Myśląc Ojczyzna luty 2013 nr 2

Page 1
Para fia

NM P Królow ej Ap ostołów

D zień

G odziny

Adoracja W ieczy sta

24 g od zin y n a d obę

każdy czw arte k każdy piąte k każda środa każdy piąte k I – sza sobota I – sza nie dzie la

70 0 – 1 80 0 1 8 3 0 – 20 0 0 73 0 – 1 80 0 73 0 – 1 80 0 83 0 – 1 80 0 1 2 0 0 – 12 3 0

Bł. Ka roliny K ózk ówn y

każda niedziela

1 0 0 0 – 12 0 0

Najśw ię tsze go Serca Je zusowe go

każde go dnia

Chrystusa Sługi Du cha Św ięte go Św. Ja na Ap osto ła i Ew an gelisty

Opa trzn ości Bożej Św. Ra fała Ka linow skie go Św. Tom asza A posto ła Św. W ojciec ha Bł. Jana Pa wła II

73 0 – 1 80 0

I – sza sobota I – szy czw artek każdy piąte k I – sza sobota I – sza sobota I – sza nie dzie la każde go dnia I – sza sobota

godz. podaw ane w biuletynie parafialnym 1 5 0 0 – 16 0 0 1 5 0 0 – 18 0 0 1 1 0 0 – 17 0 0 1 3 0 0 – 18 0 0 1 5 0 0 – 18 0 0 7 3 0 – 8 30

I – sza sobota

1 5 0 0 – 17 0 0


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.