Page 1

Acadin voor talenten in uw PO-klas!

Maak nu kennis met de nieuwe release van Acadin! Gratis 6 weken op proef

DÊ digitale leeromgeving met uitdagend ­onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen.


Acadin daagt uw talentvolle leerlingen uit! Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen) maar kan ter aanvulling ook worden ingezet voor de hele klas. Acadin helpt leerkrachten deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les. Talentvolle leerlingen zijn tenslotte slim en nieuwsgierig, ze hebben veel vragen en ze hebben vooral uitdaging nodig. Acadin ondersteunt u bij het realiseren van uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Vaardigheden en strategieën Er is meer nodig om goede cijfers te halen dan alleen een hoge

Voordelen van Acadin

intelligentie en kennis van feiten en theorieën. Kinderen hebben

• Verrijking van de leeromgeving voor (hoog)

ook vaardigheden en strategieën nodig om tot oplossingen te komen, nieuwe ideeën vorm te geven en te leren hoe ze hun talent optimaal kunnen ontwikkelen.

begaafde en talentvolle leerlingen. • In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn. • Opdrachten op verschillende niveaus.

Denkvaardigheden

• Inzetbaar voor ca. 25% van de leerlingen.

Naast praktische, analytische en creatieve vaardigheden zijn

• Dankzij voortdurende doorontwikkeling

in Acadin ook de categorieën wijsheid en ethiek opgenomen. De leeractiviteiten in Acadin die onder deze categorie vallen bevatten een component van probleemoplossend denken en burgerschap.

actueel. • Ondersteuning van zeer ervaren onderwijs­ experts (verspreid over heel Nederland). • Toekomstbestendig onderwijs op maat. • Meer tijd voor álle leerlingen in de klas.

Zelfregulerend leren

• Acadin is geschikt voor alle platforms:

Leerlingen leren niet alleen feitenkennis en vaardigheden,

van smartphone tot tablet en van iPad

ze leren ook hoe ze moeten leren. Acadin helpt leerlingen bij

tot Chromebook.

het zelf sturen van hun leerproces. Alle leeractiviteiten

Acadin ondersteunt scholen bij het vormgeven van verrijkings­ onderwijs op maat. Het biedt keuze­mogelijkheden in ­moeilijkheidsgraad, per niveau in leerjaren (groep 1-8) en vakgebied en sluit goed aan bij de verschillende talenten, voorkeuren en interesses van kinderen.


bevatten doelen op cognitief, metacognitief en affectief vlak.

Opbouw Acadin

Deze drie typen doelen worden ook wel leerstrategieën genoemd.

Inhoud – leeractiviteiten (leerkrachten een leerling gedeelte) Plannings­module – activiteiten toekennen met startdatum en deadline Begeleidings­module – beoordelen, portfolio

Bij de leeractiviteiten wordt in de inleiding al aangegeven wat er van de leerling wordt verwacht. De instructie van de leer­ kracht bestaat voornamelijk uit feedback voor, tijdens en na de leeractiviteit en is te vinden bij in de leerkrachthandleiding, die bij elke activiteit aanwezig is. De leerling reflecteert in Acadin en de begeleider gebruikt deze reflectie, de daadwerkelijke opdracht en de observatie bij de beoordeling. Aanbod voor de onderbouw Wat doe je met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong? Op welke manier zijn zij uit te dagen? Acadin heeft ook ruim 30 leeractiviteiten voor de onderbouw. De instructie voor de onderbouw bestaat voornamelijk uit ‘modeling’ en feedback. De verwerking voor de leerlingen is divers van aard, van oefening in de kleine kring tot een werkblad of creatieve opdracht. Selectie op vakgebieden en interesses In Acadin kan worden geselecteerd op vakgebied en intelligentie­ gebied. Op deze manier kan worden aangesloten bij de ­interesses van de leerlingen. Ook vakgebieden die van belang zijn voor het leren in de 21e eeuw zijn opgenomen, zoals bijvoor­beeld ICT geletterdheid en kunstzinnige oriëntatie.

Prijzen Een abonnement wordt afgesloten op basis van het aantal leerlingen op de school (bron: DUO). Alle leerlingen, leerkrachten, IB’ers, ouders en andere ondersteuners kunnen Acadin ­onbeperkt gebruiken gedurende de abonnemements­periode.

Doelen Acadin • Ruimte creëren voor onbegrensd leren. • Bijdragen aan stimulerende, rijke

Abonnement voor scholen: • Brons (0-160 leerlingen op school) prijs per jaar - 250 euro (incl. btw) • Zilver (161-320 leerlingen op school) prijs per jaar - 500 euro (incl. btw) •  Goud (321 of meer leerlingen op school) prijs per jaar - 750 euro (incl. btw)

leeromgeving. • Ondersteuning bij vormgeven onder­ wijs op maat. • Uitbreiding van beschikbare mogelijk­ heden en bronnen. • In te bedden binnen dagelijkse onder­ wijspraktijk (in de context van andere onderwijsvoorzieningen).

Voor besturen en samenwerkings­ verbanden hebben we speciale tarieven. U kunt voor een aanbod op maat een mail sturen naar info@acadin.nl.


‘Acadin geeft ons beleid handen en voeten’ Esther Waltmans

‘Al snel werd Acadin ­onderdeel van ons beleid’

Basisschool de Bron in Neerbeek is een brede school.

wijze van proef. ‘Ik vond dat Acadin paste bij hoe wij werken

Een dorpsschool met 300 leerlingen. Het streeft naar

én bij hoe hoogbegaafde kinderen leren. Ik begon met experi­

een breed, kwalitatief aanbod, ook voor de ongeveer

menteren in mijn eigen groep 3 en dat breidde zich als een

30 meer- en hoogbegaafde leerlingen van de school. Belangrijk onderdeel van het beleid van coördinator meerbegaafdheid Esther Waltmans, is Acadin. ‘Acadin heeft ons beleid voor hoogbegaafde leerlingen niet

olievlek uit naar andere groepen. Iedereen was positief en al snel werd Acadin onderdeel van ons beleid.’ Duidelijke afspraken Inmiddels zijn we zeven jaar verder en verfijnt het werken met

veranderd, maar het heeft het wel stevige handen en

Acadin zich nog steeds, vertelt Waltmans. ‘Door Acadin echt in

voeten gegeven.’

ons beleid te verankeren, geeft het veel houvast. We maken duidelijke afspraken over wat we wel en niet doen, evalueren regelmatig en zorgen zo dat we altijd de rode draad vasthouden.

Waltmans doet haar werk met de overtuiging dat alles altijd

Ook zie ik dat Acadin zelf zich blijft ontwikkelen. In de begin­

beter kan. ‘Zeven jaar geleden lag er bij ons al een goed en

periode kwam ik nog wel eens opdrachten tegen die niet

duidelijk beleid voor hoogbegaafde leerlingen.’ Maar dat wilde

helemaal geschikt waren. Maar met het vernieuwde Acadin 2.0

niet zeggen dat Waltmans er bij ging staan kijken. ‘Ik ben altijd

zijn er wat dat betreft hele goede stappen gemaakt.

op zoek naar vernieuwing. Toen ik over Acadin hoorde, was ik

De opdrachten zijn gevarieerd, duidelijk en sluiten aan bij wat

meteen nieuwsgierig. Vooral het digitale aspect sprak me aan,

meer- en hoogbegaafde leerlingen nodig hebben.’

maar ook de mogelijkheid om te zoeken naar opdrachten voor meervoudige intelligentie.’ De Bron schafte de licentie aan bij

Leerkracht als schakel Als coördinator meerbegaafdheid coacht Waltmans leerkrachten ook bij het omgaan met meerbegaafde leerlingen. Dat gaat natuurlijk verder dan alleen het werken met Acadin. ‘Deze kinderen moeten echt uitgedaagd en gemotiveerd worden.

Voor gebruikers heeft Acadin een eigen Facebook-pagina waar ze in contact kunt komen met andere gebruikers en worden geïnformeerd over ontwikkelingen.

Meer van hetzelfde is funest, daar frustreer je ze alleen maar mee. Je moet ze opdrachten geven die ze aankunnen, aandurven, maar waarbij ze ook tegen hun eigen grenzen aanlopen. Dat vraagt behoorlijk wat inzet van de leerkracht. In ons beleid is die dirigent: de leerkracht kiest de opdrachten uit. Laat je kinderen samen een opdracht maken of individueel?


Wij stimuleren samenwerking, maar soms heeft een kind

‘Leerlingen uitdagen om hun hersenen op een andere manier te gebruiken.’

behoefte om zelf aan de slag te gaan. En als ze samen een opdracht gaan maken, wat kies je dan? En hoe kom je samen tot een goed resultaat? De leerkracht is daarbij echt een

Uitdagend aanbod

belangrijke schakel.’

Het fijne van Acadin vindt Waltmans het uitgebreide aanbod. Qua onderwerpen, maar ook qua uitwerking. ‘De leerkracht

Klassenmanagement

en de leerlingen hebben echt de ruimte hun eigen aanpak te

Volgens Waltmans staat of valt Acadin met een goed klassen­

kiezen. Natuurlijk zitten er veel digitale opdrachten bij, maar

management. ‘Je kunt niet zeggen: “daar staat de computer,

laatst maakte een van de leerlingen een heel eiland.

begin maar”. Je moet het plannen en begeleiden. Wij werken

Gedeeltelijk op school en gedeeltelijk thuis. Daar kunnen

soms ín de klas en soms klasdoorbrekend in groepjes. Maar er

leerlingen namelijk ook inloggen, wat overigens heel goed is

is altijd een leerkracht of hulpouder bij. Die laatste krijgt

voor de ouderbetrokkenheid. Ook een leuke opdracht was

natuurlijk instructie en heeft bij voorkeur zelf een meerbegaafd

het ontwerpen van een dierentuin. Welk dier zet je waar neer

kind. Dan is de betrokkenheid hoger.’

en welke dieren kunnen wel en niet bij elkaar? Je ziet aan de kinderen dat ze enthousiast raken van dit soort opdrachten.

Op de Bron hebben ze niet gekozen voor een Plusklas. ‘Ik wil

Ze worden uitgedaagd om hun hersenen op een andere

het aanbod zo natuurlijk mogelijk houden’, legt Waltmans uit.

manier te gebruiken.’

‘Ik wil niet zeggen dat er nooit een Plusklas komt, maar ik zie veel voordelen in het aanpakken in de klas. Na de klassikale

Waltmans zou iedere school aanraden Acadin in ieder geval

instructie vliegen eigenlijk alle leerlingen uit. De een krijgt

eens te proberen. Daarbij heeft ze nog wel wat tips voor nieuwe

verlengde instructie, de ander volgt het reguliere programma

gebruikers. Als eerste: ‘Zet het kind centraal. Kijk wat het nodig

en een derde gaat aan de slag met Acadin. Ieder werkt op zijn

heeft en sluit daar bij aan. Een opdracht moet bij een kind

eigen niveau waardoor niemand zich anders dan de anderen

passen, niet andersom. Ten tweede raad ik aan een stevig beleid

hoeft te voelen.’

te ontwikkelen. Acadin is een prachtige tool, maar kan nooit op zich staan. Dan staat het namelijk op los zand en zakt het weg.’


Liesbeth Poepjes

‘Er zit nog meer in Acadin dan we dachten’

Al 3 jaar maakt Acadin deel uit van het verrijkings­

Plan van aanpak

aanbod van de Van Maasdijkschool in Heerenveen.

So far so good. Toch dacht Poepjes dat er nog méér uit Acadin

Volgens intern begeleider Liesbeth Poepjes naar

te halen viel. Bovendien gebruikte iedere leerkracht Acadin min

tevredenheid. ‘Het biedt meerbegaafde leerlingen de uitdaging die ze nodig hebben.’ Toch hadden de leerkrachten het gevoel dat ze niet alles uit Acadin haalden wat er in zat. Ze volgden een Acadin workshop

of meer naar eigen inzicht. ‘Er viel te winnen in eenduidigheid. De ene leerkracht koos bijvoorbeeld zelf de opdrachten voor de leerlingen uit, de andere leerkracht liet de leerlingen kiezen.’ We wilden een plan van aanpak om de lijn gelijk te trekken en de workshop paste daar mooi in.’

en die halve dag bleek inderdaad veel onontdekte mogelijkheden van Acadin te onthullen.

Acadin voor kleuters Als snel bleek dat het dagdeel dat de workshop duurde geen verloren tijd was. Poepjes: ‘Ten eerste bleek meteen dat Acadin

‘Acadin maakt bij ons deel uit van een breder aanbod.

ook in groep 1 en 2 ingezet kan worden. Wij wisten dat niet.

We gebruiken ook werkboekjes zoals Rekentijger en Denken

Natuurlijk kun je de kleuters niet zelfstandig aan de computer

over Taal’, vertelt Poepjes. ‘Het mooie van Acadin is dat het breder

laten werken, maar je kunt het soms samen doen, op het

is dan taal en rekenen. Kinderen leren met Acadin te léren.

digibord werken of opdrachten uitprinten. Onze kleuterleer­

En wereldoriëntatie neemt een belangrijke plek in. Het prikkelt

krachten waren in ieder geval aangenaam verrast over de

de nieuwsgierigheid en stimuleert leerlingen andere denk­

mogelijkheden!’

strategieën in te zetten dan ze gewend zijn. Bovendien is het goed voor de digitale vaardigheden van de leerlingen.’

‘Acadin is breder dan taal en rekenen’


‘Je kan sturen als leer­ kracht en de leerling behoudt autonomie’

Filters Ook ontdekten de leerkrachten van de Van Maasdijkschool de mogelijkheden van de filters van Acadin. ‘Vaak lieten we een groepje kinderen in de klas aan dezelfde Acadin opdracht werken. Maar met de filters kun je heel makkelijk opdrachten zoeken die bij een individueel kind passen. Zo passen de

Klassenmanagement

opdrachten nog beter bij zijn of haar behoeften. Naar aanleiding

Al met al denkt Poepjes dat de workshop veel heeft toegevoegd

daarvan stelden we bovendien een eenduidige werkwijze vast.

aan het werken met Acadin. ‘Je moet Acadin goed inpassen in

Voortaan filtert de leerkracht vooraf de opdrachten zodat er

je klassenmanagement. Het programma zit al behoorlijk vol,

een klein aantal goed passende opdrachten overblijft waar

maar het is belangrijk ook hier tijd voor te maken.

de leerling uit kan kiezen. Op die manier kun je als leerkracht

Meerbegaafde leerlingen hebben het echt nodig. Ze vragen

sturen, en behoudt het kind het gevoel van autonomie.’

er ook naar: “gaan we weer met Acadin werken?”. Doordat we nu weer beter weten hoe bepaalde functies werken en wat de

Evalueren

mogelijkheden zijn, werk je er makkelijker mee waardoor het

Het digitale evaluatieformulier maakte het cirkeltje rond, aldus

beter in te plannen is. Dankzij de workshop hebben we allemaal

Poepjes. ‘We gebruikten dat eigenlijk niet, maar de workshop

weer extra energie gekregen om alles uit Acadin te halen wat

maakte ons duidelijk dat dat juist een heel belangrijk onderdeel

er in zit.’

van Acadin is. Als leerkracht vraagt het wat extra tijd en planning, want je moet goed weten hoe de opdracht in elkaar zit. Maar voor meerbegaafde kinderen is het een essentieel onderdeel. Het dwingt ze een opdracht ook echt af te maken, in plaats van te ‘hoppen’ van de ene naar de andere opdracht. Het sluit een opdracht echt af en laat leerlingen weer even nadenken over hoe ze het aangepakt hebben.’

Een introductie- en implementatie­training (1 dagdeel) voor uw team kost € 500,-. Meer informatie vindt u op www.acadin.nl


Acadin gratis 6 weken op proef U kunt Acadin zes weken verkennen, zodat u kunt zien welke opdrachten wij uw leerlingen te bieden hebben. Wilt u hier gebruik van maken? Stuur dan een e-mail naar info@acadin.nl.

Kiest u ook voor uitdagend onderwijsaanbod voor talent­ volle leerlingen? Interesse? Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten? Wij organiseren informatiebijeenkomsten voor scholen bij u in de buurt (bijvoorbeeld bij uw ­onderwijsadviesbureau). Een compleet overzicht van de data vindt u op onze website. Wij kunnen

Uitgebreide informatie over Acadin, zoals mogelijkheden en prijzen vindt u op onze website: www.acadin.nl. U kunt ook een mail sturen naar info@acadin.nl of bellen naar (070) 448 29 48.

ook een presentatie op locatie verzorgen aan een bestuur en alle bijbehorende scholen. U kunt ook een gratis proefabonnement afsluiten.

Het consortium Acadin, onder de vlag van EDventure, bestaat uit de volgende organisaties:

EDventure

EDventure is de vereniging van onderwijs­adviesbureaus in Nederland. Zij ondersteunt haar leden

Bezuidenhoutseweg 161

via i­nformatievoorziening, lobby en deskundigheids­bevordering en stimuleert (gezamenlijke)

2594 AG Den Haag

­innovatie. De onderwijsadviesbureaus vormen een landelijk dekkend netwerk. De adviseurs staan dagelijks in contact met scholen in het primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs.

070 315 41 00

Professionaliteit, kwaliteit en ­innovatie zijn sleutelwoorden in de samenwerking. EDventure-leden

info@edventure.nu

dragen het Keurmerk Onderwijsadvies en werken in heel Nederland in partnerschap met scholen

www.edventure.nu

aan het realiseren van pedagogische, didactische en organisatorische doelen.

Folder Acadin - september 2017  

Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen. Meer informatie: www.acadin.nl

Advertisement