Page 1

MIQUEL PATON Cartografia (És)


MIQUEL PATON Cartografia (És)

Pati del Palau de la Diputació de Tarragona Passeig de Sant Antoni, 100 - Tarragona

22 gener - 21 febrer de 2016


Les cartografies de Miquel Paton

2

Com qui no vol la cosa, Miquel Paton ens lliura amb ritme ben escandit cadascuna de les seves exposicions. Sembla talment que per a ell sigui tan important la part com el tot: per això de les seves exposicions en recordem, més enllà de preferències puntuals inevitables, sobretot un to i unes matrius. Uns ritmes, uns ordres. Una recerca, unes superestructures. Sabem que el nostre artista lluita contra el caos i la fluència irreparable. Vol aturar el temps. Comprendre la terra. Inspirar-se'n i fixar-la. Extreure'n alguna cosa. Donarnos-la transfigurada. Per això cadascuna de les seves obres se'ns presenta alhora com una síntesi (d'opòsits: terra i aigua), un compendi (d'un món, el seu), una extracció (raig d'oli verge), una decantació (copa de vi), una quintaessència (flascó de perfum). Com un tot amalgamat amb què sembla desprendre's de la contingència i aspirar a una certa atemporalitat: la de les formes significants i transcendides, la d'un temps suspès. Fet i fet, l'obra d'aquest artista tortosí té tant d'arrelament com d'enlairament. De


visió enfondida com de vol líric. D'emergència com de tonada. Podríem parlar de paisatges interioritzats, depurats, estilitzats. Revelats. L'art com un camí de resolució. De què? D'un inacabable joc de tensions. Les de la terra –una ribera fecunda, un delta constantment renovellat i en perill–, però també les de la ment. L'artista dialoga alhora amb realitats exteriors i ressons interiors. Pensa tant en visions com en abstraccions, i cerca de transcendir unes i altres. Per això podem dir que cada nova exposició de Miquel Paton se'ns imposa com ho faria una partitura. Entreu a la sala, galeria o museu que l'acull, i de sobte us sentiu arrabassats per una música silenciosa: la dels seus quadres que s'adrecen tant a la nostra vista com a una mena d'oïda interior. Cada obra és un pentagrama cromàtic que l'artista fa ressonar en nosaltres a través d'un subtilíssim entramat de melodies i harmonies. Les unes horitzontals, les altres verticals, i unes i altres conformant una sola partitura, muda i eloqüent, que tant ens pot evocar les retícules del seu món físic –material, espès, mutant– com les d'aquell art i aquells artistes dels quals més ha après. Diversos i igualment mudables: que cadascú els trobi o reconegui.

Miquel Paton es troba en un moment dolç, com ho proven les seves darreres exposicions "Espai Re-Visat" i la que avui presentem al Pati de la Diputació de Tarragona, significativament titulada "Cartografia (És)". A diferència de tants, ell mai no cerca pirotècnies ni malabarismes gratuïts, més aviat en fuig com un gat escaldat. Sap prou bé quin és el seu món –aquell del qual parteixen un cop i un altre, insistentment, les seves obres–, i es concentra per embridar-lo, depurar-lo, formalitzar-lo i transcendir-lo mitjançant un instrument cada cop més afinat i una sintaxi sempre més refinada. Reconeixem els seus estilemes, però mai no sabem fins on ens portaran: aquesta és la discreta grandesa del seu art. Àlex Susanna Director de l’Institut Ramon Llull

3


Pintura 56

Oli sobre paper 50 x 50 cm

4


5

Cartografia I Oli sobre cot贸 80 x 80 cm


6

Cartografia II Oli sobre cot贸 80 x 80 cm


Pintura 67

Oli sobre paper 50 x 50 cm

7


8

CamĂ­ del Pas 3 Oli sobre paper 65 x 100 cm


9

I els ullals

Oli sobre cot贸 150 x 150 cm


10

Pintura 48

Oli sobre cot贸 Diagonal 210 cm


11

Pintura 46

Oli sobre paper 50 x 40 cm


12

CamĂ­ del Pas 1 Oli sobre paper 65 x 100 cm


Cartografia VI Oli sobre paper 65 x 100 cm

13


14

Cartografia III Oli sobre cot贸 70 x 97 cm


15

Cam铆 del Pas 2 Oli sobre cot贸 70 x 97 cm


16

Pintura 57

Oli sobre paper 50 x 40 cm


Pintura 66

Oli sobre paper 50 x 50 cm

17


Pintura 55

Oli sobre paper 50 x 50 cm

18


19

Pintura 50 Oli sobre lli 150 x 150 cm


Cartografia IV Oli sobre cot贸 65 x 160 cm

20


21

Cartografia V Oli sobre cot贸 65 x 160 cm


22

Pintura 71

Oli sobre paper 50 x 40 cm


Pintura 68

Oli sobre paper 50 x 50 cm

23

Pintura 69

Oli sobre paper 50 x 50 cm


24

Pintura 72

Oli sobre paper 50 x 40 cm


25

Pintura 49

Oli sobre cot贸 Diagonal 210 cm


26

Pintura 70

Oli sobre paper 50 x 40 cm


Pintura 64

Oli sobre cot贸 50 x 50 cm

27


The Cartography of Miquel Paton With a sly diffidence, Miquel Paton doles out each of his exhibitions with well-measured rhythm. It seems as if for him the parts are literally as important as the whole, and this is why his exhibitions leave us above all with a mood or patterns beyond unavoidable personal preferences: rhythms, sequencing; a pursuit, superstructures. The artist is seen to be struggling against chaos and this irreversible progression. He endeavors to stop time—to fathom the earth, to take inspiration from it and anchor it, to pull something from it and render it transfigured.

28

Thus each of his works appears at once as a synthesis (of opposites: earth and water), a composite (of a world—his world), an extraction (a jet of virgin oil), a decantation (a glass of wine) and a quintessence (a flask of perfume). They are like amalgamated wholes he seems to use to divest himself of contingency and aspire to a certain timelessness: the timelessness of signifying and transcendent shapes, of time suspended. Ultimately, the work of this Tortosan artist has as much to do with taking root as it does emancipation, with penetrating vision as lyrical flight, with emergence as consonance. One could speak of interiorized, refined and stylized landscapes—revealed landscapes— art as a path to resolution, but resolution of what? It is the resolution of an endless interplay of tensions: those of the earth—a fecund riverside, a delta continually renewed and under threat—but also those of the mind. The artist engages in dialogue with external

realities and inner resonances at the same time. He thinks as much in insights as he does in abstractions, and he seeks to transcend both. It can therefore be said that each new Miquel Paton exhibition comes across like a score. You enter the room, gallery or museum where it is held and suddenly you feel swept away by silent music: the music of the paintings meant both for your eyes and for a sort of inner ear. Each work is a colorful pentagram the artist makes echo through you via a finespun texture of melodies and harmonies, some horizontal, others vertical, all forming a single score, mute and eloquent, that is equally able to evoke the grids of his physical world—material, dense, mutating—and those of the art and artists he has learned the most from. They are varied and likewise variable, for each to find or recognize. This is a sweet stage for Miquel Paton, as evidenced by his recent exhibition Espai ReVisat and the one being presented today in the courtyard of the Tarragona Provincial Council, suggestively titled Cartografia (És). Unlike many, he never goes in for gratuitous pyrotechnics or acrobatics but shuns them like a cat once scalded. He is well versed in his world, the world that insistently begets his works time and again, and he is focused on harnessing, refining, formalizing and transcending it using an increasingly honed instrument and an ever more sophisticated syntax. You recognize his stylemes, but you never know where they will take you, and this is the discreet grandeur of his art. Àlex Susanna

Director of Institut Ramon Llull


29


MIQUEL PATON, Tortosa 1959. SELECCIÓ EXPOSICIONS INDIVIDUALS (des de 2001). SELECTED SOLO EXHIBITIONS (since 2001).

30

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2007 2006 2004 2003 2002 2001

Cartografia (És). Pati Diputació de Tarragona. Espai Re_Visat. Cartografies del Delta de l’Ebre. Arquitasa. Barcelona. Espai Re_Visat. Església Nova. St Carles Ràpita. Galeria Fernando Pinós. Barcelona. Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Tarragona. Taller Cinta Dalmau. Tortosa. Club Nàutic. Salou. Museu Arxiu Municipal. Cabrils. Galeria Le Petit Atelier. Lleida. Caixa Tarragona, Fundació. Amposta. Palau Episcopal. Tortosa. Universitat Rovira i Virgili. Rectorat. Tarragona. Galeria Fernando Pinós. Barcelona. Temple Romà. Vic. Galeria NuriArt. Alcanar. Sala d’Exposicions La Barraca. Amposta. Fundació Caixa Vinaròs. Vinaròs. Galeria Fernando Pinós. Barcelona. Fundació Can Pagès. Casavells. Girona. Galeria Gi-Art. Girona. Galeria Fernando Pinós. Barcelona. Centre del Comerç. Tortosa. Biblioteca Sebastià Juan Arbó. Recinte del Castell. Amposta.

SELECCIÓ EXPOSICIONS COL·LECTIVES (des de 2000) SELECTED GROUP EXHIBITIONS (since 2000) 2015 2013 2012 2011-12 2011 2010 2009 2008

L’Illa d’Art. Galeria Safia. Barcelona. Galeria Fernando Pinós.. Barcelona. Galeria Le Petit Atelier. Lleida. Taller Cinta Dalmau. Tortosa. Galeria Fernando Pinós. Barcelona. Museu de laTerrissa. La Galera. Hipermerc'art. Sala Vinçon. Barcelona. Proponendo. Fira d'art. Luca (Italia) L’Illa d’Art. Galeria d’Art Safia. Barcelona. Galeria Ars. Alcanar. Palau Montagut. Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l’Ebre. Tendències segles XIX i XX. Caixa Tarragona, Fundació. Amposta. Galeria Ars. Vinaròs. XXXV Salon International du Val d’Or, Espace des Chaumes. Meillant. France. Moll de Costa del Port de Tarragona. Fons d’Art.


2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Galeria Nuria-Art. Alcanar. Galeria Antoni Pinyol. Reus. Galeria Contratalla. Tarragona. “Primer any d’universitat pública a les Terres de l’Ebre”. Aula d’Art. URV. Centre del Comerç. Tortosa. Aula d’Art. Edifici del Rectorat de la URV. Tarragona. “Cadàvers exquisits...un pretext”. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. Demarcació de l’Ebre. Tortosa. Galeria Fernando Pinós. Barcelona. Galeria Gi-Art. Girona. Club Nàutic. Salou. “Cadàvers exquisits... un pretext”. Museu d’Art Modern. Tarragona. Galeria Fernando Pinós. Barcelona. Art-Expo 2002. Montjuïc. Barcelona. Biennal d’Art. Museu d’Art Modern de Tarragona. Galeria Gi-Art. Girona. Galeria Fernando pinós. Barcelona. Galeria Morandi. Girona. Art-Expo 2001. Montjuïc. Barcelona. Galeria Fernando Pinós. Barcelona. Galeria Gi-Art. Girona. L’art del S.XX a les comarques de l’Ebre. Museu del Montsià. Amposta. L’art del S. XX a les comarques de Tarragona, Tinglado, Tarragona. Centre del Comerç, Tortosa.

OBRA GRÀFICA GRAPHIC WORKS Wild Apple Graphics USA SaatchiArt. London. SELECCIÓ FONS D’ART. SELECTED PUBLIC COLLECTIONS Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. Fundació del Banc de Sabadell. Universitat Rovira i Virgili. Tarragona. Fundació Can Pagès. Casavells. Girona. Ajuntament de Cambrils. Fundació Caixa Vinaròs. Museu d’Art Modern de Tarragona. Ajuntament d’Alella. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Centre del Comerç. Tortosa. IES R. Barbat i Miracle. Escultura del pati del centre. Vila-seca (Tarragona). Museu Arxiu de Cabrils.

31


EXPOSICIÓ Pati del Palau de la Diputació de Tarragona. Del 22 de gener al 21 de febrer de 2016. Producció: Diputació de Tarragona.

CATÀLEG Edició: Disseny: Text: Traducció a l’anglès: Fotografia: Impressió: Dipòsit Legal:

Diputació de Tarragona. Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita. Miquel Paton. Àlex Susanna. Tiffany Carter. Bea Dalmau. Gràfica Dertosense, SL. T 43-2016

www.miquelpaton.com


Ajuntament de Sant Carles de la RĂ pita

Profile for Miquel Paton

Miquel paton cataleg diputacio tarragona  

Catàleg de l'exposició al pati del palau de la Diputació de Tarragona, que va ser inaugurada el dia 22 de gener de 2016. ------ Catálogo d...

Miquel paton cataleg diputacio tarragona  

Catàleg de l'exposició al pati del palau de la Diputació de Tarragona, que va ser inaugurada el dia 22 de gener de 2016. ------ Catálogo d...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded