Bærekraftig bilbruk

Page 1

Bærekraftig bilbruk 1


Bilen inn i fremtiden Bilen er nødvendig for å bringe mennesker og varer fra A til B. Men bilen er også glede: Den berusende følelsen av frihet under første kjøretur bak rattet, begeistringen over tekniske nyvinninger eller banebrytende design som peker mot fremtiden. Friheten, nødvendigheten og den praktiske nytten med bil kommer til å være der i uoverskuelig fremtid. Bilens posisjon er sterk – men den er ikke evig. For å beholde oppslutningen om bilen fokuserer vi på hvilken innsats vi gjør for å minimere de negative aspektene med bilproduksjon og bilbruk. Det har skjedd utrolige ting på kort tid. Dagens bil har langt lavere utslipp ved bruk og produksjon. Bilbransjen gjør det mulig for myndighetene å ha høye ambisjoner og i 2025 skal alle nye biler være nullutslippsbiler. Den samme innovasjons­kraften har fått ulykkes­statistikken til å gå ned, og bransjen jobber hele tiden med å finne ut hvordan det kan bli helt trygt å kjøre bil. Takket være stor evne til omstilling og innovasjonskraft har vi allerede kommet langt. Vi heier på gode alternativer til det å eie egen bil og jobber for at det skal være enklere å bruke bilen sammen med andre transportmåter. Men vi heier også på bilen når samspillet med samfunnet og miljøet er i balanse. Vi er stolte av det bransjen har fått til, og vi fortsetter med full styrke for å ta bilen inn i fremtiden. Det gjør vi ved å sikre et godt samspill mellom mennesker, teknologi og bærekraft. 2

Vi jobber for bærekraftig bilbruk, slik at samfunnet kan fungere. Bilglede er å nyte bilens fordeler og samtidig ta ansvar for å redusere ulempene.

Foto: Maskot/NTB

3


NBF skal arbeide for en lønnsom og innovativ bilbransje, gjennom å: Sikre bilens omdømme i samfunnet Sikre nok og riktig kompetanse til bilbransjen i fremtiden Sikre høy grad av profesjonalitet og seriøsitet i bilbransjen Sikre merverdi for våre medlemmer og deres kunder Sikre forutsigbarhet i rammebetingelsene og bilbransjens interesser blir ivaretatt

4

5


STRATEGISKE GREP FNs BÆREKRAFTSMÅL

Foto: iStockPhoto

Sikre bilens omdømme i samfunnet Bilen er en nødvendighet, og har en svært viktig rolle i samfunnet vårt. Den får hverdagen til å gå opp for familier og enkeltpersoner og sørger for at varer og tjenester blir levert i hele landet. Samtidig er bilen omdiskutert på grunn av negative aspekter som utslipp, klimaavtrykk, ulykker og plassmangel. Bilens posisjon er sterk i dag. Derfor må vi fokusere på hvilken innsats vi gjør for å minimere de negative aspektene med bilproduksjon og bilbruk, for å opprett­ holde og forsterke bilens posisjon. 6

• NBF skal definere og ta eierskap til hva som er bærekraftig bilbruk - Vise hvordan bilen gjennom innovasjon bidrar til nullutslippssamfunn - Bidra til å løse negative konsekvenser ved bilbruk - Definere hva FNs bærekraftsmål betyr for bilbransjen og hvordan de kan brukes aktivt • Bli synligere i samfunnsdebatten og nyansere det offentlige ordskiftet rundt bilbruk - Bidra til at bilens samfunnsnytte blir tydeligere - Vise frem de nye løsningene og innovasjonen som skjer i bilbransjen - Mobilisere medlemmene som ambassadører for bærekraftig bilbruk • Være en lagspiller mellom byen og bilen - Vise frem nye måter å bruke bilen på og bilen i samspill med andre mobilitetsløsninger - Være en premissleverandør for bærekraftig bilbruk i fremtidens byer 7


Foto: Getty Images

Sikre nok og riktig kompe­tanse til bilbransjen i fremtiden For å sikre at bilbransjen er rustet til å svare på alle krav fra myndigheter og forventinger fra forbrukerne, er vi nødt til å ha kompetente fagarbeidere og dyktige ledere. Uten flinke folk er det ingen som kan sørge for at bilbransjen utvikler seg. Vi vil jobbe for at bilbransjen er attraktiv og at flere søker bilfag for å sikre det antallet fagarbeidere vi har behov for. NBF skal bidra aktivt til at medlemmene er attraktive og gode arbeidsgivere. 8

STRATEGISKE GREP • Styrke bransjens attraktivitet gjennom å synlig­gjøre innovasjon, utvikling og karrieremuligheter • Etablere NBF som viktigste leverandør av kunnskap og kompetanseutvikling i bransjen • Øke statusen til bilfagene for å få ungdom til å velge faget

Sikre høy grad av profesjonalitet og seriøsitet i bilbransjen Bransjens troverdighet og suksess avhenger av at virksomhetene er seriøse og profesjonelle. NBF arbeider kontinuerlig for å bidra til at bedriftene forblir seriøse og profesjonelle. Dessverre er det noen useriøse aktører på markedet som skaper utfordringer for bilbrukere og som bidrar til et dårlig omdømme for bransjen. NBF jobber med å få bukt med disse useriøse aktørene slik at bilbrukerne kan ta trygge valg.

STRATEGISKE GREP • Forsterke NBF-medlem­ skapet som kvalitetsstempel • NBF-medlemmene skal bli bilbrukernes tryggeste valg • NBF skal aktivt bekjempe useriøsitet og ulovlig­heter i bilbransjen på vegne av bilbrukerne og medlemmene

9


Sikre merverdi for våre medlemmer og deres kunder Alle NBF-medlemmer oppfyller NBFs strenge krav til profesjonalitet og seriøsitet. NBF-medlemskap er derfor et kvalitetsstempel for bilbrukere, myndigheter og andre samarbeids­partnere. En bilbruker skal oppleve at det er en merverdi å handle med et NBF-medlem. NBF bistår medlemmene med juridisk rådgivning, fagkompetanse og innkjøps­ avtaler. NBF-medlemskapet skal bidra positivt på virksomhetens bunnlinje. 10

STRATEGISKE GREP • Arbeide for at verdien av å være NBF-medlem er så stor at det blir ulønnsomt å stå utenfor • Utvikle tjenester og produkter som bidrar til økt lønnsomhet i virksomheten • Etablere NBF som viktigste leverandør av kunnskap og kompetanseutvikling i bransjen

Sikre forutsigbarhet i ramme­ betingelsene og at bilbransjens interesser blir ivaretatt NBF skal være bilbransjens faktaleveran­dør og aktivt med når rammebetingelsene endres. Vi skal informere og opplyse for å sikre at debatten og beslutninger blir tatt på riktige premisser. NBF skal være bransjen talerør og forkjemper. Medlemmene våre skal være trygge på at vi gjør jobben slik at de kan utføre sine jobber på best mulig måte.

STRATEGISKE GREP • Øke kunnskapen om NBF blant politikere, myndig­ heter og samarbeidspartnere • Etablere NBF som en kon­struk­­tiv samtalepart for politikere, myndigheter og samarbeidspartnere nasjonalt og lokalt • NBF skal samle og representere alle deler av bilbransjen i det offentlige rom 11


VISJON Vi tar bilen inn i fremtiden

VERDIER Uredd - Vi byr uventede vinklinger i saker som opptar oss, og tør utfordre Drivende - Vi utvikler bransjen, er pågående, og driver sakene frem Solid - Samfunnet stoler på NBF fordi vi er solide. Vår kunnskap er solid. Våre råd er solide. Det gir oss høy troverdighet

MEDLEMSLØFTER Premissgiver - Vi er bilbransjens viktigste premissleverandør og skaper gode og forutsigbare rammer for din bedrift Utvikler - Vi hjelper deg med å utvikle din virksomhet og er en støttespiller du kan stole på i de vanskelige sakene Garantist - NBF logoen skal for våre medlemmer og deres kunder stå for seriøsitet og profesjonalitet

12

13


Vi tar bilen inn i fremtiden MENNESKER

BÆREKRAFT

14

TEKNOLOGI

Foto: Getty Images

15


16


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.