Page 1

Acadin voor talenten in uw PO-klas!

Maak nu kennis met Acadin! Gratis 6 weken op proef

DÊ digitale leeromgeving met uitdagend ­onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen.


Acadin daagt uw talentvolle leerlingen uit! Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen), maar kan ter aanvulling ook worden ingezet voor de hele klas. Acadin helpt leerkrachten deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les. Talentvolle leerlingen zijn tenslotte slim en nieuwsgierig, ze hebben veel vragen en ze hebben vooral uitdaging nodig. Acadin ondersteunt u bij het realiseren van uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Vaardigheden en strategieën Er is meer nodig om goede cijfers te halen dan alleen een hoge

bijvoorbeeld uit feedback voor, tijdens en na de leeractiviteit

intelligentie en kennis van feiten en theorieën. Kinderen hebben

en is te vinden in de leerkrachthandleiding, die bij elke activi-

ook vaardigheden en strategieën nodig om tot oplossingen te

teit aanwezig is.

komen, nieuwe ideeën vorm te geven en te leren hoe ze hun talent optimaal kunnen ontwikkelen. Denkvaardigheden Naast praktische, analytische en creatieve vaardigheden zijn

Voordelen van Acadin

in Acadin de categorieën wijsheid en ethiek opgenomen.

• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)

De leeractiviteiten in Acadin die onder deze categorie vallen besteden aandacht aan probleemoplossend denken en burgerschap.

begaafde en talentvolle leerlingen (25%). • In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn. • Opdrachten voor alle groepen (1-8).

Zelfregulerend leren

• Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Acadin helpt leerlingen bij het zelf sturen van hun leerproces.

• In te bedden binnen dagelijkse onderwijs-

Alle leeractiviteiten bevatten doelen (leerstrategieën) op

praktijk (in de context van andere

cognitief, metacognitief en affectief vlak. Bij de leeractiviteiten

onderwijsvoorzieningen).

wordt in de inleiding al aangegeven wat er van de leerling wordt verwacht. De instructie van de leerkracht bestaat

• Geschikt voor alle platforms (smartphone, tablet, iPad, Chromebook, etc.)

Acadin ondersteunt scholen bij het vormgeven van verrijkings­ onderwijs op maat. Het biedt keuze­mogelijkheden in ­moeilijkheidsgraad, per niveau in leerjaren (groep 1-8) en vakgebied en sluit goed aan bij de verschillende talenten, voorkeuren en interesses van kinderen.


Opbouw Acadin Aanbod voor de onderbouw Wat doe je met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Op welke manier zijn zij uit te dagen? Acadin heeft ruim 30 leeractiviteiten voor de onderbouw. De instructie voor de onderbouw bestaat voornamelijk uit ‘modeling’ en feedback. De verwerking voor de leerlingen is divers van aard, van oefening in de kleine kring tot een werkblad of

Inhoud - leeractiviteiten (leerkracht- en een leerlinggedeelte) Planningsmodule - activiteiten toekennen met startdatum en deadline (leerkracht gedeelte) Begeleidingsmodule - beoordelen, portfolio (leerkracht gedeelte)

creatieve opdracht. Selectie op vakgebieden en interesses In Acadin kan worden geselecteerd op vakgebied en intelligentiegebied. Op deze manier kan worden aangesloten bij de ­interesses van de leerlingen. Ook vakgebieden die van belang zijn voor het leren in de 21e eeuw zijn opgenomen, zoals ICT geletterdheid en kunstzinnige oriëntatie. Ondersteuning Acadin is een uitgebreid programma met ontzettend veel mogelijkheden. Om goed met Acadin te kunnen werken en er het maximale uit te halen, bieden wij u het volgende: • Een expert die vanaf de eerste week uw contactpersoon is. • Een startdocument met in het kort alle belangrijke informatie voor een goede start. • Diverse handleidingen (moderator, beheerder, leerling) met uitgebreide informatie. • Een technische helpdesk en een algemene helpdesk. • Diverse trainingen en workshops, standaard en op maat.

Prijzen Een abonnement wordt afgesloten op basis van het aantal leerlingen op de school (bron: DUO) en kan onbeperkt worden gebruikt gedurende de abonnementsperiode. Abonnement voor scholen: • Brons (0-160 leerlingen op school) prijs per jaar - 250 euro (incl. btw) • Zilver (161-320 leerlingen op school) prijs per jaar - 500 euro (incl. btw) •  Goud (321 of meer leerlingen op school) prijs per jaar - 750 euro (incl. btw)

Maak nu kennis met Acadin! Gratis 6 weken op proef

Doelen Acadin • Ruimte creëren voor onbegrensd leren. • Bijdragen aan stimulerende, rijke leeromgeving. • Ondersteuning bij vormgeven onderwijs op maat. • Uitbreiding van beschikbare mogelijkheden en bronnen.

Voor besturen en samenwerkings­ verbanden hebben we speciale tarieven.


Voor sommige kinderen is Acadin dé sleutel ‘Je ziet kinderen echt opbloeien!’

Sinds anderhalf jaar werkt de Sint Jozefschool in

Hoe pas je Acadin in de klas in, is een van de eerste vragen die

Achterveld met Acadin. Als coördinator Acadin is

je moet beantwoorden, aldus Mirjam. ‘In eerste instantie lieten

Mirjam Groenveld het aanspreekpunt voor leerkrach-

wij de kinderen er buiten de klas mee werken. Maar hoewel de

ten, leerlingen en ouders. ‘Acadin heeft heel veel voordelen, je ziet kinderen echt opbloeien. Het is wel belangrijk beleid rond Acadin te maken. Daar zijn wij eigenlijk nu pas mee bezig.’

leerlingen zelfstandig aan opdrachten werken, kun je ze niet loslaten. Ze werken op een hoog niveau, daarbij moet je minstens op de achtergrond aanwezig zijn. Bovendien moet je de opdracht beoordelen. Het gaat bij Acadin-opdrachten niet om het eindresultaat, maar om de weg ernaartoe. En dan is het belangrijk dat je daar zicht op hebt. We laten de kinderen nu

Voordat Acadin ingevoerd werd, werkte de Sint Josefschool

dus ín de klas met Acadin werken. Met uitzondering misschien

met projecten voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. ‘Maar

van de muziekopdrachten’, lacht Mirjam.

dat was niet structureel en het kostte veel tijd om steeds naar nieuwe projecten te zoeken’, vertelt Mirjam. ‘Ik kreeg toen van

Doorgaande lijn

de school carte blanche om naar een goede manier te zoeken

Welke groepen en welke kinderen laat je met Acadin werken, is

om talentvolle leerlingen structureel te ondersteunen. Dat

een andere belangrijke vraag. ‘Wij hebben inmiddels besloten

werd Acadin. We begonnen met 4 leerlingen en de teampre-

het voor alle groepen in te zetten. Dus ook voor groep 1 en 2.

sentatie naar aanleiding daarvan werd enthousiast ontvangen.

We koppelen dan een ouder kind aan een kleuter, zodat het

Dus we rolden het uit.’

oudere kind opdrachten kan voorlezen of uitleggen. Door al in groep 1 te beginnen met Acadin, heb je een duidelijke door-

Voorbereiding

gaande lijn. Wélke kinderen je dan met Acadin laat werken, is

Achteraf beseft Mirjam zich dat meer voorbereiding op het

ook een belangrijke keuze. Wij baseren ons op de Cito-toets.

invoeren van Acadin geen overbodige luxe was geweest. ‘We

Maar daar haal je de onderpresteerders bijvoorbeeld niet uit.

zijn gewoon begonnen en hebben langzaam maar zeker, met

Je moet de kinderen dus ook in de klas observeren. En dat

vallen en opstaan, onze weg gevonden. Nu pas, anderhalf jaar

vraagt tijd en energie van de leerkracht.’

later, zijn we er beleid omheen aan het ontwikkelen.’ En dat is nodig, weet Mirjam. ‘Er is veel te vinden en te doen in Acadin.

Draagvlak

Maar als je er geen beleid bij hebt, dan haal je er niet alles uit

Draagvlak bij de leerkrachten is een aandachtspunt. ‘Acadin

wat er in zit.’

vergt best wel wat van de leerkracht’, vertelt Mirjam. ‘Bepalen welke kinderen met Acadin gaan werken, de kinderen


‘Acadin wordt ingezet in alle groepen’ Mirjam Groenveld, Sint Jozefschool

begeleiden bij de opdrachten, materialen verzamelen en uiteindelijk de opdrachten beoordelen. Leerkrachten moeten daar duidelijk in geïnstrueerd worden. En ze moeten ergens

Ook ziet Mirjam veel voordelen in het feit dat Acadin een

terecht kunnen wanneer ze vragen hebben. Bij mij dus.’

online platform is. ‘Je kunt het dus overal gebruiken. Kinderen kunnen ook thuis inloggen. Al gebeurde dat nog niet heel

‘Wij hebben al deze en andere beleidspunten in de loop van

vaak. Daarom werken we aan de betrokkenheid van de ouders.

de tijd zelf ontdekt en ingevuld’, vertelt Mirjam. ‘Je kunt dat ook

Zo hielden we begin dit schooljaar een Acadin-

meteen aan het begin van het traject met een adviseur doen.

voorlichtingsdag voor de ouders. En eind vorig schooljaar

Dan staat alles precies zoals het moet, binnen korte tijd. Aan

hadden we een presentatiedag. Leerlingen presenteerden hun

de andere kant is Acadin wel helemaal eigen geworden, juíst

werk zodat ouders konden zien waar ze allemaal mee bezig

omdat we alles zelf ontwikkeld hebben.’

waren. En gepresteerd hadden. Dat motiveert de kinderen én de ouders hopelijk om ook thuis wat vaker op Acadin in te

Voordelen Acadin

loggen.’

Na alle investeringen worden voor Mirjam de voordelen van Acadin steeds duidelijker. ‘De kinderen zijn heel betrokken

Samenspel

omdat ze zelf hun opdrachten kiezen. En de diversiteit in

Het mooiste zou Mirjam vinden als Acadin echt een samenspel

opdrachten is groot. Leerlingen kunnen echt iets kiezen wat

tussen ouders en de school wordt. ‘Ik denk dat dat kan. Na de

hun interesse heeft. Zo hadden we een jongen die al jarenlang

presentatiedag zag ik het enthousiasme groeien. We hoorden

gedragsproblemen had en die een grote interesse in natuur

veel positieve geluiden van ouders. Kinderen komen blijer

had. Hij werkt nu in Acadin aan allerlei natuuropdrachten en er

thuis en zijn vrolijker en positiever. Dat betekent volgens mij

is er een hele slimme, positieve leerling tevoorschijn gekomen.

dat Acadin werkt.’

Voor hem is Acadin echt de sleutel geweest.’


‘De Acadin training heeft onze neuzen dezelfde kant op gezet’

Nina Oosterveen, Acadin-expert

‘Als je Acadin goed inzet, maakt het deel uit van breed gedragen beleid’

Om het werken met Acadin een goede start te geven,

Een van de scholen die de training volgde is KBS de Reinboge

kunnen scholen een training van een dagdeel volgen.

in Burgum. Leerkracht Renske Prins introduceerde Acadin op

Niet alleen passeren de ins en outs van Acadin daarin

deze Friese basisschool. ‘Wij zijn een vrij grote school met 300

de revue; vooral het beleid rondom Acadin wordt uitvoerig besproken.

leerlingen. Om te starten zijn we in een paar klassen gewoon begonnen met Acadin, maar voor de bredere uitrol vonden wij het belangrijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en 1 lijn te trekken in het werken met Acadin. Daarom volgden we

Nina Oosterveen is een van de Acadin experts die de training

met alle 20 leerkrachten deze training en die heeft ons enorm

geven. Zij vindt het vooral belangrijk Acadin een kader te

op weg geholpen.’

geven. ‘Het gaat mij er met name om dat leerkrachten die Acadin gaan gebruiken zich bewust worden van het belang

Als groep

ervan. Waarom is het zo belangrijk getalenteerde leerlingen op

Volgens Renske heeft de training vooral voor een groot draag-

de juiste manier uit te dagen? Maar ook: waarom is een school-

vlak van Acadin gezorgd. ‘Iedere leerkracht heeft toch zijn of

breed beleid rond Acadin onmisbaar? En: hoe pas je het

haar eigen ideeën over het lesgeven aan getalenteerde leerlin-

werken met Acadin op een goede manier in?’

gen. Het een is niet per se beter dan het ander, maar als je iets nieuws implementeert, is het goed om daar allemaal met

Breed gedragen

dezelfde manier mee om te gaan. Welke leerlingen laat je met

Nina ziet vaak dat scholen zelf aan de slag gaan met Acadin.

Acadin werken? Hoeveel tijd besteed je er aan? Hoe begeleid

‘Dat kan: het werken met Acadin spreekt redelijk voor zich.

je de kinderen? Hoe evalueer je? Daar moet je het als groep

Maar Acadin is geen op zichzelf staande tool. Wanneer je het

over eens zijn.’

goed inzet, maakt het deel uit van een breed gedragen beleid rond getalenteerde leerlingen. Natuurlijk kun je een leerling

Tijdens de training vertelde Nina de leerkrachten van de

op een rustig plekje een opdracht laten maken. Maar wanneer

Reinboge veel over de visie achter Acadin. Over hoe getalen-

je een hoogbegaafd kind zelfstandig een opdracht laat maken,

teerde leerlingen leren, wat bij hen de uitdagingen zijn en hoe

dan doet het eigenlijk wat het al kan. Terwijl het juist moet

Acadin daar op aansluit. Ook stimuleerde ze de leerkrachten

leren ook dingen te doen die het nog niet kan. Daar is begelei-

na te denken en ideeën uit te wisselen over hoe Acadin het

ding door de leerkracht onmisbaar bij. Tijdens de training leren

best ingepast kon worden in de lesmethode op de Reinboge.

we wat daarbij belangrijk is en hoe je dat handig aanpakt.’


‘De training heeft Acadin bij ons op de kaart gezet’

Renske Prins, leerkracht KBS de Reinboge

Renske: ‘Het fijne is dat de training geen vooropgezet format oplegt. Door ons mogelijkheden aan te dragen en tips te geven, hielp Nina ons onze eigen werkwijze te ontwerpen.’

De Acadin training Op de agenda houden

De Acadin training beslaat 1 bijeenkomst van

Nu de training achter de rug is, is Renske de eerste te erkennen

2,5 uur. Leerkrachten gaan tijdens de training

dat Acadin daarmee nog niet in kannen en kruiken is. ‘We

zelf aan de slag met Acadin. Daarnaast vertelt

hebben nu een goede start gemaakt en gaan als team allemaal

een Acadin expert onder meer over:

dezelfde kant op met Acadin. Maar we moeten er vooral mee

• de visie en uitgangspunten van Acadin

bezig blíjven. De training heeft Acadin bij het team op de kaart

• de kenmerken van hoogbegaafdheid

gezet. Maar het moet continu op de agenda staan en het moet

• het implementeren van Acadin op de school

blijven leven. We laten Acadin dan ook elke maand in vergade-

• beleid rondom Acadin

ringen terugkomen en wie weet, volgen we over een jaar wel nog een keer een training. Deze was in ieder geval de moeite

De kosten zijn € 500,- inclusief btw en reiskos-

waard!’

ten. Meer informatie en aanmelden: info@acadin.nl


Acadin gratis 6 weken op proef U kunt Acadin zes weken verkennen, zodat u kunt zien welke opdrachten wij uw leerlingen te bieden hebben. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een e-mail naar info@acadin.nl.

Kiest u ook voor uitdagend onderwijsaanbod voor talent­ volle leerlingen? Interesse? Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Wij organiseren informatiebijeenkomsten voor scholen bij u in de buurt (bijvoorbeeld bij uw onderwijsadviesbureau). Een compleet overzicht van de data vindt u op onze website. Wij kunnen

Uitgebreide informatie over Acadin, zoals mogelijkheden en prijzen vindt u op onze website: www.acadin.nl. U kunt ook een mail sturen naar info@acadin.nl of bellen naar (070) 448 29 48.

een presentatie op locatie verzorgen aan een bestuur en alle bijbehorende scholen. U kunt ook een gratis proefabonnement afsluiten.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

EDventure

Edventure is de vereniging van onderwijsadviesbureaus voor onderwijs en jeugdhulp in

Bezuidenhoutseweg 161

Nederland. Zij ondersteunt haar leden via ­informatievoorziening, lobby en deskundigheids­

2594 AG Den Haag

bevordering en stimuleert (gezamenlijke) ­innovatie. De onderwijsadviesbureaus vormen een landelijk dekkend netwerk. De adviseurs staan dagelijks in contact met scholen in het primair en

070 315 41 00

voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Professionaliteit, kwaliteit en ­innovatie zijn sleutel-

info@edventure.nu

woorden in de samenwerking. EDventure-leden dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken

www.edventure.nu

in heel Nederland in partnerschap met scholen aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen.

Acadin - folder maart 2018  
Acadin - folder maart 2018  

Acadin daagt uw talentvolle leerlingen uit! Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen,...

Advertisement