'De doden tellen'

Page 2

Auteurs Dr. Esther Captain is historicus en hoofd onderzoek bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Ze is tevens geassocieerd onderzoeker bij het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD. Eerder was Captain onder meer programmaleider aan de Universiteit Utrecht, postdoc onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en projectleider Indisch Erfgoed bij het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Van haar hand zijn onder andere de boeken Familie, generaties en oorlog/Family, Generations and War (Amsterdam: Nationaal Comité 4 en 5 mei, 2014, met Trudy Mooren) en Oorlogserfgoed overzee. De erfenis van de Tweede Wereldoorlog in Aruba, Curaçao, Indonesië en Suriname (Amsterdam: Bert Bakker, 2010, met Guno Jones). Dr. Regina Grüter is sinds 2013 senior onderzoeker bij het Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies NIOD. Daarvoor was zij gedurende tien jaar hoofd van de afdeling Oorlogsnazorg van het Nederlandse Rode Kruis, waar zij veel contact had met overlevenden en nabestaanden. In die tijd schreef zij voor het Indisch tijdschrift Moesson onder andere over de problematiek rondom oorlogsvermissing en over een jonge Indische militair bij het Nederlandse Detachement in Korea. In 2010 trad zij in München op als getuigendeskundige in het proces tegen Ivan Demjanjuk. In het najaar van 2015 komt haar boek uit over het naoorlogse rechtsherstel van Joodse verzekerden. Momenteel onderzoekt ze de rol van het Nederlandse Rode Kruis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Renske Krimp MA is historicus en studeerde in 2007 af aan het Centrum voor Holocaust en Genocidestudies (UvA). Ze werkt bij het Nationaal Comité 4 en 5 mei op de afdeling onderzoek. Krimp coördineert het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek, is redactielid van het tijdschrift Onderzoek uitgelicht en voert kortlopende onderzoeksprojecten uit. In 2013 bracht zij samen met journalist Remco Reiding in kaart hoe 45 landen in Europa oorlogsgeweld herdenken en de bevrijding vieren. Dit resulteerde in de publicatie Na de oorlog. Herdenken en vieren in Europa (2013), waarvan ook een Engelstalige versie After the War. Commemoration and Celebration in Europe (2014) is verschenen.

De doden tellen Slachtofferaantallen van de Tweede Wereldoorlog en sindsdien


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.