Vrijheid is een groot begrip

Page 10

In het midden van deze rapportage is een apart katern opgenomen. Daarin staan de voorwerpen afgebeeld die de mensen die in 2019 geïnterviewd zijn als symbool van vrijheid hebben gekozen, en is de motivatie voor die keuze beschreven. De verhalen over vrijheid en onvrijheid in Nederland van beide groepen komen aan de orde in hoofdstuk 7. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over de beleving van vrijheid door de Bosniërs, de tweede over de beleving van vrijheid door de Irakezen. De paragrafen 3 en 4 gaan over de onvrijheid in Nederland die de Bosniërs en Irakezen ervaren. Hoofdstuk 8 tenslotte, gaat dieper in op het herdenken van de eigen oorlogsslachtoffers in zowel de landen van herkomst als in Nederland en op de beleving van 4 en 5 mei. De eerste paragraaf van dit hoofdstuk gaat over herdenken. In de eerste twee sub-paragrafen komen de Bosniërs aan het woord, in de volgende twee de Irakezen. Dodenherdenking en Bevrijdingsdag komen in paragraaf 2 en 3 aan de orde, waarbij de laatste paragraaf gedachten over de toekomst van 4 en 5 mei omvat. Per hoofdstuk worden, waar dat relevant is, tussentijdse conclusies getrokken. Het laatste hoofdstuk omvat de slotconclusie van het onderzoek.

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.