Page 1

www.nostalgiamag.in a complete family magazine

k¡dnb H. cmP-tKm-]m Fw.-]n. hotc-{µ-Ip-amÀ emÂtPmkv ]n. kptc-{µ³ d^oJv Al-½Zv tPmbv Bep-¡mkv C¶skâv hn.-BÀ. kp[ojv \hym-\m-bÀ Available Onboard

Vol.6 Issue No.1 September 2013 `50

Xºn IÆ-¥m\w

sNmÆÃq-cn-eqsS... _joÀ F³.-hn. sshtem¸nÅn IS-½-\n« A¿-¸-]-Wn-¡À ]n. `mkvI-c³ Ipªp-®n-amjv kpIp-amÀ Ago-t¡mSv Un.-kn. Ing-t¡-apdn tImhn-e³ Fw. IrjvW³\m-bÀ Hf-¸-a®

UAE-Dhs 6 / BAHRAIN-600 Fils / OMAN-600 Baisa / QATAR-6 Riyal / KUWAIT-400 Fils / USA-3$/ UK-2 Pound


|


Make your Onam really prosperous. Gain high interest on your savings with a lavish

9.10% interest.

SBT’s Swaraj 66-week deposit offers you the ultimate savings this festival season. 9.35 % for senior citizens

SBT wishes you a happy & prosperous

STATE BANK OF TRAVANCORE

NRI Help Desk: +91 471 2192507, +91 471 2192510, +91 9447783226 (Mohammed Ashraf ) Email : cmnri@sbt.co.in

Sobhagya

Onam!


km[-\-ß-fpsS hne IpØs\ h¿≤n-®n-cn-°p-I-bm-Wv. aq∂v Cc-´n-bn-e-[nIw h¿≤-\-bmWv \ntXym-]-tbmK km[\-߃ C°m-e-b-f-hn¬ tcJ-s∏-Sp-Øn-b-Xv. C‘-\-hn-e\n¿Wm-bm-[n-Imcw FÆ-°-º-\n-Iƒ°v \¬In-b-tXmsS hne-°-b‰w Ak-l-\o-b-am-bn. A¥m-cmjv{S hn]-Wn-bn¬ {IqUv-Hm-bn-ens‚ hne h¿≤n-®p-sIm≠-n­-cn-°p-I-bm-Wv. CXn\n-S-bn¬ cq]-bpsS hne CSn-bp-Ibpw sNbvX-tXmsS Cc´ {]l-c-am-bn-cn-°p-I-bm-Wv. s]t{Smƒ hne 1.86 cq]-bpsS h¿≤\ tcJ-s∏-Sp-Øn. Uok-ens‚ hne aq∂p cq] h¿≤nhogvN-bpsS BLmXw sNdp-X-√. \q‰n Ccp-]- ∏n-°p-sa∂pw ]d-bp-∂p. ]pXnb kml-N-cy-Øn¬ CsX√mw tØgp tImSn-tbmfw hcp∂ P\-ß-fn¬ Ak- C\nbpw {]Xn-Iqe kml-N-cy-߃ krjvSn-°p-sa∂ Imcyam-[m-\-Øns‚ Im¿ta-L-ambn s]øp-I-bmWv cq]-bpsS Øn¬ kwi-b-an-√. hne-Ø-I¿®. Hml-cn-hn-]-Wn-bpsS Hcp Znh-k-Øns‚ \ cmPyØv C°pdn e`n® sdt°mUv ag Im¿jn-tIm¬∏mjvSw-t]mepw e£w tImSn Ihn-bp-∂p. dnk¿hv _m¶n- Z-\-Øn¬ KWy-amb ]ptcm-K-Xn°v Imc-W-am-Ip-sa∂pw s‚bpw k¿°m-cn-s‚bpw Hmtcm {iahpw ^ew In´msX kmº-Øn-I-h-f¿®-bv°n-S-bm-°p-sa∂pw [\-Imcy hnZ-Kv[¿ t]mhp-Ibpw ]nSn-®p-\n¿Øm-\m-hm-Ø-hn[w B hogvN XpS- A`n-{]m-b-s∏-Sp-∂p-s­-≠¶nepw AXns‚ ^ew P\-ß-fpsS cp-Ibpw sNøp-tºmƒ ae-bm-fn-°p-ap-∂n¬ Cu HmW-°mew Ijv S - ∏ m- S p- I ƒ Ipd- b v ° m≥ Fßs\ D]- I m- c - s ∏Spw hne-°-b-‰-Øns‚ `oI-c-cq-]-ambn s]bvXn-d-ßp-sa-∂p-d-∏m- F∂- X n- s \- ° p- d n®v kwi- b - a p≠- v­. I\Ø ag krjv S n® bn. HmW-Øn-\p-a-∏pdw C\n F¥v? F∂ henb Bi¶ Irjn- \ miw cmPy-sØ-√m-bn-SØpw Hcp-t]mse ]-®-°-dnAXn-t\-°mƒ `oI-c-X-tbmsS \ap°v ap∂n-ep≠-­v. Iƒ°pw a‰p Im¿jn-tIm¬∏-∂-߃°pw s]m≈p∂ hnecq]-bpsS XI¿® tUmf-dn\v 70 F∂ \nc-°n¬ FØp- h¿≤-\-hn-\mWv CS-bm-°n-b-Xv. D≈n-bpsS hneh¿≤\ sa∂ Nne kmº-Øn-I-Imcy ÿm]-\-ß-fpsS hne-bn-cp- kao-]-Im-esØ G‰hpw Db¿∂ \ne-bn-em-bXv cmPyw t\ Ø-ep-Iƒ {]Xo-£-bpsS shfn-®-ß-sfm-∂pw-Xs∂ kao-]- cn-Sp∂ henb {]Xn-k-‘n-bm-Wv. Øn-s√∂ kqN\ IqSn-bm-bn. hntZ-i-I-d≥kn-bpsS Hgp°v tIc-f-Øn¬ Cu HmW-°mew hne-°-b-‰-Øns‚ hdp-Xn-bn{]Xo-£n®v DZm-c-h-XvI-c-W-Øns‚ GX‰w t]mIm\pw \ em-Ipw. HmW-tØmsS ]®-°-dn-Iƒ°v, {]tXy-In®v GØΩpsS `c- W - I qSw Xøm- d m- b n- c p- ∂ p. Nn√d hn¬∏\ taJ- ∏-g-Øn\v hne h¿≤n-°m-dp-s≠¶nepw Hcp-am-kw-aptº e- bnepw C≥jz-d≥kv taJ-e-bn-ep-sa√mw \mw ]c-h-Xm\n AXv Intembv°v 65 cq] F∂ \ne-bn-em-bn-cn-°p-∂p. aghncn-s®-¶nepw Ata-cn° kmº-Øn-I-]p-tcm-K-Xn-bpsS ]mX- sh-≈-Øn¬ t\{¥-°mbtØm´-߃ sh≈w Ibdn Irjn bn- e m- s W- ∂ - dn- t ∏m¿´p- I ƒ°p-]n-∂mse h∂-h-sc√mw \in-®X - n-\m¬ HmW-aS- p-°p-∂t- XmsS hne-h¿≤\ Fhn-sSXncn-®p-t]m-°ns‚ thKhpw Iq´p-∂Xv \ap°v ]pXnb {] sb-Øp-sa∂v I≠­d - n-bW - w. Xan-gv\m-´n-ep≠-­mb Irjn-\miw Xn-k-‘n-bm-Ip-I-bm-Wv. ]®-°-dn-I-fpsS hnebpw KWy-ambn Db¿Øn-bn-´p≠-­v. Hmlcn hn]-Wn-bpsS XI¿® cmPy-saßpw Db¿Ønb Bi- F¶nepw GXp {]Xn-k-‘n-Iƒ°n-S-bnepw ae-bmfn HmWw ¶bv°v ]cn-lm-c-\-S-]-Sn-I-fp-ambn dnk¿hv _m¶pw [\-a-{¥m- BtLm-jn-°pw. AXv tIhew BtLm-j-a√; adn®v Xe-ape-bhpw FØm≥ sshIn-sb-∂p-am-{X-a√ - , \S-]S- n-IƒsIm≠­v d-I-fmbn ssIam-dnb kwkvImcw Xs∂-bm-Wv. as‰m-c¿∞Imcy-amb ]ptcm-K-Xn-sbm∂pw D­≠m-b-Xp-an-√. km[m-cW Øn¬ Cu kwkvImcw Poh-c-‡w-t]mse \Ω-fn-ep-≈-XmsNbvXp-h-cp∂ {lkz-Ime Xncp-ج \S-]-Sn-IƒsIm≠­v Wv. B¿∏p-hn-fn-Iƒ°v ImtXm¿°mw, B alm-\p-`m-hs‚, XS-bn-Sm-\m-ImØ \ne-bn-emWv Imcy-ß-fpsS t]ms°∂v alm-_-en-bpsS Ime-Sn-sbm-®-Iƒ°m-bn, kº-Zvk-ar-≤nbpw Dd-∏mb ÿnXn°v Zo¿L-Ime \S-]-Sn-Ifpw {]Xo-£n-°p- aqey-ß-fn¬ ASn-bp-d-®-Xp-amb ae-bm-f-\m-Sns‚ B \√ ∂p≠-v­. \Ωp-tS-Xp-t]m-ep≈ Hcp P\m-[n-]Xy kwhn-[m-\- Hm¿Ω-I-fn-te°v... Øn¬ {]Xn-k‘n L´-ßf - n¬ FSp-°p∂ Xocp-am-\ß - ƒ°v temI-sa-ßp-ap≈ F√m ae-bm-fn-Iƒ°pw HmWm-iw-k-Iƒ ]cn-an-Xn-I-fp≠-­v. kmº-Øn-I-Imcyw am{X-ambn I≠­p≈ t\¿∂p-sIm≠v... \S-]-Sn-Iƒ°v cmjv{So-b-amb I\Ø hne \¬tI≠-n­-hcpw tUm. sI.-sI. taml≥Zmkv F∂ `b-am-Wn-Xn\v ]n∂n¬. sNb¿am≥ Ign™ H∂c h¿j-Øn-\nsS cmPyØv \ntXym-]-tbmK nostalgiacpl@gmail.com

hdp-Xn-bn-em-Iptam HmWw?

Cu


Chairman & Managing Director

Dr. K.K. Mohandas Managing Editor

Gita Bakshi*

Director (Marketing)

Shaji Padmanabhan Director (Administration)

Biju Balakrishnan Associate Editor

Sajimon. K

Marketing Manager (Mumbai)

Issac Preman Marketing Manager (Kerala)

Sinjoy Mohandas

Associate Manager (Marketing)

Ratheeshbabu

Asst. Manager (Marketing)

Ratheesh M.S Admin. Officer

Seethal Prijumon Design & Layout

Crazy Cat - www.accesscrazycat.com Chief Photographers

Sudip E.S. Boney Panicker

Overseas Representatives

Qatar: Mohammed Sherif, +97455292575 Dubai: Shaiju Subrahmanyan, +971556302100 Abudhabi: Rajesh Pushkaran, +971503820488 Oman: Shilin P.B, +96895090690 Baharain: Basheer Ambalayi, +9733177366 Kuwait: Shaji Bhaskaran, +9656854979 Saudi Arabia: Sunil Balan

Overseas Distributor: Dar Al Sharq

Editorial Office: Nostalgia, Sowparnika Communications 13/234, Gurudeva Lane, Koorkanchery, Thrissur-07 Tel: 0487 6537821 Email: nostalgiacpl@gmail.com

For Marketing Enquiry: 9048306601 Printed and Published by:

Shaji Padmanabhan,

Pootalakkal House, Parakkad, Elavally P.O. Thrissur-680511 and Printed at Ebenezer Print Pack(P) Ltd., Thrissur- 680541 Cover: Mohanlal *Responsible for selection of news under PRB Act. Nostalgia doesnot represent or endorse the accuracy or reliability of any of the advertisements.

Imew Dt]-£n-°mØ hm°p-t]m-se, Xe-ap-d-Iƒ IS∂pw sXc-s™-Øp∂ BlvfmZßfpsS ]q°q-S-bp-ambn Hcp HmW-°mew IqSn. ""Hm¿°p-hm≥ Fs¥-¶nepw thW-sa-∂p≈ hm°ns‚ \nd-hmWo HmWw...'' apcp-I≥ Im´m-°-S-bp-tS-Xm-Wv Cu hcnIƒ. s\mÃmƒPnbbv ° v Hmtcm HmW°mehpw ]nd∂mƒImew IqSnbmWv . Bdmw h¿jØnte°p hfcp∂Xnse \n¿hrXn. hmb\°msc∂pw FgpØpImsc∂pap≈ AXn¿hcºpIƒ ambvNv Cu ]¶phbv°ens‚ hgnbneqsS \ap°v H∂n®p\S°mw F∂ £WtØmsSbmWv BZye°w FØnbXv. Hcpan°ens‚ kvt\lhpambn ]pXnb ]pXnb hmb\°m¿, FgpØpIm¿ Hmtcm e°Øn\psam∏w s\mÃmƒPnbbpsS ]mXbn¬ H∏w tN¿∂hcpsSsb√mw kz¥amIm≥ Ignbp∂p≠v s\mÃmƒPnbbv°v F∂ Adnhv. B AdnhmWv Hmtcm HmW°meØnepw ]pXnb ]q°sf hnS¿Øp∂Xv. Hm¿°phm\mbn Fs¥¶nepw F∂Xn\∏pdw Hm¿abnte°v G‰hpw at\mlcambn tN¿°m\p≈ Nn{X߃, A\p`h߃ Aßs\bmbncn°s´ HmW°mesØ°pdn®p≈ imTyw. an¬´s‚ {]ikvX cN-\-bmb ]mc-ssUkv temÃn¬ kmØm≥ {]Jym-]n® hcn-Iƒ Hm¿°p-∂p-thm, ""Rm≥ Fhn-sS-sb-√m-sa-Øp-∂pthm Ahn-sS-sb√mw \c-I-am-bn-Øo-cp-∂p.'' CtX hcn-Isf Xncn-®p-\SØn \∑-bpsS {]Im-i-en-]n-I-fn¬ Fgp-Xn-t\m-°q, ""Fhn-sS-sb√mw amth-en-sb-Øp-∂pthm Ahn-sS-sb√mw HmWw hnS-cp-∂p...'' HmWw IS-∂p-h-cm-\mbn amth-en-sb-ØWw. Xm≥t]m-cn-a-bpsS Inco-S-aq-cn-am‰n Xs∂-Øs∂ {]]© \nb-Xn-bpsS sNdp-Im¬ ]mZ-Øn-\p-ap-∂n¬ ka¿∏n® amthen-bm-bn-Øo-tc≠Xv kz¥w a\kmWv, hymJym\hgnbmWv. Aß-s\-sbmcp hchn\v Hcn-°¬IqSn If-sam-cp-ßn-b-Xn¬ AI-a-gn™v kt¥m-jn-°q. HmW-°mew ap∂n-se-Øp-tºmƒ Np≠n¬ ]S¿Øm-\mbn I°m-Sns‚ hcn-Iƒ IS-sa-Sp-°mw, ""\µn Xncp-thm-W-ta, \µn \o h∂p-hs√m Cfshbn¬ Ipºn-fn¬ Acn-ag \nd®v CS-dp∂ hgn-I-fn¬ XpSp-Ip-g¬ ]q°fw hncn-bn®v ]pXp-hmg Iqºp-t]m¬ \o h∂p-h-s√m. \µn, t]mbv hcnI hcp-am≠-­nepw \ng-embv, arXn-bmbv P\n-bmbv ]e-a-´n-em-Snbpw AWn-bd ]qInbpw ]ns∂bpw ]pXp-tamSn tXSnbpw Acn-a-bmbv, Adn-hmbv \dp-angn˛ hnS¿Øn \o hcp-am≠-­nepw hcn-I.'' F√m-h-cnepw HmWw h∂p-\n-d-bs´ F∂ kvt\lm-iw-k-tbm-sS,

KoXm _£n amt\PnwKv FUn‰¿


10

HmWsØ shdpsX hnSmw

12

]mZ-]qP

20 24 42 54

\an®p kzmantb!

k°-dnb amXm Aar-Xm-\-µ-a-bn-sb-°p-dn®v H. cmP-tKm-]m¬ hmb-°-∏¬

cmPm-hns‚ aI≥ Xºn IÆ-¥m\w, taml≥em¬, Aw_nI

hocw hnJymXw Fw.-]n. hotc-{µ-Ip-am¿

]p≈n-∏p-en-I-fpsS \m´n¬ Beokv bm{X: em¬ tPmkv


62 72 80 92 100 104 112 126

Ce-Iƒ DΩ hbv°p∂ P\m-eIƒ ]n. kptc-{µ≥

Cud≥ ag-°mSv d^oJv Al-ΩZv

tPmbv B‚v tPmfn tPmbv Bep-°mkv

s]mcpXn t\Snb hnPbw C∂-sk‚v

c≠­vs]¨Ip-´n-Iƒ Fs‚ IY-bn¬ IY: hn.-B¿. kp[ojv

ehv @ ^Ãv ssk‰v sken-{_n‰n tjm∏nwKv: \hym \mb¿

A\p-I-c-Whpw A\p-c-W-\hpw sNm∆-√q¿ IrjvW≥Ip´n

Ifn-aÆv Ipw`m-c-Po-hnXw


h\-tcm-Z\w

HmWw hn]-Wn-bpsS Icp-hm-bn-Øo-cp-∂-Xns\ `b-s∏-Sm-\n√ ˛ ae-bm-fn-Iƒ, ]{X-`m-j-bn¬ ]d-™m¬ ""s\©n-te-‰nb'' H∂mWv hn]-Wn. hn]Wn \nß-fpsS Xe-t®m-dn¬ hntZz-j-Øn-s‚bpw ]I-bp-sSbpw hnjw Xo¿®-bmbpw IpØn-h-bv°n-√.

\

k°-d nb

ΩpsS ImesØ HmWsØ-∏‰n Bi-¶bpw BIp- e - X bpw {]I- S n- ∏ nbv°m\pw adp-h-iØv ]gb HmW-sØ∏‰n Hm¿Ω-IƒsIm≠­vIÆo-scm-en-∏nbv°m-\p-ap≈ £W-߃ am[y-a-ßfn¬\n∂v e`n-°m-dp≠-­v. ]gb HmWw al-\o-bhpw ]cn-ip-≤hpw Bb H∂mbn-cp-∂p-sh-∂pw, Ct∏m-gsØ HmWw H´pw icn-b-s√∂pw ÿm]n-°p-I-bmWv Ah¿°m- h - i yw. a\p- j y- l r- Z - b - ß fpsS \√ Zp¿∫- e - X - I - f n- s em- ∂ mb s\mÃmƒPn-b-sb(Cu {]kn-≤o-I-cW-Øns‚ t]cv) AYhm Krlm-Xp-cXzsØ HmW-°m-eØv HmW-Øns‚ t]cn¬ Ah¿Xs∂ I®-h-S-am-°p-IbmWv F∂v Ah¿ ad-∂p-t]m-Ip∂p! ]gb HmW-am-bn-cp∂p Kw`ocw F∂ sI´p-IY \n¿Ωn®v Ahcpw HmW-°-®h-S-Øn¬ ]s¶-Sp-°p-I-bm-Wv. ]g-b-sX-

10 Nostalgia I September 2013

HmWs¯ shdpsX hnSmw √m-am-bn-cp∂p Kw`o-chpw al-\o-bhpw ]cn-ip-≤-hp-sa∂ aqV-Nn¥ ae-bm-fnI-fp-sSbpw C¥y-°m-cp-sSbpw P\n-XI-ß-fn¬ IpSn-tb-dn-∏m¿Øn-cn-°p∂ kmwkvIm-cnI A‘-X-I-fn-sem-∂m-Wv. AXn-te°v aS-ßn-h-cmw. ]gb HmW-am-bn-cp∂p imeo-\hpw kpµchpw \n¿Ω-ehpw F∂v hne-]n-°p-∂h - tcmSv DS≥Xs∂ tNmZn- t °≠­ Hcp tNmZy-ap≠­v: \n߃ sSen-hn-j\pw hnZyp-—-‡nbpw Imdp-Ifpw tjm∏nwKvam-fp-Ifpw CwKvfo-jvao-Unbw kvIqfp-Ifpw F≥{S≥kv ]co-£-Ifpw {^nUv P pw kn\n- a bpw C‚¿s\‰pw t_°-dn-Ifpw samss_¬t^m-Wp-Ifp-an-√mØ Hcp Ime-tØ°v aS-ßnt∏m-Im≥ Xøm-dmtWm? Ah-sbm-∂pan- √ m- X n- c p∂ Hcp Ime- L - ´ - Ø ns‚ HmWw AX-\p-k-cn-®p-≈-Xm-bn-cp-∂p. A∂v HmW- Ø ns‚ NcSv hen- ® Xv EXp-]c - n-Wm-aß - fpw Im¿jn-Ih - y-hÿ bp-am-bn-cp-s∂-¶n¬ C∂Xv sNøp-∂Xv ae-bm-f n-I ƒ Bk-‡n-]q-­-≠h-cm-b nØo¿∂n-cn-°p∂ hn]-Wn-bpsS i‡nI-fm-Wv. C∂v \n߃°v Ch-sb√mw Bkz-Zn-°p-Ibpw thWw, HmWw-am{Xw am‰w hcmsX \n¬°p-Ibpw sNø-Ww. CsX-ßs\ kw`-hn°pw? A∂sØ {]k- h - a mtWm C∂- t ØXv ? C∂v hnUvVn-I-fmb F{Xtbm ]uc-∑m¿ {]k- h sØ Hcp tcmK- a m- b n- ° ≠­v "NnIn’n'bv°p∂p! kntk-dn-b≥ Hcp \m´p-\-S-∏m-bn-Øo¿∂n-cn-°p-∂p. "\√' P\- \ - \ - £ - { X- Ø n- \ p- t h≠­n IrXyw tPym’y≥ \n¿t±- i n® ka- b Øv

Ip™ns\ Iodn-ap-dn-s®-Sp-°p-∂-h-cpap≠-v­. ({]-]-©-Øns‚ {]hm-lsØ ]√n- f n- ® p- I m- W n- b v ° p∂ Cc- b mbn temI- Ø n- t ebv ° v {]th- i n- b v ° p∂ Ip™ns‚ hn[n-sbm∂mtem-Nn®p-t\m°q!) CØcw ]cn- l m- k yamb Xe-Ip-Øn-\n¬°-ep-Iƒ kzbw \S- Ø n- s °m- ≠ ­ mWv HmWw- a m{Xw AºtXm Adp-]tXm \qtdm h¿jw apºn-e-sØ-Xp-t]mse L\o-`-hn-®n-cn°Ww F∂m-h-iy-s∏-Sp-∂-Xv. a\p-jy-P-\-\-Øns‚ ss\k¿§n-I-Xsbbpw kzm`m-hn-I-X-sbbpw A´n-a-dnbv°p-∂n-S-tØm-f-apt≠­m HmW-Øns‚ "imeo- \ X'bpsS A´nadn? Chn- s SbmWv A‘amb ]mc-º-cy-hm-Z-Øns‚ Im]-Syhpw ]pdw-]q®pw shfn-s∏-Sp-∂Xv. lnt∏m-{Ikn F∂v CwKvfo-jn¬ hnfn-bv°p∂ sh≈-]q-inb Ipgn-am-Sß-fpsS kz`m-hw. HmWw Hcp I®- h - S - h - k v X p- h m- b nØo¿∂n-´p-s-­≠¶n¬ AXns‚ ImcWw as‰m-∂p-a-√, \mw Pohn-bv°p-∂Xv hn]Wnbv°v {]map-Jy-ap≈ Hcp temI-Ønem-sW-∂-Xm-Wv. \n߃ sSen-hn-j≥ kv{Io\ns‚ apºn¬ Nne-h-gn-°p∂ Hmtcm sk°‚pw \nß-sfmcp I®h-S-h-kvXp-hm-Ip-I-bm-Wv. Hcp-h-iØv Nm\- e p- I - f psS Sn.- B ¿.- ] n. td‰nw- K n\v(-A-h-cpsS hn]-W-\-hn-Pb am\-ZWvUw) B°w Iq´p∂ ÿnXn-hn-hc-°-W-° nse shdp- s amcp _nµpam- { X- a mWv \n߃. adp- h - i - Ø v, B Sn.-B¿.-]n. td‰nwKv Ah¿°v sIms­-≠Øn-°p∂ ]c-ky-ß-fpsS Hcp


hn\o-X-hn-t[-b-\pw. Ah¿ \n߃°v HmWsØ hn‰-gn-°p-∂-Xn\v Ah-scsb- ß s\ Ip‰w- ] - d - b m≥ Ignbpw? Ah-cpsS ]cn-Xm-]I - c - hpw kmwkvIm-cnI-amb _p≤n-amµyw kw`-hn-®h - b - p-amb ]c-º-c-Iƒ°v Xe h®p-sIm-Sp-°m≥ \ap°v aSn-bn-√. \ΩpsS IpSpw-_-ßfpsS Ccn-∏p-ap-dn-I-fpw InS-∏p-ap-dn-Ifpw Cu ]c-º-c-Iƒ D¬∏m-Zn-∏n-bv°p∂ A]-i-_vZ-ßfpw hymP-hn-Im-c-ßfpw am\-kn-It- cm-KX - p-ey-amb hn{`m-¥n-Ifpw Po¿Æn® ^yqU¬aq-ey-ßf - psS ]p\:{] Jym]\-ßfpw I]-S-B-≤ym-fln-I-X-Ifpw-sIm≠­v \nd-bv°m≥ \ap°v Hcp aSn-bp-an-√. ]s£ AtX \ap°v HmWw hn‰-gn-°-s∏-Sp-∂-Xn-s\-∏‰n L\-Kw-`o-cambn kwkm-cn-bv°m≥ kmwkvIm-cn-I\m-bn-Im-\m-b-I-∑m¿ Xøm¿! Ah-cXv sNøp-∂Xv Cu hn‰-gn-°¬°m-cpsS ˛ Nm\-ep-I-fp-sSbpw ]{X-ß-fp-sSbpw ˛ CShpw ]Whpw kzoI-cn-®p-sIm-­≠msW-∂-XmWv G‰hpw henb Xam-i. HmW- t ØmSv sNø- s ∏- S p∂ G‰hpw henb {IqcX AXn-s\-sbmcp aX-]-camb BtLm-j-am-°n-Øo¿°m-\p≈ {ia-ßf - m-Wv. aX-{`m-¥¿ Ah-cpsS AP-­≠Iƒ apt∂m´v X≈m-\mbn F¥nepw ssIhbv°pw F∂sXmcp hmkvX-h-amWv. X߃s°mcp hnPbw t\Sm-\m-bn, X߃ GsXmcp ssZh-Øns‚ t]cv ] d-™mtWm X{¥-߃ \n¿Ωn-°p-∂X - v, B ssZh-Øns‚ Bcm-[-\m-e-b-Øn\v Xo hbv°mt\m t_mw_v hbv°mt\m Ah¿ aSn-bv°n-√. (Rm≥ I≠­n-´p≈ bYm¿∞ \mkvXn-I¿ aX-Xo-{h-hm-Zn-Ifm-Wv. ssZh-ßfpw hnip-≤{- K-Ÿß - fpw Ah¿°v Ipdp-h-Sn-Ifpw ITm-c-Ifpw am{X-am-Wv.) HmW-Øns‚ ]mc-º-cyw, Rm≥ a\-kn-em-°n-bn-´p-≈n-S-tØmfw, ASn-ÿm-\-]-c-ambn Im¿jn-I-]m-c-ºcy-am-Wv. hnf-sh-Sp-∏n-s‚bpw s]cp-ag Ign-™p≈ sXfn-hn-s‚-bp-sa√mw s] cp- ∂ m- f m- b n- c p∂p HmWw. AsXmcp ^yqU¬ BtLm- j - h p- a m- b n- c p- ∂ p. Aß-s\-bmWv AXn-te°v alm-_enbpw hma- \ - \ p- s a√mw anØns‚ cq]-Øn¬ {]th-in-®-Xv. anØpIƒ°v s]mXp- h n¬ aX-Øns‚ ] cn- t h- j - a p≠- ­v. (adphm- ° p- I - f n¬ ] d- ™ m¬ P\- I o- b - a n- Ø p- I sf aXw ssIh- i - s ∏- S pØn kz¥w sXmgpØn¬ sI´p-∂p.) aXhpw PmXnbpw am[y- a - ß fpw cmjv { So- b - ∏ m¿´n- I fpw ssItIm¿Øv tIc- f - Ø n¬ \thm∞m-\sØ X√n-Ø-I¿°p∂ 80-Iƒ hsc, HmW- Ø ns\ aX- Ø ns‚ XSh- d - b n¬ Xf- b v ° m- \ p≈ {ia- ß ƒ Imcy-ambn D≠­m-bn-cp-∂n-√. C∂p-aXv ]q¿Æ- a mbn hnP- b n- ® n- ´ n√ F∂Xv ae- b m- f n- I ƒ°v _m°n- \ n¬°p∂

Po¿Æ-X-bpsS as‰mcp apJ-amWv Hcp {KŸw F{X-am{Xw ]g-b-XmtWm AXv A{X-am{Xw ""hnip≤'' amWv F∂ hmZw. CXv C¥y-°m-cpsS \n¿`m-Ky-I-c-amb s]mXp-kz-`m-h-ß-fn-sem∂m-Wv. ]ga Fßs\ anI-hns‚ AYhm t_m[-⁄m-\-Øns‚ am\-Z-WvU-amIpw?

Ft¥m kmam-\y-_p-≤n-sbbpw am\hn-I-X-sbbpw Nq≠­n-°m-´p-∂p. HmWw bYm¿∞-Øn¬ Hc-h-[n-°m-e-am-Wv. AXp-sIm≠-p­-X-s∂, IpSpw-_-ßfpw kplr-Øp-°-fp-sa√mw PmXn-a-X-t`-Zat\y ]c-kv]cw kµ¿in-°p-Ibpw kZy hnf- º p- I bpw D√- k n- b v°pIbpw sNøp∂ ka- b - a m- W v . tIcfw hn´p- t ]m- b - h ¿°v \m´n-tebv°v aSßm-\p≈ at\m-l-c-amb Ah-k-c-amWv . HmW- Ø n\v \m´n¬ t]mIWw F∂ IpSn-tb-‰-a-e-bm-fn-bpsS BhiysØ \ncm-I -cn- ° p∂ C¥y≥hyh-km-b-߃ Ipd-hm-Wv. \n¿`m-Ky-him¬, HmWsØ Hcp aX-Øn-s‚-am{Xw BtLm-j-ambn ImWp∂ \oN-a-\-�pIƒ D≈-Xp-t]m-se-X-s∂, HmW-sØ, AXv Rß-fpsS aX-Øns‚ BtLmj-a√ F∂p-]d- ™v ]pd-Øm-°p∂ \oN-a\�p-Ifpw C∂v D­≠m-bn-h-∂n-cn-°p-∂p. Ip´n-I-fn¬t]mepw Cu hnjw IpØnh-bv°p-∂-Xmbn I≠­n-´p≠-­v. HmWw hn]-Wn-bpsS Icp-hm-bn-Øo-cp∂-Xns\ `b-s∏-Sm-\n√ ˛ ae-bm-fn-Iƒ, ]{X-`m-j-bn¬ ]d-™m¬ ""s\©n-te‰nb'' H∂mWv hn]-Wn. hn]Wn \nßfpsS Xe-t®m-dn¬ hntZz-j-Øn-s‚bpw ]I- b p- s Sbpw hnjw Xo¿®- b mbpw IpØn-h-bv°n-√. hn]-Wn-bpsS ASnÿm-\-kz-`mhw sk°p-e-dm-Wv. (a-Xm[n-jvT-amb thj-`q-jm-Zn-I-fp-sSbpw D¬∏- ∂ - ß - f p- s Sbpw hn]- W n- s bm- g n®m¬.) \mw `b-s∏-tS≠-X ­ v HmWw ]g-abp-sSbpw Po¿Æ-]m-c-º-cy-Øn-s‚bpw A‘-X-I-fp-sSbpw hym]m-cn-I-fpsS Icp- h m- I p- ∂ - X n- s \- b mWv ˛ HmWw am{X-a-√, \mw \ΩpsS {]nb-s∏´ ss] Xr-I-ambn kq£n-°p-∂-sX-¥pw. ] g-b-sX√mw \√Xpw ]pXn-b-sX√mw ˛

F∂m¬ Ahsb kz¥w Pohn-XØ - n¬ Bkz-Zn-°p-Ibpw thWw ˛ tami-hp-amsW∂ hmZw Po¿Æ-Xm-hym-]m-cn-If - psS {][m\ ap{Zm- h m- I y- a m- W v . Bd- ∑ pf hnam-\-Øm-hfw h∂m¬ ]g-b-sX√mw \in-°pw, ""ss]XrIw'' C√m-XmIpw F∂ hmZw DZm-l-c-Ww. (s\-Sp-ºmti-cn-bn¬ hnam-\-an-d-ßp-∂Xv Xs‚ s\©-Øp-Iq-Sn-bm-bn-cn°pw F∂v {] Jym-]n-®-h¿ C∂v Im­≠m-ar-K-Øns‚ sXmen- ° - ´ n- t bmsS GXm≠­v Zn\wtXm- d p- s a- ∂ - t ]mse Ahn- s S- \ n∂v hnam- \ - b m{X \S- Ø p∂ Imgv N \ ΩpsS apºn-ep≠-­v.) AtX Po¿Æ-XbpsS as‰mcp apJ-amWv Hcp {KŸw F{X-am{Xw ]g-b-XmtWm AXv A{Xam{Xw ""hnip≤''amWv F∂ hmZw. CXv C¥y-°m-cpsS \n¿`m-Ky-I-c-amb s]mXp- k z- `m-hß - f - n-sem-∂m-Wv. ]ga Fßs\ anI- h ns‚ AYhm t_m[⁄m- \ - Ø ns‚ am\- Z - W v U - a mIpw? B ] p c m - X \ {KŸ-߃ cNn-®-h¿ Ah¿°v A∂v e`y-am-bn-cp∂ ]cn-anX - ⁄ m - \ - ß - fp- ] - t bm- K n®v Xßf p s S ` m h - \ - s I m ­≠ p w _ p ≤ n - i ‡n- s Im≠­pw ]pXnb N{I-hm-f-߃ \n¿Ωn®p F∂Xv icn-X-s∂. A°mesØ Ah-bpsS BI-kvan-I-Xbpw Ah apt∂m-´p-sh® ssZh-ß-fpsS \ ho- \ - X bpw Ahbv ° v km[m- c - W - P \-ß-fp-sS-bn-S-bn¬ Hcp ssZhnI ] cn-thjw \¬Ip-Ibpw sNbvXp. B ssZhn-I-]-cn-thjw Ahsb Bkv]-Zam-°n-bp≈ hyh-ÿm-]nX aX-\n¿ΩmW- Ø n\v klm- b - I - a m- b n. aX- ß ƒ \q‰m≠-­p-I-fn-eqsS, bp≤w sNbvXpw, tNmc-sbm-gp-° n- bpw, tkz—m-[n-]-Xn-ItfmSv k‘n ]d™pw, hnizm-kn-Isf `oj-Wn-s∏-Sp-Ønbpw ]nSn-®p-\n-∂p. B ]nSn-®p-\n¬°- e ns‚ _m°n-]-{Xhpw C∂pw ]nSn-®p-\n¬°p-∂-Xns‚ B[mc-in-e-bp-amWv hnip-≤-{K-Ÿ-ß-fpsS hnip-≤-]-g-a. Xo¿®-bmbpw Ah-bn¬ F°m-et- Ø°pw \ne-\n¬°p∂ kXy߃ Nne-sX-¶n-ep-ap≠-v­. Ahsb \mw hne-aX - n-°p-Ibpw thWw. ]s£ hnip≤-]-g-a-bpsS t]cn¬ Ahsb A£cm¿∞-Øn¬ hngp-ßp-tºmƒ \mw \ ap-°p-Xs∂ ssIhnjw \¬Ip-I-bmWv sNøp-∂-Xv. Ah-bpsS Bhn¿`m-h-Øn\p-tijw am\-h` - m-h\ - bpw imkv{Xhpw XXz-Nn-¥bpw D≠­m° - n-sb-SpØ A¤pXm-h-l-ß-fmb apt∂-‰-ßsf Nh-‰p-Ip´-bnsedn™p-sIm≠­v H´-I-∏-£n-sbt∏mse Xe aXm-‘-X-bpsS aÆn¬ ]qgv Ø p- I - b mWv \mw sNøp- ∂ - X v . HmW-Øn-t‚Xv AØ-c-samcp hnip-≤]-g-a-b-√. AsXmcp {]nb-¶-c-amb P\Iob ]g-a-bm-Wv. AX-ß-s\-Øs∂ \ne-\n¬°-s´. Nostalgia I September 2013

11


As∂m-cn-°¬

]

c-kv]-c-kvt\-l-Øn-eqsS kaXz-kp-µ-c-temIw krjvSn-°m≥ Hcp-ßp∂ AΩ, amXm AarXm- \ - µ - a - b n. AΩ- b psS kv t \l- h e- b - Ø n- \ p- ≈ n¬, Xmsam- g n- I - f n¬ kv t \l- P o- h nXw \bn- ° p∂ aI≥, H. cmP- t Km- ] m¬. hm’- e y- Ø ns‚ amXr-`m-h-Øn-\-∏pdw B AΩ aI\v Kpcp-hm-bn-Øo-cp-∂p. A£-cß - f - psS ] Sn-hm-Xn-en-te°v ssI]n-Sn-®p-b¿Øp∂ Kpcp-km-∂n-[y-Øn-\p-a-∏pdw {]]-©Øns‚ Kpcp- h mbn ÿm\w \¬In samgn-ap-Øp-Iƒ°v ImtXm¿Øv B

]mZ-ß-fn¬ PohnXw ka¿∏n®v Pohn°p∂ aI≥. Bbncw ]q¿Æ-N-{µ-∑msc I≠ \n¿hr-Xn-bn¬ H. cmP-tKm-]m¬ Adp- ] - X m≠v ]n∂n- S p∂ AΩ- b psS kv t \l- h m- ’ - e y- ß - s f- ° p- d n®v ]¶p -h-bv°p-∂p. ""Fs‚ Hm¿Ω-bv°pw-apt∂ Hcp tPymXnjn Fs‚ s]‰-Ω-tbmSv Hcn°¬ ]d- ™ p- h - s {X, "Cu aI\v am¿K- Z o- ] - a mbn Hcp kv { Xokm∂n[yap≠mIpw''F∂v . AΩ ]d- ™ dnhp am{X- a m- b n- c p∂p AXv . AΩ AXp ]d-™-Xn-\p-tijw ]e-t∏mgpw

Bbncw ]q¿Æ-N-{µ-∑msc I≠ \n¿hr-Xn-bn¬ H. cmP-tKm-]m¬ Adp-]-Xm≠v ]n∂n-Sp∂ AΩ-bpsS kvt\l-hm-’-ey-ß-ƒ]¶p -h-bv°p-∂p.

H. cmPtKm]m¬ t^mt´m: t_mWn ]Wn°¿

12 Nostalgia I September 2013


Rm≥ Btem-Nn-°p-am-bn-cp-∂p, Bcmbn- c n°pw B am¿K- Z o- ] w? Fs‚ s]‰Ω Xs∂- s b∂v Rm\p- d - ∏ n® Ime-am-bn-cp∂p BZyw. ]t£, Fs‚ s]‰Ω h¿j- ß ƒ°p- a pºv Fs∂ ]ncn- ™ p- t ]m- b n. AΩ- b psS XW¬ Fs‚ Pohn- X - I m- e - Ø ns‚ ]mXn-bn-se-t∏mtgm C√m-Xm-bn-t∏m-bn. A∂p-sXm´v Rm≥ Icp-Xn, B tPymXnjn-bpsS hm°p-Iƒ Fs‚ `mcysb Icp- X n- b mIp- s a- ∂ v . GXm\pw h¿j߃°p-ap-ºv, B kv{Xokm-∂n-[yhpw F∂n¬\n∂pw AI-∂p. ]ns∂ BcmWv Fs∂ shfn- ® - Ø n- t e°p \bn-°p∂ B kv{Xocq]w? C∂v Rm≥ Xncn-®d - n-bp∂p AXv Fs‚ AΩ-bm-Wv,

Fs‚ Kpcp, amXm Aar-Xm-\-µ-a-bn.'' amXm Aar-Xm-\-µ-abnbpsS `‡-cn¬ G‰hpw apº- ¥ n- b n¬ \n¬°p∂ H. cmP-tKm-]m¬ AΩ-bpsS km∂n[yw h∂p \nd-™-Xn-s\-°p-dn®v ]d™p XpS- ß n. a\- k p- s Im≠v AΩ- b psS Im¬∏mZw IgpInbmWv H. cmPtKm- ] m- e ns‚ Hmtcm {]`m-Xhpw Bcw`n-°p-∂X - v. AΩ hnfn-°p-tºmƒ, a\kv AΩsb tXSp-tºmƒ Hs°bpw AcnIn-te°v HmSn-sb-Øp∂ B {]nb-s∏´ aIs‚ hm°p- I - f n¬am- { X- a √ AΩ \nd- ™ p- \ n¬°p- ∂ - X v . Xncp- h - \ - ¥ ]pcw Ph- l ¿ \K- d nse ^v f m‰nse F√m apdn-bnepw GXp Zni-bn¬\n∂p t\m°n-bmepw ImWm-hp∂ hn[-Øn¬

AΩ- b psS Hmtcm Nn{X- ß fp≠v . Fhn-sS-bn-cp-∂v IÆp-Xp-d-∂mepw B hm’-ey-km-K-c-Øn-te-°p≈ angn-Xp-d°-embn amd-W-sa∂ B{Klw Hmtcm Nn{X-Øn-s‚bpw ap∂n¬Ø-s∂-bp-≠v. amXm Aar- X m- \ - µ - a bn F∂ AΩ hm’-ey-Øn-te°v AW-bp-∂-sX-ßns\-sb∂v H. cmP-tKm-]m¬ Hm¿°p-Ibm-bn-cp-∂p. ""]me- ° m- S m- b n- c p∂p P∑- t K- l w. s]mXp-{]-h¿Ø-I-\m-bp≈ BZysØ Im¬hbv ] pw Ahn- s S- \ n- ∂ p- X - s ∂. {]ÿm- \ - Ø ns‚ hf¿®- b v s °m∏w Fd-Wm-Ip-f-tØ°v Hm^okpw Fs‚ {]h¿Ø-\hpw am‰n. ]ns∂bpw Iptd-°qSn hn]p-e-s∏-´-t∏mƒ Nostalgia I September 2013

13


As∂m-cn-°¬

]pkvXIw hmbn®v c≠p-X-hW am{X-amWv Rm≥ Pohn-X-Øn¬ Ic-™n-´p-≈-Xv. AXn-sem∂v {iocm-a-IrjvW ]c-a-lw-k-cpsS {KŸ-߃ hmbn-®-t∏m-fm-Wv. ]n∂oSv Rm≥ ]pkvXIw hmbn®v Ic-™n-´p-≈Xv AΩ-sb°p-dn®pw AΩ-bpsS Nn¥-I-sf-°p-dn-®p-ap≈ ]pkvX-I-߃ hmbn-®-t∏m-gm-Wv.

14 Nostalgia I September 2013

{]h¿Ø\w Xncp-h-\-¥-]p-c-tØ°v amdn. B ka- b - a m- I p- t ºm- t g°pw cmjv { So- b - { ]- h ¿Ø- \ - Ø n\pw Fs‚ {]ÿm- \ - Ø n\pw Gsd Db¿®- b p≠m- b n- c p- ∂ p. kwÿm\ sk{I- ´ - d nbm- b n- c n- ° p∂ B ImeØv Rm≥ Hcn-°¬ sIm√w h≈n-°m-hn¬ Hcp s]mXp- ] - c n- ] m- S n- b n¬ ]s¶- S p- ° m \mbn sN∂p. tbmKw Ign-™-t∏mƒ Hcp {]h¿Ø- I ≥ ASp- Ø p- h ∂p tNmZn®p, "Ahn-sS-sbmcp AΩ-bp-≠v, \ap-s°m∂v Ahn-Sw-hsc t]mbmtem?' F∂v. Rm≥ Aß-s\-sbm-cm-sf-°pdn®v tI´n-´n-s√∂pw t]mIm≥ Xm¬]cy-an-s√-∂p-am-bn-cp∂p Fs‚ adp-]-Sn. Fs‚ am¿K-Zo]w Fs∂ hnfn-°p-∂p≠m-bn-cp∂p F∂v Rm\-dn-™n-√. 1986¬ Rm≥ {]ÿm-\-Øns‚ AJnte¥y sk{I- ´ - d n- b mbn sXc- s ™Sp-°-s∏-´p. B ka-bØv tIc-f-Øne- t ßm- f - a n- t ßmfw kzoI- c - W - ] - c n ]m-Sn-bp-≠m-bn-cp-∂p. F√m ÿe-ßf - n¬ \n∂pw s]m∂m-Stbm ]pkvX-I-ßtfm Bbn kΩm-\-ßfpw \¬Ipw. Be∏p-g-bnse kzoI-c-W-k-a-bØv AUz. Pb-tZ-h≥ F∂ {]h¿Ø-I≥ \¬InbXv H c p ] p k v X - I - a m - b n - c p - ∂ p . AΩ- b psS samgn- I ƒ. Xncn- s ®Øn kuI- c y- ] q¿∆- a m-bn-cp∂p hmbn-®-Xv.

Kl-\-amb Pohn-X-ho-£-W-ßsf efnX-ambn hnh-cn-°p∂ samgn-ap-Øp-Iƒ {iocm-aI - r-jvW] - c - a - l - w-kc - psS ssientbmSp tN¿Øp-\n¿Øm≥ tXm∂n. ASn-b-¥-cm-h-ÿ-°m-esØ Pbn¬hmk- Ø n- \ n- S - b n- e mWv Rm≥ {iocm- a ]- c - a - l w- k - c p- s Sbpw hnth- I m- \ - µ s‚bpw {KŸ-߃ Rm≥ hmbn-°p∂- X v . h¿j- ß ƒ°p- a pt∂ Fs‚ ssIøn- e p- ≠ m- b n- c p- ∂ p- s h- ¶ nepw Bkz- Z n®pw Adn- ™ p- a p≈ hmb\ \S- ° p- ∂ Xv Pbn- e n¬h- ® m- b n- c p- ∂ p. ]pkvXIw hmbn®v c≠p-X-hW am{XamWv Rm≥ Pohn-X-Øn¬ Ic-™n-´p≈-Xv. AXn-sem∂v {iocm-a-IrjvW ] c-a-lw-k-cpsS {KŸ-߃ hmbn-®-t∏mfm-Wv. c≠mw Ivfmkp hnZym-`ymkw am{X-ap≈ At±-l-Øns‚ Nn¥-Iƒ, Z¿i-\-߃ Pohn-Xm-\p-`-h-߃ F√mw AXns‚ ]c- t am- ∂ - X m- h - ÿ - b n¬ \nd-™p-\n-∂n-cp-∂p. ]n∂oSv Rm≥ ]pkv X Iw hmbn®v Ic- ™ n- ´ p- ≈ Xv AΩ- s b°p- d n®pw AΩ- b psS Nn¥I- s f- ° p- d n- ® p- a p≈ ]pkv X - I - ß ƒ hmbn- ® - t ∏m- g m- W v . {iocm- a - I rjv W ]c-a-lw-k¿°v c≠mw Ivfmkv hnZym- ` ymkw am{X- a m-Wp-≠m-b-sX¶n¬ AΩbv°v \memw Ivfmkp-hsc t]mIm≥ km[n-®p. Ahn-sS-\n∂pw


As∂m-cn-°¬

Fs∂ t\m°n F¥p sNøp-∂p-sh∂v AΩ tNmZn-®-t∏mƒ Rm≥ ]d-™p, s]mXp-{]-h¿Ø-\-am-sW-∂v. At∏mƒ AΩ ]d™ adp-]-Sn: ""s]mXp-{]-h¿Ø-\hpw thWw''- F∂p am{X-am-bncp-∂p. A∂v F\n°v a\-kn-em-bn-√, AXns‚ A¿∞w. F√m {]Xn-Iqe kml-N-cy-ß-sfbpw AXn-Po-hn®v temI-Kp-cp-hmbn amdp∂ AΩ- b psS Pohn- X w. B Pohn- X Øn¬\n∂pw B¿÷n-s®-SpØ A\p`-h-ß-fn¬\n∂pw Dudn-h-cp-∂-h-bm-bncp∂p AΩ-bpsS samgn-Iƒ. {iocm-a-IrjvW ]c-a-lw-k-cpsS {KŸßƒ hmbn- ® - t ∏mƒ In´nb AtX B\-µa - m-bn-cp∂p AΩ-bpsS samgn-Iƒ hmbn-®-t∏mgpw A\p-`-h-s∏-´-Xv. Znh-k-ß-tfmfw Fs‚ hmb-\-I-fpsS Iq´- Ø n¬ AΩ- b psS samgn- I fpw Dƒs∏- ´ p. Aß- s \- s bm- c p- Z n- h kw ]m¿´n-bpsS sIm√w Pn√m sk{I-´-dnbm-bn-cp∂ AUz. cmtP-{µ-s\ hnfn®v AΩsb ImWp-∂-Xn-\p≈ G¿∏m-Sp-I-

16 Nostalgia I September 2013

fp-­≠m-°n. sI.-Pn. amcmcpw sI. cma≥ ]n-≈-bp-am-bn-cp∂p AΩsb ImWm≥ BZyw t]mb- t ∏mƒ Fs‚ IqsS h∂-Xv. Hme-ta™ IpSn-em-bn-cp∂p A∂v B{i-aw. Hcp ]p√p-]m-b-bn¬ AΩbv°v apJm-apJw R߃ aqh-cpan-cp-∂p. sI.-Pn. amcmsc I≠bp-Ss\ AΩ tNmZn-®p, ""tams\ Rm≥ I≠n´p-≠v.'' acm¿Pn ]d™p: ""Xncp-h-\-¥-]p-c-Øp\-S∂ Hcp NS-ßn¬ AΩsb ImWm≥ Bƒ°q-´-Øn¬ Rm\p-≠m-bn-cp-∂p.'' ""A∂v CtX j¿´t√ C´Xv?'' CXptI-´-t∏mƒ amcm¿Pn-s°m∏w Rm\pw sR´n-t∏m-bn. A{X-tbsd Bƒ°q-´Øn-\n-S-bn¬, AXpw h¿j-߃°p-

apºv I≠Xv AΩ Hm¿°p-∂p, A∂v amcm¿Pn [cn® j¿´p-t]mepw AΩ Hm¿Øp-]-d-bp-∂p. CXv Hcp km[m-c-W-°m-c\v ]‰n-√. AΩ-bpsS ZnhyXzw A\p-`-hn-®-dn™ BZy-k-µ¿`-am-bn-cp∂p AXv. A∂v Fs∂ t\m°n F¥p sNøp-∂p-sh∂v AΩ tNmZn-®-t∏mƒ Rm≥ ]d-™p, s]mXp-{]-h¿Ø-\-am-sW-∂v. At∏mƒ AΩ ]d™ adp- ] - S n: ""s]mXp- { ]h¿Ø-\hpw thWw''- F∂p am{X-ambn-cp-∂p. A∂v F\n°v a\-kn-em-bn-√, AXns‚ A¿∞w. h¿j-߃°p-tij-amWv AΩ A∂p ]d-™-Xns‚ A¿∞w a\-kn-em-b-Xv. AXv Rm≥ ]n∂oSv ]d-bmw. BZysØ kµ¿i\w apX¬ Rm≥ AΩ-bpsS Hmtcm {]h¿Øn-sbbpw \nco-£n-®p-Xp-S-ßn. B \nco-£Ww Bcm- [ - \ - b mbn amdp- I - b m- b n- c p- ∂ p. F¥v Imcy-߃ sNøp-∂-Xn-\p-apºpw AΩ-bpsS A\p-hmZhpw Bin¿hmZhpw t\Sp- a m- b n- c p- ∂ p. Cu ka- b ØmWv ]≠v tPymXnjn ]d™ B


As∂m-cn-°¬

18

kv{Xokm-∂n-[y-ta-sX∂v F\n°v a\�n-em-hp-∂-Xv. AΩsb ImW-W-sa∂p tXm∂p-tºm-sgms° Rm≥ AΩ-bpsS Acn-In-se-Øn. amk-Øn¬ Hcn-°-se¶nepw AΩsb ImW-Ws - a∂p tXm∂nØp-S-ßn. Fs‚ Pohn-X-Øn\v KXnsbm-cp°n AΩ F∂pw IqsS-Ø-s∂bp-≠m-bn-cp-∂p, Hcp Kpcp-hn-s\-t∏m-se. 1998¬ Fd-Wm-Ipfw AarX saUn-°¬ C≥Ãn-‰yq´v DZvLm-S\w sNøm≥ {] [m-\a - {- ¥n-bmb hmPvt]-bnsb sIm≠ph-c-W-sa∂v R߃s°√mw B{K-lap-≠m-bn-cp-∂p. AΩ-bpsS A\p- h m- Z tØmsS AXn- \ p≈ Hcp- ° - ß fpw \S- Ø n. Rm≥ A∂v Fw.- ] n- b mbn U¬ln- b n- e p- ≠ v . HutZym- K n- I - a mbn B{i- a - Ø n¬\n∂pw Bsc- ¶ nepw h∂v £Wn- t °- ≠ Xp- ≈ - X p- s Im≠v {][m-\-a-{¥n-bpsS At∏m-bn≥sa‚ v FSp-Øp. tIc-f-Øn¬\n∂pw B{i-aØn¬\n∂pw kzmanPn t\cn-s´-Øn. ] d-™p-d∏ - n® ka-bØv hmPvt]-bn-Pnsb ImWm≥ t]mb-t∏m-gmWv Adn-bp-∂Xv. AXym-h-iy-amb Ft¥m ]cn-] m-Sn-°mbn t]mb-Xp-sIm≠v Cu IqSn°mgvN am‰n-h-®n-cn-°p-∂p-sh-∂v. kXyØn¬ F\n°v AhnsS `qan Xmgv∂v t]mbm¬ aXn-sb-∂m-b n- c p- ∂ p. tIcf- Ø n¬\n∂pw kzman- P nsb hcpØn®v {][m- \ - a - { ¥nsb ImWm≥ ]‰m-Xm-hpI F∂Xv F\n°v kln- ° m≥ ]‰p- ∂ - X - √ m- b n- c p- ∂ p. AS¬Pn-sbbpw Ip‰w ]d-bm≥ ]‰n-√. F\n°v Bfl- l Xy sNbv X mtem F∂p-hsc tXm∂n-t∏mb kµ¿`-ambn-cp-∂p. F∂m¬ IqsS-bp≈ kzmanPntbmSp- t ]mepw Fs‚ D≈n- e p≈ thZ\ Adn-bn-®n-√. sXm´-SpØ Znh-kw-I-gn™v {][m-\a-{¥n-bpsS tU‰v In´n. kzman-Pn-bpambn sN∂v DZvLm-S-\-Øn\v £Wn°p-Ibpw sNbvXp. Bip-]-{Xn-bpsS DZvLm-S\Øn\v hcp-∂-Xn-ep≈ _p≤nap´v {][m-\-a{¥n Adn-bn-®-t∏mƒ AΩ \¬Ip∂ hoSp-I-fpsS Xmt°m¬Zm\w F∂ I¿Øhyw Gs‰- S p- ° m- s a∂v At±lw ]d-™p. Aßs\ {][m-\a{¥n tIc- f - Ø n- s eØn NS- ß n¬ ]s¶- S p- Ø p. NSßv Ign™v HcpZn- h kw AΩ- b psS ASp- s Ø- Ø nb Fs∂ ASp-Øn-cpØn AΩ tNmZn®p: ""F¥n-\mWv tam≥ A∂v Aß-s\sbms° Nn¥n-®Xv?'' Nostalgia I September 2013

Bfl-l-Xy-sb-°p-dn®p≈ t\cnb Nn¥. BtcmSpw ]d-™n-´n-√mØ B Nn¥. AΩ AX-dn-™n-cn-°p-∂p. AΩ-bpsS Imen-te°v hogm-\mWv F\n-°p-tXm-∂n-b-Xv. Fs‚ a\-kn-eqsS IS-∂p-t]mb Hcp Nn¥ am{X-am-bn-cp∂p AXv. Bfll- X y- s b- ° p- d n®p≈ t\cnb Nn¥. BtcmSpw ]d-™n-´n-√mØ B Nn¥. AΩ AX-dn-™n-cn-°p-∂p. AΩ-bpsS Imen-te°v hogm-\mWv F\n-°p-tXm∂n- b - X v . AΩ Fs‚ lrZ- b - t ØmsSm∏w tN¿∂p- \ n¬°p- ∂ p- s h∂v tXm∂nb A]q¿∆ \nan-jß - f - n-sem-∂v. a°sf s\t©mSp tN¿Øv kwc-£n®p-\n¿Øp∂ B AΩ Fs‚ t\¿hgn-Im-´n-bm-Wv. s]mXp-{]-h¿Ø-\hpw thWw F∂v BZy-Iq-Sn-°m-gvN-bn¬ AΩ ]d-™Xns‚ s]mcpƒ F¥m-sW∂v At∏msgm∂pw F\n°v a\-kn-em-bn-s√∂p ] d-™n-cp-∂-t√m. a{¥n-]-Z-hnbpw Fw.]n. ÿm\hpw Imem-h[n Ign™v Rm≥ U¬ln- b n¬\n∂pw Xncn- ° p- t ºmƒ Fs‚ a\�v apgp- h ≥ AΩ- b psS B{i- a - a m- b n- c p- ∂ p. Atßm- t ´- ° p- X s∂-bmWv Rm≥ Fs‚ km[-\-ßsf√mw Ab-®-Xpw. h≈n-°m-hn-seØn Rm≥ AΩsb I≠p. AΩ- t bmSp tNmZn-®p, "Rm≥ C\n-ap-X¬ Chn-sSB{i-a-Øn¬ _m°nPohnXw Pohn°Wsa∂p B{K-ln-°p-∂p. F¥m AtΩ, Rm≥ sNtø-≠Xv?' AΩ hfsc kvt\l-tØm-sS-Øs∂ ]d™p: ""tamt\, \ns∂ \obm-°nb {]ÿm-\-Øn\v C\nbpw \ns∂ Bhiy- a p- ≠ v . Ah- t cmSv tNmZn®v Xocpam-\n-°q.'' A∂sØ B samgn-bn¬ \n∂pw F\n°v BZy-Iq-Sn-°m-gvNb - nse B hm°n-\p-Iq-Sn-bp≈ DØ-c-am-bn-

cp∂p In´n- b - X v . F√mw Dt]- £ n®v \S-tØ≠-X√ B[ym-fln-I-X. F√m tPmen-°p-sam∏w sIm≠p-\-S-t°≠Xm- W v . s]mXp- { ]- h ¿Ø\w \S- Ø ptºmƒØs∂ B[ym- fl n- I - X - b v ° pIqSn kabw Is≠ØpI F∂-XmWv AΩ-bpsS a\kv Ft∂mSv a{¥n-®-Xv. B D]-tZ-i-sØ-Øp-S¿∂v {]ÿm-\Øn-s\m-∏w-\n∂v Rm≥ {]h¿Øn-®pXp-S-ßn. Ht´sd DØ-c-hm-Zn-Ø-߃ {]ÿm- \ - Ø n- s \m∏w\n∂v sNøm≥ F\n-°p-]-‰n. F√mw B AΩ-bpsS kvt\l-km-ao-]y-Øm¬ kw`-hn-®-h. C¥y-bn-se-∂-√, temI-Øn-em-I-am\w AΩ-bpsS kvt\l-km-ao]yw Adn™v a°ƒ ImØn- c n- ° p- I - b m- W v . audojy-knse {]kn-U‚ v Hcn-°¬ tIcf- Ø n¬ \n∂pw Hcp ]cn- ] m- S n- b n¬ ]s¶-Sp-°m≥ Ahn-sS-sb-Ønb Hcp `c- W m- [ n- I m- c n- t bmSv ]d- ™ n- c p- ∂ p, ""\nß-sf{X `mKy-hm-∑m¿, AΩsb ImW-W-sa∂v B{K-ln-°p-tºm-sgms°bpw ImWm- a - s √m, R߃°v h¿j-Øn¬ Hcn-°tem at‰m ImWm≥ ]‰n-bm-embn'' F∂v. CXmWv AΩbpsS i‡n. AΩbpsS km∂n-[ywsIm≠v ]pWyw t\Sp-I-bmWv ]e-cpw. Aß-s\-bp≈ B AΩ-bpsS ap∂n¬ t]mbn ]mZ-]q-P \S-Øm≥ Ah-kcw In´p-∂p-sh-∂-Xp-X-s∂-bmWv F\n°p In´nb henb `mKyw. F∂pw a\-kpsIm≠pRm≥ A¿∏n-°p∂p Hcm-bncw Xp≈n-Iƒ, B ]mZ-]q-P-bv°v.''

Xøm-dm-°n-bXv: KuXwIrjvW


HmWmiwkIÄ

epep AhXcn¸n¡p¶p, FXv\nIv Unssk\À hkv{X§fptSbpw hnhml hkv{X§fptSbpw A]qÀÆkpµcamb t{iWn

LU LU M A L L , KO C H I . T E L : + 9 1 4 8 4 2 72 7 72 2

em¨IÄ, Km{KIÄ, selwKIÄ, ]mÀ«n shbÀ F¶nhbpÄs¸sS BIÀjI§fmb FXv\nIv shbdpIfptSbpw ss{_U shbdpIfptSbpw a\w Ihcp¶ t{iWn. tIm«¬, kn¡v, t{I]v, t{_mt¡Uv saäocnbepIfn at\mlcamb Fwt{_mbvUdn, kmÀtZmkn, B¹oIv hÀ¡pIÄ, s{^©v t\m«v Unssk\pIÄ, koIz³kv F¶nhtbmsS. ]c¼cmKX s\bv¯pImcn \n¶pw tiJcn¡p¶ AXymIÀjI§fmb hnhml ]«pkmcnIÄ temI {]ikvX Unssk\ÀamcpsS FXv\nIv Unssk\À shbÀ a\w Ihcp¶ Km{KIÄ, selwKIÄ, ]mÀ«n shbdpIÄ aq¶p \neIfnembn Hcp¡nbncn¡p¶ hnhml hkv{X§fpsS hn]peamb t{iWn


hmb-°-∏¬

Hm

tcm \KcØn\pw Hmtcm a W a p ≠ v­, c p N n b p ≠ v­. Iymad t]mse Hmtcm \KcØn\pw apIfn¬ Hcp Fb¿ I{ºk¿ h®v B \mSns‚ cpNnbpsS aWw am{Xw H∏nsbSpØm¬..!!! tImgnt°mSv \KcØns‚ apIfn emWv CsX¶n¬ FÆbnen´p hdp°p∂ Abe, Ab°qd apX¬ \mS≥ ]oSnIØe∏nse ktamhdn¬ \n∂papbcp∂ hb\m S≥ tXbnecpNnhsc \ndbpw. sIm®nbnemsW¶n¬ A¥n°v DWcp∂ X´pISIfnse Hmwse‰ns‚ apX¬, henb tlm´epIfnse dq^vtSm∏n¬ \n∂pbcp∂ ssN\o k v c p N n h s c - b p ≠ m - h p w . Xncp- h - \ - ¥ - ] p- c sØ {]`m-X-߃°v Nµ-\-Øn-cn-K‘w \nd-bpw. Xriq-cn\p-ap-I-fn-em-sW-¶n¬ ]m¬a-W-am-bn-cn°pw. ]pØ≥]-≈n-bpsS HmcsØ ]me∏-°-S-I-fn¬ \n∂pw kzcmPv du≠ns‚

A∏p-d-Øp-\n∂pw IÆ≥kzm-an-bpsS Ipin- \ n- ∏ p- c - b n¬\n∂pw Db- c p∂ ]me- S -a-Whpw \¬Ip∂ ]m¬aW w . B ]m¬aWw tXSn- b m- W v D≈n¬ \nd-bp∂ hmb-°-∏-en¬ Cu bm{X. ]pØ≥]-≈n-bpsS Hmcßfnse ]me∏°S-Iƒ AXn-cm-hnse DW-cpw. ap‰-Øn-°n-dß - nb XI¿jo-‰n\p Iogn¬ I√-Sp-∏p-Iƒ°v apI-fn¬ a¨N-´n-bn¬ H´n-bp-W-cp∂ ]me-∏ßfpw sht≈-∏ß-fpw. ]m¬°p-g-ºp-Iƒ ]ns∂bpw a¨]m- { X- Ø n- t e- ° n‰p hogp- t ºmƒ ]pØ≥]- ≈ n- b psS ap∂n¬ s]cp∂m-fm-bn-cn-°pw, \dp-a-W-Øns‚ s] cp-∂mƒ. Bfp-Iƒ AXn-cm-hn-te-Xs∂ B D’hw ImWm-s\-Øpw. a\-kp\n-dsb ]me-∏-ßfpw hmßn aS-ßpw. IÆ≥kzm-an-bpsS ssI∏p-WywsIm≠p≈ C{µ-Pmew I≠v BkzZn-°m-\mWv Cu bm{X. X¬°mew ]me-∏-ßtf, \n߃°v hnS. ImcWw

Bdp aWn°q¿! Hcp ]m¬°S¬ IpdpIn°pdpIn kzmZns‚ ]mbk]pgbmbn amdp∂Xns‚ A\p`h a[pcw...

\an¨p kzman-tb...!

20 Nostalgia I September 2013


t^mt´m: kpZo]v Cusbkv

Fs‚ \mhn≥ ck-ap-Ip-f-ß-fpsS I\yImXzw \jvSs - ∏-SmsX Hcp-°n-h® - n-cn-°pI-bm-Wv. ]me-S] - p-Wym-fs‚ kv]¿i-\Øn¬ Xnf-®p-s]m-t¥≠Xm-Wv. a™pw agbpw s]øp∂ {]`m- X Øn¬ hS- ° p- ∂ m- Y s\bpw I≠v ap∂n¬ hn¬∏- \ - b v s °m- c p- ° n- h - ® ncn-°p∂ ap√-∏q-hn≥ kpK‘w Ahc- d n- b msX FSpØv t\sc kzmanbpsS ASp-tØ-°v, IÆ≥kzmanbpsS ]mNIimebnte°v. Xriqcns‚ ssI∏pWyw, Aºn-kzm-an-bpsS injy-\mWv IÆ≥kzm-an. ]mNIime t\ctØ DW¿∂p. tN\bpw aØ\pw sh≈cn°bpw ]bdbpsa√mw ck°qs´mcp°m≥ XømsdSpØpIgn™p.

Xobv°papIfn¬ sNºv \n∂pcpIm≥ XpSßnbncn°p∂p. AXns\√manSbn¬ as‰mcp sNºv Hcp°nh®p. Xo®qSn¬ sh≈w hm¿∂t∏mtg°pw ] ipAInSns‚ NqSv amdmØ ]®∏m¬ sNºntes°mgn®p. ]m¬°S¬ XncIfnte°v ]©kmc IqSn tN¿Øv Cf°nØpSßn. ]mens‚ im¥kap{Zw NqSSn®pXpSßnbtXmsS CfIn adnbm≥ XpSßn. IS™pISs™SpØ AarXpIW߃ Bhnbmbn apIfnte°pb¿∂p. IÆ≥kzmantbmSv kwkmcn®p\n ¬°th ]m¬aWw a\kn¬ ]m¬ ∏mS X o ¿ Ø p X p S ß n b n c p ∂ p . ""Bbn´p≠mIptam?.. aWw hcp∂p­ t√m?'', ]mbkw IpSn°m≥ shºn\n

¬°p∂ Ip´n ]pdØpNmSn kzmantbmSp tNmZn®p. ""Gbv , BdpaWn°qsd¶nepw Xnf ®pIpdpIWw. kabw.'' F∂v kzman. ""Fs‚ kzmaooo...'' AdnbmsX hnfn®pt]mbXm. ]m¬°Sen¬ ho≠­pw Xnc. ]mN Iime apgph≥ ]m¬aWw \nd®v Xnc AebSn®psIm≠­ncp∂p. ]m ¬°´nIfmIm≥ Hcpßp∂ ]m¬a[pcw. tX\qdp∂ aWw ASn®t∏mƒ Ccn°m≥ ]‰mXmbn. H∂n-cn-°-W-sa-∂p≠v kzman, ]t£ Ccn-°-s∏m-dpXn XcmsX ]m¬Øn-f∏ns‚ a[pcw aW-ambpw Bhn-bmbpw s]mßn-∏-c-°p-tºmƒ Fßs\ Rm\ncn-°pw.


hmb-°-∏¬

K¿`w [cn®v ]nt‰∂v ]I- e p- W cpw apt∂ a[p- c - ° n- \ n- I - f mbnamdp∂ Nt°∏Øns‚ Hm¿Ω. cm{Xn Nt°∏w D≠m°p∂Xns\m∏w DdßmsX GXmbmepw BdpaWn°q¿ Iq´ncn°p∂ Imew, ]nt‰∂sØ ]Iens\ ImØncn∏v . .. Aßs\ ImØncn°Ww. Fs¥¶nepw ImØncp∂v ]Iens‚ BZyw \m ]d™ncn°msa∂ph®m¬ hntes°SpØphbv°p∂Xv Hm¿°pHmtcm \n anjhpw \ndbp∂ tºmƒ Fs‚ \mhn¬ Ct∏mgpw In\nbp-∂p≠-­v, sImXn-°o-dns‚ InWn-Iƒ. Dan\ocv \m°n¬ sh≈nSn sh¥ Cesbm∂v AS¿Ønam‰n, Xo¿°p∂p. a[pcw Xpfpºn\n¬°p∂ Nt°∏w, tX≥hcn°bpsS a[pc®pf i¿°cbv s °m∏w tN¿∂v \mhn¬ Xcn∏m¿∂ a[pcw \ndbv°p∂ ""Hcp Nmb IpSn®mtem?'' "" A t ø m t h ≠ ­.. . '' F s ‚ \ m h v Nt°∏ta, sF ehv bp!!! DÆm{hXw FSpØpImØncn°p∂Xv ]S t]Sn®v ]¥fØp sN∂t∏mƒ Cu ] m e S X º p c m \ p t h ≠ n b m . AhnsS ]¥w sImfpØn ]S F∂p AXn\papºv Hcp Nmbsbm∂pw ] d ™ X p t ] m s e b m b n . ] m e S th≠. Dan\ocnd°nbm¬ {hXw aWaSn®v aZn®p\n¬°p∂ a\kns\ Xocpsa¶n¬ t\ctØXs∂ AXv Hc¬]w am‰ntb°msa∂v hnNmcn®Xv Xocpambncp∂p. Dan\ocnd°nbm¬ sNs∂ØnbXv N°b∏Øn¬. Fßpw t ] m t I ≠ ,­ hb¿ \ndbpsa∂msW¶n¬ Fs‚ s] h m , ChnsSØs∂bncn°v a\tk.. cphb¿ \ndt™s\. GXm≠v ]m¬ IpdpInbncn°p∂p. GXmbmepw BdpaWn°q¿ ImØncn°Ww. Fs¥¶nepw ] C\n AS CSWw. IÆ≥kzman d™ncn°msa∂ph®m¬ Hmtcm \n ASbpambn h∂p. ]m¬°´nbmIp∂ anjhpw \ndbp∂ Dan\ocv \m°n¬ NqSpsNºnte°v kzman ASbn´p. AS- b - √ , AXv BS- b m- W v . ]m¬ash≈nSn Xo¿°p∂p. Ip´n°mesØ Hcp ImØncn∏mWv W- Ø n\v B`- c - W - a m- I p∂ BS. Hm¿Ω hcp∂Xv . H‰- c m- { Xn- s Im≠­v kz¿Æw \nd™ XfnIbnte°v kz¿Æ°´nIƒ sNmcnbp∂

22 Nostalgia I September 2013

tZhnsbt∏mse a[psscizcyw hnXdp∂ IÆ≥kzmanbpsS s s I ] p Wyap≈ ssIbv ° v H∂p apØm≥ tXm∂n. ASIƒ ]m¬Øp≈ns°m∏w tN¿∂pXpSßn. ]m{XØn¬ ]nSn°mXncn°m≥ kzman Cf°ns°m≠ncp∂p. sNºns‚ NqSn¬ sh¥v s]mßnb ]meSIƒ ]\n\o¿∏q°ƒt]mse Xnfßn, aWsamgp°n. aWn°qdpIƒ ImØncp∂v Zm, Hcpßnbncn°p∂p, ]meS]mbkw. ASp∏Øp\n∂pw ]meS∏m{Xw FSpØv ]pdØph®p. KW]Xn°p h® tijw NqSmdmØ ]meS ap∂nseØn. Xfncne°odn¬ ]meSbpsS a[pc°o¿ Hgn®p. B NqSn¬ Cesbm∂p hmSn. hmSnb Cebn¬ sNdphnc¬ tN¿Øv H∂pc®v... ssI°pºnfn\pw \m hn\panSbn¬ \mev sh≈and°¬ Zqcw am{Xw. \mhn≥XpºtØbv ° v Xp≈nbmbn ]meS hoWp. A¥cmfØn¬ \nd™ Hcp IpSw Dan\ocv sk°‚pIƒsIm≠v AXv hngpßn. ]ns∂bpw Xpfpºn\n¬°p∂ hmbnte°v ]meSØp≈nIƒsIm≠­v \ndIpSam°n. ap∂n¬ \n¬°p∂ IÆ≥kzmantbmSv Ht∂ ]dbm\p≠mbncp∂p≈p, ""\ an®p kzmantb....''

KuXwIrjvW


IY ]d-bp-tºmƒ

Xºn IÆ-¥m\w 24 Nostalgia I September 2013


cmPm-hns‚ aI≥ ""Hcn-°¬ cmPp-tam≥ Ft∂mSp tNmZn-®p, A¶n-fns‚ ^mZ-dmcm-sW∂v. Rm≥ ]d-™p, Hcp cmPmhm-sW-∂v. Inco-Shpw sNt¶mepw knwlm-k-\-hp-ap≈ Hcp cmPm-hv. ]n∂o-sSs∂ ImWp-tºm Ah≥ Ifn-bm°nhnfn-°p-hm-bn-cp-∂p, {]n≥kv. cmP-Ip-am-c≥. cmPm-hns‚ aI≥. sbkv sF Bw F {]n≥kv, A­≠¿thƒUv {]n≥kv, At[m-temIßfpsS cmP-Ip-am-c≥.'' 1986 Pqembv 17 Xncp-h-\-¥]p-csØ Xotb-‰-dn-\p-ap-∂n¬ kn\na Ign-™n´pw t]mImsX XSn-®p-Iq-Snbn-cp∂ ImWn-Iƒ At∏mgpw a{¥n®p. h¿j-߃ Ign-™n´pw C∂pw Hm¿Ω-bn¬ \nan-jm¿≤-Øns‚ thK-X-bn¬ a\-kn-te°v HmSn-sbØp∂ Ub-tem-Kv. ae-bm-f-kn-\n-amN-cn-{X-Øn-¬ taml≥em¬ F∂ \ Ss‚ hyXy-kvX-X-bpsS ssIsøm∏v Nm¿Øp∂ BZy-Nn-{Xw, cmPm-hns‚ aI≥, hn≥sk‚v tKma-kv. B Hcp Ime-L-´-Ønse bphm-°fpsS {]Xo-I-am-bn-cp∂p A∂sØ taml≥em¬ IYm-]m-{X-ß-sf-¶n¬ hn≥sk‚v tKmakv bphm-°ƒ B{K-ln® IYm-]m-{X-am-bn-cp∂p. ac-W-Øn-eqsS Aa-cXzw t\ Sn C∂pw P\-a-\-kn¬ Pohn-°p∂ cmPm-hns‚ aI≥. cmPmhn-te-°p≈ Hcp cmP-Ip-am-cs‚ BZy ]Sn-bmbn-cp∂p cmPm-hns‚ aI≥. B hn≥sk‚v tKma-kns\ R߃ ]p\-cm-hn-jvI-cn-°p-∂p. Cu ]p\-cmhn-jvImcw cmPm-hns‚ aI≥ \n¿Ωns®-Sp-Ø-Xnse IY-I-sf-°p-dn-®m-Wv. ]pXnb Xc-Øn¬ cmPm-hns‚ aI≥ hcp-∂-Xn-\p-ap-ºv, F∂pw ad-°msX kq£n-°p∂ B ]gb cmPm-hns‚ aIs‚ AWn-b-d-°-Y-I-fn-eqsS Hcp Fgp-Ø-h-X-c-Ww.

I

dp- ∏ nepw shfp- ∏ nepw A®-Sn-®, \ndw aßnb kn\n- a m- t ]m- Ã - d p- I ƒ s]dp°n kq£n-°p∂ Hcp Ip´n-bpsS IY. A©mw hbkn¬ A∏q- ∏ s\ klm- b n- ° m≥ hnim-e-amb tXm´-Øn-\p \Sp-hnse ho´n- t e°v ]dn- ® p- \ - S - s ∏´ Ip´n. A∂v kn\n-am-°m-cpsS Du´n-bm-bncp∂ ap­-≠ °- b sØ hnim- e - a mb tXm´- Ø n\p \Sp- h n¬ Hcp hoSv . AhnsS {]mb- a mb A∏q- ∏ \pw AΩq-Ωbv°pw klm-bn-bmbn Hcp A©mw hb-kp-Im-c≥. \ndw aßnb kn\n-am-t\m-´o-kp-I-fn¬ koXm-cm-aI-eym-Whpw IpSpw-_n-\nbpw IY-Ifmbn hmbn-s®-SpØp. hmbn®v ckw Ib-dn-h-cp-tºm-tg°pw Hcp hm°v, tijw kv { Io\n¬. kv { Io\n¬ ImWm-\p≈ Ah-kc - s - am∂pw A∂p-­ ≠m-bn-cp-∂n-√. B kn\n-a-I-fnse \mbn-Im-\m-b-I∑msc ImWm≥ sImXn-®p. tXm´Øn- t e°p t]mIp∂ hgn- ° p≈ ]pg-bpsS \Sp-hnse ]md-ta¬ Hcn°¬ \kodpw joebpw Ccp∂v Hcp ]m´p- k o- \ n¬ A`n- \ - b n- ® n- ´ p-­ ≠m-bn-cp-∂ p. B ]mdbv ° v t]cv \ko¿ joe ]md F∂m- b n. B IY-I-fn-sems° can®v \S-∂p. ] e-t∏mgpw B ]md-bn¬ H‰bv°v B Ip´n- b n- c p- ∂ p. A∏q- ∏ \pw AΩqΩ-bpw am{Xap≈ ho´n¬ B Ip´n X\n-®mbt]msebm-bn-cp-∂p. hnim-e-amb ]d-ºpw, ]pgbpw, kn\nam- t \m- ´n-kq-I-fnse A]q¿Æ-amb IY-Ifpw GIm-In-bpsS Pohn-XØ - n¬ kz]v \ - ß ƒ hncn- b n- ® p. A©mw Ivfmkv hnZym-`ymkw Ign-™-t∏mƒ Im™n-c-∏-≈n-bnse kz¥w ho´nte°v ho­≠pw ]dn-®p-\-Sp-tºmgpw GIm-¥-Po-hnXw Xs∂-bm-bn-cp-∂p.

A∏q-∏s‚ IqsS \n∂v Imcy-Kuchw h∂ Ip´nbv°v N¥-bnepw s]cp-∂mfn\pw D’-hØ - n\pw t]mIm≥ ho´p-Im¿ Ah-kcw \¬In. Aßs\ I´p-∏md ]≈nbnse Nµ-\-°p-S-Øn\v t]mbn Xncn-®p-hc - p-tºmƒ Ahs‚ ssIøn¬ \n[n-t]mse Hcp Ih-­-dp≠-­m-bn-cp-∂p. aq∂- £ - c w- s Im≠­v {it≤- b - \ mb Fw.-Pn.-B-dns‚ Nn{Xw. "t]mbm ] Øv, In´nbm Hcp t^mt´m' F∂v tI´-t∏mƒ BsI-bp-≠ ­ m-bn-cp∂ ] Øp-ss]k If-Øn-se-dn™v In´nb-Xm-bn-cp∂p AXv. a‰p ]e-t∏m-gmbn In´nb kn\n-am-t\m-´o-kp-Iƒs°m∏w A]q¿∆ hkvXp-t]mse Fw.-Pn.B¿. \n∂p Nncn-®p. kn\n-atbmSpw kn\nam-°m-tcmSpw tXm∂nb Bcm-[-\bn¬ kn\na ImW-W-sa∂ tamlw h√msX Ae-´n. ho´n¬ ]d-™v, the-°m-c-s‚-sbm∏w t]mbn Hcp kn\na ImWm≥ ho´p-Im¿ kΩ-Xn®p. "iIp-¥f' AXm-bn-cp∂p BZyw I­≠ Nn{Xw. AsXmcp ioe-am-bn. FhnsS t]mbmepw Hcp kn\na ImWm-\p≈ kabw Is≠­-Øn. {]oUn-{Kn-°m-eØv ]m´p-I-tfm-Smbn Iºw. ]m´p-Iƒ tI´m¬ Fßs\ Nn{Xo- I - c n- ® p- s h∂pw Hm¿°kv { S Fß- s \- b m- b n- c n- ° p- s a∂pw Adnbm- \ p≈ B{K- l - h pw. "Bbncw ]mZ- k-c-߃...' ]mSnb Zmtk-´-t\mSp≈ Bcm-[-\-aqØv XmSn hf¿Øn. Ahs‚ XmSn I≠­v A∏≥ AΩtbmSp ]d-™p, ""Ah-s\-∂m-Øn\m XmSn hf¿Øn tImew-sI´p \S-°tW, XmSn If-bm≥ ]d.'' ""Ah-s\mcp {Sm≥kn-ÿ tdUntbm thWw- ∂ v . AXv hmßn- s °m- S pØm¬ AXv If-t™-°m- sa-∂ v.'' AΩ- b n- e q- s S- Ø - s ∂- b m- b n- c p∂p Ahs‚ B{Klw A∏s\ Adn-bn®-Xv. {Sm≥kn-ÿ tdUntbm In´nNostalgia I September 2013

25


IY ]d-bp-tºmƒ

sI.-Fw. amXyp-hn-s\m∏w a{Zm-kn-te°v h≠­n Ib-dp-tºmƒ Hcp-]nSn kn\n-amtam-lhpw Iq´n-sh®p kºm-Zn® Hcp ]nSn XpIbpw am{X-ambn-cp∂p ssIøn¬. amXyphn-s\m∏w Xºn A©p-Zn-hkw a{Zm-kn¬ Xma-kn-®p. lnµn-] SØns‚ doep-I-sf-SpØv ae-bmf-Øn¬ Cd-°m-\p≈ Hcp {iaw \S-Øn. B ka-b-ØmWv kwhn[m-b-I≥ iin-Ip-am-dns\ Xºn ImWp-∂-Xv. kn\na ]Tn-°m≥ ]‰nb k¿∆-I-em-im-e. ssI\ndsb ]S-ß-fp≈ a\p-jy≥.

Xºn IÆ¥m\w t^mt´m: t_mWn ]Wn°¿

26 Nostalgia I September 2013

bn-s√-¶n¬ XmSn Xmsg \ne-Øp-ap-´psa∂v a\-kn-em°n A∏≥Xs∂ Hcp {Sm≥kn-ÿ tdUntbm Ah\v hmßns°m- S p- Ø p. t]mIp- ∂ n- S - s Ø√mw tdUntbm Bbn Ahs‚ Iq´v. Iøme- ∏ p- d Øv tdUn- t bmbpw h®v hgnb- c n- I n¬ Ccp∂v Hcn- ° ¬ ]m´ptIƒ°pIbm- b n- c p- ∂ p, Zmtk- ´ s‚ i_vZw, ""Fs‚ kz]v\-Øn≥ Xma-cs∏m-bvI-bn¬ h∂n-d-ßnb cq]-h-Xn...'' hgn-b-cn-In-en-cp∂v Adn-bmsX Ah≥ XmSn-bp-gn-™p. tdUntbm In´n-bt- ∏mƒ "Zmtk-´s‚ XmSn' hSn-®p-I-f-™Xv Hm¿Ø-tX-bn-√. Iøm-e-∏p-dhpw hoSn-\-I-hp-sa√mw kwKo- X - k m- { µ- a m- ° nb Imew ]ns∂bpw IS-∂p-t]m-bn. Ip´n hf¿∂p, tImtfPv Ipam- c \m-bn. kn\n-am-tam-ln-bmb Xºn IÆ- ¥ m\w F∂ Iuam-c-°m-c-\m-bn. tImtfPv hnZym-`ymkw Ign-™-t∏mƒ

A∏s‚ \n¿t±- i w, FtÃ- ‰ n- t e°v t]mI-W-sa-∂v. Xºn: ""F\n°v kn\na ]Tn-°-Ww.'' A∏≥: ""F¥v?'' Xºn: ""F\n°v kn\na \n¿Ωn-°-Ww. F\n°v Imiv thWw.'' A∏≥: ""\o B d_-dns‚ tNm´n¬ t]mbn t\m°v . AhnsS ss]k sI´p≠- ­m - I pw. AsX- S pØv kn\na \n¿Ωn-°v.'' A∏≥ ]d™ B hm°ns‚ A¿∞w a\-kn-emsI A¥w hn´p-\n¬°p-∂tXmsS B ko≥ adp Ub-tem-Kn-√msX AhnsS Ah- k m- \ n- ® p. ]t£, B tamlw Ah-km-\n-®n-√. kn\n-am-t\zjn-bmbn \S-°-sh-bmWv {_Z¿ C≥ tembpsS Ikn≥ sI.- F w. amXyp kn\n-a-bpsS tI{µ-amb a{Zm-kn-te°v t]m-Ip-∂-X-dn-™-Xv. sI.-Fw. amXyphns‚ IqsS a{Zm-kn-te°v kn\na ] Tn-°m≥ t]mIm≥Xs∂ Xºn IÆ¥m\w Xocp-am-sa-Sp-Øp. Xocp-am\w A¥n- a - a m- s W- ∂ - d n- ™ - t ∏mƒ N¿®bv°mbn ho≠­pw A∏-s\-Øn. as‰mcp InSn-e≥ ko≥. A∏≥: ""\o a{Zm- k n- t e- s °m∂pw t]mtI≠- ­. FtÃ- ‰ n- t e- ° p- t ]mbn Ahn-SsØ Imcy-ß-sfms° H∂v ] Tn-°v.'' Xºn: ""AXp-]-‰n-√. F\n°v kn\na \n¿Ωn-°-Ww. F\n°v Imiv Xt∂]-‰q.'' A∏≥: ""kn\nam ]nSn- ° m- \ pw- a ‰pw Fs‚ ssIøo∂v Hcp Nn√n-°miv In´Øn-√. F\n°v thtdw a°-sfm≠-­v. Ah-cpsS Imtcymw F\n°v t\m°Ww.'' Xºn: ""F∂m, Fs‚ Hmlcn F\n°v Cßv Xt∂-°v.'' A∏≥ H∂p sR´n. D≈nse sR´¬ ]pd-Øp-Im-Wn-°msX A∏≥ XpS¿∂p. A∏≥: ""Hmlcn Xt∂-°mw. ]ns∂, ]ns∂ \n\°v Cu hoSp-ambn Hcp _‘-hp-an-√.'' ]Xn-hp-t]m-se-Øs∂ AΩ®n CXn\n- S - b n¬ Ic- ® n- e p- s am-- s °- b mbn h∂p. F¶nepw Xºn hn´p-sIm-Sp-°m≥ Xøm-dm-bn-cp-∂n-√. Xºn: ""Ipg- ∏ - a n- √ . kn\n- a - b mWv F \ n ° v { ] [ m - \ w . '' C Ø - h W A∏- \ mWv kwkmcw \n¿Øn AItØ°v t]mb-Xv. AΩ®n At∏mgpw F√mw tI´v Xf¿∂v Hc-cn-In¬ Ccn°p∂tXmsS ko≥ I´v. apdn-bn¬ H‰bv°v Ccn-°p∂ Xºn. cm{Xn. Dd-ßm≥ ]‰msX Xºn Gsdt\- c - a n- c p- ∂ p. Xe- b n¬ Dcp- I n- s °m-­ ≠n-cn-°p∂ tamlw. B cm{Xn-bn¬ Hcp Xocp-am-\-sa-Sp-Øp. BZyw H∂v a{Zm- k n¬ t]mbn Imcy- ß - s fms°


IY ]d-bp-tºmƒ

a\-kn-em-°mw. ASp-Ø-L-´-Øn¬ aXn Hmlcn hmßepw kn\n-am-]n-Sp-Ø-hpw. sI.-Fw. amXyp-hn-s\m∏w a{Zm-kn-te°v h≠­n Ib-dp-tºmƒ Hcp-]nSn kn\n-am-tamlhpw Iq´n-sh®p kºm-Zn® Hcp ]nSn XpIbpw am{X-am-bn-cp∂p ssIøn¬. amXyp-hn-s\m∏w Xºn A©p-Zn-hkw a{Zm-kn¬ Xma-kn-®p. lnµn-]SØns‚ doep- I - s f- S pØv ae- b m- f - Ø n¬ Cd°m-\p≈ Hcp {iaw \S-Øn. B ka-bØmWv kwhn-[m-bI - ≥ iin-Ip-am-dns\ Xºn ImWp-∂-Xv. kn\na ]Tn-°m≥ ]‰nb k¿∆-I-em-im-e. ssI\n-dsb ]S-ß-fp≈ a\p-jy≥. IqsS IqSmtam Fs∂m∂pw Dd-∏m-bn-´n-√. At∏mgpw kn\na \n¿Ωn-°m≥ ]Tn-°W - s - at∂ a\-kn-ep-≈p. ssIønse ]Ww Xocmdmb-t∏mƒ amXyp-hn-s\m∏w \m´n-te-°pXs∂ Xncn-°m-sa-∂p-h® - p. Xoh≠-­nb - n¬ Sn°-s‰-SpØp Ib-dn. GXm\pw \nan-j߃°p-≈n¬ Xoh≠­n ]pd-s∏-Sp-∂Xm-Wv. Xoh≠­n ]Xps° \oßm≥ XpS-ß n. DS≥ Ft¥m Dƒhn- f n- b mse-∂-t]mse NmSn ]pd-tØ-°n-d-ßn. Xoh­≠n At∏m-tg°pw thK-Øn-embn. amXyp H‰bv°v \m´n-te°v Xncn®p. Xºn IÆ- ¥ m\w H‰bv ° v B sdbn¬sh tÃj-\n-epw. BsI ]cn-Nb-ap≠-m­ -bn-cp∂ Fkv.-F. kemw F∂

28 Nostalgia I September 2013

kn\n-am-{]-h¿Ø-Is‚ hoSm-bn-cp∂p ASpØ e£yw. ]t£ AXv AS-®n´n-cn-°p-∂p. ag s]bvXp-Xp-S-ßn-bn-cp∂ hgn-bn-eqsS \\™v \S-∂p. Nnß-h\w-Im-c≥ apcfn Dam temUvPn-s\-°pdn®v ]d-™p. AhnsS apdn-sb-Sp-°m≥ {ian-®p. ]t£ In´n-bn-√. AXn-\-SpØp≈ temUvPn¬ apdn-sb-Sp-Øp. Hcp Znhkw ]n∂n-´n-cn-°p-∂p. ]nt‰-Zn-h-kwXs∂ t\sc kem-ans‚ ASp-tØ-°v, Ahn-sS-\n∂pw iin-Ip-am¿ kmdns‚ ASp-tØ-°v. Xºn: ""F\n°v kn\na ]Tn-°Ww km¿.'' iin-Ip-am¿: ""\osb∂m Fs‚ IqsS°q-Sn-t°m.'' Aßs\ iin-Ip-am¿ kmdns‚ IqsS°q-Sn. A£-cm¿∞-Øn¬ IqsS-°qS¬Xs∂-bm-bn-cp∂p AXv. F¥mWv ]Tn-t°-­≠Xv F∂p tNmZn-®m¬ Adnbn-√. kn\n-a-sb-°p-dn®p≈-sX-√mw. iin-Ip-am-dns‚ sk‰n-se-Øn-b-t∏mƒ Xºnsb F√m-hcpw Akn-Âm-bmWv IW- ° m- ° n- b - X v . Aßs\ AknÂmbn Xºn IÆ-¥m\w amdn. hcp-am-\-sam-∂p-an-√. Xºn ho´n-te°v IØ-b-®p. ""{]nb-s∏´ A∏-\v, Rm\n-hnsS kn\na ]Tn-°m≥ XpS-ßn. F\n°v amkw 500 cq]-sb-¶nepw Ab-®p-X-c-Ww.''

A∏≥ Hml-cn-bn-sem∂pw IW-°m°msX amkw 500 cq] hoXw Ab-®psIm-Sp-Øp. Hcp h¿jw iin-Ip-am-dns‚ Iogn¬ kn\n-am-]-T-\w. ssI\n-dsb ]S-ap-≈-bm-fmWv iin-Ip-am¿. F√mØnepw iin- I p- a m- d n- s \m∏w Xºnbp≠-­v. Aßs\ Hcp Iº\n amkw 100 cq] sImSp-Øp-Xp-S-ßn. AXn-\n-Sbn-emWv iin-Ip-am¿ hnfn-®v, ""\o C∂pap-X¬ Atkm-kn-tb-‰mWv'' F∂p ] d-™-Xv. A©p-h¿jw sIm≠­vAºXv kn\n-aI - f - n¬ A{]‚okpw Akn-Âpw Atkm- k n- t b- ‰ p- a mbn iin- I p- a m¿ kmdn- s \m∏w IqSn. Aß- s \- b mWv kz¥-ambn Hcp kn\n-a-sb-Sp-Ømtem F∂m- t em- N n- ° p- ∂ - X v . Btem- N - \ mth-f-bn¬Øs∂ ]Sw \n¿Ωn-°m\pw Bsf In´n. ]m∏-\w-tImSv e£vaW - s‚ Xnc-°Y - b - n¬ tkma\pw Pb-`m-cX - nbpw A`n- \ - b n® Xmhfw F∂ kn\na Aßs\ kzX-{¥y-kw-hn-[m-bI - \ - m-°n. ]s£, kn\n-a ]mfn-t∏m-bn. ho­≠pw kn\n-a-sb-Sp-Øp, ]mkvt]m¿´v. AXpw hnPbw I­≠n-√. XpS¿®-bmb ]cm-Pb-߃ Xmßm-\m-ImsX Hcp bm{X ]pd-s∏-´p. Ftßm-s´t∂m F¥n-s\ t∂m \n¿Æ- b n- ° - s ∏- S mØ bm{X. C¥y apgp-h≥ Id-ßn. Xncn-sI-sbØn ho­≠ pw Hcp kn\n- a - I qSn sNbv X p. aΩq-´n, koa, enkn XpS-ßn-b-hsc sh®p-sIm≠-­v, B t\cw A¬]-t\cw F∂ Nn{Xw. B kn\n-abpw A[nIw HmSn-bn-√. tXm‰p-t]mb kwhn-[m-b-I≥ F∂ hne-bn-cp-Ø-ep-Iƒ. kn\n- a bn¬\n∂pw H‰- s ∏- ´ p- t ]mb Ah- ÿ . ]e \n¿Ωm- X m- ° - s fbpw I≠­p. tXm‰-hs‚ hm°p-Iƒ°v Bcv sNhn \¬Im≥. HSp°w Hcp \n¿ΩmXm-hns\ In´n. \n¿Ωm-Xmhv: ""aΩq-´n-bpsS tU‰pt­≠m? Aß-s\-sb-¶n¬ t\m°mw.'' aΩq-´n-bpsS ASp-sØØn Imcyw ] d-™p. aΩq´n: ""\Ωƒ XΩn¬ kn\na thtWm? kulrZw t]mtc?'' Xºn: ""kulrZw aXn.'' B \n¿Ωm-Xmhpw Isøm-gn-™p. F¥psIm≠-­mWv Xs‚ kn\n-a-Iƒ hnP-bn°msX t]mbXv? kzbw hni-I-e\w sNbvXp-sIm≠-­n-cp-∂p. \√ Xnc-°-YbpsS A`m-hw. apdn-bn¬ ]e-t∏mgpw AS-®n-´n-cp∂v Btem-N-\-bm-bn-cp-∂p. Fd- W m- I pfw t\m¿Øv sdbn¬shtÃ-j≥ a{Zm-kn¬ \n∂p≈ Xoh≠­n ]vfm‰vt^man¬ h∂p-\n-∂p. Hcp ssIøn¬ _mKpambn Hcmƒ AXn¬ \n∂n-d-ßp∂p.

CS-thf


IY ]d-bp-tºmƒ

"" sbkv, sF Bw F {]n³kv, A­≠¿thƒUv {]n≥kv.

At[m-tem-I-ß-fpsS cmP-Ip-am-c≥.'' cmPm-hns‚ aI≥ XpS-cp-∂p.

Smoking is injurious to health

\n

cm- i - b m¿∂ apJ- t ØmsS sdbn¬sh tÃj-\n¬ h≠­n-b n- d -ßnb Bƒ Aø∏≥Im-hn-te°v Hcp SmIvkn hnfn-®p. Aø-∏≥Im-hnse Hcp hoSn-\p-ap-∂nseØn SmIvkn \n∂p. kwhn-[m-b-I≥ tPmjn-bpsS kn\n-a-Iƒ°v Xnc-°-Ysb-gp-Xp∂ sU∂okv tPmk-^n-t‚-Xmbn-cp∂p B hoSv. sU∂okv tPmk^v h∂-bmsf kzoI-cn-®p. ""Xºo, hcq. \ap°v Ipd-®p-Zn-hkw ChnsS Aßv IqSmw, Ft¥?'' IY tXSn-sb-Ønb Xºn IÆ-¥m\w IYm-Im-c-s\m∏w HcmgvN Aø-∏≥Imhnepw Fd-Wm-Ip-f-Øp-ambn Id-ßnØo¿Øp. HcmgvN ]n∂n-´-t∏mƒ, Xºn: ""sU∂o-tk, Hcp IY?'' AXn\p adp-]-Sn-bmbn sU∂okv Hcp ]pkvXIw FSpØv Xºn-bpsS ssIønte°v sImSpØv ]d-™p, ""CXv hmbn°v.'' "sdbvPv Hm^v Fbv©¬kv'

30 Nostalgia I September 2013

F´p Znh-k-sa-SpØv Xºn IÆ-¥m\w IY hmbn-®p. ho­≠pw Hcn-°¬°qSn aq∂p ZnhksaSpØv hmbn-®p. Aßs\ ]Xn-s\m∂v Znh-k-߃°p-ti-jw, Xºn: ""IY sIm≈mw.'' sU∂okv: ""]s£, CX√ \ΩpsS IY.'' Xºn: ""]ns∂?'' sU∂okv: ""Cu IYsb \Ωƒ ae-bmf-Øn-te°v ]dn-®p-\-S-p∂p. At∏mƒ hcm- h p∂ am‰- ß - s f√mw IY- b n¬ hcp-Øpw.'' sU∂o-kns‚ Bfl-hn-izm-k-Øn¬ kwi-b-an-√m-Ø-Xn-\mepw hmbn® IYbn¬ Ft¥m BI¿j-WXzw tXm∂nb-Xn-\mepw Xºn IÆ-¥m-\-Øn\pw Dd-∏m-bn-cp-∂p, Xs‚ ]cm-Pb - a - m-bn-cp∂ Xnc-°Y F∂ `mKw hnP-b-Øn-seØn-sb-∂v. Nph∂ ]´v hncn® Itkc-bn¬ IncoSw sh® Hcp sIm®p-Ip-´n. AXn-\-Sn-bn¬ Xe-s°-´v, "alm-cm-Pmhns‚ aI≥'. sU∂o-kns‚ k¶¬∏-

߃°v Xºn IÆ-¥m\w sNdn-sbmcp XncpØp hcp-Øn, ""sU∂o-tk, B "alm' Aßv sh´n-tb-°mw. cmPm-hns‚ aI≥. AXp-a-Xn.'' a\- k nse kv { Io\n¬ cmPm- h ns‚ aI≥ At∏m-tg°pw Ifn-°m≥ XpSßn-bn-cp-∂p. ""\Ωƒ I­≠p-ap-´n-b-sXms° h√mØ A‰vtam-kv^n-b-dn-em-bn-cp-∂p. ]cn-N-bs∏-Sm≥ Ign-™n√. Abmw hn≥sk‚ v tKma-kv.... ssa t^m¨\-º¿ Cukv U_nƒ Sp U_nƒ ss^hv.'' cmPm- h ns‚ aI≥ sU∂o- k ns‚ a\-kn¬ InS∂v Xnf-®p. IY-bm-bns°m≠- ­n-c n-°p-∂p. \n¿Ωm-Xm-hns\ At\z- j n- ® p≈ bm{X X¬°m- e tØ°v Xºn IÆ-¥m\w am‰n-sh-®p. Cu Nn{Xw kz¥w \n¿ΩmWw sNøp∂p. BZyw sN∂Xv A∏s‚ ASp-tØ°p-X-s∂-bm-bn-cp-∂p. A∏≥ \n¿ΩmW-Øn-\p≈ ]Ww \¬Im-sa∂v Dd∏p-\¬In. ]n∂oSv Xºn IÆ-¥m\w


IY ]d-bp-tºmƒ ""taml≥em-ense \Ss\ apgp-h-\mbn Bcpw D]-tbm-Kn-®n-´n-√. F\n°v 60 iX-am-\-sa-¶nepw D]-tbm-Kn°m≥ ]‰n-bm¬ Rm≥ lm∏n-bm-Wv.''

taml≥em¬ t^mt´m: kpZo]v Cusbkv

t\sc t]mbXv a{Zm-kn-te-°v. Atkmkn-tb‰v Ub-d-IvS-dm-bn-cp∂ ImeØv A∏≥ Ab-®p-sIm-SpØ ]W-Øn\v hmßnb Im¿ hn‰p. kn\n-ab - psS {]mcw`- I m- c y- ß ƒ°p≈ ]Ww Aßs\ kzcq-]n-®p. Hm´-°m-e-W-bn¬ \n∂pw IpXn-c-∏-h-\n-te-°p≈ BZy IpXn-∏v. IrjvWZ- m-kmbn cXo-jv, \m≥kn-bmbn Aw_n-I, hn≥sk‚ v tKmakv ˛? Aß-s\-sbmcp tNmZy-Nn-”-Øns‚ B h - i y - a p - ­≠ m - b n - c p - ∂ n - √ . A X v taml≥em¬X-s∂. iin-Ip-am-dns‚ Iymºn-ep-≠ ­ m-bn-cp∂ ImeØp XpS- ß nb kulr- Z - a m- b ncp∂p Xºn IÆ-¥m-\-Øn\v emep-ambn. iin-Ip-am¿ kmdns‚ Nn{X-Øn¬

32 Nostalgia I September 2013

emen-s\m∏w Xºn IÆ-¥m\w A`n\- b n- ® n- ´ p- a p≠- ­v. ]t£, sU∂okv tPmk-^ n\v Hcp t\cnb kwi- b w. hn≥sk‚ v tKmakv Hcp hn√-\m-Wv, ]s£, hn√-\mWv CXnse \mb-I≥. AXv emen\v tNcptam? Fs∂mcp kwi-bw. AXn\p Xºn IÆ-¥m-\Øn\v adp-]-Sn-bp-­≠m-bn-cp-∂p, ""taml≥em-ense \Ss\ apgp-h-\mbn Bcpw D]-tbm-Kn-®n-´n-√. F\n°v 60 iX-am-\-sa-¶nepw D]-tbm-Kn-°m≥ ]‰nbm¬ Rm≥ lm∏n-bm-Wv.'' emens\ sN∂p I­-≠ bp- S ≥ em¬ tU‰v \¬In. ASp-ØX - mbn cXo-jns‚ ASp-tØ-°v. cXo-jn-t\mSv Imcyw ] d-™-t∏mƒØs∂ cXojv ]d-™p,

""Afn-bm, \ap°v IqSn-°-f-bmw.'' \mbn- I bv ° v \√ {]m[m- \ y- a p≈ tdmfm- W v . AXv sNøm≥ Aw_nI Xs∂ thW-sa∂v Ccp-h¿°pw kwib-an-√mØ Imcy-am-bn-cp-∂p. ]s£ Aw_nI Xangv, sXep¶v Nn{X-ßf - n¬ Ia- e - l m- k - s \m∏sams° \mbn- I bmbn \n¬°p∂ Imew. hnP- b mKm¿U≥kn¬ cm{Xn sshInbpw kn\nam-jq-´nwKv \S-°p-∂p-s-­¶n¬, B kn\na-bnse \mbnI Aw_n-I-bm-bn-cn°pw F∂v ]d-bp-∂-{Xbpw Xnc-°p≈ \ Sn-bm-bn-cp∂p Aw_n-I. ]I¬jn^v‰v Ign- ™ m¬ cm{Xn HºXp sXm´v c≠­p-h-sc-bp≈ jn^v‰v F∂Xv D≠­m°n-b-Xp-Xs∂ Xnc-t°-dnb A∂sØ


IY ]d-bp-tºmƒ IY ]d-bp-tºmƒ Xºn-®m-bs‚ apJ-Ø p- ­≠ m- b n- c p∂ sXfn®w. AXn¬\n- ∂ p- X s∂ F\n°v a\- k n- e m- b n, kn\na F∂p ]d-™m¬ Xs‚ Poh-\m-sW∂p Nn¥n-°p∂ Hcm-fmWv Xºn-®m-b≥ F∂v. Aß-s\-bp≈ Hcm-fpsS kn\n-a-bn¬ A`n-\-bn-®n-s√-¶n¬ AXv \jvSw-X-s∂-bm-bn-cn-°pw.

Aw_nI t^mt´m: t_mWn ]Wn°¿

34

Aw_n-I-bm-bn-cp-∂p. Hcp-Zn-hkw aq∂p jn^v‰v sNøp∂ Aw_n-I. ae-bm-fØn-te°v £Wn-®m¬ hcp-tam-sb∂v kwi-bw. F¶nepw Xºn IÆ-¥m\w Aw_n-Isb tXSn-t∏m-bn. IY tI´tXmsS Aw_nI sdUn. hn≥sk‚ v tKma-kns‚ Iq´m-fn-I-fnsem-cm-fmbn Hcp sNdp-∏-°m-cs\ IqSn Dd-∏n-®p. ]n.-Fw. \mb¿ \n¿t±-in-®, knhn¬ k¿hokv ]co-£bv°v {iaw \S- Ø nb kpµ- c - \ mb Hcp sNdp- ∏ °m-c≥, t]cv kptc-jv tKm]n. Xnc- ° - Y m- c - N - \ - b v ° n- S - b n¬ aΩq´n Nne- t ∏m- s gms° Aø- ∏ ≥Im- h nse ho´n-te-s°-Øp-am-bn-cp-∂p. IY-bpsS ]e `mK-ßfpw hmbn® tijw aΩq´n tNmZn-®p, ""Rm≥ sNøt´ Cu thjw?'' At∏m-tg°pw Xmc-ß-sf-sb√mw \n›bn- ® p- d - ® n- c p- ∂ p. aΩq- ´ n- b p- a m- b p≈ kulr-Zw-Xs∂ At∏mgpw \ne-\n-∂p. F¶nepw aΩq-´n-bpsS Hcp KÃv A∏nb- d ≥kv IY- b n¬ Fgp- X n- t ®¿Øp. Nostalgia I September 2013


IY ]d-bp-tºmƒ

hn≥sk‚ v tKmakv, ""Fs‚ A∏≥ Cu \K-c-Ønse Cu sXcp-hnse Hcp duUn-bm-bn-cp-∂p. X√p sIm­≠mepw sImSpØmepw A©p cq]-bn¬ IqSp-X¬ kºm-Zn-°m≥ Ign-bmØ Hcp ]mhw duUn.'' F∂p ]d-bp-tºmƒ ]›m-Ø-e-Øn¬ am{Xw ImWn-°p∂ A∏s‚ tdmƒ. AXm-bn-cp∂p aΩq´nbv°v am‰n-sh® tdmƒ. Aßs\ kn\n-am-jq-´nwKv ]vfm≥ sNbvXp. aΩq´n I¬]I-bn¬ h®v hnf°v sImfpØn kn\n-a-bpsS ]qP \S-Øn. Fd-Wm-Ip-fØv 28 Znh-ksØ jq´v, XpS¿∂v sNss∂-bn¬ \mep Znhkw Cß-s\-bm-bn-cp∂p ]vfm≥. Fd-Wm-Ip-fØv cXo-jns\ sh®v jq´v XpS-ßn. At∏m-tg°pw SmIvkn hnfn®v taml≥em¬ sk‰n-se-Øn, ""F¥m Fs∂ tht≠­?'' F∂ Xam-i-tNm-Zy-hp-am-bn. iin-Ip-am¿ kmdns‚ sk‰n¬\n∂pw {^obm-bn-t°ms´ F∂p Icp-Xn-bmWv hnfn-°m-Xn-cp-∂-Xv. ]nt‰-Zn-hkw cmhnse tlm´¬ap-dn-bn¬ \ns∂-gp-t∂‰v em¬ FØn Xºn IÆ-¥m-\-tØmSv tNmZn-®p, ""F¥m ]cn-]mSn?'' Xºn: ""Rm≥ jq´nw-Kn\v t]mIp-∂p. em¬ ChnsS Ccn°p-∂p. D®bv°v aq∂p aWn-bm-Ip-tºm-tg°pw Rm≥ Im¿ Ab-°pw. At∏m-tg°pw apSn-sbms° sh´n B Imdn¬

]e IS-I-fn¬\n-∂mbn hyXy-kvX-amb Hmtcm j¿´p-IfmWv hn≥sk‚v tKma-kns\ AWn-bn-°m-\mbn sXc-s™-Sp-Ø-Xv. Hcp j¿´pw H∂n¬°q-Sp-X¬ ko\n¬ C√. icn°pw cmPm-hmbn hn≥sk‚v tKma-kns\ hmgn-°p-I-bm-bn-cp-∂p. 36 Nostalgia I September 2013

Ib-dn-bn-cp-∂m¬ aXn.'' Aßs\ A∂p D®bv°v aq∂p-a-Wn-bm-bn. em¬ sk‰n¬ IrXy-k-a-b-Øp-Xs∂ FØn. Aßs\ emens‚ BZysØ tjm´v FSp-Øp. IrjvW-Zm-kns‚ sXc-s™-Sp∏v Hm^okn-seØn, ""]Xps° CSn-s°-Sm, CXv HSn-™p-t]m-bm¬ \n\°v \jvS-sam-∂p-an-√, \jvSw R߃°m-Wv. Cubncn°p∂ taibpw ]pd-Øp-h-®n-cn-°p∂ t_m¿Upw \obn-´ncn-°p∂ j¿´pw \osb√mw Ign-°p∂ Blm-cw-t]mepw Rß-fpsS ]W-am-Wv. As√∂p ]d-bmtam? hn≥sk‚ v tKma-kns\ NXn-®h - c - mcpw C∂p Pohn-®n-cn-∏n-√. Hm¿tØm..''


IY ]d-bp-tºmƒ

Ub- t emKv Xo¿∂Xpw sU∂okv tPmk^v Xºn IÆ-¥m-\Ø - ns‚ ASpsØØn ]d-™p, ""sbkv, taml≥emse∂ \Ss‚ Adp-]-Xp-i-X-am\w \ Ωƒ CXn¬ sIm≠­p-h-cpw!!'' ]e IS-If - n¬\n-∂mbn hyXy-kX v a - mb Hmtcm j¿´p-IfmWv hn≥sk‚ v tKmakns\ AWn-bn-°m-\mbn sXc-s™-Sp-

38

Ø-X.v Hcp j¿´pw H∂n¬°q-Sp-X¬ ko\n ¬ C√. icn°pw cmPm-hmbn hn≥sk‚ v tKma-kns\ hmgn-°p-Ib - m-bn-cp-∂p. Aw_n-I-bpsS \m≥kn kn\n-a-bn¬ am{X-a-√, kn\n-abv°p ]pdØpw IcpØp-sX-fn-bn-®p. \m≥kn-bpsS tImS- X n- b nse ko≥ Nn{Xo- I - c n°m≥ ]v f m≥ sNbvXv Fd-Wm-Ipfw tem tImtf-Pn¬ sks‰m-cp-°n-sh-®p. jq´v sNøm- \ mbn kwhn-[m-b-I\pw kwLhpw tImtf-Pn-se-Øn-b-t∏mƒ tImtf-Pnse hnZym¿∞n-Iƒ sk‰msI Iºn¬ tIm¿Øv Ifn-°p-∂p. \n¿ΩmXm- h p- I q- S n- b mb Xºn IÆ- ¥ m- \ Øns‚ N¶v ]nS-®p-t]mb cwK-am-bncp∂p AXv. temtIm-tf-Pn¬\n∂pw jq´nwKv amt‰-­≠n-h-∂p. Hcp-Zn-hkw apS- ß n- t ∏m- h p- I - b m- W t√m F∂ sS≥j- \ n¬ Xºn IÆ-¥m\w CcpNostalgia I September 2013

∂p-t]m-bn. B ka-bØv Aw_nI ASp- s Ø- Ø n. \ncm- i bpw k¶- Shpw \nd™ B apJ-tØ°v t\m°n Aw_n I Biz-kn-∏n-®p. thtd GsX-¶nepw tjm´v AXn-\-Sp-Øp-Xs∂ sNøm-sa∂v ]d™v Aw_nI Xºn IÆ- ¥ m- \ sØ Fgp-t∂¬∏n-®p. Aßs\ sIm®n Imb-ens‚ Ic-bn-te°v semt°-j≥ jn^v‰v sNbvXp. AhnsS sh®v B ko≥ FSp-Øp, hn≥sk‚ v tKmakv ]d- b p- ∂ , taml≥em- e ns‚ F°me-sØbpw anI® Ub-tem-Kp-I-fn¬ H∂m-b, C∂pw Hm¿Ωn-°p∂ B UbtemKv ]d-bp∂ ko≥, ""Hcn-°¬ cmPptam≥ Ft∂mSp tNmZn-®p, A¶n-fns‚ ^mZ-dm-cm-sW-∂v....''

∂Xv ImWm≥ F\n°p hø. A∂pw AXp-X-s∂-bmWv kw`-hn-®-Xv. Xºn®m-b\v ss[cyw sImSp-°m≥ {ian-®p. A∂sØ B semt°- j - ≥ h¿j߃°p-tijw Rm≥ ImWm-\mbn sN∂p. ]t£, B ÿe-amsI amdnt∏m-bn-cn-°p-∂p. C∂v SmPv tlm´¬ Ccn- ° p∂ ÿe- Ø ph- ® m- b n- c p∂p hn≥sk‚ v tKmakv B Ub-temKv ] d-bp-∂-Xv.'' Aw_nI Hm¿Øp. aΩq- ´ n- b v ° mbn am‰n- s h® A—s‚ tdmƒ, AX- ß - s \- Ø s∂ InS- ∂ p. Xnc- ° p- I m- c Ww aΩq- ´ n°v FØm\m-bn-√. Aßs\ aΩq-´n-bpsS A—≥ tdmfn\p ]Icw sXcp-hn-eqsS \S-°p∂ hn≥sk‚ v tKma-kns‚ Ip´n-°mew

Aw_n-I-bv°p -\µn ! ""IY ]d-bp-tºmƒ Xºn-®m-bs‚ apJØp- ­≠ m- b n- c p∂ sXfn®w. AXn¬\n∂p-Xs∂ F\n°v a\-kn-em-bn, kn\na F∂p ]d-™m¬ Xs‚ Poh\m- s W∂p Nn¥n- ° p∂ Hcm- f mWv Xºn- ® m- b ≥ F∂v . Aß- s \- b p≈ Hcm-fpsS kn\n-a-bn¬ A`n-\-bn-®n-s√¶n¬ AXv \jvSw-X-s∂-bm-bn-cn-°pw. kao-]n® tI{µ-ßf - n¬\n-s∂√mw k¶Shpw \ncm-ibpw am{Xw In´n-bn-cp∂ Xºn-®m-bs\ Rm≥ a\-kn-em-°n-bn-cp∂p. DÆmsX Dd-ßmsX kn\na F∂v hnNm-cn®p \S-°p∂ At±-l-Øn\v Hcp Xf¿® hc-cptX F∂v Rm≥ {]m¿∞n®n-cp-∂p. At±-l-Øns‚ Bflm¿∞X F\n°v t_m[y-am-bn-cp-∂p. Aß-s\bp≈ Xºn- ® mb≥ hnj- a n- ® n- c n- ° p-

FSp- Ø p. semt°- j ≥ kulr- Z Øns‚ Ac- ß m- b n- c p- ∂ p. cXojv , lrZbw \ndsb kvt\lap≈bmƒ. ""I®-h-S-°m-c-\m-bn-cp-∂n√ Hcn-°epw cXo- j v . A®- S - ° - a n- √ mbv a AXm- b ncp∂p cXo-jns‚ GI Ipg-∏w. IrXy-ka - bØv FØn-√. h∂m¬ t]mIp∂ ImcyØnepw Aß-s\-Xs - ∂. Xo¿∂-bp-Ss\ ASpØ sk‰n-te°v t]mIW-sa-∂n-√. Afnbm F∂ hnfn-tbmsS ASp-Øp-Xs∂-bp-­≠m-hpw. cXojv A`n-\-bn-®m¬ AXv \∂m-hpw. IrjvW-Zmkv F∂ IYm-]m-{X-Øn-\p-th­≠n cXo-jn-s\-b√msX as‰mcp \Ss\ Ct∏mgpw sXcs™-Sp-°m≥ ]‰n-√.'' cXo-jn-s\-°p-dn®p≈ Hm¿Ω-Iƒ ]¶p-h-bv°p∂ Xºn IÆ-¥m-\-Øns‚ apJw Hcp Ivtfmkv tjm´n¬. I´v.


IY ]d-bp-tºmƒ

cmPm-hns‚ aI≥ ]p\-cp÷o-h-\-Øn\v Hcp-ßp-I-bmWv. hn≥sk‚v tKmakmbn em¬X-s∂. kwhn-[m\w Xºn IÆ-¥m-\w. IY, Xnc-°Y sU∂okv tPmk^v. ImØncn°mw B [oc-s\, ""sbkv sF Bw F {]n≥kv, A≠­¿thƒUv {]n≥kv. At[m-tem-I-ß-fpsS cmP-Ip-am-c≥.''

IvssfamIvkv

A

º-e-ap-I-fn-em-bn-cp∂p IvssfamIvkv Nn{Xo-I-cn®- X v . hn≥sk‚ v tKma- k n\v shSntb¬°p∂ ko≥. F.-sI. 47 tXm°v A°m-eØv A[n-I-amcpw I≠­n-´p-IqSn-bp-≠ ­ m-hn-√. K¨cm-tP-{µs\ hnfn®v Hcp tXm°v \n¿Ωn-®p. XpS-sc-Øp-Ssc s]m´p∂ Hcp tXm°v Ft∂ cmtP{µ-t\mSp ]d-™p-≈p. Aßs\ cmtP{µ≥ Hcp tXm°p-­≠m-°n. dntam-´n-emWv km[m-cW shSn-h-bv°p-∂Xpw s]m´p- ∂ Xpw \nb- { ¥n- ® n- c p- ∂ - X v. ]t£ Cu tXm°n\v dntam´v kwhn[m-\-a-√, F√mw tI_nƒ hgn-bm-Wv. hn≥sk‚ v tKmakv Im¿ HmSn-s®Øn \n¿Øp-∂p, ]pd-tØ-°n-dß - p-∂p, shSn hbv°p-∂p. AXmWv ko≥. tPmbv tXma- k ns‚ ImdmWv hn≥sk‚ v tKma- k n- \ mbn D]- t bm- K n- ® n- c p- ∂ - X v . Imdns‚ em‚nwKn¬ t]mepw NSp-eX thWw. \n¿tØ≠­ÿeØv aW-en-´p. B aW-en-te°v Im¿ ]m™p-h-cp-∂p, \n¬°p- ∂ p, t{_bv ° n´t∏mƒ Ncen¬ sX∂n Imdns‚ ]n≥`mKw hetØm´v \nc- ß n- h - c p- ∂ p. B \nc- ß nh- ∂ Xv A¬]w IqSp-X-embnt∏mbncp-∂p-sh-¶n¬ Iyma-dmam≥ Pbm-\≥ hn≥sk‚pw Iyma- d bpw kwhn- [ mb- I ≥ Xºn IÆ- ¥ m- \ hpw sXdn®p- t ]m- I p- a m- b n- c p- ∂ p. sNdn- s bmcp

40 Nostalgia I September 2013

AI-e-Øn¬ Im¿ \n∂p. hn≥sk‚ v tKmakv Cd-ßn-b-bp-Ss\ \nd-sbm-gn°m≥ XpS-ßn. dntam-´-√m-Ø-Xn-\m¬ tI_n-fp-Iƒ hgn j¿´n-\p-≈n-eqsS tXm°n- t e°v LSn- ∏ n- ® n- c n- ° p- I - b mWv. hn≥sk‚ v tKmakv \nd-sbm-gn®p-Xp-S-ßn. {SnK¿ Aa¿Øp-∂-X-\p-kcn®v tI_nƒ hgn t]meo-kp-Im-cpsS tZlØp InS∂v shSn s]m´n-Øp-Sßn. AI-tØ°v NmSn-°-S-°p-tºmgpw hn≥sk‚ v tKma- k ns‚ ico- c - Ø neqsS tI_n- f p- I ƒ \nd- ™ p- \ n- ∂ p. ap∂n¬ Irjv W - Z m- k v , hn≥sk‚ v tKmakv _m‰¨ Aa¿Øn Xnc-Iƒ tXm°n-te°v temUv sNbvXp. At∏mtg°pw IrjvW-Zm-kns\ ad-®p-sIm≠­v B≥kn-sb-Øn. ""Fs‚ cmPp-tams‚ A—s\ sIm√-cp-tX...'' hn≥sk‚ v tKmakv XI¿∂p-t]m-bn. tXm°v Xmgv∂p-t]m-bn. At∏mtg°pw t]meokv shSn- b p- X n¿Øp. t]meo-kns‚ tXm°n¬\n∂pw Xnc hn≥sk‚ v tKma-kns‚ s\©nepw hb- d nepw Igp- Ø n- e p- a mbn s]m´n. hn≥sk‚ v tKma- k ns‚ Igp- Ø n¬ s]m´n-bXv icn°pw s]m´n, emens‚ IgpØv s]m≈n. X¬°m-e-tØ°v I´v ]d-™p. aWn-°q-dp-Iƒ°Iw em¬ HmsI. ho­≠pw hn≥sk‚ v tKmakmbn shSn-hbv]p-If - n¬ ASn-sX-‰nb hoc-\mbn Xmsg hoWp. cmPm-hns‚ aI≥. Xncp- h - \ - ¥ - ] p- c sØ Xotb- ‰ - d n- \ p- a p∂n¬ XSn- ® p- I q- S nb P\w Bth- i -

tØmsS G‰p-]-d-™p, ""Hcn-°¬ cmPptam≥ Ft∂mSp tNmZn-®p, A¶n-fns‚ ^mZ-dm-cm-sW-∂v....'' kn\na hn´n´pw t]mImsX XSn- ® p- I q- S nb P\- ° q´sØ t\m°n Xotb-‰-dns‚ apI-fn¬ Hcm-fp≠-­m-bn-cp-∂p. Xºn XÆ-¥m-\w. tXm‰-hs‚ Hm´-∏m-{X-Øn¬ s]m∂pcp-°nb cmPm-hns‚ aI≥. Cd-ßnb F√m Xotb- ‰ - d nepw h≥ P\- { ]- h mlw. Fw. IrjvW≥ \mb¿ FgpXn: ""\∂mbn Igp-Inb ]m{X-Øn¬ hrØnbmbn sh® _ncn-bm-Wn-bmWv Cu kn\n-a.'' Xºn IÆ-¥m\w H∂pIqSn IS∂v ] d-bp∂p: ""sImta-gvky¬ kn\n-a-bpsS hdp-Xn-°m-eØv D≠­mb ag-°m-e-am-bncp∂p cmPm-hns‚ aI≥.'' bp≤m-¶-W-Øn¬ ac-W-Øn\p Iog-Sßn-sb-¶nepw hn≥sk‚ v tKmakv acn°n-√, Cu a\-kp-I-fn¬. Ct√epw hoc∑m¿°v ac-W-an-√-s√m. ac-W-Øn-\-∏p-dtØ°v Ah¿°v Imew Poh≥ \¬In F∂pw ImØp-sIm-≈pw. Ah≥ Hmtcm Ime-Ønepw Aa-c-\mbn ]p\¿÷-\n®p-sIm≠-­n-cn-°pw. cmPm-hns‚ aI≥ ]p\-cp-÷o-h-\-Øn\v Hcp-ßp-I-bm-Wv. hn≥sk‚ v tKmakmbn em¬X-s∂. kwhn-[m\w Xºn IÆ-¥m-\w. IY, Xnc-°Y sU∂okv tPmk^v. ImØncn°mw B [oc-s\, ""sbkv sF Bw F {]n≥kv, A≠­¿thƒUv {]n≥kv. At[m-tem-I-ß-fpsS cmP-Ip-am-c≥.''

sI. kPntam≥


Hm¿Ω°qSv

Fw.]n. hotc{µIpam¿ t^mt´m: kpZo]v Cusbkv

42 Nostalgia I September 2013


ln

hocw hnJymXw Fw.-]n. hotc-{µ-Ip-am¿ cmjv{So-bw, ]{X-{]-h¿Ø-\w, hyh-km-bw, k©mcw GXp Nn{X-sa-Sp-Ømepw kzkm-∂n-≤y-Øns‚ AS-bm-f-߃ cmP-Kmw-`o-cy-tØmsS tcJ-s∏-Sp-Øp∂ hy‡n-Xzw. inJ-c-߃ XmgvØn inip-°ƒ°p XW-te-Ip∂ h≥a-cw-t]mse ]d-™p-X-cp-I-bm-bn-cp-∂p. XpS-°-°m-e-sØ-°p-dn®v, Pohn-X-bm{X-bnse hgn-Øn-cn-hp-I-sf-°p-dn-®v, k©m-c-߃ ]Tn-∏n-®p-X∂ hnkva-b-ß-sf-°p-dn-®v.

a-hms‚ alXv ssh]p-ey-sØ-°p-dn®v Adn-hn-√m-sXbm-hn√ Bcpw Atßm-t´°p k©mcw XpS-ßp-I. BIm-i-tØm-f-sa-Øp∂ Hu∂Xyw, lna-]m-fn-I-fn¬ Hfn-™n-cn-°p∂ \nKq-V-X-Iƒ, \q‰m≠-p­-I-fmbn P\-kw-kvIr-XnbpsS k¿h-ta-J-e-I-fnepw \nd-bp∂ km∂n-[yw. Hmtcm Adnhpw Xe-sb-Sp-t∏msS \nc-°p-tºmƒ k©mcn IqSp-X¬ hn\o-X-\mhp-∂ p. ap∂n¬ sXfn- b p∂ Kmw`o- c ysØ BZ- c - t hm- s Stb kao- ] n- ° m≥ Ign-bq. B¿°mWv lna-hms\ A£-c-ß-fn-eqsS {]Xn-_nw-_n-∏n°m≥ Ign- b pI! Ncn{Xw, kmln- X yw, k©m- c Iu- X p- I w, `qan- i mkv{X-]m-WvUn-Xyw... cN-bn-Xm-hn\v Bg-Øn¬ Adn-hp-th­≠ taJ-e-Iƒ ]¿hX inJ-c-ß-fmbn ap∂n¬ Xe-bp-b¿Øn-s°mt­-≠bn-cn-°pw. B hnkva-b-Øns‚ ]qap-J-ØmWv hoc-km-lkn-I-X-tbmsS Hcp ae-bmfn kz¥w Ccn-∏nSw t\Sn-sb-Sp-Ø-Xv. "ssla-hX-`q-hn¬' F∂ al-Zv{K-Ÿ-Øns‚ {]uVn-°p-ap-∂n¬ Aº-c-t∏msS alm-c-Yn-Iƒ Ipdn-®p-h® A`n-{]m-b-߃ hmbn®p-t\m-°q. ""Xt]m-h\ kzman-I-fpsS "lna-Kn-cn-hn-lmc'hpw P¿a≥ XXzNn- ¥ - I - \ mb ssIk¿ ens‚ Zn {Smh¬ Ubdn Hm^v F ^ntem-k-^¿ F∂ ]pkvX-Ihpw Ign-™m¬ `mcX-Øns‚ t{ijvT-amb {]Ir-Xn-`mhw A\p-`-h-s∏-Sp-Øp∂ aq∂m-asØ {KŸw.''˛ kpIp-am¿ Ago-t°m-Sv. ""k‘n sNømØ Hcp {]Ir-Xyp-]m-k-I\pw bmYm-ÿn-Xn-I\√mØ Hcp ]mc-ºc - ym-t\z-jI - \pw `mh-\m-im-en-bmb Hcp IYmIm-c\pw h¿Ø-am-\I - p-Xp-In-bmb Hcp ]{X-{]-h¿Ø-I\pw lrZ-bmep-hmb Hcp Ihnbpw H∂n®v Hscm‰ Xqen-I-bn-eqsS kwkm-cn°p-∂-Xmbn \ap-°-\p-`-h-s∏-Sp∂p.''˛ k®n-Zm-\-µ≥. h]p-�p-sIm≠­v h¿Ø-am-\-Øn¬ k©-cn-°p-Ibpw a\-kpsIm≠­v`qX-Im-e-Øn-te°p ]d-°p-Ibpw hN-�p-sIm≠­v{XnIme-ß-fn-eq-sSbpw k©-cn-°m-\p≈ NndIv hmb-\-°m-c\p hncn-bn®p-sIm-Sp-°p-Ibpw sNøp∂ Fgp-Øp-Im-c≥ F∂ hnti-jWw \¬In-bXv km£m¬ tUm. Fw. eoem-h-Xn. ssla-hX-`q-hn¬ F∂ H‰ cN-\-Xs∂ C{X-tbsd hnkva-b-km\p-°sf krjvSn®Xpw. cmas‚ Zp:Jw, _p≤s‚ Nncn, Bflmhn- t e- s °mcp Xo¿∞- b m{X F∂n- ß s\ ]pc- k v I m- c - ß ƒ hmcn-b-Wn™ At\Iw IrXn-Iƒ cN-bn-Xm-hns‚ ⁄m\tKm- ] p- c - Øns‚ Hu∂Xyw {]Xn-^-en-∏n-®p-X-cp-∂Xpw Hs° Adn-bm-am-bn-cp-∂p. Bdp-t]-Pp-I-fn¬ FgpXn HXp-°m-hp∂ Hcp A`n- a p- J w. AXpw Pohn- X - b m- { X- b nse ssIh- g n- I ƒ F∂ ho£- W - t Im- W n¬. AXn- k m- l - k - s at∂m A_- ≤ - s at∂m ]n≥Ip-dn-s∏-gp-Xm-hp∂ ]pd-∏m-Sm-bn-cp∂p AXv. Fw.-]n. hotc{µ-Ip-am¿ cmjv{So-bw, ]{X-{]-h¿Ø-\w, hyh-km-bw, k©mcw GXp Nn{X-sa-Sp-Ømepw kzkm-∂n-≤y-Øns‚ AS-bm-f-߃ cmP-Kmw-`o-cy-tØmsS tcJ-s∏-Sp-Øp∂ hy‡n-Xzw. inJ-c-߃ XmgvØn inip-°ƒ°p XW-te-Ip∂ h≥a-cw-t]mse ]d-™pX-cp-I-bm-bn-cp-∂p. XpS-°-°m-e-sØ-°p-dn®v, Pohn-X-bm-{X-bnse hgn-Øn-cn-hp-I-sf-°p-dn-®v, k©m-c-߃ ]Tn-∏n-®p-X∂ hnkva-bß-sf-°p-dn-®v. hotc-{µ-Ipamdpambn, ]Xv\n Dj-bp-ambn kwkmcn-®n-cn-°p-tºmƒ ap∂n¬ angn-thmsS BZyw sXfn-bpI hb-\mSm-Wv. ImSns‚ i_-fn-abpw h\y-Xbpw Hcp-t]mse tN¿∂ \mSv.

Nostalgia I September 2013

43


Hm¿Ω°qSv

]fl-{]-`m-Ku-U-¿

hmb-\-bnepw Fgp-Ønepw cmjv{So-b-Ønepw hn⁄m-\-Iu-Xp-I-Ønepw F√mw Fs‚ {]tNm-Z\w A—-\m-bn-cp-∂p.

hb-\m-«nse _meyw

cp-∂n√ A—≥. Bdmw-Ivfmkv hscbp≈ HutZym- K nI hnZym- ` ym- k ta b- \ m- ´ nse hnP- b - a - µ ncw F∂ A—- \ p- ­≠ m- b n- c p- ∂ p- ≈ p. F∂m¬ hoSv. ]n≥]p-d-Øp-IqSn im¥-ambn hmb-\-bn-eqsS kzbw Adn-hp-t\-Sp-I]pg Hgp-Ip∂ hoSv. P∑nXzw \ne-\n∂ bm-bn-cp∂p At±-lw. ap∏-Xn-\m-bn-cIme-L-´-Øn¬ A[n-Im-c-Øn-s‚bpw Øn-tesd {KŸ-߃ At±-l-Øns‚ kº-∂-X-bp-sSbpw Xd-hm-Smbn IW- hmb-\m-ti-J-c-Øn-ep-­≠m-bn-cp-∂p. B °m-°-s∏-´p. Ahn-sS-bm-bn-cp∂p hotc- hnNm-c-[m-c-bn¬ \n∂mhmw 1950-seØn-b-t∏m-tg°pw tIm¨{Kkv hn´v {µ-Ip-am-dns‚ P\-\w. ""Xe-ap-d-Iƒ°p-aptº tXm´w, hyh- tkmjy-enÃv ]m¿´n-bn-te°v At±lw kmbw CsXm- s °- b mbn I¿Wm- S - Nph-Sp-am-dn-b-Xv. aZn-cmin sePn-t…-‰ohv I- b n¬\n∂p hb- \ m- ´ n- s e- Ø n- b - h - Akw-_vfn-bn¬ At±lw AwK-am-bncm-bn-cp∂p Fs‚ ]q¿hn-I¿. apØ- cp-∂p. hb-\m-´n¬ BZy-ambn ]m´w —≥ IrjvW-Ku-U-sc-°p-dn-®p≈ IY- ths≠­-∂p-h®v hnπhw krjvSn® P∑n IƒtI´pw A—≥ ]fl-{]-`m-Ku-Uc - psS At±-l-am-bn-cp-∂p. `oa-amb kz¥w Pohn-X-ssien t\cn¬ I­≠pw hf¿∂ kzØv `mKw h®- t ∏mƒ t\¿]mXn _meyw. apØ-»\v tZiob {]ÿm-\- kz¥w sXmgnemfn-Iƒ°p \¬Inb hp-ambn _‘-ap-≠ ­ m-bn-cp-∂p. tZiob BZ¿i-im-en. {]ÿm-\-hp-ambn _‘-s∏´ k¿hcpw A—≥, hmb- \ - b nepw Fgp- Ø nepw h∂p-tN-cp∂ CS-am-bn-cp∂p hnP-b-a-µn- cmjv { So- b - Ø nepw hn⁄m- \ - I u- X pcw. apØ-»s‚ t\Xr-Xz-Øn¬ ]≠­v I-Ønepw F√mw Fs‚ {]tNm-Z\w hb-\ms´ tIm¨{K�p-Im¿ Km‘n- A—-\m-bn-cp-∂p. aqs∏-ØmsX ]nd∂ Pnsb ImWm≥ aZn- c m- i n- ° p- t ]mb Ip´n. sNdp-∏-Øn¬ {KlWn _m[n®v IY sNdp-∏-Øn¬ Rm≥ tI´p-h-f¿∂ th≠­{X Btcm-Ky-an-√m-Xn-cp∂ Ip´n henb hoc- k m- l - k nI IY- I - f n¬ Fs∂m-s°-bmbn Imbn-Im-≤zm-\-ßH∂m- b n- c p- ∂ p. tIm¨{K- k v , JmZn fn¬\n∂pw Ifn-I-fn¬\n∂pw IptdCsXms° ioe-am-bn-cp∂p Xd-hm-Sn-\v. sb√mw Dƒh- e n™ _mey- a m- b nI¬]-‰-bnse A\u-tZym-KnI Bw_p- cp∂p Ft‚-Xv. A—s‚ ssIh-i-ap≈ e≥km-bn-cp∂p Rß-fpsS ho´nse ]pkvX-I-tem-I-Øn-te-°mWv F\n°v Im¿. Imf-h≠ ­ n P\-Iob hml-\-hpw. FØn-s∏-Sm-am-bn-cp-∂-Xv. Rm\pw hmbP∑n-Ø-sa∂ Bi-b-hp-ambn Xosc \-Xs∂ coXn-bm-°n. s]mcp-Ø-s∏-Sp∂ {]Ir-X-°m-c-\m-bn- cmjv { So- b - Ø nepw ]mX A—- t ‚Xm- b n- c p- ∂ p. 1951, As∂- \ n°v 15

h

44 Nostalgia I September 2013

hbkv {]mbw. A—s‚ H∏w Rm≥ Pb-{]-Imiv \mcm-b-Ws\ ImWm≥ sN∂- X m- b n- c p- ∂ p. apXn¿∂ AwK߃°pw ]m¿´n-{]-h¿Ø-I¿°pw H∏w \n¬°p∂ sNdnb Ip´n-bmbn Rm≥. IuXpIw tXm∂n- b n- ´ mhmw ]mXn Ifn-bmbn sP.-]n. tNmZn-®p, ""\n\°v Rms\¥m Xtc≠-­Xv?'' "tkmjy-enÃv ]m¿´n AwKXzw!' Hcp-\n-an-jw-t]mepw Nn¥n-®p-\n¬°msX Rm≥ adp-]Sn sImSp-Øp. ""Ip´n-bt√ \o?'' At±lw kwi-bn-®p\n-∂-t∏mƒ t{]c-W-bm-bXv A—s‚ hm°p-I-fm-Wv. ""Ah≥ hep-Xm-hp-as√m.'' Aß-s\-bmWv AwKXzw In´nb- X v . cmjv { So- b - Ø nse km∂n[yw Nqj- W - Ø n- \ mbn D]- t bm- K n- ° - cpXv F∂- X m- b n- c p∂p A—s‚ {hXw. B hgn- b n¬ Dd- ® p- \ n- ∂ - X p- s Im- ≠ ­ mWv ]n∂oSv a{¥n-bm-b-t∏mƒ 48 aWn-°qdn-\Iw Rm≥ cmPn ka¿∏n-t°-≠ ­ nh-∂-Xv. ASn-b-¥n-cm-h-ÿ-°m-eØv th´-bm-S-en\pw Pbn¬hm-k-Øn\pw hnt[-b-\m-tI≠-­n-h-∂-Xv.

Pbn F¶ temIw

1971

apX¬ ]mIn-kvXms‚ B{IaWw \nanØw `mc-X-Øns‚ `{Z-Xb - ° v p≈ `ojWn IW-°n-se-SpØv ASn-b¥ - n-cm-hÿ {]Jym-]n-°-s∏-´n-cp∂p. F∂m¬ 1971se sXc-s™-Sp-∏n¬ DØ¿{]-tZ-inse dmbv_-td-en-bn¬\n


Hm¿Ω°qSv

∂v temI-k-`-bn-te°v Cµn-cm-Km‘n sXc-s™-Sp-°s - ∏-´Xv Agn-aX - n-bn-eq-sSbm-sW∂p Is­≠Øn 1975 Pq¨ 12\v B hnPbw d±m°n hn[n {]Jym-]n-®t- XmsS-bmWv Icn-\n-ba-sa∂ \ne-bn¬ ASnb-¥n-cm-hÿ cmPyØv ASn-t®-¬∏n°-s∏-´-Xv. 1975 Pq¨ 25\v A∂sØ cmjv{S-]Xn ^{Ip-±o≥ Aen Al-ΩZv Cµn-cm-K-h¨sa‚ns‚ Xocp-am-\-{]Imcw `c-W-L-S-\-bpsS 352-˛mw hIp∏-\p-k-cn®v F∂ \ymb-tØmsS {] Jym-]n® ASn-b-¥-cm-hÿ bYm¿∞Øn¬ A[n- I mcw sNø- s ∏- S m- X n- c n°m-\mbn Cµnc sXc-s™-SpØ ad am{Xambn-cp-∂p. sXc-s™-Sp∏p d±m-°p-Ibpw ASpØ Bdp- h ¿j- t Ø°v sXc- s ™- S p- ∏ pI- f n¬ a’- c n- ° p- ∂ - X n\v Cµn- c sb Atbm-Ky-bm-°p-Ibpw sNbvX hn[ns°-Xnsc Cµnc kp{]ow-tIm-S-Xn-bn¬ l¿Pn ^b¬ sNbvXp. kp{]ow-tIm-SXn°v Ah-[n-°m-e-am-bn-cp∂p A∂v. sht°- j ≥ PUv P n- b mbn ÿm\w hln- ® n- c p∂ km£m¬ hn.- B ¿. IrjvW-ø¿ Ah¿°v k`m-\-S-]-Sn-Ifn¬ thm´-h-Imiw \ntj-[n-®p-sIm≠­v tà A\p-h-Zn-®p. F∂m¬ hn[nsb adn-I-S∂ \S-]-Snbnse A[m¿Ωn-IX tNmZyw sNbvXp-sIm≠­v sP.-]n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ {]Xn-]£ I£n-Ifpw tIm¨{K-knse bph-Xp¿°n-Iƒ F∂v A°m- e Øv Adn- b - s ∏- ´ n- c p∂ N{µti-J¿, taml≥ [mcnb F∂n-ß-s\bp-≈-hcpw ap∂n-´n-d-ßn. hnNm-cW IqSmsX Bscbpw XS-¶en¬ hbv°m-hp∂ aok Bbn-cp∂p FXn-cm-fn-Iƒ°p-t\sc `c-W-IqSw {] tbm-Kn-®-Xv. Pq¨ 25 sshIp-t∂cw Ac-ßn¬ {io[-c≥, A_p-km-ln-_v, kwL-S\m tIm¨{Kkv t\Xm-hm-bncp∂ sI. i¶-c-\m-cm-b-W≥ F∂nh¿s°m∏w R߃ Xr»q-cn-te-°p- Xncn-®p. bm{X-bn¬Xs∂ Hcp t]meokv Po∏v ]n≥Xp-S-cp-∂Xv R߃ {i≤n-®p. ]t£ F¥p-sImt­≠m Ad-Ãp≠-­mbn-√. `bw Hcp kaq-lsØ {Kkn-°p∂Xv R߃ A\p-`-hn-®-dn-bp-I-bm-bncp-∂p. ASn-b-¥n-cm-hÿs°Xnsc {] Xn-I-cn°pw F∂p Icp-Xnb ]ecpw cwK-sØ-Øn-b-tX-bn-√. F∂m¬ {]Xo£n-°mØ ]ecpw ka-c-ap-J-sØ-Øn. Xriqsc tbmK-Øn-se-Øn-b-h¿

46 Nostalgia I September 2013

hnhmlthfbn¬ ]Xv\n DjtbmsSm∏w FSpØ Xocp-am-\w, Ipd-®p-t]¿ Hfnhn¬ t]mhp-I, {]h¿Ø\w XpS-cpI F∂-Xm-bn-cp-∂p. ]nt‰-Zn-h-kw(26-\v) tImgn-t°m-s´-Ønb Rm≥ am¿IvknÃv t\Xm-°-fmb C.-Fw. i¶-c≥ \ºq-Xncn-∏m-Sv, F.-sI.-Pn. F∂n-hsc I≠­p. F.-sI.-Pn. tcmjw-sIm­≠p Pzen-°p∂ i_vZ-Øn¬ ]d-™p, ""ASn-b-¥n-cmhÿ Hcp k¿∏-am-Wv. In´nb GXp hSn-sIm≠­pw AXns\ ASn-°-Ww.'' F∂v. F.-sI.-Pn-bpsS D]-tZ-i-a-\p-kcn-®mWv Hfn-hn-en-cp∂p cmjv{So-b-{]h¿Ø-\Ø - n-te°p IS-∂X - v. Ft∏mgpw P\-°q-´-Øn\p \Sp-hn¬ \n∂p-am{Xw ]cn-N-b-ap≈ F\n°p Xoscbpw ] cn- N n- X - a m- b n- c p- ∂ n√ Hfn- h p- P o- h n- X w. Fs‚ k¿h-kzØpw I­≠p-sI-´n-bmWv Ah¿ Xncn-®-Sn-®-Xv. P\\w apX¬ k¿h-ku-I-cy-߃°pw \Sp-hn¬ Ign™p-am{Xw ioe-ap≈ `mcybpw a°fpw `oXn-tbmsS Hscm-‰-ap-dn-bn-te°p PohnX-sam-Xp-°nb \mfp-Iƒ. Ip‰- I r- X y- Ø n- \ n- S - b n¬ ]nSn- ° - s ∏´m¬ AtXmsS PohnXw Xo¿∂p F∂- X m- b n- c p∂p A°m- e - Ø ns‚ { ] tXy- I - X . Hcn- ° ¬ Hcp kw`- h ap-­≠m-b n. _mwKv f q- c n- t e°v thj{]- — - ∂ - \ mbn _ kv a m¿Kw k©cn- ° p- I - b m- b n- c p∂p Rm≥. XpWn - t ]mse ssIøn¬ ]nSn- ® n- c n- °p∂ _mKn-ep-≠ ­ mbncp∂Xv ssU\m-an-‰m-Wv. CS-

s°mcp \ne-hnfn. Bcp-sStbm t]gvkv tamjvSn-°-s∏-´n-cn-°p-∂p. h­≠n t\tc t]meokv tÃj-\n-te°p Xncn-™p. ssU\m-an-‰p-ambn t]meokv tÃj-\n¬ ]nSn-°-s∏-´m¬... `mcy-tbbpw Ip™pß-sf-bp-tam¿Øv s\©p-cp-Inb \nanj-߃. ]t£ AhnsS ]nSn-°s - ∏-´n-√. B t]gvkv DS-a-bpsS ssIh-iw-Xs∂ D≠­m-bn-cp-∂p. sXc-®n¬ \n¿Øn _kv ]g-b-]Sn bm{X XpS-cp-Ibpw sNbvXp. ]n∂oSv Rm\pw ]nSn-°-s∏-´p. _me-IrjvW≥ \ºym¿ F∂ Pbn¬ hm¿U≥ taem-hn¬\n-∂p≈ I¿i\ DØ-c-hpIƒ°pw F\n-°p-an-S-bn¬ Bizm-kI-c-amb kuay-km-∂n-[y-ambn FØn. sNdnb taml-ß-fm-bn-cp∂p F\n-°p-­ ≠m-bn-cp-∂-Xv. `mcy Djbpw a°fpw ImWm-s\-Øp-tºmƒ kµ¿i-I-k-ab-Øn¬ CØncn Cf-hv, Ak-ly-amb `£-W-Øn-t\mSp {]Xn-tcm-[n-°m≥ sNdnb Ip∏n A®m¿, Hcp ]m°‰v apf-Ip-sIm-m­ -´w, ]∏-Sw. _me≥\-ºym¿ CsX√mw Ign-bp-∂{X km[n-®p-X-∂p. Pbn- e - \ p- ` - h - ß - f n¬ C∂pw Xam- i tbmsS Hm¿Ωn-s®-Sp-°m-hp∂ Hcp-]mSv apJ-ß-fp≠-­v. AXn-sem∂v Fs‚ Hcp Cf-b-®-\mb Nn{X-aqe ]flø KuUdp- t S- X m- W v . ASn- b - ¥ n- c m- h ÿ {] Jym-]n®v Rm≥ Hfn-hn¬ t]mIp∂Xn\nS-sØmcp Znh-kw. Hcp Ieym-W-ho´n¬ R߃ I≠­p-ap-´n. {]tXy-In®v


Hm¿Ω°qSv At±lw kZm hne- ] n- ® p, ""H∂pd- ß m≥t]mepw `bw tXm∂p- ∂ p. Dd- ° - Ø n¬ Ah- s cs‚ Xe- s h´n FSp-Ømtem?'' C∂pw Hm¿Ω-bp≠­v tjWm-bn-bpsS `oXn. bmsXmcp cmjv{So-b-\n-e-]mSpw At±l- Ø n- \ p- ­≠ m- b n- c p- ∂ n- √ . F∂m¬ cmjv{So-b-{]-h¿Ø-I-sc√mw Pbn-en¬ t]mtI-­≠ - XmWv F∂ [mcW D≠­mb - ncp-∂p-Xm-\pw. Fs∂ I­≠Xpw At±-lØns‚ XnSp-°Ø - n-ep≈ tNmZyw, ""\ns∂ CtX-hsc AdÃv sNbvXnt√?'' F∂ Xc-Øn-em-bn-cp-∂p. ]n∂oSv \S- ∂ - X mWv ckw. Rm≥ Pbn-en-emb ImeØv At±-l-Øns‚ FtÃ-‰n¬ \S∂ GtXm sXmgn¬k-ac - Øns‚ t]cn-¬ At±-lhpw Ad-Ãn¬, h∂Xv CtX Pbn- e n¬. Pbn- e n¬ Fs∂ I≠­-t∏mƒ At±lw Bizmk-tØmsS Xs‚ ]cm-Xn-Iƒ \nc-Øn. henb s]mSn- h - e n- ° m- c - \ m- b n- c p∂p

At±- l w. Pbn- e n¬ Fß- s \bpw s]mSn FØn®p sImSp-°pI Fs‚ Npa-Xe - b - m-bn. ASpØ ]cmXn hnNn-{Xam-bn-cp-∂p. Pbn¬∏p≈n F∂ \ne-bn¬ At±-l-Øn\p In´nb ]pXp-∏v, sam¥, ]mb F∂nh Ak-ln-jvWp-X-tbmsS Nq­≠n-°m´n At±lw Zp:Jn®p. ""GsX√mw PmXn-°m¿ D]-tbm-Kn-®Xmhpw CXv?'' Pbn-enepw PmXnbpw aXhpw D®-\o-N-Xz-hp-sams° At±lsØ th´- b m- S n. Nne¿ Aß- s \bmWv kml-N-cy-ß-fp-ambn s]mcpØ-s∏-Sm≥ Ign-bmsX PohnXw {] iv \ - ` - c n- X - a m- ° n- s °m- t -­≠ bn- c n- ° pw. as‰m-tcm¿Ω IÆq-cn¬ \ns∂-Ønb tjWm-sb-°p-dn-®m-Wv. Pbn-ense \ Ivk¬ XS-hp-Im¿s°m∏-amWv At±lsØ Xma- k n- ∏ n- ® n- c p- ∂ - X v . AhcpsS IY-IƒtI´v `b-∂p-hn-d-®mWv Hmtcm \nan-jhpw At±lw Ign-™Xv . sImßnWn Ie¿∂ `mj- b n¬

48 Nostalgia I September 2013

]

T-\-Øn¬ henb Xm¬]-cy-sam∂pw BZy-Im-e-Øp­≠ mbn-cp-∂n-√. kv I qfn¬ t]mI- W - s a- ¶ n¬ j¿´nSWw F∂-Xm-bn-cp∂p BZysØ {] Xn-_≤w. AΩ j¿´n-´p-Xcpw. IÆpsX-‰n-bm¬ AXqcn If-bpw. HSp-hn¬ AΩ Izt´-j\v Bsf \n¿Øn. Hcp i¶- c - s \bpw s]mXp- h m- f n- s \bpw. Rm≥ j¿´q-cp-∂pt­≠m F∂p {i≤n°p-I-am-{X-am-bn-cp∂p Ah-cpsS Npa-

Imensb tabv ° m≥ t]mIp- ∂ Xm \√-Xv.'' tXm´-Øn¬ \√ the°p- t ]mepw \n¬°m- Ø - h ¿°mbn \o°n-h-®n-cn-°p∂ tPmen. B cm{Xn apgp-h≥ B Xcw-Xm-gvØ-ens‚ apdnhn¬ \odn Rm≥ ]pI-™p. ]nt‰∂p shfp-∏n\v Rm≥ A—s‚ ap∂n-se-Øn. ""Rm≥ F¥p ]Tn- ° - W - s a- ∂ mWv A—s‚ B{Klw?'' "t]mÃp-{Km-tPz-j≥', AXm-bn-cp∂p DØ-cw. B DØ-c-Øn-eqsS A—≥ \o´n-Ø-∂Xv C—m-i-‡n-bpsS ssIhnc-em-Wv. ^ntem-k-^n-bn¬ _ncp-Zm-\¥-_n-cpZw t\Sn-bn-´mWv ]n∂oSv Rm≥ A—s‚ ap∂n-se-Øn-b-Xv. anI® coXn-bn¬ ^ntem-k^n Fw.-F. t\Sn F∂ Bflm- ` n- a m- \ - t ØmsS

X-e. Rm≥ j¿´q-cn-bn-´n´v HmSpw, Ch¿ HmSn-∏n-Sn®v j¿´n-So-°pw. Imf-h≠-n­bn-emWv kvIqfn-te-°p≈ bm{X. ] Xnsb ]Xnsb kvIqƒ cmjvSo-b-Øn¬ F\n°p \√ Xm¬]-cy-am-bn. A∂pw hmb\ \∂mbn \S-°p-∂p≠-­v. A—≥ \n¿t±-in-®pX-cp∂ Kl-\a - mb {KŸ-ßsfms° hmbn-°-Ww, A—s‚ ap∂n¬ hne-bn-cp-Ø-Ww. hne-bn-cp-ج icnbm-bn-s√-¶n¬ iImcw tIƒ°-Ww. Bhn[ ]cn-io-e-\-Øn-sems° hf¿∂Xv {]kw-K-Øn¬ Fs∂ \∂mbn klm-bn-®p. cmjv{So-bw, {] kw- K w, a‰p Ip´n- I ƒ°n- S - b n- s emcp _lp-am-\yX AsX-√m-ambn Znh-k߃ IS-∂p-t]m-bn. ]Ømw-Ivfmkv dnkƒ´p-h∂ - t- ∏mƒ kmam\yw \√ \nebn¬ tXm‰n-cn-°p-∂p. tXm‰-Xn-t\-°mƒ Fs∂ apdn-th¬∏n-®Xv A—s‚ {] Xn-I-c-W-am-bn-cp-∂p. ""Fkv.-F-kv.-F¬.kn tXms‰-¶n¬ \o

inc-kp-b¿Øn-\n∂ Ft∂mSv A—≥ tNmZn-®p. ""^ntem-k^n F{X Xc-ap≠­v?'' ""12- X - c w.'' H∂pw Btem- N n- ° m- \ p-­ ≠m- b n- c p- ∂ n- √ . CsXms° Ft∂ ImWmsX ]Tn-®-Xm-Wv. k¿´n-^n-°‰v ssIøn¬ Xncn-sI-X∂v A—≥ \ncm-itbmsS Xe-Ip-ep-°n. "IjvSw, C{Xbpw h¿j-߃ shdpsX ]mgm-°n-°-f-™s√m!' Fs‚ DØcw icn-bm-sW∂ ]q¿W hnizm-k-hp-ambn Aº-c-∂p-\n¬°p∂ Fs‚ Npa-en¬ ssIsh®v Bdmw-Ivfmkn¬ ]Tn-∏p-\n¿Ønb A—≥ IcpW-tbmsS ]d-™p-X-∂p, ""\o Np‰pw t\m°q, Cu `qan-bn¬ F{X-sb{X Poh-Pm-e-ß-fp≠-­v. sNSn-Iƒ, P¥p-Pmew, a\p-jy¿... Hmtcm Pnhnbpw Hmtcm hkv X phpw hyXy- k v X - a mb Hmtcm ^ntem-k-^n-bm-Wv.'' h¿j-ß-tfmfw hmbn-®p-]-Tn® kn≤m-

]T-\-h-gn-bnse Aѳ


Discover remote controlled insulated Window shutters, Garage doors and Rolling shutters from Zenith. Unique technology for your comfort and convenience.

Remote controlled garage door

Roof window shutter with remote control

It offers perfect convenience, security, privacy and optimum saving of space, energy, heat and sound insulation. Products define the future of automation by using the advanced technology and design to make doors, windows, roof shutters -- smart, simple and safe. Attractive and aesthetically pleasing shutter design make Zenith the ideal solution for any modern architecture whether industrial, commercial or domestic environment . l Remote controlled Overhead Garage Doors l Sectional Overhead Industrial Doors l Insulated Roller Shutters and Window Shutters l Roof Window Shutters l Dock Leveller and Dock Shelters l Speed Roller Doors and fire rated Roller Shutters l Hangar Doors

Technology for Tomorrow’s world

PAD PRIME AUTOMATED DOORS PVT. LTD. Reg. office. Opp. Noel Focus Tower, Seaport Airport Road, Chittethukara, CSEZ P O. Kakkanad. Cochin 682037. Email -zenithoverheaddoors@gmail.com

Tel: 9400754444. 0484 2428769 Insulated window shutters


Hm¿Ω°qSv \n¿ΩmWw cmjv{So-b-t\-Xm-°-fpsS Xocp-am-\-ß-fn-em-Wv. \ns‚ hnZym-`ymkhpw Ign-hp-sa√mw AXn-\mbn D]tbm-Kn-°p-I.'' knhn¬ k¿hokv F∂ tamlw am‰nh®v Rm≥ cmjv{Sobw Fs‚ hgn-bmbn sXc-s™-Sp-Øp.

DjþFsâ kl-bm-{XnI ]Xn-sb-]-Xnsb bm{X c‡-Øn¬ Aen-™ptN¿∂ taml-am-bn-Øo¿∂p. ]T-\-Øn-\mbn aZn-cm-in-bn-te°v, Fw.-_n.-F. ]T-\-Øn-\mbn Ata-cn-°-bn-te-°v. bm{X lcambtXmsS temI-cm-jv{S-ß-fnseßpw, C¥y-bpsS lrZ-b-[-a-\nI-fn-eqsS, tIc-f-Øns‚ ss]Xr-I-h-gn-bn-eqsS...

¥- ß ƒ, hni- Z o- I - c - W - ß ƒ F√mw A—s‚ hm°p-Iƒ°p-ap-∂n¬ hnf-dp∂Xp Rm≥ I≠­p. ]n∂o-sSm-cn-°¬ A—≥ ]pXnb tNmZyamWp \o´n- b - X v , ""C\n F¥mWp e£yw? Bcm-Im-\mWv B{Klw?'' F¥p- Ø cw ]d- ™ m- e mWv A—\v kwXr]vXn In´pI F∂ Dc-I-√n¬ Dc-®mWv Rm≥ hm°p-Iƒ sXc-s™Sp-Ø-Xv. ""Rm≥ knhn¬ k¿hokv ]co£ FgpXm≥ t]mIp-∂p.'' ae-_m¿ If-IvSsd R߃ hb-\m´p-Im¿ cmPm-hn-s\-t∏mse ImWp∂ Ime-am-bn-cp∂p B t\cØv a\-kn¬. ]t£ A—s‚ apJw sXfn-™n-√. ""sF.-F.-Fkv \√-Xp-X-s∂. ] t£ P\m-[n-]-Xy-co-Xn-bn¬ cmjv{S-

50 Nostalgia I September 2013

A

—-\mWv Fs‚ kl-[¿Ωn-Wnbmbn Djsb Is­-≠ Øn- b Xv . _¬Km- a nse hym]m- c - I p- S pw- _ Ønse Hma-\-∏p-{Xn. Dj-bpsS ]nXmhv A—s‚ ASpØ Nßm-Xn. _nkn-\kv Bh-iy-߃°mbn tIc-f-Øn-se-Ønbm¬ At±lw A—s‚ ASp-ØmWp Xßp-I. Aßs\ Hcp bm{X-bv°nSbn¬ A—≥ _¬Km-an-se-Øn. kzm`mhn-Ia- mbpw kplr-Øns‚ ho´n-ep-sa-Øn. 12 hb-kp-Im-cn-bmb Dj A—-t\mSv bmsXmcp ]cn- N n- X - X zhpw IqSmsX Npdp-Np-dp-t°msS kwkm-cn-®p. Chƒ Fs‚ aI\p h[p F∂v At∏mtg A—≥ {]Jym-]n-°p-Ibpw sNbvXp. Djsb kw_-‘n-®n-S-tØmfw hnhml-sa-∂Xv h√m-sØmcp ]dn-®p-\-S-emb n - c p - ∂p. \K- c - Ø nse kpJ- k uI- c y- ß ƒ \nd™ ho´n¬\n∂pw Iq´p-Im-cn¬\n∂pw Hcp-]mSv AIse Im∏n-tØm-´-߃°p \Sp-hnse H‰-ho´n-te-°.v B\bpw ]penbpw sskzc-hnlmcw \S-Øp∂ ImSns‚ \Sp-hn-te-°v. cmjv{Sobw, hyh-kmbw Xnc-°p-Iƒ°nS-bn¬ Dj-bpsS CØcw hnlz-e-X-Isf-°p-dn®v A°m-e-sØm∂pw Rm≥ Bg- Ø n¬ Adn- ™ n- √ . Pbn¬hmk- ° m- e - Ø mWv BZy- a mbn Djsb Hm¿Øv Zp:Jw tXm∂n-b-Xv. Zp:J߃ H∂pw ]pd-Øp-Im-Wn-°msX F√m {] Xn-k-‘n-L-´-ß-fnepw H∏w-\n∂ `mcy. a°- s f- b pw- s Im≠­v `oXn- b psS \ngen¬... H‰-ap-dn-bn¬... Fs‚ AdÃv hnhchpw Dj-bpsS ÿnXnbpw Adn-™p-­ ≠mb a\-t£m`w lrZ-bm-Lm-X-ambn amdn Dj-bpsS ]nXmhv ac-W-a-S-™Xv B CS- b v ° m- W v . F¥p- ] - d - ™ mWv Biz-kn-∏n°pI! ]t£ ]n∂o-sSm-cn-°¬ N¿Ω-Øn-\p-­ ≠m-Ip∂ Hcp A]q¿h-tcm-K-ambn Dj InS-∏n-em-bt- ∏mƒ DW¿hp ]I-cp∂ hm°pI-fp-ambn Rm≥ H∏w \n∂p. Cßs\ InS-∂m¬ t]mc F∂ Nn¥bpw tcmKtØmSp s]mcp-Xm-\p≈ C—m-i‡ - nbpw e`n-®Xv Fs‚ hm°p-If - psS km¥z-\i - ‡n-bn¬\n-∂mWv F∂v ]n∂oSv Dj ] d-™Xv F\n°p \¬Inb kt¥mjw F{X-sb∂p ]d-™-dn-bn-°m≥ hø. `¿Øm-hv, ]nXmhv, apØ-—≥ PohnXw ]pXnb tdmfp-Iƒ \o´n-b-t∏mƒ Ahn-

sS-sb√mw F\n°v ]n¥p-W-bmbn Dj \ne-bp-d-∏n-®p.

bm{X-Ifpw Cf-b-Ñ\pw

Ku

c-h-°m-c-\mb A—-s\-°mƒ Cfb-—≥ Pn\-N-{µ-t\m-Sm-bn-cp∂p _mey-Øn¬ F\n°v ASp∏w. bm{X F∂-Xn-s\-°p-dn-®p≈ Fs‚ BZym\p-`hw Cf-b-—s‚ H∏-am-Wv. A∂v hb-\m-´p-Im¿°v kz]v\w ImWm-hp∂ alm-\-Kcw tImgn-t°m-Sm-Wv. Npcw Ib- d n- h - c p∂ I¬°cn h≠­n-b mWv Atßm- t ´- ° p≈ hml- \ w. Npcw Ib-dm\pw Cd-ßm\pw Cu I¬°cn F©n≥_-kp-Iƒ Gsd _p≤n-ap-´pam-bn-cp-∂p. Iptd-k-a-bsØ Hm´w Ignbp-tºm-tg°pw sh≈w Xnf®v t_mW‰n¬\n∂v Bhn hcpw. h­≠n \n¿Øpw. ASp- s Ø- h n- s S- s b- ¶ n- e p- a p≈ InWdn¬\n∂pw sh≈-sa-SpØv F©n≥ XWp-∏nt® bm{X XpS-cq. tImgn-t°mSv A¤p-X-ß-fpsS \K-cam-Wv. hb-\m-S≥ Ip∂p-Iƒ Cf-In-adn-™p-h-cpw-t]mse henb Xnc-am-e-Ifp-am-sb-Øp∂ IS¬, kº-∂¿ bm{X sNøp∂ tdmb¬ PUv°m-h≠-­n-Iƒ, sdbn-en-eqsS IpSp-Ip-Sm∂v HmSn-t∏mIp∂ s{Sbn-\p-Iƒ. s{Sbn-\ns‚ XmfØn-\-\p-k-cn®v Rm≥ Dds° ]mSpw, ""N°-°≠­w sh´n-Øn-∂v... N°-°≠­w sh´n-Øn-∂v...'' ]Xn- s b- ] - X nsb bm{X c‡- Ø n¬ Aen-™p-tN¿∂ taml-am-bn-Øo¿∂p. ]T-\-Øn-\mbn aZn-cm-in-bn-te°v, Fw._n.-F. ]T-\-Øn-\mbn Ata-cn-°-bnte-°v. bm{X lc-ambtXmsS temIcm-jv{S-ß-fn-seßpw, C¥y-bpsS lrZb-[-a-\n-I-fn-eqsS, tIc-f-Øns‚ ss] Xr-I-h-gn-bn-eqsS... \µn ]d-tb-≠ ­ Xv Cf-b-—-t\m-Sp-Iq-Sn-bm-Wv. bm{X-Iƒ F\n°v lc-am-°n-Ø-∂Xv At±-l-amW-s√m.''

]n≥Ip- dn∏v : hb-\m-S≥ Ip∂p-IfpsS \nKq-V-X-bn¬\n∂v lna-hms‚ Kmw`o-cy-Øn-te°v I¿Ω-\n-c-X-amb Zn\-߃ \nc∂ Pohn-XI - Y lna-hm-s\t∏mse C\nbpw Xe-bp-b¿Øn-\n¬°p-Ibm-Wv. sNdp-Nn-{X-Øn-te°v ssla-hX-`q-anbnse HXp-°m-sa∂ aqV-ss[cy-Øns\ Aen-thmsS I≠­hm’-eyØn\v \µn. ssI°p-ºn-fn¬ HXp-°nb a™n≥IW-ß-f√ lna-hm≥ F∂p Xncn-®-dn™ bm{Xn-I-sc-t∏m-se-bm-bncp∂p Rß-fpsS aS-°-bm{X, IqSp-X¬ hn\- b - t ØmsS, IqSp- X ¬ hnkv a - b tØm-sS. KoXm _£n


]mNIw

N°-°p-cp˛ Imb Fcn-t»cn

{^q´vkv ]®Sn tNcp-h-Iƒ: N°-∏gw ˛ 10 Npf. amºgw ˛ Hsc-Æw. ssIX-®° ˛ 100 {Kmw. IdpØ ap¥n-cnß(Ip-cp-hn-√m-Ø-Xv) ˛ 100 {Kmw. D∏v ˛ ]mI-Øn-\v. a™ƒs∏mSn ˛ Ac Sokv]q¨. ssXcv ˛ Hcp I∏v. Ac-∏n\v: Npc-≠nb tXß ˛ H∂-c-I-∏v. ]®-ap-fIv ˛ cs≠Æw. ISpIv ˛ Im¬ Sokv]q¨. sh≈w ˛ c≠­vtS.-kv]q¨. hdp-Øn-Sm≥: ISpIv, Deph ˛ Im¬ Sokv]q¨ho-Xw. FÆ ˛ Hcp tS.kv]q¨. DW-°-ap-fIv ˛ cs≠Æw, c≠mbn apdn-®-Xv. Idn-th-∏ne ˛ Hcp X≠v; DXn¿Ø-Xv. Xøm-dm-°p-∂-hn[w N°-∏-g-Øns‚ Ipcp-am‰n CS-Øcw hep-∏-Øn¬ Acn-bp-I. amº-ghpw CS-Øcw hep-∏-ap≈ IjvW-ß-fm-°p-I-. ssIX®-°-bpsS sXmenbpw a≤y-`m-Khpw sNØn sNdp-I-jvW-ßfm-°p-I. Ch-bn¬ D∏pw a™fpw Ipd®v sh≈hpw tN¿Øv thhn-°p-I. C\n IdpØ ap¥n-cnß tN¿Øv A¬]-t\cw ASp-∏Øv h®-tijw hmßp-I. Ac-∏n-\p≈h \∂m-b-c®v IjvW-tØm-sSm∏w tN¿°p-I. ssXcpw tN¿Øn-f-°p-I. FÆ NqSm°n ISpIv, Dep-h, Idn-th-∏n-e, DW-°-ap-fIv F∂nh-bn´v hdpØv ISpIv s]m´p-tºmƒ Iq´v tN¿Ø Idn CXn-te-s°m-gn®v Hcp Xnf h∂m¬ DS≥ hmßp-I.

Xømdm°nbXv: Cµp \mcmb¨

52 Nostalgia I September 2013

tNcp-h-Iƒ: N°-°pcp ˛ ]sØ-Æw. GØ-°mb ˛ cs≠Æw. h≥]-bdv ˛ 25 {Kmw; thhn-®-Xv. D∏v ˛ ]mI-Øn-\v. a™ƒ∏mSn ˛ Ac Sokv]q¨. Ac-∏n\v: tXß Npc-≠n-bXv ˛ H∂-c-°-∏v. Ipcp-ap-fIv ˛ aqs∂-Æw. apf-Ip-s]mSn ˛ Hcp Sokv]q¨. shfp-Øp≈n ˛ \mev A√n. hdp-Øn-Sm≥: FÆ ˛ Hcp tS. kv]q¨. Idn-th-∏ne ˛ Hcp X≠v. tXßm-Np-c-≠n-bXv ˛ Hcp tS.-kv]q¨. ISp-Iv, Dgp∂v ˛ Im¬ Sokv]q¨ hoXw. DW-°-ap-fIv ˛ Hsc-Æw. Xøm-dm-°p-∂-hn[w: GØ-°m-I-bp-sSbpw N°-°pcphns‚bpw sXmen If-bp-I. GØ-°mb s\SpsI ]nf¿∂v Im¬ I\-Øn¬ Acn™v sh≈-Øn-en´v Id \o°pI. N°-°pcp Npc≠n h´-Øn¬ Im¬ I\-Øn¬ Acn-bp-I. Ch IgpIn hmcn Hcp ]m{X-Ønem°n D∏pw a™fpw thhm≥ ]mI-Øn\v sh≈hpw tN¿Øv thhn®v hmßp-I. CXn¬ thhn® h≥]-bdv tN¿°p-I. Ac-∏n-\p-≈h Xcp-X-cp-t∏m-S-c®v sh¥ IjvW-tØmsSm∏w tN¿Øn-f-°p-I. FÆ Hcp No\-®-´n-bn¬ Hgn®v NqSm°n tXßm-bn´v hdpØv tImcp-I. an®-ap≈ FÆ-bn¬ a‰v tNcp-h-I-fn´v hdpØv ISpIv s]m´p-tºmƒ Idn CXn-te°v Hgn®v Hcp Xnf h∂m¬ DS≥ hmßn tImcn-h® tXßm-bn-Sp-I.


tN\˛ Imb-sØmen tXmc≥ tNcp-h-Iƒ: tN\ sNdp-Xm-b-cn-™Xv ˛ c≠p-I-∏v. Imb-sØmen sNdp-Xm-b-cn-™Xv ˛ aq∂p I∏v. sNdp-]-bdv ]cn∏v ˛ 50 {Kmw (-th-hn-®-Xv). D∏v ˛ ]mI-Øn-\v. a™ƒs∏mSn ˛ Hcp Sokv]q¨. NX-bv°m≥: tXß Npc≠n-bXv ˛ H∂-c-I-∏v. apf-Ip-s]mSn ˛ Hcp Sokv]q¨. PocIw ˛ Im¬ Sokv]q¨. shfp-Øp≈n ˛ aq∂v A√n. Idn-th-∏ne ˛ Hcp X≠v. hdp-°m≥: ISp-Iv, Dgp∂v ˛ Im¬ Sokv]q¨ho-Xw. DW-°-ap-fIv ˛ Hsc-Æw. Idn-th-∏ne ˛ Hcp X≠v; DXn¿Ø-Xv. FÆ ˛ Hcp tS.-kv]q¨. Xøm-dm-°p-∂-hn[w: IjvW-߃ IgpIn hmcn Hcp ]m{X-Øn-em°n D∏pw a™fpw A¬]w sh≈hpw tN¿Øv thhn®v ]bdv thhn®Xpw tN¿Øn-f°n hmßp-I. NX-bv°m≥ Ipdn-®h \∂mbn NX®v CXn¬ tN¿°p-I. FÆ NqSm°n ISp-Iv, Dgp-∂v, DW-°-ap-f-Iv, Idn-th-∏ne F∂n-h-bn´v hdpØv ISpIv s]m´p-tºmƒ Iq´v tN¿Ø IjvWw CXn-te-°n´v \∂mbn DeØn hmßp-I.

aØ-ßm˛ Ipº-fßm Hme≥ tNcp-h-Iƒ: aØ-ßm, Ipº-fß ˛ 100 {Kmw hoXw. D∏v ˛ ]mI-Øn-\v. ]®-ap-fIv ˛ \mse-Æw. tXßm-∏m¬ ˛ c≠p-I-∏v(-H-∂mw-]m¬). shfns®Æ ˛ Hcp tS.kv]q¨. h≥]-bdv thhn-®Xv ˛ Ac-I-∏v. Idn-th-∏ne ˛ c≠p-X-≠v. Xøm-dm-°p-∂-hn[w: Ipº-f-ßbpw aØ-ßbpw

sXmenbpw Ipcphpw am‰n I\w Ipd®v NXp-c-Øn¬, CSØw hep-∏-Øn-e-cn-bp-I. CXn¬ D∏pw ]nf¿∂ ]®-ap-fIpw Ipd-®p-sh≈hpw tN¿Øv thhn-®v, h≥]bdv thhn-®Xpw tN¿Øv A¬]-t\cw IqSn ASp-∏Øv h®tijw tXßm-∏m¬ Hgn-°p-I. Hcp an\n-‰n\Iw hmßp-I. shfn-s®-Æbpw Idn-th-∏n-ebpw tN¿Øn-f°n kZy-bvs°m∏w hnf-ºp-I.

]®-Ø-°m-fn˛ sh≈-cnbv°m In®Sn tNcp-h-Iƒ: ]®-Ø-°mfn ˛ 50 {Kmw. sh≈-cnbv° ˛ 50 {Kmw. D∏v ˛ ]mI-Øn-\v. ssXcv ˛ Hcp-I-∏v. Ac-∏n\v: ]®-S-ap-fIv ˛ aqs∂-Æw. tXßm Npc-n­-bXv ˛ Hcp I∏v. ISp-Iv, PocIw ˛ Im¬ Sokv]q¨ho-Xw. hdp-Øn-Sm≥: DW-°-ap-fIv ˛ cs≠-Æw. ISp-Iv, Deph ˛ Im¬So-kv]q¨ ho-Xw. FÆ ˛ Hcp Sokv]q¨. Idn-th-∏ne ˛ Hcp X≠v. Xøm-dm-°p-∂-hn[w: ]®-Ø-°m-fnbpw sh≈-cn-°bpw sXmenbpw Acnbpw am‰n sNdp-Xm-b-cn™v D∏pw sh≈hpw tN¿Øv thhn®v hmßp-I. Ac-∏n-\p-≈h shÆ t]me-c®v ssXcp-ambn tbmPn-∏n®v sh¥ IjvWØn-te°v tN¿Øn-f-°p-I. FÆ NqSm°n ISp-Iv, Deph, DW-°-ap-f-Iv, Idn-th-∏ne F∂n-h-bn´v hdpØv ISpIv s]m´p-tºmƒ Idn CXn-te°v Hgn®v Xnf-®-bp-S≥ hmßp-I.

Nostalgia I September 2013

53


bm{X

]pÅn¸penIfpsS

\m«nsemcp

Beokv

H‰-∏m-e-Øp-\n∂pw Hcp ]me-an-SWw Xriq-cnse he-∏m-tS-°v. H‰-∏m-e-sØ A\-ß≥ae-bn¬\n∂pw he-∏m-Sns‚ IS¬Øo-c-Øn-te-s°mcp H‰-b-Sn∏m-ew. Aß-s\-sb-¶n¬ Hcp Ip´n F∂pw B ]me-Øn-eqsS hgn-tbm-c°m-gvN-Iƒ I≠­vH‰-∏m-e-Øp\n∂pw he-∏m-tS-s°mcp {Sn∏-Sn-°pw. IS-ep≈ he-∏m-Snte-°p≈ bm{X ImgvN-I-fpsS kmK-c-am-Wv. H‰-b-Sn∏m-X-bn-eqsS ImgvN-Iƒ I≠­v\S∂ B Ip´n a‰m-cp-a-√, ae-bm-f-Øns‚ {]nb-kw-hn-[m-b-I≥ em¬tPm-km-Wv. em¬tPmkv Xs‚ ISepw Icbpw Xm≠­n-bp≈ bm{X-I-sf-°p-dn®v...

54 Nostalgia I September 2013


""F

\n°v Btcm-sS-¶nepw bm{XbpsS ImcyØn¬ Akqb tXm∂n-bn-´p-s-­≠¶n¬, AXv kt¥mjv tPm¿÷v Ipf- ß - c - t bmSm- W v . C{X- t bsd bm{X \S- Ø nb B a\p-jys\ Rm≥ A¤p-X-amtb I­≠n-´p-≈p. Fs∂ sImXn-∏n-°p∂ Pohn-X-amWv kt¥mjv tPm¿÷v Ipfß-c-bpsS bm{Xm-Po-hn-Xw. C∂v Fs‚ bm{X-Iƒ Gsdbpw kn\nam-sem-t°-j≥ tXSnbpw tXSn-°n-´nb semt°j- \ n- t e- ° p≈ Bh¿Øn®p≈ bm{X-I-fp-am-Wv. Hmtcm bm{XIfpw Hmtcm A\p- ` - h - ß fpw ]mTßfpw IuXp-I-ßfpw \¬Ipw. IS¬ tXSn-bp≈ bm{X, "Nm¥p-s]m´v' F∂ kn\n-am-°m-e-Øm-bn-cp-∂p. IS-emb ISepw IS¬Øo-c-ß-fmb Xochpw Hs° Id-ßn-°≠­Imew. IS¬ Fs‚ Ip´n- ° me B¿ØnI- f n- s em- ∂ m- b n- c p- ∂ p. he- ∏ m- s S∂ Fs‚ P∑- \ mSv Hcp IS- t emcam- b ncp-∂p. IS¬°-c-bn-eqsS Aºp s] cp-∂mfn¬ ]s¶-SpØv HmSp-∂, XncI-sfÆn R≠­ns\ ]nSn-®p-\-S-°p∂ Ah-[n-°m-ew BtLmjn°m≥ he∏m-sS-Øm≥ H‰-∏m-e-Øp-\n∂pw hcpw. hcpw F∂-√, HmSn-h-cpw. Imep-I-tf°mƒ ]Xn-∑-Sßv thK-Øn¬ HmSn-sb-

em¬tPmkv t^mt´m: kpZo]v Cusbkv

Nostalgia I September 2013

55


bm{X BZyambn Bg°Sente°v Rm≥ t]mIp∂Xv Nm¥ps]m´ns‚ jq´nwKn¬Øs∂bmbncp∂p. IctbmSSp°ptºmƒ ImWp∂ ISe√, Aßv, Bg°S¬. ho´ntes°Øm≥ t]mIp∂ Ip´nbpsS Bthiap­≠ mIpw IctbmSSp°p∂ Xncbv ° v . Øp∂ a\kv IS¬Øo-cØv BZyta Ifn XpS-ßn-°m-Wpw. I≠mepw I≠­m epw aXnhcmØ hnkvab°mgvNbmWv F\ns°∂pw IS¬. Ip´n°meØp­≠ mbncp∂ AtX Bthiw Ct∏mgpw XncX√pw. N m ¥ p s ] m ´ v F∂ Nn{XØns‚ semt°j≥ IS¬°cbmbncp∂t√m. semt°j≥ tXSnbp≈ bm{Xbn¬ F√m IS¬°cIfnepw bm{X sNbvXn´p≠­v. F\n°v Gsd CjvSs∏´ IS¬Øocw Be∏pgbnse A¿Øp¶¬, t]m­≠ nt®cn, tKmh, [\pjvtImSn F∂nhbmWv. F¥psIms≠ ­ ms°tbm Cu IS¬Øoc߃°v Fs‚ s{^bnan¬ kmam\yXbp­≠ mbncp∂p. Nm¥p s]m´v [\pjv t ImSnsbmgnsIbp≈ Cu IS¬ØocßfnemWv Nn{Xo Icn®Xv. Fs‚ Hma\°S∏pdw Chsb√mambncp∂p. [\pjvtImSnbnte°v FØpw apºp≈ ap\ºw F\n°v Gsd Cjv S ap≈ ÿeamWv. AhnsS Hcp kos\¶nepw Nn{XoIcn°Wsa∂Xv Fs‚ tamlhpambncp∂p. Ic Xm≠nsbØnb

56 Nostalgia I September 2013

ISens‚ im¥apJamWv C∂v [\p jvtImSn. ISseSpØ \mfpIƒ B Xncbn¬ Hm¿ΩIfmbn Icbn¬ \ n t £ ] n ® p a S ß p ∂ p ­≠ m h p w . AXn\pw C∏pdw IS¬bm{XnI¿°v ssIhnf°pt]mse Db¿∂p\n ¬°p∂ ap\ºw. B ap\ºØv cm[sbbpw sIm­≠ pt]mIWsa∂v Rm≥ B{Kln®XmWv. ]s£, ]e ImcW߃sIm≠­v B ap\ºsØ F\n°v Dt]£nt°≠­nh∂p. BZyambn Bg°Sente°v Rm≥ t]mIp∂Xv Nm¥ps]m´ns‚ jq´nwKn¬Øs∂bmbncp∂p. IctbmSSp°ptºmƒ ImWp∂ ISe√, Aßv, Bg°S¬. ho´ntes°Øm≥ t]mIp∂ Ip´nbpsS Bthiap­ ≠mIpw IctbmSSp°p∂ Xncbv ° v . AXns\ms° A∏pdw D≈dbpsS \oen® BgØns\m∏w im¥amsbmcp IS¬. AXmWv Bg°S¬. AhnsS XnSp°tØmsSbp≈ Xnc X√en√. Hcp [ym\nsbt∏mse Bg°S¬, a{¥[z\nIfpsS Np­ ≠\°wt]mse sNdpa{¥W߃ Dcphn´v Ipt™mf߃.

B Ipt™mf߃°nSbn¬ Ft∏mtgm BWv Hcp sh≈ntcJ RßfpsS _m¿Pns\m∏w \o¥n∏m™Xv . \o e°Sen¬ sh≈ntcWp°ƒ ]ns∂bpw Gsdt\ cw I≠­p. B kabØmWv _m¿Pns‚ {km¶nt\mSv Imcyw Xnc°nbXv. \ ΩpsS aØnbpsS Iq´ßfmWs{X ISen¬ hnkv a bsamcp°n bm{X sNøp∂Xv. B bm{Xbn¬ IS¬ F\n °mbn Hcp°nØ∂ IuXpIImgvN B sh≈ntcJ°mgvNbmbncp∂p. ] t£, IymadIfpw F√m kwhn[m\ ßfpap­≠ mbncp∂n´pw B Imgv N F\n°v Iymadbn¬ ]I¿Øm\mbn√. bmsXmcp aps∂mcp°hpw C√mXncp∂ kabsØ A¤pX°mgvN C\n hm°pIfneqsSb√msX Fßs\ \n߃°v Im´nØcm\mhpw. R߃ Iq´pIm¿ tN¿∂v Hcp bm{XkwLap≠­v, Beokv. Beokv F∂m¬ AcpWns‚ "F', emens‚ "F¬', CJv_mens‚ "sF', klodns‚ "Fkv', Ch tN¿∂v ""Beokv ' '. Hcn°¬ R߃ Hcp bm{X t]mbn. kosj¬ Zzo]nte°v. IS¬ ISs∂mcp bm{X. h¿Æ∏q°ƒ t]mse Xocßfn¬ Hcp Ip™v ISens\ lrZbØnsemfn∏n°p∂ kosj√pIƒ. \oenabm¿∂ IS¬ØncIƒ. ]©kmcaWepIfpsS IS¬°cIƒ. hnkvabßfn¬\n ∂pw hnkv a bßfnte°mbncp∂p B bm{X. aq∂v sNdnb aeIfmbn InS°p∂ {]tZiamWv B Zzo]v . AhnsSsbmcp skantØcnbp≠­v. B skantØcnbn¬ Hmtcm I√dbv°pap∂nepw Hmtcm ]q acw. ISens‚ \oena Ahkm\n °p∂nSØp\n∂v BImiØns‚ \oe


bm{X Imb¬. H‰-Ø-Sn-∏mew sIm≠­v A°sc-bn-°sc IS-Øp∂ ssItØm-Sp-Iƒ, Nq­-≠bn´p-\n¬°p-∂-Xp-t]mse Imben-te°v Xqßn-\n¬°p∂ sXtßme-Iƒ, Hme-Øp-ºØv sImØn Db¿∂p- s ]m- ß p∂ ao≥Iq- ´ - ß ƒ, Imb¬°- c - b nse then- ∏ p- d - t Ø°v ap≥Im- s e- S p- Ø p- h ®v Xp©Øp≈ ]®n-e-IqSn ISn-®p-Xn-∂p∂ B´n≥Ip´n, D≈nepw ]pdØpw ag s]øn®v t]mIp∂ "]pen-Iƒ'. ssI\Icnbpw Imhmehpambncp∂p R߃ Is­ ≠Ønb semt°js\¶nepw Ign™ \m¬]Xp h¿jØn\nsSbp­≠ mb G‰hpw henb sh≈s∏m°Øn¬ Ip´\mSv BsI apßn°nS°p∂Xn\m ¬ a‰p ÿe߃ At\zjn®v bm{X sNtø­≠ nh∂p. agsbmgn™ t\ cØmbncp∂p RßfpsS bm{X, h≈p- h - \ m- S ≥ ssien- b n- e p≈ Hcp t£{Xw tXSn. Nn{X-Ønse c≠p IYm]m-{X-ß-fpsS hnhmlw \S-Øm-\p≈ semt°-j-\mWv e£yw. t_m´n-eqsS Ccp- h - i - ß - f n- t e°pw t\m°n- b m- b ncp∂p bm{X. Gsd- t \cw Ae™v

XpSßpw. Aßs\sbmcp \oe°q´n\p ≈n¬ [ym\n®ncn°p∂Xpt]msemcp skantØcn. ISen¬\n∂pw Hcp Ims‰ßm≥ ASns®Ønbm¬ ]q acßfn¬\n∂pw ]q°ƒ I√dbv°p apIfn¬ hoWpsIm≠­ncn°pw. kXyw, B I√dbv°p≈n¬ acn®pInS°m≥ tXm∂nt∏mbn. I√dbv°papIfn¬ {] IrXnXs∂ ]q°f¿∏n°p∂ \nanjw BtemNn®pt\m°q. B bm{XbpsS am{Xa√, GXp bm{XbpsSbpw Iq´Øn¬ ad°m\mhmØ \n anjambncp∂p AXv. kn\nam°mcpsS `mjbn¬ ] d™m¬ {]IrXnsbmcp°nb Iemkwhn[m\w. AhnsSsh®v Hcp tjm´v FSpØm¬aXn. B tjm´v at\m lcambncn°pw Xo¿®. Fs‚ semt°j\n¬ ]et∏mgpw {] IrXnXs∂ Iemkwhn[mbI\mbn´p≠­.v

58 Nostalgia I September 2013

"]p≈n∏penIfpw B´n≥Ip´nbpw' F∂ ]pXnb Nn{XØns‚ semt°j\n embncp∂p B henb kwhn[mbIs‚ Iemhncp∂v Iymadbn¬ ]I¿∂Xv. Ip´\mSmbncp∂p ]p≈n∏penIfpw B´n≥Ip´nbpw jq´v sNbvXncp∂Xv. Ip´\m´n¬ BZysaØp∂Xv Nº°pfw X®s‚ jq´n\mbncp∂p. A∂p Rm≥ Ia¬kmdns‚ AknÂmbncp∂p. A∂p I≠ ­ Xn¬\n∂pw Gsd hyXykvXambncp∂p C∂sØ Ip´\mSv. Nº°pfw X®≥ Ip´\m´nse aÆn¬ \n∂psIm≠­p≈ jq´nwKmbncp∂p. F∂m¬ ]p≈n∏penIfpw B´n≥Ip´nbpw Imbenembncp∂p Gsdbpw. Ip´\mSv, sImbvsXm-gn™ ]mS-ßf - n¬ Imem ]d- ° m- s \- Ø p∂ Xmdm- ° q´- ß - s f- t ∏mse t_m´p- I fpw h≈ßfpw \o¥n-Øp-Sn-°p∂ Ip´-\m-S≥

R߃ ssI\-I-cn-bn-se-Øn. ssI\Icn IÆm-´p-I-fcn t£{Xw. AsXmcp IpSpw-_-t£-{X-am-Wv. 750 h¿jsØ ]g-°-ap-≈, in¬]-`w-Kn-sIm­≠pw ]g-asIm­≠pw h√m-sØmcp BI¿j-W-ambn-cp∂p _me-`-{Z-bpsS {]Xn-jvT-bp≈ B t£{Xw. R߃ t_m´n-dßn t£{X-ap-‰-sØØn. Aln-µp-°ƒ°v {]th-i\ - a n √ F ∂ t _ m ¿ U v I ≠ ­n- √ . R ß ƒ ] n s ∂ b p w Gsd ASpsØ- Ø n. IÆm- ´ p- I - f cn t£{Xw F\n-s°mcp ]pXnb Adnhp Xpd-∂pX-∂p. Ahn-SpsØ tZhn-bpsS G‰hpw {][m-\-s∏´ {]tXy-I-X. ]£n-]o-Ubv°p≈ {]m¿∞-\-bm-Wv. Bfp-I-tf°mƒ Gsd ]£n-I-fp≈ Hcp Imew B t£{Xw Fs‚ ap∂n¬ hc-®n-SpI-bm-bn-cp-∂p. ]e PmXn, ]e h¿ÆØn- e p≈ At\- I m- b ncw ]£n- I ƒ


bm{X

\nd- ™ p- \ n∂ \mSv . DW¿Øm\pw Dd-°m\pw \ndsb ]£n-Iƒ. ac-ßf - psS XW-ep-]‰n A¥n-bm-bmepw ambmØ Ie- ] ne i_v Z w. slm! Fs¥mcp ck-am-bn-cn-°pw. Ip´n-Iƒ°m-Ws{X Gsdbpw ]£n- ] o- U - t b¬°p- I . Aßs\ ]£n-]o-U-tb¬°p∂ Ip´nIsf sIm­≠p-h∂v tZhn°v ap∂n¬ {]m¿∞n- ® m¬ aXn. ]£n- I - f m¬ kar-≤-amb Hcp Ime-sØ-°p-dn-®p≈ Hm¿Ω-I-fn-em-bn-cp∂p ]p≈n-∏p-enIfpw B´n≥Ip- ´ nbpw F∂ Nn{X- Ø nse hnhm-l-ko≥ AhnsS Rm≥ Nn{XoI-cn-®p. Nn{XoIcW kabØv ]et∏mgpw B¿´nÃpIsf√mw sh≈Øn¬ \n∂psIm≠­m Wv A`n\bn®Xv . ] et∏mgpw tjm´pIƒ°\pkcn®v {U�v amt‰≠n h∂p, As√¶n¬ B {U�v DWßp∂Xphsc ImØncn°­ W w. F¶nepw Rm≥ t\ctØ ] d™ B henb Iemkwhn[mbI≥ Fs‚ s{^bnapIƒ°v AXnibn ∏n°p∂ Iemkwhn[m\samcp°n. Imb¬∏c∏pIƒ°pta¬ agsb tXSnt∏mIp∂ H‰∏£nbpsS NndISn RßfdnbmsXXs∂ s{^bn apIfnte°v ]d∂ph∂p. H‰s∏´ XpcpØpIfn¬ agt°mfpsIm≠­p Xo¿Ø at\mlmcnXbmbpw taLß ƒ°pta¬ shbnephogvØn Imben¬ \nd®m¿Øv \¬Inbpw {]IrXn Hmtcm ko\ns\bpw angnhm¿∂p \¬IpIbmbncp∂p. Ip´-\m-Sn-eqsS ]ns∂bpw Hcp-]m-SpX-hW Rm≥ t_m´p-bm{X \S-Øn.

60 Nostalgia I September 2013

kv^Sn-I-Pew \nd™ Imb-en-eqsS bm{X sNøp- t ºmƒ h≈- ß - f n- e ncp∂v sh≈-Øn-\-Sn-bn¬ sh´n-Øn-fßntbm-Sp∂ sNdp-ao-\p-Isf ImWmw. I°bpw sIm©pw h≈-Øns‚ thK-Xbvs°m∏w NnX-dn-t∏m-Ip-∂-Xp-Im-Wmw. Aen-™-en™v Aar-Xp-t]m-se-bm-bnØo¿∂ kv^Sn-I-°-√p-Iƒ ImWmw. AXn-\n-S-bn-se-hnsStbm BWv GtXm Pohn-bpsS ]c∂ sj√p-Iƒ t]mse shfp∏pw Nmc-\n-dhpw Ie¿∂ Hcp hkvXp ImWp-∂-Xv. t_m´ns‚ kmcYn-tbm-Sm-bn-cp∂p BZyw tNmZn-®-Xv, ""F¥m AXv km[\w?'' ""Hm, AtXm AXv ]gam\am.'' ""]g-am-\tam? AsX-¥p-km-[\w?'' ""AXv BImiw s]m´n- h o- W - X msWt∂!!'' Ip´n-°m-esØ hnkva-b-I-Y-Ifn¬am{Xw tI´n-´p≈Xpt]mse Hcp hm°pw km[-\-hpw. BImiw s]m´nho-gp-Itbm? F∂v Hcp Ip´n D≈n¬ kwi-bm-ep-hm-sb-¶nepw AXv hnizkn-°m-\m-sW-\n-°n-jvSw. F¶n-epw, F¶n-ep-sa-hn-sStbm Hcp Ip™p-dpºn-t\mfw kwi-bw. t_m´v ss{UhtdmSp CXn- s \- ° p- d n®p tNmZn®p. At∏mƒ Abmfpw ]d-™p, ""AXv taLw s]m´n-ho-W-Xp-X-∂m.'' icn-bm-bn-cn-°pw. Intem-ao-‰-dp-I-tfmfw ]c-∂p-In-S-°p∂ Imb¬, IsÆ-Øm-Zqc-tØmfw taem-∏mbn InS-°p∂ am\w. Nne-t∏mƒ am\w AS¿∂p-ho-gp-∂p≠-m­ hpw. GtXm Pohn-bpsS sj√p-I-fmbm-epw, ]eXpw ASn-™p-Iq-Sn-°qSn tN¿∂ Hcp I´-bm-sW-¶nepw F\n°v

h√msX Aßv CjvSs - ∏-´p, ]gXmhp∂ am\-Øns‚ IjvWw, "]g-am-\w'. Ip´n-°m-eØv s\m´n-\p-W™ sFkv{^q-´ns\t∏m-semcp km[\w, AXm-bn-cp∂p ]g-am-\w. Ben-∏gw t]m semcp sFkv{^q-´p-ambn hcp∂ c≠­v sFkv I®-h-S-°m¿ Rß-fpsS H‰-∏mesØ kvIqfn-\Sp-Øp≠-v­. sFkv{^q´ns‚ cpNn \pW-bm≥ Hcp tamjWw \S-Øn-bn-´p-≈X - m-Wv. Ivfmc-t®-®n-bpsS Nn√-d-s∏-´n-bn¬\n∂pw \m W-b-Øp´p- I ƒ X∏n- s b- S p- Ø p. At∏m- g mWv am\-Øp-\n∂pw s]m´n-ho-W-Xp-t]mse ap∂nseØn-b-Xv. ]g-am-\-a√, Fs‚ s]߃ enPp. Aßs\ ]mfn-t∏mb sFkv { ^q´v ]≤- X n- I ƒ. F¶nepw sFkp-hn¬]-\° - m-cs‚ ap∂n¬ s]´nbnse ]©m-c° - ´- nsb Hm¿Øv F{Xtbm sh≈-an-d° - n-bX - m-Wv.'' em¬tPmkv bm{XIƒs°m∏w Hm¿ΩbpsS Ip´n°metØ°pIqSn Hcp aS°bm{X \SØn. a\knsemcp X\n \m´n≥]pdw Hcp°ns°m≠­ncn°p∂ em¬tPmkn\v B {KmaØnte°v \ndbv ° m\mbn Hmtcm bm{Xbpw Hmtcm ImgvNIƒ \nd®p\¬In. Hcp bm{Xsb°pdn®p≈ B{Klw XpS°Øn¬ em¬tPmkv ] d™ncp∂p, kt¥mjv tPm¿÷v IpfßctbmsSm∏ap≈ Hcp bm{X. kt¥mjv tPm¿÷v Ipfßc AXns\m cp°amsW∂v kt¥mjtØmsS Adnbn®n´p≠­.v Aßs\ as‰mcp \m´cßv tXSn temIk©mcns°m∏w bm{X sNøm≥ em¬tPmkv HcpßpIbmWv. .

Xøm-dm-°n-bXv: KuXwIrjvW


t^mt´m: DØa≥ ImSt©cn

hotSm¿Ω

62 Nostalgia I September 2013


—≥ DΩ-dØv Xs‚ Nmcp-I-tk-c-bn´p. AXn¬ InS∂p \nd-™p-Nn-cn-®p. Np‰n-\-S∂ ImesØ hoc-I-Y-Iƒ ] d™v Ip´n-Isf ckn-∏n-®p. B hoSns‚ \ne-Øn\v \√ an\p-k-ap-­≠m-bn-cp-∂p. sN¶¬s∏m-Snbpw NmW-Ihpw Nnc-´°-cnbpw tN¿Øp an{in-X-ap-­≠m-°pw. AXp-sIm≠­v \new sagp-In henb sh≈m-cw-I-√p-sIm≠­vDc-®p-c®v IÆmSn-t]mse an\p-°p∂ hnZy-bp≠-­v. B \neØv ssItXm-e-∏mb hncn®p InS∂m¬ GXp \n{Zm-cm-ln-Xy-tØbpw adn-I-S-°mw. AØ-h-WsØ ag-°m-e-Øn-\p-apºv ]pc-∏p-d-tØbv°v Ipºfw ]S¿Øn hey-Ω. I¿°-S-I-am-b-t∏m-tgbv°pw ta¬°qc \ndsb a™-∏q-°ƒ. NnßØn¬ Ff-h-\mbn ]dn-°mw. I∂n-b mhp- t ºm- t gbv ° pw ]pc- ∏ p- d - Ø p- \ ndsb \c® Ipº- f - ß ƒ. Hmebpw ΩÆp Ipg®v acw- ]p√pw ssht°mepw ta™ ta¬°qsIm-­≠p≈ A®n¬ c-bn-tebv°p Ipº-fhpw aØ\pw ] hm¿Øv I´-I-fm°n S¿Øp-∂Xv ]gb Im¿jnI kwkvImAXp shbn-e Øp c- Ø ns‚ `mK- a m- W v . Npc- ° bpw ] h®p-W°n B I´-IƒsIm≠­vhoSp≠-m­° - p- S¿Øpw. sX°≥ shbn¬ [mcmfw ∂-Xn¬ ]¶mfn-bmb Hc-\p-`hw Hm¿Ω In´p∂Xn\m¬ aXn-a-d∂p Imbv°pw. hcp-∂p. Fs‚ Ip´n-°m-e-Øm-W-Xv. thcp s]mSn- b v ° p∂ ac- ß ƒsIm-­ hI-bnse Hcp hey-Ωbv°pw IpSpw-_- ≠mWv hoSp-Iƒ°v Imep-h-bv°p-I. Øn\pw th≠­n-bm-bn-cp∂p B hoSv. a¨Iq-c-Iƒ°v AXp-a-Xn-bm-hpw. thcp Gsd-°mew Ducp-Np‰n KXn-In-´msX ]nSn- ® m¬ NnX- e ns\ `b- s ∏- t S≠- ­. \m´n-te-bv°p-h-∂-Xm-bn-cp∂p B hey- AÆ-°c s]s´∂p th-cp-]n-Sn-°p∂ Ωbpw hey-—-\pw. hey-Ωbv°v Iq\p-­ acamWv. s]mSn-∏p-I-fp-≠ ­ m-hpw. Hme≠m-bn-cp-∂p. hey-—\ - m-hs´ icnbv°pw Iƒ°n- S - b n- e qsS tNmcp∂ shfn- ® hr≤-\m-bn-cp-∂p. hfsc sshIn hnhm- Øn-tebv°p Ce-Iƒ I¨Xp-d-°pw. ln-Xc - mbXpsIm-­≠m-hWw a°-sfm∂pw sNdnb imJ-Iƒ D­≠m-bm¬ AXn¬ Ahsc t]m‰m≥am{Xw hep-Xm-bn-cp- Ipcp-hn-Iƒ IqSp-Iq-´p-Ibpw sNøpw. ∂n-√. \nXy-hr-Øn-bv°p-Xs∂ {]bm- Iqc-I-fn-tebv°v ]£n-Iƒ hncp-∂p-hk-w. ]ns∂-sb-ßs\ hoSp shbv°m-\p cp-∂Xv sFiz-cy-ambn Icp-Xn. B Infn≈ ]Ww kzcq-]nbv°pw? I-fp-ambn NßmØw IqSm≥ Ip´n-Iƒ Xd-hm-´n¬\n∂v Ipd-®p-ÿew hey- {ian-bv°pw. Ωma Ah¿°p sImSp-Øp. hoSn\p H∂p-an-√m-Øn-SØ - p-\n∂p hcp∂h¿t° ÿew- t \m°n Ip‰n- b - S n- ° - W - s a∂v Iqc-I-fpsS hne-b-dn-bq. hoSv Fs∂mcp hey-Ωb°p \n¿_-‘a - m-bn-cp-∂p. Hme IY-sb-gp-Xn-bn-bn-´p≠­vDdq-_v. amen-\yta™ sNdp-ho-Sm-b-Xn-\m¬ Aÿn- Iq-ºm-cß - f - n¬\n∂p s]dp-°n-sb-SpØ h m - c - Ø n \ v A { X _ e w t h ≠ ,­ hkv X p- ° ƒsIm≠­v ]pd- t ºm- ° n¬ sh´p- I - √ ns‚ Ij- W - ß ƒsIm≠­v hoSp-sh-®p Ign-bp∂hsc Ahn-sS-\n∂p \n¿Ωn-®m¬a-Xn. hoSp-­≠m-°¬ F{X B´n- ∏ m- b n- ° p- t ºm- g p≈ thZ- \ - I ƒ Ffp-∏-sa∂p t_m[y-s∏-Sp-Ønb A\p- Cu IY-bn¬ hnßn-\n¬°p-∂p. Cu `-hhpw AXm-Wv. aÆpw sh≈hpw `qan- IY-bnse IÆΩ sXcp-hn-tebv°p bn-ep≠-­v. ]d-ºns‚ AXn-cp-If - n¬\n∂p hen- s ®- d n- b - s ∏- ´ - h - f m- W v . Hcn- ° ¬ sh´n-sb-Sp-°m≥ [mcmfw apf-bp≠-­v. Ahƒ°p- a p- ­≠ m- b n- c p∂p Hcp hoSv . sXßn≥tXm∏n¬\n∂p Hme- b pw. B hoSn-s\-∏‰n t\cnb Hm¿Ωbpw Xd- h m- ´ n¬\n∂pw Ab¬ho- S p- I - Ahƒ°p≠-­v. AXn-ßs\: fn¬\n∂pw Ip´n-Ifpw apXn¿∂-hcpw ""B ]pcbv°p an\p-k-ap≈ XqWp-­ hoSp- ] - W n- b m≥ Xøm- d m- b n- h - ∂ p. ≠m- b n- c p- ∂ p. AXn¬ ]nSn- ® p- h ´w N q f - b v ° p - s h - b v ° m Ø a ¨ I - ´ - Np‰m≥ \√ ck- a m- b n- c p- ∂ p. AΩ, bm- b - X n- \ m¬ agsb t]Sn- ° - W w. ]\- º p- I pØn adn® ASp- ° - f - b n¬ th\¬ag s]øm-hp∂ Ime-am-bn-cp∂p Acn hbv°p-tºmƒ Xm≥ XqWn-t∑¬ AXv. `mKy-Øn\v ag s]bvXn-√. Znh- h´w-Np-‰n. ao\m-®n-b-Ω-sb-°p-dn-®p≈ k-߃°p-≈n¬ hosSm-cp-ßn. hey- Hcp ]m´p-ap-≠ ­ m-bn-cp-∂p. AsXms°

sN ]n. kptc{µ≥ a¨K‘w am{X-ap≈ hoSp-Iƒ°v F¥p `wKn-bm-bn-cp-∂p. sNØn-tØ-bv°mØ Npa-cp-I-fnse Pme-I-߃ in¬]-ß-fm-bn-cp-∂p. ap√h-≈n-Isf Bhm-lnbv°pw B Pme-I-߃. Ce-b-[-c-߃sIm≠­v Pme-IsØ Npw_nbv°pw, ap√bpw ]n®-Ihpw sNº-c-Øn-bpw. P\¬]m-fn-Iƒ Xpd-∂n´v sXmSn-bnse kpK-‘-߃ izkn-®p≈ Dd°w ku`mKyw \nd™ Pohn-X-Øn-t‚-Xm-Wv.

Nostalgia I September 2013

63


hotSm¿Ω Fs‚ Ip´n-°m-eØv Rm≥ I≠­]p√p-ta™ hoSp-Iƒs°ms° Nph∂ Npa-cp-I-fp≠-­m-bn-cp-∂p. aÆp Ipg-®mWv Npa-cp≠-­m-°p-I. hn≈-ep-I-fp-≠ ­ m-hm-Xn-cn°m≥ aÆn¬ Dan tN¿°pw. h´-h-≈n-bpsS Cebpw X­≠pw CSn-®p-­≠m-°p∂ sImgp∏p tN¿°pw.

ad-∂p-t]m-bn. At∏m-gmWv X¥ Ibdn-h - c n- I . I≈n- s ‚ \m‰w aptº hcpw. ]ns∂ _l-f-tØmSp _l-fw. ASnbpw CSnbpw t]Sn®v Ib-‰p-I-´n-en\-Sn-bn¬ Hfn-®p-In-S-°pw. Nne-t∏mƒ Aßs\ InS-∂p-d-ßn-t∏m-hpw. F∂mepw Hcp hoSp-­≠m-bn-cp-∂-t∏mƒ F¥p kpJ- a m- b n- c p- ∂ p. Hm´ hoW shbv t °m¬∏p- c - b n- e qsS shbn¬ \ n e - Øp- h - ∂ p- I n- S - ° pw. H‰- ° m¬ s]m°n B ]p≈n-bn¬ Nhn-´p-tºmƒ shbn¬ ]pd- h - S - b n°p aotX h∂p \n∂p c£-s∏-Spw.'' Ddq-_ns‚ IY-bnse IÆΩ Xt∂°mƒ {]mb-ap≈ apcp-I-®m-an-s°m∏w

64 Nostalgia I September 2013

s]mdp-°m≥ Xocp-am-\n-®-Xp-t]mepw sXcp- h n¬\n∂p s]dp- ° n- s b- S pØ hkv X p- ° ƒsIm≠­v Abmƒ hoSph - ®- X p- s Im- ­≠ m- W v . sXcp- h n- t e°p hen-s®-dn-b-s∏-´-hƒ°p ho´n¬ ]m¿°m- \ p≈ tamlw A{X hep-Xmbn-cp-∂p. Ddq-_ns‚ hoSv hmbn-®-t∏mƒ Abva\w tPmWns‚ "hoSv, \Zo-X-Sw, Nne Hm¿Ω-°p-dn-∏p-Iƒ' F∂ IY a\�n-tebv°p tIdn-h-∂p. hoSn-s\°p-dn®v Rm≥ ae-bm-f-Øn¬ hmbn® G‰hpw at\m-l-c-amb hcn-Iƒ Cu IY-bn-em-Wp-≈-Xv. IY Cßs\ XpSßp∂p: ""]pg-tbm-c-Øp-\n∂p ImWp-tºm-gm-bn-

cp∂p hoSn-t\-‰hpw `wKn. ]pg-bn-te°p I¨]o- e n- I - f mbn hoWp- I n- S - ° p∂ ssItXm-e-Iƒ. ]n∂n¬, ]mgva-c-ßfpsS Ccp-fn-a-bv°-∏pdw ams¶m-ºp-Iƒ ad-™v sXtßm-e-Ø-W-ep-Iƒ hoW hoSv. ]n≥ap-‰sØ ]pfn-acw ]ns∂bpw ssIh-cp-Øm-\n-cp∂ `mKy-Im-e-ßsf I¨]m¿Øp-\n¬°p∂ hoSns‚ apJ∏p-Iƒ.'' as‰m-cn-SØv tPm¨ Fgp-Xp-∂p, ""hoSn-t\m-Sp≈ B{i-b-t_m[w hf¿Ønb h¿j-Im-e-߃. ]pg-sh≈-Øn-\p-aosX Hcm-bncw a’y-߃ ]pf- ™ p- a - d n- b p- t ºmse CSn- a n- ∂ - e pIƒ hogp-tºmƒ hmXn-ep-Ifpw P\-epIfpw AS-®n´ hoSv.-A-Sp-°-f-∏-Sn-ta¬ sNhn- I ƒ s]m¥n- ∏ n- S n- ® n- c n- ° p∂ kqk-∂-tb-S-Øn. CSn-sbm-®-Iƒ D®ÿm-bn-bn-em-hp-tºmƒ I¿Øm-hns\ hnfn-bv°p∂ AΩ. At∏mgpw Zo¿L\n-izm-k-ß-fpsS {Iaw sX‰n-°mØ hen-b∏ - ® - ≥. AI-Øf - Ø - nse Ccp-´n¬ I´n-enepw sXm´n-en-ep-ambn Dd°w XpScp∂ A\p-P-∑m¿.'' Cßs\ t]mIp∂ Abva\w tPmWns‚ hotSm¿Ω-Iƒ... Fs‚ Ip´n-°m-eØv Rm≥ I≠­]p√pta™ hoSp-Iƒs°ms° Nph∂ Npacp-I-fp≠-­m-bn-cp-∂p. aÆp Ipg-®mWv Npa-cp≠-m­ -°p-I. hn≈-ep-I-fp-≠ ­ m-hm-Xncn-°m≥ aÆn¬ Dan tN¿°pw. h´-h≈ - nbpsS Cebpw X­≠pw CSn-®p-­≠m-°p∂ sImgp∏p tN¿°pw. ]W- a p- ≈ - h ¿ i¿°-c-∏mhpw tN¿°pw. Aß-s\-bp-­ ≠m-°p∂ a¨Np-a-cn\v sN¶-√ns‚ Dd- ∏ m- W v. Npa- c n- \ p- t a¬ tNm∂ I√p- s ]m- S n®p sagp-Ipw. Ip∂n≥sNcp- h nse ]®- Ø - g - ∏ p- I ƒ°n- S - b nse


hotSm¿Ω

{]Xm-]n-I-fpsS hoSp-I-fn¬ \Sp-ap-‰ap≈ Xf-Øn-em-bn-cp∂p ssIsIm-´n-°fn \S-∂n-cp∂-Xv. IY-I-fn-b-c-tß-‰Øn\p thj-an-´n-cp-∂-Xv, ac-t°m-Wn-bn¬ Im¬]-Xnbp∂ H®... \cn-®o-dp-I-fpsS Nnd-I-Sn... Hs°bpw ]gb hoSns‚ AS-bm-f-߃.

tNm∂ hoSp-Iƒ ImWm≥ \√ `wKnbm- W v . XnÆ- I sfms° Icn- t X®p an\p-°pw. \new an°-t∏mgpw NmWIw sagp-InbXmbn-cn-bv°pw. I√p-sIm≠­v Dc®v \nehpw an\p-k-s∏-Sp-Ømw. ag°m- e - a m- b m¬ CØcw \ne- ß - f n¬ NnX-ep-h-cpw. NnX¬°qSv sNdp-kkyw IWs° \neØp hf¿∂p \n¬°p∂Xv A¤p-X-am-bn-cp-∂p. ]p√p-ta™ hoSp-Iƒ°IsØ th\¬∏m¿∏v kpJ- I - c - a m- W v . sshZyp- X n- b n- √ mØ ImesØ lcn-X-\n¿Ωn-Xn-I-fn¬ cmk-

66 Nostalgia I September 2013

h-kvXp-°-fpsS km∂n-[y-an-√m-bn-cp∂p. BtKm-f-Xm-]-\-Øns‚ ImeØv lcn- X - k m- t ¶- X n- I - h nZy D]- t bm- K s∏-Sp-Ønb \n¿Ωn-Xn-Iƒ Xncn-®p-hcWw. F.-kn-bpsS Bh-iy-an-√msX hoSn-\Iw XWp-∏n-s®-Sp-°mw. Krl\n¿Ωm-W-Øn\v aÆn¬ \ns∂-Sp-°p∂-sX√mw aÆn¬Øs∂ ebn-°-Ww. Ip∂n-d-º n¬ s]mSp- ∂ s\ hf- c p∂ Im´p- s N- S n- I ƒ t]mse- b m- b n- c p∂p A∂sØ hoSp-Iƒ. Nne ac߃ ]S¿∂p- ] - ¥ - e n- ° pw. NneXv

Ip‰n- s ® - S n - I ƒt]mse \n¬°pw. AXp-t]m-se-Øs∂ hoSp-I-fpw. hoSpI-fpsS hf¿®bpw apc-Sn∏pw Krl-\mYs‚ kº-Øns\ B{i-bn-®n-cn-bv°pw. Nps´-SpØ I´-Iƒ {]Ir-Xn-ku-lr-Z-]c-a-√. kn‘p-X-S-Ønse NpSp-I-´-Iƒ Aøm-bncw h¿jw Ign-™n´pw aÆn¬ ebn-®n-´n-√. F.-kn. LSn-∏n® AS-®n´ apdn-Iƒ am{X-ap≈ hoSp-Iƒ Pohn-XsØ-°p-dn-®p≈ as‰mcp kao-]-\-am-Wv. Im‰n-tebv°p sNhn Xpd-°mØ hoSv. kqcy- s h- f n- ® - Ø n- t ebv ° p I¨an- g n-


hotSm¿Ω

IS¬Øn-c-Iƒ°p-ap-ºn¬ PmeIw Xpd∂pw ioX-°m-‰n-\p-ap-ºn¬ PmeIw apdp-°n-b-S®pw Hcp hoSv. ]e-Im-e-ß-fn¬ ]e-tZ-i-ß-fn¬ Htc hoSv. Fhn-sS-bp-­ ≠mhpw A∏q-∏≥XmSnt]mse `mc-an-√mØ hoSv?

68 Nostalgia I September 2013

°mØ hoSv. Ipbn¬]m´v th­≠m-Xm-b, Iqas‚ aqf¬ th­≠m-Xmb, Noho-Sp-Ifp-tSbpw t]m°m-®n-Ø-h-f-I-fp-tSbpw Ic- ® n¬ th­≠ mØ hoSv . an∂m- a n\p-ßp-Iƒ°p IS-°m≥ t]Sn-bm-hp∂ hoSv . ap‰sØ sNfn kln- ° m≥ ]‰m-Ø-Xp-sIm≠­v tIm¨{Io-‰n-Sp-∂p. Rm™q-fp-Isf I≠­v Hm°m-\n-bv°p∂p. sNº-c-Øn-sIm­≠pw \otcm-ensIm≠­pw ssaem- © n- s Im- ­≠ p- a p≈ then-Ifpw th≠­m-Xm-bn. a¨K‘w am{X- a p≈ hoSp- I ƒ°v F¥p `wKn-bm-bn-cp-∂p. sNØn-tØbv°mØ Npa-cp-I-fnse Pme-I-߃ in¬]-ß-fm-bn-cp-∂p. ap√-h-≈n-Isf Bhm- l nbv ° pw B Pme- I - ß ƒ. Ce- b - [ - c - ß ƒsIm≠­v Pme- I sØ Npw_nbv ° pw, ap√bpw ]n®- I hpw sNº-c-Øn-bpw. P\¬]m-fn-Iƒ Xpd∂n´v sXmSn-bnse kpK-‘-߃ izkn®p≈ Dd°w ku`mKyw \nd™ Pohn-X-Øn-t‚-Xm-Wv. B `mKysams° t]mbn. P\ep Xpd- ∂ n´v InS- ° m≥ hø. amc- I - a mb ]\n ] c-Øp∂ sImXp-Ip-Iƒ B¿Øp-e-®ph-cpw. ]gb \mep-sI-´p-I-fn¬ \ndsb aÆp- s Im≠­pw I√p- s Im≠- p­- a p≈ in¬]-`w-Kn-I-fp≠-­m-hpw. ]qap-J-ØqWp-I-sfms° in¬]-߃. \Sp-ap-‰Øp hogp∂ shbnepw \nemhpw s]cp-ag- bpw h√m-sØmcp Krl-tim` kΩm-\n-b° v pw. {]Xm-]n-If - psS hoSp-If - n¬ \Sp-ap-‰a - p≈ Xf- Ø n- e m- b n- c p∂p ssIsIm- ´ n- ° fn \S-∂n-cp-∂-Xv. IY-I-fn-b-c-tß-‰-Øn\p thj- a n- ´ n- c p- ∂ - X v , ac- t °m- W n- b n¬ Im¬]-Xn-bp∂ H®... \cn-®o-dp-I-fpsS Nnd-I-Sn... Hs°bpw ]gb hoSns‚ AS-bm-f-߃. Xpemw-h¿jwIqSn s]bvXp-t]m-bm¬ ap‰Øp a¨Xn-­≠p-Iƒ D≠­m-°-Ww. aÆp- I p- g - ® mWv Xn≠­p- ] - W n- b p- I . ASpØ ag-°m-e-tØmsS Ah \in°p-sa-∂-dn-™n-´p-X-s∂-bmWv Hmtcm h¿jhpw Xn­≠p ]Wn-bp-∂-Xv. aIc- s °m- b v Ø p- I - g n™v I‰ saXn- ° ptºmƒ ap‰-Øp-ho-gp∂ s\∑-Wn-Iƒ ASn-®p-hm-cn-sb-Sp-°m≥ ]mI-Øn¬ ap‰hpw sagp- ° - W w. sN¶¬s∏m- S nsIm≠­v Xn­≠ p- I ƒ tNm∏n- b v ° pw. Ip∂n-d-ºp-I-fnse hoSp-I-fn¬ ]e X´pI-fn-emWv ap‰-tØbv°v hgn-sh-´p-I. hf-™p-In-S° - pIbmhpw hgn. AXns‚ Ccp-h-i-hp-ap≈ Xn≠­p-Iƒ at\m-l-camb in¬]-߃X-s∂-bm-Wv. ho´p-Np-a-cp-Iƒ Nn{X-߃sIm≠­vAe¶-cn-°p-∂Xv tIc-f-Ønse BZn-hmkn Ducp- I - f n- s em∂pw ]Xn- h p- ≈ - X - √ . at[y- ¥ y- b nepw hS- t °- ¥ y- b nepw tKm{X- h ¿§ hoSp- I ƒ Ah¿Xs∂ Nn{X- ß ƒsIm≠­v Ae- ¶ - c n- b v ° pw.


hotSm¿Ω

\mtSmSnNn{X-sa-gp-Øpw, s\bvØpw, Ic-Iu-i-e-th-e-Ifpw kPo-hambn \ne- \n¬°p∂ tKm{X-`q-an-Ifn-sems° Nn{X-sa-gp-Xnb Npa-cp-Iƒ [mcm-f-ambn ImWmw. ew_m-Un-Ifpw shm¿fn- b n- t ebpw anYn- e - b n- t ebpw tKm{X-h¿§-I-em-Im-c-∑mcpw Krlm-e¶m-c-hn-Z-Kv[-cm-Wv, km¥m-f-cp-a-sX. km¥mƒKr-l-ß-fnse sNdnb P\me-Iƒ t\{X-߃t]mse at\m-l-cw.

70 Nostalgia I September 2013

Um¿Pn-enwKv Xmgvh-c-I-fn-eq-sS-bp≈ bm{X- b v ° n- S - b n¬ Hcp km¥mƒIpSn- e ns‚ XqWp- I - f n¬ I­≠ khnti-jX ad-°m-\m-hn-√. Htc BIrXn- b n- e p≈ a¨I- e - ß - f n¬ aÆp\n- d ®v ASp- ° n- h - ® mWv XqWp- I ƒ D­≠m-°n-bn-cn-°p-∂-Xv. a¨I-e-Øn¬ NpÆm- º p- s Im≠­v Nn{X- ∏ - W n- I fpw sNbvXn-cp-∂p. Hmtcm XqWpw Hmtcm in¬]w. hoSp- I ƒI≠- m­ ¬Øs∂

ho´n¬∏m¿°p∂h¿ Fß- s \- b n- c n°p- s a∂p {]h- N n- ° mw. ]m¿°p∂ a\p-jy-cpsS a\�mWv hoSv. Hgn™ CS- ß ƒ [mcm- f - a mbn ImWmw. \ ΩpsSsbms° hoSp-I-fpsS AI-߃ Aßm- S n- I - f mbn amdn- b n- c n- ° p- ∂ p. hoSns‚ hen∏w IqSpt¥mdpw AßmSn-bpsS hen-∏h - p-ta-dp-∂p. \ne-sØm∂v \o≠­p-\n-h¿∂p InS-°m≥am{Xw ÿeap-­≠m-hn-√. a[y-h¿§-°m-c≥ _m¶p-I-fn¬\n∂p temsW-SpØv ]Wn-bp∂ hoSp-I-fn¬ Hcn- ° epw hn{im¥n A\p- ` - h n- ° m\m-hn-√. Btcm-Ky-ap≈ Imew-hsc temW-S®p Xo¿°m-\p≈ s\t´m-´-amhpw. F√m IShpw hoSp-tºm-tgbv°pw tcmK- ß ƒ ico- c sØ {Kkn- ® n- c nbv°pw. AXn-s\-s®m-√n-bp≈ thh-emXn-Iƒam-{X-amWv injvS-Po-hn-X-Ønep≠-m­ -hp-I. \nhr-Øn-bp-s≠­-¶n¬ ISw taSn®p hoSp-]-Wn-b-cp-Xv. aS-°n-sb-SpØv sIm≠­p-t]m-Im-hp∂ hoSv F∂p- s as‚ In\m- h m- W v . HcnSØpw ÿnc- a m- h mØ hoSv . Nnet∏mƒ B hoSv \nh¿Øn \Zn- ° c- b n¬sh- b v ° mw. as‰m- c n- ° ¬ Hcp Ip∂n≥apI-fn¬. IS¬Øn-c-Iƒ°pap-ºn¬ PmeIw Xpd∂pw ioX-°m-‰n\p-ap-ºn¬ PmeIw apdp-°n-b-S®pw Hcp hoSv. ]e-Im-e-ß-fn¬ ]e-tZ-i-ß-fn¬ Htc hoSv. Fhn-sS-bp-­≠mhpw A∏q∏≥XmSnt]mse `mc-an-√mØ hoSv?


]mt´m¿Ω

d^oJv AlΩZv t^mt´m: kpZo]v Cusbkv

72 Nostalgia I September 2013


Cud≥ ag-°mSv ]p

dØv At∏mgpw ag XI¿Øps]-bvXp-sIm≠-­n-cn-°p-I-bm-Wv. ap‰sØ CS-Xq¿∂ ac-®n-√-Iƒ°n-Sbn¬ Hcp Ip™p-]£n IqsSm-cp-°nbn-´p≠-v­. CS-ap-dn-bmØ I¿°n-S-I-s∏bvØn¬ \\™ Nnd-Ip-Ifn¬\n∂pw sh≈-aq‰n, CS-bn¬ ]pd-tØ°v t\m°n Ic-bp-∂p-ap≠-­v. ag ho­≠pw I\-Øp, B ]£n-bpsS D≈w XpSp-Øp. ]pdtØ°v Nm™p-\n∂v agsb t\m°p∂ H∂mw-\n-e-bnse kn‰u-´n¬ d^oJv Al-Ω-Zn-t\m-sSm-∏w Rß-fn-cp-∂p. ag \√ el-cn-bn-em-Wv. ""Hcp agm∂p ] d-™mev Hcp Hs∂m-∂c agbm!!'' F∂ \m´p-hm-N-Iw- tN¿Øp-]-d-bm-hp∂ ag. d^oJv Al- Ω - Z ns‚ Ihn- X - I ƒ CXp-t]m-se-bm-Wv, Cu ag-sb-t∏mse. teme-amb sh≈-Øp-≈n-IƒsIm≠­v ag kmKcw Xo¿°p-∂-Xp-t]m-se, efnX-amb hm°p-IƒsIm≠­v Xo{h-amb hnIm-c-ß-fp¬]m-Zn-∏n-°p∂ hcn-Iƒ. AXv lrZ-b-Øn-te°v t\cn-´mWv Xdbv°p-∂-Xv. {]W-b-sØ-°p-dn®msW¶n¬ {]W-bn-°m≥ sImXn tXm∂pw.

adn®v ac-W-sØ-°p-dn-®m-sW-¶n¬ acW-tØmSv B¿Øn-tXm-∂n-°pw. ""ac-W-sa-Øp∂ t\cØv \osbs‚ Acn-In-¬ C-Øncn t\c-an-cn-°-tW... I\-ep-Iƒ tImcn ac-hn® hnc-ep-Iƒ \ns∂ XtemSn ibn-°p-hm≥...'' {]WbØns‚ Bg-ß-fn¬ ebn-®p-tNcm\mbv ac-WapJ-tØ-s°-Øp-I-bmsW-¶n¬, Aßs\ F∂p tXm∂n-∏n°p∂ hcn-Iƒ. hm°p-I-fn¬ elcn \nd® Nj-I-߃°p-ap-∂n¬ au\-ambn-t∏m-Ip-∂p. ""ag-sIm≠-p­-am{Xw apf-bv°p∂ hnØp-Iƒ Nne-Xp≠­vaÆn≥ a\-kn¬ {]W-b-Øn-\mbv am{Xw Fcn-bp∂ Pohs‚ Xncn-I-fp-­≠m-flm-hn-\p-≈n¬ Hcp Npw_-\-Øn-\mbn Zmlw ian-°msX Fcn-bp∂ ]qhnXƒ Xpºp-ambn ]d-bmØ {]nb-X-c-amsamcp hm°ns‚ a[pcw AS¿∂ Np­≠p-ambv shdpsX ]c-kv]cw t\m°n-bn-cn-°p∂p \ndau-\-N-j-I-Øn-\n-cp-]pdw \mw.''

ac-W-sa-Øp∂ t\cØv... F∂p XpS-ßp∂ IhnX {]kn-≤o-I-cn-°msX h®n-cp∂ Ihn-X-bm-bn-cp-∂p. kn\n-a-bn¬ AXn-s\mcp kml-Ncyw h∂-t∏mƒ kn\n-am-Km-\-ambn amdp-I-bm-bn-cp-∂p. Hmtcm Ihn-Xbpw a\-kn-semcp Ipgn-Ip-Ø-em-Wv.

Nostalgia I September 2013

73


]mt´m¿Ω

A°n-°m-hnse hoSns‚ kn‰u-´nse au\-t\-c-ßsf XI¿ØXv ag Xs∂bm-bn-cp-∂p. ag B™-Sn-®p-sIm-­≠ncp-∂p. ap‰sØ ac-߃ Ccp-s´m-cp°n agsb cu{Z-bm-°p-∂p. ""Rm≥ sNSn-I-f√ hbv°mdv. ac-ßfm-Wv. ac-ß-tfm-SmWv {]nbw.'' d^oJv Al-ΩZv ]d-™p-Xp-S-ßn. ac-ß-sf-°pdn®v ]d-™t∏mgmWv, ac-®n√ Xo¿Ø ]mSp- I fn¬ sXm´Xv . ""AÆm- d - ° Æs\ ]nSn-°m≥ Ib-dn-b-Xm-bn-cp-∂p. ac-Øn¬ Ib-dn-∏‰n Cd-ßm≥t\cw Xmtgm´v Hcp t]m°m-bn-cp-∂p. icoc-Øn¬ apgp-h≥ B ]mSp-I-fp≠-­v.'' B kml-k-Øn\v d^oJv Al-ΩZv

74 Nostalgia I September 2013

ASn-®-a¿Ø-s∏-´-h¿ Hcp-\mƒ B‰-anIv dnbm-IvS-dn-t\-°mƒ `oI-c-ambn s]m´n-sØ-dn°pw F∂ d^oJv Al-Ω-Zn-s‚-Xs∂ hm°p-Iƒt]mse, D≈n-sem-Xp°nb Ihn-X-Iƒ hcn-I-fmbn IS-em-kp-I-fn-te°p h∂-t∏mƒ Xo{h-am-bn, elcn ]S¿Øp∂ Ihn-X-Iƒ.

apXn¿∂Xv Ip´n- ° m- e - s Øm- ∂ p- a - √ , Cub-Sp-Ø-Im-e-Øv. ""Cu Nn√-bn¬\n∂v `qan-X≥ Iuam-cIm-e-Øn-te°v ]d°mw hm°p-I-sfms° ]nd-°p-∂-Xn-\p-apºv ]q°pw \nem-hn¬ Ifn°mw kuc- a - b q- J - ß ƒ am{X- a p- S p- Ø p\mw Cud≥a-g-°m-Sn-\p-≈n¬ h≈n-I-fmbn ]nW-™p-\n¬°mw \aps°m-∂n-s®m-cp]qhn-S¿Ømw...'' Cu Nn√-bn-te°v FØp-∂-Xn-\pw-apºv ac-߃ Cud≥a-g-°m-Sp-Iƒ Xo¿Ø {Kmao-W-amb B Ip´n-°m-e-Øn-te°v aS-°-bm{X \S-Ømw. ag-a-c-߃ s]bvXp-Xp-S-ßp∂ XWp∏nepw h¿j-Ønepw ac-߃ Np‰-s∏´ hoSn\p≈n¬ izmkw In´msX NqSptX-Sp∂ BkvX-a-bm-bn-cp∂p d^oJv Al-ΩZv F∂ ss{]a-dn-°m-cs\ H‰s∏- S p- Ø n- b - X v . \ndsb Ip´n- I - f p≈ ho´n¬ Iq´-Øn¬ Ifn-°m≥ t]mIm\m-ImsX X∂n-te-s°m-Xp-ßn-t∏mb _meyw. ag-sbm∂p I\-Øm¬ kvIqfnte°p t]mIm-\m-hmØ B ImeØv henb ho´nse GsX-¶nepw apdn-bn¬ H‰-bvs°mcp km{amPyw ]Wn-bp-ambn-cp-∂p. hmb-\-bn¬ A`bw tXSn. F¥v F∂-√, ssIøn¬ In´n-bs - X¥pw F∂-Xm-bn-cp∂p hmb-\m-cp-Nn. ]Øp hb-km-b-t∏m-tg°pw BkvXabv°v \√- t ]mse Ipd- h p- h - s ∂- ¶ nepw H‰s∏´ ]I-ep-Isf shdp-Øn-´p-­≠m-bn-cp∂n-√. kvIqfn-te°p t]mIm≥ d^oJv Al-Ω-Zn\p aSn-bm-bn-cp-∂p. ck-ßfpw el-cnbpw H‰-s∏-S-en-em-bn-cp-∂p. ho´pIm-cpsS \n¿_-‘-Øn\v kvIqfn-te°v t]mbn. Ahn-sSbpw H‰-bv°p-X-s∂-bmbn-cp-∂p. H‰-s∏´ bm{X-bpsS kpJhpw thZ-\bpw d^oJv Adn-™p. Ivfmkns‚ Npa-cn¬ Hcp sNdnb IpØp I­≠t∏mƒ apX¬ Dkvam\pw tPmk^p-sams° AXn-¬ Iºn´v Xncn-°m≥ XpS- ß n. CS- b n- s e- t ∏m- s gm- s °tbm d^oJv Al- Ω Zpw Iq´- Ø n¬Iq- S n. kw`hw Ivfmkn¬ henb {]iv\-ambn. slUvamjv \ºq-Xn-cn-amjv F√mh- s cbpw Hm^okv apdn- b n- t e°v hnfn- ∏ n- ® p. Npacv Xpc- ∂ - h - s c√mw \nc- ∂ p- \n-∂p. ""A—-s\bpw Iq´n-h∂v \msf Iv f mkn¬ Ib- d n- b m¬aXn'' F∂v \ºq- X n- c n- a mjv {]Jym- ] n- ® p. At∏m- g mWv Iq´- Ø n¬\n¬°p∂ d^o-Jns\ amjv {i≤n-®-Xv. d^o-Jns‚ ASp-sØØn amjv tNmZn-®p, ""\osb¥m ChnsS? \o Ivfmkn¬ t]m.'' d^oJv Hcn-°epw Aßs\ sNøm≥ Iq´p-IqSp-∂-bm-f-s√∂v amjn\v Dd-∏m-bn-cp-∂p. kXy-Øn¬ d^oJpw AXv sNøm≥ IqSn-b-Xm-Wv. XncnsI Ivfmkn-te°v \S-°p-tºmƒ kt¥m-j-am-bn-cp-∂n-√,


]mt´m¿Ω

D≈v \odp-I-bm-bn-cp-∂p. A[ym-]-Is‚ hnizm-k-sØ- IqSn-bmWv tXm¬∏n-®Xv. A¥¿ap-JXzw AwKo-Im-c-ambpw in£-bmbpw Adn™ kµ¿`-am-bncp∂p AXv. kvIqfn¬ F¥v hnIr-Xn-Ø-c-sam-∏n®mepw ho´n-e-dn-bp-ambn-cp-∂p. ""Cu d^oJv _jodns\ am¥n!!'' F∂v Bsc-¶nepw ho´n¬ sN∂v ]d-bpw. Aß-s\-sb-ßm\pw ho´n-e-dn-™m¬ F¥m-Ip-sa∂v ]co-£n-®-dn-bm≥ t] Sn sIm≠­vd^o-Jn\v Bbn-√.

CXn-s\-sb√mw Iodn-ap-dn®v ]Tn-°-Ww. B ]Wn F\n°p ]‰n-√. AXp-Xs∂ tXm¬hn°v Imc-Ww.'' {]oUn{Kn sk°‚ v { Kq- ∏ n- \ p- t ijw CwKvfojv kmln-Xy-Øn-te-°m-bn-cp∂p k©m-cw. Io‰vkns\bpw sj√nsbbpw ae-bm-f-Øn¬ F≥.-F≥. I°mSns\ bpw k®n-Zm-\µs\bpw B¿Øn-tbmsS hmbn-®p-Xo¿Ø Iuam-cw. At∏mgpw Ihn- X - I - s f- g p- X n- Ø p- S - ß n- b n- c p- s ∂¶nepw {]kn- ≤ o- I - c - W - Ø n\v Ab°msX X∂n-te-s°m-Xp-ßn-\n-∂p. ASn-®-a¿Ø-s∏-´-h¿ Hcp-\mƒ B‰anIv dnbm-IvS-dn-t\-°mƒ `oI-c-ambn s]m´n-sØ-dn°pw F∂ d^oJv AlΩ-Zn-s‚-Xs∂ hm°p-Iƒt]mse, D≈nsem-Xp-°nb Ihn-X-Iƒ hcn-I-fmbn IS-em-kp-I-fn-te°p h∂-t∏mƒ Xo{ham-bn, elcn ]S¿Øp∂ Ihn-X-Iƒ. ""a\p-jys‚ al-XzsØ {]Io¿Øn-

""1990¬ Fgp-Xnb Ihn-X-bmWv ]penbn-d° - w. s]cp-ºn-em-hn¬ Bbn-Sbv°v Hcp ]pen-bn-dß - n. ]pensb BtLm-j] - q¿∆w ]nSn-IqSn, AXv sIm√-s∏-´p. B ]penbpsS `mK-Øp-\n-s∂-gp-Xn-b-Xm-bn-cp∂p B Ihn-X. GXmWv h\y-arKw F∂ tNmZyw Ah-ti-jn-∏n®mWv ]pen-bnd°w Ah-km-\n-°p-∂-Xv.'' Hmtcm Ihn-X-bn-d-°-Øn\pw \jvS-s∏S-ep-I-fpsS \o‰-embn hmb-\-°m-cs‚ a\-kn¬ Ah-ti-jn-∏n-®p-sIm≠-­n-cp∂p. tXmcm-a-gbpw Bƒa-dbpw Hs° CØ-c-Øn-semcp \o‰¬ Ah-ti-jn∏n-°p-∂p≠-­v. ""sjm¿Æq-cn¬ _‘p-hmb Hcp Ip´nbpsS ac-Ww. B Ip´n-bpsS acWw F∂n¬ Ah-ti-jn-∏n® thZ-\-bmWv tXmcm-a-g. Ip´n acn®v h¿j-߃°pti-j-amWv Ihn-X-sb-gp-Xp-∂-Xv. h¿jß- t fsd Ign- s ™- ¶ nepw B Ip´n

kvIqfn-t\-°mƒ Zqc-am-bn-cp∂p tImtfPn- t e- ° v . hnIr- X n- Ø cw ho´p- I m- c dn-bm≥ A{X-tbsd sshIpw F∂p kmcw. tImtf-Pn¬ Iq´p-Im-tc-sd-bp≠­m-bn-cp-∂p. Kpcp-hm-bq¿ {ioIrjvW tImtf-Pn-em-bn-cp∂p {]oUn-{Kn-°m-ew. \Ivke - n-kØ - ns‚ Imew-Iq-Sn-bm-bn-cp∂p AXv. \Ivk-en-k-Øn-s\m∏w a\km k©-cn-®n-´p≠-­v. hmb-\bv°v hI-Xncnhp h∂ Imew. Fs¥m-s°tbm FgpXn, hc-®p. Bscbpw ImWn-°mt\m t_m[y- s ∏- S p- Ø mt\m A√, kzbw t_m[y-s∏-S¬ A{X-am-{Xw. kvIqfn¬ \∂mbn ]Tn- ® n- c p∂ d^oJv AlΩZv tImtf-Pn¬ {]oUn-{Kn°v tXm‰p. tXm¬hn-bpsS Imc-Ww, ""sk°‚ v {Kq∏m-bn-cp∂p Rm≥. Iqd, ]m‰, Xhf

°p∂ hb-em-dns‚ "F\n°p ac-Wan√' F∂ IhnX Hº-Xmw-Ivfm-kn¬ ]Tn-°p∂ Ime-ØmWv hmbn-®-Xv. ] s£, a\p-jy≥ \in-∏n-°p-∂-h-\-t√, C∂m- ´ n¬ amen- \ y- ß ƒ \nd®v {] Ir-Xn-sbbpw Np‰p-]m-Sp-I-sfbpw \miØns‚ h°n-te-s°-Øn-°p-∂-h-\t√ Fs∂mcp tXm∂¬ At∂-bp-­≠m-bn-cp∂p. Aßs\ Hcp IhnX Fgp-Xn. FgpØns‚ {]tIm-]\w AXm-bn-cp-∂p.'' B {]tIm-]-\-sØ-Øp-S¿∂v d^oJv Al-ΩZv Ihn-X-I-sf-gp-Xn, \jvS-s∏Sp∂Xv Hcp \√ Ime-am-bn-cp∂p F∂ Xncn-®-dn-hn¬. ]pen-b-d°w F∂ IhnX-bn¬ a\p-jy-\mtWm arK-amtWm h\y- a r- K - s a∂ tNmZy- a mWv \¬Ip∂-Xv.

tXmcmØ ag-bmbn Ah-ti-jn-®n-cp∂p a\-kn¬. DΩ-Ip¬kp F∂m-bn-cp∂p B Ihn-Xbv°v t]cn-Sm≥ hnNm-cn-®sX-¶nepw `mcy-bmWv tXmcm-ag F∂ t]cv apt∂m-´p-h-®-Xv.'' DΩ-Ip¬kp tXmcm-a-g-bmbn C∂pw s]bvXn-d-ßn-s°m≠-­n-cn-°p-∂p. ac-WØn-\p-ap-∂n¬ H‰-s∏-´p-t]mb kl-]m-TnbmWv Bƒa-db - n¬. {Inkvakv sht°-j≥ Ign™v kvIqfn-se-Øp-tºmƒ Iv f mkn¬ Hcp Ip´n- b psS Ipd- h v . Ivfmkns‚ Npa-cp-Iƒ°n-S-bn¬ Ah≥ \nd-™p-\n¬°p∂p `oXn-bn¬, ]t£, Ah≥ `pan- b n- t e- b n- √ . Ihn- X - bn¬ Iq´p-Im¿°n-Sb - n¬ Hfn®pIfn-°nsS Hfn®n-cp∂ Ahs\ ad-∂p-t]m-hpI-bm-Wv. F√m-h-cmepw ad-°-s∏-´v, ac-W-Øns‚

76 Nostalgia I September 2013


]mt´m¿Ω "Acn-In¬ \obp≠m-bn-cp-s∂-¶n¬...' F∂p XpS-ßp∂ H.-F≥.-hn. IhnX CØ-c-Øn-semcp a\-kns‚ DW¿∆v Ipgn-s®-SpØ Km\-am-Wv.'' kn\n-ab - n¬ d^oJv Al-ΩZv ]ms´-gpØp-Im-c-\mbn FØp-∂Xv K¿tjmw F∂ Nn{X-Øn-eq-sS-bm-bn-cp-∂p. K¿tjmw F∂ Nn{X-Øn-te°v \bn-®Xv hn.-sI.

XWp-Ø-ssI-Iƒ ]nSn®v Ah≥ bm{Xbm-Ip-∂p. A]-ar-Xyp-hn-\m¬ D‰-h¿ \jvS-s∏-´-h\v ac-WsØ `b-ap-≠ ­ mhn-√. {`an-∏n-°p∂ ac-W-sØ-°p-dn®v ss[cy- ] q¿∆w ]d- b pw. _‘p- h mb Ip´n- b mbpw kl- ] m- T n- b mbpw acWsØ ap∂n¬ I­-≠t∏mƒ d^oJv Al-ΩZpw ac-W-sØ `b-an-√mØ- h - \ mbn amdn. lrZbw sXmSp∂ hm°p-I-ƒ IqSn-t®¿Øv IhnX Na-®t∏mƒ {]Wbw Fgp-Xnbm¬, AKm[- { ]- W - b - t Øm- f w, acWw Fgp- X ptºmƒ {`an- ∏ n- ° p∂ ac- W - t Ømfw Xo{h-am-bn-Øo¿∂p. ""ac-W-sa-Øp∂ t\cØv... F∂p XpSßp∂ IhnX {]kn- ≤ o- I - c n- ° msX h®n-cp∂ Ihn-X-bm-bn-cp-∂p. kn\n-abn¬ AXn-s\mcp kml-Ncyw h∂t∏mƒ kn\n-am-Km-\-ambn amdp-I-bm-bncp-∂p. Hmtcm Ihn-Xbpw a\-kn-semcp Ipgn-Ip-Ø-em-Wv. Nne Ihn-X-Iƒ FgpXp-tºmƒ a\-knse DW¿∆v In´p-∂p.

78 Nostalgia I September 2013

{iocm-a\pw ]n.-Sn. Ip™p-ap-l-ΩZpw tN¿∂m-Wv. K¿tjmw kn\na AWnb-d-bn¬ Hcp-ßp-∂-Im-esØ kn\na-bpsS D’m-l-°-Ωn-‰n-°m-cn-sem-cmfmbn hn.-sI. {iocm-a\pw ]n.-Sn. Ip™pap- l - Ω - Z n- s \m- ∏ hpw Iq´n- c p- ∂ - b m- ƒ am{X-am-bn-cp∂p d^oJv Al-Ω-Zv. "" { i o c m - t a - ´ ≥ A t ß m ´ v s N ∂ v kulrZw ÿm]n-°-W-sa∂p tXm∂nbm¬ Aßs\ sNøp∂, F∂pw Hcp-’m-l-°-Ωn-‰n-bmbn IqsS \n¬°p∂-bm-fm-Wv. Fs∂bpw Ctßm-´p-h∂v ]cn- N - b - s ∏´v kulr- Z - Ø n- s e- Ø pI- b m- b n- c p∂p {iocm- t a- ´ ≥. Fs‚ Ihn-Xm-]p-kvXI - Ø - n\v sshtem-∏n≈n Ahm¿Uv In´nb thf-bn¬ \m´n¬, A°n°m-hn¬ F\n-s°mcp kzoI-cWw Hcp°n. kzoI-c-W-k-tΩ-f-\-Øn¬ ]ecpw kwkm-cn-®p-Xp-S-ßn-bXv Cß-s\-bm-bncp-∂p, ""kXy-Øn¬ d^o-Jns‚ IhnX- I - s fm∂pw Rm≥ hmbn- ® n- ´ n- s √¶n- e pw...'' kzoI- c - W - ® - S ßv kwLm-

S- I - c n- s em- c m- f mb sF∏v h°o¬ Hcm-hiyw D∂- b n- ® n- c p- ∂ p, ""d^oJv Hcp IhnX sNm√Ww'' F∂v . Cu N S - ß n ¬ ] s¶- S pØ {iocm- t a- ´ ≥ sF∏v h°o-ens‚ Cu Bh-iysØ Ah-X-cn-∏n-®-Xnßs\. ""sF∏v h°o¬ Hcp h°o- e m- W - t √m, B h°o¬ _p≤n-bn-emWv d^o-Jn-t\mSv IhnX sNm√m≥ Bh-iy-s∏-´-Xv. Cu Ihn-Xsbms° Fgp-Xn-bXv d^oJv Xs∂-bmsW∂v Dd-∏p-hc - p-Øm-\p≈ Hcp X{¥w!'' kXy-Øn¬ \m´p-Im¿°m¿°pw Adnbn-√, Rm≥ Ihn-X-sb-gp-Xp-sa-∂v. B NS-ßn¬ kwkm-cn-°p-tºm-sfm∂pw {iota-´-\p-ambn F\n°v kulr-Z-an-√mbn-cp-∂p. B NSßv Ah-km-\n-®-bp-Ss\-Øs∂ Rm≥ ho´n-te°p h∂p. AXn- \ p- t ijw Fs∂bpw At\zjn®v {iocm-ta-´≥ Fs‚ ho´n-se-Øn. kulr-Zw-tXSn bm{X sNbvXn-cp∂ thdn-s´m-cmƒ. {iocm-ta-´-\n-eq-sS-bmWv K¿tjm-ans‚ D’m-l-°-Ωn-‰n-bn¬ Rm\pw sN∂ps]-Sp-∂-Xv. K¿tjm-anse Km\-߃ Fgp-X-W-sa∂p ]d-bp-tºmƒ F\n°p ]‰nb ]Wn-b-s√-∂p-X-s∂-bm-bn-cp∂p tXm∂n-b-Xv. \n¿_-‘-Øn-\p-h-gßn Rms\-gp-Xn. Nn´-s∏-Sp-Øn-bXv ctaiv \mcm-b-W≥. ""]d- b m≥ ad∂ ]cn- ` - h - ß ƒ hnclm¿{Z-am-sam-cp...'' F∂ Km\w. CuWØn- s \mØv hcn- I - f n¬ am‰w hcpØ- W - s a∂v ctaiv \mcm- b - W ≥ ] d- ™ - t ∏mƒ AXv am‰m≥ F\n°v a\-kp-h-∂n-√. CuW-Øn-\-\p-k-cn®v ]ms´-gp-Xp-∂-XmWv kn\n-am-]m-s´-gpØns‚ coXn, AXn¬ a\kv hnj-an-®n´p-Im-cy-an-s√∂p ]n∂oSv a\-kn-em-bn. Bfl-km-£m-XvIm-c-Øn-\m-sW-¶n¬ thsd hgn-I-fp-­-≠s√m.'' D’m- l - ° - Ω n- ‰ n- ° m- c ≥ Aßs\ kn\n-am-∏m-s´-gp-Øp-Im-c-\m-bn, H∏w Bfl-km-£m-XvIm-c-Øns‚ Ihn-X-sbgp-Øp-Im-c-\pw. Xnc-°p-I-tf-dp-tºmgpw D≈n¬ Xnc-°p-I-fn-√m-sX, hcn-I-fn¬ agbpw {]W-bhpw Pohn-Xhpw hncn®n´v d^oJv Al-ΩZv ssì Xo¿Ø Hcp- ] nSn Km\- ß ƒ Fgp- X n- t ®¿°s∏-´p. ""ag-sIm-­≠p-am{Xw apf-bv°p∂ hnØpIƒ Nne-Xp≠­v aÆn≥ a\-kn¬....'' agbv ° v At∏mƒ A¬∏w im¥X h∂n- c p- ∂ p. F¶nepw ap‰sØ acw s]øp- ∂ p- ­≠ m- b n- c p- ∂ p. ac- Ø ns‚ tNm´nse a¨]p-‰p-Iƒ aÆns‚ a\kn-te°v B ag-®m-‰ep-Isf IpSn-s®Sp-°m≥ apI-fn-te°v t\m°n X]kp sNøp-∂p≠-­m-bn-cp-∂p.

sI. kPntam≥


tSWnwKv t]mbn‚v

Joy & Jolly Kƒ^n¬ XpS°anSp∂ Imew... \mS-dn-bn-√, `mj-b-dn-bn-√. B \m´n¬ I®-h-S-Øn-\p≈ Nn´-h-´-߃ Adn-bn-√. h¿j-ß-fmbn KpP-dm-Øn-Iƒ ssIø-S-°nbn-cn-°p∂ I®-h-S-Øns‚ If-a-dn-bn-√. ]n®-h® Imew apX¬ I®-h-S-Øn¬ ]b-‰nsØ-fn™ sabvh-g°w am{X-am-bn-cp∂p Icp-Øv.

80 Nostalgia I September 2013

Zp

_m- b n- b nse hyh- k m- b - t em- I amsI D‰p- t \m- ° nb NS- ß p- I fn-sem-∂m-bn-cp∂p AXv. t^m¿_vkv amK- k ns‚ G‰hpw ]pXnb e°Øns‚ {]kn-≤o-I-c-W-®-S-ßv. AXnk-º-∂-cpsS ]´n-I-bn¬ CSw ]nSn-®h¿s°√mw C\n Adn-tb≠-­Xv Ht∂ D­≠ m- b n- c p- ∂ p- ≈ p, Bcm- b n- c n°pw amkn-I-bpsS apJ-Nn{Xw! thZn-bpsS ]n∂nse hº≥kv{Io-\n¬ Xnc-»oe sX∂n-am-dpw-t]mse apJw sXfn-™pXp-S-ßn. IdpØ apSn-bn-g-Iƒ°p-Xmsg s\‰n-Ø-Sw-hsc Nn{Xw sXfn-s™-Ønb-t∏mƒ F√m IÆp-Ifpw Hcmƒ°p t\sc-bm-bn. tPmbv Bep-°mkv F∂ ae-bm-fn-hy-h-km-bn-°p-t\-sc. A¥mcm-jv{S-X-e-Øn¬ tPmbv Bep-°mkv t\Snb G‰hpw ]pXnb t\´-ß-fn¬ H∂m-bn-cp∂p AXv.

temI-amsI ]S¿∂p-In-S-°p∂ h≥ Pph-edn irwJ-e, hn¬]\ \nc-°nepw hf¿®m-\n-c-°nepw h≥ km∂n-[y-ambn IpXn-®p-b-cp∂ sSIvssì irwJ-e, dnb¬ FtÉv taJ- e - b nse h≥ ]≤-Xn-Iƒ. BtKm- f - X - e - Ø n¬ tPmbv Bep°mkv t\Sn-sb-SpØ {]i-kvXn°pw ]Z-hn°pw CØcw Iptd-tbsd km{amPy-ß-fpsS hnkvXr-Xn-bp≠-v­. F∂m¬ AXn-s\m∏w ]In-´p≈ as‰mcp t\´w tPmbv Bep-°m-kn\v Ah-Im-is - ∏-Smw. P\-߃°n-S-bn-ep≈ kvt\l-k-ΩXn F∂ A]q¿∆-t\-´w. kºØpw ]Z-hnbp-w ]cn-th-j-ambn D≈-t∏mgpw km[mc- W - ° m- c s‚ a\- k n¬ kz¥- s a∂p kvt\lw tXm∂p∂ CSw ]nSn-°m≥ Ign™p F∂ t\´w. tPmbv F∂pw Bep- ° mkv F∂p-


tPmbv Bep°mkv t^mt´m: kpZo]v Cusbkv

Nostalgia I September 2013

81


tSWnwKv t]mbn‚v

82

ap≈ c≠­p hm°p-IƒIq´nt®¿Øm¬ tPmbm-eq-°mkv F∂ ]pXnb hmt° ae-bm-f-hym-I-c-W-Ønse GXp k‘ntbm kam- k tam Hs° {] tbm-Kn-®mepw e`n-°q. C\n hyh-kmb-tem-IsØ Kw`o-c-t\-´-ß-fpsS s] cp-°-∏-´nI Ae-¶m-c-am°n H∂p-IqSn ]co-£n-®p-t\m-°n-bm¬ tPmbv apXem-fn-sbt∂m tPmbv km¿ Ft∂m Btb-°mw. F∂m¬ icm-icn ae-bmfn-bpsS a\kv B c≠­p-hm-°p-Ifpw Iq´n- t ®¿Øv hmbn- ® Xv tPmtb- ´ ≥ F∂m-Wv. X\n Xriq¿ ssien-bn¬ ASp-∏-tØm-sS-bp≈ hnfn-t∏-cv. hy‡n-Po-hn-X-Øn¬ Xpem-knse Cu c≠­p X´p-Ifpw Hcp-t]mse _me≥kv sNbvXv Xpe\w sNbvXp \n¿ØpI F∂Xv Xosc Ffp-∏-ap≈ Imcy-a-√. _nkn-\-kn¬ k¿h-{i-≤bpw tI{µoI-cn-° p-t ºmƒ kz¥w IpSpw-_ hpw kplr-Øp-°fpw ]cn-N-b-°mcpw Hs° tN¿∂ kzIm-cy-tem-IØv NphSv CS-dnt∏m-Ip∂ DZm-l-c-W-ß-fmWv hyh-kmb-ta-J-e-bn¬ Gsd ImWm≥ In´p-I. hnhn[ cmPy-ß-fn¬ hnhn[ taJ-eI-fn¬ iX-tIm-Sn-I-fpsS _nkn-\kv \S-Øp∂ Hcmƒ°v kzIm-cy-Po-hn-XØn\pw th≠­{X {]m[m\yw sImSp°m≥ Fßs\ Ign-bp∂p? _nkn-\kv taJ-eb - n¬t]mepw ISpØ sh√p-hn-fn-Iƒ A{]-Xo-£nX Xncn-®Sn-Iƒ CsXms°bp­≠m-Ip-tºmgpw ] Xnhp im¥X ssIhn-SmsX XnI™ ka-Nn-ØX - t- bmsS AXn-{ZpXw t]mwhgn- I ƒ Is≠- Ø m- \ p≈ Ign- h ns‚ Dd- h n- S - s a- h n- s S- \ n- ∂ m- h mw. tNmZy߃ Hcp- ] m- S p- ­≠ m- b n- c p∂p tPmbv Bep-°mkv F∂ hyh-km-bn-tbmSv tNmZn-°m≥. kz¥w \mSmb Xriq-cnte°v Xmakw Dd-∏n-°p-Ib - mWv tPmbv Bep-°mkpw IpSpw-_-hpw. 1986-hsc Xriq¿ \K-c-am-bn-cp∂p Bep°mkv hyh-km-bI - p-Spw-_Ø - n\v XpS-°a- n´ Bep°m h¿Ko-kns‚ A©p-]p-{X-∑mcn¬ Hcm-fmb tPmbv kz¥w X´-I-am°n-bn-cp-∂-Xv. A¶-am-en-bnse InS-ßqcp-\n∂pw Bep-°m-h¿Kokv Xriq-cnte°v Nph-Sp-d-∏n-®Xv I®-h-S-Øns‚ km[y-X-Iƒ tXSn-bm-bn-cp-∂p. Xriq¿ I≠­-»mw-I-Shp kztZ-in-\n-bmb `mcy Geybpw D­≠m-bn-cp∂p H∏w. kz¥-amsbmcp IpS-\n¿ΩmW Iº-\n. am¿°‰nwKpw hn¬]-\bpw Hs° H‰bv°v, Nostalgia I September 2013

""F√m-hcpw tNmZn-°m-dp≠­vFt∏m-gp-an-ßs\ kt¥m-j-am-bn´v \S-°p-∂-Xns‚ ]n∂nse cl-ky-sa-¥m-sW-∂v. F¥p cl-kyw. kwKXn ]c-ky-a-t√. Fs‚ t]cn¬X-s∂-bns√ B Imcyw. tPmbv F∂m-se-¥m? B\-µw. AXv ÿmbn-bmb `mh-am-Wv.''

Aß-s\-bm-bn-cp∂p XpS-°w. hyhkm-bhpw hf¿∂p. H∏w IpSpw-_-hpw. 13 a°-fn¬ A©p-t]¿ B¨a-°ƒ. kvIqƒ hnZym-`ym-k-Øn-s\m∏w Hmtcm aI-s\bpw sNdp-∏w-ap-X¬t° _nkn-\kv ]cn-N-b-Øn-te°pw A∏≥ ssI]n- S n- ® p \S-Øn. B¨a- ° - f nse Cf- b - h \v Bcm- b ncn°mw tPmbv F∂ t]cp sXc-s™-S pØ- X v . tPmkv , t]mƒ, {^m≥knkv , Bt‚m F∂n-ßs\ ]pWym-ft∏-cp-Iƒ sXc-s™-Sp-Øn-cp∂ A∏\pw AΩbv°pw Bcmhmw tPmbv Fs∂mcp t]cv sNm√n-s°m-Sp-Øn-cn°pI! ""AXp ssZhwXs∂ tXm∂n-®p-sImSp- Ø - X mhpw'', kwibw Xosc- b n√

tPmbv F∂ t]cnse Bflm-hn-s\m∏w tN¿Øp-]n-Sn-°p∂ tPmbv Bep-°mkn\v . ""F√m- h cpw tNmZn- ° m- d p≠­v Ft∏m- g p- a n- ß s\ kt¥m- j - a m- b n´v \S-°p-∂-Xns‚ ]n∂nse cl-ky-sa¥m-sW-∂v. F¥p cl-kyw. kwKXn ]c-ky-a-t√. Fs‚ t]cn¬X-s∂-bns√ B Imcyw. tPmbv F∂m-se-¥m? B\µw. AXv ÿmbn-bmb `mh-am-Wv.'' ASp-Øn-cp∂ `mcy tPmfn-bpsS t\ sc icn-bt√ Fs∂mcp tNmZy-t\m-´w. ""icn- X s∂'' F∂ ]p©ncn adp-]-Snbmbn In´n-bt- ∏mƒ ASp-ØXv Xam-ibn¬ s]mXn™ Hcp Ifn-bm-°¬. ""Fs‚ `mcy- b psS t]cp t\m°v . tPmfn. tPmfo∂p ]d-™m¬ kt¥mjw. tPmfo- s ∂mcp s]Æp- s ≠­∂ v


tSWnwKv t]mbn‚v

ho´n¬ hs∂mcp t{_m°¿ ]d-™t∏mtg Rm≥ ]d-™p. B t]cp≈ s]Æns\ sI´m≥ F\n°p kΩ-Xw. s]Æp ImtW≠­ Imcyw t]mep-ans√-∂v.'' ""At∏mƒ]ns∂ s]Æp ImWm≥ h∂tXm?'' ]p©n-cn-°p-]-Icw Ct∏mƒ `mcy tPmfn-bpsS apJ-sØmcp Ipdpºns‚ an∂-em-´w.

]pXp-Xmbn Xriq¿ tim`m-kn-‰n-bn¬ ]Wn Ign-∏n-°p∂ hoSns‚ ]Wn-sb°p-dn-®p≈ kwi-b-߃, ]pXnb ] c-ky-sØ-°p-dn®v, GtXm \K-c-Øn¬ ]pXp-Xmbn Bcw-`n-°p∂ tjmdq-ans‚ ]m¿°nwKv kvt]kv kvs]kn-^n-t°j- s \- ° p- d n- ® v . .. CXn- \ nsS ]e- b n- S Øp-\n-∂p≈ £W-߃, kplr-Øp°ƒ... Hmtcm-cp-Ø¿°pw ]d-bm-\p≈ £a-tbmsS tI´v hy‡-amb \n¿t±i-ßfpw DØ-c-ßfpw sImSp-°p-∂Xp ImWp-tºmƒ tNmZn-®p-t]m-Ipw. Cu t^mWp-I-sfms° t\cn´v A‰≥Uv sNøp∂ coXn-sb-°p-dn-®v. "" I g n ™ ] Ø p - h ¿ j - Ø n - t e - s d bmbn Htc- s bmcp samss_¬ \

""]e¿ tN¿∂p Xocp-am-\-sa-Sp-°ptºmƒ Iptd-°qSn B[n-Im-cn-IX D­≠m-Int√?'' ""C√ F∂-XmWv Fs‚ A\p-`-hw. hyh-kmbw Hcp Sowh¿°v Xs∂. ] t£ ^pSvt_mƒ Ifn-t]m-se-bm-W-Xv. ]¥v an∂¬t]mse Hcp-\n-anjw \ ΩpsS Im¬°o-gn-se-Øpw. B \nan-jw. B \nan-j-Øn-se-Sp-°p∂ Xocp-am-\amWv Ifn-bp-sSbpw Soan-s‚bpsa√mw hn[n \n¿W-bn-°p-∂X - v. AX-√msX B \nan-j-Øn¬ Iym]v‰-t\mSv tNmZnt®m Soans‚ apgp-h≥ A`n-{]mbw tNmZnt®m tKmf-Sn-°m-s\m-°n-√. B an∂¬ \nanj-Øn¬ FSp-Øn-cn-°Ww Xocp-am-\w.'' ""B Xocp-am\w sX‰m-bn-t∏m-bmtem?''

""AXnt∏m Fs∂ I­≠ m- e t√ s] Æn\v kΩ-X-am-tWm∂v ]d-bm≥ ]‰q. It≠­m CXmWv tPmbv F∂Xpw tPmfn F∂Xpw XΩn-ep≈ hyXym-kw. tPmfo∂p h®m¬ kt¥m-jw, AXv hcpw, t]mIpw. ÿmbn-bmb `mh-a-√.'' CuhI sIm®p Xam-i-Ip-dp-ºp-Ifpw sImSp-°¬ hmß-ep-I-fp-amWv tPmbv Bep-°m-kv˛ tPmfn tPmbv Zº-Xn-IfpsS Pohn-XsØ at‰-sXmcp kvt\lIp- S pw- _ - s Ø- b pw- t ]mse kPo- h - a mIp-∂-Xv. AXn-\n-S-bn¬ IS-∂p-h-cp∂ t^m¨tIm- f p- I - f psS hyXy- k v X X tPmbv Bep- ° mkv F∂ hyh- k mb- t a- [ m- h n- b psS {]h¿Ø- \ - s sien shfn-hm-°p-∂p.

ºtd F\n°v C¥y-bn-ep-≈p. Iº\n-bpsS Imcy-Øn¬ Ct∏mgpw ]pXnb tjmdq-ans‚ semt°-j≥, C‚o-cn-b¿, hn¬]- \ - b psS am¿K- ß ƒ, ]ckyw CsXms° Rm≥ t\cn´p Xocp-am-\-saSp-°p-I-tb-bp-≈p. Fs‚ ÿm]-\-ßfn¬ Hcp Un∏m¿´p-sa‚n\pw kn.-C.-H. F∂ t]mÃp-­≠m-hm-dn-√. \n¿Wm-bL-´-ß-fn¬ Xocp-am-\-sa-Sp-°p-I-bt√ kn.-C.-H. sNtø-­-≠Xv. _nkn-\-knse G‰hpw anI® LS-Iw-Xs∂ CØcw Xocp-am-\-߃ FSp-°m≥ th≠n-hcp∂ ka-b-am-Wv. ChnsS {]iv\w t\ cn´v Fs‚ ap∂n-se-Øpw. B \nanjw AXn\p Xocp-am-\-ap-≠ ­ m-Ipw. Cg-bp∂ {]iv\-an-√.''

""sX‰-cp-Xv. sX‰n-bm¬ Ifn tXm¬°pw. Hcp \√ _nkn-\-kp-Im-c≥ icn-bmb Xocp-am-\-߃ kz¥w ap∂n¬ Ah-kc-߃ FSp-°p-Ibpw thWw, AtXk-abw A{]-Xo-£nX Xncn-®-Sn-Iƒ°v G‰hpw s]s´∂v adp- ] Sn sImSp°p- I bpw sNø- W w. at\m- s s[cyw, ss\]p-Wyw Cßs\ ]e LS-I-ßfp≠­v B Ign-hn\p ]n∂n¬. ss[cyw, AXmWv G‰hpw henb LS-Iw. DZml-c-W-Øn\v _nkn-\-kn¬ Xnc°p IqSn- b - t ∏mƒ Hcp kzIm- c y- h n- a m\w hmßpI F∂ Xocp- a m- \ - s a- S p- Ø p. cmhnse Zp_m-bv, D®bv°v ]q\, \mepa-Wn°v sslZ-cm-_m-Zv, sshIp-t∂cw sIm®n F∂ Xc-Øn¬ ]e-bn-SØpw

84 Nostalgia I September 2013


TOMYAS

tIcf k¿°m-cns‚ ]cn-]q¿Æ DS-a-ÿ-X-bn¬ {]h¿Øn-°p∂ Huj[n Ign™ 7 ]Xn-‰m-≠p-I-fmbn Bbp¿thZ Huj[ \n¿ΩmW hn]-W-\ -cw-KØpw Bbp¿thZ NnIn’m tkh-\-cw-KØpw hnizm-ky-X-bpsS ]cym-b-am-Wv. Ipd™ sNe-hn¬ KpW-ta-∑-bm¿∂ Bbp¿thZ Huj-[ßfpw anI® NnIn’m kuI-cy-ßfpw Huj[n e`y-am-°p-∂p.

ChnsS

Shornur Road, Thrissur-22, Kerala, South India. Ph: off: 0487 - 2334396, 2334519

Oushadhi Re-distribution Centre, Pariyaram, Kannur, Phone: 0497 - 2808303 Oushadhi Sales Depot at Arogyabhavan, Opposite Ayurveda College, M.G. Road,Thiruvananthapuram. Phone: 0471 2332981 Oushadhi Sales Counter at: Panchakarma Institute Campus, Poojappura, Thiruvananthapuram-12


tSWnwKv t]mbn‚v

`ocp-Xzhpw A‘-hn-izm-khpw a\-kn¬ tNt°-dn-b-h¿°v ]d-™n-´p≈ temI-a√ hyh-km-b-tem-Iw. Ah-kcw tXSn \S-°-en-e-√, I¨ap-∂n-ep≈ Ah-k-c-߃ ka¿∞-ambn D]-tbm-Kn-°p-∂Xn-emWv anI-hp-­≠m-tI­-≠ - Xv.

]d-s∂-Ømw. Imcy-߃ t\cn-´p-I≠­v hne-bn-cpØmw F∂n-ßs\ _nkn-\ kv P o h n - X - Ø n s e ] e k Ω ¿ ± ßfpw AtXmsS eLq- I - c n- ® p- I n- ´ n. AXn- \ nsS hnam\w XI¿∂p-ho-Wp. A]- I - S - k - a - b Øv Xe- \ m- c n- g - ` m- K yØn\v Rm≥ AXn¬ C√m-Xn-cn-°p∂p. AtXmsS D]- t Z- i - ß - f psS {] hm- l - a mbn C\n kzIm- c y- h n- a m\w th≠­F∂v. F{Xbpw s]s´∂v Rm≥ ASpØ hnam\w hmßn. k©mcw AXn¬ Xs∂- b m- W v . `ocp- X zhpw A‘-hn-izm-khpw a\-kn¬ tNt°-dnb-h¿°v ]d-™n-´p≈ temI-a√ hyhkm-b-tem-Iw. Ah-kcw tXSn \S-°en-e-√, I¨ap-∂n-ep≈ Ah-k-c-߃

`mcy tPmfntbmsSm∏w

86 Nostalgia I September 2013

ka¿∞-ambn D]-tbm-Kn-°p-∂X - n-emWv anI-hp-­≠m-tI-­-≠Xv.'' tPmbv Bep-°mkv {Kq∏ns‚ XpS-°wXs∂ CØ-c-Øn¬ Ah-kcw ap∂nse-Øn-b-t∏mƒ s]s´∂v cq]w-sImSpØ Bi-b-Øn¬\n-∂mWv. IpS-I-º\n-bn¬\n∂pw hnhn[ taJ-eI - f - n-te°v Bep- ° mkv {Kq∏ns‚ _nkn- \ kv At∏m- t g°pw ]S¿∂p- b ¿∂n- c p- ∂ p. AXn¬ {][m-\a - m-bn-cp∂p Bep-°mkv Pph- e - d n. A∂v Kƒ^n\p samØw t]cv t]¿jy F∂m-Wv. \m´n-ep≈ [\m- V y- s c√mw t]¿jy- ° m¿. ISbn¬ hcp-∂-h¿s°-√m-ap≠­vt]¿jy≥ hnti-j-߃ hnf-ºm≥. Aßs\ ] d-™p-tI´ t]¿jy≥ hnti-j-߃ t\cn´p ImWm-\mbn 1986¬ hnkn‰v hnk-bn¬ kµ¿i-\-Øn-s\-Øn-b-Xmbn-cp∂p tPmbv. kz¿W-Øn\v Cd-°p-aXn \nb-{¥-Wap≈ Imew. t]¿jy-°m-cmb ae-bm-fnI-sf√mw \m´n-te°p ]pd-s∏-Sp-tºmtg sNøp-∂Xv kºm-Zy-sa√mw B`-c-Wam°n XSn-b≥ ame-Ifpw t{_kvse‰pw Hs°-bm°n \m´n-se-Øn-°p-I-bm-Wv. ]t£ A∂- h nsS kz¿W- h n- ] - W nbmsI KpP-dm-Øn-I-fpsS IpØ-I-bmWv. ae-bm-fn-I-fpsS CjvS-Øn-\-\p-kcn-®p≈ ^mj\pw Unssk-\p-sam∂pw hmßm≥ In´n- √ . CØcw XSn- b ≥ kz¿W-s®-bn-\p-Iƒ \m´n¬ sIm­≠ph∂v am‰n-sb-Sp-Ømte Ieym-Wm-hiy-Øn-s\ms° D]-I-cn-°q. Ahn-sSh-®mWv tPmbv Xs‚ Pohn-X-Ønse G‰hpw \n¿Wm- b - I - a m- b n- Ø o¿∂ Xocp- a m- \ - s a- S p- Ø - X v . Kƒ^n¬ Hcp kz¿W-°S XpS-ßp-I. \S- ∏ n- e m- ° m≥ A{X Ffp- ∏ - a p≈ Xocp- a m- \ - a m- b n- c p- ∂ n√ AXv . \mSdn- b n- √ , `mj- b - d n- b n- √ . B \m´n¬ I®- h - S - Ø n- \ p≈ Nn´-h-´-߃ Adnbn-√. h¿j-ß-fmbn KpP-dm-Øn-Iƒ ssIø-S-°n-bn-cn-°p∂ I®-h-S-Øns‚ If-a-dn-bn-√. ]n®-h® Imew apX¬ I®-h-S-Øn¬ ]b-‰n-sØ-fn™ sabvhg°w am{X-am-bn-cp∂p Icp-Øv. shdpw Hcp h¿jw 1987¬ BZy-tjm-dqw. ISbvs°mcp t]cp thWw. Bep-°mkv F∂ t]cn\v AXn-t‚-Xmb hnizm-kyXbpw {]kn-≤nbpw At∂-bp≠-­v. C\n H∏w th­≠Xv ]pXp-a-bpsS kv]¿i-amWv. B Btem-N-\-bpsS Xocp-am-\-ambn-cp∂p ]mkvt]m¿´n¬ kz¥w t] cp tcJ-s∏-Sp-Øn-b-Xn¬\n∂v Is≠­SpØ tPmbv Bep-°mkv F∂ t] cv. A_p-Zm-_n-bn-em-bn-cp∂p XpS-°w. At∂ a\-kn¬ Ipdn-®n-´n-cp∂p Zp_mbv . Ahn- t S- ° p- I qSn sNs∂- Ø p- I . shdpw Hcp h¿j-Øn-\Iw Zp_mbv tjmdqw Xpd-∂p. IW-°p-Iq-´¬ sX‰n-


tSWnwKv t]mbn‚v

bn-´n√ F∂p sXfn-bn-°p∂ Xc-Øn¬ \∂mbn _nkn-\kv hf¿∂p. apºp ]d™ {]Xo-£n-°msX hcp∂ Xncn-®-Sn-bpsS Dug-am-bn-cp∂p ]n∂oSv. Ipssh‰v bp≤-Øns‚ cq]-Øn-em-bncp∂p {]iv\-ß-fpsS hc-hv. BsI A\n-›n-Xm-h-ÿ. Xocp-am\w sshInbn-√. IS c≠­pw ]q´n \m´n-te-°p-aS- ß - n.

S¿∂v ]Wn-Xo¿∂p-hc - p-Ib - mWv tPmbv Bep-°m-kns‚ hnkvabw t]mep≈ hoSv. C{Xbpw henb hotSm? 40000 NXp- c - { i- A Sn hnkv X rXn F∂p ] d-bp-∂Xp icntbm? A{Xbpw henb ho´n¬ F{X s_Uv d qw ImWpw? tNmZy- ß ƒs°√mw ap∂n¬ tPmbv Bep-°mkv Ifn-bmbn Nncn-®p. ""hep∏w Hcn-Øncn IqSp-X-en-cn-°s´ F∂p a\- : ]q¿∆w Xocp- a m- \ n- ® Xv tim`m-kn-‰n-°m¿°v Hcp ssÃem-ht´∂p Icp-Xn-bm-Wv. tim`m-kn-‰n-bpsS XpS-°-Øn¬ ImWp∂ hoSn\v Hsc-Sp∏p-th-t≠­. ]ns∂ Bfp-I-ƒs°ms° Hcp [mc-W-bp≠­vtPmtb-´s‚ ssIønen-Øncn ss]k-sbm-s°-bp-s≠ ­ -∂v.

as‰mcp lmƒ. Htc-k-abw C{Xt]¿°v `£Ww Hcp-°m-\p≈ ASp-°f CsX-√m-amWv ]pXnb ho´nse IqSp-X¬ CShpw ssIø-S-°nb-Xv. s_Uvdqw BsI \mse-Æta CXn-ep-≈p. CXn-se-∂√ Fs‚ Hcp ho´nepw ImWmØ Hcp dqw F∂Xv Hm^o-kvdq-am-Wv. hoSv IpSpw-_-Im-cy߃-°p-≈-Xm-Wv. hoSpw Xma-khpw Xriq¿°m- ° pI Ft∂m¿Ø- t ∏mƒ Rm≥ BZyw A`n-{]mbw tNmZn-®Xv `mcy-tbm-Sm-Wv.'' ""F\n°v AXp-tI-´t- ∏m-ƒ BZyw Xosc tbmPn∏v tXm∂n- b n√ F∂- X mWp kXyw.'' Zp_m-bnse hoSv Ct∏mgpw sXfn™p \n¬°p∂ a\- k p- a mbn

Bep°mkv IpSpw_tØmsSm∏w Hcp _mt¶m°v bm{X

bp≤w Ign-™-Xn\p sXm´p-]n-∂mse ho≠­pw Kƒ^n-se-Øn. 1991¬ ho≠­psamcp XpS-°w. ]pXnb XpS-°-Øn¬ e£yw Iptd- ° qSn hn]p- e o- I - c n- ® p. Kƒ^n\p ]pd-tØ°pw irwJe ] S¿Øp-I. 2000 FØn-bt- ∏m-gmWv C¥ybn-te°v AtX-hsc ImWmØ ]pXpa-I - f p- a mbn A¥m- c m- j v { S\n- e - h mcw Dd- ∏ p- \ ¬In- s °m≠­v {]h¿Ø\w hym]n-∏n-®-Xv.

Xriq-cn-te-s°mcp aS°w

C

88

¥y-bn-te°p {]h¿Ø\w h y m ] n - ∏ n - ° p- t ºmgpw tPmbv Bep- ° m- k ns‚ IpSpw- _ w˛ `mcy tPmfnbpw a°ƒ tPm¨t]mƒ, tacn, F¬k F∂n-hcpw Zp_m-bnse ho´n¬Øs∂ XpS¿∂p. tim`m-kn-‰nbn¬ Hcp hn√ hmßn-sb-¶nepw ÿncXm- a kw F∂ Bibw ]ns∂bpw Iptd sshIn-bm-sW-Sp-Ø-Xv. Xriq¿ tim`m- k n- ‰ n°p ap∂n¬ \o≠­p ] Nostalgia I September 2013

sNdnb hoSm-bn-t∏m-bm¬ Ah¿°p \ncm-i-bm-bn-t∏m-Int√!'' ASp-Øn-cn-°p∂ `mcy tPmfn Dƒs∏sS F√m-h-cnepw Nncn ]S-cp-tºmƒ kzcØn¬ Imcy-Ku-chw IS-s∂-Øn. ""shdpsX ]W- s am- g p- ° n- ° - f - b p∂ hoS√ AXv . Rß- f psS tjmdq- a pIƒt]mse Ivfmkv KW-Øn-ep≈ hoSv. Xriq-cn¬ hoSv F∂v Nn¥n-®-Xp-Xs∂ ktlm-Z-c-ßfpw IpSpw-_hpw Hs° \m´n-ep≠­vFt∂m¿Øn-´m-Wv. F√mhcpw Rmb- d m- g v N - I - f n¬ {]m¿∞\, `£Ww CsX√mw ]≠­v A∏\pw AΩbpw D≈ Ime- t Ø- X p- t ]mse H∂n®p IqSn \S-ØWw F∂-XmWp tamlw. R߃ 13 t]cv, Ah-cpsS a°ƒ, t]c-°p-´n-I-ƒ, ASpØ _‘p°ƒ Ch-sc√mw tN¿∂v {]m¿∞-\s°-Øn-bm¬ ]Øp-ap-∂q-dp-t]¿ hcpw. Ah¿s°√mw H∂n®p {]m¿∞n-°m≥ hen-sbmcp lmƒ. ]ns∂ HØn-cp∂p `£Ww Ign-°m≥ A{Xbpw henb

tPmfn ]d-™p-. ""Zp_m-bnse hoSv, Iq´p-Im-cp-sam-Øp≈ {]m¿∞-\m-{Kq-∏v, _nkn-\-kns‚ `mK-am-bp≈ Imcp-Wy{]-h¿Ø-\ß - ƒ CsX-√m-ambn PohnXw Nn´-bmbn \S-°p-tºm-gmWv Cßs\ Hcp Xocp-am-\w. Ct∏mƒ Chn-sSbpw AtX-t]mse kPo-h-am-Im-\p≈ Hcp°-Øn-emWp Rm≥.''

Imcp-Wy-Øns‚ \of-ta-dnb hgn-Iƒ

tPm

bv Bep- ° mkv {Kq∏ns‚ IpS-°o-gn-ep≈ Imcp-Wy-{]h¿Ø-\-ß-fpsS hgn-bn-emWv tPmfntPm-bv kPo-h-ambn Nph-Sp-d-∏n-®n-cn-°p∂-Xv. ""Iº-\n-bpsS hcp-am-\-Øn-semcp `mKw, Rß- f psS kz¥w hcp- a m- \ Øn¬\n∂p \n›n-X-XpI CsX√mw Imcp-Wy-{]-h¿Ø-\-Øn-\mbn ]≠p- a p- X ¬ am‰n- h - ® n- c p- ∂ p. AhnSsØ Poh-\-°m-cpsS {]iv\-߃°p Ign-hXpw sNhn sImSp-°p-I. Ign-bp∂


tSWnwKv t]mbn‚v Zp_m-bn¬ hoSp-]-Wn-X-t∏mƒ tPmtb-´s‚ henb taml-am-bn-cp∂p AΩ-sb-°qSn H∏w Iq´-W-sa-∂v. tUmIvS¿am¿ ]e- hn-e°pw ]d-™n´pw AΩ h∂p. {]mb-Øns‚ ]cm-[o-\-X-Iƒ, lm¿´v, jpK¿ F√mw Ah-K-Wn-®v.

Xc-Øn¬ {]iv\-߃ ]cn-l-cn-°pI CsX-√m-ambn apt∂m-´p-t]m-Ip-∂-Xn-\nS-bn¬ Poh-\-°m¿°p-IqSn ]¶m-fn-Øap≈ Xc-Øn¬ {]h¿Ø\w hym]n-∏n°p-hm≥ Xocp-am-\-sa-Sp-Øp. Aßs\ Poh-\-°m-cpsS iº-f-Øn¬ \n∂p≈ Hcp `mK-hpw-IqSn tN¿Øv kzcq-]n® XpI D]-tbm-Kn®v Hcp-]mSv Pohn-Xßsf klm-bn-°m≥ Ign-bp-∂p≠-­v. C¥y- b nse F√m kwÿm- \ - ß fn¬\n∂pw F√m Znh-khpw At]-£Iƒ FØpw. \ΩpsS Bƒ°m¿ t\ cn´v At\z-jn®dn™v A¿lX Dd-∏mbmte klmbw \¬Iq.'' \nb-am-\p-kr-X-a-√msX Kƒ^n-se-Ønb-Xns‚ t]cn¬ ]nSn-°-s∏´v \m´n¬ Xncn-s®-Øm≥ ]W-an-√msX hnj-an°p-∂-h¿, tcmK-Nn-In-’bv°p ]W-an√msX he-bp-∂-h¿, kmº-Øn-I-_p≤n-ap-´n¬ he-bp∂ A\m-Ym-e-b-߃ F∂n-ßs\ ]e-X-c-Ønepw Xe-Ønep-ap≈ taJ-e-I-fn-te°v Bizm-k-hpambn Cu Iq´mbva FØp-∂p. ""{]m¿∞-\-bp-sSbpw ]¶p-h -bv ° -e ns‚bpw al-Xzw, AXp \ΩpsS PohnX-Øn¬ \nd-bv°p∂ kam-[m-\hpw hnizm-k-Øns‚ i‡n-bp-amWv. B hgn- b n- t e°v Rßsf ssI]n- S n®v FØn-®Xv AΩ-bm-Wv. A∏s‚ hcpam\w sNdp-Xm-bn-cp-∂-Im-eØpw RßfpsS henb IpSpw-_sØ ka¿∞ambn apt∂m- ´ p- s Im≠- p­- t ]m- I m≥

90 Nostalgia I September 2013

AΩbv°p Ign-™p.''

AΩ F∂ {]m¿∞-\m-hgn

_n

kn-\-kn¬ a°-sf-sb√mw ssI]n-Sn®p \S-Øn-bXv A∏\m- b n- c p- ∂ p. AtX- k - a bw IpSpw_-sa∂ sI´p-d-∏n¬ Dd® PohnXw \n¿_-‘-io-e-am°n cq]-s∏-Sp-Øn-bXv AΩ. ]pe¿s® \mep-a-Wn°v ]≈nbn¬ t]mhpI F∂-Xn-\v ac-WØ - ns‚ Xte-Zn-h-kw-h-scbpw apS°w hcp-Ønbn-cp-∂n-√. ""icn°pw ]d- ™ m¬ Cu IpSpw_-Øn¬ G‰hpw amt\-Pvsa‚ v sshZKv[yw AΩ-bv°m-Wp-­≠m-bn-cp∂-Xv.'' acp-a-I-sf∂ Xe-Øn-e√ aIfm-bn-Øs∂ Xs∂ AwKo-I-cn-®n-cp∂p F∂ Hm¿Ω-bn¬ tPmfn ]g-bI - m-eØ - nte°p IS-∂p. ""Hcp- \ n- a n- j w- t ]mepw AΩ shdpsX-bn-cn-°p-∂Xp I≠­n-t´-bn-√. Hcp sNdnb Imcyw t]mepw B IÆn¬ s]Sm- s X- t ]m- I n- √ . s]¨a- ° - s f˛ Bin-®-\n-e-bn¬ hnhmlw sNbvXb - °p-I. B¨a-°s - f-sb-√mw _nkn-\k - n¬ Htc-t]mse anI-®-h-cm-°n-sb-Sp-°pI. C{X apXn¿∂n´pw ]c- k v ] c kv t \ lhpw hnizm- k hpw \ne-\n¿ØpI CsXm-s°-am{Xw IW-°n-se-Sp-Øm¬ aXn-bs√m AΩ-bpsS amt\-Pvsa‚ v sshZKv[yw Adn-bm≥. F∂pw sshIp-t∂cw InS-°pw-apºv

AΩ-bpsS tNmZyw hcpw, ""tPmfntb cmhnse \o ]≈o t]mcp-∂pt­≠m?'' BZy-sams° sNdp-{]m-b-Øn¬ ""Cu sIm®p- s h- f p- ∏ m≥Im- e Øv F∂pw ] ≈ o ¬ t ] m b n - s √ - ¶ n - s e ¥ m '' Fs∂ms° a\-kn¬ tXm∂p-am-bn-cp∂p. ]t£ AΩ-bpsS hnfn-bpsS kvt\ lhpw i‡nbpw ImcWw F∂pw H∏w sN√pw. ]ns∂ ]ns∂ Rm≥ Atßm´p- ] - d - ™ p- X p- S - ß n, AtΩ cmhnse Fs∂bpw Iq´tW F∂v. Zp_m-bn¬ hoSp-]-Wn-X-t∏mƒ tPmtb´s‚ henb taml-am-bn-cp∂p AΩ-sb°qSn H∏w Iq´-W-sa-∂v. tUmIvS¿am¿ ]e- hn-e°pw ]d-™n´pw AΩ h∂p. {]mb-Øns‚ ]cm-[o-\-X-Iƒ, lm¿´v, jpK¿ F√mw Ah- K - W n- ® v . ]t£ F∂pw ]≈n-bn¬ t]mh-Ww F∂-Xmbn-cp∂p \n_-‘-\. AhnsS h®m-bncp∂p ac-Ww. Dd- ° - Ø n\p t]mIp- t ºmgpw AΩ tNmZn-®p, ""tPmfo cmhnse ]≈oev t]mcvWv­≠m?'' ""D≠v'­' F∂p ]d™v Dd-ßm≥ InS∂p. cmhnse AΩ ]t£ DW¿∂n-√. ]≈n-bn¬ t]mIp-tºmƒ DSp-°m-\mbn ASp-°n´v IpØn Hcp-°n-h-®n-cp∂ ap­ ≠pw ]pX-bv°m-\p≈ Ih-Wnbpw FSpØp-h-®-]Sn Ccp-∂p. Ct∏mgpw hnizkn-°m≥ Ign-bm-Ø{X \ni-_vZ-ambn, Hcp hnj-ahpw Adn-bn-°msX ssZhw aS°n hnfn-°p-I-bm-bn-cp∂p AΩ-sb.''

916 F∂ ioew

I

®- h - S - Ø n¬ G‰hpw Db¿Øn∏n-Sn-t°≠­ aqeyw hnizm-ky-Xbm-sW∂ ]mTw tIƒ°m-Ø-h-cn-√. B ]mT-Øns‚ ASn-Ø-d-bn¬\n-∂psIm≠­v tPmbv Bep-°mkv AXns\ Iptd-°qSn hn]p-eo-I-cn-°p-∂p. kz¥w IpSpw- _ - Ø n¬ tPmen- ° mcpw IÃtagvkpw AS-ßnb I®-h-S-Ip-Spw-_Øn¬ F√mw CXp _m[-I-am-Wv. \√ IpSpw-_-Øns‚ ]n¥pW \¬Ip∂ a\- : im- ¥ n- b mWv Hmtcm sh√p- h n- f ntbbpw im¥-X-tbmsS FXn-cn-Sm≥ i‡n \¬Ip-∂-Xv. B kvt\l- Ø ns‚ {]Xn- ^ - e - \ amhmw tPmbv Bep-°m-kn\v ae-bmfn tPmtb-´≥ F∂ hnfn-t∏cp Nm¿Øns°m-Sp-Ø-Xn\p ]n∂nse t{]c-I-i‡n.

KoXm _£n


As∂mcn°¬

Zo¿L-Ime CS-th-f-bv°ptijw KoXm-RvP-en F∂ kn\n-a-bn¬ C∂-sk‚v A`n-\-bn-°p-∂p. ae-bm-fnIƒ°p apgp-h≥ Bizmkw ]I¿∂ hm¿Ø. Fs∂ kw_‘n®v Bizmkw am{X-ambn-cp-∂n√ Cu hm¿Ø X∂-Xv. hnP-bm-lvfm-ZØns‚ \nan-j-ß-fm-bn-cp∂p AXv. hen-sbmcp tcmK-Øn-s\-Xnsc hnizm-k-tØmsS C∂-sk‚v \S-Ønb t]mcm´w, Ign™ Hcp-h¿j-°m-e-ambn sXm´-cnIn¬ \n∂v Rm\Xv ImWp-Ibm-bn-cp-∂p. tcJm_n‰ ]n.B¿.H, teIvtjm¿ Bip]{Xn

Ko

Xm-RvP-en-bpsS jq´nw-Kn\v Xncn-°pw-apºv C∂-sk‚ v Fs∂ t^mWn¬ hnfn-®p, ""tcJm, Rm≥ \msf Xncp-h-\-¥-]p-cØn\p t]mhp-I-bm-Wv. jq´nwKv \msf XpS-ßpw. Beokv ]d-™p, tcJsb hnfn®v A\p-{Klw hmßn-bn´v t]mIW-sa-∂v.'' ""A\p-{K-ltam?'' Rm≥ s]m´n-®n-cn®p-t]m-bn. ""Ct∏m, F√m-h-tcmSpw A\p-{Klw hmßp-∂Xv ioe-am-bn-t∏m-bn.'' Ft∂m at‰m adp- ` m- K - Ø p- \ n∂v adp- ] - S n- b pb¿∂p. Biw-k-Iƒ ]d-bp-tºmgpw A¤p-Xw-X-s∂-bmWv _m°n-\n-∂-Xv. C∂-sk‚ v F∂ \Ss\ sh≈n-Øn-cbn¬ ImWp-tºmƒ tXm∂p∂ kvt\ lhpw Bcm-[-\bpw F√m ae-bm-fnsb-bpw-t]mse Rm\pw ]¶p-h® - n-cp-∂p. C∂- t ±lw R߃ Iptd- t ∏¿s°¶nepw \S-≥ am{X-a-√, A¤p-Xhpw BZ-chpw ]nSn-®p-]-‰nb t]mcmfn- I q- S n- b m- W v. Pohs‚ `oj- W nbmbn tcmKw ap∂n¬\n∂v sh√p-

92 Nostalgia I September 2013

hn- f n- ® - t ∏mgpw s]m´n- ® n- c n- t bmsS FXn- c n- ´ p- \ n∂ t]mcm- f n. Aßs\ Hcm-sftb Rm≥ ]cn-N-b-s∏-´n-´p-≈p. C∂-sk‚ v tN´≥ F∂ hnfn-tbmfw R߃s°√mw ASp∏w tXm∂n-∏n°p∂ \S≥ C∂-sk‚n-s\. teIv t jm¿ Bip- ] - { Xn- b psS No^v ]n.- B ¿- H . t]mÃn- t e°v Nm¿s÷SpØ Imew sXm´v Rm≥ ImWp-∂XmWv tcmKwaqew t]mcm-Sp∂ ]e-Xcw Bƒ°m¿. tcmKw h∂-tXmsS AtXhsc ImØp- k q- £ n® Xe- s b- S p- ∏ {Xbpw XI¿∂p-hoWv Bfl-hn-izmkw \jvS-s∏-´-h-cmWv Gsd-bpw. t\¿®-IfpsS \o­≠ \nc- b p- a mbn ssZhsØ hnfn®v Ae- a p- d - b n- S p- ∂ - h ¿, kzbw i]n- ° p- ∂ - h ¿, H‰- \ n- a n- j w- s Im≠­v F√m- h - c n¬\n∂pw H‰- s ∏- ´ p- t ]m- I p∂-h¿ Cßs\ ]e Xc-°m-cp≈ CSamWv Bip-]-{Xn. ]t£ tcmKsØ t\m°n Xpd∂ a\-tkmsS, Blm! \o ht∂m, F∂m-en\n Iptd-°mew CXm-Im-sa∂ a´n¬ a‰mcpw {]Xn-I-cn°p-∂Xv Rm≥ I≠­n-t´-bn-√. Hcp-h¿jw apºv ]Xn-hp-t]mse tPmenØn-c-°p-ambn ko‰n-en-cn-°p-tºm-gmWv dnk-]vj-\n¬\n∂v t^msW-Øn-b-Xv. ""C∂-sk‚ vkm¿ FØn-bn-´p≠-v­. tUm. hn.-]n. KwKm-[c - \ - p-ambn At∏m-bvsa‚ v. H∂v {i≤n-°-tW...'' C∂-sk‚ v tUm. hn.-]n. KwKm-[-cs\ ImWm-s\-Øp-∂-Xn¬ Akzm-`m-hn-Iambn H∂pw tXm∂m-\n-√. c≠­p-t]cpw sNdp-∏w-ap-X¬t° kplr-Øp-°ƒ. Ccn- ß m- e - ° p- S - ° m¿. tUm. KwKm[-c-\pƒs∏sS Iptd hninjvS hy‡nIƒ \S-Øp∂ B¬^m ]men-tb-‰ohv sIb- d ns‚ an° ]cn- ] m- S n- I ƒ°pw C∂-sk‚ v kl-I-cn-°m-dp≠-­v. ]t£ CXn-t∏mƒ dnk-]vj-\n¬\n∂v Fs∂ hnfn-®-dn-bn-°p-I, tUmIvS-dpsS At∏mbvsa‚ v... Fs‚ a\-kn¬ kwi-b-ß-fpb¿∂p. Bcpw tcmK-߃°v AXo-Xc-s√-∂-XmWv Bip-]-{Xn-tPm-en-°mew Npcp-ßnb \mfp-Iƒ°n-S-bn¬ Fs∂ ]Tn- ∏ n- s ®- S pØ ]mT- ß - f n- s em- ∂ v . Hmtcm-Zn-h-khpw ]pXnb tcmKn-Iƒ, t]mcm-´-I-Y-Iƒ CXn-s\√mw \Sp-hn¬ \n¬°p-tºmgpw tcmK-tØm-Sp≈ `bw a\- k n¬ _m°n- \ n¬°p- ∂ p- s h- ∂ XmWv kXyw. Bi-¶-I-f-S-°n, [rXn-bn¬ aq∂mw-\n-ebnse Hmt¶m-fPn Un∏m¿´p-sa‚n-se-Øn. ]cn-Nn-Xa - mb kzchpw s]m´n-®n-cn-bpw. apdn-bn-emsI Xam-i-I-fpsS Xnc-bnf-°w. tUmIvS¿ acp-s∂-gpXn \o´n CXp-I-gn-®m¬aXn F∂ \n¿t±-ihpw \¬In. XncnsI At±- l - s Øbpw Iq´n en^v ‰ n- t e°v \S- ° p- t ºmƒ kwibw _m°n-bm-bn-cp-∂p, F¥mWv

{]iv\w? en^v‰n-se-Øpw-ap-ºp-Xs∂ At±lw tNmZn-®p, ""Rm≥ apºp I­≠n´p-­≠t√m?'' "" t a m l ≥ e m ¬ 2 5 h ¿ j w F ∂ tÃPvtjm sNøp-tºmƒ Zo]n-I-bn¬ ]{X-{]-h¿Ø-I-bm-bn-cp∂p Rm≥.'' At±lw Xe-Ip-S-™p. ]ns∂ Hm¿Ωbn¬\n∂v Is­-≠Sp-Øp. ""AΩ-bpsS ao‰nwKv dnt∏m¿´v sNøm≥ hcm-dn-√mbn-cpt∂m?'' ""D∆v. ]t£ hSn-sIm-SpØv ASn hmßnt°≠-­t√m F∂p IcpXn As∂m∂pw Rm≥ ASpØp h∂n- ´ n- √ .'' Xami Bkz- Z n®v At±lw s]m´n- ® n- c n- ® p. At∏m- t g°pw ]ecpw At±- l sØ Xncn-®-dn™v ssIho-ip-Ibpw C∂sk‚ v C∂-sk‚ v F∂v XΩn¬∏-d-bpIbpw sNbvXp-Xp-S-ßn-bn-cp-∂p. F√mh¿°pw kvt\l-]q¿∆w \a-kvImcw sImSpØv At±lw en^v‰n¬ Ib-dn. ]ns∂ ]d- ™ p, ""sh≈w IpSn- ° ptºmgpw `£Ww Ign- ° p- t ºmgpw sXm­≠-bn-set¥m XS-bp-∂-Xp-t]m-se. Fs‚ kplr-Øt√ KwKm-[-c≥, AXpsIm≠­vh∂v I≠­p Ft∂-bp-≈p.'' F\n°v kam-[m-\-am-bn. A{X-b-t√-bp≈p. bm{X ]d™v ]ncn-bp-tºmƒ C\n F{X-tbm-Imew At±-l-Øn\v ÿncambn Bip-]-{Xn-bn¬ Ign-tb≠­nh-cpsa∂v Rm\-dn-™n-cp-∂n-√. HcmgvN Ign-™-t∏mƒ At±lw ho­ ≠p-sa-Øn, ""tcJ, sXm≠­ Ct∏mgpw ]g- b - ] - S n. Ft¥m t{KmØp≠- ­v.'' C°pdn C.- F ≥.- S n. k¿P≥ tUm. CSn-°p-f-a m- X yp- k n- s \- ° qSn I­≠ p. icn- b m- W v , sXm≠­-b n¬ t{KmØv , sNdn-sbmcp k¿Pdn thWw. t{KmØt√, _tbm- ] v k n°v Abbv ° pIbpw thWw. sk]v X w- _ ¿ 19\v `mcy Beokn- s \m∏w FØnb-t∏m-tg°pw GtXm Ah-[n-°mew sNe-h-gn-°m≥t]m-cp∂ Blvfm-Z-Ønem-bn-cp∂p At±-lw. ""C\n-bn-t∏m, F√mhcpw Fs∂-Øs∂ t\m°n-s°m≠-­ncn-°pw. ]mep-th-tWm, ]gw thtWm, Dd-ßntbm Dd-ßn-bnt√?'' AXmWv At±lw ]d™ \ymbw. Beo-kvtN®nbpw F√m Xam-i-Iƒ°pw H∏-ap-≠ ­ mbn-cp-∂p. ""C∂-sk‚ v tN´\v ]‰nb tPmUn'', Rß-sf-√m-hcpw ]d-™p. Hcp tcmKn- b psS apdn- b m- b n- c p- ∂ n√ AXv. `mcy, a°ƒ, t]c-°n-Sm-߃. sk]vXw-_¿ 26\v hnhm-l-hm¿jn-ImtLm-jw Bip-]-{Xn-ap-dn-bn¬. Ccp-hcpw-tN¿∂v tI°v apdn-®p. tUmIvS¿ ^nen∏v AK-Ãn≥ ]q°ƒ kΩm-\n®p. aI≥ tkmW-‰ns‚ hI ]pXnb samss_¬t^m¨. \msf ho´n¬ t ] m Imw F∂ kt¥m- j - h m¿Ø R߃ Ãm^ns‚ hI Kn^v‰v.


C∂-sk‚v (^b¬) t^mt´m: kpZo]v Cusbkv

s]mcpXn t\Snb

hnPbw Nostalgia I September 2013

93


As∂mcn°¬

At∏mgpw _tbm]vkn dnt∏m¿´v h∂n´n-√. AXp-h-cm≥ aq∂p-Zn-h-k-sa-¶nepw FSp-°pw. Adn-bn-t®°mw F∂v Dd-∏p]-d-bp-tºmƒ Bcpw hnNm-cn-®-tX-bn√, AXv A{X efn-Xa - mbn t^mWn¬ Adnbn-°m-hp∂ Hcp dnk¬´v Bbn-cn-°n√m-sb-∂v. ]t£, dnk¬´v h∂-t∏mƒ t]mkn-‰o-hv. C∂-sk‚ vX-s∂-bmWv Fs∂ t^mWn¬ hnfn-®-Xv. ""tcJm, Rm≥ Atßm´p hcn- I - b m- W v . dnk¬´n¬ sNdnb Ipg-∏-ap-s-­≠∂v. Rm\n-hnsS Ct∏m Ip´n-°m-\-Øm. tXma-kvhn√ F∂ kn\n- a - b psS jq´v . tkmW‰v ho´n¬\n∂pw Ahn-sS-sb-Øpw. H∂v t\m°n-t°m-tW.'' t^m¨ Xmsg h®t∏mƒ F¥n- s \- ∂ - d n- b msX Fs‚ IÆn¬ Ccp- ´ p- I - b - d n. Ft∏mgpw s]m´n-®n-cn®v \S-°p∂ B apJØv ]p©n-cn-bn-√msX Fßs\ ImWpw. F¥m-bn-cn°pw At±-lØ - ns‚ {]Xn-Ic-Ww. F√m ku`m-Ky-ß-fp-sSbpw \Sphn-te°v CØ-cs - amcp hm¿Ø. Beokv tN®n Fßs\ ]nSn- ® p- \ n¬°pw? ]d™ ka- b - Ø p- X s∂ At±lw h∂p. tkmW-‰n-s‚tbm At±-l-Øns‚tbm apJØv `mh-hy-Xym-k-an-√. dnk¬´v Adn-™n-´n-√m-bn-cn-°ptam? F\n°v kwi-bw-tXm-∂n. tUm: KwKm[-c≥ im¥-X-tbmsS hnhcw ]d-™p, ""enwt^ma F∂ A¿_p-Z-amWv _ tbm-]vkn-bn¬ ImWn-°p-∂-Xv. \ap°v s]‰v kvIm\pƒs∏sS Nne ]cn-tim-[\-Iƒ \S-Ø-Ww.'' Rm≥ ]Xnsb C∂-sk‚ns‚ apJtØ°v ]mfn-t\m-°n. sR´-en-√, k¶-Shp-an-√. ""tUmIvS¿ t^mWn¬ dnk¬´v ]d-bmsX t\cn¬ I≠­v]d-bm-sa∂v ]

en^v ‰ n¬ Ib- d n- b - t ∏mƒ Xe- Ip- \ n®v \n¬°p-I-bmWv Rm≥ sNbvX-Xv. s]s´∂v Im¿∏-‰ns‚ apI-fn-te°v IÆp\o¿Øp-≈n-Iƒ h∂pho-gp-∂p. C∂-sk‚ns‚ ]n∂n¬ \n¬°p∂ tkmW-‰ns‚ IÆn¬\n∂v s]m´n-sbm-gp-Ip-IbmWv IÆo¿. 94 Nostalgia I September 2013

d-™-t∏mtg F\n°v Imcyw ]nSn-In-´n. AXn-t∏mgv enwt^m-ab - mtWm thtd-sX¶nepw t^ma-bm-tWm-sbt∂ tIƒ°m\p-­≠ m-bn-c p-∂ p-≈ p. AXnt∏m GXv t^ma-bm-tWepw F\n°v AXns‚ hyXymkw ]nSn-In-´p-∂n-√. tUmIvS¿°v Imcy-ß-f-dn-bm-ht√m ]ns∂ Rms\¥n\m sS≥j-\-Sn-°-tW...'' ]pXnb GtXm kn\n-a-bn¬ ]pXnb tdmfn-s\°p-d n®v Ub-d -I v S - d p- a mbn kwkm- cn°p∂ AtX emL-h-Xz-tØm-sS-bmWv {]Xn-I-c-Ww. Ub-d-IvS¿ ]d-bv, Rm\`n-\-bn°mw Fs∂mcp a´v. s]s´-∂pXs∂ kwkmcw ]pXnb Nn{X-Øns‚ hnti-j-ß-fn-te°v At±lw am‰n. s] mSn∏pw sXmß-epw-h® Xam-i-°Y-Iƒ. apdn-bn¬ s]m´n-®n-cn. tkmW-‰n-s‚- apJw-am{Xw hnf-dn-bn-cp-∂p. apdn-bn¬\n∂n-dßn en^v‰nse CS- \ m- g n- b n- t e°v \S-°p-tºmƒ AXv BZy-ambn R ß ƒ ° n - S - b n ¬ \ n i -_vZX ] S¿∂p. en^v‰n¬ Ib- d n- b - t ∏mƒ Xe- I p- \ n®v \n¬°p-I-bmWv Rm≥

sNbvX-Xv. s]s´∂v Im¿∏-‰ns‚ apI-fnte°v IÆp-\o¿Øp-≈n-Iƒ h∂p-ho-gp∂p. C∂-sk‚ns‚ ]n∂n¬ \n¬°p∂ tkmW-‰ns‚ IÆn¬\n∂v s]m´n-sbmgp-Ip-I-bmWv IÆo¿. XpS-bv°m-\mbn ssIøp-b¿Øn-bm¬ A∏-®≥ AXv Adn-bptam F∂ `b-tØmsS IÆS®v apJw Ip\n®v \n¬°p-I-bmWv tkmW-‰v. ""icn, ImWmw'' F∂p ] d™v At±lw Bscbpw t\m°msX h≠­n-bn¬ Ib-dn. ]n∂oSv At±lw Ft∂mSv B Znh-k-sØ-°p-dn®v ] d-™p, ""_tbm]vkn dnt∏m¿´v hcpsa∂v ]d™ Znh- k w- X s∂ Rm≥ C.-F≥.-Sn. hn`m-K-Øn¬ hnfn-®n-cp-∂p. dnt∏m¿´v tUm. KwKm-[-cs‚ ssIøn¬ sImSp- Ø n- ´ p- s ≠­-∂ mWv Ah¿ ] d-™-Xv. F¥n\m Ct∏m, tUm. KwKm[- c ≥. Ah¿°v dnt∏m¿´v ]d- ™ pIqtS F∂mWv Rm≥ Nn¥n-®-Xv. ] ns∂, tUm. KwKm-[-cs\ t^mWn¬ In´n. At∏mƒ tUmIvS¿ ]d-bp-∂p, C∂- s k‚ v \msf hm, Rm\nt∏m


As∂mcn°¬ ""ho´n-sem∂p hcWw, sshZy-∑m¿ Iyqhm-Wv. aq{X-Nn-In-’, BØ-®° NnIn-’, FhnsS \ns∂m-s°-bm-sWt∂m BØ-®° hcp-∂X - v. Hcp IS-bn-´mtem?'' F√m Znh-khpw ho´n¬ hninjvS AXn-Yn-I-fpƒs∏sS Hcp-]m-Sp-t]¿ ImWm-s\-Øn. thKw kpJ-am-hs´ F∂p ]d™ hn.-F-kn-t\mSv At±lw ]d-™p, ""Ipd®v ]Xps° aXo-t∂. Iptd-t∏-cp-IqSn ImWm≥ hcm-\p≠-v­. Ah¿s°ms° kabw sImSp-°-t≠­.'' Beokv tN®n ]e-t∏mgpw ]cmXn ]d-™p, ]≈n-sbbpw ]´-°m-scbpw k\ym-kn-am-scsbms° Ifn-bm-°n-s°m≠­v\S-°p-I-bmWv F∂v. Iym≥k¿Zn-\-Øn¬ {]kn-≤o-I-cn® hen-sbmcp teJ-\-Øn-eq-sS-bmWv At±lw AXn\v adp-]Sn ]d-™-Xv, c­≠p IqSv sagpIp-Xncn ssI∏-‰n-bn-´p≠-v­. F∂m-∏ns∂ C∂-sk‚ns‚ Akp-J-aßv am‰n-tb°v F∂v IW-s°-gp-Xm-\-√, I¿Ømhpw ]pWym-f-∑m-cp-sa-∂Xmbn-cp∂p \ne-]m-Sv.

c‡-Øn¬ Iu≠­vIpd-bp-I, Aßs\ ]\n hcn-I, apSn sImgn-bpI Cßs\ ]m¿iz-^-e-ßfpw {]Xo-£n-°mw. tUmIvS¿ ^nen∏v AK-Ãn\pw tUm. KwKm-[-c\pw hfsc hy‡-am-bn-Øs∂ tcmK-sØ-°p-dn-®v, NnIn-’-sb-°p-dn®v Hs° hni-Zo-I-cn-®p-sIm-Sp-Øp. thsdmcp ÿe-Øm, \ap°v ImWmw, t\m°mw Fs∂m-s°. C{Xbpw Bhptºmƒ kwKXn Iym≥k¿ Xs∂-bmsW∂v Adn-bm-Xn-cn-°m≥ Rms\¥m s]m´-\mtWm! jq´n¬ c≠­p-ko≥IqSn A`n- \ - b n- ° m≥ _m°n- b p≠- ­v. I´ tIma-Un-ko-\p-Iƒ. henb s\Sp-¶≥ Ub-tem-Kp-I-fpw. hmbn-®n´v Xe-bn¬ tIdp-∂n-√. Im≥k-dv, Im≥kdv F∂v Bcm­≠ v ]ndp- ] n- d p-°p-∂-Xp-t]m-se. Aßs\ ]ndp- ] n- d p- Ø p- s Im- ≠ ­ n- c p∂m¬ kn\n-a-bpsS KXn-sb-¥mhpw? Rm≥ ]d-™p, Mm, Im≥ktd \msf apX¬ tU‰v Xcmw. C∂nt∏m kn\na Xo¿°-t´. Aßs\ Im≥k-dns\ IgpØp-]n-Sn®v Xe-bn¬ \n∂n-d°n Rm≥ Ub-temKv ]Tn-®p. B ko\pw Xo¿Øn´mWv Rm\∂v h∂-Xv. As√-¶n¬ Cu hnh-c-sa-ßm\pw Adn-™m¬ AhnSpsØ s{]mUyq-kdpw Ub-d-IvSdpw

96 Nostalgia I September 2013

Xe-bn¬ ssIsh®v {]mIp-In-t√. dnk¬´v Adn™v Xncn®v t]mIp-tºmgm-bn-cp∂p ASpØ Xam-i. kn·-en¬ h≠­n \n¿Øn- b - t ∏mƒ sskUn¬ bm{X-°m-cpsS Hcp Iq´w. Iq´-Øn¬ Hcp kv{XobpsS Dd-s°-bp≈ Ia‚ v, "C{X sNdp-∏-am-sW∂v R߃°-dnbn-√m-bn-cp-∂p. tZt≠­-Sn, \√ anSp-°\m-bn-´n-cn-°p-∂p.', ""lpw! anSp°≥! Im≥kdpw ]nSn- ® n- c n- ° p∂p'' F∂ Ia‚ v \m°n≥Xp-º-Øp-hsc h∂-XmWv. ]t£ ]d-™n-√. ]d-™mepw AXpw Xam-i-bm-bnt´ FSp-°p-am-bncp-∂p-≈p. h­≠ n \oßn- b - t ∏mƒ Rm≥ Nn¥n®p, Akp-J-sØ-°p-dn-t®m¿Øv B[n ]nSn- ® n- s ´- ¥ p- K pWw? F√m Imcy-hpw-t]mse CXpw Xam-i-bm-bns´-Sp-Øm-se¥m? henb {]Xo-£-bn¬ Iº\n \S- Ø n s]m´n- ] m- f o- k mb

ImeØpw Rm≥ Xe-I-dßn hoWn´n-√. ]´nWn InS∂v Hcp tdmfv In´tW F∂p sImXn® ImeØpw Xami ] d®n-en\v Ipdhv hcp-Øn-bn-´n-√. ]ns∂ tcmKw, ac-Ww. Cu t]mIp∂ h­≠nbn-Sn-®mepw kw`-hn-°m-hp∂ Imcyta-bp≈p AXv. AXn\v C{X-sbms° t]Sn-°m-\pt­≠m? kXy-Øn¬ AXmbn-cp∂p Cu tcmK-Øn-s\-Xn-sc-bp≈ BZy-hn-Pb - w. t]mSm tcmK-ta, \nt∂mSv tXm¬°m≥ F\n°v a\-kn-√ F∂v Rm\ßv Xocp-am-\-sa-Sp-Øp.'' NnIn-’-bpsS `mK-ambn At±-lhpw IpSpw-_hpw ]n∂oSv tlmkv]n-‰-en¬ FØn. Hm^okv Xnc-°p-Iƒ°n-S-bn¬ kabw In´p-tºmƒ ASpØ _‘p tlmkv ] n- ‰ - e n¬ AUv a n- ‰ m- b m- s e∂- t ]mse Rm≥ AhnsS t]mbn Ccn-°m-dp-­≠m-bn-cp-∂p. IY-I-fpsS {] hm-l-amWv Ft∏m-gpw. F√m-hcpw t] Sn-°p∂ tcmKsØ At±lw \nkmc-ambn t\cn-Sp-∂Xv A¤p-X-tØm-sSbmWv I≠­p-\ n- ∂ - X v . s]‰v k v I m≥, kn.-Sn.-kvIm≥, Aƒ{Sm-ku≠-­v, c‡]- c n- t im- [ - \ , tcmKw Fhn- s S- h sc FØn F∂-dn-bm-\p≈ ]cn-tim-[-\-IfpsS ]c-º-c-Iƒ. Hcn-SØpw At±lw Xf¿∂n-√. Bdv Iotam sNøpI AXmbn-cp∂p tUmIvS-dpsS Xocp-am-\w. dnt∏m¿´p-Iƒ kvIm≥ sNbvXv Atacn-°-bn-ep≈ aI≥ sh…n°v Ab®p- s Im- S p- ° m≥ Fs∂ G¬∏n- ® p. NnIn-’-bv°mbn Ata-cn-°-bn-te°v sIm≠­p-t]m- I m≥ aI≥ Xøm- d mbn- c p- ∂ p. Ahn- S psØ tUmIv S - d pambn kwkm-cn-®-t∏mƒ Ahn-sSbpw Chn- s Sbpw NnIn’ H∂p- X - s ∂. F∂m¬∏ns∂ ChnsS aXn NnIn-’. \m´p-Im-scbpw I≠­vkz¥w `mj-bn¬ CØncn Xam-ibpw ]d™v Ign-bmat√m F∂mbn. Aßs\ NnIn’ XpSßn. A{X {]iv\-c-ln-X-amb Imcy-a√ Iotam-sX-dm-∏n. c‡-Øn¬ Iu≠­vIpd-bp-I, Aßs\ ]\n hcn-I, apSn sImgn-bpI Cßs\ ]m¿iz- ^ - e - ß fpw {]Xo- £ n- ° mw.


KINFRA parks provide speedy set-up and faster growth. For over 21 industry-friendly years KINFRA facilitates industry-specific infrastructure at its parks across Kerala. These are apt settings for industry and businesses to flourish without any setting-up hassle. Navratna giants like HAL, BEML & BEL as well as medium and small scale enterprises have chosen KINFRA Parks for easy and effective establishment. KINFRA is the Nodal Agency for State Food Processing Mission, ASIDE and the Kannur International Airport.

Key Sectors Food Processing, Apparel/Textiles, Knowledge- based industries, Rubber, Seafood, Bio-technology, Entertainment/Animation & Gaming, IT/ITES, Hardware & Electronics, Non-conventional Energy

KERALA INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT CORPORATION (A Statutory Body of Govt. of Kerala) Kinfra House, 31/2312, Sasthamangalam, Thiruvananthapuram-695 010, India, www.kinfra.org Tel: +91-471-2726585, 2724860, Fax: +91-471-2724773, email: kinfra@vsnl.com


As∂mcn°¬

tUmIvS¿ ^nen∏v AK-Ãn\pw tUm. KwKm-[c - \pw hfsc hy‡-am-bn-Øs∂ tcmK- s Ø- ° p- d n- ® v , NnIn- ’ - s b- ° pdn®v Hs° hni-Zo-I-cn-®p-sIm-Sp-Øp. As∂m-cn-°¬ ImWm≥ sN√p-tºmƒ At±lw ]d-™p, ""\ap°v tcmK-an√m- Ø n- S - t ØmfwImew \ap°v Cu tUmIvS¿am-tcmSv henb _lp-am-\sam∂pw tXm∂p-I-bn-√. Cu ^nen∏v AK-Ãn≥ tUmIvSsd \me-©p-h¿jw aptº Adn-bmw. 2009¬ Bip-]-{Xn-Zn-\-Øn\v Fs∂ apJym-Xn-Yn-bmbn £Wn-®Xv tUmIvSdm- b n- c p- ∂ p. tUmIv S ¿am- c psS ASpsØms° ]{Xm-kn¬ \S-°p-I, t\ gvkp-am-sc-sbms° ImWpI Aß-s\bmWv Rm≥ ]cn-]m-Sn°v h∂-X.v ' Aßs\ ImWm≥ \S-°p∂ Hcp {]mb-ta, Beokv tN®n ASp-Øp-\n∂p Nncn-®p. C∂sk‚ vtN-´\v bmsXmcp Iqk-ep-an-√. ""\√ Kvfma-dn-et√ Rm\∂v t]m¿®-dn¬ h∂n-dß - n-bX - .v skIyq-cn-‰n-bpsS keyq-´v, Fw.-Un-bpsS ssIøn¬\n∂pw s_ms°... B¬^m s]bn≥ B‚ v ]men-tb-‰ohns‚ t]{S- W pw- I q- S n- b mWv Rm≥. KwKm-[-c-\m-bn-cp∂p AXn\p hnfn-®-Xv. Rm\nt∏m CXn-\nt∏m F¥q´m sNøm F∂v tNmZn-®t∏m KwKm-[c - ≥ ]d-™p, Bƒ°m-tcm-sSms° shdpsX tcmKw Im≥k¿ Fs∂ms° ]d™m Ahcv t]Sn-®p-t]m-Ipw. Im≥k¿ t_m[-hXvI-cWw Fs∂ms° ]d™m Bcm hcp-I. adn®v C∂-sk‚ v hcp-∂q∂v ] d-™mtem? AsXmcp t]mb‚m-sW∂v F\n-°pw-tXm-∂n. ktΩ- f - \ - Ø n- s \ms° \Ω- f n- ß s\ Bsf-°q-´m≥ Nncn®pw Ifn®pw {] kw- K n- ° p- I . tUmIv S ¿amcv tcmK- a pt≠­m∂p t\m°pw, tcmKw hcm-Xn-cn°m≥ Imcy-߃ ]d-™p-sIm-Sp-°pw. Aß- s \- b m- b n- c p∂p B ]cn- ] m- S n. AsXms° Ft¥m henb Imcp-Wy-]cn-]mSnt]mse sNbvXp Ft∂-bp-≈q, \ap-°n-Xns‚ Imcy-sam-∂p-an-√s√m, \Ωfv henb kn\n-am-\-S-\mWv, AΩbpsS {]kn- U ‚mWv F∂p- h - ® m¬ apgp-h≥ kn\n-a-°m-cp-sSbpw {]iv\߃ sIm­≠p-\-S-°p-∂Xv Fs‚ Xebn-em-Wv. B Xebv°IØv Im≥k¿ hcp-sa∂v Bcv Nn¥n-°m≥?'' AXn-\nsS ]{X-°m¿ ]Xnsb hnh-ca-dn-™p-Xp-S-ßn. kn\n-am-cw-K-Øp≈ Hcmfpw F¥v tcmK- a m- s W- ¶ n¬Ø-

98 Nostalgia I September 2013

At±lw Bip-]-{Xn-bpsS CS-\m-gn-I-fn-eqsS t]mIp-tºmƒ t{Smfn-bn¬ ikv{X-{In-bbv°v sIm≠­p-t]m-Ip∂ tcmKn-Iƒhsc, "tZbv, C∂sk‚v ' F∂pw-]-d™v s]mßn-t\m-°p-∂Xv I­≠n-´p≠-v­. £oWn-X-\m-sW-∂-Xvt]mepw hI-h-bv°msX H∏w-\n∂v t^mt´m-sb-Sp-°m≥ NmSn-∏p-d-s∏-Sp-∂-h-scbpw ImWm-dp≠-­v. s∂bpw AXv ]pd-Ø-dn-bmsX {i≤n°m-dp≠-­v. kn\n-a-bn¬ am¿°-‰n-Snbpw ]ns∂ tdmfp-I-sfm∂pw In´n√ F∂nß-s\-bp≈ \qdm-bncw `b-ß-fmWv AXn\p ]n∂n¬. tcmK-hm¿Ø ]pdØp-t]m-Ic - p-sX∂v Poh-\° - m¿s°√mw I¿i\ \n¿t±iw \¬In-bn-cp-∂p. ] t£, C∂-sk‚ns‚ Xocp-am\w adn®m-bn-cp-∂p. tcmK-amWv AXv ]d-bmw, AXv ]d-bp-∂-Xn-s\¥m? hnfn-®-h-tcmsS√mw At±-lw-Xs∂ hnh-c-߃ ] d-bp-∂Xv F{Xtbm XhW tI´n-´p≠-­v. B shfn-s∏-Sp-Ø-em-bn-cp∂p At±l- Ø ns‚ tcmK- Ø n- \ p- t \- s c- b p≈ c­≠m-asØ hnP-bw. Hcp-]m-Sp-t]-cpsS {]m¿∞-\-Iƒ At±lsØ tXSn-sb-Øn. F{Xtbm t]

cpsS Bflm¿∞-amb kvt\lw Xs∂ hebw sNøp- ∂ p≠­v F∂ Adnhv Hcn-°¬°qSn Bfl-hn-izmkw h¿≤n∏n-®p. ]gb Iq´p-Im¿ ]ecpw tXSnsb-Øn. tcmK-Øns‚ Hm¿Ω-t]mepw C√m-Ø-a-´n-emWv ]ns∂ kwkm-cw. CSbv°v Hcp-Zn-hkw sN∂-t∏mƒ _meyIm-e-kp-lrØv _me-N-{µ-\p≠­v apdnbn¬. s]m´n-®ncn ImcWw B¿°pw izmkw-In-´mØ Ah-ÿ. ]g-b-Ime hnIr-Xn-If - mWv hnj-bw. kvIqƒX-am-iIƒ, _nkn-\kv XpS-ßn-bX - ,v ]q´n-b-Xv, BsI D√m-k-a-bw. CXn-\nsS ]pkvXI-c-N-\bpw Xncp-Øpw, AXv thsdsbmcp ]cn-]m-Sn. Rm≥ sN∂m¬, ] {X-{]-h¿ØI CsXm∂v hmbn-®p-t\m°v F∂p-]-d™v Xcpw.


bw. thZ-\-sb-Sp-°ptam F∂ Bi-¶bn-em-bn-cn°pw km[m-cW GXp tcmKnbpw. ]t£ At±lw tNmZy-ap-b¿Øn, ""Fs‚ F√p s]m´n- ° m≥ ]mc sIm­ ≠p- h - ∂ n- ´ pt≠­m ? C∂- s k‚ ns‚ \ s´√p s]m´n® ]mc F∂v AXn\v t]cn-´mtem? F∂m¬ AXv Beokv tee-Øn¬]n-Sn®v ho´n¬ ht®m-fpw.'' At±lw Bip-]{- Xn-bpsS CS-\m-gn-If - neqsS t]mIp-tºmƒ t{Smfn-bn¬ ikv{X{In-bbv°v sIm≠­p-t]m-Ip∂ tcmKnIƒhsc, "tZbv, C∂-sk‚ v' F∂pw-]d™v s]mßn-t\m-°p-∂Xv I­≠n-´p≠-­v. Nne¿ AXn-\nsS samss_¬ Iyma-dbn¬ ]S-sa-Sp-°m-\p≈ X{X-∏m-Sn-emIpw. £oWn- X - \ m- s W- ∂ - X v t ]mepw hI-h-bv°msX H∏w-\n∂v t^mt´msb-Sp-°m≥ NmSn-∏p-d-s∏-Sp-∂-h-scbpw ImWm-dp≠-­v. Fs‚ apJØv t£m`w \nd-bp-tºmƒ kmc-an√ F∂ a´n¬ At±lw Nncn-°pw. Ign-bp-∂{X F√mh-tcmSpw kl-I-cn-°p-Ibpw sNøpw. AΩ-bpsS {]kn-U‚ v F∂ \ne-bn¬ At∏mgpw kn\n-am-°m-cpƒs∏sS ASp∏-ap-≈-h-sc√mw {]iv\-]-cn-lm-c-Øn\v At±-l-Øn-s\-Ø-s∂-bmWv hnfn-®ncp-∂-Xv. {]iv\w kZm-Nmc hnj-b-amsW-¶n¬ Rm\pw Beokv tN®nbpw kv{Xo]£ hmZn-I-fm-Ipw. hgn-hn´v \ S°p-∂h - s - c-sb√mw _ln-jvIc - n-°Ww F∂p-X-s∂-bmhpw Rß-fpsS hmZw. kln-sI´v HSp-hn¬, ""Rm≥ thsd t]mIp- ∂ n- √ s√m \o AXp- t \m- ° nbm¬t∏mtc'' F∂mhpw AΩ-bpsS {] kn-U‚ns‚ \ne-]m-Sv. ""Hm, \n߃°v hb-km-bnt√, Bcp Hcp-Zn-hkw sN∂p-t\m-°p-tºmƒ ] hcm≥? B t]Sn-sbm∂pw F\n-°n-√.'' gb Imc- W - h - ∑ m- s c- t ∏mse BsI tN®nbpw hn´p-sIm-Sp-°n-√. Aß-s\-bIºn-fn-∏p-X∏v ]pX®v Xe-bn-semcp ßs\ NnIn-’m-°mew kt¥m-ja - mbn sI´pw-sI´n I´n-en¬ N{aw ]Sn™v IS-∂p-t]m-bn. At∏m-tgbv°pw A¿_pCcn-∏p≠-­v. apJ-ØmsI Kuc-hw. apdn- Z-sØ-°p-dn®v In´m-hp∂ _p°p-Ifpw bn-emsI au\w. Ft¥ F∂ a´n¬ hnh-c-ßfpw ]Tn®v Beokv tN®nbpw Rm≥ tkmW-‰ns\ t\m°n. ""]\n'', acp-a-Iƒ civanbpw Hcp tUmIvS-td-‰n\p tkmW‰pw Kuc- h - Ø n¬ ]d- ™ p. ]‰p-∂{X hnh-c-߃ tiJ-cn-®n-cp-∂p. C°pdn Nncn h∂Xv F\n- ° m- W v . AXp-sIm-≠ ­ mWv amtam{Kmw Dƒs∏sS Im≥k¿, Iotam-sX-dm∏n Fs∂ms° ap≥Iq´n Im≥k¿ Xncn-®-dn-bm-\p≈ ]d-™m¬ t]m ]p√v! F∂ a´n-en- ]cn- t im- [ - \ - I ƒ°v Beokv tN®n cn-°p∂ Bfm-Wv, ]\n F∂p tI´- Hcp-sº-´-Xv. Ign™ G{]n¬amkw t∏m- t g(- k - X y- Ø n¬ At∏mƒ ]\n H∂mw-Xo-bXn "ag-hn-√-g-In¬ AΩ'h∂n-´n-√, hcp∂ em©-\-tb-bp-≈p.) bpsS BZy- t ÃPv t jm jm¿P- b n¬ apJhpw IpØn ho¿∏n®v Ah- i - X - Hcp-ßp-∂p. tcmKw ]q¿Æ-ambn amdn bn-en-cn-°p-∂-Xv. c‡-Ønse Iu≠­v F∂ Dd∏v tUmIvS¿ \¬In-°-gn-™p. Ipd-bp-tºmƒ ]\n hcnI Cu NnIn- H∂mw-Xo-bXn CsXm∂v BtLm-jn’-bv°nsS kzm`m-hn-I-am-Wv. Iu≠­v ®p-I-fbmw. h√msX Ipd-™m¬ c‡w Ib-t‰-­≠n- B Xocp- a m- \ - Ø n- \ n- S - b n- t e- ° mWv h-cpw. F√m-Øn-t\mSpw ]q¿Æ-k-l-I-c- tUm.kpa- b psS Is­-≠ Ø- s e- Ø n- b Ww. Zp¿hm-in-bn√, ISpw-]n-Sp-Ø-an-√. Xv . Beokv tN®n- b psS amtam- { KmIu≠­v IqSn ]\n hn´v ho≠­pw Bfv an¬ sNdn-sbmcp s]m´v. Xosc, Xosc Djm-dm-bn. \s´-√n¬\n∂v t_m¨amtcm sNdp- X v . amk- ß tfm h¿j- ß tfm _tbm-]k v n°v kmºn-sf-Sp-°p∂ ka- th­≠n-hcpw km[m-c-W-K-Xn-bn-¬ Cu

s]m´n-\p-≈n-ep-≈Xv Im≥k-dm-sW∂v Is≠­-Øm≥. Beo-kvtN®n Im≥k¿ k¿P≥ tUm. Nn{X-Xm-c-bpsS ap∂nse- Ø n. Ign- b p- ∂ {X efn- X - a mbn hnh- c - a - d n- b n- ® p. C∂- s k‚ v t N´s‚ tcmKw amdn- b - X ns‚ kt¥m- j - Ø nem-bn-cp∂ tN®n Fs∂ sI´n-∏n-Sn®v H‰-°-c-®n¬. ""CXv Bfv kln-°q-√. BfvsS h∂v amdn-b-tX-bp-≈p, At∏mtg°pw Zm ho≠­pw. F¥m ssZhw Rß-tfm-Sn-ßs\!'' BeokvtN®nsb tN¿Ø-W-®p-]n-Sn-®-t∏mƒ Fs‚ a\knepw B hm°p- I - t f- b p- ­≠ m- b n- c p∂p-≈p, ""CsX¥m Cßs\?'' tUm. Nn{X-Xmc kam-[m-\n-∏n-®p. ""C{X-t\ctØ I≠­p-]n-Sn-®n-t√, A\p-{K-l-amsW∂v Icp-Xq.'' A\p-{K-l-am-sW∂v tN®n Icp-Xntbm F∂-dn-bn-√. ho´n¬ sN∂v hkv { X- ß fpw B`- c- W - ß - fpsa√mw B¿s°ms° sImSp- ° - W sa∂v hn¬∏{Xw Fgp- X p- I - b mWv tN®n sNbvX-Xv. C∂-sk‚ vtN-´s‚ apJ-Øp-ap-­≠m-bn-cp∂p ]ncn-ap-dp-°w. ]t£ Xocp-am-\-߃ s]s´-∂m-bn-cp∂p. jm¿P-bnse tjmbv°v FØn√m-sb∂v Adn-bn-®p. G‰hpw ASpØ Znhkw k¿Pdn \n›bn-®p. apgp-h≥ ka- b hpw At±- l - h p- a p-≠ ­ m- b n- c p∂p `mcy-bvs°m-∏w. hfsc t\ctØ Is­≠Øm-\m-b-Xp-sIm≠­vIotam-sX-dm∏n th­≠n-bn-cp-∂n-√. BZysØ tjm°v AS-ßn-bt- ∏mƒ Ccp-hcpw ]gb t^mante°pXs∂ aS-ßn. ""C\n Hcmƒ°pam{Xw A¿_pZw h∂p F∂p]-d™v s]mß®w ImWn-°n-√-s√m. A°m-cyØnepw Fs¥mcp s]mcpØw F∂t√ ]d-bq.'', ""C\n-bnt∏m Beo-kn-s\bpw Bƒ°mcv {]kw-Kn-°m≥ hnfn-°pw. Fs‚ {]kw-K-sams° tI´v ]Tn-®ph-t®m, D]-I-cn-°pw.'' Fs∂ms° ] d- b p- t ºmƒ Beo- k v t N®n ]d- b pw, ""tZ, Iotam sNbvXt∏m t]mb apSnsb√mw Xncn-®p-h-cp-∂p≠-v­. ]s≠­ms° \c® apSn-bm-bn-cp-∂p. Cs∏m IdpØp Npcp≠­ apSn- b m- W v . Ieym- W - k - a - b sØ-t∏m-se.'' DS≥ adp-]-Sn-bp-sa-Øpw, ""Ct∏m, ]g-b-t]m-se-b-√, jq´nw-Kn\p hnSm≥ Chƒ°v t]Sn-bm, Rm\ßv sNdp-∏-am-bn-t∏m-bnt√! Hcp t_mUnKm-Un-s\bpw Iq´nbm hnSp-I. Fs‚ I¿Ømth, C\n Ch- s \\n F∂msbm- s °bm ]d- ™ p- s Im- S p- ° m≥ t]mIp-∂-Xv.'' KoXm-RvP-en-bn-eqsS C∂-sk‚ v Xncn®p-h-cp-tºmƒ Hcp \Ss‚ Xncn-®p-h-chv am{X-a√ AXv. Hcp-]m-Sp-t]¿°v hnP-bØn-te°v \S-∂-Sp-°m-\p≈ Bfl-hnizmkw IqSn-bm-Wv B aS-ßn-h-chv ] I¿∂p-\¬Ip-∂-Xv. Nostalgia I September 2013

99


IY

D

®- t \- c - Ø mWv s]¨Ip´n \K- c Øn¬ _�n- d - ß n- b - X v. ]me°m- ´ p- \ n∂v cmhnse ]pd- s ∏- ´ - X mWv. A©p-a-Wn-°q¿ bm{X. \Kcw s]¨Ip- ´ n°v A]- c n- N n- X am- b n- c p- ∂ p. BZy- a m- b mWv ChntSbv°v hcp-∂-Xv. \√ BƒØn-c°v

hn.-B¿. kp[ojv

100 Nostalgia I September 2013

A\p- ` - h - s ∏- ´ p. shbn- ‰ nw- K v d q- a n¬ Hgn™ Hcp s_©n¬ s]¨Ip´n Ccp-∂p. ho≠pw Ahƒ sk¬t^mWn¬ B \º-dn¬ hnfn-®p. A∏p-dØv kzn®v U v Hm^v dnwKv Bh¿Øn- ® p. s]¨Ip´n BsI ]cn- { `m- ¥ - b m- b n. ho≠pw ho≠pw Ahƒ B \º-dn¬


{ian- ® p- s Im- t ≠bn- c p- ∂ p. GXp\nanj hpw A∏ p- d Ø v B {] n b- s ∏ ´ i_ Zv w tIƒ°m-s a∂ Dd-t ∏m-s S. Ahƒ°v \∂mbn Zmln-° p-∂p-≠ mbn-c p-∂ p. ]s£ sXm´p≈ SoÃmfn ¬ t] mbn N mb IpSn- ° mt \ m {^qS à v m- f n¬\n∂ v Pyqkv hmßn Ign- ° mt \ m D ≈ a \- � m- ∂ n [yw Ahƒ°v D≠­mb - n-√ . Bfp-Is - f-√ mwXs∂ kwi-b-Z rj Sv ym t\m°p- ∂ Xp-t ]mse tXm∂n. F{Xbpw s] s´∂ v Abmƒ ChnsS FØn-t ®cp-s a∂ {]Xo-£-b n¬ Ahƒ B \º-d n¬ XpS-s c-Xp-S sc hnfn-® p-s Imt≠­b - n-cp-∂p. kabw H∂p-c ­≠p aWn°q¿ Aßs\ \oßn-t ∏m-b n. A∏p-dØv Hcp s_©n¬ as‰mcp s]¨Ip-´nbpw CtX-t]mse Bsctbm {]Xo-£n®v a\-�n¬ \nXy-ap-{Z-bmbn amdnb \º-dn¬ hnfn-®p-sIm-t≠­-bncn- ° p- ∂ p- ≠ m- b n- c p- ∂ p. Ah- s fbpw kzn® U v v Hm^v F∂ ImX-c-i _ Zv w ] cn- { `m- ¥ bpw \ncm- i m- ` - c n- X - b p- a m°n-a m-‰ n-b n-cp-∂p. D®-t \-c Øv Ahƒ h∂n-d-ß n-b Xv IÆq-c n¬\n-∂.v A]cn- N n- X - a mb \K- c - Ø n¬ A]- c n- N nX-c mb a\p-j y¿°n-S-b n¬ kt¶mNn-® n-c n-∏ mW v Ah-f pw. H∂p-c ≠­p aWn- ° q- d mbn AtX Ccn- ∏ m- W .v CSbv°v H∂v aq{X-s am-gn-°-W-s a∂p tXm∂n tSmbve-‰ n¬ t]mb-t ∏mƒ at‰ s] ¨Ip- ´ nsb Ah ƒ I­≠ ncp-∂ p. c≠p-t ]-c p-s Sbpw IÆp-I ƒ ]c-k v]cw CS-™ n-c p-∂ p. F∂m¬ c≠p-t ]cpw ]c-k v]cw Adn-b m-Øh- c m- b n- c p- ∂ p. Adn- b m- Ø - h - c m- s W¶nepw Ah¿ XΩn¬ Adn-tb-≠ h-c mWv. ImcWw Ah¿ ImØn-cn-°p-∂ Xv Hcm-s f-Øs - ∂-b m-W.v t^m¨sam-gn-Ifn¬ Ipcp-ßn-∏ nSn™ lrZ-bh - p-a mbn c≠­v\K-cß - f - n¬\n∂v Cu \K-cØ - ntebv°v FØn-t®¿∂ Ccp-]-Xp-h-b�p≈ c≠­vs]¨Ip-´ n-I ƒ. BZysØ s] ¨Ip´n Xpjm-c . _ nsSIv hn Zym¿∞n- \ n . A `n- \ - b Ønepw \rØ-Ø nepw \√ hmk-\bp-≈-h ƒ. ho´n¬ aq∂p s]¨Ip-´ nI-f n¬ aqØ-h ƒ. A—\pw AΩbpw kzc-t ®¿®-b n-e-√ . F∂pw Ie-l wX- s ∂. Akz m- c kyßfn ¬ \n ∂pw c£-s ∏-S m≥ HmSn-h-∂ n-c n-°p-I-b m-W v Ahƒ. c­≠ m-a sØ s]¨Ip´n ImhyKw- K . t] cn- t e- X p- t ] mse D≈n ¬ Ihn-Xb - psS In∂m-ca - p-≈h - ƒ. _n.-F . CwKvfo-j n\v Ah-k m-\-h ¿j-a m-W .v ]co£ Fgp-X n-°-g n-™-t X-b p-≈ p. A—-\ n-√ , AΩbpw Hc-\p-P-\pw. AΩ Iqen-∏-W n°v t]mIp-∂ p. ho´nse ÿnXn Zp�-la - m-W.v IS-_ m-≤y-XI - ƒ Hcp-] mSv hcp-Ø n-s h-®n-´mWv A—≥

A]-cn-Nn-X-amb \K-c-Øn¬ A]-cn-Nn-X-cmb a\p-jy¿°nS-bn¬ kt¶m-Nn-®n-cn-∏mWv Ah- f pw. H∂p- c ≠­p aWn°q- d mbn AtX Ccn- ∏ mWv . CSbv ° v H∂v aq{Xsam-gn-°-W-sa∂p tXm∂n tSmbv e - ‰ n¬ t]mb- t ∏mƒ at‰ s]¨Ip-´nsb Ahƒ I­≠n-cp-∂p.

ac- W - Ø n- t e°v t]mb- X v . _meyØn¬Øs∂ Pohn-X-Øns‚ ASn-tb‰-hƒ c£ tXSn h∂n-cn-°p-I-bm-Wv. B {Sm≥kvt]m¿´v _kv Ãm≥Uns‚ shbn-‰nwKv dqan¬ c≠v Zni-I-fn-en-cp∂v Ah¿ ho≠­pw ho­≠pw samss_-en¬ {ian-®p-sIm-t-≠ ­ bn-cn-°p-∂p. 9495958137.

t^m¨sh-® p. adp-]-Sn-°mbn ImØp\n-∂-tX-bn-√.

C\n Xncn- ® p- t ]m- I n- s √∂ \ne - ] m- S n- e mWv c≠p- t ]- c pw. \∂mbn hni-°p-∂p≠-­v. ho­≠pw tSmbve-‰n¬ t]mbn hcp-tºmƒ Ccp-hcpw At\ym\yw t\m°n sNdp-Xm-sbm∂p Ccp-h-c p-s Sbpw Abm-f p-a m-b p≈ Nncn- ® p. Xpjmc Imhy- K w- K - b psS _ ‘ w t ^ m ¨ h g n a m {X- a m- W v. ASpØv sN∂n-cp-∂p. t]cp tNmZn-®p. tkmjy¬ s\‰vh ¿°v hgn ]cn-N-b- hoSv tNmZn-®p. Bsc-bmWv ImØnam-b n. \º-dp-I ƒ ssIam-d n. ]ns∂ cn- ° p- ∂ - s X∂v tNmZn- ® p. c­≠ p- t ] cm∏-I ¬ t^m¨hn-f n-b m-b n. It≠­- cpw Hcp {^­≠ ns\ F∂v adp- ] Sn Xocq F∂ \ne-bn-e m-bn. ImWm-\ mbn ]d-™p. Hcp-]mSv t\cm-bt√m ChnsS h∂n-c n-° p-I-b m-W .v ]t£ BfpsS Ccn-°pt∂? {^≠­vF¥m hcmtØ? hotSm sXmgn¬ÿm-]-\ tam H∂p-a-dn- tNmZy- Ø n\v c­≠ p- t ]cpw kXyw bn-√ . Cu \K-c-Ø n¬ Xma-k n-°p-∂p, ]d- ™ p, kzn®v Hm^v. ho´n- s eBƒ B¿°n-s SIv‰ v BWv, hb�v Øm≥ C\n sshInt√? C√, Xncn-®p Ccp-]-s Øm-º Xv F∂p am{X-a-d n-b mw. t]m- I p- ∂ n- √ . kXyw ]d- ™ p. CSncmhn-s e-b mWv Xpjmc Bsf hnfn- ap-g-°-Øn-se-∂-t]mse c≠­p-t]cpw ®p- ] - d - ™ - X .v Rm ≥ ]pd- s ∏- S p- ∂ p, \Sp-ßn-bXv Bcpw I­≠n-√. BfpsS F\n°v C\n ]nSn-® p-\ n¬°m-\ m-h n-√ , \º¿ 9495958137 F∂p I≠­v CcpAhnsS FØn-b n´v Rm≥ hnfn°mw. h¿°pw Xe Id- ß n- b Xv BscmAXp-I-g n-™ mWv Imhy-K wK hnfn- s°tbm I≠­p. H∂p-c≠ ­ v kv{XoI-fn¬ ®- X v. R m ≥ h cp- ∂ p ≠ ­v F \ n ° v h∂v Ah-cpsS apJØv sh≈w Xfn-®pIt≠Xo-c q. ]d-™-] mtS Ccp-h cpw W¿Øn. kwi-bm-kv]-Z-amb \ne-bn¬ Nostalgia I September 2013

101


IY am-bmWv Rm≥ Ah-tcmSv ]d-™-Xv. `mcybpw c≠v Ip™p-ß-fp-ap-s≠∂ Imcyw am{Xw ]d-™n-√. C\n kw`hn-°m-\n-cn-°p-∂-Xn-s\-°p-dn®v henb D¬°-WvT-bn-emWv Rm≥. Rm\p-≠m°nb Cu IY-bn¬\n∂pw F\n°v C\n c£-s∏-Sm-\m-hn-√. `mcy-sbbpw Ip™p-ß-sf-bp-tam¿°p-tºmƒ c£s∏t´ Xocq. IY-bn¬\n∂pw ]pd-ØpNm-Sm-\p≈ D]m-b-ß-sfm∂pw A{X s]s´∂v Fs‚ c£-bvs°-Øp-∂p-an-√.

Fs∂ tXSn-bmWv Xpjm-cbpw Imhy-Kw-Kbpw h∂p-tN¿∂n-cn-°p∂-Xv. shdp-samcp t\c-tºm-°n-\pth­≠n Rm≥ XpS-ßn-sh-®-Xm-Wn-Xv. AXv Cß-s\-sbmcp Ah-ÿ-bnte°v FØn-t®-cp-sa∂v hnNm-cn-®tX-b-√. Xpjm-c-sbtbm Imhy-Kw-Ksbtbm Rm≥ I­n-´n-√. s^bvkv_p-°n¬t]mepw Ah-cpsS Nn{X-ß-fn-√.

c ≠ v s] ¨ Ip- ´ n- I ƒ F ∂- d n ™ v t]meo-kp-sa-Øn. C\n ]dbmw Cu IY-bp≠-m-°nbXv Rm\m-Wv. Fs∂ tXSn-bmWv Xpjm- c bpw Imhy- K w- K bpw h∂ptN¿∂n-cn-°p-∂-Xv. shdp-samcp t\ctºm-°n-\p-th≠n Rm≥ XpS-ßn-sh®-Xm-Wn-Xv. AXv Cß-s\-sbmcp Ahÿ-bn-te°v FØn-t®-cp-sa∂v hnNm-cn®-tX-b-√. Xpjm-c-sbtbm Imhy-Kw-Ksbtbm Rm≥ I≠n-´n-√. s^bvkv_p°n¬t]mepw Ah-cpsS Nn{X-ß-fn-√. "Nm‰¬’ag- b n¬ Ipfn¿∂- t ∏mƒ R߃ Atßm- ´ p- a n- t ßm´pw hnfn®p. Xpjm-c-tbbpw Imhy-Kw-K-sbbpw IqSmsX thsd s]¨Ip-´n-I-fp-ambpw Rm≥ CXp-t]m-ep≈ _‘w D≠m-°nbn-´p≠-v. Ch¿ Ctßm´v ]pd-s∏-Sm≥ XpS-ßp-tºmƒ th≠ F∂v ]d-bm≥ F\n°p Ign-™n-√. Xpjmc ht∂ms´ F∂v Rm≥ hnNm- c n- ® p. Imhy- K wKbpw ]pd- s ∏- ´ - t ∏m- g mWv kwK- X nbpsS Kuchw t_m≤y-s∏-´-Xv. Htc-kabw c≠p-t]¿°pw BXn-Yy-a-cp-fm≥ Akm- ≤ y- a m- b - X p- s Im- ≠ mWv Rm≥ kzn®v Hm^v sNbvX-Xv. Fs‚ t]cpw tPmenbpw \º-dp-sa√mw kXy-k-‘-

102 Nostalgia I September 2013


STARK.Tvm.5042

Exclusive tour packages

Authentic Ayurveda

❚ Comprehensive MICE facilities

Over 30 properties across the beaches, backwaters, hill stations, wildlife sanctuaries and islands of Kerala

www.ktdc.com

Bolgatty Palace | Lake Palace | Mascot Hotel | Samudra | Water Scapes| Ayur Village | Aranya Nivas | Tea County | Bolgatty Island Resort | Marina House | Tamarind Easy Hotels | Budget Hotels

A seamless experience of Kerala. Offered only by the Official Host.

Book online & get discount

Central Reservations, KTDC Hotels & Resorts Ltd., Mascot Square, T hiruvananthapuram 695 033, Kerala Phone: +91-471-2316736 Email: centralreservations@ktdc.com

❚ ❚


sken{_n‰n tjm∏nwKv

tjm

∏nw-Knse s\mÃm ƒPnb Fs∂ms° Xe-s°-s´-gpXn ] d-™p-Xp-S-ßn-bm¬ Fs‚ Imcy-Øn¬ AsXmcp _vfm°v B‚ v ssh‰v kn\na- t ]mse Bbn- t ∏m- I pw. ImcWw... B Imcyhpw Imc-W-hp-sams° \ ap°p ]ns∂ ^vfmjv_m-°n¬ ]d-bmw. XpS°w Fs‚ kz¥w ssìKp-cphns‚ C≥s{Sm- U - £ ≥ kot\mSp IqSn-bm-°mw.

ko≥ H∂v. IeymWw Ign™v Rm≥ apwss_bn- t e- s °- Ø nb BZy- Z n- h - k - ß ƒ. H∏-ap≈ t{Smfn-_mKv \ndsb Iptd {U-�p-Iƒ. ]pXp-s∏-Æt√ Hcp- ] mSp t h j - ߃ tht­≠ . ]e- b n- S Øpw Un∂¿]m¿´n- I ƒ, R߃ ]pXps∏Æpw sN°\pw am{X- a m- b p≈ Hu´nw- K p- I ƒ F√m- Ø n\pw tht≠­ Hcp ]pXp- t am- S n. Aßs\ ]pXnb ho´n¬ sN∂-]mtS {U�p-Iƒ Hmtcm∂mbn Rm≥ ASp-°n-b-Sp°n hbv°p∂p. sshIp- t ∂cw Un∂- d n\v GXv sXc-s™-Sp-°Ww F∂ I¨^yq-j\ - nen-cn-°p-tºmƒ Zm hcp-∂p, B sshIpt∂cw apX¬°v ]ns∂ Ct∂mfw Fs‚ ssì Kpcp- h mbn kzbw ÿm\- t a- s ‰- S pØ alm≥˛ kt¥mtj-´≥, Fs‚ `¿Øm-hv. samØ-Øn¬ {U�p-I-sf√mw Hcp t\m´w t\m°n. IqSp-X¬ Btem-N-\-s°m∂pw kabw If-bmsX Hcp hn[n-sb-gp-Øv, ""CXn¬ HscÆw t]mep-an√ ^mj\-_nƒ F∂p ]d-bm-\m-bn.'' slm! Rm≥ \n∂ \n¬]n¬ sR´n, NΩn... (sse\n¬ thsd Fs¥m-s°tbm hm°p-IƒIqSn tN¿°m- \ p≠-­v. ]t£ Ct∏mgpw B kw`-h-tam¿Øm¬ hm°p-I-sfms° am™p-t]m-Ipw.) ]nt‰- Z n- h kw kt¥m- t j- ´ s‚ H∏w tjm∏nw- K n- \ n- d - ß nbt∏mgmWv B Ia‚ ns‚ Bgw a\-kn-em-b-Xv. apwss_-bnse ^mj≥ t_m´n-°p-Ifnse ssì F\n°p ]cn-N-b-s∏-SpØn-Ø-cp-I-bm-bn-cp∂p kt¥m-tj-´≥. A]mc {U�v sk≥kp≠­v I£n-°v. Iptd {_m≥UUv {U�p-Iƒ A∂v

104 Nostalgia I September 2013

Ct∏mƒ G‰hpw ASpØ tjm∏nwKv HmW-Øn-t‚-Xm-Wv. aI≥ kmbn°v, Nß-\m-ti-cn-bn¬ kt¥m-tj-´s‚ A—\pw AΩbv°pw, ]ns∂ Fs‚ A—\pw AΩ-bv°pw, AXpw Ign™v R߃°v. Hmtcm-cp-Ø¿°p-ap-≈Xv icocw sXc™v sXc-™mWv FSp°p-∂-Xv. tNcp∂ If¿, CjvS-s∏-Sp∂ ssì, ]pXnb ^mj≥ CsXm-s°bmWv {i≤n-°p-I.

Love @

first


ight S

\hym \mb¿ t^mt´m: IÆ≥kqcPv

Nostalgia I September 2013

105


sken{_n‰n tjm∏nwKv

106

sXc- s ™- S p- Ø - p - X - ∂ p. {Sb¬ dqanseØn Ah Hmtcm-∂mbn C´p-t\m°n-b-t∏mƒ F\n-°msI hnkva-bw. icn°pw Fs¥mcp am‰w F∂v I¨ap∂n¬ ImWp-tºm-gp≈ hnkva-bw. _n√v sNøm≥ ImØp-\n¬°p-tºmƒ Rm≥ ]d- ™ p, ""Hmtcm {U�pw icn°pw \√ `wKn-bp≠-v­.'' kt¥m- t j- ´ ≥ shdpsX kv t \ltØmsS H∂p Nncn- ® m¬ t]mtc. AXn-\p-]-Icw Ka-bn-semcp adp-]-Sn. ""I≠­p-]-Tn-°v. F\n°v Kw`oc ske£≥ sk≥km-Wv.'' Rm≥ In´nb ka-bØv knIvk-d-Sn-®p, ""AXp \qdp iX-am\w kXyw. Fs∂ skeIvSv sNbvX-t∏mtg AXp sXfn™-Xt√?'' B s]m´n-®n-cn-bn¬ Ub-temKv AhnsS \n¿Øn- b m¬t]m- t c. AXym- h iyw hn°‰v sXdn-°m≥ ]mI-Øn¬ Rm≥ ASpØ Ub- t emKv tjm´v IqSn t N ¿ Ø p , "" ] t £ k t ¥ m - t j ´m, Fs‚ ske-£≥ sk≥kv A{X- t ]mcm At√?'' R߃ c≠­p- t ]cpw Hcp- a n- ® mWv B¿Øp-Nn-cn-®-Xv. AXm-bn-cp∂p Rßsfm-cp-an-®p≈ BZy tjm∏nw-Kv. AhnSw-ap-X¬ C∂p-ht- c°pw F\n°v F¥p hmß-W-sa-¶nepw kt¥m-tj-´-\p-­≠mbmte ]‰q. Hmtcm∂pw c­≠p-t]cpw tN¿∂v sXc-s™-Sp-°p-I-bmWv coXn. ]t£ Ahn-sSbpw ssìKp-cp-hn\v Nne Nn´- s bm- s °- b p≠-v­. AXm- b Xv F¥mWv hmßm≥ t]mIp-∂Xv F∂p ap≥Iq´n Xocp-am-\n-®n-cn-°-Ww. Cd-ßptºmtg tNmZyw hcpw, ""Cs∂¥m th­ ≠Xv? kmcn-tbm, Npcn-Zmtdm? Km{KmtNm-fntbm?'' "kmcn' F∂mWv DØcw sImSp-ØsX-¶n¬ ]ns∂ A∂v AtX hmßq. ""kmcn t\m°n- b n´v F\n- ° n- j v S mbn- √ , \ap°v Npcn- Z m¿ t\m°mw'', Fs∂m∂pw {Sm°v amdm≥ ]‰n-√. A∂v F{X IS-bn¬ Ib-dn-bn-d-ßn-bmepw icn hmßp-∂Xv kmcn Xs∂-bm-hpw. Ct∏mƒ G‰hpw ASpØ tjm∏nwKv HmW-Øn-t‚-Xm-Wv. aI≥ kmbn°v, Nß- \ m- t i- c n- b n¬ kt¥m- t j- ´ s‚ A—\pw AΩbv°pw, ]ns∂ Fs‚ A—\pw AΩ-bv°pw, AXpw Ign™v R߃°v. Hmtcm-cp-Ø¿°p-ap-≈Xv icocw sXc™v sXc-™mWv FSp°p-∂-Xv. tNcp∂ If¿, CjvS-s∏-Sp∂ Nostalgia I September 2013

ko≥ c≠­v XpS-°-°m¿ sN∂p-s]-Sp∂ k¿°m¿ \qem-am-e-Iƒ ImcWw iºfw IrXy-ambn In´mØ Imew. H‰-a-I-fmbn [\y F∂ Rm≥. ssì, ]pXnb ^mj≥ CsXm-s°bmWv {i≤n-°p-I. ssZhm-\p-{Klw F∂v Xpd-∂p-kΩ - X - n-®p-sIm≠­vAt∏msgms° Rm≥ Hm¿Ωn°pw hne-sbgp-Xnb SmKv t\m°msX {U�p-Iƒ sXc-s™-Sp-°pI F∂ `mKy-Imew F\n°p In´n-bt√m F∂v. ChnsS \ Ωƒ BZyw ]mXn ]d-™p-\n¿Ønb _vfm°v B‚ v ssh‰v ^vfmjv_m°v ImesØ sIm­≠p-h-cmw.

h¿j- ß ƒ°p- a pºv Imbw- I p- f sØ sNdnb hmS-I-ho-Sv. A—\v A∂v XmcX- t ay\ sNdnb k¿°m- c p- t Zym- K w. AΩbpw DtZym-K-ÿ. ]t£ XpS-°°m¿ sN∂p-s]-Sp∂ k¿°m¿ \qemam-e-Iƒ ImcWw iºfw IrXy-ambn In´mØ Imew. H‰-aI - f - mbn [\y F∂ Rm≥. (A∂p kn\n-ab - n-se-Øn-bn-√, \ hy F∂ t]cp-an-√.) F√m am-khpw A©mw-Xo-bXntbmSSp- ∏ n- ® mWv A—\v iºfw In´p- I . iºfw In´p∂ Znhkw sshIp-t∂cw R߃ aq∂p-t]-cpw-IqSn tjm∏nw-Kn\n-d-ßpw. Imbw-Ip-f-amWv A∂sØ Ip™p-a-\-knse alm-\-K-cw. BZyw Ib- d p- ∂ Xv ap´- ° - S - b n¬.(- A - h n- S wap-X¬ XpS-ßp∂p Km¿ln-I-_-P-‰nse RmWn-t∑¬°-fn. Cd-®n, ao≥, ap´ F∂o AwK-ß-fp≈ t\m¨sh-Pn-t‰dn-b≥ `£y-h-kvXp-°-fpsS enÃn¬ G‰hpw hne-Ip-d™ AwK-amWv ap´


sken{_n‰n tjm∏nwKv

F∂-XmWv Cu ap´-°S hnkn-‰ns‚ Imc-Ww.) F√m amkhpw ImWp∂ kmdpw tN®nbpw tamfpw F∂ kvt\ l-tØmsS IS-°m-c≥ sXc-s™-SpØv U_nƒ a™-°pcp D≈ hº≥ap-´Iƒ I®n \nc-Ønb t_mIvkn-em°n Xcpw. F√m amkhpw 30 ap´ hoXw. AXm-bn-cp∂p A∂sØ coXn. ap´°-S-bn¬ \n∂n-d-ßn-bm¬]ns∂ t\ sc t_°-dn-bn-te-°m-Wv. Hcp ]m°‰v ImUv_dn \´okv, AXmWv iº-fZn-h-ksØ Fs‚ alm-k-t¥m-jw. ]ns∂ ]^vkv, sFkv{Iow Aßs\ Fs¥-¶n-ep-sams° A—≥ hmßn-Øcpw. C∂pw AΩ ]d-bm-dp≠­v \´okv hmßn-Ø∂v A—≥ tNmZn-°pw, ""C\n- s b¥m tamƒ°p th­≠ Xv ? '' Fs‚ ÿncw DØcw ""H∂pw th­ ≠—m'' F∂m-bn-cn°pw F∂v. ]mhw A—s‚ ssIøn¬ ss]k C√s√m F∂ Icp-X¬ B sIm®p-{]m-b-Øn¬ F\n-°p-≠ ­ m-bn-cp-∂-s{X.

k-bn-√s√m F∂p Icp-X¬ ImWn°p∂ kz`m-h-sams° Rm≥ ad-°pw. ap∂n¬ InS-°p-∂-Xn¬ G‰hpw hneIq-Snb DSp-∏v. AXmWv ssIøn-se-Sp°p-I. DZm-l-c-W-Øn\v 200 cq]-bpsS ]® DSp∏v, 250 cq]-bpsS \oe DSp-∏v, 300 cq]-bpsS ]p≈n DSp∏v F∂n-ßs\ aqs∂Æw ap∂n¬ h∂m¬ Rm≥ 300 cq]-bpsS ]p≈n DSpt∏ FSp-°q. Fßs\ Xe-bn-ep-Zn® Nn¥-bm-sW-∂dn-bn-√, \√ DSp∏v F∂p ]d-™m¬ hne IqSnb DSp∏v F∂m- b n- c p∂p At∏m-sgms° [mc-W. Fs‚ DSp∏p Ign-™m¬ ]ns∂ A∏q∏\pw AΩq-Ωbv°pw {Us�-Sp-°pw. Imbw- I pfw I¬]\m {U�kmWv A∂sØ hkv{X-°-S. AhnsS In´p∂- X n¬ sIm≈m- h p∂ Hcp kmcn AΩbv°pw FSp-°pw. So®-dmbXn\m¬ AΩbv°v Iptd kmcn thWw. scm°w ]Ww sImSpØv I¬]-\-bn¬ \n∂v kmcn hmßm-s\m∂pw Ft∏mgpw ]‰n√. sI´p-I-fp-ambn ho´n¬ hcp∂ sN´n®n-am-cp-am-bmWv AΩbv°v kmcn hmßens‚ ]‰p- ] - S n. Npcp- ß nb Uu¨ t]bvsa‚ v ]qPyw iX-am\w ]en-i. sNdnb C.- F w.sF F∂v Ct∏mƒ hº≥ Krtlm- ] - I - c - W - ° - S - I ƒ ] ckyw sNøm-dn-t√. B G¿∏mSv ]t­≠

A°m-eØv Hcp h¿j-Øn¬ c­≠p ]pØ- \ p- S p∏v F∂- X mWp IW- ° v . HscÆw \n›-b-ambpw HmW-Øn\v, as‰m∂v ]nd-∂m-fnt\m D’-h-Ønt\m Aßs\ thtd-sX-¶nepw hnti-j-°metØm Hs° Bbn-cn-°pw. HmW- ° m- e Øv IS- b n¬ sN∂m¬ G‰hpw BZyw Fs‚ DSp-∏ns‚ ske£-\n-te-°mWp t]mhp-I. AhnsS ] t£ apºv t_°-dn-bn¬\n∂v ss]

\S-∏m°nbncp-∂-h-cm-bn-cp∂p Ch¿. Cu ]d™ kuI- c y- ß ƒIq- S msX kuP\y tlmwsU-en-h-dn, tabvUv Sp Hm¿U¿ AYhm \Ωƒ ]d-™p-sImSp-Øp-hn-Sp∂ km[\w ASpØ XhW FØn-°pI XpSßn Kw`oc I®-hS kq{X-hn-Zy-Is - f√mw Ah¿ At∂ ioeam-°n-bn-cp-∂p. ]t£ I¬]-\-bn¬ \n∂p hmßp∂ kmcn F∂- X ns‚ Ka H∂p-th-sd. B Ka-bmWv HmW-

108 Nostalgia I September 2013

t°m-Sn-bpsS ]In-´p-X-s∂. Aßs\ R߃s°√mw hmßn-°-gn™v C\n A—\v F∂p ]d-bp-tºmƒ, "C∂n\n ]‰n- √ , kabw t]mbn' F∂ XcØn¬ Fs¥-¶nepw sXmSp-\ymbw ] d™v A—≥ Hgn-bpw. bYm¿∞-Øn¬ At∏m-tg°pw A—s‚ ssIøn¬ ] Ww Xo¿∂n-´p-­≠m-hpw.

ko≥ 3 AsXms° _v f m°v B‚ v ssh‰v Imew. C\n ASpØ ko\n¬ kw`h-߃ Iptd-°qSn If-dn-em-Wv. IYm- ] m- { X- \ n- c - b n¬ Hcm- f pw- I q- S n. Fs‚ A\n- b ≥. A—\v Iptd {] tam- j - s \ms° In´n Db¿∂ iºfw, AΩbv ° pw iº- f w. Aßs\ tjm∏nwKv Iptd- ° qSn Kw`o- c - a m- b n. DSp-∏n-s\-hn´v Rm≥ Npcn-Zm¿{]n-b-Ønte°p IS-∂p. A—≥ F√m Znh-khpw sshIp-t∂-cß - f - n¬ t_°-dn-bn¬\n∂p kv\mIvtkm X´p-IS- b - n¬\n∂p s]mtdm´tbm Hs° hmßn-h-cp-∂Xpw AXp ImØn-cn-°p-∂Xpw ioe-am-bn.

C\n ko≥ 4 kn\n-am-°mew kn_n- k m- d ns‚ kn\n- a - b psS HUoj\p t]mIm-\mbn Rm≥ ASp-Øp≈ Hcp tN®n-bpsS Po≥kn´v t^mt´m

FSp-ØXpw AXn¬ ske-£≥ In´nb- t ∏mƒ AtX tN®nbpsS AtX Po≥kpw tSm∏p-an´v kn_n-km-dns\ ImWm≥ t]mbXpw kn\n- a - b n¬ kPo-h-am-bXpw Hs° Iptd-tbsd ] d™ IY. kn\n-a-bn¬ Xnc-°p-I-fpsS Ime-am-bn-cp∂p ]n∂o-Sv. ^mj≥jq-´pIƒ, Ahm¿Uv NS-ßp-Iƒ, Um≥kv t{]m{Km-ap-Iƒ F√m-Øn\pw ]pXnb {U�v, B`-c-Ww, ta°-∏v, sNcp-∏v.


]t£ Bkz-Zn®p tjm∏nw-Kn-\mbn \S-°m≥ A°meØv kabw In´n-bn-cp-∂n-√. kn\n-a, \rØw, ]T-\w, A—\pw AΩbpw A\n-b\pw Iq´p-Imcpw _‘p-°fpw Hs°-bp≈ kzIm-cy-temIw CXn-s\√mw kabw Is­≠Øp-∂-Xn-\n-Sbn¬ tjm∏nw-Kp-IqSn Xncp-In-°-b-‰m≥ km[n-°p-am-bn-cp-∂n-√. Aßs\ tImÃyqw Unssk-\¿ kXo-i≥tN-´s\ A°mcyw ]q¿W-ambn G¬∏n-®psIm-Sp-Øp. kXo-i≥ tN´-s\-°p-dn®v ]d-bp-tºmƒ Hm¿a-bn¬ hcp∂Xv Fs‚ {U�p-I-tf-°mƒ A—s‚ {U�vtIm-Un¬ kmbn hcp-Ønb am‰-am-Wv. ]m‚ vkpw AXym-hiyw eqkv j¿´pw ÿncw thj-am-°nb A—s\ Hcn-°¬ \n¿_-‘n®v Po≥kv CSp-hn-∏n-®p. A£b XrXo-bt- ]m-sebp≈ h√ Znh-ktam aplq¿Øtam at‰m Bbn-cpt∂m Ft¥m A∂v . BZyw `b- ¶ c NΩ- e nem- b n- c p∂p A—≥. ]t£ AXn¬∏ns∂ Po≥kv BsI-sbmcp lcw-t]m-se-bm-bn. Po≥kpw Ip´n-j¿´p-amWv CjvS-thjw. Ct∏m Fs‚ aI≥ kmbn-°p-´s‚ j¿´p-Iƒ FhnsS-sb-¶nepw InS-°p-∂-Xp-I≠-­m¬ AΩ Ifn ]d-bpw, ""aS-°n-h-t®-°mw, As√-¶n¬ A—-s\-Sp-Øn-´mtem!'' A—-\n-t∏mƒ {_m≥UUv j¿´p-I-fpsS Kw`oc If£≥X-s∂-bp≠-v­. AΩbv°p]t£ A—s‚ CØcw {_m≥Uv t\m´-sam-∂p-an-√. kmcn AtX-bp≈p t\m´w. AXp Iq\w-Xd t]msemcp Ip™n-{Km-a-Ønse H‰-apdn-°-S-bn¬ \n∂m-sW-¶nepw icn, t]mØo-kv, \√o-kv, B¿ Fw.-sI.hn XpS-ßnb h≥ tjm∏p-If - n¬ \n∂m-sW¶nepw icn AΩ kmcn sXc-s™-Sp-Øn-cn-°pw. ""Znhkhpw Hmtcm kmcn hmßn-°m≥ Ign-™m¬ Blm kt¥m-j-ambn'' F∂-Xm-Wv A—≥ kmbn-°p´s‚ j¿´v Ia‚n\p _Z-embn AΩbv°p sImSp-°p∂ X´v. C{X-sbms° ]d-bp-tºmƒ GXp s]¨Ip-´n-bp-tSbpw G‰hpw \of-ta-dnb tjm∏nwKv A\p-`-h-ambn Xocp∂ Ieym-W-tjm-∏nw-Kn-s\-°p-dn®pw ]d-tb≠-­-X-t√. Fs‚ Imcy-Øn¬ kwKXn t\sc Xncn-®m-Wv. G‰hpw Ipd™ ka- b - Ø n- \ p- ≈ n¬ Ieym- W - k mcn sXc- s ™- S pØ s]¨Ip´n Fs∂mcp ]´-ap-s­-≠¶n¬ AXv F\n-°p-In´pw. AXp ko≥ A©v.

F∂v. kt¥m-tj-´≥ X∂Xv kz¿W-\n-dØ - n¬ sk¬^v {]n‚p≈ Pb-e-£van-km-cn. CXp c≠­pw IqSmsX Ieym-W-°m-esØ Hm¿Ω-bp-ambn as‰mcp kmcn IqsS-bp≠­vFs‚ tiJ-c-Øn¬. kt¥m-tj-´-\p-am-bp≈ hnhmlw GXm≠­v Xocp- a m- \ - a m- b - I m- e w. GtXm Xan- g v k n\n-a-bpsS jq´n-emWv Rm≥. F≥tK-Pvsa‚ v hcp-tºmƒ DSp°m-\mbn sNss∂ \√o-kn¬ \n∂v Rms\mcp kmcn-sb-Sp-Øp. tIm^o-{_u¨ \nd-Øn¬ s{_mt°Uv t_m¿U-dp-≈, Fs∂ Gsd tamln-∏n® Hcp kmcn. ]t£ Ieym-W-hm¿Ø ]{X-ßsf√mw ^vfmjv\yq-km-°n-b-Xn-s‚-t]-cn¬ F≥tK-Pvsa‚ v henb NS-sßm-∂p-am-°msX Ccp-`m-K-sØbpw A—≥am¿ tN¿s∂mcp

ko≥ A©v, sIm®n ioam-´n Ieq¿ tKmIpew I¨sh≥j≥ sk‚- d n¬ Hcp Ahm¿UvZm-\-N-S-ßv. Gg-c-tbmsS Ahn-sS-\n∂v Xnc°n-´n-dßn A—\pw Rm\pw ioam-´n-bn-se-Øp-tºmƒ kabw 7.45. IS-b-Sp-°p-∂-Xn-\p IjvSn®v Ac-a-Wn-°q¿ _m°n. Ahm¿Uv \ni-°mbn DSpØ kmcn ioam-´nbpsS {Sb¬dq-an¬t]mbn amdn Hcp Po≥kpw tSm∏pw C´p ]pd-Øp-h-∂-t∏m-tg°pw A—≥ At©m Btdm kmcn sXc- s ™- S pØv am‰n- h - ® n- c p- ∂ p. ]®, \oe If-dp-Iƒ ]mSn√ F∂v Xd-hm-´n¬\n∂v t\ctØ \n¿t±iw In´n-bn-´p≠-­m-bn-cp-∂-Xn-\m¬ Nph-∏v, Hmd-©v, sadq¨, aP¥ F∂n-ßs\ At©m Btdm \nd-ßtf sXc-s™-Sp-°m≥ Ign-bp-am-bn-cp-∂p-≈p. aP-¥-bmhpw kmcn F∂-Xm-bn-cp∂p Fs‚ Nn¥. {U�v amdn Rm≥ ]pd-Øp-h∂p, BZysØ kmcn Hmd©v skbn¬kv tKƒ Fs∂ DSp-∏n-®p-t\m-°p-∂p. th≠­. B kmcn Hu´v. c­≠mw-kmcn ]n¶njv aP¥ DSp-Ø-t∏mƒ, Hm Hsc-Sp-∏p-an-√. AXpw Hu´v. aq∂mw-kmcn sshs‚-Uv˛ Mm Ipg-∏-an-√, am‰n-h-®p-t\m-°mw. \mem-asØ kmcn Nph-∏v. sIm≈mw, ]mbv°v sNbvtXm-fq. F√mw-IqSn ] c-am-h[n 20 an\n-´v. F∂m-se¥m C∂pw ]ecpw tNmZns®-Øm-dp≠-v­, ""B kmcn FhnsS \n∂m-sW-Sp-ØXv?''

hm°p-d-∏n-°epw aplq¿Ø-ap-d-∏n-°epw am{X-ambn Npcp-ßn. Fs‚ \√okv kmcn HSp-hn¬ thdm-cp-sStbm Ieym-W-Øn-\pSpØ kmcn-bmbn amdn. IeymW B`-c-W-ß-fpsS Imcy-Ønepw CXp-X-s∂-bmWv IY. tPmkvtIm-bn¬ \n∂p apsºm-cn-°¬ tamlw tXm∂n ]Wnbn® Nph-∏p-\m-K-]-S-am-e, Sn-_nCk-Un¬\n∂pw I­-≠]mtS F\n-°nXp thWw F∂ imTy-Øn¬ hmßnb Ipµ≥sk‰v `oa- b n¬\n∂v Unssk≥ sNbv s X- S p- ∏ n® kc- k z- X n- a m- e , Aßs\ Iptd ame-Iƒ apºp hmßn-bXv D­≠m-bn-cp-∂p-sh¶nepw Ieym-W-Øn-s\-∂pw-]-d™v B`-c-W-sa-Sp-ØXv kXyNostalgia I September 2013

109


sken{_n‰n tjm∏nwKv

Øn¬ Xnc-°p-Im-cWw IÆpw ]q´n-bm-W.v ae-_m¿ tKmƒUn-te°p sN∂v BZyw ssIøn¬ In´nb Iptd hf- I - s f- S pØv ssIøn¬ ASp- ° n. ame- I ƒ Iptd \of- Øn-\-\p-k-cn®v ASps° sk‰m-°n. Aßs\ B`-cW-sØ-c-s™-Sp∏v s]s´∂p Xo¿∂p. hnhm-l-k-Zym-k-a-bØv sk‰pw ap­≠pw Bbn thjw amdp-tºmƒ CSm-\mbn \h- c - X v \ - ° √p ]Xn- ∏ n® sN´n- \ mSv ssS∏v Iptd B`-c-W-ßfpw sXc-s™Sp-Øp. F≥tK-Pvsa‚n-\mbn hmßnb kmcn-bpsS KXn-bm-bn-cp∂p AXn\pw. A∂sØ Xn°pw Xnc°pw Hs°-bmbn AXns‚ Imcyta ad-∂p-t]m-bn. Ieym-Wt- ^m-t´m-bn¬ ImWp∂ B ameI-sf°msf√mw {]nb-¶-c-amb as‰mcp ame-bp≠­v Fs‚ If-£-\n¬ C∂v . BZysØ hnhm-l-hm¿jn-I-Zn-\-Øn¬ kt¥m- t j- ´ ≥ X∂ k¿ss{]kv Kn^v‰v˛ sNΩ-Æq¿ Pzt√-gvkn¬\n∂v {]tXyIw Xøm-dm-°n-∏n® tNm°¿ssS∏n-semcp henb sk‰v. BZyw AXpI≠-­-t ∏mƒ kt¥mjw, Aº- c ∏v F√mw tN¿∂ kΩn-{i-hn-Im-c-am-bn-cp∂p. C{Xbpw henb ame Rm\n-´m¬ Fß-s\-bp-≠ ­ mhpw Fs∂mcp Aº-c∏pw. ]t£ Hcp h\nXm Ahm¿Uvss\‰n\v AXn-´-t∏m-gt√ IY amdn-b-Xv. AhnsS h∂-h¿s°√mw Adn-tb≠-X ­ v CsX-hnsS \n∂p hmßn F∂-Xm-bncp-∂p. Fhn-sS-\n∂p hmßn F∂-X√ tNmZyw Bcp hmßn F∂- X mWv Fs∂s‚ adp-]-Sn-bpw. F∂n´v \hy F¥mWv Xncn®v k¿ss{]kv Kn^v‰v sImSp- Ø Xv F∂Xv IY tIƒ°ptºmƒ kzm`m-hn-I-am-bp-­≠m-hp∂ adptNm-Zyw. Hcn- ° te Hcp j¿´v k¿ss{]kv Bbn hmßpI F∂ A_≤w ]‰n-bn-´p-≈p. kvt\lw sIm≠­p-]-d-

bp-I-bmWv `mtcy, C\n Cu kmlk- Ø n\p t]mI- c pXv F∂ ktµ-ihp- a mbn B ]okn- t ∏mgpw CSmØ \ne- b n¬ Ae- a m- c - b n- s e- h n- s Stbm D≠­v. kt¥m-tj-´s‚ AØcw Nne ^mj≥ \n¿_-‘-_p-≤n-Iƒ Ct∏mƒ aI≥ kmbn- ° p- a p≠- ­v. tImf- d p≈ Soj¿´n-Sn-√, shdpw j¿´v sk‰m-sW-¶n¬ Nne \nd-߃ ]mSn-√, {_m≥Up-I-fpsS t]cp- I ƒ BsIbpw ImWm- ] m- T w. Aß-s\-b-ß-s\. CØ-hW F\n°v HmW-t°mSn Unssk≥ sNøp-∂Xv Aa≥ Fs∂mcp Unssk-\-dm-Wv. kt¥mtj-´\pw Rm\pw tN¿s∂mcp Unssk≥ Bibw ]d- ™ p- s Im- S p°p-∂p≠-v­. kt¥m-tj-´\pw AXns‚ am®nwKv {U�v . AΩ- b psS kmcn

Fs‚ {]nb tjm∏nwKv Hu´v s e- ‰ n¬ H∂mb tkm®n¬ \n∂v . A—\v ] Xn- h p- t ]mse knUn {_m≥Uv j¿´v. A—\v BZysØ knUn j¿´v \¬InbXv kt¥m-tj-´-\m-Wv. C∂n-t∏mƒ knUn j¿´p-I-fp-sS-Xs∂ Hcp anI® If-£-\p-­≠mhpw A—s‚ ssIøn¬. AX-ßs\ ASp-°n-b-Sp°n hbv°ptºmƒ Fs‚ a\- k n¬ ]g- s bmcp Nn{Xw sXfn-bpw. Imbw-Ipfw I¬]-\bn¬\n∂v "kabw Gsd-bm-bn, F\n°mbn C\n sXc-bm-s\m∂pw ka-ban√' F∂ Xnc°p `mhn-®p-sIm≠­v ssIøn- e p≈ ]W- Ø n\p apgp- h ≥ _m°n-bp-≈-h¿s°√mw HmW-t°mSn sXc-s™-SpØp Xcp∂ A—s‚ apJw.

Sow s\mÃmƒPnb

• Marketing • Construction • Production • Information technology & • Raw material • Industrial estate & park • Export, Import & Projects Telecommunication (IT & TC)

110 Nostalgia I September 2013


ckapIpf߃

Fgp-¯-\p-I-c-Whpw

A\p-c-W-\hpw sNm∆-√q¿ IrjvW≥Ip´n

sNm∆√q¿ IrjvW≥Ip´n

112 Nostalgia I September 2013


]p

ssh°w apl-ΩZv _jo¿, F≥.-hn. IrjvW-hm-cn-b¿, sshtem-∏n-≈n, IS-Ω-\n-´, Aø-∏-]-Wn-°¿, ]n. `mkvI-c≥, Ip™p-Æn-am-jv, kpIp-am¿ Ago-t°m-Sv, Un.-kn. Ing-t°-ap-dn, tImhn-e≥, Fw. IrjvW≥\m-b¿, Hf-∏-aÆ... C°m-esØ HmW-∏-Xn-∏p-Iƒ°v \jvS-amb kmln-Xy-Im-c-∑m¿. Hcp-Im-eØv HmW-∏-Xn-∏pI-fpsS Xe-s°-´n-s\m∏w tN¿Øp-h-bv°p-am-bn-cp∂ Cu alm-flm-°fpsS krjvSnIƒ Hcn-°¬IqSn teJ-\-ß-fmbpw Ihn-X-I-fmbpw IY-I-fmbpw sIm­≠ph-cnI km[y-a-√. Aß-s\-bmWv sNm∆-√q¿ IrjvW≥Ip-´n-bpsS Fgp-Ø\p-I-c-WsØ s]mSn-X-´n-sb-Sp°pI F∂ Bi-b-ap-Zn-®-Xv. HmW-∏-Xn-∏ns‚ Hcp-Im-esØ kº-∂-Xsb Fgp-Ø-\p-I-c-WØn-eqsS R߃ Ah-X-cn-∏n-°p-I-bm-Wv.

Xp-a-W-hm-´n-bpsS ]p∂m-c-aWw Fs∂ms° ]d-bp-∂X - p-t]m-se, ]pXpa aW-°p∂ Hcp Bi-b-am-bncp∂p AXv; t]mcm, AsXmcp AXntam-l - h p- a m- b n- c p- ∂ p. AXn- { ]- i - k v X cmb kmln- X y- I m- c - ∑ m¿ Fgp- X p- ∂ Xp- t ]m- s e, Ah-cpsS ssiensb ] Zm-\p-]Zw A\p-I-cn®v Fgp-Xp-I. A{Xtb-bp≈p kwK-Xn. Ah-c-dn-bm-sX, Ah-c psS kΩXw tNmZn- b v ° m- s X, Ah-cpsS t]cp-h®v teJ-\-ßfpw IhnX-Ifpw Fgp-XpI! kwKXn Akmcw IS∂ ssIøm-Wv. F∂mepw H∂p ]co£n-®p-t\m-°n-°qtS? HØm¬ HØp... F¥p ]d-bp∂p? Ft∂mSv BZy-ambn Cßs\ tNmZn®Xv tImgn-t°mSv at\m-c-a-bn¬ RßfpsS \yqkv FUn-‰-dm-bn-cp∂ tXmakv tP°- _ v km- d m- b n- c p- ∂ p. AXns‚ ]›m-Øew Cßs\: h¿jw 1984. tamkvtIm-hn-\-Sp-Øp≈ ss_°-∂q-cn¬ \n∂v, "tkmbqkv' F∂ hnfn-t∏-cp≈ D]-{Klw hnt£-]n-b° v m≥ tkmhn-b‰v bqWn-b≥ Xocp-am-\n-bv°p∂p. temI-cm-jv{S-ßsf D¬°-WvTbpsS apƒap-\-bn¬ \n¿Øn-b, Ncn{X-{]-kn-≤-amb hnt£-]-Ww. ]{X-ßfn-emb ]{X-ß-fn-sems° CXp-am-{Xam-bn-cp∂p apJy-h¿Ø-am-\w. c≠­p tkmhn-tb‰v _ln-cm-Imi k©m-cn-Itfm-sSm∏w C¥ym-°m-c-\mbn cmtIjv i¿Ωbpw B t]S-IØ - n-ep-≠ ­ m-bn-cp∂p F∂Xv C¥ybv ° v {]tXy- I n®v {] [m\ hm¿Ø-bm-bn. hnt£-]-W-Zn\w ASp-Øp-h-cpw-tXmdpw hm¿Ø-Iƒ°pw ]ncn-ap-dp-°w. Hmtcm Znh-k-tØbpw ]{X- ß ƒ Ht∂m- S n- ® p- t \m- ° n- b m¬, tkmbqkv _ln-cm-Im-i-Øn-tebv°p BtcmSpw tNmZn- °msX IpXn- ®p-b ¿∂p Ign™p F∂ {]XoXn! k¿∆{X NqS≥ hm¿Ø-I-fv... B tImem- l - e - Ø n- \ n- S - b n¬ HcpZn- h kw \yqkv FUn- ‰ ¿ tXmakv tP°_v Ft∂mSv tNmZn-bv°p∂p: ""\ΩpsS {]i-kvX-cmb kmln-Xy-Imc-∑m-cpsS Hcp kwLw at\m-c-a-bv°pth≠­n ss_°-∂q-cn¬ t]mbn Cu hnt£-]Ww dnt∏m¿´v sNøp-I-bm-sW¶n¬, Ah¿ Fßn-s\-bmWv Fgp-XpI F∂v sNm∆-√q-cn-\v H∂v ]co-£n-®pt\m-°n-°qtS? Ah-cpsS t]cp h®v Ah-sc-gp-Xp-∂-Xp-t]m-se...'' ""Atøm! Rm≥... Rm≥ Fgp- X nbm¬ A{X- b v ° - ß - S v . .. AXpw AhcpsS t]cv h®v...'' ""sNm∆-√qcv hnNm-cn-®m¬ Fgp-Xm≥ ]‰pw... F\nbv°p \√ Dd-∏p≠v.'' Hcp ck-Øn-\p-th≠n Rm≥ CS-bv°nSbv°v Fgp-Xn-bn-cp∂ Nne ]mc-UnIfpw Cuc-Sn-Ifpw hmbn-®n-´p-≈X - p-sIm-­

≠mhmw At±lw B ss[cyw X∂-Xv. F∂m¬ kXyw ]d-bs´: at\m-ca - b - n¬ hcp∂ Hmtcm hm¿Ø-bnepw AXns‚ Ah-X-c-W-Ønepw a‰p ]{X-߃°v A\p-I-cn-bv°m≥ tXm∂p∂ ]pXpa thW-sa∂v \n¿_-‘-ap≈ tXmakv kmdns‚ B t{]m’m-l\w Fs∂ Bthiw sIm≈n- ® p. Aßn- s \- b msW-¶n¬ Hcp ssI t\m°p-I-Xs∂ F∂v Rm\pw a\�n-ep-d-®p. ]ns∂, DuWnepw Dd-°Ø - nepw cmhpw ]Iepw F\nbv°p CXp-am-{X-ambn hnNm-cw˛ Fgp-Ø-\p-I-c-Ww. Hcp kmºn-fn\v ssh°w apl-ΩZv _ jo¿ Fgp-Xp-∂X - p-t]mse Hcp teJ\w Xøm-dm°n \yqkv FUn-‰sd ImWn-®p. AXp hmbn-®Xpw Fs∂ sI´n-∏n-Sn®-`n-\-µn-®p-sIm≠­pw s]m´n-®n-cn®pw At±lw ]d™p: ""CXp hmbn- ® m¬ _jo¿ Fgp- X nb- X √ F∂v _jo- d n- \ pt]mepw ] d-bm≥ ]‰n-√... km[\w D{K≥...'' kwKXn Ivfn°mhpw F∂v Dd-∏mb ÿnXnbv°v thsd Nne kmln-Xy-Imc-∑m-cpsS cN-\-Ifpw thW-sa-∂mbn tXmakv km¿. F¶n¬ Bsc-sb√mw A\p-I-cn-bv°Ww F∂v Rm≥ a\�nen´v Iq´m\pw Ingn-bv°m\pw XpS-ßn. F√m-h-tcbpw A\p-I-cn-bv°m-\m-hn-√. ]e-cp-tSbpw ssien A\p-I-c-W-Øn\v hg- ß n- √ . Rm≥ Ccn- b v ° p- t ºmgpw \S-°p-tºmgpw InS-°p-tºmgpw kz]v \ w ImWp-tºm-gp-sams° BtemNn-®p, Bsc-sb√mw A\p-I-cn-°Ww? At∏m-gmWv, A∂p-hsc F\n-bv°pXs∂ Adn- ™ p- I q- S mØ Hcp ] c-am¿∞w Fs∂ hnkvabw sIm≈n®Xv: ]e-cp-tSbpw Nnc-]-cn-Nn-X-amb ssien, AXm Fs‚ a\�ns‚ sX°n\n-bnepw hSp-°n-\n-bnepw ssIsIm´n-°-fn-bv°p∂p! Ah-cpsS cq]hpw `mhhpw hm°p-If - psS khn-ti-jX - bpw Rm≥ hy‡-ambn Adn-bp∂p! ]ns∂, kwKXn Ffp-∏-am-bn. Fgp-Ø\p-I-cWw F\n-bv°p-Xs∂ lc-am-bn. Hmtcm-cp-Ø-tcbpw a\�n¬ [ym\n®v Fgp-Xn-Øp-Sßpw; Fgp-Xn-°-gn-™m¬ thZn-bn¬ Ah¿ hmbn-°p-∂X - p-t]mse hmbn-®p-t\m°pw! hn.-sI.-F≥ FgpXnb IY-bn¬, At∏mƒ s]‰v ]pd-sØSpØ ISn- ™ q¬°- \ nsb ae¿Øn°m-Wn-®v, hoSns‚ tImem-bbn¬ ] Xp-ßn-\n¬°p∂ t]meo-kp-Im-c-t\mSv X\n Dƒ\m-S≥ Nc-°mb Ip™n-amfp sNmSn®v tNmZn-bv°p∂p: ""]d-bn≥! CXp \nß-fpsS k¥-Xn-b√m-∂p-s≠­-¶n¬ ]d-bn≥... sXmd∂p ]d-bn≥...'' _jo- d n- t \bpw Ago- t °m- S n- t \bpw a‰pw A\p- I - c n- s ®- g p- X nb teJ\w Nostalgia I September 2013

113


ckapIpf߃ tºmƒ {]tXy-In-®pw. ""A\p-I-c-W-am-Wv, Kpcp-ÿm-\o-b-cmb Fgp-Øp-Im¿ t£m`n-bv°c - p-Xv, i]n-°cp-Xv, ipWvTn-sb-Sp-°-cpXv'' Fs∂ms° {]tXyIw A`y¿∞n-®n-cp-∂p-sh-¶nepw Fgp- Ø p- I m¿ Fßn- s \- b mhpw {] Xn- I - c n- b v ° pI F∂v Hm¿Ø- t ∏mƒ icnbv ° pw F\n- b v s °mcp Dƒ`bw D≠­mh - m-Xn-cp-∂n-√. F∂m¬ BZysØ {]Xn- I - c Ww Adn- ™ - t ∏mƒ Rm≥ icnbv°pw {Xn√-Sn-®p-t]m-bn. km£m¬ ssh°w apl-ΩZv _jo-dn-t‚-Xm-bncp∂p B {]Xn-I-c-Ww. tXmakv tP°_n-t\mSv At±lw ]d™p: ""kw`hw ssì! taen¬ at\m- c abv ° v Fs‚ IYtbm teJ- \ tam thW- s a∂p tXm∂p- t ºmƒ sNm∆√q¿ F∂ Aº-e-hm-kn-°p-´n-tbmSv ] d-™m¬a-Xn. {]Xn-^ew F\n-bv°pXs∂ Ab- ° p- I . ]W- a m- b n- ´ p- a - X n, sN°v th­≠...'' \mep-\mƒ Ign-™-t∏mƒ Agot°mSv amjns‚ IØv. Hcp Im¿Un¬ Ip\p-Ips\ Fgp-Xn-bn-cn-°p-∂p. amjv FgpXn: ""CXnen{X am∏v tNmZn-bv°ms\- ¥ n- c n- ° p∂p? \Ωƒ CsXms° Hcp kvt]m¿Svkvam≥ kv]ncn-t‰msS kzbw hmbn®v Btcm- s S- ∂ n- √ msX FSp-t°t≠­?'' Rm\pw tNmZn®v Nncn®p: ""]d-bn≥! F≥.-hn. IrjvW-hm-cn-b¿ A`n-\-µn-®CXp \nß-fpsS IrXn-b-√m∂v ]d-bm≥ Xn-ßs\: ""at\m-ca hmbn-®p. ss_°∂q- c n- t ebv ° v Rm\pw t]mbn- c p∂p Ign-bptam?'' A\p-I-cWw _jo-dnepw Ago-t°m- F∂v Ct∏m-gmWv a\-kn-em-b-Xv...'' Snepw \n∂n-√. ss_°-∂q¿ hnt£- Xnt°m-Sn-b≥amjv ]d™p: ""]mc-Un]- W - s Ø- ∏ - ‰ n, "hnlm- b �n¬ I≠­ I-fpsS DkvXm-Zm-bn-cp∂p kRvP-b≥. hntijw' F∂ Bdp-tImfw Xe-s°- B kRvP-bs‚ ssIsøm∏v \ns‚ ´n¬, 1984 G{]n¬ A©n\v at\m-c-a-]- A\p-I-c-W-Øn-se-hn-sS-sbm-s°tbm {X-Øn¬ A\p-I-c-W-c-N-\-Iƒ h∂p. D≠­vtams\...'' F≥.-hn. IrjvW-hm-cn-b¿, tUm. Fw. Gsd-°psd CXp-t]m-se-Øs∂, tUm. eoem-h-Xn, hn.-sI.-F≥, Fw.-B¿.-_n, Fw. eoem-h-Xnbpw Fw.-B¿.-_nbpw s{]m^. Fw. IrjvW≥ \mb¿(-A- Un.-kn. Ing-s°-ap-dnbpw tImhn-e\pw ∂sØ kmln-Xy-hm-c-^ew s^bnw), A`n-\-µn-®-Xv Hc-\p-{K-l-ambn tXm∂n. tImhn-e≥... F√m-h-tcbpw A\p-I- "Iem-Iu-apZn'bnse {]ikvX ]w‡ncn- ® p. Xo¿∂n- √ . Ihn- I sf Hgn- h m- bm-bn-cp∂ kmln-Xy-hm-c-^-e-Øn¬ °m-\m-hn-√. Fgp-Xn.- ssh-tem-∏n-≈n, s{]m^. Fw. IrjvW≥\m-b¿ FgpXn: Imhm-ew, Aø-∏-]-Wn-°¿, H.-F≥.-hn, "A\p-I-c-Whpw Hcp Ie-bm-Wv. kwiIS-Ω-\n´ F∂n-hsc A\p-I-cn®v Ihn- b-ap-≈-h¿ G{]n¬ A©nse at\m-c-aX-Ifpw Fgp-Xn. H∂pw sR°n-Øp-d- bnse ]mc-Un-Iƒ hmbn-°-s´...' ∏n®v Fgp-Xn-b-X-√, X√n-∏-gp-∏n-®-Xp-a-√. hn.-sI.-F≥ ]Xn-hp-t]mse: ""]qi-Sm, A\m-bm-k-amb Fgp-Øp-X-s∂-bm-bn- C\nbpw ]qiv... \n¿Ø≠-­.. H´pw apjnbn-√...'' cp-∂p. A\p-I-cn-bv°m≥ th≠n A\p-I-cn- Fgp-Ø-\p-I-c-W-Øns‚ c­≠m-asØ bv ° pI ˛ AXp- h - ø , AXp t]mcm Acßv sIm√- Ø p- \ n∂v ]pd- Ø n- d F∂v Rm≥ t\c-sØ-Øs∂ a\�n¬ ßp∂ "Ip¶paw' hmcn-I-bn-em-bn-cp-∂p. Dd- ∏ n- ® n- c p- ∂ p. Hmtcm- c p- Ø - c p- t Sbpw aqt∂m \mtem {]i-kvXsc A\p-Issienbpw coXnbpw khn-ti-ja - mb {] cn®v FgpXn A∂v "Ip¶pa'Øns‚ ] tbm-K-ßfpw a‰pw XpS°w apX¬t° {Xm-[n-]-cm-bn-cp∂ F≥.-hn. IrjvW-hmA\p- I - c - W - Ø n- e p- ­≠ m- h - W w. AXm- cn-b¿°v Ab-®p. At±-l-Øns‚ adp-] bn-cp∂p Fs‚ tamlw. A\p-I-cn®v Sn Cß-s\bmbncp∂p: ""A\p-I-cWw Fgp-Xnb cN-\-Iƒ AXXv Fgp-Øp- hmbn-®p. \∂m-bn-cn-°p-∂p. \me-©mdv Im-cpsS t]cp-h®v {]kn-≤o-I-cn-bv°p- Ihn-I -t fbpw IYm- I r- Ø p- ° - t f- b pw-

]mc-Un-I-fpsS DkvXm-Zm-bn-cp∂p kRvP-b≥. B kRvP-bs‚ ssIsøm∏v \ns‚ A\p-I-c-W-Øn-se-hn-sSsbm-s°tbm D≠­v tams\...

114 Nostalgia I September 2013

IqSn A\p-I-cn®v FgpXn Ab-°p-I. Ip¶p-a-Øn¬ sImSp-°mw...'' AX-\p-k-cn®v Rm≥ FgpXn Ab® A\p-I-c-W-ß-sf√mw Dƒs∏-Sp-Ønbpw Hcp BapJw Iq´n-t®¿Øpw Ip¶p-aØns‚ an\n FUn-j-\mbn F≥.-hn. {]kn-≤o-I-cn-®p. aq∂m- a sØ Acßv at\m- c - a - b psS-Xs∂ {]kn-≤o-I-c-W-amb " ` m j m - t ] m - jnWn'bnem- b n- c p- ∂ p. F∂pw Fs∂ t{]m’m-ln-∏n-®-`n-\µn- b v ° p- I - a m{Xw sNbv X n- ´ p≈ kn. cm[m-Ir-jvW-\m-bn-cp∂p A∂-Xns‚ ]{Xm-[n-]¿. cm[m-Ir-jvW≥ Hcp ]Wn]-‰n®p: A\p-I-c-W-ß-fn¬ Fgp-ØpIm-cpsS t]cv sImSp-Øn-√. io¿jIw am{Xw sImSp-Øp. F∂n´v, ]{Xm-[n-]cpsS "BapJ"Øn¬ FgpXn: ""Bsc-bmWv sNm∆-√q¿ A\p-I-cn-®n´p-≈-sX∂v hmb-\-°m¿ kzbw a\�nem-°-s´. t]cv ]d-bp-∂n-√. F∂n´pw \ ap°v a\�n-em-hp-tºm-gmWv Fgp-Ø\ - pI-cWw k^-e-am-hp-∂-Xv....'' A\p-I-c-W-Øns‚ ASpØ cwK-thZn "at\m-ca'bn¬Ø-s∂-bm-bn-cp-∂p. 1997 HIv t Sm- _ ¿ 19se Rmb- d m- g v N - ∏ - X n∏nse {][m-\-hn-`hw Cu A\p-I-c-Wam-bn-cp-∂p. alm-Ihn A°n-Ø-Øns‚ AXn{]i-kX v a- mb I≠­h - c - pt≠m? F∂ Ihn- X- b n¬ A∂sØ ]mT- ] p- k v X I\n¿ΩmW-im-e-°m¿ \S-Ønb lo\amb sh´n- \ n- c - Ø - e m- b n- c p∂p hnjbw. tUm. kpIp- a m¿ Ago- t °m- S v , am[- h n- ° p- ´ n, hn.- s I.- F ≥, Un.- k n. Ing-t°-ap-dn, tImhn-e≥ XpS-ßn-h-scsbms° A∂-Xn¬ A\p-I-cn-s®-gp-Xnbn-cp-∂p. B A\p-I-c-W-߃°v A∂v A\p-{K-lw-t]mse e`n® BZysØ {]Xn- I - c Ww tImhn- e - t ‚- X m- b n- c p∂p. At±lw ]d™p: ""sNm∆-√q¿ CsXms°t®¿Øv Hcp ]pkvX-I-am-°Ww. F∂n-´Xv kRvP-b\v ka¿∏n-°Ww... hntcm-[-an-s√-¶n¬, Hcp BapJw Rm≥ Fgp-Xn-Ø-cmw...''

hnlm-b-kn¬ I≠ hntijw

tam

kvtIm-hn-\S- p-Øp≈ ss_°∂q-cn¬ \S-Ønb tkmbqkv hnt£-]Ww ho£n-°m\pw dnt∏m¿´v sNøm\pw \ΩpsS {]ap-Jcpw {]i-kvXcp-amb Hcp kwLw kmln-Xy-Im-c∑ - m¿ t]mbn-cp-∂p-sh-¶n¬ Ah¿ Fßs\ Fgp-Xp-am-bn-cp∂p F∂v ]co-£n®pt\m °p-I-bm-Wn-hn-sS. _jo¿, F≥.-hn. IrjvW-hm-cy¿, sshtem-∏n-≈n, ISΩ-\n´, Aø-∏-]-Wn-°¿ F∂n-h-cpsS t]cn¬ sNm∆-√q¿ IrjvW≥Ip-´n. (I- S - ∏ mSv: ae- b m- f - a - t \m- c a 1984 G{]n¬ A©v)


ckapIpf߃ amey-tjhv A©p-t\-chpw \nkvI-cn°p∂ apk¬am-\-m-sW∂p Ncn-{X-]WvUn-X-\mb ]p\-eq¿ cmP≥. ss_°-∂q-cn¬\n∂v ASp-Ø-X-hW BIm-i-tØ-bv°-b-bv°p-∂Xp c≠­p tIc- f o- b - s c- b m- W - t {X. Imen- ° ‰v k¿h-I-em-ime sk\‰v kn≥Un-°‰v AwKXzw hI-bn¬ G‰hpw IqSp-X¬ Sn.-F. hmßp∂ Hcp a{¥n-sb. _lp-a¬k-c-am-hpw, Xo¿®. sXc-s™Sp-∏p-Xs∂ th­≠n-hc - pw. F¶n¬ AXpw ssì!

F≥.-hn. IrjvW-hm-cn-b¿

C

t¥m˛ tkmhn- t b‰v kwbp‡ _ln- c m- I mi Kth- j W ] cn- ] m- S n- b psS D]- { I- a - a m-bn, ss_°∂q¿ tImkvtam-t{Um-an¬\n∂v C∂se \S-Ønb hnt£-]Ww Cu \q‰m≠-n­s‚ A¥y-]-Z-Øn¬ B[p-\n I imkv{X-˛-km-t¶-XnI imkv{X-kn-≤nIƒ Ac-tß-dnb Hcp IqSn-bm-´-am-bn-cp-

kw`-hw- ssì!

ssh°w apl-ΩZv _jo¿

ss_

°-∂q-cnse shSn-s°´p I≠­vC∂p ]pe¿®bv°p t_∏q- c n- s e- Ø n- b - t ∏mgpw ]d- b m≥ tXm∂n: kwKXn ssì. Cubn-sS-bmbn ]pd-tØ-°n-d-ßm-dn-√. F∂m¬ CX-ß-s\-b-√. tamkvtImbv°S- p-Øp≈ ss_°-∂q¿ {Kma-Øn¬ \n∂p≈ hnt£- ] Ww ImWm- X n- c n°- c pXv F∂p {]apJ tkmhn- t b‰v Ncn-{X-Im-c-\mb ]p\-eq¿ cmP≥ ] d-™-t∏mƒ ]pd-s∏-´p. Iq´n\p cmP- t \bpw hnfn- ® p. Ah\n-t∏mƒ t_∏q-cnse Hcp tN¿Wt¶m BW- t √m. AXn- \ m¬ bm{X {^o, tamkvtIm hsc. Ahn-sS-\n∂p ss_°-∂q¿h-sc-bp≈ _kvNm¿÷v ssIbn¬\n-∂m-hpw. t]mIp-tºmƒ BtcmSpw ]d-™n-√. ]d- ™ m¬ ]{Xm- [ n- ] - ∑ m¿ IYbpw t\mhepw teJ-\hpw Fgp-Xm≥ ] d-bpw. H∂pw hsø-¶n¬ Hcp Isضnepw FgpXn Ab-bv°m≥ ]d-bpw. F∂n-´Xp teJ-\w-t]mse sImSp-°pw. Imip Xcn-I-bp-an-√.

116 Nostalgia I September 2013

apºp Rm≥ aq∂p- X cw \mbv ° sf hf¿Øn-bn-cp-∂p. H∂v, AXym-hiyw, hnfn- ® Xpw ]d- ™ Xpw tIƒ°m≥. c≠­v, I≈-∑m-scbpw sIm≈-°m-scbpw It≠S­-Øp-h®v ISn-°m≥. aq∂v, hntijm¬∏-Xn-∏n-te°p IY tNmZn-®p-h-cp∂-hsc am{X-ambn ISn-°m≥. Ct∏mƒ Hcp ]pXnb sFUnb: IØpIƒ Bh-iy-s∏-´p-h-cp-∂-h-sc-am{Xw ISn-°m-\mbn Hcp ]´nsb hf¿Ønbm-se¥v? AXp-t]m-s´, ss_°-∂q-cnse hntij-am-Wt√m hnj-bw. hnt£-] Ww BI-∏msS D{K-am-bn. ImWm≥ am{X- a - √ , tIƒ°m\pw hI- b p- ≠ ­ mbn- c p- ∂ p. ]t£, Hcp Imcy- Ø n¬ A¬∏w FXn¿∏v: _ln-cm-Im-i-tØ°- b - b v ° m≥ C¥y Xøm- d m- ° nb c­≠p-t]cpw lnµp-°ƒ! apk¬am\pw {InkvXym-\nbpw ]pdØv! lnµp-°-sfs°m-≠p­≈ ieyw kln-°-h-øm-ØXp-sIm-­≠mWv Cßs\ sNbvX-sX∂p kpIp- a m¿ Ago- t °mSv ]d- ™ mepw hniz-kn-°m≥ hnj-aw. F∂m¬ Hcm- i zmkw: tkmhn- t b‰v bqWn-b≥ hnt£-]n® kvs{SIvtemhv H∂mw- X cw kXy- { In- k v X ym- \ nbpw

∂p-sh∂p ]d-bmw. {]mNo\ kwkv I rX \mS- I m- ` n- \ b k{º-Zm-bsØ A\p-kva-cn-∏n-°p∂ Cu ss_°-∂q¿ IqSn-bm´w hnNn-{Xamb ]e Ncn-{X-h-kvXp-X-I-fn-te°pw shfn®w hoip-∂p. {In. ]n. HºXmw iX-I-Øns‚ Bcw-`-Øn¬ Imivao¿ cmPyw hmWn- c p∂ efn- X m- ] o- U s‚ a{¥n- b m- b n- c p∂ Zmtam- Z - c - K p- ] v X ≥, cmPm-hns‚ at\m-hn-t\m-Z-Øn-\p-th≠­n Imin-bnse thiy-Isf A[n-I-cn®p cNn-®X - m-Wv "Ip´-\o-aX'sa∂ kwkvIrX- I m- h yw. CXp hmbn- ° p∂ GXp ae-bm-fnbpw IqSn-bm-´-sØ-∏‰n Hm¿Ωn°m-Xn-cn-°-bn-√. Imiv a o- cp- a mbn ss_°- ∂ q- cn\p {] Xy-£-Øn¬ _‘-sam-∂p-an-s√-¶nepw Xriq¿ Pn√-bnse tNe-°-c-bv°-SpØ


ckapIpf߃ ta-g-tØbpw A·n-tlm-{Xn. ss_°∂q¿ {Kma-Øn¬ \n∂p≈ hnt£-]-WØnepw Hcp i¿am-hn\pw Hcp a¬tlm{Xbv°pw ]s¶-Sp-°m≥ Ign-™Xpw Ccp {Kma-ßfpw XΩn-ep­≠mbn-cp∂ Ncn- { Xm- X o- X - I me _‘- ß - s f- b t√ kqNn-∏n-°p-∂Xv?

sshtem-∏n≈n

ssI

sIm- ´ n- b m- S n- ° - f n°

sXss¶-emk \mtYm-Zb-Øn¬Øs∂ Hcn-S-Øv, ""ss]¶-∂n-bq¿ s]cpa ss_°-∂n-bq¿ Hcp-a...'' F∂p ]d-bp-∂-Xn¬\n∂v Cu {]Ir-X-Øn¬ ]eXpw ]Tn-°m-\p-s­≠∂p hy‡w.

118

ss]¶- Æ n- b q¿ {Kma- h p- a mbn ]q¿hIme kº¿°-ap-≠ ­ m-bn-cp-∂p-sh∂p thWw Duln-°m≥. Ncn-{X-{]-kn-≤amb Xr»n-h-t]-cq¿ ]qc-sØ-∏-‰nbpw G‰hpw Ahn-`m-Py-L-S-I-amb shSns°-´n-s\-∏-‰ nbpw G‰hpw B[n- I mcn- I - a mbn ]d- b p- ∂ Xv sXss¶- e mk \mtYm- Z bw F∂ taJ- e - b n- e m- W s√m. H∂n-e-[nIw arK-ßsf Ib‰n ]Xn-t\gp \ne-I-fmbn s]m´n-hn-cn-bp∂ Aan- ´ p- I ƒ \n¿Ωn- ° p∂ Hcp "C´nbm-hXp amWn'sb∏‰n ]d-bp-∂p≠-­v. Cu ]cm-a¿iw A°m-esØ shSns°´p hnZ-Kv[-\mb GtXm C´n-amWn- s b- ∏ - ‰ n- b m- h - W w. tNe- ° - c - b n¬ C∂pw B ]mc-ºcyw s]m´n-hn-cn-bp∂p-­-≠s√m. sXss¶-emk \mtYm-Z-bØn¬Øs∂ Hcn-S-Øv, ""ss]¶-∂n-bq¿ s]cpa ss_°-∂n-bq¿ Hcp-a...'' F∂p ]d-bp-∂-Xn¬\n∂v Cu {]Ir-X-Øn¬ ]eXpw ]Tn-°m-\p-s≠ ­ ∂p hy‡w. A\yYm A[- a - a mbn sX‰n- ≤ - c n- ® n´p≈ AY¿h thZ-Øn¬, k]vX-Z-iImWvUw H∂mw A\p-hmIw Dƒs°m≈p∂ kq‡-߃°p tZhX BZn-Xy\m-Wv. ""ipt{I, k{`m-tPm-kn...'' F∂pXp- S - ß p∂ Ccp- ] Xmw kq‡- Ø n¬ kqcy- t X- P kv ssIh- c - W ta F∂ {]m¿∞- \ - b p≠- v­. kqcy- \ - a - k v I m- c Øns‚ {]m[m\yw G‰-hp-a[ - nIw a\-knem-°n-bn-cp∂ Hcp alm-]W - vUn-X\ - m-bncp∂p bi:ico-c\ - mb ]p∂-ticn \ºn \oe-IWvT i¿a, AXp-t]mse A·n AYhm AXn- c m- { X- Ø ns‚ alXzw shfn-s∏-Sp-Ønb Ipe-]-Xn-bm-W-s√mNostalgia I September 2013

\√m¿I-tf, ss_I-\q¿ {Kma-Øn-\n-∂√nbp’hw? F{Xtbm i¿Ω-am¿, a¬tlm-{X-am¿ ImØp˛ \n¬∏mWp ^n\n- I v k n- s \- t ∏mse Np‰nepw,

DÆm,-\p-Sp-°m≥ hI-bn-√-sb-¶nepw \Ωƒ {`an∏q _ln¿thym-a-ko-a-bn¬. `mc-X-Øn≥ KXn Xmtgm-´p-Xm-s\-s∂m˛ cmtcm- ] Ww shdpw Nmcao \mƒ apX¬! kuc-bq-Y-Øn-\p-a-∏p-d-sa-Øp∂ kvs{S°-tem-sh, amey tj kJm-°tf, CØn-cn-sh-´-Øn¬\n∂pw ]d-∂p-b¿˛ s∂Øm-Øn-S-ß-fn-se-Øn-∏-co-£-W˛ hrØ-ß-f-{Xbpw ]q¿Øn-bm-°o-S-th, Rßfo aÆn¬ \n∂m¿°mw CS-dp-∂˛ awKey i_vZ-tLm-j-߃ apg-°n-Smw.

IS-Ω-\n´

im

t¥, {]im-t¥, {]nb-s∏´ Imt¥, \ap-°n\n i¿Ω-sb-∏‰n ]dbmw; As√¶n¬ a¬tlm-{X-bpsS amlmflyw ]mSmw. Gsd-°\w Xqßp-ao-sb≥ angn-bnepw tNtXm- l cw \ns‚ s]m°nƒ®p- g nbnepw hoWp-a-b-ßp∂ a≤ym-”-kp-µcn ImWpw In\m-°sf sIm√p-sI-t∂mat\! F∂n-´v,

\n¿ØpI hmep≈ ]g-ºp-cm-W-߃ \nt∂mfw tNep≈ ]c-Zq-j-W-߃ \Ω-f-t\ym-\y-sa-Sp-sØ-dnbpw apKv[ ]cn-`-h-߃ ˛ F∂n-´v, Ct∂m-fhpw \Ω-f-dn-bm-Ø, ImWmØ tIƒ°m-sØm-c-Xyp-∂-X߃°p˛ a{]m- ] yamw thyma- J - W v U - ß - f n¬ kuc˛ bq-Y-Øn-\-∏pdw ]q°p∂ au\-ß-fn¬ Hgp-In-sbm-gp-In-s®-∂n-´v, Hcp-Ø-t\bpw ImWn-°msX Imem-Xo-X-amb Imew ImØp-kq-£n-°p∂ kuK-‘n-Iß - sf ]mWn-{K-lWw sNbvXn-´v, iøm-Krlw Xo¿Øv; satømSp sabv tN¿Øv _ln-cm-Imi I\yI aXn aXn-sb-∂m¿Øv ab-ßp-tºmƒ, Xncn-®p-h-cp∂ i¿Ω-sb-∏-‰nbpw a¬tlm-{X-sb-∏-‰nbpw imt¥ \ap-°n\n ]mSmw.

Aø-∏-]-Wn-°¿

t]m

bvh-cn-I a°-tf, t]mbvh-cnI a°-tf, t]mImsX hc-h-Xp˛ akm[yw kJm-°-tf... tl, i¿Ω! lm. _p≤n-Iq¿Ω! \n∂p-Sb i¿Ω-ta˛ R߃ X≥ [¿Ω˛ I¿Ωm]vX tamlw; cmtIi i¿Ω, BIm-i-[¿Ω! tl, a¬tlm{X! Km{Xm-h-c-W-ambv


ckapIpf߃ °p∂p F∂p-am-{Xw. A\p- I - c n- ® Xv Ihn- I - t fmSpw teJI- t cmSpw ImYn- I - t cmSpw Cjv S - t °Sp-sIm­≠√; Cu A\p-I-cWw AhcpsS ssien-Iƒ°p-ap-ºn¬ At±lw ka¿∏n-°p∂ BZ-cm-RvP-en-I-fm-Wv. (F≥.-hn. IrjvW-hm-cn-b-cpsS BapJw Ip¶p-aw1987 BKÃv 23)

]£n-bpsS Zp:Jw ]n. `mkvI-c≥

B

Øoc-s´, R߃X≥ {]m¿∞-\m-kq‡w. a¬tlm-{X-b, √n˛ ∂p \o tlm{X-b√n? AI-e-ß-fn¬, ]ns∂˛ bX-e-ß-fn¬, Ime˛ iI-e-ß-fn¬ au\˛ apS-bp-∂, IpS-bp∂, IS-bp∂ he-b-ß-fn¬ \£{X N{µm¿° IpWvU-e-߃ t]dn˛ \n¬°p∂ I¿Æs‚ Akv{X-ß-fn¬, imkv{X˛ ikv{X-ß-fn¬, ]q¿Æ kXy-ß-fn¬ sImSn-\m-´n-h-cnI; \nßsf IpSn-h®p hcnI; R߃°p bpK-ap‡n Xcn-I.

an

\n˛ Ip¶paw ]q¿Æ-ambpw lmkym-\p-I-c-W-am-Wv. CXnse Ihn-X-Iƒ, Ah-bn¬ t]¿ tN¿Ø Ihn-X-Iƒ Fgp-Xn-b-h-b√; teJ-\-߃ Ah-bn¬ t]¿ tN¿Ø teJ- I ¿ Fgp- X n- b - h - b √; IY- I ƒ Ah-bn¬ t]¿ tN¿Ø ImYn-I¿ FgpXn-b-h-bp-a-√. CsX√mw Fgp- X n- b Xv sNm∆- √ q¿ IrjvW≥Ip-´n-bm-Wv. Ihn-I-fp-tSbpw teJ- I - c p- t Sbpw ImYn- I - c p- t Sbpw ssien-Iƒ At±lw A\p-I-cn-®n-cn-

120 Nostalgia I September 2013

tcm hnjw h®p-W-°n-sbmco \√ ]mcn-Pm-X-Øns\ t\m°n-\n¬t° Fs‚ a\�n¬, h]p-�n-ep-am-bncw an∂¬∏n-W-cp-Iƒ ]m™oSp∂q! ]≠­p Rm≥ I¬∏-S-hn-¶-cn-ep-Ønb kpµ-cn-sbtßm am™p-t]mbn; ]s≠­s‚ c‡w In\n™p \\-s™m-cm˛ a¨X-cn-sbs∂ ad-∂p-t]mbn; ]mSp-hm≥ ]≠­p Rm≥ ssII-fn-te-¥nb HmS-°p-gepw DS-™p-t]mbn; XocmØ thZ\ \n∂p-Xp-Sn-®Xm Cuc-Sn-t]mepw acn-®p-t]mbn! Btcm hnj-ap-e-bq-´n-sbm-co-s®-dp˛

B\bv°pw _p≤n Pohn°pw thWw akvXI anßs\: B\bv°p ]hng akvX-Iw, A]-c\p akvXIw ]pkvX-Iw. ad ad-sb∂p ]d™p ad™q `K-hm≥, Bƒ˛ ad-b-dn-bm-X-Xn¬ hoWq \Ωƒ! B\bv°p tabv°m≥ hncpXp thWw tN\ \Sm\pw Ignhp thWw, B¿°p- s a- f p- ∏ - Ø n- s e- ß n- t \bpw sN∂n˛ ´mfm-hm≥ cmjv{Sobw Xs∂ \√q!

a

]mcn-Pm-X-Øns\ I≠­p-\n¬t° Fs‚ a\�n-se-∏£n hnXp-ºp∂p; ]­≠sاmb-I≥ NØp-t]mbn!

lm- Ihn A°n-Ø-Ø ns‚ I≠­h- c pt≠­m F∂ {]i- k v X - a mb Ihn- X bv ° p ]mT- ] p- kvXI \n¿ΩmW- i m- e - b n- e p≠mb sh´n- a - e ¿Øen¬ Kpcp-X-c-ambn ]cp-t°¬°p-Ibp- ­≠ m- b - s √m. Cu Zpc- ¥ - Ø n¬ \ ΩpsS Nne kmln-Xy-\m-b-I-∑m¿ {] Xn-I-cn-°p-∂-Xns‚ A\p-I-c-W-amWp Xmsg-t®¿°p∂ cN-\-Iƒ. i_vZm-\pI-cWwt]mse Hcp cN-\m-\p-I-c-Ww. Kpcp-Xp-ey-cmb al-Xv{]-Xn-`-Iƒ Cu en‰-ddn anan-{In°p am∏p\¬I-s´. (I- S - ∏ mSv : ae- b m- f - a - t \m- c - a , 1997 HIvtSm-_¿ 19.)

samgn-hn-Øp-Iƒ

XmZriw am IrYm amw

F

a

Ip™p-Æn-amjv \nbv°p th­≠Xp sS‚¬; F\nbv°p X∂Xp s{S≥{U¬! amdn-t∏m-bXp acpt∂m? jm∏p-S-a-bpsS IS-atbm? A√m, Cu Rmt\m, \otbm? Hgn-I-gn-hp-g-hn\p h∂m-ep-Xncpw IXn-cn\p ]Icw ]Xn-cp-I-tfsd!

kpIp-am¿ Ago-t°mSv lm- I hn Imfn- Z m- k - s ‚- t ]mepw Ihn-X, Adnt™m Adn-bm-sXtbm aqfn- s °m≠­p \S- ° p∂ kz`mhw ]t≠ F\n- ° n- √ . F∂m¬ Fs‚ {]nb kvt\ln-X≥ A°n-Ø-Øns‚ I­-h-cpt≠­m F∂ hninjvS cN-\-bnse ]e Cuc-Sn-Ifpw Gsd-°psd At_m[-]q¿∆-amb Hc-h-ÿ-bn¬ Fs‚ a\ kv IqsS-s°m≠­p \S-°m-dp≠-­v. H‰-∏meØp \S-Ønb kakvX tIcf kmln-


H‰-t]-\-bpsS ]I¿∂m-´-߃ sNm∆-√q-cns‚ Fgp-Ø-\p-I-c-W-sØ-°p-dn®v ae-bmf at\m-ca FUn-t‰m-dn-b¬ Ub-d-IvS¿ tXmakv tP°_v s\mÃmƒPn-b-tbm-Sv.

an

an-{Insb C∂v Ie-bmbn AwKoI-cn-®p-I-gn-™p. F∂m¬ kmln- X y- a n- a n{In!!! Fgp- Ø nse ] c- I m- b - { ]- t hiw A{X \n�m- c - a - √ . hmb-\-°m¿°v kp]-cn-Nn-cmb FgpØp-ssi-en-Isf kz¥w t]\-Øp-ºneqsS Hgp-°n-sb-Sp-°m≥ Hcp {]tXyI Ign-hp-Xs∂ thWw. B Ign-hns‚ IY-bmWv sNm∆-√q¿ IrjvW≥Ip´n \S-Ønb kml-k-Øns‚ IY. F√m C¥y-°mcpw tImcn-Ø-cn® Znhk-am-bn-cp∂p 1984 G{]n¬ aq∂v. Hcp `mc-Xo-b≥ BZy-ambn _ln-cm-Im-itØ°p t]mb Znh-kw. djy≥ _ln- c m- I m- i - t ]- S - I - Ø n- e qsS- b p≈ Cu hnt£- ] - W - Ø ns‚ Xøm-sd-Sp∏v amk-߃°p-aptº Bcw`n- ® n- c p- ∂ p. cmtIjv i¿Ω- s bbpw hln-®p-sIm≠­v tkmbqkv Sn˛11 t] SIw ]pd-s∏-Sp-∂Xp dnt∏m¿´p-sN-øm≥ A∂sØ U¬ln _yqtdm- N o^v sI. tKm]m-e-Ir-jvWs\ djy-bnse ss_°-∂q-cn-te-°-b-°m≥ at\m-ca Xocp-am-\n-®p. Ncn- { X- Ø ns‚ BIm- i - Ø n- \ - ∏ pdw C¥y BZy-]m-Z-ap{Z ]Xn-∏n-°p-tºmƒ B BtLmjw ]{X-Øn¬ A∂p-am{X-a-√, ASpØ Znh-k-ß-fnepw sImgp∏n-°t­≠? AXn-\p≈ hgn-Iƒ tXSnb Rß-fpsS Xe-t®m-dn-eqsS km[y-X-IfpsS tdm°-‰p-Iƒ IS-∂p-t]m-bn. lmbv, Hcp Bi-ba - nXm a\-km-Im-iØp h´-an´p ]d-°p-∂p. cmtIjv i¿a-bpsS KK-\-bm{X ImWm≥ \ΩpsS Ipsd kmln-X y-Im-c -∑m¿ ss_°-∂ q-c n¬ FØn-bn-cp-s∂-¶n¬ Ah¿ CtX-∏‰n Fßs\ Fgp-Xp-am-bn-cp∂p? anan{In Hcp Ie-bmbn A∂p tIcf-Øn¬ {]N-cn-®p-Xp-S-ßn-bn-cp-∂n-√. A\p-I-c-W-Øns‚ Cu ]pXp-hgn Ie-

°p-sa∂p a\kp ]d™p. ]t£ Cu kmln-Xy-an-an{In Bsc-gpXpw? s]s´- ∂ mWv hn.- s I.- F - ∂ ns‚ t] cv a\-kn-te°p h∂-Xv. hn.-sI.-F≥. Fgp-Xp-I-bm-sW-¶n¬...! hm°p-Isf am\-tØ°pw Xmg-tØ-°p-an´v ]¥mSp∂ ]ø≥kv AYhm NmØ≥kn\v Cu hnti-j-sØ-°p-dn-®v, a‰p-≈-hsc t]cp-h®v ckn-I-Ø-tØmsS Fgp-Xm\m-hp-sa-∂p-d-∏v. At±-l-Øn-\-dn-bmØ ssien-I-fn-√-t√m. F\n-°∂v hn.-sI.-F≥.s\ ]cn-N-ban-√. ]{Xm-[n-]-k-an-Xn-bnse sNm∆-√q¿ IrjvW≥Ip-´n°v hn.-sI.-F-∂n-t\mSv ASp-∏-ap≠-­v. sNm∆- √ q¿ Bfv tIa≥. k¿∆- I em- h - √ - ` ≥. sNøm- \ m- h mØ Imcyß-fn-√. \¿a-I-Y-Iƒ, t\mh¬, IY, Xnc-°-Y, \mS-Iw, \mS-I-Km-\-߃, Ne-®n-{X-Km-\-߃, ]mc-Un, Ihn-X, A`n-\-bw... GXpw hg-ßpw. Adn-bmØXv Ic- b n- ° m≥ am{X- a m- s W∂p tXm∂p-∂p. timI-Km-\-c-N\ hg-ßn√! sNm∆- √ q- c pambn hn.- s I.- F ≥.s\ ImWp∂ Imcy-amWv N¿® sNbvXsX-¶nepw N¿® Xocp-tºmƒ sNm∆-√qcn-s\-s°m-­≠p-Xs∂ C°mcyw Fgp-Xn°m-sa-∂-Xn-te-s°-Øn. ˛ kmºnƒ shSn-s°´v Ft∏mƒ? ˛ C∂p cm{Xn-Xs∂ XpS-ßmw. apgp-h≥ shSn-s°-´p-ambn sNm∆-√q¿ cmhnse h∂p. BImw- £ - t bmsS hmbn-°m≥ XpS-ßn. ssZhta CXn-\p-apºv Cß-s\-sbm∂v Rm≥ hmbn-®n-´n-√t√m! kw`hw XI¿sØ∂v ]nt‰∂v ] {X-an-dßn A[nIw sshImsXXs∂ a\�n-em-bn. hmb-\-°m¿ lcw-sIm-­ ≠p. ae-bm-f-Ønse G‰hpw henb {] km-[-I¿ Un.-kn. Ing-t°-apdn sshIn´v

Xncp-h-\-¥-]p-c-Øp-\n∂p t^mWn¬ hnfn-®p. ˛"hnlm-b-kn¬ I≠­ hntijw' Ahcp-Xs∂ Fgp-Xn-b-Xm-sW∂m D®-hsc Rm≥ hnNm-cn-®-Xv. C{Xbpwt]¿ Hcpan®v djy-bn-te°p t]mbXp Rm\dn- ™ n- √ t√m Ft∂m¿Ø- t ∏m- g mWv B Ipdn-∏p-I-fpsS Iq´-Øn¬, \Sp°v sNm∆-√q-cns‚ sNdnb Ipdn∏p ImWp∂-Xv. ]‰n-®p-I-f-™t√m Fs∂ F∂p tXm∂n-b-t∏mƒ Xm¶sf H∂p-hn-fn®v A`n-\-µn-°m≥ tXm∂n. CXp-I-gn™v A[nIw sshImsX hn.sI.-F≥.-s\-s°m≠­vHcp anUn¬]okv Fgp-Xn-t°≠­ Bhiyw h∂p. AXn\-t±lw tXmakv tP°-_v, ae-bm-f-at\m-c-a, sIm®n ˛ H∂v, Gdn-bm¬ c≠­v F∂ hnem-k-Øn¬ Hcp Im¿Un¬ FgpXn Ab-®-Xp-IqSn tIƒ°pI: ˛ F\n°v ssien ISw X∂ Hcmƒ Ahn-sS-Ø-s∂-bp-­-≠t√m. shdp-sX-sb¥n\m Fs∂ _p≤n-ap-´n-°p-∂Xv!

Xy-]-cn-jØv ktΩ-f-\-Øn-emWv Cu IhnX Rm≥ BZyw tIƒ°p-∂-Xv. A∂p-ap-X¬ A°n-Ø-Øns‚ aptØyΩbpw Ip´n-Ifpw Ah-cpsS NmØphpw Fs‚ t_mt[m-]-_m[ aWvU-esØ AXy-Km-[-ambn _m[n-®-Xmbn Rm≥ Hm¿°p- ∂ p. B Btem- N - \ m- a r- X amb Ihn-Xbv°v Ct∏mƒ Cß-s\sbmcp alm-Zp-c¥w `hn-®X - n¬ F\n°v Atijw A¤p-X-an-√. ImcWw P∑I¿Ωm¿Pn-Xhpw AXn-k-ar-≤-hp-amb A¬∏XzwsIm≠­p-am{Xw `c-Wm-[n-Im-

c-Øns‚ D∂-X-t{i-Wn-I-fn-se-Øn-s∏Sp∂ Ac-kn-I-cmb A£-c-ssh-cn-Ifn¬\n∂p as‰¥p {]Xo-£n-°m-\mWv? {ioa-∂-cm-am-b-Wo-b-Øn≥, ""hyØy¿Yw tX bPt¥m _lp-I-Yn-X-a]n Xzma-\m-I¿W-bt¥m Zr]vXm hnZym-`n-PmssXy: Inap \ hnZ-[tX XmZriw am IrYm amw'' F∂p km£m¬ ta¬∏-Øq¿ inc-kn¬ ssIsh®p \ne-hn-fn®p {]m¿∞n-°p-

tXmakv tP°_v FUnt‰mdnb¬ UbdIvS¿ aebmf at\mca

Nostalgia I September 2013

121


ckapIpf߃

∂p≠-­-t√m. ]e-X-hW ]d-™p-sImSp-Øn´pw tI´n´pw Aßs\ a\-knem-°m-Øm-hcpw Al-¶m-cn-I-fp-amb Ah¿ F¥pw sNøpw; Fs∂ AØc-°m-c-\m-°-cptX F∂mWv ChnsS Ihn-bpsS {]m¿∞-\. A°n-Ø-Øns\-t∏mse \n�-lm-b-cmb \ap°pw Cßs\ {]m¿∞n-°p-I-b-√msX as‰¥p­≠p Ic-Wobw?

I­-≠hcpw ImWm-Ø-hcpw Un.-kn. Ing-s°-apdn

C

°-gn™ Rmb-dmgvN apwss_bn¬\n∂p tIm´-bØp ho´n¬ Xncn-s®-Øn-b-t∏mƒ kabw ]pe¿t® IrXyw 3.17. aWn-°q-dp-I-tfmfw hnam\-Øn¬Øs∂ Ign-®p-Iq-´n-b-Xns‚ £oW-ap-≠ ­ m-bn-cp-∂p. At∂cw A{]Xo-£n-X-ambn U¬ln-bn¬\n-s∂mcp t^m¨. Atß- Ø - e - b v ° ¬ Fs‚ ASpØ kplrØpw tI{µa-{¥n-bp-amb Pbv]m¬ sdÕn. Un.-kn. _pIvkns‚ c­≠m-bn-c-Øn-b-™q-dm-aXp ]pkvXIw GXm-bn-cp∂p F∂-dn-b-Ww sdÕn-°v. Fs¥-¶n-epw AXym-hiyw ImWpw F∂p Rm≥ Duln- ® p. AXn- \ m¬ F¥n\v F∂-t±-l-tØmSp tNmZn-®n-√. DØcw ]d-™-Iq-´-Øn¬ Xte-Zn-hkw IrXy- a mbn ]d- ™ m¬ i\n- b mgv N apwss_- b n¬ \S∂ ktΩ- f - \ - s Ø-

122 Nostalgia I September 2013

Dd-°-®-S-thmsS H∂mw-t]-Pn¬ ItÆm-Sn-®-t∏m-gmWv A°n-Ø-Øns‚ Ihn-Xbv°p≠-­mb AXym-lnXw {i≤-bn¬s]-´-Xv. Ihn-X-bpsS t]cv: I­≠-h-cpt­≠m? AsXmcp Uokn {]kn-≤o-I-c-W-a-√mXn-cp-∂n-´p-t]mepw Rm≥ kvX_v[-\m-bn, Akz-ÿ-\m-bn. ∏- ‰ nbpw hni- Z o- I - c n- ® p. tIc- f - Ø n\p ]pdØp Uokn _pIvkn-s‚ ] - X - n-t\-gmasØ imJ-bpsS DZvLm-S-\-am-bn-cp∂p kw`-hw.(-C-tXmsS Uokn _pIvkn\p samØw Fgp-]-tØgp imJ-I-fm-bn˛ ]pkv X - I - i m- J - I - f psS Ncn- { X- Ø n¬ Hcp dn°m¿Uv!) apwss_ \K-c-lr-Z-bØn¬ \S∂ DZvLm-S\ - k - t- Ω-f\ - Ø - n¬ tI{µ˛ kwÿm\ a{¥n-am¿, kmln-Xy\m-b-I-∑m¿, _p≤n-Po-hn-Iƒ, Ne-®n{X Iem-Im-c-∑m¿ F∂n-ßs\ \s√mcp klr-Z-b-k-Zkv BZy¥w kw_-‘n®n-cp-∂p. Iq´-Øn¬ lnµn Ne-®n-{Xcw-KsØ {]apJ hnap-‡-`-S\pw Fs‚ Nßm-Xn-bp-amb Zneo-]vIp-amdpw D≠­mbn-cp-∂p. Uokn _pIvkns‚ Hcp {] ÃoPv {]kn-≤o-I-c-W-amb CwKvfojv ˛ ae-bmfw ˛ lnµn \ni_vZ alm-\n-LWvUp-hns‚ {]o˛ ]_vfn-t°-j≥ {]Imi-\-I¿Ωw \n¿h-ln-®Xp Zneo-]vIp-amdm-bn-cp-∂p.(-C.-a.-ln.-\n.-a. \nLWvUp ˛ apJ-h ne 777 cq]. H∂n- ® - S - ® m¬ 707 cq]. Xh- W - I - f m- b n- ´ m- s W- ¶ n¬ 700+70+7) ktΩ-f-\-Øn¬ apJy-{]-kwK-I-cmbn H.-hn. hnP-b\pw tUm. Aø∏-]-Wn-°cpw apIp-µ\pw Cu teJI-\p-am-Wp-≠ ­ m-bn-cp-∂-Xv. hnP-bs‚ ae-bmfw {]kw-Khpw Cubp-≈-hs‚ CwKvfojv {]kw-K-hp-amWv kZ-kn\v Gsd CjvS-s∏-´-sX∂p \o­≠p-\n∂ l¿jm-chw hy‡-am-°n. Pbv]m¬ sdÕn-tbmSv C{Xbpw Imcy-߃ Npcp-

°n-∏-d-™-t∏m-tg°pw kabw IrXyw 6.10. At∏m- t g°pw at\m- c a ]{Xw P\-hm-Xn-en-eqsS ]d-∂p-h-∂p-I-gn-™ncp-∂p. Dd-°-®-S-thmsS H∂mw-t]-Pn¬ ItÆm-Sn-®-t∏m-gmWv A°n-Ø-Øns‚ Ihn-X-bv°p≠-­mb AXym-lnXw {i≤bn¬s]-´-Xv. Ihn-X-bpsS t]cv: I­≠h-cpt­≠m? AsXmcp Uokn {]kn-≤oI-c-W-a-√m-Xn-cp-∂n-´p-t]mepw Rm≥ kvX_v[-\m-bn, Akz-ÿ-\m-bn. AXn-s\-∏‰n ASp-Ø-e-°-Øn¬.

ap®o¿∏≥ Ipe-®m¬ tImhn-e≥

ap

Sn-bm≥Im-eØv ap®o¿∏≥ Ipebv°pw! ap®o¿∏≥ F∂m¬ hmg, Ipe-hm-g. Hcp Ipe-bn¬ ap®p≠­pt- ] mse aq∂p Ipe-Iƒ, Ah≥ ap®o¿∏≥! ap®o¿∏≥ Ipew apSn-°pw. ap®o¿∏≥ hmg- X - s ∂- b m- h - W - s a- ∂ n- √ . a\p- j ycpsS BIr-Xn-bnepw ap®o¿∏-\p-≠ ­ mhmw.

D­≠mhmw F∂-√, D≠­v. Ch¿ ]e emh-Wß - f - nepw Ib-dn-∏‰- pw. ]mT-]p-kvXtIm¬∏m-Z\ ]Wn-im-e-I-fnepw Chcp-­≠m-hpw. Ch¿ IhnX am{X-a-√, ]nXrXzhpw Xncp-Øpw. C∂-se-hsc Rm≥ ]d™ Cbm-f√ Fs‚ A—≥! Ch¿ amXr-Xzhpw XncpØpw: Cu AΩ thsd, Fs‚ AΩ thsd! Ct∏mƒ tXm∂p∂p: h≈-tØmƒ t\ctØ acn-®Xp \∂mbn. amcm¿ acn-®Xpw \∂m-bn. ap­-≠ticnbpw Ddq_pw _jodpw acn-®Xv Gsd \∂m-bn. As√- ¶ n¬ ChnsS Nne- s Xms° \S-°p-am-bn-cp-∂p. Nne-sXms°? Fs¥ms° F∂p ]d- b m≥ Rm≥ Bf-√. Rm≥ Bcp-a-√, Bcp-a-√...


B{K-ln-°p-∂Xv Hcp IqS ]qhmtWm? km£m-XvI-cn-°-s∏-Sp-∂Xv Hcp ]qt¥m-´-am-bn-cn°pw

hne: 50 cq]. Ct∏mƒ hm¿jn-Ih-cn-°m-cm-Ip-∂-h¿°v 100 cq]- CfthmsS shdpw 500 cq]bv°v s\mÃmƒPnb amknI t\Smw.

kvIqƒ˛ tImtfPv sse{_-dn-Iƒ°pw hmb-\-im-e-Iƒ°pw {]tXyI UnkvIu≠-v. hm¿jn-I- h-cn-kwJy

420 cq] am{Xw

500 cq]bv°v Hm¿Ω-I-fpsS ]q°mew C-tXm-sSm-∏-ap≈ Iq∏¨ ]q-cn-∏n-®v Xr-iq-cn¬ am-dm-hp∂ Un-am-‚ v {Um-^v¡v / sN°v (Hu´v tÃj≥ sN°pIƒ°v 100cq] ¢nbdnwKv Nm¿-÷v A-S°w) ku-]¿-ÆnI Iayq-Wn-t°-j≥-kn-s‚ t]-cn-se-Sp-Øv A-b-bv°p-I. aWn-tbm¿-U-dpw Ab-°m-hp-∂-Xm-Wv. Iq-∏¨ ]q-cn-∏n-®v Ab-t°≠ hn-em-kw: k¿-°p-tej≥ am-t\-P¿, s\m-Ãmƒ-Pn-b, ku-]¿-ÆnI I-ayq-Wn-t°-j≥-kv, 13/ 234, Kp-cp-tZh se-bv≥,- InW¿ Pw-Kvj≥, Iq¿-°-t©-cn, Xr-iq¿˛- 7. t^m¨:- 0487˛ 653782, 90483 06601

Rm≥ s\m-Ãmƒ-Pnb am-kn-I-bp-sS hm¿-jnI h-cn-°m-c-\m-Im≥ B{K-ln-°p-∂p. t]-cv: ............................................................................. h-b-kv: ............ ta¬-hn-em-kw: ........................................................................................ .............................................................................................................. sam-ss_¬: .................................. t^m¨:- .......................................... C˛-sa-bn¬: ................................... A-b-bv°p∂ XpI: ........................ Un.-Un.-/ sN°v \º¿: ................................ _m-¶v: ................................. im-J: ............................. Xo-b-Xn: ...................... H-∏v: ...........................

Terms & Conditions: Rates and offer valid only in india. This is a limited period offer and Nostalgia reserves the rights to cancel, modify, extend or discontinue the offer or any part thereof, without giving any reason or prior notice. Please allow 4-6 weeks for delivery of your first subscription issue by courier/ post. Request for cancellation of subscription will not be entertained once it is started. Coditions apply: All disputes shall be subject the jurisdiction of Thrissur only.


ckapIpf߃

F

¥n- t \bpw \∂mbn Adnbm≥ G‰hpw ]‰nb am¿Kw AXp-t]m-sem∂v D≠­m-°m≥ {ian-®pt\m-°p-I-bm-Wv. Fgp-Øns‚ ssienbpsS Imcy-Ønepw CXp icn-X-s∂. am{X-a-√, A\p-I-cn-° m≥ {ian- ° ptºm- g mWv Hcm- f psS ssien F∂ kwK- X n- b psS DuSpw ]mhpw icnbmbn shfn-s∏-Sp-I. ]t£, as‰m-cm-fpsS Fgp-Øp-ssien

F{X-bv°­vA\p-I-cn-°m≥ km[n°pw? CsXmcp sh√p-hn-fn-bmbn Gs‰-SpØv sNm∆-√q¿ IrjvW≥Ip´n Xo{h-b-⁄Øn-\n-d-ßn-Øn-cn-®-Xns‚ ^e-amWv Nph-sS. hnjbw A°n-Ø-°-hnX Xncp-Øn-bXn-t\m-Sp≈ {]Xn-I-c-Ww. {]i-kvXcmb Ipsd-t]-cpsS KZy-]-Zy-kw-`m-h\-I-fmWv A\p-I¿Ømhv Ah-X-cn-∏n°p-∂-Xv. Hmtcm∂pw Bcp-sS-sb∂v hmbn-®-dn-bp-I. Hmtcm krjvSn-bnepw Bsc- b mWv sNm∆- √ q¿ A\p- I - c n°p-∂Xv F∂v F√m hmb-\-°mcpw Xncn-®-dn-bp-∂p-sh-¶n¬? F¶n¬ sNm∆√q-cns\ kq£n-°Ww! ImcWw sNm∆√q-cp-t≈-St- Øm-fw-Imew Fgp-Øp-Im-cnem¿°pw ac-W-an√!!

kn. cm[mIrjvW≥

\n߃ Cu ]WvUn-X-{]-Xn-`-IfpsS apºn¬ GXp IrXnbpw ka¿∏n°q; Ah¿°p inc-t—Zhpw Kf-t—-Zhpw sNøm≥ hømØ-Xmbn Hcp Ihn-X-bp-an-√, IY-bp-an-√...

\oN-∑mcpw {`m¥-∑mcpw Fw. IrjvW≥\mb¿

h

cn-jvT-I-hn-bmb A·n-Ø-Øns‚ (A-°nØw sX‰v: A·n-tlm{X h¿tK PmXw F∂v tlXp) Hcp IhnX DNn-Xa - mbn DZo-cWw sNøm≥t]mepw Adn-bmØ GtXm ]mT-]p-kvXI - \ - n¿amW-am-ss{XI ]WvUn-XΩ - \ - y-∑m¿ AXn{Iq-c-ambn sh´n-Øn-cp-Ø-en\v hnt[-bam°nt]mepw! ""Bad men are always mad men'' F∂v {]ikvX P¿Ω≥ Zm¿i-\o-I-\mb hneyw Ck-t\m-^nenkv At±-l-Øns‚ G‰hpw ]pXnb "Men mad and bad' F∂ hntem-`\o-b-Ir-Xn-bn¬ \nco-£n-®Xv Rm≥ Bh¿Øn®v Hm¿Øp. (Cu {KŸw

124 Nostalgia I September 2013

C\nbpw C¥y-bn¬ FØn-bn-´n-√.) CØ- c - ° m¿, ]t£, tIc- f - Ø nse Un.-]n.-C.-]n.bnepw FØn-t®¿∂n-´p≠­v F∂ ]c- a m¿∞w F∂n¬ A¤pXsØ D¬∏m-Zn-∏n-°p-∂p. saIvkn-°≥ t\msh-en-Ãmb Im¿temkv t^z≥tXkv {]i- k v X bmb Ne-®n-{X-Xmcw Ub-\sb tI{µI-Ym-]m-{X-am°n Hcp t\msh¬ hncNn-®n-´p≠-v­. AXn-sem-cn-SØv Cßs\ ]d-bp∂p: ""kv{XobpsS apºn¬ apJkvXpXn sNmcnbq; \o C\nbpw hb�dn- b n- ® n- ´ n- √ mØ I\y- I bmWt√m F∂p ]d-bq. \n߃°v Iog-S-°m≥ hømØ Hcp kv{Xobpw Cu temIØn-en-√...'' Un.-]n.-C.-]n-bnse Xncp-جhm-Zn-Ifmb alm-]-WvUn-X-{]-Xn-`-Isf e£yam°n t^z≥tX-kns‚ \nco-£W - sØ Rm≥ Cßs\ am‰n-sb-gp-Xp∂p: ""\n߃ Cu ]WvUn-X-{]-Xn-`-I-fpsS apºn¬ GXp IrXnbpw ka¿∏n°q; Ah¿°p inc- t —- Z hpw Kf- t —- Z hpw sNøm≥ høm-Ø-Xmbn Hcp Ihn-X-bpan-√, IY-bp-an-√...''

Imhy-tI-b-h[w Hf-∏-aÆ

H

cn-°-se-∂n-√-sØ˛ t°mem-bn¬ Rm\n-cn-°-th, Ccp-s∂m∂p ab-ß-th, Btcm ]Sn-I-S-t∂m-Sn˛ °nX-s®-Øp∂p ap∂n-embv; DW¿Øp∂p XnSp-°s\! Ch-\m,cnh-\m-sc-s∂≥ DtZzKw Npc-am-¥-th, l¥! ImWp-∂-sX¥p Rm≥: "Uo]n-bo-]n, Uo]n-bo-]n, ]mT]p-kvXI'anßs\ P¬∏n-®pw IØn-bq-cnbpw "\tß-a-°p´n'X≥ hm°pw hcnbpw sh´p∂p Iiva-e≥! AIm-c-W,-a-Im-cWw? Ah≥ \o´n-sbm-c-™q-dn≥ t\m´p Rm≥ X´n-am-‰-th, t]mI-sb∂p Ib¿°-th, hnUvVn-®ncn Nncn-®pw-sIm˛ ­≠»pw-`≥ sNm√n: ""kΩXw X∂t√m, \µn, t]mWp Rm≥...''


C temIw C{XtØmfw sNdpXmIpw, \nßfpsS hnc¬Øpºn¬...

Hm¿aIƒ AIseb√ "s\mÃmƒPnb' amknIbpsS ]gb e°ßƒ hmbn°m≥

"s\mÃmƒPnb' amknIbpsS Hm¨sse≥ FUnj\n¬ ]pXnb FgpØpIm¿°v XßfpsS krjvSnIƒ {]kn≤oIcn°m≥ Ahkcw. bm{X, A\p`h°pdn∏pIƒ, Akm[mcW hy‡nhntij߃, KrlmXpckvacWIƒ, IY, IhnX F∂nh R߃ {]kn≤oIcn°p∂XmWv. krjvSnIƒ apºv {]kn≤oIcn°mØhbmbn cn°Ww. krjvSnIfpw Nn{Xßfpw Abbvt°≠ hnemkw:

a\pjya\ pIsf `‡nbnepw im¥nbnepw BdmSn°p∂ hbmWv Xo¿∞bm{XIƒ. tIcfØn¬ Adnbp∂Xpw AdnbmØXpamb H´\h[n tZhmebßfp≠v. hnizmk߃ sISmsX, a\pjykvt\lØns‚ ktμiw hnfw_cw sNøp∂ lnμp-, ap…ow, ss{IkvXh tZhmebßfpsS Ncn{Xhpw hnizmkIYIfpw {]kn≤oIcn°m≥ "s\mÃmƒPnb' amknIbpsS Hm¨sse≥ FUnj≥ Hcpßp∂p. \n߃°pw CØcw Ncn{XIYIfpw hnizmkIYIfpw Abbv°mhp∂XmWv. Abbvt°≠ hnemkw: nostalgiacpl@gmail.com

nostalgiacpl@gmail.com

www.nostalgiamag.in 9048 306 601


s\mÃmƒPnb

A

¿≤-tKm-f-°q-´-bn¬ a ¨ ] m - { X - ß ƒ \nd®v shbn¬ hogpw apt∂ \m ´n-S-h-g n-I -fn-eqsS Hcp saen-™ p-W ßnb Poh≥ \S-∂p-t]m-bn. ""a¨N-´n, Iew...'' F∂v tIƒ°p-tºmƒ ho´-Iß-fn¬\n∂pw AΩ-am¿ ap‰-tØ-°n-dßn, Ipw`m-cs‚ a¨I-e-ßsf Nq­≠phn-c¬ aS°n sIm´n-t\m-°n. hne-t]in In´nb a¨]m-{X-ß-fp-ambn AΩ-am¿ AI- t Ø°v t]mbn ]pØ- c n- t ®mdv s]m≥I-e-Øn¬ s]m≥a-Wn-I-fmbn Hcp- ° n- h - ® p. At∏mgpw Ipw`m- c ≥ bm{X XpS¿∂p. a¨I-e-®p-h-∏m¿∂v kqcy≥ Ad-_n-°S- e - n¬ AkvXa - n-°pwhsc \ofp∂ bm{X-, Hmtcm CS-h-gnIfpw C∂pw Hm¿Øn-cn-°p-∂p-­≠m-hpw. B a¨]m-X-I-sf√mw Smdn´ tdmUp-Ifmbn amdn. Ipw`m-cs‚ Im¬kv]¿iw G¬°mØ hgn-I-fmbn amdn. Hm´-hoW Iew t]mse Ipw`m-c-∑msc \mw Fhn- s Stbm Dt]- £ n- ® n- c n- ° p∂p. F¶nepw Ipe-sØm-gn-ens‚ aÆv Ipg®v Ic-hn-cp-Xns‚ aqi-bn¬ DW°n Ipw`m- c - ∑ m¿ ChnsS Pohn- ° p- ∂ p. Ipe-sØm-gn¬t]m-se-Øs∂ C∂pw Ah¿ ssIhn-SmsX sIm­≠p-\-S-°p∂ H∂p≠- v­, Ah- c psS `mj. Xangpw sXep¶pw Ie¿∂ en]n- b n- √ mØ `mj. B `mj-bn¬ Ah¿ ]d-bp-∂p, ""saΩnS KZv A ''. Rß- f p- ≠ ­ n- h nsS F∂v . a¨]m- { X- \ n¿Ωm- W - Ø ns‚ kph¿Æ-Im-e-kva-c-W-Iƒ s\√n-°mSv Ip´≥XmØ ]¶p-h-bv°p-∂p. \q‰m­≠pIƒ°p-aptº B{‘-bn¬\n∂pw Xriq- c nse s\√n- ° mSnte°v IpSntb- d n- ∏ m¿Ø a¨]m- { X- \ n¿ΩmWw Ipe-sØm-gn-em-°nb Ipw`m-c-∑m-cpsS Imc-W-h-¿ Ip´≥XmØ \mep Xe-apd-bpsS Imc-W-h-cm-Wv. Hm¿Ω-Iƒ°pw A{X-tbsd ]g-°-ap-≠ ­ mIpw. s]m≥aWn-t®mdpw I∏bpw thhn-°m≥ a¨Ie- h p- a mbn FØp∂ Ipw`m- c - ∑ msc ImØn-cn-°p∂ Hcp Xe-ap-d-bpsS IYbp≠­vIp´≥Xm-Øbv°v ]d-bm≥. ""A∂v N´nbv°pw Ie-Øn\pw Bhiy-°m-tc-sd-bp-≠ ­ m-bn-cp-∂p. aq∂v \mgn hbv°W Ie-Øn\v Hc-W, AXmWv A∂sØ hne. Iew Xe-®p-a-Sm°n sIm­≠p-\-S∂v hn‰v AW-bn-s√-¶n¬ s\t√m I∏tbm Xcpw. AXp-X-s∂-

126 Nostalgia I September 2013

bm-bn-cp∂p {][m\ B{i-bw. \mb∑mtcm tat\m≥amtcm GsX-¶nepw hnti-j-Zn-hkw hnX-cWw sNøp∂ I™n-bm-bn-cp∂p A∂p Ign-®n-cp∂ G‰hpw \√ `£-Ww.'' H‰- t Øm¿Øp- a p≠- ­p- a p- S pØv Kpem´v K , A´v K m Imhem(N´ow Itemw thtWm?) F∂p tNmZn®v t]mIp∂ BZy-Im-e-ß-fnepw Ipw`m-c-∑m-cpsS PohnXw kar-≤n-bp-tS-Xm-bn-cp-∂n-√. H‰-ap≠-­n\p apI-fn¬ ta¬ap≠­p Np‰n Ipw`m-cs‚ s]Æpw N´ow Ie-hp-ambn IqsS-bp≠-­mh - pw. apSn apdn-°m≥t]mepw ]W-an-√msX \o´n-h-f¿Ønb Xe-apSn- s °- ´ p- a m- b mWv Hmtcm BWns‚ bm{X. Nph∂ I√p- s h® ISp- ° ≥ ImXn¬ aßn-\n¬°p-∂p-≠ ­ m-hpw. s] Æp-߃°m-sW-¶n¬ aq°ns‚ c­≠p hiØpw aq°p-Øn-bpw. Imew amdnsb-¶nepw Ipw`m-c-Po-hn-X-Øn¬ henb am‰-an-√. Ip´≥XmØ F∂ F¨]Øn-\m-ep-Im-c≥ Ct∏mgpw apdn-°mØ Xe-apSn B ]gb Ime-Øns‚ kvamcI-ambn sIm≠­p-\-S-°p-∂p. ""A∂v ]Tn∏pw ]Tn-∏n-°-ep-sam∂pw C√. Aß- s \ymcp Imew. F\n°v \mep-hb - �p-≈t∏m ae-sh≈w s]m¥n IqSpw IpSnbpw Hen- ® p- t ]m- b n. ] ecpw NØp-s]m-¥n. ]m{Xw DW-°W Nqf CSn- ™ p- h o- W p. sImSp- ¶ m- ‰ pw. F{Xtbm sZhkw ]´n-Wn-bm-bn-cp-∂p. F\n°v Xmsg F´pw ]Øpw A\nb- ∑ mcpw A\n- b - Ø n- a m- c p- a m. t\ cw s]me- c pw-aptº A∏\pw AtΩw ]m{Xw hn°m≥ t]mhpw. ]ns∂, Cu a°- s f- s bms° t\m°- e m- b n- c p∂p Fs‚ {][m-\-]-Wn. A∏\pw AtΩw hcptºm Iptd-ssh-Ipw. A∏-gbv°pw Ifn-aÆv Nhp-´n-°p-g®v hbv°epw ]m{Xw DW-°-ep-sams° \Ω-f-∂ym. ]Øp-]-Xn-\©v hb-km-Ip-tºmtg°pw Iew-]Wn ]Tn-®n-cn-°-Ww∂v A∏\pw Imc-W-h-∑m¿°pw \n¿_‘m- W v . AtXm≠­v ]Wn- s bms° B {]mb-Ønte Rm≥ ]Tn-®v. N° samf-™o≥ t]mep≈ Ifn-aÆv ]mSß - f n ¬ \ n ∂ pw sIm­≠ p- h ∂v aWep- t ]m- e m- ° p w . a Æ p w a W e p w t N ¿ Ø v ] m I w hcp- Ø pw. Iew ]Wn- b p∂ N{I- Ø n¬sh®v Xncn®v ssIsIm≠­v BIrXn hcpØn N{I-


t^mt´m: kpZo]v Cusbkv

Ifn-a®v atÆmSv tN¿∂p-\n∂ a¨]m-{X-\n¿ΩmWw Ipe-sØm-gn-em-°nb Ipw`m-c-∑m-cpsS IY.

Nostalgia I September 2013

127


s\mÃmƒPnb

Øn¬\n∂pw AS¿Øn-sb-Sp-°pw. BIr-Xn-bn-em-°nb Iew sNdnb NqSn-ep≈ shbn-en¬sh®v ]IpXn DW-° pw. ]ns∂ Dcp- f ≥I√pw Iew Iq´p∂ ] e- I bpw tN¿Øv sIm´n an\p- k - s ∏- S p- Ø - e mWv . N{I- Ø n¬\n∂pw th¿s∏-Sp-Øptºm D­≠m-hW Hm´ ssIsIm≠­v C√m-Xm°n an\p-k-s∏-Sp-Øpw. tNm∂ aÆv Nmen-s®-SpØv s\dw hcp-Øpw. NIn-cn, ssht°m-e,v hndIv CsX√mw Iq´n IØn® Nqf-bn¬sh®v ]m{X-߃ thhn-s®-Sp-°pw. AsXs∂ ]Wn.'' shbn-en¬ DW-°m-\n-Sp∂ ]m{X-ß-fn¬ tImgn-Iƒ Ibdn Nn°n-®n-I-bpw. AtXmsS Xocpw B Hcp-Zn-hksØ an\-t°-Sv. DW-°m-\n-Sp-∂Xpw Nfn Ipg-bv°p∂Xpw Ip´n- I sf t\m°p- ∂ - X p- s ams° apXn¿∂ Ip´n-I-fpsS tPmen-bm-Wv. Xe-Np-a-Sm°n \mSp-\osf \S-∂v A—-\-Ω-am¿ FØp-tºm-tg°pw DW-°m-\n´ ]m{X-߃ tImgn NnI™v \mi-am-°n-sb-∂d - n-™m¬ Ah-cpsS Ds≈m∂p Imfpw. Ah-cpsS hg-°p-Iƒ Ip´≥Xm-Øbpw Ip´n-°m-eØv tI´n-´p≠-v­. hni-t∏msS A—-\Ω - a - msc ImØn-cn-°p∂ Ip´≥Xm-Øbv°v AΩbpsS ]mbm-c-߃ tI´v hni-∏p-amdpw! ""As∂ms° `£Ww Xmfpw Xmgpw hmg-°-√bpw thhmØ sIm≈n-bp-sam-s°-bm-bn-cp-∂p. AsXms° D∏n´v ]pgp-ßn-Ø-cpw. hb-dp-s\-d-bv°m-\p-≈-sXm-∂qeym-∂mepw shi∏v amdn-b-t]mse tXm∂pw.'' F√pap-dnsb ]Wn-sb-Sp-Ømepw ]´n-Wnbpw A¿≤∏- ´ n- W n- b pw- X - s ∂- b m- b n- c p∂p A∂pw Ipw`m- c s‚ Pohn-Xw. Hcp IpSw Db-c-Øn-\-∏p-d-tØ°v \nd-bmØ Pohn-X-߃. F¶nepw Ipw`m-c≥ aÆns\ kvt\ln®p. AXp-sIm≠­v Btcm-Ky-Zm-b-I-amb cpNn-b-dn™v amtem-I¿ D­-d-ßn. Ipw`m-c≥ At∏mgpw A¿≤-∏-´n-Wnbn-em-bn-cp-∂p. s\√n-°mSv Ipw`m-c-∑m-cpsS tI{µ-ambn amdn-b-Xn\p-]n-∂nse IY Ip´≥XmØ Hm¿sØ-SpØp: ""A∏s‚ ImeØv s\√n-acwsIm≠v ImSp-]n-Sn-®n-cp∂ ÿem-bn-cp∂p s\√n-°m-Sv. IpSn sI´mt\m ]Wn-sbSp-°mt\m ÿe-an-√m-Xn-cp∂ A°m-eØv A∂sØ Znhm≥ t]jvIm-dm-bn-cp∂ sImßnWn Xºp-cm≥ apºmsI A∏≥ ]m´-Øn\v At]-£n-®p. a¨]m-{X\n¿ΩmWw a¨a-d™v t]mIm-Xn-cn-°m≥ X{ºm≥ aq∂v G°¿ ImSv ]m´-Øn\v ]Xn®v \¬In. A∂psXm´v Cu s\√n-°mSmWv RßsS izmkw. A∂v c≠p-aq-t∂-°¿ ÿeØv ap‰-a-Sn-°m≥t]mepw ÿean-√m-tØ-\-hn[w IpSn-ep-I-fm-bn-cp-∂p. A∂v- C-hn-sSbmsI ]pXp-a-Æns‚ aWm-bn-cp-∂p. aqt∂-°-dn¬ Ign™n-cp∂ Ipw`m-ck - a - p-Zmbw C∂v Ceym-≠ ­ m-bn. aq∂pw \mepw sk‚n¬ InS-∂p-d-ßp∂ Rß°v Ifn-aÆv In´m-Xm-bn. ssht°mepw NIn-cnbpw hndIpw H∂pw hmßm\p≈ Ah-ÿ-bn-√m≠­m-bn. a¨]m-{X-߃°v hne-bn-√m-Xm-bn.'' aÆns‚ ]pXp-a-W-Øn¬ ]qØp-\n-∂n-cp∂ Ipw`m-cho-Sp-Iƒ Hm´-°-ew-t]mse B¿°pw th­≠m-Xm-bn. ap‰Øv Ncn-{X-kvam-c-Iw-t]mse \n¬°p∂ a¶√n

128 Nostalgia I September 2013

Ip´≥XmØ


Ipw

amcn-b-Ω≥ D’hw

`mc∑mcpsS {][m\ D’hamWv amcn- b - Ω s‚ D’hw. amcn-b-Ωs‚ D’hw \mep-Znh-ka - m-Wv. ap∏-Øn-ap-t°mSn tZh-XI - ƒ hkn-°p-∂-XmWv amcn-b-Ω≥ t£{Xw F∂-XmWv hnizm-kw. Ggp \ne-bp≈ ]©-tem-l-hn-{Klw Ic-I-amWv. {] XnjvT alm-hn-jvWp-hns‚ km∂n-[yam-sW-∂mWv k¶¬∏w. kuXn-cn, ske-h\ - , ]´-°m-c≥, ]pen¥m-\w, tPmKw Cßs\ PmXn-t∏-cnemWv Ipw`m-c-∑m¿ Adn-b-s∏-Sp-∂-Xv. AXn¬ kuXncn PmXn- b n¬s∏- ´ - h cmWv Ic-IsØ Bhm-ln®v inc-�n-te‰p-∂-Xv. Ign-™-sIm√w hsc Ip´≥XmØ-bm-bn-cp∂p Ic-Iw. Ct∏mƒ aI≥ Ip´-a-Wn-bmWv Ic-I-Øns‚ ÿm\°m-c-\m-b-Xv. hyXy-kvX-amb BNm-cß-sf-°p-dn®v Ip´≥XmØ: ""Hgp-Ip∂ ]pg-bn¬ IcIw Bdm-Sp-∂XmWv D’-h-Øns‚ H∂mw sZh-kw.

DSp-°p-sIm´pw amcn-b-Ω≥]m-´p-ambn Bdm-Snb IcIw ]¥-°m¿s°m∏w Fgp-∂-≈pw. ]¥-°mcv AI-e-ß-fn√msX Iq¿Ø ap\-bp≈ BWn-Iƒ tN¿Ø saXn-b-Sn-tbm-sS, IØp∂ Xo\m-f-߃ s\©n¬ tN¿Øp-h®v Intem-ao-‰-dp-I-tfmfw Xm≠­n t£{XØn-se-Øpw. c≠­mw-Zn-hkw Ic-IsØ Bhm-ln® Bƒ DØ-c-Z-£n-W-{[ph- ß sf A·n- s Im≠­v Bcm- [ n®v IØp∂ Xo\mfw hmbn- t e- ° nSpw. `kvaw s\dp-I-bn-en´v Ic-IsØ Xebn-te-‰pw. Xe-bn¬h-®m¬∏ns∂ IcIsØ ssIsIm≠­vsXmSm≥ ]mSn-√. Ac-aW - n, ssIh-f, Im∏v, cp{Zm-£a - me, ]´v, ]mhS Cßs\ Iptd AWn-be - ß-fp-­≠m-hpw. amcn-b-Ω≥ Xr]vXn-s∏Spw-h sc `qan sXmSmsX NSp- e - X mf- Ø n- s \m∏w \rØw hbv ° - W w. AXmWv coXn. ]mXn-c-tbm-S-Sp-°W t\cØv amcn-b-

Nq­≠n Ip´≥XmØ ]d™p: ""B a¶√n I≠­ nt√? AXp-t]m-esØ ap∏Øn F´v a¶√n \ ndsb s\√p-\n-d® Ime-ap-­≠m-bn-cp-∂p. s\√n√m- X m- b t∏m a¶√n hbv ° m≥ ÿe- a n- √ mXm-bn. Ct∏m \√ th\¬°m-eØv sh≈w ]nSn- ® p- h - b v ° m≥ FSp- ° pw. AXm Ct∏m AXns‚ KXn.'' B¿°pw th­≠m-Xm-b-Xnepw ]cm-Xn-bn-√msX \ntbm- K ambn IW- ° m°n Ip´≥XmØ Ct∏mgpw N{Iw Xncn-°m≥ Ccn-°pw. ]≠­v F√mw \in-∏n® t]amcnbpsS Hm¿Ω Ip´≥XmØ- b n¬ C∂pw Ah- t i- j n- ∏ n- ° p- ∂ Xv \ Sp- t h- Z - \ - b m- W v . B thZ- \ - b msW- ¶ nepw Ip´≥XmØ N{I-Øn\pw Nqf-bv°p-sam-∏w Xs‚ PohnXw Xncn-®p-sIm≠-­nc - n-°p-∂p. hfsc sNdp-∏-Ønte ]Tn® GI hnZym-`ymkw CXpam-{X-am-bn-cp-∂p. AXp-X-s∂-bmWv ]mc-º-cykz-Øpw. B kzØv ssIhn-SmsX sIm≠­p-\S-°p-I-bmWv Ip´≥Xm-Ø. ]mc-ºcyw \¬Inb hnizm-k-sØbpw sXmgnen- s \bpw H∂pw X≈n- ∏ - d - b mt\m Hgn- h m°mt\m Ip´≥XmØ Hcp-°-a-√. F¶nepw CSs\-©n¬ \nd-IpSw Xpfp-ºnb-t∏mƒ, t]c-°p´n-bpsS aIs\ tN¿Øp-]n-Sn®v Ip´≥XmØ ]d- ™ p, ""Chs‚ Imem- h p- t ºm- t g°pw a¨Iew ImWm≥ In´mØ Imem- h q∂m tXm∂-tW..'' Aß-s\-bm-bn-cn-°-t√-sb∂ {]m¿∞-\-bp≠­v At∏mgpw B IÆp- I - f n¬. \m´n- S - h - g n- I fneqsS \S-∂p-t]mb a¨]m-{X-°m-cs\ Hcp Hm´-°-ew-t]mse hgn-b-cn-In¬ Fhn-sStbm Dt]-£n®v Cu bm{X \ap-s°-{X-Imew XpScm≥ ]‰pw. F√mw XncnsI hcpw...At√...

Ωs‚ Imh¬°m-c-\p≈ ]qP-bm-Wv. ap´- \ mSpw NmØ≥tIm- g n- b p- a mWv Imh¬°m-c-\p≈ \nth-Zyw. ap´-\mSns\ Xe-Io-gm°n \ne-Ø-Sn®v acWw Dd-∏p-h-cp-Øpw-aptº N¶nse tNmc IpSn-°pw. NmØ≥tIm-gn-tbbpw XeX√n th¿s]-SpØn NpSp-tNmc IpSn®v Imh¬°m- c s\ Xr]v X n- s ∏- S p- Ø pw. aq∂pw \mepw ap´-\m-Sns‚ tNmc IpSn®n´pw aXn-h-cmsX ]®-a-™ƒ sh≈Øn¬ Ie°n IpSn®v Xr]vXn-s∏-SpØnb Ime-hp-ap≠-­m-bn-cp-∂p. \memw Znhkw tNmc IpSn® BSn- s \bpw tImgn-tbbpw `£-WØ - n\v ]mI-am°n 41 Znhkw \o­≠p-\n∂ {hX-Øn\pw amcn-b-Ω≥ D’-h-Øn\pw Ah-km-\am-Ipw. Hm¿Ω sh® Imew sXm´v A∏\-∏q-∏-∑m-cmbn´v ssIam-dn-Ø-∂-XmWv AXpw. amcn-b-Ωs‚ A\p-{K-l-am-bncn-°pw, Ct∏mgpw Cß-s\-sb-¶nepw Pohn-°m≥ ]‰p-∂-Xv.''

Ip´≥XmØbpw `mcy AΩnWnbpw

kqcy cPojv Nostalgia I September 2013

129


]n∂mºpdw

]c-ky-§-fnse

t\Xr-km-¶n[yw

Km‘nPnbpw s\lvdphpw slb¿ Hmbn¬ ]ckyØn¬

Hm

W-°m-e-amWv tIc-fØnse ]c- k y- h n- ] - W nbpsS hk-¥-Im-ew. C¥y≥ ]c-ky-hn-]-Wn-bn¬ G‰hpw IqSp-X¬ sXfn-bp∂ apJ-߃ GsXms°-bmhpw F∂ At\z-jWw sNs∂Øn-bXv Nnc-]-cn-Nn-X-amb Nne apJß-f n¬. alm-flm-Km-‘n, ]Wv U n‰v Ph-l¿em¬ s\lvdp, Cµn-cm-Km‘n F∂n- ß - s \- b p≈ tZiob t\Xm°- f psS kv a cW \ne- \ n¿Øm- \ m

130 Nostalgia I September 2013

bn k¿°m¿Xs∂ sNe- h n- S p- ∂ Xv tImSn-Iƒ. kzIm-cy-]-c-ky-ß-fnepw cmjv{So-b-]m¿´n-I-fpsS ]c-ky-ß-fpsS IY thsd. ]c- k y- C - \ - Ø n¬ k¿°m¿ G‰- h ptasd ]W-sam-gp-°n-bXv alm-flm-Km‘n- b psS kv a cW \ne- \ n¿Øm- \ mbmWv. 2008-˛09 apX-ep≈ A©p kmºØn-I-h¿j Ime-Øn-\nsS 38.3 tImSn cq]-bmWv Cubn- \ - Ø n¬ k¿°m¿ sNe-h-gn-®-Xv. sXm´p-]n-∂n¬ \n¬°p-

∂Xv cmPohv Km‘n 25.4 tImSn-cq-]. Cµn- c m- K m‘n 16.9 tImSn- c q- ] . ] Wv U n‰v Ph- l ¿em¬ s\lv d p 10.9 tImSn cq] F∂n-ß-s\-bp≈ IW°n¬ Xe- ∏ s Ø A © p - t ] - c n ¬ c ­≠ p - t ] ¿ a m - { X - a m W v s \ l v d p I p S p w - _ - Ø n \ p ] p d- Ø p- \ n- ∂ p≈-h¿, alm-flm-Km-‘nbpw _n.-B¿. Awt_- Z v I - d pw. cmjv { So- b - t \- X mhv F∂ KW-Øn¬ s]SmØ Hcmƒ am{Xta-bp≈p CØ-cØ - n¬ k¿°m¿ ]Ww sNe-h-gn®v P\-\hpw ac-W-hp-sams° Hm¿Ωn-∏n-s®-Sp-°p-∂-h-cn¬. 90 e£w sNe-hn-´n-cn-°p∂p F∂ Hm¿Ω-s∏-SpØ-en-seØn \n¬°p∂ kzman hnthIm-\-µ≥. P\-߃ C∂pw a\-kn¬ kq£n-°p∂ t\Xm-°-fn¬ ap≥\n-c-bnem-sW-¶nepw A[n-Im-c-Øns‚ \me-beØv FØn-s∏-Sm-Xn-cp-∂-Xn-\m-emhmw t\XmPn kp`mjv N{µ-t_m-kn-\p-th­ ≠n Ign™ A©p-h¿j-Øn¬ shdpw 50 e£w cq]tb sNe-h-gn-®n-´p-≈p. ]cky Hm¿Ω-s∏-Sp-Ø-ense CØcw sshNn-{Xy-ßsf IS-Øn-sh-´p-∂-XmWv as‰mcp kzImcy ]c-ky-Øns‚ Hm¿Ω. 1950-I-fn-em-bn-cp∂p AXv. tZio-bX, tZiob t\Xm-°ƒ P\-lr-Z-b-ß-fn¬ el-cn-bm-bn-cp∂ Imew. alm-flm, s\ lvdp, k¿Zm¿ h√-`mbn ]t´¬, t\XmPn kp`mjv N{µ-t_mkv F∂o \mep-t]cpw FÆw ]d™ Ij-­≠n-°m¿. Ah-¿ \m ep-t]-cpsSbpsam∏w Ft∏mgpw Ip‰nap-Sn-°m-c-\mbn \S-°m-\mbn {i≤n-®ncp∂ auem\m Bkm-Zn-s‚bpw Nn{Xw tN¿Øv Hcn-°¬ Hcp ]ckyw h∂p. s\√n- ° - b n´p Im®nb FÆ F∂ hni-Zo-I-c-W-tØmsS FØnb slb¿ Hmbn-en-t‚-Xm-bn-cp∂p ]c-kyw. Xe-apSn-bpsS FÆbpw tZio-bX - bpw XΩn¬ tN¿∂p- t ]m- I m- Ø - X p- s Im≠- m­ tWm Ft¥m FÆ A{X {]nbw ]nSn-®p-]‰n-bn-√. Iº-\n-sb-°p-dn®pw B¿°pw C∂-dn-bn-√.

Xømdm°nbXv: B\‰v e£van


RNI NO. KERMAL 2008/28892. Nostalgia Monthly Magazine Vol. 6, Issue No.1, September 2013. Rs. 50/-- Postal Regn. No. KL/TCR/38/2013--2015.

Nostalgia september 2013 web  
Nostalgia september 2013 web  
Advertisement