СЛОЎНІК БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ. Бірыла. Старонкі 1-500.

Page 1

АКАДЭМІЯ НАВУК БССР ІНСТЫТУТ МОВАЗНАУСТВА ІМЯ ЯКУБА КОЛАСА

СДОЎНІК БЕДАРУСКАЙ МОВЫ АРФАГРАФІЯ. АРФАЭПІЯ. АКЦЭНТУАЦЫЯ. СЛОВАЗМЯНЕННЕ Пад рэдакцыяй акадэміка АН БССР М. В. Бірылы

МІНСК ВЫДАВЕЦТВА «БЕЛАРУСКАЯ САВЕЦКАЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ» ІМЯ ПЕТРУСЯ БРОУКІ 1987


ББК 81.2 Бел—4 С 48

Аўтарскі калектыў: Г. У. Арашонкава (Па — Падліванне, Перагнуцца — Пляткарыць, Спусціцца — Сячэнне, У, Ф, X, Ц, Ч, Ш), М. В. Бірыла (Прадмова), Л. I. Бурак (Г, I, Э, Ю, Я), Л. М. Грыгор’ева (А, Крышталаграфічны — Кюрэ, Партатыўны — Перагнуты, Р), 3. Ф. Краўчанка (В, Н), Т. В. Кузьмянкова (Б, М, Палегласць — Партатыўнасць, Пляц — Прыбліжаць, С — Спусцісты), В. П. Лемцюгова (Д, Е, Ё, Ж, Каагуліравацца — Крышталагідрат, Л, 0, Падлівацца — Палевы, Прыбліжэнне — Пяяць, Т), А. 1. Падлужны (3).

Рэ д акц ы й ная калегія: доктар філалагічпых навук А. 1. Падлужны, кандыдаты фалалагічных навук Г. У. Арашонкава, Л. М. Грыгор’ева, В. П. Лемцюгова

4602020000—001 С М318(05)—87 оп— 11—87

Выдавецтва «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі, 1987


ПРАДМОВА Штодзённая моўная практыка наглядна выяўляе надзвычайную складанасць і многааспектнасць пытанняў, звязаных з нормамі літаратурнай мовы. Усякая літаратурная мова эдольна ажыццяўляць камунікацыю паміж членамі грамадства, якое яна абслугоўвае, у такой меры, у якой грамадству гэта неабходна. Наяўнасць літаратурных норм забяспечвае мове ўсюды, дзе яна пашырана, адзінства формы выражэння і зместу. Гэта робіць мову зразумелай і даступнай для ўсіх яе носьбітаў канкрэтнага гістарычнага перыяду і розных перыядаў, якія паслядоўна ідуць адзін за другім. Дзякуючы гэтаму забяспечваецца тэрытарыяльнае, прасторавае распаўсюджанне чалавечага вопыту, прагрэсу і гістарычная пераемнасць у гаспадарчай, культурнай і навуковай дзейнасці народа. Моўная норма, такім чынам, рэгламентуе літаратурную мову і робіць яе стабільнай, здатнай доўгія вякі служыць паўнацэнным сродкам зносін у грамадстве. Аднак мова — з’ява жывая, не звязаная назаўсёды сваімі нормамі. Яна адэкватна і эластычна фіксуе ўсё новае, што з’яўляецца ў жыцці, выпрацоўваючы для гэтага новыя моўныя сродкі ці прыстасоўваючы існуючыя, і, разам з тым, выключае са свайго арсеналу ўсё непатрэбнае, што раней служыла для адлюстравання жывых рэалій, а пасля знікнення іх з жыцця страціла сэнс. Нормы літаратурнай мовы ўзаконьваюць, замацоўваюць канструктыўныя інавацыі, якія склаліся на працягу многавекавой практыкі, моўныя традыцыі, пазбаўляючы ці абмяжоўваючы гэтым самым пранікненне ў моўную практыку непатрэбных паралельных сродкаў (элементаў). Асноўнай якасцю нормы, яе адметнай рысай з’яўляецца ўстойлівасць, стабільнасць. Але таму, што мова няспынна развіваецца, норма не можа быць устойліва-нязменнай, акасцянелай. На працяглы час яна замацоўвае асноўныя заканамернасці мовы, якія складаюць самую сутнасць яе. Другой уласцівасцю нормы з’яўляецца бесперапынная эвалюцыя элементаў розных яе структур, якая адлюстроўвае развіццё розных кампанентаў усіх узроўеяў, узнікненне варыянтаў. Гэтыя дзве ўласцівасці нормы і забяспечваюць устойлівасць і развіццё мовы. Таму літаратурная мова, якой бы багатай і апрацаванай яна ні была, не мае раз назаўсёды замацаваных норм. У кожнай літаратурнай мове адбываецца паступовае намнажэнне фактаў, моўных сродкаў, якія прыводзяць да пэўных змен, да эвалюцыі нормы, новага элемента ў развіцці мовы. У розныя гістарычныя перыяды жыцця мовы ступень стабільнасці норм і інтэнсіўнасць іх эвалюцыі неаднолькавыя. У адны перыяды грамадства, якое карыстаецца канкрэтнай літаратурнай мовай, існуючыя моўныя нормы прымае «лаяльна», карыстаецца імі болып-менш аднадушна. У другія ж перыяды да той самай мовы ў членаў грамадства ўзнікае шэраг прэтэнзій, з’яўляецца неабходнасць палепшыць норму. Выяўляецца, што некаторыя еормы ўстарэлі і не адпавядаюць патрабаванням да сродкаў зносін, а таму з’явіліся новыя варыянты, болып адпаведныя новаму перыяду. У другіх выпадках па той самай прычыне ранейшыя дублетныя варыянты сталі літаратурнай нормай, адцясніўшы ў ранг дублетнага варыянта былую норму. Моўная практыка пры гэтым характарызуецца павелічэннем колькасці варыянтаў, дублетаў у лексіцы, словаўтварэнні, акцэнтуацыі, формазмяненні, сінтаксісе. Як правіла, рост тэндэнцыі да ўдакладнення норм звязаны з расшырэннем функцый літаратурнай мовы і павелічэннем колькасці яе карыстальнікаў. Сучасная моўная пісьмовая практыка рэгламентуецца «Правіламі беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (1959), падрыхтаванымі на аснове беларускага правапісу з улікам змен, спрашчэнняў і ўдакладненняў, якія былі ўнесены ў яго Пастановай СНК БССР у 1933 г. і Пастановай Савета Міністраў БССР у 1957 г., а таксама «Тлумачальным слоўнікам беларускай мовы» (т. і —57 1977—1984), беларускай часткай «Беларуска-рускага слоўніка» (Масква, 1962) і «Русско-белорусского словаря» (Масква, 1953; выд. 2, т. 1— 2, Мінск, 1982), «Арфаграфічным слоўнікам» для сярэдняй школы М. П. Лобана і М. Р. Судніка (1948, 1961, 1966, 1971, 1978, 1982). Найболып поўна


4

нормы ўсіх узроўняў беларускай літаратурнай мовы прадстаўлепы ў «Граматыцы беларускай мовы» (т. 1—1962, т. 2—1966 і ў «Беларускай граматыцы» (ч. 1—1985, ч. 2—1986). Названыя і некаторыя іншьм слоўнікі, а таксама граматыкі адыгралі значную ролю ў стабілізацыі норм пісьмовай літаратурнай мовы, але па розных прычынах поўнасцю задаволіць патрэбы пісьмовай практыкі не маглі, таму што нават самы поўны звод правіл не можа прадугледзець і рэкамендаваць напісанне абсалютна ўсіх слоў мовы, бо ён уключае толькі найбольш агульныя правілы, па-за якімі застаюцца шматлікія прыватныя адхіленні. «Беларуска-рускі слоўнік», з’яўляючыся слоўнікам перакладнога тыпу, не дае форм зменных часцін мовы, выпадкаў раздзельнага напісання слоў і інш., таму не можа служыць у якасці універсальнага арфаграфічнага даведніка. «Арфаграфічны слоўнік» для сярэдняй школы з’яўляецца адзіным спецыяльным арфаграфічным даведнікам, але лексічны састаў яго вельмі абмежаваны (каля 15 тыс. слоў). Такім чынам, пералічаныя працы, якія ў асноўным забяспечвалі патрэбы практыкі і садзейнічалі павышэнню культуры пісьмовай беларускай мовы, пакідалі па-за ўвагай шэраг пытанняў, вырашыць якія неабходна, каб забяспечыць узрастаючыя патрэбы моўнай практыкі зараз і ў будучым, стымуляваць уздым культуры мовы народа. Гэтым абумоўлена неабходнасць падрыхтоўкі поўнага а р ф а г р а ф і ч н а г а с л о ў н і к а б е л а р у с К а й м о в ы. Нормы літаратурнага вымаўлення звычайна складаюцца пазней, чым пісьмовыя правілы літаратурнай мовы. Таму распрацоўка вымаўленчых правіл, сістэматызацыя іх, кананізацыя вымаўлення, прывядзенне яго да нормы ажыццяўляецца ў апошнюю чаргу. Выпрацоўка асноўных правіл вымаўлення, падрыхтоўка першых практычных рэкамендацый і дапаможнікаў адносіцца толькі да канца 50-х — пачатку 60-х гадоў г э т а г а стагоддзя. Тады арфаэпія разглядалася ў артыкуле М. В. Бірылы «Да пытання аб фарміраванні і важнейшых нормах беларускага літаратурнага вымаўлення» (Весці АН БССР. Серыя грамадскіх напук, 1958, № 3), у працах Ф. М. Янкоўскага «Беларускае літаратурнае вымаўленне» (1960), «Пытанні культуры мовы» (1961). Болып фундаментальна ў 70-я гады распрацоўваліся пытанпі арфаэпіі ў працах А. I. Падлужнага «Нормы беларускага літаратурнага вымаўлення» [Сучасная беларуская мова (Пытанні культуры мовы), 1973], «Фанетыка і вымаўленне» (Белорусскнй язык для небелорусов, 1984; у сааўтарстве з А. А. Крывіцкім і А. Я. Міхневічам), а таксама ў раздзеле М. В. Бірылы і А. I. Падлужнага «Арфаэпія» (Беларуская граматыка, ч. 1. Фаналогія. Арфаэпія. Марфалогія. Словаўтварэнне. Націск, 1985). Наяўнасць пералічаных і іншых прац па арфаэпіі ў значнай меры кансалідавала нормы літаратурнага вымаўлення, прыцягнула ўвагу грамадскасці да гэтага пытання. Але аднаго толькі зводу правіл недастаткова. Патрэбны а р ф а э п і ч н ы д а в е д н і к - с л о ў н і к , у якім на аснове ўліку і аналізу ўсіх магчымых выпадкаў спалучальнасці галосных і зычных гукаў пры маўленні і выпікаў іх узаемадзеяння, узаемаўплываў было б практычна паказана ўзорнае літаратурнае вымаўленне па магчымасці найболыпай колькасці слоў, якія функцыяніруюць зараз у літаратурнай мове. Многа пытанняў, якія чакаюць непасрэднага вырашэння, звязана з акцэнтуацыяй. Слоўнікі, як правіла, паказваюць месца націску ў зыходных формах слоў. Пэўныя звесткі ёсць у розных вучэбных дапаможніках, граматыках, у акадэмічнай «Граматыцы беларускай мовы» (1962). Некаторыя аспекты месца націску ў парадыгме зменных слоў былі прадметам даследавання кандыдацкіх дысертацый. Важнейшымі работамі ў гэтай галіне з’яўляюцца дысертацыі і адпаведныя публікацыі М. П. Лобана «Націск назоўнікаў у беларускай літаратурнай мове» (Аўтарэферат канд. дыс., 1953), Я. М. Івашуціч «Націск дзеяслова ў сучаснай беларускай літаратурнай мове» (Аўтарэферат канд. дыс., 1971), Л. М. Вардамацкага «Слоўны націск назоўнікаў у сучасных усходне-славянскіх літаратурных мовах» (Аўтарэферат канд. дыс., 1974), дапаможнік для студэнтаў філалагічных факультэтаў педагагічных інстытутаў БССР Я. М. Івашуціч «Націск у дзеяслоўных формах сучаснай беларускай мовы» (1981). Некаторыя назіранні над акцэнтнымі тыпамі назоўнікаў і дзеясловаў пададзены ў артыкулах М. В. Бірылы «Націск невытворных аднаскладовых назоўнікаў мужчынскага роду» («Беларуская лінгвістыка», вып. 14, 1978), «Націск» [«Сучасная беларуская мова (Пытанні культуры мовы)», 1973]. У «Беларускай граматьш;ы» (ч. 1, 1985) акцэнтуацыя беларускай літаратурнай мовы распрацавана болып падрабязна. На аснове аналізу месца націску ў парадыгме пераважнай болыпасці ўжывальных зараз у літаратурнай мове слоў устаноўлены акцэнтныя тыпы зменных часцін мовы, лексічны састаў кожнага акцэнтнага тыпу, магчымыя дублетпыя варыянты і зафіксаваныя адхіленні. Аднак такая работа, хоць і дае даволі выразны агульны малюнак акцэнтнай сістэмы беларускай літаратурнай мовы, усё ж


5

не можа быць падручным даведнікам па канкрэтных пытаннях пастаноўкі націску. Таму неабходны с л о ў н і к н а ц і с к у ў б е л а р у с к а й мов е . «Слоўнік беларускай мовы» з’яўляецца даведнікам па арфаграфіі, арфаэпіі, акцэнтуацыі і словазмяненні. На думку аўтараў, ён запоўніць тыя прабелы, пра якія гаварылася вышэй, будзе садзейнічаць далейшаму павышэнню культуры беларускай літаратурнай мовы. Сумяшчэнне ў адной працы чатырох аспектаў дазволіць чытачу атрымаць з адной крыніцы неабходныя даведкі пра напісанне і вымаўленне пераважнай болыпасці слоў, месца націску ў зыходных словах і іх формах, самі гэтыя формы, што бытуюць у беларускай літаратурнай мове ў наш час. У фарміраванні рэестра «Слоўніка беларускай мовы» прымалі ўдзел Л. I. Бурак, Л. М. Грыгор’ева, Н. П. Колас, 3. Ф. Краўчанка, Т. В. Кузьмянкова, В. П. Лемцюгова, А. I. Падлужны, Г. Дз. Тумас. Папаўненне рэестра і частковае афармленне машынапісу праведзена малодшымі навуковымі супрацоўнікамі В. А. Бабковай, Г. Л. Варажун, Л. С. Дашкевіч, В. Р. Зялёнка, Л. А. Ліхадзіеўскай, I. Б. Мятліцкай, Т. П. Піліповіч, В. П. Русак, Л. I. Сакаловай, Н. А. Чабатар. Н. П. Колас па першапачатковаму варыянту Інструкцыі распрацоўвала словы на літары Е, Е, Ж, 0; Г. Дз. Тумас распрацаваў частку слоў на літару П. Машынапіс «Слоўніка беларускай мовы» падрыхтаваны малодшымі навуковымі супрацоўнікамі Н. М. Граковіч, I. П. Сідарэвіч і старшым лабарантам Ж. П. Івановай. Аўтарскі калектыў выказвае ўдзячнасць акадэміку АН БССР доктару філалагічных навук К. К. Атраховічу (Кандрату Крапіве) за кансультацыі і парады ў працэсе падрыхтоўкі слоўніка на ўсіх этапах, рэцэнзентам — кафедры беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага універсітэта імя У. I. Леніна (загадчык — прафесар, доктар філалагічных навук Л. М. Шакун), доктару філалагічных навук А. I. Яновіч, кандыдату філалагічных навук Т. Ф. Сцяшковіч, таксама рэдакцыі народнай асветы і беларускіх слоўнікаў выдавецтва «Беларуская Савецкая Энцыклапедыя» імя Петруся Броўкі ў складзе загадчыка рэдакцыі кандыдата філалагічных навук I. У. Саламевіча, старшых навуковых рэдактараў А. I. Казачок, Н. П. Саламевіч, навуковага рэдактара Т. М. Грынько, рэдактара Г. I. Дайлідавай, малодшага рэдактара Т. А. Меляшкевіч. СКЛАД СЛОЎНІКА У аснову рэестра слоўніка пакладзены рэестр «Беларуска-рускага слоўніка» (Масква, 1962), які значна папоўнены за кошт лексічнай картатэкі Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа АН БССР і рэестра «Тлумачальнага слоўніка беларускай мовы» (т. 1—5, 1977—1984). У слоўнік уключана ўся зафіксаваная ў названых крыніцах лексіка літаратурнай мовы, словаўтваральныя і акцэнтныя варыянты слоў, якія сустракаюцца ў творах мастацкай літаратуры і знайшлі адлюстраванне ў слоўніках, з адпаведнымі паметамі аб іх стылёвым статусе ў літаратурнай мове. У слоўнік уключаны і важнейшыя геаграфічныя назвы — назвы сталіц саюзных рэспублік і абласных цэнтраў, сталіц і некаторых буйнейшых гарадоў іншых краін, назвы краін, некаторых мораў і астравоў, раённых і абласных цэнтраў БССР. У слоўнік не ўключаны дзеепрыслоўі, уласныя назвы людзей (прозвішчы, імёны). Памяншальныя формы назоўнікаў і прыметнікаў прыводзяцца толькі ў выпадках, калі яны вылучаюцца арфаграфіяй ці месцам націску. Словы ў слоўніку размешчаны ў алфавітным парадку. Пры наяўнасці арфаграфічных, акцэнтных ці словаўтваральных варыянтаў адзін з іх рэкамендуецца як норма, а другі падаецца ў якасці дапушчальнага варыянта (дублета). Калі па алфавіту яны займаюць месца побач, то падаюцца ў адным артыкуле: першым — слова, якое лічыцца нормай, пасля (з паметай або без яе) і яго варыянт: арангутан і арангутанг адпаеедна -на, -не, -наў; -га, -гу, -гаў барсучаня і барсучанё рознаскл., для абодвух РДМ -няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах ласяня і ласянё рознаскл., для абодвух РДМ -няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах Калі ж дублеты ў алфавіце стаяць у розных месцах, кожны з іх прыводзіцца і распрацоўваецца на сваім алфавітным месцы і забяспечваецца адпаведнымі паметамі. Слова, якое лічыцца нормай, распрацоўваецца як і ўсякае іншае, а пасля апошняй формы суадносіцца з варыянтным (дублетным) словам паметай і. Словы-варыянты пасля адпаведнай распрацоўкі паметай часцей адсылаюцца да слова, якое лічыцца нормай:


6

абабёгчы [хч] зак., абабягў, абабяжыш, -ыць, -ьім, абабежыцё, абабягўць

і аббёгчы, абёгчы

аббёгчы [хч] зак., аббягў, аббяжьіш, -ыць, -ым, аббежыцё, аббягўць, часцей абабёгчы

абёгчы [хч] зак., абягў, абяжыш, -ыць, -ым, абежыцё, абягўць, часцей абабёгчы барваваць незак., барвўю, -ўеш, -ўе, -ўюць і барвовіць, барвявіць барвовіць незак., -оўлю, -овіш, -овіць, -овяць, часцей барваваць барвяніць незак., -ню, -ніш, -ніць, -няць, часцей барваваць барвавёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць і барвбвець, барвёць, барвянёць, барвяніцца барвёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць, часцей барвавёць барвбвець незак., -ею, -ееш, -ее, -еюць, часцей барвавёць барвянёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць, часцей барвавёць барвяніцца незак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца, часцей барвавёць. Значэнне слоў падаецца толькі ў тым выпадку, калі ад яго залежыць канчатак, месца націску ў формах змянення або рознаўжывальнасць форм: аблазіць (лазіць у многіх месцах) разм., зак., аблажу, аблазіш, -зіць, -зяць; (ліняць) незак., -зіць, -зяць дуб (дрэва) дўба, дўбе, мн. дубы, дуббў; (драўніна і зб.) дўбу, дўбе сардэчнік (пра хворага ці ўрача) разм., -ка, -ку, -каў; (кветка) -ку Месца націску абазначаецца ва ўсіх загалоўных словах (акрамя аднаскладовых і слоў, у якіх націск падае на арфаграфічнае ё), ва ўсіх формах змянення, калі яны падаюцца поўнасцю (акрамя форм, у якіх націск падае на арфаграфічнае ё), а таксама ў формах, пададзеных у скарочаным выглядзе, калі націск падае на прыведзеную частку формы. Калі форма прыведзена ў скарочаным выглядзе і на ёй націск не абазначаны, гэта значыць месца яго такое, як і ў папярэдняй форме. Формы змянення поўнасцю падаюцца толькі тады, калі ў аснове іх ёсць чаргаванне гукаў ці змяняецца месца націску і калі формы складаюцца з невялікай колькасці літар: абварыць зак., абварў, абварыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць абвясціць [сьці] зак., абвяшчў, абвёсціш [сьці], -ціць, -цім, -ціце, -цяць і абвяшчў, абвясціш [сьці], -ціць, -цім, абвесціцё, абвясцяць дах даху, на даху, дахаў нага назё, мн. нбгі, ног, нагам, нагамі, нагах сані санёй сець сёці, сёцей і сёцяў Парадак падачы матэрыялу ў слоўнікавых артыкулах наступны: рэестравае слова — асаблівасці вымаўлення — значэнне слова — паметы (стылёвыя, граматычныя) — формы змянення з указаннем асаблівасцей вымаўлення — адсылкі. ПАДАЧА ФОРМ У слоўніку падаюцца формы назоўнікаў, лічэбнікаў, займеннікаў і дзеясловаў. Родавыя і склонавыя формы прыметнікаў не прыводзяцца, таму што яны рэгулярныя, стабільпыя, не выклікаюць цяжкасцей ні пры напісанні, ні пры вымаўленні. Калі формы прыводзяцца ў скарочаным выглядзе, яны скарачаюцца да апошняй агульнай для ўсіх іх літары, г. зн. да той літары, пасля якой у розных формах слова неаднолькавае напісанне: абвязаць зак., абвяжў, абвяжаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць выган с.-г., -ну, -не, -наў; (дзеянне) -ну, -не насённе [ньне] -нні свякрўха -ўсе, -ўх Выбар форм для падачы ў слоўніку абумоўлены марфалагічнымі прычынамі — наяўнасцю дублетных варыянтаў форм і неабходнасцю паказаць месца націску, калі ён рухомы. ФОРМЫ НАЗОУНІКАУ Для назоўнікаў жаночага роду на -а(-я) падаюцца формы давальнага і меснага склонаў адзіночнага ліку і роднага склону множнага ліку: анкёта -ёце, -ёт друкарня -рні, -рань і -рняў настаўніца -цы, -ц размбва -бве, -6ў Для назоўнікаў, якія не маюць формы множнага ліку, падаюцца толькі формы давальнага і меснага склонаў адзіночнага ліку:


7

інтэнсіфікацыя -ыі [ыйі] канюшына -не павага -азе салідарызацыя -ыі [ыйі] Для назоўнікаў жаночага роду з чыстай асновай падаюцца формы творнага склону адзіночнага ліку і роднага склону множнага ліку: мадэль -ллю [льлю], -лей і -ляў плынь -нню [ньню], -ней і -няў сенажаць -ццю [цьцю], -цей і -цяў якасць [сьць] -цю [сьцю], -цей і -цяў Калі назоўнік не мае формы множнага ліку, падаецца толькі форма творнага склону адзіночнага ліку: галасістасць [сьць] -цю дасвёдчанасць [сьвеччанасьць] -цю калектыўнасць [сьць] -цю свядомасць [сьвя] [сьць] -цю Для назоўнікаў мужчынскага роду, якія канчаюцца на зычны і маюць нерухомы націск, падаюцца формы роднага і меснага склонаў адзіночнага ліку і роднага склону множнага ліку: аазіс -са, -се, -саў камбайн -на, -не, -наў мантажнік -ка, -ку, -каў салют -юта, -юце, -ютаў Для назоўнікаў, якія не маюць формы мпожнага ліку, падаюцца толькі формы роднага і меснага склонаў адзіночнага ліку: валідол фарм., -лу, -ле натоўп -пу, -пе тлушч -чу, -чы хмызняк [зьня] -кў шыфбн -ну, -не Для назоўнікаў, якія маюць рухомы націск — у парадыгме адзіночнага ліку на аснове, а ў парадыгме множнага ліку на канчатку,— падаецца яшчэ і форма назоўнага склону множнага ліку: кнот кнота, -оце, мн. кнаты, -тбў лес лёсу, лёсе, мн. лясы, лясбў сват свата, сваце, мн. сваты, -тбў склеп -па, -пе, мн. скляпы, -пбў Для назоўнікаў мужчынскага роду на -а падаюцца формы давальнага, меснага і творнага склонаў адзіночнага ліку і роднага склону множнага ліку: ваявбда гіст., м., Д -ду, Т -дам, М -дзе, мн. Р -д мужчына м., Д -ну, Т -нам, М -не, мн. Р -н прамбўца м., ДМ -цу, Т -цам, мн. Р -цаў етараста м., Д -сту, Т -стам, М -сце [сьце], мн. Р стараст і -стаў Для назоўнікаў ніякага роду з нерухомым націскам даецца форма меснага склону адзіночнага ліку і роднага склону множнага ліку: вучылішча -чы, -ч і -чаў каліва -іве, -іў і -іваў кбла -ле, -лаў снёданне [сьнеданьне] -нні, -нняў шьіла -ле, -лаў Для назоўнікаў з рухомым націскам падаецца таксама і форма назоўнага склону множнага ліку: верацянб -нё, мн. верацёны, -н і -наў гняздб -дзё [зьдзе], мн. гнёзды, -д і -даў дуплб -лё, мн. дўплы, -лаў; з ліч. 2, 3, 4 — дуплы сялб сялё, мн. сёлы, сёл і сёлаў Пры адсутнасці формы множнага ліку даецца толькі форма меснага склону адзіночнага ліку: адраджэнне [ньне] -нні будаўніцтва -ве вярчэнне [ньне] -нні садбўніцтва -ве Для рознаскланяльных назоўнікаў ніякага роду на -ня/-нё, якія абазначаюць маладых істот, прыводзяцца ўсе формы: лісяня і лісянё рознаскл., для абодвух РДМ -няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах цяля і цялё рознаскл., для абодвух РДМ -ляці, Т -лём, мн. -ляты, -лят, -лятам, -лятамі, -лятах Для назоўнікаў агульнага роду на -а (якія могуць абазначаць і асобу мужчынскага і асобу жаночага полу) падаюцца формы давальнага, меснага


8

і творнага склонаў адзіночнага ліку і роднага склону множнага ліку асобна для мужчынскага і для жаночага роду: абдзірала разм., агульн., м. Д -лу, Т -лам, М -ле, ж. ДМ -ле, Т -лай і -лаю, мн. Р -л задавака разм., агульн., м. ДМ -аку, Т -акам, ж. ДМ -ацы, Т -акай і -акаю, мн. Р -ак самавўчка агульн., м. ДМ -чку, Т -чкам, ж. ДМ -чцы [цц], Т -чкай і -чкаю, мн. Р -чак Назвы нацый (народаў) і прадстаўнікоў нацый (народаў) даюцца ў 3 артыкулах: абхаз [пх] -за, -зе, -заў абхазка [пхаск] -зцы [сц], -зак абхазы [пх] -заў армяне -н армянін -на, -не, -наў армянка -нцы, -нак румын -на, -не, -н і -наў румынка -нцы, -нак румыны -н і -наў Назоўнікі, што абазначаюць парныя прадметы (боты, лыжы) і некаторыя іншыя, якія часцей ужываюцца ў форме множнага ліку (абгаворы), але маюць і формы адзіночнага ліку (бот, лыжа, абгавор), падаюцца на алфавітным месцы формы множнага ліку: боты (абутак) ббтаў, адз. бот, бота, боце абгавбры -раў, адз. абгавбр, -ру, -ры лыжы лыжаў, адз. лыжа, лыжы Форма адзіночнага ліку ў такім разе ў якасці загалоўнага слова на сваім алфавітным месцы не даецца. Калі такія назоўнікі ў форме адзіночнага ліку маюць прыстаўны зычны, то гэта форма падаецца на сваім алфавітным месцы: абады -дбў, адз. вббад вббад -да, -дзе, мн. абады, -дбў Назоўнікі, што маюць варыянтныя формы множнага ліку, якія пачынаюцца рознымі літарамі, у форме адзіночнага і множнага ліку даюцца на сваіх алфавітных месцах з адпаведнай распрацоўкай і адсылкай: аблокі -каў, адз. вбблака, часцей вбблакі вбблака -ку, мн. вбблакі і аблбкі, вбблакаў і аблбкаў вбблакі -каў, адз. вбблака і аблбкі ФОРМЫ ДЗЕЯСЛОВАУ Для дзеясловаў з нерухомым націскам і нязменнай асновай падаюцца формы першай, другой і трэцяй асобы адзіночнага ліку і трэцяй асобы множнага ліку цяперашняга (будучага простага) часу: саджаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць трымаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ціснуць незак., -ну, -неш, -не, -нуць Формы ўсіх асоб цяперашняга (будучага простага часу) падаюцца: а) для дзеясловаў з рухомым націскам: каціць незак., качў, кбціш, кбціць, кбцім, кбціце, кбцяць насіць незак., нашў, нбсіш, нбсіць, нбсім, нбсіце, нбсяць саліць незак., салю, сбліш, сбліць, сблім, сбліце, сбляць б) для дзеясловаў, у якіх усе асабовыя формы маюць націскную флексію: браць незак., бярў, бярэш, бярэ, бярбм, берацё, бярўць глядзець незак., -джў, -дзіш, -дзіць, -дзім, гледзіцё, глядзяць мяць незак., мну, мнеш, мне, мнём, мняцё, мнуць садзьмўць зак., -мў, -мёш, -мё, -мём, -мяцё, -мўць в) для дзеясловаў, у якіх у аснове адбываецца чаргаванне: садраць зак., здзяру [зьдзя], -рэш, -рэ, -рбм, здзерацё, здзярўць Для часткі дзеясловаў, якія характарызуюцца нестандартным формаўтварэннем, даюцца формы загаднага ладу і формы прошлага часу: абдзёрці зак., абдзярў, -рэш, -рэ, -рбм, абдзерацё, абдзярўць; абдзёр, абдзёрла, -лі, часцей абадраць вьшісаць зак., вьіпішу, -шаш, -ша, -шуць; вьшішы сбхнуць незак., -пу, -неш, -не, -нуць; сох, сбхла, -лі ФОРМЫ ЛІЧЭБНІКАУ I ЗАЙМЕННІКАЎ Для лічэбнікаў падаюцца ўсе склонавыя формы: восемсбт ліч., Р васьмісбт, Д васьмістам, Т васьмюстамі, М васьмістах


9

пяць ліч., РДМ пяці, Т пяццю пяцьдзесят ліч., РДМ пяцідзесяці, Т пяццюдзесяццю [цьцю] трынаццаць ліч., РДМ трынаццаці, Т трынаццаццю [цьцю] Для займепнікаў кожная форма (мужчынскага, жаночага і ніякага роду, формы адзіночнага і множнага ліку) даецца на сваім алфавітным месцы з усімі склонавымі формамі: сам аайм., Р самога, Д самбму, ТМ самім сама займ., РДМ самой, В самў і самўю, Т самой і самбю самі займ., РМ саміх, Д самім, Т самімі само займ., Р самбга, Д самому, ТМ самім АРФАЭПІЯ Вымаўленне слоў і іх форм адлюстроўваецца ў слоўніку літарамі беларускага алфавіту ў іх агульнапрынятым фанетычным значэнні. Калі ў напісанні слова ці яго формы адлюстроўваецца літаратурнае вымаўленне, арфаэпічная норма асобна не падаецца: дамятаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць дар дару, дары, мн. дарьі, -рбў памыць зак., -ыю, -ыеш, -ые, -ыюць Калі літаратурнае вымаўленне слова ці формы не сунадае з іх палітарным чытаннем, пасля загалоўнага слова ці пасля яго формы ў квадратных дужках падаецца вымаўленне. дрбгкасць [хкасьць]... узвелічэнпе [зьве] [ньне]... узлезці [узьлесьці]... У слоўніку паказана вымаўленне спалучэнняў зычных, калі ў іх назіраецца асіміляцыя глухіх і звонкіх, цвёрдых і мяккіх, шыпячых і свісцячых, выбухных і афрыкатыўных зычных, а таксама паяўленне [й] перад [і]. Аглушэнне звонкіх зычных на канцы слова не адлюстроўваецца. Калі ў слове ці форме патрэбна паказаць вымаўленне толькі часткі слова (а вымаўленне ўсёй астатняй часткі зразумела з напісання), у квадратных дужках падаецца толькі гэты фрагмент: давёдка [тк] -дцы [цц], -дак давёзці [сьці] зак., давязў, -зёш, -зё, -зём, давезяцё, давязўць; давёз, давёзла, -лі [зьлі] дагбльвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца Велічыня адрэзка слова, які падаецца ў квадратных дужках, абумоўлена наступнымі фактарамі: 1) калі ў спалучэнні зычных трэба паказаць асіміляцыю аднаго ці некалькіх зычных па звонкасці-глухасці, падаецца ўсё спалучэнне зычных без наступнай галоснай: абстругаць [пстр]... барацьба [дзьб]... паёздка [стк]... 2) калі ў спалучэнні зычных трэба паказаць асіміляцыю аднаго ці некалькіх зычных па цвёрдасці-мяккасці, падаецца ўсё спалучэнне зычных разам з наступнай галоснай ці літарай ь, якія абазначаюць мяккасць папярэдняга зычнага: намаганне [ньне]... узгбрыстасць [сьць]... 3) калі ў адной з форм якога-небудзь слова трэба паказаць вымаўленне болыпай яго часткі, чым тая, якая прыведзена для адлюстравання словазмянення, у квадратных дужках падаецца вымаўленне таго адрэзка, які апупгчаны пры скарачэнні: агрызнўцца зак., -нўся, -нёшся [зьнесься]... абмёрзнуць зак., -ну, -неш [рзьне]... Вымаўленне, паказанае ў квадратных дужках, адносіцца да папярэдняй формы, але калі трапляецца тоесная пазіцыя ў адной ці некалькіх наступных формах, то вымаўленне адносіцца і да іх, а таму пасля падобных форм не падаецца: абмёрзнуць зак., -ну, -неш [рзьне], -не, -нуць дабёльванне [ньне] -нні сумлённасць [сьць] -цю Калі некалькі форм маюць тоесную фанетычную структуру фрагмента, вымаўленне якога лаказана пры першай з іх, а паміж імі стаяць формы з іншай структурай таго ж фрагмента, вымаўленне яго, паказанае пры першай з форм, пашыраецца на ўсе наступныя аж да той, якая мае іншую фанетычную структуру, а пры першай пасля яе форме зноў указваецца вымаўленне (калі яно не адлюстравана ў напісанні): абрасці [сьці] зак., -стў, -сцёш [сьце], -сцё, -сцём, -сцяцё, -стўць


СПІС ПРЫІІЯТЫХ СКАРАЧЭННЯУ

абл.— абласное слова ав.— авіяцыя агульн.— агульны род

іран.— іранічнае карт.— тэрміны гульняў у

(мужчынскі і жаночы) адз.— адзіночны лік адуш.— адушаўлёны анат.— анатомія антр.— антрапалогія археал.— археалогія архіт.— архітэктура астр.— астраномія бакт.— бактэрыялогія бат.— батаніка біял.— біялогія буд.— будаўніцтва бухг.— бухгалтэрыя в. — востраў В — вінавальны склон еаен.— ваенная справа вет.— ветэрынарыя воз.— возера выбухн.— выбухыы (гук) вьікл.— выклічнік высок.— высокі стыль г. — горад гандл.— гандлёвая справа геагр.— геаграфія геад.— геадэзія геал.— геалогія гідр.— гідралогія гіст.— гісторыя г. п.— гарадскі пасёлак горн.— горная справа грам.— граматыка груб — грубае Д — давальны склон дзеепрым.— дзеепрыметнік дзеепрьісл.— дзеепрыслоўе дып.— дыпламатыя ж — жаночы род жыв.— жывапіс заал.— заалогія займ.— займеннік зак — закончанае трыванне зал.— залежны стан зб. — зборны назоўнік зв. — зваротак злучн. — злучнік знач.— значэнне зневаж.— зневажальнае інф.— інфінітыў

кніжн.— кніжны стыль кравец.— кравецкая справа кул. — кулінарыя ласк.— ласкальная форма лаянк. — лаянкавае слова лес — лесаводства лінгв. — лінгвістыка л і т літаратура, літарату-

карты

разнаўства ліч. — лічэбнік лог.— логіка м. — мужчынскі род М — меспы склон мар.— марская справа маст.— мастацтвазнаўства мат.— матЭматыка мед — медыцына метэар.— метэаралогія мін.— мінералогія міф.— міфалогія мн.— множны лік муз.— музыка Н — назоўны склон н. — ніякі род наз.— назоўнік нар.-паэт.— народна-паэтычнае слова неадабр.— неадабральнае неадуш.— неадушаўлёны незак.— незакончанае трыванне нескл.— нескланяльнае слова пагард.— пагардлівае палеант.— палеанталогія палігр.— паліграфія паліт.— палітыка паляўн.— паляўнічая справа памянш. — памяншальная форма памянш.-зніж.—памяншальна-зніжальная форма памянш.-ласк.— памяншальна-ласкальная форма паэт.— паэтычнае слова перан.— пераноснае значэнне

прал.— праліў прым.— прьшетнік прыназ.— прыназоўнік прысл.— прыслоўе псіхал.— псіхалогія п ч а л пчалаводства Р — родны склон р. — рака разм.— размоўнае слова рознаскл. — рознаскланяль-

ны назоўнік рыб.— рыбалоўства,

рыбаводства рэл.— рэлігія с. -г.— сельская гаспадарка сад.— садаводства спарт — фізкультура і спорт спец.— спецыяльны тэрмін Т — творны склон тэатр.— тэатразнаўства, тэатр тэкст.— тэкстыльная справа тэх.— тэхніка у розн. знач.— у розпых значэннях уст.— устарэлае фарм.— фармакалогія фіз — фізіка фізіял.— фізіялогія філал.— філалогія філас.— філасофія фін.— фінансавая справа фота — фотасправа хім.— хімія царк.— царкоўнае; што мае адносіны да царквы царк.-кніжн. — царкоўнакніжнае слова цясл.— цяслярская справа часц.— часціца чыг.— чыгуначная справа шав.— шавецкая справа шахм.— шахматны тэрмін зк. — эканоміка зл. — электратэхніка энт.— энтанімічнае этн.— этнічнае юр.— юрыдычная справа


а

11

а (назва літары, якая абазначае еук [а]), н., нескл., злучн., часц., выкл., прыназ. аагамія біял., -іі [ійі] аагоній бат., -ія, -іі [ійі]

аазіс -са, -се, -саў аазісны аалагічны ааліт мін., -іту, -іце аалбгія біял., -іі [ійі] аамынскі Аамьгаь г., ж., Аамынню [ньню] ААН [аан] (Арганізацыя Аб’яднаных Нацый) ж., нескл.

аанаўскі аартальны анат. ааспбра біял., -ры Аахен г., Аахена, Аахене аахенскі аб прыназ. аба прьшаз.: аба мне і аба ўсім, аба ўсёй, аба ўсіх абабак -бка [пк], -бку, -бкаў абабёгаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аббёгаць абабёгчы [хч] зак., абабягў, абабяжыш, -ьіць, -ым, абабежыцё, абабягўць і аббёгчы, абёгчы абабіванне [ньне] -нні, часцей абіванне абабівацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абівацца абабіваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абіваць абабіты абабіцца разм., зак., -блюся, -бішся [сься], -біцца, -бяцца абабіцца зак., -б’юся, -б’ёшся [сься], -б’ёцца, -б’ёмся, -б’яцёся, -б’юцца абабіць зак., -б’ю, -б’ёш, -б’ё, -б’ём, -б’яцё, -б’юць абабраны абабрацца зак., абярўся, -рэшся [сься], -рэцца, -ромся, аберацёся, абярўцца і абрацца абабраць зак., абярў, -рэш, -рэ, -рбм, аберацё, абяРЎЦЬ абабягаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абягаць абавязак -зку [ск], -зкаў

абавязаны абавязацельства -ве, -ваў абавязацца зак., абавяжўся, абавяжашся [сься], -жацца, -жамся, -жацеся, -жуцца абавязаць зак., абавяжў, абавяжаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць абавязвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абавязваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абавязкбва [ск] прысл. абавязкбвасць [ск] [сьць] -цю абавязковы [ск] абагавіць зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авім, -авіцё, -авяць, часцей абогатварыць абагатвбраны і абагаўлёны абагаўлённе [ньне] -нні, часцей абогатварэнне абагаўляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца, часцей абогатварацца абагаўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць, часцей абогатвараць абагаціцца зак., -ачўся, -ацішся [сься], -аціцца, -ацімся, -аціцёся, -ацяцца абагаціць зак., -ачў, -аціш, -аціць, -ацім, -аціцё, -ацяць абагачальнасць [сьць] тэх., -цю абагачальнік -ка, -ку, -каў абагачальніца -цы, -ц абагачальньг абагачацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абагачаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абагачэнне [ньне] -нні абагнаны абагнаць зак., абганю, абгбніш, -ніць, -нім, -піце, -няць абагнўты абагнўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца абагнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць абагравальнік -ка, -ку, -каў

абадок

абагравальны абаграванне [ньне] -нні абагравацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абаграваць незак., -гію, -аеш, -ае, -аюць абагрэты абагрэў -эву, -эве абагрэцца зак., -эюся, -эешся [сься], -эецца, -эюцца абагрэць зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць абагўленасць [сьць] (аграмаджанасць) -цю абагўленне [ньне] (аграмаджанне) -нні, -нняў абагўлены (аграмаджаны) абагўліцца (аграмадзіцца) зак., -ліцца, -ляцца абагўліць (аграмадзіць) зак., -лю, -ліш, -ліць, “ЛЯЦЬ

абагўльванне [ньне] (аграмаджванне) -нні абагўльвацца (аграмаджвацца) незак., -аецца, -аюцца абагўльваць (аграмаджваць) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абагўльнена-сімвалічны абагўльненасць [сьць] -цю абагульнённе [ньне] -нні, -нняў абагўльнены абагўльніцца зак., -ніцца, -няцца абагўльніць зак., -ню, -ніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць абагульняцца незак., -яецца, -яюцца абагульняць незак., -яю. -яеш, -яе, -яюць абаджганы [выбухн. г] разм. абаджгацца [выбухн. г] разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абаджгаць [выбухн. г] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абадзьмўты і абдзьмўты абадзьмўць зак., -му, -мёш, -мё, -мём, -мяцё, -мўць і абдзьмўць абадкбвы [тк] абаднёцца разм., зак., -ёецЦа абадок абадка [тк], -кў, -коў


абадочны

абадбчны абадранец разм., -нца, -нцу, -нцаў абадранка разм., -нцы, -нак абадраны і абдзёрты абадрацца зак., абдзярўся, -рэшся [сься], -рэцца, -ромся, абдзерацёся, абдзярўцца; абадраўся, -алася, -аліся і абдзёрціся абадраць зак., абдзярў, -рэш, -рэ, -ром, абдзерацё, абдзярўць; абадраў, -ала, -алі і абдзёрці абады -дбў, адз. вббад абажрацца разм., груб., зак., абажрўся, -рэшся [сься], -рэцца, -рбмся, -рацёся, -рўцца; абажраўся, -алася, -аліся, (не) абажрьіся, -рэмся, -рыцеся і абжэрціся абажўр -ра, -ры, -раў абажўрны абаз (манета) -за, -зе, -заў абазваны абазвацца зак., абзавўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вўцца і азвацца абазваць зак., абзавў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -вўць абазін -на, -не, -наў абазінка -нцы, -нак абазінскі абазіны -наў абазнавацца незак., абазнаюся, -аёшся [сься], -аёцца, -аёмся, -аяцёся, -аюцца абазнацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абазначаны абазначацца незак., -аецца, -аюцца абазначаць і абазначваць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць абазначыцца зак., -чыцца, -чацца абазначыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць абазначэнне [ньне] -нні, -нняў абак і абака адпаведна -ка, -ку, -каў; -ацы, -ак Абакан г., Абакана, Абакане абаканскі абакрадзены і абкрадзены абакрасці [сьці] зак., -аду, -адзеш, -адзе, -адуць і абкрасці абаламўціць разм., зак., -ўчу, -ўціш, -ўціць, -ўцяць абаламўчаны абалванёлы разм. абалванены разм. абалванёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць

12

абалваніць разм., зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць абалваньванне [ньне] -нні абалваньваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абаліцыянізм гіст., -му, -ме абаліцыяніст гіст., -ста, -сце [сьце], -стаў абаліцыянісцкі абалбна ( нізкае месца ў даліне ракі) -не, -н і абалбнне абалбна (слой драўніны) -не, -н і абалбнь абалбністы абалбнка -нцы, -нак абалбнне [ньне] -нні, -нняў, часцей абалбна абалбнны абалбнь -нню [ньню], -ней і -няў, часцей абалбна абамкнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць абамлёлы абамлёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць абамшэлы часцей абымшэлы абамшэць зак., -эе, -эюць, часцей абымшэць абанемёнт -нта, -нце [ньце], -нтаў абанемёнтны абанёнт -нта, -нце [ньце], -нтаў абанёнтка -тцы [нтц], -так абанёнтны абанёнцкі абаніраванне [ньне] -нні абаніраваны абаніравацца зак. і незак., -руюся, -руешся [сься], -руецца, -руюцца абаніраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць абанкрўціцца зак., -ўчуся, -ўцішся [сься], -ўціцца, -ўцяцца абапал прысл., прыназ. і наабапал абапёрці зак., абапрў, -рэш, -рэ, -рбм, -рацё, -рўць; абапёр, абапёрла, -лі і апёрці абапёрціся зак., абапрўся, -рэшся [сься], -рэцца, -рбмся, -рацёся, -рўцца; абапёрся, абапёрлася, -ліся і апёрціся абапёрты абапінацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аец-ца, -аюцца абапінаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абапірацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і апірацца абапіраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і апіраць абапіцца разм., зак., -п’юся, -п’ёшся [сься], -п’ёцца,

абарона

-п’ёмся, -п’яцёся, -п’юцца; абапіўся, -ілася, -ілбся, -іліся і апіцца абапіць разм., зак., -п’ю, -п’ёш, -п’ё, -п’ём, -п’яцё, -п’юць; абапіў, -іла, -ілб, -ілі абапнўты разм. абапнўцца разм., зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца абапнўць разм., зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць і абапяць абаправаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абапрэлы абапрэць зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць абапяць разм., зак., -пнў, -пнёш, -пнё, -пнём, -пняцё, -пнўць, часцей абапнўць абарапаздбльнасць [сьць] -цю абараназдбльны абаранак -нка, -нку, -пкаў абараначнік разм., -ка, -ку, -каў абараначніца разм., -цы, -ц абараначны абараніцца зак., абарашося, абарбнішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца абараніць зак., абараню, абарбніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць абаранкам прысл. абараны абараняльны часцей абарбнчы абараняцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца абараняць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абараць зак., -рў -рэш, -рэ, -рбм, -рацё, -руць абарачальнасць [сьць] спец., -цю абарачальны абарачацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абарачаць незак., -аю, -аеш, -ае, -агоць абарачэнне [ньне] -нні, часцей абарбт абарваны абарвацца зак., -вўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вўцца абарваць зак., -вў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -вўць абардаж мар., -жу, -жы абардажны абармбт разм., -бта, -бце, -бтаў абармбтка разм., -тцы [цц], -так абарбг -бга, -бзе, -бгаў абарбна -не


абаронец

абарбнец гіст. паліт., -нца, -нцу, -нцаў абарбнніцкі [ньні] абарбнніцтва [ньні] гіст. паліт., -ве абарбнны абарбнца агульн., м. ДМ -цу, Т -цам, ж. ДМ -цы, Т -цай і -цаю, мн. Р -цаў абарбнча-масавы абарбнчы і абараняльны абарбт -бту, -бце, -бтаў і абарачэнне абарбтак разм., -тку абарбтлівасць [сьць] -цю абарбтлівы абарбтнасць [сьць] спец., -цю абарбтны абарбцісты разм. абарбчванне [ньне] -нні абарбчвацца незап., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абарбчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абартыўны спец. абарыген -на, -не, -наў абарыгённы абаспацца разм., зак., -сплюся, -спішся [сьпісься], -спіцца, -спімся, -спіцёся, -спяцца абассацца разм., зак., -ссўся, -ссёшся [сьсесься], -ссёцца, -ссёмся, -ссяцёся, -ссўцца абат -ата, -аце, -атаў абаткнўты абаткнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць абатыса -се, -с абацкі абацтва -ве, -ваў абачліва прысл. абачлівасць [сьць] -цю абачлівы абаяльна прысл. абаяльнасць [сьць] -цю абаяльны абаянне [ньне] -нні аббёгаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абабёгаць аббёгчы [хч] зак., аббягў, аббяжыш, -ыць, -ым, аббежыцё, аббягўць, часцей абабёгчы аббіванне [ньне] разм., -нні, часцей абіванне аббівацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абівацца аббіваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абіваць аббрахаць разм., зак., аббрашў, аббрэшаш, -ша, -шам, -шаце, -шуць і абрахаць аббудавацца разм., зак., аббудўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца

13

аббудаваць зак., аббудўю, -ўеш, -ўе, -ўюць аббудбўванне [ньне] -нні аббудбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аббудбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аббэрсаны разм. аббэрсаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аббэрсваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аббягаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абягаць абваднённе [ньне] -нні абвадніць зак., абвадню, абвбдніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць абвадняльны абвадняцца незак., -яецца, -яюцца абвадняць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абважаны абважванне [ньне] -нні абважвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абважваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абважыцца зак., -жуся, -жышся [сься], -жыцца, -жацца абважыць зак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць абвал -лу, -ле, -лаў абвалаванне [ньне] буд., -нні, -нняў абвалаваны абвалаваць зак., абвалўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абвалакальны абвалаканне і абвалакванне [ньне] для абодвух -нні абвалакацца і абвалаквацца незак., адпаведна -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абвалакаць і абвалакваць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць абвалачы зак., -акў, -ачэш, -ачэ, -ачбм, -ачацё, -акўць абвалачыся зак., -акўся, -ачэшся [сься], -ачэцца, -ачомся, -ачацёся, -акўцца абвалены абвалісты абваліцца зак., абвалюся, абвалішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца абваліць зак., абвалю, абваліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць абвалка спец., -лцы

абвесіцца

абвалбўвацца буд., незак., -аецца, -аюцца абвалбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвалбчаны абвальванне [ньне] -нні абвальвацца незак., -аецца, -аюцца абвальваць пезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвальны абвандраваць зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць абвапнавацца спец., зак., -нўецца, -нўюцца абвапнбўванне [ньне] -нні абвапнбўвацца незак., -аецца, -аюцца абвараны абварванне [ньне] -нні абварвацца незак., -аецца, -аюцца абварваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абварыцца зак., абварўся, абварышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца абварыць зак., абварў, абварыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць абваскаваць зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць абвастрацца незак., -аецца, -аюцца абвастраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвастрыцца зак., абвбстрыцца, -рацца абвастрыць зак., абвастрў, абвбстрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць абвастрэнне [ньне] -нні абвашчьіць зак., абвашчў, абвбшчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць абвашывець разм., зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць абвёдзены абвёзены абвёзці [сьці] зак., абвязў, -зёш, -зё, -зём, абвезяцё, абвязўць; абвёз, абвёзла, -злі [зьлі] абвёйванне [ньне] -нні абвёйвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей абвявацца абвёйваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абвяваць абвёргнуты абвёргнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць абвёрчаны абвёрчвацца незак., -аецца, -аюцца абвёрчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвёсіцца зак., -ёшуся, -ёсішся [сься], -ёсіцца, -ёсяцца


абвесіць

абвёсіць зак., -ёшу, -ёсіш, -ёсіць, -ёсяць абвёсны: абвёсны лад грам. абвёстка -тцы [стц], -так абвёсці [сьці] зак., абвядў, -дзёш, -дзё, -дзём, абведзяцё, абвядўць абвётралы абвётраны абвётраць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвётрыванне [ньне] -нні абвётрывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абвётрываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвётрыцца зак., -руся, -рышся [сься], -рыцца, -рацца абвётрыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць абвёў -ёву, -ёве абвечарэць разм., зак., -эе абвёшаны абвёшацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абвёшаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвёшванне [ньне] -нні абвёшвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абвёшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвёпгчаны абвёяны абвёяць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць абвіванне [ньне] -нні і авіванне абвівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і авівацца абвіваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і авіваць абвівачны абвінаваўца юр., агульн., м. ДМ -цу, Т -цам, ж. ДМ -цы, Т -цай і -цаю, мн. Р -цаў абвінаваўчы юр. абвінаваціць зак., -ачу, -аціш, -аціць, -ацяць абвінавачанне [ньне] -нні, -нняў абвінавачаны абвінавачванне [ньне] -нні, -нняў абвінавачвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абвінавачваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвінанне [ньне] -нні абвінацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абвінаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвінўты

14

абвінўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца абвінўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць абвісанне [ньне] -нні абвісаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвісласць [сьць] -цю абвіслы абвіснуць зак., -ну, -неш [сьне], -не, -нуць абвіты абвіцца зак., абаўюся, -ўёшся [сься], -ўёцца, -ўёмся, -ўяцёся, -ўюцца і авіцца абвіць зак., абаўю, -ўёш, -ўё, -ўём, -ўяцё, -ўюць і авіць абвбд -ду, -дзе абводзіцца незак., -дзіцца, -дзяцца абвбдзіць незак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць абвбдка [тк] -дцы [цц], -дак абвбднены абвбдны абвбз -зу, -зе абвбзіцца незак., -зіцца, -зяцца абвбзіць незак., абвбжу, абвбзіш, -зіць, -зяць абвбрак разм., -рка, -рку, -ркаў абвбрвацца незак., -аецца, -аюцца абвбрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвбстранасць [сьць] -цю абвбстраны абвбшчванне [ньне] -нні абвбшчвацца незак., -аецца, -аюцца абвбшчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвўглены абвўгліванне [ньне] -нні абвўглівацца незак., -аецца, -аюцца абвўгліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвўгліцца зак., -ліцца, -ляцца абвўгліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абвўжаны абвўжвацца незак., -аецца, -аюцца абвўжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвўзіцца зак., -зіцца, -зяцЦа абвўзіць зак., абвўжу, абвўзіш, -зіць, -зяць абвыкаць і абвыкацца незак., адпаведна -аю, -аенг, -ае, -аюць; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абвыкласць [сьць] -цю і абыкласць абвыклы і абьіклы абвыкнуць і абвыкнуцца

абвяшчэнне

зак., адпаведна -ну, -неш, -не, -нуць; -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца абвявацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абвёйвацца абвяваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абвёйваць абвядзённе [ньне] -нні абвязаны абвязацца зак., абвяжўся, абвяжашся [сься], -жацца, -жамся, -жацеся, -жуцца абвязаць зак., абвяжў, абвяжаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць абвязачны абвязванне [ньне] -нні абвязвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абвязваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвіізка [ск] спец., -зцы [сц] абвялены абвяліцца зак., -ліцца, -ляцЦа абвяліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абвялы абвяльванне [ньне] -нні абвяльвацца незак., -аецца, -аюцца абвяльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвіінуць зак., -ну, -неш, -пе, -нуць; абвяў, -яла, -ялі абвяргальны абвярганне [ньне] -нні, -нняў абвяргацца незак., -аецца, -аюцца абвяргаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвяржэнне [ньне] -нні, -нняў абвярцёцца зак., абвярчўся, абвёрцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца абвярцёць зак., абвярчў, абвёрціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць абвясціць [сьці] зак., абвяшчў, абвёсціш [сьці], -ціць, -цім, -ціце, -цяць і абвяшчў, абвясціш [сьці], -ціць, -цім, абвесціцё, абвясцяць абвяць зак., абвяну, -неш, -не, -нуць абвяшчальнік -ка, -ку, -каў абвяшчальніца -цы, -ц абвяшчацца незак., -аецца, -аюцца абвяшчаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абвяшчэнне [ньне] -нні, -нняў


абгаблёўванне

абгаблёўванне [ньне] -нні абгаблёўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абгабляваны і абгаблёваны, агабляваны, агаблёваны абгаблявацца зак., -люецца, -лююцца і агаблявацца абгабляваць зак., -люю, -люеш, -люе, -лююць і агабляваць абгаварыць зак., абгаварў, абгаворыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць абгаварэнне [ньне) -нні абгавбраны абгавбрванне [ньне] -нні абгавбрвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абгавбрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абгавбры -раў, адз. абгавбр, -ру, -ры абгаджаны разм. абгаджвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абгаджваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абгадзіцца разм., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца. -дзяцца абгадзіць разм., зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць абгаліць зак., абгалю, абгбліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць абгамтацца абл., зак., -аецца, -аюцца абганялка разм., -лцы, -лак абганяльны абганянне [ньне] -нні абганяцца зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца абганяць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абгарадзіцца зак., абгараджўся, абгарбдзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца і агарадзіцца абгарадзіць зак., абгараджў, абгарбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць і агарадзіць абгарак разм., -рка, -рку, -ркаў, часцей агарак абгарванне і абгаранне [ньне] для абодвух -нні абгарваць і абгараць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць абгарнўцца зак., абгарнўся, абгорнешся [сься], -нецца, -немся, -нецеся, -нуцца і агарнўцца абгарнўць зак., абгарнў, абгбрнеш, -не, -нем, -неце, -нуць і агарнўць абгарбджаны і агарбджаны

15

абгарбджванне [ньне] -нні, -нпяў і агарбджванне абгарбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і агарбджвацца абгарбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і агарбджваць абгарбдка [тк] -дцы [цц], -дак і агарбдка абгарэлы абгарэць зак., -рў, -рыш, -рыць, -раць абгінанне [ньне] -нні абгінацца незак., -аецца, -аюцца абгінаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і агінаць абгладжаны абгладжванне [ньне] -нні абгладжвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абгладжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абгладзіцца разм., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца абгладзіць зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць абглёдзецца зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца, часцей аглёдзецца абглёдзець зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць, часцей аглёдзець абгляд -ду, -дзе, часцей агляд абгляданне [ньне] -нні, часцей агляданне, аглядванне абглядацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей аглядацца, аглядвацца абглядаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей аглядаць, аглядваць абгніваць незак., -ае, -аюць абгнілы абгнісці [сьці] і абгніць зак., для абодвух -іё, -іюць абгбйсаны разм. абгбйсаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абгблены часцей агблены абгбльванке [ньне] -нні, часцей агбльванне абгбльвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей агбльвацца, агаляцца абгбльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей агбльваць, агаляць абгбн -ну, -не, -наў абгбнны абгбрнуты і абгбрнены, агбрнуты абгбртачны

абдзельваць

абгбртванне [ньне] -нні і агбртванне абгбртвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і агбртвацца абгбртваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і агбртваць абгбртка -тцы [ртц], -так абграбанне [ньне] -нні і аграбанне абграбаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аграбаць абгрунтавана прысл. абгрунтаванасць [сьць] -цю абгрунтаванне [ньне] -нні, -нняў абгрунтаваны абгрунтаваць зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць абгрунтбўванне [ньне] -нні, -нняў абгрунтбўвацца незак., -аецца, -аюцца абгрунтбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абгрызацца незак., -аецца, -аюцца абгрызаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абгрызены абгрызці [сьці] зак., -зў, -зёш, -зё, -зём, -зяцё, -зўць абгрэбены і агрэбены абгрэбці [пц] зак., абграбў, -бёш, -бё, -бём, -бяцё, -бўць; абгрбб, абгрэбла, -лі і агрэбці абгўльванне [ньне] -нні, -нняў абгўльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абгуляны абгуляць зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абдавацца незак., абдаюся, -аёшся [сься], -аёцца, -аёмся, -аяцёся, -аюцца абдаваць незак., абдаю, -аёш, -аё, -аём, -аяцё, -аюць абдадзены абдарыць і абдараваць зак., адпаведна абдарў, абдбрыш, -рыць, -рым, -рыце, раць; абдарўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абдацца зак., -амся, -асіся, -асца, -адзімся, -асцёся [сьце], -адўцца абдаць зак., -ам, -асі, -асць, -адзім, -асцё [сьце], -адўць абдзёлены абдзёльванне [ньне] -нні абдзёльвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абдзяляцца абдзёльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абдзяляць


абдзернаванне

абдзернаванне [ньне] -нні абдзернаваны абдзернаваць зак., абдзярнўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абдзёрці зак.. абдзярў, -рэш, -рэ, -ром, абдзерацё, абдзярўць; абдзёр, абдзёрла, -лі, часцей абадраць абдзёрціся зак., абдзярўся, -рэшся [сься], -рэцца, -рбмся, абдзерацёся, абдзярўцца; абдзёрся, абдзёрлася, -ліся, часцей абадрацца абдзёрты і абадраны абдзёўбвацца незак., -аецца, -аюцца абдзёўбваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдзіманне [ньне] -нні абдзімацца незак., -аецца, -аюцца абдзімаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдзірала разм., агульн., м. Д -лу, Т -лам, М -ле, ж. ДМ -ле, Т -лай і -лаю, мн. Р -л абдзіралаўка разм., -аўцы абдзіралка (машына) разм., -лцы, -лак абдзіранне [ньне] -нні абдзірацца незак., -аецца, -аюцца абдзіраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдзірач разм., -ча, -чў, -чоў абдзірачны абдзірка -рцы, -рак абдзьмўты часцей абадзьмўты абдзьмўхацца зак., -аецца, -аюцца абдзьмўхаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдзьмўхванне [ньне] -нні абдзьмўхвацца незак., -аецца, -аюцца абдзьмўхваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдзьмўць зак., -мў, -мёш, -мё, -мём, -мяцё, -мўць, часцей абадзьмўць абдзяліцца зак., абдзялюся, абдзёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца абдзяліць зак., абдзялю, абдзёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць абдзяляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца і абдзёльвацца абдзяляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і абдзёльваць абдзярноўванне [ньне] -нні абдзярнбўвацца незак., -аецца, -аюцца абдзярнбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдзяўбаны

16

абдзяўбці [пц] і абдзяўбаць зак., адпаведна -бў, -бёш, -бё, -бём, абдзеўбяцё, абдзяўбўць; -аю, -аеш, -ае, -аюць; адпаведна абдзёўб, абдзяўбла, -лб, -лі; абдзяўбаў, -ала, -алі абдбраны абдбрванне [ньне] -нні абдбрвацца незак., -аецца, -аюцца абдбрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдрапаны разм. абдрапацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абдрапаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдрапвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абдрапваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдрыпацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абдрыпаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдрыпвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абдрьгаваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдўктар анат., -ра, -ры, -раў абдўмана прысл. абдўманасць [сьць] -цю абдўманы абдўмацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абдўмаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдўмванне [ньне] -нні абдўмвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абдўмваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдўраны абдўрванне [ньне] -нні абдўрвацца незак., -аецца, -аюцца абдўрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абдурыць зак., абдурў, абдўрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць абдым (ахоп) -му, -ме абдыманне [ньне] -нні і абніманне абдымацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абнімацца абдымаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абнімаць абдыміць зак., -млю, -міш, -міць, -мім, -міцё, -мяць абдымкі -каў і абнімкі абдымлены разм. абдымны

абеззямельваць

абёгаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абабёгаць абёглы: абёглы пбгляд абёгчы [хч] зак., абягў, абяжыш, -ыць, -ьш, абежыцё, абягўць, часцей абабёгчы абёд -ду, -дзе, -даў абёдаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абёдзве [дзьве] ліч., ж., РМ абёдзвюх, Д абёдзвюм, Т абёдзвюма абёдзенны аб’ёдзены аб’ёдкі [тк] -каў абёднены абёдня царк., -ні, -няў абезгалбвіць зак., -бўлю, -бвіш, -бвіць, -бвяць абезгалбсець зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць абезгалбўлены абезгалбўліванне [ньне] -нні абезгалбўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аб’ёзд -ду, -дзе [зьдзе], -даў аб’ёзджаны [ждж] аб’ёзджванне [ждж] [ньне] -пні, часцей аб’язджанне аб’ёзджвацца [ждж] незак., -аецца, -аюцца, часцей аб’язджацца аб’ёзджваць [ждж] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей аб’язджаць аб’ёздзіцца [зьдзі] зак., -дзіцца, -дзяцца аб’ёздзіць [зьдзі] зак., -джу [ждж], -дзіш [зьдзі], -дзіць, -дзяць аб’ёздка [стк] -дцы [стц], -дак аб’ёздчык [шч] -ка, -ку, -каў абсззаражанне [ньне] -нні абеззаражаны абеззаражвальны абеззаражванне [ньне] -нні абеззаражвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абеззаражваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абеззаражваючы абеззаразіцца зак., -ажуся, -азішся [сься], -азіцца, -азяцца абеззаразіць зак., -ажу, -азіш, -азіць, -азяць абеззямёленне [зьзя] [ньне] -нні абеззямёлены [зьзя] абеззямёлець [зьзя] зак., -лею, -лееш, -лее, -леюць абеззямёліць [зьзя] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абеззямёльванне [зьзя] [ньне] -нні абеззямёльвацца [зьзя] незак., -аецца, -аюцца абеззямёльваць [зьзя] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць


17

абезнадзеены

абезнадзеены абезнадзёіць [ейі] зак., -ёю, -ёіш [ейіш], -ёіць, -ёяць абезнадзёйванне [ньне] -нні абезнадзёйваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аб’ёкт -кта, -кце, -ктаў аб’ёктавы аб’ёктны аб’ектываванне [ньне] -нні аб’ектываваны аб’ектывавацца незак., -ывўецца, -ывўюцца аб’ектываваць зак. і незак., аб’ектывўю, -ўеш, -ўе, -ўюць аб’ектывацыя -ыі [ыйі] аб’ектывізаванасць [сьць] -цю аб’ектывізаваны аб’ектывізавацца незак., -зўецца, -зўюцца аб’ектывізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць аб’ектывізацыя -ыі [ыйі] аб’ектывізм -му, -ме аб’ектывіст -ста, -сце [сьце], -стаў аб’ектывісцкі аб’ектыў -ыва, -ыве, -ываў аб’ектыўна прысл. аб’ектыўнасць [сьць] -цю аб’ектыўны абеларўсіцца зак., -рўшуся, -рўсішся [сься], -рўсіцца, -рўсяцца абеларўсіць зак., -рўшу, -рўсіш, -рўсіць, -рўсяць абеларўшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абёлены абеліск -ка, -ку, -каў абёльванне [ньне] -нні абёльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аберагацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аберагаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аберагчы [хч] зак., -агў, -ажэш, -ажэ, -ажом, -ажацё, -агўць; абярбг, аберагла, -ло, -лі; аберажы, -жэм, -жыце аберагчыся [хч] зак., -агўся, -ажэшся [сься], -ажэцца, -ажбмся, -ажацёся, -агўцца; абярбгся [хс], абераглася, -лося, -ліся; аберажыся, -жэмся, -жыцеся аберажлівы разм. аберацыйны астр. аберацыя -ыі [ыйі], -ый абёрнуты абертбн -ну, -не, -наў абёруч і абёручкі прысл. абескаляроўванне [ньне] -нні

абескаляроўвацца незак., -аецца, -аюцца абескалярбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аб’ёсці [сьці] зак., аб’ём, аб’ясі, аб’ёсць [сьць], аб’ядзім, аб’ясцё [сьце], аб’ядўць; аб’еш, аб’ёшце аб’ёсціся [сьці] зак., аб’ёмся, аб’ясіся, аб’ёсца, аб’ядзімся, аб’ясцёся [сьце], аб’ядўцца абетаваны аб’ёхаць зак., аб’ёду, -дзеш, -дзе, -дуць абёчак -чка, -чку, -чкаў аб’ём -му, -ме, -маў аб’ёмісты аб’ёмнасць [сьць] -цю аб’ёмны абжаваны абжаваць зак., абжую, -уёш, -уё, -уём, -уяцё, -уюць абжаты абжацца зак., абажнёцца, -нўцца абжаць зак., абажнў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць; абжаў, -ала, -алі абжбра разм., агульн., м. ДМ -ру, Т -рам, ж. ДМ -ры, Т -рай і -раю, мн. Р -р абжорлівасць [сьць] -цю абжорлівы і абжбрысты разм.

абжбрства разм., -ве абжоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абжўлены разм. абжўліць разм., зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абжўльваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абжывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абжываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абжынацца незак., -аецца, -аюцца абжынаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абжырацца разм., груб., невак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абжыраць разм., груб., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абжытак: на абжытак, для абжытку, разм., -тку абжытасць [сьць] -цю абжыты абжыцца зак., абжывўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вўцца абжыць зак., абжывў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -вўць абжэрціся разм., груб., зак., абжарўся, -рэшся [сься], -рэцца, -ромся, -рацёся, -рўцца; абжбрся, абжэр-

аб'іньваць

лася, -рліся; (не) абжарыся, -рэмся, -рыцеся і абажрацца абза -зе абзавёсціся [сьці] зак., абзавядуся, -дзёшся [сься], -дзёцца, -дзёмся, абзаведзяцёся, абзавядўцца абзавбдак: на абзавбдак, для абзавбдку, разм., -дку [тк] абзаводзіцца незак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца абзавядзённе [ньне] -нні абзадачаны абзадачванне [ньне] -нні абзадачвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абзадачваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абзадачыць (даць задатак) зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць абзац -ца, -цы, -цаў абзваніць разм., зак., абзваню, абзвбніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць абзвоньваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абзеляніцца зак., абзялёніцца, -няцца і азеляніцца абзеляніць зак., абзеляню, абзялёніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць і азеляніць абзнаёміцца разм., зак., -млюся, -мішся [сься], -міцца, -мяцца абзывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і азывацца абзываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абібок разм., -ка, -ку, -каў і гультай, байбак абібоцкі разм. і гультайскі, байбацкі абібоцтва разм., -ве і гультайства, байбацтва абівалыпчык -ка, -ку, -каў і абіўшчык абівалыпчыца -цы, -ц і абіўшчыца абіванне [ньне] -нні і абабіванне, аббіванне абівацца незак., -аецца, -аюцца і абабівацца, аббівацца абіваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абабіваць, аббіваць абівачны Абіджан г., Абіджана, Абіджане абіджанскі аб’Інелы [йі] аб’Інець [йі] зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць аб’Іньваць [йі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць


абірала

абірала разм., агульн., м. Д -лу, Т -лам, М -ле, ж. ДМ -ле, Т -лай і -лаю, мн. Р -л абіралаўка разм., -ўцы абіранне [ньне] -нні абіраны абірацца незак., -аецца, -аюцца абіраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абіркі -рак абітурыёнт -нта, -нце [ньце], -нтаў абітурыёнтка -тцы [нтц], -так абіўка -ўцы абіўны абіўшчык -ка, -ку, -каў, часцей абівалыпчык абіўшчыца -цы, -ц, часцей абівалыпчыца абіягенёз спец., -зу, -зе абіягённы спец. абіяцін спец., -ну, -не абіяцінавы абкалаціцца [пк] зак., абкалоціцца, -цяцца абкалаціць [пк] зак., абкалачў, абкалоціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць абкалоцца [пк] зак., абкалюся, абколешся [сься], -лецца, -лемся, -лецеся, -люцца абкалоць [пк] зак., абкалю, абколеш, -ле, -лем, -леце, -люць абкалбчаны [пк] абкалбчвацца [пк] незак., -аецца, -аюцца абкалбчваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкамёчаны [пк] абкамёчваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкамячыцца [пк] зак., абкамёчыцца, -чацца абкамячьіць [пк] зак., абкамячў, абкамёчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць абкантаваны і абкантбваны [пк] часцей акантаваны абкантаваць [пк] зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць, часцей акантаваць абкантбўванне [пк] [ньне] -нні, часцей акантбўванне абкантбўвацца [пк] незак., -аецца, -аюцца, часцей акантбўвацца абкантбўваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей акантбўваць абкантбўка [пк] -оўцы, -бвак, часцей акантбўка абкапаны [пк] абкапаны [пк] і абкбпаны, акапаны, акбпаны абкапацца [пк] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

18

абкапацца [пк] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абкапаць [пк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкапаць [пк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і акапаць абкапвацца [пк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абкапваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкарміць [пк] зак., абкармлю, абкбрміш, -міць, -мім, -міце, -мяць абкарнаны [пк] абкарнацца [пк] разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абкарнаць [пк] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкарыць [пк] зак., абкарў, абкбрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць, часцей акарыць абкарэлы [пк] абкарэць [пк] зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць абкасіцца [пк] зак., абкашўся, абкбсішся [сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца абкасіць [пк] зак., абкашў, абкбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць абкат [пк] спец., -ату, -аце, часцей абкатка абкатаны [пк] абкатацца [пк] зак., -аецца, -аюцца абкатаць [пк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкатачны [пк] абкатванне [пк] [ньнеі] -нні абкатвацца [пк] незак., -аецца, -аюцца абкатваць [пк] спец., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкатка [пк] спец., -тцы [цц] і абкат абкатны [пк] спец. абкатчык [пкачч] -ка, -ку, -каў абкатчыца [пкачч] -цы, -ц абкаціцца [пк] зак., абкбціцца, -цяцца абкаціць [пк] зак., абкачў, абкбціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць абкачаны [пк] абкачацца [пк] зак., -аюся, -аешся, -аецца, -аюцца абкачаць [пк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкачванне [пк] [ньне] -нні абкачвацца [пк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абкачваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абквэцаны [пкв] разм.

абклейшчык

абквэцацца [пкв] разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абквэцаць [пкв] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкіданне і абкідванне [пк] [ньне] для абодвух -нні абкіданы [пк] абкідаць [пк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкідаць і абкідваць [пк] незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць абкітаваны і абкітбваны [пк] абкітавацца [пк1 зак., абкітўецца, -ўюцца абкітаваць [пк] зак., абкітўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абкітбўванне [пк] [ньне] -нні абкітбўвацца [пк] незак., -аецца, -аюцца абкітбўваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкітоўка [пк] -ўцы абклад [пкл] спец., -да, -дзе абкладанне і абкладванне [пкл] [ныіе] для абодвух -нні абкладацца і абкладвацца [пкл] незак., адпаведна -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абкладаць і абкладваць [пкл] незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць абкладзены [пкл] абкладка [пкл] [тк] -дцы [цц], -дак абкладчык [пкл] [чч] -ка, -ку, -каў абкладчыца [пкл] [чч] -цы, -Ц абкласці [пкл] [сьці] зак., абкладў, -дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё, -дўць абкласціся [пкл] [сьці] зак., абкладўся, -дзёшся [сься], -дзёцца, -дзёмся, -дзяцёся, -дўцца абклёены [пкл] і аклёены абклёіць [пклейі] зак., -ёю, -ёіш [ейі], -ёіць, -ёяць і аклёіць абклёйванне [пкл] [ньне] -нні і аклёйванне абклёйвацца [пкл] незак., -аецца, -аюцца і аклёйвацца абклёйваць [пкл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аклёйваць абклёйка [пкл] -йцы і аклёйка абклёйшчык [пкл] -ка, -ку, -каў і аклёйшчык


абклейшчыца

абклёйшчыца [пкл] -цы, -ц і аклёйшчыца абклёўваць [пкл] незак., -ае, -аюць абкляваны [пкл] абкляваць [пкл] зак., абклюё, -юіоць абкблак [пк] -лка, -лку абкблаты [пк] абкблванне [пк] [ньне] -нні абкблвацца [пк] незак., (іголкай і інш.) -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; (адколвацца) -аецца, -аюцца абкблваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкбм [апком] (абласны камітэт) -ма, -ме, -маў абкбмаўскі [пк] абкбпаны [пк] і абкапаны, акбпаны, акапаны абкбпванне [пк] [ньне] -ігаі і акбпванне абкбпвацца [пк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і акбпвацца абкбпваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і акбпваць абкбпка [пк] -пцы абкбраны [пк] часцей акбраны абкбрванне [пк] [ньне] -нні, часцей акбрванне абкбрвацца [пк] незак., -аецца, -аюцца, часцей акбрвацца абкбрваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей акбрваць абкбрм [пк] -му, -ме абкбрмлены [пк] абкбрмліванне [пк] [ньне] -нні абкбрмлівацца [пк] незак., -аецца, -аюцца абкбрмліваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкбс [пк] -са, -се, -саў абкбўзаны [пк] абкбўзаць [пк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкбўзваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкбчаны [пк] абкбчванне [пк] [ньне] -ппі абкбчвацца [пк] незак., -аецца, -аюцца абкбчваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкбшаны [пк] абкбшвапне [пк] [ньне] -Н ІІІ

абкбшвацца [пк] незак., -аецца, -аюцца абкбшваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкраданне і абкрадванне [пкр] [ньне] для абодвух -нні, -нняў

19

абкрадацца і абкрадвацца [пкр] незак., адпаведна -аецца, -аюцца; -аецца, -аюцца абкрадаць і абкрадваць [пкр] незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць абкрадзены [пкр] часцей абакрадзены абкрасці [пкр] [сьці] зак., абкраду, -дзеш, -дзе, -дуць, часцей абакрасці абкрўжаны [пкр] часцей акрўжаны абкружацца і абкрўжвацца [пкр] незак., адпаведна -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей акружацца, акрўжвацца абкружаць і абкрўжваць [пкр] незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей акружаць, акрўжваць абкружыцца [пкр] зак., абкружўся, абкрўжышся [сься], -жыцца, -жымся, -жыцеся, -жацца, часцей акружыцца абкружыць [пкр] зак., абкружў, абкрўжыш, -жыць, -жым, -жыце, -жаць, часцей акружыць абкружэнец [пкр] разм., -нца, -нцу, -нцаў, часцей акружэнец абкружэнне [пкр] [ньне] -нні, -нняў, часцей акружэнне абкруціцца [пкр] зак., абкручўся, абкрўцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца абкруціць [пкр] зак., абкручў, абкрўціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць абкрўчаны [пкр] абкрўчванне [пкр] [ньне] -нні абкрўчвацца [пкр] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абкрўчваць [пкр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкрывавіцца [пкр] зак., -аўлюся, -авішся [сься], -авіцца, -авяцца, часцей акрывавіцца абкрывавіць [пкр] зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авяць, часцей акрывавіць абкрываўлены [пкр] часцей акрываўлены абкрываўлівацца [пкр] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей акрываўлівацца абкрываўліваць [пкр] не-

абкусванне

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей акрываўліваць абкрывацца [пкр] незак.,

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей акрывацца абкрываць [пкр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей акрываць абкрыты [пкр] часцей акрыты абкрыцца [пкр] зак.,- ыюся, -ьіешся [сься], -ыецца, -ьшцца, часцей акрыцца абкрыць [пкр] зак., -ыю, -ыеш, -ые, -ьпоць, часцей акрыць абкрышаны [пкр] абкрышванне [пкр] [ньне] -нні абкрышвацца [пкр] незак., -аецца, -аюцца абкрышваць [пкр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкрышыцца [пкр] зак., абкрышыцца, -шацца абкрышыць [пкр] зак., абкрышў, абкрышыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць абкўкліванне [пк] [ньне] -нні, часцей акўкліванне абкўклівацца [пк] незак., -аецца, -аюцца, часцей акўклівацца абкўкліцца [пк] зак., -ліцца, -ляцца, часцей акўкліцца абкўраны [пк] абкўраць [пк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкўрванне [пк] [ньне] -нні, -нняў абкўрвацца [пк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абкўрваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абкурбдымець [пк] разм, зак, -ею, -ееш, -ее, -еюць абкурбдыміцца [пк] разм, зак, -міцца, -мяцца абкурбдыміць [пк] разм, зак, -млю, -міш, -міць, -мяць абкурбдымлены [пк] абкурыцца [пк] зак, абкурўся, абкўрышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца абкурыць [пк] зак, абкурў, абкўрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць абкурэць [пк] разм, за к, -эю, -эеш, -эе, -эюць абкўсаны і абкусаны [пк] абкусацца [пк] зак, -аецца, -аюцца абкусаць [пк] зак, -аю, -аеш, -ае, -аюць абкўсванне [пк] [ньне] -ннг


абкусвацца

абкўсвацца [пк] незак., -аецца, -аюцца абкўсваць [пк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблава -аве, -аў аблавіць зак., аблаўлю, абловіш, -віць, -вім, -віце, -вяць аблавўх (пра чалавека) лаянк., -ха, -ху, -хаў аблавўха і аблавўшка ( шапка) адпаведна -ўсе, -ўх; -шцы, -шак аблавўхі аблагбджаны аблагбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблагбдзіць зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць аблада разм., -дзе абладжаны абладжванне [ньне] -нні абладжвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абладжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абладзіцца зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца абладзіць зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць аблажньг аблажыцца зак., аблажўся, аблбжышся [сься], -жыцца, -жымся, -жыцеся, -жацца аблажыць зак., аблажў, аблбжыш, -жыць, -жым, -жыце, -жаць аблажэнне [ньне] -нні, -нняў аблазіць (лазіць у многіх месцах) разм., зак., аблажу, аблазіш, -зіць, -зяць; (ліняць) незак., -зіць, -зяць аблакаціцца зак., аблакачўся аблакоцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца аблакбчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аблакціраванне [ньне] сад., -нні аблакц'іраваны аблакціравацца зак., -руецца, -руюцца аблакціраваць зак., -рую, -руеш, -руе, -руюць аблакціроўка -ўцы абламаны і аблбманы абламацца зак., аблбміцца, -мяцца абламаць зак., абламлю, аблбміш, -міць, -мім, -міце, -мяць; абламг, -мем, -міце аблана (абласньі аддзёл нарбднай асвёты) м., нескл.

аблапаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

20

аблапіць разм., зак., -плю, -піш, -піць, -пяць аблаплены разм. аблапліваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблапбшаны разм. аблапошваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблапбшыць разм., зак., -шу, -шыш, -шыць, -шаць абласны аблатаны разм. аблатаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблаташыць разм., зак., аблаташў, аблатбшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць аблатбшаны аблатбшваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблаўшчык -ка, -ку, -каў аблахмацець разм., зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць аблахмаціцца разм., зак., -ачуся, -ацішся [сься], -аціцца, -ацяцца аблачына -не, -н аблачэнне [ньне] царк., -нні аблашчаны аблашчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблашчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць аблаяны аблаяць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблвыканкбм (абласны выканаўчы камітэт) -ма, -ме, -маў аблёглы аблёгчаны [хч] аблёгчы [хч] зак., аблягу, абляжаш, -жа, -жам, -жаце, аблягуць; аблёг, аблягла, -лб, -лі; абляж, -жце [шц] аблёгчыся [хч] разм., зак., -ляжацца, -лягуцца абледзянёлы абледзянённе [ньне] -нні, -нняў абледзянёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць аблёжаны разм. аблёжвацца разм., незак., -аецца, -аюцца аблёжваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблёзлы аблёзці [сьці] зак., -зу, -зеш, -зе, -зуць абленавацца разм., зак., аблянўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца аблёплены аблёпліванне [ньне] -нні, -нняў аблёплівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абляпляцца

абліцоўшчык

аблёпліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абляпляць аблёсены спец. аблёт разм., -ёту, -ёце аблётаваны разм. аблётаваць разм., зак., -туе, -туюць аблётак абл., -тка, -тку, -ткаў аблёт -ёту, -ёце, -ётаў аблётаны аблётацца зак., -аецца, -аюцца аблётаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аблятаць аблётваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абліванне [ньне] -нні, -нняў абліваны абліваха разм., -асе, -ах аблівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблігацыііны аблігацыя -ыі [ыйі], -ый аблізаны аблізацца зак., абліжўся, абліжашся [сься], -жацца, -жамся, -жацеся, -жуцца аблізаць зак., абліжў, абліжаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць аблізванне [ньне] -нні аблізвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аблізваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблізнўцца разм., зак., -нўся, -нёшся [зьнесься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца аблізнўць зак., -знў, -знёш [зьне], -знё, -знём, -зняцё, -знўць аблік разм., -ку абліпанне [ньне] -нні абліпаць незак., -ае, -аюць абліпнуць зак., -не, -нуць аблісцеласць [сьце] [сьцьі бат., -цю аблісцелы [сьце] аблісценпе [сьце] [ньне] -нні аблісцець [сьце] зак., -ее, -еюць абліты аблітэрацыя мед., -ыі [ыйі] абліцаваны і абліцбваны абліцаваць зак., абліцўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абліцбвачны абліцбўванне [ньне] -нні абліцбўвацца незак., -аецца, -аюцца абліцбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абліцбўка -бўцы, -бвак абліцбўшчык -ка, -ку, -каў


абліцоўшчыца

абліцоўшчыца -цы, -ц абліцца зак., -іюоя, -іёшся [сься], -іёцца, -іёмся, -іяцёся, -іюцца і абалыося, -льёшся [сься], -льёцца, -льёмся, -льяцёся, -лыбцца; абліўся, аблілася, -ло-ся, -ліся; абліся, абліцеся абліць зак., -ііб, -іёш, -іё, -іём, -іяцё, -іюць і абалыб, -льёш, -льё, -льём, -льяцё, -лыбць; абліў, абліла, -ло, -лі; аблі, абліце аблічаны аблічванне [ньне] -нні аблічвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аблічваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблічча -ччы, -ччаў аблічыцца зак., аблічўся, аблічышся [сься],-чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца аблічыць зак., аблічў, аблічыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць аблбга і аблог адпаведна -озе, -ог; -огу, -огаў і аблбжына аблбгавы аблбжаны аблбжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблбжны аблбжына раз.ч., -не, -н, часцей аблбга аблбкі -каў, адз. воблака, часцей вбблакі аблбм -му, -ме, -маў аблбмак -мка, -мку, -мкаў аблбманы і абламаны аблбмаўшчына -не аблбмкавы аблбмліванне і аблбмванне [ньне] для абодвух -нні аблбмлівацца і аблбмвацца незак., для абодвух -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аблбмліваць і аблбмваць незак., для абодвух -аю, -аеш, -ае, -аюць аблбнь (абалона) абл., -нню [ныда], -ней і -няў аблбў -бву, -ове, -бваў аблбўлены аблбўліваннс [ньне] -нні аблбўлівацца незак., -аецца, -аюцца аблбўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблпрафсавёт (абласньі прафесіянальны савёт) -ёта, -ёце, -ётаў аблўбіца абл., -цы, -ц аблўда абл., -дзе, -д і -даў аблўдны абл. аблузаны аблузацца зак., -аецца, -аюцца

21

аблузаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблўзванне [ньне] -нпі аблўзвацца незак., -аецца, -аюцца аблўзваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблупіцца зак., аблўпіцца, -пяпца аблупіць зак., аблуплю, аблўпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць аблўплены аблўпліванне [ньне] -нні, -нняў аблўплівацца незак., -аецца, -аюцца аблўпліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблўшчаны аблўшчванне [ньне] -нні аблўшчвацца незак., -аец-ца, -аюцца аблўшчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблўшчыцца зак., -чыцца, -чацца аблўшчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць; аблўшч і -чы, -чма, -чце [шчц] аблыганы і аблыганы разм. аблыгаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблыгваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблысёлы аблысённе [ньне] -нні аблысёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць аблытаны аблытацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аблытаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблытванне [ньне] -нні аблытвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аблытваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблюбаваны аблюбаваць зак., аблюбўю, -ўеш, -ўе, -ўюць аблюбоўванне [ньне] - і і н і аблюбоўвацца незак., -аецца, -аюцца аблюббўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абляганне [ньне] -нні аблягаць незак., -ае, -аюць аблягчацца [хч] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аблягчаць [хч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблягчыцца [хч] зак., аблягчўся, аблёгчышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца; аблягчьіўся, -ылася, -ыліся аблягчыць [хч] зак., абляг-

абмазачны

чў, аблёгчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць; аблягчыў, -ыла, -ылі аблягчэнне [хчэньне] -нні, -нняў абляжацца разм., зак., -жыцца, -жацца абляжаць разм., зак., -жў, -жыш, -жьіць, -жьім, аблежыцё, абляжаць аблямаванне [ньне] -нні, часцей аблямбўка аблямаваны аблямаваць зак., аблямўю, -ўеш, -ўе, -ўюць аблямбвачны аблямбўванне [ньне] -нні аблямбўвацца незак., -аецца, -аюцца аблямбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблямбўка -бўцы, -бвак і аблямаванне абляпаны разм. абляпацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абляпаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблііпвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абляпваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абляпіха -ісе абляпіхавы абляпіцца зак., абляплюся, аблёпішся [сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца абляпіць зак., абляплю, аблёпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць абляпляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца, часцей аблёплівацца абляпляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць, часцей аблёпліваць аблясённе [ньне] спец., -нні аблясіць спец., зак., абляшў, аблёсіш, -сіць. -сім, -сіце, -сяць; аблясіў, -іла, -ілі аблятанне [ньне] -нні аблятаны спец. аблятаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аблятаць (да абляцёць) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абляут лінгв., -ута, -уце абляцёлы абляцёць зак., -лячў, -ляціш, -ляціць, -ляцім, -леціцё, -ляцяць абмазанм абмазацца зак., абмажуся, -жашся [сься], -жацца, -жуцца абмазаць зак., абмажу, -жаш, -жа, -жуць абмазачны


абмазванне

абмазванне [ньне] -нні абмазвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмазваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмазгаваны [зз — з выбухн. г] разм.

абмазгаваць [зг — з выбухн. г] разм., зак., -тўю, -гўеш, -гўе, -гўюць абмазгоўванне [зг — з выбухн. г] [ньн©] разм., -нні абмазгбўваць [зг — з выбухн. г] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмазка [ск1 -зцы [сц] абмакаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмакваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмакнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няце, -нўць абмакрэлы абмакрэць зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць абмаладжэпне [ньне] -нні, часцей амаладжэнне абмаладзіцца зак., абмаладжўся, абмалодзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца, часцей амаладзіцца абмаладзіць зак., абмаладжў, абмалбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць, часцей амаладзіць абмалаціцца зак., абмалачўся, абмалоцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца абмалаціць зак., абмалачў, абмалоціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць абмалёўванне [ньне] -нні абмалёўвацца незак., -аецца, -аюцца абмалёўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмалёўка -ёўцы, -ёвак абмалбджаны часцей амалбджаны абмалбджванне [ньне] -нні, часцей амалбджванне абмалбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей амалбджвацца абмалбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей амалбджваць абмалбт -бту, -бце абмалбць разм., зак., абмялю, абмелеш, -ле, -лем, -леце, -люць абмалбчаны абмалбчванне [ньне] -нні абмалбчвацца незак., -аецца, -аюцца абмалбчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмаляваны

22

абмалявацца зак., абмалююся, -юешся [сься], -юец-ца, -ююцца абмаляваць зак., абмалюю, -юеш, -юе, -ююць абман -ну, -не абманвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абманваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абманіць зак., абманю, абманіш, -ніць, -нім, -ніце, -няць, часцей абманўць абманлівасць [сьць] -цю абманлівы абманны абманўты абманўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца абманўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць і абманіць абманшчык -ка, -ку, -каў абманшчыца -цы, -ц абмаражэнне [ньне] -нні абмарачыцца разм., зак., абмарачўся, абмарбчышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца; абмарачыўся, -ылася, -ыліся абмарачыць разм., зак., абмарачў, абмарочыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць; абмарачыў, -ьіла, -ылі абмарачэнне [ньне] разм., -нні, -нняў абмарожаны абмарбжванне [ньне] -нні, -нняў абмарбжвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмарбжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмарбзіцца зак., -бжуся, -бзішся [сься], -бзіцца, -бзяцца абмарбзіць зак., -бжу, -бзіш, -бзіць, -бзяць абмарбчаны разм. абмарбчваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмаслены [сьле] абмаслівацца [сьлі] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмасліваць [сьлі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмасліцца [сьлі] зак., -лю-ся, -лішся [сьея], -ліцца, -ляцца абмасліць [сьлі] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абматаны і абмбтаны абматацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абматаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

абмераць

абматыкаваны і абматычаны абматыкаваць і абматычыць зак., адпаведна -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць; -чу, -чыш, -чыць, -чаць абмаўляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца .чбмахвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмахваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмахнўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца абмахнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць абмацаны абмацацца зак., -аюся. -аешся [сься], -аецца, -аюцца аомацаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмацванне [ньне] -нні, -нняў абмацвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмацваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмачыцца зак., абмачўся, абмбчышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца абмачыць зак., абмачў, абмбчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць абмежавальнасць [сьць] -цю абмежавальнік тэх., -ка, -ку, -каў абмежавальны абмежавана прысл. абмежаванасць [сьць] -цю абмежаванне [ньне] -нні, -нняў абмежаваны абмежавацца зак., абмяжўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца абмежаваць зак., абмяжўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абмёжак -жка [шк], -жку, -жкаў, часцей узмёжак абмён -ну, -не абмёнены абмённы абмёньвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмёньваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмёр -ру, -ры, -раў абмёраны абмёрацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмёраць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць


абмерванне

абмёрванне [ньне] -нні, -нняў абмёрвацца незак., -аецца, -аюцца і абмярацца абмёрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абмяраць абмёрзлы абмёрзнуць зак., -ну, -неш [рзьне], -не, -нуць; абмёрз, абмёрзла, -лі [зьлі] абмеркаванне [ньне] -нні, -нняў абмеркаваны абмеркаваць зак., абмяркўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абмёрны абмёрці разм., зак., абамрў, -рэш, -рэ, -ром, -раце, -руць; абмёр, абмёрла, -лі; абамры, -ьіце абмёрпгчык -ка, -ку, -каў абмёршчыца -цы, -ц абмёсці [сьці] зак., абмятў, абмяцёш, -цё, -цём, абмецяцё, абмятўць абмёцены абмёшаны і абмяшаны абмёшванне [ньне] -нні абмёшвацца незак., -аецца, -аюцца абмёшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмГн (абеон) разм., -ну, -не абмінацца незак., -аецца, -аюцца абмінаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмінўты абмінўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць абміранне [ньне] разм., -нні, -нняў абміраць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмбвіцца зак., -бўлюся, -овішся [сься], -бвіцца, -бвяцца абмбклы абмбкнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць абмбл -лу, -ле абмбтаны і абматаны абмбтачны абмбтванне [ньне] -нні абмбтвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмбтваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмбтка -тцы [цц], -так абмбтчык [чч] -ка, -ку, -каў абмбтчыца [чч] -цы, -ц абмбчаны абмбчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмбчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмўльвацца незак., -аецца, -аюцца

23

абмўльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмўляны абмўляцца зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца абмўляць зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абмундзіраванне [ньдзі] [ньне] -нні абмундзіраваны [ньдзі] абмундзіравацца [ньдзі] зак., -рўюся, -рўешся [сься], -рўецца, -рўюцца абмундзіраваць [ньдзі] зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць абмундзірбвачны [пьдзіі абмундзірбўвацца [ньдзі] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмундзірбўваць [ньдзі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмундзірбўка [ньдзі] разм., -ўцы абмураваны абмуравацца зак., абмурў-ецца, -ўюцца абмураваць зак., абмурўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абмўрзаны разм. абмўрзацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмўрзаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмурбўванне [ньне] -нні абмурбўвацца незак., -аецца, -аюцца абмурбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмурбўка -ўцы абмурбўшчык -ка, -ку, -каў абмусблак абл., -лка, -лку, -лкаў абмусблены разм. абмусбліць разм., зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абмыванне [ньне] -нні, -нняў абмывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмываць незак., -аю, -аеш, -ае, -ііюць абмызганы [зг — з выбухн. г] разм. абмызгаць [зг — з выбухн. г[ разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмылены абмыліцца хім., зак., -ліцца, -ляцца абмылГцца (памыліцца) абл., зак., абмылюся, абмылішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца абмыліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абмылка (памылка) абл., -лцы, -лак абмыльвацца хім., незак., -аецца, -аюцца

абмяшаны

абмыльвацца і абмыляцца (памыляцца) абл., незак., адпаведна -аюся, -аешся

[сься], -аецца, -аюцца; -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца абмыльваць хім., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмысліць [сьліі зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абмыты абмыцца зак., -ыюся, -ыешся [сься], -ыецца, -ыюцца абмыць зак., -ьію, -ыеш, -ые, -ыюць абмяжбўванне [ньне1 -нні абмяжбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмяжбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмякаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмяклы абмякнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць абмялёлы абмялённе [ньне] -нні абмялёць зо«., -ёе, -ёюць абмянГць зок., абмяню, абмёніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць абмяняцца зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца абмяняць зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абмярацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абмёрвацца абмяраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абмёрваць абмярзанне [ньне] -нні абмярзаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмяркбўвацца незак., -аецца, -аюцца абмяркбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмярцвёласць [рцьве] [сьць] -цю, часцей амярцвёласць абмярцвёлы [рцьве] часцей амярцвёлы абмярцвённе [рцьвеньне] -нні, -нняў, часцей амярцвённе абмярцвёць [рцьве] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць,’ часцей амярцвёць абмятанне [ньне] -нні абмятацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абмятаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абмяты абмяцца зак., абамнёцца, -нўцца абмяць зак., абамнў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць абмяшаны і абмёшаны


абмяшаць

абмяшаць аак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абнавіцца зак., абновіцца, -вяцца абнавіць зак., абнаўлю, абновіш, -віць, -вім, -віце, -вяць абнаджаны разм. абнаджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абнадзеены абнадзёіцца [ейі] разм., зак., -ёюся, -ёішся [ейісься], -ёіцца, -ёяцца абнадзёіць [ейі] зак., -ёю, -ёіш [ейі], -ёіць, -ёяць абнадзёйванне [пьне] -нні абнадзёйваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абнадзёйлівы абнадзіцца разм., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца, часцей прынадзіцца абнадзіць разм., зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць, часцей прынадзіць абнайтбвіць мар., зак., -оўлю, -овіш, -овіць, -бвяць абнарбдаванне [ньне] -нні абнарбдаваны абнарбдаваць зак., -дую, -дуеш, -дуе, -дуюць абнасёніцца зак., -ніцца, -няцца абнасёніць зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць абнасёньванне [ньне] -нні абнасёньвацца незак., -аецца, -аюцца абнасіцца зак., абнашўся, абнбсішся [сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца абнасіць зак., абнашў, абнбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць абнаўлённе [ньне] -нні, -нняў абнаўлёнчы абнаўляльнік -ка, -ку, -каў абнаўляльны абнаўляцца незак., -яецца, -яюцца абнаўляць незак., -яго, -яеш, -яе, -яюць абначаваць разм., зак., -чўю, -чўеш, -чўе, -чўюць абнемагаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абнемагчы і абнемагчыся [хч] разм., зак., адпаведна абнемагў, абнямбжаш, -жа, -жам, -жаце, абнямбгуць; абнямбг, абнемагла, -лб, -лі; абпемагўся, абнямбжашся [сься], -жацца, -жамся, -жацеся, абнямбгуцца; абпямбгся [хс], абнемаглася, -лбся, -ліся абнёсены абнёсці [сьці] зак., абнясў,

24

-сёш, -сё, -сём, абнесяцё, абнясўць; абнёс, абнёсла, -лі [сьлі] абніманне [ньне] -нні, -нняў і абдыманне абнімацца незак., -аюся, -аешся [сьея], -аецца, -аюцца і абдымацца абнімаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абдымаць абнімкі -каў і абдымкі абнбва разм., -бве, -6ў, часцей абнбўка абнбжка [шк] ( пылок з кветак) -жцы [шц] абнбжкі [шк] (воўна) -жак абнбсіцца незак., -сіцца, -сяцца абнбсіць незак., абнбшу, абнбсіш, -сіць, -сяць абнбскі разм., -скаў, адз. абнбсак, -ска, -ску абнбўка -бўцы, -бвак і абнбва абнбўлены абнбшапы абнбшвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абнбшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абнюханы абнюхацца разм., зак., -аецца, -аюцца абнюхаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абнюхвашіе [ньне] -нні абнюхвацца незак., -аецца, -аюцца абнюхваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абнядолены часцей абяздблены абнядбліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць, часцей абяздбліць абнядўжаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абнядўжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абнямбжаны абняславіцца зак., -аўлюся, -авішся [сься], -авіцца, -авяцца і абясславіцца абняславіць зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авяць і абясславіць абняслаўленне [пьне] -нні, -нняў абняслаўлены і абясслаўлены абняслаўліванне [ньне] -нні абняслаўлівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абясслаўлівацца абняслаўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абясслаўліваць абняты абняцца зак., абнімўся, абнімешся [сься], -мецца,

абпаскуджвацца

-мемся, -мецеся, -муцца; абняўся, абнялася, -лбся, -ліся абняць зак., абнімў, абнімеш, -ме, -мем, -меце, муць; абняў, абняла, -лб, -лі абб злучн. і альбб абогатварацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абагаўляцца абогатвараць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абагаўляць абогатварыць зак., -рў, -рьіш, -рыць, -рым, -рыцё, -раць і абагавіць абогатварэнне [ньне] -нні і абагаўлённе аббдва ліч., м., РМ -двух, Д -двум, Т -двума аббддзе [дзьдзе] зб., -ддзі аббе ліч., РМ абаіх [айі], Д -ім, Т -імі аббз -зу, -зе, -заў аббзнік [зьні] -ка, -ку, -каў аббзны аббзня [зьня] -зні, -зняў [зьня] аббі [ойі] -бяў аббйдзены аббйма (рамка для патронаў) -ме, -маў аббймы (абрамленне; акружэнне) -маў аббйны аббіішчык -ка, -ку, -каў аббл (манета ў Старажытнай Грэцыі) гіст., -ла, -ле, -лаў абблтус разм., -са, -се, -саў аббра -ры, -р аббрка -рцы, -рак аббрт -рту, -рце, -ртаў аббчны аббчына -не, -н абпал [пп] -лу, -ле і апал абпалены [пп] і апалены абпаліна [пп] -не, -н і апаліна абпаліць [пп] зак., абпалю, абпаліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць і апаліць абпальванне [пп] [ньне] -нні, -нняў і апальванне абпальвацца [пп] незак., -аецца, -аюцца і апальвацца абпальваць [пп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і апальваць абпальны [пп] тэх. абпальня [пп] -ні, -няў і апалыія абпальшчык [пп] -ка, -ку, -каў і апалыпчык абшілыпчыца [пп] -цы, -ц і апалыпчыца абпаскўджаны [пп] разм., часцей апаскуджаны абпаскўджвацца [пп] разм., незак., -аюся, -аешся


[сься],

-аецца,

-аюцца,

часцей апаскўджвацца абпаскўджваць [пп] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей апаскўдж-

ваць абпаскўдзіцца [пп] разм., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца, часцей апаскўдзіцца абпаскўдзіць [пп] разм., зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць, часцей апаскўдзіць абпаўзаць [пп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і апаўзаць абпаўзці [пп] [сьці] зак., (прапаўзці вакол чаго-н.)

-зў, -зёш, -зё, -зём, -зяцё, -зўць і апаўзці абпёчаны [пп] часцей апёчаны абпілаваны і абпілбваны [пп] часцей апілаваны, апілбваны абпілаваць [пп] зак., -лўю, -лўеш, -лўе, -луюць, часцей апілаваць абпілбўванне [пп] [ньне] -нні, часцей апілбўванне абпілбўвацца [пп] незак., -аецца, -аюцца, часцей апілбўвацца абпілбўваць [пп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей апілбўваць абпілбўка [пп] -ўцы, часцей апілбўка абплаваць [ппл] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абплываць [ппл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абплысці [ппл] [сьці] і абпльіць [ппл] зак., для абодвух абплывў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -вўць; абплыў, абплыла, -лб, -лі абпбўзаць [пп] зак., (поўзаючы,

абрасіцца

25

абпаскуджваць

пабыць усюды)

-аю, -аеш, -ае, -аюць абпбўзваць [пп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абпрамёнены [ппр] абпрамёніцца [ппр] зак., -ніцца, -няцца і апрамёніцца абпрамёніць [ппр] зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць і апрамёпіць абпрамёньванне [ппр] [ньне] -нні, -нняў і апрамёньванне, апрамянённе абпрамёньвацца [ппр] незак., -аецца, -аюцца і апрамёньвацца, апрамяняцца абпрамёньваць [ппр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і апрамёньваць, апрамяняць абпырсканы [пп] часцей апырсканы

абпырскацца [пп] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей апырскацца абпырскаць [пп] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей апырскаць абпырскванне [пп] [ньне] -нні, часцей апырскванне абпырсквацца [пп] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей апырсквацца абпырскваць [пп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей апырскваць абпырснуць [пп] зак., -ну, -неш [сьне], -не, -нуць, часцей апырснуць абпячьг [пп] зак., абпякў, абпячэш, -чэ, -чбм, абпечацё, абпякўць; абпёк, абпякла, -лб, -лі, часцей апячы абпячыся [пп] зак., абпякўся, абпячэшся [сься], -чэцца, -чбмся, абпечацёся, абпякўцца; абпёкся, абпяклася, -лбся, -ліся, часцей апячыся абрабаванне [ньне] -нні, -нняў абрабаваны абрабаваць зак., абрабўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абрабіцца разм., зак., абраблюся, абробішся [сься], -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца абрабіць зак., абраблю, абрббіш, -біць, -бім, -біце, -бяць абрабляцца незак., -яецца, -яюцца абрабляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абрад -ду, -дзе, -даў абрадаваны абрадавацца зак., абрадуюся, -уешся [сься], -уецца, -уюцца абрадаваць зак., абрадую, -уеш, -уе, -уюць абрадавы і абрадны абрадзіцца і абрадзініцца разм., зак., адпаведна абраджўся, абродзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца; -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца абраднасць [сьць] -цю абрадны часцей абрадавы абражальнік -ка, -ку, -каў і абразнік абражальніца -цы, -ц абражаны абражацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

абражаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абраз -за, -зё, -зоў аб'раза -зе, -з абразалыпчык -ка, -ку, -каў і абрэзчык абразальшчыца -цы, -ц і абрэзчыца абразанне [ньне] -нні і абрэзванне абразаны абразацца незак., -аецца, -аюцца і абрэзвацца абразаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абрэзваць абразівы -ваў, адз. абразіў, -іву, -Іве абразіна разм., лаянк., -не, -н абразіўны абразіцца зак., -ажуся, -азішся [сься], -азіцца, -азяцца; абразься [сься], -зьцеся [сьце] абразіць зак., -ажу, -азіш, -азіць, -азяць; абразь, -зьце [сьце] абразліва [зьлі] прысл. абразлівасць [зьлі] [сьць] -цю

абразлівы [зьлі] абразнік [зьні] разм., -ка, -ку, -каў, часцей абражальнік абразны абразўміцца разм., зак., -млюся, -мішся [сься], -міцца, -мяцца; абразўмся, -мцеся абразўміць разм., зак., -млю, -міш, -міць, -мяць; абразўм, -мце абразўмлены абразўмлівацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абразўмліваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абракадабра -ры, -раў абрамізіцца разм., зак., -іжуся, -ізішся [сься], -Ізіцца, -ізяцца абрамізіць разм., зак., -іжу, -ізіш, -ізіць, -ізяць абраміць зак., -млю, -міш, -міць, -мяць абрамлённе [ньне] -нні, -нняў абрамлены абрамляцца незак., -яецца, -яюцца абрамляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абранне [ньне] -нні абраннік [ньні] -ка, -ку, -каў абранніца [ньні] -цы, -ц абраны абрасёлы абрасіцца зак., абрашўся, абрбсішся [сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца


абрасіць

абрасіць зак., абрашў, абросіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць абрастанне [ньне] -нні абрастаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрасці [сьці] зак., -стў, -сцёш [сьце], -сцё, -сцём, -сцяцё, -стўць абраўнавацца зак., -нўецца, -нўюцца абраўнаваць зак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць абраўнбўвацца незак., -аецца, -аюцца абраўнбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрахаць разм., зак., абрашў, абрэшаш, -ша, -шам, -шаце, -шуць і аббрахаць абрахманены абрахманіць зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць абрацца зак., абярўся, -рэшся [сься], -рэцца, -рбмся, аберацёся, абярўцца, часцей абабрацца абраць зак., абярў, -рэш, -рэ, -рбм, аберацё, абяРЎЦЬ абрашэціць зак., -эчу, -эціш, -эціць, -эцяць; абрашэць, -цьце абрашэчаны абрашэчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абрашэчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрббка [пк] -бцы абрбблены абрббліванне [ньне] -нні абрбжак абл., -жка [шк]. -жку, -жкаў абрбк гіст. і абл., -ку абрбслы абрбцевы абрбць -ццю [цьцю], -цей і -цяў абрбчнік гіст., -ка, -ку, -каў абрбчны гіст. і абл. абрбшаны абрбшвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абрбшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрўбак -бка [пк], -бку, -бкаў абрўбачны тэх. абрубіць спец., зак., абрублю, абрўбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць; абрубі, -іце абрўбка [пк] -бцы [пц] абрўблены абрўбліванне [ньне] -нні абрўблівацца незак., -аецца, -аюцца абрўбліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрубны тэх.

26

абрўбшчык [пшч] спец., -ка, -ку, -каў абрўбшчыца [пшч] -цы, -ц абрўе -са, -се, -саў абрўсавы часцей абрўсны абрусёлы абрусённе [ньне] -нні абрусёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць абрўсны і абрўсавы абрўч -ча, -чы, -чоў абрўчны абрўшаны абрўшванне [ньне] -нні абрўшвацца незак., -аецца, -аюцца абрўшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрўшыцца зак., -шыцца, -шацца абрўшыць зак., -шу, -шыш, -шыць, -шаць; абрўш абрушэнне [ньне] -нні абрывак абрыўка, -ку, -каў абрыванне [ньне] -нні, -нняў абрывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абрываць (ад ірваць, рыць) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрывачны абрывіста прысл. абрывістасць [сьць] -цю абрывісты абрыганы разм. абрыгацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абрыгаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрыдваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрыдзець і разм. абрыдаць зак., адпаведна -ею, -ееш, -ее, -еюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць абрыдлівы абрыдлы абрыднуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць, часцей абрыдаць абрызгаць [зг — з выбухн. г] (пра малако) незак., -ае абрызглы [зг — з выбухн. г\ ( пра малако)

абрызгнуць [зг—з выбухн. г\ (пра малако) зак., -гне; -гла абрыкацін -ну, -не абрыкбс -са, -се, -саў абрыкбсавы абрыкбсны абрынацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абрынаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрынданы разм., часцей забрындапы абрындацца разм., зак.,

абсаджвацца

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей забрындацца абрындаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей забрындаць абрынуты абрынуцца зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца абрынуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць абрыс -су, -се, -саў абрысаваны абрысавацца зак., абрысўецца, -ўюцца абрысаваць зак., абрысўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абрысны абрысбўванне [ньне] -нні абрысбўвацца незак., -аецца, -аюцца абрысбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абрысбўка -бўцы, -бвак абрыты абрыў -ыву, -ыве, -ываў абрыўнасць [сьць] тэкст., -цю абрыць зак., (ад рыць — пра свінню, крата і інш.)

-ые, -ьіюць абрэвізаваны абрэвізаваць за.к., -зўю -зўеш, -зўе, -зўюць абрэвіятўра лінгв., -ры, -р абрэвіятўрны абрэвіяцмя -ыі [ыйі] абрэз (зброя; абрэзаны край) -за, -зе, -заў; (дзеянне) -зу, -зе абрэзак -зка [ск], -зку, -зкаў абрэзаны абрэзацца зак., абрэжуся, -жашся [сься], -жацца, -жуцца абрэзаць зак., абрэжу, -жаш, -жа, -жуць абрэзачны абрэзванне [ньне] -нві, -нняў, часцей абразанне абрэзвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абразацца абрэзваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абразаць абрэзка [ск] -зцы [сц] абрэзкавы [ск] абрэзчык [шч] -ка, -ку, -каў, часцей абразалынчык абрэзчыца [шч] -цы, -ц, часцей абразалынчыца абрэк гіст., -ка, -ку, -каў абрэхваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсада [пс] -дзе абсаджаны [пс] абсаджванне [пс] [ньне] -нні, -нняў абсаджвацца [пс] незак., -аецца, -аюцца


абсаджваць

абсаджваць [пс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсадзіцца [пс] зак., абсаджўся, абсадзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца абсадзіць [пс] зак., абсаджў, абсадзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць абсадка [псатк] -дцы [цц] абсадны [пс] тэх. абсалют [пс] філас., -юту, -юце абсалютна [пс] прысл. абсалютнасць [пс] [сьць] -цю абсалютны [пс] абсалютызаванне [пс] [ньне] -нні абсалютызавацца [пс] зак. і незак., -зўецца, -зўюцца абсалютызаваць [пс] зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць абсалютызацмя [пс] -ыі [ыйі] абсалютызм [пс] паліт., -му, -ме абсалютыст [пс] -ста, -сце [сьце], -стаў абсалютыстка [пс] -тцы [стц], -так абсалютысцкі [пс] паліт. абсалютыўны [пс] лінге. абсарбёнт [пс] хім., фіз., -нту, -пце [ньце], -нтаў абсарбіраваны [пс] абсарбіравацца [пс] зак. і незак., -руецца, -руюцца абсарбіраваць [пс] зак. і незак., -руе, -руюць абсарбіруючы [пс] абсарбцыйны [пс] [рпц] абсачьіць [пс] разм., зак., абсачў, абсочыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць абсвістаны [псьві] абсвістаць [псьві] зак., абсвішчў, абсвішчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць абсвістваць [псьві] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсёвак [пс] (незасеянае месца) абсёўка, -ку, -каў абсёджаны [пс] разм. абсёджвацца [пс] разм., незак., -аецца, -аюцца абсёджваць [пс] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсёдзецца [пс] разм., зак., -дзіцца, -дзяцца абсёдзець [пс] разм., зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць абсёнвацца [пс] незак., -аецца, -аюцца, часцей абсявацца абсёйваць [пс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абсяваць абсёкчы [пс] зак., абсякў, абсячэш, -чэ, -чом, абсечапё. абсякўць; абсёк,

27

-кла, -клі, часцей абсячы абсёкчыся [пс] зак., абсякўся, абсячэшся [сься], -чэцца, -чбмся, абсечацёся, абсякўцца; абсёкся, -клася, -кліся, часцей абсяЧЬІСЯ

абсемянённе [пс] [ньне] -нні, часцей асемянённе абсемяніцца [пс] зак., -ніцца, -няцца, часцей асемяніцца абсемяніць [пс] зак., -ню, -ніш, -ніць, -нім, абсеменіцё, абсемяпяць, часцей асемяніць абсемяняльны Гпс] абсемяняцца [пс] незак., -яецца, -яюцца, часцей асемяняцца абсемяняць [пс] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць, часцей асемяняць абсёнт [пс] -нту, -нце [ньце] абсентэізм [пс] [эйі] -му, -ме абсентэіст [пс] [эйі] -ста, -сце [сьце], -стаў абсентэістка [пс] [эйі] -тцы [стц], -так абсерватбрскі [пс] абсерватбрыя [пс] -ыі [ыйі], -ый абсервацыйны [пс] абсервацыя [пс] -ыі [ыйі] абсёсці [апсесьці] зак., (пра многіх) абсядзем, -дзеце, -дуць; (пра многае) -дуць абсёсціся [пс] [сьці] разм., зак., абсядуся, -дзешся [сься], -дзецца, -дземся, -дзецеся, -дуцца абсёў [пс] -ёву, -ёве абсёўкі [пс] (рэшткі ад прасявання) -каў абсёчаны [пс] абсёяны [пс] абсёяцца [пс] разм., зак., -ёюся, -ёешся [сься], -ёецца, -ёюцца абсёяць [пс] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць абсівераны [пс] абсівераць [пс] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсідыіін [пс] геал., -ну, -не абсідыянавы [пс] абскаканы [пск] абскакаць [пск] зак., абскачў, абскачаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць; абскачы, абскачыце абскакваць [пск] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абскарджанне [пск] [ньне] -нні, -нняў абскарджаны [пск] абскарджвацца [пск] незак., -аецца, -аюцца абскарджваць [пск] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

абскурантыст

абскардзіць [пск] зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць абсклюдаваны і асклюдаваны абсклюдавацца [пскл] зак., абсклюдўецца, -ўюцца і асклюдавацца абсклюдаваць [пскл] зак., абсклюдўю, -ўеш, -ўе, -ўюць і асклюдаваць абсклюдоўванне [пскл] [ньне] -нні і асклюдбўванне абсклюдбўвацца [пскл] незак., -аецца, -аюцца і асклюдбўвацца абсклюдбўваць [пскл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і асклюдбўваць абскбкваць [пск] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абскрабанне і абскрэбванне [пскр] [ньне] для абодвух -пні і аскрабанне абскрабацца і абскрэбвацца [пскр] незак., адпаведна -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і аскрабацца, аскрэбвацца абскрабаць і абскрэбваць [пскр] незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць і аскрабаць, аскрэбваць абскрэбены [пскр] і аскрэбены абскрэбці [пскрэпці] зак., абскрабў, -бёш, -бё, -бём, бяцё, -бўць; абскроб, абскрэбла, -лі і аскрэбці абскрэбціся [пскр] [пц] зак., абскрабёцца, -бўцца; абскробся, абскрэблася, -ліся і аскрэбціся абскўбаны [пск] часцей аскўбаны абску'бацца і абскўбвацца [пск] незак., адпаведна -аецца, -аюцца; -аецца, -аюцца, часцей аскубацца абскубаць і абскўбваць [пск] незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей аскубаць абскўбванне [пск] [ньне] -нні, часцей аскўбванне абскўбены [пск] часцей аскўбены абскўбці [пскупці] зак., -бў, -бёш, -бё, -бём, -бяцё, -бўць, часцей аскўбці абскурант [пск] кніжн., -нта, -нце [ньце], -нтаў абскурантка [пск] -тцы [нтц], -так абскурантызм [пск] -му, -ме абскурантыст [пск] -ста, -сце [сьце], -стаў


абскурантысцкі

абскурантысцкі [пск] абскуранцкі [пск] абслёдавальнік [псьле] -ка, -ку, -каў абслёдавальніца [псьле] -цы, -ц абслёдавальніцкі [псьле] абслёдаванасць [псьле] [сьць] -цю абслёдаванне [псьле] [ньне] -нні, -нняў абслёдаваны [псьле] абслёдавацца [псьле] зак. і незак., -дуюся, -дуешся _[сься], -дуецца, -дуюцца абслёдаваць [псьле] зак. і незак., -дую, -дуеш, -дуе, -дуюць абслізганы [псьлі] [зг — з фрыкат. або выбухн. г) [зг — з фрыкат. або выбухн. г) зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абслізгваць [псьлі] [зг — з фрыкат. або вьібухн. г] незак., -аю, -аеш, -ае,

абслізгаць [псьлі]

-аюць абслінепы [псьлі] абслініцца [псьлі] зак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца абслініць [псьлі] зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць абсліньвацца [псьлі] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абсліньваць [псьлі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абслўга [псл] -ўзе абслугбвы [псл] абслугоўванне [псл] [ньне] -нні абслугоўвацца [псл] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абслугоўваць [псл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абслўжаны [псл] абслужыць [псл] зак., абслужў, абслўжыш, -жыць, -жым, -жыце, -жаць абслўханы [псл] абслўхаць [псл] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аслўхаць абслўхваць і абслухоўваць [псл] незак., для абодвух -аю, -аеш, -ае, -аюць абсмажаны [псм] абсмажванне [псм] [ньне] -нні абсмажвацца [псм] незак., -аецца, -аюцца абсмажваць [псм] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсмажыцца [псм] зак., -жыцца, -жацца абсмажыць [псм] зак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць абсмакаваны [пс] часцей асмакаваны абсмакавацца [псм] зак.,

абстракцыянізы

28

-кўюся, -кўешся [сься], -кўецца, -кўюцца, часцей асмакавацца абсмакаваць [псм] зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць, часцей асмакаваць абсмактаны [псм] абсмактаць [псм] зак., абсмакчў, абсмокчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць абсмалены [псм] часцей асмалены абсмаліцца [псм] зак., абсмалюся, абсмалішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца, часцей асмаліцца абсмаліць [псм] зак., абсмалю, абсмаліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць, часцей асмаліць абсмальванне [псм] [ньне] -нні, часцей асмальванне абсмальвацца [псм] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей асмальвацца абсмальваць [псм] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей асмальваць абсмарканы [псм] разм. абемаркаць [псм] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсмёйванне [псьме] [ньне] -нні, -нняў і асмёііванне абсмёйвацца [псьме] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і асмёйвацца абсмёйваць [псьме] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і асмёйваць абсмёяны [псьме] і абсмяяны, асмёяны, асмяяны абсмбктванне [псм] [ньне] -нні абсмбктвацца [псм] незак., -аецца, -аюцца абсмбктваць [псм] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсмблены [псм] часцей асмблены абсмбльванне [псм] [ньне] -нні абсмбльвацца [псм] незак., -аецца, -аюцца, часцей асмбльвацца абсмбльваць [псм] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей асмбльваць абсмбльшчык [псм] -ка, -ку, -каў абсмбльшчыца [псм] -цы, -ц абсмяянне [псьмя] [ньне] -нні і асмяянне абсмяяны [псьмя] і абсмёяны, асмяяны, асмёяны абсмяяць [псьмя] зак., абсмяю, -яёш, -яё, -яём, абсмеяцё, абсмяюць; абсмёй, -йце і асмяяць абснёжаны [псьне] часцей аснёжаны

абснёжыцца [псьне] зак., -жуся, -жышся [сься], -жыцца, -жацца, часцей аснёжыцца абснёжыць [псьне] зак., -жыць, -жаць, часцей аснёжыць абсбрбер [пс] хім., фіз., -ра, -ры, -раў абсбрбцыя [пс] [рпц] хім., фіз., -ЬІІ [ыйі] абсбрбцыяметр [пс] [рпц] фіз., -ра, -ры, -раў абсбўвацца [пс] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абсбўваць [пс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсбхлы [пс] абсбхнуць [пс] зак., -ну, -неш, -не, -нуць; абсох, -хла, -хлі абсбчваць [пс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абставіны [пст] -н абставіцца [пст] зак., -аўлюся, -авішся [сься], -авіцца, -авяцца абставіць [пст] зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авяць абсталёўвацца [пст] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абсталёўваць [пст] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсталяванне [пст] [ньне] -нні абсталяваны [пст] абсталявацца [пст] зак., -лююся, -люешся [сься], -люецца, -лююцца абсталяваць [пст] зак., -люю, -люеш, -ліое, -лююць абстанбўка [пст] -ўцы абстаўлены [пст] абстаўляцца [пст] незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца абстаўляць [пст] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абстаць [пст] разм., зак., абстанем, -неце, -нуць абстрагаванасць [пстр] [сьць] -цю абстрагаванне [пстр] [ньне] -нні, -нняў абстрагаваны [пстр] абстрагавацца [пстр] зак. і незак., -гўюся, -гўешся [сься], -гўецца, -гўюцца абстрагаваць [пстр] зак. _ і незак., -гўю, -гўеш, -гўе, -гўюць абстрактна [пстр] прысл. абстрактпасць [пстр] [сьць] -цю

абстрактны [пстр] абстракцыя [пстр] -ыі [ыйі], -ый абстракцыянізм [пстр] -му, -ме


абстракцыяпіст

абстракцыяніст [пстр] -ста, -сце [сьце], -стаў абстракцыяністка [пстр] -стцы [стц], -стак абстракцыянісцкі [пстр] абстраляны [пстр] і абстрэлены абстраляцца [пстр] разм., зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца абстраляць [пстр] зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абстрачыць [пстр] зак., абстрачў, абстрочыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць абстрбчапы [пстр] абстрбчвацца [пстр] незак., -аецца, -аюцца абстрбчваць [пстр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абстрўганы [пстр] і абструганы, астрўганы, аструганы абстругаць [пстр] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць; абстругай, -йма, -йце і астругаць абстрўгванне [пстр] [ньне] -нні і астрўгванне абстрўгвацца [пстр] незак., -аецца, -аюцца і астрўгвацца абстрўгваць [пстр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і астрўгваць абструкцыйны [пстр] абстрўкцыя [пстр] -ыі [ыйі], -ый абструкцыянізм [пстр] -му, -ме абструкцыяніст [пстр] -ста, -сце [сьце], -стаў абструкцыяністка [пстр] -тцы [стц], -так абструкцыянісцкі [пстр] абстрыганне [пстр] [ньне] -нні і астрыганне абстрыгацца [пстр] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і астрыгацца абстрыгаць [пстр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і астрыгаць абстрыгчы [пстр] [хч] зак., абстрыгў, абстрыжэш, -жэ, -жбм, -жаце, абстрыгўць і астрыгчы абстрыгчыся [пстр] [хч] зак., абстрыгўся, абстрыжэшся [сься], -жэцца, -жбмся, -жацёся, абстрыгўцца і астрыгчыся абстрыжаны [пстр] і астрыжаны абстрэл [пстр] -лу, -ле, -лаў абстрэлены [пстр] і абстраляны абстрэльванне [пстр] [ньне] -нні абстрэльвацца [пстр] незак., -аецца, -аюцца абстрэльваць [пстр] незак.,

29

-аю, -аеш, -ае, -аюць абстрэльны [пстр] абстўканы [пст] абстўкаць [пст] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абстўкванне [пст] [ньне] -нні абстўкваць [пст] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абступаць [пст] незак., -ае, -аем, -аеце, -аюць абступіць [пст] зак., абстўпіць, -пім, -піце, -пяць абстўплены [пст] абсўнуты [пс] часцей асўнуты абсўнуцца [пс] зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца абсўнуць [пс] зак., -ну, -неш, -не, -нуць, часцей асўнуць абсўрд [пс] -ду, -дзе абсўрдна [пс] прьісл. абсўрднасць [пс] [сьць] -цю абсўрдны [пс] абсўшаны [пс] абсўшванне [пс] [ньне] -нні абсўшвацца [пс] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абсўшваць [пс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсўшка [пс] -шцы абсушыцца [пс] зак., абсушўся, абсўшышся [сься], -шыцца, -шымся, -шыцеся, -шацца абсушыць [пс] зак., абсушў, абсўшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць абсцыса [псц] мат., -се, -с абсцэс [псц] -су, -се, -саў абсыпалыіасць [пс] [сьць] -цю і асыпальнасць абсыпанне [пс] [ньне] -нні і асыпанне абсыпаны [пс] і асыпаны абсыпацца [пс] зак., абсыплюся, -лешся [сься], -лецца, -люцца і асыпацца абсыпацца [пс] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і асыпацца абсыпаць [пс] зак., абсыплю, -леш, -ле, -люць і асыпаць абсыпаць [пс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і асыпаць абсьшка [пс] -пцы абсыпны [пс] абсыханне [пс] [ньне] -нні абсыхаць [пс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абсявацца [пс] незак., -аецца, -аюцца і абсейвацца абсяваць [пс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абсёйваць абсяг [пс] -гу, -гаў абсядаць [пс] незак., -аем, -аеце, -аюць

абтрапаць

абсяканне [пс] [ньне] -нні, -нняў абсякацца [пс] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абсякаць [пс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і асякаць абсячы [пс] зак., абсякў, абсячэш, -чэ, -чом, абсечацё, абсякўць; абсёк, -кла, -клі і абсёкчы, асячы абсячыся [пс] зак., ( спыніць гаворку) абсякўся, абсячэшся [сься], -чэцца, -чомся, абсечацёся, абсякўцца; абсёкся, -клася, -кліся і абсёкчыся, часцей асячыся абтаванне [пт] [ньне] -нні абтаваць [пт] незак., абтаё, -аюць абталы [пт] абтаптаны [пт] абтаптацца [пт] зак., абтапчўся, абтопчашся [сься], -чацца, -чамся, -чацеся, -чуцца; абтапчыся, -ыцеся абтаптаць [пт] зак., абтапчў, абтбпчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць; абтапчьі, -ыце абтаўкаць [пт] незак., -аго, -аеш, -ае, -аюць і абтбўкваць абтаўчьі [пт] зак., абтаўкў, абтаўчэш, -чэ, -чбм, -чацё, абтаўкўць; абтоўк, абтаўкла, -лб, -лі абтаць [пт] зак., -ану, -анеш, -ане, -ануць абтачыцца [пт] зак., абточыцца, -чацца абтачыць [пт] зак., абтачў, абтбчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць абтбптванне [пт] [ньне] -нні абтоптвацца [пт] незак., -аецца, -аюцца абтбптваць [пт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абтбўкваць [пт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абтаўкаць абтбўчаны [пт] абтбчаны [пт] абтбчванне [пт] [ньне] -нні абтбчвацца [пт] незак., -аецца, -аюцца абтбчваць [пт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абтбчка [пт] -чцы [цц] абтбчны [пт] абтрапанец [птр] разм., -нца, -нцу, -нцаў абтрапаны [птр] абтрапацца [птр] зак.. абтраплюся, абтрэплешся [сься], -лецца, -лемся, -лецеся, -люцца; абтрапіся, -іцеся абтрапаць [птр] зак., абтраплю, абтрэплеш, -ле, -лем,


абтрасацца

-леце, -люць; абтрапі, -іце абтрасацца [птр] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей атрасацца абтрасаць [птр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей атрасаць абтрэсены [птр] часцей атрэеены абтрэсці [птр] [сьці] зак., абтрасў, -сёш, -сё, -сём, -сяцё, -сўць; абтрбс, абтрэсла, -лі, часцей атрэсці абтрэсціся [птр] зак., абтрасўся, -сёшся [сься], -сёцца, -сёмся, -сяцёся, -сўцца; абтросся [сься], абтрэслася, -ліся [сьлі], часцей атрэсціея абтуратар [пт] спец., -ра, -ры абтуратарны [пт] абтурацыя [пт] -ыі [ыйі] абтухаць [пт] незак., -ае, -аюць, часцей атухаць абтўхнуць [пт] зак., -не, -нуць, часцей атўхнуць абтўшаны [пт] часцей атўшаны абтушыць [пт] разм., зак., абтушў, абтўшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць, часцей атушыць абтыканне [пт] [ньне] разм., -нні абтыканы [пт] разм. абтыкацца [пт] разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абтыкацца [пт] разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абтыкаць [пт] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абтыкаць [пт] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абтынкаваны і абтынкбваны [пт] часцей атынкаваны, атьгакбваны абтынкаваць [пт] зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць, часцей атынкаваць абтынкбўванне [пт] [ньне] -нні, часцей атынкбўванне абтынкбўвацца [пт] незак., -аецца, -аюцца, часцей атынкбўвацца абтынкбўваць [пт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей атынкбўваць абуванне [ньне] -нні абувацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць Абў-Дабі г., м., нескл. абў-дабійскі абуджальны абўджаны

30

абуджацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абуджаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абуджэнне [ньне] -нні абудзіцца зак., абуджўся, абўдзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца абудзіць зак., абуджў, абўдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць абўза -зе абулія мед., -іі [ійі] абумбвіцца зак., -віцца, -вяцца абумбвіць зак., -бўлю, -бвіш, -бвіць, -бвяць абумбўленасць [сьць] -цю абумбўлены абумбўлівацца незак., -аецца, -аюцца абумбўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абуральна абуральнасць [сьць] -цю абуральны абўрана прысл. абўранасць [сьць] -цю абўраны разм. абурацца ( выказваць абурэнне) незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абураць (выклікаць абурэнне) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абўрванне [ньне] -нні абўрвацца (разбурацца) незак., -аецца, -аюцца абўрваць (разбураць) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абуржуажванне [ньне] -нні абуржуазіцца зак., -ажуся, -азішся [сься], -азіцца, -азяцца абуржуазіць зак., -ажу, -азіш, -азіць, -азяць абўрыцца ( выказаць абурэнне) зак., -руся, -рышся [сься], -рыцца, -рацца абурыцца (разбурыцца) зак., абўрыцца, -рацца абўрыць ( вьіклікаць абурэнне) зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць абурыць (разбурыць) зак., а^УРЎ, абўрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць абурэнне [ньне] -нні, -нняў абўтак -тку абуткбвы абўтнік -ка, -ку, -каў абўтніца -цы, -ц абўты абўх -ха, -хў, -хбў абўцца зак., -ўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца абўць зак., -ўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абўчаны абучацца незак., -аюся,

абхватваць

-аешся [сься], -аецца, -аюцца абучаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абучыцца зак., абучўся, абўчышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца абучыць зак., абучў, абўчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць абучэнне [ньне] -нні абушбк -шка, -шкў, -шкбў абфутравііны [пф] спец. абфутраваць [пф] зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць абфутрбўваць [пф] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абхадзіць [пх] зак., абхаджў, абхбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць абхаз [пх] -за, -зе, -заў Абхазія [пх] Абхазіі [ійі] абхазка [пхаск] -зцы [сц], -зак Абхазская [пхаск] Аўтаномная Савёцкая Сацыялістычная Рэспўбліка Абхазскай Аўтанбмнай Савецкай Сацыялістьічнай Рэспўблікі абхазскі [пхаск] абхазы [пх] -заў абхапіцца [пх] зак., абхаплюся, абхбпішся [сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца абхапіць [пх] зак., абхаплю, абхбпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць і абхваціць абхарашыцца [пх] зак., абхарашўся, абхарбшышся [сься], -шыцца, -шымся, -шыцеся, -шацца і ахарашыцца абхарашыць [пх] зак., абхарашў, абхарошыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць і ахарашыць абхарканы [пх] разм. абхаркаць [пх] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абхаркваць [пх] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абхарбшванне [пх] [ньне] -нні і ахарбшванне абхарбшвацца [пх] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і ахарбшвацца абхарбшваць [пх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ахарбшваць абхвастаны [пхв] абхвастаць [пхв] зак., абхвашчў, абхвбшчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць; абхвашчы, -ыце абхват [пхв] -ату, -аце, -атаў абхватваць [пхв] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абхбпліваць


абхваціць

абхваціць [пхв] аак., абхвачў, абхваціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць, часцей абхапіць абхвачаны [пхв] часцей абхбплены абхвбстваць [пхв] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абхінацца [пх] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей ахінацца абхінаць [пх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей ахінаць абхінўты [пх] часцей ахінўты абхінўцца [пх] зак., -нўся, -нешся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца, часцей ахінўцца абхінўць [пх] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць, часцей ахінўць абхітрбўваць [пх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абхітрыць і абхітраваць [пх] зак., адпаведна -рў, -рьіш, -рьіць, -рым, -рыцё, -раць; -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць абхбд [пх] -ду, -дзе абхбджаны [пх] абхбджванне [пх] [ньне] -нні абхбджваць [пх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абхбдзіцца [пх] незак., -дзіцца, -дзяцца і абыхбдзіцца абхбдзіць [пх] незак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць і абыхбдзіць абхбдны [пх] абхбдчык [апхоччык] -ка, -ку, -каў абхбплены [пх] і абхвачаны абхбпліваць [пх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абхватваць абцалаваны [пц] абцалаваць [пц] зак., абцалўю, -ўеш, -ўе, -ўюць абцас [пц] -са, -се, -саў абцасавы [пц] абцасік [пц] -ка, -ку, -каў абцасны [пц] абцерабіцца [пц] зак., абцераблюся, абцярэбішся [сься], -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца і ацерабіцца абцерабіць [пц] зак., абцераблю, абцярэбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць і ацерабіць абцерусіць [пц] зак., абцерушў, абцярўсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць абцерушыцца [пц] зак., абцерупгўся, абцярўшышся [сься], -шыцца, -шымся,

31

-шыцеся, -шацца і ацерушыцца абцерушьіць [пц] зак., абцерушў, абцярўшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць і ацерушыць абцёрці [пц] зак., абатрў, -рэш, -рэ, -ром, -раце, -рўць; абцёр, абцёрла, -лі і ацёрці абцёрціся [пц] зак., абатрўся, -рэшся [сься], -рэцца, -рбмся, -рацёся, -рўцца; абцёрся, абцёрлася, -ліся і ацёрціся абцёрты [пц] абціпак [пц] -нка, -нку, -нкаў абцінанне [пц] [ньне] -нні абцінаць [пц] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абціранне [пц] [ньне] -нні, -нняў абцірацца [пц] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца , абціраць [пц] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аціраць абцірачпы [пц] абцірка [пц] разм., -рцы абціршчык [пц] спец., -ка, -ку, -каў абціршчыца [пц] -цы, -ц абціскальны [пц] тэх. абціскапне [пц] [ньне] -нні абціскацца [пц] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абціскаць [пц] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аціскаць абціскач [пц] тэх., -ча, -чы, -чбў абціскны [пц] абціснуты [пц] абціснуцца [пц] зак., -нуся, -нешся [апцісьнесься], -нецца, -нуцца абціснуць [пц] зак., -ну, -пеш [сьне], -не, -нуць і аціснуць абціхаць [пц] незак., -ае, -аюць абціхнуць [пц] зак., -не, -нуць абцугі [пц] -гбў абцужкі [пцушк] -кбў абцягванне [пц] [ньне] -нні абцягвацца [пц] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абцягваць [пц] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абцягнуты і абцягнены [пц] абцягнўцца [пц] зак., абцягнўся, абцягнешся [сься], -нецца, -немся, -нецеся, -нуцца абцягнўць [пц] зак., абцягнў, абцягнеш, -не, -нем, -неце, -нуць

абчапіцца

абцяжаранасць [пц] [сьць] -цю і ацяжаранасць абцяжаранне [пц] [ньне] -нні, -нняў і ацяжаранне абцяжараны [пц] і ацяжараны абцяжарванне [пц] [ньне] -нні, -нняў і ацяжарван не абцяжарвацца [пц] незак., -аецца, -аюцца і ацяжарвацца абцяжарваць [пц] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ацяжарваць абцяжарыцца [пц] зак., -рыцца, -рацца абцяжарыць [пц] зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць і ацяжарыць абцяжачны [пц] абцяжка [апцяшка] -жцы [шц] абцяжны [пц] абцякальнасць [пц] [сьць] -цю абцякальнік [пц] спец., -ка, -ку, -каў абцякальны [пц] абцяканне [пц] [ньне] -нні абцякаць [пц] незак., -ае, -аюць абцяпаны [пц] разм. абцяпаць [пц] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абцяпваць [пц] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абцярпёцца [пц] зак., -плюся, -пішся [сься], -піцца, -пімся, абцерпіцёся, абцярпяцца і абцярплюся, абцёрпішся [сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца абцярўшаны [пц] і ацярўшаны абцярўшванне [пц] [ньне] -нні і ацярўшванне абцярўшвацца [пц] незак., -аецца, -аюцца і ацярўшвацца абцярўшваць [пц] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ацярўшваць абцярэблены [пц] і ацярэблены абцярэбліванне [пц] [ньне] -нні і ацярэбліванне абцярэблівацца [пц] незак., -аецца, -аюцца і ацярэблівацца абцярэбліваць [пц] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ацярэбліваць абцяты [пц] абцяць [пц] зак., абатнў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць абцячы [пц] зак., абцячэ, абцякўць; абцёк, абцякла, -лб, -лі абчапіцца [пч] зак., абчаплюся, абчэпішся [сься],


абчапіць

-піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца, часцей абчапляцца абчапіць [пч] зак., абчаплю, абчэпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць; (абвешаць чым-н.) часцей абчапляць абчапляны [пч] і абчэплены абчапляцца [пч] зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца і абчапіцца абчапляць [пч] зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і (абвешаць чым-н.) абчапіць абчарціць [пч] зак., абчарчў, абчэрціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць абчасаны [пч] і абчэсаны, ачасаны, ачэсаны абчасацца [пч] зак., абчэшацца, -шуцца і ачасац-

ца ,

абчасаць [пч] зак., абчашў, абчэшаш, -ша, -шам, -шаце, -шуць і ачасаць абчахлы [пч] часцей ачахлы абчахнуць [пч] зак., -не, -нуць, часцей ачахнуць абчыкрыжаны [пч] разм. абчыкрыжыць [пч] разм., зак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць абчысціцца [пчысьці] зак., абчышчуся, абчысцішся [сьцісься], -ціцца, -цяцца абчьісціць [пчысьці] зак., абчышчу, абчысціш [пчысьці], -ціць, -цяць абчышчаны [пч] абчышчацца [пч] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абчышчаць [пч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абчэплены [пч] і абчапляны абчэплівацца [пч] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абчэпліваць [пч] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абчэсаны [пч] і абчасаны, ачэсаны, ачасаны абчэсванне [пч] [ньне] -нні і ачэсванне абчэсвацца [пч] незак., -аецца, -аюцца і ачэсвацца абчэсваць [пч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ачэсваць абшалёваны [пш] і абшаляваны, ашалёваны, ашаляваны абшалёўванне [пш] [ньне] -нні абшалёўвацца [пш] незак., -аецца, -аюцца і ашалёўвацца абшалёўваць [пш] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ашалёўваць

32

абшалёўка [пш] -ўцы, часцей шалёўка абшаляваны [пш] і абшалёваны, ашаляваны, ашалёваны абшаляваць [пш] зак., абшалюю, -юеш, -юе, -ююць і ашаляваць абшар [пш] -ру, -ры, -раў абшарваць [пш] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абшарнік [пш] -ка, -ку, -каў абшарніца [пш] -цы, -ц абшарніцкі [пш] абшароўваць [пш] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абшарпанец [пш] разм., -нца, -нцу, -нцаў абшарпаны [пш] разм. абшарпацца [пш] разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абшарпаць [пш] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абшарпвацца [пш] разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абшарпваць [пш] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абшарына [пш] разм., -не, часцей абшар абшарыць [пш] разм., зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць абшастаць [пш] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абшлаг [пшл] -ага, -агу, мн. абшлагі, -агоў абшлагбвы [пшл] абшліфаваны [пшл] і абшліфбваны, ашліфаваны, ашліфбваны абшліфавацца [пшл] зак., -фўецца, -фўюцца і ашліфавацца абшліфаваць [пшл] зак., -фўю, -фўеш, -фўе, -фўюць і ашліфаваць абшліфбўванне [пшл] [ньне] -нні абшліфбўвацца [пшл] незак., -аецца, -аюцца і ашліфбўвацца абшліфбўваць [пшл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ашліфбўваць абшмальцаваны і абшмальцбваны [шпм] часцей зашмальцаваны, зашмальцбваны абшмальцавацца [пшм] зак., -цўюся, -цўешся [сься], -цўецца, -цўюцца, часцей зашмальцавацца абшмальцаваць [пшм] зак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць, часцей зашмальцаваць абшмальцбўвацца [пшм] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей зашмальцбўвацца абшмальцбўваць [пшм] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць,

абшывалыпчыца

часцей зашмальцбўваць абшмаргнўць [пшм] разм., зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць і ашмаргнўць абшмбрганы [пшм] разм. абшмбргацца [пшм] разм., зак., -аецца, -аюцца абшмбргаць [пшм] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ашмбргаць абшмбргвацца [пшм] разм., незак., -аецца, -аюцца і ашмбргвацца абшмбргваць [пшм] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ашмбргваць абшмбргнуты [пшм] разм. абшмўльвацца [пшм] разм., незак., -аецца, -аюцца абшмўльваць [пшм] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абшмўляны [пшм] разм. абшмўляцца [пшм] разм., зак., -яецца, -яюцца абшмўляць [пшм] разм., зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абшнараны і абшньіраны [пшн] разм. абшнарваць і абшнырваць [пшн] разм., незак., для абодвух -аю, -аеш, -ае, -аюць абшнарыць і абшнырыць [пшн] разм., зак., для абодвух -ру, -рыш, -рыць, -раць абшуканы [пш] абшукаць [пш] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абшўкванне [пш] [ньне] -нні абшўкваць [пш] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абшчапіць [пшч] разм., зак., абшчаплю, абшчэпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць абшчына [пшч] гіст., -не, -н абшчынна-рбдавы [пшч] абшчьшнасць [пшч] [сьць] -цю абшчыннік [пшчыньні] -ка, -ку, -каў абшчыпны [пшч] абшчыпаны [пшч] абшчыпаць [пшч] зак., абшчыплю, абшчьшлеш, -ле, -лем, -леце, -люць і -аю, -аеш, -ае, -аюць; абшчыплі і ашчыпаць абшчыпваць [шпч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ашчыпваць абшывала [пш] разм., агульн., м. Д -лу, Т -лам, М -ле, ж. ДМ -ле, Т -лай і -лаю, мн. Р -л абшывалыпчык [пш] -ка, -ку, -каў абшывалынчыца [шп] -цы, -Ц


абшыванка

абшыванка [пш] -нцы, -нак абшыванне [пш] [ньне]-нні абшываны [пш] абшывацца [пш] незак., -аецца, -аюцца абшываць [пш] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абшывачны [пш] абшыты [пш] абшыўка [пш] -ыўцы, -ывак абшыцца [пш] зак., -ыецца, -ыюцца абшыць [пш] зак., -ыю, -ыеш, -ые, -ыюць абшэрхлы [пш] разм. абшэрхнуць [пш] разм., зак., -не, -нуць абы-адкўль [тк] прысл. абывацель -ля, -лю, -ляў абывацелька -льцы, -лек абывацельскі абывацельшчына -не абыграны і абыграны абыграць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абьігрыванне [ньне] -нні абыгрывацца незак., -аецца, -аюцца абыгрываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абы-дзё прысл. абыдзены (ад абысці) абы-калі прысл. абыкласць [сьць] -цю і абвыкласць абьіклы і абвыклы абы-кблькі абы-куды прысл. абылганы абылгаць зак., абылгў, абылжэш, -жэ, -жом, -жацё, абылгўць абымшьіць зак., абымшў, -шыш, -шыць, -шым, -шыцё, -шаць і амшыць абымшэлы і амшэлы, амшалы абымшэць зак., -эе, -эюць і амшэць абынтэлігёнціцца [ньці] разм., зак., -нчуся, -нціш! ся [ньцісься], -нціцца, 1 -нцяцца абырацца абл., зак., -аюся, . -аешся [сься], -аецца, -аюцца абыраць абл., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абыржавёлы абыржавёць зак., -ёе, -ёюць абысці [сьці] зак., абыдў, абыдзеш, -дзе, -дзем, 1 -дзеце, _ -дуць; ^ абышоў, абышла, -ло, -лі абысціся [сьці] зак., абыдўся, абыдзешся [сься], -дзецца, -дземся, -дзецеся, -дуцца; абышоўся, абышлася, -лося, -ліся абыхбд -ду, -дзе абыхбдак -дку [тк] абыхбджанне [ньне] -нні 2 Зэк. 1565

33

абыхбдзіцца незак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца і абходзіцца абыхбдзіць незак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць і абхбдзіць абыхбдкавы [тк] абыхбдліва прысл. абыхбдлівасць [сьць] -цю абыхбдлівы абы-хтб займ. абы-чыіі займ. абы-штб займ. абы-як прысл. абыякава прьісл. абыякавасць [сьць] -цю абыякавы абы-які займ. абэлтух абл., лаянк., -ха, -ху, -хаў абэрак -рка, -рку абюракраціцца разм., зак., -ачуся, -ацішся [сься], -аціцца, -ацяцца абюракраціць разм., зак., -ачу, -аціш, -аціць, -ацяць абюракрачаны разм. абюракрачвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абюракрачваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аб’ява -яве, -яў аб’явіцца разм., зак., аб’яўлюся, аб’явішся [сься], -віцца, -вімся, -віцеся, -вяцца аб’явіць зак., аб’яўлю, аб’явіш, -віць, -вім, -віце, -вяць абягаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абабягаць аб’ядала разм., агульн., м. Д -лу, Т -лам, М -ле, ж. ДМ -ле, Т -лай і -лаю, мн. Р -л аб’яданне [ньне] -нні аб’ядацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аб’ядаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аб’ядзённе [ньне] разм., -нні аб’яднальнік -ка, -ку, -каў аб’яднальніца -цы, -ц аб’яднальны часцей аб’яднаўчы аб’яднанасць [сьць] -цю аб’яднанне [ньне] -нні, -нняў аб’яднаны аб’яднаўчы і аб’яднальны аб’яднацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аб’яднаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абяднёлы абяднённе [ньне] -нні абяднёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць абядніць зак., абядню,

абязгучыцца

абёдніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць аб’яднбўванне [ньне] -нні, -нняў аб’яднбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аб’яднбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абядняць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абязбблены абязббліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абязббльванне [ньне] -нні, -нняў абязббльвацца незак., -аецца, -аюцца абязббльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абязббльваючы абязвёчанне [зьве] [ньне] -нні, часцей знявёчанне абязвёчаны [зьве] часцей знявёчаны абязвёчванне [зьве] [ньне] -нні, часцей знявёчванне абязвёчвацца [зьве] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей знявёчвацца абязвёчваць [зьве] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей знявёчваць абязвёчыцца [зьве] зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца, часцей знявёчыцца абязвёчыць [зьве] зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць, часцей знявёчыць абязвбджанне [ньне] -нні абязвбджаны абязвбджванне [ньне] -нні абязвбджвацца незак., -аецца, -аюцца абязвбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абязвбдзець зак., -ее, -еюць абязвбдзіцца зак., -дзіцца, -дзяцца абязвбдзіць зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць абязвблены абязвблець зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць абязвбліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абязвбльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абязгрбшаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абязгрбшыць разм., зак., -шу, -шыш, -шыць, -шаць абязгўчаны абязгўчванне [ньне] -нні абязгўчвацца незак., -аецца, -аюцца абязгўчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абязгўчыцца зак., -чыцца, -чацца


абязгучыць

абязгўчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць аб’язджанне [ждж] [ньне] -нні і аб’ёзджванне аб’язджацца [ждж] нсзак., -аецца, -аюцца і аб’ёзджвацца аб’язджаць [ждж] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аб’ёзджваць абяздбленасць [сьць] -цю абяздблены і абнядблены абяздбліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць і абнядбліць абяздбльвацца незак., -аецца, -аюцца абяздбльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абяздўшаны абяздўшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абяздўшыць зак., -шу, -шыш, -шыць, -шаць абяззбрбенне [ньне] -нні абяззбрбены абяззбрбіць [ойі] зак., -ою, -біш [ойі], -біць, -бяць абяззбрбйванне [ньне] -нні абяззбрбйвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абяззбрбйваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абяззўбець разм., зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць абязлёсенне [зьле] [ньне] -нні абязлёсепы [зьле] абязлёсець [зьле] зак., -ее, -еюць абязлёсіцца [зьле] зак., -сіцца, -сяцца абязлёсіць [зьле] зак., -ёшу, -ёсіш, -ёсіць, -ёсяць абязлісціць [зьлісьці] вак., -ціць, -цяць абязлічанасць [зьлі] [сьць] -цю абязлічанне [зьлі] [ньне] -нні абязлічаны [зьлі] абязлічванне [зьлі] [ньне] -нні абязлічвацца [зьлі] незак., -аецца, -аюцца абязлічваць [зьлі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абязлічка [зьлі] -чцы [цц] абязлічыцца [зьлі] зак., -чыцца, -чацца абязлічыць [зьлі] зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць абязлюджаны [зьлю] абязлюдзелы [зьлю] абязлюдзенне [зьлю] [ньне] -нні абязлібдзець і абязлібднець [зьлю] зак., для абодвух -ее, -еюць абязлібдзіць [зьлю] зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць абязмаслены [сьле]

абясцукрываць

34

абязмасліванне [сьлі] [ньне] -нні абязмаслівацца [сьлі] незак., -аецца, -аюцца абязмасліваць [сьлі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аб’язны абязрыблены абялённе [ньне] -нні абяліць зак., абялю, абёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць абяляць (апраўдваць) незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абярнўцца зак., абярнўся, абёрнешся [сься], -нецца, -немся, -нецеся, -нуцца абярнўць зак., абярнў, абёрнеш, -не, -нем, -неце, -нуць абярэмак -мка, -мку, -мкаў абяскблеранасць [сьць] -цю абяскблеранне [ньне] -нні абяскблераны абяскблерванне [ньне] -нні абяскблервацца незак., -аецца, -аюцца абяскблерваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абяскблерыцца зак., -рыцца, -рацца абяскблерыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць абяскрбвіцца зак., -віцца, -вяцца абяскрбвіць зак., -оўлю, -бвіш, -бвіць, -бвяць; абяскрбў, -ўце абяскрбўленне [ньне] -нні абяскрбўлены абяскрбўліванне [ньне] -нні абяскрбўлівацца незак., -аецца, -аюцца абяскрбўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абяскрылены абяскрыліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абяскрыльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абяспамяцець разм., зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць абясплбджаны абясплбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца абясплбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абясплбдзець зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць абясплбдзіцца зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца абясплбдзіць зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць абяспылены абяспьіліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абяспыльванне [ньне] -нні абяспыльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абяссіленне [сьсі] [ньне] -нні, часцей знясіленне

абяссілены [сьсі] часцей зпясілены абяссілець [сьсі] зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць, часцей знясілець абяссіліць [сьсі] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць, часцей ЗІІЯ С ІЛ ІЦ Ь

абяссільвацца [сьсі] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей знясільвацца абяссільваць [сьсі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей знясільваць абясславіцца зак., -аўлюся, -авішся [сься], -авіцца, -авяцца, часцей абняславіцца, зняславіцца абясславіць зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авяць, часцей абняславіць, зняславіць абясслаўлены часцей абняслаўлены, зняслаўлены абясслаўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абняслаўліваць, зняслаўліваць абяссмёрціцца [сьсьме] зак., -рчуся, -рцішся [сься], -рціцца, -рцяцца абяссмёрціць [сьсьме] зак., -рчу, -рціш, -рціць, -рцяць абяссмёрчаны [сьсьме] абяссблены абяссбліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць абяссбльванне [ньне] -нні абяссбльвацца незак., -аецца, -аюцца абяссбльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абяссэнсіцца зак., -сіцца, -сяцца абяссэнсіць зак., -ншу, -нсіш, -нсіць, -нсяць абяссэнінаны абяссбншванне [ньне] -нні абяссэншвацца зак., -аецца, -аюцца абяссэншваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абястлўсціць [сьці] зак., -ўшчу, -ўсціш [сьці], -ўсціць, -ўсцяць; абястлўсці, -іце абястлўшчаны абястлўшчванне [ньне] -нні абястлўшчвацца незак., -аецца, -аюцца абястлўшчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абясфбрміць зак., -млю, -міш, -міць, -мяць абясфбрмлены абясцўкраны абясцўкрывацца незак., -аецца, -аюцца абясцўкрываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць


абясцукрыць

абясцўкрыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць абясцэненне [ньне] -нні абясцэнены абясцэніцца зак., -ніцца, -няцца абясцэніць зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць абясцэньванне [ньне] -нні абясцэньвацца незак., -аецца, -аюцца абясцэньваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абясшкбджанне [шшк] [ньне] -нні абясшкоджванне [шшк] [ньне] -нні абясшкбджвацца [шшк] незак., -аецца, -аюцца абясшкоджваць [шшк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць абясшкодзіць [шшк] зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць аб’яўлённе [ньне] -нні аб’яўлены аб’яўляцца незак., -яецца, -яюцца; разм., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца аб’яўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць абяцанка разм., -нцы, -нак абяцанне [ньне] -нні, -нняў абяцаны абяцацца разм., зак. і незак., -аецца, -аюцца абяцаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць авадзёнь заал., -дня, -дні, -Днёў аваднёвы авал -ла, -ле, -лаў авалбданне [ньне] -нні авалбдаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аўладаць авалбдванне [ньне] -нні авалбдваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць авальнасць [сьць] -цю авальны авангард -да, -дзе авангардны авангардызм -му, -ме авангардыст -ста, -сце [сьце], -стаў авангардысцкі аванзала -ле, -л аванкамера тэх., -ры, -р аванлбжа тэатр., -жы, -ж аванпбрт мар., -рта, -рце, -ртаў аванпбст -ста, -сце [сьце], I -стаў аванс -су, -се, -саў авансаваннс [ньне] -нні авансавацца зак. і незак., аваіісўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца авансаваць зак. і незак., авансўю, -ўеш, -ўе, -ўюць авансавы авансам прысл.

авысакароджвацца

35

авансцэна тэатр., -не, -н авантўра -ры, -р авантўрнік -ка, -ку, -каў, часцей авантурыст аваытўрны авантурызм -му, -ме авантурын мін., -ну, -не авантурыст -ста, -сце [сьце], -стаў і авантўрнік авантурыстка -тцы [стц], -так авантурыстычнасць [сьць] -цю авантурыетычны авантурысцкі авар гіст., -ра, -ру, -раў аварац -рца, -рцу, -рцаў аварка -рцы, -рак аварскі аварцы -рцаў авары гіст., -раў аварыйнасць [сьць] -цю аварыйны аварыйшчык разм., -ка, -ку, “Каў аварыя -ыі [ыйі], -ый аваскбп тэх., -па, -пе, -паў авацыя -ыі [ыйі], -ый Авачынская губа Авачынскай губы Авачынская сбпка Авачынскай сбпкі авеню н., нескл. авёчка -чцы [цц], -чак авечкагадбвец -оўца, -бўцу, -оўцаў авечкагадбўля -лі авечкагадбўчы авёчнік -ка, -ку, -каў авёчы авёяны авёяць зак., авёю, авёеш, авёе, авёюць авёс аўса, аўсё, мн. аўсы, аўсоў авіванне [ньне] -нні, часцей абвіванне авівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей абвівацца авіваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абвіваць авіза фін., н., нескл. авітамінбз -зу, -зе авіцца зак., аўюся, аўёшся [сься], аўёцца, аўёмся, аўяцёся, аўюцца, часцей абвіцца авіць зак., аўю, аўёш, аўё, аўём, аўяцё, аўюць, часцей абвіць авіяапрацбўка -ўцы авіяапырскванне [ньне] -нні авіяатрад -да, -дзе, -даў авіябаза -зе, -з авіябілёт -ёта, -ёце, -ётаў авіяббмба -бе, -б і -баў авіябрыгада -дзе, -д авіябудаванне [ньне] -нні авіябудаўнік -ка, -кў, -коў авіябудаўніцтва -ве

авіягарадбк -дка [тк], -дкў, -дкоў авіягарызбнт -нта, -нце [ньце] авіядэсант -нта, -нце [ньце], -нтаў авіядэсантнік -ка, -ку, -каў авіядэсантны авіязавбд -да, -дзе, -даў авіяздымка -мцы, -мак авіязлучэнне [ньне] -нні, -нняў авіяканстрўктар -ра, -ру, -РаЎ авіялінія ;ІІ [ІЙІ], -1 Й авіямадэлізм -му, -ме авіямадэліст -ста, -сце [сьце], -стаў авіямадэль -ллю [льлю], -лей і -ляў авіямадэльны авіяматбр -ра, -ры, -раў авіяматорабудаванне [ньне] -нні авіяматбрны авіямаяк -ка, -кў, -коў авіямеханік -ка, -ку, -каў авіянбсец -нбсца, -нбсцы, -нбсцаў авіяпарк -ка, -ку, -каў авіяпасажыр -ра, -ру, -раў авіяпблк авіяпалка, -кў, -коў авіяпбшта -шце авіяпрамыслбвасць [сьць] -цю авіяперавбзка [ск] -зцы [сц], -зак авіяпрапблка -лцы, -лак авіяразвёдка [зьветк] -дцы [цд]

авіярамбнтны авіясклад -да, -дзе, -даў авіясўвязь -ззю [зьзю] авіятар -ра, -ру, -раў авіятарскі авіятранспарт -рта ( ваенны карабель) і -рту (сродкі перавозу), -рце авіятранспартны авіятэхніка -іцы авіятэхнічны авіяхімічны авіяцыйны авіяцыя -ыі [ыйі] авіячасць [сьць] -цю, мн. -ці, авіячасцёй авіяшкбла -ле, -л авіяэскадрылля [льля] -ллі, -лляў авбід [ойі] геал., -ду, -дзе авбідны [ойі] авбй разм., выкл. авбхці абл., выкл. авуляцыя біял., -ыі [ыйі] авысакарбджаны авысакарбджванне [ньне] -нні авысакарбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца


авысакароджваць

авысакароджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць авысакарбдзіцца зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца авысакарбдзіць зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць авявацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абвявацца авяваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абвяваць ага часц., выкл. агаблёўвацца незак., -аецца, -аюцца і абгаблёўвацца агаблёўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абгаблёўваць агабляваны і агаблёваны, абгабляваны, абгаблёваны агаблявацца зак., -люецца, -лююцца і абгаблявацца агабляваць зак., -люю, -люеш, -люе, -лююць і абгабляваць агава бат., агаве, агаў агаварьгцца зак., агаварўся, агаворышся [сься], -рыц-ца, -рымся, -рыцеся, -рацца агаварыць зак., агаварў, агавбрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць агавбраны агавбрванне [ньне] -нні, -нняў агавбрвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца агавбрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агавбрка -рцы, -рак агаласіцца зак., агалбсіцца, -сяцца агаласіць зак ., агалашў, агалбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць агаласбўка лінгв., -оўцы, -бвак агалашацца незак., -аецца, -аюцца агалашаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агалашэнне [ньне] -нні, -нняў агалёлы агаленне [ньне] -нні агалёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць агаліцца зак., агалюся, агблішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца агаліць зак., агалю, аголіш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць агалбска -лбсцы, -лосак агалбшвацца незак., -аецца, -аюцца агалбшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агаляцца незак., -яюся,

36

-яешся [сься], -яецца, -яюцца і агбльвацца агаляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і агбльваць аганёк бат., -нька, -нькў, -нькбў аганізаваць мед., незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць аганьбаваны разм. аганьбаваць разм., зак., -бўю, -бўеш, -бўе, -бўюць аганяць (зганяць) незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць, часцей абганяць агараджалыіы агарадзіцца зак., агараджўся, агарбдзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца, часцей абгарадзіцца агарадзіць зак., агараджў, агарбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць, часцей абгарадзіць агарак -рка, -рку, -ркаў і абгарак агарафббія мед., -іі [ійі] агаркавы агарнўцца зак., агарнўся, агбрнешся [сься], -нецца, -немся, -нецеся, -нуцца і абгарнўцца агарнўць зак., агарнў, агбрнеш, -не, -нем, -неце, -нуць і абгарнўць агарбд -да, -дзе, -даў агарбджа -джы, -джаў агарбджаны часцей абгарбджаны агарбджванне [ньне] -нні, -нняў, часцей абгарбджванне агарбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей абгарбджвацца агарбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абгарбджваць агарбдка [тк] -дцы [цц], -дак, часцей абгарбдка агарбднік -ка, -ку, -каў агарбдніна -не агароднінабульбавбдчы [чч] агароднінакансёрвавы агарбднінамалбчны агародпінамыйны агароднінаперапрацбўчы агароднінарэзка [ск] -зцы [сц], -зак агароднінасушылка -лцы, -лак агароднінасушыльны агароднінасхбвішча -чы, -ч і -чаў агарбднінны агарбдніца -цы, -ц агарбдніцкі агарбдніцтва -ве агарбднічаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агарбдны

аглабіна

агарбдчык [чч] -ка, -ку, -каў агарбшаны разм. агарбшваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агарбшыць разм., зак., -шу, -шыш, -шыць, -шаць агартаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агат мін., агату, агаце, агатаў агатавы агаткі бат., -так, адз. агатка, -тцы [цц] агёнт -нта, -нце [ньце], -нтаў агентўра -ры, -р агентўрны агентыўны лінгв. агёнцкі агёнцтва -ве, -ваў агёньчык ( нідзе ні агеньчыка) -ка, -ку, -каў; (даць агеньчыку) -ку агібацца незак., -аецца, -аюцца агібаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агіда -дзе агідлівасць [сьць] -цю агідлівы агідна прысл. агіднасць [сьць] -цю агіднік лаянк., -ка, -ку, -каў агідніца лаянк., -цы, -ц агідны агіёграф -фа, -фе, -фаў агінацца ( ухіляцца ад работы) разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца агінаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абгінаць агітаваць незак., агітўю, -ўеш, -ўе, -ўюць агітатар -ра, -ру, -раў агітатарка разм., -рцы, -рак агітатарскі агітацьшна-масавы агітацыііна-прапагандысцкі агітацыйнасць [сьць] -цю агітацынны агітацыя -ыі [ыйі] агітбрыгада [дб] -дзе, -д агітка разм., -тцы [цц], -так агіткалектыў -ыву, -ыве, -ываў агіткалбна -не, -н агіткампанія -іі [ійі], -ій агітлітаратўра -ры агітмасавы агітпахбд -ду, -дзе, -даў агітплакат -ата, -аце, -атаў агітпбезд -да, -дзе [зьдзе], мн. агітпаязды, -дбў агітпўнкт -кта, -кце, -ктаў агіяграфічны агіяграфія літ., -іі [ійі] аглабёлька -льцы, -лек аглабёльны аглабіна ж., -не, -н


агламерат

агламерат спец., -ату, -аце агламерацыя спец., -ыі [ыйі] аглапарыт -ыту, -ыце аглапарытавы аглафабрыка -ыцы, -ык аглёджаны аглсдзецца зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца і (звыкнуцца; паглядзець вакол) абглёдзецца; (апамятацца) толькі аглёдзецца аглёдзець зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць і абглёдзець; (адшукаць, напаткаць прыхаванае) толькі

аглёдзець аглёдзіны -н аглбблі аглабёль і аглобляў, адз. аглобля, -лі аглўхнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць; -х, -хла, -хлі аглўхшы [ аглушальна прысл. аглушалыіы аглўшаны аглушацца і аглўшвацца [ незак., адпаведна -аецца, I -аюцца; -аецца, -аюцца аглушаць і аглўшваць неI зак., адпаведна -аю, -аеш, I -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, I -аюць аглўшванне [ньне] -нні | аглушыцца зак., аглўшыці ца, -шацца | аглушыць зак., аглушў, агI лўшыш, -шыць, -шым, I -шыце, -шаць аглушэнне [ньне] -нні аглюцінатыўны аглюцінацыя -ыі [ыйі] аглюцініруючы агляд -ду, -дзе і абгляд | аглядавы | аглядалыіік -ка, -ку, -каў аглядалыіы агляданне і аглядванне К [ньне] (з усіх бакоў) для I абодвух -нні і абгляданне I аглядацца і аглядвацца не■ зак., адпаведна (азірацца; ■ паглядаць вакол сябе) I -аюся, -аешся [сься], -аецI ца, -аюцца; -аюся, -аешся I [сься], -аецца, -аюцца; ■ (зал. да аглядаць) -аец■ ца, -аюцца; -аецца, -аюцI ца і абглядацца Еіглядаць і аглядваць не■ зак., адпаведна -аю, -аеш, I -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, ■ -аюць і абглядаць Іагаядка [тк] -дды [цц], -дак [агляднасць [сьць] -цю аглядны [аглядчык [чч] -ка, -ку, -каў [аглянўцца зак., -нўся, -ігёш[ ся [сься], -нецца, -нёмся, ■ -няцёся, -нўцца I Іглянуць зак., -ну, -неш, -не, ■ -нуць

37

агнастыцьізм філас., -му, -ме агнастычны агнездавацца зак., агняздўецца, -ўюцца агнёўка заал., -ёўцы, -ёвак агніста прысл. агніста-чырвбны агністы агніца -цы, -ц агнішча гіст., -чы, -чаў агнбстык філас., -ка, -ку, -каў агнявы агняздбўвацца незак., -аецца, -аюцца агнямёт ваен., -ёта, -ёце, -ётаў агнямётны агнястрэльны агняцвёт [цьве] -ёту, -ёце, -ётаў агбйтацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і агбўтацца агбленасць [сьць] -цю агблены і абгблены агбльванне [ньне] -нні, -нняў агбльвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і агаляцца, абгбльвацца агбльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і агаляць, абгбльваць агбнія -іі [ійі] агонь агню, агні, агнёў агбраны агбраць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агбрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агбрклы агбркнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць; агбрк, -кла, -клі агорнуты і абгбрнуты, абгбрнены агортванне [ньне] -нні і абгбртванне агбртвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абгортвацца агбртваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абгбртваць агбўтацца разм., вак., -аюся, -ешся [сься], -аецца, -аюцца і агбйтацца аграбаза -зе, -з аграбанне [ньне] -нні; (пра сена, салому і інш.) часцей абграбанне

аграбатанічны аграбацца незак., -аецца, -аюцца і агрэбвацца; ( пра

сена, салому і інш.) часцей абграбацца аграбаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і агрэбваць; ( пра сена, салому і інш.) часцей абграбаць

агратэхнічны

аграбіёлаг -га, -гу, -гаў аграбіць зак., -блю, -біш, -біць, -бяць; аграб, -бце [пц] аграбіялагічны аграбіялбгія -іі [ійі] аграблённе [ньне] -нні, -нняў аграблены агравучбба -бе аграгбрад -да, -дзе, мн. аграгарады, -дбў аграгуртбк -тка, -ткў, -ткбў агразаатэхніка -іцы агразаатэхнічны агракліматалбгія -іі [ійі] агракультўра -ры агракультўрны агралабаратбрыя -ыі [ыйі], -ый агралесамеліяратар -ра, -ру, -раў агралесамеліярацыйны агралесамеліярацыя -ыі [ыйі] аграмада -дзе, -д аграмад/каннс [ньне] кніжн., -нні, -нняў аграмаджаны аграмаджванне [ньне] -нні, -нняў аграмаджвацца незак., -аецца, -аюцца аграмаджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аграмадзіна -не, -н аграмадзіцца кніжн., зак., -дзіцца, -дзяцца аграмадзіць зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць аграмадны аграмаксімум -му, -ме аграмеліярацыйны аграмеліярацыя -ыі [ыйі] аграмерапрыёмства -ве, -ваў аграмінімум -му, -ме агранамічны агранены аграніць зак., аграшо, аграніш, -ніць, -нім, -ніцё, -няць агранбм -ма, -ме, -маў агранбмія -іі [ійі] аграньванне [ньне] -нні аграньваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аграпрамыслбвы аграпрапаганда -дзе [пьдзе] аграпрбм (аграрна-прамыслбвы комплекс) -ма, -ме, -маў аграпўнкт -кта, -кце, -ктаў аграрнік разм., -ка, -ку, -каў аграрны аграрый кніжн., -ыя, -ыю, -ыяў аграсётка -тцы [цц], -так агратбхнік -ка, -ку, -каў агратэхніка -іцы агратэхнічны


аграф

аграф -фа, -фе, -фаў аграфізіка -іцы аграфізічны аграфія мед., -іі [ійі], -ій аграфка абл., -фцы, -фак аграхшік -ка, -ку, -каў аграхімічны аграхімія -іі [ійі] аграхімлабараторыя -ыі [ыйі], -ый агрбмністы агрубёласць [сьць] -цю агрубёлы агрубённе [ньне] -нні агрубёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць агрубіцца зак., агрўбіцца, -бяцца агрубіць зак., агрублю, агрўбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць агрублённе [ньне] -нні, -нняў агрўблены агрубляцца незак., -яецца, -яюцца агрубляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць агрызак -зка [ск], -зку, -зкаў агрызацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца агрызнўцца зак., -нўся, -нёшся [зьнесься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца агрэбвацца незак., -аецца, -аюцца і аграбацца; ( пра сена, салому і інш.) часцей абграбацца агрэбваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аграбаць; ( пра сена, салому і інш.) часцей абграбаць

агрэбены агрэбкі [пк] абл., -бак і -бкаў агрэбці [пц] зак., аграбў, -бёш, -бё, -бём, -бяцё, -бўць; агрбб, агрэбла, -лі; (пра сена. салому і інш.) часцей абгрэбці агрэгат тэх., -ата, -аце, -атаў; мін., -ату, -аце,

-атаў агрэгатавацца зак. і незак., -тўецца, -тўюцца агрэгатны агрэман дып., -ну, -не агрёсар -ра, -ру, -раў агрэсіўна прысл. агрэсіўнасць [сьць] -цю агрэсіўны агрэсія -іі [ійі], -ій агрэст -сту, -сце [сьце] агрэставы агрэставыя бат., наз. агрэсціна [сьці] -не агрэх с.-г., -ха, -ху, -хаў агрэць разм., зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць

ададраць

38

агўзак -зка [ск], -зку, -зкаў агўкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агўлам прысл. агўльна прысл. агульнаабавязкбвасць [ск] [сьць] -цю агульнаабавязкбвы [ск] агульнаадукацыйны агульнаармёйскі агульнабеларўскі агульпабіялагічны агулыіаваііскбвы агульнавядбма прысл. агульнавядбмасць [сьць] -цю

агульнавядбмы агульнагарадскі [цк] агульнагаспадарчы агульнаграмадзянскі агульнагрупавы агульнадастўпнасць [сьць] -цю агульнадастўпны агульнадзяржаўны агульнадэмакратычны агульнаеўрапейскі агульнажыцце [цьце] -цці агульнажыццёвы [цьцё] агульназавбдскі [цк] агульназначнасць [сьць] -цю агульназначны агульназразумёласць [сьць] -цю агульназразумёлы агульнаінстытўцкі агулыіакалгасны агульнакамандны агульнакарыснасць [сьць] -цю агульнакарысны агульнакарысталыіы агульнакласавы агульнакурбртны агульналітаратўрны агульналюдскі |цк] агульнамашынабудаўнічы агульнаметадычны агульнаміністэрскі агульнанавукбвы агульнанарбдны агульнанацыяналыіы агульнапалітычны агульнапартыйны агульнапашыраны агульнапралетарскі агульнапрамыслбвы агульнапрызнанасць [сьць] -цю агульнапрызнаны агульнапрыняты агульнарасійскі агулыіараспаўсюджанасць [сьць] -цю агульнараспаўсюдяіаны агульнарўскі агульнарэспубліканскі агульнасаюзны агульнаславянскі агўльнасць [сьць] -цю агульнасялянскі агульнатэарэтычны

агульнауніверсітэцкі агульнаўжывальнасць [сьць] -цю агульнаўстанбўлены агульнаўсходнеславіінскі агульнафабрычны агульнафізічны агульнафіласбфскі агульнацюркскі агульначалавёчы агульнашкблыіы агульнаэканамічны агўльны агўльшчына -не агурбк -рка, -ркў, -ркбў агурбчнік -ку агурбчны агўчаны агўчванне [ньне] -пні агўчвацца незак., -аецца, -аюцца агўчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць агўчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць адабраны адабрацца незак., -аецца, -аюцца адабрацца зак., адбярэцца, -рўцца адабраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адабраць зак., адбярў, -рэш, -рэ, -рбм, адберацё, адбяРЎЦЬ

адабрэнне [ньне] -нні, -нняў адагнаны адагнацца зак., адганюся, адгбнішся [сься], -ніцца, -пімся, -ніцеся, -няцца адагнаць зак., адганю, адгбніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць адагнўты адагнўцца зак., -нёцца, -нўцца адагнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -пўць адаграванне [ньне] -нні, -нняў адагравацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адаграваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адагрэты адагрэцца зак., -эюся, -эешся [сься], -эецца, -эюцца адагрэць зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць ададзьмўць зак., -мў, -мёш, -мё, -мём, -мяцё, -мўць ададраны і аддзёрты ададрацца зак., аддзярэцца [дзьдзя], -рўцца і аддзёрціся ададраць зак., аддзярў [дзьдзя], -рэш, -рэ, -рбм, аддзерацё, аддзярўць і аддзёрці


адажыо

адажыо прысл., нескл.

39

наз.,

н.,

адазваны адазвацца зак., адзавўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вўцца адазваць зак., адзавў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -вўць адале абл., прысл. адаліска -ісцы, -ісак адамант уст., -нту, -нце [ньце] адамантавы уст. адамашка тэкст., -шцы адамашкавы адамашнік (ткач) -ка, -ку, -каў адамкнёны і адамкнўты адамкнўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адамкнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адамсіт хім., -іту, -іце аданталагічны мед. аданталогія -іі [ійі] адантблаг -га, -гу, -гаў адапнўты і адшіты адапнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць і адпяць адаправаць незак., -ае, -аюць адапрблы адапрэць зак., -эе, -эюць адаптаваны адаптавацца зак. і незак., адаптўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца адаптаваць зак. і незак., адаптўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адаптар -ра, -ры, -раў адаптацыя -ыі [ыйі] адапхнўты і адпіхнўты адапхнўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца і адпіхнўцца адапхнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць і адпіхнўць адараны і адвбраны адарацца зак., -рўся, -рэшся [сься], -рэцца, -рбмся, -рацёся, -руцца адараць зак., -рў, -рэш, -рэ, -рбм, -рацё, -рўць адарвана прысл. адарванасць [сьць] -цю адарвапы адарвацца зак., -вўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вўцца адарваць зак., -вў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -вўць адарбнасць [сьць] -цю, часцей адбранасць адарбпы часцей адбраны адарфаваны адарфавацца зак., адарфўецца, -ўюцца

адарфаваць зак., адарфўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адарфбўвацца незак., -аецца, -аюцца адарфбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адарыць зак., адарў, адбрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць адасаблённе [ньпе] -нні, -нняў адасабляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адасабляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адасланы адаслаць зак., адашлю, -лёш, -лё, -лём, -ляцё, -люць адасббіцца зак., -блюся, -бішся [сься], -біцца, -бяцца адасббіць зак., -блю, -біш, -біць, -бяць адасбблена прысл. адасббленасць [сьць] -цю адасбблены адаспацца зак., -плюся, -пішся [сьпісься], -піцца, -пімся, -піцёся, -пяцца адаспаць зак., -плю, -піш [сьпі], -піць, -пім, -піцё, -пяць адассаны адассаць зак., -ссў, -ссёш [сьсе], -ссё, -ссём, -ссяцё, -ссўць адаткнўты і адаткнёны адаткнўцца разм., зак., -нёцца, -нўцца адаткнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адахвбціцца зак., -бчуся, -бцішся [сься], -бціцца, -бцяцца адахвбціць зак., -бчу, -бціш, -бціць, -бцяць адахвбчаны адахвбчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адахвбчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адачхацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адбабахаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбавіць зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авяць адбалансаваць тэх., зак., -сўю, -сўеш, -сўе, -сўюць адбалбатацца разм., зак., адбалбачўся, адбалббчашся [сься], -чацца, -чамся, -чацеся, -чуцца адбалбатаць разм. зак., адбалбачў, адбалббчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адбаляваць зак., -люю, -люеш, -люе, -лююць

адбіранне

адбамбіцца зак., -блюся, -бішся [сься], -біцца, -бімся, -біцёся, -бяцца адбамбіць разм., зак., -блю, -біш, -біць, -бім, -біцё, -бяць адбанкетаваць зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адбарабанены адбарабаніць зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць адбаранаваны адбаранаваць зак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць адбараніцца разм., зак., адбаранюся, адбаронішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца адбараніць разм., зак., адбараню, адбароніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць адбараняцца разм., незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адбараняць разм., незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адбарбнены разм. адбаўка разм., -аўцы, -авак адбаўлены адбаўляцца незак., -яецца, -яюцца адбаўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адбёгацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адбёгаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбёгчы [хч] зак., адбягў, адбяжыш, -ыць, -ым, адбежыцё, адбягўць адбёгчыся [хч] зак., адбягўся, адбяжышся [сься], -ыцца, -ымся, адбежыцёся, адбягўцца адбедаваць зак., адбядўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адбёлачны спец. адбёлены адбёлка -лцы адбёльванне [ньне] -нні, -нняў адбёльвацца незак., -аецца, -аюцца адбёльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбёльваючы адбёльны адбёлыпчык -ка, -ку, -каў адбёлыпчыца -цы, -ц адбівальнасць [сьць] фіз., -цю адбівальнік тэх., -ка, -ку, -каў адбівальны фіз. адбіванне [ньне] -нні, -нняў адбівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адбіваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбіранне [ньне] -нні, -нняў


адбірацца

адбірацца незак., -аецца, -аюцца адбіраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбітак -тка, -тку, -ткаў адбіты адбіўка -ўцы адбіўная кул., наз. адбіўны адбіцца зак., адаб'юся, -б’ёшся [сься], -б'ёцца, -б’ёмся, -б’яцёся, -б’юцца адбіць зак.,, адаб’ю, -б’ёш, -б’ё, -б’ём -б’яцё, -б’юць адбліскаць з а к -ае, -аюць адбліскваць пезак.у -ае, -аюць адблішчаць зак.у -чыць, -чаць адблытаны адблытацца зак.у -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адблытаць зак.у ~аю, -аеш, -ае, -аюць адблытванне [ньне] -нні адблытвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адблытваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адббй (малаток) -бя, -бі [ойі], -бяў; (дзеянне; сігнал) -бю, -бі [ойі] адббйка горн., -йцы адббйпік тэх., -ка, -ку, -каў адббйны адббйшчык -ка, -ку, -каў адббр -ру, -ры адборачны адббрка -рцы адббрнік -ка, -ку, -каў адббрны адббршчык -ка, -ку, -каў адббршчыца -цы, -ц адбрадзіць зак., (пра піва, квас) адбрбдзіць, -дзяць; адбраджў, адбрбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць адбразгаць [зг — з выбухн. г] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбракаваны і адбракбвапы адбракаваць зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць адбракбўванне [ньне] -нні адбракбўвацца незак., -аецца, -аюцца адбракбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбракбўка -бўцы адбрахацца разм., зак., адбрашўся, адбрэшашся [сься], -шацца, -шамся, -шацеся, -шуцца адбрбджаны адбрбджваць незак., -ак>, -аеш, -ае, -аюць адбрываць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбрыкацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

40

ца, -аюцца адбрыквацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адбрысці [сьці] зак., адбрыдў, -дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё, -дўць;с адбрыў, -ыла, -ылб, -ылі адбрыты адбрыць разм., зак ., -ыю, -ыеш, -ьіе, -ыюць адбрэхвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адбудаваны адбудавацца зак., адбудўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца адбудаваць зак., адбудўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адбудбва -ве адбудбўванне [ньне] -нні адбудбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адбудбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбуксіраваны адбуксіравацца зак., -руюся, -руешся [сься], -руецца, -руюцца адбуксіраваць зак., -рую, -руеш, -руе, -руюць адбуксірбўвацца незак., -аецца, -аюцца адбуксірбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбуксірбўка -ўцы адбурыць зак., адбурў, адбўрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць адбўхаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбушаваць зак., адбушўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адбуяць зак., -яе, -яюць адбыванне [ньне] -нні адбывацца незак., -аецца, -аюцца адбываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбыты адбыцца зак., адбўдзецца, -дуцца адбыццё [цьцё] -цці адбыць зак., адбўду, -дзеш, -дзе, -дуць адбэрсаны разм. адбэрсаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбэрсваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбягацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адбягаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбяліцца зак., адбёліцца, -ляцца адбяліць зак., адбялю, адбёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць

адвальвацца

адвабіць зак., -блю, -біш, -біць, -бяць адваблівацца незак., -аецца, -аюцца адвабліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвага -азе адваджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвадзіць зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць адвадзянёць зак., -ёе, -ёюць, часцей звадзянёць адваёваны і адваяваны адваёўвацца незак., -аецца, -аюцца адваёўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адважаны адважванпе [ньне] -нні адважвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адважваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адважна прысл. адважнасць [сьць] -цю адважны адважыцца зак., -жуся, -жышся [сься], -жыцца, -жацца адважыць зак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць адвазіць разм., зак., адважў, адвозіш, -зіць, -зім, -зіце, -зяць адвакат -ата, -аце, -атаў адвакатўра -ры адвакацкі адвакацтва разм., -ве адвал -ла і -лу (горн.), -ле, -лаў адвалакацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адвалакаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвалачы разм., зак., -акў, -ачэш, -ачэ, -ачом, -ачацё, -акўць; адвалок, адвалакла, — ло, -лі адвалачыся разм., зак ., -акўся, -ачэшся [сься], -ачэцца, -ачомся, -ачацёся, -акўцца адвалены адваліцца зак., (пра тынк і інш.) адваліцца, -ляцца; (на спінку крэсла) адвалюся, адвалішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца адваліць зак., адвалю, адваліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць адвальванне [ньне] -нні адвальвацца незак., (пра тынк і інш.) -аецца, -аюцца; (на спінку крэсла) -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца


адвальваць

адвальваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвальны адвальшчык -ка, -ку, -каў адвалыпчыца -цы, -ц адваляцца зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адвандраваць зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адвандроўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвар -ру, -ры, -раў адваражыць зак., адваражў, адварожыш, -жыць, -жым, -жыце, -жаць адвараны адварванне [ньне] -нні адварвацца незак., -аецца, -аюцца адварваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адварны адварбт -ота, -бце, -бтаў адваротна прысл. адварбтны адварбчаць разм., зак ., -аю, -аеш, -ае, -аюць адварочванне [ньне] -нні адварбчвацца незак ., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адварбчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адварыцца зак., адварыцца, -рацца адварыць зак., адварў, адварыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць адвастрыць зак., адвастрў, адвострыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць адваяваны і адваёваны адваявацца разм., зак., адваююся, -юешся [сься], -юецца, -ююцца адваяваць зак., адваюю, -юеш, -юе, -ююць адвёдаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвёдванне [ньне] -нні, -нняў адвёдваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвёдзены адвёдзіны -н адвёдкі [тк] -дак і вбдведы, вбдведкі адвёзены адвёзці [сьці] зак., адвязў, -зёш, -зё, -зём, адвезяцё, адвязўць; адвёз, адвёзла, -лі [зьлі] адвёйвацца незак., -аецца, -аюцца адвёйваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвёку прысл. адвёкцыя спец., -ыі [ыйі] адвентызм рэл., -му, -ме адвентыст -ста, -сце [сьце], -стаў

41

адвентыстка -стцы [стц], -стак адвентыўны бат. адвербіялізаваны лінгв. адвербіялізавацца зак. і незак., -зўецца, -зўюцца адвербіялізацыя -ыі [ыйі] адвербіяльны адвёрнуты адвёс тэх., -са, -се, -саў адвёсіць зак., -ёшу, -ёсіш, -ёсіць, -ёсяць адвеславацца зак., адвяслўюся, -ўешся [сься], -ўецца,-ўюцца адвеславаць зак., адвяслўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адвёсці [сьці] зак., адвядў, -дзёш, -дзё, -дзём, адведзяцё, адвядўць адвёчна прысл. адвёчнасць [сьць] -цю адвёчны адвёшаны адвёшванне [ныіе] -нні адвёшвацца незак., -аецца, -аюцца адвёшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвёяны адвёяцца с.-г., зак., -ёецца, -ёюцца адвёяць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць адвёртка -тцы [ртц], -так адвіванне [ньне] -нні адвівацца незак., -аецца, -аюцца адвіваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвінацца (адлучацца) разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца а двінўцца (адлучыцца) разм., зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца і адвіхнўцца адвінціць [ньці] зак.. адвінчў, адвінціш [ньці], -ціць, -цім, -ціце, -цяць адвінчвацца незак., -аецца, -аюцца адвінчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвісанне [ньне] -нні адвісаць незак., -ае, -аюць адвісёцца разм., зак., -сіцца, -сяцца адвісласць [сьць] -цю адвіслы адвіснуць зак., -не [сьне], -нуць адвітальны адвітанне [ньне] -нпі адвітацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адвітвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адвіты адвіхнўцца разм., зак., -нў-

адвязацца

ся, -нёшся [сься], -нёцца* -нёмся, -няцёся, -нўцца, часцей адвінўцца адвіцца зак., адаўёцца, -ўюцца адвіць зак., адаўю, -ўёш, -ўё, -ўём, -ўяцё, -ўюць; адвіў, -іла, -ілб, -ілі адвббражанне [ньні] філас.г -нні, -нняў адвбд -ду, -дзе, -даў адвбдак -дка [тк], -дку, -дкаў адвбдзіцца незак., -дзіцца, -дзяцца адвбдзіць незак., -джуг -дзіш, -дзіць, -дзяць адвбдка [тк] -дцы [цц], -дак адвбдны адвбз -зу, -зе адвбзіцца незак., -зіцца, -зяцца адвбзіць незак., -бжу, -бзіш, -бзіць, -бзяць адвбзка [ск] -зцы [сц] адвбзчык [шч] -ка, -ку, -каў адвбзчыца [шч] -цы, -ц адвбльна прысл. адвбльнасць [сьць] -цю адвбльны адвбраны часцей адараны адвбрванне [ньне] -нні адвбрвацца незак., -аецца, -аюцца адвбрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвбстраны адвбстрываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвулканізаваны спец. адвулканізаваць спец., зак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць адвўчаны адвўчванне [ньне] -нні адвўчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адвўчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвучыцца зак., адвучўся, адвўчышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца адвучыць зак., адвучў, адвўчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць адвыканне [ньне] -нні адвыкаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвыклы адвыкнуць зак., -ну, -нешг -не, -нуць адвяванне [ньне] -нні адвявацца незак., -аецца, -аюцца адвяваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвядзённе [ньне] -нні адвязаны адвязацца зак., адвяжўся,. адвяжашся [сься], -жацца, -жамся, -жацеся, -жуцца


адвязаць

адвязаць зак., адвяжў, адвяжаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць адвязванне [ньне] -нні адвязвацца незак ., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адвязваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвярнўцца зак., адвярнўся, адвёрнешся [сься], -нецца, -немся, -нецеся, -нуцца адвярнўць зак., адвярну, адвёрнеш, -не, -нем, -неце, -нуць адвяслоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адвячорак -рка, -рку, -ркаў адвячоркавы адвячоркам прысл. адгаблёўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгабляваны адгабляваць зак., -люю, -люеш, -люе, -лююць адгаварыцца зак., адгаварўся, адгаворышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца адгаварыць зак., адгаварў, адгаворыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць адгавёць рэл.} зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць адгавор -ру, -ры, -раў адгавораны адгаворванне [ньне] -нні, -нняў адгаворвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адгаворваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгаворка -рцы, -рак адгадаваны адгадавацца зак., адгадўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца адгадаваць зак., адгадўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адгаданы адгадаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгадванне [ньне] -нні, -нняў адгадвацца незак., -аецца, -аюцца адгадваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгадзіць разм., зак., адгаджў, адгодзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць адгадка [тк] -дцы [цц], -дак адгадоўванне [ньне] -нні адгадоўвацца незак., -аецца, -аюцца адгадоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгадчык [чч] -ка, -ку, -каў адгадчыца [чч] -цы, -ц адгакаць разм., зак., -аю,

42

-аеш, -ае, -аюць адгаласіць зак., адгалашў, адгалбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць адгалёкаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгаліпаванне [ньне] -нні, -нняў і адгалінённе адгалінаваны адгалінавацца зак., -нўецца, -нўюцца адгалінаваць зак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць адгалінённе [ньне] -нні, -нняў, часцей адгалінаванне адгалінбўвацца незак., -аецца, -аюцца адгалінбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгаліць зак., адгалю, адголіш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць адгалбс -су, -се, -саў, часцей адгалбсак адгалбсак і адгалбссе [сьсе] адпаведна -ску, -скаў; -ссі адгаманіць разм., зак., адгаманю, адгамоніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць адганяцца незак., -яецца, -яюцца адгашіць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адгараваць зак., адгарўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адгарадзіцца зак., адгараджўся, адгародзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца адгарадзіць зак., адгараджў, адгарбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць адгарваць і адгараць незак., адпаведна -ае, -аюць; -ае, -аюць адгарнўцца зак., адгорнецца, -пуцца адгарнўць зак., адгарнў, адгорнеш, -не, -нем, -неце, -нуць адгарбджаны адгарбджванне [пьне] -нні, -нняў адгарбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адгарбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгарбдка [тк] -дцы [цц], -дак адгартаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгарцаваць разм., зак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць адгарэлы адгарэць зак., -рыць, -раць адгасціць [сьці] і адгасцяваць [сьця] зак., адпаведна адгашчў, адгбсціш [сьці], -ціць, -цім, -ціце,

адгрызацца

-цяць; -цюю, -цюеш, -цюе, -цююць адгін -ну, -не адгінацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адгінаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адглянцаваны адглянцавацца зак., -цўецца, -цўюцца адглянцаваць зак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць адглянцбўванне [ньне] -нні адглянцбўвацца незак., -аецца, -аюцца адглянцбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгніваць незак., -ае, -аюць адгнісці [сьці] і адгніць зак., для абодвух -іё, -іюць; адгніў, -іла, -ілб, -ілі адгбда разм., -дзе адгбджванне [ньне] -нні адгбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгбн -ну, -не, -наў адгбнка спец., -нцы адгбнны адгбр’е -р’і, -р’яў адгбрнуты адгбртванне [ньне] -нні адгбртвацца незак., -аецца, -аюцца адгбртваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адграбацца незак., -аецца, -аюцца адграбаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгранёны адграніць зак., -ню, -ніш, -ніць, -нім, -ніцё, -няць; адграніў, -іла, -ілі адграфіць зак., -флю, -фіш, -фіць, -фім, -фіцё, -фяць адграфлёны адграфляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адгрўжаны адгружацца незак., -аецца, -аюцца адгружаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгрузіцца зак., адгрўзіцца, -зяцца адгрузіць зак., адгружў, адгрўзіш, -зіць, -зім, -зіце, -зяць адгрўзка [ск] -зцы [сц], -зак адгрўканы адгрукатаць і адгрукацёць разм., зак., адпаведна адгрукачў, адгрукбчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць; -ачў, -аціш, -аціць, -ацім, -аціцё, -ацяць адгрўкаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгрызацца разм., незак., -аецца, -аюцца


43

адгрызаць

адгрызаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгрызены адгрызці [сьці] зак., -зў, -зёш, -зё, -зём, -зяцё, -зўць адгрызціся [сьці] разм., зак., -зўся, -зёшся [сься], -зёцца, -зёмся, -зяцёся, -зўцца адгрымёць зак., -міць, -мяць адгрэбены адгрэбці [пц] зак., адграбў, -бёш, -бё, -бём, -бяцё, -бўць; адгроб, адгрэбла, -лі адгудзёць зак., адгудзё, -дўць; адгудзёў, -ёла, -ёлі, часцей адгусці адгукацца і адгўквацца зак., адпаведна -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адгукаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгукнўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адгўл разм., -лу, -ле, -лаў адгўльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгўльны адгуляны адгуляцца зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адгуляць зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адгусгц [сьці] зак., адгудзё, -дўць; адгўў, -ула, -уло, -улі і адгудзёць адгучаць зак., -чыць, -чаць адгўшкаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адгыркванне [ньне] -нні адгырквацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адгыркнуцца разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца адгэтуль прысл. аддаванне [ньне] -нні аддавацца незак., аддаюся, -аёшся [сься], -аёцца, -аёмся, -аяцёся, -аюцца аддаваць незак., аддаю, -аёш, -аё, -аём, -аяцё, ►аюць аддадзены аддаіцца [айі] зак., аддоіцца [ойі], -ояцца аддаіць [айі] з а к аддаю, аддбіш [ойі], -оіць, -оім, -оіце, -ояць аддалена прысл. аддаленасць [сьць] -цю аддалённе [ньне] -нні, -нняў аддалены аддаліцца зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцёся, -ляцца

аддаліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -лім, -ліцё, -ляць аддаляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца аддаляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць аддана прысл. адданасць [сьць] -цю адданы аддарыць разм., зак., аддарў, аддорыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць аддацца зак., -дамся, -дасіся, -дасца, -дадзімся, -дасцёся [сьце], -дадўцца; -даўся, -далася, -далося, -даліся аддаць зак., -дам, -дасі, -дасць [сьць], -дадзім, дасцё [сьце], -дадўць аддача -чы, -ч аддзёл [дзьдзе] -ла, -ле, -лаў аддзёлены [дзьдзе] аддзёльваць [дзьдзе] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей аддзяляць аддзёрці [дзьдзе] зак., адДзярў, -рэш, -рэ, -ром, аддзерацё, аддзярўць, аддзёр, аддзёрла, -лі, часцей ададраць аддзёрціся [дзьдзе] зак., аддзярэцца, -рўцца аддзёрты [дзьдзё] і ададраны аддзёўбаны [дзьдзё] і аддзяўбаны аддзёўбвацца [дзьдзё] незак., -аецца, -аюцца аддзёўбваць [дзьдзё] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аддзімацца [дзьдзі] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аддзімаць [дзьдзі] не.зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аддзірацца [дзьдзі] незак., -аецца, -аюцца аддзіраць [дзьдзі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аддзьмўхаць [дзьдзь] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аддзьмўхвацца [дзьдзь] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аддзьмўхваць [дзьдзь] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аддзьмўхнуць [дзьдзь] зак., -ну, -неш, -не, -нуць аддзяжўрыць [дзьдзя] зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць аддзяка [дзьдзя] -яцы аддзякаваць [дзьдзя] зак., -кую, -куеш -куе, -куюць і аддзячыць аддзялённе [дзьдзя] [ньпе] -нні, -нняў аддзялёнчы [дзьдзя] разм. аддзялённы [дзьдзя] прым., наз.

аддымны

аддзяліцца [дзьдзя] зак., аддзялюся, аддзёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца аддзяліць [дзьдзя] зак., аддзялю, аддзёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць аддзяляльнік [дзьдзя] тэх., хім., -ка, -ку, -каў аддзяляльны [дзьдзя] аддзяляцца [дзьдзя] незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца аддзяляць [дзьдзя] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і аддзёльваць аддзяўбаны [дзьдзя] і аддзёўбаны аддзяўбці [дзьдзяўпці] і аддзяўбаць [дзьдзя] зак., адпаведна -бў, -бёш, -бё, -бём, аддзеўбяцё, аддзяўбўць; аддзёўб, аддзяўбла, -ло, -лі; -аю, -аеш, -ае, -аюць; аддзяўбаў, -ала, -алі аддзячыць [дзьдзя] зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць, часцей аддзякаваць аддоены аддойванне [ньне] -нні, -нняў аддойвацца незак., -аецца, -аюцца аддбйваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аддбраны аддорванне [ньне] -нні аддорвацца незак., -аецца, -аюцца; разм., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аддорваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аддраены мар. аддраіць [айі] мар.. зак., -аю, -аіш, -аіць, -аяць аддрайвацца незак., -аецца, -аюцца аддрайваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аддрукаваны аддрукавацца зак., -кўецца, -кўюцца аддрукаваць зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць аддрукоўвацца незак., -аецца, -аюцца аддрукоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аддрыжаць зак., -жў, -жыш, -жыць, -жым, -жыцё, -жаць аддубасіць разм., зак., -ашу, -асіш, -асіць, -асяць аддўктар анат., -ра, -ры, -раў аддўха -усе аддўшына -не, -н аддымёць зак., -міць, -мяць аддымны


аддыхацца

аддыхацца аак.ч -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аддыхвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аддышка разм., -шцы, -шак ад’ёдзены ад’ёзд -ду, -дзе [зьдзе], ‘Даў ад’ёздзіцца [зьдзі] зак., ад’ёзджуся [ждж], ад’ёздзішся [зьдзісься], -дзіцца, -дзяцца ад’ёздзіць [зьдзі] зак., ад’ёзджу [ждж], ад’ёздзіш [зьдзі], -дзіць, -дзяць ад’ектываваны лінгв. ад’ектывавацца зак. і незак., -ывўецца, -ывўюцца ад’ектывацыя -ыі [ыйі] ад’ектыўна-адвербіяльны лінгв.

ад’ектыўны лінгв. ад’ёнчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць ад’ёсці [сьці] зак., ад’ём, ад’ясі, ад’ёсць [сьць], ад’ядзім, ад’ясцё [сьце], ад’ядўць ад’ёсціся [сьці] разм., зак., ад’ёмся, ад’ясіся, ад’ёсца, ад’ядзімся, ад’ясцёся [сьце], ад’ядўцца ад’ёхацца разм., зак., ад’ёдуся, -дзешся [сься], -дзецца, -дуцца ад’ёхаць зак., ад’ёду, -дзеш, -дзе, -дуць аджаваны аджаваць зак., аджую, -уёш, -уё, -уём, -уяцё, -уюць аджарац -рца, -рцу, -рцаў аджарка -рцы, -рак Аджарская Аўтанбмная Савёцкая Сацыялістычная Рэспўбліка Аджарскай Аўтанбмнай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспўблікі аджарскі аджартавацца зак., -тўюся, -тўешся [сься], -тўецца, -тўюцца аджартоўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аджарцы -цаў аджарыць разм., зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць Аджарыя Аджарыі [ыйі] аджаты аджацца зак., адажнўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца аджаць зак., адажнў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць аджлўкціцца зак., -ціцца, -цяцца аджлўкціць зак., -кчу, -кціш, -кціць, -кцяць аджлўкчаны

44

аджлўкчвацца незак., -аецца, -аюцца аджлўкчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аджбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аджыванне [ньне] -нні аджываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аджывіць зак., аджыўлю, аджывіш, -віць, -вім, -віце, -вяць аджылак геал., -лка, -лку, -лкаў аджылы аджын (адпрацоўка- жнівом) уст., -ну, -не аджынацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аджынаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аджыты аджыўшы аджыцца зак., аджывёцца аджыць зак., аджывў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -вўць адзавізм -му, -ме адзавіст -ста, -сце [сьце], ►стаў адзавісцкі адзаду разм., прысл., часцей ззаду адзваніць зак., адзваню, адзвбніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць адзвінёць [зьві] зак., -ніць, -няць адзвбн -ну, -не адзвбньваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адзёжа -жы, часцей адзённе адзёжка [шк] -жцы [шц], -жак адзёжны адзёжына -не адзённе [ньне] -нні; ( вырабы з тканіньі, футра і пад., якія надзяваюць на сябе) і адзёжа, адзётак адзеравянёласць і адзервянёласць [сьць] для абодвух -цю адзеравянёлы і адзервянё-

лы адзеравянённе і адзервянённе [ньне] для абодвух -нні адзеравянёць і адзервянёць зак., для абодвух -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць адзёржацца разм., зак., -жуся, -жышся [сься], -жыцца, -жацца адзётак разм., -тку, часцей адзённе адзёты адзёцца зак., адзёнуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца адзёць зак., адзёну, -неш,

адзічэлы

-не, -нуць; (нацягнуць на сябе) часцей надзёць адзёр мед., адрў, адры адзёрападббны адзёрны адзімаваць [д+з] зак., адзімўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адзімак [д+з] -мку адзін ліч., Р аднагб, Д аднаму, ТМ адным адзіна прысл. адзінаббжжа -жжы адзінаборнічаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адзіпаббрства -ве адзінавёрац рэл., -рца, -рцу, -рцаў, часцей аднавёрац адзінавёрка -рцы, -рак, часцей аднавёрка адзінавёрскі часцей аднавёрскі адзінавёрства -ве, часцей аднавёрства адзінакі разм. адзінакроўны і аднакроўны адзінаначалле [льле] -ллі адзінаначальнік -ка, -ку, -каў адзінарпы адзінаўладдзе [дзьдзе] -ддзі і адзінаўладства адзінаўладна прысл. адзінаўладны адзінаўладства [цтв] -ве, часцей адзінаўладдзе адзінаццаты адзінаццаціметрбвы адзінаццаць ліч., РДМ -ці, Т -ццю [цьцю] адзінёц -нца, -нцў (пра чалавека) і -нцы (пра жывёлу), -нцбў адзінка -нцы, -нак адзінкавасць [сьць] -цю адзінкавы адзінбка прысл. адзінбкасць [сьць] -цю адзінбкая прьім., наз. адзінбкі прым., наз. адзінбта -бце адзінбтнік -ка, -ку, -каў адзінбтніца -цы, -ц адзінбцтва -ве адзінбчка агульн., м. ДМ -чку, Т -чкам, ж. ДМ -чцы [цц], Т -чкай і -чкаю, мн. Р -чак адзінбчнасць [сьць] -цю адзінбчнік разм., -ка, -ку, -каў адзінбчніца разм., -цы, -ц адзінбчны адзінства -ве адзіны адзінюсенькі і адзінюткі разм. і аднюсенькі, аднюткі адзіхацёць [д+з] зак., -ціць, -цяць адзічэласць [сьць] -цю адзічэлы


адзічэнне

адзічэнне [ньне] -нні адзічэць зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць адзнака -ацы, -ак адзначальны адзначаны адзначацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адзначаць і адзначваць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць адзначыцца зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца адзначыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць адзначэнне [ньне] -нні, -нняў адзбл ( дзеянне; раствор) спец., -лу, -ле адзбльны адзывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адзываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адзюльтэр -ра, -ры адзяванне [ньне] -нні, -нняў адзяваны адзявацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адзяваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адзяржавіць паліт., зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авяць адзяржаўленне [ньне] -нні адзяржаўлены адзяржаўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкавёльваць [тк] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць^ адкавяліць [тк] разм., зак., адкавялю, адкавёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць адказ [тк] -зу, -зе, -заў адказацца [тк] зак., адкажўся, адкажашся [сься], -жацца, -жамся, -жацеся, -жуцца, часцей адмбвіцца адказаць [тк] зак., адкажў, адкажаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць адказвацца [тк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей адмаўляцца адказваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адказна [тк] прысл. адказнасць [тк] [сьць] -цю адказны [тк] адказчык [ткашч] юр., -ка, [ -ку, -каў адказчыца [ткашч] юр., -цы, -Ц адказыраць [тк] зак., -аю. -аеш, -ае, -аюць

адкачванне

45

адказырнўць [тк] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адкаласаваць [тк] зак., -сўе, -сўюць адкалашмаціць [тк] разм., зак., -ачу, -аціш, -ацінь, -ацяць адкалібраваны [тк] адкалібраваць [тк] тэх., зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адкалбцца [тк] зак., адколецца, -люцца адкалбць [тк] зак., адкалю, адколеш, -ле, -лем, -леце, -люць адкалупаны [тк] адкалупаць [тк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкалўпвацца [тк] незак., -аецца, -аюцца адкалўпваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкалупГць [тк] зак., адкалуплю, адкалўпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць адкалўплены [тк] адкалўплівацца [тк] незак., -аецца, -аюцца адкалўпліваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкалупнўты [тк] адкалупнўць [тк] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адкамандаваць [тк] разм., зак., -дую, -дуеш, -дуе, -Дуюць адкамандзіраванне [тк] [ньдзі] [ньне] -нні адкамандзіраваны [тк] [ньдзі] адкамандзіраваць [тк] [ньдзі] зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адкамандзірбўвацца [тк] [ньдзі] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкамандзірбўваць [тк] [ньдзі] незак., -аюся, -аеш-ае, -аюць адканапаціцца [тк] зак., -аціцца, -ацяцца адканапаціць [тк] зак., -ачу, -аціш, -аціць, -ацяць адканапачаны [тк] адканапачвацца [тк] незак., -аецца, -аюцца адканапачваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкапаны [тк] і адкбпаны адкапацца [тк] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкапаць [тк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкапаць [тк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкапылены [тк] разм. адкапыліць [тк] разм., зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць адкапыльваць [тк] разм., не-

зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкараскацца [тк] разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкарасквацца [тк] разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкаркаваны адкаркавацца [тк] зак., -кўецца, -кўюцца адкаркаваць [тк] зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць адкаркбўванне [тк] [ньне] -нні адкаркбўвацца [тк] незак., -аецца, -аюцца адкаркбўваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкарміцца [тк] зак., адкармлюся, адкбрмішся [сься], -міцца, -мімся, -міцеся, -мяцца адкарміць [тк] зак., адкармлю, адкбрміш, -міць, -мім, -міце, -мяць адкарэкціраваны [тк] адкарэкціраваць [тк] зак., -рую, -руеш, -руе, -руюць адкасаны [тк] адкасацца [тк] зак., -аецца, -аюцца адкасаць [тк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць; адкасай, -йма, -нце адкасванне [тк] [ньне] -нні, -нняў адкасвацца [тк] незак., -аецца, -аюцца адкасваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкасіцца [тк] зак., адкашўся, адкбсішся [сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца адкасіць [тк] зак., адкашў, адкбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць адкаснўцца [тк] разм., зак., -нўся, -нёшся [аткасьнесься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адкат [тк] ваен., -ату, -аце адкатачны [тк] горн. адкатка [тк] горн., -тцы [цц]

адкатчык [ткачч] -ка, -ку, -каў адкатчыца [ткачч] -цы, -ц адкаціцца [тк] зак., адкачўся, адкбцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца адкаціць [тк] зак., адкачў, адкбціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць адкачаваць [тк] зак., -чўю, -чўеш, -чўе, -чўюць адкачаны [тк] (ад адкачаць)

адкачаць [тк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкачванне [тк] [ньне] -нні


адкачвацца

адкачвацца [тк] незак., -аецца, -аюцца адкачваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкачоўваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкашліванне [тк] [ньне] -Н ІІІ

адкашлівацца [тк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкашліваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкашлянўцца [тк] зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адкашлянўць [тк] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адкашляцца [тк] зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адкашляць [тк] зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адквітацца [ткв] разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адквітаць [ткв] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адквітвацца [ткв] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адквітваць [ткв] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адквітнёць [ткв] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць адкіданне [тк] [ньне] -нні і адкідванне адкіданы [тк] адкідацца [тк] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкідацца [тк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і адкідвацца адкідаць [тк] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкідаць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адкідваць адкідванне [тк] [ньне] -нні і адкіданне адкідвацца [тк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і адкідацца адкідваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адкідаць адкідны [тк] адкіды [тк] -даў адкінуты [тк] адкінуцца [тк] зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца адкінуць [тк] зак., -ну, -неш, -не, -нуць адкіпанне [тк] [ньне] -нні адкіпаць [тк] незак., -ае адкіпёлы [тк] адкіпёць [тк] зак., -піць, -пяць адклад [ткл] -ду, -дзе

46

адкладанне [ткл] [ньне] гвал., -нні, -нняў, часцей адклады адкладанне і адкладванне [ткл] [ньне] (дзеянне) для абодвух -нні адкладацца і адкладвацца [ткл] незак., адпаведна -аецца, -аюцца; -аецца, -аюцца адкладаць і адкладваць [ткл] незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць адкладзены [ткл] адкладны [ткл] адклады [ткл] геал., -даў і адкладанне адкланьвацца [ткл] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкланяцца [ткл] зак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адкласці [ткласьці] зак., адкладў, -дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё, -дўць адкласціся [ткласьці] зак., адкладзёцца, -дўцца адклёены [ткл] адклёіцца [тклейі] зак., -ёіцца, -ёяцца адклёіць [тклейі] зак., -ёю, -ёіш [ейі], -ёіць, -ёяць адклёйванне [ткл] [ньне] -нні адклёйвацца [ткл] незак., -аецца, -аюцца адклёйваць [ткл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адклеймаваны [ткл] адклеймаваць [ткл] зак., адкляймўю, -мўеш, -мўе, -мўюць і адкляйміць адклёпванне [ткл] [ньне] -нні і адклёпка адклёпвацца [ткл] незак., -аецца, -аюцца адклёпваць [ткл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адклёпка [ткл] -пцы, часцей адклёпванне адклёўваць [ткл] незак., -ае, -аюць адкліканне [ткл] [ньне] -нні, -нняў адкліканы [ткл] адклікацца [ткл] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адклікаць [ткл] зак., адклічу, -чаш, -ча, -чуць адклікаць [ткл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адклікнуцца [ткл] зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца адключаны [ткл] адключацца [ткл] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

адкошвацца

адключаць [ткл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адключыцца [ткл] зак., адключўся, адключышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца адключыць [ткл] зак., адклгочў, адключыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць адключэнне [ткл] [ньне] -нні, -нняў адкляваць [ткл] зак., адклюё, -юіоць адкляйміць [ткл] зак., -млю, -міш, -міць, -мім, адклейміцё, адкляймяць, часцей адклеймаваць адкляпаны [ткл] адкляпацца [ткл] тэх., зак., адклёплецца, -люцца і -аецца, -аюцца адкляпаць [ткл] зак., адкляплю, адклёплеш, -ле, -лем, -леце, -люць і адкляпаю, -аеш, -ае, -аюць; адкляпаў, -ала, -алі; адкляплі, -лём, -ліце і адкляпай, -йма, -йце адкбл [тк] -лу, -ле адкблаты і адкбланы [тк] адкблванне [тк] [ньне] -нні адкблвацца [тк] незак., -аецца, -аюцца адкблваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкбпаны [тк] і адкапаны адкбпванне [тк] [ньне] -нні адкбпвацца [тк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкбпваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкбрм [тк] -му, -ме адкбрмачны [тк] адкбрмленасць [тк] [сьць] -цю адкбрмлены [тк] адкбрмліванне [тк] [ньне] -нні адкбрмлівацца [тк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкбрмліваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкбс [тк] -су, -се адкбснік [ткосьні] тэх., -ка, -ку, -каў адкбсны [тк] адкбўвацца [тк] незак., -аецца, -аюцца адкбўваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкбчаны [тк] (ад адкаціць) адкбчванне [тк] [ньне] -нні адкбчвацца [тк] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкбчваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкбшаны [тк] адкбшвацца [тк] незак.,


адкошваць

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкбшваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкрадванне [ткр] [ньне] разм., -нні, -нняў адкрадваць [ткр] раз.ч., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкрадзены [ткр] разм. адкрамсаны [ткр] адкрамсаць [ткр] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкрасаваць [ткр] зак., адкрасўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адкрасбўваць [ткр] незак., -ае, -аюць адкрасці [ткрасьці] разм., зак., адкраду, -дзеш, -дзе, -дуць адкрбены [ткр] адкрбіць [ткройі] зак., -ою, -біш [ойі], -біць, -бяць адкрбйвацца [ткр] незак., -аецца, -аюцца адкрбйваць [ткр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкружыцца [ткр] зак., адкружўся, адкрўжышся [сься], -жыцца, -жымся, -жыцеся, -жацца адкружыць [ткр] зак., адкружў, адкрўжыш, -жыць, -жым, -жыце, -жаць адкрухмалены [ткр] адкрухмаліць [ткр] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць адкрухмальвацца [ткр] незак., -аецца, -аюцца адкрухмальваць [ткр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкруціцца [ткр] зак., адкручўся, адкрўцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца адкруціць [ткр] зак., адкручў, адкрўціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць адкрўчаны [ткр] адкрўчванне [ткр] [ньне] -нні, -нняў адкрўчвацца [ткр] незак., -аецца, -аюцца адкрўчваць [ткр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкрывальнік [ткр] -ка, -ку, -каў адкрыванне [ткр] [ньне] -нні адкрывацца [ткр] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкрьгоаць [ткр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкрьшак [ткр] ав., -лка, -лку, -лкаў адкрыта [ткр] прысл. адкрытасць [ткр] [сьць] -цю адкрытка [ткр] -тцы [цц], -так адкрыты [ткр] адкрыцца [ткр] зак., -ыюся, -ыешся [сься], -ыецца, -ыюцца

47

адкрыццё [ткрыцьцё] -цці, мн. адкрыцці, -ццяў адкрыць [ткр] зак., -ыю, -ыеш, -ые, -ыюць адкрычацца [ткр] зак., -чўся, -чышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцёся, -чацца адкрычаць [ткр] зак., -чў, -чыш, -чыць, -чым, -чыцё, -чаць адкрышвацца [ткр] незак., -аецца, -аюцца адкрышваць [ткр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкрышталізавацца [ткр] зак., -зўецца, -зўюцца адкрышыцца [ткр] зак., адкрышыцца, -шацца адкрышыць [ткр] зак., адкрышў, адкрышыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць адкрэслены [ткр] [сьле] адкрэсліванне [ткр] [сьлі] [ньне] -нні адкрэслівацца [ткрэсьлі] незак., -аецца, -аюцца адкрэсліваць [ткрэсьлі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкрэсліць [ткрэсьлі] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць адкукаваць [тк] разм., зак., адкукўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адкўль [тк] прысл. адкульгаць [тк] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкуль-нёбудзь [тк] прысл. адкупіцца [тк] зак., адкуплюся, адкўпішся [сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца адкупіць [тк] зак., адкуплю, адкўпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць адкўплены [тк] адкупляцца і адкўплівацца [тк] незак., адпаведна -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адкупляць і адкўпліваць [тк] незак., адпаведна -яю, -яеш, -яе, -яюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць адкупнбе [тк] наз. адкупны [тк] адкўпшчык [тк] гіст., -ка, -ку, -каў адкўсаны [тк] адкўсванне [тк] [ньне] -нні адкўсвацца [тк] незак., -аецца, -аюцца адкўсваць [тк] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адкусіцца [тк] зак., адкўсіцца, -сяцца адкусіць [тк] зак., адкушў, адкўсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць адкўшаны [тк] адлавГць зак., адлаўлю,

адлітаваны

адловіш, -віць, -вім, -віце, -вяць адлазіць незак., -ажу, -азіш, -азіць, -азяць адлакіраваны адлакіраваць зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адламаны і адлбманы, адлбмлены адламацца зак., адлбміцца, -мяцца адламаць зак., адламлю, адлбміш, -міць, -мім, -міце, -мяць; адламі, -мём, -міЦе адлёгласць [сьць] -цю, -цей адлёглы адлёгчы [хч] зак., адляжа; адляглб адлёжаны адлёжацца зак., -жуся, -жышся [сься], -жыцца, -жацца і адляжацца адлёжаць зак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць і адляжаць адлёжвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адлёжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адлёжка [шк] -жцы [шц] адлёзці [сьці] зак., -зу, -зеш, -зе, -зуць адлёплены адлёплівацца незак., -аецца, -аюцца адлёпліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адлётаваць разм., зак., адлётую, -уеш, -уе, -уюць адлёт -ёту, -ёце адлётацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адлётаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адлётны адліванне [ньне] -нні, -нняў адліваны тэх. адлівацца незак., -аецца, -аюцца адліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адлівачны адліга -Ізе адліжны адліжыць зак., -жыць адлік -ку адлікбвы адлінёены адлінёіць [ейі] зак., -ёю, -ёіш [ейі], -ёіць, -ёяць адлінёйвацца незак., -аецца, -аюцца адлінёйваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адліняць зак., -яе, -яюць адліпаць незак., -ае, -аюць адліпнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць адлітаваны часцей адпаяны


адлітавацца

адлітавацца зак., -тўецца, -тўюцца, часцей адпаяцца адлітаваць зак., адлітўю, -ўеш, -ўе, -ўюць, часцей адпаяць адлітаграфаваны адлітаграфаваць зак., -фўю, -фўеш, -фўе, -фўюць адлітбўванне [ньне] -нні, часцей адпайванне адлітоўвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей адпайвацца адлітоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей адпайваць адлітоўка -ўцы, часцей адпайка адліты адліў адліву, -ве, -ваў^ адліўка (дзеянне) -іўцы; (вырабы) -іўцы, -івак, часцей ліццё адліўны адліўшчык -ка, -ку, -каў адліўшчыца -цы, -ц адліцца зак., адліёцца, адліюцца і адальёцца, -лыоцца; адліўся, адлілася, -лося, -ліся адліць зак., адлію, адліёш, адліё, адліём, адліяцё, адліюць і адалыо, -льёш, -лье, -льём, -льяце, -лыоць; адліў, адліла, -лб, -лі; адлі, адліце адлічаны адлічванне [ньне] -нні адлічвацца і адлічацца незак., адпаведна -аецца, -аюцца; -аецца, -аюцца адлічваць і адлічаць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць адлічыць зак., адлічў, адлічыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць адлічэнне [ньне] -нні, -нняў адложысты разм. адломак -мка, -мку, -мкаў адлбманы і адломлены, адламаны адломванне [ньне] -нні адлбмлівацца і адлбмвацца незак., для абодвух -аецца, -аюцца адлбмліваць і адломваць незак., для абодвух -аю, -аеш, -ае, -аюць адлоў спец., -бву, -ове адлоўлены адлоўліванне [ньне] спец., -нні адлбўлівацца спец., незак., -аецца, -аюцца адлбўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адлупіцца зак., адлўпіцца, -пяцца адлупіць зак., адлуплю, ад-

48

лўпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць адлўплены адлўпліванне [ньне] -нні адлўплівацца незак., -аецца, -аюцца адлўпліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адлупцаваны разм. адлупцаваць разм., зак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць адлўчаны адлучацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адлучаць і адлўчваць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць адлўчка -чцы [цц], -чак адлучыцца зак., адлучўся, адлўчышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца адлучыць зак., адлучў, адлўчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць адлучэнне [ньне] -нні, -нняў адлўшчвацца незак., -аецца, -аюцца адлўшчыцца зак., -чыцца, -чацца адлюбіць зак., адлюблю, адлюбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць адлюстравальнік -ка, -ку, -каў адлюстравана адлюстраванне [ньне] -нні, -нняў адлюстраваны адлюстравацца зак., -рўецца, -рўюцца адлюстраваць зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адлюстровак разм., -роўка, -рбўку, -рбўкаў адлюстроўвацца незак., -аецца, -аюцца адлюстрбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адлютаваць зак., -тўе, -тўюць адлягаць незак., -ае, -аюць адляжацца зак., -жўся, -жышся [сься], -жыцца, -жымся, адлежыцёся, адляжацца, часцей адлёжацца адляжаць зак., -жў, -жыш, -жыць, -жым, адлежыцё, адляжаць, часцей адлёжаць адляпіцца зак., адлёпіцца, -пяцца адляпіць зак., адляплю, адлёпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць адляскатаць зак., адляскачў, адляскочаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адляскаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

адматаць

адлятацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адлятаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адляцёцца зак., адлячўся, адляцішся [сься], -ціцца, -цімся, адлеціцёся, адляцяцца адляцёць зак., адлячў, адляціш, -ціць, -цім, адлеціцё, адляцяць адмабілізаваны ваен. адмабілізавацца зак., -зўецца, -зўюцца адмабілізаваць зак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць адмабілізоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмайстраваць зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адмаканне [ньне] -нні адмакаць незак., -ае, -аюць адмакрэць разм., незак., -эе, -эюць адмалаціцца разм., зак., адмалачўся, адмалоцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца адмалаціць зак., адмалачў, адмалбціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць адмаліцца зак., адмалюся, адмолішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца адмаліць зак., адмалю, адмоліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць адмалку прысл., часцей змалку адмалбцца разм., зак., адмялюся, адмёлешся [сься], -лецца, -лемся, -лецеся, -люцца адмалбць зак., адмялю, адмёлеш, -ле, -лем, -леце, -люць адмалбчаны адмалбчвацца незак., -аецца, -аюцца адмалочваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмаляваны разм. адмаляваць зак., адмалюю, -юеш, -юе, -ююць адмарожанне [ньне] -нні адмарбжаны адмарожванне [ньне] -нні адмарбжвацца незак., -аецца, -аюцца адмарбжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмарбзіць зак., -ожу, -озіш, -озіць, -озяць адмаршыраваць зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адматаны адматацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адматаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць


адмаўленне

адмаўлённе [ньне] -нні, -нняў адмаўляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца і адказвацца адмаўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адмаўчацца зак ., -чўся, -чышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцёся, -чацца адмаханы адмахацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адмахаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмахвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адмахваць незак., -аю, -аеш, -ае, ^аюць адмахнўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адмахнўць зак ., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адмацавалыім адмацаванне [ньне] -нні, -нняў адмацаваны адмацавацца зак., адмацўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца адмацаваць зак., адмацўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адмацоўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адмацоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмачыць зак., адмачў, адмочыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць адмашка спец., -шцы, -шак адмежаванне [ньне] -нні адмежаваны адмежавацца зак., адмяжўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца адмежаваць зак., адмяжўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адмёліна і адмёль адпаведна -не, -н; -ллю [льлю], -лей і -ляў, часцей вбдмель адмёна -не, -н адмёнены адмённа прысл. адмённасць [сьць] -цю, -цей адмённы адмёньвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адмёньваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмёраны адмёраць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмёрванне [ньне] -нні адмёрвацца незак., -аецца, -аюцца і адмярацца

49

адмёрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адмяраць адмёрзлы і адмёрзлы адмёрзнуць зак., -не [рзьне], -нуць; адмёрз, адмёрзла, -лі [зьлі] адмёрлы адмёрны адмёрці зак., адамрэ, -рўць; адмёр, адмёрла, -лі адмёсці [сьці] зак., адмятў, адмяцёш, -цё, -цём, адмецяцё, адмятўць; адмёў, адмяла, -ло, -лі адмёсціся [сьці] зак., адмяцёцца, адмятўцца адмёта -ёце, -ёт адмётна прысл. адмётнасць [сьць] -цю, -цен адмётны адмёцены адмёрзлы і адмёрзлы адмільгаць зак., -ае, -аюць адміністраванне [ньне] -нні адміністраваць незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адміністратар -ра, -ру, -раў адміністратарка разм., -рцы, -рак адміністратарскі адміністрацыйнагаспадарчы адміністрацыйнатэрытарыяльны адміністрацыйны адміністрацыя -ыі [ыйі] адмірал -ла, -ле, -лаў адміралцёйскі адміралцёйства -ве, -ваў адміральскі адміранне [ньне] -нні адміраць незак., -ае, -аюць адміраючы адмова -бве, -оў адмовіцца зак., адмоўлюся, адмовішся [сься], -віцца, -вяцца і адказацца адмовіць зак., адмоўлю, адмовіш, -віць, -вяць адмоклы адмокнуць зак., -не, -нуць адмолены адмольвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адмольваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмбстка буд., -тцы [стц] адмотванне [ньне] -нні, -нняў адмотвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адмотваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмоўс грам., -ўі [ўйі], -ўяў адмоўлены адмоўна прысл. адмоўнае наз. адмоўнасць [сьць] -цю адмоўны адмоўчвацца разм., незак.,

адмярзанне

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адмочаны адмочванне [ньне] -нні адмочвацца незак., -аецца, -аюцца адмочваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмураваць разм., зак., адмурўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адмурбўваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмуціць спец., зак., адмучў, адмўціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць адмўчаны адмўчванне [ньне] спец., -нні адмўчвацца незак., -аецца, -аюцца адмўчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмўчыцца зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца адмўчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць адмыванне [ньне] -нпі адмывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца -аюцца адмываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмыканне [ньне] -нні адмыкацца незак., -аецца, -аюцца адмыкаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмыслова прысл. адмыслбвасць [сьць] -цю адмысловы адмыты адмыўка спец., -ўцы адмыцца зак., -ыюся, -ыешся [сься], -ыецца, -ыюцца адмыць зак., -ьно, -ыеш, -ые, -ыюць адмычка -чцы [цц], -чак адмяжбўванне [ньне] -нні адмяжоўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адмяжоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адмякаць незак., -ае, -аюць адмяклы адмякнуць зак., -не, -нуць адмяніцца зак., адмянюся, адмёнішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца адмяніць зак., адмяню, адмёніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць адмяняцца незак., -яецца, -яюцца адмяняць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адмярацца незак., -аецца, -аюцца і адмёрвацца адмяраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адмёрваць адмярзанне [ньне] -нні


адмярзаць

адмярзаць незак., -ае, -аюць адмясіць зак., адмяшў, адмёсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць адмятанне [ньне] -нні адмятацца незак., -аецца, -аюцца адмятаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аднаактовы аднаактбўка разм., -оўцы, -овак аднаасобна прысл. аднаасобнік -ка, -ку, -каў аднаасобніца -цы, -ц аднаасобніцкі аднаасобніцтва -ве аднаасобны аднаатамны аднабакбва прысл. аднабакбвасць [сьць] -цю аднабакбвы аднаббка прысл. аднаббкасць [сьць] -цю аднабокі аднабортны аднавалёнтнасць [сьць] -цю аднавалёнтны хім. аднавёрац рэл., -рца, -рцу, -рцаў і адзінавёрац аднавёрка -рцы, -рак і адзінавёрка аднавёрскі і адзінавёрскі аднавёрства -ве і адзінавёрства аднавёславы часцей аднавяслбвы аднавінтавы аднавіцца зак., адновіцца, -вяцца аднавГць зак., аднаўлю, аднбвіш, -віць, -вім, -віце, -вяць аднавбкі аднавбсевы аднавбчка заал., -чцы [цц], -чак аднавўхі аднавяскбвец -бўца, -бўцу, -бўцаў ^ аднавяскбўка -бўцы, -бвак аднавяслбвы і аднавёславы аднагадбвы аднагалбвы аднагалбсна прысл. аднагалбснасць [сьць] -цю аднагалбсны аднагалбссе [сьсе] -ссі аднагалбсы аднагбдак -дка [тк], -дку, -дкаў аднагбдка [тк] -дцы [цц], -дак аднагбрбы аднагўчны аднадвбрац гіст., -рца, -рцу, -рцаў аднадвбрка гіст., -рцы, -рак аднаджаны аднаджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аднадзёнка -нцы, -нак

50

аднадзённы аднадзіць зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць аднадбльны бат. аднадбмнасць [сьць] бат., -цю аднадбмны бат. аднадўмец і аднадўмнік адпаведна -мца, -мцу, -мцаў; -ка, -ку, -каў і аднамыснік аднадўмнасць [сьць] -цю і аднадўмства, аднамыснасць аднадўмны і аднамысны аднадўмства -ве і аднамыснасць, часцей аднадўмнасць аднадўшна прысл. аднадўшнасць [сьць] і аднадўшша адпаведна -цю; -шшы аднадўшны аднажэнец -нца, -нцу, -нцаў адназарадны ваен. адназмёнка [зьме] разм., -нцы адназмённы [зьме] адназначнасць [сьць] -цю адназначны адназўбы аднаісны [айі] аднаймённасць [сьць] -цю аднаймённы аднак злучн., выкл. аднакалёйка чыг., -ёйцы, -ёек аднакалёйны аднакалённы аднакаліберны аднакамерны аднакампанёнтны аднакамплёктны аднакапытныя наз. аднакаранёвы аднакарэнны аднакаўшбвы аднакашнік разм., -ка, -ку, -каў аднакватэрны аднакі разм., часцей аднблькавы аднакласнік [сьні] -ка, -ку, -каў аднакласніца [сьні] -цы, -ц аднакласны аднаклётачны і аднаклёткавы біял. аднаклўбнік спарт., -ка, -ку, -каў аднаклўбніца -цы, -ц аднакблавы аднакблернасць [сьць] -цю, часцей аднакалярбвасць аднакблерны часцей аднакалярбвы аднакблка -лцы, -лак аднакбнны аднакратнасць [сьць] -цю аднакратны грам.

аднараднасць

аднакрбўны часцей адзінакрбўны аднакрылы аднакўрснік [сьні] -ка, -ку, -каў аднакўрсніца [сьні] -цы, -ц адналётак і адналётнік бат., адпаведна -тка, -тку; -ка, -ку адналінёйна прысл. адналінёйнасць [сьць] -цю адналінёйны адналісты адналюб -ба, -бе, -баў адналюбка [пк] -бцы [пц], -бак адналямёшны адналямпавы аднамасны аднаматбрны аднамачтавы аднамёрна прысл. аднамёрнасць [сьць] -цю аднамёрны аднамёсны аднамёсячны аднамбўны аднамыснасць [сьць] -цю і аднадўмства, часцей аднадўмнасць аднамыснік [сьні] -ка, -ку, -каў, часцей аднадўмец, аднадўмнік аднамысны часцей аднадўмны аднанасённы бат. аднанбгі аднапавярхбвы аднапакаёвы аднапалатны паліт. аднапалбсны аднапалубны аднапалчанін -на, -не, мн. аднапалчане, -н аднапалчанка -нцы, -нак аднапальцы аднапарасткавы аднапартыйнасць [сьць] -цю аднапартыйны аднапланавасць [сьць] -цю аднапланавы аднаплёчы тэх. аднаплбдны аднаплямённік [ньні] -ка, -ку, -каў аднаплямённіца [ньні] -цы, "ц аднаплямённы аднапбкрыўныя наз. аднапбласны аднанбласць [сьць] бат., -цю аднапблы бат. аднапблюсны фізіял. аднапрахбдныя заал., наз. аднапрбфільны аднапўтка -тцы [цц], -так аднапўтны аднарадкбўе [тк] -ўі [ўйі] аднараднасць [сьць] -цю


аднарадны аднаразова прысл. аднаразовасць [сьць] -цю аднаразовы аднарог заал., ваеп., гіст., -га, -гу, -гаў аднарогі аднароднасць [сьць] -цю аднародны аднарўкі аднарўч (адной рукой) прысл.

аднарўчка (піла) -чцы [цц], -чак аднарўчны аднарэйсавы аднасастаўнасць [сьць] -цю аднасастаўны аднасёлец разм., -льца, -льцу, -льцаў аднасемядбльны бат. аднасільны тэх. аднасіць зак., аднашў, аднбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць аднаскладбвасць [сьць] -цю аднаскладовы аднаслбйны аднаслоўны аднаспальны аднастайна прьісл. аднастайнасць [сьць] -цю аднастайны аднастанічнік -ка, -ку, -каў аднаствблка -лцы, -лак аднаствбльны аднаствбркавы аднастбпны літ. аднастрўнны аднаступёньчаты аднасхільны аднасяльчанін -на, -не, мн. аднасяльчане, -н аднасяльчанка -нцы, -нак аднатаваць зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць аднатактавы аднатбмнік -ка, -ку, -каў аднатбмны аднатбнна прысл. аднатбннасць [сьць] -цю аднатбнны аднатбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аднатрўбны аднатўмбавы аднатыпнасць і аднатыпбвасць [сьць] для абодвух -цю аднатыпны і аднатыпбвы аднатысячны аднаўкбсны аднаўлённе [ньпе] -нні аднаўлёнчы аднаўляльнік -ка, -ку, -каў адпаўляцца незак., -яецца, -яюцца адпаўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць аднафазны эл. аднацыліндравы тэх.

адпайка

51

аднарадны

адначасбва і адначасна прысл.

адначасбвасць і адначаснасць [сьць] для абодвух -цю адначасбвы і адначасны адначаўнбчны адначлён мат., -на, -не, -наў ^ адначлённы аднашлюбнасць [сьць] -цю аднашлюбны аднашпіндэльны тэх. аднашырбтны аднашэрсны аднаядзерны аднаякарны аднаярусны аднёкванне [ньне] разм., -нні, -нняў аднёквацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аднёкуль прысл. аднераставаць зак., -тўе, -тўюць аднёсенасць [сьць] -цю аднёсены аднёсці [сьці] зак., аднясў, -сёш, -сё, -сём, аднесяцё, аднясўць; аднёс, аднёсла, -лі [сьлі] аднёсціся [сьці] зак., аднясўся, -сёшся [сься], -сёцца, -сёмся, аднесяцёся, аднясўцца; аднёсся [с.ься], аднёслася, -ліся [сьлі] аднізаць зак., адніжў, адніжаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць аднізваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аднікеліраваны і аднікелірбваны, аднікеляваны аднікеліраваць і аднікеляваць зак., адпаведна -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць; -люю, -люеш, -лібе, -лююць аднімаемае мат., наз. адніманне [ньне] -нні і адыманне аднімацца разм., незак., -аецца, -аюцца і адымацЦа аднімаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адымаць аднбйчы прысл. аднблькава прысл. аднблькавасць [сьць] -цю аднблькавы аднбрак разм., -рка, -рку, -ркаў аднбсіна -не, -н аднбсіны -н аднбсіцца незак., адношуся, аднбсішся [сься], -сіцца, -сяцца аднбсіць незак., адношу, аднбсіш, -сіць, -сяць аднбсна прысл., прыназ. аднбснасць [сьць] фіз., -цю

аднбсны аднбсчык [шч] -ка, -ку, -каў аднбўлены аднбшаны аднюсенькі і аднюткі разм. і адзінюсенькі, адзінюткі аднясённе [ньне] -нні адняты адняцца разм., зак., аднімецца, -муцца; адняўся, аднялася, -лбся, -ліся адняць зак., аднімў, аднімеш, -ме, -мем, -мецег -муць; адняў, адняла, -лбг -лі адббраны адббрывацца незак., -аецца, -аюцца адббрываць незак., -аюг -аеш, -ае, -аюць адббрыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць адбграф мар., -фа, -фе, -фаў адбзва -ве, -ваў адблены адблець зак., -ею, -ееш, -еег ►еюць адбльванне [ньне] -нні адбльваць незак., -аю, -аешг -ае, -аюць адбльны адбметр спец., -ра, -ры, -раў адбнак с.-г., -нка, -нку, -нкаў адбніс бат., -су, -се адбранасць [сьць] -цю і адарбнасць адбраны і адарбны адбрванне [ньне] -нні адбрвацца незак., -аецца, -аюцца адбрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адбрвень спец ., -ня, -ні, -няў адпавёдна [тп] прысл., прыназ.

адпавёднасць [тп] [сьць] -цю адпавёднік [тп] -ка, -ку, -каў адпавёдны [тп] адпавяданне [тп] [ньне] разм., -нні адпавядаць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпаданне [тп] [ньне] -нні адпадаць [тп] зак., -ае, -аюць адпадзённе [тп] [ньне] -нні адпаіць [тпайі] зак., адпаю, адпбіш [ойі], -біць, -бім, -біце, -бяць; адпаі, -іце адпайванне [тп] [ньне] тэх.г -нні і адлітбўваннс адпайвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца і адлітбўвацца адпайваць [тп] н е з а к -аю, -аеш, -ае, -аюць і адлітбўваць адпайка [тп] -йцы і адлітбўка


адпакутаваць

адпакўтаваць [тп] зак., адпакўтую, -уеш, -уе, -уюць адпал [тп] тэх., -лу, -ле адпалавінены [тп] разм. адпалавініць [тп] разм., зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць адпаласаваны [тп] разм. адпаласаваць разм., зак., -сўю, -сўеш, -сўе, -сўюць адпаласканы [тп] адпаласкацца [тп] зак., адпалошчацца, -чуцца адпаласкаць [тп] зак., адпалашчў, адпалошчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адпалаць [тп] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпалены [тп] адпаліраваны [тп] адпаліравацца [тп] зак., -рўецца, -рўюцца адпаліраваць [тп] зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адпалірбўвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпаліроўваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпаліцца [тп] зак., адпаліцца, -ляцца адпаліць [тп] зак., адпалю, адпаліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць адпалбсквацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпалбскваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпалохаць [тп] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпалоць [тп] зак., адпалю, адполеш, -ле, -лем, -леце, -люць адпалўднаваць [тп] разм., зак., адпалўдную, -уеш, -уе, -уюць адпалымнёць [тп] зак., -ёе, -ёюць адпальванне [тп] [ньне] -нні адпальвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпальваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпальны [тп] тях. адпаляваць [тп] зак., -люю, -люеш, -люе, -лююць адпампаваны [тп] адпампавацца [тп] зак., -пўецца, -пўюцца адпампаваць [тп] зак., -пўю, -пўеш, -пўе, -пўюць адпампоўванне [тп] [ньне] -нні, -нняў адпампбўвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпампбўваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпанаваць [тп] зак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць адпараны [тп] адпарванне [тп] [ньне] -нні, -нняў

52

адпарвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпарваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпарка [тп] -рцы адпарбцца [тп] зак., адпорацца, -руцца адпарбць [тп] зак., адпарў, адпбраш, -ра, -рам, -раце, -руць адпарыраваны [тп] адпарыраваць [тп] зак., -рую, -руеш, -руе, -руюць адпарыцца [тп] зак., -рыцца, -рацца адпарыць [тп] зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць адпас [тп] -су, -се адпасаваць [тп] спарт., зак., адпасўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адпасванне [тп] [ньне] -нні, -нняў адпасвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпасваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпасвены [тп] [сьве] і адпашчаны адпасвіцца [тп] [сьві] зак., -віцца, -вяцца і адпасёцца, -сўцца; адпасвіўся [сьві], -ілася, -іліся і адпасціцца адпасвіць [тп] [сьві] зак., адпасў, адпасвіш [сьві], -віць, -вім, -віцо, -вяць і адпасў, -сёш, -сё, -сём, -сяцё, -сўць; адпасвіў [сьві], -іла, -ілі і адпасціць адпасці [тп] [сьці] зак., адпадў, -дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё, -дўць адпасціцца [тп] [сьці] зак., адпасёцца, -сўцца, часцей адпасвіцца адпасціць [тп] [сьці] зак., адпасў, -сёш, -сё, -сём, -сяцё, -сўць, часцей адпасвіць адпаўзанне [тп] [ньне] -нні адпаўзаць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -агоць адпаўзці [тп] [сьці] зак., -зў, -зёш, -зё, -зём, -зяцё, -зўць адпацёлы [тп] адпацёць [тп] зак., -ёе, -ёюць адпачкаванне [тп] [ньне] біял., -нні, -нняў адпачкавацца [тп] біял., зак., -кўецца, -кўюцца адпачкбўвацца [тп] біял., незак., -аоцца, -аюцца адпачнўць [тп] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адпачывальня [тп] уст., -ні, -няў адпачыванне [тп] [ньне] -нні

адпісаць

адпачываць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпачываючы [тп] дзеепрым., дзеепрысл., наз.

адпачынак [тп] -нку, -нкаў адпачыць [тп] зак., адпач-нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць; адпачні, -нём, -ніце адпашчаны [тп] часцей адпасвены адпаяны [тп] тэх. і адлітаваны адпаяцца [тп] зак., -яецца, -яюцца і адлітавацца адпаяць [тп] зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і адлітаваць адперазаны [тп] і адпяразаны адперазацца [тп] зак., адпяражацца, -жуцца адперазаць [тп] зак., адперажў, адпяражаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць адпёрці [тп] зак., адапрў, -рэш, -рэ, -рбм, -рацё, -РЎЦь; адпёр [тп], адпёрла, -лі адпёрціся [тп] зак., адапрўся. -рэшся [сься], -рэцца, -рбмся, -рацёся, -рўцца; адпёрся [тп], адпёрлася, -ліся адпётаваць [тп] разм., зак., адпётую, -уеш, -уе, -уюць адпёты [тп] адпёў [тп] -ёву, -ёве адпёць [тп] (кончыць спяваць) зак., адпяю, -яёш, -яё, -яём, адпеяцё, адпяюць; адпёй, -йце, часцей адспяваць адпёчаны [тп] адпёрты [тп] адпівацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпіваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпілаваны [тп] адпілаваць [тп] зак., адпілўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адпілбўвапне [тп] [ньне] -нні адпілбўвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпілбўваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпілбўка [тп] спец., -ўцы адпінаць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпіранне [тп] [ньне] -нні адпірацца [тп] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адпіраць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпісаны [тп] адпісацца [тп] разм., зак., адпішўся, адпішашся [сься], -шацца, -шамся, -шацеся, -шуцца адпісаць [тп] зак., адпішў,


адпісванне

адпішаш, -ша, -шам, -шаце, -шуць адпісванне [тп] [ньне] -нні адшсвацца [тп] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адпісваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпіска [тп] адпісцы, -сак адпіты [тп] адпіханне і адпіхванне [тп] [ньне] для абодвух -нні, -нняў адпіхацца і адпіхвацца [тп] разм., незак., адпаведна

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адпіхаць і адпіхваць [тп] разм., незак., адпаведна

-аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць адпіхнўты [тп] чаецей адапхнўты адпіхнўцца [тп] зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца, часцей адапхнўцца адпіхнўць [тп] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць, часцей адапхнўць адпіцца [тп] разм., зак., адап’юся, -п’ёшся [сься], -п’ёцца, -п’ёмся, -п’яцёся, -п'юцца; адпіўся, адпілася, -лося, -ліся адпіць [тп] зак., адап’ю, -п’ёш, -п’ё, -п’ём, -п’яцё, -п’юць; адпіў, адпіла, -ло, -лі; адпі, -іце адплаваць [тпл] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адплакацца [тпл] разм., зак., адплачуся, -чашся [сься], -чацца, -чуцца адплакаць [тпл] зак., адплачу, -чаш, -ча, -чуць адпластаванне [тпл] [ньне] -нні, -нняў адпластаваны [тпл] адпластавацца [тпл] зак., -тўецца, -тўюцца адпластаваць [тпл] зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адпластоўванне [тпл] [ньне] -нні, -нняў адпластоўвацца [тпл] незак., -аецца, -аюцца адпластоўваць [тпл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адплата [тпл] -аце адплаціцца [тпл] зак., адплачўся, адплацішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца адплаціць [тпл] зак., адплачў, адплаціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць адплачаны [тпл] адплачвацца [тпл] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца

53

адплачваць [тпл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адплёсці [тпл] [сьці] зак., адплятў, адпляцёш, -цё, -цём, адплецяцё, адплятўць; адплёў, адпляла, -ло, -лі адплёеціся [тпл] [сьці] зак., адпляцёцца, адплятўцца адплёцены [тпл] адплёўвацца [тпл] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адплёўваць [тпл] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адплікнўць [тпл] абл., зак., -нў, -нёш, -нё, -пём, -няцё, -нўць адплыванне [тпл] [ньне] -нні адплываць [тпл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адплысці [тпл] [сьці] і адплыць [тпл] зак., для абодвух адплывў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -вўць адплыццё [тпл] [цьцё] -цці адплюнуцца [тпл] разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца адплюнуць [тпл] зак., -пу, -пеш, -не, -нуць адплюшчаны [тпл] адплюшчванне [тпл] [ньне] -нні адплюшчвацца [тпл] незак., -аецца, -аюцца адплюшчваць [тпл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адплюшчыцца [тпл] зак., -чыцца, -чацца адплюшчыць [тпл] зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць адплявацца [тпл] зак., адплююся, -юёшся [сься], -юёцца, -юёмся, -юяцёся, -ююцца адпляваць [тпл] зак., адплюю, -юёш, -юё, -юём, -юяцё, -ююць адпляскаць [тпл] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпляскаць [тпл] зак., адпляшчў, адплёшчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць; адпляшчы, -ыце адпляскваць [тпл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адплятацца [тпл] незак., -аецца, -аюцца адплятаць [тпл] незак., -аю, -аеш, -ае. -аюць адпбены [тп] адпбйванне [тп] [ньне] -нні адпбйвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпбйваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпблаты [тп] адпблваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпбмсціцца [тп] [сьці] зак.,

адпраўшчыца

адпомшчуся, адпомсцішся [сьцісься], -ціцца, -цяцца адпбмсціць [тп] [сьці] зак., адпомшчу, адпомсціш [сьці], -ціць, -цяць адпбмшчаны [тп] адпбмшчваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпбр [тп] -ру, -ры адпбраты [тп] адпорванне [тп] [ньне] -нні адпбрвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпбрваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпбўзаць [тп] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпбўзванне [тп] [ньне] -нні адпбўзваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адправа [тпр] -ве адправаджаны [тпр] разм. адправаджванне [тпр] [ньне] разм., -нні адправаджваць [тпр] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адправадзіць [тпр] разм., зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць адправіцца [тпр] зак., -аўлюся, -авішся [сься], -авіцца, -авяцца адправіць [тпр] зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авяць адпраганне [тпр] [ньне] -нні адпрагацца [тпр] незак., -аецца, -аюцца адпрагаць [тпр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпрадаць [тпр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпрадзены [тпр] адпрасаваны [тпр] адпрасавацца [тпр] зак., -сўецца, -сўюцца адпрасаваць [тпр] зак., -сўю, -сўеш, -сўе, -сўюць адпрасіцца [тпр] зак., адпрашўся, адпросішся [сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца адпрасбўвацца [тпр] незак., -аецца, -аюцца адпрасбўваць [тпр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпрасці [атпрасьці] зак., адпрадў, -дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё, -дўць адпраўка [тпр] -ўцы адпраўлённе [тпр] [ньне] -нні, -нняў адпраўлены [тпр] адпраўляцца [тпр] незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адпраўляць [тпр] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адпраўны [тпр] адпраўшчык [тпр] -ка, -ку, -каў адпраўшчыца [тпр] -цы, -ц


адпрацаваны

адпрацаваны [тпр] адпрацавацца [тпр] равм., зак., -цўюся, -цўешся [сься], -цўецца, -цўюцца адпрацаваць [тпр] зак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць адпрацоўвацца [тпр] незак., -аецца, -аюцца адпрацбўваць [тпр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпрацбўка [тпр] -ўцы адпрошвацца [тпр] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адпрэгчы [тпрэхч] зак., адпрагў, адпражэш, -жэ, -жом, -жацё, адпрагўць; адпрог, адпрэгла, -лі адпрэгчыся [тпрэхч] зак., адпражэцца, -агўцца адпрэжаны [тпр] адпрэпараваны [тпр] адпрэпараваць [тпр] зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адпрэчванне [тпр] [ньне] разм., -нні адпрэчваць [тпр] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпрэчыць [тпр] разм., зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць адпўджапы [тп] адпуджвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпўджваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпўдзіць [тп] зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць; адпўдзь, -дзьце [цьце] адпужаны [тп] адпужаць [тп] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпўжванне [тп] [ньне] -нні адпўжвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпўжваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, —аюць адпужнўць [тп] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адпунктаваць [тп] палігр., зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адпунктбўка [тп] -ўцы адпусканне [тп] [ньне] -нні адпускацца [тп] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адпускаць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпускная [тп] наз. адпускнік [тп] -ка, -кў, -кбў адпускніца [тп] -цы, -ц адпускнй [тп] адпускныя [тп] наз. адпусціцца [тп] [сьці] зак., адпўсціцца, -цяцца адпусціць [тп] [сьці] зак., адпушчў, адпўсціш [сьці], -ціць, -цім, -ціце, -цяць адпўшчанік [тп] гіст., -ка, -ку, -каў адпўшчаны [тп]

54

адпушчэнне [тп] [ньне] уст., -нні адпылбўка [тп] спец., -ўцы адпылбўшчык [тп] -ка, -ку, -каў адпылбўшчыца [тп] -цы, -ц адпырскваць [тп] незак., -ае, -аюць адпырснуць [тп] зак., -сну, -снеш [рсыіе], -сне, -снуць адпырхацца [тп] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адпырхвацца [тп] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адпырхнуцца [тп] зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца адпырхнуць [тп] зак., -ну, -неш, -не, -нуць адпяванне [тп] [ньне] царк., -нні адпявацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпяваць [тп] царк., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпякацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпякаць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпяразаны [тп] і адперазаны адпяразванне [тп] [ньне] -нні адпяразвацца [тп] незак., -аецца, -аюцца адпяразваць [тп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адпяты [тп] і адапнўты адпяць [тп] зак., адапнў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць і адапнўць адпячы [тп] зак., адпякў, адпячэш, -чэ, -чбм, адпечацё, адпякўць; адпёк, адпякла, -лб, -лі адпячыся [тп] зак., адпячэцца, адпякўцца адрабіцца разм., зак., адраблюся, адрббішся [сься], -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца адрабіць зак., адраблю, адрббіш, -біць, -бім, -біце, -бяць адрабляцца незак., -яецца, -яюцца адрабляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і адрббліваць адраббтак і адраббт (дзеянне) адпаведна -тку, -ткаў; -бту, -бце адраббтачны гіст. адраббткі гіст., -ткаў адраджальны адраджацца незак., -аецца, -аюцца адраджаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адраджэнне [ньне] -нні адраджэнскі

адратоўвацца

адрадзіцца зак., адраджўся, адрбдзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -Дзяцца адрадзіць зак., адраджў, адрбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць адразанне [ньне] -ппі адразацца пезак., -аецца, -аюцца і адрэзвацца адразаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адрэзваць адразны адразу прысл. адраіцца [айі] пчал., зак., -аіцца, -аяцца адраіць [айі] зак., -аю, -аіш [айі], -аіць, -аяць адраіць [айі] пчал., зак., -аю, -аіш, -аіць, -аім, -аіцё, -аяць адраканне [ньне] -нні адракацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адрамантаваны адрамантаваць зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адранак абл., -нку адранцвёласць [ньцьве] [сьць] -цю адрапцвслы [ньцьве] адранцвённе [ньцьвеньне] -нні адранцвёць [ньцьве] незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць адрапартаваць зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адрапартбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адрас -са, -се, мн. адрасы, -сбў адрасаваны адрасавацца зак і незак., -ўецца, -ўюцца адрасаваць зак і незак., адрасўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адрасант -нта, -нце [ньце], -нтаў адрасантка разм., -тцы [нтц], -так адрасат -ата, -аце, -атаў адрас-каляндар уст., адраса-календара, адрасе-календарьі адрасны адрастанне [ньне] -нні адрастаць незак., -ае, -аюць адрасці [сьці] зак., -сцё, -стўць адрасціць [сьці] зак., адрашчў, адрбсціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць адратаваны і адратбваны адратавацца зак., адратўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца адратаваць зак., адратўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адратбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца


адратоуваць

адратбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адраўнёлы адраўнённе [ньне] -нні адраўнёць зак., -ёе, -ёюць адрахлёлы адрахлённе [ньне] -нні адрахлёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць адрачыся зак., адракўся, адрачэшся [сься], -чэцца, -чомся, -чацёся, адракўцца адрачэнец -нца, -нцу, -нцаў адрачэнне [ньне] -нні адрбблены адрббліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей адрабляць адрбддзе [дзьдзе] зневаж., -ДДЗІ

адрбджаны адрбек пчал., адрбйка, -ку, -каў адрбены адрбзненне [зьненьне] -нні, -нняў адрбзніванне [зьніваньне] -нні адрбзнівацца [зьні] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адрбзніваць [зьні] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адрбзніць [зьні] зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць адрбслы адрбстак -тка, -тку, -ткаў адрбшчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адрубны гіст. адрўбы гіст., -баў, адз. вбдруб адрўзлы разм. адрўзнуць разм., зак., -ну, -неш [зьне], -не, -нуць адруліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -лім, -ліцё, -ляць адрўльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адрыванне [ньне] -нні адрывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адрываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адрывіста прысл. адрывістасць [сьць] -цю адрывісты адрыгацца разм., незак., -аецца, -алася адрыгаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адрыгнўцца зак., -пёцца, -нўлася адрыгнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адрыжка [шк] разм., -жцы [шц], -жак адрына -пе, -н адрынуць зак., -ну, -пеш, -не, -нуць

55

адрыпёць зак., -піць, -пяць адрыў -ыву, -ыве адрыўны Адрыятыка Адрыятыцы Адрыятычнае мбра Адрыятычнага мбра адрэагаваць зак., -гўю, -гўеш, -гўе, -гўюць адрэгуляванне [ньне] -нні адрэгуляваны адрэгулявацца зак., -люецца, -лююцца адрэгуляваць зак., -люю, -люеш, -люе, -лююць адрэдагаваны адрэдагаваць зак., -гўю, -гўеш, -гўе, -гўюць адрэз (дзеянне) -зу, -зе; (кусок тканіньі) -за, -зе, -заў адрэзак -зка [ск], -зку, -зкаў адрэзанасць [сьць] -цю адрэзаны адрэзацца зак., адрэжацца, -жуцца адрэзаць зак., адрэжу, -жаш, -жа, -жуць адрэзванне [ньне] -нні адрэзвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей адразацца адрэзваць незак., -аю,-аеш, -ае, -аюць, часцей адразаць адрэкамендаваны адрэкамендавацца зак., -дўюся, -дўешся [сься], -дўецца, -дўюцца адрэкамендаваць зак., -дўю, -дўеш, -дўе, -дўюць адрэкамендбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адрэкамендбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адрэналін -ну, -не адрэналінавы адрэпетаваць мар., зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адрэпеціраваны адрэпеціраваць зак., -рую, -руеш, -руе, -руюць адрэтушаваны адрэтушавацца зак., -шўецца, -шўюцца адрэтушаваць зак., -шўю, -шўеш, -шўе, -шўюць адрэцэнзаваны адрэцэнзаваць зак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць адсадак [тс] сад., -дка [тка], -дку, -дкаў адсадачны [тс] спец. адсаджаны [тс] адсаджванне [тс] [ньне] -нні адсаджвацца [тс] незак., -аецца, -аюцца адсаджваць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсадз'іць [тс] зак., адсаджў, адсадзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць

адсемванне

адсадка [тсатк] спец., -дцы [цц] адсалютаваць [тс] зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адсапнўцца [тс] зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адсапціся [тс] зак., -нўся, -пёшся [сься], -пёцца, -пёмся, -пяцёся, -пўцца; адсбпся, адсаплася, -лбся, -ліся адсарбёнт [тс] -нту, -нце [ньце] адсарбіравацца [тс] зак. і незак., -руецца, -руюцца адсарбіраваць [тс] зак. і незак., -руе, -руюць адсартаваны [тс] адсартавацца [тс] зак., -тўецца, -тўюцца адсартаваць [тс] зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адсартбўвацца [тс] незак., -аецца, -аюцца адсартбўваць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсвёт [тсьве] -ёту, -ёце, часцей вбдсвет адсвёчванне [тсьве] [ньне] -нні адсвёчвацца [тсьве] незак., -аецца, -аюцца адсвёчваць [тсьве] незак., -ае, -аюць адсвістаць [тсьві] зак., адсвішчў, адсвішчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адсвяжыць [тсьвя] зак., -жў, -Ж ЬІШ , -жыць, -жым, адсвежыцё, адсвяжаць, часцей асвяясыць адсвянцаць [тсьвя] разм., зак ., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсвяткаваны [тсьвя] адсвяткаваць [тсьвя] зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць адсвяціцца [тсьвя] зак., адсвёціцца, -цяцца адсвяціць [тсьвя] зак., адсвячў, адсвёціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць адсёджаны [тс] адсёджванне [тс] [ньне] -нні адсёджвацца [тс] разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адсёджваць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсёдзецца [тс] разм., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца і адсядзёцца адсёдзець [тс] зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць і адсядзёць адсёдка [тсетка] разм., -дцы [цц] адсёйванне [тс] [ньне] -нні і адсяванне


адссіівацца

адсёйвацца [тс] незак., -аецца, -аюцца і адсявацца адсёйваць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адсяваць адсёк [тс] спец., -ка, -ку, -каў адсёкчы [тс] зак., адсякў, адсячэш, -чэ, -чбм, адсечацё, адсякўць; адсёк, -кла, -клі, часцей адсячы адсёкчыся [тс] зак., адсячэцца, адсякўцца, часцей адСЯЧЬІСЯ

адсёлены [тс] адсёсці [тсесьці] зак., адсяду, -дзеш, -дзе, -дуць адсёў [тс] -ёву, -ёве адсёчаны [тс] адсёчка [тс] тэх., -чцы [цц] адсёчны [тс] адсёяны [тс] адсёяцца [тс] зак., -ёюся, -ёешся [сься], -ёецца, -ёюцца адсёяць [тс] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць адсёрбаць [тс] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсёрбваць [тс] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсёрбнуць [тс] разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць адсігаць [тс] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсігналіць [тс] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць адскаканы [тск] адскакацца [тск] разм., зак., адскачўся, адскачашся [сься], -чацца, -чамся, -чацеся, -чуцца адскакаць [тск] зак., адскачў, адскачаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адскарбдзіць [тск] с.-г., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць; адскарбдзь, -дзьце [цьце] адскбк [тск] -ку, -каў адскбкванне [тск] [ньне] -нні адскбкваць [тск] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адскбкнуць [тск] зак., -ну, -неш, -не, -нуць адскбчыцца [тск] зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца асдкбчыць [тск] зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць адскрабанне і адскрэбвапне [тскр] [ньне] для абодвух -нні адскрабацца і адскрэбвацца [тскр] незак., адпаведна -аецца, -аюцца; -аецца, -аюцца адскрабаць і адскрэбваць [тскр] незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць

56

адскрыгаць [тскр] зак., -ае, -аюць адскрыпёць [тскр] зак., -плю, -шш, -піць, -пім, -піцё, -пяць адскрббены [тскр] адскрэбці [тскрэпці] зак., адскрабў, -бёш, -бё, -бём, -бяце, -бўць; адскрбб, адскрэбла, -лі адскрэбціся [тскрэпці] зак., адскрабёцца, -бўцца; адскрббся [пс], адскрэблася, -ліся адскубнўць [тск] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адслаённе [тсл] [ньне] -нні адслаіцца [тслайі] зак., адслбіцца [ойі], -бяцца адслаіць [тслайі] зак., адслаю, адслбіш [ойі], -біць, -бім, -оіце, -бяць; адслаі, -іце адслбены [тсл] адслбйванне [тсл] [ньне] -нні адслбйвацца [тсл] незак., -аецца, -аюцца адслбйваць [тсл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адслўжаны [тсл] адслўжваць [тсл] незак., -аю, -аеш, -ае. -аюць адслуягыць [тсл] зак., адслужў, адслўжыш, -жыць, -жым, -жыце, -жаць адслўхаць [тсл] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсмактаны [тсм] адсмактаць [тсм] зак., адсмакчў, адсмбкчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адсмалены [тсм] разм. адсмаліць [тсм] разм., зак., адсмалю, адсмаліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць адсмальваць [тсм] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсмбктвальны [тсм] спец. адсмбктванне [тсм] [ньне] -нні адсмбктвацца [тсм] незак., -аецца, -аюцца адсмбктваць [тсм] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсмяяцца [тсьмя] зак., адсмяюся, -яёшся [сься], -яёцца, -яёмся, адсмеяцёся, адсмяюцца адснаваць [тсн] зак., адсную, -уёш, -уё, -уём, -уяцё, -уюць адсбльванне [ньне] хім., -нні адсбпвацца [тс] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адсбрбер [тс] спец., -ра, -ры, -раў адсбрбцыя [тс] [рпц] -ыі [ыйі] адсбўвацца [тс] незак., -аю-

адстругаць

ся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адсбўваць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсбўны [тс] адсбхлы [тс] адсбхнуць [тс] зак., -не, -нуць адспавядаць [тсп] разм., зак., -аіо, -аеш, -ае, -аюць адспяваны [тсьпя] адспяваць [тсьпя] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адпёць адставанне [тст] [ньне] -нні, -нняў адставаць [тст] незак., адстаю, -аёш, -аё, -аём, -аяцё, -аібць адставіць [тст] зак., адстаўлю, адставіш, -віць, -вяць адстагтіць [тст] зак., адстагнў, адстбгнеш, -не, -нем, -неце, -нуць адсталасць [тст] [сьць] -цю адсталы [тст] прым., наз. адстаўка [тст] -ўцы адстаўлены [тст] адстаўляцца [тст] незак.г -яецца, -яюцца адстаўляць [тст] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адстаўнік [тст] -ка, -кў, -кбў адстаўнй [тст] прым., наз. адстаць [тст] зак., -ану, -анеш, -ане, -ануць адстаючы [тст] дзеепрым прым., наз.

адстаялы [тст] адстаяцца Гтст] зак., адстаіцца [айі], -аяцца адстаяць [тст] зак., -аю, -аіш [айі], -аіць, -аім, -аіцё, -аяць адстбены [тст] адстбй [тст] -6ю, -6і [ойі] адстбйванне [тст] [ньпе] -нні адстбйвацца [тст] незак., -аецца, -аюцца адстбйваць [тст] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адстбйнік [тст] -ка, -ку, -каў адстбйны [тст] адстракатаць [тстр] разм., зак., адстракбча, -чуць адстралііны [тстр] адстраляцца [тстр] зак.г -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адстраляць [тстр] зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адстрачйць [тстр] зак., адстрачў, адстрбчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць адстрбчаны [тстр] адстрбчвацца [тстр] незак., -аецца, -аюцца адстрбчваць [тстр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адструганы [тстр] адстругаць [тстр] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць; адстру-


адстругванне

гаў, -ала, -алі; адстругай, -Гша, -йце адстрўгванне [тстр] [ньне] -нні адстрўгвацца [тстр] неаак., -аецца, -аюцца адстрўгваць [тстр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адстрыгацца [тстр] незак., -аецца, -аюцца адстрыгаць [тстр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адстрыгчы [тстрыхч] зак., адстрыгў, адстрыжэш, -жэ, -жом, -жацё, адстрыгўць адстрыжаны [тстр] адстрэл [тстр] -лу, -ле адстрэлены [тстр] адстрэліць [тстр] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць адстрэльванне [тстр] [ньне] -нні адстрэльвацца [тстр] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адстрэльваць [тстр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адстрэлынчык [тстр] -ка, -ку, -каў адстўканы [тст] адстўкаць [тст] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адстўквацца [тет] незак., -аецца, -аюцца адстўкваць [тст] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адступальны [тст] адступанне [тст] [ньне] -нні адступацца [тст] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адступаць [тст] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адступіцца [тст] зак., адступлюся, адстўпішся [сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца адступіць [тст] зак., адступлю, адступіш, -піць, -пім, -піце, -пяць адступлённе [тст] [ньне] -нні, -нняў адстўпнік [тст] -ка, -ку, -каў адстўпніца [тст] -цы, -ц адстўпніцкі [тст] адстўпніцтва [тст] -ве адступнбе [тст] наз. адступны [тст] адстыкаваны [тст] адстыкавацца [гст] спец., зак., -кўецца, -кўюцца адстыкаваць [тст] зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць адстыкбўвацца [тст] незак., -аецца, -аюцца адстыкбўваць [тст] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсўджаны [тс] адсўджвацца [тс] незак., -аецца, -аюцца адсўджваць [тс] незак., -аю,

57

-аеш, -ае, -аюць адсудзіць [тс] зак., адсуджў, адсўдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць адсуканы [тс] адсукацца [тс] зак., -аецца, -аюцца і адсўчацца, -чуцца адсукаць [тс] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адсучў, адсўчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адсўкванне [тс] [ньне] -нні адеўквацца [тс] незак., -аецца, -аюцца адсўкваць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсўнуты [тс] адсўнуцца [тс] зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца адсўнуць [тс] зак., -ну, -неш, -не, -нуць адсупбніць [тс] зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць адсупбньваць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсўтнасць [тс] [сьць] -цю адсўтнічаць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсўтны [тс] прым., наз. адсцябаны [тсьця] адсцябаць [тсьця] і адсцёбаць [тсьцё] разм., зак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць адсыланне [тс] [ньне] -нні адсылацца [тс] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адсылаць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсылачны [тс] адсылка [тс] -лцы, -лак адсыпанне [тс] [ньне] -нні адсыпаны [тс] адсыпацца [тс] зак., адсыплецца, -лемся, -лецеся, -люцца адсыпацца [тс] незак., (ад сыпаць) -аецца, -аюцца; (ад спаць) -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адсыпаць [тс] зак., адсыплю, -леш, -ле, -люць адсыпаць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсьшка [тс] -пцы адсыпны [тс] адсырваць [тс] незак., -ае, -аюць адсырэлы [тс] адсырэць [тс] зак., -эе, -эюпь адсысанне [тс] [ньне] -нні адсысацца [тс] незак., -аецца, -аюцца адсысаць [тс] незак ., -аю. -аеш, -ае, -аюць адсыхаць [тс] незак., -ае, -аюць

адтаптацца

адсюль [тс] прысл. адсябяціна [тс] разм., -не адсяванне [тс] [ньяе] -нні і адсёйванне адсявацца [тс] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і адсёйвацца адсяваць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адсёй-ваць адсядаць [тс] разм., незак., -ае, -аюць адсядзёцца [тс] разм., зак., -джўся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, адседзіцеся, адсядзяцца і адсёдзецца адсядзець [тс] зак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзім, адседзіцё, адеядзяць і адсёдзець адсяканне [тс] [ньне] -нні адсякацца [тс] разм., пезак., -аецца, -аюцца адсякаць [тс] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адсялённе [тсі [ньне] -нні адсяліцца [тс] зак., адсялюся, адсёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца адсяліць [тс] зак., адсялю, адсёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць адсяляцца [тс] незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адсяляць [тс] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адсячы [тс] зак., адсякў, адсячэш, -чэ, -чбм, адсечацё, адсякўць; адсёк, адсёкла, -лі і адсёкчы адсячыся [тс] разм., зак., адсячэцца, адсякўцца; адсёкся, адсёклася, -ліся і адсёкчыся адсячэнне [тс] [ньне] -нні адтаванне [тт] [ньне] -нні адтаваць [тт] незак., адтаё, -аюць адтайванне [тт] [ньне] -нні адтайвацца [тт] незак., -аецца, -аюцца адтайваць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтакавацца [тт] зак., -ку'ецца, -кўюцца адтакаваць [тт] зак., -кўе, -кўюць адталы [тт] адтанцаваць [тт] зак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць адтанцбўваць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтапіцца [тт] зак., адтбпіцца, -пянца адтапіць [тт] зак., адтаплю, адтбпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць адтаптаны [тт] адтаптацца [тт] зак., адтбп-


адтаптаць

чацца, -чуцца адтаптаць [тт] зак., адтапчў, адтопчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адтапыраны [тт] адтапырвацца [тт] незак., -аецца, -аюцца адтапырваць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтапырыцца [тт] зак., -рыцца, -рацца адтапырыць [тт] зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць адтарабанены [тт] разм. адтарабаніць [тт] разм., зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць адтаць [тт] зак., адтане, -нуць адтачыць [тт] зак., адтачў, адточыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць адтаяць [тт] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтбк [тт] спец., -ка, -ку, -каў; (дзеянне) -ку адтбплены [тт] адтбпліванне [тт] [ньне] -нні адтбплівацца [тт] незак., -аецца, -аюцца адтбпліваць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтбптвацца [тт] незак., -аецца, -аюцца адтбптваць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтбркаць [тт] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтбркнуць [тт] зак., -ну, -неш, -не, -нуць адтбчанасць [тт] [сьць] -цю адтбчаны [тт] адтбчванне [тт] [ньне] -нні адтбчвацца [тт] незак., -аецца, -аюцца адтбчваць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтрапаны [ттр] адтрапацца [ттр] зак., адтрэплецца, -люцца адтрапаць [ттр] зак., адтраплю, адтрэплеш, -ле, -лем, -леце, -люць адтрасаць [ттр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтрубіць [ттр] зак., адтрублю, адтрўбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць адтрэніравацца [ттр] зак., -рўюся, -рўешся [сься], -рўецца, -рўюцца адтрэпвацца [ттр] незак., -аецца, -аюцца адтрэпваць [ттр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтрэсены [ттр] адтрэсці [ттр] [сьці] зак., адтрасў, -сёш, -сё, -сём, -сяцё, -сўць; адтрбс, адтрэсла, -лі [сьлі] адтўліна [тт] -не, -н адтуліць [тт] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць

58

адтўль [тт] прысл. адтўльваць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтўпаць [тт] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтушаваны [тт] адтушаваць [тт] зак., адтушўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адтушбўванне [тт] [ньне] -нні адтушбўвацца [тт] незак., -аецца, -аюцца адтушбўваць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтушбўка [тт] -ўцы адтыканне [тт] [ньне] -нні адтыкацца [тт] разм., незак., -аецца, -аюцца адтыкаць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтынкаваны [тт] адтынкаваць [тт] зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць адтэрмінаванне [тт] [ньне] -нні адтэрмінаваны [тт] адтэрмінавацца [тт] зак., -нўецца, -нўюцца адтэрмінаваць [тт] зак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць адтэрмінбўванне [тт] [ньне] -нні адтэрмінбўвацца [тт] незак., -аецца, -аюцца адтэрмінбўваць [тт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адтэрмінбўка [тт] -бўцы, -бвак адубёласць [сьць] разм., -цю адубёлы і адубянёлы разм.. адубенне [ньне] разм., -нні адубёць і адубянёць разм., зак., для абодвух -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць адуванчык -ка, ку, -каў і дзьмухавёц адўжаны адўжаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адўжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адужэлы разм. адужэць разм., зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць адукаванасць [сьць] -цю адукаваны адукавацца зак., адукўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца адукаваць зак., адукўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адукацыйны адукацыя -ыі [ыйі] адукбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адукбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адўм -му, -ме адўмацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адўмвацца незак., -аюся,

адфармоўваць

-аешся [сься], -аецца, -аюцца адўраны адўрванне [ньне] -нні, -нняў адўрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адурманены адурманіцца зак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца адурманіць зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць адурманьванне [ньне] -нні адурманьвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адурманьваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адурнёлы адурнёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць адурыць зак., адурў, адўрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць адурэла прьісл. адурэласць [сьць] -цю адурэлы адурэнне [ньне] -нні адурэць зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць адусюль прысл. адутлаватасць [сьць] -цю адутлаваты адухавіць і адухатварыць зак., адпаведна адухаўлю, адухавіш, -віць, -вім, -віцё, -вяць; -рў, -рыш, -рыць, -рым, -рыцё, -раць адухаўлённе і адухатварэнне [ньне] для абодвух -нні адухаўляцца і адухатварацца незак., адпаведна -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адухаўлііць і адухатвараць незак., адпаведна -яю, -яеш, -яе, -яюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць адухбўленасць [сьць] -цю адухбўлены і адухатвбраны адушавіць зак., адушаўлю, адушавіш, -віць, -вім, -віцё, -вяць адушаўлённе [ньне] -нні адушаўлёнасць [сьць] -цю адушаўлёны адушаўляцца незак., -яецца, -яюцца адушаўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адфармаваны [тф] тэх. адфармаваць [тф] зак., -мўю, -мўеш, -мўе, -мўюць адфармбўванне [тф] [ньне] -нні адфармбўвацца [тф] незак., -аецца, -аюцца адфармбўваць [тф] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць


адфільтраваны

адфільтраваны [тф] і адфільтровапы адфільтравацца [тф] зак., -рўецца, -рўюцца адфільтраваць [тф] зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адфільтрбўванне [тф] [ньне] -нні адфільтрбўвацца [тф] незак., -аецца, -аюцца адфільтрбўваць [тф] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адфрэзераваны [тфр] тэх. адфрэзераваць [тфр] зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адфрэзербўванне [тфр] [ньне] -нні адфрэзербўвацца [тфр] незак., -аецца, -аюцца адфрэзербўваць [тфр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адфыркацца [тф] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адфырквацца [тф] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адфыркнуцца [тф] зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца адхадзіць [тх] зак., адхаджў, адхбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць адхайвацца [тх] незак.,- аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адхайваць [тх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адхапГць [тх] зак., адхаплю, адхбпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць і адхваціць адхарканы [тх] адхаркацца [тх] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адхаркаць [тх] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адхарквальнае [тх] мед., наз.

адхаркванне [тх] [ньне] -нні адхарквацца [тх] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адхаркваць [тх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адхаркнуты [тх] адхаркнуцца [тх] зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца адхаркнуць [тх] зак., -ну, -неш, -не, -нуць адхацёцца [тх] зак., адхбчацца; адхацёлася адхацёць [тх] зак., адхачў, адхбчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адхаяны [тх] адхаяцца [тх] разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аец-

59

ца, -аюцца адхаяць [тх] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адхвалявацца [тхв] разм., зак., -лююся, -люешся [сься], -люецца, -лююцца адхварэць [тхв] разм., зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць адхвастаны [тхв] адхвастаць [тхв] зак., адхвашчў, адхвбшчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адхватвацца [тхв] незак., -аецца, -аюцца, часцей адхбплівацца адхватваць [тхв] незак.,- аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей адхбпліваць адхваціць [тхв] зак., адхвачў, адхваціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць, часцей адхапіць адхвачаны [тхв] часцей адхбплены адхілённе [тх] [ньне] -нні, -нняў адхілены [тх] адхіліцца [тх] зак., адхілюся, адхілішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца адхіліць [тх] зак., адхілю, адхіліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць адхіляцца [тх] незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца адхіляць [тх] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адхінанне [тх] [ньне] -нні адхінацца [тх] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адхінаць [тх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адхінўты [тх] і адхінены [тх] адхінўцца [тх] зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адхінўць [тх] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адхіснўты [тх] адхіснўцца [тх] зак., -нўся, -нёшся [сьнесься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адхіствацца [тх] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адхланне [тхл] [ньне]: працаваць без адхлання; ні продыху, пі адхлання адхлёбваць [тхл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адхлсбнуць [тхл] зак., -ну, -неш, -не, -нуць адхліпнўцца [тхл] разм., зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адхліпнўць [тхл] разм., зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -ня-

адцвіўшы

цё, -нўць адхлынуць [тхл] зак., -не, -нуць адхбд [тх] -ду, -дзе, часцей адыхбд адхбджаны [тх] адхбджванне [тх] [ньне] -нні адхбджваць [тх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адхбдзіны [тх] -дзін, часцей адыхбдзіны адхбдзіцца [тх] незак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца, часцей адыхбдзіцца адхбдзіць [тх] незак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць, часцей адыхбдзіць адхбдлівасць [тх] [сьць] -цю, часцей адыхбдлівасць адхбдлівы [тх] часцей адыхбдлівы адхбднае [тх] наз. н., часцей адыхбднае адхбдная [тх] царк., наз., часцей адыхбдная адхбднік [тх] гіст., -ка, -ку, -каў, часцей адыхбднік адхбды [тх] -даў адхбн [тх] -ну, -не, -наў і адхбнне адхбніста [тх] прысл. адхбністы [тх] адхбнна [тх] прысл. адхбнне [тх] [ньне] -нні, -нняў, часцей адхбн адхбнны [тх] адхбплены [тх] і адхвачаны адхбплівацца [тх] незак., -аецца, -аюцца і адхватвацца адхбпліваць [тх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адхватваць адхраміраваць [тхр] спец., зак., -рую, -руеш, -руе, “Руюць адхрысціцца [тхрысьці] разм., адхрышчўся, адхрысцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца адхрышчвацца [тхр] разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адхўканы [тх] адхўкаць [тх] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адхўкваць [тх] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адцадзіцца [цц] зак., адцэдзіцца, -дзяцца адцадзіць [цц] зак., адцаджў, адцэдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць адцвісці [ацьцьвісьці] зак., адцвіцё, адцвітўць; адцвіў, адцвіла, -лб, -лі адцвітанне [цьцьві] [ньне] -нні адцвітаць [цьцьві] незак., -ае, -аюць адцвіўшы [цьцьві]


адценены

адцёнены [цьце] адцённе [ацьценьне] -нні, -нняў адцерабіць [цьце] зак ., адцераблю, адцярэбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць адцёрці [цьце] зак., адатрў, -рэш, -рэ, -ром, -рацё, -рўць; адцёр, адцёрла, -лі; адатры, -рэм, -рыце адцёрціся [цьце] зак., адатрўся, -рэшся [сься], -рэцца, -рбмся, -рацёся, -рўцца; адцёрся, адцёрлася, -ліся адцёснены [цьцесьне] адцёк [цьцё] тэх., -ку адцёрты [цьцё] адцінак [цьці] -нка, -нку, -нкаў адцінанне [цьці] [ньне] -нні адцінацца [цьці] незак., -аецца, -аюцца адцінаць [цьці] пезак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адціранне [цьці] [ньне] -нні адцірацца [цьці] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адціраць [цьці] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адцірка [цьці] -рцы адціскальнік [цьці] тэх., -ка, -ку, -каў адціскальны [цьці] адцісканне [цьці] [ньне] -нні адціскацца [цьці] незак., -аецца, -аюцца адціскаць [цьці] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адціснуты [цьці] адціснуцца [цьці] зак., -нецца [сьне], -нуцца адціснуць [цьці] зак., -ну, -неш [сьне], -не, -нуць адцурацца [цц] зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адцэджаны [цц] адцэджвацца [цц] незак., -аецца, -аюцца адцэджваць [цц] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адцэнтраваны [цц] адцэнтраваць [цц] спец., зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць адцяганы [цьця] разм. адцягацца [цьця] разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адцягаць [цьця] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адцягванне [цьця] [ньне] -нні адцягвацца [цьця] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адцягваць [цьця] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

60

адцягнена [цьця] прьісл. адцягненасць [цьця] [сьць] -цю адцягнённе [цьця] [ньне] -нні адцягнуты і адцягнены [цьця] адцягнўцца [цьця] зак., адцягнецца, -нуцца адцягнўць [цьця] зак., адцягнў, адцягнеш, -не, -нем, -неце, -нуць адцяжка [цьцяшк] -жцы [шц] адцяжны [цьця] спец. адцякаць [цьця] незак., -ае, -аюць адцяніць [цьця] зак., адцяню, адцёніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць адцяняцца [цьця] незак., -яецца, -яюцца адцяняць [цьця] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адцярпёць [цьця] зак., -плю, -піш, -ніць, -пім, адцерпіцё, адцярпяць адцяснённе [ацьцясьненьне] -нні адцясніць [цьцясьні] зак., -ню, -ніш, -ніць, -нім, адцесніцё, адцясняць адцясняцца [цьцясьня] незак., -яецца, -яюцца адцясняць [цьцясьня] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адцяты [цьця] адцяць [цьця] зак., адатнў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць; адатні, -нём, -ніце адцячы [цьця] зак., адцячэ, адцякўць_ адчай [чч] -аю, -аі [айі] адчайвацца [чч] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адчайнасць [чч] [сьць] -цю адчайны [чч] адчаканіцца [чч] зак., -ніцца, -няцца адчаканіць [чч] зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць адчаканьвацца [чч] незак., -аецца, -аюцца адчаканьваць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчал [чч] мар., -лу, -ле адчалены [чч] адчаліцца [чч] зак., -ліцца, -ляцца адчаліць [чч] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць адчальванне [чч] [ньне] -нні адчальвацца [чч] незак., -аецца, -аюцца адчальваць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчапіцца [чч] зак., адчаплюся, адчэпішся [сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца адчапіць [чч] зак., адчаплю,

адчыкрыжыць

адчэпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць адчапляцца [чч] незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца, часцей адчэплівацца адчапляць [чч] пезак., -яю, -яеш, -яе, -яюць, часцей адчэпліваць адчапны [чч] адчаранкаванне [чч] [ньне] сад., -нні адчаранкаваны [чч] адчаранкаваць [чч] зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць адчарціць [чч] зак., адчарчў, адчэрціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць адчасаны [чч] і адчэсаны адчасацца [чч] зак., адчэшацца, -шуцца адчасаць [чч] зак., адчашў, адчэшаш, -ша, -шам, -шаце, -шуць адчаставаць [чч] разм., зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адчаяцца [чч] зак., -аюся, -аішся [айісься], -аіцца, -аяцца адчлёнены [ччл] адчляніцца [ччл] зак., адчлёніцца, -няцца адчляніць [ччл] зак., адчляню, адчлёніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць адчлянйцца [ччл] незак., -яецца, -яюцца адчляняць [ччл] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адчувальна [чч] прысл. адчувальнасць [чч] [сьць] -цю адчувальны [чч] адчуванне [чч] [ньне] -нні адчувацца [чч] незак., -аецца, -аюцца адчуваць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчужальнасць [чч] [сьць] юр., -цю адчужальны [чч] адчўжана [чч] прысл. адчўжанасць [чч] [сьць] -цю адчўжаны [чч] дзеепрым., прым.

адчужацца [чч] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адчужаць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчужэнне [чч] [ньне] -нні адчўты [чч] адчўцца [чч] зак., -ўецца, -ўюцца адчўць [чч] зак., -ўю, -ўеш, -уе, -ўюць адчыбўчыць [чч] разм., зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць адчыкільгаць [чч] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчыкрьіжаны [чч] разм. адчыкрыжыць [чч] разм.,


адчынены

1

зак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць адчынены [чч] адчыніцца [чч] зак., адчыніцца, -няцца адчыніць [чч] зак., адчыню, адчыніш, -ніць, - і і і м , -ніце, -няць адчыняцца [чч] незак., -яецца, -яюцца адчыняць [чч] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адчыстка [чч] разм., -тцы [еТц] адчысціцца [ччысьці] зак., адчышчуся, адчысцішся [сься], -ціцца, -цяцца адчысціць [ччысьці] зак., адчышчу, адчысціш [аччысьціш], -ціць, -цяць; адчысць і адчысці адчытаны і адчытаны [чч] адчытаць [чч] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчытванне [чч] [ньне] -нні адчытваць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчышчапы [чч] адчышчацца [чч] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адчышчаць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчдп [чч] -па, -пе, -паў адчэпка [чч] -пцы адчэплены [чч] адчэпліванне [чч] [ньне] -нні адчэплівацца [чч] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і адчапляцца адчэпліваць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адчапляць адчэпнае [чч] наз., н. адчэпшчык [чч] -ка, -ку, -каў адчэпшчыца [чч] -цы, -ц адчэрпаны [чч] адчэрпаць [чч] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчэргівацца [чч] незак., -аецца, -аюцца адчэрпваць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчэрпнуты [чч] адчэрпнуць [чч] зак., -ну, -неш, -не, -нуць адчэрчаны [чч] адчэрчвацца [чч] незак., -аецца, -аюцца адчэрчваць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адчэсаны [чч] і адчасаны адчэсванне [чч] [ньне] -нні адчэсвацца [чч] незак., -аецца, -аюцца адчэсваць [чч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшапацёць [тш] зак., -ціць, -цяць адшараваны [тш]

61

адшараваць [тш] зак., адшарўю, -ўеш, -ўе, -ўюць адшастаць [тш] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшвартаваны [тшв] адшвартавацца [тшв] зак., -тўецца, -тўюцца адшвартаваць [тшв] зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адшвартбўвацца [тшв] незак., -аецца, -аюцца адшвартбўваць [тшв] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшкадаваць [тшк] разм., зак., -дўю, -дўеш, -дўе, -дўюць адшкуматаць [тшк] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшлёпаны [тшл] разм. адшлёпаць [тшл] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшліфаванасць [тшл] [сьць] -цю адшліфаваны [тшл] адшліфавацца [тшл] зак., -фўецца, -фўюцца адшліфаваць [тшл] зак., -фўю, -фўеш, -фўе, -фўюць адшліфбўвацца [тшл] незак., -аецца, -аюцца адшліфоўваць [тшл] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшліфбўка [тшл] -ўцы адшмаргнўць [тшм] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адшматаць [тшм] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшмбргвацца [тшм] незак., -аецца, -аюцца адшмбргваць [тшм] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшмбргнуты [тшм] адшмўляць [тшм] разм., зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адшпілены [тшп] адшпіліцца [тшп] зак., адшпіліцца, -ляцца адшпіліць [тшп] зак., адшпілю, адшпіліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць адшпільванне [тшп] [ньне] -нні адшпільвацца і адшпіляцца [тшп] незак., адпаведна -аецца, -аюцца; -яецца, -яюцца адшпільваць і адшпіляць [тшп] незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -яю, -яеіп, -яе, -яюць адшпунтаваны [тшп] адшпунтавацца [тшп] зак., -тўецца, -тўюцца адшпунтаваць [тшп] зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць адшпунтбўванне [тпш] [ньне] -нні адшпунтбўвацца [тшп] незак., -аецца, -аюцца

адшукацца

адшпунтбўваць [тшп] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшпурляць [тпга] разм., зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць адшпурнўты [тшп] разм. адпшурнўць |тпш] разм., зак., -нў, -неш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адшрубаваны [тшр] адшрубавацца [тшр] зак., -бўецца, -бўюцца адшрубаваць [тшр] зак., -бўю, -бўеш, -бўе, -бўюць адшруббўванне [тшр] [ньне] -нні адшруббўвацца [тшр] незак., -аецца, -аюцца адшруббўваць [тшр] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адштабнаваны [тшт] спец. і адштапаваны адштабнаваць [тшт] зак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць і адштапаваць адштампаваны [тшт] адштампавацца [тшт] зак., -пўецца, -пўюцца адштампаваць [тшт] зак., -пўю, -пўеш, -пўе, -пўюць адштампбўвацца [тшт] незак., -аецца, -аюцца адштампбўваць [тшт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адштапаваны [тшт] спец., часцей адштабнаваны адштапаваць [тшт] зак., -пўю, -пўеш, -пўе, -пўюць, часцей адштабнаваць адштбрыць [тшт] зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць адштукаваны [тшт] адштукаваць [тшт] зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць адштўрхванне [тшт] [ньне] -нні адштўрхвацца [тшт] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адштўрхваць [тшт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адштурхнўты [тшт] адштурхнўцца [тшт] зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца адштурхнўць [тшт] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адштурхбўванне [тшт] [ньне] -нні адштурхбўвацца [тшт] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адштурхбўваць [тшт] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшугаць [тш] зак., -ае, -аюць адшуканне [тш] [ньне] -нні адшуканы [тш] адшукацца [тш] зак., -аецца, -аюцца


адшукаць

адшукаць [тш] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшўкванне [тш] [ньне] -нні адшўквацца [тш] незак., -аецца, -аюцца адшўкваць [тш] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшумёць [тш] зак., -млю, -міш, -міць, -мім, -міцё, -мяць адшчабятаць [тшч] зак., адшчабячў, адшчабёчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць адшчапаны [тшч] адшчапацца [тшч] зак., -аецца, -аюцца адшчапаць [тшч] зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшчапёнец [тшч] -нца, -нцу, -нцаў адшчапёнка [тшч] -нцы, -нак адшчапёнскі [тшч] адшчапёнства [тшч] -ве адшчапіцца [тшч] зак., адшчэпіцца, -пяцца адшчапіць [тшч] зак., адшчаплю, адшчэпіш, -піць, -пім, -ніце, -пяць адшчапляцца [тшч] незак., -яецца, -яюцца, часцей адшчэплівацца адшчапляць [тшч] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць, часцей адшчэпліваць адшчыквацца [тшч] разм., незак ., -аецца, -аюцца адшчыкваць [тшч] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшчыкнўцца [тшч] разм., зак., -нёцца, -нўцца адшчыкнўць [тшч] разм., зак ., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адшчыпвацца [тшч] незак., -аецца, -аюцца адшчыпваць [тшч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшчыпнуты [тшч] адшчыпнўць [тшч] зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць адшчэп [тшч] -па, -пе, -паў адшчэпак [тшч] -пка, -пку, -пкаў адшчэплены [тшч] адшчэпліванне [тшч] [ньне] -нні адшчэплівацца [тшч] незак., -аецца, -аюцца і адшчапляцца адшчэгіліваць [тшч] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і адшчапляць адшыванне [тш] [ньне] -нні адшывацца [тш] незак., -аецца, -аюцца адшываць [тш] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адшыты [тш]

ажаніць

62

адшыцца [тш] разм., зак., -ыюся, -ыешся [сься], -ыецца, -ыюцца адшыць [тш] зак., -ыю, -ыеш, -ые, -ыюць адыгёец -ёйца, -ёйцу, -ёй-

цаўо

адыгёйка -ёйцы, -ёек Адыгёйская аўтанбмная вббласць Адыгёйскай аўтанбмнай вббласці адыгёйскі адыгёііцы -ёйцаў адыграны і адыграны адыграцца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адыграць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адыгрывацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца адыгрываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць адыгрыш разм., -шу, -шы адыёзнасць [сьць] кніжн., -цю адыёзны адыманне [ньне] -нні і адніманне адымацца незак., -аецца, -аюцца і аднімацца адымаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і аднімаць адымённы адымжэць зак ., -жыць, -жаць адымчаць зак., -чў, -чыш, -чыць, -чым, -чыцё, -чаць адынамГя мед., -іі [ійі] Адыс-Абёба г., Адыс-Абёбе адыс-абёбскі [пск] адысёя кніжн., -ёі [ейі] адыстар уст., прысл. адысці [сьці] зак., адыдў, адыдзеш, -дзе, -дзем, -дзе-це, -дуць; адышбў, адышла, -лб, -лі адысціся [сьці] зак., адыдўся, адыдзешся [сься], -дзецца, -дземся, -дзецеся, -дуцца адыхбд -ду, -дзе, -даў і адхбд адыхбдак: на адыхбдак адыхбдзіны -дзін і адхбдзіны адыхбдзіцца незак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца і адхбдзіцца адыхбдзіць незак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць; адыхбдзь, -дзьце [цьце] і адхбдзіць адыхбдлівасць [сьць] -цю і адхбдлівасць адыхбдлівы і адхбдлівы адыхбднае наз., н. і адхбднае адыхбдная царк., наз. і адхбдная

адыхбднік гіст., -ка, -ку, -каў і адхбднік адыхбдніцтва -ве адыхбдны гіст. адычны літ. адыябата фіз., -аце адыябатычны адэкалбн -ну, -не адэкалбніцца разм., незак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца адэкалбніць разм., незак., -ню, -ніш, -ніць, -няць адэкалбнны адэкватна прысл. адэкватнасць [сьць] -цю адэкватны адэкзамснаваны [гз — з выбухн. г) разм.

адэкзамепавацца [гз — з выбухн. г) зак., -нўюся, -нўешся [сься], -нўецца, -нўюцца адэкзамснаваць [гз — з вы бухн. г) зак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць адэнавірус мед., -са, -се адэнавірусны адэніт мед., -іту, -Іце адэнбід [ойі] мед., -да, -дзе, -Даў адэнбідны [ойі] адэнбма мед., -ме, -м Адэнскі заліў Адэнскага заліва адэпт -пта, -пце, -птаў Адэса г., Адэсе адэскі ад’юнкт -кта, -кце, -ктаў ад’юнктўра -ры ад’юнкцкі ад’ютант -нта, -нце [ньце], -нтаў ад’ютанцкі ад’ютанцтва разм., -ве ад’ядацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ад’ядаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ад’язджацца [ждж] разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ад’язджаць [ждж] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ад’язджаючы [ждж] дзеепрым., дзеепрысл., наз.

ад’язны аёр аёру, аёры аёрны і аёравы аж часц. ажабрачыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць ажагі -гбў, адз. вбжаг ажаніцца зак., ажашбся, ажэнішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца ажаніць зак., ажаню, ажэніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць


63

ажарабіцца

ажарабіцца зак.ч ажарэбіцца, -бяцца і выжарабіцца ажарэб -бу, -бе ажно часц., злучн. ажур -ру, -ры ажўр прысл. ажўрнасць [сьць] -цю ажўрны ажыванне [ньне] -нні ажыватварацца кніжн., незак., -аецца, -аюцца ажыватвараць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ажыватварыцца зак., ажыватворыцца, -рацца ажыватварыць зак., ажыватварў, ажыватворыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць ажыватворанм ажывацца незак., -аецца, -аюцца ажываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ажывГцца зак., ажыўлюся, ажывішся [сься], -віцца, -вімся, -віцеся, -вяцца ажывіць зак., ажыўлю, ажывіш, -віць, -вім, -віце, -вяць ажмжальнік спец., -ка, -ку, -каў ажыжэнне [ньне] спец., -нні ажыка бат., ажыцы ажына бат., -не ажынавы ажьшіна -не, -н ажыннік [ньні] -ку ажыны бат., -н ажыо н., нескл. ажытацыя уст., -ыі [ыйі] ажыўлена прысл. ажыўленасць [сьць] -цю ажыўлённе [пьне] -нні ажыўлены ажыўляльны ажыўляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца ажыўляць пезак., -яю, -яеш, -яе, -яюць ажыўляючы ажыўшы ажыццёўлены [цьцё] ажыццявімасць [цьця] [сьць] -цю ажыццявімы [цьця] ажьтццявіцца [цьця] зак., -віцца, -вяцца ажыццявіць [цьця] зак., ажыццяўлю, ажыццявіш, -віць, -вім, ажыццевіцё, ажыццявяць ажыццяўлённе [цьця] [ньне] -нні ажыццяўляцца [цьця] незак., -яецца, -яюцца ажыццяўляць [цьця] незак., -яю, -яеш, -йе, -яюць ажыць зак., ажывў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -вўць; ажыў, ажыла, -лб, -лі

ажыятаж -жу, -жы аз (літара) аза, азё, азбў; ( самы пачатак) азы, азбў азааспермія [сьпе] біял., -іі [ійі] азабензол хім., -лу, -ле азагалбвіць зак., -бўлю, -бвіш, -бвіць, -бвяць азагалоўлены азагалоўлівацца незак., -аецца, -аюцца азагалоўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць азагрўпа хім., -пе азадак -дка [тк], -дку, -дкаў азадачана прысл. азадачанасць [сьць] -цю азадачаны азадачванне [ньне] -нні азадачвацца незак., -аецца, -аюцца азадачваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць азадачыцца зак., -чыцца, -чацца азадачыць (паставіць у складанае становішча) зак., -чу, -чыш, -чыць,

-чаць; азадач, азадачце азаддзе [дзьдзе] азаддзі, часцей пазаддзе азазлучэнне [ньне] хім., -НІІІ

азакерыт мін., -ыту, -ыце азакерытавы азакерытатэрапія мед., -іі [ійі] азаксізлучэнне [ньне] хім., -нні азалаціцца зак., азалачўся, азалбцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца азалаціць зак., азалачў, азалоціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць азалёлы азалёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць азалія бат., -іі [ійі], -ій азалочаны азаметан хім., -ну, -не азанавапне [ньне] спец., -нні азанаваны азанавацца незак., азанўецца, -ўюцца азанаваць зак і незак., азанўю, -ўеш, -ўе, -ўюць азанальны азанатар -ра, -ры, -раў азанізацыя -ыі [ыйі] азарацца незак., -аецца, -аюцца азараць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць азарт -рту, -рце азартна прысл. азартнасць [сьць] -цю азартнічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць азартны азарыцца зак., азорыцца,

аздаравець

-рацца і азарь'іцца, -рацца азарыць зак., азарў, азорыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць і азарыш, -рь'іць, -рым, -рыцё, -раць азарэнне [ньне] -нні азатаванне [ньне] спец., -нні азатавапы азатавацца незак., -тўсцца, -тўюцца азатаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць азатамётр хім., -ра, -ры, -раў азатнаваты хім. азатнавацісты хім. азатызацыя спец., -ыі [ыйіі азафарбавальнік хім., -ка, -ку, -каў азбаліт буд., -іту, -іце азбапластык буд., -ку азбатэксталіт буд., -іту, -Іце азбафанёра буд., -ры азбафіт мін., -іту, -іце азбацэмёнт буд., -нту, -нце [ньце] азбацэмёнтавы азбацэмёнтны азбашыфер буд., -ру, -ры азбекасіт [зьбе] мін., -Іту, -іце азбёст [зьбе] мін., -сту, -сце [сьце] азбестаабагачальны [зьбе] азбестабетбн [зьбе] буд., -ну, -не азбестаніт [зьбе] буд., -іту, -Іце азбестафанёра [зьбе] буд., -ры азбестацэмёнт [зьбе] буд., -нту, -нце [ньце] азбёставы [зьбе] азбестацэмёнтны [зьбе] азбестыт [зьбе] буд., -ыту, -ыце азбука -уцы азбукбўнік уст., -ка, -ку, -каў азбучны азвацца разм., зак., азавўся, -вёшся [сься], -вёцца, -вёмся, -вяцёся, -вўцца, часцей абазвацца азвярэла [зьвя] прысл. азвярэласць [зьвя] [сьць] -цю азвярэлы [зьвя] азвярэнне [зьвя] [ньне] -нні азвярэць [зьвя] зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць азглёлы азглёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць аздаблёпне [ньне] -нні, -нняў аздабляцца незак., -яецца, -яюцца і аздбблівацца аздабляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і аздббліваць аздаравёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць


аздаравідца

аздаравіцца зак., аздарбвіцца, -вяцца аздаравіць зак., аздараўлю, аздарбвіш, -віць, -вім, -віце, -вяць аздараўлённе [ньне] -нні аздараўлёнчы аздараўляцца незак., -яецца, -яюцца аздараўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць аздарбўлены аздбба -бе, -б аздббіна разм., лаянк., -не, -н аздббіцца зак., -біцца, -бяцца аздббіць зак., -блю, -біш, -біць, -бяць; аздбб, -бце [ПЦ]

аздбблены аздбблівацца незак., -аецца, -аюцца, часцей аздабляцца аздббліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей аздабляць аздббны азеатрбпны фіз. азелянённе [ньне] -нні азеляніцель -ля, -лю, -ляў, часцей азеляняльнік азеляніцца зак., азялёніцца, -няцца і абзеляніцца азеляніць зак., азеляню, азялёніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць і абзеляніць азеляняльнік -ка, -ку, -каў і азеляніцель азеляняльны азеляняцца незак., -яецца, -яюцца і азялёньвацца азеляняць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і азялёньваць азёна мед., -не Азербайджан Азецбайджана, Азербайджане азербанджанец -нца, -нцу, -нцаў азербайджанка -нцы, -нак Азербайджанская Савёцкая Сацыялістычная Рэспўбліка Азербайджанскай Савёцкай Сацыялістьічнаіі Рэспўблікі азербайджанскі азербайджанцы -цаў азёфаўшчына паліт., -не азёрны азёры -р і -раў, адз. вбзера азід хім., -ду, -дзе азімізаваны с.-г. азімізавацца зак. і незак., -зўецца, -зўюцца азімізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць азімізацыя -ыі [ыйі] азіміна -не азімка -мцы азімут -ута, -уце азімутальны спец. азімутны спец.

64

азімы азімыя наз. азіранне [ньне] -нні азірацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца азіраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць азірнўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -пяцёся, -нўцца азірнўць зак., -нў, -неш, -нё, -нём, -няцё, -нўць Азія Азіі [ійі] азіят -ята, -яце, -ятаў азіятка -тцы [цц], -так азііітчына [чч] уст. пагард., -не азіяцкі азлаблённе [ньне] -нні азлабляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца азлабляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць азлббіцца зак., -блюся, -бішся [сься], -біцца, -бяцца азлббіць зак., -блю, -біш, -біць, -бяць; азлоб, -бце

вд азлоолена прысл. азлббленасць [сьць] -цю азлбблены азмрбчанасць [сьць] -цю азмрбчаны азмрбчванне [ньне] -нні азмрбчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца азмрбчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць азмрбчыцца зак., -чыцца, -чацца азмрбчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць азнаёміцца зак., -млюся, -мішся [сься], -міцца, -мяцца азнаёміць зак., -млю, -міш, -міць, -мяць; азнаём, -мце азнаёмленасць [сьць] -цю азнаёмлены азнаёмлівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і азнаямляцца азнаёмліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і азнаямляць азначальнасць [сьць] -цю азначальны азначаны азначацца незак., -аецца, -аюцца азначаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць азначыцца зак., -чыцца, -чацца азначыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць азначэнне [ньне] -нні, -нняў азнаямленне [пьне] -нні, -нняў

айканімія

азнаямленчы азнаямляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца і азнаёмлівацца азнаямляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і азнаёмліваць азбйскі геал. азбн хім., -ну, -не азбнавы азонаўстбйлівы хім. азбранасць [сьць] -цю азбраны Азбрскія астравы Азбрскіх астравбў азбт -бту, -бце азотабактэр -ру, -ры азотабактэрып -ну, -не азотабактэрыя -ыі [ыйі], -ый азотаген -ну, -не азотазасвбйваючы і азотазасваяльны хім. азотазмяшчальны [зьмя] хім.

азотздабываючы азбтна-вадарбдны хім. азбтна-калійны хім. азотнакіслы хім. азотна-свінцбвы [сьві] хім. азбтна-тўкавы азбтна-фбсфарны азбтны хім. азотфіксатар хім., -ра, -ры азотфіксацыя -ыі [ыйі] Азбў г., Азбва, Азбве Азбўскае мбра Азбўскага мбра азоціставадарбдны хім. азоцістакіслы хім. азбцісты хім. азывацца разм., незак ., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей абзывацца азызаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць азызласць [сьць] -цю азызлы азызнуць зак., -ну, -неш [зьне], -не, -нуць азяблы азябнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць азялёнены азялёньвацца незак., -аецца, -аюцца і азеляняцца азялёньваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і азеляняць азяркб азяркў, часцей азяр-

цб

азярбд -да, -дзе, -даў азярбдзіць і азярэдзіць незак., для абодвух -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць азярбдны азярцб -цы і азяркб азярына разм., -не, -н азярышча -чы, -ч і -чаў айва -вё айвбвы айканімія лінгв., -іі [ійі]


айканне

айканне [ньне] -нні, -нняў айкаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць айкнуць зак., -ну, -неш, -не, о-нуць айконім лінгв., -ма, -ме, -маў айкумёна геагр., -не айлант бат., -нта, -нце [ньце], -нтаў; ( драўніна, зб.) -нту, -нце [ньце] аймак аймака, -кў, -коў аймачны айны -наў айран -ну, -не айрол хім., -лу, -ле айрбт уст., -бта, -бце, -бтаў аіірбтка уст., -тцы [цц], -так айрбты уст., -таў айсберг [зьбе] -га, -гу, -гаў айсбр уст., -ра, -ру, -раў айсбрка уст., -рцы, -рак айсбрскі уст. айсбры уст., -раў айцёц царк., айца, -цў, -цбў айчым -ма, -ме, -маў айчына -не айчынны Ака р., Ацэ акавалак спец., -лка, -лку, -лкаў акаваны і акўты акаваць зак., акую, -уёш, -уё, -уём, -уяцё, -уюць і акўць акавіта уст., ж., -іце акадэмізм -му, -ме акадэмік -ка, -ку, -каў акадэміст -ста, -сце [сьце], -стаў акадэмічна прысл. акадэмічнасць [сьць] -цю акадэмічны акадэмія -іі [ійі], -ій аказанне [ньне] -нні аказаны аказацца зак., акажўся, акажашся [сься], -жацца, -жамся, -жацеся, -жуцца аказаць зак., акажў, акажаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць аказвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аказваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аказёнены разм. аказёніцца разм., зак., -ніцца, -няцца аказёніць разм., зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць аказёньвацца разм., незак., -аецца, -аюцца аказёньваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аказія -іі [ійі] аказіяналізм -ма, -ме, -маў аказіяналіст -ста, -сце [сьце], -стаў аказіяналісцкі аказіянальны 3 Зак. 1565

65

акаймаванне [ньне] -нні, -нняў, часцей акаймбўка акаймаваны акаймаваць зак., -мўю, -мўеш, -мўе, -мўюць акаймбўвацца незак., -аецца, -аюцца акаймбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акаймбўка -бўцы -бвак і акаймаванне акалаціцца зак., акалбціцца, -цяцца акалаціць зак., акалачў, акалоціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць акалёлы акалёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць акалёчаны акалёчаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акалёчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць акаліна -не, -н акалічнасны грам. акалічнасць [сьць] -цю, -цей акалічны (навакольны) уст. паэт.

акалбдак уст., -дка [тк], -дку, -дкаў акалбдачны уст., прым., наз. акалбт -бту, -бце акалбчаны акалбчвацца незак., -аецца, -аюцца акалбчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акалпачаны акалпачыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць акальцаваны спец. акальцаваць зак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць акальцбўванне [ньне] -нні акальцбўвацца незак., -аецца, -аюцца акальцбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акаляць незак., -яе, -яюць акаляючы часцей навакбльны акамадацыйны спец . акамадацыя -ыі [ыйі] акамадзіравацца спец., зак. і незак., -руецца, -руюцца акамадзіраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць акампанаваць незак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць, часцей акампаніраваць акампанемёнт муз., -нту, -нце [ыьце] акампаніраванне [ньне] -нні акампаніраваць незак -РУЮ, -руеш, -руе, -руюць і акампанаваць акампаніятар -ра, -ру, -раў

акарыць

акампаніятарка разм., -рцы, -рак акамянёла прысл. акамянёласць [сьць] -цю, -цей акамянёлы акамянённе [ньне] -нні акамянёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць аканапаціцца зак., -аціцца, -ацяцца аканапаціць зак., -ачу, -аціш, -аціць, -ацяць аканапачаны аканапачванне [ньне] -нні аканапачвацца незак., -аецца, -аюцца аканіт бат., -іту, -іце аканітавы аканіца -цы, -ц аканне [ньне] лінгв., -нні аканбм уст., -ма, -ме, -маў і акбнам аканбмка уст., -мцы, -мак акант архіт., -нта, -нце [ньце]; бат., -нту, -нце [ньце] акантаваны і акантбваны, абкантаваны, абкантбваны акантаваць зак., акантўю, -ўеш, -ўе, -ўюць і абкантаваць акантавы акантбвачны акантбўванне [ньне] -нні і абкантбўванне акантбўвацца незак., -аецца, -аюцца і абкантбўвацца акантбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абкантбўваць акантбўка -ўцы і абкантбўка акапаны і акбпаны, часцей абкапаны, абкбпаны акапацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца^ -аюцца акапаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абкапаць акапі заал., ж., нескл. акапцаваць зак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць акардэаніст -ста, -сце [сьце], -стаў акардэаністка -тцы [стц], -так акардэбн -на, -не, -наў акаркавённе [ньне] бат., -нні акарчанёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць акарыкатўраны акарыкатўрванне [ньне] -нні акарыкатўрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акарыкатўрыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць акарына муз., -не акарыцыд хім., -ду, -дзе акарыць зак., акарў, ако-


акасцянеласць

рыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць і абкарыць акасцянёласць [сьця] [сьць] -цю, -цей акасцянёлы [сьця] акасцянённе [сьця] [ньне] -нні акасцянёць [сьця] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць акаталГчаны акаталГчванне [ньне] -нні акаталГчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца акаталГчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акаталГчыцца зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца акаталГчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць акатванне [ньне] -нні акатыш спец., -ша, -шы, -шаў акафіст царк., -ста, -сце [сьце], -стаў акацГцца зак., акоціцца, -цяцца акацыевы акацыя -ыі [ыйі], -ый акаць незак., акаю, акаеш, акае, акаюць акаючы лінгв., прым. акаянны акваланг -га, -гу, -гаў аквалангГст -ста, -сце [сьце], -стаў аквалангГстка -тцы [стц], -так аквамабГль -ля, -лі, -ляў аквамарын -ну, -не аквамарынавы акваметрыя -ыі [ыйі] акванаўт -ўта, -ўце, -ўтаў акванаўтка -тцы, -так акваплан -на, -не, -наў акварыум -ма, -ме, -маў акварыуміст -ста, -сце [сьце], -стаў акварыумны акварэлГст -ста, -сце [сьце], -стаў акварэль -ллю [льлю], -лей і -ляў акварэльны акватбрыя -ыі [ыйі] акватынта тэх., маст., -нце [ньце], -нт і -нтаў акватыпія палігр., -іі [ійі] акведўк -ка, -ку, -каў аквёціцца паэт., зак., -ціцца, -цяцца аквёціць зак., аквёчу, аквёціш, -ціць, -цяць аквёчаны аквёчвацца незак., -аецца, -аюцца аквёчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акёнца -нцы, -цаў акідаць і акГдваць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае,

66

-аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць Акінава ж., Акінаве акінаўскі акінутасць [сьць] -цю акГнуты акГнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць акіркаваны спец. акіркаваць спец., зак., акіркўю, -ўеш, -ўе, -ўюць акіркбўваць спец., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акіркбўка спец., -ўцы акіслённе [сьленьне] хім., -нні, -нняў акГслены [сьле] акіслГцца [сьлі] зак., акісліцца, -ляцца акіслГць [сьлі] зак., акіслю, -ліш, -ліць, -ляць акісляльнасць [сьля] [сьць] -цю акісляльнік [сьля] -ку, -каў акіслялыіы [сьля] акісляцца [сьля] незак., -яецца, -яюцца акісляць [сьля] незак., -яе, -яюць акіян -на, -не, -наў акіянаграфГчны акіянаграфія -іі [ійі] акіяналагГчны акіяналбгія -іі [ійі] акіянарыум і акіянарый адпаведна -ма, -ме, -маў; -ыя, -ыі [ыйі], -ыяў акіянаўт -ўта, -ўце, -ўтаў акіянізацыя геал., -ыі [ыйі] акіянГчны Акіянія Акіяніі [ійі] акіянбграф -фа, -фе, -фаў акіянблаг -га, -гу, -гаў акіянскі аклад -ду, -дзе, -даў акладзісты акладка [тк] уст., -дцы [цц], -дак акладны акладня -ні, мн. акладні, -нёй аклёены часцей абклёены аклёіць [ейі] зак., -ёю, -ёіш [ейі], -ёіць, -ёяць, часцей абклёіць аклёйванне [ньне] -нні, часцей абклёйванне аклёйвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абклёйвацца аклёйваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абклёйваць аклёйка -йцы, часцей абклёйка аклеймаваны аклеймаваць зак., акляймую, -ўеш, -ўе, -ўюць аклёйшчык -ка, -ку, -каў, часцей абклёйшчык аклёйшчыца -цы, -ц, часцей абклёйшчыца

акопвацца

аклікацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аклікаць і аклГкваць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ает -аюць аклГкнуты аклГкнуцца зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца аклГкнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць акліматызаванне [ньне] -нні акліматызаваны акліматызавацца зак., -зўюся, -зўешся [сься], -зўецца, -зўюцца акліматызаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць акліматызатар -ра, -ры, -раў акліматызацыйны акліматызацыя -ыі [ыйі] акліматызбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца акліматызбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аклюзаваны хім. аклюзавацца зак. і незак., -зўецца, -зўюцца аклюзаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць аклюзія -іі [ійі] акмеГзм [ейі] літ., -му, -ме акмеГст [ейі] -ста, -сце [сьце], -стаў акмеГстка [ейі] -тцы [стц], -так акмеГсцкі [ейі] акнб акнё, мн. вбкны, акбв і вбкнаў акбвы акбваў акбліца (наваколле) -цы, часцей вакбліца акблічны ( навакольны) акблыш -ша, -шы, -шаў акблышак -шка, -шку, -шкаў акбльнічы гіст., наз. акбнам уст., -ма, -ме, -маў, часцей аканбм акбнне [ньне] -нні акбнны акбнтураны спец. акбнтурванне [ньне] -нні акбнтурвацца незак., -аецца, -аюцца акбнтурыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць акбнца -цы, -цаў акбп -па, -пе, -паў акбпаны і акапаны часцей абкбпаны. абкапаны акбпванне [ньне] -нні, часцей абкбпванне акбпвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей абкбпвацца


акопваць акбпваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абкбпваць акопнік разм., -ка, -ку, -каў акопны акбраны і абкбраны акбрачны спец. акбрванне [ньне] -нні і абкбрванне акбрвацца незак ., -аецца, -аюцца і абкбрвацца акбрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абкбрваць акбрд муз., -да, -дзе, -даў акбрдавы акбрдна прьісл. акбрдна-прэміяльны акбрдны акбршчык -ка, -ку, -каў акбршчыца -цы, -ц акбрына разм.ч -не акбсак -ска, -ску, -скаў акбт -бту, -бце акбуванне [ньне] -нні акбўвацца незак., -аецца, -аюцца акбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акбўка -бўцы, -бвак акр акра, акры, акраў Акра г., Акры акрабат -ата, -аце, -атаў акрабатка -тцы [цц], -так акрабатнічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акрабатызм -му, -ме акрабатыка -ыпы акрабатычна прьісл. акрабатычнасць [сьць] -цю акрабатычны акравак акраўка, -ку, -каў акраверш літ., -ша, шы, -шаў акраек акрайка, -ку, -каў акраец акрайца, -цы, -цаў акрай разм., прьіназ. акрайчык -ка, -ку, -каў акралеін [ейі) хім., -пу, -не акрамегалія мед., -іі [ійі] акрамя прьіназ. акрамянелы разм. акрамянець разм., зак., -ёе, I -ёюць акрапіцца зак ., акраплюся, акрбпішся [сься], -піцца, I -пімся, -піцеся, -пяцца акрапіць зак., акраплю, акрбпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць акраплённе [ньне] -нні, -нняў акрапляцца незак ., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца акрапляць незак ., -яю, -яеш, -яе, -яюць акраса разм., -се акрасіць зак., -ашу, -асіш, і -асіць, -асяць акраўкавы акрацэфалія анат., -іі [ійі] акрашаны з*

67 акрбпаль гіст., -ля, -лі, -ляў акрбплены акрўга -ўзе, -ўг акрўгласць [сьць] -цю, -цей акруглёлы акруглённе [ньне] -нні акрўглены акруглёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць акругліцца зак ., акруглюся, акрўглішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца акругліць зак., акруглю, акрўгліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць акрўтлы акругляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца акругляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць акругбвы акрўжаны і абкрўжаны акружацца і акрўжвацца незак., адпаведна -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абкружацца, абкрўжвацца акружаць і акрўжваць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць і абкружаць, абкрўжваць акрўжнасць [сьць] мат., -цю, -цей акружны акрўжына -не, -н акружыцца зак., акружўся, акрўжышся [сься], -жыцца, -жымся, -жыцеся, -жацца і абкружыцца акружыць зак., акружў, акрўжыш, -жыць, -жым, -жыце, -жаць і абкружыць акружэнец разм ., -нца, -нцу, -нцаў і абкружэнец акружэнне [ньне] -нні, -нняў і абкружэнне акрўтны акруціцца (ажаніцца) разм., зак ., акручўся, акрўцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца акруціць (ажаніць) разм., зак., акручў, акрўціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць акрывавіцца зак., -аўлюся, -авішся [сься], -авіцца, -авяцца і абкрывавіцца акрывавіць зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авяць і абкрывавіць акрываўлсны і абкрываўлены акрываўлівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абкрываўлівацца акрываўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абкрываўліваць

аксамітавы акрывацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абкрывацца акрываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абкрываць акрывёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць акрыдзін хім., -ну, -не акрыдзінавы акрыды -даў акрылавы хім. акрылат хім., -ату, -аце акрылатавы акрыленасць [сьць] -цю акрылены акрыліцца зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцёся, -ляцца акрыліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -лім, -ліцё, -ляць акрыляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца акрыляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць акрынскі акрыты і абкрыты акрыхін фарм., -ну, -не акрыцца зак., -ьіюся, -ыешся [сься], -ыецца, -ыюцца і абкрыцца акрыць зак., -ыю, -ыеш, -ые, -ыюць і абкрыць акрышталізавацца спец., зак., -зўецца, -зўюцца акрышталізаваць зак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць акрыялы акрыяць зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць акрэдытаванне [ньне] спец., -нні акрэдытаваны акрэдытавацца незак., -тўюся, -тўешся [сься], -тўецца, -тўюцца акрэдытаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць акрэдытыў -ыва, -ыве, -ываў акрэдытыўны акрэпнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць; акрэп, -пла, -плі акрэслена [сьле] прьісл. акрэсленасць [сьленасць] -цю акрэсленне [сьленьне] -нні акрэслены [сьле] акрэслівацца [сьлі] незак., -аецца, -аюцца акрэсліваць [сьлі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акрэсліцца [сьлі] зак., -ліцца, -ляцца акрэсліць [сьлі] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць аксакал -ла, -ле, -лаў аксалат хім., -ату, -аце аксаміт -іту, -іце аксамітавы


аксамітка

аксамітка разм., -тцы [цц], -так аксамітнік бат., -ку аксамітнікавы аксамітны аксаміцістасць [сьць] -цю аксаміцісты акселерат -ата, -аце, -атаў акселератар спец., -ра, -ры, -раў акселерацыя -ыі [ыйі] акселербграф тэх., -фа, -фе, -фаў акселерометр тэх., -ра, -ры, -раў аксельбант -нта, -нце [ньце], -нтаў аксерафтбл хім., -лу, -ле аксесуар -ра, -ры, -раў аксесуарны аксід хім., -ду, -дзе аксідаванне і аксідзіраванне [ньне] хім., для абодвух -нні аксідаваны і аксідзіраваны аксідавацца і аксідзіравацца незак., адпаведна -дўецца, -дўюцца; -руецца, -руюцца аксідаваць і аксідзіраваць зак. і незак., адпаведна

-дўю, -дўеш, -дўе, -дўюць; -рую, -руеш, -руе, -руюць аксідацыя -ыі [ыйі] аксідны аксідыметрыя хім., -ыі [ыйі] аксіёма -ме, -м аксіёметр тэх., -ра, -ры, -раў аксілідын фарм., -ну, -не аксіліквіт хім., -Іту, -іце аксітацын фізіял., -ну, -не аксіяматыка -ыцы аксіяматычны аксбн анат., -на, -не, -наў аксюмаран і аксімаран літ., для абодвух -на, -не акт акта, акце, актаў актава муз., літ., -аве, -аў актавы актаіраваны [айі] актаіравацца [айі] незак., -руецца, -руюцца актаіраваць [айі] зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць актаміязін фізіял., -ну, -не актан хім., -ну, -не актанавы актант мат., астр., -нта, -нце [ньце] актаэдр мат., -ра, -ры, -раў актрыса -се, -с актуалізавацца незак., -зўецца, -зўюцца актуалізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўтаць актуальна прысл. актуальнасць [сьць] -цю актуальны актываванне [ньне] спец., -нні

68

актываваны актывавацца незак., актывўецца, -ўюцца актываваць зак. і незак., актывўю, -ўеш, -ўе, -ўюць актыватар хім., фізіял., -ру, -ры, -раў актывацыя спец., -ыі [ыйі] актывізаваны актывізавацца зак. і незак., -зўюся, -зўешся [сься], -зўецца, -зўюцца актывізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць актывізатар -ра, -ры, -раў актывізацыя -ыі [ыйі] актывіст -ста, -сце [сьце], -стаў актывістка -тцы [стц], -так актывісцкі актынабацылёз вет., -зу, -зе актынаметрычны фіз. актынаметрыя -ыі [ыйі] актынамікбз вет., -зу, -зе актынаміцьш фарм., -ну, -не актынатэрапія мед., -іі [ійіі актынідыя бат., -ыі [ыйі] актынісвы хім. актыній -ію, -іі [ійі] актынічны фіз. актынія заал., -іі [ійі], -ій актыноід [ойі] хім., -ду, -дзе актынометр фіз., -ра, -ры, -РаЎ актыў -ыву, -ыве актыўна прьісл. актыўнасць [сьць] -цю актыўнічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць актыўны актэт м уз., -эта, -эце, -этаў акузатыў лінгв., -ыва, -ыве акўкліванне [ньне] заал., -нні і абкўкліванне акўклівацца заал., незак., -аецца, -аюцца і абкўклівацца акўкліцца заал., зак., -ліцца, -ляцца і абкўкліцца акўла -ле, -л акўлавы акўлавыя заал., наз. акулачвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца акулачыцца зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца акуліраванне [ньне] сад., -ыні акуліраваны акуліравацца незак., -руецца, -руюцца акуліраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць акуліровачны сад. акуліроўка -бўцы, -бвак

акупіраваць

акуліроўшчык -ка, -ку, -каў , акуліст -ста, -сце [сьце], -стаў акулістка разм., -тцы [стц], -так акўльтны акультўраны акультўрванне [ньне] -нні акультўрвацца незак., -аецца, -аюцца акультўрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акультўрыцца зак., -рыцца, -рацца акультўрыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць акультываванне [ньне] с.-г -нні акультываваны акультывавацца зак., акультывўецца, -ўюцца акультываваць зак., акультывўю, -ўеш, -ўе, -ўюць акультызм -му, -ме акуляр -ра, -ры, -раў акуляры -раў акулярысты разм. акумуліраванне [ньне] спец -нні акумуліраваны акумуліравацца зак. і незак., -руецца, -руюцца акумуліраваць зак. і незак ., -рую, -руеш, -руе, -руюць акумулятар -ра, -ры, -раў акумулятарны акумулятыўны акумуляцыя спец., -ыі [ыйі] акунанне [ньне] -нні акунацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца акунаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акунёвы акунёвыя заал., наз. акунўты акунўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца акунўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць акўнь акуня, -ні, -нёў акупаваны часцей акупіраваны акупавацца незак., акупўецца, -ўюцца, часцей акупіравацца акупаваць зак. і незак., акупўю, -ўеш, -ўе, -ўюць, часцей акупіраваць акупант -нта, -нце [ньце], -нтаў акупанцкі акупацыйны акупацыя -ыі [ыйі] акупіраваны і акупаваны акупіравацца незак., -руецца, -руюцца і акупавацца акупіраваць зак. і незак., /


акупіцца

-рую, -руеш, -руе, -руюць і акупаваць акупіцца зак., акўпіцца, -пяцца акупіць зак., акуплю, акўпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць акўплены акупляцца і акўплівацца незак., адпаведна -яецца, -яюцца; -аецца, -аюцца акупляць і акўпліваць незак., адпаведна -яю, -яеш, -яе, -яюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць акўпнасць [сьць] -цю акўрак акўрка, -ку, -каў акўраны акурат прысл. акуратна прысл. акуратнасць [сьць] -цю акуратны акуратыст разм., -ста, -сце [сьце], -стаў акуратыстка разм., -стцы [стц], -стак акўрванне [ньне] -нні, -нняў акўрвацца незак., -аецца, -аюцца акўрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акурыцца зак., акурўся, акўрышся [сься], -рыцца, -рымся, -рыцеся, -рацца акурыць зак., акурў, акўрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць акўстык -ка, -ку, -каў акўстыка -ыцы акустйчны акўт лінгв., -ўта, -ўце акутаваны лінгв. акўты часцей акаваны акўць зак., акую, акуёш, акуё, акуём, акуяцё, акуюць; акўй, акўйце, часцей акаваць акўчаны с.-г. акўчвальны акўчванне [ньне] -нні, -нняў акўчвацца незак., -аецца, -аюцца акўчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць акўчнік -ка, -ку, -каў акўчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць; акўч, -чце акушэр -ра, -ру, -раў акушэрка -рцы, -рак акушэрска-гінекалагічны акушэрскі акушэрства -ве акцёр -ра, -ру, -раў акцёрка разм., -рцы, -рак акцёрскі акцёрства -ве акцін біял., -ну, -не акціраванне [ньне] -нні акціраваны акціравацца незак., -руецца, -руюцца

аленегадовец

69

акціраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць акцыдэнтны акцыдэнцыя філас., палігр., -ыі [ыйі] акцыз -зу, -зе акцызнік [зьні] -ка, -ку, -каў акцызны акцыйны акцыя -ыі [ыйі], -ый акцыянёр -ра, -ру, -раў акцыянёрны акцыянёрскі акцэнт -нту, -нце [ньце], -нтаў акцэнтаванне [ньне] -нні і акцэнтоўка акцэнтаваны акцэнтавацца незак., -тўецца, -тўюцца акцэнтаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць акцэнталагічны акцэнталогія -іі [ійі] акцэнтны акцэнтоўка -ўцы, часцей акцэнтаванне акцэнтуацыйны акцэнтуацыя -ыі [ыйі] акцэпт фін., -пту, -пце акцэптаванне [ньне] -нні акцэптаваны акцэптавацца незак., -тўецца, -тўюцца акцэптаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць акцэптант -нта, -нце [ньце], -нтаў акцэптар спец., -ра, -ры, -раў акцэптацыя фін., -ыі [ыйі] акцэптны Акцюбінск г., Акцюбінска, Акцюбінску Акцюбінская вобласць [сьць] Акцюбінскай вобласці акцюбінскі акцябрбнак -нка, -нку, мн. акцябраты, -т Акцябрскі раён Акцябрскага раёна акцябрыны уст., -н акцябрыст гіст., -ста, -сце [сьце], -стаў акцябрысцкі гіст. акьга -на, -не, -наў акыш выкл. алавяннік [ньні] -ка, -ку, -каў алавяны алагізм -му, -ме, -маў алагічнасць [сьць] -цю алагічны аладка [тк] -дцы [цц], -дак Аландскія астравы [нцк] Аландскіх астравоў аланін хім., -ну, -не аланы гіст., -наў алапат мед., -ата, -аце, -атаў

алапатычны алапатыя -ыі [ыйі] аласкбп фіз., -па, -пе, -паў алатрапічны хім. алатропія -іі [ійі] алах -ха, -ху албанец -нца, -нцу, -нцаў албанка -нцы, -нак Албанія Албаніі [ійі] албанскі албанцы -цаў алганкін -на, -не, -наў алганкінка -нцы, -нак алганкінскі алгарытм -му, -ме алгарытмічны алгебра -ры алгебраіст [айі] -ста, -сце [сьце], -стаў алгебраічна [айі] прысл. алгебраічны [айі] алгол мат., -ла, -ле алеаграфічны алеаграфія -іі [ійі] алеанафт -фту, -фце алеандаміцын фарм., -ну, -не алеандр -ра і (зб.) -ру, -ры, -раў алеандравы алеат хім., -ату, -аце алебарда гіст., -дзе, -д і -Даў алебарднік гіст., -ка, -ку, -каў алебастр -ру, -ры алебастравы алегарызм -му, -ме алегарычна прысл. алегарычнасць [сьць] -цю алегарычны алегбрыя -ыі [ыйі], -ый алёгра прысл., наз. н., нескл. алёгры н., нескл. алегрэта прысл., наз. н., нескл.

алеін [ейі] хім., -ну, -не алеінавы [ейі] алёістасць [ейі] [сьць] -цю алёісты [ейі] алёй -ёю, -ёі [ейі] алёйнасць [сьць] -цю алёйнік -ка, -ку, -каў і алёйшчык алёйніца -цы, -ц алёйніцтва -ве алёйны алёйня -ні, -няў алейрбн біял., -ну, -не алёйшчык -ка, -ку, -каў і алёйнік александрыйскі александрыт мін., -ыту, -ыце Александрыя г., Александрыі [ыйі] алексін біял., -ну, -не алёневы алёневыя заал., наз. аленегадовец і аленегадоўца адпаведна -бўца, -бўцу, -оўцаў; -цы, -цу, -цаў


аленегадоўля

аленегадоўля -лі аленегадоўчы алёніна -не алёніха разм ., -ісе, -іх алёнь -ня, -ні, -няў аленябык заал., аленебыка, -кў, -коў аленявод -да, -дзе, -даў аленяня і аленянё, рознаскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах алергалагічны мед. алергалбгія -іі [ійі] алергён м е д -на, -не, -наў алергічны алергія -іі [ійі] алергблаг мед., -га, -гу, -гаў алеўт -ўта, -ўце, -ўтаў алеўтка -тцы [цц], -так алеўцкі Алеўцкія астравы Алеўцкіх астравбў алёшнік -ку і альхбўнік, алыпанік, алыпэўнік алёшнікавы алёшына -не, -н і алыпына алёя -ёі [ейі], -ёй алё вьікл. і ало алёс абл., -су, -се і альсў, -сё алёсавы і альсбвы абл. Алжыр Алжыра, Алжыры алжырац -рца, -рцу, -рцаў алжырка -рцы, -рак алжырскі алжырцы -цаў алібі н., нескл. аліва -іве, -іў; (алей; змазачнае масла) -іве алівін мін ., -ну, -не алігарх -ха, -ху, -хаў алігархічны алігархія -іі [ійі] алігатар заал., -ра, -ры, ‘РаЎ алігафрэнія мед., -іі [ійі] алігацэн геал., -ну, -не алігацэнавы алігурыя мед., -ыі [ыйі] алідада геад., -дзе, -д алізарын -ну, -не алізарынавы алілўйшчык разм., -ка, -ку, -каў алілўйшчына разм., -не алілўя выкл. алімёнтны алімёнтшчык разм., -ка, -ку, -каў алімёнтшчыца разм., -цы, -Ц алімёнты -таў Алімп (гара) Алімпа, АлІмпе алімп -пу, -пе алімпіец -ійца, -ійцу, -ійалімпшка -шцы, -іек алімпійскі

70

алімпіяда -дзе, -д алінеятар геад., -ра, -ры алітаратўраны алітаратўрвацца незак., -аецца, -аюцца алітаратўрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць алітаратўрыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць алітэрацыйны літ. алітэрацыя -ыі [ыйі] аліўкавы алкагалізм -му, -ме алкагалімётрыя мед., -ыі [ыйі] алкагалічка -чцы [цц], -чак алкагалічны алкагалят хім., -яту, -яце алкаголік -ка, -ку, -каў алкагбль -лю, -лі алкагблыіы алкалбід [ойі] хім ., -ду, -дзе_ алкалбідны [ойі] Алма-Ата Алма-Ацё Алма-Ацінская вббласць [сьць] Алма-Ацінскай вббласці алмаз тэх., -за, -зе, -заў; мін., -зу, -зе алмазаздабываючы і алмазаздабыўны прым. алмазны алмазчык [шч] -ка, -ку, -каў алб выкл., часцей алё албвак албўка, -ку, -каў албйны албўкавы албэ н., нескл., часцей альяс алтаец алтайца, -цу, -цаў Алтай Алтая, Алтаі [айі] алтайка -айцы, -аек алтайскі Алтайскі край Алтайскага края Алтайскія гбры Алтайскіх гор алтар царк., -ра, -ры, -рбў алтарны алтын -на, -не, -наў алуніт мін., -іту, -іце Алўпка г., Алўпцы алўпкінскі алфавіт -іта, -іце, -ітаў алфавітна-лічбавы алфавітны алхімік -ка, -ку, -каў алхімічны алхімія -іі [ійі] алыча -чы алычбвы альбатрбс заал., -са, -се, -саў альбёда фіз., н., нескл. альбігбец гіст., альбігбйца, -ЦУ, -цаў альбігбйскі гіст. альбінізм біял., -му, -ме альбінбс -са, -се, -саў альбінбска -нбсцы, -нбсак альбіт мін., -іту, -іце

альшына

альбб разм., злучн., часцей абб альббм -ма, -ме, -маў альббмны альбумін хім., -ну, -не альбумінавы альбумінбід [ойі] -да, -дзе, -даў ^ альбумбза фізіял., -зе альбуцыд фарм., -ду, -дзе альвеалярны анат., лінгв. альвебла анат., -ле, -л альдзіне палігр., м., нескл. альдраванда -дзе [ньдзе] альдэгід хім., -ду, -дзе алькальд -да, -дзе, -даў алькбў -бва, -бве, -бваў алькбўны альма-матэр ж., нескл. альманах -аха, -асе, -ахаў альмандзін [ньдзі] мін., -ну, -не альпака н., нескл. альпары фін., прысл., наз. н., нескл.

альпенштбк спарт., -ка, -ку, -каў альпійскі альпінарый -ыя, -ыі [ыйі] альпінізм -му, -ме альпініст -ста, -сце [сьце], -стаў альпіністка -тцы [стц], -так альпінісцкі альпініяда -дзе, -д Альпы (горы) Альпаў альсбвы і алёсавы абл. альт альта, альцё, альтбў альтазімут астр., -ута, -уце альтанка -нцы, -нак альтбвы альтруізм [уйі] -му, -ме альтруіст [уйі] -ста, -сце [сьце], -стаў альтруістка [уйі] -тцы [стц], -так альтруістычнасць [уйі] [сьць] -цю альтруістычны [уйі] альтызіётр тэх., -ра, -ры, -Раў альтыст муз., -ста, -сце [сьце], -стаў альтэрацыя муз., -ыі [ыйі] альтэрнатар эл., -ра, -ры, -РаЎ альтэрнатыва -ыве, -ыў альтэрнатыўны альтэрнацыя лінгв., -ыі [ыйі], -ый альтэя бат., -эі [эйі] альфа -фе альфа-прамяні фіз., -нёў альхбвы альхбўнік -ку, часцей алёшнік альцінг паліт., -га, -гу алынанік -ку, часцей алёшнік алыпына -не, -н, часцей алёшына


альшэўнік

альшэўнік -ку, часцей алёшнік альянс -су, -се, -саў альяс -са і (зб.) -су, -се, -саў і албэ альясавы альясападббны алібвій геал., -ію, -іі [ійі] алювіяльны алюмінат хім., -ату, -аце алюмініевы алюміній -ію, -іі [ійі] алюр -ру, -ры Аляксандраўск - Сахалінскі г., Аляксандраўска-Сахалінскага, Аляксандраўску-Сахалінскім аляніца -цы, -ц аляпавата прысл. аляпаватасць [сьць] -цю аляпаваты аляпка заал., -пцы, -пак Аляска Алясцы аляскінскі аляскіт мін., -іту, -іце амаграма -ме, -м амазбнка -нцы, -нак | Амазбнка р., Амазонцы амазбнскі амаладжэнне [ньне] -нні, -нняў і абмаладжэнне амаладзіцца зак., амаладжўся, амалбдзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца і абмаладзіцца амаладзіць зак., амаладжў, амалбдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць і абмаладзіць амалбджаны і абмалбджаны амалбджванне [ньне] -нні, -нняў і абмалбджванне амалбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абмалбджвацца амалбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абмалбджваць амаль прысл. амальгама -ме амальгамаванне [ньне] -нні амальгамаваны амальгамавацца незак., -мўецца, -мўюцца амальгамаваць зак. і незак., -мўю, -мўеш, -мўе, -мўюць амальгамавы

І

амальгаматар тэх., -ра, -ры, -раў амальгамацыйны амальгамацыя -ыі [ыйі] амальгамны амамарфёма -ме, -м Аман (дзяржава) Амана, Амане аманал -лу, -ле аманалавы аманізаваны аманізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць аманізацыя хім.. -ыі [ыйі]

І -

71

аманіміка лінгв., -іцы аманімічны аманімія -іі [ійі] аманіт палеант., хім., -іту, -іце, -ітаў аманітны аманіфікатар -ра, -ры аманіфікацыя хім., -ыі [ыйі] аманіяк фарм., -ку аманбліз хім., -зу, -зе аманскі амар -ра, -ры, -раў амаралізм філас., -му, -ме амаральна прысл. амаральнасць [сьць] -цю амаральны амарант бат., -нту, -нце [ньце] амарантавы амартызаваны амартызавацца незак., -зўецца, -зўюцца амартызаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць амартызатар тэх., -ра, -ры, -раў амартызацыйны амартызацыя -ыі [ыйі] амартыфікацыя -ыі [ыйі] амарфізм хім., мін., -му, -ме амарыліс бат., -са і (зб.) -су, -се, -саў амарылісавы амарылісавыя бат., паз. аматар -ра, -ру, -раў аматарка -рцы, -рак аматарскі аматарства -ве амафіла заал., -ле, -л амафбн лінгв., -на, -не, -наў амафбнія -іі [ійі] амафбнны амафбрма лінгв., -ме, -м і -маў амафбс с.-г., -су, -се амбарас (клопатьі) разм., -су,-се амбіцыйны амбіцыя -ыі [ыйі] амббн царк., -на, -не, -наў амбра -ры амбравы амбразійны міф. амбразўра -ры, -р амбрафіт бат., -іту, -іце амбрафбб бат., -ба, -бе амбрбзія бат., міф., -іі [ійі] амбулатбрна прысл. амбулатбрны амбулатбрыя -ыі [ыйі], -ый амбушўр муз., -ра, -ры амсбацыт фізіял., -ыту, -ыце амёга амёзе амёжнік бат., -ку Амёрыка Амёрыцы амерыканец -нца, -нцу, -нцаў амерыканізаваны

амнісціравацца

амерыканізавацца зак. і незак., -зўюся, -зўешся [сься], -зўецца, -зўюцца амерыканізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць амерьжанізацыя -ыі [ыйі] амерыканізм -му,-ме; лінгв., -ма, -ме, -маў амерыканіст -ста, -сце [сьце], -стаў амерыканістыка -ыцы амерыканка -нцы, -нак амерыканскі амерыцый хім., -ыю, -ыі [ыйі] аметыст мін., -сту, -сце [сьце], -стаў аметыставы амёці і амёцце [цьце] адпаведна -цяў; -цці амёба заал., -бе, -б амёбападббны заал. амёбіяз мед., -зу, -зе амёбны амід хім., -ду, -дзе амідапірын -ну, -не амідбл хім., -лу, -ле амікашбнскі разм. амікашбнства разм., -ве амікрбн -на, -не аміл хім., -лу, -ле амілавы амілаза фізіял., -зе амілаідбз [айі] мед., -зу, -зе амілапекцін хім., -ну, -не амілён хім., -ну, -не амілнітрыт хім., -ыту, -ыце амілбід [ойі] хім., -ду, -дзе амін часц., наз. амінавбцатны хі.ч. амінагрўпа хім., -пе, -п аміназін фарм., -ну, -не аміназлучэнне [ньне] -нні, -нняў амінакіслата хім., -кіслацё, мн. -кіслбты, -кіслбт амінакіслбтны амінапласт -ста, -сцё [сьце] амінаспірт [сьпі] хім., -рту, -рце аміны хім., -наў амітбз біял., -зу, -зе амічны фіз. амія заал., -іі [ійі], -ій аміяк хім., -ку аміякат -ату, -аце аміянт мін., -нту, -нце [ньце] аміянтавы аміячнакіслы хім. аміячны хім. амлёт -ёту, -ёце, -ётаў амнезія мед., -іі [ійі] амніён заал., -на, -не, -наў амністыя -ыі [ыйі], -ый амнісціраванне [сьці] [ньне] -нні амнісціраваны [сьці] амнісціравацца [сьці] незак., -уецца, -уюцца


амнісціраваць амнісціраваць [сьці] зак. і незак., амнісцірую, -уеш, -уе, -уюць амбграф лінгв., -фа, -фе, -фаў амбніевы амбній -ію, -іі [ійі] амонійфасфат хім., -ату, -аце амбнім лінгв., -ма, -ме, -маў амбрфнасць [сьць] -цю амбрфпы ампелаграфія бат., -іі [ійі] ампелатэрапія мед., -іі [ійі] ампелбпсіс бат., -су, -се ампельны бат. ампёр фіз., -ра, -ры, -р ампераж фіз., -жу, -жы ампераметрьічны фіз. ампераметрыя -ыі [ыйі] ампервальтмётр фіз., -ра, -ры, -раў ампёр-вітбк фіз., ампёр-вітка, ампёр-віткў ампёр-гадзіна фіз., ампёргадзіне, ампёр-гадзіп ампермётр фіз., -ра, -ры, -раў ампёрны фіз. ампёр-секўнда фіз., ампёрсекўндзе [ньдзе] ампёрсекўнд ампір маст., -ру, -ры ампірпы амплідзін эл., -на, -не, -наў амплітрбн эл., -на, -не, -наў амплітўда -дзе, -д амплітўдны ампліфікаваць літ., зак. і незак., ампліфікўю, -ўеш, -ўе, -ўюць ампліфікацыя -ыі [ыйі] амплуа н., нескл. ампула -ле, -л ампутаваны ампутавацца мед., незак., ампутўецца, -ўюцца ампутаваць мед., зак. і незак., ампутўю, -ўеш, -ўе, -ўюць ампутацыйны ампутацыя -ыі [ыйі], -ый Амстэрдам г., Амстэрдама, Амстэрдаме амстэрдамскі амудар'Інскі Амудар’я р., Амудар’і амужычыцца разм., зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца амулёт -ёта, -ёце, -ётаў амулёвы амуніцыйны амупіцыя -ыі [ыыі] амўр міф., -ра, -ру, -раў Амўр р., Амўра, Амўры амўрнічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць амўрны Амўрская вббласць [сьць] Амўрскай вббласці

72 амўрскі амфара -ры, -р амфарны амфібаліт мін., -іту, -іце амфібія -іі [ійі], -ій амфібрахій літ., -ія, -іі [ійі] амфібрахічны амфітэатр -ра, -ры, -раў амшалы і амшэлы часцей абымшэлы амшанік -ка, -ку, -каў амгаара і амшарына адпаведна -ры, -р; -не, -н, часцей імшара, імшарына амшарысты часцей імшарысты амшыць зак., амшў, амшыш, амшьіць, амшым, амшыцё, амшаць, часцей абымшыць амшэлы і амшалы часцей абымшэлы амшэць зак., -эе, -эюць, часцей абымшэць амылённе [ньне] хім., -нні амяглы абл. амяла -лё амялўшка -шцы, -шак амярцвёласць [рцьве] [сьць] -цю і абмярцвёласць амярцвёлы [рцьве] і абмярцвёлы амярцвённе [рцьвеньне] -нні і абмярцвённе амярцвёць [рцьве] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць і абмярцвёць амярцвёны [рцьвё] амярцвіць [рцьві] зак., амяртвлю, амярцвіш [рцьві], -віць, -вім, амерцвіцё, амярцвяць амяшчаніцца зак., -шося, -нішся [сься], -ніцца, -няцца амяшчаньвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца анабазін хім., -ну, -не анабазіс бат., -су, -се анабалізм фізіял., -му, -ме анабалія -Іі [ійі] анабаптызм рэл., -му, -ме анабаптыст -ста, -сце [сьце], -стаў анабаптыстка -тцы [стц], -так анабаптысцкі анабіёз біял., -зу, -зе анабіятычны анагр (дзікі асёл) -ра, -ры, -раў анаграма літ., -ме, -м анаграмны анадзіраванне [ньне] фіз., -нпі анадзіраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць

анапскі Анадыр р., г., Анадыра, Анадыры анадырскі Анадырскі хрыбёт Анадырскага хрыбта [пт] анакалўф літ., -фа, -фе анакардыевыя бат., наз. анакбнда -дзе [ньдзе], -д і -даў анакрўза -зе аналаг -га, -гу, -гаў аналагавы аналагічна прысл. аналагічнасць [сьць] -цю аналагічны аналіз -зу, -зе, -заў аналізаваны аналізавацца незак., аналізўецца, -ўюцца аналізаваць незак., аналізўю, -ўеш, -ўе, -ўюць аналізатар -ра, -ры, -раў аналізатцрны аналізатарскі аналітык -ка, -ку, -каў аналітыка -ыцы аналітыка-сінтэтычны аналітычна прысл. аналітычны аналбгія -іі [ійі], -ій аналбй царк., -6я, -бі [ойі], -бяў аналы -лаў анальгін фарм., -ну, -не аналыіы анат. анамалія -іі [ійі], -ій анамальнасць [сьць] -цю анамальны анамарфізм геал., -му, -ме анамастыка лінгв., -ыцы анамастычны анаматалагічны анаматалбгія лінгв., -іі [ійі] анамнез -зу, -зе анамнестычны ананас -са і (зб.) -су, -се, -саў ананасны і ананасавы ананГзм -му, -ме ананім -ма, -ме, -маў ананГмка -мцы, -мак ананГмна прысл. ананГмны ананГмшчык разм., -ка, -ку, -каў ананГмшчыца разм., -цы, -ц ананГст -ста, -сце [сьце], -стаў ананГстка -тцы [стц], -так анансаваны анансавацца незак., анансўецца, -ўюцца анансаваць зак. і незак., анансўю, -ўеш, -ўе, -ўюць Анапа г., Анапе анапест літ., -ста, -сце [сьце] анапестычны анаплазма біял., -ме анаплазмбз -зу, -зе анапскі


анармальнасць

анармальнасць [сьць] -цю анармальны анартыт мін., -ыту, -ыце анарха-сіндыкалізм паліт., -му, -ме анарха-сіндыкаліст -ста, -сце [сьце], -стаў анарха-сіндыкалісцкі анархізм -му, -ме анархіст -ста, -сце [сьце], -стау анархістка -тцы [стц], -так анархісцкі анархічны анархія -іі [ійі] анатаванне [ньне] -нпі анатаваны анатавацца незак ., анатўецца,-ўюцца анатаваць зак. і незак., анатўю, -ўеш, -ўе, -ўюць анатаксін -ну, -не анатам -ма, -ме, -маў анатаміраванне [ньне] -ыні анатаміраваны анатаміравацца незак., -руецца, -руюцца анатаміраваць зак. і незак., -рукц -руеш, -руе, -руюць анатамічка р а з м -чцы [цц], -чак анатамічна прысл. анатамічны анатацыя -ыі [ыйі], -ый анатбмія -іі [ійі] анаты царк. гіст., -таў анафара літ., -ры, -р анафарычны анафема царк., -ме анахарэт -эта, -эце, -этаў анахранізм -му, -ме анахранічны анаэрабіёз біял., -зу, -зе анаэрастат тэх., -ата, -аце, -атаў анаэроб -ба, -бе, -баў анаэрббны ангажыраваны уст., тэатр. ангажыравацца уст., тэатр., зак. і незак., ангажыруюся, -уешся [сься], -уецца, -уюцца ангажыраваць уст., тэатр., зак. і незак., ангажырую, -уеш, -уе, -уюць ангажэмёнт уст., тэатр., -нта, -нце [ньце] ангар -ра, -ры, -раў Ангара р., Ангары ангарны ангарманічны ангарскі ангідрыд хім., -ду, -дзе, -даў ангідрыдавы ангідрыдны ангідрыт мін., -ыту, -ыце ангідрытавы ангіна -не ангінны ангінбзны англаман -на, -не, -наў

73

англаманія -іі [ійі] англаманка -нцы, -нак англасакс гіст., -са, -се, -саў англасакскі англасаксбнец гіст., -нца, -нцу, -нцаў англасаксбнскі англафіл -ла, -ле, -лаў англафільскі англафільства -ве англафбб -ба, -бе, -баў англафббскі [пск] англафобства [пств] -ве англезіт хім., -іту, -іце англійскі англіканец рэл., -нца, -нцу, -нцаў англіканскі англіцызм лінгв., -ма, -ме, -маў англічане -н англічанін -на, -не, мн. англічане, -н англічанка -нцы, -нак Англія Англіі [ійі] ангбб спец., -бу, -бе Аіігола Анголе ангбльскі ангбрскі ангстрэм [хстр] фіз., -ма, -ме, -маў андаксін фарм., -ну, -не андалўзец -зца [сц], -зцу, -зцаў Андалўзія Андалўзіі андалўзка [ск] -зцы [сц], -зак андалўзскі [ск] Андалўзскія гбры [ск] Андалўзскіх гор Андаманскае мбра Андаманскага мора андантэ муз., прысл., наз. н., нескл.

анданціна муз., прысл., наз. н., нескл.

андарак -ка, -кў, -кбў андарачны андатра -ры, -раў андатравы Андзіжан [ньдзі] г., Андзіжана, Андзіжане андбграф эл., -фа, -фе, -фаў Андбра Андбры андбрскі андрагён фізіял., -ну, -не андрагенёз -зу, -зе андскі [анцкі] андулятар спец., -ра, -ры, -раў андулятарны андуляцыя фіз., -ыі [ыйі] Анды (горьі) Анд і Андаў андыец андыйца, -цу, -цаў андыйка -ыйцы, -ыек андыйскі андынарнік гіст., -ка, -ку, -каў андынармн гіст., -ыі [ыйі] андэзін мін., -ну, -не андэзіт геал., -іту, -іце

анізатронны

Анёга р., Анёзе Анёжскае вбзера [шск} Анёжскага вбзера анёжскі [шск] анекдатычна [гд — з выбухн. г] прысл. анекдатычнасць [гд — з выбухн. г\ [сьць] -цю анекдатычны [гд — з выбухн. г\

анекдбт [гд — з выбухн. г\ -бта, -бце, -бтаў анексійны анексіраванне [ньне] -нні анексіраваны анексіравацца незак., -руецца, -руюцца анексіраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць анёксія -іі [ійі], -ій анексіяніст -ста, -сце [сьце]г -стаў анексіянісцкі анемаклінбграф метэар., -фа, -фе, -фаў анемамётрыя метэар., -ыі [ыйі] анемафілія бат., -іі [ійі] анемахарыя бат., -ыі [ыйі] анемічнасць [сьць] -цто анемічны анемія мед., -іі [ійі] анемограф -фа, -фе, -фаў анемометр -ра, -ры, -раў анемона бат., -не, -н анероід [ойі] фіз., -да, -дзе, -Даў анестэзіёлаг -га, -гу, -гаў аііестэзіііны анестэзін фарм., ну, -не анестэзіраваны мед. анестэзіравацца незак., -руецца^-руюцца анестэзіраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць анестэзіруючы анестэзія -іі [ійі] анестэзіялагічны анестэзіялбгія -іі [ійі] анестэтычны мед. анетбл хім., -лу, -ле анеўрызма мед., -ме анеўрын біял., -ну, -не анёл -ла, -ле, -лаў анёлак -лка, -лку, -лкаў анёльскі анзерын фізіял., -ну, -не ані прысл., часц. анівбдны і анівбдзін разм. анігадкі [тк] разм., прысл. анігіляцыя фіз., -ыі [ыйі] анід тэкст., -ду, -дзе анідзё разм., прьісл. аніён хім., -на, -не, -наў аніённы анізагамія біял., -іі [ійі] анізакарыя спец., -ьіі [ыйі] анізамерыя спец., -ыі [ыйі] анізатрапія фіз., бат., -іі [ійі] анізатрбпнасць [сьць] -цю анізатрбпны


74

анізвання

анізвання

[ньня]

разм.,

п р ЬІС Л .

анікблі разм., прьісл. анікблькі прысл., займ. анілафарбавальнік хім., -ка, -ку анілін -ну? -не анілінавы анімалізацыя маст., -ыі [ыйі] анімалізм -му, -ме анімаліст -ста, -сце [сьце], -стаў анімалістычны анімальны анімізм -му, -ме анімістычны аніс бат., -са і (зб.) -су, -се, -саў анісавы анісаўка -ўцы аніхтб разм., займ. анічбга разм., прысл. анічўць разм., прысл. аніштб разм., займ. аніяк разм., прысл. аніякі разм., займ. анкалагічны мед. анкалбгія -іі [ійі] Анкара г., ж., Анкары анкарскі анкер спец., -ра, -ры, -раў анкерны анкербк мар., -рка, -ркў анкербўка тэх., -ўцы анкерыт мін., -ыту, -ыце анкета -ёце, -ёт анкетаванне [ньне] -нні анкетаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць анкётна прысл. анкётны анкілазаўр з а а л -ры, -раЎ

анклаў геагр., -ава, -аве анкблаг мед., -га, -гу, -гаў анкбль фіНшу -ля, -лі анкбльны анбд фіз., -да, -дзе, -даў анбдны анбнс -са, -се, -саў анбфелес заал., -са, -се, -саў ансамблевы ансамбль -ля, -лі, -ляў антабіялбгія -іі [ійі] антаблемёнт архіт., -нта, -нце [ньце], -нтаў антабус фарм., -су, -се антаганізм -му, -ме антаганіст -ста, -сце [сьце], -стаў антаганістка -тцы [стц], -так антаганістычны антагенёз біял., -зу, -зе антагенетычны антагенія біял., -іі [ійі] анталагізм філас., -му, -ме анталагічны літ., філас. анталбгія -іі [ійі], -ій

Антананарыву г., м., нескл. антананарыўскі антанімічнасць [сьць] лінгв., -цю антанімічны Антанта гіст., Антанце [ньце] Антарктыда Антарктыдзе Антарктыка Антарктыцы антарктычны Антарыо (возера) н., нескл.; (правінцыя) ж., нескл.

антахлбр біял., хім., -ру, -ры антацыян хім., -ну, -не Антвёрпен г.,_ Антвёрпена, Антвёрпене антвёрпенскі антбн разм., -ыа, -не, -наў антбнаў: антбнаў агбнь мед., разм.

антбнаўка -аўцы, -авак антбнім лінгв., -ма, -ме, -маў антракбз мед., -зу, -зе антракт -кту, -кце, -ктаў антрапагенёз -зу, -зе антрапаграфія -іі [ійі] антрапалагічны антрапалбгія -іі [ійі] антрапамарфалбгія -іі [ійі] антрапамарфізм -му, -ме антрапамарфічны антрапамёр -ра, -ры, -раў антрапаметрычны антрапамётрыя -ыі [ыйі] антрапаморфны антрапаніміка лінгв., -іцы антрапанімічны антрапанімія лінгв., -іі [ійі] антрапасафічны антрапасбф -фа, -фе, -фаў антоапасбфія -іі [ійі] антрапасбфскі антрапафаг -га, -гу, -гаў антрапафагія -іі [ійі] антрапафббія мед., -іі [ійі] антрапацэнтрызм -му, -ме антрапацэнтрычны антрапбід [ойі] -да, -дзе, -ДаЎ антрапбідны [ойі] антрапблаг -га, -гу, -гаў антрапбнім лінгв., -ма, -ме, -маў антрацыт -ыту, -ыце, -ытаў антрацытавы антрацытны антрацэн хім., -ну, -не антрацэнавы антраша н., нескл. антрыкбт кул., -бту, -бце, -бтаў антрэ тэатр., н., нескл. антрэпрыза тэатр., -зе, -з антрэпрэнёр тэатр., -ра, -ру, -раў антрэпрэнёрскі антрэпрэнёрства -ве антрэпрэнёрстваваць не-

антыкварыят

зак., -ствую, -ствуеш, -ствуе, -ствуюць антрэсблі -лей і -ляў, адз. антрэсбль, -ллю [льлю] антураж уст., -жу, -жы анты гіст., антаў антыабледзяняльнік тэх., -ка, -ку антыакісляльнік [сьля] хім., -ка, -ку антыалкагбльны антыамерыканізм -му, -ме антыамерыканскі антыбактэрыяльны антыбальшавізм -му, -ме антыбалыпавіцкі антыбіётык -ка, -ку, -каў антыбіятычны антыбуржуазны антываённы антывібратар тэх., -ра, -ры, -РаЎ антывірус мед., -са, -се, -саў антыгён фізіял., -ну, -не, -наў антыгённы антыгігіенічны антыгістарычны антыгравітацыйны антыграмадскі [цк] антыгуманізм -му, -ме антыгуманістычны антыгуманнасць [сьць] -пю антыгуманны антыдагматычны антыдарвінізм -му, -ме антыдарвініст -ста, -сце [сьце], -стаў антыдзяржаўны антыдыялектычны антыдэмакратызм -му, -ме антыдэмакратычны антыдэпрэсант фарм., -нту, -нце [ньце] антыдэпрэсіўны антыдэтанатар тэх., -ра, -ры, -РаЎ антыдэтанацыйны тэх. антыімперыялістычны антык уст., разм., -ка, -ку, -каў антыкаагулянт хім., -нту, -нце [ньце] антыкаланіяльны антыкамунізм -му, -ме антыкамуніст -ста, -сце [сьце], -стаў антыкамуністычны антыканстытуцыйны антыкапіталістычны антыкаразійны антыкаталізатар хім., -ра, -ры, -раў антыкатбд фіз., -да, -дзе, -ДаЎ антыква палігр., -ве антыквар -ра, -ру, -раў антыкварны антыкварыят гандл., -яту, -яце


антыклерыкалізм

антыклерыкалізм -му, -ме антыклерыкальны антыкліналь геал., -ллю [льлю] антыклінальны антыкосмас -су, -се антылагарыфм мат., -ма, -ме, -маў антылбпа -пе, -п Антыльскія астравы Антыльскіх астравбў антымагнітны антыманапалістычны антыманархічны антымаральны антымарксісцкі антымастацкі антымастацтва -ве антыматэрыя -ыі [ыйі] антыматэрыялістычны антыметабаліт фізіял., -іту, -іце антымікробны антымілітарызм -му, -ме антымілітарыст -ста, -сце [сьце], -стаў антымілітарысцкі антымонія -іі [ійі], -ій антынавукбвасць [сьць] -цю антынавукбвы антынамічны філас. антынарбдны антынацыянальны антынбмія філас., -іі [ійі], -ій антыпамешчыцкі антыпартыйны антыпасат метэар., -ату, -аце, -атаў антыпатрыятызм -му, -ме антыпатрыятычны антыпатычны антыпатыя -ыі [ыйі], -ый антыпедагагічна прьісл. антыпедагагічны антыперыстальтыка фізіял., -ыцы антыпірын фарм., -ну, -не антыпбд -да, -дзе, -даў антыпралетарскі антыпратбн -на, -не, -наў антыпрыгбнніцкі [ньні] антыпрыгбнны антыракёта -ёце, -ёт антырастваральнік хім., -ку антырэлігійнік разм., -ка, -ку, -каў^ антырэлігійны антырэтыкулярны фізіял., фарм.

антырэчыва -ве, -ваў антысавётчык [чч] -ка, -ку, -каў антысаветызм -му, -ме антысавёцкі антысанітарнасць [сьць] -цю антысанітарны антысанітарыя -ыі [ыйі] антысацыяльны антысейсмічны [сьмі] антысеміт -іта, -іце, -ітаў антысемітка -тцы [цц], -так

75

антысемітызм -му, -ме антысеміцкі антысёптык мед., -ку, -каў антысёптыка -ыцы антысептычны антысепціраванне [ньне] -нні антысклератычны антыспастычны мед. антыстрафа літ., -фё, мн. антыстрбфы (з ліч. 2, 3, 4 антыстрафы), -ф антытаксін -ну, -не, -наў антытаксічны мед. антытэза -зе, -з антытэзіс філас., лог., -са, -се, -саў антытэтычны філас. антыўрадавы антыфашыст -ста, -сце [сьце], -стаў антыфашыстка -тцы [стц], -так антыфашысцкі антыфеадальны антыфермёнт біял., -нту, -нце [ньце], -нтаў антыфібрын фарм., -пу, -не антыфбн муз., -ну, -не аптыфрыз хім., -зу, -зе антыфрыкацыйны тэх. антыхлбр хім., -ру, -ры антыхрыст рэл., лаянк., -ста, -сце [сьце], -стаў антыцёла біял., -ле, -л антыцыкланальны метэар. антыцыклбн -ну, -не, -наў антыцыклбнны антыцыпацыйны спец. антыцыпацыя -ыі [ыйі] антыцыпіравацца незак., -руецца, -руюцца антыцыпіраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць антычалавёчны антычасціца [сьці] -цы, -ц антычнасць [сьць] -цю антычны антыэлектрбн -на, -не, -паў антыэстэтычны антыядрб -ры, мн. аптыядры, антыядзер і антыядРаЎ антэна -не, -н антэнны антэрыдый бат., -ыя, -ыі [ыйі] анў разм., вьікл. ануляванне [ньне] -нні ануляваны анулявацца незак., анулюецца, -ююцца ануляваць зак. і незак., апулюю, -юеш, -юе, -ююць ануляцыя -ыі [ыйі] анўча -чы, -ч анўчнік -ка, -ку, -каў анўчніца -цы, -ц анўчны анфас прысл.

апагансны

анфілада -дзе, -д анфіладны анчар бат., -ра, -ры, -раў; (драўніна) -ру, -ры анчбўс -са, -се аншлаг -га, -гу апшлюс -су, -се анямёла прысл. анямёласць [сьць] -цю анямёлы анямённе [ньне] -нні анямёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць анямёчанне [ньне] -нні анямёчаны анямёчванне [ньне] -нні анямёчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца анямёчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць анямёчыцца зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца анямёчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць абрта анат., -рце, -рт і -ртаў абртавы абрыст грам., -ста, -сце [сьце], -стаў апавёшчаны апавівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апавіваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апавіты апавіцца зак., апаўюся, -ўёшся [сься], -ўёцца, -ўсмся, -ўяцёся, -ўюцца апавіць зак., апаўю, -ўёш, -ўё, -ўём, -ўяцё, -ўюць; апавіў, апавіла, -лб, -лі; апаві, -іце апавядальнасць [сьць], -цю апавядальнік -ка, -ку, -каў апавядальніца -цы, -ц апавядальны апавяданне [ньне] (дзеянне) -нні; (жанр) -нні, -нняў апавядацца незак., -аецца, -аюцца апавядаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апавясціць [сьці] зак., апавяшчў, апавясціш [сьці], -ціць, -цім, апавесціцё, апавясцяць апавяшчальнік -ка, -ку, -каў апавяшчальніца -цы, -ц апавяшчальны апавяшчацца незак., -аецца, -аюцца апавяшчаць незак., -аю.. -аеш, -ае, -аюць апавяшчэнне [ньне] -нні, -нняў апагамія фізіял., -іі [ійі] апаганены


апаганіцца

апаганіцца зак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца апаганіць зак., -ню, -іііш, -ніць, -няць апаганьванне [ньне] -нні апаганьвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апаганьваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апагёй -ёя, -ёі [ейі] апагодзіцца разм., зак., -дзіцца апад (плады) зб., -ду, -дзе і ападкі ападанне [ньне] -нні ападаць незак., -ае, -аюць ападкавы [тк] метэар. ападкі [тк] -каў ападкі [тк] (плады) -дкаў, адз. ападак, -дка, -дку, часцей апад ападыктычны філас. ападэльдок фарм., -ку апазіцыйнасць [сьць] -цю апазіцьпіны апазіцыя -ыі [ыйі] апазіцыянёр -ра, -ру, -раў апазіцыянёрка -рцы, -рак апазнавальны апазнаванне [ньне] -нні, -нняў апазнавацца незак., апазнаёцца, -аюцца апазнаваць незак., апазнаю, -аёш, -аё, -аём, -аяцё, -аюць апазнанне [ньне] -нні апазнаны апазнаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апазнённе [зьненьне] -нні, -нняў, часцей спазнённе апазніцца [зьні] зак., апазнюся, апознішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца, часцей спазніцца апазняцца [зьня] незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца, часцей спазняцца апаіць [айі] зак., апаю, апбіш [ойі], апоіць, апбім, апоіце, апояць; апаі, -іце апак (гатунак гліны) -ку апакаліпсіс царк., -са, -се апакаліпсічны і апакаліп • тычны апаковы апакрыфічны літ. апал (камень) -лу, -ле апал (дзеянне) -лу, -ле, часцей абпал апала -ле апалавы апалагёт кніжн., -ёта, -ёце, -ётаў апалагётыка -ыцы апалагетычны апалагічны кніжн. апалак разм., -лка, -лку, -лкаў

апаражняць

76

апаланы аналаскапы апаласкаць зак., апалашчў, апалошчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць апаласнўты апаласнўцца зак., -нўся, -нёшся [сьнесься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца апаласнўць зак., -нў, -нёш [сьне], -нё, -нём, -няцё, -нўць апалаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апалены часцей абпалены апалесцэнцыя фіз., -ыі [ыйі] апаліна -не, часцей абпаліна апалітычнасць [сьць] і апалітызм адпаведна -цю; -му, -ме апалітычны апаліць зак., апалю, апаліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць, часцей абпаліць апалог літ., -га, -гу апалбгія -іі [ійі] кніжн. Апалбн міф., Апалбна, Апалбне апалонік -ка, -ку, -каў і палонік апалоскванне [ньне] -нні апалбсквацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апалбскваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апалбць зак., апалю, апблеш, -ле, -лем, -леце, -люць апалубачны спец. апалубіць спец., зак., -блю, -біш, -біць, -бяць; апалуб, -бце [пц] апалубка [пк] -бцы [пц] апалублены апалубшчык [пшч] -ка, -ку, -каў апалўшкі -шак апалчацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апалчаць незак., -аю, -аеш, -ёе, -аюць апалчыцца зак., -чўся, -чышся [сься], -чыцца, -чьімся, -чыцёся, -чацца апалчыць зак., -чў, -чыш, -чьіць, -чым, -чыцё, -чаць апалчэнец -нца, -нцу, -нцаў апалчэнка -нцы, -нак апалчэнне [ньне] -нні апалчэнскі апалы апальванне [ньне] -нні, -нняў, часцей абпальванне апальвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абпальвацца

апальваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абпальваць апальны (які знаходзіцца ў апале)

апальня -ні, -няў, часцей абпальня апалмпчык -ка, -ку, -каў, часцей абпальшчык апальшчыца -цы, -ц, часцей абпалыпчыца апалячанне [ньне] -нні апалячаны апалячванне [ньне] -нні апалячвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апалячваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апалячыцца зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца апалячыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць апамарфін фарм., -ну, -не апамятацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апанаванасць [сьць] -цю апанаванне [ньне] -нні апанаваны дзеепрым., прым. апанаваць зак., апанўе, -ўем, -ўеце, -ўюць апанёнт -нта, -нце [ньце], -нтаў апанёнтка разм., -тцы [нтц], -так апанеўроз мед., -зу, -зе апапіраванне [ньне] -нні апаніраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць апаноўваць незак., -ае, -аем, -аеце, -аюць апантана прысл. апантанасць [сьць] -цю апантаны прым., наз. апанўраць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апанча гіст., -чы, мн. апанчьг, -чэй апанятаваць зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць апанятоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апапанакс бат., -су, -се апаплексічны мед. апаплёксія -іі [ійі] апаплёктык мед., -ка, -ку, -каў апаражнённе [ньне] -нні апаражніцца зак., апаражнібся, апарбжнішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца апаражніць зак., апаражню, апарожніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць апаражшіцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца і апарбжнівацца апаражняць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і апа-


77

апараны

рбжніваць апараны апарасіцца зак., апаросіцца, -сяцца апарат тэх., -ата, -аце, -атаў; ( у іншых значэннях) -ату, -аце апаратная наз. апаратны апаратўра тэх., -ры апаратўрны апаратчык [чч] -ка, -ку, -каў апаратчыца [чч] -цы, -ц апарванне [ньне] -нні, -нняў апарвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, аюцца апарваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апарня спец., -ні, мн. апарні, -няў апарбжнены апарбжнівацца незак., -аецца, -аюцца і апаражняцца апарбжніваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і апаражняць апарбс -су, -се, -саў апарбць разм., зак ., апарў, апбраш, -ра, -рам, -раце, -Р У Ц Ь

апартаменты -таў, адз. апартамёнт, -нта, -нце [ньце] апартупізм -му, -ме апартуніст -ста, -сце [сьце], -стаў апартуністка -тцы [стц], -так апартуністычна прьісл. апартуністычны апартунісцкі апартэід [эйі] -ду, -дзе апаршывець разм., зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць апарына разм., -не, -н апарысты (парны, душны) абл.

апарыцца зак., -руся, -рышся [сься], -рыцца, -рацца апарыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць апарэль тэх., -ллю [льлю] апаскўджаны разм. і абпаскўджаны апаскўджвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абпаскўджвацца апаскўджваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абпаскўджваць апаскўдзіцца разм., зак., -джуся, -дзішся [сься], | -дзіцца, -дзяцца і абпаскўдзіцца апаскўдзіць разм., зак.. і -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць і абпаскўдзіць апаспарыя бат., -ыі [ыйі] апасрбдкавана [тк] прысл.

аперацыішы

апасрбдкаванасць [тк] [сьць] -цю апасрбдкаванне [тк] [ньне] кніжн., -нні апасрбдкаваны [тк] апасрбдкаваць [тк] зак. і незак., -кую, -куеш, -куе, -куюць апастрбфа літ., -фе апастылець разм., зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць апастылы разм. апастыляцца разм., незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца апастэрыёрна філас., прысл. апастэрыёрнасць [сьць] -цю апастэрыёрны апастэрыёры прьісл. апасці [сьці] зак., ападзё, -дЎць апасялёній астр., -ія, -іі [ійі] апатыт мін., -ыту, -ыце, -ытаў апатытавы апатычна прысл. апатычнасць [сьць] -цю апатычны апатыя -ыі [ыйі] апаўдні прысл. і апбўдні апаўзанне [ньне] геал., -нні апаўзаць (асядаць) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апаўзаць (прапаўзаць вакол, міма) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абпаўзаць апаўзці [сьці] (асесці) зак., -зў, -зёш, -зё, -зём, -зяцё, -зўць

апаўзці вакол,

[сьці] міма)

(прапаўзці зак., -зў,

-зёш, -зё, -зём, -зяцё, -зўць, часцей абпаўзці апаўнбчы прысл. і апбўначы апафегматы літ., -таў апафегматычны апафёма мат., -ме апафебз гіст., тэатр., -зу, -зе апафебзны апафіза бат., геал., -зе апахмяліцца разм., зак., апахмялюся, апахмёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца, часцей пахмяліцца апацэнтр астр., -ра, -ры апаш наз., м., -ша, -шы, -шаў; прым., нескл. анашкі разм., прысл. апашлённе [ньне] -нні апашлёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць апашляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца апашляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць

апашэнь гіст., -шня, -шні апаэтызаванне [ньне] -нні апаэтызаваны апаэтызаваць зак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць апаясаны апаясацца зак., апаяшўся, апаяшашся [сься], -шацца, -шамся, -шацеся, -шуцца апаясаць зак., апаяшў, апаяшаш, -ша, -шам, -шаце, -шуць апаясваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апёка апёцы апекаванне [ньне] -нні апекавацца незак., апякўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца і апякацца апекаваць незак ., апякўю, -ўеш, -ўе, -ўюць і апякаць апельсін -на, -не, -наў апельсшавы апельсінны апеляванне [ньне] -нні апеляваць зак. і незак., апелюю, -юеш, -юе, -ююць апелянт -нта, -нце [ньце], -нтаў апелятыў лінгв., -ыва, -ыве, -ьіваў апелятыўны апеляцыйны апеляцыя -ыі [ыйі], -ый апёндыкс анат., тэх., -са, -се, -саў апендыцыт мед., -ыту, -ыце Аненінскі паўвбстраў Апенінскага паўвбстрава Апеніны (горы) Апенінаў апёнька -ньцы, -нек апепсія мед., -Іі [ійі] апераджальны апераджаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей апярэджваць аперазаны і апяразаны аперазацца разм., зак., аперажўся, апяражашся [сься], -жацца, -жамся, -жацеся, -жуцца аперазаць разм., зак., аперажў, апяражаш, -жа, -жам, -жаце, -жуць апёраны аператар -ра, -ру (чалавек) і -ры (апарат), -раў аператарка разм., -рцы, -рак аператарная наз. аператарская наз. аператарскі аператыўка разм., -ыўцы, -ывак аператыўна прысл. аператыўнасць [сьць] -цю аператыўнік -ка, -ку, -каў аператыўны аперацыйная наз. аперацыйны


апсрацыя

78

аплікатурны

аперацыя -ыі [ыйі], -ый апілбўшчык -ка, -ку, -каў аплбдніш, -ніць, -нім, -ніапёрвацца незак., -аецца, апілбўшчыца -цы, -ц це, -няць; перан. часцей апінаць незак., -аю, -аеш, апладатварыць -аюцца -ае, -аюць апладняльнасць [сьць] -цю; апёрці зак., абапрў, -рэш, перан. часцей апладатва-рэ, -ром, -рацё, -рўць; апірацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, ральнасць абапёр, абапёрла, -лі, -аюцца, часцей абапірац- апладняльнік спец., -ка, часцей абапёрці апёрціся зак., абапрўся, ца -ку, -каў -рэшся [сься], -рэцца, апіраць незак., -аю, -аеш, апладняцца незак., -яецца, -ае, -аюць, часцей абапі-ромся, -рацёся, -рўцца; -яюцца; перан. часцей раць абапёрся, абапёрлася, апладатварацца -ліся, часцей абапёрціся апірышча разм., -чы, -ч і апладняць незак., -яю, -яеш, аперцыпіраваны псіхал. -яе, -яюць; перан. часцей -чаў аперцыпіравацца незак., апісальна прысл. апладатвараць апісальна-гістарычны -руецца, -руюцца апладысмёнты [сьме] -таў аперцыпіраваць зак. і не- апісальнасць [сьць] -цю аплаканы зак., -рую, -руеш, -руе, апісальніцтва -ве аплакаць зак., аплачу, -чаш, апісальны -ча, -чуць -руюць апісанне [ньне] -нні, -нняў аплакванне [ньне] -нні аперцэпцыйны псіхал. апісаны дзеепрым., прым. аперцэпцыя -ыі [ыйі] аплаквацца незак., -аецца, аперыраванне [ньне] мед., апісацца зак., апішацца, -аюцца -нні -шуцца аплакваць незак., -аю, -аеш, аперыраваны апісаць зак., апішў, апі-ае, -аюць шаш, -ша, -шам, -шаце, апламбаваны аперыравацца незак., апе-шуць рыруюся, -уешся [сься], апламбаваць зак., -бўю, -бўапісванне [ньне] -нні -уецца, -уюцца еш, -бўе, -бўюць аперыраваць зак. і незак апісвацца незак., -аецца, апламббўванне [ньне] -нні агіерырую, -уеш, -уе, апламббўвацца незак., -аец-аюцца апісваць незак., -аю, -аеш, -уюць ца, -аюцца -ае, -аюць аперытыў -тыву, -тыве апламббўваць незак., -аю, апёрыцца зак., -рыцца, -рац- апіска апісцы, -сак -аеш, -ае, -аюць апіцца зак., ап’юся, ап’ёш- апламббўка -бўцы, -бвак ца апёрыць зак., -ру, -рыш, ся [сься], ап’ёцца, ап’ём- апланат фіз., -ата, -аце ся, ап’яцёся, ап’юцца, аплата -аце -рыць, -раць аплатачны часцей абапіцца аперыядычнасць [сьць] фіз., Апія г., ж., Апіі [ійі] -цю аплатка -тцы [цц], -так аплавіцца зак., -віцца, -вяц- аплатны аперыядычны аперэта -эце, -эт аплаўлённе [ньне] -нні ца аперэтачны аплавіць зак., аплаўлю, ап- аплаўлены лавіш, -віць, -вяць аперэтка разм., -тцы [цц], аплаўляцца незак., -яецца, апладатваральнасць [сьць] -так -яюцца перан., -цю і апладняль- аплаўляць незак., -яю, -яеш, апёты і апяяны насць апетыт -ыту, -ыце -яе, -яюць апетытна прысл. апладатварацца незак., пе- аплаціцца зак., аплаціцца, апетытнасць [сьць] -цю ран., -аецца, -аюцца і -цяцца апладняцца аплаціць зак., аплачў, апапетытны лаціш, -ціць, -цім, -ціце, апёць зак., апяю, -яёш, -яё, апладатвараць незак., пе-цяць -яём, апеяцё, апяюць; ран., -аю, -аеш, -ае, -аюць аплачаны апёй, апёйце і апяяць і апладняць апёчак -чка, -чку, -чкаў апладатварыцца зак., перан., аплачванне [ньне] -нні апёчаны і абпёчаны апладатвбрыцца, -рацца і аплачвацца незак., -аецца, апёк -ку апладніцца -аюцца апёкавы апладатварыць зак., перан., аплачваць незак., -аю, -аеш, апівацца разм., незак., -аю-ае, -аюць апладатварў, апладатвбся, -аешся [сься], -аецца, рыш, -рыць, -рым, -рыце, аплёсці [сьці] зак., аплятў, -аюцца -раць і апладніць апляцёш, -цё, -цём, аплецяцё, аплятўць; аплёў, апіваць разм., незак., -аю, апладатварэнне [ньне] пе-аеш, -ае, -аюць ран., -нні і апладнённе апляла, -лб, -лі апійскі анладатвбранасць [сьць] аплёсціся [сьці] зак., апляапілаваны і апілбваны, абперан., -цю і аплбдненасць цёцца, аплятўцца апладатвбраны перан. і ап- аплёцены пілаваны, абпілбваны апілаваць зак., апілўю, -ўеш, лбднены аплёваны і апляваны -ўе, -ўюць і абпілаваць аплётка -тцы [цц] апладзіраванне [ньне] -нні апілкі -лак апладзіраваць незак., -рую, аплёўванне [ньне] -нні апілбвачны -руеш, -руе, -руюць аплёўвацца незак., -аецца, апілбўванне [ньне] -нні і апладнённе [ньне] -нні; пе-аюцца абпілбўванне ран. часцей апладатва- аплёўваць незак., -аю, -аеш., рэнне апілбўвацца незак., -аецца, -ае, -аюць -аюцца і абпілбўвацца апладніцца зак., аплодіііц- аплік абл., -ка, -кў, -коў апілбўваць незак., -аю, -аеш, ца, -няцца; перан. час- апліката мат., -аце -ае, -аюць і абпілбўваць цей апладатварыцца аплікатўра муз., -ры апілбўка -ўцы і абпілбўка апладніць зак., апладню, аплікатўрны


аплікацыйны

79

апратаць

аплікацыйны апбркі -ркаў, адз. апбрак, апрамёньванне і апрамянённе [ньне] для абодвух аплікацыя -ыі [ыйі], -ый -рка, -рку апбрны -нні, часцей абпрамёньаплікё спец., н., нескл. ванне апбрт -рту, -рце аплічка -чцы [цц], -чак апрамёньвацца і апрамяаплбдненасць [сьць] -цю; апбртавы няцца незак., адпаведна перан. часцей апладатво- апбрына -не -аецца, -аюцца; -яецца, ранасць апбстал рэл., -ла, -ле, -лаў -яюцца, часцей абпрааплоднены, перан. часцей апбстальскі мёньвацца апладатвбраны апбстраф -фа, -фе, -фаў апбсум заал., -ма, -ме, -маў апрамёньваць і апрамяняць аплбмб -бу, -бе незак., адпаведна -аю, аплбт -бту, -бце апбўдні прысл. і апаўдні -аеш, -ае, -аюць; -яю, аплываты разм. апбўзаць ( поўзаючы, пабы-яеш, -яе, -яюць, часцей ваць у розных месцах) аплываць незак., -ае, -аюць абпрамёньваць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, аплывіна -не апрамётная наз. -аюць аплысці [сьці] і аплыць зак., для абодвух аплы- апбўзваць разм., незак., апрамётны апрананне [ньне] -нні, -аю, -аеш, -ае, -аюць вў, -вёш, -вё, -вём, -вяцё, -нняў -вўць; аплыў, аплыла, апбўзень геал., -зня [зьня], апранаха разм., -асе, -ах -зні, -зняў -лб, -лі апранацца незак., -аюся, апбўзіны -н аплыў -ыву, -ыве -аешся [сься], -аецца, апбўзлы аплюханы разм. -аюцца аплібхацца разм., зак., -аю- апбўзневы [зьне] геал. ся, -аешся [сься], -аецца, апбўначы прысл. і апаўнб- апранаць незак., -аю, -аеш, чы -ае, -аюць -аюцца апрануты і апранены аплюхаць разм., зак., -аю, апбфіз анат., -за, -зе апранўцца зак., апранўся, апбшлены -аеш, -ае, -аюць апранешся [сься], -нецца, аплюхвацца незак., -аюся, апбшліцца зак., -люся, -ліш-немся, -нецеся, -нуцца ся [сься], -ліцца, -ляцца -аешся [сься], -аецца, апбшліць зак., -лю, -ліш, апранўць зак., апранў, ап-аюцца ранеш, -не, -нем, -неце, -ліць, -ляць аплюхваць незак., -аю, -аеш, -нуць апбшні -ае, -аюць апрасаваны спец. апбшняе наз. апляваны і аплёваны апляваць зак., аплюю, -юёш, апрабаванне [ньне] тэх., апрасаваць зак., апрасўю, -ўеш, -ўе, -ўюць -нні, -нняў -юё, -юём, -юяцё, -ююць апраснённе [сьненьне] -нні, апрабаваны тэх. аплявўха разм., -ўсе, -ўх -нняў аплявўшыць разм., зак., апрабавацца незак., апрабўапрасняльнік [сьня] спец., ецца, -бўюцца -шу, -шыш, -шыць, -шаць -ка, -ку, -каў апрабаваць зак. і незак., аплятальны апрабўю, -ўеш, -ўе, -ўюць апрасняльны [сьня] аплятанне [ньне] -нні аплятацца незак., -аецца, апрабатар тэх., -ра, -ры, апрасняцца [сьня] незак., -яецца, -яюцца і апрэсні-раў -аюцца вацца аплятаць незак., -аю, -аеш, апрабацыя -ыі [ыйі], -ый апраббўванне [ньне] тэх., апрасняць [сьня] незак., -ае, -аюць -яю, -яеш, -яе, -яюць і -нні, -нняў апбвесць [сьць] -цю, -цей апрэсніваць апбены апраббўвацца незак., -аец- апрасбўванне [ньне] спец., ца, -аюцца апбй -бю, -бі [ойі] -нні апбйванне [ньне] -нні апраббўваць тэх., незак., апрасбўвацца незак., -аец-аю, -аеш, -ае, -аюць апбйвацца незак., -аецца, ца, -аюцца аправа -аве, -аў -аюцца апрасбўваць незак., -аю, апбйваць незак., -аю, -аеш, аправачны -аеш, -ае, -аюць -ае, -аюць аправіцца зак., апраўлюся, апрасбўка -ўцы аправішся [сься], -віцца, апраставалбсіцца апбйка -бйцы, -бек зак., -вяцца апбйкавы -ошуся, -бсішся [сься], апбйны аправіць зак., -аўлю, -авіш, -бсіцца, -бсяцца -авіць, -авяць; апраў, -ўце апрастаны абл. апбка спец., -бцы, -бк апбкрыф літ., -фа, -фе, -фаў апрадмёціць кніжн., зак., апрастацца абл., зак ., -аюся, -ёчу, -ёціш, -ёціць, -ёцяць апблаг літ., -га, -гу, -гаў -аешся [сься], -аецца, апрадмёчаны апблак -лка, -лку, -лкаў -аюцца апблаты апрадмёчванне [ньне] апрастаць абл., зак., -аю, апблванне [ньне] -нні кніжн., -нні -аеш, -ае, -аюць апблвацца незак., -аецца, апрадмёчваць незак., -аю, апрасціцца [сьці] зак., апра-аюцца -аеш, -ае, -аюць шчўся, апрбсцішся апблваць незак., -аю, -аеш, апраксія мед., -іі [ійі] [сьцісься], -ціцца, -цімся, апрамёнены часцей абпра-ае, -аюць -ціцеся, -цяцца мёнены апрасціць [сьці] зак., апраапблец абл., -льца, -льцы; шчў, апрбсціш [сьці], -льцаў апрамёніцца зак., -ніцца, апблкавы -ціць, -цім, -ціце, -цяць -няцца, часцей абпрамёапбмніцца зак., -нюся, -нішапратаны ніцца ся [сься], -ніцца, -няцца апрамёніць зак., -ню, -ніш, апратацца зак., -аюся, -аешапбна -не -ніць, -няць, часцей абся [сься], -аецца, -аюцца апбра -ры, -р прамёніць апратаць (агледзець, ачыс-


апратвацца

80

ціць, памыць) разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аец-аю, -аеш, -ае, -аюць ца, -аюцца апратвацца незак., -аюся, апрбстваць абл., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць -аешся [сься], -аецца, апрбч прыназ., часцей ап-аюцца рача апратваць незак., -аю, -аеш, апрбш палігр., ваен. уст., -ае, -аюць -ша, -шы апратка разм., -тцы [цц], апруцянёлы -так, часцей вбпратка апруцянёць зак., -ёю, -ёеш, апратэставанне [ньне] -нні -ёе, -ёюць апратэставаны апратэставацца зак., -тўец- апрыёрнасць [сьць] філас., -цю ца, -тўюцца апратэставаць зак., -тўю, апрыёрны апрыёры прысл. -тўеш, -тўе, -тўюць апратэстоўванне [ньне] -нні апрыкраць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апратэстоўвацца незак., апрыкры -аецца, -аюцца апратэстоўваць незак., -аю, апрытбмнець зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць -аеш, -ае, -аюць апрыхбдаванне [ньне] апраўдальны спец., -нні апраўданне [ньне] -нні, апрыхбдаваны -нняў апрыхбдаваць спец., -дую, апраўданы -дуеш, -дуе, -дуюць апраўдацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, апрычнік гіст., -ка, -ку, -каў апрычніна гіст., -не -аюцца апраўдаць зак., -аю, -аеш, апрычны гіст. апрэгчыся [хч] разм., зак., -ае, -аюць апрагўся, апражэшся апраўдвацца незак., -аюся, [сься], -жэцца, -жомся, -аешся [сься], -аецца, -жацёся, апрагўцца; ап-аюцца рогся [хс], апрэглася, -ліапраўдваць незак., -аю, ся -аеш, -ае, -аюць апраўка (дзеянне) -аўцы; апрэснены [сьне] апрэснівацца [сьні] незак., спец., -аўцы, -авак -аецца, -аюцца, часцей апраўлённе [ньне] -нні апрасняцца апраўлены апраўляцца незак., -яюся, апрэсніваць [сьні] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, -яешся [сься], -яецца, часцей апрасняць -яюцца апраўляць незак., -яю, -яеш, апрэсніцца [сьні] зак., -ніцца, -няцца -яе, -яюць апрэсніць [сьні] зак., -ню, апрацаванасць [сьць] -цю -ніш, -ніць, -няць апрацаваны апрацавацца зак., апрацў- апрэтаванне [ньне] спец., -нні ецца, -ўюцца апрэтавацца незак., -тўецапрацавацьзак., апрацўю, ца, -тўюцца -ўеш, -ўе, -ўюць апрацівець зак., -ею, -ееш, апрэтаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць -ее, -еюць апрэтўра спец., -ры апрацоўванне [ньне] -нні апрэтўрны апрацоўвацца незак., -аец- апрэтўршчык -ка, -ку, -каў ца, -аюцца апрэтўршчыца -цы, -ц апрацбўваць незак., -аю, апсанін фізіял., -ну, -не -аеш, -ае, -аюць апсіда архіт., -дзе, -д апрацоўка -оўцы, -бвак аптаваны спец. апрацоўчы аптавацца зак. і незак., апрацбўшчык -ка, -ку, -каў аптўецца, -ўюцца апрацбўшчыца -цы, -ц аптаваць зак. і незак., апапрача прыназ. і апрбч тўю, -ўеш, -ўе, -ўюць апрашчацца незак., -аюся, аптавік -ка, -кў, -кбў -аешся [сься], -аецца, аптант юр., -нта, -нце [ньце], -аюцца -птаў -нтцы [нтц], апрашчаць незак., -аю, -аеш, аптантка -нтак -ае, -аюць аптатэхніка -іцы апрашчэнне [ньне] -нні аптацыя юр., -ыі [ыйі] апрашчэнства -ве апрбстванне [ньне] абл., аптбвы аптымальна прысл. -нні аптымальны апрбствацца абл., незак.,

апутаны

аптымізатар -ра, -ры, -раў аптымізацыйны аптымізацыя -ыі [ыйі] аптымізм -му, -ме аптыміст -ста, -сце [сьце], -стаў аптымістка -тцы [стц], -так аптымістычна прысл. аптымістычнасць [сьць] -цю аптымістычны аптычны аптэка -эцы, -эк аптэкакіраўніцтва -ве аптэкар -ра, -ру, -раў аптэкарка -рцы, -рак аптэкарскі аптэчка -чцы [цц], -чак аптэчны апублікаванне [ньне] -нні апублікаваны апублікаваць зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць апублікбўванне [ньне] -нні апублікбўвацца незак., -аецца, -аюцца апублікбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апўка апўцы апўнцыя бат., -ыі [ыйі], -ый апусканне [ньне] -нні апускацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апускаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апўсклівы апускны апусташальнасць [сьць] -цю апусташальнік -ка, -ку, -каў апусташальніца -цы, -ц апусташальны апусташацца незак., -аецца, -аюцца апусташаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апусташэнне [ньне] -нні, -нняў апустбшанасць [сьць] -цю апустбшанне [ньне] -нні апустбшаны апустбшванне [ньне] -нні апустбшвацца незак., -аецца, -аюцца апустбшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апустбшыцца зак., -шыцца, -шацца апустбшыць зак., -шу, -шыш, -шыць, -шаць апусцёлы [сьце] апусцённе [сьценьне] -нні апусцёць [сьце] зак., -ёе, -ёюць апусціцца [сьці] зак., апушчўся, апўсцішся [сьцісься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца апусціць [сьці] зак., апушчў, апўсціш [сьці], -ціць, -цім, -ціце, -цяць апўтаны


апутаць

апўтаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апўха -ўсе апуханне [ньне] -пні апухаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апўхласць [сьць] -цю апўхлы апўхнуць зак ., -ну, -неш, -не, -нуць; апўх, апўхла, -лі апўшаны апўшванне [ньне] -нні апўшвацца незак., -аецца, -аюцца апўшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апўшка -шцы апўшчаны апушчэнне [ньне] -нні апўшына -не, -н апушыцца зак ., апўшыцца, -шацца апўшыць зак., -шыць апушыць зак., апушў, апўшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць апушэнне [ньне] -нні апылённе [ньне] бат., -нні апылены апыліцца зак., апыліцца, -ляцца апыліць зак., апылю, апыліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць і апылю, -ліш, -ліць, -лім, -ліцё, -ляць апылкаванне [ньне] -нні апылкавацца зак., -кўецца, -кўюцца апылкаваць зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць апылкоўвацца незак., -аецца, -аюцца апылкбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апыльвалыіік -ка, -ку, -каў апыльванне [ньне] - н і і і апыльвацца незак., -аецца, -аюцца апыльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апыляльнік -ка, -ку, -каў апыляцца незак., -яецца, -яюцца апыляць незак ., -яю, -яеш, -яе, -яюць апынацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апынўцца зак ., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -пўцца апырсканы і абпырсканы апырскацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абпырскацца апырскаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абпырскаць апырсквалыіік (апарат) -ка, -ку, -каў апырскваннс [ньне] -нні, -нняў і абпырскванне

81

апырсквацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абпырсквацца апырскваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абпырскваць апырснуць зак., -сну, -снеш [сьне], -сне, -снуць і абпырснуць апытальнік -ка, -ку, -каў апытальны апытанне [ньне] -нні, -нняў апытаны апытаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апытванне [ньне] -нні, -нняў апытвацца незак., -аецца, -аюцца апытваць незак ., -аю, -аеш, -ае, -аюць апэцканы разм. апэцкацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апэцкаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апявальнік -ка, -ку, -каў апяванне [ньне] -нні апявацца незак., -аецца, -аюцца апяваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апякацца (абпальвацца) незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апякацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей апекавацца апякаць (абпальваць) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць апякаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей апекаваць апякўн апекуна, -нё, -нбў апякўнка -нцы, -нак апякўнскі апякўнства -ве апякўнстваваць незак., апякўнствую, -уеш, -уе, -уюць апялюха (пра вялікую лусту хлеба, кавалак сала) абл., -юсе, -юх

ап’янёласць [сьць] -цю ап’янёлы ап’янённе [ньне] -нні, -нняў ап’янёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць ап’янёны ап’яніць зак., -ню, -ніш, -ніць, -нім, -ніцё, -няць ап’яшілыіы ап’яняць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць апяразаны і аперазаны апяразванне [ньне] -нні апяразвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца апяразваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць

аракчэевец

апярэджанне [ньне] -нні, -нняў апярэджаны апярэджванне [ньне] -нніг -нняў апярэджвацца незак., -аецца, -аюцца апярэджваць незак., -аюг -аеш, -ае, -аюць і апераджаць апярэдзіць зак., -джу, -дзішг -дзіць, -дзяць апярэнне [ньне] -нні апячатаны апячатаць зак., -аю, -аешг -ае, -аюць апячатванне [ньне] -нні апячатвацца незак., -аецца, -аюцца апячатваць незак., -аюг -аеш, -ае, -аюць апячы зак., апякў, апячэшг -чэ, -чом, апечацё, апякўць і абпячы апячыся зак., апякўся, апячэшся [сься], -чэццаг -чомся, апечацёся, апякўцца і абпячыся апяяны часцей апёты апяяць зак., апяю, апяёшг апяё, апяём, апеяцё, апяюць, часцей апёць ар ара, ары, араў араб -ба, -бе, -баў арабёска арабёсцы, -сак арабёскавы арабізм лінгв., -ма, -мег -маў арабіна -не, -н, часцей рабіна арабінавы часцей рабінавы арабіннік [ньні] -ку арабіст -ста, -сце [сьце], -стаў арабістыка -ыцы арабка [пк] -бцы [пц], -бак Арабская Рэспўбліка Егіпет [пск] Арабскай Рэспўблікі Егіпет арабскі[пск] Аравійскае мбра Аравійскага мбра Аравійская пустыня Аравійскай пустыні Аравійскі паўвостраў Аравійскага паўвострава Аравія ж., Аравіі [ійі] арагавёласць [сьць] -цю арагавёлы арагавённе [ньне] -нні арагавёць зак., -ёе, -ёюць араганіт мін., -іту, -іце Арагві р., ж., нескл. арагенёз геал., -зу, -зе араграфічны араграфія -іі [ійі] арак -ку аракавы Аракс р., Аракса, Араксе аракул -ла, -ле, -лаў аракчэевец разм., аракчэеўца, -цу, -цаў


аракчэеўскі

аракчэеўскі гіст. лракчэеўшчына -не арала уст., п а э т н ., -ле араліевыя наз. аралія бат., -ліі [ійі], -лій Аральскае мора Аральскага мора аральскі араматызатар -ра, -ры, -раў араматызацыя -ыі [ыйі] арамёец гіст., -ёйца, -ёйцу, -ёйцаў арамёйка -ёйцы, -ёек арамёйскі арангутан і арангутанг адпаведна -на, -не, -наў; -га, -гу, -гаў арандаванне [ньне] -нні арандаваны арандавацца незак., -дўецца, -дуюцца арандаваць зак. і незак., арандўю, -ўеш, -ўе, -ўюць арандатар -ра, -ру, -раў арандатарка разм ., -рцьг, -рак арандатарскі арандатарства -ве аранжавы аранжарэйны аранжарэя -эі [эйі], -эй аранжыраваны аранжыравацца муз., незак., -руецца, -руюцца аранжыраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць аранжыроўка -оўцы, -овак аранне [ньне] -нні араны дзеепрьім., прым. арап уст., -па, -пе, -паў арапка уст., -пцы, -пак арапнік -ка, -ку, -каў арар царк., -ра, -ры, -раў Арарат (гара) м., Арарата, Арараце арарацкі арасіцца зак., арашўся, арбсішся [сься], -сіцца, -сімся, -сіцеся, -сяцца і арашўся, арасішся [сься], -сіцца, -сімся, -сіцёся, -сяцца арасіць зак., арашў, арбсіш, -сіць, -сім, -сіце, -сяць і арашў, арасіш, -сіць, -сім, -сіцё, -сяць арат -ата, -аце аратай -ая, -аю, -аяў, часцей араты аратар -ра, -ру, -раў аратарскі аратарстваваць разм. іран., незак., -ствую, -ствуеш, -ствуе, -ствуюць аратарыялыіы муз. араторны аратбрыя -ыі [ыйі], -ый араты наз. і аратай араўкарыя бат., -ыі [ыйі], -ый арахіс -су, -се арахісавы

ардынарнасць

82

арахбўнік -ку, часцей арэшнік арацца незак., арэцца, арўцца араць незак., арў, арэш, арэ, арбм, арацё, арўць арачны і аркавы арачбн этн., -на, -не, -наў арачбнскі арашальнік -ка, -ку, -каў арашальны арашацца незак., -аецца, -аюцца арашаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць арашбны арашэнне [ньне] -нні арба -бё, мн. арбы, арбаў арбавірус мед., вет., -са, -се, -саў арбавірусны арбалёт гіст., -ёта, -ёце, -ётаў арбаліт буд., -іту, -іце арбіта -іце, -іт арбіталыіы арбітны арбітр -ра, -ру, -раў арбітраж -жу, -жы арбітражны арбуцін хім., -ну, -не аргаддзёл [дзьдзе] -ла, -ле, -лаў аргазм -му, -ме аргалі заал., м., нескл. аргамак -ка, -ку, -каў арган муз., -на, -не, -наў арганагенёз анат., бат., -зу, -зе арганагённы геал. арганаграфічны біял. арганаграфія -іі [ійі] аргана-мінеральны хім. арганапластыка мед., -ыцы арганатэрапеўтычны арганатэрапія мед., -іі [ійі] арганаўт -наўта, -наўце, -наўтаў арганёлы біял., -л, адз. арганёла, -ле арганізавана прьісл. арганізаванасць [сьць] -цю арганізаваны і арганізбваны арганізавацца зак., -зўюся, -зўешся [сься], -зўецца, -зўюцца арганізаваць зак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць арганізатар -ра, -ру, -раў арганізатарскі арганізацыііна-гаспадарчы арганізацыйна-практычны арганізацыйна-тэхнічны арганізацьшны арганізацыя -ыі [ыйі], -ый арганізм -ма, -ме, -маў арганізбваны і арганізаваны арганізбўванне [ньне] -нні арганізбўвацца незак., -аю-

ся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца арганізбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць арганізўючы прым. арганік разм., -ка, -ку, -каў арганіка разм., -іцы арганіст -ста, -сце [сьце] -стаў арганістка разм., -тцы [стц|, -так арганічна прысл. арганічнасць [сьць] -цю арганічны арганны арганбід [ойі] біял., -да, -дзе, -даў аргатызм лінгв., -ма, -ме, -маў аргатычны лінгв. аргбюрб (арганізацьійнае бюрб) н., нескл. (арганізацыйныя вывадьі) -даў аргентыт мін., -ыту, -ыце аргенціна [ньці] заал., -не, -н і -наў

аргвывады

Аргенціна [ньці] Аргенціне аргенцінец [пьці] -нца, -нцу, -нцаў аргенцінка [ньці] -нцы, -нак аргенцінскі [ньці] аргенцінцы [ньці] -цаў аргіліт мін., -іту, -іце аргінін хім., -ну, -не аргкамітэт (арганізацыйны камітэт) -эта, -эце аргнаббр (арганізаваны наббр) -ру, -ры аргб лінгв., н., нескл. аргбн хім., -ну, -не аргбнавы аргбнны хім. арграббта (арганізацыйная раббта) -бце аргтэхніка (арганізацыйная тэхніка) -іцы аргумёнт -нта, -нце [ньце], -нтаў аргументавана прысл. аргументаванасць [сьць] -цю, аргументаванне [ньне] -нні аргументаваны аргументавацца незак., -тўецца, -тўюцца аргументаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць аргументацыя -ыі [ыйі] аргус уст., заал., -са, -се, -саў аргшкло (арганічнае шкло) -лё арда гіст., ардзё, мн. брды, орд і брдаў ардалія гіст., -іі [ійі] ардананс гіст., -са, -се Арджанікідзе г., м., нескл. арджанікідзеўскі ардынар спец., -ра, -ры ардынарац -рца, -рцу, -рцаў ардынарнасць [сьць] -цю


ардынарны

ардынарны ардынарыя уст., -ыі [ыйі] ардыната мат., -аце, -ат ардынатар -ра, -ру, -раў ардынатарская наз. ардынатарскі ардынатўра -ры ардынец гіст., -нца, -нцу, -нцаў ардынскі гіст. ардыншчына гіст., -не ардэн -на, -не, -наў ардэнаносец -носца, -нбсцу, -носцаў ардэнаноска разм., -нбсцы, -носак ардэнаносны ардэнскі Ардэны (горьі) Ардэнаў ар’ергард ваен., -да, -дзе ар’ергардны аржаніца бат., -цы аржанішча -чы, -чаў, часцей іржышча аржаны і іржаны, ржаны арка арцы, арак аркавы часцей арачны аркада архіт., -дзе, -д Аркадзія Аркадзіі [ійі] аркадскі [цк] аркан -на, -не, -наў арканны арканіць незак., -шо, -ніш, -ніць, -няць аркебўза ваен. гіст., -зе, -з аркёстр -ра, -ры, -раў аркестраваны аркестравацца незак., -рўецца, -рўюцца аркестраваць зак. і незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць аркёстравы аркестрант -нта, -нце [ньце], -нтаў аркестрантка -тцы [нтп], -так аркестранцкі аркестроўка -оўцы, -овак аркестрыён муз. уст., -па, -не, -наў Аркнёйскія астравы Аркнёйскіх астравбў Арктыка Арктыцы арктычны аркуш -ша, -шы, -шаў аркушны арлан заал., -на, -не, -ітаў арлеан хім., -ну, -не Арлеан г., Арлеана, Арлеане арлеанскі арлекін тэатр., -на, -не, -наў арлекінада -дзе, -д арлекінскі арлёц (раданіт) разм., мін., арляцў, -цы арліны арліца -цы, -ц арлбн тэкст., -ну, -не арлонавм Арлоўская вобласць [сьць] Арлоўскай вобласці

83

артшкола

арляк бат., -кў арбідныя [ойі] бат., наз. арол арла, арлё, арлбў арлянка -нцы арляня і арлянё рознаскл., ароннік бат., -ку для абодвух РДМ -няці, арбннікавыя бат., наз. Т -нём, мн. -няты, -нят, арбшаны арпёджыо муз., прысл., наз, -нятам, -нятамі, -нятах Армавір г., Армавіра, Арн., нескл. мавіры арсенал -ла, -ле, -лаў армавірскі арсенальны армада -дзе, -д арсенальцы гіст., -цаў армадзіл заал., -ла, -ле, -лаў арсенід хім., -ду, -дзе арман хім., -ну, -не арсеніт хім., -іту, -іце артабстрэл [пстр] (артылеарматўра тэх., -ры арматўрны рьійскі абстрэл) -лу, -ле, арматўршчык -ка, -ку, -каў -лаў арматўршчыца -цы, -ц артаганальны мат. армёец армёйца, -цу, -цаў артагенёз філас., -зу, -зе армёйскі артагонь (артылерьійскі Армёнія Армёніі [ійі] агбнь) артагшб, -ні [сьць] арміраванне [ньне] спец., артадаксальнасць кніжн., -цю -нні арміраваны артадаксальны арміравацца спец., незак., артадантыя мед., -ыі [ыйі] артадбкс кніжн., -са, -се, -руецца, -руюцца арміраваць спец., зак. і не-саў зак ., -рую, -руеш, -руе, артадбксія -іі [ійі] -руюць артаклаз мін., -зу, -зе армірбўка спец ., -ўцы артапёд мед., -да, -дзе, -даў артапедыст -ста, -сце [сьце], армія -іі [ійі], -ій -стаў армяк -ка, -кў, -коў і світка армяна-грыгарыянскі царк. артапедычны артапёдыя -ыі [ыйі] армяне -н артаскапія фота, -іі [ійі] армянін -на, -не, -наў артафосфарны хім. армянка -нцы, -нак Армянская Савёцкая Сацы- артацэнтр мат., -ра, -ры, ялістычная Рэспўбліка -раў Армянскай Савёцкай Са- артбаза [рд6] (артылерыйская база) -зе, -з цыялістычнай Рэспўбліартбатарэя [рдб] (артылекі рыйская батарэя) -эі арзіянскі [эйі], -эй арзіячны арнамент -нту, -нце [ньце] артвучылішча (артылерыйскае вучылішча) -чы, -ч -нтаў і -чаў арнаментаванне [ньне] -нні артдывізіён [рдд] (артылеарнаментаваны рййскі дывізіён) -на, -не, арнаментавацца незак., -тў-наў ецца, -тўюцца арнаментаваць зак. і незак., арткўрсы (артылерыйскія курсы) -саў -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць артналёт (артылерыйскі арнаменталістыка -ыцы налёт) -ёту, -ёце, -ётаў арнаментальнасць [сьць] артпадрыхтбўка (артьіле-цю рыйская падрыхтбўка) арнаменталыіы -оўцы, -бвак арнаментацыя маст., -ыі артполк (артылерыйскі [ыйі] полк) -палка, -палкў, арнаментны -палкоў арнаментоўка -ўцы арнаментшчык [нтшч] -ка, артрбз мед., -зу, -зе артрозаартрыт мед., -ыту, -ку, -каў -ыце арнамёнтыка -ыцы арнаментыст маст., -ста, артрыт мед., -ыту, -ыце артрытны -сце [сьце], -стаў артрытычка разм., -чцы [цц], арнаўтка с.-г., -тцы [цц] -чак арніталагічны артрытычны мед. арніталогія -іі [ійі] (артьілерыйскі арнітаптэр ав., -ра, -ры, артсклад склад) -да, -дзе, -даў -РаЎ артснарад (артьілерыйскі арнітафауна заал., -не снарад) -да, -дзе, -даў арнітафілія бат., -іі [ійі] артшкбла (артылерыйская арнітоз мед., -зу, -зе шкбла) -ле, -л арнітолаг -га, -гу, -гаў


артыкль

артыкль грам., -ля, -лі, -ляў артыкул -ла, -ле, -лаў артыкўл уст., ваен., -ла, -ле, -лаў артыкульны артыкулявацца лінгв., незак., -люецца, -лююцца артыкуляваць незак., -люю, -люеш, -люе, -лююць артыкуляцыйны артыкуляцыя -ыі [ыйі], -ый артылерыйскі артылерыст -ста, -сце [сьце], -стаў артылёрыя -ыі [ыйі] артыст -ста, -сце [сьце], -стаў яртыстка -тцы [стц], -так артыстызм -му, -ме артыстычна прысл. артыстычнасць [сьць] -цю артыстычны артыт літ., -ыту, -ыце артышок бат., -ка, -ку, -каў артэзіянскі Артэк Артэка, Артэку артэкаўскі артэрыя -ыі [ыйі], -ый артэрыяльны артэрыясклероз -зу, -зе арўдаванне [ньне] разм., -ІІН І

арўдаваць разм., незак., арўдую, -уеш, -уе, -уюць арудзянёць геал., зак., -ёе, -ёюць арфа -фе, -фаў арфавальшчык -ка, -ку, -каў арфавалыпчыца -цы, -ц арфаванне [ньне] -нні арфаваны арфавацца незак., арфўецца, -ўюцца арфаваць н е з а к арфўю, -ўеш, -ўе, -ўюць арфаграма лінгв., -ме, -м арфаграфГчны арфаграфія -іі [ійі] арфаэпічны арфаэпія -іі [ійі] арфГст -ста, -сце [сьне], -стаў арфГстка -тцы [стц], -так архазаўр палеант., -ра, -ры, -раў архаізаваны [айі] архаізавацца [айі] незак., -зўецца, -зўюцца архаізаваць [айі] зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць архаізацыя [айі] -ыі [ыйі] архаГзм [айі] -ма, -ме, -маў архаіка [айі] -іцы архаГст [айі] -ста, -сце [сьце], -стаў архаГстка [айі] -тцы [стц], -так архаістычны [айі] архаГчна [айі] прысл.

84

архаГчнасць [айі] [сьць] -цю архаГчны [айі] архангел рэл., -ла, -ле, -лаў Архангельск г., Архангельска, Архангельску Архангельская вббласць [сьць] Архангельскай вббласці архангельскі архар заал., -ра, -ры, -раў архаравец разм., лаянк., -раўца, -раўцу, -раўцаў археаграфГчны археаграфія -іі [ійі] археазойскі археалагГчны археалогія -іі [ійі] археаптэрыкс палеант., -са, -се, -саў архёйскі геал. археограф -фа, -фе, -фаў археолаг -га, -гу, -гаў архетып лінгв., -па, -пе, -паў архібіскуп -па, -пе, -паў архібГскупскі архівазахаванне [ньне] -нні архівазнаўства -ве архіварыус -са, -се, -саў архівасховішча -чы, -ч і -чаў архівГст -ста, -сце [сьце], -стаў архГдныя бат., наз. архідыякан царк., -на, -не, -наў архідыяканскі архідэйны бат. архідэя бат., -эі [эйі], -эй архіепГскап -па, -пе, -паў архіепГскапскі архімандрыт -ыта, -ыце, -ьгтаў архімандрыцкі архіпастыр -ра, -ру, -раў архіпастырскі архіпелаг -га, -гу, -гаў архірэй -эя, -эю, -эяў архірэйскі архірэйства царк., -ве архітраў архіт., -ава, -аве архітэктанГчны архітэктар -ра, -ру, -раў архітэктарскі архітэктоніка -іцы архітэктўра -ры архітэктўрна-будаўнГчы архітэктўрна-гістарычны архітэктўрна-мастацкі архітэктўрна-планіровачны архітэктўрны архіў -іва, -іве, -іваў архіўны архіфанёма лінгв., -ме, -м архонт гіст., -нта, -нце [ньце], -нтаў арцёль -ллю [льлю], -лей і -ляў арцёльна прысл. арцёлыіы арцёлынчык -ка, -ку, -каў арцёлынчыца -цы, -ц

арыфметычна

Арцёмаўск г., Арцёмаўска, Арцёмаўску арцёмаўскі арча бат., арчьі арчынец -нца, -нцу, -нцаў арчынка -нцы, -нак арчынскі аршад (напітак) -ду, -дзе Аршанскі раён Аршанскага раёна аршын -на, -не, -наў аршынны арыгінал -ла, -ле, -лаў арыгіналка разм., -лцы, -лак арыгіналыіа прысл. арыгінальнасць [сьць] -цю арыгінальнічанне [ньне] разм., -нні арыгінальнічаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць арыгіналыім арыентаванасць [сьць] -цю арыентаванне [ньне] -нні арыентаваны арыентавацца незак., -тўюся, -тўешся [сься], -тўецца, -тўюцца арыентаваць незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць арыенталГзм -му, -ме арыенталГст -ста, -сце [сьце], -стаў арыенталГстка -тцы [стц], -так арыенталГстыка -ыцы армснталыіы арыентацыя -ыі [ыйі] і арыенціроўка арыенцГр [ньці] -ра, -ры, -раў арыенцірны [ньці] арыенціровачна [ньці] прысл.

арыенцірбвачны [ньці] арыенціроўка [ньці] -ўцы часцей арыснтацыя арыёта -ёце арыец арыйца, -цу, -цаў арыёза н., нескл. Арыён астр., Арыёна, Арыёне Арызбна р., Арызбне арызбнскі арыйка арыйцы, арыек арыйскі арык -ка, -ку, -каў Арынока р., ж., нескл. армнокскі арыстакрат -ата, -аце, -атаў арыстакратка -тцы [цц], -так арыстакратызм -му, -ме арыстакратычнасць [сьць] -цю арыстакратйчны арыстакратыя -ыі [ыйі] арытмГчнасць [сьць] -цю арытмГчны арытмГя -Гі [ійі] арыфмётыка -ыцы арыфметычпа прысл.


арыфметычны

арыфметычны арыфмограф -фа, -фе, -фау арыфмбметр -ра, -ры, -раў арычны арышт -шту, -шце, -штаў арыштаваная наз. арыштаваны дзеспрым., прьім., наз.

арыштаваць зак., арыштўю, -ўеш, -ўе, -ўюць арыштант уст., -нта, -нце [ньце], -нтаў арыштантка уст., -тцы [нтці, -так арыштанцкая уст., наз. арыштанцкі уст. арыштны арыштбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца арыштбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць арыя арыі [ыйі], арый арэаграфія астр., -іі [ійі] Арэада міф., Арэадзе арэал -ла, -ле, -лаў арэальны арэамётрыя фіз., -ыі [ыйі] арэапаг гіст., -га, -гу арэлі -ляў арэна -не, -н Арэнбўрг г., Арэнбўрга, Арэнбўргу Арэнбўргская вббласць [рхск] [сьць] Арэнбўргскай вббласці арэнбўргскі [рхск] арэнда -дзе [ньдзе] арэндны арэбл -лу, -ле арэбметр фіз., -ра, -ры, -раў арэх -ха, -ху, -хаў Арэхава-Зўева г., н., Р Арэхава-Зўева, Д АрэхаваЗўеву, Т Арэхава-Зўевам, М Арэхава-Зўеве арэхавы арэхавыя бат., наз. арэхападббны арэхаўка заал., -аўцы, -авак арэчавіцца кніжн., зак., -віцца, -вяцца арэчавіць зак., арэчаўлю, арэчавіш, -віць, -авяць арэчаўленне [ньне] -нні арэчаўлены арэчаўлівацца незак., -аецца, -аюцца арэчаўліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць арэшак -шка, -шку, -шкаў арэшкавы разм. арэшнік -ку і арахбўнік арэшнікавы арэшнікавыя бат., наз. арэшына -не, -н ас разм., аса, асе, асаў аса асё, мн. вбсы, вос АсаавіяхГм (Таварйства садзёйнічання абароне, авіяцыйнаму і хімічнаму будаўніцтву СССР) гіст., м.,

асвоіцца

85

АсаавіяхГма, Асаавіяхіме асаавіяхімаўскі асабіста прысл. асабісты асаблГва прысл. асаблГвасць [сьць] -цю, -цей асаблівы асабняк -ка, -кў, -кбў асабнякбм прысл. асаббвы асавёла разм., прысл. асавёлы разм. асавёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць асавік абл., -ка, -кў, -кбў асада -дзе асадак -дку [тк], -дкаў асадачны хім., геал. асаджаны асаджванне [ньне] -нні асаджвацца незак., -аецца, -аюцца асаджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асаджэнне [ньне] -нні асадзісты асадзіцца зак., асадзіцца, -Дзяцца асадзіць зак., асаджў, асадзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць асадка [тк] (дзеянне, стан) -дцы [цц] асадка [тк] (рамка) -дцы [цц], -Дак асадкавы [тк] геал. асаднік гіст., -ка, -ку, -каў асадніцкі асадніцтва -ве асадны асаёд заал., -да, -дзе, -даў асака асацэ асакбвы асакбвыя бат., наз. асалавёла прысл. асалавёласць [сьць] -цю асалавёлы асалавёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць асалапёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць асалбда -дзе асалбдкавы [тк] асамблёя -ёі [ейі], -ёй асамец -мца, -мцу, -мцаў асамка -мцы, -мак асананс -су, -се, -саў асанансны асанна: спяваць асанну асарамаціцца разм., зак., -ачўся, -ацішся [сься], -аціцца, -ацімся, -аціцёся, -ацяцца асарамаціць разм., зак., -ачў, -аціш, -аціць, -ацім, -аціцё, -ацяць асарамачаны разм. асарбміцца зак., -млюся, -мішся [сься], -міцца, -мяцца асарбміць зак., -млю, -міш, -міць, -мяць

асарбмлены асартымёнт

-нту,

-нце

[ньце]

асартымёнтны асатанёлы асатанёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць асацыіраваны [ыні] асацыіравацца [ыйі] зак. і незак., -руецца, -руюцца асацыіраваць [ыйі] зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, “РУЮЦь

асацыяльны асацыятыўна прысл. асацыятыўнасць [сьць] -цю асацыятыўны асацыяцыя -ыі [ыйі], -ый асачыць разм., зак., асачў, асбчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць

асва абл., асвё [сьве], мн. асвы і вбсвы, асвбў і вбсваў асваённе [ньне] -нні асвежаваны [сьве] асвежаваць [сьве] зак., асвяжўю, -ўеш, -ўе, -ўем, -ўеце, -ўюць асвёжаны асвёр [сьве] абл., -ра, -ры, -раў

асвёта [сьве] -ёце асвётленасць [сьве] [сьць] -цю асвётлены [сьве] асвётнік [сьве] -ка, -ку, -каў асвётніца [сьве] -цы, -ц асвётніцкі [сьве] асвётніцтва [сьве] -ве асвётны [сьве] асвёчанасць [сьве] [сьць] -цю асвёчаны [сьве] асвёчвацца [сьве] незак., -аецца, -аюцца асвёчваць [сьве] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць Асвёя [сьве] г. п., ж., Асвёі [ейі] асвінцаваны і асвінцбваны [сьві] асвінцаваць [сьві] зак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць асвінцбўваць [сьві] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асвіны [сьві] абл. асвістаны [сьві] асвістаць [сьві] зак., асвішчу, асвішчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць асвістваць [сьві] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць Асвбд (таварыства садзёйнічання развіццю вбднага транспарту і ахбвы жыцця на вбдах) м., Асвбда,

Асвбдзе асвбены асвбіцца [ойі] зак., -бюся, -бішся [ойісься], -біцца, -бяцца


асвоіць

асвбіць [ойі] зак., -бю, -біш [ойі], -біць, -бяць асвбйванне [ньне] -нні асвбйвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асвбйваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асвбйтацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асвбйтвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асвядбміць [сьвя] зак., -млю, -міш, -міць, -мяць асвядбмленасць [сьвя] [сьць] -цю асвядбмлены [сьвя] асвядбмлівацца [сьвя] незак., -аецца, -аюцца асвядбмліваць [сьвя] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асвяжальны [сьвя] асвяжацца [сьвя] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асвяжаць [сьвя] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць авяжыцца [сьвя] зак., -жўся, -жышся [сься], -жыцца, -жьімся, асвежыцёся, асвяжацца асвяжыць [сьвя] зак ., -жў, -жыш, -жьіць, -жым, асвежыцё, асвяжаць; (аднавіць у памяці) і адсвяжыць асвяжэнне [сьвя] [ньне] -нні асвятлённе [сьвя] [ньне] -нні асвятлГцца [сьвя] зак .. асвётліцца, -ляцца і асвятліцца, -ляцца асвятліць [сьвя] зак., асвятлю, асвётліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць і асвятлю, -ліш, -ліць, -лім, асветліцё, асвятляць асвятляльнасць [сьвя] [сьць] -цю асвятляльнік [сьвя] -ка, -ку, -каў асвятляльны [сьвя] асвятляцца [сьвя] незак., -яецца, -яюцца асвятляць [сьвя] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць асвяціцца [сьвя] зак., асвёціцца, -цяцца асвяціць [сьвя] (святлом) зак., асвячў, асвёціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць асвяціць [сьвя] царк., зак., асвячў, асвяціш, -ціць, -цім, асвяціцё, асвяцяць асвячацца [сьвя] царк., незак., -аецца, -аюцца асвячаць [сьвя] царк., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асвячбны [сьвя]

86

асвячэнне [сьвя] [ньне] царк., -нні асёджвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асёдзецца разм., зак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца асеін [ейі] анат., хім., -ну, -не асёкчы зак., асякў, асячэш, -чэ, -чбм, асечацё, асякўць; асёк, -кла, -клі, часцей асячы асёкчыся зак., (даць асечку) асячэцца, асякўцца; (спыніць гаворку) асякўся, асячэшся [сься], -чэцца, -чомся, асечацёся, асякўцца, часцей асячыся асёласць [сьць] -цю асёліца -цы, -ц асёлічны асёлішча -чы, -ч і -чаў асёлы асемянатар -ра, -ру, -раў асемянатарскі асемянённе [ньне] спец., -нні і абсемянённе асемяніцца спец., зак., -ніцца, -няцца і абсемяніцца асемяніць спец., зак., -іпб, -ніш, -ніць, -нім, асеменіцё, асемяняць і абсемяніць асемяняцца спец., незак., -яецца, -яюцца і абсемяняцца асемяняць спец., незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і абсемяняць асенізатар -ра, -ру, -раў асенізацыйны асенізацыя -ыі [ыйі] асённе-зімбвы [ньне] асённі [ньні] асёптыка мед., -ыцы асептычны асёсці [сьці] зак., асяду, -дзеш, -дзе, -дуць асёсціся [сьці] зак., асядуся, -дзешся [сься], -дзецЦа, -дуцца^ асётр асятра, -ры, -роў асетрагадбўля -лі асёўшы асёцевы асецін -на, -не, -наў асецінка -нцы, -нак асецінскі асеціны -наў Асёція Асёціі [ійі] асёць -ццю [цьцю], -цей і -цяў і вбсець асёчка -чцы [цц], -чак асёл асла, аслё [сьле], аслбў асівёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць асігнаванне [ньне] -пні, -нняў

асірыйскі

асігнаваны асігнавацца незак., асігнўецца, -ўюцца асігнаваць зак. і незак., асігнўю, -ўеш, -ўе, -ўюць асігнацьшны асігнацыя -ыі [ыйі], -ый асігнбўвацца незак., -аецца, -аюцца асігнбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асігнбўка -нбўцы, -нбвак асідбл хім., -лу, -ле асілак -лка, -лку, -лкаў асілены асіліць зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць асілкавы асільваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асіметрычна прьісл. асіметрычнаець [сьць] -цю асіметрычны асімётрыя -ыі [ыйі] асіміляваны асімілявацца зак. і незак., -лююся, -люешся [сься], -люецца, -лююцца асіміляваць зак. і незак., -лібю, -лібеш, -лібе, -лююць асімілятар -ра, -ру, -раў асімілятарны асімілятарскі асімілятарства -ве асімілятыўны асіміляцыйны асіміляцыя -ыі [ыйі] асімптатычны мат. асімптбта -бце, -бт асіна -не, -н асінавы асініна -не, -н асінка -нцы, -нак асіннік [ньні] -ку, -каў асіннікавы [ньні] асінхрбнны асіны прьім. асіпаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асіпласць [сьць] -цю асіплы асіпнуць зак., -ну, -неш, -не, -пуць; асіп, -пла, -плі Асіпбвіцкі раён Асіпбвіцкага раёна Асіпбвічы г.. Асіпбвіч асіра-вавілбнскі гіст. асірацёла прьісл. асірацёласць [сьць] -цю асірацёлы асірацёць зак ., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць асіраціць зак., асірачў, асірбціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць і асірачў, асіраціш, -ціць, -цім, -ціцё, -цяць асірбчаны асірыёлаг -га, -гу, -гаў асірыец асірыйца, -цу, -цаў асірыйка асірыйцы, -ыек асірыйскі


асірьшцы

87

асклюдбўванне [ньне] -нні, асірыйцы -цаў часцей абсклюдбўванне Асірыя Асірыі [ыйі] асклюдбўвацца незак., -аецасірыялбгія -іі [ійі] ца, -аюцца, часцей абасістэнт -нта, -нце [ньце], склюдбўвацца -нтаў асістэнтка -тцы [нтц], -так асклюдбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей асістэнцкі абсклюдбўваць асісціраваць [сьці] незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць аскбблены аскабалак разм ., -лка, -лку, аскблак -лка, -лку, -лкаў аскблачна-фугасны -лкаў і аскалёпак аскабліць зак., аскаблю, ас- аскблачны кобліш, -ліць, -лім, -ліце, аскбма -ме аскбмістасць [сьць] -цю -ляць аскбмісты разм. аскал -лу, -ле аскрабанне і аскрэбванне аскалены [ньне] для абодвух -нні, аскалёпак разм., -пка, -пку, часцей абскрабанне, аб-пкаў і аскабалак скрэбвапне аскаліць зак., -лю, -ліш, аскрабацца і аскрэбвацца -ліць, -ляць незак., адпаведна -аецца, аскальваць зак., -аю, -аеш, -аюцца; -аецца, -аюцца, -ае, -аюць часцей абскрабацца, абаскальпаваны скрэбвацца аскальпаваць зак., -пўю, аскрабаць і аскрэбваць не-пўеш, -пўе, -пўюць аскандалены зак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, аскандаліцца зак., -люся, -аюць, часцей абскрабаць, -лішся [сься], -ліцца, -ляцабскрэбваць ца аскандаліць зак., -лю, -ліш, аскрэбены часцей абскрэбены -ліць, -ляць аскрэбці [пц] зак., аскрабў, асканіт хім., -іту, -іце -бёш, -бё, -бём, -бяцё, аскарбінавы -бўць; аскроб, аскрэбла, аскарбміцца уст., разм., -лі, часцей абскрэбці зак., -млюся, -мішся аскрэбціся [пц] зак., аскра[сься], -міцца, -мяцца бёцца, -бўцца, часцей абаскароміць зак., -млю, -міш, скрэбціся -міць, -мяць аскарыдбз мед., -зу, -зе аскубанне і аскўбванне аскарыды заал., -даў, адз. [ньне] для абодвух -нні аскарыда, -дзе і абскўбванне аскацініцца разм., зак., аскўбаны і абскўбаны -нюся, -нішся [сься], -ніц- аскубацца і аскўбвацца незак., адпаведна -аецца, ца, -няцца аскаціньвацца разм., незак., -аюцца; -аецца, -аюцца і абскубацца, абскўбвацца -аюся, -аешся [сься], -аецаскубаць і аскўбваць неца, -аюцца аекёпак разм., -пка, -пку, зак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -аю, -аеш, -ае, -пкаў -аюць і абскубаць, абскўбаскёт -ёта, -ёце, -ётаў ваць аскетызм -му, -ме аскетычнасць [сьць] -цю аскўбванне [ньне] -нні і аскетычны абскўбванне аскірзацца (агрызацца) аскўбены і аскўблены, абабл., незак., -аюся, -аешскўбаны, абскўбены ся [сься], -аецца, -аюцца аскўбці [пц] зак., -бў, -бёш, аскірзнўцца разм., зак., -нў-бё, -бём, -бяцё, -бўць і абскўбці ся, -нёшся [зьнесься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, аслабанённе [ньне] разм., -нўцца -нні асклёлы аслабанёны разм. асклёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, аслабаніцца разм., зак., аслабанюся, аслабонішся -ёюць асклізлы абл. [сься], -ніцца, -німся, -ніасклюдаваны часцей абцеся, -няцца склюдаваны аслабаніць разм., зак., асасклюдавацца зак., асклюлабашб, аслаббніш, -ніць, дўецца, -ўюцца, часцей -нім, -піце, -няць абсклюдавацца аслабаняцца разм., незак., асклюдаваць зак., асклю-яюся, -яешся [сься], -яецдўю, -ўеш, -ўе, -ўюць, ца, -яюцца часцей абсклюдаваць аслабаняць разм., незак.,

асляпляльны

-яю, -яеш, -яе, -яюць аслабёлы аслабёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць аслабіцца зак., -біцца, -бяцца аслабіць зак., -блю, -біш, -біць, -бяць; аслаб, -бце [пц] аслаблённе [ньне] -нні аслаблены аслаблы аслабляльнік -ка, -ку, -каў аслабляцца незак., -яецца, -яюцца аслабляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць аслабнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць; аслаб, -бла, -блі аслёплены [сьле] аслёплы [сьле] аслёпнуць [сьле] зак., -ну, -неш, -не, -нуць; аслёп, -пла, -плі аслізлы [сьлі] разм. аслізнуць [сьлі] разм., зак , -не [зьне], -нуць; асліз, -зла, -злі асліннік [сьліньні] бат., -ку асліны [сьлі] асліца [сьлі] -цы, -ц аслбнены аслупаванне [ньне] -нні аслупаваны аслупаваць разм., зак., аслупўю, -ўеш, -ўе, -ўюць аслупбўваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аслупянёлы аслупянённе [ньне] -нні аслупянёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць аслўхацца зак., -аюся, -аегася [сься], -аецца, -аюцца аслўхаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абслўхаць аслўхвацца незак., -аецца, -аюцца аслўхваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асляк [сьля] заал., асляка, -кў, -кбў асляніі [сьля] і аслянё рознаскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах асляпіцца [сьля] зак., асляплюся, аслёпішся [сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца асляпіць [сьля] зак., асляплю, аслёпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць асляплённе [сьля] [ньне] -нні асляпляльна [сьля] прысл. асляпляльнасць [сьля] [сьць] -цю асляпляльны [сьля]


асляпляцца

асляпляцца [сьля] незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца асляпляць [сьля] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць асляціна [сьля] -не асмакаваны і абсмакаваны асмакавацца зак., -кўюся, -кўешся [сься], -кўецца, -кўюцца і абсмакавацца асмакаваць зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць і абсмакаваць асмалак -лка, -лку, -лкаў асмалены дзеепрым., прым. і абсмалены асмаліцца зак., асмалюся, асмалішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца і абсмаліцца асмаліць зак., асмалю, асмаліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць і абсмаліць асмальванне [ньне] -нні і абсмальванне асмальвацца незак., -аецца, -аюцца і абсмальвацца асмальваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абсмальваць асмальны асмальня тэх., -ні, -няў асмальшчык спец., -ка, -ку, -каў асмалынчыца спец., -цы, -ц асман гіст., -на, -не, -наў асманскі (турэцкі) асманы (туркі) -наў асматычны асмейванне [сьме] [ньне] -нні, -нняў, часцей абсмейванне асмейвацца [сьме] незак., -аецца, -аюцца, часцей абсмёйвацца асмёйваць [сьме] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абсмёйваць асмёлены [сьме] асмёліцца [сьме] зак., -люся, -лішся [сься], -ліцца, -ляцца асмёліць [сьме] зак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць асмёльвацца [сьме] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асмёльваць [сьме] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асмёяны [сьме] і асмяяны, часцей абсмёяны, абсмяяны асмбл -лу, -ле асмблены і абсмблены асмблка -лцы асмбльванне [ньне] -нні асмбльвацца пезак., -аецца, -аюцца і абсмбльвацца асмбльваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абсмбльваць асмблынчык -ка, -ку, -каў

88

асмблынчыца -цы, -ц асмбметр фіз., -ра, -ры, -раў асмўгласць [сьць] -цю асмўглы асмўжаны дзеепрым., прым. асмужыць зак., асмўжыць, -жаць асмяглы [сьмя] асмягнуць [сьмя] зак., -ну, -неш, -не, -нуць; асмяг, -гла, -глі асмялёлы Гсьмя] асмялёць [сьмя] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць асмяянне [сьмя] [ньне] -нні, -нняў, часцей абсмяянне ас.мяяны [сьмя] і асмёяны, часцей абсмяяны, абсмёяны асмяяць [сьмя] зак., асмяю, -яёш, -яё, -яём, асмеяцё, асмяюць, часцей абсмяяць аснаваны аснавацца зак., -нуёцца, -нуюцца аснаваць зак., асную, -уёш, -уё, -уём, -уяцё, -уюць аснастка -тцы [стц] аснасціцца [сьці] зак., аснашчўся, аснасцішся [сьцісься], -ціцца, -цімся, -ціцёся, -цяцца і аснашчуся, аснасцішся [сьцісься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца аснасціць [сьці] зак., аснашчў, аснасціш [сьці], -ціць, -цім, -ціцё, -цяць і аснашчу, аснасціш [сьці], -ціць, -цім, -ціце, -цяць аснацкі уст. аснацтва уст., -ве аснач абл., -ча, -чў, -чоў асначыць абл., незак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць аснашчанасць [сьць] -цю аснашчанне [ньне] -нні аснашчаны аснашчацца незак., -аецца, -аюцца аснашчаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аснашчванне [ньне] -нні аснашчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аснашчэнне [ньне] -нні аснёжаны [сьне] і абснёжаны аснёжыцца [сьне] зак., -жуся, -жышся [сься], -жыцца, -жацца і абснёжыцца аснёжыць [сьне] зак., -жыць, -жаць і абснёжыць аснбва -бве, -6ў асноватвбрны аснбўванне [ньне] -нні аснбўвацца незак., -аюся,

астанкі

-аешся [сься], -аецца, -аюцца аснбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аснбўнае наз. аснбўны аснбўшчык тэкст., -ка, -ку, -каў аснбўшчыца -цы, -ц асбба -бе, -б асобаўпаўнаважаны наз. асббіна -не, -н асббна прысл. асббнасць [сьць] -цю асббны асббы асбт бат., -бту, -бце асбтавы асбўвацца незак., -аецца, -аюцца асбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асбчаны разм. асбчванне [ньне] разм., -нні асбчвацца разм., незак., -аецца, -аюцца асбчваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асбчка разм., -чцы [цц] аспёкт [сьпе] -кту, -кце, -ктаў аспід [сьпі] заал., -да, -дзе, -даў; (аспідны сланец) уст. мін., -ду, -дзе бспідны [сьпі] аспіраваны [сьпі] лінгв. аспірант [сьпі] -нта, -нце [ньце], -нтаў аспірантка [сьпі] -тцы [нтц], -так аспірантўра [сьпі] -ры аспіранцкі [сьпі] аспірата [сьпі] лінгв., -аце, -ат аспіратар [сьпі] тэх., -ра, -ры, -раў аспіратарны [сьпі] аспірацыя [сьпі] тэх., -ыі [ыйі] аспірын [сьпі] -ну, -не аспрэчаны аспрэчванне [ньпе] -нні аспрэчвацца незак., -аецца, -аюцца аспрэчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць аспрэчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць аставацца незак., астаюся, -аёшся [сься], -аёцца, -аёмся, -аяцёся, -аюцца асталёўвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асталбп разм., лаянк., -па, -пе, -паў асталявацца разм., зак., асталююся, -юешся [сься], -юецца, -югоцца астанёц геал., -нца, -нцы, -нцбў астанкі -каў


астаркаватасць

астанне [ньне] -нні, часцей развітанне астаркаватасць [сьць] абл., -цю астаркаваты ( стараватьі) абл.

астатак -тку, -ткаў астаткавы астатні астатняе наз. астацін хім., -ну, -не астацца зак., астанўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца; астаўся, асталася, -лося, -ліся астача -чы астачарцёлы разм. астачарцёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць астма мед., -ме астматык разм., -ка, -ку, -каў астматычка разм., -чцы [цц], -чак астматычны астой -6ю, -оі [ойі] астойвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца астбйлівасць [сьць] спец., -цю астойлівы спец. астоя -оі [ойі] астояцца зак., -оюся, -оішся [ойісься], -оіцца, -ояцца астра -ры, -раў астраарыентацыя -ыі [ыйі] астрабатаніка -іцы астрабіялогія -іі [ійі] Астравёц г. п., Астраўца, Астраўцы Астравсцкі раён Астравёцкага раёна астравок -раўка, -раўкў, -раўкоў астравы -воў, адз. востраў астрагал спец., -ла, -ле астрагеаграфія -іі [ійі] астрагеалогія -іі [ійі] астрагнозія -іі [ійі] астрадынаміка -іцы астракарзкцыя -ыі [ыйі] астракізм гіст., -му, -ме астракбмпас -са, -се, -саў астралагічны астраліт хім., -іту, -іце астралогія -іі [ійі] астральны спец. астралябія -іі [ійі] астраметрыст -ста, -сце [сьце], -стаў ; астраметрычны астраметрыя -ыі [ыйі] астранавігацыя -ыі [ыйі] астранамічпы астранаўт -ўта, -ўце, -ўтаў астранаўтыка -ыцы астранаўтычны астранбм -ма, -ме, -маў астраномія -іі [ійі]

_

89

астраскоп -па, -пе, -паў астраспектраскапія [сьпе] -іі [ійі] астраспектрограф [сьпе] -фа, -фе, -фаў астрасфёра -ры астраўлянін -на, -не, мн. астраўляне, -н астраўлянка -нцы, -нак астраўны астрафатаграфія -іі [ійі] астрафатамётрыя -ыі [ыііі] астрафатометр -ра, -ры, -раў астрафізік -ка, -ку, -каў астрафізіка -іцы астрафізічны астраханка заал., сад., -нцы, -нак астраханскі Астрахань г., ж., Астраханню [ньшо] астрог уст., -ога, -озе, -огаў астрбграф астр., -фа, -фе, -фаў астрожнік уст., -ка, -ку, -каў астрожніца уст., -цы, -ц астрожны уст. астролаг -га, -гу, -гаў аструганы і аструганы часцей абстрўганы, абструганы астругаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць; астругаў, -ала, -алі; астругай, -йма, -йце, часцей абстругаць астрўгванне [ньне] -нні, часцей абстрўгванне астрўгвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абстрўгвацца астрўгваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абстрўгваць астрыганне [ньне] -нні і абстрыганне астрыгацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абстрыгацца астрыгаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абстрыгаць астрыгчы [хч] зак., астрыгў, астрыжэш, -жэ, -жбм, -жацё, астрыгўць і абстрыгчы астрыгчыся [хч] зак., астрыгўся, астрыжэшся [сься], -жэцца, -жомся, -жацёся, астрыгўцца і абстрыгчыся астрыжаны і абстрыжаны астўджаны астўджвацца незак., -аецца, -аюцца астўджваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць астудзіцца зак., астўдзіцца, -дзяцца астудзіць разм., зак., астуджў, астўдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць аступацца разм., незак.,

асучаснены

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аступёнены разм. аступёніцца разм., зак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца аступіцца разм., зак., аступлюся, астўпішся [сься], -піцца, -пімся, -піцеся, -пяцца астурыйскі Астўрыя Астўрыі [ыйі] астыванне [ньне] -нні астываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць астыгмат -ата, -аце астыгматызм спец., -му, -ме астыгматычны астылы астыт мед., -ыту, -ьіце астыць і астынуць зак., для абодвух астыну, -неш, -не, -пуць астэабласты анат., -таў астэаграфія анат., -іі [ійі] астэадыстрафія мед., -іі [ійі] астэакласты анат., -таў астэалагічны астэалбгія анат., -іі [ійі] астэамаляцыя мед., -ыі [ыйі] астэаміэліт мед., -Іту, -Іце астэапластьша мед., -ыцы астэасклербз мед., -зу, -зе астэатамія мед., -Іі [ійі] астэнік мед., -ка, -ку, -каў астэнічны астэнія -Іі [ійі] астэолаг -га, -гу, -гаў астэома мед., -ме, -м астэроід [ойі] астр., -да, -дзе, -даў Асуан г., Асуана, Асуане асуанскі асуджальны асўджанасць [сьць] -цю асўджапы асуджацца (да асуджаць) незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асуджаць (выказваць неадабрэнне) незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асўджвацца (да асуджваць) незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асўджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асуджэнне [ньне] -нні, -нняў асудзіць зак., асуджў, асўдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць Асунсьён г., Асупсьёна, Асунсьёне асунсьёнскі асўнуты і абсўнуты асўнуцца разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца асўнуць зак., -пу, -неш, -не, -нуць і абсўнуць асучаснены [сьне]


асучасніванне

асучасніванне [сьні] [ньнс] -нні асучаснівацца [сьні] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асучасніваць [сьні] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асучасніцца [сьні] зак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца асучасніць [сьні] зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць асўшак -шка, -шку, -шкаў асушальнік тэх., -ка, -ку, -каў асушальны асўшаны асушацца незак., -аецца, -аюцца асушаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асўшванне [ньне] -нні асўшвацца незак., -аецца, -аюцца асўшваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асўшка -шцы асушыць зак., асушў, асўшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць асушэнне [ньне] -нні асфалія паліт., -іі [ійі] асфальт -льту, -льце асфальтабетбн -ну, -не асфальтабетбнны асфальтаванне [ньне] -нні асфальтаваны асфальтавацца незак., -тўецца, -тўюцца асфальтаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць асфальтавы асфальтазавбд -да, -дзе, -даў асфальтаўкладчык [чч] тэх., -ка, -ку, -каў асфальтбўшчык -ка, -ку, -каў асфальтоўшчыца -цы, -ц асфіксія мед., -іі [ійі] асца абл., асцы асцеблавацца [сьце] бат., зак., асцяблўецца, -ўюцца і асцябліцца асцепваць [сьце] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асцерагацца [сьце] незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асцерагаць [сьце] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асцерагчы [сьце] [хч] зак., асцерагў, асцеражэш, -жэ, -жбм, -жаце, асцерагўць; асцярбг, асцерагла, -лб, -л і

асцерагчыся [сьце] [хч] зак., асцерагўся, асцеражэшся [сься], -жэцца, -жбмся, -жацёся, асцерагўцца асцё [сьцё] асці асціна [сьці] -не

90

асцісты [сьці]: асцісты адрбстак анат. асцыдыя заал., -ыі [ыйі] асцылаграма фіз., -ме, -м асцылаграфічны фіз. асцылаграфія -іі [ійі] асцыласкбн фіз., -па, -пе, -паў асцылбграф фіз., -фа, -фе, -фаў асцылятар фіз., -ра, -ры, -раў асцыляцыя -ыі [ыйі] асцыт мед., -ыту, -ьіце асцюк [сьцю] -ка, -кў, -кбў асцюкаватасць [сьцю] [сьць] -цю асцюкаваты [сьцю] асцюкбвы [сьцю] асцябаць [сьця] зак., -аю, -аенг, -ае, -аюць асцябліцца [сьця] бат., зак., асцёбліцца, -ляцца і асцеблавацца асцяблбўвацца [сьця] незак., -аецца, -аюцца асцяк [сьця] уст., -ка, -кў асцяпаць [сьця] разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асцярбга [сьця] -бзе асцярбжліва [сьця] разм., пр ысл.

асцярожлівасць [сьця] [сьць] -ЦІО асцярожлівы [сьця] асцярбжна [сьця] прысл. асцярожнасць [сьця] [сьць] -цю асцярожнічаць [сьця] незак ., -аю, -аеш, -ае, -аюць асцярбжны [сьця] асцяцкі [сьця] уст. асцячка [сьця] уст., -чцы [цц], -чак асыпак геал., -пку асыпальнасць [сьць] -цю і абсыпальнасць асыпанне [ньне] -нні і абсыпанне асыпаны і абсыпаны асьшацца зак., асыплецца, -люцца і абсыпацца асыпацца незак., -аецца, -аюцца і абсыпацца асыпаць зак., асыплю, -леш, -ле, -люць і абсыпаць асыпаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абсыпаць асьміна уст., -не, -н асэнсавана прысл. асэнсаванасць [сьць] -цю асэнсаванне [ньне] -нні асэнсаваны і асэнсованы асэнсаваць зак., асэнсўю, -ўеш, -ўе, -ўюць асэнсоўванне [ньне] -нні асэнсоўвацца незак., -аецца, -аюцца асэнсоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асэсар гіст., -ра, -ру, -раў асэсарскі гіст.

атаварыць

асявы часцей вбсевы асягнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, асегняцё, асягнўць асяданне [ньне] -нні асядаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асядланы асядлаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць асякацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца асякаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абсякаць асяліцца разм., незак., асялюся, асёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца асялок асялка, -кў, -коў асянёны асяніць зак., -ню, -ніш, -ніць, -нім, асеніцё, асяняць асяняцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца асяняць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць асяродак -дка [тк], -дку, -Дкаў асярбдачны асярбддзе [дзьдзе] -ддзі асярбдкавы [тк] асятрбвы асятрбвыя заал., наз. асятрына -не асяцёр асятра, -ры, -рбў, часцей асётр асячы зак., асякў, асячэш, -чэ, -чбм, асечацё, асякўць; асёк, асёкла, -лі і асёкчы, часцей абсячы асячыся зак., (даць асечку) асячэцца, асякўцца; (спыніць гаворку) асякўся, асячэшся [сься], -чэцца, -чбмся, асечацёся, асякўцца; асёкся, асёклася, -ліся і асёкчыся ат выкл. атабарвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца атабарыцца разм., зак., -руся, -рышся [сься], -рыцца, -рацца атабўніцца спец., зак., -ніцца, -няцца атабўніць спец., зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць атава -ве Атава г., Атаве атавараны атаварванне [ньне] -нні атаварвацца незак., -аецца, -аюцца атаварваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць атаварыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць


атавізм

атавізм біял., -му, -ме атавістычны атайбавацца разм., зак., -бўюся, -бўешся [сься], -бўецца, -бўюцца і атаўбавацца атай.мавацца зак., -мўюся, -мўешся [сься], -мўецца, -мўюцца атака атацы, атак атакаваны атакавацца незак., атакўецца, -ўюцца атакаваць зак. і незак., атакўю, -ўеш, -ўе, -ўюць атакелажаны мар. атакелажвацца мар., незак., -аецца, -аюцца атакелажваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць атакелажыць зак ., -жу, -жыш, -жыць, -жаць атакоўвацца незак., -аецца, -аюцца атакоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць атаксія мед., -іі [ійі] аталагічны мед. аталіт анат., -іта, -іце аталогія мед., -іі [ійі] атам -ма, -ме, -маў атаман -на, -не, -наў атаманіха разм ., -ісе, -іх атаманка -нцы, -нак атаманскі атаманства -ве атамарны атамахбд -да, -дзе, -даў атамізм філас., -му, -ме атамістыка філас., -ыцы атамістычны філас. атамічны атамна-малекулярны атамнасць [сьць] фіз., хім., -цю атамнік -ка, -ку, -каў атамны атамшчык -ка, -ку, -каў атанальнасць [сьць] -цю атанальны атанічны мед. атанія -іі [ійі] атара -ры, -р атараксія філас., -іі [ійі] атарапела прысл. атарапёласць [сьць] -цю атарапёлы атарапёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць атаршчык -ка, -ку, -каў атаскапічны мед. атаскбп -па, -пе, -паў атаўбавацца разм., зак., атаўбўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца і атайбавацца атачаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць атачбны атачыць зак., атачў, аточыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць

атрэсціся

91

атачэнне [ньне] -нні аташэ дыпл., м., нескл. атаясаміць зак., -млю, -міш, -міць, -мяць і атбесніць атаясамлены атаяснённе [сьненьне] і атаясамліванне, атаясамленне [ньне] кніжн., -нні атаясняцца [сьня] і атаясамлівацца незак., адпаведна -яецца, -яюцца; -аецца, -аюцца атаясняць [сьня] і атаясамліваць незак., адпаведна -яю, -яеш, -яе, -яюць; -аю, -аеш, -ае, -аюць атк [атэка] (аддзёл тэхнічнага кантрблю) м., нескл. атлант архіт., анат., -нта,

-нце [ньце], -нтаў Атлантыда Атлантыдзе атлантыззі паліт., -му, -ме атлантычны Атлантычны акіян Атлантычнага акіяна атлас (геаграфічны) -са, -се, -саў атлас (тканіна) -су, -се атласны атлёт -ёта, -ёце, -ётаў атлетызм -му, -ме атлётыка -ыцы атлетычны атлёт разм., -ётаў

-ёта,

-ёце,

атлуміць разм., зак., атлумліб, атлўміш, -міць, -мім, -міце, -мяць

атлўмлены атлумляць разм., незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць атлусцёласць [сьце] [сьць] -цю атлусцёлы [сьце] атлусцённе [сьценьне] -нні атлусцёць [сьце] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць атмасфёра -ры, -р атмасфераўстбйлівы атмасфёрны атмасферычны атбеснены [сьне] кніжн. атбесніць [сьні] зак., -ню, -ніш, -ніць, -ііяць і атаясаміць атбжылак бат., геал., -лка, -лку, -лкаў атбл геагр., -ла, -ле, -лаў атблавы атбпак -пка, -пку, -пкаў атбса -се, -с атбснік [сьні] -ка, -ку, -каў атрад -да, -дзе, -даў атраднік разм., -ка, -ку, -каў

атрадны атракцыён -на, -не, -наў атракцыённы атракцыя геад., лінгв., -ыі [ыйі]

атрамант уст., -нту, -нце [ньце] атрапацца зак., атраплюся, атрэплешся [сься], -лецца, -лемся, -лецеся, -люцца атрапаць зак., атраплю, атрэплеш, -ле, -лем, -леце, -люць атрапін фарм., -ну, -не атрасацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і абтрасацца атрасаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абтрасаць атраў матычны атрафіраваны атрафіравацца зак. і незак., -руецца, -руюцца атрафія -іі [ійі] атрупянёлы разм. атрупянёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць атрусіцца зак., атрўсіцца, -сяцца атрўскі разм., -каў атрўта -ўце, -ўт атрўтнасць [сьць] -цю атрўтны атруціцца зак., атручўся, атрўцішся [сься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца атруціць зак., атручў, атрўціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць атрўчаны атрўчванне [ньне] -нні атрўчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца атрўчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць атручэнне [ньне] -нні атрыбўт -ўта, -ўце, -ўтаў атрыбутыўнасць [сьць] -цю атрыбутыўны лінгв. атрыбўцыя -ыі [ыйі] атрымальнік -ка, -ку, -каў атрымальніца -цы, -ц атрымальніцкі атрыманне [ньне] -нні атрыманы атрымацца зак., -аецца, -аюцца атрымаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць атрымлівацца незак., -аецца, -аюцца атрымліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць Атрэк р., Атрэка, Атрэку атрэпвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца атрэпваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць атрэп’е -п’і атрэсены і абтрэсены атрэсці [сьці] зак., атрасў, -сёш, -сё, -сём, -сяцё, -сўць; атрбс, атрэсла, -лі [сьлі] і абтрэсці атрэсціся [сьці] зак ., атра-


атс

сўся, -сёшся [сься], -сёцца, -сёмся, ^сяцёся, -сўцца; атрбсся [сься], атрэслася, -ліся [сьлі] і абтрэсціся атс [атээс] (аўтаматычная тэлефбнная станцыя) ж., нескл. атў выкл.

атулённе [ньне] -нні атўлены атуліцца зак., атулюся, атўлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца атуліць зак., атулю, атўліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць атўльвацца і атуляцца незак., адпаведна -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца атўльваць і атуляць незак., адпаведна -аю, -аеш, -ае, -аюць; -яю, -яеш, -яе, -яюць атуманены атуманіцца зак ., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца атуманіць зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць атуманьвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца атуманьваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць атупёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць атуплённе [ньне] -нні атупляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць атухаць незак., -ае, -аюць і абтухаць атўхнуць зак., -не, -нуць і абтўхнуць атўшаны і абтўшаны атушыць разм., зак., атушў, атўшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць і абтушыць атык архіт., -ка, -ку, -каў Атыка гіст., Атыцы атынкаваны і атынкбваны, абтынкаваны, абтынкованы атынкаваць зак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць і абтынкаваць атынкоўванне [ньне] -нні і абтынкбўванне атынкоўвацца незак., -аецца, -аюцца і абтынкоўвацца атынкоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абтынкбўваць атынкоўка -ўцы атынкоўшчык -ка, -ку, -каў атынкоўшчыца -цы, -ц атыт мед., атыту, атыце атычкаваны

92

аўтагенны

атычкашіць зак., атычкўю, Аўстралія Аўстраліі [ійі] -ўеш, -ўе, -ўюць аўстралбідны [ойі] атычкоўванне [ньне] -нні аўстрыец -ыйца, -ыйцу, атычкбўвацца пезак., -аец-ыйцаў ца, -аюцца аўстрыйка -ыйцы, -ыек атычкоўваць незак., -аю, аўстрыйскі -аеш, -ае, -аюць Аўстрыя Аўстрыі [ыйі] атычны аўстрыяк разм., -ка, -ку, атэізм [эйі] -му, -ме -каў атэіст [эйі] -ста, -сце [сьце], аўстрыячка разм., -чцы -стаў [цц], -чак атэістка [эйі] -тцы [стц], аўстэніт мет., -іту, -іце -так аўстэнітавы атэістычны [эйі] аўстэнітны атэль -ля, -лі, -ляў аўсюк бат., аўсюкў атэльё н., нескл. аўсюковы атэльпы аўсянік заал., -ка, -ку, -каў; атэрасклератычны бат., -ку атэрасклербз -зу, -зе аўсяніца бат., -цы атэставаны і атэстованы аўсянішча -чы атэставацца зак. і незак., аўсянка (крупы) -нцы; заатэстўюся, -ўешся [сься], ал., -нцы, -нак -ўецца, -ўюцца аўсяны атэставаць зак. і незак., аўт спарт., аўта, аўце атэстўю, -ўеш, -ўе, -ўюць аўтааксідацыя хім., -ыі атэстат -ата, -аце, -атаў [ыйі] атэстацыйны аўтааматар -ра, -ру, -раў атэстацыя -ыі [ыйі] аўтааматарства -ве атэстбваны і атэставаны аўтааператар тэх., -ра, -ры, аўл -ла, -ле, -лаў уРаЎ аўльны аўтааныляльнік -ка, -ку, аўгіеў: аўгіевы стайні -каў аўгўр гіст., -ра, -ру, -раў аўтабаза -зе, -з аўдавёлы аўтабатальён -на, -не, -наў аўдавёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, аўтабензазапраўшчык -ка, -ёюць -ку, -каў аўдотка заал., -тцы [цц], аўтабіёграф -фа, -фе, -фаў -так аўтабіяграфічнасць [сьць] аўдыенц-зал м., і аўдыенц-цю зала ж., адпаведна аўды- аўтабіяграфічны ёнц-зала, аўдыёнц-зале; аўтабіяграфія -іі [ійі] аўдыёнц-зале аўтаблакірбвачны аўтаблакірбўка чыг., -ўцы аўдыёнцыя -ыі [ыйі] аўтабранявік аўтабраневіаўдыёвізуалыіы ка, -кў, -кбў аўдытар -ра, -ру, -раў аўтабранятанкавы аўдытбрыя -ыі [ыйі], -ый аўтабудаванне [ньне] -нні аўксаспора біял., -ры аўтабудаўнік -ка, -кў, -кбў аўксін фізіял., -ну, -не аўтаваджэнне [ньне] -нні аўкцыён -ну, -не аўтавакзал [гз — з вьібухн. аўкцыённы г] -ла, -ле, -лаў аўкцыяніст -ста, -сце [сьце], аўтавакзалыіы [гз — з вы-стаў бухн. г] аўладаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей авало- аўтавакцына мед., -не аўтавымяралыіы даць аўтавышка -шцы, -шак аўрал мар., -лу, -ле аўтагамія біял., -іі [ійі] аўральны аўтагарадбк -дка [тк], -дкў, Аўрора Аўрбры -дкбў аўрэаміцын фарм., -ну, -пе аўскультацыя мед., -ыі аўтагараж -жа, -жьі, -жбў аўтагаражны [ыйі] аўтагаспадгірка -рцы, -рак аўстра-венгёрскі аўстралапітэк антр., -ка, -ку, аўтагематэрапія -іі [ійі] аўтагён тэх., -ну, -не ^-каў аўстраліец -ійца, -ійцу, -ій- аўтагенёз біял., -зу, -зе аўтагенератар тэх., -ра, -ры, цаў аўстралійка -ійцы, -іек уРаЎ аўтагенназварачны аўстралійскі Аўстралійскі Саюз Аўстра- аўтагённасць [сьць] тэх., лійскага Саюза -цю аўстралійцы -цаў аўтагённы


аўтагеншчык

аўтагёншчык разм., -ка, -ку, -каў аўтагідрапад’ёмнік -ка, -ку, -каў аўтагонкі спарт., -нак аўтагоншчык -ка, -ку, -каў аўтагравюра -ры, -р аўтаграфічны аўтаграфія -іі [ійі] аўтагрузавы аўтагрўзчык [шч] -ка, -ку, -каў аўтагрэйдэр -ра, -ры, -раў аўтагрэйдэрыст -ста, -сце [сьце], -стаў аўтагужавы тэх. аўтагуртбк -тка, -ткў, -ткбў аўтадаённе [ньне] -нні аўтадарбжнік -ка, -ку, -каў аўтадарожны аўтадафэ гіст., н., нескл. аўтадрбм -ма, -ме, -маў аўтадрызіна -не, -н аўтадыдакт кніжн., -кта, -кце аўтадыспётчар [сьпечч] -ра, -ры, -раў аўтадэталь -ллю [льлю], -лей і -ляў аўтажыр -ра, -ры, -раў аўтазавод -да, -дзе, -даў аўтазаводзец -дца [цц], -дцу, -ДЦаў ^ аўтазаводскі[цк] аўтазаправачны аўтазапраўшчык -ка, -ку, -каў аўтазббрачны аўтазборка -рцы аўтазварка -рцы аўтаінспёктар [сьпе] -ра, -РУ» -раў аўтаінспёкцыя [сьпе] -ыі [ыйі] аўтаінтаксікацыя -ыі [ыйі] аўтаінфёкцыя мед., -ыі [ыйі] аўтакалона -не, -н аўтакамбінат -ата, -аце, -атаў аўтакамера -ры, -р аўтакараван -на, -не, -паў аўтакармўшка -шцы, -шак аўтакаршчык -ка, -ку, -каў аўтакаршчыца -цы, -ц аўтакары -раў аўтакарэкцыя -ыі [ыйі] аўтакаталіз -зу, -зе аўтакефалія царк., -іі [ійі] аўтакефальны аўтакінаперасоўка -оўцы, -овак аўтаклаў тэх., -ава, -аве, -аваў аўтаклаўны аўтаклўб -ба, -бе, -баў аўтакрама -ме, -м аўтакран тэх., -на, -не, -паў аўтакранаўшчык -ка, -кў, -коў аўтакрат кніжн., -ата, -аце, -атаў

93

аўтакратычны аўтакратыя -ыі [ыйі] аўталабараторыя -ыі [ыйі] аўталесавоз -за, -зе, -заў аўталітаграфія -іі [ійі] аўталюбіцель -ля, -лю, -ляў аўталятўчка -чцы [цц], -чак аўтамабілебудаванне [ньне] -нні аўтамабілебудаўнік -ка, -кў, -коў аўтамабілебудаўнічы аўтамабілеразгрўзчык [шч] -ка, -ку, -каў аўтамабілетрактарабудаванне [ньне] -нні аўтамабілізацыя -ыі [ыйі] аўтамабілізм -му, -ме аўтамабіліст -ста, -сце [сьце], -стаў аўтамабілістка -тцы [стц], -так аўтамабіль -ля, -лі, -ляў аўтамабіль-вышка аўтамабіля-вышкі, аўтамабілівьішцы аўтамабільна-дарожны аўтамабільна-трактарны аўтамабільны аўтамабілявоз -за, -зе, -заў аўтамагістраль -ллю [льлю], -лей і -ляў аўтамадэлізм -му, -ме аўтамадэльны аўтамайстэрня -рні, -рань і -рняў аўтаманцёр [ньцё] -ра, -ру, -раў аўтамарфізм мат., -му, -ме аўтамат -ата, -аце, -атаў аўтаматорны аўтаматрыса -се, -с аўтаматчык [чч] -ка, -ку, -каў аўтаматчыца [чч] -цы, -ц аўтаматызавана аўтаматызаванасць [сьць] -цю аўтаматызаванне [ньне] -нні аўтаматызаваны аўтаматызавацца незак., -зўецца, -зўюцца аўтаматызаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць аўтаматызацыя -ыі [ыйі] аўтаматызм -му, -ме аўтаматыка -ыцы аўтаматычна прысл. аўтаматычнасць [сьць] -цю аўтаматычны аўтамашына -не, -н аўтамашыніст -ста, -сце [сьце], -стаў аўтаметамарфізм геал., -му, -ме аўтаметрыя -ыі [ыйі] аўтамеханік -ка, -ку, -каў аўтамеханічны аўтамотаклўб -ба, -бе, -баў аўтамоталатарэя -эі [эйі]

аўтарытарнасць

аўтамотасёкцыя -ыі [ыйі]г -ый аўтамотаспорт -рту, -рце аўтамоташкола -ле, -л аўтанамізацыя паліт., -ыі [ыйі] аўтанамізм -му, -ме аўтанаміст -ста, -сце [сьце]г -стаў аўтанамГсцкі аўтанамічны аўтаномія -іі [ійі] аўтаномна прысл. аўтаномнасць [сьць] -цю аўтаномны аўтапавільён -на, -не, -наў аўтапагрўзчык [шч] -ка, -ку, -каў аўтападача -чы аўтапад’ёмнік -ка, -ку, -каў аўтападзавод -да, -дзе аўтападстройка [тстр] -йцы аўтапаённе [ньне] -нні аўтапаілка [айі] -лцы, -лак аўтапакрышка -шцы, -шак аўтапарк -ка, -ку, -каў аўтапартрэт -эта, -эце, -этаў аўтаперавозка [ск] -зцы [сц], -зак аўтаперасбўка -оўцы, -бвак аўтаперасоўны аўтапілот -бта, -бце, -бтаў аўтапластыка мед., -ыцы і аўтатрансплантацыя аўтаплўг -плуга, -плўзе, мн. -плугі, -плугбў аўтапбезд -да, -дзе [зьдзе], мн. аўтапаяздьг, -дбў аўтапрабёг -гу, -гаў аўтапракладчык [чч] -каг -ку, -каў аўтапрамыслбвасць [сьць] -цю аўтапрычэп -па, -пе, -паў аўтар -ра, -ру, -раў аўтарадыёграма -ме, -м аўтарадыёграфія -іі [ійі] аўтаразлівачны [зьлі] аўтаралі н., нескл. аўтараліст -ста, -сце [сьце]г -стаў аўтарамбнтнік -ка, -ку, -каў аўтарамбнтны аўтаратацыя ав., -ыі [ыйі] аўтаркія паліт., -іі [ійі] аўтарбта ваен., -бце, -бт аўтарскі аўтарства -ве аўтарулявы аўтарухавік -ка, -кў, -кбў аўтарўчка -чцы [цц], -чак аўтарызаваны і аўтарызбваны аўтарызавацца незак., -зўецца, -зўюцца аўтарызаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўтоць аўтарызацыя -ыі [ыйі] аўтарызбваны і аўтарызаваны аўтарысбра -ры, -р аўтарытарнасць [сьць] -цю


аўтарытарпы

аўтарытарны аўгарытэт (агульнае прызнанне) -эту, -эце; (аўтарытэтная асоба) -эта, -эце, -этаў аўтарытэтна прысл. аўтарытэтнасць [сьць] -цю аўтарытэтны аўтарэгулятар -ра, -ры, -раў

аўтарэпрадукцыя -ыі [ыш], -ый аўтарэферат -ата, -аце, -атаў аўтарэфрыжэратар -ра, -ры, -раў аўтасалон -на, -не, -наў аўтасамазвал -ла, -ле, -лаў аўтасані -санёй аўтасанны аўтасклад -да, -дзе, -даў аўтаслёсар [сьле] -ра, -ру, -раў аўтаспорт -рту, -рце аўтасправа -ве аўтастанцыя -ыі [ыйі], -ый аўтастарт -рту, -рце, -ртаў аўтастбп -па, -пе, -паў аўтаетбпавец -паўца, -паўцу, -паўцаў аўтастрада -дзе, -д аўтасўмесь тэх., -ссю [сьсю], -сей і -сяў аўтасчэпка [шч] тэх., -пцы аўтатбрмаз -за, -зе, -заў аўтатбрмазны аўтатрактарабудаванне [ньне] -нні аўтатрактарабудаўнік -ка, -кў, -кбў аўтатрактарны аўтатранспарт -рту, -рце аўтатранспартнік -ка, -ку, -каў аўтатранспартны аўтатрансплантацыя мед., -ыі [ыйі], -ый і аўтапластыка аўтатрансфарматар -ра, -ры, -раў аўтатрапізм біял., -му, -ме аўтатраса -се, -с аўтатрэнінг спец., -гу аўтатрэнірбўка -бўцы, -бвак аўтатурызм -му, -ме аўтатурыст -ста, -сце [сьце], -стаў аўтатыпічны палігр. аўтатыпія палігр., -іі [ійі] аўтатэрмацыстэрпа -не, -н і -наў аўтатэхніка -іцы аўтатэхнікум -ма, -ме, -маў аўтаўкладчык [чч] -ка, -ку, -каў яўтафілія кніжн., -іі [ійі] аўтафургбн -на, -не, -наў аўтахарактарьістыка -ыцы аўтахрбм -му, -ме аўтахрбмны аўтахтбн -на, -не, -наў аўтацыстэрна -не, -н і -наў

94

аўтацэментавбз -за, -зе, -заў аўтацягач -ча, -чы, -чбў аўтачасць [сьць] -цю, мн. аўтачасці, аўтачасцёй аўташкбла -ле, -л аўташтўрман -на, -не, -наў аўташчбтка -тцы [цц], -так аўтаэксгірэс -са, -се, -саў аўтаэлектрбнны аўтб разм., н., нескл. аўтббус -са, -се, -саў аўтобусабудаўнік -ка, -кў, -кбў аўтббусны аўтбграф -фа, -фе, -фаў аўтбл тэх., -лу, -ле аўтбліз біял., -зу, -зе аўтбрак -рка, -рку, -ркаў аўтбркавы аўтсайдэр -ра, -ру (спартсмен) і -ры (каманда), -Раў аўтэнтык кніжн., -ка, -ку, -каў аўтэнтычнасць [сьць] -цю аўтэнтычны аўцабык -ка, -кў, -кбў аўцаматка -тцы [цц], -так аўчар аўчара, -рў, -рбў аўчарка -рцы, -рак аўчарнік разм., -ка, -ку, -каў аўчарня -ні, -няў аўчына -не, -н аўчынка -нцы, -нак аўчыннік [ньні] -ка, -ку, -каў аўчынны афазія і афазія мед., адпаведна -іі [ійі]; -іі [ійі] афактўраны афанічны мед. афанія мед., -іі [ійі] афарбаванасць [сьць] -цю афарбаваны і афарббваны афарбавацца зак., афарбўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца афарбаваць зак., афарбўю, -ўеш, -ўе, -ўюць афарббваны і афарбаваны афарббўванне [ньне] -нні афарббўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца афарббўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць афарббўка -ўцы афарміцель -ля, -лю, -ляў афарміцельніца -цы, -ц афарміцельскі афарміцельства -ве афармлённе [ньне] -нні афармляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца афармляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць афартыст маст., -ста, -сце [сьце], -стаў афарызм -ма, -ме, -маў

афлюсаваць

афарыстычна прысл. афарыстычнасць [сьць] -цю афарыстычны афганец -нца, -нцу, -нцаў афгані н., нескл. Афганістан Афганістана, Афганістане афганка -нцы, -нак афганскі афганцы -цаў афёкт -кту, -кце, -ктаў афектаваны афектаваць незак., афектўю, -ўеш, -ўе, -ўюць афектацыя -ыі [ыйі] афектыўны афёлій астр., -ія, -іі [ійі] афбнскі гіст. афёня гіст., -ні афёра -ры, -р афёрта юр., -рце аферыст -ста, -сце [сьце], -стаў аферьістка -тцы [стц], -так аферэнтны афікальцыт геал., -ыту, -ыце афікс лінгв., -са, -се, -саў афіксальны афіксацыя -ыі [ыйі] афінёрны тэх. афініраванне [ньне] тэх., -ІІН І

афініраваць тэх., незак., афінірую, -уеш, -уе, -уюць афіпскі Афіны Афінаў афіняне -н афінянін -на, -не, -наў афінянка -нцы, -нак афіт мін., афіту, афіце афітавы афіцар’ё разм. пагард., -р’і афіцыёз -за, -зе, -заў афіцыёзнасць [сьць] -цю афіцыёзны афіцыйшчына разм., -не афіцыял гіст., -ла, -ле афіцыяльна і афіцьшна прысл.

афіцыяльнасць і афіцыйнасць [сьць] для абодвух -цю афіцыяльны і афіцыйны афіцыянт -нта, -нце [ньце], -нтаў афіцыянтка -тцы [нтц], -так афіцыянцкі афіцэр -ра, -ру, -раў афіцэрскі афіцэрства афіцэрыха разм., -ысе, -ых афіша -шы, -ш афііппы афішыраваны афішыравацца незак., -руецца, -руюцца афішыраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць афлюсаваны спец. афлюсаваць зак., -сўю, -сўеш, -сўе, -сўюць


афлюсоўванне

афлюсоўванне [ньне] -нні афлюсбўка -ўцы афбрміцца зак., -млюся, -мішся [сься], -міцца, -мяцца афбрміць зак., -млю, -міш, -міць, -мяць афбрмлены афбрт маст., -рта, -рце, -ртаў афбртны афра-азіяцкі афранцўжаны афранцўжванне [ньне] -нні афранцўжвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца афранцўжваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць афранцўзіцца зак., -ўжуся, -ўзішся [сься], -ўзіцца, -ўзяцца афранцўзіць зак., -ўжу, -ўзіш, -ўзіць, -ўзяць афрбнт уст., -нту, -нце [ньце] Афрыка Афрыцы афрыканеры і афрыкандэры (буры) для абодвух -раў, адз. афрыканер і афрыкандэр для абодвух -ра, -ру афрыканец -нца, -нцу, -нцаў афрыканізацыя паліт., -ыі [ыйі] афрыканіст -ста, -сце [сьце], -стаў афрыканістыка -ыцы афрыканка -нцы, -нак афрыканскі афрыканцы -цаў афрыкаптрап антр., -па, -пе, -паў афрыката лінгв., -аце, -ат афрыкатны афрыкатыўны афсайд спарт., -ду, -дзе афсёт палігр., -ёту, -ёце афсётны афтальмалагічны мед. афтальмалбгія -іі [ійі] афтальмаметрычны мед. а(|)тальмамётрыя -ыі [ыйі] афтальманеўралбгія мед., -іі [ійі] афтальмаплегія мед., -іі Р*Ч афтальмаскапічны мед. афтальмаскапія -іі [ійі] афтальмаскбп -па, -пе, -паў афтальмія мед., -іі [ійі] афтальмблаг мед., -га, -гу, -гаў афтальмометр мед., -ра, -ры, -раў афутраваны афутраваць зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць ахавальнік -ка, -ку, -каў ахавальніца -цы, -ц ахавальны ахаваны і ахованы

95

ахаваць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахайваннс [ньне] -нні ахайвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ахайваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахайна прьісл. ахайнасць [сьць] -цю ахайны ахаладалы разм. ахаладжальнік тэх., -ка, -ку, -каў ахаладжальны ахаладжэнне [ньне] -нні ахаладзёлы ахаладзёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць ахаладзіцца зак., ахаладжўся, ахалодзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца ахаладзіць зак., ахаладжў, ахалодзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць ахалбдаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахалоджаны ахалоджванне [ньне] -нні ахалбджвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ахалбджваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахамёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць ахамянўцца разм., зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, ахаменяцёся, ахамянўцца аханне [ньне] разм., -нні, -няў ахапак -пка, -пку, -пкаў ахапіцца зак., ахопіцца, -пяцца ахапіць зак., ахаплю, ахбпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць ахапляцца незак., -яецца, -яюцца ахапляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць ахарактарызаваны ахарактарызаваць зак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць ахарашыцца разм., зак., ахарашўся, ахарошышся [сься], -шыцца, -шымся, -шыцеся, -шацца, часцей абхарашыцца ахарашыць разм., зак., ахарашў, ахарбшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць, часцей абхарашыць ахарбшванне [ньне] разм., -нні, часцей абхарбшванне ахарбшвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей абхарбшвацца

ахлынуць

ахарбшваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абхарбшваць ахаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахаяны ахаяцца зак., -аюся, -аешсн [сься], -аецца, -аюцца ахаяць зак., ахаю, ахаешг ахае, ахаюць ахвбсце [сьце] -ці ахвбта -бце ахвбтна прысл. ахвбтнасць [сьць] -цю ахвбтнік -ка, -ку, -каў ахвбтніца -цы, -ц ахвбтны разм. ахвбчы разм. ахвяра -ры, -р ахвяравальнік уст., -ка, -куг -каў ахвяравальніца уст., -цы, -ц ахвяраванне [ньне] -нні, -нняў ахвяраваны і ахвярбваны ахвяравацца зак., ахвярўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца ахвяраваць зак., ахвярўю, -ўеш, -ўе, -ўюць ахвярапрынашэнне [ньне} -нні, -нняў ахвярна прысл. ахвярнасць [сьць] -цю ахвярнік -ка, -ку, -каў ахвярны ахвярбваны і ахвяраваны ахвярбўвацца незак., -аецца, -аюцца ахвярбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахёйцы гіст., -цаў ахілены ахілёсаў: ахілёсава пята ахіліць зак., ахілю, ахіліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць ахіляць незак., ахіляю, -яеш, -яе, -яюць ахінанне [ньне] -нні і абхінанне ахінацца незак., -аюсяг -аешся [сься], -аеццаг -аюцца і абхінацца ахінаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і абхінаць ахінёя разм., -ёі [йеі] ахінўты і абхінўты ахінўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца і абхінўцца ахінўць зак., -нў, -нёш, -нёг -нём, -няцё, -нўць і абхінўць ахканне [ньне] разм., -нні, -нняў ахкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахламбн разм , груб., -на, -не, -наў ахлынуць зак., -ну, -неш, -не, -нем, -неце, -нуць


ахмараны

ахмараны ахмістрыня у с т -ні, -нь ахмялёлы ахмялённе [ньне] -нні ахмялёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць ахнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць ахова -ве ахбдаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахоп -пу, -пе ахоплены ахбпліванне [ньне] -нні ахбплівацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ахбпліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахбпны ахбўванне [ньне] -нні ахбўвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ахбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахбўнасць [сьць] -цю ахбўнік -ка, -ку, -каў ахбўніца -цы, -ц ахбўны Ахбцкае мбра Ахбцкага мбра ахраматызм фіз., -му, -ме ахраматычны ахрамацГн біял., -ну, -не ахранка -нцы, -нак ахраннік [ньні] -ка, -ку, -каў ахрап’е -п’і [пйі] ахрыпаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахрыпласць [сьць] -цю ахрыплы ахрыпнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць; ахрып, ахрыпла, -лі ахрысціцца [сьці] зак., ахрышчўся, ахрысцішся [сьцісься], -ціцца, -цімся, -ціцеся, -цяцца ахрысцГць [сьці] зак., ахрышчў, ахрысціш [сьці], -ціць, -цім, -ціце, -цяць ахрышчаны ахўтаны ахўтацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ахўтаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ахўтвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ахўтваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ацалёлы разм. ацалёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць ацанГць зак., ацаню, ацэніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць ацверажацца [цьве] разм., незак., -аюся, -аешся

96

[сься], -аецца, -аюцца ацверажаць [цьве] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ацверажэнне [цьве] [ньне] разм., -нні ацверазёлы [цьве] разм. ацверазёць [цьве] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць і ацвярбзець ацверазГцца [цьве] разм., зак., ацверажўся, ацвярэзішся [сься], -зіцца, -зімся, -зіцеся, -зяцца і ацвярбзіцца ацверазГць [цьве] разм., зак., ацверажў, ацвярэзіш, -зіць, -зім, -зіце, -зяць і ацвярбзіць ацвярдзёласць [цьвя] [сьць] -цю ацвярдзёлы [цьвя] ацвярдзённе [цьвя] [ньне] -нні ацвярдзёць [цьвя] зак., -ёе, -ёюць ацвярбжаны [цьвя] разм. ацвярбзець [цьвя] зак., -ею, -ееш, -ее, -еюць, часцей ацверазёць ацвярбзіцца [цьвя] зак., -бжуся, -бзішся [сься], -бзіцца, -бзяцца, часцей ацверазГцца ацвярбзіць [цьвя] зак., -ожу, -бзіш, -бзіць, -бзяць, часцей ацверазіць ацёпванне [ньне] разм., -нні ацёпвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ацёпваць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ацёплены ацёпліванне [ньне] -нні ацёплівацца незак., -аецца, -аюцца, часцей ацяпляцца ацёпліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей ацяпляць ацерабГцца разм., зак., ацераблюся, ацярэбішся [сься], -біцца, -бімся, -біцеся, -бяцца, часцей абцерабГцца ацерабГць зак., ацераблю, ацярэбіш, -біць, -бім, -біце, -бяць, часцей абцерабГць ацёрпецца зак., -плюся, -пішся [сься], -піцца, -пяцца ацерушыцца зак., ацерушўся, ацярўшышся [сься], -шыцца, -шымся, -шыцеся, -шацца, часцей абцерушыцца ацерушыць зак., ацерушў, ацярўшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць, часцей абцерушыць ацёрці разм., зак., атрў,

ацэнка

атрэш, атрэ, атрбм, атрацё, атрўць; ацёр, ацёрла; атры; часцей абцёрці ацёрціся разм., зак., атрўся, атрэшся [сься], атрэцца, атрбмся, атрацёся, атрўцца; ацёрся, ацёрлася; атрыся; часцей абцёрціся ацёслівасць [сьлі] [сьць] разм., -цю ацёслівы [сьлі] ацёк -ку, -каў ацёклы і ацёкшы ацёл -лу, -ле, -лаў ацёлачны ацёрты ацёчнасць [сьць] -цю ацёчны ацГра (мякіна) абл., -ры ацірацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца аціраць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абціраць аціскаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абціскаць ацГснуты часцей абцГснуты ацГснуць зак., -сну, -снеш [сьне], -сне, -снуць, часцей абцГснуць аціхаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ацГхлы ацГхнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць; аціх, аціхла, -лі ацішэць зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць ацтэкі -каў ацукроўванне [ньне] -нні ацыдафілГн -ну, -не ацыдафілГнавы ацыдафГльны ацыдафілГя біял., -іі [ійі] ацыдафобны ацыдбз мед., -зу, -зе ацыклГчнасць [сьць] хім., -цю ацыклГчны ацыкляваны і ацыклёваны ацыкляваць зак., -люю, -люеш, -люе, -лююць ацынкаваны і ацынкованы ацынкаваць зак., ацынкўю, -ўеш, -ўе, -ўюць ацынковачны ацынкоўвацца незак., -аецца, -аюцца ацынкбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ацынкоўка -ўцы ацынкоўпічык -ка, -ку, -каў ацынкоўшчыца -цы, -ц ацэлот заал., -оце, -отаў ацэментаваны ацэментаваць зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць ацэначны ацэнены ацэнка -нцы, -нак


ацэншчык

ацэншчык -ка, -ку, -каў ацэншчыца -цы, -ц ацЗньвацца неаак., -аецца, -аюцца ацэньваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ацэтат хім., -ату, -аце ацэтатны ацэтбн -ну, -не ацэтбнавы ацэтыл хім., -лу, -ле ацэтылён хім., -ну, -не ацэтылёнавы ацэтыл-хларыд хім., -ду, -дзе ацэтылцэлюлбза хім., -зе ацэтыльны хім. ацю выкл. ацяжаранасць [сьць] -цю, часцей абцяжаранасць ацяжаранне [ньне] -нні, часцей абцяжаранне ацяжараны часцей абцяжараны ацяжарванне [ньне] -нні, часцей абцяжарванне ацяжарвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абцяжарвацца ацяжарваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абцяжарваць ацяжарыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць, часцей абцяжарыць ацяжэлы ацяжэць зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць ацяканне [ньне] -нні ацякаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ацяліцца зак., ацёліцца, -ляцца ацямнёць разм., зак., -ёе ацянёны ацяніць зак., ацяню, ацёніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць ацяняцца незак., -яецца ацяняць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць ацяплённе [ньне] -нні ацяпліць зак., ацяплю, ацёпліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць і ацяплю, ацяпліш, -ліць, -лім, ацепліцё, ацяпляць ацяпляльнік спец., -ка, -ку, -каў ацяпляльны ацяпляцца неза.к., -яецца, -яюцца і ацёплівацца ацяпляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і ацёпліваць ацярўшаны часцей абцярўшаны ацярўшванне [ньне] -нні, часцей абцярўшванне ацярўшвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абцярўшвацца ацярўшваць незак., -аю, -ае'ш, -ае, -аюць, часцей 4 Зак. ІІІСЗ

97

абцярўшваць ацярэблены часцей абцярэблены ацярэбліванне [ньне] -нні, часцей абцярэбліванне ацярэблівацца невак., -аецца, -аюцца, часцей абцярэблівацца ацярэбліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абцярэбліваць ацячы зак., -ячэ, -якўць ачаг ачага, -гў, -гбў ачагбвы ачалавёчанне [ньне] -нні ачалавёчаны ачалавёчванне [ньне] -нні ачалавёчвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ачалавёчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ачалавёчыцца зак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца ачалавёчыць зак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць ачамярэлы разм. ачамярэць разм., зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць ачапіць зак., ачаплю, ачэпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць ачаплённе [ньне] -нні ачапляцца незак., -яецца, -яюцца, часцей ачэплівацца ачапляць пезак., -яю, -яеш, -яе, -яюць, часцей ачэпліваць ачарніць зак., ачарню, ачэрніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць ачарсцвёласць [рсьцьвеласьць] -цю ачарсцвёлы [рсьцьве] ачарсцвённе [рсьцьвеньне] -нні ачарсцвёць [рсьцьве] зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць ачарсцвіцца [рсьцьві] зак., -віцца, -вяцца ачарсцвіць [рсьцьві] зак., ачарсцвлю, ачарсцвіш [рсьцьві], -віць, -віцё, -вяць ачарціць зак., ачарчў, ачэрціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць ачасаны і ачэсаны часцей абчасаны, абчэсаны ачасацца зак., ачэшацца, -шуцца, часцей абчасацца ачасаць зак., ачашў, ачэшаш, -ша, -шам, -шаце, -шуць, часцей абчасаць ачахлы і абчахлы ачахнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць; ачах, ачахла, -лі і абчахнуць ачкаванне [ньне] сад., -нні ачкаваць сад., незак., ач-

ачышчэнне

кўю, -ўеш, -ўе, -ўюць ачкб спарт., карт., -ка, -кў, -кбў ачкбвы спарт. ачмўраны разм. ачмураць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ачмурыць разм., зак., ачмурў, ачмўрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць ачмурэла прысл. ачмурэласць [сьць] -цю ачмурэлы разм. ачмурэнне [ньне] разм., -нні ачмурэць разм., зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць ачмуціць зак., ачмучў, ачмўціш, -ціць, -цім, -ціце, -цяць ачнўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца ачбмацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ачбс -су, -се ачбскавы ачбскі спец., -каў ачувацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ачужэлы ачужэць зак., -эю, -эеш, -эе, -эюць ачумёлы разм. ачумёць разм., зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць ачўньванне [ньне] -нні ачўньваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ачунялы ачуняць зак., -яю, -яеш, -яе, -яюць ачўхацца разм., зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ачўхвацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ачўцца зак., -ўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца ачынацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ачыстка -тцы [стц] ачысткі -так .і -ткаў ачысціцца [сьці] зак., ачышчуся, ачысцішся [сьцісься], -ціцца, -цяцца ачьісціць [сьці] зак., ачышчу, ачысціш [сьці], -ціць, -цяць ачышчальнік спец., -ка, -ку, -каў ачышчальны ачышчаны ачышчацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ачышчаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ачышчэнне [ньне] -нні


98

ачэп

ачэп -па, -пе, -паў ачэплены ачэплівацца незак., -аецца, -аюцца і ачапляцца ачэпліваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і ачапляць ачэрнены ачэрчаны ачэрчваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ачэсаны і ачасаны часцей абчэсаны, абчасаны ачэсванне [ньне] -нні, часцей абчэсванне ачэсвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абчэсвацца ачэсваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абчэсваць ашаламанГцца абл., зак., -нюся, ашаламонішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца ашаламаніць абл., зак., -ню, ашаламоніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць ашаламГцца зак., ашаламлюся, ашаломішся [сься], -міцца, -мімся, -міцеся, -мяцца ашаламГць зак., ашаламлю, ашаломіш, -міць, -мім, -міце, -мяць ашаламлённе [ньне] -нні ашаламляльна прысл. ашаламляльпы ашаламляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць ашалёла прысл. ашалёласць [сьць] -цю ашалёлы ашалёць зак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць ашалёваны і ашаляваны часцей абшалёваны, абшаляваны ашалёвачны спец. ашалёўванне [ньне] -нні ашалёўвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абшалёўвацца ашалёўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абшалёўваць ашалёўка -ёўцы, -ёвак ашаломленасць [сьць] -цю ашаломлены ашальмаваны разм. ашальмаваць разм., зак., -мўю, -мўеш, -мўе, -мўюць ашаляваны і ашалёваны часцей абшаляваны, абшалёваны ашаляваць зак., ашалюю, -юеш, -юе, -ююць, часцей абшаляваць ашатраваны ашатраваць зак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць ашвартаваны мар.

ашвартавацца зак., -тўецца, -тўюцца ашвартаваць зак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць ашклёць зак., -ёе, -ёюць ашклёны ашклГць зак., -лю, -лГш, -ліць, -лім, -ліцё, -ляць ашклянёлы ашклянёць зак., -ёе, -ёюць ашлакаванне [ньне] тэх., -нні ашлакаваны і ашлакбваны тэх.

ашлакаваць зак., ашлакўю, -ўеш; -ўе, -ўюць ашлакбўванне [ньне] тэх., -нні ашліфаваны і ашліфбваны часцей абшліфаванм, абшліфбваны ашліфавацца зак., -фўецца, -фўюцца, часцей абшліфавацца ашліфаваць зак., -фўю, -фўеш, -фўе, -фўюць, часцей абшліфаваць ашліфбўванне [ньне] -нні ашліфбўвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абшліфоўвацца ашліфоўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абшліфоўваць ашлюзаваны ашлюзаваць зак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць ашмаргнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць, часцей абшмаргнўць ашморгаць разм., зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абшморгаць ашморгвацца незак., -аецца, -аюцца, часцей абшморгвацца ашморгваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абшморгваць ашмбткі -каў, адз. ашмотак, -тка, -тку ашмбцце [цьце] разм., -цці Ашмянскі раён Ашмянскага раёна Ашмяны г., Ашмян аштрафаваны і аштрафбваны аштрафаваць зак., -фўю, -фўеш, -фўе, -фўюць ашўг -га, -гу, -гаў ашўка абл., ашўцы ашуканец -нца, -нцу, -нцаў ашуканка -нцы, -нак ашуканскі ашуканства -ве, -ваў ашуканы ашукацца зак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ашукаць зак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ашўкванне [ньне] -нні ашўквацца незак., -аюся,

ашчэрыцца

-аешся [сься], -аецца, -аюцца ашўкваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць Ашхабад г., Ашхабада, Ашхабадзе Ашхабадская вббласць [цк] [сьць] Ашхабадскай вббласці ашчада разм., -дзе ашчадак разм., -дку [тк] ашчаджанне [ньне] -нні ашчаджацца разм., незак -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ашчаджаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ашчадкаса [тк] (ашчадная каса) -се, -с ашчадкнГжка [ткн] [шк] (ашчадная кніжка)

-жцы [шц], -жак ашчадліва прысл. ашчадлівасць [сьць] -цю ашчадлівы ашчадна прьісл. ашчаднасць [сьць] -цю ашчадны ашчанГцца зак., ашчэніцца, -няцца ашчапёрыць разм., зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць ашчапГць разм., зак., ашчаплю, ашчэпіш, -піць, -пім, -піце, -пяць ашчарэпіць разм., зак., -плю, -піш, -піць, -пяць ашчаслГвіць [сьлі] зак., -Гўлю, -івіш, -Гвіць, -Гвяць ашчаслГўлены [сьлі] ашчаслГўліваць [сьлі] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ашчацГнены ашчацГніцца зак., -ніцца, -няцца ашчацГніць зак., -ню, -ніш, -ніць, -няць ашчацГньвацца незак ., -аецца, -аюцца ашчацГньваць незак ., -аю, -аеш, -ае, -аюць ашчыпаны ашчыпаць зак ., ашчыплю, ашчыплеш, -ле, -лем, -леце, -люць і -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей абшчыпаць ашчыпванне [ньне] -нні ашчыпваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аю, часцей абшчыпваць ашчэпак разм., -пка, -пку, -пкаў ашчэраны ашчэрванне [ньне] -нні ашчэрвацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ашчэрваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ашчэрыцца зак., -руся, -рышся [сься], -рыцца, -рацца


ашчэрыць

ашчэрыць зак., -ру, -рыш, -рыць, -раць ашыек ашыйка, -ку, -каў ашмйнік -ка, -ку, -каў ашьшаваны ашынаваць зак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць ашынбўваць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ашынбўка -ўцы ашэрхлы ашэстак абл., -тка, -тку, -ткаў аэраапьірсквальнік -ка, -ку, -каў аэрабаза -зе, -з аэрабіёз біял., -зу, -зе аэравакзал [гз — з выбухн. г] -ла, -ле, -лаў аэравізуальны аэравўзел -зла, -злё [зьле], -злбў аэрагённы аэрагідрадынамічны аэраграфічны аэраграфія -іі [ійі] аэрадрбм -ма, -ме, -маў аэрадрбмны аэрадынаміка -іцы аэрадынамічны аэраздымак -мка, -мку, -мкаў аэраздымачны аэраздымка -мцы, -мак аэразбль -лю, -лі аэразбльны

99

аэракасмічны [сьмі] аэраклўб -ба, -бе, -баў аэраклўбны аэралагічны аэраліт астр., -іта, -іце, -ітаў аэраліфт -фта, -фце, -фтаў аэралбгія спец., -іі [ійі] аэралбцыя ав., -ыі [ыйі] аэрамабільны аэрамагнітны аэрамагнітбметр -ра, -ры, -раў аэрамаяк -ка, -кў, -кбў аэраметрычны фіз. аэрамётрыя -ыі [ыйі] аэрамеханіка -іцы аэранавігацыйны аэранавігацыя -ыі [ыйі] аэранаўт -ўта, -ўце, -ўтаў аэранаўтыка -ыцы аэранбм фіз., -ма, -ме аэранбмія -іі [ійі] аэраплан -на, -не, -наў аэрапланны аэрапбезд -да, -дзе [зьдзе], мн. аэрапаязды, -дбў аэрапбрт -рта, -рце, -ртаў аэрапбртпы аэрапбшта -шце аэрарый мед., -ыя, -ыі [ыйі], -ыяў аэрасалбн -на, -не, -наў аэрасалярый спец., -ыя, -ыі [ыйі]

бабухнуць

аэрасані -санёй аэрасанны аэрасінаптычны аэрасінбптык -ка, -ку, -каў аэрастанцыя -ыі [ыйі], -ый аэрастат -ата, -аце, -атаў аэрастатны аэрастатыка -ыцы аэрастатычны аэрасяўба -бё аэратанк -ка, -ку, -каў аэратар мет., -ра, -ру, -раў аэратрапізм біял., -му, -ме аэратэрапія мед., -іі [ійі] аэратэрмбметр -ра, -ры, -раў аэрафагія -іі [ійі] аэрафатаграфія -іі [ійі] аэрафільтр -ра, -ры, -раў аэрафлбт -бту, -бце аэрафббія мед., -іі [ійі] аэрафбн -на, -не аэрафотаапарат -ата, -аце, -атаў аэрафотаздымак -мка, -мку, -мкаў аэрафотаздымка -мцы, -мак аэрахбд -да, -дзе, -даў аэрацыйны аэрацыя -ыі [ыйі] аэрббны аэрббус -са, -се, -саў аэрббы біял., -баў, адз. аэрбб, -ба, -бе аэрбн мед., -ну, -не аэрыраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць

Б б [бэ] (назва літарьі, якая абазначае гук [6]) н., нескл.; часц. баабаб (дрэва) -ба, -бе, -баў; (драўніна і зб.) -бу, -бе

баабабавы баба -бе, -б бабах выкл. бабаханне [ньне] -нні бабахаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бабахкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бабахнуцца разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца бабахнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць бабачка разм., -чцы [цц], -чак бабашка палігр., -шцы [шц], -шак Баба-яга міф., Бабы-ягі, Бабе-язё баб’ё разм., пагард., баб’я, баб’ю, баб’ём, баб’і [йі] бабёр заал., бабра, -ры, -роў оабін бабіна тэх., бат. (семя бобу), -не, -н оабінажніца -цы, -ц 4*

бабінец царк., -нца, -нцы, -нцаў бабінны бабіт -іту, -іце бабітавы бабітны бабіцца разм., незак., баблюся, -бішся [сься], -біцца, -бяцца бабіць разм., уст., незак., -блю, -біш, -біць, -бяць бабка [пк] -бцы [пц], -бак бабкі [пк] бат., -коў бабковы [пк] бабковыя [пк] бат., наз. бабнік разм., -ка, -ку, -каў бабовішча -чы, -ч і -чаў баббвы баббвыя бат., наз. баббк бат., -бкў [пк] баббўнік бат., -ку бабравіна (нара бабра) -не, -н бабралавёцкі бабралбў -ова, -бве, -бваў бабраня і бабранё рознаскл., для абодвух РДМ -няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах бабрбвіна (мяса бабра) абл., -не

бабрбвы і бабрыны бабрбў Бабрўйск г., Бабрўйска, Бабрўйску бабрўйскі Бабрўйскі раён Бабрўйскага раёна бабрыны часцей бабрбвы бабрыха -ысе, -ых бабскі [пск] разм. бабслеіст [псьлейі] -ста, -сце [сьце], -стаў бабувізм -му, -ме бабувіст -ста, -сце [сьце], -стаў бабувісцкі бабуін [уйі] заал., -на, -не, -наў бабўлін бабўлька разм., -льцы, -лек бабўльчын бабўля разм., -лі, -ль бабўх выкл. бабўхаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бабўхнуцца разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца бабўхнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць


бабушы

бабўшы -шаў, адз. бабўша, -шы бабчын [пч] бабылёў разм. бабыль разм., -ля, -лю, -лёў бабылька і бабылка адпавсдна -льцы, -лек; -лцы, -лак бабыльскі бабыльства -ве Баб-эль-Мандэбскі праліў [пск] Баб-эль-Мандэбскага праліва баварац -рца, -рцу, -рцаў баварка -рцы, -рак баварскі баварцы -цаў Баварыя Баварыі [ыйі] баваўнавбд -да, -дзе, -даў баваўнавбдства [цтв] -ве баваўнавбдчы [чч] баваўназдача -чы баваўнарбб -ба, -бе, -баў баваўнасёяльны і баваўнасёючы баваўнаткацкі баваўніца зб., -цы баваўнічны баваўнянка -нцы баваўняны бавенне [ньне] разм., -нні і баўленне бавіцца разм., незак., баўлюся, бавішся [сься], -віцца, -вяцца; баўся, -ўцеся бавіць разм., незак., баўлю, бавіш, -віць, -вяць; баў, баўце бавбўна -не бавоўнаачышчальны бавбўнавы бавоўнакамбайп -на, -не, -наў бавоўнанарыхтбўка -бўцы бавоўнанарыхтбўчы бавоўнанарыхтбўшчык -ка, -ку, -каў бавоўнапрадзённе [ньне] -нні бавоўнапрадзільны бавоўнапрадзільня -льні, -лень і -льняў бавоўнапрадзілыпчык -ка, -ку, -каў бавоўнапрадзілыпчыца -цы, -Ц бавоўнасушылка -лцы, -лак бавоўнаўббрачны бавоўнаўббрка -рцы бавбўнік -ку бавбўнікавы бавбўнішча -чы, -ч і -чаў багаббрац кніжн., -рца, -рцу, -рцаў багаббрніцкі кніжн. багаббрніцтва кніжн., -ве багавінне [ньне] зб., -нні багадзёльня разм., уст., -льні, -лень і -льняў багаж -жў, -жы

100

багажнік -ка, -ку, -каў багажны багажня -жні, -жань і -жняў багамаз разм., уст., -за, -зе, -заў багамец -мца, -мцу, -мцаў багаміл гіст., -ла, -ле, -лаў багамільскі багамільства -ве багамка -мцы, -мак багамбл і багамблец адпаведна -ла, -ле, -лаў; -льца, -льцу, -льцаў багамблка -лцы, -лак багамблле [льле] уст., -ллі багамблы заал., -лаў багамбльніцтва -ве багамбльны багамбльня уст., -ні, -няў багамскі Багамскія астравы Багамскіх астравоў багара -ры багарны багарбдзіца рэл., -цы, -ц багаслбў -бва, -бве, -бваў багаслбўе -ўі [ўйі] багаслбўскі багата прысл. Багата г., Багацё багаткі бат., -так, адз. багатка, -тцы [цц], часцей малачай багатнік уст., -ка, -ку, -каў багатуха уст., -усе, -ух багаты прым., наз. багатыр -ра, -рў, -рбў і багацёй, багач багатырка -рцы, -рак багатырскі багатэль муз., ж., -ллю [льлю] багаўд паліт., -да, -дзе багахвальства -ве багацёй -ёя, -ёю, -ёяў і багач, багатыр багацёй прысл. багацёйка разм., -ёйцы, -ёек багацёйскі багацёйшы багацёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць багацце [цьце] -цці, -ццяў багач -ча, -чў, -чбў і багацёй, багатыр багачка -чцы [цц], -чак Багдад г., Багдада, Багдадзе багдадскі [цк] багдыхан гіст., -на, -не, -наў багдыханскі багёма разм., зб., -ме Багёмія гіст., Багёміі [ійі] багёмны разм. багёмскі багёмшчына разм., -не багер тэх., -ра, -ры, -раў багермайетар -тра, -тру, -траў багерны

бадзяка

багёт -ёту, -ёце багётавы багётны багётчык [чч] -ка, -ку, -каў багётчыца [чч] -цы, -ц баггі спарт., м., нескл. баггіст -ста, -сце [сьце], -стаў багіня -ні, -нь багна -не, -наў багнаваты багнавы багністасць [сьць] -цю багністы багнішча -чы, -ч і -чаў багнбўка бат., -ўцы багноўкавыя бат., наз. багбр -гра, -гры, -гроў і бусак багбрны і бусачны багбршчык -ка, -ку, -каў і бусачнік багбўка бат., заал., -ўцы багбўня уст., -ні, -няў, часцей бажніца багра -ры баграніца уст., -цы, -ц багрбвы багрыць ( дзейнічаць багром) спец., незак., -ру, -рыш, -рыць, -раць багрыць (чырваніць) незак., -ру, -рыш, -рыцьг -рым, -рыцё, -раць багўн бат., -нў, -нё багуністы багўннік [ньні] -ку багунбвы Багушэўск г., Багушэўска, Багушэўску багушэўскі бадай часц., прысл. бадай што прысл. бадан бат., -ну, -не баданне [ньне] -нні баданўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нўць бадацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і басціся, барбцца бадаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і басці, барбць бадзёра прысл. бадзёрасць [сьць] -цю бадзёры бадзёрыцца незак., -руся, -рышся [сься], -рыцца, -рацца; бадзёрся, -рцеся бадзёрыць незак., -ру, -рыш, -рыць, -раць; бадзёр, -рце бадзяга бат., -язе бадзяга агульн., м. ДМ -ягу, Т -ягам, ж. ДМ -язе, Т -ягай і -ягаю, мн. Р -яг і бадзяка бадзяжніцкі бадзяжніцтва -ве бадзяжны бадзяк бат., -кў бадзяка разм., агульн., м. ДМ -яку, Т -якам, ж. ДМ


101

бадзякаваць

-яцы, Т -якай і -якаю, мн. Р -як, часцей бадзяга бадзякаваць разм., незак., -кўю, -кўеш, -кўе, -кўюць бадзян бат., -нў, -нё бадзянне [ньне] разм., -нні, -нняў бадзяцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца бадзячы бадлівы і барлівы бадмінтаніст -ста, -сце [сьце], -стаў бадмінтаністка -тцы [стц], -так бадмінтон спарт., -на, -не бадмінтбнны баднўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць бадняк (смалісты корч) абл., -ка, -кў, -коў бадыліна -не, -н і бадыляка бадылле [льле] і бадыллё [льлё], адпаведна -ллі; -ллі бадыль -ля, -лі, -лёў бадыляка разм., -яцы, -як, часцей бадйліна баёц байца, -цў, -цоў баечка -чцы [цц], -чак баечнік -ка, -ку, -каў баечніца -цы, -ц баечпы баёк ваен., тэх., байка, -кў, -кбў бажаство уст., -вё, мн. 66шаствы, -ваў бажба -бё бажніца уст., -цы, -ц і багбўня бажбк -жка [шк], -жкў, -жкбў бажыцца незак., бажўся, ббжышся [сься], -жыцца, -жымся, -жыцеся, -жацца бажэнне [ньне] разм., -нні база -зе, -з базавы базальт мін., -льту, -льце базальтавы базаніт мін., -іту, -іце базар -ру, -ры, -раў базарны базёдаў: базёдава хварбба Базель г., Базеля, Базелі базельскі

І

базідыяльны бат.: базідыяльныя грыбы базілік бат., -ку базіліка архіт., -іцы, -ік базілікавы архіт., бат. базіраванне [ньне] -нні базіравацца незак., базіруюся, -уешся [сься], -уецца, -уюцца базіраваць незак., базірую, I -уеш, -уе, -уюць базіроўка -бўцы

базіс архіт., геад., -са, -се, -саў; філас., -су, -се базісны базіфікацыя геал., -ыі [ыйі] базўка ваен., -ўцы, -ўк бай гіст., міф., бая, баю [айу], баяў байбак заал., -ка, -кў, -коў байбак разм., -ка, -кў, -коў, часцей абіббк, гультай байбакбвы заал. байбацкі разм., часцей абіббцкі, гультайскі байбацтва разм., -ве, часцей абіббцтва, гультайства байбус разм., -са, -се, -саў і бэйбус байда (лодка) разм., -дзе, -Д і -даў байдак (рачное мачтавае судна) уст., -ка, -кў, -кбў байдан (пустэча) абл., -на, -не, -наў байдара (лодка) -ры, -р байдарачнік -ка, -ку, -каў байдарачны байдарка -рцы, -рак байдарны байка літ., байцы, баек; тэкст., байцы байкавы Байкал воз., Байкала, Байкале байкальскі байкапісец -ісца, -ісцу, -ісЦаў

байкар -ра, -рў, -рбў байкатаваны байкатавацца незак., -тўецца, -тўюцца байкатаваць зак. і незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць байкбт -бту, -бце, -бтаў байніца -цы, -ц байнічны байрам рэл., -ма, -ме байранізм літ., -му, -ме байранічны байскаўт уст., -ўта, -ўце, -ўтаў байскаўцкі уст. байскі гіст. байства уст., -ве байстрўк разм., груб., -ка, -кў, -кбў байцбвы байчэйшы бак -ка, -ку, -каў бакавіна -не, -н бакавіца -цы, -ц бакавўшка разм., -шцы [шц], -шак бакавы бакавьг бакал -ла, -ле, -лаў бакалаўр -ра, -ру, -раў бакалаўравы бакалаўрскі бакалёйны бакалёйшчык -ка, -ку, -каў бакалёйшчыца -цы, -ц

бактэрыялагічны

бакалёя зб., -ёі [ейі] бакан мар., -на, -не, -наў, часцей бакен бакан -ну, -не баканавы бакаплаў заал., -ава, -аве, -аваў бакара н., нескл. бакас заал., -са, -сё, -сбў і бекас бакасіннік [ньні] (дробны шрот) паляўн., -ку бакасіны і бакасбвы бакасты разм. бакаўт (дрэва) -ўта, -ўце, -ўтаў; (драўніна і зб.) -ўту, -ўце бакаўтавы бакббрт [гб выбухн. г] мар., -рта, -рце, мн. бакоарты, -тбў бакелізаваны бакеліт -іту, -іце бакелітавы бакен мар., -на, -не, -наў і бакан бакенбарды -д і -даў, адз. бакенбарда, -дзе бакеншчык -ка, -ку, -каў бакеншчыца -цы, -ц бакі (бакенбарды) бакаў, адз. бака, бацы бакінскі баклага -азе, -аг, часцей біклага баклажан -на, -не, -наў баклажанавы і баклажанны баклажка [шк] -жцы [шц], -жак, часцей біклажка баклан заал., -на, -не, -наў бакланавы бакбвачны (ад бакоўка) разм.

баконга н., неск.г. бакбўка разм., -оўцы, -овак баксёр -ра, -ру, -раў баксёрскі баксіраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць баксіт мін., -іту, -іце, -ітаў баксітавы бактрыян заал., -на, -не, -наў бактэрбід [ойі] -да, -дзе, -даў бактэрыёз -зу, -зе бактэрыёлаг -га, -гу, -гаў бактэрыёліз мед., -зу, -зе бактэрызаваны бактэрызавацца зак. і незак., -зўецца, -зўюцца бактэрызаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць бактэрызацыя -ыі [ыйі] бактэрыйны бактэрыцыд мед., -ду, -дзе, -Даў бактэрыцыднасць [сьць] -цю бактэрыцыдны бактэрыя -ыі [ыйі], -ый бактэрыялагічны


102

бактэрыялізін

бактэрыялізін біял., -ну, -не бактэрыялогія -іі [ійі] бактэрыяльны бактэрыямія фізіял., -іі [ійі] бактэрыяскапія мед., -п [ійі] бактэрыяўлбўнік -ка, -ку, -каў бактэрыяфаг бакт., -га бактэрыяфагія -іі [ійі] Бакў г., м., нескл. бакунізім паліт., -му, -ме бакуніст -ста, -сце [сьце], -стаў бакштоў (канат ці трос-буксір) мар., -ова, -бве, -бваў бакштоўны бакштэйн (гатунак галандскага сыру) -ну, -не бал -ла, -ле, -лаў балабан заал., муз., -на, -не, -наў балабёшка разм., -шцы [шц], -шак балаболка разм., -лцы, -лак балаббн разм., -на, -не, -наў балаббніць разм., -ню, -ніш, -ІІІЦ Ь , -няць балаббнка разм., -нцы, -нак балаббнетва разм., -ве балабушка (маленькая пшанічная

булачка)

абл.,

-шцы [шц], -шак балаваны балавацца незак., балуюся, -уешся [сься], -уецца, -уюцца балаваць незак., балую, -уеш, -уе, -уюць балавы (ад бал, балы) балаган -на, -не, -наў балаганіць разм., незак., -ню, -ніш, -ніць, -няць балаганны балаганства разм., -ве балаганшчык разм., -ка, -ку, -каў балаганшчына разм., -не балаганшчыца разм., -цы, -Ц балагбл уст., -ла, -ле, -лаў балагбльны уст. балагбльскі уст. балагбльства уст., -ве балада літ., муз., -дзе, -д баладнік разм., -ка, -ку, -каў баладны балазё разм., злучн. балака разм., агульн., м. ДМ -аку, Т -акам, ж. ДМ -ацы, Т -акай і -акаю, мн. Р -ак балаканне [ньне] разм., -нні балакаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць балалаечнік -ка, -ку, -каў балалаечніца -цы, -ц балалаечны балалайка -айцы, -аек баламўт разм., -ўта, -ўце, -ўтаў

балівійцы

баламўта разм., -ўце баламўтка разм., -тцы [цц], -так баламўтны разм. баламўціць разм., незак., -ўчу, -ўціш, -ўціць, -ўцяць баламўцтва разм., -ве баланда разм., -ндзё [ньдзе] баланёт ( гумавы пузыр у целе

дьірыжабля)

ав.,

-ёта, -ёце, -ётаў баланс -су, -се [ньсе], -саў балансаванне [ньне] -нні балансавацца незак., балансўецца, -ўюцца балансаваць незак., балансўю, -ўеш, -ўе, -ўюць балансавы балансамёр фіз., -ра, -ры, -раў балансёр [ньсё] -ра, -ру, -раў балансёрка [ньсё] -рцы, -рак балансір [ньсі] тэх., -ра, -ры, -раў балансірны [ньсі] балансіровачны [ньсі] балансірбўка [ньсі] -бўцы, -овак балансны эл.: балансная схема баласт -сту, -сце [сьце] баластаванне [ньне] чыг., -нні баластавацца чыг., незак., -тўецца, -тўюцца баластаваць незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць баластавы баластны баласцер [сьце] чыг., -ра, -ры, -раў баласціроўка [сьці] -бўцы, -бвак Балатан воз., Балатана, Балатане балатонскі балаўнік разм., -ка, -кў, -кбў ^ балаўніца разм., -цы, -ц балаўны разм. балаўство разм., -вё балахбвец разм., гіст., -бўца, -бўцу, -бўцаў балахбн -на, -не, -наў балахбннік [ньні] уст., -ка, -ку, -каў балахбнны балахбўшчына уст., гіст., -не балаціна разм., -не, -н і балбціна балаціраванне [ньне] -нні балаціраваны балаціравацца зак. і незак., -руюся, -руешся [сься], -руецца, -руюцца балаціраваць зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць балацірбвачны балацірбўка -бўцы

балацявіна разм., -не, -н балацянік заал., -ка, -ку, -каў; (уласцівы балоту пах) разм., -ку балацяністы разм. балацянішча разм., -чы, -ч і -чаў балацянка разм., -нцы, -нак балацяны разм. балачка разм., -чцы [цц], -чак балачйна (балацявіна; воблака) абл., -не, -н балбатанне [ньне] разм.. -нні балбатаць разм., незак., балбачў, балббчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць; -чы, -чыце балбатлівасць [сьць] -цю балбатлівы балбатнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нўць^ балбатня -ні балбатўн -на, -нё, -нбў балбатўха -ўсе, -ўх балбатўшка -шцы [шц], -шак балван -на, -нё, -нбў балваначны балванка тэх., -нцы, -нак балгарка -рцы, -рак балгарскі балгары -р і -раў балгарын -на, -не, мн. балгары, -р і -раў Балгарыя Валгарыі [ыйі] балдахін -на, -не, -наў балдахінны Балеарскія астравы Балеарскіх астравбў балёйка -ёйцы, -ёек балёлыпчык разм., -ка, -ку, -каў балёлыпчыца разм., -цы, -ц балёлыпчыцкі разм. балерб н., нескл. балерына -не, -н балёсна абл., прысл. балёснасць [сьць] абл., -цю балёсны абл. балёт -ёта, -ёце, -ётаў балетаман -на, -не, -наў балетаманія -іі [ійі] балетаманка -нцы, -нак балёткі -так, адз. балётка, -тцы [цц[ балетманстар -тра, -тру, -траў балетмайстарскі балётны балёць спарт. разм., незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць; ( пра адчуванне болю) баліць, баляць балёя -ёі [ейі], -ёй балёвы часцей бальны балівар -ра, -ры, -раў балівіец -ійца, -ійцу, -ійцаў балівійка -ійцы, -іек балівійскі балівійцы -цаў


Балівія

Балівія Балівіі [ійі] балігалоў бат., -ову, -ове балід астр., -да, -дзе, -даў баліста ваен., гіст., -сце [сьце] балістакардыяграма мед., -ме, -м балістакардыяграфія мед., -іі [ійі] балістыка фіз., ваен., -ыцы балістыт ваен., -ьіту, -ыце балістычны балканістыка -ыцы балканскі Балканы Балкан балкарац і балкар адпаведна -рца, -рцу, -рцаў; -ра, -ру, -р і -раў балкарка -рцы, -рак балкарскі балкарцы і балкары адпаведна -рцаў; -р і -раў балкбн -на, -не, -наў балкбнны балбметр фіз., -ра, -ры, -раў балбн -на, -не, -наў балбнка (шыба) абл., (старонка кнігі) уст., (парода сабак) -нцы, -нак балбнне [ньне] разм., -нні, часцей балбнь

балбнневы [ньне] балбнны Балбння ]ньня] г., Балбнні балбння [ньня] (тканіна) -нні балбнь разм., -нню [ньню] і балбнне балбта -бце, -бт; (вялікая гразь) разм., -бце балотазнаўства -ве балотазнаўчы балотаўтваральны балотаўтварэнне [ньне] -нні балбтнік бат., -ку балбтнікавыя бат., наз. балбтніца бат., -цы балбтны балбтца [цц] -цы, -цаў балбціна разм., -не, -н, часцей балаціна балбцістасць [сьць] -цю балбцісты балтавьі тэх. балтарэз тэх., -за, -зе, -заў балтарэзны балтарэзчык [шч] -ка, -ку, -каў балтбвы балты -аў балтыйскі Балтыка Балтыцы Балтымар г., Балтымара, Балтымары балтымбрскі Балханы (горы) Балханаў Балхаш воз., Балхаша, Балхашы балхашскі [шск] і [ск] балцкі балык -кў, -кбў балыкбвы

ІОЗ

баль м., -лю, -лі, -ляў бальзакаўскі бальзам -му, -ме, -маў бальзамаванне [ньне] -нні бальзамаваны бальзамавацца незак., -мўецца, -мўюцца бальзамаваць незак., -мўю, -мўеш, -мўе, -мўюць бальзамавы бальзаміна і бальзамін бат., адпаведна -не; -ну бальзамінавы бальзамінавыя бат., наз. бальзаміраванне [ньне] -нні бальзаміраваны бальзаміравацца незак., -руецца, -руюцца бальзаміраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць бальзамірбвачны бальзамірбўка -ўцы бальзамірбўшчык -ка, -ку, -каў бальзамірбўшчыца -цы, -ц бальзамічны бальзамны бальзамбўшчык -ка, -ку, -каў бальзамбўшчыца -цы, -ц бальнеагразевы бальнеагразелячэбніца -цы, -ц бальнеалагічны бальнеалбгія -іі [ійі] бальнеатэранія -іі [ійі] бальнеатэхніка спец., -іцы бальнеблаг -га, -гу, -гаў бальніца -цы, -ц бальнічны бальны і балёвы балынавізаваны балынавізавацца зак. і незак., -зўецца, -зўюцца балыпавізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць балынавізацыя -ыі [ыйі] бальшавізм -му, -ме балыпавік -ка, -кў, -кбў балыпавіцкі балынавічка -чцы [цц], -чак балыпак -ка, -кў, -кбў бальшўн разм., -на, -нё, -ноў бальшўха разм., -ўсе, -ўх балюстрада архіт., -дзе, -д балюстрадны балюча прысл. балючасць [сьць] -цю балючы баляванне [ньне] -нні баляваць незак., балюю, -юеш, -юе, -ююць баляса і балясіна (фігурньі слупок) адпаведна -се, -с; -не, -н балясы (агароджа) -саў балячка -чцы [цц], -чак Бамакб п., нескл. бамакбўскі бамбавбз ав., -за, -зе, -заў, часцей бамбардзірбўшчык

бандаж

бамбакідальнік -ка, -ку, -каў бамбаксавыя бат., наз. бамбамёт ваен., заал., -ёта, -ёце, -ётаў бамбарда ваен., гіст., -дзе, -Д і -Даў бамбардзір ваен. уст., спарт., -ра, -ру, -раў; заал., -ра, -ры, -раў бамбардзіраванне [ньне] -нні бамбардзіраваны бамбардзіравацца незак., -рўецца, -рўюцца бамбардзіраваць незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць бамбардзірбвачны бамбардзірбўка -бўцы, -бвак бамбардзірбўшчык -ка, -ку, -каў і бамбавбз бамбардзірскі бамбасхбвішча -чы, -ч і -чаў Бамбёй г., Бамбёя, Бамбёі [ейі] бамбёйскі бамбёжка [шк] -жцы [шц], -жак бамбіза разм., агульн., м. Д -зу, Т -зам, М -зе, ж. ДМ -зе, Т -зай і -заю, мн. Р -з бамбіст -ста, -сце [сьце], -стаў бамбіцца незак., -біцца, -бяцца бамбіць незак., -блю, -біш, -біць, -бяць бамбўк -ку бамбўкавы бамбўкавыя бат., наз. бампер тэх., -ра, -ры, -раў банальна прысл. банальнасць [сьць] -цю, -цей баналыіы банаіі (дрэва і плод) -на, -не, -наў; (драўніна і зб.) -пу, -не бананавы бананаёд заал., -да, -дзе, -даў банапартызм -му, -ме банапартьіст -ста, -сце [сьце], -стаў банапартьістка -тцы [стц], -так банапартысцкі банатка (гатунак пшаніцы) с.-г., -тцы [цц] банбаньёрка уст., -рцы, -рак Бангі г., м., нескл. бангійскі Бангкбк [хк] г., Бангкбка, Бангкоку бангкокскі [хк] Бангладэш ж., нескл. бангладэшскі [шск] і [ск] банда -дзе [ньдзе], -д і -даў бандаж мед., тэх., -жа, -жы, -жбў


бандажнік

бандажнік спец., -ка, -ку, -каў бандажны бандажыст -ста, -сце [сьце], -стаў бандажыстка -тцы [стц], -так бандарка разм., -рцы, часцей ббндарства бандарнічаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей бандарыць бандарны бандарня -рні, -рань і -рняў бандароўна ж., -ны, -не, -наў бандарыць незак., -ру, -рыш, -рыць, -раць і бандарнічаць банджа муз., н., нескл. бандзюга [ньдзю] разм., зневаж., ДМ -гу, Т -гам, мн. Р -г, -югі, -юзе, -юг бандзюк [ньдзю] разм., зневаж., -ка, -кў, -коў Банджўл г., Банджўла, Банджўле банджўльскі Бандўнг г., Вандўнга, БанДЎнгу

бандўнгскі [хск] бандўра -ры, -р бандурыст -ста, -сце [сьце], -стаў бандурыстка -тцы [стц], -так бандыт -ыта, -ыце, -ытаў бандытка -тцы [цц], -так бандытызм -му, -ме бандыцкі бандэроль -ллю [льлю], -лей і -ляў бандэрбльны банечны спец. баністыка -ыцы банітаванне [ньне] -нні банітэт спец., -эту, -эце баніфікацыя спец., -ыі [ыйі] баніцёр -ра, -ру, -раў баніцірбвачны баніцірбўка спец., -оўцы баніць уст., незак., баню, баніш, баніць, баняць банк -ка, -ку, -каў банка -нцы, -нак банкаваць карт., незак., банкўю, -ўеш, -ўе, -ўюць банкавы банкарт уст., груб., -рта, -рце, -ртаў банкаўскі банкаўшчык карт., -ка, -кў, -кбў банкёт -ету, -ёце, -ётаў; спец., -ёта, -ёце, -ётаў банкетаванне [ньне] -нні банкетаваць незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць банкётка -тцы [цц], -так

банкётны банкір -ра, -ру, -раў банкірскі

104

банкнбтны банкнбты фін., -бтаў, адз. банкнбт, -бта, -бце банкрўт -ўта, -ўце, -ўтаў банкрўціцца разм., незак., -ўчуся, -ўцішся [сься], -ўціцца, -ўцімся, -ўціцеся, -ўцяцца банкрўцкі банкрўцтва -ве, -ваў баннік [ньні] ваен., -ка, -ку, -каў бант банта, банце [ньце], -таў бантбўка -бўцы, -овак банту этн., нескл. банцік [ньці] -ка, -ку, -каў банькі мед., -нек, адз. банька, -ньцы баптызм рэл., -му, -ме баптыст -ста, -сце [сьце], -стаў баптыстка -тцы [стц], -так баптыстэрый -ыя [ыйа], -ыі [ыйі], -ыяў баптысцкі бар -ра, -ры, -раў бараапарат -ата, -аце, -атаў барабан -на, -не, -наў барабаніць незак., -ню, -ніш, -ніць, -няць барабанны барабаншчык -ка, -ку, -каў барабаншчыца -цы, -ц барабўлька іхт., -льцы, -лек баравік -ка, -кў, -кбў баравікбвы баравіна -не, -н баравінка (сорт яблыкаў) -нцы, -нак баравы бараграма спец., -ме, -м барада -дзё, мн. барбды, -д барадаты барадач разм., -ча, -чў, -чоў бараж спец., -жў, -жы, -жбў баражыраванне [ньне] -нні баражыраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць баразна -нё [зьне], мн. барозны, баразён і барбзнаў, з ліч. 2, 3, 4 — баразны баразнаванне [ньне] -нні баразнаваты разм. баразнаваць незак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць баразнамёр с.-г., -ра, -ры, -раў баразніцца [зьні] незак., барбзніцца, -няцца баразніць [зьні] незак., баразню, барбзніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць баразнбвы баразбн хім., -ну, -не барак барка, -ку, -каў барак -ка, -ку, -каў баракамера спец., -ры, -р баракамерны бараметрычны баран -на, -нё, -ноў барана -нё, мн. барбны, -н,

барбарысны

з ліч. 2, 3, 4 — бараны баранавалбк разм., -ка, -ку, -каў баранавалыпчык -ка, -ку, -каў баранавалыпчыца -цы, -ц баранаванне [ньне] -нні баранаваны баранавацца незак., -нўецца, -нўюцца баранаваць незак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць баранавіцкі Баранавіцкі раён Баранавіцкага раёна Баранавічы г., Баранавіч і Баранавічаў баранёса -се, -с баранёт -ёта, -ёце, -ётаў бараніна -не бараніцца незак., баранюся, барбнішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца бараніць незак., бараніб, барбніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць баранка тэх., -нцы, -нак баранкбвы баранбвы баранбк -нка, -нкў, -нкбў баранбў баранта уст., юр., -нцё [ньце] баранчык -ка, -ку, -каў баранчыкі (хвалі) -каў бараскбп метэар., -па, -пе, -паў^ барастат метэар., -ата, -аце, -атаў бараты мін., -атаў, адз. барат, -ату, -аце баратэрапія спец., -іі [ійі] баратэрмбметр -ра, -ры,

-раў

барахліць разм., незак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць барахлб разм., -лё барахблка разм., -лцы, -лак барахбльны разм. барахблыпчык разм., -ка, -ку, -каў барахблыпчыца разм., -цы, -Ц барацыт мін., -ыту, -ыце барацьба [дзьб] -бё барацьбіт [дзьб] -іта, -іцё, -ітбў барацьбітка [дзьб] -тцы [цц], -так барачнік -ка, -ку, -каў барачны барачны Барбадас в., дзяржава, Барбадаса, Барбадасе барбадбскі барбаміл фарм., -лу, -ле барбарскі уст. барбарыс бат., -су, -се барбарысавы барбарысавыя бат., наз. барбарысны


Барбацін

барбацін (фаянсавае цеста) -ну, -не; (ваза) -на, -не, -наў барбітал фарм., -лу, -ле барбітураты фарм., -таў барббс -са, -се, -саў барва -ве, -ваў барваватм барваваць незак., барвўю, -ўеш, -ўе, -ўюць і барвовіць, барвяніць барвавёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць і барвбвець, барвёць, барвянёць, барвяніцца барвснак бат., -нку барвёнкавы барвёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць, часцей барвавёць барвісты і барвяністы, барвянцбвы барвбвасць [сьць] -цю і барвянасць барвбвець незак., -ею, -ееш, -ее, -еюць, часцей барвавёць барвбвіцца незак., -віцца, -вяцца барвбвіць незак., -бўлю, -бвіш, -бвіць, -бвяць, часцей барваваць барвбвы і барвяны барвянасць [сьць] -цю, часцей барвбвасць барвянец -нцу, -нцы і барвяніца барвянёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць, часцей барвавёць барвяністы часцей барвісты барвяніца -цы, часцей барвянец барвяніцца незак., -нюся, -нішся [сься], -ніцца, -няцца, часцей барвавёць барвяніць незак., -ню, -ніш, -ніць, -няць, часцей барваваць барвянцбвы часцей барвісты барвяны часцей барвбвы баргузін (вецер) -ну, -не бард гіст., паэт., барда, бардзе, -даў бардзюр -ра, -ры, -раў бардзюрны бардб н., нескл. бардбвы бардбскі бар’ёр -ра, -ры, -раў бар’ёрны бар’ерьіст спарт., -ста, -сце [сьце], -стаў бар’ерыстка спарт., -тцы [стц], -так баржа -жы, -ж і -жаў баржабудаванне [ньне] -нні баржавы баржбм -му, -ме Баржбмі г., м., нескл.

105

баржбмны баржбмскі барзджэй

[ждж] разм., прысл. барк мар., -ка, -ку, -каў

барка -рцы, -рак баркан тэкст., -ну, -не барканавы баркарбла муз., -ле, -л баркас -са, -се, -саў баркасны барклай паляўн., -ая, -аі [айі], -аяў баркўн бат., -нў, -нё баркунбвы бат. барлівы часцей бадлівы барліна уст., -не, -н барлінны барліншчык -ка, -ку, -каў бармен -на, -не, -наў барменка -нцы, -нак бармы гіст., -маў Барнаўл г., Барнаўла, Барнаўле барнаўльскі Барнёо в., м., нескл. барніт мін., -іту, -іце барбграф фіз., -фа, -фе, -фаў барбдавачны барбдаўка -аўцы, -авак барбдаўнік бат., -ку барбдаўчаты барбдка [тк] -дцы [цц], -дак барбзначка разм., -чцы [цц], -чак барбка н., нескл. барбметр -ра, -ры, -раў барбн уст., -на, -не, -наў барбнскі барбнства -ве барбцца спарт., незак., барўся, ббрашся [сься], -рацца, -рамся, -рацеся, -руцца барбцца (пра быка) разм., незак., ббрацца, ббруцца, часцей бадацца барбць незак., барў, ббраш, ббра, ббрам, ббраце, 66РУЦ Ь

барбць (пра быка) разм., незак., ббра, ббруць, часцей бадаць барбчны барс -са, -се, -саў барсавы барсанне [ньне] разм., -нні барсаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць Барселбна г., Барселбне барселбнскі барсўк -ка, -кў, -кбў барсукбвы барсучаня і барсучанё рознаскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах барсучыны барсучыха -ысе, -ых барсяня і барсянё роз-

басата

наскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах бартавіна разм., -не, -н бартавы бартбўка -бўцы, -бвак баруканне [ньне] разм., -нні барукацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца бархан -на, -не, -наў барханны барцбўка спарт., -бўцы, -бвак барцбўскі спарт. баршчэўнік бат., -ку барыд хім., -ду, -дзе барыевы хім. барый -ыю, -ыі [ыйі] барыкада -дзе, -д барыкадавацца незак., -дўюся, -дўешся [сься], -дўецца, -дўюцца барыкадаваць незак., -дўю, -дўеш, -дўе, -дўюць барыкадны барыла разм., н., -ле, -л барылка разм., -лцы, -лак барыня -ні, -нь Барысаў г., Барысава, Барысаве барысаўскі Барысаўскі раён Барысаўскага раёна барысфёра геал., -ры, -р барыт мін., -ыту, -ьіце барытавы барытанальны барытны барытбн -на, -не, -наў барытбнавы барытбнны барычны фіз. барыш -шў, -шы, -шбў барэй уст., паэт., -рэю, -рэі [эйі] барэль -ля, -лі, -ляў барэльёф маст., -фа, -фе, -фаў барэльёфны барэт -эта, -эце, -этаў барэтар -ра, -ры, -раў барэтка разм., -тцы [цц], -так барэц спарт., барца, -цў, -цоў бас -са, -се, мн. басы, -сбў басаваць незак., басўю, -ўеш, -ўе, -ўюць басавітасць [сьць] -цю басавіты разм. басалыга разм., агульн., м. ДМ -ыгу, Т -ыгам, ж. ДМ -ьізс, Т -ыгай і -ыгаю, мн. Р -ыг басанбгі басанбж прысл. басанбжкі [шк] -жак, адз. басанбжка, -жцы [шц] басата лаянк., разм., -ацё і басбта


басеіін

басёйн -на, -не, -наў басённавы басідла разм., м., -лы, -ле басісты разм. басіць разм., незак., башў, басіш, -сіць, -сім, -сіцё, -сяць баск -ка, -ку, -каў баска кравец., басцы, басак баскак гіст., -ка, -ку, -каў баскёт разм., -ёта, -ёце баскетбаліст [дб] -ста, -сце [сьце], -стаў баскетбалістка [дб] -тцы [стц], -так баскетббл [дб] -ла, -ле баскетббльны [дб] баскётны баскі-каў баскбнка -нцы, -нак баскскі Баскунчак воз., Баскунчака, Баскунчакў баскунчацкі басма (фарба) -ме [сьме] басма гіст., -ме [сьме], мн. басмы, -маў басмацкі басмацтва -ве басмач -ча, -чў, -чбў басніпскі [сьні] басняк [сьня] -ка, -кў, -кбў баснячка [сьня] -чцы [цц], -чак басбвы басбк разм., баска, -кў, -кбў басбн тэкст., -ну, -не басбнавы і басбнны басбншчык -ка, -ку, -каў басбншчыца -цы, -ц басбта лаянк., разм., -бце, часцей басата баставаць незак., бастўю, -ўеш, -ўе, -ўюць Бастбн г., Бастбна, Бастбне бастбн ( гульня ў картьі, танец) -на, -не; тэкст., -ну, -не

бастбнавы бастбнка палігр., -нцы, -нак бастбнскі бастр ( нізкаякасны цукровы пясок) -ру, -ры бастўючы наз., дзеепрым. бастыён -на, -не, -наў бастыённы Бастылія гіст., Бастыліі [ійі] Бас-Тэр г., Бас-Тэра, БасТэры бас-тэрскі басурман уст., зневаж., -на, -не, -наў басурманка уст., -нцы, -нак басурманскі уст. Басфбр прал., Басфбра, Басфбры басфбрскі басці [сьці] незак., бадў, -дзёш, -дзё, -дўць, часцей бадаць

106

басціся [сьці] незак., бадўся, -дзёшся [сься], -дзёцца, -дўцца, часцей бадацца басэтля -лі, -ляў басяк -ка, -кў, -кбў басяцкі басяцтва -ве басячка разм., -чцы [цц], -чак басячыць разм., незак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць бат (гумавая палка) бата, баце, батаў баталіст маст., -ста, -сце [сьце], -стаў баталіт геал., -іту, -іце баталія уст., -іі [ійі], -ій батальён -на, -не, -наў батальёнпы батальны батан тэх., -на, -не, -наў батанізаваць спец., незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць батанізірка спец., -рцы, -рак батанік -ка, -ку, -каў батаніка -іцы батанічны батарэец -эйца, -эйцу, -эйбатарэііка -эйцы, -эек батарэйны батарэя -эі [эйі], -эй батат бат., -ату, -аце батлёечнік гіст., -ка, -ку, -каў батлёечны часцей батлёйкавы батлёйка тэатр., гіст., -ёйцы, -ёек батлёйкавы і батлёечны батлёйшчык гіст., -ка, -ку, -каў батбг уст., батага, -гў, -гбў батбжыць уст., незак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць батбметр -ра, -ры, -раў батбн -на, -не, -наў батбнніца [ньні] -цы, -ц батрак -ка, -кў, -кбў батрацкі і батрачы батрацтва -ве батрачка -чцы [цц], -чак батрачы часцей батрацкі батрачыць пезак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць Батсвана (дзяржава) Батсване батсванскі батулізм спец., -му, -ме Батўмі г., м., нескл. батўмскі батўт -ўта, -ўце, -ўтаў батутыст -ста, -сце [сьце], -стаў батфбрты уст., -ртаў; адз. батфбрт, -рта, -рце батыграма спец., -ме, -м батымётрыя спец., -ыі [ыйі] батыметрычны батыплан спец., -на, -не, -наў

бацылін

батыр -ра, -ру, -раў батыскаф спец., -фа, -фе, -фаў батыст тзкст., -сту, -сце [сьце] батыставы батысфёра -ры, -р батэрфляіст [яйі] спарт., -ста, -сце [сьце], -стаў батэрфляй спарт., -яю, -яі [яйі] баўл -ла, -ле, -лаў баўка разм., -ўцы баўленне [ньне] разм., -нні, часцей бавенне баўтанўцца і баўтнўцца разм., зак., для абодвух

-нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца баўтанўць і баўтнўць разм., зак., для абодвух -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць баўтўн -на, -нё, -нбў баўтўха разм., -ўсе баўтўшка разм., -шцы [шц], -шак баўэр -ра, -ру, -раў бах выкл. баханачка разм., -чцы [цц], -чак, часцей буханачка баханка -нцы, -нак, часцей буханка баханне [ньне] разм., -нні бахаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бахілы -л, адз. бахіла, -ле бахматы бахнуцца разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца бахнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць Бахрэйн (дзяржава) Бахрэйна, Бахрэйне бахрэйнскі бахтарма спец., -мё бахўр разм., груб., -ра, -ры, -рбў бахча -чы, мн. -чьі бахчавбд -да, -дзе, -даў бахчавбдны бахчавбдства [цтв] -ве бахчавы бац разм., выкл. бац (пацук) абл., -ца, -цы, -цаў бацвінне [цьвіньне] -нні бацінкі -нкаў, адз. бацінак, -нка, -нку, часцей чаравікі бацнуцца разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца бацнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць бацыла -ле, -л бацылавы бацыланосьбіт [зьбі] -іта, -іце, -ітаў бацылін мед., -ну, -не


бацылярны

бацылярны бацька -кі, -ку, -каў бацькавіч разм., жарт., -ча, -чу, -чаў бацьказаббйства -ве бацьказаббйца агулыі., м. ДМ -цу, Т -цам, ж. ДМ -цы, Т -цай і -цаю, мн. Р -цаў бацькаў бацькаўскі бацькаўшчына -не бацькі -кбў бацькбўскі бацькбўства -ве бацюхна: разм., бацюхны (маё)! бацюшка разм., ДМ -шку, Т -шкам, мн. Р -шкаў бацян абл., -на, -не, -нбў бач часц. разм. бачанне [ньно] -нні бачаны бачкбм разм., прысл. бачліва прысл. бачлівы бачна прысл. бачнасць [сьць] -цю бачны бачбк бачка, -кў, -кбў бачўрка разм., -рцы, -рак бачыцца незак., -чуся, -чышся [сься], -чыцца, -чацца бачыць незак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць башкір -ра, -ру, -раў башкірка -рцы, -рак башкірскі башкіры -раў Башкірыя Башкірыі [ыйі] башлык -ка, -кў, -коў башмак -ка, -кў, -кбў башмачнік -ка, -ку, -каў башмачны башыбузўк гіст., перан., -ка, -ку, -каў баявік баевіка, -кў, -кбў баявітасць [сьць] -цю баявіты баявы баядзра і баядэрка уст., адпаведна -ры, -р; -рцы, -рак баяздбльнасць [сьць] -цю баяздбльны баязліва [зьлі] прысл. баязлівасць [зьлі] [сьць] -цю баязлівец [зьлі] -іўца, -іўцу, -іўцаў баязлівы [зьлі] баязліўка [зьлі] -іўцы, -івак баіін -на, -не, -наў баяпіст -ста, -сце [сьце], -стаў баяністка -стцы [стц], -стак баянне [ньне] -нні баянны баярка (шаферка) усг., (шапка) разм., -рцы, -рак баярскі гіст.

107

баярства гіст., -ве баяршчына гіст., -не байрын гіст., -на, -не, мн. баяры, -р баіірыня гіст., -ні, -нь баярышпіца заал., -цы, -ц баіірышня гіст., -шні, -шань баяцца незак., баецца, баялася баяцца незак., баюся, баішся [айісься], баіцца, баімся, баіцёся, баяцца баяць разм., незак., баю, баеш, бае, баюць бе выкл. бег -гу бегавы беганіна разм., -не беганне [ньне] -нні бегатніі -ні бёгацца незак., -аецца, -алася бёгаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бегембт -ота, -оце, -отаў бегембтавы бёгла прысл. бёгласць [сьць] -цю бёглы бёгма абл., прысл. бегунбк -нка, -нкў, -нкбў бёгчы [хч] незак., бягў, бяжыш, -жыць, -жым, бежыцё, бягўць бедаванне [ньне] -нні бедаваць незак., бядўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бедалага разм., агульн., м. ДМ -агу, Т -агам, ж. ДМ -азе, Т -агай і -агаю, мн. Р -аг бедачына разм., агульн., м. ДМ -ну, Т -нам, ж. ДМ -не, 'Г -най і -наю, мн. Р -н бедлам разм., -му, -ме бёдна прысл. беднавата прысл. бёднасць [сьць] -цю бедната зб., -ацё бёдненькі бёдніцца разм., незак., -шося, -нішся [сься], -ніцца, -няцца бёдны бёдства [цтв] -ве, -ваў бедуін [уйі] -на, -не, -наў бедуінка [уйі] -нцы, -нак бедуінскі [уйі] бедуіны [у'йі] -наў бёжанец -нца, -нцу, -нцаў бёжанка -нцы, -нак бёжанскі бёжанства -ве без прыназ. безааравы: безааравы казёл безабаронна прысл. безабарбннасць [сьць] -цю безабарбнны безабарбтны гандл. безаблічна прысл. безаблічнасць [сьць] -цю

безвітамінны

безаблічны безабпальны [пп] тзх. безаварьніна прысл. безаварыйнасць [сьць] -цю безаварьійны безагавбрачна прьісл. безагаворачнасць [сьць] -цю безагавбрачны безаглядна прысл. безагляднасць [сьць] -цю безаглядны безадвалыіа с.-г., прысл. безадвальны безадгавбрачна прысл. безадгавбрачнасць [сьць] -цю безадгавбрачны безадказна [тк] прысл. безадказнасць [тк] [сьць] -цю безадказны [тк] безадкатны [тк] ваен. безадкладна [тк] прысл. безадкладнасць [тк] [сьць] -цю безадкладны [тк] безадмбўна прысл. безадмбўнасць [сьць] -цю безадмбўны безаднбсна прысл. безаднбснасць [сьць] -цю безаднбсны безадрыўна прьісл. безадрыўнасць [сьць] -цю безадрыўны безадхбдны [тх] спец.: безадхбдная вытвбрчасць безазёрны безакіслялыіы [сьля] безакбнны безалкагблыіы безалкалбідны [ойі] хім. безапеляцыйна прысл. безапеляцыйнасць [сьць] -цю безапеляцыйны безапбрны безасаббвасць [сьць] грам., -цю безасаббвы грам. безаскблачны безасцюкбвасць [сьцю] [сьць] -цю безасцюкбвы [сьцю] безбандэрблыіы безбарбды безбацькбўства -ве безбілётнік [зьбі] разм., -ка, -ку, -каў безбілётніца [зьбі] разм., -цы, -ц безбілётны [зьбі] безбукварны безбялкбвы [зьбя] безбярэжжа [зьбя] -жжы безбярэжнасць [зьбя] [сьць] -цю безбярэжны [зьбя] безвалбсы безверацённы [зьве] безвітамінны [зьві]


безвыказнікавы

безвыказнікавы [зьні] грам. безвылазна прысл., часцей бязвылазна безвылазны часцей бязвылазны безвынікова прысл. безвыніковасць [сьць] -цю безвынікбвы безвыхбдна прысл. безвыхбднасць [сьць] -цю безвыхбдны безгалбвы безгалбссе [сьсе] -ссі безгалбсы безгалбўе -ўі [ўйі] безгаспадарліва прысл. безгаспадарлівасць [сьць] -цю безгаспадарлівы безгаспадарна прысл. безгаспадарнасць [сьць] -цю безгаспадарны безгаспадарча прысл. безгаспадарчасць [сьць] -цю безгаспадарчы безграшбвы безграшбўе разм., -ўі [ўйі] безгрунтбўна прысл. безгрунтбўнасць [сьць] -цю безгрунтбўны безгустбўна прысл. безгустбўнасць [сьць] -цю безгустбўны безгустбўшчына разм., -не бездагляднасць [сьць] -цю бездаглядны і бяздбглядны бездажджбўе -ўі [ўйі] і бяздбжджыца бездакбрна прысл. бездакбрнасць [сьць] -цю бездакбрны бездань -нню [ньню] і бяздбнніца, бяздбнне бездапамбжна прысл. бездапамбжнасць [сьць] -цю бездапамбжны бездар разм., ж., -р’ю бёздараж і бездарбжжа адпаведна -жжу; -жжы бездарбжны бездатацыйны бездахбднасць [сьць] -цю бездахбдны бездрэнажны бездэфёктны бездэфіцытнасць [сьць] -цю бездэфіцытны безжурббтна [жж] прысл. безжурббтнасць [жж] [сьць] -цю безжурббтны [жж] безжывёльны [жж] гіст. безжыццёва [жж] [цьцё] прысл.

безжыццёвасць [жж] [цьцё] [сьць] -цю безжыццёвы [жж] [цьцё] беззабарбнна прысл. беззабарбннасць [сьць] -цю беззабарбнны беззаганна прысл. беззаганнасць [сьць] -цю

108

беззаганны беззакбнна прысл. беззакбннасць [сьць] -цю беззакбнне [ньне] -нні, -нняў беззаконны беззапавётна прысл. беззапавётнасць [сьць] -цю беззапавётны беззварбтна прысл. беззварбтнасць [сьць] -цю беззварбтны беззмястбўна [ззьмя] прьісл. беззмястбўнасць [ззьмя] [сьць] -цю беззмястбўны [ззьмя] беззямёлец [зьзя] -льца, -льцу, -льцаў беззямёлле [зьзя] [льле] -ллі беззямёльнік [зьзя] разм., -ка, -ку, -каў беззямёльны [зьзя] прым., наз.

безлафётны бёзліч [зьлі] бёзлічны [зьлі] -чу бёзлюдзь [зьлю] разм., -ддзю [дзьдзю] безмаёмасны безмаёнткавы гіст. безмарбзны безматбрны безнаглядна прысл. бсзнагляднасць [сьць] -цю безнаглядны безнадзёйна прысл. безнадзёйнасць [сьць] -цю безнадзёйны безназбўны безнаймённы: безнаймённы лік безнапбрны тэх. безнасёнка сад., -нцы і бессямянка безнасённы безнацыянальны безнаяўны безразважна прысл. безразважнасць [сьць] -цю безразважны безразмёрны [зьме] безрамбнтны безрукаўка разм., -аўцы, -авак безрукаўны безрулявы безрысбрны безуважна і безуважліва прысл.

безуважнасць і безуважлівасць [сьць] для абодвух -цю безуважны і безуважлівы безудзёльна прысл. безудзёльнасць [сьць] -цго безудзёльны безуладдзе [дзьдзе] -ддзі безуладна прысл. безуладнасць [сьць] -цю безуладны безумбўна прысл. безумбўнасць [сьць] -цю

белагвардзейскі

безумбўны безупынна

і

безупынку

прысл.

безупыннасць [сьць] -цю безупынны безусадачны спец. безуцёшна прысл. безуцёшнасць [сьць] -цю безуцёшны безыдэйна прысл. безыдэйнасць [сьць] -цю безыдэйны безымённы безынерцыйны безыніцыятыўна прысл. безыніцыятыўнасць [сьць] -цю

безыніцыятыўны безэ кул., н., нескл. без’ядзерны без’языкі бей бёя, бёю, бёяў і бек бёйбус разм., -са, -се, -саў бёйбут -ута, -уце, -утаў бёйка бёйцы, бёек Бейрўт г., Бейрўта, Бейрўце бейрўцкі бейсбаліст [зб] -ста, -сце [сьце], -стаў бейсбалістка [зб] -тцы [стц], -так бейсббл [зб] спарт., -ла, -ле бейсббльны [зб] бейт літ., -йта, -йце бек -ка, -ку, -каў, часцей бей бекар муз., -ра, -ры, -раў бекас заал., -са, -се, -саў, часцей бакас бекёша уст., -шы, -ш бекбн -ну, -не бекбнны бел фіз., бёла, бёле, бёлаў бёла прысл. белаапўшаны белабарбды белабілётнік разм., -ка, -ку, -каў белабілётны белаббкі белабрбвы белабрўхі белабрысы разм. белавалбсы белаватасць [сьць] -цю белаваты Белавёжжа -жжы Белавёжская пўшча [шс] Белавёжскай пўшчы белавёжскі [шс] белавбкі белавбчка заал., -чцы [цц], -чак белавўсы белавы белагалбвы белагартавальны тэх. белагвардзёец гіст., -ёйца, -ёйцу, -ёйцаў белагвардзёйка -ёйцы, -ёек белагвардзёйскі


белагвардзейшчына

белагвардзёйшчына -не белагрўды белагрывы беладзюбы беладбнна бат., фарм., -нне [ньне] беладрэўны беладрэўшчык -ка, -ку, -каў беладўшка заал., -шцы [шц], -шак БелАЗ (Беларўскі аўтамаб'ільны завбд) БелАЗа, БелАЗе белазёрневы белазоры абл. белазўбка [пк] заал., -бцы [пц], -бак белазўбы белакаменны паэт. белакапытнік бат., -ку белакапытны белакапыты белакачанны белакбры (з белай карой) белакрбўе мед., -ўі [ўйі] белакрылы белакўдранік бат., -ку белалісты белалобы беламармуровы беламбрскі беланбгі беланбсы белапаляк гіст., -ка, -ку, -каў белапанскі белапённы белапёры белаплбдны белапбльскі гіст. белапўзы разм. бела-ружбвы беларўс -са, -се, -саў беларусазнавец -аўца, -аўЦУ, -аўцаў беларусазнаўства -ве беларусазнаўчы беларусізаваны беларусізавацца зак. і незак., -зўюся, -зўешся [сься], -зўецца, -зўюцца беларусізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць беларусізацыя -ыі [ыйі] беларусізм -ма, -ме, -маў беларусіст -ста, -сце [сьце], -стаў беларусістыка -ыцы беларўска -ўсцы, -ўсак беларускамбўны Беларўская Савёцкая Сацыялістычная Рэспўбліка Беларўскай Савёцкай Сацыялістычнай Рэспўбліцы беларўскі беларўсы -саў Беларўсь Беларўссю [сьсю] беларўчка разм., агульн., м. ДМ -чку, Т -чкам, ж. ДМ -чцы [цц], Т -чкай і -чкаю, мн. Р -чак

109

беларыбіца -цы беласнёжны [сьне] беласпінны [сьпі] беластвблы беласцённы [сьце] белата разм., -ацё, часцей белізна белатвары белатўрка (сорт пшаніцы) спец., -рцы белафін гіст., -на, -не, -наў белафінскі белахвбсты белацёлы белашвачка -чцы [цц], -чак белашвёйны белашчокі белашэрсны белаэмігрант -нта, -нце [ньце], -нтаў белаэмігрантка -тцы [нтц], -так белаэмігрантшчына -не белаэмігранцкі Бёлгарад г., Бёлгарада, Бёлгарадзе белгарбдскі [цк] белемніт геал., -іту, -іце, -ітаў бёлены бёленькі белетрызаваны белетрызаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць белетрызацыя -ыі [ыйі] белетрыст -ста, -сце [сьце], -стаў белетрыстыка -ыцы белетрыстычны бёлі мед., -ляў белізна -не [зьне] і белата, бель белкавіна хім., -не бёлле [льле] разм., -ллі [льлі] Белпрамсавёт (Беларўскі прамыслдвы савёт) -ёта, -ёце, -ётаў БелСЗ (Беларўская Савёцкая Энцыклапёдьія) ж., нескл. БелТА (Беларўскае тэлеграфнае агёнцтва) н., нескл.

белўджскі [чшск] белўджы -джаў Белуджыстан Белуджыстана, Белуджыстане белуджыетанскі белужыны Бёлфаст г., Бёлфаста, Бёлфасце [сьце] бёлфасцкі бёлы бёлыя наз. бель бёллю [льлю], часцей белізна бельведэр архіт., -ра, -ры, -раў бельгіец -ійца, -Ійцу, -ійцаў бельг'ійка -ійцы, -іек бельгійскі

бенілюкскі

бельгійцы -цаў Бёльгія Бёльгіі [ійі] бельканта муз., н., нескл. бёльмы (вочы) разм., груб., -маў бельэтаж тэатр., -жа, -жы, -жаў бельэтажны беляшы кул., -шоў, адз. бяляш, беляша, -шы бембль муз., наз., м., нескл.; прым., нескл.; наз. м., -ля, -лі, -ляў бембльны Бенарэс г., Бенарэса, Бенарэсе бенарэскі бенгалец -льца, -льцу, -льцаў Бенгалія Бенгаліі бенгалка -лцы, -лак бенгальскі бенгальцы -цаў бенедыкцін -ну, -не бенефіс тэатр., -су, -се, -саў бенефісны бенефіцый уст., -ыю, -ыі [ыйі] бенефіцыянт -нта, -нце [ньце], -нтаў бенефіцыянтка -тцы [нтц], -так бензабак -ка, -ку, -каў бензавбз -за, -зе, -заў бензазабеспячэнне [сьпя] [ньне] -нні бензазаправачная наз. бензазаправачны бензазапраўка -аўцы, -авак бензазапраўшчык -ка, -ку, -каў бензаін [айі] хім., -ну, -не бензаінавы [айі] бензакалбнка -нцы, -нак бензаматбр -ра, -ры, -раў бензаматбрны бензамёр -ра, -ры, -раў бензанафтбл хім., -лу, -ле бензапіла -лё, мн. бензапілы, -л бензапбмпа -пе, -п і -паў бензаправбд -да, -дзе, -даў бензасклад -да, -дзе, -даў бензасхбвішча -ча, -чы, -ч і -чаў бензафільтр -ра, -ры, -раў бензацыстэрна -не, -н і -наў бензіл хім., -лу, -ле бензілавы бензілпеніцылін фарм., -ну, -не бензін -ну, -не бензінавы бензбй хім., -ою, -6і [ойі] бензбпны бензбл хім., -лу, -ле бензблавы Бснілнжс (таможна-эканамічны саюз Бельгіі, Нідэрландаў і Люксембурга)

Бенілюкса, Бенілюксе бенілюкскі


Бенін

Бенін дзяржава, г., Беніна, Беніне бенінец -нца, -нцу, -нцаў бенінка -нцы, -нак бенінцы -цаў бенуар тэатр., -ра, -ры, -раў бёраг -ага, -азе, мн. берагі, -гоў берагавіна разм., -не, -н берагавўшка заал., -шцы [шц], -шак берагавы берагчьі [хч] незак., берагў, беражэш, -ажэ, -ажом, -ажацё, -агўць; бярог, берагла, -ло, -лі берагчыся [хч] пезак., берагўся, беражэшся [сься], -ажэцца, -ажомся, -ажацёся, -агўцца; бярбгся [хс], бераглася, -глося, -гліся беражанка разм., -нцы, -нак беражліва прысл. беражлівасць [сьць] -цю беражлівы беражбк -жка [шк], -жкў, -жкбў беражбны беражысты разм. беразак (бярэзнік) абл., -кў Беразінб г., Беразіна, Беразінё беразняк [зьня] -кў, часцей бярэзнік берандзёі [ньдзейі] гіст., -дзёяў бёраст бат., -ста, -сце [сьце]; (драўніна і зб.) -сту, -сце [сьце] бераставіцкі Бераставіцкі раён Бераставіцкага раёна берасцянка [сьця] -нцы, -нак берасцяны [сьця] і бярбставы бербёр -ра, -ру, -раў бербёрка -рцы, -рак бербёрскі бербёры -раў бервянб -нё, мн. бярвёны, -н; з ліч. 2, 3, 4 — бервяны і бярнб бергамбт -бта, -бце, -отаў бергамбтавы і бергамбтны Бёрген г., Бёргена, Бёргене бёргенскі бёркавец уст., -аўца, -аўцу, -аўцаў бёрклій хім., -ію, -іі [ійі] беркліянскі філас. беркліянства -ве бёркут заал., -ута, -уце, -утаў беркуцяня і беркуцянё рознаскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах Берлін г., Берліна, Берліне берліна мар.. -не. -н

110

берлінец -нца, -нцу, -нцаў берлінскі бёрма спец., -мы, -ме, -маў Берн г., Бёрна, Бёрне бернардзінец -нца, -нцу, -нцаў бернардзінка -нцы, -нак бернардзінскі бёрнскі бернштэйніянец -нца, -нцу, -нцаў бернштэйніянства -ве берталётаў: берталётава соль бёры-бёры мед., ж., нескл. берыл мін., -лу, -ле берылавы берыліевы берылій хім., -ію, -іі [ійі] берэйтар -ра, -ру, -раў берэйтарскі берэт -эта, -эце, -этаў Бесарабія гіст., Бесарабіі [ійі] бесарабскі [пс] бесемёр тэх., -ра, -ры, -раў бесемераванне [ньне] -нні бесемераваць зак. і незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць бесемёраўскі бесказырка -рцы, -рак бесказырны карт. бескалярова прысл., часцей бясколерна бескаляровасць [сьць] -цю, часцей бяскблернасць бескаляровы часцей бясколерны бескампрамісна прысл. бескампраміснасць [сьць] -цю бескампрамісны бескандўктарны бесканёчнасць [сьць] мат., філас., -цю бесканёчны бескантактавы бескантрбльна прысл. бескантрбльнасць [сьць] -цю бескантрбльны бесканфліктнасць [сьць] -цю бесканфліктны бесканцбвы часцей бяскбнцы бескаркасны бескарбўны: бескароўны двор бескарысліва [сьлі] прысл. бескарыслівасць [сьлі] [сьць] -цю бескарыслівы [сьлі] бескарысна прысл. бескарыснасць [сьць] -цю бескарысны бескасцёвы [сьцё] бескаштарьісны фін. бескілявы спец.: бескілявыя птўшкі бескісларбдны бесклапбтна прысл. бесклапбтнасць [сьць] -цю бесклапбтны

бесперспектыўна

бескультўр’е разм., -р’і [йі[ бескультўрнасць [сьць] -цю бескуркбвы бескуркбўка разм., -бўцы, -бвак беспаварбтна прысл. беспаварбтнасць [сьць] -цю беспаварбтны беспавётраны беспадманны беспадстаўна [тст] прысл. беспадстаўнасць [тст] [сьць] -цю беспадстаўны [тст] беспадсцілачны [тсьці] беспазванбчны беспазванбчныя заал., наз. беспакарана прысл. беспакаранасць [сьць] -цю беспакараны беспамёсны гіст. беспамылкбва прысл. беспамылкбвасць [сьць] -цю беспамылкбвы беспарадак -дку [тк]; беспарадкі [тк], -дкаў беспарадкавы беспарадна прысл. беспараднасць [сьць] -цю беспарадны беспардбнна разм., прьісл. беспардбннасць [сьць] разм., -цю беспардбнны разм. беспародны беспартбчнік разм., -ка, -ку. -каў беспартбчны беспартыйнасць [сьць] -цю беспартыйны прым., наз. беспасадачны беспасажніца уст., -цы, -ц беспасажны беспаспяхбва [сьпя] прысл. беспаспяхбвасць [сьпя] [сьць] -цю беспаспяхбвы [сьпя] беспасрэдны і непасрэдны беспатбльны беспатэнтна гандл., прысл. беспатэнтны беспераббйна [сьпе] прысл. беспераббйнасць [сьпе] [сьць] -цю беспераббйны [сьпе] бесперамённа [сьпе] прысл. бесперамённы [сьпе] бесперапынку [сьпе] прысл. бесперапынна [сьпе] прысл. бесперапыннасць [сьпе] [сьць] -цю бесперапынны [сьпе] бесперасадачны [сьпе] бесперастанку [сьпе] прысл. бесперашкбдна [сьпе] прысл.

бесперашкбднасць [сьпе] [сьць] -цю бесперашкбдны [сьпе] бесперспектыўна [сьперсьпе] прысл.


бесперспектыўнасць

бесперспектыўнасць [сьперсьпе] [сьць] -цю бесперспектыўны [сьперсьпе] беспілотны [сьпі] бесплацкартны беспрабўдна прысл. беспрабўднасць [сьць] -цю беспрабўдны беспраграмны беспрагўльны беспрадмётнасць [сьць] -цю беспрадмётны беспрасвётна [сьве] прысл. беспрасвётнасць [сьве] [сьць] -цю беспрасвётны [сьве] беспрасвёцце [сьвецьце] -цці беспрацоўе -ўі [ўйі] беспрацоўны пры.ч., наз. беспрацэнтны беспрыбыткова прысл. беспрыбытковасць [сьць] -цю бсспрыбыткбвы беспрыназоўнікавы грам. беспрынцыпбва прысл. беспрынцыповасць [сьць] -цю беспрынцыпбвы беспрыпьшачны беспрыставачны грам. беспрытбмнасць [сьць] -цю беспрытомны беспрытўльнасць [сьць] -цю беспрытўльнік -ка, -ку, -каў беспрытўльніца -цы, -ц беспрытўльны беспрыцэльны беспрычьшна прысл. беспрычыннасць [сьць] -цю беспрычынны беспрэцэдэнтна прысл. беспрэцэдэнтнасць [сьць] -цю беспрэцэдэнтны беспялёсткавы [сьпя] беспярэчна [сьпя] прысл. беспярэчнасць [сьпя] [сьць] -цю беспярэчны [сьпя] бессалявы: бессалявая дыёта бёссань разм., -нню [ньню] бессардэчна прысл. бессардэчнасць [сьць] -цю бессардэчны бессарбмна прысл. бессарбмнасць [сьць] -цю бессарбмнік разм., -ка, -ку, -каў бессарбмніца разм., -цы, -ц бессарбмны бессаслбўна прысл. бессаслбўнасць [сьць] гіст., -цю бессаслбўны гіст. бессвядбма [ссьвя] прысл. бессвядбмасць [ссьвя] [сьць] -цю бессвядбмы [ссьвя]

біблейскі

111

бессімптбмна [сьсі] прысл. бессімптбмны [сьсі] бессістэмна [сьсі] прысл. бессістэмнасць [сьсі] [сьць] -цю бессістэмны [сьсі] бессмярбтнасць [ссьмя] -цю [сьць] -цю і бяссмёрце, бяссмёртнасць бессмярбтны [ссьмя] і бяссмёртны бессправаздачнасць [сьць] -цю бессправаздачны бесстанбчны бесстарбнна прысл. бесстарбннасць [сьць] -цю бесстарбнні [ньні] бесструктўрна прысл. бесструктўрнасць [сьць] бесструктўрны бесступёньчаты тэх.: бесступёньчатая перадача бесстыкавы чыг.: бесстыкавы пуць бессуб’ёктны грам. бессэнсбўна прысл. бессэнсбўнасць [сьць] -цю бессэнсбўны бессюжэтнасць [сьсю] [сьць] -цю бессюжэтны [сьсю] бессядзібны [сься] бессямёйны [сься] бессямянка [сься] сад., -нцы, часцей безнасёнка беставарны бестаін [айі] хім., -ну, -не бестактбўна прысл. бестактбўнасць [сьць] -цю бестактбўны бёсталач разм., -ччу бесталкбва прысл. бесталкбвасць [сьць] -цю бесталкбвы бесталкбўшчына і бесталкбвіца разм., адпаведна -не; -цы бестарыфны бестраншэйны бестсёлер -ра, -ры, -раў бестурббтна прьісл. бестурббтнасць [сьць] -цю бестурббтны бестэрмінбва прысл. бестэрмінбвасць [сьць] -цю бестэрмінбвы бесхарактарнасць [сьць] -цю бесхарактарны бесхацінец разм., -нца, -нцу, -нцаў і бясхатнік бесхацінка разм., -нцы, -нак і бясхатніца бесхрыбётнасць [сьць] -цю бесхрыбётны бёсцань разм., -нню [ііьню] бесцырымбнна прысл. бесцырымбннасць [сьць] -цю бесцырымбнны бесцэнзўрнасць [сьць] -цю бесцэнзўрны

бесцялёснасць [сьця] [сьць] -цю бесцялёсны [сьця] бесчалавёчна [шч] прысл. бесчалавёчнасць [шч] [сьць] -цю бесчалавёчны [шч] бесчаранкбвы [шч] бесчаранкбвыя [шч] сад., наз.

бесчарапныя

[шч]

заал.,

наз.

бесчаўнакбвы [шч]: бесчаўнакбвы станбк бесчаўночны [шч] бетаін [айі] хім., -ну, -не бетанаванне [ньне] -нні бетанаваны бетанавацца незак., -нўецца, -нўюцца бетанаваць незак., бетанўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бетанавбз -за, -зе, -заў бетанірбўка -бўцы бетаніт -іту, -іце бетбн -ну, -не бетоназмяшальнік [зьмя] -ка, -ку, -каў бетонамяшалка -лцы, -лак бетонаўкладка [тк] -дцы [Чй] бетонаўкладчык [чч] -ка, -ку, -каў бетбнка разм., -нцы, -нак бетбнны бетбншчык -ка, -ку, -каў бетбншчыца -цы, -ц бетулін -ну, -не бётэль і бетэль бат., -лю, -лі б’еф гідр., -фа, -фе, -фаў бефстрбганаў кул., м., -ва, -ве бешамёль кул., -ллю [льлю] бешанкбвіцкі Бешанкбвіцкі раён Бешанкбвіцкага раёна Бешанкбвічы г. п., Бешанкбвіч і Бешанкбвічаў бешбармак кул., -ку бешмёт -ёта, -ёце, -ётаў бёрда тэкст., -дзе, -даў бзік разм., -ка, -ку, -каў бзікаваты разм. бзык разм., бзьшу, бзыкаў бзыканне [ньне] разм., -нні бзьшаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бзьікнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць бзынканне [ньне] разм., -нні бзьінкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бзынкнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць бібабб (камічная лялька) ж., нескл.

Бі-бі-сі (брытанская радыёвяшчальная карпарацыя) н., нескл.

бібкалёктар [пк] -ра, -ры, -раў біблёйскі і бібленны


бібліёграф

бібліёграф -фа, -фе, -фаў бібліёлаг уст., -га, -гу, -гаў біблія -іі [ійі], -ій бібліяграфічны бібліяграфія -іі [ійі] бібліялагічны уст. бібліялогія уст., -іі [ійі] бібліяман -на, -не, -наў бібліяманія -іі [ійі] бібліятэка -эцы, -эк бібліятэказнаўства -ве бібліятэказнаўчы бібліятэка-перасбўка бібліятэцы-перасоўцы, бібліятэк-перасовак бібліятэкар -ра, -ру, -раў бібліятэкарка разм., -рцы, -рак бібліятэкарскі бібліятэка-чытальня бібліятэцы-чытальні, бібліятэкчытальняў бібліятэчка -чцы [цц], -чак бібліятэчны бібліяфіл -ла, -ле, -лаў бібліяфільскі бібліяфільства -ве бібўла -ле, -л бівак -ка, -кў, -коў бівачны бігас [вьібухн. г ] кул., -су, -се бігудзі нескл., мн. бідэ н., нескл. біёграф -фа, -фе, -фаў біёлаг -га, -гу, -гаў біёнік -ка, -ку, -каў біёніка -іцы біжутэрыя -ыі [ыйі] бізань мар., -нню [ньню], -ней і -няў бізань-ванта мар., бізаньванце [ньце], бізань-вант і бізань-вантаў бізань-мачта мар., бізаньмачце, бізапь-мачт і бізань-мачтаў бізнес [зьне] -су, -се бізнесмён [зьнесьме] -на, -не, -наў бізон заал., -на, -не, -наў бізонавы бізўн -на, -нё, -нбў бікарбанат хім., -ату, -аце бікарбід хім., -ду, -дзе бікармінт фарм., -нту, -нце [ньце] біквадрат мат., -ата, -аце, -атаў біквадратны бікіні н., нескл. біклага -азе, -аг і баклага біклажка [шк] -жцы [шц], -жак і баклажка бікфордаў шнур бікфбрдава шнўра, бікфбрдавым шнуры біла біле, білаў білабіяльны лінгв. білёт -ёта, -ёце, -ётаў білётны білецёр -ра, -ру, -раў

112

білецёрка разм., -рцы, -рак білінгвізм -му, -ме білінгвістычны білірубін фізіял., -ну, -не білбн спец., -ну, -не білбнны спец. біль паліт., -ля, -лі, -ляў більбакё (цацка) н., нескл. Більбао г., н., нескл. більбаўскі більдапарат уст. тэх., -ата, -аце, -атаў більён -на, -не, -наў більённы більцы ( пяльцы) -цаў більярд -да, -дзе, -даў більярдная наз. більярдны і більярдавы більярдыст -ста, -сце [сьце], -стаў бімалекулярны біметал -лу, -ле, -лаў біметалізм -му, -ме біметалічны бімсы мар., -саў, адз. бімс, -са, -се бінакулярны бінамінальны мат. бінарны бінбкль -ля, -лі, -ляў бінбм мат., -ма, -ме бінт -нту, -нце [ньце], мн. бінты, -тбў бінтаванне [ньне] -нні бінтаваны бінтавацца незак., бінтўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца бінтаваць незак., бінтўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бінтбўка -бўцы, -бвак біпалярнасць [сьць] фіз., -цю біпалярны біплан ав., -на, -не, -наў біпланавы Бірабіджан г., Бірабіджана, Бірабіджане бірабіджанскі бірачны біржа -жы, -ж і -жаў біржавік -ка, -кў, -кбў біржавы бірка -рцы, -рак біркавы БГрма Бірме бірманец -нца, -нцу, -нцаў бірманка -нцы, -нак бірманскі бірманцы -цаў Бірмінгем г., Бірмінгема, Бірмінгеме бірмінгёмскі бірбнаўшчына гіст., -не біруза мін., -зё бірузбвы бірўлька -льцы, -лек бірўлькавы бірўч гіст., -ча, -чы, -чбў біручына бат., -не біс вьікл. Бісау г., м., нескл.

біягенез

бісаускі бісектрыса -се, -с бісер -ру, -ры бісерны бісерына -не, -н бісіраваць зак. і незак., бісірую, -уеш, -уе, -уюць Біскайскі заліў Біскайскага заліва бісквіт -іта, -іце, -ітаў бісквітны біскуп -па, -пе, -паў біскупскі біскупства -ве, -ваў бістрб н., нескл. бісульфаты хім., -таў, адз. бісульфат, -ату, -аце бісульф'іты хім., -таў, адз. бісульфіт, -іту, -іце біта разм., біцё, біт бітва -ве, -ваў бітка карт., -тцы [цц], -так біткі кул., -кбў, адз. бітбк, бітка, -кў біткбм прысл. бітл -ла, -ле, -лаў бітнік -ка, -ку, -каў бітніцкі бітніцтва -ве бітбн -на, -не, -наў бітумінізаванне [ньне] -нні бітумінізаваны тэх. бітумінізацыя -ыі [ыйі] бітумініраваны бітумінбзны мін. бітўмны бітўмы геал., хім., -маў, адз. бітўм, -му, -ме бітэнг мар., -га, -гу, -гаў біўні -няў, адз. бівень, біўня, -ІІІ біфілярны фіз. біфуркацыя -ыі [ыйі] біфштэкс -су, -се, -саў біцца незак., б’юся, б’ёшся [сься], б’ёцца, б’ёмся, б’яцёся, б’юцца; біся, біцеся біццё [цьцё] біцці біцылін фарм., -ну, -не біць незак., б’ю, б’еш, б’е, б’ём, б’яцё, б’юць; бі, біце біцэпс анат., -са, -се, -саў біцюг -га, -гў, -гбў біч біча, -чы, -чоў бічаванне [ньне] -нні бічавацца незак., -чўецца, -чўюцца бічаваць незак., бічўю, -ўеш, -ўе,-ўюць бічанбсцы заал., -цаў біяакўстыка -ыцы біяарганічны біяарыентацыя -ыі [ыйі] біягеаграфічны біягеаграфія -іі [ійі] біягеасфёра -ры біягеахімічны біягеахімія -іі [ійі] біягеацэнбз біял., -зу, -зе, -заў біягенёз біял., -зу, -зе


113

біягенетычны

біягенетычны біял. біягенны біял. біягідраакўстыка -ыцы біяграфізм -му, -ме біяграфічны біяграфія -іі [ійі], -ій біядатчык [чч] -ка, -ку, -каў біядынаміка біял., -іцы біядынамічны біяіндыкатар біял., -ра, -ры, -раў біякаталіз хім., -зу, -зе біякаталізатар -ра, -ры, -раў біякібернётыка -ыцы біякіраванне [ньне] -нні біякбмплекс спец., -су, -се біякрэм -му, -ме, -маў біялагізм -му, -ме біялагічны біялакгіцыя -ыі [ыйі] біяліт геал., -іту, -іце біялбгія -іі [ійі] біялюмінесцэнцыя -ыі [ыйі] біямагнетызм -му, -ме біямагнетычны біямаса -се біямётрыка -ыцы біяметрычны біямётрыя -ыі [ыйі] біямеханіка -іцы біямеханічны біяміцын фарм., -ну, -не біянавігацыя -ыі [ыйі], -ый біянічны біябптыка -ыцы біяпаліва -ве біяпалімёры -раў біяпатэнцыял -лу, -ле, -лаў біяпсія мед., -іі [ійі] біясінтэз -зу, -зе біясінтэтычны біястанцыя -ыі [ыйі] біястымулявальны біястымулятар -ра, -ры, -раў біясўвязь -зі, -зей і -зяў біясфёра -ры біятланіст -ста, -сце [сьце], -стаў біятлбн -на, -не біятбкі -каў, адв. біятбк, -ку біятбп тэх., -па, -пе, -паў біятрбн тэх., -на, -не, -наў біятыт мін., -ыту, -ыце біятэлеметрычны біятэлемстрыя -ыі [ыйі] біятэрмічны біятэхніка -іцы бІЯ Т Э Х Н ІЧ ІІЫ

біятэхнія -іі [ійі] біяфак -ка, -ку, каў біяфізік -ка, -ку, -каў біяфізіка -іцы біяфізічны біяфільтр -ра, -ры, -раў біяхімічны біяхімія -іі [ійі] біяцыкл -ла, -ле, -лаў біяцэналбгія -іі [ійі] біяцэнбз -зу, -зе, -заў біяэлектрычны біяэнергётыка -ыцы блага прысл., разм.

благавёшчанне [ньне] царк., -нні Благавёшчанск г., Благавёшчанска, Благавёшчанску благавёшчанскі благанне [ньне] -нні благарбддзе [дзьдзе] уст., -ДДЗІ

благаславённе [ньне] -нні і блаславённе, бласлаўлённе благаславённы і блаславёнІІЫ

благаславёны і блаславёны благаславіцца зак., -аўлюся, -авішся [сься], -авіцца, -авяцца і блаславіцца благаславіць зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авім, -авіцё, -авяць і блаславіць благаслаўлёны і бласлаўлёны благаслаўляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца і бласлаўляцца благаслаўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць і бласлаўляць благаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць благачынны царк. благёнькі разм. благі благбе наз. блажыць разм., незак., -ыць, -ыла блажбнны блажэць разм., незак., -эю, -эеш, -эе, -эюць блазан і блазен разм., для абодвух -зна, -зне [зьне], -знаў блазенскі разм. блазенства разм., -ве блазнаванне [ньне] разм., -нні блазнаваты разм. блазнаваць і блазнавацца разм.,

незак., адпаведна

блазнўю, -ўеш, -ўе, -ўюць; -нўюся, -нўешся [сься], -нўецца, -нўюцца блазнёрскі [зьне] блазнёрства [зьне] -ве блазніца [зьні] разм., зне важ., -цы, -ц блазнбта разм., -бце блазнюк [зьню] •разм., -ка, -кў, -кбў блазнюкаваты [зьню] разм. блазшбчка [зьню] разм., -чцы [цц], -чак блакада -дзе, -д блатіднік разм., -ка, -ку, -каў блакадніца разм., -цы, -ц блакадны блакгауз [гг першае г выбухн.] -за, -зе, -заў блакіраванне [ньне] -нні блакіраваны блакіравацца зак. і незак.,

блат

-рўюся, -рўешся [сься], -рўецца, -рўюцца блакіраваць зак. і незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць блакірбвачны чыг. блакірбўка ваен., чыг., -6ўцы, -бвак блакірбўшчык -ка, -ку, -каў блакіт -іту, -іце блакітна-бёлы блакітнавата-сіні блакітнаваты блакітнавбкі блакітнасць [сьць] -цю блакітна-шэры блакітнець незак., -нее, -нела блакітніца заал., -цы, -ц блакітны блакнбт -бта, бце, -бтаў блакнбтны бландзін [ньдзі] -на, -не, -наў^ бландзіністы [ньдзі] разм. бландзінка [ньдзі] -нцы, -нак бланк -ка, -ку, -каў бланкавы бланканадпісальнік [тп] гандл., -ка, -ку, -каў бланкізм паліт., -му, -ме бланкіст -ста, -сце [сьце], -стаў бланкісцкі бланманжэ кул., н., нескл. бланшыраванне [ньне] -нні бланшыраваны бланшыравацца зак., -рўецца, -рўюцца бланшыраваць спец., незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць бланшырбўка -бўцы блаславённе [ньне] -нні, часцей благаславённе блаславённы часцей благаславённы блаславёны часцей благаславёны блаславіцца зак., -аўлюся, -авішся [сься], -авіцца, -авімся, -авіцёся, -авяцца, часцей благаславіцца блаславіць зак., -аўлю, -авіш, -авіць, -авім, -авіцё, -авяць, часцей благаславіць бласлаўлённе [ньне] -нні, часцей благаславённе бласлаўлёны, часцей благаслаўлёны бласлаўляцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца, часцей благаслаўляцца бласлаўляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць, часцей благаслаўляць бластадэрма біял., -ме бластамікбз вет., -зу, -зе бластула біял., -ле бластбма біял., -ме блат разм., пагард., -ату, -аце, -атаў


блатманстар

блатмаіістар разм. пагард., -тра, -тру, -траў блатньг прым., наз. блатняк разм. пагард., -ка, -кў, -кбў блатняцкі блашчыца заал., -цы, -ц бледнавата прысл. бледнаваты блёдна-жбўты блёдна-сіні блёднасць [сьць] -цю бледната разм., -ацё бледнатвары блёдны бленарэя мед., -эі [эйі] блёнда мін., тэх., -ндзе [ыьдзе] блеф -фу, -фе блёшня -шні, -шань і -шняў і бляена блёкат бат., -ату, -аце блёкатавы блёстка -тцы [стц], -так бліжні бліжэп і бліжаіі прысл. бліжэіішы бліжэць разм., незак., -эе, -эюць бліз прыназ. блізарўка прысл. блізарўкасць [сьць] -цю блізарўкі блізенечка разм., прысл. блізенька разм., прысл. блізенькі разм. блізіцца незак., -зіцца, -зяцца блізка [ск] прысл., прыназ. блізкарбднаспы [ск] блізкасць [скасьць] -цю блізкаўсхбдні [ск] блізкі [ск] Блізкі Усход [ск] Блізкага Усхбду, Блізкім Усхбдзе блізкія [ск] наз. блізніца [зьні] разм., -цы, -Ц блізнюкі [зьню] разм., -кбў, адз. блізнюк, -ка, -кў, часцей блізняты блізняты [зьня] -нят, -нятам, -нятамі, -нятах, адз. блізня [зьня] і блізнё [зьнё] РДМ -няці, Т -нём і блізНЮКІ

блізнячы [зьня] блізу разм., прыназ. блізшы [шш] разм. блізютка разм., прысл. блік -ку, -каў блін бліна, -нё, -нбў бліндаж -жа, -жьі, -жбў бліндажны бліндзіраваны [ньдзі] бліндзіравацца [ньдзі] уст., незак., -руецца, -руюцца бліндзіраваць [ньдзі] уст., зак. і незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць блінёц -нца, -нцы, -нцбў блінная наз.

114

блінбвы і блінны блінт -нта, -нце [ньце], -нтаў блінтаванне [ньне] -нні блінтаваны блінтавацца незак., -тўецца, -тўюцца блінтаваць незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць бліск -ку, -каў бліскавіца -цы, -ц бліскавічны блісканне [ньне] -нні бліскаўка -аўцы, -авак бліскацёць незак., -ціць, -цяць бліскаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бліскбтка разм., -бтцы [цц], -бтак бліскбтны бліскўча прысл. бліскўчасць [сьць] -цю бліскўчка разм., іран., -чцы [цц], -чак бліскўчы бліснуць зак., -ну, -неш [сьне], -не, -нуць блістэр ав., -ра, -ры, -раў блісь выкл. бліц шахм., фота, -ца, -цы, -Цаў бліцкрыг -ыгу бліцтурнір спарт., -ра, -ры, -Раў блішчак мін., -кў блішчасты блішчаць і блішчэць незак., для абодвух -чў, -чьіш, -чыць, -чым, -чыцё, -чаць; блішчаў і блішчэў блок -ка, -ку, -каў блокпбст чьіг., блокпаста, -тў, -тбў блок-пўнкт чыг., блок-пўнкта, блок-пўнкце, блокпўнктаў блок-сігнал чьіг., блок-сігналу, блок-сігнале, блоксігналаў блок-сістэма блок-сістэме, блок-сістэм блбкшыў мар., -шыва, -шыве, -шываў блбчны і блбкавы тэх. блбшка -шцы [шц], -шак блуд разм., -ду, -дзе блудзіць незак., блуджў, блўдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць блудлівы блудніца уст., -цы, -ц блўдны блўза -зе, -з блўзка [ск] -зцы [сц], мн. -зкі, -зак блўзнік [зьні] уст., -ка, -ку, -каў блўзніць [зьні] разм., незак., -ню, -ніш, -ніць, -няць блукальнік -ка, -ку, -каў блукальны і блукаючы блуканне [ньне] -нні, -нняў

бобападобны

блукаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць блуклівы блытана прысл. блытанасць [сьць] -цю блытанік -ка, -ку, -каў блытаніна -не блытанне [ньне] -нні блытаны блытацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца блытаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць блыха блысё, мн. блохі, блох блышьшы блювал заал., -ла, -ле, -лаў блюда -дзе, -д і -даў блюдаліз разм., пагард., -за, -зе, -заў блюз муз., -за, -зе, -заў блюзна тэксг., -нё [зьне] блюзненне [зьненьне] -пні блюзнёр [зьне] -ра, -ру, -раў блюзнёрка [зьне] -рцы, -рак блюзнёрскі [зьне] блюзнёрства [зьне] -ве, -ваў блюзнёрыць [зьне] незак., -ру, -рыш, -рыць, -раць блюзніцца [зьні] разм., незак., -ніцца, -няцца блюзніць [зьні] разм., незак., -ню [зьню], -ніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць блюм тэх., -ма, -ме, -маў блібмінг тэх., -га, -гу, -гаў блюмінгавы блюшчык бат., -ка, -ку, -каў бляваць разм., незак., блюіб, блюёш, блюё, блюём, блюяцё, блююць бляднёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць бляды абл. блякласць [сьць] -цю бляклы блякнуць незак., -ну, -неш, -не, -нуць блямканне [ньне] разм., -нні блямкаць разм., невак., -аю, -аеш, -ае, -аюць блямкнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць бляск -ку, -каў бляскат разм., -ату, -аце блясна рыб., -снё [сьне],лк. блёсны, -сен і -снаў, часцей блёшня бляха блясе, -ях бляхар -ра, -рў, -рбў бляхпрны бляхарня -рпі, -рань і -рняў бляшаначны бляшанка -нцы, -нак бляшаны бляшка -шцы [шц], -шак бляянне [ньне] -нні бляяць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць бо злучн., разм. часц. боб бобу, бобе бобападобны


бобачка

бббачка -чцы [цц], -чак бббік разм., -ка, -ку, -каў бббінка разм., -нцы. -нак бббка [пк] -бцы [пц], -бак бббрык тэкст., -ку бббрыкавы бббрыкам разм., прысл. бббслей [псьле] спарт., -ея, -еі [ейі] бог ббга, -гу, мн. багі, -гбў богаадстўпнік [тст] уст., -ка, -ку, -каў богаадстўпніца [тст] уст., -цы, -ц богаадстўпніцкі [тст] уст. богаадстўпніцтва [тст] уст., -ве богабаязны уст. богазневажальнік [зьне] уст., -ка, -ку, -каў богазневажальніца [зьне] уст., -цы, -ц богазневажальны [зьне] уст.

богазневажанне [зьне] [ньне] уст., -нні богамалённе [ньне] -нні боганенавіснік [сьні] -ка, -ку, -каў боганенавісніца [сьні] -цы, -Ц богаслужэбны богаслужэнне [ньне] -нні богастваральнік -ка, -ку, -каў богастваральніцтва -ве богатварыць незак., -рў, -рыш, -рыць, -рым, -рыцё, -раць богатварэнне [ньне] -нні ббгаў разм. богаўгбдны уст. богашукальнік гіст., -ка, -ку, -каў богашукальніцтва і богашуканне [ньне] гіст., адпаведна -ве; -нні богпбмач [хп] уст., выкл. ббдневы ббдня спец., -ні, -няў боегалбўка -бўцы, -бвак боегатбўнасць [сьць] -цю босзабеспячэнне [сьпя] [ньне] ваен., -нні боезапас ваен., -су, -се, -саў боекамплёкт ваен., -кта, -кце, -ктаў боепрыпасы -саў ббжа разм., выкл. ббжачка разм., ласк. і ббжанька, ббжухна ббжканне [шк] [ньне] разм., -нні, -нняў ббжкаць [шк] разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ббжы бой ббю, (у) баі [айі], баёў ббйка ббйцы, ббек ббйка прысл. ббйкасць [сьць] -цю ббйкі ббйлер тэх., -ра, -ры, -раў

115

ббйлерная наз. ббйня ббйні, ббень і ббйняў бок ( частка цела, край прадмета) Р ббка, М ббку, мн. бакі, бакбў, ( напрамак, у розн. знач.) Р ббку, М бакў, мн. бакі, -кбў ббкам прысл. бокс (памяшканне) -са, -се, -саў; ( від спорту; стрыжка) -са, -се бблевы мед. бблей прысл. і болып болесуцішальны боль м., РД бблю, Т бблем, М бблі, мн. бблі, ббляў бблька разм., -льцы, -лек болын прысл. і бблей бблмнасць [сьць] -цю бблынаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бблыпы бблыпыцца незак., -шыцца, -шацца бом разм., выкл. ббма -ме, -м ббмба -бе, -б і -баў ббмбавы бомбакіданне [ньне] ав., -нні бомбаскідальнік ав., -ка, -ку, -каў бомбатрымальнік ав., -ка, -ку, -каў бом-брамсель мар., бомбрамселя, бом-брамселі, бом-брамселяў бом-брам-стэньга мар., бомбрам-стэньзе, бом-брамстэньг і бом-брам-стэньгаў ббмка абл., -мцы, -мак ббмканне [ныіе] разм., -нні ббмкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ббмкнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць ббмы -маў Бон г., Ббна, Ббне ббндар -ра, -ру, -раў ббндарскі ббндарства -ве і бандарка ббндарыха -ысе, -ых ббнза м., Р -зы, Д -зу, Т -ам, М -нзе [ньзе], мн. Р -з і -заў ббнна -нне [ньне], -ннаў ббнскі ббны (плывучыя загароды) -наў, адз. бон, -на, -не ббны фін., бон, адз. ббна, -не бор (лес) ббру, (у) барьі мн. бары, -рбў; хім., ббру, ббры; тэх., мед., ббра, ббры, мп. ббры, ббраў ббра (вецер) ж., метэар., -ры бораментбл фарм., -лу, -ле ббргес палігр., -су, -се ббрзда разм., прысл. ббрздасць [сьць] -цю ббрздзенька [зьдзе] прысл. ббрзды

бравіраваннс

бормашьша мед., -не, -н борнацімблавы хім. ббрны хім. борт ббрта, -рце, мн. барты, -тбў бортжурнал -ла, -ле, -лаў бортінжынёр -ра, -ру, -раў бортмеханік ав., -ка, -ку, -каў ббртнік уст., -ка, -ку, -каў ббртніцтва уст., -ве ббртнічаць уст., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бортправаднік ав., -ка, -кў, -кбў бортправадніца ав., -цы, -ц бортрадыст ав., -ста, -сце [сьце], -стаў бортстралбк ав., -лка, -лкў, -лкбў бортурач -ча, -чў, -чбў ббрцевы уст. ббрцік -ка, -ку, -каў борць -цю, -цей боршч баршчў, -чьі, -чбў ббршчык -ку, -каў бос -са, -се, -саў ббскасць [сьць] -цю ббскі Ббснія [сьні] Ббсніі [ійі] ббсы бот мар., ббта, ббце, ббтаў ббты (абутак) ббтаў, адз. бот, ббта, боце ббўдзіла разм., лаянк., агульн. м., Д -лу, Т -лам, М -м, ж. ДМ -ле, Т -лай і -лаю, мн. Р -л ббўтанка -нцы ббўтанне [ныіе] -нні ббўтацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца ббўтаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ббўтнуцца зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца ббўтнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць боўць разм., выкл. ббхан -на, -не, -наў ббхаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць ббхнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць ббцікі (абутак; бат.) -каў, адз. ббцік, -ка, -каў ббцман мар., -на, -не, -наў ббцманскі ббчачка -чцы [цц], -чак ббчка -чцы [цц], -чак ббчкавы бочкападббны бош зневаж., -ша, -шу, -шаў ббязна прысл. ббязнасць [сьць] і ббязь мед., адпаведна -цю; -ззю [зьзю] бра нескл. брава выкл. бравада -дзе бравіраванне [ньне] -нні


бравіраваць

бравіраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць бравісіма выкл. бравўрна прысл. бравўрнасць [сьць] -цю бравўрны бравы бравбрка -рцьт, -рак брага бразе Брагін г., Брагіна, Брагіне брагінскі Брагінскі раён Брагінскага раёна браджэнне [ньне] хім., -нні брадзіла -ле брадзільны тэх. брадзільня -ні, -няў брадзіць незак., браджў, бродзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць брадзяга агульн., м. ДМ -ягу, Т -ягам, ж. ДМ -язе, Т -ягай і -ягаю, мн. Р -яг брадзяжыць незак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць брадзячы браднік рыб., -ка, -кў, -кбў і брэдзень брадок -дка [тк], -дкў, -дкбў бражка [шк] -жцы [шц] бражнік -ка, -ку, -каў бражны бразгалка [выбухн. г] -лцы, -лак бразганне [выбухн. г] [ньне] -нні бразгат [выбухн. г] -ату, -аце бразгатанне [выбухн. г] [ньне] разм., -нні бразгатаць [вьібухн. г] разм., незак., бразгачў, бразгбчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць і браскатаць бразгаўка [выбухн. г] -аўцы, -авак бразгацёць [выбухн. г] незак., -ачў, -аціш, -аціць, -ацяць і браскацёць бразгацца [выбухн. г] разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца і браскацца бразгаць [выбухн. г] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і браскаць бразгбтка [выбухн. г] -тцы [цц], -так і браскбтка бразджанне [жджаньне] -нні бразджііць [ждж] незак., -джў, -джыш, -джыць, -джым, -джыцё, -джаць Браззавіль г., Браззавіля, Браззавілі браззавільскі бразілец -льца, -льцу, -льцаў Бразілія Бразіліі [ійі] бразільскі бразільцы -цаў бразільянка -нцы, -нак бразнуцца разм., зак., -нуся,

116

нешся [зьне] [сься], -нецца, -нуцца бразнуць разм., зак., -ну, -неш [зьне], -не, -нуць бразь выкл. брак браку бракаванне [ньне] -нні бракаваны і бракбваны бракавацца незак., -кўецца, -кўюцца бракаваць незак., бракўю, -ўеш, -ўе, -ўюць; (не хапаць) бракўе браканьёр -ра, -ру, -раў браканьёрскі браканьёрства -ве браканьёрыць разм., незак., -ру, -рыш, -рыць, -раць бракарбб разм., зневаж., -ба, -бе, -баў бракарббства [пст] -ве бракераж спец., -жу, -жы бракёр -ра, -ру, -раў бракёрскі бракнуць незак., -не, -нуць; брак, бракла, браклі бракбваны часцей бракаваны бракбвачны бракбўка -ўцы бракбўны бракбўшчык -ка, -ку, -каў бракбўшчыца -цы, -ц брама -ме, -м брамін -на, -не, -наў брамка -мцы, -мак брамнік уст., -ка, -ку, -каў брамніца уст., -цы, -ц брам-рэя мар., брам-рэі [эйі], брам-рэй брамсель мар., -ля, -лі, -ляў брамсельны брам-стэньга мар., брамстэньзе, брам-стэньг і брам-стэньгаў брандахлыст разм., -ста, -сце [сьце], -стаў брандвахта мар., -хце, -хт і -хтаў брандвахтавы брандмаёр уст., -ра, -ру, „ 'РаЎ „ брандманстар уст., -тра, -тру, -траў брандмаўэр буд., -ра, -ры, -раў брандспбйт [нтсп] -йта, -йце, -йтаў Брандэнбўрг г., Брандэнбўрга, Брандэнбўргу брандэр мар., -ра, -ры, -раў бранзавалынчык -ка, -ку, -каў бранзавалыпчыца -цы, -ц бранзаванне [ньне] -нні бранзаваны бранзавацца незак., -зўецца бранзаваць незак., бранзўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бранзавёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць

браскатаць

бранзалёт

і бранзалётка разм., адпаведна -ёта, -ёце,

-ётаў; -тцы [цц], -так браніраванне [ньне] (месца, білета) -нні браніраванне [ньне] (пакрыццё бранёю) -нні браніравапы ( пра месца, білет)

браніраваны ( пакрьіты бранёю) і бранірбваны браніравацца ( пра месца, білет) незак., -руецца, -руюцца браніравацца (пакрьівацца бранёю) незак., -рўюся, -рўешся [сься], -рўецца, -рўюцца браніраваць (пра месца, білет) незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць браніраваць (пакрываць бранёю) незак., -рўю,-рўеш, -руе, -рўюць бранірбваны часцей браніраваны Бранск г., Бранска, Бранску бранскі Бранскі раён Бранскага раёна брантазаўр палеант., -ра, -ры, -раў брантка уст., -тцы [цц], -так бранхаграфія мед., -іі [ійі] бранхіёлы анат., -л і -лаў, адз. бранхіёла, -ле бранхіт -іту, -іце бранхіяльны браны уст. браня -ні браняббйка ваен., разм., -бйцы, -бек браняббйны браняббйшчык -ка, -ку, -каў бранявёжа -жы, -ж бранявік ваен., браневіка, -кў, -кбў бранявы ваен. бранякатэр ваен., мар., -ра, -ры, -раў бранянбсец ваен., заал., -бсца, -бсцы, -бсцаў бранянбсны ваен. браняпбезд -да, -дзе [зьдзе], мн. бронепаязды, -дбў бранясілы ваен., -сіл бранятанкавы бранячасць [сьць] ваен., -цю, мн. бранячасці, бронечасцёй брас спарт., -су, -се; (снасць на судне) мар., -са, -се, -саў брасіст спарт., -ста, -сце [сьце], -стаў брасістка спарт., -тцы [стц], -так браскатаць незак., браскачў, браскочаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць, часцей бразгатаць


117

браскацець

браскацёць незак., -ачў, -аціш, -аціць, -ацяць, часцей бразгацёць браскацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца, часцей бразгацца браскаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей бразгаць браскбтка -тцы [цц], -так, часцей бразгбтка Браслаў г., Браслава, Браславе браслаўскі Браслаўскі раён Браслаўскага раёна брат брата, -аце, мн. браты, братбў братавая наз. і браціха братазаббйства -ве братазаббйца агульн., м. ДМ -цу, Т -цам, ж. ДМ -цы, Т -цай і -цаю, мн. Р -цаў братазаббйчы братанне [ньне] -нні братаў братаўка бат., -аўцы, -авак і братбўка братацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца братачка разм. братва зб., -вё братка разм. браткавыя бат., наз. браткі бат., -каў братні братбк разм., ласк. братбўка бат., -оўцы, -бвак, часцей братаўка брат-сястра бат., брат-сястры братухна ласк. братчына [чч] уст., гіст., -не братэрскі братэрства -ве браўнінг -га, -гу, -гаў Браўншвёйг г., Браўншвёйга, Браўншвёйгу браўншвёйгскі [хск] браханне [ньне] -нні брахаць незак., брашў, брэшаш, -ша, -шам, -шаце, -шуць брахіцэфал антр., -ла, -ле, -лаў брахіцэфалія антр., -іі [ійі] брахіцэфальны брахіязаўр палеант., -ра, -ры, -раў брахлівы разм. брахман рэл., -на, -не, -наў брахманізм рэл., -му, -ме Брахмапўтра р., Брахмапўтры брахмапўтрынскі брахнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць брахня разм., -ні брахўн разм., пагард., -на, -нё, -нбў

брахўха разм., пагард., -ўсе, -Ўх

браце разм. брацёнік абл., -ка, -ку, -каў брацік -ка, -ку, -каў браціна гіст., -не, -н Браціслава г., Браціславы, Браціславе браціслаўскі брацГха разм., -Гсе, -Іх, часцей братавая брація рэл. зб., жарт., -іі [ійі] Брацк г., Брацка, Брацку брацкі брацтва -ве, -ваў брацца незак., бярўся, бярэшся [сься], бярэцца, бяромся, берацёся, бярўцца браць незак., бярў, бярэш, бярэ, бяром, берацё, бярўць брашпіль мар., тэх., -ля, -лі, -ляў брашўра -ры, -р брашуравальны брашураванне [ньне] -нні брашураваны брашуравацца незак., -рўецца, -рўюцца брашураваць незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць брашурбвачная наз. брашурбвачны брашурбўка -бўцы брашурбўшчык -ка, -ку, -каў брашурбўшчыца -цы, -ц Брно г., м., нескл. брнянскі брбвар уст., -ра, -ры, -раў брбварны брбварскі брбваршчык -ка, -ку, -каў брбвы Р брбваў і брывбў, Д брбвам і брывам, Т брбвамі і брывамі, М брбвах і брывах, адз. брывб, брывё брод -ду, -дзе, мн. брадьг, -дбў брбйлер -ра, -ры, -раў брбйлерная наз. брбйлерны брбкер (маклер) -ра, -ру, -раў бром хім., -му, -ме брбмавы бромацэтбн хім., -ну, -не бромбензбл хім., -лу, -ле брбміста-вадарбдны хім. брбмісты бронеаўтамабГль -ля, -лі, -ляў бронедрызГна -не, -н бронелакаматыў -ыва, -ыве, -ываў бронемашына -ны, -н бронетранспарцёр -ра, -ры, -раў бронецягнГк -ка, -кў, -кбў брбнза -зе [ньзе]

брусельскі

брбнзавы бронзаліцёйшчык -ка, -ку, -каў брбнзаўка заал., -аўцы, -авак брбнзаўшчык спец., -ка, -ку, -каў бронхапнеўманія мед., -Гі [ійі] бронхаскапГя мед., -іі [ійі] бронхастэнбз мед., -зу, -зе бронхаэктазія мед., -іі [ійі] брбнхі анат., -нх і -нхаў, адз. бронха, -нсе [ньсе] бронь і брбня (замацаванне месца, білета) адпаведна

брбнню [ньню]; брбні брбсневы [сьне] брбсненне [сьненьне] -нні брбснець [сьне] незак., -ее, -еюць брбсня [сьня] -ні брбўка -бўцы, -бвак брбўнік бат., -ку брбўны брбшка -шцы [шц], -шак брр выкл. бруд -ду, -дзе брўдзіцца незак., -дшуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца брўдзіць незак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць брўдна прысл. бруднаваты брўднасць [сьць] -цю бруднёць незак., -ёе, -ёюць брўдны брўдэр с.-г., -ра, -ры, -раў брудэргаўз тэх., -за, -зе, -заў брудэршафт -фта, -фце бружмёлевы бружмёлевыя бат., наз. бружмёль бат., -лю, -лі бруіеты [уйі] бруіцца [уйі] незак., -уіцца, -уяцца бруіць [уйі] незак., -уіць, -уяць брук -ку брукаванка разм., -нцы, -нак брукаванне [ньне] -нні брукаваны брукавацца незак., брукўецца, -ўюцца брукаваць незак., брукўю, -ўеш, -ўе, -ўюць брукар -ра, -рў, -роў брўмер гіст., -ра, -ры Брунёй г. і султанат, Брунёя, Брунёі [ейі] брунёйскі брунёт -ёта, -ёце, -ётаў брунётка -тцы [цц], -так брунэлька бат., -льцы, -лек брус -са, -се, мн. брусы, -сбў брўсавы Брусёль г., Брусёля, Брусёлі брусёльскі


118

брусковы

брусковы брусніцы [сьні] зб., -ц, адз. брусніца, -цы бруснічнік [сьні] -ку бруснічны [сьні] брусбк бруска, -кў, -коў брусбчны брўссе [сьсе] зб., -ссі брўствер ваен., -ра, -ры, -раў брусчатка [шч] -тцы [цц] брусчатнік [шч] зб., спец., -ку брусчаты [шч] брусы спарт., -соў брўта гандл., нескл. прым., прысл.

брўта-тбна брўта-тоне, брўта-тон брўха разм., -ўсе, -ўхаў брухагбрлыя заал., наз. бруханбгія заал., наз. брухаты разм. брухач разм., -ча, -чў, -чбў бруцэлёз вет., -зу, -зе бруцэлёзны брўчка -чцы [цц], -чак брўчкавы бручкбўнік -ку брўшка -ку, -каў брушнатыфбзны мед. брушны брушына анат., -не, -н брушынны бруя разм., бруі [уйі], мн. бруі, бруй брывасты разм. брываты брывб -ва, -вё, мн. брбвы, -бваў і -6ў, брбвам і брывам, брбвамі і брывамі (аб) брбвах і брывах брывяны брыг -га, -гу, -гаў брыгада -дзе, -д брыгадзір -ра, -ру, -раў брыгадзіраў брыгадзірка разм., -рцы, -рак брыгадзірскі брыгадзірства -ве брыгадзірыха разм., -ысе, -ых брыгадзірыць разм., незак., -ру, -рыш, -рыць, -раць брыгаднік разм., -ка, -ку, -каў брыгадніца разм., -іцы, -іц брыгадны брыганціна [ньці] мар., гіст., -не, -н брыда разм., -дзё брыдасць [сьць] абл., -ці брыдж карт., -джа, -джы Брыджтаўн г., Брыджтаўна, Брыджтаўпе брыджтаўнскі брыджы -джаў брыдзіцца незак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца брыдзіць незак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць

брэстаўчане

брыдка [тк] прысл. брыдкаслбвіць [тк] незак., -лбўлю, -лбвіш, -лбвіць, -лбвім, -лбвіце, -лбвяць брыдкаслбў [тк] -ова, -бве, -бваў брыдкаслбўе [тк] -бўі брыдкасць [ткасьць] -цю брыдкі [тк] брыдбта -бце, -от брыдбтны брыдчэць [чч] незак., -эю, -эеш, -эе, -эюць брыёнія бат., -іі [ійі] брыёш кул., ж., -шы брыжасты разм. брыжы -жбў, адз. брыж, брыжа, -жы: брыжэйка анат., -эйцы, -эек брыз мар., -зу, -зе, -заў брызантны ваен., уст. брызгліна [выбухн. г] бат., -не брызглінавы [выбухн. г] бат.

брызглінавыя

[выбухн. г]

бат., наз.

брызёнт -нту, -нце [ньце] брызёнтавы брызентбўка разм., -бўцы, -бвак брык разм., выкл. брыканне [ньне] -нні брыкацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца брыкаць (ускідваць нагамі) разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць брыкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць брыкёт зб., -ёту, -ёце; (адна брьікеціна) -ёта, -ёце, -ётаў брыкетаванне [ньне] -нні брыкетаваны спец. брыкетавацца спец., незак., -тўецца, -тўюцца брыкетаваць спец., незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць брыкётны брыкёціна -не, -н брыклівы разм. брыкнуцца разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца брыкнуць ( паваліцца ) разм., зак., -ну, -неш, -не, -нём, -няцё, -нуць брыкнўць (ад брыкаць) зак., -нў, -нёш, -нё, -нўць брыкўн разм., -на, -нё, -нбў брыкўха разм., -ўсе, -ўх брыль -ля, -лі, -лёў брыльянт -нта, -нце [ньце], -нтаў брыльянтавы брыльянцін [ньці] -ну, -не брыльянцісты [ньці] брылясты брында разм., зневаж., -ндзе [ньдзе], -ндаў

брындаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць брынза -зе [ньзе] брынканне [ньне] разм., -нні і брэнканне брынкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць і брэнкаць брынклівы разм. брынкнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць і брэнкнуць брынчаць і брынчэць незак., для абодвух -чў, -чыш, -чыць, -чым, -чыцё, -чаць брыняць незак., -яе, -яюць Брысталь г., Брысталя, Брысталі брыстальскі брысці [сьці] разм., незак., брыдў, -дзёш, -дзё, -дзём, -дзяцё, -дўць брытагалбвы брытанаманія -іі [ійі] брытанец -нца, -нцу, -нцаў Брытанія гіст., Брытаніі [ійі] брытанка -нцы, -нак брытанскі брытаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць брытва -ве, -ваў брытвенніца [ньні] -цы, -ц брытвеііны брыты (брытанцы) брытаў, адз. брыт, брыта, брыце брыты прым. брыца бат., -цы брыцца незак., -ыюся, -ьіешся [сься], -ыецца, -ыюцца брыццё [цьцё] -цці брыць незак., -ыю, -ыеш, -ые, -ыюць брычка -чцы [цц], -чак брыючы брыялбгія бат., -іі [ійі] брэдзень -дня, г-дні, -дняў, часцей браднік брэйд-вымпел мар., брэйдвьшпела, брэйд-вымпеле, брэйд-вьімпелаў брэкчыя геал., -ыі [ыйі] Брэмен г., Брэмена, Брэмене брэменскі брэмсберг [зьбе] тэх., горн., -рга, -ргу, -ргаў брэндзі [ньдзі] н., нескл. брбнзлі [нзьлі] абл., -ляў, адз. брэнзаль, брэнзля, -лі брбнканне [ньне] разм., -нні, часцей брынканне брэнкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей брынкаць брэнкнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць, часцей брынкнуць Брэст г., Брэста, Брэсце [сьце] брэстаўчане -н

.


брэстаўчанін

брэетаўчанін -на, -не, мн. брэстаўчане, -н брэстаўчанка -нды, -нак Брэсцкая вобласць [сьць] Брэсцкай вббласці брэсцкі Брэсцкі раён Брэсцкага раёна Брэтань г., Брэтанню [ньню] брэтбнец -нца, -нцу, -нцаў брэтбнка -нцы, -нак брэтбнскі брэтбнцы -цаў брэх -ху брэцёр уст., -ра, -ру, -раў брэцёрскі брэш -шшу, -шаў бўбал заал., -ла, -ле, -лаў бубацёць разм., незак., -ціць, -цяць бўбачка -чцы [цц], -чак бўбен бўбна, -не, -паў бўбка [пк] разм., -бцы [пц], -бак бубнач разм., -ча, -чў, -чбў бубнённе [ньне] -нні бубніць разм., незак., -ню, -ніш, -ніць, -нім, -ніцё, -няць буббн мед., -на, -не, -наў буббнны Бут р., Бўга, Бўгу бугаёвы бугаі [айі] абл., бат., -аёў бугаіны [айі] разм. бугай -ая, -аі [айі], -аёў бугайнік абл., -ка, -ку бугарбк мед., анат., -рка, ‘-ркў, -ркбў бўгель тэх., мар., -ля, -лі, -ляў бўгі-вўгі н., нескл. бугбр бугра, -ры, -рбў бугрына (сухое месца) -не, -н бугрысты бугрыцца разм., незак., -рыцца, -рацца бўгскі [хск] буда -дзе, -д будаванне [ньне] -нні будаваны і будбваны будавацца незак., будўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -у'юцца будаваць незак., будўю, -ўеш, -ўе, -ўюць Бўда-Кашалёва, г., Бўда-Кашалёва, Бўда-Кашалёве бўда-кашалёўскі Бўда-Кашалёўскі раён Бўда-Кашалёўскага раёна будан -на, -нё, -нбў Будапёшт г., Будапёшта, Будапёшце [шц] будапёшцкі [шц] бударажыцца незак., -жуся, -жышся [сься], -жыцца, -жацца бударажыць незак., -жу,

119

-жыш, -жыць, -жаць будаўнік -ка, -кў, -кбў будаўніцкі будаўніцтва -ве будаўніча-архітэктўрны будаўніча-мантажны будаўнічы бўдачнік -ка, -ку, -каў бўдачніца -цы, -ц бўдачны бўдзе разм., прысл., выкл. бўдзень бўдпя, -ні, -няў будзёнавец -аўца, -аўцу, -аўцаў будзёнаўка -аўцы, -авак будзённасць [сьць] -цю будзённы і бўдны будзёншчына -не будзільнік -ка, -ку, -каў будзіцца незак., буджўся, бўдзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца будзіць незак., буджў, бўдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць бўдка [тк] -дцы [цц], -дак будкантбра [тк] -ры, -р будматэрыіілы -лаў бўдні (будныя дні) бўдняў бўдны разм., часцей будзённы будбва -бве, -6ў будбваны часцей будаваны будбўля -лі, -ляў будпляцбўка [тп] -оўцы, -бвак будтрэст [ттр] -ста, -сце [сьце], -стаў будуар уст., -ра, -ры, -раў будуарны уст. будупраўлённе [ньне] -нні бўдучае наз. бўдучы бўдучыня -ні будызм -му, -ме будыйскі будынак і будыніна разм., адпаведна -нка, -нку, -нкаў; -не, -н будыст -ста, -сце [сьце], -стаў будыстка -тцы [стц], -так будысцкі бўер -ра, -ры, -раў бўерны буерыст спарт., -ста, -сце [сьце], -стаў буерыстка спарт., -тцы [стц], -так буёк буйка, -кў, -кбў буж мед., бужа, бужы, бужбў бужавацца мед., незак., бужўецца, -ўюцца бужаваць мед., незак., бужўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бужане -н бужаніна -не Бужумбўра г., Бужумбўры бужумбўрскі буза бузё бузаванне [ньне] разм., -нні

букваедства

бузавацца разм., незак., -зўецца, -зўюцца бузаваць разм., незак., бузўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бузацёр разм., -ра, -ру, -раў бузацёрка разм., -рцы, -рак бузацёрскі разм. бузацёрства разм., -ве бузіна -нё бузінавы і бузіпбвы бузіннік [ньні] -ку бузіць разм., лаянк., незак., бужў, бузіш, -зіць, -зім, -зіцё, -зяць Бузулўк г., Бузулўка, Бузулўку бузулўкскі бузяньі разм. буй (сігнальньг паплавок) бўя, бўю, бўем, буі [уйі], мн. буі, буёў; ( высокае, адкрытае для ветру месца) буя, бую, буём, буі, мн. буі, буёў

бўйвал -ла, -ле, -лаў бўйвалавы бўйвалаў бўйваліца -цы, -ц буйваляня і буйвалянё рознаскл., для абодвух РДМ -няці, Т -нём, мн.

-няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах буйміна бат., -не бўйна прысл. буйнаблбкавы буд. і буйнаблбчны буйнагабарытны буйназярністы буйнакаліберны буйналісты буйнамаштабны буйнамблаты буйнапамёрны буйнапанёльны буйнаплбдны с.-г. буйнапорысты буйнасерыйны бўйнасць [сьць] -цю буйнатвары буйнафарматны буйнёй прысл. буйнёйшы буйнёць разм., пезак., -ёе, -ёюць буйніцца разм., незак., -ніцца, -няцца бўйны (нястрыманы) буйны ( вялікіх памераў) бўйства -ве бук бат., -ка, -ку, -каў; (драўніна і зб.) -ку Букавіна Букавіне букавінскі бўкавы бўкавыя бат., наз. букалічны літ. букваёд іран., -да, -дзе, -даў букваёдка [тк] іран., -дцы [цц] букваёдскі [цк] іран. букваёдства [цтв] іран., -ве


буквар

буквар -ра, -ры, -роў букварны бўквіца баг., -цы, -ц бўкер с.-г., -ра, -ры, -раў букераванне [ньне] с.-г., -нні бўкерны с.-г. букёт -ёта, -ёце, -ётаў букетаванне [ньне] с.-г., -нні букетаваць с.-г., незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць букётны букёцік -ка, -ку, -каў букецірбўка -ўцы букініст -ста, -сце [сьце], -стаў букіністычны буклё н., нескл. буклёт -ёта, -ёце, -ётаў бўкля уст., -лі, -ляў букбліка літ., -іцы, -ік букс бат., -са, -се, -саў; ( драўніна і зб.) -су, -се бўкса тэх., -се, -с і -саў буксаванне [ньне] -нні буксаваць незак., буксўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бўксавы буксір -ра, -ры, -раў буксіраванне [ньне] -нні буксіраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць буксірны буксірбвачны буксірбўка -ўцы буксіроўшчык -ка, -ку, -каў буксбўка -ўцы бўкта (яма, вір у рацэ) абл., -кце, -кт і -ктаў бўла гіст., бўле, бул булава -вё, мн. булавы, -лаў булавёшка разм., -шцы [шц], -шак буланка (кабыла буланай масці) разм., ласк., -нцы, -нак буланчык (конь буланай масці) разм., ласк., -ка, -ку, -каў буланы булат (сталь) уст., -ату, -аце; (меч) паэт., -ата, -аце, -атаў булатны бўлачка -чцы [цц], -чак бўлачная наз. бўлачнік -ка, -ку, -каў бўлачніца -цы, -ц булдавёшка разм., -шцы [шц], -шак булён -ну, -не булённы буліт спарт., -іту, -іце бўлка -лцы, -лак булбнскі Булбнь г., Булбнню [ньню] бўльба -бе бульбаапрацбўчы бульбавбд -да, -дзе, -даў бульбавбдства [цтв] -ве бульбагатавальнік -ка, -ку, -каў

120

бульбакамбайн с.-г., -на, -не, -наў бульбакапалка с.-г., -лцы, -лак бульбамыііка -ыйцы, -ыек бульбамялка -лцы, -лак бульбанарыхтбўка -ўцы бульбапасадачны бульбасаджалка с.-г., -лцы, -лак бульбасаджальны бульбасарцірбўка с.-г., -оўцы, -бвак бульбасхбвішча с.-г., -чы, -ч і -чаў бульбаўббрачны бульбацёрка с.-г., -рцы, -рак бўльбачка -чцы [цц], -чак бўльбіна -не, -н бульббўнік -ку буль-буль выкл. бульбяная наз. бульбянік кул., -ка, -ку, -каў; бат., -ку бульбянішча -чы, -ч і -чаў бульбяны бульвар -ра, -ры, -раў бульварны бульваршчына разм., -не бульдазерыст -ста, -сце [сьце], -стаў бульдбг -га, -гу, -гаў бульдбгаў бульдбжы бульдбзер -ра, -ры, -раў бульдбзерны бўльканне [ньне] -ныі бўлькат -ату, -аце булькатанне [ньне] і булькацённе [ньне] для абодвух -нні булькатаць і булькацёць незак., адпаведна булькбча, -чуць; булькаціць, -цяць бўлькаць незак., -ае, -аюць бўлькнуць зак., -не, -нуць бум разм., выкл. бум спарт., -ма, -ме, -маў; (ажыўленне вакол чагон.) -му, -ме

бумажнік -ка, -ку, -каў бумеранг -га, -гу, -гаў бўмкаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бўмкнуць зак., -ну, -неш, -не, -нуць бунд гіст., -ндзе [ньдзе] бўндавец -аўца, -аўцу, -аўцаў бўндаўскі бундэсвёр [сьве] ваен., -ра, -ры бундэсвёраўскі [сьве] бундэсрат паліт., -ата, -аце бундэстаг паліт., -га, -гу бўнкер -ра, -ры, -раў бункераванне [ньне] спец., -нні бункераваны і бункербваны бункеравацца незак., -рўецца, -рўюцца

бураковы

бункераваць спец., незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць бўнкерны бункербваны часцей бункераваны бункербўка спец., -ўцы бункербўшчык -ка, -ку, -каў бунт (паўстанне, мяцеж) -нту, -нце [ньце], -нтаў бунт ( звязак, стос) -нта, -нце [ньце], -нтаў бунтавацца незак., бунтўюся, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца бунтаваць незак., бунтўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бунтар -ра, -рў, -рбў бунтарка -рцы, -рак бунтарны бунтарскі бунтарства -ве бунтаўнік разм., -ка, -кў, -кбў бунтаўніца разм., -цы, -ц бунтаўшчык -ка, -кў, -кбў бунтаўшчыца -цы, -ц бунтаўшчыцкі бунтбўны разм. бунчўжны гіст. бунчук гіст., муз., -ка, -кў, -кбў бур тэх., бўра, -ры, -раў бўра -ры, -р буравал -лу, -ле, -лаў, часцей буралбм буравата-жбўты буравата-чырвбны бураваты буравая наз. буравёй паэт., -вёю, -вёі. [ейі], -вёяў буравёснік [сьні] -ка, -ку, -каў буравік -ка, -кў, -кбў буравы бўра-жбўты буразём с.-г., -му, -ме буразёмка заал.. -мцы, -мак бўра-зялёны бурак -ка, -кў, -кбў буракавбд -да, -дзе, -даў буракавбдны буракавбдства [цтв] -ве буракавбдчы [чч] буракакамбайн с.-г., -на, -не, -наў буракакапалка с.-г., -лцы, -лак буракамыйка с.-г., -ыйцы, -ыек буракапагрўзчык [шч] с.-г., -ка, -ку, -каў буракапад’ёмнік с.-г., -ка, -ку, -каў буракарбзка [ск] с.-г., -зцы [сц], -зак буракасёйны с.-г. буракасёянне [ньне] -пні буракаўббрачны с.-г. буракаўббрка -рцы буракбвы


буракс

буракс хім., -су, -се буралом -му, -ме, -маў і буравал буралбміна разм., -не, -н буралбмны буран -ну, -не, -наў буранны бурапёніць паэт., незак., -ніць, -няць бурапённы паэт. бўрат -ата, -аце, -атаў буратка -тцы [цц], -так бураты -таў бўра-ўзрыўны тэх. Бурація Бураціі [ійі] бурацкі бурачкбвы разм. бурачнік -ку бурачнікавыя бат., наз. бурачніца с.-г., -цы, -ц бурачны бўрбалка -лцы, -лак бурббліць разм., незак., -лю, -ліш, -ліць, -ляць бурббн разм., гіст., -на, -не, -наў бурвалак абл., -лка, -лку, -лкаў бургамістарскі бургамістр -ра, -ру, -раў Бургас г., Бургаса, Бургасе бургаскі бургўндскі [нцк] Бургўндыя Бургўндыі [ыйі] бурда разм., -дзё бурдзюк -ка, -кў, -кбў бурдзючны буржуа м., нескл. буржуазія -іі [ійі] буржуазна-дэмакратычны буржуазна - нацыяналістьічны буржуазна-памёшчыцкі буржуазна - рэфармісцкі буржуазнасць [сьць] -цю буржуазны буржўй разм., -ўя, -ўю, -ўяў буржўйка разм., -ўйцы, -ўек __ буржўйскі разм. бўрка -рцы, -рак буркаванне [ньне] -нні буркаваць незак., буркўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бўркала разм., жарт., агульн., м. Д -лу, Т -лам, М -ле, ж. ДМ -ле, Т -лай і -лаю, мн. Р -лаў бўркалы (вочы) разм., пагард., -лаў бўрканне [ньне] разм., -нні бўркат разм., -ату, -аце, часцей буркацённе буркатаць * разм., незак., буркачў, буркбчаш, -ча, -чам, -чаце, -чуць буркатлівы разм. буркатня разм., -ні буркатўн -на, -нё, -ноў буркацённе [ньне] -нні і бўркат

121

бўркаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бўркі -рак, адз. бўрка, -рцы буркліва прысл. бурклівасць [сьць] -цю бурклівы бўркнуць разм., незак., -ну, -неш, -не, -нуць буркўн разм., -на, -нё, -нбў буркуновы буркўха разм., -ўсе, -ўх бурлак гіст., -ка, -кў, -коў бурлацкі гіст. бурлацтва гіст., -ве бурлачыць гіст., незак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць бурлённе [ньне] -нні бурлёск літ., -ка, -каў бурлёскны бурліва прысл. бурлівасць [сьць] -цю бурлівы бурліцца незак., -ліцца, -ляцца бурліць незак., -лю, -ліш, -ліць, -лім, -ліцё, -ляць бурмістр гіст., -ра, -ру, -раў бўрна прысл. бўрнасць [сьць] -цю бурнбс уст., -са, -се, -саў бўрны бўрса гіст., -се, -саў бурсак гіст., -ка, -кў, -коў бурсацкі гіст. бурсіт мед., -іту, -іце бўрскі гіст. бурт бурта, бурцё, мн. бурты, -тоў буртавалыпчык -ка, -ку, -каў буртавальшчыца -цы, -ц буртаванне [ньне] -нні буртавацца незак., -тўецца, -тўюцца буртаваць незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць буртавы буртаўкладчык [чч] с.-г., -ка, -ку, -каў буртаўкрывальнік с.-г., -ка, -ку, -каў буртаўшчьік -ка, -кў, -коў буртоўка -ўцы бурўн -на, -нё, -ноў Бурўндзі [ньдзі] ж., нескл. бурундзійскі [ньдзі] бурундўк заал., -ка, -кў, -кбў бурундукбвы бурўнны бурчанне [ньне] -нні бурчаць і бурчэць незак., для абодвух -чў, -чыш, -чыць, -чым, -чыцё, -чаць бурчлівасць [сьць] -цю бурчлівы бурчўн разм., -на, -нё, -нбў бурштын -ну, -не бурштынавы бўры бўры (афрыканеры) бўраў, адз. бур, бўра, бўру

буфонства

бурыльны бурылыпчык -ка, -ку, -каў бурылыпчыца -цы, -ц бурымё літ., н., нескл. бурыцца разм., незак., бўрыцца, -рацца бурыць разм., бурў, бўрыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць бурэнне [ньне] тэх., -нні бурэць незак., -эю, -эеш, -эе, -эюць бур’ян -нў, -нё, -ноў бусак -ка, -кў, -кбў і багбр бусачнік -ка, -ку, -каў і багбршчык бусачны і багбрны бусачыць незак., -ачу, -ачыш, -ачыць, -ачаць бўсел -сла, -сле [сьле], мн. буслы, -лбў бўсельнік бат., -ку бўслаў бусліны [сьлі] бусліха [сьлі] -ісе, -іх буслянка [сьля] -нцы, -нак бусляня і буслянё [сьля] рознаскл., для абодвух РДМ -няці, Т -нём, мн.

-няты, -пят, -нятам, -нятамі, -нятах бусбль геад., -ллю [льлю], мн. -лі, -лей і -ляў бут буд; бўту, бўце бўтавы бўталь разм., -таля, -талі, -таляў, часцей бўтля бутан хім., -ну, -не Бутан дзяржава, Бутана, Бутане бутанізацыя -ыі [ыйі] бутанскі бутаньёрка уст., -рцы, -рак бутафбр -ра, -ру, -раў бутафбрны бутафбрскі бутафбрыя -ыі [ыйі] бўтля -лі, -ляў і бўталь бутбн -на, -не, -наў бутўз разм., -за, -зе, -заў бутыл хім., -лу, -ле бутылавы бутылён хім., -ну, -не бутырбметр с.-г., -ра, -ры, -раў бутырыл хім., -лу, -ле бутблечка -чцы [цц], -чак бутэліца разм., ласк., -цы, -Ц бутэлька -льцы, -лек бутэрбрбд -да, -дзе, -даў бутэрбрбдны буф тэатр., прым. нескл. буфанада -дзе, -д бўфер -ра, -ры, -раў бўферны буфёт -ёта, -ёце, -ётаў буфётны буфётчык [чч] -ка, -ку, -каў буфётчыца [чч] -цы, -ц буфбн тэатр., -на, -не, -наў буфбнны буфбнства -ве


буфы

бўфы кравец., бўфаў бух выкл. буханачка разм., -чцы [цц], -чак і баханачка буханка разм., -нцы, -нак і баханка бўханне [ньне] -нні Бухара г., Бухары бухарскі Бухарэст г., Бухарэста, Бухарэсце [сьце] бухарэсцкі бўхацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца бўхаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бухгалтар -ра, -ру, -раў бухгалтарка разм., -рцы, -рак бухгалтарскі бухгалтарыха разм., -ысе, -ых бухгалтэрыя -ыі [ыйі], -ый Бухенвальд Бухенвальда, Бухенвальдзе бухенвальдскі [цк] бўхканне [ньне] разм., -нні бўхкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бухматы разм. бухмаціцца разм., незак., -ціцца, -цяцца бўхнуцца разм., зак., -нуся, -нешся [сься], -нецца, -нуцца бўхнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуцца бўхта (заліў; форма ўкладкі каната, дроту) -хце, -хт і -хтаў бухтбрыць разм., незак., -ру, -рыш, -рыць, -раць бўхты-барахты: з бўхты-барахты буцвёць [цьве] незак., -ёе, -ёюць буціцца незак., -ціцца, -цяцца буціць незак., бўчу, бўціш, бўціць, бўцім, бўціце, бўцяць бўцы спарт., -цаў, адз., бўца, бўцы буч бўча, -чы, -чаў бўча разм., -чы бўчаны бўчна прысл. бўчнасць [сьць] -цю бучнёць незак., -ёе, -ёюць бучны бучэнне [ньне] -нні бушаванне [ньне] -нні бушаваць незак., бушўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бўшаль с.-г., -ля, -лі, -ляў бушлат -ата, -аце, -атаў бушмён -на, -не, -наў бушмёнка -нцы, -нак бушмёнскі бушпрыт мар., -ыта, -ыце, -ытаў

122

Буэнас-Айрэс г., БуэнасАйрэса, Буэнас-Айрэсе буэнас-айрэскі буякі бат., -коў буяковы буялы буян -на, -ну, -наў буяна прысл. буяністы буяніць незак., -ню, -ніш, -ніць, -няць буянне [ньне] -нні буянства -ве, -ваў буяны буяць незак., -яе, -яюць буячнік бат., -ку бы часц., разм., злучн. бывала разм. часц. бываласць [сьць] -цю бывалец разм., -льца, -льцу, -льцаў бывалешні разм. бывалы бывалыпчына разм., -не бываць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць быдла разм., зб. і быдля, быдлё разм. пагард., адпаведна -ле; -ляці быдлячы разм. бык быка, -кў, -коў быліна -не, -н былінка -нцы, -нак былінны быліншчык -ка, -ку, -каў быллё [льлё] -ллі былбе наз. былы быль -ллю [льлю], -лей і -ляў быльнёг і быльнік адпаведна. -нягў, мн. быльнягі, -гбў; -ку, -каў быльнікавы былыіягбвы былявьі літ. быстравбкі быстрак -кў, часцей быстрыня быстракрылы быстралётны быстранка іхт., -нцы, -нак быстрахбднасць [сьць] -цю быстрахбдны быстрыня -ні і быстрак быт бьіту, бьіце бытаванне [ньне] -нні бытаваць незак., бытўю, -ўеш, -ўе, -ўюць бытавізм -му, -ме бытавік літ., разм., -ка, -кў, -кбў бытавы бытапіс -су, -се, часцей бытапісанне бытапісальнік -ка, -ку, -каў бытапісальніцтва -ве бытапісальны бытапісанне [ньне] уст., -нні і бытапіс бытапісаць незак., бытапі-

бюджэтны

шў, бытапішаш, -ша, -шам, -шаце, -шуць бытапісец літ., -ісца, -ісцу, -ісцаў бытаўшчына -не быткамбінат -ата, -аце, -атаў бытнасць [сьць] -цю бытбўка разм., -бўцы, -бвак Бьіхаў г., Быхава, Быхаве быхаўскі Быхаўскі раён Быхаўскага раёна быційны быццам злучн., часц. быццё [цьцё] філас., -цці быць незак., бўду, бўдзеш, бўдзе, бўдзем, бўдзеце, бўдуць бычбк бычка, -кў, -кбў бычыны бэбахі разм., -хаў бэжавы прым. і бэж прым. нескл.

бэз бэзу, бэзе бэзавы бэйбус ра.зм., -са, -се, -саў, часцей байбус бэканне [ньне] разм., -нні бэкаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бэкнуць разм., зак., -ну, -неш, -не, -нуць бэлечны бэлька -льцы, -лек бэра -ры, -р бэрсацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца бэрсаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бэсціцца [сьці] разм., пезак., бэшчуся, бэсцішся [сься], -ціцца, -цяцца бэсціць [сьці] разм., незак., бэшчу, бэсціш [сьці], -ціць, -цяць бэта бэце бэта-выпрамянённе [ньне] фіз., -нні бэта-жалёза фіз., н., -зе бэта-прамяні фіз., -нёў бэта-распад фіз., бэта-распаду, бэта-распадзе бэта-спектраскапія фіз., -іі [ійі] бэта-спектрометр фіз., -ра, -ры бэтатрбн -на, -не, -наў бэтатрбнны бэтатрбншчык -ка, -ку, -каў бэта-тэрапія мед., -іі [іііі] бэта-фільтр тэх., -ра, -ры, -раў бэта-часціцы [сьці] -ц, адз. бэта-часціца, -цы бювар -ра, -ры, -раў бюварны бювёт -ёта, -ёце, -ётаў бюджэт -эту, -эце, -этаў бюджэтны


бюлегэніць

бюлетэніць разм., незак., -ню, -ніш, -ніць, -няць бюлетэнь -ня, -ні, -няў бюракрат -ата, -аце, -атаў бюракратка -тцы [цц], -так бюракратызаваны бюракратызавацца зак. і незак., -зўецца, -зўюцца бюракратызаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць бюракратызацыя -ыі [ыйі] бюракратызм -му, -ме бюракратычна прысл. бюракратьгчны бюракратыя -ыі [ыйі] бюргер -ра, -ру, -раў бюргерскі уст. бюргерства уст. зб., -ве бюрб н., нескл. бюрэтка тэх., -тцы [цц], -так бюст -ста, -сце [сьце], -стаў бюставы бюстгальтар [юзг] -ра, -ры, -раЎ

бяга разм., бязе бягляк разм., бегляка, -кў, -кбў бяглянка і бяглячка разм., адпаведна -нцы, -нак; -чцы [цц], -чак бягбм прысл. Бягбмль г. п., Бягбмля, Бягбмлі бягбмльскі бягбніевы бягбніевыя бат., наз. бягбнія бат., -іі {ійі], -ій бягўн бегуна, -не, -нбў бягўння [ньня] і бягўха адпаведна -нні, -нняў; -ўсе, -Ўх

бягўчасць [сьць] -цю бягўчы бяда бядзё, мн. бёды, -д бядак разм., бедака, -кў, -кбў бядацкі разм. бядачка разм., -чцы [цц], -чак бядачы разм. бяднёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць бяднбта разм., -бце бядняк бедняка, -кў, -кбў бядняцкі бядняцтва -ве бяднячка -чцы [цц], -чак бядбвы разм. бядбта разм., -бце бядбтны разм. бядрб -ры, мп. бёдры, -драў і -дзер бядрбвы бядрынец бат., -нцу, -нцы бязатамны бязбацькавіч разм., -ча, -чу, -чаў бязббжжа -жжы бязббжнасць [сьць] -цю бязббжнік -ка, -ку, -каў бязббжніца -цы, -ц

бязлісты

123

бязббжніцкі бязббжніцтва -ве бязббжны бязббльна прысл. бязббльнасць [сьць] -цю бязббльны бязббязна прысл. бязббязнасць [сьць] -цю бязббязны бязбрбвы бязважкасць [шк] [сьць] -цю бязважкі [шк] бязвёр’е [зьве] -р’і [йі] бязвёрхі [зьве] бязвётрана [зьве] прысл. бязвётранасць [зьве] [сьць] -цю бязвётраніца [зьве] (бязветранае надвор’е) -цы бязвётраны [зьве] бязвёчыць (нявечыць) разм., незак., -чу, -чыш, -чыць, -чаць бязвізавы [зьві] бязвінна [зьві] прысл. бязвіннасць [зьві] [сьць] -цю бязвінны [зьві] бязвбблачна прысл. бязвбблачнасць [сьць] -цю бязвбблачны бязвббразнасць [сьць] -цю бязвббразны бязвбддзе [дзьдзе] -ддзі бязвбднасць [сьць] -цю бязвбдны бязвбкі бязвблле [льле] -ллі бязвбльна прысл. бязвбльнасць [сьць] -цю бязвбльны бязвбсевы бязвўсікавыя заал., наз. бязвўсы бязвўхі бязвыезна прысл. бязвыезны бязвылазна прысл. і безвылазна бязвылазны і безвылазны бязвыплатна прысл. бязвыплатнасць [сьць] -цю бязвыплатны бязвыхадна прьісл. бязвыхаднасць [сьць] -цю бязвыхадны бязглўзда прысл. бязглўздасць [сьць] -цю бязглўздзіца [зьдзі] разм., -цы бязглўзды бязгрэшна прысл. бязгрэшнасць [сьць] -цю бязгрэшны бязгўчна прысл. бязгўчнасць [сьць] -ці бязгўчны бяздарна прысл. бяздгірнасць [сьць] -цю бяздарны бяздзённа [зьдзе] прысл.

бяздзёйнасць [зьдзе] [сьць] -цю бяздзёйнікавы [зьдзе] грам. бяздзёйнічаць [зьдзе] незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць бяздзёйны [зьдзе] бяздзётнасць [зьдзе] [сьць] -цю бяздзётны [зьдзе] бяздзётуха [зьдзе] разм., -усе, -ух бяздбглядны і бездаглядны бяздбжджыца -цы, часцей бездажджбўе бяздбказна прысл. бяздбказнасць [сьць] -цю бяздбказны бяздблле [льле] разм., -ллі бяздбльнасць [сьць] -цю бяздбльнік разм., -ка, -ку, -каў бяздбльніца разм., -цы, -ц бяздбльны разм. бяздбмак разм., -мка, -мку, -мкаў бяздбмнасць [сьць] -цю і бяздбмніцтва бяздбмнік разм., -ка, -ку, -каў бяздбмніца разм., -цы, -ц бяздбмніцтва -ве, часцей бяздбмнасць бяздбмнічаць разм., -аю, -аеш, -ае, -аюць бяздбмны бяздбннасць [сьць] -цю бяздбнне [ньне] і бяздбнніца разм., адпаведна -нні, -нняў; -цы, часцей бёздань бяздбнны бяздрбтавы бяздўм’е -м’і [йі] бяздўмна прысл. бяздўмнасць [сьць] -цю бяздўмны бяздўшна прысл. бяздўшнасць [сьць] -цю бяздўшны бяздымны бязевы бяззбрбйны бяззлўчнікавы грам. бяззмённы [ззьме] бяззбльны хім. бяззбрны бяззўбка [пк] заал., -бцы [пц], -бак бяззўбы бязладдзе [дзьдзе] разм., -ДДЗІ

бязладзіца разм., -цы бязладна прысл. бязладнасць [сьць] -цю бязладны бязлёсіца [зьле] -цы бязлёсны [зьле] бязлёссе [зьлесьсе] -ссі бязлёсы [зьле] бязлёгачны [зьлё] бязлікі [зьлі] бязлісты [зьлі]


бязлітасна

бязлітасна [зьлі] прысл. бязлітаснасць і бязлітасць [зьлі] [сьць] для абодвух -цю бязлітасны [зьлі] бязлобы бязлбпасцевы [сьце] бязлюддзе [зьлюдзьдзе] -ддзі бязлюдна [зьлю] прысл. бязлюднасць [зьлю] [сьць] -цю бязлюдны [зьлю] бязмала разм., прьісл. бязматачны с.-г. бязмёжжа [зьме] -жжы бязмёжна [зьме] прысл. бязмёжнасць [зьме] [сьць] -цю бязмёжны [зьме] бязмён [зьме] -на, -не, -наў бязмёрна [зьме] прысл. бязмёрнасць [зьме] [сьць] -цю бязмёрны [зьме] бязмёсячны [зьме] бязмбзгі [выбухн. г] разм.,

124

бялёк заал., -лька, -лькў, -лькбў бялёсы і бялёсы бялізна -не [зьне] бялізнавы бялілы -л і -лаў бялільны бялільня -ні, -няў бялілыпчык -ка, -ку, -каў бялілынчыца -цы, -ц бяліцца незак., бялюся, бёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца бяліць незак., бялю, бёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць бялкова-вітамінны бялковападббны бялкбвы бялбк (у розн. знач.) бялка, бялкў, бялкоў; хім., бялкў, бялкоў бялўга -ўзе, -ўг бялўжына -не бялўха заал., -ўсе, -ўх бялыніцкі Бялыніцкі раён Бялыніцкага раёна лаянк. г. п., Бялыніч і бязмбзгасць [выбухн. г] Бяльінічы Бялынічаў [сьць] разм., -цю бяльдзюга заал., -юзе, -юг бязмбўна прысл. бяльдзюгавыя заал., наз. бязмбўнасць [сьць] -цю бялькбвы бязмбўны бяльмасты і бяльматы бязмўжняя разм., наз. бяльмб -мё, мн. бёльмы, бязмытна уст., прысл. -маў, з ліч. 2, 3, 4 — бяльбязмытны уст. мы бязмэтна прысл. бялібсенькі і бялюткі бязмэтнасць [сьць] -цю бялявасць [сьць] разм., -цю бязмэтны бялявы прым., наз. бязнітачны [зьні] бяляк беляка, -кў, -кбў бязнбгі бяляна уст., мар., -ны, -не, бязнбсы -н бязрадасна прысл. бялянка -нцы, -нак бязрадаснасць [сьць] -цю бялян-капўснік [сьні] белябязрадасны на-капўсніка, белянў-кабязрамачны пўсніку, белянбў-капўсбязрбгі нікаў бязрбдны бяляш кул., беляша, -шы, бязрбсны -шбў бязрўкі бянтэжлівасць [сьць] -цю бязрўльны бянтэжлівы бязрьіб’е -б’і [йі] бянтэжыцца незак., -жуся, бязрьібны -жышся [сься], -жыцца, бязрэйкавы -жацца бязўльнік (свавольнік, га- бянтэжыць незак., -жу, рэза) абл., -ка, -ку, -каў -жыш, -жыць, -жаць бязўльніца (свавольніца, га- бярвённе [ньне] -нні рэза) абл., -цы, -ц бярвёнца -нцы, -нцаў бязўльны абл. бярвёнаўкладчык [чч] -ка, бязь тэкст., бяззю [зьзю] -ку, -каў бяз’ядзерны бярвёны -н і -наў, з ліч. 2, Бялград г., Бялграда, Бял3, 4 — бервяньі, адз. берградзе вянб, -нё бялградскі [цк] бярданка -нцы, -нак бялёй прысл. бярдыш гіст., бердыша, бялёйшы -шў, -шбў бялённе [ньне] -нні бярлбг і бярлбга адпаведна бялёсы часцей бялёсы берлагў, -гбў; -бзе, -6г бялёцца разм., незак., -ёец- бярлбгавы ца, -ёюцца бярлбжны бялёць незак., -ёю, -ёеш, бярнб абл., -нё, мн. бёрны, -ёе, -ёюць -наў, часцей бервянб

бяспечны

бярбза -зе, -з Бярбза г., Бярбзе бярбзавік -ку бярбзавы бярбзавыя бат., наз. бярбзаўскі Бярбзаўскі раён Бярбзаўскага раёна бярбзка [ск] -зцы [сц], -зак бярбста -сце [сьце] бярбставы часцей берасцяІІЫ

бярэзіна -не, -н бярэзінка ласк., -нцы, -нак бярэзінскі Бярэзінскі раён Бярэзінскага раёна бярэзнік [зьні] -ку і беразняк бярэма і бярэмя адпаведна -ма, -му, -мам, -мі, мн. -мы, -маў, -мам, -мамі, -мах; -мя, -мю, -мем, -мі, мн. -мі, -мяў, -мям, -мямі, -мях бясёда -дзе, -д бясёднік разм., -ка, -ку, -каў бясёдны разм. бяскарна прысл. бяскарнасць [сьць] -цю бяскарны бясквёткавыя бат., наз. бясклапанны бяскласавасць [сьць] -цю бяскласавы бяскблерна прысл. і бескалярбва бяскблернасць [сьць] -цю і бескалярбвасць бяскблерны і бескалярбвы бяскбнны бяскбнца прысл. бяскбнцасць [сьць] -цю бяскбнцы і бесканцбвы бяскбрміца разм., -цы бяскбстачкавы бяскбстачкавыя бат., наз. бяскрайнасць [сьць] -цю бяскрайні бяскрбўны бяскрызісны бяскрыласць [сьць] -цю бяскрылы бяскрылыя заал., наз. бяскрыўдна прысл. бяскрыўднасць [сьць] -цю бяскрыўдны бяспалубны бяспальцы бяспамятнасць [сьць] -цю бяспамятны бяспамяцтва і бяспамяцце [цьце] адпаведна -ве; -цці бяспанцырны бяспашпартны бяспёка [сьпе] -ёцы бяспёчна [сьпе] прысл. бяспёчнасць [сьпе] [сьць] -пю бяспёчны [сьпе]


бяспёры

125

бяснёры [сьпё] бяспісьменнасць [сьпі] [сьць] -цю бяспісьменны [сьпі] бяспланава прысл. бяспланавасць [сьць] -цю бяспланавы бясплатна прысл. бясплатнасць [сьць] -цю бясплатны бясплённа прысл. бясплённасць [сьць] -цю бясплённы бясплбддзс [дзьдзе] -ддзі бясплоднасць [сьць] -цю бясплодны бясплбтны кніжн. бяспбкрыўны бяспблы бяспбшлінна прысл. бяспбшлінны бяспраўе -ўі [ўйі] бяспраўнасць [сьць] -цю бяспраўны бяспрбйгрышны бяспрйвязны бяспрыкладна прысл. бяспрыкладнасць [сьць] -цю бяспрыкладны бяспрымеспы бяссёмевы [сьсе] ааал. бяссёткавы [сьсе] бяссілле [сьсільлеі і бяссільнасць [сьсі] [сьць] адпаведна -ллі; -цю бяссільна [сьсі] прысл. бяссільны [сьсі] і бяссілы [сьсі] разм., прьім. бяссківічныя заал., наз. бясслаўе -ўі [уйі] бясслаўна прысл. бясслаўнасць [сьць] -цю бясслаўны бясслёдна [ссьле] прысл. бясслёдны [ссьле] бясслёзны [ссьлё] бясслбўны бяссмёртнасць [ссьме]

[сьць] -цю, часцей бессмяротнасць бяссмёртнік [ссьме] бат., -ку бяссмёртны [ссьме] часцей бессмяротны бяссмёрце [ссьме] -ці, часцей бессмярбтнасць бясснёжны [ссьне] бяссбнечны бяссбнна прысл. бяссбннік [ньні] разм., -ка, -ку, -каў бяссбнніца [ньні] і бяссбнне [ньне] разм., адпаведна -цы; -нні бяссонны бясспрэчна прысл. бясспрэчнасць [сьць] -цю бясспрэчны бяссрэбранік -ка, -ку, -каў бяссрэбраніца -цы, -ц бясстрасна прысл. бясстраснасць [сьць] -цю бясстрасны бясстратна прьісл. бясстратнасць [сьць] -цю бясстратны бясстрашна прысл. бясстрашнасць [сьць] -цю бясстрашны бясстрашша -шшы бясстрўнны бяссўвязны бяссўфіксны бяссцёкавы [ссьцё] бяссэнсава прысл. бяссэнсавасць [сьць] -цю бяссэнсавы і бяссэнсны бяссэнсіца [ньсі] -цы бяссэнсна прысл. бяссэнснасць [сьць] -цю бяссэнсны часцей бяссэнсавы бястактна прысл. бястактнасць [сьць] -цю бястактны бясталентны бястарка -рцы, -рак бястарны спец.

в [вэ] (назва літары, якая

вабнасць [сьць] -цю, -цей і -цяў вабны вавёкі прысл. ваверчаня і ваверчанё роз-

абазначае гук [в]) н., нескл. в. а. ( выкбнваючы абавязкі) ва прыназ. ваба паляўн., вабе вабенне [ньне] паляўн., -нні вабік паляўн., -ка, -ку, -каў вабілыпчык паляўн., -ка,

-ку, -каў вабіцца незак., -блюся, -бішся [сься], -біцца, -бяцца вабіць незак., -блю, -біш, -біць, -бяць вабленне [ньне] -нні ваблівы

вагануцца

бястканкавы анат., фізіял. бястэкставы бясфабульны бясфбрменнасць [сьць] -цю бясфбрменны бясхатнік -ка, -ку, -каў і бесхацінец бясхатніца -цы, -ц і бесхацінка бясхвбсты бясхібна разм., прысл. бясхібнасць [сьць] -цю бясхібны бясхлёбіца і бясхлёб'е разм., адпаведна -цы; -б’і [йі] бясхлёбны бясхмар’е -р’і [йі] бясхмарна прысл. бясхмарнасць [сьць] -цю бясхмарны бясцёневы [сьце] бясцэнак: за бясцэнак бясцэннасць [сьць] -цю бясцэнны бясцяглавы [сьця] гіст. бясчадны [шч] бяссчассе [шчасьсе] уст., -ссі бясчўласць [шч] [сьць] -цю бясчўлы [шч] бясчынства [шч] -ве бясчынстваваць [шч] незак., -твую, -твуеш, -твуе, -твуюць бясшвбвы [шш] бясшкбдна [шш] прысл. бясшкбднасць [шш] [сьць] -цю бясшкбдны [шш] бясшлюбнасць [шш] [сьць] -цю бясшлюбны [шш] бясшпбначны [шш] тэх. бясшўмка [шш] разм., -мцы, -мак бясшўмна [шш] прысл. бясшўмнасць [шш] сьць] -цю бясшўмны [шш] бясшэрсны [шш]

в наскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах вавёрка -рцы, -рак вавёрчын Вавілон гіст., Вавілона, Вавілоне вавілбнскі вавілоны -наў вавілбняне -н вавілбнянін -на, -не, мн. вавілбняне, -н

вавілбнянка -нцы, -нак вага вазе вага вазё вагавітасць [сьць] разм., -цю вагавіты разм. вагавы вагальны ваганётачны ваганётка -тцы [цц], -так ваганётчык [чч] -ка, -ку, -каў ваганётчыца [чч] -цы, -ц ваганне [ньне] -нні, -нняў ваганўцца разм., зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца


вагануць

ваганўць разм., зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць вагар разм., -ра, -ры, -роў вагаўшчык -ка, -кў, -коў вагаўшчыца -цы, -ц вагацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца вагаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць вагёзскі [ск] Вагёзы горы, Вагёзаў вагі вагаў вагкаваты [хк] і ваглаваты разм., часцей валкаваты вагон -на, -не, -наў вагонаабарбт -оту, -оце вагонабудаванне [ньне] -нні вагонабудаўнік -ка, -кў, -кбў вагонабудаўнічы вагонаважаты наз. вагонаперакўльнік спец ., -ка, -ку, -каў вагонарамонтны вагонка разм., -нцы вагбн-лядоўня м. вагона-лядоўні, вагоне-лядоўні, вагонаў-лядовень і -лядоўняў вагонна-паравозны вагоннік [ньні] -ка, -ку, -каў ^ вагонніца [ньні] -цы, -ц вагонны вагон-рэстаран вагона-рэстарана, вагоне-рэстаране, вагонаў-рэстаранаў вагон-цыстэрна м. вагонацыстэрны, вагоне-цыстэрне, вагбнаў-цыстэрн і вагонаў-цыстэрнаў вагончык -ка, -ку, -каў ваграначны тэх. вагранка тэх., -нцы, -нак ваграншчык -ка, -ку, -каў вагўл уст., -ла, -ле, -лаў вагўлка уст., -лцы, -лак вагўлы уст., -лаў вагўльскі уст. вада абл., -дзе, мн. вады, вад і вадаў вада вадзё, мн. воды, вод і вбдаў вадабой спец., -6я, -6і [ойі], -ояў вадабойны спец. вадабоязь мед., -ззю [зьзю] вадавод -да, -дзе, -даў вадавбдны вадавоз -за, -зе, -заў вадавозка [ск] -зцы [сц], -зак вадавозны вадавбзня [зьпя] разм., -зні, -зень і -зняў вадагрэйка -эйцы, -эек вадагрэйны вадагрэйня разм., -эйпі, -эень і -эйняў вададзёйны тэх. вадаём -ма, -ме, -маў

126

вадаёмістасць [сьць] -цю вадаёмісты вадаёмішча -чы, -ч і -чаў вадаёмны вадазбор -ру, -ры, -раў вадазборнік -ка, -ку, -каў вадазборны вадазліў [зьлі] спец., -іва, -іве, -іваў вадазліўны [зьлі] вадакачка -чцы [цц], -чак вадалаз -за, -зе, -заў вадалазны Вадалёй астр., Вадалёя, Вадалёі [ейі] вадаліў спец., -іва, -іве, -іваў вадалюб -ба, -бе, -баў вадамёр тэх., -ра, -ры, -раў вадамёрка заал., -рцы, -рак вадамёрны тэх. вадамёршчык -ка, -ку, -каў вадамёт -ёта, -ёце, -ётаў вадамётны ваданбс -са, -се, -саў ваданоска -сцы, -сак ваданоснасць [сьць] геал., -цю ваданосны вадапёрыца бат., -цы вадаплаўны вадапбй -ою, -оі [ойі], -ояў вадапбйны вадапомпавы вадарод -ду, -дзе вадародзісты вадародны вадарэз мар., -за, -зе, -заў вадаскат -ату, -аце, -атаў вадаскід гідр., -да, -дзе, -даў вадаскідны тэх. вадаспад -да, -дзе, -даў вадаспўск -ка, -ку, -каў; (дзеянне) -ку вадаспўскны гідр. вадасхбвішча -чы, -ч і -чаў вадасхбвішчны вадасцёк [сьцё] (труба, жолаб) -ка, -ку, -каў; ( працэс) -ку вадасцёкавы [сьцё] вадатрўбны тэх. вадахлёб разм., -ба, -бе, -баў вадацёк гідр., -ку ваджэнне [ньне] -нні вадзіца -цы вадзіцель -ля, -лю, -ляў вадзіцелька разм., -льцы, -лек вадзіцельніца разм., -цы, -ц вадзіцельскі вадзіцельства -ве вадзіцца незак., ваджўся, водзішся [сься], -іцца, -імся, -іцеся, водзяцца вадзіць разм., незак., -іць; -іла вадзіць незак., ваджў, водзіш, -іць, -ім, -іце, водзяць вадзічка -чцы [цц]

ваеннаслужачы

вадзяпачны вадзянёць незак., -ёе, -ёюць вадзянік міф., -ка, -кў, -коў вадзяністасць [сьць] -цю вадзяністы вадзянка -нцы, -нак вадзянкавы вадзяны вадка [тк] прысл. вадкаваты [тк] вадкакрышталічны [тк] вадкаметалічны [тк] вадкасна-абразіўны [тк] вадкасны [тк] вадкасць [ткасьць] -цю, -цей вадкафазны [тк] вадкі [тк] вадналыжнік -ка, -ку, -каў вадналыжны ваднатранспартны вадбхрышча рэл., -чы вадбхрышчанскі вадыр -ра, -ры, -роў вадэвіліст -ста, -сце [сьце], -стаў вадэвіль -ля, -лі, -ляў вадэвільны ваенвёд -да, -дзе, -даў васнгандаль -длю, -длі ваенізаваны ваенізавацца зак. і незак., -зўюся, -зўешся [сься], -зўецца, -зўюцца ваенізаваць зак. і незак., -зўю, -зўеш, -зўе, -зўюць ваенізацыя -ыі [ыйі] ваенінжынёр -ра, -ру, -раў ваенкамат -ата, -аце, -атаў ваенкамацкі васнкбм -ма, -ме, -маў ваенкбмаўскі ваенкбр -ра, -ру, -раў ваенмбр разм., -ра, -ру, -раў ваеннаабавязаны наз. васннаабарбнчы ваённа-акругбвы ваённа-будаўнічы ваённа-вучэбны ваённа-гаспадарчы ваённа-гістарйчны Ваённа-Грузінская дарбга Ваённа-Грузінскай дарбзе ваённа-інжынёрны ваённа-інструкцыйны ваённа-крымінальны ваённа-марскі ваённа-медыцынскі ваённа-навукбвы ваённа-павётраны ваённа-палітычны ваённа-паліцэйскі ваеннапалбнны наз. ваённа-палявы ваённа-паляўнічы ваённа-патрыятычны ваённа-прамыслбвы ваённа-рамбнтны ваённа-рачны ваёііна-рэвалюцыйны ваённа-санітарны ваённа-слёдчы [сьлеччы] ваеннаслўжачы наз.


ваенна-спартыўны

ваённа-спартыўны ваённа-стратэгічны ваённа-судовы ваённа-тапаграфічны ваённа-транспартны ваённа-тэхнічны ваённа-ўліковы ваённа-эканамічны ваённа-юрыдычны ваённы ваенрўк -ка, -кў, -коў ваенрэўком -ма, -ме, -маў ваенспёц [сьпе] -ца, -цу, -Цаў ваентэхнік -ка, -ку, -каў ваенурач -ча, -чў, -чоў ваенфёльчар -ра, -ру, -раў ваёншчына -не ваенюрыст раздзельна\ -ста, -сце [сьце], -стаў важак -ка, -кў, -коў важанне [ньне] -нні, -нняў важаны важаня і важанё рознаскл., для абодвух РДМ -няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах важатая наз. важаты наз. важданіна разм., -не важданне [ньне] -нні, -нняў важдацца разм., незак ., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца важка [шк] прьісл. важкасць [шк] [сьць] -цю важкі [шк] важна прысл. важнасць [сьць] -цю важнёй прысл. важнёйшы прым. важнёцкі разм. важнічанне [ньне] разм., -нні важнічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць важны важысты важыцца незак., -жуся, -жышся [сься], -жыцца, -жацца важыць незак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць важэнне [ньне] -нні ваза вазе, ваз вазавы вазак -ка, -кў, -кбў вазаматорны вазаматоры спец., -раў вазапіс -су, -се вазацкі вазелін -ну, -не вазелінавы вазіцца незак., важўся, вб1зішся [сься], -зіцца, -зімся, -зіцеся, -зяцца вазіць незак., важў, вбзіш, -зіць, -зім, -зіце, -зяць вазніца [зьні] м., ДМ -цу, Т -цам, мн. Р -ц вазок вазка [ск], -кў, -коў

валанцёр

127

вазбн -на, -не, -наў вазонны вазоўня -оўні, -бвень і -6ўняў вазюр (возчык) абл., -ра, -рў. -рбў вайгацкі Вайгач в., Вайгача, ВайгаЧЬІ

вайна -нё, мн. вбйны, -наў вайскавік разм., -ка, -кў, -коў вайскбвец -бўца, -бўцу, -бўЦаў^ вайскбвы вакабула уст., -ле, -л вакал разм., -лу, -ле вакаліз муз., -зу, -зе вакалізацыя муз., лінгв., -ыі [ыйі] вакалізм лінгв., -му, -ме вакаліст -ста, -сце [сьце], -стаў вакальна-драматычны вакалыіа-інструментальны вакальна-сімфанічны вакальна-сцэнічны вакальна-танцавальны вакальны муз. вакамёр -ра, -ры, -раў вакамёрны вакансія -іі [ійі], -ій вакантны вакацыі уст., -ый вакацыйны уст. вакзал [гз — з выбухн. г] -ла, -ле, -лаў вакзальны [гз — з выбухн. г\ вакол прысл., прьіназ. і вбкал, вбкала ваколіца -цы, -ц і акбліца вакблічны вакблле [льле] разм., -ллі вакольнасць [сьць] -цю вакбльны вакса -се ваксаванне [ньне] разм., -нні ваксаваны ваксавацца разм., незак., -сўюся, -сўешся [сься], -сўецца, -сўюцца ваксаваць разм., незак., ваксўю, -ўеш, -ўе, -ўюць вакубльны біял. вакубля -лі, -ляў вакуум фіз., тэх., -му, -ме вакуумаванне [ньне] тэх., -нні вакуумаваць тэх., зак. і не зак., -мўю, -мўеш, -мўе, -мўюць вакуум-апарат вакуум-апарата, вакуум-апараце, вакуум-апаратаў вакуум-камера вакуум-камеры, вакуум-камер вакууммётр -ра, -ры, -раў вакууммётрыя -ыі [ыйі] вакуумны вакуум-фільтр вакуум-фільтра, вакуум-фільтры, вакуум-фільтраў

Вакх міф., Вакха, Вакху вакханалія -іі [ійі], -ій вакханальны вакханка -нцы, -нак вакхічны вакцына мед., -не, -н вакцынаваць зак. і незак., -нўю, -нўеш, -нўе, -нўюць вакцынавы вакцынатэрапія -іі [ійі] вакцынацыя -ыі [ыйі] вал вала, вале, мн. валы, валбў валавбджанне [ньне] разм ., -нні валавбдзіцца разм., незак., -джуся, -дзішся [сься], -дзіцца, -дзяцца валавбдзіць разм., незак., -джу, -дзіш, -дзіць, -дзяць валавбднік разм., -ка, -ку, -каў валавбка заал., -бцы, -бк валавбкі валавы (даход) Валагбдская вббласць [цк] [сьць] Валагбдскай вббласці валагбдскі [цк] валадар -ра, -рў, -рбў, часцей уладар валадарка -рцы, -рак, часцей уладарка валадарнік -ка, -ку, -каў, часцей уладарнік валадарніца -цы, -ц, часцей уладарніца валадарніцтва -ве, часцей уладарніцтва валадарнічаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць, часцей уладарнічаць валадарны часцей уладарны валак (валік) абл., валка, -ку, -каў валакардзін фарм., -ну, -не валакіта -іце валакітны валакітчык [чч] разм., -ка, -ку, -каў валакітчыца [чч] разм., -цы, "ц валакіціць разм., незак ., -кічу, -кіціш, -кіціць, -кіцяць валакіцтва разм., -ве валакністасць [сьць] -цю валакністы валакніт спец., -іту, -іце валакнб -нё, мн. валбкны, -наў валакнб-сырэц валакна-сырцў, валакнё-сырцы валакбнца -цы, -цаў валакўша -шы, -ш валам прьісл. валан -на, -не, -наў валансьён нескл. валансьёнскі валанцёр [ньцё] уст., -ра,

-РУ, -раў


валанцёрскі

валанцёрскі [ньцё] валападобны Валапас астр., Валапаса, Валапасе валапюк -ка, -ку валарызацыя гандл., -ыі [ыйі] валасавіна спец., -ны валасаёд -да, -дзе, -даў валасатасць [сьць] -цю валасаты валасахвост заал., -ста, -сце [сьце], -стаў валасацець незак., -цею, -цееш, -цее, -цеюць валасацік бат., -ку; (пра чалавека) разм., -ка, -ку, -каў валасёнь заал., -сня [сьня], -сні, -снёў; мед., -сня [сьня], -сні валасша -не, -н валасінка -нцы, -нак валасісты валасковы валаснік [сьні] бат., абл., -ка, -кў, -коў валаснікбвісты [сьні] бат. валасніца [сьні] уст., -цы, -ц, часцей валасяніца валасны валасня [сьня] -сні валасбк -ска, -скў, -скбў валастаніт мін., -іту, -іце вадасы -сбў валасяніца -цы, -ц і валасніца валасянка заал., -нцы, -нак валасянкавыя за.ал., наз. валасяны валатбўка -бўцы, -бвак валатбўскі часцей вблатаўскі валах гіст., -ха, -ху, -хаў валахаты абл. валахі гіст., -хаў Валахія гіст., Валахіі [ійі] валацўга разм., агульн., м. ДМ -ўгу, Т -ўгам, ж. ДМ -ўзе, Т -ўгай і -ўгаю, мн. Р -ўг валацўжнік разм., -ка, -ку, -каў, часцей валацўга валацўжніцкі разм. валацўжніцтва разм., -ве валацўжнічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць валацўжны разм. валацўжыць разм., незак., -жу, -жыш, -жыць, -жаць валачашчы валачббнае наз. валачббнік -ка, -ку, -каў валачббны валачы незак., валакў, валачэш, -чэ, -чбм, -чацё, валакўць; валбк, валакла, -лб, -лі валачыльны тэх. валачыльпя тэх., -ні, -няў валачылыпчык -ка, -ку, -каў валачылыпчыца -цы, -ц

128

валачыся незак., валакўся, валачэшся [сься], -чэцца, -чбмся, -чацёся, валакўцца; валбкся, валаклася, -лбся, -ліся валачыцца незак., валачўся, валбчышся [сься], -чыцца, -чымся, -чыцеся, -чацца валачыць тэх., незак., валачў, валбчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць валачэнне [ньне] тэх., -нні валашка гіст., -шцы, -шак валашскі [ск] гіст. Валгаград г., Валгаграда, Валгаградзе Валгаградская вббласць [цк] [сьць] Валгаградскай вббласці валгаградскі [цк] Валгадбнск г., Валгадбнска, Валгадбнску валгадбнскі валейбаліст -ста, -сце [сьце], -стаў валейбалістка -стцы [стц], -стак валейббл -ла, -ле валенбблыіы валённе [ньне] -нні валенсійскі Валёнсія г., Валёнсіі [ійі] валёнтнасць [сьць] хім., -цю валёнтны валены валёт карт., -ёта, -ёце, -ётаў валёначны валёнкі -нак і -нкаў, адз. валёнак, -нка, -нку валёр жыв., -ру, -ры, -раў валжане -н валжанін -на, -не, мн. валжане, -н валжанка -нцы, -нак валідбл фарм., -лу, -ле валік -ка, -ку, -каў валікападббны валіснёрыя бат., -ыі [ыйі] валіцца незак., валюся, валішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца валіць незак., валю, валіш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць валка (дзеянне) валцы валкавальнік тэх., -ка, -ку, -каў валкаваты і вагкаваты, ваглаваты валкаваць незак., валкўю, -ўеш, -ўе, -ўюць валкі прым., разм. валкбвы валлекаватасць [льле] [сьць] разм., -цю валлекаваты [льле] разм. валлё [льлё] валлі, мн., вбллі, вблляў валлёвы [льлё] валляк [льля] -ка, -кў, -кбў валлякбвы [льля] валлясты [льля]

вальтыжыровачны

валбвік абл., -ка, -ку, -каў валбвы валбданне [ньне] -нні валбдаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць Валбжын г., Валбжына, Валбжыпо валбжынскі Валбжынскі раён Валбжынскага раёна валбк валка, -лкў, -лкбў валбка уст., -бцы, -6к валокнааддзяляльнік [дзьдзя] тэх., -ка, -ку, -каў валбскі валбснасць [сьць] спец., -цю валбсны валбссе [сьсе] -ссі валбўня уст., -бўні, -бвень і -бўняў валбчаны валочнік уст., -ка, -ку, -каў валбчны уст. валбшка -шцы, -шак і васілёк валбшкавы валтарніст -ста, -сце [сьце], -стаў валтбрна муз., -не, -н і -наў валтўзіцца разм., незак., -ўжуся, -ўзішся [сься], -ўзіцца, -ўзяцца валтузіць незак., -ўжу, -ўзіш, -ўзіць, -ўзяць валтузня [зьня] -ні валўй бат., -уя, -уі [уйі], -Уёў валўн -на, -нё, -нбў валўнны Вальша-Падбльскае ўзвышша Вальіна-Падбльскім ўзвышшы валынка муз., -нцы, -нак Вальгаская вббласць [сьць] Валынскай вббласці вальшскі валыншчык -ка, -ку, -каў Валынь Валынню [ньню] вальдшнэп [тшн] заал., -па, -пе, -паў вальёра -ры, -р валькірыя міф., -ыі [ыйі] вальнадўмец -мца, -мцу, -мцаў вальнадўмнічаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць вальнадўмны вальнадўмства -ве вальнапісаны ваен., гіст., наз.

вальпўргіеў: вальпўргіева ноч вальс -са, -се, -саў вальсаваць незак., вальсўю, -ўеш, -ўе, -ўюць вальтаж эл., -жў, -жы вальтмётр эл., -ра, -ры, -раў вальтыжбр спарт., -ра, -ру, -раў вальтыжыраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць вальтыжырбвачны


вальтыжыроўка

вальтыжырбўка -бўцы, -овак вальтэраўскі вальтэр’янец гіст., -нца, -нцу, -нцаў вальтэр’янства -ве вальфрам хім., -му, -ме вальфрамавы вальфрамат хім., -ату, -аце вальфраміт мін., -іту, -іце вальцаванне [ньне] тэх., -нні вальцаваны вальцавацца незак., -цўецца, -цўюцца вальцаваць незак., -цўю, -цўеш, -цўе, -цўюць вальцовачны тэх. вальцовы вальцоўка -бўцы вальцоўшчык -ка, -ку, -каў вальцоўшчыца -цы, -ц вальцы тэх., -цаў, адз. валец, -льца, -льцы валэндацца разм., незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца валюнтарызм філас., -му, -ме валюнтарыст -ста, -сце [сьце], -стаў валюнтарыстычны валюнтарысцкі валюта -юце, -ют валютна-фінансавы валютны валютчык [чч] разм ., -ка, -ку, -каў валютчыца [чч] разм., -цы, ~ц валюхацца і валюхаць разм., незак., адпаведна

-аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца; -аю, -аеш, -ае, -аюць валюш -ша, -шы, -шбў, часцей валюшня валюшнік -ка, -ку, -каў валюшны валюшня -шні, -шань і -шняў і валюш валявы валяр’ян бат., -ну, -ые валяр’янавы валяр’янавыя бат., наз. валяр’янка разм., -нцы валяцца незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца валяць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць валяшчы разм. вампір заал., -ра, -ры, -раў; міф., -ра, -ру, -раў ванадыевы ванадый хім., -ыю, -ыі [ыйі] вандал гіст., -ла, -ле, -лаў вандалізм гіст., -му, -ме вандалы гіст., -лаў вандзэлак разм., -лка, -лку, -лкаў вандраванне [ньне] -нні, -нняў 5 Зак. 1565

129

вандраваць незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць вандровец разм., -оўца, -6ўцу, -бўцаў, часцей вандроўнік вандровішча -чы, -ч і -чаў вандроўе -ўі [уйі] вандроўка -оўцы, -овак, часцей вандроўніцтва вандрбўнік -ка, -ку, -каў і вандрбвец вандроўніца -цы, -ц вандроўніцкі вандроўніцтва -ве, -ваў і вандроўка вандроўны Вандэя гіст., Вандэі [эйі] ванілевы ванілін -ну, -не ваніль -ллю [льлю] ванілыіы ванітаванне [ньне] -нні ванітаваць разм., незак., -тўю, -тўеш, -тўе, -тўюць ваніты разм., -таў ванна -нне [ньне], -ннаў ванная наз. ванны прым. ванта мар., -нце [ньце], -нтаў вантавы вантрабянка -нцы, -нак вангроба разм., -бе вантрббны ваіітробы -баў ванты мар., -таў, адз. ванта, ванце [ньце] ванцак (хвароба) абл., -кў ванька-ўстанька м., ДМ ваньку-ўстаньку, Т ванькам-устанькам, мн. Р ванькаў-устанькаў вапары -раў вапарызатар -ра, -ру, -раў вапарызацыя тэх., -ыі [ыйі], -ый вапарыметр тэх., -ра, -ры, _РаЎ вапельнік разм., -ка, -ку, -каў вапелыіы вапельня -ні, -няў вапенны часцей вапнавы вапна -не вапнаванне [ньне] с.-г., -нні вапнаваны вапнава-пясчаны [шч] вапнава-саляны вапнавацца зак. і незак., -нўецца, -нўюцца вапнаваць зак. і незак., вапнўю, -ўеш, -ўе, -ўюць вапнавы і вапенны вапнараскідальнік -ка, -ку, -каў вапнаўка бат., -аўцы, -авак і вапноўка вапнішча -чы, -ч і -чаў вапнбўка бат., -оўцы, -овак, часцей вапнаўка вапняк мін., -кў, -коў вапняковы

варкаванне

вапнярка спец., -рцы, -рак вар вару, вары вараг гіст., -га, -гу, -гаў варагаваць разм., незак., варагўю, -ўеш, -ўе, -ўюць варагі гіст., -гаў варажба -бё і варажэнне варажбіт -іта, -іцё, -ітбў варажбітка -тцы [цц], -так варажбітны варажскі [аск] гіст. варажыць незак., варажў, варожыш, -жыць, -жым, -жыце, -жаць варажэнне [ньне] -нні, часцей варажба варакушка заал., -шцы, -шак варан заал., -на, -не, -наў варанённе [ньне] -нні варанёц бат., -нцў, -нцы, -нцоў варанёны тэх. вараніцца незак., вароніцца, -няцца вараніць незак., вараню, вароніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць вараннё [ньнё] -нні варанбк заал., -нка, -нкў, -нкоў вараны вараны вараняня і варанянё рознаскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах варашічы разм. Варапаева г. п., Варапаеве варатар -ра, -рў, -роў вараціла разм., м., Д -лу, Т -лам, М -ле, мн. Р -л варачны Варашылаўград г., Варашылаўграда, Варашылаўградзе Варашылаўградская вббласць [цк] [сьць] Варашылаўградскай вббласці варашылаўградскі [цк] варвар -ра, -ру, -раў варварка разм., -рцы, -рак варварскі варварства -ве варвары гіст., -раў варварызм лінгв., -ма, -ме, -маў варвбль уст., -лю, -лі, часцей вбрвань варвблыіы уст. вар’етэ н., нескл. вар’іраванне [ньне] -нні вар’іраваны вар’іравацца незак., -руецца, -руюцца вар’іраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць варка тэх., варцы варкаванне [ньне] -нні, -нняў


варкаваць

варкаваць неаак., варкўю, -ўеш, -ўе, -ўюць варкатанне [ньне] -нні, -нняў варкатаць незак., варкачў, варкочапг, -ча, -чам, -чаце, -чуць варкатлівы варкатня разм., -ні варкатўн -на, -нё, -ноў варкі разм. варніца уст., -цы, -ц варожа прысл. варбжасць [сьць] -цю варбжка [шк] уст., -жцы [шц], -жак варбжы варбна -не, -н Варбнеж г., Варбнежа, Варбнежы Варбнежская вббласць [ск] [сьць] Варбнежскай вббласці варбнежскі [ск] варбнін варбніць разм., незак., -ню, -ніш, -ніць, -няць варбнка -нцы, -нак варбтніца -цы, -ц, часцей падварбтніца варбтны варбтцы [цц] -тцаў варбты -т і -таў варбчанне [ньне] -нні варбчаны варбчацца пезак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца варбчаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць варсавальны спец. варсавальня -льні, -лень і -льняў варсавалыпчык -ка, -ку, -каў і варсбўшчык варсавалыпчыца -цы, -ц і варсбўпгчыца варсаванне [ньне] -нні варсаваны варсавацца незак., варсўецца, -ўюцца варсаваць незак., варсўю, -ўеш, -ўе, -ўюць варсанўць абл., зак., -нў, -нёш, -аё, -нём, -няцё, -нўць варсаць абл., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць варсіністы біял. варсінка -нцы, -нак варсінчаты біял. варсістасць [сьць] -цю варсісты варсіт тэкст., -іту, -іце варсбўка спец., -ўцы варсбўшчык -ка, -ку, -каў, часцей варсавалыпчык варсбўшчыца -цы, -ц, часцей варсавалыпчыца варсянка бат., -нцы, -нак варсянкавыя бат., наз. варсяны спец.

130

варта варце вбрта прысл. вартаванне [ньне] -нні вартавацца незак., вартўецца, -ўюцца вартаваць незак., вартўю, -ўеш, -ўе, -ўюць вартавы вартасны эк. вбртасць [сьць] -цю, -цей вартаўнік -кб, -кў, -кбў вартаўніца -цы, -ц вартаўніцтва разм., -ве вартаўнічка разм., -чцы [цц], -чак

вартаўнічы вартаўнічыха разм., -ысе, -ых вартбўня разм., -оўні, -бвень і -бўняў варты варўнкі -каў, адз. варўнак, -нка, -нку варухлівы варухнўцца зак., -нўся, -нёшся [сься], -нёцца, -нёмся, -няцёся, -нўцца варухнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць варушкі абл. варушылка -лцы, -лак варушыцца незак., варушўся, варўшышся [сься], -шыцца, -шымся, -шыцеся, -шацца варушыць незак., варушў, варўшыш, -шыць, -шым, -шыце, -шаць варушэнне [ньне] -нні варфаламёеўскі: варфаламёеўская ноч варчбк абл., -ка, -кў, -кбў Варшава г., Варшаве варшаўскі варштат -ата, -аце, -атаў варштатны варыва разм., -ве варывёнька абл., -ньцы, -нек варыёметр фіз., -ра, -ры, -раў варыкбзны мед. варысты варыўня абл., -ыўні, -ывёнь і -ыўняў варыцца незак., варўся, варышся [сься], -ыцца, -ымся, -ыцеся, варацца варыць незак., варў, варыш, вбрыць, варым, варыце, вараць варыяграма -ме, -м варыякінб н., нескл. варыянт -нта, -нце [ньце], -нтаў варыянтнасць [сьць] кніжн., -цю варыянтны варыяскапічны варыяскапія -іі [ійі] варыяфільм -ма, -ме, -маў варыяцыйны

вастранос

варыяцыя -ыі [ыйі], -ыіі варыяэкран -на, -не, -наў варэйка абл., -эйцы, -эек варэнік -ка, -ку, -каў варэнне [ньне] -нні, -нняў вар’яванне [ньне] -нні вар’явацца незак., вар’ююся, -юешся [сься], -юецца, -ююцца вар’явбць незак., вар’юю, -юеш, -юе, -ююць вар’ят -ята, -яце, -ятаў вар’ятка -тцы [цц], -так вар’яцённе [ньне] -нні вар’яцёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць вар’яцкі вар’яцтва -ве, -ваў васал гіст., -ла, -ле, -лаў васбльны гіст. васемнаццаты васемнаццацігадбвы васемнаццаціметрбвы васемнбццаць ліч., РДМ -ці, Т -ццю [цьцю] васілёвіцкі Васілёвічы г. п., Васілёвіч васілёк -лька, -лькў, -лькбў і валбшка васіліск заал., міф., -ка, -ку, -каў васількбвы васкаббй спец., -6я, -бю, -бяў васкаббйны васкаббйня -бйні, -бень і -бйняў васкаванне [ньне] -нні і вашчэнне васкавбны і вбшчаны васкавбцца незак., васкўецца, -ўюцца і вашчыцца васкаваць незак., васкўю, -ўеш, -ўе, -ўюць і вашчыць васкбвы і вашчаны васкбўка -бўцы, -бвак васкбўнік бат., -ка, -ку васкбўнікавыя бат., наз. васпавбты вбспан і васпан уст., для абодеух -на, -не, -наў васпбні уст., ж., нескл. вастравёрхі вастравбкі вастравўхі вастрагбрбы вастрагрўдка [тк] заал., -дцы [цц], -дак вастрагўбцы [пц] тэх., -цаў вастрадзюбы вастразўбцы [пц] тэх., -цаў вастразўбы вастракрылы вастракўтнік -ка, -ку, -каў вастракўтны вастраліст бат., -ста, -сце [сьце], -стаў вастралісты вастрамбрды вастранбс заал., -са, -се, -саў


вастраносы

вастраносы вастраплёчы вастраскўлы вастраслбвіць незак., -оўлю, -овіш, -бвіць, -овяць вастраслоў -ова, -ове, -оваў вастраслоўе -ўі [ўйі], -ўяў вастратвары вастрахвосты вастрыё -ыі [ыйі] вастрьглка разм ., -лцы, -лак вастрыльны вастрылыпчык -ка, -ку, -каў вастрыня -ні і вострасць вастрыца заал., бат., -цы, ' ц вастрыцца незак., вострыцца, -рацца вастрыць незак., вастрў, вострыш, -рыць, -рым, -рыце, -раць вастрэй прысл. вастрэйшы вастрэнне [ньне] -нні вастрэц бат., -рацў, -рацы вастрэць незак., -эю, -эеш, -эе, -эюць васьмак уст., -ка, -кў, -коў васьмерыковы уст. васьмёра РМ васьмярых, Т васьмярымі васьмёрка -рцы, -рак васьмёркападобны васьмівёславы васьмівугбльнік мат., -ка, -ку, -каў васьмівугбльны васьмігадзінны васьмігадбвы васьмігодка [тк] -дцы [цц], -дак васьміграннік [ньні] мат., -ка, -ку, -каў васьмігранны васьмідзесятнік гіст., -ка, -ку, -каў васьмідзесяты васьмідзесяцігадовы васьмідзесяцігоддзе [дзьдзе] -ддзі, -ддзяў васьмідзесяціпяцігадовы васьмідзённы васьмізўбыя заал., наз. васьмікласнік [сьні] -ка, -ку, -каў васьмікласніца [сьні] -цы, -Ц васьмікласны васьмікратны васьмілінёйны васьмімёсячпы васьміног заал., -га, -гу, -гаў васьміпавярхбвы васьміпудовы васьмірадкбўе [тк] літ., -ўі [ўйі], -ўяў васьміразбвы васьмісотгадбвы [дг] васьмісотгбддзе [дгодзьдзе] -ддзі, -ддзяў васьмісбты

5*

131

ваша

ваўнамыйны тэкст. васьмістопны літ. васьмістрўнны ваўнанбсны васьмўшка -шцы, -шак ваўнаткацкі васьмярны ваўнаткацтва -ве васьмярык уст., васьмеры- ваўначбс -са, -се, -саў ваўначбска -чбсцы, -чбсак ка, -кў, -коў ваўністасць [сьць] разм., васьмярычны -цю ват эл., вата, ваце, ватаў; ваўністы разм. (пры падліку) ват вата ваце ваўнянка бат., заал., -нцы, -нак ватавы эл. ватага разм., ватазе, ватаг ваўняны ватачнік бат., -ку ва-ўсіб прысл. ват-гадзіна эл., ват-гадзіне, ваўчанка мед., -нцы, -нак ваўчаня і ваўчанё рознаскл., ват-гадзін ватман -ну, -не для абодвух РДМ -няці, ватманскі Т -нём, мн. -няты, -нят, -нятам, -нятамі, -нятах ватмётр эл., -ра, -ры, -раў ваўчатнік -ка, -ку, -каў ватнік -ка, -ку, -каў ваўчаягада бат., -дзе, -д ватны ваўчкі бат., -кбў ватбвы ваўчкбм прысл. ватбўка -бўцы, -бвак ватрўшачны ваўчбк -чка, -чкў, -чкоў ваўчўга разм., м., ДМ -гу, ватрўшка -шцы, -шак ват-секўнда эл., ват-секўнТ -гам, мн. Р -г і -гаў дзе [ньдзе], ват-секўнд і ваўчўк бат., -кў ваўчыны разм. -секўндаў Ватыкан (дзяржава) Ваты- ваўчыха -ысе, -ых ваўчыца -цы, -ц кана, Ватыкане ватыканскі вафельніца -цы, -ц ватэр тэкст., -ра, -ры, -раў вафельны ватэрклазёт уст., -ёта, -еце, вафельшчык -ка, -ку, -каў -ётаў вафелыпчыца -цы, -ц вафлевы ватэрклазётны ватэрлінія мар., -іі [ійі], -ій вафля -лі, вафель і вафляў Ватэрлбо н., нескл. вахлак разм., -ка, -кў, -кбў ватэрлбўскі вахлацкі разм. ватэрмашына тэкст., -не, -н вахлачка разм., -чцы [ццы], ватэрны тэкст. -чак ватэрпаліст -ста, -сце [сьце], вахмістр ваен., уст., -ра, -стаў -ру, -раў ватэрпалістка -тцы [стц], вахмісцерскі [сьце] вахта мар., гіеран., вахце, -так вахт і вахтаў ватэрпас -са, -се, -саў ватэрпбла н., нескл. вахтавы мар., прым., наз. ватэрпбльны вахтпарад ваен., уст., -да, ватэрпрўф -фа, -фе, -фаў -Дзе, -даў ватэршчык тэкст., -ка, -ку, вахцёр -ра, -ру, -раў вахцёрка (памяшканне) -каў ватэршчыца -цы, -ц разм., -рцы, -рак ваўкаватасць [сьць] разм., вахцёрскі -цю вахцёрша (жанчына-вахваўкаваты разм. цёр) разм., -шы, -ш і -шаў Ваўкавыск г., Ваўкавыска, вацін тэкст., -ну, -не Ваўкавыску вацінавы ваўкавыскі ваціраванне [ньне] -нні Ваўкавыскі раён Ваўкавы- ваціравапы скага раёна ваціравацца незак., -руецваўкадаў -ава, -аве, -аваў ца, -руюцца ваўказўб заал., -ба, -бе, -баў ваціраваць зак. і незак., ваваўкалак міф., -ка, -ку, -каў цірую, -уеш, -уе, -уюць ваўкалібд міф., -да, -дзе, вацірбўка -бўцы, -бвак вацяк уст., -ка, -кў, -кбў -даў ваўкар разм., -ра, -рў, -рбў вацяцкі ваўкарэз -за, -зе, -заў вацячка -чцы [цц], -чак вачаняты -т ваўкарэзіна разм., -не, -н ваўкаўё разм., -ўі [ўйі] вачніца анат., -цы, -ц і вбчваўкаўня разм., -ні, мн. ваўніца кбўні, -няў ваш займ., Р вашага, Д ваваўнаёд заал., -да, -дзе, -даў шаму, ТМ вашым ваўнамыйка тэкст., -ыйцы, ваша займ., н., Р вашага, -ыек Д вашаму, ТМ вашым


ваша

ваша займ., ж., Р вашай і вашае, ДМ вашай, В вашу, Т вашай і вашаю вашапрўд разм., груб., -да, -дзе, -даў вашгерд тэх., -да, -дзе вашчанка -нцы, -нак вашчаны і васкбвы вашчына -не вашчыцца незак., вбшчыцца, -чацца і васкавацца вашчыць незак., вашчў, вбшчыш, -чыць, -чым, -чыце, -чаць і васкаваць вашчэнне [ньне] -нні і васкаванне вашы займ., РМ вашых, Д вашым, Т вашымі вашывасць [сьць] -цю вашывец разм., -ыўца, -ыўЦУ, -ыўцаў вашывець разм., незак., -ею, -ееш, -ее, -еюць вашывы Вашынгтбн [нхт]г., Вашынгтбна, Вашынгтбне вашынгтонскі [нхт] ваяваць незак., ваюю, ваюеш, ваюе, ваююць ваявбда гіст., м., Д -ду, Т -дам, М -дзе, мн. Р -д ваявбдскі [цк] гіст. ваявбдства [цтв] гіст., -ве, -ваў ваяж уст., ваяжу, -жы, -жаў ваяжор уст., -ра, -ру, -раў ваяжыраваць уст., незак., ваяжырую, -уеш, -уе, -уюць ваяка разм., м., ДМ -ку, Т -кам, мн. Р -к ваяўнік уст., ваеўніка, -кў, -коў ваяўніца уст., -цы, -ц ваяўніча прысл. ваяўпічасць [сьць] -цю ваяўнічы ваяцкасць [сьць] разм., -цю ваяцкі ВДНГ [вэдээнгэ] (Выстаўка дасягнённяў нарбднай гаспадаркі) ж., нескл. вегетанеўроз мед., -зу, -зе,

-заў вегетарыянец -нца, -нцу, -нцаў вегетарыянка -нцы, -нак вегетарыянскі вегетарыянства -ве вегетатыўны біял., мед. вегетацыйны бат. вегетацыя -ыі [ыйі] вёдама прысл. вёдамаснасць [сьць] -цю вёдамасны вёдамасць [сьць] -цю, -цей вёдамства -ве, -ваў вёдамы разм. вёданне [ньне] -нні, -нняў вёдацца разм., незак., (з

венгера-савецкі

132

кім) -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца вёдаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць вёдзьма -ме, -маў вёды вёдаў вёер -ра, -ры, -раў вееракрылыя заал., наз. веералісты вёерам прысл. веерападббны вёерны вёжа вёжы, веж і вёжаў вежавіца бат., -цы вёжавы вёжка [шк] -жцы [шц], -жак вежэталь фарм., м., -лю, -лі Везўвій (вулкан) Везўвія, Везўвіі [ійі] вёзці [сьці] незак., вязў, вязёш, вязё, вязём, везяцё, вязўць; вёз, вёзла, вёзлі [зьлі] вёзціся [сьці] незак., вязёцца, вязўцца вей-вёцер вей-вётру, вейвётры вёйкі вёек, адз. вёйка, вёйцы век вёку, мн. вякі, вякбў вёка вёку, вёкаў векаваць незак., вякўю, -ўеш, -ўе, -ўюць векавёчны векавўха разм., -ўсе, -ўх векавы вскапбмнасць [сьць] -цю векапбмны век-вякбм вёктар мат., -ра, -ры, -раў вектармётр -ра, -ры, -раў вёктарны вёктар-фўнкцыя вёктарфўнкцыі [ыйі], вёктарфўнкцый велагбнка -нцы, -нак велагбншчык -ка, -ку, -каў велагбншчыца -цы, -ц веладрбм -ма, -ме, -маў велазавбд -да, -дзе, -даў велакаляска -ясцы, -ясак велакамера -ры, -р велакрбс -су, -се, -саў веламотаспбрт -рту, -рце велапакрышка -шцы, -шак велапрабёг -гу, -гаў веларыкша м., ДМ -шу, Т -шам, мн. Р -ш і -шаў веласіпёд -да, -дзе, -даў веласіпёдны веласіпедыст -ста, -сце [сьце], -стаў веласіпедыстка -тцы [стц], -так веласпбрт -рту, -рце велатрэк -ка, -ку, -каў велатўр -ра, -ры, -раў велафігурыст -ста, -сце [сьце], -стаў велафігурыстка -тцы [стц], -так велёневы

велізарнасць [сьць] -цю і вялізарнасць, нялізнасць, велічэзнасць, вялізазнасць велізарнейшы велізарны і вялізарны. вялізны, велічэзны, вялізазны велікаваты велікавбкі велікагрўзны велікадўшна прысл. велікадўшнасць [сьць] -цю велікадўшнічанне [ньне] разм., -нні велікадўшнічаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць велікадўншы велікакняжацкі гіст. велікалўцкі велікамўчанік -ка, -ку, -каў велікамўчаніца -цы, -ц велікан -на, -не, -наў веліканка разм., -нцы, -нак веліканскі велікапбсны царк. велікарбдны уст. велікарбслы велікарбты велікарўкі велікарўс -са, -се, -саў велікарўска -ўсцы, -ўсак велікарўскі велікарўсы -саў велікасвёцкі [сьве] велікбдны Вёлінгтан [хт] г., Вёлінгтаыа, Вёлінгтане вёлінгтанскі [хт] вёліч -ччу велічалыіы велічанне [ньне] -нні велічацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца велічаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць вёлічна прысл. вёлічнасць [сьць] -цю вёлічны велічыші -ні, мн . велічыні, -нь велічэзнасць [сьць] -цю, часцей вслізарнасць велічэзны часцей велізарны вельббт мар., -бта, -бце, -бтаў вельвёт тэкст., -ёту, -ёце вельвётавы вельвецін тэкст., -ну, -не вельзевўл кніжн., -ла, -ле, -лаў

вёльмі прысл. велюр тэкст., -ру, -ры велібравы велярны лінгв. велярызацыя лінгв., -ыі [ыйі] вёна анат., вёне, вен Вёна г., Вёне венгёра-балгарскі венгёра-савёцкі


венгерац

венгёрац уст., -рца, -рцу, -рцаў венгёрка -рцы, -рак венгёрска-рўскі Венгёрская Нарбдная Рэспўбліка Венгёрскай Нарбднай Рэспўбліцы венгёрскі венгр -ра, -ру, -раў вёнгры -раў Вёнгрыя Вёнгрыі [ыйі] вёндскі [нцк] гіст. вёнды вёндаў вендэта -эце венёды гіст., -даў Венёра астр., міф., Вепёры венералагічны венералбгія -іі [ійі] венерблаг -га, -гу, -гаў венёрык разм., -ка, -ку, -каў венёрын прым. венерычны мед. венерыянскі Венесуэла Венесуэле венесуэлец -льца, -льцу, -льцаў венесуэлка -лцы, -лак венесуэльскі венесуэльцы -цаў Венёцыя г., Венёцыі [ыйі] венецыянец -нца, -нцу, -нцаў венецыннка -нцы, -нак венецыянскі венецыянцы -цаў вёнзелевы вёнзель -ля, -лі, -ляў вёнік -ка, -ку, -каў веніраваны спец. веніравацца незак., -рўецца, -рўюцца веніраваць спец., зак. і незак., -рўю, -рўеш, -рўе, -рўіоць Вёнтспілс г., Вёнтспілса, Вёнтспілсе вёнтспілскі вентыліраванне [ньне] -нні вентыліравацца незак., -руецца, -руюцца вентыліраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць вёнтыль спец., -ля, -лі, -ляў вёнтыльны спец. вентылятар -ра, -ры, -раў всіітылятарны вентыляцыйны вентыляцыя -ыі [ыііі] вёнца -нцы, -нцаў венцанбсец уст., венцанбсца, -цу, -цаў венцанбсны вёнцер -ра, -ры, -раў В’енцьян г., В’епцьяна, В’енцьяне в’енцьянскі вёнчаны часцей вянчаны вёнчык -ка, -ку, -каў вёнчыкавы венчыкападббны вепр -ра, -ры, -раў

всрнападдаіініцкі

133

вепрукбвы вепрукбў вепручьінм вепс -са, -се, -саў вёпскі вёпсы -саў вёра вёры вераадстўпнік [тст] уст., -ка, -ку, -каў вераадстўпніца [тст] -цы, -Ц вераадстўпніцкі [тст] вераадстўпніцтва [тст] -ве верабёй -б’я, -б’і, -б’ёў верабёйка -кі, -ку, -каў верабёйнік бат., -ку верабіна абл., -не, -н вераб’іны вераб'Іныя заал., наз. вераб’Іха разм., -ісе, -іх вераб’яня і вераб’янё рознаскл., для абодвух РДМ

-няці, Т -нём, мн. -пяты, -ішт, -нятам, -нятамі, -нятах вёраваннс [ньне] -нні вёраваць незак., вёрую, -уеш, -уе, -уюць веравучэнне [ньне] -нні, -нняў веравызнальны всравызнанпе [ньне] -нні, -нняў верагбдна прьісл. верагбднасць [сьць] -цю верагбдны вёрад -ду, -дзе, -даў верадзіцца незак., вераджўся, вярэдзішся [сься], -дзіцца, -дзімся, -дзіцеся, -дзяцца і вярэдзіцца верадзіць незак., вераджў, вярэдзіш, -дзіць, -дзім, -дзіце, -дзяць і вярэдзіць вералбмна прысл. вералбмнасць [сьць] -цю вералбмны вералбмства -ве веранал фарм., -лу, -ле веранда -дзе [ньдзе], -д і ,-Даў вёрас бат., -су, -се, мн. верасьг, -сбў вёрасавы часцей вераебвы вёрасавыя бат., наз., часцей верасбвыя вёрасень -сня [сьня], -сні верасклівы вераснёвы [сьнё] вераснёўскі [сьнё] разм. верасбвы і вёрасавы верасбвыя бат., наз. і вёрасавыя верасбк -скў вератнік абл., -ка, -кў, -кбў вератрьін фарм., -ну, -не вераўчаны і вярбвачны верацённік [ньні] заал., -ка, -ку,-каў верацённіца [пьні] заал., -цы, -Ц верацёнца -цы, -цаў

верацёнападббны верацёнпік [ньні] -ка, -ку, -каў верацённы тэх. верацянб -нё, мн. верацёны, -н і -наў; з ліч. 2, 3, 4 — верацяны верацярпімасць [сьць] -цю верацярпімы всрашчака кул., -ацы верашчанне [ньне] -нні, -нняў верашчаць незак., -чў, -чыш, -чыць, -чым, -чыцё, -чаць верая (шула, слуп) а.бл., вераі [айі], мн. вярэі [эйі], вярэй вербаванне [ньне] -нні, -нняў вербаваны вербавацца незак., вярбўіося, -ўешся [сься], -ўецца, -ўюцца вербаваць незак., вярбўю, -ўеш, -ўе, -ўюць вербаквётныя бат. вербалбз -зу, -зе, -заў і вербалбзнік всрбалбзавы вербалбззе [зьзе] -ззі вербалбзіна -не, -п вербалбзнік [зьні] -ку, -каў, часцей вербалбз вербальны вербёна бат., -не, -н вербёнавы вербёнавыя бат., наз. верблюджатнік -ка, -ку, -каў верблюджаціна -не всрблюдзяня і верблюдзянё рознаскл., для абодвух РДМ -няці, Т -нём, мн.

-няты, -нят, -нятам, -ііятамі, -нятах вёрбніца царк., -цы вёрбны царк. вербнякбвы вердыкт юр., -кту, -кце, -ктаў Вердэн г., Вердэна, Вердэне вердэнскі вержэ н., нескл. вёрзці [рсьці] разм., незак., вярзў, -зёш, -зё, -зём, верзяцё, вярзўць; вёрз, вёрзла, вёрзлі [рзьлі], часцей вярзці вёрзціся [рсьці] разм., незак., вярзёцца, -зўцца; вёрзся [рсься], вёрзлася, вёрзліся [рзьлі], часцей вярзціся вёркі ваен., -каў верлібр літ., -ра, -ры, -раў вёрмахт -хта, -хце вермішэлевы вермішэль -ллю [льлю] вёрмут -уту, -уце вёрна прысл. вернападданая уст., паз. вернападданніцкі [ныіі] уст.


вернападданы

вернападданы уст., прьім., наз.

вернасць [сьць] -цю вернісаж -жу, -жы, -жаў вёрнуты вёрны верньёр геал., -ра, -ры, -раў Версаль г., Версаля, Версалі версальскі версіфікатар літ., -ра, -ру, -раў версіфікатарскі версіфікатарства -ве версіфікацыя -ыі [ыйі] вёрсія -іі [ійі], -ій верставы вертадром -ма, -ме, -маў верталёт -ёта, -ёце, -ётаў верталётабудаванне [ньпе] -нні верталётабудаўнічы верталётаносец верталётаносца, -цы, -цаў верталётны верталётчык [чч] -ка, -ку, -каў верталётчыца [чч] -цы, -ц вертыкал астр., -ла, -ле, -лаў вертыкаль -ллю [льлю], -лей вертыкальна прысл. вертыкальна-свідравальны [сьві] вертыкальнасць [сьць] -цю вертыкальны вёруючая наз. вёруючы наз. верф вёрф’ю, вёрфей і -фяў вёрфавы верх вёрху, вёрсе, мн. вярхі, -хоў верхавік разм., -ка, -кў, -кбў верхавіна -не, -н верхавінка -нцы, -нак верхавінкавы верхавінне [ньне] -нні, -нняў верхавод разм., -да, -дзе, -даў верхаводдзе [дзьдзе] -ддзі верхаводзіць разм., незак., -джу^ -дзіш, -дзіць, -дзяць верхаводка [тк] -дцы [цц], -дак ^ верхаводнічаць разм., незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць верхавы верхагляд разм., -да, -дзе, -даў верхаглядка [тк] разм., -дцы [ЦЦ], -Дак верхаглядства [цтва] разм., -ве верхаквётны бат. верхалаз спец., -за, -зе, -заў вёрхам прысл., часцей вярхом верхатўра разм., -ры верхаўё разм., -ўі [ўйі] верхнеазёрскі верхнегартанны

134

верхнезубны лінгв. верхненямёцкі верхнесілёзскі [ск] верхнетунгўскі вёрхні Верхнядзвінск [дзьві] г., Верхнядзвінска, Верхнядзвінску верхнядзвінскі [дзьві] Верхнядзвінскі раён [дзьві] Верхнядзвінскага раёна Вёрхняе вбзера Вёрхняга возера верхнялўжыцкі верхнясківічны анат. Вёрхняя Сілёзія Вёрхняй Сілёзіі [ійі] Вёрхняя Тунгўска р., Вёрхняй Тунгўскі верціхвбстка разм., -стцы [стц], -стак верць выкл. верч абл., вярча, -чьі, -чбў верш -ша, -шы, -шаў вёрша -шы, -шаў вершавальнік -ка, -ку, -каў вершавальніцтва літ., уст., -ве вершаванне [ньне] -нні вершаваны вёршавы вершазнаўства -ве вершазнаўчы вершаліна -не, -н і вяршаліна вершаманія -іі [ійі] вершапісанне [ньне] -нні вершапісец разм., вершапісца, -цу,#-цаў вершаплёт разм., -ёта, -ёце, -ётаў вершаплёцтва разм., -ве вершаскладальнік -ка, -ку, -каў вершаскладанне [ньне] -нні вершатвбрац уст., -рца, -рцу, -Рцаў вершатворны вершатворства уст., -ве вершатворчы вёршык -ка, -ку, -каў верыфікацыя -ыі [ыйі], -ый вёрыцца незак., ( часцей з адмоўем не) -ыцца; -ылася вёрыць незак., вёру, вёрыш, вёрыць, вёраць вёсела прысл. веславанне [ньне] -нні веславаць незак., вяслўю, -ўепц -ўе, -ўюць веславы часцей вёславы весланбгія заал., наз. веснавёй паэт., -ёю, -ёі [ейі], -ёяў веснавы і вяснбвы, вясённі, вясняны веснахбд паэт., -ду, -дзе, /Даў вёсні [сьні] паэт. вёснік [сьні] -ка, -ку, -каў вёсніцы [сьні] -ц

ветрагонка

вёснічкі [сьні] -чак вест вёсту, вёсце [сьце] веставы наз. вёстачка -чцы [цц], -чак вестготы гіст., -таў вест-індскі [нцк] Вест-Індыя Вест-Індыі [ыйі] вёстка -тцы [стц], -так Вестфалія Вестфаліі [ійі] вестфальскі вестыбулярны анат. вестыбюль -ля, -лі, -ляў всстыбюлыіы вёстэрн -на, -не, -наў вёсці [сьці] незак., вядў, вядзёш, вядзё, вядзём, ведзяцё, вядўць вёсціся [сьці] незак., вядзёцца, вядўцца весць [сьць] -цю, вясцёй і вёсцяў весялёй прысл. весялёйшы весялёць незак., -ёю, -ёеш, -ёе, -ёюць весяліцца незак., весялюся, вясёлішся [сься], -ліцца, -лімся, -ліцеся, -ляцца весяліць незак., весялю, вясёліш, -ліць, -лім, -ліце, -ляць весялбсць [сьць] -цю весялўн разм., веселуна, -нё, -ноў і весяльчак весялўха разм., -ўсе, -ўх весялўшка разм., -шцы, -шак весяльчак разм., весельчака, -кў, -коў, часцей весялўн вёта н., нескл. вётах -ха, -ху, -хаў і вятбх веташбк -шка, -шкў, -шкбў вётка чыг., -тцы [цц], -так Вётка г., Вётцы [цц] вёткаўскі Вёткаўскі раён Вёткаўскага раёна вётліва і вётла прысл. вётлівасць і вётласць [сьць] для абодвух -цю вётлівы і вётлы ветлячэбніца -цы, -ц ветнагляд -ду, -дзе, -даў В’етнам В’етнама, В’етнаме в’етнамец -мца, -мцу, -мцаў в’етнамка -мцы, -мак в’етнамскі в’етнамцы -цаў ветперсанал -лу, -ле ветпўнкт -кта, -кце, -ктаў ветраагрэгат тэх., -ата, -аце, -атаў ветраахбўны ветраббй зб., -бю, -6і [ойі] ветравёй паэт., -ёю, -ёі [ейі], -ёяў ^ ветравы ветрагбн разм., тэх., -на, -не, -наў ветрагбнка разм., -нцы, -нак


ветрагонны

ветрагбнны мед. вётразь п а э т -зя, -зі, -зяў ветракбла -ле ветралбм зб., -му, -ме ветрамёр -ра, -ры, -раў вётрана прысл. ветранепранікальны вётраны (аб пагодзеу чалавеку)

ветраны (аб млыне) ветраны: ветраная воспа ветрапаказальнік -ка, -ку, -каў ветрарухавік -ка, -кў, -кбў ветрасілавы ветрастанцыя -ыі [ыйі], -ый ветраўлбўнік тэх., -ка, -ку, -каў ветраўстанбўка -бўцы, -овак ветраўстбйлівы вётраць разм.у пезак., -ае, -аюць ветраэлектрычны ветраэнергётыка -ыцы ветраэнергетычны вётрык -ку, -каў Вётрына г. л., Вётрыне вётрынскі вётрыць пезак., -ру, -рыш, -рыць, -раць ветсаннагляд -ду, -дзе ветсанучастак -тка, -тку, -ткаў ветелўжба -бе ветурач -ча, -чў, -чбў ветфёльчар -ра, -ру, -раў ветэран -на, -не, -наў ветэранка -нцы, -нак ветэрынар -ра, -ру, -раў ветэрынарна-заатэхнічны ветэрынарны ветэрынарыха разм ., -ысе, -ых ветэрынарыя -ыі [ыйі] вёхавец г і с т вёхаўца, -цу, -цаў вёхаўскі гіст. вёхаць ж., вёхця, -ці, -цяў вёцер вётру, вётры, мн. вятрьі, -роў вёцце [цьце] -цці вёча гіст., вёчы, вёчаў вечавы вёчар -ра, -ры, мн. вечары, -роў; з ліч. 2, 3, 4 — вёчары вечараваць р а з м н е з а к . , -рўю, -рўеш, -рўе, -рўюць вёчарам прысл. вечаркбм прысл. вечарбвы вечарбк -рка, -ркў, -ркбў вечарына разм., -не, -н вечарынка -нцы, -нак вечарэць незак., -эе; -эла вёчка вёчку, вёчак і вёчкаў вёчна прысл. вечназялёны вечнамёрзлы вёчнасць [сьць] -цю вёчнік -ка, -ку, -каў вёчны

відэаімпульс

135

вёшала абл., -ле, -л і -лаў вёшалка -лцы, -лак вёшальнік -ка, -ку, -каў вёшанне [ньне] -нні вёшацца незак., -аюся, -аешся [сься], -аецца, -аюцца вёшаць незак., -аю, -аеш, -ае, -аюць вёніка -шцы, -шак ветчаваць незак., вяшчўю, -ўеш, -ўе, -ўюць вёшчы уст., прьім. вёя абл., вёі [ейі], вёяў вёялка -лцы, -лак вёялыпчык -ка, -ку, -каў вёялыпчыца -цы, -ц вёянне [ньне] -нні, -нняў вёяпы вёяцца незак., вёецца, вёюцца вёяць незак., (збожжа) вёю, вёеш, вёе, вёюць; (пра вецер) вёе, вёюць вёрстка палігр., -тцы [стц], -так вёртка прысл. вёрткасць [сьць] -цю вёрткі вёсачка -чцы [цц], -чак вёселыіы часцей вёславы вёска вёсцы, вёсак вёславы і веславы, вёсельны вібрагасіцель тэх., -ля, -лі, -ляў вібраграма фіз., -ме, -м вібрадатчык [чч] -ка, -ку,

-каў

вібразбнд -да, -дзе [ньдзе], -даў вібрапаглыбляльнік -ка, -ку, -каў вібрапракат -ату, -аце вібрапракатны вібраскапія -іі [ійі] вібраскбп -па, -пе, -паў вібрастэнд -да, -дзе [ньдзе], -даў^ вібрата муз. -ацё вібратар фіз., -ра, -ры, -раў вібратраўма -ме, -маў вібратэрапія -іі [ійі] вібраўстанбўка -бўцы, -бвак вібраўстбйлівы вібрафбн муз., -на, -не, -наў вібрахварбба -бе вібрацыйны вібрацыя -ыі [ыйі], -ый вібрбграф фіз., -фа, -фе, -фаў вібрбметр фіз., -ра, -ры, -раў вібрыён бакт., -на, -не, -наў вібрыраванне [ньне] -нні, -нняў вібрыраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць вібрысы -саў віварый спец., -ыі [ыйі], -ыяў віват выкл. вівёра заал., -ры, -р

вівісёктар спец., -ра, -ры, -раў вівісекцыйны мед. вівісёкцыя спец., -ыі [ыйі], -ый вівіяніт мін., -іту, -іце вігвам -ма, -ме, -маў вігі гіст., вігаў вігбневы тэкст. вігбнь заал., -нню [ньню], -ней; тэкст., -нню [ньню] від віду, відзе, відаў відавбк -ка, -ку, -каў відавбчна прысл. і відбчна відавбчнасць [сьць] -цю відавбчнік -ка, -ку, -каў відавбчніца -цы, -ц відавбчны і відбчны відавбчца [цц] м., ДМ -цу, Т -цам, мн. Р -цаў відавы відазмёнены [зьме] відазмённасць [зьме] [сьць] -цю відазмённы [зьме] і відазмёнлівы [зьменьлі] відазмянённе [зьмяненьне] -нні, -нняў відазмяніцца [зьмя] зак., -шося, відазмёнішся [сься], -ніцца, -німся, -ніцеся, -няцца відазмяніць [зьмя] зак., -ню, відазмёніш, -ніць, -нім, -ніце, -няць відазмяняцца [зьмя] незак., -яюся, -яешся [сься], -яецца, -яюцца відазмяняць [зьмя] незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць відарыс -са, -се, -саў відаўтварэнне [ньне] біял., -нні, -нняў відаць незак., відаць; пабочн. сл.

відашукальнік -ка, -ку, -каў відзскі [цк] ВІдзы г. п., Відзаў віднавата прысл. віднаваты відната -ацё віднёцца незак., -ёецца, -ёюцца віднёць незак., -ёе, -ёюць віднб прысл. відны В ІД Н ЬІ

віднюсенька разм., прысл. віднютка разм., прысл. відбвішча -чы, -ч і -чаў відбвішчны відбк уст., -дка [тк], -дкў, -дкбў відбмец бат., -мцу, -мцы відбчна прысл., часцей відавбчна відбчны часцей відавбчны відўк бат., -кў відўшчы відэазапіс -су, -се, -саў відэаімпульс [айі] -су, -се, -саў


відэамагнітафон

відэамагнітафбн -на, -нс, -наў відэамагнітафбнны відэасігнал -лу, -ле, -лаў відэасўвязь -ззю [зьзю] відэатэлефон -на, -не, -наў відэатэлефонны відэаўзмацняльнік тэх., -ка, -ку, -каў ^ відэачастата тэх., -ацё, мн. відэачастоты, -6т відэлец -льца, -льцы, -льцаў відэлечны віёла муз ., -ле, -л віж разм., гіст., абл., -жа, -жу,-жаў віжаваць разм., незак., віжўю, -ўеш, -ўе, -ўюць віза візе, віз візаванне [ньне] -нні візавацца незак., візўецца, візўюцца візаваць зак. і незак., візўю, -ўеш, -ўе, -ўюць візавГ прысл., наз., м. і ж., нескл.

візантыец гіст., -ыйца, -ыйцу, -ыйцаў ^ візантыйка -ьшцы, -ыек візантыйскі візантыйцы -цаў Візантыя (дзяржава) Візантыі [ыйі] візанціназнаўства -ве візгат -ату, -аце візгатанне [ньне] -нні, -нпяў візгатаць незак., -гачў, -гочаш, -гоча, -гочуць візгатлівы візгатнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -пём, -няцё, -нўць візіга -ізе візГр ( у розн. знач.) -ра, -ры, -раў; (дзяржаўньі саветнік) -ра, -ру, -раў візіравальны візГраванне [ньне] -нні, -нняў візГраваны візіравацца незак., -руецца, в-руюцца візГраваць зак. і незак., візірую, -уеш, -уе, -уюць візГрны спец. візіровачны візіроўка -бўцы, -бвак візіроўшчык -ка, -ку, -каў візіроўшчыца -цы, -ц візГт -іту, -іцо, -ітаў візітацыя уст., -ыі [ыйі] візітка -тцы [цц], -так візГтны візіцёр уст., -ра, -ру, -раў візіцёрка уст., -рцы, -рак візіянёр -ра, -ру, -раў візіянёрка -рцы, -рак візіянёрскі візуалыіа прысл. візуалыіа-падвбііны

вініцца

136

вГкавы вікантэса -се, -с вікарны царк. вікарый царк., -ыя, -ыю, -ыяў вікінг гіст., -га, -гу, -гаў віконт -нта, -нце [пьце], -нтаў віксацГн -ну, -не віктарыйскі віктарына -не, -н вікторыя бат., міф., -ыі [ыйі] вікторыя-рэгія бат., вікторыі-рэгіі [ыйі] [ійі] вГла віле, віл вілаваты вілападббны віларог заал., -бга, -бгу, в-огаў вілахвостка заал., -тцы [стц], -так вілачкавы вілачкі -чак вілачнік -ка, -ку, -каў вГлачны Вілёйка г., Вілёйцы вілёйскі Вілёйскі раён Вілёйскага раёна віленскі вГліс разм., -са, -се, -саў ВГлія р., Віліі [ійі] вГлка тэх., шахм., вілцы, вілак вГлкі вілак вГлы віл і вілаў вільгатнаваты разм. вільгатнёць незак., -ёе, -ёюць вільгацеаддача -чы вільгацеахбва -ве вільгацезабяспёчанасць [сьпе] [сьць| -цю вільгацезабяспечакы [сьпе] вільгацезарадка [тк] -дцы [цц] вільгацезарадкавы [тк] вільгацезварот -оту, -оце вільгацеізаляцыя -ыі [ыйі] вільгацелюбівы вільгаценепрымальны вільгацепаглынальнік -ка, -ку, -каў вільгацепаглышільны вільгацеўстбйлівасць [сьць] -цю вільгацеўстойлівы вільгаць -ццю [цьцю] вільгацяёмістасць [сьць] -цю вільгацяёзіісты фіз., с.-г. вільгацямёр -ра, -ры, -раў вільгбтна прысл. вільготнасць [сьць] -цю вільгбтна-цеплавы вільгбтны вільнўць зак., -нў, -нёш, -нё, -нём, -няцё, -нўць Вільнюс г., Вілыіюса, ВІльнюсе

в ізу ал ы ім

В ІЛ Ы ІЮ С К І

віка віцы віка-аўсяны

ВГльнюскі раён Вільнюскага раёна

Вілыія г., уст., Вілыіі вГльцы -цаў вільчак -ка, -кў, -кбў вільчўра -ры, -р вГльчык -ка, -ку, -каў вГльчыкавы вілюжны абл. вілюжына абл., -не, -іг Вілюй р., Вілюя, Вілюі [юйі] вілібііскі Вілібйскі хрыбёт Вілюйскага хрыбта [пт] вілянне [ныіе] -нні, -нняў вілясты разм. віляць незак., -яю, -яеш, -яе, -яюць вімперг арх., -га, -гу віна вінё вінавальны: вінавальны склон вінавата прысл. вінаватасць [сьць] -цю вінаваты вінаваціцца незак., -ачуся, -ацішся [сься], -аціцца, -ацяцца і вініцца вінаваціць незак., -ачу, -аціш, -аціць, -ацяць і В ІН ІЦ Ь

вінаград -ду, -дзе вінаградар -ра, -ру, -раў вінаградарскі вінаградарства -ве вінаградзіна -не, -н вінаграднік -ку, -каў вінаградны вінаградныя бат., наз. вінакўр -ра, -ру, -раў вінакўрны вінакўрня уст., -рні, -рань і -рняў вінакўрства -ве вінакурэнне [ньне] -нпі вінарка разм., уст., -рцы, -рак вінароб -ба, -бе, -баў вінарббны вінарббня -ні, -няў вінаробства [пств] -ве вінарббчы [пч] вінасхбвішча -чы, -ч і -чаў віначэрп уст., жарт., -па, -пе, -наў вінда -дзе [ньдзе], -д і -даў віндрбўэр тэх., -ра, -ры, -раў віндсёрфінг [тс] -га, -гу віндыкацыя юр., -ыі [ыйі] вінегрэт -эту, -эце, -этаў вінен вінёўка -ёўцы, -ёвак вініл хім., -лу, -ле вінілавы хім. вінілацэтылён хім., -ну, -не вініліт хім., -іту, -іце вінілхларыд хім., -ду, -дзе ВГніпег воз., г., Вініпега, Вініпегу вініпёгскі [хск] вініштст -ста, -сце [сьце] вініпластавы вініцца разм., незак., -шбся, -пішся [сься], -ніцца,


В ІН ІЦ Ь

-німся, -ніцёся, -няцца, часцей вінаваціцца вініць разм., незак., віню, вініш, вініць, вінім, ВІІІІцё, віняць, часцей вінаваціць вінкель тэх., -ля, -лі, -ляў вінна-гарэлачны віннакамённы віннакіслы Вінніца [ньні] г., Вінніцы Вінніцкая вобласць [ныіі] [сьць] Вінніцкай вобласці вінніцкі [ньні] вінны віно вінё, він і вінаў віновы карт. віноўнік -ка, -ку, -каў віноўніца -цы, -ц вінт (парахода, самалёта) віпта, вінцё [ньце], вінтоў вінт карт., вінта, віпце [ньце] вінтавы вінтакрыл -ла, -ле, -лаў вінтакрылы вінтаматбрны вінтовачны вінтом прысл. вінтоўка -оўцы, -овак вінціць [ньці] разм., незак., вінчў, вінціш [ньці], -ціць, -цім, -ціце, -цяць вінцо разм., -цы вінчэстэр -ра, -ры, -раў вінніавалыіік -ка, -ку, -каў віншавальніца -цы, -ц віншавальны віншаванне [пьне] -нні, -нняў віншавацца разм., незак., віншуецца, -ўюцца віншаваць незак., віншўю, -ўеш, -ўе, -ўюць віны (масць карт) він і вінаў віньётка -тцы [цц], -так вір віру, у віры, мн. вірьі, віроў віра гіст., віры, вір віра выкл. віраванне [ньне] -нні віраваць незак., вірўе, -ўюць і вірыць віравы віраж -жў, -жы, -жоў; хім., -жу, -жы віражлівы разм., часцей вірлівы віражны віраж-фіксаж віраж-фіксажў, віраж-фіксажы віражыраваць незак., -рую, -руеш, -руе, -руюць віратлівы разм., часцей вірысты Віргінскія астравы Віргінскіх астравоў вірлавбкасць [сьць] -цю вірлавбкі і вірласты вірлаты вірліва прысл.

137

віхор

вісмутавы хім. вірлівы разм. і віражлівы вірліць разм., незак., -ліць, вісмутыд хім., -ду, -дзе вісмуцін мін., -ну, -не -ляць віснуць незак ., -ну, -неш вірок -рка, -ркў, -ркоў [сьне], -не, -нуць; -нуў, віртуальны -нула, -нулі і віс, вісла, віртуоз -за, -зе, -заў -лі віртуозка [ск] -зцы [сц], віст карт., віста, вісце [сьце] -зак віставаць незак., вістўю, віртуозна прысл. -ўеш, -ўе, -ўтоць віртубзнасць [сьць] -цю вісус разм., -са, -се, -саў віртуозны вірулёнтнасць [сьць] мед., вісюлька разм., -льцы, -лек вісячы бакт., -цю віталізм біял., -му. -ме вірулёнтны мед., бакт. віталіст -ста, -сце [сьце], вірус -са, -се, -саў -стаў вірусалагічны віталістычны вірусалогія -іі [ійі] вітальны вірусападобны вітамінавы вірусаскапія бакт., -іі [ійі] вітаміназмяшчалыіы [зьмя] вірусны вітаміналогія -іі [ійі]