Page 1

news

www.ttwarsaw.pl

26. MIĘDZYNARODOWE TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW

26TH INTERNATIONAL TRAVEL SHOW TT WARSAW

 22-24.11.2018 PAŁAC KULTURY I NAUKI, WARSZAWA

PALACE OF CULTURE AND SCIENCE, WARSAW


2 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018


Urszula Potęga

Prezes Zarządu MT Targi Polska President of the Board of the MT Targi Polska Szanowni Państwo, Drodzy Goście, z wielką radością witam Państwa na 26. Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw. Targach, które na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych wydarzeń branży turystycznej nie tylko w naszym kraju i od lat stanowią miejsce chętnie odwiedzane przez touroperatorów i agentów, hotelarzy i operatorów atrakcji turystycznych, przedstawicieli samorządu gospodarczego i terytorialnego oraz ministerstw i agend rządowych, narodowych agencji turystycznych i przedstawicielstw dyplomatycznych. Krótko mówiąc wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia w sprawach związanych z turystyką. Nie inaczej będzie w tym roku. Dwa pierwsze targowe dni w Pałacu Kultury i Nauki wypełnione będą z pewnością biznesowymi spotkaniami i rozmowami na stoiskach. Swoje oferty przedstawi blisko 500 wystawców reprezentujących 53 kraje ze wszystkich stron naszego globu. Dodatkowo przygotowaliśmy bogaty zestaw konferencji merytorycznych, prezentacji państw, regionów i ofert firmowych, a także liczne szkolenia i panele dyskusyjne. Trzeciego dnia odwiedzający targi mogą liczyć na wiele atrakcji, zapewniających połączenie możliwości poznawania różnych kultur z dobrą zabawą. Nie zabraknie spotkań z podróżnikami, które tak mocno przemawiają do wyobraźni. Wszystkie te elementy, połączone razem, służą celowi, które postawiliśmy sobie już przy tworzeniu tej imprezy – stworzeniu platformy dla kontaktów biznesowych oraz przybliżania świata Polakom i Polski światu.

towarzyszących. Jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie i chociaż mamy jesień, to na targach obecne będą wszystkie pory roku. To dla mnie wielki zaszczyt, że tak doborowe grono Wystawców, Patronów Honorowych, Partnerów Merytorycznych oraz Instytucji współpracujących przyjęło nasze zaproszenie. Nie sposób wymienić tutaj każdego z osobna, ale wszystkim Państwu nisko się kłaniam i z serca dziękuję, a szczególne podziękowania kieruję pod adresem Włoch – Kraju Partnerskiego tegorocznej imprezy. Italio! O, Italio! Ty, która posiadasz śmiertelny dar piękna! – pisał Byron. Warto rozsmakować się w tym pięknie, poznać je bliżej i pokochać Włochy. Za historię, za kulturę, za kuchnię, za krajobrazy… po prostu za to, że są. Życzę Państwu sukcesów w rozmowach biznesowych oraz niezapomnianych wrażeń. Mam nadzieję, że targi będą udane i przyniosą Państwu wiele satysfakcji i wymiernych korzyści. Przygotowujemy je z myślą o Was i wkładamy w nie ogrom pracy i wysiłku, ale przede wszystkim wiele uczucia. To przecież nie jest zwykła impreza, ale prawdziwe święto turystyki. A, że to święto jest powtarzalne, korzystam z okazji i już dzisiaj zapraszam Państwa do współtworzenia i uczestniczenia w kolejnej 27. edycji Międzynarodowych Targów Turystycznych TT Warsaw 2019.

Zachęcam Państwa do szczegółowego zapoznania się zarówno z ofertą wystawców TT Warsaw, która przedstawia się niezwykle interesująco, jak i bogatą listą wydarzeń

Ladies and Gentlemen, Dear Guests, I do welcome you to the 26th TT Warsaw International Travel Show with the greatest joy. TT Warsaw is a travel show, which has permanently inscribed in the calendar of the most important tourist industry events – not only in our country, but also abroad, and for years it has been a place willingly visited by tour operators and agents, hoteliers and operators of tourist attractions, representatives of economic and territorial local governments, ministries and government agencies, national tourist agencies and diplomatic representatives. To make the long list short – visited by all who have something to say in matters related to tourism. This year it will not be different at all. The first two trade fair days at the Palace of Culture and Science will surely be filled with business meetings and talks at the stands. Almost 500 exhibitors representing 53 countries from all parts of our globe will present their offers. In addition, we have prepared a wide range of substantive conferences, presentations of countries, regions and company offers, as well as numerous training sessions and discussion panels. On the third day, all visitors to the fairs can count on many attractions, providing all participants of the show with the opportunity to learn about different cultures with great fun. Other attractions will be meetings with travellers who appeal so much to the imagination. All these elements, combined together, serve a purpose that we have set while planning this event – creating a platform for business contacts and above all – bringing the world closer to Poles and Poland – to the world.

everyone will find something for themselves and although it is autumn now, I can promise that all seasons will be present at the show. It is a great honour for me that such a selected group of Exhibitors, Honorary Patrons, Substantive Partners and cooperating institutions has accepted our invitation. It is impossible to list each of them separately, but I am grateful to all of you and thank you from the bottom of my heart. I would like to send special thanks to Italy – the partner country of this year’s event. “Italia! Oh, Italia! You that have the mortal gift of beauty! “ – Byron once wrote. It is worth tasting in this beauty, getting to know it closer and falling in love with Italy. Because of its history, its culture, its cuisine, its landscapes... just because of the fact of being. I wish you all a lot of success in business talks and unforgettable impressions. I hope that the show is going to be successful and will bring you a lot of satisfaction and benefits. We do prepare it with you in our mind and we put a lot of work and effort in them, but most of all – a lot of affection. After all, this is not just a regular event. It is a real celebration of tourism! And since this celebration is repetitive, I would like to use this opportunity and yet now invite you to co-create and participate in the next 27th edition of TT Warsaw International Travel Show 2019.

I encourage you all to get through the offer of TT Warsaw exhibitors, which presents itself extremely interestingly, as well as a rich list of accompanying events. I am convinced that

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

|3


Witold Bańka

Minister Sportu i Turystyki Ministry of Sport and Tourism Szanowni Państwo, już po raz kolejny Ministerstwo Sportu i Turystyki patronuje targom TT Warsaw. O prestiżu tego wydarzenia nie trzeba nikomu przypominać – zawsze jest to czas, kiedy nie tylko polska, ale i międzynarodowa turystyka dostaje kolejną dawkę energii do rozwoju. Poprzednia jubileuszowa edycja, która gościła ponad 20 tysięcy zwiedzających, stanowiła jedno z najważniejszych wydarzeń turystycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Targi TT Warsaw to przede wszystkim ważna platforma spotkań zarówno polskich, jak i zagranicznych przedstawicieli branży. Po raz kolejny będzie to okazja do nawiązania cennych relacji oraz zaistnienia na rynku krajowym i międzynarodowym, a także zaprezentowania swojej oferty szerokiej gamie odbiorców. W minionym roku wydarzeniu towarzyszył bogaty program spotkań i dyskusji, w trakcie których nie zabrakło rozmów o tworzeniu warunków stymulujących rozwój całej branży. Jestem przekonany, że nie inaczej będzie również podczas tegorocznej edycji.

Dbanie o tendencję wzrostową turystyki przyjazdowej do Polski oraz krajowego ruchu turystycznego – to nasz wspólny cel. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim tym, którzy ciężko pracując przyczyniają się do promocji naszego kraju. Polska jest piękna, przyjazna i bezpieczna – cieszy mnie, że razem efektywnie komunikujemy to światu, dzięki czemu docenia to coraz więcej turystów. Jestem przekonany, że 26. edycja Targów TT Warsaw będzie inspirującym wydarzeniem dla setek wystawców i tysięcy odwiedzających! Życzę Państwu owocnie spędzonego czasu.

Ladies and Gentlemen, once again, the Ministry of Sport and Tourism is a patron of TT Warsaw. No one needs to be reminded of how prestigious the event is. The fair is always a time when not only Polish but also international tourism get a boost of energy for their further development. The previous 25th anniversary edition gathered over 20 thousand visitors and was one of the main travel industry events in Central and Eastern Europe.

Ensuring the continuity of the upward trend in Poland’s inbound tourism and domestic tourism is our common goal. I would like to warmly thank all those whose hard work contributes to the promotion of our country. Poland is beautiful, friendly and safe. I am pleased that acting together, we effectively communicate it to the world, thanks to which it is appreciated by an increasing number of tourists.

TT Warsaw is, first of all, an important meeting platform for Polish and foreign representatives of the industry. This year again, the fair will provide an opportunity to establish valuable relations, highlight companies’ presence on the domestic and international markets and present their offers to a broad public. Last year, the event was accompanied by an extensive programme of meetings and discussions, including those focused on creating conditions conducive to the development of the entire industry. I believe that this year’s edition will also provide such opportunities.

I am convinced that the 26th edition of TT Warsaw will be an inspiring event for hundreds of exhibitors and thousands of visitors. I wish you all a fruitful time.

4 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018


Jan Krzysztof Ardanowski Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister of Agriculture and Rural Development Szanowni Państwo! Tegoroczna edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych otwiera kolejny etap jednego z najważniejszych wydarzeń branży turystycznej. Ćwierć wieku doświadczeń daje gwarancję, że 26. targi również będą się cieszyć dużym zainteresowaniem wystawców i zwiedzających. Prezentacja turystycznych atrakcji z wielu krajów i regionów świata łączy się z polską ofertą. Pozytywnym aspektem jest także promocja turystyki wiejskiej i agroturystyki. Mamy to, czego zazdrości nam wiele krajów – zachowane naturalne, wiejskie krajobrazy. Najciekawsze jest to, że polscy rolnicy dynamicznie unowocześniając swoje gospodarstwa dbają też o najbliższe otoczenie tak, aby pozostało ono jak najmniej zmienione. Dzięki takiemu podejściu nasze gospodarstwa agroturystyczne są w stanie zaoferować swoim gościom naturalne walory krajobrazowe i przyrodnicze, coraz rzadziej spotykane gdzie indziej. Jeżeli dołączymy do tego gościnność i wyśmienitą kuchnię, to mamy zagwarantowany doskonały wypoczynek.

Ta gałąź turystyki bardzo dobrze się rozwija. Gospodarstwa oferują bardzo dobry standard usług, wiele atrakcji, w tym także zagrody edukacyjne oraz specjały polskiej kuchni. Gościom podawane są regionalne potrawy oraz tradycyjne, miejscowe wyroby. To szansa na odkrycie nowych smaków i aromatów. To okazja dla pasjonatów kulinarnych podróży i odkrywców regionalnych specjałów. Jestem przekonany, że każdy odwiedzający tereny wystawowe w centrum Warszawy znajdzie na 26. Międzynarodowych Targach Turystycznych coś dla siebie. Zachęcam do korzystania z oferty turystyki wiejskiej i z gościnności gospodarstw agroturystycznych. Życzę sprzyjającej aury, gdyż resztę macie Państwo na polskiej wsi już zapewnioną.

Ladies and Gentlemen! this year’s edition of the International Travel Show opens the next stage of one of the most important events in the tourism industry. A quarter of a century of experience guarantees that the 26th show will be also very popular with both, exhibitors and visitors. The presentation of tourist attractions from many countries and regions of the world is combined with the offer of Poland. The promotion of rural tourism and agritourism is also a very positive aspect. We have what many countries envy us – well-preserved, natural rural landscapes. The most interesting thing is that Polish farmers dynamically modernizing their farms also take care of the immediate surroundings, so that it remains changed as little as possible. Thanks to this approach, our agritourism farms can provide their their guests with natural landscape and natural values, less and less frequently found elsewhere. If we join in the hospitality and excellent cuisine, we have guarantee of a perfect rest!

This branch of tourism is developing very well. These farms offer services od a very high standard and many attractions, including educational farms and specialties of Polish cuisine. Guests are served with regional dishes and traditional, local products. This is a chance to discover new flavors and aromas. It is also an opportunity for enthusiasts of culinary travel and discoverers of regional specialties. I am convinced that everyone visiting the exhibition grounds in the center of Warsaw will find something for themselves at the 26th Travel Show. I encourage you to explore the offer of rural tourism and the hospitality of agritourism farms. I wish you favorable weather. The rest you have in the Polish village already provided.

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

|5


Jarosław Stawiarski

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Secretary of State in the Ministry of Sport and Tourism Szanowni Państwo, TT Warsaw to jedne z najważniejszych targów turystycznych w Polsce, które organizowane są od przeszło 25 lat. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i doświadczeniu wielu osób udało się stworzyć niepowtarzalną atmosferę i wykreować markę tego wydarzenia. Impreza ta co roku gromadzi wystawców z kilkudziesięciu krajów świata, jest także miejscem spotkań zagranicznych przedsiębiorców turystycznych z polskimi kontrahentami. To również okazja do wprowadzenia na rynek nowych produktów turystycznych i integracji branży turystycznej. Targi oferują liczne atrakcje dla zwiedzających: koncerty, możliwość skosztowania potraw regionalnych czy porozmawiania ze znanymi podróżnikami. Turystyka stanowi dziś jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki na świecie notując stały, nieprzerwany wzrost zarówno w zakresie liczby turystów, jak i wpływów z turystyki. W Polsce w 2017 roku udział gospodarki turystycznej w PKB wyniósł ok. 6%. Polacy coraz więcej podróżują, a Polska coraz częściej odbierana jest jako kraj atrakcyjny turystycznie. W 2017 r. liczba podróży krajowych Polaków wyniosła 46 mln – warto podkreślić, że rośnie ona z roku na rok. Polacy coraz

częściej biorą także udział w podróżach zagranicznych, w 2017 r. ich liczba została oszacowana na poziomie 12 mln, co oznacza wzrost o 6,2% w odniesieniu do roku poprzedniego. Przybywa też turystów zagranicznych, zafascynowanych poznawaniem naszego pięknego kraju. Liczba ich przekroczyła w 2017 roku 18 mln i wzrosła o 4,5% w stosunku do poprzedniego roku. Rok 2018 uznajemy za jeszcze bardziej udany, gdyż tylko w pierwszym półroczu zanotowano wzrost turystów zagranicznych przyjeżdżających do Polski o 6,6%. Jeszcze raz dziękuję organizatorom za profesjonalne przygotowanie wydarzenia. Wystawcom życzę wielu sukcesów handlowych: zawarcia dużej liczby korzystnych kontraktów i udanych negocjacji, a zwiedzającym odkrycia nowych interesujących kierunków. Szczególnie gorąco zapraszam do odwiedzania stoiska Polskiej Organizacji Turystycznej i udziału w panelach dyskusyjnych, które pozwolą na wypracowanie nowej jakości w turystyce.

Ladies and Gentlemen, TT Warsaw is one of the most important travel shows in Poland, which has been organized for more than 25 years. Thanks to the commitment, know how and experience of many people, it was only then possible to create a unique atmosphere and build the brand of this event.

and it is worth noting that it is growing year after year. Poles also more and more willingly are taking part in international travels – in 2017 the number of these has been estimated at 12 million, which means an increase of 6.2% compared to the previous year.

This event gathers exhibitors from dozens of countries around the world every year. It is also a meeting spot for foreign tourism entrepreneurs with the Polish contractors. The show is also an opportunity to launch new tourist products and integrate the tourism industry. The show offers numerous attractions for visitors: concerts, tasting of regional dishes or talks with famous travellers.

There are also more foreign tourists fascinated by exploring and getting to know our beautiful country. The number of them exceeded 18 million in 2017 and increased by 4.5% compared to the previous year. We consider 2018 even more successful, as only in the first half-year there was an increase in foreign tourists coming to Poland by 6.6%.

Tourism is today one of the fastest growing branches of the economy in the world, recording a continuous, uninterrupted growth in terms of both, the number of tourists and the impact of tourism. In Poland in 2017, the share of the tourism economy in GDP reached its level of 6%. Poles are traveling more and more, and Poland is increasingly perceived as an attractive tourist destination. In 2017, the number of domestic trips taken by Poles amounted to 46 million –

6 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

Once again, I would like to thank the organizers for professional preparation of the event. I wish all exhibitors many commercial successes: signing a large number of profitable contracts and successful negotiations, and the visitors – discovering new interesting directions. I especially invite you to visit the stand of the Polish Tourism Organisation and to participate in discussion panels that will allow you to develop a new quality in tourism.


Robert Andrzejczyk

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej President of the Polish Tourism Organisation Szanowni Państwo, jestem zaszczycony mogąc po raz kolejny objąć honorowym patronatem Międzynarodowe Targi Turystyczne TT Warsaw. Ubiegłoroczna, jubileuszowa edycja pokazała, że jest to jedno z najważniejszych międzynarodowych wydarzeń branży turystycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Szczególnie cieszy mnie fakt, że Polska jako kraj partnerski ostatniej odsłony targów, w sposób szczególny mogła zaprezentować swoją bogatą ofertę miejsc i atrakcji turystycznych, a stoisko Polskiej Organizacji Turystycznej zostało wyróżnione prestiżową nagrodą w konkursie „Homo Touristicus” za drugie najlepsze, najbardziej oryginalne i profesjonalne stoisko targowe. W tym roku targi TT Warsaw odbędą się już po raz 26. Przez te ponad ćwierć wieku stały się one niezwykle istotnym miejscem spotkań dla branży turystycznej. Sprzyjają zacieśnianiu dotychczasowej współpracy oraz nawiązywaniu nowych kontaktów biznesowych. To efekt gościnności, ogromnego profesjonalizmu oraz dbałości o odwiedzających, które od lat są wyróżnikiem Międzynarodowych Targów TT Warsaw. Za te starania i ich efekty organizatorom bardzo dziękuję.

Na tegoroczną edycję Polska Organizacja Turystyczna przygotowała bogate w atrakcje, nowoczesne i multimedialne stoisko narodowe. W jego ramach będzie można poznać bliżej certyfikowane przez POT produkty turystyczne, uhonorowane w konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny oraz wyróżnione w konkursie EDEN destynacje turystyczne, charakteryzujące się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Europy. Na koniec chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich do czynnego udziału w 26. Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw, a w sposób szczególny do odwiedzenia polskiego stoiska narodowego. Życzę wielu sukcesów wystawcom i niezapomnianych wrażeń zwiedzającym.

Ladies and Gentlemen, I am honoured to once again assume honorary patronage over the TT Warsaw International Travel Show. Last year’s jubilee edition shown that this is one of the most important events of the tourism sector in Central-Eastern Europe. I am particularly pleased by the fact that as the partner country of the previous show Poland could particularly present its diverse offer of tourist places and highlights, with the Polish Tourism Organisation stand distinguished by a prestigious award in the Homo Touristicus competition as the second best, most original and professional trade show booth.

For this year’s edition Polish Tourism Organisation prepared an advanced and multimedia national stand full of highlights. As its part, you will be able to learn about the PTO – certified tourism products distinguished in a competition for the Best Tourism Product and boasting unique and exceptional assets from the viewpoint of Europe’s natural and cultural heritage. Finally, I would like to take this opportunity to invite everyone to actively participate in the 26th TT Warsaw International Travel Show, and especially to visit the Polish national stand. I would like to wish all exhibitors many successes and all visitors – an unforgettable experience.

This year the TT Warsaw International Travel Show will be staged for already the 26th time. Over more than a quarter of century, it became an exceptionally significant meeting place for the tourism sector. It supports intensifying ongoing cooperation and establishing new business relations. This is the effect of features that have been distinguishing TT Warsaw for many years now – hospitality, an impressively professional character and attention to the needs of visitors. I wish to thank the organisers for these efforts and their results.

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

|7


Gheorghe Marian Cristescu Przewodniczący Społecznej Rady Turystyki przy Ministrze Sportu i Turystyki, Prezes Chopin Airport Development Chairman of the Social Tourism Council of the Ministry of Sport and Tourism, President of Chopin Airport Development Szanowani Państwo, w tym roku po raz 26. odbędą się w Warszawie Międzynarodowe Targi Turystyczne. Od lat jest to jedno z najważniejszych wydarzeń branży turystycznej, łączące w sobie prezentację atrakcji turystycznych różnych krajów i regionów świata z potencjałem turystycznym Polski. Cieszę się, że jako reprezentant sektora hotelowego mam zaszczyt uczestniczyć w tym wydarzeniu. Jeśli chodzi o nasz rodzimy rynek to niezmiernie cieszy nas fakt, że Polska jest coraz bardziej atrakcyjna turystycznie. Z danych przekazanych przez POT wynika, że ten pozytywny trend utrzymuje się już od jakiegoś czasu, co widoczne jest chociażby w minionym roku – 2017, liczba przyjazdów wzrosła o 4,5 proc., a Polskę odwiedziło 18,3 mln zagranicznych turystów. Wszystko wskazuje na to, że 2018 r. będzie rekordowy, ponieważ tylko w pierwszym półroczu br. liczba turystów zagranicznych wzrosła o 6,6 proc. w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Oznacza to, że na koniec roku liczba przyjazdów turystów zagranicznych do Polski może się zbliżyć do 19 milionów. Jest to niewątpliwie sukces dla całej branży turystycznej. Moda na Polskę potwierdza się także wśród naszych rodaków. W 2017 r. odnotowano wzrost podróży krajowych na poziomie 5,5 proc. Szacunki pokazują, że w tym roku wynik będzie podobny. Niewątpliwie wpływa na to systematyczny wzrost stopy zamożności Polaków, znacząca poprawa jakości infrastruktury turystycznej

w Polsce, a także fakt, że Polska jest nie tylko krajem atrakcyjnym i przyjaznym dla odwiedzających, ale również bezpiecznym. Do wzrostu turystyki krajowej przyczynia się również akcja MSiT oraz POT – „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”, która wraz z każdą edycją staje się coraz bardziej popularna. Podczas ostatniej, piątej edycji swoje usługi w obniżonych cenach zaoferowała turystom rekordowa liczba 757 partnerów. Widzimy też jak dynamicznie rośnie liczba osób korzystając z tych ofert. Z pierwszej, pilotażowej odsłony skorzystało 60 tys., z drugiej 77,5 tys., z trzeciej już ponad 110 tys. osób. Tegoroczna, wiosenna edycja przyciągnęła aż 132 tys. turystów i wszystko wskazuje na to, że jesienna odsłona okaże się rekordowa pod kątem liczby osób, które skorzystały z atrakcji w preferencyjnych cenach. Cieszę się, że od początku w tej akcji biorą też udział hotele należące do Chopin Airport Development. Międzynarodowe Targi Turystyczne to niewątpliwe okazja do zaprezentowania i zapoznania się z najciekawszymi ofertami turystycznymi w naszym kraju. Mamy się czym chwalić – Polska jako miejsce wypoczynkowe cieszy się coraz większym powodzeniem zarówno wśród turystów krajowych, jak i zagranicznych, a jakość naszej bogatej oferty turystycznej, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i zorganizowanych grup, sięga do zachodnioeuropejskiego poziomu.

Ladies and Gentlemen, the International Travel Show TT Warsaw will be held in Warsaw for the 26th time this year. This has been one of the most important events in the tourism industry for many years, offering an opportunity to showcase tourist attractions of various countries and regions of the world, as well as those of Poland. I am delighted and honoured to participate in this event as a representative of the hotel industry. As far as our home market is concerned, we are extremely pleased that Poland is becoming more and more popular among tourists. The data provided by the Polish Tourism Organisation (POT) shows that this positive trend has been continuing for some time, as demonstrated, for example, by last year’s figures: in 2017, the number of foreign tourists visiting Poland increased by 4.5 percent and reached 18.3 million people. This year is expected to break the record, since the number of foreign tourists grew by 6.6 percent in the first half of the year, compared to the same period of last year. This means that the number of foreign tourists visiting Poland may approach 19 million by the end of 2018. It is clearly a great success for the entire tourism industry. Poland is increasingly fashionable as a tourist destination also among Poles. In 2017, domestic tourism increased by 5.5 percent and a similar growth rate is expected this year. Undoubtedly, this is due to the systematic growth in the country’s prosperity, a significant improvement in

8 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

the quality of Poland’s tourist infrastructure, and the fact that our country is not only attractive and friendly, but also safe. The campaign organised jointly by the Ministry of Sport and Tourism and the Polish Tourism Organisation, called “Polska see more – a weekend for half the price”, which is becoming more popular with each edition, also contributed to the growth in domestic tourism. During the most recent fifth edition, the record number of 757 partners offered their tourist services at discount prices. We also observe a dynamic growth in the number of people who take advantage of these offers. The first pilot edition attracted 60,000 people; the second – 77,500; the third – over 110,000 people. This year, the spring edition attracted as many as 132,000 tourists and there are reasons to believe that the autumn edition will break the record in terms of the number of people taking advantage of attractions at discount prices. I am pleased that Chopin Airport Development hotels have been part of this initiative from the very beginning. The International Travel Show TT Warsaw is a great opportunity to showcase and discover our country’s best tourist offers. There is plenty to be proud of – Poland’s popularity as a holiday destination is growing, both among Poles and among foreign tourists, and the quality of our rich tourist offer – both for individuals and for groups – has reached Western European standards.


Andrzej Kindler

Przewodniczący Rady Polskiej Organizacji Turystycznej Chairman of the Polish Tourism Organisation Council Szanowni Państwo, Targi TT Warsaw są, nie popadnę tu w przesadę, prawdziwym świętem turystyki. Oczywiście w pierwszej kolejności dostrzegamy niezaprzeczalne, jeśli spojrzy się na statystyki wystawców i odwiedzających, korzyści biznesowe, chciałbym jednak zwrócić uwagę na to, co od lat uważam za coraz ważniejsze. Targi, szczególnie te centralne, warszawskie, są tym forum spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń, które nie tylko cementują branżę turystyczną, ale wręcz definiują to pojęcie. W warunkach rywalizacji rynkowej pojęcie branży może łączyć, ale może też tylko określać brutalnie konkurującą grupę różnych interesariuszy. Właśnie dzięki targom czujemy, że turystyka jest systemem naczyń połączonych, że promowanie podróży, wyjazdów i aktywnego spędzania czasu przekłada się na wszystkie rodzaje turystyki. W statystykach widać, jak np. rozwój turystyki wyjazdowej pociąga za sobą rozwój turystyki krajowej oraz jak turystyka wyjazdowa wpływa, a wręcz promuje, turystykę przyjazdową.

Targi to czas dyskusji, analiz naszych działań biznesowych, podpatrywania, szukania inspiracji, ale również oceny działania tych wszystkich, którzy pełniąc różne funkcje, także społeczne, odpowiadają za rozwój turystyki. Kompromisowy głos branży, rozumianej właśnie jako wspólnota, a nie jako przypadkowa grupa podmiotów gospodarczych, nawet jeśli jest trudny do wypracowania, jest konieczny, by warunki stwarzane turystyce były właściwe, a działania różnych instytucji wynikały z prawdziwych potrzeb i skutecznie wpływały na rozwój branży. Takiego właśnie podejścia oraz konkretnych sukcesów biznesowych życzę wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji targów TT Warsaw.

Ladies and Gentlemen, I will not exaggerate if I say that TT Warsaw fairs are great celebration of tourism. First of all the number of visitors and exhibitors shows us the business benefits. However it should be noticed that this “central” Warsaw event is the most important platform for experience exchange. It unites tourist sector and defines this term. The concept of tourist business in the market competition can connect, but can be define as brutal rivalisation of various stakeholders as well. Thanks to the fairs we feel that the tourism is a system of communications tubes. We feel that the promotion of tours and traveling activities supports all kinds of tourism. Statistics show that the growth of external travels implies a great growth of internal travels and prove that this two branches promote each other.

The tourist sector is a community, not an accidental group of companies, so the common view is very needed, though difficult to achieve. This unity is necessary to ensure good growth conditions and to force proper institutions to effective activities. I wish, all the participants of this year’s TT fairs, such approach to this issue and many successes in your work.

Time of the Fairs is the time to discussion, observation, looking for inspiration and analysis of our business activities. Also this is the time to evaluate all the people who are responsible for the tourism development.

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

|9


Promocja turystyki powinna służyć przedsiębiorcom DOSKONALENIE SYSTEMU ZABEZPIECZEŃ KLIENTÓW I SAMYCH BIUR PODRÓŻY, NOWE PRAWO DLA HOTELARZY I PILOTÓW TURYSTYCZNYCH, PRZYSZŁOŚĆ PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI – TO TEMATY, KTÓRE ZAJMUJĄ POLSKĄ IZBĘ TURYSTYKI. ROZMOWA Z PAWŁEM NIEWIADOMSKIM, PREZESEM ECTAA I PREZESEM POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI.

THE PROMOTION OF TOURISM SHOULD SERVE ENTREPRENEURS IMPROVING THE SECURITY SYSTEM OF CLIENTS AND THE TRAVEL AGENCIES THEMSELVES, A NEW LAW FOR HOTELIERS AND TOURIST PILOTS, THE FUTURE OF THE TOURIST PROMOTION OF POLAND – THESE ARE THE TOPICS THAT ARE CONSIDERED THE POLISH CHAMBER OF TOURISM. INTERVIEW WITH PAWEŁ NIEWIADOMSKI, PRESIDENT OF ECTAA AND PRESIDENT OF THE POLISH CHAMBER OF TOURISM You have become the first permanent president of the European Organization of Travel Agencies of the European Union. In Poland, ECTAA is not well-known, but it has a big impact on the daily functioning of Polish travel agencies and tourist agents. ECTAA represents almost 70,000 travel agents and tour operators throughout Europe. We are affiliated with the institutions of the European Union, so we take part in the work on all regulations that arise in the Union and relate to tourism. This was also the case of the directive on tourist events and related tourist services. ECTAA showed what would be the effect of implementing a given regulation for the market, for entrepreneurs, and ultimately – also for customers. Thanks to negotiations with the European institutions, the point of view of the tourism industry has been taken into

10 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

account. The most important achievements are the easing the rule that when the trip is sold, the departure time must be specified, the tourist sellers must be obliged to provide related services or determine how far the tour operator is responsible in the event of force majeure resulting in inability to take customers home from the place of rest. Therefore, from the very beginning, the participation of PIT in the work of ECTAA was of considerable importance also for the Polish tourism industry. The directive is already implemented in the regulations of most European Union countries, so it serves us in our work every day. And conclusions how this implementation proceeded in Poland, as in other EU countries, will be used in the review of this process by the European Commission in 2019 and 2021. We have some influence on that only due to the fact that since 1998 we have been associated in ECTAA. The last season of outbound tourism in Poland was characterized by a large increase in the number of customers. At the same time, travel agencies note that more traffic was forced by very low tour prices. How do you assess the last season and the condition of travel agencies? What might be the consequences of that? The tourist market is very dynamic. However, for the last several years, its development in Poland seems to be stable

– the number of tourists is growing and clients’ trust in travel agencies is increasing. This trend has strengthened this year even more, which might be indicated by the excellent results of this year’s pre-sale. Tourists felt safe enough to plan their holidays well in advance. You can also see that they still value the opinion and advice of specialists, such as travel agents or organizers. As in the previous year, one could only be afraid of the weaker sale of the last minute offer. Fortunately, this scenario did not turn out to be real. Of course, one may wonder whether the tour operators will judge the season as optimistically. Last year tour operators were afraid of a weak last minute offer. This year we were dealing with prices of the “lasts” which were very beneficial from the client’s point of view. And it was partly due to the surplus of offers and partly – due to competitive struggle. The Tourist Guarantee Fund, which has been operating for two years, has already raised over 80 million zlotys. Is not that a moment when tour operators should be relieved of paying contributions or of lowering other collateral, such as an insurance guarantee? Indeed, the funds raised in TGF are so large and constitute a sufficient security measure that the Polish tourist


Został Pan pierwszym stałym prezesem Europejskiej Organizacji Związków Biur Podróży Unii Europejskiej. W Polsce ECTAA nie jest znana, ale przecież ma duży wpływ na codzienne funkcjonowanie polskich biur podróży i agentów turystycznych. ECTAA reprezentuje prawie 70 tysięcy agentów turystycznych i organizatorów turystyki w całej Europie. Jesteśmy afiliowani przy instytucjach Unii Europejskiej, bierzemy więc udział w pracach nad wszystkimi przepisami, które powstają w Unii i dotyczą turystyki. Tak było także w przypadku dyrektywy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. ECTAA pokazywała, jaki będzie skutek wprowadzenia danego przepisu dla rynku, dla przedsiębiorców, a w efekcie także dla klientów. Dzięki negocjacjom z instytucjami europejskimi udało się uwzględnić punkt widzenia branży turystycznej. Najważniejsze zdobycze to złagodzenie reguły, że w momencie sprzedaży wycieczki musi być sprecyzowana godzina wylotu, objęcie obowiązkowym zabezpieczeniem sprzedawców turystycznych usług powiązanych czy określenie, jak daleko sięga odpowiedzialność touroperatora w razie wystąpienia siły wyższej, która powoduje niemożność odwiezienia klientów do kraju z miejsca wypoczynku. Dlatego od początku udział PIT w pracach ECTAA miał niebagatelne znaczenie również dla polskiej branży turystycznej. Dyrektywa jest już wdrożona do przepisów większości krajów Unii Europejskiej, codziennie służy nam więc w pracy. A wnioski, jak to wdrożenie przebiegało w Polsce, podobnie jak w innych państwach Unii, będą wykorzystane przy rewizji tego procesu przez Komisję Europejską w 2019 i 2021 roku. Mamy na to wpływ tylko dzięki temu, że od 1998 roku jesteśmy zrzeszeni w ECTAA. Ostatni sezon turystyki wyjazdowej w Polsce charakteryzował się dużym wzrostem liczby klientów. Zarazem biura podróży zwracają uwagę, że większy ruch był wymuszony przez bardzo niskie ceny wycieczek. Jak Pan ocenia miniony sezon i kondycję biur podróży? Jakie mogą być tego konsekwencje? Rynek turystyczny jest bardzo dynamiczny. Jednak od kilku lat jego rozwój w Polsce wydaje się stabilny – rośnie liczba turystów i zwiększa się zaufanie klientów do biur podróży. W tym roku trend ten jeszcze się wzmocnił, na co wskazywały świetne wyniki tegorocznej przedsprzedaży. Turyści poczuli się na tyle bezpiecznie, że z dużym wyprzedzeniem planowali swoje wakacje. Widać też, że nadal cenią opinię i doradztwo specjalistów, jakimi są agenci turystyczni czy organizatorzy. Można się było jedynie obawiać słabszej – podobnie jak w roku poprzednim – sprzedaży oferty last minute, na szczęście ten scenariusz się nie sprawdził. Oczywiście można się zastanawiać, czy równie optymistycznie sezon ocenią touroperatorzy. W zeszłym roku obawiano się słabego last minute, w tym roku mieliśmy do czynienia z bardzo korzystnymi z punktu widzenia klienta biur podróży cenami „lastów”, spowodowanymi po części nadwyżką ofert, po części walką konkurencyjną. Działający od dwóch lat Turystyczny Fundusz Gwarancyjny zgromadził już ponad 80 milionów złotych, czy nie jest to moment, w którym powinno się ulżyć touroperatorom w płaceniu składek lub poprzez obniżenie innych zabezpieczeń, jak np. gwarancja ubezpieczeniowa? Rzeczywiście, zgromadzone w TFG środki są na tyle duże i stanowią na tyle duże zabezpieczenie, że można uznać polski rynek turystyczny za zabezpieczony. Na razie nic nie wskazuje, żeby w najbliższej przyszłości miała zaistnieć konieczność korzystania z tych środków na większą skalę.

market can be considered as secured. For now, there is no indication that in the near future it would be necessary to use these funds on a larger scale. According to the Polish Chamber of Tourism, it is time to sum up these two years of the Fund’s operation and reflect on the future of the entire security system. We consistently encourage the Ministry of Sport and Tourism to engage in talks with the industry and carry out legislative changes that, on the one hand, will regulate the financial security system for the benefit of organizers and clients, and on the other – will enable to simplify the bureaucratic requirements for entrepreneurs paying TGF contributions. Already during the introduction of the system, the ministry assured that after some time they would evaluate its activities and make necessary corrections. Another season passes and announced actions still have not been taken. It is worth recalling that the Polish Chamber of Tourism was the initiator of the discussion on the reform of the security system. According to the PIT project prepared in 2009, the fund was to be an institution that monitors the market and reacts to possible irregularities before they lead to problems in the form of insolvency of a travel agency. Such a fund was not only about to be used in the event of a lack of money for payments to aggrieved clients of travel agencies, but also to play a significant

Zdaniem Polskiej Izby Turystyki najwyższy czas, aby podsumować te dwa lata funkcjonowania Funduszu i zastanowić się nad przyszłością całego systemu zabezpieczeń. Konsekwentnie zachęcamy Ministerstwo Sportu i Turystyki do podjęcia rozmów z branżą i przeprowadzenia zmian legislacyjnych, które z jednej strony uregulują system zabezpieczeń finansowych z korzyścią dla organizatorów i klientów, a z drugiej – pozwolą uprościć wymogi biurokratyczne stawiane przedsiębiorcom odprowadzającym składki na TFG. Już przy wprowadzaniu systemu ministerstwo zapewniało, że po jakimś czasie oceni jego działalność i naniesie potrzebne korekty. Mija kolejny sezon, a zapowiedzianych działań nie ma. Warto przypomnieć, że Polska Izba Turystyki była inicjatorem dyskusji na temat reformy systemu zabezpieczeń. Według projektu PIT przygotowanego w 2009 roku fundusz miał być instytucją, która monitoruje rynek i reaguje na ewentualne nieprawidłowości zanim doprowadzą one do problemów w postaci niewypłacalności biura podróży. Taki fundusz miał nie tylko być wykorzystywany w wypadku braku pieniędzy na wypłaty dla poszkodowanych klientów biur podróży, ale także odgrywać znaczącą rolę w regulowaniu rynku turystycznego i stać się elementem walki z szarą strefą. Te postulaty PIT pozostają aktualne. Są jeszcze obszary turystyki, które ciągle czekają na nowoczesne przepisy. Myślę tutaj o ustawie regulującej działalność hotelarską, pilotów i przewodników, a także o ustawie roboczo nazwanej ustawą o turystycznej promocji Polski, która ma zastąpić ustawę o Polskiej Organizacji Turystycznej. Jak Pan jako prezes PIT i członek rady społecznej ds. turystyki przy ministrze sportu i turystyki widzi kwestie regulowania tych segmentów rynku? Nie ulega wątpliwości, że zmieniający się rynek usług hotelarskich w Polsce i na świecie wymaga dostosowania prawa do nowego otoczenia ekonomicznego i nowych form świadczenia usług. Cieszy, że ministerstwo rozpoczęło prace nad nową ustawą, nawet jeśli są one dopiero na wstępnym etapie. Zadaniem Izby będzie czuwanie, aby regulacjami zostały objęte wszystkie podmioty, a planowane zmiany nie zakłóciły równowagi na rynku usług hotelarskich, zabezpieczając zarówno interesy dużych sieci, jak i mniejszych użytkowników rynku. Widzimy tu również szansę na eliminowanie szarej strefy. Równocześnie w trakcie prac nad ustawą chcemy zadbać o to, by nowe przepisy nie obciążyły dodatkowo podmiotów oferujących usługi noclegowe i nie wpłynęły negatywnie na ceny tych usług, które pośrednio obciążą przecież także turystów. Podobnie wygląda sytuacja, jeśli chodzi o promocję turystyczną. Od tego, jak wygląda promocja danego kraju, na ile efektywnie działa narodowa organizacja turystyczna, zależy rozwój turystyki i samej branży. Również turystyki wyjazdowej – która rozwijając się, nakręca turystykę krajową i przyjazdową, czemu sprzyja właściwie koordynowana polityka promocyjna. Polska Izba Turystyki wielokrotnie podkreślała, że efekty działań promocyjnych powinni odczuwać przede wszystkim przedsiębiorcy i konkretne atrakcje turystyczne. Dlatego ważne jest, by wypracować taki model promocji turystycznej i taki system współpracy między Polską Organizacją Turystyczną, regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, aby z jednej strony budować markę Polski jako kierunku turystycznego, a z drugiej wzmacniać działania łączące przedsiębiorców z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi i samorządem terytorialnym. Tylko taka wielopłaszczyznowa współpraca, z jasnym systemem finansowania turystyki może przynieść korzyści wszystkim zainteresowanym. „„ ROZMAWIAŁ PIOTR PIESTRZYŃSKI

role in regulating the tourism market and become an element of the fight against the grey market. These PIT postulates remain valid. There are also areas of tourism that are still waiting for modern regulations. I am thinking here of the law regulating hotel activities, pilots and guides, as well as the act operatively named “The Act on Tourism Promotion of Poland”, which is to replace The Act on the Polish Tourist Organisation. How do you as the president of PIT and a member of the social council for tourism at the Ministry of Sport and Tourism see the issues of regulating these segments of the market? There is no doubt that the changing market of hotel services in Poland and in the world requires adjusting the law to the new economic environment and new forms of service provision. We are pleased that the ministry has started work on a new law, even if it is only at the initial stage. The Chamber’s task will be to ensure that all entities are covered by the regulations, and the planned changes do not disturb the balance of the hotel services market, securing both the interests of large networks and smaller market users. We also see here the chance to eliminate the grey zone. At the same time, during the work on the act we want to ensure that the new regulations do not

burden the entities offering accommodation services and do not negatively affect the prices of these services, which indirectly will burden tourists as well. The situation is similar when it comes to tourist promotion. The development of tourism and the industry itself depends on how the promotion of a given country looks like and how effective a national tourist organization works. Also, outbound tourism – which by its development, speeds up domestic and inbound tourism, which is supported by properly coordinated promotional policy. The Polish Chamber of Tourism has repeatedly emphasized that the effects of promotional activities should primarily be felt by entrepreneurs and specific tourist attractions. That is why it is important to develop such a model of tourism promotion and such a system of cooperation between the Polish Tourist Organisation and regional and local tourist organizations, so that on the one hand they will build the Polish brand as a tourist destination, and on the other – strengthen activities connecting entrepreneurs with regional and local tourist organizations and local governments. Only such a multifaceted cooperation with a clear tourism financing system can bring benefits to all parties. „„ INTERVIEWED BY PIOTR PIESTRZYŃSKI

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 11


Plan na 2019 rok:

MARKI TURYSTYCZNE

TARGI TO BEZPOŚREDNIE SPOTKANIA, NOWE KONTAKTY, WYMIANA DOŚWIADCZEŃ I PODPATRYWANIE KONKURENCJI – MÓWI EWA PAWLAK-LEWANDOWSKA, DYREKTOR DEPARTAMENTU TURYSTYKI W MINISTERSTWIE SPORTU I TURYSTYKI. Pani Dyrektor, co sądzi Pani o roli targów turystyczSpotykamy się w drugiej połowie 2018 roku. Które nych w kontekście nasilającego się znaczenia nowoz osiągnięć z pierwszej połowy tego roku uznałaby Pani czesnych narzędzi technologicznych w marketingu za najważniejsze? i promocji turystyki? Końcówka roku jest zawsze bardzo intensywna i Ministerstwo Faktem jest, że wiele tradycyjnych w formie i przekazie Sportu i Turystyki czeka jeszcze zamykanie wielu prac i pladziałań marketingowo-promocyjnych wypieranych jest nowanie następnych. Natomiast niewątpliwie za najważprzez nowoczesne narzędzia technologiczne, w tym niejsze tegoroczne wydarzenie w turystyce należy uznać głównie przez internet. Coraz częściej różnego rodzaju wejście w życie 1 lipca 2018 r. ustawy z dnia 24 listopada przedsięwzięcia promocyjno-wizerunkowe opierają się 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach na działaniach w tzw. nowych mediach, tj. witrynach turystycznych wraz aktami wykonawczymi. Chciałabym internetowych powstałych na potrzeby konkretnego podkreślić, że nowa ustawa wprowadziła w niektórych projektu, portalach informacyjnych, blogach, profilach obszarach znaczące zmiany, dlatego dużą wagę przywiązyw serwisach społecznościowych. Daje to możliwość do- waliśmy do upowszechniania wiedzy o nowych przepisach. tarcia do szerszego niż kiedykolwiek grona odbiorców. Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań z przedstawicielami Z drugiej strony nie uważam, aby była to oznaka zmierzchu branży turystycznej, opracowaliśmy broszurę objaśniającą targów turystycznych, wręcz przeciwnie. Wystawianie się najistotniejsze zmiany. Ważnym wydarzeniem było również na targach, zwłaszcza tych największych, o międzyna- włączenie kwalifikacji rynkowej „Pilotowanie imprez turyrodowym charakterze, wciąż jest niezwykle ważne, ma stycznych” do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK). w końcu wiele niepowtarzalnych zalet. Przede wszyst- Uczyniliśmy to jako drudzy w Polsce. System ZSK ma wpływ kim, targi to jedno z narzędzi marketingowych służące na kształtowanie nowego, transparentnego systemu certyzaprezentowaniu się szerokiej publiczności. W dobie fikowania osób posiadających wystandaryzowany zestaw powszechności internetu element osobistego kontak- wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, które dzięki tu z drugim człowiekiem staje się bezcenny. Warto też otrzymanym certyfikatom będą mogły porównywać swoje podkreślić, że nic nie zastąpi bezpośrednich kontak- kwalifikacje, ubiegać się o pracę za granicą. System jest czytów międzyludzkich w ramach spotkań przedstawicieli telny zarówno dla zainteresowanych świadczeniem takich branży turystycznej w czasie targów. Dla branży tury- usług, jak i organizatorów turystyki jako pracodawców. W roku stycznej, poza aspektem biznesowym, to okazja do wy- 2018 wpłynęło 6 kolejnych wniosków o wpisanie kwalifikacji miany poglądów i doświadczeń, a także podpatrzenia rynkowej do ZSK. Prace w tym zakresie będą kontynuowane innowacyjnych pomysłów konkurencji. To także miejsce, także w roku następnym. w którym można nawiązać nowe, cenne kontakty biznesowe, ale też pozyskać nowych klientów indywidualnych Nawiązując do planów na następny rok, jakie zadania i zapoznać się z ich oczekiwaniami, co pozwoli na przy- Departamentu Turystyki traktuje Pani priorytetowo? gotowanie lepszej, bardziej skrojonej na miarę oferty Rok 2019 będzie przede wszystkim poświęcony projektowi „Polskie Marki Turystyczne”. Jego założeniem jest sprzyjanie na rok następny.

tworzeniu profesjonalnie zarządzanych terytorialnych marek turystycznych, które będą swego rodzaju organizacyjnym i promocyjnym parasolem dla zbioru produktów turystycznych oraz towarzyszących usług turystycznych. Proponowane podejście ma na celu bardziej kompleksowe zarządzanie destynacjami turystycznymi, co sprzyja prowadzeniu skuteczniejszego przekazu marketingowego i przynosi efekty w postaci większej atrakcyjności takich regionów turystycznych w oczach turystów oraz zachęca ich do wydłużania czasu pobytu w jednym miejscu. Zakwalifikowani do projektu uczestnicy otrzymają dostęp do wsparcia w postaci udziału w szkoleniach, doradztwa eksperckiego, organizacji audytów, wizyt studyjnych czy uczestnictwa w badaniach wizerunku danych destynacji turystycznych, zaś najlepsze marki turystyczne – pomoc w działaniach promocyjnych na rynku krajowym i zagranicznym. Za szczególnie istotne uważam ponadto przygotowanie Białej Księgi regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce. Będzie to dokument, w którym przedstawione zostaną wyniki badań oraz przeprowadzonych debat i dyskusji na temat koniecznych i pożądanych zmian w dotychczasowym systemie. Zidentyfikowanie problemów w tym obszarze oraz sformułowanie propozycji ich rozwiązań stanowić będzie punkt wyjścia do dyskusji na temat kształtu przyszłej regulacji w obszarze systemu promocji turystycznej w Polsce. Panel dyskusyjny organizowany w ramach TT Warsaw będzie częściowo poświęcony temu zagadnieniu. Już też zgłaszają się do nas różnego rodzaju organizacje zainteresowane tematem, których zaangażowanie, zapał chcemy spożytkować przy pracach nad Białą Księgą. Tym samym wszystkich chcących współpracować z MSiT dla upowszechniania turystyki w Polsce do tej współpracy serdecznie zapraszam. �

PLAN FOR 2019: POLISH TOURISM BRANDS

Referring to Department of Tourism plans for the next year what do you perceive as main priorities? The year 2019 will be primarily dedicated to the "Polish Tourism Brands" project. It’s aim is to encourage to create professionally managed territorial tourist brands, which will be a kind of organizational and promotional umbrella for the collection of tourist products and accompanying tourist services. The proposed approach aims at a more comprehensive management of tourist destinations, which favours a more effective marketing message and brings effects in the form of greater attractiveness of such tourist regions in the eyes of tourists and encourages them to extend their stay in one place. Participants qualified for the project will get educational and expertise support such as trainings, audits, study visits and research the perception of the tourist destinations while the best tourist brands will be assisted in promotional activities on the domestic and foreign market. What I also consider particularly important is preparing the White Paper for the regulation of the tourist promotion system in Poland. It will be a document in which the results of research and conducted debates and discussions on necessary and desired changes will be presented in the current system. Identifying problems in this area and formulating proposals for their solutions will be a starting point for discussions on the shape of future regulation in the area of the tourist promotion system in Poland. The discussion panel organized as part of TT Warsaw will be partly devoted to this issue. There are organizations interested in this matter who have already declared their commitment and enthusiasm that we want to make the most of while working on the White Paper. Therefore, I would like to invite all those who want to cooperate with the Ministry of Sport and Tourism on the promotion of tourism in Poland. �

THE TRAVEL SHOW MEANS DIRECT MEETINGS, NEW CONTACTS, EXCHANGE OF EXPERIENCES AND WATCHING THE COMPETITION - SAYS EWA PAWLAK-LEWANDOWSKA, DIRECTOR OF THE DEPARTMENT OF TOURISM AT THE MINISTRY OF SPORT AND TOURISM Mrs. Director, what is your opinion of the role of travel shows in the context of the increasing importance of modern technological tools in marketing and tourism promotion? It is a fact that many traditional marketing and promotional activities in the form and transmission are replaced by modern technological tools, mainly by the Internet. Increasingly, various types of promotional and image projects are based on activities in the so-called new media, i.e. websites created for the needs of a specific project, information websites, blogs, profiles on websites and social networks. It gives you the opportunity to reach a wider audience than ever before. On the other hand, I do not think that this is a sign of the end of tourist fairs. On the contrary. Exhibiting your offer and products at travel shows, especially the largest ones, of an international character, is still extremely important, and finally has many unique advantages. First of all, travel shows are one of the marketing tools for presenting to a wide audience. In the age of the Internet, the element of personal contact with other people becomes priceless. It is also worth emphasizing that nothing can replace direct interpersonal contacts as part of meetings of representatives of the tourism industry during the show. For the tourism industry, apart from the business aspect, it is an opportunity to exchange views and experiences, as well as to see innovative

12 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

ideas of competition. It is also a place where you can establish new, valuable business contacts, but also gain new individual clients and become familiar with their expectations, which will allow you to prepare a better and more tailored offer for the up-coming year. We are meeting in the second half of 2018. What achievements from the first half of this year would you consider the most important? The end of the year is always very intense and the Ministry of Sport and Tourism is about to finalise many works and planning of the next ones. However, the most important event in tourism in 2018 should be the implementation on 1st July 2018 of the Act of 24th November 2017 on package travel and linked travel arrangements together with executive acts. I would like to emphasize that the new law introduced significant changes in some areas, which is why we paid a lot of attention to disseminating knowledge about new regulations. We organized several meetings with representatives of the tourism industry, we have developed a brochure explaining the most important changes. An important event was also the inclusion of the market qualification "Piloting tourist events" to the Integrated Qualification System (ZSK). We did it as second in Poland. The ZSK system influences the shaping of a new, transparent certification system for people with a standardized set of knowledge, skills and social competences, who – thanks to the received certificates – will be able to compare their qualifications and apply for a job abroad. The system is clear, for those interested in providing such services and for tour operators as employers. In 2018, there were submitted six further applications for entry to market qualifications into ZSK. Works in this area will be continued also in the next year.


SLOW ROAD, czyli Mazowsze w zwolnionym tempie W XXI WIEKU NOWE TECHNOLOGIE I INNOWACJE TOWARZYSZĄ NAM NA KAŻDYM KROKU. XXI WIEK TO TEŻ CIĄGŁY BRAK CZASU I POŚPIECH. Z KAŻDYM DNIEM ROŚNIE LICZBA LUDZI, KTÓRZY MARZĄ O ZWOLNIENIU TEMPA, CHWILI ODDECHU, CISZY I SPOKOJU. CHCĄ ŻYĆ I PODRÓŻOWAĆ NIE SPIESZĄC SIĘ, PRZEŻYWAĆ WSZYSTKO UWAŻNIE I PO SWOJEMU. ŚWIETNYM SPOSOBEM, ABY SPEŁNIĆ TO MARZENIE JEST SLOW ROAD. O ZWIEDZANIU MAZOWSZA W STYLU SLOW, ROZMAWIAMY Z MARSZAŁKIEM WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ADAMEM STRUZIKIEM. Skąd, Pana zdaniem, wziął się pomysł podróżowania kto spróbuje podróżowania bez pośpiechu, w stylu slow? doceni jego zalety. Największą z nich jest możliwość Z potrzeby zwolnienia tego zwariowanego tempa, które jazdy według własnych, indywidualnych pomytowarzyszy nam na co dzień. Mamy już slow food czy slow słów. Nic nie sprawia takiej przyjemności realizodriving. Więc czemu slow nie miałoby dotrzeć do tury- wanie swoich pasji i oczekiwań podczas odkrywastyki? Jest to swego rodzaju bunt przeciwko prędkości nia nowych miejsc. Samemu wybiera się tempo, życia, utracie kontroli nad własnym czasem i nieświado- trasę, miejsca i sposób spędzania wolnego czasu. mej egzystencji. Jestem pewien, że styl slow pokochają także mieszkańcy Mazowsza. Jaki jest główny przekaz slow road? Głównie chodzi o przeżywanie podróży w skupieniu i bez Mazowsze jako pierwsze województwo w Polsce przypośpiechu. Mówię tu o takim „dogłębnym” zwiedzaniu stąpiło do projektu Slow Road promującego wyjąti prawdziwym wytchnieniu. Slow road to sztuka uważ- kowe trasy samochodowe prowadzące do ciekawych nego podróżowania i odpoczynku. Każdego dnia mamy miejsc, w których czas płynie wolniej. Dokąd można do czynienia z mnóstwem spraw, problemów i rozprasza- dotrzeć tymi trasami? czy, takich jak smsy, e-maile czy media społecznościowe, W ten sposób można zwiedzić Mazowsze które skutecznie utrudniają nam odpoczynek. wzdłuż i wszerz. Od północy do południa, aż po wschód i zachód. Od Ciechanowa po Warkę, Płock i Siedlce. Można dotrzeć do fascynująCzy slow to tylko chwilowy trend czy może już stały cych miejsc, w których będziemy mogli odpocząć patent na podróżowanie? Myślę, że styl slow oferuje zbyt dużo korzyści, aby z dala od zgiełku, zamętu i codziennego wyścigu po jakimś czasie odejść w zapomnienie. Każdy, z czasem.

A czy marszałek województwa ma czas na odpoczynek w stylu slow? Od jakiegoś czasu, może to wiek (śmiech) jestem zdecydowanym zwolennikiem podróżowaniu w stylu slow. Bardzo dużo podróżuję po Mazowszu, nie często mam okazję zatrzymać się gdzieś na dłużej i nacieszyć się krajobrazami, kolorami, dźwiękami. Udaje mi się jednak czasem zwolnić i odetchnąć w jakimś spokojnym miejscu. Na szczęście takich na Mazowszu nie brakuje, nieważne, w którym kierunku się udamy. Turystyczna mapa Mazowsza pełna jest przecież miejsc typu slow – pensjonatów, restauracji i gospodarstw agroturystycznych.

SLOW ROAD, OR MAZOWSZE IN SLOW MOTION

ing places where you can rest away from the hustle and bustle, confusion and everyday race against time.

NOWADAYS, IN THE 21ST CENTURY, NEW TECHNOLOGIES AND INNOVATIONS ACCOMPANY US AT EVERY SINGLE STEP. THIS CENTURY IS ALSO A CONSTANT LACK OF TIME AND PERMANENT HASTE. WITH EACH PASSING DAY, THE NUMBER OF PEOPLE WHO DREAM OF SLOWING DOWN THE PACE, THE MOMENT OF BREATHING, PEACE AND QUIET IS GROWING. THEY ARE EAGER TO LIVE AND TRAVEL IN NO HURRY, EXPERIENCE EVERYTHING CAREFULLY AND IN THEIR OWN WAY. A GREAT WAY TO FULFILL THIS DREAM IS NOTHING ELSE BUT SLOW ROAD. VISITING MAZOVIA IN THE SLOW STYLE – WE ARE COVERING THIS TOPIC WHILE TALKING TO ADAM STRUZIK, THE MARSHAL OF THE MAZOWIECKIE REGION. In your opinion, how did people get the idea of ​​traveling in the slow style? They did so to release this crazy pace that accompanies us every day. We already have taken on slow food or slow driving. So why should it not reach tourism as well? It is a kind of rebellion against the speed of life, loss of control over our time and unconscious existence. What is the main message of slow road? It is mainly about experiencing the journey in concentration and without hurry. I am talking about such “deep” sightseeing and

real respite. Slow road is the art of careful travelling and resting. Every day we cope with a lot of issues, problems and distractions, such as text messages, e-mails or social media, which effectively hinder our rest. Is slow just a temporary trend or it has already become a permanent patent for travelling? I think the slow style offers too many benefits to be forgotten after some time. Anyone who tries to travel without hurry will appreciate its advantages. The biggest one is the ability to drive following only your own individual ideas. Nothing makes such a pleasure as fulfilling your passions and expectations while discovering new places. You choose your own pace, route, place and way of spending free time. I am sure that the slow style will also be appreciated and beloved by the inhabitants of Mazovia. Mazovia was the first region in Poland to join the Slow Road project which promotes unique car routes leading to interesting places where time passes slowly. Where can you get with these routes? In this way, you can explore the length and breadth of Mazovia. From north to south, east to west. Starting in Ciechanów and finishing in Warka, from Płock to Siedlce. You can reach fascinat-

Czy są takie miejsca, które są szczególnie Panu bliskie? Nie sposób wymienić ich wszystkich. Między innymi są to Młyn w Gąsiorowie, skansen w Radomiu i Sierpcu, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, Dolina Bobrów w Wólce Dłużewskiej, Muzeum Mazowieckie w Płocku czy urokliwa Julianówka w Siennicy. Do wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. „„ BIURO PRASOWE UMWM

And you, as the marshal of the Mazowieckie Region, have time to rest in the slow style? For some time I’ve been a strong advocate of traveling in the style of slow. But maybe that’s the matter of my age (laughs). I travel a lot in Mazovia, but unfortunately I do not often have the opportunity to stay somewhere longer and enjoy the landscapes, colors and sounds. However, once in a while I manage to slow down and relax in a quiet place. Fortunately, there are many of such in Mazovia, no matter in which direction we would go. The tourist map of Mazovia is full of such slow places: guesthouses, restaurants and agrotourism farms. Are there any places that you particularly like? It is impossible to list all of them. Among others, these are Mill in Gąsiorów, the open-air museums in Radom and Sierpiec, the Polish Sculpture Center in Orońsko, the Beaver Valley in Wólka Dłużewska, the Mazovian Museum in Płock or the charming Julianówka in Siennica. I warmly invite you to all these places. „„ PRESS OFFICE OMMV

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 13


Czas na turystykę

„na klik”

– NASZA NOWA STRATEGIA ZAKŁADA DOCIERANIE DO POTENCJALNYCH TURYSTÓW ZA POŚREDNICTWEM NOWOCZESNYCH NARZĘDZI, GŁÓWNIE CYFROWYCH. POKOLENIE MILENIALSÓW DORASTA, MA DZIECI I SWOJE POTRZEBY. TO MIĘDZY INNYMI W NICH CELUJEMY – MÓWI STEFANO ZEDDE, PRZEDSTAWICIEL NARODOWEJ AGENCJI TURYSTYKI WŁOSKIEJ (ENIT) W POLSCE. Jakie są priorytety promocji turystycznej Włoch? Enit przyjął zupełnie nową strategię. W miejsce turystyki masowej, którą niech uprawiają sobie nadal nasi konkurenci, wybieramy turystykę jakościową. Rezygnujemy więc z wyścigu o jak największe cyfry w statystykach przyjazdowo-pobytowych na rzecz może mniejszej liczby klientów, ale za to doceniających bogactwo naszej oferty, za którą będą skłonni nieco więcej zapłacić. Określamy to mianem turystyki zrównoważonej, interaktywnej, nastawionej na ludzi, którzy zamiast spędzać czas wyłącznie w ośrodkach wakacyjnych, zapragną odkrywać atrakcje Półwyspu Apenińskiego.

Do kogo zatem adresujecie ofertę w Polsce? Przede wszystkim do młodych rodzin, które pragną podróżować i poznawać nowe miejsca na mapie, zarazem dysponujących trochę większymi niż przeciętne finansami. Drugą grupą są ludzie aktywni – widzimy, że Polacy polubili ruch i sport, dbają o zdrowy tryb życia. Włochy są dla nich idealnym celem podróży.

Precz z papierem? Zdecydowanie. Priorytetem naszej promocji turystycznej musi stać się oferta przygotowana tak, że trafi w potrzeby turysty epoki smartfonów.

TIME TO TRAVEL „ON A CLICK”

active people – we see that Poles have liked movement and sport, they care for a healthy lifestyle. Italy is the ideal destination for them.

At the beginning, we started a website under the name Kochamitalia.pl. This is proof of the return of the Italian National Tourism Agency ENIT to Poland in a big way, especially since we have re-launched promotion in your country only a few months ago. It will be a perfect communication tool not only in the sphere of tourism, but it will keep you informed on the activities of all Italian institutions in Poland: the Embassy of the Italian Republic and consulates, Italian Chamber of Commerce and Industry, Italian Institute of Foreign Trade, Institute of Italian Culture, an example of which might be the calendar of events posted on our website.

– OUR NEW STRATEGY EVOLVES REACHING POTENTIAL TOURISTS THROUGH MODERN TOOLS, MAINLY THE DIGITAL ONES. MILLENNIALS GROW UP, HAVE CHILDREN AND THEIR NEEDS. WE AIM FOR THEM, AMONG MANY OTHER THINGS – SAYS STEFANO ZEDDE, THE REPRESENTATIVE OF THE NATIONAL TOURISM AGENCY OF ITALY (ENIT) IN POLAND. What are the priorities of the promotion of Italy’s tourism? ENIT has adopted a completely new strategy. Instead of mass tourism, which our competitors still want to pursue, we choose the tourism of quality. So we give up the race for the largest figures in the arrival and stay statistics for a smaller number of customers who appreciate the richness of our offer, for which they will be ready to pay a little more. We refer to this as sustainable, interactive tourism, focused on people who want to discover the attractions of the Apennine Peninsula instead of spending time only in holiday resorts. To whom specifically do you address your offer in Poland? Above all, for young families who want to travel and get to know new places on the map, whose finances at the same time are slightly higher than average. The second group are all these

14 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

To rewolucja… Całkowita, gdyż przechodzimy z metod tradycyjnych do sfery cyfrowej, wykorzystując w pełni jej narzędzia. Jak dotrzecie do nich? Mało tego, zamiast promowania miejsc, jak dotychczas, W świecie osiągalnym poprzez telefony komórkowe nie zaczniemy dostarczać produkty dostosowane do oczekimożemy dłużej zachęcać do odwiedzania Italii drukując wań konkretnych grup turystów, zarazem dostępne od ręki, tony folderów. „na klik”. Nie jest to łatwe, gdyż współczesność bombardu-

How are you going to get to them? In the world accessible via mobile phones, we can no longer encourage people to visit Italy by printing tons of folders. So you are done with paper? Definitely. The priority of our tourist promotion must be the offer prepared in such a way that it will meet the tourist needs in the era of smartphones. A revolution! A total revolution, because we move from traditional methods to the digital space, where we make full use of its tools. Not only that, instead of promoting places, as before, we will start delivering products tailored to the expectations of specific groups of tourists, which at the same time will be available on the spot, “on a click”. It is not easy, since modernity bombards us with a thousand messages per minute. We have to break through this chaos of information and make our offer so interesting as our potential customers will not only keep it in their memory while surfing the net, but also will choose our proposal from hundreds of offers from other countries.

It looks like an incentive for Millennials! Until now, they have been skipped at least because we had problems understanding what they needed. Besides, these kids did not have money. Now we have understood that they are our future clients – managers and parents. Millennials are the biggest challenge for us, because they are up with all technical novelties, they do not read much, they do not visit travel shows. We must reach them in an innovative way, above all in the image, and in this way encourage them to come to us after the have finished their education and work. Among the young people in Poland the hipster culture flourishes – we must take an advantage of it in our promotion, since Italy offers similar climates, especially the famous Italian lifestyle.


je nas tysiącem komunikatów na minutę. Musimy przebić się przez ten szum informacyjny i tak zaciekawić ofertą, aby nie tylko pozostać w pamięci serfującego w sieci, ale żeby wybrał on właśnie naszą propozycję spośród setek propozycji innych krajów. Na początek uruchomiliśmy portal pod nazwą Kochamitalia.pl. To dowód na powrót Narodowej Agencji Turystyki Włoskiej ENIT do Polski w wielkim stylu, zwłaszcza, że zaledwie podjęliśmy na nowo promocję w waszym kraju dopiero kilka miesięcy temu. Będzie on doskonałym instrumentem komunikacji nie tylko w sferze turystyki, ale będzie informował na bieżąco o działalności wszystkich instytucji włoskich w Polsce: Ambasady Republiki Włoskiej i konsulatów, Włoskiej Izby Przemysłowo – Handlowej, Włoskiego Instytutu Handlu Zagranicznego, Instytutu Kultury Włoskiej, czego przykładem jest chociażby kalendarium imprez zamieszczone na naszym portalu.

znad Wisły wydają na wakacje we Włoszech o 10 procent na pobyt właśnie Veneto, podczas gdy Trydent 19 procent. więcej niż dekadę temu. Bardzo liczymy na sferę MICE, bo Zwłaszcza Lido di Jesolo – tam nocuje gros grup z Polski, Italia jest znakomitym celem wyjazdów motywacyjnych, ponieważ jest to doskonały punkt startowy do objazdu miejscem organizowania konferencji, szkoleń i spotkań Półwyspu Apenińskiego. biznesowych. Dysponujemy odpowiednią infrastruktuWszędzie tam, gdzie można w miarę szybko dotrzeć rą. A w czasie wolnym uczestnicy takich spotkań mają znad Wisły samochodem, obserwujemy znaczny wzrost mnóstwo możliwości do wyboru – od przejażdżki gon- obecności waszych rodaków, czyli w regionach północnodolą po Wenecji do pokonywania górskich rzek Trydentu -zachodnich i centrum, włącznie z Toskanią. Potwierdzają pontonami. to dane włoskiego instytutu statystycznego Istat. W ostatnich pięciu latach zainteresowanie urlopami w Veneto Włochy są w tym roku krajem partnerskim TT Warsaw. i Friuli-Wenecji Julijskiej wzrosło o ponad 11 procent. Po raz pierwszy ENIT ma tak ogromne stoisko na targach, Dzięki uruchomieniu licznych połączeń lotniczych, liczące 400 metrów kwadratowych. To dowodzi, jak nam zwłaszcza tanich przewoźników, notujemy też skok na Polsce zależy. Przecież ENIT-u przez trzy lata nad Wisłą o 17 procent przyjazdów na Sycylii, o 23 procent nie było. Teraz wróciliśmy i działamy ze zdwojoną ener- w Kalabrii i o ponad 50 procent na Sardynii. Co ciekawe gią. Na targach pokazuje swoją ofertę osiem regionów: według naszych danych prawie połowa Polaków dociera Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romania, Umbria, Sardynia, do Włoch samolotami, jedna trzecia samochodami a około Abruzja, Lacjum, Marche i Apulia. Najwięcej wystawców 15 procent autokarami. To pokazuje wzrost zamożności przyjechało z Apulii, a także z Emilii-Romanii, Sardynii Polaków. Jeszcze niedawno proporcje były odwrotne – i Friuli-Wenecji Julijskiej. Są też z nami przedstawiciele znacznie więcej Polaków docierało autokarami ze względu Clubu Italia. na najniższy koszt przejazdu.

Brzmi jak zachęta dla milenialsów Do tej pory byli oni pomijani chociażby z tego względu, że mieliśmy problemy ze zrozumieniem, czego im trzeba. Poza tym te dzieciaki nie miały przecież pieniędzy. Teraz zrozumieliśmy, że to nasz przyszły klient – menedżer Co to jest? i rodzic. Milenialsi są dla nas największym wyzwaniem, To stworzony przez ENIT dobrowolny, ale płatny probo są na ty ze wszelkimi nowinkami technicznymi, mało gram przeznaczony dla operatorów branży turystyczczytają, nie odwiedzają targów turystycznych. Musimy nej. Jego uczestnicy mogą korzystać ze wsparcia dotrzeć do nich w innowacyjny sposób, przede wszystkim ENIT-u przy promowaniu swojej oferty i produktów obrazem i w ten sposób zachęcić ich, żeby po zakończeniu za granicą – podczas targów, warsztatów i podobnych nauki i podjęciu pracy zawodowej, na wakacje przyjechali wydarzeń. Na TT Warsaw obecne są w większości regiony, do któwłaśnie do nas. Wśród polskiej młodzieży kwitnie kultura hipsterska – musimy to wykorzystać w naszej promocji, rych jeździmy najczęściej. gdyż Italia proponuje podobne klimaty, przede wszystkim W sezonie zimowym Polacy zajmują pierwsze miejwłoski styl życia. sce w statystykach turystyki przyjazdowej do Trydentu. I wreszcie ostatnia grupa to seniorzy pragnący korzy- Początek śnieżnego szusowania znaczą kilometrowe kostać z programów turystyki zdrowotnej. lejki samochodów z polskimi rejestracjami. Równie popularna jest Wenecja Euganejska, czyli A co z turystyką biznesową? Veneto – tak zimą, jak i latem. To właśnie ona stoi na czePolska jest teraz tygrysem gospodarczym Europy, dzięki le rankingu regionów, w których Polaków zatrzymuje czemu wyraźnie podniósł się tutaj poziom życia i goście się najwięcej – ponad 20 procent wszystkich wybiera

Finally, the last group are seniors who want to use of agendas of health tourism. And what about the business tourism? Poland is now the economic tiger of Europe, thanks to which the standard of living has clearly risen here and guests from the Vistula spend on holiday in Italy 10 percent more than a decade ago. We are counting on the MICE sphere, since Italy is an excellent destination for incentive trips, a place for organizing conferences, trainings and business meetings. We have the right infrastructure. And in the spare time, participants of such meetings have plenty of choices – from a gondola ride around Venice to overcoming rivers in the Trentino mountains with pontoons. Italy is the strategic partner country od TT Warsaw this year. And the first ENIT has such a huge stand at the show, numbering 400 square meters. This proves how we care about Poland. After all, ENIT was not there for three years on the Vistula river. Now we have come back and operate with dobuled energy. Eight regions present their offer at the show: Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Umbria, Sardinia, Abruzzo, Lazio, Marche and Apulia. The biggest number of exhibitors came from Apulia, as well as from Emilia-Romania, Sardinia and Friuli-Venezia Giulia. There are also representatives of Club Italia with us.

What is this? It is a voluntary, but paid program designed by ENIT for the operators of the tourism industry. Its participants can take advantage of ENIT support to promote their offer and products abroad – during fairs, workshops and similar events. At TT Warsaw Travel Show there are present most of the regions to which we go the most. In the winter season, Poles occupy the first place in statistics of the incoming tourism to Trento. The beginning of snow skiing is always marked by the kilometers long queues of cars with Polish license plates. Veneto is equally popular – both in winter and in summer. It is this province which heads the ranking of regions where Poles stay the most – over 20 percent of all choose Veneto for staying, while Trento 19 is chosen by percent Poles travelling then to Italy. Especially Lido di Jesolo – there stay a lot of groups from Poland, since it is an excellent starting point for touring around the Apennine Peninsula. Wherever you can get quickly from Poland by car – and that are the north-western regions and the center, including Tuscany – we can observe a significant increase in the presence of your countrymen. This has been confirmed by the data of the Italian statistical institute Istat. In the last five years, the interest in holidays in Veneto and Friuli-Venezia Giulia has increased by over 11 percent.

Czy ich upodobania również się zmieniły? Z naszych statystyk wynika, że prym jako cel podróży cały czas wiodą morze i plaża. Drugie miejsce zajmują góry – zimą i latem. A kolejne: duże miasta sztuki, jeziora i turystyka religijna. Przy czym, ponieważ teraz jesteście zamożniejsi, nie ograniczacie się do wypoczywania nad Adriatykiem. Tego lata Polacy wybierali się głównie do Toskanii, Kampanii, na Sycylię, do Wenecji lub Rzymu i liguryjskiego regionu Cinque Terre. A zeszłej zimy postawiliście na rodzinne ferie w Dolomitach, ale też na Sycylii. Rozszerza się też liczba odwiedzanych miast sztuki, wykraczając poza Rzym, Wenecję i Florencję. Również trasy pielgrzymek z Polski są coraz różnorodniejsze, zahaczające o sanktuaria mniej znane. „„ ROZMAWIAŁA KAROLINA SZANIAWSKA

Thanks to the launch of numerous flight connections, especially low-cost airlines, we note also a jump of 17 percent of arrivals in Sicily, 23 percent in Calabria and more than 50 percent in Sardinia. Interestingly, according to our data almost half of Poles get to Italy by airplanes, one third by cars and about 15 percent by coaches. This shows the increase in the wealth of Poles. Until recently, the proportions were exactly reverse – many more Poles reached Italy by coaches due to the lowest cost of travel. Has their taste changed as well? Our statistics show that the sea and beach are the leading destination all the time. The second place is occupied by mountains – both, in winter and in summer. And the following ones: big cities of art, lakes and religious tourism. At the same time, since now you are better-off, you do not limit yourself to resting on the Adriatic Sea. This summer, the Poles went mainly to Tuscany, Campania, Sicily, Venice or Rome and the Ligurian district of Cinque Terre. And last winter you went on a family vacation in the Dolomites, but also to Sicily. The number of visited art cities also extends beyond Rome, Venice and Florence. The pilgrimage routes from Poland are also becoming more and more diverse, including less known sanctuaries. „„ INTERVIEW BY: KAROLINA SZANIAWSKA

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 15


POGODA NIE WYSTARCZY, żeby przyjechali turyści ZA BRANŻĄ TURYSTYCZNĄ BARDZO DOBRE LATO. ŚWIETNA POGODA POZWOLIŁA MAKSYMALNIE WYDŁUŻYĆ SEZON – GOŚCIE ZACZĘLI PRZYJEŻDŻAĆ JUŻ W KWIETNIU I ZOSTALI DO POŁOWY LISTOPADA. – JEDNAK POGODA TO NIE WSZYSTKO, TRZEBA SIĘ TEŻ REKLAMOWAĆ – PRZYZNAJĄ PRZEDSTAWICIELE REGIONÓW. Choć istnieją miejsca, do których turyści krajowi i zagraniczni przyjadą bez względu na to, czy się one promują czy nie, to większość regionów pracuje nad pozyskaniem gości. Najczęściej wykorzystują do tego internet, przede wszystkim chodzi o stałą obecność w mediach społecznościowych. To właśnie te portale zapewniają szerokie dotarcie do potencjalnych klientów, a nakłady finansowe są tu stosunkowo małe. Od razu można też sprawdzić w statystykach, na ile kampania była efektywna. Tymczasem, jak zauważa dyrektor biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej Rajmund Papiernik, kiedy używa się tradycyjnych narzędzi promocji mierzenie skuteczności kampanii jest trudne. – Po wizycie studyjnej zagranicznych dziennikarzy mamy co prawda informacje, ile i jakie materiały się ukazały, ale to nie pokazuje, czy i w jakim stopniu przełożyły się na zwiększenie przyjazdów do naszego regionu – tłumaczy. Łatwiej monitorować, skąd pochodzą turyści w punktach informacji turystycznej. DOT prowadzi ich w sumie sześć – cztery we Wrocławiu, jeden w Zgorzelcu, niedaleko granicy polsko-niemieckiej, i jeden w Jeleniej Górze. Pracownicy skrupulatnie za-

pisują, ile osób odwiedza biura i jakiej są narodowości. Brytania, Irlandia i Rosja, a także Austria i Szwajcaria. Od DOT liczy też rozdane materiały informacyjne. W su- niedawna też zaliczamy do nich Izrael i Holandię, które mie rozprowadza około 500 tysięcy folderów, broszur, bardzo szybko się rozwijają – wymienia prezes Pomorskiej ulotek i map. Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Chełkowska. Przewodniki dobrze sprawdzają się też na Mazowszu. PROT sięga po całą paletę narzędzi służących promocji Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu – od typowej reklamy w prasie, poprzez organizowanie Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim wizyt studyjnych dla dziennikarzy, po akcje w internecie. Województwa Mazowieckiego, mówi że co prawda region Dzięki temu dociera do różnych grup odbiorców. Jak przyprezentuje się w internecie, ma nawet własną aplikację, znaje Chełkowska, do dziś widać efekty europejskich miktóra działa jak przewodniki i jest jednocześnie grą, dzięki strzostw w piłce nożnej Euro 2012. Na Pomorze przyjechaktórej można sobie uatrakcyjnić zwiedzanie, ale nie zapo- ło wtedy wielu fanów futbolu z Hiszpanii i Włoch, goście mina o innych sposobach docierania do turystów. Dobre z tych krajów w dalszym ciągu licznie odwiedzają region. – Wystawiamy się też na specjalistycznych imprezach, rezultaty przynosi na przykład zachęcanie do podróżowania najmłodszych. MROT organizuje więc konkursy dla jak targi dla seniorów czy Festiwal Skansenów w Szwecji. nauczycieli na najlepsze scenariusze lekcji o Mazowszu, Pokazujemy się na wydarzeniach golfowych, gdyż nasze które później zbierane są w jedno wydawnictwo i wysy- pola są bardzo lubiane przez Brytyjczyków i organizujemy łane do szkół. warsztaty B2B, w czasie których spotyka się kilkudzieCztery piąte gości odwiedzających Pomorskie stanowią sięciu przedstawicieli polskiej i zagranicznej branży. Te Polacy. Regionowi zależy jednak również na turystach działania przynoszą efekty, choć nie wszystkie udaje się zagranicznych. – Przed laty określiliśmy najważniejsze zmierzyć od razu – dodaje. dla nas z tego punktu widzenia rynki i na nich koncentrujemy promocję. Są to Skandynawia, Niemcy, Wielka „„ EWELINA GWIDA

THE WEATHER IS NOT ENOUGH FOR TOURISTS TO COME

but it does not show whether and to what extent they translated into an increase in arrivals to our region – he explains. It is easier to monitor where tourists come from at tourist information points. STO runs a total of six of these – four in Wroclaw, one in Zgorzelec, near the Polish-German border, and one in Jelenia Góra. Employees scrupulously record how many people visit their offices and of what nationality they are. STO also counts out information materials. In total, it distributes about 500,000 folders, brochures, leaflets and maps. The guides also work well in Mazovia. Izabela Stelmańska, deputy director of the Department of Culture, Promotion and Tourism at the Marshal’s Office of the Mazowieckie Region, says that the region presents itself on the internet, even has its own application that works similarly to guides and is also a game that makes it possible to make sightseeing more attractive, but it does not forget about other ways of reaching tourists. For example, encouraging children to travel brings good results too. Mazovian Regional Tourism Organization organizes competitions for teachers for the best lesson scenarios about Mazovia, which are later collected in one publication and sent out to schools. Four fifths of visitors to Pomerania are Poles. However, the region also cares about foreign tourists. – Years ago, we determined the most important markets for us from this

IT HAS BEEN A VERY GOOD SUMMER FOR THE TOURIST INDUSTRY. GREAT WEATHER ALLOWED TO MAXIMALLY EXTEND THE SEASON – GUESTS STARTED ARRIVING IN APRIL AND STAYED UNTIL MID-NOVEMBER. – HOWEVER, THE WEATHER IS NOT EVERYTHING, YOU ALSO HAVE TO ADVERTISE – ADMIRE REPRESENTATIVES OF THE REGIONS. Although there are some places where domestic and foreign tourists will come, regardless of whether they are promoting themselves or not, most regions are working on acquiring guests. They most often use the Internet for this, above all it is about a constant presence in social media. It is these websites that provide a broad reach to potential customers, and the financial outlay is relatively small here. You can also immediately check in the statistics how effective the campaign was. Meanwhile, as noted by Rajmund Papiernik, the director of the office of the Lower Silesian Tourist Organization (STO), when using traditional promotion tools, measuring the effectiveness of the campaign is difficult. – After the study visit of foreign journalists, we have information on how many and what materials have appeared,

16 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

point of view and focus our promotion on them. These are Scandinavia, Germany, Great Britain, Ireland and Russia, as well as Austria and Switzerland. Recently, we also include Israel and the Netherlands, which are developing rapidly – says Marta Chełkowska, the president of the Pomeranian Regional Tourist Organization (PRTO). PRTO reaches for a whole range of promotional tools – from typical advertising in the press, through organizing study visits for journalists, to online campaigns. Thanks to this, it reaches different groups of recipients. As Chełkowska admits, the effects of the European football championship Euro 2012 can still be seen. At the time, many football fans from Spain and Italy came to Pomerania and guests from these countries continue to visit the region. – We also exhibit at specialist events, such as the seniors’ fairs or the Festival of Open-Air Museums in Sweden. We show ourselves at golf events, because our fields are very appreciated by the British and we organize B2B workshops, during which we meet dozens of representatives of the Polish and foreign industry. These activities are effective, though not all are measured at once – she adds. „„ EWELINA GWIDA


Na 30-lecie

Od lewej: wiceprezesi Piotr Henicz, Leszek Szagdaj, Piotr Wróbel i prezes Mariusz Jańczuk

planujemy wiele specjalnych ofert dla naszych klientów ITAKA ROZWIJA SIĘ W POLSCE, CZECHACH, KRAJACH NADBAŁTYCKICH, A TAKŻE TAM, DOKĄD ZAWOZI KLIENTÓW – OPOWIADA WICEPREZES TEGO BIURA PODRÓŻY PIOTR HENICZ. W przyszłym roku Itaka obchodzi 30-lecie istnienia. Od dziesięciu lat jest liderem rynku turystycznego. Co z tej perspektywy uważa Pan za szczególne osiągnięcie? Część odpowiedzi zawarta jest w pana pytaniu. Sukcesem jest właśnie fakt, że jesteśmy liderem już od 10 lat. Itaka jest dużą firmą, ale mimo to nie mamy ambicji tworzenia korporacji. Idziemy własną drogą. Sukcesem i wielką satysfakcją jest wprowadzenie na polski rynek kilkudziesięciu nowych kierunków, które do dzisiaj cieszą się popularnością. Jednym z naszych sloganów jest „ITAKA otwiera oczy na świat”, i rzeczywiście mamy powody do dumy. Za tymi sukcesami stoją ludzie. W Itace pracują profesjonaliści, mamy wykształconą kadrę, stały zespół. Wiele osób jest z nami od ponad 20 lat. Szczególnym osiągnięciem jest powstanie w pełni autorskiego systemu rezerwacyjnego Resabee. Dzięki pracy działu IT mamy unikatowe narzędzie rezerwacyjno-marketingowe. Resabee jest zintegrowany z systemami business intelligence, systemami linii lotniczych i hoteli

WE PLAN MANY SPECIAL OFFERS FOR OUR CLIENTS FOR THE 30TH ANNIVERSARY ITAKA DEVELOPS IN POLAND, THE CZECH REPUBLIC, THE BALTIC COUNTRIES, AND ALSO WHERE IT CARRIES CUSTOMERS – SAYS THE VICE-PRESIDENT OF THE TRAVEL AGENCY, PIOTR HENICZ. Next year, Itaka celebrates its 30th anniversary. For ten years, it has been the leader of the tourist market. What do you consider a special achievement from this perspective? Part of the answer is in your question. The success is the fact that we have been a leader for the last 10 years. Itaka is a big company, but we still have no ambitions to create a regular corporation. We’re following our own path. It is a great success and great satisfaction to introduce dozens of new destinations to the Polish market, which are still popular today. One of our slogans is “ITAKA opens the eyes to the world”, and we really have reason to be proud. Behind these successes there are people. In Itaka there work professionals, we have educated staff, a stable team. Many people have been with us for over 20 years.

i z aplikacjami e-commerce. Ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o wykorzystanie CRM. Za sukces poczytujemy sobie również stworzenie największej w Polsce sieci sprzedaży. Współpracujemy z najlepszymi agentami, z wieloma od prawie 30 lat, a nasze salony firmowe znajdują się w prestiżowych miejscach na terenie całego kraju. Czy z okazji 30-lecia klienci biura mogą liczyć na szczególne atrakcje lub wydarzenia? Od tego właśnie zaczęliśmy przygotowania do naszego święta. W listopadzie zaprosiliśmy naszych stałych klientów na „Jubileuszową Podróż z ITAKĄ”. Cztery grupy poleciały do Mediolanu, a potem siedem dni zwiedzały Włochy, zgodnie z programem nawiązującym do klasycznych wycieczek objazdowych Itaki, za symboliczną kwotę 99 złotych. Jesteśmy przekonani, że wielu z naszych wiernych klientów spotka znajomych z dawnych tras. Chociaż 30 urodziny obchodzimy 1 kwietnia, przez cały rok 2019 będziemy z tej okazji oferowali naszym klientom specjalne, podkreślające nasz jubileusz, wyjazdy.

A special achievement is the creation of the fully original Resabee reservation system. Thanks to the work of the IT department, we have a unique booking and marketing tool. Resabee is integrated with business intelligence systems, airline and hotel systems and with e-commerce applications. It has a huge potential when it comes to the use of CRM. We also consider the creation of the largest sales network in Poland to be a great success. We work with the best agents, with many for almost 30 years, and our company showrooms are located in prestigious locations throughout the country. Can your clients count on any special attractions or events on the occasion of the 30th anniversary? From this we started preparations for our anniversary. In November, we invited our regular customers to the “Jubilee Journey with ITAKA”. Four groups flew to Milan, and then for seven days visited Italy, according to the program mirroring the classic Itaka tours, for a symbolic price of 99 zlotys. We are convinced that many of our loyal customers will meet friends from the routes they have taken many years ago.

Itaka znana jest z wprowadzania nowych kierunków i produktów na polski rynek. Ostatnio udało się spopularyzować na masową skalę Albanię. Czy jest jeszcze miejsce na podobne odkrycia? Jesteśmy touroperatorem wysyłającym do Albanii największą liczbę klientów na świecie! Polacy bardzo polubili ten kierunek, to fascynujący kraj z bardzo dynamicznie rozwijającą się bazą hotelową. Nowym kierunkiem, który kilka miesięcy temu wszedł do naszej oferty jest także egzotyczna wyspa Nosy Be, sąsiadująca z Madagaskarem. Jedynym ograniczeniem w kreowaniu nowych destynacji jest infrastruktura turystyczna. Nasz klient jest przyzwyczajony do wysokiego standardu. Musi być to miejsce, gdzie są dobre hotele. Ale nie tylko. Ważny jest klimat, plaże, atrakcje turystyczne, a także poziom usług na miejscu. Mamy jeszcze kilka pomysłów, a naszym jubileuszowym hasłem jest „30 lat i jeszcze tyle do odkrycia”. Na pewno nie zawiedziemy klientów. „„ ROZMAWIAŁ PIOTR PIESTRZYŃSKI

Although we celebrate the 30th birthday on April 1, throughout the whole 2019 we will be offering our clients special trips, highlighting in the same way our anniversary. Itaka is known for introducing new destinations and products to the Polish market. Recently, Albania has been popularized on a mass scale by you. Is there still room for similar discoveries? We are a tour operator sending the largest number of customers to Albania in the world! Poles liked this destination very much, it is a fascinating country with a very dynamically developing hotel base. A new direction, which a few months ago entered our offer is also an exotic island Nosy Be, adjacent to Madagascar. The only limitation in creating new destinations is tourist infrastructure. Our client is used to a high standard. It must be a place where there are good hotels. But not only. The climate, beaches, tourist attractions and the level of on-site services are also important. We still have a few ideas, and our jubilee slogan is “30 years and so much to discover”. We will not disappoint customers for sure. „„ INTERVIEWED BY PIOTR PIESTRZYŃSKI

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 17


Sezon zadowolonych klientów

i rozczarowanych touroperatorów

JAK WAKACJE TO W GRECJI, TYGODNIOWE, W HOTELU CZTEROGWIAZDKOWYM, WE DWOJE – TAK RYSOWAŁ SIĘ OBRAZ PRZECIĘTNEGO KLIENTA BIURA PODRÓŻY W 2018 ROKU. Wszystko zapowiadało, że rok turystyczny 2017/2018 będzie kolejnym rokiem, po którym touroperatorzy będą mogli powiedzieć, że był udany i podać z satysfakcją dane o zyskach. Stało się jednak inaczej, optymizm towarzyszący przebiegowi wczesnej sprzedaży (tzw. first minute) zaczął gasnąć już w maju, w czerwcu zamienił się niepokój, a w lipcu biura podróży wiedziały już, że to sezon, który będzie je drogo kosztować. Powód? Nie udało się zbalansować podaży wycieczek z popytem na nie. Ofert na rynku było za dużo i biura musiały je ostro przeceniać. Do historii przejdą opowieści o tygodniowych pakietach z przelotem (najczęściej do Grecji) i noclegami w dobrym hotelu, za cenę niższą niż 1000 złotych, na jakie można było trafić w systemach rezerwacyjnych. Touroperatorzy nie policzyli jeszcze zysków i strat, ale wielu przyznaje, że miniony sezon drogo ich kosztował. Zadowoleni są natomiast klienci, którzy mogli do ostatniej chwili wybierać w atrakcyjnych wyjazdach, sprzedawanych po rewelacyjnie niskich cenach. Jak szacuje Polski Związek Organizatorów Turystyki, rok obrotowy, który zaczął się w listopadzie 2017 roku, a zakończył w październiku 2018 przyniósł wzrost liczby klientów o 20 procent. Jakie jeszcze tendencje na nim występowały?

GRECJA PONAD WSZYSTKO

Kolejny rok z rzędu krajem, do którego najchętniej wyjeżdżali Polacy była Grecja. Według statystyk popularnej sieci agencyjnej Wakacje.pl* wybierał ją co czwarty (26,3 procent) klient biura podróży. Grecja była tak popularna, że drugi kraj po niej, Turcja, miała już tylko o połowę mniej zwolenników (14,8 procent). W wypadku tego kraju to i tak duże osiągnięcie – wyciągał się on bowiem z kryzysu politycznego, jaki nastąpił po nieudanym zamachu stanu w roku 2016.

SEASON OF SATISFIED CUSTOMERS AND DISAPPOINTED TOUR OPERATORS

Trzecie miejsce przypadło Hiszpanii (12,2 procent). Drugą piątkę otwiera Tunezja (2,9 procent), która kolejHiszpania traciła na polskim rynku klientów. Wynikało ny rok, z mozołem, próbuje odzyskać sympatię polskich to z dwóch czynników – wysokich cen w hotelach i powro- turystów. Straciła ją w wyniku zamachów na turystów, tu do łask polskich turystów innych kierunków, szczegól- jakie wydarzyły się w tym kraju w odstępie kilku miesięcy, nie Turcji, Egiptu i, w mniejszym stopniu, Tunezji. latem 2015 roku. Życie stracił wtedy turysta z Polski. Czwarte miejsce w statystykach Wakacji.pl zajął Egipt Z kolei przebojem do rankingu najpopularniejszych (10,5 procent), tuż przed Bułgarią (10,4 procent). Na tym kierunków wdarła się – w statystykach Wakacji.pl na siódkończy się lista „wielkiej piątki”, jeśli chodzi o gust pol- me, ale w innych notowaniach nawet na szóste miejsce skich klientów biur podróży. Warto zauważyć, że zgro- – Albania (2,8 procent). Wyprzedziła takie turystyczne pomadziła ona aż 74 procent całego rynku zorganizowanej tęgi jak Włochy (2,6 procent) i Cypr (2,3 procent), a także modną ostatnio i popularną za sprawą rejsów tanich linii turystyki wyjazdowej.

Najpopularniejsze kraje na wyjazdy z biurami podróży The most popular countries for trips with travel agencies

8000

26,3%

20,1%

GRECJA | GREECE

7000

TURCJA | TURKEY HISZPANIA | SPAIN EGIPT | EGYPT

6000

2,8%

5000

2,9%

4000

BUŁGARIA | BULGARIA TUNEZJA | TUNESIA ALBANIA | ALBANIA

3000

10,4%

2000

14,8%

POZOSTAŁE | OTHER

20

12,2%

IF HOLIDAYS – THEN ONLY ONE WEEK IN GREECE, IN A FOUR-STAR HOTEL, FOR TWO – THIS WAS SUPPOSED TO BE THE PICTURE OF THE AVERAGE CUSTOMER OF A TRAVEL AGENCY IN 2018. Everything promised that the tourist year 2017/2018 would be the next year, after which tour operators would be able to say that it was successful and gave positive information about the profits. However, it happened differently, optimism accompanying the inauguration of early sales (so called “firs minute”) started declining already in May, in June it turned into anxiety, and in July travel agencies already knew that this would be a season which will cost them dearly. And the reason? The supply of excursions and demand for them could not be balanced. There were too many offers on the market and the agencies had to lower their prices. Stories about weekly packages with flights (most often to Greece) and accommodation in a good hotel for a price lower than PLN 1,000, which could be found in booking systems, will go down in history. Tour operators have not counted yet profits and losses, but many admit that the past season cost them dearly. On the contrary, customers who were able to choose until the last

Another year in a row, the country to which Poles were leaving most willingly was Greece. According to the statistics of the popular agency network Wakacje.pl*, it was chosen by every fourth (26.3 per cent) travel agency client. Greece was so popular that the second country after it, Turkey, had already only half the number of supporters (14.8 per cent). In the case of this country, it is still a big achievement – it came out of the political crisis that occurred as the consequence of the unsuccessful coup in 2016. Spain came third (12.2 per cent). Spain was loosing its clients on the Polish market. It resulted from two factors – high prices in hotels and the return of Polish tourists of other directions – especially Turkey, Egypt and, to a lesser extent, Tunisia. Fourth place in the statistics of Wakacje.pl was taken by Egypt (10.5 per cent), just before Bulgaria (10.4 per cent). This is where

GREECE ABOVE ALL ELSE

1000 0

10,5%

minute in attractive trips, sold at terrific low prices, are the ones who are satisfied. As estimated by the Polish Association of Tourism Organizers, the fiscal year, which began in November 2017 and ended in October 2018, brought an increase in the number of customers by 20 per cent. What other trends appeared on the tourism market?

18 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

Średnie c Average re

the “big five” list ends when it comes to the taste of clients of Polish travel agencies. It is worth noting that it has accumulated as much as 74 per cent of the total market of organized outbound tourism. The other five is opened by Tunisia (2.9 per cent), which is struggling to regain the sympathy of Polish tourists. The country lost it as a result of the attacks on tourists, which occurred in Tunisia within several months, in the summer of 2015. At that time, a tourist from Poland lost his life. In turn, the hit of the ranking of the most popular trends is – in the statistics of Wakacje.pl to the seventh, but in other listings even to sixth place – Albania (2.8 per cent). It has overtook such tourist powers as Italy (2.6 per cent) and Cyprus (2.3 per cent), as well as recently vey popular (also due to flights of low-cost, thanks to which travel agencies make inexpensive trips) Malta (1.7 per cent). Among exotic countries, Poles chose mostly Arab Emirates (22.8 per cent in this category), Dominican Republic (17.7 per cent), Cape Verde (10.6 per cent), China (9.2 per cent) and Thailand (9 per cent).

400 ZLOTYS STAY IN YOUR POCKET As statistics show, package holidays have been getting cheaper and cheaper last for two years. In this year the average price of


lotniczych, dzięki którym biura podróży składają niedrogie wycieczki, Maltę (1,7 procent). Z krajów egzotycznych najchętniej Polacy odwiedzali Emiraty Arabskie (22,8 procent w tej kategorii), Dominikanę (17,7 procent), Wyspy Zielonego Przylądka (10,6 procent), Chiny (9,2 procent) i Tajlandię (9 procent).

400 ZŁOTYCH ZOSTAŁO W KIESZENI

Jak niezbicie dowodzą statystyki, od dwóch lat wycieczki zorganizowane tanieją. W tym roku średnia wysokość rezerwacji (jedna rezerwacja to średnio ponad 2,5 osoby) zmalała w stosunku do zeszłego roku o 6,3 procent złotych. To sporo, bo rodzina trzyosobowa zaoszczędziła nawet 400 złotych. Najbardziej potaniały wyjazdy do Albanii, o 15,1 procent (średnia cena rezerwacj wyniosła 4184 złotych). Mocno też przecenione były wakacje w Grecji, o 8,8 procent (5536 złotych), Bułgarii, o 6,7 procent (4516 złotych) i Hiszpanii – o 6,4 procent (6086 złotych). Podrożał jedynie wypoczynek w Egipcie – o 4,8 procent (5071 złotych). Może dzięki temu Polaków stać było na lepsze wakacje. W minionym roku turystycznym – jak odnotowują Wakacje.pl – prawie połowa (45,5 procent) rezerwacji opiewała na sumę większą niż 5 tysięcy złotych. Od 4 tysięcy do 5 tysięcy złotych zapłacił co piąty klient (19,5 procent), podobna liczba (18,6 procent) zmieściła się w budżecie o tysiąc złotych mniejszym, od 3 tysięcy do 4 tysięcy złotych. Byli i tacy, którzy z biurem wyjechali wydając jeszcze mniej: do tysiąca złotych – 1,4 procent, od tysiąca do 2 tysięcy – 4,3 procent, a od 2 do 3 tysięcy – 10,6 procent turystów.

TYDZIEŃ ODPOCZYNKU... I WYSTARCZY się na wycieczkę samolotową. Autokarem pojechało Sierpień, lipiec – nie dziwi, że właśnie te miesiące 3,3 procent. znalazły się na czele najbardziej pożądanych, jeśli Wśród kupowanych w sieci Wakacje.pl hoteli dominochodzi o odpoczynek (w sumie 42 procent wyjazdów). wały czterogwiazdkowe – na taki standard wypoczynku Wiele osób musi ze względu na dzieci w wieku szkol- zdecydowała się ponad połowa klientów, bo 50,4 procent. nym w tym okresie wykorzystać urlop. Widać jednak O jedną gwiazdkę mniej wykupiło 25,4 procent, a jedwyraźnie, że rośnie rola miesięcy poza ścisłym sezonem ną gwiazdkę więcej – 21,6 procent. Pozostałe kategorie – przybywa chętnych do odpoczywania we wrześniu to zaledwie 3 procent. Blisko z jakością hoteli wiąże się wyżywienie turystów. (18,7 procent), czerwcu (14,7 procent) i maju (7,6 procent), a nawet październiku (4,7 procent). Miniony rok był Polacy znani są z tego, że lubią mieć wszystko wliczone pod tym względem i typowy, i zarazem nietypowy. Ze w cenę. To korzystna formuła, pozwalająca nie martwić się względu na długi weekend majowy duża liczba tu- o ewentualne dodatkowe koszty, nie mówiąc o spełnianiu rystów skorzystała bowiem z wyjazdów rozpoczyna- żywieniowych zachcianek dzieci (lody, napoje pomiędzy jących się już pod koniec kwietnia. Mniej chętnych posiłkami). Dorosłym podoba się też, że mają wliczone było w związku z tym na wyjazdy czerwcowe, które drinki i czyste alkohole. Nic więc dziwnego, że formułę blokowały też rozgrywane w Rosji mistrzostwa świa- all inclusive wybrało 76,6 procent klientów. ta w piłce nożnej – wielu kibiców wolało oglądać je Śniadania i obiadokolacje zapewniło sobie 14,8 prow domach. cent osób, same śniadania – 4,8 procent, a trzy posiłki Miniony sezon utrwalił obserwowany już od lat zwy- – 1,1, procent. czaj korzystania z krótkich wyjazdów. Najpopularniejsze Z kim jeździmy? Na to pytanie odpowiedź jest od lat nieokazały się te tygodniowe – na taki urlop zdecydowało zmienna – większość Polaków korzystających z usług touropesię 75,4 procent ludzi. Na krócej – 3, 4, 5 lub 6 dni – wy- ratorów podróżuje we dwoje. Robi tak aż 60,1 procent. Na drupuściło się kolejnych 4,7 procent. W tej drugiej grupie gim miejscu plasują się rodziny trzy i czteroosobowe, razem mieścili się amatorzy krótkich, weekendowych, wypadów stanowią 33,5 procent (20,1 procent tych pierwszych i 13,4 do dużych miast. tych drugich). Niewielka, ale licząca się grupa podróZ kolei 8 dni i więcej wypoczywało 19,6 procent urlo- żujących, to turyści samotni. Było ich w ostatnim roku powiczów. W tym 6 procent to byli zwolennicy wczasów 4,5 procent. dwutygodniowych. „„ PIOTR PIESTRZYŃSKI SAMOLOTEM DO CZTERECH GWIAZDEK

93,7 procent turystów rezerwujących wyjazdy z biura- *Wszystkie statystyki, jeśli nie zaznaczono inaczej, za mi podróży za pośrednictwem Wakacji.pl zdecydowało Wakacje.pl.

Średnie Średnieceny cenyrezerwacji rezerwacji(w (wzłotych) złotych) Average Averagereservation reservationprices prices(in (inPLN) PLN)

Najczęściej Najczęściejwybierany wybieranystandard standardhoteli hoteli The Themost-chosen most-chosenhotel hotelstandard standard 1,4% 1,4%

1,2% 1,2%

8000 8000 7000 7000

4*4*

6000 6000

3*3*

5000 5000

5*: 5*:

21,6% 21,6%

2*: 2*:

4000 4000

POZOSTAŁE POZOSTAŁE| |OTHER OTHER

3000 3000 2000 2000

5732 5732 7670 7670

6501 6501 6086 6086

4839 4839 5071 5071

4838 4838 4515 4515

5809 5809 5444 5444

00

50,4% 50,4% 6071 6071 5536 5536

1000 1000

2017 2017 2018 2018

2017 2017 2018 2018

2017 2017 2018 2018

2017 2017 2018 2018

2017 2017 2018 2018

2017 2017 2018 2018

GRECJA GRECJA GREECE GREECE

TURCJA TURCJA TURKEY TURKEY

HISZPANIA HISZPANIA SPAIN SPAIN

EGIPT EGIPT EGYPT EGYPT

BUŁGARIA BUŁGARIA BULGARIA BULGARIA

ŚREDNIA ŚREDNIA AVERAGE AVERAGE

25,4% 25,4%

A WEEK OF REST IS ENOUGH

BY AIRPLANE TO A FOUR STAR HOTEL

Four-star hotels dominated among the choices taken by customers of Wakacje.pl – more than half of the customers chose this type of leisure, 50.4 per cent. One star lower hotels were booked by 25.4 per cent, and one star higher ones – 21.6 per cent. The remaining categories are only 3 per cent. The catering of tourists is always linked with the quality of hotels. Poles are known for their love of having everything included in the price. This is a beneficial formula, allowing you not to worry about possible additional costs, not to mention the nutritional whims of children (ice cream, drinks between meals). Adults also like that they have drinks and alcohol included. No wonder that the all-inclusive formula was chosen by 76.6 per cent of clients. Breakfast and dinners were provided by 14.8 per cent of people, breakfast alone – 4.8 per cent, and three meals – 1.1 per cent. Who do we travel with? For this question, the answer has been unchanged for years – most of Poles using tour operator services travel in two. It is done by as much as 60.1 per cent. The second place is occupied by three and four-person families – together they constitute 33.5 per cent (20.1 per cent of the first and 13.4 of the latter). A small but an important group of travellers are the lonely tourists. They made up to 4.5 per cent last year.

August and July – it is not surprising that these months were at the head of the most desirable when it comes to resting (a total of 42 per cent of trips). Many people must take the leave

93.7 per cent of tourists booking trips with travel agencies with Wakacja.pl decided to take an airplane trip. Only 3.3 per cent decided to travel by coach.

„„ PIOTR PIESTRZYŃSKI * All statistics, unless stated otherwise, according to Wakacje.pl.

booking (one reservation is on average more than 2.5 people) decreased by 6.3% compared to last year. That’s a lot and means that a three-person family has saved up to 400 zlotys. Trips to Albania got the most cheapen – by 15.1 per cent (the average booking price was PLN 4184). Holiday in Greece was also strongly discounted, by 8.8 per cent (PLN 5,536), Bulgaria – by 6.7 per cent (PLN 4,516) and Spain – by 6.4 per cent (PLN 6086). Only the trips to Egypt rose in price – by 4.8 per cent (PLN 5071). Maybe thanks to this Poles could afford a better vacation. As Wakacje.pl notes, in the last tourist year almost half (45.5 per cent) of the booking was for a sum bigger than 5 thousand zlotys. Every fifth customer paid from one thousand to five thousand zlotys (19.5 per cent), a similar number (18.6 per cent) paid a thousand zlotys less, it is from 3,000 to 4 thousand zlotys. There were also those who were travelling with the travel agencies for even less: nor less then a thousand zlotys – 1.4 per cent, from a thousand zlotys to 2 thousand – 4.3 per cent, and from 2 to 3 thousand – 10.6 per cent of tourists.

during this period due to their school-age children. However, it is clear that the role of months outside the strict season is growing – there are more people willing to rest in September (18.7 per cent), June (14.7 per cent), May (7.6 per cent), and even October (4.7 per cent). Last year was typical and atypical in this matter. Due to the long May weekend, a large number of tourists was choosing trips starting at the end of April. There were definitely fewer willing to go on trips in June because of Russian football world cup – many fans preferred to stay and watch them at home. The past season has consolidated the practice of using short trips that has been observed for years. The weekly ones turned out to be the most popular – 75.4 per cent of people decided to take such a vacation. For a shorter period – 3, 4, 5 or 6 days – a further 4.7 per cent were released. In the latter group there were amateurs of short, weekend trips to big cities. On the other hand, 19.6 per cent of vacationers rested for 8 days and more. Supporters of two-week holidays accounted to 6 per cent in this number.

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 19


INTELIGENTNY ROBOT

zaplanuje ci wakacje

SZTUCZNA INTELIGENCJA, UCZĄCE SIĘ MASZYNY I NOWE MOŻLIWOŚCI DYSTRYBUCJI (NDC) TO ZAGADNIENIA, KTÓRE WPŁYNĄ W NAJBLIŻSZYCH LATACH NA JAKOŚĆ OBSŁUGI TURYSTÓW. NOWE TECHNOLOGIE ZMIENIĄ SPOSÓB SZUKANIA I REZERWOWANIA WYJAZDÓW. Upowszechnienie się internetu sprawiło, że branża turystyczna zmieniła się nie do poznania. I nie chodzi tu tylko o powstanie potężnych pośredników jak Expedia, Booking.com czy Airbnb. Także firmy o ugruntowanej pozycji, w tym linie lotnicze i sieci hoteli, dostrzegły szansę w bezpośrednim pozyskiwaniu klientów z całego świata. Dziś rozpędzona machina technologiczna nie zwalnia, ciągle proponuje doskonalsze rozwiązania, powodując że rynkiem usług turystycznych interesują się nawet przedsiebiorstwa, które wcześniej się nią nie zajmowały.

FACEBOOK JUŻ WIE, DOKĄD CHCESZ JECHAĆ

na dotrzeć z przekazem promocyjnym do ludzi, którzy dopiero zastanawiają się, dokąd by tu pojechać. Na podstawie historii ich zachowań w popularnych serwisach społecznościowych, rozwiązanie pozwala podsunąć im precyzyjnie dobrane usługi. Główną grupą docelową są milenialsi, czyli osoby, które nie pamiętają świata bez globalnej sieci. Facebook twierdzi, że 68 procent z nich znalazło inspirację do wyjazdu w tym medium społecznościowym, a 60 procent na Instagramie.

LEPSZE ZDJĘCIE NA INSTA, NIŻ DRINK Z PRZYJACIÓŁMI

Dzięki internetowi turysta może o każdej porze dnia Instagram robi zresztą w turystyce w ostatnich miesiącach i nocy znaleźć ofertę odpowiadającą jego potrzebom. zawrotną karierę. Z najnowszego badania przeprowadzoA to wszystko dzięki dostępowi do ogromnej ilości da- nego na zlecenie drugich pod względem wielkości tarnych, które każdy z nas zostawia w sieci (ang. Big Data). gów turystycznych w Europie, World Travel Market (WTM) Największe firmy znają nas lepiej niż nasi znajomi, dzięki w Londynie, wynika że młodzi Brytyjczycy chcą na wakaczemu wiedzą, dokąd chcemy pojechać zanim sami o tym cjach przede wszystkim móc zrobić idealne zdjęcia, które zdecydujemy. Facebook wprowadził parę miesięcy temu wrzucą na konto w tym serwisie społecznościowym. Dla narzędzie reklamowe „trip consideration” (rozważanie 78 procent osób w wieku między 25 – 34 lat zamieszwycieczki). Firma zapewnia, że dzięki niemu będzie moż- czenie fotografii z wakacji wywołujących zazdrość u zna-

AN INTELLIGENT ROBOT WILL PLAN YOUR HOLIDAY Artificial intelligence, machine learning and new distribution capability (NDC) are issues that will affect the quality of service for tourists in the coming years. New technologies will change the way of searching and booking trips. The spread of the Internet has made the tourism industry unrecognizable. And it’s not just about creating powerful agents like Expedia, Booking.com or Airbnb. Companies with an established position, including airlines and hotel chains, also saw the opportunity to directly attract customers from all around the world. Today, the speeding technological machine does not slow down, it still offers better solutions, causing that the market of tourist services is in the focus of even such companies which have not been interested in it before.

FACEBOOK ALREADY KNOWS WHERE YOU WANT TO GO Thanks to the Internet, a tourist can find an offer that suits his needs at any time of the day or night. And all this thanks to the

20 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

access to the huge amount of data that each of us leaves on the web (Big Data). The largest companies know us better than our friends, thanks to which they know where we want to go before we decide about it ourselves. Facebook introduced a couple months ago an advertising tool called “Considering the trip”. The company assures that thanks to it you will be able to reach with promotional message to people who are just wondering where to go. Based on the history of their behaviour in popular social networks, the solution allows them to provide precisely selected services. The main target group are millennials – people who do not remember the world without a global network. Facebook claims that 68 per cent of them found inspiration to go on this social medium, and 60 per cent on Instagram.

A PHOTO ON INSTAGRAM BETTER THAN A DRINK WITH FRIENDS In recent months Instagram has been doing a great career in tourism. The latest survey, commissioned by the second largest travel show in Europe, World Travel Market (WTM) in London, shows that

jomych jest ważniejsza nawet niż zabawa z alkoholem (na taki sposób spędzania wakacji wskazuje zaledwie 9 procent badanych). Podróże milenialsów muszą nie tylko wywołać zazdrość u internetowych przyjaciół, ale przede wszystkim być dopasowane do ich specyficznych potrzeb. Jak twierdzi badająca ich zachowania firma Mintel, strategia „jedna oferta dla wszystkich” już się nie sprawdza. Dziś personalizacja usług to prawo, a nie przywilej konsumenta. Co ważne, dopasowanie nie musi oznaczać niczego spektakularnego, czasem wystarczy umożliwić turyście wzięcie udziału w ciekawym wydarzeniu jako przerywnik w plażowaniu lub pozwolić zadecydować, za jakie usługi gotowy jest zapłacić, a z których woli zrezygnować, żeby zaoszczędzić pieniądze. To z kolei sprowadza się do wyłączenia z oferty produktów dodatkowych, takich jak przewóz bagażu nadawanego, czy posiłku serwowanego na pokładzie samolotów. W wypadku przelotów rozwiązaniem, które ma uprościć tworzenie produktów dopasowanych do potrzeb pasażera, jest nowy sposób przesyłania danych NDC (new distribu-

young British people want to be able to make the perfect photos that they will put on their account on this social network. For 78 per cent of people between the ages of 25–34 years, photographing a vacation that evokes friends’ envy is even more important than having fun with alcohol (only 9 per cent of respondents say that in this way of spending holidays). Millennial travels must not only cause jealousy among online friends but, above all, be tailored to their specific needs. According to the company Mintel, which examines their behaviour, the “one offer for all” strategy does not work anymore. Today, personalization of services is a right, not a consumer privilege. Importantly, the fit does not necessarily mean anything spectacular, sometimes it is enough to allow the tourist to participate in an interesting event as an interlude in sunbathing or let decide him or her for what services they are ready to pay, and which they prefer to give up to save money. This in turn boils down to exclusion from the offer of additional products, such as the carriage of baggage, or a meal served on


tion capability) tworzony przez firmy technologiczne we współpracy z przewoźnikami lotniczymi i biurami podróży. Choć linie lotnicze rozwijają produkty NDC od 2012 roku, to ze względu na złożoność technologii jakiej trzeba było użyć, pierwsza rezerwacja wykorzystująca ten standard została zrobiona przez globalny system dystrybucji (GDS) dopiero 19 października tego roku przez brytyjskie biuro podróży Meon Valley Travel za pośrednictwem Travelport Smartpoint. Dzięki NDC agenci IATA mogą zamawiać dowolne usługi danej linii lotniczej, wybierając je według życzenia klienta i wkładać do koszyka tworząc indywidualny pakiet. Turysta, który ma możliwość decydowania, za jakie usługi chce zapłacić, by podnieść sobie komfort podróży, nierzadko jest gotów wydać więcej niż wtedy, gdy takiej szansy nie miał. Świadczą o tym statystyki firmy badającej rynek lotniczy IdeaWorks. Wynika z nich, że dla niektórych przewoźników sprzedaż dodatkowych usług (np. wybór miejsca w samolocie, możliwość zabrania większego bagażu, posiłek na pokładzie, możliwość szybkiego dostania się do samolotu, tzw. fast track) stanowi źródło nawet 30 procent przychodów.

board of aircraft. In the case of flights, the solution that is to simplify the creation of products tailored to the needs of the passenger is a new way of sending data NDC (new distribution capability) created by technology companies in cooperation with air carriers and travel agencies. Although airlines have been developing NDC products since 2012, due to the complexity of technology that had to be used, the first booking using this standard was made by the global distribution system (GDS) only on October 19 this year by the British travel agency Meon Valley Travel via Travelport Smartpoint. Thanks to NDC, IATA agents can order any services of a given airline, selecting them according to the client’s wishes and inserting them into the basket creating an individual package. A tourist who has the opportunity to decide what services he or she wants to pay to improve their travel comfort is often willing to spend more than when they did not have such a chance. This is evidenced proofed by the statistics of the company that researches the IdeaWorks aviation market. They show that for some carriers the sale of additional services (e.g. the choice of seat on the plane, the possibility

ROZMOWA Z ROBOTEM

Mówiąc o trendach kształtujących branżę turystyczną, nie można nie wspomnieć o takich gigantach jak Google czy Amazon, którzy planują wykorzystać olbrzymią wiedzę na temat swoich użytkowników do oferowania im usług turystycznych. Ten pierwszy stale wprowadza nowe udogodnienia w wyszukiwarkach hoteli i połączeń lotniczych, na niektórych rynkach, w tym na niemieckim, testuje też rozwiązania do dynamicznego pakietowania ofert. Eksperci branżowi uspokajają, że Google nie stanie się raczej agentem turystycznym, ponieważ zbyt dobrze zarabia na kampaniach promocyjnych firm typu Expedia czy Booking.com. Jeśli wejdzie z nimi w bezpośrednią konkurencję może stracić przychody z reklam. Poza tym weźmie na siebie całą trudną pracę związaną z obsługą klientów. Dlatego bardziej opłaca mu się przekierować internautów na strony biur podróży lub usługodawców. Na razie nie wiadomo, jak w przyszłości zachowa się Amazon, który jeszcze nie odniósł większych sukcesów w branży turystycznej, ale jest bacznie obserwowany

of taking out more luggage, boarding, the ability to quickly get on the plane, the so-called fast track) is the source of up to 30 per cent of revenues.

A TALK TO A ROBOT Speaking of trends shaping the tourism industry, one cannot fail to mention such giants as Google or Amazon, which plan to use the enormous knowledge of their users to offer them tourist services. The first one is constantly introducing new facilities in hotel and airline search engines, in some markets, including German one. It also tests solutions for dynamic packaging of offers. Industry experts are reassuring that Google will not become a tourist agent because it earns too much money from promotional campaigns such as Expedia or Booking.com. If it enters into direct competition with them, it may lose their advertising revenues. In addition, it will take all the hard work involved in customer service. Therefore, it is more profitable for it to redirect Internet users to travel agencies or service providers.

przez największych graczy rynkowych. Ci ostatni koncentrują się na razie na próbach zastosowania sztucznej inteligencji (ang. artificial intelligence, AI) i uczących się maszynach. Polega to na wykorzystaniu asystentów typu Alexa czy Siri, którzy pomogą zaplanować podróż na podstawie komend wydawanych im głosem. Chodzi o to, by robot przedstawił oferty już nie tylko na podstawie mechanicznie podanych informacji, jak pożądany kierunek i data wyjazdu (przelot w poniedziałek z Warszawy do Frankfurtu klasą biznes dla jednej osoby), ale także mniej precyzyjnych. W przyszłości klient powinien móc poprosić robota o ofertę na najbliższe wakacje szkolne do miejsca, w którym można podszkolić znajomość języka, dobrze zjeść, odwiedzić muzeum i w ciągu kilkunastu minut dostać się na piaszczystą plażę, przy której znajduje się też szkoła windsurfingu. Dzięki nowoczesnym technologiom będzie to możliwe prawdopodobnie wcześniej niż się tego spodziewamy. „„ EWELINA GWIDA

For now, we do not know how in the future will behave Amazon, which has not yet been very successful in the tourism industry, but is closely watched by the largest market players. For the time being, the latter focus on attempts to use artificial intelligence (AI) and learning machines. It based on using Alexa or Siri assistants to help you plan your trip based on the commands they make to them. The aim of these actions is for the robot to present offers not only on the basis of mechanically given information, like desired travel destination and date of departure (flight on Monday from Warsaw to Frankfurt business class for one person), but also less precise. In the future, the client should be able to ask the robot for an offer for the next school holidays to a place where you can improve your language skills, eat well, visit the museum and within a dozen minutes get to the sandy beach where you can also find windsurfing school. Thanks to modern technologies, it is going to be possible sooner than we might expect. „„ EWELINA GWIDA

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 21


PLAN TARGÓW – FAIRGROUND PLAN SCHODY | STAIRS

SCHODY | STAIRS SALA KRUCZKOWSKIEGO KRUCZKOWSKI HALL

G2

F1

F3

G4

F2

F4

F5

F10

E1

F14 F15

F12

G1 F6

F7

F8

F9

F11

E2

F13 E3

G6a G6

E5 G8

E7

E4

G10

E9

E6

SALA STARZYŃSKIEGO STARZYŃSKI HALL

G5 G7

G9

WINDY | ELEVATORS

G12 G11

G13

G14

G15

SALA BRONIEWSKIEGO BRONIEWSKI HALL

G16

H6 G18

G17

H1 H3

G19

26.

H5 H7

E13

E12

E15

E14

H9

H10

H8

E17

H15

H14 H16

H12

SALA KOPERNIKA KOPERNIK HALL

A17 A22

SCHODY STAIRS

C 19

A 18

SALA TROJKI TROJKA HALL C15

B11 B10

B13 B 14

C13

B 12

B9

B8

B6 B5 B4 B3

B7

A A14 16

B2

SALA MARMUROWA MARMUROWA HALL SALA MIKOŁAJSKIEJ MIKOŁAJSKA HALL

D31 D32 D33

D36 D37 D38 D39 D40 D41 D42 D34

22 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

D8

D7 D6

D19

D18

D16 D17

SALA SIENKIEWICZA SIENKIEWICZ HALL

A10 A8

C6

A6 A5 C7 A5

C5

C4

D5 D4

D D D D D 15 14 13 12 11

A7

A12

C9

SALA KORCZAKA KORCZAK HALL D2 D1

POZIOM 1 LEVEL 1

A9

B1

C11

D3

A 15 A 13 A 11

A 20

C 17

C10

A19

A21

SCHODY | STAIRS

SALA MICKIEWICZA MICKIEWICZ HALL

C8

D10 D9

E18

C2

C1

RECEPCJA RECEPTION

A1

A2

SALA KISIELEWSKIEGO KISIELEWSKI HALL

A4

BIURO TECHNICZNE TECHNICAL OFFICE

C3

A3

WEJŚCIE | ENTRANCE

SALA RATUSZOWA RATUSZOWA HALL

SALA GOETHEGO GOETHE HALL

D35

E16

E 21 E20

SALA TIERESZKOWEJ TIERESZKOWA HALL

C 16 C 14 C 12

D22 D23 D24 D25 D26 D27 D28 D29

POZIOM 2 (4 PIĘTRO) LEVEL 2 (4 FLOOR)

SALA RUDNIEWA RUDNIEW HALL

C18

D21

E10

H11

H4

H2

E8

E11

SALA CURIE-SKŁODOWSKIEJ CURIE-SKŁODOWSKA HALL

G3

STREFA B2B/B2B AREA


LISTA WYSTAWCÓW – LIST OF EXHIBITORS E17, E16

38INCOMING SRL H15 WŁOCHY | ITALY

AVITUR TOUR OPERATOR

ABRUZZOTRAVELLING H2 WŁOCHY | ITALY

AZIENDA AGRICOLA POSTA PASTORELLA H6 WŁOCHY | ITALY

ACOT CUPRAMARITTIMA H9 WŁOCHY | ITALY

BAHIA PRINCIPE HOTELS & RESORTS F5 DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC

ALBANIA EXPLORER E13 ALBANIA | ALBANIA

BAIA TURCHESE H6 WŁOCHY | ITALY

ALBANIAN TOURISM UNION A19 ALBANIA | ALBANIA

BAŁTOWSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY C17 POLSKA | POLAND

ALBATROS CENTRO VACANZE G18 WŁOCHY | ITALY

BANSKO, BULGARIA C6 BUŁGARIA | BULGARIA

ALL INCLUSIVE E18 POLSKA | POLAND

BARCELO HOTEL GROUP F5 DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC

AMBASADA PERU B10 PERU | PERU

BELARUSIAN TOURISTIC UNION F6 BIAŁORUŚ | BELARUS

AMBASADA REPUBLIKI PANAMY A20 PANAMA | PANAMA AMBER TOURS F9 LITWA | LITHUANIA AMRESORTS F5 DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC APT SERVIZI REGIONE EMILIA ROMAGNA G17

WŁOCHY | ITALY

WŁOCHY | ITALY

BERLIN TREPTOW-KÖPENICK B11 NIEMCY | GERMANY BOŚNIA I HERCEGOWINA | BH PASSPORT C13 BOSNIA AND HERZEGOVINA BIKE LIFE H2 WŁOCHY | ITALY BIS TRAVEL S.R.L. G17 WŁOCHY | ITALY

AQUAWORLD RESORT BUDAPEST D39 WĘGRY | HUNGARY

BIURO PODRÓŻY INDEX F13 POLSKA | POLAND

ARMENIACA TOUR A17 ARMENIA | ARMENIA

BIURO PODRÓŻY ORLANDO TRAVEL D38 POLSKA | POLAND

ASCONI WINERY C10 MOŁDAWIA | MOLDOVA

BIURO PODRÓŻY RAJSKAGRECJA E15 POLSKA | POLAND

ASHTAR TOURS INTERNATIONAL E3 JORDANIA | JORDAN

BIURO PODRÓŻY RAYTAN TOUR D28 POLSKA | POLSKA

ASSOCIAZIONE MARCA FERMANA H9 WŁOCHY | ITALY

BIURO PODRÓŻY VISTALIS C6 BUŁGARIA | BULGARIA

ASSOCIAZIONE RIVIERA DEL CONERO E COLLI DELL'INFINITO H9 WŁOCHY | ITALY

BIURO PROMOCJI I INFORMACJI OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO BIT-BORT E2 POLSKA | POLAND

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 23


LISTA WYSTAWCÓW – LIST OF EXHIBITORS BIURO RADCY DS. KULTURY I INFORMACJI AMBASADY TURCJI / CULTURE AND INFORMATION COUNSELLOR›S OFFICE EMBASSY OF THE REPUBLIC OF TURKEY A5 TURCJA | TURKEY BIURO TURYSTYKI JAWORZYNA TOUR G8 POLSKA | POLAND

CZECH TOURISM – CZESKA CENTRALA RUCHU TURYSTYCZNEGO G6 CZECHY | CZECH REPUBLIC DABBY – YOUR BEST EXPERIENCE IN PUGLIA H6 WŁOCHY | ITALY

BIURO TURYSTYKI ZNP LOGOSTOUR SP. Z O.O. B9 POLSKA | POLAND

DARŁOWSKA LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA W DORZECZU WIEPRZY, GRABOWEJ I UNIEŚCI D37

BIURO USŁUG PRZEWODNICKICH „WĘDROWIEC” E2 POLSKA | POLAND

DASA TOURIST AGENCY C6 BUŁGARIA | BULGARIA

BLAU MARI INCOMING SERVICES S.L F15 HISZPANIA | SPAIN

DEPARTAMENT OF SPORT AND TOURISM GRODNO F6 BIAŁORUŚ | BELARUS

BLU MARE HOTEL A19 ALBANIA | ALBANIA

DIA TOUR C6 BUŁGARIA | BULGARIA

BORGO CONDÈ WINE RESORT G17 WŁOCHY | ITALY

DIESENHAUS UNITOURS INCOMING TOURISM LTD. C9 IZRAEL | ISRAEL

BREST BRANCH OF THE BELARUSIAN CCI E11 BIAŁORUŚ | BELARUS

DNATA INTERNATIONAL PVT. LTD. B7 INDIE | INDIA

BUKOWIAŃSKIE TOWARZYSTWO GEOTERMALNE E2 POLSKA | POLAND

DOMINICAN REPUBLIC TOURISM BOARD F5 DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC

BURDA MEDIA POLSKA SP. Z O. O. SIELSKIE ŻYCIE D16

POLSKA | POLAND

DONNACARMELA – BOUTIQUE RESORT E5 WŁOCHY | ITALY

BURGAS C6 BUŁGARIA | BULGARIA

DRUSKININKAI TOURISM AND BUSINESS INFORMATION CENTER G2 LITWA | LITHUANIA

BYELANDO TRAVEL A15 NIEMCY | GERMANY CAMPING & NATURA VILLAGES G17 WŁOCHY | ITALY CAMPING SABBIADORO G18 WŁOCHY | ITALY CAMPING S›ENA ARRUBIA

E17, E16

WŁOCHY | ITALY

CARLA TRAVEL SERVICE C1 HISZPANIA | SPAIN CARPATHIAN TRAVEL CENTER B8 RUMUNIA | ROMANIA CBDO LENA-TOUR, CJSC D1 ROSJA | RUSSIA CDSHOTELS H6 WŁOCHY | ITALY CENTRAL GREECE E8 GRECJA | GREECE CENTRAL MACEDONIA E8 GRECJA | GREECE CENTRO VACANZE BI VILLAGE E9 WŁOCHY | ITALY CENTRO VACANZE S. FRANCESCO E9 WŁOCHY | ITALY CENTRUM NAUKI KOPERNIK G15 POLSKA | POLAND „CESENATICO CAMPING VILLAGE & PINETA SUL MARE GLAMPING CESENATICO SRL” G17 WŁOCHY | ITALY

POLSKA | POLAND

EGYPTIAN TOURISM AUTHORITY A3 EGIPT | EGYPT ELBRUS CLIMBING F12 ROSJA | ROSJA ENCYCLOPEDIA TOURS SRL. B8 RUMUNIA | ROMANIA ENERGYLANDIA PARK ROZRYWKI H8 POLSKA | POLAND ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO G19

WŁOCHY | ITALY

ENJOY BALKANS D3 MACEDONIA | MACEDONIA ENJOY MOLDOVA BY SOLEI TOURISM C10 MOŁDAWIA | MOLDOVA ENTERPRISE DI MARANGONI VIAGGI C12 WŁOCHY | ITALY EREMITO H4 WŁOCHY | ITALY ETERNITY TRAVEL F7 IZRAEL | ISRAEL EURO RAY TOUROPERATOR ITALIA B13 WŁOCHY | ITALY EUROPA TOURIST GROUP – AGENZIA EUROPA BIBIONE H11

WŁOCHY | ITALY

FABIOLOUS COOKING DAY H15 WŁOCHY | ITALY FAFA RESORT A19 ALBANIA | ALBANIA

CHILE – VIVA LATINA TOURS DMC B3 CHILE | CHILE

FATTAL HOTEL GROUP C9 IZRAEL | ISRAEL

CHINA CHARMISSION TRAVEL F9 CHINY | CHINA

FIRMUS BALTIC LTD. D9 LITWA | LITHUANIA

CITY OF KOSICE G1 SŁOWACJA | SLOVAKIA

FLUMEN VIAGGI / NATURAL CARNIA G18 WŁOCHY | ITALY

COEE MIMOSA SUNSHINE HOTEL /LTI DOLCE VITA SUNSHINE RESORT C6 BUŁGARIA | BULGARIA

BOŚNIA I HERCEGOWINA | FOREIGN TRADE CHAMBER BOSNIA AND HERZEGOVINA C13 BOSNIA AND HERZEGOVINA

CONFCOMMERCIO ASCOLI H9 WŁOCHY | ITALY

FOXY TRAVEL – INCOMING AGENCY G18 WŁOCHY | ITALY

CONSORZIO LIGNANO HOLIDAY G18 WŁOCHY | ITALY

FRANCISZKAŃSKIE BIURO „PATRON TRAVEL” G16

CONSORZIO PROMOTRIESTE G18 WŁOCHY | ITALY

FRAPORT BULGARIA C6 BUŁGARIA | BULGARIA

POLSKA | POLAND

WŁOCHY | ITALY

FRIENDS TOURS/JAMIL YOUSEF AND PARTNER CO. E3 JORDANIA | JORDAN

CONSORZIO URAT H4 WŁOCHY | ITALY

FRIULI VENEZIA GIULIA – REGIONAL TOURIST BOARD PROMOTURISMOFVG G18 WŁOCHY | ITALY

CONSORZIO TURISTICO SARDEGNA COSTA SUD

E17, E16

CONSORZIO VISIT FERRARA G17 WŁOCHY | ITALY CORINA TRAVEL C10 MOŁDAWIA | MOLDOVA

FUNDACJA TERAZ MAZOWSZE Z PROJEKTEM POLAND IN VR D19 POLSKA | POLAND

CORVINO RESORT H6 WŁOCHY | ITALY

GAMA TRAVEL DOO / HOTEL NOVA RIVIERA D3 MACEDONIA | MACEDONIA

COUNTRY HOUSE L›ELITE H4 WŁOCHY | ITALY

GEORGIAN NATIONAL TOURISM ADMINISTRATION C7 GRUZJA | GEORGIA

CREMONAHOTELS H11 WŁOCHY | ITALY

GLOBAL DISCOVERY DMC COMPANY F9 HOLANDIA | NETHERLANDS

CRETE E8 GRECJA | GREECE

GLOBE TRAVEL SERVICES A8 POLSKA | POLAND

24 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018


LISTA WYSTAWCÓW – LIST OF EXHIBITORS E17, E16

GMINA UNIEJÓW C15 POLSKA | POLAND

IS MORUS RELAIS & VILLAS

GO AQABA TRAVEL & TOURISM E3 JORDANIA | JORDAN

ISOLA D›ELBA – CONSORZIO SERVIZI ALBERGATORI E19

GOADVENTURE C10 MOŁDAWIA | MOLDOVA

ISRAEL MINISTRY OF TOURISM / IZRAELSKIE RZĄDOWE CENTRUM TURYSTKI (IGTO POLSKA) C9 IZRAEL | ISRAEL

BOŚNIA I HERCEGOWINA | GOLDEN TOURS DOO TUZLA C13 BOSNIA AND HERZEGOVINA

WŁOCHY | ITALY WŁOCHY | ITALY

ISRAELTOUR.PL C9 IZRAEL | ISRAEL

G-PHARMA CONSULTING SP. Z O.O. D17 POLSKA | POLAND

ISROTEL HOTELS C9 IZRAEL | ISRAEL

BOŚNIA I HERCEGOWINA | GRAND HOTEL NEUM**** B5 BOSNIA AND HERZEGOVINA

ITAKA A21 POLSKA | POLAND

GRAND HOTEL TIZIANO E DEI CONGRESSI H6 WŁOCHY | ITALY GREEK NATIONAL TOURISM ORGANIZATION (GNTO) E8 GRECJA | GREECE GRINT HOTEL A19 ALBANIA | ALBANIA GRUPA ATLAS TOURS D30 POLSKA | POLAND GRUZJA Z NAMI WARIATAMI D5 GRUZJA | GEORGIA HAPPY TOURS – ALBANIAN TOUR OPERATOR A19

ALBANIA | ALBANIA

HAPPY TRAILS F9 INDONEZJA | INDONESIA HARD ROCK HOTEL &CASINO PUNTA CANA F5 DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC HARMONIA HOTELS GROUP D8 ALBANIA | ALBANIA

ITALCAMEL TRAVEL AGENCY G17 WŁOCHY | ITALY ITALIADLAGRUP.PL F4 POLSKA | POLAND ITALIAITALIA.INFO – REZERWACJA HOTELI WE WŁOSZECH E20

WŁOCHY | ITALY

ITALIAN EXPERTISE H15 WŁOCHY | ITALY JERUSALEM T & T C9 IZRAEL | ISRAEL JORDAN E3 JORDANIA | JORDAN JORDAN INBOUND TOUR OPERATORS ASSOCIATION E3 JORDANIA | JORDAN JORDAN TOURISM BOARD E3 JORDANIA | JORDAN JOSEF GERYK SWISS SERVICE G13 CZECHY | CZECH REPUBLIC JT TOURS F9 IZRAEL | ISRAEL

HEBEI SINOTOGO INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE CO., LTD F1 CHINY | CHINA

JURA OLKUSZ C17 POLSKA | POLAND

HERMITAGE HOTEL – BREST, BELARUS E11 BIAŁORUŚ | BELARUS

KARISMA HOTELS ADRIATIC MONTENEGRO C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

HOLIDAY TOUR F14 POLSKA | POLAND

KARMA HOUSE FOR TRAVEL & TOURISM E3 JORDANIA | JORDAN

HOLLY TOUR H6 WŁOCHY | ITALY

KARPATEN HOTELS SRL B8 RUMUNIA | ROMANIA

HORIZON ETHIOPIA TOURS AND TRAVEL PLC B1 ETIOPIA | ETHIOPIA

KARPATEN TURISM SRL B8 RUMUNIA | ROMANIA

HOTEL AND TOURIST COMPANY „TREND KORALI” C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

KAVALA E8 GRECJA | GREECE

HOTEL CALA ROSA DI PROGRAMMA VACANZE SRL

WŁOCHY | ITALY

KHIRI TRAVEL F9 TAJLANDIA | THAILAND

HOTEL GROUP „BUDVANSKA RIVIJERA“ C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

KRAKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO HOTELARSKO-TURYSTYCZNE SP. Z O.O. E2 POLSKA | POLAND

HOTEL LA ROCCA RESORTS & SPA

E17, E16

E17, E16

WŁOCHY | ITALY

HOTEL MOXY WARSAW PRAGA A1 POLSKA | POLAND HOTEL RODIA H6 WŁOCHY | ITALY HOTEL SAN GIORGIO H2 WŁOCHY | ITALY

LAL ETHIOPIA TOURS D4 ETIOPIA | ETHIOPIA LOCAL TOURISM ORGANISATION OF BAR C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO LOCAL TOURISM ORGANISATION OF BUDVA C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO LOCAL TOURISM ORGANISATION OF CETINJE C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

BOŚNIA I HERCEGOWINA | HOTEL SUNCE DOO NEUM C13 BOSNIA AND HERZEGOVINA

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF KOTOR C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

HOTEL VALSAISERA / SOL NOSTRUM TOURIST G18

WŁOCHY | ITALY

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF PODGORICA C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

HUNGAROSPA HAJDUSZOBOSZLO ZRT. A10 WĘGRY | HUNGARY

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF TIVAT C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

I SLOW YOU – SALENTO BICI TOUR H6 WŁOCHY | ITALY

LOCAL TOURISM ORGANISATION OF ULCINJ C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

IBEROTRAVEL C1 HISZPANIA | SPAIN

LOGOS TRAVEL MAREK ŚLIWKA SP. J. C2 POLSKA | POLAND

IDEA TRAVEL DI RONA INCOMING SRL H15 WŁOCHY | ITALY

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA „REGION PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ” D41 POLSKA | POLAND

INDIA TOURISM B7 INDIE | INDIA INDIAN HOLIDAY PVT.LTD. B7 INDIE | INDIA INEKS GORICA-OHRID INEX OLGICA – HOTEL & SPA D3 MACEDONIA | MACEDONIA INFORMATOR STOLICY D15 POLSKA | POLAND INNSBRUCK HOTELS F8 AUSTRIA | AUSTRIA

LOKALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA TORUŃ E10

POLSKA | POLAND

LOT-TA LTD. C6 BUŁGARIA | BULGARIA LOURDES HOTELS SERVICES H16 FRANCJA | FRANCE MAC SUN TRAVEL DOO SKOPJE D3 MACEDONIA | MACEDONIA

INTERCONTINENTAL HOTEL GROUP – JORDAN E3 JORDANIA | JORDAN

MACEDONIA – AGENCY FOR PROMOTION&SUPPORT OF TOURISM D3 MACEDONIA | MACEDONIA

INTOURS ALBANIA D8 ALBANIA | ALBANIA

MADAGASCAR EXPLORER E7 MADAGASKAR | MADAGASCAR

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 25


MAHIMA TOURS & TRAVELS LTD. D10 BANGLADESZ | BANGLADESH

PIESTANY RESORT G1 SŁOWACJA | SLOVAKIA

MALTA TOURISM AUTHORITY F10 MALTA | MALTA

PINHAL TOUR DMC POTRUGAL G5 PORTUGALIA | PORTUGAL

MALTABOOKING.NE E4 POLSKA | POLAND

PIRO S.C. BOGUMIŁA WOŁOWICZ, MARIUSZ GALUS D22

MAŁOPOLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA E2 POLSKA | POLAND

BOŚNIA I HERCEGOWINA | PODRUMI ANDRIJA C13 BOSNIA AND HERZEGOVINA

MANDARIN HOTEL BANGKOK A4 TAJLANDIA | THAILAND MARCHE REGIONAL GOVERNMENT – DEPARTMENT „PROMOTION AND DEVELOPMENT OF MARCHE REGION” H9 WŁOCHY | ITALY

POLSKA | POLAND

POLAN TRAVEL BP BIELSKO BIAŁA C17 POLSKA | POLAND POLISH TRAVEL QUO VADIS SP. Z O.O. D33 POLSKA | POLAND

MARGO BUKOWIEC C17 POLSKA | POLAND

POLSKA IZBA TURYSTYKI D34 POLSKA | POLAND

MARGOT – EULALIA PASZKIEWICZ A11 POLSKA | POLAND

POLSKA IZBA TURYSTYKI MŁODZIEŻOWEJ C17

MASO CORTO – TOP*** RESIDENCE KURZ E14

WŁOCHY | ITALY

POLSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA G11 POLSKA | POLAND

MASTER GROUP TOUR OPERATOR H14 WŁOCHY | ITALY

POLSKIE TATRY S.A. E2 POLSKA | POLAND

MD TOUR C6 BUŁGARIA | BULGARIA

POLSKIEPORTALE SP. Z O.O. D12 POLSKA | POLAND

BOŚNIA I HERCEGOWINA | BOSNIA AND HERZEGOVINA MEDUGORIJE ROYAL TRAVEL DOO C13

POLVIET TRAVEL C16 WIETNAM | VIETNAM

MENTOR BUSINESS & TRAVEL INSURANCE SP. Z O.O. D29

POLSKA | POLAND

MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI G9 POLSKA | POLAND MINISTRY OF TOURISM OF CUBA A9 KUBA | CUBA

POLSKA | POLAND

POWIAT SŁAWIEŃSKI D37 POLSKA | POLAND PRACOWNIA & SHOWROOM MONEGO G1A POLSKA | POLAND PRESTIGE TOURS & INCENTIVE A13 POLSKA | POLAND PRIMA HOLIDAY SP. Z O.O. C4 POLSKA | POLAND

MINISTRY OF TOURISM OF THE REPUBLIC OF BULGARIA C6 BUŁGARIA | BULGARIA

PRIMA TOUR G17 WŁOCHY | ITALY

MINISTRY OF TRANSPORT AND CONSTRUCTION OF THE SLOVAK REPUBLIC G1 SŁOWACJA | SLOVAKIA

PRINCESS HOTELS & RESORTS F5 DOMINIKANA | DOMINICAN REPUBLIC

MIRABILANDIA G17 WŁOCHY | ITALY

BOŚNIA I HERCEGOWINA | PRO PAK HERCEGOVINA C11 BOSNIA AND HERZEGOVINA

MITO TRAVEL D21A POLSKA | POLSKA PROMOTORA LAS AMERICAS GOLDEN TOWER S.A. A20

PANAMA | PANAMA

MODE SATHORN HOTEL A4 TAJLANDIA | THAILAND

PRZEZMORZE.PL SP. Z O.O. F11 POLSKA | POLAND

MODENATUR G17 WŁOCHY | ITALY

PUGLIAPROMOZIONE – REGIONAL TOURISM BOARD H6 WŁOCHY | ITALY

MONTENEGRO STARS HOTEL GROUP C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

PURCARI WINE C10 MOŁDAWIA | MOLDOVA

MONTENEGRO TOURIST SERVICE C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

Q-TARRAS TOURS A20 PANAMA | PANAMA

MOROCCAN NATIONAL TOURIST OFFICE C3 MAROKO | MOROCCO

RAFFAELLO NAVIGAZIONE G3 WŁOCHY | ITALY

MORSKIE MILE H3 POLSKA | POLAND

READY4TRAVEL C19 USA | USA

MTS ITALIATRAVEL F2 WŁOCHY | ITALY

REGIONE ABRUZZO H2 WŁOCHY | ITALY

MUNICIPALITY OF OHRID D3 MACEDONIA | MACEDONIA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA – ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO E17, E16

WŁOCHY | ITALY

REGIONE LAZIO AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO H15

WŁOCHY | ITALY

MUNICIPALITY OF VARNA C6 BUŁGARIA | BULGARIA NAMASTE TOURS PVT. LTD. B7 INDIE | INDIA NARODOWY OŚRODEK INF. TUR. REPUBLIKI CHORWACJI B2 CHORWACJA | CROATIA NATIONAL INBOUND TOURISM ASSOCIATION MOŁDAWIA | MOLDOVA OF MOLDOVA C10

REGIONE UMBRIA H4 WŁOCHY | ITALY REGNUM BANSKO APART HOTEL AND SPA C6 BUŁGARIA | BULGARIA RENACER TOURS LTD. C9 IZRAEL | ISRAEL

NATIONAL TOURISM ORGANISATION OF MONTENEGRO C8 CZARNOGÓRA | MONTENEGRO

RENATA TRAVEL C14 WŁOCHY | WŁOCHY

NAZARENE TOURS C9 IZRAEL | ISRAEL

RESTAURANT OSTROVO D3 MACEDONIA | MACEDONIA

NOCOWANIE.PL C14 POLSKA | POLAND

RETETAU GROUP H4 WŁOCHY | ITALY

NORD SALENTO TOUR H6 WŁOCHY | ITALY

RIVIERA INCOMING.T.O. H9 WŁOCHY | ITALY

NORTH AEGAN ISLANDS E8 GRECJA | GREECE

ROMANIAN MINISTRY OF TOURISM B8 RUMUNIA | ROMANIA

ORGANIZACJA TURYSTYCZNA REPUBLIKI SERBSKIEJ H7 SERBIA | SERBIA

RS TOURS & TRAVEL D10 BANGLADESZ | BANGLADESH

ORLANDO EXPERIENCE HOTEL SRL

E17, E16

WŁOCHY | ITALY

RYNEK TURYSTYCZNY D35 POLSKA | POLAND

OTMONOPOLI H6 WŁOCHY | ITALY

SAMARKANDA TRAVEL AND TOURS F3 UZBEKISTAN | UZBEKISTAN

PALESTINE MINISTRY OF TOURISM AND ANTIQUITIES A6 PALESTYNA | PALESTINE

SANATORIUM „NADZEYA” E11 BIAŁORUŚ | BELARUS

PANAMA CROWN TOURS A20 PANAMA | PANAMA

SANATORIUM „RUŻAŃSKI” E11 BIAŁORUŚ | BELARUS

PARALELA 45 TURISM B8 RUMUNIA | ROMANIA

SANYA EDEN INTERNATIONAL TRAVEL, CO D7 CHINY | CHINA

PERUN – A TOUROPERATOR C6 BUŁGARIA | BULGARIA

SARDINIA SNC DI SPANU ANTONIO & C.

PETRA TRAVEL & TOURISM CO. E3 JORDANIA | JORDAN

SAVANA D3 MACEDONIA | MACEDONIA

26 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

E17, E16

WŁOCHY | ITALY


SCHRONISKA MŁODZIEŻOWE PTSM C17 POLSKA | POLAND

TRAVELINN BY PERFETTO SRL H11 WŁOCHY | ITALY

SEVE TRAVEL C6 BUŁGARIA | BULGARIA

TRAVELME E2 POLSKA | POLAND

SEZON OTDYHA E11 BIAŁORUŚ | BELARUS SHARYEM TOURS B12 ETIOPIA | ETHIOPIA SHERATON AL NABIL HOTEL E3 JORDANIA | JORDAN S›INCANTU RESORT

E17, E16

WŁOCHY | ITALY

TRAVELXS F9 INDIE | INDIA TREKKING TEAM E2 POLSKA | POLAND TURAL C6 BUŁGARIA | BULGARIA

TUR-INFO.PL, TUR-BAZY.PL – SERWIS INFORMACYJNY SIPA TOURS A19 ALBANIA | ALBANIA BRANŻY TURYSTYCZNEJ D11 POLSKA | POLAND SISAK MOSLAVIONA COUNTY TOURIST BOARD (CROATIA) A14 CHORWACJA | CROATIA SKY TOURS S.R.L. G17 WŁOCHY | ITALY

TWO›S COMPANY TRAVEL & TOURS E3 JORDANIA | JORDAN

BOŚNIA I HERCEGOWINA | BOSNIA AND HERZEGOVINA SOBE BRANKA MEDUGORJE C13

UZDROWISKO RABKA S.A. E2 POLSKA | POLAND

SOFIA TOURISM ADMINISTRATION C6 BUŁGARIA | BULGARIA SOL NOSTRUM TOURIST S.R.L. H1 WŁOCHY | ITALY

UZDROWISKO SZCZAWNICA E2 POLSKA | POLAND UZDROWISKO TRUSKAWIEC G4 UKRAINA | UKRAINE

SOLVEX DMC C6 BUŁGARIA | BULGARIA

VAGARI BIURO PODRÓŻY D32 CHORWACJA | CROATIA

SOS TRAVEL E2 POLSKA | POLAND

VANILLA APART HOTEL D40 POLSKA | POLAND

SOUL TRAVEL A16 POLSKA | POLAND

VESTAS HOTELS & RESORTS H6 WŁOCHY | ITALY

REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI | SOUTH AFRICA SOUTH AFRICAN TOURISM H10

VICTORIA MOBILEHOME G6A CZECHY | CZECH REPUBLIC

SPORTS AND TOURISM DEPARTMENT OF BREST REGIONAL BIAŁORUŚ | BELARUS EXECUTIVE COMMITTEE E11 SRI LANKA TOURISM PROMOTION BUREAU C18 SRI LANKA | SRI LANKA STAVROS GRUP SRL B8 RUMUNIA | ROMANIA STENA LINE F14 POLSKA | POLAND STOWARZYSZENIE KLUB PODRÓŻNIKÓW SOLIŚCI E6 POLSKA | POLAND STOWARZYSZENIE KONFERENCJE I KONGRESY W POLSCE D36

VILLAGGIO MASCIA H6 WŁOCHY | ITALY VILLAS IN ITALY SRL H9 WŁOCHY | ITALY VILNIUS CITY TOUR E1 LITWA | LITHUANIA VISIT BALKAN – BIURO TURYSTYCZNE H5 POLSKA | POLAND VISIT MOLDOVA C10 MOŁDAWIA | MOLDOVA

POLSKA | POLAND

VISIT ORADEA/ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA 

POLSKA | POLAND

TURISMULUI DIN ORADEA SI REGIUNE B8 RUMUNIA | ROMANIA

SUCEAVA COUNTY COUNCIL B8 RUMUNIA | ROMANIA

VIVOSA APULIA RESORT H6 WŁOCHY | ITALY

SUPERADRIA SRL B4 WŁOCHY | ITALY

VOLOS PELION IT›S TRUE E8 GRECJA | GREECE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA QWSI E12

SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE ŁÓDŹ C17

POLSKA | POLAND

SZYM-INFO KERESKEDELMI ES SZOLGALTATO B.T. A18

WĘGRY | HUNGARY

TALEEN TOURS E3 JORDANIA | JORDAN TANIA TOURS E3 JORDANIA | JORDAN

WACTUR TRAVEL E2 POLSKA | POLAND WARSAW ADVENTURE

PRZED PKIN / OUTSIDE POLSKA | POLAND

WARSZAWSKA IZBA TURYSTYKI D21 POLSKA | POLAND

TARGOWE ABC D13 POLSKA | POLAND

WARSZAWSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA B6 POLSKA | POLAND

TATRA-BIS TOUR OPERATOR C10 MOŁDAWIA | MOLDOVA

WE ARE NORCIA H4 WŁOCHY | ITALY

TERMALNA RIVIJERA ILIDZA DOO BOŚNIA I HERCEGOWINA | BOSNIA AND HERZEGOVINA – HOTEL HILLS SARAJEVO C13

WEEKENDER RESORT KOH SAMUI A4 TAJLANDIA | THAILAND

TERME BEACH RESORT – EMILIA ROMAGNA G17

WŁOCHY | ITALY

WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE A2 POLSKA | POLAND

TESORETTO H6 WŁOCHY | ITALY

WILEJKA AGENCJA TURYSTYCZNA ŁÓDŹ C17 POLSKA | POLAND

THE AQABA SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY E3 JORDANIA | JORDAN

WIN TRAVEL C6 BUŁGARIA | BULGARIA

TIME TO TRAVEL D3 MACEDONIA | MACEDONIA

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE A12 POLSKA | POLSKA

TOP ITALY E9 WŁOCHY | ITALY TOP TOURISTIK SP. Z O.O. D31 POLSKA | POLAND TOURISM AUTHORITY OF THAILAND A4 TAJLANDIA | THAILAND TOUROPERATOR FRANGA C6 BUŁGARIA | BULGARIA TRAVEL INN BY PERFETTO SRL H15 WŁOCHY | ITALY TRAVEL JET CO. G17 WŁOCHY | ITALY

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE/URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO A7 POLSKA | POLAND WRISTBAND FACTORY SP. Z O.O. D14 POLSKA | POLAND WYDAWNICTWO WASZE PODRÓŻE D18 POLSKA | POLAND WYTWÓRNIA WYPRAW D2 POLSKA | POLAND

TRAVEL ONE SRL G18 WŁOCHY | ITALY

ZENIT HOTEL SALENTO H6 WŁOCHY | ITALY

TRAVEL TIME LITWA / KELIONIU LAIKAS B14 LITWA | LITHUANIA

ZESPÓŁ ELEKTROWNI WODNYCH NIEDZICA S.A. E2 POLSKA | POLAND

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 27


PROGRAM I DZIEŃ TARGÓW – 22 LISTOPADA, GODZ. 10:00–17:00

 SALA GOETHEGO

Wstęp dla osób reprezentujących branżę

10:00 – 13:00

 SALA RUDNIEWA

Seminarium „Komercjalizacja produktu turystycznego – bezpieczeństwo turystów zagranicznych podczas podróży po Polsce”. Organizator: Polska Organizacja Turystyczna, Polska Izba Turystyki

13:15 – 15:15

Prezentacja oferty Lato 2019. Organizator: Prima Holiday

Czy potrzebne są zmiany w dyrektywie turystycznej oraz ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Głos Praktyki w sześciu kwestiach zasadniczych. Organizator: ECTAA

15:30–16:30

14:15 – 16:15

„Republika Dominikańska – Pełnia wrażeń!” Organizator: Republika Dominikany

Warsztaty „Jak dzięki internetowi zdobyć nowych klientów dla Twojego biura podróży?”. Prowadzący: Jakub Machała, doradca w projekcie Google Internetowe Rewolucje

10:00 – 14:00

SALA GOETHEGO 11:00 – 12:00

Ceremonia Otwarcia Targów.

12:45 – 13:30

Prezentacja „flydubai – nowa oferta na loty z Polski do Dubaju… i dalej w świat”. Organizator: flydubai 14:00 – 17:00 Konferencja „Lato 2018 – sezon marzeń, czy sezon porażek? Rynek turystyki wyjazdowej w warunkach bezwzględnej konkurencji”. Organizator: dziennik „Rzeczpospolita”, Turystyka.rp.pl

 SALA MICKIEWICZA 12:15 – 14:15 14:30 – 16:30

Panel dyskusyjny „Reforma prawa turystycznego. Najem krótkotrwały, wnioski na dziś i na przyszłość”. Organizator: Ministerstwo Sportu i Turystyki Białoruś: potencjał turystyczny i zwolnienie z obowiązku wizowego w przypadku pobytów nieprzekraczających 30 dni. Organizator: National Tourism Agency of Republic of Belarus

 SALA KISIELEWSKIEGO 10:00 – 17:00

Spotkania B2B. Organizator: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i MT Targi Polska

II DZIEŃ TARGÓW – 23 LISTOPADA, GODZ. 10:00–17:00

Wstęp dla wszystkich zwiedzających

 SALA RUDNIEWA 10:15 – 13:15

Seminarium „Promocja oferty turystyki wiejskiej”. Organizator: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

13:30 – 14:15

Workshop dla pracowników biur podróży: „Mamy pomysł na Francję”. Organizator: Wycieczki do Francji – biuro turystyki przyjazdowej do Francji

14:30 – 15:15

Promem po Bałtyku – zobacz jakie to proste! Organizator: Przezmorze.pl

15:30 – 16:30

„Zrównoważone spotkania – wprowadzaj zmiany, bądź odpowiedzialny”. Organizator: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce

28 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

 SALA MICKIEWICZA

10:30 – 12:00

Debata „Opłata turystyczna – jak skutecznie wprowadzić w Polsce”. Organizator: portal branżowy WaszaTurystyka.pl Moderator: Adam Gąsior, redaktor naczelny portalu branżowego WaszaTurystyka.pl

13:00 – 14:00

Lubelskie Smakuj Życie – prezentacja regionu. Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego wspólnie z Lubelską Regionalną Organizacją Turystyczną

 SALA KISIELEWSKIEGO 10:00 – 17:00

Spotkania B2B. Organizator: Stowarzyszenie Konferencje i Kongresy w Polsce i MT Targi Polska

III DZIEŃ TARGÓW – 24 LISTOPADA, GODZ. 10:00–17:00

Wstęp dla wszystkich zwiedzających

STREFA PODRÓŻNIKÓW  SALA RUDNIEWA 10:30 – 12:00

12:30 – 14:30 15:00 – 16:45

Tasteaway – „PODRÓŻE EGZOTYCZNE Z DZIEĆMI – wszystko, co chcieliście wiedzieć, ale baliście się zapytać”. Spotkanie z Natalią Sitarską i Łukaszem Smolińskim Podróże na krańce świata i w głąb siebie. Spotkanie z Gościem specjalnym Jankiem Melą Chorwacja – czego nie widział Marco Polo? Spotkanie z Anną i Krzysztofem Kobusami

 SALA MICKIEWICZA

10:30 – 11:15 11:30 – 13:00 13:15 – 14:00 14:15 – 15:00 15:15 – 16:45

Tymrazem.pl – „Czechy mniej znane”. Spotkanie z Jakubem Juszczyńskim Islandia – kraina ognia, lodu i elfów. Spotkanie z Łukaszem Nowakiem, Klub Podróżników Soliści Złoto króla Midasa współcześnie. Organizator: Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji Nomadic Life – KONNO PO BEZDROŻACH … – impresje z wędrówek po Kaukazie, Gruzji, Armenii, Iranie, Maroku… Spotkanie z Jackiem Jasińskim Bezpieczne podróżowanie – w jaki sposób przygotować się do podróży, żeby uniknąć niemiłych niespodzianek zdrowotnych, a z podróży przywieźć tylko dobre wspomnienia. Spotkanie z podróżnikiem Markiem Kamińskim. Organizator: Medycyna na krańcach świata

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. Aktualny program dostępny w aplikacji targowej


PROGRAMME DAY I – 22 NOVEMBER (THURSDAY), 10.00 AM – 05.00 PM Open to industry representatives only

 RUDNIEW HALL 10.00am – 2.00pm Do we need changes in the tourism directive and the law on tourist events and related tourist services. Practice voice on six essential issues. Organiser: ECTAA 2.15pm – 4.15pm

Dominican Republic – Full of impressions! Organiser: Dominican Republic Tourism Office/Board

 GOETHE HALL 11.00am – 12.00am Opening Ceremony of the 26th TT Warsaw 2018. 12.45pm – 1.30pm Presentation „flydubai – a new offer for flights from Poland to Dubai... and further to the world”. Organiser: flydubai 2.00pm – 5.00pm Conference “Summer 2018 – a dream season or a failure season? Outbound tourism market in the conditions of ruthless competition”. Organiser: Daily „Rzeczpospolita”, Turstyka.rp.pl

 MICKIEWICZ HALL 12.15pm – 2.15 pm Discussion panel “Tourism law reform. Short-term lease, conclusions for today and for the future”. Organiser: The Ministry of Sport and Tourism 2.30pm – 4.30pm

Belarus: tourism potential and 30 days visa-free. Organiser: National Tourism Agency of Republic of Belarus

 KISIELEWSKI HALL 10.00am – 5.00pm B2B matchmaking. Organisers: The Polish Conference & Congress Association and MT Targi Polska

DAY II – 23 NOVEMBER (FRIDAY), 10.00 AM – 5.00 PM Open to all visitors

10.00am – 1.00pm Commercialization of the tourist product – safety of foreign tourists during their trip around Poland. Organisers: Polish Tourism Organisation, Polish Chamber of Tourism 1.15pm – 3.15pm

Presentation Prima Holiday 2019 offer. Organiser: Prima Holiday

3:30pm – 4:30pm Workshop: How to acquire new customers for your travel agency thanks to the Internet? Speaker: Jakub Machała, adviser in the Google Internet Revolutions project

 MICKIEWICZ HALL

10.30am – 12.00am Debate “Tourist tax – how to effectively implement it in Poland”. Organiser: industry website WaszaTurystyka.pl Moderator: Adam Gąsior, editor-in-chief of the industry portal WaszaTurystyka.pl 1.00pm – 2.00pm Dolce Vita of Lubelskie – presentation of the region. Organiser: Marshal’s Office of the Lubelskie Voivodeship together with the Lublin Regional Tourist Organisation

 KISIELEWSKI HALL

10.00am – 5.00pm B2B matchmaking. Organisers: The Polish Conference & Congress Association and MT Targi Polska

DAY III – 24 NOVEMBER (SATURDAY), 10.00 AM – 5.00 PM

Open to all visitors

TRAVELER ZONE  RUDNIEW HALL

10.30am – 12.00am Tasteaway – EXOTIC TRAVEL WITH CHILDREN – everything you wanted to know, but were afraid to ask”. Meeting with Natalia Sitarska and Łukasz Smoliński 12.30pm – 2.30pm „Travels to the ends of the world and inside yourself”. Meeting with the special guest Janek Mela 3.00pm – 4.45pm Croatia – what Marco Polo did not see? Meeting with Anna and Krzysztof Kobus

 MICKIEWICZ HALL

 RUDNIEW HALL 10.15am – 1.15pm Seminar “Promotion of rural tourism offer”. Organiser: The Ministry of Agriculture and Rural Development 1.30pm – 2.15pm

 GOETHE HALL

Workshop for travel agency representatives: “Have an idea for France”. Organiser: Trips to France – incoming tourism agency to France

2.30pm – 3.15pm

By ferry on the Baltic – see how simple it is! Organiser: Przezmorze.pl

3.30pm – 4.30pm

“Sustainable meetings – introduce changes, be responsible”. Organisers: The Polish Conference & Congress Association

10.30am – 11.15am Tymrazem.pl – “Less known Czech Republic”. Meeting with Jakub Juszczyński 11.30am – 1.00pm Iceland – the land of fire, ice and elves. Meeting with Łukasz Nowak, Traveler’s Club Soloists 1.15pm – 2.00pm The gold of King Midas today. Organiser: Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji 2.15pm – 3.00pm Nomadic Life – HORSEBACK OFF-ROAD – impressions from wandering in the Caucasus, Georgia, Armenia, Iran, Morocco... Meeting with Jacek Jasiński 3.15pm – 4.45pm Safe traveling – how to prepare for a trip to avoid unpleasant health surprises, and bring only good memories from the trip. Meeting with the traveller Marek Kamiński Organiser: Medycyna na krańcach świata The organisers reserve the right to make changes to the programme.

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 29


STREFA PODRÓŻNIKÓW | TRAVELER ZONE

24.11 – SOBOTA | SATURDAY

Natalia Sitarska i Łukasz Smoliński

Janek Mela

10.30–12.00

12.30–14.30

Tasteaway – podróże egzotyczne z dziećmi – wszystko, co chcieliście wiedzieć, ale baliście się zapytać – Sala Rudniewa Tasteaway – exotic travel with children – everything you wanted to know, but were afraid to ask – Rudniew Hall

Anna i Krzysztof Kobus

Marek Kamiński

15.15–16.45

15.00–16.45

Chorwacja – czego nie widział Marco Polo? – Sala Rudniewa Croatia – what Marco Polo did not see? – Rudniew Hall

30 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

Podróże na krańce świata i w głąb siebie. Spotkanie z Gościem specjalnym Jankiem Melą – Sala Rudniewa Travels to the ends of the world and inside yourself. Meeting with the special guest Janek Mela – Rudniew Hall

Bezpieczne podróżowanie – w jaki sposób przygotować się do podróży, żeby uniknąć niemiłych niespodzianek zdrowotnych, a z podróży przywieźć tylko dobre wspomnienia – Sala Mickiewicza. Organizator: Medycyna na krańcach świata Safe traveling – how to prepare for a trip to avoid unpleasant health surprises, and bring only good memories from the trip – Mickiewicz Hall.


STREFA PODRÓŻNIKÓW | TRAVELER ZONE

24.11 – SOBOTA | SATURDAY

Jakub Juszczyński

Łukasz Nowak

10:30–11.15

11.30–13.00

Tymrazem.pl – „Czechy mniej znane” – Sala Mickiewicza Tymrazem.pl – Less known Czech Republic – Mickiewicz Hall

Paweł Wroński

Jacek Jasiński

14.15–15.00 13:15–14:00

Złoto króla Midasa współcześnie. Organizator: Biuro Radcy ds. Kultury i Informacji Ambasady Turcji – Sala Mickiewicza. The gold of King Midas today. Organiser: Turkish Culture and Toursim Office Embassy of the Republic of Turkey – Mickiewicz Hall

Islandia – kraina ognia, lodu i elfów – Sala Mickiewicza Iceland – the land of fire, ice and elves – Mickiewicz Hall

Nomadic Life – KONNO PO BEZDROŻACH… – impresje z wędrówek po Kaukazie, Gruzji, Armenii, Iranie, Maroku – Sala Mickiewicza Nomadic Life – HORSEBACK OFF-ROAD... – impressions from wandering in the Caucasus, Georgia, Armenia, Iran, Morocco – Mickiewicz Hall

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 31


PIERWSZY RAZ NA TT WARSAW | FIRST TIME AT TT WARSAW

Popłyniesz pontonem, zjedziesz do kopalni – U nas co gmina, to perełka turystyczna – deklaruje kierowniczka biura Lokalnej Grupy Działania Qwsi Małgorzata Wołczyk. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania QWsi istnieje od 2009 roku. – Wspieramy lokalnych przedsiębiorców działających w turystyce, dlatego postanowiliśmy wybrać się na TT Warsaw – mówi Wołczyk. LGD QWsi działa we wszystkich siedmiu gminach powiatu ząbkowickiego: Bardzie, Ciepłowodach, Kamieńcu Ząbkowickim, Stoszowicach, Ząbkowicach Śląskich, Ziębicach i Złotym Stoku. – Każda z nich może się pochwalić turystyczną perełką na skalę kraju – zapewnia Wołczyk. – Wystarczy wymienić Twierdzę Srebrna Góra, późnobarokową Bazylikę Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bardzie, Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim, Opactwo Cystersów w Henrykowie i Kopalnię Złota w Złotym Stoku. Ta ostatnia wraz z firmą Ski Raft z Barda przygotowały niespodziankę. – Na stoisku zainstalujemy dwa symulatory, które działając w zestawie z okularami do wirtualnej rzeczywistości stworzą iluzję jazdy wagonikiem w kopalni i spływu Przełomem Bardzkim – wyjaśnia współwłaściciel Ski Raftu Jacek Herberger. – Dzięki temu obie atrakcje nie tylko będzie można obejrzeć, ale i poczuć, jakby się tam było.

FROM RIDING A DINGHY TO GOING DOWN TO THE MINE

– With us, every commune is a tourist gem – declares the head of the Qwsi Local Action Group office, Małgorzata Wołczyk. The QWsi Local Action Group Association has existed since 2009. – As we support local entrepreneurs operating in tourism, we decided to go to TT Warsaw – says Wołczyk. The QWsi LAG operates in all seven communes of the Ząbkowice district: Bardzie, Ciepłowodach, Kamieniec Ząbkowicki, Stoszowice, Ząbkowice Śląskie, Ziębice and Złoty Stok. – Each of them can boast a tourist gem on a national scale – provides Wołczyk. – It is enough to mention the

Firma obecna na rynku od 11 lat proponuje latem spływy kajakowe i pontonowe, zimą zaś prowadzi wypożyczalnię nart w Zieleńcu, a przez cały rok w punkcie startowym spływu, czyli w Ławicy, udostępnia Pokoje Zagadek w Folwarku Szyfrów (autorska wersja escape roomu) i organizuje paintball.

Srebrna Góra Fortress, the late Baroque style Basilica of the Visitation of the Blessed Virgin Mary in Bard, the Marianna Orańska Palace in Kamieniec Ząbkowicki, the Cistercian Abbey in Henryków and the Gold Mine in Złoty Stok. The latter one together with the company Ski Raft from Bard prepared a surprise. – At the stand, we will install two simulators, which working in a set with virtual reality glasses, will create the illusion of driving a wagon in the mine and rafting through the Bardzki Gorge – explains co-owner of Ski Raftu, Jacek Herberger. – Thanks to this, both attractions will not only seen, but they will also give you an impression as if they were there.

– A latem przyszłego roku udostępnimy 60 miejsc noclegowych w remontowanym właśnie pałacu w Ławicy – zdradza Herberger. – Liczymy, że na targach zyskamy zarówno kontakty biznesowe, jak i zareklamujemy nasz region wśród indywidualnych turystów odwiedzających imprezę. Propozycji nam nie brakuje – podkreśla Małgorzata Wołczyk. � AKŁ

The company has been present on the market for 11 years and offers kayaking and pontoon rides in the summer, and in the winter it runs a ski rental in Zieleniec, and in the Ławica starting point all year round, provides Puzzle Rooms in the Farm of Codes (author‘s version of the escape room) and organizes paintball. – In the summer of next year, we will provide 60 beds in the currently renovated palace in Ławica – Herberger reveals. – We hope that at the fair we will gain business contacts as well as advertise our region among individual tourists visiting the event. We have proposals for what a lot – emphasizes Małgorzata Wołczyk. � AKŁ

Hotel dla młodych, kreatywnych, otwartych Pierwszy w Warszawie hotel marki Moxy powstanie na Pradze. Na targach zamierza przekonywać do siebie młodych ludzi swoją odmiennością. Koncept butikowych hoteli Moxy powstał z myślą o potrzebach klientów z generacji Y, pokolenia internetu – zarówno zwykłych turystów, jak i biznesmenów. Należąca do sieci Marriott International marka hoteli została stworzona z myślą o rynku europejskim. Jej pierwszym obiektem był otwarty cztery lata temu Moxy Milan przy lotnisku Malpensa pod Mediolanem. Szybko się jednak okazało, że Moxy przyjmuje się wszędzie na świecie. – Ogromne zainteresowanie marką wpłynęło na intensywny rozwój Moxy. Pod tą marką działa teraz ponad 30 hoteli na świecie – poza Starym Kontynentem również w USA i Azji. Kolejnych 25 obiektów jest w bu-

HOTEL FOR YOUNG, CREATIVE AND OPEN-MINDED The first Moxy hotel in Warsaw will be built in Prague. At the TT Travel Show, we are intending to persuade young people to visit our spot due to its uniqueness. The concept of boutique hotels Moxy was created following the needs of customers from the Y generation, the generation of the Internet – both the ordinary tourists and businessmen. The hotel brand belonging to the Marriott International network was created specifically for the European market. Its first facility was Moxy Milan at Malpensa airport near Milan, officially opened four years ago. However, it soon turned out that Moxy is well-accepted everywhere in the world. – The huge interest in the brand affected Moxy’s intense development. Under this brand there are now over 30 hotels in the

32 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

dowie – opowiada Krzysztof Majszczyk, dyrektor sprze- czynna non stop nakarmi głodnych przybyszów, a „wściedaży i marketingu w nowo powstającym w stolicy Moxy kle” szybki Internet ułatwi kontakt ze światem – obiecuje Warsaw Praga. Majszczyk. To będzie pierwszy hotel tej marki w Warszawie. Ciekawostką ma być nonszalancki styl obsługi, która Powstaje w rewitalizowanym kompleksie Centrum Praskim może manifestować własną osobowość, nosząc koloKoneser, dawnej Warszawskiej Wytwórni Wódek Koneser. rowe fryzury, kolczyki czy tatuaże. – Jest to wyjątkowy – Moxy to absolutnie inny świat, do którego zaprasza- produkt i zależy nam, aby znaleźć jak największą liczbę my już na przełomie tego i następnego roku – zachęca odbiorców oraz szeroko wypromować ten fantastyczMajszczyk. – Młodym duchem, ceniącym komfort, poszu- ny hotel – zapewnia Majszczyk. – Stąd nasza obecność kującym miejsca do pracy i relaksu, hotel odda do dys- na targach TT Warsaw i chęć osobistego kontaktu zapozycji 141 nowoczesnych pokojów z ultra wygodnymi równo z klientami biznesowymi, jak i indywidualnymi łóżkami, a pełne życia, kolorowe, designerskie lobby, po- – dodaje. dzielone na cztery strefy, zaprosi do wspólnej zabawy. Pierwszy hotel Moxy w Polsce otwarty został Jego centrum stanowić będzie bar, częstujący przyby- w Pyrzowicach kilka tygodni temu, następne są już wających gości powitalnym drinkiem. Strefa Grab&Go w planach. � AKŁ

In the lobby’s center there is going to be a bar, serving guests world – besides the Old Continent, also in the US and in Asia. The other 25 objects are under construction at the moment with a welcome drink. The Grab&Go zone will be offering food for – says Krzysztof Majszczyk, director of sales and marketing in the hungry newcomers all around the clock, and the “furiously” fast the newly emerging spot of Moxy in Praga Warsaw. Internet will ease contact with the whole world – promises Majszczyk. This going to be the first hotel of this brand in Warsaw. An interesting fact might be the nonchalant style of the It is being built in the revitalized complex of the Centrum service crew, which can manifest its own personality, wearing Praskie Koneser, the former Koneser Warsaw Vodka Factory colorful hairstyles, earrings or tattoos. – Moxy is a unique prod(Warszawska Wytwórnia Wódek Koneser). uct so we want to find the largest number of recipients and – Moxy is an absolutely different world, to which we do in- widely promote this fantastic hotel – emphasizes Majszczyk. vite you at the turn of this and next year – invites Majszczyk. – Hence our presence at the TT Warsaw Travel Show and the – The hotel will offer 141 modern rooms to the young spirits desire to personally contact both with the business and the that value ​​comfort, are seeking a place to work and relax. In individual clients – he adds. these rooms you will find ultra-comfortable beds and in the The first Moxy hotel in Poland was opened in Pyrzowice hotel itself – a lively, colorful, designer lobby, divided into four couple weeks ago. The next ones have been already planned zones which will invite you to play together. to be built in the nearest future. � AKŁ


PIERWSZY RAZ NA TT WARSAW | FIRST TIME AT TT WARSAW

Morskie Mile, czyli Włochy pod pełnymi żaglami – Stworzyliśmy naszą firmę z myślą o ludziach kochająPrzykładem takiej propozycji jest w Italii tygo- z połączenia 7+7 na Seszelach, Tajlandii czy Karaibach. cych żeglowanie, ale także zwiedzanie, dobre jedzenie, ak- dniowy rejs po Zatoce Neapolitańskiej, trzy dni – Dysponujemy flotą trzech własnych jednostek, jachtów tywny wypoczynek, czyli ciekawe i intensywne spędzanie zwiedzania Rzymu przed rejsem, a po nim trzy dni i katamaranów, ale na życzenie czarterujemy inne statki wolnego czasu – mówi Lech Lewandowski, właściciel firmy w Neapolu, wycieczka na Wezuwiusz, do Pompejów – zapewnia Lewandowski. Morskie Mile. – Organizujemy imprezy pod żaglami, a kie- i Herkulanum i odwiedziny na cmentarzu – Do tej pory przygotowywaliśmy więcej imprez dla Polaków poległych pod Monte Cassino. Podobna turystów indywidualnych, ale chcielibyśmy dotrzeć runek, w którym się specjalizujemy to Włochy – dodaje. Proponowane atrakcje podczas rejsu, na przykład oferta może być przygotowana dla klientów do firm, które zlecą nam organizowanie wyjazdów dla wzdłuż wybrzeży Toskanii, to nauka żeglowania, snor- zainteresowanych wyjazdem na inne wody Europy grup biznesowych albo do pośredników zajmujących klowania czy nurkowania. A dla zaawansowanych nurko- – w Grecji może to być rejs po Zatoce Sarońskiej, się podróżami motywacyjnymi. Na targach będziemy wanie, chociażby do wraków na dnie Morza Tyrreńskiego. a potem zwiedzanie Aten, wyprawa na Olimp lub też promować nową ofertę, jaką są rejsy po Bałtyku do Meteorów. Amatorzy egzotyki też skorzystają – dodaje. Przewidziane jest też łączenie żeglugi z pobytem. � AKŁ

SEA MILES, OR ITALY IN FULL SAIL – We have created our company for people who love sailing, but also sightseeing, good food, active rest, all that meaning interesting and intense leisure time – says Lech Lewandowski, the owner of the Morskie Mile (Sea Miles) company. – We organize sailing events, and the direction we specialize in is Italy – he adds. Attractions offered during the cruise, for example along the initial Tuscany, are for example classes of sailing, snorkelling or diving. And for advanced ones – diving, even to the

deeply anchored wrecks at the bottom of the Tyrrhenian Sea. or to Meteora. Lovers of exotic trips will also benefit An offer of combined sailing and stay in a hotel is also to be from a 7 + 7 connection in Seychelles, Thailand or the introduced. Caribbean. – We have a fleet of three own vessels, yachts An example of such an offer in Italy is a week cruise on the and catamarans, but on request we can charter other ships Gulf of Naples, three days of sightseeing in Rome before the – Lewandowski assures. – Until now, we have been preparing more events for incruise, followed by three days in Naples, a trip to Vesuvius, to Pompeii and Herculaneum and visit of the cemetery of dividual tourists, but we would like to reach companies that Poles killed at Monte Cassino. A similar offer may be pre- will involve us to organize trips for business groups or interpared for clients interested in going to other European mediaries organising incentive travels. At the travel show we seas or lakes – in Greece it can be a cruise on the Saronic will also promote a new offer, such as cruises on the Baltic Gulf, then a tour of Athens, a trip to Mount Olympus Sea – he adds. � AKŁ

Promem w rejs na północ Europy – Pomożemy zorganizować podróż promem do krajów skandynawskich i nadbałtyckich. Na morzu i na lądzie – deklarują założyciele portalu Przezmorze.pl. Założyciele Przezmorze.pl działają jako touroperator już od 15 lat. Są bezpośrednim przedstawicielem rosyjskiego operatora promowego St. Peters Line z Petersburga, oferującego przeprawy przez Zatokę Fińską i Bałtyk do Estonii, Finlandii i Szwecji, a także agentem Tallink & Silja, pasażerskiej firmy żeglugowej, pływającej do krajów nadbałtyckich. Od dwóch lat jako Przezmorze.pl oferują również innym orga-

BY A FERRY TO THE NORTH OF EUROPE – We will help you to organize a ferry trip to the Scandinavian and Baltic countries. On the sea and on land – declare the founders of the website Przezmorze.pl. The founders of Przezmorze.pl have been operating as a tour operator for the last15 years. They are a direct representative of the Russian ferry operator St. Peters Line from St. Petersburg, offering crossings across the Gulf of Finland and the Baltic Sea to Estonia, Finland and Sweden, as well as the agent of Tallink & Silja, a passenger ship-

nizatorom gotowe elementy do układania imprez turystycznych. – Nasze produkty przeznaczone są dla touroperatorów. Oferujemy im pojedyncze przejazdy lub pakiety przejazdów promowych po Morzu Bałtyckim – opowiada Anna Ptak z Przezmorze.pl. – Nasza praca zaczyna się już w momencie tworzenia oferty przez biuro podróży. Dostaje ono od nas gotowy pakiet przejazdów promowych, czasem różnych armatorów, złożonych w jeden produkt, co znacznie ułatwia obsługę przed i w trakcie wycieczki. Podpowiadamy też organizatorowi, jakie produkty będą

ping company sailing to the Baltic countries. For two years, as Przezmorze.pl, they also provide other organizers with ready elements for organizing their tourist events. – Our products are specialised for tour operators. We offer them single trips or ferry packages on the Baltic Sea – says Anna Ptak from Przezmorze.pl – Our work begins already at the point when the offer is created by the travel agency. It receives from us a prepared package of ferry crossings, sometimes of various shipowners, assembled into one product, which greatly facilitates service before and during the

najlepsze, jak je wkomponować w program, udostępniamy zaplecze graficzne, a także przekazujemy informacje o dodatkowych świadczeniach, na przykład, gdzie nakarmić turystów na lądzie, w jakich hotelach ich przenocować i gdzie wynająć lokalnych przewodników. – Ofertę kierujemy do biur podróży i do agencji działających na rynku MICE. Obsługujemy zarówno klientów z Polski, jak i z innych rynków europejskich. Ponieważ skupiamy się na kontaktach B2B, podczas TT Warsaw będziemy wypatrywać potencjalnych klientów – wyjaśnia Anna Ptak. � AKŁ

trip. We also advise the organizer which products will be best for them, how to add them to the program. We also provide graphic facilities and distribute information about additional benefits, for example, where to feed tourists on land, in which hotels to locate them for the night and where to rent local guides. – Our offer is addressed to travel agencies and agencies operating on the MICE market. We serve clients from both, Poland and from other European markets. As we focus on B2B contacts, during TT Warsaw we will be looking for our potential customers – explains Anna Ptak. � AKŁ

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 33


PIERWSZY RAZ NA TT WARSAW | FIRST TIME AT TT WARSAW

Madagascar Explorer: Stawiamy na kontakty B2B – Zainteresowaliśmy się Polską po tym, jak w czerwcu 2018 roku wylądował pierwszy czarter z Polski na wyspie Nosy Be – przyznaje menadżer operacyjny biura podróży Madagaskar Explorer Rindra Rakotoarinjatovo – Wizyta na TT Warsaw będzie naszym pierwszym kontaktem z Polską. Nosy Be, w języku malgaskim „duża wyspa”, położona u wybrzeży Madagaskaru, jest popularnym regionem turystycznym na Oceanie Indyjskim. Madagascar Explorer działa na rynku turystyki przyjazdowej od 30 lat. Założył ją Włoch Georgio Franchi – stąd

MADAGASCAR EXPLORER: WE FOCUS ON B2B CONTACTS – We became interested in Poland after the first charter plane from Poland landed on Nosy Be in June 2018 – admits Rindra Rakotoarinjatovo, the operational manager of Madagascar Explorer – Our visit to TT Warsaw will be our first contact with Poland. Nosy Be, meaning “big island” in the Malagasy language, is located off the coast of Madagascar and is a popular tourist region in the Indian Ocean.

główną klientelą firmy są jego rodacy. Priorytetem firmy od samego początku było promowanie Madagaskaru i Nosy Be i zapewnienie turystom komfortowego pobytu w kraju, którego usługi i infrastruktura turystyczna nie są jeszcze rozwinięte. – W ostatnich latach rozwinęliśmy współpracę z angielskojęzycznymi krajami i z Azją, oferując nasze usługi gościom z Tajwanu i Japonii – opowiada Rindra Rakotoarinjatovo. – Odwiedza nas też coraz więcej Bułgarów i Słoweńców. Liczymy

Madagascar Explorer has been operating on the incoming tourism market for the last 30 years. It was founded by an Italian, Georgio Franchi – hence his countrymen are the main clientele of the company. The company’s priority from the very beginning was to promote Madagascar and Nosy Be and to provide tourists with a comfortable stay in the country services and tourist infrastructure of which are not developed yet. – In the recent years, we have developed cooperation with English-speaking countries and Asia, offering our services to guests from Taiwan and Japan – says Rindra Rakotoarinjatovo.

również na Polaków. Madagaskar to ogromna wyspa dająca mnóstwo możliwości spędzania czasu – od plażowania do obserwowania dzikich zwierząt w ich naturalnym środowisku. Mamy specjalne pakiety zarówno dla klientów indywidualnych, rodzin, jak i biznesu. Oczywiście przygotowujemy również imprezy na życzenie klientów. Naszym głównym celem na TT Warsaw jest nawiązanie kontaktów z touroperatorami i agencjami działającymi w turystyce wyjazdowej. � AKŁ

– We are also visited by more and more Bulgarians and Slovenes. We also count on Poles. Madagascar is a huge island that offers plenty of opportunities to spend time – from sunbathing to watching wild animals in their natural environment. We have special packages for both, individual customers or families and business. Of course, we also prepare events at our clients’ request. Our main goal at TT Warsaw is to establish contacts with tour operators and agencies operating in outbound tourism. � AKŁ

Viva Latina Tours – od Santiago do Patagonii – Najwięcej naszych klientów przyjeżdża z Europy – tak zachodniej, jak i wschodniej. Stąd zdecydowaliśmy się pierwszy raz na udział w targach turystycznych w Polsce – tłumaczy Gheorghe Mindrescu z chilijskiej firmy obsługującej turystykę przyjazdową, Viva Latina Tours. – Wybraliśmy największą imprezę, czyli TT Warsaw – dodaje. Touroperator istnieje od 1990 roku. Ma biura w stolicy kraju, Santiago, i drugie w Puerto Natales

VIVA LATINA TOURS – FROM SANTIAGO TO PATAGONIA – Most of our clients come from Europe – both from western and eastern. That’s why we decided to take part in travel show in Poland for the first time – explains Gheorghe Mindrescu from Viva Latina Tours – a Chilean company offering incoming tourism. – We have chosen the biggest event, means TT Warsaw – he adds.

34 | TT NEWS | 22-24 NOVEMBER 2018

w Patagonii. Przygotowuje programy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla firm. W Viva Latina Tours można rezerwować wiele usług – począwszy od przelotów, poprzez transfery wewnątrz kraju, noclegi i wycieczki, po posiłki w restauracjach. Viva Latina proponuje odwiedziny w winnicach, rejsy, turystykę aktywną (narciarstwo, rafting, wspinaczkę górską i łowienie ryb), wakacje z przygodą,

Viva Latina Tours has existed since 1990. It has offices in the capital city of the country, Santiago, and the second in Puerto Natales in Patagonia. It prepares programs for both, individual clients and companies. Many services can be booked at Viva Latina Tours – from flights, through transfers within the country, accommodation and tours, to meals in restaurants. Viva Latina offers visits to vineyards, cruises, active tourism (skiing, rafting, mountain climbing and fishing), adventure

jak i wyjazdy na zakupy. Biuro ma własne programy wycieczek – od dwudniowych po dwutygodniowe. Na przykład po Santiago, szlakiem win czy do lodowców Patagonii. – Ponieważ do tej pory nie współpracowaliśmy z żadnym polskim touroperatorem, jesteśmy zwłaszcza zainteresowani kontaktami B2B. Chętnie też przybliżymy walory turystyczne Chile warszawiakom – podkreśla Mindrescu. � AKŁ

holidays and shopping trips. The tour operator has its own tour programs – from two days to two weeks. For example, trip through Santiago, the wine route or visit to the Patagonian glaciers. – Since we have not cooperated with any Polish tour operator so far, we are especially interested in B2B contacts. We would be also happy to present the tourist values ​​ of Chile to Varsovians – emphasizes Mindrescu. � AKŁ


PIERWSZY RAZ NA TT WARSAW | FIRST TIME AT TT WARSAW

Wśród zamków krzyżowców i czerwonych skał Wadi Rum Uruchomienie w końcu października przez Ryanaira Najbardziej chyba jest znane z zabytków sprzed setek rejsów z Modlina i Krakowa do Ammanu daje szan- i tysięcy lat, jak wykuta w skale przez tajemniczy lud sę na zwiększenie ruchu turystycznego z Polski Nabatejczyków Petra, pozostałości rzymskich miast do Jordanii. Takiej okazji nie chce przepuścić Jordańska i zamki krzyżowców na pustyni. Na amatorów dziOrganizacja Turystyczna – po kilku latach nieobec- kiej przygody czeka pustynia Wadi Rum, gdzie możności na TT Warsaw wróciła więc do Warszawy na spędzić w beduińskim obozowisku noc pod z własnym stoiskiem. gwiazdami. Zeszłoroczne wpływy Jordanii z turystyki wzrosły w stoJordania to też plaże nad Morzem Czerwonym, przy sunku do 2016 roku o 12,5 procent i sięgnęły 4,6 miliarda których rozwinęła się infrastruktura na światowym poziodolarów. Jak zwrócił uwagę Centralny Bank Jordanii, ten mie w postaci hoteli najlepszych sieci, z ośrodkami spa wynik jest głównie efektem 8,7-procentowego wzro- i salami konferencyjnymi, dzięki którym Jordania aspiruje stu liczby turystów w 2017 roku. Liczba noclegów od też do bycia kierunkiem wyjazdów biznesowych. A także stycznia do listopada 2017 roku osiągnęła 3,91 miliona wybrzeże wyjątkowego w skali świata Morza Martwego – rok wcześniej było to 3,57 miliona – dodaje jordański – dla tursytów źródła minerałów stosowanych do popraresort turystyki. wienia zdrowia i urody, a dla lokalnego przemysłu miejsce Jordańska Organizacja Turystyczna (Jordan Tourism czerpania soli. Board) działa od 1983 roku jako niezależne, publicznoPrzy tym Jordania zapewnia nowoczesną sieć dróg -prywatne partnerstwo w ramach sektora turystyki. szybkiego ruchu i miejsca na pokładach Royal Jordania, Organizacja popularyzuje walory turystyczne Jordanii. królewskich linii lotniczych – narodowego przewoźnika, A, choć niewielkie, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, który ma połączenia z Afryką, Azją, Europą i Ameryką jak brzmi oficjalna nazwa tego bliskowschodnie- Północną. Kraj zapewnia, że jest bezpiecznym celem wago kraju, ma wiele do zaoferowania obcokrajowcom. kacyjnych wyjazdów. � AKŁ

AMONG THE CASTLES OF THE TEUTONIC KNIGHTS AND THE RED ROCKS OF WADI RUM The launch of air connections from Modlin and Krakow to Amman at the end of October by Ryanair gives a chance to increase tourist traffic from Poland to Jordan. Such an opportunity will not be ignored by the Jordanian Tourist Organization – after several years of absence from TT Warsaw, the organisation returned to Warsaw with its own stand. Last year’s Jordanian profits from tourism increased by 12.5 per cent compared to 2016 and reached 4.6 billion dollars. As the Central Bank of Jordan highlighted, this revenue is mainly the result of an 8.7% increase in the number of tourists in 2017. The number of night accommodations from January to November 2017 reached 3.91 million – a year earlier it was 3.57 million – adds the Jordanian tourist resort. The Jordan Tourism Board has been operating since 1983 as an independent, public-private partnership within the tourism sector. The organization promotes the tourist values ​​ of Jordan. And although the small Hashemite Kingdom of Jordan, as that sounds the official name of this Middle Eastern country, it has much to offer to foreigners. Most probably

it is best known from the monuments from hundreds and thousands of years ago, as for example Petra carved in the rock by the mysterious people of the Nabateans, the remains of Roman cities and castles of the Crusaders in the desert. And the adventurers of wild adventure will be happy to visit The Wadi Rum desert, where you can spend the night under the stars in a Bedouin camp. Jordan also has beaches on the Red Sea, where the worldclass infrastructure has developed in the form of the best hotel chains, with spa centres and conference halls, thanks to which Jordan aspires to be a business travel destination. We also cannot forget about the coast of the unique Dead Sea – for tourists it is the source of minerals used to improve health and beauty, and for the local industry – the place of salt extraction. At the same time Jordan provides a modern network of expressways and seats on the boards of Royal Jordan, the royal airline – a national carrier that has connections with Africa, Asia, Europe and North America. The country ensures that it is a safe destination for all types of holiday trips. � AKŁ

TT NEWS | 22-24 LISTOPADA 2018

| 35


TT News 2018  

TT Warsaw Fair magazine

TT News 2018  

TT Warsaw Fair magazine

Advertisement