Page 1


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 1

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

≥λ≥Ω≥7! Elif, lâm, mim, sâd

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu dört harf, mukataat harfleridir. Genel çerçeve içerisinde bu harfler hangi surede geçmiþse normal standartlarda 19 rakamýnýn katý kadar olurlar. Ancak bütün surelerde bu sonuç teþekkül etmez. Bu surede “Elif”, “lâm”, “mîm” ve “sâd” harflerinin, 19’un katlarý olarak mevcut olmasý lâzýmdýr. Mukataat harflerinin 19 ile alâkalý olduðu kesin bir vakýadýr.

1

1


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 2

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

° ↔Ι↔& ↔ ←∗″Γ↔. |∝4 ″ω↑Υ↔< ÷↔4 ↔τ″[↔7←! ↔ ←ϑ″9↑! ° ≅↔Β←6 ↔ω[∝Ξ←8⊂Ψ↑Ω″ς←7 ×Ι″6←)↔: ∝ψ←∀ ↔ ←Η″Ξ↑Β←7 ↑ψ″Ξ←8 Kitâbun unzile ileyke fe lâ yekun fî sadrike haracun minhu litunzire bihî ve zikrâ lil mu’minîn(mu’minîne). Σανα ινδιριλεν Κιταπ, µ⎫’µινλερ ι⎜ιν βιρ ζικιρδιρ (⎞ð⎫ττ⎫ρ) ϖε Ο’νυνλα ονλαρ⎬ υψαρµαν ι⎜ινδιρ. Αρτ⎬κ ονδαν δολαψ⎬, γ⎞ðσ⎫νδε αρτ⎬κ βιρ δαρλ⎬κ (σ⎬κ⎬ντ⎬) ολµασ⎬ν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2

-

kitâbun unzile ileyke fe lâ yekun fî sadri-ke haracun min-hu li tunzire bihî zikrâ li el mu’minîne

: : : : : : : : : : : : : :

kitap indirildi (indirilen) sana o zaman olmasýn içinde senin göðsün bir darlýk, bir sýkýntý ondan için uyarýrsýn onunla hatýrlatma, öðüt mü’minler için, mü’minlere

2


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 2

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ’nýn Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e indirdiði Kitap bir öðüttür. Ýbret alýnmasý lâzýmgelen bir Kitap’týr. Peygamber Efendimiz (S.A.V), müþrikler ve diðer dînlerin mensuplarý Kur’ân-ý Kerim’i, indirilen âyetleri kabul etmedikleri zaman sýkýlýyordu, huzursuz oluyordu. Allahû Tealâ, onun için Peygamber Efendimiz (S.A.V)’i burada uyarmýþtýr.

3

3


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 3

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∼Ψ↑Θ←Α⊕Β↔# ÷↔: ″ϖ↑Υ←±∀∗÷ ″ω←8 ″ϖ↑Υ″[↔7←! ↔ ←ϑ″9↑! ≥_↔8 ∼Ψ↑Θ←Α⊕#←! ↔ :↑Ι⊕6↔Η↔# _↔8 → [∝ς↔5 ⎢↔ ≥≅↔[←7″:↔! ≥∝ψ←9:↑( ″ω←8 Ittebiû mâ unzile ileykum min rabbikum ve lâ tettebiû min dûnihî evliyâ(evliyâe), kalîlen mâ tezekkerûn(tezekkerûne). Ραββινιζδεν σιζε ινδιριλενε τ®β⎩ ολυν. ςε ονδαν βα⎭κα δοστλαρ εδινµεψιν. Νε καδαρ αζ τεζεκκ⎫ρ εδιψορσυνυζ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4

-

ittebiû mâ unzile ileykum min rabbi-kum lâ tettebiû min dûni-hi evliyâe kalîlen mâ tezekkerûne

: : : : : : : : : : :

tâbî olun, uyun þey indirildi sizlere sizi Rabbinizden tâbî olmayýn ondan baþka dostlar, velîler az ne kadar tezekkür etmek

4


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 3

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tezekkür; zikretmek, bir konu etrafýnda derinlemesine üst seviyede düþünmek, bir konunun standartlarýný karþýlýklý konuþmak (mânâsýna varmak üzere) anlamýna gelir. Kur’ân-ý Kerim Allah’a teslim olmanýn son kitabýdýr. Çünkü Son Peygamber’e indirilen Son Þeriat Kitabý’dýr. Ve bundan sonra peygamber gelmeyeceði için böyle bir olay bir daha tekerrür etmeyecektir. Bütün kâinat, þeriat kitabý olan Kur’ân-ýý Kerim’le idare edilecektir. Eðer Tevrat, Ýncil deðiþmeseydi, O’nunla ayný olduðu görülecekti. Tâbî olunmasý lâzým gelen kaideler demeti, þeriati oluþturur. Bu þeriat hepsinde aynýdýr, hiçbir deðiþiklik yoktur. Bugün müslümanlar da, hristiyanlar da, museviler de þeriatlerini unutmuþ durumdadýrlar. Ama üç dînin de içerisinde küçük bir kitle, peygamberlerinden bu tarafa gelen süreç içerisinde, ayný hususlarý devam ettirmiþlerdir. Ve bugün de onlarý yaþamaktadýrlar. Bunun arkasýnda dînin unutulmasý, insanlar tarafýndan yazýlan, “emaniyye” adý verilen kitaplarla dejenere edilmesi, asli hedeflerinden saptýrýlmasý vardýr. 14 asýr evvel Peygamber Efendimiz (S.A.V), bütün sahâbeye Allah’a ulaþmayý dilemeyi öðretmiþtir. Hepsi Allah’a ulaþmayý dilemiþlerdir. Bugün Ýslâm âleminin %90’ýndan fazlasýnda Allah’a ulaþmak dilenmemektedir. Bütün sahâbe, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e tâbî olmuþlardýr. Bugün Ýslâm âleminin %90’dan fazlasý bir mürþide tâbî olmadýðý gibi mürþidleri külliyyen reddetmektedir. Bütün sahâbe, ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmýþlardýr. Bugün Ýslâm âleminin %90’dan fazlasý 12 defa üzerlerine farz olduðu halde, ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmamaktadýr. Bütün sahâbe, 14 asýr evvel fizik vücutlarýný Allah’a teslim etmiþlerdir. Bugün Ýslâm âleminin %90’dan fazlasý fizik vücutlarýný Allah’a teslim etmemektedir. Bütün sahâbe, irþada ulaþtýlar. Bugün Ýslâm âleminin %90’dan fazlasý irþada ulaþmýyorlar.

5

5


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 3

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Bütün sahâbe, iradelerini Allah’a teslim ettiler. Ve bugün daha baþlangýçtaki unsurlar mevcut olmadýðý için tabiatýyla iradenin teslimi diye bir olay Ýslâm âleminin de, hristiyanlarýn da, musevilerin de %90’ýndan fazlasýnda mevcut deðildir. Birbirlerinin ayný olan dînleri, farklý dînler haline getiren, uygulamayý ortadan kaldýran þey dejenerasyondur. Yozlaþmak, asýldan ayrýlmak, asýllarý unutmak... Ve üç dînde de tatbik edilen dîn anlayýþý, sadece emaniyyedir. Allah hep ayný þeyleri emretmiþ, teslimi esas almýþtýr (Þura-13). Ne Asya dînleri (konfiçyüs, taoizm, budizm), ne de herhangibir dîn bugün, tatbik edildiði þekliyle, insanlarýn %90’dan fazlasý için artýk Allahû Tealâ’nýn dîni deðildir. Ama baþlangýçta mutlaka onlar da ayný standartlarýn sahibiydiler. Ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah’a teslimini gerçekleþtiriyorlardý. Kâinatta sadece bir tek dîn vardýr, dînler yoktur. Allah’ýn, Allah’a teslim dîni. Ve bu dînin Arapça ismi, Ýslâm’dýr (Ali Ýmran-19). Her dînde de, her dilde de farklý bir karþýlýðý vardýr. Allahû Tealâ, buyuruyor ki: “Kim Allah’a teslim olma dîninden baþka bir dîne girerse ondan o dîn kabul olunmaz.”

42/ÞURA-1 13: Þe ere ea le ekum mine ed dîni mâ va assâ bihî nûha an ve elle ezî evha aynâ ile eyke e ve e mâ va assa aynâ bihî ibrâhîme e ve e mûsâ ve e îsâ, en ekîmûd dîne e ve e lâ te ete efe erre ekû fîh(fîhi), ke ebure e ale el muþrikîne e mâ te ed’’ûhum ile eyh(ile eyhi), allâhu ye ecte ebî en yunîb(yunîbu). ile eyhi me en ye eþâu ve e ye ehdî ile eyhi me “Dîni ikame edin ve fýrkalara ayrýlmayýn.” diye dîn olarak Nuh’a vasiyet ettiðimizi, sana vahyettiðimizi, Ýbrâhîm’e, Musa’ya ve Ýsa’ya vasiyet ettiðimizi, sizin için de (Allah) þeriat kýldý. Müþriklere, kendilerini davet ettiðin þey (Allah’a davet ve tek Allah’a inanmak) aðýr geldi. Allah, kimi dilerse onu Kendisine seçer ve Kendisine yöneleni, O’na (Kendisine) ulaþtýrýr. 3/AL-ÝÝ ÝMRAN-1 19: Ýnne ed dîne e ýndâllâhil islâm(islâmu), ve e ma ahte ele efe elle ezîne e ûtûl kitâbe e illâ min ba a’di mâ câ’’ehumul ýlmu ba agye en be eyne ehum, ve e me en ye ekfur bi âyâtillâhi fe e inna allâhe e se erîul hýsâb(hýsâbý). Allah katýndaki dîn hiç þüphesiz (sadece) Ýslâm’dýr. O kitap verilen kimseler, kendilerine ilim geldikten sonra sýrf kendi aralarýndaki ihtiras yüzünden ihtilâfa düþtüler. Kim Allah’ýn âyetlerini inkâr ederse (bilsin ki) Allah, SERÎUL HISÂB’týr.

6

6


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 4

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔; ↔ ≥≅↔∆↔4 _↔;≅↔Ξ″Υ↔ς″;↔! ↓}↔<″Ι↔5 ″ω←8 ″ϖ↔6 ↔: ↔ Ψ↑ς←=≥≅↔5 ″ϖ↑; ″ ↔! _→#≅↔[↔∀ _↔Ξ↑,⊂≅↔∀ Ve kem min karyetin ehleknâhâ fe câehâ be’sunâ beyâten ev hum kâilûn(kâilûne). ⇐λκελερδεν νιχεσινι (κα⎜ τανεσινι) ηελ®κ εττικ. Αρτ⎬κ αζαβ⎬µ⎬ζ ονλαρα γεχελεψιν ϖεψα ονλαρ ⎞ðλε υψκυσυ υψυρκεν γελδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

7

-

kem min karyetin ehlek-nâ-hâ fe câe-hâ be’su-nâ beyâten ev hum kâilûne

: : : : : : : : : : :

kaç tane, nice …den ülke, þehir, kasaba biz helâk ettik onu o zaman ona geldi azabýmýz geceleyin veya onlar öðle uykusu uyuyanlar (kaylûle: öðle uykusu)

7


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 4

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn yolundan sapýp, azgýnlýklara daldýklarý zaman Allahû Tealâ, bir kavmi helâk eder. Allahû Tealâ’nýn verdiði emirlerde, insanlarýn birbirleriyle iyi geçinmeleri, birbirlerine yardým etmeleri, Ýslâm standartlarýný yaþamalarý istenir. Ýslâm’ýn, bu temel çerçevesinden vazgeçen bir insan ahlâksýzlýðý öne geçirmiþse, ahlâksýzlýk; normal, yaþanmasý lâzýmgelen hayat sayýlmaya baþlanmýþsa, o zaman Allahû Tealâ’nýn müdahalesi gelir. Bu müdahale, o þehirleri yok etmek þeklinde tecelli eder. Birçok kavim bu þekilde yok edilmiþtir. Allah, insanlardan hep ayný þeyi ister: 1- Allah’a ulaþmayý dilemek. 2- Mürþide ulaþmak ve tâbî olmak 3- Ruhu Allah’a ulaþtýrýp teslim etmek. 4- Fizik vücudu ahsen kýlarak Allah’a teslim etmek. 5- Nefsi Allah’a teslim etmek. 6- Ýrþada ulaþmak. 7- Bihakkýn takvanýn sahibi olmak, Allah’a köle olmak, iradeyi de Allah’a teslim etmek. Bu safhalarý yaþamayý dileyin!

8

8


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 5

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

≥_↔Ξ↑,⊂≅↔∀ ″ϖ↑; ↔ ≥≅↔% ″ ←! ″ϖ↑Ζ<×Ψ″2↔( ↔ ≅↔6 _↔Ω↔4 ↔ω[∝Ω←7≅↔1 _⊕Ξ↑6 _⊕9←! ∼Ψ≥↑7≅↔5 ″ ↔! ≥® ←! Fe mâ kâne da’vâhum iz câehum be’sunâ illâ en kâlû innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne). Αζαβ⎬µ⎬ζ ονλαρα γελδιðι ζαµαν, ονλαρ⎬ν δυαλαρ⎬ (ψαλϖαρµαλαρ⎬): “Μυηακκακ κι; βιζ ζαλιµλερ ολδυκ.” δεµεκτεν βα⎭κα βιρ ⎭εψ ολµαδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9

-

fe mâ kâne dâ’vâ-hum iz câe-hum be’su-nâ illâ en kâlû innâ kun-nâ zâlimîne

: : : : : : : : : : :

o zaman olmadý onlarýn dualarý, yalvarmalarý o zaman, olduðunda onlara geldi azabýmýz …den baþka söylemeleri, demeleri gerçekten, muhakkak ki biz olduk zalimler

9


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 5

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Ben Allah’ým.” diyen firavun öldüðü zaman Allahû Tealâ kalp gözünü açarak ona Zat’ýný göstermiþtir. Bunun üzerine firavun: “Yarabbi beni geri gönder. Sana ne kadar itaatkâr bir kul olduðumu ispat edeyim. Artýk gerçeði gördüm.” demiþtir. Allahû Tealâ da: “Gerçeði gösterdikten sonra hiç kimseyi geriye göndermeyiz. Ama seni gelecek nesillere ibret olmak üzere secde ettiðin bu noktada, bu þekilde muhafaza edeceðiz.” buyurmuþtur. Firavunun secde halindeki cesedi, bugünkü nesillere namazýn bir ispatýdýr. Firavun, sanki daha yeni ölmüþ gibi, vücudundan hiçbir þey eksilmeksizin durur. Mumya haline getirilmemiþtir. Ýnsanlar tarafýndan bir dokunma yoktur. Allah, uzuvlarýný muhafaza etmektedir. Bu ceset British Museum’dadýr. Hiçbir dînin, temel esaslarý itibariyle birbirinden farký yoktur. Þeriatlerinin de asýllarýnda, hiçbir farklýlýk söz konusu deðildir. Bütün peygamberler ve tabiinleri namaz kýlmýþ, oruç tutmuþ, zikir yapmýþlardýr. Ýnsanlar, ne zaman ki Allah’ýn emirlerinden çýkmýþlar, onlara helâl olan þeylerin bazýlarý haram kýlýnmýþtýr, güçleþtirilmiþtir. Hatta bir kýsým insanlar maymun haline getirilmiþtir. Bugün birtakým âlimler, insanýn maymundan türediðini iddia etmektedirler. Bu iddianýn sahibi olan âlimleri de yaratan Allah, “Rahmân” esmasýyla onlara tecelli eder. Ýsyanlarýna raðmen hayat hakký verir ve onlarý yaþatýr. O insanlar, ilmin kendilerine verdiði zavallý gurur sebebiyle Allah’a isyan etmektedirler. Allahû Tealâ’nýn azabý geldiði zaman insanlarýn yalvarmasý fayda vermez.

10

10


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ←Ζ″[↔7←! ↔υ←,″∗↑! ↔ω<∝Η⊕7! ⊕ω↔ς↔ ″Κ↔Ξ↔ς↔4 ↔ω[∝ς↔,″Ι↑Ω″7! ⊕ω↔ς↔ ″Κ↔Ξ↔7↔: Fe le nes’elennellezîne ursile ileyhim ve le nes’elennel murselîn(murselîne). Ο ζαµαν κενδιλερινε ρεσ⎦λλερ γ⎞νδεριλεν κιµσελερε ϖε γ⎞νδεριλεν ρεσ⎦λλερε µυηακκακ σοραχαð⎬ζ.

1 2 3 4 5 6 7 8

11

-

fe le nes’ele enne ellezîne ursile ileyhim ve le nes’ele enne el murselîne

: : : : : : : :

o zaman, artýk mutlaka soracaðýz o kimseler gönderildi onlara ve elbette soracaðýz elçiler, resûller

11


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 6

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün ülkelerde resûller yaþar. Resûller, Allah’ýn emirlerini tebliðle, diðerleri de o tebliðe uymakla görevlidirler. Hiçbir kavimde resûlsüz bir devrenin geçmesi mümkün deðildir (Nahl-36). Ve o resûl, mutlaka insanlarýn çoðu tarafýndan reddedilmiþtir (Mu’minun-44). Bütün insanlýk tarihi boyunca bu böyle olmuþtur ve kýyâmete kadar da böyle olmakta devam edecektir. Resûller, kendilerini açýklamak, görevlerini bildirmek zorundadýrlar. Ama ne yazýk ki insanlar, Allah’ýn söylediklerine itibar etmezler. Peygamber Efendimiz (S.A.V) de bir Nebî Resûl’dür. O’ndan sonra bir daha nebî resûl hiç olmayacak, sadece velî resûller olacaktýr. O Nebî (Peygamber) Resûllerin Sonuncusu’dur. Reddedilmiþtir. Her türlü kötülüðü O’na yapmýþlar, taþlamýþlar, dövmüþler, hakaret etmiþlerdir. Ama sonuçta O, gâlip gelmiþtir. Eninde sonunda mutlaka adalet yerini bulur. Adým adým Allah’ýn söylediklerinin gerçekleþmesine doðru yürünmektedir.

16/NAHL-3 36: Ve le kad beasnâ fî kulli ummetin resûlen eni’budûllâhe vectenibût tâgût(tâgûte), fe minhum men hedallâhu ve minhum men hakkat aleyhid dalâleh(dalâletu), fe sîrû fîl ardý fanzurû keyfe kâne âkýbetul mukezzibîn(mukezzibîne). Ve andolsun ki; Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde bir resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kýldýk). Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin þeytanlardan) içtinap etsinler (sakýnýp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kýsmýný, Allah hidayete erdirdi ve bir kýsmýnýn da üzerine dalâlet hak oldu. (Resûllere tâbî olanlar hidayete erdi, tâbî olmayanlarýn ise üzerine dalâlet hak oldu.) Artýk yeryüzünde gezin, böylece yalanlayanlarýn akýbetinin nasýl olduðuna bakýn (görün).

12

12


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 6

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

23/MU’’MÝNUN-4 44: Summe e erse elnâ rusule enâ te etrâ, kulle emâ câe e umme ete en re esûluhâ ke ezze ebûhu fe e etba a’nâ ba a’da ahum ba a’da an ve e ce ealnâhum ehâdîs(e ehâdîse e), fe e bu’’de en li ka avmin lâ yu’’minûn(yu’’minûne e). Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arasý kesilmeden, peþpeþe) gönderdik. Hangi kavme resûlü gelse hepsi onu tekzip ettiler (yalanladýlar, reddettiler). O zaman Biz, birbiri ardýndan onlarý yok ettik ve onlarý efsane kýldýk. Mü’min olmayan kavim artýk uzak olsun.

13

13


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 7

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔8↔: ↓ϖ″ς←Θ←∀ ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ⊕ω⊕Μ↑Τ↔Ξ↔ς↔4 ↔ω[∝Α←=≥≅↔3 _⊕Ξ↑6 Fe le nekussanne aleyhim bi ilmin ve mâ kunnâ gâibîn(gâibîne). √ψλεψσε ονλαρα, µυτλακα βιρ ιλιµ ιλε ανλαταχαð⎬ζ. Βιζ γαιβλερ (ονλαρ⎬ν ψαπτ⎬κλαρ⎬νδαν ηαβερσιζ) δεðιλδικ.

1 2 3 4 5 6 7 8

14

-

fe le nekussa-enne aleyhim bi ilmin mâ kun-nâ gâibîne

: : : : : : : :

böylece elbette mutlaka anlatacaðýz onlara bir ilim ile deðil biz olduk bilmeyenler, haberi olmayanlar, bulunmayanlar, gâib olanlar

14


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 7

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dünyanýn son günlerine ulaþýldýðýnda, Allahû Tealâ’nýn ilmi bütün boyutlarýyla ortaya çýkacaktýr. Ve bütün insanlar Allah’ýn hakikatlerini öðrenerek, gerçeði kabul edeceklerdir. O Allah, bizleri yaratandýr. Yapýlmasý lâzýmgelen neyse, O yapar. Bize düþen þey itaat etmektir. Allah, herþeye kaadirdir. Allahû Tealâ buyuruyor ki: “Bütün dünya dostunuz olsa, Biz düþmanýnýz olsak, Biz yeteriz. Bütün dünya düþmanýnýz olsa, Biz dostunuz olsak, gene yeteriz.” (Nisa-45). Bütün resûller Allah’ýn dostlarýdýr. Dostlarýyla Allah, mutlaka gâlip gelir. Bu devirde de ayný þey olacaktýr. Hakikatler mutlaka anlaþýlacaktýr. Allahû Tealâ’nýn bütün güzelliklerinin insanlara anlatýlmasý gerçekleþtiði zaman, herþey mutlaka en güzel standartlarda olacaktýr. Ýnsanlar Allah ile olan iliþkilerinde mutluluðu yaþayacaklardýr. Dünyadaki son mutluluk, huzur devresi... Hiçbir deniz dalgalanmadan durulmaz. Durulma noktasýna mutlaka ulaþýlacaktýr.

4/NÝSA-4 45: Va allâhu a’le emu bia a’dâiküm ve e ke efâ billâhi ve eliyye en ve e ke efâ billâhi an). na asîra a(na asîra Ve Allah, sizin düþmanlarýnýzý daha iyi bilir. Ve Allah, dost olarak kâfidir. Ve Allah, yardýmcý olarak da kâfidir.

15

15


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 8

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″α↔ς↑Τ↔∃ ″ω↔Ω↔4 ⎣∩σ↔Ε″7! ↓γ←∴↔8″Ψ↔< ↑ ″+↔Ψ″7!↔: ↔ Ψ↑Ε←ς″Σ↑Ω″7! ↑ϖ↑; ↔τ←∴⊆7ÿ↑:≅↔4 ↑ψ↑Ξ<∝+!↔Ψ↔8 Vel veznu yevme izinil hakk(hakku), fe men sekulet mevâzînuhu fe ulâike humul muflihûn(muflihûne). ⇑ζιν γ⎫ν⎫ (ηεσαπλα⎭µα γ⎫ν⎫) ταρτ⎬ (⎞λ⎜⎫) ηακτ⎬ρ (γερ⎜εκτιρ). Κιµιν (σεϖαπ) ταρτ⎬λαρ⎬ αð⎬ρ γελιρσε, ι⎭τε ονλαρ, ονλαρ φελ®ηα ερενλερδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

16

-

ve el veznu yevme izin el hakku fe men sekulet mevâzînu hu fe ulâike hum el muflihûne

: : : : : : : : :

ve tartý izin günü haktýr artýk kim aðýr geldi onun tartýsý iþte onlar onlar felâha erenlerdir

16


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 8

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Felâh, bir kurtuluþ ölçüsüdür. Cennetin 1. katýndan 7. katý da dahil olmak üzere bütün katlarýný ifade eder. Allahû Tealâ, her kat için ayrý bir felâh unsuru koymuþtur. 1. kat cennet, Allah’a ulaþmayý dilemekle, 2. kat cennet, mürþide tâbî olmakla, 3. kat cennet, ruhu Allah’a ulaþtýrmakla, 4. kat cennet, fizik vücudu Allah’a teslim etmekle, 5. kat cennet, nefsi Allah’a teslim etmekle, 6. kat cennet, irþada ulaþmakla, 7. kat cennet, bihakkýn takva sahibi olmakla kazanýlýr. Bir insanýn günahlarý, sevaplarýndan fazla ise gideceði yer cehennemdir. Cennete girebilmek için sevaplarýn günahlardan fazla olmasý lâzýmdýr (Mu’minun-102). Günahlar ve sevaplar, pozitif ve negatif derecelerdir. Nâkýs dereceler, negatif derecelerdir, sol taraftadýr; hayat filminde kýrmýzý rakamlarla görülür. Zait dereceler, pozitif derecelerdir, sað taraftadýr; yeþil rakamlarla görülür. Mizan, Allah’ýn otomatik kompüter sistemidir. Bu sistem, insanýn bütün hayatýnýn 3 boyutlu filmindeki her olayýn ve o andaki düþüncesinin negatif (nâkýs) veya pozitif (zait) neticesini tespit eder. Kiramen kâtibin melekleri de kiþinin hem hayatýný (bütün fiillerini, yaptýklarýný) hem de düþüncelerini filme alýr. Bu ortamda düþüncelerle, davranýþ biçimleri arasýndaki iliþki, kesin olarak mizan tarafýndan gözlenir. Hangi olay ne kadar kasýtla yapýldýysa, 100 üzerinden 100 ile taammüdü hesap edilir. O kadar dereceye müstahak olunur. Hayat filminiz boyunca elinizdeki mizan, her olay için devamlý rakamlar verir. O rakamlarýn aynýsý hayat filminde de mevcuttur. Ve kýl kadar zulmedilmediðinden emin olunur. Hangi tarafta fazlalýk olduðu bir bakýþta görülür. Çünkü her iki tarafta da toplam olarak kazanýlan her yeni derecat, sað tarafa; kaybedilen her yeni negatif derecat, sol tarafa ilâve edilir.

17

17


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 8

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Kýyâmet günü önce zaman durur ve o gün hayatta olan herkes ölür. Evvelkiler zaten daha evvel ölmüþlerdir. Ve zaman geriye döner. Herkesin ait olduðu hayat dilimine, zaman geri döndüðünde, herkes canlanýr, mezarlardan yükselerek Mahþer Meydaný’na ulaþýr. Birinci defa sur’a üfürüldüðünde mahþer meydanýnda bütün insanlar toplanýr. Ýkinci defa sur’a üfürülünce herkes tekrar ölür. Sonra sur’a bir defa daha üfürülür. Herkes yepyeni bir hayatla yeniden canlanýr. Ayný yaþta olarak, cennet ve cehennem hayatýný yaþayacak olan farklý bir vücutla (enerji bedenle) yaratýlýrlar. Ve bu standartlarda nefs, gelip fizik vücuda yeniden yerleþir. Ve herkes Ýndi Ýlâhi’ye ulaþýr. Elektronik bir sistemle kendisine ait olan mizaný (hayat filmini) bulur. Otomatik ölçüler herkesi kendi mizanýna götürür. Ve Mahkeme-i Kübra’da, kimse Allahû Tealâ’nýn huzuruna çýkýp kendi müdafaasýný yapamaz (Yasin-65). Doðumdan ölüme kadar hayatýnýzdaki bütün olaylar dizisini (100 sene yaþasanýz), 2,4 saatlik bir zaman devresinde görürsünüz. O gün sað tarafýnýzda kazandýðýnýz dereceleri, sol tarafýnýzda kaybettiðiniz dereceleri göreceksiniz. Ve eðer sað tarafýnýzdaki dereceler fazla ise kitabýnýz (hayat filminiz) saðdan, sol tarafýnýzdaki dereceler fazla ise soldan verilir. Birincilerin gideceði yer cennet, ikincilerin gideceði yer cehennemdir.

23/MU’’MÝNUN-1 102: Fe e me en se ekule et me evâzînuhu fe e ulâike e humul muflihûn(muflihûne e). O zaman (kýyâmet günü) kimin mizaný (sevaplarý) aðýr gelirse iþte onlar felâha erenlerdir (cennete girenlerdir). 36 6/YASÝN-6 65: El ye evme e na ahtimu alâ efvâhihim ve e tuke ellimunâ eydîhim ve e te eþhe edu erculuhum bimâ kânû ye eksibûn(ye eksibûne e). O gün onlarýn aðýzlarýný mühürleriz. Onlarýn kazanmýþ olduklarý dereceleri Bize elleri söyler ve ayaklarý þahitlik eder.

18

18


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 9

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∼:≥↑Ι←Κ↔∋ ↔ω<∝Η⊕7! ↔τ←∴⊆7ÿ:↑≅↔4 ↑ψ↑Ξ<∝+!↔Ψ↔8 ″α⊕Σ↔∋ ″ω↔8↔: ↔ Ψ↑Ω←ς″Π↔< _↔Ξ←#≅↔<×≅←∀ ∼Ψ↑9≅↔6 _↔Ω←∀ ″ϖ↑Ζ↔Κ↑Σ″9↔! Ve men haffet mevâzînuhu fe ulâikellezîne hasirû enfusehum bimâ kânû biâyâtinâ yazlimûn(yazlimûne). ςε κιµιν (σεϖαπ) ταρτ⎬λαρ⎬ ηαφιφ γελιρσε, ι⎭τε ονλαρ, ®ψετλεριµιζε ζυλµεττικλερινδεν δολαψ⎬ νεφσλερινι η⎫σρανα δ⎫⎭⎫ρµ⎫⎭ ολανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

19

-

ve men haffet mevâzînu-hu fe ulâike ellezîne hasirû enfuse-hum bimâ kânû bi-âyâti-nâ yazlimûne

: : : : : : : : : :

ve kim hafif oldu onun tartýsý o zaman iþte o kimseler hüsranda oldular onlarýn nefsleri, kendileri olduklarýndan dolayý âyetlerimize zulmediyorlar

19


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 9

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kazandýklarý dereceler kaybettikleri derecelerden az olanlarýn gidecekleri yer cehennemdir. Onlar, nefslerini hüsrana düþürmüþlerdir (Mu’minun-103). Felâha ermek ile nefsi hüsrana düþürmek, genel bir ölçüdür ve birbirinin zýddý olan þeylerdir. Ýnsanlar kendilerini en üstteki cehennemden, en alttaki cehenneme kadar hüsrana düþürürler. Negatif dereceler büyüdükçe daha aþaðý kattaki cehenneme giderler. Ýnsanlarýn, günahlarýnýn sevaplarýndan fazla olmasý halinde gidecekleri yer, ne yazýk ki cehennemdir. Bir insan bütün ibadetlerini yapsa; namaz kýlsa, oruç tutsa, zekât verse, hacca gitse, kelime-i þahadet getirse; Ýslâm’ýn beþ þartýyla amel etse ama Allah’a ulaþmayý dilememiþ, Allah’ýn âyetlerini gizlemiþ olsa, ne yazýk ki kurtuluþu mümkün deðildir. Ýnsanlarýn çoðu bu hüviyettedir (Vel Asr). Ama Allah’a ulaþmayý dileyenler, hüsranda deðillerdir. Onlarýn kazandýklarý dereceler, kaybettiklerinden fazladýr. Ýnsanlar, Allah’a ulaþmayý dilememekle kendilerini, kendileri cehenneme mahkûm ederler. Allah’a ulaþmayý dilemedikçe insanoðlunun kurtuluþu mümkün deðildir.

23/MU’’MÝNUN-1 103: Ve e me en ha affe et me evâzînuhu fe e ulâike elle ezîne e ha asirû enfuse ee). hum fî ce ehe enne eme e hâlidûn(hâlidûne Kimin mizaný (sevap tartýlarý) (kýyâmet gününde) hafif gelirse onlar nefsleri hüsranda olanlardýr, onlar cehennemde ebediyyen kalacaklardýr. 103/VEL ASR-1 1,2,3: Ve ela asr(Ve ela asri), inne elinsâne e le e fî husr(husrin) ille elle ezîne e e te evâsa av bil ha akký ve e te evâsa av bis sa abr(sa abri). âme enû ve e amilûs sâlihâti ve Asra (zamana) yemin ederim. Muhakkak ki insanlar hüsrandadýrlar. Ama âmenû olanlar (ilk 7 basamaðý aþanlar) hariç ve amilussalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar (ikinci 7 basamaðý aþanlar) hariç ve (Allah’a ruhen ulaþýp) Hakk’ý tavsiye edenler (üçüncü 7 basamaðý aþanlar) hariç ve sabrý tavsiye edenler (dördüncü 7 basamaðý aþanlar) hariç.

20

20


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 10

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔Ζ[∝4 ″ϖ↑Υ↔7 _↔Ξ″ς↔Θ↔%↔: ← ″∗ ÷↵! |←4 ″ϖ↑6≅⊕Ξ⊕Υ↔8 ″φ↔Τ↔7↔: ↔ :↑Ι↑Υ″Λ↔# _↔8 → [∝ς↔5 ⎢↔κ←<≅↔Θ↔8 Ve lekad mekkennâkum fîl ardý ve cealnâ lekum fîhâ maâyiþ’(maâyiþe), kalîlen mâ teþkurûn(teþkurûne). Ανδολσυν κι, σιζι ψερψ⎫ζ⎫νε ψερλε⎭τιρδικ ϖε οραδα σιζε γε⎜ιµ καψνακλαρ⎬ κ⎬λδ⎬κ. Νε καδαρ αζ ⎭⎫κρεδιψορσυνυζ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

21

-

lekad mekken-nâ-kum fî el ardý ceal-nâ lekum fî hâ maâyiþe kalîlen mâ teþkurûne

: : : : : : : : : :

andolsun ki sizi yerleþtirdik yeryüzünde kýldýk sizin için onun içinde geçim kaynaklarý az ne kadar þükrediyorsunuz

21


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 10

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Hz. Âdem’i, Havva Anamýz’ý ve ondan sonra gelen bütün nesilleri bu dünya üzerinde yaratmýþ ve onlara Rahmân esmasý ile geçim kaynaklarý vermiþtir. Yemeleri, içmeleri hayatlarýný idame ettirmeleri için; dünya üzerinde sular, hayvanlar, bitkiler, gýda maddeleri, meyveler, her çeþit güzellikler oluþturmuþtur. Ve buna karþýlýk insanlar, ne yazýk ki Allah’a çok az þükretmektedirler. Allah, kâinatýn en üstün varlýklarý olarak insaný yaratmýþtýr. Eskiden yoktuk, þimdi varýz. Allahû Tealâ, yaþamak için atmosferi, Güneþ’i belirli bir uzaklýkta, Dünya’yý 21 derecelik bir eðimle, eliptik bir yörüngede dizayn etmiþtir. Ve insanlar hâlâ Dünya’yý Güneþ’in; elektronlarý da protonun etrafýnda dairesel bir yörüngede dönüyor zannetmektedirler. Oysa ki, her iki yörünge de eliptiktir. Bu yüzden Güneþ bazen büyük, bazen küçük; Ay, bazen büyük, bazen küçük görünür. Ay da Dünya’nýn etrafýnda eliptik bir yörüngede döner. Herþey Allah’ýn kanunlarýna göre cereyan eder. Bir elektronun eliptik yörüngedeki hýzýyla, manyetik alan çarpýmý, her noktada birbirine eþittir. Bu sebeple uç noktalarda merkezden kopmasýn diye en yüksek manyetik alan, buna karþýlýk en düþük hýz sergilenir. Merkeze en yakýn noktalarda ise en yüksek hýz ve en düþük manyetik alan söz konusudur (merkez elektronu kendisine çekmesin diye). Dünya için de ayný þey söz konusudur. Güneþ’e daha yakýn olsa sýcaktan, daha uzak olsa soðuktan ölürdük. Ama yaþadýðýmýz için Allah’a þükredeceðimiz, hamdedeceðimiz çok þeyimiz vardýr.

22

22


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 11

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔Ξ″ς↑5 ⊕ϖ↑∃ ″ϖ↑6≅↔9″∗⊕Ψ↔. ⊕ϖ↑∃ ″ϖ↑6≅↔Ξ″Τ↔ς↔∋ ″φ↔Τ↔7↔: ⎢↔ϕ[∝ς″∀←! ≥® ←!∼:≥↑Γ↔∆↔Κ↔4↔ ⎩↔ ↔(× ≠ ∼:↑Γ↑∆″,! ←}↔Υ←∴⊆ς↔Ω″ς←7 ↔ω<∝Γ←%≅⊕Κ7! ↔ω←8 ″ω↑Υ↔< ″ϖ↔7 Ve lekad halaknâkum summe savvernâkum summe kulnâ lil melâiketiscudû li âdeme fe secedû illâ iblîs(iblîse), lem yekun mines sâcidîn(sâcidîne). ςε ανδολσυν κι; σιζι Βιζ ψαραττ⎬κ. Σονρα σιζε συρετ (⎭εκιλ) ϖερδικ. Σονρα µελεκλερε: “ℜδεµ (Α.Σ)’α σεχδε εδιν.” δεδικ. ⇑βλισ ηαρι⎜, σεχδε εττιλερ. Ο, σεχδε εδενλερδεν ολµαδ⎬.

23

23


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 11

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

ve lekad halak-nâ-kum summe savver-nâ-kum kul-nâ li el melâiketi uscudû li âdeme fe secedû illâ iblîse lem yekun min es sâcidîne

: : : : : : : : : : : : : : : :

ve andolsun ki sizi yarattýk sonra size þekil (suret) verdik biz dedik meleklere secde edin Âdem'e o zaman secde ettiler hariç, …den baþka þeytan, iblis olmadý olur secde edenlerden

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet-i kerime, insanýn kâinattaki üstünlüðünü sergilemektedir. Belki de sýrf bu âyete bakarak, þeytanýn eskiden bir melek olduðu, o gün Allahû Tealâ’nýn onu meleklerden ayýrýp, þeytan yaptýðý gibi yanlýþ bir inanýþ söz konusudur. Bütün cinler ve þeytanlar, dumansýz ateþten (enerji); melekler, nurdan yaratýlmýþlardýr. Ýkisi de ayrý tip mahlûklardýr ve birbirinden farklý âlemlerin mensuplarýdýr. Cinler, gayb âleminin; melekler, emr âleminin varlýklarýdýr. Allah, daha evvel yaratýlan meleklerin, cinlerin, þeytanlarýn; topraktan (tîn ve salsalin=kil) yarattýðý Âdem Aleyhisselâm’a secde etmelerini emretmiþtir. Bu, þeytanýn gururuna, kibrine dokunmuþ ve onun önünde secde etmeyeceðini söyleyerek, Allahû Tealâ’ya açýkça isyan etmiþtir.

24

24


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

⎢↔τ↑#″Ι↔8↔! ″ ←! ↔φ↑∆″Κ↔# ® ↔! ↔τ↔Θ↔Ξ↔8 _↔8 ↔ ≅↔5 ↓ ≅↔9 ″ω←8 |∝Ξ↔Β″Τ↔ς↔∋ ⎣↑ψ″Ξ←8 °η″[↔∋ ÿ_↔9↔! ↔ ≅↔5 ↓ω[∝0 ″ω←8 ↑ψ↔Β″Τ↔ς↔∋ ↔: Kâle mâ meneake ellâ tescude iz emertuk(emertuke), kâle ene hayrun minh(minhu), halaktenî min nârin ve halaktehu min tîn(tînin). (Αλλαη⎦ Τεαλ®) ⎭⎞ψλε βυψυρδυ: “Σανα (σεχδε ετµεψι) εµρεττιðιµ ζαµαν, σενι σεχδε ετµεκτεν µεν εδεν νεδιρ?” ⇑βλισ: “Βεν ονδαν ηαψ⎬ρλ⎬ψ⎬µ, βενι ατε⎭τεν ϖε ονυ νεµλι τοπρακταν (βαλ⎜⎬κταν) ψαραττ⎬ν.” δεδι.

25

25


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 12

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

kâle mâ menea-ke ellâ tescude iz emertu-ke ene hayrun min-hu halakte-nî min nârin halakte-hu min tînin

: : : : : : : : : : : : : :

dedi ne seni men eden olmamak secde edersin o zaman, olduðunda sana emrettik ben hayýrlý ondan beni yarattýn ateþten onu yarattýn nemli topraktan

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün melekler, cinler Âdem Aleyhisselâm’a secde ettikleri halde, iblis secde etmemiþtir. Þeytan zekî bir mahlûktur. Âdem Aleyhisselâm ile kendisinin fizik vücudunu mukayese etmiþtir. Allahû Tealâ onu enerjiden, Âdem Aleyhisselâm’ý topraktan yaratmýþtýr ve “Toprak, enerjiye nazaran pistir.” ifadesi þeytana aittir.

26

26


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 12

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Realitede hayrý oluþturan þey, ruhun hasletleridir. Ve ibliste ruh yoktur. Nefs ve fizik vücut vardýr. Hiçbir zaman ondan daha hayýrlý olmasý mümkün deðildir. Fizik vücudun iradî yapýsý, normal bir cinde, nefsin afetleriyle devamlý mücâdele eden bir hüviyettedir. Ama iblis, mücâdele etmek gereðini duymamýþtýr ve nefsine esirdir. Hayatý sadece kötülük iþlemekle geçmektedir ve kýyâmete kadar da geçecektir. Bütün insanlarýn düþmanýdýr. Ne yazýk ki, Allah ona ilm-i ledûnundan o, bu kötü vaziyete düþmeden evvel öðretmiþtir. O da bunu negatif istikamette kullanmaktadýr. Þeytanýn negatif voltajý, her zaman devrin imamýnýn pozitif voltajýndan düþüktür. Bu sebeple, kimin baþýnýn üzerine devrin imamýnýn ruhu gelip yerleþmiþse, o kiþiye kötüye kullandýðý gizli, negatif ilmi, þeytanýn büyüsü, hüddamý, tesir edemez. Ýblis, A’dan Z’ye negatiflerin sahibidir, pozitif tarafý yoktur. Bütün cinlerin, insanlarýn kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Kim kendisi ile kötü olmayý kabul ederse onlarla da savaþ halindedir. Harut ile Marut isimli iki melek, Babil þehrine indirildikleri zaman Allahû Tealâ, þeytanýn büyüsünü, sihrini, hüddamýný, baþka negatif ilimlerini insanlara öðretmeleri için onlara yetki verdi. Ama, bir þartla: “Bu ilmi öðrenmeseniz daha iyi olur ama, öðrenirseniz kullanmayýn. Bütün bunlara raðmen bu ilmi öðrenmekte ýsrarlý iseniz biz size öðretmekle vazifeliyiz.” diyorlardý. Ve insanlar, büyü, hüddam yapmayý Harut ile Marut isimli bu iki melekten öðrendiler. Ýnsanlarýn hayrýna kullanýlacak olan, insanlarý Allah’a yaklaþtýran, þu dünyada mutlaka cennete ulaþtýran ilimler, Rabbanî ilimlerdir. Bir de zülmanî ilimler vardýr. Bunlardan bir tanesi büyüdür. Büyü, birtakým âyetleri, âyetin kelime yapýsýný deðiþtirmek suretiyle zülmanî bir hüviyete sokmak ve o âyetin okunmasýndan oluþan dalga boylarýyla, insanlara negatif etki ederek; onlarý huzursuz, sýkýntýlý hale getirmek, mutsuz kýlmaktýr.

27

27


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 12

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Hüddam ise tâbî olmayan cinleri, kontrol altýna alarak, yakma tehdidi ile insanlarýn üzerine saldýrtmaktýr. Þeytan, ne yazýk ki cinleri yakma ilmini bilmektedir. Dünya üzerinde birçok insana da öðretmiþtir. Ýþte iblis ve onun þürekâsý (ortaklarý) “occültism” denilen bir kültürle insanlarý negatif istikamette etkilemektedirler. Occültismin temelinde transandantal meditasyon, büyü, hüddam, þeytaný bir nevi tanrý edinmek vardýr. Transandantal meditasyon, sadece bir zikir sahtekârlýðýdýr. Zikir ile Allah’ýn nurunun insanlarýn kalbine girerek, o kalbi þeytanýn emrinden kurtarmasý söz konusudur. Þeytan bunu önleyebilecek olan yegâne silâhý bulmuþtur. Bu, transandantal meditasyondur. Eðer zikri, Allah kelimesini kullanarak yaparsanýz, eðer mürþidinize ulaþmýþsanýz, 7 tane kalp þartýnýn sahibi iseniz nefsinizin kalbinde, îmân kelimesinin etrafýnda, îmân kelimesinin çekim gücü ile faziletler toplanmaya baþlar. Bu, þeytanýn o kalpteki ölümünün baþlangýcýdýr. Nefsinizin kalbinde ne kadar fazilet toplanýrsa, o kadar afet yok olmuþtur. Þeytan, yalnýz afetlerinize tesir edebileceði için tesir alaný o kadar küçülmüþtür. Daimî zikre ulaþtýðýnýz zaman þeytanýn emrinde size tesir edebileceði hiçbir alan artýk yoktur. Bu þeytan için ölüm demektir. Onun için, transandantal meditasyon onun kalesidir. Çünkü transandantal meditasyonla, genellikle sanskritçe bir kelime verilir ve tekrar ettirilir (meselâ “ohm” kelimesi). Allahû Tealâ’nýn katýndan hiçbir nur gelmez. Buna karþýlýk topraktan, alttaki zulmanî kapýdan kalplerine karanlýklar ulaþýr. Kalp daha kesif bir karanlýðýn içine ulaþýr. Þeytanýn hakimiyet alaný ayný kalýr ama konsantrasyon artmýþtýr. Tesir seviyesi, konsantrasyon sebebi ile her transandantal meditasyon seansýnda yükselmiþtir. Ýþte þeytan, böyle bir ilimler dizisinin dünyaya ve bütün kâinata öðreticisidir.

28

28


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 13

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔η⊕Α↔Υ↔Β↔# ″ ↔! ↔τ↔7 ↑ Ψ↑Υ↔< _↔Ω↔4 _↔Ζ″Ξ←8 ″ν←Α″;≅↔4 ↔ ≅↔5 ↔ω<∝Ι←3≅⊕Μ7! ↔ω←8 ↔τ⊕9←! ″ ↑Ι″∋≅↔4 _↔Ζ[∝4 Kâle fehbit minhâ fe mâ yekûnu leke en tetekebbere fîhâ fahruc inneke mines sâgirîn(sâgirîne). (Αλλαη⎦ Τεαλ®): “√ψλεψσε οραδαν ιν! Αρτ⎬κ οραδα σενιν κιβιρλενµεν ολµαζ. Ηεµεν οραδαν ⎜⎬κ. Μυηακκακ κι, σεν αλ⎜ακλαρδανσ⎬ν.” βυψυρδυ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

kâle fe ýhbit min hâ fe mâ yekûnu leke en tetekebbere fî hâ fe ýhruc inne ke min es sâgirîne

: : : : : : : : : : : :

dedi öyleyse in oradan artýk olmaz olur sana, senin olmak büyüklük taslamak, kibirlenmek orada artýk çýk muhakkak sen küçülenlerden, alçaklardan

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Âdem (A.S) ve þeytan arasýndaki üçlü iliþkinin sonucu olarak iblis, Allahû Tealâ’nýn huzurundan kovulmuþtur. Bu yüzden kýyâmete kadar insanlarýn en büyük düþmaný olacaktýr.

29

29


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 14

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ Ψ↑Χ↔Θ″Α↑< ← ″Ψ↔< |×7←! |≥∝9″Ι←Π″9↔! ↔ ≅↔5 Kâle enzýrnî ilâ yevmi yub'asûn(yub'asûne).

(⇒εψταν): “Βεασ γ⎫ν⎫νε (διριλεχεðιµιζ γ⎫νε, κ⎬ψ®µετ γ⎫ν⎫νε) καδαρ βανα ιζιν (µ⎫ηλετ) ϖερ.” δεδι.

1 2 3 4 5

30

-

kâle enzýr-nî ilâ yevmi yub'asûne

: : : : :

dedi bana mühlet ver …e kadar gün diriltilirler

30


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 15

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ω<∝Ι↔Π″Ξ↑Ω″7! ↔ω←8 ↔τ⊕9←! ↔ ≅↔5 Kâle inneke minel munzarîn(munzarîne).

(Αλλαη⎦ Τεαλ®): “Μυηακκακ κι σεν ιζιν (µ⎫ηλετ) ϖεριλενλερδενσιν.” βυψυρδυ.

1 - kâle 2 - inne-ke 3 - min el munzarîne

: : :

dedi muhakkak sen, gerçekten sen mühlet verilenlerden, bekletilenlerden, izin verilenlerden

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, insanlarý Allah’ýn yolundan alýkoyma imtihaný için, iblise kýyâmet gününe kadar mühlet vermiþtir.

31

31


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Ζ↔7 ⊕ ↔Γ↑Θ″5↔ ÷ |∝Ξ↔Β″<↔Ψ″3↔! _↔Ω←Α↔4 ↔ ≅↔5 ↔ϖ[∝Τ↔Β″Κ↑Ω″7!↔τ↔0!↔Ι←. Kâle fe bimâ agveytenî le ak'udenne lehum sýrâtekel mustekîm(mustekîme).

(⇑βλισ): “Βυνδαν σονρα, βενι αζδ⎬ρµαν σεβεβιψλε, µυτλακα Σενιν Σ⎬ρατ⎬ Μυστακ⎩µιν’ε ονλαρα καρ⎭⎬ (µανι ολµακ ι⎜ιν) οτυραχαð⎬µ.” δεδι.

1 2 3 4 5 6 7

32

-

kâle fe bimâ agveyte-nî le ak'udenne lehum sýrâtekel mustekîme

: : : : : : :

dedi artýk þey sebebiyle beni azdýrman mutlaka oturacaðým onlar senin Sýratý Mustakîmin

32


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 16

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlarýn kurtuluþ yolu Sýratý Mustakîm’dir. Ýblis, insanlarýn Sýratý Mustakîmler’ine oturarak, onlarý oraya ulaþmaktan men etmek ister. Kýyâmete kadar gayesi budur. Bunu emaniyyeyi kullanarak yapmaktadýr. Dîn öðretenleri, insanlarý bu hedefe ulaþmaktan men edecek bir noktaya ulaþtýrmýþtýr. Sýratý Mustakîm’e oturmaktan muradý budur. Onlara: “Ýnsan ruhunun ölmeden evvel Allah’a ulaþmasý mümkün deðildir. Çünkü insana ruh hayat verir, ruh vücudunuzdan ayrýlýrsa ölürsünüz. Böyle bir þey hiçbir zaman mümkün deðildir.” demektedir. Ve bunun tabii neticesi olarak da onlar, buna (insan ruhunun ölmeden Allah’a ulaþmasýna) karþý çýkmaktadýrlar.

33

33


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 17

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ω←8↔: ″ϖ←Ζ<∝Γ″<↔! ←ω″[↔∀ ″ω←8 ″ϖ↑Ζ⊕Ξ↔[←#× ÷ ⊕ϖ↑∃ ⎢″ϖ←Ζ←ς←=≥≅↔Ω↔− ″ω↔2↔: ″ϖ←Ζ←9≅↔Ω″<↔! ″ω↔2↔: ″ϖ←Ζ←Σ″ς↔∋ ω<∝Ι←6≅↔−″ϖ↑;↔Ι↔Χ″6↔! ↑φ←∆↔# ÷↔: Summe le âtiyennehum min beyni eydîhim ve min halfihim ve an eymânihim ve an þemâilihim, ve lâ tecidu ekserehum þâkirîn(þâkirîne).

Σονρα, ελβεττε ονλαρα, ⎞νλερινδεν, αρκαλαρ⎬νδαν, σαðλαρ⎬νδαν ϖε σολλαρ⎬νδαν γελεχεðιµ ϖε ονλαρ⎬ν ⎜οðυνυ ⎭⎫κρεδενλερδεν βυλµαψαχακσ⎬ν.

34

34


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 17

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

summe le âtiyenne-hum min beyni eydî-him min beyni eydi-him min halfi-him an eymâni-him þemâili-him lâ tecidu eksere-hum þâkirîne

: : : : : : : : : : : :

sonra onlara getirmek, yapmak, gelmek arasýndan onlarýn elleri elleri arasýndan, önlerinden arkalarýndan ...den, ...den dolayý saðlarý sollarý bulamazsýn onlarýn çoðu þükredenler

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn emrine raðmen iblis, Âdem Aleyhisselâm’a secde etmemiþtir. Allahû Tealâ, kýyâmete kadar onu yaþatacaðýna söz vermiþtir. Ýblis, Allahû Tealâ’ya o hain kafasýndan neler geçtiðini anlatmaktadýr. Bu âyette iblisin insanlarý nasýl tuzaðýna düþürdüðü belirtilmiþtir.

35

35


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 18

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

⎢∼→∗Ψ↑&″Γ↔8 _→8↑®″Η↔8 _↔Ζ″Ξ←8 ″ ↑Ι″∋! ↔ ≅↔5 ⊕ω↔ ↔ς″8↔ ÷ ″ϖ↑Ζ″Ξ←8 ↔τ↔Θ←Α↔# ″ω↔Ω↔7 ↔ω[∝Θ↔Ω″%↔! ″ϖ↑Υ″Ξ←8 ↔ϖ⊕Ξ↔Ζ↔% Kâlehruc minhâ mez'ûmen medhûrâ(medhûren), le men tebiake minhum leemleenne cehenneme minkum ecmaîn(ecmaîne).

(Αλλαη⎦ Τεαλ®): “Κ⎬νανµ⎬⎭ (ηορ γ⎞ρ⎫λµ⎫⎭) ϖε κοϖυλµυ⎭ ολαρακ οραδαν ⎜⎬κ!” δεδι. “Ελβεττε ονλαρδαν κιµ σανα τ®β⎩ ολυρσα, µυτλακα σιζιν ηεπινιζδεν χεηεννεµι (ταµαµεν) δολδυραχαð⎬µ.”

36

36


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 18

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

kâle uhruc min-hâ mez'ûmen medhûren le men tebia-ke min-hum le emle enne min-kum ecmaîne

: : : : : : : : : : : :

dedi çýk oradan hor görülmüþ, kýnanmýþ kovulmuþ, uzaklaþtýrýlmýþ olarak elbette kim sana tâbî olur, uyarsa onlardan mutlaka dolduracaðým sizden hepsi

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ: “Sizin hepinizi cehenneme dolduracaðým.” deseydi sanki cehennemin bir kýsmý boþ kalýyormuþ gibi bir anlam çýkabilirdi. Ama: “Sizin hepinizle cehennemi imlâ edeceðim (tamamen dolduracaðým).” diyorsa, cehennemde ve cennette hiç boþ yer kalmayacak, her ikisi de insanlarla tamamen dolacaktýr, demektir. Allah’a ve þeytana tâbî olanlar olmak üzere iki grup insan vardýr. Ýnsanlarýn hepsi baþtan þeytana tâbîlerdir ve hiçbiri de bunun farkýnda deðillerdir. Nefs tezkiyesi yapmamýþ olan bir insanýn nefsinin kalbi, %100 afetlerle doludur. Þeytan, o afetlerin hepsine tesir etmek gibi bir imkânýn sahibidir. Öfke, kin, kýskançlýk, haset, iptilâlar, isyan, nefret, düþmanlýk gibi nefsin afetlerinin hepsi, Allah neyi emretmiþse onu reddeden, neyi yasaklamýþsa onu da mutlaka yapmak isteyen bir hüviyettedir. Þeytan onlarý azdýrýr, daha çok öyle yapmalarýný isteyen bir hüviyete sokar. Ýblis onlara nasýl daha kötüye gidebilecekleri, herþeyi nasýl berbat edebilecekleri konusunda devamlý taktik verir.

37

37


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 18

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Allah’a ulaþmayý dileyip de, Allah’tan 10 tane ihsan alan, bu ihsanla mürþidine ulaþan ve kalbine bu sebeple îmân yazýlan kiþi mü’mindir. Bu noktaya kadar insanlarýn dostu þeytandýr ve zikretmeyenler þeytanýn arkadaþýdýr (Zuhruf36). Bütün insanlarýn beyinleri, hayatlarý boyunca iblisin felsefesiyle yýkanýr. Bunun farkýnda bile olmayanlar, içlerindeki sesi, þeytanýn sesi deðil de kendi düþüncelerinin sesi olarak deðerlendirirler. Ýçinizde iki ayrý konuda size yol gösteren, hep iki tane ses duyulur. Birincisi (sessiz ses), Allah’ýn emrettiði þeyi yapmayý, yasak ettiði þeyi yapmamayý öðütler ve kiþiyi o tarafa doðru teþvik eder. Bu ses, ruhun sesidir ve Allah’ýn emirlerini teblið eder. Ýkinci (sessiz ses) ise Allah’ýn emrettiði þeyi yapmamayý, yasak ettiði þeyi yapmayý ister. Bu, þeytanýn sesidir ve nefs adýna konuþur. Allah’a tamamen ters düþünmeyi ve hem Allah’ýn yasak ettiði þeyleri yapmayý saðlamak üzere süslü gösterir, hem de Allah’ýn emrettiði þeyleri yapmamak için binbir dereden su getirir, haklý gibi görünen sebepler ortaya koyar. Ýnsanlar, eðer Allahû Tealâ’nýn yoluna girmezlerse, hayatlarý boyunca hep þeytandan bu tarzda telkinler alýrlar ve onlarý yerine getirirler. Nefsleri de, þeytan da onlarý ruha karþý kýþkýrtýp, devamlý kandýrýr. Kâinat üzerinde iþlenen bütün kötülükler, mutlaka þeytanýn teþvikiyle gerçekleþtirilmiþtir. Þeytan, her alanda bu kâinattaki en büyük düþmanýnýzdýr. Þu dünyada yaþayacaðýnýz hayat, oranýn imtihanýdýr. Karþýlýðýnda ya kazanýrsýnýz; sonsuza kadar cennette yaþarsýnýz, ya kaybedersiniz; cehenneme gidersiniz. Ýblis, kendisi cehenneme gideceði için herkesin oraya gitmesini ister. Allah’ýn ilmiyle nurlanan beyinlere: “Onlarýn beyinleri yýkanýyor.” der. Gerçekten yýkanýr. Yýkanmak, temizlenmek demektir. Bütün negatif faktörlerden temizlenerek kalbin yýkanmasý ve güzele, daha güzele, daha güzele doðru gidiþtir. Ama þeytanýn pis, çirkef sularýyla yýkanan beyinler için hep aþaðý doðru bir iniþ, daha kötüye doðru ve cehenneme gidiþ söz konusudur.

38

38


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 18

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Ýblis, tuzaðýný çok saðlam bir þekilde kurmuþ, çok zekî bir mahlûktur. Sonuçta; insanlarýn çok büyük bir kýsmý, (%90’dan daha çok) ne yazýk ki cehenneme gidecektir. Gitmeyecek olanlar, Allah’ýn yolunu takip eden bir azýnlýktýr. Azýnlýk, mutlaka Allah’a ulaþmayý dileyenler, yaþarlarsa mutlaka mürþidlerine ulaþacak olanlar, ruhlarýný, vechlerini, nefslerini, iradelerini Allah’a teslim edecek olanlar, cennet merdivenlerini yukarýya doðru birer birer çýkacak ve dünya saadetinin þahikasýna ulaþacak olanlardýr. Ýblis, her devirde son derece kurnaz taktiklerle hükmünü yürütür. Þu anda insanlýðý düþürdüðü tuzak, Allah’ýn mukaddes kitaplarla indirdiði emirleri insanlara unutturmak þeklinde tecelli etmektedir. Dînleri asýrlardan beri deðiþime uðrattýðý için aslýnda Allah’ýn bir tek dînini, birçok dînmiþ gibi göstermektedir. Bugün yaþayan insanlar, bundan yüzlerce, binlerce sene önce yaþayan insanlarý hiç görmediler. Birbirini görmeyen nesillerden nesillere, bilgi adým adým deðiþtirilerek ulaþtýrýlmýþ ve sonunda bu noktaya gelinmiþtir. Artýk dünya insanlarýnýn ister musevi, ister hristiyan, ister Ýslâm kesimi olsun hepsi dînlerini unutmuþlardýr. Herkes diðer dînleri kendilerinden farklý olarak mütâlea etmekte, öyle olduðunu zannetmektedir. Ayrýca her dînin içinde bir kýsým insanlar baþka dînleri, düþman insanlara ait dînler olarak takdim etmektedir. O dînin mensuplarýyla, dünya insanýnýn dostluðunun kurulmasý yerine, insanlar arasýnda hâlâ düþmanlýk tohumlarý ekenler vardýr. Sonuç olarak; Allah’ýn ilmi, dostluðu; þeytanýn ilmi, düþmanlýðý emreder.

43/ZUHRUF-3 36: Ve e me en ya a’þu an zikrir ra ahmâni nuka ayyýd le ehu þe eytâne en fe e huve e le ehu ka arîn(ka arînun). Kim Rahmân’ýn zikrinden yüz çevirirse Biz ona þeytaný musallat ederiz. Ve onun için þeytan arkadaþtýr.

39

39


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 19

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

÷↑Υ↔4 ↔}⊕Ξ↔∆″7! ↔τ↑%″:↔+ ↔: ↔α″9↔! ″ω↑Υ″,! ↑ ↔(×∼≅≥↔< ↔: ↔ ↔Ι↔∆⊕Λ7! ← ←Η×; _↔∀↔Ι″Τ↔# ÷ ↔: _↔Ω↑Β″∴←− ↑β″[↔& ″ω←8

↔ω[∝Ω←7≅⊕Π7! ↔ω←8 _↔9Ψ↑Υ↔Β↔4 Ve yâ âdemuskun ente ve zevcukel cennete fe kulâ min haysu þi'tumâ ve lâ takrebâ hâzihiþ þecerete fe tekûnâ minez zâlimîn(zâlimîne).

ςε εψ ℜδεµ! Σεν ϖε ζεϖχεν χεννεττε ψερλε⎭ιν (οτυρυν) σονρα δα, διλεδιðινιζ ψερδεν ψεψιν. ςε βυ αðαχα ψακλα⎭µαψ⎬ν. Ο ζαµαν (ψακλα⎭⎬ρσαν⎬ζ ικινιζ) ζαλιµλερδεν ολυρσυνυζ.

40

40


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 19

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

yâ âdemu uskun ente zevcu-ke el cennete fe kulâ min haysu þi'tumâ lâ takrebâ hâzihi eþ þecerete fe tekûnâ min ez zâlimîne

: : : : : : : : : : : : : :

ey Âdem yerleþin, ikamet edin sen senin zevcen cennet böylece, o zaman yeyin (ikiniz) yerden, yerde, nereden dilediðiniz (siz ikiniz) yaklaþmayýn (ikiniz) bu aðaç o zaman olursunuz (siz ikiniz) zalimlerden

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Âdem Aleyhisselâm’la eþi Havva Anamýz’ý, Kendi katýnda (Ýndi Ýlâhi) vücuda getirmiþtir. Onlarýn cennette yerleþmelerini istemektedir.

41

41


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 20

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ ←∗↑: _↔8 _↔Ω↑Ζ↔7 ↔ ←Γ″Α↑[←7 ↑ ≅↔Ο″[⊕Λ7! _↔Ω↑Ζ↔7 ↔ ↔Ψ″,↔Ψ↔4 _↔Ω↑Υ[×Ζ↔9 _↔8 ↔ ≅↔5 ↔:_↔Ω←Ζ←#×∼″Ψ↔, ″ω←8 _↔Ω↑Ζ″Ξ↔2 _↔9Ψ↑Υ↔# ″ ↔! ≥® ←!← ↔Ι↔∆⊕Λ7! ← ←Η×; ″ω↔2 _↔Ω↑Υ∩∀↔∗ ↔ω<∝Γ←7≅↔Φ″7! ↔ω←8 _↔9Ψ↑Υ↔# ″ ↔! ←ω″[↔Υ↔ς↔8 Fe vesvese lehumuþ þeytânu li yubdiye lehumâ mâ vuriye anhumâ min sev'âtihimâ ve kâle mâ nehâkumâ rabbukumâ an hâzihiþ þecereti illâ en tekûnâ melekeyni ev tekûnâ minel hâlidîn(hâlidîne).

42

42


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 20

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

⇒εψταν, ονλαρ⎬ν (ο ικισινιν) γ⎞ρ⎫νµεσι αψ⎬π ολαν ϖε κενδιλερινδεν ⎞ρτ⎫λµ⎫⎭ (γιζλενµι⎭) ψερλερινιν α⎜⎬ðα ⎜⎬καρ⎬λµασ⎬ ι⎜ιν ονλαρα ϖεσϖεσε ϖερδι ϖε σονρα δα ⎭⎞ψλε δεδι: “Ραββινιζ (ικινιζιν Ραββι) σαδεχε ικι µελεκ ολυρσυνυζ ϖεψα (οραδα) εβεδ⎩ καλανλαρδαν ολυρσυνυζ, διψε βυ αðα⎜ταν σιζιν ικινιζι µενεττι (νεηψεττι).”

43

1 2 3 4

-

fe vesvese lehum eþ þeytânu li yubdiye

: : : :

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

lehumâ mâ vuriye an-humâ min sev'âti-himâ kâle nehâkumâ rabbu-kumâ an

: : : : : : : : : :

o zaman vesvese verdi þeytan onlara açýða çýkarmasý, ortaya çýkarmasý için o ikisinin þey gizlenmiþ, örtülmüþ o ikisinden, (kendilerinden) ...den ikisinin avret yerleri (görünmesi dedi ikinize yasakladý (nehyetti) Rabbiniz (ikinizin Rabbi) ...den

43


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 20

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

15 16 17 18 19 20

-

hâzihi eþ þecereti illâ en tekûnâ melekeyni ev min el hâlidîne

: : : : : :

bu aðaç sadece, ancak, …den baþka olmanýz (ikinizin) iki melek yoksa, veya ebedî kalanlardan

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýblis, Allah’a raðmen cesaret ederek, Âdem Aleyhisselâm’la Havva Anamýz’ý, Allah’ý suçlayarak kandýrmýþtýr. Ýblisin hayatý hep yalan söylemekle geçmiþtir ve kýyâmete kadar da hep böyle olacaktýr. Eðer o aðaca yaklaþmasalardý ebediyyen cennette olacaklardý. Ve iblis onlarý kandýrmýþ, aðaçtan yemelerini temin etmiþtir. Ýblis öyle bir mahlûktur ki; Allahû Tealâ ne derse, onun mutlaka aksini söyler, insanlarý inandýrýr. Ýnsanlara söylediklerinin doðru olduðu kanýsýna ulaþtýrmaya çalýþýr.

44

44


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 21

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ω[∝Ε←.≅⊕Ξ7! ↔ω←Ω↔7 _↔Ω↑Υ↔7 |∝±9←! ≥_↔Ω↑Ζ↔Ω↔,≅↔5↔: Ve kâsemehumâ innî lekumâ le minen nâsýhîn(nâsýhîne). ςε ικισινε ψεµιν εττι: “Μυηακκακ κι βεν, σιζιν ικινιζε νασιηατ εδενλερδενιµ.”

1 2 3 4 5

45

-

ve kâseme-humâ innî leku-mâ le min en nâsýhîne

: : : : :

ve ikisine yemin etti muhakkak ki ben gerçekten sizin ikinize mutlaka nasihat (öðüt) edenlerdenim

45


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 21

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Þeytan için yalan yere yemin etmek, tabiatýyla, bir problem deðildir. Þeytan kurtuluþunun olmadýðýný, mutlaka cehenneme gideceðini, ne yaparsa yapsýn bunun önüne geçemeyeceðini bilmektedir. Öbür taraftan da nefsi çok azgýn olan bir mahlûktur. Bu yüzden milyarlarca insanýn vebali omuzlarýnda olarak cehennemin en dibine girecektir. Ýçinizden; Allah’ýn bir emri konusunda sizi kandýrmaya çalýþan bir ses duyarsanýz, o iblistir. Ona karþý çýkan bir sesi de mutlaka duyarsýnýz. Bu ses aslýnda ruhunuz kanalýyla Allah’ýn sesidir. Öyleyse bir doðru, bir yanlýþ var. Terazinin yanlýþ tarafýnda, her zaman tartýlarýn eðrilip büküldüðü, fazla veya eksik gösterildiði, mutlaka yalan karýþtýrýldýðý, mutlaka Allah’ýn emrinden veya yasaklarýndan sizi men etmeye çalýþan bir ifade vardýr. Ýþte o þeytandýr. Bir gün onu çok iyi tanýyacaksýnýz. Bihakkýn takvaya ulaþtýðýnýz zaman, þeytan sizin elinizde sadece oyuncak olacaktýr. Ýblis o zaman da size tekliflerde bulunur, ama her seferinde maðlup olur. Onu tanýmaya çalýþýn! O iblis... þeytan... Sonsuza kadar olan hayatý, hep sizi kandýrmaya yönelik olarak geçer. Unutmayýn, herbirinizle ayrý ayrý her an meþgul olur! Allahû Tealâ’nýn ona Ýndi Ýlâhi’de verdiði o ilm-i ledûnu, Allah’ýn karþýsýnda olarak kullanýr ve bütün insanlarý azdýrýp, hepsini kendisiyle beraber cehenneme ulaþtýrmaya çalýþýr.

46

46


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 22

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ ↔Ι↔∆⊕Λ7! _↔5!↔) _⊕Ω↔ς↔4 ⎣↓ :↑Ι↑Ρ←∀ _↔Ω↑Ζ[™7↔Γ↔4 ← ≅↔Σ←Μ″Φ↔< _↔Τ←Σ↔0 ↔: _↔Ω↑Ζ↑#×∼″Ψ↔, _↔Ω↑Ζ↔7 ″ ↔Γ↔∀ _≥↔Ω↑Ζ∩∀↔∗ _↔Ω↑Ζ<×(≅↔9 ↔: ⎢←}⊕Ξ↔∆″7! ← ↔∗↔: ″ω←8 _↔Ω←Ζ″[↔ς↔2 ″υ↑5 ↔! ↔: ← ↔Ι↔∆⊕Λ7! _↔Ω↑Υ″ς←# ″ω↔2 _↔Ω↑Υ↔Ζ″9↔! ″ϖ↔7↔! °ω[∝Α↑8 ⊇ ↑Γ↔2 _↔Ω↑Υ↔7 ↔ ≅↔Ο″[⊕Λ7! ⊕ ←! _↔≥Ω↑Υ↔7 Fedellâhumâ bi gurûr(gurûrin), fe lemmâ zâkâþ þecerete bedet lehumâ sev'âtuhumâ ve tafikâ yahsýfâni aleyhimâ min varakýl cenneh(cenneti), ve nâdâhumâ rabbuhumâ e lem enhekumâ an tilkumeþ þecereti ve ekul lekumâ inneþ þeytâne lekumâ aduvvun mubîn(mubînun).

47

47


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 22

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Β⎞ψλεχε ο ικισινι αλδαταρακ ⎞νχ⎫λ⎫κ (⎞νδερλικ) εττι. Αðα⎜ταν ταδ⎬νχα (µεψϖεσινι ψεψινχε) αψ⎬π ψερλερι κενδιλερινε γ⎞ρ⎫νδ⎫ (α⎜⎬ðα ⎜⎬κτ⎬). ςε Ραβ’λερι (ικισινιν Ραββι), ικισινε ⎭⎞ψλε σεσλενδι: “Σιζιν ικινιζι βυ αðα⎜τα νεηψετµεδιµ µι (ψασακλαµαδ⎬µ µ⎬)? ςε σιζιν ικινιζε, µυηακκακ κι ⎭εψταν απα⎜⎬κ δ⎫⎭µανδ⎬ρ.” δεµεδιµ µι?

48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

fe dellâ humâ bi gurûrin fe lemmâ zâkâ eþ þecerete bedet lehumâ sev’âtu-humâ ve tafikâ yahsýfâni aleyhimâ min varaki el cenneti ve nâdâ-huma rabbu-humâ e lem enhe-kumâ

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

20 21 22 23 24 25

-

an tilkum eþ þecereti ve ekul lekumâ inne eþ þeytâne aduvvun mubînun

: : : : : :

böylece o ikisine delillik (önderlik) yaptý ikisi aldatarak öyle olunca tattýlar (ikisi) aðacý tattýklarýnda göründü, açýða çýktý kendilerine (ikisine) ayýp yerleri (ikisinin) ve baþladýlar (ikisi) yapýþtýrýyorlar (ikisi) üzerlerine (ikisinin) ...den yaprak cennet ve ikisine seslendi ikisinin Rabbi ikinize menetmemiþ miydim yasaklamamýþ mýydým bu aðaçtan ve söyledim ikinize muhakkak ki þeytan düþmandýr apaçýk

48


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 22

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hayatýnýzýn en büyük düþmaný þeytandýr. Allah’ýn yoluna girdiðiniz zaman, her yaptýðýnýzýn; kendi düþündüðünün, yaptýrmak istediðinin aksine olduðunu bildiði için sizinle bir saniye bile ayrýlmadan beraber olur. Sizin kurtuluþunuz onu büyük üzüntüye sokar. Hepinizden istediði þey: 1- Herkese düþman olmak. 2- Herkesle kavgalý olmak. 3- Kendinizle kavgalý olmaktýr. Böylece hem herkesle, hem de Allah ile olan iliþkilerinizde huzursuz olmanýzdýr. Ýblis, hiçbir zaman sizi boþ býrakmaz. Her zaman sizi tuzaða düþürmek için hazýrdýr. Devamlý sizi o tuzakta tutmak üzere büyük gayretlerin sahibidir. Âdem (A.S)’la Havva Anamýz’ýn cennetten kovulmalarýnýn; dünya adý verilen bu gezegene gelmelerinin sebebi, Allah’ýn emrini açýk bir þekilde dinlememeleri ve þeytanýn söylediklerine inanmalarýdýr.

49

49


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 23

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔: _↔Ξ↔7″η←Σ″Ρ↔# ″ϖ↔7 ″ ←! ↔: _↔Ξ↔Κ↑Σ″9↔! ≥_↔Ξ″Ω↔ς↔1 _↔Ξ⊕∀↔∗ ÷≅↔5 ↔ω<∝Ι←,≅↔Φ″7! ↔ω←8 ⊕ω↔9Ψ↑Υ↔Ξ↔7 _↔Ξ″Ω↔&″Ι↔# Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne). ⇑κισι ⎭⎞ψλε δεδι: “Ραββιµιζ, βιζ νεφσλεριµιζε ζυλµεττικ, ⎭®ψετ Σεν βιζε µαðφιρετ ϖε ραηµετ ετµεζσεν, βιζ µυτλακα η⎫σρανα υðραψανλαρδαν ολυρυζ.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9

50

-

kâlâ rabbe-nâ zalem-nâ enfuse-nâ ve in lem tagfir-lenâ ve terham-nâ le nekûne enne min el hâsirîne

: : : : : : : : :

dediler (o ikisi) Rabbimiz zulmettik nefslerimiz ve eðer bize maðfiret etmezsin ve bize rahmet et mutlaka biz oluruz hüsrana uðrayanlardan

50


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 23

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Âdem ve Havva Anamýz, hatalarýný idrak etmiþlerdir. Bütün insanlýk tarihi boyunca önemli olacak olan faktörler, burada Allah’ýn rahmet göndermesi ve hüsrana uðramaktýr. Allahû Tealâ, Havva Anamýz’a ve Âdem (A.S)’a, hayatlarýnýn her saniyesinin filme alýndýðýný, kaybedilen derecelerin, kazanýlan derecelerden fazla olduðunda cehenneme gidileceðini, ateþlerde yanmalarýnýn söz konusu olacaðýný öðretmiþti. Ve onlar hüsrana düþmeyi de, Allah’ýn rahmet göndermesini de, Allah’ýn kendilerine maðfiret etmesinin de anlamýný biliyorlardý.

51

51


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 24

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Υ↔7 ↔: ⎣⊇ ↑Γ↔2 ↓µ″Θ↔Α←7 ″ϖ↑Υ↑Ν″Θ↔∀ ∼Ψ↑Ο←Α″;! ↔ ≅↔5 ↓ω[∝& |×7←! ° ≅↔Β↔8↔: ⊇η↔Τ↔Β″Κ↑8 ← ″∗ ÷↵! |←4 Kâlehbitû ba'dukum li ba'dýn aduvv(aduvvun), ve lekum fîl'ardý mustekarrun ve metâun ilâ hîn(hînin). (Αλλαη⎦ Τεαλ®): “Βιρβιρινιζε δ⎫⎭µαν ολαρακ ινιν! Σιζιν ι⎜ιν ψερψ⎫ζ⎫νδε βιρ σ⎫ρεψε καδαρ καλµα (ψερλε⎭µε) ϖε γε⎜ινµε ϖαρδ⎬ρ (σιζε τακδιρ εδιλδι).” βυψυρδυ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

52

-

kâle ýhbitû ba'dukum li ba'dýn ba'dukum li ba'dýn aduvvun ve lekum fî el ardý mustekarrun ve metâ'un ilâ hînin

: : : : : : : : : : :

dedi inin sizin bir kýsmýnýz bir kýsmýna birbirinize düþman ve sizin için vardýr yeryüzünde bir yerleþim (istikrar) karar verilmiþ ve metâ (geçim) belli bir süreye kadar

52


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 24

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, Taha Suresinin 123. âyet-i kerimesiyle ayný mânâyý ifade etmektedir. Þâkîler cehenneme, salihler cennete gidecek olanlardýr. Âdem (A.S)’la Havva Anamýz, cennette kendilerine yasak edilen aðaca ulaþýp, onun meyvelerinden yemeðe kalkýnca Allahû Tealâ: “Yasak etmeme raðmen niçin bu aðaca yaklaþtýnýz? Öyleyse hepiniz buradan aþaðýya inin, orada, dünyada yaþayacaksýnýz.” diye bir iþarette bulunmuþtu. Onlar da Allah’tan af dilemiþlerdi.

20/TAHA-1 123: Kâle ehbitâ minhâ ce emîa an ba a’dukum li ba a’dýn aduvv(a aduvvun), fe e immâ ye e’tîye enne ekum minnî hude en fe e me enitte ebe ea hudâye e fe e lâ ya adýllu ve e lâ ye eþkâ. Birbirinize düþman olarak, oradan hepiniz aþaðý inin. Benden size yaþadýðýnýz devrede hidayetim geldiði zaman, kim hidayetçime tâbî olursa o, dalâlette kalmaz ve þâkî de olmaz.

53

53


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ Ψ↑#Ψ↑Ω↔# _↔Ζ[∝4↔: ↔ ″Ψ↔[″Ε↔# _↔Ζ[∝4 ↔ ≅↔5 〉↔ Ψ↑%↔Ι″Φ↑# _↔Ζ″Ξ←8↔: Kâle fîhâ tahyevne ve fîhâ temûtûne ve minhâ tuhrecûn(tuhrecûne).

Αλλαη⎦ Τεαλ®: “Οραδα ψα⎭αρσ⎬ν⎬ζ ϖε οραδα ⎞λ⎫ρσ⎫ν⎫ζ ϖε οραδαν ⎜⎬καρ⎬λ⎬ρσ⎬ν⎬ζ.” βυψυρδυ.

1 2 3 4 5 6 7 8

54

-

kâle fî-hâ tahyevne ve fî hâ temûtûne ve min-hâ tuhrecûne

: : : : : : : :

dedi orada (yeryüzünde) yaþarsýnýz (hayy olursunuz) ve orada ölürsünüz ve oradan çýkarýlýrsýnýz

54


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 25

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Hz. Âdem ile Havva Anamýz’a hayat vermiþ ve orada yaþamalarýný istemiþtir. Ýnsanlar için “orada doðmak” söz konusudur. Hepimiz dünya adý verilen bu gezegende doðduk. Allahû Tealâ, bizlere hayat vermeleri için Âdem (A.S)’la Havva Anamýz’ý bu gezegene göndermiþtir. Onlar için burada doðmak, yaþamak; bizim için de doðduktan sonra burada yaþamak ve ölmek söz konusudur. Kýyâmet günü ise bu dünyada dirilerek mahþer meydanýna çýkarýlmak bu âyette ifade edilmiþtir. Allahû Tealâ büyük patlamayla kâinatý yarattý. Kâinatýn her noktasýna enerji partiküllerini (nötrino), bir saniyeden daha kýsa (sonsuz hýzla) bir zamanda gönderdi. Vardýklarý yerde sað ve sol spinli herbir çift nötrinodan bir çift elektron, herbir çift karþýt nötrinodan da sað ve sol spinli karþýt elektronlarý vücuda getirdi. Enerji, kâinatýn vücuda getirilmesinde maddeye dönüþtü. Ve kâinat böylece kuruldu. Allahû Tealâ, vücuda gelen gezegenlere itiþ enerjisi verdi. Herbirisi belli bir sabite etrafýnda dönmeye baþladýlar. Ve herbirinin ait olduklarý ayrý bir felek vardý. (Hep beraber dönmekte olduklarý bir bütün.) Allahû Tealâ’nýn bütün gezegenlere verdiði itiþ enerjisi, onlarý hâlâ birbirinden uzaklaþtýrmaktadýr. Yani kâinat hâlâ büyümektedir. Ve kýyâmet gününe kadar da bu büyüme devam edecektir. Kýyâmet günü, itiþ enerjisi sona erer. Bu, geçmiþten geleceðe doðru akan zamanýn durma noktasýdýr. Kýyâmet o gün vücuda gelir. Kâinattaki büyüme durur. O anda sur’a üfürülür ve gravitasyon baþlar. Çekimin gerektirdiði büyük bir hýzla, hareket durduðu için kütlelerin çekimi baþlar. Büyük kütleler, küçük kütleleri kendilerine çekmeye baþlar. Bu noktada yeni bir olay baþlamýþtýr. Ve kâinat giderek küçülür, küçülür, küçülür. Bütün uzaylar yok olduðu zaman, kâinat tekrar, yerler ve göklerin birarada olduðu bir noktaya dönüþür.

55

55


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 25

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Kâinatý oluþturan tek bir noktadan, kâinatýn her tarafýna daðýlan sistemde, bir noktadan ayrýlan ve uzaklaþan partiküller söz konusudur. Bu, zamaný baþlatýr. Geçmiþten geleceðe doðru uzayan bir zamaný hepimiz yaþamaktayýz. Sonra zaman durur. Geçmiþten geleceðe doðru ilerlemez. Çünkü zamaný baþlatan ve devam ettiren olay (ayrýlma ve uzaklaþma) bitmiþtir. O noktaya geri dönüþ baþlamýþtýr. Öyleyse zaman da aslýna rücu eder, baþlangýç noktasýna geri döner. Zamanýn geriye dönmesi anýnda, kýyâmetten evvelki devrede yaþayanlar zaten ölmüþlerdir. Kýyâmet günü hayatta olanlarsa, sur’a birinci üfürülüþte öldürülür. Böylece herkes birinci ölümü yaþamýþ olur. Kýyâmet günü yaþayanlardan baþlamak üzere zaman geriye doðru hareket eder. Geriye doðru giderken evvela kýyâmet günü hayatta olanlar tekrar hayata getirilir. Ölümleri daha gerilere doðru gidenlere zaman ulaþtýðýnda, onlar zaten hayattalar. Oradan Ýndi Ýlâhi’ye doðru yola çýkarlar. Aslýnda ölmüþler, mezarlarýndalar ama mezarlarýna girmeden evvelki noktaya zaman ulaþtýðýnda onlar, canlý olduklarý için mezardan Allahû Tealâ’ya doðru yükselme baþlar. Yani zamanýn geri dönmesi ile mezara nasýl konulurlarsa ayný þekilde geriye alýnma ve hayata geri dönüþ söz konusudur. Ýþte insanlarýn bulunduklarý bu noktada artýk yerçekimi kuvveti kalmaz. Allah’ýn Ýndi Ýlâhi’sinin çok uzaðýnda olmayan o sonsuz mahþer meydanýnda Allahû Tealâ’nýn çekim gücü vardýr. Büyük kütlelerin küçük kütleleri çekmesi sebebiyle bütün insanlar, oraya doðru yükselirler. Kendi gezegenleri, baþka bir gezegen veya bir sabite tarafýndan çekilirken onlarý çeken kuvvet Mahþer Meydaný’ndaki çekim gücüdür. Ve böylece oraya ulaþýrlar. Öyleyse bir ihraç olayý vardýr. Mezarlarýna nasýl girdilerse, ithal oldularsa, mezarlarýndan öyle ihraç olunurlar. Zaman çok hýzla geriye doðru gittiði için mezardan çýkma, canlý olduðu noktaya geri dönme, birkaç saniye içinde cereyan eder.

56

56


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 25

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Böylece mezarlardan Allah’ýn katýna, Mahþer Meydaný’na ihraç, çýkýþ, huruç, miraç, yükselme söz konusudur. Buradaki ifade, ayrýlma istikametinde mezardan çýkýþ ve birkaç saniye içinde hayata geri dönüþtür. Çünkü zaman, o zamana kadar onlarýn hayatta olduðu devreye ulaþýr. Çok hýzlý bir geri dönüþ söz konusudur. Böylece en son ölen kiþiden baþlamak üzere ilk ölenlere kadar Âdem (A.S) devrinde yaþayýp da, onun oðullarýndan ilk ölenlere kadar gelir. Hz. Âdem 1200 senelik bir ömür yaþamýþtýr. Oðullarý arasýndaysa bu ömrü yaþayamadan öldürülenler, ölenler vardýr. Âdem (A.S), oðullarý ve kýzlarý en son ihraç edilirler. Ýndi Ýlâhi’den evvel Mahþer Meydaný’nda toplanýlmasý... Sur’a ikinci üfürülüþ, ikinci defa ölüm... Sur’a üçüncü üfürülüþ, sonsuz hayata geri dönüþ... Enerji bedenlerin oluþmasý... Önce cehenneme giriþ... Sonra cennete girecek olanlarýn cehennemden çýkýp, cennetlere daðýlýþý... Ýþte kýyâmet gününün bütünü budur. Allahû Tealâ’nýn Ýndi Ýlâhi’sine kýyâmet günü bütün ölenler ulaþacaklardýr. Ve kýyâmet günü, zamanýn bütünü geçecektir. Buradaki çýkarýlýþ ve ihraç olunuþtan Allahû Tealâ’nýn muradý budur.

57

57


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 26

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∝∗!↔Ψ↑< _→,≅↔Α←7 ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 _↔Ξ″7↔ϑ″9↔! ″φ↔5 ↔ ↔(×∼ |≥∝Ξ↔∀ _↔< ⎢°η″[↔∋ ↔τ←7×) ×Ψ″Τ⊕Β7! ↑ ≅↔Α←7↔:⎪_→Λ<∝∗↔: ″ϖ↑Υ←#×∼″Ψ↔, ↔ :↑Ι⊕6⊕Η↔< ″ϖ↑Ζ⊕ς↔Θ↔7 ←ψ™ς7! ← ≅↔<×∼ ″ω←8 ↔τ←7×) Yâ benî âdeme kad enzelnâ aleykum libâsen yuvârî sev’âtikum ve rîþâ(rîþâen) ve libâsut takvâ zâlike hayr(hayrun), zâlike min âyâtillâhi leallehum yezzekkerûn(yezzekkerûne).

Εψ ℜδεμοðυλλαρ⎬! Σιζλερε αψ⎬π ψερλερινιζι γιζλεψιπ ⎞ρτεχεκ ελβισε ϖε σ⎫σλενεχεκ ⎭εψλερ (ελβισε) ϖε τακϖα ελβισεσινι ινδιρδικ. Βυ δαηα ηαψ⎬ρλ⎬δ⎬ρ. ⇑⎭τε βυ Αλλαη’⎬ν ®ψετλερινδενδιρ. Β⎞ψλεχε ονλαρ τεζεκκ⎫ρ εδερλερ.

58

58


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 26

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

yâ benî âdeme kad enzel-nâ aleykum libâsen yuvârî sev’âti-kum ve rîþâen ve libâsu et takvâ zâlike hayrun min âyâti allâhi lealle-hum yezzekkerûne

: : : : : : : : : : : : : :

ey Âdemoðullarý indirdik size elbise örter ayýp yerlerinizi ve süs, ziynet eþyasý ve takva elbisesi bu hayýrlýdýr Allah’ýn âyetlerindendir umulur ki onlar, böylece onlar tezekkür ederler

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, burada çok önemli bir kavramdan söz ediyor: “Takva elbisesi” Yedi tane takva elbisesi söz konusudur. Allah, insanlardan seçer, onlarý Allah’a ulaþmayý dileme noktasýna ulaþtýrýr. Ve bunun üzerine insanlar, Allah’a ulaþmayý diledikleri zaman, Allahû Tealâ ilk takva elbisesini giydirir. Bu baþlangýçtýr. Bir insan, on tane ihsan alarak mürþidine ulaþýrsa ve mürþidin önünde diz çöküp tövbe ederse, mü’min takvaya ulaþýr, ikinci takva elbisesini giyer. Ruhunu Allah’a ulaþtýrýr, teslim eder, üçüncü takva (vuslat) elbisesini giyer. Fizik vücudunu Allah’a ulaþtýrmasý söz konusu deðildir ama ahsen kýlarak Allah’a teslim eder. Allah’ýn bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiði hiçbir fiili iþlemeyen bir özelliðe ulaþtýrýr. Ve böylece dördüncü takva elbisesini giyer.

59

59


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 26

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Nefsini Allah’a teslim eder, beþinci takva elbisesini giyer. Ýrþada ulaþýr, altýncý takva elbisesini giyer. Ve iradesini Allah’a teslim eder, bihakkýn takvanýn sahibi olur, yedinci takva elbisesini giyer. Bir kiþi için (Devrin Ýmamý) imamlýk takva elbisesi (Ýmamet Kýyafeti) söz konusudur. Takva elbisesi öyle bir elbisedir ki; yedincisine ulaþtýðýnýz zaman artýk elbisenin hiçbir açýk tarafý kalmamýþtýr. Allahû Tealâ takva elbisesi ile þeytanýn þu veya bu þekilde saldýrýda bulunmasýný engeller. Elbiseler vardýr; ama bir de takva elbisesi vardýr. Takva elbisesi bir zýrh gibidir. Nasýl bir zýrhýn üzerine yaðmur yaðar ve oradan akar, gider ama içeriye giremezse, kademeler yükseldikçe, takva elbiseleri üst üste giyildikçe, günahlarý içeri býrakmayan bir özellik kazanýr. Ve kiþi ulûl’elbâb makamýnda hayrýn sahibi olur. Artýk günah iþlemeyen bir hüviyete ulaþýr. O iradesi ile daimî zikrin sahibi olduðu için Allah’ýn emirlerine hep itaat eder. Yasak ettiði fiilleri de iþlemez. Ve böylece takva elbisesinin daha beþincisinin devreye girdiði noktadaki ahsen takva da ayný standart içinde mütâlea edilir. Daha buradan itibaren kiþi artýk hep hayýr kazanýr. Ve þerrin o kiþiye ulaþmasý söz konusu olmaz. Ýþte bu takva elbisesi, kiþinin bütün günahlardan kurtulduðu noktadaki hüviyetidir. Kiþinin ne baþkasýna, ne de kendisine bir zararý dokunur. Kiþinin davranýþlarý dolayýsýyla derecat kaybetmesi mümkün deðildir.

60

60


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 27

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ ↔Ι″∋↔! ≥_↔Ω↔6 ↑ ≅↔Ο″[⊕Λ7! ↑ϖ↑Υ⊕Ξ↔Ξ←Β″Σ↔< ÷ ↔ ↔(×∼ |≥∝Ξ↔∀ _↔< _↔Ω↑Ζ↔,≅↔Α←7 _↔Ω↑Ζ″Ξ↔2 ↑ ←ϑ″Ξ↔< ←}⊕Ξ↔∆″7! ↔ω←8 ″ϖ↑Υ″<↔Ψ↔∀↔! ↑ψ↑ς[∝Α↔5 ↔: ↔ξ↑; ″ϖ↑Υ<×Ι↔< ↑ψ⊕9←! ⎢_↔Ω←Ζ←#×∼″Ψ↔, _↔Ω↑Ζ↔<←Ι↑[←7 ↔ω[∝0≅↔[⊕Λ7! _↔Ξ″ς↔Θ↔%_⊕9←! ⎢″ϖ↑Ζ↔9″:↔Ι↔# ÷ ↑β″[↔& ″ω←8 ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑< ÷ ↔ω<∝Η⊕ς←7 ↔ ≅≥↔[←7″:↔! Yâ benî âdeme lâ yeftinennekumuþ þeytânu kemâ ahrece ebeveykum minel cenneti yenziu anhumâ libâsehumâ li yuriyehumâ sev’âtihimâ innehu yerâkum huve ve kabîluhu min haysu lâ terevnehum innâ cealneþ þeyâtîne evliyâe lillezîne lâ yu’minûn(yu’minûne).

61

61


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 27

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Εψ ℜδεμοðυλλαρ⎬! ⇒εψταν, σιζιν εβεϖεψνινιζι (αννε ϖε βαβαν⎬ζ⎬), ονλαρ⎬ν αψ⎬π ψερλερινιν γ⎞ρ⎫νμεσι ι⎜ιν ελβισελερινι σοψαρακ, χεννεττεν ⎜⎬καρδ⎬ð⎬ γιβι σακ⎬ν σιζλερι δε φιτνεψε δ⎫⎭⎫ρμεσιν. Μυηακκακ κι; ο ϖε ονυν καβιλεσι (τοπλυλυðυ), σιζιν ονλαρ⎬ γ⎞ρεμεψεχεðινιζ ψερδεν σιζι γ⎞ρ⎫ρλερ. Μυηακκακ κι; Βιζ ⎭εψτανλαρ⎬ μ⎫’μιν ολμαψανλαρα δοστ κ⎬λδ⎬κ. 1 - yâ benî âdeme 2 - lâ yeftine-enne-kum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

62

-

eþ þeytânu kemâ ahrece ebevey-kum min el cenneti yenziu an-humâ libâse-humâ li yuriye-humâ sev’âti-himâ inne-hu yerâ-kum huve ve kabîlu-hu min haysu lâ terevne-hum innâ cealne eþ þeyâtîne evliyâe li ellezîne lâ yu’minûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey Âdemoðullarý sizi sakýn fitneye düþürmesin, þaþýrtmasýn þeytan çýkardýðý gibi sizin anne ve babanýzý cennetten çýkarýr, soyar ikisinden ikisinden ikisinin elbiselerini ikisine göstermek için ikisinin ayýp yerlerini çünkü, muhakkak ki sizleri görür o ve onun kabilesi, onun topluluðu herhangibir yerden onlarý göremezsiniz muhakkak ki þeytanlarý kýldýk evliya, dostlar o kimselere inanmazlar, (mü’min olmayanlar)

62


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 27

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, burada çok açýk bir þekilde þeytanýn bir tek iblisten deðil, kabileden, milletten oluþtuðunu ifade etmektedir. Þeytanýn fizik vücudu dumansýz ateþten yaratýlmýþtýr. Cinlerin de vücutlarý dumansýz ateþten (enerji) yaratýlmýþtýr. Ayný takýmýn ayrý ayrý taifeleridir. Þeytanlar düzelmeleri mümkün olmayan, Allah’ýn kendilerinde hiçbir þekilde hayýr görmediði, her zaman þerre çalýþan mahlûklardýr. Ama cinlerin bir kýsmý hayra çalýþýr ve aralarýndan resûller de çýkar. Þeytanlarýn arasýndan fitneden, kötülükten baþka hiçbir þey dýþarýya ulaþamaz. Herkese, herþeye ve cinlere de düþmandýrlar. Cinlerin de, insanlarýn da yoldan sapmalarýna, çýkmalarýna þeytanlar sebebiyet verir. Þeytan tek baþýna deðildir. Cinlerden þeytana uymuþ olan, cin þeytanlar; insanlardan þeytana uymuþ olan, insan þeytanlardan oluþan bir millet vardýr. Þeytana tâbî olan, onun emrine giren, insanlarý onun öðrettiði o gizli ilimlerden zarara sokan, mutlaka cehenneme götürecek þeyleri öðrenip, baþka insanlarýn da dünyada mutsuz olmalarýna sebebiyet veren insan þeytanlar, cin þeytanlar ve þeytanýn kabilesi söz konusudur. Ýnsan þeytanlar, gerçekte insanlardýr, büyü, hüddam yaparlar, insanlara ve cinlere her türlü kötülüðü reva görürler. Cinlerden de hem cinlere, hem de insanlara zarar veren þeytanlar vardýr. Onlar da gerçekte þeytan deðil, cinlerdir. Bu insan þeytanlarýn, cin þeytanlarýn ve gerçek þeytanlarýn hepsine birden Kur’ân’da tagut deniyor. Bu âyette bahsedilenler ise gerçek þeytanlardýr. Bu âyet, çok açýk bir þekilde, þeytanýn sadece mü’min olmayanlarla dost olduðunu söylemektedir. Þeytanýn kimliðinin açýklanmasý istikametinde önemli bir âyet-i kerimedir. Birtakým insanlar, þeytanýn bir melek olduðunu iddia etmektedirler. Þeytan, Allah’a asi olmadan evvel, Allah ona ilm-i ledûnu öðretmiþtir. Gizli ilmi öðrenmiþ olduklarý, uzak ve bizim onlarý göremeyeceðimiz bir yerden bizleri gördükleri burada kesinlik kazanmaktadýr.

63

63


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 28

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔9↔ ≅≥↔∀×∼ ≥_↔Ζ″[↔ς↔2 _↔9″Γ↔%↔: ∼ Ψ↑7≅↔5 →}↔Λ←&≅↔4 ∼Ψ↑ς↔Θ↔4 ∼↔)←!↔: ↑η↑8≅∧↔< ÷ ↔ψ™ς7! ⊕ ←! ″υ↑5 ⎢_↔Ζ←∀ _↔9↔Ι↔8↔! ↑ψ™ς7!↔: ←ψ™ς7! |↔ς↔2 ↔ Ψ↑7Ψ↑Τ↔#↔! ⎢← ≥≅↔Λ″Ε↔Σ″7≅←∀ ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔# ÷ _↔8 Ve izâ faalû fâhiþeten kâlû vecednâ aleyhâ âbâenâ vallâhu emerenâ bihâ kul innallâhe lâ ye’muru bil fahþâ(fahþâi), e tekûlûne alâllâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne). Κ⎞τ⎫ (⎜ιρκιν) βιρ ⎭εψ ψαπτ⎬κλαρ⎬ ζαµαν: “Βαβαλαρ⎬µ⎬ζ⎬ ονυν ⎫ζερινδε βυλδυκ (ονλαρδαν β⎞ψλε γ⎞ρδ⎫κ) ϖε Αλλαη ονυ βιζε εµρεττι.” δεδιλερ. (Ονλαρα ⎭⎞ψλε) δε: “Μυηακκακ κι; Αλλαη, φαη⎭αψ⎬ (κ⎞τ⎫λ⎫ð⎫, ⎜ιρκινλιðι) εµρετµεζ. Αλλαη’α βιλµεδιðινιζ βιρ ⎭εψι µι σ⎞ψλ⎫ψορσυνυζ?” 64

64


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 28

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

65

-

ve izâ faalû fâhiþeten kâlû veced-nâ aleyhâ âbâe-nâ vallâhu emere-nâ bi-hâ kul inne allâhe lâ ye’muru bi el fahþâi e tekûlûne alâ allâhi mâ lâ ta’lemûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve yaptýklarý zaman kötülük, çirkin bir þey dediler biz bulduk bunun üzerine atalarýmýzý ve Allah bize emretti onu de ki þüphesiz Allah emretmez fuhþu, kötülüðü mý söylüyorsunuz Allah’a karþý bir þeyi (bilmediðiniz) bilmiyorsunuz

65


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 29

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Υ↔;Ψ↑%↑: ∼Ψ↑Ω[∝5↔! ↔: ⎪←ν″Κ←Τ″7≅←∀ |∝±∀↔∗ ↔η↔8↔! ″υ↑5 ⎢↔ω<∝±Γ7! ↑ψ↔7 ↔ω[∝Μ←ς″Φ↑8 ↑ Ψ↑2″(!↔: ↓φ←∆″Κ↔8 ←±υ↑6 ↔φ″Ξ←2 ↔ :↑(Ψ↑Θ↔# ″ϖ↑6↔!↔Γ↔∀ _↔Ω↔6 Kul emere rabbî bil kýst(kýsti) ve ekîmû vucûhekum inde kulli mescidin ved’ûhu muhlisîne lehud dîn(dîne), kemâ bedeekum teûdûn(teûdûne). ∆ε κι: “Ραββιµ, αδαλετλε δαϖρανµαν⎬ζ⎬ ϖε β⎫τ⎫ν µεσχιδλερδε κενδινιζι (ϖεχηλερινιζι) ναµαζα ικαµε ετµενιζι εµρεττι. ςε δ⎩νδε ιηλ®σλα Ο’να (Αλλαη’α) δυα εδιν. Σιζι ψαραττ⎬ð⎬ γιβι (Ο’να) δ⎞νερσινιζ.” 1 2 3 4 5 6

66

-

kul emere rabbî bi el kýstý ve ekîmû vucûhe-kum

: : : : : :

de emretti Rabbim adaletle ve ikame ettirin, yönelin, döndürün yüzlerinizi, kendinizi

66


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 29

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

7 8 9 10 11 12 13

-

inde kulli mescidin ved’û-hu muhlisîne lehu ed dîne kemâ bedee-kum teûdûne

: : : : : : :

yanýnda her mescid ona dua edin dîni ona has kýlarak sizi yarattýðý gibi dönersiniz

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Buradaki dönüþ; namaz kýlarken, Allah ile bir iliþkinin kurulmasý için ayaklarýnýzdan, kalbinizden, göðsünüzden, baþýnýza ulaþan ve baþýnýzdan size ait olan bir þeylerin yukarýya doðru yükselerek, sizden çýkmasý ve Allah’a ulaþmasýdýr. Size mi, O’na mý ait olduðu çok belli deðildir. Namaz boyunca birkaç defa; sizden çýkar, Allah’a gider, tekrar size döner, tekrar Allah’a gider, tekrar size döner. Bir süre sizde, bir süre O’nda kalýr. Sonra aslî mekâný olan size döner. Size huzur, sükûnet verir. Bu, kanitin olmaktýr. “O’nunla bir beraberlik halinde olmak” demektir. Siz fizik vücut olarak burada, O da, Allah olarak sizden sonsuz uzaklýkta, Ýndi Ýlâhi’den sonsuz yukarýda, yokluktadýr. Kanitin olmak, öylesine mutluluk verici bir olaydýr ki, namazlarý nasýl kýldýðýnýzý hissedemezsiniz. Her namazda ya da O’nu düþündüðünüz her an sizden O’na gidebilen bir þey vardýr. Bu, nefs ve ruh deðildir. Sadece ehil olunca öðrenilebilecek, dünyada pek az insanýn bildiði, vahdet-i vücut sýrrýdýr. Allahû Tealâ “sizi yarattýðý gibi dönersiniz” diyor. Allahû Tealâ, ‘O’na’ kelimesi kullanmamýþ. Çünkü O’na döndükten sonra tekrar size dönecek. O zaman O’na ve size demesi lâzým. O da sýrrý biraz açýða vuran bir olay olur. O’na dönersiniz. Sonra da size dönersiniz.

67

67


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 29

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Namazlarýn en güzeli, kanitin olarak kýlýnandýr. O namazlarýn zevkine doyum olmaz. Namazlarýn rekâtlarý kaybolup gider. O’nunla hep ahenk içinde, birliktesinizdir. Orada sizin vücudunuz görünür ki; o namaz kýlar. Ama siz hem oradasýnýz, hem buradasýnýz. Burasý gözünüzden kaybolmuþtur. Orasý vardýr gözünüzün önünde. O zaman Allahû Tealâ’nýn; “Ýhlâsla dua edin, ihlâsla namazý ikame edin.” demekten neyi kastettiðini, neleri yaþatmak istediðini sadece anlamazsýnýz, yaþarsýnýz. Mekân müessesesi kaybolur. Burada namaz kýlan, yatýp kalkan, secde eden, bir fizik vücut görülür. Allahû Tealâ, o vücuda nasýl kýldýrýrsa o vücut öyle namaz kýlar. Allah ile birlikte olunur. Bize namazý kýldýran O’dur. Nasýl dilerse fizik vücut öyle kýlar. Her namazda imtihan olunursunuz. Bütün güzellikler O’nunla beraberken yaþanýr. Kanitin olmak, hayatýnýzýn en büyük zevki olduðu gün, Allah’ýn dostu olmanýn o büyük mutluluðunu yaþarsýnýz. Kanitin olmaktan Allahû Tealâ’nýn neyi murad ettiðini, namaz kýlarken, bir baþka âlemde yaþamanýn ne olduðunu, neden namazlarýn sayýsýný Allah’ýn dilediði gibi takdir edip, arkada namaz kýlanlarý imtihan ettiðini o zaman öðrenirsiniz. Emrin sahibi her zaman Allah’týr. O, Allah’týr. Dilediðini, dilediði gibi yapar. Hikmetinden sual olunmaz. Biz, O’nun azadsýz kölesiyiz. Kölelerin en üstünde olanýz. En köle olan, Biziz. Þeytanýn þu kâinat üzerindeki en büyük düþmaný... Hidayetçi, hidayeti; þeytan, dalâleti emreder. Bu devir “ahir zaman”dýr ve hidayet söz konusudur. Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve bütün peygamberler zamanýnda var olan, ancak onlardan bir süre sonra unutulan “hidayet” mefhumunun yeniden dizayný için vazifelendirildik. Hidayete erdirmeye vesile olmak için deðil, hidayete erdirmek için buradayýz. Sözlerimiz bütün bir kâinat içindir. Sýrra ehil olduðunuz zaman, kafanýzda en ufak bir sual iþareti kalmayacaktýr.

68

68


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 30

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

⎢↑}↔7 ÷⊕Ν7! ↑ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ⊕σ↔& _→Τ<∝Ι↔4 ↔: ×Γ↔; _→Τ<∝Ι↔4 ″ω←8 ↔ ≥≅↔[←7″:↔! ↔ω[∝0≅↔[⊕Λ7! ∼:↑Η↔Φ⊕#! ↑ϖ↑Ζ⊕9←! ↔ :↑Γ↔Β″Ζ↑8 ″ϖ↑Ζ⊕9↔! ↔ Ψ↑Α↔Κ″Ε↔< ↔: ←ψ™ς7! ← :↑( Ferîkan hadâ ve ferîkan hakka aleyhimud dalâletu, innehumuttehazûþ þeyâtîne evliyâe min dûnillâhi ve yahsebûne ennehum muhtedûn(muhtedûne).

Βιρ κ⎬σµ⎬ ηιδαψετε ερδι ϖε βιρ κ⎬σµ⎬ν⎬ν ⎫ζερινε δαλ®λετ ηακ ολδυ. Μυηακκακ κι; ονλαρ, Αλλαη’ταν βα⎭κα ⎭εψτανλαρ⎬ δοστλαρ εδινδιλερ. ςε ονλαρ κενδιλερινιν ηιδαψετε ερδικλερινι ζαννεδιψορλαρ (ηεσαπ εδιψορλαρ).

69

69


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ferîkan : hadâ : ve : ferîkan : hakka : aleyhim ed dalâletu : innehum ettehazû eþ þeyâtîne : evliyâe : min dûni allâhi : ve yahsebûne : enne-hum :

12 - muhtedûne

:

bir grup, bir kýsým hidayete erdi ve bir grup, bir kýsmý haketti üzerlerine dalâleti çünkü onlar þeytaný edindiler velîler, dostlar, evliya Allah’tan baþka ve zannederler, zannediyorlar onlarýn olduðunu, kendilerinin olduðunu hidayete ermiþ olanlar

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hidayetçiye tâbî olmayan kiþi, dalâlettedir. Tâbî olan kiþi, hidayete erer. Hidayetçinin görevi hidayete erdirmektir. Ýnsanlar, hidayete ermek konusundaki son devreyi yaþamaktadýrlar. Bu çað, hidayet çaðýdýr. Bir millet, bir ülke, bir kýta, dünya için deðil, kâinatýn hidayete ermesi söz konusudur. Ýnsanlarýn unuttuklarý, “hidayete erdirilme” zamaný gelmiþtir. Hidayeti, Allah’a teslim olmak deðil de, “insanlarýn vasýflandýrdýklarý bir doðru yol” olarak algýlayan ve zanneden insanlarýn feci durumu bu âyet-i kerimede anlatýlmaktadýr. Onlar, kendilerini hidayete ermiþ zannetmektedirler. Ama dalâlettedirler. Bu âyet-i kerimede ne anlatýlýyorsa hepsi onlarýn üzerindedir. Onlara göre hidayet, doðru yolda olmaktýr. Doðru yolda olmanýn Ýslâm’daki þartlarý ise namaz kýlmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek ve kelime-i þahadet getirmektir.

70

70


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 30

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Allahû Tealâ ise bir insanýn dalâletten kurtulabilmesinin þartýný, on âyetle Kur’ân-ý Kerim’e koymuþtur (Kasas-50, Taha-123, Kehf-17, Casiye-23, Cuma-2, Al-i Ýmran-164, Ahkâf-32, Nahl-36, Zumer-23, A’raf-186). Mutlaka mürþide tâbî olmak söz konusudur.Tâbî olduklarý anda dalâletten hidayete adým atarlar ve kalpleri zulmetten nura doðru gider. Allah’ý, Allah’ýn evliyasýný deðil de, insan ve cin þeytanlarý dost edinenler, tagut tarafýndan nurdan zulmete götürülürler (Bakara-257). Nefslerinin kalbi yarý yarýya aydýnlandýktan sonra bile (ruhlarý Allah’a ulaþtýktan sonra) eðer þeytan onlarý kandýrabilirse fýska düþürür. Ve kalpleri tekrar nurdan karanlýða geri döner. Ýnsan ve cin þeytanlara (taguta), tâbî olmalarý, onunla dost olmalarý, evliya edinmeleri sebebiyle. (Bu âyet-i kerime; A’raf-30, Bakara-257 ile bir baþka cepheden de Nahl-36 ile bir çakýþma, on dalâlet âyeti ile tam bir illiyet rabýtasý içerisindedir.) Ýki nev’i insan vardýr. Birincisi, Allah’ý ve Allah’ýn evliyasýný, Allah’ýn irþad yoluna götürecek hidayetçilerini kendilerine dost edinirler. Hidayetçiye tâbî olanlarýn hepsi hidayete adým atanlardýr. Yaþarlarsa vazgeçmedikleri taktirde mutlaka hidayete ereceklerdir. Hidayete erene kadar da vazgeçmeleri mümkün deðildir. Eðer Allah’a ulaþmayý diliyorlarsa, Allah’ýn sözü mutlaka yerine gelecektir. Bunlar hidayetin ne olduðunu bilenlerdir. Sýratý Mustakîm, hidayete ulaþtýran yolun adýdýr. Allah’a ruhu ulaþtýran yolun adý, Sýratý Mustakîm’dir. Ruh açýsýndan hidayet, ruhun Allah’a ulaþmasýdýr (Al-i imran-73, Bakara-120). Fizik vücut açýsýndan hidayet, fizik vücudu þeytana kul olmaktan kurtarýp, Allah’a kul etmektir (Nahl-36). Nefs açýsýndan hidayet, nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yoluyla nefsi Allah’a teslim etmektir (Maide-105).

71

71


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 30

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Ýkincisi, Allah’ýn resûllerini, mürþidlerini kendilerine dost edinmeyenlerdir. Farkýna varmadan, Allah’ýn âyetlerini inkâr ettikleri için. Þeytaný kendilerine dost edinmiþlerdir. Bu insanlar, Allah’a inanmalarýna raðmen, kalplerinde küfür yazdýðý için ve dalâlette olduklarý için kâfirdirler (Hucurat-14 ve Nisa-167). Dalâlette olanlar nefslerini hüsrana düþürenlerdir (A’raf-168). Dalâlette olanlarýn gideceði yer cehennemdir (Nisa-167,168,169, A’raf-179). Kâfirler ayný zamanda dalâlettedir. Kalplerinde küfür yazar. Kiþi, Allah’a inanabilir. Ama kalbinde küfür yazdýðý sürece Allahû Tealâ, onu küfür hüviyeti içinde kabul eder. Gidecekleri yer cehennemdir (Mu’minun-103). Dalâlette olan insan mü’min deðildir. Þeytanla dostluðunu devam ettirir. Hidayete adým attýðý, mü’min olduðu andan itibaren dostu þeytan deðildir, mürþiddir, Allah’ýn Resûl’üdür.

28/KASAS-5 50: Fe e in le em ye este ecîbû le eke e fa a’le em enne emâ ye ette ebiûne e ehvâe ehum, ve e me en eda allu mimme enitte ebe ea he evâhu bi ga ayri hude en mina allâh(mina allâhi), inna allâhe e lâ ye ehdîl ka avme ez zâlimîn(zâlimîne e). Eðer sana (senin hidayete erdirme davetine) icabet etmezlerse (uymazlarsa), o zaman bil ki onlar, hevalarýna (nefslerine) tâbî olmuþlardýr. Allah’tan (Allah’ýn tayin ettiði) hidayetçiye deðil de, hevasýna (nefsine) tâbî olan kiþiden daha çok dalâlette olan kim vardýr? Muhakkak ki; Allah, zalim kavimleri hidayete erdirmez. 20/TAHA-1 123: Kâle ehbitâ minhâ ce emîa an ba a’dukum li ba a’dýn aduvv(a aduvvun), fe e en fe e me enitte ebe ea hudâye e fe e lâ ya adýllu ve e lâ immâ ye e’tîye enne ekum minnî hude ye eþkâ. Birbirinize düþman olarak, oradan hepiniz aþaðý inin. Benden size yaþadýðýnýz devrede hidayetim geldiði zaman, kim hidayetçime tâbî olursa o, dalâlette kalmaz ve þâkî de olmaz.

72

72


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 30

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

18/KEHF-1 17: Ve e te ere eþ þe emse e izâ ta ala aat te ezâve eru an ke ehfihim zâte el ye emîni ve e izâ ga ara abe et ta akriduhum zâte eþ þimâli ve e hum fî fe ecve etin minh(minhu), zâlike e min âyâtillâh(âyâtillâhi), me en ye ehdillâhu fe e huve el muhte ed(muhte edi), ve e me en yudlil fe e en). le en te ecide e le ehu ve eliyye en murþidâ(murþide (Ey Resûl’üm! Orada olsaydýn) görürdün ki; güneþ doðduðu zaman maðaranýn sað tarafýna ulaþýr. Battýðý zaman ise onlarý sol taraftan terkederdi. Onlar maðaranýn geniþ bir yerindeydiler. Bu, Allah’ýn âyetlerindendir. Allah kimi Kendine ulaþtýrýrsa o hidayete erer. Ve kim dalâlette ise onun için velî mürþid bulunmaz. 45/CASÝYE-2 23: E fe e re eeyte e me enitte eha aze e ilâhe ehu he evâhu ve e eda alle ehullâhu alâ ilmin ve e ha ate eme e alâ se em’’ýhî ve e ka albihî ve e ce eale e alâ ba asa arihî gýþâve eh(gýþâve ete en), a’dillâhi), e fe e lâ te eze ekke erûn(te eze ekke erûne e). fe e me en ye ehdîhi min ba a’dillâh(ba Hevalarýný (nefslerini) kendilerine ilâh edinenleri görmedin mi (habibim)? Allah, onlarý bir ilim üzere dalâlette býrakýr. Onlarýn kalplerindeki sem’î (iþitme) hassasýný ve kalplerini (kalpteki idrak hassasýný) mühürler ve onlarýn kalplerindeki basar (görme) hassasýnýn üzerine gýþavet (isimli bir perde) çeker. Öyleyse (artýk) Allah’tan sonra kim bu kiþiyi hidayete erdirebilir? Hâlâ düþünmez misiniz? 62/CUMA-2 2: Huve elle ezî be ease e fîl ummiyîne e re esûle en minhum ye etlû ale eyhim âyâtihî ve e yuze ekkîhim ve e yua allimuhumul kitâbe e ve el hikme eh(hikme ete e), ve e in kânû min ka ablu le e fî da alâlin mubîn(mubînin). Onlara, onlarýn içinde Allah’ýn âyetlerini okusun, onlarý tezkiye etsin ve onlara kitap ve hikmeti öðretsin diye, ümmîler için onlarýn aralarýndan resûl beas eden (vazifeli kýlan, hayata getiren) O Allah’týr. Ondan evvel (bu resûle tâbî olmadan evvel) onlar, açýk bir dalâlet içinde idiler. 3/AL-ÝÝ ÝMRAN-1 164: Le e ka ad me enna allâhu ale el mu’’minîne e iz be ease e fîhim re esûle en min enfusihim ye etlû ale eyhim âyâtihî ve e yuze ekkîhim ve e yua allimuhumul kitâbe e ve el ablu le e fî da alâlin mubîn(mubînin). hikme eh(hikme ete e), ve e in kânû min ka

73

73


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 30

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Andolsun ki mü’minlerin (baþlarýnýn) üzerine (devrin imamýnýn ruhu) bir ni’met olmak üzere kendi zamanlarýnda, kendi içlerinden bir resûl beas ederiz, onlarýn aralarýnda (kendi kavminin içinde) onlara Allah’ýn âyetlerini tilâvet eder, onlarý tezkiye eder ve onlara kitap ve hikmeti öðretir. Ondan evvel (resûle tâbî olmadan evvel) onlar açýk bir dalâlet içinde idiler. 46/AHKÂ ÂF-3 32: Ve e me en lâ yucib dâýya alla ahi fe ele eyse e bi mu’’cizin fîl ardý ve e le eyse e evliyâu), ulâike e fî da alâlin mubîn(mubînin). A l l a h ’ a le ehu min dûnihî evliyâ'(e davet edene icabet etmeyen (tâbî olmayan) kiþi, dünya üzerinde Allah’ý aciz býrakacak deðildir. Ve onun Allah’tan baþka dostu da yoktur. Onlar, (Allah’ýn davetçisine tâbî olmayanlar) açýk bir dalâlet içindedirler. 16 6/NAHL-3 36: Ve e le e ka ad be easnâ fî kulli umme etin re esûle en eni’’budûllâhe e ve ecte enibût tâgût(tâgûte e), fe e minhum me en he eda allâhu ve e minhum me en ha akka at ale eyhid anzurû ke eyfe e kâne e âkýbe etul da alâle eh(da alâle etu), fe e sîrû fîl ardý fa muke ezzibîn(muke ezzibîne e). Ve andolsun ki; Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde bir resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kýldýk). Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin þeytanlardan) içtinap etsinler (sakýnýp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kýsmýný, Allah hidayete erdirdi ve bir kýsmýnýn da üzerine dalâlet hak oldu. (Resûllere tâbî olanlar hidayete erdi, tâbî olmayanlarýn ise üzerine dalâlet hak oldu.) Artýk yeryüzünde gezin, böylece yalanlayanlarýn akýbetinin nasýl olduðuna bakýn (görün). 39 9/ZUMER-2 23: Allâhu ne ezze ele e ahse ene el ha adîsi kitâbe en mute eþâbihe en me esâniye e ta akþa aýrru minhu culûdulle ezîne e ya ahþe evne e ra abbe ehum, summe e te elînu culûduhum e huda allâhi ye ehdî bihî me en ve e kulûbuhum ilâ zikrillâh(zikrillâhi), zâlike ye eþa a’(ye eþa au), ve e me en yudlilillâhu fe e mâ le ehu min hâd(hâdin).

74

74


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 30

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Allah, ihdas ettiði (nurlarýn) ahsen olanlarýný, ikiþer ikiþer (rahmet-fazl ve rahmet-salâvât), Kitab’a müteþabih (benzer) olarak indirir. Bu (nurlar)dan, insanlarýn derileri (tüyleri) ürperir ve Rab’lerine karþý huþû sahibi olurlar. Sonra Allah’ýn zikri ile (bu nurlar) kiþinin derilerini (vücudunu) ve (nefsinin) kalbini yumuþatýr (titretir, aydýnlatýr, tezkiye eder ve böylece kiþinin ruhunu Allah’a ulaþtýrýr ve onu hidayete erdirir). Ýþte bu, Allah’ýn hidayetidir ki; Allah, dilediði kiþiyi (nefsini Allah’ýn nurlarýyla tezkiye ederek ve böylece Zat’ýna ulaþtýrarak), hidayete erdirir (3 hidayete de erdirir). Kimi de dalâlette býrakýrsa, onun için bir hidayetçi yoktur. 7/A’’RAF-1 186 6: Me en yudlilillâhu fe e lâ hâdiye e le eh(le ehu), ve e ye eze eruhum fî tugyânihim ya a’me ehûn(ya a’me ehûne e). Allah kimi dalâlette býrakýrsa, artýk onun için bir hidayetçi (hidayete erdiren) yoktur. Ve onlarý azgýnlýklarý (isyanlarý) içinde þaþkýn (bir halde) terkeder (býrakýr). 2/BAKARA-2 257: Allâhu ve elîyyulle ezîne e âme enû, yuhricuhum mine ez zulumâti ile en nûr(nûri), ve elle ezîne e ke efe erû evliyâuhumut ta agûtu yuhricûne ehum mine en nûri ila az e). zulumât(zulumâti), ulâike e eshâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidun(hâlidune Allah, îmân eden o kimselerin dostu (ve yardýmcýsý)dýr. Onlarý (onlarýn nefslerinin kalplerini) zulümattan nura çýkarýr. O kâfir kimseler ki; onlar tagutun (þeytanýn) dostlarýdýr. Onlar (onlarýn nefslerinin kalpleri) nurdan zulümata çýkarýlýrlar. Ýþte onlar, ateþ halkýdýr. Onlar, orada ebedî kalýcýdýrlar. 3/AL-ÝÝ ÝMRAN-7 73: Ve e lâ tu’’minû illâ li me en te ebia a dîne ekum, kul inne el hudâ huda aladun misle e mâ ûtîtum ev yuhâccûkum ýnde e ra abbikum, kul inne el lâh en yu’’tâ eha fa adla a bi ye edillâh(ye edillâhi), yu’’tîhi me en ye eþâ’’(ye eþâu), va allâhu vâsiun alîm(a alîmun).

75

75


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 30

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Ve sizin dîninize tâbî olandan baþka kimseye inanmayýn. (Habibim) de ki: “Hiç þüphesiz hidayet, Allah’a ulaþmaktýr.” (Ýnsan ruhunun ölmeden evvel Allah’a ulaþmasýdýr.) Size verilenin bir benzerinin baþka birine verilmesi (sebebiyle mi) veya Rabbinizin katýnda (sizlerle) tartýþacaklarý için mi (böyle söylüyorsunuz)? De ki: “Hiç þüphesiz fazl, Allah’ýn elindedir. Onu dilediðine verir.” Ve Allah, VÂSÝ’un ALÎM’dir. (Allah herþeyi kuþatan ve herþeyi bilendir.) 2/BAKARA-1 120: Ve e le en te erdâ anke el ye ehûdu ve e le en na asârâ ha attâ te ette ebia a mille ete ehum. Kul inne e huda allâhi huve el hudâ, ve e le einitte eba a’te e ehvâe ehum ba a’de elle ezî câe eke e allâhi min ve eliyyin ve e lâ na asîr(na asîrin). mine el ýlmi, mâ le eke e mina Sen onlarýn dînine tâbî olmadýkça (uymadýkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden (asla) razý olmazlar. De ki: “Muhakkak ki; Allah’a ulaþmak (var ya) iþte o, hidayettir.” Sana gelen bunca ilimden sonra eðer onlarýn hevalarýna uyarsan andolsun ki; Allah’tan sana ne bir dost ve ne de bir yardýmcý olmaz. 5/MAÝDE-1 105 5: Yâ eyyuhe elle ezîne e âme enû ale eykum enfuse ekum, lâ ya adurrukum erciukum ce emîân fe e yune ebbiukum bimâ kunme en da alle e ize ehte ede eytum ilâllâhi me tum ta a’me elûn(ta a’me elûne e). Ey âmenû olanlar! Nefsleriniz, üzerinizedir (bir borçtur, nefsinizin sorumluluðu üzerinizedir). Siz hidayette iseniz, dalâletteki bir kimse size bir zarar veremez. Hepinizin dönüþü Allah’adýr. O zaman yapmýþ olduðunuz þeyleri, size haber verecektir. 49/HUCURAT-1 14: Kâle etil a’râbu âme ennâ, kul le em tu’’minû ve e lâkin kûlû esle emnâ ve e le emmâ ye edhulil îmânu fî kulûbikum, ve e in tutîullâhe e ve e re esûle ehu lâ ye elitkum ey’’en), inna allâhe e ga afûrun ra ahîm(ra ahîmun). min a’mâlikum þe ey’’â(þe Araplar dediler ki: “Biz mü’min olduk.” (Habibim) de ki: “Mü’min olduk, demeyin. Lâkin; Ýslâm (dairesine) girdik, deyin. Çünkü kalplerinizin içine îmân girmedi (îmân yazýlmadý). Ve eðer Allah’a ve resûlüne itaat ederseniz, amellerinizden bir þey eksilmez. Allah Gafur’dur, Rahîm’dir.”

76

76


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 30

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

4/NÝSA-1 167: Ýnne elle ezîne e ke efe erû ve e sa addû an se ebîlillâhi ka ad da allû da alâle en ba aîdâ(ba aîde en). Onlar ki; küfür üzeredirler ve Allah’ýn yolundan alýkoyarlar (menederler), (kendileri de Allah’ýn yolunda deðillerdir). Andolsun ki; onlar, uzak bir dalâlet içindedirler (mürþidlerine ulaþmamýþ veya yola girmemiþ olduklarý için). 4/NÝSA-1 168: Ýnne elle ezîne e ke efe erû ve e za ale emû le em ye ekunillâhu li ya agfire e le ehum ve e lâ ehum ta arîkâ(ta arîka an). li ye ehdiye Muhakkak ki; onlar, küfür üzeredirler ve zalimdirler (baþkalarýný da mürþide ulaþmaktan men edip saptýrdýklarý için). Allah, onlara asla maðfiret etmez (günahlarýný sevaba çevirmez) ve yola (Allah’a ulaþtýran yola, Sýratý Mustakîm’e) ulaþtýrmaz. 4/NÝSA-1 169: Ýllâ ta arîka a ce ehe enne eme e hâlidîne e fîhâ ebe edâ(e ebe ede en), ve e kâne e zâlike e esîrâ(ye esîre en). ala allâhi ye Sadece cehennem yoluna ulaþtýrýr. Onlar orada ebediyyen kalacaklardýr. Ve bu, Allah için kolaydýr. 7/A’’RAF-1 179 9: Ve e le eka ad ze ere e’nâ li ce ehe enne eme e ke esîre en mine el cinni ve el insi le ehum kulûbun lâ ye efka ahûne e bihâ ve e le ehum a’yunun lâ yubsýrûne e bihâ ve e le ehum âzâe ke el en’’âmi be el hum eda allu, ulâike e humul nun lâ ye esme eûne e bihâ, ulâike gâfilûn(gâfilûne e). Ve andolsun ki; cehennemi insanlarýn ve cinlerin çoðuna hazýrladýk (yarattýk). Onlarýn kalpleri (idrak hassalarý) vardýr, onunla fýkýh (idrak) etmezler. Onlarýn gözleri vardýr, onunla görmezler. Onlarýn kulaklarý vardýr, onunla iþitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok dalâlettedirler. Ýþte onlar, onlar gâfillerdir. 23/MU’’MÝNUN-1 103: Ve e me en ha affe et me evâzînuhu fe e ulâike elle ezîne e ha asirû enfuse ehum fî ce ehe enne eme e hâlidûn(hâlidûne e). Kimin mizaný (sevap tartýlarý), (kýyâmet gününde) hafif gelirse onlar, nefsleri hüsranda olanlardýr. Onlar, cehennemde ebediyyen kalacaklardýr.

77

77


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 31

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↓φ←∆″Κ↔8 ←±υ↑6 ↔φ″Ξ←2 ″ϖ↑Υ↔Β↔Ξ<∝+ ∼:↑Η↑∋ ↔ ↔(×∼ |≥∝Ξ↔∀ _↔< ↑ψ⊕9←! ⎣∼Ψ↑4←Ι″Κ↑# ÷ ↔: ∼Ψ↑∀↔Ι″−!↔: ∼Ψ↑ς↑6↔: 〉↔ω[∝4←Ι″Κ↑Ω″7! ∩ ⎯←Ε↑< ÷ Yâ benî âdeme huzû zînetekum inde kulli mescidin ve kulû veþrebû ve lâ tusrifû, innehu lâ yuhýbbul musrifîn(musrifîne).

Εψ ℜδεµοðυλλαρ⎬! Β⎫τ⎫ν µεσχιδλερδε ζιψνετλερινιζι αλ⎬ν⎬ζ. Ψεψινιζ ϖε ι⎜ινιζ. ςε ισραφ ετµεψινιζ. Μυηακκακ κι Ο, µ⎫σριφλερι σεϖµεζ.

78

78


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 31

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

yâ benî âdeme huzû zînete-kum inde kulli mescidin kulû ve iþrebû ve lâ tusrifû inne-hu lâ yuhýbbu el musrifîne

: : : : : : : : : : : :

ey Âdemoðullarý alýnýz ziynetleriniz yanýnda her namaz kýlýnan yer, mescid yeyiniz ve içiniz ve israf etmeyin muhakkak ki o sevmez israf edenleri

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mescidlere nefsin kalbindeki afetlerle deðil, hasletlerle gidilmelidir. Nefsin kalbi ziynetlerle donanmalýdýr. Baþkalarýna yardým etmek, insanlara güzel muamele etmek üzere, güzel hislerle orada olunmalýdýr. Karýn doyurmak, herkesin hakký ve ihtiyacýdýr. Ama týka basa yeyip, karný þiþirmek ve lüzumsuz yere vücuda zarar verecek þekilde fazla yemek yemek, Allahû Tealâ’nýn emri deðildir. Sadece ihtiyacýnýz kadarýný yemelisiniz, içmelisiniz, harcamalýsýnýz. Üst tarafýný Allahû Tealâ kabul etmiyor. Allah’ýn emrinin ötesi, normalin ötesi, insanlar için israftýr. Allah, israfý sevmez.

79

79


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 32

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∝ ←(≅↔Α←Θ←7 ↔ ↔Ι″∋↔! |≥∝Β⊕7! ←ψ™ς7! ↔}↔Ξ<∝+ ↔ ⊕Ι↔& ″ω↔8 ″υ↑5

∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ↔ω<∝Η⊕ς←7 ↔|←; ″υ↑5 ⎢← ″+←±Ι7! ↔ω←8 ← ≅↔Α←[⎯⊕Ο7!↔: ⎢←⊥↔Ω×[←Τ″7! ↔ ″Ψ↔< →}↔Μ←7≅↔∋ _↔[″9∩Γ7! ← ξ×[↔Ε″7! |←4 ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔< ↓ ″Ψ↔Τ←7 ← ≅↔<× ↵! ↑υ←±Μ↔Σ↑9 ↔τ←7×Η↔6 Kul men harreme zînetallâhilletî ahrece li ibâdihî vet tayyibâti miner rýzk(rýzký), kul hiye lillezîne âmenû fîl hayâtid dunyâ hâlisaten yevmel kýyâmeh(kýyâmeti), kezâlike nufassýlul âyâti li kavmin ya’lemûn(ya’lemûne).

80

80


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 32

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∆ε κι: “Κυλλαρ⎬ ι⎜ιν ⎜⎬καρδ⎬ð⎬ Αλλαη’⎬ν ζιψνετινι ϖε ρ⎬ζ⎬κταν τεµιζ (ηελ®λ) ολαν⎬ν⎬ κιµ ηαραµ εττι. Ο, δ⎫νψα ηαψατ⎬νδα ®µεν⎦ ολανλαρ ι⎜ινδιρ. ςε κ⎬ψ®µετ γ⎫ν⎫νδε δε ⎞ζελλικλε ®µεν⎦ ολανλαρα αιττιρ.” Β⎞ψλεχε βιλεν βιρ καϖιµ ι⎜ιν ®ψετλερι αψρ⎬ αψρ⎬ α⎜⎬κλ⎬ψορυζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

kul men harreme zînete allâhi elletî ahrece li ibâdi-hî ve et tayyibâti min er rýzký kul hiye li ellezîne âmenû fî el hayâti ed dunyâ hâlisaten yevme el kýyâmeti kezâlike nufassýlu el âyâti

18 - li kavmin 19 - ya’lemûne

81

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

de (ki) kim haram kýldý Allah’ýn ziyneti ki o çýkardý kullarý için ve temiz, helâl olanlar rýzýktan de (ki) o için îmân edenler, âmenû olan kimseler dünya hayatýnda has, özel kýyâmet günü böylece âyetleri ayrý ayrý açýklarýz, açýklýyoruz bir kavim için biliyorlar

81


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 32

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, insanlara geçinmeleri için rýzýk ve ziynet vermiþtir. Allahû Tealâ tarafýndan ister mal, ister para olarak verilsin genel anlamda rýzýk; yiyeceðin temin edildiði temel faktörlerdir. Bunun dýþýnda verdikleri, “ziynet” olarak mütâlea edilmektedir. Ziynet, çok yönlü bir müessesedir. Burada ziynetin muhtevasý, “Elbiselerinizin en temizini giyinin, camide kötü bir kokunun sahibi olmayýn, kimseyi rahatsýz etmeyin. Size bakanlar sizde tertemiz olmayý, sizdeki herþeyin sadece helâlden oluþtuðunu görsünler.” istikametindedir. Allah yolundaki en güzel davranýþlarý takýnarak, camide baþka insanlara örnek olmak söz konusudur. Bu, Ýslâm’ýn ziynetidir ve Allah’ýn ziyneti bir bütünü ifade eder. Allah’ýn helâl kýldýðý bir þey... Kýlýk kýyafet temizliði, banyo alarak camiye gitmek, ziynetin fizik standartlarýdýr. Ziynet, sadece fizik ölçülerde bir iþaret taþýmaz. Diðer kesimi, fiziðin ötesidir. Rýzkýn dýþýnda manevî standartlarý da kavrar. Allahû Tealâ’nýn zikir yapýldýðýnda gönderdiði rahmet, salâvât, fazl birer ziynettir. Allahû Tealâ, rahmetinin, salâvâtýnýn, fazlýnýn mesciddeyken, camideyken üzerinize olmasýný ister. Ve daimî zikri farz kýlmýþtýr. Ziynet, zikri muhtevasýna aldýðýna göre camide de, cami dýþýnda da ziynetin yanýnýzda olmasý söz konusudur. Zikirle kýlýnan bir namaz hem namazýn, hem de zikrin derecatýný artýrýr. Allahû Tealâ, ibadetlerin en büyüðü olarak zikri kabul etmiþtir. Bu bir taraftan da güzel duygular taþýmayý ifade eder. Kim daimî zikrin sahibi ise nefsindeki bütün afetler temizlenmiþtir. Yalnýz faziletlerden oluþan bir kalple camiye gitmek; herkese en güzel davranýþý sergilemek, herkesle dost olmak, herkese iyilik yapmak için çýrpýnmak, birer ziynettir.

82

82


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 33

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔: _↔Ζ″Ξ←8 ↔η↔Ζ↔1 _↔8 ↔κ←&!↔Ψ↔Σ″7! ↔|←±∀∗÷ ↔ ⊕Ι↔& _↔Ω⊕9←! ″υ↑5 ″ ↔! ↔: ←±σ↔Ε″7! ←η″[↔Ρ←∀ ↔∝|″Ρ↔Α″7!↔: ↔ϖ″∃← ↵!↔: ↔ω↔Ο↔∀ _↔8 ↔: _→9≅↔Ο″ς↑,←ψ←∀ ″ ←±ϑ↔Ξ↑< ″ϖ↔7 _↔8 ←ψ™ς7≅←∀ ∼Ψ↑6←Ι″Λ↑# ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔# ÷ _↔8 ←ψ™ς7! |↔ς↔2 ∼Ψ↑7Ψ↑Τ↔# ″ ↔! Kul innemâ harreme rabbiyel fevâhiþe mâ zahere minhâ ve mâ batane vel isme vel bagye bi gayril hakký ve en tuþrikû billâhi mâ lem yunezzil bihî sultânen ve en tekûlû alallâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

Δε κι: “Ραββιμ σιζε, σαδεχε φυηυ⎭υ (κ⎞τ⎫λ⎫ð⎫); α⎜⎬κ ϖε γιζλισινι ϖε γ⎫ναη⎬ ϖε ηακσ⎬ζ ψερε ζυλμετμεψι ϖε ονα βιρ δελιλ (συλταν) ινδιριλμεμι⎭κεν, Αλλαη’α ⎭ιρκ κο⎭μαν⎬ζ⎬ ϖε βιλμεδιðινιζ ⎭εψλερι Αλλαη’α σ⎞ψλεμενιζι (μαλετμενιζι) ηαραμ κ⎬λδ⎬.”

83

83


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 33

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

kul innemâ harreme rabbiyel el fevâhiþe mâ zahere min-hâ mâ batane ve el isme ve el bagye bi gayri el hakký en tuþrikû bi allâhi mâ lem yunezzil bi-hî sultânen ve en tekûlû alâ allâhi mâ lâ ta’lemûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

de sadece haram kýldý Rabbim size kötülükler, günahlar açýkta olan þey ondan gizli olan þey ve günah ve isyan, zulüm haksýz yere ortak koþmanýz, þirk koþmanýz Allah’a indirmediði þey ona bir huccet, bir delil ve söylemeniz Allah’a bilmediðiniz bir þeyi

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlara açýk veya gizli bir þekilde zulmetmek, kötülük etmektir, fuhuþtur. Kötülük ister gizli, ister açýk yapýlsýn, ister zahirî, ister batýnî olsun, Allahû Tealâ hepsini; günahý, zulmü, Allah’a þirk koþmayý haram kýlmýþtýr. Kur’ân-ý Kerim’de bir delil olmadýðý halde þirk koþanlar, yanlýþ yapmýþ olurlar. Ýnsanlar hem bilmezler, hem de söyledikleri sözü sanki Allah söylemiþ gibi lanse etmeye çalýþýrlar. Allah’tan vahiy almadýklarý halde, alýyormuþ gibi bir ifade taþýyarak kendilerine farklý bir hüviyet kazandýrmak isterler. Allahû Tealâ, açýkça bunlarýn hepsinin yasak olduðunu söylemektedir.

84

84


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 34

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

÷ ″ϖ↑Ζ↑ς↔%↔! ↔ ≅↔% ∼↔)←≅↔4 °υ↔%↔! ↓}⊕8↑! ←±υ↑Υ←7 ↔: ↔ Ψ↑8←Γ″Τ↔Β″Κ↔< ÷↔: →}↔2≅↔, ↔ :↑Ι←∋ ⊂≅↔Β″Κ↔< Ve li kulli ummetin ecel(ecelun), fe izâ câe eceluhum lâ yeste’hýrûne sâaten ve lâ yestakdimûn(yestakdimûne). Β⎫τ⎫ν ⎫µµετλερ ι⎜ιν βιρ εχελ (σ⎫ρε, ζαµαν διλιµι, µ⎫δδετ) ϖαρδ⎬ρ. Ονλαρ⎬ν εχελλερι γελδιðι ζαµαν νε βιρ σαατ ιλερι, νε βιρ σαατ γερι αλ⎬νµαζ

1 2 3 4 5

-

ve li kulli ummetin ecelun fe izâ câe ecelu-hum

6 - lâ yeste’hýrûne 7 - sâaten 8 - ve lâ yestakdimûne

85

: : : : : : : :

bütün ümmet için vardýr ecel, süre, müddet, zaman dilimi böylece geldiði zaman onlarýn ecelleri (takdir edilen zaman dolunca) geriye býrakýlmaz, tehir edilmez bir saat ve öne alýnmaz

85


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 34

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tehir; geriye býrakmak, ertelemek, takdim; öne almak demektir. Ecelin süresinin kýsaltýlmasý, takdim; uzatýlmasý, tehirdir. Bir þeyin oluþmasý için belli bir süre geçmesi lâzýmdýr. Eðer bu süre daha önceye alýnmýþsa, takdim; daha sonraya kalmýþsa tehirdir. “Yestakdimûn”, takdimden gelir. “Yeste’hýrûne”, olayýn tehir edilmesi, daha ötedeki bir zamana ulaþtýrýlmasýdýr. Meselâ 712834 rakamýný yazarken 718234 yazarsak 8 ve 2 rakamlarýnda deðiþiklik olmuþtur. 8 evvele alýndýðý için takdim, 2 sonraya alýndýðý için tehir olmuþtur.

86

86


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 35

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Υ″Ξ←8 °υ↑,↑∗ ″ϖ↑Υ⊕Ξ↔[←#≅∧↔< _⊕8←! ↔ ↔(×∼ |≥∝Ξ↔∀ _↔< |×Τ⊕#! ←ω↔Ω↔4 |∝#≅↔<×∼ ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ↔ Ψ∩Μ↑Τ↔< ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ° ″Ψ↔∋ ↔4÷ ↔δ↔ς″.↔! ↔: ↔ Ψ↑9↔ϑ″Ε↔< ″ϖ↑; ÷ ↔: Yâ benî âdeme immâ ye’tiyennekum rusulun minkum yekussûne aleykum âyâtî fe menittekâ ve asleha fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne).

Εψ ℜδεμοðυλλαρ⎬! Σιζιν ι⎜ινιζδεν, σιζε ®ψετλεριμι ανλαταν (κ⎬σσα εδεν) ρεσ⎦λλερ γελδιðι ζαμαν, βυνδαν σονρα κιμ τακϖα σαηιβι ολυρ ϖε νεφσινι ⎬σλ®η εδερσε (νεφσ τασφιψεσι ψαπαρσα), αρτ⎬κ ονλαρα κορκυ ψοκτυρ. ςε ονλαρ μαηζυν δα ολμαζλαρ.

87

87


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 35

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13

-

yâ benî âdeme immâ ye'tiyenne-kum rusulun min-kum yekussûne aleykum âyâtî fe men ittekâ ve asleha fe lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûne

: : : : : : : : : : : : : :

ey Âdemoðullarý eðer, þâyet size gelirse resûller sizden hikâye etmek, anlatmak sizin üzerinize âyetler o zaman kim takva sahibi olursa ve (nefsini) ýslâh ederse o zaman korku yoktur onlarýn üzerine, onlara ve onlar mahzun olmazlar

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her kavim, ayrý bir dil konuþur ve her devirde, her kavmin içinde mutlaka Allah’ýn resûlü vardýr (Mu’minun- 44). Bu âyet, bunu ispat etmektedir. Allahû Tealâ, Mu’minun Suresinde insanlarýn çoðundan, burada azýndan bahsetmektedir. Risaletle vazifeli kýldýðý resûl ölse, Allahû Tealâ derhal yeni birisini beas eder, vazifelendirir. Hiçbir zaman, hiçbir kavmi boþ býrakmaz. Allahû Tealâ diyor ki: “Kulli kavmin min resûl.” Bütün kavimlerde resûl vardýr. “Kulli kavmin min had.” Bütün kavimlerde hidayetçi vardýr. “Kulli kavmin min nezir.” Bütün kavimlerde nezir vardýr.

88

88


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 35

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Hepsi de “resûl” anlamýna gelir. Allahû Tealâ ister nezir, ister hidayetçi, ister resûl kullansýn, bir “hidayetçi”den bahsetmektedir. O kavmin en üst seviye hidayetçisi, bu resûldür. Bütün resûller ayný zamanda resûldür, bütün resûller ayný zamanda nezirdir. Ve Allahû Tealâ “sizin içinizden” ve “size âyetlerimi kýssa eden” dediði için kesin olarak ortaya þu çýkar ki; bu resûl, onlarýn diliyle konuþan, onlara, onlarýn diliyle anlatan bir resûldür (Ýbrâhîm-4). Ve bu resûller vazifeli kýlýndýklarý zaman, kim takva sahibi olursa; yani: 1- Allah’a ulaþmayý dilerse, 2- Mürþidine ulaþýrsa, 3- Ruhunu Allah’a ulaþtýrýrsa, 4- Fizik vücudunu Allah’a teslim ederse, 5- Nefsini Allah’a teslim ederse, 6- Ýrþada ulaþýrsa, 7- Bihakkýn takvanýn sahibi olursa (iradesini Allah’a teslim ederse), iþte onlar ýslâh olmuþlardýr. Ýradesini Allah’a teslim ederse, ifadesi bütün olarak alýnmýþtýr. Çünkü, nefsin ýslâhý söz konusudur. Islâh, salâhýn sonuna kadar geçen bütün devreleri ihtiva eder. Salâh makamýnda insanlarýn ulaþabileceði en üstün yer, iradenin Allah’a teslim edildiði noktadýr. Bir insanýn bütün nefs tezkiyesi ve tasfiyesi devrelerini geçirmiþ olmasý hali ýslâhtýr. Allahû Tealâ: “Kim nefsini hem tezkiye, hem de tasfiye ederse onlara korku yoktur ve onlar mahzun da olmazlar.” diyor. Bu âyet-i kerime iki açýdan önemlidir. 1- Kiþinin kurtuluþunun bütününü, ýslâhý; nefs tezkiyesi ve tasfiyesini ifade eder. 2- Bütün kavimlerde resûller vardýr. Bütün kavimlerdeki resûller, insanlarý ýslâha (salâha) ulaþtýrýr.

89

89


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 35

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

23/M MU’M MÝNUN-4 44: Summe erselnâ â rusulenâ â tetrâ â, kullemâ â câ âe ummeten resûluhâ â kezzebûhu fe etba’nâ â ba’d dahum ba’d dan ve cealnâ âhum ehâ âdîs(ehâ âdîse),, fe bu’d den li kavmin lâ â yu’minûn(yu’minûne). Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arasý kesilmeden, peþpeþe) gönderdik. Hangi kavme resûlü gelse hepsi onu tekzip ettiler (yalanladýlar, reddettiler). O zaman Biz, birbiri ardýndan onlarý yok ettik ve onlarý efsane kýldýk. Mü’min olmayan kavim artýk uzak olsun. 14/ÝB BRÂHÎM M-4 4: Ve mâ â erselnâ â min resûlin illâ â bi lisâ âni kavmihî li yubeyyine lehum,, fe yud dillullâ âhu men yeþâ âu ve yehd dî men yeþâ â’(yeþâ âu),, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu). Hiçbir resûlümüz yoktur ki; Biz, onu kendi kavminin lisanýyla göndermiþ olmayalým. Onlara (kendi lisanlarýyla) beyan etsin (açýklasýn) diye. Öyleyse Allah, dilediðini (Allah’a ulaþmayý dilemeyenleri) dalâlette býrakýr. Dilediðini (Allah’a ulaþmayý dileyenleri) hidayete erdirir. Ve O, Azîz’dir, hikmet sahibidir.

90

90


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 36

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔τ←∴⊆7ÿ:↑! _↔Ζ″Ξ↔2 ∼:↑Ι↔Α″Υ↔Β″,!↔: _↔Ξ←#≅↔<×≅←∀ ∼Ψ↑∀⊕Η↔6 ↔ω<∝Η⊕7!↔: ↔ :↑Γ←7≅↔∋ _↔Ζ[∝4 ″ϖ↑; ⎣← ≅⊕Ξ7! ↑ ≅↔Ε″.↔! Vellezîne kezzebû bi âyâtinâ vestekberû anhâ ulâike ashabun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne). ςε ®ψετλεριµιζι ψαλανλαψαν κιµσελερ ϖε ονλαρα καρ⎭⎬ κιβιρλενενλερ, ι⎭τε ονλαρ ατε⎭ εηλιδιρλερ ϖε ονλαρ, οραδα καλανλαρδ⎬ρ (καλαχακλαρδ⎬ρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

91

-

ve ellezîne kezzebû bi âyâti-nâ ve estekberû an-hâ ulâike ashabu en nâri hum fî-hâ hâlidûne

: : : : : : : : : :

ve o kimseler ki yalanladýlar âyetlerimizi ve büyüklendiler, kibirlendiler ona (ondan) iþte onlar ateþ ehli onlar orada kalýcýdýrlar, kalanlardýr

91


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 36

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn âyetlerinin yalanlanmasý, inkâr edilmesi, gizlenmesi ve bununla insanlarýn kibirlenmesi, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in hayatta olduðu, Kur’ân-ý Kerim’in indirildiði sürede söz konusu olmamýþtýr. Kur’ân-ý Kerim, zamanlarýn bütününü; zamandan evveli ve sonrayý ifade eder. Önce zaman yoktu, kâinat yoktu, Allah daha hiçbir þeyi yaratmamýþtý. Ama Allah vardý. Allahû Tealâ bir tek noktayý patlattý. Enerji partikülleri kâinatý vücuda getirdi. Zamaný baþlattý. Kýyâmet gününe kadar zaman devam edecektir. Kýyâmet günü zaman geriye gidip sýfýrlanacaktýr. Zamandan evvel var olan Allahû Tealâ, zamanýn sýfýra ulaþtýðý yerde, (kâinat, bütün uzaylarý alýnmýþ bir tek nokta olduðunda) gene var olacak, yalnýz olacaktýr. Kur’ân-ý Kerim’e dikkat edin ki; indirildiði süreç içerisinde bütün geleceði de içermiþtir. Âyetlerin inkârý, tekzibi gelecek devirlerdeki olaylardýr ve bugün bunlar gerçekleþmiþtir. Allahû Tealâ’nýn âyetleri tekzip edilmektedir, yalanlanmaktadýr. Ýnsanlar da, Allah’ýn âyetlerini kendi istikametlerinde þekillendirdikleri, çevrelerindeki insanlara bunu kabul ettirdikleri için gurur, kibir duymaktadýrlar. Ne yazýk ki, bu bozulma bütün dünyayý kaplamýþ durumdadýr. Allah neyi emretmiþse, 14 asýr evvel Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbe tarafýndan tatbik edilmiþtir. Kur’ân, kâinatýn Son Peygamberi’ne indirildi. O’nun tatbikatýný en güzel yapan muhakkak ki; O ve O’na baðlý olan sahâbeydi. Ve onlarýn tatbikatýna baktýðýmýz zaman, bütün evrelerin var olduðunu görürüz. Allahû Tealâ tarafýndan seçilmekle baþlayan bir dizi iþlev... Olay Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlar. Ondan sonra mürþide ulaþýp teslim olmak, ruhu Allah’a ulaþtýrýp teslim etmek, fizik vücudu ahsen kýlýp Allah’a teslim etmek, nefsi ahsen kýlýp Allah’a teslim etmek, irþada ulaþmak, bihakkýn takvaya ulaþmak, Kur’ân-ý Kerim’de farz kýlýnmýþtýr.

92

92


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 36

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Bugün artýk bunlarýn hiçbirisi, Ýslâm âleminin %90’ýndan fazlasýnda, tatbik edilmemektedir. Ve Allah’ýn âyetleri, insanlar kendi dillerine çevirirken, þekil deðiþtirmiþtir. Arapça’daki izahýnda da ayný standartlar hakimdir. Allah’ýn bütün güzellikleri, hidayet kavramý, Sýratý Mustakîm kavramý, Allah’a teslimler unutulmuþ, insaný insan yapan, Allah’ýn sevgilisi, Allah’ýn evliyasý yapan bütün faktörler devreden çýkartýlmýþ, Ýslâm âleminde iblis insanlýðýn baþýna böyle bir çorap örmüþtür. Her peygamber zamanýnda, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve sahâbenin yaþadýðý þeylerin hepsi yaþanmýþtýr. Þimdi ne museviler, ne hristiyanlar, ne dünyanýn baþka dînleri ve (ne hazin bir tecellidir ki) ne de Ýslâm âlemi; Ýslâm’ý, kâinatýn Allah’a teslim olma dînini, kâinatýn tek dînini ne yazýk ki yaþamýyor. Allahû Tealâ, Allah’ýn âyetlerini tekzip eden, bir de onunla kibirlenenlerden bahsetmektedir. “Doðrusu budur, baþkalarý size bunun ötesinde bir þey söyledikleri zaman sakýn onlara aldýrmayýn, biz bu iþi biliriz.” diyen insanlara diðerleri inanýyor. Ve kitle halinde gidecekleri yer, ne yazýk ki cehennemdir. Konunun acý yönü burasýdýr. Bu konu kýyâmete kadar devam edecektir. Ýnsanlarýn büyük kýsmý ne yazýk ki Allah’ýn yolunda olmayacaklardýr. Allahû Tealâ, bu sebeple Kur’ân-ý Kerim’de diyor ki: “Biz cehennemi, insanlarýn ve cinlerin çoðu için yarattýk.” Allah’ýn: “Ýnsanlarýn ve cinlerin çoðunu cehennem için yarattýk.” demesi de neticeyi deðiþtirmez. Allah yaratýr, insanlar da cehennemi seçerler. O zaman Allah’ýn yarattýðý insanlardan büyük kýsmýnýn cehenneme gideceði sonucu çýkmaktadýr.

93

93


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 37

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ ↔! _→∀←Η↔6 ←ψ™ς7! ↔|ς↔2 ×Ι↔Β″4! ←ω⊕Ω←8 ↑ϖ↔ς″1↔! ″ω↔Ω↔4 ″ϖ↑Ζ↑Α[∝Μ↔9 ″ϖ↑Ζ↑7≅↔Ξ↔< ↔τ←∴⊆7ÿ:↑! ⎢∝ψ←#≅↔<×≅←∀ ↔ ⊕Η↔6 _↔Ξ↑ς↑,↑∗ ″ϖ↑Ζ″#↔ ≥≅↔% ∼↔)←! |×±Β&÷ ⎢← ≅↔Β←Υ″7! ↔ω←8 ″ϖ↑Β″Ξ↑6 _↔8 ↔ω″<↔! ∼Ψ≥↑7≅↔5 ″ϖ↑Ζ↔9″Ψ⊕4↔Ψ↔Β↔< ∼Ψ∩ς↔/ ∼Ψ↑7≅↔5 ⎢←ψ™ς7! ← :↑( ″ω←8 ↔ Ψ↑2″Γ↔# ″ϖ←Ζ←Κ↑Σ″9↔! |⊆ς↔2 ∼:↑Γ←Ζ↔−↔: _⊕Ξ↔2 ↔ω<∝Ι←4≅↔6 ∼Ψ↑9≅↔6 ″ϖ↑Ζ⊕9↔! 94

94


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 37

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Fe men azlemu mimmenifterâ alallâhi keziben ev kezzebe bi âyâtih(âyâtihi) ulâike yenâluhum nasîbuhum minel kitâb(kitâbi), hattâ izâ câethum rusulunâ yeteveffevnehum kâlû eyne mâ kuntum ted'ûne min dûnillâh(dûnillâhi) kâlû dallû annâ ve þehidû alâ enfusihim ennehum kânû kâfirîn(kâfirîne).

Αλλαη’α καρ⎭⎬ ψαλανλα ιφτιρα εδενδεν ϖεψα Ο’νυν ®ψετλερινι ψαλανλαψανδαν δαηα ζαλιµ κιµ (ϖαρ)διρ? Κιταβ’ταν (Κυρ’®ν−⎬ Κεριµ’δεν) κενδιλερινε νασιπλερι ερι⎭εχεκ ολανλαρ, ι⎭τε ονλαρδ⎬ρ. Ονλαρα ρεσ⎦λλεριµιζ (ελ⎜ι µελεκλερ, ⎞λ⎫µ µελεκλερι) γελδιðι ζαµαν, ονλαρ⎬ ϖεφατ εττιριρλερ(κεν) (ονλαρα) ⎭⎞ψλε δεδιλερ: “Αλλαη’ταν βα⎭κα δυα ετµι⎭ ολδυðυνυζ ⎭εψλερ νερεδε?” (Ονλαρ δα): “Βιζδεν σαπτ⎬λαρ (γιττιλερ).” δεδιλερ. ςε κενδιλερινιν (νεφσλερινιν) ⎫ζερινε κ®φιρ ολδυκλαρ⎬να, κενδιλερι ⎭αηιτλικ εττιλερ.

1 2 3 4 5 6

95

-

fe men azlemu mimmen ifterâ alâ allâhi keziben ev

: : : : : :

o zaman, böylece kim daha zalim iftira eden kimseden Allah'a bir yalan, yalanla veya

95


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 37

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

kezzebe bi âyâtihi ulâike yenâlu-hum nasîbu-hum min el kitâbi hattâ izâ câet-hum rusulu-nâ yeteveffevne-hum kâlû eyne mâ kuntum ted'ûne

: : : : : : : : : : : : :

20 21 22 23 24 25 26 27

-

min dûnillâhi kâlû dallû an-nâ ve þehidû alâ enfusi-him enne-hum kânû kâfirîne

: : : : : : : :

yalanladý onun âyetlerini iþte onlar onlara eriþir, (ulaþýr, nail olur) nasipleri, paylarý kitaptan sonunda, olunca onlara geldiði zaman resûllerimiz, elçilerimiz onlarýn vefat ettirir dediler nerede ibadet ettiðiniz þey(ler), dua ettiðiniz þeyler Allah'tan baþka dediler saptýlar (gittiler) bizden ve þahit oldular kendi nefslerine, kendilerine kendilerinin olduðuna kâfirler oldular

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar, kendilerine bir Sultan verilmediði, Allah’ýn bir Sultaný’ndan bilgi almadýklarý halde, yüzyýllar boyunca insanlarýn yazmýþ olduðu emaniyye kitaplardan edindikleri bilgilerle Allah’ýn âyetlerini yalanlamakta, Allah’ýn âyetlerine karþý çýkmaktadýrlar. Bu öyle bir karþý çýkýþ ki, Allah ne söylemiþse onun tam tersini iddia etmektedirler.

96

96


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 38

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Υ←ς″Α↔5 ″ω←8 ″α↔ς↔∋ ″φ↔5 ↓ϖ↔8↑! |≥∝4 ∼Ψ↑ς↑∋″(!↔ ≅↔5 ° }⊕8↑! ″α↔ς↔∋↔( _↔Ω⊕ς↑6 ⎢← ≅⊕Ξ7! |←4 ←ϕ″9← ↵!↔: ←±ω←∆″7! ↔ω←8 _→Θ[∝Ω↔% _↔Ζ[∝4 ∼Ψ↑6↔∗!⊕(! ∼↔)←! |⊆±Β&÷ ⎢_↔Ζ↔Β″∋↑! ″α↔Ξ↔Θ↔7 _↔9Ψ∩ς↔/↔! ← ≥ ÷∈Ψ⊆; _↔Ξ⊕∀↔∗ ″ϖ↑Ζ[×7 ↑ ≠ ″ϖ↑Ζ<×Ι″∋↑! ″α↔7≅↔5 ↓±υ↑Υ←7 ↔ ≅↔5 ⎢← ≅⊕Ξ7! ↔ω←8 _→Σ″Θ←/ _→∀!↔Η↔2 ″ϖ←Ζ←#×≅↔4 ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔# ÷ ″ω←Υ×7 ↔: °ρ″Θ←/ 97

97


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 38

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Kâledhulû fî umemin kad halet min kablikum minel cinni vel insi fîn nâr(nâri), kullemâ dehalet ummetun leanet uhtehâ, hattâ izeddârekû fîhâ cemîân kâlet uhrâhum li ûlâhum rabbenâ hâulâi edallûnâ fe âtihim azâben di'fen minen nâr(nâri) kâle li kullin di'fun ve lâkin lâ ta'lemûn(ta'lemûne). (Αλλαη⎦ Τεαλ®) βυψυρδυ: “Σιζδεν ⎞νχε γε⎜µι⎭ ολαν, ατε⎭τε βυλυναν ινσαν ϖε χιν τοπλυλυðυνα γιριν. Ηερ ⎫µµετ, ηερ γιρι⎭τε (δαηιλ ολδυðυ ζαµαν) ηεπσι οραδα αρδ αρδα τοπλαν⎬νχα (σαπµαλαρ⎬να σεβεπ ολαν) καρδε⎭λερινε λ®νετ εττιλερ. Σονρακιλερ, ⎞νχεκιλερ ι⎜ιν: “Ραββιµιζ, βιζι δαλ®λεττε β⎬ρακανλαρ ι⎭τε βυνλαρ, αρτ⎬κ ονλαρα ατε⎭τεν ικι κατ αζαπ ϖερ.” δεδιλερ. Αλλαη⎦ Τεαλ®: “Ηεπινιζ ι⎜ιν ικι κατ (αζαπ ϖαρδ⎬ρ). Φακατ σιζ βιλµεζσινιζ.”

1 2 3 4 5 6

98

-

kâle edhulû fî umemin kad halet min kabli-kum

: : : : : :

girin dedi içine ümmetler oldu, olmuþtur gelip geçti sizden öncekilerden

98


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 38

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

99

-

min el cinni ve el insi fî en nâri kullemâ dehalet ummetun leanet uhte-hâ hattâ izâ eddârekû fî-hâ cemîan kâlet uhrâ-hum li ûlâ-hum rabbe-nâ hâulâi edallû-nâ fe âti-him azâben di'fen min en nâri kâle li kullin di'fun ve lâkin lâ ta'lemûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

cinlerden ve insanlardan ateþin içine her defasýnda girdi, dahil oldu bir ümmet lânetledi kardeþleri olunca ard arda biraraya geldikleri zaman orada hepsi dedi (dediler) onlarýn sonrakileri onlarýn öncekileri için Rabbimiz iþte onlar bizi saptýrdý, dalâlete düþürdü böylece, artýk onlara ver bir azap iki misli, iki kat ateþten dedi hepiniz için vardýr iki misli, iki kat ve lâkin, fakat siz bilmezsiniz

99


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 38

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, cehennemde olan olayý anlatýyor. Hem insanlarýn, hem de cinlerin cehennemi vardýr. (Bu âyet-i kerime, Ahzab Suresinin 67 ve 68. âyetleriyle illiyet rabýtasý içerisindedir.) Bir bütün içerisinde, kim olurlarsa olsunlar bütün insanlar için söz konusu olan þey, iki kat azaptýr. Ne zaman bir kötülük iþlerseniz Allahû Tealâ azap verir (1. azap). Bu manevi bir azaptýr. Ruhunuz da, nefsinize azap verir, iki kat olur (2. azap). Ölümle küçük kýyâmet kopar. Herkesin hayat filmi gösterilir ve bütün hatalar için gene azap edilir. Hayattayken azap, öldüðünüz zaman azap. Bütün yapýlanlar böylece orada ödetilmiþtir. Cehennemde bir defa daha ödetilir. Allahû Tealâ’nýn “iki” demekten bir muradý vardýr. Dünya azabý iki kat ödetilir. Ölünce de hem nefse, hem fizik vücuda iki kat ödetilir. Cehennemdeyken de hem nefs, hem fizik vücut azabý tadacaktýr. Gene iki kat ödetilir. Ýnsanlar cennet ve cehennem olayýný þöyle deðerlendirirler. Zannederler ki; kim bu dünyada ne kadar günah iþlemiþse, o kadar süre cehennemde kalýr. Ama mutlaka sevaplarý da vardýr. Onlar cehennemden çýkarýlarak, cennete alýnýrlar, sevaplarý kadar da cennette kalýrlar. Oysa Kur’ân-ý Kerim’de böyle bir þey yoktur. 30 tane âyet-i kerime, cehenneme girenlerin ebediyyen orada kalacaðýný iþaret etmektedir. Allahû Tealâ, cehennemi de, cenneti de yok etmeyi dilediði zamana kadar oradan çýkmanýn mümkün olmadýðýný söylüyor. Azap müessesesi, insanýn serbest iradesinin yaptýklarýnýn bir karþýlýðýdýr. Bu istikamette de her yapýlan yanlýþýn, hatanýn bedeli mutlaka, daha yapýldýðý an iki defa ödenir. Ölünce iki defa daha, cehennemde iki defa daha. Hep iki, iki, iki diye gider.

100

100


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 38

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

33/AHZAB-6 67: Ve e kâlû ra abbe enâ innâ ata a’nâ sâde ete enâ ve e kube erâe enâ fe e eda allûne es se ebîl(se ebîlâ). Cehennemde olanlar derler ki: “Yarabbi, muhakkak ki; biz, devrin sâdatlarýna (dînde ileri gidenlerine) ve küberasýna (büyüklerine) itaat ettik. Ve böylece Senin yolundan (Sýratý Mustakîm’inden) saptýk. 33/AHZAB-6 68: Ra abbe enâ âtihim dý’’fe eyni mine el azâbi ve el anhum la a’ne en ke ebîrâ(ke ebîre en). Rabbimiz, onlara iki kat azap ver. Onlarý, büyük bir lânetle lânetle.”

101

101


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 39

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔Ξ″[↔ς↔2 ″ϖ↑Υ↔7 ↔ ≅↔6 _↔Ω↔4 ″ϖ↑Ζ<×Ι″∋⇔ ≠ ″ϖ↑Ζ[×7:↑! ″α↔7≅↔5 ↔: 〉↔ Ψ↑Α←Κ″Υ↔#″ϖ↑Β″Ξ↑6 _↔Ω←∀ ↔ !↔Η↔Θ″7! ∼Ψ↑5:↑Η↔4 ↓υ″Ν↔4 ″ω←8 Ve kâlet ûlâhum li uhrâhum fe mâ kâne lekum aleynâ min fadlin fe zûkûl azâbe bimâ kuntum teksibûn(teksibûne). ςε ονλαρ⎬ν εϖϖελκιλερι, σονρακιλερε: “Σιζιν βιζδεν βιρ ⎫στ⎫νλ⎫ð⎫ν⎫ζ ψοκ. √ψλεψσε καζανµ⎬⎭ ολδυðυνυζ ⎭εψλερ σεβεβιψλε αζαβ⎬ ταδ⎬ν.” δεδιλερ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

102

-

ve kâlet ûlâ-hum li uhrâ-hum fe mâ kâne lekum aleynâ min fadlin fe zûkû el azâbe bi-mâ kuntum teksibûne

: : : : : : : : : :

ve dedi (dediler) onlarýn evvelkileri onlarýn sonrakilere böylece sizin yoktur bize üstünlükten (bir üstünlük) o zaman tadýn, azabý o þey (þeyler) sebebiyle kazandýðýnýz, kazanmýþ olduðunuz

102


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 39

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada azap söz konusudur. Ne yazýk ki aldatýlanlar; aldatýldýklarýný ölürken de, cehennemde de anlarlar. Ama artýk çok geç kalmýþlar ve hilenin kurbaný olmuþlardýr. Onlara dînlerini öðreten, doðru olduðunu iddia eden ve aslýnda doðruyu, bilerek inkâr eden o mütekebbir insanlarýn kurbaný olanlar, cehennemde onlara verilen iki kat azabý gördükleri zaman: “Hayýr siz bilmiyorsunuz, bildikleriniz yanlýþ ve bizi de kendinizle beraber mahvettiniz. Þimdi bizim için de azabý tadýn.” derler. Kur’ân-ý Kerim’de Allah’ýn lânetine muhatap olanlar, baþkalarýný da saptýrmýþ olanlardýr. Baþkalarýný suç iþlemeye teþvik ederek o suçu iþletenlere; onlarýn günahlarýndan, kaybettikleri derecelerden pay vardýr. Bütün insanlar, cinler, yaptýklarýnýn bedelini mutlaka ya cezalarla ödeyeceklerdir ya da onlara mükâfat olarak ödenecektir. Dünya da, cennet de insanlar içindir. Dünyada haseneyi yaþayanlar, cennette de haseneyi yaþarlar. Dünyada cehennemi yaþayanlar, cehennemde de cehennemi yaþarlar. Birçok insan, mutluluðun zenginlikle ve buna mümasil þeylerle saðlanabileceðini düþünürler. Oysa ki; iç dünyanýzda, dýþ dünyanýzda, Allah ile olan iliþkilerinizde kesintisiz bir sulh ve sukûn hali; mutluluðu, dünya saadetini oluþturur. Allah’a ulaþmayý dilemekse, cennet saadetini mutlaka kazandýrýr. Bu dünya, doðruyu öðrenip tatbik edebilenler için bir mutluluklar dünyasýdýr. Ýþte bizler, bahtlý bir topluluðuz. Allah’a sonsuz hamd ve þükrederiz. Çünkü; Allah Bize mutluluðun reçetesini verdi ve sizler onu tatbik edenlersiniz. Hem bu dünyada mutlu olursunuz, hem de Allah’ýn cenneti sizler içindir. Ve siz söylediklerimizi inceledikçe, Allah’ýn âyetlerini yalanlayanlarýn durumlarýný, herkesten daha doðru idrak edersiniz. Ne yazýk ki insanlarýn %90’ýndan fazlasý sizin bildiklerinizi bilmiyor. Ne yazýk ki kurtuluþlarý da mümkün deðildir.

103

103


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 40

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

÷ _↔Ζ″Ξ↔2 ∼:↑Ι↔Α″Υ↔Β″,!↔: _↔Ξ←#≅↔<×≅←∀ ∼Ψ↑∀⊕Η↔6 ↔ω<∝Η⊕7! ⊕ ←! ↔ Ψ↑ς↑∋″Γ↔< ÷↔: ← ≥≅↔Ω⊕Κ7! ↑ !↔Ψ″∀↔! ″ϖ↑Ζ↔7 ↑δ⊕Β↔Σ↑# ⎢← ≅↔[←Φ″7! ←±ϖ↔,|∝4 ↑υ↔Ω↔∆″7! ↔χ←ς↔< |×±Β&÷ ↔}⊕Ξ↔∆″7! ↔ω[∝8←Ι″∆↑Ω″7! ←ϑ″∆↔9 ↔τ←7×Η↔6↔: Ýnnellezîne kezzebû bi âyâtinâ vestekberû anhâ lâ tufettehu lehum ebvâbus semâi ve lâ yedhulûnel cennete hattâ yelicel cemelu fî semmil hiyât(hiyâti) ve kezâlike neczîl mucrimîn(mucrimîne).

Μυηακκακ κι ®ψετλεριµιζι ψαλανλαψανλαρ ϖε ονλαρα κιβιρλενενλερ; ονλαρα γ⎞κ καπ⎬λαρ⎬ α⎜⎬λµαζ. ∆εϖε (ϖεψα υργαν) ιðνε δελιðινδεν γε⎜µεδικ⎜ε χεννετε γιρεµεζλερ. Μ⎫χριµλερι (συ⎜λυλαρ⎬) ι⎭τε β⎞ψλε χεζαλανδ⎬ρ⎬ρ⎬ζ. 104

104


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 40

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

inne ellezîne : kezzebû : bi âyâti-nâ : ve estekberû : an-hâ : lâ tufettehu : lehum : ebvâbu es semâi : ve lâ yedhulûne el cennete : hattâ : yelice : el cemelu : fî semm el hiyâtý : kezâlike : neczî : el mucrimîne :

muhakkak o kimseler (ki) yalanladýlar âyetlerimizi ve büyüklendiler, kibirlendiler ona, (ondan) açýlmaz onlara semanýn kapýlarý cennete giremezler oluncaya kadar girer erkek deve (veya urgan) iðne deliðinin içine iþte böyle cezalandýrýrýz suçlular, günahkârlar

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu insanlar, Allah’ýn âyetlerini deðiþtirenlerdir. Kur’ân-ý Kerim’e dokunamazlar ama mânâyý diledikleri gibi deðiþtirmeye çalýþmaktadýrlar. Bir bütün tabloyu düþünün: Allah’a ulaþmayý dilemek, mürþide ulaþmak, tâbî olmak, ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin Allah’a teslimi... Herbiri, insanýn daha üst cennetlere girebilmesi için bir kademedir. Böylece insanlarý, Allah’ýn hedeflerinden saptýrmýþ olurlar. Bütün insanlar için söz konusu olan þey kurtuluþtur. Allah’ýn emirleri yerine getirildiði zaman kurtuluþ kesindir. Ama zamanýmýzda, Ýslâm’ýn beþ þartýnýn insanlarý kurtaracaðýna inanýlmaktadýr. Problem buradan baþlar. Ýnsanlar, þeytanýn onlara asýrlar boyunca öðrettiði, böyle bir yanlýþa, inanmaktadýrlar. Oysa ki kurtulmalarý mümkün deðildir. Ancak Allah’a ulaþmayý dileyenler cennete girebilir. Allah’ýn âyetlerini yalanlayanlar, Allah’ýn gösterdiði hedeflere hem yürümeyenler, hem baþka insanlarý da yürütmeyenler, kaybedenlerdir.

105

105


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 41

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ←Ζ←5″Ψ↔4 ″ω←8↔: ° ≅↔Ζ←8 ↔ϖ⊕Ξ↔Ζ↔% ″ω←8 ″ϖ↑Ζ↔7 ↔ω[∝Ω←7≅⊕Π7! ←ϑ″∆↔9 ↔τ←7×Η↔6↔: ⎢↓ !↔Ψ↔3 Lehum min cehenneme mihâdun ve min fevkýhim gavaþ(gavaþýn) ve kezâlike neczîz zâlimîn(zâlimîne). Ονλαρ ι⎜ιν χεηεννεµδε (ατε⎭τεν) βιρ δ⎞⎭εκ ϖε ⎫ζερλερινδε(ατε⎭τεν) ⎞ρτ⎫λερ ϖαρδ⎬ρ. ςε ζαλιµλερι ι⎭τε β⎞ψλε χεζαλανδ⎬ρ⎬ρ⎬ζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

lehum min cehenneme mihâdun min fevký-him gavaþýn ve kezâlike neczî ez zâlimîne

: : : : : : : : :

onlar için vardýr cehennemden yatak, döþek onlarýn üstlerinde örtüler ve iþte böyle cezalandýrýrýz zalimler

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýblis, Allah’ýn âyetlerini asýrlar boyunca adým adým deðiþtirip, insanlarýn büyük bir kýsmýný cehenneme ulaþtýrmayý baþarmýþ ve her devirde insanlarý vasýta olarak kullanmýþtýr. O faydasýz ilmin sahipleri, gerçekten kendilerinin ilim sahibi olduðunu zannetmektedirler. Kendilerine yazýk ediyorlar. Faydasýz ilimlerinin içerisinde baþka insanlarý Allah’ýn yolundan saptýrýyorlar.

106

106


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↑ρ←±ς↔Υ↑9 ÷ ← ≅↔Ε←7≅⊕Μ7! ∼Ψ↑ς←Ω↔2↔: ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ↔ω<∝Η⊕7!↔: ⎣←}⊕Ξ↔∆″7! ↑ ≅↔Ε″.↔! ↔τ←∴⊆7ÿ:↑! ⎧_↔Ζ↔Θ″,↑: ® ←! _→Κ″Σ↔9 ↔ :↑Γ←7≅↔∋ _↔Ζ[∝4 ″ϖ↑; Vellezîne âmenû ve amilus sâlihâti lâ nukellifu nefsen illâ vus'ahâ ulâike ashâbul cenneh(cenneti), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

ℜµεν⎦ ολανλαρ (ηαψαττα ικεν Αλλαη’α υλα⎭µαψ⎬ διλεψενλερ) ϖε σαλιη αµελ ι⎭λεψενλερ (νεφσ τεζκιψεσι ψαπανλαρ), κιµσεψι γ⎫χ⎫νδεν βα⎭κα βιρ ⎭εψλε σορυµλυ τυτµαψ⎬ζ. ⇑⎭τε ονλαρ χεννετ εηλιδιρλερ, ονλαρ οραδα εβεδ⎩ καλανλαρδ⎬ρ (καλαχακλαρδ⎬ρ).

107

107


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 42

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 - ve 2 - ellezîne âmenû

: :

3 - ve amilu es sâlihâti

:

4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

lâ nukellifu nefsen illâ vus'a-hâ ulâike ashâbu el cenneti hum fî-hâ hâlidûne

: : : : : : : : :

ve âmenû olan, îmân eden, kimseler (hayatta iken Allah'a ulaþmayý dileyen) salih amel iþleyen (nefs tezkiyesi yapan) sorumlu tutmayýz nefs ancak, yalnýz, ...den baþka onun gücü, kapasitesi iþte onlar cennet ehli onlar orada ebedî kalanlar, kalýcý olanlar

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennete girecek olan insanlarýn baþlangýç noktasýnda bulunan âmenû olanlar, safhalar itibariyle yedi tane bölüm oluþturur: 1- Allah’a ulaþmayý dileyen, âmenû olanlar. 2- Mürþidlerine ulaþan, âmenû olanlar. 3- Ruhlarýný Allah’a teslim eden, âmenû olanlar. 4- Fizik vücutlarýný Allah’a teslim eden, âmenû olanlar. 5- Nefslerini Allah’a teslim eden, âmenû olanlar. 6- Ýrþada ulaþan, âmenû olanlar. 7- Hakka tukâtihi takvaya ulaþan, âmenû olanlar.

108

108


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 42

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Âmenû olanlar burada “salih ameller iþleyenler” hüviyetindedir. Mürþidlerine ulaþmýþlar ve nefs tezkiyesiyle tanýmlanmýþlardýr. Kur’ân-ý Kerim’de pek çok defa geçen “amilüssalihat” kelimesi, “nefsi ýslâh edici ameller, nefs tezkiyesi yapanlar” istikametinde kullanýlýr. Nefs tezkiyesi yapmak, nefsin afetlerini azaltan, yerlerine faziletleri yerleþtiren bir ameliyedir. Böyle bir ameliye ile meþgul olanlar, âmenû olanlardýr. Sadece onlar amilüssalihat yapanlardýr. Namaz kýlmak, oruç tutmak, zekât vermek, hacca gitmek, kelime-i þahadet getirmek, güzel birer iþlemdir. Ama bunlarýn hiçbirisi amilüssalihat deðildir. Amilüssalihat, zikir adý verilen bir müessese ile gerçekleþir. Allah’ýn ismi “Allah, Allah, Allah” diye tekrar edilir. Mürþide ulaþýlýr. Nefsin kalbinde 7 tane kalp þartý gerçekleþir: 1- Kalbin içindeki ekinnet alýnýr (idraki önleyen kompüter). 2- Yerine ihbat konur (idraki saðlayan kompüter). 3- Kalbin nur kapýsý Allah’a çevrilir. 4- Göðüsten kalbe bir nur yolu açýlýr. 5- Kalpteki mühür açýlýr. 6- Kalpteki küfür kelimesi alýnýr. 7- Kalbin içine îmân kelimesi yazýlýr. Kalp þartlarý oluþan kiþi, Allah’tan 10 tane ni’met alýr. Böylece kiþinin kalbine giren Allah’ýn nurlarý, orada nefs tezkiyesi yapar. Kiþi, amilüssalihat iþleyebilecek olan hüviyete ulaþmýþtýr. Ve kiþi nefs tezkiyesine baþlar. Allah’ýn zikrini yapar. Allah; katýndan rahmet, fazl ve salâvât gönderir. Rahmetle fazl, rahmetle salâvât kalbe ulaþtýðý zaman mührü, kalbin en alt noktasýndaki zülmanî kapýya ulaþtýrýrlar. Mühür, zülmanî kapýyý kapatýr. Zikir boyunca, mührün üzerinde rahmetin ve fazlýn, rahmetin ve salâvâtýn baskýsý devam edeceði için açýlmasý mümkün deðildir. Karanlýklar nefsin kalbine giremezler. Buna karþýlýk yukarýdaki kapý açýlmýþtýr. Allah’ýn katýndan gelen fazýllar, salâvât ve rahmet partikülleri kalbi doldurur ve rahmet partikülleri tarafýndan Rabbanî kapýdan dýþarý atýlýr. Ve Allah’ýn nurlarý kalbin içinde, îmân kelimesinin etrafýnda toplanmaya baþlar.

109

109


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 42

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Salih, ýslâh, salâh ve muslih kelimeleri ayný kökten gelir. Amilüssalihat sahibi, nefsi ýslâh edici, salih amel iþleyen kiþidir. Bir baþka ifadeyle; nefsin afetlerini adým adým yok ederek, yerlerine ruhun hasletlerinin ayný olan faziletleri, nefsin kalbine yerleþtirme iþlemi yapan kiþidir. 7 kademeden oluþan tezkiye müessesesi; emmare, levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiyye ve tezkiye kademelerini kapsar. Bu 7 kademede kiþinin nefsinin kalbindeki faziletler 0’dan %51’e kadar yükselir. Sadece nefsin kalbindeki afetlere tesir edebilen þeytanýn hakimiyet alaný da, %100’den %49’a kadar düþer. Hakimiyet artýk þeytanýn karanlýklarýnda deðil, Allah’ýn nurlarýndadýr. Ve bu noktada ruh, Allahû Tealâ’ya ulaþýr, teslim olur. Kiþi, Allah’ýn evliyalýk mertebesine adým atar ve amilüssalihat yapan birisidir. Allahû Tealâ, herkese sadece gücünün yetebileceði kadarýný yükler. Kimseye daha fazlasýný yüklemez. Allah’ýn teklifi, Allah’ýn kiþiyi mükellef kýlmasý, bunlarla alâkalýdýr. Allahû Tealâ bir görev veriyorsa, bu görevleri yapacak kaabiliyeti sizde gördüðü içindir. Eðer yapmýyorsanýz bu, vücudunuzda o kaabiliyetin olmamasýndan deðil, sizin onu yerine getirmeyiþinizden kaynaklanýr. Allahû Tealâ vazifeyi veriyorsa, onu yapmak için mutlaka harekete geçmelisiniz.

110

110


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 43

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ω←8 ∝Ι″Δ↔# ↓±υ←3 ″ω←8 ″ϖ←;←∗:↑Γ↑. |∝4 _↔8 _↔Ξ″2↔ϑ↔9↔: ∝Η⊕7! ←ψ™ς←7 ↑φ″Ω↔Ε″7! ∼Ψ↑7≅↔5↔: ⎣↑ ≅↔Ζ″9 ÷↵! ↑ϖ←Ζ←Β″Ε↔# ″ ↔! ≥ ÷″Ψ↔7 ↔ ←Γ↔Β″Ζ↔Ξ←7 _⊕Ξ↑6 _↔8↔: ∼↔Η×Ζ←7 _↔Ξ<×Γ↔; _↔Ξ←±∀∗÷ ↑υ↑,↑∗ ″ ↔ ≥≅↔% ″φ↔Τ↔7 ⎣↑ψ™ς7! _↔Ξ<×Γ↔;

↑}⊕Ξ↔Δ″7! ↑ϖ↑Υ″ς←# ″ ↔! ∼:≥↑(Ψ↑9↔: ←⎢±σ↔Ε″7≅←∀ ↔ Ψ↑ς↔Ω″Θ↔# ″ϖ↑Β″Ξ↑6 _↔Ω←∀ _↔;Ψ↑Ω↑Β″∃←∗:↑!

111

111


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 43

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Ve neza'nâ mâ fî sudûrihim min gýllin tecrî min tahtihimul enhâr(enhâru), ve kâlûl hamdu lillâhillezî hedânâ li hâzâ ve mâ kunnâ li nehtediye levlâ en hedânallâh(hedânallâhu), lekad câet rusulu rabbinâ bil hakk(hakký), ve nûdû en tilkumul cennetu ûristumûhâ bimâ kuntum ta'melûn(ta'melûne).

Ονλαρ⎬ν γ⎞ð⎫σλερινδε, (νεφσιν καλβινδεκι) αφετλερινδεν νε ϖαρσα ⎜εκιπ αλδ⎬κ. Ονλαρ⎬ν αλτλαρ⎬νδαν νεηιρλερ ακαρ. “Βιζι βυνα ηιδαψετ εδεν Αλλαη’α ηαµδολσυν. Αλλαη’⎬ν, βιζι ηιδαψετε ερδιρµεσι ολµασαψδ⎬, βιζ ηιδαψετε ερµεζδικ. Ανδολσυν κι Ραββιµιζιν ρεσ⎦λλερι ηακ ιλε γελµι⎭τιρ.” δεδιλερ. “Ψαπµ⎬⎭ ολδυκλαρ⎬ν⎬ζδαν δολαψ⎬ ϖαρισ κ⎬λ⎬νδ⎬ð⎬ν⎬ζ χεννετ ι⎭τε βυδυρ.” διψε νιδα ολυνυρλαρ.

112

112


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 43

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

113

1 2 3 4 5

-

ve neza'nâ mâ fî sudûri-him min gýllin

: : : : :

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

tecrî min tahti-him el enhâru kâlû el hamdu li allâhi ellezî hedâ-nâ li hâzâ ve mâ kun-nâ li nehtediye lev lâ en hedâna allâhu lekad câet rusulu rabbi-nâ bi el hakký nûdû en tilkum el cennetu ûristumû-hâ bimâ kuntum ta'melûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve çekip aldýk þey onlarýn göðüslerinde ...den kin, adavet, haset, ..... gibi nefsin kalbinin afetleri akar onlarýn altlarýndan nehirler dediler hamd Allah'a ki bizi hidayete ulaþtýrdý bununla biz olmadýk, olmazdýk hidayete ermemiz olmasaydý Allah'ýn bize hidayet etmesi andolsun ki geldi Resûller, elçiler Rabbimizin hak ile nida edilir (seslenilir) olmak (mastar eki) o (bu), iþte o cennet ona varis kýlýndýnýz þey ile amel ettiðiniz, yaptýðýnýz

113


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 43

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ burada, daimî zikrin sahibi olan insanlardan; en asgari standartlarda ulûl’elbabtan bahsetmektedir. Muhteva nefsi ýslâh edici amellerden baþladýðý cihetle nefs, bütünüyle ýslâh edici noktaya ulaþmýþtýr. Kiþi, salihlerden ve yeryüzünün mirasçýlarýndan olmuþtur. Nefs tezkiyesi yaptýklarý sürece kalplerindeki bütün afetler zaman içerisinde alýnmýþtýr. Bir evvelki âyetle birleþtirdiðimiz zaman söz konusu olan bu kiþiler, nefs tezkiyesi yapan; cennet ehli, âmenû olanlardýr. Bu âyet, hayýrlarda yarýþanlarý (sabikun) kapsamaktadýr. Bunlar, Peygamber Efendimiz (S.A.V) zamanýndaki eski sabikunlar; sahâbe ve onlara tâbî olan tâbiinlerdir. Veraset kelimesi nesillerden nesillere geçen, geriye kalanlar demektir. Allahû Tealâ, Kur’ân-ý Kerim’inde yeryüzünün mirasýndan bahsediyor. Mirasýn sahipleri, kendilerine miras verilenler, “varis” adýný alýr. Türkçe’de “varis olunduðunuz” tarzýnda bir ifade pek kullanýlmaz. Olmasý gereken ifade “varis kýlýndýðýnýz” þeklindedir. Allahû Tealâ, mirasý sadece bir kiþiye verir. Her devirde devrin imamý kâinatýn varisidir. Devrin imamý, cennetin de varisidir ve onun emrindekiler, o sebeple cennetin varisleri olurlar.

114

114


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″φ↔5 ″ ↔! ← ≅⊕Ξ7! ↔ ≅↔Ε″.↔! ←}⊕Ξ↔∆″7! ↑ ≅↔Ε″.↔! ⊆(≅↔9↔: ″ϖ↑#″Γ↔%↔: ″υ↔Ζ↔4 _∪Τ↔& _↔Ξ∩∀↔∗ _↔9↔Γ↔2↔: ⎣_↔8 _↔9″Γ↔%↔: ↔ ⊕)↔≅↔4 ″ϖ↔Θ↔9 ∼Ψ↑7≅↔5 ⎢_∪Τ↔& ″ϖ↑Υ∩∀↔∗ ↔φ↔2↔: _↔8 ←ψ™ς7! ↑}↔Ξ″Θ↔7 ″ ↔! ″ϖ↑Ζ↔Ξ″[↔∀ ° ←±)∉Ψ↑8 ↔ω[∝Ω←7≅⊕Π7! |↔ς↔2 Ve nâdâ ashâbul cenneti ashâben nâri en kad vecednâ mâ vâadenâ rabbunâ hakka(hakkan) fe hel vecedtum mâ vaade rabbukum hakka(hakkan) kâlû neam fe ezzene muezzinun beynehum en lâ'netullâhi alez zâlimîn(zâlimîne).

115

115


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 44

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

ςε χεννετ εηλι, ατε⎭ (χεηεννεµ) εηλινε σεσλενδι. “Βιζ, Ραββιµιζιν βιζε ϖααδεττιðινι ηακ ολαρακ βυλδυκ. Σιζ δε, Ραββιµιζιν σιζε ϖααδεττιðινι ηακ ολαρακ βυλδυνυζ µυ?” “Εϖετ” δεδιλερ. Ο ζαµαν ονλαρ⎬ν αρασ⎬νδαν βιρ µ⎫εζζιν (µ⎫ναδι, σεσλενµε γ⎞ρεϖι ολαν κι⎭ι) σεσλενδι: “Αλλαη’⎬ν λ®νετι ζαλιµλεριν ⎫ζερινε ολσυν.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

ve nâdâ ashâbu el cenneti ashâbe en nâri en kad veced-nâ mâ vâade-nâ rabbu-nâ hakkan fe hel vecedtum mâ vaade rabbu-kum hakkan kâlû neam fe ezzene muezzinun

18 - beyne-hum 19 - en lâ'netu allâhi 20 - alâ ez zâlimîne

116

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve seslendiler cennet ehli ateþ ehline bulduk biz vaadettiði þeyi Rabbimiz bir hak olarak, hakettiðini o zaman, böylece, artýk mý, mu size buldunuz vaadedilen þey Rabbiniz haktýr de ki evet böylece açýkça bildirdi, ilân etti bir müezzin, ilân eden, seslenmekle görevli kiþi onlarýn aralarýnda Allah'ýn lâneti olsun zalimlerin üzerine

116


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 44

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah neyi vaadetmiþse, kiþi mutlaka o vaadle karþýlaþýr. (Bu âyet, Kaf Suresi 31 ve 32. âyetlerini tamamlamaktadýr.) Cehennemdekiler için ateþ, irin, vücutlarýnýn devamlý yanmasý, sonsuz ýzdýraplar söz konusudur. Sonunda bir cennet veya cehennem mutlaka söz konusu oluyor. Allahû Tealâ, suali negatif olarak soruyorsa “Ben sizin Rabbiniz deðil miyim?” gibi, pozitif cevabý “belâ” olur. Burada sual pozitiftir, “Siz de Rabbinizin size vaadettiðini buldunuz mu?” “Kâlû neam”, “Dediler ki, evet.” Türkçe’de ikisi arasýnda farklýlýk yoktur ama Arapça’da pozitif ve negatif suallerde “evet” cevabý farklýdýr. Ýkisi de Türkçe’deki “evet” anlamýna gelir. Ama birincisi, negatifin cevabý: “belâ” ikincisi, pozitifin pozitif cevabý: “neam”

50/KAF-3 31: Ve e uzlife etil ce enne etu lil mutte ekîne e ga ayre e ba aîd(ba aîdin). Cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaþtýrýldý. 50/KAF-3 32: Hâzâ mâ tûa adûne e li kulli evvâbin ha afîz(ha afîzin). Ýþte vaadolduðunuz þey (bu cennettir). Bütün evvab (Allah’a ruhu ulaþmýþ ve sýðýnmýþ) ve hafiz (baþlarý üzerinde devrin imamýnýn ruhunu muhafýz olarak taþýyan) olanlar için.

117

117


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 45

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔Ζ↔9Ψ↑Ρ″Α↔<↔: ←ψ™ς7! ←υ[∝Α↔, ″ω↔2 ↔ :∩Γ↑Μ↔< ↔ω<∝Η⊕7↔! ↔ :↑Ι←4≅↔6 ← ↔Ι←∋× ↵≅←∀ ″ϖ↑;↔: ⎣_→%↔Ψ←2 Ellezîne yasuddûne an sebîlillâhi ve yebgûnehâ ivecâ(ivecen) ve hum bil âhireti kâfirûn(kâfirûne). Ονλαρ, Αλλαη’⎬ν ψολυνδαν αλ⎬κοψαρλαρ. ςε ονυν (ο ψολυν) εðρι ολµασ⎬ν⎬ ιστερλερ. ςε ονλαρ αηιρετι (ρυηυν ⎞λ⎫µδεν εϖϖελ Αλλαη’α υλα⎭µασ⎬ν⎬) ινκ®ρ εδενλερδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

118

-

ellezîne yasuddûne an sebîli allâhi ve yebgûne-hâ ivecen ve hum bi el âhireti kâfirûne

: : : : : : : : :

o kimseler ki alýkoyarlar, mani olurlar Allah’ýn yolundan ve onu isterler eðrilik, kusur ve onlar ahireti inkâr edenler

118


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 45

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada Allahû Tealâ, ahiretten muradýnýn Allah’a ulaþmak olduðunu kesinleþtirmiþtir. Ahiret; insan ruhunun, Sýratý Mustakîm üzerinden Allah’a ulaþmasýdýr. Ýnsanlar eðer Sýratý Mustakîm’e ulaþabilselerdi mutlaka hidayete ereceklerdi. Yani ahirete ulaþacaklardý. Ahiret gününün (sonraki gün), ruhun Allah’a ulaþmasý olduðunu idrak edeceklerdi. A’raf-146 ve 147’de Allahû Tealâ “likâil’ahýreti” diyor. Kehf-103, 104, 105’te iki unsur var. Birincisi Allah’ýn âyetlerini, ikincisi Allah’a mülâki olmayý (ruhun ölmeden evvel Allah’a ulaþmasý) inkâr etmek. Sonuç; amellerin boþa gitmesidir. Burada da birincisi ayný (Allah’ýn âyetlerini inkâr etmek), ikincisi “ likâil’ahýreti”. Sonuç; gene amellerin boþa gitmesi gibi çok ciddi bir cezadýr. Eþitliðin iki tarafýnýn eþit olmasý söz konusudur. Eþitliðin birinci tarafýnda, Allah’ýn âyetlerini ve Allah’a mülâki olmayý inkâr etmek vardýr. Ýkinci denklemde, Allah’ýn âyetlerini ve ahirete ulaþmayý inkâr etmek vardýr. Allah’a ulaþmak, ahirete ulaþmak ile eþit anlamda kullanýlmýþ olmalýdýr. Çünkü; cezalar eþittir: Amellerin yok olmasý, hesaba alýnmamasý. Ýnsanlarý, Allah’ýn sebîlinden (Sýratý Mustakîm’den) men etmeselerdi, onlar Sýratý Mustakîm’e, Allah’ýn Zat’ýna ulaþacaklardý, ahiret günü gelmiþ olacaktý (Ankebut-5,6). Men ettikleri için onlar ahireti inkâr edenler olurlar.

7/A’’RAF-1 146: Se easrifu an âyâtiye elle ezîne e ye ete eke ebbe erûne e fîl ardý bi ga ayril ha ak(ha akký), ve e in ye ere ev kulle e âye etin lâ yu’’minu bihâ, ve e in ye ere ev se ebîle er ruþdi lâ ye ette ehýzûhu se ebîle en ve e in ye ere ev se ebile el ga ayyi ye ette ehýzûhu se ebîl(se ebîle en), zâlike e e kânû anhâ gâfilîn(gâfilîne e). bi enne ehum ke ezze ebû bi âyâtinâ ve Yeryüzünde haksýz yere kibirlenen kimseleri, âyetlerimizden çevireceðim. Bütün âyetleri görseler, ona inanmazlar. Eðer rüþd yolunu görseler, onu yol edinmezler. Ve gayy yolunu görseler, onu yol edinirler. Bu, onlarýn âyetlerimizi yalanlamalarý ve ondan gâfil olmalarý sebebiyledir.

119

119


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 45

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

7/A’’RAF-1 147: Ve elle ezîne e ke ezze ebû bi âyâtinâ ve e likâil âhire eti ha abita at a’mâluhum, he el yucze evne e illâ mâ kânû ya a’me elûn (ya a’me elûne e). Ve âyetlerimizi ve ahirete ulaþmayý (hayatta iken ruhun Allah’a ulaþmasýný) inkâr eden kimselerin, amelleri heba oldu (boþa gitti). Onlar, yaptýklarýndan baþka bir þeyle mi cezalandýrýlýr (karþýlýk verilir)? 18/KEHF-1 103: Kul he el nune ebbiukum bil ahse erîne e a’mâlâ(a a’mâle en). D e ki: “Sizlere amellerini hasara uðratanlarý haber vereyim mi?” 18/KEHF-1 104 4: Elle ezîne e da alle e sa a’yuhum fîl ha ayâtid dunyâ ve e hum ya ahse ebûne e enne ehum yuhsinûne e sun’’â(sun’’an). Onlarýn dünya hayatýndaki amelleri sapmýþtýr ve onlar, amellerin en iyisini yaptýklarýný hesap ediyorlardý. 18/KEHF-1 105 5: Ulâike elle ezîne e ke efe erû bi âyâti ra abbihim ve e likâihî fe e ha abita at a’mâluhum fe e lâ nukîmu le ehum ye evme el kýyâme eti ve eznâ(ve ezne en). Onlar ki Rab’lerinin âyetlerini ve O’na (Allah’a) mülâki olmayý (ölmeden evvel ruhunu Allah’a ulaþtýrmayý), örttüler (inkâr ettiler) ve o zaman amelleri boþa gitti. O kiþiler için kýyâmet günü mizan tutulmaz. 29 9/ANKEBUT-5 5: Me en kâne e ye ercû likâa allâhi fe e inne e ece ela allâhi le eât(le eâtin), ve e huve es se emîul alîm(a alîmu). Kim Allah’a mülâki olmayý, (ruhunu ölmeden evvel Allah’a ulaþtýrmayý) dilerse, Allah’ýn tayin ettiði o gün mutlaka gelecektir. Allah iþitir ve bilir. 29 9/ANKEBUT-6 6: Ve e me en câhe ede e fe e inne emâ yucâhidu li ne efsih(ne efsihi), inna alemîn(âle emîne e). lâhe e le e ga aniyyun anil âle Kim cihad ederse mutlaka nefsiyle (nefsi için) cihad etsin. Muhakkak ki; Allah, âlemler üzerine Ganî’dir. (Âlemlerden müstaðnidir, münezzehtir.)

120

120


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

° ≅↔%←∗ ← !↔Ι″2 ÷↵! |↔ς↔2↔: ⎣° ≅↔∆←&_↔Ω↑Ζ↔Ξ″[↔∀↔: ←}⊕Ξ↔∆″7!↔ ≅↔Ε″.↔! ∼″:↔(≅↔9↔: ⎣″ϖ↑Ζ[×Ω[∝Κ←∀ ∏↑6 ↔ Ψ↑4←Ι″Θ↔< _↔;Ψ↑ς↑∋″Γ↔< ″ϖ↔7 ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ° ÷↔,″ ↔! ↔ Ψ↑Θ↔Ω″Ο↔< ″ϖ↑;↔: Ve beynehumâ hicâb(hicâbun) ve alel a'râfi ricâlun ya'rifûne kullen bi sîmâhum ve nâdev ashâbel cenneti en selâmun aleykum lem yedhulûhâ ve hum yatmeûn(yatmeûne). ςε ονλαρ⎬ν αραλαρ⎬νδα βιρ περδε ϖε Α’ραφ⎬ν (τεπελεριν) ⎫στ⎫νδε ονλαρ⎬ν ηεπσινι σιµαλαρ⎬νδαν (ψ⎫ζλερινδεν) ταν⎬ψαν αδαµλαρ ϖαρδ⎬ρ. Ηεν⎫ζ οραψα (χεννετε) δαηιλ ολµαµ⎬⎭ αµα ⎫µιτ εδεν χεννετ εηλινε: “Σελ®µλανµακ (σελ®µ) σιζιν ⎫ζερινιζε ολσυν!” διψε νιδα εττιλερ. 121

121


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 46

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 - ve beyne-humâ 2 - hicâbun 3 - alâ el a'râfi 4 5 6 7 8 9 10

-

ricâlun ya'rifûne kullen bi sîmâ-hum ve nâdev ashâbe el cenneti en selâmun aleykum

11 - lem yedhulû-hâ 12 - ve hum 13 - yatme'ûne

: : : : : : : : : : : : :

ve ikisi arasýnda (var)dýr bir perde A'raf (cennet-cehennem arasýndaki tepelerin adý) üzerinde bir erkek, bir adam tanýrlar hepsini onlarý yüzleri ve seslendiler cennet halkýna, ehline selâmlanmak sizin üzerinize olsun (selâm üzerinize olsun) henüz oraya girmediler ve onlar ümit ediyorlar, çok istekli oluyorlar

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Zamandan münezzeh olduðu için Allahû Tealâ’ya göre geçmiþ ve gelecek zamanlar arasýnda bir farklýlýk yoktur. Ama daha cehennem hayatý oluþmadýðý halde Allahû Tealâ, geçmiþ zaman kullanmýþtýr.

122

122


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 47

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

← ≅⊕Ξ7! ← ≅↔Ε″.↔! ↔ ≥≅↔Τ″ς←# ″ϖ↑;↑∗≅↔Μ″∀↔! ″α↔4←Ι↑. ∼↔)←!↔: ↔ω[∝Ω←7≅⊕Π7! ← ″Ψ↔Τ″7! ↔π↔8 _↔Ξ″ς↔Θ″Δ↔# ÷ _↔Ξ⊕∀↔∗〉 ∼Ψ↑7≅↔5 Ve izâ surifet ebsâruhum tilkâe ashâbin nâri kâlû rabbenâ lâ tec'alnâ mealkavmiz zâlimîn(zâlimîne). Ονλαρ⎬ν βακ⎬⎭λαρ⎬ ατε⎭ (χεηεννεμ) εηλινιν ταραφ⎬να ⎜εϖριλινχε: “Ραββιμιζ, βιζι ζαλιμ καϖιμ ιλε βεραβερ κ⎬λμα.” δεδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

123

-

ve izâ surifet ebsâru-hum tilkâe ashâbi en nâri kâlû rabbe-nâ lâ tec'al-nâ mea el kavmi ez zâlimîne

: : : : : : : : :

ve çevrildikleri zaman onlarýn bakýþlarýný tarafa ateþ ehline dediler Rabbimiz bizi kýlma birlikte, beraber zalimler kavmi

123


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 47

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü, insanlarýn bir kýsmý cennete girecektir. Cehenneme girenler, kâinat üzerinde, zamanlar boyunca yaþamýþ olan bütün insanlardýr. Allahû Tealâ, bu sonsuz topluluðun hepsine “kavim” diyor. Kavim kelimesi çok geniþ kapsamlýdýr. Birkaç kiþiden ibaret olan bir kabile, bir kasaba, bir þehir, bir ülke halký olabileceði gibi bütün dünyadaki, hatta kâinattaki insanlardan cehenneme ve cennete gidebileceklerin hepsi de olabilir. Zalim, kaybettiði dereceler kazandýðý derecelerden fazla olandýr. Zulmün gerçek ölçüsü, kaybedilen derecedir. Bir insan, Allah’ýn kendisine direkt olarak emrettiði bir þeyi yapmadýðý zaman sadece kendisine zulmeder. Bu Allah ile arasýnda direkt bir iliþkidir. Ama baþka birisine bir üzüntü verdiði zaman, o kiþiye zulmetmiþtir. O zaman devrede bir baþkasý da vardýr ve kul hakký doðmuþtur. Kaybettiði derecat, kime zulmetmiþse onun amel defterine, kazanýlan derecat (hayýr) olarak aynen kaydedilir. Bu kiþilerin, baþkalarýnýn kendilerine yaptýklarý zulüm sebebiyle kazandýklarý dereceler amel defterlerinde durur. Ne zaman ki Allahû Tealâ: “Onlar hakkýnda mizan tutmayýz.” derse, o kiþinin hem kendi, hem de baþkalarýnýn kendisine zulmetmeleri sebebiyle kazandýklarý dereceler yok olur. Allahû Tealâ, “Mizan tutulmamasý baþka þey, amellerin boþa gitmesi baþka þey, bunlarýn hepsi birden hüsranda olanlar.” diyor. Hüsranda olanlarýn temel vasýflarý, günahlarýnýn sevaplarýndan fazla olmasýdýr. Cehenneme gidecek olan üç grup insan vardýr: 1- Hüsranda olanlar. Kaybettikleri dereceler kazandýklarýndan fazla olanlar. 2- Amelleri boþa gidenler. Allah’ýn âyetlerini ve Allah’a ulaþmayý inkâr edenler. 3- Haklarýnda mizan tutulmayanlar. Allah’ýn âyetleri ve resûlleri ile alay edenler. Sevaplarý günahlarýndan fazla olanlar ise cennete gidecektir.

124

124


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 48

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Ζ↔9Ψ↑4←Ι″Θ↔< ≈≅↔%←∗ ← !↔Ι″2 ÷↵! ↑ ≅↔Ε″.↔! ⊆(≅↔9 ↔: ″ϖ↑Υ↑Θ″Ω↔% ″ϖ↑Υ″Ξ↔2 |×Ξ″3↔! ≥_↔8 ∼Ψ↑7≅↔5 ″ϖ↑Ζ[×Ω[∝Κ←∀ ↔ :↑Ι←Α″Υ↔Β″Κ↔# ″ϖ↑Β″Ξ↑6 _↔8 ↔: Ve nâdâ ashâbul'a'râfi ricâlen ya'rifunehum bi sîmâhum kâlû mâ agnâ ankum cem'ukum ve mâ kuntum testekbirûn(testekbirûne). ςε ονλαρ⎬ ψ⎫ζλερινδεν ταν⎬ψαν Α’ραφ εηλι αδαµλαρ, ονλαρα σεσλενδιλερ, ⎭⎞ψλε δεδιλερ: “Σιζιν τοπλαδ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ ϖε κιβιρλενµι⎭ ολδυðυνυζ ⎭εψλερ, σιζε φαψδα ϖερµεδι.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

125

-

ve nâdâ ashâbu el a'râfi ricâlen ya'rifûne-hum bi sîmâ-hum kâlû mâ agnâ an-kum cem'u-kum ve mâ kuntum testekbirûne

: : : : : : : : : : : :

ve seslendi(ler) A'raf halký, ehli bir erkek, bir adam onlarý tanýrlar simalarý ile yüzlerinden dediler olmadý (olumsuz anlam verir) fayda, zenginlik sizden topladýklarýnýz ve þey kibirlenmiþ oldunuz

125


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 48

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Ýleri gelenler”, olarak devreye giren birtakým insanlar, ellerine geçirdikleri fýrsatlarý, ne yazýk ki hep baþka insanlarýn aleyhine ve kendilerinin dünya malýný toplamalarýna imkân tanýyan standartlarda kullanmaktadýrlar. Sonuçta baþkalarýna zulmetmiþ olurlar. Bunlar ister kübera, ister sâdat olsun Allah’ýn yolunun dýþýndadýrlar. Ve adaletsizlikler orada hüküm fermadýr. Onun için Allahû Tealâ, adaleti teessüs etsinler diye resûllerini göndermiþtir. Bu insanlar, bütünün birer parçalarýdýr. Her zaman menfaat þebekesi aðýnýn etrafýnda insanlar oluþur. Allahû Tealâ’nýn hayra kullanýlacak olan imkânlarýný hep kötüye kullanarak, kendilerine menfaat temin etmek istikametinde bir gayretin sahibi olurlar. Bunun neticesinde de baþka insanlarýn haklarý olan þeylerden, sahip olduklarý ganimet, dünya malý giderek arttýðý, bu konuda kendilerini baþkalarýndan üstün gördükleri için kibirlenirler. Öbür taraftan Allah’ýn ilmini deðil de, insanlardan öðrendikleri faydasýz ilmi ortaya koyduklarý için de kibirlenirler. Çünkü bulunduklarý çevrede, insanlarýn üstün kabul ettikleri birtakým fikirlerin, ünvanlarýn gölgesi altýndadýrlar. Ve bu insanlar, bu dünyada diyelim; iki yüz senelik hayatta, zengin olsunlar, baþka insanlardan üstün yaþasýnlar. Ama neticede iki yüz trilyon, iki yüz katrilyon sene deðil; (bu kafa yapýsýyla bizim ulaþabildiðimiz mantýk standartlarý içerisinde süresini tayin edemeyeceðimiz, rakamsal bir deðer veremeyeceðimiz kadar uzun) sonsuz, sonu olmayan bir zaman onlar cehennemde kalacaklardýr. Yaptýklarýnýn bedelini sonsuza kadar ödeyeceklerdir.

126

126


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 49

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↑ψ™ς7! ↑ϖ↑Ζ↑7≅↔Ξ↔< ÷ ″ϖ↑Β″Ω↔Κ″5↔! ↔ω<∝Η⊕7! ← ≥ ÿ÷∈Ψ⊆; ↔! ° ″Ψ↔∋ ÷ ↔}⊕Ξ↔Δ″7! ∼Ψ↑ς↑∋″(↑! ⎢↓}↔Ω″&↔Ι←∀ ↔ Ψ↑9↔ϑ″Ε↔# ″ϖ↑Β″9↔! ≥ ÷↔: ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 E hâulâillezîne aksemtum lâ yenâluhumullâhu bi rahmeh(rahmetin) udhulûl cennete lâ havfun aleykum ve lâ entum tahzenûn(tahzenûne). (Χεηεννεμλικλερε ⎭⎞ψλε δενιρ): “Αλλαη’⎬ν ονλαρα ραημετλε υλα⎭μαψαχαð⎬να ψεμιν εττιðινιζ κιμσελερ βυνλαρ μ⎬?” (Χεννετλικλερε δε ⎭⎞ψλε δενιρ): “Χεννετε γιριν! Σιζε κορκυ ψοκτυρ ϖε μαηζυν δα ολμαψαχακσ⎬ν⎬ζ.” 1 2 3 4 5 6 7 8

127

-

e hâulâi ellezîne aksemtum lâ yenâlu-hum âllâhu bi rahmetin udhulû el cennete lâ havfun aleykum lâ entum tahzenûne

: : : : : : : :

o kimseler bunlar mý yemin ettiniz Allah onlara ulaþmaz rahmet ile cennete girin korku yoktur size siz mahzun olmayacaksýnýz

127


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 49

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her devirde, arkasýnda gayrimeþru geçmiþ bulunan, bulunduklarý noktalara helâlle deðil haramla ulaþmýþ olan insanlar vardýr. Baþkalarýnýn sýrtýndan kendilerine faydalar, haksýz kazançlar saðlayarak, istismar ederek, rüþvetlerle, baþka alâmetlerle, Allah’ýn tasvip etmediði yollarla para, þöhret, menfaat temin eden insanlarýn oluþturduðu bir að vardýr. Dînden uzaklaþtýkça ülkeleri bunlar kapsar. Bu insanlar elebaþlarýný, eþrafý, sözleri geçenleri oluþtururlar. Bir taraftan haksýz kazanç temin edenler, bir taraftan haksýz mevkiler edinenler, bir taraftan yanlýþ bir ilimle kendilerini âlim saydýranlar; hepsi ayný grubun baþka baþka vechelerden görüntüsü ve baþka bir parçasýdýr. Bunlarýn hepsi için Allahû Tealâ iki isim kullanmaktadýr. Kübera ve sâdatlar (Ahzap-67,68). Neticede ülke mutlaka batar. Allah ile insanlarýn iliþkilerinde hep iki grup insan oluþmuþtur. 1- Mütevazi insanlar, helâl ile yaþayan, aza kanaat eden insanlar, Allah’ýn verdiklerini kendisine yeterli görenler. 2- Bunlarla hiçbir zaman yetinmeyen, daha fazlasýný, daha fazlasýný açgözlülükle isteyenler. Allahû Tealâ neye lâyýksanýz, onun karþýlýðýný mutlaka size verir. Hiçbir zaman sizi sýkýntýda býrakmaz. Eðer O’na güvenirseniz... Bu güven; sizin davranýþlarýnýzýn neticesinde, Allah size verdikçe geliþir. Veya sizin davranýþlarýnýz, düþünce stiliniz karþýsýnda Allah’ýn size helâl vermeyeceði, haram yollardan kazandýrmasý suretiyle tecelli eder. Böylece iki ayrý grup oluþur. Bütün ülkelerde oluþtuðu gibi. Çaðýmýzda da, Bizim devremizde de hakim olanlar ne yazýk ki, kazandýklarý çok olanlar, mevkileri ele geçirenler ve faydasýz ilimleriyle iftihar edenlerdir.

128

128


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 49

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

33/AHZAB-6 67: Ve e kâlû ra abbe enâ innâ ata a’nâ sâde ete enâ ve e kube erâe enâ fe e eda allûne es se ebîl(se ebîlâ). Cehennemde olanlar derler ki: “Yarabbi, muhakkak ki; biz, devrin sâdatlarýna (dînde ileri gidenlerine) ve küberasýna (büyüklerine) itaat ettik. Ve böylece Senin yolundan (Sýratý Mustakîm’inden) saptýk. 33/AHZAB-6 68: Ra abbe enâ âtihim dý’’fe eyni mine el azâbi ve el anhum la a’ne en ke ebîrâ(ke ebîre en). Rabbimiz, onlara iki kat azap ver. Onlarý, büyük bir lânetle lânetle.”

129

129


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 50

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ ↔! ←}⊕Ξ↔∆″7! ↔ ≅↔Ε″.↔! ← ≅⊕Ξ7! ↑ ≅↔Ε″.↔! ⊆(≅↔9↔: _⊕Ω←8 ″ ↔! ← ≥≅↔Ω″7! ↔ω←8 _↔Ξ″[↔ς↔2 ∼Ψ↑Ν[∝4↔! ↔ψ™ς7! ⊕ ←! ∼Ψ≥↑7≅↔5 ⎢↑ψ™ς7! ↑ϖ↑Υ↔5↔+↔∗ ↔ω<∝Ι←4≅↔Υ″7! |↔ς↔2 _↔Ω↑Ζ↔8⊕Ι↔& Ve nâdâ ashâbun nâri ashâbel cenneti en efîdû aleynâ minel mâi ev mimmâ rezekakumullâh(rezekakumullâhu), kâlû innallâhe harremehumâ alel kâfirîn(kâfirîne). ςε ατε⎭ (χεηεννεµ) εηλι χεννετ εηλινε νιδα εττι (σεσλενδι): “Συδαν ϖεψα Αλλαη’⎬ν σιζι ρ⎬ζ⎬κλανδ⎬ρδ⎬ð⎬ ⎭εψλερδεν βιζε ακταρ⎬ν.” (Χεννετλικλερ) ⎭⎞ψλε δεδι: “Μυηακκακ κι; Αλλαη ικισινι δε κ®φιρλερε ηαραµ εττι.”

130

130


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 50

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve nâdâ ashâbu en nâri ashâbe el cenneti en efîdû aleynâ min el mâi ev mim mâ rezeka-kum allâhu kâlû inne allâhe harreme-humâ alâ el kâfirîne

: : : : : : : : : : : : :

ve seslendiler ateþ halký, ehli cennet halký, ehli aktarmak bize sudan yahut, veya o þeyden Allah'ýn sizi rýzýklandýrdýðý dediler muhakkak Allah o ikisini haram kýldý (yasakladý) kâfirlere

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada cehennemdeki bir olgudan bahsedilmektedir. Kýyâmet günü; cennet ve cehennem yan yana, cennet ve cehennem ehli biraradadýr. Birbirlerini görüp, seslenebilecekleri bir dizayn söz konusudur. Kimin cennete, kimin cehenneme gideceðini ise a’raf ehli bilmektedir. Kýyâmet günü, bütün insanlar evvelâ cehenneme gireceklerdir (Meryem-71). Cehenneme iki þekilde giren insanlar vardýr: 1- Cehennemin kapýlarý, kendilerine; girerken de, çýkarken de açýk olan cennet ehli. 2- Cehennemin kapýlarý kendilerine; burunlarý sürtünerek girerken biraz yukarý kaldýrýlýp açýlan, kapandýktan sonra bir daha açýlmayan ebediyyen orada kalan cehennem ehli.

131

131


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 50

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Ve o gün, Allahû Tealâ’nýn cehenneme ziyaret maksadýyla gönderdiði, oradakilerin hayatýný görüp de, Allah’a sonsuz þükredenler, daha oradayken Allah’ýn rýzýklarýndan faydalanmaya baþlarlar. Ve cehennemin içinde olmalarýna raðmen, cehennem ateþleri cennet ehline, dokunmaz. Kendilerine güzel yiyecekler verilir. Cehennem ehli ise ne su, ne de yiyecek alamaz. Cehennem ehli olanlar, onlarý simalarýndan ve cehennemin kapýlarýnýn, girmelerine müsaade etmediði kiþiler olmalarýndan tanýrlar. Cennet ehlini de gene simalarýndan tanýrlar. Cennet ehli, cehennemin görülecek yerlerini gördükten sonra kafileler halinde oradan ayrýlýp, kendi cennetlerine ulaþýrlar. Hepsinin (a’raf ehli) birarada olduðu, elektronik sistemlerle kimin cennetlik, kimin cehennemlik olduðu ayýrýmý net olarak o gün belli olur.

19 9/MERYEM-7 71: Ve e in minkum illâ vâriduhâ, kâne e alâ ra abbike e ha atme en ma akdýyyâ(ma akdýyye en). Ýçinizden hiçbiri hariç olmamak üzere hepiniz, cehenneme varacaktýr. Bu, Rabbinizden kesinleþmiþ bir hükümdür.

132

132


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 51

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_→Α←Θ↔7 ↔: ∼→Ψ″Ζ↔7 ″ϖ↑Ζ↔Ξ<∝( ∼:↑Η↔Φ⊕#! ↔ω<∝Η⊕7↔! ↔ ″Ψ↔[″7≅↔4 ⎣_↔[″9∩Γ7! ↑ ξ×[↔Ε″7!↑ϖ↑Ζ″#⊕Ι↔3↔: ″ϖ←Ζ←8″Ψ↔< ↔ ≥≅↔Τ←7 ∼Ψ↑Κ↔9 _↔Ω↔6 ″ϖ↑Ζ[×Κ″Ξ↔9 ↔ :↑Γ↔Ε″∆↔< _↔Ξ←#≅↔<×≅←∀ ∼Ψ↑9≅↔6 _↔8↔: ∼↔Η×; Ellezînettehazû dînehum lehven ve leiben ve garrethumul hayâtud dunyâ, felyevme nensâhum kemâ nesû likâe yevmihim hâzâ ve mâ kânû bi âyâtinâ yechadûn(yechadûne).

Ονλαρ, ονλαρ⎬ν δ⎩νινι οψυν ϖε εðλενχε εδινεν ϖε δ⎫νψα ηαψατ⎬ν⎬ν ονλαρ⎬ αλδαττ⎬ð⎬ κιµσελερδιρ. Β⎞ψλεχε ονλαρ βυγ⎫νλερινε υλα⎭αχακλαρ⎬ν⎬ νασ⎬λ υνυττυλαρσα ϖε νασ⎬λ ®ψετλεριµιζι βιλε βιλε ινκ®ρ εττιλερσε, βυγ⎫ν δε Βιζ ονλαρ⎬ υνυτυρυζ.

133

133


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 51

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

ellezîne ettehazû dîne-hum lehven ve leiben garret-hum el hayâtu ed dunyâ fe el yevme nensâ-hum kemâ nesû likâe yevmi-him hâzâ ve mâ kânû bi âyâti-nâ yechadûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

o kimseler, onlar edindiler dînlerini bir eðlence, oyalanma ve bir oyun onlarý aldattý hayat dünya böylece o gün onlarý unutacaðýz nasýl unuttular kavuþma, ulaþma günlerini bu ve nasýl oldular âyetlerimizi bilerek inkâr etmek

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, dünya hayatýný öne alýp, dîn ve inançla alay eden, insanlarý Allah’ýn güzelliklerine ulaþmaktan men edenlerden bahsetmektedir. Allah’ýn dînini oyun ve eðlence edinenlere, unutanlara, dînlerini yaþamak isteyenlerle alay edenlere ve dîn adamlarýndan Allah’ýn âyetlerini bile bile inkâr edenlere; dünya hayatý, þeytan tarafýndan süslü gösterilmiþtir. Dînî hayatlarýný yaþamak isteyenlere her türlü zulmü, reva gören bir ortam söz konusu ise iþte bu âyette bu anlatýlmaktadýr.

134

134


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 51

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Buradaki “yechadûn” kelimesi; mânâsýna vardýklarý halde inkâr etmek, anlamýndadýr. Bugün üniversitelerde öðretilen Ýslâm dersleri gözden geçirildiðinde, bunlarýn Allah’ýn söylediklerinden ne kadar uzakta bir neticeye ulaþmýþ olduklarý görülür. Bunlar, kitabý bilmeyen ve sadece emaniyye ile iþtigal edenlerdir. Ýçtihad sahibi olan insanlar, Arapça’nýn gramerini, kelimelerini ana dilleri gibi bilirler, mânâlarýný çýkartýrlar. Ama mânâlarý, insanlara Allah’ýn emrettiði istikamette deðil, kendi kibirlerinin ilim ölçüsünün standartlarý içinde açýklarlar. Bugünkü âlimler takva kelimesi nerede geçmiþse, “Allah’tan korkmak” olarak Türkçeleþtirmiþlerdir. Kur’ân-ý Kerim’de Allahû Tealâ, yedi tane takvadan bahsetmektedir. 1- Allah’a ulaþmayý dilemek. 2- Mürþide ulaþmak, on ihsanla tâbî olmak. 3- Ruhu Allah’a ulaþtýrýp, teslim etmek. 4- Fizik vücudu Allah’a teslim etmek. 5- Nefsi Allah’a teslim etmek. 6- Ýrþada ulaþmak. 7- Ve iradeyi Allah’a teslim etmek, bihakkýn takvanýn sahibi olmak. Bugün ilim sahibi olduðu iddia edilen insanlar, bunlarýn hiçbirisini öðretmemektedirler. Sahâbenin Kur’ân-ý Kerim’deki, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in hadîslerindeki hayatý, onlara hiçbir þey söylemez. Ýslâm’ý, Ýslâm’ýn beþ þartýndan ibaret olarak halka tanýtmayý amaç edinmiþler, kendileri de öyle kabul etmiþlerdir. Derler ki: “Ýslâm, teslim demektir. Biz, Ýslâm’ýn beþ þartýný yerine getiririz. Bunu yapan herkes, Ýslâm’ý yaþýyor olacaðýna göre biz, Allah’a teslim olanlarýz.” Halbuki teslimle uzaktan, yakýndan bir iliþkileri yoktur ve muhtevayý bütünüyle inkâr etmektedirler. Ýnkâr ettikleri en önemli þey, hidayettir. “Hidayet; insan ruhunun ölmeden evvel Allah’a ulaþmasý deðildir, doðru yoldur. Fizik vücudun, nefsin Allah’a teslim edilmesi Kur’ân’da yoktur.” demektedirler. Böylece bütün dünyada, Ýslâm âleminde korkunç bir þeytanî tuzak, insanlarý esir etmiþ durumdadýr. Kur’ân-ý Kerim dizaynýnýn tamamen tersi olan hususlar emredilmektedir.

135

135


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 52

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↓ϖ″ς←2 |×ς↔2 ↑ ≅↔Ξ″ς⊕Μ↔4 ↓ ≅↔Β←Υ←∀ ″ϖ↑;≅↔Ξ″∴←% ″φ↔Τ↔7↔: ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑< ↓ ″Ψ↔Τ←7 →}↔Ω″&↔∗ ↔: →Γ↑; Ve lekad ci'nâhum bi kitâbin fassalnâhu alâ ilmin huden ve rahmeten li kavmin yu'minûn(yu'minûne).

ςε ανδολσυν; ονλαρα βιρ κιταπ γετιρδικ ϖε ®µεν⎦ ολαν βιρ καϖιµ ι⎜ιν ονυ ραηµετ ϖε ηιδαψετ(ε ερδιρεν) ολαρακ βιρ ιλιµ ⎫ζερινε αψρ⎬ αψρ⎬ α⎜⎬κλαδ⎬κ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

136

-

ve lekad ci'nâ-hum bi kitâbin fassal-nâ-hu alâ ilmin huden ve rahmeten li kavmin yu'minûne

: : : : : : : : :

ve andolsun onlara getirdik bir kitap ile biz ona ayrý ayrý açýkladýk bir ilim üzere bir hidayet olarak ve bir rahmet bir kavim için, bir kavme inanýrlar

136


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 52

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ’nýn Kitabý Kur’ân-ý Kerim, hem hidayet rehberidir, hem de rahmettir. Rahîm, Rahmân, merhamet, rahmet kelimeleri ayný kökten gelir. Allahû Tealâ’nýn “Rahîm” esmasý, rahmet gönderen esmasýdýr. Kur’ân-ý Kerim, Tevrat, Zebur, Ýncil ve peygamberlere daha evvel indirilen bütün kutsal kitaplar, ayný þeyleri söylemektedir (Al-i Ýmran-81). Hepsi hidayet rehberidir. Allah’ýn indirdiði mukaddes kitaplarýn herbiri, bu sebeple bir rahmettir. 1. basamakta insanlar, olaylarý yaþarlar. 2. basamakta Allahû Tealâ, asi olmayanlar ve yeryüzünde fesat çýkarmayanlardan hayýr gördüklerini seçer. Kendileri Allah’a ulaþmayacaklarý gibi baþkalarýný da ulaþtýrmaktan men edenleri, bunun dýþýnda tutar. Etraflarýnda vücuda getirdiði olaylarla, seçtiklerinden hayýr gördüðü kiþilerden bir kýsmý (o vasýfta olduklarý için olaylar onlara pozitif tesir eder), Allah’a ulaþmayý dilerler. Bunun üzerine Allahû Tealâ, onlarýn kalplerindeki talebi iþitir, bilir ve görür. Gördüðü anda Rahîm esmasýyla tecelliye baþlar. Bu tecelli (Allah’ýn rahmeti), kiþide birçok deðiþikliði ardarda vücuda getirir: 1- O kiþinin gözlerindeki hicab-ý mestureyi alýr. Böylece kiþi, irþad makamýna sadece bakmaz, onu görmeye baþlar, ölüyken dirilir. 2- Kulaklarýndaki vakrayý alýr. Engel kalktýðý için irþadýn mânâsýný kiþi anlamaya baþlar. Kulak duyar; iþiten, mânâya varan zihindir. 3- Kiþinin kalbindeki ekinneti (idraki önleyen ilâhi kompüter) alýr ve yerine ihbat (idraki saðlayan ilâhi kompüter) getirir. Böylece Rahîm esmasý, kiþinin ayrý ayrý cephelerden; gözleri, kulaklarý, kalbi itibariyle dirilmesini saðlar. Allah, o kiþinin kalbine ulaþýr. Kalbinin nur kapýsýný Allah’a çevirir. Göðsünden kalbine nur yolunu açar. Kiþi zikir yapar. Allah, rahmet isimli nuruyla kiþiyi huþûya ulaþtýrýr. (Kitap, bunu saðladýðý için bir rahmettir.)

137

137


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 52

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Allahû Tealâ’nýn dizayný, kiþiyi mürþide ulaþtýrýr. Allahû Tealâ, kalbin mührünü açar. Kalbin içindeki küfür kelimesini alýr. Kalbin içine îmâný yazar. Bu noktadan sonra kiþi, zikir yaptýðý zaman Allah’ýn katýndan gelen rahmet partikülleri, bir kargo uçaðý gibi fazýllarý, salâvâtý kiþinin göðsüne, göðsünden kalbine ulaþtýrýr. Kalbe gelen fazýllar, nefsin kalbinde, îmân kelimesindeki çekim gücüyle, îmân kelimesinin etrafýna yapýþýp, orada yerleþirler. Bu fazýllar sebebiyle kiþi, nefs tezkiyesine baþlar. Nefs tezkiyesinin kökeninde Allah’ýn Rahîm esmasýyla gönderdiði rahmet vardýr. Hepsi Allah’ýn Rahîm esmasýnýn eseridir. Ama o nurlarý oraya getiren, Allah’ýn Rahîm esmasýnýn muhtevasýndan olan rahmet isimli partikülleridir. Böyle bir yerleþim, 3 ayrý cepheden birden hidayet saðlar. Onun için Allahû Tealâ burada, “hüden” kelimesini kullanmýþtýr: “Hidayete erdiren bir kitap.” Hidayet, muhteva olarak ruhun, fizik vücudun, nefsin, iradenin hidayeti olmak üzere gruplara ayrýlýr. Allahû Tealâ, vasiyetinde insanlarý 4 hidayete davet eder. Üzerimize bunlarýn hepsini vasiyet etmiþ, farz kýlmýþtýr. Rahîm esmasýyla kalbe ulaþan rahmetle fazl, rahmetle salâvât partiküllerinin geliþleriyle beraber nefs tezkiyesine baþlanýr. Bu, nefs hidayetinin baþlangýcýdýr. Ruh, kiþi 10 tane ihsanla mürþide ulaþtýðý gün hidayete baþlar. Allah’a doðru vücuttan ayrýlýp yola çýkar. Mürþidin bulunduðu dergâha ulaþýr. 1. kata ehil olduðu zaman oradan ayrýlýp mutlaka ana dergâha (devrin imamýnýn dergâhý) ulaþýr. Hidayetin nefs tezkiyesi olarak baþladýðý yer, fazl partiküllerinin nefsin kalbinde toplanmaya baþlayarak ilk %7’yi oluþturduðu, Nefs-i Emmare’nin tamamlandýðý yerdir. Ruh 1. gök katýna ulaþýr. Nefsin hidayeti, nefste %7 aklanmayla; ruhun hidayeti, ruhun zemin kattan 1. gök katýna ulaþmasýyla sonuçlanýr. Fizik vücudun hidayeti, þeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah’a kul olmaktýr. O da %7 oranýnda þeytana kul olmaktan kurtulup Allah’a kul olmaya baþlar. Böylece 3 hidayet ardarda baþlar. Ýradenin hidayeti bunlarýn hepsi ile ayný paralelde devam eder.

138

138


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 52

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1. defa %7 nur birikimi, ruh 1. katta; (Nefs-i Emmare). 2. defa %7 nur birikimi, ruh 2. katta; (Nefs-i Levvame). 3. defa %7 nur birikimi, ruh 3. katta; (Nefs-i Mülhime). 4. defa %7 nur birikimi, ruh 4. katta; (Nefs-i Mutmainne). 5. defa %7 nur birikimi, ruh 5. katta; (Nefs-i Radiye). 6. defa %7 nur birikimi, ruh 6. katta; (Nefs-i Mardiyye). 7. defa %7 nur birikimi, ruh 7. katta; (Nefs-i Tezkiye). Ruh, 7. gök katýnýn, 7 tane âlemini geçer, Sidret-ül Münteha’ya, oradan Allah’ýn Zat’ýna ulaþýr. Allah’ýn Zat’ýnda ifna olur, yok olur. Bu, ruhun hidayete ermesidir. Ýþte hidayet rehberi olan kitaplarýn; Tevrat, Zebur, Ýncil ve özellikle Kur’ân-ý Kerim’in (çünkü yapýsýný 14 asýrdýr aynen muhafaza etmiþtir, hiç deðiþtirilememiþtir), temel öðretisi hidayettir. Hidayete nasýl erileceðini Allahû Tealâ gösterir. 14. basamaktan 21. basamaða kadar ruh, Allah’a doðru yola çýkar, Allah’ýn Zat’ýna ulaþýr, hidayete erer. Fizik vücut hidayete ermemiþtir. Fizik vücudun hidayeti henüz yarýyý yeni geçmiþtir. Ve bundan sonraki 2. velâyet makamýnda Allah bir taht ihsan eder. 3. velâyet makamýnda zikir, günün yarýsýný aþar ve böylece yeni bir safhaya ulaþýlýr, zahid olunur. Ve nihayet, 25. basamakta, fizik vücut Allah’ýn bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiði hiçbir fiili iþlemeyen bir noktaya ulaþýr. Burasý fizik vücudun hidayetidir. Bütün mukaddes kitaplar, fizik vücudu da hidayete erdirmeyi üzerimize farz kýlar. Ayný noktada baþlayan hidayet, ruh için 21, fizik vücut için 25, nefs içinse 27. basamakta tamamlanýr. Fizik vücudun Allah’a teslim olduðu noktada, nefsin kalbinde hâlâ %9 afet mevcuttur. Nefsin Allah’a teslimi 27. basamakta gerçekleþir. Nefsteki bütün afetler yok olur. Ve Allahû Tealâ gök katlarýný birer birer göstermeye baþlar. En son Sidret-ül Münteha’yý gösterdiðinde Tövbe-i Nasuh’a davet eder. Ve kiþi, davete icabet ederek, Allah’ýn söylediklerini tekrarlayýp Tövbe-i Nasuh’u tamamladýðý zaman, salâh makamýnýn 1. mertebesine ulaþýr.

139

139


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 52

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Allahû Tealâ, salâh makamýnýn 2. mertebesinde salâh nuru verir, günahlarý örter. 3. mertebede günahlarý sevaba çevirir. 4. mertebede irþada ulaþtýrýr. Çünkü nefsin kalbi müzeyyen olmuþtur. Ve bundan sonra irade, Allah’ýn iradesine baðlanýr. Ýrade de böylece Allah’a teslim olur. Burasý hidayetin sonuncusudur, iradenin hidayetidir. Vasiyette, 4 teslim de vardýr. Ama Allah’a verilen yemin, misak ve ahdde; ruhun, vechin ve nefsin Allah’a teslim olmasý söz konusudur. Allahû Tealâ, dördüncüsüne lüzum görmemiþtir. Çünkü iradenin Allah’a teslimi, kalbin müzeyyen olmasýyla birlikte geliþir. Daimî zikre ulaþtýktan sonra baþka bir sonuç söz konusu deðildir. Hangi þartlarýn içinde olursa olsun, kalp mutlaka otomatik olarak müzeyyen olur. Herþey rahmetle oluþur. Allah’ýn rahmet partikülleri, diðer bütün partikülleri nefsin kalbine taþýr. Allah’ýn bütün mukaddes kitaplarý hem rahmettir, hem de hidayete erdiren bir hüviyet taþýr.

3/AL-ÝÝ ÝMRAN-8 81: Ve e iz eha aza allâhu mîsâka an ne ebiyyîne e le emâ âte eytukum min kitâbin ve e hikme etin summe e câe ekum re esûlun musa addikun limâ me eakum le e tu'miehu), kâle e e akre ertum ve e eha aztum alâ nunne e bihî ve e le e te ensurunne eh(te ensurunne e ene e me eakum mine eþ zâlikum ýsrî, kâlû akra arnâ, kâle e fe eþhe edû ve þâhidîn(þâhidîne e). Hani o zaman ki; Allah, nebîlerin (peygamberlerin) MÝSAK’ini (yeminini) almýþtý: “Andolsun ki; size kitap ve hikmet verdim. Sizlerden sonra sizinle beraber bulunaný (Allah’ýn sizlere verdiði kitaplarý) tasdik eden Resûl gelince, O’na mutlaka îmân edecek ve O’na mutlaka yardým edeceksiniz. Bunu ikrar ettiniz mi, bu aðýr ahdimi üzerinize aldýnýz mý?” “Ýkrar ettik.” dediler. “Öyle ise þahit olun. Ben de sizinle beraber þahitlerdenim.” buyurdu.

140

140


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 53

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↑ψ↑ς<∝:≅∧↔# |∝#≅∧↔< ↔ ″Ψ↔< ⎢↑ψ↔ς<∝:≅∧↔# ® ←! ↔ :↑Ι↑Π″Ξ↔< ″υ↔; ↑υ↑,↑∗ ″ ↔ ≥≅↔% ″φ↔5 ↑υ″Α↔5 ″ω←8 ↑ Ψ↑Κ↔9 ↔ω<∝Η⊕7! ↑ Ψ↑Τ↔< ∼Ψ↑Θ↔Σ″Λ↔[↔4 ↔ ≥≅↔Θ↔Σ↑− ″ω←8 _↔Ξ↔7 ″υ↔Ζ↔4 ⎣←±σ↔Ε″7≅←∀ _↔Ξ±←∀↔∗ ⎢↑υ↔Ω″Θ↔9 _⊕Ξ↑6 ∝Η⊕7! ↔η″[↔3 ↔υ↔Ω″Θ↔Ξ↔4 ∩ ↔Ι↑9 ″ ↔! ≥_↔Ξ↔7 ″ϖ↑Ζ″Ξ↔2 ⊕υ↔/↔: ″ϖ↑Ζ↔Κ↑Σ″9↔! ∼:↑Ι←Κ↔∋ ″φ↔5 〉 ↔ :↑Ι↔Β″Σ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 ≅↔8 141

141


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 53

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Hel yanzurûne illâ te'vîleh(te'vîlehu), yevme ye'tî te'vîluhu yekûlullezîne nesûhu min kablu kad câet rusulu rabbinâ bil hakk(hakký), fe hel lenâ min þufeâe fe yeþfeû lenâ ev nureddu fe na'mele gayrellezî kunnâ na'mel(na'melu), kad hasirû enfusehum ve dalle anhum mâ kânû yefterûn(yefterûne).

Ονλαρ σαδεχε ονυν τεϖ⎩λινε (ψορυµυνα) µ⎬ βακ⎬ψορλαρ. Ονυν τεϖ⎩λινιν γελδιðι γ⎫ν, δαηα ⎞νχε ονυ υνυτµυ⎭ ολανλαρ: “Ραββιµιζιν ρεσ⎦λλερι ηακ ιλε γελµι⎭τιρ. Αρτ⎬κ βιζε ⎭εφαατ εδεχεκ ⎭εφαατ⎜ιλερ ϖαρ µ⎬ κι; βιζε ⎭εφαατ ετσινλερ. ςεψα (δ⎫νψαψα) δ⎞νδ⎫ρ⎫λµ⎫⎭ ολσαψδ⎬κ, ψαπµ⎬⎭ ολδυκλαρ⎬µ⎬ζδαν βα⎭κασ⎬ν⎬ ψαπαρδ⎬κ.” δερλερ. Νεφσλερινι η⎫σρανα υðραττ⎬λαρ. ςε υψδυρδυκλαρ⎬ ⎭εψλερ κενδιλερινδεν αψρ⎬λδ⎬λαρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

142

-

hel yanzurûne illâ te'vîle-hu yevme ye'tî te'vîlu-hu yekûlu ellezîne nesûhu min kablu kad câet

: : : : : : : : : :

mý bakýyorlar baþka, yalnýz, sadece onun tevîli gün gelir onun tevîli onlar derler unutanlar önceden gelmiþti

142


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 53

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-

rusulu rabbinâ bi el hakký fe hel lenâ min þufeâe fe yeþfeû lenâ ev nureddu fe na'mele gayre ellezî kunnâ na'mel kad hasirû enfuse-hum ve dalle anhum mâ kânû yefterûn

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

resûller Rabbimizin hak ile artýk var mý bize, bizim için þefaatçilerden þefaat etsinler bize yahut, veya döndürülelim o zaman yaparýz o þeylerden baþkalarýný biz yapmýþ olduðumuz hüsrana uðrattýlar (uðratýlmýþlardýr) nefslerini ve saptý, uzaklaþtý onlardan uydurmuþ olduklarý þey(ler)

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Rabbimizin þefaatçileri var mý ki bize þefaat etsinler?” sözü, “Rabbimizin resûlleri hak ile gelmiþtir.” ifadesinden sonra kullanýlmýþtýr. Eðer yaþarken o resûllere tâbî olmuþ olsalardý, resûllerden biri, yani kendi devirlerindeki devrin imamý, nebîler zamanýnda ise o nebî, onlara mutlaka þefaat edecekti. Bu olay mutlaka gerçekleþecekti. Ancak ölümlerinde kendilerine þefaat edecek kimse yoktur. Dünya hayatýný yaþarken mürþidlerine ulaþmalý, baþlarýnýn üzerine devrin imamýnýn ruhu gelmeli, hidayete baþlamalý, Allah bütün günahlarýný sevaba çevirmeliydi. Yani þefaatçi, devrin imamý, onlara þefaat etmeliydi.

143

143


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 54

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ ″∗ ÷↵!↔: ← !↔ξ×Ω⊕Κ7! ↔σ↔ς↔∋ ∝Η⊕7! ↑ψ™ς7! ↑ϖ↑Υ⊕∀↔∗ ⊕ ←! ← ″Ι↔Θ″7! |↔ς↔2 ×Ψ↔Β″,! ⊕ϖ↑∃ ↓ ≅⊕<↔! ←}⊕Β←, |∝4 ↔ϕ″Ω⊕Λ7!↔: _→Χ[∝Χ↔& ↑ψ↑Α↑ς″Ο↔< ↔ ≅↔Ζ⊕Ξ7! ↔υ″[⊕7! |←Λ″Ρ↑< ⎢∝ ←Ι″8↔≅←∀ ↓ !↔Ι⊕Φ↔Κ↑8 ↔ Ψ↑∆∩Ξ7!↔: ↔η↔Ω↔Τ″7!↔: ↑ψ™ς7! ↔ ↔∗≅↔Α↔# ⎢↑η″8 ÷↵! ↔: ↑σ″ς↔Φ ″7! ↑ψ↔7 ÷ ↔! ↔ω[∝Ω↔7≅↔Θ″7! ∩ ↔∗

144

144


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 54

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Ýnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alel arþý, yugþîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veþ þemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrih(emrihi), e lâ lehul halku vel emr(emru), tebârekallâhu rabbulâlemîn(âlemîne).

Σεµαλαρ⎬ ϖε αρζ⎬ αλτ⎬ γ⎫νδε ψαραταν, µυηακκακ κι σιζιν Ραββινιζ Αλλαη∋τ⎬ρ. Σονρα αρ⎭α ιστιϖα εττι. Γ⎫νδ⎫ζ, ονυ σ⎫ρατλε ταλεπ εδεν (τακιπ εδεν) γεχε ιλε ⎞ρτ⎫λ⎫ρ. ςε γ⎫νε⎭ ϖε αψ ϖε ψ⎬λδ⎬ζλαρ Ο’νυν εµρινε µυσαηηαρδ⎬ρ (βοψυν εðµι⎭λερδιρ). Ψαρατµα ϖε εµιρ Ο’νυν δεðιλ µι? ℜλεµλεριν Ραββι µ⎫βαρεκτιρ, ⎭αν⎬ ψ⎫χεδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

145

-

inne rabbe-kum allâhu ellezî halaka es semâvâti ve el ardý fî sitteti eyyâmin summe istevâ alâ el arþý yugþî el leyle en nehâre yatlubu-hu hasîsen ve eþ þemse ve el kamere

: : : : : : : : : : : : : : : :

muhakkak sizin Rabbiniz Allah'týr ki o yarattý semalar, gök katlarý ve yeryüzü altý günde sonra istiva etti arþa örter, bürür gece gündüz onu takip eder, talep eder süratli olarak ve güneþ ve ay

145


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 54

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

17 18 19 20 21

-

ve en nucûme musahharâtin bi emri-hi e lâ lehu el halku

: : : : :

22 - vel emru 23 - tebâreke allâhu

: :

24 - rabbu el âlemîne

:

ve yýldýzlar boyun eðmiþlerdir onun emrine deðil mi yaratmak onundur (ona mahsustur) ve emir Allah þaný yücedir, mukaddestir, mübarektir âlemlerin Rabbi

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, kendisine göre bir dizayn içerisinde yön kullanmýþtýr. 3 asýl, 3 karþýt ve hergün bir âlem olmak üzere, 6 âlem yaratmýþtýr. 1- Fizik vücutlarýn âlemi, zahirî âlem. 2- Onun zýddý olan nefslerin âlemi, berzah âlemi. 3- Cinlerin yaþamakta olduðu gayb âlemi. 4- Onun zýddý olan onun berzah âlemi. 5- Emr âlemi. 6- Zülmanî âlem. 7. âlem yokluk. Eðer yaratýlmýþ olsaydý, yaratýlma kaidelerine göre çift yaratýlacaktý. O zaman 8 tane âlem olacaktý. Ama 7’ncisi yokluk, yaratýlmamýþ. Yokluk olduðu, yaratýlmamýþ olduðu için sayý tektir. Allah, kâinatý yaratmadan evvel de vardý. Ondan evvel sadece yokluk vardý. Allah da yokluktaydý. Sonra Allahû Tealâ, 6 günde kâinatý yarattý ve Kendisi de arþa istiva etti. Yani Allahû Tealâ arþta, yokluktadýr. Arþýn ötesi yokluktur. Varlýklar âleminin sonu arþtýr, Ýndi Ýlâhi’dir. Ýndi Ýlâhi’de arþý tutan melekler görevlidir. Ve 7. gök katýnda, ümmül kitapta, boþlukta duran, 10 katlý bir apartman

146

146


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 54

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

büyüklüðünde bir tek kitap göreceksiniz. Nasýl boþlukta durduðunu anlayamazsýnýz, çünkü Allahû Tealâ arþý tutan melekleri göstermez. Ama arþý tutan melekler tarafýndan boþlukta tutulur. Arþýn bir parçasý Ümmül Kitap, diðer parçasý huzur namazýnýn kýlýndýðý o sonsuz meydanlýkta, sonsuz çimenler üzerinde yerden yaklaþýk 4 metre yüksekliðinde boþlukta duran, tahtlardýr. Tahtlarý da gene arþý tutan melekler tutmaktadýr. (Tahtlarýn da, Ümmül Kitab’ýn da yerden yüksekliði yaklaþýk 4 metredir.) Ama Allah’ýn sýðýnmak için bir yere, mekâna ihtiyacý yoktur. Allah gene yokluktadýr. Ýþte o “yokluk” denilen yer, varlýklar âleminin sonundan yukarýsýdýr. Her an kâinatýn her yerindedir. Ama O’na baktýðýnýz zaman, her zaman yoklukta görebilirsiniz. Hem her yerdedir, hem de oradadýr. Bunun sebebi; O’nun zamaný sýfýrlayabilen, sonsuz hýzýn sahibi olan yegâne yaratýcý, yegâne ezelî varlýk olmasýdýr. Allah ezelî ve ebedîdir. Allah hem zahirdir, hem bâtýndýr. Kalp gözlerine göre zahirdir, baþ gözlerine göre bâtýndýr. Öyleyse Allah’ýn arþa istiva etmesi, arþta yerleþmesi, O’nun, hiçbir yere dayanmaksýzýn boþlukta durmasý ve ne zaman baksanýz O’nu orada görmeniz aslýnda sonsuz bir hareketin sadece bir parçasýný oluþturur. Allahû Tealâ, kâinatýn her yerindedir. Her yerine ayný anda ulaþýr. Ayný zamanda, zamaný hiç geçirmeksizin tekrar ayný yere, ayný anda geri döner. Bu sebeple hem her yerdedir, hem de oradadýr. Bütün hareketlerinde, zaman hep sýfýr olduðu için, sýfýr zaman aralýðýnda, kâinatta hangi noktada bulunmak istiyorsa oradadýr. Ama ayný anda da tekrar bulunduðu yerdedir. Bir insan muhayyilesinin yakalamasý mümkün olmayan sonsuz bir hýzlýlýkla, sonsuz bir hareket ama O’nu gördüðünüz zaman hep ayný yerde, hiç kýmýldamýyormuþ gibi görürsünüz. Unutmayýn, Allahû Tealâ’nýn konuþmak için aðza, görmek için göze, duymak için kulaða ihtiyacý yoktur! Yarattýklarý içinde en çok insana benzeyendir. Ama insan gibi 3 boyutlu deðildir. Boyutlardan münezzehtir. Görünmeyi dilediði zaman 2 boyutlu olarak görünür. Muhakkak ki; Allahû Tealâ, insan deðildir ama kullarýndan en çok insan, O’na benzer.

147

147


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 55

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

⎢→}↔[″Σ↑∋↔: _→2∩Ι↔Ν↔# ″ϖ↑Υ⊕∀↔∗ ∼Ψ↑2″(↑! ⎣↔ω<∝Γ↔Β″Θ↑Ω″7! ∩⎯←Ε↑< ÷ ↑ψ⊕9←! Ud'û rabbekum tedarruan ve hufyeh(hufyeten), innehu lâ yuhýbbul mu'tedîn(mu'tedîne).

Ραββινιζε ψαλϖαραρακ ϖε γιζλιχε δυα εδιν. Μυηακκακ κι; Ο, ηαδδι α⎭ανλαρ⎬ σεϖµεζ.

1 2 3 4 5 6 7

148

-

ud'û rabbekum tedarruan ve hufyeten inne-hu lâ yuhýbbu el mu'tedîne

: : : : : : :

dua edin Rabbinize yalvarýp yakararak ve gizli olarak muhakkak o sevmez haddi aþanlar

148


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 55

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm O, Allah!... Bütün insanlar için, O’na yalvarmak söz konusudur. O, Bizi Yaratan, Sahibimizdir. Hamdolsun ki; Biz, kâinatýn sahibinin, Bizim de sahibimiz olmasýyla iftihar ederiz. Biz, O’nun azadsýz kölesiyiz! Ve bununla da iftihar ederiz. Allahû Tealâ, Bizi köleliðine kabul ettiði için... Allahû Tealâ, Bizi imam kýldýðý için. O’na sonsuz hamd ve þükrederiz, Bize Kur’ân-ý Kerim’in ruhunu öðrettiði için. Niçin bu kadar güçlüyüz? Bu güçlülük Bize ait olsaydý böyle olabilir miydik? Biz bir hiçiz, bir sýfýrýz. Ama Bizi güçlü kýlan, Allah’ýn öðrettikleridir, Allah ile beraberliðimizdir. O, Bize Kur’ân’ýn ruhunu öðretmeseydi, Biz de size öðretemezdik. Ve bugün Bizi dinleyip hidayet yoluna giren sizler de hidayetin dýþýnda kalmýþ olurdunuz. Koskoca bir dünyada insanlarýn çok büyük bir kýsmý ne yazýk ki dalâlettedir. Öyleyse hidayette olan bizler, Allah’a sonsuz hamd ve þükredelim, Allah bizi hidayet standartlarýnýn içine aldýðý için. Evvela insanlardan bir kýsmý seçiliyor. Hamdederiz, þükrederiz ki o seçilenlerin arasýndayýz hepimiz, Allah’ýn yoluna girenler. Sonra Bizi ruhun, vechin, nefsin ve iradenin hidayetine nail etmiþ. Sonra imamlýk kademesine yükseltmiþ, Huzur Namazý’nýn Ýmamý kýlmýþ. Bütün bu dizaynlar, Allahû Tealâ’nýn Bize sonsuz ni’metleridir, bu kâinattaki en büyük lütuftur! O’na sonsuz hamd ve þükrederiz; O’nu görmek þerefini bahþettiði için. Sessiz sesini iþitmeyi nasip kýldýðý için. O’nunla konuþmak, Kur’ân-ý Kerim’in ruhunu O’ndan öðrenmek þerefine Bizi lâyýk kýldýðý için, O’na sonsuz hamd ve þükrederiz!

149

149


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 56

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔Ζ←& ÷″.←! ↔φ″Θ↔∀ ← ″∗ ÷↵! |←4 ∼:↑Γ←Κ″Σ↑# ÷ ↔: ←ψ™ς7! ↔α↔Ω″&↔∗ ⊕ ←! ⎢_→Θ↔Ω↔0↔: _→4″Ψ↔∋ ↑ Ψ↑2″(! ↔: ↔ω[∝Ξ←Κ″Ε↑Ω″7! ↔ω←8 °⎯<∝Ι↔5 Ve lâ tufsidû fîl ardý ba'de ýslâhýhâ ved'ûhu havfen ve tamaâ(tamaân) inne rahmetallâhi karîbun minel muhsinîn(muhsinîne). Ισλ®η ολδυκταν σονρα ψερψ⎫ζ⎫νδε φεσατ ⎜⎬καρµαψ⎬ν. Αλλαη’α κορκαρακ ϖε υµυτλα ψαλϖαρ⎬ν. ⇒⎫πηεσιζ κι Αλλαη’⎬ν ραηµετι µυησινλερε ψακ⎬νδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

150

-

ve lâ tufsidû fî el ardý ba'de ýslâhý-hâ ved'û-hu havfen ve tamaân inne rahmete allâhi karîbun min el muhsinîne

: : : : : : : : : : :

ve fesat, bozgunculuk çýkarmayýn yeryüzünde sonra ýslâhý, düzeni ona dua edin korkarak ve ümit ederek muhakkak Allah'ýn rahmeti yakýndýr muhsinlere

150


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 56

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân-ý Kerim’de ýslâh diye bir müessese vardýr. Islâhtan sonra fesad çýkarýlmasý uzak bir ihtimaldir. Allahû Tealâ, fesadý Rad Suresinin 25. âyet-i kerimesinde anlatýyor. Bu ýslâh, sadece nefsimize aittir. Ne zaman nefs tezkiyesine baþlarsanýz, nefsinizi ýslâh etmeye baþlarsýnýz. Tezkiye, ýslâha paralel bir deyimdir. Bundan sonra da nefsin kalbinde hiçbir afet kalmadýðý noktaya, tasfiyeye kadar devam eder. Allahû Tealâ, Kur’ân-ý Kerim’de bu müesseseye, “ýslâh müessesesi” diyor. Nefsin kalbini, þeytanýn devamlý tesir edebileceði mahaller olan afetlerden tamamen temizlemek ve Allah’ýn hasletleri ile (hasletlerin paralelinde olan faziletlerle) tamamen doldurmaktýr. Baþlangýçta nefsin kalbi %100 afetlerle, ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur. Ve nefs tezkiyesine baþlandýðýnda, nefsin kalbinde %100’ü þeytanýn tesirine açýk bir ortam vardýr. Ama tezkiye boyunca, 7 kademenin herbirinde %7 oranýnda, nefsin kalbine faziletler yani ruhun hasletlerinin paralelinde olan güzellikler, herþeyden evvel, sevgi yerleþir. Adým adým bu olay ilerler, ilerler, ilerler. Karanlýklarý, nefsin afetlerini birer birer kapý dýþarý edip, daimî zikirde, tamamen Allah’ýn nurlarýyla dolar. Ýþte bu, ýslâhýn tamamlanmasýdýr. Islâhtan sonraki iþlemin adý, müzeyyen olmaktýr. Ondan sonra ýslâhýn güzellikler kesimi baþlar. Islâh ile düþmanlar, kiþi için düþman olmaktan çýkar ama henüz sevilmezler. Ne zaman kalp müzeyyen olursa, düþmanlar da sevilir. Bu muhtevada Allah’ýn sizden istediði yegâne þey mutluluðunuzdur. Islâh, mutluluðunuzun tamamlandýðý yerdir. Bu mutluluktan muradýmýz, dünya mutluluðudur. 24 saat boyunca hep mutlu bir insan olmak istiyorsanýz, nefsinizi tasfiye edin! Tasfiye ettiðiniz zaman sizden bütün afetler gider, yok olur, yerlerini faziletler alýr.

151

151


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 56

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

13/RAD-2 25: Ve elle ezîne e ya ankudûne e ahda alla ahi min ba a’di mîsâkýhî ve e ya akta aûne e mâ eme era alla ahu bihî en yûsa ale e ve e yufsidûne e fil ardý ulâike e le ehumul la a’ne etu ve e le ehum sûud dâr(dâri). Onlar, misaklerinden sonra (Allah’a ruhlarýný ulaþtýracaklarýna dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ýn ahdini bozarlar (misak, ahd ve yeminlerini yerine getirmezler) ve yeryüzünde fesat çýkarýrlar (baþka insanlarýn da Sýratý Mustakîm’e ulaþmalarýna mani olduklarý için fesat çýkarýrlar). Lânet onlarýn üzerinedir. Onlar için ne kötü bir yurt var (cehennem).

152

152


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 57

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ ↔Γ↔< ↔ω″[↔∀ ∼→Ι″Λ↑∀ ↔ ≅↔<←±Ι7! ↑υ←,″Ι↑< ∝Η⊕7! ↔ξ↑;↔: ≈≅↔Τ←∃ _→∀≅↔Ε↔, ″α⊕ς↔5↔! ≥∼↔)←! |⊆±Β&÷ ⎢∝ψ←Β↔Ω″&↔∗ ↔ ≥≅↔Ω″7! ←ψ←∀ _↔Ξ″7↔ϑ″9↔≅↔4 ↓α←±[↔8 ↓φ↔ς↔Α←7 ↑ ≅↔Ξ″Τ↑, ↔τ←7×Η↔6 ⎢← !↔Ι↔Ω⊕Χ7! ←±υ↑6 ″ω←8 ∝ψ←∀ _↔Ξ″%↔Ι″∋↔≅↔4 ↔ :↑Ι⊕6↔Η↔# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7 |×#″Ψ↔Ω″7! ↑ ←Ι″Φ↑9 Ve huvellezî yursilur riyâha buþren beyne yedey rahmetih(rahmetihi), hattâ izâ ekallet sehâben sikâle suknâhu li beledin meyyitin fe enzelnâ bihil mâe fe ahrecnâ bihîmin kullissemerât(semerâti), kezâlike nuhricul mevtâ leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).

153

153


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 57

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Ραηµετιν ⎞ν⎫νδε µ⎫ϕδελεψιχι ολαρακ ρ⎫ζγ®ρλαρ⎬ γ⎞νδερεν Ο∋δυρ. Αð⎬ρ βυλυτλαρ⎬ ψ⎫κλενδιðι ζαµαν ονυ ⎞λ⎫ βιρ βελδεψε σεϖκεττικ. ςε δε ονδαν συ ινδιρδικ. Βυ ⎭εκιλδε ονυνλα β⎫τ⎫ν ⎫ρ⎫νλερδεν ⎜⎬καρδ⎬κ. ⇑⎭τε βυνυν γιβι ⎞λ⎫λερι ⎜⎬καρ⎬ρ⎬ζ. Β⎞ψλεχε τεζεκκ⎫ρ εδερσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

154

-

ve huvellezî yursilu er riyâha buþren beyne yedey rahmetihi hattâ izâ ekallet sehâben sikâlen suknâ-hu li beledin meyyitin fe enzel-nâ bi-hi el mâe fe ahrec-nâ bihî min kulli es semerâti kezâlike nuhricu el mevtâ leallekum tezekkerûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve, ..... olan kiþi odur gönderir rüzgârlarý müjdeleyici olarak arasýnda iki eli rahmetini öyle ki, nihayet ...dýðý zaman yüklendi bulutlar aðýr (aðýrlýk) onu sevkederiz bir beldeye ölü böylece indiririz onunla su çýkartýrýz onunla bütün ürünlerden iþte bunun gibi ölüleri çýkartýrýz umulur ki, böylece siz tezekkür edersiniz

154


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 57

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, rüzgârlarý müjdeleyici olarak gönderdiðini söylemektedir. Çünkü çorak topraklar üzerine yaðmuru indirecek olan bulutlar, bulutlarý oraya sürükleyen ise rüzgârdýr. Ümitle yaðmuru bekleyen çiftçiler için rüzgâr, bulutlarý getiriyorsa bir müjdedir. Çünkü gelen bulutlar, bekledikleri yaðmuru, bekledikleri yere indireceklerdir. Unutmayýn, herþeyin sahibi Allah’týr! Eðer veriyorsa hakettiðiniz için, bir sebeple verir, yaðmuru gönderir. Eðer göndermiyorsa haketmediðiniz için göndermez. O’ndan istediðimiz zaman sonuç mutlaka tahakkuk eder. Onun için yaðmur dualarýna çýkýlýr. Neticede de Allahû Tealâ, yaðmurunu gönderir. Öyleyse her zaman Allah’tan isteyecek olanlar olmalýsýnýz. “Ýþte bunun gibi ölüleri de çýkartýrýz.” sözü bazý insanlarý düþündürüyor. Hatta bazýlarýna da reenkarnasyonun mevcudiyetine iþaret saydýrýyor. Kur’ân-ý Kerim, reenkarnasyonu (yeniden bedenlenmeyi) kabul etmez, Allahû Tealâ bunu reddeder. Ýki defa ölüm, iki defa dirilme söz konusudur. Kýyâmet kopmuþ, bütün kâinat yok olmuþ, cennetle, cehennem kalmýþ ve insanlar cehenneme konmuþlardýr. Sonra cennetlikler oradan ayrýlmýþlar, cennete girmiþlerdir. Ve cehennemde kalanlar, Allahû Tealâ’ya diyorlar ki: “Yarabbi bizi iki defa öldürdün, iki defa dirilttin. Buradan dünyaya dönmeye bir yol var mýdýr?” Dikkat edin, Allahû Tealâ “bir doðum” veya “iki ölüm” demiyor, “iki defa öldürme”, “iki defa diriltme” diyor. Doðum ve ölüm bir defa gerçekleþir. Þu dünya üzerinde bir anne, babadan bir defa doðarsýnýz. Olay bitmiþtir. Bu birinci hayata getiriliþinizdir. Ama bu diriltme deðil, doðumdur. Reenkarnasyonun mümkün olmadýðýnýn kesin iþareti, Allahû Tealâ’nýn, Kur’ân-ý Kerim’de birden fazla doðumdan bahsetmemesidir. Eceliniz gelir, vadeniz dolar, ölürsünüz. Bu dünya üzerinde bir ölüm söz konusudur. Doðar ve ölürsünüz. Kýyâmet günü yaþayanlardan biri iseniz, doðmuþsunuz ama henüz ölmemiþsinizdir.

155

155


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 57

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Allahû Tealâ, herþeyin bir sonunu koymuþtur. Kâinatýn da bir ömrü vardýr. Kýyâmet günü, kasýtlý olarak Allah, büyütme enerjisini, hudutlu kýlmýþtýr, bu enerji birgün bitecektir. Bittiði zaman kâinatýn büyümesi durur. Kâinatýn büyümesi süresince zaman, geçmiþten geleceðe doðru ilerler. Çünkü bütün partiküllerin bir noktadan devamlý ayrýlmalarýna devam etmeleri sebebiyle geçmiþten geleceðe doðru ilerleyen bir zaman vardýr. Büyüme durunca zaman durur. Bundan sonra büyük kütlelerin, küçük kütleleri çekme olayý (gravitasyon) baþlar ve uzaylar kýsalýr. Bir baþka ifadeyle, o bir tek noktadan patlatýlarak vücuda gelen kâinat, patladýðý noktaya küçülerek geri döner. Allahû Tealâ: “Herþeyi zýddýyla kaim kýlarak yarattým.” diyor. Olayýn ikinci parçasýyla (zýddýyla), geçmiþten geleceðe doðru uzanan zaman durduðunda karþýlaþýrýz. Bu gelecekten geçmiþe geri dönen zamandýr. Ýþte kýyâmet gününde sur’a birinci defa üfürüldüðü zaman, hayatta olanlarýn hepsi ölürler. Evvelkiler, zaten ölmüþlerdir. Herkes birinci ölümü yaþamýþ olur. Ölmüþ olan bütün insanlarýn hayatta olduklarý günlere zaman geri gelir. O zamana ki; kiþiler hayattadýr. Nasýl mezara konulmuþlarsa o þekilde mezarlarýndan ayrýlýrlar ve hayatlarýna geri dönerler. Ýnsanlar topraða nasýl konulurlarsa topraktan çýkarlar. Ve hem zamanýn hýzlý akýþýndan, hem de bulunduklarý yerde yerçekimi kuvvetinin olmayýþýndan bütün insanlar, Mahþer Meydaný’na ulaþýrlar. Orada herkes canlýdýr, herkes öldüðü yaþtaki haliyledir. Sur’a ikinci defa üfürülür. Bütün insanlar, orada ikinci defa ölürler. Ve sur’a üçüncü defa üfürülür, bütün insanlar yeniden dirilir. Bu, ikinci dirilmedir. Herkes, cennet veya cehennem hayatýný yaþayabilecek özellikte, ait olduðu standartlara göre yeniden diriltilir. Bu diriliþte herkes ayný yaþtadýr ve o yaþta kalýr. Allah, bütün insanlarý cennette veya cehennemde sonsuz hayatý yaþayacaklarý yepyeni uzuvlarla, deðiþmez, enerji bedenlerle yaratýr.

156

156


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 57

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Böylece ikinci ölüm, sur’a ikinci üfürülüþte; ikinci dirilme, sur’a üçüncü üfürülüþte gerçekleþir. Bundan sonra da bütün insanlardan cehennemde kalacak olanlar sürünerek, diðerleri uçarak evvela cehennemin kapýlarýndan içeri girerler. Sonra da cennet ehli oradan uçarak ayrýlýr, cennetlerine ulaþýr. Ýki defa öldük, iki defa diriltildik. Ýþte iki defa ölüm iki defa dirilme böyle gerçekleþiyor. Üçüncü defa dirilme hiç kimseye müyesser deðildir. Doðumlarla bir insanýn ruhunun veya nefsinin, bir baþka bedene aktarýlmasý hiçbir þekilde söz konusu deðildir. Kur’ân-ý Kerim buna geçit vermez. Reenkarnasyon, Kur’âný Kerim’de yoktur. Allahû Tealâ diyor ki: “Nasýl bitkileri topraktan çýkartýrsak, kýyâmet günü ölüleri de onlar gibi topraktan çýkartýrýz ve katýmýza yükseltiriz.”

157

157


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 58

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

⎣∝ψ←±∀∗÷ ← ″)←≅←∀ ↑ψ↑#≅↔Α↔9 ↑ ↑Ι″Φ↔< ↑⎯←[⎯⊕Ο7! ↑φ↔ς↔Α″7!↔: ↔τ←7×Η↔6 ⎢∼→Γ←Υ↔9 ® ←! ↑ ↑Ι″Φ↔< ÷ ↔β↑Α↔∋ ∝Η⊕7!↔: 〉 ↔ :↑Ι↑Υ″Λ↔< ↓ ″Ψ↔Τ←7 ← ≅↔<× ↵! ↑ ←±Ι↔Μ↑9 Vel beledut tayyibu yahrucu nebâtuhu bi izni rabbih(rabbihi), vellezî habuse lâ yahrucu illâ nekidâ(nekiden), kezâlike nusarriful âyâti li kavmin yeþkurûn(yeþkurûne).

ςε γ⎫ζελ βελδε (τοπραð⎬ ϖεριµλι ⎫λκε), Ραββινιν ιζνιψλε νεβατ⎬ ⎜⎬καρ⎬ρ. ςε κ⎞τ⎫ (ϖεριµσιζ, ⎜ορακ) ολαν ισε, φαψδασ⎬ζ, κ⎬τ βιτκιλερδεν βα⎭κα βιρ ⎭εψ ⎜⎬καρµαζ. ⇑⎭τε β⎞ψλεχε ⎭⎫κρεδεν βιρ καϖµε ®ψετλεριµιζι α⎜⎬κλ⎬ψορυζ.

158

158


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 58

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve el beledu et tayyibu yahrucu nebâtu-hu bi izni rabbihi ve ellezî habuse lâ yahrucu illâ nekiden kezâlike nusarrifu el âyâti li kavmin yeþkurûne

: : : : : : : : : : : : :

ve þehir, belde temiz çýkar (çýkarýr) onun bitkisi, nebatý Rabbinin izni ile ve kötü olan ki çýkmaz baþka kýt mahsul, kavruk ot, faydasýz bitki iþte bunun gibi âyetleri açýklarýz bir kavim için, bir kavme þükrederler

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, topraðý iki cins olarak mütâlea ediyor: 1- Verimsiz, kavruk toprak. 2- Verimli (tayyib) toprak. Tayyib, temiz güzel demektir. Eðer Allah’tan güzellik dilerseniz, o güzelliði elde etme yolunda Allah’ýn emirlerine inkýyad ederseniz, o emirleri beklerseniz, onlara riayet etmek, daha güzele ulaþmak üzere Allahû Tealâ, size o güzel beldelerdeki yaðmur gibi rahmetini gönderir. Rahmet, Türkçe’de ayný zamanda yaðmur anlamýna gelir. Rahmetin görüntüsü, yaðmurun aynýsýdýr. Kesintili bir biçimde yaðmur damlalarý aþaðýya doðru inerler.

159

159


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 58

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Öyleyse kendinizi hangi þartlara göre hazýrlarsanýz, o þartlara göre Allah size verir. Üzerinize yýldýrýmlar çekmek, kötülükler yapmak istiyorsanýz yapabilirsiniz. Bunun karþýlýðýnda üzerinize yýldýrýmlarý alýrsýnýz, saðanak halinde yaðmur alýrsýnýz. Var olan topraðýnýzý da götürür. Allahû Tealâ diyor ki: “Biz yýldýrýmlar da indiririz, þimþekler de çaktýrýrýz. Saðanak halinde yaðmur gönderip, tarlanýzýn topraklarýný bile alýrýz. Ya da siz, öyle bir insan olursunuz ki size yaðmurun rahmetin en güzelini indiririm. Sizi (fizik vücudunuzu bir belde olarak kabul edin), tayyib belde yaparým.” Herbir sözün Kur’ân-ý Kerim’de mutlaka manevî bir mânâsý da beraberinde gelir. Siz kendinizi verimsiz bir toprak haline de, Allah’ýn bütün ni’metlerini üzerine çeken güzel, tayyib bir belde haline de getirebilirsiniz. Allah size yardým etmeye hazýrdýr. Kanunlarý gereðince neye lâyýksanýz onu verir. Liyâkat = Mükâfat Neye lâyýksanýz onun mükâfatýný (yüz üzerinden yüz) Allahû Tealâ anýnda size verir. Ama lâyýk olduðunuz þey tayyib ya da habis (kötü) bir þeydir. Tayyible (temiz) necis (pis) birbirinin karþýtlarýdýr. Tayyib ayný zamanda iyi, güzel anlamlarýný da içerir. Bu açýdan tayyibin tersi habis kelimesidir. (Kötü) anlamýna gelir. Habis insanlar vardýr; baþkalarýna kötülük etmek için yaþarlar, hayatlarý öyle geçer. Tayyib insanlar vardýr; baþkalarýna en güzelini vermek üzere yaþarlar, hayatlarýný baþkalarýný mutlu etmeye adamýþlardýr. Öyleyse siz, siz olun, Allah’ýn yolunda en güzele ulaþýn. En güzeli sizin olsun.

160

160


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 59

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔< ↔ ≅↔Τ↔4 ∝ψ←8″Ψ↔5 |×7←! _→&Ψ↑9 _↔Ξ″ς↔,″∗↔! ″φ↔Τ↔7 ⎢↑ ↑Ι″[↔3 ↓ψ×7←! ″ω←8 ″ϖ↑Υ↔7_↔8 ↔ψ™ς7! ∼:↑Γ↑Α″2! ← ″Ψ↔5 ↓ϖ[∝Π↔2 ↓ ″Ψ↔< ↔ !↔Η↔2 ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ↑ ≅↔∋↔! |≥∝±9←! Lekad erselnâ nûhan ilâ kavmihî fe kâle yâ kavmi’budûllâhe mâ lekum min ilâhin gayruh(gayruhu), innî ehâfu aleykum azâbe yevmin azîm(azîmin).

Ανδολσυν, Νυη’υ καϖµινε γ⎞νδερδικ. Ο ζαµαν ⎭⎞ψλε δεδι: “Εψ καϖµιµ, Αλλαη’α κυλ ολυν! Σιζιν ι⎜ιν Ο’νδαν βα⎭κα ιλ®η ψοκτυρ. Μυηακκακ κι; βεν, ο β⎫ψ⎫κ γ⎫ν⎫ν αζαβ⎬ν⎬ν ⎫ζερινιζε ολµασ⎬νδαν κορκυψορυµ.”

161

161


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 59

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

lekad ersel-nâ nûhan ilâ kavmi-hî fe kâle yâ kavmi a’budû allâhe mâ lekum min ilâhin gayruhu innî ehâfu aley-kum azâbe yevmin azîmin

: : : : : : : : : : : : : : :

andolsun ki biz gönderdik Nuh’u kavmine o zaman dedi ey kavmim Allah’a kul olun sizin için yoktur bir ilâhtan ondan baþka muhakkak ki ben korkuyorum sizin üzerinize azap günü büyük gün

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh, Nuh Tufaný’nýn Peygamberi’dir. Ve Allahû Tealâ’nýn, kavmini bir azapla cezalandýracaðýný biliyordu. Onun için etrafýndakilere þöyle söylüyor: “Allah’a kul olun.” (Zariyat-56) Kul olmak, ruhu, vechi, fizik vücudu, nefsi ve en sonunda da iradeyi Allah’a teslim etmektir.

51/ZARÝYAT-5 56: Ve e mâ ha ala aktul cinne e ve el inse e illâ li ya a’budûn(ya a’budûni). Biz, insanlarý ve cinleri baþka bir þey için deðil; Bize, kul olsunlar diye yarattýk.

162

162


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 60

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔τ<×Ι↔Ξ↔7 _⊕9←! ≥∝ψ←8″Ψ↔5 ″ω←8 ⇔ ÷↔Ω″7! ↔ ≅↔5 ↓ω[∝Α↑8 ↓ ÷↔/ |∝4 Kâlel meleu min kavmihî innâ le nerâke fî dalâlin mubîn(mubînin).

Καϖµινιν ιλερι γελενλερι: “Μυηακκακ κι; βιζ σενι απα⎜⎬κ βιρ δαλ®λετ ι⎜ινδε γ⎞ρ⎫ψορυζ.” δεδιλερ.

1 2 3 4 5 6 7

163

-

kâle el meleu min kavmi-hî in-nâ le nerâ-ke fî dalâlin mubînin

: : : : : : :

dedi (dediler) ileri gelenler kavminden muhakkak ki biz gerçekten seni görüyoruz dalâletin apaçýk

163


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 60

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlýk tarihi boyunca bütün kavimler, bütün peygamberlerini, bütün resûllerini inkâr etmiþlerdir (Mu’minun-44). Hz. Nuh, bir peygamberdir. Bütün peygamberlere dediklerini kavminin ileri gelenleri, Hz. Nuh’a da demiþlerdir: “Biz seni apaçýk bir dalâlet içinde görüyoruz.” Oysa ki dalâlette olan kiþi; Allah’ýn yoluna girememiþ kiþidir. Ruhu Allah’a doðru yola çýkamamýþ kiþidir. Mü’min olamamýþ kiþidir. Mürþidine tâbî olamamýþ kiþidir. Allah’a ulaþmayý dilememiþ kiþidir. Bütün zamanlarda vücuda gelen olaylar, zamanýmýzda da tahakkuk etmektedir. Bugün de bütün kavimlerdeki insanlarýn çoðu, Allah’ýn bütün resûllerini, saf dýþý etmek gayreti içindedirler.

23/MU’’MÝNUN-4 44: Summe e erse elnâ rusule enâ te etrâ, kulle emâ câe e umme ete en a’nâ ba a’da ahum ba a’da an ve e ce ealnâhum re esûluhâ ke ezze ebûhu fe e etba ehâdîs(e ehâdîse e), fe e bu’’de en li ka avmin lâ yu’’minûn(yu’’minûne e). Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arasý kesilmeden, peþpeþe) gönderdik. Hangi kavme resûlü gelse hepsi onu tekzip ettiler (yalanladýlar, reddettiler). O zaman Biz, birbiri ardýndan onlarý yok ettik ve onlarý efsane kýldýk. Mü’min olmayan kavim artýk uzak olsun.

164

164


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 61

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

|∝±Ξ←Υ×7↔: °}↔7 ÷↔/ |∝∀ ↔ϕ″[↔7 ← ″Ψ↔5 _↔< ↔ ≅↔5 ↔ω[∝Ω↔7≅↔Θ″7! ←± ↔∗ ″ω←8 ° Ψ↑,↔∗ Kâle yâ kavmi leyse bî dalâletun ve lâkinnî resûlun min rabbil âlemîn(âlemîne).

Εψ καϖµιµ, βεν δαλ®λεττε δεðιλιµ! ςε φακατ βεν, ®λεµλεριν Ραββινδεν βιρ ρεσ⎦λ⎫µ.

1 2 3 4 5 6 7

165

-

kâle yâ kavmi leyse bî dalâletun ve lâkin-nî resûlun min rabbi el âlemîne

: : : : : : :

dedi ey kavmim deðil benim þaþýrmýþlýk ve sapmýþlýðým ve, fakat ben bir resûl âlemlerin Rabbinden

165


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 61

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dalâlette olanlar, Allah’ýn yoluna giremeyen, resûllerine, mürþidlerine tâbî olamayanlardýr. Dalâlet, Allah’ýn yolunun dýþýnda kalmak, Allah’ýn yolundan sapmak demektir. Þeytan, Hz. Âdem’e secde etmeyince Allahû Tealâ, onu huzurundan kovmuþtur. Kur’ân-ý Kerim’de Sýratý Mustakîm üzerinde olmayanlarýn hepsi dalâlette olarak vasýflandýrýlmaktadýr. Sýrat-ý Mustakîm’de olabilmekse, Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlar. Kiþi, Allahû Tealâ tarafýndan seçilir, kiþiye olaylar yaþatýlýr. Neticede tabiatýnýn da gereði olarak kendisinde hayýr görülen, Allah’a isyan etmemiþ bir kiþi olarak Allah’a ulaþmayý diler. Bunun üzerine Allahû Tealâ ona 10 tane ihsanda bulunur. Ve onuncu ihsaný mürþidini görmek olan kiþi mürþidine ulaþýr, önünde diz çöküp tövbe eder, 10 tane ni’met alýr. 1- Devrin imamýnýn ruhu baþýnýn üzerine gelip yerleþir. 2- Allahû Tealâ, kalbin mührünü açar. 3- Kalbin içindeki küfür kelimesini alýr. 4- Kalbin içine îmâný yazar. 5- Bütün günahlarý sevaba çevirir. 6- Ruh, vücuttan ayrýlýp Allah’a doðru yola çýkar, hidayete adým atar, dalâletten kurtulur. 7- Nefs, tezkiye olmaya baþlar. 8- Fizik vücut, Allah’a kul olmaya baþlar. 9- Ýrade güçlenmeye baþlar. 10- Allah, bir’e 10 verirken, bir’e 100 vermeye baþlar. Hidayet ve dalâlet, birbirinin zýddý iki kavramdýr. Ruhun hidayete baþlamasý, vücuttan ayrýlarak Allah’a doðru yola çýkmasý ve hidayete ermesi, Allah’ýn Zat’ýna ulaþýp orada kaybolmasýdýr. Fizik vücudun hidayeti, þeytana kul olmaktan tamamen kurtulup Allah’a kul olmasý yani teslim olmasýdýr. Nefsin hidayeti, nefsin kalbindeki afetlerin sýfýrlanmasý, faziletlerle yer deðiþtirmesidir. Ve o kiþide 3 hidayet birden baþlar. Ruh, fizik vücut ve nefs açýsýndan olmak üzere 3 ayrý cepheden birden dalâletten kurtulur.

166

166


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 62

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Υ↔7 ↑δ↔Μ″9↔! ↔: |∝±∀↔∗ ←

÷≅↔,←∗ ″ϖ↑Υ↑Ρ←±ς↔∀↑!

↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔# ÷≅↔8 ←ψ™ς7! ↔ω←8 ↑ϖ↔ς″2↔! ↔: Ubelligukum risâlâti rabbî ve ensahu lekum ve a’lemu minallahi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

“Σιζε Ραββιµιν ρισαλελερινι (γ⎞νδερδικλερινι) τεβλιð εδιψορυµ (υλα⎭τ⎬ρ⎬ψορυµ). ςε σιζε νασιηατ εδιψορυµ (⎞ð⎫τ ϖεριψορυµ). ςε σιζιν βιλµεδιðινιζ ⎭εψλερι βεν Αλλαη’ταν ⎞ðρενιψορυµ (βιλιψορυµ).”

1 2 3 4 5 6 7 8

167

-

ubelligu-kum risâlâti rabbî ve ensahu lekum a’lemu min allâhi mâ lâ ta’lemûne

: : : : : : : :

size teblið ediyorum risaletleri Rabbimin ve öðüt veriyorum, nasihat ediyorum size biliyorum (öðreniyorum) Allah’tan bilmediðiniz þeyleri

167


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 62

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, resûllerine açýklama yapmalarý için bildirdiði her konu için, “risale” ifadesini kullanmaktadýr, çoðulu “risalet”tir. Allahû Tealâ, her devirde bütün kavimlerde, mutlaka resûller beas eder, vazifeli kýlar. Ve onlarýn hep insanlara bir þeyler açýklamasýný emreder. Ýþte çaðýmýzda da bütün kavimlerde Allah’ýn resûlleri görev almýþtýr. Hiçbir devrede, herhangibir kavmin resûlsüz býrakýlmasý mümkün deðildir. Kendi aralarýndan, onlarýn dilini konuþan birisi, Allahû Tealâ tarafýndan mutlaka vazifeli kýlýnýr. O resûl öldüðü zaman yerine yeni birisi tayin edilir. Hz. Nuh, o devirde bir Nebî Resûl yani Peygamber Resûl’dür. Son Peygamber, Peygamber Efendimiz (S.A.V) olduðu cihetle O’ndan sonra artýk peygamber gelmesi mümkün deðildir. Huzur Namazý’nýn Ýmamlýðý görevini yapacak olan bir resûl, bütün kavimlerdeki resûller arasýndan Allahû Tealâ tarafýndan seçilmiþtir. Diðer bütün resûller de kendi ülkeleri için risalet görevlerini yapmaktadýrlar. Bu devir hidayet devridir. Bu devirde bütün kavimlerde birden insanlarýn hidayete ermelerini, küllî bir hidayete eriþi, gerçekleþtirmek üzere bir yeni faaliyet söz konusu olacaktýr. Allahû Tealâ’nýn resûllere verdiði bilgileri, onlarýn baþkalarýna ulaþtýrmalarý, risaletin tebliðidir. Resûl, risaleti Allah’tan alan ve bunu baþkalarýna teblið eden kiþidir. Sadece Allah’tan aldýðýný söyleyebilir, baþka bir yetkisi söz konusu deðildir. Öyleyse burada resûl kelimesinin dizayný var. Kur’ân-ýý Kerim öyle demediði halde birtakým insanlar, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’i Son Peygamber olduðu için, ayný zamanda hep Son Resûl zannederler. Allahû Tealâ diyor ki: “Muhammed, içinizden hiçbir erkeðin babasý deðildir. Ama O, Peygamberlerin, Nebîlerin Sonuncusu’dur, Mührü’dür, Hatem’ül Enbiya’dýr.” (Ahzab-40) “Resûllerin de mührüdür.” demiyor.

168

168


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 62

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

“Bütün kavimlerde kýyâmete kadar hep Allah’ýn resûlleri var olacak.” diyen Allahû Tealâ’nýn böyle bir þey demesi söz konusu olamaz. Bütün dünyada bu konu yanlýþ bir ilim halinde insanlara ulaþmýþ durumdadýr. Kur’ân-ý Kerim’de, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’den sonra nebî deðil, resûl geleceði kesinleþtirilmiþtir (A’raf-7). Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e: “Onlardan misak aldýðýmýz zaman Habibim, senden de almýþtýk.” diyor. Burada da resûlün, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’den sonra geleceði anlaþýlmaktadýr.

33/AHZAB-4 40: Mâ kâne e muha amme edun ebâ eha adin min ricâlikum, ve e lâkin re esûla allâhi ve e hâte eme en ne ebiyyin(ne ebiyyine e), ve e kâna allâhu bi kulli þe ey’’in alîmâ(a alîme en). Muhammed, aranýzdan hiçbir erkeðin babasý deðildir. Fakat O, Allah’ýn Resûl’ü ve Nebîlerin Hatemidir, (sonuncusudur). Allah, herþeyi hakkýyla bilendir. 7/A’’RAF-7 7: Fe e le e ne ekussa anne e ale eyhim bi ilmin ve e mâ kunnâ gâibîn(gâibîne e). Öyleyse onlara, mutlaka bir ilim ile anlatacaðýz. Biz gaibler (onlarýn yaptýklarýndan habersiz) deðildik.

169

169


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 63

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

|×ς↔2 ″ϖ↑Υ←±∀∗÷ ″ω←8 °η″6←) ″ϖ↑6↔ ≥≅↔% ″ ↔! ″ϖ↑Β″Α←∆↔2↔: ↔! ∼Ψ↑Τ⊕Β↔Β←7↔: ″ϖ↑6↔∗←Η″Ξ↑[←7 ″ϖ↑Υ″Ξ←8 ↓υ↑%↔∗ ↔ Ψ↑Ω↔&″Ι↑# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7↔: E ve acibtum en câekum zikrun min rabbikum alâ raculin minkum li yunzirekum ve li tettekû ve leallekum turhamûn(turhamûne). Σιζι υψαρµασ⎬ ϖε τακϖα σαηιβι ολµαν⎬ζ ι⎜ιν, ι⎜ινιζδεν βιρ αδαµα, Ραββινιζδεν βιρ ζικριν γελµεσινε µι ⎭α⎭⎬ρδ⎬ν⎬ζ? ςε β⎞ψλεχε ραηµετ ολυνυρσυνυζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

170

-

e ve acibtum en câe-kum zikrun min rabbi-kum alâ raculin min-kum li yunzire-kum ve li tettekû ve lealle-kum turhamûne

: : : : : : : : : :

ve þaþýrdýnýz mý size gelmesine bir zikir Rabbinizden bir adama sizden sizi uyarmasý için ve takva sahibi olmanýz için ve umulur ki siz, böylece siz rahmet olunursunuz

170


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 63

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e Kur’ân-ý Kerim’i, zikri indirmiþtir. Kur’ân-ý Kerim, gene Kur’ân-ý Kerim’in birçok yerinde “zikir” olarak anýlýr. Kur’ân-ý Kerim tilâveti, okunmasý, bu sebepten bir zikirdir. Namaz kýlmak bir zikirdir. Zikrullah; Allah’ýn ismini “Allah, Allah” diye zikretmek de bir zikirdir. Burada Allahû Tealâ, birçok konuyu iç içe ifade etmektedir. Diyor ki: “Sizi uyarmasý için O’nu vazifeli kýldýk.” “O’nun vasýtasýyla takva sahibi olmanýz için Biz, O’nu vazifeli kýldýk.” “O’na zikri verdik.” “Umulur ki, Allah’ýn rahmeti size ulaþýr.” Nefslerini temize çýkartabilecek olanlar, kýyâmet günü hayat filmlerinin gösterileceði mahkeme-i kübrada, beraat edecek olanlardýr (Yusuf-53). Allah’ýn Rahîm esmasýyla tecellisi, rahmet göndermesidir. Ne zaman zikir yaparsanýz, bunu ardarda söylemeye devam ettiðiniz sürece bir þifre kullanýrsýnýz. “Allah” kelimesi, Allah’ýn ilm-i ledûnundan bir þifredir. Bu þifre ne zaman, hangi süre ve þartlar içinde ve kim tarafýndan kullanýlýrsa kullanýlsýn, kiþinin göðsüne katýndan rahmet ve fazl partikülleri mutlaka ulaþýr. Allah’ýn yardýmý, daha baþlangýçtan itibaren üzerinize 10 tane ihsan saðlar. Arkadan gene rahmetin, fazlýn ve salâvâtýn 3 ayrý hidayete birden sebep olmasý söz konusudur. Nefs hidayete baþlar, ruh hidayete baþlar, fizik vücut hidayete baþlar. Hepsinde ortak kelime “rahmet” kelimesidir. Rahmet ve acýmak anlamýndaki merhamet kelimesi, ayný kökten gelir. Ama rahmet, Allah’ýn bir nur’unun adýdýr ki; Allah’ýn katýndan gelir, nefsin kalbinde %2’lik bir nur oluþturur. Ondan sonra da zikir yapýldýðý sürece hep nefsin kalbine Allah’ýn rahmet partikülleri, fazl ve salâvât taþýrlar. Fazýllar, îmân kelimesinin etrafýnda yerleþerek karanlýklarý, nefsin afetlerini, hevasýný kapý dýþarý ederler. Bu da rahmetle olur, rahmet partiküllerinin fazlý ve salâvâtý beraberinde getirmesiyle olur. Öyleyse rahmet olunmak, 10 tane ihsan, 10 tane ni’met almak, arkadan da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmak standartlarýna sizi ulaþtýran, Allah’ýn bir yardýmýdýr.

171

171


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 64

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

←τ″ς↑Σ″7!|←4 ↑ψ↔Θ↔8 ↔ω<∝Η⊕7!↔: ↑ ≅↔Ξ″[↔∆″9↔≅↔4 ↑ Ψ↑∀⊕Η↔Υ↔4 ″ϖ↑Ζ⊕9←! ⎢_↔Ξ←#≅↔<×≅←∀ ∼Ψ↑∀⊕Η↔6↔ω<∝Η⊕7! _↔Ξ″5↔Ι″3↔!↔: ↔〉 ω[∝Ω↔2 _→8″Ψ↔5∼Ψ↑9≅↔6 Fe kezzebûhu fe enceynâhu vellezîne meahu fil fulki ve agraknellezîne kezzebû bi âyâtinâ, innehum kânû kavmen amîn(amîne).

Φακατ ονυ ψαλανλαδ⎬λαρ, βυ ψ⎫ζδεν ονυ ϖε γεµιδε ονυνλα βεραβερ ολανλαρ⎬ κυρταρδ⎬κ. ςε ®ψετλεριµιζι ψαλανλαψανλαρ⎬ βοðδυκ. Μυηακκακ κι; ονλαρ ®µ® (κ⎞ρ) βιρ καϖιµ ολδυ(λαρ).

172

172


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 64

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

fe kezzebû-hu fe encey-nâ-hu ve ellezîne mea-hu fî el fulki ve agrak-nâ ellezîne kezzebû bi âyâti-nâ inne-hum kânû kavmen amîne

: : : : : : : : : : : : : :

fakat onu yalanladýlar o zaman, böylece onu kurtardýk o kimseleri onunla beraber gemide ve suda boðduk o kimseleri yalanladýlar âyetlerimizi muhakkak onlar idi, oldular bir kavim kör, âmâ

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Hz. Nuh’a verdiði talimata göre, transatlantiklerden çok daha büyük, yüzen bir þehir gibi gemi inþa ettirmiþtir. “Tennur kaynadýðý zaman” sözüyle gemide bir atom reaktöründen bahsedilmektedir. Tekzib etmek, yalanlamak demektir. Allahû Tealâ, resûle karþý gelenleri mutlaka cezalandýrýr. Her devirde böyle olmuþtur. Bugün de dünyadaki birçok ülkede huzursuzluk olmasýnýn arkasýnda ayný sebepler vardýr. Allah’ýn resûlleri þu anda bütün ülkelerde mevcuttur. Hepsi Allah’tan vahiy alýr ve kendi kavimlerine açýklamalarda bulunurlar. Ama insanlarýn çoðu, sahip olduklarý eksik ve yanlýþ ilim sebebiyle, o resûllerin hepsini inkâr etmekte, söylediklerini yalanlamaktadýrlar.

173

173


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 65

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔< ↔ ≅↔5 ⎢∼→(Ψ↑; ″ϖ↑;≅↔∋↔! ↓ ≅↔2 |×7←! ↔: ↓ψ×7←! ″ω←8 ″ϖ↑Υ↔7 _↔8 ↔ψ™ς7! ∼:↑Γ↑Α″2! ← ″Ψ↔5 ↔ Ψ↑Τ⊕Β↔# ÷↔4 ↔! ⎢↑ ↑Ι″[↔3 Ve ilâ âdin ehâhum hûdâ(hûden), kâle yâ kavmi’budûllâhe mâ lekum min ilâhin gayruh(gayruhu), e fe lâ tettekûn(tettekûne). ςε Αδ (καϖµινε)’α ονλαρ⎬ν καρδε⎭ι Ηυδ (Α.Σ) ⎭⎞ψλε δεδι: “Εψ καϖµιµ, Αλλαη’α κυλ ολυν! Σιζιν ι⎜ιν Ο’νδαν βα⎭κα ιλ®η ψοκτυρ. Η®λ® τακϖα σαηιβι ολµαζ µ⎬σ⎬ν⎬ζ?” 1 2 3 4 5 6 7

174

-

ve ilâ âdin ehâ-hum hûden kâle yâ kavmi u’budû allâhe mâ lekum

: : : : : : :

ve Ad (kavmine)’a onlarýn kardeþi Hud dedi ey kavmim Allah’a kul olun sizin için yoktur

174


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 65

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

8 9 10 11

-

min ilâhin gayru-hu e fe lâ tettekûne

: : : :

bir ilâhtan ondan baþka hâlâ olmaz mý takva sahibi olursunuz

AÇIKLAMA ____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Takva müessesesi, 7 grup olarak Allahû Tealâ tarafýndan kabul buyrulmaktadýr. Allah’a ulaþmayý dilemek, âmenûlar takvasý (3. basamak). 10 tane ihsanla mürþide ulaþýp, tâbî olmak, mü’minler takvasý (14. basamak). Ruhu Allah’a, sýðýnaða ulaþtýrmak, evvab takva (22. basamak) Fizik vücudu, ahsen kýlarak Allah’a teslim etmek, muhsinler takvasý (25. basamak). Nefsin kalbindeki bütün afetler yok olarak Allah’a teslim olmak, ahsen takva (27. basamak). Ýrþada ulaþmak, irþad takvasý (28. basamak). Ýradeyi teslim etmek, bihakkýn takva (28. basamak). Böylece 7 kat cennetin ve dünya saadetinin bütününe sahip olunur. Eðer Kur’ân’da geçen takvalar ardarda dizilirse, devrin imamýný da içine alan bir tasarruf takvasý söz konusu olur. Ama bu bir istisnadýr. Hangi peygamber, hangi resûl olursa olsun kavmine Allah’a kul olmasýný söyler, emreder. Herbirine Allah’a kul olmak, takva sahibi olmak, dalâletten kurtulmak, hidayet üzere olmak mutlak olarak emredilmiþtir. Burada ifade ettiðimiz hidayet, Allah’a kul olmak, mü’min olmak, takva sahibi olmak kavramlarýnýn herbirinin âyetler boyunca açýklamasý mevcuttur. Fakat insanlar bilmiyorlar. Her nerede takva kelimesi geçse, 7 grup takvanýn hepsi, (Allah’tan korkma) parantezine alýnmýþtýr ve açýklamalar böyle ifade edilmektedir.

175

175


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 66

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔τ<×Ι↔Ξ↔7 _⊕9←! ≥∝ψ←8″Ψ↔5 ″ω←8 ∼:↑Ι↔Σ↔6 ↔ω<∝Η⊕7! ÿ⇔ ÷↔Ω″7! ↔ ≅↔5 ↔ω[∝∀←)≅↔Υ″7! ↔ω←8 ↔τ∩Ξ↑Π↔Ξ↔7 _⊕9←! ↔: ↓}↔;≅↔Σ↔, |∝4 Kâlelmeleullezîne keferû min kavmihî innâ le nerâke fî sefâhetin ve innâ le nezunnuke minel kâzibîn(kâzibîne). Ονυν καϖµινδεν, ιλερι γελενλερδεν ινκ®ρ εδενλερ ⎭⎞ψλε δεδι: “Μυηακκακ κι; βιζ σενι βιρ σεφιηλιðιν (απταλλ⎬ð⎬ν) ι⎜ινδε γ⎞ρ⎫ψορυζ. ςε γερ⎜εκτεν βιζ, σενι κεσινλικλε ψαλανχ⎬λαρδαν ζαννεδιψορυζ.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

176

-

kâle el meleu ellezîne keferû min kavmi-hî innâ le nerâ-ke fî sefâhetin ve innâ le nezunnu-ke min el kâzibîne

: : : : : : : : : :

dedi (dediler) ileri gelen kimseler inkâr edenler, küfredenler, kâfirler onun kavminden muhakkak ki biz mutlaka seni görüyoruz bir sefihliðin (aptallýðýn) içinde ve gerçekten biz seni kesinlikle zannediyoruz yalancýlardan

176


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 66

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her devirde ayný senaryo tekrar tekrar oynanmaktadýr. Kavmin ileri gelenleri hiçbir zaman mürþidlerine ulaþamayacaklarý ve Allah’ýn Resûl’ünü tekzib edenlerden olacaklarý için kâfir hüviyetindedirler. Çünkü tâbî olmadýklarý için kalplerindeki küfür kelimesi, alýnmamýþtýr. Ad kavmine gelen peygamberlerin söyledikleri gerçekleþmiþ ama ondan sonra geçen devirlerde insanlar, Allah’ýn söylediklerini unutmuþlardýr. Ve kendilerine göre yeni bir dîn icat etmiþlerdir. Çünkü emaniyyeye tâbî olmuþlar ve emaniyyeyi gerçekten dîn zannetmiþlerdir (Bakara-78). Bugün de ayný þey söz konusudur. Dîn adamlarýnýn asýrlardan beri söyledikleri, birikmiþ olan bir dizayn, Kur’ân-ý Kerim gerçeklerine uymamaktadýr. Kur’ân-ý Kerim’in hakikatlerinden hiçbir þeyi yaþamadýklarý gibi ruhundan, özünden, doðrusundan hiçbir þey bilmiyorlar. 14 asýr evvel yaþanan Ýslâm’ý yaþamýyorlar ve yaþayanlarýn da yanlýþ yaptýklarýný zannediyorlar. Evvelki birikim emaniyyeyi ihtiva ettiði için, o emaniyyenin insanlara hakim olmasý sebebiyle Allahû Tealâ, Resûl’ünü vazifelendirmiþtir. O’nun söyledikleri, onlarýn öðrendiklerine ters düþtüðü için. Ýnsanlar yanlýþý öðrenmiþlerse, doðru her zaman onlara ters düþecek ve Allah’ýn Resûl’ünü her devirde yalanlayacaklardýr. Ýþte böyle olduðu için hiçbir kavimdeki insanlarýn çoðu resûlü kabul etmemiþ, hepsini reddetmiþler, inkâr etmiþlerdir (Mu’minun-44). Sebep hep budur. Arkasýnda þeytan var. Ýnsanlarýn doðru yola ulaþmasý, dalâletten kurtulmasý, hidayete ermesi, cennete gitmesi, þeytanýn hiçbir zaman istemediði bir husustur. Ýster ki; herkes kendisiyle beraber cehenneme gitsin. Ýþte ayný olay Hz. Hud zamanýnda da yaþanmýþ, Ad kavmine Allahû Tealâ, Hz. Hud’u göndermiþ ve Hz. Hud bu olayla karþýlaþmýþtýr.

177

177


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 66

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Dün böyle olmuþtur, bugün de, yarýn da hep böyle olacaktýr. Allah’ýn bütün resûlleri büyük topluluk tarafýndan inkâr edilecektir. Ama topluluðun içinde insanlar, adým adým akýllarý baþlarýna geldikçe doðruyu öðreneceklerdir.

2/BAKARA-7 78: Ve e minhum ummiyyûne e lâ ya a’le emune el kitâbe e illâ emâniyye e ve e in hum illâ ye ezunnûn(ye ezunnûne e). Onlardan bir kýsmý ümmîlerdir. Onlar (Allah’ýn) Kitab’ýný bilmezler (tanýmazlar da). Sadece emaniyyeyi (kiþilerin el yazmasý kitaplarýný) bilirler. Onlar sadece zan (ve kuruntu) içindedirler. 23/MU’’MÝNUN-4 44: Summe e erse elnâ rusule enâ te etrâ, kulle emâ câe e umme ete en re esûluhâ ke ezze ebûhu fe e etba a’nâ ba a’da ahum ba a’da an ve e ce ealnâhum e). ehâdîs(e ehâdîse e), fe e bu’’de en li ka avmin lâ yu’’minûn(yu’’minûne Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arasý kesilmeden, peþpeþe) gönderdik. Hangi kavme resûlü gelse hepsi onu tekzip ettiler (yalanladýlar, reddettiler). O zaman Biz, birbiri ardýndan onlarý yok ettik ve onlarý efsane kýldýk. Mü’min olmayan kavim artýk uzak olsun.

178

178


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 67

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

|∝±Ξ←Υ×7↔: °}↔;≅↔Σ↔, |∝∀ ↔ϕ″[↔7 ← ″Ψ↔5 _↔< ↔ ≅↔5 ↔ω[∝Ω↔7≅↔Θ″7! ←± ↔∗ ″ω←8 ° Ψ↑,↔∗ Kâle yâ kavmi leyse bî sefâhetun ve lâkinnî resûlun min rabbil âlemîn(âlemîne). (Ηζ. Ηυδ) ⎭⎞ψλε δεδι: “Εψ καϖµιµ, βεν ακ⎬λσ⎬ζ (σεφιη) δεðιλιµ! ςε φακατ βεν ®λεµλεριν Ραββινδεν βιρ ρεσ⎦λ⎫µ.”

1 2 3 4 5 6 7

179

-

kâle yâ kavmi leyse bi sefâhetun ve lâkin-nî resûlun min rabbi el âlemîne

: : : : : : :

dedi ey kavmim ben deðilim sefih, akýlsýz ve fakat ben bir resûlüm âlemlerin Rabbinden

179


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 67

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Hud’un söyledikleri ile kavminin söyledikleri taban tabana zýttýr. Çünkü kendilerinin öðrendiði dîn anlayýþý onunkine uymamaktadýr. Onlar Allah’ýn dînini býrakmýþlar. Asýrlar boyunca insanlarýn yazdýðý kitaplardan öðrenmiþler, bilgiler edinmiþlerdir. Ve iblisin insanlarý devamlý kullanarak deðiþtirdiði, Allah’ýn söylediðinin tamamen dýþýnda farklý bir dîn anlayýþýna ulaþmýþlardýr. Allah’ýn insanlarý cennet ve dünya saadetine götürecek olan bütün hakikatlerini devreden çýkaran bir dîn anlayýþý ortaya çýkmýþtýr. Hz. Hud, bütün insanlarý Allah’a teslim olmaya, Allah’a kul olmaya, hidayete, Allah’a çaðýrmýþtýr. Onlarsa bunlarýn hiçbirinden haberdar deðillerdir. Tarih, tekerrürden ibarettir. Ýslâm’ýn beþ tane þartýný yaþamakla cennete gireceklerini zanneden insanlarýn hepsine, Allah’ýn öðretisi ters düþmektedir. Çünkü Allahû Tealâ: 1- Allah’a ulaþmayý dileyeceksiniz, dilemezseniz dalâlettesiniz. 2- Mürþidinize ulaþacaksýnýz, ulaþmazsanýz gene dalâlettesiniz. Her ikisinde de gideceðiniz yer cehennemdir, diyor. Öyleyse bütün bu hakikatleri söyleyen; hidayetten, Allah’a kul olmaktan, yedi tane kulluktan; Allah’a teslim olmaktan, yedi tane teslimden; Allah’a takva sahibi olmaktan, yedi tane takvadan bahseden bir Resûl, insanlara bugün nasýl ters geliyorsa, O’nu; akýlsýz, deli zannediyorlarsa, bütün devirlerde de ayný þey olmuþtur. Allah’ýn söylediklerini tekzib ettikleri için o durumda olan insanlar, Allah’ýn resûllerini, Allah’ýn söylediklerini tekzib edenler olarak deðerlendirmiþlerdir.

180

180


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 68

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔9↔! ↔: |∝±∀↔∗ ←

÷≅↔,←∗ ″ϖ↑Υ↑Ρ←±ς↔∀↑!

°ω[∝8↔! °δ←.≅↔9 ÿ″ϖ↑Υ↔7 Ubelligukum risâlâti rabbî ve ene lekum nâsýhun emîn(emînun).

Ραββιµιν ρισαλελερινι (γ⎞νδερδικλερινι) σιζε τεβλιð εδιψορυµ (υλα⎭τ⎬ρ⎬ψορυµ). ςε βεν, εµιν (ιναν⎬λ⎬ρ, γ⎫ϖενιλιρ) βιρ νασιηατ εδιχιψιµ. 1 2 3 4 5 6 7

181

-

ubelligu-kum risâlâti rabbî ve ene lekum nâsýhun emînun

: : : : : : :

size teblið ediyorum, ulaþtýrýyorum risaleler Rabbimin ve ben sizin için, size bir nasihat veren, öðütçü güvenilir, emin

181


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 68

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada apaçýk bir teblið olayý vardýr. Allah’ýn Resûl’ü, Allah’tan öðrendiklerini teblið eder. Her devirde teblið edenler ve teblið edilenler vardýr (Secde24). Hz. Hud bir Nebî idi. Ve bütün kavimlere bunlarý açýklamakla görevliydi. Hz. Hud, Allah’ý temsil etmekteydi. Allah’tan aldýðýný insanlara verdiði için emindi, onun için güvenilirdi. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in ismi Emin’di. Herkes O’na “Emin” diye hitap ederdi. O’nu bütün halk, emin, kendisine güven duyulan kiþi adýyla tanýrlardý. O güveni, ömrü boyunca devam ettirdi. Ve cesaretin elbette sahibiydi. Allah’ýn resûlleri olan emin, güvenilir kiþiler, insanlara nasihat edenler, Allah’ýn söylediklerini, risaleti ulaþtýranlardýr. Bütün kavimlerde bir tek kiþiden baþlayan bir tâbiiyetle, adým adým insanlar, her devrin resûlüne tâbî olmuþlardýr.

32/SECDE-2 24: Ve e ce ealnâ minhum eimme ete en ye ehdûne e bi emrinâ le emmâ sa abe erû, ve e kânû bi âyâtinâ yûkýnûn(yûkýnûne e). Onlardan (insanlardan) imamlar (mürþidler) kýldýk, emrimizle insanlarý hidayete erdirsinler (Allah’a insanlarýn ruhlarýný ulaþtýrsýnlar) diye, sabýrlarýndan dolayý ve âyetlerimize (Allah’ýn âyetlerine) yakîn hasýl ettikleri için.

182

182


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 69

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Υ←±∀∗÷ ″ω←8 °η″6←) ″ϖ↑6↔ ≅↔% ″ ↔! ″ϖ↑Β″Α←∆↔2 ↔: ↔! ∼:≥↑Ι↑6″)!↔: ⎢″ϖ↑6↔∗←Η″Ξ↑[←7 ←″ϖ↑Υ″Ξ←8 ↓υ↑%↔∗ |×ς↔2 ↓ Ψ↑9 ← ″Ψ↔5 ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ↔ ≥≅↔Σ↔ς↑∋ ″ϖ↑Υ↔ς↔Θ↔% ″ ←!

∼:≥↑Ι↑6″)≅↔4 ⎣→}↔Ο″›Μ↔∀ ←σ″ς↔Φ″7!|←4 ″ϖ↑6↔(!↔+ ↔: ↔ Ψ↑Ε←ς″Σ↑# ″ϖ↑Υ⊕ς↔Θ↔7 ←ψ™ς7! ↔ ≥ ÷×∼ E ve acibtum en câekum zikrun min rabbikum alâ raculin minkum li yunzirekum, vezkurû iz cealekum hulefâe min ba'di kavmi nûhýn ve zâdekum fil halký bastaten, fezkurû âlâallahi leallekum tuflihûn(tuflihûne).

183

183


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 69

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

ςε σιζι υψαρµασ⎬ ι⎜ιν σιζδεν (ι⎜ινιζδεν) βιρ αδαµα Ραββινιζδεν βιρ ζικιρ γελµεσινε µι ⎭α⎭⎬ρδ⎬ν⎬ζ? Νυη καϖµινδεν σονρα σιζι ηαλιφελερ κ⎬λδ⎬ð⎬ν⎬ (ονλαρ⎬ν ψερινε σιζι γετιρδιðινι) ϖε ψαρατ⎬λ⎬⎭τα σιζιν γ⎫χ⎫ν⎫ζ⎫ αρττ⎬ρδ⎬ð⎬ν⎬ (βεδενινιζι β⎫ψ⎫κ ϖε κυϖϖετλι ψαραττ⎬ð⎬ν⎬) ηατ⎬ρλαψ⎬ν. Αρτ⎬κ Αλλαη’⎬ν ⎫ζερινιζδεκιλερινι (νι’µετλερινι) ζικρεδιν κι; β⎞ψλεχε κυρτυλυ⎭α ερερσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

184

-

e ve acibtum en câe-kum zikrun min rabbi-kum alâ raculin min-kum li yunzire-kum ve uzkurû iz ceale-kum hulefâe min ba'di kavmi nûhýn ve zâdekum fi el halký bastaten fe uzkurû âlâe allâhi lealle-kum tuflihûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve þaþýrdýnýz mý size gelmesine bir zikir Rabbinizden bir adama sizden sizi uyarmasý için ve hatýrlayýn sizi kýldýðý zaman, sizi yaptýðý halifeler sonrasý Nuh kavmi ve sizi arttýrdý, güçlü yaptý yaratýlýþta geliþim, güç, kuvvet, beden artýk hatýrlayýn, zikredin Allah'ýn (ni’metlerini) üzerinizdekileri umulur ki siz, böylece siz felâha erersiniz, kurtuluþa ulaþýrsýnýz

184


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 69

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Hud’un ruhu, kim kendisine tâbî olursa, onun baþýnýn üzerinde bir ni’met olarak mutlaka oluþur. Allahû Tealâ, onlarýn üzerlerinde bulunan ni’meti hatýrlamalarýný, zikretmelerini istiyor. Burada geçen halifeler de, oralarda kendilerinden evvel kimler yaþamýþsa o kavmin halifeleridir. Osmanlý’dan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulmuþtur. Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlý Ýmparatorluðu’nun halifesidir. Onlar ölmüþler, devirlerini tamamlamýþlardýr. Bugün yaþayanlar, onlarýn býraktýklarý topraklar üzerinde hayattadýrlar ve onlarýn halifeleridir. Öyleyse, her zaman yeryüzündeki bütün insanlar, kendilerinden evvel yaþamýþ insanlarýn halifeleridir. Eðer miras geniþ çerçevede alýnýrsa, her devirde yaþayan insanlar kendi ülkelerinin mirasçýlarýdýr. Ama hepsi adýna mirasý kabul eden, mirasýn gerçek sahibi, her devirde daima o devrin imamýdýr. Yani her devirde bütün kavimlerin içinde mutlaka Allah’ýn resûlleri vardýr. Peygamberler devrinde, bu kavimlerdeki resûllerden bir tanesi ayný zamanda nebîdir, yani peygamberdir. Ve hem kendi kavminden, hem de bütün kâinattan sorumludur. Ama nebîlerin bulunmadýðý devirlerde her kavimdeki resûllerden bir tanesi huzur namazýnýn imamlýðýna, Allahû Tealâ tarafýndan seçilir. Ve bu görevi yapan kiþi, o devrin varisidir. Allah’ýn o devirde kâinata varis kýldýðý, o kiþidir. Hangi gezegende yaþarsa yaþasýn bu, neticeyi deðiþtirmez.

185

185


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 70

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ ↔Η↔9↔: ↑ ↔Γ″&↔: ↔ψ™ς7! ↔φ↑Α″Θ↔Ξ←7 _↔Ξ↔Β″∴←%↔! ∼Ψ≥↑7≅↔5

≥_↔9↑Γ←Θ↔# _↔Ω←∀ _↔Ξ←#⊂≅↔4 ⎣_↔9ÿ↑®≥≅↔∀×∼ ↑φ↑Α″Θ↔< ↔ ≅↔6 _↔8 ↔ω[∝5←(≅⊕Μ7! ↔ω←8↔α″Ξ↑6 ″ ←! Kâlû e ci’tenâ li na’budallâhe vahdehu ve nezere mâ kâne ya’budu âbâunâ, fe’tinâ bi mâ teidunâ in kunte mines sâdýkîn(sâdýkîne). ∆εδιλερ κι: “Τεκ βιρ Αλλαη’α κυλ ολµαµ⎬ζ ι⎜ιν ϖε βαβαλαρ⎬µ⎬ζ⎬ν ιβαδετ εττιðι ⎭εψλερι τερκετµεµιζ ι⎜ιν µι βιζε γελδιν? Εðερ σεν σαδ⎬κλαρδαν ισεν βιζε ϖααδεττιðιν ⎭εψι (αζαβ⎬) αρτ⎬κ βιζε γετιρ.” 1 2 3 4 5 6

186

-

kâlû e ci'te-nâ li na'bude allâhe vahde-hu ve nezere mâ kâne

: : : : : :

dediler bize mi geldin tek bir Allah'a kul olmamýz için onun tek oluþu (tek bir Allah) ve býrakýrýz, terkederiz geçmiþte olan, olmuþ olan

186


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 70

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

7 8 9 10 11 12 13

-

ya'budu âbâu-nâ fe'ti-nâ bimâ te'idu-nâ in kunte min es sâdýkîne

: : : : : : :

kul oluyorlar, oldular atalarýmýz, babalarýmýz haydi bize getir þeyi bize vaadettiðin eðer, isen sen sadýklardan, doðru sözlülerden oldun

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar bu dünyada bir hayat yaþar, sonunda ölürler. Sonsuz azap, kýyâmet günü insanlarýn cehenneme gitmesiyle tahakkuk eder. Cehennem azabý kýyâmet gününde, dünya azabý ise; resûl olsa da, olmasa da o insanlarýn zaten üzerindedir. Hepsi huzursuz ve sýkýntýlýdýr. Çünkü yaptýklarý günahtan sonra Allah, mutlaka herkese manevî bir azap yaþatýr. Ayrýca ruh da nefse yaþatýr. Öldükleri gün insanlar için küçük kýyâmet kopmuþtur. O insanlarýn hayat filmleri gösterilir. Hayat filmlerindeki bütün hatalar karþýlýðýnda, kabir azabý denilen manevî bir azabý yaþayacaklardýr. Kýyâmet günü ise günahlarý sevaplarýndan fazla olanlar, sonsuz bir cehennem hayatýna gireceklerdir. Hiçbir zaman oradan çýkýp cennete girmeleri mümkün deðildir. Ýnsanlarýn “Azabý bize þimdi getir.” demeleri imkânsýz olan birþeyi istemektir. Tabiatýyla bu cehennem azabý, ancak kýyâmet günü onlara ulaþacaktýr. Ve þeytan bunu çok iyi bildiði için onlarý bu istikamette teçhiz etmiþtir. Onlar da Allah’ýn resûllerinden bunu isterler.

187

187


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 71

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

⎢°⎯↔Ν↔3↔: °ϕ″%←∗ ″ϖ↑Υ←±∀∗÷ ″ω←8 ″ϖ↑Υ″[↔ς↔2 ↔π↔5↔: ″φ↔5 ↔ ≅↔5 ″ϖ↑Β″9↔! ≥_↔;Ψ↑Ω↑Β″[⊕Ω↔, ↓ ≥≅↔Ω″,↔! |≥∝4 |∝Ξ↔9Ψ↑7←(≅↔∆↑# ↔! ⎢↓ ≅↔Ο″ς↑, ″ω←8 _↔Ζ←∀ ↑ψ™ς7! ↔ ⊕ϑ↔9 _↔8 ″ϖ↑6ÿ↑®≥≅↔∀×∼ ↔: ↔ω<∝Ι←Π↔Β″Ξ↑Ω″7! ↔ω←8 ″ϖ↑Υ↔Θ↔8 |∝±9←! ∼:≥↑Ι←Π↔Β″9≅↔4 Kâle kad vakaa aleykum min rabbikum ricsun ve gadabun, e tucâdilûnenî fî esmâin semmeytumûhâ entum ve âbâukum mâ nezzelallâhu bihâ min sultânin, fentezýrû innî meakum minel muntezýrîn(muntezýrîne). (Ηυδ Α.Σ) ⎭⎞ψλε δεδι: “⇐ζερινιζε Ραββινιζδεν αζαπ ϖε ⎞φκε ϖακι ολµυ⎭τυρ (γελµι⎭τιρ). Σιζιν ϖε βαβαλαρ⎬ν⎬ζ⎬ν ονυ ισιµλενδιρδιðινιζ ισιµλερ ηακκ⎬νδα µ⎬ βενιµλε µ⎫χ®δελε εδιψορσυνυζ? Αλλαη ονα βιρ δελιλ ινδιρµεδι. Αρτ⎬κ βεκλεψιν! Μυηακκακ κι; βεν δε σιζινλε βεραβερ βεκλεψενλερδενιµ.” 188

188


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 71

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

kâle kad vakaa aleykum min rabbi-kum ricsun ve gadabun e tucâdilûne-nî fî esmâin semmeytumû-hâ entum ve âbâu-kum mâ nezzele Allâhu bi-hâ min sultânin

: : : : : : : : : : : : : : :

16 17 18 19

-

fe intezýrû in-nî mea-kum min el muntezýrîne

: : : :

dedi olmuþ, oldu, olmuþtur vaki oldu, vuku buldu, hak oldu sizin üzerinize Rabbinizden azab ve öfke benimle mücâdele mi ediyorsunuz isimler hakkýnda onu isimlendirdiniz siz ve babalarýnýz Allah indirmedi ona hüccetten, burhandan, delilden (bir þey) artýk bekleyin þüphesiz ben sizinle birlikte, beraber bekleyenlerden

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, resûllerinin kökünün kurutulduðunu, yok edildiðini söylüyor. O beklenen azap Hz. Hud devrinde onlara gelmiþtir. Allahû Tealâ, Hz. Hud ile birlikte ona tâbî olanlarý kurtarmýþ, ötekileri yok etmiþtir.

189

189


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 72

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_⊕Ξ←8 ↓}↔Ω″&↔Ι←∀ ↑ψ↔Θ↔8 ↔ω<∝Η⊕7!↔: ↑ ≅↔Ξ″[↔∆″9↔≅↔4

_↔Ξ←#≅↔<×≅←∀ ∼Ψ↑∀⊕Η↔6 〉↔ω<∝Η⊕7! ↔η←∀!↔( _↔Ξ″Θ↔Ο↔5↔: ↔ω[∝Ξ←8⊂Ψ↑8 ∼Ψ↑9≅↔6 _↔8↔: Fe enceynâhu vellezîne meahu bi rahmetin minnâ ve kata'nâ dâbirellezîne kezzebû bi âyâtinâ ve mâ kânû mu'minîn(mu'minîne).

Βυνδαν σονρα (ο ϖακ’αδαν σονρα) ονυ ϖε ονυνλα βεραβερ ολανλαρ⎬ κατ⎬µ⎬ζδαν βιρ ραηµετ ιλε κυρταρδ⎬κ. ςε ®ψετλεριµιζι ψαλανλαψαν ϖε µ⎫’µιν ολµαψαν κιµσελεριν κ⎞κ⎫ν⎫ κεστικ (νεσλινι βιτιρδικ).

190

190


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 72

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

fe encey-nâ-hu ve ellezîne mea-hu bi rahmetin min-nâ ve kata'nâ dâbire ellezîne kezzebû bi âyâti-nâ ve mâ kânû mu'minîne

: : : : : : : : : :

böylece, biz onu kurtardýk ve o kimseleri onunla birlikte, beraber rahmet ile bizden ve kestik o kimselerin kökünü yalanladýlar âyetlerimizi ve mü’min olmadýlar

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, azabý bütün bir millete ulaþtýrmýþtýr. Burada Allah’ýn iki mucizesi vardýr. Hem kavme azabýn geliþi, hem de Hud (A.S) ve ona tâbî olanlara hiçbir zarar gelmeyiþi... Ayný yerde yaþamalarýna raðmen bir kavmin cezalandýrýlmasý ve oradan sað kurtulanlar söz konusudur. Asýrlarca evvel, Ad kavmine Allahû Tealâ, Hz. Hud’u göndermiþtir. Bu âyetler, ardarda ayný topraklar üzerinde yaþayan farklý kavimleri Allahû Tealâ tarafýndan iþaret ediyor. Baþlangýçta olanlardan baþlayarak Allahû Tealâ adým adým ayný yerlerde yaþayan insanlardan bahsediyor. Allah, katýndan onlarý muhafaza altýna alan özel bir rahmet stratejisi kullanmýþ, her zerrelerine rahmet göndermiþtir. Ve o rahmet, Allah’ýn gönderdiði o koruyucu kalkan, onlarý diðerlerinin tutulduðu azaptan korumuþtur. Çünkü diðerlerine Allah’ýn rahmeti gelmemiþtir. Hz. Hud zamanýnda vücut bulan, bütün kavmi yok eden bu olay da, Allahû Tealâ’nýn bir mucizesidir.

191

191


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 73

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔< ↔ ≅↔5 ⎡_→Ε←7≅↔. ″ϖ↑;≅↔∋↔! ↔ Ψ↑Ω↔∃ |×7←! ↔: ″φ↔5 ⎢↑ ↑Ι″[↔3 ↓ψ×7←! ″ω←8 ″ϖ↑Υ↔7 _↔8 ↔ψ™ς7! ∼:↑Γ↑Α″2! ← ″Ψ↔5 ←ψ™ς7! ↑}↔5≅↔9 ∝ ←Η×; ⎢″ϖ↑Υ←±∀∗÷ ″ω←8 °}↔Ξ←±[↔∀ ″ϖ↑Υ″#↔ ≥≅↔% ←ψ™ς7! ← ″∗↔! |≥∝4 ″υ↑6≅∧↔# _↔;:↑∗↔Η↔4 →}↔<×∼ ″ϖ↑Υ↔7 ° ϖ[∝7↔! ° !↔Η↔2 ″ϖ↑6↔Η↑∋⊂≅↔[↔4 ↓ Ψ↑Κ←∀ _↔;Ψ∩Κ↔Ω↔# ÷ ↔: Ve ilâ semûde ehâhum sâlihan kâle yâ kavmi’budûllâhe mâ lekum min ilâhin gayruhu, kad câetkum beyyinetun min rabbikum hâzihî nâkatullâhi lekum âyeten fe zerûha te’kul fî ardýllâhi ve lâ temessûhâ bi sûin fe ye’huzekum azâbun elîm(elîmun).

192

192


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 73

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Σεµυδ (καϖµινε)’α, ονλαρ⎬ν καρδε⎭ι Σαλιη ⎭⎞ψλε δεδι: “Εψ καϖµιµ! Αλλαη’α κυλ ολυν. Σιζιν ι⎜ιν Ο’νδαν βα⎭κα ιλ®η ψοκτυρ. Ραββινιζδεν σιζε βιρ µυχιζε (δελιλ, ισπατ ϖασ⎬τασ⎬) γελµι⎭τιρ. Βυ Αλλαη’⎬ν δι⎭ι δεϖεσιδιρ. Σιζιν ι⎜ιν βιρ ®ψεττιρ (µυχιζεδιρ). Αρτ⎬κ ονυ, Αλλαη’⎬ν αρζ⎬νδα (σερβεστ) β⎬ρακ⎬ν ψεσιν, ονα κ⎞τ⎫λ⎫κλε (κ⎞τ⎫ νιψετλε) δοκυνµαψ⎬ν, ψοκσα σιζι ελιµ βιρ αζαπ αλ⎬ρ (ψακαλαρ).”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

193

-

ve ilâ semûde ehâ-hum sâlihan kâle yâ kavmi u’budû allâhe mâ lekum min ilâhin gayru-hu kad câet-kum beyyinetun min rabbi-kum hâzihî nâkatu allâhi

: : : : : : : : : : : : : : : :

ve Semud’a onlarýn kardeþi Salih dedi ey kavmim Allah’a kul olun yoktur sizin için bir ilâhtan ondan baþka olmuþtur size geldi bir beyyine, delil, ispat vasýtasý Rabbinizden bu Allah’ýn (diþi) devesi

193


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 73

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

lekum âyeten fe zerû-ha te'kul fî ardý allâhi ve lâ temessû-hâ bi-sûin fe ye'huze-kum azâbun elîmun

: : : : : : : : :

sizin için bir âyet artýk onu býrakýn, salýn yesin Allah'ýn arzýnda ve ona dokunmayýn kötülükle o zaman sizi alýr acý bir azap

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, insanlarý sadece mutlu etmek ister. Ýnsanlardan, mutlu olmalarýný ister. Ve insanlar nefsleri sebebiyle, Allah’a karþý çýkarlar. Ýnsanlar, Hz. Salih’e tâbî olsalar hepsi hidayete erecekler, mutluluðun ne olduðunu görecekler, mutluluðu yaþayacaklardýr. Ve dikkat edin þeytan, insanlarýn nefslerine tesir etmek suretiyle onlarý, Allah’ýn yolunun dýþýnda tutmuþ, uzaklaþtýrmýþtýr. Allah’ýn resûllerine düþman kýlmýþtýr. Ve bu dizayn içerisinde insanlar, Allah’ýn güzelliklerini yaþayamamýþlar ve Hz. Salih’e de düþman olmuþlardýr. Her devirde Allahû Tealâ, mucizeleri vücuda getirir. Ve Allahû Tealâ, bu sefer mucizeyi baþtan göndermiþtir.

194

194


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 74

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↓ ≅↔2 ←φ″Θ↔∀ ″ω←8 ↔ ≥≅↔Σ↔ς↑∋ ″ϖ↑Υ↔ς↔Θ↔% ″ ←! ∼:≥↑Ι↑6″)!↔: _↔Ζ←7Ψ↑Ζ↑, ″ω←8 ↔ :↑Η←Φ⊕Β↔# ⎣← ″∗ ÷↵! |←4 ″ϖ↑6↔! ⊕Ψ↔∀↔: ∼:≥↑Ι↑6″)≅↔4 _→#Ψ↑[↑∀ ↔ ≅↔Α←∆″7! ↔ Ψ↑Β←Ε″Ξ↔# ↔: ∼→∗Ψ↑Μ↑5 ↔ω<∝Γ←Κ″Σ↑8 ← ″∗ ÷↵! |←4 ∼″Ψ↔Χ″Θ↔# ÷↔: ←ψ™ς7! ↔ ≥ ÷×∼ Vezkurû iz cealekum hulefâe min ba'di âdin ve bevveekum fîl ardý tettehýzûne min suhûlihâ kusûren ve tenhitûnel cibâle buyûten fezkurû âlâallâhi ve lâ ta'sev fîl ardý mufsidîn(mufsidîne). ςε Αδ (καϖµιν)δεν σονρα, σιζι ηαλιφελερ κ⎬λδ⎬ð⎬ν⎬ (ονλαρ⎬ν ψερινε σιζλερι γετιρδιðινι) ηατ⎬ρλαψ⎬ν. ςε σιζι ψερψ⎫ζ⎫νδε ψερλε⎭τιρδι. Ονυν οϖαλαρ⎬νδα σαραψλαρ εδινιψορσυνυζ ϖε δαðλαρδα εϖλερ οψυψορσυνυζ. Αρτ⎬κ Αλλαη’⎬ν νι’µετλερινι ηατ⎬ρλαψ⎬ν, ψερψ⎫ζ⎫νδε µ⎫φσιδλερ (φεσατ ⎜⎬καρανλαρ) ολαρακ βοζγυνχυλυκ ψαπµαψ⎬ν. 195

195


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 74

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

ve uzkurû iz ceale-kum hulefâe min ba'di âdin ve bevvee-kum fî el ardý tettehýzûne min suhûli-hâ kusûren ve tenhitûne el cibâle buyûten fe uzkurû âlâe allâhi ve lâ ta'sev

18 - fî el ardý 19 - mufsidîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve hatýrlayýn sizi kýldýðý zaman (sizi kýlmýþtý, yapmýþtý) halifeler sonradan Ad (kavmi) ve sizi yerleþtirdi yeryüzünde edindiniz onun (düzlük yerlerinden), ovalarýndan saraylar, köþkler ve oyuyorsunuz daðlar evler artýk hatýrlayýn, zikredin Allah'ýn ni’metleri ve karýþýklýk çýkarmayýn, bozgunculuk etmeyin yeryüzünde bozgunculuk yapan kimseler, fesat çýkaran kimseler

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada çok açýk bir þekilde yeryüzünde fesat çýkaranlar olgusunu görmekteyiz. Bu insanlar Allah’ýn seçmedikleri, bu insanlar kalplerinde zeyg olanlar, bu insanlar kalplerinde maraz olanlar, bu insanlar yeryüzünde fesat çýkaranlardýr. Allah’ýn yolunun adý Sýratý Mustakîm; Allah’a insan ruhunu ulaþtýran yoldur. Fesat çýkaranlar, o yoldan insanlarý men ederler, insanlarý o yola ulaþmaktan men ederler. Onlar, mürþidlerine tâbî olmadýklarý için dalâlette olanlardýr. Ruhlarý vücuttan ayrýlýp Allah’a doðru yola çýkmaz, hidayete baþlamaz. Fizik vücutlarý hidayete baþlamaz. Nefsleri hidayete baþlamaz.

196

196


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 75

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∝ψ←8″Ψ↔5 ″ω←8 ∼:↑Ι↔Α″Υ↔Β″,! ↔ω<∝Η⊕7! ⇔ ÷↔Ω″7! ↔ ≅↔5 ↔ Ψ↑Ω↔ς″Θ↔#↔! ″ϖ↑Ζ″Ξ←8 ↔ω↔8×∼ ″ω↔Ω←7 ∼Ψ↑Σ←Θ″Ν↑Β″,! ↔ω<∝Η⊕ς←7

_⊕9←! ∼Ψ≥↑7≅↔5 ⎢∝ψ←±∀∗÷ ″ω←8 °υ↔,″Ι↑8 _→Ε←7≅↔. ⊕ ↔! ↔ Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑8 ∝ψ←∀ ↔υ←,″∗↑! ≥_↔Ω←∀ Kâlel meleullezînestekberû min kavmihî lillezînestud'ýfû li men âmene minhum e ta'lemûne enne sâlihan murselun min rabbihi kâlû innâ bimâ ursile bihî mu'minûn(mu'minûne). Ονυν καϖµινδεν ιλερι γελενλερδεν κιβιρλενενλερ, ονλαρδαν ⎩µ®ν εδενλερδεν γ⎫⎜σ⎫ζ, ζαψ⎬φ γ⎞ρδ⎫κλερινε ⎭⎞ψλε δεδιλερ: “Σαλιη’ιν ⎭⎫πηεσιζ ονυν Ραββι ταραφ⎬νδαν γ⎞νδεριλδιðινι βιλιψορ µυσυνυζ?” (Ονλαρ): “Μυηακκακ κι; βιζ ονυνλα γ⎞νδεριλεν ⎭εψε ινανανλαρ⎬ζ.” δεδιλερ. 197

197


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 75

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5

-

kâle el meleu ellezîne istekberû min kavmi-hî li ellezîne ýstud'ýfû

: : : : :

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

li men âmene min-hum e ta'lemûne enne sâlihan murselun min rabbi-hi kâlû innâ bimâ ursile bihi mu'minûne

: : : : : : : : : : : : :

198

dedi kavmin önde gelen kimseleri büyüklendiler, kibirlendiler onun kavminden hakir görülen, güçsüz sayýlan kim selere kimseye, kiþiye, kimselere îmân etti, inandý onlardan biliyor musunuz muhakkak ki Salih gönderilen, gönderilmiþ olan Rabbinden, Rabbi tarafýndan dediler muhakkak ki biz gönderilen þeye onunla inanan kimseler

198


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 75

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kuvvetin sahipleri hep güçlü olan taraftadýr. Zenginler, hükmedenler hep onlardýr. Her zaman böyle olmuþtur. Ruhlarýný Allah’a göndermeyi istemeyenler, kibirlenenler, yeryüzünde kazandýklarý, sahip olduklarý þeylerle gururlananlar, baþka insanlardan kendilerini üstün görenler... Peygamber Efendimiz (S.A.V)’i de sahte peygamberlikle suçlamýþlardý. Bütün peygamberler ve bütün resûller, mutlaka sahtekârlýkla suçlanmýþlardýr, insanlýk tarihi boyunca. Ve burada da görülüyor ki o insanlar, onlarýn da bir kýsmýný kendi taraflarýna alabilmek için mü’minlere soruyorlar: -ÝÝnanýyor musunuz? Onlar da diyorlar ki: -ÝÝnanýyoruz! Neye inanýyorlar? Risalete, Allah’ýn Resûl’ü ile gönderdiði bildiriye.

199

199


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 76

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

≥∝Η⊕7≅←∀ _⊕9←! ∼:≥↑Ι↔Α″Υ↔Β″,! ↔ω<∝Η⊕7! ↔ ≅↔5 ↔ :↑Ι←4≅↔6 ∝ψ←∀ ″ϖ↑Β″Ξ↔8×∼ Kâlellezînestekberû innâ billezî âmentum bihî kâfirûn(kâfirûne). Κιβιρλενενλερ ⎭⎞ψλε δεδι: “Μυηακκακ βιζ σιζιν ινανδ⎬ð⎬ν⎬ζ ⎭εψι ινκ®ρ εδενλεριζ.”

1 2 3 4 5 6 7

200

-

kâle ellezîne istekberû innâ bi ellezî âmen-tum bihi kâfirûne

: : : : : : :

dedi kibirlenen kimseler muhakkak biz onu (o þeyi) îmân ettiniz ona inkâr edenler

200


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 76

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn yolunda olanlar, Hz. Salih’e inananlar, ona tâbî olanlarla, onun karþýsýnda olanlar var. Onlar, zenginler, güçlüler... Emretme yetkisi, kuvvet onlarda. Bütün teþkilâtýn sahipleri... Ve güçsüz olan inananlara zulmedenler. Ve bir taraf Allah’ýn resûlüne inananlar, diðer taraf onu inkâr edenler, reddedenlerdir. Allah’ýn dostlarý ve þeytanýn dostlarý birbirinden ayrýlýrlar. Allah’ýn dostlarýyla, Allah’ýn düþmanlarý farklý þeyler söylerler. Allah’ýn dostlarý, Allah’ýn indirdiðine; resûlüne, verdiði þeylere inanýrlarken, diðerleri inanmazlar.

201

201


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 77

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ←Ζ←±∀∗÷ ←η″8↔! ″ω↔2 ∼″Ψ↔Β↔2↔: ↔}↔5≅⊕Ξ7! ∼:↑Ι↔Τ↔Θ↔4 _↔9↑Γ←Θ↔# _↔Ω←∀ _↔Ξ←Β″=! ↑δ←7≅↔._↔< ∼Ψ↑7≅↔5↔: ↔ω[∝ς↔,″Ι↑Ω″7!↔ω←8 ↔α″Ξ↑6 ″ ←! Fe akarûn nâkate ve atev an emri rabbihim ve kâlû yâ sâlihu'tinâ bimâ teidunâ in kunte minel murselîn(murselîne).

Σονρα (δι⎭ι) δεϖεψι κεστιλερ ϖε Ραβ’λερινιν εµρινε ισψαν εττιλερ (ηαδδι α⎭τ⎬λαρ). ςε ⎭⎞ψλε δεδιλερ: “Ψα Σαλιη, ⎭®ψετ σεν γ⎞νδεριλεν ρεσ⎦λλερδεν ισεν βιζε ϖααδεττιðιν (τεηδιτ εττιðιν) ⎭εψι γετιρ.”

202

202


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 77

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

fe akarû en nâkate ve atev an emri rabbi-him ve kâlû yâ sâlihu a'ti-nâ bimâ teidu-nâ

: : : : : : : : : :

11 - in 12 - kunte min el murselîne

: :

nihayet kestiler diþi deve ve haddi aþtýlar emrinden Rab’lerinin ve dediler ey Salih bize getir þeyi bize vaadettiðin (tehdit ettiðin, negatif vaadini) eðer, ise sen gönderilenlerden oldun

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a isyan edenler, Allah’ýn imtihan için gönderdiði diþi deveyi kestiler. Böylece isyanlarý kesinleþti.

203

203


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 78

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∼Ψ↑Ε↔Α″.↔≅↔4 ↑}↔Σ″%⊕Ι7! ↑ϖ↑Ζ″#↔Η↔∋↔≅↔4 ↔ω[∝Ω←∃≅↔% ″ϖ←;←∗!↔( |∝4 Fe ehazethumur recfetu fe asbahû fî dârihim câsimîn(câsimîne). Βυνυν ⎫ζερινε ονλαρ⎬ ⎭ιδδετλι βιρ σαρσ⎬ντ⎬ αλδ⎬ (ψακαλαδ⎬) ϖε κενδι ψυρτλαρ⎬νδα διζ ⎫στ⎫ ⎜⎞κ⎫π καλδ⎬λαρ.

1 2 3 4 5 6

204

-

fe ehazet-hum er recfetu fe asbahû fî dâri-him câsimîne

: : : : : :

bunun üzerine, o zaman onlarý aldý (helâk etti) þiddetli sarsýntý o zaman oldular kendi yurtlarýnda diz üstü çökenler (çöküp kaldýlar)

204


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 78

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn vaadettiði azapla, Allah’ýn bir mucizesiyle karþý karþýya insanlar. Allah peygamberlerine, resûllerine isyan edenleri mutlaka cezalandýrýr. Her devirde mutlaka böyle olur. Ne zaman Allah’ýn resûllerine karþý bir olay olursa (ki mutlaka olmuþtur) arkasýndan o kavim mutlaka cezalandýrýlmýþtýr. Bu devirde de Türkiye’de büyük bir ekonomik bunalým söz konusudur. Ve bir ceza ödeniyor... Bu, Allahû Tealâ’ya karþý isyanýn bedelidir! Küfran-ýý ni’metin sonucudur!

205

205


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 79

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Υ↑Β″Ρ↔ς″∀↔! ″φ↔Τ↔7 ← ″Ψ↔5 _↔< ↔ ≅↔5↔: ″ϖ↑Ζ″Ξ↔2 |×±7↔Ψ↔Β↔4 ″ω←Υ×7↔: ″ϖ↑Υ↔7 ↑α″Ε↔Μ↔9 ↔: |∝±∀↔∗ ↔}↔7≅↔,←∗ ↔ω[∝Ε←.≅⊕Ξ7! ↔ Ψ∩Α←Ε↑# ÷ Fe tevellâ anhum ve kâle yâ kavmi lekad eblagtukum risâlete rabbî ve nesahtu lekum ve lâkin lâ tuhýbbûnen nâsýhîn(nâsýhîne).

Ο ζαµαν (Σαλιη Α.Σ) ονλαρδαν ψ⎫ζ ⎜εϖιρδι (δ⎞νδ⎫) ϖε ⎭⎞ψλε δεδι: “Εψ καϖµιµ, ανδολσυν κι; Ραββιµιν ρισαλετινι σιζλερε τεβλιð εττιµ! ςε σιζε νασιηατ εττιµ. Φακατ σιζ νασιηατ εδενλερι σεϖµιψορσυνυζ.”

206

206


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 79

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

fe tevellâ anhum ve kâle yâ kavmi lekad eblagtu-kum risâlete rabbî ve nesahtu lekum ve lâkin lâ tuhýbbûne en nâsýhîne

: : : : : : : : : : : : :

o zaman yüz çevirdi, döndü onlardan ve dedi ey kavmim andolsun ki size teblið ettim, ulaþtýrdým risalet, elçiye verilip gönderilen Rabbimin ve nasihat ettim, öðüt verdim size ve lâkin, fakat siz sevmiyorsunuz nasihat edenler

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Salih (A.S), onlardan yüz çevirdi ve Allah’ýn emrettiði görevi yerine getirdiðini, risaletini teblið ettiðini söyledi. Sonunda Hz. Salih’i katlettiler.

207

207


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 80

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔8 ↔}↔Λ←&≅↔Σ″7! ↔ Ψ↑#≅∧↔# ↔! ≥∝ψ←8″Ψ↔Τ←7 ↔ ≅↔5 ″ ←! _→0Ψ↑7 ↔: ω↔ [∝Ω↔7≅↔Θ″7! ↔ω←8 ↓φ↔&↔! ″ω←8 _↔Ζ←∀ ″ϖ↑Υ↔Τ↔Α↔, Ve lûtan iz kâle li kavmihî e te'tûnel fâhýþete mâ sebekakum bihâ min ehadin minel âlemîn(âlemîne).

ςε Λυτ (Α.Σ) καϖµινε ⎭⎞ψλε δεµι⎭τι: “Σιζδεν ⎞νχε γε⎜µι⎭ ολαν ®λεµλερδεν (ηι⎜) βιρινιν ψαπµαδ⎬ð⎬ φυη⎭υ (κ⎞τ⎫λ⎫ð⎫) µ⎫ γετιριψορσυνυζ (ψαπ⎬ψορσυνυζ)?”

208

208


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 80

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ve lûtan iz kâle li kavmi-hî e te'tûne el fâhýþete mâ sebeka-kum bi-hâ min ehadin min el âlemîn

: : : : : : : : : : :

ve Lut ...mýþtý, olmuþtu dedi kavmine mý getiriyorsunuz, mý yapýyorsunuz fuhuþ, kötülük olmadý sizden önce gelip geçmiþ onu birinden âlemlerden

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Lut (A.S)’ýn kavmi korkunç bir sapýklýk içerisindeydi. Allahû Tealâ bu korkunç çirkinliði açýklamaktadýr. Fuhuþlarýn en kötüsü... Cinsel sapýklýk. Lut kavminin yok olma sebebi...

209

209


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 81

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ω←8 → ↔Ψ″Ζ↔− ↔ ≅↔%←±Ι7! ↔ Ψ↑#⊂≅↔Β↔7 ″ϖ↑Υ⊕9←! ↔ Ψ↑4←Ι″Κ↑8 ° ″Ψ↔5 ″ϖ↑Β″9↔! ″υ↔∀ ⎢← ≥≅↔Κ←±Ξ7! ← :↑( Ýnnekum le te'tûner ricâle þehveten min dûnin nisâi, bel entum kavmun musrifûn(musrifûne). “Γερ⎜εκτεν σιζ, καδ⎬νλαρδαν βα⎭κα ερκεκλερε δε γελιψορσυνυζ. Ηαψ⎬ρ, σιζ µ⎫σριφ (ηαδδι α⎭αν) βιρ καϖιµσινιζ.”

1 2 3 4 5 6 7 8

210

-

inne-kum le te'tûne er ricâle þehveten min dûni en nisâi bel entum kavmun musrifûne

: : : : : : : :

muhakkak ki siz mutlaka geliyorsunuz erkeklere þehvetle kadýnlardan baþka bilâkis, aksine, hayýr siz müsrif, haddi aþan bir kavim

210


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 81

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Lut kavminin sona ermesini vücuda getiren sebep, bu cinsel sapýklýktýr. Allahû Tealâ, ayrý iki taraf yaratmýþtýr. Taraflar, geleceðin oluþmasý için, çocuklarýn var olmasý için mutlaka elzemdir. Bu bir aile yapýsýdýr. Aile, Kur’ân-ýý Kerim’de mukaddestir. Ýnsanlar, Allahû Tealâ tarafýndan evlensinler, geleceðin nesillerini vücuda getirsinler diye yaratýlýr. Cinsel sapýklýk, Allah’ýn kesinlikle yasak ettiði bir olaydýr ki; Lut kavminin yok olmasýna sebebiyet vermiþtir.

211

211


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 82

Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∼Ψ≥↑7≅↔5 ″ ↔! ≥® ←! ≥∝ψ←8″Ψ↔5 ↔ !↔Ψ↔% ↔ ≅↔6 _↔8↔: ″ϖ↑Ζ⊕9←! ″ϖ↑Υ←Β↔<″Ι↔5 ″ω←8 ″ϖ↑;Ψ↑%←Ι″∋↔! ↔ :↑Ι⊕Ζ↔Ο↔Β↔< ° ≅↔9↑! Ve mâ kâne cevâbe kavmihî illâ en kâlû ahricûhum min karyetikum, innehum unâsun yetetahherûn(yetetahherûne).

ςε καϖµινιν χεϖαβ⎬: “Ονλαρ⎬ ⎫λκεµιζδεν ⎜⎬καρ⎬ν, ⎜⎫νκ⎫ ονλαρ ⎜οκ τεµιζ ινσανλαρ.” δεµεκτεν βα⎭κα (βιρ ⎭εψ) ολµαδ⎬.

212

212


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 82

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve mâ kâne cevâbe kavmi-hî illâ en kâlû ahricû-hum min karyeti-kum inne-hum unâsun yetetahherûne

: : : : : : : : : :

ve olmadý cevap onun kavmi ancak, yalnýz, ...den baþka demek, söylemek onlarý çýkarýn yurdunuzdan, beldenizden muhakkak onlar (çünkü onlar) insanlar çok temiz oluyorlar (çok temizler)

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar öylesine kirlenmiþler, öylesine cinsel sapýklýk içinde yozlaþmýþlar, mahvolmuþlar ki; Hz. Lut’a gelen melekleri insan olarak deðerlendirip, onlarýn çok temiz olduðunu söylemiþlerdir. Temiz insanlarýn ahlâksýzlar arasýnda yeri olmaz, diyerek meleklerin ülkeden çýkmasýný talep ediyorlar.

213

213


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 83

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↑ψ↔#↔!↔Ι″8! ® ←! ↑ψ↔ς″;↔! ↔: ↑ ≅↔Ξ″[↔∆″9↔≅↔4 ↔ω<∝Ι←∀≅↔Ρ″7! ↔ω←8 ″α↔9≅↔6 Fe enceynâhu ve ehlehû illemreetehu kânet minel gâbirîn(gâbirîne). Β⎞ψλεχε Βιζ, ονυν ε⎭ι (ηαν⎬µ⎬) ηαρι⎜ ονυ ϖε αιλεσινι κυρταρδ⎬κ. Ο, γεριδε καλανλαρδαν ολδυ. 1 2 3 4 5

-

fe encey-nâ-hu ve ehle-hu illâ imreete-hu kânet min el gâbirîne

: : : : :

bunun üzerine onu kurtardýk ve onun ehlini, ailesini onun karýsý (hanýmý) hariç geride kalanlardan oldu

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Lut kavminin üzerine bir felâket vermiþtir. Bütün o sapýk insanlarý yok etmiþtir. Hz. Lut ve onun etrafýndakileri, onunla beraber olanlarý kurtarmýþtýr. Buradaki “ehli” kelimesi tabiatýyla, Hz. Lut’a tâbî olanlarý da kapsamaktadýr. Ama karýsý ihanet ettiði için o kurtarýlmamýþtýr.

214

214


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 84

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ρ″[↔6 ″η↑Π″9≅↔4 ⎢∼→Ι↔Ο↔8 ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 _↔9″Ι↔Ο″8↔! ↔: 〉 ↔ω[∝8←Ι″∆↑Ω″7! ↑}↔Α←5≅↔2 ↔ ≅↔6 Ve emtarnâ aleyhim matarâ, fenzur keyfe kâne âkýbetul mucrimîn(mucrimîne).

ςε ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε (τα⎭) ψαðµυρυ ψαðδ⎬ρδ⎬κ. Βακ, µ⎫χριµλεριν (συ⎜λυλαρ⎬ν) ακ⎬βετι νασ⎬λ ολδυ.

1 2 3 4 5 6 7

215

-

ve emtar-nâ aleyhim matarâ fenzur (fe unzur) keyfe kâne âkýbetu el mucrimîne

: : : : : : :

ve (taþ) yaðmuru yaðdýrdýk onlarýn üzerine (taþ) yaðmur artýk bak nasýl oldu mücrimlerin akýbeti suçlularýn sonu

215


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 84

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ bu âyetlerde Ad kavmini, Semud kavmini nasýl helâk ettiðini söylüyor. Allahû Tealâ, hangi kavimde haddi aþma söz konusuysa, Allah’ýn yolundan ayrýlýp, þeytana tâbî olunuyorsa, kavimde hakim olan onlarsa, onlarý yok etmiþtir. Birçok ceza müessesesi bu istikamette gelmiþtir. Allahû Tealâ, yozlaþmayý istemez. Ýnsanlarýn Allah’ýn yolunda mutlu olmasýný ister. Þeytanýn insanlara hakim olup, onlarý Allah’ýn yolundan saptýrmasýný ve dalâlette býrakýp en adi pisliklere bulaþmalarýný istemez Ve Allah, insanlýk tarihi boyunca böyle kavimleri cezalandýrmýþ, yok etmiþtir. Allahû Tealâ, bütün insanlarýn mutlu olmasý için resûllerini, peygamberlerini vazifeli kýlmýþtýr. Onlar, insanlara açýklama yapmýþlardýr. Serbest iradeleri ile hareket eden insanlar (genel anlamda hiç istisnasý olmamýþ), Allah’ýn resûllerine mutlaka karþý çýkmýþlar, her halükârda onlarý mutlaka reddetmiþlerdir. Ýnsanlar çirkefe bulandýklarý zaman kendi iradeleriyle mutluluklarýný tamamen yok etmiþ olurlar. Ve Allahû Tealâ, mutluluðu kendi iradeleriyle yakalasýnlar diye yarattýðý insanlarýn, gene kendi iradeleriyle Allah’ýn hedeflerinin tamamen zýddý olan þeytanýn tuzaðýna düþtüklerini, onun esiri olduklarýný, pislikler içinde yüzdüklerini gördüðü zaman, o insanlara, tarih boyunca hep derslerini vermiþtir. Allahû Tealâ’nýn cezasý hep kavimleri yok etmek þeklinde tecelli etmiþtir. O kavimlerde kimler þeytanýn esiri olmuþlarsa, onlar Allahû Tealâ tarafýndan yok edilmiþtir.Ve geleceðin yeni neslini, aydýnlýk bir nizam içinde kurabilecek olanlar (Allah’ýn Resûl’ü ve O’na baðlý olanlar) Allahû Tealâ tarafýndan hep kurtarýlmýþtýr. Olaylar dizisi bu standartlarda teþekkül etmiþtir. Hz. Lut’un kavmi, Allahû Tealâ’nýn üzerlerine yaðdýrdýðý bir taþ yaðmuru ile helâk olmuþtur. Sapýklýklarý yüzünden þeytana teslim olduklarý için Allahû Tealâ onlarý yok etmiþtir.

216

216


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 85

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔< ↔ ≅↔5 ⎢_→Α″[↔Θ↑− ″ϖ↑;≅↔∋↔! ↔ω↔<″Γ↔8 |×7←! ↔: ″φ↔5 ⎢↑ ↑Ι″[↔3 ↓ψ×7←! ″ω←8 ″ϖ↑Υ↔7 _↔8 ↔ψ™ς7! ∼:↑Γ↑Α″2! ← ″Ψ↔5 ↔υ″[↔Υ″7! ∼Ψ↑4″:↔≅↔4 ″ϖ↑Υ←±∀∗÷ ″ω←8 °}↔Ξ←±[↔∀ ″ϖ↑Υ″#↔ ≥≅↔% ″ϖ↑; ↔ ≥≅↔[″−↔! ↔ ≅⊕Ξ7! ∼Ψ↑Κ↔Φ″Α↔# ÷ ↔: ↔ !↔ϑ[∝Ω″7!↔: ⎢_↔Ζ←& ÷″.←! ↔φ″Θ↔∀ ← ″∗ ÷↵!|←4 ∼:↑Γ←Κ″Σ↑# ÷↔: ⎣ ↔ω[∝Ξ←8⊂Ψ↑8 ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ←! ″ϖ↑Υ↔7 °η″[↔∋ ″ϖ↑Υ←7×) 217

217


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 85

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Ve ilâ medyene ehâhum þuaybâ kâle yâ kavmi’budûllâhe mâ lekum min ilâhin gayruhu kad câetkum beyyinetun min rabbikum fe evfûl keyle vel mîzâne ve lâ tebhasûn nâse eþyâehum ve lâ tufsidû fîl ardý ba’de ýslahýhâ zâlikum hayrun lekum in kuntum mu’minîn(mu’minîne).

Καρδε⎭λερι ⇒υαψβ; Μεδψεν (καϖµινε)’ε ⎭⎞ψλε δεδι: “Εψ καϖµιµ Αλλαη’α κυλ ολυν! Ο’νδαν βα⎭κα σιζιν ιλ®η⎬ν⎬ζ ψοκτυρ. Ραββινιζδεν σιζε βεψψινε (βιρ µυχιζε) γελµι⎭τιρ. Αρτ⎬κ ⎞λ⎜⎫ ϖε ταρτ⎬ψα ϖεφα εδιν (ταµ ϖε δοðρυ ⎞δεψιν). ⇑νσανλαρ⎬ν ε⎭ψαλαρ⎬ν⎬ν δεðερινι εκσιλτµεψιν. Ψερψ⎫ζ⎫νδε, Ο’νυν ⎬σλ®η⎬νδαν σονρα φεσατ (βοζγυνχυλυκ) ⎜⎬καρµαψ⎬ν. ⇒®ψετ µ⎫’µινλερ ισενιζ, ι⎭τε βυ σιζιν ι⎜ιν ηαψ⎬ρλ⎬δ⎬ρ.”

1 2 3 4 5 6 7

218

-

ve ilâ medyene ehâ-hum þuaybâ kâle yâ kavmi u’budû allâhe mâ

: : : : : : :

ve Medyen’e onlarýn kardeþi Þuayb dedi ey kavmim Allah’a kul olun yoktur

218


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 85

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

lekum min ilâhin gayru-hu kad câet-kum beyyinetun min rabbi-kum fe evfû el keyle ve el mîzâne ve lâ tebhasû

: : : : : : : : : : :

19 20 21 22 23 24 25 26 27

-

en nâse eþyâe-hum ve lâ tufsidû fî el ardý ba'de ýslâhý-hâ zâlikum hayrun lekum in kuntum mu'minîne

: : : : : : : : :

sizin için bir ilâhtan ondan baþka olmuþtur size geldi bir beyyine, bir delil Rabbinizden artýk ifa edin, yapýn ölçü ve tartý, mizan eksiltmeyin, hakkýný vermemezlik yapmayýn insanlar onlarýn eþyalarý ve fesat çýkartmayýn yeryüzünde sonra onun ýslâh olmasý iþte bu hayýrlýdýr sizin için eðer inananlar iseniz

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Görülüyor ki, bütün resûller evvelâ þunu söylüyorlar: “Ey kavmim! Allah’a kul olun. Sizin O’ndan baþka ilâhýnýz yoktur.” Allah’ýn bütün resûlleri, bütün nebîleri, insanlara kâinatýn yegâne dîni olan hanif dîninin temel hedefinden, esasýndan mutlaka bahsetmiþlerdir:

219

219


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 85

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1- Tek Allah’a inanmak. 2- Allah’a kul olmak. 3- Ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allahû Tealâ’ya birer birer teslim ederek, teslimleri tamamlamak. Bunun gerçekleþmesi için insanlarýn yeryüzünde fesat çýkarmamalarý lâzýmdýr. Allahû Tealâ da Hz. Þuayb’a, medyen halkýna yeryüzünde fesat çýkarmamayý öðütlüyor. Fesat çýkarmak, Sýratý Mustakîm üzerinde oturmak ve insanlarý Sýratý Mustakîm’e ulaþmaktan men etmektir. Fesat çýkartma standartlarý, Rad Suresinin 20, 21 ve 25. âyet-i kerimelerinde açýklýða kavuþturulmuþtur. Üçüncü emir, bir genel emirdir: “Ölçüyü doðru yapýn!” Bütün insanlarýn fizik hayatlarýnda mutlaka gerçekleþtirmeleri, Allah ile olan iliþkilerin kemâl derecelerinde olgunlaþtýrabilmesi, onlarýn ruhlarýný, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim etmelerine baðlýdýr. Ve bu, bütün peygamberlerin, bütün resûllerin tebliðlerinin baþýnda gelir. O, hidayettir. Ýþte bu çaðda da ayný þey söz konusudur. Ýnsanlarýn unutmuþ olduðu hidayet. Yeryüzünde insanlar þu anda, her tarafta, bütün kavimlerin içinde fesat çýkarmýþ durumdadýrlar. Ve çok büyük bir ölçüde fesat, negatif istikamette baþarý kazanmýþtýr. Ýnsanlarýn %90’nýndan fazlasý dînin hidayetten ibaret olduðunu unutmuþlardýr. Ruhlarýný Allah’a hayatta iken göndermemekte ve gönderenlere de mani olmaya çalýþmaktadýrlar. Ýþte bu, yeryüzünde fesat çýkarmaktýr. Bütün devirlerde bu olay mutlaka tahakkuk eder.

13/RAD-2 20: Elle ezîne e yûfûne e bi ahdillâhi ve e lâ ye enkudûne el misâk(misâka a). Onlar, Allah’ýn ahdini (nefslerinin yeminini, ruhlarýnýn misakini ve vechlerinin ahdini) ifa ederler (yerine getirirler). Ve misaklerini (ruhlarýnýn Allah’a ezelde verdiði ölümden evvel Allah’a ulaþma yeminini) bozmazlar.

220

220


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 85

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

13/RAD-2 21: Ve elle ezîne e ya asýlûne e mâ eme era allâhu bihî en yûsa ale e ve e ya ahþe evne e ra abbe ehum ve e ye ehâfûne e sûe el hisâb (hisâbi). Ve onlar, Allah’ýn (ölümden evvel), Allah’a ulaþtýrýlmasýný emrettiði þeyi (ruhlarýný), O’na (Allah’a) ulaþtýrýrlar. Ve Rab’lerine karþý huþû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar. 13/RAD-2 25: Ve elle ezîne e ya ankudûne e ahda alla ahi min ba a’di mîsâkýhî ve e ya akta aûne e mâ ale e ve e yufsidûne e fil ardý ulâike e le ehumul la a’ne etu ve e le ehum eme era alla ahu bihî en yûsa sûud dâr(dâri). Onlar, misaklerinden sonra (Allah’a ruhlarýný ulaþtýracaklarýna dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ýn ahdini bozarlar (misak, ahd ve yeminlerini yerine getirmezler) ve yeryüzünde fesat çýkarýrlar (baþka insanlarýn da Sýratý Mustakîm’e ulaþmalarýna mani olduklarý için fesat çýkarýrlar). Lânet onlarýn üzerinedir. Onlar için ne kötü bir yurt var (cehennem).

221

221


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 86

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↔ :∩Γ↑Μ↔# ↔: ↔ :↑Γ←2Ψ↑# ↓ !↔Ι←. ←±υ↑Υ←∀ ∼:↑Γ↑Θ″Τ↔# ÷↔: ⎣_→%↔Ψ←2 _↔Ζ↔9Ψ↑Ρ″Α↔# ↔: ∝ψ←∀ ↔ω↔8×∼ ″ω↔8 ←ψ™ς7! ←υ[∝Α↔, ″ω↔2 ∼:↑Ι↑Π″9!↔: ⎨″ϖ↑6↔Ι⊕Χ↔Υ↔4 → [∝ς↔5 ″ϖ↑Β″Ξ↑6 ″ ←! ∼:≥↑Ι↑6″)!↔: ↔ω<∝Γ←Κ″Σ↑Ω″7! ↑}↔Α←5≅↔2 ↔ ≅↔6 ↔ρ″[↔6 Ve lâ tak'udû bikulli sýrâtýn tû'ýdûne ve tasuddûne an sebîlillâhi men âmene bihî ve tebgûnehâ ivecen vezkurû iz kuntum kalîlen fe kesserekum vanzurû keyfe kâne âkýbetul mufsidîn(mufsidîne). Τεηδιτ (ϖααδεδερεκ) εδερεκ ηερ ψολα (⎫στ⎫νε) οτυρµαψ⎬ν. ςε Ο’να (Αλλαη’α) ®µεν⎦ ολαν κιµσελερι Αλλαη’⎬ν ψολυνδαν µεν ετµεψιν. ςε ονδα (Αλλαη’⎬ν ψολυνδα) βιρ εðριλικ ιστιψορσυνυζ. ςε ηατ⎬ρλαψ⎬ν! Σιζ αζ ιδινιζ, σιζι ⎜οðαλττ⎬. ςε βακ⎬ν, φεσατ ⎜⎬καρανλαρ⎬ν σονλαρ⎬ νασ⎬λ ολδυ? 222

222


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 86

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 - ve lâ tak'udû 2 - bi kulli sýrâtýn 3 - tû'ýdûne 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

ve tasuddûne an sebîli allâhi men âmene bi-hî ve tebgûne-hâ ivecen ve uzkurû iz kuntum kalîlen fe kessere-kum ve unzurû keyfe kâne âkýbetu el mufsidîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve oturmayýn her yola tehdit ediyorsunuz, vaad ediyorsunuz (negatif vaad) ve mani oluyorsunuz, engelliyorsunuz Allah'ýn yolundan kim, kimse inandý ona ve onda arýyorsunuz eðrilik ve hatýrlayýn siz az idiniz böylece sizi çoðalttý ve bakýn (ibret alýn) nasýl oldu son, sonuç fesat çýkaranlar

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, Kur’ân-ý Kerim’in önemli âyetlerinden bir tanesidir. Ýnsanlarýn Allah’ýn yolundan nasýl saptýrýldýklarý anlatýlmaktadýr. 4 tane yol, 4 tane Sýratý Mustakîm vardýr. 1- Ruhun Sýratý Mustakîm’i. 2- Fizik vücudun Sýratý Mustakîm’i. 3- Nefsin Sýratý Mustakîm’i. 4- Ýradenin Sýratý Mustakîm’i. Ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Sýratý Mustakîm’i ayný anda baþlar.

223

223


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 86

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Burada Allahû Tealâ: “Her yolun üstüne oturmayýn.” buyurmaktadýr. Bu, ruhun Sýratý Mustakîmi’nin, vechin Sýratý Mustakîmi’nin, nefsin Sýratý Mustakîmi’nin üstüne oturmayýn.” demektir. Þeytan: “Beni azdýrmana yemin ederim ki, onlarýn Sýratý Mustakîmlerinin üzerine oturacaðým.” diyordu. Ýnsan ve cin þeytanlar da “Allah’a insan ruhunun ulaþmasý diye bir þey yoktur.” diye ve benzer þekillerde insanlarý Allah’ýn Sýratý Mustakîmi’nden men etmekte ve yeryüzünde fesat çýkarmaktadýrlar. Bu insanlar, onlarýn Sýratý Mustakîmlerine oturarak ruhun, vechin nefsin ve iradenin Allah’a teslim olmasýna mani olmaktadýrlar (Nisa-167). Buradaki “tasuddûne” kelimesiyle Nisa Suresindeki “saddû” kelimesi aynýdýr. Bu âyet, Nisa-167 (birinci derecede), Al-i Ýmran-7 ve Rad-20, 21, 25 illiyet rabýtalýdýr.

4/NÝSA-1 167: Ýnne elle ezîne e ke efe erû ve e sa addû an se ebîlillâhi ka ad da allû da alâle en ba aîdâ(ba aîde en). Onlar ki; küfür üzeredirler ve Allah’ýn yolundan alýkoyarlar (menederler), (kendileri de Allah’ýn yolunda deðillerdir). Andolsun ki; onlar, uzak bir dalâlet içindedirler (mürþidlerine ulaþmamýþ veya yola girmemiþ olduklarý için). 3/AL-ÝÝ ÝMRAN-7 7: Huve elle ezî enze ele e ale eyke el kitâbe e minhu âyâtun muhke emâtun hunne e ummul kitâbi ve e uha aru mute eþâbihât(mute eþâbihâtu), fe e emme elle ezîne e fî kulûbihim ze eygun fe e ye ette ebiûne e mâ te eþâbe ehe e minhubtigâe el fitne eti ve ebtigâe e er râsihûne e fîl ýlmi te e’vîlih(te e’vîlihi), ve e mâ ya a’le emu te e’vîle ehû illâllâh(illâllâhu), ve eru illâ ulûl ye ekûlune e âme ennâ bihî, kullun min ýndi ra abbinâ, ve e mâ ye ezze ekke elbâb(e elbâbi).

224

224


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 86

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

O (Allah) ki; Kitab’ý sana O indirdi. O’nda bir kýsmý muhkem (mânâsý açýk, yorum götürmez, þüphe kabul etmez) âyetlerdir ki; bunlar, (Levh-i Mahfuz’daki) ümmülkitapta (yer alan açýk ve kesin âyetler)dir. Diðerleri ise müteþabih (mânâsý kapalý, açýklama isteyen) âyetlerdir. Kalplerinde eðrilik (ve döneklik) bulunanlar, fitne çýkarmak ve (kendi yararýna uygun) tevîlde (yorumda) bulunmak istedikleri için o (kitabýn) müteþabih olan kýsmýna uyarlar. Halbuki onlarýn tevîlini, kimse bilmez, ancak Allah bilir. Ýlimde derinleþmiþ olan RASÝHUN (rusuh sahipleri) ise derler ki: “O’na îmân ettik, hepsi de Rabbimiz katýndan (indirilme)dir.” Bunu kimse tezekkür edemez, ancak ulûl’elbab tezekkür edebilir. 13/RAD-2 20: Elle ezîne e yûfûne e bi ahdillâhi ve e lâ ye enkudûne el misâk(misâka a). Onlar, Allah’ýn ahdini (nefslerinin yeminini, ruhlarýnýn misakini ve vechlerinin ahdini) ifa ederler (yerine getirirler). Ve misaklerini (ruhlarýnýn Allah’a ezelde verdiði ölümden evvel Allah’a ulaþma yeminini) bozmazlar. 13/RAD-2 21: Ve elle ezîne e ya asýlûne e mâ eme era allâhu bihî en yûsa ale e ve e ya ahþe evne e ra abbe ehum ve e ye ehâfûne e sûe el hisâb (hisâbi). Ve onlar, Allah’ýn (ölümden evvel), Allah’a ulaþtýrýlmasýný emrettiði þeyi (ruhlarýný), O’na (Allah’a) ulaþtýrýrlar. Ve Rab’lerine karþý huþû duyarlar ve kötü hesaptan (cehenneme girmekten) korkarlar. 13/RAD-2 25: Ve elle ezîne e ya ankudûne e ahda alla ahi min ba a’di mîsâkýhî ve e ya akta aûne e mâ eme era alla ahu bihî en yûsa ale e ve e yufsidûne e fil ardý ulâike e le ehumul la a’ne etu ve e le ehum sûud dâr(dâri). Onlar, misaklerinden sonra (Allah’a ruhlarýný ulaþtýracaklarýna dair ezelde Allah’a misak verdikten sonra) Allah’ýn ahdini bozarlar (misak, ahd ve yeminlerini yerine getirmezler) ve yeryüzünde fesat çýkarýrlar (baþka insanlarýn da Sýratý Mustakîm’e ulaþmalarýna mani olduklarý için fesat çýkarýrlar). Lânet onlarýn üzerinedir. Onlar için ne kötü bir yurt var (cehennem).

225

225


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 87

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

↑α″ς←,″∗↑! ≥∝Η⊕7≅←∀ ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ″ϖ↑Υ″Ξ←8 °}↔Σ←=≥≅↔0 ↔ ≅↔6 ″ ←! ↔: |×±Β&÷ ∼:↑Ι←Α″.≅↔4 ∼Ψ↑Ξ←8⊂Ψ↑< ″ϖ↔7 °}↔Σ←=≥≅↔0↔: ∝ψ←∀ ↔ω[∝Ω←6≅↔Ε″7! ↑η″[↔∋ ↔ξ↑;↔: ⎣_↔Ξ↔Ξ″[↔∀ ↑ψ™ς7! ↔ϖ↑Υ″Ε↔< Ve in kâne tâifetun minkum âmenû billezî ursiltu bihî ve tâifetun lem yu'minû fasbirû hattâ yahkumallâhu beynenâ, ve huve hayrul hâkimîn(hâkimîne).

“ςε εðερ ι⎜ινιζδεν βιρ κ⎬σµ⎬ν⎬ζ (βιρ γρυπ), ονυνλα γ⎞νδεριλδιðιµ ⎭εψε ιναν⎬ρ ϖε βιρ κ⎬σµ⎬ν⎬ζ (διðερ βιρ γρυπ) ινανµαζσα, ο τακτιρδε Αλλαη, αραµ⎬ζδα η⎫κ⎫µ ϖερινχεψε καδαρ σαβρεδιν. Ο, η⎫κ⎫µ ϖερενλεριν εν ηαψ⎬ρλ⎬σ⎬δ⎬ρ.”

226

226


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 87

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

ve in kâne tâifetun min-kum âmenû bi ellezî ursiltu bihî ve tâifetun lem yu'minû fe ýsbirû hattâ yahkume allâhu beyne-nâ ve huve hayru el hâkimîn

: : : : : : : : : : : : : : :

ve eðer olursa bir grup, bölük, taife sizden âmenû oldular ...ki onunla gönderildim onunla ve bir grup inanmazlar o zaman sabredin ...ceye kadar Allah hükmünü verir aramýzda ve O hüküm verenlerin, açanlarýn en hayýrlýsý

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn yolunda olmayan insanlar, baþkalarýný da Allah’ýn yolundan men ederler. Bunlarýn içerisinden iki grup insan ortaya çýkar. 1- Hz.Þuayb’a tâbî olanlar, böylece Sýratý Mustakîm’e ulaþanlar. 2- Ýnanmayanlar, Sýratý Mustakîm’in dýþýnda olanlar, baþkalarýnýn da Sýratý Mustakîm’e girmesine mani olanlar. Allah, hükmünü mutlaka %100 adaletle verir. Kim neye lâyýksa onun karþýlýðýný alýr. “Onunla gönderildiði þey”; ruhun, fizik vücudun, nefsin ve iradenin hidayetidir. Ýblis, Allah’a: “Onlarýn çoðunu sana þükreder bulmayacaksýn. Bana müsaade verdiðin, kýyâmet gününe kadar beni yaþattýðýn taktirde.” diyor. Allahû Tealâ da diyor ki: “Sen müsaade verilenlerdensin.”

227

227


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 87

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 8

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Þeytan, hem kendisi, hem de beraberinde olan diðer þeytanlar (insan ve cin þeytanlar, tagut) bütün insanlarýn Sýratý Mustakîm’in dýþýnda kalmasý için çalýþýr. Þeytanýn kabilesini, tagutu, insanlardan koparýp kendine benzetebildiði insan þeytanlarla, cinlerden koparýp kendine benzetebildiði cin þeytanlar grubu oluþtururlar. Bunlar, davranýþ biçimleri itibariyle þeytanýn düþünce standartlarýný kabul etmiþ olanlardýr. Allah ile olan iliþkilerde sadece iki türlü davranýþ biçimi söz konusudur. Ya Allah’a ulaþmayý dilersiniz, ruhunuz Allah’a doðru yola çýkar. Ya da dilemezsiniz, o zaman da çýkmaz. Davet, hidayet davetidir daima. Bütün resûllerin görevi, hidayete erdirmektir. Hayattayken ruhu Allah’a ulaþtýrarak, ruhun hidayetini saðlamak, fizik vücudu ahsen kýlýp Allah’a teslim ederek, fizik vücudun hidayetini saðlamak ve nefsi ahsen kýlýp Allah’a teslim ederek, nefsin hidayetini saðlamak ve iradeyi Allah’a teslim etmektir.

228

228


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 88

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

←Ι″Φ↑Ξ↔7 ∝ψ←8″Ψ↔5 ″ω←8 ∼:↑Ι↔Α″Υ↔Β″,! ↔ω<∝Η⊕7! ⇔ ÷↔Ω″7! ↔ ≅↔5 ″ω←8 ↔τ↔Θ↔8 ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ↔ω<∝Η⊕7!↔: ↑⎯″[↔Θ↑− _↔< ↔τ⊕Ξ↔% _↔Ξ←Β⊕ς←8 |∝4 ⊕ ↑(Ψ↑Θ↔Β↔7 ″ ↔! _↔Ξ←Β↔<″Ι↔5 ↔ω[∝;←∗≅↔6 _⊕Ξ↑6 ″ξ↔7↔:↔! ↔ ≅↔5 Kâlel meleullezînestekberû min kavmihî le nuhri cenneke yâ þuaybu vellezîne âmenû meake min karyetinâ ev le teûdunne fî milletinâ, kâle e ve lev kunnâ kârihîn(kârihîne). Ονυν καϖµινδεν κιβιρλενενλεριν ιλερι γελενλερι ⎭⎞ψλε δεδι(λερ): “Ψα ⇒υαψβ, σενι ϖε σενινλε βεραβερ ®µεν⎦ ολανλαρ⎬ (Αλλαη∋α υλα⎭µαψ⎬ διλεψενλερι) µυτλακα ⎫λκεµιζδεν ⎜⎬καραχαð⎬ζ! Ψα δα σιζ µυτλακα βιζιµ µιλλετιµιζε (δ⎩νιµιζε) δ⎞νερσινιζ.” (⇒υαψβ Α.Σ): “⇒®ψετ βιζ κεριη γ⎞ρ⎫ψορσακ δα µ⎬?” δεδι.

229

229


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 88

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

kâle el meleu ellezîne estekberû min kavmi-hî le nuhrice-enne-ke yâ þuaybu ve ellezîne âmenû mea-ke min karyeti-nâ ev le te'ûdu-enne fî milleti-nâ kâle e ve lev kun-nâ kârihîne

: : : : : : : : : : : : : : : : :

dedi (dediler) ileri gelenler kibirlenen kimseler onun kavminden seni mutlaka çýkaracaðýz ey Þuayb ve o kimseleri âmenû oldular seninle beraber þehrimizden veya, yahut mutlaka dönersiniz bizim milletimize dedi ve ise de mi biz olduk hoþlanmayanlar, kerih görenler

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün ülkelerde toplumun büyük kýsmý her devirde, þeytanýn tarafýndadýr. Kuvvetliler, hep iblisle iþbirliði yapanlardýr. Bir baþka ifadeyle dînlerinden haberi olmayanlar, Allah’ýn yerine farkýna varmadan þeytaný dinleyenler, Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerdir. Bunlar, Allah’a ulaþmayý dileyenleri yurtlarýndan çýkarmak istemektedir. Hz. Þuayb’la beraber olanlarýn bir kýsmý Allah’a ulaþmayý dileyenler, bir kýsmý Hz. Þuayb’a tâbî olup, henüz ruhlarýný Allah’a ulaþtýramamýþ olanlar, bir kýsmý da ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmýþ olanlardýr. Bir tarafta her ne pahasýna olursa olsun Allah’ýn söylediklerini mutlaka gerçekleþtirecek olan Allah’ýn dostlarý; diðer tarafta da onlara zulmedenler, Allah’ýn yolundan onlarý men etmeye çalýþanlar vardýr.

230

230


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 89

Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Υ←Β⊕ς←8 |∝4 _↔9″Γ↑2 ″ ←! _→∀←Η↔6 ←ψ™ς7! |↔ς↔2 _↔Ξ″<↔Ι↔Β″4! ←φ↔5 ″ ↔!≥_↔Ξ↔7 ↑ Ψ↑Υ↔< _↔8↔: ⎢_↔Ζ″Ξ←8 ↑ψ™ς7! _↔Ξ[×±∆↔9 ″ ←! ↔φ″Θ↔∀ ↔π←,↔: ⎢_↔Ξ∩∀↔∗ ↑ψ™ς7! ↔ ≥≅↔Λ↔< ↔! ≥® ←! ≥_↔Ζ[∝4 ↔ Ψ↑Θ↔9 ⎢_↔Ξ″ς⊕6↔Ψ↔# ←ψ™ς7! |↔ς↔2 ⎢_→Ω″ς←2 ↓∂″|↔− ⊕υ↑6 _↔Ξ∩∀↔∗ ←±σ↔Ε″7≅←∀ _↔Ξ←8″Ψ↔5 ↔ω″[↔∀↔: _↔Ξ↔Ξ″[↔∀ ″δ↔Β″4!_↔Ξ⊕∀↔∗ ↔ω[∝Ε←#≅↔Σ″7! ↑η″[↔∋ ↔α″9↔!↔:

231

231


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 89

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Kadiftereynâ alallâhi keziben in udnâ fî milletikum ba'de iz necceynallâhu minhâ, ve mâ yekûnu lenâ en neûde fîhâ illâ en yeþâallahu rabbunâ, vesia rabbunâ kulle þey'in ilmen, alallâhi tevekkelnâ, rabbeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bil hakký ve ente hayrul fâtihîn(fâtihîne). “Αλλαη’⎬ν, βιζι ονδαν κυρταρµασ⎬νδαν σονρα, σιζιν µιλλετινιζε δ⎞νερσεκ Αλλαη’α ψαλανλα ιφτιρα ετµι⎭ ολυρυζ. ςε Ραββιµιζιν διλεµεσι ηαρι⎜ βιζιµ οραψα γερι δ⎞νµεµιζ ολαµαζ. Ραββιµιζ ιλµιψλε ηερ⎭εψι κυ⎭ατµ⎬⎭τ⎬ρ. Αλλαη’α τεϖεκκ⎫λ εττικ. Ραββιµιζ, καϖµιµιζ ιλε βιζιµ αραµ⎬ζ⎬ ηακ ιλε α⎜ (αψ⎬ρ). Σεν φετηεδενλεριν (φατιηλεριν) εν ηαψ⎬ρλ⎬σ⎬σ⎬ν.”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

232

-

kad ifterey-nâ alâ allâhi keziben in udnâ fî milleti-kum ba'de iz neccey-nâ allâhu min-hâ ve mâ yekûnu

: : : : : : : : : :

iftira etmiþ oluruz Allah'a karþý yalanla eðer dönersek sizin milletinize (dîninize) sonra ...dýðý zaman Allah bizi kurtardý ondan ve olamaz, olmaz

232


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 89

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-

lenâ en neûde fî-hâ illâ en yeþâe allâhu rabbu-nâ vesia rabbu-nâ kulle þey'in ilmen alâ allâhi tevekkel-nâ rabbe-nâ iftah beyne-nâ ve beyne kavmi-nâ bi el hakký ve ente hayru el fâtihîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

bizim, bizim için dönmemiz onda, ona dair ancak, yalnýz, hariç Allah'ýn dilemesi Rabbimiz kapsadý, içine aldý (ihata etti, kuþattý) Rabbimiz herþeyi ilimle Allah'a biz tevekkül ettik, güvendik Rabbim aç bizim aramýz ve kavmimizin arasýnda hak ile ve sen hüküm verenlerin, açanlarýn en hayýrlýsý

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Þuayb ve ona tâbî olanlar, Allahû Tealâ’ya tevekkül ediyorlar, O’na güveniyorlar, O’na yalvarýyorlar, dua ediyorlar. Baþka bir dînin sahibi olan insanlar da puta tapýyorlar. Hz. Þuayb bir resûldür. Tabiatýyla o resûle tâbî olanlar, doðruyu öðrenmiþler, Allah’a ulaþmayý dilemiþler, tâbiiyetlerini gerçekleþtirmiþlerdir. Allah’ýn 2. kat cennetinin sahibi olmuþlardýr.

233

233


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 89

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Allahû Tealâ’nýn dizaynýnda onu görmekteyiz ki, Allahû Tealâ, Allah’a ulaþmayý dileyen kiþiyi mürþidine mutlaka 10 tane ihsanla göndermiþtir. Kiþi, 10 tane ihsanla tâbî olmuþtur. Bunun mânâsý þudur: Ruh, mutlaka vücuttan ayrýlýp hidayete adým atmýþtýr. Nefs, mutlaka nefs tezkiyesine, kendi hidayetine baþlamýþtýr. Fizik vücut da kendi hidayetini yaþamaya baþlamýþtýr. Þeytana kul olmaktan kurtulup Allah’a kul olacaktýr. Nefsin kalbinden ne kadar afet temizlenirse, þeytanýn hakimiyet alaný o kadar azalýr, küçülür. Kiþi de þeytana kul olmaktan ayný oranda kurtulur. Ýþte nefsin tezkiyesine, afetlerden kurtulmasýna paralel olarak ruh da Allah’a doðru yola çýkar. 7. kata ulaþýr ve 7. katýn altýn fetih kapýsýndan içeri girer. Bu, fethe nail olmak demektir. Allahû Tealâ’nýn Hz. Þuayb’ý ve onunla beraber olanlarý medyen halkýndan kurtarmasý, Hz. Þuayb tarafýndan ruhlarýný Allah’a ulaþtýrarak fethe nail kýlmasý istikametinde deðerlendirilmiþtir. Âyet-i kerimenin “fethedenler” ve “fatih” ifadeleriyle “fethe nail kýlan” hüviyeti de vardýr. Sadece medyen halkýyla, Hz. Þuayb ve ona tâbî olanlarýn birbirlerinden ayrýlmasý deðil, Hz. Þuayb’a tâbî olanlarýn ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmalarý, onlarý hidayete erdirmesi ve fethe nail kýlmasý da söz konusudur. Öyleyse konunun ruhunda, fethe nail olmak, ruhu Allah’a ulaþtýrmak yani hidayet vardýr.

234

234


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 90

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∝ψ←8″Ψ↔5 ″ω←8 ∼:↑Ι↔Σ↔6 ↔ω<∝Η⊕7! ⇔ ÷↔Ω″7! ↔ ≅↔5↔: ↔ :↑Ι←,≅↔Φ↔7 ∼→)←! ″ϖ↑Υ⊕9←! _→Α″[↔Θ↑− ″ϖ↑Β″Θ↔Α⊕#! ←ω←∴↔7 Ve kâlel meleullezîne keferû min kavmihî le initteba'tum þuayben innekum izen le hâsirûn(hâsirûne). Καϖµινδεν κ®φιρ ολανλαρ⎬ν ιλερι γελενλερι ⎭⎞ψλε δεδι(λερ): “Εðερ, γερ⎜εκτεν ⇒υαψβ’α τ®β⎩ ολυρσαν⎬ζ, ο τακτιρδε σιζ µυτλακα η⎫σρανδα ολανλαρδαν (νεφσλερινι η⎫σρανα δ⎫⎭⎫ρενλερδεν) ολυρσυνυζ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

235

-

ve kâle el meleu ellezîne keferû min kavmi-hî le in itteba'tum þuayben inne-kum izen le hâsirûne

: : : : : : : : : :

dedi (dediler) ileri gelenler o kimseler ki inkâr ettiler, kâfirler onun kavminden eðer tâbî olursanýz Þuayb'a muhakkak siz o taktirde, o zaman mutlaka hüsrana uðrayan kimseler

235


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 90

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her devirde insan ve cin þeytanlar (tagut), Allah’a ulaþmayý dilemezler. Her kim Allah’ýn yolunu seçmiþse, Allah’a ulaþmayý dilemiþ de Allah’tan mürþidini istemiþ, ona tâbî olmuþsa veya direkt olarak resûle tâbî olmuþsa, onlara: “Siz mutlaka hüsranda olanlardan olursunuz, nefslerini hüsrana düþürenlerden olursunuz.” derler. Yani hem Allah’ýn emirlerine karþý gelirler; hidayete erme konusunda hiçbir gayretleri yoktur, hem de baþka insanlarý Allah’ýn yolundan men ederler. Allah’ýn yoluna girmemeleri konusunda fizik standartlar da zorlar onlarý. “Siz bu Þuayb’a ne diye inanýyorsunuz? O bir sahtekârdýr.” diyerek bir de korkuturlar. Her devirde Allah’ýn bütün resûlleri için, Peygamber Efendimiz (S.A.V), Hz. Musa, Hz. Ýsa için de, “O bir sahtekârdýr.” denmiþtir. Hz. Ýsa ki; Allahû Tealâ bir sürü mucize göstertmiþtir ona Allah’ýn emriyle, ilmiyle çok þeyler yapmýþtýr. Mesela ölüleri diriltmesine müsaade etmiþtir, diriltmiþtir. Yine de kavmin ileri gelenleri, bunun bir sihir olduðunu söylemiþlerdir. Yani týpký buradaki gibi ayný þeyi söylemiþlerdir: “Hz. Þuayb’a tâbî olursanýz mutlaka hüsranda olanlardan olursunuz.” Oysa ki kendileri hüsrandadýrlar. Allah’a ulaþmayý dilemeyenler, nefslerini hüsrana düþürenlerdir. Hüsranda olmak, nefsini hüsrana düþürmek ayný þeydir. Ve hüsranda olanlar, hüsranda kaldýklarý sürece Allahû Tealâ ile olan iliþkilerinde aslî hedefe ulaþamayacak olanlardýr. Dalâlette olanlar, hüsranda olanlardýr (A’raf-178). Dalâlette olanlar mürþidlerine ulaþmamýþ, tâbî olmamýþ olanlardýr. Hüsranda olanlar Allah’ýn yolundan sapmýþ olanlar, Allah’ýn yolunu kendilerine yol kabul etmeyenler, Allah’ýn bütün güzelliklerini devre dýþý býrakanlardýr.

236

236


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 90

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Allahû Tealâ, dalâlette olanlarýn mürþidlerine tâbî olmayanlar olduðunu söylüyor. Hepsi de nefslerini hüsrana düþürenlerdir. Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin, Allah yolunda yaptýklarý hizmetleri hüsrana düþürenlerin müþterek özellikleri, kaybettikleri derecelerin kazandýklarýndan mutlaka fazla olmalarýdýr. Ve bu hüsranda olanlar, hüsranda olmaktan kurtulmuþ olanlara diyorlar ki: “Siz hüsrandasýnýz.” Yani sanki kendileri hüsranda deðillermiþ de, o Allah’ýn yoluna girenler, hidayet yolunda olanlar, hüsrandaymýþ gibi onlara gözdaðý vermektedirler. Ýnsanlýk tarihi boyunca hep bu tekerrür edecektir. Hüsranda olanlar, hüsrandan kurtulmuþ olanlara hep: “Siz hüsrandasýnýz.” diyeceklerdir. “Siz sapýksýnýz.” diyeceklerdir. “Siz þeytanla iþbirliði yapýyorsunuz.” diyeceklerdir. “Sizin resûlünüz bir sahtekârdýr.” diyeceklerdir.

7/A’’RAF-1 178: Me en ye ehdillâhu fe e huve el muhte edî ve e me en yudlil fe e ulâike e humul hâsirûn(hâsirûne e). Allah kimi hidayete erdirirse (kendisine ulaþtýrýrsa), artýk o hidayete ermiþtir. Ve kim dalâlette býrakýlýrsa, iþte onlar, onlar artýk hüsrana uðrayanlardýr (nefslerini hüsrana düþürenlerdir).

237

237


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 91

Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∼Ψ↑Ε↔Α″.↔≅↔4 ↑}↔Σ″%⊕Ι7! ↑ϖ↑Ζ″#↔Η↔∋↔≅↔4 ∫↔ω[∝Ω←∃≅↔% ″ϖ←;←∗!↔( |∝4 Fe ehazethumur recfetu fe asbehû fî dârihim câsimîn(câsimîne). Β⎞ψλεχε ⎭ιδδετλι βιρ σαρσ⎬ντ⎬ ονλαρ⎬ ψακαλαδ⎬. Βυνυν ⎫ζερινε κενδι ψυρτλαρ⎬νδα διζ ⎫στ⎫ ⎜⎞κ⎫π καλδ⎬λαρ. 1 2 3 4 5

-

fe ehazet-hum er recfetu fe asbehû fî dâri-him câsimîne

: : : : :

böylece onlarý yakaladý, tuttu þiddetli bir sarsýntý böylece oldular kendi yurtlarýnda diz üstü çökmüþ kimseler

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada Allah’a karþý gelenlerin sonunun mutlaka felâket olduðu anlatýlmaktadýr. Þiddetli bir sarsýntý ve insanlarýn diz üstü çöküp kalmasýyla Medyen halký sona ermiþtir. Eski devirlerde kaç tane kavmi, resûllerine direkt olarak karþý çýktýklarý için, Allahû Tealâ yok etmiþtir. Þimdi de büyük cezalar vermektedir. Ýnsanlar ne yazýk ki; gene uslanmýyorlar.

238

238


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 92

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∫_↔Ζ[∝4 ∼″Ψ↔Ξ″Ρ↔< ″ϖ↔7 ″ ↔≅↔6 _→Α″[↔Θ↑− ∼Ψ↑∀⊕Η↔6 ↔ω<∝Η⊕7↔! ↔ω<∝Ι←,≅↔Φ″7! ↑ϖ↑; ∼Ψ↑9≅↔6 _→Α″[↔Θ↑− ∼Ψ↑∀⊕Η↔6 ↔ω<∝Η⊕7↔! Ellezîne kezzebû þuayben ke en lem yagnev fîhâ, ellezîne kezzebû þuayben kânû humul hâsirîn(hâsirîne). ⇒υαψβ (Α.Σ)’⎬ τεκζιβ εδενλερ (ψαλανλαψανλαρ), σανκι οραδα ηι⎜ ϖαρ ολµαµ⎬⎭ γιβιψδι. ⇒υαψβ (Α.Σ)’⎬ ψαλανλαψανλαρ, ονλαρ η⎫σρανδα ολδυλαρ (νεφσλερινι η⎫σρανα δ⎫⎭⎫ρδ⎫λερ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ellezîne kezzebû þuayben ke en lem yagnev fî-hâ ellezîne kezzebû þuayben kânû hum el hâsirîne

: : : : : : : : :

yalanlayanlar, onlar ki yalanladýlar Þuayb'ý gibi, sanki var olmamýþ, kalýcý olmamýþ orada yalanlayan kimseler Þuayb'ý oldular onlar hüsranda olanlar

AÇIKLAMA______________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Kur’ân-ý Kerim kavramlarýndan bir tanesi olan “hüsranda olmak” tan bahsetmektedir.

239

239


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 93

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

″ϖ↑Υ↑Β″Ρ↔ς″∀↔! ″φ↔Τ↔7 ← ″Ψ↔5 _↔< ↔ ≅↔5↔: ″ϖ↑Ζ″Ξ↔2 |×±7↔Ψ↔Β↔4 ↔ρ″[↔Υ↔4 ⎣″ϖ↑Υ↔7 ↑α″Ε↔Μ↔9 ↔: |∝±∀↔∗ ←

÷≅↔,←∗

〉 ↔ω<∝Ι←4≅↔6 ↓ ″Ψ↔5|×ς↔2 |×,×∼ Fe tevellâ anhum ve kâle yâ kavmi lekad eblagtukum risâlâti rabbî ve nesahtu lekum, fe keyfe âsâ alâ kavmin kâfirîn(kâfirîne). (⇒υαψβ Α.Σ) β⎞ψλεχε ονλαρδαν ψ⎫ζ ⎜εϖιρδι (δ⎞νδ⎫) ϖε ⎭⎞ψλε δεδι: “Ανδολσυν κι; Ραββιµιν ρισαλελερινι (γ⎞νδερδικλερινι) σιζε τεβλιð εττιµ (υλα⎭τ⎬ρδ⎬µ). ςε σιζε νασιηατ εττιµ. Αρτ⎬κ κ®φιρ βιρ καϖµε νασ⎬λ (νι⎜ιν) ⎫ζ⎫λεψιµ?”

240

240


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 93

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

fe tevellâ an-hum ve kâle yâ kavmi lekad eblagtu-kum risâlâti rabbî ve nesahtu lekum fe keyfe âsâ alâ kavmin kâfirîne

: : : : : : : : : : : : :

o zaman yüz çevirdi onlardan ve dedi ey kavmim andolsun size teblið ettim risaleleri (resûllerin tebliðleri) Rabbim ve nasihat (öðüt) ettim sizin için, size o zaman nasýl ben üzülürüm inkâr eden kavme (kâfir kavme)

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Þuayb, Allah’ýn emrini kavmine teblið ettiðinde inkâr etmiþlerdir. Ve gelen zelzele ile diz üstü çöküp öylece kalmýþlardýr. Hz. Þuayb’a tâbî olanlarýn dýþýnda kavim olduðu gibi yok olmuþtur. Ýster kâfirler, ister inkâr edenler olsunlar; Allah’a inanmýþlar ama emirlerini yerine getirmemiþlerdir. Hz. Þuayb’a tâbî olmadýklarý için de kalplerinde küfür yazýlý olarak ölmüþlerdir. Ve Allahû Tealâ olayý bitirmiþtir. Allah’a göre o kiþi kâfir hüviyetindedir. Mü’min; kalbinin içinde îmân yazan kiþidir. Îmânýn sahibi anlamýna gelir. Kâfir de; kalbinde yazýlý olan küfrün sahibi demektir.

241

241


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 94

Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔9″Η↔∋↔! ® ←! ↓±|←Α↔9 ″ω←8 ↓}↔<″Ι↔5 |∝4 _↔Ξ″ς↔,″∗↔! _↔8↔: ← ≥!⊕Ι⊕Ν7! ↔: ← ≥≅↔,⊂≅↔Α″7≅←∀≥ _↔Ζ↔ς″;↔! ↔ Ψ↑2⊕Ι⊕Ν↔< ″ϖ↑Ζ⊕ς↔Θ↔7 Ve mâ erselnâ fî karyetin min nebiyyin illâ ehaznâ ehlehâ bil be'sâi ved darrâi leallehum yaddarraûn(yaddarraûne). ςε Βιζ, ηανγι ⎫λκεψε βιρ πεψγαµβερ γ⎞νδερδιψσεκ, ονυν ηαλκ⎬ν⎬ δαρλ⎬κ ϖε σ⎬κ⎬ντ⎬ψα υðρατµαδ⎬ð⎬µ⎬ζ ⎫λκε ψοκτυρ κι; β⎞ψλεχε ονλαρ ψαλϖαρ⎬π, ψακαρ⎬ρλαρ.

242

242


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 94

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ve mâ ersel-nâ fî karyetin min nebiyyin illâ ehaz-nâ ehle-hâ bi el be'sâi ve ed darrâi lealle-hum yaddarraûne

: : : : : : : : : : :

ve olmadý (yok) gönderdik bir beldeye (içine) peygamberden bir peygamber yalnýz, ancak, ...den baþka aldýk, uðrattýk onun halkýný fakirlik, sýkýntý ve darlýk, zorluk, þiddet böylece onlar, umulur ki, belki onlar yalvarýp yakarýrlar

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, her kavme resûl göndermiþtir. Bu resûl, nebîlerin olmadýðý bir devrede yaþamýþsa (devrin imamý olmadýðý taktirde) kendi ülkesinden sorumludur. Nebî göndermiþse; ayný zamanda ülkesinde mutlak olarak resûldür. Bütün dünyadan ve kâinattan mesuldür. Öyleyse Allahû Tealâ, hangi ülkeye peygamber göndermiþse orada farklý bir dizayn vardýr. Peygamber, evvelâ kendi ülkesinden, sonra bütün dünyadan, sonra kâinattan sorumludur. Nebî, peygamberdir. Bütün kâinattan sorumlu olan bir yetkiliyi ifade eder. Resûl, peygamber deðildir. Ama peygamberlerin olmadýðý devirlerde hangi resûl, devrin imamlýðýna seçilirse o, kendi ülkesinden, dünyadan ve kâinattan sorumludur.

243

243


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 94

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Allahû Tealâ, onu 3 hedefe birden yönelik yaratmýþ ve görevlendirmiþtir. Huzur namazýnýn imamlýðý, kâinatýn en üstün noktasýnda, bütün kâinata hitap eden bir imamlýktýr. Allah’ýn peygamber gönderdiði ülkeler için bir muradý vardýr. O ülkelerin insanlarýnýn Allah’a yalvarýp yakarmalarýný ister. Tazarru ve niyazda bulunmalarýný ister. Dua etmelerini ister, Allah’tan talepte bulunmalarýný ister. Ýnsanlar ancak darlýk ve yokluk olursa ellerini açýp Allah’a yalvarýrlar, dua ederler. Yoksa Allah’ý unuturlar. Allah, insanlara bolluk ve bereket verdiði zaman, onlar Allah ile olan iliþkilerini zayýflatýrlar. Ne yazýk ki; insanoðlunun tabiatý böyledir. Eðer bir insan, Allah’ýn yolunda ilerleyip, daha çok bolluða ve berekete muhatap olursa; Allah’a olan duasýný, niyazýný daha çok artýrýr. Allah ile çok daha sýký bir iliþkinin içine girer. Ýþte Allahû Tealâ tarafýndan makbul olan insanlar bunlardýr. Siz Allahû Tealâ’dan isterseniz, Allah size verir. Dünya malýný isterseniz, dünya malýný verir. Aman sakýn ha, Allahû Tealâ’dan dünya malýný alýp da, onun þükrünü eda etmemiþ olmak durumuna düþmeyesiniz! Allahû Tealâ, isteyene verir. Ýnsanlar, Allahû Tealâ’nýn verdiklerini ya hayýrda ya þerrde olmak üzere iki þekilde kullanýrlar. Allah’tan aldýðý paralarý þerrde kullananlar için Allahû Tealâ diyor ki: “Onlar ki; Bizden dünya malýný isterler, Biz onlara veririz. Ama onlarýn ahirette bir nasibi yoktur.” Ýþte bunlar, Allah’ýn kendilerine bol para, ni’met verdiði ya da ihsanda bulunduðu kiþilerdir. Ama onu hayýrda kullanamamýþlardýr. Onlar için hüsran, cehennem söz konusudur. Böyle yapanlar, kaybedenlerden olurlar. Onlar derler ki: “Yarabbi, bana para ver, nasýl verirsen ver, haram ver, helâl ver. Ben o paralarý alýp gönlümün istediði gibi yaþamak istiyorum. Barlarda, pavyonlarda bu paralarý yemek istiyorum.”

244

244


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 94

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

Baþka bir grup da der ki: “Yarabbi bana dünyada da, ahirette de hasene ver. Ben Senden bu dünyada para istiyorum. O paranýn zekâtýný, birr’ini nasýl vermem lâzýmgeldiðini bana göster ve beni imtihan et. Bakalým gerçekten Senin emrettiðin gibi bu ni’meti harcýyor muyum. Ben ki; Senin bana emrettiðinden daha çoðunu baþka insanlara vermek için bu parayý istiyorum.” Allahû Tealâ’dan böyle bir imkâna kavuþanlar, Allah’ýn imtihanýna muhatap tutulurlar. Teslimiyet dereceleri de oradan belli olur. Ama kim; hem Allah’tan bol ni’met alýrsa, hem de Allah’ýn emrettiði hayýrlarda kullanýrsa iþte o, Allah’ýn katýndaki en makbul insanlardan birisi olur. Belli olur ki; kiþi onu kendi hasis menfaatleri için nefsinin istikametinde harcamak için almamýþtýr. Allah yolunda kullanabilmek için almýþtýr. Allah yolunda hayýrda kullananlar, þeytan yolunda þerrde kullananlardan farklý sonuçlarla karþý karþýyadýrlar. Allah kendilerine verdikçe hayýrda kullananlar, daha çok hayýr yaparlar. Hem alýrken derecat kazandýklarý için alýrlar, hem de harcarken ayrýca derecat kazanýrlar. Oysa ki; þu dünyada haram para kazanarak onlarý nefsleri, afetleri yolunda yiyenler, hem parayý kazandýklarý zaman, hem de harcarken derecat kaybederler. Onlarýn kesin gidecekleri yer cehennemdir. Ama diðerleri, parayý Allah’ýn kendilerine vermesini Allah’ýn emrettiði istikamette harcayacaklarý vaadi ile alýrlar. Onlar vaadlerini yerine getirirler ve Allah’ýn sevgilileri olurlar. Bazýlarý da Allah’ý aldatabileceklerini zannederler. Allah’a: “Sen bana para ver, ben onu helâl yollarda kullanacaðým” derler ve haramda kullanýrlar. Onlar da, Allah’ý aldatmaya teþebbüs ettikleri için tabiatýyla daha çok azap görürler. Aldatamayacaklarý kesindir ama böyle bir þey, Allahû Tealâ’nýn katýnda bir sahtekârlýk ifade eder. Allahû Tealâ, içinizden geçenlerin hepsini bilir. Her yaptýðýnýzdan haberi vardýr. Hepinizle beraberdir. Allah’ý sevin, çok sevin. Allah’tan isteyin, hiç çekinmeyin! Ama Allah’ýn size verdiði bolluðu ve bereketi Allah için kullanmayý hedef ittihaz edin! Mutluluðu o zaman yaþarsýnýz.

245

245


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 95

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

∼″Ψ↔Σ↔2 |×±Β&÷ ↔}↔Ξ↔Κ↔Ε″7! ←} ÷←[⎯⊕Κ7! ↔ ≅↔Υ↔8 _↔Ξ″7⊕Γ↔∀ ⊕ϖ↑∃ ↑ ≥!⊕Ι⊕Κ7! ↔: ↑ ≥!⊕Ι⊕Ν7! _↔9↔ ≥≅↔∀×∼ ⊕ϕ↔8 ″φ↔5 ∼Ψ↑7≅↔5 ↔: ↔ :↑Ι↑Θ″Λ↔< ÷ ″ϖ↑;↔: →}↔Β″Ρ↔∀ ″ϖ↑;≅↔9″Η↔∋↔≅↔4 Summe beddelnâ mekânes seyyietil hasenete hattâ afev ve kâlû kad messe âbâenad darrâu ves serrâu fe ehaznâhum bagteten ve hum lâ yeþ'urûn(yeþ'urûne). Σονρα σεψψιατιν ψερινι ηασενατλα δεðι⎭τιρδικ. Νε ζαµαν κι ⎜οðαλδ⎬λαρ ϖε ⎭⎞ψλε δεδιλερ. “Βαβαλαρ⎬µ⎬ζα δα ⎭ιδδετλι δαρλ⎬κ ϖε φεραηλ⎬κ δοκυνµυ⎭τυ. (Αλλαη’ταν βιλµεδιλερ, δερσ αλµαδ⎬λαρ). Βυνυν ⎫ζερινε ονλαρ⎬ φαρκ⎬να ϖαρµαδαν (⎭υυρυνδα δεðιλκεν) ανιδεν αλδ⎬κ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9

246

-

summe beddel-nâ mekâne es seyyieti el hasenete hattâ afev ve kâlû kad messe

: : : : : : : : :

sonra deðiþtirdik kötülüðün yerini iyilik öyle ki, kadar çoðaldýlar ve dediler olmuþtu isabet etti, dokundu

246


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 95

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

10 11 12 13 14 15 16

-

âbâe-nâ ed darrâu ve es serrâu fe ehaz-nâ-hum bagteten ve hum lâ yeþ'urûne

: : : : : : :

atalarýmýz, babalarýmýz darlýk, zorluk, þiddet ve hayýr, surur, ferahlýk böylece onlarý aldýk ansýzýn ve onlar farkýna varmazlar (þuurunda deðillerdir)

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âyet-i kerimenin muhtevasýnda Allahû Tealâ’nýn zaman içerisinde insanlara verdiði imkânlar görülmektedir. Allahû Tealâ, onlarý çoðaltýp, etraflarýna hakim kýlmýþtýr. Bir süre hasenelerle giden toplum ahlâký, sonra adým adým deðiþmiþ, haseneler tekrar seyyiate dönüþmüþtür. Ve Allah’ýn kendilerine verdiði hasenatý, bolluðu, bereketi Allah’ýn verdiði istikamette deðil de, kendilerine aitmiþ gibi deðerlendirmiþlerdir. Her devirde insanlarýn, Allah karþýsýndaki imtihanlarýný kaybetme sebeplerinden birisi de budur. Ýnsanlar dünya üzerinde Allah’ýn verdiði bolluk ve berekete ya haram parayla kavuþurlar veya Allah onlara helâl para verdiði halde bunu Allah yolunda deðil, Allah’ýn yasak ettiði yerlerde kullanýrlar. Ve ondan sonra da cezaya muhatap olurlar. Ýþte baþlangýç devresinden sonra gelen ferahý, bolluðu birkaç nesil yaþar. Onlardan zaman içinde türeyenler, Allah’ýn helâl ni’metleriyle, devirlerinde bir yýldýz gibi parlamýþ olan kavimlerinin o eski günlerine bakarlar. Ama kendileri, her türlü ahlâksýzlýðýn içine düþmüþlerdir. Ve onlarýn içinde çok para kazananlar: “Dedelerimiz de, babalarýmýz da böyleymiþ, onlar da çok kazanýrlarmýþ. Onlar da hem þiddetli darlýða, hem de ferahlýða uðramýþlardý. Baþýmýza gelenler Allah’tan deðil, bizden.” dedikleri için farkýna bile varmadan Allahû Tealâ onlarý yok etmiþtir.

247

247


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 96

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔Ξ″Ε↔Β↔Σ↔7 ∼″Ψ↔Τ⊕#!↔: ∼Ψ↑Ξ↔8×∼ ⊆Ι↑Τ″7! ↔υ″;↔! ⊕ ↔! ″ξ↔7 ↔: ″ω←Υ×7↔: ← ″∗ ÷ ↵! ↔: ← ≥≅↔Ω⊕Κ7! ↔ω←8 ↓ ≅↔6↔Ι↔∀ ″ϖ←Ζ″[↔ς↔2 ↔ Ψ↑Α←Κ″Υ↔< ∼Ψ↑9≅↔6 _↔Ω←∀ ″ϖ↑;≅↔9″Η↔∋↔≅↔4 ∼Ψ↑∀⊕Η↔6 Ve lev enne ehlel kurâ âmenû vettekav le fetahnâ aleyhim berekâtin mines semâi vel ardý ve lâkin kezzebû fe ehaznâhum bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne).

Ο ⎫λκενιν ηαλκ⎬ εðερ ®µεν⎦ ολσαλαρδ⎬ ϖε τακϖα σαηιβι ολσαλαρδ⎬ ελβεττε ονλαρα σεµαδαν ϖε ψερδεν βερεκετλερ (βολλυκ) α⎜αρδ⎬κ. Φακατ ονλαρ ψαλανλαδ⎬λαρ. Β⎞ψλεχε καζανδ⎬κλαρ⎬νδαν δολαψ⎬ ονλαρ⎬ αλδ⎬κ (χεζαλανδ⎬ρδ⎬κ).

248

248


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

ℜψετ − 96

Κ″ ∀← Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve lev enne ehle el kurâ âmenû ve ittekav le fetah-nâ aleyhim berekâtin min es semâi ve el ardý ve lâkin kezzebû fe ehaz-nâ-hum

: : : : : : : : : : : : :

14 - bimâ 15 - kânû yeksibûne

: :

ve eðer muhakkak ki ülkelerin halký inandýlar, âmenû oldular ve takva sahibi oldular elbette açardýk onlara bolluk, bereketler semadan ve yerden lâkin, fakat yalanladýlar o zaman biz onlarý (cezalandýrdýk) aldýk sebebiyle kazanmýþ olduklarý

AÇIKLAMA_____________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, cezalandýrmanýn temel sebebini bu âyette açýklýyor: “Eðer onlar âmenû olsalardý (Allah’a ulaþmayý dileselerdi) ve takva sahibi olsalardý onlara bolluk bereket saðlardýk.” buyuruyor. Cezalandýrýlanlarýn temel cezalanma sebebi, âmenû ve takva sahibi olmadýklarý için harama dönüþleridir.

249

249


ϖ←

[&∝ Ι⊕ 7! ω← Ω× &″ Ι⊕ 7! ψ← ς™ 7! ϖ←

Κ″ ∀←

ℜψετ − 97

Χ⎫ζ − 9

(7) A’raf Suresi Òa Š¤Ç üa ¢ñ ‰ì¢

_↔Ξ↑,⊂≅↔∀ ″ϖ↑Ζ↔[←#≅∧↔< ″ ↔! ⊆Ι↑Τ″7! ↑υ″;↔! ↔ω←8↔≅↔4↔! ⎢↔ Ψ↑Ω←=≥≅↔9 ″ϖ↑;↔: _→#≅↔[↔∀ E fe emine ehlul kurâ en ye'tiyehum be'sunâ beyâten ve hum nâimûn(nâimûne).

Ψοκσα ο ⎫λκελεριν ηαλκ⎬ ⎭ιδδετλι αζαβ⎬µ⎬ζ⎬ν ονλαρα, ονλαρ γεχε ϖακτι υψυρκεν γελµεσινδεν (γελµεµεσινδεν) εµιν µιψδιλερ? 1 2 3 4 5 6 7

250

-

e fe emine ehlu el kurâ en ye'tiye-hum be'su-nâ beyâten ve hum nâimûne

: : : : : : :

yoksa emin mi oldu(lar) o ülkeler halký onlara gelmesi þiddetli azabýmýz gece iken, gece vakti ve onlar uyuyanlar

250

6.cilt_7-araf-Part-1  

AÇIKLAMA_____________________________________________________ ≥ λ ≥ Ω ≥ 7 ! ΧΧ⎫⎫ζζ − 88 ←←ϖ[[∝&amp;⊕Ι7! ←ω×Ω″&amp;⊕Ι7! ←ψ™ς7! ←←ϖ″Κ←∀ ℜℜψψεε...