__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MIS

STRATEGIPLANEN 2019-2022

NO

Vedtatt av Generalforsamlingen, april 2018

MISJONSKIRKEN

NORGE


MISJONSKIRKEN NORGE

INNHOLD

Guds barns enhet og menneskers frelse.

Dette dokumentet er Strategiplanen 2019-2022 for Misjonskirken Norge, og planen ble vedtatt på generalforsamlingen 27. og 28. april 2018 på Gardermoen.

mknu.no/trossamfunn

Side 3

Innledning

Side 4

Satsingsområdene

Side 6

Disippelliv

Side 7

Menighetsplanting

Side 8

Lederutvikling

Side 9

Menighetsutvikling

Side 10

Diakoni

Side 11

Vekst 2020

Misjonskirken Norge er er et kirkesamfunn og et registrert trossamfunn. Generalforsamlingen er kirkesamfunnets øverste myndighet som velger Hovedstyret og generalsekretær. Hovedstyret er det øverste valgte organet, og er generalforsamling for trossamfunnet. Generalsekretæren er daglig leder for Misjonskirken Norge. Predikant- og menighetsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret i læremessige spørsmål. I Organisasjonsdokumentet 2018 er det utdypende beskrivelser av verdiene for Misjonskirken Norge, og forklaring på hva vi mener med sunne og misjonale menigheter. Misjonskirken Norges røtter strekker seg langt bakover i tid. Våre menigheter står på skuldrene til sterke personligheter, et bredt fellesskap og en grunnleggende tillit til Bibelens budskap. Våre historiske røtter går derfor lenger tilbake enn stiftelsen av Det Norske Misjonsforbund i 1884, som vi het fram til navneendringen i 2016.


STRATEGIPLANEN 2019-2022

INNLEDNING Dette vil vi «Vår tid trenger Kristus-disipler», skrev Edin Løvås på 50-tallet. Utfordringen er like aktuell i dag. Som kristne og som Misjonskirken Norge har vi dypest sett et kall til å leve i relasjon med den levende Gud. Vi er kalt til å bli elsket - og til å elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte og hele vår sjel og av all vår forstand. Vi er kalt til å elske vår neste som oss selv. Sentralt i dette arbeidet er Jesu invitasjon til oss: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler». Guds barns enhet og menneskers frelse, er Misjonskirken Norges visjon. Vi vil være et kirkesamfunn i bevegelse – som lever evangeliet, vokser som disipler og gjør andre til Jesu disipler. Vi vil gi evangeliet videre til neste generasjon, være til stede med Guds godhet i våre nabolag, plante menigheter, være åpne for at Gud leder oss på nye veier og til nye områder. Vi ønsker å være Kristus-disipler for vår tid, som står sammen om det kallet Gud har gitt oss nasjonalt og internasjonalt. Vi vil være en misjonskirke for vår tid! Å utvikle en strategiplan handler dypest sett om å søke Guds vilje og ledelse for Misjonskirken Norge. Strategien forteller hva vi drømmer om og konkretiserer mål for strategiperioden. Generalforsamlingen vedtar strategien.

Det vil si at det er menighetene i fellesskap som beslutter og gir retning for hvordan Misjonskirken Norge skal arbeide, og dermed hva man sentralt skal prioritere og bruke ressursene på. For at strategiplanen skal lykkes er det viktig at menighetene kopler seg på. Menighetene utfordres derfor til å sette seg tydelige mål og utarbeide egne strategier og handlingsplaner med utgangpunkt i strategiplanen. Strategiplanen 2019-22 bygger videre på strategiplanen 2015-18. Beskrivelser av visjon, verdier og Vekst 2020 er ikke i strategiplanen, men er flyttet i et eget dokument, kalt Organisasjonsdokumentet 2018. Hovedstyret vedtar handlingsplaner og budsjett i tråd med den vedtatte strategiplanen. Handlingsplanene vil konkretisere hvordan målene skal oppnås med tiltaksbeskrivelser og prioriteringer i budsjettene. Vi vil at strategiplanen skal presenteres, modelleres og videreutvikles i våre arrangementer og samlinger gjennom arbeidsåret. Dette er for eksempel sommerarrangementene, Generalforsamlingen, Lederkonferansen og Vekstakademiet. Vi vil at strategiplanen skal være styrende i samarbeidet med Misjonskirken UNG og Ansgarskolen, samt våre søsterkirker internasjonalt.


MISJONSKIRKEN NORGE

SATSINGSOMRÅDER Misjonskirken Norge har fem satsingsområder for vårt arbeid: 1. disippelliv 2. menighetsplanting 3. lederutvikling 4. menighetsutvikling 5. diakoni Satsningsområdene er ikke i prioritert rekkefølge, de snarere påvirker og er gjensidig avhengig av hverandre.

mknu.no/nasjonalt

Arbeidet med disse satsningsområdene skjer på forskjellig måte nasjonalt og internasjonalt: Nasjonalt er det jobbet strategisk med hvert av satsningsområdene. Internasjonalt jobber vi både med satsningsområdene og med å støtte våre nasjonale samarbeidskirker i deres utvikling og prosesser. Dette innebærer et bredere fokus hvor det ikke bare er satsningsområdene som kan vektlegges. Satsningsområdene gir et tydelig signal om hva Misjonskirken Norge skal arbeide med, og hva man sentralt skal prioritere og bruke ressursene på. Hvert satsningsområde innledes med å fortelle hva vi vil, deretter hva dette innebærer, og til slutt beskrives mål for arbeidet nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt For å oppnå målene som er satt for det nasjonale arbeidet forutsetter dette at menighetene er delaktige og blir involvert i utvikling og implementering av de fem satsningsområdene våre. I målene bruker vi tre nøkkelord «mobilisere», «utvikle» og «utruste». Med dette tenker vi at vil mobilisere hele kirkesamfunnet til felles satsingsområder, vi utvikler gode lokale prosesser på de enkelte områder og vi utruste enkeltmennesker til å ta ansvar for de prosessene man satser på.


STRATEGIPLANEN 2019-2022

Internasjonalt

For å oppnå målene som er satt for det internasjonale arbeidet forutsettes en stor grad av samhandling med våre søsterkirker og samarbeidspartnere i de respektive land. Landene vi er engasjert i er svært forskjellige. Vår tilstedeværelse og historie i de ulike verdensdeler varierer også betydelig. Vesentlig for samhandlingen er at vi forstår våre samarbeidspartnere og har en respektfull dialog. Dette påvirker vår handlingsfrihet og evne til målstyring. I dag oppleves samspillet over landegrensene som stadig viktigere. Samarbeidet med våre søsterkirker og misjonskirker gir oss verdifulle impulser til utviklingen av vårt eget arbeid. Vi ser det derfor som viktig og naturlig at alle menighetene i Misjonskirken Norge har et internasjonalt engasjement. Dette er noe av selve DNA-et i Misjonskirken Norge.

Samarbeidslandene Colombia, der vi revitaliserer menighetsarbeid, yter bistand for å utvikle ledere, støtter systematisk bibelundervisning og fredsbyggende diakoni med opplæring. Kongo-Brazzaville, der vi styrker trosopplæringen i menighetene, støtter pastorutdanning, fredsbyggende diakoni og rettighetsarbeid. Afghanistan, der vi støtter lokale organisasjoner som hjelper mennesker til en bedre mental helse og et verdig liv. Kina, der vi støtter teologisk utdanning og opplæring av ledere. Romania, der vi bidrar til menighetsplanting, undervisning, trosopplæring, lederopplæring og diakonale tiltak spesielt blant romfolk. Polen, der vi støtter evangeliseringsarbeid i Øst-Polen og Ukraina.

mknu.no/internasjonalt


MISJONSKIRKEN NORGE

DISIPPELLIV Vi vil se flere disipler som vokser i en moden relasjon til Gud, seg selv og andre mennesker; følger Jesus Kristus; og finner sin tjeneste i hverdag og menighet.

Vår refleksjon Disippellivet hører hjemme i hverdag, hjem og menighetsliv. Det er en sentral menighetsoppgave å utruste og styrke enkeltmennesker til en relasjon med Gud på alle livets områder. Som kirkesamfunn ønsker vi å se at alle generasjoner utvikler en moden tro og sunne relasjoner. Derfor vil Misjonskirken Norge arbeide med åndelig fordypning i menighetene. Vi ønsker å se disipler som igjen gjør disipler.

mknu.no/disippelliv

Mål for disippelliv NASJONALT 1. Mobilisere mennesker til å bli Kristus-disipler. 2. Utvikle redskaper for menighetenes disippelgjøringsarbeid. 3. Utruste mennesker til å være Kristus-disipler ved å legge til rette for åndelig fordypning.

INTERNASJONALT 1. Skape bevissthet omkring sunt disippelliv. 2. Bidra til at våre samarbeidskirker har misjonale planer og ressurser for trosopplæring. 3. Gi våre misjonærer og utsendte kompetanse på trosopplæring og fordypning.


STRATEGIPLANEN 2019-2022

MENIGHETPLANTING Vi vil skape et fellesskap av menigheter der menighetsplanting er en naturlig del av det å være menighet.

Vår refleksjon I Misjonskirken Norge arbeider vi med å plante sunne, misjonale menigheter. Vi tror dette er en viktig vei for å nå nye mennesker med evangeliet. I Norge planter vi nye menigheter ved å etablere gode startteam og utruste menighetsplantere. Vi tilrettelegger med gode støtteordninger, veiledning og strategisk planlegging. Internasjonalt støtter vi lokale aktører og samarbeidskirker i deres plantingsprosjekter, og bidrar til å utruste menighetsplantere.

Mål for menighetsplanting

NASJONALT 1. Mobilisere for å plante nye misjonskirker. 2. Utvikle plantinger til å bli selv stendige menigheter. 3. Utruste den enkelte planter.

INTERNASJONALT 1. Utfordre samarbeidskirkene til å plante misjonale menigheter. 2. Støtte og styrke samarbeidskirkenes menighetsplantinger. 3. Bidra til at lokale ledere i sam arbeidskirkene er utrustet til å kunne plante.

En sunn menighet søker Jesus Kristus. Paulus skriver det slik i brevet til Kolosserne: «Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham, vær rotfestet i ham og bygd på ham!» (Kol.2,6-7). Videre skriver han at Kristus er «hode for kroppen, som er kirken.» (Kol.1,18). En misjonal menighet søker det som Jesus Kristus har på sitt hjerte for verden. Menigheten er sendt. Jesus sa til sine etterfølgere: «Fred være med dere! Som Far har sendt meg, sender jeg dere.» (Joh.20,21). Menigheten er ikke til for seg selv. Menigheten er til for Jesus Kristus.

mknu.no/menighetsplanting


MISJONSKIRKEN NORGE

LEDERUTVIKLING Vi vil utvikle godt lederskap som forløser Guds potensiale i den enkelte og menighetsfellesskapet så Guds rike kan vokse.

Vår refleksjon Misjonskirken Norge vektlegger rekruttering og lederutvikling. I Norge legger vi til rette for at frivillige og ansatte medarbeidere skal bli sett og få utvikle sitt lederskap gjennom åndelig og faglig fordypning med våre prosessverktøy, arrangementer og i samarbeid med Ansgarskolen. Menighetsrådgiverordningen betjener ansatte og frivillige ledere slik at godt lederskap utvikles i tråd med vår visjon og våre verdier. Internasjonalt støtter vi samarbeidskirker og samarbeidspartnere i deres arbeid med lederutvikling. Vi tilbyr ulike verktøy for lederoppfølging og veiledning. .

mknu.no/lederutvikling

Mål for lederutvikling NASJONALT 1. 2. 3.

Mobilisere for godt lederskap. Utvikle utrustende lederskap. Utruste den enkelte pastor og leder til modent lederskap.

INTERNASJONALT 1. Påvirke samarbeidskirkene til utrustende lederskap og til å bygge sunne nettverk av pastorer og ledere. 2. Støtte teologisk utdannelse, bibel skoler og annen kursvirksomhet for ledere. 3. Tilby samarbeidskirkene en modell for lederutvikling og formidle ressurser for lederoppfølging og veiledning


STRATEGIPLANEN 2019-2022

MENINGHETSUTVIKLING Vi vil skape flere menigheter som er istandsatt til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til å gjøre.

Vår refleksjon Misjonskirken Norge vil, gjennom bønn og arbeid, utvikle sunne og misjonale menigheter. Gjennom Menighetsskolen får den enkelte menighet kartlagt sin situasjon og får hjelp til å jobbe strategisk med sin egen utvikling, modning og vekst. Internasjonalt bruker vi en del av de samme tilnærmingsmåtene

Mål for menighetsutvikling NASJONALT 1. 2. 3.

Mobilisere for menighetsutvikling og vitalisering. Utvikle menigheter til å bli sunne og misjonale. Utruste enkeltledere i menighetene til å mestre prosessledelse.

INTERNASJONALT 1. Bidra til at våre samarbeidskirker utvikler seg som sunne og misjonale menigheter. 2. Promotere gode erfaringer med menighetsutvikling. 3. Tilby tilpassede elementer av Menighetsskolen til våre sam arbeidspartnere.

mknu.no/menighetsutvikling


STRATEGIPLANEN 2019-2022

DIAKONI Vi vil utvikle flere menigheter som tjener enkeltmennesker og samfunn med nestekjærlighet gjennom omsorg, rettferdighetsarbeid og barmhjertighet.

Vår refleksjon Misjonskirken Norge vil at diakoni står sentralt i vårt nasjonale og internasjonale arbeid. Vi forstår diakoni som kirkens omsorgstjeneste. En tjeneste som innebærer mer enn humanitære handlinger. I møte med medmennesker tror vi at Gud er tilstede og kan gjøre mer enn det ett menneske kan utføre. Grunnlaget er nestekjærlighet som uttrykker evangeliet i handling, og som bygger på menneskelivet ukrenkelighet, menneskers verdighet, samt rettigheter og likeverd mellom kjønnene. I diakonien vil vi særlig vektlegge de langsiktige virkningene.

mknu.no/diakoni

Mål for diakoni NASJONALT 1. 2. 3.

Mobilisere for fremtidige sosiale endringer, og å styrke diakonien. Utvikle lederskap som viser Guds omsorg for hele menneske (ånd, sjel og kropp). Utruste enkeltmennesker til diakonale handlinger.

INTERNASJONALT 1. Bidra til at diakonalt engasjement skal kjennetegne våre samarbeids kirker. 2. Støtte diakonale satsninger og fredsbyggende diakoni. har misjonale planer og ressurser for trosopplæring. 3. Søke gode prosjekter som arbeider mot fattigdom og for verdighet for marginaliserte grupper.


MISJONSKIRKEN NORGE

Satsningen «Vekst 2020» er en konkretisering av vår visjon for årene 2010 til og med 2020. Vekst 2020 gir vårt arbeid fart og kraft. I strategiplanene gir Vekst 2020 føringer for de satsninger vi gir prioritet. Fokuset på vekst ved fordypning handler om at vi forutsetter at vi lever Jesussentrert i alt vi gjør og er, for oss selv og for andre. Det handler også om at vi klarer å formidle og praktisere Guds nåde og være sanne i møte med mennesker. Fokuset på vekst ved fordobling kan beskrives mer detaljert. Statistikk er ikke et mål i seg selv, men viser utvikling og resultater. Det er med å gi motivasjon og sannhet. Hvert år i november inviteres menighetene i Norge til å telle for å vise utviklingen på fire hovedområder: gjennomsnittlig gudstjenestebesøk, antall personer i smågrupper, antall frivillige medarbeidere i menighetene og antall barn og unge som deltar i aktiviteter. Vekst 2020 har også en målsetning i perioden om å plante tjue nye menigheter i Norge.

Statistikken fra menighetene viser så langt at vi vokser som kirkefellesskap. Fra år 2010 til og med 2017 har: - gudstjenestebesøket økt med 25 % - personer i smågrupper økt med 38 % - antall frivillige medarbeidere økt med 59 % - antall barn og unge økt med 14 % - antall medlemmer i trossamfunnet økt med 25 %

mknu.no/vekst2020-satsingen


MISJONSKIRKEN

NORGE

Christian Krohgs g 34 0186 Oslo norge@mknu.no misjonskirkennorge.no Org.nr. 960 474 708

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

Strategiplanen 2019-2022 for Misjonskirken Norge  

Les om kirkesamfunnet og våre grunnelggende verdier på nettsiden http://mknu.no//verdiene/

Strategiplanen 2019-2022 for Misjonskirken Norge  

Les om kirkesamfunnet og våre grunnelggende verdier på nettsiden http://mknu.no//verdiene/

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded