Page 1

Aydın Doğan Mayfair’de 46 milyon Sterlin'e bina aldı

Kitab-ı Cihannüma Dublin Chester Beatty Kütüphanesinde

Sayfa 24 14 Aralık 2018 Cuma

Sayfa 4

Zorba yine Türklerin Gururu oldu Sayfa 38

www.avrupagazete.co.uk

info@avrupagazete.com

Brexit

Management,

ve

Governance,

Finans

Regulations

Dunyası,

and

Quo

Supervision

vadis? Mehmet Zorba

Tel: 020 7275 7610

Sayfa 25

Sayfa 37

M. Kemal Şahin

Sevki Acuner

17. Yılımızda gururluyuz

Dünya Basın Ödülü - 2015

AVRUPA

EKONOM‹ Sayfa 24-25 SERİ İLANLAR Tel No: 020 7275 7610 SPOR Sayfa 38-39 FİHRİST Sayfa 36

KÜLTÜR SANAT Sayfa 26-27

En iyi Medya - 2017

En başarılı gazete - 2014

Hayatın Tüm Renklerini Barındıran Gazete / Her Cuma bayilerde

Başbakan’ın zaferi 'YOKSULLAR

ORDUSU'

Parlamentodan güven oyu tazeleyen İngiltere Başbakanı May: “Yeni bir görevim var; halkın oy verdiği Brexit’i hayata geçirmek”

İngiltere Başbakanı Theresa May, lider olduğu

"Değişen Ortadoğu'da

Türkiye’nin yeri" Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen "Turkey Today/Bugünün Türkiyesi" panellerinin İn-

giltere ayağı ”Değişen Ortadoğu'da Türkiye" paneli Londra’da gerçekleştirildi.

istenemeyecek. Muhafazakar Parti içindeki sert

Muhafazakar Parti içerisindeki güven oylama-

Brexit yanlılarının oluşturduğu Avrupa Araş-

sını geçen çarşamba akşamı yapılan oturumda

tırma Grubu'nun (ERG) öncülüğünde toplanan

Prof. Dr. Gülnur Aybet

İngiltere'de yaklaşık 8 yıldır devam eden

kazandı. Başbakan May partisindeki güven oy-

güvensizlik mektuplarının sayısının 48'i geçme-

kemer sıkma tedbirleri nedeniyle yoksulluk

lamasını 117’ye karşı 200 oy ile kazandı.

siyle güven oylamasının yapılması kararlaştırıl-

panelin moderatörlüğünü İngiltere'nin

sınırının altında yaşayanların sayısı her geçen

May’in partisinden güven oyunu almasıyla 12

mış, vekiller yerel saatle 18:00-20:00 arasında

önemli düşünce kuruluşlarından Defense

yıl artıyor. Dünyanın 5. büyük ekonomisi İn-

ay boyunca kendisi hakkında güvensizlik oyu

oylarını kullanmıştı.

giltere’de, yaklaşık 8 yıldır devam eden

Naval and Military Club'ta gerçekleştirilen

and Security Forum'un Başkanı Lady Olga Maitland üstlenirken, Cumhurbaşkanı Baş-

kemer sıkma politikaları nedeniyle yoksulluk

danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik

sınırının altında yaşayanların sayısı her geçen

ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gül-

yıl artıyor. Başkent Londra'da milyon sterlin-

nur Aybet, SETA Strateji Araştırmaları Direk-

lik evlerin bulunduğu, lüks restoran ve barla-

törü Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın ile Chatham

rın sıralandığı ışıklı ve görkemli caddelerin

House Ortadoğu ve Kuzey Afrika Progra-

ardında, görmezden gelinen "yoksullar ordu-

mından Dr. Claire Spencer konuşmacı olarak

suna" her geçen yıl yenileri ekleniyor.

yer aldı.


2

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


3

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

Doğanın, doğaya aşık olan Türklerin yeni yılı

gan, Mişer Tatarları Raştua, Çuvaşlar Nartavan

kutlu olsun. Nardugan Bayramınız kutlu olsun.

ya da Nartukan, Zırizyalar Nardava, Mokşalar

Yılbaşını bizler noel ( christmas ) diye kutlamıyoruz. İngiltere’de yaşadığımız için kutluyoruzda işin

Vatan Öz

Nardvan adını verirler.” Noel baba Santa'nın Antalya Demre'li olduğu gözönüne alınsada noel aslında doğaya aşık

Nardugan Bayramınız kutlu olsun

olan Şaman kökenli Türk bayramıdır, doğanın uyanışıdır.

aslı bu şekilde. Nasıl mı ?

vatanoz@avrupagazete.com

İsa'nın doğumunu değil Türkler İsa’dan önceki doğanın doğumunu kutlarlar binlerce yıldır...

Binlerce yıllık kendi geleneğimiz var. Çam ağacı süsleme, yılbaşı kutlama, Hristiyanlıktan önce bizlerde de var ve kutlanıyor.

Bunun nedeni ise Türklerin eski inanışına göre

altında, çevresinde geleneksel oyunlar oynar,

gece ile gündüz sürekli savaşırlar ve 21 Aralık

kopuz eşliğinde şarkılar söyler ve eğlenceler

günü en uzun gecedir ve ardından Güneş daha

düzenler.”

çok görünmeye başlar, günler uzar. Bu yüzden

Noel Baba Santa değil Ayaz Ata'mız var bizim Türk boylarında soğukların efendisi diye adlan-

Türklerce Ay

22 Aralık'tan sonra

dırılan Ayaz Ata'mız, havaların soğumasıyla

Türk boylarından ‘Hun’lar aracılığıyla Avru-

yılı esasına da-

gelen ilk dolunayda

görünür hale gelerek muhtaç olanlara yardım

pa'ya taşınan yılbaşı kutlaması Türk geleneği

yalı olarak 22

başlar bizim şenliği-

elini uzatan bir Türk atasıdır. Ayaz, Türk boy-

miz.

olarak Türk topluluklarında geniş olarak kutla-

Aralık gününü

nıyor.

takiben ilk dolunayın çıktığı gün

“Türklerin kutla-

sıcak tutması ve açlıktan koruması için Ayaz

Nardugan nedir ?

yeni yılın ilk gü-

dığı diğer bayram-

Han’ın var olduğuna inanır. Ayaz Ata, Türkler

nüdür.”

lar olan Paktıgan

boyları ve topluluklarının gerçek Noel Baba-

ve Koçagan bay-

Nardugan’ın tanımını araştırırken karşıma

larında ülkelerinde aşırı buz kesen soğuk olarak tanımlanır. Türkler, Ay Tanrısı’nın, kendilerini

ramlarıyla da uyumlu olan

sı’dır 22 Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda Nardugan kutlu olsun.

şöyle bir bilgi geliyor. Sizlerle paylaşmak iste-

Nardugan’ın ta-

dim.

nımı geniş ama

Nardugan'ın, gündönümüne dayalı bayram-

biraz daha ekleyeyim:

larla birlikte üçlü bir yapının parçası olduğu gö-

Noel Baba diye bizlere yutturulan ak sakallı

rülmektedir. Nardugan, Moğol dilindeki Nar

Ayaz Ata'dır.

“Türklerde Güneş'in Doğuşu anlamına gelen ve Ön Türkler'deki atalar kültü döneminden gü-

“Bu gün içinde tüm Türkler, ölümsüzlüğün

(Güneş), Türk dilindeki Tuqan (Doğan) sözcük-

nümüze kadar Orta Asya coğrafyasında Güneş

simgesi olarak kabul ettikleri ve Türk Mitoloji-

lerinden oluşmuştur. Tatarlar bu bayrama

2019 yılında sizlere güzel haberler paylaşmak

kültü adına kutlanan bir bayramdır. Her yıl 22

si'ne göre tüm insanların türediği ağaç olan Ak-

Koyaş Tuğa yani Güneş Doğan günü derler.

umuduyla doğanın uyanışına kulak verece-

Aralık'tan sonra gelen ilk dolunayda kutlanır.

çaçam Ağaçları'nı süsler. ve bu ağaçların

Başkurtlar, Udmurtlar Nardugan veya Mardu-

ğiz…


4

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

Kitab-ı Cihannüma Irlanda Dublin Chester Beatty Kütüphanesinde Avrupa Ajansı / AVA| Londra yılında Osmanlı'nın ilk matbaasını kuran İbra- kileyici baskı eserler arasında yer alan kitabın dünyası hak-

K

itab-ı Cihannüma Turkish Cultural Foundation ve Chester Beatty Library tarafından restore edildi Dr. Yalçın Ayaslı ve Dr. Serpil Ayaslı tarafından kurulmuş olan Turkish Cultural Foundation-TCF desteğiyle Irlanda'nın başkenti Dublin'deki Chester Beatty Kütüphanesi koleksiyonunda bulunan ve Osmanlı İmparatorluğu'nda basılan ilk kitaplar arasında yer alan Kitab-ı Cihannüma eseri konservasyona tabi tutulup sergilenmeye başlandı.

him Müteferrika tarafından basılmıştır. Chester Beatty koleksiyonundaki Cihannüma, sınırlı sayıda basılan eserin orijinalinde bulunan 13 astronomik ve 26 coğrafi haritası ile nadide tamam nüshalarından biridir. Müze, en değerli eserleri arasında kabul ettiği kitabın konservasyonu için geliştirdiği projenin finansmanı için Turkish Cultural Foundation'dan 2017 yılında destek almıştı. İrlanda Chester Beatty Kütüphanesi

Bir yıl süren projenin tamamlanması ve eserin sergiye alınması sebebiyle bir açıklama yapan Chester Beatty Kütüphanesi Direktörü FionOsmanlı İmparatorluğu'nun en ünlü tarihçi ve nuala Croke, "Turkish Cultural Foundation ile coğrafya bilimcileri arasında yer alan Katip Çe- bu projede işbirliği yapmaktan büyük mutluluk lebi tarafından yazılmış olan Cihannüma, 1732 duyuyoruz. Koleksiyonumuzdaki en eski ve etKatip Çelebi

AVRUPA

Editor Vatan ÖZ editor@avrupagazete.com

Address: 118 Green Lanes, London, N16 9EH United Kingdom

Tel: 020 7275 7610 Fax :020 7241 1908

INGILTERE'NIN

EN ÇOK DAĞITILAN VE OKUNAN, ÖDÜLLÜ GAZETESII

TCF desteğiyle konservasyona tabi tutulması Cihannüma'yı sergilememize imkan sağladı. Bu eserin sergilenmesi Türk kültür mirasının İrlanda'da daha iyi anlaşılmasında ve değerinin bilinmesinde önemli bir rol oynayacaktır," dedi.

kında bilgi alabileceklerdir. Bunun ötesinde, konservasyon projesi sayeTürk sanat ve bilim dünyası sinde araştırmacılar da, kitaba zarar Bu projenin sponsorluğunu üstlenen Turkish vermeden, eseri inceleme imkanı bulacaklardır," Cultural Foundation kurucusu ve başkanı Dr. dedi. Yalçın Ayaslı, "Kitabın konservasyonunu Vakfımızın, Türk kültür mirasını korumak ve dün- Bir yılı aşkın zaman süren konservasyon projesi yada tanıtmak misyonu çerçevesinde sayesinde yüzyıllar içinde hasara uğrayan yapdesteklemekten mutluluk duyduk. Avrupa'nın raklar işleme tabi tutulmuş ve ardından tüm önde gelen müze ve kütüphaneleri arasında yer sayfalar yeniden tek tek dikilerek ciltlenmiştir. alan Chester Beatty'ye gelen ziyaretçiler kitabın Ardından Kitab-ı Cihannüma Chester Beatty sergilenebilecek duruma gelmesi sayesinde bu Kütüphanesi'nin Kitap Sanatları Galerisi'nde ziönemli eserle Osmanlı ve Türk sanat ve bilim yarete sunuldu.

All rights reserved.

info@avrupagazete.com

Reproduction in whole or in part without written

www.avrupagazete.co.uk

permission is strictly prohibited.

We are not responsible for the contents of the articles and advertisements.

Printed at St.Clements Press LTd Unit 3 Rick Roberts Way, Stratford, London

www.avrupagazete.co.uk web sitemiz anadolu Ajansı (AA) ve Reuters Abonesidir


5

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


6

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

15 Temmuz Darbesini çok önceden yazan Amerikalı Neo-Con(Yeni Muhafazakâr) Michael Rubin,darbe girişimi sonrasında “Türkiye, bölünme sürecinin psikolojik aşamasını tamamladı ve Erdoğan tarihe ‘kibri uğruna Türkiye’yi yıkan kötü adam’ olarak geçecek. Türkiye, parçalara ayrılmış durumda. Sınırları yakında değişecek. Tek mesele; bölünme iki ayrı devlet şeklinde mi olacak, yoksa Türkiye’nin de dâhil olduğu bir federasyon mu, henüz belli değil”değerlendirmesini yapmıştı. Rubin’in değerlendirmesinin kışkırtıcı (provokativ)ve kurgusal(spekülatif) yönlerini yok sayabiliriz ama içindeki bir gerçeği gözden uzak tutamayız, tutmamalıyız. Rubindeğerlendirmesinde; “bölünme sürecinin psikolojik aşaması”derken; toplumun kutuplaştırılması (polarizasyon) ve ayrıştırılmasından bahsetmeye çalışmış. Biliyoruz ki, tarihteki tüm iç savaşların ve çatışmalı bölünme ve parçalanmaların öncesinde toplum mutlaka psikolojik olarak bölünmüş, kutuplaştırılmış ve birbirine karşı kamplaşmış duruma gelmiştir veya getirilmiştir. Yani durup dururken, dış dinamikler istedi diye hiçbir toplum birbiriyle çatışmaz, bölünüp parçalanmaz! Demem o ki; AKP iktidarları bugüne kadar sürdürdüğü ama bilinçli ama bilinçsiz politikalarla toplumun kutuplaşmasına ve ayrışmasına neden olmuştur ve neden olmaya da devam etmektedir. Bu çok tehlikeli rotadan bir an önce dönülmesi; ülkemizin güvenliği ve bekası açısından yaşamsaldır! Türkiyeüzerinde emelleri ve planları olan dış güçlerin, halen seyrettiğimiz rotadan pek memnun olduklarını söyleyebiliriz. Geçenlerde, Amerika’da yaşayan ve düşünce kuruluşları ile yakın bağlantısı olan bir Türkdostum anlattı. Üst düzey bir ABD yetkilisi; “Türkiye’deki iktidar şu an kafamıza yapsa, sesimizi şimdilik çıkarmayız. Çünkü Türkiye’yi planlarımıza yönelik olarak istediğimiz rotada seyrettiriyor”demiş ve “Türkiye’deki iktidar da lideri burada yaşayan cemaat de bizim maşamız. Bugün bu maşanın uçlarının birbirinden uzaklaşmış olması, hatta birbiriyle kavga ediyor olmaları bizim amaçlarımıza hizmet etmedikleri anlamını çıkarmaz”diyerek durumu açıklamış kendisine. Bilmem siz katılır mısınız? Türkiye’nin hızla ayrışmasının, kutuplaşmasının ve çağdaş uygarlık rotasından uzaklaşmasının başat nedenlerinden birisi de laikliğin iktidarın dilimleme siyaseti ile aşındırması ve sulandırmasıdır. Laiklik; bir toplum için, özellikle de ezici nüfusu Müslümanolan toplumlar için adeta bir güvenlik konseptidir ve yaşamsaldır. Laiklik yoksa; iç barış, modern anlamıyla insan hak ve özgürlükleri, kadına saygı, akıl, bilim, felsefe (sorgulayıcı düşünce), sanat ve refah toplumu da yok demektir. Laiklik; aynı zamanda antiemperyalist tavır demektir. Çünkü dünya tarihi göstermiştir ki; emperyalizm kitleleri din yoluyla bölüp parçalamış ve sömürmüştür. Laiklik; aydınlanmanın ve Ortaçağdan çıkışın işaretidir. O zaman en önemli soruya geliyoruz; laiklik nedir, ne değildir? İşin kötüsü anti laik tavır içinde olmayanlar bile ülkemizde tam olarak laikliğin ne olduğunu doğru dürüst bilmezler. Alacağınız yanıt genellikle “din ve devlet işlerinin ayrılmasıdır” şeklinde olur. Bu doğrudur ama yeterli değildir. Bazıları da kimisi cehaletten, kimisi art niyetten sekülerizm ve laiklik ayrımı yapmaya çalışır. Beyhudedir, aralarında milim fark yoktur! Laiklik; en

Türker Ertürk

Dikkat! Türkiye İçin Kırmızı Alarm! turkererturk@avrupagazete.com

özet anlatımıyla dini sınırlandırmaktır. Bu sınır; inanç ve itikattır. Yani dinin insanların bireysel ve öznel alanın dışına çıkmasına müsaade etmemektir. Laikliğin en önemli özellikleri, olmaz ise olmazları; Dinin; Devleti, Siyaseti, Hukuku, Eğitimi esir almasının ve hükmetmesinin önüne geçilmesi ve engellenmesidir. Devletin dini olmaz; din, mezhep veya dinsizlik insanların özgür iradelerinin bir sonucudur. Devlet bunlara karışmaz, yönlendirme ve baskı yapmaz. Bu sistemde, her türlü inanç ve ibadet özgürlüğü güvence altındadır. Laik bir toplumda, toplumsal yaşamın referansı akıl ve bilimdir, din değildir. Bugün dünya yüzünde, dinin devleti, siyaseti, hukuku ve eğitimi esir aldığı ama ileri gidebilmiş tek bir ülke veya toplum yoktur. Farklı farklı laiklik tanımı yoktur. Tek fark; zaman içinde dinsel reformlarla dini sınırlayan toplumlar (İngiltere gibi) dine daha yumuşak sınırlar çizmiş, dinde reform yapamayan Fransaise 1789 Devrimi sonrası daha sert sınırlar çizmek zorunda kalmıştır. Bu fark tarihi gelişimin doğurduğu farktır, özde bir fark yoktur. Hala Türkiye Cumhuriyeti Anayasasınıntemel ilkesi laiklik olmasına rağmen iktidar arka bahçesini büyütmek ve hiç iktidardan gitmemek için laikliği adım adım yok ederek ve dinin devleti, siyaseti, hukuku ve eğitimi esir alması için elinden geleni ardına koymayarak ağır bir anayasa ihlali yapmaktadır. Laikliğin yok edilmesinin bırakın iç barışımızı dinamitleyişini, bizi çağdaşlıktan, üretimden, akıldan ve bilimden nasıl uzaklaştırdığını ve bu gidişin ahlaklı bir toplum yaratmayacağını ve yaratmadığını sanıyorum görüyorsunuzdur! Günümüzden 400 yıl önce yaşamış olan Fransızfilozof René Descartes'in; Latincesiile "Cogito ergo sum",Türkçesiile "Düşünüyorum, öyleyse varım"sözlerinde kastedilen düşünce kurgusal değil, sorgulayıcı, bilimsel düşüncedir. Sorgulayıcı ve bilimsel düşünce ise ancak ve ancak bağımlı olmayan, biat kültürü ile yetiştirilmeyen, özgür akıllar tarafından yapılabilir. Bu da laik eğitim sistemi ile sağlanabilir. Laik olmayan eğitim ise düşünmeme disiplinini topluma kurgular! Descartes’den 300 yıl sonra, günümüzden ise yaklaşık 100 yıl önce doğanyine Fransız bir filozof olan Albert Camusbir adım daha ileri gidiyor ve“Düşüncesini eyleme çeviren, itiraz eden, hayır demesini bilen ve başkaldıran insandır” diyor. Ne diyorsunuz, bugün Fransa’da direnen “Sarı Yelekliler”bu filozoflardan ilham mı almışlardır?

HERKES İŞİNİ YAPSIN BREXIT’I BAHANE ETMESİNLER MKS Chartered Accountant şirketinin kurucusu ve ortağı yeminli mali müşavir Mehmet Kemal

Avrupa Ajansı / AVA| Londra İngiltere’de yılardır yeminli mali müşavir olarak başarısını kanıtlayan Chartered Accountant MKS muhasebe şirketi bir aile titizliğinde ve disiplininde çalışıyor. Mehmet Kemal Kızı Selin Osman ile ortak MKS Chartered Accountant şirketini yönetiyor Güney Londra’da bulunanan MKS Chartered Accountant şirketinin kurucusu ve ortağı yeminli mali müşavir Mehmet Kemal, Avrupa Ajansı’na özel konuştu. Mehmet Kemal Brexit ve ekonomi ile ilgili şunları söyledi:

Sterlin’in düşmesi “Şu anda bizim en çok işittiğimiz müşterilerimizden Brexit konusu. İngiltere Avrupa Birliği’nden ayrılırsa işlerimize nasıl yansıycak, ekonomi nasıl olacak. Brexit konusu müşterimizi bir hayli etkilemiş. Ekonomiye baktığımızda fiyatlar yükselmiş ve müşterilerimiz enflayon ile birlikte çok sıkıntı içindeleler. Bence bu fiyat yükseltmeleri, yani evet Brexit’in alakası var ama İngiltere para birimi olan sterlinin düşmenin fiyatların yükselmenin sebebi. Ve bunu konuda benim düşüncem finans sektörün uyguladığı bir baskıdır ki Brexit sürecini yıksınlar. Brexit boşa çıksın diye uğraşıyorlar.” “Brexit’i destekliyorum” Mehmet Kemal: “Ben kendim Brexit’i destekliyorum, İngiltere’nin Avrupa Birliğinde çıkması benim için avantaj olacak. Çıktığımız zaman her şey yoluna oturacak, anlaşma yapsak yapmasak Avrupa Birliği ile İngiltere mecbur bir pazarlık anlaşması yapmaya. Böyle bir anlaşma

olmazsa onlar için ve bizim için büyük bir zarar olacak. Anlaşma olmazsa Dünya Ticaret Örgütü şartları altında bir anlaşma olacak, ama AB ile yüzde yüz eminim bir anlaşma olacak. Almanya’nın en büyük müşterisi İngiltere’dir, BMW, Mercedes konusunda en büyük alışı İngiltere’dir. Bu şirketler İngilizler ile bir anlaşma olmadan yapamazlar.” “Eleman sorunu” MKS Chartered Accountant şirketinin kurucusu ve ortağı yeminli mali müşavir Mehmet Kemal: “Tam Brexit’ten ayrıldığımızda bir zaman alacağını düşünüyorum , ama zamanla rayına oturacak. Evet sıkıntılar olacak ama eminim ilerisi için İngiltere için daha iyi bir sonuç olacak. İstediğimiz memleketler ile anlaşma yaparız, kendi kanunlarımızı uygulayacağız. Benim için gözüken en büyük sorun - eleman sorunu. Çünkü şimdi çıkmadığımız halde bile restoran sektörü çok büyük sorunlar yaşıyoruz bu konuda, yeterince eleman yok. Olan elemanlar için işleyen şartlar uygun değil. Bu konuda daha esnek olacaklarından umutluyum. Mesela sağılık sektöründe diğer ülkelerden izinli olarak elemanlar daha rahat gelebilir. Eminim ilerideki günlerde Catering sektöründe de bu şekilde esnek olacaklar. Eminim Brexit büyük bir sorun yaşatmayacak. Herkes işini yapsın Brexit’i bahane bulmasınlar.”


7

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


8

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

Çok zordur insan olmak çok zor. Öyle

Mustafa Öz

dünyaya gelmekle insan olunmuıyor işte. Onunda ekmek su gibi ihtiyaçları, yaşam

KAHRAMANMRAŞLILAR DERNEĞİ AÇILDI

koşulları var. Çağdaş toplumlar kendine özgü bir olguyuda birlikte getirmiştir. İnsan eskisinden çok fazla sayıda insanla daha çok kısa süreli ilişkiler kurma eğilimindedir. Bu soğuk bir günde karşılaşan bir gurup kirpinin öyküsüne benzer. Kirpiler ısına-

İnsan Olmak

bilmek için birbirlerine sokulurlar ama

mustafaoz@avrupagazete.com

dikenleri birbirine batar. Birbirlerinden ayrıldiklarında ise soğuk-

hemde çouklarının, torunlarının gelecek-

tan rahatsız olurlar. İleri geri hareket ede-

lerini karartıklarının farkında değiller.

rek

batmadan

Hali vakti yerinde olanlar acaba bir has-

birbirlerini ısıtacak uygun sıcaklığı bulur-

tayı ziyaret ederek onun ihtiyaçlarının

lar.

karşılanmasına yardım ettiler mi ?

Son yirmi yılın dünyasındaki sosyal ve

olmak için adam olmak için üniversite

sonunda

dikenleri

Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği açılış kurdelasını kesti.

Çünkü insanlık bunu gerektirirde.İnsan maddi değişimler düşünülürse, kirpilerin

mezunu olmak yeterli mi? İşinde başarılı

birbirlerine daha çok ihtiyaç duyduğunu,

olmak mı yeterlidir?

her kirpinin bu ikilem karşısında ceva-

Zengin olmak, işinde başarılı olmak için

bını bulması gerektiğini, tamda bu yüz-

adam olmak yeterli midir?

den insan olmak daha güncel olduğunu

Bu soruları çoğaltabiliriz. Ama adam

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Erdal Yetimova, Büyükelçilik Eğitim Müşaviri Hasan Uysal, Hackney Belediye sözcüsü, Mansur

söyleyebiliriz.

olmak, insan olmak için bunlar yeterli de-

İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği, Stoke Ne-

Işıkbol, Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet

İnsan olan yardımlaşmayı sever. Acı ve

ğildir. Önce insan dürüst olmalı.

wington Bölgesinde Aziziye Camii karşısındaki

Karakuş ve birçok davetli katıldı.

tatlı günlerde birbirine muhtaç olduğunu

Başkalarına zarar vermemeli. Büyükle-

petrol istasyonu yanında dernek binasını tutarak

aklından çıkarmaz. Bir insanın başına bir

rine saygı göstermek, küçüklerini sevip

faaliyete geçti. İngiltere Kahramanmaraşlılar Der-

bela gelince onun acısını hafifletmek için

korumalıdırda. İnsanlara sevgi ile bak-

neği geçen pazar günü yapılan görkemli törenle

yardıma koşar.

mak.

En azından biz eskilerde atalarımızda

Başkan Ali Kılınç

açıldı. Törene, Londra Başkonsolosu Çınar Ergin,

Açılışta bir konuşma yaparak dernek kuruluş ama-

Müsiad başkanı Mustafa Demir, UID Başkanı

cından ve projelerinden bahseden İngiltere Kahra-

böyle olduğunu bilerek büyüdük. İnsan

Zor durumda olanlara yardımcı olmakta

manmaraşlılar Derneği başkanı Ali Kılınç,

ne oldum dememeli, ne olacağım demeli.

gerekir. Doğayı sevmek, konuşmasını bil-

amaçlarının, öncelikle hiç bir ayrım gözetmeksizin

İnsan olan başkasının hakkını uyerken

mek, başkalarının hakkına saygılı olmak.

bütün Kahramanmaraşlıları bir araya getirmek ol-

birgün de kendi hakkının yeneceğini bil-

Yolsuzluk yapmamak yapanlarada göz

duğunu belirtti. Kılınç, ‘bütün topluma yayarak

meli.

yummamaktır. İnsan kişilikli olmalı.

herkesi dernek çatısı altında toplamak önceliğimiz.

Kendisi gibi davranmalıdır.

Hamdolsun bugün derneğimizin açılışını yaptık. Açılış programına katılan STK başkanlarımıza tüm

Son yıllarda insanlara baktığımızda birbirlerine selam dahi vermekten imtina

Bilgi sahibi olmak ve iyi bir yere gelmek-

halkımıza hemşerilerimize teşekkür ederim. Ay-

eder duruma geldiler. Eğitim ve öğretime

tir insan olmak. Hepimizin insan olmak,

rıca eğitim birliği başkanı Mansur Işıkbol hocama

önem vermedikleri için kulaktan dolma

adam olmak için çaba harcamamız gerk-

sözlere kanarak hem kendi geleceklerini

tiğine inanıyorum. Sağlıklar dilerim.

Kahramanmaraşlılar Derneği başkanı Ali Kılınç (sağda) ve Mansur Işıkbol

ayrıca bize tüm yazmış olduğu kitaplarını imzalayıp hediye ettiği çok teşekkür ederim ve tüm yönetim kurulu kurucu üyelerimizide tebrik ederim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

Başkonsolos Çınar Ergin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği açılış kurdelasını kesti. Ergin, İngiltere de yoğun bir Türk nüfusu olduğunu ve bu yoğunluğunda ülkemizde yer alan bütün farklılıkları yansıttığını söyleyerek bu amaçla kurulan İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği’nden son derece hoşnut olduğunu söyledi. Başkonsolos, İngiltere Türk toplumunun önünde çeşitli sorunlar bulunduğunu, bunların aşılması için sivil toplum kuruluşlarının güçlü olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Mustafa Demir Açılışa katılan Müsiad Başkanı Mustafa Demir şunları dile getirdi: “Musiad UK olarak İngiltere KahramanMaraş Eğitim ve Kültür derneğinin açılışına katıldık. İnşallah önümüzdeki günlerde daha yakın temas ile bütün STK’larla yakından çalışacağız.  ‘Meselemiz Türkiye’ sloganını herzaman dile getireceğiz”


9

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


10

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

MED-CHEM ECZANESİNE

BÜYÜK ONUR ÖDÜLÜ Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Bu sene onuncusu düzenlenen General Practice Awards 30 Kasım’da Westminster Park Plaza Otel’de gerçekleşti. Haringey’de derman dağıtan Med-Chem Eczanesi’nin kurucusu Ali Gül Özbek, gecede “Highly Commended” derecesiyle onurlandırıldı. İngiltere’nin en iyi eczacısı ödülüne layık görülen iki isimden biri olan Özbek, 2008’de açtığı Med-Chem Pharmacy’nin kaliteli hizmet anlayışından hiçbir zaman ödün vermediğini iletti. Bu önemli ödülle yeniden tüm topluma kanıtlayarak büyük bir başarıya imza attı.

Ali Gül Özbek 2014-2018 yılları arasında Haringey Belediye Meclis üyeliği görevinde

İngiltere’nin en iyi eczacısı ödülüne layık görülen iki isimden biri olan Ali Gül Özbek

bulunan

Ali Gül Özbek, belediye başkanlığıda

arasında tercih edilen birinci kişi konumuna gelmiştir.

yapmıştı. Bölge

Haftanın yedi günü açık olan Med-Chem

sakinlerinden

Pharmacy, sadece Londra genelinde değil,

tüm İngilte-

İngiltere’nin de pek çok farklı bölgesinden

re’ye kadar

gelen kişilere sağlık hizmeti vermektedir.

samimiyeti

Profesyonel ekibiyle hizmet veren eczane,

ve güve-

aynı zamanda sağlık danışmanlığı da yap-

nilirliği

maktadır.

ile ec-

Tansiyon ve şeker testlerinin ücretsiz ya-

zacı-

pıldığı eczanede, NHS ve özel reçetelere

lar

de bakılmaktadır.

Zedikanlılar 5. Geleneksel Şenliği Avrupa Ajansı / AVA| Londra Cesur Meat Limited ve Hilal Food Centre ana sponsorluğunda gerçekleşecek olan Zedikanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği 5. Geleneksel Şenliği 14 Aralık 2018 Cuma günü Selby Centre’de yapılacak.Şenlikte Hoza Dino, Erkan Aydar ve Koma Zelal gibi ünlü isimler yer alırken, davul zurna, çekilişler ve çeşitli sürprizler de geceye renk katacak. Bilet Satış Noktaları: Stone Cafe – Dalston ve New İmaj Berber-Edmonton İrtibat: Ali Çörten 07540 236 441 – Ali Alagöz 07754 849 163


11

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


12

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

HASTANE YARARINA KLASİK MÜZİK YANKILANDI

VİRTÜÖZLER HASTA ÇOCUKLAR YARARINA BULUŞTU

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

B

mond Street Hastanesi, Kurumsal Ortak-

lıklar Departmanı’nda sorumlu Ahmed ütün geliri Great Ormond Street

Alnaama’nın hastane çalışmalarının ulaş-

Hastanesi’nde tedavi gören ağır

tığı seviye ve yeni gelişmeleri açıklayan

hasta çocuklar yararına kullanıl-

konuşması ardından piyanist Thomas

mak üzere hastanenin Çocuklar Vakfı’na

Kelly’nin Tchaikovsky/Feinberg’in zorlu

bağışlanan klasik müzik konseri 8 Aralık

eseri “Scherzo from Symphony No.6”i yo-

Cumartesi akşamı, Stoke Newington

rumladı.

Church Street üzerindeki St. Mary's Church’de gerçekleşti.Müzikseverlerin

Yeniden sahne alan kemanda Ezo Sarıcı,

yoğun ilgi gösterdiği konserde virtüözlük

viyolonselde Joe Pritchard ve piyanist

yolunda çok önemli yarışmalarda ödüller

Thomas Kelly’den oluşan üçlü, bir çok

elde eden dört genç müzisyenle birlikte

film, televizyon dizisi ve radyo progra-

sahne alan iki usta müzisyen klasik müzik

mından da hatırlarda kalan Schubert’s

repertuarının seçkin eserlerinden örnek-

derin ve duygulu eseri “Notturno”yu per-

ler sundu.

forme etti. Bu özel gecenin organizasyonunu üstlenen genç kemancı Ezo Sarıcı

Genç kemancı Ezo Sarıcı

John Williams, Fazıl Say, Bjork, Stevie Wonder, Bobby McFerrin ve Anoushka

Bu özel gecenin organizasyonunu üstle-

katkı sunanlara teşekkür mahiyetindeki

Ezo’nun viyolonselci Joe Pritchard ile bir-

Shankar gibi sanatçılarla sayısız konser,

nen genç kemancı Ezo Sarıcı’nın, konsere

açılış konuşmasıyla başlayan konser

likte sundukları Gliere’ın “8 pieces for

albüm ve orkestral çalışmada solo enstrü-

Violin and Cello” ve Handel-Halvorsen’a

mantalist olarak yer alan Max Baillie ve

ait “Passacaglia”nın yorumu ile başladı.

Matt Sharp’la birlikte viyola, piyano ve flütteki ödülleriyle çalışmalarını sürdüren

Piyanist Thomas Kelly

Inis Oírr Asano'nun viyolasıyla katılıyla oluşan

oda

orkestasının

sundukları

Piano’daki üstün teknik hakimiyetiyle

Glinka-“Grand Sextet” uzun süre ayakta

uluslararası alanda bir çok ödüle sahip pi-

alkışlandı.

yanist Thomas Kelly’nin katılımıyla olu-

Tas Restaurant’ın sponsor

şan piyano üçlüsüyle Rachmaninoff’un “Piano Trio No.1” adlı eseri müzikseverlerce uzun süre alkışlandı.

1852’de kurulduğunda İngiltere’de sadece çocukların tedavisine adanan ilk

Ahmed Alnaama Great Ormond Street Hastanesi, Kurumsal Ortaklıklar Departmanı’nda sorumlu Ahmed Alnaam

hastane olup, bugün çocuk sağlığı konusunda dünyanın en önemli beş merkezin-

Verilen kısa bir aranın ardından Great Or-

den biri haline gelen Great Ormond Street Hastanesi’ne her yıl ortalama 25,000 pound’luk katkı sunmayı hedefleyen Tas Restaurant’ın sponsorluğuyla gerçekleşen konserde 1600 pound gelir

elde

edildi.(Fotograflar:

Yücel

Erkan).

Oda orkestasının sundukları Glinka-“Grand Sextet” uzun süre ayakta alkışlandı.


13

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


14

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

Yunus Aslan, Otelcilik ve Türkiye kitabını tanıtttı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

gönderildi. Washington D.C.’de Town Üniver-

sitesi’ne devam etti ve Ingilizce bölümünü biAnkara Otelcilik Okulu müdürlerinden Otelci-

tirdi.

1961-63

yıllarında

Kıbrıslı Türk gençler Cardiff’te buluştu

CORNELL

lik ve Türkiye kitabının yazarı ünlü

Üniversitesi'nde otelcilik ihtisası yaptı.

Turizmci Yunus Aslan, Londra’da

Okuldayken yaz ayları idarecilik stajını

düzenlediği tanıtım gününde kita-

Washington D.C. deki 863 odalı Statler

bını geçen pazar günü Hazev Res-

Hilton Oteli'nde yaptı. Amerika dönüşü

taurant tanıttı. Kuruluş yıllarında

Ankara Otelcilik Okulu'nda Müdür

Ankara Otelcilik Okulu ve Anıla-

oldu. 1965 yaz aylarında Statler Hilton

rını derlediiği kitap bir ilk özelliği

Oteli'nde stajını yeniledi. Davetli olarak

taşıyor. Detay Yayıncılık tarafın-

gitti. 1967 yılında askerliğini 2. Ordu

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Yunus Aslan Hazev Restaurant kitabını tanıttı.

İNGİLTERE’DE doğup büyüyen, okumak

dan basılan Otelcilik ve Türkiye kitabını inter-

karargahında tercüman olarak yaptı. Sonra Tu-

netten

için

rizm Bakanlığı'nda TÜREM müdürlüğü ve en

veya yaşamak için Kıbrıs’tan İngiltere’ye

www.detayyayin.com.tr adersini ziyaret edi-

son Bakanlıkta Personel Eğitim Planlama Mü-

gelen gençlerin kurduğu Kıbrıs Türk Gençlik

niz.

dürü iken özel sektöre geçti. 1988 yıllında Cor-

Birliği İngiltere (KTGBİ), 8 Aralık Cumartesi

nell Üniversitesi 15 günlük burs sağlayınca

günü Galler’in başkenti olan Cardiff’te etkin-

idareciler seminerine katıldı. 1963'ten beri Cor-

lik düzenledi. Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ta-

sipariş

etmek

Yunus Aslan kimdir?

nell Hotel Society'nin faal üyesi ve field inter-

rafından düzenlenen etkinlikte, 8 Aralık

1936 Uşak'ın Eşme kazasında doğdu. 1958-59

viewer'i olup okul adına imtihan ve mülakat

Cumartesi günü Londra’daki Kıbrıslı Türk

ders yılı sonu Ankara Ticaret ve Turizm Yüksek

yapabiliyor. Halen özel sektörde çalışıyor.

gençler, Cardiff’te okuyan gençlerle buluştu.

Öğretmen Okulu'nu bitirdikten sonra Eskişehir Ticaret Lisesınde öğretmenlik ve Müdür Yardımcılığı yaparken 27 Mayıs 1960 sonrası Milli

Yunus Aslan’ın kitabı ve anıları ayrıca bir kitaba da konu oldu

Yunus Aslan, Avrupa Gazetesi Editörü Vatan ÖZ’e kitabını takdim etti.

Eğitim Bakan-

Kıbrıs Türk Gençlik Birliği ‘Güzel bir gelecek gençlerle gelecek’ şiarıyla, diasporada yaşayan Kıbrıslı Türk gençleri ke-

lığı'nca seçi-

Ankara Otelcilik Okulu müdürlerinden Otelci-

netlemek amacıyla birlik ve beraberlik içinde

lerek A.I.D.

lik ve Türkiye kitabının yazarı ünlü Turizmci

bir yapıda buluşturmak için bu ziyareti dü-

bursu

ile

Yunus Aslan’ın da hikayelerinin kullanıldığı,

zenleyen KTGBİ, gençleri bir çatı altında bir-

Ameri-

Türk turizminin gelişimi için büyük çaba har-

leştirip güçlü bir ses oluşturmak için gençleri

ka'ya

cayan alcademisyen, yazar, yayıncı ve gazeteci, 40 kişinin yaşam öyküsü. “Türk

örgütlemeye devam edeceklerini kaydetti. 8 Öğretim üyesi Prof. Dr. Nazmi Kozak birlikte

Aralık Cumartesi günü, Galler’in başkenti

Turizmine Kanat Gerenler” adlı ki-

hazırladı. “Türk Turizınine Kanat Gerenler:

olan Cardiff’te bulunan Saray Restaurant’ta

tapta toplandı.Kitabı, Dokuz Eylül

Cilt I: Öncü Turizm Eğitimci ve Araştırmacı-

öğlen yemeğinde buluşan gençler, daha sonra

Üniversitesi Reha Midilli Foça

ları” adlı belgesel nitelikteki eserde 1930 - 1990

Winter Wonderland ve Noel marketlerini bir-

Turizm Fakültesi Dekanı Prof

yılları arasında ülkemizde turizm eğitimi, araş-

likte gezdi.

Dr. Metin Kazak ile Anadolu

tırmaları ve yayıncılığı alanlarında iz bırakmış

Üniversitesi Turizm Fakültesi

kişilerin portre yazilari yer alıyor.

KKTC Londra Temsilcisi Yoğun katılımla gerçekleşen Cardiff buluş-

Ankara Otelcilik Okulu'nun efsanevi müdürü Otelcilik ve Türkiye kitabının yazarı ünlü Turizmci Yunus Aslan ve kızı Çiler Aslan Abualsaud

masında, Londra'daki Kıbrıs Türk gençleri Cardiff'te okuyan gençlerle tanıştı ve kaynaştı.KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı, eşi İhsan Tuncalı, Cardiff Professorü Engin Kara, eşi Tümay Tuğyan ve Okan Baysan gençlere eşlik ederek destek oldu.

KTGBİ MÜJDEYİ CARDİFF’TE VERDİ Gençlerin sorunlarını ve ihtiyaçlarını tespit edip çözümler üretmek için kurulan KTGBİ, sosyal, kültürel, eğitim, sağlık ve spor alanlarında çalışmalar gerçekleştirip, gençlik politikalarının geliştirilmesinde katkıda bulunmayı hedeflediğine değinerek, Londra’daki Kıbrıslı Türk tur operatörleri ile temasa geçtiklerini açıkladı.

KıbrısTürk tur operatörleri Kıbrıslı Türk öğrenciler ve gençler için özel indirim hizmetleri talep ettiklerini ve iki tane tur operatörler bir anlaşmaya vardıklarını açıklaya KTGBİ, yakın bir zamanda tüm detayları açıklayacaklarını belirtti. Varılan anlaşma neticesinde, Kuzey Kıbrıs’a yönelik uçak biletlerinde Kıbrıslı Türk öğrenciler ve gençleri için özel indirim yapılacak.


15

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


16

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

İngiltere’de bu sene 41.si düzenlenen The Business Show 2019 fuarına ParaPara.co.uk websitesi adına kurucusu Özgür Akıncı katıldı.

www.ParaPara.co.uk Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Ticari kredi ve Finansal Danışmanlık servisleri için ParaPara.co.uk websitesi hizmetinizde. İngiltere’de bu sene 41.si düzenlenen The Business Show 2019 fuarına ParaPara.co.uk websitesi adına kurucusu Özgür Akıncı katıldı. ParaPara.co.uk EXCEL Londra’da yapılan ‘The Business” fuarında ilgi gördü. İngiltere’deki toplumumuzda yer alan işyerlerine ister kişisel olsun ister şirket olsun finansal danışmanlık verecek olan ParaPara.co.uk websitesini İngiltere merkezli Ticari Kredi ve Finansal Danışmanlık yapan Özgür Akıncı anlattı.

Akıncı ile Avrupa Gazetesi olarak bir araya geldik.

Ticari Finans ve Mali Danışmanlık websitesi ParaPara.co.uk sahibi Özgür Akıncı

ParaPara.co.uk’nun kurucusu Ticari Kredi ve Finansal Danışmanı Özgür Akıncı şunları söyledi: “Verdiğimiz servislerimizi Ticari Kredi ve Finansal Danışmanlık adı altında iki ayrı dal altında topladık. Bu içerikler ile iş sahiplerine yardımcı olmaktayız. Alacağınız her kararınız 5,10, 20 yıl sonrasına olumlu veya olumsuz etkileri olacaktır. Dolayısı ile

tif tecrübe ile ayrılması çok önemlidir. Müşterimi-

verilen kararların doğru verilmesi çok önemlidir.

zin işininin olup olmayacağını kısa sürede belirli-

Bizler o noktada devreye girmekteyiz ve farkı-

yoruz ve eğer olmayacaksa neden olmayacağını ve

mızda bu noktada ortaya çıkıyor.”

yapmaları gereken planı anlatıyoruz. Bu özellikle bize kendi müşterilerini bize tavsiye eden muha-

www.ParaPara.co.uk

sebe, avukat, emlak işlerinde olanlar için önemli."

Ticari Finans ve Mali Danışmanlık websitesi Para-

Mortgage, Business Loans, Inheritance Tax Planning, Estate Planning ve Wills

Para.co.uk kurucusu Özgür Akıncı şunları ekledi: “Vaktimiz para kadar değerli ve kimsenin vaktini parasını yanlış yerlerde harcamak istemediğine inanıyoruz.”

The Business Show 2019 fuarına katılan

Akıncı:

ParaPara.co.uk’nun sahibi Özgür Akıncı konuş-

“Zamandan tasarruf etmek ve maliyetlerinizi dü-

masına şu şekilde devam etti:

şürmek için tek noktadan finansman çözümünüz

“Fuarda potansiyel müşterilerimize ve tanıtımları-

olabiliriz. İşletmeleri büyütmek için fonları bulma-

mızı destekleyenlere yaptığımız çalışmalar hak-

larına yardımcı olmak için ağırlıklı olarak işletme-

kında bilgiler sunduk. İlk gün gayet hareketliydi

lere ve işletme sahiplerine finansal hizmetler

konu hakkında bilgi almak isteyen müşterilerimiz

sunuyoruz. Bu yardım, İş Kredileri, Ticari Bina

ve business fuarında kendine yer edinmiş kişiler

Kredileri ve Vergi Planlaması şeklinde olabilir.

tarafından da ilgi ile karşılandık. Türk toplumuna destek olarak profesyonel bir şekilde

"Gelirinizi nasıl arttırabilirsiniz?”

çalışıyoruz. Açıkçası bizleri arayıp ulaştığınızda bizlerden alacağınız pozitif bilgilendirme ile finansal ve ticari olarak çok

Özgür Akıncı ayrıca sözlerine şunları ekledi: "Mevcut Stratejiler" konusunda tav-

olumlu adımlar atabileceksiniz.” ParaPara.co.uk kurucusu Özgür

siyelerde bulunarak yatırımlarını-

Akıncı: "Mortgage, Business

zın gelirlerini arttırma, daha az

Loans, Inheritance Tax

vergi vereceğiniz planlar yap-

Planning, Estate Planning

mak ve bunları korumanız ko-

and Wills konularında

nularında

oluyoruz.

daha fazla bilgi için

Çoğunlukla emlak planlama

www.ParaPara.co.uk

ve veraset vergisi planlaması

websitemizi ziyeret edi-

ile ilgili bizlerden yardım

niz"

almak isteyenlere bu özel ve

İletişim: Tel: 020 3858

etkili bilgilerimizi sunmakta-

9960 Email : info@para-

yız.”

para.co.uk www.Para-

Akıncı: “Müşterimizin pozi-

Para.co.uk


17

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


18

AVRUPA

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin ilk seçilmiş başkanı olan Ali Kaplan, Pazar günkü kongreye karma bir liste ile aday olduğunu bildirdi.

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

Ali Kaplan, İngiltere Alevi Kültür Merkezi

ve Cemevi Başkanlığına aday oldu Avrupa Ajansı / AVA| Londra

çağrıda, “Gelin Canlar Bir Olalım, İri Olalım, Diri

şında bir amacağı olmadığını, kaybolmakta olan,

Olalım” diye seslendi. İngiltere Alevi Kültür Mer-

yıpratılmakta olan Aleviliği yeniden canlandır-

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi,

kezi ve Cemevi’nin ilk seçilmiş başkanı olan ve

mayı hedeflediğini kaydetti.

16 Aralık Pazar günü yeni yönetimini

1993 - 1995 yıllarında bu görevi yerine getiren Ali

Göreve gelmesi halinde profesyonel bir yönetim

seçmek için kongreye gidiyor.

Kaplan, Pazar günkü kongreye karma bir liste ile

ortaya koyacağını hatırlatan Ali Kaplan, “hizmetin

Kongrede Başkan adayı olan Ali Kap-

aday olduğunu bildirdi.Kaplan, başkan adayı ol-

iyi verilebilmesi için belli başlı görevler ile organ-

lan, İngiltere Alevi toplumuna yaptığı

masının Aleviliğe ve Alevi toplumuna hizmet dı-

larda mutlaka profesyonel kadrolar görev yapmalı. Çünkü gönüllülüğe dayalı kimi hizmetler amacına ulaşamaz. Herkesi kucaklayacak , memnuniyetsizleri de tekrar Alevi Kültür Merkezi’ne çekecek adımlar atacağız. Gençlerimizi ve kadınlarımızı çok önemsiyoruz. Onların daha aktif olarak görev almaları için çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız” diye konuştu. Pazar günü kongrede oy verecek üyelere yönelik Ali Kaplan’ın açıklaması şöyle: “16 Aralık Pazar günü saat 12:00’de Wood Green merkez binamızda gerçekleştirilecek olan İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi Kongresi’nde, gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Dostun bahçesine bir hoyrat girmiş, gülünü dererken dalını kırmış. Bizler de o kırılan dalların yerinde yeni tomurcuklar açması ve tüm Alevi Canları kucaklayacak bir ağaç olması için; Ağaca su olmaya, can olup can vermeye talibiz. Şiarımız bin çiçekten öz toplayıp, bir petekte bal eylemektir. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım.”

Erdal EREN idam edilişinin 38. Yılı Londra’da da anılacak Avrupa Ajansı / AVA| Londra ‘Asmayalım da besleyelim mi?’ anlayışı ile hareket eden 12 Eylül Darbesi’nin faşist genarali Evren liderliğinde ki cuntanın topluma gözdağı vermek için 13 Aralık 1980’de 17 yaşında idam ettirdiği Erdal Eren, 16 Aralık Pazar günü Day-Mer Gençlik Komisyonu tarafından düzenlenecek etkinlik ile anılacak. Erdal Eren ile birlikte aynı dönemde öldürülen Sinan Suner ve Ercan Koca da anılacak.  Erdal Eren, ODTÜ öğrencisi Sinan Suner'in katledilmesini protesto ederken er Zekeriya Önge'yi öldürdüğü iddiasıyla ve elde hiçbir delil olmadan  tutuklanarak idam edilmiş, Ercan Koca da Erdal Eren'in idamını protesto ettiği için işkencede can vermişti. 17 yaşındaki Erdal Eren'in yaşı büyütülerek idam edilmesi yurt içinde ve dışında büyük tepkilere yol açmıştı.  Etkinlik: Erdal EREN Anması Tarih: 16 Aralık, Pazar Saat: 16:00 Yer: Londra Toplum Merkezi (22 Moorefield Road, Tottenham, N17 6PY)


19

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Haberler


20

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


21

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


22

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

Bugünlerde Londra duvarlarında yeni bir şey yok! Sokak sanatçılarının tekmili birden Miami'de çünkü. Kimi anlaşmalı olduğu galeri ile birlikte,kimi de Wynwood duvarlarını boyamak üzere Londra'yı terketti! Bu durum sadece Londra'lı sanatçılar için geçerli

Miami’nin İçi Dışı Rengarenk

Sokak Sanatı

Eser Nisan Yağmur

değil,zira dünyanın sayılı sokak sanatçıları aylar öncesinden Miami'de katılacakları etkinlikleri du-

mini paylaşayım sizlerle.

ten kısa bir süre sonra 2012'de yaşama veda etmiş

çısı davet edilse de ,Goldman grubu,sanat hafta-

yurmaya başlamışlardı.

Zira Miami,Art Basel'den çok Wynwood duvarları

maalesef.

sında Miami'de kendini tanıtmak isteyen hemen

Neredeyse bütün sanatseverlerin malumu olduğu

ile tanınıyor neredeyse.

Vefatından kısa bir süre önce şirketlerinin de varisi

her

üzere dünyanın en önemli sanat fuarı Art Basel

Tony Goldman isminde muhteşem bir adam var

olan kızına vasiyeti,sponsorluğunu kendi şirketi-

yaratıyor,duvar ayarlıyor.

sokak

sanatçısına

gayriresmi

fırsat

Miami.

Miami'nin sokak sanatı ile anılmasının arkasındaki

nin yapacağı bir etkinlik ile Wynwood projesinin

Her yıl üçyüzbine yakın izleyici bulan bu büyük

Modern sanatının kalbinin attığı yer...

projede. Bugün eğer Wynwood isminde bir sanat

Art Basel Miami sanat haftasına katılmasıymış.

etkinlik sokak sanatçıları için kuşkusuz büyük fır-

Fuar demek ne kadar doğru bilmiyorum.

mahallesi,dünyanın en büyük açık hava galerisi

2012 yılında Art Basel yöneticileri ve kuratörleri bu

sat.Hem eserlerini tanıtmak hem de sanatsever iz-

Çünkü yirmi ayrı sanat fuarının oluşturduğu,

varsa bunu Tony Goldman'a borçlu Miami.

fikri benimseyerek hayata geçirmeye karar vermiş-

leyiciler ile interaktif iletişim içinde olmaları adına.

dünyanın en geniş alanını kaplayan,enstalasyon-

İnşaat depolarından oluşan şehrin kenar mahalle-

ler.

Yazımın başında belirttiğim gibi sokak sanatçıları-

dan,dijital sanata dokuz ayrı disiplini içine alan

sinde,kendi şirketinin de depoları olan,Ameri-

Sokak sanatçıları oldukça heyecanlandıran bu

nın topluca Miami'ye gitmelerinin altında yatan en

görsel bir şölen.

ka'nın tanınmış emlakçı,mimar ve inşaat

karar son üç yıldır başarı ile uygulanıyor ve ol-

büyük neden bu.

Otuzdan fazla ülkeden üçyüzü aşkın galerinin

sektörünün önemli ismi,bölgenin değişime uğra-

dukça ilgi çekiyor.

Yazımı bitirirken Tony Goldman'ın önünde say-

temsil edildiği bu muhteşem sanat şölenini ayrın-

ması gerektiğini düşünmüş ve bir müddet sonra

Sadece sanatseverlerden değil önemli kurumların

gıyla eğilmek istiyorum.

tıları ile yazmam sayfalar tutar.

da penceresi olmayan depoları dev kanvaslar ola-

da desteğini alan Wynwood Art Basel bu yıl Citi-

Özellikle ülkemizde sıklıkla görmeye alışık oldu-

O yüzden asıl bu köşenin konusu olan sokak sa-

rak görmeye başlamış.

Bank ve Vogue dergisi de dahil on iki ayrı kurum-

ğumuz mimar-müteahhit-emlakçı tanımına uy-

natının bu büyük sanat etkinlikteki yerini ve öne-

2009 yılında seksen bin metrekare uzunluğundaki

dan sponsorluk almış.

duvarları boyamaları için onaltı ülkeden elli tanın-

mayıp,inşaata açık olan yerleri kendi şirket çıkarları yerine sanat adına dönüşüme uğrattığı

mış sanatçıyı davet etmiş.

Goldman şirketler grubu CEO'su Jessica Goldman

için.

Sanatçıların harika eserleri ile birlikte kasvetli ha-

"Walls of Change" isimli bu yılki katılımın ondört

Bir röportajında "bu proje,sokak sanatının hakettiği

vasından sıyrılan renkli mahalle BBC,NY

duvarla sınırlandırıldığını açıkladı.

saygı ve ilgiyi görmesini sağlamak için yapıldı.He-

Times,Vanity Fair,Forbes gibi uluslararası basın

Ayrıca sokak sanatçılarının enstalasyonları için bu

defim sanatı ve sanatçıyı desteklemek" demiş.

kuruluşlarda ilk sırayı alır almaz turist çekim mer-

yıl "Wynwood Walls Garden" isimli yeni bir sanat

Hedefine ulaştığına hiç kuşku yok Tony Gold-

kezi olmaya başlamış.

alanı oluşturmuşlar.

man'ın.Rahat uyusun!

Goldman bu muhteşem projesini hayata geçirdik-

Resmi olarak ondört ülkeden ondört sokak sanat-

Haftaya görüşmek üzere sanatla kalın!


23

AVRUPA

Paellanın doğduğu şehir Valensiya’ya hafta sonu tatiline gidelim dedik. Bakalım gerçek Paella’nın tadı nasıl oluyormuş. Ispanya’nın turistlik kentlerinde bizi kandırıyorlarmış meğer önümüze pirinç atıp. Bilmeden çakma Paella yiyormuşuz yıllardır. Ben daha yola çıkmadan şehrin ne kadar meşhur Paellacısı varsa adını, adresini telefonuma kaydettim. Aslında kaydettim

derken

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

nasıl

GEZİ REHBERİ Paella Yazılır Paeyya Yenir

Arzu Sheridan arzusheridan@avrupagazete.com

kaydedileceğini

bilmediğimden beni whatsapp’da engelle-

ben özellikle deniz ürünleri ile olanı çok

şeyler aslında yenmemeli diye düşünüyo-

yen eski sevgilime gönderdim bütün isim

severim. Midye, karides, kalamar, kum

rum.

ve adresleri. Çok şükür hala tek çizgi, en-

midyesi konulur. Ayrıca sebze ile yapıla-

geli kaldırmamış yoksa çok gülerdi kesin.

nıda çok başarılı buldum. Içinde taze fa-

Siyah Paella'yı da unutmamak lazım.

sulye, bezelye vardı. Otantik Valensiya

Rengi mürekkep balığının mürekkebinden

Önce biraz Paella'dan bahsetmek istiyo-

usulü Paella’nın içinde ise tavşan ve tavuk

gelir tadı hemen hemen aynı Peki nere-

rum kısaca: Pirinç ile yapılan bir yemek

varmış, ben bunu yedikten sonra öğren-

lerde Paella yenir? Her gördüğünüz yere

daha önce bahsettigim gibi anavatanı Va-

dim ve hala vicdan azabı çekmekteyim. O

dalmayın, özellikle turistlik bölgedeki res-

lensiya. Paella aslında öğle yemeğinde ye-

bembeyaz, şirin, bize kutudan niyet çeken

torantlarda hayal kırıklığına uğrayabilirsi-

nirmiş ama turistler için akşam yemeği

sevimli

niz

tercihide olduğu için restorantlarda her daim bulu-

Bazı restorantlarda Paella ve Sangria

birlikte. Art Nouveau Central Market'in çı-

nabiliyor. Bir çok türü var

8 Euro gibi menüler var hemen

kışında küçük bir barakada taze ve günlük

kaçın. Öyle yerlerde Paella ta-

ev yemekleri satıyorlar. Paella çeşitleri

bakla geliyor bildiğimiz

siyah

düz tepsile-

tında, kırmızı kareli masalarda, latin

rinde değil.

şarkıları eşliğinde Pealla ve Sangria öyle

La

güzel bir ikili ki. Kış güneşini kaçırmayın

Pepica

tavsiye edeceğim restorantların başında olmakla

Merhabalar, Artık her yerde, nerdeyse her evde Noel araçları süslendi, altlarına hediyeler yerleştirilmeye başladı. Tüm sokaklar, caddeler Noel’e, yeni yıla hazır. En parlak ışıltılı halleriyle beklemede. Bakalım bu güzel günlerde Londra’da neler bizleri bekliyor. TATE BRITAIN’S WINTER FAIR / 15 Aralık

hariç kırmızı biber dolması bile vardı. Güneşli bir ögle vakti, portakal ağaçlarının al-

hemen bir Valensiya bileti alın. Haftaya görüşmek üzere.

LONDRAYI YAŞAMAK Noel Geliyor!

İLKGÜL KARACA ilkgulkaraca@avrupagazete.com

Londra’nın en önemli ve en çok ziyaret CHRISTMAS KARAOKE AT

edilen galerilerinden birisi olan Tate

CHURCHILL ARMS - NOEL

Britain’de bu hafta sonu güzel bir

KAROKESİ

panayır var. Noel için özel düzen-

Ayrıntılar için alttaki linki tıklamanız yeterli. https://www.churchillarmskensington.co.uk /whats-on

lenen bu etkinlik üstelik de ücLondra’nın belki de İngil-

retsiz.

CHRISTMAS TREES / NOEL AĞAÇLARI

tere’nin en güzel ve ihtişamlı Hala Noel ya da yeni yıl hedi-

süslenmiş olan Pub’ı hiç şüp-

Noel’in en güzel ve geleneksel imgelerinden

yelerinizi alamadıysanız bu,

hesiz The Churchill Arms. 97

bir tanesidir Noel ağacı. Üzerindeki rengarenk

güzel bir fırsat sizler için. Bugün

Noel ağacı ve 21,500 ışıkla, tüm

ve ışıltılı süsleri ve altındaki hediyelerle No-

için kurulan tezgahlardan hediye-

pub’ın etrafını saran dekoras-

el’in vazgeçilmezidir.

yon kesinlikle görmeye

lerinizi seçebilir, konuşma ya da

değer.

düzenlenen turlara katılabilirsiniz.

Birbirinden güzel Noel ağaçları evlerimizi süslediği gibi Londra’yı

Ama Tate Britain’in kalbinde; The Duveens’de sunulacak İngiliz Ulusal Operasının

Geçen hafta ben de gittim, gör-

da süslüyor. Sizin favoriniz han-

özel performansını sakın kaçırmayın.

düm, fotoğraf çekmeye doya-

gisi bilmem ama benim en be-

madım. Üstelik içi de çok

ğendiklerimden birkaçı şöyle;

se’daki buz pistinin yanıbaşındaki rengarenk

Monster

güzel ve müze gibi. Churc-

Chetwynd tarafından Tate Britain’in önünü

hill’in fotoğrafları, balonlar,

Annabel’s Mayfair’deki tüm

veç’den gönderilen Trafalgar Meydanını tüm

süsleyen dev iki sümüklü böceği görebilir ve

tarihi posterlerle dolu. İnanıl-

binayı kapsayan devasa ağaç,

zarafetiyle süsleyen ağaç.

Ayrıca

Turner

ödülüne

aday

parıltılı ağaç ve 1947’den beri her yıl Nor-

bugüne özel indirimli alabileceğiniz biletler ile

maz güzel. Bu pazar bu güze-

St Pancras İstasyonundaki Tif-

En güzel Noel araçlarının listesini alttaki linkte.

Edward Burne-Jones ve the Turner Prize’i zi-

lim pub’da Noel Karoeke var.

fany & Co sponsorlu, üzerinde

https://www.google.co.uk/amp/s/sec-

yaret edebilirsiniz. Tüm ayrıntılı bilgileri alt-

En güzel, en renkli eğlenceli

kocaman robot, hediye paketleri

retldn.com/best-london-christmas-

taki

Noel kazaklarınızı giyin ve bu

linkte

bulabilirsiniz.

https://www.tate.org.uk/whats-on/tate-bri-

çok özel pub’a koşun. Ucunda ödül

tain/festival/tate-britains-winter-fair

de var.

ve parfüm şişeleri ile süslü dev

trees/amp/ Güzel, renkli ve harika bir hafta

ağaç, Covent Garden’daki dev saksı-

diliyorum. Haftaya görüşmek üzere, hoşçaka-

daki rengarenk ağaç, Somerset Hou-

lın.


24

AVRUPA

Döviz Piyasalar›

Ekonomi

14 Aralık 2018 Cuma

6,1048

£

6,7878

$

5,3564

Çeyrek 351,200

Yarım

702,410

1.400,52

Tam Altın

Altın

Altın

Cumhuriyet 1.442,00 Altını

Aydın Doğan Mayfair’de bina satın aldı Avrupa Ajansı / AVA| Londra

Türk basınınından Bülent Cankurt, "Aydın Bey'in

lar önce Londra'da bir otel satın alan Aydın Bey,

Mayfair Berkeley Caddesi'ndeki binasının en alt

yeni yatırımında da tercihini aynı şehirden yana

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan,

katında, şehrin en popüler mekanlarından biri olan

kullanmış.Londra'nın en popüler semtlerinden biri

Doğan Medya Grubu'nu, 916 milyon dolara Demi-

Park Chinois var. Binanın iki katında hizmet veren

olan Mayfair'de 46 milyon Sterlin'e (Bugünkü

rören Holding'e satmıştı. Aydın Doğan'ın elde et-

bu ünlü restoran, geçen ay itibariyle Aydın Bey'in

kurla yaklaşık 313 milyon lira) sekiz katlı bir bina

tiği parayla yurt dışında yatırım yaptığı ortaya

kiracısı olmuş durumda" diye belirtti.

satın almış.

çıktı. "Yıllar önce Londra'da bir otel satın alan Aydın Bey, yeni yatırımında da tercihini aynı şehirden yana kullandı. Londra'nın en popüler semt-

Bülent Cankurt'un yazısı şu şekilde:

Park Chinois Restaurant

"Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan,

binasının en alt katında, şehrin en popüler me-

lerinden birisinde Doğan'ın 8 katlı bir bina aldığını ortaya çıktı.

Aydın Bey'in Mayfair Berkeley Caddesi'ndeki bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN

kanlarından biri olan Park Chinois var. Binanın

Türk ve Kanal D gibi televizyon kanallarının da

iki katında hizmet veren bu ünlü restoran, geçen

bulunduğu Doğan Medya Grubu'nu, 916 milyon

ay itibariyle Aydın Bey'in kiracısı olmuş du-

dolara Demirören Holding'e satmıştı. Eski medya

rumda. Medyadan elini çeken Aydın Doğan, an-

patronunun bu satıştan elde ettiği gelirin bir kıs-

laşılan

mıyla yurt dışında yatırım yaptığını öğrendim.Yıl-

yoğunlaşacak."

gayrimenkul

yatırımcılığına

AydınDoğan’ın Mayfair Berkeley Caddesi'ndeki binasının en alt katında, şehrin en popüler mekanlarından biri olan Park Chinois var.

Thy ile Bodrum A Avrupa Ajansı / AVA| Londra Son Dakika tatiller Right Holidays ile daha hesaplı. Right Holidays Türkiye’de en geniş otel zincirine sahip olmasıyla bu kış ve noel tatilini satın almamış olanlara son dakika paket tatili olanağı sunuyor. Türk Hava Yolları yetkili acentası olan İngiltere’nin köklü seyahat acentalarından. Haringey ve Stoke Newington’da bulunan iki şubesiyle en hesaplı tatil ve uçak biletlerini sizlere sunan Right Holidays’in 2.Şubesi daha modern ve çok geniş ofisine taşınmıştı. Bodrum Antalya Ankara direkt aktarmasız Right Holidays’ten kaçırılmaz fırsat! Thy ile Bodrum Antalya Ankara direkt uçaklar açıldı. Hemen arayın indirimli biletleri ve otel fiyatlarını kaçırmayın. Right holidays Tel: 020 866 11 805 Sinan Aydın Uçak biletlerinizi şimdiden alın sonra ah vah demeyin ! Right Holidays yöneticilerinden Sinan Aydın, 2019 yazı ve tüm tatilleriniz için, Haringey şubesinde tavsiyelerde bulunuyor. Right Holidays yöneticilerinden Arzu Pamuk ve Sevgi Sarıtaş ise Stoke Newington şubesinde uçak bileti  ve  paket tatiller için erken rezervasyon yapmanın önemine dikkat çekiyorlar. Right Holidays’in başarısı deneyimli yöneticilerinin hizmeti ile hız kesmeden devam ederken, Londra’nın başarılı iş adamlarından Ejder Doğuş’un ortaklığıyla güçlenmeye devam ediyor. Uçak bileti  ve  paket tatilde erken rezervasyon, Kıbrıs tatilleri ayrıca Kuzey Kıbrıs’ta ki otellerle anlaşmalarını büyüten ve geliştiren Right Holidays yetkilileri 2019 sezonu için çok iddialı olduklarını söylediler.


25

AVRUPA Dolar 96,996 Endeksi

Ekonomi

14 Aralık 2018 Cuma Tahvil

21,360

EUR/USD

1,137

Bitcoin

3.495 $

Bitcoin

103 $

Ethereum

Bu satırların yazıldıgı an itibariyle maalesef Brexit ve Finans Dunyası konusunda kesin olan tek sey, belirsizlik. Birligin en bastan soyledigi gibi, her konuda uzlasılmadan, hicbir konuda uzlasılamayacak. Sayın Basbakan May, olusturulması yıllar suren, yuzlerce sayfalık ayrılık paketini kimselere begendirebilmis degil. Brexit yanlıları bu paketin ozde degil sozde ayrılık anlamına geldigini, halkın oyuna, demokrasinin kuralarına saygı gosterilmedigini, iddia ediyorlar. Birlikte kalmak yonunde oy kullananlar da, elbette isi daha da yokusa surmek icin elinden geleni arkasına koymuyorlar. Herkesi mutlu etmek gibi zorlu, hatta imkansız, bir goreve soyunan May, sonucta kimseye yaranamıyor.

Ucak havada kalmayacak, ya inecek, ya da dusecek Mayfair'de 46 milyon Sterlin'e sekiz katlı bir bina Aydın Doğan’a satıldı

Antalya Ankara direkt uçaklar

Takvim hızla ilerliyor, Mart sonu itibariyle o ya da bu sekilde birlikten cıkılacak. Ucak havada kalmayacak, ya inecek, ya da dusecek. 11 Aralık’ta Meclisin onayına sunulacak paketin icerigi hala muamma. Bircok konu ilerideki bir tarihte kararlastırılmak uzere askıya alındı. Gorunen o ki, Brexit ‘hard landing’ i ile Ingiltere demokrasisi ve ekonomisi kafa ustu cakılmaya dogru ilerliyor.

Cakılır mı?

Arif Paşa Noel tatilleri için arayınız Right Holidays yöneticilerinden Arif Paşa, Avrupa Gazetesine konuştu. Paşa şunları söyledi: “Right Holidays’mizin Stoke Newington şubesini yeni yerine taşıdık. Yeni adresinde sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Stoke Newington’daki yeni adresimiz, 175 Stoke Newington Road London, N16 8BP. Stoke Newington Polis Karakolunun hemen yanındayız. Noel tatilini şimdiden düşünmeye başladıysanız, en uygun uçak bileti fiyatları için bizi arayın!”

Bist 100

90 $

90.051

Cash

Right Holidays STOKE NEWINGTON ŞUBE 175 Stoke Newington Road London, N16 8BP T: 0208 661 1805 www.rightholidays.com RIGHT HOLIDAYS HARINGEY ŞUBE 445 GREEN LANES HARRINGEY LONDON N4 1HA  02086611805 www.rightholidays.com  Telephone: 0208 661 1805  Fax: 0208 643 4880

Cakılmaz ama yara alacaktır. Ingiltere yuzlerce yıldır sadece Avrupa degil ve Dunyanın finans merkezidir. Euro/ USD islemlerin %80 i Londra’da yapılır. Avrupa’da faaliyet gosteren Varlık Yonetimi ve Hedge Fonların yine bu oranda cogunlugu Londra merkezlidir. Ingiltere ekonomisinin %80i servis sektorune dayalı. Bankacılık / Finansın dısında reklamcılıktan, hukuk ve denetim sirketlerine kadar yuksek katma degerli hizmetlerin neredeyse tumunun, Avrupa, Ortadogu ve Afrika bolge mudurlukleri (EMEA) Londra’da. Londra’da yaklasık 3000 bankanın sube ya da istiraki bulunmakta. Bankaların gecen yıl odedikleri kurumlar vergisi yaklasık, 100 milyar sterlin duzeyinde. Calısanların maaslarından kesilen vergiler, alısverislerinden odedikleri KDV ve ekonominin genelinde yarattıkları carpan etkisi ile bunun 3 katına, yaklasık 300 milyara denk geldigini soylemek cok da yanlıs olmaz. Bankacılık sektorunde yasanabilecek %10 luk bir daralma dahi, Brexit yanlılarının kurtulmak istedikleri Avrupa Birligi ekonomisine yapılan yıllık 30 milyar sterlinlik katkı ile basa bas olacaktır. Bu hesabada sigorta, varlık yonetimi,

Yazar

Brexit ve Finans Dünyası, Quo vadis? Nereye gidiyorsun? M. Kemal Şahin, Bankacı, Risk Yönetimi Danışmanı

hedge fonlar gibi finansın diger kesimlerinin katkıları dahil degil. Turizm, Saglık ve her turlu destek hizmetlerinde gordugumuz gibi Britanya’nın ciddi is gucu acıgı bulunmakta ve Avrupa birliginden gelen genc ve calıskan halk, bu acıdan da onemli bir kaynak olmaktadır.

Geri Donusu var mı? Imkan dahilinde, ama cok zor gorunuyor.Boris Johnson, hem yerim, hem de yarına saklarım dedigi pastayı, anlasılan bundan sonra, ancak ruyasında gorebilecek. Avrupa Birliginin de mevcut durumu kendi yararına kullanmak icin elinden geleni arkasına koyacagını dusunmek, saflıktan otedir. Mevcut ayrılık paketinin Avrupa Birliginde daha fazla tartısılmak istenmemesi, kısaca kendin ettin kendin buldun denmesi cok da tartısma goturmez.

Ne yapılabilir? Amiyane tanımla, Onumuzdeki maclara bakarsak, Britanya’nın maksimum faydayı saglamak degil ama en azından zararı minimize etme sansı olabilir.

Peki, nasıl olacak? Bu konu uzerinde yıllardır tam mesai calısmalarına ragmen bir sonuca ulasamayan uzmanlara karsı ukalalık edecek degilim. Birkac delinin attıgı tası 40 milyon akıllı da cıkaramaz. Ekonomik, politik, demografik bir cok boyutu var ancak bilinen gercek su ki, Britanya Politikacıları gunun sonunda pragmatik ve rasyonel davranırlar. Brexit ile Birlik’ten cıkmak yerine birlik ile iliskileri yeniden tanımlamak cok daha yararlı olur. Mevcutta duzgun calısan kurum, yasa ve sureclere comak sokmak yerine, burokrasiden, karar alma sureclerine kadar, birligin korumacı ve piyasa sartlarına aykırı eylem ve po litikalarından kurtulmak, Britanya kadar Birlige de cok buyuk katkı saglayacaktır.


26

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Haberler


27

AVRUPA

14 Aralık 2018 Cuma

Reklam


28

AVRUPA

Haberler

14 Aralık 2018 Cuma

“İngilizleri 12 ay boyunca Türkiye’ye çekmeyi hedefliyoruz” Avrupa Ajansı / AVA| Londra

ten ve Türkiye’de ağırlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Amacımız Türkiye’nin sadece deniz,

İngiltere’de faaliyet yürüten Eco Turkey Travel or-

kum ve güneşten ibaret olmadığını göstermek ve

ganizasyonuyla gerçekleşen gezide İngiltere’nin

Türkiye’ye daha fazla “nitelikli turist”ağırlamak”

önde gelen gazete, magazin dergisi, blogger ve tel-

dedi.

evizyon yapımcılarından oluşan 9 kişi Dalyan ve Fethiye’yi gezdi. İngiliz Gazeteciler dünyaca ünlü Babadağ Hava Sporları Merkezi ve Rekreasyon

“2019’da yüzde 40 artış bekliyoruz”

Alanı’nda 1800 metre pistinden deneyimli pilotlar ile yamaç paraşütünden atlayış yaparak Ölüde-

İngiliz gazetecilerle birlikte bölgeyi gezen dene-

niz’e iniş yaptı.

yimli turizmci Ali Keskin, “3 Aralık gecesi gazetecilerle birlikte yola çıktık. Gezimize 4 Aralık’ta

Ali Keskin

Dalyan’da tekne turu ile başladık. Daha sonra Iztuzu Plajı, Caretta Caretta Kablumbağa Hastanesi

İngiltere’nin önde gelen gazete, magazin dergisi, blogger ve televizyon yapımcılarından oluşan 9 kişi Dalyan ve Fethiye’yi gezdi.

Gezinin organizatörü olan Ali Keskin, “İngiltere’de

ziyaretinde bulunduk. Gazetecilerle portakal bah-

özellikle turizm ve seyahat alanında yayın yapan

çelerinde portakal topladık. Zeytinyağı yapımı

memizdeki en büyük nedenlerden biri de İspanya

gazete, dergi, televizyoncuların yanı sıra bu alanda

hakkında bilgilendirdik. Çamur Banyolarına gö-

ve İtalya gibi Türkiye’de turizmi 12 aya yaymak ve

azımsanmayacak takipçiye sahip seyahat yazarları

türdük ve tarihi ören yerlerini gezdir. Gazeteciler

bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyeline kat-

ile sosyal medya fenomenlerini bölgeye götürmek-

çok olumlu izlenimlerle geri geldi” dedi.

kıda bulunmak” dedi. Keskin 2019 yılında İngiltere’den Dalaman bölge-

Dalaman bölgesi

sine yapılan rezervasyonlarda yüzde 40 artış beklediklerinin altını çizdi.

Grup Nisan Konser coşkusu

Keskin, “10 yıldır eko turizm ve kültür türizmi ala-

Ali Mürşit Yağmur

nında faaliyet yürüten bir tur operatörü olarak bölgenin potansiyelini çok iyi biliyoruz. Bu bölgede 2

İngiliz Gazeteciler bölgeye hayran kaldı

bin 500 yıllık kaya mezarları, dünyaca ünlü caretta

Dalaman bölgesinde faaliyet yürüten DLM Tours

caretta kaplumbağaları, Iztuzu Plajı, Köyceğiz

yetkilisi Ali Mürşit Yağmur ise gazetecilere yaptığı

Çamur Banyoları, Likya Yolu, Saklıkent Kanyonu

açıklamada, bölge turizmini canlandırmak ama-

ve birçok tarihi kent kalıntısının yanı sıra doğal gü-

cıyla İngiltere’den gelen gazeteci grubunu ağırla-

zellikleriyle de dikkat çeken bir bölge. Burayı seç-

dıklarını belirtti. Bölgenin tanıtımı için çaba

2016’dan beri çalışmalarına yeniden başla-

gösterdiklerini belirten Yağmur, "Gezilerle bölgeyi

yan Grup Nisan’ın yeniden aramızda oldu-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

tanıtıyoruz. Fethiye’yi ve Ölüdeniz manzarasını

ğunu duyurmak için bir konser organize

çok beğendiler. Organizasyonun turizmin 12 aya

edildi. 9 Aralık Pir Sultan Kültür Merke-

yayılması kapsamında çok faydası olacağını düşü-

zi’nin organize ettiği Grup Nisan konseri,

nüyorum." dedi.

24 Aralık Maraş Katliamı ve zulme karşı, halk ve vatan uğruna katledilen tüm canlar

İngiliz Gazeteciler bölgeye hayran kaldı

için bir dakikalık saygı duruşuyla başladı.

“Bu toprakta Kalır Adım “

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yapan İngiliz seyahat yazarı Marian Ainge ise bölgeyi çok be-

Grup Nisan alkışlarla sahnedeki yerini aldı.

ğendiklerini ifade etti. İngiltere'de 40 yıla yakın bir

“Bu toprakta Kalır Adım “ diyerek başladı

gazetecilik deneyimi olduğunu belirten Ainge,

söze. Ardı ardına Grup Yorum şarkıları,

"Çok başarılı bir organizasyon oldu. Daha önce de

deyişler ve türkülerle kitleyi coşturarak

birçok basin gezisine katıldım ama bu gezi çok an-

devam etti. ilk yarıda 9 şarkı söyleyerek ara

lamlı ve güzel bir gezi oldu. Bu anlamda Eco Tur-

verildi.

key Travel’a teşükkür etmek istiyorum. Bu bölge çok güzel bir yer. Fethiye ve Dalya'nın doğası ve

Pir Sultan Kültür Merkezi

güneşi hepimizi hayran bıraktı. Ayrıca tarihini ve yemeklerini çok beğendik. Bunlara kendi gazete-

Beğeni, coşku ve ilgiyle dinleyen kitle

lerimizde yer vereceğiz.” dedi.

zaman zaman zaman kendi sesini kattı Grup Nisan’a.

Natasha Blair

Yaklaşık yüzelli kişinin katıldığı konser son olarak “ Haklıyız Kazanacağız “ tüm salon

Bir diğer gazeteci Natasha Blair ise, “Daha önce

ayakta, yumruklar hava da söylenerek biti-

Türkiye’yi ziyaret etmiştim. Ancak bu bölgeye ilk

rildi. Son olarak Pir Sultan Kültür Merke-

defa geldim. Özellikle Dalyan bölgesine hayran

zi’nin faliyetleri ve kurslarıyla ilgili bilgi

kaldım. Yazılarımda bu bölgenin tarihi güzellikle-

verilerek, yeni yıl kutlamasına çağrı yapıldı.

rinin yanı sıra yemek kültürüne de yer vereceğim. Ayrıca organizasyonun çok başarılı olduğuna değinmek istiyorum. Çok profesyonelce hazırlanmış bir program ve aksaksız bir organizasyon oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.


29

AVRUPA

14 AralÄąk 2018 Cuma

Reklamlar


14 Aralık 2018 Cuma

Elif Öziş 87 Tunnel avenue greenwich SE10 0SE

07900 232670

Seri İlanlar

QUICK FİX MECHANİC Serkan Çomak We can fix anyting All Mechanical Repairs Genaral Servicing Brake dısc &pads Tyres Exhaust System Clutches

14/12

14/12

Ely Care Childminder & Nanny

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

074 75 834655

28/12

AVRUPA

11/01

30

Bench İmalatı

Tüm restorant, coffee shop, takeaway ve berber salonları için isteğe bağlı renk, model ve ölçülerde bench üretimi yapılmaktadır. Eski bench’lerin ve sandalyelerin yüz değişimleri itinayla yapılır.

Tel:07387671947


31

AVRUPA

14 Aralık 2018 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

Seri İlanlar

Ely Business Consultancy 14/12

01.06

Elif Öziş 87 Tunnel avenue greenwich SE10 0SE

07900 232670

TERCÜMAN

14/12

07491 834885

14/12

21/12

Immigration law, selling buying property in Turkey, preparation of file for divorce, and inheritance cases. Gözde Altun Address: 104 Rutland Gardens, N4 1JR, London

Her türlü tercüme ve genel danışmanlık işlerinizde sizlere itina ve titizlikle yardımcı oluruz. Yüksel İNAL

23/11

Altun Legal Advice Services

07453 4897 11


www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

14 Aralık 2018 Cuma

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, telvizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

0790 4533 781

Ankara Anlaşmalılara özel kiralık sanal ofis (Virtual office) Adres, telefon, posta dahil. Tüm mektuplarınız alınır. Size teslim edilir. Haftalık £49.75 Bir bilgisayar, bir masa, bir sandaliye, internet (Monday to Friday 10.00 - 16.00) Haftalık £99.75

0795 628 0753 07847 469 802

07578511050

KİRALIK

KİRALIK

Waltham Abbey ve Southgate'de

Turkey Street’e yakın kiralık çatı katı. Ana caddeye 1 dakika uzaklıkta, tren istasyonu ve otobüs duraklarına yakın bölgede. Full eşyalıdır, telvizyon vardır. Bütün faturalar dahildir. No DSS

Kiralık

Sage Pazarlama ve Satış Danışmanlığı Pazarlama Danışmanlığı, Strateji Geliştirme ve Uygulama, Pazarlama Aktivitelerinin Yürütülmesi, Proje Yönetimi Email:info@sagemarketingltd.com www.sagemarketingltd.com

07597 539 720

07/12

Tottenham White Hart Lane’de 2 yatak odalı müstakil ev kiralıktır. DSS yok. Tüm faturalar kiraya dahildir.Güvenilir saygılı kişiler tercih edilecektir. Kira £1200 aylık

07417 497 815 KİRALIK

Southgate – Palmers Green – Enfield 1-2-3 yatak odalı kiralık daireler ve evler mevcuttur.

020 3887 8585 21-12

21.12

16/11

Detaylı Bilgi için: 020 8805 5457

Baran Bookkeeping

KİRALIK

01.11

£650

bölgelerde acil kiralık ev aranıyor.

KİRALIK

07900 187802

Studio Flat

tarafından Londra’da ulaşımı iyi olan

07836 788 011

Tottenham’daki çok büyük Uniti’i paylaşacak kiracı aranıyor. Büyüklük 3500 feet Ayrıca bir tarafında ofis ve storage için çok elverişli bir bölüm var, orası da kiralıktır.

Bölgesinde

Tanınmış firma

0790 4533 781

07/12

21.12

Enfield

Aylık

KİRALIK

Kiralık Evler

Edmonton, Enfield,

07484 220 343 KİRALIK

Seri İlanlar

Wood Green Haringey bölgesinde tek kişilik oda. Bütün faturalar kiraya dahil, kalorifer, sıcak su, banyo, mutfak, bahçe mevcuttur. Sadece temiz, sessiz ve saygılı kişiler olması şartı ile kiralanıcaktır.depozito £400 Haftalık kirası £110’dur. iletişim : Suzi

31.01

KİRALIK

KİRALIK

KİRALIK

30.06

31.01

KİRALIK

30.11

AVRUPA

01.11

32

KİRALIK Tottenham’da tren istasyonu yakınında tek kişilik oda kiralıktır. Haftalık herşey dahil £120

0794 409 9624

Mr. Serkan Polat

Tüm ön muhasebe işleriniz yapılır. 1 Honey field, London N4 3PE

07762 273237


33

AVRUPA

14 Aralık 2018 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

DİDİM YEŞİLTEPE’DE 700.M2 ARSA ÜZERİNE İNŞAA EDİLMİŞ OLAN , 5+1 ODALI , 4 BANYO & W.C'Lİ, KAPALI OTO GARAJLI, YALITIMLI VE OTOMATİK PANJURLU VE 250.M2 GENİŞLİĞE SAHİP OLAN VİLLA SATILIKTIR. FİYATI: 1,100,000TL BİLGİ VE DETAYLAR İÇİN LÜTFEN BİZE ULAŞINIZ. ÜMRAN SAYAN

Carlisle Merkezde Uygun Fiyata Satılık Takeaway Tren istasyonu yanıdır. Rent: £26,000 Yıllık Rates: £2000 Yıllık Lease: 15 yıl önü açık Taking: £17,000 haftalık Diğer detaylar telefonda verilecektir. Lütfen ciddi alıcılar arasın.

KUŞADASI DAVUTLARDA SATILIK İMARSIZ DENİZ MANZARALI ZEYTİN ÇİFTLİĞİ 34 DÖNÜMDÜR. DENİZ MANZARALIDIR. SU, ELEKTRİK VE ARTEJENA MEVCUTTUR. İÇİNDE 920 ADET ZEYTİN AĞACI VARDIR. FİYAT DETAYLARI TELEFONDA VERİLECEKTİR.

+90553 968 35 09 SU ARITMA CİHAZI

28/12

SATILIK

OF!S: 0090 256 8110256 MOB!L: 0090 541 689544

28/12

07446 837 306 07455 015 255

SATILIK

28/12

SATILIK

28/12

SATILIK

Seri İlanlar

Ücretsiz montaj Ücretsiz filtre değişimi Ücretsiz transfer

Contact Deniz: 0791 616 5115

GAZETEDE ÇALIŞACAK MUHABİRLER Londra Merkez’de gazetede çalışacak muhabirler aranıyor. Haber yazmasını bilen fotoğraf çekebilen sosyal medyayı ve internet haberciliği bilen part time veya full time çalışacak gazeteciler veya gazeteci kökenli muhabirler aranıyor. CV’leriniz avrupa@btinternet.com gönderiniz.

020 7275 7610

Büyük Falcı Daby

İş, sağlık, nazara,

düşmana ve tehlikeye karşı korunma, oyunda şans, sınavlarda, iş yerinizde ve aşkta başarınızı ağlayabilmek. Evlilikler,cinsel sorunlarınızı çözmek istiyorsanız falcınız Daby size en büyük yardımcıdır.Ciddi ve sonu alıcı çalışma, iş sırrına güvenebilirsiniz. Konsültasyona gelmek isterseniz şu numarayı arayınız. Lütfen İngilizce konuşun.

0208 519 6140 07930 157 020 11.01

Archway N19 Bölgesinde Satılık Cafe Lease: 2 Years with option the renew/ önü açık Rent/kiras: £20,000 Annually/senelik Rates: £8000.00 Annually/senelik Taking: £3500-£3900 Weekly/haftalık Seating for 52 People Good Location for any A3 Premises

23-10

İletişim: 0785 236 4623

SATILIK

In Enfield EN1 3LA area Fish&Chips for sale. Rent: £11.400 Rates: No Taking: £3.000 pw Lease: 20 year Price: £89.500

07873716739

SATILIK LONDRA’DA SATILIK DİL OKULU

Language Teaching Organisation in Central London for Sale Turnover: £630-730K Central London based language school. Established over 25 years ago. High quality accredited training with approval from the British Council. Offering: locally based English language courses (General English, IELTS, CAE and more) to visiting foreign students staying with homestay and residence. In-house marketing and sales teams generate the majority of sales. Long term relationships with overseas agencies. Rich and diverse nationality mix. Total ELT student attendees at any one time ranges from 60 in quiet times to over 120 in busy periods. Recorded T/O in excess of £635K for y/e 30th June 2017. Accounts available. Premises held on lease (expires 2024 y/e) at current rental of £85,000 p.a.

07466 806 010


Dalston Lane’de 2 yatak odalı geniş bahçeli, mutfağı yeni dekore edilmiş ev takas veya satılıktır. Tottenham Hale, Stoke Newington, Hackney tarafları tercih edilir.Council evi olması gerekmektedir.

14/12

02/11

0774 787 0593 - 07886 993 154

SATILIK

Preston’da Manchester’a yarım saat uzaklıkta Türk Restoranı Rent: £1250 Rate: Yok Taking: £3000 haftalık Fiyat: £45,000 Extra: 1500 Delivery potansiyeli vardır. Haftanın 6 günü açık, Pazar kapalı. Çalışma saatleri: öğlen 12-2, akşam 5-10 Üstünde 3 odalı flat’i vardır.

07417 497 815

SATILIK

WD6 4DY Bölgesinde Barnet'e 10dk Uzaklıkta ACİL Satılık Kebab Shop Rent: £8,000 yıllık Lease: 15 yıl önü açık Rates: yok Price: £145,000

0772 460 7194

SATILIK

SATILIK - KİRALIK

Kuzey Galler’de ana cadde üzerinde 3 katlı bina. 2 ayrı dükkan. Üzerinde 1 yatak odalı flat yapma izni alınmıştır. Market, cafe, kasap, berber gibi her türlü ticarete uygundur. Kira: £9,000 Bina Fiyatı: £250,000 Ödemede yardımcı olunur. Ortaklık düşünülebilir.

07424 404 524

SATILIK Londra içinde işlek cadde üzerinde Satılık Kebab Shop Rent: £15,000 Yıllık Rates: Yok Lease: 13 yıl önü açık Fiyat: £90,000 Taking: £5,000 - £6,000 pw Delivery vardır.

07747 860 716 – 01507 600 880

07450275016

Adem Bey: 07776 326 655

SATILIK

SATILIK

SATILIK

Mobile: 07931 738 779 Tel: 0208 904 2075

Kebab and Pizza Shop Swansea – Newport arası NP23 4AW bölgesinde bulunan kebab pizza shop satılıktır. Taking: £7500-8500 Rent: £1,100 Rates: Yok Üstünde 6 odalı flat vardır. Kirası aylık £1300

07774 411 556

Fast Food Takeaway (including kebabs, burgers and pizzas) It consists of a Ground floor and First floor. In the Bath, Bath and Northeast Somerset area. Rent: £10,000 annually. Rates: No Business Rate Charges. Taking: £6000 weekly. Lease: 10 year lease, with continuation after end of previous lease. Price: £89,000

07484 918 346

14/12

Harrow Bölgesinde Çift Cepheli Satılık Süpermarket HA3 London Rent: £23,000 Rates: £13,000 İstasyon karşısındadır. Fiyat: £145,000 + stok

07/12

SATILIK KUAFÖR SALONU Doncaster Bölgesinde town içinde Rent: £15.000yıllık, Rates yok, Lease:Önü açık Çalışır durumda Bölgedeki tek türk kuaförü Detaylı Bilgi için lütfen arayınız

Louth Lincolnshire Bölgesinde Satılık Restaurant Rent: £875 aylık Rates: Yok Lease: 12 yıl önü açık Taking: £4,500-5,500 pw Fiyat: £65,000 50 kişi oturma kapasitelidir. 16 senelik restoranttır. Haftanın 6 günü 5.30pm-11pm arası açıktır.

SATILIK Hertfordshire Bölgesinde Satılık Dry Cleaners / Kuru Temizleme Taking: £180,000 Rent and Rates: £11,000 Price: £185,000

07931 740776 14/12

25/01

07903 782867

EV TAKASI veya SATILIK

07950 599 522

Seri İlanlar

SATILIK

28/12

SATILIK

0747 266 09 60

SATILIK

Şahmaran Supermarket Fiyat detayları telefonda verilecektir. 584/588 Hertford Road, Edmonton N98AH

28/12

0090 537 351 90 11

Southend Bölgesinde Satılık Cafe Restoran Potansiyeli çok yüksektir. Üstünde aylık £1600 kira getirisi olan flat vardır. Lease: 21 yıl önü açık Kira: £13,500 yıllıkFiyat: £100,000 Haftanın yedi günü 7am-3pm açıktır. İstenirse saat 11pm’e kadar açık tutulabilir. Diğer bilgiler telefonda verilecektir. Lütfen ciddi alıcılar arasın.

14/12

SATILIK

Londra'ya 1 saat uzaklıkta Kebab Shop Satılıktır. Rent: £16.600 Rate: Yok Lease: 10 yıl önü açık Price: £140.000 Taking: yüksektir Yukarda 4 odası var. Kirayı karşılamaktadır. Mesai saatleri: 12.30 - 23.00 %50 içeri, %50 dışarı.

21/12

07/12

07930 417 724

SATILIK

Trakya – Lüleburgaz’da sahibinden satılık tarla Yatırım için uygundur. E-5 üzerindedir. Tek tapuludur. Düz arazidedir. Yakınında benzin istasyonu ve pepsi fabrikası vardır. 49 dekar - 600m2 Dekar £10.900 Fabrika ruhsatı almaya müsaittir.

14/12

SATILIK

Lincoln bölgesinde üzerinde 2 yatak odalı flat olan kebab pizza shop satılıktır. Rent: £15,000 yıllık Rates: Yok Taking: £10,000 Fiyat: £200,000 Lease: 15 yıl önü açık Detaylar telefonda verilecektir.

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610 04/01

14 Aralık 2018 Cuma

07/12

AVRUPA

07/12

14/12

34

SATILIK

Satılık Pizza Kebab Shop Derbyshire Bölgesinde Potansiyeli yüksek Night club yanında Üstü yok Taking: £8.000+ Rent: £210 pw

07922 272 714


www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

ELEMAN

Greenwich Bölgesinde Berber salonunda çalışacak İngilizce bilen Deneyimli berber aranıyor.

Leyton Bölgesinde Coffee Shop’ta çalışacak garson ve şef aranıyor.

0788 256 27 17

Şükran Hanım: 07954 849 642

07794 193 978

Norfolk Bölgesinde kebab pizza shopta çalışacak tecrübeli, İngilizce bilen ve çalışma izni olan şef aranıyor. Kalacak yer verilir. Lütfen arayınca İngilizce konuşunuz.

04/01

07551 759 162

01/02

SATILIK

Hamshire bölgesinde

fish & Chips takeaway satılıktır. Sadece balık üzerindedir. Dükkan ve Tüm ekipmanları yenidir. Akşam üzeri 16.30’da açılır ve 21.30 da kapanır. Delivery yoktur. Üstte flat vardır. Kira:£15.000 senelik Lease: 15 sene önü açık Rate yoktur. Taking £3500 haftalık Kebab ve pizza eklenirse gelir çok arttırabilir. Çok iyi bölgededir. Yeni dükkandır. Fiyat: £98.500 tek fiyat pazarlık yoktur.

07922 519 199

21/12

ELEMAN Devon Exeter Bölgesinde City Tailor’da çalışacak tamirden anlayan tecrübeli terzi aranıyor.

01392 758 980 07983 613 462

ELEMAN Ladiva aşağıdaki vasıflara uygun şöferler arıyor. Lütfen fazla bilgi için 020 8690 7667 arayın. - 3,5 ton Van kullanabilen - 25 Yaş ve üzeri - Ehliyetinde Ceza olmayan - London SE6 bölgesinde Çalışabilecek - Başlama Maaşı Tecrübeye göre

Uzun dönem iş arayanlar tercih edilecektir. 2 Ayrı Dükkan vardır.

1- Wootford Green, IG8 7HU 2- Colier Row Essex, RM5 3PR

07507 463 585 14/12

ELEMAN

AC!L USTA BERBER ARANIYOR Londra’ya 1 saat uzaklıkta Essex Colchester Bölgesinde çalışacak usta berber aranıyor.

07525185288

ELEMAN High Barnet Bölgesinde Cafe’de çalışacak tecrübeli bayan garson aranıyor. Çalışma saatleri: 7am – 3pm

07943 467 102

01206 366 762 – 0794 7323 159 ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

Southampton bölgesinde berber salonunda çalışacak yeterli İngilizcesi olan usta berber aranıyor. Ücret dolgundur.

Chef/Yardımcı Aranıyor Romford, Essex bölgesinde Kebab Vanımda çalışacak, tecrübeli, fit, temiz, titiz, eli çok hızlı burger grill şefi aranıyor. UK Ehliyeti ve işi döndürecek yetenekleri de olanlar tercihimdir. Haftalık + Komisyon + Kalacak yer.

Shirley ve West Wickham Bölgeleri arasında yeni açılacak olan Türk restoranında çalışacak şef, garson, kokteyl yapacak BAY/BAYAN bar elemanı, bulaşıkçı ve hazırlıkçı aranıyor.

07415 368 459

07917 004 686

07538 717 866

07/12

ELEMAN

İngilizce bilen haftanın 6 günü (hafta sonu dahil) çalışacak bayan garson aranıyor. Tecrübeye göre ücret değişecektir.

Waterloo’daki restaurant için; Café shop şefi (kahvaltı şefi) Ocakbaşı grill şefi Şef yardımcıları, Tecrübeli garson Çalışma izni olan elemanlar aranıyor.

07/12

0795 628 0753

ELEMAN

BAYAN GARSON ARANIYOR

28/12

ELEMAN

Kebap dükkanında çalışacak tecrübeli şefler, garsonlar ve yardımcılara ihtiyaç vardır.

21/12

30.06

Crawley Bölgesinde Kebab and Fish and Chips shopta İngilizce bilen, servis yapacak eleman aranıyor. Kalacak yer verilir.

Seri İlanlar

ELEMAN

14/12

ELEMAN

28/12

07/12

ELEMAN

ELEMAN

ELEMAN

Londra Hammersmith’deki süpermarkette çalışacak kasiyer ve floor elemanı aranıyor. Ücret dolgundur.

Finsbury Park Bölgesinde Emlak ofisinde çalışacak admin, satış ve kiralama yapacak eleman aranıyor

07985198069 02072813900

ELEMAN ORTAK ARANIYOR Dover High Street’te yeniden acılacak olan Pizza Shop’a az para ile ortak aranıyor. %70 islemler tamamdır, kalacak yer verilir. Gelin dükkana bakın ondan sonra parayı konuşalım.

07877 641387

07984 857 308 11/01

14 Aralık 2018 Cuma

ELEMAN

Billericay Essex Bölgesinde Fish & Chips’te çalışacak tecrübeli bay veya bayan eleman aranıyor. Kalacak yer verilir.

Alpay Bey: 0777 192 6233 14/12

AVRUPA

07/12

35

ELEMAN Tüm ev temizliğine yardım edecek ve Türk yemekleri yapacak yardımcı aranıyor. Çalışma günleri: Pazartesi/Cuma haftanın 5 günü. Arabası olan tercih edilecektir. Haftalık £300

07787 408 770

ELEMAN Coffee shop’ta çalışacak tecrübeli cafe şefi ve part time/full time bayan garson aranıyor.

0786 382 1322

ELEMAN

Ponders End Bölgesinde konfeksiyonda çalışacak tecrübeli overlokçular ve makineciler aranıyor.

Halil Bey: 07932 664519


36

AVRUPA

14 Aralık 2018 Cuma

www.avrupaseriilan.com Sosyal medyamızı denediniz mi? Facebook –Twitter-Instagram Anında 100Bin kişiye Ulaşın 02072757610

AVUKATLAR VE HUKUK BÜROLARI

Advantage Solicitors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 1676 Aydın&bright . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088011711 Brunswick Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3841 5688 Erbil & Richmond Solicitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 865 3394 Fahri Jacop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083474070 Immıgration Con. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 4872 1767 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7681 6161 Kent solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088059735 Nova solicitors .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02034897010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07771945951 Redstone Solicitors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02039405959 Mustafa Keleş. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07550 800 777

ARABA TAMİRCİLERİ VE SERVİSLER

Best Motors M.O.T. Station. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8802 6515 Kem Repair Centre Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 807 8220

BANKALAR

T.C. Ziraat Bankası . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 600 4985 Turkish Bank Dalston . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 923 33 29 Turkish Bank Edmintonı. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 887 8080 Turkish Bank Haringey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 348 9600 Turkish Bank Merkez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 403 5656 Turkish Bank Palmers Green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 447 6870

BELEDİYELER

Enfield Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 379 1000 Hackney Council. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 356 3000 Haringey Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 489 1000 Islington Council . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 27 2000

BERBERLER

Academy Bynico – Nihat Tohumcu . . . . . . . . . . . . . . 07472 434377 Estel world . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088045550 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544588 Evita hair&beauty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088047986 Kings Gents Hair Salon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07590 532 442 Koray Berber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083407250 Sinan hair studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088054994 Turkish Bath Güzellik Salonu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079233333 Aziziye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fatih Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamidiye Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Osmaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Selimiye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shacklewell Lane Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Süleymaniye Camii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Valide Sultan Camii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Y›ll›k £115... Avrupa Fihristte yerinizi al›n sizde kazan›n

DIRECTORY-REHBER ECZANELER

Türk Eczanesi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7254 6910

ANAHTARCILAR

CAMİLER

AVRUPA FIHRIST 020 7275 7610

0207 254 0046 0208 352 1435 01162 624 465 01782 201 080 01612 732 287 0207 249 2244 0207 684 9900 0207 241 5425

EMLAKÇILAR

April Property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 257 2100

ESTETİK VE GÜZELLİK KLİNİKLERİ

Hosh Hair Beauty & Laser Clinic . . . . . . . . . . . . . . . 020 8888 8880 Estel World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 880 45 550 Posh Klinik (medikal estetik ve lazer epilasyon) . . 0208 681 2121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0742 1053 999

FINANS - MORTGAGE

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117

FOTOĞRAFÇILAR

Taç wedding Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 7275 0044

GIDA TOPTANCILARI

Hook Meat Supplier Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07806856319

HAVA YOLLARI

www.atlasglb.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.britishairways.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.easyjet.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.flypgs.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . www.turkishairlines.com . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0203 289 5588 0844 493 0787 0843 104 5000 0845 084 8990 0844 800 6666

İÇEÇEK TOPTANCILARI

www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

İNŞAAT DEKORASYON

Seyit Decor Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07710997022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07576377007

İŞ KREDİSİ

Özgür Akıncı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 625 9069

KONSOLOSLUK VE TEMSİLCİLER

K.K.T.C. Londra Temsilciliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K.K.T.C. Londra Turizm Temsilciliği . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Büyükelçiliği. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Din Hizmetleri Müşavirliği.. . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Başkonsolosluk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T.C. Londra Eğitim Temsilcilii.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0207 631 1920 0207 631 1930 0207 293 0202 0208 889 5721 0207 591 6900 0207 724 1511

MATBAALAR

Meto Print. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079239977

METAL İŞLERİ - İNŞAAT FIRMALARI

CATERING MALZEMELERİ

Capital Catering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 889 0220 www.ladivadrinks.com (wholesale) . . . . . . . . . . . . . 020 8690 7667

CML steel Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0734 2000 044 River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02083659152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07918881830 Eral metal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085564863 Mersin Metal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0746 683 5354 Şahin Construction LTD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0796 027 0843

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

MOBİLYACILAR

Sari Consultancy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950462734 Veykab Danışmanlık . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07584 714 286

Aldora mobilya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072543331 Baca Furniture.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8695 0753

Dr. Ertan Erel (Uz. Plastik Cerrah) Zeynep Erel – . 07456 669 494 Uzman Psikolog Alptekin Aydın–. . . . . . . . . . . . . . . . 0208 144 9884

Account Direct Plus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ADA Accountants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Alton & Co (Chartered Accountants) . . . . . . . . . . Atasan & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Benchmark Accounting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Certax Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dirench & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DK Company & Services Ltd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dogan Accountancy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F&A Accountancy Ltd (Certified) . . . . . . . . . . . . . . . Mentek & Co Accountants. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MKS ACCOUNTANTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Right Accounting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zek & Co Muhasebe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOKTORLAR

DİL OKULLARI

Master Academy English Language School . . . . . . . . 02036027879 Pratiq The Centre Of Development . . . . . . . . . . . . 0788 583 1065

DÜĞÜN SALONLARI EGLENCE VE ORGANİZASYON A & G Decoration and Design . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................................. Prince and Princess Düğün Salonu . . . . . . . . . . . . . . .............................................

0750 782 9563 0771 267 6426 0203 538 9131 0779 5151 745

MUHASEBE BÜROLARI

020 8886 9222 020 8819 8212 020 7582 3000 07867 956 805 020 7278 8555 0208 888 0004 07908 943 456 077 2309 2727 0793 057 3273 020 8888 2515 07540 110 760 020 7237 4725 0207 998 0057 020 8881 8844

KUYUMCULAR

Ayaz Kuyumculuk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02070417053

OKULLAR

Haringey Egitim Merkezi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 9639 5645 Moonchild Education . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2522 2893 Penguin Müzik Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 2863 7622

PERDECİLER

Perdeci Hasan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 078 6796 4310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 805 95 47 Deluxe Fabrics LTD.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 490 0863

PVC KAPI VE PENCERE CAM-ÇERÇEVELERİ

Ada Windows Ltd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07956 260 367 Ada Glazing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8803 8004 Global table and chair . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02085565040 Mem Windows . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0771 341 2394

PEST CONTROL & BÖCEK İLAÇLAMA

Fox Pest Control. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07508 156 198 Pest Line Pest Control . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07707 803 191

REKLAM – TABELA

River Sign & Metal Works . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............................................. Easy Signs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..............................................

02083659152 07918881830 07534100514 02036384127

RESTORANLAR

ISTANBUL RESTAURANT – HORNSEY . . . . . . . 02083410460 ISTANBUL RESTAURANT – FINCHLEY . . . . . . . . 02083410460

SEYAHAT ACENTELERI

Just2travel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0203 598 1818

SAĞLIK MERKEZLERİ

Medistance International Healthcare . . . . . . . . . . . . . 07798 705104

SİGORTA & FİNANS VE KREDİ KURULUŞLARI

Mortgage World . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 3887 117 Strategy Finance & Insurance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8588 7083

ŞÖFÖR OKULLARI

Akdeniz şoför okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 077 1432 8786 Smile Şoför Okulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 079 3174 5397

SUPERMARKET

Esin cash&carry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02088048252 Penge Food Centre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8778 4090 PFC Sydenham/ PFC Wallington . . . . . . . . . . . . . . . . 020 86590697 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 6476778 Silver Point Food Centre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 8807 4767

TAŞIMACILIK KARGO

CML CARGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . +44 330 9999 333

TAXI - MINICABS

Sam's cars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072544545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02079230000 Top cars wood green . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8880 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0208 8896 966

TEMİZLİK İŞLERİ

Spot Raiders Dry Cleaner & Launderers . . . . . . . . 0207 254 6113

TÜRK HAMAMI

Turkish Hamam. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02072495554

UYDU SISTEMLERI,CCTV, TV VE PC TAMİRİ

Ad Sat Satellite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07950 226 662 Ada Center . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0207 998 79 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0777 959 08 89

WEB TASARIM

Mantis Creative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 07944744227

YAZAR KASA /EPOS/CCTV KAMERA

Eposman UK LTD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .07946439404

Fihrist


37

AVRUPA

English News

14 November 2018 Friday

ENGLISH NEWS

In the past few decades there have been many

TfL published draft Business Plan

national, regional, segmental and global banking crisis. Emerging Markets, the US Savings and Loans, Asian, Italian, Russian, Turkish, Latvian, Icelandic, the 2018 ABS/CDO, the British crisis are but a few instances to

Guest Writer : Management, Governance, Regulations and Supervision Sevki Acuner

remember.. Countless big name global banks

business line responsibilities. Compensation

have been paying tens and tens of billions of

structures also has to be aligned very closely

dollars of fines over the years for violations

with long term and sustainable value crea-

of compliance rules and sanctions. Denmark

tion. They would also have to be put on more

is now living through the shock and embar-

reasonable levels to curtail temptation of tin-

rassment of the $200 billion money launde-

kering with numbers or taking excessive risks

ring crisis caused by one of its banks through

to get them..

its Estonian branch. The key underlying cau-

Governance is about the architecture of the

ses of the compliance problems these banks

network of responsibilities and accountabili-

and systems are facing can not be far or dis-

ties among the stakeholders across the entire

connected from the causes of banking crisis

structure of an institution with articulation of

that we keep re-living...

competencies needed at all levels for the ac-

When you step back and take a look from a

hievement of agreed targets. The strength of

Transport for London (TfL) has today published its

The Business Plan, which fully aligns with the Ma-

distance, the picture hardly inspires any con-

Governance is perhaps even a more determi-

updated draft Business Plan, which covers the pe-

yor’s Transport Strategy, outlines how TfL will

fidence or comfort, for a sector that is essential

ning factor for long term sustainable success

riod from 2018/19 to 2023/24.

continue to invest in the vital transport improve-

to national and global economic growth and

of an institution than management because

ments London needs, despite an average £700m

stability.. This picture gets rather puzzling

strong Governance would see to changing

per year reduction in government funding, the

when you consider the kind of remuneration

bad or inadequate management to correct

subdued economy and the financial impact from

the senior executives in the sector get paid

problems...The Diversity and complémenta-

the delay to the Crossrail project. It also demons-

which is paid to attract the most talented and

rité of experiences of Board members and ge-

trates that TfL’s budgeted operating deficit of

smart people into the sector, or how much

nuine empowerment of Boards are essential

£968m in 2018/19 is forecast to have been reduced

supposed attention the sector gets from natio-

for their effectiveness..

by more than £200m by the end of 2018/19 as a re-

nal and international authorities.

sult of tight financial management.

If i were to describe this landscape, I would

Regulation has to be clear, comprehensive

call it a big mess trying to put a decent face

and consistent. After so many refined rules regulations and interventions, I wonder we-

Night of success for Islington's adult learners

Daryl Wilde, Mayor of Islington Dave Poyser, Nahdia Begum and Cheryl Vaughan Islington Council has celebrated the huge achievements of more than 50 adult lear-

TfL is managing a number of financial challenges.

on.. I don’t even want to count the number of

A subdued economy across the UK has slowed

sticks that have been put after the word

ather the national or supranational authorities

down ridership across the country and reduced

“Basel” to describe several global framework

are applying them firmly. Those who chose

fare revenue. Evidence over several years shows

of rules and guidance the authorities have

to work in regulatory/supervisory roles char-

that Londoners are making – on average – slightly

tried to regulate and control the sector with...

ged with overseeing the health of the indivi-

fewer trips per day each year. This is paralleled ac-

Does anyone remember how many times

dual banks and the system as well as with

ross the UK and in other major cities worldwide.

mega provisions and write offs have had to

enforcing compliance with regulations and

To some extent, this trend had been masked by his-

be taken by each ( and the same) global banks

rules should then not be allowed to work for

toric growth in London’s population.

to “clean up” their past sins...

the very institutions they have supposedly re-

So what is wrong?.Is there any chance of cor-

gulated/supervised. This would create a se-

recting what would appear to be systemic

rious conflict of interest...The regulators

Dodgy letting agents for £105,000 fraud

and fundamental design (and operational) fa-

should come from senior roles in the sector

ults that are marring the system across the

for purposes of ensuring competency, but

world..

should not be able to go back....They must not

The answer to the question and solution to it

be bureaucratically minded people but action

Jury convicts dodgy letting agents for £105,000

has to come, in my view, from a close look at

oriented, courageous executives. I remember

fraud after major Islington Council investigation.

it through the prism of a four stage review

a post mortem TV interview with the then

process going through the sequence of 4 con-

Governor of the Bank of England at the time of Northern Rock and High Street banking

ners living in the borough at a ceremony at the Town Hall.

In short,

Mayor of Islington Cllr Dave Poyser presented learners with certificates to recognise

Three men behind a dodgy letting agency that fai-

cepts I stated at the preamble to my article.

their commitment in passing maths, En-

led to return tenants’ deposits or pass on rent pay-

Adequacy of compétence in crucial areas of

crisis. His excuse for failure to prevent the col-

glish, ICT, ESOL or vocational courses.

ments to landlords have been convicted of fraud

responsibility and expertise is no doubt a

lapse was that if he had intervened, he would

by a jury after a five-week crown court trial.

most important factor.

have broken the rules and regulations. He

Finding a broad based management compe-

seemed to have overlooked the fact that those

Families of award recipients, councillors and learning staff were in attendance to

The men, who ran companies in Islington and ne-

tence distilled into an all powerful CEO is be-

very same regulations and rules were put in

congratulate learners who had excelled on

ighbouring boroughs using the trading name Cres-

coming increasingly problematic due to

place in order to prevent the breakdown of

their courses.

tons, were convicted of carrying on business for a

growing complexity and sophistication of the

the system in the first place...

With a range of subjects catering to different

fraudulent purpose, leaving at least 19 victims aro-

business and the resulting increased speciali-

levels and learning styles many people are

und £105,000 out of pocket.

sation of executives in their career paths. For

I will conclude by saying that I would call the

me, this is calling for a more careful distribu-

entire package that I talked about above as

able to use the qualifications as a stepping stone to broaden their choices and to move

During the trial Blackfriars Crown Court heard tes-

tion of authority, responsibility and accoun-

“Governance”...Good governance is crucial to

into employment. While some undertake

timony from more than 30 witnesses. Between

tability at the very top of financial

proper functioning of the financial system,

them to upskill and change careers others

2014 and 2016, the men failed to refund deposits to

institutions, creating a more collegiate “body

indeed of any enterprise, sector or system.

may choose core subjects such as English or

private tenants at the end of their tenancies, failed

of equals” with the coordinating role assigned

That must be the focus and objective of the ul-

to pass on rent to landlords, and failed to put te-

to another equal with no additional executive

timate policy makers, our politicians....

Maths to further their studies.

nants’ deposits in an approved protection scheme.


AVRUPA

14 Aralık 2018 Cuma

Süper Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

10 8 8 7 7 7 7 5 5 6 4 6 4 5 4 3 3 1

3 2 2 4 4 4 4 6 6 2 7 0 4 1 3 5 5 8

2 5 5 4 4 4 4 4 4 7 4 9 7 9 8 7 7 6

20 31 19 25 23 26 25 20 18 17 16 15 19 11 13 13 14 17

6 24 19 17 15 19 18 18 19 19 16 19 25 20 24 19 22 23

M.Başakşehir Kasımpaşa Antalyaspor Beşiktaş EY Malatyaspor Trabzonspor Galatasaray Atiker Konyaspor DG Sivasspor MKE Ankaragücü Bursaspor Göztepe Akhisarspor A. Alanyaspor Kayserispor BB Erzurumspor Fenerbahçe Çaykur Rizespor

14 33 7 26 0 26 8 25 8 25 7 25 7 25 2 21 -1 21 -2 20 0 19 -4 18 -6 16 -9 16 -11 15 -6 14 -8 14 -6 11

14 Aralık 2018 Cuma Göztepe 20:30 Bursaspor 15 Aralık 2018 Cumartesi Çaykur Rize13:30 Alanyaspor Sivasspor 13:30 Ankaragücü Konyaspor 16:00 Kasımpaşa Başakşehir 19:00 Galatasaray 16 Aralık 2018 Pazar Malatyaspor 13:30 Antalyaspor Kayserispor 16:00 Akhisar Bld. Beşiktaş 19:00 Trabzonspor 17 Aralık 2018 Pazartesi İNGİLTERE PREMIER LİG Puan Durumu Fenerbahçe 20:00 Erzurum TAKIMLAR O G B M ABB Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Liverpool 16 Man. City 16 Tottenham Hotspur 16 Chelsea 16 Arsenal 16 Man. United 16 Everton 16 Bournemouth 16 Leicester City 16 Wolverhampton 16 West Ham United 16 Watford 16 Brighton & Hove 16 Cardiff 16 Newcastle Utd. 16 Crystal Palace 16 Burnley 16 Huddersfield Town 16 Southampton 16 Fulham 16

13 13 12 10 10 7 6 7 6 6 6 6 6 4 3 3 3 2 1 2

3 2 0 4 4 5 6 2 4 4 3 3 3 2 4 3 3 4 6 3

0 1 4 2 2 4 4 7 6 6 7 7 7 10 9 10 10 10 9 11

34 45 30 33 35 28 23 25 21 17 23 20 19 15 13 13 15 10 13 16

6 9 16 13 20 26 19 26 20 19 25 23 22 30 22 23 32 27 30 40

28 36 14 20 15 2 4 -1 1 -2 -2 -3 -3 -15 -9 -10 -17 -17 -17 -24

42 41 36 34 34 26 24 23 22 22 21 21 21 14 13 12 12 10 9 9

15 Aralık 2018 Cumartesi 08 Aralık 2018 Cumartesi Man City 15:30 Everton Bournemouth 0-4 Liverpool Watford 18:00 Cardiff City M. United 4-1 Fulham Tottenham 18:00 Burnley West Ham 3-2 Crystal Palace Cardiff City 1-0 Southampton Wolverhampton 18:00 Bournemouth Huddersfield 18:00 Newcastle Burnley 1-0 Brighton Arsenal 1-0 Huddersfield Crystal Palace 18:00 Leicester City Fulham 20:30 West Ham Chelsea 2-0 Man City 16 Aralık 2018 Pazar Leicester City 0-2 Tottenham Southampton 16:30 Arsenal 09 Aralık 2018 Pazar Brighton 16:30 Chelsea Newcastle 1-2 Wolverhampton Liverpool 19:00 M. United 10 Aralık 2018 Pazartesi Everton 2-2 Watford

TFF 1. Lig Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

11 9 8 8 8 6 7 7 6 5 4 5 4 3 4 4 3 0

2 3 4 3 2 6 3 2 5 5 6 3 4 7 3 3 3 2

2 3 3 4 5 3 5 6 4 5 5 7 7 5 8 8 9 13

25 25 25 17 19 19 19 17 14 15 20 17 20 17 20 14 17 4

7 15 10 12 14 11 14 12 10 17 22 19 17 19 23 30 28 44

Gençlerbirliği Denizlispor Gazişehir FK Ümraniyespor Boluspor Altınordu Adana Demirspor Osmanlıspor FK Hatayspor Balıkesir B. İstanbulspor Giresunspor Altay Adanaspor Afjet Afyonspor Eskişehirspor TY Elazığspor K.Karabükspor

18 10 15 5 5 8 5 5 4 -2 -2 -2 3 -2 -3 -16 -11 -40

35 30 28 27 26 24 24 23 23 20 18 18 16 16 15 15 12 -1

Zorba yine Türklerin Gururu oldu Avrupa Ajansı / AVA|Özel Haber Londra

Kıbrıs Türk kökenli boksörümüz Zorba rakibi

TBA ile O2 Forum salonunda 9 Aralık 2018 Pazar Tüm maçlarını nakavt ile almıştı. Bu maç şampi-

günü saat 16.00 karşılaştı.

yonluk yolunda ( London super welterweight title

ID TAXIS LTD

) çok önemliydi. Kentish Town 02 Forum salonunda

heyacan

doruktaydı.

Ücüncü raunda gelmişti maç.

Kıbrıs Türk Toplumuna ve spora

Zorba’nın rakibini indirmesi sa-

destekleriyle öne çıkarak takdir

dece 1 dakika 20 saniye sürdü. 9

toplayan Id Taxis Ltd başından

Aralık akşamı maç sonunda ise

beri Zorba’ya destek oluyor. Id

büyük şenlik vardı. Türk Toplu-

Taxis Ltd adına konuşan İrfan

munu gururlandıran Mehmet

Davulcular, “Zorba’yı şampiyon

Zorba’nın babası Behçet Zorba’nın

yapana kadar çalışacağız, uğra-

yordu. Genç ve başarılı boksörümüz

Ücüncü raunda gelmişti maç. Zorba’nın rakibini indirm sadece 1 dakika 20 saniye sürdü.

şacağız. Kıbrıs Türk Toplu-

haklı gururu yüzünden okunuZorba,

Z

HABE EL

R

07 Aralık 2018 Cuma Alanyaspor 0-0 Beşiktaş 08 Aralık 2018 Cumartesi Sivasspor 2-0 Göztepe Trabzonspor 3-0 Konyaspor Galatasaray 2-2 Çaykur Rizespor 09 Aralık 2018 Pazar Erzurum BB 1-3 Malatyaspor Bursaspor 0-2 Antalyaspor Akhisar Bld.Spor 3-0 Fenerbahçe 10 Aralık 2018 Pazartesi Ankaragücü 0-1 Başakşehir Kasımpaşa 0-3 Kayserispor

Spor Haberleri

Ö

38

muna şampiyonluğu hediye etmek amacımız” dedi.

Av i rupa Gazetes

Super Series Boxing Elite

KKTC Bayraklı şortuyla şampiyon olmuştu

Boxing Şampiyonasında Kıbrıslı Türkleri gururlandırdı. İngiliz Super Welt e r w e i g h t

ID TAXIS İrfan Davulcular ve Darren Lazuros des-

Şampiyonasında per-

teklediği Zorba kalaplı Kıbrıslı Türk boksör Meh-

formans

met Zorba, geçen ekim ayında Londra şampiyonu

gösteren

olmuştu. Mehmet Zorba, Hafif orta siklet boks ( The new London Light Middleweight champion) dalında müthiş performansıyla Clapham Grand Salonundaki büyük maçta Londra şampiyonu olmuştu. Zorba rakibi TBA’yi O2 Forum salonunda 9 Aralık 2018 Pazar günü nakavt ile devirdi ve şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor. London Black Taxi garajları Taxicare LTD, Frameright LTD, Black Taxi Repair LTD, A1 Centre Zorba’nın her maçında destek oldu. Türk Toplumunu gururlandıran Mehmet Zorba’nın babası Behçet Zorba’nın haklı gururu yüzünden okunuyordu

Zorba, İngiltere Şampiyonluğuna ( English Title) doğru emin adımlarla ilerliyor.

KKTC Bayraklı şortuyla şampiyon olan Zorba’yı nişan Şerife Akıncı yalnız bırakmıyor.


Yeni Boğaziçi Doğanspor’dan açıklama 39

AVRUPA

Spor Haberleri

14 Aralık 2018 Cuma

Gaziantepspor, Dumlupınar Malatyaspor maçında tek gol vardı

Avrupa Ajansı / AVA| Londra Yeni Boğaziçi Doğanspor’dan yönetim kurulu adına açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

Gaziantepspor London 0 Dumlupınar Malatyaspor FC 1

“Değerli sporseverler tam tamamına 40 yılı aşkın Londra Türk Toplumu Futbol Fede-

Avrupa Ajansı / AVA| Londra

rasyonu LTTF çatısı altında Londra’daki esi

gençlere hizmet veren Yeni Boğaziçi Doğanspor kulübümüz bundan sonrada aynı

Türk Toplumu Futbol Federasyonu Futbol Li-

çatı altında hizmetlerini sürdüreceğini tüm

ginde oynanan Gaziantepspor London Dum-

spor kamuoyuna bildirir gerek gencler li-

lupınar Malatyaspor maöında tek gol vardı.

ginde cumartesi günleri 14 yaş altı ve de 16

Özgür Aksu maçlla ilgli şunları söyledi:

yaş altı pazar günleri A Takımımız ve de

“Bugün oynadığımız Dumlupınar Malatyas-

pazartesi akşamları veteranlar liginde yer

por maçını 1-0 maalesef kaybettik”

alan takımlarımızla yola ve spora devam

Veteranlar + 35 Puan durumu

edeceğiz”

TAKIMLAR

1 2 3 4 5 6 7 8

lısı

Gazi Kaleburnu Türkmenköy Gaziantep Kötüre Narlı Metro Adana

O

G

B

M

A

Y Av P

7 7 7 7 6 7 6 7

6 5 3 2 2 2 2 2

0 1 3 1 1 0 0 0

1 1 1 4 3 5 4 5

26 23 20 12 9 14 13 9

9 10 10 13 11 16 27 28

17 13 10 -1 -2 -2 -14 -19

18 16 12 7 7 6 6 6

Narlı 5 Metro 0 Gaziantep 6 Kaleburnu 3

Veteranlar + 45 Puan durumu

www.avrupagazete.co.uk

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y Av P

1 2 3 4 5 6 7 8

7 7 6 7 5 6 7 7

6 6 3 3 3 2 1 0

1 1 0 0 0 0 0 0

0 0 2 4 2 4 6 7

30 23 15 12 11 8 2 1

4 1 5 7 8 14 24 39

Akdeniz Vadili Akıncılar Türkmenköy Yeni 45ler Euromed Boğaziçi Kıbrıs FC

26 22 10 5 -3 -6 -22 -38

19 19 9 9 9 6 3 0

Akıncılar 6 Yeni Boğaziçi 0 Türkmenköy 5 Akdeniz 2 Yeni 45likler 2 Euromed 0 TÜRK TOPLUMU 1. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

Mehmetçik 14 Amedspor 4 Dumlupınar Yeni Malatya 1 Gaziantep 0 Koçgiri 8 Türkmenkoy 4 Haftanın maç programı Amedspor - Koçgiri Gaziantepspor - Mehmetçik Türkmenköy - Esenler Yeni boğaziçi - Dumlupınar Y. Malatya TÜRK TOPLUMU 2. LİG Puan Durumu TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

Mehmetçik 14 Amedspor 4 Dumlupınar Yeni Malatya 1 Gaziantep 0 Koçgiri 8 Türkmenkoy 4 Haftanın maç programı LTM - Pekünspor Kayserispor - Küçük Kaymaklı

P


Profile for Avrupa Gazete

Avrupa Gazete Egazete 14 Aralik 2018  

Avrupa Gazete Egazete 14 Aralik 2018

Avrupa Gazete Egazete 14 Aralik 2018  

Avrupa Gazete Egazete 14 Aralik 2018

Profile for murattas
Advertisement