Page 1

Kirke og Liv Nibe · Vokslev

Farstrup · Lundby · St. Ajstrup

Sebber · Bislev · Ejdrup

Baggrunden for dette billede have og David er mennesker eller Kirke 2006.

Marie AskeOwe. Nibe

Ind-

Side 1: Tema: Bryllup Side 2: Leder: Kærlighed og kirken

Indhold:

Side 1: Tema: Kirkelige organisationer Kirkeklokkerne ringer til bryllup Side 2: Leder Indre Mission Side 3: Overvejelser om at være gift Side 3: KFUM og KFUK Side 4: Y’s Men’s Club

menigheden med folkekirkens logo i midten. Trekanten kan symbolisere flere ting såsom "Ånd, sjæl og legeme", "Tro håb og kærlighed" treenigheden: Gudfader, Side 4:eller Kend og søn og din kirke helligånd. De tre organisationer dette blad nabokirke omhandler er symboliseret med deres 3 logo'er.

hold:

Det kommende menighedsrådsvalg Side 4: Når kærligheden går i stykker Side5:5: Nibe Nibe-Vokslev Side –Vokslev Side 6: Farstrup-Lundby-St. Ajstrup Side 6: Farstrup – Lundby – St. Ajstrup Side 7: Sebber-Bislev-Ejdrup Side 8: Gudstjenesteliste

KIRKEMAGASIN FOR SOGNENE · Nr. 2 - 2014 · 10. Årgang · JUNI - JULI - AUGUST


Indre Mission

Leder I 1800-tallet opstod der en række folkelige bevægelser i Danmark. Interessen for disse bevægelser intensiveredes efter nederlaget ved Dybbøl i 1864. Dette nederlag, som vi netop har markeret 150 året for, fik danskerne til at stå sammen om den kendte devise: Hvad udad tabes, skal indad vindes. Mange engagerede sig i foreninger og politiske partier. Inden for folkekirken var det først og fremmest Indre Mission og Grundtvigianismen, som var opstået i tiden op til 1864, der nød stor opbakning. Disse grupperinger var ud over deres teologiske indhold også sociale sammenslutninger, der appellerede til forskellige lag i befolkningen. Indre Mission, som vi i dette kirkeblad tager afsæt i, henvendte sig i udgangspunktet til de fattigste og fik med deres praktiske anvisninger i livsførelse stor betydning for mange menneskers liv, hvor alkoholmisbrug og en deraf følgende armod ofte havde sat deres præg på hverdagslivet. I nærværende kirkeblad sættes der fokus på de spor, denne epoke stadig sætter på det kirkelige felt i vort område. Først vil der være en artikel om Indre Mission, der har eksisteret i Nibe i over 100 år. Dernæst en artikel om KFUM og KFUK, og en artikel om Nibe Y´s Men´s Club, som netop har fejret sit 30 års jubilæum.

Tine Junker Dalgaard.

Torsdag aften er fast mødeaften for Indre Mission i Nibe. De fleste aftener mødes man i Missionshuset – den flotte røde bygning, der ligger et stenkast fra Nibe kirke. Missionshuset er fra 1906 og vidner om en tid, da der var en stor kreds af mennesker, der bakkede op om Indre Mission i Nibe. Nu er kredsen skrumpet ind, men trofastheden mod Indre Mission og aktiviteterne i Missionshuset er stadig stærk. Hverdagen i og omkring Missionshuset løber rundt udelukkende ved frivillige kræfter – praktiske gøremål og økonomiske bidrag. Huset skal vedligeholdes, gruset skal rives, græsset skal slås. Der skal gøres rent, dækkes op til møder, laves kaffe og ryddes til side bagefter. Det hjælper man hinanden med i det omfang, man har tid og kræfter til det. Omdrejningspunktet for aftenerne i Missionshuset er Bibelen og fortolkningen af den, ligesom fællesskabet og samværet er vigtigt. En taler er inviteret til mødet – det kan være en missionær, en præst eller en lægmand. De forskellige talere vidner om Indre Missions samhørighed med Folkekirken og åbenheden mod andre kirkesamfund. For Indre Mission er en del af Folkekirken; ingen tvivl om det. Det er i den lokale Folkekirke, man sidder på bænken søndag formiddag, og man føler sig hjemme i Folkekirken. Det

Udgives af menighedsrådene Produktion: Nibe Avis Grafisk Redaktion: Niels Janum, Nibe-Vokslev menighedsråd Tine Junker Dalgaard Annemette Kamp Nielsen Ansvarshavende: Tine Junker Dalgaard Sognepræst i Nibe og Vokslev pastorat Foto: Niels Janum m.fl. Opsætning: Poul Robert Jensen Næste blad udkommer onsdag den 27. august 2014. Indre Mission's 100 års jubilæum i 2006.

2

forhindrer dog ikke et samarbejde med andre kirkesamfund, som f.eks. Baptistkirken her i Nibe. Et eksempel på en fælles aktivitet er, at både Indre Mission og Baptistkirken hvert år deltager i Evangelisk Alliances bedeuge, som er en tværkirkelig bedeuge. Samarbejdet til både den ene og anden side af det kirkelige landskab hænger sammen med holdningen, at det er den samme Bibel, vi læser, men vi læser den bare forskelligt. Traditionelt har Indre Mission haft sin egen sangbog, ’Hjemlandstoner’, men at der blæser nye vinde i samarbejdet mellem de forskellige kirkelige organisationer i Danmark, kommer også til udtryk i en ny fælles sangbog ’Sange og salmer’. Sangbogen er netop udkommet og er blevet til i samarbejde mellem Luthersk Mission, Evangelisk Luthersk Mission, Kristeligt Forbund for Studerende og Indre Mission. Om et sådant samarbejde mest er af lyst eller nød, er der måske delte meninger om alt efter, hvor man befinder sig, men det vidner i hvert fald om en fælles tanke om, at hvis der også i fremtiden skal være forskellige organisationer i det kirkelige landskab, så må man læne sig op ad hinanden. I Indre Mission i Nibe mærker man også, at kredsen bliver mindre og mindre med årene. Gennemsnitsalderen er høj, og nye ansigter finder sjældent vej til Missionshuset.


Udsigterne for den lokale kreds er derfor ikke specielt lyse, og spørger man direkte: ’Er der et aktivt Missionshus i Nibe om 10 år?’, så får man et stille ’Nej, det tror jeg ikke’. En epoke nærmer sig måske sin afslutning. Kun tiden kan vise, hvordan det går. Ovenstående er blevet til i samtale med Alice og Knud Erik Simonsen, Nibe. Skrevet af Annemette Kamp Nielsen.

KFUM afholder hvert år flere familielejre rundt om i Danmark.

KFUM og KFUK KFUM og KFUK (Kristelig Forening for Unge Mænd og Kristelig Forening for Unge Kvinder) er en såkaldt kirkelig børne- og ungdomsorganisation inden for Folkekirken. KFUM og KFUK er en del af de to verdensbevægelser YMCA (KFUM) og YWCA (KFUK).

Fakta om Indre Mission ’Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark’ stiftedes den 13. september 1861 som en folkekirkelig missionsbevægelse, der har Bibelen og den evangelisk lutherske lære som grundlag. Som navnet antyder var og er indsatsområdet at virke for mission inden for landets grænser og blandt døbte mennesker. Samfund er betegnelsen på de lokale afdelinger rundt i landet, hvor rammerne skabes for det nutidige missionsarbejde. Tusindvis af ulønnede ledere udgør den afgørende ressource og får hjælp af en række lønnede medarbejdere. Der er pt. 398 lokale samfund spredt over hele landet og 297 missionshuse. Kilde: www.indremission.dk

KFUM blev stiftet 16. september 1878, KFUK 28. november 1883, dog først med navnet KFUK fra 1902. Først i 1976 blev de to bevægelser forenet, selvom man reelt havde fungeret som én bevægelse i mange år. KFUM & KFUK var indtil 1978 Indre Missions ungdomsafdeling, men efter uenigheder om foreningens retning valgte Indre Mission at lave sin egen ungdomsafdeling, IMU. Organisationens formål er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus – eller med andre ord: ’Børn og unge skal vide, de kan tro på Gud – og at Gud tror på dem.’ Det udtrykker forankringen i det kristne, men også åbenheden, da der ikke påbydes nogen at tro, men alle skal have muligheden. Det er kendetegnende for organisationen, at den har et alsidigt, nærmest folkeoplysende program for unge, og at den fører en såkaldt kulturåben linje og en kontekstuel tolkning af evangeliet, hvor forkyndelsen i høj grad forsøger at være relevant for og tale ind i de unges liv.

3

Det afspejles også i organisationens profil: ’KFUM og KFUK definerer sig med en positiv kristendomsprofil, hvor der er plads til alle, og hvor man tror på potentialet i den enkelte. Hos KFUM og KFUK er dialog og rummelighed i centrum, og det præger den måde, man er sammen med hinanden på i bevægelsen’. KFUM og KFUK har 10.000 medlemmer på landsplan (i 2012) fordelt i 150 lokalforeninger samt distrikter. KFUM og KFUK arbejder i dag med børne-, teen- og konfirmandklubber, festivals, musik- og dramagrupper (Ten Sing), stævner og sommerlejre. En lang række efterskoler har også tilknytning til KFUM og KFUK. Selvom KFUM og KFUK betegnes som en kirkelig børne- og ungdomsorganisation, er der også plads til voksne i alle aldre. Flere steder (f.eks. i Nibe) har man KFUM og KFUK Senior-kredse. Et nyere tiltag for voksne er også et ’Singlefællesskab’, som er opstået som en følge af, at mange voksne i dag lever alene og med det formål at skabe et fællesskab for singler – med rodfæste i det kristne budskab. Singlefællesskabet er en mulighed for at møde ligestillede voksne, der sammen kan skabe et netværk, hvor der er plads til sjov, alvor, oplevelser og relationer. Kilde: www.kfumkfuk.dk og da.wikipedia.org

Skrevet af Annemette Kamp Nielsen.


Nibe Y's Men's Club Y's Men's bevægelsen har sit udspring i USA (1922) og tæller i dag godt 1600 klubber i 71 lande. De første klubber i Danmark blev oprettet lige efter 2. verdenskrig. Det trekantede medlemsemblem med indskriften "International Y's Men's Club" røber dels den verdensomspændende karakter, dels oprindelsen i KFUM. I Region Danmark er der nu omkring 140 klubber. Klubben i Nibe blev chartret i april 1984 og har dermed lige rundet de første 30 år. Antallet af medlemmer har gennem årene ligget på 20-35. Forpligtelsen som såkaldt tjenesteklub udtrykkes i bevægelsens motto: 'At vedkende sig den pligt, der følger med enhver ret'. Derfor er baggrunden for samværet ved de 2 månedlige møder og arbejdet i udvalgene, at medlemmerne holdes informerede og engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender og kan dyrke et godt kammeratskab.

tagere er arbejde for børn og unge og forskellige humanitære opgaver. Region Danmark har hvert år et eller flere større projekter, som landets klubber skillinger sammen til. Det klassiske spørgsmål til foreninger og organisationer plejer at gå på, om pengene nu også når frem til dem, man har tiltænkt dem. Selv om der her ikke er tale om indsamlede penge i gængs forstand, men midler, der rejst ved forskellige aktiviteter, så kunne svaret være, at vi da selv betaler for vores kaffe osv. Aktiviteterne har varieret noget med årene, afhængigt af bl.a. fantasi og kræfter. Mange har nok mødt en del heraf. Vi kan i flæng nævne årlige tiltag som annoncelodseddel, juletombola, gammeldags torvemarked og (i de senere år) majslabyrinten. Mange unge mennesker har sikkert også mødt klubmedlemmer i Nibe Festivalens kirketelt.

Fælles for klubber i alle lande er, at arbejdet udføres "på basis af Jesu Kristi lære". Derfor har langt de fleste danske medlemmer deres ståsted i den danske folkekirke. Hvis man vil udtrykke det lidt højtideligt, kan man vel sige, at man har som mål at bygge en bedre verden for menneskeheden; men hvis man vil blive helt nede ved jorden, så drejer det sig meget banalt om pengerejsning!

Det er næsten en selvfølge, at en Y's Men's Club har behov for fornyelse. Regionsledelsen har på et tidspunkt henstillet til klubberne, at man skal tilstræbe "en passende tilgang af yngre medlemmer". På en vis måde støder dette sammen med princippet om, at man ikke kan melde sig ind i en Y's Men's Club. Til gengæld vil mennesker, der udtrykker interesse og sympati for klubbens formål, mange gange blive opfordret til at være klubbens gæst i en periode, med henblik på eventuel senere optagelse.

Som enkeltklub bestemmer man suverænt, hvad pengene skal gå til. I praksis prøver man at tilgodese både lokale, nationale og internationale formål/projekter. Typiske mod-

For egen regning vil jeg gerne tilføje, at man ved sin indtræden i klubben ikke i egentlig forstand bliver medlem af en familie - og så dog …! Gunner Laursen, Farstrup.

Ymens Club's majslabyrint på Hvalpsundvej.

4

Nadver i kirkerne Nibe-Vokslev menighedsråd har besluttet, at der i en prøveperiode fra pinse og frem til advent, kun skal være nadver ved de gudstjenester, der afholdes kl. 9.30. I de tilfælde, hvor der kun er én gudstjeneste i pastoratet, vil der dog stadig være nadver ved denne gudstjeneste, uanset tidspunktet. Egentlig er det en tilbagevenden til tiden før 2007, da vi havde gudstjenester kl. 9.00 og 10.30. Da var der normalt ingen nadver ved gudstjenesten kl. 9.00. Når gudstjenestetiderne i 2007 blev flyttet, var det, dels for at få fordelt de mange dåb lidt bedre, hvilket er lykkedes ganske godt, dels for at have samme gudstjenestetidspunkter som vore nabosogne, hvor præsterne skal afløse hinanden. Begrundelsen for at indføre gudstjenester uden nadver kl. 11.00 er den, at menighedrådet vurderer, at mange gerne vil komme til en lidt kortere gudstjeneste, og i prøveperioden vil vi gerne have tilkendegivelser fra menigheden, om det er en ordning, der skal fortsætte. Lidt om nadveren Nadverfejringen går helt tilbage til Jesu tid, hvor han Skærtorsdag aften gav det jødiske påskemåltid et helt nyt indhold, ved at sige, at brødet og vinen, er hans legeme og blod. Brødet og vinen er således den skikkelse, hvori vi kan møde ham nu, og på den måde får vi del i hans død og opstandelse. Martin Luther bruger udtrykket, at nadveren er de kristnes madpakke – rejsekost til livet. jad


Kirke og Liv i Nibe og Vokslev Friluftsgudstjeneste i Vokslev kalkgrav søndag d. 24. august kl. 11.00 Musik og indslag ved lokale kræfter. Efter gudstjenesten er der fælles spisning i det fri.

Konfirmation i Nibe Kirke søndag den 11. maj 2014.

Vokslev Kirke St. Bededag fredag den 16. maj 2014.

Konfirmation i Nibe Kirke lørdag den 17. maj 2014.

Konfirmation i Nibe Kirke lørdag den 17. maj 2014.

Konfirmation i Nibe Kirke søndag den 18. maj 2014.

Kirkekontoret »Dommergården« Grydstedgade 10, 9240 Nibe. Tlf. 98 35 14 63 nibe.sogn@km.dk Kordegn: Else Munk Grosbøll Mandag-fredag kl. 9-12.30 Torsdag tillige kl. 16-18 Menighedsrådsformand: Bent Møller. Tlf. 98 35 18 42

Præster: Jens-Anders Djernes Tlf. 98 35 10 35. jdj@km.dk Træffes bedst efter aftale Elisabeth Førgaard Hildestad, tlf. 98 35 10 35. Elhi@km.dk Tine Junker Dalgaard Træffes i Dommergården. Tlf. 20 46 24 25 / tjd@km.dk

5

Kirkegårdsleder: Niels H. Thomsen Mandag-torsdag kl. 12-13, torsdag kl. 16-17 Tlf. 98 35 18 63 Graver i Vokslev: Christina Winther. Tlf. 98 35 13 76. graver@vokslevkirke.dk


Kirke og Liv

i Farstrup, Lundby og St. Ajstrup

Kommende aftener i Sognegården Tak skæbne Torsdag, 21. august kl. 19.00 ved sognepræst i Vesløs, Øsløs, og Arup, Lone Olsen. Foredraget ”Tak skæbne” udfolder hvordan skæbnebegrebet er blevet tolket op igennem tiden, - fra den græske mytolog til nyere tid, hvor forfatteren Karen Blixen og teologen K.E. Løgstrups skæbnedefinitioner vil blive gennemgået. Og hvordan ser vort skæbnesyn ud i dag, hvor naturvidenskab og psykologi tilsyneladende har skubbet en blind skæbnetro ud- eller?

Konfirmandindskrivning Snart er det tid at byde et nyt hold konfirmander velkommen. Første undervisningsdag er onsdag, den 20. august kl. 8.00, hvor vi begynder i kirken.

Menneskesyn på spil Torsdag den 25. september kl. 19.00 med det nordjyske medlem af Det Etiske Råd Christian Borrisholt Steen. Hør om det spændende arbejde i rådet og om, hvordan hans kristne livs- og menneskesyn giver ham styrke og inspiration til dette arbejde. Der bliver også god anledning til en dialog og debat om aktuelle etiske emner som f.eks. aktiv dødshjælp og organdonation.

Foredraget er bygget op med en række fortællinger som centrale eksempler på forskellige skæbnesyn.

I konfirmandfamilier inviteres efterfølgende til gudstjeneste, søndag den 24. august kl. 11.00 i Farstrup Kirke. Efter gudstjenesten mødes vi til en let frokost i Sognegården, hvor indskrivningen finder sted. Konfirmandens dåbs- eller navneattest bedes medbragt. Konfirmationen er fastsat til St. Bededag, 1. maj 2015. Hvor det skal foregå og klokkeslæt herfor fastlægges på mødet. Derfor er det vigtigt, at så mange som muligt deltager. Er nogen forhindret, beder jeg om, at I kontakter mig på telefon 98 68 60 11 senest, den 21. august.

Kirkelige handlinger Døbte i Farstrup Kirke: 7/3: Marie Amalie Smed Jensen 13/4: Kristian Grøn Hejlesen 26/4: Nikolaj Sabroe Døbte i Lundby Kirke: 8/2: Michas Sahl Møller 8/2: Mathias Juhl Møller Sørensen Døbte i St. Ajstrup Kirke: 5/4: Samuel Sund Aggerholm Begravede fra Farstrup Kirke: 22/3: Laura Jensine Johansen 16/4: Christa Marie Stentoft

Konfirmation i Farstrup Kirke St. Bededag den 16. maj 2014 Sognepræst: Annelise S. Skjerning Hejlskov Præstegårdsvej 8, Farstrup Tlf. 98 68 60 11 E-mail: ass@km.dk

Farstrup Kirke: Graver: Hans Kristian Tarp. Tlf. 23 20 26 05. farstrupgraver@gmail.com

6

Lundby Kirke: Graver: Karin Thomsen. Tlf. 20 16 20 89 St. Ajstrup Kirke: Graver: Linda Aggerholm, Tlf. 98 35 54 89 eller tlf. 61 32 54 01.


Kirke og Liv i Sebber, Bislev og Ejdrup

Ny graver i Ejdrup Jørgen Pinstrup er pr. 1. april ansat som graver ved Ejdrup kirke, og han har derfor på nuværende tidspunkt allerede været i gang i noget tid, så nogle vil allerede have hilst på ham i kirken eller på kirkegården – og mange kender Jørgen fra lokalområdet, hvor han har boet hele sit liv.

Sogneudflugt Igen i år inviterer de tre menighedsråd i samarbejde med Bislev Seniorklub og Bislev Borgerforening til sogneudflugt. Udflugten finder sted tirsdag den 19. august. Det er endnu ikke fastlagt, hvor turen går hen, men vi forsøger at følge stilen fra de sidste år og planlægger en dag med gode oplevelser, hyggeligt samvær og god mad. Nærmere information oplyses i Nibe Avis i uge 30 og 32. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Årets konfirmationer er sent i år og derfor efter deadline på dette kirkeblad, så vi kan ikke bringe billeder af årets konfirmander her i bladet, men billederne kan ses på kirkernes hjemmeside.

Sognepræst: Annemette Kamp Nielsen. Tlf. 98 35 70 05, ankn@km.dk Træffes efter aftale, dog ikke mandag Kirkesanger: Solveig Asmussen Organist: Carsten Ullits Mortensen Sebber Kirke: Menighedsrådsformand: Anna Pedersen. Tlf. 98 35 54 53.

Friluftsgudstjenester Traditionen tro rykker kirken udenfor, når det bliver sommer. Vi begynder ved Skørbæk sø den 22. juni kl. 11.00, hvor koret ’LandsbyGospel’ medvirker. Den 24. august kl. 11.00 foregår det på Færgevej i Valsted helt nede ved fjorden. Borgerforeningen serverer kaffe og rundstykker fra kl. 10.30. Den 31. august kl. 11.00 holder Bislev sogn høstgudstjeneste på Lundbæk med efterfølgende fællesspisning. Ved alle gudstjenesterne er der enten opstillet telt eller mulighed for at rykke indendørs, hvis vejret ikke er med os.

Ny i Ejdrup menighedsråd Eftersom Jørgen Pinstrup er ansat som ny graver ved Ejdrup kirke, kan han ikke fortsat sidde i menighedsrådet. Hans plads overtages af Marianne Kruse, som her præsenterer sig selv: »Jeg hedder Marianne Kruse og har de sidste 20 år boet i Ejdrup. Jeg er 49 år og gift med Ib, som jeg har to voksne børn med og to børn i pleje samt en i aflastning. Fritiden går med travsport, haven samt hygge med familie og børnene. Jeg er gift i Ejdrup kirke, og begge vore børn er både døbt og konfirmeret i kirken.« Kirkeværge: Allan Jensen. Tlf. 51 17 98 26. Graver: Jens Terp. Tlf. 30 52 36 82. sebberkirke@hotmail.dk Bislev Kirke: Menighedrådsformand: Christen Kristensen. Tlf. 98 35 70 69. Kirkeværge: Tove J. Rasmussen. Tlf. 98 35 71 64. Graver: Cita C. Winther. Tlf. 30 51 81 64 bislevkirke@hotmail.dk

7

Klarup Pigekor 2. pinsedag kl. 15.00 fejres pinsen med en musikgudstjeneste i Bislev kirke. Klarup Pigekor medvirker ved gudstjenesten med skønne sange, der passer til årstiden.

Kirkelige handlinger Døbt i Sebber kirke: 8/2: Sofie Juul Hansen 20/4: Karla Wiese Holm Bisat fra Sebber kirke: 15/4: Tove Margit Antonsen Viet i Sebber kirke: 8/2: Malene Krista Møller Hansen & Ulrik Juul Hansen Døbt i Bislev kirke: 22/3: Stephanie Holm Fontanni Bisat fra Bislev kirke: 6/2: Sven Erik Christoffersen

Bislev FDF: Kredsleder Lisbet Nørmølle. Tlf. 60 70 21 61 Ejdrup Kirke. Menighedrådsformand: Kim Samuelsen. Tlf. 98 66 65 00 Kirkeværge: Carsten Rasmussen. Tlf. 98 66 92 58 Graver: Jørgen Pinstrup. Tlf. 20 81 43 20. graverejdrup@gmail.com Kirkebil: Aalborg Taxa. Tlf. 98 10 10 10


Vokslev Nørholm

9.30 AKN

Kirkekaffe

15.00 AKN

11.00 AKN

Farstrup Lundby St.Ajstrup Sebber Bislev Ejdrup

Nibe

Gudstjenester

11.00 JAD 10.30 EFH 11.00 ASH

9.30 TJD

9.30 ASH

9.30 JAD

Kirkekaffe Fattighuset

8/6: Pinsedag 11.00 TJD

9/6: Anden pinsedag

9.30 EFH 11.00 TJD 11.00 EFH

9.30 TJD

11.00 ASH

9.30 ASH

Kirkekaffe

9.30 TJD

11.00 AKN

Musikgudstj.

15/6: Trinitatis søndag 11.00 TJD

22/6: 1.s.e. trin.

9.30 JAD 11.00 JAD 11.00 EFH 11.00 ASH

9.30 ASH

11.00 AKN

9.30 AKN

Friluft i Skørbæk

29/6: 2.s.e. trin 11.00 JAD

11.00 ASH

9.30 ASH

9.30 ASH

11.00 ASH

Kirkekaffe

6/7: 3.s.e.trin 9.30 EFH

9.30 JAD

13/7: 4.s.e.trin.

11.00 EFH

11.00 AKN

9.30 AKN

Kirkekaffe

11.00 JAD

Høst/friluft Lundbæk

11.00 AKN

Kirkekaffe

9.30 AKN 11.00 AKN

Kirkekaffe Konfirmandstart

9.30 AKN

11.00 AKN

11.00 AKN

9.30 JAD

20/7: 5.s.e.trin

9.30 TJD 11.00 TJD

9.30 EFH

27/7: 6.s.e.trin

Kirkekaffe

11.00 ASH

Friluft Valsted

9.30 ASH 11.00 AKN

9.30 ASH

11.00 ASH

11.00 ASH Kirkekaffe

9.30 ASH

Konfirmandstart

Kirkekaffe

9.30 ASH

9.30 AKN

11.00 TJD

9.30 TJD

3/8: 7.s.e.trin

9.30 TJD 11.00 TJD

10/8: 8.s.e.trin

9.30 EFH Konfirmandstart

9.30 JAD

11.00 JAD 9.00 TJD

Friluft i Vokslev Kalkgrav

11.00 EFH

17/8: 9.s.e.trin

24/8: 10.s.e.trin

31/8: 11.s.e.trin

JAD: Jens-Anders Djernes - TJD: Tine Junker Dalgaard - AKN: Annemette Kamp Nielsen - ASH: Annelise Stenholdt Skjerning Hejlskov - EFH: Elisabeth Førgaard Hildestad Kirkebil kan bestilles vederlagsfrit til alle gudstjenester og arrangementer: Aalborg Taxa, 98 10 10 10.

2014_02_kirke_og_liv  

2014_02_kirke_og_liv