Сбм бірыла лісток памылкі друку

Page 1

П А М ЬІЛ К І ДРУ КУ

V*

Старонка

К алонка

1

2

Загалоўн ае слова 3

2 сярэдняя левая сярэдняя

абрыднуць адпўж ваць бедачына

114

правая

бляяць

115

правая

б бўд зіл а

122 168

левая сярэдняя левая

195

сяр эдн яя

бўхн уць бубн 21 радок зв ер ху 23 радок зверху 11 радок зн ізу

208 253 262 268

сярэдняя левая сярэдняя сярэдняя

26 54 107

275

левая

дачышчбцца зал ўж в ац ь занрбш вацца заснавбцца заснавбць 7 радок зверху

сярэдняя

за ц в ісц і

321

левая

каменціравацца

322

сярэдняя

332 397 406

правая правая правая

32— 33 радкі зн ізу карыцца мяч н а дд зя ўббц ь

422 425 433 446 453 469

левая сярэдняя сярэдняя сярэдняя правая сярэдняя

напбўзацца нармбндскі 23 радок зверху 1 радок зверху новазелбндскі п авўдзіц ь

478

левая

497 499 501

левая правая правая

1 радок зверху 4 радок зверху падтапіць надцбдж ваць 6 радок зверху

504

сярэдняя

пазамбш чваць

Н адрукавана

Трэба

5

4 Кры ш талаграфічны Кры ш талагідрат ч а с ц е й абрыдаць -беш , -б е ,-б ю ц ь ДМ -ну, Т -нам, ж. Д М н е за к ., -яю , -йеш , -яе, -йюць М -м, ж. Д М -ле, Т -лай і -неш , -не, -нуцца - н а ,- н у ,- н а ў вышчыпваць вышчыпнуць даж ы вбць н е за к ., -аю, -йеш за к ., -бю ся сен аж аць) зак. за к ., -аецца н е з а к -нуёцца н е за к ., заснуй) Заходн я е Самоа Заходнім цвітў, -іцёш , -іц ё, -іц ім за к ., -рўецца, -рўю цца Кампўчы я дзя'рж ава, К ампўчы і (ы йі) -рыцца, -рбцца мяча, мячў, м ячбў -бём, надзеўбя цё, н адзя ўн е за к ., -аю ся [тс] нафтагаваць Н енёцкай [тс] -дзіц ь , -дзяць; павудзі аставбць падсылаць н е за к . зак. п адэстб гіст., м ., -сты, -сцё н е за к .

Кры шталеграфічны Кры ш талегідрат ч а с ц е й абры дзець -аеш , -ае, -аюць Д -ну, Т -нам, М -не, ж. Д М н е за к ., -як), -яёш , -яё, -яём, блеяцё, блякзць М -ле, ж. Д М -ле, Т -ла& і -неш , -не, -нуць -на, -не, -н аў вмшчыпваць вышчыпнуць даж бўв ац ь н е з а к ., -аю, -аеш н е за к ., -бю ся сен аж аць) н е за к . н е за к ., -аецца зак., -нуёцца зак., засную З аходняя Сахара Заходняй цвітў, -іцёш , -іц ё, -іцём з а к ., -руецца, -рую цца К ампучы я дзярэісава, К ампучы і (ы йі) -рыцца, -рацца мячб, мячьі, м ячбў -бём, н аддзеўбяц ё, н адд зя ўза к ., -аю ся [цк] нафтагбвань Н ёнецкай [нцк] -дзіц ь , -дзяць; павўдзь падаставбць падасы лбць за к. н е за к . зак.


Працяг 1

2

3

511

левая

пакраш ць

545 557 558 574

правая левая левая правая

п аслізн ўц ц а пахвбрваць 35 радок зн ізу псракляп&ць

576

правая

нералічваць

578 599

правая правая

перамўчыць плоданасіць

600 601 605 611

сярэдняя левая сярэдн яя правая сярэдняя

23 радок зн ізу 9 радок зн ізу подкуп П равбнс прады хацца

619

левая

праныра

679 733 737 753 754 760

правая сярэдняя левая правая правая сярэдняя

размарыцца сепарыравацца сінтэзавацца спарангіяносец спйцыр ссук&ць

784 785

левая сярэдняя сярэдн яя правая правая левая правая левая сярэдняя правая

ссысйць таган тамарыкс там бурм аж бр таўхбль тлўсціць трунйр трызм туманбграф турбч туркатбць

прады хаць

788 789 795 798

799

сярэдняя

839 841 891 895 897

левая сярэдняя сярэдняя правая сярэдняя

тхлань тхнуць фанеравбць 19 радок зверху 31 радок зн ізу эмульгбтар бркер

4 пакрапіш , -піць, -п ім , -п іц ё, -пяць ся, -нёш ся (зн есься ) разм ., зак. пацёляпацца кляплю, пераклёплем, -ле, кляпаю, -бем , -ёе, -йюць; -аем , -ае, -аюць; -ёю , -аем. -чыш, -чыць, -чёць зак., -нбсіць, -нбсяць плюсканбсыя пневіш ча [тк] -па, -п е, -паў гіст. П равбнсу зак ., -бю ся, -аеш ся [сься], -бецца, -ёю цца зак., -бю, -беш , -ёе, -ёю ць Д -ры, Т -рам, М -ру, ж. -ры ш ся [сься] спец., нен еза к ., -зў ец -бсцу абл., -ру чам, -ча, -чам, -чаце, -чуць н еза к ., ёю, -беш -нц ё, -нцў, -нц бў д л я а б о д в ух -су, -се -ра, -ры, -раў р а зм ., -лй, -л і, -таўзак. -рё, -рбў трызму -фа, -ф у, , -чё, - ч у ,-ч б ў раэм ., н езак., дл я а б о д в у х туркачў, туркбчаш , -бча, -бчуць р а з м ., -ні зак. н езак ., -ўю фацбцыя экспанёнты -ра, -ры, -раў -ра, -ру, -раў

5 пакрбпіш , -піць, -пім, -піц е, -пяць ся , -нёц іся (зьн есься ) разм ., н езак. пацеляпбцца кляплй), пераклёплеш , -ле, кляпбю , -ёеш , -бе, -бюць; -аеш , -ае, -аюць; -бю, -беш , -чыш, -чыць, -чаць з а к пладанбсіць, -нбсяць плюсканбсны я пнёвіш ча [тк] -пу, -пе, -п аў гіст. П равбнса зак., -аю ся, -аеш ся [сься], -аецца, -аюцца зак ., -аю, -аеш , -ае, -аюць Д М -ру, Т -рам, ж. -ры ш ся [сься] сп ец ., зак. і незак. і н еза к ., -зуец -бсцы абл., -ру, -ры чаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць н езак., -аю, -аеш -нца, -нцы, -нцбў а дп а ведн а -су, -се; -ку -ра, -ру, -раў разм ., т аўхялй , -лі, -таўн езак. -рй, -РЎ, -Рбў тры зм у, -ме [зьме] -фа, -фе, -ча, -чы, -чбў разм ., н езак., адп аведн а туркачў, туркбчаш, -ча, -чуць; туркачў, туркаціш , -ціць, -цім , -ц іц ё, -цяць р а зм ., -нню [ньню] н езак. н езак.. ф анерўю фацбція экспанёнтны -р у, -ры, -раў -ра, -ры, -раў


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.