Minervan Pöllö 3/2013

Page 44

NAISELLINEN VASEMMISTO JA MIEHEKÄS OIKEISTO 2000-LUVUN BIOPOLITIIKAN SUKUPUOLIENERGIAT Teksti: Otto Lehto

44

1. Achtung!

2. Balanssi ilman balanssia

Tämä teksti saattaa edistää vastakkainasettelua sukupuolten välillä sekä vahvistaa käsitystä, että ihmisyyteen kuuluu vain kaksi binääristä sukupuolta. Tämä riski on otettava. Vielä suurempi riski on nimittäin olla huomioimatta sitä, että biologia ohjeistaa (oman ei-normativiisen preferenssinsä mukaan) ihmisiä syntymään lähinnä binäärisiin sukupuoliin, ja tällä tendenssillä on valtava vaikutus psykologiaan, antropologiaan ja politiikkaan. Väittäisin, että ihmisillä on taipumus heijastaa sukupuolijakoa myös poliittisessa duaalisessa kahtiajaossa.

Metafyysinen teesini on gender-poliittinen: väitän, että yhteiskunnan rakenteissa, ja politiikassa, on kyse taistelusta, neuvottelusta ja ajoittain saavutetusta epästabiilista tasapainosta vastakkaisten, eri suuntaan kiskovien, sukupuolittuneiden, tai kvasi-sukupuolittuneiden, voimien välillä. Nämä voimat, joita voitaisiin kutsua maskuliinisuudeksi ja feminiinisyydeksi (tästä eteenpäin miehuullisuus ja naisellisuus) ovat aina kutakuinkin sosiaalisesti tasapainossa. Yksi syy tälle tasapainolle on, että maailmaan syntyy biologisia miehiä ja naisia suunnilleen 1:1 suhteessa. (Maailman sukupuolijakauma on 101 miestä 100 naista kohden.) Ajoittain toinen sukupuoli-eetoksista pääsee niskan päälle, ja silloin voidaan puhua patriarkaalisesta tai matriarkaalisesta vallankäytöstä, jolloin vastakkainen sukupuoli, tai tarkemmin

MINERVAN PÖLLÖ 3/2013


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.