__MAIN_TEXT__

Page 1

Acadin voor talenten in uw klas!

Maak nu kennis met de nieuwe release van Acadin! Gratis 6 weken op proef

DÊ digitale leeromgeving met uitdagend ­onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen.


Oog voor individuele talenten In het Bestuursakkoord primair onderwijs (2015) staat het volgende: Toptalenten die niet worden uitgedaagd, raken hun motivatie kwijt en gaan onderpresteren. Het gaat hier niet alleen om taal- en rekentalent, maar ook om creatieve, sociale, onderzoekende en praktische vaardigheden. Als een leerling met bijzonder talent op tijd wordt gesignaleerd en erkend, kan het onderwijs zich aanpassen. Om leerlingen toe te rusten voor de 21e eeuw is het noodzakelijk nog meer dan nu oog te hebben voor de individuele talenten van iedere leerling.

Digitale leeromgeving De digitale leeromgeving Acadin voor talentvolle leerlingen in het primair onderwijs (25% best presterende leerlingen, inclusief

Ieder kind het beste uit zichzelf laten halen: dat is de kern van goed onderwijs. “Er zijn verschillende opvattingen over wat talent is. Soms wordt uitgegaan van intelligentiescores. Daarmee verliezen we echter veel talent uit het oog. Daarom ga ik uit van een brede opvatting van talent. Toptalenten zijn overal in het onderwijs te vinden en blinken uit op cognitief, praktisch, technisch, creatief of sociaal gebied. Er zijn per klas drie tot vijf leerlingen die meer aankunnen dan nu wordt aangeboden. Hoogbegaafde leerlingen maken vaak onderdeel uit van deze groep.” (Sander Dekker)

hoogbegaafde leerlingen) helpt leerkrachten deze kinderen te prikkelen met uitdagende leeractiviteiten op maat, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les. Acadin ondersteunt u bij het realiseren van uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen.

Acadin 2.0 Acadin is ontwikkeld door het Ministerie van OCW en in 2010 op de markt gekomen. Inmiddels beheert het consortium Acadin (11 onderwijsadviesbureaus onder de vlag van EDventure) deze digitale leeromgeving. Een van de belangrijkste doelen van EDventure is Acadin door te ontwikkelen, zowel inhoudelijk als technisch. In oktober 2016 is de nieuwe release van Acadin gelanceerd met de volgende vernieuwingen: Vaardigheden en strategieën Er is meer nodig om goede cijfers te halen dan alleen een hoge

Naar aanleiding van de wet Passend Onderwijs zijn de PO-Raad en OCW o.a. de volgende doelstellingen overeen gekomen: Alle scholen herkennen top­ talenten en bieden hen een uitdagend onderwijsaanbod. Voor elke leerling wordt een passend onderwijsaanbod gerealiseerd.

intelligentie en kennis van feiten en theorieën. Kinderen hebben ook vaardigheden en strategieën nodig om tot oplossingen te komen, nieuwe ideeën vorm te geven en te leren hoe ze hun talent optimaal kunnen ontwikkelen. Denkvaardigheden Naast praktisch, analytisch en creatieve vaardigheden zijn in Acadin 2.0 ook wijsheid en ethiek opgenomen. De leeractiviteiten in Acadin die onder deze categorie vallen bevatten een component van probleemoplossend denken en burgerschap.


Zelfregulerend leren Leerlingen leren niet alleen feitenkennis en vaardigheden, ze leren ook hoe ze moeten leren. Acadin 2.0 helpt leerlingen bij het zelf sturen van hun leerproces. Alle leeractiviteiten bevatten doelen op cognitief, metacognitief en affectief vlak. Deze drie typen doelen worden ook wel leerstrategieën genoemd. Bij de leeractiviteiten wordt in de inleiding al aangegeven wat er van de leerling wordt verwacht. De instructie van de leerkracht bestaat voornamelijk uit feedback voor, tijdens en na de leeractiviteit en is te vinden bij in de leerkrachthandleiding, die bij elke activiteit aanwezig is. De leerling reflecteert in Acadin en de begeleider gebruikt deze reflectie, de daadwerkelijke opdracht en de observatie bij de beoordeling. Aanbod voor de onderbouw Wat doe je met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Op welke manier zijn zij uit te dagen? Acadin 2.0 heeft een basis

de interesses van de leerlingen. Ook vakgebieden die van

gelegd voor de onderbouw met ruim 30 nieuwe leeractiviteiten.

belang zijn voor het leren in de 21e eeuw zijn opgenomen,

De instructie voor de onderbouw bestaat voornamelijk uit

zoals bijvoorbeeld ICT geletterdheid en kunstzinnige oriëntatie.

‘modeling’ en feedback. De verwerking voor de leerlingen is divers van aard, van oefening in de kleine kring tot een werkblad

Technische vernieuwingen

of creatieve opdracht.

• Acadin is geschikt voor alle platforms, van smartphone tot tablet en van laptop tot chromebook.

Selectie op vakgebieden en interesses In Acadin 2.0 kan worden geselecteerd op vakgebied en intelligentiegebieden. Op deze manier kan worden aangesloten bij

• Opdrachten kunnen worden ingeleverd als video, afbeelding of tekstdocument. • Alle opdrachten zijn zichtbaar in de browser, u hoeft niets te downloaden. • Opdrachten zijn gesplitst in een leraar- en een leerlinggedeelte.

Voordelen van Acadin: • Verrijking van de leeromgeving voor (hoog) begaafde en talentvolle leerlingen. • In te zetten voor korte leermomenten én de leerlijn. • Opdrachten op verschillende niveaus. • Inzetbaar voor ca. 25% van de best presterende leerlingen. • Dankzij voortdurend doorontwikkeling actueel. • Ondersteuning van doorgewinterde onderwijsexperts. • Toekomstbestendig onderwijs op maat. • Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.


Marije Smit

Marieke Maring

Talentontwikkeling voor íeder kind

Tot voor kort werd binnen het scholenbestuur VCPO Noord-Groningen Acadin gebruikt voor een relatief kleine groep plusklasleerlingen. Vanaf dit jaar komt daar verandering in: het bestuur voert Acadin in op alle 16 scholen van VCPO. Volgens Marije Smit, staf-

‘Met Acadin kinderen volgen èn beoordelen’

medewerker ICT, Identiteit, PR en communicatie, betekent dat, dat de talenten van veel meer leerlingen (extra) gestimuleerd zullen worden. Marieke Maring, leerkracht op VCPO-school de Piramiden,

Differentiëren

werkt al 6 jaar met Acadin. Zij geeft les aan de plusklas die op

Marieke ziet in Acadin niet alleen voordelen voor hoogbegaafde

haar school gevestigd is. ‘Omdat wij een plusklas huizen die

kinderen die gemotiveerd moeten worden. ‘Acadin is zo breed

met Acadin werkt, werkt de hele Piramiden met Acadin.

dat veel meer kinderen er verrijking uit kunnen halen’, is haar

Een voorrecht’, vindt ze. ‘Binnen de plusklas werkt Acadin al

mening. ‘Het is bovendien gebruiksvriendelijk waardoor veel

jaren heel goed.’ Groot voordeel vindt Marieke de mogelijkheid

kinderen er ook mee kúnnen werken. De opdrachten zijn over-

kinderen te volgen én te beoordelen. ‘We zijn vaak geneigd

zichtelijk en consequent, je kunt samen of alleen werken en

hoogbegaafde kinderen extra werk te laten doen, buiten de

makkelijk zoeken op leeftijd, onderwerp en niveau. Natuurlijk

beoordeling om. Maar deze kinderen willen óók beoordeeld

hebben de kinderen wel begeleiding nodig als ze met Acadin

worden op hun extra werk. Waarom zouden ze het anders

gaan werken, maar als leerkracht kun je er heel veel kanten

doen, redeneren ze. Beoordelen motiveert.’

mee op. Het wordt makkelijker om ieder kind op zijn of haar eigen niveau uit te dagen en dus te differentiëren. Dat brengt rust in de klas en daar profiteert iederéén natuurlijk van.’ Positieve ervaringen Vanuit het scholenbestuur was Marije Smit betrokken bij het besluit Acadin op alle scholen in te voeren. ‘De positieve erva-

Acadin gratis 6 weken op proef

ringen met Acadin in de plusklassen sijpelden in de loop van de tijd al door in alle scholen. De plusleerlingen nemen het immers mee de klas in. Het werd ons langzaam maar zeker duidelijk dat álle leerkrachten blij zouden zijn met een tool als

U kunt Acadin zes weken verkennen, zodat u kunt zien welke opdrachten wij uw leerlingen te bieden hebben. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een e-mail naar info@acadin.nl.

Acadin om verrijking in het onderwijs te brengen.’


Het bestuur heeft naast Acadin ook andere tools overwogen.

‘Ieder kind uitdagen op zijn/haar eigen niveau en dus differentiëren’

‘We wilden in ieder geval een instrument dat ook aan leerlingen die buiten de plusklas vallen uitdaging biedt. Vooral het feit dat Acadin een digitale leeromgeving is, was voor ons uitein-

Instructie

delijk doorslaggevend. Naast cognitieve vaardigheden,

Als ervaren Acadin gebruiker, gaat Marieke instructie geven

­ontwikkelen de kinderen zo ook belangrijke digitale vaardig-

aan de leerkrachten voor wie Acadin nog nieuw is.

heden. Bovendien is Acadin methode-onafhankelijk, dus het is

Volgens Marije is dat een goede manier om een nieuwe werk-

in iedere klas in te passen.’

wijze te implementeren. ‘Ervaren leraren kunnen vertellen hoe het werkt, maar ze kunnen vooral enthousiasme overbrengen

Erkend

en aangeven wat er in de praktijk goed en minder goed werkt.’

Marieke is blij dat Acadin bestuursbreed ingevoerd wordt. ­

Marieke beaamt dat. ‘Ik heb ontzettend veel tips voor het

‘Er zijn heel veel leerlingen die niet in aanmerking komen voor

werken met Acadin. Kinderen kunnen

een plusklas, maar wel extra uitdaging kunnen gebruiken.

bijvoorbeeld zelf naar onderwerpen zoeken. Ik heb echter

Soms in de breedte, maar vaak juist op één of twee specifieke

gemerkt dat je ze beter bijvoorbeeld 3 onderwerpen kunt laten

vakken of onderwerpen. Acadin is dan heel goed te gebruiken

kiezen en ze vervolgens licht kunt sturen in de uiteindelijke

om ze op díe gebieden te stimuleren. Kinderen voelen zich op

keuze. Anders zijn ze toch vaak geneigd bekende paden te

dat moment erkend en serieus genomen.’

bewandelen. Ook weet ik uit ervaring dat kinderen soms onderwerpen kiezen waar je zelf weinig van weet. Dat is een

De invoering van Acadin heeft volgens Marije nog wel wat

groot voordeel van Acadin, dat je als leerkracht ook buiten je

voeten in de aarde. ‘Vóór de zomervakantie schaften we de

eigen comfortzone komt, maar je krijgt daardoor soms vragen

bestuurslicentie aan en ik denk dat tegen de herfstvakantie

waar je niet uitkomt. Mijn advies is dan om dat gewoon tegen

alle scholen er echt actief mee werken. Alle hard- en software

een leerling te zeggen. En hem of haar te helpen het antwoord

is geregeld, maar leerkrachten moeten goed opgeleid worden.

te zoeken. Het is helemaal niet erg om een keer iets niet te

Alleen wanneer zij Acadin echt doorgronden kun je alles er uit

weten. Ook daar leren kinderen van!’

halen. Anders blijft het iets wat je er ‘bij’ doet of zelfs ‘moet doen’. Dat werkt niet.’


De Acadin-expert: ‘Eerst de visie, dan Acadin’ ‘Acadin-expert ondersteunt scholen bij inzet Acadin.’

Jody Huijgens

Jody Huijgens van OBD Noordwest is één van de experts die scholen begeleiden bij het werken met Acadin. Als orthopedagoog en onderwijsadviseur werkt ze al lange tijd met hoogbegaafde kinderen en ze weet inmiddels: welke tool je ook inzet, belangrijkste succesfactor is een breed gedragen visie. Daarom helpt ze scholen niet alleen met het praktisch werken met Acadin, maar ook met het bepalen van waar de school naar toe wil met het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen.

Bijna iedere school werkt aan verrijking van het onderwijs.

Dat Acadin kan bijdragen aan goed onderwijs aan hoog­

‘Dat is goed,’ vertelt Jody, ‘maar lang niet altijd is er ook een

begaafde kinderen, daar is Jody van overtuigd. ‘Het is ontzettend

breed gedragen visie op hoogbegaafdheid. Acadin is een

breed. Kinderen kunnen echt ieder onderwerp er in terugvinden

prachtige tool, maar wanneer je het inzet zonder een duide-

en de opdrachten lenen zich goed voor het stellen van doelen

lijke visie, dan blijft het een heel uitgebreid instrument met

op het leerproces. Planningen maken en nakomen, doorvragen

veel opdrachten, waar kinderen ook in kunnen verdwalen.’

en meerdere oplossingen bedenken, met argumenten een mening onderbouwen en een idee omzetten naar de praktijk.

De tijd nemen

Dat zijn voor hoogbegaafde kinderen vaak belangrijkere vaardig­

Een van de scholen die Jody ondersteunt is het Koggenschip

heden dan de cognitieve vaardigheden.’

in Medemblik. ‘Het mooie op deze school is dat men echt de tijd wil nemen om Acadin goed neer te zetten. En dus om te

Valkuil

kijken naar: waar willen we heen met de Plusklas? Pas als je

De breedte van Acadin en het belang van een duidelijke visie

weet hoe je het onderwijs wilt neerzetten, kun je gaan kijken

zijn volgens Jody de belangrijkste redenen waarom de onder-

hoe Acadin daar aan kan bijdragen.’

steuning door experts zo belangrijk is. ‘Het grote voordeel van Acadin, dat er zoveel te kiezen is, heeft ook een valkuil. Want hoe structureer je dat brede aanbod? Laat je kinderen zelf kiezen of doet de leerkracht dat? Ik pleit toch vaak voor het laatste.

Voor gebruikers heeft Acadin een eigen Facebook-pagina waar ze in contact kunt komen met andere gebruikers en worden geïnformeerd over ontwikkelingen.

Vooral als kinderen net beginnen met Acadin, kost het ze veel tijd om zelf te zoeken. Ze gaan van de ene naar de andere opdracht waardoor ze niet alles afmaken. De leerkracht moet


ze daar in begeleiden en duidelijke afspraken maken over wat er van de leerling wordt verwacht. Niets vrijblijvends dus. Ik ben er ook voorstander van dat de Acadin stof een plaatsje op het rapport krijgt. Kinderen, vooral hoogbegaafde kinderen, willen het altijd ergens voor doen. Het kan ook, want de Acadin opdrachten zijn niet méér van hetzelfde, ze bieden echt verbreding en verdieping van de basisstof.’ De regie Op het Koggenschip geeft Jody drie bijeenkomsten waarin de contouren van het onderwijs worden vastgesteld, maar waarin uiteraard ook wordt ingegaan op de praktische toepassing van Acadin. Want zoveel kinderen, zoveel interesses. Hoe houd je de regie? Laat je ieder kind met zijn eigen onderwerp aan de slag gaan of cluster je de onderwerpen in groepjes? ‘Ik ben zelf voorstander van clusteren,’ vertelt Jody. ‘Maar uiteindelijk hangt het allemaal af van de visie die je als school nastreeft. De experts zijn dan ook niet zozeer Acadin-experts, maar experts op het gebied van hoogbegaafdheid. Ik denk dat dát onze kracht is.’

Karin Swart, het Koggenschip in Medemblik: ‘Op Het Koggeschip vinden we het belangrijk tegemoet te komen aan leerlingen in hun onderwijs- en ontwikkelingsbehoeften en aan te sluiten bij de verschillen. We hebben in het pilotjaar meerdere methodes uitgeprobeerd. Het werken met Acadin leverde het meest op en was goed uitvoerbaar in de praktijk. Met de hulp van Jody proberen we Acadin nog meer tot een succes te maken.


Kiest u ook voor uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen? Neem de proef op de som en probeer Acadin 6 weken gratis! Interesse? Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Wij organiseren informatiebijeenkomsten voor scholen bij u in de buurt (bijvoorbeeld bij uw onderwijsadviesbureau). Een compleet overzicht van de data vindt u op onze website. Wij kunnen daarnaast een presentatie op locatie verzorgen aan een bestuur en alle bijbehorende scholen. U kunt ook een gratis proefabonnement afsluiten.

Uitgebreide informatie over Acadin, zoals mogelijkheden en prijzen vindt u op onze website: www.acadin.nl. U kunt ook een mail sturen naar info@acadin.nl of bellen naar (070) 448 29 48.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

EDventure

EDventure is de vereniging van onderwijs­adviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden

Bezuidenhoutseweg 161

via i­nformatievoorziening, lobby en deskundigheids­bevordering en stimuleert (gezamenlijke)

2594 AG Den Haag

­innovatie. De onderwijsadviesbureaus vormen een landelijk dekkend netwerk. De adviseurs staan dagelijks in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

070 315 41 00

Professionaliteit, kwaliteit en ­innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden

info@edventure.nu

dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen

www.edventure.nu

aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen.

Profile for Monique Schurer

Acadin folder oktober 2016  

Acadin is de digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. In deze folder informatie over Acadin. Meer in...

Acadin folder oktober 2016  

Acadin is de digitale leeromgeving met uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. In deze folder informatie over Acadin. Meer in...

Advertisement