Page 1

Ataoğlu: KKTC’de 1 milyon Efsane Anadolu Atesi 200 bin turiste ulaştık” Londra’yı Yaktı Geçti

Sayfa 10 ve 13

Sayfa 20

KKTC Bakan Fikri Ataoğlu

22 Şubat 2019 Cuma

www.avrupagazete.co.uk

Türk ve İngiliz Bayrakları açıldı

International Dance & Music Centre Geleneksel Türkü Konseri

Kalp, tahlil, kadın doğum, çocuk doktoru A’dan Z’ye

Sayfa 28

Sayfa 11

info@avrupagazete.com

Organizatör Mehmet Karakuş

Tel: 020 7275 7610

Hüseyin Üzüm’ün Annesinin 40 Lokması Cemevinde Payedildi Sayfa 16

Doctors 4 You Kliniği

17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

CTCA Konsey Genel Kurulu toplanıyor Sayfa 7’de

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

İrlanda halkına Türk yardımı unutulmadı

İngiliz İşçi Partisi'nden ayrılan 8. Milletvekili Londra Türk Toplumunun yoğun olarak yaşadığı Enfield İlçesi kuzey bölgesi milletvekili Joan Ryan oldu

Aşırı Sol ve Irkçılık istifası Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Türkiye Güzeli Londra’dan geçti

Türk Toplumunun yoğun olarak yaşadığı En-

Avrupa Ajansı /

field İlçesi kuzey bölgesi milletvekili Joan

AVA| Londra

Ryan, istifa ederek İngiliz İşçi Partisi'nden ( Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Labour) ayrıldı. İngiltere Parlementosunda,

Vakko’nun baş

İsrail İşçi Dostları grubunun da başkanlığını

tasarımcılığın-

yapan Joan Ryan, parti içinde anti-Semitizmi

Londra Türk Toplumunun yoğun olarak yaşadığı Enfield İlçesi milletvekili olan Ryan, ‘Corbyn bu ülkenin başbakanı ve parti lideri olacak birisi değil’ diyerek İşçi Partisi'nden istifa etti

dan

sonra

İrlanda’da 1845 yılında başlayan Büyük Kıtlık

öne sürerek istifa etti. Bağımsız Grubu ( Inde-

sırasında İrlanda halkına Türk Sultanı Abdül-

pendent) oluşturan Milletvekillerinin sayısı,

mecid’in 1847’de gönderdiği gıda yardımı

Joan Ryan Salı günü İşçi Partisi'nden istifa et-

yüklü gemilerin demirleyerek, yardımın halka

mesiyle sekize yükseldi. Ardından 3 Muhafa-

dağıtıldığı kent olan ve iki ülke arasındaki ta-

zakar Partili ( Conservatives) milletvekili

çesi kuzey bölgesi milletvekili Joan Ryan şun-

yonunu,

rihi dostluk bağlarının başlangıç noktasını teş-

daha istifa etti. Sol ve sağ partilerden istifa

ları söyledi: “İşçi Partisi'nin bir üyesi olarak

yapılan defile ile tanı-

kil eden Drogheda’yı İrlanda Dublin

eden vekillerle Bağımsız Grubu oluşturan ve-

artık kalamam. Bu, Yahudi karşıtı ırkçılık kül-

tıldı.

Büyükelçisi Murat Burhan ziyaret etti.

killerin sayısı 11 oldu.

türüne başkanlık eden ve şimdiki partimi et-

Joan Ryan şunları söyledi:

kileyen İsrail’in nefreti olan Jeremy Corbyn’in

Türkiye güzeli (Miss Tur-

Avrupa Gazetesine özel konuşan Enfield İl-

partiye uygun olduğuna inanmamı gerektiri-

key 2018) Şevval Şahin ve

yor. Corbyn bu ülkenin başbakanı ve parti li-

Xfactor finalisti Chloe Jas-

deri olacak birisi değil”

mine, Ingiltere 2018 man-

Sayfa 4’te

kendi markasını kuran

Çiğdem

Akın’ın sonbahar kış 2019-2020 kreasLondra’da

kenler birincisi Ina Nica Avrupa Gazetesinin ulaştığı Enfield Belediye

gibi

Kabine Lideri Kıbrıslı Türk Nesil Çalışkan is-

Akın’ın özel tasarımlarını

ünlüler

Çiğdem

tifa etmediğini görevinin başında olduğunu,

giydi.

mücadeleye Enfield Belediyesi ve İşçi Partisi için devam edeceğini söyledi

Sayfa 8’de

Haberi 12.sayfada


2

AVRUPA

22 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Yurt Dışı Vatandaşların İşlemleri Kolaylaşıyor Avrupa Ajansı / AVA| Londra Türkiye YTB Başkanı Eren, "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi" ile yurt dışındaki vatandaşların, Türkiye'deki resmi işlerinin daha kolay hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kamu Hizmetlerinin Geliştirilmesi Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlı-

Türkiye YTB Başkanı Eren

ğı'nın desteği, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) koordinasyonu ve Türkiye'deki tüm kamu ku- ğında ise göç hareketiyle Türkiye'nin sunduğu hizmetrumlarının iş birliğiyle hayata geçirilen "Yurtdışındaki lerin çeşit ve yöntemlerinin geliştiğine değinen Eren, Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliş- devletin vatandaşına karşı yükümlülükleri bakımıntirilmesi Projesi"nin açılış toplantısı gerçekleştirildi. dan tamamen yeni bir durumun ortaya çıktığını vurToplantıya, YTB Başkanı Abdullah Eren, Cumhurbaş- guladı. İşçi olarak gittikleri ülkelerde yerleşik hale kanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, Kültür ve gelen yurt dışındaki Türklerin sosyal, kültürel, pedaTurizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Dursun ile gojik ve dini alanlarda yeni ihtiyaç ve taleplerinin orçok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun temsilcisi ka- taya çıkmaya başladığını belirten Eren, "Yurt dışındaki tıldı. Proje ile birlikte yurt dışında yaşayan vatandaş- vatandaşlarımızla ilgili devletimiz tarafından yürütülarımızın Türkiye’deki kamu hizmetlerindeki işlemleri len çalışmaları koordine etmek ve hassaten yurt dışındaha hızlı ve kolay olacak.

daki vatandaşlarımıza matuf çalışmalar yapmak üzere, 2010 yılında YTB kuruldu." ifadesini kullandı.

YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLAR

Anayasada yurt dışındaki Türk vatandaşlarıyla ilgili maddelere yer verildiğini hatırlatan Eren, yurt dışın-

YTB Başkanı Eren, "Yurt dışındaki vatandaşlarımızın daki Türklere yönelik kamu hizmetlerini en iyi şekilde taleplerine cevap verme amacı taşıyan 'Yurtdışındaki sunmanın ve anavatanla olan bağlarını korumanın, Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu Hizmetlerinin Geliş- devletin asli görevlerinden biri olduğunun yasalarla tirilmesi Projesi', yapılan idari işlemlerin tespitini, yasal desteklendiğini belirtti. dayanaklarının belirlenmesini ve söz konusu işlemle- Eren, sözlerini şöyle sürdürdü: "Vatandaşlarımıza, yarin süre ve bürokratik işlem sayısı bakımından kolay- şadıkları ülkelerdeki haklarından azami ölçüde faydalaştırılabilmesini hedeflemektedir." dedi. Türk lanmaları ve Türk vatandaşlığı ile bulundukları ülke vatandaşlarının, geçici işçi olarak Avrupa'ya gerçek- vatandaşlığı arasında ikilem yaşamamaları için, çoklu leştirdikleri göçün üzerinden 60 yıl geçtiğini hatırlatan vatandaşlık hakkı tanındı. Hatta çifte vatandaşlığa izin Eren, YTB'nin esas sorumluluğunun yurt dışındaki vermeyen ülkelerdeki durum gözetilerek, yurt dışınTürk diasporasına karşı olduğunun altını çizdi.

daki vatandaşlarımıza Türk vatandaşıyla aynı hakları

Eren, "Günümüz itibarıyla dördüncü nesle ulaşan ve tanıyan Mavi Kart uygulaması başlatıldı. Vatandaşlasayıları 6 milyona yaklaşan yurt dışındaki Türkler, rımızdan gelen talepler doğrultusunda, hemen her yaklaşık iki milyon mavi kartlı ve bizim sistemimizde alanda gerekli yasal ve idari adımların atılmasına kayıtlı olmayan kişilerle birlikte 9 milyona varan mev- devam edildi. Gelinen nokta itibarıyla, hem yurt dışıncuduyla dünyanın en önemli diasporalarından biri ha- daki vatandaşlarımızın fedakarlığı, hem de devletimiline gelmiştir." diye konuştu. Bu süreçte yurt dışındaki zin ve kamu kurumlarımızın yurt dışındaki Türk vatandaşlarının, yaşadıkları tüm zorluklara ve vatandaşlarla ilgili sorunlara sahiplenici bir tutumla olumsuzluklara rağmen yabancısı olduğu coğrafya ve yaklaşması birçok sorunu çözdü ve önemli kazanımlar kültürlerde tutunmayı başardığını belirten Eren, onla- elde edildi." rın, bulundukları ülkelere kazandıklarından fazlasını Eren, "Yurtdışındaki Vatandaşlarımıza Yönelik Kamu vererek, bu ülkelerin kalkınmasına önemli katkılar sağ- Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi"ni sadece belli kuladığını söyledi.

rumların değil, tüm devlet kurumlarının müşterek bir projesi olarak gördüklerini belirtti.

TÜRKİYE'NİN ZOR ZAMANLARINDA HEP YANINDA OLDULAR YTB Başkanı Eren, "Vatandaşlarımız, sadece kendi başlarının çaresine bakmakla kalmadılar, aynı zamanda

Vatan Öz

Türkiye'deki akrabalarına da maddi anlamda sahip çıkıp, destek oldular. Dinlerini, dillerini ve kültürel değerlerini korumak ve yaşatmak için camiler, dernekler

Tatil

kurdular. Türkiye'nin zor zamanlarında hep yanında oldular, birikimleriyle yatırım yaptılar, döviz gönderdiler." dedi. Yurt dışına işçi göçü sürecine devlet açısından bakıldı-

vatanoz@avrupagazete.com


4

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Büyük Kıtlık’ta İrlanda halkına Türk yardımı unutulmadı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İrlanda Dublin Büyükelçisi Murat Burhan, Drogheda Belediye Başkanı Frank Godfrey’in davetine icabetle, İrlanda’da 1845 yılında başlayan Büyük Kıtlık sırasında İrlanda halkına Osmanlı/Türk Sultanı Abdülmecid’in 1847’de gönderdiği gıda yardımı yüklü gemilerin demirleyerek, yardımın halka dağıtıldığı kent olan ve iki ülke arasındaki tarihi dostluk bağlarının başlangıç noktasını teşkil eden Drogheda’yı 16 Şubat Cumartesi günü ziyaret etti.

Büyükelçiye Berat

İrlanda T.C. Dublin Büyükelçisi Murat Burhan ve Drogheda Belediye Başkanı Frank Godfrey kiye ile Drogheda arasında ilişkilerin geliştirilmesine katkılarından dolayı bir berat takdim edildi.

Ziyaret marjında Belediye Başkanı Godfrey tarafın- Büyükelçi Burhan, Drogheda’nın tarihi ve kültüdan T.C.Dublin Büyükelçisi Murat Burhan’a, Tür- rüne dair bir sunuma katılarak kent müzesini ziyaret etti ve İrlandalı ve Türk yerel işletmecilerle tanıştı.

Türk ve İrlanda bayrakları Ziyaret akabinde, kentin en yüksek tepesinde tarihi dostluk bağlarına atfen, Türk ve İrlanda bayraklarının çekildiği bir tören düzenlendi. Ziyaretin so-

Godfrey tarafından Büyükelçi Burhan’a berat takdim edildi

nunda Türk Büyükelçisi ve kent ileri gelenlerinin geleneksel halk dansları gösterisi sunuldu, Türk vakatılımıyla düzenlenen resepsiyonda, İrlanda’nın tandaşı Aslı Stokes tarafından bir Türk Halk Müziği dinletisi verildi. Etkinlikte Türk büyükelçiliğince Türk mutfağından çeşitli yemekler ikram edildi.

T.C.Dublin Büyükelçisi Murat Burhan T.C.Dublin Büyükelçisi Murat Burhan, “Bu vesileyle Belediye Başkanı Godfrey ve tüm Droghedalılara gösterdikleri içten misafirperverliklerinden ötürü şükranlarımızı sunuyor, iki ülke halkı arasında İrlanda’nın zor bir döneminde başlayan bu dostluk bağlarının daha da gelişerek sürmesini diliyoruz.” dedi.

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

All rights reserved. Reproduction in whole or in part without written per mis sion is strictly prohibited. www.avrupagazete.co.uk We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

info@avrupagazete.com

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

22 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Tarikatçı kafayla FETÖ’ye karşı mücadele olmaz, olamaz ve çağdaş medeniyet seviyesine ulaşmanın hayali bile kurulamaz. FETÖ ile mücadelede gerekli olan ilk ve en önemli şey; en tepedekilere yani siyasi kanada operasyon yapılmasıydı! Bu yapılmadıktan sonra, bu hali ile halen sürdürüldüğü söylenen FETÖ operasyonu, budamadan ibaret oluyor. Yapılması gerekense FETÖ ağacının istisnasız tamamının kesilmesidir. Budananların yerine yenileri daha gür gelir, bilesiniz! Ayrıca; yapılmakta olan haliyle bu mücadeleye “muhaliflere yönelik mıntıka temizliği operasyonudur” denebilir. ,nHer gün bu konuda çeşitli ihbarlar ve şikâyet mektupları alıyorum. Bunlardan birisi Gazi Üniversitesi hakkında! 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, Gazi Üniversitesi’nde FETÖ’nün akademik ve idari uzantılarının kapsamlı olarak üzerine gidilmediği ve geçiştirildiği söyleniyor. Hatta; Gazi Üniversitesi Rektörü’nün, hakkında dava açılan yardımcısını görevden almadığı, FETÖ ile mücadelenin yönünün FETÖ ile mücadele eden personele yönlendirildiği ve kripto FETÖ’cülerin korunduğu iddia ediliyor şikâyet mektubunda. Gerçekten yenilir, yutulur ve geçiştirilir iddialar değil bunlar. Tarikatın İyisi Kötüsü Olmaz Tarikatın iyisi kötüsü olmaz! Bunlar çağdaş kurumlar değil. Birinin yerine başka birini ikame etmeye çalışıyorsanız; yanlış yoldasınız, kafa yine aynı kafa demektir. Çağdaş dünyaya, her konuda gerçeğe ve evrenin gizemine sorgulayıcı akıl ve bilimle ulaşılır. Tarikatlarda ise değişmeyen tek gerçek; tarikat şeyhi gibi düşünmek, onun her türlü emirlerine boyun eğmek, onun dünya görüşüne karşı çıkmamak ve ona biat etmektir. Tarikatlar için sizin ne kadar iyi bir Müslüman olduğunuzun, ne kadar ahlaklı, temiz, dürüst ve dindar olduğunuzun zerre kadar önemi yoktur. Önemli olan; tarikat liderinin egemenliğini tanıyıp tanımadığınız, dünyaya bakış açısını ve İslam’ı yorumlama biçimini sorgulayıp sorgulamadığınız, biat edip etmediğinizdir! Çağdaşlaşmanın Önünde Engel Tarikat şeyhinin dünya görüşü ve dini yorumlayış biçimi ne kadar modern olursa olsun dünyayı onun bakış açısıyla değerlendirmek, ondan öğrenmeye çalışmak ve ona biat etmek; insanın kendi kişiliğini, aklını, yaratıcılığını öldürmesi ve başkasına teslim etmesi demektir. Bu tarikat sistemi, İslam ülkelerinde bugüne kadar toplumların çağdaşlaşmasına en büyük engeli teşkil etmiştir ve hala etmektedir. “Bir amiral veya general, bir akademisyen, bir hâkim veya savcı, bir polis şefi nasıl olur da sümüklü ve eğitimsiz bir hocanın peşinden gider, arkadaşlarına kumpas kurar ve yüzde bir bile başarı şansı olmayan bir darbe işine karışır?” sakın demeyin. Onları asker, yargıç, akademisyen, emniyet görevlisi hatta insan gözüyle bile görmeyin! Çünkü onlar küçük yaşta akılları başlarından alınarak, zihinleri tarikat şeyhinin (onların deyimi ile Hoca Efendileri Gülen’in) kontrolüne teslim edilmiş ve cihat eğitimiyle işletim sistemleri tahrip edilmiştir. Haşhaş İçmekle Aynı Eğer bir insan, hele hele küçük yaştayken tarikat eğitimi alırsa; o çocuk kaybedilir ve o in-

Türker Ertürk

İngiltere'de sosyal medyaya yasal düzenleme istendi

İ

ngiliz Parlamentosunun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komisyonu, Face-

TARİKATÇI KAFA İLE OLMAZ!

book ve benzeri platformalara yönelik

yasal düzenlemeye gidilmesi çağrısı yaptı.

turkererturk@avrupagazete.com

İngiliz Parlamentosunun Dijital, Kültür,

sanın çağdaş bir insan olma şansı kaybolur. Çağdaş insan demek; akılcı ve bilimsel düşünce sistemine geçmiş insan demektir. Çağdaş insan demek; bilim egemen kafalı ve eleştirel akla sahip insan demektir. Çağdaş insan demek; en iyi bildiği konularda bile şüphe edebilen ve sorgulayabilen insan demektir. Türkoloji ve Alevilik üzerine çok sayıda kitabı olan İrene Melikoff (1917-2009), 1998’de kendisi ile yapılan bir röportaj sırasında kendisinin deneyimini şöyle anlatmaktadır: “Onlar gibi sallandım. Kalktığım zaman kendimi o kadar iyi hissettim ki, sanki uyuşturucu almışım gibi. Bıraktığınız zaman sizde fiziki bir tesir yapıyor. Sigarayı bırakmak gibi. O zaman anladım ki, tarikatlar çok tehlikeli. Size sevinç veriyor, fiziken rahatlatıyor. Birdenbire sarhoş oluyorsunuz. Tarikat nedir? Haşhaş içmekle aynı şey! Zikirler, sallanmalar, saatlerce aynı şeyi söylüyorsunuz” Hayatta En Hakiki Mürşit İlimdir Türkiye dâhil, İslam dünyasında bulunan bu tarikatlar insanları uyutuyor, zihinlerini ele geçiriyor, kontrol altına alıyor, yönetiyor, sömürüyor ve müritlerini emir komuta zinciri altında yönlendirerek oy verdiriyor, darbe bile yaptırıyor. Tarikat ikliminde bilim olmaz, sorgulayıcı düşünce (felsefe) kapı dışarı edilir, edilmek zorundadır. Neyin yanlış, neyin doğru olduğuna tarikat lideri karar verir, aklınızı ona emanet edersiniz ve gerçekleri asla göremezsiniz. Gördüğünüzü sandığınız gerçekler ise şeyhin size gösterdikleridir. Tarikatlarda üyelere mürit denir. Müritlerin “doğru yolu gösteren” anlamındaki liderlerine de mürşit denir. Tabii ki buradaki doğru, sorgulayıcı düşüncenin ve bilimin değil, tarikat liderinin nevi şahsına münhasır doğrusudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 22 Eylül 1924’de Samsun İstiklal Ticaret Mektebi’nde “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” diyerek, İslam dünyasında bir ilki gerçekleştirdi. Türkiye, bu anlamda kat ettiği mesafe kadar çağdaş olmayan dünyadan ileride, kat edemediği mesafe kadar çağdaş dünyadan geridedir. Osmanlı’dan kalan tarikatlar 1925’den sonra yer altına indiler ve 1950’den sonra yavaş yavaş yeniden ortaya çıkmaya başladılar. 1970’li yıllardan sonra da resmen yasak olmasına rağmen, açıkça faaliyetlerini sürdürmeye ve siyasetçilerden aleni şekilde saygı ve hürmet görmeye başladılar. Tarikatlar yapıları ve özellikleri itibarıyla emperyalizmin ilgi alanı olmuş, çokça kullanılmışlar ve kullanılmaya devam edilmektedirler.

Medya ve Spor Komisyonunun bugün ya-

İngiliz Parlamentosunun Dijital, Kültür, Medya ve Spor Komisyonu, Facebook ve benzeri platformalara yönelik yasal düzenlemeye gidilmesi çağrısı yaptı.

Seçim yasaları için güncelleme talebi

yımlanan "dezenformasyon ve yalan haber" başlıklı raporunda, Facebook ve benzeri sosyal medya platformlarının başkalarını taciz, nefret propagandası ve

Raporda, İngiltere'de seçim yasalarının da

yalan haber yaymak için kullanıldığına

sosyal medya kullanımına dair düzenle-

işaret edilerek, ilgili şirketlerin de bu tür

meleri içerecek şekilde güncellenmesi çağ-

eylemleri engellemek konusunda gönül-

rısında

süz davrandığı kaydedildi.

referandumu, 2016 AB referandumu ve

bulunuldu.2014

İskoçya

2017 erken genel seçimde sosyal medya

dezenformasyon ve yalan haber

manipülasyonu yaşandığına dikkat çekilen raporda, bu manipülasyonların araştı-

Raporda, "Büyük teknoloji şirketlerinin sı-

rılması için bağımsız bir soruşturma

nırlama ve uygun düzenleyici gözetim ol-

başlatması istendi.

madan

hızla

büyümesine

izin

Damian Collins

verilmemeli. Sadece hükümetler ve hukuk, onları sınırlayacak kadar güce sahip. Yasal araçlar

Komisyon Başkanı Muhafazakar Parti

zaten mevcut. Şimdi bunlar yani mahre-

Milletvekili Damian Collins, "Demokrasi,

miyet, veri koruma yasaları, antitröst ve

vatandaşların her gün kullandığımız sos-

rekabet yasaları dijital faaliyete de uygu-

yal medyada kimliği belirsiz kaynaklar-

lanmalı.

dan gelen kişiselleştirilmiş kara reklamlar

Sosyal medya şirketleri sadece bir plat-

ve dezenformasyon yoluyla hedef alın-

form oldukları mazeretinin arkasına sak-

ması nedeniyle tehlikededir." dedi.

lanıp,

Zuckerberg Parlamento komisyonuna ha-

yayımladıkları

içerikle

ilgili

düzenleyici sorumluluğa sahip olmadık-

karetle suçlandı

larını iddia edemez." değerlendirmesine

Raporda ayrıca Facebook’un kurucusu

yer verildi.

Mark Zuckerberg de Parlamento komisyonuna hakaretle suçlandı. Komisyonun

'dijital gangster'

18 ay süren araştırması sırasında Zuckerberg, 3 kez ifade vermeye çağrılmış ancak

Sosyal medyaya yönelik yasal düzenleme-

olumsuz yanıt vermişti.

lerin hayata geçirilmesi ve yasal süreci

Londra merkezli Cambridge Analytica

başlatıp takip edecek bağımsız bir kuru-

adlı veri analiz firmasının, 87 milyon Fa-

mun oluşturulması istenen raporda, "Fa-

cebook kullanıcısının hesaplarından izin-

cebook gibi şirketlerin 'dijital gangster'

siz topladığı kişisel verileri, ABD ve

gibi davranıp kendilerini hukukun dı-

İngiltere'de kritik siyasi seçimleri etkile-

şında görmelerine izin verilemez." ifadesi

mek için usulsüz olarak kullandığı ortaya

yer aldı.

çıkmıştı.

Anne Çocuk Hikâye Dinleyip Masal Anlatıyoruz Avrupa Ajansı | Ava Londra Nimet Çetintaş, Samed Behrengi’nin Kara Cemevi’nde Dünya Öykü Günü. Dünya

Balık öyküsünü anlattı.Yazar Dursaliye Şa-

Öykü Günü, İngiltere Alevi Kültür Merkezi

han’ın yönettiği atölyede, öyküler çocukların

ve Cemevi’nde de kutlandı.“Anne-Çocuk Hi-

interaktif katılımıyla devam etti.Eğitimci Rüs-

kâye Dinleyip Masal Anlatıyoruz” temalı et-

tem Kavaklık masal kahramanlarıyla ilgili

kinlik, klasik eserlerden Kırmızı Başlıklı

karşılaştırmalı sorularla çocuklara öykü ve

Kız’la açıldı. Daha sonra Eğitimci-Yazar

masalların ilgi çekici yanını göstermeye çalıştı


7

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Konsey Olağan Genel Kurul Toplantısı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Wood Green, London N22 8JX adresinde, saat 11.00-14.00 arasında gerçekleştirilecektir. Bu genel

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA

kurulda yeni başkan ve yönetim kurulu seçilecektir.

UK) Avrupa Gazetesi’ne bir açıklama gönderdi.

Seçilen başkan, ekibini o gün tanıtacaktır. Konsey’e

Açıklamada Olağan Genel Kurul Toplantısı konu

başkan olmak isteyen adayların, 3 Mart 2019 tari-

edildi. Açıklama şöyle:

hine kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Lütfen bu tarihe kadar niyet mektubunuzu, Kon-

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2019, Pazar günü, Grand Palace Banqueting Suite’te yapılacak.

“Sayın üyelerimize ve halkımıza duyuru, İngiltere

sey’e üye olan derneklerin iki tanesinden aldığınız

Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA UK) Ola-

referans mektuplarıyla birlikte info@ctcauk.com

ğan Genel Kurul Toplantısı 10 Mart 2019, Pazar

adresine e-mail ile veya Lıttle Spinney, South Hill,

günü, Grand Palace Banqueting Suite, 242 High Rd,

Chıselhurst, Kent BR7 5EF adresine postayla gönderiniz.Saygılarımızla”

İngiltere'deki Muhafazakar Partiden 3 milletvekili istifa etti

İngilteredeki Muhafazakar Partiden 3 milletvekili istifa etti İngiltere'deki Muhafazakar Partiden, Avrupa Birliği (AB) destekçisi 3 milletvekilinin istifa ettiği açıklandı.İngiltere'deki Muhafazakar Partinin

Avrupa

Birliği

(AB)

destekçisi

milletvekilleri, Heidi Allen, Anna Soubry ve Sarah Wollaston, parlamentodaki bağımsız bir gruba katılmak için istifa etti. Milletvekilleri yaptıkları yazılı açıklamada, uzun süredir Muhafazakar Parti tarafından yürütülen Başbakan Theresa May'in AB'den ayrılma sürecindeki stratejisini eleştirdiklerini ve hükümetin Brexit sürecini korkunç bir şekilde yürütmeleri üzerine istifa ettiklerini belirtti. Milletvekilleri ayrıca hükümeti, Brexit politikasında, parti içindeki sert Brexitçiler ile Kuzey İrlanda'nın aşırı sağ Demokratik Birlik Partisinin (DUP) "avucunda olmakla" eleştirdi. İngiltere Başbakanı May ise yaptığı açıklamada, kendisinin Brexit politikası nedeniyle, Muhafazakar Partili 3 milletvekilinin istifa kararını üzüntüyle karşıladığını ifade etti. Ancak May, ülkesi için doğru şeyi yaptığını söyledi.


8

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Testinin içinde ne varsa dışına o sızar demişler.

Mustafa Öz

Gerçektende doğru olduğuna inanıyorum. Hani köylerimizde kırsal kesimde bir söz vardır. Ne ekersen tarlaya onu biçersin diye. Eğer tarlaya ektiklerinin tohumunu seçip en iyisini, bulup

İngiliz İşçi Partisi'nden ayrılan 8. Milletvekili Joan Ryan oldu Avrupa Ajansı / AVA| Londra

ekersen oda sana en verimli şekilde ürünlerini bereketli bir şekilde verir. Rastgele tohum eker-

İsrail İşçi Dostları grubunun da başkanlığını yapan

sen verimide o kadar düşük ve kalitesiz olur. Bu konu, bu söylem her yerde geçerlidir.

Millet Zillet

***

mustafaoz@avrupagazete.com

Joan Ryan, parti içinde anti-Semitizmi öne sürerek istifa etti. Bağımsız Grubu ( Independent) oluşturan Milletvekillerinin sayısı, Joan Ryan Salı günü İşçi Partisi'nden istifa etmesiyle sekize yükseldi.

Arkadaşlarınıza davranışlarınız, büyükleri-

***

Yahudi karşıtı ırkçılık

İngiliz İşçi Partisi'nden ayrılan 8. Milletvekili Joan Ryan oldu

insana birşey kazandırmaz. Aksine çok şeyler

Londra Türk Toplumunun yoğun olarak yaşadığı

kaybettirir.

Enfield İlçesi milletvekili ve İsrail İşçi Dostları (LFI)

hemde çok. Bunun ailedeki söylemler, davra-

Bizi yönetenler iktidara geldikleri günden beri

başkanı olan Ryan, İşçi Partisi'nin istifa mektu-

nışlarla ilişkisi vardır. Toplumlar arasında in-

karşılarında hep düşman yaratıp, günleri ger-

bunda "Yahudi karşıtı ırkçılığın belasına yakalan-

sanların birbirlerine davranışları ve sözleri,

ginlik, kavgayla geçirilmişlerdir.

dığını" söyledi.

söylemleride çok önemlidir. Eğer güleryüzlü

Bunun kime ne gibi yararları vardır oturup

Enfield Kuzey Bölgesi Milletvekili olan Joan Ryan

tatlı dilli olur, insanlara karşı kırıcı olmadan

düşünmemiz gerekmiyor mu acaba?

şunları söyledi: “İşçi Partisi'nin bir üyesi olarak

İngiltere, Shamima Begum'u vatandaşlıktan çıkarıyor

onların yardımına koşarsanız aynı karşılığı gö-

Gerçekleri ve doğruları bütün milletin bilmesi,

artık kalamam. Bu, Yahudi karşıtı ırkçılık kültürüne

rürsünüz. Ama çevrenize karşı kaba söylem-

görmesi ve inanması gerekmiyor mu? Birde

başkanlık eden ve şimdiki partimi etkileyen İsrail’in

lerle, kırıcı sözlerle insanlara yaklaşmaya

vatan haini de yaftası takıyorlarki en ağrıma

nefreti olan Jeremy Corbyn’in partiye uygun oldu-

çalışırsanız bir süre sonra etrafınızda kimsenin

giden yakıştırmalardan biriside bu.

ğuna inanmamı gerektiriyor. Corbyn bu ülkenin

nize karşı davranış ve sözleriniz küçüklere karşı davranış ve sözleriniz, hareketlertiniz ne

Bunlar ve bu gibi söylem ve davranışlar bence

ise sizin kim olduğunuzu, nasıl birisi olduğunuzu ele verir. Bunun eğitimle alakası vardır,

başbakanı ve parti lideri olacak birisi değil” Pazar-

kalmadığını görürsünüz. Bu her ortamdada böyledir. Kendinizden olmadığını sandığınız

***

tesi günü, 7 kişilik milletvekili İngiltere ana muhalafet partsi olan İşçi Partisi'den (Labour Party) istifa

kişilere tezek diye hitap ederseniz ne kazanır-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

sınız. Gene o insanlara sizin fikirlerinizi pay-

Benim adımı aldığım büyük babam Mustafa

etti ve mecliste bağımsız milletvekilleri olarak otu-

laşmadı diye tezek, çukur diye hitap ederseniz

Çavuş Filistin’de esir düşmüş. Orada güreş

racaklarını söyledi. İşçi Partisi milletvekilleri Chuka

ne kazanırsınız? Karşınızda olan bir arkadaşı-

tutmuş dünya pehlivanı olmuş bir kişi. Son

Umunna, Luciana Berger, Chris Leslie, Angela

İngiliz hükümetinin terör örgütü DEAŞ'a ka-

nıza hatta tanımadığınız birisine yukarda ya-

güreşinde kaburgaları kırıldığı için Eskişehire

Smith, Mike Gapes, Gavin Shuker ve Ann Coffey

tılmak için Suriye’ye giden Shamima Begum'u

zarken bile sıkıldığım sözcüklerle hitap

gelebilmiş.

başkent Londra’da düzenledikleri basın toplantı-

vatandaşlıktan çıkarma sürecini başlattığı bil-

ettiğinizi

Orada şehit olmuş.

sında partilerinden istifa ettiklerini bildirdi.

dirildi. İngiliz basınında yer alan habere göre,

düşünün

alacağınız

yanıt

İçişleri Bakanlığından Begum'un ailesine gön-

nedir?Onun yapacağı karşı davranış ne olabilir?Şimdi ben aynı fikirde oladığımız için zillet

***

“Aşırı sol”

derilen mektupta Bakan Sajid Javid'in genç kızın vatandaşlıktan çıkarılması talimatını ver-

mi oluyorum. Hayatımda kötülükten nefret ettiğim kadar kötülere karşı elimden geleni yap-

İktidar halkına bunları nasıl söyleyebiliyorlar

Milletvekillerinin istifa gerekçeleri arasında parti-

diği aktarıldı. Geçen hafta Begum'un Suriye'de

maya çalıştığım için fikirler uyuşmadığı için

anlamıyor ve çok üzülüyorum.

nin “Yahudi karşıtı” ve “aşırı sol” olduğu iddiası

bir sığınmacı kampında yaşamaya başladığı

kötü mü oluyorum? Kötüleri nasıl destekleye-

Hepinize sağlıklar ve sağlıklı düşünmeler, ba-

yer aldı. İstifaların ardından İşçi Partisinin parla-

ortaya çıkmıştı. Times gazetesine konuşan

bilirim düşünün !

şarılar diliyorum herkese.

mentodaki sandalye sayısı 248’a düştü.

Begum, "Bethnal Green'den 4 yıl önce kaçan 15 yaşındaki aptal kız değilim. Buraya geldiğime de pişman değilim." demişti. Habere göre yeniden hamile kalan Begum, çocuğuyla birlikte İngiltere'ye dönmek istediğini belirtmişti. Begum'un İngiltere'ye dönme isteğiyle ilgili İngiliz basınına açıklama yapan Güvenlik Bakanı Ben Wallace, genç kızın yaptıklarından pişmanlık duymadığını söylemesinin "kaygı verici" olduğunu bildirmişti. "İnsanlar neye karıştıklarının farkında olmalı." ifadesini kullanan Wallace, "eylemlerin sonuçları olduğunu" söylemişti. Shamima Begum'un, Kadiza Sultana ve Amira Abas adlı iki okul arkadaşıyla 17 Şubat 2015'te İstanbul'a gittiği tespit edilmişti. İngiliz polisi, kızların Suriye'ye ulaşmak ve terör örgütü DEAŞ'a katılmak amacıyla Türkiye'ye gittiklerinin tahmin edildiğini açıklamıştı. Daha sonra Türkiye'ye özel bir ekip de gönderen İngiliz polisi, kızların Suriye'ye geçtiğinin tespit edildiğini bildirmişti. Kızlardan Kadiza Sultana'nın 2016'da Suriye'deki bir hava saldırısında öldüğü düşünülüyordu. Suriye ve Irak'a 800'den fazla İngiliz vatandaşının DEAŞ saflarında savaşmak için gittiği tahmin ediliyor.


9

AVRUPA

22 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


10

Ataoğlu: “38 bin turist seviyesinden AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

1 milyon 200 bin turist seviyesine ulaştık” Avrupa Ajansı / AVA| Londra

1974’te iki otel vardı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve

Böylesi anlamlı bir etkinlikte olmaktan ötürü

Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC turizminin

mutluluk duyduğunu belirten Ataoğlu,

bir milyon 200 bin turist seviyesine ulaştığını,

“Kuzey Kıbrıs bir ada ülkesi. 1974 Mutlu Barış

dış ticaret açığının yüzde 50’sini turizmin kar-

Harekatı sonrasında iki otel ile başlayan tu-

şıladığını kaydetti. Uluslararası Otelciler Der-

rizm serüveni, günümüzde 26 binlik yatak

neği (INTHA), Türkiye ve KKTC turizminde

kapasitesine ulaştı. 38 bin seviyesinde olan zi-

farkındalığı attırmak ve canlandırmak ama-

yaretçi sayısı ise 1 milyon 200 bin seviyesine

cıyla “1. Uluslararası Türkiye-KKTC Turizm

geldi. Sürekli Güney Kıbrıs’ın engellemeleri,

Zirvesi” düzenledi. Türkiye’de Haliç Üniver-

protestoları ve ambargoları ile karşılaşıyoruz,

sitesi’nde yer alan etkinliğe Turizm ve Çevre

buna rağmen bu seviyelere ulaştık” dedi.

Bakanı Fikri Ataoğlu da katılarak, Türkiye ile KKTC turizmi hakkında konuştu.

Kuzey Kıbrıs’ın dış ticaret açığının yüzde 50’sini turizmin karşıladığını belirten Ataoğlu, ülkeye turizmin yanı sıra eğitimin de çok ciddi katkıları olduğunu ifade etti. Ataoğlu, yıllardır Kuzey Kıbrıs turizmi ile ilgili olarak yanlış algı oluşturulduğunu da söyleyerek, ülke turizminin şans oyunlarından ibaret olmadığını bu yanlış algının giderilmesi için Türkiye’nin çeşitli illerinde KKTC tanıtım etkinlikleri düzenlediklerini vurguladı.

Ataoğlu, Anavatan Türkiye’de yaşayan herkesin en az bir kere KKTC’yi ziyaret etmeleri gerektiğini söyledi.

Suriyeli sığınmacıların Tuncalı’dan Middlesex Üniversitesi’ne ziyaret

kumaşları Avrupa Ajansı / AVA| Londra Türk Modacı Kartal'ın, Türkiye'deki Suriyeli sığın-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

macı kadınların katkısıyla dokunan kumaşları kullanarak hazırladığı tasarımlar, Türkiye Cum-

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Lon-

hurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle

dra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı, geçen salı

Londra Moda Haftası'nda sergilendi. Türkiye'nin

Middlesex Üniversitesi’ne bir ziyaret gerçekleş-

Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın da izlediği de-

tirerek, Kıbrıslı Türk öğretim üyeleri Prof. Dr.

fileye modaseverler yoğun ilgi gösterdi.

Mehmet Karamanoğlu, Doç. Dr. İlhan Raman ve diğer akademisyenlerle bir araya geldi. Zi-

Modacı Zeynep Kartal'ın

yarette Eğitim ve Kültür Ataşesi Gülgün Özçelik de hazır bulundu.

Manchester’da yaşayan modacı Zeynep Kartal'ın,

Kıbrıslı Türk akademisyenler

Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı kadınların katkısıyla dokunan kumaşlardan hazırladığı sonbahar kış koleksiyonunda 15 kıyafet yer aldı. Cumhur-

Middlesex Üniversitesi’nde yapılan toplantıda

başkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin

Kıbrıslı Türk akademisyenlerin görüşleri din-

"Modacı Zeynep Kartal ile savaştan kaçan Suriyeli

lensi. KKTC Londra Temsilciliği, akademisyen-

kadınların birlikte hazırladığı tasarımlar Cumhur-

ler

başkanlığı İletişim Başkanlığının desteğiyle Lon-

geliştirilmesine yönelik çalışmalarına devam

dra Moda Haftası'nda sergileniyor.'' ifadesini

edeceği vurguladı. Temsilcilik akademisyen-

kullandı. Altun, Türkiye'nin dünyada en çok sı-

lerle ortak projelerde çalışma konularını ele

ğınmacıya ev sahipliği yapan ülke olarak maz-

alındı

lumlara ümit verdiğini kaydetti.

ve

öğrencilerle

mevcut

diyaloğun


11

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

A’dan Z’ye her türlü sağlık sorunlarınızda

Doctors 4 You

İnsan hayatı bizim için kutsal ve değerlidir. O nedenle Sağlik sorunlarnız için doğru adrestesiniz Avrupa Ajansı / AVA| Londra ÖZEL

Kuzey Londra'da 4 yıldır toplumumuzun hizmetinde olan Doctors 4 You kliniği başarıları ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Doctors 4 You bünyesinde çalışan Dr. Akan Efe İç Hastalıkları Uzmanı bugün özellikle İngiltere'de yaşayan NHS devlet hastenelerinde ve mahalle doktorları GP'lerde yaşanan sıkıntılar ve bunları başetmenin yollarını konuştuk. Biliyoruzki İngilterede sağılık sisteminde yaşanan sıkıntılar var ve bizim vatandaşlarımız bundan çok etkileniyor, uzun kuyruklar ve bekleme sorunları yaşıyorlar. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve niçin bu sıkıntılar yaşanıyor ? Dr. Akan Efe : “Doctors 4 You'da çalıştığım süreç içerisinde bir çok GP'den gelen bir çok hastalarımız var. Esas geliş sebebleri de özel kliniğimizde şikayetlerine derman olabilmek ve hemen elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. “ GP'lerin en büyük sorunu nedir Efe: “GP'lerin sayısı gittikçe azalıyor, bu ülkene sağılık çalışanları ve doktorlar maalesef nufüs oranına sayıları az. Üçüncü neden Brexit olayı. Brexit olacağı için çoğu şu anda NHS'lerde çalışan doktorlar olsun, hemşireler olsun, yardım personal olsun Avrupa vatandaşı olanların çoğu şu anda acaba başka ülkede bir iş bulabilir miyiz çabasında. Dördüncü sebep bütçe kısıtlanması. Sağılık Bakanlığının NHS'e verdiği miktarın maalesef gerekli şekilde kullanılmaması.” Antibiyotik Kullanmı Siz GP'ye gittiğiniz zaman hemen antibiyotik veya gerekli ilaçları vermeye çalışıyor ama bunların kısıtlaması vardır. Ağrı varsa parasetamol’dan başlıyor ilaçlar. Tabi basamak atlayamıyor, basamak atlayabilmesi için klavuzlara uyması gerekiyor. Tedavi klavuzları da belli bir süre sonra atlayabiliyor. Bu yüzden tedaviler biraz gecikebiliyor. Kan ve İdrar Tahlili hemen yapılıyor Doctors 4 You kliniğimizde hastalarımıza hemen kan ve idrar tahlili gerekiyorsa aynı gün yapıyoruz. Eğer sabah 11.00 önce geldiyseniz aynı gün saat 17.00 civarında hastaların neticelerini verebiliyoruz. Tomografi, MR, Scan, Röntgen Scan gerekirse yapıyoruz, MR çekiyoruz. Araştırma gerekirse anlaşmalı yerlerimiz vardır, oraya randevu alıyoruz ve hastalarımızı aynı gün veya bir kaç gün içerisinde yönlendiriyoruz. Tomografi olsun, MR olsun, Scan, Röntgen olabilir. Hastamıza çok geçmeden 2-3 gün içerisinde teşhisimizi koyarız tedavisini yaparız. Fakat diyelimki bazen teşhisi koyuyoruz ama tedavi imkanı hastanede yapılması gerekiyor o zaman GP’ye veya çok acil durum varsa ambulansı çağırıyoruz veya mektup yazıyoruz ve NHS gönderebiliyoruz. Yapabildiğimizi yapıyoruz, yapamadığımıza da yol gösteriyoruz.

Burada sürücü ehliyeti, metro, otobüs roporlarını da verebiliyoruz. Bazı hastalarımız geliyor, tansiyonu çıkıyor. 24 saatlik kontrollerimiz var, hastamıza24 saat kontrol aletini takıyoruz hasta evine gidiyor, yemeğini yiyor, işine gidiyor, arabasını sürüyor, uykudayken bile bu alet çalışıyor. Hastanın aldığı ilaçlar etkili mi değil mi, tansiyonu gerçekten var mı diye 1 gün sonra bilgisayardan dakikasına kadar görebiliyoruz ve hastamıza sunuyoruz. O zaman değişmesi gerekirse ilacını değiştiriyoruz veya dozunu arttırıyoruz. Gerekirse hastayı koşturuyoruz. İstirahat halinde koştuktan sonra değerlendiriyoruz. Ayrıca trafik kazaları sonrası raporlar verilmesi gerekiyor doktorlar tarafından. Biz trafik kazası sonrası madur olan hastalarımıza gerekli olan muayeneyi yaptıktan sonra gerekli raporları veriyoruz. Ve hastalar bu raporlarla kendi avukatlarına gidiyor. Kadın hastalıkları, Aile, Çocuk, Cilt, Kulak, Burun, Boğaz, Kalp, Masör, Psikoloji servisleri Doctors 4 You kliniğimizde Kadın doğum doktorumuz var, çocuğuk doktorlarımız var. Bize gelen hastalara önce bir form veriyoruz, formu dolduruyorlar şikayetine göre yönlendiriyoruz. Kadın doğum doktorumuz var, çocuğuk doktorlarımız var, İç hastalıklar ile ilgili doktorumuz var, kardiyolog doktorumuz, cilt doktorumuz, fizioterapi doktoru, diyetisyen doktorumuz, kular burun bağaz uzmanımız var. Onlar belirli günlerde geliyorlar. Kadın Doğum doktoru olsun, İç Hastalıkları uzamnı ve Pediatri doktoru olarak full time haftanın 7 günü çalışıyoruz. Çok dil konuşuluyor Bulgaristan, Türkiye, Kıbrıs, Arnavut, Arnavutluk, Makedon, Kosova, Romanya vatandaşlarına kendi dillerinde hizmet veriyoruz. Bizim kliniğimizde bir çok diller konuşuluyor Türkçe, İngilizce, Bulgarca, Rusça, Arnavutça konuşan arkadaşlarımız var. Gelen hastamız dil sıkıntısı yaşamıyor. Doctors 4 You kliniğimiz haftanın 7 günü saat akşam 19.00, Pazar günleri 16.00 kadar açık. 445 Lordship Lane, London, N22 5DJ Telefon: 020 3240 1028 - 074 2596 3909 www.doctors4you.co


12

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Türkiye 2018 Güzeli Şevval Şahin, Çiğdem Akın defilesindeydi Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazıları Rum yönetimi ile Yunanistan neden telaş içerisinde?

Cigdem Akın’ın sonbahar kıs 2019-2020 kreasyo-

Gökhan Güler

nunu geçen pazar akşamı yapılan özel defile ile tanıtıldı. Türkiye güzeli Miss Turkey 2018 birinci

Rum yönetimi ile Yunanistan’ın bir süreden buyana ciddi manada telaşa kapıldıklarının farkında mısınız? Kıbrıs konusunda biran evvel müzakerelere yeniden başlanması için Rum yönetimi ile Yunanistan’ın açıklama üzerine açıklama yapmalarının altında acaba ne yatmaktadır?

güzeli Şevval Şahin’in model olarak Çiğdem Akın özel tasarımlarını giydi. Vakko’nun tasarımcısı, Çiğdem Akın, 2004 yılında kendi adıyla yarattığı markası “Çiğdem Akın”ı

Xfactor

sınır ötesine taşıyarak bir dünya markasına

Chloe Jasmine, 2018

doğru biçimlendirmek için tasarım yolculu-

Ingiltere mankenler

ğuna devam ediyor. Zeynep Ober Consul-

birincisi Ina Nica, ve

ting, Turyap UK, Alper Tokdemir, Turkish

bircok uluslararası top modellerden

finalisti

British Chambers of Commerce TBCCI,

olusan 12 kisilik bir manken gurubu ta-

Ceren Öcal, Jazzgir London, ilhan Şahin defi-

rafından sunulan defilenin acılısını Selin

leye imza atan isimler oldu.

Gerek müzakere tarihi boyunca, gerekse en son olarak Crans Montana’da ellerinde fırsat varken Kıbrıs konusunun çözülmesini her zamanki gibi katı ve uzlaşmaz tavırlar sergileyerek engelleyen Rum yönetimi ve Yunanistan’da son dönemde ortaya çıkan bu telaşın gerçek sebebi nedir?

Asar modern dans gosterisi ile yaptı.

Vakko’nun bas tasarımcısıydı

Rum yönetimi ile Yunanistan’ın Kıbrıs konusu başta olmak üzere Ege ve Doğu Akdeniz’de uzun yıllardır yürütmeye çalıştıkları strateji ve politikaları iflas ederek acaba geçerliliğini yitirmiş olabilir mi?

Jazzgir defileye ev sahipligi yaptı

Vakko’nun bas tasarımcılıgından sonra kendi markasını kuran ve su anda bir dunya markası olan

Defilenin yapımcısı ve ev sahibi

Cigdem Akın’ın Londra Moda haftası defilesinde

Zeynep Ober yaptıgı acıklamada

sonbahar kıs 2019-20 Obsi-

boyle bir organizasyonu yonetmek-

dian (volkanık kaynaklı

ten gurur duydugunu ve

olan yetenekli koreograf

siyah renkte cam kristalı)

amaclarının Londra

Alper Tokdemir tara-

isimli koleksiyonu su-

Moda Haftasında

fından hazılrlandı.

nuldu. Millenial Kadını

Turk

icin bire bir olan bu son

Cigdem Akın gibi

derece yaratıcı tasarım-

kıymetli bir tasa-

nizasyonun bir

ları birbirinden orji-

rımcıyla onurlandır-

diger yuzu, Lon-

n

a

l

mankenler

modasını

mak

oldugunu

soyledi.

Koordinasyon, sunum ve orga-

dra'da, Londra moda haftası (defileleri) dahil bir cok basarılı

sundu.

Moda danısmanı ve orga-

sanat alanlarında organizasyonlar

Icle-

nizator Zeynep Ober’in

duzenlemis Ceren Ocal tarafından

rinde Miss

himayesinde ve organizas-

Turkey

yonunda gerceklesen defile-

Turkiye 2018 guzeli Sevval Sahin ,

nin koreografisi, Londra’da bale egitimi veren Ingiltere Kralicesi Elizabeth tarafından bile dansları hayranlıkla izlenmis

yapıldı. Thames nehri kenarında Londra'nın en nezih Jazz ve fine dining restoranlarından biri olan Ali Eren Balıkel’ün sahibi olduğu Jazzgir defileye ev sahipligi yaptı .

Kıbrıs konusu, bilindiği üzere Rumların 1960 Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoru ile 1963’de gasp ederek Kıbrıs Türklerinden arındırmaları ile başlamış. Hemen ardından da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih 186 nolu siyasi kararı çerçevesinde Ortak Kıbrıs Cumhuriyetini 1963’de silah zoruyla gasp eden Rumları Ada’da muhatap alması neticesinde bugünlere kadar gelmiştir! Rumlar, BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih 186 nolu siyasi kararı ile Ada’da muhatap alınır alınmaz silah zoru ile gasp ettikleri Ortak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni süratle üniter Rum devleti haline dönüştürebilmiş! Aynı tarihte BM Barış Gücü’nün, BM Güvenlik Konseyi’nin 4 Mart 1964 tarih 186 numaralı siyasi kararına dayanarak Ada’ya gelmesi sayesinde de mevcut statüko bu şekilde oluşmuştur! Crans Montana zirvesi tüm taraflarca son deneme olarak nitelendirilmekte idi. Temmuz 2017’de Rum tarafının katı ve uzlaşmaz tavırlarını devam ettirmesi neticesinde müzakere süreci başarısızlıkla sonuçlanarak sonlanmıştı! Türk tarafı en başından bu yana müzakere süreci zarar görmesin diye Ada etrafında var olduğuna inanılan petrol ve doğal gaz da dâhil bütün kaynaklarının kapsamlı bir çözüm çerçevesinde iki toplum arasında adilane paylaşılması gerektiğini devamlı suretle ifade ederek buna uygun hareket etmiştir. Rum Yönetimi’nin tek yanlı olarak ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgeleri’nin uluslararası geçerliliği olmadığı ortaya çıkmıştır! Rum Bakanlar Kurulu’nun, Fransız TOTAL, İtalyan ENI ve Amerikan EXXONMOBİL şirketlerinin talip olduğu örneğin sözde 7 numaralı parselin ruhsatlandırma prosedürünün başlatma kararı işlemez bir pozisyona girmiştir! Rum yönetimi ve Yunanistan, Fransız TOTAL, İtalyan ENI ve Amerikan EXXONMOBİL şirketleri ile işbirliği yaparak Doğu Akdeniz’de AB ve ABD’yi arkalarına alarak Türk tarafı ile karşı karşıya getirme stratejisi görüldüğü üzere tutmamıştır! Yunanistan, Türkiye ve Rusya’nın birlikte yürütmekte oldukları Türk Akımı projesine dahil olabilmek için son dönemde telaş içerisinde her yola başvurduğu görülmektedir! Yunanistan’ın Ege’de adeta efelenen tavırlarından son dönemde eser yok şimdi! Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun son Kıbrıs ziyaretinde “federasyon dışındaki başka seçenekler de olabilir” şeklindeki açıklamaları anlaşılan o ki Rum yönetimi ve Yunanistan’ın telaşlanmalarına neden olmuşa benziyor!


13

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Bountiful Empire ve Muhteşem Mısır Çarşısı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

ğu’nun yemek kültürü ve Mısır Çarşısı’nın zengin

mayı amaçlıyor.

mirasıdır. Değerli fotoğraf sanatçılarının objektifle-

Etkinlikte eserleri sergilenecek ünlü fotoğraf sanat-

Türkiye’nin uluslararası mecrada faaliyet gösteren

rine yansıyan eserlerden oluşan sergi, kültürel ve

çıları arasında, 2018 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve

saygın kurumlarından Yunus Emre Enstitüsü, Os-

sosyal değişikliklerin etkisinde, Mısır Çarşısı’nın çe-

Sanat Büyük ödülüne layık görülen İzzet Keribar

manlı mutfağı konulu bir söyleşi eşliğinde 8 Mart’ta

şitli açılardan çekilen karelerini izleyiciye sunmayı

ve Mimar Sinan Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü

muhteşem bir fotoğraf sergisi açmaya hazırlanıyor.

hedefliyor.

kurucularından Ersin Alok da var.

Priscilla Mary Işın’ın Osmanlı yemek kültürünü in-

Türkiye’den, Müslüman, Musevi, Ermeni ve Rum

Küratörlüğü sanatçı Terry Katalan tarafından üst-

titüsü ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyet Londra

celediği kitabı “Bountiful Empire” üzerine bir söy-

asıllı 19 fotoğrafçının eserlerinin yanısıra 70 yıl bo-

lenilen “Muhteşem Mısır Çarşısı” fotoğraf sergisi,

Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları, Ara Güler Müzesi

leşi ile birlikte İstanbul’un en gizemli ve sembolik

yunca Türkiye’yi ve dünyayı belgeleyen dünyaca

Londra ve İstanbul arasında kültürel bir köprü

ve Doğuş Grubu’nun katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

yerlerinden olan Mısır Çarşısı’nı konu alan “Muh-

ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler’in, Doğuş Grubu-

oluşturarak, Türk kültürünün çok renkli yapısını

Sergi 8-22 Mart tarihleri arasında, Londra Yunus

teşem Mısır Çarşısı” isimli fotoğraf sergisi sanatse-

nun kurucusu olduğu Ara Güler Arşiv ve Araş-

Londralı sanatseverlere sunmayı amaçlıyor.

Emre Enstitüsü sergi salonunda ücretsiz gezilebilir.

verlerle buluşacak.

tırma Merkezi’nden fotoğrafların da yer alacağı

Türkiye’nin çok kültürlü mirasını gözler önüne se-

Serginin ilham kaynağı, Osmanlı İmparatorlu-

sergi, geçtiğimiz yıl vefat eden Ara Güler’i de an-

recek olan organizasyon, Londra Yunus Emre Ens-

Tarih: 8– 22 Mart 2019 Ziyaret Saatleri: 10:00 – 20:00, Pazartesi ve 10:00 – 18:00 Cuma Yer: Yunus Emre Institute, 10 Maple Street, W1T 5HA Giriş ücretsizdir

Ataoğlu "ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines" fuarına katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, “THY ile birlikte farklı destinasyonlar arayışı ve roadshowlar sonrasında ülkemizde turizmdeki kalitenin hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamak için çalışma sürdüreceğiz.” dedi. Turizm Medya Grubu organizasyonuyla bu yıl 6’ncı kez kongre, toplantı ve etkinlik sektörünü bir araya getiren “ACE of MICE Exhibition by Turkish Airlines” fuarı, İstanbul Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Açılışta konuşan Bakan Ataoğlu, yaz dönemleriyle ilgili yapılan çalışmaların ne boyutta olduğunun ortada olduğunu belirterek, asıl ihtiyaç ve açığın kış dönemleri için yapılan çalışmalarda olduğunu kaydetti.

Dünyaya meydan okuyan tesisler Ataoğlu, KKTC olarak bugüne kadar gelinen bu süre içerisinde, KKTC’deki tesislere göz attıklarında modern, dünyaya meydan okuyan tesislerin bulunduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti: “Yeşeren ağacın gölgesinde bir aşı yaparak KKTC’nin bir dal olması çabası içerisindeyiz. Ülkemizdeki gelişen turizm sektörü içerisindeki bütün müşterileri göz önünde bulundurduğumuzda turizm sektöründeki kaliteyi daha da artırarak turist sayısını istediğimiz hedefe ulaştırmak için THY ile birlikte farklı destinasyonlar arayışı ve roadshowlar sonrasında ülkemizdeki kalitenin hak ettiği noktaya ulaşmasını sağlamak için çalışma sürdüreceğiz.”


14

AVRUPA

22 Şubat 2019 Cuma

Haberler

Kıbrıslı Türk ilk kadın gazeteci Bedia Okan Göreli Avrupa Ajansı / AVA| Londra Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, 6 Mart 2019, Çarşamba saat 19:00’da KKTC Londra Temsilciliği Yunus Emre Kültür Merkezinde (10 Maple St, Bloomsbury, London W1T 5HA) ilk Kıbrıslı Türk kadın gazeteci Bedia Okan Göreli’nin hayatının konu alındığı Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, TV ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap tarafından hazırlanan “Söz’ün Son Kadını:

Bedia

Hanım

Belgeseli” gösterimini sunulacak. Barones Meral Hüseyin Ece Ayrıca, İngiltere Kıbrıs Türk toplumunun öne çıkan başarılı kadınlarından Bir-

gör-

leşik

evini yürüten ve bu göreve atanan

Krallık

Parlamentosu

Lordlar

Kamarası'ndaki ilk Kıbrıslı Türk siyasetçi Ba-

ilk kadın başkan olmanın yanında, Lon-

rones Meral Hüseyin Ece, Uluslararası Kadın

dra'daki 32 yerel bölge içindeki "en genç baş-

Dernekleri Federasyonu’nun (FIWAL) Kıbrıslı

kan" sıfatını da taşıyan Nesil Çalışkan’ın

Türk ilk Başkanı ve İngiltere Kıbrıs Türk Der-

Dünya Kadınlar Günü üzerine birer konuşma

nekleri Konseyinin ilk kadın başkanı Aysın

yapmalarının ardından resepsiyon düzenle-

Yılmaz ve Enfield Belediye Meclis Başkanlığı

necektir..

Kıbrıslı Türk Öğrenci Federasyonu

Nahide Basri, Mehmet Göksu ve Cemal Uysal, KKTC Londra Temsilcisi Büyükelçi Oya Tuncalı ve Konsolos Buket Kop Avrupa Ajansı / AVA| Londra

larına yardımcı olmak, ülkemizi ilgilendiren konularda lobicilik faaliyetlerinde bulunmak, Kıb-

Birleşik Krallık Kıbrıslı Türk Öğrenci Federas-

rıslı Türk öğrencilerin dâhil olduğu bir iletişim

yonu (BK-KTÖF) Yönetim Kurulu üyeleri, Na-

ağı kurmak, üniversitelerdeki öğrenci topluluk-

hide Basri (Başkan Yardımcısı), Mehmet Göksu

larına Kıbrıslı Türklerin etkin katılımlarını sağ-

(Genel Sekreter) ve Cemal Uysal (Dış İlişkiler ve

lamak ve etkinlik düzenlemek olduğunu

Lobicilik Sekreteri) KKTC Londra Temsilcisi Bü-

söylediler.

yükelçi Oya Tuncalı’yı 14 Şubat 2019 tarihinde

Oya Tuncalı

makamında ziyaret ettiler.

Birleşik Krallık

Büyükelçi Tuncalı, burada öğrenim görmekte olan gençler ile iletişim ve diyaloglarını artırdık-

Ziyarette, Yönetim Kurulu üyeleri, Federasyon

larını ve bu yöndeki faaliyetlere devam edecek-

amaçları ve çalışmaları hakkında bilgi vererek

lerini

Birleşik Krallık’ta okuyan Kıbrıslı Türk öğrenci-

Federasyonla kalıcı olmayı hedeflemelerini is-

ler arasında dayanışma kültürünü geliştirmek,

tedi. Temsilcilik olarak Federasyona her türlü iş-

ülkeye yeni gelen öğrencilerin uyum sağlama-

birliği ve desteğe hazır olduklarını ifade etti.

belirterek,

gençlerden

kurdukları


15

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Bilinçaltımıza bahar temizliği Avrupa Ajansı / AVA| Londra

İstanbul ve Londra’da merkezleri bulunan Turkuaz Gelişim Merkezi, Avrupa Gazetesine özel yazdı. İşte Turkuaz Gelişim Merkezi’nin yazısı :

Hiç aynada kendi gözlerinizin içine uzun uzun bakıp, kendinizle yüzleşmeyi denediniz mi? Yaşam kalitemizi bozan tüm korkular, kaygılar, başarısızlıklar, fobiler, kötü alışkanlıklar, özel hayatımızda karşımıza çıkan sorunlar, her şey bilinçaltımızla ilgili… Şu an mevcut durumumuzdan ve geleceğimizden sorumlu olduğumuzu, bugünümüzü ve geleceğimizi duygu düşüncelerimizle şekillendirdiğimizi biliyoruz. Zihnimiz, yaşadığımız tüm olumsuz kayıtları bilinçaltına atar. Ancak, çözülmeden bilinçaltına atılan bu kayıtlar enerji alanımızda baskı yaratmaya devam ederler ve benzer deneyimlerle karşılaşıldığımızda tetiklenirler.

Hepimizin bilinçaltında; atalarımızdan, ailemizden, yetiştiğimiz çevreden ve içinde bulunduğumuz coğrafya ve toplumdan kaynaklanan çok fazla inanç bulunur. Okulda yaşadığınız başarısızlıklar, iş hayatınızda veya özel hayatınızda karşılaştığınız sorunlardan bilinçaltı terapisi ile kurtulabilir, geçmişinizin zincirlerinden özgürleşebilirsiniz. Bilinçaltı terapisi nedir? Bilinçaltı terapisi, zihin meditatif haldeyken uygulanan tekniklerden oluşur. Kişiye, çözümlenmesi gereken soruna göre farklı teknikler kullanılırken, geçmişte yaşanmış olumsuz duygu, düşünce ve davranışların yarattığı ve şimdiki yaşamı etkileyen ruhsal, zihinsel, duygusal ve

fiziksel blokajlar tespit edilir ve çözümlenir. Bilinçaltı terapi seansları ne kadar sürüyor? Kişiye ve soruna göre değişen zaman dilimlerinde, bir veya bir buçuk saat sürüyor. Tamamen arınmak için kaç seans alınması gerekiyor? Çoğu zaman tek seansta da sorun çözülebildiği gibi, soruna bağlı olarak bir kaç seans alınması da gerekebiliyor. Seanslar yüz yüze mi olmalı? Bilinçaltı terapi seansları yüzyüze olabildiği gibi internet üzerinden de yapılabiliyor. Hangi durumlarda bilinçaltı terapisine ihtiyaç duyarız? Hayatınızda bir noktada tıkandığınızı hissediyorsanız, Benzer sorunları, farklı zamanlarda tekrarlanan şekilde yaşıyorsanız, İlişkilerinizde başarılı olamıyorsanız, Finansal problemleriniz varsa, Hayattan keyif alamıyorsanız, Bağımlılıklarınız varsa, İş yerinizde problemler yaşıyorsanız, Ailenizle problemleriniz varsa, Çocukluk travmalarınız varsa, Kendinizi güvende hissetmiyorsanız, Okulda problemler yaşıyorsanız, Öğrenme sorunlarınız varsa, Sınav kaygısı yaşıyorsanız, Suçluluk hissediyorsanız, Gelecek kaygılarınız varsa, Kariyerinizde sorunlar yaşıyorsanız, Ani kayıplar yaşadıysanız, Fobileriniz varsa… Her birimizin hedefi; mutlu, sağlıklı, bolluk ve bereket içinde bir hayat yaşamak, bu yolda tek engelimiz kendi zihnimiz. Düşüncelerimizi değiştirdiğimizde, duygularımız değişecek ve blokajlarımız ortadan kalkacaktır. Geçmişinizden ve blokajlarınızdan arınmaya ve çok daha mutlu, sağlıklı, bolluk, bereket, güven dolu bir geleceğe var mısınız? Turkuaz Gelişim olarak, İstanbul ve Londra merkezlerimiz ile bu değişim ve dönüşüm yolculuğunuzda, size eşlik etmeye hazırız. Turkuaz Gelişim Merkezi www.turkuazgelisim.com Tel: 07949190226.


16

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

HÜSEYİN ÜZÜM’ÜN ANNESİNİN 40 LOKMASI CEMEVİNDE PAYEDİLDİ

CEMEVİ CEMEVİ OLALI BÖYLE KALABALIK GÖRMEDİ

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

17 ŞUBAT 2019 Pazar günü, Aslen Kayseri ilimizin Sarız ilçesinde olan 1987 yılında İngiltereye gelen, İngiltere’de kendinden başka dokuz kardeşi daha bulunan ve geçen seneki Cemevi BaşAvrupa Gazete adına Cemevi Eski Başkanı Hüseyin Üzüm’e ziyaret

kanı ve İstanbul Restaurantın sahibi toplumun bütün kesimlerince çok sevilen İşadamı Hüseyin Üzüm bey’in 83 yaşında hakka yürüyen annesi Güllü Üzüm ana adına Cemevi’nin Wood Green’deki yeni adresindeki 1300 kişilik salonunda 40 yemeği (lokması) verildi. Taziyecilerin saat 12 den itibaren gelmeye başladılar ve saat 14 de temamen dolan Kırk yemeğine davetli veya davetsiz gelen iştirakcilerin bir kısmının oturma salonunda yer bulamadıkları için Cemevi bahçesine oturmak durumunda kaldılar.

Cemevi eski başkanı Hüseyin Üzüm’ün merhum annesi Güllü Üzüm ananın 40 lokmasına Avrupa Gazete adına yazarımız Hüseyin Doğan katıldı. Doğan, İngiltere Alevi toplumunun yakından tanıdığı Azeri Alevi Din adamı Nurettin Caferzade hocanın Başsağlığı duasını okutarak ve Avrupa Medya Gurubu Başkanı Vatan Öz’ün özel başsağlığı mesajını ileterek gazete adına taziyede buludu.

Merhume Güllü Üzüm Ana

terildiği Divanda Cemevi Dedesi Ali Derelinin

Üzüm ailesinin fertleri, dostları ve sevenlerinn katıldığı Kırk yemeği ve helvasından sonra Cemevi salonunun çıkış kapısında bir kez daha başsağlığı dilek ve taziyeleri kabul ettiler.

Ali Dereli Dedenin yürüttüğü Gülbank

yürüttüğü Gülbank’te merhume Güllü ananın

hasletleriyle camiayaya örnek olduğunu vurgu-

Üzüm ailesinin direği ve ulusu olarak yaşamı bo-

ladığı duygusal koşuşması ve okuduğu gülban-

yunca ailenin birlik ve beraberliğine büyük katkı

kına mütakip davetliler 40 yemeği ve helva ikram

Cemevi salonunda merhumenin fotoğrafı ve

sağladığını ailesine ve toplumuna faydalı evlatlar

edildi...

diğer bazı aile fotoğraflarının ve sligtalarının gös-

yetiştirdiğini ve daha buna benzer birçok nadide

Sakıngıl Mana eri bu yolda melul olası değil Mana duyan gönüller, gergiz ölesi değil Ten fanidir, can ölmez, çün gitti geri gelmez Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil Gevher seven gönüller, yüz bin yıl arar ise Haktan nasip olmasa, hergiz bulası değil Sakıngil yarin gönlün, sırçadır sımayasın Sırça sındıktan geru, bütün olası değil Çeşmelerden bardağın, doldurmadan kor isen Bin yıl durursa, kendüzünden dolası değil Şol Hızır'la, şol İlyas, ab-ı hayat içtiler Bir kaç yıllar içinde, bunlar ölesi değil Yarattı Hak dünyayı, Peygamber dostluğuna Dünyaya gelen gider, baki kalası değil Yunus gözün görürken, yarağın eyleyu gör Gelmedi anda varan, geri gelesi değil Yunus Emre


17

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Özlenen Kumpir, İzmir Kumru, Ayvalık Tostu artık Londra’da! Avrupa Ajansı / AVA| Londra

kumrudan kısıra kadar bol çeşitli mönüsüyle sizleri ağırlamayı bekliyor. Kahvaltıdan gece atıştırmalığına

Güleryüzlü ekibi ve kaliteli hizmet anlayışıyla yola

kadar ihtiyacınız olan tüm mönüye sahip Kumpir N

çıkan Ayşe Eryüzlü ve Yusuf Moroğlu yönetimin-

Waffle Pazartesi’den Cumartesi’ye sabah 7’den gece

deki Kumpir N Waffle 11 Şubat’ta Stoke Newington

1’e kadar, Pazar günleri ise akşam 10’a kadar hizmet

Road’da açıldı. Baba-kızın işletmeciliğini üstlendiği

vermektedir. Facebook üzerinde Kumpir N Waffle

cafe’de özlenen tüm lezzetler düşünülmüş.

ismimizi arayınız.

Ayvalık tostundan kumpire, İzmir kumrudan kısıra

Adres: 44 Stoke Newington Road, London N16 7XJ

Özleyenler için ayvalık tostundan kumpire, İzmir

Rezervasyon için Tel: 020 7241 4539

Ayşe Eryüzlü ve Yusuf Moroğlu yönetimindeki Kumpir N Waffle Stoke Newington Road’da açıldı.

Anthap UK : Antep fıstığından fındığa tüm marketlerde Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Siparişleriniz için Elif GÖZEK

Londra'da süpermar-

ketlerde

bulmanız

Özlenen Antep fıstığı, fındık, bak-

artık çok kolay! Fir-

lagiller ve lokumlar İngiltere’de.

manın kurucusu Elif

Orta vadede, hedef müşteri kit-

En kaliteli ürünler en uygun fiyat-

Gözek, özellikle müşteri

lesinin Anthap markası ile talep

lara" anlayışıyla yola çıkan Anthap

memnuniyeti odaklı yola

ettiği güvenilir bir tedarikçi

Ltd. bünyesinde 14 yöresel ürün ba-

çıktıklarını

vurguluyor.

olmak ve Londra'da sektörün ilk

rındırıyor.

Kaliteden ödün verme-

100'ünde olmak amaöları ara-

Kayısı çeşitlerinden, Antep fıstığına,

den her bütçeye hitap et-

sında.

fındıktan bademe kadar zengin çe-

tiklerini

GÖZEK 07786 033 452

şitleriyle özlenen yöresel lezzetleri

ekliyor.

de

özellikle

Siparişleriniz için Elif

www.anthap.co.uk


18

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

İngilizler Menderes'in sağ kurtulduğu kazayı unutmadı Türkiye'nin 9. Başbakanı Adnan Menderes'in İngiltere'de 60 yıl önce sağ kurtulduğu uçak kazası bölge sakinlerinin hafızasındaki yerini koruyor. Türkiye'nin 9. Başbakanı Menderes'in, Kıbrıs müzakereleri için gittiği İngiltere'de 17 Şubat 1959'da Londra'nın Gatwick havalimanına 4,5 kilometre kala Surrey bölgesindeki Newdigate köyü yakınlarında ormanlık bir alana düşen Türk Hava Yolları uçağından sağ kurtulması bölge sakinleri tarafından hala hatırlanıyor. Kaza sırasında 11 yaşında Uçağın düştüğü mevki Jordan's Wood'da bulunan Newdigate Yerel Tarih Derneği Başkanı John Callcut, kaza sırasında 11 yaşında olduğunu söyledi.Olayı bugün gibi hatırladığını anlatan Calcutt, kazanın uluslararası medyanın bütün dikkatini bölgeye çektiğini kaydetti. Kıbrıs meselesi Calcutt, Menderes'in dönemin İngiltere Başbakanı Harold Macmillan ile Kıbrıs meselesini görüşmeye geldiğini belirterek, "Ardından da Yunanistan Başbakanı ile buluşacaktı. Çok önemli bir toplantı için geliyordu. Kazanın ardından bu tabii ki bütün manşetlerde yer aldı." diye konuştu. Kaza sırasında bölgede yoğun sis olduğunu belirten Calcutt, Menderes'in de içinde olduğu Sev adlı uçağın ağaçlık bölgeye düştüğünü ve Menderes'in bölgedeki çiftçilerin yardımıyla alevler içindeki enkazdan çıkıp uzaklaştığını anlattı.Calcutt, bölgede yaşayanların bir gürültü duyduğunu belirterek, "Bölge sakinlerinden Tony and Margaret Bailey bir gürültü duymuşlar. Tony evden çıkıp arabasına atlamış ve doğruca olay yerine sürmüş. Sisin içinden 3 kişinin geldiğini görmüş. Biri Menderes'miş." ifadelerini kullandı.Bailey çiftinin kaza sonrasında aralarında Menderes'in de bulunduğu 3 kişiyi evlerine götürdükleri ve hemşire olan Margaret Bailey'nin ilk müdahaleyi yaptığını dile getiren Calcutt, Menderes'in daha sonra aileyi Türkiye'ye davet ettiği bilgisini de paylaştı.Kazanın bölge tarihinin en önemli olayları arasında yer aldığına vurgu yapan Calcutt, başkanlığı yaptığı dernek için yazdığı kitabından da olaya bir bölüm ayırdığını kaydetti. Menderes'e yardım eden hemşire Bailey Hemşire Margaret Bailey, daha önce verdiği röportajda, kazadan kurtulan ve eve götürdükleri 3 kişinden birinin başbakan olduğunu bilmediğini söylemiş ve olayı şu ifadelerle anlatmıştı: "Şoktaydılar, pek konuşmuyorlardı. Dolayısıyla onlara soru sormadım, sadece rahatlamalarını sağladım.

Onlara battaniye verdim ve sandalyeye oturmalarını sağladım. O sırada (Başbakanlık Özel Kalem Müdür Muavini Şefik) Fenmen Türkiye Büyükelçiliği'yle irtibata geçti ve bu ana kadar bu kişilerden birinin Türkiye'nin Başbakanı olduğunu anlamadım. Yaklaşık 1 buçuk saat evimizde kaldılar." Olayın ardından Menderes'in davetiyle 1959 Ağustos'ta Türkiye'ye geldiklerini ve ülkeyi çok beğendiklerini anlatan Bailey, 1961'de ise Menderes'in asılmasını çok büyük üzüntüyle öğrendiklerini dile getirmişti. Bailey, "Haberi öğrendiğimizde çok çok üzüldük. Eşim, Menderes'in ölümünün ardından ailesine bir mektup yazdı. Çok etkilenmişti ve çok üzülmüştü. Menderes çok kibar ve samimi bir insandı." ifadesini kullanmıştı. 17 Şubat 1959 Kazası Menderes ve beraberindeki heyet, 17 Şubat 1959 tarihinde Londra'da yapılacak Kıbrıs görüşmelerine katılmak için Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yola çıktı. Viscount tipi dört motorlu "Sev" isimli uçak, önce yakıt ikmali için İtalya'nın başkenti Roma'da mola verdi, daha sonra ise Londra'daki Heathrow havaalanına hareket etti. Ancak yoğun sis nedeniyle uçağın Heathrow havaalanına inişine izin verilmedi. Uçağın önce Paris'e indirilmesi planlandı, ardından Londra'nın 40 kilometre güneyindeki Gatwick havaalanına yönlendirildi. Ancak "Sev" uçağı yine yoğun sisin etkili olduğu Gatwick havaalanına yaklaşık 5 kilometre kala Surrey bölgesindeki Newdigate köyü yakınlarında ormanlık bir alana düştü. Ağaçlara çarpan uçağın iki kanadı koptu ve ters döndü. Uçakta bulunan 8 mürettebattan 5'i, 16 yolcudan ise 9'u hayatını kaybetti. "Menderes Mucizesi" Başbakan Adnan Menderes kazadan hafif yaralanarak sağ kurtuldu ancak aralarında dönemin Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şefik Arzık, Basın-Yayın ve Turizm Bakanı Server Somuncuoğlu ve Başbakanlık Özel Kalem Müdürü Muzaffer Ersü'nün de bulun-

duğu 14 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Türkiye'nin yanı sıra İngiltere gündeminin de ilk sırasına oturdu.18 Şubat 1959 tarihli İngiliz gazetelerinin çoğunun uçak kazasını manşete taşımış ve haberi ile Menderes'in fotoğraflarıyla servis etmişti. Daily Mail gazetesi kazayı "Menderes Mucizesi" manşetiyle, Daily Herald gazetesi "Barış uçağında dehşet: 12 ölü", Manchester Guardian gazetesi "Menderes uçak kazasından sağ kurtuldu", Daily Telegraph gazetesi "Menderes kazadan sağ kurtuldu", Daily Mirror gazetesi ise "Uçak kazasında 12 kişi ölürken, Türk Başbakanı kurtuldu" başlıklarıyla duyurmuştu.

Karl Marx'ın mezarına

ikinci saldırı

Komünizmin en önemli ideoloğu Karl Marx'ın Londra'daki mezarı iki haftada ikinci kez saldırıya uğradı. Londra'nın kuzeyindeki Highgate'de bulunan mezardaki anıta kimliği belirsiz kişilerce kırmızı boyayla "Nefret öğretisi", "Soy-

Daily Mail gazetesi haberinde, kaza olduktan hemen sonra olay yerine giden kişilere, enkazdan çıkarak, yanında duran Menderes'in, "Ben Türkiye'nin Başbakanıyım. İçeride başkaları da var. Lütfen onlara yardım edin" ifadelerine yer vermişti.

kırımın, terörün, zulmün ve kitle katliamının

Menderes, Londra Anlaşmasını hastanede imzalamıştı İngiliz basını kazanın hemen ardından 19 Şubat 1959 tarihinde imzalanan ve "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak 16 Ağustos 1960 tarihinde kurulmasını" sağlayan Londra Anlaşmasına da sayfalarında yer vermişti. 20 Şubat 1959 tarihli Daily Mail gazetesi "Başucu Anlaşması" başlığıyla manşetten duyurduğu haberinde, "Menderes'in uçak kazası nedeniyle tedavi gördüğü Londra kliniğindeki odasında dönemin İngiltere Başbakanı Macmillan ile Yunanistan Başbakanı Constantine Karamanlis ile Londra Anlaşması'na imza attığını" aktarmıştı. Gazete ayrıca, hastanedeki odasında başucunda Kıbrıs görüşmelerine ilişkin kalın dosyalar bulunan Menderes'in bunları okumak için yakın gözlüğü siparişinde bulunduğu, çünkü gözlüğünün uçak kazası sırasında kırıldığı detayını da paylaşmıştı. Londra'nın güney batısındaki Brookwood Türk Hava Şehitliği'nde, üzerinde kazada hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu bir anıt bulunuyor.

tabela hasar görmüştü. Marx'ın 1883'te defne-

mimarı" yazıldı. Alman komünist filozof Karl Marx'ın mezarında bulunan anıtın mermer tabelası 4 Şubat'ta da çekiçli saldırıya uğramış ve dildiği mezar, 1956'da 50 metre ileriye taşınmıştı.

"Komünist Manifesto" ve "Kapital" Mezarın kapitalist Batı Bloku ile komünist Doğu Bloku arasındaki Soğuk Savaş'ın zirve yaptığı bir dönemde mezarlığın daha görünür bir noktasına taşınması, İngiltere'de tartışmalara yol açmıştı. Marx'ın mezarı 1970'de boru tipi bombayla yapılan bir saldırının hedefi olmuş, çeşitli zamanlarda da boyalı saldırılara maruz kalmıştı. Karl Marx 1849'da "vatansız" bir sürgün olarak geldiği ve hayatının geri kalanını geçirdiği Londra'da başta "Komünist Manifesto" ve "Kapital" olmak üzere önemli eserlerini kaleme almıştı.

Britanya Komünist Partisi, (BKP) Emep Türkiye ve Day-Mer Marx, Highgate mezarlığında o dönemde ateist ve agnostiklere ayrılan bölümde toprağa verilmişti.Bir önceki saldırıda çekiçle hasar gören mezar, bu kez kırmızı boyayla saldırıya uğradı. Mezarın üzerine boyayla “Soykırımın mimarı”, “Nefret doktrini” ve “Açlığın ideolojisi” yazıldı.Saldırının ardından geçen hafta, Britanya Komünist Partisi, (BKP) Emep Türkiye, DayMer Karl marx’ın mezarı başında açıklama yaparak, saldırıyı kınadı. Saldırının işçi sınıfına dönük olduğunun altı çizilen açıklamada, Marx’ın yaşadığı ve faşizmin her yerde kendini bu saldırılarla gösterdiğinin de altı çizildi.


19

AVRUPA

22 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


20

ANADOLU ATEŞİ LONDRA’YI YAKTI GEÇTİ AVRUPA

22 Şubat 2019 Cuma

Haberler

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Dev organizasyon sirketi olan Divaa Event, yeni yıl konser serisine Anadolu Atesi ile devam etti. Efsane dans oyunu Anadolu Atesi yenilenen performansı ile uzun aradan sonra Londra’da hayranlarıyla hasret giderdi. . Gösteri, 16 Subat 2019 tarihinde Ingiltere’nin baskenti Londra’da O2 Indigo salonunda yapıldı. Sahmeran entertain-

nede yer aldığı anda Türk ve İn-

ment ve Divaa organizasyonunda yapılan etkin-

giliz dostluğu adına dev Türk ve

likte salonda boş yer kalmadı. Mediwel Clinic,

İngiliz bayrakları gösterildi. Ünlü

Right Holidays, Meray, Pınar su, Phantom Resi-

yapımcı Mustafa Erdogan’ın yonettigi oyun 16 Subat 2019 tarihinde Ingilte-

dence, stand açtı.

re’nin baskenti Londra’da O2 Indigo salonunda

Türk ve İngiliz Bayrakları açıldı Beylerbeyi Rakı ve Right Holidays sponsorlu-

gosterildi.

Cem Adrian Nisan’da Londra’da

ğunda yapılan gösteri sonunda tüm ekibin sahÜnlü şarkıcı Cem Adrian 7 Nisan’da İngiltere’nin başkenti Londra’ya konser için gelecek. Divaa Event Cem Adrian hayranlarına Londra konseri müjdesini verdi. Divaa Event’in başarılı organizatörü Ejder Doğuş, Avrupa Gazetesine yaptığı açıklamada Cem Adrian konserinin 02 İndigo saloOrganizatör Ejder Doğuş ve Mustafa Erdoğan

nunda yapılacağını, biletlerin satışa sunulacağını ve tüm bilgileri önümüzdeki hafta açıklayacağını belirtti. Alton &Co Altan Kemal, Vatan catering’den Tuncel ve Türkan Nalbantoğlu

Maxxi Uk Meray standı

Vatan ÖZ ve Mustafa Erdoğan

Phantom Residence Standı

Right Holidays, Sinanaydın ve Sevgi Sarıtaş

Dr.Turhan Çömez ve Mediwell standı


21

AVRUPA

22 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar


22

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Bristol'da ihtiyaç sahibi gençler için çalışan bir yardım derneği, finansal kriz nedeniyle kapatılacağını duyurduğu gün kapısında tahta üzerine yapılmış Banksy imzalı bir eser bulur. Eserin gerçek Banksy eseri olup olmadığını anlamak ve sahibini belirlemek için Bristol müzesine götürülmesine karar verilir. Eserin bırakıldığı bi-

Sokak Sanatçılarının Ortak Paydası Dayanışma

Sokak Sanatı Eser Nisan Yağmur

nanın sahibi, resmi sahiplenmek için hukuksal yollara başvurmaya hazırlanırken Banksy'den bir

olduğunda hemen hemen bütün sanatçılar canla

veren sanatçıların sayısı da azınmayacak ölçüde.

Erhandan organizasyon ile ilgili biraz bilgi verme-

mektup alır. Dernek temsilcileri ve binanın sahi-

başla çalışır.

Dan Kitchener kör ve sağır çocuklar için eşi ile bir-

sini istedim.

likte maraton koşarak 2500 sterlin topladı ve bir

Yardım derneğinin, çeşitli kültürlerden ve sınıflar-

bine ithafen yazılmış mektupda, Banksy son derece zarif bir dille eseri yardım derneğine küçük bir

Geçtiğimiz yıl ve bu yıl yardım dernekleri için sa-

eserini Tate Modern galerisine bağışladı geçtiğimiz

dan çocuklara, boş zamanlarını kreatif yönde ge-

hediye olarak bıraktığını ve satışından elde edile-

yısız organizasyonlar yapıldı.

yaz.

çirmeleri için kapı açacağını,gelirin yüzde 15'inin

cek gelirin, derneğin kapatılmasına engel olmasını

İngiliz parlamentosunda yapılan "Smile Britian"

umduğunu yazar.

isimli açık arttırma hiç kuşkusuz en çok ses getiren

Geçen haftalarda sayfama konuk olan Stik ve John

Eser geçtiğimiz Mart ayında 403 bin sterline İngiliz

etkinlikti. Huffington Post gazetesi bu etkinliği

Dolan da halen gelirlerinin büyük kısmını evsizler

8 Kasım cumartesi günü yapılacak etkinliğe, Ben-

bir kolleksiyoncu tarafından satın alınır ve dernek

sokak sanatının legalize oluşu olarak duyurdu.

için çalışan derneklere düzenli olarak bağışlıyor-

jamin Murhpy, Vanessa Longchamp, Himbad,En-

kapanmaktan kurtulur. "Telefon Aşıkları" ( Mobile

Parlementoya,her türlü politik bakışa karşı duran

lar.

dless, NathanBowen, Malarko, Amara por Dioz

Lovers) isimli eser de etkileyici hikayesi ile bütün

sokak sanatı geleneğinin,yardım amaçlı parle-

Bu dayanışma örneklerinden birini de önümüz-

gibi sevilen, tanınan sanatçıların canlı performans-

gazetelerin ilk sayfasında yerini alır.

mento çatısı altında buluşmasının oldukça ilginç

deki ay Nathan Bowen önderliğinde düzenlenecek

ları damga vuracak. Çocuklar için ise "kids corner"

Sokak sanatı severlerin ve takipçilerinin bildiği

ve takdire şayan olduğunu yazdı. Nick Walker,

olan "Bring Down The Office" etkinliğinde izleye-

düşünülmüş. İçlerindeki sanatçıyı dışarı çıkarma-

üzere bütün dünya sokak sanatçılarının ortak pay-

Banksy, David Walker, Mau Mau gibi sanatçıların

ceğiz. UThink isimli yardım derneğine katkıda bu-

ları için.

dası dayanışmadır. Söz konusu yardım dernekleri

eserleri, sokakta yaşayan gençlerin kurtarılması

lunmak amacıyla düzenlenecek organizasyona 22

amacıyla rekor fiyatlara alıcı buldu.

sanatçı katılacak. Canlı performansların yanısıra,

8 Mart’da Londra'da iseniz bu etkinliği kaçırmayın.

Yine bu yıl Ben Slow, David Shillinglaw, Best Ever,

artistler eserlerini oldukça uygun ücretler karşılığı

Sadece sanatçılara destek olmakla kalmayacak çok

Jim Mcelvaney'in eserlerinin yer aldığı, evsiz ço-

dernek yararına satacaklar.

da eğleneceksiniz!

derneğe aktarılacağını söyledi.

cuklar yararına bir etkinlik yapıldı. Sanatçılar,evsiz

Fox Court, 14 Grays Inn Road, Holborn, London,

çocukların hikayelerini eserlerinin içinde anlattılar.

Nathan Bowan ve bu organizasyonu düzenleyen-

WC1X 8HN adresinde saat 4 de başlayacak etkin-

Doğu Londra sokaklarını, duvarlarını bu çocuklara

lerden biri olan,yakın arkadaşı Erhan Eddy Halil

lik geç saatlere kadar devam edecek.

dikkat çekmek için boyadılar.

oldukça yoğun günler yaşıyor bugünlerde. Etkin-

Kollektif çalışmaların yanısıra kişisel olarak destek

liğin kusursuz olması için canla başla çalışıyorlar.

Haftaya görüşünceye kadar sanatla kalın!


23

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

Almanya sınırında olması nedeniyle tipik bir Fransız şehri değil iki ülkenin ruhunu birden almış. Üstelik İngilizce konuştuğunuzda kızmıyorlar kısacası Eyvah Fransızca konuşamıyorum diye paniklemeyin halkı turistlere alışkın. Ingilizce olarak ellerinden gelen yardımda bulunuyorlar. Şehri bana en çok sevdiren şeylerin başında Tudor mimarisindeki binaları oldu. Ortaçağ ve Rönesans zamanından kalma 500 yıllık evler beni masal dün-

GEZİ REHBERİ Strazburga Gelmek İçin 8 Neden

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

yasına götürüp getirdi. Binalar o kadar temiz, bakımlı ve değişik ki bisküvi ile yapılan mozaik

Şehre girer girmez Notre Dame Katedrali bütün

“Ahhhh o Hukuk Fakültesi yıllarımda bir çok da-

pastayı hatırlattı. Petite France bölgesinde elinizde

heybetiyle sizi karşılıyor. Gotik Mimarinin en

vasını ezbere bilmek zorunda kaldığım Avrupa

sıcak şarabınız ve kameranız ile kendinizi bu ka-

güzel örneklerinden biri olan katedralin 1015 yı-

İnsan Hakları Mahkemesi, ne çektirmiştin sen

rakteristik evlerin, nehir ve köprülerin arasında ge-

lında yapımına başlansa da 1479'a kadar sürmüş.

bana” diyerek bir geçmişe gittim. Ayrıca Avrupa

ziyor bulacaksınız.

Gece disardan bakınca beni ürpertti biraz. Şaşırtıcı

Parlamentosu ve Avrupa Konseyide burada gel-

olarak icerisinde Astrolojik saat var. İçine girme-

mişken görmek lazım zaten devamlı TV'de görü-

mezlik etmeyin hatta 300 basamak çıkıp katedralin

yoruz hiç yabancı gelmeyecek. Choucroute bu

zirvesine ulaşın.

bölgenin en meşhur yemeği sanırım. Şarapta bek-

Şehir 1988'de UNESCO tarafından Dünya Miras-

letilmiş lahananın üzerine domuz sosisi ve kızar-

ları Listesi’ne dahil edilmiş. Nedenini anlamak

tılmış domuz Jambonu konur. Ben vejeteryen

çokta zor değil. Özellikle Noel Pazarlarının kurul-

sayıldığım icin denemedim. Le Gruber Katedrale

lük gezilebilir ama Noel zamanı giderseniz Col-

duğu zamanda görülmesini tavsiye ederim Noel'in

çok yakın ve mutlaka denenmesi gereken bir res-

mar'da en az bir gece kalmanızı tavsiye ederim. Bu

Başkenti deniyor ve Avrupa’nın en büyük Noel

toran bence. Diğer bir önemli yemek sayılan Flam-

masalımsı kasaba ne kelimelerle ifade edilebilir

marketlerinden biri burada kuruluyor.

küş diye okunan Alsas bölgesine özgün pizza yada

nede fotoğraf makinesiyle çekilebilir. Allahım

lahmacunu hatırlatan bir yiyecek. Ayrıca krepler

böyle yerlerde mi varmış dedirtiyor

şahane, gerçekten çikolatalı krep denince Fransız-

Kleber Meydanı en sevdiğim meydan özellikle kö-

lardan başkasını tanımam. Strazburg kebap sever-

şede bulunan Starbucks'ın ikinci katında Chai Lat-

ler içinde bir cennet hiç aç kalmazsınız birçok

te'mi içerek 30 metrelik Noel ağacının ve etraftaki

kebapçı geç saatlere kadar açık.

ağaçların ışıklandırılmasını seyredip buz pateni ya-

Buralara kadar gelmişken Colmar ve Mulhouse

panları seyretmek muhteşemdi

kasabalarıda görülmeli. Mulhouse ve Colmar gün-

Haftaya görüşmek üzere

Merhabalar, Şubat ayının son haftasına girdik bile. Bakalım Şubat ayına veda edeceğimiz bu hafta neler oluyor şehrimizde. LONDON CRAFT BEER RISING FESTIVAL - LONDRA BİRA FESTİVALİ

LONDRAYI YAŞAMAK Şubat’a Veda

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

Bira severler bu etkinlik tam size göre. Her çeşit cider (meyve birası) ve biranın

lezzetli yiyecekleri de bir arada bulacak ve

Ücretsiz ve herkese açık olan bu festivalde,

bulunduğu festival bu yıl beşinci kez kapı-

canlı müzik eşliğinde kendinize ziyafet çe-

her türden sanatçı, birçok değişik sanatsal

larını "The Old Truman Brewery"de 21, 22

keceksiniz.

tarzlarda bir araya gelecekler. Ülkenin çe-

ve 23 Şubatta sizler için açacak. Dünya çapında ünlü ve en güzel biraların

şitliliğini ve yaratıcılığını dans, müzik, foŞimdiden hemen biletlerinizi alın derim.

toğraf

Ayrıntılı bilgi için web sayfası altta;

hazırlanıyorlar.

sunulduğu bu festivalde ayrıca çeşitli ve

ve

film

yoluyla

kutlamaya

Performansların, gösterilerin gün boyunca http://craftbeerrising.co.uk/

yapılacağı festivalde öne çıkanlardan bazıları Hip-Hop dans grubu Boy Blue, Ivor

BARBICAN OPENFEST: ART 50

Britanya Ulusal Gençlik Orkestrası. Bu bir günlük sanat, film, müzik ve performans festivalinde; İngiltere'nin dört bir ya-

Modeller insan yerine bu kez hayvanlar.

Novello ödüllü Nitin Sawhney ve Büyük Bu modeller eşek, baykuş, yılan ya da yarasa olabiliyor. Kurucu Jennie Webber, Ayrıntılı tüm bilgiler alttaki linkte.

nından gelen sanatçıların çalışmaları ile

hayvanları koruma dernekleri ile birlikte çalışıyor ve bilet satışlarından elde edilen

İngiliz olmanın ne demek olduğunu keşfe-

https://www.barbican.org.uk/whats-

geliri hayvanları koruma projelerine fon

din.

on/2019/event/barbican-openfest-art-50

sağlamak için kullanıyor.

WILD LIFE DRAWING -

Çizim kalemlerinizi ve kağıtlarınızı hazır-

VAHŞİ YAŞAM ÇİZİMİ

layıp, alttaki linkten ayrıntıları öğrenip yola koyulun.

Resim yapmayı seviyor musunuz? Özellikle de canlı modellerle çalışmayı tercih

http://www.wildlifedrawing.co.uk/

ediyorsanız, bu Cumartesi Lea Bridge’e doğru yola koyulun bence.

Güzel ve mutlu bir hafta diliyorum. Haf-

Modeller oldukça canlı ama biraz farklılar.

taya görüşmek üzere, hoşçakalın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

22 Şubat 2019 Cuma

6,0605

£

İngiliz havayolu şirketinde

'Brexit' iflası

6,9692

$

5,3309

Çeyrek 375,040 Altın

Yarım

750,080

Altın

Tam Altın

1.495,56

Cumhuriyet 1.543,00 Altını

'Honda İngiltere'deki üretim Japon otomotiv şirketi Honda'nın İngilte-

Unite temsilcisi Des Quinn

re'deki üretim tesisini kapatma kararı aldığı bildirildi.İngiliz yayın kurumu BBC'de yer

Ülkenin önde gelen sendikalarından Uni-

alan haberde, Honda'nın, İngiltere'nin gü-

te'ın temsilcisi Des Quinn, "İngiltere'de son

neybatısındaki Swindon'daki üretim tesisi-

20 yıldır otomotiv endüstrisi imalat sanayi-

İngiltere'de, bölgesel havayolu şirketi Flybmi,

nin 2022'de kapatılmasına karar verdiği

sinin mücevheri durumundaydı. Şu anda

Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerin Avru-

belirtildi.İktidardaki Muhafazakar Parti Mil-

Başbakan May'in sabit tutumu nedeniyle

pa'da iş yapma kabiliyetini sekteye uğrattığı

letvekili Justin Tomlinson'a dayandırılan ha-

oluşan Brexit kaosunun yarattığı belirsizlikle

gerekçesiyle hükümetten iflas talebinde bu-

berde, üretim tesisinin kapatılmasının

düşüşte." yorumunu yaptı.Honda'nın Swin-

lundu. İngiltere'de, bölgesel havayolu şirketi

yaklaşık 3 bin 500 çalışanın işsiz kalmasına

don'daki üretim tesisinde yılda yaklaşık 160

Flybmi'nin işletmecisi British Midland Regio-

neden olacağı kaydedildi. Başbakan Theresa

bin Honda Civic model aracın üretimi ger-

nal Limited'in internet sitesinden yapılan açık-

May'in, Honda'nın resmi açıklamasının ar-

çekleştiriliyor.Üretimin yaklaşık yüzde 90'ı

lamada, artan yakıt fiyatları ve İngiltere'nin

dından değerlendirmede bulunacağı açık-

Avrupa Birliği (AB) ve ABD'ye ihraç edili-

Avrupa Birliği'nden (AB) çıkışı sürecinin (Bre-

landı.

yor.

xit) yarattığı belirsizlikler nedeniyle iflas tale-

İngiltere’de dil eğitimi hakkında

binde bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Mevcut ticari durum ve beklentiler, Brexit sürecinin yarattığı belirsizliklerden etkilendiğinden şirketimizin Avrupa'da yeni destinasyonlara sefer düzenleme kabiliyetine olan güven ve Avrupa'da iş anlaşmaları yapma

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

şansı azalmıştır." ifadelerine yer verildi.

ana dili olan ülkelerde daha doğru ve

ran en çok dil okulu olan ülke

daha düzgün öğrenebilmek, ayrıca ingi-

olmasıyla da, öğrencilere daha fazla seçenekler sunuyor.

İflas sürecinin başlatılması için hükümetten

Günümüzde Ülkelerarası yaşamın ve ül-

lizce konuşma

kayyum atamasını talep eden şirket, tüm uçuş-

kelerarası iş olanaklarının hızla gelişmesi

pratik yapabilme imkanına sahip olabil-

larının iptal edildiğini duyurdu. Bilet alan müş-

gençlerimize yeni iş imkanları sunduğı

mek için yurt dışına gitmeyi ve İngilizceyi

terilerin, yaptıkları ödemeler için kredi kartı,

gibi daha donanımlı ve bilgili olmalarını

doğru bir kararla yerinde öğrenmeyi ter-

seyahat veya seyahat sigortası şirketlerinden

gerektirmektedir. Bu sebeple, her yıl artan

cih etmektedir.

iade talebinde bulunabilecekleri bildirildi.

rakamlarla daha fazla öğrenci, İngilizceyi

yeteneklerini geliştirip

Bournemouth, Brighton, Oxford ve Cambridge Öğrencilerin İngiltere’de katılmak iste-

Türkiye’de her yıl ortalama 90 bin öğrenci

dikleri okulla ilgili tercih yaparken, dil

eğitim için yurt dışını tercih ederken, bu

okulu kadar şehir hakkında da bilgi sahibi

öğrencilerin ortalama 35 binini ise, dil eği-

olmaları önemlidir. Bu nedenle öğrencile-

timi için yurt dışına çıkanlar oluşturmak-

rin, seçecekleri okulun eğitim ve yönetim

tadır. Hem İngilizcenin anadil olması hem

anlayışının kendileri için uygun olduğuna

de Türkiye’ye olan yakınlığı sebebiyle, en

karar verirken, okulun bulunduğu şehrin

çok tercih edilen ülkelerin başında ise İn-

de beklentilerini karşıladığından emin ol-

giltere geliyor. İngiltere aynı zamanda

maları, seçimlerini yapmada önemli bir

diğer İngilizce eğitim veren ülkelere naza-

yer tutuyor. Londra, Bournemouth, Brigh-


25

AVRUPA

Ekonomi

22 Şubat 2019 Cuma

Dolar 96,497 Endeksi

Tahvil

18,710

EUR/USD

Bitcoin

1,134

Bitcoin

3.992 $

Ethereum

147 $

148 $

Bist 100

101.971

Cash

m tesisini kapatacak'

bilinmesi gerekenler

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, katıldığı bir Televizyon programında uluslararası fuarların nitelikli işbirliği fırsatlarının yakalanabileceği etkili platformlar olduğunu vurguladı.

"YEREL İSTİHDAM VE YERLİ ÜRETİMDE

CİDDİ ADIMLAR ATIYORUZ " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına ka-

pencere olan EMİTT fuarında yer alarak

tıldıkları fuarlarda hedeflerinin çeşitlendi-

özellikli ürünleri ile turizm pazarına alter-

rilen turizm ürünleri ile yıl boyu ülkeye

natif bir destinasyon olduğunu gösterme

nitelikli turistler çekmek ve turizm gelirle-

fırsatı bulduk. Bölgesinde lider ve Dün-

rinin artırmak olduğunu ifade eden Ata-

ya’nın en büyük dört turizm fuarı arasında

oğlu,

uğraş

yer alan EMITT, 23 yıldır sektöre yeni iş ve

verdiklerini ve gerekli adımları attıklarını

işbirliği fırsatları sunan önemli bir turizm

ifade etti. EMİTT fuarında elde edilen başa-

zirvesi olma özelliğini taşıyor. EMITT 2019,

rının sektör ile uyum içinde çalışmanın bir

Türkiye'nin en büyük turizm fuarı olup ni-

eseri olduğunu belirten Turizm ve Çevre

telikli işbirliği fırsatlarını yakalayabileceği-

Bakanı Ataoğlu, Dünyanın en büyük fuarı

niz etkili bir platform. Bu yıl dünyanın en

olan ITB Berlin fuarında da Kuzey Kıbrıs’ın

eski ikinci batığı olan ve Girne Kalesinde

ton, Oxford ve Cambridge gibi şehirler, İn-

günümüzün bilinçli turistlerine Kuzey Kıb-

koruma altına alınarak Fenike Döneminden

giltere’nin bu anlamda en çok tercih edilen

rıs’ın sürdürülebilir turizmi destekleyen bir

bu yana Kıbrıs’ta yaşam bulan Batık gemi

destinasyon olduğunu göstermek için ge-

konsepti ile EMİTT fuarında ülkemizi tem-

rekli hazırlıkları yaptıklarını söyledi.

sil ettik. Bu yıl 23’üncüsü düzenlenen

şehirleri arasında sayılıyor.

Advantage Danışmanlık

bu

amaçla

büyük

bir

Öğrenciler seçimlerini yaparken, şehir ter-

Hem İngiltere’de hem de Türkiye’de hiz-

Bakan Ataoğlu, Dünyanın dördüncü büyük

EMİTT Turizm Fuarı’na çok iyi hazırlandık

cihlerinin bütçelerini de etkileyeceğini

met veren Advantage Danışmanlık, İngi-

Turizm Fuarı olan Emitte KKTC standının

ve son iki yıldır aldığımız en iyi stant ödü-

unutmamaları gerekiyor. Okulların eğtim,

lizce dil eğtimi gibi önemli bir kararı

farklı bir konseptle tüm fuarın gözdesi ol-

lüne bu yıl işlevselliğin de eklendiği en or-

konaklama ya da sosyal faaliyet ücretleri

verirken, size en uygun okul ve şehir seçe-

duğunu ve birincilik ödülü aldığını söy-

ganize stant ödülünü ekledik. Fuarın

ve öğrencinin haftalık harçlık giderleri,

neklerini ihtiyacınız olan eğitim süresine

ledi.

açıldığı günden itibaren Kuzey Kıbrıs Stan-

metropol şehirlerde daha yüksekken daha

göre hesaplar ve kendiniz için en uygun

Ataoğlu “ Bu yıl 94 ülkeden katılımcının yer

dımız son derece ilgi gördü. Fuarın en çok

küçük şehirlerde ise daha düşük fiyat se-

kararı verdiğinizden emin olur.

aldığı EMİTT 2019 Turizm Fuarına, Turizm

ilgi gören standı olarak dikkat çektik. Ama-

çeneklerine olanak tanıyor.

Detaylı bilgi için Advantage Danışman-

Profesyonelleri, sektör temsilcileri, Basın

cımız çeşitlendirdiğimiz turizm ürünlerimiz

lık’a İngiltere: +44 07379148424 - Türkiye :

mensupları ve Bakanlık yetkililerinden olu-

ile yıl boyu ülkemize nitelikli turistler çek-

İngiltere’de dil eğitimi için en çok tercih

+90 555 171 0555 ve +90 216 550 0553 nu-

şan bir ekiple katıldık. Fuarların Kuzey Kıb-

mek, turizm gelirlerinin artması için büyük

edilen şehirleri kısaca açıklamak gere-

maralı telefonlardan ya da info@advanta-

rıs’a olumlu geri dönüşümleri bulunuyor.

uğraş veriyor, bu amaçla gerekli adımları

kirse, bunların başında aşağıdaki seçenek-

gedanismanlik.co.uk

Kuzey Kıbrıs’ın dünyaya açılan önemli bir

atıyoruz” dedi.

ler geliyor diyebiliriz:

ulaşabilirsiniz.

adresinden


26

AVRUPA

22 Åžubat 2019 Cuma

Bulmaca


27

AVRUPA

Kültür Sanat

22 Şubat 2019 Cuma

Haftanın Yemeği

Haftalık Falınız 21 Mart - 19 Nisan

Koç

Bugün söylemlerinizde sessinizi yükseltmemeye çalışın. Eğer ısrarcı ve sert çıkışlar göstermeye devam ederseniz yapacağınız konuşmalar yanlış anlaşılabilir 20 Nisan - 20 Mayıs

Boğa

Eski ilişkilere dair söylemlerin rahatsız edici bir şekilde gündeme gelmesi dostlarınızla aranızın açılmasına neden olabilir. Söylemlerinize dikkat etmelisiniz. 21 Mayıs - 21 Haziran

İkizler

İçe kapanık ruh haliniz çevrenizdeki kişilerin dikkatini çekebilir. Israrcı ve size yardımcı olmaya çalışan kişilerin merakını gidermek istemeyebilirsiniz. 22 Haziran - 22 Temmuz

Yengeç

İş ve çalışma hayatınızın getirmiş olduğu koşullardan sıyrılıp biraz da benim dediğim olsun davranışı ve eğilimi içerisinde olabilirsiniz. 23 Temmuz - 22 Ağustos

Aslan

Sakin ve huzurlu yapınızın kimsenin bozmasına izin vermemelisiniz. İsteklerinizi karşı tarafa aktırırken zorlanabilirsiniz. Karşı taraf bu anlamda sizi biraz yorabilir. 23 Ağustos - 22 Eylül

Başak

İkili ilişkilerde bağları kuvvetlendirme ve pekiştirme zamanı. Olayların iç yüzünü görmek için arka planda kalarak gerçekleri görebilirisiniz. Biraz süre tanıyın. 23 Eylül - 22 Ekim

Terazi

Rutinden sıyrılıp hayata renk katmak eğiliminde olabilirsiniz. Sosyal çevrenizdekilerle güzel bir organizasyon düzenleyebilirsiniz. 23 Ekim - 21 Kasım

Akrep

Özel yaşamınıza dair sorunları karşı tarafın anlamasını bekleyerek zorlamamalısınız. İletişimde açık olup net davranışlar sergilemelisiniz. 22 Kasım - 21 Aralık

Yay

Yaptığınız her hata kendinize uzaklaşmanız için yeterli bir sebeptir. Olaylara kısa vadeli çözümler bulup yeni bir kısır döngüye girmemelisiniz. 22 Aralık - 19 Ocak

Oğlak

İlişkilerde ilk adımı atan taraf lmak sizi bugün yüceltebilir. Hatalarınıza objektif bir şekilde bakarak onları kabul etmelisiniz. 20 Ocak - 18 Şubat

Kova

Size ihtiyacı olan kişilere anlayışla davranmalı ve bencillik yaratan söylemlerden uzak durmalısınız. Akıl ve duygu arasındaki köprüleri sağlamlaştırmak için doğru bir zamandasınız. 19 Şubat- 120 Mart

Balık

Aşk hayatınıza dair ciddi kararlar alabilirsiniz. Yalnız balıklar için sürpriz bir tanışma ve buluşma gerçekleşebilir.

ARAP SARMASI

Malzemeler:

Yapılışı:

250 gr. yağlı zırh kıyması

Soğanı ve maydanozu ince kıyalım.

2 su bardağı pirinç

Pirinci yıkayalım. Karıştırma kasesine yap-

3 tane kuru soğan, 1 çorba kaşığı salça

rak ve limon tuzu hariç diğer malzemeleri

1 tatlı kaşığı biber salçası

koyup elimizle karıştıralım.

Yarım demet maydanoz

Yapraklara harcı koyup sarmaları saralım.

1 tatlı kaşığı çemen, 1 çay kaşığı karabiber

Tercihen bakır bir tencereye dizelim.

Bir tutam kimyon, pul biber, nane

Üstüne porselen bir tabak kapatıp 3 bardak

1 çay kaşığı limon tuzu

kaynar suyu ve limon tuzunu koyup kısık

1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay bardağı sıvı yağ

ateşte pişmeye bırakalım.

Asma yaprağı

Afiyet olsun.

Teknoloji Köşesi Apple'dan tüm cihazlar için tek uygulama Apple, iOS ve macOS uygulamalarını birleştiriyor. Teknoloji devinin hedefi 2021'ye kadar her iki platformda aynı uygulamaların çalışmasını sağlamak.

Apple tüm cihazlarında kullanılacak tek tip uygulama için çalışmalarına hız verdi. Aynı habere göre, Apple 'Marzipan' olarak

liğinde açıklanması bekleniyor.

adlandırılan proje kapsamında geliştiricile-

Apple 2020 yılında ise iPhone uygulamaları-

ABD merkezli teknoloji devi hem iOS hem

rin hem iOS hem macOS’ta kullanılabilen

nın macOS işletim sistemine taşınmasına

de macOS işletim sistemleri ile çalışan ci-

uygulamalar hazırlayabileceği bir yazılım

izin verilecek. Her şey planlandığı gibi gi-

hazlar arasındaki ağı güçlendirmek için kol-

geliştirme kiti üzerinde çalışıyor.

derse 2021 yılın proje nihayete erecek ve iki

ları sıvadı. Bloomberg'in şirkete yakın

Söz konusu güncellemenin Apple’ın Haziran

platformda aynı uygulamaların çalışmasını

kaynaklara dayandırdığı haberine göre,

ayında gerçekleştireceği WWDC 2019 etkin-

sağlanacak.

Daha uzun dayanan güçlü pil geliştirildi Telefonlardan elektronik eşyalara kadar pek çok cihazda kullanılan pillerin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacak yeni bir teknoloji geliştirildi.

College’den bir grup araştırmacının geliş-

İrlandalı araştırmacılar geliştirdikleri ultra

İrlanda Bilim Vakfı’ndan Prof Valeria Nico-

ince nanomateryallerle pillerin daha kısa

losi, normal pillerin içersinde bulunan elek-

Yeniden şarj edilebilen pillerdeki enerjinin

sürede doldurulmasını ve üç kata kadar

trotları geliştirerek pillerin daha uzun süre

saklanması için elektrotlar bulunuyor. Pil-

daha uzun süre kullanılabilmesini sağladı.

enerji saklamasını sağlamayı amaçladıkla-

lerin daha uzun şarj etmesi için de bu elek-

İrlanda’nın başkenti Dublin’deki Trinity

rını belirtti.

trotların daha kalın olması gerekiyor.

Birazda Gülelim

tirdiği bu teknolojinin özellikle şarj edilebilen pil üretiminde de kullanılabilmesi umut ediyor.


28

AVRUPA

Haberler

22 Şubat 2019 Cuma

International Dance & Music Centre

Geleneksel Türkü Konseri Avrupa Ajansı / AVA| Londra

International Dance & Music Centre (IDMC) tarafından her yıl düzenlenen Geleneksel Türkü Konseri 15 şubat 2019 tarihinde Kervan Düğün salonunda büyük coşkuyla yapıldı. Oğuz Aksaç, Seyfi Yerlikaya, Yaşar Gümüş, Gülbahar ve Hasret’in sahne aldığı Türkü Konserinde dans, neşe ve bol alkış vardı. Istanbul Restaurant Hornsey ana sponsorluğunda yapılan etkinlik kalabalık ve muhteşem geçti. Yaşar Gümüş şunları söyledi: “I.D.M.C nin düzenlemiş olduğu bu güzel konserde bizleri yalnız bırakmayan tüm Londralı

müzik sever dostlara teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Çok güzel bir konser oldu. Müzisyen arkadaşlarımın ellerine sağlık. Sevgili abim Mehmet Karakus a ve emeği geçen herkese çok teşekkürler”

International Dance & Music Centre sahibi Mehmet Karakuş

Oğuz Aksaç

Ender Balkır Mayıs’ta Londra’da Prince & Princess Wedding Hall salonunda yapılacak olan konser 24 Mayıs 2019 tarihinde. 24 Mayıs’ta Londra’da olacak şimdiden yerlerinizi ayırtın daha fazla bilgi İletişim ve biletler için Mehmet Karakuş 07957396065

Seyfi Yerlikaya

Yaşar Gümüş

Selina karakuş ve halk oyunları gurubu

Hasret Turunc ve Gülbahar


29

AVRUPA

22 Şubat 2019 Cuma

Bıçak altına

Magazin

yatmadım Kardashian/Jenner ailesinin en çok

plantı yaptırdığı iddia edili-

konuşulan isimlerinden olan Kylie

yordu.

Jenner, fiziksel görüntüsünün ta-

Jenner'ın 9 yıl önceki hali

mamen doğal olduğunu söyledi

böyle...

Kylie Jenner Paper dergisine konuştu. 21 yaşındaki yıldız, fiziksel değişikliklerinin tamamen makyaj ve saç yapımından kaynaklandığı söyledi. Jenner "İnsanlar bıçak altına yatıp yüzümü tamamen yenilettiğimi düşünüyor. Bu kesinlikle doğru değil" diye konuştu. Kylie Jenner'ın dudaklarını kalınlaştırmanın yanı sıra göğüs ve kalça im-

STRİPTİZCİ Merve Sanay hacklendi! OLACAK!.. Çalhanoğlu'nun ifşa oldu Ünlü yıldız Jennifer Lopez‘in 10 günlüğüne yaptığı karbonhidrat ve şeker diyetinin sebebi belli oldu. Geçtiğimiz günlerde hakkında 10 günlük şeker diyeti yaptığı şeklinde haberlerçıkan ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez’in bu diyetle yeni filmine hazırlandığı ortaya çıktı. 49 yaşındaki şarkıcı ve oyuncunun, 10 günlük şeker

diyetini

yeni filmi için yaptığı ortaya çıktı. Lopez, Jimmy

DJ ve sosyal medya fenomeni Merve Sa-

Kimmel’in

nay'ın Instagram hesabı hacklendi. İtalya-

sunduğu TV

İKİ GÜN SÜRDÜ

Milan'da top koşturan Hakan Çalhanoğlu

Sanay açıklamasının devamında şunları

progra-

ile olan mesajları ifşa oldu.

söyledi:

m ı n d a

Sosyal medya hesabından yaptığı payla-

önümüz-

şımlarla gündemden düşmeyen Merve

"Ben Hakan ile eşiyle boşanma aşama-

deki gün-

Sanay, yine adından söz ettirmeyi başardı.

sında konuştum. O zaman boşanmak üze-

l e r d e

Instagram hesabının hacklendiğini iddia

reydi.

çekimle-

eden Merve Sanay'ın futbolcu Hakan Çal-

Sonra barıştı; şimdi çocukları olacak.

r i n e

hanoğlu ile özel mesajları ifşa oldu.

Yazışma iki gün sürdü. Kimse

başlana-

Hesabını aldığını açıklayan Sanay "İçeri

kimsenin üstüne gitmesin."

cak Hustlers adlı

girmeniz için elimden geleni yapacağım.

filmde bir striptiz

Geçmişimi paylaşsanız ne olur paylaşma-

Hakan Çalhanoğlu çocukluk

dansçısını canlan-

sanız ne olur. Özel mesajlarımı paylaşma-

aşkı Sinem Gündoğdu ile

dıracağını açıkladı.

nız suç... Ben bugünlere kolay gelmedim.

Mayıs 2017’de Alman-

Benim kimseye zararım yok" dedi.

ya'da evlenmişti.


30

AVRUPA

22 Şubat 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

15/03 15/03

Seri İlanlar

Demir’s Plumbing Her türlü tesisat, tamir ve inşaat işleriniz titizlikle yapılır. Ücretsiz fiyat verilir.

23-10

Bayram DEMİR: 07472 111 210

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara, düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020


AVRUPA

22 Şubat 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

TERCÜMAN

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

23/11

31

07453 4897 11

Seri İlanlar


32 . 31

AVRUPA

01

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

22 Şubat 2019 Cuma

KİRALIK

30

.11

.11

KİRALIK

01

Seri İlanlar

KİRALIK

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, televizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

Tanınmış firma tarafından Londra’da ulaşımı

0790 4533 781

07578511050

07836 788 011

KİRALIK Edmonton, Enfield, Waltham Abbey ve Southgate'de Kiralık Evler

KİRALIK

6 .0 30

0795 628 0753 KİRALIK

2

.1

21

KİRALIK

office) Adres, telefon, posta dahil. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

07484 220 343

Enfield Bölgesinde Kiralık Studio Flat Aylık £650 Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

.11

KİRALIK

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur. 020 3887 8585

15/03

Delivery to all regions of the United Kingdom (Nationwide). We have the same day delivery services for your shipments. Professional consultancy services are provided to the Delivery, Logistics, Marketing & Sales departments of your companies. Director Demet Atmaca info@atmacauklogistics.co.uk www.atmacauklogistics.co.uk

Tel :0785 220 6692 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖDEV YARDIMI Öğrenciler için özel, kaliteli ve orjinal ödevlerde yardım edilir. Essays ve dissertations

07506 73 85 12

2 .1

21

KİRALIK

Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

0794 409 9624 15/03

2

/1

Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir.

01

acil kiralık ev aranıyor.

07

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual

07847 469 802

iyi olan bölgelerde

KİRALIK

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

07900 187802


33

AVRUPA

22 Şubat 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 The Social-S Marketing & Communications Social Media 01/03 Management Branding PR & Press Relations Project Management Event Management Seda Sevim Marketing Communications Consultant sevimseda@gmail.com

+447570658648

/

01

03

ELEMAN

En az 1 sene tecrübesi olan ve İngiltere'de oturumu olan eleman aranıyor. Email CV sales@diplomat-travel.com

0207 730 2201

Haringey, Enfield, Hackney ve Islington bölgelerinde Türkçe ve Rumca konuşan toplumlara bakım servisi vermekteyiz. Mülakatta başarılı olan adaylar: bakılacak kişinin toplumlar arasında yaşayabilmesini sağlamak amacıyla kişiye özel bakım (yıkama-giyinme, bezi varsa değişme) gerektiği yerde temizlik, yemek, ilaçlarını verme ve gün içerisinde ihtiyacı olabilecek diğer yardımları sağlamakla yükümlü olacaklardır. - Rekabetli saat ücreti - Gece servisleri için farklı saat ücreti - Esnek çalışma saati – Hafta arası, akşam veya hafta sonu çalışma fırsatı - Sürücü olmanız veya araba kullanma şartlar arasında değildir. - Rekabetli yıllık izin / Tatil hakları Başvurular için aşağıdaki numara veya e-postadan ulaşabilirsiniz: homecare@tcca.org http://tcca.org/homecare/

Tel: 020 8826 1081

Seri İlanlar


34 3

/0 08

AVRUPA

22 Şubat 2019 Cuma

SATILIK

/0

08

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

3

SATILIK

/ 22

SATILIK COFFEE SHOP Rent: £8,000 Rates: Yok Lease: 16 yıl önü açık

Harlesden NW10 4JH Bölgesinde Londra İçinde Satılık Fish and Chips Rent: £23,500 yıllık Rates: 7,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £6,000-6,500 pw 3 stüdyo flat'ten kira geliri £15,000 Yeni dekorludur. 50 yıllık dükkandır. Delivery yok Özel nedenlerden dolayı satılıktır Tekliflere açıktır. Lütfen İngilizce konuşun.

07555 989 645

Thomas Purtell: 07834 718 393

/ 08

02

SATILIK

03

SATILIK

Londra, Islington Bölgesinde 2 katlı 4 odalı freehold satılık bina Müracaat: Yüksel İnal – Emekli Avukat

07453 489 711

SATILIK

SATILIK Fish and Chips

/ 08

3 /0

SATILIK

Cambridge’de Satılık Kebab Shop Rates: Yok Rent: £13,000 yıllık Taking: £4000 pw Fiyat: 95,000 Just Eat yoktur. Delivery Var. Detaylar telefonda verilecektir.

0744 299 7394

SATILIK

08

SATILIK KUAFÖR SALONU

03

Seri İlanlar

Harrow Bölgesinde Çift Cepheli ACİL Satılık Süpermarket HA3 London Rent: £23,000 Rates: £13,000 İstasyon karşısındadır. Fiyat: £135,000 + stok

Enfield Town EN1 3LA Satılık Fish and Chips

Doncaster Bölgesinde town içinde

Rent: £11.400 Rates: No

Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık

Price: £79.500 Taking: £3.00

Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü

Lease: 20 year

Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

07873 716 739

07450275016

SATILIK

SATILIK

Eastgrinstead’te Hight Street üzerinde yeni açılmış Türk restaurantı Haftanın 6 günü açık. 4pm - 11pm Lunch zamanı kapalıyız. Taking: £5500-6000 Business rates: £5300 pa. Rent: £16k Bölgede potansiyel yüksektir. Doğru ellerde haftanin 7 günü ve lunch’ larda açılırsa taking daha yükselir.

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta

Rates: yok Price: £145,000

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

0744 414 2550

0774 787 0593 - 07886 993 154

07747 860 716 – 01507 600 880

/ 08

03

SATILIK VEYA ORTAKLIK

ACİL Satılık Kebab Shop Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık

15

/0

3

SATILIK veya ORTAK ARANIYOR South Croydon Highstreet bölgesinde bulunan cluplerin yanında yeni açmış olduğum fish and chips shop satılıktır. Kebab koymaya da uygundur. Açılış saatleri: 11-11 Gece ruhsatı sabah 4’e kadar mevcuttur. Taking yükseltilebilir. Kira: £14,000 Rates: Yok Detaylı bilgi görüşmeden sonra verilecektir. Ankara anlaşmalılar için uygundur.

0781 884 89 43 2 /0

15

SATILIK Coffee Shop Satılıktır.

Bütün bilgiler telefondan verilecektir

07469 518 108 2 /0

22

SATILIK

/0

15

3

SATILIK

3

/ 15

03

SATILIK

SATILIK Hackney’de Satılık Takeaway Kebab Shop Lease: Önü açık Kira: £16,000 Rates: Yok Taking: £4500 Fiyat: £100,000 No delivery

Ahmet: 07944 297 159

Niyazi Bey: 07512 524381

SATILIK

07852 803 540 /0

1

/0

25

ACİL SATILIK INDIAN TAKEAWAY Bush Hill Park Bölgesinde İşlek cadde üzerinde Rent: £11,440 yıllık Rates: Yok Taking: £3,000 + pw Lease: 12 yıl önü açık Fiyat: £32,000 Kebab ve pizza işletmesine de uygundur.

N7 9BJ Caledonian Road bölgesinde Saz Coffee Shop satılıktır. Rent: £1.700 Rates: £750 Lease: 3 year - renewable Price: £75.000

15

Mobile: 07931 738 779 Tel: 0208 904 2075

SATILIK

SATILIK FISH AND CHIPS South East Londra’da LOCKSBOTTOM BOLGESINDE PRIME POZİSYONDA OLAN LOCK UP FULLY LICENCED DUKKAN RENT: £25,000 RATES: £4,000 TAKING: £4000-£5000 LEASE: 25YIL FİYAT: £145.00 ÖDEMEDE YARDIMCI OLUNUR

Finchley Bölgesinde SATILIK OFF LICENCE Rent: £11,200 Lease: 10 yıllık önü açık Taking: £5000-6000 pw Fiyat: £45,000 8am —10pm arası açık. Özel nedenlerden dolayı acil satılıktır.

07850 192 905

07498 546 389


35

AVRUPA

3

/0 01

ELEMAN

Maidstone Kent Bölgesinde Pizza-Kebab ve Fish and Chips’te çalışacak acemi ve usta elemanlara ihtiyaç vardır. Kalacak yer verilir.

Mustafa Bey: 07920 445 464 3 /0 01

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

22 Şubat 2019 Cuma

ELEMAN

ELEMAN

Londra Hammersmith’deki süpermarkette çalışacak kasiyer ve floor elemanı aranıyor. Ücret dolgundur.

High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

07984 857 308

07943 467 102

ELEMAN

ELEMAN

Bristol bölgesinde berber shopta çalışacak İngilizce bilen tecrübeli eleman aranıyor. Fatih Bey

Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

07759 307763

0786 382 1322

ELEMAN

/0

01

3 /0

ELEMAN

08

ELEMAN

Essex Billericay Bölgesinde Fish and Chips’te çalışacak tecrübeli eleman aranıyor. Kalacak ucuz yer bulunur.

ÜTÜCÜ ARANIYOR (HANDPRESSER) Sew Perfect in Sevenoaks is looking for an experienced full time presser/dry cleaning operator. Needs to speak English.

Alpay Bey: 07771 926233 01277 623368

3

Richard: 07968 976 308 ELEMAN

ELEMAN Essex Colchester'da

Londra'ya 1 Saat Uzaklıkta Çalışacak Usta Berber Aranıyor

Seri İlanlar

Londra’ya 70 mile mesafede Wellingborough Bölgesinde Kebab Pizza’da çalışacak deneyimli elemanlar aranıyor. Kalacak yer mevcuttur.

0120 636 6762 0794 7323 159

07801 700 537 – 07788 726 358

ELEMAN

ELEMAN

Greenwich Bölgesinde Berber salonunda çalışacak İngilizce bilen Deneyimli berber aranıyor.

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

Şükran Hanım: 07954 849 642

07551 759 162

07525185288

ELEMAN

ELEMAN Dikiş makinasını çok iyi bilen tecrübeli terziler aranıyor. Angila Hanım: 0208 801 5011

6

.0

30

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

0795 628 0753

Leyton Bölgesinde Eral Metal bünyesinde çalışacak telefonlara bakacak İyi dereced e İngilizce ve bilgisayar bilen erkek eleman aranmaktadır.

Ali Bey 0208 556 4863 – 07544 477 748 / 01

15/03

03

ELEMAN

3

/0

15

ELEMAN

Kuaförler Aranıyor Kuzey Londra'da South Barnette çalışacak kuaförler aranıyor. We are loooking for hairdressers in South Barnet area.

Hemel Hempstead

07531 383 130

07476 389373

bölgesinde mutfakta çalışacak şef yardımcısı ve bulaşıkçı aranıyor.

ELEMAN Mobil Developer Araniyor Şirketimizde çalıştırılmak üzere mobil developer aranıyor. Native, Hybrid veya Android üzerine yazılım bilgisi olanlar müracaat edebilir. Lordsoft Web ve Yazılım

07404 275 742


36

AVRUPA

22 Şubat 2019 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Connection. . . . . 079 4872 1767 | 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 | 07771945951 OZ Legal Consultancy - Türk Hukuku .. . . . . . . . . 01227 238968 Pace Solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (24hours) 0771 353 2173 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959

ANAHTARCILAR

Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000

BERBERLER

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333

CAMİLER

Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 254 0046 Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 249 2244 Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 684 9900

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

DOKTORLAR

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON

ECZANELER

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

EMLAKÇILAR

Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 289 5588 www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0845 084 8990 www.sunexpress.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

İÇEÇEK TOPTANCILARI

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

İNŞAAT DEKORASYON

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 | 07576377007 Umut Cam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07919 264497

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilciliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 | 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . 020 8803 8004 | 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . 02083659152 | 07918881830 Easy Signs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07534100514 | 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Cyprus Paradise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083438888 Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818 www.sunexpress.com. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 349 985 70

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

Matbaa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088076262 Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

MATBAALAR

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

MOBİLYACILAR

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

MUHASEBE BÜROLARI

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 | 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . 0208 8880 111 | 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 | 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404

Fihrist


37

AVRUPA

English News

22 February 2019 Friday

ENGLISH NEWS

The Sistine Chapel London is now ready to enter the Guinnes World Record Books

60 year long sacred virginity in an auction for art loving women The Sistine Chapel London is a product of a 10-year-long hard work. This house of dreams, with its many secrets and mysteries, does indeed look like it has its inspiration from great Italian sculptor and painter Michelangelo’s enormous work, The Sistine Chapel in Rome

with Michelangelo is a painter, graphic designer and a collector. This art-loving man stands determined in not giving up his limitless dreams despite many health problems as he is close to his 60s. While dealing with those health problems, this tired art lover still paints and draws, write new sto-

Avrupa Times / AVA| London

ries, and sometimes looks for ways to enrich a web page named redfox.London. He sometimes visits

The Sistine Chapel London where thousands of pa-

bookstores, antique shops or art houses.

intings, pictures and various sizes of prints of art

House belongs to the Hackney Council

works by famous artists from previous eras are being exhibited creates a great sense of admiration with its new design.

Painter Michelangelo’s enormous work: The Sistine Chapel in Rome - Creation of Adam its many secrets and mysteries, does indeed look

soon as possible.

One of the biggest fears of Veysel Baba who created

Veysel Yildirim with his publicly known name Veysel Baba

like it has its inspiration from great Italian sculptor

It would be a great source of happiness if all the

the Sistine Chapel from nothing is the uncertainty

and painter Michelangelo’s enormous work, The

works are counted one by one and a certificate that

over the future of the Veysel baba Art House where

Sistine Chapel in Rome. But this flat, consisting two

would recognise the art house as a holder of the

he lives after his departure from this world. This

One of the main aims of The Sistine Chapel Lon-

bedrooms and a sitting room looks like it has a ric-

world record.

house belongs to the Hackney Council at the mo-

don, which was created as a result of intensive ef-

her and more different content than that great work

fort over the years by Veysel Yildirim or with his

of the Sistine Chapel. There are 10,000 art paintings,

publicly known name, Veysel Baba – who is the

pictures and prints displaced on the walls, ceilings,

creator of the Veysel Baba Art House – is making

doors, cabinets, floor and even in balconies. For this

to the Guinness Book of Records. Veysel Baba, with

reason, we believe that it would only be a right

redfox.London

near future, is even considering to start a public do-

this step, believes to become a figure that is better

move if the officials of The Guinness Book of Re-

Veysel Baba, who created The Sistine Chapel Lon-

nation campaign on internet for the sake of this

known by both art lovers and the public.

cords visit this art house that has such richness as

don from scratch is a man of dreams, who is in love

meaningful purpose.

Veysel baba Art House Being aware of this situation, we decided to knock

ment and our tired man is currently renting the

Art deserves all kinds of rewards and it should.

place. Veysel Baba, who is thinking of purchasing this dream-like art hose that he created in 10 years through a foundation he wants to establish in the

60-year-long “sacred” virginity in an auction

at the door of this mysterious flat located in a Hack-

He even says that he has started to think about gi-

ney Council estate. With this visit to The Sistine

ving up his 60-year-long “sacred” virginity in an

Chapel London or the Veysel baba Art House with

auction with a minimum limit of £500,000 and pre-

its other name, we aim to make aware the public,

senting it to art-loving women. He thinks all costs

art lovers and the officials of the Guinnes World re-

should be paid for art, which is the most valuable

cord Books of this story of intense effort.

concept for this tired man of dreams. Just like very meaningful costs paid by all artists, painters, sculp-

Michelangelo’s enormous work

tors, poets, authors and scientists in the past! With Love.

The Sistine Chapel London is a product of a 10year-long hard work. This house of dreams, with

Veysel Baba, London, 19.02.2019. Address: Flat 8, Veysel Yildirim started to think about giving up his 60-year-long “sacred” virginity in an auc- Kinder House, Cranston Estate, London N1 5EJ tion with a minimum limit of £500,000 and presenting it to art-loving women.


38

AVRUPA

Spor Haberleri

22 Şubat 2019 Cuma

Atletico Madrid ve Manchester City çeyrek final için avantaj yakaladı

Süper Lig'de 23. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak. Saat 20.30'da başlayacak müsabakalarda Göztepe-Trabzonspor, Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek. Haftanın önemli karşılaşmasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, 25 Şubat Pazartesi günü Vodafone Park'ta karşılaşacak.

Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22

14 12 11 9 8 9 8 9 8 8 7 5 8 4 5 7 4 4

6 6 6 7 10 6 7 2 5 4 7 10 1 12 9 3 9 6

2 4 5 6 4 7 7 11 9 10 8 7 13 6 8 12 9 12

33 45 42 34 29 37 32 39 22 22 20 27 24 19 23 20 23 21

11 24 27 25 23 32 32 41 31 26 28 30 29 23 29 35 29 37

M.Başakşehir Galatasaray Beşiktaş EY Malatyaspor A. Konyaspor Trabzonspor DG Sivasspor Kasımpaşa Antalyaspor A. Alanyaspor İM Kayserispor Çaykur Rizespor Göztepe Bursaspor Fenerbahçe MKE Ankaragücü BB Erzurumspor Akhisarspor

15 Subat 2019 Cuma Malatyaspor 1-2 Beşiktaş 16 Subat 2019 Cumartesi Akhisar Bld.Spor 0-0 Ankaragücü Bursaspor 0-2 Çaykur Rizespor Fenerbahçe 1-1 Konyaspor 17 Subat 2019 Pazar Erzurum BB 4-2 Sivasspor Trabzonspor 0-2 Alanyaspor Kayserispor 2-1 Göztepe Kasımpaşa 1-4 Galatasaray 18 Subat 2019 Pazartesi Antalyaspor 0-1 Başakşehir

22 48 21 42 15 39 9 34 6 34 5 33 0 31 -2 29 -9 29 -4 28 -8 28 -3 25 -5 25 -4 24 -6 24 -15 24 -6 21 -16 18

22 Subat 2019 Cuma Göztepe 20:30 Trabzonspor Çaykur Rize 20:30 Malatyaspor 23 Subat 2019 Cumartesi Sivasspor 13:30 Antalyaspor Alanyaspor 16:00 Kasımpaşa Başakşehir 19:00 Bursaspor 24 Subat 2019 Pazar Ankaragücü 13:30 Erzurum BB Konyaspor 16:00 Kayserispor Galatasaray 19:00 Akhisar Bld. 25 Subat 2019 Pazartesi Beşiktaş 21:00 Fenerbahçe

İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

O

Man. City 27 Liverpool 26 Tottenham Hotspur 26 Man. United 26 Arsenal 26 Chelsea 26 Wolverhampton 26 Watford 26 Everton 27 West Ham United 26 Bournemouth 26 Leicester City 26 Crystal Palace 26 Brighton & Hove 26 Burnley 26 Newcastle Utd. 26 Cardiff 26 Southampton 26 Fulham 26 Huddersfield Town 26

G

B

M

A

Y Av P

21 20 20 15 15 15 11 10 9 9 10 9 7 7 7 6 7 5 4 2

2 5 0 6 5 5 6 7 6 6 3 5 6 6 6 7 4 9 5 5

4 1 6 5 6 6 9 9 12 11 13 12 13 13 13 13 15 12 17 19

74 59 54 52 53 45 34 34 36 32 37 31 27 28 29 22 24 28 25 14

20 15 25 35 37 29 33 34 39 39 47 34 34 39 47 34 47 44 58 48

54 44 29 17 16 16 1 0 -3 -7 -10 -3 -7 -11 -18 -12 -23 -16 -33 -34

65 65 60 51 50 50 39 37 33 33 33 32 27 27 27 25 25 24 17 11

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında

sahası dışında faul yaptığını tespit ederek penaltıyı,

City, konuk olduğu Schalke 04 karşısında 18. da-

Atletico Madrid konuk ettiği Juventus'u 2-0, Manc-

İspanya temsilcisi lehine frikike çevirdi.

kikada Sergio Aguero'nun golüyle 1-0 öne geçti.

hester City ise deplasmanda Schalke 04'ü 3-2 mağ-

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarı-

Schalke 04, biri VAR yardımıyla kazandığı iki pen-

lup ederek tur için avantaj yakaladı.

sında ataklarını sıklaştıran Atletico Madrid, 78. da-

altı atışını 38. ve 45. dakikalarda Nabil Bentaleb'in

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numa-

kikada Jose Maria Gimenez, 83. dakikada Diego

gole çevirmesiyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla

ralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

Godin'in ağları sarsmasıyla Juventus'u 2-0 mağlup

sona erdi.

son 16 turunun ilk ayağı, iki karşılaşmayla tamam-

etti. İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Mo-

Manchester City, ikinci yarının 68. dakikasında Ni-

landı.

rata ile bulduğu gol ise VAR kararıyla geçersiz sa-

colas Otamendi'nin ikinci sarıdan kırmızı kart gör-

Metropolitano Stadı'nda İtalya temsilcisi Juven-

yıldı.

mesiyle 10 kişi kalmasına rağmen 85. dakikada

tus'u ağırlayan İspanya ekibi Atletico Madrid'in 28.

Atletico Madrid'de Diego Costa ve Thomas, maçta

Leroy Sane, 90. dakikada Raheem Sterling'in fileleri

dakikada kazandığı penaltı, Video Yardımcı

gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düşe-

havalandırmasıyla Schalke 04'ü 3-2 mağlup etti.

Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla iptal edildi.

rek rövanş maçında forma giyme şansını kaçırdı.

İngiltere temsilcisinde Türk asıllı Alman oyuncu

Alman hakem Felix Zwayer, Juventuslu Mattia De

Manchester City ikinci yarıda açıldı

İlkay Gündoğan, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Sciglio'nun, Atletico Madridli Diego Costa'ya ceza

Diğer maçta ise İngiltere temsilcisi Manchester

İki karşılaşmanın rövanşı da 12 Mart'ta oynanacak.


39

AVRUPA

Spor Haberleri

22 Şubat 2019 Cuma

Hedef Londra’da Dört Altın Avrupa Ajansı SPOR Servisi / AVA| Londra

grupları ve kemer kategorilerine göre 8 ayrı kategoride gerçekleşecek şampiyonada, NEUJJB

Londra'da düzenlenecek olan Londra Uluslar-

Başantrenörü Diogo Moraes Azevedo, Super

arası Kış Açık Jiu-Jitsu Şampiyonası'na katılacak

Heavy Weigth, Black Belt, Dr. Aziz Suat Günsel,

olan Yakın Doğu Üniversitesi Jiu Jitsu Takı-

Ultra Heavy Weight Blue Belt, Deniz Erdağ

mı'nın organizasyondaki hedefi dört altın ma-

Middle Weight Master 2, Blue Belt, Hasan Ulaş

dalya. Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu

Yavuz, Süper Heavy Weigth, Master3 Blue Belt,

Jitsu (NEUJJB) takımı, Uluslararası Brezilya Jiu

Kani Bilginaylar Master 1 Middle, Blue Belt Şir-

Jitsu Federasyonu tarafından Londra'da düzen-

van Akdemir, Light Weight, White Belt katego-

lenecek olan Londra Uluslararası Kış Açık IBJJF

rilerinde altın madalya için mücadele edecek.

Jiu-Jitsu Şampiyonası'na katılıyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da 23 Şubat 2019

Hedef dört altın madalya

tarihinde düzenlenecek olan Londra Uluslar-

"Gerekli teknikleri uygulayarak rakiplerimiz

şantrenörü Diogo Moraes Azevedo, daha önce

karşısında üstün pozisyonu elde etmek için

Moskova'da düzenlenen ACBJJ Dünya Açık

kendi gücümüzü ortaya koyacağız. Hedefimize

Brazilian Şampiyonası'nda Master 1 95 + Super

arası Kış Açık IBJJF Jiu-Jitsu Şampiyonası'nda,

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Ba-

ulaşmak için dövüş becerilerimizi en iyi şekilde

Heavy kategorisinde Dünya Şampiyonluğu un-

NEU JJB takımı Başantrenör Diogo Moraes Aze-

şantrenörü (NEUJJB) Diogo Moraes Azevedo,

ortaya koyacağız" dedi.

vanını kazandı.

vedo eşliğinde 5 kişilik bir ekiple temsil edile-

farklı kategorilerde yüzlerce iyi sporcunun ya-

cek.

rıştığı bir arenada, takım olarak 4 altın madalya

Crystal Palace National Sports Centre'da düzen-

hedeflediklerini söyledi. Ekip olarak beslenme

lenecek olan şampiyonada NEU JJB Takımın-

programlarıyla desteklenen sıkı bir çalışma

dan 5 sporcu 5 farklı kategoride yarışacak. Yaş

programı uyguladıklarını belirten Azevedo,

Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, İn-

Başantrenör Avezado Dünya şampiyonluğu'na adını yazdırdı

giltere, Brezilya başta olmak üzere başka ülkelerde birçok yarışmada yer alan Diogo Moraes Azevedo'nun altın, gümüş ve bronz madalya-

Yakın Doğu Üniversitesi Brazilian Jiu Jitsu Ba-

ları bulunuyor.

HAFTANIN TAKIMI : KALEBURNU

Veteranlar + 35Puan durumu TAKIMLAR

www.avrupagazete.co.uk

1 2 3 4 5 6 7 8

Gazi Kaleburnu Gaziantep Metro Narlı Türkmenköy Kötüre Adana

O G B

M

10 9 0 1 33 10 7 1 2 35 10 5 3 2 30 9 4 0 5 16 10 4 0 6 20 9 3 1 5 13 10 3 1 6 12 10 2 0 8 10 Metro - Adana 4-2 Gaziantep - Gazi 4-3 Kaleburnu - Narlı 1-1

A Y P

11 22 117 18 17 13 22 -6 19 -1 16 -3 16 -4 35 -25

27 22 18 12 12 10 7 6

Veteranlar + 45Puan durumu TAKIMLAR

O G B

M

A Y P

Vadili - Akıncılar 3-2 Boğaziçi - Kıbrıs 3-0 Euromed - Yeni 45likler 2-0

TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O G B M A

Y

P


40

AVRUPA

22 Åžubat 2019 Cuma

Reklamlar

Profile for Avrupa Gazete

Avrupa Gazete egazete 22 şubat 2019  

Avrupa Gazete egazete 22 şubat 2019

Avrupa Gazete egazete 22 şubat 2019  

Avrupa Gazete egazete 22 şubat 2019

Profile for murattas
Advertisement