Page 1

Kirke og Liv Nibe · Vokslev

Farstrup · Lundby · St. Ajstrup

Sebber · Bislev · Ejdrup

Jeg er hos dig, min Gud, som barnet hos sin mor. Jeg er hos dig som fuglen i sit bo. Jeg er hos dig, min Gud, når mørket skjuler jorden. Gud, bliv hos mig med tryghed og med ro.

Margareta Melin 1972, Johannes Johansen 1974

Indhold:

Side 4: Fælles provstiarrangement Ålborgprovstiers Menighedspleje Side 5: Nibe-Vokslev Side 6: Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Side 7: Sebber-Bislev-Ejdrup Side 8: Gudstjenesteliste

Side 1: Tema: Tro Side 2: Leder Tro er fast tillid Side 3: Luther og den nye tro Jeg tror på mig selv Ideologi – økonomi - teologi

KIRKEMAGASIN FOR SOGNENE

·

Nr. 1

·

2012

·

Årgang 8


Tro er fast tillid

Leder Temaet for denne udgave af Kirke og Liv er TRO Ordet tro bruges i vort danske sprog i to forskellige betydninger. Tro kan betyde både ”formode” og det kan betyde ”stole på”. Det første betyder, at man er næsten sikker på noget. Det andet betyder, at man har tillid til en. Og det er denne sidste betydning, vi her koncentrerer os om. Tro i betydningen: noget som vi bygger vort liv på, det som har at gøre med det værdigrundlæg, vi lever ud fra. Nogle tror på Nogle tror på Nogle tror på og teknologi. Nogle tror på

I Det ny Testamente finder man følgende definition på tro: ”Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.” Hebr 11,1 Tro har med tillid at gøre og er en overbevisning, som man bygger sit liv på. I kristendommen handler det om tillid til Jesus Kristus, tillid til det, Han har gjort for os og lært os om Gud.

Barnetro og voksentro Men barnetroen kan ikke blive stående alene. Et menneske vokser som bekendt i både alder og indsigt og må derfor også vokse i troen, så personen og troen kan følges ad. Som kristen har man jo ikke deponeret sin sunde fornuft og sin faktiske viden udenfor kirkedøren. Vores tro må hele tiden ”opdateres”. Opdatering af vores tro Der tales i vor tid så meget om, at vi

religion. sig selv. videnskab et politisk system.

Mennesker har brug for noget at tro på for at kunne leve og orientere sig i verden. Hvor troen går ud opstår ikke et tomrum, i stedet kommer overtro, new age mv. ind. I kristendommen handler det om tillid til personen Jesus fra Nazareth. Bladet handler om, at kristendommen stadig er det bedste bud på et grundlag at bygge livet på. Det store ved den kristne tro er, at mennesket herigennem sættes frit til at leve sit liv uden frygt. I stedet for at kredse om sig selv og sit eget, får vi i kristendommen at vide, at vi skal rette vort blik ud mod vore medmennesker, være der for dem og gøre godt, hvor vi kan - og det er en stor befrielse. Tine Junker Dalgaard Udgives af menighedsrådene Produktion: Nibe Avis Grafisk Redaktion: Rosa Kvist (Vokslev menighedsråd) Jette Krarup Mendes (Lundby menighedsråd) Ansvarshavende: Tine Junker Dalgaard (sognepræst i Nibe og Vokslev) Opsætning og billeder: Willy Kær Niels Janum

Den første evangeliske gudstjeneste i Danmark i Torslunde kirke fra 1561

Det lille barns tro Et nyfødt barn starter livet med at vise sine forældre ubetinget tillid, for det kan ikke andet. Et spædbarn er slet og ret prisgivet forældrenes omsorg. For det lille barn bliver forældrene et billede på Gud - den magt, som er større end alt andet, og som vi venter alt godt fra. Forældrene ved godt, at de med et lille barn i armene står med en opgave så stor, at de ikke kan bære den selv. Der må være noget, der bærer med, og derfor bæres de små børn til dåben. Det er en troens handling, og barnet sættes ind i en større sammenhæng. Og vi hjælper vore børn med at finde ind i troens verden ved at synge og bede for og med dem, og ved at fortælle dem om, hvad vi tror. Troen handler om at forstå med hjertet og om at tage imod de gaver, som rækkes os. Barnetro er den trygge vished om, at vi er i Guds hænder, ligesom et barn hos sin far eller mor. Den er derfor forbundet med sindets dybeste lag. Og det er en vigtig ballast i livet.

2

skal være opdaterede. Vi kan opdatere vores viden, vores garderobe. Opdatering er at føre noget ajour, at føre det op til dagen i dag. Dette gælder også vores tro. Vi kommer meget let til at sidde fast i bestemte og snævre tankegange, som vi udnævner til at være kristne med det resultat, at vores kristne tro ikke hæver sig udover almindelig snusfornuft og morallære. Men Jesus er anderledes. Han er altid nyskabende og provokerende. At lade sig provokere af ham og lære at tage hans ord alvorligt – det er en opdatering af min kristne tro. At gå til gudstjeneste Man kan godt sige, at et af formålene med at gå til gudstjeneste er at få opdateret sin tro. I gudstjenesten deltager vi i et enestående møde med Gud i sang og musik og bøn, bibellæsning, prædiken, dåb og nadver – alt sammen i fællesskab med vore medkristne. Når man er til gudstjeneste, hengiver man sig til troens verden. Man får ro i sindet og fornyede kræfter til at gå ud i hverdagen. Tine Junker Dalgaard


Luther og den nye tro

Jeg tror på mig selv

Den kristne gudstjeneste er gammel. Den er gennem ca. 2000 år skabt af generation efter generation. Men et grundtræk går igen gennem alle tider og i forskellige sogne, at den handler om et møde mellem himmel og jord, mellem Gud og mennesker.

For 100 år siden var der i Vesten en umådelig tro på, at vi mennesker selv kunne klare alt ved hjælp af de mange teknologiske opfindelser, der blev gjort omkring århundredeskiftet. Et af de store symboler på menneskets magt over naturen var skibet der ikke kunne synke, den store passagerdamper som d. 14. april 1912 sejlede fra den gamle verden mod New York. Optimismen var stor, både i de luxuriøse saloner hvor 1. kl. passagererne festede og længere nede i skibet, hvor passagererne på 2. og 3. kl. holdt til. Strålende oplyst sejlede de med fuld fart frem mod et nyt og bedre liv, i den nye verden, i det nye århundrede. Alt var muligt – lige indtil man alt for sent så, at skibet havde kurs mod et isbjerg. Et stort skib er ikke sådan at bremse eller vende og vi ved alle, at Titanic sank og kun 632 af de 2200 mennesker om bord blev reddet, heraf flest fra de øverste dæk.

Martin Luther En person, som i høj grad har været med til at formulere vor moderne kristne tro er Martin Luther. Han er født i Tyskland i 1483. Han startede reformationen, som var et opgør med den katolske kirke. Reformationen kom til Danmark i 1536. Luther var optaget af spørgsmålet: Hvordan finder jeg en nådig Gud? Han forsøgte ved gode gerninger og stor anstrengelse at finde den nådige Gud, men det lykkedes ikke. Lige meget hvor god og from han var, så havde han hele tiden følelsen af at være et dårligt menneske, der ikke kunne gøre det godt nok for Gud. Dette drev ham til ihærdige studier af Bibelen, især Davidssalmerne og Romerbrevet. Tro er tillid til Jesus Kristus Luther nåede frem til overbevisningen om, at mennesket får det rette barneforhold (den rette retfærdighed) overfor Gud ved at tro på, at alle hindringer for at tro på Gud har Jesus Kristus bragt af vejen for os. Vi skal holde os til Kristus og stole på, at han har sat os fri. Det er således ikke os, der skal trække os selv op i hårene og lave alle mulige krumspring for at komme i det rette forhold til Gud, for troen er ikke noget, mennesket skal præstere. Vi skal blot tage imod Ordet fra Ham. Troen fremkaldes alene af det, som høres, Kristi ord, som så vokser og spirer i os som kornet på marken, uden at vi helt ved hvordan. Tine Junker Dalgaard

Titanic

Vi husker stadig denne skibskatastrofe, ikke blot fordi mange af de omkomne var rige og berømte mennesker, men fordi den minder os om, hvad vi risikerer, når vi i vort overmod glemmer, at det ikke er os, der kan gå på vandet. Når det går galt, er det ikke nødvendigvis de ansvarlige som synker. Det går altid værst ud over dem i bunden af skibet. Siden da har vi måttet gennemlevet krige, terror, økonomiske kriser, menneskeskabt forurening og klimaændring, og dertil naturkatastrofer som jordskælv, storm, oversvømmelse og tørke. Vi har heldigvis ikke mistet troen på, at vi selv kan - og bør - gøre noget for at forhindre og afhjælpe disse og lignende ulykker, men forhåbentlig har vi lært en vis ydmyghed i forhold til vores plads

3

i naturen og andre menneskers liv. En tro kun på vores egen hittepåsomhed, er en skrøbelig basis for livet. Jette Krarup Mendes

Ideologi - økonomi - teologi i Kina

Kristne kinesere Det tyvende århundrede var præget af ideologier, fasttømrede politiske systemer, man kunne bygge sit liv på, hvis man vel at mærke var indstillet på at lade staten komme før mennesket. I Kina leder kommunistpartiet stadig landet, men troen på det økonomiske fremskridt har afløst troen på partiet. Hvor alle tidligere ikke blot var ens klædt men også lige fattige, er der nu vokset en økonomisk over- og middelklasse frem, desværre samtidig med stor korruption. Man føler sig kun forpligtet overfor sin familie og nærmeste netværk, ikke overfor andre. På tilsvarende måde sagde man i det kommunistiske østeuropa: ”Det du giver en fremmed, stjæler du fra din familie.” Tidligere tog staten næsten alle beslutninger for den enkelte. Det er slut. Der er intet parti at se op til. Når ens økonomiske situation så er blevet stabiliseret, bliver livet lidt tomt og mange søger et livsgrundlag med moralske pejlemærker. Den kinesiske regering opfordrer borgerne til at vise samfundssind ved at spille på nationalfølelsen og ved at indrømme filosofi og religion mere plads. Kun få kirkesamfund er officielt registrerede (og kontrollerede), men mange såkaldte huskirker i private hjem får lov at eksistere, blot de er lidt diskrete. For den enkelte kineser begynder det typisk som interesse for at finde et moralsk system at leve efter, hvor mennesket ikke er i centrum, Fortsættes side 4


Fortsat fra side 3

Bedende kristne kinesere og det fører så til ægte interesse for bibel og kristendom. Huskirkerne er små, da højst 25 må mødes uden tilladelse. Til gengæld dannes stadig flere kirker. Da der er mangel på uddannede teologer, må menighedsmedlemmerne selv fortæller det, de ved om kristendom videre til andre. Antallet af kristne i Kina vokser eksplosivt i disse år, man regner med, at der er mindst 14 millioner katolikker og 40 millioner protestanter. Kilder: DR P1 og artikelserie i Kristelig Dagblad. Jette Krarup Mendes

Provstiarrangement den 28. marts i Skal Pavillonen kl. 19.00 Folkets kirke? Fremtidens Folkekirke Biskop over Haderslev Stift Niels Henrik Arendt. Kristendommen er på tilbagegang i den vestlige verden. I folkekirken ser tallene ikke så alvorlige ud, men mange danskere er kommet en del på afstand af deres kristne tro. Hvad er grunden? Måske skulle vi i stedet for at spørge: ”hvad er godt for folkekirken?” hellere spørge: ”hvad er godt for danskerne?” Har vi ladet os spille for meget af banen i den offentlige debat? Kunne vi lade os inspirere af kirker ude i verden? Aftenen skal ses som en optakt til det kommende menighedsrådsvalg i efteråret 2012 Desuden kommer det lokale kor fra Bislev ”Landsbygospel”.

Aalborgprovstiers Menighedspleje Nibe, Vokslev og Bislev er sogne i vort område, som er kommet med i Aalborgprovstiers Menighedspleje. Der er i alt 28 sogne med. Menighedspleje kan bedst beskrives som det kirkelige sociale arbejde, der udføres lokalt i sognene. Der er blevet ansat en koordinator og udviklingskonsulent: Birgitte Viftrup Mortensen.

Vi har bedt hende skrive lidt om arbejdet: Siden 1. august 2011 har jeg haft det store privilegium at arbejde med diakoni i Aalborg Stift. Jeg er ansat af Samvirkende Menighedsplejer til at arbejde 15 timer om ugen for Aalborg-områdets Menighedspleje, og 15 timer om ugen for hele Aalborg Stift med at fremme sognediakonien. Aalborgprovstiers Menighedspleje havde i forvejen en Aflastnings- og Vågetjeneste, som fungerede rigtig godt. Derfor valgte man at satse på disse to tjenester. Aflastningstjeneste De mennesker, der har brug for aflastning, har valgt at passe deres alvorligt syge ægtefæller i eget hjem. I den situation er man meget bundet til hjemmet og den syge ægtefælle er meget afhængig af én. Derfor har man særligt meget brug for et lille pusterum med jævne mellemrum. Det har vores frivillige meget stor forståelse for, og de kan virkelig se og mærke, at de gør en stor forskel i disse hjem! Et sideskud på Aflastningstjenestens stamme er et nyt samarbejde med Aalborg kommune om at stå for to demenscafeer i Vestbyen. Det er et meget spændende projekt! En af vores kernekompetencer i aflastningstjenesten er netop at støtte demensramte og deres pårørende.

4

Demenscafeerne er en unik mulighed for at nå længere ud til flere mennesker. Vågetjeneste Vi har en stærk og god vågetjeneste, som også er i vækst. Som vågekone skal man have varme hænder og tålmodighed. Det er vores erfaring, at den døende har allermest brug for én, der vil sidde roligt ved siden af sengen og holde vedkommende i hånden. Det giver ro og nærvær. Besøgstjeneste Som noget nyt, har de 28 sogne besluttet, at vi nu også har en fælles besøgstjeneste. Men på den måde, at vi henviser til kontaktpersoner i de sogne, der har en besøgstjeneste. De kontaktpersoner vil fremover jævnligt mødes og udveksle erfaringer. Desuden vil jeg i samarbejde med dem sørge for 1-2 kurser om året om det at have/starte en besøgstjeneste. Vi har brug for dig! Der sker meget og der er et stort behov for aflastere, vågekoner og besøgsvenner. Vi mangler altid flere hænder og varme hjerter! Overvejer du det - så ring endelig og få en samtale med mig. Vil du vide mere, så kig ind på www. menighedsplejer.dk Du er også velkommen til at kontakte vores lokale kontaktperson Vita Skammelsen tlf. 25 11 31 17. Navnet »Aalborgprovstiers Menighedspleje« er det nye navn for det, der tidligere hed »Aalborg Menighedspleje«. Repræsentantskabet har vedtaget det nye navn for at tydeliggøre, at det også er for sogne udenfor Aalborg by.


Kirke og Liv i Nibe og Vokslev

Ny Kirketjener i Nibe Kirketjener David Brahimu fratrådte sin stilling med udgangen af januar måned. Tak til David for udført tjeneste. Vi ønsker ham og familien alt godt fremover. Som ny kirketjener er ansat Kirsten Uhrenholt. Kirsten er ikke ukendt med det kirkelige arbejde, da hun de seneste 14 år har været graver ved Vokslev kirke. Tidligere også ansat i Nibe. Vi byder Kirsten velkommen og glæder os til samarbejdet. Nibe Menighedsråd

Fortælleaften onsdag den 21. marts i Nibe kirke kl. 19.30 ved Birgitte Arendt, Haderslev: Tema: Ditte Menneskebarn af Martin Andersen-Nexø. Ditte er god. Nogle tolker hendes liv og død som et offer for den lidende menneskehed. Hun er en slags menneskehedens mor, hvis væsen det er at give. Romanen slutter med spørgsmålet: »Nåede hun at blødgøre hjerterne?« Ved offentliggørelsen skrev en begejstret læser: ”Det er ikke bare Dittes bog, det er alverdens gode menneskers bog. Tænk, hvor kærlighed kan gøre verden smuk!”

Palmesøndag den 1. april kl. 11.00 i Nibe kirke Familiegudstjeneste Vi skal følge Jesu vej mod Jerusalem, hvordan han bliver modtaget som en helt. Men hvordan er Jesus en helt, og hvordan gik det ham?

Skærtorsdag

Meddelelse Da Grethe Niss pludselig døde i december, mistede vi i Vokslev menighedsråd et kært og engageret medlem. Æret være hendes minde. Vi har efterfølgende budt Jens Niss velkommen i rådet.

den 5. april kl. 16.30 i Nibe kirke Gudstjeneste med spisning Traditionen tro fejres Skærtorsdag med en kort gudstjeneste, hvor Kammerkoret medvirker. Herefter nadverfejring og måltidsfællesskab i sideskibet, hvor måltidet består af lam. NB. Der holdes almindelig nadvergudstjeneste i Vokslev kirke kl. 11.

Forårskoncerter Tirsdag den 15. maj kl. 19.30 i Vokslev kirke. Onsdag den 16. maj kl. 19.30 i Nibe kirke. Medvirkende: Nibe Kirkes Kor og Nibe Kirkes Kammerkor m.fl.

Sommerkoncert i Nibe Kirke onsdag den 13. juni kl. 19.30  med tenor Jens Jagd  og organist Bente Frendrup med værker af bl.a. Lange-Müller, Fauré og Puccini. Jens Jagd stammer fra Byrsted, er uddannet sanger fra Nordjysk Musikkonservatorium og går nu i solistklasse.  

Kirkebil Man er velkommen til at bruge kirkebilen til Nibe og Vokslev kirker og Dommergården, samt andre kirkelige aktiviteter i den gamle Nibe Kommune. Man skal ringe til Aalborg Taxa, tlf. 98 10 10 10 og oplyse tidspunkt, bestemmelsessted og sognekirkens navn. Husk at bede om returkørsel ved bestillingen. Evt. betaling af kørsel vil blive refunderet af Nibe eller Vokslev Menighedsråd. Kirkebil: Aalborg Taxa 98 10 10 10

SE KIRKERNES HJEMMESIDE: www.nibekirke.dk eller www.vokslevkirke.dk

Kirkekontoret »Dommergården« Grydstedgade 10, 9240 Nibe 98 35 14 63 nibe.sogn@km.dk

Præster: Jens-Anders Djernes, 98 35 10 35 Træffes bedst tirsdag-fredag 12-13 eller efter aftale / jdj@km.dk

Kirkesanger: Torben Fogde Larsen. 28 74 11 53 / tfl@live.dk

Kordegn: Else Munk Grosbøll Tirsdag-fredag 9-12.30 Torsdag tillige 16-18

Tine Junker Dalgaard Træffes i Dommergården. 20 46 24 25 / tjd@km.dk

Graverkontor i Vokslev: Tirsdag til fredag 9-15, 98 35 13 76.

Kirkegårdsleder: Niels H. Thomsen Mandag-torsdag 12-13, torsdag 16-17 tlf. 98 35 18 63

Kirketjener: Kirsten Winther Uhrenholt 40 22 99 35 / kirstenuhrenholt@hotmail.dk

5

Organist: Bente Frendrup Nielson Tennisvej 5, Svenstrup 98 38 25 08

Menighedsrådsformand: Nibe: Bent Møller, 98 35 18 42 Vokslev: Albert Fristrup Andersen, 98 35 17 43.


Kirke og Liv i Farstrup, Lundby og St. Ajstrup Præstetavlen

Palmesøndag

Kirkelige handlinger: Døbt i Farstrup Kirke: 22/01-2012: Oscar Staun Hedegaard Nielsen

Påskekoncert i Farstrup Kirke søndag den 1. april kl. 16.00 Koret ”A Piece Of Cake” medvirker Korleder: Anne Verdelin.

Begravelse fra Farstrup Kirke: 18/11: Elly Kristensen 22/11: Bent Mogensen 3011: Inger Marie Johansen

Menighedsrådet

Begravet fra St. Ajstrup kirke: 08/12: Peder Dahl Nielsen

Skærtorsdag torsdag den 5. april i Lundby kirke kl. 17.00 Vi holder en kort andagt i Lundby kirke. Derefter går vi i Lundby kulturhus og spiser en god middag med påskelam. Tilmelding til dette arrangement skal ske til: Lis Rasmussen tlf.: 98686217

Langfredag den 6. april Liturgisk gudstjeneste Der vil igen i år blive mulighed for at komme og opleve en liturgisk gudstjeneste langfredag. St. Ajstrup kirke kl. 9.30 Lundby kirke kl. 11.00. En liturgisk gudstjeneste er en gudstjeneste uden prædiken. Præsten læser hele Jesu lidelseshistorie op. Indimellem læsningerne, gøres der korte ophold, hvor der synges.

Sognepræst: Gina Maria Vium Andersen Præstegårdsvej 8, Farstrup, 9240 Nibe Tlf. 98 68 60 11 / 24 40 67 11 / gman@km.dk Organist: Ingeborg Gundersen Kirkebil: Aalborg Taxa 98 10 10 10

Da Farstrup kirke i 1978 fik nyt orgel, havde manheldigvis øje for, at facaden fra det kasserede orgel var bevaringsværdig og velegnet til at danne ramme om en præstetavle; en sådan havde kirken aldrig haft. Efter at de relevante oplysninger om tidligere præsters navne og ansættelsesår var blevet samlet, blev malerarbejdet overladt til nu afdøde Mitzi Norre i Gundersted, og resultatet af hendes omhyggelige arbejde blev ved juletid samme år prøveophængt på kirkens nordvæg - hvor det som bekendt hænger den dag i dag! Mange har dog nok bemærket, at pladsen i en kort periode stod tom, for tavlen har været nedtaget for at blive ajourført. Ved samme lejlighed er alle bogstaver og tal blevet frisket op, så alt nu står med tydelig, ensartet skrift. Så når du næste gang kommer i Farstrup kirke, bør du lige tage dig tid til at betragte det færdige resultat. Gunner Laursen

Farstrup Kirke: Menighedsrådsformand: Gunner Laursen, tlf. 98 68 60 97 Kirkeværge: Carol Ann Knudsen, tlf. 98 35 55 50 Graver: Hans Kristian Tarp, tlf. 23 20 26 05 farstrupsognegaard@skylinemail.dk Lundby Kirke: Menighedsrådsformand: Finn V. Larsen, tlf. 98 68 64 64 / naturland@mail.tele.dk

6

OBS! Farstrup Sogn Menighedsrådets ordinære møder er ændret til: 1.tirsdag i måneden kl. 19-21. Mødet holdes som sædvanligt i Sognegården.

Ny kirkesanger i Farstrup Jeg hedder Inge-Marie Zinck Pyndt og har været så heldig at få lov til at være kirkesanger i Farstrup. Jeg bor i Aalborg og er til daglig folke-skolelærer på Vejgaard Østre Skole. Hvor jeg fungerer som klasselærer og musiklærer. Musik har altid været en stor del af mit liv. Jeg har sunget i kor og i kirke siden jeg var 10 år gammel...nu er jeg 54, så det er rigtig mange år. Jeg glæder mig til efterhånden at lære jer at kende. Venlig hilsen Inge-Marie

Graver: Karin Thomsen, Halkærvej 159, Lundby, tlf. 20 16 20 89 / 98 68 64 28 Kirkeværge: Lis Rasmussen, Halkærvej 165, Lundby, tlf. 98 68 62 17 St. Ajstrup Kirke: Menighedsrådsformand: Elmer Rasmussen, tlf. 98 35 51 04 Graver: Linda Aggerholm, Køllestrupvej 3, St. Ajstrup, tlf. 98 35 54 89 eller tlf. 61 32 54 01. Kirkeværge: Bruno Green Pedersen, Kyømarksvej 10, Kyø, tlf. 98 35 53 09.


Kirke og Liv i Sebber, Bislev og Ejdrup Udskiftning i Sebber menighedsråd Efter 27 år i Sebber menighedsråd og heraf de 24 som formand besluttede Leif Hansen at trække sig fra menighedsrådet, da der inden 1. søndag i advent skulle vælges formand for det næste år. Leif kom i menighedsrådet i 1984 og blev formand i 1987. Leif fortæller om sin tid i menighedsrådet, at det er en tid, han vil tænke tilbage på med glæde. Det har været en spændende tid med store forandringer - i samfundet og i kirken. Bl.a. har kommune-sammenlængningerne i 2007, der fik vore sogne med i Aalborg kommune, betydet en økonomisk forbedring af kirkernes vilkår. Når man spørger Leif Hansen, hvad der har betydet mest for ham i tiden som menighedsrådsformand, så fremhæver han de store renoveringer ved kirken og på kirkegården - senest for et par år siden anlæggelsen af en ny sti fra parkeringspladsen til kirken og kirkens nye tag sidste år. Desuden fremhæver Leif Hansen også arbejdet med at etablere og fastholde et godt samarbejde både internt i menighedsrådet og i forhold til de ansatte og pastoratets øvrige menighedsråd i Bislev og Ejdrup. Ny formand for menighedsrådet er Hanne Lillelund, og ny i menighedsrådet er Hanne Hougaard.

SE KIRKERNES HJEMMESIDE: www.bislevkirke.dk www.ejdrupkirke.dk www.sebberkirke.dk

Sognepræst: Annemette Kamp Nielsen tlf. 98 35 70 05 ankn@km.dk Træffes efter aftale, dog ikke mandag Kirkesanger: Solveig Asmussen Organist: Carsten Ullits Mortensen Sebber Kirke: Graver: Jens Terp, 30 52 36 82,

Leger engle med balloner?

Kirkelige handlinger:

Sådan lød overskriften på den invitation til at være minikonfirmander, som 3. klasse fra Skørbæk-Ejdrup friskole modtog for nyligt. Overskriften dækker over, at minikonfirmandundervisningen er sjov og kreativ undervisning for børn i den alder, hvor verden for alvor folder sig ud og bliver til tusindvis af spørgsmål om stort og småt.

Døbt i Sebber Kirke 27/11: Kastanje Ladekær Olsen Begravet fra Sebber kirke 5/11: Signe Olsen 9/11: Willy Peter Møller 29/11: Ingeborg Jensen Døbt i Bislev kirke 27/11: Jannik Buus Gerhardt 8/1: Nickolaj Veggerby Sørensen Begravet fra Bislev kirke 14/12: Karen Thordal Jensen Døbt i Ejdrup kirke 23/10: Lise Blicher Johansen Begravet fra Ejdrup kirke 29/10: Marie Sørine Johansen

DATOER: Menighedsrådsmøder i 2012 Sebber: 20. marts, 23. maj, 25. september, 20. november. Bislev: 8. februar, 23. marts, 24. maj, 23. august, 4. oktober, 22. november. Ejdrup: 13. marts, 8. maj, 16. august. For nærmere oplysninger om tid og sted kan formanden for det pågældende menighedsråd kontaktes.

Menighedsrådsformand: Hanne Lillelund, 98 35 51 50 Kirkeværge: Kurt Overgaard Hansen, 98 35 55 08 Bislev Kirke: Graver: Cita C. Winther, 30 51 81 64 Menighedrådsformand: Birthe Lund, 98 35 71 15 Kirkeværge: Else Svennum, 98 35 71 21

7

Konfirmationer 2013 Sebber kirke: 5. maj Ejdrup kirke: 9. maj Bislev kirke: 12. maj Konfirmationer 2014 Sebber kirke: 25. maj Ejdrup kirke: 29. maj Bislev kirke: 1. juni Konfirmationer 2015 Sebber kirke: 10. maj Ejdrup kirke: 14. maj Bislev kirke: 17. maj

Bislev FDF: Kredsleder Bodil Otte, 98 35 70 83 Ejdrup Kirke. Graver: Ole Hansen, 30 34 21 66 Menighedrådsformand: Kim Samuelsen, 98 66 65 00 Kirkeværge: Carsten Rasmussen, 98 66 92 58 Kirkebil: Aalborg Taxa 98 10 10 10


Vokslev

11/3

Nibe

18/3 Mariæ bebudelse

Gudstjenester 25/3 Tirsdag

9.30 JAD

27/3 Palmesøndag 16.30 JAD/Spisning 11.00 JAD

11.00 TJD Familiegudstj.

11.00 JAD

11.00 JAD

1/4 Skærtorsdag 9.30 JAD 9.30 JAD

3.s.i.fasten

5/4 Langfredag 11.00 JAD

11.00 TJD

6/4 Påskedag 9.30 TJD 9.30 TJD

9.30 TJD

8/4 2. påskedag 11.00 TJD 11.00 JAD

Midfaste

9/4 1.s.e.påske 9.30 JAD

9.30 TJD

15/4 2.s.e.påske 10.30 Konf.

11.00 TJD

22/4 3.s.e.påske

5/5 4.s.e.påske

Lørdag 10.30 Konf.

10.30 Konf. 9.00 JAD

11.00 Konf.

9.30 konf.

9.30 TJD

29/4 Bededag

6/5 Lørdag

9.30 AKN/Kaffe

4/5

12/5

6.s.e.påske

11.00 TJD

9.30 TJD

11.00 JAD

9.30 JAD

9.30 TJD

11.00 JAD

5.s.e.påske

20/5 Pinsedag

9.30 JAD

13/5

27/5 2. pinsedag

9.30 JAD

Kristihimmelfartsdag

28/5 Onsdag

11.00 JAD

17/5

30/5

Trinitatis søndag

9.30 JAD

3/6

Farstrup

Lundby

9.30 GMA

Liturgisk

11.00 GMA

St. Ajstrup

11.00 GMA 9.30 GMA 9.30 GMA

Sebber

9.30 AKN/Kaffe

Bislev

9.30 AKN/Kaffe

9.30 AKN/Kaffe

10.30 AKN/Konf.

11.00 AKN

9.30 AKN/Kaffe

11.00 AKN

11.00 AKN

17.00 AKN/Fællesspisning

9.30 AKN/Kaffe

9.30 AKN

11.00 AKN

11.00 AKN

11.00 AKN

9.30 AKN/Kaffe

11.00 GMA

10.30 AKN/Konf. 9.30 GMA

11.00 GMA

19.30 Koncert

9.30 AKN/Kaffe

11.00 GMA

11.00 GMA

9.30 AKN

9.30 GMA Liturgisk

17.00 GMA/Spisning

9.30 GMA

9.30 GMA/Kaffe 11.00 GMA/Kaffe

16.00 GMA Påskekoncert 9.30 GMA

11.00 GMA

9.30 GMA/Kaffe 11.00 GMA/Kaffe 11.00 AKN 10.00 GMA/konf.

9.30 GMA/Kaffe

11.00 TJD/Kaffe

9.30 GMA

10.00 GMA/Friluftsg. i Kølby 11.00 GMA

9.30 GMA 11.00 JAD 11.00 GMA

JAD: Jens-Anders Djernes - TJD: Tine Junker Dalgaard · GA: Gina Maria Vium Andersen - AKN: Annemette Kamp Nielsen Kirkebil kan bestilles vederlagsfrit til alle gudstjenester og arrangementer: Aalborg Taxa, 98 10 10 10.

Ejdrup

19.30 AKN Salmesangsgudstj.

11.00 GMA

14.00 AKN Familiegudstj. Miniafslutning

11.00 AKN

11.00 AKN

9.30 GMA

AKN/ Konf

9.30 AKN

9.30

11.00

11.00 AKN

9.30 GMA

2012_01 Kirke og Liv  

Kirke og Liv - nr. 1 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you