Miquel paton #elpaperdelart 2016 catala english

Page 1

L E U Q I M

N O T A PPintura 93. Oli sobre paper, 50 x 50 cm Pintura 92. Oli sobre paper, 20 x 50 cm Pintura 98. Oli sobre paper, diagonal 70,5 cm

Cada nova exposició de Miquel Paton se’ns imposa com ho faria una partitura. Entreu a la sala, galeria o museu que l’acull, i de sobte us sentiu arrabassats per una música silenciosa: la dels seus quadres que s’adrecen tant a la nostra vista com a una mena d’oïda interior. Cada obra és un pentagrama cromàtic que l’artista fa ressonar en nosaltres a través d’un subtilíssim entramat de melodies i harmonies. Les unes horitzontals, les altres verticals, i unes i altres conformant una sola partitura, muda i eloqüent. Each new Miquel Paton exhibition comes across like a score. You enter the room, gallery or museum where it is held and suddenly you feel swept away by silent music: the music of the paintings meant both for your eyes and for a sort of inner ear. Each work is a colorful pentagram the artist makes echo through you via a finespun texture of melodies and harmonies, some horizontal, others vertical, all forming a single score, mute and eloqüent. Àlex Susanna

Escriptor i crític d’art Writer and art critic Susanna, Àlex (2016). Cartografia (És). Miquel Paton.Plalau de la Diputació de Tarragona http://issuu.com/miquelpaton/docs/miquel_paton_cataleg_diputacio_tarr


Un delta immens, de color De colors impertorbables i cromatismes càlids que acullen un entorn proper, a la planúria, més enllà de l’horitzó. De connotacions complexes i no primitives, l’obra de Miquel Paton emociona i et pregunta cap on porten els camins del Delta de l’Ebre, amb pinzellada contundent i geometries de quadrilàters? On sóc ara, quan fineix aquest camí que s’identifica amb elements que oronegen, de components constructius, de peces que conformen la suma de forces d’una sociologia visual? An immense delta of color From imperturbable colors and warm chromaticisms that take in adjacent surroundings to the plain beyond the horizon, with its complex and not primitive connotations, the work of Miquel Paton is stirring and asks where the roads of the Ebro Delta lead with forceful brushstrokes and quadrilateral geometries. Where am I now; when does this road identified with elements that whizz about, constructive components, pieces that make up the sum of forces of a visual sociology, come to an end? Núria Gil i Duran

Doctora en Història de l’Art i professora PhD in Art History and professor Gil Duran, Núria (2015). Espai Revisat. Miquel Paton. Església Nova. Sant Carles de la Ràpita. https://issuu.com/miquelpaton/docs/catala_cataleg_espairevisat

Cartografia VIII. Oli sobre paper, 65 x 100 cm


Pintura 101. Oli sobre paper, 40 x 50 cm

Quan contemplem un quadre de Miquel la vida no es mostra tal com és: existeix un esforç de depuració, d’abstracció d’allò que hauria de ser essencial sobre allò anecdòtic. L’home aparentment no hi apareix, però es fa present entre els solcs de color i al recer de les petites construccions. Allí hi són moltes històries però cap d’elles és la Història definitiva. Sempre queda una distància per recórrer que cada dia el pintor intenta salvar. When you contemplate one of Miquel’s paintings, life is not shown as it is: there is an effort to purify, abstracting what should be essential over the anecdotal. Man seemingly does not appear, but his presence is felt between the folds of color and in the shelter of the small buildings. There are many stories there but none is the definitive history. There always remains a distance to be traveled that the painter attempts to bridge. Ramon Rosales

Catedràtic de Filosofia i professor Professor of Philosophy Rosales, Ramon (2008). Pintures. Miquel Paton. Palau Episcopal. Tortosa.


Cartografia VII. Oli sobre paper, 65 x 100 cm

Podria ser una cartografia dels somnis. Però de quins. I de qui. La pintura de Miquel Paton podria ser la visió d’un vol panoràmic sobre els camps quadriculats i d’inesperat cromatisme del delta de l’Ebre, la inabastable planícia només apostrofada per les casetes de camp d’aspecte triangular, ah, la geometria essencial. O més aviat, el producte d’una reflexió sostinguda, solitària, fèrtil, que té a veure amb la intencionalitat de la pintura, amb el significat de les formes, i amb allò que ens constitueix. It could be a map of dreams. But which dreams? And whose? Miquel Paton’s painting could be the view from a panoramic flight over the grid-like fields and unexpected colorfulness of the Ebro Delta, the faraway plain punctuated only by the small triangular houses of the countryside, oh, the essential geometry. Or it could be the product of a sustained, solitary and fertile reflection concerning the intentionality of painting, the meaning of shapes and what makes us up. Emili Rosales

Escriptor i editor Writer and publisher Rosales, Emili (2015). Espai Revisat. Miquel Paton. Església Nova. Sant Carles de la Ràpita. https://issuu.com/miquelpaton/docs/catala_cataleg_espairevisatCartografia IX. Oli sobre paper, 65 x 100 cm

Del 5 al 28 de maig de 2016 / May 5 - 28, 2016

Consell de Cent, 325. 08007 Barcelona. http://www.fpinos.com Tel. 934 677 203 - 696 465 036 Fotografia: Bea Dalmau Traducció a l’anglès: Tiffany Carter Disseny i maquetació: Miquel Paton

Dipòsit Legal: T. 728-2016 Impressió: Gràfica Dertosense, SL


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.