__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MISJONSKIRKEN

NORGE

ÅRBOK 2018-2019

MED ÅRSBERETNING OG SAKSDOKUMENTER FOR GENERALFORSAMLINGEN 7. NOVEMBER 2020 misjonskirkennorge.no


FORKORTELSER

– liten skole for ferskinger!

Alfabetisk liste for de vanligste forkortelsene som kan forekomme i Misjonskirken Norge.

ABS: Ansgar bibelskole. APC: Colombianske partnerorganisasjon for våre diakonale prosjekter i FIPEC. AHS: Ansgar høyskole. CLAK: Christian Little Angel Kindergarten, arbeid i Hong Kong med representasjon fra Norge.

MKNU: Er ikke en forkortelse, men er bokstavene i domenet for nettportalen mknu.no og e-postadresser. MNOK: Millioner kroner. MSK: Misjonskirken Speiderkorps, er en del av Misjonskirken UNG. NA: Nasjonal avdeling i Misjonskirken Norge.

DNM: Det Norske Misjonsforbund (kirkesamfunnets navn fram til 2016).

NR: Nasjonalt Råd er et rådgivende organ i forhold til Hovedstyret for det nasjonale arbeidet.

ESÅ: Emosjonelt sunn åndelighet, bøkene «Under overflaten» og «Puls».

PMF: Predikant- og medarbeiderforeningen er en relasjonsbasert og faglig organisasjon for pastorer, misjonærer, forkynnere og medarbeidere i Misjonskirken Norge og UNG.

EEC: Kongos Evangeliske Kirke, søsterkirke. FIPEC: Federation Iglesia Pacto Evangelico de Colombia, vår colombianske søsterkirke GF: Generalforsamlingen i Misjonskirken Norge. HS: Hovedstyret er Misjonskirken Norges øverste valgte styre. HAS: Historisk arkivsenter i Misjonskirken Norge, se misjonshistorie.no. IFFEC: The International Federation of Free Evangelical Churches er et internasjonalt samarbeid av nasjonale kirker, som Misjonsforbundet er en del av. INA: Internasjonal avdeling i Misjonskirken Norge. IR: Internasjonalt Råd er et rådgivende organ for Hovedstyret i forhold til internasjonalt arbeid. LS: Landsstyret i Misjonskirken UNG. LT: Levende tro, se levendetro.no. MB: Misjonsbladet MCCHK: The Mission Covenant Church of Hong Kong, vår søsterkirke i Hong Kong. MKN: Misjonskirken Norge.

PMR: Predikant- og menighetsrådet er rådgivende organ for Hovedstyret når det gjelder etiske og teologiske problemstillinger. PO: Personalorganisasjonen er en interesseorganisasjon for alle ansatte i Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og deres menigheter, foreninger, skoler, institusjoner og annet som er en del av de nevnte enheter. SAMF: Søster Annie Skaus Minnefond. SCC: Shaanxi Christian Counsil, søsterkirke i Kina. TSS: Trossamfunnets styre. UNG: Misjonskirken UNG, selvstendig organisasjon med Landsmøtet (LM) som øverste organ og Landsstyre som øverste valgte organ.


INNHOLD Forkortelser

2

Innholdsfortegnelse

3

Velkomsthilsen

4

DEL A

Konstituering

5

Dagsorden

6

Bilag 1

Forretningsorden

8

Bilag 2

Kontrollkomitéens rapport

9

DEL B

Bilag 3

HS årsberetning 2018-19

10

DEL C

Bilag 4

UNGs rapport

28

Bilag 5

Valg presentasjon

32

Valg revisor

35

DEL D

Bilag 6

Regnskap 2018 og 2019

36

Bilag 7

Rammebudsjett 2021-22

52

DEL E

Bilag 8

Lovsak

54

Bilag 9

Lovsak

56

Bilag 10

Lovsak

58

Bilag 11

Lovsak

59

Bilag 12

Lovsak

60

Bilag 13

Lovsak

62

Lovtekst §4 om GF fra lover for Misjonskirken Norge

63

DEL F

Fokus etter Vekst 2020

65

Bilag 14

Oversikt over ansatte Oversikt aktuelle nettsider

66

67

ÅRBOK 2018-2019

3


HILSEN VED STYRELEDER OG GENERALSEKRETÆR

Velkommen til generalforsamling! Det har vært en lang og kronglete vei frem mot denne generalforsamlingen. Opprinnelig skulle vi vært samlet til en stor festhelg i Kristiansand. Der hadde vi planlagt en fest for inntil 1200 personer. Vi skulle markere målgang for Vekst2020, og vi skulle i fellesskap sette oss nye mål. Koronapandemien gjorde at dette ikke var mulig. Årets generalforsamling er derfor redusert fra tre dager til én. Den vil gjennomføres digitalt lørdag 7. november i tidsrommet kl. 10.00-16.00. Innenfor denne tidsrammen avvikles også eiermøtet for Ansgarskolen AS. Vi håper at så mange menigheter som mulig benytter muligheten til å være representert på generalforsamlingen. Til slutt oppfordrer vi alle om fortsatt å omslutte vårt arbeid hjemme og ute i bønn til Gud om at han skal lede oss og vise oss sin vei både på kort og lang sikt.

Bente Elisabeth Nome Næser Leder Hovedstyret

Øyvind Haraldseid Generalsekretær


DEL

A

KONSTITUERING

Misjonskirken Norge et kirkesamfunn som ble stiftet i 1884. Vi består i dag av 91 menigheter i Norge. Vårt internasjonale engasjement er på fire kontinenter med diakonale prosjekter og menighetsbyggende arbeid, i samarbeid med søsterkirker og partnere.

ÅRBOK 2018-2019

5


DAGSORDEN SAK 1 Forhandlingene åpnes ved Hovedstyrets leder, Bente E. Nome Næser

KONSTITUERING SAK 2 Fullmaktskomitéens rapport. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner fullmaktskomiteens rapport over fremmøtte representanter til Generalforsamlingen og Ansgarskolens eiermøte. SAK 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen har ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 4 Valg av ordstyrer og viseordstyrer. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Eilif Tveit velges til ordstyrer. Marion G. Bojanowski velges til viseordstyrer. SAK 5 Godkjenning av forretningsorden. Bilag 1. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner forslaget til forretningsorden. SAK 6 Valg av sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen Hovedstyrets innstilling til vedtak: Øyvind Slåtta og Naomi Curwen velges til sekretærer. Følgende personer velges til å undertegne protokollen: Inger Lisbeth Aas Pedersen og Per A. Noreng. SAK 7 Valg av tellekorps Hovedstyrets innstilling til vedtak: Torben M. Joswig og Jon-Arne Hoppestad velges til tellekorps. SAK 8 Kontrollkomiteens rapport. Bilag 2. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen tar kontrollkomitéens rapport til etterretning.

ÅRSBERETNING OG RAPPORTER SAK 9A Hovedstyrets årsberetning 2018-2019. Bilag 3. SAK 9B Rapport Misjonskirken UNG. Bilag 4. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Sak 9a: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets årsberetning for 2018 og 2019. Sak 9b: Rapport fra Misjonskirken UNG tas til orientering.

6

ÅRBO K 20 1 9-2020

VALG SAK 10 Valgkomitéens presentasjon av kandidater til valgene. Bilag 5. SAK 11 Valg av Hovedstyrets leder Utgående: Bente E. Nome Næser Kandidat: Bente E. Nome Næser SAK 12 Valg av tre medlemmer til Hovedstyret Utgående medlemmer: Liv Svanhild Grøneng, Erling Hellum og Kristian Råmunddal. Kandidater: Dag Andersen, Liv Svanhild Grøneng, Lars Andreas Livden, Kristian Råmunddal, Ingebjørg Stenhaug. SAK 13 Valg av to varamedlemmer til Hovedstyret Utgående medlemmer: Hege Hansane (1.vara) og Gordon Møskeland (2. vara). Kandidater: Gjenstående etter valg av faste styremedlemmer. SAK 14 Valg av leder og to medlemmer til kontrollkomitéen Utgående medlemmer: Kolbein Rege (leder), Odd Kjell Ingvaldsen og Jack Schjelderup. Kandidater: Kolbein Rege (leder). Odd Kjell Ingvaldsen, Jack Schjelderup. SAK 15 Valg av to medlemmer til Predikant- og menighetsrådet (PMR) Utgående medlemmer: Knut Moholt og Torbjørg Oline Nyli. Kandidater: Lars Unstad, Gordon Valen. SAK 16 Valg av leder og fire medlemmer til valgkomitéen Utgående medlemmer: Ove Gundersen (leder), Sjur Brændeland, Jorunn Hummelsund, Janne Monica A. Kaarigstad og Karen Marie Oma. Kandidater: André Tjersland (leder). Iselin Hamnes Abe, Roy Elling Foss, Inger Lisbeth Aas Pedersen, Espen Øvergaard. SAK 17 Valg av revisor. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen velger PricewaterhouseCoopers AS avd. Kristiansand, org. nr. 974 121 409, som revisor for de neste to årene.


ØKONOMI SAK 18 Konsernregnskap 2018. Bilag 6. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskapet for 2018. SAK 19 Konsernregnskap 2019. Bilag 6. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskapet for 2019. SAK 20 Rammebudsjett 2021 og 2022. Bilag 7. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2021 og 2022. Generalforsamlingen gir Hovedstyret fullmakt til å fravike rammebudsjettet dersom dette kan skje uten at balansen i budsjettet forrykkes eller ved en forsvarlig inndekning av underskudd.

LOVSAKER SAK 21 Endring av § 3 i Lover for Misjonskirken Norge. Bilag 8. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 3 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning. SAK 22 Endring av § 4 i Lover for Misjonskirken Norge. Bilag 9. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 4 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

SAK 25 Endring av § 12 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Misjonskirken Norge. Bilag 12. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 12 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Misjonskirken Norge. SAK 26 Endring av §13 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Misjonskirken Norge. Bilag 13. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 13 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Misjonskirken Norge.

SAKER AV PRINSIPPIELL OG STRATEGISK KARAKTER SAK 27 Fokus etter Vekst 2020. Bilag 14. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar at «Tro – Sende – Plante» skal være fokus for vårt fellesarbeid fra 2021. En strategiplan som konkretiserer dette retningsvalget, vil bli fremlagt for generalforsamlingen i 2022.

ØVRIGE SAKER SAK 28 Generalforsamlingen 2022. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen 2022 avholdes i Kristiansand 22.-23. april 2022.

SAK 23 Endring av § 5 i Lover for Misjonskirken Norge. Bilag 10. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 5 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning. SAK 24 Endring av § 7 i Lover for Misjonskirken Norge. Bilag 11. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 7 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

ÅRBOK 2018-2019

7


BILAG 1, SAK 5

FORRETNINGSORDEN 1. En lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som har møtt. 2. Generalforsamlingen velger ordstyrer og viseordstyrer. Disse ordner seg imellom ledelsen av møtet, og har fullmakt til å foreslå endringer i rekkefølgen på dagsorden. 3. Møteprotokoll føres av valgte sekretærer. Den undertegnes av møtelederne, sekretærene og to valgte representanter. 4. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av forslagsstilleren. 5. Representanter som forlanger ordet til forretningsordenen, har ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere. 6. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn. Nye forslag kan ikke fremsettes etter at strek er satt, og heller ikke kan da forslag trekkes tilbake. Forslag utenom de på sakslisten oppsatte saker kan ikke fremmes. 7. Votering i ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Hovedstyrets leder dobbeltstemme. Lovforslag må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt på Generalforsamlingen. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når en av representantene forlanger det. 8. I møteprotokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort. Ved skriftlig avstemming føres antall stemmer for og imot. Likeledes innføres i møteprotokollen navnene på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige saker. 9. Utskrift av møteprotokollen sendes menighetene senest ti uker etter Generalforsamlingens slutt, med fire ukers frist for innsigelser. 10. Generalforsamlingens forretningsorden godkjennes ved åpningen av hver generalforsamling, og gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste generalforsamling.

8

ÅRBO K 20 1 9-2020


BILAG 2, SAK 6

KONTROLLKOMITÉENS RAPPORT

ÅRBOK 2018-2019

9


DEL

B

ÅRSBERETNING 2018-2019

Hovedstyrets toårsberetning 2018 og 2019.

KAPITLER: A Innledning B

Kirke- og trossamfunnet

C Arrangementer D

Nasjonalt

E Internasjonalt F

Administrativt

G Økonomi H

10

ÅRBO K 20 1 9-2020

Sluttkommentar


BILAG 3, SAK 9

A INNLEDNING Vi skriver nå 2020. I lys av Vekst 2020-satsingen ser vi tilbake med takknemlighet på alt det som har skjedd, og vi ser framover med forventning til det som kommer. Veien etter Vekst2020 har hatt et sterkt fokus i 2019. Hovedstyret ønsket en bred prosess med sterk involvering av menighetene, sentrale styrer og råd, Ansgarskolen og Misjonskirken UNG, slik at vi sammen kunne finne Veien etter Vekst2020. Det har vært avholdt 11 regionale samlinger i regi av generalsekretærens ledergruppe. Over 500 personer fra menighetene har deltatt i samtaler og bønn for veien videre. Det er særlig tre ting vi har hørt: • Mennesker må komme til tro •

Vi må plante nye menigheter

Vi må sende ut flere arbeidere

B KIRKE- OG TROSSAMFUNNET GENERALFORSAMLINGEN I 2018 Misjonskirken Norge avholdt generalforsamling 27.-28. april 2018 på Gardermoen. Det var 138 stemmeberettigede, 105 menighetsdelegater fra i alt 46 menigheter, i tillegg til stemmeberettigede pastorer og styremedlemmer. Generalforsamlingen vedtok blant annet strategiplan for 2019-2022 og Øyvind Haraldseid ble gjenvalgt som generalsekretær for en åremålsperiode på fire år. Gjester fra våre søsterkirker i både Hong Kong og Kina deltok på generalforsamlingen.

HOVEDSTYRET (HS) Hovedstyret er Misjonskirken Norges øverste valgte organ, og har hatt følgende sammensetning etter generalforsamlingen: Bente Elisabeth Nome Næser (leder), Rita Nottveit (nestleder), Mangfred Vangstad, Per Ivar Aase, Erling Hellum, Kristian Råmunddal, Liv Svanhild Grøneng, Svein-Tore Råmunddal (Ansgarskolen) og Ben Solberg (Predikant- og medarbeiderforeningen), Hege Frey Hansane (1. vara), Gordon Møskeland (2. vara). Fordelingen mellom kvinner og menn, blant Hovedstyrets

medlemmer som er valgt av generalforsamlingen, er fire kvinner og fem menn. Fra administrasjonen møter generalsekretæren og administrasjonslederen fast. Økonomilederen møter i forbindelse med økonomisaker. Leder av Nasjonal avdeling har stedfortrederansvar for generalsekretæren og møter ved behov. Hovedstyret har i perioden avholdt 11 ordinære styremøter og behandlet 177 saker. Hovedstyret har hatt et bredt spekter av saker til behandling, blant disse nevnes: Ansgarskolen, strategi- og handlingsplaner, veien videre etter Vekst 2020, økonomi- og eiendomsforvaltning, innsamling, tarifforhandlinger, internasjonale samarbeidsavtaler og prosjekter, godkjenning av menighetsplantingsprosjekter, opptak og oppløsning av menigheter.

GENERALSEKRETÆR Generalsekretær Øyvind Haraldseid er Misjonskirken Norges daglige leder og rapporterer til Hovedstyret. Han har det overordnete personalansvaret for sentralt ansatte i Misjonskirken Norge, enten tjenestestedet er innenfor eller utenfor landets grenser. Generalsekretæren har et særlig ansvar for å lede hovedkontoret og for å bygge og pleie relasjoner med menighetene.

ÅRBOK 2018-2019

11


Oppfølging av menighetene er primært ivaretatt gjennom menighetsrådgiverordningen. Ved håndtering av alvorlige saker som overgrepsproblematikk og konflikter, har generalsekretæren løpende vurdert hvilken kompetanse det er behov for, slik at sakene kan håndteres i pakt med våre verdier. For å bygge relasjoner og følge opp misjonsarbeidet gjennomfører generalsekretæren normalt ett besøk årlig i et av våre samarbeidsland. I toårsperioden har generalsekretæren besøkt Colombia, Romania, Hong Kong og Kina. Torben Martin Joswig er oppnevnt som stedfortreder for generalsekretær. I toårsperioden har det kun ved enkelte utenlandsreiser vært behov for stedfortreder.

TROSSAMFUNNETS STYRE (TSS) Generalsekretæren er tilsynsmann for trossamfunnet og har det overordnete ansvar for registrering og oppfølging av forstandere og rapportering til Fylkesmannen. Generalsekretæren, eller en oppnevnt i hans sted, møter som sekretær for trossamfunnets styre. Trossamfunnets styre oppnevnes av Hovedstyret og ivaretar saker som angår det registrerte trossamfunnet. Trossamfunnets styre har i perioden bestått av Gjermund Igland (styreleder), Alexander Paul, Helge Syversen, Jan Åge Gabrielsen og Yngve H. Brosstad (vara). Av saker som styret har behandlet i perioden: kurs for registrerte forstandere, regnskap, arbeid for å øke medlemstallet i trossamfunnet, oppfølging av registrerte forstanderes arbeid med protokollene og ny lov for tros- og livssynssamfunn.

PREDIKANT- OG MENIGHETSRÅDET (PMR) Predikant- og menighetsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. Generalsekretæren er rådets leder. Øvrige faste medlemmer: leder av Nasjonal avdeling, leder av Internasjonal avdeling, tre menighetsrådgivere, Hovedstyrets leder, leder i PMF, daglig leder i Misjonskirken UNG og rektor på Ansgar Høgskole. I tillegg velges to medlemmer direkte av generalforsamlingen. Knut Moholt og Torbjørg Oline Nyli ble valgt i 2018. PMR har i perioden hatt 6 møter, et to-dagers arbeidsmøte og behandlet 39 saker. Blant sakene som har vært behandlet nevnes; retningslinjer for konflikthåndtering, retningslinjer for overgrepsfeltet, menighetsvedtekter, vilkår for ordinasjon, kandidater for ordinasjon, samlivetikk, bibelsyn, ordningen for anbefaling til forkynnertjeneste, karismatikk m.m.

12

ÅRBO K 20 1 9-2020

RÅD FOR HISTORISK ARKIVSENTER (HAS) Historisk arkivsenter, Misjonskirken Norge (HAS) har som oppgave å ivareta og gjøre tilgjengelig kirkesamfunnets historiske arv. Arkivleder Ingunn Rui døde 16. mai 2018. Ingunn var ansatt som arkivleder siden 2004 og representerte kontinuiteten i arkivet. Ingunn er dypt savnet, og vi har mistet en dyktig, engasjert og hjertevarm medarbeider. Dødsfallet har preget arbeidet i denne toårsperioden, og rådet hadde behov for å reorientere seg. Kari Lorentzen, medlem i rådet, sa seg villig til å vikariere i stillingen som arkivleder, og har siden august 2018 vært ansatt i 20 % stilling. Arkivlederstillingen ble lyst ut sommeren 2019, og ny arkivleder, Kristin Jernsletten, ble ansatt i 30 % stilling med oppstart 1. desember 2019. Hovedstyret vil uttrykke stor takknemlighet til rådets medlemmer og øvrige frivillige medarbeidere for engasjement og trofasthet i denne krevende fasen. Hovedstyret oppnevner rådet for HAS, som i perioden har bestått av Jarle Abelson (leder), Bjørn Øyvind Fjeld, Hallvard Hagelia (fratrådt i perioden), Kari Lorentzen, Per Ravna og Bjørn Solbakken. Arkivleder fungerer som rådets sekretær.

ANSGARSKOLEN Ansgarskolen AS er organisert som et konsern der Misjonskirken Norge eier alle aksjene, og med fire datterselskap: Ansgar Bibelskole AS, Ansgar Høgskole AS, Ansgar Eiendom AS og Ansgar Sommerhotell AS. Leder av hovedstyret er generalforsamling i morselskapet. Ansgarskolen består av to skoler: Ansgar høyskole (AHS) og Ansgar bibelskole (ABS), som begge er lokalisert på Hånes i Kristiansand. Ansgar Teologiske Høgskole skiftet i 2019 navn til Ansgar høyskole. Studenttallet ved AHS har vært økende, og høsten 2019 var det 350 studenter ved høyskolen. Ansgar Bibelskole hadde 85 elever høsten 2019. Ingunn Folkestad Breistein tiltrådte som rektor 1. januar 2016. Hennes første åremålsperiode varte til 31. desember 2019. Fra 1. januar 2020 er hun i gang med ny åremålsperiode. For øvrig vises det til Ansgarskolens egen årsberetning.

SAMARBEIDSRELASJONER Internasjonalt International Federation of Free Evangelical Churches (IFFEC) er det internasjonale fellesskap av Misjonskirken Norges søsterkirker. Dette er et viktig fellesskap som gir oss identitet, tilhørighet og støtte. Vi er representert ved Øyvind Haraldseid (Executive Committee), Jon-Arne Hoppestad (Mission Committee) og Reidar Salvesen (Theological Committee). Alle ble valgt for ny periode 2018-2022. Misjonskirken Norge har egne samarbeidsavtaler med samarbeidskirkene i de landene vi er engasjert i.


Nasjonalt Misjonskirken Norge har vært representert i: Norges Kristne Råds styre, religionspolitisk utvalg og Norsk teologisk samtaleforum, Det Norske Bibelselskap, Kirkens Nødhjelp, Digni, Egedeinstituttet, NORME, Sendt Norge, Finnerud gård og Fra tiggerkopp - Norge. I tillegg har Misjonskirken Norge medlemskap i: Tro & Medier, Kristelig Pressekontor, Menneskeverd, Kristelig studieforbund, Blå kors Norge, Hjelp Jødene Hjem, Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep, Frivillighet Norge og Hovedorganisasjonen Virke.

HOVEDKONTORET OG SENTRALT ANSATTE Staben ved hovedkontoret har som oppdrag å være en enhetlig stab for menighet og misjon, og skal i samsvar med Misjonskirken Norges oppdrag og verdier: •

Utøve visjonært og strategisk lederskap

Organisere og administrere fellesskapets daglige drift og prosjekter

Mobilisere, støtte og være en ressurs

Hovedkontoret er organisert med tre avdelinger: Internasjonal avdeling, Nasjonal avdeling og Administrasjonsavdelingen. Generalsekretæren og avdelingslederne utgjør hovedkontorets ledergruppe. Ledergruppa har som mandat å arbeide med Misjonskirken Norges visjonære, strategiske og administrative ledelse. Arbeidsmiljøet ved hovedkontoret anses som godt, og det har heller ikke vært skader eller ulykker relatert til arbeidet. Sykefraværet (inkludert arbeidere i internasjonal tjeneste) har i 2018 vært 2,2 % og i 2019 vært 1,05 %. I 2019 utgjorde staben i Norge 12,8 årsverk fordelt på 20 medarbeidere gjennom året, åtte kvinner og 12 menn. Tilsvarende tall for 2018 var 15,0 årsverk, 24 medarbeidere, ni kvinner og 15 menn. Ansatte internasjonalt i 2019 utgjorde 2,6 årsverk fordelt på sju medarbeidere gjennom året, fire kvinner og tre menn. Tilsvarende tall for 2018 var 2,8 årsverk, fem medarbeidere, tre kvinner og to menn.

I PERIODEN HAR FØLGENDE PERSONER VÆRT ANSATT: Øyvind Haraldseid (generalsekretær)

Internasjonal avdeling Jon-Arne Hoppestad (leder Internasjonal avdeling), Viggo Koch (35 % spesialrådgiver for bistand og misjon), Øyvind Slåtta (50 % misjonskonsulent), Jens Kåre Lindal (15 % i 2018

/ 25 % i 2019 prosjektkonsulent) og Nelly Langelandsvik (5 % prosjektarbeider). Personal utenfor Norge er omtalt i kapittelet om vårt internasjonale arbeid.

Nasjonal avdeling Torben M. Joswig (leder Nasjonal avdeling), Allan Neset (vikarierende menighetsrådgiver t.o.m. 31.08.2018), Geir I. Johannessen (menighetsrådgiver, t.o.m. 31.01.2018), Kjell Birkeland (menighetsrådgiver), Stein Bjørkholt (menighetsrådgiver, f.o.m. 01.08.2018), Anne Margrethe MandtAnfindsen (50 % fagkonsulent t.o.m. 12.08.2018 og menighetsrådgiver, f.o.m. 13.08.2018), Jens Kåre Lindal (10 % prosjektkonsulent i 2018), Naomi Curwen (50 % administrasjonskonsulent). Administrasjonsavdelingen Yngve H. Brosstad (administrasjonsleder), Grete Skjennum Østerhus (50 % kontorsekretær, t.o.m. 27.02.2019), Ingunn Rui (30 % arkivleder HAS, t.o.m. 16. mai 2018), Kari Lorentzen (20 % arkivleder, f.o.m. 22.08.2018), Kristin Jernsletten (30 % arkivleder f.o.m. 01.12.2019), Tor Marius Langås (30 % i 2018 / 40 % i 2019 prosjektleder Liv & Vekst), Trond Filberg (kommunikasjonsleder), Naomi Curwen (50 % kommunikasjonskonsulent), Rachel E. Olsen (80 % kommunikasjonskonsulent), Morten Halsteinli Drivdal (økonomileder t.o.m. 31.12.2018), Marit E. Hübenbecher (økonomikonsulent), Eva Ekelund (20 % regnskapsfører, t.o.m. 01.11.2018) og Arild Eikhom (prosjektleder Cornerstone t.o.m. 24.02.2019).

STATISTIKK FRA MENIGHETENE Vekst 2020 Vekst 2020-satsingen har som mål at vi skal vokse både i bredde og dybde. Vi arbeider for at våre menigheter skal berøre dobbelt så mange mennesker og at vi skal fordype oss i vårt liv med Gud. Fra 2010 til 2020 er det en uttalt målsetning å plante 20 nye menigheter. I løpet av perioden 2010-2019 er det opptatt ti nye menigheter i Misjonskirken Norge, der åtte har vært nasjonale prosjekter. En av menighetene er imidlertid lagt ned igjen i perioden. Per 31.12.2019 var det to nasjonale prosjekter for menighetsplanting. Ett tredje planteprosjekt er under reorganiseres. I tillegg arbeides det flere steder med nye planteprosjekter. 2010

2018

Vekst %

2019

Vekst %

Gudstjenestebesøkende

4839

6061

25,3

5938

22,7

Personer i smågrupper

2475

3632

46,7

3741

51,2

Frivillige medarbeidere

2701

4876

69,2

4871

69,2

Barn og ungdom

5365

6515

21,5

5983

11,5

ÅRBOK 2018-2019

13


2000 0

1924 1934 1944 1954

1964 1974 1984

1994

2004

10000

KIRKESAMFUNNET 8000 Misjonskirken Norge består pr. 31.12.2019 av 91 menigheter med til sammen cirka 9 200 6000 medlemmer. Pr. 31.12.2018 var det 90 menigheter med til sammen 9 300 medlemmer. Fra 2010 har vi hatt en medlemsvekst på omkring 600 medlemmer.

4000

Medlemsutviklingen for Misjonskirken Norge siden 1924 ser slik ut:

2000

1924

1934

1944

1954

1964

1974

1984

1994

2004

2 005

4 690

8 236

8 148

6 800

7 794

8 731

8 759

8 210

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

8 686

8 734

8 855

8 988

9 098

9 238

9 260

9 264

9 326

9200

0

2010 2011

2012 2013 2014

2015 2016 2017 2018

2019

10000 9000 8000 7000 6000 5000 2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

TROSSAMFUNNET Det juridiske trossamfunnet hadde per 31.12.2019 et medlemstall på 11 416 mot 11 275 per 31.12.2018. Dette gav en tilbakebetaling av kirkeskatten i 2019 på kr 6 532 010. I 2018 var tilbakebetalingen kr 5 951 280.

Nye menigheter Hovedstyret har i perioden hatt gleden av å ta opp fem menigheter: -

Misjonskirken Follow, stiftet 4. februar 2018.

-

Lillesand misjonskirke, stiftet 11. mars 2018.

-

Misjonskyrkja Voss, stiftet 9. september 2009.

-

Torridal misjonskirke, stiftet 12. september 2018.

-

Hellemyr misjonskirke, stiftet 11. september 2019.

Oppløste menigheter Mosjøen misjonsmenighet, stiftet 1896, vedtok nedleggelse av menigheten på sitt årsmøte i 2017. Oppløsningen av

14

ÅRBO K 20 1 9-2020

menigheten ble markert med en gudstjeneste 6. mai 2019. Mårnes misjonsmenighet, stiftet 1896, vedtok oppløsning av menigheten med virkning fra og med 10. mai 2019 på ekstraordinært årsmøte 19. april 2019. Hovedstyret beklager at utviklingen har vært slik at nedleggelse ble det mest naturlige. Hovedstyret vil samtidig overbringe en takk til dem som gjennom mange år har vært med i arbeidet.

Ordinasjon På generalforsamlingen i 2018 ble følgende ordinert til pastortjeneste i Misjonskirken Norge: André Tjersland (Askim), Anne Margrethe Mandt-Anfindsen (MKN), Hanna Therese Bylund Severinsen (Søgne), Hannah Træen (Justnes), Odd Arild Berge (Grimstad), Margot Dahl (Oslo), Anne Hansli (Bærum) og Tarjei Cyvin (Trondheim).


B Generalforsamlingen 2018 på Gardermoen.

Strategisamling på Lillestrøm.

Gjermund Igland, leder for trossamfunnsstyret. Ordinasjonsgudstjeneste.

ÅRBOK 2018-2019

15


C ARRANGEMENTER Arrangementene våre er viktige arenaer for å bygge fellesskap, utvikle lederskap og skape momentum for felles mål. Arrangementene har i toårsperioden samlet mange deltakere, og tilbakemeldingene er jevnt over gode.

(12-16) og Across (16+). Sommerfestivalen er et samarbeid mellom Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen.

Menighetene eksponeres for mange forskjellige tilbud i «arrangementsjungelen». Dette omfatter arrangement i regi av Misjonskirken Norge, Misjonskirken UNG, Ansgarskolen og Pastor- og medarbeiderforeningen (PMF). Det er også en rekke andre aktører på banen med tilbud der våre menigheter henter inspirasjon.

LIV & VEKST I NORD

Med dette som bakteppe er det en pågående diskusjon om hvordan Misjonskirken Norge, sammen med sine samarbeidspartnere, bør ordne sitt arrangementshjul i fremtiden. At det ikke ble avholdt Nasjonal lederkonferanse i 2019 var en del av denne samtalen.

VEKSTAKADEMIET 17.-20. juni 2018 ble Vekstakademiet avholdt på Ansgarskolen. Målet med akademiet er å være en katalysator, et sted hvor deltakermenighetene opplever å få en ny fart og retning i sitt lokale arbeid. Akademiet var denne gangen et samarbeid mellom Baptistsamfunnet, Misjonskirken Norge og Misjonskirken UNG, med Ansgarskolen og Randesund misjonskirke som vertskap. Årets tema: «For Hans hus» ble belyst på ulike måter, av blant annet Mikael Hallenius, Amy Anderson, Truls Åkerlund og Lars Råmunddal, som underviste. På Vekstakademiet var det i overkant av 80 deltakere.

Liv & Vekst i nord samler årlig 150-200 deltakere, hvorav en stor gruppe barn og ungdom. Arrangementet er viktig for menighetene i landsdelen og samler også deltagere ut over vår sammenheng. Arrangementet avholdes på Folkehøgskolen Nord-Norge, Evenskjer. Liv & Vekst i nord arrangeres i et samarbeid mellom menighetene i landsdelen. Ansatte ved hovedkontoret og Misjonskirken UNG er hvert år delaktig i planleggingen og gjennomføring av arrangementet. Liv & Vekst i nord har i 2019 vært et nasjonalt prosjekt som ble støttet med kr 100 000 som gikk til å lønne ansettelse av en prosjektleder. Prosjektet videreføres i 2020.

NASJONAL FAGDAG FOR DIAKONI Lørdag 20. oktober 2018 ble det avholdt Nasjonal fagdag for diakoni i Kristiansand misjonskirke Salem. Temaet for dagen var «Evangeliet i handling». Målet med fagdagen var læring og erfaringsdeling. Det ble knyttet viktige kontakter mellom mennesker som arbeider med diakoni i våre menigheter. Omtrent 30 deltagere fra menigheter fra flere deler av landet, var samlet.

LIV & VEKST SOMMERFESTIVAL, STAVERN Liv & Vekst sommerfestival er den fellessamlingen i Misjonskirken Norge som samler flest mennesker. Ansatte ved hovedkontoret, Misjonskirken UNG og Ansgarskolen, er hvert år svært delaktig i planlegging og gjennomføring av festivalen sammen med omkring 200 frivillige medarbeidere. Målsettingen med Liv & Vekst sommerfestival er å være et sted for fellesskap og styrket Jesus-tro. «Bare Jesus» var temaet på festivalen i 2018, mens det i 2019 var «Bibelen». Festivalen hadde i 2018 omkring 1450 påmeldte deltakere, og tallet for 2019 var omkring 1300. I tillegg til dette kommer møtebesøkende og ikke-registrerte dagsbesøkende. Liv & Vekst skal være en festival for alle generasjoner, og barna og ungdommene har sine egne aldersbestemte tilbud: SuperDuper, 24/7 og Tweens (3-11 år), Jump/Camp Stagedive

16

ÅRBO K 20 1 9-2020

Vekstakademiet 2018 ble holdt sammen med Baptistsamfunnet. Foto av generalsekretærene Terje Aadne (t.h.) og Øyvind Haraldseid.


Liv & Vekst i nord på Evenskjer.

SOMMERFESTIV 9. -1 4. J U L I 2 01 9 Misjonsløpet i Stavern.

www.livogvekst.no

MISJONSKIRKEN

NORGE

MISJONSKIRK

UNG

Diakonidagen i 2018.

Tor Marius Langås

ÅRBOK 2018-2019

17


D NASJONALT Vi ønsker å se at det vokser frem sunne, misjonale menigheter over hele Norge og at nye mennesker får et møte med Jesus. I fellesskap trenger vi å løfte blikket for å se hva Gud vil for oss. I 2019 har det vært et sterkt søkelys på veien etter Vekst2020. Den siste toårsperioden har vært preget av flere omstillinger, deriblant ansettelser av nye menighetsrådgivere.

NASJONALT RÅD Nasjonalt råd er Hovedstyrets rådgivende organ for vårt nasjonale arbeid. Rådet er et fagråd som jobber med både visjonære og konkrete sider ved avdelingens arbeid og har fokus på de lange linjene. Nasjonalt råd har i perioden drøftet veien videre etter Vekst2020. Hovedstyret oppnevnte nytt Nasjonalt råd i juni 2018: Liv Svanhild Grøneng (HS), Roy Elling Foss, Tore Mersland og Ingrid Lindberg. Torben M. Joswig har fungert som leder for rådet. Ansatte som har møtt i rådet: Øyvind Haraldseid, Svein Aksel G. Nakkestad (daglig leder i UNG) og Naomi Curwen (sekretær).

NASJONAL AVDELING Avdelingen har ansvar for oppfølging, tilsyn og veiledning av menighetene. Arbeidet er tett knyttet opp mot de fem strategiske satsingsområdene: menighetsplanting, menighetsutvikling, lederutvikling, disippelliv og diakoni. Avdelingen ledes av Torben M. Joswig. Naomi Curwen er administrasjonskonsulent i halv stilling. Menighetsrådgivere er Kjell Birkeland, Anne Margrethe Mandt-Anfindsen og Stein Bjørkholt. De to sistnevnte ble ansatt i begynnelsen av denne perioden. Menighetsrådgiverne har ansvar for kontakt og oppfølging av menighetene. Flere menigheter har signalisert at menighetsrådgiverne gir dem tilhørighet til Misjonskirken Norge, og god hjelp til strategiske prosesser og navigering i vanskelige tider. Menighetsrådgiverne arbeider tett med pastorer og menighetsledere, har tjenestesamtaler med menighetens ansatte, følger opp og videreutvikler våre fem satsingsområder. I tillegg fører de tilsyn med det registrerte trossamfunnet. Gjennom PMR er nasjonal avdeling også en viktig premissleverandør for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål.

MENIGHETSPLANTING Etablering av nye menigheter er viktig for å nå nye mennesker med evangeliet, og setter på en særlig måte fart og retning for

18

ÅRBO K 20 1 9-2020

oss som kirkesamfunn. Stein Bjørkholt har et spesielt ansvar for menighetsplanting. I denne perioden har vi fulgt opp våre eksisterende prosjekter med finansiering, kompetanseheving, coaching, nettverkssamlinger og studieturer. Menighetsplantingene på Varhaug og Groruddalen er de to løpende nasjonale prosjektene ved inngangen til 2020. I tillegg har Hellemyr (etablert som menighet september 2019), Torridal (lagt ned desember 2019), Sandefjord (avsluttet som prosjekt 2018) og Bærum (replanting avsluttes som prosjekt 2019), vært nasjonale prosjekter i perioden. I denne perioden har det også blitt bevilget prosjektstøtte til Liv & Vekst i nord og Touchpoint Norge. Misjonskirkens nettverk av menighetsplantere hadde våren 2018 en studietur til England og deltok høsten 2018 på «City to City» i Krakow. I tillegg har nettverket hatt tre egne samlinger. I siste del av perioden har MKN vært med å etablere en tverrkirkelig nasjonal arbeidsgruppe for menighetsplanting, og rekruttert åtte deltagere som følger M4Ready-prosessen med tanke på fremtidige plantinger. MKN har i hele perioden deltatt aktivt i det tverrkirkelige læringsnettverket Sendt.

MENIGHETSUTVIKLING Misjonskirken Norge vil istandsette menigheter til å være det de er kalt til å være og gjøre det de er kalt til å gjøre. Vi tilbyr derfor menighetene et verktøy som vi har kalt Menighetsskolen. Kjell Birkeland har et spesielt ansvar for å følge opp Menighetsskolen. Gjennom tre undervisningsmoduler, menighetstest og prosessarbeid i egen menighet, er målet å hjelpe våre menigheter til å bli sunne og misjonale. I denne toårsperioden har åtte menigheter gjennomført Menighetsskolen i sin helhet, og to menigheter har påbegynt. Misjonskirken Norges arbeid med menighetsutvikling står i tett samarbeid med europeiske og amerikanske søsterkirker tilsluttet IFFEC. Menighetsskolen (engelsk: Vitality Pathway) arrangeres i flere av våre søsterkirker i Europa, som eksempel Finland, Danmark, Tsjekkia, Slovakia, Frankrike og Spania. En arbeidsgruppe fra MKN har deltatt på nettverkssamlinger for menighetsutvikling, i regi av IFFEC, i Praha (Tsjekkia) høsten 2018 og Tampere (Finland) høsten 2019.

DISIPPELLIV Vi vil se at flere vokser i en moden relasjon til Gud, seg selv og andre mennesker. Vi vil at Jesus skal prege både oss som fellesskap og enkeltmennesker. Anne Margrethe Mandt-An-


Vekstakademiet på Ansgarskolen.

Menighetsrådgiverne.

Hånes misjonskirke stiftet i 2018.

Torben M. Joswig.

findsen har et spesielt ansvar for å følge opp disippelliv som satsningsområde. Pastorene får tilbud om forskjellige samlinger, retreater og litteratur. Vi har arrangert temadager med fordypning i litteratur og bønn. Høsten 2018 var vi med å arrangere en retreat på Lia gård, med fokus på stillhet, refleksjon og bønn. Vi har også oversatt og solgt boka Emotionally Healthy Spirituality av Peter Scazzero. Boka utgjør sammen med tilhørende samling av tidebønner, undervisnings- og kursmateriell et verktøy som hjelper menigheter å fremelske modne disipler.

LEDERUTVIKLING Misjonskirken Norge er velsignet med mange dyktige menighetsledere, og jobber målrettet med å bygge et verdibasert og godt lederskap som forløser Guds potensiale i den enkelte. Gjennom arrangementer, ledersamlinger og oppfølging legges det til rette for lederutvikling. Torben M. Joswig har hatt et særskilt ansvar for lederutvikling. I toårsperioden har vi gjennomført Vekstakademiet og yrkesveiledningsprogrammet Basecamp. I tillegg har det blitt startet opp med nettverkssamlinger for styreledere. Vekstakademiet ble gjennomført sammen med Baptistsamfunnet våren 2018 med over 80 deltagere fra 24 menigheter. Vekstakademiet er en møteplass for motiverte menighetsledere og lederskap, og fungerer som katalysator for pionerskap

og skaperkraft i menighetsarbeidet. Første utgaven av Basecamp er gjennomført og programmet bestående av fire moduler strakte seg over en to-års periode. Yrkesveiledningsprogrammet hadde totalt 10 unge, nye pastorer fra vår sammenheng. Målet er å gi nyansatte menighetsarbeidere en best mulig start på sin tjeneste. Temaene for de ulike modulene var åndelig fordypning, kirkens oppdrag, menighetsledelse og samfunnsforståelse. Høsten 2019 startet MKN et nytt pilotprogram med fokus på å ivareta styreledere i våre menigheter. I perioden har vi gjennomført to styreledernettverksamlinger der styreledere har møttes en helg og utvekslet kunnskap og erfaringer. Styrelederne har etterlyst muligheten til å møte mennesker som står i samme tjeneste og vi ønsker derfor å gjennomføre slike samlinger regelmessig i fremtiden. MKN har i perioden avholdt ett kompetansekurs for registrerte forstandere.

DIAKONI Stadig flere av menighetene viser et økende engasjement for sine lokalsamfunn. Det er et mål å styrke den diakonale tjenesten i våre menigheter. Den 20. oktober 2018 ble det arrangert en nasjonal fagdag om diakoni i Kristiansand misjonskirke Salem, med tittelen «evangeliet i handling».

ÅRBOK 2018-2019

19


E INTERNASJONALT Misjon handler om å bringe Guds rike inn i denne verden. Grunntanken for vårt internasjonale arbeid tar utgangspunkt i Jesu ord, handling og liv. Han delte de gode nyhetene om Guds rike og forandret menneskers hverdag med barmhjertighet, rettferdighet, visdom og legedom. Denne kombinasjonen av evangeliet i ord og handling ønsker vi å fortsette med. Det er særlig tre metoder som kjennetegner vårt misjonsarbeid. For det første satser vi på lokalmenigheten. Lokal forankring er et viktig grunnlag for et bærekraftig arbeid. Vi har et langsiktig samarbeid med våre søsterkirker og støtter deres menighetsarbeid og samfunnsengasjement. For det andre støtter vi rettighetsbasert arbeid. Vi tror hvert menneske har egenverdi og at vi alle er født likeverdige. Vi arbeider for at alle mennesker skal få oppfylt sine grunnleggende rettigheter, uavhengig av sosiale faktorer som kjønn, religion, funksjonshemming osv. For det tredje satser vi på utdanning, fordi det er viktig for utvikling både for enkeltmennesker og samfunn. Vi støtter flere skoler og skolefritidsordninger der barn og unge blir sett, verdsatt og utrustet for framtiden.

INTERNASJONALT RÅD Internasjonalt råd er Hovedstyrets rådgivende organ for vårt internasjonale arbeid. Rådet er et fagråd som jobber med både visjonære og konkrete sider ved avdelingens arbeid og har fokus på de lange linjene. Internasjonalt råd har hatt seks møter i perioden. Rådet ble ledet av Solveig Eriksen fram til juni 2018. Ingrid Eskilt, Jørgen Haug og Svein Flaten har vært med i hele perioden, mens Rita Nottveit og Hege Hansane har representert HS i hver sin periode, og André Tjersland og Johannes Øverland Aanonsen har representert UNG i hver sin periode. I tillegg møter JonArne Hoppestad fast i rådet.

INTERNASJONAL AVDELING Avdelingen jobber strategisk og operativt med utvikling og oppfølging av samarbeidsland og søsterkirker. I dette inngår diakonale prosjekter, forvaltning av NORAD-midler, deltagelse i ulike internasjonale og nasjonale fora, og kommunikasjon med menighetene om vårt misjonsarbeid. Jon-Arne Hoppestad er leder for avdelingen. Øyvind Slåtta har hovedansvaret for prosjektene støttet av NORAD (Afghanistan, Colombia og Kongo). Viggo Koch har spesielt ansvar for prosjektene i Kongo og Søster Annie Skaus Minnefond (SASMF) i forhold til prosjekter i Kina og Hong Kong. Jens Kåre Lindal følger opp arbeidet i Romania sør sammen med Nelly Langelandsvik. Kommunikasjonskonsulent Nao-

20

ÅRBO K 20 1 9-2020

mi Curwen har et særlig ansvar for oppfølging av fadderprosjektene og bønnebrev.

PERSONELL UTENFOR NORGE Odd Bjørge og Mona Risanger har i perioden vært våre misjonærer i Colombia. Mona reiste hjem til Norge sommeren 2018, men har hatt enkeltturer også det siste året. Hun har besøkt flere menigheter i Norge med inspirasjon og informasjon. Odd Bjørge har vært vår stedlige representant fram til han avsluttet tjenesten i august 2019. Vi jobber med aktuelle kandidater, og vil gjerne sende ut 3-4 misjonsarbeidere til landet. Vårt utvekslingsprogram til Colombia har i perioden omfattet tre ungdommer: Miriam Alsvik (2017/18) og Andreas Dahl Knapskog og Zezag Enieva (2018/2019). I tillegg har Carina Haraldseid vært utsendt som deltager på Apg.29 i Thailand høsten 2019. Disippellinjen ved Ansgar bibelskole har årlig en praksisperiode i Colombia. Gjennom dette får unge mennesker et innblikk i misjonsarbeidet som kan legge grunnlag for framtidig rekruttering av arbeidere. Høsten 2019 tjenestegjorde Ranvei og Tor Odd Vea i Kongo hvor de over en periode på tre måneder holdt ekteskapskurs. Annet hvert år har ekteparet gjennom mange år holdt slike kurs. Dette er et viktig bidrag i det menighetsbyggende arbeidet i landet. I samarbeid med Det Danske Missionsforbund har vi i perioden støttet misjonærparet Dorthe og Cornel Pascu i Onestí, Romania.

SAMARBEIDS- OG TJENESTELAND Misjonskirken Norge har arbeid i seks land: Romania, Polen, Colombia, Republikken Kongo, Afghanistan og Kina inkludert Hong Kong.

Norad-midler I toårsperioden har fire bistandsprosjekter hatt NORADstøtte gjennom paraplyorganisasjonen Digni. Fra 2021 får vi ikke lenger støtte til prosjekter i Colombia, men det kan være muligheter for økt støtte til Kongo og Afghanistan. I 2020 skal nye prosjekter for disse landene planlegges. Bortfall av NORAD-midler går ikke utover vårt videre engasjement i Colombia.


Romania I Romania støtter vi kirkelig og diakonalt arbeid på to steder, i og rundt byen Onestí nordøst i landet og i fylket Calarasi sør i landet. Sentralt ansatte og folk fra menighetene våre er ofte på besøk, så kontakten med Romania er svært god. Arbeidet har hatt en positiv utvikling de to siste årene. Onestí Sammen med Det Danske Missionsforbund satser vi på menighetsplanting og diakonalt arbeid, ledet av misjonærparet Dorthe og Cornel Pascu. De har stått i tjenesten siden 2006. I perioden har de tatt imot norske konfirmantgrupper som deltar på evangelisering og ungdomsmøter. Det satses særlig på barn og unge med flere barneklubber, et skoleprogram og sommerleir. I perioden har rundt 80 elever fått støtte til skolegang, og hver sommer tar Pascu med seg om lag 50 barn og unge på en kristen leir. Menighetsarbeidet går også framover med målrettet arbeid for menighetsplanting og evangelisering i området. Pascu melder at stadig flere mennesker kommer til tro, og de ber om muligheter til å forkynne evangeliet på nye steder. Calarasi Vår hovedkontakt for arbeidet i Calarasi er pastor Daniel Banu. Vilhelm Langemyr, som tilhører Kristiansand misjonskirke Salem, innledet i 1998 dette samarbeidet. Den ene menigheten Banu da drev, har nå vokst til ti menigheter med mellom 1 500 og 2 000 medlemmer. I 2015 ble Misjonskirken Norge ny samarbeidspartner og arbeidet er organisert med en egen prosjektgruppe. Vår prosjektleder, Jens Kåre Lindal, leder og koordinerer dette arbeidet fra Norge. Arbeidet kjennetegnes av sterk satsing på menighetsplanting, menighetsutvikling og ledertrening. Høsten 2018 startet vi bibelskole i Calarasí. Polen I Polen støtter vi kirkelig arbeid med særlig fokus på evangelisering. Vår søsterkirke er en misjonsmenighet i byen Lublin, sørøst for Warszawa. I perioden er det Jacek Duda som har vært pastor i menigheten. Stadig nye mennesker har kommet til tro. Veksten de opplever er uvanlig i et katolskpreget land som Polen. Menigheten har i perioden gjennomført utadrettet arbeid i form av gateevangelisering, husbesøk, fengselsbesøk og misjonsturer til Ukraina. Misjonsturene til Ukraina startet i 2006, og de økte i antall under finanskrisa og særlig etter at Russland gikk til krig mot Ukraina. Flere flyktninger fra Øst-Ukraina har fått hjelp og oppmuntring i en vanskelig situasjon. Utenom dette har vi støttet leirstedet Kunow. Leirstedet har i de senere årene gjennomgått en total renovering.

Colombia I Colombia er vi engasjert i både menighetsbyggende og diakonalt arbeid. Vår søsterkirke er Federación de Iglesias del Pacto Evangelico de Colombia (FIPEC), som nå består av 46 registrerte menigheter. De siste årene har man fått på plass en systematisk plan for menighetsplanting, og ved utgangen av 2019 finnes så mange som 35 grupper rundt i landet. Her er det stor forskjell på både størrelse og ressursbruk, men det er en god oppfølging av lederne, og det tilbys kontinuerlig undervisning og fellesskap for de som har tatt ansvaret for en plante. Misjonskirken Norge hjelper FIPEC økonomisk med både administrasjon og menighetsplanting. Vi samarbeider også med vår amerikanske søsterkirke, Evangelical Covenant Church (ECC), om arbeidet i Colombia. Misjonskirkene i Colombia har lang tradisjon for å engasjere seg diakonalt i lokalsamfunnet. Dette har gitt menighetene god integritet i sine nabolag, og mange mennesker får sine liv forandret gjennom arbeidet som drives. Prosjekter vi konkret har støttet i perioden er seks grunnskoler, en SFO, et guttehjem, tiltak for barn utsatt for rus og omsorgssvikt og arbeid for internflyktninger. Det sistnevnte prosjektet har hatt NORAD-støtte i perioden. Den colombianske organisasjonen APC har ansvar for koordineringen av de diakonale prosjektene i FIPEC, og Monica Guerrero har vært leder i denne perioden. Colombianske myndigheter innførte i 2016 strengere krav og standarder for barnevernet. Dette ser vi positivt på, samtidig som det har gitt oss noen utfordringer, særlig knyttet til lisens for prosjektet Jakobs hus. Men her har barnevernet i snart to år støttet prosjektet og bidratt til at det har blitt enda mer profesjonelt drevet. Hver innsamlede norske krone gir det dobbelte fra barnevernet. Det er en forutsetning at prosjektet får ha en klar kristen profil. Mario A. Gonzalez M. har vært leder for FIPEC hele perioden. Misjonskirken Norge vil fortsette det gode samarbeidet vi har i Colombia ved å støtte FIPEC og bruke misjonærer strategisk innen ledertrening, menighetsutvikling og diakoni. Kontakten med Colombia har vært god med norske utsendinger, flere besøk fra sentralt ansatte og colombianske kollegaer som besøker Norge. Leder for vårt kontor i Bogotá, Monica Guerrero, var med på Liv & Vekst i 2018.

Republikken Kongo I Kongo Brazzaville støtter vi kirkelig og diakonalt arbeid. Vår søsterkirke er Kongos Evangeliske Kirke (EEC). I tillegg samarbeider vi tett med Ekumeniakyrkan i Sverige om arbeidet. EEC er en stor og innflytelsesrik kirke med om lag 140 menigheter og mer enn 400 000 medlemmer. President for kirken har i hele perioden vært Edouard Moukala.

ÅRBOK 2018-2019

21


EEC har i perioden hatt særlig fokus på evangelisering og utdanning av pastorer. Misjonskirken Norge har i perioden støttet tiltak for evangelisering, bibelundervisning og ledertrening. Av diakonalt arbeid har vi støttet et prosjekt for sårbare barn, samt to rettighetsprosjekter med støtte fra NORAD: et prosjekt for urfolks rettigheter og kultur, og et som adresserer kjønnsbasert vold i kirke og samfunn. Evalueringsrapporter fra prosjektene har i perioden vært svært gode, og kirken får ros for å våge å være en stemme i vanskelige saker som gjelder korrupsjon, rettigheter og kjønnsbasert vold.

Afghanistan Av sikkerhetsmessige årsaker har vi måttet unnlate å offentliggjøre at vi har engasjement i Afghanistan, og har av den grunn tidligere omtalt det som Sentral-Asia. I Afghanistan har vi ingen søsterkirke, men vår samarbeidspartner er en anerkjent, internasjonal organisasjon som har jobbet i landet siden 1960-tallet. Innsatsen er diakonal, og vår partner som er kjent av landets myndigheter, opererer åpent og nyter stor tillit blant lokalbefolkningen. Navnet på organisasjonen skal fortsatt ikke offentliggjøres.

antskapet. I perioden har Øyvind Haraldseid vært MKNs representant i styret, mens Jon-Arne Hoppestad er valgt representant for MCCHK. MCCHK har i perioden støttet vårt arbeid i Kongo og Colombia med betydelige beløp. Vår samarbeidskirke i Shaanxi-provinsen er Tre-selv kirken, den offisielle protestantiske kirken i Kina. Der samarbeider vi med Shaanxi Kristne Råd som har ansvar for å koordinere virksomheten blant de mer enn 500 000 registrerte kristne i provinsen. Rådets president har i perioden vært pastor Wang Jun. Det er spesielt fem hovedmenigheter og deres utposter vi har kontakt med. Misjonskirken Norge har ingen utsendinger i Shaanxi, men arbeidet følges opp blant annet gjennom årlige besøk. Vi støtter særlig tiltak for lederutvikling som kurs, teologisk tidsskrift, studiereiser og bibelskole. Bibelskolen har i dag omkring 130 studenter. Hoveddelen av vår støtte er bevilget av SASMF. Under Generalforsamlingen i 2018 tok vi imot en delegasjon på fem kirkeledere og tre representanter for myndighetene. Dette er det første offisielle besøket fra Kina siden 2004.

At vi nå kan navngi Afghanistan gjør at menigheter og enkeltmennesker opplever mer nærhet til arbeidet og får bedre innsikt i konteksten. I perioden har vi hatt et NORAD-støttet helseprosjekt med fokus på mental helse. Prosjektet satser på klinikker for behandling, opplæring og kunnskap, samt holdningsarbeid i landsbyene. Tilbakemeldingene fra ansatte, pasienter og pårørende er svært gode.

Kina I Kina støtter vi kirkelig arbeid i storbyen Hong Kong og provinsen Shaanxi. Misjonskirken Norge besøker årlig våre søsterkirker i landet. Kineserne setter stor pris på relasjonen og at vi opprettholder et godt samarbeid. Søster Annie Skaus Minnefond (SASMF) er organisert som en stiftelse. Hovedstyret oppnevner fondets styre. Fondet har til oppgave å videreføre søster Annies arbeid blant kinesere, og yter fortrinnsvis økonomisk støtte til helsearbeid og sosiale aktiviteter, utdanning og evangelisering i Hong Kong, Kina og Det fjerne østen. Årlig videreformidler Misjonskirken Norge omkring kr 500 000 fra fondet til sosial og kirkelig virksomhet i Hong Kong og fastlands-Kina. Vår søsterkirke i Hong Kong er The Mission Covenant Church of Hong Kong (MCCHK). I april 2016 ble Che Chunman, Johnson valgt som ny leder for søsterkirken. Johnson gikk av i løpet av 2019, og arbeidet ledes nå midlertidig av Simon Yeung. I tillegg til menighetsarbeid driver de barnehager, skoler og eldrehjem. Vi har nær kontakt med MCCHK, og eier 20% av aksjene i selskapet Christian Little Angel Kindergarden (CLAK), der vi er representert i styret og represent-

22

ÅRBO K 20 1 9-2020

Odd Bjørge sammen med Carloz Diaz (til høyre).

Mona Risanger sammen med Monica Guerrero (til venstre).


Andreas Dahl Knapskog

Bibelskolen i Calarasi.

Carina Haraldseid innsettes i internasjonal tjeneste av Ă˜yvind SlĂĽtta og Jon-Arne Hoppestad, Misjonskirken Drammen.

Viggo Koch i Kongo.

Jon-Arne Hoppestad

Zezag Enieva (t.h.)


F ADMINISTRATIVT Hovedkontoret utfører flere administrative tjenester for kirkesamfunnet og menighetene. I hovedsak leveres disse tjenestene av administrasjonsavdelingen.

ADMINISTRASJONSAVDELINGEN Administrasjonsavdelingen ledes av administrasjonsleder Yngve H. Brosstad. Avdelingen organiserer den daglige driften og er en ressurs for hovedkontorets øvrige avdelinger, menigheter og samarbeidspartnere. Det er et godt samarbeid med Misjonskirken UNG og Ansgarskolen om flere administrative oppgaver. Det er blant annet inngått en egen avtale med Misjonskirken UNG om leveranse av kommunikasjonstjenester. Administrasjonsavdelingen søker å være endringsvillig og løsningsorientert i møte med strategiske prosesser og nye prosjekter.

Oppdragene i avdelingen spenner over et bredt saksfelt: • Økonomi (økonomiforvaltning, regnskap, budsjett, skattefrie gaver, momskompensasjon, mv.) •

Kommunikasjon (nettsider, Misjonsbladet, profilarbeid, arrangementsproduksjoner, film, sosiale medier, presse, innsamling, mv.)

IKT (hensiktsmessige verktøy for hovedkontoret og menighetene)

Personal (tariffspørsmål, pensjons- og personalforsikringer, arbeidsavtaler mv.)

Eiendomsforvaltning (nedlagte misjonshus og testamentariske gaver)

Arkiv (blant annet Historisk arkivsenter)

Arrangement (Liv & Vekst, m.fl.)

Saksbehandling og rapportering (for besluttende organer og offentlige myndigheter)

I toårsperioden har det skjedd store endringer i personal, flere medarbeidere har sluttet, én medarbeider har blitt alderspensjonist, og én medarbeider døde i 2018. Ingunn Rui døde 16. mai 2018 i en alder av 61 år. Ingunn var ansatt i Misjonskirken Norge store deler av sitt yrkesaktive

24

ÅRBO K 20 1 9-2020

liv, blant annet som mangeårig redaktør av Misjonsbladet. I 2004 ble hun ansatt som arkivleder i Historisk arkivsenter. Med Ingunns bortgang har Misjonskirken Norge mistet en rotfestet, raus, relevant, lojal, pliktoppfyllende, dyktig, engasjert, omsorgsfull og hjertevarm medarbeider. I Historisk Arkivsenter har Kari Lorentzen vikariert i 20% stilling som arkivleder fram til Kristin Jernsletten ble fast ansatt i 30% stilling 1.12.2019. Økonomitjenesten har i toårsperioden blitt omorganisert. Da vi høsten 2018 fikk to oppsigelser, henholdsvis fra økonomileder Morten Halsteinli Drivdal og regnskapsfører Eva Ekelund, valgte vi å inngå samarbeid med Knif Regnskap AS om kjøp av økonomitjenester fra 1.1.2019. Økonomikonsulent Marit Hübenbecher er nå den eneste ansatte i avdelingen med økonomi som primæroppgave, og fører regnskapet under ledelse av Knif Regnskap AS. Hovedstyret har i 2019 vedtatt et toårig samarbeidsprosjekt med Knif Fundraising AS for å styrke innsamlingsarbeidet. For at prosjektet skal kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte mener Hovedstyret at personalressurser i størrelsesorden 40-60% må være dedikert prosjektet, og at dette primært må skje ved omdisponeringer. Administrasjonsavdelingen har høsten 2019 arbeidet med å finne gode løsninger for å få prosjektet operativt fra januar 2020. Siden omdisponeringen primært handler om endrete arbeidsoppgaver blant ansatte innen kommunikasjon, kan et sterkere fokus på innsamling påvirke øvrige kommunikasjonsoppgaver. Trond Filberg er kommunikasjonsleder, Rachel E. Olsen endrer stilling fra kommunikasjonskonsulent (80 %) til prosjektleder for innsamling og giveroppfølging (100 %) fra 01.01.2020. Hun vil fortsatt ha ansvar for noen ordinære kommunikasjonsoppgaver. Kommunikasjonskonsulent Naomi Curwen har høsten 2019 fått innvilget permisjon uten lønn for perioden januar-oktober 2020. I februar 2019 ble kontorsekretær Grete S. Østerhus alderspensjonist, og fra samme tidspunkt avsluttet Arild Eikhom sin prosjektstilling som prosjektleder for implementering og opplæring av databaseverktøyet Cornerstone.


Kari Lorentzen (t.v.) og Ingunn Rui i Historisk arkivsenter, arkivet på Ansgarskolen.

Avdelingsleder Yngve H. Brosstad (t.h.) og medarbeidere under GF i 2018.

Naomi Curwen besøkte Romania for å gjøre kommunikasjonsoppdrag til julekampanjen.

ÅRBOK 2018-2019

25


G ØKONOMI Hovedstyret har i perioden videreført søkelyset på økonomistyring for å skape en sunn økonomi. Etter vår oppfatning utøves det tilfredsstillende kostnadskontroll, gjennomføres grundige budsjettprosesser og en god regnskapsrapportering.

Hovedstyret har tidligere vedtatt at Misjonskirken Norge sentralt skal avslutte alle låneforhold til menigheter. Antall utlån har i denne perioden blitt redusert fra tre til to.

I perioden har det skjedd en nedbemanning ved hovedkontoret på i overkant av to årsverk, fra 15 årsverk i 2018 til 12,8 årsverk i 2019. Nedbemanningen skjedde dels ved naturlig avgang og interne omdisponeringer. Høsten 2018 mottok vi oppsigelse fra økonomileder som sluttet 31.12.2018. Oppsigelsen satte i gang en prosess der vi besluttet å inngå samarbeid med Knif Regnskap AS fra 1. januar 2019 om kjøp av økonomitjenester.

INNSAMLING

Hovedstyret mener at oppfølgingen av giverne må bedres og at strømmen av gaver må bli mer forutsigbar for å bedre økonomistyringen. Hovedstyret har behandlet årsoppgjørsdisposisjoner hvor ubrukte øremerkede midler har blitt brukt til tilsvarende prosjekter eller avsatt i balansen. Videre har underskudd på prosjekter blitt dekket inn fra tidligere avsatte midler, fond og/eller fri egenkapital.

EIENDELER Misjonskirken Norge eier datterselskapene Ansgarskolen AS, The Mission Covenant Church of Norway in Hong Kong og Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico. Videre eier Misjonskirken Norge seks eiendommer i Norge, i tillegg til aksjer i leirstedet Vegårtun AS, Knif AS og Knif Trygghet AS. Misjonskirken Norges aksjer i Mentor Medier AS ble solgt i desember 2019 for kr 168 000.

KAPITALFORVALTNING Hovedstyret vedtok i november 2015 å plassere inntil fem millioner kroner i kombinasjonsfond hos Danske Capital hvor 50 % skulle plasseres i aksjer. Videre ble det vedtatt i november 2017 å plassere ytterligere ti millioner kroner. I 2018 var det en negativ avkastning på 2,4 % på fondsplasseringene. I 2019 var det en positiv avkastning på 10,7 %. I 2018 mottok Misjonskirken Norge kr 3 789 212 i testamentariske gaver, mens beløpet var på kr 7 151 569 i 2019. Gavene forvaltes etter testators vilje.

26

ÅRBO K 20 1 9-2020

I 2019 ble det gjennomført et forprosjekt med Knif Fundraising. Konklusjonen etter forprosjektet var at Knif Fundraising vil kunne være en god samarbeidspartner for å styrke giveroppfølging og innsamling. Hovedstyret har derfor gitt klarsignal for at det inngås en toårig samarbeidsavtale for årene 2020 og 2021. En intern omdisponering av arbeidsoppgaver fører til at en ansatt ved hovedkontoret fra 1. januar 2020 får et dedikert ansvar for innsamling og giveroppfølging i en prosjektperiode på to år.

TARIFFORHANDLINGER I toårsperioden har det blitt gjennomført et omfattende arbeid med nytt avtaleverk. 24. oktober 2018 signerte Hovedstyret og Personalorganisasjonen ny lønnsavtale gjeldende fra 1.1.2019. Den nye lønnsavtalen erstattet følgende avtaler: • Hovedavtalen •

Tariffavtale innland

• Lønnsavtalen •

Tariffavtale misjons- og fagarbeidere

Særavtalen for pastorer

Særavtalen for ansatte ved hovedkontoret

Særavtalen for reiser i Norge

Fra 2019 var partene enige om at lønnsregulering normalt gjøres gjeldende fra 1. mai. Dette innebar at 2019 ble et overgangsår der arbeidsgivere måtte forholde seg til to lønnsoppgjør innenfor samme kalenderår. Hovedoppgjøret, gjeldende fra 1.1.2019 Mellomoppgjøret, gjeldende fra 1.5.2019 Hovedstyret mener at den nye lønnsavtalen ivaretar arbeidsgivere og arbeidstakere på en fremtidsrettet måte, og bidrar til å sikre regulerte lønns- og arbeidsforhold for ansatte innen Misjonskirken Norge og i menighetene.


REGNSKAP 2018

REGNSKAP 2019

Årsregnskapet for 2018 (ekskl. datterselskapene) viser et driftsresultat på kr 1 921 084. Det er et negativt resultat på kr -158 751 på finansposter. Samlet gir dette et positivt årsresultat på kr. 1 762 334.

Årsregnskapet for 2019 (ekskl. datterselskapene) viser et driftsresultat på kr 6 100 827. Det er et positivt resultat på kr 2 214 031 på finansposter. Samlet gir dette et positivt årsresultat på kr 8 314 858.

Ordinære gaveinntekter for 2018 hadde en liten økning på kr 72 728 i forhold til 2017.

Ordinære gaveinntekter for 2019 hadde en økning på kr 361 408 i forhold til 2018.

H SLUTTKOMMENTAR Veien etter Vekst2020 begynner nå. Hovedstyret anbefaler en tydelig satsning på menighetsplanting – å etablere nye menigheter for å nå nye mennesker – i den kommende tiårsperioden. Nye menigheter trengs i Norge og i våre samarbeidsland. «Misjonskirken Norge vil være et kirkesamfunn i bevegelse – som lever evangeliet, vokser som disipler og gjør andre til Jesu disipler. Vi vil gi evangeliet videre til neste generasjon, være til stede med Guds godhet i våre nabolag, plante menigheter,

bryte sosiale barrierer, være åpne for at Gud leder oss på nye veier og til nye områder. Vi ønsker å være Kristus-disipler for vår tid, som står sammen om det kallet Gud har gitt oss.» (Sitat fra Strategiplanen 2019-2022) Oslo, 14. mars 2020 Hovedstyret, Misjonskirken Norge

ÅRBOK 2018-2019

27


DEL

28

Ã…RBO K 20 1 9-2020

C


BILAG 4, SAK 9B

RAPPORT MISJONSKIRKEN UNG A. INNLEDNING På Landsmøtet i 2018 vedtok Misjonskirken UNG en strategiplan for 2019-2022, med mye fokus på ledertrening. UNG ser at antall ledere og kvaliteten på lederne er flaskehalsen i mye av arbeidet vårt. Skal det vokse frem nye pastorer, misjonærer og kirkeplantere og andre ledere, så må vi sett inn tiltakene tidlig.

B. LANDSMØTE 2018 Misjonskirken UNG avholdt landsmøte 13. juli 2018 under Liv & Vekst sommerfestival i Stavern. Det var 35 delegater og 11 observatører til stede. Landsmøtet vedtok ny strategiplan og noen mindre justeringer av lovene. I tilknytning til LM ble UNG-prisen delt ut til Kjersti Slåtta, for utrettelig innsats for barn og unge over mange år.

C. LANDSSTYRET (LS) Landsstyret er Misjonskirken UNGs øverste valgte organ, og har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet: Andrè Tjersland (styreleder), Isak Osmund Voie (nesteleder), Johannes Øverland, Regine Feidal (frem til ansettelse i UNG 01.09.2019), Stine S. Risanger, Marcus Thomas Vindenes, Ingrid Anette Aas Pedersen, Mangfred Vangstad (HS-representant). Ansattes representant har i perioden vært delt mellom Ellen Holth Skjerve, Jens Kristian Wikstøl og Regine Feidal. Rebecca Hamnes Johansen har vært vara til Landsstyret. Landsstyret har møttes seks ganger fra Landsmøtet 2018 til 31.12.2019.

D. ANSATTE Stabens fokus er på den lokale leder og at det skal lykkes i best mulig grad lokalt.

Per 31.12.2019 bestod staben av 12 ansatte, antall årsverk var 6,9 mot 6,8 i 2018. I perioden har følgende personer vært ansatt: Svein Aksel G. Nakkestad (daglig leder). Administrasjon: Wenche Irene Kongrød Myren (administrasjonsleder), Elisabeth Løken Stadheim (økonomikonsulent 80 %), Jens Kristian Wikstøl (diverse 20 % fra 1.8.19 til 31.12.19). Levende tro: Linda Andernach Johannesen (Levende trokonsulent), Viggo Klausen (barne- og familieforkynner). Speider: Anita Dencker Isaksen (speiderkonsulent 70 %, fødselspermisjon f.o.m. 1.7.19), Helene Mersland Gundersen (vikar speiderkonsulent 40 % fra 1.8.19) Ungdom: Mats Sveindal (ungdomskonsulent 20 % til 30.6.18 og 10 % fra 1.7.18), Markus Kvavik (ungdomskonsulent 10 %), Regine Feidal (ledetreningskonsulent 10 %, prosjektstilling fra 1.9.2019). Touchpoint: Vetle Leksbø (Touchpoint-leder 40 % fra 15.8.18), Ellen Holth Skjerve (Touchpoint-konsulent 25 % i 2018), Jens Kristian Wikstøl (Touchpoint-konsulent 20 % fra 1.8.2018). Arrangement: Helene Mersland Gundersen (arrangementskonsulent 40 % fra 1.04.19 til 31.7.19, 60 % fra 1.8.19), Malene Bjørgaas (arrangementskonsulent 60 % frem til 1.4.18, 40 % til 15.5.18). Jens Kristian Wikstøl (arrangementskonsulent 50 % fra 1.8.18 frem til 31.3.19, 30 % fra 1.4.19 frem til 31.7.19). Alexander K. Olafsen (vikar arrangementskonsulent 80 % i 2,5 måneder i 2018). UNG hadde prosjektledelsen for konferansen «Gi Jesus Videre», november 2019. Linda A. Johannesen og Jens Kristian Wikstøl jobbet noen prosent hver i forberedelsene av konferansen.

E. STATISTIKK Medlemstallet i UNG økte fra 6 237 i 2017, til 6 515 i 2018. I 2019 gikk medlemstallet ned til 5 983.

ÅRBOK 2018-2019

29


F. ØKONOMI

I. ARRANGEMENTER

Årsregnskapene for 2018 og 2019 viser underskudd på henholdsvis kr 1 245 og kr 169 913. Gaveinntektene sank fra kr 1 814 021 i 2017, til kr 1 585 221 i 2018, og gikk opp igjen noe til kr 1 693 982 i 2019.

Stagedive er et av våre mest populære tilbud for de yngste tenåringene. Vi arrangerer to parallelle påskeleirer på Vegårtun og Fyresdal. Under Liv & Vekst sommerfestival arrangerer vi Camp Stagedive, der alle deltakere overnatter i telt. Nytt av året i 2019 var at vi delte Stagedive i to leirer. Jump Stagedive er den nye leiren, for de som skal opp i 8. klasse til høsten. Denne leiren er en overgangsleir mellom tweensarbeid og ungdomsleir, med mer aktivitet og noe mer tilrettelagte møter på kvelden. Tanken var også at ved å samle 8. klassingene ville vi få ristet dem ordentlig godt sammen og nye vennskap utvikles. Responsen var overveldende fra deltakerne. Stagedive Nord ble arrangert for første gang i 2013 og har siden vært en fast leir sammen med Liv & Vekst Nord.

UNG hadde en stor økonomisk utfordring første halvdel av 2019. I september var overføringene fra menighetene nær halvert fra samme tid to år tidligere. Menighetene tok utfordringen fra UNG og ved årsskiftet var overføringene til UNG nesten på samme nivå som tidligere år. Takk til menighetene!

G. LEVENDE TRO Levende tro-rådet (LTR) har i perioden fungert som en rådgivende gruppe i videreutvikling av Levende tro. De samles cirka tre ganger i året under ledelse av Levende tro-konsulenten. Før sommeren 2018 ble nye fasekort lansert og Linda A. Johannesen slapp boka «Hver tid teller» våren 2018. Begge deler har blitt svært viktig i arbeidet. Flere menigheter har fått undervisning og veiledning i Levende tro. I november 2019 hadde UNG prosjektledelsen for den felleskirkelige konferansen «Gi Jesus Videre», med nærmere 1300 deltakere til stede. Blant dem var om lag 340 fra Misjonskirken Norges menigheter. Dette ble et fantastisk høydepunkt i Levende tro-arbeidet og gav mye inspirasjon og utrustning til å gi Jesus videre til neste generasjon. På Liv & Vekst sommerfestival i 2018 hadde vi en fin installasjon som viser de fem fasene i barns utvikling. I 2019 brukte vi fasene som den røde tråden i Alle Sammen møtene. I 2019 arrangerte vi også «bibelfest» for å modellere «ta med troen hjem-samlinger». Før Liv & Vekst 2018 ble det kjøpt inn bibler til ungdomsleirene, for å lære bort bibelbruk blant ungdommene. Biblene ble brukt i smågruppene hver dag og forhåpentligvis også i etterkant av leirene.

H. UNGDOM Første taleseriepakke for ungdomsarbeid ble gitt ut våren 2017. Hvert semester i denne perioden har 10-15 ungdomsledere vært samlet for å planlegge neste semesters taleserier. Ungdomsarbeid i mange av våre menigheter bruker i dag disse ressursene. Ressurspakken inneholder grafiske ressurser, smågruppeark, kortfilmer og introduksjonsark som skal hjelpe ungdomsarbeidere i møte med forkynnelse for ungdommene. Våren 2018 kom det også bibelleseplaner med til de forskjellige seriene, noe vi tror er viktig og bra. På PMF i 2019 lanserte Mats Sveindal «30 steg mot et sunt ungdomsarbeid», som har blitt godt tatt imot i menighetene.

30

ÅRBO K 20 1 9-2020

Across ble også arrangert under Liv & Vekst, og målet er at ledere skal sees og utfordres, men også at de skal få lære praktiske lederverktøy som de kan ta med hjem til menighetsarbeidet. Siden 2015 har Across vært i en svært god utvikling, både i kvalitet og antall deltakere. I 2019 fikk Across et uventet stort fall i deltakere. Vi er fremdeles i stuss på hva som skjedde og planlegger tidenes beste Across for 2020! UNG Lederskole ble første gang arrangert i 2016 og har nå blitt et svært viktig arrangement med mange deltakere i alderen 16-20 år. Det økte fra 89 ledere og deltakere i 2016 til 137 i 2019. Da var lederarrangementet Drive for student/unge voksen lagt inn som et spor i UNG Lederskole. Innpust har blitt arrangert for BU-ansatte lokalt høsten 2019. Det er en slags ansattretreat, der det er god plass til inspirasjon, gode samtaler og senkede skuldrer.

J. SPEIDER Misjonskirken Speiderkorps (MSK) har som visjon: «Speidere for Kristus og menigheten». For å fremme dette arbeidet har korpset i denne perioden lagt vekt på satsningsområdene Levende tro, samfunnsansvar og Lederutvikling. Korpssjef i perioden har vært Haakon Magnus Rønnestad. Det ble arrangert en flott Falkeleir i 2018. Kombikurs har som vanlig vært et svært viktig lederarrangement, både for fellesskap og økt kompetanse. Kristen speiding har vært på agendaen i perioden. De frikirkelige korpsene har laget andaktsbøker årlig og gruppene skal ha andakt hver gang de samles. Perioden har også vært preget av at NSF har vedtatt et livssynsnøytralt speiderløfte. MSK jobber med hvordan man skal forholde seg til dette.

K. STUDENT OG UNGE VOKSNE Touchpoint er et student- og unge-voksenarbeid i UNG. Visjonen til Touchpoint er: «Å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet, og gjøre dem til etterfølgere av Jesus». Dette innebærer at uttrykksmåten til Touchpoint er å henv-


ende seg både til kristne og ikke-kristne. Møtene er ofte korte og forkynnelsen er enkel og livsnær, men likevel tydelig. Fellesskapet har fokus på invitasjon og inkludering slik at det skal være enkelt å ta med seg ikke-kristne venner til det som skjer på Touchpoint. Touchpoint festivalen ble gjennomført i 2018 i Grimstad misjonskirke og i 2019 på Ansgarskolen. Helgen inspirerte og engasjerte, og mange av deltakerne reiste fra festivalen med et fornyet engasjement for å nå mennesker som er borte fra Gud og menighet og gjøre dem til etterfølgere av Kristus. I perioden har det vært noe ulike bevegelser. Spesielt Kristiansand og Bryne TP har hatt en fantastisk periode, mens Lyngdal og Oslo har blitt lagt ned. TP Bergen startet opp høsten 2018 og hadde mange fine samlinger det følgende skoleåret. Før høsten 2019 sluttet en del nøkkelfolk i TP Bergen, og det kom ikke til mange nok nye til å ta over. Utover høsten ble derfor TP Bergen lagt på is.

gelist gjorde turen godt for både ånd, kropp og sjel. Viggo har i etterkant fortalt flere steder, blant annet på Liv & Vekst, om hvilken opplevelse av å være i Guds nåde og kjærlighet denne turen var. Viggo har besøkt rundt 60 steder i 2018 og 2019. Bare Gud vet hvor mange han har fått bringe evangeliet til i denne perioden! Det er utrolig flott å kunne ha en landsevangelist i staben vår!

M. SLUTTKOMMENTAR

L. EVANGELISERING

Blant våre barn og unge finnes de som skal vinne verden og Norge for Kristus i fremtiden. De vokser opp i en svært krevende etterkristen kultur, der presset fra digitale medier og kulturen drar dem mot å dyrke seg selv fremfor å prise Kristus. Med riktig forming vil de kunne være kraftfulle vitner for Jesus. De kjenner kulturen og de vet hvordan vi skal nå inn til sekulære mennesker i Norge i dag. La oss be om at de unge menneskene vi får ha i våre menigheter og våre hjem må bli de vitnene, de pastorene, de evangelisten osv. som Gud ønsker de skal være. la oss gjøre vår del av oppdraget med å oppdra en ny generasjon etterfølgere av Jesus!

Våren 2018 gikk Viggo Klausen store deler av Norge på langs. Han hadde seks måneder uten oppdrag og brukte mye av denne tida på å gå. Etter over halve livet i tjeneste som evan-

Svein Aksel G. Nakkestad Daglig leder, Misjonskirken UNG

Korpsleder Haakon Rønnestad tar opp Helene Gundersen som speider.

Svein Aksel G. Nakkestad. UNG lagde ny film i 2019.

Landsstyret i UNG. Linda A. Johannesen.


BILAG 5, SAKENE 10-16

VALG

Presentasjon av kandidater som kan velges for sakene 11-16, se dagsorden.

SAK 11 Kandidat for leder av Hovedstyret: Bente Elisabeth Nome Næser (52) Menighet: Randesund misjonskirke Erfaring: Jeg har jobbet flere år som administrasjonsleder i Randesund misjonskirke og Kristiansand misjonskirke Salem. Jeg har også jobbet flere år i Den norske kirke med administrasjon og som kateket. Jeg har også vært med i Internasjonalt råd og i styret for PO. Motivasjon: Jeg har flere års erfaring fra Hovedstyrets arbeid og har et stort engasjement for Misjonskirken Norge sitt arbeid lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Inneværende periode har Hovedstyret jobbet mye med veien videre for de neste ti årene. Jeg vil jobbe for at vi som fellesskap setter oss felles mål, og at vi som menigheter hjelper hverandre til å bevege oss mot disse. Jeg ønsker å bidra med kontinuitet og et brennende engasjement for helheten i vårt arbeid. Jeg vil jobbe for sterke relasjoner med UNG og Ansgarskolen, for at vi sammen kan være med å påvirke hjem, menigheter og samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Jeg opplever at jeg har en lederstil som gir andre rom, og mener jeg kan være en god samarbeidspartner for generalsekretær og ledergruppa.

SAK 12 OG 13 Kandidater for valg av medlemmer og varamedlemmer til Hovedstyret (alfabetisk rekkefølge). Dag Andersen (60) Menighet: Misjonskirken Betel Mjøndalen Erfaring: Jeg har bred erfaring fra næringsliv og frivillige organisasjoner, blant annet som styreleder i Misjonskirken Betel Mjøndalen, styreleder i prosessgruppe for Næringsråd Drammen Vest, og som speiderleder og ungdomsleder. Jeg er utdannet bygningsingeniør og bedriftsøkonom og er daglig leder og eier av egen bedrift. Motivasjon: Det skjer mye spennende i Misjonskirken Norge. Jeg ønsker å være med å videreutvikle fellesskapet vårt opp mot de endringer og den sekulariseringen vi ser i samfunnet. Jeg brenner for at nye generasjoner skal finne sin plass i våre menigheter, og jeg vil være med å styrke og videreutvikle menighetsfellesskapene til i enda større grad å bli Rotfestede, Rause og Relevante. Jeg liker å jobbe med strategiarbeid, og vil være en bidragsyter til spennende strategisk tenkning i Misjonskirken Norge. Videre har jeg lang erfaring innenfor økonomistyring, budsjettarbeid og finansiering. Jeg vil arbeide for videreutvikling og gode støttefunksjoner for menighetsledere/lederskap i menighetene. Tar med meg mine erfaringer fra ulike styresammenhenger.

Liv Svanhild Grøneng (46) Menighet: Arna Misjonsmenighet og Espeland Misjonsmenighet Erfaring: Jeg er utdannet lærer og er for tiden ansatt som pastor i Espeland Misjonsmenighet, barneog familiearbeider i Arna Misjonsmenighet og lærer på Danielsen barneskole. Jeg har vært avdelingsleder i skole i 7 år og lærer i 12 år, ledet Barne-Liv & Vekst to år i Grimstad, vært med i lederskap i menighet i 11 år, vært deltakende i og ledet bønnearbeid på Liv & Vekst. Jeg har vært medlem av Hovedstyret i de to siste årene.

32

ÅRBO K 20 1 9-2020


Motivasjon: Jeg har tro på at Misjonskirken Norge som fellesskap kan bety en forskjell i landet vårt - i de små avsidesliggende bygdene, i verden og i byene. At vi skal kunne utruste den kommende generasjonen til å nå ut med evangeliet til Norge og verden, og at vi som har levd litt lenger kan bli inspirert til å gå ut og fortelle mennesker om Jesus. Jeg har tro på at vi kan være et fellesskap som er rotfestet i Guds ord, samtidig som vi er rause og relevante for mennesker i nabolaget. Jeg ønsker å kunne være med og ha påvirkningskraft inn i de avgjørelsene som tas i Hovedstyret. Jeg tror det er svært viktig å kunne lede fellesskapet i rett retning og jeg vil gjerne være med i det arbeidet Jeg tror at jeg kan være med og bidra med mitt engasjement for bønn, med min brann for å nå ut med evangeliet om Jesus og med min erfaring fra menighetsliv og menighetsarbeid gjennom mange år. Jeg representerer vestlandsregionen, men er like opptatt av at vi skal plante små og store misjonskirker rundt i hele landet og kunne sende misjonærer innenriks og utenriks. Jeg tror jeg kan representere ”lekfolket” i fellesskapet vårt og være en representant for at Gud kan bruke alle.

Lars Andreas Livden (23) Menighet: Randesund misjonskirke Erfaring: Jeg har tidligere jobbet som barne- og ungdomsarbeider i Justnes misjonskirke. Jeg har vært svært aktiv i ungdomsarbeid fra ung alder. Vært med som styremedlem i Touchpoint Kristiansand. Deltatt ved lederlinjen ved Hedmarktoppen folkehøyskole. Studert praktisk teologi ved Ansgar høyskole. Begynner nå som tømrerlærling. Motivasjon: Det som motiverer meg til å være med er å få oppleve hvordan et kirkesamfunn fungerer fra innsiden. Jeg ønsker å være en stemme for de yngre inn i de planene som Misjonskirken Norge legger. Jeg har vokst opp i «Misjonsforbundet» og fått med meg mye godt, og jeg ønsker at dette skal være en plass der alle skal kunne føle seg velkommen. Personlig tror jeg at jeg selv kommer til å lære mye. Jeg seg på meg selv som ganske reflektert, kreativ og genuin ung mann som kan bidra til å ta opp viktige sider og aspekter ved en sak for å være med å nyansere bildet, og som kan komme med gode forslag til løsninger på oppgaver.

Kristian Råmunddal (49) Menighet: Ytre Randesund misjonskirke Erfaring: Jeg er medlem av lederskapet i Ytre Randesund misjonskirke der jeg har vært aktiv gjennom hele plante- og oppstartsprosessen. Jeg har tidligere vært aktiv i andre misjonsmenigheter og har mye erfaring med menighetsarbeid. De siste to årene har jeg sittet i Hovedstyret i Misjonskirken Norge. Min yrkesbakgrunn er innen marked, strategi og ledelse, og arbeider for tiden mest med nærings-/forretningsutvikling i Næringsavdelingen til Kristiansand kommune. I tillegg har jeg en rolle i rådgivernettverket Xpand Norge. Motivasjon: Min motivasjon for å være med i Hovedstyret er å bidra til videre utvikling av et kirkesamfunn som når bredt ut, og oppleves rotfestet, raust og relevant i dagens og fremtidens Norge. Jeg ønsker å bruke min erfaring fra strategisk utviklingsarbeid i nærings-, samfunns- og menighetsliv, og håper å kunne bidra på en positiv måte i Hovedstyret.

Ingebjørg Stenhaug (39) Menighet: Misjonskirka Kristiansund Erfaring: Jeg er utdannet allmennlærer og har videreutdanning innen barnehage. Jeg har også studert ved Ansgarskolen, Bibel og disippelskap, og praktisk teologi. Nå jobber jeg som pedagogisk leder i barnehage. Jeg har en allsidig menighetserfaring både som frivillig og ansatt, og har blant annet vært pastor i Misjonskirka Kristiansund (1 år). Som ung opplevde jeg et kall til NordNorge og jobbet som barne- og ungdomspastor i to år i to baptistmenigheter. Gjennom cirka 20 år har jeg vært med i lederskap i menigheter der jeg har bodd. Motivasjon: Jeg opplever det som veldig meningsfylt å være med på å stake ut en retning, sette kurs, og jeg tror også jeg har en gave til det, sammen med andre. Derfor er det spennende å kunne stille som kandidat til Hovedstyret! Jeg er også opptatt av at Guds ord skal være retningsgivende for oss. Jeg syns det virker som veldig spennende tider nå, med tanke på vekst2020 og tiden etter dette, og drømmer om å se nye generasjoner nådd for Jesus! Jeg tror jeg kan bidra med en evne til å tenke fremover, fokus på Guds ord, positivisme og en sterk fellesskapstanke. Jeg brenner for at ingen skal stå alene, verken i lederoppgaver eller i tjenester ellers. Vi er skapt til et fellesskap, og vi er kalt til fellesskap med Jesus.

ÅRBOK 2018-2019

33


SAK 14 Kandidater for valg av leder og to medlemmer til kontrollkomitéen Kolbein Rege (69) Menighet: Randesund misjonskirke Erfaring: Jeg er utdannet jurist og har arbeidet som advokat i mange år. Er nå pensjonist. Motivasjon: Jeg har vært leder for kontrollkomiteen i en del år og har sagt meg villig til å stille til valg for to nye år. Etter mange år som advokat og styreleder i flere selskaper tror jeg at jeg har et godt grunnlag for å kunne vurdere de problemstillinger som måtte komme opp i kontrollkomiteen. Jeg ønsker å benytte denne kompetansen og erfaringen i Misjonskirken Norge.

Odd Kjell Ingvaldsen (69) Menighet: Haugesund misjonskirke. Erfaring: Har vært aktiv i menigheten gjennom 50 år. Med i styret omkring 25 år, og ungdomsleder omkring 25 år. Vært med i styret for Ansgarskolen i mange år, også styreleder og med i Landsstyret. Jeg har også vært styreleder for menigheten i Haugesund. Motivasjon: Jeg har erfaring med å lese sakspapirer og utredninger og kan sette disse inn i sammenhengen de står i. Kjenner Misjonskirken Norge godt etter mange aktive år. Jeg tror kontrollkomiteen er viktig for at menigheter og medlemmer kan føle trygghet for at saksbehandling og utviklingen ellers er i tråd med rammer og retningslinjer trukket opp på generalforsamlingen.

Jack Schjelderup (64) Menighetstilhørighet: Bethel Bergen (tidligere Bergen Misjonsmenighet) Erfaring: Styremedlem i Bergen Misjonsmenighet 12 år, styremedlem i Bergen Krets et par år, styremedlem i Vestre Distrikt ca. 4 år, Landsstyremedlem i NMU (nå: Ung) i 2 år. Har vært medlem av kontrollkomiteen de siste 4 årene. Er utdannet lege. Motivasjon: Å være med i MKN (både menighet og ulike deler av fellesarbeidet) har vært til stor velsignelse for meg, og jeg synes det er greit å «gi noe tilbake» når det er behov for det. Jeg regnes for å være ryddig og systematisk og holde orden på ting. Erfaring fra jobb når

34

ÅRBO K 20 1 9-2020

det gjelder å oppdage feil for å kunne håndtere dem før de får fatale konsekvenser.

SAK 15 Kandidater for valg av to medlemmer til Predikant- og menighetsrådet (PMR) Lars Unstad (55) Menighet: Stjørdal misjonskirke Erfaring: Fireårig teologisk seminar ved Ansgarskolen, ferdig våren 1988. Arbeidet som lærer i grunnskolen i 17 år og ni år som forkynner/pastor i Misjonskirken Norge med tjenestesteder Nord-Norge, Mosjøen og Stjørdal. Medlem i skolestyret ved Ansgarskolen både som vara og fast medlem. Medlem i PMF-styret i tre år. Jeg er nå ansatt som stipendiat ved Institutt for lærerutdanning, NTNU Trondheim. Arbeider med doktorgrad hvor fokus er lesing i KRLE-faget. Motivasjon: Det som motiverer meg for å stille som kandidat er først og fremst at jeg fikk en forespørsel om å stille, og jeg regner med at en valgkomite har gjort sine undersøkelser og vurderinger av mitt kandidatur på forhånd. Det tar jeg som en tillitserklæring. Når kona også sa ja, var avgjørelsen enkel å ta. PMR har en viktig funksjon i Misjonskirken Norge i samspillet mellom forkynnere/pastorer og menigheter, men også hvordan vi som kirkesamfunn framstår i samspillet med samfunnet ellers. Her tror jeg at en solid teologisk utdanning, god kjennskap til menighetsliv og pastortjeneste og lang erfaring fra annet yrkesliv gir meg mye å bidra med. Dessuten er det viktig at PMR også har medlemmer fra sentrale strøk i Norge.

Gordon Valen (40) Menighet: Haugesund nordre misjonskirke Erfaring: Jeg er pastor i Haugesund nordre misjonskirke, og har vært det også i andre menigheter, samt utsendt misjonær for MKN i Colombia. Motivasjon: Det som motiverer meg til å stille som kandidat er muligheten til å få bidra i saker og spørsmål som er viktige for kirkesamfunnet og menighetene våre, og som er viktige for tjenesten til pastorer, misjonærer og menighetsarbeidere i Misjonskirke-fellesskapet. Det virker både lærerikt og meningsfylt å få jobbe med


teologiske, etiske og ordningsmessige saker og prosesser på denne måten. Det hadde vært gøy å være med på! Jeg kan blant annet bidra med mine erfaringer og perspektiver fra tjenesten som misjonær og pastor.

SAK 16 Kandidater for valg av leder og fire medlemmer til valgkomitéen

André Tjersland (27) Stiller som lederkandidat.

SAK 17 VALG AV REVISOR Ansgarskolen har valgt Pricewaterhouse Coopers AS avd. Kristiansand som revisor. Hovedstyret vurderer det som hensiktsmessig å ha en felles revisor for hele konsernet og anbefaler derfor generalforsamlingen å velge det samme revisjonsselskapet. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen velger Pricewaterhouse Coopers AS avd. Kristiansand, org.nr. 974 121 409, som revisor for de neste to årene.

Menighet: Misjonskirken Bryne

Roy Elling Foss (49) Menighet: Randesund misjonskirke

Inger Lisbeth Aas Pedersen (66) Menighet: Gjerpen misjonskirke

Iselin Hamnes Abe (47) Menighet: Frimisjonen Tromsø

Espen Øvergaard (49) Menighet: Misjonskirken Follow

ÅRBOK 2018-2019

35


DEL

D

KONSERNREGNSKAP 2018 OG 2019

36

Ã…RBO K 20 1 9-2020


BILAG 6, SAK 18 OG 19

KONSERNREGNSKAP 2018 OG 2019 Bilag 6 inneholder følgende deler: •

Konsernregnskap med balanse

Noter til regnskapet

Revisors beretning 2018

Revisors beretning 2019

Kommentarer til konsernregnskap

Konsernregnskapet består av morselskapet Misjonskirken Norge, og datterselskapene Ansgarskolen AS, Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico (misjonærforvaltningen i Colombia) og The Mission Covenant Church of Norway in Hong Kong (MCCN HK). Se utfyllende informasjon i kommentarene. Hovedstyrets innstilling til vedtak sak 18: Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskap for 2018. Hovedstyrets innstilling til vedtak sak 19: Generalforsamlingen godkjenner konsernregnskap for 2019.

ÅRBOK 2018-2019

37


38

Ã…RBO K 20 1 9-2020


Ã…RBOK 2018-2019

39


40

Ã…RBO K 20 1 9-2020


Ã…RBOK 2018-2019

41


42

Ã…RBO K 20 1 9-2020


Ã…RBOK 2018-2019

43


44

Ã…RBO K 20 1 9-2020


Ã…RBOK 2018-2019

45


46

Ã…RBO K 20 1 9-2020


Ã…RBOK 2018-2019

47


48

Ã…RBO K 20 1 9-2020


Ã…RBOK 2018-2019

4949


KOMMENTARER TIL KONSERNREGNSKAP 2018 OG 2019 Misjonskirken Norge har et konsolidert årsregnskap som inkluderer virksomhet i utlandet og i Norge. Konsernregnskapet består av morselskapet Misjonskirken Norge, og datterselskapene Ansgarskolen AS, Confession Religiosa Junta Misionera Pacto Evangelico (misjonærforvaltningen i Colombia) og The Mission Covenant Church of Norway in Hong Kong (MCCN HK). I konsernregnskapet for 2018 og 2019 er ikke misjonærforvaltningen i Colombia konsolidert inn grunnet manglende årsregnskap for 2019 og det anses som uvesentlig for konsernets stilling. Aktuelle problemstillinger har vært drøftet med revisor underveis i prosessen. Hovedstyret behandlet saken 2. april 2020. For 2019 står Misjonskirken Norge (morselskapet) for 41 % av konsernets totale driftsinntekter. Ansgarskolen AS står for 58 %, mens MCCN HK står for 1 %.

MISJONSKIRKEN NORGE (MORSELSKAPET) Årsresultatet for morselskapet i 2018 og 2019 er overskudd på henholdsvis 1,76 og 8,31 millioner kroner (MNOK). Driftsresultatet i 2018 er på 1,92 MNOK, mens det er på 6,10 MNOK i 2019. Inkludert i driftsresultatet er testamentariske gaver på henholdsvis 3,7 og 7,2 MNOK og uten disse inntektene ville resultat fra drift vært negativt. 2019 var også et svært godt år for finansplasseringene med en urealisert gevinst på 1,7 MNOK. Dette viser at Misjonskirken Norge har en økonomi som påvirkes i stor grad av inntekter fra finans og andre inntekter som tradisjonelt er holdt utenfor vanlig drift. Herunder arv og salg av misjonshus. I 2019 stod gaveinntekter for 51 % av morselskapets driftsinntekter. Av dette utgjorde 40 % testamentariske gaver. 71% av gaveinntektene (eksklusive testamentariske gaver) kom fra våre menigheter, mens 29 % kom fra annet, som inkluderer gaver fra privatpersoner, arrangement og andre organisasjoner. I 2019 var 92 % av gaveinntektene øremerket til nasjonale og internasjonale formål, hvor Misjonskirken Norge trakk 15 % i administrasjonsandel. I tabellen ser man gaveinntektene de siste 5 årene presentert. Trenden er relativt stabil de siste tre årene, men med en liten økning hvert år. Av offentlige tilskudd mottar Misjonskirken Norge trossamfunnsmidler, NORAD-midler og momskompensasjon.

50

ÅRBO K 20 1 9-2020

Gaver siste 5 år (uten arv) 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0 2015

2016

Menighet

2017

2018

2019

Andre

Totalt utgjorde offentlige tilskudd 37 % av driftsinntektene i 2019. Dette gjør økonomien sårbar for endring i politiske prioriteringer. Personalkostnader i 2019 på 9,96 MNOK fordelte seg på 15,2 årsverk på tre avdelinger, i tillegg til generalsekretæren. 5 årsverk var tilknyttet administrasjonsavdelingen, 4,5 årsverk til nasjonal avdeling, mens 5,7 årsverk var tilknyttet internasjonal avdeling, hvorav 2,5 årsverk var ansatte i utlandet. Hovedstyret vedtok i november 2016 at alle utlån til menigheter skulle innfris innen utgangen av 2017. Per 31.12.19 gjensto to lån på til sammen 360 145 kroner. I november 2015 vedtok Hovedstyret å fjerne begrensningene i vedtektene som begrenset plassering av fondsmidlene til høyrentekonto i bank for to av Misjonskirken Norges fond. Videre godkjente Hovedstyret plassering av midler i kapitalmarkedet hos Danske Capital, som er samarbeidspartner til KNIF Innkjøp. 5,1 MNOK ble plassert i 2016, 5 MNOK i 2017 og 5 MNOK i 2018. Avkastningen på midlene hos Danske Capital var på -2,1 % i 2018 og 10,7 % i 2019. I 2020 har fondsplasseringene fått et kraftig verdifall på grunn av koronapandemien. Hittil i år er reduksjonen på fondsplasseringene 4,1 %. Fondsplasseringene har siden anskaffelse vært sett på som langsiktige plasseringer og til tross for variable avkastninger på kort sikt er verdien av plasseringene i dag fortsatt 10 % høyere enn ved etablering.

Carl Øyvind Borgenheim Knif regnskap AS


ANSGARSKOLEN AS Årsresultatet for Ansgar-konsernet er et overskudd på 1,0 MNOK i 2018 og 2,4 MNOK i 2019. Økningen skyldes i hovedsak økning i offentlig tilskudd. Driftsresultatet var på 1,8 MNOK i 2018 mot 3,2 MNOK i 2019. I Ansgarkonsernet inngår selskapene nedenfor, og det henvises til nærmere presentasjon av driften i skolene, drift- og hotellselskapet.

ANSGAR DRIFT OG EIENDOM AS Driftsinntektene har fra 2018 til 2019 blitt redusert fra 18,1 til 17,5 MNOK. Gaveinntekter har økt som følge av en enkeltgave gitt til utbygging på 0,3 mill. Driftsinntekter er lavere som følge av to forhold. Mindre utleie av personell mellom selskapene har redusert driftsinntektene. I tillegg er det fra 2019 tegnet ny husleieavtale mellom utleier Ansgar Drift og Eiendom AS og leietakerne Ansgar Bibelskole AS, Ansgar Høyskole AS og Ansgar Sommerhotell AS som har kompensert for reduksjon i leieinntekt fra personell. Driftsresultat er økt fra 0,8 MNOK i 2018 til 2,4 MNOK 2019 dette blant annet som følge av at flere ansatte fra 2019 er ansatt i Ansgar Teologiske Høgskole AS. Pr juni 2020 pågår det samtaler med skatteetaten for fastsetting av skyldig merverdiavgift tilbake i tid. Beløpet er ikke innarbeidet i regnskapene da størrelsen per dags dato er uviss.

ANSGAR TEOLOGISKE HØGSKOLE AS Driftsinntekter økte betydelig fra 20,9 MNOK i 2018 til 27,3 MNOK i 2019. Dette skyldes i hovedsak økt offentlig tilskudd til nye studieplasser og stipendiatstillinger. Økt studenttall genererer økt produksjon av studiepoeng, noe som også resulterer i økt offentlig tilskudd og skolepenger. Samtidig har skattefrie gaver gitt til skolen økt med 0,2 MNOK fra 2018 til 2019. I tillegg er driftskostnadene økt fra 20,4 MNOK i 2018 til 26,4 MNOK i 2019. Økning skyldes hovedsakelig økt antall ansatte. Lønnskostnader er økt fra 12,3 MNOK i 2018 til 18,5 MNOK i 2019. Også i høyskolen har man inngått ny leieavtale og endret praksis med delte innkjøp via Ansgar Drift og Eiendom AS. Samlet sett har selskapets driftsresultat økt fra 0,4 MNOK i 2018 til 0,9 MNOK i 2019.

ANSGAR SOMMERHOTELL AS Driften ved sommerhotellet har stabilisert seg på et bra nivå, etter flere år med svakere drift. I 2019 er inntektene økt til 4,4 MNOK fra 4,2 MNOK i 2018. Størst endring er leiekostnad til Ansgar Drift og Eiendom AS, som sees i økning i driftskostnader på 1,0 MNOK. Med denne bakgrunn er selskapets driftsresultat redusert fra 1,2 MNOK i 2018 til 0,2 MNOK i 2019. Lars Kristian Drangsholt Knif regnskap AS

ANSGAR BIBELSKOLE AS Driftsinntektene økte fra 9,5 MNOK i 2018 til 11,0 MNOK i 2019. Dette på grunn av økning i elevtall, noe som øker både offentlig tilskudd og skolepenger. Selskapets driftskostnader er i 2018 økt fra 10,2 MNOK til 11,3 MNOK i 2019. Dette som følge av økning i lønnskostnader og økt kostnad til leie av lokaler. I tillegg har man i 2019 i større grad bokført driftskostnader direkte i selskapet, fremfor å viderefakturere dette fra Ansgar Drift og Eiendom AS.

Ansgarskolen AS Org.nr: 989 205 455 Eier 100 % i samtlige datterselskap

Ansgar Drift og Eiendom AS (ADE) Org.nr: 989 205 471

Ansgar Bibelskole AS (ABS) Org.nr: 889 205 512

Ansgar Teologiske Høgskole AS (AHS) Org.nr: 989 205 544

Ansgar Sommerhotell AS (ASH) Org.nr: 946 633 534

ÅRBOK 2018-2019

51


BILAG 7, SAK 20

RAMMEBUDSJETT 2021 OG 2022 Misjonskirken Norge (Morselskapet)

RAMMER 2022

RAMMER 2021

BUDSJETT 2020

REGNSKAP 2019

REGNSKAP 2018

DRIFTSINNTEKTER Gaveinntekter Testamentariske gaver Arrangementsinntekter Trossamfunnsmidler NORAD-midler Momskompensasjon Leieinntekter Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER

13 500 000 12 500 000 12 000 000 10 625 222 10 263 814 7 151 569 3 794 327 3 628 000 3 522 000 3 419 000 2 655 584 3 271 310 6 900 000 6 800 000 6 800 000 6 555 034 5 980 150 5 060 000 5 060 000 5 060 000 5 209 790 5 020 558 1 000 000 1 000 000 900 000 1 048 522 1 016 487 637 000 618 000 600 000 824 432 901 917 922 000 896 000 869 000 760 762 783 952 31 647 000 30 396 000 29 648 000 34 830 915 31 032 515

DRIFTSKOSTNADER Produksjon Misjonsbladet Arrangementskostnader Personalkostnader Norge Personalkostnader internasjonalt Avskrivninger Kontor- og eiendomskostnader IKT-kostnader Revisjon og rådgivning Tjenestereiser Misjonærforvaltning Prosjektstøtte nasjonalt Prosjektstøtte internasjonalt Andre driftskostnader Ny satsning SUM DRIFTSKOSTNADER

325 000 316 000 306 000 310 935 370 252 3 628 000 3 522 000 3 327 000 2 550 055 3 213 995 11 653 000 11 313 000 10 769 000 9 775 336 10 503 342 2 112 000 2 050 000 711 000 183 672 443 919 100 000 100 000 67 000 228 496 331 066 960 000 932 000 904 000 865 497 768 879 907 000 880 000 854 000 796 986 895 790 1 000 000 1 000 000 1 210 000 885 664 301 810 1 645 000 1 625 000 1 641 000 1 699 887 1 228 227 580 000 570 000 550 000 440 000 440 000 1 100 000 1 000 000 1 024 000 658 750 662 476 9 920 000 9 870 000 9 849 000 9 294 578 9 498 301 1 200 000 1 200 000 1 678 000 1 040 232 453 374 500 000 200 000 500 000 35 630 000 34 578 000 33 390 000 28 730 088 29 111 431

DRIFTSRESULTAT

-3 983 000

-4 182 000

-3 742 000

6 100 827

1 921 084

570 000 1 000 000

570 000 1 000 000

843 000

2 214 031

-158 751

-2 413 000

-2 612 000

-2 899 000

8 314 858

1 762 333

Netto finansposter Netto salg misjonshus RESULTAT*

* Underskudd dekkes inn fra fond/tidligere gaveavsetninger.

52

ÅRBO K 20 1 9-2020


KOMMENTARER TIL RAMMEBUDSJETTET Generalforsamlingen behandler Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for de neste to årene. Rammebudsjettet henger sammen med kirkesamfunnets gjeldende strategiplan vedtatt av generalforsamlingen. Rammebudsjettet uttrykker menighetenes felles økonomiske forpliktelse. Menighetene har gjennom vedtaket på generalforsamlingen i 2016 forpliktet seg til å delta økonomisk etter evne, med intensjon om å bidra med ti prosent eller mer av menighetenes inntekter til fellesarbeidet. Misjonskirken Norge må ha søkelys på at driften går i balanse. Det er en utfordring at selv om våre driftskostnader kun indeksreguleres, så vil driftsresultatet forverres fra år til år hvis ikke de ordinære driftsinntektene øker. Misjonskirken Norge har solid egenkapital. I 2018 og 2019 mottok vi testamentariske gaver for i underkant av 11 MNOK. I toårsperioden er samlet årsresultat på i overkant 10 MNOK. Per 31.12.2019 utgjorde sum egenkapital og avsetning for forpliktelser i underkant av 55 MNOK. Av dette beløpet er fri egenkapital cirka 12,5 MNOK. Øvrige midler er det ulike bindinger på, f.eks. testamentariske gaver som er gitt til bestemte formål. I et kirkesamfunn handler investeringer i stor grad om immaterielle verdier. Grensen mellom ordinær drift og investering kan derfor være uklar. Våre prosjekter nasjonalt og internasjonalt eksemplifiserer dette på en god måte. Summen av vår drift er vel egentlig uttrykk for at vi ønsker å investere i Guds rike. Dette betyr at oppsparte midler ikke bare kan brukes for å dekke inn underskudd, men må brukes på en planmessig måte for å nå våre mål. I budsjett og regnskap vil dette komme frem som underskudd som dekkes inn av oppsparte midler i balansen.

Misjonskirken Norge har en utfordring knyttet til inndekning av faste driftskostnader. Marginene er små for å dekke kostnadene til personal, drift av kontoret og organisasjonen. Dette dekkes i hovedsak inn av trossamfunnsmidler, fakturering av menighetsrådgiverordningen og 15 % administrasjonsandel på gaver. I rammebudsjettet er det bakt inn en årlig prisvekst på tre prosent. Fra 2021 til 2022 er det lagt inn tre prosent økning i lønnskostnader. Internasjonalt ligger det tre misjonærstillinger i budsjettet. Det ligger også 1,1 årsverk for å styrke administrasjon og internasjonal avdeling. Det forventes ingen betydelig økning i offentlige tilskudd i årene fremover. Misjonskirken Norge er derfor avhengig av vekst i gaveinntekter. Det jobbes med tettere oppfølging av giverne våre, dette gjelder både enkeltpersoner og menigheter. Det utvikles nye giverkonsept og det ryddes i prosjektporteføljen. Til sammen tror vi dette vil hjelpe oss som fellesskap til å møte fremtiden på en offensiv måte.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner Hovedstyrets forslag til rammebudsjett for 2021 og 2022. Generalforsamlingen gir Hovedstyret fullmakt til å fravike rammebudsjettet dersom dette kan skje uten at balansen i budsjettet forrykkes eller ved en forsvarlig inndekning av underskudd.

ÅRBOK 2018-2019

53


DEL

E

LOVSAKER

54

Ã…RBO K 20 1 9-2020


BILAG 8, SAK 21

Bilag 9, sak 21 ENDRING AV § 3 I LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE Endring av § 3 i Lover for Misjonskirken Norge Hovedstyret foreslår at distriktsinndelingen tas ut av § 3. Gjeldende lovtekst § 3 ORGANISASJON - Generalforsamlingen er MKNs øverste myndighet, og holdes hvert annet år. - Hovedstyret er MKNs øverste valgte organ. - Nasjonalt råd og Internasjonalt råd bistår Hovedstyret innenfor sine områder. - Predikant og menighetsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret og MKNs menigheter og pastorer. - Styret for det registrerte trossamfunnet ivaretar saker som angår trossamfunnet. - Generalsekretær er MKNs daglige leder. - MKN er inndelt i fem geografiske distrikter. - MKNs skolevirksomhet er organisert som et konsern. Aksjene i morselskapet, Ansgarskolen AS, er heleid av MKN.

Forslag til ny/endret lovtekst § 3 ORGANISASJON - Generalforsamlingen er MKNs øverste myndighet, og holdes hvert annet år. - Hovedstyret er MKNs øverste valgte organ. - Nasjonalt råd og Internasjonalt råd bistår Hovedstyret innenfor sine områder. - Predikant og menighetsrådet er et rådgivende organ for Hovedstyret og MKNs menigheter og pastorer. - Styret for det registrerte trossamfunnet ivaretar saker som angår trossamfunnet. - Generalsekretær er MKNs daglige leder. - MKN er inndelt i fem geografiske distrikter. - MKNs skolevirksomhet er organisert som et konsern. Aksjene i morselskapet, Ansgarskolen AS, er heleid av MKN.

Begrunnelse for endringen: Distriktsordningen som organisasjonsledd ble vedtatt nedlagt av generalforsamlingen i 2008. Komprimert sier vedtaket i 2008 to ting: 1. Distriktene beholdes som geografiske enheter i forhold til identitetsbygging og arbeidsområder. 2. Distriktene legges ned som organisasjonsledd, med sine årsmøter og styrer. Mye er endret siden 2008. Nettverksbygging og samarbeid handler i dag mer enn om geografi, f.eks. menighetsstørrelse, profil, lokalisering i by/tettsted, mv. Samlet sett er Hovedstyrets vurdering at den gamle distriktsordningen har overlevd seg selv i lovteksten, og uansett ikke hører hjemme i § 3 som nettopp beskriver vår organisering. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 3 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning. ÅRBOK 2018-2019

55


BILAG 9, SAK 22

Bilag 10, sak 22 ENDRING AV § 4 I LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE Norge Endring av § 4 i Lover for Misjonskirken Hovedstyret foreslår å knytte pastorenes og misjonærenes representasjon i generalforsamlingen til ordinasjon. Hovedstyret foreslår videre å sløyfe en sovende bestemmelse om representasjon i generalforsamling for foreninger som ikke formelt er opptatt i kirkesamfunnet. Gjeldende lovtekst

Forslag til ny/endret lovtekst

4.0 INNKALLING Senest seks måneder før Generalforsamlingen avholdes, sendes skriftlig innkalling til − menighetene − daglig leder i Misjonskirken UNG (UNG) − Ansgarskolens rektor − pastorer og misjonærer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller MKNs og UNGs fellesarbeid

4.0 INNKALLING Senest seks måneder før Generalforsamlingen avholdes, sendes skriftlig innkalling til − menighetene − daglig leder i Misjonskirken UNG (UNG) − Ansgarskolens rektor − ordinerte pastorer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller MKNs og UNGs fellesarbeid − misjonærer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller MKNs og UNGs fellesarbeid Innkallingen skal opplyse om frist for innsending av forslag, jf 4.4.

Innkallingen skal opplyse om frist for innsending av forslag, jf 4.4. 4.1 REPRESENTASJON Disse har ordinær stemmerett i Generalforsamlingen: − to representanter fra hver menighet, for de første påbegynte femti medlemmer, deretter én representant for hvert påbegynt femtiende medlem. Representantene må være medlemmer av menigheten. Ingen menighet kan sende mer enn seks representanter. − Hovedstyrets medlemmer − daglig leder i Misjonskirken UNG − Ansgarskolens rektor − pastorer og misjonærer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller MKNs og UNGs fellesarbeid. Misjonærer som har kommet hjem fra ordinær misjonstjeneste på MKNs felt har stemmerett ved første generalforsamling etter hjemkomst og ved siste generalforsamling før ny utreise. Misjonsforeninger som arbeider etter Misjonskirken Norges prinsipper og støtter MKN økonomisk, men ikke er formelt opptatt i MKN, kan gis rett til å møte med observatør. Ordningen forutsetter at det på stedet ikke er noen menighet som er tilsluttet MKN.

56

ÅRBO K 20 1 9-2020

4.1 REPRESENTASJON Disse har ordinær stemmerett i Generalforsamlingen: − to representanter fra hver menighet, for de første påbegynte femti medlemmer, deretter én representant for hvert påbegynt femtiende medlem. Representantene må være medlemmer av menigheten. Ingen menighet kan sende mer enn seks representanter. − Hovedstyrets medlemmer − daglig leder i Misjonskirken UNG − Ansgarskolens rektor − ordinerte pastorer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller MKNs og UNGs fellesarbeid. − Misjonærer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller MKNs og UNGs fellesarbeid. Misjonærer som har kommet hjem fra ordinær misjonstjeneste i regi av Misjonskirken Norge har stemmerett ved første generalforsamling etter hjemkomst og ved siste generalforsamling før ny utreise.


Misjonsforeninger som arbeider etter Misjonskirken Norges prinsipper og støtter MKN økonomisk, men ikke er formelt opptatt i MKN, kan gis rett til å møte med observatør. Ordningen forutsetter at det på stedet ikke er noen menighet som er tilsluttet MKN.

Begrunnelse for endringer

Prinsipielt bør alle med stemmerett i generalforsamlingen representere mer enn seg selv og sine egne meninger. Selv om det i vår sammenheng er sjelden at menighetsdelegater stiller med bundet mandat, så representerer en menighetsdelegat menigheten sin. Pastorer er ikke på samme måte «forpliktet» til å fremme menighetens synspunkter da deres stemmerett er knyttet til funksjon og ikke et valg i et menighetsmøte. Pastortittelen brukes i dag også annerledes enn tidligere i flere av våre menigheter. Ved å knytte pastorenes stemmerett opp til både ordinasjon og aktiv tjeneste sikrer vi to viktige hensyn: 1. Pastoren har gjennom ordinasjonen forpliktet seg på fellesskapet. 2. Pastoren står i en aktiv tjeneste av minst tre års varighet. Siste avsnitt i 4.1 foreslås strøket i sin helhet, da dette oppleves å være en sovende bestemmelse som i praksis mest er egnet til å forvanske lovteksten. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 4 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

ÅRBOK 2018-2019

57


BILAG 10, SAK 23

Bilag 11, sak 23 AV § 5 I LOVER FOR ENDRING MISJONSKIRKEN NORGE

Endring av § 5.5 i Lover for Misjonskirken Norge Hovedstyret har vedtatt opphør av ordningen med anbefalte forkynnere. PMR skal derfor ikke lengre skal ha dette som sitt ansvarsområde.

5. 5-2

An s va r s om rå d e og m y n d i g h e t

5. 5-2

An s va r s om rå d e og m y n d i g h e t

PMR er et rådgivende organ for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. PMR skal - innstille overfor Hovedstyret til ordinasjon av pastorer i Norge, og internasjonal tjeneste - gi råd i spørsmål der Hovedstyret ber om det PMR er gitt et selvstendig ansvar i følgende saker: - godkjenne anbefaling av forkynnere (anbefalte forkynnere) - gi råd og veiledning overfor pastorer og menigheter som søker råd i forhold til kall og tjeneste

PMR er et rådgivende organ for Hovedstyret i teologiske, etiske og ordningsmessige spørsmål. PMR skal - innstille overfor Hovedstyret til ordinasjon av pastorer i Norge, og internasjonal tjeneste - gi råd i spørsmål der Hovedstyret ber om det PMR er gitt et selvstendig ansvar i følgende saker: - godkjenne anbefaling av forkynnere (anbefalte forkynnere) - gi råd og veiledning overfor pastorer og menigheter som søker råd i forhold til kall og tjeneste

PMR kan knytte til seg enkeltpersoner eller grupper av personer for å ivareta sine oppgaver.

PMR kan knytte til seg enkeltpersoner eller grupper av personer for å ivareta sine oppgaver.

Arbeidsutvalget gir råd og veiledning i saker hvor personvernhensyn tilsier konfidensiell behandling. Hvis saken gjelder forhold i en menighet, kan Arbeidsutvalget høre lederen eller annen representant for menigheten som saken angår.

Arbeidsutvalget gir råd og veiledning i saker hvor personvernhensyn tilsier konfidensiell behandling. Hvis saken gjelder forhold i en menighet, kan Arbeidsutvalget høre lederen eller annen representant for menigheten som saken angår.

Begrunnelse for endringer

Hovedstyret har vedtatt opphør av ordningen med anbefalte forkynnere. PMR skal derfor ikke lengre skal ha dette som sitt ansvarsområde.

Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 5 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning.

58

ÅRBO K 20 1 9-2020


BILAG 11, SAK 24

Bilag 12, sak 24 AV § 7 I LOVER FOR ENDRING MISJONSKIRKEN NORGE Endring av § 7 i Lover for Misjonskirken Norge Hovedstyret fremmer forslag til ny § 7 som forsøker å ta opp i seg anliggende fra generalforsamlingen i 2008 om samarbeid og identitetsbygging mellom menighetene etter nedleggelsen av distriktsordningen. Gjeldende lovtekst

Forslag til ny/endret lovtekst

§ 7. MKN-DISTRIKT MKN er inndelt i fem distrikter: - MKN-nord: Nordland, Troms og Finmark - MKN-midt-Norge: Nord-Trøndelag, SørTrøndelag og Møre og Romsdal - MKN-øst: Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo, Østfold og Buskerud - MKN-sør: Vestfold, Telemark, AustAgder og Vest- Agder - MKN-vest: Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Arbeidet i distriktene skal skje i overensstemmelse med MKNs formål og prinsipper, Generalforsamlingens vedtak og i forståelse med Hovedstyret.

§ 7. NETTVERKSBYGGING MKN har ikke et organisasjonsnivå mellom menighetene og sentralleddet. Ved at hver menighet er knyttet opp til sin egen menighetsrådgiver utvikles det nettverk basert på geografi og felles interesser mellom menighetene. Menighetene oppmuntres til å samarbeide om prosjekter for å virkeliggjøre MKNs formål.

Begrunnelse for endringen Bortfall av distriktsordningen, se begrunnelse i forbindelse med § 3. Forslag til ny § 7 forsøker dels å ta opp i seg anliggende fra generalforsamlingen i 2008 der det blant annet i vedtaket om nedleggelse av distriktsordningen står: «Distriktene beholdes som geografiske enheter i forhold til identitetsbygging og arbeidsområder. Distriktene legges ned som organisasjonsledd, med sine årsmøter og styrer. Det opprettes i stedet ressursgrupper/arbeidsgrupper i distriktene/regionene som vil arbeide med aktivitet og tiltak i distriktene/regionene.» Det foreslås å snakke om «nettverksbygging» for å løsrive det fra organisasjon. Samtidig som det kan være fornuftig å si noe i lovene om fraværet av et organisasjonsnivå mellom menighetene og sentralleddet. Det er også viktig å få sagt noe om menighetsrådgiverordningen i lovene. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 7 i Lover for Misjonskirken Norge. Lovendringen trer i kraft med umiddelbar virkning. ÅRBOK 2018-2019

59


BILAG 12, SAK 25

ENDRING Bilag 13, sak 25 AV ANBEFALTE MENIGHETSVEDTEKTER § 12 Endring av anbefalte menighetsvedtekter §12

Endringsforslaget handler om å forenkle prosessen med å oppløse menigheter som nærmest er uten drift.

60

Gjeldende lovtekst

Forslag til ny/endret lovtekst

§ 12 OPPLØSNING/FUSJON/AVGIVELSE AV SELVRÅDERETT Eventuelt forslag til oppløsning/fusjon av menigheten sendes menighetens lederskap. Forslaget, med lederskapets innstilling, sendes menighetens medlemmer senest fjorten dager før årsmøtet. Forslaget må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt. Ved oppløsning av menigheten skal alle eiendeler tilfalle Misjonskirken Norge som så vidt mulig skal benytte disse til evangelisk virksomhet på stedet. Dersom menigheten ikke har regelmessig aktivitet eller ikke er i stand til å velge et lederskap, kan det ikke fattes avgjørelser i saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning for menigheten, uten godkjenning av Misjonskirken Norges hovedstyre. Dersom menigheten ikke har regelmessig aktivitet eller ikke er i stand til å velge et lederskap, kan årsmøtet etter avtale med Misjonskirken Norges generalsekretær fatte vedtak om å avgi menighetens selvråderett til Misjonskirken Norges hovedstyre, som oppnevner et forretningsstyre med ansvar for å ivareta menighetens interesser og eiendom. Vedtak om avgivelse av selvråderett krever to tredjedels flertall. Ved et slikt vedtak opphører menighetens formelle og demokratiske strukturer slik disse er beskrevet i vedtektene. Dersom menigheten igjen opptar regelmessig

§ 12 OPPLØSNING/FUSJON/AVGIVELSE AV SELVRÅDERETT Eventuelt forslag til oppløsning/fusjon av menigheten sendes menighetens lederskap. Forslaget, med lederskapets innstilling, sendes menighetens medlemmer senest fjorten dager før årsmøtet. Forslaget må ha minst to tredjedels flertall for å bli vedtatt. Ved oppløsning av menigheten skal alle eiendeler tilfalle Misjonskirken Norges arbeid. som så vidt mulig skal benytte disse til evangelisk virksomhet på stedet. Dersom menigheten ikke har regelmessig aktivitet eller ikke er i stand til å velge et lederskap, kan det ikke fattes avgjørelser i saker av prinsipiell karakter, særlig viktighet eller stor økonomisk betydning for menigheten, uten godkjenning av Misjonskirken Norges hovedstyre. Dersom menigheten ikke har regelmessig aktivitet eller ikke er i stand til å velge et lederskap, kan årsmøtet etter avtale med Misjonskirken Norges generalsekretær fatte vedtak om å avgi menighetens selvråderett til Misjonskirken Norges hovedstyre, som oppnevner et forretningsstyre med ansvar for å ivareta menighetens interesser og eiendom. Vedtak om avgivelse av selvråderett krever to tredjedels flertall. Ved et slikt vedtak opphører menighetens formelle og demokratiske strukturer slik disse er beskrevet i vedtektene. Dersom menigheten igjen opptar regelmessig

ÅRBO K 20 1 9-2020


aktivitet, kan det med Hovedstyrets godkjenning innkalles til et ekstraordinært årsmøte, jf § 6, for å behandle saken om å få tilbakeført selvråderetten og gjeninnføre menighetens ordinære, formelle og demokratiske strukturer. Et slikt vedtak krever to tredjedels flertall. Dersom selvråderetten tilbakeføres, skal årsmøtet samtidig velge nytt lederskap. Dersom menigheten over lengre tid ikke har hatt regelmessig aktivitet, kan Misjonskirken Norges hovedstyre beslutte menigheten oppløst.

aktivitet, kan det med Hovedstyrets godkjenning innkalles til et ekstraordinært årsmøte, jf § 6, for å behandle saken om å få tilbakeført selvråderetten og gjeninnføre menighetens ordinære, formelle og demokratiske strukturer. Et slikt vedtak krever to tredjedels flertall. Dersom selvråderetten tilbakeføres, skal årsmøtet samtidig velge nytt lederskap. Dersom menigheten de siste fem årene over lengre tid ikke har hatt regelmessig aktivitet og/eller ikke har gjennomført årsmøte, kan Misjonskirken Norges hovedstyre beslutte menigheten oppløst.

Begrunnelse for endringen For å kunne gjennomføre oppløsning av menigheter som er uten drift på en juridisk tilfredsstillende måte er det viktig at det i vedtektene ligger en fullmakt for Hovedstyret til å kunne vedta menigheten oppløst. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 12 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Misjonskirken Norge.

ÅRBOK 2018-2019

61


BILAG 13, SAK 26

ENDRING AV ANBEFALTE Bilag 14, sak 26 MENIGHETSVEDTEKTER § 13 Endring av anbefalte menighetsvedtekter §13 Endringsforslaget handler om å forenkle prosessen med å oppløse menigheter som nærmest er uten drift. Gjeldende lovtekst

Forslag til ny/endret lovtekst

Forslag til endringer i vedtektene sendes menighetens lederskap minst tre måneder før årsmøtet. Endringsforslag, med lederskapets innstilling, sendes menighetens medlemmer senest en måned før årsmøtet. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall i årsmøtet. Hvis menigheten vedtar endringer i sine vedtekter, skal disse oversendes Misjonskirken Norges hovedstyre til godkjenning.

Forslag til endringer i vedtektene sendes menighetens lederskap minst tre måneder før årsmøtet. Endringsforslag, med lederskapets innstilling, sendes menighetens medlemmer senest en måned før årsmøtet. Vedtektsendringer krever to tredjedels flertall i årsmøtet. Hvis menigheten vedtar endringer i sine vedtekter, skal disse oversendes Misjonskirken Norges hovedstyre til godkjenning. Dersom menigheten ikke kan fremlegge vedtatte menighetsvedtekter, legges Misjonskirken Norges anbefalte menighetsvedtekter til grunn.

Begrunnelse for endringen Endringen er ment som en hjelp til å gjennomføre oppløsning av menigheter som er uten drift, og som ikke kan fremlegge vedtatte menighetsvedtekter. Hovedstyrets innstilling til vedtak: Generalforsamlingen vedtar Hovedstyrets forslag til endring av § 13 i Anbefalte vedtekter for menigheter i Misjonskirken Norge.

62

ÅRBO K 20 1 9-2020


UTDRAG FRA LOVER FOR MISJONSKIRKEN NORGE – LOVTEKST OM GF § 4 GENERALFORSAMLINGEN 4.0 INNKALLING Senest seks måneder før Generalforsamlingen avholdes, sendes skriftlig innkalling til - menighetene - daglig leder i Misjonskirken UNG (UNG) - Ansgarskolens rektor - pastorer og misjonærer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller MKNs og UNGs fellesarbeid Innkallingen skal opplyse om frist for innsending av forslag, jf 4.4. 4.1 REPRESENTASJON Disse har ordinær stemmerett i Generalforsamlingen: - to representanter fra hver menighet, for de første påbegynte femti medlemmer, deretter én representant for hvert påbegynt femtiende medlem. Representantene må være medlemmer av menigheten. Ingen menighet kan sende mer enn seks representanter. - Hovedstyrets medlemmer - daglig leder i Misjonskirken UNG - Ansgarskolens rektor - pastorer og misjonærer som i de siste tre år har vært og fremdeles er ansatt i en menighet eller MKNs og UNGs fellesarbeid. Misjonærer som har kommet hjem fra ordinær misjonstjeneste på MKNs felt har stemmerett ved første generalforsamling etter hjemkomst og ved siste generalforsamling før ny utreise. Misjonsforeninger som arbeider etter Misjonskirken Norges prinsipper og støtter MKN økonomisk, men ikke er formelt opptatt i MKN, kan gis rett til å møte med observatør. Ordningen forutsetter at det på stedet ikke er noen menighet som er tilsluttet MKN. 4.2 VEDTAKSMYNDIGHET Lovlig innkalt generalforsamling er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som er frammøtt. Votering i ordinære saker avgjøres ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har Hovedstyrets leder dobbeltstemme. 4.3 ANSVARSOMRÅDE Generalforsamlingen behandler: - konstituering, med følgende punkter: - godkjenning av delegater - valg av ordstyrere - godkjenning av forretningsorden - valg av sekretærer og to representanter til å undertegne protokollen - valg av tellekorps - kontrollkomiteens rapport

- årsberetning for de siste to år - årsregnskap for de siste to år - planer for arbeidet de neste to år - rammebudsjett for de neste to år - forskrifter - øvrige saker Hovedstyret legger fram - innsendte forslag - valg 4.4 SAKER TIL GENERALFORSAMLINGEN Sakspapirer med Hovedstyrets innstilling til vedtak, sendes menighetene, pastorene, misjonærene og daglig leder i Misjonskirken UNG senest en måned før Generalforsamlingen. Disse har forslagsrett til Generalforsamlingen: - menighetene - Hovedstyret - UNGs landsstyre Forslag til Generalforsamlingen må være sendt Hovedstyret minst fire måneder før Generalforsamlingen. 4.5 VALG 4.5-1 Hovedstyret Generalforsamlingen velger hovedstyre. Ved særskilt valg velges - Hovedstyrets leder for to år Deretter velges - seks medlemmer for fire år - to varamedlemmer for to år Styrets øvrige medlemmer framgår av § 5.1 Minimum 50 % av de faste medlemmene som velges av Generalforsamlingen må tilhøre Trossamfunnet Misjonskirken Norge. 4.5-2 Generalsekretær Generalforsamlingen velger Generalsekretær, etter innstilling fra Hovedstyret, som ansettes på åremål for seks år. Gjenvalg kan finne sted for fire år av gangen. 4.5-3 Øvrige valg Generalforsamlingen velger - to medlemmer til Predikant- og menighetsrådet - leder for og fire medlemmer av valgkomiteen for to år - leder for og to medlemmer til kontrollkomiteen for to år - revisor for to år 4.6 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling hvis - Hovedstyret vedtar det - mer enn en tredjedel av menighetene krever det. Kravet fremmes skriftlig til Hovedstyret med redegjørelse for hvilke menigheter som krever det.

ÅRBOK 2018-2019

63


DEL

64

Ã…RBO K 20 1 9-2020

F


BILAG 14, SAK 27

FOKUS ETTER VEKST 2020 Da Vekst 2020 ble vedtatt i 2010 var situasjonen at Misjonskirken Norge i liten grad nådde nye mennesker eller plantet nye menigheter. Vi opplever at Vekst 2020 har tatt oss fra stagnasjon til vekst. Nå skal vi se fremover. Hva ønsker vi skal være Misjonskirken Norges fotavtrykk for fremtiden? Hva skal vi være og hva skal vi gjøre - i fellesskap? For å finne svar på dette ble det i 2019 avholdt elleve regionale samlinger i hele landet med utgangspunkt i spørsmålet: «Hva drømmer vi om for Misjonskirken Norge - som fellesskap?» I etterkant har 30 tettskrevne sider med notater fra samlingene blitt grundig gjennomgått, analysert og katalogisert. Alle styrer og råd sentralt, inkludert UNGs landsstyre, har også vært med i prosessen. Totalt har mer enn 500 personer vært involvert. Tre fokusområder: I prosessen er det tre fokusområder som har blitt tydelige og har blitt nevnt i alle samtalene. Disse tre er:

Vi skal virke for Guds rikes vekst og utbredelse innenfor og utenfor vårt eget land.

Guds barns enhet og menneskers frelse.

Vi tror nøkkelen til videre vekst for Misjonskirken Norge ligger i synergien mellom det vi gjør sammen som kirker og det som skjer lokalt i våre menigheter. I 2020 opplever vi at vi i større grad er en kirke-plantende bevegelse som når nye mennesker. Vi vil bygge videre på det gode som Vekst 2020 har gitt oss gjennom å være en sendende bevegelse som planter menigheter. Vi vil se mer av dette i hele vårt langstrakte land og i vårt internasjonale arbeid. Alt har som mål at flere mennesker skal komme til tro på Jesus Kristus. Vi vil at Misjonskirken Norges fotavtrykk i årene som kommer skal være tro, sende og plante.

hjelpe mennesker til tro

sende ut flere arbeidere

Hovedstyrets innstilling til vedtak:

plante nye menigheter

Generalforsamlingen vedtar at «Tro – Sende – Plante» skal være fokus for vårt fellesarbeid fra 2021. En strategiplan som konkretiserer dette retningsvalget, vil bli fremlagt for generalforsamlingen i 2022.

Fokusområdene harmonerer med oppdraget og visjonen slik disse ble formulert i 1884 da Misjonskirken Norge ble stiftet:

ÅRBOK 2018-2019

65


ANSATTE I MISJONSKIRKEN NORGE PER 31.12.2019

Øyvind Haraldseid, generalsekretær

Jon-Arne Hoppestad, leder Internasjonal avdeling

Viggo Koch, spesialrådgiver for bistand og misjon

Øyvind Slåtta, misjonskonsulent

Jens Kåre Lindal, prosjektkonsulent Romania

Nelly Langelandsvik, prosjektarbeider Romania

Torben M. Joswig, leder Nasjonal avdeling

Kjell Birkeland, menighetsrådgiver

Stein Bjørkholt, menighetsrådgiver

Anne Margrethe Mandt-Anfindsen, menighetsrådgiver

Naomi Curwen, adm. konsulent nasjonalt og kommunikasjonskonsulent

Yngve H. Brosstad, administrasjonsleder

Trond Filberg, kommunikasjonsleder

Rachel Elisabeth Olsen, kommunikasjonskonsulent

Marit E. Hübenbecher, økonomikonsulent

Kristin Jernsletten, arkivleder

Tor Marius Langås, prosjektleder Liv & Vekst

mknu.no/ansatte

66

ÅRBO K 20 1 9-2020


AKTUELLE NETTSIDER I VÅR VIRKSOMHET Mknu.no

Nettportal for alle deler av arbeidet

Mknu.no/nettsiden

Informasjonsside med lenker til aktuelle områder

Misjonsnytt.no

Nettside som samler alle redaksjonelle nyhetssaker og blogger

Misjonshistorie.no

Nettsider om vår felles historie, om historiske personer og Historisk arkivsenter

Misjonsbladet.no

Informasjonsside om Misjonsbladet, opplysninger og lenke til å lese bladet på nett

Takkogpris.no

Giverside for faste givere

Livogvekst.no

Liv & Vekst sommerfestival, Stavern

Livogvekstinord.no

Liv & Vekst i nord, Evenskjer

Misjonskirkenung.no

UNGs hovedside

Levendetro.no

Hovedside for Levende tro

Ansgarhoyskole.no

Ansgar høyskole

Ansgarbibelskole.no

Ansgar bibelskole

Personalorganisasjonen.no Hovedside for PO Mknu.no/pmf

Pastor- og medarbeiderforeningen (PMF)

Utgitt av: Misjonskirken Norge Design: Morten Ravnbø [ravnbo.com] Trykk: Erik Tanche Nilssen AS Opplag: 400 Digital versjon: issuu.com/misjonskirken

ÅRBOK 2018-2019

67


OG MENNESKERS FRELSE GUDS BARNS ENHET

MISJONSKIRKEN

NORGE 68

Ã…RBO K 20 1 9-2020

Adresse: Christian Krohgs g 34, 0186 Oslo Organisasjonsnummer: 970 545 204 Bankkonto: 3000 15 09000

Profile for Misjonskirken Norge - Misjonsbladet - UNG

ÅRBOK 2020 - Generalforsamlingen Misjonskirken Norge