Page 1

Kirke og Liv Nibe · Vokslev

Farstrup · Lundby · St. Ajstrup

Sebber · Bislev · Ejdrup

Marie Askehave og David Owe. Nibe Kirke 2006.

Indhold:

Side 1: Tema: Bryllup

Side 4: Når kærligheden går i stykker

Side 1992-1994. 2: Leder: Kærlighed og kirken »Isaks ofring« Arne Haugen Sørensen.

Side 5: Nibe –Vokslev

Kirkeklokkerne ringer til bryllup

Side 6: Farstrup – Lundby – St. Ajstrup

Side 3: Overvejelser om at være gift

Indhold:

Side 7: Sebber – Bislev – Ejdrup

Side 1: 4:Moralske og etiske dilemmaer Side Kend din kirke og nabokirke Side 2: Leder Det kommende menighedsrådsvalg Kristen etik og moral Side 3: Hverdagslivets dilemmaer Side 4: Vil du ikke nok slå mig ihjel?

Kirkemagasin for sognene

·

Nr. 3

Side8:5: Gudstjenesteliste Nibe-Vokslev Side Side 6: Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Side 7: Sebber-Bislev-Ejdrup Side 8: Gudstjenesteliste

·

2013

·

Årgang 9


Leder Ingen undgår på et tidspunkt at stå i et etisk dilemma - i større eller mindre målestok. Det er langt fra os alle, der på mere end et teoretisk plan bliver nødt til at tage stilling til spørgsmål som abort, aktiv dødshjælp og organdonation. Men etiske dilemmaer er mere end sådanne store beslutninger. I hvor høj grad er man f.eks. forpligtet til at tage sig af familiemedlemmer? Hvornår er det tid at sende sin gamle far eller mor - eller sin ægtefælle på plejehjem? Og for hvis skyld gør man det? Der er det særlige ved etiske spørgsmål, at man aldrig kan vide, hvad man vil gøre, før man står i situationen. Man kan sagtens have gjort sig nogle tanker om det, og man kan også være ret sikker på, hvordan man vil forholde sig, men når det virkelig gælder, er det ofte svært at holde fast i principper og beslutninger, der er truffet på et teoretisk plan. Etiske dilemmaer kommer vi alle ud for - uanset religion og kirkeligt ståsted. Men vores tro eller mangel på samme kan spille ind i, når vi skal finde ud af, hvad vi skal gøre i situationen. For hvis er egentlig livet? Er det vores eget, eller skylder vi det til nogen eller noget? Og kan vi gøre med det, som vi vil, eller er der noget, vi har pligt til? Annemette Kamp Nielsen.

Udgives af menighedsrådene Produktion: Nibe Avis Grafisk Redaktion: Inger Bach Hansen Karina Winge Sørensen Annemette Kamp Nielsen Ansvarshavende: Annemette Kamp Nielsen, sognepræst i Sebber, Bislev og Ejdrup Opsætning: Poul Robert Jensen

Kristen etik og moral Er vi som kristne mennesker særligt forpligtede på at leve etisk og moralsk forsvarligt? Det er et stort spørgsmål, som kræver meget mere plads end disse to spalter, hvis det skal besvares udførligt, så her er kun plads til et par strøtanker. Ofte lyder det, som om der er særlige forventninger til kristne mennesker. Hvor tit har man ikke hørt bemærkninger som ”Og det skulle man vente fra ham... han går jo i kirke...” eller ”Hun burde da om nogen tænke på andre før sig selv... hun sidder da i kirken hver søndag...” Sådanne bemærkninger antyder, at der er et særligt etisk eller moralsk kodeks man som kristent menneske skal leve op til – i hvert fald leve op til i andres øjne. Men én ting er andres forventninger; noget andet er det, der for et kristent menneske egentlig er det vigtigste, nemlig: Hvad forventer Gud af os? Svaret på det kan være et ”både og”. Mon ikke Gud forventer det samme af alle mennesker – at vi bestræber os på at tænke på andre, før vi tænker på os selv. Men måske kan der være en særlig forventning til os kristne, fordi vi dog burde vide bedre – vi kender til budet om næstekærlighed og kan derfor ikke undskylde os med uvidenhed. Hvis vi vender blikket mod vores Bibel, ser vi, at Jesus ofte har høje forventninger til farisæerne og de skriftkloge – netop fordi de burde vide bedre. Måske er der derfor også højere forventninger til os kristne – netop fordi vi bør vide bedre. Den danske teolog og filosof K.E. Løgstrup skrev engang om den etiske fordring: ”Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående stemning, en oplagthed, man får til at visne, eller som man vækker, en lede man uddyber eller hæver. Men det kan også være forfærdende meget, så det simpelthen står til den enkelte, om den andens liv lykkes eller ej.” (K.E. Løgstrup, Den etiske fordring, Gyldendal 1956) Det er et citat, som mange mennesker kan tilslutte sig. Vi mennesker lever ikke for os selv, hvor meget vi

2

end prøver at bilde os selv det ind. Derfor har det, vi gør eller siger, i høj grad indflydelse på andre end os selv - vi holder faktisk noget af de andre menneskers liv i vore hænder. Det forpligter! Det er måske en af de situationer, hvor det gerne må kunne ses på os, at vi er kristne. Forstået på den måde, at det ville klæde os, hvis der var overensstemmelse mellem de værdier, vi bygger vores tilværelse på, og det, vi gør - altså mellem vores tro og vores liv. For den kristne tanke er, at livet er gudgivent. Det er udgangspunktet. Vi skal værne om det – vores eget og de andres. Og hvert eneste liv – hvert eneste menneske – er uendeligt værdifuldt. Derfor skylder vi at tage vare på hinanden. Annemette Kamp Nielsen.


Hverdagslivets dilemmaer I 1. Mosebog kap. 22 berettes om Abraham, der af Gud bliver bedt om at ofre sin søn Isak. Hvilket dilemma må det ikke være for Abraham at skulle ofre sin eneste søn? Og hvad skal han svare, da Isak spørger ham om, hvor offerlammet er? Skal han sige sandheden: ”Du, mit barn, er offerlammet”, eller skal han lyve og sige, at det ved han ikke? Hvad gør Abraham? Han svarer: ”Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng”. Han svarer udenom, men han har i sinde at udføre Guds befaling, således som det er pålagt ham. Slutningen er positiv, for da Gud ser, at Abraham er ham lydig, bliver han belønnet dobbelt, idet han både beholder sin søn og bliver Guds udvalgte. Fortællingens morale er enkel, men hvilke overvejelser har Abraham mon ikke gjort sig, hvor tvivlrådig har han ikke været? Det er ikke anderledes i dag, hvor vi i den tid, vi lever i, bliver mødt med vanskelige og til tider uløselige spørgsmål og opgaver, hvor vi, uanset hvilken løsning, vi vælger, vil være i tvivl om, hvorvidt vi nu også gør det rigtige. Det kan endda være, at der ikke findes det rigtige valg. Det kan være, at ligegyldigt hvilket valg, man træffer, er det ikke i orden. Det er et grundvilkår for os mennesker, som vi bliver nødt til at forholde os til, og hvor vi bliver nødt til at leve med tvivlen. Alle mennesker oplever at stå med vanskelige dilemmaer. Det gælder i alle livets forhold i familielivet, i arbejdslivet og i sociale sammenhænge. Det gælder i parforhold, hvor åbenhed og ærlighed er en forudsætning for et tillidsfuldt forhold. Hvor langt skal man gå for at beskytte den, man holder af ved alvorlig sygdom? Er det misforstået kærlighed, hvis man tier stille eller benægter, at man er alvorligt syg, fordi man tror, at den anden part ikke kan tåle at høre sandheden? Eller hvis parforholdet knirker, skal man da fortsætte og ”lade som om”, fordi det er nemmest ikke at udfordre den anden part? Hvor ofte gør man ikke noget af hensyn til omgivelserne, fordi man synes facaden skal holdes, og så fejes der ind under gulvtæppet.

Det gælder i forholdet forældrebørn. Især i forholdet til ens teenagebørn er det vigtigt på den ene side at give slip og give dem ansvar samtidig med, at de på den anden side fortsat oplever forældrenes opmærksomhed og trygge rammer For mange år siden stod jeg i det alvorlige dilemma, om jeg skulle fortælle min dengang 14-årige niece, at hendes mor (min søster) var uhelbredeligt syg. Hun spurgte mig direkte:” Moster, dør min mor? Jeg vil vide sandheden”. Jeg gjorde som Abraham, svarede udenom: ”Ja, din mor er alvorligt syg, jeg ved ikke, om hun kan blive rask”. Da jeg skulle forlade hende for at rejse hjem til mit eget, ville hun med, fordi, som hun sagde, ”jeg kan ikke klare det”. Jeg måtte sige til hende, at hendes mor havde brug for hende, og samtidig følte jeg, at jeg svigtede hende. Den dag i dag ved jeg ikke, om jeg gjorde det rigtige. Vi oplever nok alle på et eller andet tidspunkt at stå med et for os mennesker uløseligt dilemma, og det at være i tvivl hører med til at være menneske. Jeg er overbevist om, at uanset hvor verdslige vi er, så vil vores handlemåde og valg kunne relateres tilbage til de etiske grundsætninger, som findes i bibe-

3

len, såvel i de gammeltestamentlige 10 bud som i Matthæusevangeliets kærlighedsbud om, at du skal elske Herren din Gud, og om at du skal elske din næste som dig selv. De udgør et etisk regelsæt, som hjælper os med til at tro på, at vi gerne vil det rigtige. Den tro giver ro, også når tvivlen nager. Inger Bach Hansen.


Vil du ikke nok slå mig ihjel... Måske har du allerede fået dette spørgsmål stillet af et familiemedlem eller en god ven, som var meget syg og i store smerter og uden udsigt til nogensinde at blive helbredt eller bare få det lidt bedre. Hvad svarede du så vedkommende? Hvordan kan man som pårørende overhovedet overskue at skulle tage livet af én, man elsker, eller hjælpe dem til at gøre det selv? Det er et meget svært valg at skulle tage. Skal jeg være egoistisk og lade være med at blande mig, så jeg kan beholde dem hos mig så længe som muligt? Kan jeg bare stå og se på, mens mine kære lider de frygteligste smerter og pinsler, fordi jeg ikke er i stand til at give slip på dem endnu? Eller vil jeg hjælpe dem til en ordentlig og rolig afslutning på et liv, som nu er blevet så uudholdeligt for dem, at døden synes at være den eneste udvej? Det vil klart være en stor sorg at miste én, man har kær, men det er også smerteligt at se dem lide så meget, at de kun ønsker at dø. Spørgsmålet er, om aktiv dødshjælp er for den syge eller for de pårørendes skyld: En ældre døende kvinde har måske udsigt til at skulle leve længe endnu med smerter og et stort plejebehov og kun med udsigt til at skulle dø af sin sygdom. Selvom hun ikke ønsker at dø endnu, kan hun måske alligevel føle sig presset til at ønske aktiv dødshjælp, fordi hun ikke vil være anledning til bekymring hos sin familie ved et langt sygeforløb, eller en unødig plejeudgift for samfundet.

Måske vil det være nemmere at hjælpe, hvis man ikke direkte skal myrde dem, men kan ”nøjes” med at hjælpe dem til selvmord, fx ved at skaffe narko eller piller til en overdosis? I straffelovens kapitel 25 er der ingen tvivl: § 237. Den, som dræber en anden, straffes for manddrab med fængsel fra 5 år indtil på livstid. § 239. Den, som dræber en anden efter dennes bestemte begæring, straffes med fængsel indtil 3 år. § 240. Den, som medvirker til, at nogen berøver sig selv livet, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år. I Danmark er aktiv dødshjælp altså ulovligt, men passiv dødshjælp er tilladt. Det vil sige, at man som patient kan vælge at sige nej til behandling, selvom det medfører døden. Det kan man fx udtrykke ønske om ved at oprette et såkaldt Livstestamente. Du må ikke slå ihjel, står der i De 10 bud, men der står også i Bibelen, at du skal elske din næste. En undersøgelse offentliggjort i Kristelig Dagblad viser at tre ud af fire præster er imod aktiv dødshjælp, fordi de mener, at man ikke skal gøre sig til herre over livet, det er kun Gud alene. Men har mennesket ikke allerede gjort sig til herre over livet? Her tænker jeg på kunstig befrugtning og livsforlængende organtransplantation. Vi blander os allerede i livets begyndelse, så kan vi vel også blande os i livets afslutning!! Karina Winge Sørensen.

4

Dommergården i Nibe sogneaften onsdag den 2. oktober kl. 19.30 Tidligere Biskop over Aalborg stift, Søren Lodberg Hvas, holder foredrag om Søren Kirkegaard.

Syng sammen i Dommergården torsdag formiddag i ulige uger fra kl. 10.00 Det er for alle, der gerne vil synge. Efterårssæsonen er startet.

Torsdagsklub i Dommergården fra kl. 10.00-11.30 i lige uger Efterårssæsonen begynder den 19. september, hvor Carsten Hansen kommer og fortæller om originaler i Himmerland. Alle er velkomne!

Babysalmesang Nyt hold babysalmesang starter igen til efteråret. Kontakt mail: EMGR@km.dk

Lørdagsdåb Der har gennem nogle år været forespørgsler om mulighed for dåb om lørdagen. Menighedsrådet har derfor besluttet, at der fastlægges en lørdagsdåb i kvartalet i Nibe kirke. Datoen fremgår af gudstjenestelisten på bagsiden af kirkebladet. Tine Junker Dalgaard.


Kirke og Liv i Nibe og Vokslev Præstebetjening i Nibe-Vokslev Den 1. oktober 2013 har sognepræst Ib Skotte valgt at gå på pension efter lang og tro tjeneste i Nørholm. I forbindelse med præsteskiftet er det aftalt med biskop Henning Toft Bro, at stillingen omlægges således at Nørholm bevarer 50% præst, mens de øvrige 50% går til aflastning af den til enhver tid siddende provst for Aalborg Vestre provsti. Det betyder, at Nørholm sogn vil få et større samarbejde med Nibe–Vokslev. Jens-Anders Djernes.

Nyindretning i Vokslev kirke Vokslev menighedsråd har i flere år arbejdet med tanken om at ændre på indretningen i sideskibet. Planen er at fjerne alle bænkene bag orglet og indrette sideskibet med borde og stole på et nyt trægulv, som det der er under bænkene i hovedskibet. Det nye gulv vil være isoleret og med gulvvarme så det giver meget bedre muligheder for aktiviteter i Vokslev med minikonfirmander, babysalmesang og kirkekaffe. Den gamle Anders Jensen gravsten fra 1649 der også ligger i sideskibet, vil fremover kunne betragtes gennem et glasparti i gulvet. Den nye indretning har fået godkendelser og anbefalinger fra såvel den kongelige bygningsinspektør og Nationalmuseets folk. Menighedsrådet håber at projektet kan laves her i efteråret. Albert F. Andersen. Kirkekontoret »Dommergården« Grydstedgade 10, 9240 Nibe. Tlf. 98 35 14 63 nibe.sogn@km.dk Kordegn: Else Munk Grosbøll Mandag-fredag 9-12.30 Torsdag tillige 16-18 Kirkegårdsleder: Niels H. Thomsen Mandag-torsdag 12-13, torsdag 16-17 Tlf. 98 35 18 63

Nibe kirke: Julekoncert med kor og harpe tirsdag d. 26. november kl. 19.30

Vokslev kirke: Orgel-genindvielses-koncert onsdag den 18. september kl. 19.30

I 2012 gennemgik orglet i Vokslev en gennemgribende renovering og omintonering. Det tages atter i brug som koncertinstrument 18. september, hvor organist Bente Frendrup spiller et stort orgelprogram, herunder Elgar´s ”Pomp and Circumstance”. Desuden vil man høre orglet som akkompagnerende instrument til kirkesanger Torben Larsen, som vil synge fra oratoriet ”Aarstiderne” af Joseph Haydn. Bente Frendrup.

Kammerkoret Dorimus, under ledelse af organist ved Aaby kirke Doris Kjærgaard, kommer til Nibe kirke plus harpenist Mette Nielsen, Aalborg Symfoniorkester. Koncertens hovedværk er Benjamin Britten´s: ”A ceremony of Carols”. Desuden sange til tekster af Søren Kirkegaard, “Kærlighedens gerninger”, komponeret til “Dorimus” af Jakob Lorentzen, organist ved Holmens Kirke, København. Bente Frendrup.

Landsbygospel og Kammerkor i Nibe Kirke Onsdag den 9. oktober 2013 kl. 19.30 I forbindelse med den årlige Røde Kors Indsamling vil Landsbygospel og Nibe Kirkes Kammerkor ledet af Carsten Ullits Mortensen og Torben Fogde Larsen give støttekoncert til fordel for Røde Kors. Der er gratis entre til Koncerten, men hvad der lægges i kassen inden

for kirkedøren, går ubeskåret til Røde Kors´ arbejde med at hjælpe mennesker, som har hjælp behov. Carsten Ullits Mortensen og Torben Fogde Larsen.

Se kirkernes hjemmeside: www.nibekirke.dk - www.vokslevkirke.dk

Præster: Jens-Anders Djernes. Tlf. 98 35 10 35 Træffes bedst tirsdag-fredag 12-13 eller efter aftale / jdj@km.dk Tine Junker Dalgaard Træffes i Dommergården. Tlf. 20 46 24 25 / tjd@km.dk

Kirketjener: Kirsten Winther Uhrenholt Tlf. 40 22 99 35 / FDF Nibe: Pia Grønhøj, tlf. 29 84 58 16 kirstenuhrenholt@hotmail.dk

5

Kirkesanger: Torben Fogde Larsen. Tlf. 28 74 11 53 / tfl@live.dk Organist: Bente Frendrup Nielson Tennisvej 5, Svenstrup. Tlf. 98 38 25 08 Graver i Vokslev: Christina Winther. Tlf. 98 35 13 76. graver@vokslevkirke.dk Menighedsrådsformand: Nibe: Bent Møller. Tlf. 98 35 18 42


Kirke og Liv

i Farstrup, Lundby og St. Ajstrup

Tak fra familien Andersen Først og fremmest vil jeg gerne takke menighedsrådene for samarbejdet, både de gamle og de nye menighedsråd. Det har været spændende og lærerigt. Så vil jeg gerne sige tak til alle mine søde kolleger for godt samarbejde. Det har været spændende, hyggeligt og sjovt at lære jer alle at kende. Og ikke en eneste dag eller gudstjeneste har været ens! Der er sket mange sjove ting, som når orglet ikke vil starte, kirkesangeren synger en anden melodi, end den organisten spiller, eller når præsten læser op af den forkerte tekstrække. Man kan ikke komme og fortælle mig, at folkekirken er kedelig. Så vil jeg gerne sige tak til alle jer, som har åbnet jeres hjem for mig. Jeg er både glad og taknemmelig over, at I ikke bare har åbnet jeres

Kirkelige handlinger:

hjem, men også jeres hjerter for mig. Jeg har fulgt jer og glædet mig sammen med jer, når der har været glædelige ting, I skulle fejre, og følt jeres sorg, når livet har været svært. Jeg har fået nyt embede i Ilulissat i Grønland. Og derfor siger jeg tak for denne gang. Det er noget, som min familie og jeg ser frem til. Og jeg glæder mig især til at komme hjem. For Grønland har altid været en stor del af min opvækst og mit voksenliv. Og nu har jeg været så heldig at få chancen for at tage min familie med til Grønland og vise dem det, som står mig så nært. Så tak for denne gang, og jeg ønsker mine tre menigheder al lykke og velsignelse fremover. De bedste hilsner Familien Andersen.

Døbte i Farstrup Kirke: 9/6: Katrine Elise Hedegaard Holst 16/6: Klara Skjellerup Fournais Viet i Farstrup kirke: 1/6: Line Rold Segerstrøm og Christian Vang Rold Begravet fra Farstrup kirke: 4/7: Iver Pedersen 6/7: Kirstine Josephine Juhl 13/7: Dora Hilma Jensen Begravet fra St. Ajstrup kirke: 28/6: Poul Staun

Foredragsaften på Lundbæk Landbrugsskole Mandag den 28. oktober kl. 19.00. Emne: ”Marie, P.S. Krøyer og Bille August - et trekantsforhold af format” v/ redaktør Niels Frid-Nielsen. Arrangeret af menighedsrådene og Kulturelt Samråd.

Sognepræst: Vacant. Tlf. 98 68 60 11

Organist: Ingeborg Gundersen Kirkebil: Aalborg Taxa 98 10 10 10

Farstrup Kirke: Menighedsrådsformand: Henrik Niss. Tlf. 98 68 60 92 / 26 35 60 30 Kirkeværge: Lars Svenstrup. Tlf. 98 68 60 07 / 24 25 11 88 Graver: Hans Kristian Tarp. Tlf. 23 20 26 05. farstrupgraver@gmail.com Lundby Kirke: Menighedsrådsformand og kirkeværge: Lis Rasmussen. Tlf. 98 68 62 17 Graver: Karin Thomsen. Tlf. 20 16 20 89

6

St. Ajstrup Kirke: Menighedsrådsformand: Elmer Rasmussen. Tlf. 98 35 51 04 Graver: Linda Aggerholm, Tlf. 98 35 54 89 eller tlf. 61 32 54 01. Kirkeværge: Bruno Green Pedersen, Tlf. 98 35 53 09.


Kirke og Liv i Sebber, Bislev og Ejdrup

Efterårets aktiviteter Efteråret lokker os indendørs igen, og vi får lyst til at mødes om ting, der optager os. Derfor er efteråret på mange måder årstiden for opstart af tilbagevendende aktiviteter; sådan er det også i kirkelig sammenhæng. Læsekredsen tager hul på en ny sæson. Vi læser en bog om måneden og mødes og taler om den. Der er ikke noget bestemt tema for bøgerne, og der er ikke noget fast mønster for gennemgangen – ofte er bogen udgangspunktet for en snak, der fører vidt omkring, og det er der i vores kreds også plads til. Det er gratis at være med, men vi skiftes til at have brød med til kaffen. I efteråret mødes vi følgende aftener kl. 19.30 i konfirmandstuen i Bislev: Den 19. september, den 24. oktober, den 21. november.

Kirkelige handlinger:

Tilmelding er nødvendig af hensyn til bogbestilling. Kontakt undertegnede for nærmere info og tilmelding. Studiekredsen i kirkehuset i Nibe starter ligeledes op igen. Henover efteråret er det undertegnede, der leder aftenerne. Alle kan være med, og man behøver ikke have været med i foråret for at være med nu, og man binder sig heller ikke til at være med hver gang. Det er gratis at deltage, men man betaler kr. 10,- for kaffen. Vi mødes følgende aftener kl. 19.30-21.30: Den 26. september. Emne: Dåb og nadver. Den 31. oktober. Emne: Indenfor – udenfor, frelse – fortabelse. Den 28. november. Emne: Syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Annemette Kamp Nielsen.

Døbt i Sebber kirke 22/6: Simon Black Jensen Viet i Sebber kirke 25/5: Trine Simensen Hyttel og Henrik Hyttel 29/6: Maria Abilgaard Madsen og Michael Bradstrup Haladyn Kirkeligt velsignet i Sebber kirke 8/6: Mette og Kim Neumann Sørensen Begravet fra Sebber kirke 6/7: Anton Marinus Hansen 12/7: Lilly Tove Møller Begravet fra Bislev kirke 5/6: Kaj Pedersen 7/6: Jens Milther Simesen Milthers

Koncerter Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30 i Sebber kirke: ”Fjordsind – en musikalsk Limfjordsfærd” med Jens Jeppesen, Esben Kjær og Christian Libak. Koncerten er en del af en længere Limfjordsturné, og til den lejlighed komponerer Jens Jeppesen 12 nye danske sange med udgangspunkt i livet omkring Limfjorden på godt og ondt. Kirkerummets arkitektoniske udformning inddrages i en spektakulær lyssætning, som vil være en fremtrædende og integreret del af koncertens helhedsindtryk. Sognepræst: Annemette Kamp Nielsen. Tlf. 98 35 70 05, ankn@km.dk Træffes efter aftale, dog ikke mandag Kirkesanger: Solveig Asmussen Organist: Carsten Ullits Mortensen Sebber Kirke: Menighedsrådsformand: Anna Pedersen. Tlf. 98 35 54 53.

Publikum får en anderledes auditiv og visuel oplevelse, som vil bidrage til refleksion over eget ophav, identitet og oplevelser ved Limfjorden. Torsdag den 7. november kl. 19.30 i Bislev kirke er der koncert med Ann-Mette Elten. Hun er måske mest kendt fra gruppen ”På Slaget 12”, men hendes musikalske repertoire spænder vidt, idet hun har udgivet albums med så forskelligt indhold som Giro 413-klassikere, salmer og klassiske sange. Der er fri entré til koncerten. Kirkeværge: Allan Jensen. Tlf. 51 17 98 26. Graver: Jens Terp. Tlf. 30 52 36 82, sebberkirke@hotmail.dk Bislev Kirke: Menighedrådsformand: Christen Kristensen. Tlf. 98 35 70 69. Kirkeværge: Tove J. Rasmussen. Tlf. 98 35 71 64. Graver: Cita C. Winther. Tlf. 30 51 81 64 bislevkirke@hotmail.dk

7

Bislev FDF: Kredsleder Lisbet Nørmølle. Tlf. 60 70 21 61 Ejdrup Kirke. Menighedrådsformand: Kim Samuelsen. Tlf. 98 66 65 00 Kirkeværge: Carsten Rasmussen. Tlf. 98 66 92 58 Graver: Ole Hansen. Tlf. 30 34 21 66 Kirkebil: Aalborg Taxa. Tlf. 98 10 10 10


Vokslev

Farstrup Lundby St. Ajstrup Sebber Bislev Ejdrup

Nibe

Gudstjenester

Kirkekaffe

 9.30 TJD 11.00 AKN

Kirkekaffe

 9.30 AKN

11.00 AKN Høst    9.30 AKN Kirkekaffe

11.00 AKN Høst/kirkekaffe Høstfrokost

 9.30 AKN

19.00 JAD Høst 11.00 JAD Høst 11.00 AKN Høst    9.30 AKN Høst

11.00 TJD

11.00 TJD

 9.30 IF Kirkekaffe

16.s.e.trin.

8/9 15.s.e.trin.   9.30 TJD Kirkekaffe 15/9 22/9 17.s.e.trin. 11.00 TJD  9.30 TJD

19.s.e.trin.

29/9 18.s.e.trin.  9.30 JAD 6/ 10

Spaghettigudstjeneste

17.00 TJD

Onsdag

9/ 10

  9.30 BH

20.s.e.trin.   9.30 TJD Kirkekaffe

11.00 BH

13/ 10

11.00 AKN

 9.30 AKN

 9.30 JAD

11.00 AKN

14.00 AKN Dåbsjubilæum/familiegudstjeneste

 9.30 AKN

Adventsmusikgudstjeneste

14.00 AKN

11.00 BH   9.30 BH

11.00 AKN

11.00 AKN

21.s.e.trin.

11.00 TJD  9.30 AKN Kirkekaffe   Familiegudstjeneste

Kirkekaffe

 9.30 AKN

14.00 AKN  9.30 BH 11.00 BH Kirkekaffe

Spaghettigudstjeneste

 9.30 JAD

20/ 10 22. s.e.trin.   9.30 TJD

11.00 JAD

27/ 10 11.00 JAD

3/11 Alle Helgens dag

17.00 TJD

24.s.e.trin.   9.30 TJD Kirkekaffe  9.30 AKN

Onsdag

Tirsdag

6/ 11 10/ 11 11.00 JAD

17.00 AKN Fællesspisning

12/ 11 25.s.e.trin.

11.00 TJD Dåbsgudstjeneste

17/11 Lørdag

 9.30 JAD

23/11

Kirkekaffe

 9.30 JAD

11.00 AKN Minikonfirmandafslutning 11.00 JAD

24/11 Sidste s. i kirkeåret   9.30 TJD

1.s.i advent

1/ 12

JAD: Jens-Anders Djernes · TJD: Tine Junker Dalgaard · AKN: Annemette Kamp Nielsen - IF: Inge Frandsen · BH: Bent Hedemand. Kirkebil kan bestilles vederlagsfrit til alle gudstjenester og arrangementer: Aalborg Taxa, 98 10 10 10.

2013_03_kirke_og_liv  
2013_03_kirke_og_liv  

Kirke & Liv, nr. 3 - 2013

Advertisement