Page 1

Macro Views December 2012


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 3 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

้ า HighLight : สหร ัฐเผยการใชจ ่ ยผูบ ้ ริโภคเดือนต.ค.ลดลง 0.2%

Global :

■ สหรัฐ: กระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐเผยการใช้จา่ ยผูบ้ ริโภคประจําเดือนต.ค.ปรับตัวลดลง 0.2% จากการขยายตัวของรายได้หยุดชะงัก และจากผลกระทบของพายุเฮอริเคนแซนดี้ ทัง้ นี้การขยายตัวทางเศรษฐกิจในสหรัฐอาจเผชิญแรงกดดันจากการปรับขึน้ ภาษีและการลด การใช้จา่ ยวงเงิน 6 แสนล้านดอลลาร์ซง่ึ จะเริม่ มีผลบังคับใช้ในเดือนม.ค.ปีหน้า หากสภาคองเกรสไม่สามารถตกลงกันได้ภายในสิน้ ปีน้ี ■ ยุโรป: คณะกรรมาธิการยุโรป รายงานความเชีอ่ มันทางเศรษฐกิ ่ จของกลุม่ ประเทศ 17 ประเทศทีใ่ ช้เงินยูโร ในเดือนพ.ย. ดัชนีความ เชื่อมันของผู ่ บ้ ริหารและผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ จากระดับทีล่ งไปอยูใ่ นระดับตํ่าสุดในรอบ 3 ปี โดยขึน้ ไปอยูท่ ร่ี ะดับ 85.7 จากระดับ 84.3 ในเดือน ต.ค. สูงกว่าทีน่ กั วิเคราะห์คาดว่าดัชนีความเชื่อมันจะไม่ ่ เปลีย่ นแปลง ■ ฝรังเศส: ่ สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ (INSEE) รายงานดัชนีราคาผูผ้ ลิต (PPI) ในเดือนต.ค.เพิม่ ขึน้ 0.5% m/m และพุง่ ขึน้ 2.9% y/y ทัง้ นี้ ราคาอาหารและเครือ่ งดื่มขยับขึน้ 0.1% m/m และพุง่ ขึน้ 3.7% y/y ■ อิ ตาลี : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติของอิตาลีเผยอัตราว่างงานเดือนต.ค.พุง่ ขึน้ เกินคาดสูร่ ะดับ 11.1% จากระดับ 10.8% ในเดือนก.ย. ทํา สถิตพิ งุ่ แตะระดับสูงสุดในรอบ 13 ปี จากภาคธุรกิจปรับลดการจ้างงาน ■ จีน : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติของจีน (NBS) เผยดัชนีผจู้ ดั การฝา่ ยจัดซือ้ (PMI) ภาคบริการในเดือนพ.ย. เพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับ 55.6 จากระดับ 55.5 ในเดือนต.ค. นอกจากนี้สหพันธ์พลาธิการและการจัดซือ้ (CFLP) เผยดัชนี PMI ภาคการผลิตเดือนพ.ย.เพิม่ ขึน้ แตะ 50.6 จาก 50.2 ในเดือนต.ค. สะท้อนเศรษฐกิจจีนกําลังฟื้นตัวขึน้ ทัง้ นี้ดชั นีคาํ สังซื ่ อ้ ใหม่เพิม่ ขึน้ 0.8 จุด จากเดือนต.ค.อยูท่ ร่ี ะดับ 51.2 ในเดือนพ.ย. ขณะทีด่ ชั นีคาํ สังซื ่ อ้ สินค้าส่งออกในเดือนพ.ย.เพิม่ ขึน้ 0.9 จุด อยูท่ ร่ี ะดับ 50.2 ซึง่ นักวิเคราะห์มองว่าการเพิม่ ขึน้ ของคําสังซื ่ อ้ ใหม่และการ ปรับตัวดีขน้ึ ของดัชนีบ่งชีถ้ งึ การขยายตัวต่อไปในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ■ ญี่ปนุ่ : กระทรวงสือ่ สารและกิจการภายในประเทศของญีป่ นุ่ เผยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) พืน้ ฐานในเดือนต.ค. ซึง่ ไม่นบั รวมราคา อาหารสด อยูท่ ่ี 99.8 เมือ่ เทียบกับฐาน 100 ในปี 2543 ยังคงทรงตัวเมือ่ เทียบเป็ นรายปี : กระทรวงการค้าญีป่ นุ่ รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ขยายตัว 1.8% m/m จากการผลิตชิน้ ส่วนและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ ทีเ่ ติบโตมากถึง 14.7% จากเดือนก.ย.และถือว่าเป็ นการขยายตัวสูงทีส่ ดุ ในรอบ 14 ปี

Thailand updates : ■ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เผยภาวะเศรษฐกิจไทยในเดือนต.ค. 55 เติบโตต่อเนื่อง จากการใช้จา่ ยภาคเอกชนทัง้ การบริโภคและ การลงทุนทีข่ ยายตัวในเกณฑ์ดี สอดคล้องกับการผลิตของอุตสาหกรรมเพือ่ จําหน่ายในประเทศทีย่ งั ขยายตัว แต่การส่งออกสินค้ายังได้รบั ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก ■ เงินบาทเปิดตลาด(3 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.69/71 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึน้ เล็กน้อยจากปิดตลาด(30 พ.ย.)ทีร่ ะดับ 30.65/70 บาท/ดอลลาร์

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (30 พ.ย.) ดัชนีดาวโจนส์บวก 3.76 จุด หรือ 0.03% ปิดที่ 13,025.58 จุด ดัชนี S&P 500 ขยับขึน้ 0.23 จุด หรือ 0.02% ปิดที่ 1,416.18 จุด และดัชนี Nasdaq ขยับลง 1.79 จุด หรือ 0.06% ปิดที่ 3,010.24 จุด แรงหนุ นจากการหารือปญั หา fiscal cliff ■ ตลาดหุน้ โตเกียว ดัชนีนิกเกอิปิดบวก 45.13 จุด หรือ 0.48% แตะที่ 9,446.01 จุด แรงหนุ นจากสกุลเงินเยนทีอ่ ่อนค่าลง ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตบวก 16.63 จุด หรือ 0.85% ปิดที่ 1,980.12 จุด ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งเพิม่ ขึน้ 107.5 จุด หรือ 0.49% ปิดที่ 22,030.39 จุด จากนักลงทุนฟื้นความเชื่อมันเกี ่ ย่ วกับแผนการพัฒนาประเทศจีน ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,324.04 จุด เพิม่ ขึน้ 14.47 จุด(+1.10%) จาก Morgan Stanley Capital International (MSCI) ทีม่ กี ารเพิม่ หุน้ ใหม่ ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ฉบ ับประจำว ันที่ 6 ธ ันวำคม พ.ศ. 2555

Page 1/1

MACRO VIEWS มุมมองมหภำค

HighLight : สหรัฐฯดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อภาคบริ การเดือนพ.ย.ขยายตัวขึ ้นสูร่ ะดับ 54.7 จากเดือนต.ค.ที่ 54.2 จุด ซึง่ สูงกว่าคาด

Global : ■ สหรัฐอเมริกา : สานักงานจัดการด้ านอุปทานของสหรัฐ (ISM) เปิ ดเผยว่า ดัชนีผ้ จู ดั การฝ่ ายจัดซื ้อภาคบริการเดือนพ.ย.ขยายตัวขึ ้นสูร่ ะดับ 54.7 จากเดือน ต.ค.ที่ 54.2 จุด ซึง่ สูงกว่าการคาดการณ์ของตลาด และกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิ ดเผยว่า ยอดสัง่ ซื ้อของโรงงานอุตสาหกรรมขยายตัวขึ ้นอย่างเหนือความคาดหมาย 0.8% ในเดือนต.ค. นอกจากนี ้การจ้ างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ ้น: เดือนพ.ย. เพิ่มขึ ้น 118,000 ตาแหน่ง จากเดือนต.ค.ที่เพิ่มขึ ้น 157,000 ตาแหน่ง ขณะที่ Bloomberg Consensus คาดไว้ 125,000 ตาแหน่ง ทังนี ้ ้ผลกระทบจากพายุแซนดี ้ ส่งผลกระทบต่อการจ้ างงาน 86,000 ตาแหน่ง อย่างไรก็ตาม แม้ วา่ ข้ อมูลเศรษฐกิจออกมาเป็ น ที่น่าพอใจ แต่ภาวะการซื ้อขายในตลาดยังคงผันผวนเนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลว่า สหรัฐอาจจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเผชิญกับภาวะหน้ าผาการคลัง โดยดัชนี CBOE Volatility Index ซึง่ เป็ นดัชนีวดั ความผันผวนและความวิตกกังวลในตลาด ปิ ดที่ระดับเกือบ 17 จุด

■สหภาพยุโรป: ตัวเลขเศรษฐกิจอียยู งั เป็ นลบต่อเนื่องและแย่กว่าคาดเป็ นส่วนใหญ่ กดดันความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาหนี ้สาธารณะในภาพรวม โดยดัชนี PMI Composite เพิ่มขึ ้น แต่ยงั คงต่ากว่า 50 จุด: เดือนพ.ย. ปิ ดที่ 46.5 จุด ดีขึ ้นจากเดือนต.ค.ที่ 45.7 จุด และดีกว่าที่ Bloomberg Consensus ที่ 45.8 จุด แต่ถือว่า เป็ นเดือนที่ 10 ที่ดชั นีดงั กล่าวปิ ดตา่ กว่า 50 จุด และ ยอดค้ าปลีกอียเู ดือนต.ค.หดตัวลง: -1.2% mom เป็ นการลดลงในอัตราเร่งจากเดือนก.ย.ที่ -0.6% mom ขณะที่ Bloomberg Consensus คาด -0.2% mom เท่านัน้ รวมถึงเศรษฐกิจใน 3Q55 ของอียยู งั คงหดตัวต่อเนื่อง: จาก 2Q55 ที่หดตัว 0.2% qoq เป็ น -0.1% qoq ขณะที่ อัตราการว่างงานทาระดับสูงสุดใหม่ 11.7%

■กรีซ: S&P ลดอันดับความน่าเชื่อถือของกรีซลงอีก: เป็ น “Selective Default” จากเดิม “C” ■จีน:จีนผ่อนคลายนโยบายการลงทุนของธุรกิจประกันภัย: อนุญาตให้ บริษัทประกันสามารถเข้ าถือหุ้นในธนาคารได้ จากเดิมที่กาหนดให้ บริษัทประกันภัยไม่ สามารถลงทุนในธนาคารพาณิชย์เกินกว่า 2 แห่งหากถือหุ้นเกินกว่า 5% ต่อธนาคาร

Thailand updates : ■ ดัชนีความเชื่อมัน่ ผู้บริ โภคทาระดับสูงสุดในรอบ 14 เดือน: เดือนพ.ย. ปิ ดที่ 79.1 จุด จากเดือนต.ค.ที่ 77.8 จุด และดัชนีความเชื่อมัน่ เกี่ยวกับ เศรษฐกิจโดยรวม ปิ ดที่ 69.4 จุด เพิ่มขึ ้นจาก 68.1 จุดในเดือนต.ค. เป็ นการปรับตัวเพิ่มขึ ้นสูงสุดในรอบ 14 เดือน ทังนี ้ ้ประเด็นความวุน่ วายทาง การเมืองได้ คลายตัวลง พร้ อมกับรัฐบาลประกาศขึ ้นค่าแรงขันต ้ ่า 300 บาททัว่ ประเทศในต้ นปี หน้ า ช่วยเพิ่มรายได้ แก่ผ้ มู ีรายได้ น้อย และปั จจัยพื ้นฐาน ทางเศรษฐกิจยังขยายตัวได้ ดี ■ เงินบาทเปิ ดตลาดเช้ าวันนี ้ ( 6 ธันวาคม 2555 )ที่ระดับ 30.68/70 บาทต่อดอลลาร์ ใกล้ เคียงกับค่าเงินบาทเย็นวันที่ 4 ธันวาคมที่ระดับ 30.67/69 บาทต่อดอลลาร์

US & Asian markets : ■ ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดเมื่อคืนนี ้ (5 ธ.ค.) เพิ่มขึ ้น 82.71 จุด หรื อ 0.64% ปิ ดที่ 13,034.49 จุด ดัชนี S&P 500 เพิ่มขึ ้น 2.23 จุด หรื อ 0.16% ปิ ดที่ 1,409.28 จุด และดัชนี Nasdaq ลดลง 22.99 จุด หรื อ 0.77% ปิ ดที่ 2,973.70 จุด เพราะได้ แรงหนุนจากข้ อมูลเศรษฐกิจที่สดใสของสหรัฐ ■ ดัชนีตลาดหุ้นเอเซีย ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้ าบวก 72.37 จุด หรื อ 0.76% แตะที่ 9,541.21 จุดเพราะได้ แรงหนุนจากการที่เงินเยนยังคงอ่อนค่าลง ดัชนี เซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนเปิ ดที่ 2,029.56 จุด ลดลง 0.12% SET INDEX อยู่ที่ระดับ 1330.06 จุด ลดลง 2.86 จุด หรื อ -0.21% มูลค่าการซื ้อขาย 3.39 หมื่นลบ.ปิ ดลบเป็ นวันแรกในรอบ 9 วันทาการจากความกังวลต่อการแก้ ไขปั ญหาหน้ าผาทางการคลังของสหรัฐฯกอปรกับเข้ าสู่ช่วงคาบเกี่ยว วันหยุดยาวของตลาดหุ้นไทย

จ ัดทำโดย : ส่วนวิเทศและสถำบ ันส ัมพ ันธ์ สำน ักนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ฉบ ับประจำว ันที่ 7ธ ันวำคม พ.ศ. 2555

Page 1/1

MACRO VIEWS มุมมองมหภำค

HighLight : สหรัฐฯ

Global : ■ สหรัฐอเมริกา : กระทรวงแรงงาน รายงานว่าจานวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 25,000 สู่ระดับ 370,000 ราย ณ สัปดาห์ที่สิ ้นสุด วันที่ 1 ธค.ซึง่ ลดลงเมื่อเทียบกับ 395,000 รายในสัปดาห์ก่อน และลดลงมากกว่าตัวเลขที่นกั วิเคราะห์คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 380,000 รายนอกจากนี ้ ตัวเลขดังกล่าวยังปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็ นสัปดาห์ที่ 3

■สหภาพยุโรป: ธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ประกาศตรึงอัตราดอกเบี ้ยนโยบายไว้ ที่ระดับต่าสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ที่ 0.75% ต่อเป็ นไปตามคาดและรอ โอกาสที่จะใช้ โครงการซื ้อพันธบัตรใหม่เพื่อช่วยเหลือประทศสมาชิกในยูโรโซน และยูโรสแตท เปิ ดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของยูโรโซนในเดือนตค. เพิ่มขึ ้น 2.6% yoyและปรับตัวขึ ้น 2.7% mom จากราคาสินค้ าขันกลางที ้ ่ดีดตัวขึ ้น 1.3% และสินค้ าที่ไม่คงทนซึง่ ทะยานขึ ้น 2.5% จากเดือนก่อน

■อังกฤษ: รายงานดัชนี Services Purchasing Managers’ Index ซึง่ เป็ นดัชนีชี ้วัดการเติบโตของภาคบริ การของอังกฤษลดลงจาก 50.6 ในเดือนตค. เหลือ 50.2 ในเดือนพย. ซึง่ เป็ นระดับต่าที่สดุ ในรอบ 23 เดือน สะท้ อนภาคบริ การที่ชะลอตัว

■เยอรมัน: สานักงานสถิตแิ ห่งชาติรายงานว่าการส่งออกในไตรมาส 3 ปี 2555 มีมลู ค่าทังสิ ้ ้น 2.754 แสนล้ านยูโร (3.60 แสนล้ านดอลลาร์ ) เพิ่มขึ ้น 3.6% ปั จจัยส่วนใหญ่มาจากการส่งออกไปยังตลาดนอกกลุ่มอียู ซึง่ มีคาสัง่ ซื ้อสินค้ าเพิ่มขึ ้น 3.3% โดยคิดเป็ นสัดส่วน 44.4% ของการส่งออกทังหมด ้

■ออสเตรเลีย: อัตราการว่างงานของออสเตรเลียลดลงอย่างไม่คาดหมายในเดือนพย. มาอยู่ที่ 5.2% จาก 5.4% ในเดือนตค.จานวนการจ้ างงาน เพิ่มขึ ้น 13,900 ตาแหน่ง สูงกว่าคาดที่ว่าจะไม่เพิ่มขึ ้น เนื่องจากตลาดแรงงานได้ รับปั จจัยสนับสนุนจากการจ้ างงานที่เพิ่มขึ ้นในภาคเหมืองแร่ แม้ วา่ เศรษฐกิจโลกจะอ่อนแอลง

Thailand updates :

■ ราคาทองคาเคลือ่ นไหวทรงตัวที่บริ เวณ 1,680-1,690 ดอลลาร์ ถูกกดดันจากการปรับลดการประมาณการแนวโน้ มราคาทองในอนาคตจาก

บริ ษัทโกลด์ แมน แซคส์ ซึง่ ประเมินว่าแนวโน้ มเศรษฐกิจทีเ่ ริ่ มฟื น้ ตัวขึ ้น และทาให้ นกั ลงทุนสนใจลงทุนในทองคาในอนาคตน้ อยลง ■ ค่าเงินบาทเปิ ตลาดเช้ าวันนี ้(7ธค.) ที่ระดับ 30.66/68 บาทต่อดอลลาร์ ใกล้ เคียงราคาปิ ดตลาดที่ระดับ 30.65/67 บาทต่อดอลลาร์ โดย

เคลือ่ นไหวในทิศทางเดียวกับค่าเงินยูโร

US & Asian markets : ■ ตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ ้น เมื่อคืนนี ้ (6 ธ.ค.) 82.71 จุด (+0.64%) มาปิ ดที่ระดับ 13,034.49 จุด หลังการซื ้อขายที่ผนั ผวน ขณะที่ห้ นุ แอปเปิ ลร่วงลงมากที่สดุ ในรอบเกือบ 4 ปี เนื่องจากมีรายงานว่าบริ ษัทสูญเสียส่วนแบ่งตลาดแท็บเล็ต ■ ดัชนีตลาดหุ้นเอเซีย ตลาดหุ้นเอเชีย (6 ธ.ค.) ดัชนีนิกเกอิปิดตลาดเพิ่มขึ ้น 0.81% จากการที่ในวันนี ้นักลงทุนกลับมามีความหวังว่า

ประธานาธิบดีสหรัฐฯและรัฐสภาจะสามารถหาทางหลีกเลีย่ งภาวะ Fiscal Cliff ได้ ขณะเดียวกันตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีกว่าคาด ดัชนีเซีย่ ง ไฮ้ คอมโพสิตและดัชนีฮงั่ เส็งวันนี ้ปิ ดตลาดลดลง 0.13% และ 0.09% ตามลาดับ ดัชนีตลาดหุ้นไทยโดยปิ ดตลาดเพิม่ ขึ ้น 9.82 จุดจากตัวเลข เศรษฐกิจสหรัฐฯล่าสุดโดยรวมออกมาดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้

จ ัดทำโดย : ส่วนวิเทศและสถำบ ันส ัมพ ันธ์ สำน ักนโยบำยเศรษฐกิจมหภำค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 11 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

HighLight : การจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหร ัฐปร ับต ัวขึน้ 146,000 ตําแหน่งในเดือนพ.ย.

Global :

■ สหรัฐ : ธนาคารกลางสหรัฐรายงานสินเชื่อผูบ้ ริโภคสหรัฐเพิม่ ขึน้ 6.2% ในเดือนต.ค. สูร่ ะดับ 2.7535 ล้านล้านดอลลาร์ จากระดับ 2.7393 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. ทัง้ นี้ สินเชื่อหมุนเวียนเพิม่ ขึน้ แตะ 8.576 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. ส่วนสินเชื่อไม่หมุนเวียน เพิม่ ขึน้ 6.9% แตะ 1.8958 ล้านล้านดอลลาร์ การเพิม่ ขึน้ ของสินเชื่อผูบ้ ริโภคบ่งชีว้ า่ ผูบ้ ริโภคเพิม่ การกูย้ มื เพือ่ จับจ่ายใช้สอยกันมากขึน้ นอกจากนี้กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรับตัวขึน้ 146,000 ตําแหน่งในเดือนพ.ย. ขณะทีอ่ ตั ราว่างงาน ปรับตัวลดลงสูร่ ะดับตํ่าสุดในรอบเกือบ 4 ปีท่ี 7.7% สะท้อนเหตุการณ์พายุเฮอริเคนแซนดีส้ ง่ ผลกระทบต่อตลาดแรงงานในสหรัฐเพียง เล็กน้อย ■ เยอรมนี : กระทรวงเศรษฐกิจเยอรมนีเผยคําสังซื ่ อ้ ภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีในเดือนต.ค.พุง่ ขึน้ 3.9% จากเดือนก.ย. เป็ นการ ขยายตัวสูงสุดในรอบเกือบ 2 ปี และสูงกว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทค่ี าดว่าผูผ้ ลิตในเยอรมนีจะได้รบั คําสังซื ่ อ้ ในเดือนต.ค.มากกว่า เดือนก.ย.ที่ 1.0% แรงหนุ นจากคําสังซื ่ อ้ ใหม่ภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึน้ 0.4% ขณะทีค่ วามต้องการจากต่างประเทศพุง่ ขึน้ 6.7% ■ จีน : สํานักงานศุลกากรจีนเผยยอดการส่งออกมีมลู ค่า 179,380 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิม่ ขึน้ 2.9% y/y การนําเข้ามีมลู ค่า 159,750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เท่ากับระยะเดียวกันของปีทก่ี ่อน นอกจากนี้กระทรวงการคลังจีนยังเผยรายได้ทางการคลังในเดือนพ.ย.พุง่ ขึน้ 21.9% y/y สูร่ ะดับ 7.871 แสนล้านหยวน (1.2512 แสนล้านดอลลาร์) สะท้อนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจจีน ■ ญี่ปนุ่ : เศรษฐกิจญีป่ นุ่ หดตัวลง 3.5% ในเดือนก.ค.-ก.ย. จากการปรับลดการลงทุนในภาคสาธารณะ นอกจากนี้ยอดเกินดุลบัญชี เดินสะพัดของญีป่ นุ่ ในเดือนต.ค.ร่วงลง 29.4% y/y อยูท่ ร่ี ะดับ 3.76 แสนล้านเยน จากการส่งออกทีอ่ ่อนตัวลงอย่างต่อเนื่อง

Thailand updates : ■ หอการค้าไทย เผยผลสํารวจดัชนีความเชื่อมันผู ่ บ้ ริโภค เดือนพฤศจิกายน 2555 ปรับตัวดีขน้ึ สูงสุดในรอบ 14 เดือน อยูท่ ร่ี ะดับ 79.1 จากระดับ 77.8 ในเดือนต.ค. ขณะทีค่ วามเชื่อมันเกี ่ ย่ วกับเศรษฐกิจโดยรวมสูงสุดในรอบ 14 เดือนเช่นกัน โดยอยูท่ ่ี 69.4 เพิม่ ขึน้ จากเดือน ต.ค.ทีร่ ะดับ 68.1 ทัง้ นี้ดชั นียงั ตํ่ากว่าระดับ 100 แสดงให้เห็นว่า ผูบ้ ริโภคยังไม่มนใจในสถานการณ์ ั่ ต่างๆ โดยเฉพาะการฟื้นตัวของการ ส่งออก ค่าครองชีพทีย่ งั ทรงตัวอยูใ่ นระดับสูง ความไม่แน่นอนทางการเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจโลกทีย่ งั ชะลอตัว ■ เงินบาทเปิดตลาด(11 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.61/67 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าขึน้ เล็กน้อยจาก(7 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.67/69 บาท/ดอลลาร์

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (11 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์เพิม่ ขึน้ 14.75 จุด หรือ 0.11% ปิดที่ 13,169.88 จุด ดัชนี S&P 500 ขยับขึน้ 0.48 จุด หรือ 0.03% ปิดที่ 1,418.55 จุด ดัชนี Nasdaq เพิม่ ขึน้ 8.92 จุด หรือ 0.30% ปิดที่ 2,986.96 จุด แรงหนุนจากข้อมูลเศรษฐกิจทีแ่ ข็งแกร่งของ จีนและเยอรมนี ■ ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตพุง่ 21.98 จุด หรือ 1.07% ปิดที่ 2,083.77 จุด ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งบวก 85.55 จุด หรือ 0.39% ปิดที่ 22,276.72 จุด จากตัวเลขทางเศรษฐกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,334.95 จุด ลดลง 4.93 จุด( 0.37%)

ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 12 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

้ 4.9% HighLight : สหร ัฐเผยยอดขาดดุลการค้าในเดือนต.ค. เพิม ่ ขึน

Global :

■ สหรัฐ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยยอดขาดดุลการค้าในเดือนต.ค.เพิม่ ขึน้ 4.9% จากเดือนก.ย. อยูท่ ร่ี ะดับ 4.224 หมืน่ ล้านดอลลาร์ จากการส่งออกหดตัวท่ามกลางการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยการส่งออกสินค้าและบริการของสหรัฐในเดือนต.ค.หดตัวลง 3.6% จาก เดือนก.ย. สูร่ ะดับ 1.805 แสนล้านดอลลาร์ ขณะทีก่ ารนําเข้าลดลง 2.1% แตะ 2.228 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. นอกจากนี้สต็อก สินค้าคงคลังภาคค้าส่งในเดือนต.ค.เพิม่ ขึน้ 0.6% แตะระดับ 4.971 แสนล้านดอลลาร์ ซึง่ บ่งชีถ้ งึ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจทีอ่ ่อนแอ ■ สหภาพยุโรป : องค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) เผยอัตราว่างงานในกลุม่ OECD เดือนต.ค.เพิม่ ขึน้ แตะระดับ 8% สูงกว่าเดือนก.ย.อยู่ 0.1% จากวิกฤตหนี้สนิ ทีย่ ดื เยือ้ โดยอัตราว่างงานในยูโรโซนแตะระดับสูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ครัง้ ใหม่ท่ี 11.7% ในเดือนต.ค. ทัง้ นี้ฝรังเศสมี ่ อตั ราว่างงานที่ 10.7% อิตาลี 11.1% โปรตุเกส 16.3% และสเปนที่ 26.2% ■ เยอรมนี : ศูนย์วจิ ยั เศรษฐกิจยุโรป (ZEW) เผยดัชนีความเชื่อมันของนั ่ กลงทุนและนักวิเคราะห์ต่อสภาพเศรษฐกิจในอีก 6 เดือน ปรับตัวขึน้ อยูท่ ่ี 6.9 ในเดือนธ.ค. จาก -15.7 ในเดือนพ.ย. สะท้อนเศรษฐกิจเยอรมนีจะฟื้นตัวขึน้ ในปี หน้า ■ จีน : ธนาคารกลางจีนเผยปล่อยกูส้ กุลเงินหยวนล็อตใหม่จาํ นวน 5.229 แสนล้านหยวน(8.373 หมืน่ ล้านดอลลาร์)ในเดือนพ.ย. เพิม่ ขึน้ จาก 5.052 แสนล้านหยวนในเดือนต.ค. อย่างไรก็ยงั ตํ่ากว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ทป่ี ระเมินไว้ 5.50 แสนล้านหยวน ■ ฮ่องกง : ธนาคารกลางฮ่องกง(HKMA)ได้เข้าแทรกแทรงตลาดปริวรรตเงินตรา(11 ธ.ค.)โดยขายดอลลาร์ฮ่องกงคิดเป็ น 6.2 พันล้าน ดอลลาร์ฮอ่ งกง(800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ขณะทีด่ อลลาร์ฮอ่ งกงแข็งค่าแตะเพดานกรอบบน(7.75-7.85)ของการซือ้ ขายอยูห่ ลายครัง้ ทําให้ ยอดรวมดุลจากบัญชีเคลียร์รงิ่ ธนาคารต่างๆกับ HKMA เพิม่ ขึน้ 2.145 แสนล้านดอลลาร์ฮอ่ งกง ■ อิ นโดนิ เซีย : ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศคงอัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะดับตํ่าสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 5.75% ติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 11เพือ่ หนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

Thailand updates :

■ ครม.อนุมตั เิ ป้าหมายนโยบายการเงินประจําปี 2556 โดยกําหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อพืน้ ฐานเฉลีย่ รายไตรมาสระหว่าง 0.5-3% ต่อปี ทัง้ นี้ธปท.เตรียมออกมาตรการผ่อนคลายให้นกั ลงทุนรายย่อยไปลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศได้ โดยไม่ตอ้ งขอนุ ญาตจากธปท. และใน เดือนม.ค.56 จะมีการผ่อนคลายมาตรการเพิม่ ในส่วนการลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของบุคคลธรรมดา โดยให้ผปู้ ระกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม(SMEs) ของไทยไปลงทุนต่างประเทศได้ ทัง้ นี้เงินทุนจะยังไหลเข้าอย่างต่อเนื่องอาจจะผันผวนตามภาวะตลาดการเงินโลก ■ เงินบาทเปิดตลาด(12 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.61/63 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากปิดตลาด (11 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.60/64 บาท/ดอลลาร์ โดย เคลื่อนไหวตามทิศทางเดียวกับสกุลเงินในภูมภิ าคและคอยติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (12 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ดดี ขึน้ 78.56 จุด หรือ 0.60% ปิ ดที่ 13,248.44 จุด ดัชนี S&P 500 เพิม่ ขึน้ 9.29 จุด หรือ 0.65% ปิดที่ 1,427.84 จุด ดัชนี Nasdaq เพิม่ ขึน้ 35.34 จุด หรือ 1.18% ปิดที่ 3,022.30 จุด จากดัชนีความเชื่อมันของนั ่ กลงทุนเยอรมนี ทีป่ รับตัวเพิม่ ขึน้ ■ ตลาดหุน้ โตเกียว ดัชนีนิกเกอิลดลง 8.43 จุด หรือ 0.09% ปิ ดที่ 9,525.32 จุด จากนักลงทุนเทขายทํากําไร ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้ คอมโพสิตอ่อนตัว 9.07 จุด หรือ 0.44% ปิดที่ 2,074.7 จุด ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งเพิม่ ขึน้ 47.22 จุด หรือ 0.21% ปิดที่ 22,323.94 จุด จากสถาบันการเงินของจีนเผยยอดการปล่อยกูส้ กุลเงินหยวน 5.229 แสนล้านหยวน ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,341.33 จุด เพิม่ ขึน้ 6.38 จุด(+0.48%) เช่นเดียวกับตลาดในภูมภิ าค ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 13 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

HighLight : เฟดประกาศใช ้ QE4 โดยซอื้ บอนด์รอบใหม่ 4.5 หมืน ่ ล้านดอลลาร์เพือ ่ กระตุน ้ เศรษฐกิจ

Global :

■ สหรัฐ : ธนาคารกลางสหรัฐมีมติคงอัตราดอกเบีย้ ระยะสัน้ (fed funds rate) ทีร่ ะดับ 0 - 0.25 % และประกาศใช้มาตรการผ่อนคลายเชิง ปริมาณรอบที่ 4 (QE4) โดยจะเข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐรอบใหม่ในวงเงิน 4.5 หมืน่ ล้านดอลลาร์ต่อเดือน เริม่ ตัง้ แต่เดือนม.ค.ปี 2556 พร้อมกับตรึงอัตราดอกเบีย้ ไว้ทร่ี ะดับตํ่าเป็ นพิเศษจนกว่าอัตราว่างงานจะลดลงตํ่ากว่า 6.5% โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะกระตุน้ การเติบโตของ เศรษฐกิจและการสร้างงาน นอกจากนี้กระทรวงแรงงานเผยราคานําเข้าลดลง 0.9% ในเดือนพ.ย.m/m หลังจากขยายตัว 0.3% ในเดือน ต.ค. ลดลงครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน จากราคาปิโตรเลียมหดตัวลง 3.6% ■ ฝรังเศส ่ : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติของฝรังเศส ่ (INSEE) รายงานดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ในเดือนพ.ย.ลดลง 0.2% m/m และเพิม่ ขึน้ 1.4% y/y จากราคาพลังงานทีล่ ดลง 1.2% จากเดือนก่อน นอกจากนี้ธนาคารกลางฝรังเศสรายงานยอดขาดดุ ่ ลบัญชีเดินสะพัดลดลงมาอยูท่ ่ี 2.8 พันล้านยูโรในเดือนต.ค. จากยอดขาดดุล 3.4 พันล้านยูโรในเดือนก.ย.จากปจั จัยยอดเกินดุลบัญชีภาคบริการทีเ่ พิม่ ขึน้ สูร่ ะดับ 2.8 พันล้านยูโร จากระดับ 2.1 พันล้านยูโร ■ เยอรมนี : สํานักงานสถิตแิ ห่งของเยอรมนี (Destatis) เผยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ในเดือนพ.ย.เพิม่ ขึน้ 1.9% y/y และ 2% m/m บ่งชีว้ า่ อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีชะลอตัวลง ■ โอเปค : กลุม่ ประเทศผูส้ ง่ ออกนํ้ามัน (โอเปค) มีมติคงเป้าหมายการผลิตนํ้ามันไว้ท่ี 30 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากความผันผวนของ เศรษฐกิจโลกในปี 2556 ส่งสัญญาณว่าโอเปคพอใจกับราคานํ้ามันในขณะนี้ท่ี 104.9 ดอลลาร์/บาร์เรล ■อิ นเดีย : สํานักงานสถิตอิ นิ เดียเผยดัชนีราคาผูบ้ ริโภคในเดือนพ.ย.ขยายตัว 9.9% y/y ขยายตัวเร็วสุดในรอบ 3 เดือน หลังจาก ขยายตัว 9.9 % m/m เนื่องจากต้นทุนนํ้าตาลและผักปรับตัวสูงขึน้ ทัง้ นี้ ราคาผักในอินเดียปรับตัวสูงขึน้ 14.74% ในเดือนต.ค. y/y ส่วน ราคานํ้าตาลปรับตัวสูงขึน้ 17% และเมล็ดพืชปรับตัวขึน้ 14.19%

Thailand updates : ■ ธปท.ระบุในปี 2556 จะยกเลิกการออกพันธบัตรอัตราดอกเบีย้ คงที่ อายุ 4 ปี เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มอุปทานของพันธบัตรรัฐบาล ระยะยาวทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ จากการระดมทุนจํานวนมากของรัฐบาลในปี 2556 ทัง้ นี้ พันธบัตรรัฐบาลทีอ่ อก ได้แก่ รุน่ อายุ 3, 5, 7, 10, 15, 20, 30 และ 50 ปี อย่างไรก็ตาม การออกพันธบัตรธปท.โดยรวม จะเป็ นการออกเพือ่ ทดแทนพันธบัตรทีค่ รบกําหนดเป็ นส่วนใหญ่ โดยธปท.จะ ปรับเพิม่ วงเงินประมูลต่อครัง้ ของพันธบัตรระยะสัน้ และปรับลดวงเงินประมูลต่อครัง้ ของพันธบัตรระยะกลางเล็กน้อย จากปี 2555 ■ เงินบาทเปิดตลาด(13 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.63/65 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากปิดตลาด (12 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.62/64 บาท/ดอลลาร์ โดยผล การประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ไม่มผี ลกระทบต่อค่าเงินบาท

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (13 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ขยับลง 2.99 จุด หรือ 0.02% ปิดที่ 13,245.45 จุด ดัชนี S&P 500 เพิม่ ขึน้ 0.64 จุด หรือ 0.04% ปิดที่ 1,428.48 จุด ดัชนี Nasdaq ลดลง 8.49 จุด หรือ 0.28% ปิดที่ 3,013.81 จุด จากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลว่าสหรัฐอาจจะไม่ สามารถหลีกเลีย่ ง fiscal cliff ได้ ■ ตลาดหุน้ โตเกียว ดัชนีนิกเกอิปรับตัวขึน้ 56.14 จุด หรือ 0.59% ปิดที่ 9,581.46 จุด แรงหนุนจากเงินเยนทีอ่ ่อนค่าลง ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตบวก 8.02 จุด หรือ 0.39% ปิดที่ 2,082.73 จุด ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งเพิม่ ขึน้ 179.41 จุด หรือ 0.8% ปิดที่ 22,503.35 จุด แรงหนุนจากกระแสธนาคารกลางสหรัฐจะใช้มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจเพิม่ เติม ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,354.57 จุด เพิม่ ขึน้ 13.24 จุด(+0.99%) ปรับตัวทิศทางเดียวกับตลาดในภูมภิ าค ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 14 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

ื่ ถือของอ ังกฤษเป็นเชงิ ลบ HighLight : S&P ประกาศลดแนวโน้มความน่าเชอ

Global :

■ สหรัฐ : กระทรวงการคลังสหรัฐเปิดเผยยอดขาดดุลงบประมาณแตะระดับสูงสุดที่ 1.721 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย. บ่งชีว้ า่ สหรัฐ กําลังเผชิญกับอุปสรรคทางการคลัง โดยมีรายได้ 1.617 แสนล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย. ในขณะทีร่ ายจ่ายอยูท่ ่ี 3.33 แสนล้านดอลลาร์ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานยอดค้าปลีกในเดือนพ.ย.เพิม่ ขึน้ 0.3% แตะ 4.124 แสนล้านดอลลาร์ และพุง่ ขึน้ 3.7% เมือ่ เทียบรายปี แรงหนุนจากอุปสงค์ยานยนต์ทฟ่ี ้ืนตัวดีขน้ึ สะท้อนว่าชาวอเมริกนั ใช้จา่ ยมากขึน้ ในช่วงการจับจ่ายในเทศกาลวันหยุด : กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกในรอบสัปดาห์(8 ธ.ค.) ปรับตัวลดลง 29,000 ราย มาอยูท่ ร่ี ะดับ 343,000 ราย ซึง่ ทําสถิตลิ ดลงสูร่ ะดับตํ่าสุดในรอบ 9 สัปดาห์ สะท้อนตลาดแรงงานสหรัฐกําลังฟื้นตัว ■ อังกฤษ : Standard & Poor's (S&P) ประกาศลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือ AAA ของประเทศอังกฤษ เป็ น "เชิงลบ" จากเดิม "มี เสถียรภาพ" ซึง่ บ่งชีว้ า่ มีโอกาส 1 ใน 3 ที่ S&P จะปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษ หากอัตราการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจแย่ลง ส่งผลให้หนี้สนิ สุทธิของรัฐบาลอังกฤษพุง่ ขึน้ แตะระดับ 100% ของ GDP จากทีค่ าดการณ์ 85% ของ GDPในปี 2555 นอกจากนี้สาํ นักงาน สถิตแิ ห่งชาติของอังกฤษเผยจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานลดลง 3,000 ราย มาอยูท่ ่ี 1.58 ล้านรายในเดือนพ.ย. และจํานวนผูม้ งี านทํา เพิม่ ขึน้ 40,000 คนในช่วง 3 เดือนจนถึงต.ค. เทียบกับช่วง 3 เดือนจนถึงก.ค. มาอยูท่ ่ี 29.6 ล้านคน ■ เกาหลีใต้ : ธนาคารกลางเกาหลีใต้คงอัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะดับ 2.75% โดยเศรษฐกิจเกาหลีใต้สง่ สัญญาณการฟื้นตัวในไตรมาสที่ 3 ซึง่ ช่วยบรรเทาแนวโน้มเศรษฐกิจทีซ่ บเซาทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ ■ ญี่ปนุ่ : ธนาคารกลางญีป่ นุ่ (บีโอเจ)เผยดัชนีความเชื่อมันของกลุ ่ ม่ ผูผ้ ลิตรายใหญ่ลดลงอยูท่ ่ี -12 จาก -3 ในไตรมาสทีแ่ ล้ว และระบุวา่ บริษทั รายใหญ่ในทุกภาคอุตสาหกรรมวางแผนจะใช้จา่ ยด้านทุนเพิม่ ขึน้ 6.8% ในปีงบการเงิน 2555 ซึง่ จะสิน้ สุดในเดือนมี.ค.ปี หน้า เมือ่ เทียบกับปี ก่อน สูงกว่าตัวเลขทีร่ ะบุไว้ในผลสํารวจเดือนก.ย. 6.4%

Thailand updates : ■ ธปท.คาดว่าอัตราเติบโตเศรษฐกิจไทยปี 55 จะโต 5.8% ดีกว่าทีป่ ระเมินไว้ท่ี 5.7% ส่วนปี 56 คาดการณ์ไว้ท่ี 4.7% จากเดิมทีเ่ คยคาด ไว้ท่ี 4.6% จากแรงขับเคลื่อนจากอุปสงค์ในประเทศ การใช้จา่ ย และการลงทุนของภาครัฐ ขณะทีค่ าดว่าการส่งออกจะช่วยหนุ นเศรษฐกิจ ไทยในช่วงครึง่ หลังของปี 56 สําหรับปจั จัยเสีย่ งในประเทศคือเรือ่ งการปรับขึน้ ค่าแรง 300 บาท/วันทัวประเทศ ่ และการลงทุนภาครัฐ ส่วน ั ปจจัยต่างประเทศ ยังคงต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจโลกต่อไป ■ เงินบาทเปิดตลาด(14 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.64/66 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวในระดับเดียวกันกับปิดตลาดเย็นวานนี้ (13 ธ.ค.)

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (14 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 74.73 จุด หรือ 0.56% ปิดที่ 13,170.72 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 9.03 จุด หรือ 0.63% ปิดที่ 1,419.45 จุด และดัชนี Nasdaq ลดลง 21.65 จุด หรือ 0.72% ปิ ดที่ 2,992.16 จุด จากยังไม่มคี วามคืบหน้าในการเจรจา แก้ไขปญั หา fiscal cliff และ S&P ประกาศความน่าเชื่อถือของอังกฤษเป็ นเชิงลบ ■ ตลาดหุน้ โตเกียว ดัชนีนิกเกอิพงุ่ ขึน้ 161.27 จุด หรือ 1.68% ปิดที่ 9,742.73 จุด แรงหนุนจากเงินเยนทีอ่ ่อนค่าลง ตลาดหุน้ จีน ดัชนี เซีย่ งไฮ้คอมโพสิตร่วงลง 21.24 จุด หรือ 1.02% ปิดที่ 2,061.48 จุด จากแรงขายทํากําไร ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งลดลง 57.77 จุด หรือ 0.26% ปิดที่ 22,445.58 จุด จากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเรือ่ งหน้าผาการคลังของสหรัฐ ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,353.81 จุด ลดลง 0.76 จุด(-0.06%) ปรับตัวทิศทางเดียวกับตลาดในภูมภิ าค ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 17 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

HighLight : การผลิตในภาคอุตสาหกรรมของสหร ัฐขยายต ัวเกินคาด 1.1% ในเดือน พ.ย.

Global :

■ สหรัฐ : ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)เผยการผลิตในภาคอุตสาหกรรมในเดื อนพ.ย. ขยายตัว 1.1% แข็งแกร่งทีส่ ดุ ในรอบเกือบ 2 ปี ขณะที่ อัตราการใช้กาํ ลังการผลิตในเดือนพ.ย. ขยายตัวขึน้ สูร่ ะดับ 78.4% จากเดือนต.ค.ทีร่ ะดับ 77.7% : กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยดัชนีราคาผูบ้ ริโภค (CPI) ปรับตัวลดลง 0.3% ในเดือนพ.ย. เป็ นการปรับตัวลงครัง้ แรกในรอบ 6 เดือน จาก ราคานํ้ามันเบนซินร่วงลงอย่างหนัก และดัชนี CPI พืน้ ฐานซึง่ ไม่นบั รวมราคาในหมวดอาหารและพลังงาน ขยับขึน้ 0.1 ทัง้ นี้การปรับตัวลง ของดัชนี CPI เดือนพ.ย. จะช่วยทําให้เฟดเดินหน้าตรึงอัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะดับ 0-0.25% โดยไม่กงั วลเกีย่ วกับภาวะเงินเฟ้อในระบบ เศรษฐกิจ ■ สหภาพยุโรป : ผลสํารวจจากมาร์กติ ระบุดชั นีผจู้ ดั การฝา่ ยจัดซือ้ (PMI) เบือ้ งต้นในภาคการผลิตและบริการของยูโรโซนในเดือนธ.ค. ปรับตัวขึน้ แตะระดับ 47.3 จากเดือนพ.ย. บ่งชีว้ า่ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในเดือนธ.ค.อยูใ่ นภาวะหดตัวจากเดือนก่อนหน้า และ เป็ นการหดตัวต่อเนื่องในช่วงเกือบ 1 ปี ทัง้ นี้ ดัชนี PMI ภาคการผลิตของยูโรโซน ขยับขึน้ แตะ 46.3 ในเดือนธ.ค. จาก 46.2 ในเดือนก่อน หน้า ขณะทีด่ ชั นี PMI ภาคบริการเดือนธ.ค.เพิม่ ขึน้ ที่ 47.8 จาก 46.7 ในเดือนพ.ย. ■ ญี่ปนุ่ : กระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรมของญี่ปนุ่ รายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนต.ค.ขยายตัว 1.6% เมือ่ เทียบ กับเดือนก่อน เป็ นการปรับตัวขึน้ ครัง้ แรกในรอบ 4 เดือน แรงหนุนจากอุตสาหกรรมชิน้ ส่วนอิเล็คทรอนิก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครือ่ งจักร ด้านการขนส่ง ขณะทีด่ ชั นีการผลิตภาคอุตสาหกรรมสําหรับเดือนต.ค. อยูท่ ่ี 78.9 เมือ่ เทียบกับระดับฐานที่ 100 ในปี 2548 ■ G-20 : องค์การเพือ่ ความร่วมมือและพัฒนาเศรษฐกิจ (OECD) เผย GDP ในกลุม่ ประเทศจี-20 ขยายตัว 0.6% Q3/2555 เทียบกับไตร มาส 2 ทีข่ ยายตัว 0.5% สะท้อนถึงรูปแบบการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีแ่ ตกต่างกันในกลุม่ ประเทศจี-20 โดย Q3/2555 อัตราการขยายตัว ของอังกฤษแข็งแกร่งมากขึน้ จาก -0.4% สูร่ ะดับ 1% สหรัฐขยายตัว 0.7% จาก 0.3% และบราซิลโต 0.6% จาก 0.2% ขณะทีฝ่ รังเศส ่ จีน และสหภาพยุโรปต่างก็มอี ตั ราการขยายตัวของจีดพี เี พิม่ มากขึน้

Thailand updates : ■ ธปท.คาดสถานการณ์เงินบาทในปี 2556 มีแนวโน้มปรับตัวแข็งค่า จากเงินทุนไหลเข้ามากขึน้ แต่ไม่สง่ ผลกระทบต่อเศรษฐกิจของ ประเทศมากนัก โดยขึน้ อยูห่ ลายปจั จัย เช่น การลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐานของภาครัฐและการลงทุนของภาคเอกชนทัง้ ในประทศและ ต่างประเทศ ทําให้สถานการณ์เงินทุนมีความสมดุลกันมากขึน้ ■ เงินบาทเปิดตลาด(17 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.57/59 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจาก(14 ธ.ค.)ปิดตลาดทีร่ ะดับ 30.63/65 บาท/ดอลลาร์ โดย เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินยูโร

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (14 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์เพิม่ ขึน้ 3.80 จุด หรือ 0.03% แตะที่ 13,174.52 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 2.41 จุด หรือ 0.17% แตะที่ 1,417.07 และ ดัชนี Nasdaq ลดลง 12.63 จุด หรือ 0.42% แตะที่ 2,979.74 จุด จากดัชนี CPI สหรัฐร่วงเกินคาด ■ ตลาดหุน้ โตเกียว ดัชนีนิกเกอิปรับตัวลง 5.17 จุด หรือ 0.05% ปิดที่ 9,737.56 จุด แรงกดดันจากการร่วงลงของตลาดหุน้ นิวยอร์ก ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตพุง่ 89.15 จุด หรือ 4.32% ปิดที่ 2,150.63 จุด จากนักลงทุนคาดหวังการประชุมกําหนดแนวโน้ม นโยบายเศรษฐกิจจีนในปี 2556 ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งปรับตัวขึน้ 160.40 จุด หรือ 0.71% ปิดที่ 22,605.98 จุด ปจั จัยหนุนจาก ตลาดหุน้ จีน ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีท่ ร่ี ะดับ 1,358.50 จุด เพิม่ ขึน้ 4.69 จุด(+0.35%) ปรับตัวทิศทางเดียวกับตลาดในภูมภิ าค

ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 18 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

HighLight : ด ัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมสหร ัฐในเดือนธ.ค.ร่วงลงมาอยูท ่ รี่ ะด ับ -8.1

Global :

■ สหรัฐ : ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เผยว่าดัชนีภาวะธุรกิจโดยรวมเดือนธ.ค.ร่วงลงมาอยูท่ ่ี -8.1 จากระดับ -5.2 ในเดือนพ.ย. เป็ นการ หดตัวติดต่อกันเป็ นเดือนที่ 5 สะท้อนว่ากิจกรรมในอุตสาหกรรมการผลิตในเขตนิวยอร์ก ซึง่ ครอบคลุมถึงตอนเหนือของนิวเจอร์ซยี แ์ ละ ตอนใต้ของคอนเนคติกตั ยังคงอ่อนแอจนถึงช่วงปลายปี : กระทรวงการคลังเผยยอดถือครองหลักทรัพย์สหรัฐของนักลงทุนต่างชาติสงู สุดรวมอยูท่ ร่ี ะดับ 5.482 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนต.ค. เพิม่ ขึน้ จากระดับ 5.476 ล้านล้านดอลลาร์ในเดือนก.ย. เป็ นการปรับตัวขึน้ เดือนที่ 10 ติดต่อกัน บ่งชีว้ า่ ต่างประเทศยังคงต้องการตราสาร หนี้สหรัฐเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ■ อิ ตาลี : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติของอิตาลี (ISTAT) เผยมียอดเกินดุลการค้าทีร่ ะดับ 2.5 พันล้านยูโรในเดือนต.ค. หลังจากทีข่ าด ดุลการค้า 1.1 พันล้านยูโรในเดือนเดียวกันของปี 2554 แรงหนุนจากยอดการส่งออกทีพ่ งุ่ ขึน้ 12% จากปีก่อนหน้า ขณะทีก่ ารนําเข้า เพิม่ ขึน้ เพียง 0.9% เมือ่ เทียบรายปี ■ จีน : กระทรวงพาณิชย์รายงานยอดลงทุนโดยตรงในต่างประเทศของจีน (ODI) ทีไ่ ม่ใช่ภาคการเงิน แตะทีร่ ะดับ 6.253 หมืน่ ล้าน ดอลลาร์ เพิม่ ขึน้ 25% เมือ่ เทียบรายปี ทัง้ นี้เป็ นการลงทุนโครงการในต่างประทศจํานวน 3,596 โครงการ ใน 130 ประเทศและเขตการ ปกครอง ■ ญี่ปนุ่ : จากผลชนะการเลือกตัง้ ของพรรคเสรีประชาธิปไตย LDP ทําให้นายชินโช อาเบะ อดีตนายกรัฐมนตรีผลักดันนโยบาย เศรษฐกิจแบบเชิงรุก โดยดําเนินการผ่อนคลายนโยบายการเงินแบบไม่จาํ กัด และทุม่ งบรายจ่ายด้านงานโยธาเพือ่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะ กดถอยครัง้ ที่ 4 นับตัง้ แต่ปี 2543 โดยธนาคารกลางญีป่ นุ่ จะประชุมในวันที่ 19-20 ธ.ค. ซึง่ คาดว่าจะผ่อนคลายนโยบายลงอีก

Thailand updates : ■ ธปท.จัดทําแผนยุทศาสตร์ 5 ปี(2555-2559) โดยมียทุ ธศาสตร์หลักในปี 2556 ประกอบด้วย 4 ด้านคือ การเชื่อมโยงการเงินกับ ต่างประเทศ การยกระดับความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจ การสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการเงินพืน้ ฐานอย่าง ทัวถึ ่ ง และสร้างเสถียรภาพระบบเศรษฐกิจการเงิน เพือ่ สร้างความเป็ นอยูท่ ด่ี อี ย่างยังยื ่ นของประเทศในอนาคต ■ เงินบาทเปิดตลาด(18 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.55/60 บาท/ดอลลาร์ แข็งค่าจาก(17 ธ.ค.)ปิดตลาดทีร่ ะดับ 30.59/61 บาท/ดอลลาร์ รอความคืบหน้าการเจรจา Fiscal Cliff

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (17 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์พงุ่ ขึน้ 100.38 จุด หรือ 0.76% ปิ ดที 13,235.39 จุด ดัชนี S&P 500 เพิม่ ขึน้ 16.78 จุด หรือ 1.19% ปิดที่ 1,430.36 จุด และดัชนี Nasdaq พุง่ ขึน้ 39.27 จุด หรือ 1.32% ปิดที่ 3,010.60 จุด จากนักลงทุนมีมมุ มองบวกในการ แก้ไขปญั หา fiscal cliff ■ ตลาดหุน้ โตเกียว ดัชนีนิกเกอิปรับตัวขึน้ 91.32 จุด หรือ 0.94% ปิดที่ 9,828.88 จุด จากเงินเยนร่วงลงอย่างหนักหลังการเลือกตัง้ ใน ญีป่ นุ่ ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 0.45% หรือ 9.72% แตะที่ 2,160.34 จุด ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งปิดลบ 92.37 จุด หรือ 0.41% ปิดที่ 22,513.61 จุด จากจีนยังคงดําเนินนโยบายการเงินแบบระมัดระวังและนโยบายการคลังเชิงรุกในปี 2556 ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,359.09 จุด เพิม่ ขึน้ 0.59 จุด(+0.04%)

ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 19 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

่ น สูร่ ะด ับ B้ างสว HighLight : S&P ปร ับเพิม ่ อ ันด ับเครดิตกรีซจากเดิม ผิดน ัดชําระหนีบ

Global : ■ สหรัฐ : ยอดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐ Q3/2555 ลดลงแตะ 1.075 แสนล้านดอลลาร์ เป็ นระดับตํ่าสุดนับแต่ Q4/2553 คิดเป็ น 2.7% ของ GDP ซึง่ ลดลงจาก 3.0% ในไตรมาสก่อนหน้า จากยอดขาดดุลด้านสินค้าและบริการทีล่ ดลงแตะ 1.245 แสนล้านดอลลาร์ ในช่วง Q3/2555 จาก 1.374 แสนล้านดอลลาร์ ในไตรมาสก่อนหน้า : สมาคมผูส้ ร้างบ้านแห่งชาติ (NAHB) เผยดัชนีความเชื่อมันผู ่ ส้ ร้างบ้านสหรัฐเพิม่ ขึน้ 2 จุด แตะระดับ 47 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 45 ใน เดือนพ.ย. เป็ นระดับสูงสุดนับแต่เดือนเม.ย.2549 บ่งชีถ้ งึ แนวโน้มการฟื้นตัวของตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัย ■ อังกฤษ : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติของอังกฤษ (ONS) เผยอัตราเงินเฟ้อรายปี ในเดือนพ.ย.อยูท่ ่ี 2.7% ซึง่ เป็ นระดับเดียวกันกับอัตราราย ปีในเดือนต.ค. ทัง้ นี้ ราคาอาหารทีป่ รับเพิม่ ขึน้ ในเดือนพ.ย. บวกกับการใช้จา่ ยภาคครัวเรือนทีส่ งู ขึน้ จากปีก่อน เป็ นปจั จัยทีส่ ง่ ผลให้เงิน เฟ้อรายปี อยูท่ ร่ี ะดับสูง ส่วนเงินเฟ้อพืน้ ฐานรายปีในเดือนพ.ย. ทีไ่ ม่รวมราคาอาหารและพลังงาน ยังคงอยูท่ ่ี 2.6% ■ กรีซ : Standard & Poor's (S&P) ได้ปรับเพิม่ อันดับความน่าเชื่อถือระยะสัน้ ของกรีซสูร่ ะดับ B และระยะยาวสูร่ ะดับ B- โดยแนวโน้มมี เสถียรภาพ จากเดิมที่ ผิดนัดชําระหนี้บางส่วน โดยอิงกับพันธสัญญาของรัฐบาลในการปรับปรุงด้านการคลังและเชิงโครงสร้างตาม แนวทางสูก่ ารฟื้ นตัวทางเศรษฐกิจ ทัง้ นี้ S&P เห็นว่าความมุง่ มันของบรรดาประเทศสมาชิ ่ กในสหภาพเศรษฐกิจและการเงินยุโรป จะ สามารถช่วยให้กรีซยังคงอยูใ่ นยูโรโซนต่อไปได้ ■ จีน : กระทรวงพาณิชย์จนี เผยตัวเลขการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) ในเดือนพ.ย. ร่วงลง 5.4% เมือ่ เทียบเป็ นรายปี ซึง่ ปรับตัวลงอย่างรวดเร็วเมือ่ เทียบกับเดือนต.ค.ทีข่ ยับลงเพียง 0.24% เป็ นการปรับตัวลงนับตัง้ แต่เดือนมิ.ย.2555 ■ ญี่ปนุ่ : กระทรวงการคลังญี่ปนุ่ รายงานยอดขาดดุลการค้าเดือนพ.ย.อยูท่ ่ี 9.534 แสนล้านเยน เป็ นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน จากยอดส่งออก ไปยังจีนและยุโรปยังคงปรับตัวลดลง ท่ามกลางเศรษฐกิจทีช่ ะลอตัวลง โดยยอดส่งออกเดือนพ.ย.ร่วงลง 4.1% สูร่ ะดับ 4.984 ล้านล้านเยน ขณะทีย่ อดการนําเข้าเพิม่ ขึน้ 0.8% แตะทีร่ ะดับ 5.937 ล้านล้านเยน

Thailand updates : ■ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รายงานภาพรวมการลงทุน (มกราคม-พฤศจิกายน 2555) มีโครงการทีย่ น่ื ขอรับ ส่งเสริมการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 1,943 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 936,200 ล้านบาท โดยจํานวนโครงการปรับเพิม่ ขึน้ 24.5 % y/y ขณะที่ มูลค่าเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ 64.6 % y/y มีมลู ค่าอยูท่ ่ี 568,900 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการจ้างแรงงานไม่ต่าํ กว่า 245,073 คน ■ เงินบาทเปิดตลาด(19 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.60/62 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจาก (18 ธ.ค.)ปิดตลาดทีร่ ะดับ 30.57/59 บาท/ดอลลาร์ สวนทางกับค่าเงินในภูมภิ าคทีป่ รับตัวแข็งค่า เนื่องจากมีแรงซือ้ ดอลลาร์

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (18 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์พงุ่ ขึน้ 115.57 จุด หรือ 0.87% ปิ ดที่ 13,350.96 จุด ดัชนี S&P 500 เพิม่ ขึน้ 16.43 จุด หรือ 1.15% ปิดที่ 1,446.79 จุด และดัชนี Nasdaq เพิม่ ขึน้ 43.93 จุด หรือ 1.46% ปิ ดที่ 3,054.53 จุด แรงหนุ นจากมุมมองด้านบวกของ นักลงทุนในการเจรจาแก้ไขปญั หา fiscall Cliff ■ ตลาดหุน้ โตเกียว ดัชนีนิกเกอิเพิม่ ขึน้ 94.13 จุด หรือ 0.96% ปิดที่ 9,923.01 จุด จากพรรคเสรีประชาธิปไตยได้รบั ชัยชนะในการ เลือกตัง้ ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตบวก 0.1% ปิดที่ 2,162.46 จุด ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งลดลง 18.88 จุด หรือ 0.08% ปิดที่ 22,494.73 จุด จากหุน้ บริษทั AIA ทีป่ รับตัวลดลง ตลาดหุน้ ไทย SET ปิ ดทีร่ ะดับ 1,362.94 จุด เพิม่ ขึน้ 3.85 จุด(+0.28%) ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 20 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

ี อ ันด ับเครดิตที่ AAA หากการเลีย HighLight : ฟิ ทชเ์ ตือนสหร ัฐอาจสูญเสย ่ ง Fiscal Cliff ล้มเหลว  

Global :

■ สหรัฐ : Fitch Ratings เตือนว่าสหรัฐอาจสูญเสียอันดับความน่าเชื่อถือที่ AAA หากสหรัฐล้มเหลวในการแก้ไขภาวะหน้าผาทางการคลัง ซึง่ จะทําให้มคี วามไม่แน่นอนมากขึน้ เกีย่ วกับนโยบายการคลัง และจะส่งผลให้สหรัฐเข้าสูภ่ าวะถดถอยอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยตัวเลขการเริม่ สร้างบ้านอยูท่ ่ี 861,000 ยูนิตในเดือนพ.ย. ลดลง 3% จากระดับ 888,000 ยูนิตในเดือนต.ค. บ่งชีว้ า่ การฟื้นตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์สหรัฐยังไม่มนคงนั ั่ ก : สํานักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของรัฐบาลสหรัฐ (EIA) เผยสต็อกนํ้ามัน(14 ธ.ค.) ลดลง 964,000 บาร์เรล แตะทีร่ ะดับ 371.65 ล้านบาร์เรล โดยนํ้ามันในคลังยุทธภัณฑ์สาํ รอง (SPR) ปจั จุบนั อยูท่ ่ี 697 ล้านบาร์เรล โดยรัฐบาลสหรัฐจะระบายนํ้ามันออกจากคลัง ดังกล่าวเมือ่ เกิดภาวะอุปทานตึงตัวจากภัยพิบตั ทิ างธรรมชาติ การโจมตีของผูก้ ่อการร้าย และสถานการณ์ตงึ เครียดทางการเมือง ■ เยอรมนี : สถาบันวิจยั เศรษฐกิจของเยอรมนี (IFO) เผยดัชนีความเชื่อมันทางธุ ่ รกิจเดือนธ.ค.ปรับตัวขึน้ แตะระดับ 102.4 จากระดับ 101.4 ในเดือนพ.ย. เป็ นการปรับตัวขึน้ เป็ นเดือนที่ 2 ติดต่อกัน สะท้อนว่าเยอรมนีซง่ึ มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่สดุ ในยุโรป ยังคงปรับตัวดีกว่า ประเทศอื่นๆในยูโรโซน ท่ามกลางวิกฤตหนี้ของภูมภิ าค ■ เอเชีย : ธนาคารโลกเผยเศรษฐกิจของภูมภิ าคเอเชียจะยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยคาดว่าเอเชียตะวันออกจะขยายตัว 6.6% ในปี 2556 และ 2557 จาก 5.8% ในปีน้ี ส่วนกลุม่ ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชีย แปซิฟิกจะขยายตัว 7.5% ในปี 2555, 7.9% ในปี 2556 และ 7.6% ในปี 2557 ทัง้ นี้ธนาคารในภูมภิ าคเอเชียควรจับตูกระแสเงินทุนอย่างใกล้ชดิ หลังจากทีป่ ระเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ได้ผอ่ นคลาย นโยบายการเงินเพิม่ เติม ■ จีน : ธนาคารโลกคาดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอาจจะดีดกลับไปแตะทีร่ ะดับ 8.4% ในปี 2556 แรงหนุนจากงบประมาณ กระตุน้ เศรษฐกิจและโครงการลงทุนขนาดใหญ่ทเ่ี ริม่ ดําเนินการเร็วขึน้ ทัง้ นี้เศรษฐกิจจีนอาจขยายตัว 7.9% ในปี 2555 ลดลง 1.4% จากปี ก่อนทีร่ ะดับ 9.3% เป็ นตัวเลขตํ่าสุดนับตัง้ แต่ปี 2542

Thailand updates : ■ ธนาคารโลกประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 2555 เพิม่ เป็ น 4.7% จาก 4.5% แรงส่งจากมาตรการฟื้นฟูความเสียหายจากนํ้าท่วมและ มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจของรัฐบาลทีม่ อี ย่างต่อเนื่อง สามารถผลักดันการบริโภคและการลงทุนให้เติบโตได้ดี และสามารถทดแทนการ ส่งออกทีช่ ะลอตัวได้ ส่วนแนวโน้มในปี 2556 คาดว่า GDP ของไทยจะขยายตัวระดับ 5% จากภาคการผลิตดําเนินงานได้เต็มทีใ่ นทุก อุตสาหกรรม และเศรษฐกิจโลกมีสญ ั ญาณฟื้นตัว ■ เงินบาทเปิดตลาด(20 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.61/63 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากปิ ดตลาด(19 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.60/62 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจาก ยังไม่มปี จั จัยใดเข้ามาส่งผลกระทบ

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (19 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 98.99 จุด หรือ 0.74% ปิดที่ 13,251.97 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 10.98 จุด หรือ 0.76% ปิดที่ 1,435.81 จุด และดัชนี Nasdaq ลดลง 10.17 จุด หรือ 0.33% ปิ ดที่ 3,044.36 จุด แรงกดดันจากตัวเลขสร้างงานทีห่ ด ตัวลงของสหรัฐและฟิทช์ เรทติง้ ส์ อาจลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐลง ■ ตลาดหุน้ โตเกียว ดัชนีนิกเกอิพงุ่ ขึน้ 237.39 จุด หรือ 2.39% ปิดที่ 10,160.40 จุดง จากการคาดว่านายกรัฐมนตรีญป่ี นุ่ จะใช้นโยบาย ผ่อนคลายทางการเงินในเชิงรุก ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตขยับลง 0.01% หรือ 0.23 จุด แตะที่ 2,162.24 จุด จากนักลงทุนวิตก กังวลเศรษฐกิจจีน ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งเพิม่ ขึน้ 128.64 จุด หรือ 0.57% ปิ ดที่ 22,623.37 จุด จากมุมมองบวกของนักลงทุนในการ แก้ไขปญั หา fiscal cliff ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,378.40 จุด เพิม่ ขึน้ 15.46 จุด(+1.13%) ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 21 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

HighLight : สหร ัฐปร ับเพิม ่ ประมาณการ GDP Q3/55 ขยายต ัวเป็น 3.1%

Global :

■ สหรัฐ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยตัวเลขประมาณการ GDP Q3/55 ขยายตัว 3.1% ปรับเพิม่ ขึน้ จากการประมาณการครัง้ ก่อนที่ 2.7% จากอัตราการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลและยอดการส่งออกขยายตัวได้ดเี กินคาด : กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรก(15 ธ.ค). เพิม่ ขึน้ 17,000 ราย แตะที่ 361,000 ราย ทัง้ นี้ ตัวเลข จ้างงงานโดยเฉลีย่ ของสหรัฐในปีน้ีอยูท่ ่ี 151,000 รายต่อเดือน หากไม่สามารถหลีกเลีย่ งภาวะหน้าผาการคลังได้ จะส่งผลให้เศรษฐกิจ สหรัฐกลับเข้าสูภ่ าวะถดถอยในช่วงต้นปี หน้า และจะทําให้ตวั เลขจ้างงานหดตัวลง : สมาคมนายหน้าค้าอสังหาริมทรัพย์แห่งชาติของสหรัฐ (NAR) เผยยอดขายบ้านมือสองเดือนพ.ย.พุง่ ขึน้ 5.9% สูร่ ะดับ 5.04 ล้านยูนิตต่อ ปี เป็ นอัตราการขยายตัวทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เดือนพ.ย. 2552 และสูงกว่าเดือนพ.ย.ปีทแ่ี ล้วทีร่ ะดับ 4.40 ล้านยูนิตต่อปี แรงหนุนจาก อุปสงค์ทแ่ี ข็งแกร่งของตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยในสหรัฐ ■ ญี่ปนุ่ : ธนาคารกลางญีป่ นุ่ คงอัตราดอกเบีย้ ทีร่ ะดับ 0-0.10% พร้อมขยายวงเงินซือ้ สินทรัพย์อกี 10 ล้านล้านเยน เป็ น 101 ล้านล้าน เยน จากเดิม 91 ล้านล้านเยน โดยธนาคารกลางญีป่ นุ่ มีเป้าหมายผ่อนคลายนโยบายการเงินเพือ่ หนุนเศรษฐกิจของประเทศให้ฟ้ืนตัวขึน้ เป็ นไปตามทีต่ ลาดคาดการณ์ไว้ก่อนหน้าหลังจากพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ได้รบั ชัยชนะในการเลือกตัง้ ■ เกาหลีใต้ : ธนาคารกลางเกาหลีใต้เผยยอดบริษทั ล้มละลายอยูท่ ่ี 93 รายในเดือนพ.ย. ลดลง 23 รายจากเดือนต.ค. จากการผิดนัดชําระ หนี้ในภาคบริการและก่อสร้างได้ลดลงอย่างมาก และจากการฟื้นตัวของการส่งออกในเดือนต.ค. ซึง่ ขยายตัว 3.9% เมือ่ เทียบเป็ นรายปี

Thailand updates : ■ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เผยในปี 2556 จะมียอดการผลิตรถยนต์สาํ เร็จรูป 2.5 ล้านคัน โดยจํานวนรถยนต์ทงั ้ หมดที่ ผลิตในเดือนพ.ย. 2555 มีทงั ้ สิน้ 256,581 คัน เพิม่ ขึน้ 982.85% จากเดือนพ.ย. 2554 และเพิม่ ขึน้ จากเดือนต.ค. 2555 1.75% เป็ นตัวเลข สูงสุดตัง้ แต่มกี ารผลิตรถยนต์ขน้ึ ในประเทศไทย เนื่องจากอุทกภัยปลายปี 2554 และโครงการรถยนต์คนั แรกของรัฐบาล ทัง้ นี้คาดว่าปี 2556 จะส่งออกรถยนต์ได้เพิม่ ขึน้ 1.1 ล้านคัน และคาดว่าในปี 2560 จะมียอดการผลิตรถยนต์สาํ เร็จรูป 3 ล้านคัน จากการเติบโตตาม ทิศทางเศรษฐกิจ ■ เงินบาทเปิดตลาด(21 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.64/66 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาด (20 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.62/64 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากเคลื่อนไหวตามทิศทางเดียวกันกับสกุลเงินยูโร

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (20 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวเพิม่ ขึน้ 59.75 จุด หรือ 0.45% ปิ ดที่ 13,311.72 จุด ดัชนี S&P 500 เพิม่ ขึน้ 7.88 จุด หรือ 0.55% ปิดที่ 1,443.69 จุด และดัชนี Nasdaq ขยับขึน้ 6.02 จุด หรือ 0.20% ปิดที่ 3,050. 39 จุด แรงหนุ นจากการประมาณการ GDP ของสหรัฐทีเ่ พิม่ ขึน้ ■ ตลาดหุน้ ดัชนีนิกเกอิรว่ งลง 121.07 จุด หรือ 1.19% ปิดที่ 10,039.33 จุด จากธนาคารกลางญีป่ นุ่ ประกาศใช้มาตรการผ่อนคลาย การเงิน ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 6.11 จุด หรือ 0.28% ปิดที่ 2,168.35 จุด จากธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจจีนอาจ ขยายตัว ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งเพิม่ ขึน้ 36.41 จุด หรือ 0.16% ปิ ดที่ 22,659.78 จุด ตลาดหุน้ ไทย SET ปิ ดทีท่ ร่ี ะดับ 1,377.40 จุด ลดลง 1.00 จุด (-0.07%) จากการเจรจาแก้ปญั หา Fiscal Cliff ไม่ชดั เจน ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 24 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

่ ยหลีกเลีย HighLight : สภาผูแ้ ทนราษฎรสหร ัฐเลือ่ นการลงมติรา่ งกฎหมายภาษีทช ี่ ว ่ ง Fiscal Cliff

Global :

■ สหรัฐ : สภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐเลื่อนการลงมติรา่ งกฎหมายภาษีจนถึงหลังวันคริสต์มาสปี น้ี โดยร่างกฎหมายเกีย่ วกับการเก็บภาษี จากผูม้ รี ายได้เกิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐเพิม่ ขึน้ เพือ่ หลีกเลีย่ งภาวะหน้าผาการคลัง แต่รา่ งกฎหมายดังกล่าวไม่ได้รบั เสียงสนับสนุนมากพอ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยข้อมูลรายได้สว่ นบุคคลและการใช้จา่ ยผูบ้ ริโภคของสหรัฐปรับตัวสูงขึน้ ในเดือนพ.ย. ทีร่ ะดับ 0.6% ส่วนการใช้ จ่ายผูบ้ ริโภคเพิม่ ขึน้ 0.4% เมือ่ เทียบกับเดือนต.ค.ทีล่ ดลง 0.1% สะท้อนการใช้จา่ ยของผูบ้ ริโภคเริม่ ฟื้นตัวขึน้ ซึง่ การใช้จา่ ยผูบ้ ริโภคคิด เป็ นสัดส่วน 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในสหรัฐ : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยยอดสังซื ่ อ้ สินค้าคงทนเดือนพ.ย.ปรับตัวสูงขึน้ เกินคาด 0.7% ปจั จัยหนุนจากยอดสังซื ่ อ้ เครือ่ งจักรและยาน ยนต์ทเ่ี พิม่ มากขึน้ บ่งชีว้ า่ บริษทั หลายแห่งในสหรัฐมีแผนทีจ่ ะขยายธุรกิจในปี หน้า ■ เยอรมนี : ผลการสํารวจโดยสถาบันวิจยั GFK เผยดัชนีความเชื่อมันผู ่ บ้ ริโภคในเดือนม.ค. ลดลงแตะ 5.6 จุด จากระดับ 5.8 จุดใน เดือนธ.ค. จากความวิตกกังวลว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศอื่นๆในยูโรโซนจะส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเยอรมนี ■ อิ ตาลี : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติของอิตาลี (ISTAT) รายงานความเชื่อมันผู ่ บ้ ริโภคเดือนธ.ค.ปรับตัวขึน้ แตะ 85.7 จากระดับ 84.9 ใน เดือนพ.ย. เป็ นสถิตติ ่าํ สุดนับตัง้ แต่เดือนม.ค.2539 สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนชาวอิตาลียงั คงมีมมุ มองในแง่ลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของ ประเทศ ■ ไต้หวัน : สํานักงานสถิตขิ องไต้หวันรายงาน อัตราว่างงานของไต้หวันลดลงสูร่ ะดับ 4.27% ในเดือนพ.ย. ขยับลง 0.06% เมือ่ เทียบกับ เดือนต.ค.เป็ นระดับตํ่าสุดในช่วงครึง่ หลังของปี น้ี โดยจํานวนผูว้ า่ งงานในไต้หวันอยูท่ ่ี 487,000 คน ในเดือนพ.ย. ลดลง 6,000 คน จาก เดือนต.ค. ขณะทีจ่ าํ นวนผูม้ งี านทําเพิม่ ขึน้ 21,000 คน แตะทีร่ ะดับ 10.92 ล้านคนในเดือนพ.ย. สะท้อนเศรษฐกิจกําลังฟื้นตัว

Thailand updates : ■ เงินบาทเปิดตลาด(24 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.62/64 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาด (21 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.60/62 บาท/ดอลลาร์ เนื่องจากเป็ นช่วงใกล้เทศกาลวันหยุดยาว

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (22 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 120.88 จุด หรือ 0.91% ปิดที่ 13,190.84 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 13.54 จุด หรือ 0.94% ปิดที่ 1,430.15 จุด และดัชนี Nasdaq ร่วงลง 29.38 จุด หรือ 0.96% ปิดที่ 3,021.01 จุด จากทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐได้ ประกาศเลื่อนการลงมติรา่ งกฎหมายภาษี ■ ตลาดหุน้ ญีป่ ุ่น ดัชนีนิกเกอิรว่ งลง 99.27 จุด หรือ 0.99% ปิดที่ 9,940.06 จุด จากทีส่ ภาผูแ้ ทนราษฎรสหรัฐได้ประกาศเลื่อนการลงมติ ร่างกฎหมายภาษี ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตปรับตัวลง 15.04 จุด หรือ 0.69% ปิดที่ 2,153.31 จุด จากความกังวลเกีย่ วกับ สถานการณ์เศรษฐกิจในสหรัฐ ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งลดลง 153.49 จุด หรือ 0.68% ปิดที่ 22,506.29 จุด ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดที่ ระดับ 1,373.38 จุด ลดลง 4.02 จุด(-0.29%) เช่นเดียวกับตลาดหุน้ อื่นในภูมภิ าคเอเชีย

ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 25 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

HighLight : เงินเยนอ่อนค่าลง 0.3% แตะ 84.52 เยน/ดอลลาร์ ตํา่ สุดน ับแต่กลางเดือนเม.ย. 2554

Global :

■ อังกฤษ : ผลสํารวจโฮมแทรคระบุ ราคาบ้านในอังกฤษลดลง 0.1% ในเดือนธ.ค. เป็ นการปรับตัวลงเป็ นเดือนที่ 6 ติดต่อกัน ราคาบ้าน เฉลีย่ ณ สิน้ ปี 2555 อ่อนแรงลง 0.3% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และยังคงมีแนวโน้มลดลงอีก 1% ในปี 2556 เนื่องจากชาวอังกฤษ ลังเลทีจ่ ะกูย้ มื เงินเพือ่ ซือ้ บ้าน ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศทีอ่ ่อนแอ ■ ญี่ปนุ่ : เงินเยนอ่อนค่าลง 0.3% แตะ 84.52 เยน/ดอลลาร์ (24 ธ.ค.) หลังจากร่วงแตะ 84.62 เยน/ดอลลาร์ (19 ธ.ค.) ซึง่ เป็นระดับ ตํ่าสุดนับแต่กลางเดือนเม.ย.2554 จากนายกรัฐมนตรีญป่ี นุ่ ได้กดดันให้ธนาคารกลางญีป่ นุ่ กําหนดเป้าหมายเงินเฟ้อสูงขึน้ ที่ 2% ■ เกาหลีใต้ : กระทรวงการคลังเกาหลีใต้รายงาน หนี้สนิ ของรัฐบาลแตะที่ 468.6 ล้านล้านวอน (4.357 แสนล้านดอลลาร์) ใน ปีงบประมาณ 2554 จากการคํานวณตามมาตรฐานการบัญชีรปู แบบใหม่ เพือ่ มาตรฐานทีเ่ ป็ นสากลและแม่นยํายิง่ ขึน้ ขณะทีส่ ดั ส่วนหนี้สนิ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของเกาหลีใต้อยูท่ ่ี 37.9% ซึง่ ตํ่ากว่าประเทศพัฒนาแล้วอาทิ สหรัฐ ญีป่ นุ่ และเยอรมนี ซึง่ มี สัดส่วนอยูท่ ่ี 102.2%, 205.3% และ 86.4% ตามลําดับ ■ อิ รกั : กระทรวงนํ้ามันของอิรกั เผย การส่งออกนํ้ามันในเดือนพ.ย.สร้างรายได้ 8.202 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลงจาก 8.758 พันล้าน ดอลลาร์สหรัฐ ในเดือนต.ค. ยอดการขายนํ้ามันทัง้ สิน้ 78.6 ล้านบาร์เรลในเดือนพ.ย.ลดลงจาก 81.3 ล้านบาร์เรลในเดือนต.ค. ทัง้ นี้อริ กั พึง่ พารายได้จากนํ้ามันเป็ นสัดส่วนเกือบ 95% ของงบประมาณประเทศ โดยคาดว่าจะเพิม่ การผลิตนํ้ามันเป็ น 2 เท่าในช่วง 3 ปีขา้ งหน้า

Thailand updates : ■ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยในปี 2555 คณะกรรมการฯ ได้อนุ ญาตให้ชาวต่างชาติประกอบธุรกิจในประเทศไทยจํานวน 336 ราย มีเงิน ลงทุนทัง้ สิน้ 16,364 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 9,131 คน และจํานวนธุรกิจทีไ่ ด้รบั อนุญาตเพิม่ ขึน้ 29 % y/y เงินลงทุนเพิม่ ขึน้ 55 % y/y และการจ้างงานคนไทยเพิม่ ขึน้ 168 % y/y เนื่องจากมีการจ้างงานในภาคธุรกิจบริการให้แก่บริษทั ในเครือหรือในกลุ่มเพิม่ ขึน้ ■ เงินบาทเปิดตลาด(25 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.61/63 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากปิดตลาด (24 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.62/64 บาท/ดอลลาร์ จากยังไม่ มีปจั จัยใหม่ และเป็ นช่วงวันหยุดยาว

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (24 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 51.76 จุด หรือ 0.39% ปิดที่ 13,139.08 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 3.49 จุด หรือ 0.24% ปิดที่ 1,426.66 จุด และดัชนี Nasdaq ขยับลง 8.41 จุด หรือ 0.28% ปิดที่ 3,012.60 จุด จากการหารือเพือ่ เลีย่ งภาวะหน้าผาการ คลังไม่มคี วามคืบหน้า ■ ตลาดหุน้ ญีป่ ุ่น ดัชนีนิกเกอิปิดทําการ ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตบวก 5.74 จุด หรือ 0.27% ปิดที่ 2,159.05 จุด จากนัก ลงทุนคาดหวังนโยบายเศรษฐกิจใหม่เพือ่ หนุนตลาดหุน้ ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งเพิม่ ขึน้ 34.89 จุด หรือ 0.16% ปิ ดที่ 22,541.18 จุด แรงหนุ นจากหุน้ กลุม่ การเงินจีน ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,375.82 จุด เพิม่ ขึน้ 2.44 จุด(+0.18%)

ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 26 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

ั HighLight : Fed เผยงบดุลเพิม่ ขึน้ สูร่ ะด ับ 2.902 ล้านล้านดอลลาร์ เป็นสปดาห์ ท ี่ 3 ติดต่อก ัน

Global :

■ สหรัฐ : ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เผยงบดุลบัญชีเพิม่ ขึน้ เป็ นสัปดาห์ท่ี 3 ติดต่อกัน แรงหนุนจากการที่ Fed เข้าซือ้ หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การคํ้าประกันจากสัญญาจํานอง (MBS) ซึง่ ถือเป็ นส่วนหนึ่งของนโยบากระตุน้ เศรษฐกิจ โดยงบดุลของ Fed มีมลู ค่าเพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับ 2.902 ล้านล้านดอลลาร์(19 ธ.ค.) จากระดับ 2.899 ล้านล้านดอลลาร์(12 ธ.ค.) สะท้อนทิศทางบวกเกีย่ วกับปริมาณการปล่อยสินเชื่อของ Fed ที่ เข้าสูร่ ะบบการเงิน ■ ญี่ปนุ่ : ธนาคารกลางญีป่ นุ่ (BOJ) เผยเข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลมากสูงสุดแป็ นประวัตกิ ารณ์ท่ี 104.93 ล้านล้านเยน ณ สิน้ เดือนก.ย. สะท้อนให้เห็นถึงการเข้าซือ้ พันธบัตรจากโนบายผ่อนคลายทางการเงินเป็ นพิเศษ ทัง้ นี้ BOJ ระบุวา่ เป็ นครัง้ แรกทีท่ างธนาคารเข้าซือ้ พันธบัตรรัฐบาลญีป่ นุ่ เกิน 100 ล้านล้านเยน ซึง่ เพิม่ ขึน้ 22% เมือ่ เทียบกับปีก่อน และคิดเป็ น 11% ของสัดส่วนพันธบัตรรัฐบาลที่ BOJ ถือ ครองทัง้ หมด : รัฐบาลญีป่ นุ่ เผยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ต่อหัวในปี 2554 อยูท่ ่ี 46,192 ดอลลาร์ เป็ นอันดับที่ 14 ในบรรดาประเทศ สมาชิกองค์การเพือ่ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยลักเซมเบิรก์ รัง้ อันดับ 1 ที่ 114,081 ดอลลาร์ สหรัฐอันดับ 12 ที่ 48,043 ดอลลาร์ และเกาหลีใต้อยูใ่ นอันดับ 25 ด้วยGDPต่อหัวที่ 22,424 ดอลลาร์ ■ สิ งคโปร์ : อัตราเงินเฟ้อของสิงคโปร์ลดลงตํ่าสุดในรอบ 2 ปีในเดือนพ.ย. เนื่องจากการชะลอตัวของการเพิม่ ขึน้ ของราคาทีอ่ ยูอ่ าศัยและ ขนส่ง ทัง้ นี้สาํ นักงานสถิตขิ องสิงคโปร์รายงานดัชนีราคาผูบ้ ริโภคเดือนพ.ย.เพิม่ ขึน้ 3.6% y/y หลังจากทีเ่ พิม่ ขึน้ 4% m/m ส่วนดัชนีราคา ผูบ้ ริโภคพืน้ ฐานเพิม่ ขึน้ 2 % ในเดือนพ.ย. ■ อียิปต์ : Standard & Poor's (S&P) ประกาศลดเครดิตระยะยาวของอียปิ ต์ลง 1 ขัน้ จากระดับ B เหลือ B- (24 ธ.ค.) จากความวุน่ วาย ทางการเมืองทีท่ าํ ให้สถาบันในอียปิ ต์อ่อนแอลง อาจส่งผลให้การออกนโยบายต่างๆด้อยประสิทธิภาพ ทัง้ นี้ S&P อาจลดความน่าเชื่อถือลง ยิง่ กว่านี้หากวิกฤตการเมืองลุกลาม

Thailand updates : ■ คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุ มตั ใิ ห้โอนเงินของกองทุนเพือ่ การฟื้ นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน(FIDF) เข้าบัญชีสะสมเพือ่ การชําระคืน เงินต้น ชดใช้ความเสียหายของกองทุน เพือ่ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินในปี งบประมาณ 2556 จํานวนทัง้ สิน้ 5,000 ล้าน บาท โดยให้ FIDF ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ ตามความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลาตามทีก่ ระทรวงการคลังเสนอ ■ เงินบาทเปิดตลาด(26 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.62/64 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากปิดตลาด (25 ธ.ค.) จากเป็ นช่วงวันหยุดยาว

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ ญีป่ ุ่น (25 ธ.ค.) ดัชนีนิกเกอิเพิม่ ขึน้ 140.06 จุด หรือ 1.41% ปิดที่ 10,080.12 จุด จากเงินเยนอ่อนค่าช่วยหนุ นการส่งออก ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้คอมโพสิตทะยาน 2.53% ปิดที่ 2,213.61 จุด จากหุน้ กลุม่ อสังหาริมทรัพย์ดดี ตัว ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,378.32 จุด เพิม่ ขึน้ 2.50 จุด(+0.18%) เช่นเดียวกับตลาดในภูมภิ าค

ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 27 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

HighLight : FED เผยด ัชนีกจิ กรรมภาคการผลิตขยายต ัวชา้ ลงสูร่ ะด ับ 5 ในเดือนธ.ค.

Global :

■ สหรัฐ : ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) เผยดัชนีกจิ กรรมภาคการผลิตขยายตัวช้าลงสูร่ ะดับ 5 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 9 ในเดือนพ.ย. โดย ดัชนีการขนส่งสินค้าลดลงแตะระดับ 6 ในเดือนธ.ค. จากระดับ 11 ในเดือนพ.ย. ส่วนดัชนีคาํ สังซื ่ อ้ ใหม่ขยับลงสูร่ ะดับ 10 จากระดับ 11 ในเดือนก่อนหน้า : ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมในเดือนพ.ย.ขยายตัว 1.1% เป็ นการขยายตัวทีแ่ ข็งแกร่งทีส่ ดุ ในรอบเกือบ 2 ปี ทัง้ นี้ผลผลิตในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ขยายตัว 0.8% ผลผลิตในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภคขยายตัว 1% ขณะทีอ่ ตั ราการใช้กาํ ลังการ ผลิตขยายตัวขึน้ สูร่ ะดับ 78.4% จากเดือนต.ค.ทีร่ ะดับ 77.7% ■ จีน : รัฐวิสาหกิจจีน (SOE) รายงานกําไรสุทธิอยูท่ ่ี 1.1 ล้านล้านหยวน (1.749 แสนล้านดอลลาร์) ในช่วง 11 เดือนแรกของปีน้ี ขณะ รายได้จากยอดขาย 20.1 ล้านล้านหยวน เพิม่ ขึน้ 8.9% เมือ่ เทียบรายปี สําหรับยอดรวมสินทรัพย์ของ SOE จีนถึงเดือนพ.ย.แตะทีร่ ะดับ 31.2 ล้านล้านหยวน เพิม่ ขึน้ 11.5% เมือ่ เทียบรายปี ■ ญี่ปนุ่ : ดัชนี Tankan ของญี่ปนุ่ ซึง่ ชีถ้ งึ ความเชื่อมันของภาคอุ ่ ตสาหกรรมในเดือนธ.ค. ลดลงมาอยูท่ ่ี -12 จาก -3 ในเดือนก.ย.ใกล้จุด ตํ่าสุดในรอบ 3 ปี จากความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปนุ่ กับทีจ่ นี แย่ลง และวิกฤติหนี้ในยุโรปส่งผลให้ภาคการส่งออกของญีป่ นุ่ ในเดือนต.ค. ลดลง อย่างต่อเนื่อง ■ เกาหลีใต้ : ธนาคารกลางเกาหลีใต้เผยดัชนีความเชื่อมันผู ่ บ้ ริโภค (CSI) อยูท่ ่ี 99 ในเดือนธ.ค. ซึง่ ไม่เปลีย่ นแปลงจากเดือนก่อนหน้า โดยดัชนีในเดือนธ.ค.ยังคงตํ่ากว่าระดับ 100 สะท้อนว่าผูบ้ ริโภคมีมมุ มองเชิงลบมากกว่ามุมมองบวก ทัง้ นี้ความเชื่อมันผู ่ บ้ ริโภคยังคงอยูใ่ น ระดับค่อนข้างตํ่า จากความวิตกต่อเนื่องเกีย่ วกับภาวะชะลอตัวทางเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ

Thailand updates : ■ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) อนุมตั ิ 32 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 107,738 ล้านบาท โดยการลงทุนสาขาพลังงาน ทดแทนมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องมากทีส่ ดุ ทัง้ พลังงานลม แสงอาทิตย์ และผลิตไฟฟ้าจากขยะ บ่งชีส้ ญ ั ญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจใน อนาคต ■ เงินบาทเปิดตลาด(27 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.64/66 บาท/ดอลลาร์ ทรงตัวจากปิดตลาด (26 ธ.ค.)

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (26 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 24.49 จุด หรือ 0.19% ปิดที่ 13,114.59 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 6.83 จุด หรือ 0.48% ปิดที่ 1,419.83 จุด และดัชนี Nasdaq ลดลง 22.44 จุด หรือ 0.74% ปิ ดที่ 2,990.16 จุด จากยอดค้าปลีกสหรัฐชะลอตัว ■ ตลาดหุน้ ญีป่ ุ่น ดัชนีนิกเกอิเพิม่ ขึน้ 150.24 จุด หรือ 1.49% ปิ ดที่ 10,230.36 จุด จากค่าเงินเยนอ่อนค่าลง ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ งไฮ้ คอมโพสิตบวก 0.3% ปิดที่ 2,219.13 จุด จากทีห่ นุ้ กลุม่ บริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดดี ตัว ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,382.23 จุด เพิม่ ขึน้ 3.91 จุด(+0.28%)

ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com


Macroeconomic Policy Bureau

ประจําว ันที่ 28 ธ ันวาคม พ.ศ. 2555

Page 1

MACRO VIEWS มุมมองมหภาค

HighLight : การจ้างงานนอกภาคการเกษตรสหร ัฐเดือนพ.ย.ปร ับเพิม่ ขึน้ เป็น 146,000 ตําแหน่ง

Global :

■ สหรัฐ : กระทรวงแรงงานสหรัฐเผยจํานวนผูข้ อรับสวัสดิการว่างงานครัง้ แรกในรอบสัปดาห์(22 ธ.ค.) ลดลง 12,000 ราย มาอยูท่ ร่ี ะดับ 350,000 ราย เป็ นระดับตํ่าสุดในรอบเกือบ 4 ปีครึง่ ส่วนตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตรในเดือนพ.ย.ปรับตัวขึน้ สูงเกินคาดทีร่ ะดับ 146,000 ตําแหน่ง ขณะทีอ่ ตั ราว่างงานปรับตัวลดลงสูร่ ะดับตํ่าสุดในรอบเกือบ 4 ปีท่ี 7.7% : กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนพ.ย.พุง่ ขึน้ 4.4% แตะระดับ 377,000 ยูนิต/ปี เป็ นอัตราการขยายตัวทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ ใน รอบ 2 ปีครึง่ ขณะทีย่ อดขายบ้านมือสองเดือนพ.ย.พุง่ ขึน้ 5.9% สูร่ ะดับ 5.04 ล้านยูนิต/ปี จากระดับ 4.40 ล้านยูนิต/ปี ในเดือนพ.ย.ปีก่อน เป็ นอัตราการขยายตัวทีร่ วดเร็วทีส่ ดุ นับตัง้ แต่เดือนพ.ย. 2552 สะท้อนตลาดทีอ่ ยูอ่ าศัยของสหรัฐเริม่ ฟื้นตัวขึน้ ■ ฝรังเศส ่ : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติของฝรังเศส ่ (INSEE) เผยดัชนีความเชื่อมันผู ่ บ้ ริโภคในเดือนธ.ค.เพิม่ ขึน้ เล็กน้อยสูร่ ะดับ 86 จาก 84 ในเดือนพ.ย. บ่งชีว้ า่ ภาคครัวเรือนมีมมุ มองบวกมากขึน้ เกีย่ วกับสภาพความเป็ นอยูแ่ ละฐานะทางการเงิน ■ อิ ตาลี : รัฐบาลอิตาลีประมูลขายพันธบัตรอายุ 6 เดือนได้ 8.5 พันล้านยูโร จากความวิตกกังวลเกีย่ วกับข่าวการลาออกของนายมาริโอ มอนติ นายกรัฐมนตรีอติ าลี และความไม่แน่นอนทางการเมือง : สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติของอิตาลี (ISTAT) เผยดัชนีความเชื่อมันภาคธุ ่ รกิจการผลิตในเดือนธ.ค.เพิม่ ขึน้ สูร่ ะดับ 88.9 จาก 88.5 ในเดือน พ.ย. สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนชาวอิตาลียงั คงมีมมุ มองในแง่ลบต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศ ■ ญี่ปนุ่ : สมาคมผูผ้ ลิตยานยนต์ญป่ี นุ่ เผยการผลิตยานยนต์ในเดือนพ.ย. ลดลง 8.4% y/y อยูท่ ่ี 767,530 คัน เป็ นการลดลงเดือนที่ 3 ติดต่อกัน จากการสิน้ สุดโครงการอุดหนุ นของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนการซือ้ รถยนต์ทเ่ี ป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อมเมื่อเดือนก.ย. และการส่งออกที่ ซบเซาจากเงินเยนทีแ่ ข็งค่าขึน้

Thailand updates : ■ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน(BOI) รายงานภาพรวมการลงทุนในปี 2555 (ม.ค.- 20 ธ.ค.) มีมลู ค่าเงินลงทุนรวมประมาณ 1,127,900 ล้านบาท จาก 634,255 ล้านบาท มูลค่าเงินลงทุนเพิม่ ขึน้ 77% y/y โดยมีโครงการทีย่ น่ื ขอรับส่งเสริมการลงทุนรวมทัง้ สิน้ 2,180 โครงการ จํานวนโครงการปรับเพิม่ ขึน้ 9 % y/y สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมันของนั ่ กลงทุนต่อศักยภาพและพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจ ไทย ในการเป็ นแหล่งรองรับการลงทุน และการเป็ นศูนย์กลางของภูมภิ าค ■ เงินบาทเปิดตลาด(28 ธ.ค.)ทีร่ ะดับ 30.63/65 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้อยจากปิดตลาด (27 ธ.ค.) 30.64/66 บาท/ดอลลาร์ จากนัก ลงทุนรอผลประชุมแก้ปญั หา Fiscal Cliff

US & Asian markets : ■ ตลาดหุน้ นิวยอร์ก (27 ธ.ค.) ดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวลง 18.28 จุด หรือ 0.14% ปิดที่ 13,096.31 จุด ดัชนี S&P 500 ลดลง 1.73 จุด หรือ 0.12% ปิดที่ 1,418.10 จุด และดัชนี Nasdaq ลดลง 4.25 จุด หรือ 0.14% ปิดที่ 2,985.91 จุด จากนักลงทุนกังวลปญั หา Fiscal Cliff และ ดัชนีความเชื่อมันผู ่ บ้ ริโภคของสหรัฐร่วงลงในเดือนธ.ค. ■ ตลาดหุน้ ญีป่ ุ่น ดัชนีนิกเกอิปรับตัวขึน้ 92.62 จุด หรือ 0.91% ปิ ดที่ 10,322.98 จุด จากการอ่อนค่าของเงินเยน ตลาดหุน้ จีน ดัชนีเซีย่ ง ไฮ้คอมโพสิตลดลง 13.24 จุด หรือ 0.60% ปิดที่ 2,205.90 จุด จากการปิดบังข้อมูลกําไรของบริษทั ในภาคอุตสาหกรรม ตลาดหุน้ ฮ่องกง ดัชนีฮงเส็ ั ่ งเพิม่ ขึน้ 78.60 จุด หรือ 0.35% ปิดที่ 22,619.78 จุด ตลาดหุน้ ไทย SET ปิดทีร่ ะดับ 1,397.19 จุด เพิม่ ขึน้ 14.96 จุด(+1.08%) จากแรงซือ้ LTF-RMF ดีเกินคาด ทีม ่ า : HSBC , NATIXIS, REUTERS, KYODO NEWS, XINHUA NEWS

จ ัดทําโดย : ส่วนวิเทศและสถาบ ันส ัมพ ันธ์ สําน ักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค Email: fpomacrogroup@gmail.com

Macro Views Dec2012  
Macro Views Dec2012  
Advertisement