TT Warsaw 2016 - katalog

Page 1

KRAJ PARTNERSKI PARTNER COUNTRY

24. Międzynarodowe Targi Turystyczne 24th International Travel Show

G O L A KAT OGUE AL T A C

24-26.11.201624. Międzynarodowe Targi Turystyczne 24th International Travel Show

24-26.11.2016 Centrum MT Polska, ul. Marsa 56c, Warszawa MT Polska Trade Fair and Congress Centre 56c Marsa str. in Warsaw

PATRONAT HONOROWY | HONORARY PATRONAGE Ireneusz Raś Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Chairman of the Parliamentary Commission of Sport, Physical Culture and Tourism Witold Bańka Minister Sportu i Turystyki Minister of Sport and Tourism Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Marshal of the Mazowieckie Voivodeship

PATRONAT | PATRONAGE Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Mayor of the Capital City of Warsaw Polska Organizacja Turystyczna Polish Tourism Organisation Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki President of the Polish Chamber of Tourism Łukasz Jeziorski Burmistrz Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Mayor of the District of Wawer, Capital City of Warsaw


ORGANIZATOR ORGANISER ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa tel.: +48 529 39 50; fax: +48 22 529 39 76 e-mail: ttwarsaw@mttargi.pl | www.ttwarsaw.pl

KRAJ PARTNERSKI PARTNER COUNTRY

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA SUBJECT-MATTER COOPERATION


PARTNER PARTNER

PATRONAT PRASY BRANŻOWEJ BRANCH PRESS PATRONAGE

PATRONAT BRANŻOWY BRANCH PATRONAGE

PATRONAT RADIOWY RADIO PATRONAGE

TARGI REKOMENDUJE FAIRS RECOMMENDED BY

BIERZEMY UDZIAŁ W KAMPANII


WSPÓŁPRACA MEDIALNA MEDIA CO-OPERATION


WSPÓŁPRACA MEDIALNA MEDIA CO-OPERATION


Urszula Potęga

Prezes Zarządu MT Targi Polska SA

Szanowni Państwo, Drodzy Goście Z radością witam Państwa na 24. Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw. Przed nami trzy niezwykłe dni obfitujące w ciekawe oferty turystyczne z całego świata i wiele atrakcji zapewniających wszystkim uczestnikom możliwość poznania różnych kultur oraz dobrą zabawę. Tegoroczna oferta wystawców TT Warsaw jest naprawdę imponująca. Pokazuje, jak prężnie rozwija się turystyka i jak wiele wnosi w życie każdego człowieka. Zachęcam Państwa do zapoznania się z bogactwem przygotowanych specjalnie na tę okazję propozycji. Dzięki ofercie prezentowanej na targach, można poznać aktualne trendy i sondować jakie są preferencje klientów. Trzydniowe spotkanie, w listopadzie w Warszawie, to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, poszerzenia kontaktów biznesowych i polecenia Polakom zarówno turystyki światowej jak też pobytów w kraju. Dziękuję Patronom, Instytucjom współpracującym, Mediom, Sponsorom, a także Rumunii Krajowi Partnerskiemu. Serdecznie dziękuję Wystawcom, że są z nami. Witam Państwa i życzę udanych targów. Już dzisiaj zapraszam Państwa do współtworzenia i uczestniczenia w Jubileuszowej 25. edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2017.


Urszula Potęga

President of the Management Board of MT Targi Polska SA

Dear Sir or Madam, Dear Visitors It is a pleasure for me to welcome you at the 24th International Travel Show TT Warsaw. We have before us three extraordinary days, full of interesting tourist offerings from all over the world and numerous attractions that allow all participants to get to know different cultures and have fun. This year’s offer prepared by the exhibitors of TT Warsaw is truly impressive. It shows how the tourism industry is thriving and how much it brings into the life of every human being. I encourage you to get to know the variety of specially prepared proposals. Thanks to the offer presented at the fair, you can learn about current trends and sound out what the clients’ preferences are. The 3-day meeting in November in Warsaw is a great opportunity to exchange experiences, expand business contacts and recommend to Poles both world and domestic tourism. I want to thank the Patrons, Cooperating Institutions, Media, Sponsors, as well as our Partner Country – Romania. I would also like to thank all the Exhibitors for being with us. Welcome and have a successful fair. Let me already invite you to contribute to and participate in the Jubilee 25th edition of the International Travel Show TT Warsaw 2017.


Witold Bańka

Minister Sportu i Turystyki

Szanowni Państwo, Targi TT Warsaw od przeszło 20 lat wpisują się w kalendarz polskich imprez turystycznych, a ich znaczenie stale wzrasta. To ważne wydarzenie dla całego środowiska, działającego na rzecz rozwoju i promocji turystyki w Polsce i za granicą. Targi nie tylko umożliwiają bezpośrednie spotkania z klientami i nawiązywanie nowych kontaktów, ale również są okazją do wprowadzenia na rynek nowych produktów turystycznych i tworzenia marki. Udział w nich pozwala na profesjonalną prezentację państw, miast, regionów, obiektów noclegowych, atrakcji turystycznych wszystkim zainteresowanym. Rosnąca z roku na rok liczba wystawców, bogaty program szkoleń i szereg imprez towarzyszących świadczy o randze tej imprezy. Targi to również okazja do zaplanowania urlopu czy choćby weekendu oraz do pokazania jak można w ciekawy, pożyteczny, czasem niekonwencjonalny sposób spędzić wolny czas. Zwiedzający będą mogli posłuchać koncertów czy opowieści znanych podróżników, wziąć udział w konkursach, degustować regionalne przysmaki. Chciałbym podziękować organizatorom tego wydarzenia za zaangażowanie i wkład pracy w jego przygotowanie. Wystawcom życzę satysfakcji z udziału w tegorocznych targach, a zwiedzającym znalezienia wymarzonych miejsc turystycznego wypoczynku. Wszystkich zapraszam serdecznie do udziału w tym wydarzeniu.


Witold Bańka

Minister of Sport and Tourism

Dear Sir or Madam, For over 20 years, TT Warsaw has been part of the calendar of Polish tourism events, with its importance still increasing. It is a significant event for the entire community acting for the development and promotion of tourism in Poland and abroad. The fair not only enables physical meetings with clients and establishing new contacts, but also provides an opportunity to launch new tourism products and to build the brand. Participation in it allows professional presentation of countries, cities, regions, accommodation establishments and tourist attractions to all interested parties. The growing number of exhibitors, substantial training programme and a number of accompanying events prove its significance. The fair also gives a chance to plan a leave or just a weekend, and to show how to spend free time in an interesting, useful and sometimes unconventional way. The visitors will have an opportunity to listen to concerts or stories told by well-known travellers, take part in competitions and taste regional delicacies. I would like to thank the organisers of this event for their commitment and contribution in its preparation. I wish the exhibitors satisfaction from the participation in this year’s fair, and hope the visitors will find their perfect places for a holiday. I cordially invite everyone to take part in this event.


Ireneusz Raś

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki

24. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 2016 są bezsprzecznie jednym z najważniejszych wydarzeń turystycznych w Polsce, które zgromadzą tysiące uczestników i będą świetną okazją dla branży oraz wystawców do bezpośrednich spotkań z klientami, nawiązywania cennych kontaktów, wprowadzania na rynek nowych produktów i usług turystycznych oraz ich promocji. Dla mnie jako przewodniczącego sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Targi TT Warsaw są świadectwem silnego potencjału polskiej turystyki i jej rosnącego udziału w wytwarzaniu polskiego PKB, choć jestem głęboko przekonany że przy współpracy władz państwowych, samorządowych i przedstawicieli branży turystycznej ten potencjał można jeszcze bardziej wykorzystać. Jestem niezmiernie ciekaw prezentacji kraju partnerskiego – Rumunii, która ma również bardzo wiele do zaoferowania turystom, a której potencjał również wydaje się nie w pełni wykorzystany. Na ręce organizatorów składam wyrazy podziękowania za zaangażowanie i wkład pracy w przygotowanie Targów, a wszystkim krajowym i zagranicznym wystawcom oraz gościom, życzę satysfakcji z udziału w tegorocznych Targach oraz wspaniałego pobytu w gościnnej Warszawie.


Ireneusz Raś

Chairman of the Parliamentary Commission of Sport, Physical Culture and Tourism

24. International Travel Show TT Warsaw 2016 are undoubtedly one of the most significant touristic event in Poland, which brings together thousands of participants and be a unique opportunity for tourist sector to direct meetings with customers, establish valuable relations and to launch new tourist products, services and promote them. As a Chairman of the Physical Education, Sport and Tourism Committee in Polish Parliament I perceive the TT Warsaw as an evidence of strong potential of Polish tourism and its increasing share in Polish GDP, nevertheless I am deeply convinced that this potential could be used even better with cooperation of governmental and self – governmental authorities with tourist trade representatives. I am exquisitely curious of presentation of Romania – the partnership country, which has also a lot of to offer tourists and which potential is also not fully exploited. I would like to deeply congratulate organizers and to express my acknowledgement for their commitment and contribution in preparation of TT Warsaw, and I wish satisfaction for domestic and international exhibitors and visitors of TT Warsaw and to have wonderful staying in hospitable Warsaw.


Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Szanowni Państwo! Jestem zaszczycony mogąc po raz kolejny objąć patronatem honorowym Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw. To wydarzenie już na stałe wpisało się do kalendarza najważniejszych imprez sektora turystycznego nie tylko w Polsce, ale też zagranicą. Od lat też cieszy się niesłabnącą popularnością zarówno wśród wystawców, jak i zwiedzających. Z punktu widzenia firm i instytucji działających w branży Targi TT Warsaw sprzyjają nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych, zacieśnianiu współpracy i pozyskiwaniu nowych kontrahentów. Są też doskonałą okazją dla klientów indywidualnych, którzy w jednym miejscu mają szansę poznać ofertę wielu biur podróży czy hoteli z całego świata i zaplanować wymarzony wypoczynek. Tegoroczna 24. już edycja Targów zapowiada się niezwykle atrakcyjnie. Każdy powinien znaleźć tu coś dla siebie. Wśród wystawców nie zabraknie bowiem polskich i zagranicznych touroperatorów, regionalnych organizacji turystycznych, przedstawicieli miast, powiatów i gmin, którzy będą zachęcać do odwiedzenia najpiękniejszych zakątków i odkrywania uroków miejsc nieznanych. Serdecznie zapraszam szczególnie na stoisko województwa mazowieckiego. Każdy kto je odwiedzi będzie mógł się przekonać, że nasz region to idealne miejsce zarówno dla osób ceniących sobie ciszę i spokój, jak również dla tych, którzy preferują aktywny wypoczynek. Mazowsze może bowiem pochwalić się nie tylko smaczną kuchnią regionalną, licznymi zabytkami sakralnymi, muzeami i tajemniczymi zamkami, ale też zielonymi ścieżkami rowerowymi oraz szlakami pieszymi i wodnymi. Zachęcam Państwa do udziału w Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw. Jestem przekonany, że tegoroczna edycja przyniesie wiele satysfakcji zarówno organizatorom jak i uczestnikom.


Adam Struzik

Marshal of the Mazowieckie Voivodship

Dear Sir or Madam, It is my privilege to be able again to accept an honorary patronage over the International Travel Show TT Warsaw. This event has become part of the calendar of major tourism industry events, both in Poland and abroad. For years, it has enjoyed unabated popularity among exhibitors and visitors. From the perspective of the industry’s companies and institutions, TT Warsaw makes it easier to establish new business relationships, strengthen cooperation and acquire new contractors. It is also a great opportunity for individual clients, who can get acquainted in a single place with offers of many tour operators or hotels from all over the world and plan their dream holidays. This year’s 24th edition promises to be extremely attractive. Everyone should find here something interesting for themselves. Exhibitors include Polish and international tour operators, regional tourism organisations, representatives of municipalities, counties and communes, who will encourage guests to visit the most beautiful spots and discover the allure of unknown places. In particular, I cordially invite you to the stand of Mazowieckie Province. Every visitor will be able to see that our region is a perfect place for those who appreciate peace and quiet, as well as those who prefer active recreation. Because Masovia can boast not only tasty regional cuisine, numerous sacred monuments, museums and mysterious castles, but also green cycling paths or hiking and water trails. I encourage you to take part in the International Travel Show TT Warsaw. I am certain that this year’s edition will give much satisfaction to both the organisers and the participants.


Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent m.st. Warszawy

Szanowni Państwo, Warszawa goszcząc uczestników 24. Edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw staje się gospodarzem jednego z najważniejszych wydarzeń branżowych w Polsce. To dla naszego miasta zaszczyt, a dla wystawców i uczestników doskonała okazja do nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych, zainteresowania ofertą mieszkańców Warszawy i Polski, a także możliwość zapoznania się z bogatą ofertą turystyczną stolicy. Warszawa jest miastem o wyjątkowej historii, która ukształtowała jego współczesne oblicze. Przyciąga bogatym kalendarzem wydarzeń kulturalnych, doskonałą ofertą kulinarną i baza noclegową. Zaskakuje szybkim tempem przemian. Dynamika rozwoju, nowe inwestycje oraz inicjatywy biznesowe sprawiają, że odbywają się tutaj najważniejsze wydarzenia o międzynarodowej randze: Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM , Szczyt Klimatyczny ONZ w 2013r., tegoroczny Szczyt NATO czy warszawskie Dni w Diecezjach poprzedzające Światowe Dni Młodzieży. Wszystkie te wydarzenia stymulują rozwój turystyki. Mam nadzieję, że wspólnie z branżą turystyczną będziemy podtrzymywać stałe zainteresowanie Warszawą jako atrakcyjną destynacją turystyczną i miejscem spotkań biznesowych. Życzę wszystkim Państwu udanego pobytu i już dziś zapraszam na jubileuszowe Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw w 2017 roku.


Hanna Gronkiewicz Waltz Mayor of the Capital City of Warsaw

Dear Sir or Madam, By receiving the participants of the 24th edition of the International Travel Show TT Warsaw, the city becomes the host of one of the major industry events in Poland. For the city it is an honour, and for exhibitors and visitors it is a perfect opportunity to establish many valuable business contacts, arouse interest of the residents of Warsaw and Poland in their proposals, and to get to know the capital’s rich tourist offer. Warsaw’s unique history has shaped its contemporary face. It attracts with its rich calendar of cultural events, excellent culinary offer and tourist accommodation. The city surprises with the pace at which it has been changing. The growth rate, new investments and business initiatives result in the most significant international events being organised in it: European football championships UEFA EURO 2012™, UN Climate Change Summit in 2013, this year’s NATO Summit, or the Warsaw Days in Dioceses that preceded the World Youth Day. All these events stimulate the growth of tourism. I hope that we will join forces with the tourism industry to maintain constant interest in Warsaw as an attractive tourist destination and a place of business meetings. I wish all of you a good stay and already invite you to the jubilee International Travel Show TT Warsaw in 2017.


Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki

Szanowni Państwo, Cieszymy się, że mamy zaszczyt obejmować patronatem kolejną, 24. już edycję Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw. Stały rozwój jednej z najważniejszych imprez branżowych w polskiej turystyce świadczy o znakomitej kondycji tego rynku oraz o dobrych perspektywach dla jego rozwoju. Targi TT Warsaw towarzyszą polskiej turystyce już od ponad 20 lat, integrując nasze środowisko, przynosząc nowe kontakty i inspiracje, wspierając ciągły rozwój i profesjonalizację przedsiębiorców turystycznych. Gorąco zachęcam do aktywnego uczestnictwa w tegorocznej edycji targów, do korzystania z bogatej oferty zapewnionej przez organizatorów, zwiedzania stoisk i poszukiwania nowych biznesowych okazji. Jestem przekonany, że spotkania z przedstawicielami branży turystycznej, podróżnikami i ludźmi związanymi z turystyką okażą się owocne i ciekawe. Życzę Państwu udanych targów, inspirujących rozmów handlowych oraz nowych, cennych kontaktów.


Paweł Niewiadomski CEO of Polish Chamber of Tourism

Ladies and Gentelmen We are honored to become patrons of the 24th International Travel Show TT Warsaw. The constant development of one of the most important trade fair of Polish tourism sector indicates an excellent condition of this market and the great perspectives for the future. The TT Warsaw Fairs have accompanied Polish tourism for over 20 years, by integrating our environment, bringing new contacts and inspirations, supporting the continuous improvements as well as professionalism of tourism entrepreneurs. I strongly encourage you to actively participate in this year’s edition by exploring the diverse offer presented by the organisers, by visiting exhibition stands and seeking new business opportunities. I am sure, that meetings with travel trade representatives, travelers and people working in tourism will be productive and delightful. I wish you all favorable fairs, inspiring negotiations and new, valuable business contacts.


Marek Ciechanowski Prezes Izby Turystyki RP

Szanowni Państwo, Co roku odbywa się w Polsce kilkadziesiąt imprez targowych w różnych miastach i terminach. Wśród tylu imprez trzeba wybrać te najlepsze i o dużym prestiżu gdyż tylko takie targi turystyczne gwarantują udział wielu dobrych czy nawet najlepszych, którzy działają w turystyce. Takim miejscem jest TT Warsaw. Termin listopadowy sprzyja podsumowaniom, dyskusji o nowych trendach ale także o tym co wydarzyło się mijającym roku. Niestabilna sytuacja polityczna, zamachy terrorystyczne, uchodźcy. To wszystko wpłynęło na drastyczne obniżenie wyjazdów z Polski do Tunezji, Turcji czy Egiptu. Izba Turystyki RP liczy, że w czasie targów będzie wiele wydarzeń, które będą integrować polską branżę turystyczną. Targi odbywać się będą już po Kongresie Turystyki Polskiej w Świdnicy, gdzie mamy nadzieję rozwiązać wiele problemów, które nurtują przedsiębiorców turystycznych. W czasie targów ITRP wspólnie z WIT będą miały wspólne stoisko na które już dziś zapraszam. Wszystkim wystawcom i odwiedzającym życzę udanych kontraktów, transakcji , spotkań biznesowych oraz wielu niezapomnianych wrażeń. Serdecznie zapraszam w na TT Warsaw 2016.


Marek Ciechanowski

President of the Tourism Chamber of the Republic of Poland

Dear Sir/Madam, Every year there are dozens of tourist fairs held in different towns and cities and in different times in Poland. Among all of those events we need to choose the best, the most prestigious ones, as only those fairs guarantee the presence of the best companies in that field. TT Warsaw is such a place. November is the time when we do the sum up, when we discuss the latest trends but also we talk about the things that have happened within the passing year. The uncertain political situation, the terrorist attacks, the refugees. All the above caused the drastic reduction in travels from Poland to Tunisia, Turkey or Egypt. The Chamber of Tourism in Poland hopes that during the fair there will be a lot events that will integrate the Polish tourist industries. The fair will take place right after Polish Tourism Congress in Ĺšwidnica, where we hope to solve many problems bothering the tourist entrepreneurs. During the fair the ITRP together with the WIT will hold a common stall on which we invite you today. We wish to all the exhibitors and to all the visitors good contracts, transactions, business meetings and a lot of unforgettable memories. I invite you heartily for the TTWarsaw 2016.


Krzysztof Piątek

Prezes Polskiego Związku Organizatorów Turystyki

XXIV edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw dzieli nas o krok od ćwierćwiecza tej szacownej imprezy. TT Warsaw nabiera przez to historycznej powagi wydarzenia ściśle związanego z rozwojem całej branży turystycznej w Polsce. Z dużym zainteresowaniem obserwujemy ciągłe zmiany, programu targów, grona wystawców, szczególnie widoczne w ostatnich kilku latach, których celem było utrzymanie wysokiego zainteresowania udziałem w tej imprezie. Liczne fakty potwierdzają słuszność strategii organizatorów, koncentrujących uwagę na utrzymaniu wysokiej atrakcyjności tej imprezy, która skutecznie utrzymuje miano najważniejszych targów turystycznych w Polsce. Turystyką żyją wszyscy, przedsiębiorcy, usługodawcy, producenci, media, samorządy a przede wszystkim konsumenci usług turystycznych, cieszących się stale ogromnym zainteresowaniem. Turystyka ma się dobrze, również w tym roku, szczególnie z perspektywy turystyki krajowej. Wyjazdy zagraniczne pomimo wszelkich przeciwności losu i skomplikowanej sytuacji geopolitycznej utrzymują trend wzrostu liczby turystów. Zainteresowanie poszczególnymi kierunkami wyjazdów zmienia się dynamicznie w takt medialnych doniesień o niepokojących wydarzeniach lub rosnącym zagrożeniu. Spadki liczby turystów na jednych kierunkach, generują silne wzrosty wyjazdami na innych kierunkach, które klienci postrzegają jako bezpieczne. Usługodawcy podobnie jak klienci poszukują nowości. Jedną z najlepszych okazji do ich zaprezentowania stanowią od lat targi turystyczne. Ta pora roku sprzyja rozmyślaniom o kolejnych planach urlopowych lub eskapadach w bardziej sprzyjających warunkach klimatycznych niż te listopadowe w Polsce. Jest czas na dokonanie przemyślanego wyboru z wielu ofert kierunków i form wypoczynku. Oprócz oczywistego zainteresowania ze strony potencjalnych turystów, klientów biur podróży, TT Warsaw stanowi dla branży turystycznej, jedno z najważniejszych wydarzeń roku, umożliwiające nawiązanie nowych relacji biznesowych, spotkanie z partnerami handlowymi i konkurencją. Fachowcy od turystyki chętnie podzielą się swoimi poglądami na temat aktualnej sytuacji i refleksjami nad perspektywami dalszego rozwoju turystyki. Wspaniale do tego celu nadaje się kolejna edycja targów TT Warsaw. Oby również tym razem przyciągnęła uwagę ogromnej liczby uczestników.


Krzysztof Piątek

Polish Tour Operators Association

24th edition of the International Travel Show TT Warsaw is only a step away from the silver jubilee of this honourable event. It offers TT Warsaw a historical gravity of an event closely tied to development of the entire tourism industry in Poland. We intently follow continuous changes in the fair’s programme and circle of exhibitors, particularly visible in the last couple of years, aimed at maintaining the high interest in the participation in the event. Many facts suggest the appropriateness of the strategy followed by the organisers who focus on maintaining the high attractiveness of this event that remains the main tourism fair in Poland. Tourism is important for everyone – entrepreneurs, service providers, manufacturers, media, local governments, and, first of all, consumers of tourist services that are invariably extremely popular. Also this year, the tourism industry, in particular its domestic branch, is well and alive. In spite of all onslaughts of fate and the complicated geopolitical situation, the number of tourists going abroad is still rising. Preferences as to particular destinations change dynamically, depending on the media reports on alarming developments or growing threats. Reductions of the number of tourists on some destinations generate strong increases on other destinations perceived as safe. Both service providers and clients look for novelties. For years, tourism fairs have been one of the best opportunities to present them. This time of year favours contemplating holiday plans or escapades in more favourable climate conditions than those prevailing in Poland during November. It is a good time to make a well-thought-out choice among many offers of destinations and recreational activities. Apart from obvious interest from the side of potential tourists and clients of tour operators, for the tourism industry TT Warsaw constitutes one of the most important events of the year, making it possible to establish new business relationships, meet commercial partners and competitors. Tourism experts are ready to share their views on the current situation and their thoughts on tourism development prospects. The next edition of TT Warsaw is a perfect place for this purpose. Let’s hope it will attract a huge number of participants this time, too.


Łukasz Jeziorski Burmistrz Dzielnicy Wawer

Szanowni Państwo, Targi Turystyczne TT Warsaw, które już od wielu lat odbywają się w Wawrze, stały się rozpoznawalną wizytówką dzielnicy. Jestem przekonany, że są znane większości mieszkańców Wawra, ale i całej Warszawy, szukających inspiracji do zaplanowania weekendów i wakacji. Targi to wspaniała okazja do zaprezentowania osobom z całej Polski i świata interesującej oferty turystyczno-rekreacyjnej i przyrodniczej oferowanej przez renomowanych wystawców z Polski i ze świata. To także szansa pokazania walorów dzielnicy Wawer, która posiada doskonałe warunki przyrodnicze do uprawiania sportu na świeżym powietrzu. Nie trzeba wyjeżdżać na Mazury, czy w Bieszczady żeby pojeździć na rowerze, czy pobiegać w niesamowitych miejscach, których w Wawrze nie brakuje. Chętnych zapraszamy na piesze i rowerowe wycieczki, a zimą na narty biegowe. Dzielnica oferuje 5 leśnych ścieżek rowerowych i 3 biegowe przez piękne tereny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Cieszę się , że tak duże wydarzenie branży turystycznej odbywa się w dzielnicy Wawer. Wszystkim uczestnikom Targów życzę udanych spotkań i kontaktów biznesowych.


Ĺ ukasz Jeziorski

Mayor of the District of Wawer, Capital City of Warsaw

Dear Sir or Madam, The Travel Show TT Warsaw, organised in Wawer for years, has become a recognisable mark of the district. I am certain that it is known to most residents of Wawer and even the entire Warsaw, who seek inspiration for planning their weekends and holidays. The fair provides a great opportunity for reputed exhibitors from Poland and abroad to present interesting offers in the fields of tourism, recreation and nature to people from all over Poland and the world. It is also a chance to show the qualities of Wawer district that has excellent natural conditions for open-air sports. One does not have to go to Masuria or Bieszczady Mountains in order to ride a bicycle or jog in incredible locations that are abundant in Wawer. We encourage everyone interested to take part in walking and cycling tours, and in cross-country skiing during winter. The district offers 5 forest bicycle paths and 3 jogging paths through the beautiful grounds of the Mazovian Landscape Park. I am glad that Wawer district hosts such a big event of the tourism industry. I wish all participants of the Show successful business meetings and relationships.


Maciej Fijałkowski

Prezes Warszawskiej Organizacji Turystycznej

Dzień dobry w Warszawie! Dzień dobry na TT Warsaw! Witam Państwa serdecznie na 24 edycji Targów TT Warsaw, które od lat gromadzą wielu krajowych wystawców oraz przedstawicieli krajów całego świata i cieszą się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców stolicy. Mijający rok był czasem, który odznaczył się szczególnie w historii miasta, a tym samym Warszawa stała się po raz kolejny miejscem, ku któremu zwróciły się oczy świata. W lipcu 2016 roku Warszawa, będąc gospodarzem szczytu NATO, gościła najważniejszych ludzi świata polityki, a już kilka tygodni później rozbrzmiewała radością i entuzjazmem młodych ludzi podążających na Światowe Dni Młodzieży. Rok 2017 to obchody Roku Rzeki Wisły i Roku Polskiej Awangardy. Po modernizacji i digitalizacji otwarte zostanie mieszczące się na Rynku Starego Miasta Muzeum Warszawy. Jak zawsze stolica witać Was będzie muzyką Fryderyka Chopina, dobrą kuchnią, koncertami plenerowymi i widowiskami w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu. Życząc dobrych targów zachęcam Państwa do odwiedzenia strony www.warsawcitybreak.com, aby dowiedzieć się jak aktywnie spędzić czas w Warszawie, poznać barwy i odczuć rytm tego niezwykłego miasta.


Maciej Fijałkowski

President of the Management Board, Warsaw Tourist Organisation

Good morning Warsaw! Welcome to TT Warsaw! I would like to welcome you on the 24th edition of TT Fair Warsaw for years gathering national exhibitors and representatives of various countries and are continuously popular among Warsaw inhabitants. This passing year is a very important time for the history of the city – Warsaw became an eye-grabbing spot on the map for the whole world. In July 2016 Warsaw as a NATO host welcomed most important people asssociated with politics and few days later became an enthusiastic place of young people travelling for the World Youth Days. 2017 will be a year of Vistula River and Polish Avangarde. After modernization and digitalization Museum of Warsaw will be opened on the Old Makret Square in Warsaw. As always, the capital will be welcoming you with thte music of Frederic Chopin, excellent cuisine, open air concerts and shows in the Interactive Fountains Park at the lower castle part. Wishing you a good Fair I would like to invite you to visit our website www.warsawcitybreak.com where you can see where you can actively spend your time and feel the rhythm of this incredible city.


Małgorzata Chechlińska

Prezes Zarządu Polskiego Związku Prywatnych Pracodawców Turystyki Konfederacji Lewiatan

Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa i zaprosić na XXIV Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw 2016. Biorąc udział w targach od kilkunastu lat, obserwuję z uwagą zmieniającą się formułę i tematykę wystawienniczą oraz rosnące zainteresowanie wystawców i branży turystycznej udziałem w tym ważnym wydarzeniu promującym walory i atrakcje turystyczne naszego kraju oraz niemal całego świata. Na tegorocznych targach zobaczymy przedstawicieli wszystkich kontynentów z różnych stron świata. Wszystkim zwiedzającym TT Warsaw, życzę odnalezienia podróży marzeń i niezapomnianych przeżyć, a organizatorom kolejnego sukcesu i satysfakcji z udanych Targów Turystycznych TT Warsaw 2016.


Małgorzata Chechlińska

President of the Managing Board of the Polish Organisation for Private Employers in the Tourist Industry

Ladies and gentlemen, I am very happy to welcome you to the 24th International Tourist Fair TT Warsaw 2016. As a participant in the Fair for many years, I have observed changing exhibition themes and formulas as well as a growing interest of the exhibitors and whole tourist trade in this momentous event promoting Polish and world tourist attractions. We are going to see representatives of different parts of the world and all the continents. I hope that all the visitors to TT Warsaw find the journey of their dreams and unforgettable impressions, and the organizers another success and satisfaction with a successful TT Warsaw 2016 Fair.


Anna Jędrocha

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce

Szanowni Państwo Żadna inna dziedzina gospodarki nie ma tak dużego potencjału w kształtowaniu wizerunku Polski i prezentacji tożsamości kraju jak turystyka. Rozwój gospodarczy naszego kraju i jego korzystne położenie w Europie Centralnej stwarza nam dobre warunki do rozwoju turystyki, w tym przemysłu spotkań. Tą nazwą określa się dzisiaj dynamicznie rozwijającą się branżę obejmującą kongresy, konferencje, wydarzenia biznesowe, podróże służbowe, podróże i programy motywacyjne oraz targi. W wielu miastach, wydarzenia targowe i kongresowe mają istotny wpływ na ich markę i stanowią ważny element strategii rozwoju regionalnego. Nadrzędnym celem Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce jest lobbowanie na rzecz rozwoju przemysłu spotkań w Polsce, dlatego z dużym zadowoleniem przyjmuję rozszerzenie oferty targów TT Warsaw o nowe sektory dla turystyki biznesowej i nowych technologii w turystyce. Stworzenie platformy współpracy i przestrzeni do spotkań dla wszystkich interesariuszy branży spotkań jest potrzebne i jestem przekonana, że targi TT Warsaw zaspokoją takie potrzeby. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku spotkań nasze stowarzyszenie udostępnia system do umawiania spotkań bilateralnych dla wystawców i odwiedzających z sektora turystyki biznesowej, aby pomóc im maksymalnie wykorzystać czas przeznaczony na rozmowy biznesowe. Spotkania będą odbywać się w Strefie B2B, której patronuje Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce. Zapraszam również do skorzystania z bogatej oferty wydarzeń edukacyjnych i promocyjnych, towarzyszących targom TT Warsaw, szczególnie z tych poświęconych trendom w turystyce biznesowej i nowym rozwiązaniom technologicznym. Mam nadzieję, że ten segment targów będzie się dynamicznie rozwijać, wprowadzając innowacyjne i twórcze rozwiązania, z których cała branża turystyczna będzie czerpać korzyści. Do zobaczenia na targach TT Warsaw 2016


Anna Jędrocha

President of the Board of the Conferences and Congresses in Poland Association

Dear Sir or Madam, No other area of the economy has such a great potential in shaping the image of Poland and presenting the identity of the country as the tourism does. The economic development of our country and its attractive geographical location in the Central Europe create good conditions for the development of tourism, including the meetings industry. This name is used today to define a dynamically developing branch that includes congresses, conferences, business events, business trips, motivational trips and programmes as well as fairs. Fairs and congresses have significant impact on the brands of many cities and constitute a major element of regional development strategies. The utmost goal of the Polish Conference and Congress Association is to lobby for the development of the meetings industry in Poland, therefore I broadly welcome the expansion of the TT Warsaw’s offer in new sectors for business tourism and new technologies in tourism. Establishing a platform for cooperation and a space for meetings of all stakeholders of the meetings industry is necessary, and I am convinced that TT Warsaw will meet these requirements. In order to meet these expectations, our association provides a system for making bilateral appointments for exhibitors and visitors from the business tourism sector to help them make the most of the time allowed for business talks. The meetings will take place in Zone B2B, under the patronage of the Polish Conference and Congress Association. Let me also encourage you to take advantage of the wide range of educational and promotional events accompanying the TT Warsaw fair, in particular those regarding business tourism trends and new technological solutions. I hope that this segment of the fair will thrive, introducing innovative and creative solutions that will be beneficial for all the tourism industry. See you at TT Warsaw 2016


Dorota Lachowska

Prezes Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych

Szanowni Państwo, 24. Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw są doskonałą okazją do spotkań branży turystycznej, wymiany doświadczeń, pozyskiwania wiedzy, a przede wszystkim do prezentacji potencjału, oferty krajów i regionów z całego świata. Różnorodny program spotkań, konferencji i szkoleń jest szansą na poszerzenie wiedzy uczestników wydarzenia oraz nawiązania wielu istotnych dla dalszego rozwoju kontaktów. Polecam udział w tym ważnym i potrzebnym wydarzeniu turystycznym. Jestem przekonana, że przyniesie on wymierne korzyści zarówno wystawcom, którzy pozyskają nowe grono poinformowanych, a odwiedzającym pozwolą na zaplanowanie najkorzystniejszego i spełniającego ich oczekiwania miejsca wypoczynku. W imieniu Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych życzę Organizatorom wielu zadowolonych wystawców i odwiedzających, prezentującym ofertę licznych owocnych spotkań, a turystom zadowolenia z dokonywanych wyborów oraz spełnienia turystycznych marzeń.


Dorota Lachowska

President of the Forum of Regional Chambers of Tourisms

Ladies and gentlemen, The 24th International Travel Show TT Warsaw is an excellent opportunity to meet the tourist industry, share experiences, gain knowledge, and, above all, to present the offers and potential of countries and regions around the world. A diverse program of meetings, conferences, and training courses makes it possible to broaden the knowledge of the participants of the event and to establish contacts important for the further development. I recommend participating in this important and necessary tourist event. I am convinced that it will bring tangible benefits both to exhibitors, who will acquire a new circle of people acquainted with their offer, and to visitors, as it will help them to plan the most advantageous vacation in a place that will meet their expectations. On behalf of the Forum of the Regional Tourism Organisations I would like to wish the organizers many satisfied exhibitors and visitors, numerous productive meetings to those presenting their offers, and finally, I would like to wish the tourists satisfaction with their choices and fulfilling their tourist dreams.


Artur Grocholski

Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych

W imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych OSAT pragnę Państwa serdecznie zaprosić na XXI edycję Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw. Tego roczne tragi TT Warsaw to najważniejsza impreza wystawiennicza w branży turystycznej a zmiana terminu dodała imprezie dodatkowej atrakcyjności , nowego wymiaru. Jestem pewien że to duże wydarzenie promocyjne Polski zaspokoi najwybredniejszych bywalców targów. TT Warsaw to nie tylko stoiska wystawiennicze z licznymi atrakcjami dla zwiedzających, ale również warsztaty, szkolenia oraz konferencje dla branży turystycznej, uczestnicy mają możliwość poznania wiele nowinek technologicznych wspomagających turystykę. Wszystkim odwiedzającym życzę pozyskania wielu cennych kontaktów biznesowych, nawiązania nowych znajomości oraz odświeżenia dawnych. Jestem przekonany XXIV Międzynarodowe Targi Turystyczne w Warszawie przyniosą kolejny rekord wystawców i odwiedzających. Jako Ogólnopolskie Stowarzyszenie Agentów Turystycznych OSAT ze szczególnymi emocjami i nadzieją traktujemy XXIV TT Warsaw.


Artur Grocholski

President of the Polish Association of Tourist Agents `OSAT’

In the name of the Polish Association of Tourist Agents (OSAT – Polish acronomy) I would like to invite you kindly to the 21 edition of the International Tourism Fair, TT Warsaw. This year’s TT Warsaw in the most important event in the branch of tourism, and the date change has made it even more attractive and has given it a new dimension. I am certain that this is a significant promotional event for Poland, which will carter for every participant’s needs. TT Warsaw is more than just display stalls with numerous attractions for visitors, but it also offers workshops, trainings and conferences for the tourism branch. Its participants have an opportunity to make themselves familiar with technological novelties supporting the branch of tourism. Let all visitors initiate new precious business contacts, make new friends and brush up on old friendship. I am confident than the 24 International Tourism Fair in Warsaw shall be attended by more exhibitors and visitors than ever before. As the Polish Association of Tourism Agents (OSAT), we treat the 24. edition of TT Warsaw with special emotions and hope.


Andrzej Szymański

Przewodniczący Warszawskiej Izby Turystyki

Szanowni Państwo, W imieniu Warszawskiej Izby Turystyki chciałbym powitać gorąco wszystkich uczestników 24. Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2016, jednego z ważniejszych wydarzeń turystycznych w Polsce, które jest zarazem tradycyjnym już, dorocznym wielkim spotkaniem branży turystycznej. W dobie ekspansji nowoczesnych form turystyki wciąż chcemy spotykać się z okazji Targów, aby rozwijać biznesowe kontakty. Tak wiele miejsc czeka przecież na odkrycie, jak Rumunia – kraj partnerski tegorocznych Targów, czy Polska zachęcająca do odwiedzin w ramach akcji Odkryj Polskę! A my, organizatorzy turystyki, wspierając turystyczny biznes, nie zapominamy o niezwykłej radości, jaką daje podróżowanie. Zapraszam serdecznie na stoisko Warszawskiej Izby Turystyki, gdzie spotkacie Państwo propozycje wypoczynku przedstawiane przez naszych członków. Jestem przekonany, że atmosfera Targów przyczyni się do odkrycia nowych kierunków turystycznych, a prezentowana oferta współpracy spełni oczekiwania wystawców i gości.


Andrzej Szymański

Chairman, Warsaw Chamber of Tourism

Ladies and Gentlemen, On behalf of Warsaw Chamber of Tourism and myself I would like to welcome all the participants of the 24th International Tourist Fairs TT Warsaw 2016 which is one of the most important and leading tourist events in Poland and the traditionally great meeting of tourism business sector. Nowadays when the new ways of tourism arouse around the world we are still happy to meet on the occasion of the Fairs and are ready to develop and establish new business contacts. So many places are waiting to be discovered like Romania – a partner country of this year Fairs edition, or Poland inviting tourists to visit amazing regions of the country in the marketing campaign ‘Discover Poland’. I would like to invite you to the stand of Warsaw Chamber of Tourism where our members will provide their best tourists products for you. I am convinced that the atmosphere of the Fairs will help you get to know what is new in tourism and the presented offer will meet your expectations.


Ireneusz Węgłowski

Prezes Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego

Szanowni Państwo, Targi Turystyczne TT Warsaw dla polskiej branży turystyczno-hotelowej to już tradycja corocznych spotkań. Od ponad 20 lat touroperatorzy, przedstawiciele obiektów noclegowych, organizatorzy turystyki biznesowej (MICE), przewoźnicy, organizacje turystyczne, a także turystyczne portale internetowe, branżowe izby i stowarzyszenia spotykają się jesienią w Warszawie, aby zaprezentować oferty, nawiązać współpracę, porozmawiać o nowych trendach w turystyce, zmieniających się upodobaniach i potrzebach podróżujących Polaków. Dzisiejsza turystyka to dużo więcej niż komfortowy pokój w dobrej lokalizacji i „ramowy program imprezy” albo „pakiet pobytowy”. Oczekiwania turystów zmieniają się wraz z nieustannie zmieniającym się otoczeniem. W epoce zaawansowanych technologii informatycznych, mobilności i interaktywności „odpowiadać na potrzeby” to za mało – podróżujący bez ograniczeń obywatele świata wymagają od organizatorów ich wypoczynku znacznie więcej – umiejętności działania z wyprzedzeniem, chcą być zaskoczeni awangardowo urządzonym wnętrzem, wyposażeni w kolejną ułatwiającą życie aplikację, poszukują emocji – wyjątkowych propozycji atrakcyjnego spędzenia czasu, oryginalnych wrażeń estetycznych i kulinarnych, są gotowi do dzielenia się z innymi swoimi opiniami. Coraz częściej to właśnie emocje kierują ich decyzjami. Nowa jakość w turystyce i hotelarstwie to przewidywanie nadchodzących trendów. Zachęcam do odwiedzenia Targów i uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących – konferencjach, seminariach i warsztatach, które sprzyjają wymianie wiedzy i opinii, inspirują i ... integrują.


Ireneusz Węgłowski

President of the Chamber of Commerce of the Polish Hotel Industry

Ladies and Gentlemen, It has become a tradition that the International Travel Show TT Warsaw brings together the Polish hospitality industry every year. For more than 20 years now touroperators, representatives of accommodation facilities, business events (MICE) organizers, carriers, tourist organizations, online tourist agencies, industry chambers and associations meet in autumn in Warsaw to present their products, embark on cooperation as well as discuss new trends in tourism and evolving Polish travellers’ preferences or needs. These days tourism means much more than just a comfortable room in a good location and a ‘framework agenda of the event’ or a ‘hotel package’. Tourist expectations evolve in line with the ever-changing environment. In the era of highly developed information technology, mobility and interactivity, it is simply not enough to ‘respond to the needs of clients’, as traveling without restraints citizens of the world demand much more from the organizers of their stay, such as the ability to act ahead of time. They want to be surprised by avant-garde interior designs and equipped with another application to make their life easier. They are looking for emotions – exceptional and attractive leisure offers, unique visual and culinary experiences, they are willing to share their opinions with others. It is more and more often the emotions that stand behind their decisions. Anticipating the trends to come is a new quality in the hospitality industry. I encourage you to visit the Travel Show and participate in its side events – conferences, seminars and workshops that motivate the exchange of knowhow and opinions and are a source of inspiration and …. integration.


Sebastian Słoniewski

Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel

Szanowni Państwo, Imprezy targowe, takie jak TT Warsaw są zarówno efektem, jak i potwierdzeniem tego, że biznes turystyczny jest ważnym i rozwojowym elementem polskiej gospodarki. Targi są unikalnym wydarzeniem, które skupia operatorów turystycznych, hotele, dostawców usług turystycznych, organizacje branżowe i klientów. To miejsce, które sprzyja budowaniu relacji, a te w biznesie są najważniejsze. Targi umożliwiają także wymianę doświadczeń wszystkim podmiotom związanym z sektorem turystycznym, dostarczają inspiracji, trendów i przyczyniają się do profesjonalizacji branży. Incentive travel, czyli podróże motywacyjne, są relatywnie młodą gałęzią polskiej turystyki, mającą swoje początki w latach dziewięćdziesiątych. Programy turystyczne połączone z oryginalnymi, kreatywnymi atrakcjami, niecodziennymi zadaniami, czy akcjami CSR, stanowią skuteczne narzędzie biznesowe i motywacyjne dla firm. Doświadczenia z organizacji wyjazdów incentive potwierdzają, iż zapewnione w trakcie wyjazdów niezapomniane wrażenia i przeżycia, stanowią silniejszą motywację dla uczestników niż inne nagrody finansowe czy rzeczowe. Z roku na rok coraz więcej firm, zarówno korporacyjnych, jak i małych czy średnich przedsiębiorstw wdraża politykę incentive. Cieszymy się, iż podróże motywacyjne coraz mocniej zaznaczają swoją pozycję w polskiej turystyce. Życzę wszystkim Zwiedzającym i Wystawcom ciekawych rozmów i wymiany doświadczeń, inspiracji nowymi trendami w turystyce oraz owocnych kontraktów.


Sebastian SĹ‚oniewski

President of the Association of Incentive Travel Organisers

Dear Sir/Madam, fair events such as TT Warsaw are both a result and confirmation that tourism business is a vital and dynamically growing part of the Polish economy. Fairs are unique events which gather tourist operators, hotels, tourist service providers, associations and clients. It is a place which fosters relations, a key thing in business. Furthermore, fairs allow to share experience among all who work in the tourist sector. They provide inspirations, create trends and make our entire line of business more professional. Incentive travel is a relatively young branch of the Polish tourism, dating back to the 1990s. Itineraries combined with original, creative attractions, unusual tasks or CSR activities prove an effective corporate and motivational tool for companies. Incentive travel events confirm that the marvellous feelings and experience bring stronger motivation for employees than financial or similar awards. Every year, more and more companies, both big and small ones, implement some sort of an incentive policy. We are happy to say that incentive travel becomes an important part of the Polish tourism. I hope you will all have great conversations, share experience, find new business partners and draw inspiration from the latest trends.


PROGRAM

GODZINY OTWARCIA TARGÓW 10.00-17.00 Sala konferencyjna A na I piętrze

24.11

CZWARTEK

 11:00

Ceremonia Otwarcia Targów

 13:00 – 14:00

Opóźnienia w transporcie lotniczym i wynikające z nich prawa pasażerów. Organizator: Passenger Rights Sp. z o.o. Zagadnienia poruszane podczas spotkania: • • • • • • •

Co doradzić Klientowi, który wykupił wycieczkę w Twoim biurze i kilka godzin czekał na opóźniony charter? Jak zrekompensować biznesmenowi straty wynikłe ze spóźnienia na ważne rozmowy handlowe z powodu usterki samolotu? Jaka jest rekompensata za niewpuszczenie pasażera na pokład? Czy linia lotnicza ma obowiązek zapewnić pasażerowi posiłek i nocleg w hotelu, jeśli samolot nie wystartował z powodu mgły? Czy uderzenie ptaka w silnik samolotu lub strajk personelu latającego jest podstawą do ubiegania się o rekompensatę od przewoźnika? Czy obyczaje godowe żółwi mogą powodować opóźnienia samolotu? Czy przysługuje za to rekompensata? Czy pasażerowie linii lotniczych znają swoje prawa? Jakie one są?

 14:15 – 14:45

Petersburg bez wizy. Promem przez Bałtyk – pakiety wycieczkowe dla touroperatorów. Skandynawia i kraje Bałtyckie na każdą kieszeń. Organizator: PrzezMorze.pl, Tallink Prezentacja ma na celu przybliżenie tour-operatorom potencjału i możliwości tworzenia wycieczek do krajów nadbałtyckich z wykorzystaniem przejazdów promowych. Pokażemy nie tylko korzyści dla samych organizatorów, ale także zalety oferowane turystom, decydującym się na takie rozwiązania.


Podczas spotkania będą poruszane tematy: • • • •

Jakie możliwości dają połączenia promowe Tallink? Jak zaprojektować tanią wycieczkę do Sztokholmu czy Helsinek? Do Petersburga bez wizy – czy to możliwe? Co zyskasz kupując usługi w pakiecie?

 15:00 – 16:00

Prezentacja „Republika Dominikańska: Jak marzenie” Organizator: Republika Dominikany Podczas spotkania odbędzie się prezentacja Republiki Dominikany połączona z krótkim filmem prezentującym uroki tego egzotycznego kraju. Swoją ofertę zaprezentują również partnerzy związani z biurem promocji turystyki Dominikany. Dodatkową atrakcją będzie loteria, w której będzie można wygrać tradycyjne dominikańskie upominki, a spotkanie zakończy degustacja lokalnych koktajli. Sala konferencyjna B na I piętrze

 13:00 – 15:45

Nowe trendy w turystyce Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki Podczas spotkania zostanie zaprezentowana wizja polityki turystycznej do 2020 r. Przedstawione zostanie także podsumowanie tegorocznej akcji promocyjnej ministerstwa „Polska zobacz więcej – Weekend za pół ceny”, organizowanej w ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki w dniach 23-25 września 2016 r. Uczestnicy seminarium będą mogli również wziąć udział w debacie, której tematem będzie jeden z nowych trendów w turystyce jakim jest ekonomia współdzielenia.

 16:00 – 17:00

Seminarium Japonii Organizator: Japan National Tourist Organization (JNTO) Sala konferencyjna C na I piętrze

 12:45 – 13:45

Konferencja prasowa Rumunii Organizator: Rumuński Urząd do spraw Turystyki


 14:00 – 15:30

Konferencja „Odkryj Kubę” Organizator: Ambasada Republiki Kuby

 15:45 – 17:00

Walne zgromadzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych Sala konferencyjna D na terenie hali wystawienniczej

 12:30 – 13:30

„Niepoprawne” spojrzenie na naszą historię a zwłaszcza stosunki polsko-rosyjskie” – spotkanie z Panem profesorem Witoldem Modzelewskim Wykład połączony będzie z premierą III tomu książki „Polska – Rosja. Wojny nie będzie”. Spotkanie to również stanowi doskonałą okazję do zapoznania się z pasjami artystycznymi i historią odbudowanego przez Pana Profesora XVIII wiecznego Pałacu – obecnie Hotel Pałac Alexandrinum w Krubkach Górkach.

 14:00 – 15:30

Konferencja Ambasady Republiki Indonezji i touroperatorów z Indonezji

 15:45 – 17:00

Wyspy Liparyjskie Organizator: Federacja Hotelarzy Wysp Eolskich (Federalberghi Isole Eolie)

Multimedialna strefa turystyczna – Odkryj Polskę 10:00 – 11:30

W kinie turystycznym: Regiony i miasta polskie

11:30 – 12:15

Konkurs w wirtualnej rzeczywistości Euro Pilot

12:15 – 12:30

W kinie turystycznym: Filmy branżowe

12:35 – 13:05

Technologiczny panel dyskusyjny • Technologia VR w procesie pozyskiwania klienta branży turystycznej • Beacon – inteligentne narzędzie wieloaspektowej obsługi turysty

13:10 – 13:30

Prezentacja Przyszłość wydawnictw turystycznych Euro Pilot


13:40 – 14:10 14:15 – 14:45

25.11 PIĄTEK

Prezentacja Bądź częścią Big Data z Amadeus oraz 3 konkursy firmy Amadeus Prezentacja Potęga crowdsourcingu w pozyskiwaniu wartościowej treści dla marek FOAP

14:50 – 15:20

Prezentacja Kiedy turysta szuka informacji o okolicy i jak Twój biznes może mu w tym pomóc? oraz konkurs firmy Stay for Longer

15:10 – 17:00

W kinie turystycznym: Polska oczami turystów | Nagrodzone filmy konkursowe Turystyczna Stopklatka | #SharePoland | Posmak Natury – kuchnia ekologiczna

Sala konferencyjna A na I piętrze

 10:00 – 14:00

Europejskie systemy zabezpieczeń finansowych w turystyce Organizatorzy: Polska Izba Turystyki i Polska Izba Ubezpieczeń Spotkanie wyłącznie dla zaproszonych gości

 15:00 – 18:00

Turystyka wyjazdowa 2017 – czy powtórzy się sukces roku 2016? Organizator: dziennik „Rzeczpospolita”, Turystyka.rp.pl Podczas konferencji poruszone zostaną m.in. tematy takie jak: • wakacje w kraju czy za granicą? • zmiana zachowań polskich turystów; • wpływ tanich linii lotniczych na decyzje wyjazdowe turystów; • Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – pożytek czy kłopot dla organizatorów turystyki. W konferencji wezmą udział przedstawiciele największych biur podróży, organizacji branżowych, firm ubezpieczeniowych, linii lotniczych, agenci turystyczni, reprezentanci sejmowej Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Sala konferencyjna C na I piętrze

 10:00 – 11:15

Innowacje dla zimowych wyjazdów firmowych Organizator: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce W programie hity na rok 2017, rekomendacje nowych destynacji, networking biznesowy: • „Pierwszy narciarski ALL INCLUSIVE” • „Innowacje w szkoleniu narciarskim podczas wyjazdów firmowych” • „Narty progresywne HEAD 3 WAY – nauka jazdy w jeden dzień – teraz


• •

to możliwe” „Jak najkorzystniej zrealizować narciarski Incentive dla małej grupy” „Lato przez cały rok” – nowości w cruisingu

 11:30 – 12:45

Konferencja prasowa Mołdawii Organizator: Ambasada Republiki Mołdawii

 13:00 – 17:30

„Cruising & Incentive” czyli jak tworzyć skuteczne programy incentive na statkach wycieczkowych Organizator: SITE Poland Cruising and Incentive – szkolenie skierowane do organizatorów incentive travel, meeting plannerów, pracowników biur podróży oraz korporacji zajmujących się wydarzeniami firmowymi chcących zdobyć umiejętność funkcjonowania na rynku cruisingu, ukierunkowanego na incentive travel. Warsztaty łączą teorię z praktyką (cztery sesje + podsumowujący panel dyskusyjny), zakończone egzaminem z certyfikatem. Na zakończenie szkolenia możliwość zapoznania się z ofertą najpopularniejszych armatorów. Sala konferencyjna D na I piętrze

 10:15 – 10:45

Promocja najnowszego przewodnika po Rumunii: Wschodnia Rumunia. Mołdawia. Od Karpat do Dniestru. Przewodnik krajoznawczy. Organizator: Rumuński Urząd do spraw Turystyki

 11:00 – 14:00

Promocja produktu turystyki wiejskiej i agroturystyki w kontekście nowych trendów rynku turystycznego Organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 14:15 – 15:15

Ukraine International Airlines: Prezentacja ukraińskich linii lotniczych. Flota, obsługa podczas lotu, usługi dodatkowe, program lojalnościowy. Panorama, rozkład lotów z Polski, główne destynacje Organizator: Ukraińskie linie lotnicze www.flyuia.com

 15:30 – 16:00

Niesamowita Tajlandia Organizator: Biuro Promocji Tajlandii


 16:15 – 16:45

Śladami Wczesnosłowiańskiego Dziedzictwa Organizatorzy: Prawosławna Diecezja Chełmsko Lubelska, Fundacja Dialogu, firma Archaios Sp. z .o.o

Multimedialna strefa turystyczna – Odkryj Polskę 10:00 – 13:00

Spotkanie z blogerami turystycznymi – Speed Dating

13:00 – 13:30

W kinie turystycznym – Najlepsze produkty turystyczne 2015 – Certyfikaty POT

13:30 – 13:45

Podsumowanie plebiscytu na najpopularniejszego touroperatora 2016 roku w Polsce, Magazyn Turystyczny Wasze Podróże i portal waszaturystyka.pl

14:00 – 14:30

Konkurs w wirtualnej rzeczywistości – Euro Pilot

14:40 – 15:00

Prezentacja Twój sposób na Gdańsk z konkursem o Gdańsku – Gdańska Organizacja Turystyczna

15:10 – 15:30

Konkurs Festiwal rzeźb lodowych w Poznaniu – Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna

15:40 – 17:00

W kinie turystycznym – Najlepsze produkty turystyczne 2013/2014 – Certyfikaty POT, Kulinaria – produkty regionalne

16:00 – 16:30

Konkurs w wirtualnej rzeczywistości (VR) Euro Pilot

15:30 – 16:30

Konkurs Vasco Traveller Vasco Electronics

Sala konferencyjna A na I piętrze

26.11 SOBOTA

 11:00 – 12:00

30 lekcji świata w 30 krajach – czyli dlaczego warto być rodzicem dziecka, które podróżuje – spotkanie z Family without Borders

 12:15 – 13:30

Mount Everest – mity, fakty, ciekawostki – spotkanie z Moniką Witkowską

 13:45 – 14:45

Kobieta i wulkan – pokaz slajdów z Ameryki Środkowej – spotkanie z Anitą Demianowicz


Sala konferencyjna B na I piętrze

 11:30 – 13:00

Ekspedycja Amazońska śladami Arkadego Fiedlera – 80 lat później – spotkanie z Arkadym R. Fiedlerem

 13:15 – 14:30

„Bhutan. Kruki, korona, śmierć” – spotkanie z Bartkiem Sabelą

 14:45 – 15:45

23-letnim busem na Koło Podbiegunowe – spotkanie z Wojciechem Grabowskim i Katarzyną Kosowską Sala konferencyjna C na I piętrze

 10:30 – 12:00

Tuk Tuk Cinema – czyli pokaz o Indiach, Gangesie, radości życia, wiecznie psującym się skuterze i Bolku i Lolku – spotkanie z Robertem Maciągiem

 12:15 – 13:30

Kotlet na wynos, czyli autostopem za równik – spotkanie z Mateuszem Kotlarskim

 13:30 – 14:30

Fakty na temat Czarnobyla, o których mogliście nie wiedzieć

 14:45 – 16:00

Jak się spełnia marzenia? Czyli podróż dookoła świata w pojedynkę – spotkanie z Martiną Zawadzką Sala konferencyjna D na terenie hali wystawienniczej

 10:30 – 11:00

Maratony na 7 kontynentów ramach projektu Biegaj i Zwiedzaj oraz Nowy Katalog Podróże z Pasją Organizator: LOGOS Travel Marek Sliwka sp. j.

 11:15 – 12:15

Kobieta na motocyklu na Bliskim Wschodzie – spotkanie z Anną Jackowską


 12:30 – 13:30

Iran na bambusowym rowerze – spotkanie z Dorotą Chojnowską

 13:45 – 14:45

Cztery pory roku w siodle – projekt konnych wędrówek bocznymi ścieżkami Polski, Europy, Świata – spotkanie z Jackiem Jasińskim

 15.00 – 16:00

A może by tak rzucić wszystko i jechać do Peru? – spotkanie z Pauliną Lewandowską

Multimedialna strefa turystyczna – Odkryj Polskę 10:00 – 17:00

W kinie turystycznym – Najlepsze produkty turystyczne 2014/2015 – Certyfikaty POT, Kuchnia (Posmak Natury, Produkty regionalne)

10:00 – 13:00

Konkurs na stołach multimedialnych cz. I, POT

10:00 – 13:00

Konkurs w wirtualnej rzeczywistości Euro Pilot

13:15

Ogłoszenie wyników konkursu na stołach multimedialnych POT

13:30 – 16:30

Konkurs na stołach multimedialnych cz. II, POT

13:30 – 16:30

Konkurs w wirtualnej rzeczywistości Euro Pilot

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie.


PROGRAMME

OPENING HOURS 10.00-17.00

24.11

THURSDAY

 10.00 am – 05.00 pm

Open to industry representatives only Conference rooms A on the first floor

 11 am

Opening ceremony of TT Warsaw 2016 with the participation of representatives of the government, parliament and ambassadors of countries accredited to Poland.

 1 pm – 2 pm

Air transport delays and passenger rights resulting from them. Organiser: Passenger Rights Sp. z o.o. Issues discussed during the meeting: • What should a Client, who bought a trip in your agency and had to wait a few hours for a delayed charter, be advised to do? • How to compensate a businessperson for losses arising from their late arrival at important trade talks due to a defect in the plane? • What is the compensation for not allowing a passenger to board? • Is an airline obliged to provide a passenger with a meal and an overnight hotel accommodation if the plane did not take off due to fog? • Is a bird hitting an engine of a plane or a strike of aircrew personnel a basis for claiming compensation against the carrier? • Can mating behaviours of turtles cause plane delays? Is it covered by compensation? • Are the airlines passengers aware of their rights? What are these rights?


 2:15 pm – 2:45 pm

St. Petersburg without visa. Across the Baltic Sea on ferry – trip packages for tour-operators. Scandinavia and Baltic countries affordable for everyone. Organiser: PrzezMorze.pl, Tallink The aim of the presentation is to familiarise the tour-operators with the potential and possibilities of organising trips to the Baltic states using ferry transport. We will present not only the benefits for the organisers themselves, but also the advantages offered to tourists who will decide on such solutions. During the meeting, the following topics will be discussed: • What are the opportunities given by Tallink ferry connections? • How to plan a cheap trip to Stockholm or to Helsinki? • To St. Petersburg without visa – is that possible? How will you profit from buying services in the package?

 3 pm – 4 pm

The Dominican Republic – like a dream Organiser: Dominican Republic Tourism Office / Board Presentation of the Dominican Republic during the workshop, together with a short film presenting the charms of this exotic country. Partners associated with the office of tourism promotion of the Dominican Republic will present their offer. Another attraction will be a lottery offering a chance to win traditional Dominican souvenirs. The meeting will end with a tasting of local rum. Conference room B on the first floor

 1 pm – 3:45 pm

New trends in tourism Organiser: Ministry of Sport and Tourism During the meeting, a vision of the tourism policy until 2020 will be presented, as well as the summary of this year’s promotional campaign of the ministry “Poland See More – Weekend at Half Price” organized as part of the celebration of World Tourism Day on 23-25 September 2016. The participants in the seminar will also be able to take part in a debate about one of the new trends in tourism – sharing economy.

 4 pm – 5 pm

Japan seminar Organiser: Japan National Tourist Organization (JNTO)


Conference room C on the first floor

 12:45pm – 1:45 pm

Romania press conference Organiser: The Centre of Tourist Information of Romania

 2 pm – 3:30 pm

Conference “Discover Cuba” Organiser: Ministry Tourism of Cuba

 3:45 pm – 5 pm

General assembly of the Polish Association of Travel Agents Conference room D on the exhibition grounds

 12:30pm – 1:30pm

“Incorrect” look at our history, in particular at the Polish-Russian relations – a meeting with professor Witold Modzelewski Lecture will be connected with the launch of the 3rd volume of the book “Poland – Russia. There Will Be No War” and an opportunity to get acquainted with artistic passions and history of an 18th century palace reconstructed by the Professor – currently Pałac Alexandrinum Hotel in Krubki Górki.

 2 pm – 3:30 pm

The Conference of the Embassy of the Republic of Indonesia and tour operators from Indonesia

 3:45pm – 5pm

The Aeolian Islands Organizer: Aeolian Islands Hotelier Association (Federalberghi Isole Eolie)

“DISCOVER POLAND” MULTIMEDIA TOURISM ZONE 10am–11:30am

In the tourism cinema: Polish Regions and Cities

11:30am–12:15pm Virtual reality competition by Euro Pilot 12:15pm–12:30pm

In the tourism cinema: Trade films

12:35pm–1:05pm

Technological discussion panel • VR technology in the process of tourism industry client acquisition


• Beacon – an intelligent tool for multi-faceted tourist service

25.11 FRIDAY

1:10pm–1:30pm

“The Future of Tourism Publications” presentation by Euro Pilot

1:40pm–2:10pm

“Be a Part of Big Data with Amadeus” presentation and 3 competitions by Amadeus

2:15pm–2:45pm

“The Power of Crowdsourcing in Obtaining Quality Content for Brands” presentation by FOAP

2:50pm–3:20pm

“When Do Tourists Look for Information on the Surroundings and How Can Your Business Help Them with It?” presentation and a competition by Stay for Longer

3:10pm–5pm

In the tourism cinema: Poland in the Tourists’ Eyes | Awarded competition films Tourism Freeze-Frame | #SharePoland | Taste of Nature – ecological cooking

Conference room A on the first floor

 10 am – 2 pm

European Financial Protection Systems in Tourism Organiser: Polish Chamber of Tourism and Polish Insurance Association A meeting only for invited guests

 3 pm – 6 pm

Outbound tourism 2017 – will it repeat the success of 2016? Organiser: Daily „Rzeczpospolita”, Turstyka.rp.pl During the conference, the following topics will be discussed among others: • holidays at home or abroad? • the change in Polish tourists’ behaviours; • the influence of cheap airlines on travel decisions of tourists; • The Tourism Guarantee Fund – a benefit or trouble for tourism organisers. The conference will be attended by the representatives of the biggest travel agencies, travel-industry organisations, insurance companies, airlines, and by travel agents, as well as by the representatives of Sport, Physical Culture and Tourism Committee of the Diet, and of the Ministry of Sport and Tourism.


Conference room C on the first floor

 10 am – 11:15am

Innovations for winter company trips Organiser: “Conferences and Congresses in Poland” Association The program includes hits for 2017, recommendations of new destinations, and business networking: • • • • •

First ALL INCLUSIVE Innovations in ski training during company trips Progressive ski HEAD 3 WAY – learning to ski in one day – now it’s possible What is the most beneficial way to carry out a ski incentive for small group Summer all year long – trends for cruising

 11:30am – 12:45pm

Moldova press conference Organiser: Embassy of the Republic of Moldova

 1 pm – 5:30 pm

“Cruising & Incentive”, or how to create effective incentive programs on cruise ships Organiser: SITE Poland Cruising and Incentive – a training course designated for incentive travel organisers, meeting planners, travel agency employees, and corporations dealing with company events and wishing to acquire the skill of operating on the cruising market, which is focused on incentive travel. The training combines theory with practice (four sessions + a summarising discussion panel), culminating in a certified examination. At the end of the training, the possibility of acquainting yourself with the offer of the most popular ship owners. Conference room D on the exhibition grounds

 10:15am–10:45am

Promotion of the latest guide to Romania: Eastern Romania. Moldova. From the Carpathians to Dniester River. Tourist guide. Organizers: The Centre of Tourist Information of Romania


 2:15pm – 3:15pm

Presentation Ukraine International airlines general information: fleet, cabin services on board, additional services on board, Loyalty programs. Flight program from Poland. Main transit destinations. Organizers: Ukraine International Airlines www.flyuia.com

 3:30pm – 4pm

Amazing Thailand Organizers: Tourism Authority of Thailand

 4:15pm – 4:45pm

Following the Footsteps of Early Slavic Heritage Organizers: Orthodox Diocese of Chełm and Lublin, Fundation for the Dialogue, Archaios Sp. z o.o

“DISCOVER POLAND” MULTIMEDIA TOURISM ZONE 10am – 1pm

A meeting with tourism bloggers – speed dating

1 pm – 1:30pm

In the tourism cinema: The best tourism products 2015 – PTO Certificates

1:30pm–1:45pm

Summary of a poll to choose the most popular 2016 tour operator in Poland, the Tourism Magazine “Wasze Podróże” and the waszaturystyka.pl portal

2 pm – 2:30pm

Virtual reality competition – Euro Pilot

2:40pm–3pm

“Your Way for Gdansk with a competition on Gdansk” presentation – Gdansk Tourism Organization

3:10pm–3:30pm

“Ice Sculptures Festival in Poznan” competition – Poznan Local Tourism Organization

3:40pm–5pm

In the tourism cinema – The best 2013/2014 tourism products – PTO Certificates, Cuisine – Regional Products

4pm–4:30pm

Virtual reality (VR) competition – Euro Pilot

3:30pm–4:30pm

“Vasco Traveller” Competition by Vasco Electronics


Conference room A on the first floor

26.11 SATURDAY

 11 am – 12 pm

30 lessons about the world in 30 countries – or why is it worth to be a parent of a child who travels – a meeting with Family without Borders

 12:15pm –1:30pm

Mount Everest – myths, facts and curiosities – a meeting with Monika Witkowska

 1:45pm – 2:45pm

A Woman and a volcano – a slideshow from Central America – a meeting with Anita Demianowicz Conference room B on the first floor

 11:30am – 1 pm

The Amazon Expedition following footsteps of Arkady Fiedler – 80 years later – a meeting with Arkady R. Fiedler

 1:15pm – 2:30pm

Bhutan. Ravens, crown, death – a meeting with Bartek Sabela

 2:45pm – 3:45pm

By a 23-year-old bus to the Arctic Circle – a meeting with Wojciech Grabowski and Katarzyna Kosowska Conference room C on the first floor

 10:30am – 12:00pm

Tuk Tuk Cinema – a meeting with Robert Maciąg

 12:15pm – 1:15pm

A takeaway cutlet, or hitchhiking beyond the equator – a meeting with Mateusz Kotlarski

 1:30pm – 2:30pm

Facts about Chernobyl, which might be unknown to you


 2:45 pm – 4 pm

How to make dreams come true? Or travelling around the world alone – a meeting with Martina Zawadzka Conference room D on the exhibition grounds

 10:30am – 11am

Marathons on 7 continents within the framework of the Running and Sightseeing program and the New Catalogue of Journeys with Passion Organizers: LOGOS Travel Marek Sliwka sp. j.

 11:15am–12.15pm

The woman on a motorbike in the Middle East – a meeting with Anna Jackowska

 12:30pm – 1:30pm

Iran on a bamboo bike – a meeting with Dorota Chojnowska

 1:45pm – 2:45pm

Four seasons in the saddle – a meeting with Jacek Jasinski

 3pm – 4pm

How about dropping everything and going to Peru?– a meeting with Paulina Lewandowska

“DISCOVER POLAND” MULTIMEDIA TOURISM ZONE 10am – 5pm

In the tourism cinema – The best 2014/2015 tourism products – PTO Certificates, Cuisine (Taste of Nature, Regional Products)10:00–13:00 Competition on multimedia tables part 1, PTO\

10am – 1 pm

Virtual reality competition by Euro Pilot

1:15 pm

Announcement of results of the competition on multimedia tables by PTO

1:30pm–4:30pm

Competition on multimedia tables part 2, PTO

1:30pm–4:30pm

Virtual reality competition by Euro Pilot

The organisers reserve the right to make changes to the programme


PLAN TARGÓW FAIRGROUND PLAN

ODKRYJ POLSKĘ DISCOVER POLAND B88

THE WORLD GAMES

A114

A106 A102

A98 A99

A94

A104 A90

A76

TOALETA

A50 A49 A48

SALA ROOM

A52 A53 A54 A51 A55 A46 A42 A47 A43 A39 A44 A29 A30

A89

B95

A88 A87

B63 B65 B62 B61

A85 A84

A83

A68

A56 A27 A59 A57 A58

A110

A86

A82 A71 A69 A70

B97 B96

A67

A60

A66

B48

A65

B47

A64

B46

A63

B84

B69 B72 B70

B73 B71 B75

A18 A20

A19

A17

B51

B52 B74

B56

B55 B49

B50

B42

B39

B40

B41

B34

A34

A33

A32

B59 B58

B87

B66 B67 B68

B57

B64

B45 B44 B43

A61

A35

B93

B94

B60

A62

A45 A38 A40 A37 A41 A36

B82 B92 B89 B91 B90

B33

B30

B29

B27 B28 B26 B25

B24 B23

B17

B16

B18

B21 B20

A12 A14 A13 A9 A8 A7 A6

TOALETA

TOALETA

B31

B32

B15 B13

B38 B37

B36

B35

A31 A24 A23 A22 A25 A21

A11

A107 A108

A92 A91

A74 A72 A73

A75

A28

A105 A93

A80 A81

A95

A78

D

A100 A103

A79

A77

TOALETA

A101

A109

B83

B81

B12

A15

B11

A1

A5 A4 A3 A2

W E JŚ C IE EN T R AN C E

A16

|

B1

R EC EP C JA R E C EP T I O N

B9

B10

B2

|

W E JŚ C IE EN T R AN C E

B8

B7

B3

B4

B6

S ALO N PR A S OW Y PR E SS R O O M


ALFABETYCZNA LISTA WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

PALESTYNA | PALESTINE

1ST TRINITY PILGRIMAGE TOURS

A35

POLSKA | POLAND

ACCOR HOTELS

B55

WŁOCHY | ITALY

ADRIA SPORT (SPORT TRAVEL SRL)

B32

POLSKA | POLAND

ADVENTURE WARSAW

ROSJA | RUSSIA

AEROFLOT

B95

MACEDONIA | MACEDONIA

AGENCY FOR PROMOTION AND SUPPORT OF TOURISM OF REPUBLIC OF MACEDONIA

B59

WŁOCHY | ITALY

ALBATROS CENTRO VACANZE

B64

RUMUNIA | ROMANIA

ALDO TRAVEL

A14

UZBEKISTAN | UZBEKISTAN

ALJ SAMARQAND TRAVEL LTD

POLSKA | POLAND

ALL INCLUSIVE

B31

TURCJA | TURKEY

ALTAV-FUNDACJA PROMOCJI TURYSTYKI REGIONU ALANYI

B10

WŁOCHY | ITALY

AMAZING ITALY TOURS (AMAZING ITALY S.R.L.)

B32

TURCJA | TURKEY

AMELIA HOTELS

B10

WŁOCHY | ITALY

ARGANTE VIAGGI (ANTEA SCARL)

B32

MALTA | MALTA

ARRIGO GROUP – EXCURSIONS IN MALTA

B61

INDONEZJA | INDONESIA

ASIEN PARADISRESOR

A32

PANAMA | PANAMA

AUTHORITY OF TOURISM PANAMA

B8

PALESTYNA | PALESTINE

AWAD & CO TOURIST AGENCY LTD

A35

DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS

B42

A78,95

A104

POLSKA | POLAND

BALKAN EXPRESS TRAVEL ASSISTANCE

A27

TAJLANDIA | THAILAND

BANGKOK AIRWAYS

A67

POLSKA | POLAND

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

B67

POLSKA | POLAND

BANK PEKAO S.A

A82

HISZPANIA | SPAIN

BARCELÓ HOTELS & RESORTS

B42


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC BE LIVE HOTELS

B42

POLSKA | POLAND

BEATUR POLSKA SP. Z O.O.

B91

NIEMCY | GERMANY

BERLIN TREPTOW-KÖPENICK

A41

POLSKA | POLAND

BEST REISEN GROUP SP. Z O.O.

A33

PALESTYNA | PALESTINE

BETHLEHEM STAR TOURS & TRAVEL

A35

INDONEZJA | INDONESIA

BEWISH INTERNATIONAL TOUR & TRAVEL/ BALI STAR ISLAND

A32

BHUTAN | BHUTAN

BHUTAN SWALLOWTAIL TOURS AND TRAVELS

RUMUNIA | ROMANIA

BIBI TOURING

A14

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY DESTINO

B87

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY INDEX SP. Z O.O. SP.K

B52

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY OK TOURS

B68

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY RAJSKAGRECJA.PL

A42

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY RAYTAN TOUR

B87

CHORWACJA | CROATIA

BIURO PODRÓŻY VAGARI

BUŁGARIA | BULGARIA

BIURO PODRÓŻY VISTALIS/ TRAVEL AGENCY VISTALIS LTD.

A19

TURCJA | TURKEY

BIURO RADCY DS. KULTURY I INFORMACJI AMBASADY TURCJI /CULTURE AND INFORMATION COUNSELLOR’S OFFICE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

B10

POLSKA | POLAND

BIURO TURYSTYCZNE RATUSZANKA

B60

POLSKA | POLAND

BIURO TURYSTYKI JAWORZYNA TOUR

A55

POLSKA | POLAND

BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z O.O.

A65

HISZPANIA | SPAIN

BLAU MARI INCOMING SERVICES S.L

A61

WŁOCHY | ITALY

BN DI NAVIGAZIONE S.P.A.

B13

BUŁGARIA | BULGARIA

BON TOUR

A19

TURCJA | TURKEY

BOYTAV-FUNDACJA PROMOCJI REGIONU BODRUM B10

POLSKA | POLAND

BP TOUR PIOTR BREWCZAK

A110

B2

B7


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

BELGIA | BELGIUM

BRUSSELS CAPITAL REGION

B58

WŁOCHY | ITALY

CALA ROSA HOTEL

B17

WŁOCHY | ITALY

CAMPING & NATURA

B32

WŁOCHY | ITALY

CAMPING SABBIADORO

B64

WŁOCHY | ITALY

CAMPING SPINNAKER

RUMUNIA | ROMANIA

CARPATHIAN TRAVEL CENTER

A14

WŁOCHY | ITALY

CENTRO VACANZE BI VILLAGE

A17

WŁOCHY | ITALY

CENTRO VACANZE S. FRANCESCO

A17

POLSKA | POLAND

CERKIEW KATEDRALNA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W LUBLINIE

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W HRUBIESZOWIE

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. OPIEKI BOŻEJ W KOBYLANACH

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. OPIEKI BOŻEJ W SŁAWATYCZACH

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. MIKOŁAJA W BIAŁOWIEŻY

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. WSZYSTKICH STRAPIONYCH RADOŚĆ NA ŚWIĘTEJ GÓRZE GRABARCE

B30

WŁOCHY | ITALY

CHIA LAGUNA

B17

CHINY | CHINA

CHINA CYTS INTERNATIONAL TRAVEL

A15

AZERBEJDŻAN | AZERBAIJAN

CHINAR HOTEL & SPA NAFTALAN

A91

UKRAINA | UKRAINE

CHORNOBYL TOUR LLC

B89

CHORWACJA | MONTENEGRO

CHORWACJA – NARODOWY OŚRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ REPUBLIKI CHORWACJI A18

RUMUNIA | ROMANIA

CHRISTIAN TOUR

A63

WŁOCHY | ITALY

CLUB DEL SOLE

B32

A7


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

WŁOCHY | ITALY

CLUB HOTEL ANCORA

B17

WŁOCHY | ITALY

CLUB VILLAGE & HOTEL SPAGGIA ROMEA (SPIAGGIA ROMEA S.R.L.)

B32

POLSKA | POLAND

COLOMBI CAFE S.C.

INDIE | INDIA

COLOURS HOLIDAY

POLSKA | POLAND

CONSO SP. Z O.O.

A84

WŁOCHY | ITALY

CONSORZIO CARNIA WELCOME

B64

WŁOCHY | ITALY

CONSORZIO LIGNANO VACANZE

B64

WŁOCHY | ITALY

CONSORZIO VISIT FERRARA

B32

POLSKA | POLAND

COTTONINA VILLA & MINERAL SPA RESORT

B40

CHORWACJA | MONTENEGRO

CRV D.O.O – HOTELS CRV DOO

A56

WŁOCHY | ITALY

DISTRETTO ANTICHI MESTIERI, SAPORI E TRADIZIONI POPOLARI SICILIANE

B29

WŁOCHY | ITALY

DMC MAREMANIA

B17

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA POLSKA | POLAND TURYSTYCZNA

B3

A101, A102-WYSTAWA

LITWA | LITHUANIA

DRUSKININKU TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS/CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I BIZNESOWEJ W DRUSKIENNIKACH

B11

POLSKA | POLAND

DWÓR KOMBORNIA HOTEL& SPA****

A51

SRI LANKA | SRI LANKA

E TURISMO LANKA

A83

PANAMA | PANAMA

EL PANAMA

B8

POLSKA | POLAND

ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY SP. Z O.O.

B2

POLSKA | POLAND

EMKA – TRANS SP. Z O.O.

POLSKA | POLAND

ENERGYLANDIA – PARK ROZRYWKI

B87

POLSKA | POLAND

ENJOINER BAWIMY SIĘ DREWNEM

B9

PANAMA | PANAMA

ESCAPES VIP

B8

IZRAEL | ISRAEL

ETERNITY TRAVEL LTD.

A88

EGIPT | EGYPT ETI

A33

B81,B82


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

ETNOWARSZTATY

A79

POLSKA | POLAND

EURO POL TOUR

B2

WŁOCHY | ITALY

EURO RAY – HOTELE WE WŁOSZECH DLA GRUPY

JORDANIA | JORDAN

FAMILY TOURS JORDAN

LITWA | LITHUANIA

FIRMUS BALTIC LTD.

A58

POLSKA | POLAND

FLORCZYK TRAVEL

A21

POLSKA | POLAND

FOTOAMAZONICO

A79

BUŁGARIA | BULGARIA

FRANGA LTD., VARNA, BULGARIA

A19

NORWEGIA | NORWAY

FREGATA BIURO TURYSTYKI SKANDYNAWSKIEJ

B68

WŁOCHY | ITALY

FRIULI VENEZIA GIULIA (ITALY) – PROMOTURISMOFVG B64

POLSKA | POLAND

FUNDACJA DIALOG NARODÓW

B30

POLSKA | POLAND

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

A75

AZERBEJDŻAN | AZERBAIJAN

GARBAG RESORT & SPA

A91

GRUZJA | GEORGIA

GEORGIAN NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION

A20

TURCJA | TURKEY

GETOB – ZWIĄZEK HOTELARZY POŁUDNIOWEGO REGIONU MORZA EGEJSKIEGO

B10

EGIPT | EGYPT

GLOB TRAVEL SERVICES

A33

WŁOCHY | ITALY

GLOBAL TOUR TOUR OPERATOR SRLS

B64

POLSKA | POLAND

GMINA KIELCE

B70

BOŚNIA I HERCEGOWINA | BOSNIA AND HERZEGOVINA

GOYATOURS TRAVEL AGENCY

B24

POLSKA | POLAND

GRAND HOTEL BOUTIQUE

A51

BOŚNIA I HERCEGOWINA | BOSNIA AND HERZEGOVINA

GRAND HOTEL NEUM****

A81

WŁOCHY | ITALY

GRAND HOTEL TERME & SPA – CASTROCARO (LONGLIFE FORMULA SPA)

B32

BUŁGARIA | BULGARIA

GRAND HOTEL VARNA JSC/ BT DEVELOPMENT SERVICES

A19

WŁOCHY | ITALY

GRUPPO TURMO TRAVE

B17

B39 A2


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

GRUZJA | GEORGIA

GRUZJA Z NAMI WARIATAMI

A45

JAPONIA | JAPAN

H.I.S. POLAND SP. Z O.O.

B49

JAPONIA | JAPAN

HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL

B49

DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC HARD ROCK HOTEL PUNTA CANA

B42

ALBANIA | ALBANIA

HARMONIA HOTELS GROUP

A73

POLSKA | POLAND

HOLIDAY TOUR

A21

POLSKA | POLAND

HORECAT – HOTEL NIEPOŁOMICE

B68

WŁOCHY | ITALY

HORSE COUNTRY

B17

POLSKA | POLAND

HOTEL & MEDI SPA BIAŁY KAMIEŃ ****

B40

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

HOTEL & TOURIST COMPANY „TREND KORALI“

B35

POLSKA | POLAND

HOTEL BRISTOL TRADITION&LUXURY

A51

POLSKA | POLAND

HOTEL BUCZYŃSKI MEDICAL&SPA

B40

POLSKA | POLAND

HOTEL CZARNY POTOK RESORT&SPA

A70

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

HOTEL GROUP „BUDVANSKA RIVIJERA“

B35

WŁOCHY | ITALY

HOTEL IS MORUS RELAIS 4*

B17

WŁOCHY | ITALY

HOTEL LE QUATTRO LUNE

B17

POLSKA | POLAND

HOTEL PAŁAC ALEXANDRINUM

B47

POLSKA | POLAND

HOTEL SOLARIS

B60

WŁOCHY | ITALY

HOTEL STELLA MARIS

B17

WŁOCHY | ITALY

HOTEL SU GOLOGONE ****

B17

RUMUNIA | ROMANIA

HOTEL VICTORIA

A14

USA | USA

HOTELS.COM L.P.

A68

PANAMA | PANAMA

HOVER TOURS

B8

WĘGRY | HUNGARY

HUNGAROSPA HAJDUSZOBOSZLO ZRT.

A5

WĘGRY | HUNGARY

HUNGUEST HOTELS ZRT.

B90

INDIE | INDIA

INDIA TOURISM

A60

INDIE | INDIA

INDIAN HOLIDAY PVT.LTD.

A60


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

ALBANIA | ALBANIA

INTOURS ALBANIA

A73

WŁOCHY | ITALY

ISOLA D’ELBA HOTELS

B13

WŁOCHY | ITALY

ISOLA D’ELBA HOTELS

B25

POLSKA | POLAND

ITAKA

A28

WŁOCHY | ITALY

ITALY FOR HOLIDAY

B94

WŁOCHY | ITALY

ITERMAR TOUR OPERATOR & DMC (ITERMAR SRL)

B32

POLSKA | POLAND

IZBA TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

B87

IZRAEL | ISRAEL

IZRAELSKIE RZĄDOWE CENTRUM TURYSTYKI

A89

WĘGRY | HUNGARY

JAM EVENTS & TRAVEL

B90

JAMAJKA | JAMAICA

JAMAICA

B15

JAPONIA | JAPAN

JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (JNTO) B49

IZRAEL | ISRAEL

JERUSALEM T & T IZRAEL

LITWA | LITHUANIA

JSC „SENAMIESCIO GIDAS”

B12

TANZANIA | TANZANIA

KARIBU AFRICA SAFARIS LTD.

A57

RUMUNIA | ROMANIA

KARPATEN HOTELS

A14

RUMUNIA | ROMANIA

KARPATEN TURISM

A14

POLSKA | POLAND

KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA

B68

KUBA | CUBA

KUBA

B43

WŁOCHY | ITALY

LE TERRE DI DANTE (MEC SOC. COOP.)

B32

POLSKA | POLAND

LEGOLAND BILLUND RESORT

A34

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF BAR

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF BUDVA

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF KOTOR

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF PODGORICA

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF TIVAT

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF ULCINJ

B35

POLSKA | POLAND

LOGOS TRAVEL MAREK ŚLIWKA SP. J.

A2

A1


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

SRI LANKA | SRI LANKA

LOTUS ASIA TOURS SDN. BHD

A32

WŁOCHY | ITALY

M.I.T.O. TRAVEL

B87

POLSKA | POLAND

MADART SPÓŁKA JAWNA

A51

POLSKA | POLAND

MAGAZYN KONTYNENTY

A79

POLSKA | POLAND

MALINOWY DWÓR HOTEL **** MEDICAL SPA

B40

MALTA | MALTA

MALTA TOURISM AUTHORITY

B46

SŁOWACJA | SLOVAKIA

MAŁA FATRA (REGIONAL TOURIST BOARD)

B33

POLSKA | POLAND

MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

B41

PALESTYNA | PALESTINE

MANAGER SQUARE HOTEL

A35

INDONEZJA | INDONESIA MARINTUR

A32

WŁOCHY | ITALY

MASTER GROUP TOUR OPERATOR

B13

TURCJA | TURKEY

MATSO – IZBA HANDLOWA I PRZEMYSŁOWA REGIONU MANAVGAT

B10

MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA POLSKA | POLAND TURYSTYCZNA

B56

BUŁGARIA | BULGARIA

MD TOUR

A19

AUSTRIA | AUSTRIA

MELUR DESTINATION MANAGEMENT GMBH

A93

POLSKA | POLAND

MENTOR BUSINESS & TRAVEL INSURANCE SP.ZO.O.

TURCJA | TURKEY

METIN TOUR

POLSKA | POLAND

MIASTO JELENIA GÓRA

A101

RUMUNIA | ROMANIA

MIASTO NEGRESTI-OAS.

A14

POLSKA | POLAND

MIASTO OPATÓW

B44

POLSKA | POLAND

MIASTO SIEDLCE

B56

POLSKA | POLAND

MIASTO SUWAŁKI

A108

POLSKA | POLAND

MIASTO TORUŃ

B60

POLSKA | POLAND

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

A11

BUŁGARIA | BULGARIA

MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF BULGARIA A19

INDONEZJA | INDONESIA

MINISTRY OF TOURISM, REPUBLIC OF INDONESIA

B2 B10

A32


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

MODA NA CZYTANIE

A79

WŁOCHY | ITALY

MODENATOUR INCOMING TOUR OPERATOR & DMC (MODENATUR S.C.A.R.L.)

B32

MOŁDAWIA | MOLDOVA

MOLDOVA:DISCOVER THE ROUTS OF LIFE

A12

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

MONTENEGRO STARS HOTEL GROUP

B35

MAROKO | MOROCCO

MOROCCAN NATIONAL TOURIST OFFICE

B16

POLSKA | POLAND

MORSKA OSADA – KRYNICA MORSKA

B62

PALESTYNA | PALESTINE

MOUNT OF OLIVES TOURS

A35

POLSKA | POLAND

MSM PTSM „SZAROTKA”

B68

WŁOCHY | ITALY

MTS ITALIATRAVEL DI TOSCANA INCOMING S.R.L. – ITALY

A37

POLSKA | POLAND

MULTIMEDIALNA STREFA TURYSTYCZNA (POT/MT TARGI)

B88

BUŁGARIA | BULGARIA

MUNICIPALITY OF PRIMORSKO

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

MUNICIPALITY OF VARNA

A19

POLSKA | POLAND

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

A74

WŁOCHY | ITALY

MY WAY TRAVEL BY WELCOME SYSTEMS (WELCOME SYSTEMS S.R.L.)

B32

POLSKA | POLAND

NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O. B2

INDIE | INDIA

NAMASTE TOURS PVT. LTD.

A60

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

NATIONAL TOURISM ORGANISATION OF MONTENEGRO (CZARNOGÓRA)

B35

WŁOCHY | ITALY

NATURAL CARNIA

B64

POLSKA | POLAND

NECKERMANN PODRÓŻE

A34

JAPONIA | JAPAN

NIPPON TRAVEL AGENCY

B49

SRI LANKA | SRI LANKA

NKAR TRAVELS&TOURS

A83

RUMUNIA | ROMANIA

NORDIC TOURS

A14

IZRAEL | ISRAEL

OFAKIM TRAVEL AND CONGRESSES

RUMUNIA | ROMANIA

OKRĘG GORJ

A105 A14


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH

POLSKA | POLAND

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „POŁONINY”

A51

INDONEZJA | INDONESIA

PACTO LTD. INDONESIA

A32

PALESTYNA | PALESTINE

PALESTINE MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES

A35

POLSKA | POLAND

PAŁAC ŁAZIENKI II W CIECHOCINKU

B60

RUMUNIA | ROMANIA

PARADIS-VACANTE DE VIS

A14

POLSKA | POLAND

PARK ROZRYWKI JULINEK

B69

SŁOWACJA | SLOVAKIA

PARK SNOW DONOVALY

B33

POLSKA | POLAND

PATRON – OBIEKT HOTELARSKI

B68

BUŁGARIA | BULGARIA

PERUN-A BULGARIAN TOUROPERATOR

A19

POLSKA | POLAND

PETPOLONIA MAŁGORZATA KOCZOT, ADAM TOMA SPÓŁKA JAWNA

A64

POLSKA | POLAND

PIRO S.C. BOGUMIŁA WOŁOWICZ, MARIUSZ GALUS A54

MALEDIWY | MALDIVES

PLUMERIA HOTELS & RESORTS PVT LTD

B74

POLSKA | POLAND

PŁOCKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

B56

PODKARPACKA REGIONALNA ORGANIZACJA POLSKA | POLAND TURYSTYCZNA

A108

A51

POLSKA | POLAND

PODRÓŻE

B28

POLSKA | POLAND

POLAN-TRAVEL BIURO PODRÓŻY

B68

WŁOCHY | ITALY

POLONIA SERVICE

A4

POLSKA | POLAND

POLSKA IZBA TURYSTYKI

B2

POLSKA | POLAND

POLSKA IZBA TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ

B68

POLSKA | POLAND

POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN

A29

POLSKA | POLAND

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH – ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ WARSZAWSKI

B68

POLSKA | POLAND

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „MAZOWSZE”

B87


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

POLSKIEPORTALE.PL SP. Z O.O.

A25

WIETNAM | VIETNAM

POLVIET TRAVEL

A44

POLSKA | POLAND

PORIFERA POLSKA

B68

SŁOWACJA | SLOVAKIA

PÓŁNOCNY SPISZ – PIENINY (REGIONAL TOURIST BOARD)

B33

WŁOCHY | ITALY

PRIMA TOUR (PRIMA TOUR S.P.A.)

B32

DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC PRINCESS HOTELS & RESORTS

B42

WŁOCHY | ITALY

PROMOTURISMOFVG

B64

POLSKA | POLAND

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ POLONUS, SPÓŁKA AKCYJNA

B84

USA | USA

PRZEWODNIK USA

A30

INDONEZJA | INDONESIA

PT. HORIZON TOURS AND TRAVEL

A32

WŁOCHY | ITALY

R.H.I. RESERVATION HOTELS ITALY SRL – WLOCHY

A62

POLSKA | POLAND

RABKOLAND- PARK ROZRYWKI

B87

WŁOCHY | ITALY

RAFFAELLO NAVIGAZIONE

B63

RAFTRANS SP. Z O.O.

B83

EGIPT | EGYPT

RED SEA HOTEL

A33

WŁOCHY | ITALY

REGION EMILIA ROMAGNA

SŁOWACJA | SLOVAKIA

REGION TATRY WYSOKIE (REGIONAL TOURIST BOARD)

B33

WŁOCHY | ITALY

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

B17

WŁOCHY | ITALY

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TURISMO

B36

MOŁDAWIA | MOLDOVA

REJON UNGHENI, MOŁDAWIA

A85

WŁOCHY | ITALY

RENATA TRAVEL

B31

WŁOCHY | ITALY

RENATA TRAVEL

B17

BIAŁORUŚ | BELARUS

REPUBLIKA BIAŁORUŚ

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC – NARODOWY URZĄD TURYSTYCZNY POLSKA | POLAND

RESORT NIEGOCIN

B32, A104

A107 B42 A92


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

SŁOWACJA | SLOVAKIA

RESORT PIESTANY (REGIONAL TOURIST BOARD)

B33

RUMUNIA | ROMANIA

ROMANIA TOURS AND EVENTS

A14

RUMUNIA | ROMANIA

ROMANIAN NATIONAL AUTHORITY FOR TOURISM/ RUMUŃSKI URZĄD DS. TURYSTYKI

A14

RUMUNIA | ROMANIA

ROMANIAN RIVIERA – DANUBE DELTA TOURISM PROMOTION BOARD

A14

POLSKA | POLAND

RYNEK TURYSTYCZNY

A86

WŁOCHY | ITALY

SABRIN TOURIST SERVICE – FATTEO MARE VILLAGE (COOPERATIVA DI SERVIZI S.A.B.RI.N SCARL)

B32

INDIE | INDIA

SAINATH TRAVELS INDIA

A53

POLSKA | POLAND

SALI TOMASZ SALOMOŃCZYK

UKRAINA | UKRAINE

SANATORIUM „KARPATY”, TRUSKAWIEC, UKRAINA

A69

POLSKA | POLAND

SANATORIUM „WŁÓKNIARZ”

B75

POLSKA | POLAND

SANATORIUM UZDROWISKOWE „NIDA-ZDRÓJ”

B75

TANZANIA | TANZANIA

SAVANNAH TOURS & SAFARIS

A59

POLSKA | POLAND

SĄDECKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA.

B41

BUŁGARIA | BULGARIA

SEVE TRAVEL LTD.

A19

TURCJA | TURKEY

SEZER GROUP HOTELS – CLUB GRAND SIDE & CLUB GRAND AQUA

B10

ETIOPIA | ETHIOPIA

SHARYEM TOURS ETHIOPIA

A87

ALBANIA | ALBANIA

SHKODRATRAVEL & TOURS

A73

WŁOCHY | ITALY SINTUR

B6

B17

POLSKA | POLAND

SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ

B40

SŁOWACJA | SLOVAKIA

SLOVAK TOURIST BOARD

B33

WŁOCHY | ITALY

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE – GROTTA GIGANTE B64

WŁOCHY | ITALY

SOL NOSTRUM TOURIST S.R.L.

B21

POLSKA | POLAND

SOUL TRAVEL

A79

WŁOCHY | ITALY

SPINNAKER SRL

B26

SRI LANKA | SRI LANKA

SRI LANKA TOURISM PROMOTION BUREAU

A83


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

PALESTYNA | PALESTINE

ST. MICHAEL HOTEL

POLSKA | POLAND

STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU

POLSKA | POLAND

STENA LINE

POLSKA | POLAND

STEP FORWARD POLSKA JERZY KRUSZYŃSKI

AUSTRIA | AUSTRIA

STIEBLEICHINGER HOTELS GMBH 4*

A72

POLSKA | POLAND

STOWARZYSZENIE KONFERENCJE I KONGRESY W POLSCE

A94

WŁOCHY | ITALY

SUN EVENTS S. R. L.

B17

POLSKA | POLAND

SUN-VITA ALEKSANDRA BERNARD

WŁOCHY | ITALY

SUPERADRIA SRL

B20

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEZOWE “ZACISZE”

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „CUMA”

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „MORENA”

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE GDYNIA

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE LUBACHÓW B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE OLKUSZ

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ŚWIDNICA

B68

POLSKA | POLAND

SZLAK ŚLADAMI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJI

B30

SZWECJA | SWEDEN

SZWECJA POŁUDNIOWA – SKANIA

A22

WĘGRY | HUNGARY

SZYM-INFO B.T. HUNGARY

WŁOCHY | ITALY

T HOTEL CAGLIARI

WŁOCHY | ITALY

T.B.O. TRAVEL – THE BEST OF…

POLSKA | POLAND

TARGOWE ABC

A23

WŁOCHY | ITALY

TEO VIAGGI

B65

INDONEZJA | INDONESIA

THE MULIA RESORT &VILLAS

A32

WŁOCHY | ITALY

TOP ITALY

A17

WŁOCHY | ITALY

TOP*** RESIDENCE KURZ

A35 A101 A21 A9

B4

A8 B17 A3

A6


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

TORUŃ MEETINGS KONFERENCJE I KONGRESY

B60

TAJLANDIA | THAILAND

TOURISM AUTHORITY OF THAILAND

A67

UKRAINA | UKRAINE

TOURISM DEPARTMENT KIEV CITY STATE ADMINISTRATION

A13

EGIPT | EGYPT

TOURISM DEPARTMENT OF THE EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

A33

WŁOCHY | ITALY

TOURISMNET_NET.FVG

B64

CZECHY | CZECH REPUBLIC

TOURIST AUTHORITY SOUTH MORAVIA

A16

WŁOCHY | ITALY

TRAVEL JET CO

B32

NIEMCY | GERMANY

TRAVELICK – BERLIN INCOMING SERVICE

A31

POLSKA | POLAND

TRAVELREPS

A66

SRI LANKA | SRI LANKA

TROPICAL ASIA TOURS (PVT) LTD

A83

RUMUNIA | ROMANIA

TULCEA COUNTY COUNCIL

A14

TUNEZJA | TUNISIA

TUNEZYJSKI URZĄD DS. TURYSTYKI

B34

POLSKA | POLAND

TUR-INFO.PL, TUR-BAZY.PL – SERWIS INFORMACYJNY BRANŻY TURYSTYCZNEJ

A24

WŁOCHY | ITALY

TURISMO ITALIA T.O. (TURISMO ITALIA T.O. DI PONY EXPRESS)

B32

UKRAINA | UKRAINE

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES UIA

B93

TAJLANDIA | THAILAND

ULTIMA TRAVEL/THAI DREAMS HOLIDAY CO.

A67

POLSKA | POLAND

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

B56

POLSKA | POLAND

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

B18B

POLSKA | POLAND

URZĄD MIASTA KRAKOWA

B41

SŁOWACJA | SLOVAKIA

UZDROWISKO APHRODITE RAJECKE TEPLICE

B33

POLSKA | POLAND

UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.

B71

WŁOCHY | ITALY

VALLI DEL CIMONE (VALLI DEL CIMONE CONSORZIO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL’APPENNINO MODENESE)

B32

TANZANIA | TANZANIA

VILLA KIVA LTD

A38


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

VISIT BALKAN – BIURO TURYSTYCZNE

A79

WŁOCHY | ITALY

VIVARA VIAGGI S.R.L.

B32

POLSKA | POLAND

WARSZAWSKA IZBA TURYSTYKI

B87

CZECHY | CZECH REPUBLIC

WELLNESS HOTEL BABYLON LIBEREC – CZECHY

B48

POLSKA | POLAND

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

POLSKA | POLAND

WILEJKA AGENCJA TURYSTYCZNA

B68

POLSKA | POLAND

WILLA DWA JEZIORA

A43

POLSKA | POLAND

WISH TO TRAVEL SP. Z O.O.

POLSKA | POLAND

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE/ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE

B50

POLSKA | POLAND

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

B56

BUŁGARIA | BULGARIA

W-RESERVATION.COM

B45

POLSKA | POLAND

WROCŁAW – GOSPODARZ IGRZYSK THE WORLD GAMES 2017

POLSKA | POLAND

WYDAWNICTWO BEZDROŻA

A71

POLSKA | POLAND

WYDAWNICTWO WASZE PODRÓŻE

B92

BELGIA | BELGIUM

YOUTH HOSTELS

B58

POLSKA | POLAND

ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU SP. Z O.O.

A101

POLSKA | POLAND

ZAMEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

A51

TANZANIA | TANZANIA

ZANZIBAR TANZANIA SAFARIS / KILIMANJARO / INDIA OCEAN

A59

POLSKA | POLAND

ZESPÓŁ ZAMKOWO – PARKOWY W KRASICZYNIE

A51

BUŁGARIA | BULGARIA

ZLATEN TOUR

A19

POLSKA | POLAND

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA

B60

B1

B2

A113


Kalendarium targów 29-31 marca 2017

19. MIĘDZYNARODOWE TARGI ANALITYKI I TECHNIK POMIAROWYCH EUROLAB www.targieurolab.pl 6. TARGI TECHNIKI KRYMINALISTYCZNEJ CRIMELAB www.targicrimelab.pl

5-7 kwietnia 2017

21. MIĘDZYNARODOWE TARGI GASTRONOMICZNE EUROGASTRO www.eurogastro.com.pl 10. MIĘDZYNARODOWE TARGI WYPOSAŻENIA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH WORLDHOTEL www.worldhotel.pl

21-23 kwietnia 2017

22. TARGI TURYSTYKI I WYPOCZYNKU LATO www.targilato.pl

4-6 października 2017

5. TARGI KONSERWACJI I RESTAURACJI ZABYTKÓW ORAZ OCHRONY, WYPOSAŻENIA ARCHIWÓW, MUZEÓW I BIBLIOTEK DZIEDZICTWO www.targidziedzictwo.pl

cały rok | whole year

WIRTUALNE TARGI GASTRONOMICZNO-HOTELARSKIE www.e-gastro.com

23-25 listopada 2017

25. MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW www.ttwarsaw.pl

MIEJSCE TARGÓW: Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska ul. Marsa 56c, Warszawa www.halamtpolska.pl

ORGANIZATOR MT Targi Polska SA +48 22 529 39 00/50 www.mttargi.pl


LISTA WYSTAWCÓW WG KRAJÓW LIST OF EXHIBITORS BY COUNTIRES FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

ALBANIA | ALBANIA

HARMONIA HOTELS GROUP

A73

ALBANIA | ALBANIA

INTOURS ALBANIA

A73

ALBANIA | ALBANIA

SHKODRATRAVEL & TOURS

A73

AUSTRIA | AUSTRIA

MELUR DESTINATION MANAGEMENT GMBH

A93

AUSTRIA | AUSTRIA

STIEBLEICHINGER HOTELS GMBH 4*

A72

AZERBEJDŻAN | AZERBAIJAN

CHINAR HOTEL & SPA NAFTALAN

A91

AZERBEJDŻAN | AZERBAIJAN

GARBAG RESORT & SPA

A91

BELGIA | BELGIUM

BRUSSELS CAPITAL REGION

B58

BELGIA | BELGIUM

YOUTH HOSTELS

B58

BHUTAN | BHUTAN

BHUTAN SWALLOWTAIL TOURS AND TRAVELS

A110

BIAŁORUŚ | BELARUS

REPUBLIKA BIAŁORUŚ

A107

BOŚNIA I HERCEGOWINA | BOSNIA AND HERZEGOVINA

GOYATOURS TRAVEL AGENCY

B24

BOŚNIA I HERCEGOWINA | BOSNIA AND HERZEGOVINA

GRAND HOTEL NEUM****

A81

BUŁGARIA | BULGARIA

BIURO PODRÓŻY VISTALIS/TRAVEL AGENCY VISTALIS LTD.

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

BON TOUR

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

FRANGA LTD., VARNA, BULGARIA

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

GRAND HOTEL VARNA JSC/ BT DEVELOPMENT SERVICES

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

MD TOUR

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF BULGARIA

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

MUNICIPALITY OF PRIMORSKO

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

MUNICIPALITY OF VARNA

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

PERUN-A BULGARIAN TOUROPERATOR

A19


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

BUŁGARIA | BULGARIA

SEVE TRAVEL LTD.

A19

BUŁGARIA | BULGARIA

W-RESERVATION.COM

B45

BUŁGARIA | BULGARIA

ZLATEN TOUR

A19

CHINY | CHINA

CHINA CYTS INTERNATIONAL TRAVEL

A15

CHORWACJA | CROATIA

BIURO PODRÓŻY VAGARI

CHORWACJA | MONTENEGRO

CHORWACJA – NARODOWY OŚRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ REPUBLIKI CHORWACJI A18

CHORWACJA | MONTENEGRO

CRV D.O.O – HOTELS CRV DOO

A56

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

HOTEL & TOURIST COMPANY „TREND KORALI“

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

HOTEL GROUP „BUDVANSKA RIVIJERA“

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF BAR

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF BUDVA

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF KOTOR

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF PODGORICA

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF TIVAT

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF ULCINJ

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

MONTENEGRO STARS HOTEL GROUP

B35

CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

NATIONAL TOURISM ORGANISATION OF MONTENEGRO (CZARNOGÓRA)

B35

CZECHY | CZECH REPUBLIC

TOURIST AUTHORITY SOUTH MORAVIA

A16

CZECHY | CZECH REPUBLIC

WELLNESS HOTEL BABYLON LIBEREC – CZECHY

B48

B2

DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS

B42

DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC BE LIVE HOTELS

B42

DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC HARD ROCK HOTEL PUNTA CANA

B42

DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC PRINCESS HOTELS & RESORTS

B42

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC – NARODOWY URZĄD TURYSTYCZNY

B42

EGIPT | EGYPT

ETI

A33

EGIPT | EGYPT

GLOB TRAVEL SERVICES

A33


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

EGIPT | EGYPT

RED SEA HOTEL

A33

EGIPT | EGYPT

TOURISM DEPARTMENT OF THE EMBASSY OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT

A33

ETIOPIA | ETHIOPIA

SHARYEM TOURS ETHIOPIA

A87

GRUZJA | GEORGIA

GEORGIAN NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION

A20

GRUZJA | GEORGIA

GRUZJA Z NAMI WARIATAMI

A45

HISZPANIA | SPAIN

BARCELÓ HOTELS & RESORTS

B42

HISZPANIA | SPAIN

BLAU MARI INCOMING SERVICES S.L

A61

INDIE | INDIA

COLOURS HOLIDAY

INDIE | INDIA

INDIA TOURISM

A60

INDIE | INDIA

INDIAN HOLIDAY PVT.LTD.

A60

INDIE | INDIA

NAMASTE TOURS PVT. LTD.

A60

INDIE | INDIA

SAINATH TRAVELS INDIA

A53

INDONEZJA | INDONESIA

ASIEN PARADISRESOR

A32

INDONEZJA | INDONESIA

BEWISH INTERNATIONAL TOUR & TRAVEL/ BALI STAR ISLAND

A32

INDONEZJA | INDONESIA

MARINTUR

A32

INDONEZJA | INDONESIA

MINISTRY OF TOURISM, REPUBLIC OF INDONESIA

A32

INDONEZJA | INDONESIA

PACTO LTD. INDONESIA

A32

INDONEZJA | INDONESIA

PT. HORIZON TOURS AND TRAVEL

A32

INDONEZJA | INDONESIA

THE MULIA RESORT &VILLAS

A32

IZRAEL | ISRAEL

ETERNITY TRAVEL LTD.

A88

IZRAEL | ISRAEL

IZRAELSKIE RZĄDOWE CENTRUM TURYSTYKI

A89

IZRAEL | ISRAEL

JERUSALEM T & T IZRAEL

IZRAEL | ISRAEL

OFAKIM TRAVEL AND CONGRESSES

JAMAJKA | JAMAICA

JAMAICA

B15

JAPONIA | JAPAN

H.I.S. POLAND SP. Z O.O.

B49

JAPONIA | JAPAN

HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL

B49

A2 A105


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

JAPONIA | JAPAN

JAPAN NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (JNTO) B49

JAPONIA | JAPAN

NIPPON TRAVEL AGENCY

JORDANIA | JORDAN

FAMILY TOURS JORDAN

KUBA | CUBA

KUBA

B43

LITWA | LITHUANIA

DRUSKININKU TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRAS/CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ I BIZNESOWEJ W DRUSKIENNIKACH

B11

LITWA | LITHUANIA

FIRMUS BALTIC LTD.

A58

LITWA | LITHUANIA

JSC „SENAMIESCIO GIDAS”

B12

MACEDONIA | MACEDONIA

AGENCY FOR PROMOTION AND SUPPORT OF TOURISM OF REPUBLIC OF MACEDONIA

B59

MALEDIWY | MALDIVES

PLUMERIA HOTELS & RESORTS PVT LTD

B74

MALTA | MALTA

ARRIGO GROUP – EXCURSIONS IN MALTA

B61

MALTA | MALTA

MALTA TOURISM AUTHORITY

B46

MAROKO | MOROCCO

MOROCCAN NATIONAL TOURIST OFFICE

B16

MOŁDAWIA | MOLDOVA

MOLDOVA:DISCOVER THE ROUTS OF LIFE

A12

MOŁDAWIA | MOLDOVA

REJON UNGHENI, MOŁDAWIA

A85

NIEMCY | GERMANY

BERLIN TREPTOW-KÖPENICK

A41

NIEMCY | GERMANY

TRAVELICK – BERLIN INCOMING SERVICE

A31

NORWEGIA | NORWAY

FREGATA BIURO TURYSTYKI SKANDYNAWSKIEJ

B68

PALESTYNA | PALESTINE

1ST TRINITY PILGRIMAGE TOURS

A35

PALESTYNA | PALESTINE

AWAD & CO TOURIST AGENCY LTD

A35

PALESTYNA | PALESTINE

BETHLEHEM STAR TOURS & TRAVEL

A35

PALESTYNA | PALESTINE

MANAGER SQUARE HOTEL

A35

PALESTYNA | PALESTINE

MOUNT OF OLIVES TOURS

A35

PALESTYNA | PALESTINE

PALESTINE MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES

A35

PALESTYNA | PALESTINE

ST. MICHAEL HOTEL

A35

PANAMA | PANAMA

AUTHORITY OF TOURISM PANAMA

B8

PANAMA | PANAMA

EL PANAMA

B8

B49 A2


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

PANAMA | PANAMA

ESCAPES VIP

B8

PANAMA | PANAMA

HOVER TOURS

B8

POLSKA | POLAND

ACCOR HOTELS

POLSKA | POLAND

ADVENTURE WARSAW

POLSKA | POLAND

ALL INCLUSIVE

B31

POLSKA | POLAND

BALKAN EXPRESS TRAVEL ASSISTANCE

A27

POLSKA | POLAND

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

B67

POLSKA | POLAND

BANK PEKAO S.A

A82

POLSKA | POLAND

BEATUR POLSKA SP. Z O.O.

B91

POLSKA | POLAND

BEST REISEN GROUP SP. Z O.O.

A33

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY DESTINO

B87

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY INDEX SP. Z O.O. SP.K

B52

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY OK TOURS

B68

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY RAJSKAGRECJA.PL

A42

POLSKA | POLAND

BIURO PODRÓŻY RAYTAN TOUR

B87

POLSKA | POLAND

BIURO TURYSTYCZNE RATUSZANKA

B60

POLSKA | POLAND

BIURO TURYSTYKI JAWORZYNA TOUR

A55

POLSKA | POLAND

BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z O.O.

A65

POLSKA | POLAND

BP TOUR PIOTR BREWCZAK

POLSKA | POLAND

CERKIEW KATEDRALNA PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W LUBLINIE

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. NAJŚWIĘTSZEJ MARII PANNY W HRUBIESZOWIE

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. OPIEKI BOŻEJ W KOBYLANACH

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. OPIEKI BOŻEJ W SŁAWATYCZACH

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY W TOMASZOWIE LUBELSKIM

B30

B55 A78,95

B7


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. ŚW. MIKOŁAJA W BIAŁOWIEŻY

B30

POLSKA | POLAND

CERKIEW PRAWOSŁAWNA PW. WSZYSTKICH STRAPIONYCH RADOŚĆ NA ŚWIĘTEJ GÓRZE GRABARCE

B30

POLSKA | POLAND

COLOMBI CAFE S.C.

POLSKA | POLAND

CONSO SP. Z O.O.

A84

POLSKA | POLAND

COTTONINA VILLA & MINERAL SPA RESORT

B40

DOLNOŚLĄSKA ORGANIZACJA POLSKA | POLAND TURYSTYCZNA

B3

A101,A102-WYSTAWA

POLSKA | POLAND

DWÓR KOMBORNIA HOTEL& SPA****

POLSKA | POLAND

ELEKTRONICZNE SYSTEMY SPRZEDAŻY SP. Z O.O.

POLSKA | POLAND

EMKA – TRANS SP. Z O.O.

POLSKA | POLAND

ENERGYLANDIA – PARK ROZRYWKI

B87

POLSKA | POLAND

ENJOINER BAWIMY SIĘ DREWNEM

B9

POLSKA | POLAND

ETNOWARSZTATY

A79

POLSKA | POLAND

EURO POL TOUR

B2

POLSKA | POLAND

FLORCZYK TRAVEL

A21

POLSKA | POLAND

FOTOAMAZONICO

A79

POLSKA | POLAND

FUNDACJA DIALOG NARODÓW

B30

POLSKA | POLAND

FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

A75

POLSKA | POLAND

GMINA KIELCE

B70

POLSKA | POLAND

GRAND HOTEL BOUTIQUE

A51

POLSKA | POLAND

HOLIDAY TOUR

A21

POLSKA | POLAND

HORECAT – HOTEL NIEPOŁOMICE

B68

POLSKA | POLAND

HOTEL & MEDI SPA BIAŁY KAMIEŃ ****

B40

POLSKA | POLAND

HOTEL BRISTOL TRADITION&LUXURY

A51

POLSKA | POLAND

HOTEL BUCZYŃSKI MEDICAL&SPA

B40

A51 B2 B81,B82


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

HOTEL CZARNY POTOK RESORT&SPA

A70

POLSKA | POLAND

HOTEL PAŁAC ALEXANDRINUM

B47

POLSKA | POLAND

HOTEL SOLARIS

B60

POLSKA | POLAND

ITAKA

A28

POLSKA | POLAND

IZBA TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

B87

POLSKA | POLAND

KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA

B68

POLSKA | POLAND

LEGOLAND BILLUND RESORT

A34

POLSKA | POLAND

LOGOS TRAVEL MAREK ŚLIWKA SP. J.

POLSKA | POLAND

MADART SPÓŁKA JAWNA

A51

POLSKA | POLAND

MAGAZYN KONTYNENTY

A79

POLSKA | POLAND

MALINOWY DWÓR HOTEL **** MEDICAL SPA

B40

POLSKA | POLAND

MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

B41

MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA POLSKA | POLAND TURYSTYCZNA

B56

A1

POLSKA | POLAND

MENTOR BUSINESS & TRAVEL INSURANCE SP.ZO.O.

POLSKA | POLAND

MIASTO JELENIA GÓRA

POLSKA | POLAND

MIASTO OPATÓW

B44

POLSKA | POLAND

MIASTO SIEDLCE

B56

POLSKA | POLAND

MIASTO SUWAŁKI

A108

POLSKA | POLAND

MIASTO TORUŃ

B60

POLSKA | POLAND

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

A11

POLSKA | POLAND

MODA NA CZYTANIE

A79

POLSKA | POLAND

MORSKA OSADA – KRYNICA MORSKA

B62

POLSKA | POLAND

MSM PTSM „SZAROTKA”

B68

POLSKA | POLAND

MULTIMEDIALNA STREFA TURYSTYCZNA (POT/MT TARGI)

B88

POLSKA | POLAND

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

A74

POLSKA | POLAND

NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O. B2

B2 A101


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

NECKERMANN PODRÓŻE

POLSKA | POLAND

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W SUWAŁKACH

POLSKA | POLAND

OŚRODEK WYPOCZYNKOWY „POŁONINY”

A51

POLSKA | POLAND

PAŁAC ŁAZIENKI II W CIECHOCINKU

B60

POLSKA | POLAND

PARK ROZRYWKI JULINEK

B69

POLSKA | POLAND

PATRON – OBIEKT HOTELARSKI

B68

POLSKA | POLAND

PETPOLONIA MAŁGORZATA KOCZOT, ADAM TOMA SPÓŁKA JAWNA

A64

POLSKA | POLAND

PIRO S.C. BOGUMIŁA WOŁOWICZ, MARIUSZ GALUS A54

POLSKA | POLAND

PŁOCKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

PODKARPACKA REGIONALNA ORGANIZACJA POLSKA | POLAND TURYSTYCZNA

A34 A108

B56 A51

POLSKA | POLAND

PODRÓŻE

B28

POLSKA | POLAND

POLAN-TRAVEL BIURO PODRÓŻY

B68

POLSKA | POLAND

POLSKA IZBA TURYSTYKI

POLSKA | POLAND

POLSKA IZBA TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ

B68

POLSKA | POLAND

POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN

A29

POLSKA | POLAND

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE ODDZIAŁ „MAZOWSZE” B87

POLSKA | POLAND

POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH – ZARZĄD GŁÓWNY I ODDZIAŁ WARSZAWSKI

B68

POLSKA | POLAND

POLSKIEPORTALE.PL SP. Z O.O.

A25

POLSKA | POLAND

PORIFERA POLSKA

B68

POLSKA | POLAND

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ POLONUS, SPÓŁKA AKCYJNA

B84

POLSKA | POLAND

RABKOLAND – PARK ROZRYWKI

B87

POLSKA | POLAND

RESORT NIEGOCIN

A92

POLSKA | POLAND

RYNEK TURYSTYCZNY

A86

B2


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

SALI TOMASZ SALOMOŃCZYK

B6

POLSKA | POLAND

SANATORIUM „WŁÓKNIARZ”

B75

POLSKA | POLAND

SANATORIUM UZDROWISKOWE „NIDA-ZDRÓJ”

B75

POLSKA | POLAND

SĄDECKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA.

B41

POLSKA | POLAND

SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ

B40

POLSKA | POLAND

SOUL TRAVEL

A79

POLSKA | POLAND

STAROSTWO POWIATOWE W KŁODZKU

POLSKA | POLAND

STENA LINE

POLSKA | POLAND

STEP FORWARD POLSKA JERZY KRUSZYŃSKI

POLSKA | POLAND

STOWARZYSZENIE KONFERENCJE I KONGRESY W POLSCE

POLSKA | POLAND

SUN-VITA ALEKSANDRA BERNARD

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEZOWE “ZACISZE”

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „CUMA”

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE „MORENA”

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE GDYNIA

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE LUBACHÓW B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE OLKUSZ

B68

POLSKA | POLAND

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ŚWIDNICA

B68

POLSKA | POLAND

SZLAK ŚLADAMI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJI

B30

POLSKA | POLAND

TARGOWE ABC

A23

POLSKA | POLAND

TORUŃ MEETINGS KONFERENCJE I KONGRESY

B60

POLSKA | POLAND

TRAVELREPS

A66

POLSKA | POLAND

TUR-INFO.PL, TUR-BAZY.PL – SERWIS INFORMACYJNY BRANŻY TURYSTYCZNEJ

A24

POLSKA | POLAND

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE

B56

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA

A101 A21 A9 A94 B4


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

POLSKA | POLAND

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

B18B

POLSKA | POLAND

URZĄD MIASTA KRAKOWA

B41

POLSKA | POLAND

UZDROWISKO KOŁOBRZEG S.A.

B71

POLSKA | POLAND

VISIT BALKAN – BIURO TURYSTYCZNE

A79

POLSKA | POLAND

WARSZAWSKA IZBA TURYSTYKI

B87

POLSKA | POLAND

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

B1

POLSKA | POLAND

WILEJKA AGENCJA TURYSTYCZNA

B68

POLSKA | POLAND

WILLA DWA JEZIORA

A43

POLSKA | POLAND

WISH TO TRAVEL SP. Z O.O.

POLSKA | POLAND

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE/URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE

B50

POLSKA | POLAND

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE

B56

POLSKA | POLAND

WROCŁAW – GOSPODARZ IGRZYSK THE WORLD GAMES 2017

POLSKA | POLAND

WYDAWNICTWO BEZDROŻA

A71

POLSKA | POLAND

WYDAWNICTWO WASZE PODRÓŻE

B92

POLSKA | POLAND

ZAMEK KSIĄŻ W WAŁBRZYCHU SP. Z O.O.

A101

POLSKA | POLAND

ZAMEK W BARANOWIE SANDOMIERSKIM

A51

POLSKA | POLAND

ZESPÓŁ ZAMKOWO – PARKOWY W KRASICZYNIE

A51

POLSKA | POLAND

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA

B60

ROSJA | RUSSIA

AEROFLOT

B95

RUMUNIA | ROMANIA

ALDO TRAVEL

A14

RUMUNIA | ROMANIA

BIBI TOURING

A14

RUMUNIA | ROMANIA

CARPATHIAN TRAVEL CENTER

A14

RUMUNIA | ROMANIA

CHRISTIAN TOUR

A63

RUMUNIA | ROMANIA

HOTEL VICTORIA

A14

RUMUNIA | ROMANIA

KARPATEN HOTELS

A14

RUMUNIA | ROMANIA

KARPATEN TURISM

A14

B2

A113


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

RUMUNIA | ROMANIA

MIASTO NEGRESTI-OAS.

A14

RUMUNIA | ROMANIA

NORDIC TOURS

A14

RUMUNIA | ROMANIA

OKRĘG GORJ

A14

RUMUNIA | ROMANIA

PARADIS-VACANTE DE VIS

A14

RUMUNIA | ROMANIA

ROMANIA TOURS AND EVENTS

A14

RUMUNIA | ROMANIA

ROMANIAN NATIONAL AUTHORITY FOR TOURISM/ RUMUŃSKI URZĄD DS. TURYSTYKI

A14

RUMUNIA | ROMANIA

ROMANIAN RIVIERA – DANUBE DELTA TOURISM PROMOTION BOARD

A14

RUMUNIA | ROMANIA

TULCEA COUNTY COUNCIL

A14

SŁOWACJA | SLOVAKIA

MAŁA FATRA (REGIONAL TOURIST BOARD)

B33

SŁOWACJA | SLOVAKIA

PARK SNOW DONOVALY

B33

SŁOWACJA | SLOVAKIA

PÓŁNOCNY SPISZ – PIENINY (REGIONAL TOURIST BOARD)

B33

SŁOWACJA | SLOVAKIA

REGION TATRY WYSOKIE (REGIONAL TOURIST BOARD) B33

SŁOWACJA | SLOVAKIA

RESORT PIESTANY (REGIONAL TOURIST BOARD)

B33

SŁOWACJA | SLOVAKIA

SLOVAK TOURIST BOARD

B33

SŁOWACJA | SLOVAKIA

UZDROWISKO APHRODITE RAJECKE TEPLICE

B33

SRI LANKA | SRI LANKA

E TURISMO LANKA

A83

SRI LANKA | SRI LANKA

LOTUS ASIA TOURS SDN. BHD

A32

SRI LANKA | SRI LANKA

NKAR TRAVELS&TOURS

A83

SRI LANKA | SRI LANKA

SRI LANKA TOURISM PROMOTION BUREAU

A83

SRI LANKA | SRI LANKA

TROPICAL ASIA TOURS (PVT) LTD

A83

SZWECJA | SWEDEN

SZWECJA POŁUDNIOWA – SKANIA

A22

TAJLANDIA | THAILAND

BANGKOK AIRWAYS

A67

TAJLANDIA | THAILAND

TOURISM AUTHORITY OF THAILAND

A67

TAJLANDIA | THAILAND

ULTIMA TRAVEL/THAI DREAMS HOLIDAY CO.

A67

TANZANIA | TANZANIA

KARIBU AFRICA SAFARIS LTD.

A57

TANZANIA | TANZANIA

SAVANNAH TOURS & SAFARIS

A59


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

TANZANIA | TANZANIA

VILLA KIVA LTD

A38

TANZANIA | TANZANIA

ZANZIBAR TANZANIA SAFARIS / KILIMANJARO / INDIA OCEAN

A59

TUNEZJA | TUNISIA

TUNEZYJSKI URZĄD DS. TURYSTYKI

B34

ALTAV-FUNDACJA PROMOCJI TURYSTYKI REGIONU TURCJA | TURKEY ALANYI

B10

TURCJA | TURKEY

AMELIA HOTELS

B10

TURCJA | TURKEY

BIURO RADCY DS. KULTURY I INFORMACJI AMBASADY TURCJI /CULTURE AND INFORMATION COUNSELLOR’S OFFICE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

B10

TURCJA | TURKEY

BOYTAV-FUNDACJA PROMOCJI REGIONU BODRUM B10

TURCJA | TURKEY

GETOB – ZWIĄZEK HOTELARZY POŁUDNIOWEGO REGIONU MORZA EGEJSKIEGO

TURCJA | TURKEY

MATSO – IZBA HANDLOWA I PRZEMYSŁOWA REGIONU MANAVGAT B10

TURCJA | TURKEY

METIN TOUR

B10

TURCJA | TURKEY

SEZER GROUP HOTELS – CLUB GRAND SIDE & CLUB GRAND AQUA

B10

UKRAINA | UKRAINE

CHORNOBYL TOUR LLC

B89

UKRAINA | UKRAINE

SANATORIUM „KARPATY”, TRUSKAWIEC, UKRAINA

A69

UKRAINA | UKRAINE

TOURISM DEPARTMENT KIEV CITY STATE ADMINISTRATION

A13

UKRAINA | UKRAINE

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES UIA

B93

USA | USA

HOTELS.COM L.P.

A68

USA | USA

PRZEWODNIK USA

A30

UZBEKISTAN | UZBEKISTAN

ALJ SAMARQAND TRAVEL LTD

WĘGRY | HUNGARY

HUNGAROSPA HAJDUSZOBOSZLO ZRT.

WĘGRY | HUNGARY

HUNGUEST HOTELS ZRT.

B90

WĘGRY | HUNGARY

JAM EVENTS & TRAVEL

B90

WĘGRY | HUNGARY

SZYM-INFO B.T. HUNGARY

B10

A104 A5

A8


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

WIETNAM | VIETNAM

POLVIET TRAVEL

A44

WŁOCHY | ITALY

ADRIA SPORT (SPORT TRAVEL SRL)

B32

WŁOCHY | ITALY

ALBATROS CENTRO VACANZE

B64

WŁOCHY | ITALY

AMAZING ITALY TOURS (AMAZING ITALY S.R.L.)

B32

WŁOCHY | ITALY

ARGANTE VIAGGI (ANTEA SCARL)

B32

WŁOCHY | ITALY

BN DI NAVIGAZIONE S.P.A.

B13

WŁOCHY | ITALY

CALA ROSA HOTEL

B17

WŁOCHY | ITALY

CAMPING & NATURA

B32

WŁOCHY | ITALY

CAMPING SABBIADORO

B64

WŁOCHY | ITALY

CAMPING SPINNAKER

WŁOCHY | ITALY

CENTRO VACANZE BI VILLAGE

A17

WŁOCHY | ITALY

CENTRO VACANZE S. FRANCESCO

A17

WŁOCHY | ITALY

CHIA LAGUNA

B17

WŁOCHY | ITALY

CLUB DEL SOLE

B32

WŁOCHY | ITALY

CLUB HOTEL ANCORA

B17

WŁOCHY | ITALY

CLUB VILLAGE & HOTEL SPAGGIA ROMEA (SPIAGGIA ROMEA S.R.L.)

B32

WŁOCHY | ITALY

CONSORZIO CARNIA WELCOME

B64

WŁOCHY | ITALY

CONSORZIO LIGNANO VACANZE

B64

WŁOCHY | ITALY

CONSORZIO VISIT FERRARA

B32

WŁOCHY | ITALY

DISTRETTO ANTICHI MESTIERI, SAPORI E TRADIZIONI POPOLARI SICILIANE

B29

WŁOCHY | ITALY

DMC MAREMANIA

B17

WŁOCHY | ITALY

EURO RAY – HOTELE WE WŁOSZECH DLA GRUPY

B39

WŁOCHY | ITALY

FRIULI VENEZIA GIULIA (ITALY) – PROMOTURISMOFVG B64

WŁOCHY | ITALY

GLOBAL TOUR TOUR OPERATOR SRLS

B64

WŁOCHY | ITALY

GRAND HOTEL TERME & SPA – CASTROCARO (LONGLIFE FORMULA SPA)

B32

WŁOCHY | ITALY

GRUPPO TURMO TRAVE

B17

A7


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER

WŁOCHY | ITALY

HORSE COUNTRY

B17

WŁOCHY | ITALY

HOTEL IS MORUS RELAIS 4*

B17

WŁOCHY | ITALY

HOTEL LE QUATTRO LUNE

B17

WŁOCHY | ITALY

HOTEL STELLA MARIS

B17

WŁOCHY | ITALY

HOTEL SU GOLOGONE ****

B17

WŁOCHY | ITALY

ISOLA D’ELBA HOTELS

B13

WŁOCHY | ITALY

ISOLA D’ELBA HOTELS

B25

WŁOCHY | ITALY

ITALY FOR HOLIDAY

B94

WŁOCHY | ITALY

ITERMAR TOUR OPERATOR & DMC (ITERMAR SRL)

B32

WŁOCHY | ITALY

LE TERRE DI DANTE (MEC SOC. COOP.)

B32

WŁOCHY | ITALY

M.I.T.O. TRAVEL

B87

WŁOCHY | ITALY

MASTER GROUP TOUR OPERATOR

B13

WŁOCHY | ITALY

MODENATOUR INCOMING TOUR OPERATOR & DMC (MODENATUR S.C.A.R.L.) B32

WŁOCHY | ITALY

MTS ITALIATRAVEL DI TOSCANA INCOMING S.R.L. – ITALY

A37

WŁOCHY | ITALY

MY WAY TRAVEL BY WELCOME SYSTEMS (WELCOME SYSTEMS S.R.L.)

B32

WŁOCHY | ITALY

NATURAL CARNIA

B64

WŁOCHY | ITALY

POLONIA SERVICE

A4

WŁOCHY | ITALY

PRIMA TOUR (PRIMA TOUR S.P.A.)

B32

WŁOCHY | ITALY

PROMOTURISMOFVG

B64

WŁOCHY | ITALY

R.H.I. RESERVATION HOTELS ITALY SRL – WLOCHY

A62

WŁOCHY | ITALY

RAFFAELLO NAVIGAZIONE

B63

WŁOCHY | ITALY

REGION EMILIA ROMAGNA

WŁOCHY | ITALY

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

B17

WŁOCHY | ITALY

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TURISMO

B36

WŁOCHY | ITALY

RENATA TRAVEL

B31

WŁOCHY | ITALY

RENATA TRAVEL

B17

B32, A104


FIRMA | COMPANY

NUMER STOISKA | STAND NUMBER SABRIN TOURIST SERVICE

– FATTEO MARE VILLAGE (COOPERATIVA DI SERVIZI

WŁOCHY | ITALY

S.A.B.RI.N SCARL)

B32

WŁOCHY | ITALY

SINTUR

B17

WŁOCHY | ITALY

SOCIETA’ ALPINA DELLE GIULIE – GROTTA GIGANTE B64

WŁOCHY | ITALY

SOL NOSTRUM TOURIST S.R.L.

B21

WŁOCHY | ITALY

SPINNAKER SRL

B26

WŁOCHY | ITALY

SUN EVENTS S. R. L.

B17

WŁOCHY | ITALY

SUPERADRIA SRL

B20

WŁOCHY | ITALY

T HOTEL CAGLIARI

B17

WŁOCHY | ITALY

T.B.O. TRAVEL – THE BEST OF…

WŁOCHY | ITALY

TEO VIAGGI

B65

WŁOCHY | ITALY

TOP ITALY

A17

WŁOCHY | ITALY

TOP*** RESIDENCE KURZ

WŁOCHY | ITALY

TOURISMNET_NET.FVG

B64

WŁOCHY | ITALY

TRAVEL JET CO

B32

TURISMO ITALIA T.O.

WŁOCHY | ITALY

(TURISMO ITALIA T.O. DI PONY EXPRESS)

VALLI DEL CIMONE (VALLI DEL CIMONE

CONSORZIO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE

WŁOCHY | ITALY

TURISTICA DELL’APPENNINO MODENESE)

B32

WŁOCHY | ITALY

VIVARA VIAGGI S.R.L.

B32

RAFTRANS SP. Z O.O.

B83

A3

A6

B32


ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW ALPHABETICAL LIST OF EXHIBITORS


STOISKO NR: STAND NO.:

B55

ACCORHOTELS

ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa tel.: +48 22 829 39 39 e-mail: recepcja.orbis@accor.com www: accorhotels.com AccorHotels jest światowym liderem w branży travel&lifestyle, oferującym wyjątkowe przeżycia w ponad 4000 hoteli a także 2500 domów na wynajem, na całym świecie. Czerpie podwójne doświadczenie - jako inwestor i operator hotelowy poprzez działy HotelInvest i HotelServices w 95 krajach. Na jego portfolio składają się uznane na świecie marki luksusowe, takie jak: Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman, and Swissôtel, jak również popularne hotele klasy średniej: Novotel, Mercure, Mama Shelter i Adagio. Ponadto, zawiera w sobie także hotele ekonomiczne: ibis, ibis Styles, ibis budget i marki regionalne: Grand Mercure, The Sebel and hotelF1. Dzięki zróżnicowanej klasie hoteli i bogatej historii, sięgającej blisko pięciu dekad, AccorHotels, wraz ze swym zespołem ponad 240 000 kobiet i mężczyzn wypełnia misję, polegającą na tym, by każdy czuł się w jego progach mile widziany, zgodnie z hasłem „Feel Welcome”. Goście mają dostęp do jednego z najlepszych programów lojalnościowych na świecie – Le Club AccorHotels. AccorHotels jest bardzo zaangażowany w życie lokalnych społeczności i działa na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz równouprawnienia poprzez PLANET 21, kompleksowy program, który skupia pracowników, gości oraz partnerów.

91

AccorHotels is a world-leading travel & lifestyle group and digital innovator offering unique experiences in more than 4,000 hotels, resorts and residences, as well as in over 2,500 of the finest private homes around the globe. Benefiting from dual expertise as an investor and operator through its HotelServices and HotelInvest divisions, AccorHotels operates in 95 countries. Its portfolio comprises internationally acclaimed luxury brands including Raffles, Fairmont, Sofitel Legend, SO Sofitel, Sofitel, onefinestay, MGallery by Sofitel, Pullman, and Swissôtel; as well as the popular midscale and boutique brands of Novotel, Mercure, Mama Shelter and Adagio; the in-demand economy brands including ibis, ibis


Styles, ibis budget and the regional brands Grand Mercure, The Sebel and hotelF1. With an unmatched collection of brands and rich history spanning close to five decades, AccorHotels, along with its global team of more than 240,000 dedicated women and men, has a purposeful and heartfelt mission: to make every guest Feel Welcome. Guests enjoy access to one of the world’s most rewarding hotel loyalty programs - Le Club AccorHotels. AccorHotels is active in its local communities and committed to sustainable development and solidarity through PLANET 21, a comprehensive program that brings together employees, guests and partners to drive sustainable growth.

92


STOISKO NR: STAND NO.:

B78 B95

ADVENTURE WARSAW

ul. Motylkowa 57 N, 04-776 Warszawa tel.: +48 606 22 55 25 e-mail: office@adventurewarsaw.pl www.adventurewarsaw.pl Adventure Warsaw od 2009 roku organizuje alternatywne wycieczki po Warszawie zabytkowymi Nysami 522. Kameralna atmosfera, oryginalny program i przewodnicy pasjonaci sprawiają, że wycieczka jest jedną z największych atrakcji w Warszawie wg portalu Trip Advisor. Dodatkowym elementem w niezwykły sposób budującym doświadczenie uczestnika jest pierwsze w Warszawie założone przez Adventure Warsaw Muzeum „Czar PRL”. Adventure Warsaw oferuje również gry miejskie, eventy firmowe oraz programy zwiedzania miasta bazujące na prawdziwym doświadczeniu Warszawy. Format wydarzeń zawsze dopasowany jest do profilu grupy, a do realizacji programów wykorzystane są zabytkowe Nysy 522, autobusy tzw.”Ogórki”, zabytkowe tramwaje, a nawet statek. Since 2009 Adventure Warsaw has been arranging alternative tours in Warsaw. Tours are run by young, passionate guides who show the real atmosphere of the City. One of the attractions is the first museum of Communism in Warsaw. Adventure Warsaw run daily: Off the beaten path and communism tour. Beside it offers private and tailor made tours. Company offers incentive programmes in a form of city games, corporate events and guided tours: all based in a real, local experience of Warsaw. Various scenarios tailored for different group profiles use unique communist vans, retro buses, trams and a ship together with a private “Communist Life Museum” designed to recreate the absurd and often comic characteristics of those times.

93


STOISKO NR: STAND NO.:

B59

THE AGENCY FOR PROMOTION AND SUPPORT OF TOURISM OF REPUBLIC OF MACEDONIA

Street Debarca 2 1000 Skopje, Republic of Macedonia tel.: +38 923 223 146 e-mail: info@tourismmacedonia.gov.mk www.macedonia-timeless.com Agencja ds. Promocji i Rozwoju Turystyki Republiki Macedonii promuje i wspiera turystykę za pomocą różnych narzędzi w celu umacniania i rozwijania potencjału turystycznego, który ten kraj posiada. Poprzez zintegrowanie istniejących obiektów oraz tworzenie projektów dla rozwoju turystyki, Agencja pracuje z powodzeniem nad zwiększeniem macedońskiej konkurencyjności. Agencja ds.Turystyki zapewnia długoterminowy, zrównoważony rozwój, utrzymując równowagę pomiędzy aspektami środowiskowymi, ekonomicznymi jak również społeczno-kulturowymi. Unikalne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz zachowane tradycje kraju czynią go atrakcyjnym i wyróżniają na tle konkurencji. The Agency for Promotion and Support of Tourism of the Republic of Macedonia is promoting and supporting tourism through different tools in order to enhance and develop the tourism potential that the country has. Through integrating the existing facilities and creating projects for tourism development, the Agency is successfully working in order to increase Macedonian competitiveness. The Agency for Tourism is ensuring long - term sustainability by maintaining a balance between environmental, economic and socio-cultural aspects as well. Unique cultural and natural heritage, harmoniously arranged places and preserved tradition of the country makes it attractive and different from the competition.

94


95


STOISKO NR: STAND NO.:

A14

ALDO-TRAVEL

Comuna Alexandru cel Bun 330, Neamt,cod postal 617505, tel./fax: +40 233 231 431 tel: +40 744 631 661 e-mail: d.anghel@aldo-travel.ro www.aldo-travel.ro With more than 20 years of passion for our industry, Aldo Travel is one of the most experienced DMCs in Romania. Incentive,cultural and historical,opera and classic music,archaeological and farm tours - these are just some of what we can offer to you. With our great experience in ground arrangements and excellent multilingual office staff ,we will make your holiday an unforgettable one.

96


STOISKO NR: STAND NO.:

B31

ALL INCLUSIVE

Wydawnictwo Media Sol ul. Bociania 9, 05-462 Stefanówka, gmina Wiązowna tel.: +48 793 272 543, +48 793 700 077 e-mail: m.domanski@all-inclusive.com.pl e-mail: marketing@all-inclusive.com.pl www.all-inclusive.com.pl Magazyn ALL INCLUSIVE to największy luksusowy bezpłatny magazyn turystyczno-podróżniczy w Polsce. Nakład: 19.000 egz., objętość – ok. 220 str., format 200 x 283 mm, full kolor. Ukazują się 4 wydania w roku. ALL INCLUSIVE jest najbardziej opiniotwórczym magazynem o turystyce luksusowej i egzotycznych kierunkach podróży! Wyróżniamy się szatą graficzną i wysokim poziomem edytorskim. Kreujemy modę na nowe, egzotyczne, ekskluzywne kierunki wyjazdów turystycznych! Piszemy o najlepszych hotelach i ośrodkach wypoczynkowych na świecie. Współpracujemy m.in. z: Fundacją Firmy Rodzinne, Polską Izbą Turystyki (PIT), Krajową Izbą Sportu (KIS), Stowarzyszeniem Branży Eventowej (SBE), Stowarzyszeniem Eksporterów Polskich (SEP), Lang Team, Tour de Pologne 2017, Włoską Izbą HandlowoPrzemysłową w Polsce, Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą, Polsko-Portugalską Izbą Gospodarczą, Polsko-Chińską Izbą Gospodarczą, Indyjsko-Polską Izbą Przemysłowo-Handlową, Polską Izbą Nieruchomości (PIN) etc. Zapraszamy gorąco do współpracy!

97


STOISKO NR: STAND NO.:

B61

ARRIGO GROUP LTD

248, Tower Road Sliema, SLM 1600 tel.: 00356 2349 2223, 00356 79433 900 e-mail: groups@arrigogroup.com.mt www.excursionsinmalta.com www.arrigogroup.com.mt Nasza firma Ariigo Group jest tour operatorem, siedziba naszej firmy zlokalizowana jest w na slonecznej Malcie. Jestesmy dynamicznym i profesjonamym zespolem majacym 35 lat doswiadczenia w turystyce. Wspolpracujemy z zagranicznymi agencjami turystycznymi z calego swiata. Proszę zapoznać się z naszymi materiałami, doradzimy w doborze właściwej oferty. Nasz adres internetowy to: www.excursionsinmalta.com Nasz rozlegly wachlarz uslug obejmuje: • Transfer z/i na lotnisko • Zakwaterowanie • Grupy kulturowe • Firmowe wyjazdy • VIP I I grupowe transfery • Dopasowane wakacje i luksusowe wycieczki • Grupy sportowe • Zwiedzanie • Grupy religine • Kursy jezykowe dla studentow i wiele wiecej. Nasza dobra relacja z dostawcami na calej Macie zapewnia naszym klientom profesjonalna obsluge i niezapomnane wrazenia… Niewaze, czy Waszym klientem jest grupa 100 osób czy osoba indywidualna, bedziemy zachwyceni, aby moc stworzyc dla Panstwa propozycje oferty wycieczek. Czekamy z niecierpliwosia na odpowiedz od Panstwa.

98

Our company Arrigo Group Ltd., is a Tour Operator and a Destination Management Company based in the amazing Island of Malta.


We are a dynamic and professional Tour Operator specializing in tourism with 35 years of experience. We deal with foreign travel agencies from all over the world. Do you have the opportunity to organize a corporate event or private trip abroad ? Tell us what you need….We can make it happen in Malta !!! Our website is: www.excursionsinmalta.com Our extensive range of services include: • Airport transfers • Accommodation • Cultural Groups • Incentive Tours, Activities & Corporate Events • VIP & Group Transfers • Tailor made holidays & Luxury Tours • Sports Groups • Sightseeing Excursions • Religious Tours • English language courses for students Our strong relationship with suppliers throughout the Maltese Islands ensure that your clients get a professional service, value for money and memories to last a lifetime… Whether your client is an individual or a group of 1000 people, we would be delighted to create a proposal for you! We make it happen.

99


STOISKO NR: STAND NO.:

B42

BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS

Plaza Mediterráneo 5, 07014, Palma de Mallorca, Hiszpania tel.: +34 971 787 000   fax: +34 971 282 275   e-mail: mromel@bahia-principe.com www.bahiaprincipe.com Osoba do kontaktu: Majka Romel, Sales Manager Eastern Europe & Tenerife & Mallorca Bahia Principe: tam spełniają się sny! Znajdziesz tu wszytstko, czego potrzebujesz, a nawet więcej. Najlepszy wybór na wakacje. Słońce, plaża i naturalne pięno. Baw się za dnia i rozkoszuj się nocą. Odpręż się na przybasenowych leżakach lub podziwiając piękne widoki dostępne na każdym kroku. Uprawiaj ulubiony sport. Skosztuj najlepszych potraw kuchni międzynarodowej.

Bahia Principe: where dreams come true. Our resorts in the Dominican Republic offer you everything you need and more. Your best holiday option. Enjoy the sun, the beach and the pure natural beauty. Have fun during the day and enjoy the night. Relax in the deck chairs at the swimming pool or with the excellent views you‘ll find around every corner. Play your favorite sport. Taste the best dishes of international cuisine. Play your favorite sport. Taste the best dishes of international cuisine.

100


101


STOISKO NR: STAND NO.:

A67

BANGKOK AIRWAYS PCL

Contact information: Bethmannstrasee 58 tel.: + 49 69 133 77 565, + 49 162 276 4444 e-mail: info@bangkokairways.de www.bangkokair.com Type of business: Airline Description: Asia´s Boutique Airline – Winner of Skyrax´s World Best Regional Airline 2015

102


STOISKO NR: STAND NO.:

A82

BANK PEKAO S.A

Infolinia z telefonów stacjonarnych: +48 801 365 365 z telefonów komórkowych lub z zagranicy: +48 42 68 38 232, +48 22 59 12 232 Bank Pekao SA na swoim stoisku zaprezentuje innowacyjny produkt płatniczy dla osób podróżujących. Karta wielowalutowa to unikatowa karta płatnicza pozwalająca na realizację płatności zagranicznych bez przewalutowania. Klient może dokonywać transakcji w PLN oraz w walutach obcych EUR, USD, GBP, CHF używając do tego jednej karty, transakcje rozliczane są z odpowiednich rachunków w pełni automatycznie. Karta dostępna jest w wariancie dla Klientów indywidualnych oraz firm - to świetne narzędzie aby obniżyć koszty wyjazdu wakacyjnego czy działalności firmy za granicą. Pekao SA will present at its stand an innovative payment product for travelers. A multi-currency card is a unique payment card that allows to make foreign payments without currency conversion. Customer may make transactions in PLN and in foreign currencies EUR, USD, GBP, CHF using the same card, transactions are settled from the respective accounts completely automatically. The card is available in 2 options - for individual customers and businesses - it is a great tool to reduce the cost of a holiday trip, or business activity abroad.

103


STOISKO NR: STAND NO.:

B42

BARCELÓ HOTELS & RESORTS

C/ Josep Rover Motta 27, 07006, Palma de Mallorca, Hiszpania tel.: +34 971 771 700 fax: +34 971 466 316 e-mail: r.gazizova@barcelo.com www.barcelo.com Osoba do kontaktu: Renata Gazizova, Sales Director Russia and East Europe Grupa hotelowa Barceló, utworzona przed 85 laty w Palma de Mallorca (Hiszpania), stanowi jedną z wiodących spółek na rynku hiszpańskim i zarazem jedną z najważniejszych na świecie. Po przejęciu Occidental grupa hotelowa Barceló objęła nową strategię wielomarkową (Royal Hideaway, Barceló, Occidental, Allegro), która pomoże zdefiniować każdy rodzaj produktu, jak również określić jego pozycję. Wszystkie cztery marki grupy hotelowej Barceló obecne są w 20 krajach. Posiadamy łącznie 109 hoteli i ponad 33 000 pokoi. Barceló Hotel Group, created in Palma de Mallorca (Spain) 85 years ago, is one of the leading tourism companies in the Spanish market and one of the most important in the world. After acquisition of Occidental, Barceló Hotel Group is committed to a new multi-brand strategy (Royal Hideaway, Barceló, Occidental, Allegro) which will help to define and position each type of product. These 4 Barceló Hotel Group brands are currently present in 20 countries. Altogether we have 109 hotels and more than 33,000 rooms.

104


105


STOISKO NR: STAND NO.:

B42

BE LIVE HOTELS

Centro Empresarial Globalia, Ctra. Arenal Llucmajor, km 21.5 Llucmajor, Hiszpania tel.: +34 971 178 487, +34 646 160 091 fax: +34 971 178 471 e-mail: alicia.matias@belivehotels.com www.belivehotels.com Osoba do kontaktu: Alicia Matías, Contracting and sales Department Europe Be Live Hotels jest oddziałem spółki Globalia, wiodącej hiszpańskiej grupy w branży turystycznej. Nasze 4- i 5-gwiazdkowe hotele wyróżniają się w portfolio Be Live Hotels. Niemal wszystkie zwrócone są w stronę morza i otoczone wyjątkowymi widokami. Ostatnimi czasy otworzyliśmy w Be Live Hotels dwie linie produktów, dostosowane do potrzeb całej rodziny, jak również dorosłych. Przeżyj wakacje klasy VIP z pakietem rodzinnym Better Together lub skorzystaj z ekskluzywnych pomieszczeń dla dorosłych oferowanych przez Adults Club. Be Live Hotels is the hotel division of Globalia, Spain’s leading tourism group. Our 4* and 5* establishments stand out from the Be Live Hotels portfolio. Almost all of them are sea facing, located in very special and unique surroundings. At Be Live Hotels, recently we created two new product lines, which adapt perfectly to the needs of families and adults. Experience a very special VIP holiday with the Better Together Family Package or the exclusive Adults Club rooms.

106


107


STOISKO NR: STAND NO.:

A33

BEST REISEN GROUP SP. Z.O.O.

ul. Zwycięzców 28 lok. 32, 03-938 Warszawa (Galeria Saska Kępa) tel.: +48 22 622 20 65 www.bestreisengroup.pl Biuro Best Reisen Group znane jest w Polsce już od 22 lat. Zdobyło uznanie licznych klientów i agencji turystycznych. Jest częścią ogromnej i prestiżowej firmy FLASH TOUR. Best Reisen Group specjalizuje się w organizacji wakacji do Egiptu, Tunezji, Turcji, Grecji, Bułgarii oraz do krajów egzotycznych. Polecanymi dalekimi kierunkami są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Malediwy, Sri Lanka, Indie, Tajlandia, Wietnam, a także Mauritius i Seszele. W programie Biura znajduje się także organizacja ślubów na Sri Lance. Best Reisen Group jest członkiem Polskiej Izby Turystyki, Mazowieckiej Izby Turystyki, posiada wszelkie zezwolenia na prowadzenie działalności organizatora turystyki. Biuro szczyci się certyfikatem wydawanym przez KRD: RZETELNA FIRMA. Best Reisen Group is a stable and reliable company with many years of experience and success. They are operating on Polish market since 1994, since 2009 they are independent, 100% Polish brand. Now Best Reisen Group is a part of worldwide company - Flash Group. They have fraternal offices in Egypt, UAE and Italy. They belong to two most important tourism organizations in Poland - Polish Community of Tourism and Warsaw Community of Tourism. They have all required licenses, insurance, last year they won prize The Best Travel Office in Poland. Their specialty is outgoing tourism to many countries, among others: Egypt, Tunisia, Turkey, Greece, Bulgaria, United Arab Emirates, Maldives, Sri Lanka, India, Thailand, Vietnam, Mauritius and Seychelles.

108


STOISKO NR: STAND NO.:

A14

BIBI TOURING TOUROPERATOR S. R. L.,

10 Republicii Bvd., Ploiesti, 1000008, Prahova County, ROMANIA tel.: +40 724 872 835, +40 344 112 034 e-mail: dispecerat@bibi.ro www.bibi-touring.ro CEO Adrian Voican Nazywamy się Bibi Touring i jestesmy toroperatorem należącym do jednych z najwiekszych operatorów turystycznych w Rumunii. Jako Tour Operator specjalizujemy się w programach turystycznych, których głównym celem podrózy jest Rumunia. Nasze 15 letnie doświadczenie oraz sieć ponad 1300 agencji partnerskich zarówno z Rumunii jak i Mołdawi powoduje, że jestesmy jednym z najbardziej wiarygodnych touroperatorów. Nasze buiro podrózy samodzielnie opracowuje programy turystyczne na teren Rumunii zarówno na obszar nadmorski, jak i górski oraz uzdrowiska, deltę Dunaju, czy miast. Poprzez nasze działania promujemy innowacyjną turystykę. W 2005 roku jako pierwsi w Rumunii wdrozylismy program „Wczesna Rezerwacja”, natomiast w 2012 roku zrealizowalismy program „Bebe All inclusive”. W 2015 roku wydalismy ksiażkę „Bibi Encyklopedię Wakacyjną w Rumunii” zawierającą ponad 600 stron opisu miejsc godnych wypoczynku w Rumunii. We are Bibi Touring Touroperator, one of the main Tour Operators in Romania, and also the only Tour Operator specialized in touring programs on Romania’s as a travel destination. Our experience of over 15 years, and our network of over 1300 partner agencies both from Romania and Moldova, made us one of the most trustworthy Tour Operators. We are the manufacturer of touring programs in Romania, either we talk about the seaside, mountain, spa resorts, the Danube Delta and cities. We are the Romanian tourism innovations promoter, being the first in Romania to: implement in 2005 the “Early Booking” program; release in 2012 the “Bebe All Inclusive” program; release in 2015 “Bibi Enciclopedia Vacantelor in Romania” an over 600 pages book about vacation destinations in Romania.

109


STOISKO NR: STAND NO.:

B87

BIURO PODRÓŻY DESTINO

ul. Grójecka 128c lok.30, 02-383 Warszawa tel.: +48 22 658 39 42 fax: +48 22 658 39 42 e-mail: info@destino.pl www: www.destino.pl DESTINO – CEL i PRZEZNACZENIE >>> Meksyk, Kuba, Gwatemala, Belize, Australia – wyprawy, egzotyczne wycieczki, wakacje i pielgrzymki do Guadalupe oraz wyjazdy incentives. Zapraszamy do krajów, w których się specjalizujemy, które bardzo dobrze znamy. GRUPA DESTINO to więcej niż biuro podróży i wycieczki. Przez lata działań stworzyliśmy miejsca pracy, biura w Polsce, w Meksyku i w Cancun, zachęcając Polaków do wypraw po Meksyku i Meksykanów do podróży do Polski. Wybudowaliśmy Polską Hacjendę i Polską Szkołę w Meksyku, miejsca poświęcone zdrowej, odpowiedzialnej turystyce i świadomej edukacji. Odczuwając podróże, wycieczki jako coś więcej niż materialne przemieszczanie sie, zachęcamy do podróży duchowych. DESTINO – PURPOSE & DESTINY >>> Mexico, Cuba, Guatemala, Belize, Australia, exotic trips, holidays and pilgrimages to Guadalupe and incentive tours . We invite you to the countries that we know very well. The DESTINO GROUP is more than a travel agency. Over the years of activities we have created jobs, offices in Poland, Mexico City and Cancun, encouraging Poles to travel to Mexico and Mexicans to Poland. We built Polish Hacienda and Polish School in Mexico, a place dedicated to healthy, responsible tourism and conscious education. Feeling travel as something more than the material movement, we encourage to the spiritual journeys.

110


STOISKO NR: STAND NO.:

B52

BIURO PODRÓŻY INDEX SP. Z O.O. SP.K

ul. Stawowa 5/7, 40-095 Katowice tel.: +48 32 781 83 41, +48 32 781 79 24, +48 32 781 79 2, +48 32 258 35 24, +48 32 209 78 78, +48 32 781 83 40 fax: +48 32 206 80 22, +48 32 781 83 41 wew.110 e-mail: biuro@indexpolska.com.pl Działamy od 1994 roku, należymy do Śląskiej i Polskiej Izby Turystyki, posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe Signal Iduna oraz liczne certyfikaty i referencje.Jesteśmy liderem w Polsce w organizacji wyjazdów dla dzieci i młodzieży, wycieczek objazdowych i imprez integracyjnych. Najlepszą naszą rekomendacją są wierni Klienci, z którymi wielokrotnie pracujemy przy kolejnych projektach. Ich satysfakcja to także argument dla Ciebie, że współpraca z nami to najlepsze rozwiązanie z możliwych. Co roku wyjeżdża z nami na wycieczki i wypoczynek ok. 60 tys osób. Atuty : • ponad 20 letnie doświadczenie w turystyce • atrakcyjne programy pobytu i zwiedzania • bezpieczny i wysokiej klasy transport • silna i stabilna pozycja firmy • certyfikaty i gwarancje • pełna dyspozycyjność i elastyczne podejście • wyjazdy z całej Polski • ponad 300 tys zadowolonych klientów • sprawdzone obiekty • odpowiedzialna i kompetentna kadra • najlepsze ceny

111


STOISKO NR: STAND NO.:

A42

BIURO PODRÓŻY RAJSKAGRECJA.PL

ul. Jana III Sobieskiego 17 B. lok.29, 42-217 Częstochowa tel. +48 506 034 738, +48 692 413 870 e-mail: biuro@rajskagrecja.pl, magda@rajskagrecja.pl www.rajskagrecja.pl Biuro podróży RAJSKAGRECJA.PL zaprasza do zapoznania się i skorzystania z oferty wyjazdowej do Grecji, oraz innych krajów europejskich. Grecja to nie tylko główny kierunek w działalności biura RAJSKAGRECJA.PL, ale przede wszystkim wielka pasja i miłość do tego pięknego kraju – kolebki europejskiej kultury. Nasze Biuro specjalizuje się w organizowaniu wyjazdów do Grecji, z nastawieniem na południowe regiony tego kraju – Attyka, Peloponez, oraz wycieczek objazdowych po całej Grecji. Na specjalne zamówienie klientów organizujemy wycieczki do innych krajów europejskich. Programy przygotowujemy na indywidualne zamówienie klienta, dopasowujemy naszą ofertę do indywidualnych oczekiwań i wymagań zamawiających programy. Zapewniamy kompleksowe usługi na terenie Grecji m.in. rezerwację hoteli, rezerwację biletów promowych, oraz lotniczych; organizację wycieczek fakultatywnych; rezerwację przewodników miejscowych; organizację wieczorów greckich; krótkich rejsów do greckich wysp i miejscowości. Tworzenie programów opieramy na wieloletnim doświadczeniu zdobytym w pracy z klientami, oraz podróżach po Grecji, co pozwala na „skrojenie” programu na miarę oczekiwań klientów. Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie i staramy się, aby wszyscy mieli poczucie spełnienia marzeń w trakcie podróży.

112

RAJSKAGRECJA.PL travel agency invites you to read and use the offer exits to Greece and other European countries. Among the wide range of our office especially recommend you: 1. Reservations for hotels in mainland Greece, along with the Peloponnese and the islands (including Corfu, Levkada, Zakithos,Poros, Aegina, Rhodes, Patmos); 2. Ferry ticket reservations; 3. Yachts, coaches, apartments for individual customers; 4. Professional base of local guides;


5. Assistance in the implementation of visas to the republic Athos monks . We organize tours; school trips; pilgrimage; youth camps; Theme tours tailored to your individual needs and expectations. We provide professionalism combined with a passion for real travelers.

113


STOISKO NR: STAND NO.:

B87

BIURO PODRÓŻY RAYTAN TOUR

„RAYTAN TOUR” Biuro Podróży Czesława Orłowska ul. Trębacka 4 lok. 5, 00–074 Warszawa tel.: +48 22 630 99 18 tel./fax.: +48 22 630 97 18 e-mail: warszawa@raytantour.com www.raytantour.com Biuro Podróży Raytan Tour od lat istnieje na rynku i specjalizuje się w organizacji wyjazdów na Białoruś, Ukrainę, Litwę, do Rosji, Estonii, Albanii, Gruzji, Armenii, Uzbekistanu i innych krajów. Posiadamy rozbudowaną ofertę wypoczynku w sanatoriach na Białorusi, Ukrainie, Słowacji. Oferujemy podróże sentymentalne, wycieczki tematyczne, kolonie dla dzieci, wizy do Rosji i na Białoruś, ubezpieczenia, bilety autokarowe, rezerwację hoteli w kraju i zagranicą, bilety na koncerty i kabarety. Tour operator Raytan Tour have a large experience in working on tourism market. We specialize in organization of trips to Belarus, Ukraine, Lithuania, Russia, Estonia, Albania, Georgia, Armenia, Uzbekistan and more others. We have an extended offer of rest in sanatoriums in Belarus, Ukraine, Slovakia. We offer sentimental, thematic trips, leisure for children, visas to Russia and to Belarus, insurance, coach tickets, hotel booking, concerts and cabarets tickets.

114


STOISKO NR: STAND NO.:

A19

BIURO PODRÓŻY VISTALIS TRAVEL AGENCY VISTALIS LTD 4000 Plovdiv, 14 Otets Paisii Str, Bulgaria tel.: +35 989 900 0081 e-mail: info@vistalis.pl www.vistalis.pl VISTALIS jest licencjonowanym bułgarskim touroperatorem z ponad 10-letnim doświadczeniem. Cieszymy się długotrwałą współpracą zarówno z touroperatorami polskimi jak i z naszym polskim oddziałem. Oferujemy wypoczynek w Bułgarii i na Bałkanach, zakwaterowanie w najlepszych hotelach; balneoterapię, turystykę aktywną, kulturową i religijną, a także letnie i zimowe obozy młodzieżowe.

VISTALIS is a licensed Bulgarian tour operator with over 10 years of experience in the field. We have a long lasting partnership with Polish tour operators and our own Polish department. We offer vast variety of excursions in Bulgaria and on the Balkans, accommodation in the best hotels; balneo, active, culture and religious tourism, as well as summer and winter child camps.

115


STOISKO NR: STAND NO.:

B10

BIURO RADCY DS. KULTURY I INFORMACJI AMBASADY TURCJI /CULTURE AND INFORMATION COUNSELLOR’S OFFICE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY

ul. Krakowskie Przedmieście 19/1, 00-071 Warszawa fax: +48 22 826 62 86 e-mail: info@turcja.org.pl www.turcja.org.pl facebook: poznajturcje Biuro ds. Kultury i Turystyki Ambasady Turcji zajmuje się nawiązywaniem i wspieraniem kontaktów turystycznych i kulturalnych pomiędzy Turcją i Polską. W ramach promocji turystyki tureckiej na polskim rynku biuro zaprasza na stoisko narodowe, gdzie będzie można otrzymać materiały na temat różnych regionów Turcji. Podwystawcy: 1. ALTAV-Fundacja Promocji Turystyki Regionu Alanyi 2. BOYTAV-Fundacja Promocji Regionu Bodrum 3. MATSO - Izba Handlowa i Przemysłowa Regionu Manavgat 4. GETOB – Związek Hotelarzy Południowego Regionu Morza Egejskiego 5. BATAB – Związek Regionu Zachodniej Antalyi zajmujący się Ochroną i Rozwojem Turystyki 6. Metin Tour 7. Seher Hotels 8. Amelia Hotels Culture and Tourism Office the Embassy of the Republic of Turkey is responsible for making and supporting touristic and cultural contacts between Turkey and Poland. As part of promotion of Turkish tourism on the Polish market our office invites You to the national stand where You can get any kind of information materials about all destinations of Turkey.

116

Our exhibitors: 1. ALTAV-Alanya Tourism Promotion Foundation 2. BOYTAV-Bodrum Peninsula Promotion Foundation 3. MATSO-Manavgat Chamber of Commerce and Industry 4. GETOB-South Aegean Hoteliers Association 5. BATAB 6. Metin Tour 7. Seher Hotels 8. Amelia Hotels


STOISKO NR: STAND NO.:

B60

BIURO TURYSTYCZNE RATUSZANKA

tel.: +48 691 639 883 e-mail: biuro@ratuszanka.pl www.ratuszanka.pl Zapał z jakim podchodzimy do wykonywania swoich obowiązków dodaje świeżości, innowacyjności, w odkrywaniu Historii. Z nami odkryjesz to co bliskie, a nie znane w nowy sposób. Zajmujemy się kompleksową organizacją pobytów w Toruniu. Zwiedzanie Torunia z Krzyżakiem, Rycerzem, Mieszczką, Żołnierzem Wojska Polskiego lub Polską Husarią to nasza specjalność. W naszej ofercie również: • Zwiedzanie zabytków Torunia • Wycieczki objazdowe po Polsce • Gry miejskie • Eventy firmowe • Specjalnie dedykowana oferta dla szkół oraz seniorów Jesteśmy również współwłaścicielem ,,Toruńskiej Piwnicy Partaczy’’ gdzie oferujemy m.in. • wypiek Toruńskiego piernika • wybicie historycznej monety • Organizacje lekcji historycznych

117


The enthusiasm with which perform their duties adds freshness, innovation in discovering history. With us discover what is close but unknown We provide comprehensive organization stays in Torun. Visiting Torun with Teutonic Knight , Knight, Townswoman, Polish Army Soldier or Polish Hussars to our specialty. We offer also: • Sightseeing Torun • Excursions in Poland • Urban games • Company events • A dedicated offer for schools and seniors We are also co-owners ,,Toruńskiej Piwnicy Partaczy’’ where are we among others: • Baking Torun gingerbread • Killing historical coins • Organizations Historical Lesson

118STOISKO NR: STAND NO.:

A55

BIURO TURYSTYKI JAWORZYNA TOUR

Rynek Podgórski 7, 30-518 Kraków tel.: +48 12 656 38 18, +48 12 423 56 31 kom.: +48 512 462 462 fax. +48 12 673 97 60 e-mail: krakow@jaworzyna.com.pl www.jaworzyna.com.pl B.T. JAWORZYNA TOUR - TOUROPERATOR IMPREZ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Imprezy dla dzieci i młodzieży to nasza specjalność już od ponad 20-tu lat. Gwarantujemy: • Atrakcyjne programy • Sprawdzone obiekty o wysokim standardzie • Starannie dobraną i wyszkoloną kadrę pedagogiczną • Dobór wiekowy uczestników • Niezawodny kontakt z Dyrekcją Biura i kadrą wychowawczą podczas wakacji Szczególnie polecamy kolonie i obozy młodzieżowe w kraju (bogate programy tematyczne) i za granicą (Bułgaria, Hiszpania, Włochy, Grecja), a dla najmłodszych dzieci w wieku od 5-11 lat organizujemy Akademię Szkrabusiów. Zapraszamy

120

TOUROPERATOR FOR KIDS AND YOUTH Camps and colonies for children and youth are our specialty for more than 20 years We guarantee: • Attractive programs • Checked resort with a high standard • Carefully selected and educated pedagogical staff • Selection of age • Reliable contact with management and educational staff during holidays. Particularly we recommend colonies (variety of thematic programs) and camps for youth in Poland and abroad (Bulgaria, Spain, Italy, Greece) and for the youngest at the age of 5-11 we are organize “Akademia Szkrabusiów”.


STOISKO NR: STAND NO.:

A19

BON TOUR BG LTD COMPANY Лого

BON TOUR BG LTD Company is a licensed tour operator, created in 2010 by young and experienced team with innovative ideas in tourism. The main business of the company is domestic tourism– associated with tourists from Russia, Ukraine, Moldova, Belarusian, Kazakhstan, Serbia, Macedonia, Romania, Bulgaria and other countries from East and Central Europe. As a proof of our potential and possibilities is our good partnership with one of the most successful companies on those markets. Our company offers: • Holidays in Bulgaria– summer, winter, SPA and business hotels • Hotel reservations in big variety of hotels all over the country • Transfers and tour guide services • Children holidays and juniors camps • Corporate services • Team buildings and MICE tourism • Organization of conferences and sports activities • VIP services for clients Our advantages are: • Automation of the tourist product (modern database) • Loyalty to our business partners • Professional and high quality of services The individual relation to every one of our tourists and excellent knowledge of Bulgarian tourist product is our guaranty for satisfied clients!

121


STOISKO NR: STAND NO.:

B7

BP TOUR PIOTR BREWCZAK

BP tour, świadczymy usługi wynajmu wysokiej klasy autokarów i mikrobusów w Polsce, jak i w całej Europie, oraz usługi przewozu osób na liniach regularnych w Polsce.

122


STOISKO NR: STAND NO.:

B58

REGION BRUKSELI-STOLICY

Biuro Regionu Brukseli przy Ambasadzie Belgii ul. Senatorska 34, 00-095 Warszawa tel.: 00 48 22 850 00 85 fax: 00 48 22 827 87 09 e-mail : bruksela-polska@wer.pl www.brussels-in-poland.com Jesteśmy instytucją publiczną, której zadaniem jest rozwój kontaktów gospodarczych pomiędzy Brukselą a Polską: • pomoc dla firm brukselskich w projektach związanych z Polską (eksport, inwestycje, poszukiwanie partnerów, klientów, dostawców) • organizacja misji handlowych i grupowych stoisk poczas targów i wystaw, • informacja dla przedsiebiorców polskich na temat założenia firmy lub zainwestowania w Regionie Brukseli, pomoc w znalezieniu dostawców towarów i usług Nasze biuro wspiera też Rząd Brukseli-Stolicy w relacjach z polskimi samorządami, szczególnie Województwem Mazowieckim, oraz promuje Brukselę jako miasto turystyki indywidualnej i grupowej, kongresów, targów, atrakcji i imprez kulturalnych, miejsca nauki języka francuskiego. Reprezentujemy też visit.brussels – organizację promocji turystyki.

123


Brussels Invest & Export is a regional public institution having as a main objective the development of trade and economic contacts between Brussels and Poland by : • Assistance to Brussels-based companies in their projects in Poland (export, investment, research of a partner, client, supplier) • Organization of trade missions and group stands in international exhibitions • Information on the economic assets of Brussels and assistance to Polish Companies wishing to open a branch company in Brussels. It assists the Government of Brussels Region within the framework of relationship with Polish local authorities (mainly Voïvodship of Mazovia). It promotes also the territory of the Brussels Region as a place for tourism, congresses, fairs, culture and language studying. We represent also visit.brussels – tourism promotion office.

124


STOISKO NR: STAND NO.:

B58

BRUSSELS YOUTH HOSTELS LES AUBERGES DE JEUNESSE ASBL Rue du Luxembourg, 45-51 4ét, 1050 – BRUSSELS, BELGIUM tel.: +32 2 219 56 76 fax: +32 2 219 14 51 e-mail: info@lesaubergesdejeunesse.be www.lesaubergesdejeunesse.be Les Auberges de Jeunesse Schroniska – stowarzyszenie o charakterze non-profit posiada 9 wysokiej jakości hosteli rozsianych po całym Regionie Brukseli i Walonii (południe Belgii). Nasze dwa hostele usytuowane w Brukseli są położone w centrum miasta i niedawno odnowione. Oferują one nowoczesne i komfortowe pokoje, recepcję i przestronne pomieszczenia ogólnodostępne. Pokoje są od 1-osobowych do 6 osobowych, większość z łazienkami, ceny rozpoczynają się już od 18 € za osobę za noc, pościel i śniadanie BIO wliczone w cenę. Inne usługi: - bezpłatne WIFI - serwis bar i catering - sale konferencyjne - niektóre pokoje dostępne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej - szeroki zakres usług dla grup Les Auberges de Jeunesse asbl -non-profit Youth Hostels Association consists of 9 quality certified hostels spread all over Brussels and Wallonia regions (south of Belgium). Our 2 Brussels hostels are central located and have been recently renovated. They offer modern and comfortable rooms, reception and common areas. Rooms are from 1 person to 6 persons, from 18€ per person per night, bed sheet and organic breakfast included. Other services: - Free WIFI - Catering and bar service - Meeting rooms - Some rooms accessible for persons with reduced mobility - Wide range of activities for groups

125


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

CALA ROSA HOTEL

Stintino (SS), 07040 Via dei Ginepri tel.: +39 079 520 005, +39 079 520 004 e-mail: info@hotelcalarosa.it www.hotelcalarosa.it

Cala Rosa Club Hotel znajduje się w Stintino, naprzeciwko Parku Narodowego Asinara, na krańcu północno-zachodniego wybrzeża Sardynii, w pobliżu plaży Pelosa. 128 pokoi jest wyposażonych w klimatyzację, sejf, TV sat, telefon, minibar, suszarkę do włosów oraz łazienkę. Kuchnia oferuje szeroki wybór przystawek, pierwszych i drugich dań mięsnych i rybnych, ciasta, torty i desery. Posiłki serwowane są w formie bufetu. Cala Rosa Hotel wita szczególnie miło rodziny oferując cały zakres usług „przyjaznych dzieciom”. Do dyspozycji gości: tenis, piłka nożna, trekking, szkoła żeglarstwa, windsurfing, turystyka wędkarska, nurkowanie, wycieczki w morze i przyrodę, rowery, duży ogród, dwa baseny, mini klub, piano bar, wi-fi, parking, sala konferencyjna, salon piękności. Odległości: Lotnisko Alghero Fertilia 39 km Lotnisko Olbia 117 km Port Porto Torres 30 km Port Olbia 150 km

126


The Cala Rosa Club Hotel is situated in Stintino in front of the National Park of Asinara, on the far northwest coast of Sardinia, close to Pelosa beach. The 128 rooms are with air conditioning, safe, sat TV, telephone, minibar, hairdryer and private services. The cousine, offers a wide choice of appetizers, first and second dishes of meat and fish, cakes, pies and desserts. Meals are served at buffet style. Cala Rosa Hotel welcomes the families the best way, in particular with a range of services “child-friendly�. Facilities: tennis, soccer, trekking, sailing school, windsurfing, fishing tourism, Asinara Scuba Diving, excursions sea and nature, bicycles, large garden, two pools, miniclub, piano bar, wi-fi, parking, conference room, Beauty salon. Distances: Alghero Fertilia airport 39 km Olbia airport 117 km Porto Torres Harbor 30 km Olbia Harbor 150 km

127


STOISKO NR: STAND NO.:

A7

CAMPING SPINNAKER

contact: Pawel Koudelka tel.: +420 608 269 875 e-mail: campspinnaker@email.cz Holiday Camping Spinnaker położony jest w Fermo, we Włoszech, w regionie Marche. Hotel położony jest bezpośrednio nad morzem, w otoczeniu atrakcji historyczno kulturowe, religijne, takie jak Loreto, Asyż, jaskinie Frasassi, Fermo, Ancona. Spinnaker oferuje apartamenty i domki w różnych rozmiarach, komfortowo urządzone i w pełni wyposażone. Obiekty sportowe: duży basen 25 x 16, kort tenisowy, boisko do piłki nożnej ze sztuczną trawą, boisko do koszykówki, centrum urody. Na głównym placu jest znajduje się nasza restauracja „Leone del Mare”, gdzie można cieszyć się pizza i typowe dania kuchni regionalnej, rynku i teatr. Animacji dla całej rodziny trwała przez cały dzień aż do północy. Holiday Camping Spinnaker is situated in Fermo, in the Marche Region of Italy. It is located directly by the sea, surrounded by historic-cultural, religious attractions such as Loreto, Assisi, Frasassi Caves, Fermo, Ancona. Spinnaker offers apartments and cottages of different sizes, comfortably furnished and fully equipped. Sports facilities: large swimming pool 25 x 16, tennis court, football field with artificial grass, basketball court, beauty center. On the main square is located our restaurant „Leone del Mare”, where you can enjoy pizza and typical regional dishes, market and theatre. Animation for the whole family last all day until midnight.

128STOISKO NR: STAND NO.:

A14

CARPATHIAN TRAVEL CENTER

Piata Mare nr 12, 550163 – Sibiu, Romania tel./fax: +40 26 921 13 44 e-mail: mariusz@carpathian-travel-center.com, info@carpathian-travel-center.com www.carpathian-travel-center.com CARPATHIAN TRAVEL CENTER to firma zajmująca się turystyką przyjazdową do Rumunii. Dzięki lepszym pomysłom oraz z uwagi na nasze długie doświadczenie w turystyce Rumuńskiej, posiadamy bogatą oraz różnorodną ofertę programową na rok 2017 z bardzo dobrymi cenami dla Państwa grup. Nasi doskonale wyszkoleni oraz mówiący po polsku przewodnicy mogą towarzyszyć Państwa grupie od pierwszego do ostatniego dnia, dbając o Państwa pobyt, dzięki czemu staje się on niezapomnianym przeżyciem. Więcej na www.carpathian-travel-center.com/pl

130


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

CHIA LAGUNA Chia (CA), 09010 Viale Belvedere tel.: +39 070 923 91 fax: +39 070 923 01 41 e-mail: info@chialagunaresort.com www.chialagunaresort.com Piękne plaże, złote piaski i turkusowe wody. To Chia Laguna, ośrodek położony w południowej części Sardynii, poza marzeniami, w miejscu, które zaczaruje wszystkie zmysły. Wśród pięknych lagun, które są domem dla różowych flamingów, natura budzi się do życia w całej okazałości i pięknie, gdzie wiatr, światło i zapachy powitają cię z otwartymi ramionami.

Beautiful beaches, golden sands and turquoise waters. That’s Chia Laguna, a hotel resort in the south of Sardinia that is beyond dreams, at a destination that will enchant the senses. With beautiful lagoons that are home to pink flamingos, nature comes alive in all its glory and beauty as the wind, light and scents welcome you with open arms.

131


STOISKO NR: STAND NO.:

A15

CHINA CYTS INTERNATIONAL TRAVEL

China CYTS Tours Holding, Co, Ltd (CYTS) Head Office: BEIJING, CHINA Koordynator w Polsce: Pani Anna Stępień tel.: +48 501 030 327 e-mail: anna@chinatours.pl www.chinatours.pl China CYTS Tours (CYTS) – to jedyny chiński touroperator, który na rynku polskim istnieje nieprzerwanie od blisko 20 lat. Profesjonalizm i zaangażowanie zespołu, wieloletnie doświadczenie, doskonała znajomość specyfiki polskiego rynku oraz polskojęzyczny serwis na miejscu w kraju – to gwarancja usług najwyższej jakości. Doceniają to najwięksi polscy touroperatorzy, którzy od lat są naszymi Partnerami oraz wszyscy, dla których rzetelność, bezpieczeństwo i skuteczność działania we współpracy znajdują się na liście priorytetów w kontaktach z zagranicznym kontrahentem. Jesteśmy jedynym touroperatorem chińskim, posiadającym w Polsce swojego koordynatora. To sprawia, że jesteśmy absolutnie unikatowi i bezkonkurencyjni. Doświadczenie i wiedza koordynatora służą naszym Partnerom na wszystkich szczeblach organizacji imprez. Gwarantujemy polskojęzyczny serwis od pierwszego kontaktu, poprzez wszystkie fazy przygotowawcze, rezerwacje, szkolenie personelu itd. Jesteśmy obecni w Polsce – tym samym nie jesteśmy kontrahentem anonimowym. Oferujemy programy standardowe, programy typu incentive, wyjazdy dla klientów indywidualnych, podróże biznesowe, konferencje, wyjazdy dla firm oraz wszelkie imprezy „szyte na miarę” zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta. Zapraszamy do współpracy !!!

132


STOISKO NR: STAND NO.:

A91

133

CHINAR HOTEL & SPA NAFTALAN Shirvan Ave 12 AZ4600, Naftalan www.chinar.com Naftalan is the city, located 300 km away from Baku in west Azebaijan. City area is of 3572 hectares with population of 10000 people.CHINAR hotel & spa is located here in Naftalan city. CHINAR is a modern comfortable hotel,dedicated to provide ultimate customer service to its guests.CHINAR is a medical prevention centre equipped with high technology provides wide range of treatments against various medical conditions with help of Naftalan oil. The hotel occupies vast territory and surrounded by pine and plane trees from all sides. The hotel is of 170 rooms: • 1 King suite • 6 Delux rooms • 4 Suites • 100 Superior rooms • 59 Standart roms Every room in Hotel is equppied with high end technology – auto heating and cooling systems, cable television, telephone lines, wireless internet, safe and minibar. The Hotel includes the followings : • Luxurious Restaurant Saphir for 300 people with “Swiss table” that serves breakfast, dinner and supper • VIP salon “Pearl” for 12 people where guests can celebrate their special days • Warm and comfortable Winter Garden where you will get free of all your stress and tireness while drinking the drinks and feel the freshness of spring in cold winter days • Fitness Center with 200 m2 area that is equipped with the latests technologies, electronic and handuse sport instruments • The SPA Center with 400 m2 including rehabilitation, phisioterapy, hidroterapy and massage section where high level specialists of their fields will serve for the health of our guests • Vitamin Bar where our guest can continue their rests drinking fresh juice while using the services of SPA and Fitness Center • Half Olimpic closed Swimming Pool of which inside there is Turkish bath and Sauna • The past consisting of Souvenir Shop, Mini Market, The Worl of Child, The Salon of Table Games, Ata Tourism, Ata Bank, Men Barbershop and Woman Barber shop where our guests will shop use other services and the children will comfortably entertation. • Firuze Bar having various menu and increasing the beauty of the hotel lobby with the special design • Paradise Disco where you will enjoy yourselves heartly • Assembly halls Sedef and Beril equipped with different modern equipments for your assamblies • Open Sport Hall in the garden consisting of pine-trees ang


playgrounds for entertainment of children • Open Autopark for parking 200 cars at the same time. Restaurant SAPFIR offers buffet as well as A-la carte, Diet menu is also available.People used to traditional Service can use regular tables. VITAMIN BAR bar is located on the territory of the fitness centre. Guests can enjoy fresh juices rich of vitamins after having Naftalan bath, physical therapy or after visiting Fitness Centre and SPA. Paradise Disco Bar – Also serves at night. Naftalan earth oil is a unique source of healing which has no analogues in the world.It is brown-black substance with a dense texture and specifie smeil.The main active components of naftalan are carbohydrates naften (thanks to the fact they consist of eyelopentane-perhydrophenantren which is the part of dozens of hormonal enzymes and many other physiologically active substances.) It possesses analgesie, anti-inflammatory,vasodilator and anti-allergie effect,activates the intensity of metabolie processes,tsimulates the spermatogenesis,and accelerates processes of ovulation and ovogenesis.With all these actions the oil is used to tread over 70 illnesses. Naftalantherapy has been considered as one of the best methods of treatmend and is essential in many areas in medisine.These are following areas: • UROLOGY • ANGIOLOGY • SYNOSTEOLOGY • NEUROLOGY • DERMATOLOGY • GYNECOLOGY • ENT • Cardiology and Stress Test • Gynecology • Urology • Neuropatology • Dentistry • Radiology • X-ray • Ultrasound • Dermatology • Laboratory • Emetgency • Sterilization • Diet

134

Methods of treatment: • Naftalantherapy • Physiotherapy and rehabilitation: Medhanptherapy Hydrotherapy Electrotherapy • SPA • Fitness


STOISKO NR: STAND NO.:

B89

CHORNOBYL TOUR LLC Andriivskiy descent, 11 04070, Kijów www.chornobyl-tour.ua Świat bez ludzi, jakim on będzie? CZARNOBYL TOUR – Twój przewodnik w strefie katastrofy technologicznej. Codzienne wycieczki w 5 językach – to możliwość zobaczyć na własne oczy skutki największej jądrowej awarii świata, dowiedzieć się o bohaterstwie ludzi, którzy ich zlikwidowali. Autobusem i pieszo, łodzią i szybkim wodolotem, samolotem i helikopterem – zajrzyj prosto w serce Czarnobyla, gdzie czas się zatrzymał, zmartwychwstała natura i na wieki zamarł Związek Radziecki. CZARNOBYL TOURu dziękują tysiące turystów ze 117 krajów wszystkich kontynentów, a strona internetowa TripAdvisor 3 rok z rzędu przyznaje „Certificate of Excellence” i nazywa naszą wycieczkę „nr 1 wśród wycieczek i atrakcji Kijowa – stolicy Ukrainy”. How would the world look without people? CHORNOBYL TOUR is your guide into the zone of the most famous industrial disaster. Our daily tours, available in 5 languages, let you see the consequences of the world’s biggest radiation accident and learn about its heroic mitigation. By bus and foot, river motorship and hydrofoil, plane and helicopter you can discover the heart of Chornobyl, where time has stopped, nature flourished and the Soviet Union lifestyle frozen. Thousands of tourists from all continents and 117 countries thank CHORNOBYL TOUR – a winner of the TripAdvisor’s “Certificate of Excellence” (for 3 years in a row) and #1 rankings among the tours in Kyiv, the capital of Ukraine.

135


136


STOISKO NR: STAND NO.:

A18

CHORWACJA - NARODOWY OÅšRODEK INFORMACJI TURYSTYCZNEJ REPUBLIKI CHORWACJI

ul. Nowogrodzka 50, 00-695 Warszawa tel.: +48 22 828 51 93 fax: +48 22 828 51 90 e-mail: info@chorwacja.home.pl www.chorwacja.hr

137


STOISKO NR: STAND NO.:

A63

CHRISTIAN TOUR POLSKA

ul. Pańska 96 lok 206 b 00-837 Warszawa www.christiantour.pl Z dumą prezentujemy biuro pordróży Christian Tour. Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, założoną w Rumunii już ponad 18 lat temu. Po zdobyciu marki największego touroperatora w Rumunii, postanowiliśmy roszerzyć naszą działalność na inne rynki. Dlatego otworzyliśmy biura w Polsce, Słowenii, Mołdawi i na Węgrzech. Oferujemy naszym klientom wyselekcjonowane hotele, jak i wycieczki objazdowe. Pozwalają one odkryć m.in. nieznaną i fascynującą Rumunię. Należymy do międzynarodwego koncernu MEMENTO GROUP, który gwarantuje bezpieczeństwo jak i najwyższą jakość usług. We are proud to present travel agency Christian Tour. We are a rapidly growing company, established in Romania more than 18 years ago. After getting the brand of biggest tour operator in Romania, we decided to expand our business to other markets. That is why we have opened offices in Poland, Slovenia, Moldavia and Hungary. We provide our customers with selected hotels and sightseeing. They allow to discover, among others, unknown and fascinating Romania. We belong to the Board of the International Group MEMENTO GROUP, which guarantees the safety and quality of service.

138


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

CLUB HOTEL ANCORA

Stintino (SS), 07040 Via L’Ancora 31 tel.: +39 079 527085 fax: +39 079 527087 e-mail: segreteria@hotelancora.info www.hotelancora.info Club Hotel Ancora to elegancki kompleks zanurzony w zieleni, położony 300 m od morza, w pobliżu słynnej plaży Pelosa. Nasze 55 pokoi jest wyposażone w TV, klimatyzację, sejf, mini bar i balkon oraz łazienkę. Oferujemy również pokoje łączone oraz pokoje typu superior. Restauracja oferuje dania kuchni śródziemnomorskiej z eleganckim bufetem. Ponadto: mini-klub, basen 25-metrowy, transfer z lotniska Alghero (40 km). Hotel Ancora is an elegant 3* hotel, located amidst a wonderful vegetation, near „La Pelosa”, the famous Stintino beach. Our 55 rooms feature air conditioning, sat tv, telephone, safe, minibar and balcony, private facilities. Interconnecting rooms and superior rooms also available. Restaurant with garden terrace, Mediterranean cuisine. Miniclub, 25m swimming pool, transfer from Alghero airport (40 Km).

139


STOISKO NR: STAND NO.:

A84

CONSO SP. Z O.O.

ul. Grabiszyńska 241a, 53-234 Wrocław tel.: +48 71 756 67 50, +48 71 714 22 54 e-mail: marketing@conso.pl www.conso.pl Conso jest konsolidatorem usług hotelowych, oferującym ponad 250 000 hoteli na całym świecie w jednym systemie rezerwacyjnym, który jest efektem wielu lat doświadczenia w branży turystycznej. Nasza platforma B2B jest przeznaczona wyłącznie dla firm branżowych czyli Tour Operatorów, Biur Podróży, Agencji obsługujących podróże służbowe czy portali turystycznych. Dzięki naszemu doświadczeniu i współpracy z zaufanymi Partnerami dostarczamy niezwykle wydajne narzędzie do wyszukiwania i rezerwacji noclegów na świecie w konkurencyjnych cenach. Obecnie ponad 1000 agencji z całego świata współpracuje z Conso zamawiając każdego dnia noclegi, transfery oraz usługi dodatkowe. Conso is an aggregated hotel provider, offering more than 250 000 unique hotels globally in one reservation system, which is a result of many years of experience in the tourism industry. Our B2B platform is directed exclusively to the travel professionals like Tour Operators, Travel Agencies, Travel Management Companies or OTAs. Thanks to our experience and cooperation with trustful Partners we are able to provide very efficient search and book system offering hotels from around the world in a competitive rates. At present more than 1000 Agencies worldwide cooperate with Conso on daily basis, orders accommodation, transfers and complementary services.

140


STOISKO NR: STAND NO.:

B40

COTTONINA VILLA & MINERAL SPA RESORT

ul. Sanatoryjna 7, 59-850 Świeradów-Zdrój tel.: +48 75 78 45 500 fax: +48 75 64 06 968 e-mail: info@cottonina.pl www.cottonina.pl Cottonina Villa & Mineral SPA Resort to wyjątkowy obiekt znajdujący się w sercu Gór Izerskich, zlokalizowany w górskim uzdrowisku Świeradów-Zdrój. To idealne miejsce dla osób, które pragną odnowić swoje siły witalne poprzez połączenie pielęgnacyjnych zabiegów SPA z aktywnym wypoczynkiem w górach. Do dyspozycji gości Cottonina oddaje strefę wellness, trzy rodzaje saun, basen, jacuzzi zewnętrzne oraz pierwsze w kraju Mineral SPA, czerpiące z dobrodziejstw złóż naturalnych regionu. Autorskie menu restauracji opracowane zostało w oparciu o sezonowe i regionalne produkty, a w klimatycznym Cotton Clubie można spędzić nastrojowy wieczór przy muzyce jazzowej. Hotel od początku istnienia posiada certyfikat i rekomendację Hotelu Przyjaznego Rodzinie.

141


Cottonina Villa & Mineral SPA Resort is an exceptional hotel situated in the heart of the Izery Mountains, in Świeradów-Zdrój. It is an ideal place for people who wish to restore their vital strength through a combination of SPA treatment and active leisure in the mountains. Hotel provides its guests with wellness area, sauna area, swimming pool, external jacuzzi and the first Mineral SPA in Poland which is inspired by the riches of mineral resources in the Izery Mountains. Restaurant’s menu is based on seasonal and regional products, and cozy Cotton Club is a place where you can enjoy not only the taste of food and drinks but also stirring sounds of jazz music. Hotel has been certified and recommended by Family Friendly Hotel Campaign.

142


STOISKO NR: STAND NO.:

B29

DISTRETTO ANTICHI MESTIERI, SAPORI E TRADIZIONI POPOLARI SICILIANE

PIAZZA IX APRILE, 98039 TAORMINA, SICILY, ITALY PRESIDENT: MR MICHELANGELO LO MONACO e-mail: INFO@DAMSICILIA.IT www.DAMSICILIA.IT It’s a network of tourist service providers offering a catalogue of food, sport, wellness and small villages in Sicily. 1. Product categories • Accommodation • Guest House Hotels / Resort Destination Management Services (DMC) Tour Operator • Inbound Travel Agency • Group Travel Main company activity Tourism Organisation • Regional Tourist Board Sectors Activity Holidays Cultural & Heritage Tourism Food Travel Health, Wellness and Spa Services Religious Tourism Responsible/Eco Tourism Rural Tourism Scuba Diving Holidays Sports Tourism Sun & Beach Tourism Geographic regions Europe • Italy

143


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

DMC MAREMANIA

Via Malta 25, 09124 Cagliari tel.: +39 070 254 8049 e-mail: dmc@maremania.com www.sardiniavoyage.com Założony w 1998 r. jako przyjazdowe DMC na Sardynii, oferuje szeroki wybór bajkowych hoteli, szeroką gamę wspaniałych willi wysokiej klasy, czartery jachtów na całej wyspie. Specjalizujemy się w tworzeniu aktywnych i wypoczynkowych grup i programów motywacyjnych, które łączą najlepszą sardyńską gościnność z ekscytującą przygodą dla prawdziwych doświadczeń na całe życie. Established in 1998 as the Incoming DMC in Sardinia, features a selection of fabulous hotels, extensive range of high-end villas, yacht charters all over the island. We specialize in the creation of active/ leisure groups and incentive programmes that combine the finest Sardinian hospitality with thrilling adventure for true lifetime experiences.

144STOISKO NR: STAND NO.:

B11

DRUSKININKAI TOURISM AND BUSINESS INFORMATION CENTRE

ul. Gardino 3, LT-66204,Druskienniki, LITWA tel.: +370 313 60800, +370 313 52 984 e-mail: information@druskininkai.lt www.info.druskininkai.lt To właśnie tu znajduje sie największy w tej części Europy, Aquapark Druskienniki, Całoroczny Kryty Stok Narciarski Snow Arena oraz kilkanaście eleganckich hoteli, spełniających europejskie standarty. Drusienniki to idealne miejsce by wypocząć, zregenerować siły i dobrze spędzić czas. W 2003 roku Druskienniki zostały uznane za jedno z najlepszych kurortów magazynu Newsweek w Europie. Od tamtej pory wiele się zmieniło, Druskienniki zyskały wiele wysokostandartowych hoteli, SPA czy rozrywek. Położone w Puszczy Augustowskiej i Dzukijskim Parku Narodowego nad samym Niemnem. Dla Polaków jest atrakcyjnym i dobrze przez nich znanym kurortem, usytuowanym przy samej polsko-litewskiej granicy - około 46 km od granicy. Druskininkai – Wellness Springs Resort Druskininkai is a quality year-round international SPA resort, offering mineral bath, mud and climate therapies.Visitors find here internationally approved medical SPAs, modern hotels and beautiful natural surroundings.Come and visit the only all-year-round winter activities complex in the Baltic countries Snow Arena, as well as one of the largest Aqua Parks in Europe. Welcome to Druskininkai!

146


STOISKO NR: STAND NO.:

B81 B82

EMKA-TRANS SP. Z O.O.

ul. Żyrardowska 29, 05-825 Grodzisk Mazowiecki Adres do korespondencji: ul. Jaktorowska 15a, 96-300 Żyrardów tel.: + 48 46 858 09 16, + 48 604 147 337, +48 602 393 279 Jesteśmy firmą transportową istniejącą na rynku od 1991 roku. Zajmujemy się wynajmem luksusowych autokarów i busów dla biur Podróży. Obsługujemy również zjazdy, kongresy, konferencje, imprezy integracyjne, imprezy integracyjne, wyjazdy narciarskie. W swoim taborze posiadamy nowe, luksusowe autokary marki SCANIA HIGER I MERCEDESY TOURISMO (2014-2016) z ilością miejsc dla pasażerów: 69+1+1, 51+1+1, 49+1+1 Oprócz wysokiej klasy sprzętu gwarantujemy pełną niezawodność taboru, profesjonalizm i dyspozycyjność naszego personelu. Doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej działalności transportowej na rynku turystycznym procentuje w postaci umiejętności dostosowania się do życzeń najbardziej wymagających klientów.

147


STOISKO NR: STAND NO.:

B87

ENERGYLANDIA - PARK ROZRYWKI

Al. 3 Maja 2, 32 - 640 Zator, Małopolska tel.: +48 33 486 15 00, +48 724 222 000 e-mail: grupy@energylandia.pl www.energylandia.pl/ Energylandia to największy Rodzinny Park Rozrwyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Znajduje się w miejscowości Zator, w bliskim sąsiedztwie miasta Oświęcim. Energylandia to około 60 atrakcji, rozłożonych na 26 ha terenu, Park podzielony jest na 4 strefy: Bajkolandię obejmującą atrakcje dla najmłodszych. Familijną w której zabawa sprawia radość zarówno dzieciakom jak i starszym. Ekstremalną gdzie powinni trafić ci, którzy szukają najbardziej ekstremalnych przeżyć Water Park z 3 basenami o łącznej powierzchni 1800m2 Park w sezonie 2016 odwiedził 1 000 000 gości z całej Europy. W 2017 roku zostanie otwarty najwyższy i najszybszy Roller Coaster wodny na świecie- Speed Water o wysokości ponad 60m i prędkości około 110 km/h. Dodatkowo park wzbogaci się o nowe wejście i 18 innych atrakcji. The EnergyLandia Park is located in a beautiful and picturesque area, in the town of Zator on the border of two largest agglomerations of the South: Upper Silesia and Lesser Poland, less than hour drive from Katowice or Kraków. EnergyLandia is a unique place in which everybody will find an enjoyable attraction. It is a huge complex with an enormous area of 26 hectares, which includes about 60 various modern and advanced devices and attractions, starting from the extreme ones, through family ones, up to those for the kids. All of them are presented using themed, stylised decorations and arrangements, which together create a complete, audiovisual set prepared for each individual device.

148


STOISKO NR: STAND NO.:

A33

EGYPTIAN TOURISM AUTHORITY

AMBASADA EGIPTU BIURO DS. TURYSTYKI Kurfürstendamm 151, 10709 Berlin, GERMANY tel.: +49 30 88 72 46 70 e-mail: marketing.de@egypt.travel www.egypt.travel Od czerwca 2015 roku opiekę nad polskim rynkiem objęło Egipskie Biuro ds Turystyki w Berlinie. Mamy przyjemność kontynuować pracę w zakresie promocji tego kierunku wśród Polaków. Placówka współpracuje z Tour Operatorami, instytucjami rządowymi i pozarządowymi związanymi z branżą turystyczną. Do kluczowych zadań Biura należy miedzy innymi prowadzenie działań teklamowych, organizacja wydarzeń kulturalnych, a także kontakty z przedstawicielami mediów. Pracą kieruje Tamer Marzouk, Radca ds. Turystyki przy Ambasadzie Egiptu w Berlinie.

149


STOISKO NR: STAND NO.:

B9

ENJOINER

Firma enJoiner – producent konstrukcji drewnianych wychodzi naprzeciw DEVELOPEROM i RESORTOM, które pragną spełnić marzenia najbardziej wymagających podróżników, podążających za bliskością natury ale i luksusem.enJoiner przedstawia ofertę modułowych, ekologicznych domków i altan KUBIK LIFE, KUBIK RELAX, KUBIK FUN oraz DEK-ów idealnie wpisujących się w naturalne otoczenie. Obiekty mogą pełnić rolę: boutique hotel, bungalow w resortach, w których luksus oraz ekologia stanowią spójną całość.

150


STOISKO NR: STAND NO.:

A79

ETNOWARSZTATY ROBERT ROBB MACIĄG

e-mail: kontakt@etnowarsztaty.pl www.etnowarsztaty.pl Żyjemy w czasach, w których rozmywają się granice, podróżujemy w najdalsze zakątki świata, ale bardzo często nie rozumiemy zwyczajów i tradycji krajów, które odwiedzamy. W ramach naszych warsztatów przybliżamy kraje, nowe kultury, religie i wiedzę całkiem praktyczną. Uczymy, jak jeść chińskimi pałeczkami, jak narysować mandalę, jak zostać podróżnikiem rowerowym, kim są buddyści i jak smakuje turecka lub marokańska herbatka. Nasza oferta rozciąga się wiekowo od najmłodszych do najstarszych. Pracujemy z najmłodszymi dziećmi, z młodzieżą, dorosłymi i całymi rodzinami. Oferujemy warsztaty mieszczące się w jednej godzinie lekcyjnej oraz kilkudniowe imprezy dla rodzin. Wszystkie nasze zajęcia są zgodne ze szkolną podstawą programową. Robimy je od 2012 roku, a z edukacją (z racji wykształcenia i pracy w szkołach integracyjnych) mamy do czynienia od 1993 roku.

151


STOISKO NR: STAND NO.:

B2

BIURO PODROŻY EURO POL TOUR SP. Z O.O. TOUR OPERATOR

ul. Al. W. Korfantego 79, 40-160 Katowice tel.: +48 322 530 207 fax: +48 322 587 495 e-mail: europol@europol.com.pl www.europol.com.pl TOUR OPERATOR, organizator imprez turystycznych z 21 letnią tradycją, członek Polskiej Izby Turystyki i Polskiej Izby Turystki Młodzieżowej. Specjalizacja: kraje południowej Europy, m. in. Włochy, Chorwacja, Czarnogóra, Hiszpania, Słowenia, Bułgaria, Grecja, Rumunia oraz Węgry. Oferty dla turystów indywidualnych, dla grup, zakładów pracy. Imprezy lotnicze, autokarowe, z dojazdem własnym. Obozy młodzieżowe. Szeroki wybór hoteli, apartamentów i domków kempingowych. Rezerwacje ONLINE - www.europol.com.pl Specialist of the organisation trips for individual clients, school/ group trips and incentive travel.

152


STOISKO NR: STAND NO.:

B39

EURO RAY TOUROPERATOR ITALIA

Vicolo in Arcione 23, 00048 Nettuno (RM) Italia tel.: 0039 06 98 88 688 fax: 0039 06 98 84 07 58 e-mail: info@eurorayincoming.com www.eurorayincoming.com Euro Ray oferuje kompeksową obsługę grup zorganizowanych na terenie Włoch: • Rezerwację hoteli oraz wiosek wakacyjnych, • Organizację transferów autokarowych, rezerwację biletów promowych, łodzi turystycznych, • Rezerwację biletów wstępu do włoskich parków rozrywki, • Organizację degustacji, wieczorów włoskich, zwiedzania regionalnych winnic, rezerwację restauracji, • Wynajem systemu radioodbiorników do oprowadzania grup turystycznych, • Rezerwację usług przewodnickich. Zapraszamy serdecznie do współpracy. Euro Ray offers a wide range of comprehensive services in Italy: • Booking hotels and holiday villages, • Hotel transfers, booking of Italian coaches, ferry tickets, and boats, • Booking of admission tickets to the most popular Italian amusement parks, • Organization of tastings, Italian evenings, visiting regional vineyards, booking restaurants, • Rental of radio systems for guiding tourist groups, • Booking guide services.

153


STOISKO NR: STAND NO.:

B75

SANATORIUM „WŁÓKNIARZ”

ul. Rokosza 1, 28-100 Busko Zdrój tel.: 041 370 70 00 , 041 370 70m70 fax: 041 378 10 18 e-mail: sekretariat@wlokniarz.pl www.wlokniarz.pl Sanatorium „Włókniarz” w Busku Zdroju to nowoczesny kompleks lecznictwa uzdrowiskowego. Leczymy schorzenia narządu ruchu pochodzenia reumatycznego, zwyrodnieniowe stawów, dyskopatie, stany pourazowe i pooperacyjne narządu ruchu, choroby przyzębia. Dysponujemy nowoczesnym Zakładem Przyrodoleczniczym. Wydajemy ponad 60 różnych zabiegów leczniczych, w których wykorzystujemy naturalne surowce lecznicze. Wszystkie zabiegi wykonywane są na miejscu. Obok działalności typowo leczniczej i rehabilitacji prowadzimy również działalność typu wellnes i SPA.

The „Włókniarz” sanatory is a modern complex of health care resort. It cures disorders of the movement organ. It conducts also wellness and SPA activity.

154


STOISKO NR: STAND NO.:

A58

FIRMUS BALTIC LTD

Moletu str. 16, LT14260, Didzioji Riese, Vilnius, Lithuania tel.: +37067356344; +37068443441 fax: +370 5 2469436 e-mail: info@firmusbaltic.eu www.firmusbaltic.eu Organizator wycieczek FIRMUS BALTIC, założony w 2009 roku przez profesjonalistów turystyki, ma na celu zapewnienie wysokiej jakości usług w Krajach Bałtyckich: Litwie, Łotwie, Estonii oraz w Rosji i na Białorusi. Jesteśmy przekonani, że z pomocą naszych lokalnych kontaktów i wiedzy, możemy przygotować najlepsze oferty dla Państwa grup: najodpowiedniejsze zakwaterowanie, wygodny transportu, usługi najlepszych przewodników, doskonałą kuchnię i najbardziej atrakcyjne trasy podróży. Jesteśmy gotowi przekroczyć Państwa oczekiwania! Established by tourism professionals in 2009, Tour Operator FIRMUS BALTIC aims to provide high quality services throughout Lithuania, Latvia, Estonia, Russia and Belarus. We are confident that with our local know-how and regional connections we can understand the essential needs of our clients – from clean and comfortable accommodation, convenient transportation, to the best guide services, excellent cuisine and the most memorable routs of the country you are visiting. We are ready to exceed your expectations!

155


STOISKO NR: STAND NO.:

A79

FOTOAMAZONICO

tel.: +48 509 990 713 e-mail: kontakt@fotopluma.pl www.fotoamazonico.com FB/fotoamazonico Fotoamazonico oferuje wyjście z matrixa i wejście w pierwotny i czysty świat natury i upajającej dzikości. Offline przez 2 tygodnie! Zabierzemy Cię do Parku Madidi w Boliwii, jednego z niewielu nietkniętych przez człowieka miejsc na świecie. Poza szlakami i turystami dopłyniemy do lasów deszczowych, gdzie założymy z przewodnikami obóz, z którego będziemy wyruszać na poszukiwania węży, skorpionów, motyli, kajmanów… W komfortowej 6-osobowej grupie będziemy doświadczać świata, który dla większości ludzi jest nieosiągalny, niezmiennego w tym miejscu od tysięcy lat. Nauczymy Cię fotografować tak, by oglądający poczuli to, co Ty. Nie jesteśmy biurem podróży, w którym kupujesz gotowy program - Ty przygotowujesz go z nami. Amazonia to mało? Może połączymy to z majestatycznymi Andami, górskimi kopalniami złota, ruinami inkaskich miast nigdzie nie skatalogowanych? Jesteś już gotowy na przygodę życia?

156


157


STOISKO NR: STAND NO.:

B30

FUNDACJA DIALOG NRODÓW

ul. DOLIŃSKIEGO 1, 20-127 LUBLIN tel.: + 48 790 317 235 fax: + 48 81 444 41 62 e-mail: biuro@dialognarodow.pl www.dialognarodow.pl Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji to wielowymiarowy produkt turystyczny, oparty na dziedzictwie prawosławia. Jego oś wyznaczają prawosławne monastery. I to od nich – jako od centrów wschodniosłowiańskiej tradycji, rozchodzą się kolejne trakty, łącząc we wspólnej przestrzeni unikatowe zabytki oraz interesujące, jeszcze nieodkryte miejsca. Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji to podróż, w którą zabieramy Odkrywców, pragnących doświadczyć kultury wyjątkowego Wschodu. Można ją poznać, obejrzeć, posłuchać, a także posmakować. Kontemplacja leży w jej naturze. Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji to propozycja dla wytrwałych. Skłania do tego, by opuścić główny trakt i uczynić wysiłek: zauważyć i odkryć bezcenne piękno wschodniosłowiańskiej duchowości i natury. Zapraszamy. Fundacja Dialog Narodów – promotor marki, prowadzi wielokulturowy dialog w oparciu o dorobek wschodniosłowiańskiej tradycji. www.dialognarodow.pl Traces of East Slavonic Tradition is a multidimensional tourist product, that is based on the Orthodox Church heritage. Its axis designate the Orthodox monasteries. And from them - as from centers of East European tradition, are spread further routes, combining in a common space of unique monuments and interesting places, undiscovered yet. Traces of East Slavonic Tradition is a journey which we offer to Explorers who want to experience the unique culture of the East. It can be received, seen, heard, and tasted. A contemplation is its nature. Traces of East Slavonic Tradition is a proposal for determined. It encourages to leave the main road and make the effort: to notice and then to discover the priceless beauty of the East Slavonic spirituality and nature. Welcome. Foundation for Dialogue of the Nations – the brand promoter, leads the multicultural dialogue on the achievements of Eastern European tradition. www.dialognarodow.pl

158


STOISKO NR: STAND NO.:

A91

159

GARABAG SPA & RESORT NAFTALAN Hotel GARABAG SPA & RESORT is located on a beautiful and well-kept territory of Naftalan resort area that proved to be a world famous place with its unique Naftalan oil deposits well-known for more than 600 years thanks to its healing properties. GARABAG SPA & RESORT is more than just a luxury hotel in the shadow of a large park - it is also a combination of a healthy lifestyle, a relaxation and a high gastronomic cuisine. It has warm environment, and friendly and attentive staff. Comfortable accommodation, a wide range of different therapeutic programs based on the legendary Naftalan oil, as well as traditional and special wellness programs – all this promotes the best way a quality rest and restores vitality. All over reigns tranquility, comfort and luxury. The hotel with developed infrastructure and modern facilities offers comfortably furnished rooms and delicious food; as well a variety of entertainment for both children and adults.


STOISKO NR: STAND NO.:

A33

GLOBE TRAVEL SERVICES POLAND S.A.

ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa tel.: +48 22 461 28 30 fax.: +48 22 461 28 31 e-mail: rezerwacja@gts-poland.pl www.gts-poland.pl Globe Travel Services Poland S.A. (GTS Poland) jest polską firmą usług lotniczych. Dzięki wyspecjalizowanemu zespołowi oraz 20 letniemu doświadczeniu w sektorze transportu lotniczego, GTS rozwinął silną współpracę z wiodącymi liniami lotniczymi. Doskonałe relacje z głównymi touroperatorami sprawiły, że GTS jest dziś liderem w zakresie pośrednictwa sprzedaży miejsc czarterowych na polskim runku, oferując rocznie 250.000 miejsc do głównych destynacji turystycznych, takich jak: Egipt, Tunezja, Grecja, Turcja i Bułgaria. Globe Travel Services Poland S.A. (GTS Poland) is polish aviation service company. With a highly qualified team and 20 years experience in air transport and tourism field, GTS has built strong partnership with the major charter airlines. Having excellent cooperation with the main tour-operators, GTS became the leading charter flights consolidator on the polish market offering 250.000 seats per year to the main touristic destinations, as: Egypt, Tunisia, Greece, Turkey and Bulgaria.

160STOISKO NR: STAND NO.:

B70

GMINA KIELCE

Urząd Miasta Kielce ul. Rynek 1, 25-303 Kielce e-mail: turystyka@um.kielce.pl www.um.kielce.pl www.swietokrzyskie.travel Kielce - miasto położone w sercu Gór Świętokrzyskich, stanowi praktycznie turystyczne centrum Polski. Łatwość dojazdu, krótki czas podróży predestynują je do miana niezwykle atrakcyjnej bazy turystycznej. Aby poznać wszystkie atrakcje Kielc potrzeba kilku dni. Każdy, kto tu przyjedzie znajdzie dla siebie coś satysfakcjonującego. Kielce znane są przede wszystkim z cudownych krajobrazów, interesujących obiektów architektonicznych, unikalnych muzeów i galerii. Tak różnorodną ofertę trudno znaleźć w innym miejscu.

Kielce - a city located in the heart of the Holy Cross Mountains, is practically Polish tourist center. Easy and short travel time predestine the city to be a tourist attraction. To find all the attractions of Kielce one need a few days. Anyone who will come here can find for something satisfactory one selves. Kielce is known primarily from the wonderful scenery, interesting architecture, unique museums and galleries. It is hard to find such a diverse range of offer elsewhere.

162


163


STOISKO NR: STAND NO.:

A24

TUR-INFO.PL, TUR-BAZY.PL – SERWIS INFORMACYJNY BRANŻY TURYSTYCZNEJ

ul. Gołaśka 5/20, 30-619 Kraków tel.: +48 12 267 79 70 TUR-INFO.PL to pierwszy internetowy serwis informacyjny skierowany do osób zawodowo związanych z turystyką – właścicieli i pracowników biur turystycznych, hoteli, pensjonatów, lokali gastronomicznych, przewoźników autokarowych, lotniczych, morskich, oraz dostawców i usługodawców dla branży. Naszymi czytelnikami są również pracownicy i członkowie organizacji, stowarzyszeń, jednostek samorządowych, zajmujący się promocją turystyki, oraz dziennikarze specjalizujący się w tej dziedzinie gospodarki. Możemy śmiało powiedzieć, że czytają nas wszyscy, którzy chcą wiedzieć na bieżąco, co dzieje się w turystyce. Podstawowym celem naszego Serwisu Informacyjnego TURINFO.PL jest szybki i rzetelny przekaz informacji w branży. Dlatego codziennie na stronach naszego serwisu publikowane są najbardziej aktualne informacje ze „świata turystyki”: piszemy o bieżących wydarzeniach związanych z branżą, zmianach podatkowych i prawnych, informujemy o nowych funduszach unijnych przeznaczonych na rozwój firm związanych z branżą, przedstawiamy interesujące analizy, podsumowania i prognozy dla poszczególnych sektorów turystyki, oraz publikujemy informacje o szkoleniach branżowych, kongresach i seminariach. Piszemy także o nowościach oraz specjalnych ofertach poszczególnych firm. Wszystkie informacje publikowane na łamach naszego serwisu są dostępne dla czytelników na stronach TUR-INFO.PL non-stop. Dodatkowo sam serwis zgromadził ponad 38,5 tys. zarejestrowanych użytkowników oraz 29 tys. czytelników (stany na 01.10.2016). Na naszych stronach działa aktywne forum dla branży i obszerna baza ogłoszeń turystycznych.

164

Serwis Informacyjny Branży Turystycznej powstał w kwietniu 2003 roku. W tym czasie dostarczył czytelnikom ponad 45,8 tys.


aktualności. Początkowo był częścią Internetowych Targów Turystycznych TUR-TARGI.PL. Od 16 marca 2005 roku funkcjonuje jako samodzielny portal informacyjny - TUR-INFO.PL . Statystyki serwisu oraz informacje o liczbie zarejestrowanych czytelników można znaleźć na stronie: http://www.tur-info.pl/reklama/ Serwis Informacyjny Branży Turystycznej 30-619 Kraków, ul. Gołaśka 5/20, tel. (12) 267 79 70 TUR-INFO.PL is a leader among online travel news services. It is a site directed at professional individuals working in the tourism industry - owners and employees of travel agencies, hotels, boarding-houses, restaurants, coach operators, aviation operators, marine operators, as well as suppliers and service providers for the industry. Our readers include also workers and members of organizations, associations, local governments that deal with the promotion of tourism, as well as journalists who specialize in the industry. We can confidently say that we are read by everyone who wants to stay current and know what is happening in tourism. The primary objective of the TUR-INFO.PL News Service is fast and accurate communication regarding the industry. Therefore, every day on the pages of our site we publish the most recent information from the „world of tourism”: we write about current events relating to the industry, changes in tax and laws, we inform about new EU funds earmarked for the development of companies in the industry, we present interesting analyses, summaries and forecasts for specific sectors of tourism, as well as publish information regarding industry-specific trainings, conferences and seminars. We also write about novelties and special offers from various companies. All information published on our website is available for readers at TUR-INFO.PL. It has more than 38,000 (as of 03/10/2016) registered users who are reading and interacting with the service. The News Service of the Tourism Industry was formed in April 2003. Since that time it has delivered more than 44,000 news articles to its readers. Initially it was part of the Internet Tourism Fair TURTARGI.PL. From 16 March 2005 it has been operating as the independent news service TUR-INFO.PL.

165


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

GRUPA TURMO TRAVEL

Via Tavolara, 4, 07026 Olbia tel.: +39 0789 21487 fax: +39 0789 25539 e-mail: request@gruppoturmotravel.com www.gruppoturmotravel.com Grupa Turmo Travel składa się z 3 spółek transportowych i jednej DMC. Działamy na terenie całej wyspy Sardynii, z siedzibą w Olbii, Cagliari i Alghero. Spółki transportowe dysponują flotą ponad 85 pojazdów, w tym autobusów, samochodów i luksusowych samochodów; świadczą usługi dla niektórych najbardziej znanych hoteli i touroperatorów. Nasza działalność charakteryzuje się wysokimi standardami jakości, co wyjaśnia, dlaczego świadczymy usługi dla wielu czołowych firm międzynarodowych, organizując operacje naziemne i wsparcie logistyczne dla ich imprez na Sardynii. Oprócz klasycznych wycieczek oferujemy także zajęcia fun days oraz team building. The Turmo Travel Group is made up of 3 transport companies and 1 DMC. We operate throughout the entire island of Sardinia, with headquarters in Olbia, Cagliari and Alghero. The Transport Company boasts a fleet of over 85 vehicles, including buses, cars and luxury cars; providing Services to some of the most renowned hotels and Tour Operators. Our business is characterized by high quality standards, this explains why we provide services to many top multinationals, organizing ground operations and logistical support for their events in Sardinia. Besides the classic excursions, we also offer fun days and team building.

166


STOISKO NR: STAND NO.:

B49

H.I.S. POLAND SP. Z O.O.

Krakowskie Przedmieście 20/22 m.3, 00-325 Warszawa tel.: +48 22 827 01 18 fax: +48 22 657 21 49 e-mail : info-waw@his-world.com www.his-travel.pl/ H.I.S. jest jednym z największych biur podróży w Japonii. Prowadzimy 230 biur sprzedaży w 141 miastach, 66 krajach na całym świecie, a w samej Japonii aż 300! (Stan z października 2016) Szczycimy się najbardziej rozbudowaną siecią filii wśród biur podróży na całym świecie. H.I.S. Poland rozpoczęło działalność w grudniu zeszłego roku jako jedyne japońskie biuro podróży w Polsce. Obecnie skupiamy się na wycieczkach do Japonii, co jest oczywiście naszą mocną stroną. Ale nie tylko, posiadamy też punkty informacji turystycznej w większych miastach Japonii (np. w Tokio, Osace, Kioto, Nagoi). Dzięki temu zapewniamy wsparcie i pomoc naszym Klientom również na miejscu! Wszyscy pracownicy naszego biura mieszkali w Japonii i chcą dzielić się swoją pasją, wiedzą i entuzjazmem z Klientami. Sprawimy, że doświadczą Państwo japońskiej gościnności już w naszym biurze!

167


H.I.S. is one of the largest travel agencies in Japan. We have established the biggest branch network among travel agencies in the world! We have opened 230 offices in 141 cities, in 66 countries overseas and 300 in Japan. H.I.S. POLAND is the first Japanese travel agency in Poland. We started in December 2015 and we are currently focusing on tours from Poland to Japan. As Japanese travel agency, we are very strong when it comes to travelling to Japan, but we also have Tourist Information Centers located in big cities (Tokyo, Osaka, Kyoto, Nagoya etc.) to provide constant support for our Customers during their trips. Our team consists of enthusiastic people who lived in Japan and are eager to share their knowledge and passion with our Customers. We are working hard everyday to provide useful information about Japan and let you experience Japanese hospitality in our office in Poland!

168


STOISKO NR: STAND NO.:

B49

HANKYU TRAVEL INTERNATIONAL CO., LTD.

7F, Touyou Kaiji Building, 2-8-11 Nishishinbashi, Minato-ku, Tokyo tel.: +81 3 6745 7356 fax: +81 3 6745 7347 e-mail : inbound-travel@hei.hankyu.co.jp www.hankyu-travel.com/english/service.html We are a DMC specialist for INCENTIVE, REGULAR TOURSIT, and MEETING & BUSINESS TRIPS. We offer total coordination for your stay in Japan from arrival to departure. In addition, efficient & reassuring services, we can contribute to preserve your bottom line, control all of your experiences in Japan from designing statge, manage everything during your stay, and follow-up after your return. Our priority is your, guests’, organizers’ & our satisfaction! Hankyu Travel International is a Japan’s leading travel agent. We were founded in 1948, just as international commercial air travel began to come into its own, and have grown along with the travel industry. And what do we have to offer when you visit Japan ? Simply the best in travel services based on : - over 50 years experience - our extensive facilities and information network - our talented and efficient travel personnel

169


STOISKO NR: STAND NO.:

B42

HARD ROCK HOTEL & CASINO

Blvd. Turístico del Este, Km 28 #74, Macao, Municipio de Higüey Punta Cana, Republika Dominikańska tel.: +52 998 254 6500 e-mail: acruz@hrhaic.com www.hardrockhotelpuntacana.com Osoba do kontaktu: Arturo Cruz, Corporate DOS Europe - Asia Hard Rock Hotel & Casino wyposażone są w pięknie urządzone pokoje gościnne z podwójnym jacuzzi i łóżkiem Sleep like a Rock Bed o wyjątkowym projekcie, które zapewni spokojny sen. Oferujemy także światowej klasy usługi przez 24 h. Mistrzowskie pola golfowe, miejsca idealne dla dzieci lub na wypoczynek we dwoje. Zapierająca dech sceneria do zorganizowania wesela. Nowoczesne sale konferencyjne. Luksusowa strefa SPA. Przy rezerwacji co najmniej 5 nocy otrzymasz do dyspozycji wakacyjną pulę 1 800,00 dolarów do wydania na przyjemności.

Hard Rock Hotel & Casino feature beautifully-appointed guestrooms with a double Jacuzzi and custom designed Sleep like a Rock Bed and world-class 24hour service. Championship golf courses, kids-friendly or just for two. Breathtaking surroundings for weddings. State-of-the-art meeting facilities. Sumptuous Spas. Bookings for 5 nights or more get $1,800.00 Vacation Dlls for indulgences.

170


171


STOISKO NR: STAND NO.:

A73

HARMONIA HOTELS GROUP

Rr. Kompleksit, (SH4) Plepa-Golem, 2504 Golem, ALBANIA tel./fax: +355 52262240 tel.: +355 67 20 61 001 e-mail: info@harmonia-hotels.com www.harmonia-hotels.com Ten nowoczesny hotel oddalony od lotniska o 20 minut jazdy położony jest tuż przy złocistej piaszczystej plaży w mieście Golem nad Morzem Adriatyckim. Do dyspozycji gości prywatna piaszczysta plaża oraz liczne sporty wodne. Na plaży leżaki, parasole oraz prysznice. W hotelu znajduje się restauracja z dużym tarasem, bar, odkryty basen, centrum fitness i sala gier. Hotel oferuje łącznie 125 pokoi. Każdy pokój wyposażony jest w klimatyzacje, biurko, część wypoczynkowa, sejf, mini bar, telewizor z dostępem do telewizji satelitarnej, łazienkę z prysznicem z hydromasażem, bezpłatny zestaw kosmetyków oraz suszarkę do włosów. W każdym pokoju znajduje się balkon z widokiem na morze, ogród lub basen. Bezprzewodowy internet jest dostępny na terenie całego obiektu. Istnieje możliwość wypożyczenia samochodu oraz skorzystania z pralni zwykłej oraz chemicznej. www.harmonia-hotels.com

172

We welcome you to the world of Harmonia Hotels Group, the first choice to enjoy the sea in the Gulf region of Durres. Immediately positioned on the sea shore, with all the advantages of architecture, building quality and personalized professional service, Harmonia Hotels Group offers you a unique experience to feel the tranquility of a paradise in the sea level. Albanian Star it has 126 rooms and 1 suite. All rooms have a balcony and the ones with sea view guarantee one of the best sunsets over the sea. Our suite offers a leaving room in addition to the bedroom. We pride ourselves for the wide selection of dishes offered in our menu. We continuously diversify our menu in order to provide variation in taste and fresh food to all customers. Be it inside or in the terrace, the choice is yours. We’re here to ensure you come back again! Live music, Albanian folk music, dances and animators are part of our service to make you feel better the holiday spirit. The


swimming pool in front of the hotel provides an alternative for visitors preferring sweet water towards salty sea water. And for those who love the sea waves, we have reserved a part of the beach with all the necessary services provided. If swimming and other physical activity is not enough, our guest have always the opportunity to use the fitness room. Our guest Services include: Room service, Hairdryer, Air conditioning, Room safe, TV corner, Satellite TV, In room telephone connection, Private beach, Wi-Fi in public areas, Fitness Room, Massage (chargeable), Outdoor swimming pool , Sun beds and parasols, Conference rooms (up to 200 seats), Tourist information, Tours (chargeable), Rent a Car (chargeable) Laundry & Dry cleaning(chargeable), Vegetarian menu, Audiovisual equipment, Transport by Shuttle (chargeable), First aid kit, Currency exchange, CC accepted (Visa, MasterCard), Free parking, And many more to be added continuously‌

173


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

HORSE COUNTRY RESORT, CONGRESS & SPA

Strada a Mare 24, Nr 27, 09092 Arborea (OR) tel.: +39 078 380 500 fax: +39 078 3805 179 e-mail: info@horsecountry.it www.horsecountry.it Horse Country Resort oferuje ekscytujące i autentyczne wakacje, których ramą jest morze i unikalne środowisko naturalne typowe dla Sardynii. Koń jest elementem, który wyróżnia oryginalny wypoczynek dla wszystkich, i który oferuje unikalne doświadczenie, które pozostanie w pamięci. Ośrodek ma wiele pokoi i usług odpowiadających na każdą potrzebę, wraz z dynamiczną rozrywką dla wszystkich rodzajów wypoczynku, od naturalistycznego, przez zabawowy, do relaksującego, nie zaniedbując najmłodszych dzięki ofercie usług takich, jak Mini Klub oraz Ponylandia. Kompleks posiada również strefę „westernową”, z salonem dla tych, którzy chcą przeżyć unikalne doświadczenie, oraz halę Palacavallo – arenę, który oferuje swoim gościom ekscytujące pokazy konne. Jest również centrum SPA dla tych, którzy chcą poświęcić się nabieraniu dobrego samopoczucia.

174


Horse Country Resort offers an exciting and authentic holiday, where the sea and the unique natural environment typical of Sardinia are the frame. The Horse is the element that distinguishes an original holiday for all, and that will give you a unique experience that will remain in time. The Resort has a variety of rooms and services to suit every need, accompanied by a dynamic entertainment for all types of holiday, the naturalistic, the funny, the relaxing without neglecting the little ones with dedicated services such as Mini Club and Ponylandia. The complex has also a “Western” area with Saloon for those who want to live a unique experience, and the “Palacavallo” indoor arena that offers its guests exciting horse shows. There is also a SPA centre for those who want to dedicate to their wellness.

175


STOISKO NR: STAND NO.:

B40

HOTEL & MEDI-SPA BIAŁY KAMIEŃ****

ul. Leśna 8, 59-850 Świeradów Zdrój, tel.: +48 75 78 17 551, +48 661 514 115 e-mail: info@bialykamien.com www.bialykamien.com Hotel & Medi-Spa Biały Kamień znajduje się zaledwie kilkaset metrów od centrum Świeradowa-Zdroju. Obiekt oddaje do dyspozycji Gości pokoje i apartamenty typu suite z telewizorem LCD oraz łazienką z prysznicem. Goście mają do wyboru zakwaterowanie w standardzie trzy- lub czterogwiazdkowym. Hotel dysponuje krytym basenem, saunami oraz wanną z hydromasażem na świeżym powietrzu. Goście mogą się tu również zrelaksować w jacuzzi solankowym oraz w lodowym igloo. Na miejscu działa restauracja, która rano zaprasza na śniadanie w formie bufetu, a w porze lunchu i kolacji – na dania kuchni lokalnej oraz międzynarodowej. Hotel & Medi-Spa Biały Kamień is located a few hundred metres from the centre of Świeradów-Zdrój. Hotel provides a variety of rooms and suites that include an LCD TV. Each features a bathroom with a shower. Some rooms have a 4-star standard, while others have a 3-star standard. The hotel boasts an indoor swimming pool, saunas and an outdoor hot tub. Guests can enjoy healthy relaxation in a thermal brine tub or in an ice igloo. There is a restaurant that serves breakfast buffet and international and local cuisine for lunch and dinner.

176


STOISKO NR: STAND NO.:

B35

HOTEL & TOURIST COMPANY „TREND KORALI“ PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE „TREND KORALI“

Obala Iva Novakovića b.b., Sutomore, 85355 tel.: +382 30 373 720, +382 30 301 900 fax: + 382 30 373 484 e-mail: prodaja@korali.me www.korali.me Hotel Korali znajduje się w miejscowości wypoczynkowej Sutomore na południu wybrzeża czarnogórskiego, niedaleko miasta Bar. Hotel zlokalizowany jest nad samym morzem, przy najpiękniejszej z sutomorskich piaszczystych plaż. Cały kompleks hotelowy o powierzchni 27 000 m² składa się z trzech części, w których łącznie jest 325 pokoi dla 686 gości. Szczególnie dumni jesteśmy z plaży hotelowej oraz nowocześnie urządzonego beach baru, który nasi goście szczególnie cenią w naszej ofercie i często odwiedzają. Zapraszamy do odwiedzin w naszym hotelu, aby przekonać się o wysokiej jakości naszych usług!

177


STOISKO NR: STAND NO.:

B40

HOTEL **** MEDICAL SPA MALINOWY DWÓR

Świeradów - Zdrój/Czerniawa - Zdrój, ul. Długa 10 tel.: +48 75 738 10 00 fax: +48 75 738 10 02 e-mail: recepcja@malinowydwor.pl www.malinowydwor.pl Hotel ****Medical Spa Malinowy Dwór - kameralny obiekt, należący do sieci Malinowe Hotele z 68 pokojami w tym Apartamenty i pokoje typu Superior. W centrum rehabilitacji wykonujemy zabiegi z zakresu: balneoterapii, fizykoterapii, kinezyterapii oraz kuracji w postaci uzdrawiających kąpieli w najsilniejszej na świecie leczniczej wodzie siarczkowej. W dziesięciu profesjonalnie wyposażonych gabinetach Centrum SPA zapewniamy szeroki wybór zabiegów upiększających i relaksacyjnych z użyciem najlepszych produktów kosmetycznych znanych i lubianych marek oraz firmowych Balneokosmetyków. Na ponad 500 m2 strefy Wellness znajduje się duży basen z systemem hydromasaży, kompleks saun, zewnętrzne jacuzzi na tarasie z widokiem na góry oraz pokój relaksu. Hotel **** Medical Spa Raspberry Manor is located in the health resort Swieradów – Spa. The modern and professionally equipped facility has 68 rooms including Suites and Superiors. The hotel provides a wide range of services including balneotherapy, physiotherapy, kinesis and treatment of diseases. As the second in Poland (Raspberry Zdroj), and only in the Świeradów offers treatments balneologic as medicinal baths in the world‘s strongest therapeutic water sulphide derived from the source „Raspberry”. The professionally treatments in SPA center are using the best recognized brands of cosmetics. In wellness area you can relax in the sauna, tepidarium or outdoor jacuzzi with views of the mountains or swim in the comfortable in the pool.

178


STOISKO NR: STAND NO.:

B40

HOTEL BUCZYŃSKI MEDICAL & SPA PARK HOTEL KUR & SPA BUCZYSŃKI

Hotel Buczyński Medical & Spa ul Prusa 2, 59-850 Świeradów Zdrój tel.: +48 757 811 900 e-mail: recepcja@hotelbuczynski.pl Park Hotel**** KUR & SPA Buczysńki ul. Orzeszkowej 2, 59-850 Świeradów Zdrój tel.: +48 757 816 229 e-mail: parkhotel@parkhotel.pl Komfortowy Park Hotel KUR & SPA prowadzony przez rodzinę Buczyńskich oprócz usług hotelowych oferuje pełną gamę zabiegów terapeutycznych we własnym centrum rehabilitacji, programy Wellness-SPA oraz wiele możliwości aktywnego wypoczynku. Siostrzany obiekt – Hotel Buczyński Medical&SPA oferuje doskonałe warunki do wypoczynku. Do dyspozycji Gości oddane są nowocześnie wyposażone, komfortowe i przestronne pokoje z balkonami, których wystrój nawiązuje zarówno do uroków okolicy, jak i niezwykle bogatej historii miasteczka. Strefa Medi oraz SPA znajduje się w przestrzennych gabinetach obejmujących około 1000 m2. Hotelowe restauracje oferują podczas pobytu bogate śniadania oraz obiadokolacje w formie bufetów oraz serwują dania regionalne i kontynentalne a’la carte. Hotele dysponują strefą Wellness z basenem, jacuzzi, sauną oraz fitness. Oferta obu obiektów obejmuje różnego rodzaju pakiety pobytowe: kuracyjne, relaksacyjne, dla aktywnych. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

179


The comfortable Hotel is run by the Buczyński family and offers stay in comfortably furnished rooms, has own rehabilitation center with a modern treatmant base,Wellness-SPA programmes and numerous recreational activities. The sister Hotel Buczyński Medical & Spa offers excellent conditions for rest. Guests can use modernly equipped, comfortable and spacious rooms with balconies are inspired by both the beautifull area, as well as the rich history of the town. Zone of the Spa and Wellness is located in spacious offices covering approximately 1,000 m2. The restaurants in bot hotel offer duering the stay HB in the form of rich bufet and serve the regional and international dishes a’la carte. The both hotels have Wellnes Zone including swimming pool, whirlpool, sauna and fitness. The offer includes varied stay-packages: cure, relax, activ. See our offer for more details.

180


STOISKO NR: STAND NO.:

B35

HOTEL GROUP „BUDVANSKA RIVIJERA“ GRUPA HOTELOWA „BUDVANSKA RIVIJERA“

Trg Slobode1., 85310 Budva tel.: +382 33 402 456 fax: +382 33 402 459 e-mail: reservations@budvanskarivijera.co.me www.hgbudvanskarivijera.com Budvanska Rivijera Hotel Group is the major tourism company in Montenegro. Its long and rich history of providing hospitality services makes the image of Budvanska Rivijera Hotel Group recognised in the tourism market of Europe. Breathtaking nature, supreme service, rich and imaginative cuisine, friendly words by hosts and the abundance of culture and entertainment events make a long-term basis for successful business operations of the Hotel Group. Budvanska Rivijera Hotel Group, JSC now manages and operates 6 hotels and over 3,800 beds: the Palas Hotel (4*), Petrovac, Slovenska Plaza Tourist Development (3+*) Budva; Aleksandar Hotel (3*), Budva, Castellastva Hotel (4*), Petrovac & Hotel Mogren (3*) Budva.

181


182


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

HOTEL IS MORUS RELAIS****

09010, S. Margherita di Pula (CA) tel.:+39 070 921 171, +39 070 921596 e-mail: info@ismorus.com www.ismorus.com Is Morus Relais jest 4 gwiazdkowym hotelem położonym na południowo - zachodnim wybrzeżu Sardynii, 40 km od Cagliari. Otoczony siedmioma hektarami parku ze śródziemnomorską roślinnością, oferuje 46 pokoi w budynku głównym: standard, deluxe, junior suites, prestige. Dla tych, którzy chcą żyć w bardziej intymnej atmosferze, oferuje 8 niezależnych willi oraz 8 domków, każdy z dwoma mniejszymi apartamentami. Na prywatnej plaży hotelu znajduje się ostatnio przebudowany basen, wykończony w kamieniu, który łączy się harmonijnie z otaczającym krajobrazem. Dla miłośników golfa mamy prestiżowe i bardzo blisko położone pole golfowe „Is Molas”, co pozwala nam zaoferować naszym gościom ekskluzywne pakiety. Dla nas każdy gość jest wyjątkowy i wszystko jest zaprojektowane tak, aby czuł się bardziej swobodnie. Ta filozofia wyraża się też przez stałą uwagę naszych pracowników. Is Morus Relais is a 4* hotel located in the South - West coast of Sardinia, 40 km from Cagliari. Surrounded by seven acres of park with Mediterranean vegetation, offers 46 rooms in the main building: standard, deluxe, junior suites, prestige. For those who want to live a ‚more intimate atmosphere, offers 8 independent villas, and 8 cottages, each one with 2 junior suites (3 interconnecting). The private beach cover all of the Relais the pool, just rebuilt, all in stone, blends harmoniously with the landscape surroundings. For lovers of Golf, the prestigious and very close Golf Course „Is Molas” allows us to offer to our guests exclusive packages. For us, each guest is unique and everything is designed to make him feel more at ease. A philosophy which is expressed by the constant attention of our staff.

183


184


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

HOTEL RESIDENCE LE QUATTRO LUNE

Via Marzellinu 8, 08028 Orosei (NU) tel.: +39 078 491 203, +39 346 690 42 63 fax: + 39 078 491 116 e-mail: info@lequattrolune.com www.lequattrolune.com Hotel Le Quattro Lune znajduje się w Zatoce Orosei, na wschodnim wybrzeżu Sardynii, w pobliżu pięknych plaż i lasów sosnowych. Przez długie lata jesteśmy zaangażowani w branży hotelarskiej, co jest naszą pasją. Dzieci są mile widziane w naszych dedykowanych pomieszczeniach i terenach zielonych. Od ponad dwudziestu lat gościmy miłośników sportu, przyrody i Sardynii; nasi goście mogą zdecydować się spędzić wakacje na rowerach górskich, bieganiu, kajakach, wędrówkach, wspinaczkach, windsurfingu, nurkowaniu i wielu innych. Ponadto, jesteśmy w stanie zorganizować wycieczki z przewodnikiem do zwiedzania pięknego zabytkowego centrum Orosei. Jesteśmy przekonani, że morze jest tylko małą częścią naszej pięknej okolicy, mamy do odwiedzenia także góry, stare miasteczka z dawnymi tradycjami i zwyczajami, lunche z typowymi wędlinami i serami.

185

Hotel Le Quattro Lune is situated on the Orosei’s Goulf, on the East coast of Sardinia, near beautiful sand beaches and pinewood. For long years we are involved in Hospitality, which is our passion. Children are welcome in our dedicated spaces and green areas. For over twenty years we host lovers of sport, nature and Sardinia; our guests can decide to spend their holidays by mountainbiking, running, canoyng, hiking, climbing, windsurfing, diving and more. Furthermore, we are able to organize guided tours to discover the beautiful historical Orosei’s centre. We strongly


believe that the sea is only a little part of our beautiful area, we have mountains to visit, old towns with old traditions and customs, lunches with typical sausages and cheeses.

186


STOISKO NR: STAND NO.:

B47

HOTEL PAŁAC ALEXANDRINUM****

Krubki-Górki 13 a, 05-326 Poświętne tel.: +48 609 190 607 e-mail: recepcja@palac-alexandrinum.pl www.palac-alexandrinum.pl Hotel Pałac Alexandrinum 13 kilometrów od granicy Warszawy, w pięknym zabytkowym parku znajduje się luksusowy hotel Pałac Alexandrinum. Butikowy, 4-gwiazdkowy hotel urzekający swą pałacową architekturą i gustownie urządzonymi wnętrzami to magiczne miejsce na odpoczynek. Goście mają do dyspozycji luksusowe pokoje, restaurację, kawiarnię, klub nocny, basen, jacuzzi i saunę. Szeroki wybór atrakcji w hotelu umożliwia spędzenie wolnego czasu według indywidualnych preferencji: na treningu nordic walking, rowerach, spacerze po pięknym 12-hektarowym parku. Dla amatorów jazdy konnej już wkrótce zostanie otwarta piękna stajnia. Udany wypoczynek jest nierozerwalnie związany z dobrym jedzeniem. Wszystkie potrawy tworzone są pod okiem doświadczonego Szefa Kuchni Pawła Suchenka w oparciu o naturalne i zawsze świeże produkty. Każdy posiłek jest jak kulinarna podróż dookoła świata. Pałac Alexandrinum to również dobry adres dla biznesu. Komfortowe sale konferencyjne z wyposażeniem, wyśmienity catering i perfekcyjna obsługa umilą czas spędzony na każdej konferencji, szkoleniu czy po prostu spotkaniu biznesowym. Pobyt w pałacu będzie niepełny bez wizyty w luksusowym SPA. Klinika La Perla SPA to wyjątkowe miejsce. Oprócz klasycznych masaży czy rytuałów oferuje szeroką gamę kosmetologii HiTech (zabiegi nieinwazyjne) i laseroterapii, a także usług z zakresu Medycyny Estetycznej. Jest z czego wybierać, ponieważ w pakiecie Kliniki La Perli jest 150 zabiegów, w tym dedykowane np. mężczyznom, przyszłym mamom, pannom młodym czy dzieciom. W tym wyjątkowym i magicznym miejscu spełniają się marzenia o wypoczynku w luksusie.

187


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

HOTEL STELLA MARIS

Via dei Cedri,3, 09049 Villasimius (Ca) tel.: +39 070 797 100, +39 070 797367 e-mail: info@stella-maris.com www.stella-maris.com Otulający opalowo-niebieski raj, gdzie można się zgubić i przeżyć romantyczny sen na jawie na aksamitnych piaszczystych plażach i warów bujnej przyrody... Zapraszamy na kojący spacer po pięknej plaży tuż przed hotelem Stella Maris, położonym w unikalnej Campulongu Bay na południu Sardynii, na kąpiel stóp i oczu w krystalicznym morzu, do położenia się pod czystym niebem Sardynii i zanurzenia się w ciepłej i relaksującej atmosferze śródziemnomorskiej. A cocooned opal blue paradise where you can get lost and live a romantic daydream on velvet sandy beaches and luxuriant spots of nature... Take a peaceful walk on the splendid beach just in front of the Stella Maris Hotel, nestled in the unique Campulongu Bay in south Sardinia, bath your feet and your eyes in the crystalline sea, lie down under the clear Sardinian skies and immerse yourself in the warm and relaxing Mediterranean atmosphere...

188


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

SU GOLOGONE EXPERIENCE HOTEL

Loc. Su Gologone, 08025 OLIENA (NU) tel.: +39 0784 287512 - 287552 fax:+39 0784 287668 e-mail: info@sugologone.it www.sugologone.it Su Gologone ucieleśnia istotę Sardynii. Tylko 25 km od plaży, hotel otoczony jest śródziemnomorską roślinnością i pogrążony w sztuce i kulturze tej części świata, która jest zarówno trwała jak i wyrafinowana. Każdy szczegół hotelu oddaje charakter jego lokalizacji. Wyposażenie i materiały są głęboko autentyczne. Podróżni są mile witani przez panią Pasqua z córką Giovanną, która przekształciła hotel w światowej sławy destynację, tworząc wnętrza będące wystawą dzieł wielkich artystów Sardynii i mebli wykonanych we własnych warsztatach artystycznych Su Gologone Botteghe d’Arte. Zaprojektowała freski, takie jak Terrazzo dei Sogni, Terazzo dei Desideri i bar Magico Tablao, i mnóstwo ukrytych narożników. Hotel posiada 1 basen, 3 restauracje, 3 bary, 63 pokoje.

189


Su Gologone embodies the essence of Sardinia. Only 25km from the nearest beach, the hotel is surrounded by Mediterranean flora and steeped in the art and culture of a part of the world that is both rugged and refined. Every detail of the hotel reflects the character its location. The furnishings and materials are deeply authentic. Travellers are welcomed by Pasqua and her daughter Giovanna, which has transformed the hotel into a world-renowned destination, creating interiors which feature the works of major Sardinian artists and furnishings made in Su Gologone’s own Botteghe d’Arte. She designed alfresco settings such as the Terrazzo del Sogni, Terrazzo dei Desideri and Magico Tablao bar, and plenty of hidden corners. The Hotel has 1 pool, 3 restaurants, 3 bars, 63 rooms.

190


STOISKO NR: STAND NO.:

A14

HOTEL VICTORIA

Mamaia , Constanta tel.: 0241 480.390 fax: 0241.831.028 e-mail: rezervari@hotelvictoria.ro, marketing@hotelvictoria.ro www.hotelvictoria.ro facebook.com/complexhoteliervictoria Zarezerwuj nocleg w sercu miasta Mamaja – Ten obiekt jest położony 2 minuty spacerem od plaży. Hotel Victoria usytuowany jest zaledwie 25 metrów od brzegu Morza Czarnego, 300 metrów od kasyna Mamaia Casino oraz 500 metrów od parku wodnego Acqua Magic. Obiekt zapewnia pokoje z balkonem oraz duży odkryty taras z panoramicznym widokiem na morze. Pokoje w hotelu Victoria wyposażone są w klimatyzację, telewizor i minibar. Z balkonu niektórych pokoi roztacza się panoramiczny widok na morze. Restauracja Locanda Azzurra serwuje włoskie specjały, a w restauracji Victoria można spróbować dań kuchni rumuńskiej i międzynarodowej. Zimne napoje i lekkie przekąski dostępne są w barze przy recepcji. W pomieszczeniach ogólnodostępnych Goście mogą bezpłatnie korzystać z WiFi. Tuż przed budynkiem znajduje się bezpłatny publiczny parking. Z autentycznych opinii naszych Gości wynika, że to ich ulubiona część miasta Mamaja.

191

Stay in the heart of Mamaia – This property is 2 minutes walk from the beach. Hotel Victoria is just 25 m from the shore of the Black Sea, 300 m from Mamaia Casino and 500 m from the Acqua Magic Water Park. It has a large outdoor terrace with panoramic sea views and rooms with a private balcony. The air-conditioned rooms at the Hotel Victoria have a TV and a minibar. Some rooms offer panoramic sea views from the balcony. The Locanda Azzurra restaurant serves Italian cuisine, while the Victoria Restaurant serves Romanian and international dishes. Cold drinks and light snacks can be enjoyed at the reception bar. Free WiFi is available in public areas. Free public parking is available in front of the property. This is our guests’ favourite part of Mamaia, according to independent reviews.


STOISKO NR: STAND NO.:

B90

HUNGUEST HOTEL APOLLO

Hunguest Hotel Apollo w mieście Hajdusoboslo czeka Gości z wygodnimy, ekskluzywnymy pokojami, własnymi basenami. Tu wszystko jest dane dla doskonałego relaksu! Hunguest Hotel Apollo is located at the heart of Hajdúszoboszló. Guests of our four star hotel can spend their holiday in a modern, sophisticated environment, while choosing from our long list of relaxing services.

192


STOISKO NR: STAND NO.:

A60

INDIAN HOLIDAY PVT. LTD.

70, L.G.F, World Trade Centre, Barakhamba Lane, New Delhi. (India) Indian Holiday Pvt. Ltd. (IHPL) is a leading DMC Operating Inbound Tours and MICE to India since 1990. We are recognized by Ministry of Tourism and are members of ASTA, IATO & FIEO. We are well equipped to handle tourists from all over the world visiting India, Nepal, Bhutan, Tibet and Sri Lanka. To provide our clients with professional services, we have the separate departments : • FIT / Group Tours • MICE & Incentive • Ayurveda tour • Special Interest Tours • Luxury Train / Tours • Charters

193


STOISKO NR: STAND NO.:

A73

INTOURS ALBANIA

Blv. „Bajam Curri”, Shk. 4, Ap.61, Pallatet Agimi, 1001 Tirana tel.: +355 45 800 493 e-mail: info@intours.al www.intours.al

194

Wewnątrz albańskiej kultury i natury Albania to turystyczny skarb skrywany przed całym światem przez ponad pół wieku. Ale kwiat, który rozkwita podczas burzy jest najpiękniejszym kwiatem. Dzisiaj Intours zaprasza Was do dodania Albanii do listy miejsc, które musisz odwiedzić. Odkryj wspaniałą przyrodę. Niesamowitą panoramę gór i dolin. Kystalicznie czyste morze naszej Riwiery. Poznaj nocne życie Albanii oraz przyjaznych ludzi. Skosztuj wybornej, lokalnej kuchnii. Odwiedź miejsca kultu religijnego. Podążaj ścieżkami historii poznając zabytki wpisane na listę UNESCO. Poznaj dziedzictwo kulturowe i historyczne Albanii. Wszystko czego szukasz, możesz odnaleźć w Albania Intours Albania sprawi, że Wasza podróż będzie niezapomniana. Zobaczycie Albanię z zupełnie innej strony. Przeżyjecie emocje, których nigdy nie zapomnicie. Kiedy wrócicie do domu powiecie: ,,Było warto! Z pewnością tutaj wrócimy!” Polecicie Albanię znajomym, rodzinie oraz przyjaciołom. Dziękujemy za czas poświęcony na przeczytanie naszego wprowadzenia Co sprawia, że Intours Albania jest najlepszym wyborem? Nasza wizja: Chcemy stać się liderem na rynku turystycznym w Albanii. Chcemy pokazać niezwykłą wartość, dziedzictwo i naturalne piękno Albanii. Nie jesteśmy agencją turystyczną oferującą jedynie oczywiste rozwiązania. Posiadamy piętnastoletnie doświadczenie w organizacji wyjazdów dla grup oraz tworzeniu indywidualnych pakietów wycieczek. Zbudowaliśmy naszą reputację oferując najwyższej jakości usługi. Jesteśmy ambitnym, dynamicznym organizatorem turystyki. W naszych działaniach kierujemy się misją. Nasze cele: • Rozwijanie i promocja zrównoważonej turystyki


• Zwiększanie liczby turystów, w szczególności tych, którzy powiedzą „Przyjadę ponownie” • Oferowanie doskonałych usług i dzielenie się zdobytym doświadczeniem • Wzmacnianie i rozwój partnerstwa w biznesie • Podążanie za najnowszymi rozwiązaniami w sektorze turystycznym Nasza oferta: Naszym zobowiązaniem jest najwyższej jakości serwis. Oferujemy najlepsze warunki i ceny dla naszych klientów. • Wyjazdy grupowe i indywidualne w dziedzinie turystyki archeologicznej i kulturowej • Szeroki wybór kierunków i destynacji oparty na współpracy z najlepszymi partnerami • Rezerwacje hoteli • Indywidualne wyjazdy tworzone na konkretne zamówienie • Bilety lotnicze • Transfery i profesjonalne przewodnictwo • Wynajem aut Inside nature and culture of Albania Half a century hiden Albanian tourist treasure from the rest of the world,but the flower that blooms In a stormy weather is the most beautiful of all. Today Intours Invite you to add Albania to pages of your “ Places I have visit” book. You will find yourself Inside our wonderfull nature, wandering in breathless landscapes of mountains and valleys, diving Into pure crystal waters of our magnificient Riviera, enjoying vivid nights and sports, tasting delicious traditional food, walking in medieval pavements, experiencing peace In Sacred places, meeting friendly people, learning history of Albania UNESCO properties and other century buildings which resisted the sands of time. Everything you are looking for. You can find here in Albania. Intours Albania turns your travel Into unforgettable memories,viewing our Albania through different, new and extra colors eyes experiencing a beautiful fusion of emotions. So, when you go home, you”ll say: “It’s worth it. I’ll definitely come back to Albania and suggest it to my friends, colleagues and family as a wonderful tourist destination to visit.“ What makes Intours Albania the first choice? Our vision: Become the leader in Albanian tourism Industry, retaining and showcasing the values, Integrlty, heritage,culture and naturat beauty of Albania. We are not just a simple tourist agency proving simple Information. Fifteen years of experience in developing group

195


and Individual tour package. We build up a reputation on providing exceptional customer services. As a dynamic and ambitious tour operator with our mission at forefront, INTOURS has the following Goals: To develop and promote a sustainable tourism Increasing the number of visitors, especially those who say: I will return� Provide a superior service and experience for visitors Develop a successful relationship with partners Integrade to the latest development in tourism field Our Services: Our commitments is to the quality of services, to offer the best conditions and rates for our clients: Archeological and culture, groups and Individual tours to Albania Wide selections of outgoing tours and destinations, cooperating with the best partners Half and one day excursions desk hotel Hotel reservations Personalised tours according to specific clients requests Flight tickets Transfer and professional guide assistance Car rental

196


STOISKO NR: STAND NO.:

B13 B25

ISOLA D’ELBA – CONSORZIO SERVIZI ALBERGATORI

Calata Italia 26, 57037 Portoferraio (LI) tel.: +39 0565 915555 fax: +39 0565930342 e-mail: info@elbapromotion.it www.elbapromotion.it Wyspa Elba bedaca czescia Parku Narodowego Archipelagu Wysp Toskanskich jest idealnym miejscem dla kochajacych zarowno uroki przyrody, natury jak i rozne sporty. Trekking, kolarstwo gorskie, nurkowanie, zeglarstwo to jeszcze nie wszystko, morze i gory, sport i rozrywka slowem wszystko w jednym w kontekscie przepieknej natury. Hotelarskie Stowarzyszenie Wyspy Elba (poprzez swoje centrum uslug) reprezentuje 85 % wszystkich oferujacych zakwaterowanie na wyspie; glownym celem Stowarzyszenia jest promocja turystyki na wyspie.

L’Isola d’Elba, nel Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano, è un luogo ideale per gli amanti delle bellezze naturali e dello sport. Trekking, mountain bike, immersioni, vela e che non è tutto, terra e mare, sport e divertimento insieme in un contesto di estrema bellezza. L’Isola d’Elba Associazione Albergatori (attraverso il suo Hotel Servizio Cooperativa) rappresenta l’85% delle unità abitative dell’Elba; il suo obiettivo principale è la promozione del turismo sull’isola The Island of Elba, included in the National Park of the Tuscan Archipelago, is a great place for lovers of natural beauty and sport. Hiking, mountain-biking, diving, sailing and that’s not all, land and sea, sport and fun set in a background of extreme beauty. The Island of Elba Hoteliers Association (through its Hotel Service Cooperative) represents 85% of the accommodation units on Elba; its main goal is the promotion of tourism on the island.

197


198


STOISKO NR: STAND NO.:

A28

ITAKA

ul. Reymonta 39, 45-072 Opole Telefon: +48 77 5412 226 Fax: +48 77 5412 426 http://www.itaka.pl ITAKA – nr 1 w Polsce ITAKA powstała w 1989 r. i od 2009 r. zajmuje pozycję niekwestionowanego lidera branży turystycznej. Sukces firmy jest konsekwencją twórczej pracy, stopniowego i przemyślanego rozwoju. ITAKA jest laureatem wielu prestiżowych nagród za wysoką jakość usług, jak: Rzetelna Firma, Złote i Kryształowe Godło European Trusted Brand, Jakość Roku, Konsumencki Lider Jakości, Laur Konsumenta, Superbrands Polska, Dobra Marka, Diament Forbesa i wyróżnia się wysoką wiarygodnością w ratingach turystyka.rp.pl. W rankingu Najcenniejszych Polskich Marek Rzeczpospolitej jest najcenniejszą marką turystyczną w Polsce, zajmuje także 1. miejsce w rankingu biur podróży. Oferta ITAKI to najobszerniejszy i najbardziej zróżnicowany produkt turystyczny na polskim rynku – ponad 100 kierunków na całym świecie: wczasy i wycieczki, ulubione kierunki Polaków na wakacje i jak zawsze oryginalne nowości. Wspaniałe podróże w najdalsze zakątki świata, także z portów lokalnych. Na rodzinne wakacje zapraszają Kluby Przyjaciół ITAKI. Wyjątkowym produktem adresowanym do osób preferujących aktywny wypoczynek jest NO LIMITS by ITAKA: egzotyczne wyprawy, trekkingi, obozy i wczasy sportowe, a także podróże kulinarne i wyjazdy foto. Oferta ITAKA&GALA: Podróże w stylu gwiazd to luksusowe wakacje marzeń. ITAKA to 27 lat doświadczenia, profesjonalizm, wiarygodność, nieustający entuzjazm i pasja w odkrywaniu nowych, pięknych miejsc. ITAKA – nr 1 in Poland ITAKA was established in 1989 and since 2009 it has been the unchallenged leader of the travel market. The company owes its success to creativity and its gradual, well-thought-out development.

199


ITAKA is the winner of numerous prestigious awards for the top quality of services it renders, such as: Rzetelna Firma, Golden and Silver European Trusted Brand Awards, Jakość Roku, Konsumencki Lider Jakości, Laur Konsumenta, Superbrands Polska, Dobra Marka, Diament Forbesa and it marks high in the ranking of most credible companies at turystyka.rp.pl. According to the ranking of the Most Valuable Polish Brands, ITAKA is the most valuable The ITAKA offer is the most extensive and most diverse tourist product on the Polish market. more than 100 destination all over the world: holidays and trips Poles’ favourite resorts and as every season, attractive new destinations. Incredible journeys to the furthest parts of the world will be available from local airports as well. A special offer of family vacations is available at ITAKA Friends Club hotels. A unique product addressed to those looking for active holidays is the NO LIMITS by ITAKA programme offering exotic expeditions, hikes, sports camps and sports package tours, as well as culinary and photography tours. ITAKA&GALA offer: Travel like a star – a luxury holidays. ITAKA means 27 years of experience, a professional service, credibility, tremendous enthusiasm and a passion for discovering beautiful new destinations.

200


STOISKO NR: STAND NO.:

B87

IZBA TURYSTYKI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ul. Świdnicka 39, 1p. lok.1, 50-029 Wrocław tel./fax: +48 71 341 03 70 e-mail: biuro@itrp www.itrp.pl www.facebook.com/IzbaTurystykiRP siedziba: ul. św. Anny 9, 31-008 Kraków Izba Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej jest organizacją samorządu gospodarczego branży turystycznej, która powstała w 2009 r. ITRP zrzesza obecnie członków bezpośrednio przystępujących do Izby oraz należących do Regionalnych Izb Turystyki w województwach: dolnośląskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. Aktualnie izba zrzesza ponad 500 podmiotów działających w branży turystycznej. Regionalne Izby Turystyczne działające w strukturach ITRP: Dolnośląska Izba Turystyki, Krakowska Izba Turystyki, Nowosądecka Izba Turystyczna, Śląska Izba Turystyki, Regionalna Izba Gospodarcza - Oddział Branżowy Regionalna Izba Turystyki w Lublinie, Warszawska Izba Turystyki, Wielkopolska Izba Turystyczna. ITRP jest kontynuacją działalności Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce, której korzenie sięgają 1995 r.

201


STOISKO NR: STAND NO.:

B90

JAM EVENTS&TRAVEL

ul. Ulászló u. 38, 1114 Budapeszt tel.: +36 161 088 05, +36 161 088 25 e-mail: melinda@jamtravel.hu, laura@jamtravel.hu Firma JAM TRAVEL zajmuje się rezerwacją noclegów, organizacją programów na terenie Węgier. Oprócz tradycyjnych wycieczek chętnie sie zajmiemy grupamy incentive, wyjazdami gastronomicznymi, piełgrzymkowymi i młodzieżowymi. Jesteśmy z Budapesztu, dobrze znamy węgierskie realia, hotele, restauracje. Zapraszamy do naszego wspaniałego kraju. JAM TRAVEL is offering hotels, programmes and tour guides in Budapest and Hungary. In addition to traditional tours we are organising gastro tours, pilgrimages and tours for young people as well. We are from Budapest, so we know the hotels, restaurants and possibilites very well. Come and visit our beautiful country.

202


STOISKO NR: STAND NO.:

B49

JAPOŃSKA NARODOWA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Kaiserstrasse 11, 60311 Frankfurt, Niemcy tel.: +49 069 203 53 fax: +49 069 284 281 e-mail: fra@jnto.de www.jnto.de Japońska Narodowa Organizacja Turystyczna (ang. Japan National Tourism Organization - JNTO) to organizacja państwowa podlegająca Ministerstwu Gruntów, Infrastruktury, Transportu i Turystyki Japonii, realizująca szeroki wachlarz działań promujących Japonię jako cel podróży. Jesteśmy „jednym punktem”, w którym można zaspokoić wszystkie swoje potrzeby dotyczące podróży do Japonii. Możesz uzyskać obiektywne porady dotyczące swojej podróży do Japonii od Japońskiej Narodowej Organizacji Turystycznej (ang. Japan National Tourism Organization - JNTO) oraz renomowanych japońskich organizatorów wycieczek. Oferujemy także produkty związane z podróżą do Japonii, jak wycieczki, bilety lotnicze, bilety kolejowe „JR Pass” i wiele więcej. Nie przegap widowiskowych wydarzeń organizowanych przez nas na naszym stoisku. Japonia czeka na Ciebie. Japan National Tourism Organization (JNTO) is a statutory organization under the Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism committed to a broad range of activities promoting travel to Japan.

203

We provide one-stop service for all your needs on Japan travel. You can get impartial advice for your Japan travel from Japan National Tourism Organization (JNTO) as well as well established Japanese


leading operators provide Japan travel products as tours, air ticket, JR Pass and more. Don’t miss our spectacular events at our booth. Japan awaits you.

204


STOISKO NR: STAND NO.:

A2

JERUSALEM T&T LTD.

Nur eldin 14 Jerusalem - Israel Jerusalem, Israel tel.: 00972-2-6289418 fax: 00972-2-6289298 e-mail : Omar@jttours.com www.Jttours.com Firma Jerusalem T&T Ltd. została założona w 2003 r., kiedy jej założyciele, będący już liderami w branży turystycznej, postanowili stworzyć nowy podmiot, z naciskiem na wysoki poziom i jakość świadczonych przez niego usług. Jerusalem T&T łączy ponad 60 lat doświadczeń w branży turystycznej z entuzjazmem i przedsiębiorczością oraz pragnieniem zapewnienia najwyższego standardu i jakości usług. Siedziba firmy znajduje się w centrum Jerozolimy, w niewielkiej odległości od wszystkich świętych miejsc w mieście. Jerusalem T&T współpracuje z biurami podróży na całym Bliskim Wschodzie i świadczy usługi dla klientów w całym tym regionie, w tym na terenie Izraelu, Jordanii, Egiptu, Syrii, Turcji, Grecji, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Omanu i części Indii. Lista naszych klientów obejmuje różne kraje i narodowości. Obsługujemy klientów z całego świata, w tym między innymi z USA, Wielkiej Brytanii, Polski, Republiki Czeskiej, Grecji, Niemiec, Malezji, Indonezji i Indii.

205

Jerusalem T&T Ltd. was established in 2003 when its founders who were among the leaders in the tourism business at the time decided to form a new entity with emphasis on service and quality. Jerusalem T&T combines the more than 60 years of experience in the travel business with the enthusiasm and drive of the young to provide the ultimate in service and quality. The company is located in the center of Jerusalem, a walking distance from all the Holy Sites in the city. Jerusalem T&T has partnerships with travel agencies throughout the Middle East and provides services to clients all through the region including Israel, Jordan, Egypt, Syria, Turkey, Greece, the UAE, Oman and parts of India. Our list of clients varies in type and nationality. We serve clients from all over the world including but not limited to the USA, the UK, Poland, the Czech Republic, Greece, Germany, Malaysia, Indonesian and India just to name a few.


STOISKO NR: STAND NO.:

A14

KARPATEN TURISM

Romania 021466, Bucharest, Str. Teleajen nr.77 A, sector 2 tel.: 0040 21 323 3006, 0040 21 322 04 35, 0040 31 711 04 59, 004 0741 238 825 fax: 0040 21 312 41 97 e-mail: office@karpaten.ro, info@karpaten.ro www.karpaten.ro Karpaten Turism was founded in 1996 and during these 20 years of activity it has gained a top position on the Romanian tourism market as a very trustworthy partner, being one of the fastest growing companies in the country and one of the most successful tour operators. Karpaten Turism has constantly developed itself since the day it was established. Thanks to very good logistics and management, to our professional team and competitive prices and to our participations at the international tourism fairs we have gained the international recognition. We organize tours in the entire country such as round trips, adventure, study, religious and cultural tours, accommodation at the Black Sea, cruises in the Danube Delta and other many types of tours. Our mission is to maintain our position as leader on the local Romanian tourism market and please each client and partner. We aim to improve the tourism in Romania, to make every request and wish come true and to innovate the programs. Our goal is to satisfy our clients and to offer them nothing but the best

206


STOISKO NR: STAND NO.:

A79

MAGAZYN KONTYNENTY

www.magazynkontynenty.pl; FB: facebook.com/Pismo.Kontynenty Instagram: @magazyn_kontynenty Kwartalnik, ekskluzywny i niezależny magazyn poświęcony sztuce podróżowania. Autorami „Kontynentów” są najwybitniejsi polscy reporterzy, znani w świecie pisarze, wybitni fotografowie, sławni podróżnicy. To jedyny w Polsce magazyn o tej tematyce na tak wysokim poziomie – zarówno edytorskim, jak i graficznym – docierający do kręgów elitarnych i opiniotwórczych. Pismo sprzedawane jest w całej Polsce przez sieci Empik, Ruch, Kolporter, Garmond, w dobrych księgarniach, salonikach prasowych. Dostępne jest także w prenumeracie oraz wersjach na urządzenia mobilne w Publio.pl, App Store i Google Play. Partnerami „Kontynentów” są m.in. Olympus, Horyzont, E-Pamir, Keen oraz wydawnictwa: Agora, Czarne, Zeszyty Literackie, Bezdroża, Sorus i wiele innych. Kontynenty High-end, independent, quarterly travel magazine. As Poland’s leading travel magazine, Kontynenty’s staff includes world-renowned reporters, famous travelers, and outstanding photographers. Kontynenty features superior content and design and is popular among the country’s leaders and elites. Kontynenty is distributed throughout Poland at newspaper stalls, bookshops, and shops like Empik, Ruch, Kolporter, and Garmond. It is available through subscription and mobile version through Publio.pl, the App Store, and Google Play. Kontynenty is proudly published with support from Olympus, Horyzont, E-Pamir, and Keen, among others, and publishers such as Agora, Czarne, Zeszyty Literackie, Bezdroża, and Sorus. Further information is available on our website and Facebook and Instagram pages: www:magazynkontynenty.pl; FB: facebook.com/Pismo.Kontynenty Instagram: @magazyn_kontynenty

207


STOISKO NR: STAND NO.:

A1

LOGOS TRAVEL MAREK SLIWKA SP. J.

ul. Mickiewicza 28, 60-836 Poznań tel. +48 61 840 22 57 fax +48 61 622 98 22 Touroperator dalekich wyjazdów na wszystkie kontynenty Świata. Ponad 130 wypraw i wycieczek adresowanych dla różnych odbiorców z naciskiem na prawdziwych krajoznawców i koneserów zwiedzania świata. W ofercie znajdują się także ambitne wyprawy połączone z trekkingiem na Kilimanjaro, Mount Everest Base Camp, trekking w Mustangu i inne. Biuro organizuje także imprezy incentiv , obozy biegowe, wycieczki tematyczne, ponad dwudziestoletnie doświadczenie w organizacji wyjazdów, wyjątkowo doświadczona kadra wytrawnych pilotów – pasjonatów . Firma osiąga wyjątkowo wysokie wyniki we wszystkich rankingach branżowych, na przykład według ostatniego rankingu Rzeczypospolitej, posiada rating AA+ czyli wysoka wiarygodność rynkowa na pograniczu ekstremalnej. Posiadamy umowy z około dwoma tysiącami biur agencyjnych sprzedających ofertę w całej Polsce.

208


STOISKO NR: STAND NO.:

B56

MAZOWIECKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Samorząd Województwa Mazowieckiego ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa tel.: +48 22 59 79 100 fax: +48 22 59 79 290 e-mail: urzad_marszalkowski@mazovia.pl www.mazovia.pl Mazowsze to kraina malowniczych terenów przyrodniczych, niezwykle zróżnicowana zarówno pod względem architektury, jak i folkloru oraz regionalnej kuchni. Miasta Mazowsza tętnią życiem i są miejscem wielu festiwali, koncertów i wystaw. To wyśmienite miejsce dla turystów. Znajdą tu coś dla siebie miłośnicy turystyki pieszej, rowerowej, kajakarstwa, wędkarstwa, żeglarstwa, a nawet narciarstwa biegowego. Mazowsze pełni funkcję lidera gospodarczego pośród polskich województw. Atutem Mazowsza jest także atrakcyjność inwestycyjna, jak i potencjał gospodarczy. Region ten jest pod wieloma względami wyjątkowy, leży w samym sercu Polski, które jest jednocześnie centrum Europy.

209


STOISKO NR: STAND NO.:

A19

MD TOUR

Katya Ruseva tel.: +35 988 529 77 40 Skype: katja.ruseva e-mail: md_tour@abv.bg, mdtour_bulgaria@abv.bg www.mdtour.info MD Tour – tour operator w Bułgarii Zakwaterowania w Kurorty nadmorskie Zakwaterowania w kurort na narty Kolonie i Obozy międzynarodowe festiwale MD Tour – incoming tour operator in Bulgaria Accommodation in Summer resorts Accommodation in Winter resorts Children and youth camps International festivals

210STOISKO NR: STAND NO.:

A93

MELUR DESTINATION MANAGEMENT GMBH

Boesendorferstrasse 1/1/19, 1010 Vienna, Austria tel.: +43 1 403 2345 4600 tax: +43 1 403 2345 4690 e-mail: online@mdm-dmc.com www.mdm-dmc.com Melur DMC Group – is a group of DMC in Austria and Italy with more than 16 years of experience as an incoming company for the biggest European Touroperators and holds many seasonal allotments – especially in the ski resorts, first of all Salzburgerland and Mayrhofen in Austria, in the regions of Sella Ronda and Dolomiti di Brenta in Itlay and seaside resorts of the Adriatic coast and Sicily. We offer group and individual transfers and excursions, shuttle service from airports to skiing regions, ski passes, ski rent, additional services, also we are strong in conference-, seminar-, and incentive tourism. Our offices and representatives work in Vienna, Bolzano, Rimini and Sicily. All our services are available for booking on mdm-dmc.com

212

Melur DMC Group - to grupa DMC w Austrii i we Włoszech z ponad 16-letnim doświadczeniem jako incoming spółka dla największych europejskich touroperatorów i posiada wiele sezonowych miejsc hotelowych - zwłaszcza w ośrodkach narciarskich, przede wszystkim Salzburgerland i Mayrhofen w Austrii, w regionach Sella Ronda i Dolomiti di Brenta we Włoszech i nadmorskich kurortów na wybrzeżu Adriatyku i Sycylii. Oferujemy transfery i wycieczki grupowe i indywidualne, shuttle z lotniska do regionów narciarskich, ski pass, wypożyczalnia nart, dodatkowe usługi, także oferujemy organizacje konferencji, seminariów, imprez. Nasze biura i przedstawiciele pracują w Wiedniu, Bolzano, Rimini i Sycylii. Тasze usługi są dostępne dla rezerwacji na mdm-dmc. com.


STOISKO NR: STAND NO.:

B2

MENTOR BUSINESS & TRAVEL INSURANCE SP. Z O.O.

ul. Bukowińska 10 lok.98, 02-703 Warszawa tel.: +48 22 654 12 50/51 e-mail: turystyka@mentor.pl www.mentortravel.pl Mentor Business & Travel Insurance sp. z o.o. to broker ubezpieczeniowy, w którym pracuje zespół doświadczonych ekspertów - praktyków, wywodzących się z rynku ubezpieczeniowego i turystycznego. Głównym przesłaniem spółki Mentor Business & Travel Insurance jest zapewnienie kompleksowej ochrony ubezpieczeniowej podmiotom, działającym w branży turystycznej. Nasza oferta jest skierowana do: - organizatorów turystyki - biur podróży - hoteli i obiektów wypoczynkowo-szkoleniowych

213


STOISKO NR: STAND NO.:

A101

MIASTO JELENIA GÓRA Jelenia Góra

Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra tel.: +48 75 75 46 173 fax: +48 75 75 46 178 e-mail: ratusz_um@jeleniagora.pl www.jeleniagora.pl Jelenia Góra w Karkonoszach. Miasto przyciąga nie tylko swoim malowniczym położeniem, ale również bogatą historią. Doskonale zachowana zabudowa, z architekturą uzdrowiskową, parkami oraz malownicze krajobrazy sprawiają, że Jelenia Góra to prawdziwie magiczne miejsce. Dogodna komunikacja do pobliskich ośrodków górskich to świetna okazja do uprawiania sportów zimowych m.in. narciarstwa zjazdowego i biegowego. Wspaniały relaks zapewni czas spędzony w Uzdrowisku Cieplice oraz w Termach Cieplickich - nowoczesnym centrum rekreacji wodnej. Zapraszamy na stanowisko Miasta Jelenia Góra - zapewniamy, że w prezentowanej tutaj ofercie turystycznej i kulturalnej każdy znajdzie coś dla siebie... Jelenia Gora in the Karkonosze Mountains The city does not only attract visitors with its picturesque location, but also with its rich history. Well-preserved buildings, spa architecture, parks and scenic landscapes make Jelenia Gora a truly magical place. Convenient transport to the nearby mountain resorts is a great opportunity to try winter sports such as downhill and cross-country skiing. You can relax and have a wonderful time in the Cieplice Baths, a modern water leisure centre which uses natural hot springs. Welcome to the stand of the City of Jelenia Gora - we are sure that everyone will find something for themselves in the tourist and cultural offer presented here.

214


STOISKO NR: STAND NO.:

B44

URZĄD MIASTA I GMINY W OPATOWIE ul. Plac Obrońców Pokoju 34, 27 - 500 Opatów tel.: +48 15 8681 300 fax. +48 15 8684647 e-mail: opatow@umopatow.pl www.umopatow.pl Opatów jedno z najstarszych miast Polski - prawa miejskie nadane w 1282 r. z najcenniejszym zabytkiem architektury romańskiej Kolegiata p.w. św. Marcina, klasztorem i kościołem oo. Bernardynów, pozostałością XVI w. murów obronnych z zachowaną Bramą Warszawską oraz unikatową Podziemną Trasą Turystyczną powstałą na bazie XV-XVI w. piwnic kupieckich. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego miasta. Opatow is one of the oldest Polish cities - the city rights granted in 1282. Of the most valuable monument of romanesque architecture Collegiate Church St. Martin, the monastery and church Bernadine’s, the remains of the sixteenth century. Ramparts of the preserved gate Warsaw and a unique underground tourist route created based on the XV-XVI century merchants’ cellars.

215


STOISKO NR: STAND NO.:

B60

MIASTO TORUŃ

Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń tel.: +48 56 611 83 60 e-mail: wsit@um.torun.pl www.torun.pl WITAMY W TORUNIU! Toruń to ważny punkt na turystycznej mapie Polski, który przyciąga sławą narodzin Mikołaja Kopernika, magią średniowiecznej starówki, zabytkami, kulturą, sztuką i muzyką. Toruń to także legendarny smak piernika i jego historia, która znana jest niemal każdemu. Toruń to bez wątpienia jedno z najpiękniejszych polskich miast, pod każdym względem jedyne w swoim rodzaju. Miasto, w którym kilkusetletnia niezwykle bogata spuścizna historyczna spotka się z dynamiczną i fascynująca współczesnością. Toruń to miasto wielu możliwości, inspirujących poszukiwań artystycznych i pasjonujących spotkań z kulturą i sztuką. WELCOME TO TORUŃ Toruń is an important site on the Polish tourist map. Known as the home town of Nicolaus Copernicus, it is famous for the magic atmosphere of its Old Town, historical monuments, culture, art and music. Toruń is also associated with the legendary flavour of gingerbread and its history well-known nearly to all. Toruń is beyond doubt one of the most beautiful Polish cities. One-of-a-kind in every respect, it is a city where hundreds of years of uncommonly rich historical heritage meet with dynamic and fascinating modernity. Toruń is a city of numerous opportunities, inspiring artistic quests and fascinating encounters with culture and art.

216STOISKO NR: STAND NO.:

B28

MIESIĘCZNIK PODRÓŻE I ŻAGLE magazyn sportów wodnych

Wydawnictwo ZPR MEDIA S.A. ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa tel.: +48 22 590 51 19 fax: +48 22 590 54 44 e-mail: podroze@murator.com.pl www.podroze.pl Miesięcznik „Podróże” to elegancki magazyn i praktyczny poradnik dla podróżników oraz osób ciekawych świata. Inspiruje marzenia o podróżach i radzi jak je zrealizować. Treść magazynu wyznaczają najnowsze trendy w turystyce w Polsce i na świecie. Pismo odkrywa uroki różnych rejonów w Polsce, jak i egzotycznych zakątków na świecie. Poleca modne kierunki wyjazdów, znane kurorty, najpiękniejsze ośrodki, ciekawe zabytki. Przybliża strony świata pokazane poprzez historię, architekturę, kulturę, kulinaria, zakupy i rozrywkę. Ponadto w każdym numerze magazynu „Podróże” praktyczne i sprawdzone porady jak dobrze zaplanować i przygotować się do podróży, gdzie spać, jak dojechać, co zabrać ze sobą na wyprawę. „Podróże” zaspokoją potrzeby zarówno tych, którzy poszukują najciekawszych propozycji agencji turystycznych, jak i osób, które planują bardziej indywidualne wycieczki. „Podróże” ukazują się co miesiąc w nakładzie ok.25 tys. Czytelnicy to w większości osoby dobrze wykształcone, w wieku między 20 a 40 lat, z zarobkami powyżej przeciętnej. Miesięcznik „Żagle” Wydawnictwo ZPR MEDIA S.A. „Żagle” są największym w Polsce pismem poświęconym sportom wodnym. Jego działy prezentują najważniejsze wydarzenia w kraju i na świecie, technikę, turystykę śródlądową i morską, rozmaite aspekty bezpiecznego żeglowania oraz wydarzenia kultury żeglarskiej - festiwale, wystawy, targi. Rzesza związanych z „Żaglami” współpracowników – wybitnych żeglarzy z kraju i zagranicy, sprawia, że pismo jest odbierane jako opiniotwórcze, mające ugruntowaną, mocną pozycją w środowisku żeglarskim. „Żagle” są jedynym pismem o tej tematyce należącym do ZKDP.

218


STOISKO NR: STAND NO.:

A19

MINISTRY OF TOURISM BULGARIA

1 Saborna Str., Sofia 1000, Bulgaria e-mail: edoc@tourism.government.bg www.bulgariatrevel.org The Ministry of Tourism conducts the tourism policy in active collaboration with the institutions, municipalities, NGOs, travel trade and media. The main priority is to develop the necessary conditions for the development of a diversified national tourist product to be promoted in the domestic and foreign markets. The Ministry works actively for positioning the country as a competitive tourist destination for sustainable all year around tourism. Our efforts are focused into promotion of Bulgaria as an attractive tourist destination in its uniqueness - cultural heritage and natural resources, high quality of tourism products and services.

219


STOISKO NR: STAND NO.:

B87

MITO TRAVEL

My Incoming Tour Operator Via Teodoro Mayer, 36, 00177 Roma tel.: +39 06 89 560 953, +39 329 766 61 64 fax: +39 06 64 800 197 e-mail: incoming@mitotravel.it www.mitotravel.eu MITO TRAVEL jest obecne na rynku tour operatorów zajmujących się turystyką przyjazdową do Włoch od początku 2014 roku. Jesteśmy młodym, choć niezwykle doświadczonym zespołem. Największą wartością w naszej firmie są, mający wieloletnią praktykę w branży turystycznej, ludzie; wyróżnia nas nie tylko wiedza, lecz również miłość do Italii i do tego co robimy. Specjalizujemy się zarówno w obsłudze grup jak i turystów indywidualnych. Oferujemy szeroki wachlarz wyselekcjonowanych na przestrzeni lat usług, tak aby nasi Klienci czuli komfort podczas pobytu w każdym zakątku Włoch. Pragniemy zapewni Im radość z przeżywania podróży do Włoch. Chcemy pokazywać je w ich prawdziwych i często nie znanych obliczach. Satysfakcja Klienta jest dla nas dobrem najwyższym. Dlatego też rzetelnie dbamy o interes naszych Klientów i zawsze gwarantujemy zgodność oferty z jej realizacją. Naszym celem jest spełnianie zapotrzebowań każdego, od niskobudżetowego po najbardziej wymagającego, Klienta. Z tego powodu wszystkich traktujemy z taki sam sposób: zarówno grupy turystyczne, pielgrzymkowe, młodzieży szkolnej jak i incentive, starając się aby nasze ceny były jak najbardziej konkurencyjne, a usługi na wysokim poziomie. Nasz zespół posługuje się językami angielskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i oczywiście włoskim, pozostając do pełnej dyspozycji Klienta w każdej sytuacji.

220


To myślenie sprawia, że sukces firmy staje się naszym sukcesem. Dlaczego MITO: -ponieważ mamy doświadczenie i wiedzę -ponieważ szybko odpowiadamy na zapytania i rezerwacje -ponieważ przykładamy uwagę do każdego zapytania -ponieważ jesteśmy elastyczni w myśleniu i działaniu -ponieważ wierzymy, że Twój sukces jest naszym sukcesem -ponieważ gwarantujemy najlepszą relację jakości do ceny

221


STOISKO NR: STAND NO.:

A79

MODA NA CZYTANIE

Moda na Czytanie w Domu Braci Jabłkowskich ul. Bracka 25, Warszawa tel.: +48 508 532 805 e-mail: modanaczytanie@wp.pl

 Moda na Czytanie w Pasażu Ursynowskim
Pasaż Ursynowski 3 lok. U3, Warszawa tel.: +48 602 111 326 e-mail: biuro@modanaczytanie.pl, Facebook: www.facebook.com/ModaNaCzytanie/ Moda na Czytanie to pomysł na księgarnie, które współtworzą czytelnicy i zaprzyjaźnione wydawnictwa. Znajdziecie u nas piękne albumy, wspaniałe książki dla dzieci, interesujące biografie, reportaże i książki podróżnicze, przewodniki, znakomitą literaturę piękną. Dobieramy ofertę nie tylko spośród nowości. Ważne są dla nas dobre książki. Moda na Czytanie (‚fashion for reading’) is a private bookstore based on idea that books are very important in our lives. We select portfolio with our customers and partner publishing houses. In our shops you can find good and sought-after books. There is wide range of outstanding contemporary and classical prose, essays, poetry, great books for children, reportages, travelogue and giude books, documentary literature expanding into memoirs, history and social science.

222


STOISKO NR: STAND NO.:

B35

„MONTENEGRO STARS“ HOTEL GROUP GRUPA HOTELOWA „MONTENEGRO STARS“

Bečići bb, 85310 Budva tel.: +382 33 773 777 fax: +382 33 773 757 e-mail: reservations@montenegrostars.com www.montenegrostars.com The Montenegro Stars Hotel Group, founded in 2003, operates three hotels in Montenegro, on the Budva Riviera. - Splendid Conference and SPA Resort 5*, the most well-known hotel on the Budva Riviera and within 600 km around - Montenegro Beach Resort 4*, a great place for family vacations - Blue Star Hotel 4*, a modern hotel in Budva’s city center. Many famous people have been the guests of the hotel Splendid 5*: Bill Clinton, Madonna, the Rolling Stones, Angelina Jolie, Brad Pitt and many more.

223


STOISKO NR: STAND NO.:

B62

MORSKA OSADA - KRYNICA MORSKA

ul. Sienkiewicza 2, 82-120 Krynica Morska tel.: +48 500 820 370 www.morskaosada.com Morska Osada - Krynica Morska Ośrodek Wypoczynkowy MORSKA OSADA to nowe osiedle drewnianych domków letniskowych wybudowanych przez polskich Górali. Przyjazne środowisku, funkcjonalnie urządzone domki, są położone w samym centrum Krynicy Morskiej, na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, w odległości 100 metrów od morza. Restauracja na terenie ośrodka serwuje śniadania oraz obiady w cenie pobytu. Ośrodek wypoczynkowy przyjazny dla dzieci - bezpieczny obiekt - darmowy parking - darmowe Wi-Fi Serdecznie zapraszamy do Morskiej Osady – gwarantujemy wspaniały wypoczynek! Morska Osada - Krynica Morska Holiday Resort MORSKA OSADA a new settlement of wooden cottages built by the Polish Highlanders. Environmentally friendly, functionally furnished cottages are situated in the center of Krynica Morska, the Landscape Park Vistula Spit, just 100 meters from the sea. The restaurant at the resort serves breakfast and lunch in the price. - Secure property - Holiday resort child-friendly - Free parking

224


- Free Wi-Fi We invite you to the MORSKA OSADA - guarantee a wonderful holiday! Pozdrawiam ze słonecznej Krynicy:)

225


STOISKO NR: STAND NO.:

A37

MTS ITALIATRAVEL DI TOSCANA INCOMING S.R.L.

viale Ferdinando Martini 7, 51016 Montecatini Terme (PT) tel.: 0039 0572 772790 fax. 0039 0572 904451 e-mail: info@mtsitaliatravel.it www.mtsitaliatravel.it MTS Italiatravel to tour operator z siedzibą w Montecatini Terme w Toskanii, zajmujący się turystyką przyjazdową. Specjalizujemy się w organizowaniu wyjazdów i wycieczek grupowych w Toskanii, wycieczek „szytych na miarę” , których szczegółowy program ustalamy po zapoznaniu się z sugestiami i potrzebami uczestników. Oferujemy klasyczne wycieczki kulturowe, a także wycieczki do Chianti, na Elbę, wycieczki rowerowe, trekking, wyjazdy SPA. Z nami odkryjesz również nieznane i urokliwe zakątki Toskanii! Co roku organizujemy wyjazdy połączone z eventami takimi jak karnawał w Viareggio, Festiwal Trufla w San Miniato czy Festiwal Pucciniego. Świadczymy rozmaite usługi dla uszestników konferencji, wyjazdów biznesowych, imprez motywacyjnych czy wystaw. Organizujemy rejsy (m.in. Wyspa Elba, Cinque Terre, Jezioro Massaciuccoli), lekcje gotowania oraz wycieczki typu Exclusive tours. Oferujemy opiekę pilota i przewodnika w czasie wycieczek, nadzorujemy przebieg całej imprezy od początku do końca. MTS Italiatravel is an Incoming Tour Agency, based in Montecatini Terme, in Tuscany, specializing in the planning and organization of holiday packages for groups and incentives travelling throughout Italy, focused on Tuscany where we are based. Our main objective is to provide our clients with a high quality of service that satisfies their expectations and desires. We offer cultural classic tours, tours to Elba, wine tours, bike tours, trekking tours, SPA breaks and also trips to the most attractive and fascinating places of hidden Tuscany, tours for choir and orchestras, culinary lessons, and many, many more. Tour guides and assistance are always available and one of our friendly staff will oversee your whole trip from beginning to end.

226


STOISKO NR: STAND NO.:

A19

MUNICIPALITY OF PRIMORSKO

56-3 MART str. 8290PRIMORSKO, BULGARIA tel.: +35 95 503 000, +35 95 503 36 42 fax: +35 95 503 23 73 e-mail: obschtina_primorsko@mail.bg www.primorsko.bg Primorsko Municipality covers the southeastern part of the Bulgarian Black Sea Coast. Here gorgeous sandy beaches live in harmony with unique rock formations where the mountains of Strandzha embrace the sea. The favorable climate, natural beauty and hospitality of local people make Primorsko Municipality an attractive place to rest. The following areas fall within the territory of the municipality: thะต towns of Primorsko and Kiten, the villages Yasna polyana, Veselie, Novo Panicharevo and Pismenovo.

227


STOISKO NR: STAND NO.:

A19

MUNICIPALITY OF VARNA

Warna jest trzecim co do wielkości miastem w Bułgarii, położonym na wybrzeżu Morza Czarnego. Warna jest letnią stolicą tego kraju: ponad 100 hoteli, wspaniała słoneczna pogoda, szerokie plaże, ciepłe błękitne morze, gorące i lecznicze źródła mineralne, bogata różnorodna kuchnia, miejscowe napoje, owoce i warzywa. Centrum turystyki fascynuje swoim bogatym dziedzictwem historycznym, licznymi imprezami kulturalnymi i sportowymi. Warna będzie Młodzieżową Stolicą Europy 2017. Varna is the third largest city in Bulgaria, situated on the Black Sea. Varna is the sea capital of the country with more than a hundred hotels, the lovely sunny weather, the magnificent vast beaches, the warm blue sea, the hot and curing mineral springs, the outstanding variety of delicious meals, local drinks, fruit and vegetables. The tourist center fascinates with his rich historical heritage and countless cultural and sport events. Varna is a European Youth Capital in 2017.

228


STOISKO NR: STAND NO.:

A74

MUZEUM MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

ul. Zawiszy Czarnego 1B, 81-374 Gdynia tel.: +48 58 620 13 81 fax: +48 58 620 13 85 e-mail: sekretariat@muzeummw.pl wwww.muzeummw.pl www.facebook.com/MuzeumMW Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni (ul. Zawiszy Czarnego 1 B) gromadzi zabytki kultury narodowej, związane z historią i tradycją Marynarki Wojennej. Na trzech kondygnacjach siedziby Muzeum można oglądać pamiątki, medale i ordery oraz archiwalne fotografie. Muzeum MW posiada także bogaty i różnorodny zbiór broni i uzbrojenia morskiego. Do najcenniejszych należy zaleczyć: armatę dwulufową Bofors 120 mm z ORP Gryf, armatę nadbrzeżną kal. 152,4 mm Bofors z baterii cyplowej, pokładowe działo przeciwlotnicze z ORP SĘP, samolot myśliwski JAK 9 P; armatę przeciwlotniczą FLAK, kal. 20 mm z ORP CZAJKA; torpedę morską C: 84 produkcji firmy Szchwarzkopf z 1894 r.; armatę polową kal. 105 mm typu SCHNEIDER z baterii morskiego dywizjonu artylerii z 1939 r.; armatę kal. 100 mm typ SCHNEIDER z okrętu podwodnego ORP ŻBIK. Na ORP Błyskawica, okręcie-muzeum zacumowanym przy Nabrzeżu Pomorskim (Skwer Kościuszki) w Gdyni, można oglądać wystawę poświęconą historii niszczyciela oraz historii polskiej Marynarki Wojennej. Muzeum MW oferuje możliwość skorzystania z usługi przewodnickiej oraz z zajęć edukacyjnych.

229

THE POLISH NAVAL MUSEUM IN GDYNIA (Zawiszy Czarnego 1 B) collects national culture artefacts related to naval history and tradition. On the three floors of the Museum there are souvenirs, medals and orders as well as historical photographs. The Naval Museum also has a rich and diverse collection of naval arms and weapons. The most valuable items are: a 120 mm double-barrel Bofors cannon from ORP Gryf, a 152.4 mm coastal cannon from the peninsula unit, a submarine anti-aircraft gun from ORP Sęp, a Jak 9 P fighter plane, a 20 mm FLAK anti-aircraft cannon, from ORP Czajka, a Schwarzkopf naval torpedo type C 84 made in 1894, a 105 mm Schneider field cannon from


the naval artillery squadron from 1939 and a 100 mm Schneider submarine cannon from ORP Żbik. Onboard ORP Błyskawica, the museum ship moored at Nabrzeże Pomorskie, Skwer Kościuszki in Gdynia, there is an exhibition devoted to the history of this destroyer and the history of Polish Navy. The Naval Museum also offers guided tours and educational activities.

230


STOISKO NR: STAND NO.:

B2

NADWIŚLAŃSKA AGENCJA TURYSTYCZNA SP. Z O.O.

ul. Edukacji 37, 43-100 Tychy tel.: +48 32 326 23 70 Centralna rezerwacja: +48 32 326 23 50, 48+32 326 23 51 www.nat.pl fb: NATwczasy Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. powstała w 1996 roku. Od ponad 18 lat w 20 obiektach wczasowych staramy się zapewnić naszym Gościom wszystko, co najlepsze w wypoczynku w Polsce. NAT w kilku zdaniach, to: • Wyjątkowe lokalizacje. Najpiękniejsze polskie plaże, czyste jeziora, góry. • Coraz lepsza jakość obiektów - baseny, gabinety, pokoje, inwestycje, kategoryzacje • Polska, domowa, zdrowa i smaczna kuchnia. • Profesjonalne usługi profilaktyczno – lecznicze i sanatoryjne. • Standard dla każdego i ceny na każdą kieszeń. • Uczciwość i odpowiedzialność w turystyce. Gościnność. Bezpieczeństwo. • Nasza pasja, zaangażowanie. Ponadto w większości obiektów NAT: • place zabaw dla dzieci • boiska sportowe • zewnętrzne siłownie • wypożyczalnie rowerów i kijów do Nordic Walking • sale konferencyjne • kawiarnie • wifi • Własna Stacja Narciarska „Cieńków” w Wiśle. Misja firmy brzmi: „Stwarzamy warunki do zaspokojenia potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych rosnącej liczby Klientów z kraju i zagranicy, poprzez szeroką i zróżnicowaną ofertę produktów, dążenie do podwyższania standardu ośrodków oraz przyjazną obsługę.” www.nat.pl

231


Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. tourist company was established in 1996. For over 18 years, in 20 locations across Poland, we aim to provide our guests with the best holiday services possible. NAT in short: • Exceptional locations The most beautiful Polish beaches, clean lakes and mountains • The best quality of tourist facilities - swimming pools, rooms, and investments, categorizations • Polish cuisine - healthy and delicious • Professional SPA services and therapeutic vacations • Standards and prices for every budget • Accountability and responsibility in tourism Hospitality Safety • Our passion and engagement As a rule, NAT locations have: • playgrounds • sports facilities • outdoor gym • bike and Nordic Walking pole rentals • conference rooms • cafes • Wi-Fi • Cieńków Ski Lift in Wisła NAT motto: “We create conditions to meet leisure and recreation needs of a growing number of clients from Poland and abroad, by offering highly diversified products, by continually upgrading the accommodation standards, and by delivering our services in a friendly and supportive manner.”

232


STOISKO NR: STAND NO.:

A60

NAMASTE TOURS PVT.LTD

Established in 1999, Namaste Tours is a specialist, top-quality destination Management Company. Since inception, Namaste’s mission has been to create customized travel solutions, covering the length and breadth of India and the subcontinent. Programs that are on offer go beyond the ordinary and bring the visitor in contact with the heart of the country, the essence of the culture and the diversity of its people, religion, cuisine, weather systems and terrain. This poses both a significant challenge as well as an opportunity to create a wealth of experiences. We weave each program with the Indian ethos of warmth and hospitality. We cater to incentives houses, professional & trade associations, specialist tour companies and above all, the discerning traveler. Namaste Tours is recognized by the Government of India, Tourism department and is a member of various National and International travel bodies such as IATO, ASTA, TAAI PATA,SITE and IGTA. We take care of our clients in “cotton wool”. Should you require any further information/assistance, we are at your complete disposal. Sincerely, P.Balasubramanyan Director of Sales and Marketing

233


STOISKO NR: STAND NO.:

B35

NATIONAL TOURISM ORGANISATION OF MONTENEGRO CZARNOGÓRSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

Naturalne piekno

Marka Miljanova 17,81000 Podgorica tel.: +382 77 100 001 fax: +382 77 100 009 e-mail: info@montenegro.travel www.montenegro.travel Misją Czarnogórskiej Organizacji turystycznej jest pokazanie naszym gościom piękna Czarnogóry, tak by mogli poczuć jej ducha. To my planujemy, organizujemy i wprowadzamy w życie ogólne założenia strategii turystycznej Czarnogóry w kraju i za granicą. We, the National Tourism Organisation of Montenegro have the mission to enable both our citizens and guests to feel the spirit of Montenegro and to get acquainted with its beauties. We plan and carry out the tourism informational and promotional activities of Montenegro both in the country and abroad.

234


STOISKO NR: STAND NO.:

A64

NECKERMANN PODRÓŻE

Neckermann Polska Biuro Podróży Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa tel.: +48 22 536 98 98 www.neckermann.pl Neckermann Podróże należy do jednego z największych koncernów turystycznych na świecie - Thomas Cook Group plc, który szczyci się 175-letnią tradycją. Na rynku polskim biuro podróży jest obecne od 20-stu lat i znajduje się w gronie największych organizatorów zagranicznej turystyki wyjazdowej. Dynamiczny rozwój firmy i jej silna pozycja na rynku to konsekwencja strategii, której głównymi elementami są innowacyjność i oferowanie usług najwyższej jakości, w pełni spełniających oczekiwania polskich klientów. Kierując się hasłem: „Neckermann - to udany urlop”, biuro podróży gwarantuje w pełni komfortowy i bezpieczny wypoczynek. Neckermann Podróże belongs to the one of the world’s leading leasure travel groups - Thomas Cook Group plc, which boasts 175 years of tradition. Neckermann Poland is the one of the largest tour operators in the country and has been present on the Polish market for 20 years. The company’s strategy which is based on innovation, quality of services and customer-oriented approach has lead to dynamic development and exceptionally strong market position. Neckermann - the great holidays!

235


LEGOLAND® Billund Resort w Danii LEGOLAND® to fascynujący świat zbudowany z 65 milionów klocków LEGO. Czeka tu na Państwa ponad 50 ekscytujących atrakcji oraz mnóstwo zabawnych przeżyć. Legoland podzielony jest na strefy: NINJAGO®, Kraina przygód, Kraina Piratów, Kraina Polarna, Kraina Duplo, Miniland, Strefa Wyobraźni, Królestwo Rycerzy oraz Miasto Legoredo w klimacie Dzikiego Zachodu. Każdy kto śnił, aby być piratem, ninja, rycerzem, odkrywcą albo księżniczką ma możliwość spełnić tu swoje marzenie! LEGOLAND® Billund is Denmark’s best known and most beloved amusement park amongst families. LEGOLAND® is a fantastic world of imaginative family experiences that focus on children – a place where you can set your imagination free on land, at sea, or in the air. And there’s always plenty to choose from, no matter whether you prefer action or relaxation.

236


STOISKO NR: STAND NO.:

B49

NIPPON TRAVEL AGENCY CO., LTD.

11F, Nihonbashi Dia Bldg. 1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku 103-8266 Tokyo tel.: +81 368 958 345 fax: +81 368 958 357 e-mail: japan_itd@nta.co.jp www.ntainbound.com/agent/ We are the oldest travel agency in Japan and have been in business for more than 100 years. With our longstanding partnerships, we have become known as one of the best DMCs in Japan as well. we strive to provide our customers with the very best service in the industry today. We are committed to offering travel services of the highest quality, combining our energy and enthusiasm, with our years of experience. Our greatest satisfaction comes in serving large numbers of satisfied clients.

237


STOISKO NR: STAND NO.:

A14

ROMANIA TOURS

1 Hagi Moscu Maria Str, Ap. 5, Bucharest, ROMANIA tel.: +40 21 305 60 06 e-mail: info@romania-tours.ro www.romania-tours.ro The Romania Tours team provides enriching and memorable travel experiences in Romania. Our friendly and professional staff is passionate about creating unique and adventurous experiences that will make your vacation a dream came true! Discover with us the charming medieval cities, fortified churches and fairytale castles in Transylvania, make a trip back in time in rural Maramures, admire the Painted Monasteries in Bucovina, enjoy the beauty of Danube Delta Biosphere Reserve, discover the UNESCO Heritage of Romania, and try our delicious BIO cuisine, wine and local spirits. So, contact us for more information about our carefully designed one-of-a-kind travel experiences! We are looking forward to organize the best travel arrangement for you!

238


239


STOISKO NR: STAND NO.:

A14

PARADIS VACANTE DE VIS TRAVEL AGENCY

Tomis Blv, No 213, TS8, Ground Floor, Constanta tel.: 0040 241 606 136 fax: 0040 241 55 28 58 e-mail: office@paradistours.ro www.paradistours.ro „Paradis – Wakacje jak marzenie” – 16 lat wakacji jak marzenie. 16 lat temu wylansowano agencję turystyczną „Paradis – Wakacje jak marzenie”, w celu zaoferowania wszystkim Rumunom szansy na wakacje zorganizowane w jak najlepszych warunkach, ofertami, trasami. Desygnowana w 2011 roku jako Tour Operator Roku dla Rumuńskiego Wybrzeża, agencja jest liderem w Rumunii na Wybrzeżu Morza Czarnego. Rocznie obsługujemy 100.000 turystów nad morzem.Posiadamy 250 hoteli, którymi zarządzamy, mając 5.000 gwarantowanych pokoi. Od 3 lat dokonujemy tygodniowo trzech lotów czarterowych do Izraela.Przywozimy turystów z Mołdawii, Bułgarii, Włoch, Słowacji,Izraela. Uczestniczymy w licznych i stałych targach oraz specjalistycznych manifestacjach. „Paradis - Vacante de Vis” – 16 years of dream vacations!

240

„Paradis - Vacante de Vis” was launched 16 years ago to give romanian tourists the opportunity to have an organised holiday in the best possible conditions, prices and offers. Designated the Tour Operator of the Year for the Romanian Riviera in 2011, our travel agency is the leader in Romania for the Black Sea Resorts. We bring over 100.000 tourists annually to the seaside.We work with more than 250 hotels having over 5000 rooms in guarantee. 3 years ago we also started operating 3 weekly charter flights from Israel. We are doing incoming from Moldova, Bulgaria, Italy, Slovakia,Israel. We insure transfers, we organise optional trips, we have representatives in all seaside resorts.


STOISKO NR: STAND NO.:

B60

PAŁAC ŁAZIENKI II W CIECHOCINKU ul. Raczyńskich 6, 87-720 Ciechocinek tel.: + 48 54 231 10 11 e-mail: marketing@lazienkiresort.com www. lazienkiresort.com Ponad stuletni obiekt, wpisany na listę zabytków, to połączenie nowoczesności z unikatowymi, pałacowymi wnętrzami. Do dyspozycji mamy 101 komfortowych pokoi w tym luksusowe apartamenty. Posiadamy pokoje przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Niewątpliwym atutem Pałac Łazienki II w Ciechocinku jest Restauracja Marconi serwująca dania kuchni europejskiej i polskiej, a także regionalne kujawskie przysmaki oraz domowe wypieki. Specjalizujemy się w pobytach leczniczych, których celem jest zahamowanie postępu lub powikłań już istniejącej choroby. Pałac położony jest w sercu Ciechocinka wśród parków i zieleni. Od Torunia dzieli nas ok. 25 km, 70 km od Bydgoszczy,180 km od Gdańska i Poznania oraz 200 km od Warszawy. More than a century-old building, formerly known as the „Lazienki II” placed on the restoration Has returnem to its former glory. Palace, combining modernity with unique palace interiors offers guests comfort and relaxation. We execute orders according to the customer, we serve their own ideas realized ensure that each project will be special and unique. Our employees ensure the preparation and conduct of the event. Palace is located in the heart of Ciechocinek City, in picturesque surroundings. Ciechocinek is located approx. 25 km from Torun, 180 km from Gdansk and Poznan and 200 km from Warsav.

241


STOISKO NR: STAND NO.:

B69

PARK ROZRYWKI JULINEK

ZPR Express Sp. zo.o. ul. Jubilerska 10, 04-190 Warszawa tel.: +48 22 514 11 76, +48 668 633 212 e-mail: kmusial@zprsa.pl Park Rozrywki Julinek stanowi prawdziwe centrum rozrywki w otulinie Puszczy Kampinoskiej. Znajdujący się tu Park Rozrywki oferuje szereg atrakcji dla miłośników aktywnego wypoczynku. Dla wszystkich poszukujących ciekawej, aktywnej i zorganizowanej formy spędzenia czasu przygotowaliśmy szeroki wachlarz atrakcji – Park Linowy Podniebny Cyrk – 117 przeszkód, prawie 1000 metrów tras, Pole do minigolfa, Kraina Dmuchańców, Rajdy samochodami elektrycznymi dla najmłodszych, Plac zabaw z wielką poduchą do skakania. Codziennie zabawi wszystkich grupa animacyjna Julianki. Amatorzy dwóch kółek oraz aktywnego wypoczynku znajdą tu doskonałą bazę na wycieczki rowerowe i piesze. Z terenu prowadzą dwie ścieżki spacerowe i szlak rowerowy do Kampinoskiego Parku Narodowego. Funkcjonująca w Julinku wypożyczalnia sprzętu sportowego oferuje w sezonie letnim rowery i kije do nordic walking, a w sezonie zimowym narty biegowe. Po dniu pełnym wrażeń, na wszystkich czeka posiłek i nocleg w dawnej bursie adeptów cyrkowych, przekształconej w obiekt noclegowy. Julinek stanowi idealną bazę noclegową dla podróżujących służbowo, grup zorganizowanych, wycieczek szkolnych, zielonych szkół i turystów indywidualnych. Położenie obiektu w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego zapewnia ciszę, spokój i relaks. Zapraszamy do Parku Rozrywki Julinek !!!

242STOISKO NR: STAND NO.:

A64

PETPOLONIA

Małgorzata Koczot, Adam Toma, Spółka Jawna Stryszawa 178c, 34-205 Stryszawa, POLSKA tel.: +48 33 874 77 20, 33 877 97 10 fax: +48 33 877 97 11 e-mail: info@promy.pl www.promy.pl PETPOLONIA - PROMY W EUROPIE jest firmą, która już od 18 lat specjalizuje się w sprzedaży biletów promowych w Europie. Sprzedajemy bilety dla samochodów osobowych, grup autokarowych, samochodów ciężarowych - cargo oraz osób pieszych. Oferujemy połączenia po Morzu Bałtyckim, Norweskim, Północnym, Irlandzkim, Śródziemnym, Adriatyckim oraz Atlantyku. Z nami łatwo i szybko dostaniesz się do: Finlandii, Szwecji, Norwegii, Danii, Anglii, Irlandii, na Islandię, do Chorwacji, Grecji, Hiszpanii, Tunezji, Maroka, a także na śródziemnomorskie wyspy: Korsykę, Sardynię, Sycylię, Maltę i Baleary oraz na Wyspy Kanaryjskie. PETPOLONIA - FERRIES IN EUROPE is a company specializing in the sale of ferry tickets in Europe for 18 years . We sell tickets for cars, coach groups, trucks - Cargo and for foot passengers. Petpolonia offers ferry tickets for the Baltic Sea, Norwegian, North, Irish, Mediterranean, Adriatic and Atlantic. With us you can quickly and easily get to: Finland, Sweden, Norway, Denmark, England, Ireland, Iceland, Croatia, Greece, Spain, Tunisia, Morocco and the Mediterranean Islands of Corsica, Sardinia, Sicily, Malta and the Balearic Islands and the Canary Islands.

244


STOISKO NR: STAND NO.:

A54

PIRO S.C. BOGUMIŁA WOŁOWICZ, MARIUSZ GALUS

ul. Małopolska 4/6, 70-513 Szczecin tel.: +48 91 350 01 62 e-mail: biuro@sykon.pl www.sykon.pl Nowoczesne oprogramowanie dla biur podróży: CRM dla Agenta - innowacyjny system do zarządzania relacjami z klientem dla Agencji Turystycznych N-SYKON dla Touroperatora - sprawdzony system rezerwacyjny, zintegrowany ze stroną internetową N-Sykon Call Center - moduł obsługi Call Center dla Touroperatora incoming-SYKON - system incoming - pierwszy w Polsce system do obsługi oferty przyjazdowej i grup na zamówienie Ariadna - platforma rezerwacyjna dla agentów - bezpłatna, przejrzysta wyszukiwarka niestandardowych imprez turystycznych

245


STOISKO NR: STAND NO.:

A51

PODKARPACKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA

ul. Grunwaldzka 2, 35-068 Rzeszów tel. +48 17 852 00 09 prot@prot.rzeszow.pl www.podkarpackie.travel Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna Podkarpackie to jedna z bardziej atrakcyjnych destynacji turystycznych w skali kraju. To kraina Beskidu Niskiego i dzikich bieszczadzkich połonin, obfitująca w piękne krajobrazy i unikalne zabytki. Latem można zwiedzać region korzystając z dobrze oznakowanych szlaków pieszych, konnych, rowerowych. Miłośnicy sportów wodnych mogą żeglować po Jeziorze Solińskim lub wybrać spływ kajakowy Sanem. Swoje miejsce odnajdą też zwolennicy „podniebnych wypraw”, miłośnicy łowiectwa i wędkarze. Zimą czekają na narciarzy liczne trasy biegowe oraz dobrze przygotowane stoki i wyciągi narciarskie. Podkarpackie Regional Tourism Board Podkarpackie is one of the most attractive tourist destinations, countrywide. It is the land of Beskid Niski and Bieszczady – the wildest polish mountain, rich in beautiful landscapes and unique monuments. In summer one can visit the region, taking advantage of well-marked routes for walkers, horse riders, bikers. Water sports lovers can sailing on the Solińskie Lake or try caneoing down the San river. Those who prefer sky adventures will find a convenient place for gliding. In wintertime a various cross-country skiing routes and well-prepared ski slopes as well as lifts are awaiting the skiers.

246


PODWYSTAWY: Hotel Bristol Tradition&Luxury Ul. Rynek 20-23 35-064 Rzeszów tel. +48 17 250 00 50, info@bristol-rzeszow.pl Grand Hotel Boutique Ul. Dymnickiego 1A 35-030 Rzeszów tel. +48 17 250 00 00, info@grand-hotel.pl Zamek w Baranowie Sandomierskim Zamkowa 22, 39-450 Baranów Sandomierski tel.: (+48 15) 811 80 39, wew. 100 lub tel. kom. (+48) 797 195 959 hotel.zamkowy@baranow.com.pl Zespół Zamkowo - Parkowy w Krasiczynie 37-741 Krasiczyn 179 tel.: (+48 16) 671 83 12, hotel@krasiczyn.com.pl Madart Spółka Jawna ul. Kadyiego 2, 38-200 Jasło tel/fax: (+48)-(13)-446-35-91 tel. kom. (+48)-511-626-666, biuro@madart.pl Ośrodek Wypoczynkowy „Połoniny” Bukowiec 81 38-610 Polańczyk, gm. Solina Tel: +48 13 469 25 03, biuro@poloniny.pl Dwór Kombornia Hotel& SPA**** Kombornia 1, 38-420 Korczyna k/Krosna Tel.: (+48) 13 435 42 89, hotel@DworKombornia.pl

247


STOISKO NR: STAND NO.:

B2

POLSKA IZBA TURYSTYKI

ul. Marszałkowska 9/15, 00-626 Warszawa tel./fax: +48 22 826 55 36 e-mail: biuro@pit.org.pl www.pit.org.pl Polska Izba Turystyki jest największą ogólnopolską organizacją samorządu gospodarczego przemysłu turystycznego, której dwudziestopięcioletnie działalność to okres skutecznych starań o nowy kształt biznesu turystycznego w Polsce. Jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej (ECTAA). Polska Izba Turystyki posiada swoje przedstawicielstwa w: Białymstoku, Bydgoszczy, Katowicach, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie, Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie. Działalność Polskiej Izby Turystyki koncentruje się na poprawianiu warunków prowadzenia biznesu turystycznego w Polsce, reprezentowaniu interesów członków w kraju i za granicą, czuwaniu nad zmianami legislacyjnymi w turystyce, niwelowaniu negatywnych dla branży skutków niespodziewanych wydarzeń i wypracowywaniu korzyści dla branży turystycznej na wiele innych dostępnych sposobów. Członkami Polskiej Izby Turystyki są najważniejsze i największe: biura podróży, agencje turystyczne, towarzystwa ubezpieczeniowe, wyższe szkoły turystyczne, znani przewoźnicy, gestorzy bazy noclegowej, atrakcji turystycznych i kulturalnych, korporacje targowe, a także inni przedstawiciele szerokiej reprezentacji branży turystycznej.

248STOISKO NR: STAND NO.:

A29

POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN

ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727, Warszawa tel.: +48 22 559 99 00 e-mail: recepcja@konfederacjalewiatan.pl www.konfederacjalewiatan.pl Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan jest członkiem Konfederacji Lewiatan. Związek reprezentuje interesy pracodawców turystycznych bezpośrednio lub poprzez konfederację w zakresie legislacji nie tylko prawa dotyczącego turystyki. Ważnym zakresem działania jest wsparcie przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania środków unijnych ,oraz wsparcie w zakresie kształcenia kadr. Związek przeprowadził szkolenie dla 135 przedsiębiorców głównie kadry kierowniczej w zakresie aktywizacji zawodowej nowoczesnych metod zarzadzania przedsiębiorstwem. Obecnie proponujemy przedsiębiorcom wsparcie w zakresie robienia Strategii Firmy lub Planu Rozwoju. Zawiązek obecnie w partnerstwie z SGH i Instytutem Turystyki z Krakowa jest liderem w zakresie powołania Sektorowej Rady Kompetencji w Turystyce . Członkom oferujemy udział w targach turystycznych ,oraz spotkaniach promocyjnych w tym w imprezach połączonych z nawiązywaniem kontaktów biznesowych.

250


STOISKO NR: STAND NO.:

A25

POLSKIEPORTALE.PL SP. Z O.O

ul. Heyki 2, 70-631 Szczecin tel.: +48 91 462 52 03, +48 662 924 730 do 32 www.PolskiePortale.pl www.NadMorze.pl www.SpanieNaMazurach.pl www.WPolskichGórach.pl www.NaWakacje.pl Oferujemy kompleksową bazę noclegową ze całej Polski: NadMorze.pl – nadmorska baza noclegowa, SpanieNaMazurach.pl – baza ofert z rejonu Warmii i Mazur, WPolskichGórach.pl – górska baza noclegowa, NaWakacje.pl - ogólnopolska baza noclegowa. Dołącz do nas! Zyskasz Partnera Biznesowego z kilkunastoletnim doświadczeniem w promocji bazy noclegowej (działamy od 2001 roku). Ponadto dostaniesz skuteczną reklamę przez cały rok - wysoka oglądalność i zwrot kosztów reklamy w szybkim czasie! Dbamy o Ciebie i Twoje finanse! Skorzystaj z oferowanych rabatów na reklamę główną oraz usługi dodatkowe! We offer complex accomodation with the whole Poland: NadMorze.pl – seaside accomodation, SpanieNaMazurach. pl – accomodation from the region of Warmia and Mazury, WPolskichGorach.pl – mountains accomodation, NaWakacje. pl - nationwide accomodation.

251


STOISKO NR: STAND NO.:

B68

POLSKA IZBA TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ (POLISH CHAMBER OF YOUTH TOURISM)

ul. Mokotowska 14, Warszawa 00-561 tel.: +48 22 642 81 33 tel./fax: +48 22 642 83 05 e-mail: pitm@pitm.pl www.pitm.pl Polska Izba Turystyki Młodzieżowej jest izbą gospodarczą-organizacją samorządu gospodarczego- reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów (touroperatorzy, agenci turystyczni, baza turystyczna i inne podmioty rynku turystycznego). ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY. Szczegółowe informacje: www.pitm.pl FREGATA Biuro Turystyki Skandynawskiej Świnoujście 72-600, ul. Żeromskiego 1 tel.: +48 91 322 36 66 tel/fax: +48 91 327 08 05 e-mail: fregata@swinoujscie.com.pl www.fregata.swinoujscie.com.pl HORECAT – Hotel Niepołomice Niepołomice 32-005, ul. Tadeusza Kościuszki 22 tel./fax: +48 12 281 01 44, +48 692 380 086 e-mail: lukaszwdaniec@gmail.pl www.hotelniepolomice.pl KOMPLEKS ŚWIĘTOKRZYSKA POLANA Chrusty 26-050, ul. Laskowa 95; gm Zagnańsk k/Kielc tel.: +48 41 260 50 60 e-mail: info@swietokrzyskapolana.pl www.swietokrzyskapolana.pl OK TOURS Biuro Podróży Toruń 87-100; ul. Podmurna 40 tel.: +48 56 652 12 57, +48 606 634 920 tel/fax: +48 56 652 12 59 e-mail: biuro@ok-tours.pl

252


www.ok-tours.pl PATRON – Obiekt Hotelarski Warszawa 04-730, Al. Dzieci Polskich 20 tel.: +48 22 815 24 51, +48 22 812 49 80 e-mail: rezerwacje@patron.waw.pl www.patron.waw.pl POLAN-TRAVEL Biuro Podróży Bielsko Biała 43-300, ul.11 Listopada 60/62 tel.: +48 33 811 95 50 tel./fax: +48 33 811 95 51 e-mail: biuropodrozy@polan-travel.com.pl www.polan-travel.com.pl POLSKIE TOWARZYSTWO SCHRONISK MŁODZIEŻOWYCH ZARZĄD GŁÓWNY i ODDZIAŁ WARSZAWSKI ul. Mokotowska 14, Warszawa 00-56 tel.: +48 22 849 81 28, +48 22 642 81 33 tel./fax: +48 22 849 83 54, +48 22 642 83 05 e-mail: hostellingpol.ptsm@pro.onet.pl , poczta@ptsm.warszawa.pl www.ptsm.org.pl www.ptsm.warszawa.pl PORIFERA POLSKA Accommodation destination service Chabówka 118, 34-720 Rabka Zdrój tel.: +48 88 994 94 95 ( Polska ) tel.: 00393663287969 ( Włochy) e-mail: terrywojdyla@yahoo.it , biuro@porifera.pl www.porifera.pl WILEJKA Agencja Turystyczna ul.Piotrkowska 20, Łódź 90-269 tel.: +48 42 630 60 70 fax: +48 42 630 68 00 e-mail: wilejka@wilejka.pl www.wilejka.pl Schronisko Młodzieżowe PTSM “SZAROTKA” Zakopane 34-500, ul. Nowotarska 45 G tel.: +48 18 201 36 18 tel./fax: +48 18 206 62 03 e-mail: schroniskoptsm@pro.onet.pl www.szarotkaptsm.republika.pl

253


Szkolne Schronisko Młodzieżowe Gdynia 81-184, ul. Energetyków 13 tel.: +48 58 781 27 77 fax: +48 58 781 27 78 e-mail: recepcja@ssm-gdynia.pl www.ssm-gdynia.pl Szkolne Schronisko Młodzieżowe 58-114 Lubachów 12 tel./fax: +48 74 850 99 26 e-mail: recepcja@schronisko.lubachow.pl www.schronisko.lubachow.pl SSM Olkusz 32-300, ul. Legionów Polskich 3 tel./fax: +48 32 643 03 93 e-mail: juraol@poczta.fm www.ssmjura.olkusz.pl Szkolne Schronisko Młodzieżowe „MORENA” Osieczna 64-113, ul. Kopernika 4 tel./fax: +48 65 535 01 34 e-mail: schronisko@osieczna.pl www.schronisko.osieczna.pl Szkolne Schronisko Młodzieżowe „CUMA” Szczecin 70-467, ul. Monte Cassino 19a tel.: +48 91 422 47 61 tel./fax: +48 91 423 56 96 e-mail: ptsm@home.pl www.ptsm.home.pl Szkolne Schronisko Młodzieżowe Świdnica 58-100, ul. Kanonierska 3 tel.: +48 74 852 26 45 fax: +48 74 857 70 50 e-mail: rezerwacja@ssm.swidnica.pl www.ssm.swidnica.pl Szkolne Schronisko Młodziezowe “ZACISZE” Złotoryja 59-500, ul. Kolejowa 2 tel./fax: +48 76 878 36 74 e-mail: schronisko@podnzlotoryja.pl www.podnzlotoryja.pl

254


STOISKO NR: STAND NO.:

B87

PTTK ODDZIAŁ MAZOWSZE

ul. Litewska 11/13, 00-589 Warszawa tel.: +48 22 629 39 47, +48 22 629 44 31 e-mail: litewska@pttk.com.pl, info@pttk.com.pl www.wycieczkinakresy.pl PTTK O/Mazowsze - organizator wycieczek krajowych i zagranicznych, w szczególności kierunek wschodni.

255


STOISKO NR: STAND NO.:

B42

PRINCESS HOTELS & RESORTS

Playas de Bávaro, Higüey, Altagracia Republika Dominikańska tel.: +1 809 221 2311 fax: +1 809 552 1628 e-mail: g.monsalve@princess-hotels.com www.princess-hotels.com Osoba do kontaktu: Giovanni Monsalve, Sales Director Hotele Princess stanowią idealne miejsce na udane wakacje. Położone są wśród bujnej roślinności, rozległych, białych, piaszczystych plaż, nad przejrzystymi wodami Morza Karaibskiego, nad przylądkiem Punta Cana. Oferujemy cztery hotele all inclusive (4- i 5-gwiazdkowe); jeden przeznaczony jest wyłącznie dla dorosłych, pozostałe posiadają pokoje różnej kategorii. Wszystkie zostały ostatnio odnowione i wyposażone w WiFi, kasyno, dyskotekę, strefę spa, sale konferencyjne, pomieszczenia z przeznaczeniem na wesela i miesiące miodowe, restauracje „à la carte”, bufety, bary, baseny, kompleksy rozrywkowe, miejsca na codzienne występy artystyczne, klub dla dzieci, i wiele więcej! Princess Hotels, the ideal place for happy holidays. Located on a place with extensive vegetation, a wide white sandy beach & the clear Caribbean Sea at Punta Cana. Four All Inclusive Hotels (4 & 5 stars); one for adults only and the others with different room categories, all recently renovated and including wifi, casino, disco, spa, meeting rooms, weddings, honeymoons, a la carte restaurants, buffets, bars, pools, entertainment activities, professional daily shows, kids club, and much more!

256


STOISKO NR: STAND NO.:

B64

PROMO TURISMO FVG FRIULI VENEZIA GIULIA (ITALY)

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Via Carso, 3, 33052 Cervignano del Friuli (Udine) – ITALY tel.: +39 0431 387 111 fax: +39 0431 387 199 e-mail: info@promoturismo.fvg.it www.turismofvg.it Region Friuli Wenecja Julijska ma do zaoferowania wszystko to, co można znaleźć we Włoszech: ośrodki narciarskie gdzie uprawiać można wszystkie sporty zimowe, w Alpach i Dolomitach (Tarvisio, Karnia i Piancavallo), piaszczyste plaże u wybrzeży Adriatyku (Lignano Sabbiadoro i Grado), tradycyjne wioski, miasta sztuki jak Triest, Udine, Pordenone i Gorycja, perełki światowego dziedzictwa UNESCO w Akwilei i Cividale del Friuli, dziką przyrodę i oczywiście wyśmienitą kuchnię i najlepsze białe wina. The region Friuli Venezia Giulia offers you everything you can find in Italy: ski resorts for all winter sports in the Alps and Dolomites (Tarvisio, Carnia and Piancavallo), sandy beaches at the Adria Coast (Lignano Sabbiadoro and Grado), traditional villages, art cities as Trieste, Udine, Pordenone and Gorizia and UNESCO jewels of Aquileia and Cividale del Friuli, wild nature and of course excellent food and the best white wines.

257


STOISKO NR: STAND NO.:

B87

RABKOLAND - PARK ROZRYWKI

Park Rozrywki RABKOLAND ul. Rynek bn, 34-700 Rabka Zdrój e-mail: park@rabkoland.pl www.rabkoland.pl Magiczne miasteczko RABKOLAND jest rodzinnym parkiem rozrywki dysponującym bogatą ofertą atrakcji rozrywkowych, typowych dla wesołego miasteczka. Usytuowany jest w województwie małopolskim w Rabce-Zdrój, kilometr od zakopianki (głównej drogi z Krakowa do Zakopanego). Działa od 1998 roku. Rabkoland to magiczne miejsce, uważane przez wielu fachowców branży parków rozrywki za najsympatyczniejszy i najlepiej zorganizowany park rozrywki w Polsce. Rabkoland to 20 ulic i 8 placów oznakowanych jak w prawdziwym mieście. Magię tego miasteczka tworzą ruchome figury, których obecnie w parku znajduje się prawie 300. Część z nich to prawdziwe Teatry Ruchomych Figur. Wszystkie nasze atrakcje dobrane są tak, żeby mógł z nich korzystać rodzic z dzieckiem lub samo dziecko. Do największych urządzeń należą: Cyrk Wielki – ogromny teatr ruchomych figur, Wielkie 30-metrowe koło młyńskie, Musik Express, łódź Wikingów i Balerina. Największy na Podhalu rurapark, kolejka górska czy Odwrócony Dom – gdzie prawa grawitacji nie mają znaczenia. Dla Was przygotowaliśmy do zabawy ponad 70 urządzeń, w tym 34 główne atrakcje. Można tu smacznie zjeść czy odpocząć wśród parkowej zieleni, a na zmotoryzowanych czeka bezpłatny duży parking. Każdy jest tutaj pożądanym i oczekiwanym gościem. Prowadzimy rodzinny biznes i robimy wszystko byście czuli się u nas, jak w domu. Wszystko zgodnie z zasadą: BO UŚMIECH DZIECKA JEST NAJWAŻNIEJSZY.

258


STOISKO NR: STAND NO.:

B63

RAFFAELLO NAVIGAZIONE

Viale Veneto 8/a, 30015 Chioggia Venezia, Italia tel.: +39 041 550 70 77 fax: +39 041 550 74 01 e-mail : info@raffaellonavigazione.it www.raffaellonavigazione.com Raffaello nawigacja sprawia, rejsy i wycieczki do Wenecji oraz na wyspy Murano, Burano, Torcello. Okręt Terminale są: Sottomarina - Tronchetto - Punta Sabbioni - stacja kolejowa S.Lucia - lotniska Marco Polo. Dysponujemy flotą szybkich motorówek panoramicznym z 50 till 120 siedzeń i dwupoziomowa panoramicznym statek motorowy z 90 till 300 miejsc. The Raffaello Navigazione makes boat trips and excursions to Venice, and the Islands Murano, Burano, Torcello. The Boat Terminals are : Sottomarina – Tronchetto – Punta sabbioni – railway station S.Lucia – Venice Airport Marco Polo. We have a fleet of fast panoramic speedboats from 50 till 120 seats and two level panoramic motor ships from 90 till 300 seats.

259


260


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEL TURISMO

Viale Trieste 105, 09123 Cagliari tel.: +39 070 606 72 91 fax: +39 070 606 75 99 e-mail: tur.promozione@regione.sardegna.it www.sardegnaturismo.it/en Na Sardynii marzenia się spełniają... i trwają dłużej Z ponad 300 słonecznymi dniami w roku, średnią temperaturą między 14 ° a 20 ° C, Sardynia jest idealnym miejscem na wypoczynek wellness o każdej porze roku. 1150 mil wybrzeża z czystą wodą morską we wszystkich odcieniach błękitu i zieleni otacza Sardynię. Ciesz się magicznym doświadczeniem kąpieli w tym zapierającym dech w piersiach pejzażu morskim, zanurkuj aby podziwiać dno morza lub po prostu zrelaksuj się na sardyńskich, białych, piaszczystych plażach – jednych z najpiękniejszych miejsc na świecie. Zaskakująco nieskażona przyroda, w połączeniu ze zdrowym stylem życia, czynią Sardynię „krajem długiego życia”. Dziewicza przyroda chroniona w morskich parkach i lasach, żeglowne jeziora i mokradła, gdzie gniazdują flamingi tworząc przepiękne różowe widowiska... Możesz wspiąć się na najwyższe szczyty w górach Gennargentu i kroczyć starymi drogami używanymi przez pasterzy do sezonowego wypasu, czy też odkrywać tajemnice wioski nuragijskiej w Tiscali. Sardynia jest nieskończoną wyspą, której nigdy nie zapomnisz!

261

Dreams come true in Sardinia... and last longer With more than 300 days of sunshine a year, mean temperatures between 14° and 20°C, Sardinia is the ideal venue for a wellness holiday any time of the year. 1150 miles of limpid sea water in all shades of blue and green surrounds Sardinia. Enjoy the magical experience of a swim in this breathtaking seascape, dive down to admire the seabed or simply relax on Sardinian white sandy beaches, among the best spots in the world. A surprisingly unspoilt nature coupled with a healthy lifestyle make Sardinia the ‚land of long life’. Unspoilt countryside protected marine parks, woods and forests,


navigable lakes and marshland where flamingos nest and offer spectacular pink displays... You can climb the highest peaks in Gennargentu mountains and follow the old roads of the shepherds’ transhumance or explore the secret hidden civilization of nuraghi in Tiscali. Sardinia is an endless island youl’ll never forget!

262


STOISKO NR: STAND NO.:

A85

REJON UNGHENI, MOŁDAWIA

tel/fax: +37 32 362 27 26 e-mail: contact@crungheni.md Rejon Ungheni położony jest w centralnej części Mołdawii graniczącej z Unią Europejską. Bogate i zróżnicowane walory przyrodnicze i kulturowe decydują o jego turystycznej atrakcyjności. Najpopularniejsze obiekty to Park Narodowy „Bukowy Kraj”, kopiec Magura, Most Eiffla, Kościół św. Aleksandra Newskiego, Muzeum Sprzętu Rolniczego itd. Na odwiedzających czekają przyjemne hotele i restauracje. Więcej informacji znaleźć można na stronach: www.productungheni.md, www.crungheni.md, .www.turism.ungheni.md Ungheni District is situated in Central part of Republic of Moldova, bordering with European Union. This area has a rich and varied tourist potential such as: existence of attractive natural environment and a big number of religious and cultural attractions. The most popular sites are: State natural Reservation “Plaiul Fagului”, Magura mound, The Eiffel Bridge, “Saint Alexandru Nevski” Church, Museum of Agricultural Equipment, etc. Also, the hospitable hotels and restaurants are waiting for you. More information is available at: www.productungheni.md, www.crungheni.md, .www.turism.ungheni.md

263


STOISKO NR: STAND NO.:

B17 B31

RENATA TRAVEL & EVENTS GROUP SRLS

Via Regina Elena 33/A, 07026 Olbia tel.: +39 344 090 33 06, +39 078 960 90 94, +39 078 923 010 incoming@renatatravel.com www.incomingrenatatravel.com Jesteśmy włoskim Incoming & Outgoing Tour Operator z siedzibą w Olbii na Sardynii. Służymy pomocą zarówno w przygotowaniu programów imprez grupowych jak i w wyborze bazy noclegowej dla klientów indywidualnych szukających idealnego miejsca na wakacje. Pośród szerokiej gamy naszych usług możemy zaoferować Państwu logistyczne przygotowanie imprezy bądź podróży służbowej. bazę noclegową, hotele 5*, 4*, 3*, organizację lotów charterowych, opiekę polskojęzycznych pilotów i przewodników, wynajem autokarów Gran Turismo, transfery prywatnymi luksusowymi samochodami; wycieczki tematyczne: wspinaczki górskie, wyprawy naturalistyczne, wycieczki enogastronomiczne, nurkowanie i kursy nurkowania, spływy kajakowe – również dla osób nie będących ekspertami, gry motywacyjne, wyprawy jeepami, wycieczki archeologiczne, wyprawy speleologicznerównież dla osób niedoświadczonych, wyprawy fotograficzne, degustacje; - występy zespołów kameralnych; - występy zespołów folklorystycznych.

264

We are INCOMING TOUR OPERATOR specialized in organizing travels in Sardinia. We specialize in holidays and travel for groups pre-made, the projects team building, incentive trips. Our experience and our professionalism is aimed at finding a number of different formulas to choose the style and rhythms of the holidays of your guests. OUR SERVICES: accommodation facilities: from 3*** hotels to the luxurious ones, services provided for group travels and seasonal programming; private transfers with a driver by car or by deluxe bus; welcoming and assistance of the clients at the airport; guide’s assistance in various languages: Italian, English, German; Spanish, Polish, Russian. one day excursions; trekking, horseback riding, quad and 4x4 adventures, motorboat excursions, surf, food and wine tasting; visits to the farms and to the factories as an example of local production capacities (cork, ceramics, cheese, wine, pastries, etc.); evenings with the folk groups.


265


STOISKO NR: STAND NO.:

A107

REPUBLIKA BIAŁORUŚ

Departament Sportu i Turystyki Obwodu Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego 230023, Białoruś, Grodno, ul. Oshezhko, 19 tel.: +37 515 277 28 77 e-mail: grodno_tourism@tut.by www.oblsport.grodno.by Departament Sportu i Turystyki Obwodu Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego jest organem terytorialnej administracji publicznej, zapewniając terytorium grodzieński realizacji polityki państwa w sferze kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Administration of sport and tourism of the Grodno region is the state body providing in the territory of the Grodno region realization of state policy in the sphere of physical culture, sport and tourism.

266


STOISKO NR: STAND NO.:

B42

REPUBLIKA DOMINIKAŃSKA - NARODOWY URZĄD TURYSTYCZNY

Štěpánská 611/14, 110 00 Praha 1, Czechy tel.: +42 0 222 231 078 fax: +42 0 222 231 096 e-mail: poland@godominicanrepublic.com www.GoDominicanRepublic.com www.GoDominicanRepublic.pl Contact person: Leila Boasier-Budecker, Director for Central & Eastern Europe Grzejące słońce nie opuszcza Dominikany przez cały rok, czego dowodem są całoroczne temperatury utrzymujące się na poziomie około 27°C. W tym pięknym kraju na turystów czekają również białe plaże obmywane przez kryształowo czyste morze, a w każdym kompleksie hotelowym skorzystać można z wyjątkowej strefy relaksu i zabiegów wellness. Dominikana to także znakomite miejsce do spędzenia aktywnego urlopu. Nurkowanie, golf, kiteboarding, czy wycieczka nad laguny i do naturalnych źródeł – w czasie urlopu nigdy nie będziesz się nudzić. Republika Dominikańska: Pełnia wrażeń. Warm sun stays all year in the Dominican Republic and the permanent all year-long temperatures around 27°C serve as the proof, this beautiful country welcomes you with snow-white beaches washed by the crystal-clear sea. Every hotel resort will offer you a unique relaxation and wellness procedures. The Dominican Republic is also a place for active holiday. Diving, golf, kiteboarding or trips to lagoons and natural springs, you will never get bored there during your holiday. Dominican Republic: Has it all.

267


268STOISKO NR: STAND NO.:

A14

ROMANIA TOURS AND EVENTS R.T.E. TRAVEL

56 Industriilor Str., 32901, Bucharest, Romania tel.: +40 723 188 947 e-mail: office@romaniatoursandevents.com www.romaniatoursandevents.com Romania Tours and Events jest w pełni licencjonowanym operatorem turystyki przyjazdowej zapewniającym indywidualne rozwiązania dla touroperatorów oraz organizatorów wyjazdów grupowych. Jako doświadczony i utalentowany zespół, oferujemy oryginalność pomagając odkryć „ukryte perełki”, festiwale, tradycje i obyczaje, sztukę ludową, turystykę kulinarną i religijną w Rumunii. Romania Tours and Events promuje najpiękniejsze miejsca, jakie Rumunia ma do zaoferowania każdemu turyście chcącemu doświadczyć niepowtarzalnych wrażeń związanych z historią, mitami, naturą, kuchnią i nie tylko. Z nami będziesz: Podróżować śladami legend, próbować autentycznych doświadczeń, kosztować naszych lokalnych potraw oraz poznawać tradycyjny rumuński folklor. Romania Tours and Events is a fully licensed inbound operator providing exclusive tailor-made solutions for tour operators and group travel organizers. Experienced and talented as a team, we offer you originality, helping you discover “hidden treasures”, festivals and traditions, folk art, gourmet and religious tours in Romania. Romania Tours and Events promotes the most beautiful places Romania has to offer to any tourist wishing to live some unique experiences based on real history, myths, nature, food and many more. With us you will: Travel beyond legends, try an authentic experience, taste our traditional food, experience traditional Romanian folklore.

270


STOISKO NR: STAND NO.:

A14

ROMANIAN RIVIERA – DANUBE DELTA TOURISM PROMOTION BOARD

Mamaia, Telegondola, Constanta 900001, Romania tel.: +40 724 557 017 fax: +40 372 871 217 e-mail: contact@romanianriviera.ro www.romanianriviera.ro STOWARZYSZENIE NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU TURYSTYKI MORSKIEJ - DELTA DUNAJU Mamaia, Telegondola, Constanta 900001, Rumunia tel.: +40 724 557 017 fax: +40 372 871 217 e-mail contact@romanianriviera.ro www.romanianriviera.ro Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Turystyki Morskiej Delta Dunaju jest najważniejszym partnerstwem publiczno-prywatnym w obszarze rumuńskiej turystyki założonym w 2007 roku w celu zrównoważonego rozwoju i promocji turystyki w okręgu Konstanca i w całym regionie, we wszystkich jej formach, zarówno w Rumunii, jak i za granicą.

271


Romanian Riviera – Danube Delta Tourism Promotion Board is a public-private partnership established in 2007, between hotel owners and travel agencies associations, local authorities, airport and port of Constanta, and other private tourism operators. Our mission is to create a strategy of promotion and development of regional tourism, in all its forms – beach holidays, historical and archeological holidays, cruising in Constanta and Danube Ports, fishing and hunting in the Danube Delta, Spa and wellness holidays etc.

272STOISKO NR: STAND NO.:

A86

RYNEK TURYSTYCZNY

Wydawca czołowych czasopism: Hotelarz, Restauracja, Polski Jubiler, Nowoczesna Stacja Paliw, Vademecum Turysty, i organizator najważniejszej międzynarodowej konferencji dla branży turystycznej w Polsce Tourism Trends ul. Paca 37, 04-386 Warszawa tel.: +48 22 333 88 17 (redakcja) tel.: +48 22 333 88 06, 22 333 88 04 (reklama) tel.: +48 22 333 88 20 (prenumerata) fax: +48 22 333 88 82 e-mail: redakcja@pws-promedia.pl www.rynekturystyczny.pl “Rynek Turystyczny” to najpopularniejsze i najchętniej kupowane czasopismo przeznaczone dla branży Turystycznej i Organizator Najwazniejszej międzynarodowej Konferencji dla branży hotelowej w Polsce Hotel Trends Stanowi źródło specjalistycznej wiedzy, niezbędnej do prowadzenia firmy Turystycznej. Publikuje materiały o charakterze poradnikowym, informacyjnym i analitycznym. Podejmuje ponadto szereg działań pro środowiskowych, służących umacnianiu, rozwojowi i integracji branży, dzięki czemu ugruntował sobie pozycję lidera wśród pism tego segmentu.

274STOISKO NR: STAND NO.:

B75

SANATORIUM UZDROWISKOWE NIDA-ZDRÓJ

Sanatorium jest zmodernizowanym, nowoczesnym obiektem. Wprowadzone rozwiązania pozwalają również na samodzielny pobyt i korzystanie z zabiegów dla osób niepełnosprawnych. W czasie kuracji pacjenci pozostają pod troskliwą opieką specjalistów. Sanatorium „ Nida - Zdrój” w Busko Zdroju posiada zakład przyrodoleczniczy. Wykonuje się tu wszystkie zabiegi balneologiczne, rehabilitację i fizykoterapię. Lecznictwo uzdrowiskowe Buska - Zdroju w sanatorium „Nida-Zdrój” oparte jest na unikalnych wodach mineralnych, solankach siarczkowo- siarkowodorowych i borowinie. Wody te stosowane są w leczeniu chorób: zapalenia stawów, zapalenia stawów kręgosłupa, chorobie zwyrodnieniowej stawów, dyskopatii, rwie kulszowej, niektórych chorobach neurologicznych, stanach pourazowych i pooperacyjnych kości i stawów, w nadciśnieniu tętniczym, zwężeniach naczyń kończyn dolnych i chorobach dermatologicznych głównie łuszczycy.

276


STOISKO NR: STAND NO.:

A73

SHKODRATRAVEL & TOURS

Bulevardi Zogu I Pare – Parruce 4001 Shkoder, ALBANIA SOKOL HOXHA – General Manager tel./fax: +35522242897 tel.: +355692087280 e-mail: info@shkodratravel.com Travel Agency & Tour Operator Destination Management Company – Albania MICE CONTACT SOKOL HOXHA info@shkodratravel.com www.shkodratravel.com HISTORY Established in 1999, it’s strength comes during the years, based on staff dedication and partner’s collaboration to create and facilitate travel experiences that expand the awareness and give each person a true sense of the country and culture they are visiting. The company operates with main office in Shkodra and its branches in Tirana and Durres and manages 2 hotels of 3 and 4 stars in Durres seaside. STAFF & QUALIFICATIONS Shkodra Travel & Tours has more than 20 professional employees, highly qualified and specialized in varied fields of tourism. BUSINESS SEGMENTS We provide all travel related services to groups and individu - als, conferences and incentives – whether for business or leisure UNIQUE SERVICE PROPOSITIONS The company aim to provide even more services exposed to the global standards of tourism industry and work on the guidelines, which allows maintaining a perfect equilibrium between expectations and delivery of all guest thereby adding an outstanding value to each clients who travel through the company. Our Vision: Becoming a preferred solution partner to our customers and agents, for all of their needs, offering our innovative, flexible and value driven solutions. Our Mission: Exceeding our customers’ expectations by providing complete services and by ensuring quality in every aspect of our business conducts

277


REFERENCES and MEMBERSHIPS ATA, RDA, ISTA PROMOTION MATERIALS AVAILABLE Catalogs available in English, French & German

278


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

SINTUR

via E.M. Piovella, 31, 09121 Cagliari tel.: +39 070 234 78 12 e-mail: commerciale@sintur.com www.sintur.com Od 2002 roku Living Sardinia jest sprawdzonym partnerem tour operatorów z całej Europy. Organizujemy wakacje indywidualne i rodzinne, wycieczki grupowe – objazdowe i stacjonarne, wycieczki tematyczne, wyjazdy integracyjne, konferencje i eventy firmowe. Dzieki wieloletniemu doświadczeniu jako Destinaton Management Company, doskonałej znajomości specyfiki każdego rejonu Sardynii oraz rozbudowanej sieci kontaktów na całym terenie, możemy zagwarantować najlepszą jakość usług i nieskończoną ilość scenariuszy na udane wakacje na magicznej wyspie Morza Śródziemnego. Służymy wsparciem od samego początku planowania podróży, w trakcie pobytu, aż do momentu wylotu naszych gości. Z nami możesz być pewien, że Twoje wymarzone wakacje na Sardynii będa pełne atrakcji, dostosowane do Twoich oczekiwań i zainteresowań, ale jednocześnie spokojne i bezpieczne.

279


Since 2002 Living Sardinia has been acting as Tour Operator, specialized in incoming travels, family and group holidays, escorted tours, educational trips, tailored made packages, meeting and convention. We are the ideal partner for Tour Operators and Travel Agencies and also for those looking for the best solutions for their clients. What’s more, we are member of the Consortium of Tourism Promotion Sardegna Costa Sud. With our passion and in-depth knowledge of Sardinia, we always guarantee the best quality of services and an endless number of scenarios for a successful holiday on this magic island of the Mediterranean. We offer support from the phase of planning throughout the departure of our guests. With us, you can be sure that your dream vacation in Sardinia will be full of attractions, tailored to your expectations and interests, quiet and safe.

280


STOISKO NR: STAND NO.:

B40

SKI&SUN ŚWIERADÓW ZDRÓJ

ul. Źródlana 7, 59-850 Świeradów-Zdrój tel.: +48 75 615 20 20 e-mail: biuro@skisun.pl www.skisun.pl Ośrodek SKI & SUN Świeradów Zdrój to obowiązkowy przystanek dla wszystkich miłośników sportów zimowych oraz letnich. W tę największą atrakcję polskich Sudetów Zachodnich zainwestowała Grupa Kapitałowa Zasada, której celem było stworzenie ośrodka wyróżniającego się najwyższym komfortem i najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi. Kolej gondolowa na Stogu Izerskim to dzieło austriackiej firmy Doppelmayr . Jej otwarcie miało miejsce w 2008 roku. W ciągu godziny może przewieźć blisko 2,4 tysiąca osób. Ośrodek SKI & SUN Świeradów Zdrój funkcjonuje przez cały rok. W sezonie zimowym ułatwia i uprzyjemnia szusowanie narciarzom, natomiast latem urozmaica wycieczki zarówno turystom pieszym, jak i rowerowym. SKI&SUN Świeradów-Zdrój Center is an obligatory place to visit for every fan of winter and summer sports. This the biggest attraction of the polish West Sudety is an investment of The Zasada Capital Group, which main purpose was to create a ski center which stands out with the biggest comfort and the newest technological solutions. The Gondola lift to Izerski Peak is a creation of Austrian company Doppelmayr. It’s opening took place in 2008. During one hour it can take about 2,4 thousand of people. The SKI&SUN Center is open during the whole year. In the winter season it facilitates skiing while in the summer season it varies mountain trips for both tourists and bikers

281


STOISKO NR: STAND NO.:

B33

SLOVAK TOURIST BOARD

ul. Krakowskie Przedmieście 47/51 lok. 3 00-071 Warszawa, Polska tel.: 0048 22 827 00 09 fax: 0048 22 827 00 09 e-mail: office.pl@slovakia.travel www.slovakia.travel Contact person: Jan Bosnovic NARODOWE CENTRUM TURYSTYKI SŁOWACKIEJ /NCTS/ to rządowa organizacja mająca na celu promocję Słowacji w dziedzinie turystyki, której głównym zadaniem jest: informowanie polskich turystów, dziennikarzy, biura podróży i tour operatorów o walorach turystycznych Słowacji, współpraca przy tworzeniu i poszerzaniu ofert turystycznych o Słowacji w katalogach polskich biur podróży, współpraca z masmediami poprzez organizowanie konferencji prasowych oraz pobytów studyjnych po Słowacji, aktywny udział na najważniejszych targach turystycznych w Polsce, organizowanie workshopów, informowanie o możliwościach organizowania turystyki kongresowej na Słowacji i współpraca z polskimi portalami internetowymi. NCTS powołane zostało przez Ministerstwo Gospodarki Republiki Słowackiej w 1995 roku. Slovak Tourist Board is an organisation receiving contributions from the State Budget specialised on marketing and state promotion of tourism in the Slovak Republic. It was established in 1995 by the Ministry of Economy. It markets tourism at the national level, provides information on travel opportunities in Slovakia, promotes Slovakia as a travel destination, contributes to creation of a positive image of Slovakia abroad and supports the sale of travel products of the Slovak Republic. SACR has been authorised to officially represent the country abroad and establish detached offices both at home and abroad. Category: Foreign tourism: main destination: Slovakia/Słowacja

282


STOISKO NR: STAND NO.:

B21

SOL NOSTRUM TOURIST - ITALY

Via Garfagnana, 3, 48015 Tagliata di Cervia, Italy tel.: +39 0544974045 fax: +39 0544 974046 e-mail: info@solnostrum.it www.solnostrum.it Incoming Tour Operator specjalizujący się w organizowaniu wyjazdów narciarskich w Alpy włoskie , dla grup jak i klientów indywidualnych, pakiety ze skipassami. Korzystne warunki dla grup w “niskim sezonie” . Specjalista w zakresie letnich wakacji na włoskim wybrzeżu . Pobyty w głównych miastach sztuki. Incoming tour operator specialized in skiing holidays on Italian Alps, for groups/individuals, packets with skipass included. Very special conditions for groups in the low season. Specialist for holidays on the beach on Italian coast. Stays in the main art cities.

283


STOISKO NR: STAND NO.:

B60

HOTEL SOLARIS ***

ul. Panny Marii 9, 87-100 Toruń Tel.: +48 56 471 30 42 Fax: +48 56 471 32 25 e-mail: recepcja@solarishotel.pl www.hotel-solaris.pl HOTEL SOLARIS to butikowy hotel znajdujący się w dwóch sąsiadujących kamienicach z XVII i XIX, wyposażonych w windę, w samym sercu Starego Miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obiekt łączy nowoczesność aranżacji wnętrz ze śladami historii . W niektórych pokojach zachowane zostały malowane drewniane stropy i oryginalna cegła. Wspaniała lokalizacja zapewnia naszym Gościom ciszę i odosobnienie, a także bliskie sąsiedztwo przepięknej Starówki. Do dyspozycji naszych Gości oddajemy 23 pokoje w tym 3 pokoje deluxe, 2 sale restauracyjne, salę konferencyjną oraz salkę VIP . Doskonałe położenie zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących w sprawach biznesowych sprawia, że jest to jeden z najwygodniejszych hoteli w Toruniu. The Solaris is a boutique hotel with a lift located in two adjacent tenements from 17th and 19th century. It is situated in the heart of the Toruń’s Old Town, belonging to the UNESCO World Heritage List. The Solaris Hotel is a place where modern interiors meets history of the past days. In some of the hotel rooms you can still find specially preserved wooden painted ceilings or original brick walls as perfectly vivid as any time before - being silent witnesses to all the course of time. Our amazing location provides privacy, peace and proximity of the Old Town attractions. The Hotel offers 23 rooms (3 of them are deluxe), 2 restaurants, a meeting room and a VIP room. Our location suits both tourists as well as those who travel on business.

284


285


STOISKO NR: STAND NO.:

A79

SOUL TRAVEL

Soul Travel MIŁOŚĆ DO NATURY. SZACUNEK DO KULTURY. PASJA FOTOGRAFII. Nasze wyprawy to połączenie miłości do fotografii, podróży i natury. Miejsca, w które wyruszamy, to miejsca, których sami doświadczyliśmy, a spotkani ludzie byli dla nas osobistą inspiracją. Nie spieszymy się. Czas jest tym, co pozwala poznać mieszkańców i ich tradycje. Naszymi gospodarzami i jednocześnie przewodnikami są członkowie rdzennych kultur, a także opiekunowie dawnych wierzeń i tradycji. Po swoich ścieżkach i swoich światach prowadzą nas majańscy Strażnicy Ognia, tybetańscy koczownicy, bhutańscy lamowie czy buriaccy szamani. Dla miłośników fotografii organizujemy fotoekspedycje z doświadczonymi fotografami, którzy dzielą się swoimi refleksjami na temat estetyki, techniki, doboru tematów i samej filozofii fotografowania.

286STOISKO NR: STAND NO.:

B26

SPINNAKER SRL

Str Torregrande pontile, 09170 Oristano tel.: 0039 0783 22074 e-mail: info@spinnakervacanze.com Oferujemy różne możliwości zakwaterowania (murowane bungalowy, mobil home, domki kempingowe, miejsca pod namioty i przyczepy) i pobytu (z wyżywieniem FB, HB, we własnym zakresie). Na terenie resortu znajduje sie restauracja, bar oraz sklep z podstawowymi artykułami. W ośrodku nie zabraknie okazji do zabawy. Resort ma własną strzeżoną plażę, na terenie obiektu znajduje się basen a grupa sprawdzonych animatorów organizuje codziennie gry, zajęcia sportowe, tańce, wieczory tematyczne. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie Państwo wiecej informacji: www.spinnakervacanze. com n Spinnaker you can choose the best accommodation for your requirements (Place for tend, camper or roulette, bungalow one or two rooms flat, mobile home, tukul and lodge tent) you can decide for HB , FB or only overnight stay. In Spinnaker you can enjoy you time with our services: entertainment, swimming-pool, soccer, ping pong, mini golf, tennis, sailing, kitesuf, restaurant-pizzeria and mini market. For more information please visit our website: www.spinnakervacanze.com

288


289


STOISKO NR: STAND NO.:

A21

STENA LINE, FLORCZYK TRAVEL, HOLIDAY TOUR

www.stenaline.pl Stena Line, członek ABTA, jest jednym z największych operatorów promowych na świecie. Działalność Stena Line zorganizowana jest w trzech obszarach wyodrębnionych według położenia geograficznego: Skandynawia, Morze Irlandzkie oraz Morze Północne. Posiadamy nowoczesną flotę 37 promów oraz rozległą siatkę połączeń składającą się z 22 linii promowych w Europie Północnej, obsługiwanych zarówno przez statki pasażerskie jak i jednostki frachtowe typu RoPax. Stena Line ma silną i stabilną pozycję na rynku. Misją Stena Line jest oferowanie bezpiecznych i efektywnych przewozów morskich zarówno pasażerom jaki i ładunkom. Stena Line, an ABTA member, is an international transport and travel service company and one of the world’s leading ferry operators. Stena Line operates in three business areas: Scandinavia, the North Sea and the Irish Sea with a network of 22 strategically located ferry routes in Europe. Stena Line has a modern fleet with a total of 37 vessels, traditional combi-ferries, RoPax ferries for freight and passengers, and pure cargo ships. Stena Line is a stable and profitable group and is committed to providing passengers with the best service and experience possible.

290


STOISKO NR: STAND NO.:

A83

SRI LANKA TOURISM PROMOTION BUREAU

80, Galle Road, Colombo 03, Sri Lanka tel.: +94 11 242 69 00 fax: +94 11 244 00 01 e-mail: info@srilanka.travel www.srilanka.travel Sri Lanka Tourism Promotion Bureau (SLTPB) is the authoritative government body responsible for handling all marketing and promotional activities related to travel and tourism industry in Sri Lanka. The Bureau headed by the Chaiman, Managing Director and a Board of Directors comprising of representatives from Sri Lanka Association of inbound Tour Operators, Association of small and medium enterprises in Tourism. SLTPB’s main objective would be marketing and promoting of Sri Lanka directly and indirectly as a tourist and travel destination of quality specified in accordance with the Tourism Development plan in collaboration with Sri Lanka Tourism Development Authority, Sri Lanka Conventions Bureau and Sri Lanka Institute of Tourism and Hotel Management and with all travel and tourism stakeholders. These efforts are focused to promote Sri Lanka as a gateway to South Asian Regions; and making Sri Lanka know as the centre of excellence in tourism management and development in the region. TROPICAL ASIA TOURS (PVT) LTD NO 23A, GOWER STREET, COLOMBO 05, SRI LANKA. tel./fax: +94 112 588 435, + 94 112 583 616 e-mail: info@tropicalasiatours.com www.tropicalasiatours.com

291

We Tropical Asia Tours are interested in reaching out to join hand in hand with Tour Operating companies to provide our best service to their citizens. We promise to deliver an experience of a life time, to our valued customers. Therefore we hereby hold the pleasure of inviting you to visit Sri Lanka and discover the “Wonder of Asia” like never before. It would be a pleasant opportunity for our two nations to work together and achieve excellence in bringing customers satisfaction to enhance our travel services.


E-TURISMO LANKA (PVT) LTD NO 177/D 1,AMBAGAHA JUNCTION, KORATHOTA,KADUWELA (CMB),SRI LANKA CONTACT: JAYANTHA WIJETUNGA tel.: 071 715 7185, 00 94 11 2075764 e-mail: jayantha.wijetunga@gmail.com www.turismolanka.com NKAR Travels & Tours (PVT) Ltd. No: 45, Ananda Coomaraswamy Mawatha, Colombo 07. tel./fax: 011 256 45 84, 011 256 45 87 e-mail: ruwantissa@nkartravelhouse.com www.nkartravelhouse.com NKAR Travels & Tours Pvt Ltd is a Destination Management Company with a proven & positive track record of over 36 years & 15 Million USD worth company with more than 100 staff. Our carefully designed specific services in the areas of High end boutique, Standard classical tours, Specialized Adventure tours, Family Holidays, Romantic Honeymooning as well as Professional Logistic Management in MICE offers the best platform for tour operators. our emphasis on Health & Safety reduces the risk factor of the business partner.

292STOISKO NR: STAND NO.:

B17

SUN EVENTS

Via Veneto,16, I-09023 Monastir tel.: +39 070 917 76 83 mobile: +39 335 826 69 32 e-mail: sunevents@suneventssrl.com www.suneventssrl.com Sun Events jest firmą świadczącą usługi turystyczne specjalizującą się w organizacji spotkań, wyjazdów motywacyjnych, imprez, kongresów, prezentacji nowych produktów, podróży grupowych itp. W 2010 r. powstała marka Sardinia Outdoor Garden & Bike Centrum, pod którą organizowany jest aktywny wypoczynek – szczególnie wycieczki rowerowe i piesze. W grudniu 2013 roku stworzyliśmy DMC Sardinia, jako odpowiedź na potrzeby rynku krajowego i międzynarodowego, dając klientom możliwość wyboru dowolnego regionu Sardynii na miejsce swoich imprez, kongresów i wyjazdów motywacyjnych. Naszym motywem przewodnim jest: Sardynia na wyciągnięcie ręki. PROJEKTY – Przekaż nam swoją ideę a my zrobimy z niej projekt KOMUNIKACJA – Jesteśmy zawsze do dyspozycji ŚRODOWISKO - Środowisko jest naszą przestrzenią życiową.

294


Sun Events is a Tourist Service Company specialised in organisation of meetings, incentives, events, congresses, product launches, group journeys and more. In 2010 started Sardinia Outdoor Garden & Bike Center challenging Sun Events in the active holiday organisation - cycling and trekking - In December 2013 we create DMC Sardinia national and international professional experts as regards the MICE branch are facing now together the market, giving the possibility to clients to choose any Sardinian region for their events, congresses and incentives. Our Leitmotiv: Sardinia close at hand PROJECTS Do you have an idea? – we will work out your project COMMUNICATIONS You can reach us at any time ENVIRONMENT The environment is our living space

295


STOISKO NR: STAND NO.:

A8

SZYM-INFO B.T. HUNGARY

5000 Szolnok Bimbó út 66. I . 8 tel./fax: 00 36 56 740 8124 Mobile +36 20-953-81-24 e-mail: szymtur@digikabel.hu, szymturhu@gmail.com, szymju@gmail.com Biuro SZYM – INFO BT istniejące od 1998 roku prowadzi rezerwację i sprzedaż miejsc noclegowych oraz obsługę programową grup zorganizowanych. Jeśli pragnęlibyście zorganizować wypoczynek zbiorowy na Węgrzech zgłoście się do nas. Do współpracy zapraszamy tour-operatorów, biura podróży, zakłady, szkoły i inne instytucje pragnące organizować wyjazdy incentive, konferencje, wczasy pracownicze, wycieczki,kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży, zloty, obozy kondycyjne, sportowe czy inne formy grupowego wyjazdu na Węgry. Współpracujemy z wieloma hotelami, ośrodkami turystycznymi i pensjonatami. Szukając miejsc, bierzemy pod uwagę ich atrakcyjność, możliwość wypoczynku i rozrywki, spokój i bezpieczeństwo, kuchnię oraz przystępność cenową dla klienta.

296


Obsługując firmy podejmujemy się funkcji rezydenta, jak też pełnej obsługi programowej w zależności od potrzeb i możliwości klienta, a do obsługi grup zapewniamy tłumaczy i przewodników. Jeśli Wasza firma zainteresowana jest Węgrami, potrzebny jest Wam partner, który działa na miejscowym rynku, zna jego możliwości i specyfikę. Takim właśnie jest SZYM – INFO BT. SZYM – INFO BT provides accommodation, entertainment and personel for group events since 1998. If you plan organising a trip to Hungary, be sure to contact us. We encourage tour operators, travel agencys, schools, companies and all other organisations who want to make succesful trips, conferences, incentive tours, youth camps, pilgrims, sport camps or any other group event to cooperate with us. We work together with countless hotels, guesthauses, restaurants and tourist resorts. Choosing our partners, we bear in mind their attractiveness, entertainment and leisure services, security, quality of catering and the client’s individual needs and possibilities. We wish to help our clients with all-round event implementation, and offer interpreter, guide and resident staff. If you wish to visit Hungary, you need a trustworthy partner operating in the local market, who knows the peculiarities and the possibilities of the Hungarian tourism. SZYM – INFO BT is an exactly such firm.

297


STOISKO NR: STAND NO.:

A22

VISITSWEDEN – RZĄDOWA ORGANIZACJA SZWECJI DS TURYSTYKI

Kontakt w Polsce: Agnieszka Blandzi e-mail: ablandzi@visitsweden.pl www.visitsweden.com www.visitskane.com Szwecja Południowa – Skania Wspaniała natura, świetnie zachowana historia, doskonała kuchnia to najważniejsze atuty Skanii. Dzięki swej zróżnicowanej budowie oferuje wiele sposobów, by aktywnie wypoczywać. 200 km piaszczystych plaż zapewnia świetne warunki dla windsurfingu, natomiast klifowe wybrzeża stanowią magnes dla miłośników wspinaczki. Golfiści znajdą 70 eleganckich pól; atrakcyjne trasy rowerowe i piesze zachęcają do spędzenia wakacji na świeżym powietrzu. Skania zwana jest krainą zamków i pałaców - jest tu ich ponad 150. Południe Szwecji to tętniące życiem miasta Malmo, Ystad, uniwersytecki Lund, nadmorski Trelleborg, urocza Karlskronę. Ducha czasów Wikingów poczujemy w mrocznej twierdzy Helsingborg, czy „szwedzkim Stonehenge” – zespole kamiennych bloków Ales Stenar. Wszystkie te atrakcje są łatwo dostępne dla polskiego turysty dzięki dogodnej komunikacji promowej i lotniczej. Skania. Naturalny wybór na udane wakacje.

298


South Sweden - Skåne Full of shimmering green forests, rolling yellow fields and a majestic coastline on three sides, Skåne is the perfect place for relaxation. The region offers great food, beautiful scenery, exciting culture, a wealth of shopping, and attractions for all your family. Skåne is perfect for outdoor activities, with 1,000 kilometres of walking trails, an endless number of rural roads that are ideal for cycling, and large lakes and rivers for canoeing. Sweden’s most southerly province is also a mecca for golfers, with more than 70 golf courses within just over an hour. Skåne’s history is clearly visible, not least at our 200 castles and manors and well preserved Wiking culture in Trelleborg or Ales Stenar. It’s where you can enjoy peaceful countryside that are all just a stone’s throw away from urban life in Malmo, Ystad, Lund, Karlskorna. Skåne is so easy to reached form Poland by air and by ferry. Skåne. Natural choice for naturally great vacations.

299


STOISKO NR: STAND NO.:

B17

THOTEL CAGLIARI

Via Dei Giudicati, 66, 09131 Cagliari tel.: +39 070 47400, +39 070 474016 e-mail: reservation@thotel.it www.thotel.it/en THotel oferuje nowoczesny standard gościnności: 207 oaz pełnych harmonii, z różnymi możliwościami pobytu dostosowanymi do wszelkich wymagań gości. Klienci biznesowi mogą tu znaleźć wyjątkową ofertę: powierzchnię wystawienniczą, sale do wideokonferencji, 8 sal konferencyjnych na 700 miejsc, Wi-Fi, recepcję czynną 24h / 7 dni. Smakosze doznają nieporównywalnych emocji z przyjemności jedzenia potraw, przygotowanych z najwyższej jakości produktów, łączących tradycję i innowację nawet w menu wegetariańskim, bezsolnym czy bezglutenowym, w 3 lokalach: TBistrot, TBar, TRestaurant. Centrum Odnowy Biologicznej TSPA oferuje Acqua Journey: regenerującą ścieżkę w basenie do hydroterapii z sześcioma dyszami hydromasażu, łaźnią parową, prysznicami z koloroterapią i aromaterapią. Odkryjcie też zabiegi na twarz i ciało oraz produkty z ekskluzywnej linii [comfort zone].

300


THotel offers a modern standard of urban hospitality: 207 oases of harmony, different accommodation solutions to suit all needs. Business discovers unique opportunities: exhibition area, video conference, 8 conference rooms for 700 places, Wi-Fi, reception 24h/7. An incomparable emotion for gourmet experts seeking the pleasure of food, with high quality raw materials, dishes combining tradition and innovation even in vegetarian, hyposodic and coeliac menus. 3 locations: TBistrot, TBar, TRestaurant. TSPA Wellness Centre offers its Acqua Journey, a regenerating pathway in the hydrotherapy pool with six hydro massage nozzles, steam bath, chromatherapy and aromatherapy showers. Discover face and body treatments and the products of the exclusive [comfort zone] line.

301


STOISKO NR: STAND NO.:

A3

T.B.O. TRAVEL S.R.L.

Viale Roma, 53, 47042 Cesenatico (FC) - Italy tel./fax: 0039 0547 81244 e-mail: booking@tbotravel.com www.tbotravel.com T.B.O. Travel – jestesmy wloskim operatorem turystycznym typu incoming. Zapraszamy do zapoznania sie z nasza roznorodna oferta. Proponujemy pobyty narciarskie we wloskich Alpach i w Dolomitach, wszasy w najciekawszych kurortach nadmorskich, zorganizowane wycieczki do najpiekniejszych wloskich miast i zakatkow. Nasza siedziba to piekny region Emilia Romagna i jego niezliczone skarby, wszystkie do odkrycia: uroki nadmorskich kurortow Riwiery Adriatyckiej, spokoj i piekno Apeninow, niezliczone zabytki miast i miasteczek, parki rozrywki jak i wielkie tradycje kulinarne. Nasza oferta skierowana jest zarowno do grup o profilu leisure i incentive, do klientow indywidualnych oraz do wszystkich klientow, ktorzy szukaja ofert “szytych na miare”.

302

T.B.O.Travel is Italian tour operator specializing in incoming for whole Italy. We invite you to discover our proposals for individual and group holidays, in mountains and in main sea resorts, as well as tours in major art cities. We pay a particular attention to our region – Emilia Romagna with its treasures all to discover – the seaside towns on Adriatic Coast, the unspoiled nature of Apennines, the cities and towns with its monuments, the numerous amusement parks and great culinary traditions. Our offer features proposals for organized groups and individuals for both leisure and incentive customers, as well as tailor made holidays for everyone.STOISKO NR: STAND NO.:

B65

TEO VIAGGI

Teo Viaggi specjalizuje się w incoming usług w regionie Apulia. Organizujemy indywidualne wakacje i pakiety wycieczek, które spełniają różne potrzeby klientów włoskich i zagranicznych. Pomaożemy Ci rownież wybrać hotel rezydencje, , wille i Trulli oraz zorganizujemy wycieczki, transfer i zrobimy wszystko aby twoje wakacje w Apulii były po twojej myśli!

Teo Viaggi is specialized in Incoming Services in Apulia Region. We can organize individual and packages tours that satisfy different needs of Italian and Foreign customers. In addition to particolar and innovative itineraries, we can select for you Hotels, Residences, Farmhouses, Villas and Trulli, we can organize excursions, transfer and everything that will make exclusive your holiday in Auplia!

304


STOISKO NR: STAND NO.:

A17

TOP ITALY Via Albere, 17, 37138 Verona-Italy e-mail: segreteria@expotradeconsulting.com www.expotradeconsulting.com Top Italy represents some important campsite all over Italy, from North to South. It represents some resorts as well.

305


STOISKO NR: STAND NO.:

A6

TOP***RESIDENCE KURZ

Maso Corto 115, 39020 Val Senales, ITALIA tel.: 0039 0473 66 22 20 fax: 0039 0473 66 22 21 e-mail: info@topresidencekurz.it; www.masocorto.it; www.polskiedni-masocorto.pl Maso Corto - niewielka miejscowość położona u stóp lodowca, we włoskim Tyrolu Południowym. Sezon narciarski przez cały rok. 35 km tras zjazdowych, 17 km tras biegowych oraz 3,3 km trasa saneczkowa, Snow Park. Inne sportowe możliwości: trekking, wspinaczka, paralotniarstwo, strzelanie z łuku, wędkarstwo, rafting i inne. W tym roku w naszym programie dla Gosci mamy dwa specjalne wydarzenia: Tygodnie testowe nart Blizzard: 03.12.- 10.12.2016, 22.04.- 06.05.2017, Tygodnie testowe nart Nobile: 24.11. – 03.12.2016, 01.04. - 08.04.2017 Na terenie struktury: Test Center Blizzard + serwis. Specjalne oferty dla rodzin! Mini Club dla dzieci. Wiecej szczególowych informacji znajda Panstwo na naszej stronie www.masocorto.com.pl oraz na stronie www.polskiedni-masocorto.pl Hotele, pensjonaty, apartamanty polozone w najpiekniejszej alpejskiej okolicy: 1.Apartamenty Top***Residence Kurz 2.Glacier Hotel Grawand*** 3.Piccolo Hotel Gurschler***S & chata goralska Kurzhof Dependance***S 4.Schronisko gorskie Bella Vista 5.Hotel Gerstgras & Apartamenty Gerstgras*** 6.Blu Hotels Senales*** (Club Hotel Zirm-Sport Hotel Cristal) 7.Sporthotel Kurzras***

306

Maso Corto nice village situated close to the glacier. This is place for a pure ski adventure. Wide and very well prepared ski-tracks (35 km ), 17 km ski-run-tracks and one sladge-track with 3,5 km, Snow Park.


...na narty do Maso Corto

TYDZIEN TESTOW BLIZZARD 03.12.16 -10.12.2016 & 02.04 - 06.05.2017 7 noclegow + 6- dniowy karnet od 275,00 € NARTY & ROWER 25.03.2017 - 08.04.2017 & 22.04.2017 - 06.05.2017 7 noclegow +4- dniowy karnet + 2 dni wycieczek rowerowych od 279,00 € OFERTA RODZINNA 03.03.2017-22.04.2017 595,00€ Kontakt: +39 0473 66 25 02 www.masocorto.it


Maso Corto gives you also a lot of sports possibility during the summer: trekking, climbing, bow shooting, rafting, fishing and a lot of others. In our offer ski test Blizzard: : 03.12.- 10.12.2016, 22.04.- 06.05.2016, and ski test Nobile: 24.11. – 03.12.2016, 01.04. - 08.04.2017. In the complex: Blizzard Ski Test Center + ski and snowboard service. Special offers for family! For the children: Mini Club. Accommodation: 1. Top Residenz Kurz AP *** 2.Glacier Hotel Grawand H*** 3.Piccolo Hotel Gurschler***S & Kurzhof Dependance***S 4.Mountain Hut Bella Vista 5.Hotel Gerstgras & Gerstgras AP*** 6.Blu Hotels Senales*** (Club Hotel Zirm-Sport Hotel Cristal) 7.Sporthotel Kurzras***

308STOISKO NR: STAND NO.:

B60

TORUŃ MEETINGS KONFERENCJE I KONGRESY

Rynek Staromiejski 9, 87-100 Toruń tel.: +48 56 612 04 06 e-mail: info@torunmeetings.pl www.torunmeetimgs.pl “ Toruń Meetings Konferencje i Kongresy to profesjonalny organizator konferencji i eventów. Nasze bogate i długoletnie doświadczenie przy organizacji imprez to gwarancja Waszego zadowolenia. Nasze niestandardowe podejście do nowych projektów i elastyczne podejście do potrzeb naszego klienta to filozofia naszego działania. Jesteśmy rekomendowanym członkiem Polskiej Izby Turystyki. Zapraszamy do współpracy i odwiedzenia naszej strony www.torunmeetings.pl “ „Torun Meetings Conferences and Congresses” is a professional company that prepares and manages conferences and congresses. Our long and rich experience in managing all kind of events is a guarantee of success and satisfaction. Unusual and flexible approach to a new projects and open- mindedness in contacts with our customers needs it’s a philosophy of our business. We are a reccomended member of Polish Chamber of Tourism. We are ready to cooperate, please contact us, ask for more and be our guest. Check out our page www.torunmeetings.pl

310


STOISKO NR: STAND NO.:

A67

TOURISM AUTHORITY OF THAILAND

tel.: +420 281 913 738-9 e-mail: tatprague@tat.or.th www.tourismthailand.org Tourism Authority of Thailand The tourist board of Thailand, main objective is to promote Thailand as a tourist destination. Tourism Authority of Thailand, Prague office, responsible fro countries : Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania, Bulgaria, Ukraine and Poland.

311


STOISKO NR: STAND NO.:

B35

TOURISM ORGANISATION OF BAR ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY BAR

Obala 13. Jula, 85000 Bar tel.: +382 30 311 633 Fax: +382 30 311 969 e-mail: tobar@t-com.me www.bar.travel Bar Tourist Organization promotes complete offer in the Bar Municipality that has six tourist destinations: Čanj, Sutomore, Šušanj, Utjeha, Dobra Voda and Virpazar. These destinations are located between the two shores – Adriatic Sea with its 46 km long coast and 9 km long beaches and Skadar Lake with its 65 km long shore. The Municipality of Bar, with 7 000 beds in hotels and over 25 000 beds in private accommodation, with its numerous historic monuments and monuments of culture, the marina with 1 150 berths and sport grounds, fulfills every condition for development of different tourism types.

312


STOISKO NR: STAND NO.:

B35

TOURISM ORGANISATION OF BUDVA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY BUDVA Budva Turistička organizacija opštine Budva

Mediteranska 8/6 (TQ Plaza), 85310 Budva tel.: +382 33 402 814 fax: +382 33 402 550 e-mail: info@budva.travel www.budva.travel The Tourism Organisation of Budva creates and promotes the identity of Budva and enhances the reputation of Budva’s and Montenegrin tourism. We provide market intelligence for the travel trade to allocate its resources more effectively. As a non profit organisation we also advise private sector operators on the most appropriate contacts and agencies with whom to develop partnerships.

313


STOISKO NR: STAND NO.:

B35

TOURISM ORGANISATION OF KOTOR ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY KOTOR

Stari grad 315., 85330 Kotor tel.: +382 32 325 947 fax: +382 32 322 866 e-mail: tokotor@t-com.me www.kotor.travel Kotor tourism organisation is located in one of the most charming and historical touristic sites of Montenegro- medieval town Kotor, which is due to its environmental, cultural and historical values listed under UNESCO protection. Our main role is preservation, improvement and promotion of authentic values of our town; organization and promotion of manifestations and traditional events; encouraging and organizing activities aimed at protecting and preserving the tourist space, the environment and cultural heritage; valorization of all resources that our town posses in order to enrich our tourist offer; organization of study trips of journalists in order to promote our tourism offer; providing services and informations to tourists.

314


STOISKO NR: STAND NO.:

B35

TOURISM BOARD OF PODGORICA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY PODGORICA

Slobode 47., 81000 Podgorica tel.: +382 20 667 535 fax: +382 20 667 536 e-mail: info@podgorica.travel www.podgorica.travel Work of the Tourism Board Podgorica, as a promoter of tourism is focused on positioning the tourist products in local, regional and international markets and in tourist evaluation of comparative advantages of the Capital Podgorica. The main activities are based on creating the conditions for promotion of authenic and attractive tourism area, as well as profiling the Capital Podgorica as a MICE destination.

315


STOISKO NR: STAND NO.:

B35

TOURISM ORGANISATION OF TIVAT ORGANIZACJA TURYSTYCZNA GMINY TIVAT

Palih boraca 19., 85320 Tivat tel.: +382 32 671 324, +382 32 660 165 fax: +382 32 671 323 e-mail: tivatravel@gmail.com www.tivat.travel Tourism organisation of Tivat was founded in 2004 after the adoption of the Law of the Tourism organisations. It is based on the realization of the public interest in the field of tourism. Responsibilities of the Tourism organisation are: promotion of authentic values and environmental protection in the municipality of Tivat, creating conditions for activation of tourism resources in the municipality, and the presentation of Tivat as a tourist attractive place, organizing cultural events the local Cultural ,concert, gastro nights, exibition of souvenirs, sport and fashion events.

316


STOISKO NR: STAND NO.:

A16

TOURIST AUTHORITY SOUTH MORAVIA Radnická 2, 60200, Brno, Czech Republic e-mail: info@ccrjm.cz www.ccrjm.cz Centrala Ruchu Turystycznego - Morawy Południowe Organizacja turystyczna koordynuje rozwój turystyki na Morawach Południowych. jej celem jest maksymalne wykorzystanie potencjału turystycznego w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju. As a tourist organization it coordinates the development of tourism in Southern Moravia aimed at a maximum utilization of territorial tourist potential in harmony with the principles of a sustainable development.

317


STOISKO NR: STAND NO.:

A31

TRAVELICK - BERLIN INCOMING SERVICE

Pappelallee 78/79,10437 Berlin tel.: +49 30 443 157 21 fax +49 30 440 327 62 e-mail: info@travelick.de www.travelick.de TRAVELICK - Berlin Incoming Service to doświadczona, dynamicznie rozwijająca się agencja turystyki przyjazdowej (DMC) z siedzibą w Berlinie, oferująca kompletny serwis usług incoming dla grup turystycznych i biznesowych. Dokonujemy wyboru i rezerwacji: • noclegów w hotelach, • miejsc szkoleniowych i kongresowych, • miejsc eventowych, restauracji i cateringu, • biletów na musicale i widowiska, • transferów, • programów integracyjnych i motywacyjnych • oraz kompetentnych przewodników. TRAVELICK - Berlin Incoming Service is a well established, rich in experience & know-how, success driven & dynamic incoming agency, destination management company and hospitality service provider in Berlin. Our service - Selecting and reserving: • Room contingents and management, • Congress and conference venues, • Event venues (locations), • Catering services, • Tickets for evening events and shows, • Shuttle services, • Incentive, • Expert guides

318


319


STOISKO NR: STAND NO.:

A66

TRAVELREPS BARBARA DZIEDZIC

ul. Podwale 17, 00 – 252 Warszawa tel.: +48 603 857 571 e-mail: info@travelreps.pl www.travelreps.pl TravelReps reprezentuje zagraniczne firmy z branży turystycznej w Polsce oraz Europie Wschodniej. Naszymi partnerami są wiarygodne biura podróży (DMCs) z: Albanii, Argentyny, Australii, Azerbejdżanu, Bhutanu, Brazylii, Chile, Chin, Chorwacji, Czarnogóry, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Indii, Japonii, Jordanii, Kambodży, Kolumbii, Korei Południowej, Korei Północnej, Kosowa, Kostaryki, Laosu, Macedonii, Malty, Mauritiusu, Meksyku, Myanmaru, Namibii, Nepalu, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Panamy, Peru, Portugalii, RPA, Seszeli, Sri Lanki, Szkocji Tajlandii, Ukrainy, Urugwaju, USA, Wietnamu, Włoch, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Reprezentujemy również agencyjny system rezerwacyjny Hotelston, linię oceaniczną Princess Cruises oraz hotele Attitude na Mauritiusie. Podczas targów TT Warsaw nasze stoisko dzielimy z wiarygodnym kontrahentem z Japonii – DMC JAPAN z siedzibą w Tokio. Firma posiada doświadczony zespół, złożony z ekspertów, którzy zadbają o to, aby Twoi klienci wrócili do domu oczarowani Japonią. Organizują pobyty grupowe MICE, wypoczynkowo-poznawcze oraz dostosowane do specjalnych zainteresowań i życzeń.

320

TravelReps represents various companies from the travel industry on the Polish & Eastern European market. Our partners are reliable Destination Management Companies from: Albania, Argentina, Azerbaijan, Australia, Bhutan, Brazil, Cambodia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Croatia, Georgia, Germany, Greece, India, Italy, Japan, Jordan, Kosovo, Laos, Macedonia, Malta, Mauritius, Mexico, Montenegro, Myanmar, Namibia, Nepal, New Zealand, North Korea, Norway, Panama, Peru, Portugal, Scotland, Seychelles, South Africa, South Korea, Spain, Sri Lanka, Thailand, UAE, Uruguay, USA, Ukraine, Vietnam. We also represent hotel booking system Hotelston, cruise line Princess Cruises and Attitude – hotel chain on Mauritius. During TT Warsaw travel show we share booth with reliable partner from Japan – the company DMC JAPAN based in Tokio. An experienced staff will take care of every detail during your clients stay in Japan. Their highest priority is to make the trip to Japan an unforgettable experience. They organize MICE groups, leisure and tailor made programs which suits to the individual interests and wishes.


STOISKO NR: STAND NO.:

A14

TULCEA COUNTY COUNCIL

TOURIST INFORMATION AND PROMOTION CENTRE TULCEA,STR.GLORIEI,NR.4 tel.: 024 051 90 55 fax: 024 051 30 71 e-mail: cnipttulcea@gmail.com www.cnipttulcea.ro

321


STOISKO NR: STAND NO.:

B34

TUNEZYJSKI URZĄD DS. TURYSTYKI TUNISIAN NATIONAL TOURISM OFFICE

ul. Bagno 2/53, 00-112 Warszawa, Polska tel.: +48 22 500 17 00 fax: +48 22 826 23 13 e-mail: tunezja@tunezja.org.pl Tunezja. Zróżnicowany i wielobarwny kraj, jeden z najpopularniejszych kierunków turystycznych w basenie Morza Śródziemnego. Geograficzna bliskość Europy, łagodny klimat, różnorodność krajobrazów, słońce, piaszczyste plaże, bogactwo kulturowe, wrodzona gościnność mieszkańców tego kraju i jakość usług turystycznych gwarantują udane wakacje dla całej rodziny. W tym roku ten kierunek świętuje dwudziestolecie obecności w Polsce. Przyjdź na stoisko Tunezji, aby poznać, jakie atrakcje przyszykowaliśmy z tej okazji. Tunisia. A diversified and multi-coloured country, one of the most popular tourist destinations in the heart of the Mediterranean Sea. Its geographical proximity to Europe, mild climate, diversity of landscapes, the sun, sandy beaches, rich culture, innate hospitality of its inhabitants and the quality of tourism services all ensure a great holiday for your and your family. This year, the destination is celebrating 20 years of its presence in Poland. Step by to our stand to find out what we have got for you.

322


323


STOISKO NR: STAND NO.:

B93

UKRAINE INTERNATIONAL AIRLINES UIA

12 Kreshatyk str, Kyiv, 01001, Ukraine tel.: +380 442026088 Departament Turystyki, Kijowska Miejska Administracja Państwowa Promocja miasta, wdrożenie marketingu w celu zwiększenia turystyki krajowej i przyjazdowej; Promocja miasta Kijów na międzynarodowej arenie międzynarodowej; rozwój biznesu, sportu, zdrowia, turystyki wodnej i turystyki eventowej; współpraca z tour operatorami i hotelami; wycieczki po mieście; Rozwój infrastruktury turystycznej Tourism Department Kiev City State Administration City promotion, marketing implementation aimed at increasing domestic and inbound tourism; Kyiv brand promotion on the international tourism arena; development of business, sports, health, water, and event tourism; tourism products coordination, cooperation with tour operators and hotels; city tours development; development of tourism infrastructure.

324STOISKO NR: STAND NO.:

A67

ULTIMA TRAVEL THAI DREAMS HOLIDAY CO. LTD

Tour Operator 99/224 Ratchaprarop Tower Mansion G/FL Soi 14 (Boonprarop), Rachaprarop Rd, Bangkok, Thailand tel.: + 662 2456347-8, + 6681 8263725 e-mail: ultima@loxinfo.co.th www.thaitravelers.com www.ultimatravel.com Ultima Travel offers a complete range of services throughout Thailand, Cambodia, Myanmar, Laos and Vietnam with its office located in Bangkok. All aspects of travel including transfers, airline ticketing, sightseeing toursm hotel accomodation, meeting & konference, leisure groups & incentive groups and package tours are provided and supervised by highly qualified and experienced Thai and European managers who fully undersntand the needs and idiosyncrasies of the many nationalities that the copmany handles on a daily basis.

326


STOISKO NR: STAND NO.:

B18b

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Tel./fax.: +48 41 341 62 18 e-mail: urzad.marszalkowski@sejmik.kielce.pl www.sejmik.kielce.pl www.swietokrzyskie.travel Ziemia Świętokrzyska to wyjątkowe, pełne niezwykłej mocy miejsce, gdzie tradycja harmonijnie łączy się ze współczesnością, a światowej klasy zabytkom towarzyszy nowoczesna infrastruktura turystyczna. To doskonałe miejsce do uprawiania turystyki, zarówno dla osób spędzających czas aktywnie, jak i szukających spokoju oraz wytchnienia w otoczeniu pięknego środowiska naturalnego. Na turystów czeka nowoczesna baza hotelowa, doskonałe uzdrowiska oraz ośrodki wellness/SPA oferujące zabiegi z wykorzystaniem świętokrzyskiego skarbu - wody siarczkowo - solankowej oraz sieć schronisk młodzieżowych. Uzupełnieniem infrastruktury noclegowej są dynamicznie rozwijające się gospodarstwa agroturystyczne oferujące wyśmienitą, regionalną kuchnię. The Świętokrzyskie region is an exceptional, full of unusual energy place, where tradition combines harmoniously with contemporaneity, and the world- class monuments are accompanied by modern tourist infrastructure. It is an ideal place for tourism, both for those who spend their time actively and those seeking peace and quiet in the vicinity of beautiful natural environment. Modern hotel facilities, excellent health farms and wellness/spa centers, which offer treatments with the use of the Świętokrzyskie treasure- sulphide and brine waters, as well as youth hostels are waiting for the tourists. Accommodation facilities are complemented by dynamically developing holiday farms which offer exquisite regional cuisine.

327


STOISKO NR: STAND NO.:

A38

VILLA KIVA BOUTIQUE HOTEL V

I

L

L

A

KIVA Z A N Z I B A R

ZANZIBAR - MATEMWE, P.O. BOX MAHONDA 69 tel.: +255 772 224 222 e-mail: villakiva@villakiva.it www.villakiva.com Villa Kiva to uroczy butikowy hotel położony w Matemwe, na północno - wschodnim wybrzeżu Zanzibaru, znanym z jego białych plaż i wyniosłych palm kokosowych. O wspaniałej lokalizacji na przeciwko malowniczego atolu koralowego Mnemba. Villa Kiva składa się z 27 komfortowo urządzonych pokoi, udekorowanych lokalną sztuką, pełnych etnicznych elementów, każdy z prywatną werandą lub balkonem. Wszystkie pokoje wyposażone są w klimatyzacje, wentylatory sufitowe i moskitiery. Do dyspozycji gości mamy prywatną plażę, 2 baseny oraz SPA. Nasza restauracja oferuje tradycyjne potrawy Zanzibaru, świeże owoce morza oraz zróżnicowaną kuchnie europejską. Odwiedź Villa Kiva po Safari, zrelaksuj się i odkryj podwodne życie nurkując lub snorkelując, zagraj w golfa na wspaniałym 9-dołkowym polu golfowym. Zorganizujemy Twój wymarzony ślub na plaży i zadbamy o Ciebie w czasie Twojej podróży poślubnej. Villa Kiva is located in Matemwe, in the north east coast of Zanzibar - in front of the Mnemba Atoll - well know for its coral reef, white beaches and towering palm trees. The 27 rooms have a private veranda or a balcony and are nicely decorated with exposed wooden beams and ethnic details. They are all equipped with ceiling fans, air-conditioning and mosquito nettings. The guests have at their disposal private beach, 2 swimming pools and SPA. Our restaurant offers a menu based on a rich and variegated Zanzibar traditional food, fresh seafood dishes and European specialities. Join us after your Safari, relax and explore the local marine lifescuba diving, snorkelling trip or play golf in a fantastic 9-hole course. Let us take care of your honey moon and your special wedding on the beach.

328


329


STOISKO NR: STAND NO.:

A79

VISIT BALKAN GORAN KOVAČEVIĆ BIURO TURYSTYCZNE Biuro Turystyczne Visit Balkan ul. Dąbrowskiego 63, 41-500 Chorzów tel.: +48 514 501 099, +48 605 614 928 e-mail: biuro@visitbalkan.pl www.visitbalkan.pl

330STOISKO NR: STAND NO.:

B87

WARSZAWSKA IZBA TURYSTYKI

Biuro Zarządu ul. Borowskiego 2 lok. 222, Warszawa tel./fax: +48 22 828 28 70 e-mail: office@wit.org.pl www.wit.org.pl Warszawska Izba Turystyki od ponad dwudziestu lat skutecznie przybliża ofertę turystyczną i rekomenduje Firmy członkowskie za ich wieloletni profesjonalizm. Targi TT Warsaw są ważną okazją, aby podkreślić ich sprawną organizację, walor promocyjny oraz międzynarodowy charakter, a także do kolejnego spotkania z turystami – za co dziękujemy – podtrzymują zaufanie do organizatorów turystyki, w tym zrzeszonych w naszej organizacji. Życzymy wystawcom i odwiedzającym Targi, aby impreza ta spełniła oczekiwania związane z planami urlopowymi oraz zrekompensowała trud biur podróży w przygotowaniu oferty na kolejny sezon turystyczny. Jesteśmy przekonani, że tradycja tego profesjonalnie organizowanego od lat spotkania spowoduje, że promocja propozycji wyjazdowych na targach będzie skutecznie towarzyszyć innym źródłom informacji, takim np. jak internet. Polecamy ofertę biur podróży zrzeszonych w Warszawskiej Izbie Turystyki.

332


STOISKO NR: STAND NO.:

A43

WILLA DWA JEZIORA

Kal 23J, 11-600 Węgorzewo tel.: +48 882 133 133 e-mail: rezerwacje@dwajeziora.pl www.dwajeziora.pl Willa Dwa Jeziora położona na półwyspie Kal nieopodal Węgorzewa, gdzie spotykają się Mamry i Świecajty - dwa jeziora szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Od plaży nad Jeziorem Święcajty dzieli nas jedynie 70 m, od Jeziora Mamry tylko 300 m. Stworzyliśmy to miejsce z myślą o tych którzy cenią komfort i bezpieczeństwo. Zadbaliśmy udogodnienia i atrakcje, dzięki którym odwiedzą nas pary czy też grupy przyjaciół, jak i rodziny z dziećmi. Willa Dwa Jeziora to dwa obiekty (Willa Mamy i Willa Święcajty) połączone wspólnym ogrodem z sauną i ogrodzoną przestrzenią rekreacyjną wraz z bezpiecznym placem zabaw dla dzieci. Wnętrza pokoi i apartamentów znaczone są pasją właścicieli do żeglarstwa. Inspirujące i motywujące do czynnego spędzania wolnego czasu w najpiękniejszym zakątku Polski – na Mazurach. We wszystkich naszych apartamentach znajduje się komfortowa łazienka, telewizor LCD, przestronne szafy i mniejsze szafki, komplet bielizny pościelowej oraz ręczniki. Willa Święcajty – kameralny obiekt z czteroma w pełni wyposażonymi apartamentami o wysokim standardzie. Polecamy Willę Święcajty na pobyty w większym gronie przyjaciół lub rodziny (14 miejsc noclegowych oraz wspólny salon i kuchnia a także sala konferencyjna ) - (4 apartamenty) Willa Mamry – dziesięć pokoi z niespotykanie wygodną możliwością łączenia w dwupokojowe apartamenty. Oprócz miejsc noclegowych oddajemy do dyspozycji przestrzenie ogólnodostępne takie jak: kuchnia, pokój zabaw dla dzieci, salon wypoczynkowy z monitorem oraz kącikiem relaksu.

333


STOISKO NR: STAND NO.:

B2

TOUR OPERATOR WISH TO TRAVEL SP. Z O.O.

ul. Żurawia 6/12, lok. 410, 00-503 Warszawa tel./fax: +48 22 420 32 99 Jako Touroperator jesteśmy na rynku polskim od 2010 r. Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Turystyki. Nasze biuro specjalizuje się w: • organizacji turystyki przyjazdowej do Polski: wycieczek dla grup z programem kulturalnym i folklorystycznym; • organizacji wyjazdów zagranicznych i krajowych dla firm i zakładów pracy: doradzimy, polecimy kierunek, przygotujemy profesjonalnie program i trasę wyjazdu w optymalnym budżecie dla Państwa. Posiadamy duże doświadczenie w organizacji wyjazdów motywacyjnych - incentive. • Organizujemy wyjazdy firmowe dla najbardziej wymagających Klientów, uwzględniamy najbardziej wyszukane potrzeby. • obsłudze wyjazdów służbowych, organizacji szkoleń, konferencji • zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami; • organizacji wyjazdów dla szkół: wycieczki 1, 2, 3-dniowe po Polsce oraz wyjazdy zagraniczne; • organizacji festiwali dla młodzieży. Każda z przygotowywanych przez nas ofert uwzględnia indywidualne potrzeby oraz możliwości finansowe poszczególnych klientów, proponowane przez nas miejsca starannie sprawdzamy, a zatrudnieni przez nas piloci oraz przewodnicy posiadają wszystkie wymagane uprawnienia. Serdecznie zapraszamy do współpracy! Oferujemy szeroki wachlarz wycieczek autokarowych po całej Europie dla grup zorganizowanych zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych. Nasze wieloletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje całego naszego zespołu sprawiają, że programy wszystkich wycieczek są starannie przygotowane i niezwykle interesujące, co w połączeniu z wysokiej jakości obsługą, pozwala nam na zaspokojenie oczekiwań nawet najbardziej wymagających klientów.

334


Zapraszamy do odkrywania z nami „Starego Świata”, kontynentu będącego niezwykłą mozaiką wielu krajów i narodowości. Podczas organizowanych przez nas wyjazdów, można nie tylko zobaczyć najsłynniejsze zabytki Europy, jak paryską Wieżę Eiffla, londyński Big Ben czy rzymskie Koloseum, ale także dowiedzieć się wiele na temat ich historii, a także odkryć wiele mniej znanych, ale równie ciekawych miejsc. Oferujemy również wycieczki łączące zwiedzanie i kilkudniowy wypoczynek nad morzem. Jesteśmy otwarci na Państwa potrzeby i oczekiwania, dlatego mogą Państwo dla swojej grupy zarówno wybrać program spośród gotowych propozycji jak i przedstawić nam swój pomysł na wycieczkę, tak abyśmy mogli przygotować dla Państwa program „szyty na miarę”. Klientom indywidualnym i grupom zorganizowanym proponujemy rezerwację hoteli w całej Europie jak również bilety wstępu do największych i najpopularniejszych parków rozrywki takich jak Disneyland Paris, Park Asterixa, Mirabilandia, Rainbow Magicland, Europa Park, etc.

335


STOISKO NR: STAND NO.:

A71

WYDAWNICTWO BEZDROŻA

ul. Kościuszki 1C, 44-100 Gliwice e-mail: bezdroza@bezdroza.pl Wydawnictwo Bezdroża specjalizuje się w publikacji przewodników turystycznych i książek podróżniczych. Chcemy, by nasze książki, pisane przez pasjonatów, zarażały wędrówką w poszukiwaniu nowych, nieznanych miejsc i pomagały w odkrywaniu szlaków niewydeptanych jeszcze przez turystów. Choć prowadzimy także przez popularne miasta i kraje, staramy się podpowiadać, jak - nawet idąc promenadą w tłumie spacerowiczów - usłyszeć opowieści starych murów, samotnych drzew i zapomnianych duchów. Nasze publikacje oraz autorzy byli wielokrotnie nagradzani m.in Bursztynowy Motyl, Nagroda Magellana. Bezdroża Publishing House - one of the biggest and the most dynamically growing tourist publishing houses in Poland. Publisher of repeatedly awarded travel guidebooks and a strategic partner of the Michelin brand in Poland. It offers tourist guides of places all over the world. In 2007 Bezdroża joined to Helion SA Publishing Group.

336STOISKO NR: STAND NO.:

B92

WYDAWNICTWO WASZE PODRÓŻE

e-mail: adam.gasior@waszepodroze.eu www.waszepodroze.eu “Wasze Podróże” to pismo dla Czytelników o ich podróżach – tych już przeżytych lub przyszłych. Na naszych łamach znaleźć można zarówno inspiracje do wędrówek po dalekich krainach oraz najbliższej okolicy, jak też praktyczne informacje. Prezentujemy porady, jak i za ile dotrzeć w dane miejsce. “Wasze Podróże” is a magazine about it’s reader’s travels – those already experienced and those that are about to become. In our newspaper you can find inspirations for journeys to faraway lands and to close neighborhoods, as well as practical information. We give the readers advice on how and where to go.

e-mail: adam.gasior@waszaturystyka.pl www.waszaturystyka.pl “WaszaTurystyka.pl” rozpoczęła działalność 29 października 2013 roku. Jej odbiorcami są głównie przedstawiciele branży turystycznej. Na portalu publikowane są najświeższe wiadomości z życia branży turystycznej, biur podróży, hoteli, linii lotniczych, kolei, promów, targów turystycznych itp. W dziale „Opinie” prezentujemy stanowiska autorów w ważkich dla turystyki polskiej sprawach, zaś w dziale „Jaś Wędrowniczek” - luźne spostrzeżenia naszych autorów, anegdoty, ciekawostki.

338

“WaszaTurystyka.pl” website was launched on 29th October 2013. It is dedicated to travel trade professionals. The articles cover topics related to the tourism industry: news about tour operators and travel agents, hotels, airlines, cruises, travel fairs etc. In the commentary column we publish pieces written by experts.


They cover the most important topics concerning polish and foreign travel trade. In the “Johnny Walker� column you can find all sorts of lighter content: anecdotes, humor and curiosities. www.waszaturystyka.pl adam.gasior@waszaturystyka.pl

339


STOISKO NR: STAND NO.:

A19

ZLATEN TOUR

BULGARIA, 9000,VARNA, 3, Nikola Vaptsarov, str. Business complex “Ultramarine” Office 20 tel./ fax: +35 952 712 400, +35 952 712 500 e-mail: info@zlatentour.com, office@zlatentour.com www.zlatentour.com “Zlaten Tour”, as tour-operator for Bulgaria since 1996, offers high quality packet services: 1. Summer family holidays in the complexes Golden Sands, Holiday Club Riviera, St. Constantine and Elena, in hotels of different category. 2. Organization of youth and children holidays, based on our 20 years of experience in this direction - in hotels in Golden Sands and St. Constantine and Elena resorts. 3. Health and balneo- programs in Bulgarian summer and mountain and balneo resorts. 4. Winter family holidays in the mountain Bulgarian Resorts Borovets, Bansko and Pamporovo in hotels of different category.

340STOISKO NR: STAND NO.:

B60

ŻYWE MUZEUM PIERNIKA

ul. Rabiańska 9, 87-100 Toruń, tel.: +48 566 636 617 www.muzeumpiernika.pl Toruńskie Żywe Muzeum Piernika to pierwsza tego typu interaktywna placówka w Europie. Istnieje od 2006 roku i mieści się w samym centrum miasta – na ulicy Rabiańskiej 9. W naszym muzeum można nie tylko w magiczny sposób przenieść się do XVI-wiecznej piernikarni, by pod okiem Mistrza Piernikarskiego własnoręcznie wykonać tradycyjnego piernika, ale także zobaczyć manufakturę z początku XX wieku, gdzie każdy chętny może ozdobić piernik lukrem. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poznać tradycję wypieku toruńskiego piernika, historię miasta, średniowieczną kulturę i język w niezwykłej atmosferze i z humorem! Poznawanie historii i tradycji w naszym Muzeum to radość dla zwiedzających w każdym wieku, nawet najbardziej dojrzałym. The Living Museum of Gingerbreads in Toruń is the first so interactive museum in Europe. It has existed since 2006 and it is located at 9 Rabiańska street, in the middle of the city center. It all takes place in the Medieval Bakery under the watchful eyes of Gingerbread Master. Visitors prepare dough by themselves and bake their own gingerbreads. Another floor is a manufacturing room from the early 20th century where we teach how to decorate gingerbreads with an icing. We welcome all those who want to learn about the tradition of baking gingerbreads in Toruń and its medieval culture. All of this happens in a fantastic atmosphere with a great deal of humor. The visit in our Museum is fun and joy for everyone, no matter what age you are.

342


Smak wyłącznie dla branży spróbuj, a będziesz mu wierny Regularnie co dwa tygodnie, otrzymasz profesjonalnie opracowane aktualności z branży turystycznej. Publikujemy kompletne i wnikliwe analizy, komentarze do aktów prawnych. Ułatwiamy nawiązywanie kontaktów biznesowych. Prenumeratorzy Wiadomości Turystycznych otrzymują bezpłatnie dodatki, raporty, wydania specjalne i publikacje książkowe.

ZAMÓW PRENUMERATĘ

Tel. 22 822 20 16 prenumerata@2eurosys.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE

WTprenumerata Wiadomości Turystyczne, ul. Wawelska 78 ap. 30, 02-034 Warszawa, tel.: (+48 22) 822 20 16, faks: 823 78 83, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl, www.wiadomosciturystyczne.pl


STOISKO NR: STAND NO.:

B1

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE

ul. Wawelska 78 ap. 30, 02-034 Warszawa tel.: +48 22 822 20 16 e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl Wiadomości Turystyczne – pismo branżowe pracowników turystyki. Wiodący w kraju dwutygodnik informacyjny dla branży turystycznej omawiający zagadnienia najważniejsze dla biur podróży, agencji turystycznych, menedżerów turystyki w regionach, studentów, pilotów i gestorów bazy noclegowej. Dostarczamy rzetelnych informacji, aktualnej, niezbędnej w codziennej pracy wiedzy. Publikujemy kompletne i wnikliwe analizy, komentarze do aktów prawnych. Przekazujemy Państwu aktualności z zakresu edukacji turystycznej, transportu, prawa, finansów i marketingu turystyki. Kompetentny i dynamiczny zespół specjalnie dla branży turystycznej przygotowuje szczegółowe prezentacje i rankingi z zakresu turystyki, raporty oparte na badaniach i naukowych analizach. Wiadomości Turystyczne – pismo branżowe pracowników turystyki Dwutygodnik, format A-3, objętość 20 stron Zamówienie prenumeraty: e-mail: prenumerata@2eurosys.pl, 22 822 20 16 www.wiadomosciturystczne.pl

344


WYDANO NA ZLECENIE ORGANIZATORA: MT Targi Polska SA ul. Makowska 95, 04-307 Warszawa tel.: +48 22 529 39 00, 529 39 50 fax: +48 22 529 39 76 e-mail: info@mttargi.pl http://www.mttargi.pl Organizator nie odpowiada za treść oraz tłumaczenie wpisów i reklam.Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.