Page 1


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

§† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

47. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

a뢣† •  ë a뢊 1 ×  åí©ˆ  £Û a ¤á¢è Ûb à¤Ç a  £3 ™ a ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ¤å Ç Ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi edalle a’mâlehum.

⇑νκ®ρ εδενλεριν ϖε (ινσανλαρ⎬) Αλλαη’⎬ν ψολυνδαν μεν εδενλεριν αμελλερινι (Αλλαη) βο⎭α ⎜⎬καρδ⎬.

1 2 3 4 5 6

-

ellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi (sebîli allâhi) edalle a'mâle-hum

: : : : : :

onlar inkâr ettiler ve alýkoydular, men ettiler Allah'ýn yolundan boþa çýkardý onlarýn amelleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ý inkâr edenlerin ve insanlarý Allah’ýn yolundan men edenlerin, yani onlarý Allah’a ruhlarýný hayatta iken ulaþtýrmayý dilemekten men edenlerin amellerini Allah boþa çýkarmýþtýr.

1

1


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¡pb z¡Ûb £–Ûa aì¢Ü¡à Ç ë aì¢ä ß¨a  åí© ˆ  £Ûa  ë  ë §† £à z¢ß ó¨Ü Ç  4¡£Œ¢ã b à¡2 aì¢ä ß¨a  ë ¤á¢è¤ä Ç  Š £1 × = ¤á¡è¡£2 ‰ ¤å¡ß ¢ £Õ z¤Ûa  ì¢ç ¤á¢è Ûb 2  | Ü¤• a  ë ¤á¡è¡mb ÷¡£î  Vellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve âmenû bi mâ nuzzile alâ muhammedin ve huvel hakku min rabbihim keffere anhum seyyiâtihim ve asleha bâlehum.

ℜμεν⎦ ολαν ϖε σαλιη αμελ (νεφσι τεζκιψε εδιχι αμελλερ) ψαπανλαρ⎬ν ϖε Ηζ. Μυηαμμεδ (Σ.Α.ς)’ε ινδιρδιðιμιζ ⇒εψ’ε (Κυρ’®ν−⎬ Κεριμ’ε) ϖε Ο’νυν Ραβ’λερινδεν βιρ ηακ ολδυðυνα ινανανλαρ⎬ν γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ (Αλλαη) ⎞ρττ⎫ ϖε ονλαρ⎬ν ηαλλερινι ⎬σλ®η εττι.

2

2


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

ve ellezîne âmenû ve amilû es sâlihâti ve âmenû bi mâ nuzzile alâ muhammedin ve huve el hakku min rabbi-him keffere an-hum seyyiâti-him ve asleha bâle-hum

: : : : : : : : : : : : : : :

ve onlar âmenû oldular, Allah'a ulaþmayý dilediler ve salih ameller yaptýlar ve îmân ettiler, inandýlar indirdiðimiz þeye ... e, üzerine Muhammed ve o hak Rab'lerinden örttü, sildi onlardan onlarýn günahlarý ve ýslâh etti, düzeltti onlarýn halleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kim Allah’a ulaþmayý dilerse o, Kur’ân’daki âmenû olan kiþidir. Kim bu dilekten sonra Allah’ýn gösterdiði mürþide ulaþýr ve tâbî olursa nefs tezkiyesine baþlar. Yani Allah’ýn zikriyle nefsinin kalbi Allah’tan gelen rahmet, fazl ve salâvât nurlarýndan %2 rahmet ve geri kalaný fazl olmak üzere, zikir sayýsýna ve süresine paralel olarak, nurlarla dolmaya baþlar. Ýþte kalbin zikirle nurlarla dolmaya baþlamasý amilüssalihattýr. Allah onlarýn günahlarýný örter. 8/ENFAL-29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi). Ey âmenû olanlar, Allah’a karþý takva sahibi olursanýz sizi furkan (hak ve bâtýlý ayýrma özelliði) sahibi kýlar! Ve sizden (sizin) günahlarýnýzý örter ve size maðfiret eder (günahlarýnýzý sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir. Ve onlarýn nefslerinde afetlerin azalarak nurlarýn çoðalmasý hallerini Allah’ýn ýslâh etmesidir.

3

3


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

ë  3¡Ÿb j¤Ûa aì¢È j  £ma a뢊 1 ×  åí ©ˆ  £Ûa  £æ b¡2  Ù¡Û¨‡ 6 ¤á¡è¡£2 ‰ ¤å¡ß   £Õ z¤Ûa aì¢È j £ma aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ  £Ûa  £æ a ¤á¢è Ûb r¤ß a ¡b  £äÜ¡Û ¢é¨£ÜÛa ¢l¡Š¤š í  Ù¡Û¨ˆ × Zâlike bi ennellezîne keferûttebeûl bâtýle ve ennellezîne âmenûttebeûl hakka min rabbihim, kezâlike yadribullâhu lin nâsi emsâlehum.

Βυνλαρ, κ®φιρλεριν β®τ⎬λα τ®β⎩ ολμασ⎬ ϖε ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ν, Ραβ’λερινδεν (ινεν) ηακκα τ®β⎩ ολμαλαρ⎬ σεβεβιψλεδιρ. Αλλαη ινσανλαρα, ι⎭τε β⎞ψλε κενδι δυρυμλαρ⎬ν⎬ μισ®λ ϖεριρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

zâlike bi ennellezîne (enne ellezîne) keferû ittebeû el bâtile ve ennellezîne (enne ellezîne) âmenû ittebeû el hakka min rabbi-him kezâlike yadribullâhu li en nâsi emsâle-hum

: : : : : : : : : : : : : :

iþte bu (bunlar) onlarýn olmalarý sebebiyle inkâr ettiler tâbî oldular bâtýl ve onlarýn olmalarý Allah'a ulaþmayý dilediler tâbî oldular hak Rab'lerinden iþte böyle Allah misâl verir, örnek gösterir insanlara onlarýn misâlleri, kendi durumlarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dileyenler Hakk’a, dilemeyenler bâtýla tâbîdirler. Allah’a ruhu, hayatta iken ulaþtýrmayý dileyenler mutluluðu yaþayacak olanlardýr.

4

4


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¬a ‡¡a ¬ó¨£n y 6¡lb Ó¡£ŠÛa  l¤Š š Ï a뢊 1 ×  åí© ˆ  £Ûa ¢á¢nî©Ô Û a ‡¡b Ï b £ß¡a  ë ¢†¤È 2 b¦ £ä ß b £ß¡b Ï =  Öb q ì¤Ûa aë¢ £†¢' Ï ¤á¢çì¢à¢n¤ä ‚¤q a ¤ì Û ë ´ 6  Ù¡Û¨‡ 8 b ç ‰a ‹¤ë a ¢l¤Š z¤Ûa  É š m ó¨ £n y ¦õ¬a †¡Ï 6§œ¤È j¡2 ¤á¢Ø š¤È 2 a¯ ì¢Ü¤j î¡Û ¤å¡Ø¨ Û ë = ¤á¢è¤ä¡ß  Š – n¤ã ü ¢é¨ £ÜÛa ¢õ¬b ' í ¤á¢è Ûb à¤Ç a   £3¡š¢í ¤å Ü Ï ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï aì¢Ü¡n¢Ó  åí©ˆ  £Ûa ë Fe izâ lekîtumullezîne keferû fe darber rikâb(rikâbi), hattâ izâ eshantumûhum fe þuddûl vesâka, fe immâ mennen ba’du ve immâ fidâen hattâ tedaal harbu evzârehâ, zalik(zalike), ve lev yeþâullâhu lentasara minhum ve lâkin li yebluve ba’dakum bi ba’d(ba’din), vellezîne kutilû fî sebîlillâhi fe len yudille a’mâlehum.

Αρτ⎬κ κ®φιρλερλε καρ⎭⎬λα⎭τ⎬ð⎬ν⎬ζ ζαμαν ονλαρ⎬ γ⎫⎜σ⎫ζ (ζαψ⎬φ) β⎬ρακ⎬νχαψα καδαρ βοψυνλαρ⎬ν⎬ ϖυρυν. Βαðλαρ⎬ν⎬ κυϖϖετλενδιριν (εσιρλερι σ⎬κ⎬χα βαðλαψ⎬ν). Νιηαψετ σαϖα⎭⎬, ονυν αð⎬ρλ⎬κλαρ⎬ν⎬ (σιλ®ηλαρ⎬ν⎬ ϖε σαϖα⎭ λεϖαζ⎬ματ⎬ν⎬) β⎬ρακ⎬νχα δα ονλαρ⎬, ιστερ λ⎫τυφ ολαρακ (βεδελσιζ) ϖεψα φιδψε αλαρακ (βεδελ καρ⎭⎬λ⎬ð⎬) (β⎬ρακ⎬ν). ⇑⎭τε β⎞ψλε. ςε εðερ Αλλαη διλεσεψδι, ελβεττε ονλαρδαν ιντικαμ αλ⎬ρδ⎬. ςε λ®κιν (βυ) σιζιν βιρ κ⎬σμ⎬ν⎬ζ⎬, διðερ βιρ κ⎬σ⎬μλα ιμτιηαν ετμεκ ι⎜ινδιρ. ςε ονλαρ κι Αλλαη ψολυνδα ⎞λδ⎫ρ⎫λενλερδιρ, ο τακτιρδε ονλαρ⎬ν αμελλερι βο⎭α ⎜⎬καρ⎬λμαζ.

5

5


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-

fe izâ lekîtum (u) ellezîne keferû fe darbe er rikâbi hattâ izâ eshantumû-hum fe þuddû el vesâka fe immâ mennen ba'du ve immâ fidâen hattâ tedaa el harbu evzâre-hâ zalike ve lev yeþâullâhu (yeþâu allâhu) lentasara (le intasara) min-hum ve lâkin li yebluve ba'da-kum bi ba'din vellezîne (ve ellezîne) kutilû fî sebîli allâhi fe len yudille a'mâle-hum

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

artýk, bundan sonra olunca karþýlaþtýnýz inkâr edenler o zaman, derhal, hemen vurun boyunlar oluncaya kadar onlarý güçsüz, zayýf býraktýnýz o zaman kuvvetli tutun, baðlayýn baðlar bundan sonra, artýk, nihayet amma, ya veya, ister öyle ister böyle ni’metlendirerek, lütfederek (bedelsiz) sonra ve amma, ya veya, ister öyle ister böyle fidye alarak (bedel karþýlýðý) býrakana kadar harp, savaþ onun aðýrlýklarý (silâhlar, levazýmatlar) iþte bu ve eðer, þâyet Allah diler elbette intikam alýrdý onlardan ve lâkin, fakat imtihan etmek için sizin bir kýsmýnýz bir kýsmýnýz ile ve onlar öldürüldüler Allah'ýn yolunda o taktirde, o zaman boþa çýkarýlmaz onlarýn amelleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Savaþta Allah’ýn düþmanlarýnýn öldürülmesi emrolunuyor. Harp esirlerinin fidye ile veya bedelsiz býrakýlmasý ayrý bir emirdir. Savaþýn iki tarafý da Allah’ýn imtihan etmesi için emrolunduðu açýklanýyor. Þehit olanlarýn amellerinin boþa gitmediði, onlar adn cennetine gidecekleri için kesinleþiyor.

6

6


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 5

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

7 ¤á¢è Ûb 2 ¢|¡Ü¤–¢í  ë ¤á¡èí©†¤è î,  Seyehdîhim ve yuslihu bâlehum.

(Αλλαη) ονλαρ⎬ ηιδαψετε ερδιρεχεκ ϖε ονλαρ⎬ν ηαλλερινι ⎬σλ®η εδεχεκτιρ. 1 - se-yehdî-him 2 - ve yuslihu 3 - bâle-hum

: : :

onlarý hidayete erdirecek ve ýslâh edecek onlarýn hallerini

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah þehit olanlarý en üst seviyedeki hidayete erdirecek, iradelerini Allah’a teslim edeceklerin içinde bulunduðu ADN cennetine dahil edecektir.

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 6

Σαψφα − 508

¤á¢è Û b è Ï  £Š Ç  ò £ä v¤Ûa ¢á¢è¢Ü¡¤†¢í ë Ve yudhýluhumul cennete arrefehâ lehum.

ςε ονλαρ⎬, κενδιλερινε ταριφ εττιðι χεννετε δαηιλ εδεχεκτιρ. 1 2 3 4

-

ve yudhýlu-hum el cennete arrefe-hâ lehum

: : : :

ve onlarý dahil edecek cennet onu tarif etti, tanýttý, bildirdi onlara

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlara (þehitlere) Allah’ýn tarif ettiði cennet, adn cennetidir.

7

7


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

騣ÜÛa a뢊¢–¤ä m ¤æ¡a a¬ì¢ä ß¨a  åí ©ˆ  £Ûa b è¢£í a ¬b í ¤á¢Ø ßa †¤Ó a ¤o¡£j r¢í  ë á¢×¤Š¢–¤ä í Yâ eyyuhellezîne âmenû in tensurûllâhe yensurkum ve yusebbit akdâmekum.

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ! Εðερ σιζ Αλλαη’α ψαρδ⎬μ εδερσενιζ, Ο δα σιζε ψαρδ⎬μ εδερ ϖε αψακλαρ⎬ν⎬ζ⎬ σαβιτ κ⎬λαρ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû in tensurûllâhe yensur-kum ve yusebbit akdâme-kum

: : : : : : : :

ey o kimseler, onlar Allah'a ulaþmayý dilediler eðer Allah’a yardým edersiniz size yardým eder ve sabit kýlar, saðlamlaþtýrýr sizin ayaklarýnýzý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dileyenlerin Allah’a yardým etmeleri zaten onlarýn temel dilekleridir. Harp sýrasýnda en güzel savaþanlar, Allah’ýn mutlaka kesin yardýmýný alacaklarý için âmenû olanlardýr. Allah onlarýn ayaklarýný sabit kýldýðý için yardým aldýklarý ve alacaklarý kesindir.

8

8


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¤á¢è Ûb à¤Ç a  £3 ™ a  ë ¤á¢è Û b¦¤È n Ï a뢊 1 ×  åí ©ˆ  £Ûa ë Vellezîne keferû fe tagsen lehum ve edalle a’mâlehum.

ςε ονλαρ κι κ®φιρδιρλερ. Αρτ⎬κ ονλαρ ηελ®κα μαρυζδυρλαρ. ςε ονλαρ⎬ν αμελλερινι (Αλλαη) βο⎭α ⎜⎬καρδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7

-

vellezîne keferû fe tagsen lehum ve edalle a'mâle-hum

: : : : : : :

ve o kimseler, onlar inkâr ettiler artýk, bundan sonra helâk olmak, helâka maruz kalmak onlar için ve boþa çýkardý onlarýn amelleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dilemeyen herkesi Allah kâfir kabul ediyor. Onlarýn amelleri boþa gidiyor. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. 34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mûminîn(mûminîne). Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannýný (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü'minleri oluþturan bir fýrka (Allah'a ulaþmayý dileyenler) hariç, hepsi ona (þeytana) tâbî oldular.

9

9


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¢é¨£ÜÛa 4 Œ¤ã a ¬b ß aì¢ç¡Š × ¤á¢è  £ã b¡2  Ù¡Û¨‡ ¤á¢è Ûb à¤Ç a  Á j¤y b Ï Zâlike bi ennehum kerihû mâ enzelallâhu fe ahbeta a’mâlehum.

Βυ ονλαρ⎬ν Αλλαη’⎬ν ινδιρδιðι ⎭εψι κεριη γ⎞ρμελερι σεβεβιψλεδιρ. Β⎞ψλεχε (Αλλαη) ονλαρ⎬ν αμελλερινι βο⎭α ⎜⎬καρδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7

-

zâlike bi enne-hum kerihû mâ enzelallâhu fe ahbeta a'mâle-hum

: : : : : : :

iþte bu muhakkak ki onlar çirkin, kötü gördüler þeyi Allah'ýn indirdiði o zaman boþa çýkardý onlarýn amellerini

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah Kur’ân’ý indirmiþ ve onlar Kur’ân’ý kerih görmüþlerdir ve Allah’a ulaþmayý dilememiþlerdir. Allah onlarýn amellerini boþa çýkarmýþtýr. 18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kýyameti veznâ(veznen). Ýþte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayý (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaþmasýný) inkâr ettiler. Böylece onlarýn amelleri heba oldu (boþa gitti). Artýk onlar için kýyâmet günü mizan tutmayýz.

10

10


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

a뢊¢Ä¤ä î Ï ¡¤‰ üa ó¡Ï a뢊î,© í ¤á Ü Ï a 6 ¤á¡è¡Ü¤j Ó ¤å¡ß  åí©ˆ  £Ûa ¢ò j¡Ób Ç  æb ×  Ñ¤î × b è¢Ûb r¤ß a  åí©Š¡Ïb Ø¤Ü¡Û ë 9 ¤á¡è¤î Ü Ç ¢é¨ £ÜÛa  Š £ß … E fe lem yesîrû fîl ardý fe yenzurû keyfe kâne âkýbetullezîne min kablihim, demmerallâhu aleyhim ve lil kâfirîne emsâluhâ.

Ονλαρ ψερψ⎫ζ⎫νδε δολα⎭μαδ⎬λαρ μ⎬? Ονλαρδαν ⎞νχεκιλεριν ακ⎬βετι νασ⎬λ ολδυ βακσ⎬νλαρ! Αλλαη ονλαρ⎬ δυμυρα υðραττ⎬ (ηελ®κ εττι). ςε ονυν βιρ βενζερι δε κ®φιρλερ ι⎜ινδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

e fe lem yesîrû fîl ardý fe yenzurû keyfe kâne âkibetu ellezîne min kabli-him demmerallâhu aleyhim ve lil kâfirîne emsâlu-hâ

: : : : : : : : : : :

dolaþmýyorlar mý yeryüzünde ardýndan görerek nasýl oldu sonlarý o kimselerin onlardan önceki Allah'ýn dumura uðrattýðý, helâk ettiði onlarý ve kâfirler içindir onun benzeri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlardan öncekilerin, yani Allah’a ulaþmayý dilemeyip, baþkalarýný da Allah’a ulaþmayý dilemekten men edenlerin akýbetleri, dumura uðramak, yani bütün topluluðun ölmesi ve geriye hiç kimsenin kalmamasý, olmuþtur. Kâfirlerin de helâk olmaya, yok olmaya mahkûm edilmesi Muhammed-8’de yer almýþtýr. 47/MUHAMMED-8: Vellezîne keferû fe taðsen lehumve edalle a’mâlehum. Ve onlar ki kâfirdirler. Artýk onlar helâka maruzdurlar. Ve onlarýn amellerini (Allah) boþa çýkardý.

11

11


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 508

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

aì¢ä ߨa  åí©ˆ  £Ûa ó Û¤ì ß  é¨ £ÜÛa  £æ b¡2  Ù¡Û¨‡ ; ¤á¢è Û ó¨Û¤ì ß ü  åí©Š¡Ïb Ø¤Ûa   £æ a ë Zâlike bi ennallâhe mevlellezîne âmenû ve ennel kâfirîne lâ mevlâ lehum.

Βυ, Αλλαη’⎬ν ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ν δοστυ ολμασ⎬ σεβεβιψλεδιρ. ςε κ®φιρλεριν ισε γερ⎜εκ δοστυ (μεϖλ®σ⎬) ψοκτυρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

zâlike bi ennallâhe mevlellezîne âmenû ve enne el kâfirîne lâ mevlâ lehum

: : : : : : : :

iþte bu muhakkak ki Allah velîsidir o kimselerin Allah'a ulaþmayý dileyen ve muhakkak ki kâfirler dost yoktur onlara

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dileyen mü’minler âmenû olanlardýr. Allah onlarýn dostudur. Kâfirlerin dostu yoktur, fakat kâfirler tagutun, yani insan ve cin þeytanlarýn dostlarýdýr. 2/BAKARA-257: Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilen nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne). Allah, âmenû olanlarýn (Allah’a ulaþmayý dileyenlerin) dostudur, onlarý (onlarýn nefslerinin kalplerini) zulmetten nura çýkarýr. Ve kâfirler tagutun dostlarýdýr (onlar, þeytaný dost edinirler, þeytan kimseye dost olmaz), onlarý (onlarýn nefslerinin kalplerini) nurdan zulmete çýkarýrlar. Ýþte onlar, ateþ ehlidir. Onlar, orada ebedî kalacak olanlardýr.

12

12


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

aì¢ä ߨa  åí© ˆ  £Ûa ¢3¡¤†¢í  é¨ £ÜÛa  £æ¡a ô©Š¤v m §pb £ä u ¡pb z¡Ûb £–Ûa aì¢Ü¡à Ç  ë a뢊 1 ×  åí© ˆ  £Ûa ë 6 ¢‰b è¤ã ü¤a b è¡n¤z m ¤å¡ß ¢âb È¤ã ü¤a ¢3¢×¤b m b à ×  æì¢Ü¢×¤b í  ë  æì¢È  £n à n í ¤á¢è Û ô¦ì¤r ß ¢‰b  £äÛa ë Ýnnallâhe yudhýlullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), vellezîne keferû yetemetteûne ve ye’kulûne kemâ te’kulul en’âmu ven nâru mesven lehum.

Μυηακκακ κι Αλλαη, ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερι) ϖε σαλιη αμελ (νεφσ τεζκιψε εδιχι αμελλερ) ψαπανλαρ⎬, αλτ⎬νδαν νεηιρλερ ακαν χεννετλερε κοψαρ. ςε ονλαρ κι κ®φιρλερδιρ, (δ⎫νψαδα) μεταλαν⎬ρλαρ (φαψδαλαν⎬ρλαρ) ϖε ηαψϖανλαρ⎬ν ψεδιðι γιβι ψερλερ. ςε ατε⎭, ονλαρ⎬ν μεκ®ν⎬δ⎬ρ. 1 2 3 4 5

13

-

inne allâhe yudhilu ellezîne âmenû ve amilû es sâlihâti

: : : : :

muhakkak ki Allah dahil eder, sokar, koyar onlar Allah’a ulaþmayý dilediler, âmenû oldular ve salih ameller iþlediler, nefs tezkiye edici ameller yaptýlar, iþlediler

13


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

cennâtin tecrî min tahti-ha el enhâru ve ellezîne keferû yetemetteûne ve ye’kulûne kemâ te’kulu el en’âmu ve en nâru mesven lehum

: : : : : : : : : : : : :

cennetler akar onun altýndan nehirler ve onlar inkâr ettiler metalanýrlar, faydalanýrlar ve yerler gibi yer hayvanlar ve ateþ yerleþme (ikâmet) yeri, mekân onlar için

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âmenû olmak, Allah’a ulaþmayý dileyen ve cennete girmeye hak kazananlar için de, Allah’a inanan fakat Allah’a ulaþmayý dilemeyenler için de kullanýlýr. Allah’a ulaþmayý dileyenler mürþidlerine tâbî olarak zikre baþlarlar ve nefslerindeki afetlerin yerini %2 rahmet nurundan sonra, fazýllar almaya baþlar. Tâbiiyetle vücuttan ayrýlan ruh, Allah’a doðru yola çýkar. 7 defa %7 fazl birikimi (%49) kiþinin ruhunu Allah’a ulaþtýrýr. Ve bu kiþi 3. kat cennete girmeye hak kazanýr. Allah’a inanan herkese âmenû denir. Ama Allah’a ulaþmayý dilemedikçe, inanç, insaný cennete ulaþtýramaz. 10/YUNUS-62: E lâ inne evlîyâ allâhi lâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn(yahzenûne). Muhakkak ki Allah’ýn evliyasýna (dostlarýna), korku yoktur. Onlar, mahzun da olmazlar, öyle deðil mi? 10/YUNUS-63: Ellezîne âmenû ve kânû yettekûn(yettekûne). Onlar, âmenûdurlar (ölmeden evvel Allah’a ulaþmayý dileyenlerdir) ve takva sahibi olmuþlardýr. 10/YUNUS-64: Lehumul buþrâ fîl hayâtid dunyâ ve fîl âhýreh(âhýreti), lâ tebdîle li kelimâtillâh(kelimâtillâhi), zâlike huvel fevzul azîm(azîmu). Onlara, dünya hayatýnda ve ahirette müjdeler (mutluluklar) vardýr. Allah’ýn sözü deðiþmez. Ýþte O, fevzül azîmdir. 8/ENFAL-29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi). Ey âmenû olanlar, Allah’a karþý takva sahibi olursanýz sizi furkan (hak ve bâtýlý ayýrma özelliði) sahibi kýlar! Ve sizden (sizin) günahlarýnýzý örter ve size maðfiret eder (günahlarýnýzý sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.

14

14


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¬ó©n £Ûa  Ù¡n í¤Š Ó ¤å¡ß ¦ñ  £ì¢Ó ¢£† ( a  ó¡ç §ò í¤Š Ó ¤å¡ß ¤å¡£í b ×  ë ¤á¢è Û  Š¡•b ã  5 Ï ¤á¢çb ä¤Ø Ü¤ç a 7  Ù¤n u Š¤ a Ve keeyyin min karyetin hiye eþeddu kuvveten min karyetikelletî ahrecetke, ehleknâhum fe lâ nâsýra lehum.

Νιχε βελδελερ, σενι ⎜⎬καρδ⎬κλαρ⎬ ⎫λκεδεν δαηα κυϖϖετλιψδι (δαηα ⎫στ⎫νδ⎫), ονλαρ⎬ ηελ®κ εττικ. Ο ζαμαν ονλαρ ι⎜ιν βιρ ψαρδ⎬μχ⎬ ψοκτυ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

ve keeyyin min karyetin hiye eþeddu kuvveten min karyeti-ke elletî ahrecet-ke ehleknâ-hum fe lâ nâsýre lehum

: : : : : : : : : : : :

ve nice beldelerden, beldeler o daha þiddetli, daha çok kuvvetli kuvvet bakýmýndan senin beldenden o ki seni çýkardý onlarý helâk ettik o zaman yardýmcý yoktur onlar için

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Evvelki beldelerden bahsediliyor. Allah’a inanmayan ve emirlerine itaat etmeyenleri Allah helâk ediyor. Ve onlara bir yardým gelmesine de müsaade etmiyor.

15

15


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

å¡£í¢‹ ¤å à × ©é¡£2 ‰ ¤å¡ß §ò ä¡£î 2 ó¨Ü Ç  æb × ¤å à Ï a ¤á¢ç  õ¬a ì¤ç a a¬ì¢È j  £ma ë ©é¡Ü à Ç ¢õ¬ì¢ ¢é Û E fe men kâne alâ beyyinetin min rabbihî ke men zuyyine lehu sûu amelihî vettebeû ehvâehum.

√ψλεψσε Ραββινδεν βεψψινε (δελιλ) ⎫ζερινδε ολαν κι⎭ι, κ⎞τ⎫ αμελι κενδισινε σ⎫σλ⎫ γ⎞στεριλεν ϖε ηεϖαλαρ⎬να τ®β⎩ ολαν κι⎭ιλερ γιβι μιδιρ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

e fe men kâne alâ beyyinetin min rabbi-hî ke men zuyyine lehu sûu ameli-hî vettebeû ehvâe-hum

: : : : : : : : : : : : : : :

mi o zaman, öyleyse kim, kimse oldu üzerine açýk belge, delil Rabbinden gibi kimse, kiþi süslü gösterdi ona kötü onun ameli ve tâbî oldular kendi hevalarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’tan beyyineler Kur’ân âyetleri ile ortaya konmuþtur. Hidayet Allah’a ruhen ulaþmak olmasýna raðmen doðru yol olarak Kur’ân meallerinde yer almýþtýr. Allah’a ulaþmayý dilemeyen herkes hevasýna tâbî olan kiþidir. Allah’ýn cehennemden kurtaran emirlerini yerine getirmeyen kiþiler amelleri kendilerine süslü gösterilenlerdir.

16

16


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¤å¡ß ¥‰b è¤ã a ¬b èî©Ï 6  æì¢Ô  £n¢à¤Ûa  †¡Ç¢ë ó©n  £Ûa ¡ò £ä v¤Ûa ¢3 r ß 7 ¢é¢à¤È Ÿ ¤Š  £î Ì n í ¤á Û §å j Û ¤å¡ß ¥‰b è¤ã a  ë 7§å¡¨a ¡Š¤î Ë §õ¬b ß §3  Ç ¤å¡ß ¥‰b è¤ã a  ë 7  åî©2¡‰b  £'Ü¡Û §ñ £ˆ Û §Š¤à  ¤å¡ß ¥‰b è¤ã a ë ¥ñ Š¡1¤Ì ß  ë ¡pa Š à  £rÛa ¡£3¢× ¤å¡ß b èî©Ï ¤á¢è Û  ë 6ó¦ £1 –¢ß aì¢Ô¢  ë ¡‰b  £äÛa ó¡Ï ¥†¡Ûb   ì¢ç ¤å à × 6 ¤á¡è¡£2 ‰ ¤å¡ß ¤á¢ç  õ¬b È¤ß a  É £À Ô Ï b¦àî©à y ¦õ¬b ß Meselul cennetilletî vuidel muttekûn(muttekûne), fîhâ enhârun min mâin gayri âsin(âsinin), ve enhârun min lebenin lem yetegayyer ta’muh(ta’muhu), ve enhârun min hamrin lezzetin liþ þâribîn(þâribîne), ve enhârun min aselin musaffâ(musaffen), ve lehum fîhâ min kullis semerâti ve magfiretun min rabbihim, ke men huve hâlidun fîn nâri ve sukû mâen hamîmen fe kattaa em’âehum.

Τακϖα σαηιπλερινε ϖααδεδιλεν χεννετιν δυρυμυ ⎭υδυρ κι; ι⎜ινδε κοκυσυ δεðι⎭μεψεν συδαν νεηιρλερ, ταδ⎬ βοζυλμαψαν σ⎫ττεν νεηιρλερ, ι⎜ενλερε λεζζετ ϖερεν ⎭αραπταν νεηιρλερ ϖε σαφ (σ⎫ζ⎫λμ⎫⎭) βαλδαν νεηιρλερ βυλυνυρ. Ονλαρ ι⎜ιν οραδα ηερ ⎜ε⎭ιτ μεψϖε βυλυνυρ ϖε (ονλαρ ι⎜ιν) Ραβ’λερινδεν μαðφιρετ ϖαρδ⎬ρ. (Βυνλαρ⎬ν δυρυμυ), ατε⎭τε δεϖαμλ⎬ καλαχακ ολαν ϖε ηαμ⎩μ (σ⎬χακ καψναρ συ) ι⎜ιριλεν, βυ σεβεπλε βαð⎬ρσακλαρ⎬ παρ⎜αλαναν κιμσενιν δυρυμυ γιβι μιδιρ? 1 2 3 4

17

-

meselu el cenneti elletî vuide

: : : :

misâli, örneði, durumu cennet o ki vaadedildi

17


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

-

el muttekûne fî hâ enhârun min mâin gayri âsinin ve enhârun min lebenin lem yetegayyer ta’mu-hu ve enhârun min hamrin lezzetin li eþ þâribîne ve enhârun min aselin musaffen ve lehum fî-hâ min kulli es semerâti ve magfiretun min rabbi-him ke men huve hâlidun fî en nâri ve sukû mâen hamîmen fe kattaa em’âe-hum

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

takva sahipleri onun içinde, orada nehirler sudan olmaksýzýn, olmayan (suyun kokusu) deðiþmiþ, bozulmuþ ve nehirler sütten kokuþmayan, bozulmayan onun tadý ve nehirler þaraptan lezzetli içenler için ve nehirler baldan saflaþtýrýlmýþ, saf, süzülmüþ ve onlar için onun içinde, orada vardýr, bulunur bütün çeþitlerden, her çeþitten ürünler, meyveler ve maðfiret vardýr Rab’lerinden gibi kimse, kiþi o ebedî olan, devamlý kalacak olan ateþin içinde, ateþte ve sulandýlar, içirildiler su kaynar halde o zaman, böylece, bu sebeple parçalandý onlarýn baðýrsaklarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Takva sahipleri Allah’a ulaþmayý dileyenlerdir. Cennet hayatý çok açýk ve imrendirici bir boyutta anlatýlýyor. Cehennemde ise kaynar su sebebiyle baðýrsaklarý parçalananlar açýklanýyor ki mukayese yapýlabilsin ve insanlar Allah’a ulaþmayý dileyerek cennete girebilsinler. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn.

18

18


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

Ú¡†¤ä¡Ç ¤å¡ß aì¢u Š  a ‡¡a ¬ó¨ £n y 7  Ù¤î Û¡a ¢É¡à n¤ í ¤å ß ¤á¢è¤ä¡ß  ë ® b¦1¡ã¨a  4b Ó a ‡b ß  á¤Ü¡È¤Ûa aì¢m@ë¢a  åí© ˆ  £Ü¡Û aì¢Ûb Ó ¤á¢ç  õ¬a ì¤ç a a¬ì¢È j  £ma ë ¤á¡è¡2ì¢Ü¢Ó ó¨Ü Ç ¢é¨ £ÜÛa  É j Ÿ  åí©ˆ  £Ûa  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a Ve minhum men yestemiu ileyke, hattâ izâ harecû min indike kâlû lillezîne ûtûl ilme mâzâ kâle ânifâ(ânifen), ulâikellezîne tabaallâhu alâ kulûbihim vettebeû ehvâehum.

ςε σενι δινλεψενλερδεν βιρ κ⎬σμ⎬, σενιν ψαν⎬νδαν ⎜⎬κτ⎬κλαρ⎬ ζαμαν, κενδιλερινε ιλιμ ϖεριλενλερε: “Βιραζ ⎞νχε (Ο) νε δεδι?” δεδιλερ. ⇑⎭τε ονλαρ, Αλλαη’⎬ν, καλπλερινι μ⎫η⎫ρλεδικλερι κι⎭ιλερδιρ ϖε ονλαρ ηεϖαλαρ⎬να τ®β⎩ ολανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

ve min-hum men yestemiu ileyke hattâ izâ harecû min indi-ke kâlû li ellezîne ûtû el ilme mâzâ kâle ânifen ulâike ellezîne tabaa allâhu alâ kulûbi-him vettebeû (ve ittebeû) ehvâe-hum

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve onlardan kimse, kiþi iþitir, dinler seni hatta, olunca çýktýklarý zaman yanýndan dediler onlara verildiler ilim ne dedi, söyledi az önce iþte onlar onlar ki Allah mühürledi onlarýn kalplerinin üzerini ve tâbî oldular kendi hevalarýna, heveslerine

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’in sohbetlerine icabet edenlerle faydasýz ilmin sahipleri, yani O’na inanmayanlar ve bu sebeple Allah’ýn kalplerini mühürlediði kiþiler anlatýlýyor.

19

19


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¤á¢èí¨ì¤Ô m ¤á¢èî¨m¨a  ë ô¦†¢ç ¤á¢ç …a ‹ a¤ë † n¤ça  åí© ˆ  £Ûa  ë Vellezînehtedev zâdehum huden ve âtâhum takvâhum.

ςε ονλαρ κι ηιδαψετε ερμι⎭λερδιρ, (Αλλαη) ονλαρ⎬ν ηιδαψετινι αρτ⎬ρδ⎬ ϖε ονλαρα τακϖαλαρ⎬ν⎬ ϖερδι. 1 2 3 4 5

-

vellezîne ihtedev zâde-hum huden ve âtâ-hum takvâ-hum

: : : : :

ve hidayete ulaþmýþ kimseler onlarýn artýrmýþtýr hidayet ve onlara verdi onlarýn takvalarýný

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada Allah’a ulaþmayý dileyen, sonra mürþidine ulaþýp tâbî olan, sonra RUH’unu Allah’a ulaþtýrýp hidayete erenlerden bahsediliyor. 3/AL-Ý ÝMRAN-73: Ve lâ tu’minû illâ li men tebia dînekum, kul innel hudâ hudallâhi en yu’tâ ehadun misle mâ ûtîtum ev yuhâccûkum inde rabbikum, kul innel fadla bi yedillâh(yedillâhi), yu’tîhi men yeþâ’(yeþâu), vallâhu vâsiun alîm(alîmun). Ve sizin dîninize tâbî olandan baþka kimseye inanmayýn. (Habibim) de ki: “Hiç þüphesiz HÝDAYET, Allah’ýn (Kendisine) ulaþtýrmasýdýr. (Ýnsan ruhunun ölümden evvel Allah’a ulaþmasýdýr.) Size verilenin bir benzerinin baþka birine verilmesi (sebebiyle mi) veya Rabbinizin katýnda (sizlerle) tartýþacaklarý için mi (böyle söylüyorsunuz)?” De ki: “Hiç þüphesiz fazl, Allah’ýn elindedir. Onu dilediðine verir.” Ve Allah, Vâsi’un Alîm’dir. (Allah herþeyi kuþatan ve herþeyi bilendir.) 2/BAKARA-120: Ve len terdâ ankel yahûdu ve len nasârâ hattâ tettebia milletehum kul inne hudâllâhi huvel hudâ ve leinitteba’te ehvâehum ba’dellezî câeke minel ilmi, mâ leke minallâhi min veliyyin ve lâ nasîr(nasîrin). Sen onlarýn dînine tâbî olmadýkça (uymadýkça) ne yahudiler ve ne de hristiyanlar senden (asla) razý olmazlar. De ki: “Muhakkak ki Allah’a ulaþmak (var ya) iþte o, hidayettir.” Sana gelen bunca ilimden sonra eðer onlarýn hevalarýna uyarsan andolsun ki; Allah’tan sana ne bir dost ve ne de bir yardýmcý olur. Sonra FÝZÝK VÜCUD’un, sonra NEFS’in ve en sonunda ÝRADE’nin Allah’a teslimi, hidayetlerinin ve takvalarýnýn sýrasýyla arttýrýlarak kendilerine verilmesidir.

20

20


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢ HÝDAYETLER 1. Hidayet: 6/EN’AM-87: Ve min âbâihim ve zurriyyâtihim ve ihvânihim, vectebeynâhum ve hedeynâhum ilâ sýrâtýn mustekîm(mustekîmin). Ve onlarýn babalarýndan, zürriyetlerinden (nesillerinden) ve kardeþlerinden onlarý seçtik. Ve onlarý Sýratý Mustakîm’e (Allah’a ruhu ulaþtýran yola) hidayet ettik (ulaþtýrdýk). 6/EN’AM-88: Zâlike hudallâhi yehdî bihî men yeþâu min ýbâdih(ýbâdihî), ve lev eþrekû le habita anhum mâ kânû ya’melûn(ya’melûne). Ýþte bu Allah’ýn hidayetidir. Kullarýndan dilediðini onunla hidayete erdirir. Ve eðer þirk koþsalardý, elbette yapmýþ olduklarý þeyler heba olurdu (boþa giderdi). 2. Hidayet: 28/KASAS-50: Fe in lem yestecîbû leke fa’lem ennemâ yettebiûne ehvâehum, ve men edallu mimmenittebea hevâhu bi gayri huden minallâh(minallâhi), innallâhe lâ yehdil kavmez zâlimîn(zâlimîne). Bundan sonra eðer sana icabet etmezlerse (senin hidayete erdirme davetine uymazlarsa), bil ki onlar heveslerine tâbîdirler. Allah’tan bir hidayetçi olmaksýzýn (hidayetçiye deðil de) kendi heveslerine tâbî olandan daha çok dalâlette kim vardýr? Muhakkak ki Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. 3. Hidayet: 7/A’RAF-178: Men yehdillâhu fehuvel muhtedî ve men yudlil fe ulâike humul hâsirûn(hâsirûne). Allah kimi hidayete erdirirse (kendisine ulaþtýrýrsa), artýk o hidayete ermiþtir. Ve kim dalâlette býrakýlýrsa, iþte onlar, onlar artýk hüsrana uðrayanlardýr (nefslerini hüsrana düþürenlerdir). 4. Hidayet: 3/AL-Ý ÝMRAN-20: Fe in hâccûke fe kul eslemtu vechiye lillâhi ve menittebean(menittebeani), ve kul lillezîne ûtûl kitâbe vel ummiyyîne e eslemtum, fe in eslemû fe kadihtedev, ve in tevellev fe innemâ aleykel belâg(belâgu), vallâhu basîrun bil ibâd(ibâdi). Eðer seninle tartýþmaya kalkarlarsa, o zaman de ki: “Ben ve bana tâbî olanlar vechimizi (fizik vücudumuzu) Allah’a teslim ettik.” O kitap verilenlere ve ÜMMÎ’lere de ki: “Siz de (fizik vücudunuzu Allah’a) teslim ettiniz mi?” Eðer teslim ettilerse o zaman (onlar) andolsun ki; hidayete ermiþlerdir. Eðer yüz çevirirlerse, o zaman sana düþen (görev) ancak tebliðdir. Allah kullarýný BASÎR’dir (görendir). 5. Hidayet: 32/SECDE-13: Ve lev þi’nâ le âteynâ kulle nefsin hudâhâ ve lâkin hakkal kavlu minnî le emleenne cehenneme minel cinneti ven nâsi ecmaîn(ecmaîne). Eðer dileseydik, bütün nefslere kendi hidayetlerini elbette verirdik (herkesi hidayete erdirirdik). Fakat Benim, “mutlaka cehennemi, tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracaðým” sözü(m) hak oldu.

21

21


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢ 6. Hidayet: 10/YUNUS-9: Ýnnellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti yehdîhim rabbuhum bi îmânihim, tecrî min tahtihimul enhâru fî cennâtin naîm(naîmi). Muhakkak ki âmenû olanlar ve amilüssalihat (nefs tezkiyesi) yapanlar, îmânlarýndan dolayý Rab’leri, onlarý hidayete erdirir. Onlar, altlarýndan ýrmaklar akan naîm cennetlerindedirler. 7. Hidayet: 7/A’RAF-159: Ve min kavmi mûsâ ummetun yehdûne bil hakký ve bihî ya’dilûn(ya’dilûne). Ve Musa (A.S)’ýn kavminden bir ümmet vardýr. Hakk’a hidayet ederler (hidayete ulaþtýrýrlar). Ve onunla (hak ile) adaletle hükmederler. TAKVALAR 1. Takva: 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. 36/YASÝN-62: Ve lekad edalle minkum cibillen kesîrâ(kesîran), e fe lem tekûnû ta’kýlûn(ta’kýlûne). Ve andolsun ki sizden birçoklarýný dalâlette býraktý. Hâlâ akýl etmez misiniz? 36/YASÝN-63: Hâzihî cehennemulletî kuntum tûadûn(tûadûne). Size vaadedilmiþ olan cehennem (iþte) budur. 2. Takva: 5/MAÝDE-35: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne). Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaþmayý, teslim olmayý dileyenler)! Allah’a karþý takva sahibi olun ve O’na ulaþtýracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki; siz felâha erersiniz. 3. Takva: 50/KAF-31: Ve uzlifetil cennetu lil muttekîne gayre baîd(baîdin). Cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaþtýrýldý. 50/KAF-32: Hâzâ mâ tûadûne li kulli evvâbin hafîz(hafîzin). Ýþte vaadolduðunuz þey (bu cennettir). Bütün evvab (Allah’a ruhu ulaþmýþ ve sýðýnmýþ) ve hafîz (baþlarý üzerinde devrin imamýnýn ruhunu muhafýz olarak taþýyan) olanlar için.

22

22


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

4. Takva: 5/MAÝDE-93: Leyse alellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti cunâhun fîmâ taimû izâ mettekav ve âmenû ve amilûs sâlihâti summettekav ve âmenû summettekav ve ahsenû vallâhu yuhibbul muhsinîn(muhsinîne). Âmenû olanlar ve salih amel yapanlar (ýslâh edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar) üzerine, takva (2. takva) sahibi olmadýklarý zaman yediklerinden dolayý bir günah yoktur. Âmenû olun ve amilüssalihat yapýn. Sonra da takva sahibi olun (3. takvaya ulaþýn). Âmenû olun sonra da takva sahibi olun (4. takvaya ulaþýn) ve ahsen olun. Allah, muhsinleri (ahsen olanlarý, 4. takvaya ulaþanlarý) sever. 3/AL-Ý ÝMRAN-133: Ve sâriû ilâ magfiretin min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâtu vel ardu, uiddet lil muttekîn(muttekîne). Rabbinizden maðfirete ve arzý (yerleri) göklerle yer kadar olan cennete koþuþun ki; (o cennet), takva sahipleri için hazýrlanmýþtýr. 3/AL-Ý ÝMRAN-134: Ellezîne yunfikûne fîs serrâi ved darrâi vel kâzýmînel gayza vel âfîne anin nâs(nâsi), vallâhu yuhibbul muhsinîn(muhsinîne). O (takva sahipleri) ki; bollukta da, darlýkta da (Allah için) infâk ederler (ihtiyaç sahiplerine verirler). Öfkelerini yutarlar ve insanlarý affederler. Allah, muhsinleri sever. 5. Takva: 7/A’RAF-201: Ýnnellezînettekav izâ messehum tâifun mineþ þeytâni tezekkerû fe izâhum mubsýrûn(mubsýrûne). Muhakkak ki; takva sahibi kimseler þeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduðu zaman (Allah’ý) tezekkür ederler (Allah’la tezekkür ederler). Ýþte o zaman onlar, basar edenlerdir (kalp gözlerinin basar hassasý ile görürler: Casiye-23). 6. Takva: 5/MAÝDE-100: Kul lâ yestevîl habîsu vet tayyibu ve lev a’cebeke kesretul habîs(habîsi), fettekullâhe yâ ulîl elbâbi leallekum tuflihûn(tuflihûne). De ki: “Habîsin çokluðu (haram, murdar ve fesadýn, vs.) senin hoþuna gitse bile, habis ile tayyib (helâl, temiz ve güzel) bir deðildir. Ey ulûl’elbâb! Allah’a karþý takva sahibi olun. Umulur ki; siz felâha erersiniz.” 7. Takva: 3/AL-Ý ÝMRAN-102: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne). Ey îmân edenler! Hakkýyla takva sahibi olanlar (nasýl bir takvanýn sahibi ise ayný onlar) gibi, Allah’a karþý takva sahibi olun ve (ölmeden önce) Allah’a teslim olun.

23

23


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¤† Ô Ï 7 ¦ò n¤Ì 2 ¤á¢è î¡m¤b m ¤æ a  ò Çb  £Ûa  £ü¡a  æ뢊¢Ä¤ä í ¤3 è Ï ¤á¢èí¨Š¤×¡‡ ¤á¢è¤m õ¬b u a ‡¡a ¤á¢è Û ó¨ £ã b Ï 7 b è¢Ÿa Š¤( a  õ¬b u Fe hel yenzurûne illes sâate en te’tiyehum bagteh(bagteten), fe kad câe eþrâtuhâ, fe ennâ lehum izâ câethum zikrâhum.

√ψλεψσε “ο σαατιν” γελμεσινδεν βα⎭κα βιρ ⎭εψ μι βεκλιψορλαρ? Ηαλβυκι ονυν αλ®μετλερι (ι⎭αρετλερι) γελμι⎭τιρ. Φακατ (ο σαατ) κενδιλερινε γελδιðι ζαμαν, ονλαρα ηατ⎬ρλατμαν⎬ν νε (φαψδασ⎬) ολυρ κι? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

fe hel yenzurûne illâ es sâate en te’tiye-hum bagteten fe kad câe eþrâtu-hâ fe ennâ lehum izâ câet-hum zikrâ-hum

: : : : : : : : : : : : : : : : :

o zaman, öyleyse mi bakýyorlar, bekliyorlar, gözlüyorlar ancak, dýþýnda, den baþka o saat onlara gelmesi ansýzýn fakat, halbuki olmuþtu geldi onun iþaretleri, alâmetleri fakat, oysa, artýk nasýl olur onlar için olduðu zaman onlara geldi onlara hatýrlatma

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet “o saat” olarak âyet-i kerimede yer alýyor ve iþaretlerin geldiði ifade buyruluyor.

24

24


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

Ù¡j¤ã ˆ¡Û ¤Š¡1¤Ì n¤a ë ¢é¨ £ÜÛa  £ü¡a  é¨Û¡a ¬ ü ¢é £ã a ¤á Ü¤Çb Ï ¢á Ü¤È í ¢é¨£ÜÛa ë 6¡pb ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa  ë  åî©ä¡ß¤ ªì¢à¤Ü¡Û  ë ; ¤á¢Øí¨ì¤r ß  ë ¤á¢Ø j  £Ü Ô n¢ß Fa’lem ennehu lâ ilâhe illâllâhu vestagfir li zenbike ve lil mu’minîne vel mu’minât(mû’minâti), vallâhu ya’lemu mutekallebekum ve mesvâkum.

Βυ δυρυμδα Αλλαη’ταν βα⎭κα ⇑λ®η ολμαδ⎬ð⎬ν⎬ βιλ ϖε κενδι γ⎫ναηλαρ⎬ν ι⎜ιν, μ⎫’μιν ερκεκλερ ϖε μ⎫’μιν καδ⎬νλαρ ι⎜ιν μαðφιρετ διλε. ςε Αλλαη, σιζιν δ⎞ν⎫⎭⎫ν⎫ζ⎫ ϖε σιζιν ψυρδυνυζυ βιλιρ.

1 2 3 4 5 6

25

-

fa’lem (fe i’lem) enne-hu lâ ilâhe illâ allâhu vestagfir (ve istagfir) li zenbi-ke

: : : : : :

o zaman, bu durumda bil onun ..... olduðunu ilâh yoktur Allah’tan baþka ve maðfiret dile kendi günahlarýn için

25


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 19

Σαψφα − 509

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

7 8 9 10 11

-

ve li el mû’minîne ve el mû’minâti ve allâhu ya’lemu mutekallebe-kum

12 - ve mesvâ-kum

: : : : : :

ve mü’min erkekler için ve mü’min kadýnlar ve Allah bilir sizin (bir beldeden diðerine) yer deðiþtirme, gezip dolaþma yerlerinizi, dönüþünüzü ve sizin yerleþme (ikâmet) yeriniz, sizin yurdunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’tan baþka Ýlâh yoktur. Mü’min erkekler, mü’min kadýnlar ve günahlarý için Allah’tan Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’in maðfiret dilemesi emrolunuyor. Hz. Muhammed (S.A.V)’in Peygamber olmasý ve iradesinin Allah’a baðlý olmasý sebebiyle günahlarý (bizlerin idraki içinde) olamaz. Çünkü Allah’ýn “O kendiliðinden konuþmaz” “O kendiliðinden birþey yapamaz” ifadeleri bunu imkânsýz kýlýyor. 53/NECM-3: Ve mâ yentýku anil hevâ. O, hevasýndan (nefsinden, kendi iradesinden) konuþmaz. 72/CÝN-21: Kul innî lâ emliku lekum darren ve lâ reþedâ(reþeden). De ki: “Muhakkak ki; ben, size kendiliðimden ne bir zarar vermeye, ne de irþad etmeye malik (sahip, yetkili) deðilim.” Allah herkesin ne zaman öleceðini ve kýyâmette cennete mi yoksa cehenneme mi gideceðini bilir. Allah’a göre kýyâmet bitmiþ ve herkesin gelecekteki hayat filmleri “illiyin’e ve siccîn’e” yerleþtirilmiþtir. 83/MUTAFFÝFÝN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin). Hayýr, muhakkak ki füccarýn (þeytanýn füccuruna tâbî olan Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin) kitaplarý (hayat filmleri) siccîndedir (zemin kattan 7 kat aþaðýda olan zülmanî kader hücrelerindedir). 83/MUTAFFÝFÝN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne). Dikkat edin, muhakkak ki ebrar’ýn (hidayetlere erenlerin), kitaplarý illiyyindedir. (Göðün 7. katýndaki Kader Hücreleri’ndedir).

26

26


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

7 ¥ñ ‰ì¢ ¤o Û¡£ Œ¢ã  ü ¤ì Û aì¢ä ß¨a  åí© ˆ  £Ûa¢4ì¢Ô í  ë  Š¡×¢‡  ë ¥ò à Ø¤z¢ß ¥ñ ‰ì¢ ¤o Û¡Œ¤ã¢a ¬a ‡¡b Ï ¤á¡è¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï  åí ©ˆ  £Ûa  o¤í a ‰ = ¢4b n¡Ô¤Ûa b èî©Ï ¡£ó¡'¤Ì à¤Ûa  Š Ä ã  Ù¤î Û¡a  æ뢊¢Ä¤ä í ¥ Š ß 7 ¤á¢è Û ó¨Û¤ë b Ï 6¡p¤ì à¤Ûa  å¡ß ¡é ¤î Ü Ç Ve yekûlullezîne âmenû lev lâ nuzzilet sûreh(sûretun), fe izâ unzilet sûretun muhkemetun ve zukire fî hel kýtâlu raeytellezîne fî kulûbihim maradun yanzurûne ileyke nazaral magþiyyi aleyhi minel mevt(mevti), fe evlâ lehum.

ςε ®μεν⎦ ολανλαρ: “(Σαϖα⎭⎬ εμρεδεν) βιρ συρε ινδιριλμελι δεðιλ μιψδι?” δερλερ. Σονρα δα μυηκεμ (η⎫κμ⎫ α⎜⎬κ ϖε κεσιν) βιρ συρε ινδιριλινχε ϖε ονυν ι⎜ινδε σαϖα⎭ ζικρολυνυψορσα (βαησεδιλιψορσα), καλπλερινδε ηασταλ⎬κ ολανλαρ⎬ν, ⎫ζερλερινε ⎞λ⎫μ ηαλι ⎜⎞κμ⎫⎭ γιβι βιρ βακ⎬⎭λα σανα βακτ⎬κλαρ⎬ν⎬ γ⎞ρ⎫ρσ⎫ν. Οψσα ονλαρ ι⎜ιν εν ιψι (εν υψγυν) ολαν ο δυρ κι: …

27

27


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 20

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

ve yekûlu ellezîne âmenû lev lâ nuzzilet sûretun fe izâ unzilet sûretun muhkemetun ve zukire fî hâ el kýtâlu raeyte ellezîne fî kulûbi-him maradun yanzurûne ileyke nazara el magsiyyi aleyhi min el mevti fe evlâ lehum

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve derler onlar Allah'a ulaþmayý dilediler, âmenû oldular (öyle) deðil mi indirildi bir sure o zaman, sonra da indirildiði zaman bir sure muhkem, hükmü açýk olan, tevîle ihtiyaç olmayan ve zikredildi onun içinde, onda savaþ sen gördün (görürsün) onlarý kalplerinin içinde, kalplerinde vardýr hastalýk bakarlar sana bakýþ üzerine baygýnlýk çökmüþ ölümden, ölüm halinden o zaman, o taktirde, oysa evlâ, en iyi, en yakýn, en uygun onlar için

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âmenû olanlar burada kalplerinde hastalýk olanlar, yani Allah’a inanan ama Allah’a ulaþmayý dilemeyen, hidayetin Allah’a ulaþmayý dilemekle baþladýðý onlara hatýrlatýlmasýna raðmen dilemeyenler olarak yer alýyor. 47/MUHAMMED-25: Ýnnellezînerteddû alâ edbârihim min ba’di mâ tebeyyene lehumul hudeþ þeytânu sevvele lehum ve emlâ lehum. Muhakkak ki kendilerine hidayet tebeyyün ettikten (açýkça belli olduktan) sonra arkalarýna geri dönenleri þeytan (küfre) ulaþtýrdý. Ve onlarý (kötü) emellere yöneltti. Bu sebeple savaþý emreden muhkem bir sure indiði zaman onlar, üzerlerine ölüm baygýnlýðý çökmüþ olanlar gibi bakýyorlar. Oysa onlara uygun olan (yapýlmasý gereken):

28

28


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

® ¢Š¤ß ü¤a  â Œ Ç a ‡¡b Ï ® ¥Ò뢊¤È ß ¥4¤ì Ó  ë ¥ò Çb Ÿ 7 ¤á¢è Û a¦Š¤î   æb Ø Û  é¨ £ÜÛa aì¢Ó † • ¤ì Ü Ï Tâatun ve kavlun ma’rûf(ma’rûfun), fe izâ azemel emr(emru), fe lev sadekûllâhe le kâne hayran lehum.

⇑ταατ ϖε μαρυφ σ⎞ζδ⎫ρ. Φακατ βιρ ι⎭ε αζμεδιλδιðινδε ο ζαμαν Αλλαη’α σαδ⎬κ ολσαλαρδ⎬, μυηακκακ κι ονλαρ ι⎜ιν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬ ολυρδυ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

tâatun ve kavlun ma'rûfun fe izâ azeme el emru fe lev sadekûllâhe le kâne hayran lehum

: : : : : : : : : : : : :

itaat ve söz maruf, güzel fakat o zaman, olunca, olduðunda azmedildi, kesinleþti bir iþ o zaman eðer, þâyet, olsa Allah'a sadakat gösterdi, sadýk oldu elbette, mutlaka oldu daha hayýrlý onlar için

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlara uygun olan itaat ve maruf sözdür. Ýrfan sahiplerinin sözü maruf sözdür. Hiç kimse Allah’a ulaþmayý dilemeden arif olamaz ve ariflerin sözü olan marufu söyleyemez. Korkanlar Allah’a sadýk olsalardý onlar için daha hayýrlý olacaðý kesindir.

29

29


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

a뢆¡¤1¢m ¤æ a ¤á¢n¤î  £Û ì m ¤æ¡a ¤á¢n¤î,  Ç ¤3 è Ï ¤á¢Ø ßb y¤‰ a a¬ì¢È¡£À Ô¢m  ë ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï Fe hel aseytum in tevelleytum en tufsidû fîl ardý ve tukattýû erhâmekum.

Ψερψ⎫ζ⎫νδε φεσατ ⎜⎬καρμαψα δ⎞νμενιζ ϖε βιρβιρινιζι ⎞λδ⎫ρμενιζ μι ψοκσα σιζδεν βεκλενεν βυ μυ ολμαλ⎬ψδ⎬?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

fe hel aseytum in tevelleytum en tufsidû fî el ardý ve tukattýû erhâme-kum

: : : : : : : : :

o zaman, öyleyse, yoksa (öyle) mi sizden umulur, beklenir eðer siz döndünüz fesat çýkarmanýz yeryüzünde ve kesersiniz, öldürürsünüz akrabalarýnýz, birbiriniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah buyuruyor ki: “Sizlerden beklenen þey yeryüzünde fesat çýkarmanýz, akrabalarýnýzý kesmeniz, öldürmeniz mi idi?

30

30


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 23

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¤á¢ç ‰b –¤2 aó¨à¤Ç a  ë ¤á¢è £à • b Ï ¢é¨£ÜÛa ¢á¢è ä È Û  åí ©ˆ £Ûa  Ù¡÷¨Û¯ë¢a Ulâikellezîne leanehumullâhu fe esammehum ve a’mâ ebsârehum.

⇑⎭τε ονλαρ, Αλλαη’⎬ν κενδιλερινε λ®νετ εττικλεριδιρ. Βυ σεβεπλε ονλαρ⎬ν (νεφσλερινιν) ι⎭ιτμε ηασσαλαρ⎬ν⎬ σαð⎬ρ ϖε γ⎞ρμε ηασσαλαρ⎬ν⎬ κ⎞ρ ψαπτ⎬. 1 2 3 4 5 6 7

-

ulâike ellezîne leane-hum allâhu fe esamme-hum ve a'mâ ebsâre-hum

: : : : : : :

iþte onlar onlar ki Allah onlarý (kendilerini) lânetledi böylece, bu sebeple onlarýn iþitme hassalarýný saðýr yaptý ve kör yaptý onlarýn basar (görme) hassalarýný

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar o kiþilerdir ki Allah onlara lânet etmiþtir. Onlarýn sem’î (iþitme) hassalarýný saðýr yapmýþtýr (iþitme hassasýný mühürleyerek) ve görme hassasýný (gýþavet (perde) koyarak) kör etmiþtir. 2/BAKARA-7: Hatemallâhu alâ kulûbihim ve alâ sem’ýhim, ve alâ ebsârihim gýþâveh(gýþâvetun), ve lehum azâbun azîm(azîmun). Allah onlarýn kalplerinin üzerini ve iþitme (sem’î) hassasýnýn üzerini mühürledi ve görme (basar) hassasýnýn üzerine gýþavet (perde) çekti. Onlar için azîm (büyük) bir azap vardýr.

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 510

b è¢Ûb 1¤Ó a §lì¢Ü¢Ó ó¨Ü Ç ¤â a  æ¨a¤Š¢Ô¤Ûa  æ뢊  £2 † n í  5 Ï  a E fe lâ yetedebberûnel kur’âne em alâ kulûbin akfâluhâ.

Η®λ® Κυρ’®ν’⎬ τεφεκκ⎫ρ ετμεζλερ μι? Ψοκσα καλπλερ ⎫ζερινδε κιλιτλερι μι ϖαρ? 1 2 3 4 5 6 7 8

-

e fe lâ yetedebberûne el kur'âne em alâ kulûbin akfâlu-hâ

: : : : : : : :

mi o zaman, o halde, hâlâ tedebbür etmezler, düþünüp tefekkür etmezler Kur'ân yoksa üzerinde kalpler onun kilitleri (kalbin kendine mahsus kilidi)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Muhammed Suresinin 19. âyetinde yer alan kalplerinde hastalýk olanlarýn, Kur’ân’ý tefekkür edemedikleri ve kalplerinde hastalýk olduðu için: “Yoksa kalplerinde kilitleri mi var?” buyruluyor.

31

31


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¤å¡ß ¤á¡ç¡‰b 2¤… a ó ¬¨Ü Ç a뢣† m¤‰a  åí© ˆ  £Ûa  £æ¡a ¢æb À¤î £'Ûa =ô †¢è¤Ûa ¢á¢è Û  å  £î j m b ß ¡†¤È 2 ¤á¢è Û ó¨Ü¤ß a  ë 6 ¤á¢è Û  4  £ì  Ýnnellezînerteddû alâ edbârihim min ba’di mâ tebeyyene lehumul hudeþ þeytânu sevvele lehum ve emlâ lehum.

Μυηακκακ κι κενδιλερινε ηιδαψετ τεβεψψ⎫ν εττικτεν (α⎜⎬κ⎜α βελλι ολδυκταν) σονρα αρκαλαρ⎬να γερι δ⎞νενλερι ⎭εψταν (κ⎫φρε) υλα⎭τ⎬ρδ⎬. ςε ονλαρ⎬ (κ⎞τ⎫) εμελλερε ψ⎞νελττι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

inne ellezîne erteddû alâ edbâri-him min ba'di mâ tebeyyene lehum el hudâ eþ þeytânu sevvele lehum ve emlâ lehum

: : : : : : : : : : : : :

muhakkak onlar (eski hallerine) döndüler arkalarýna sonra beyan olan, açýklanan, açýkça belli olan onlara hidayet þeytan sürükledi, ulaþtýrdý onlarý ve uzun (kötü) emellere yöneltti onlarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hidayetin Allah’a hayatta iken ruhu ulaþtýrmak olduðu açýk bir þekilde beyan edildikten sonra, Allah’a ulaþmayý dilemeyenler Allah’a arkalarýný dönenler olarak ifade buyruluyor. Onlarý þeytan küfre ulaþtýrýyor ve uzun, kötü emellere yöneltiyor.

32

32


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

aì¢ç¡Š ×  åí ©ˆ  £Ü¡Û aì¢Ûb Ó ¤á¢è  £ã b¡2  Ù¡Û¨‡ 7¡Š¤ß ü¤a ¡œ¤È 2 ó©Ï ¤á¢Ø¢Èî©À¢ä  é¨ £ÜÛa  4 £Œ ã b ß ¤á¢ç ‰a Š¤¡a ¢á Ü¤È í ¢é¨ £ÜÛa ë Zâlike bi ennehum kâlû lillezîne kerihû mâ nezzelallâhu senutîukum fî ba’dil emr(emri), vallâhu ya’lemu isrârehum.

⇑⎭τε βυ (δ⎫⎭μανλαρ⎬ν), Αλλαη’⎬ν ινδιρδιðι ⎭εψι κεριη γ⎞ρενλερε: “Σιζε βαζ⎬ ι⎭λερδε ιταατ εδεχεðιζ.” δεμελερι σεβεβιψλεδιρ. ςε Αλλαη, ονλαρ⎬ν σ⎬ρλαρ⎬ν⎬ βιλιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

zâlike bi enne-hum kâlû lillezîne kerihû mâ nezzele allâhu se-nutîu-kum fî ba'di el emri vallâhu ya'lemu isrâre-hum

: : : : : : : : : : : : :

iþte bu onlarýn ... olmalarý sebebiyle dediler onlara kerih, çirkin gördüler þey Allah'ýn indirdiði biz size itaat edeceðiz içinde, de bazý iþler ve Allah bilir onlarýn sýrlarý, gizledikleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Uzun ve kötü emellerin sahiplerine Allah’ýn düþmanlarýnýn söyledikleri þey þudur: “Size bazý iþlerde itaat edeceðiz.” Onlar ki Allah’ýn indirdiklerini kerih görenlerdir. Ayrýca, Allah onlarýn sýrlarýný bilir.

33

33


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 27

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¢ò Ø¡÷¬¨Ü à¤Ûa ¢á¢è¤n  £Ï ì m a ‡¡a  Ñ¤î Ø Ï ¤á¢ç ‰b 2¤… a ë á¢è çì¢u¢ë  æì¢2¡Š¤š í Fe keyfe izâ teveffethumul melâiketu yadribûne vucûhehum ve edbârehum.

Αρτ⎬κ μελεκλερ ονλαρ⎬ ϖεφατ εττιριρκεν, ονλαρ⎬ν ψ⎫ζλερινε ϖε αρκαλαρ⎬να ϖυραχακλαρ⎬ ζαμαν ονλαρ⎬ν ηαλλερι νασ⎬λ ολαχακ? 1 2 3 4 5 6 7 8

-

fe keyfe izâ teveffet-hum el melâiketu yadribûne vucûhe-hum ve edbâre-hum

: : : : : : : :

o zaman, artýk nasýl o zaman, olunca onlarý vefat ettirdiler, öldürdüler melekler vururlar onlarýn yüzleri ve onlarýn arkalarý, sýrtlarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Melekler onlarý öldürecekleri zaman, yani yüzlerine ve arkalarýna vurarak canlarýný aldýklarý zaman onlarýn halleri nasýl olacak?” buyuruyor, Yüce Rabbimiz.

34

34


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

騣ÜÛa  Á ‚¤ a ¬b ß aì¢È j  £ma ¢á¢è £ã b¡2  Ù¡Û¨‡ ; ¤á¢è Ûb à¤Ç a  Á j¤y b Ï ¢é ãa ì¤™¡‰ aì¢ç¡Š ×  ë Zâlike bi ennehumuttebeû mâ eshatallâhe ve kerihû rýdvânehu fe ahbeta a’mâlehum.

⇑⎭τε βυ, ονλαρ⎬ν, Αλλαη’⎬ ⎞φκελενδιρεν ⎭εψλερε τ®β⎩ ολμαλαρ⎬ ϖε Ο’νυν (Αλλαη’⎬ν) ρ⎬ζασ⎬ν⎬ κεριη γ⎞ρμελερι σεβεβιψλεδιρ. Β⎞ψλεχε ονλαρ⎬ν αμελλερινι βο⎭α ⎜⎬καρδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

zâlike bi ennehum ettebeû mâ eshatallâhe ve kerihû rýdvâne-hu fe ahbeta a'mâle-hum

: : : : : : : : :

iþte bu onlarýn ... olmalarý sebebiyle tâbî oldular, uydular þeye, þeyler Allah'ý kýzdýrdý, öfkelendirdi ve kerih gördüler, çirkin gördüler onun rýzasý böylece boþa çýkardý onlarýn amelleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn teþvik ettiði hedefler vardýr. Allah’ýn gazabýna sebep olan þeyler de vardýr. Ýþte Allah harbi emrettiði zaman gazadan (savaþtan) kaçanlar Allah’ýn gazabýna sebep olanlardýr. Onlar Allah’ýn rýzasýný, yani rýzasýný kazanacaklarý savaþ emrini kerih gören ve harpten kaçanlardýr. Allah onlarýn amellerini boþa çýkarýyor. Bu aðýr bir cezadýr. Çünkü kiþinin amelleri sebebiyle o güne kadar kazandýðý bütün dereceler sýfýrlanýyor.

35

35


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 29

Σαψφα − 510

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¥ Š ß ¤á¡è¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï  åí ©ˆ  £Ûa  k¡ y ¤â a ¤á¢è ãb Ì¤™ a ¢é¨£ÜÛa  x¡Š¤‚¢í ¤å Û ¤æ a Em hasibellezîne fî kulûbihim maradun en len yuhricallâhu adgânehum.

Ψοκσα καλπλερινδε ηασταλ⎬κ ολανλαρ, Αλλαη’⎬ν, ονλαρ⎬ν (γιζλι) κινλερινι ασλα ορταψα ⎜⎬καρμαψαχαð⎬ν⎬ μ⎬ ζαννεττιλερ?

1 2 3 4 5 6 7

-

em hasibe ellezîne fî kulûbi-him maradun en len yuhrice allâhu adgâne-hum

: : : : : : :

yoksa ... mý zannettiler o kimseler, onlar onlarýn kalplerinin içinde, kalplerinde hastalýk Allah asla çýkarmaz onlarýn gizli kinleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kalplerinde hastalýk olan, bu surenin 20. âyetinden bu âyete kadar kendilerinden bahsedilen, Allah’ýn emrettiði savaþtan kaçan bu insanlarýn “Allah’ýn onlarýn gizli kinlerini hiç ortaya çýkarmayacaðýný mý zannettiler?” ifadesi ile kimlikleri ortaya konuluyor.

36

36


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

6 ¤á¢èî¨àî,©¡2 ¤á¢è n¤Ï Š È Ü Ï ¤á¢è ×b ä¤í ‰ ü  ¢õ¬b ' ã ¤ì Û  ë ¤á¢Ø Ûb à¤Ç a ¢á Ü¤È í ¢é ¨£ÜÛa ë 6¡4¤ì Ô¤Ûa ¡å¤z Û ó©Ï ¤á¢è  £ä Ï¡Š¤È n Û  ë Ve lev neþâu le ereynâkehum fe le areftehum bi sîmâhum ve le ta’rifennehum fî lahnil kavl(kavli), vallâhu ya’lemu a’mâlekum.

ςε εðερ βιζ διλεσεψδικ, ονλαρ⎬ σανα μυτλακα γ⎞στεριρδικ. Ο ζαμαν σεν ονλαρ⎬ σιμαλαρ⎬νδαν μυηακκακ ταν⎬ρδ⎬ν. ςε σεν ονλαρ⎬ μυτλακα σ⎞ζλερινιν ιμασ⎬νδαν δα ταν⎬ρσ⎬ν. ςε Αλλαη σιζιν αμελλερινιζι βιλιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve lev neþâu le ereynâ-ke-hum fe le arefte-hum bi sîmâ-hum ve le ta'rifenne-hum fî lahni el kavli vallâhu ya'lemu a'mâle-kum

: : : : : : : : : : : : :

ve eðer dileriz elbette, mutlaka onlarý sana gösterdik böylece, o zaman elbette, mutlaka onlarý tanýdýn simalarýyla, simalarýndan ve onlarý mutlaka tanýrsýn sözlerdeki gizli mânâ, ima ve Allah bilir sizin amelleriniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah münafýklarý Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e göstermeyi dilememiþ. Gösterseydi Peygamber Efendimiz onlarý tanýyacaktý. Ayrýca sözleriyle ima ettikleri þeylerden de tanýyacaktý. Allah muhakkak ki herkesin amellerini bilir.

37

37


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø¤ä¡ß åí ©†¡çb v¢à¤Ûa  á Ü¤È ã ó¨ £n y ¤á¢Ø £ã ì¢Ü¤j ä Û ë ¤á¢× ‰b j¤ a a ¯ì¢Ü¤j ã  ë =  åí©Š¡2b  £–Ûa ë Ve le nebluvennekum hattâ na’lemel mucâhidîne minkum ves sâbirîne ve nebluve ahbârekum.

ςε σιζιν αραν⎬ζδαν μ⎫χαηιτλερ ϖε σαβρεδενλερ Βιζε βελλι ολυνχαψα καδαρ σιζι μυτλακα ιμτιηαν εδεριζ. ςε ηαβερλερινιζι δε ιμτιηαν εδεχεðιζ.

1 2 3 4 5 6 7

-

ve le nebluvenne-kum hattâ na'leme el mucâhidîne min-kum ve es sâbirîne ve nebluve ahbâre-kum

: : : : : : :

ve sizi mutlaka imtihan edeceðiz biz bilinceye kadar, bize belli oluncaya kadar mücahitler sizden, aranýzdan ve sabredenler ve imtihan edeceðiz sizin haberleriniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah için, cihad edenler ve sabredenlerin imtihanlarý sonunda, o kiþilerin inkâr edemeyecekleri gerçek kimliklerinin ortaya çýkmasý hedeftir. Ýnsanlarýn konuþmalarý da imtihana tâbî tutulur.

38

38


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 32

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

ë ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ¤å Ç aë¢ £† •  ë a뢊 1 ×  åí© ˆ  £Ûa  £æ¡a =ô¨†¢è¤Ûa ¢á¢è Û  å  £î j m b ß ¡†¤È 2 ¤å¡ß  4ì¢  £ŠÛa a좣Ӭb ( ¤á¢è Ûb à¤Ç a ¢Á¡j¤z¢î,   ë 6b¦÷¤î (  é¨ £ÜÛa a뢣Š¢š í ¤å Û Ýnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi ve þâkkûr resûle min ba’di mâ tebeyyene lehumul hudâ len yedurrûllâhe þey’â(þey’en), ve seyuhbitu a’mâlehum.

Μυηακακ κι ινκ®ρ εδενλερ, Αλλαη’⎬ν ψολυνδαν μεν εδενλερ ϖε ονλαρα ηιδαψετ α⎜⎬κ⎜α βελλι ολδυκταν σονρα ρεσ⎦λε μυηαλεφετ εδενλερ, ονλαρ Αλλαη’α ηι⎜βιρ ⎭εψλε ασλα ζαραρ ϖερεμεζλερ. ςε (Αλλαη) ονλαρ⎬ν αμελλερινι ηεβα εδεχεκ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

inne ellezîne keferû ve saddû an sebîli allâhi ve þâkkû er resûle min ba'di mâ tebeyyene lehum el hudâ len yedurrû allâhe sey'en ve se-yuhbitu a'mâle-hum

: : : : : : : : : : : : : :

muhakkak ki onlar inkâr ettiler, kâfir oldular ve engellediler, men ettiler Allah'ýn yolundan ve ayrýlýk yaptýlar, muhalefet ettiler resûl den sonra açýkça belli olan þey onlara hidayet Allah'a zarar veremezler bir þey ve heba edecek, boþa çýkaracak onlarýn amelleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnkâr edenler, Allah’ýn yolundan men edenler, hidayet açýkça belli olduktan sonra resûle karþý koyanlar Allah’a muhakkak ki zarar veremezler. Allah onlarýn amellerini boþa çýkarýr. Amelleri sebebiyle kazandýklarý dereceler sýfýrlanýr.

39

39


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 33

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

騣ÜÛa aì¢Èî©Ÿ a a¬ì¢ä ß¨a  åí© ˆ  £Ûa b è¢£í a ¬b í ¤á¢Ø Ûb à¤Ç a a¬ì¢Ü¡À¤j¢m  ü ë  4ì¢  £ŠÛa aì¢Èî©Ÿ a  ë Yâ eyyuhellezîne âmenû etîûllâhe ve etîûr resûle ve lâ tubtýlû a’mâlekum.

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ)! Αλλαη’α ιταατ εδιν. ςε ρεσ⎦λε ιταατ εδιν. ςε αμελλερινιζι β®τ⎬λ ετμεψιν.

1 2 3 4 5 6 7

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû etîû allâhe ve etîû er resûle ve lâ tubtilû a'mâle-kum

: : : : : : :

ey onlar âmenû oldular, Allah'a ulaþmayý dilediler Allah'a itaat edin ve resûle itaat edin ve bâtýl etmeyin, iptal etmeyin sizin amelleriniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Muhammed-32’de Allah’a ve resûle muhalefet edenlerin amellerinin heba olduðunu, yani sýfýrlandýðýný açýklamýþtý. Bu âyette ise “Allah’a ve resûle itaat edin ki amelleriniz heba olmasýn, boþa çýkmasýn.” buyruluyor.

40

40


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ¤å Ç aë¢ £† • ë a뢊 1 ×  åí ©ˆ  £Ûa  £æ¡a ¤á¢è Û ¢é¨£ÜÛa  Š¡1¤Ì í ¤å Ü Ï ¥‰b  £1¢× ¤á¢ç ë aì¢mb ß   £á¢q Ýnnellezîne keferû ve saddû an sebîlillâhi summe mâtû ve hum kuffârun fe len yagfirallâhu lehum.

Μυηακκακ κι ινκ®ρ εδενλερι ϖε Αλλαη’⎬ν ψολυνδαν μεν εδενλερι, σονρα δα κ®φιρ ολαρακ ⎞λενλερι αρτ⎬κ Αλλαη ασλα μαðφιρετ ετμεζ (ονλαρ⎬ν γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ σεϖαβα ⎜εϖιρμεζ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

inne ellezîne keferû ve saddû an sebîli allâhi summe mâtû ve hum kuffârun fe len yagfire allâhu lehum

: : : : : : : : : : :

muhakkak ki onlar inkâr ettiler, kâfir oldular ve engellediler, men ettiler Allah'ýn yolundan sonra öldüler ve onlar kâfirlerdir artýk Allah asla maðfiret etmez onlarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnkâr edenleri, Allah’ýn yolundan men edenleri, kâfir olarak ölenleri Allah asla maðfiret etmez. Maðfiret günahlarýn sevaba çevrilmesidir.

41

41


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

> æ¤ì Ü¤Ç ü¤a ¢á¢n¤ã a  ë >¡á¤Ü  £Ûaó Û¡a a¬ì¢Ç¤† m  ë aì¢ä¡è m  5 Ï ¤á¢Ø Ûb à¤Ç a ¤á¢× Š¡n í ¤å Û  ë ¤á¢Ø È ß ¢é¨ £ÜÛa ë Fe lâ tehinû ve ted’û iles selmi ve entumul a’levne vallâhu meakum ve len yetirekum a’mâlekum.

Σιζ ⎫στ⎫ν ολδυðυνυζα γ⎞ρε γεϖ⎭εμεψιν ϖε (ονλαρ⎬) συληα δαϖετ ετμεψιν. ςε Αλλαη σιζινλε βεραβερ. ςε σιζιν αμελλερινιζι ασλα εκσιλτμεζ. 1 - fe 2 - lâ tehinû 3 - ve ted'û (lâ ... ted'û 4 - ilâ es selmi 5 - ve entum 6 - el a'levne 7 - vallâhu 8 - mea-kum 9 - ve len yetire-kum 10 - a'mâle-kum

: : : : : : : : : : :

o zaman, buna raðmen, buna göre gevþemeyin ve çaðýrýn çaðýrmayýn) barýþa ve siz en üstün kiþiler ve Allah sizinle beraber ve asla eksiltmez sizin amelleriniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah buyuruyor ki: “Üstün olan sizsiniz, bu sebeple gevþemeyin, sulha davet etmeyin, sulh talebi onlardan gelsin, Allah onlarla deðil sizinle beraber. Ve sizin amellerinizi asla eksiltmez.”

42

42


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

aì¢ä¡ß¤ªì¢m ¤æ¡a ë 6 ¥ì¤è Û  ë ¥k¡È Û b î¤ã¢ £†Ûa ¢ñì¨î z¤Ûa b à  £ã¡a ¤á¢Ø Ûa ì¤ß a ¤á¢Ø¤Ü ÷¤ í  ü  ë ¤á¢× ‰ì¢u¢a ¤á¢Ø¡m¤ ªì¢í aì¢Ô £n m  ë Ýnnemel hayâtud dunyâ laibun ve lehv(lehvun), ve in tu’minû ve tettekû yu’tikum ucûrekum ve lâ yes’elkum emvâlekum.

Μυηακκακ κι δ⎫νψα ηαψατ⎬ βιρ οψυν ϖε εðλενχεδιρ. ςε εðερ ®μεν⎦ ολυρσαν⎬ζ ϖε τακϖα σαηιβι ολυρσαν⎬ζ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλερσενιζ) σιζε εχιρλερινιζ ϖεριλιρ. ςε σιζδεν μαλλαρ⎬ν⎬ζ⎬ ιστεμεζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

innemâ el hayâtu ed dunyâ laibun ve lehvun ve in tu'minû ve tettekû yu'ti-kum ucûre-kum ve lâ yes'el-kum emvâle-kum

: : : : : : : : : : : :

sadece, yalnýz hayat dünya oyun ve oyun, eðlence ve eðer inanýrsýnýz ve sakýnýrsýnýz, takva sahibi olursunuz size verilir sizin ecirleriniz, mükâfatlarýnýz ve sizden istemez sizin mallarýnýz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Dünya hayatý muhakkak ki sadece bir oyundur, eðlencedir. Eðer âmenû olursanýz, yani ruhunuzu Allah’a ulaþtýrmayý dilerseniz ve bu sebeple takva sahibi olursanýz ecirleriniz verilir.” buyruluyor. Kim âmenû olursa o Allah’a ulaþmayý dilemiþ yani münib olmuþtur. Kim Allah’a ulaþmayý dilerse ve böylece takva sabihi olursa onun günahlarý örtülür. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 8/ENFAL-29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi). Ey âmenû olanlar, Allah’a karþý takva sahibi olursanýz sizi furkan (hak ve bâtýlý ayýrma özelliði) sahibi kýlar! Ve sizden (sizin) günahlarýnýzý örter ve size maðfiret eder (günahlarýnýzý sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.

43

43


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

aì¢Ü ‚¤j m ¤á¢Ø¡1¤z¢î Ï b çì¢à¢Ø¤Ü ÷¤ í ¤æ¡a ¤á¢Ø ãb Ì¤™ a ¤x¡Š¤‚¢í  ë Ýn yes’elkumûhâ fe yuhfikum tebhalû ve yuhric adgânekum.

Εðερ σιζδεν ονυ (μαλλαρ⎬ν⎬ζ⎬) ιστεσε, β⎞ψλεχε ⎬σραρ ετσε, σιζ χιμριλικ εδερσινιζ. ςε (βυ) σιζιν ηασετινιζι α⎜⎬ðα ⎜⎬καρ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6

-

in yes'elkumû-hâ fe yuhfi-kum tebhalû ve yuhric adgâne-kum

: : : : : :

eðer sizden onu ister böylece size ýsrar eder cimrilik edersiniz ve çýkarýr sizin hasetiniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah insanlardan mallarýný istese ve ýsrar etse, insanlar cimrilik ederler. Böylece hasetleri ortaya çýkmýþ olur.

44

44


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §†£ à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø¤ä¡à Ï ¡7騣ÜÛa ¡3î©j ó©Ï aì¢Ô¡1¤ä¢n¡Û  æ¤ì Ç¤†¢m ¡õ¬ ü¢ ª¯ì¬¨ç ¤á¢n¤ã a ¬b ç 6©é¡¤1 ã ¤å Ç ¢3 ‚¤j í b à  £ã¡b Ï ¤3 ‚¤j í ¤å ß ë 7 ¢3 ‚¤j í ¤å ß a¤ì £Û ì n m ¤æ¡a  ë 7 ¢õ¬a Š Ô¢1¤Ûa ¢á¢n¤ã a  ë ¢ £ó¡ä Ì¤Ûa ¢é¨£ÜÛa ë ¤á¢Ø Ûb r¤ß a a¬ì¢ãì¢Ø í  ü   £á¢q = ¤á¢× Š¤î Ë b¦ß¤ì Ó ¤4¡†¤j n¤ í Hâ entum hâulâi tud’avne li tunfikû fî sebîlillâh(sebîlillâhi), fe minkum men yebhal(yebhalu), ve men yebhal fe innemâ yebhalu an nefsih(nefsihî), vallâhul ganiyyu ve entumul fukarâu, ve in tetevellev yestebdil kavmen gayrekum summe lâ yekûnû emsâlekum.

⇑⎭τε σιζ β⎞ψλεσινιζ. Αλλαη ψολυνδα ινφ®κ ετμεψε δαϖετ εδιλιρσινιζ, βυνα ραðμεν σιζδεν βιρ κ⎬σμ⎬ν⎬ζ χιμριλικ ψαπαρ. ςε κιμ χιμριλικ ψαπαρσα ο τακτιρδε σαδεχε κενδι νεφσι ι⎜ιν χιμριλικ ψαπαρ. ςε Αλλαη Γανι’διρ (ζενγινδιρ). ςε σιζλερ φακιρσινιζ. ςε εðερ σιζ (ηακταν) δ⎞νερσενιζ, (σιζι) σιζδεν βα⎭κα βιρ καϖιμλε δεðι⎭τιριρ. Σονρα ονλαρ σιζιν γιβι (χιμρι) ολμαζλαρ.

45

45


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 511

(47) Muhammed Suresi §† £à z¢ß ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-

hâ entum hâulâi tud'avne li tunfikû fî sebîlillâhi fe min-kum men yebhalu ve men yebhal fe innemâ yebhalu an nefsi-hî vallâhu el ganiyyu ve entum el fukarâu ve in tetevellev yestebdi el kavmen gayre-kum summe lâ yekûnû emsâle-kum

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

iþte siz ..... siniz bunlar, böyleler davet ediliyorsunuz infâk etmeniz için, infâk etmeye Allah'ýn yolunda artýk, buna raðmen sizden bir kýsmýnýz cimrilik eder ve kim ... ise cimrilik eder o taktirde ancak, sadece cimrilik eder kendi nefsinden, kendi nefsine ve Allah gani, zengin, müstaðni ve siz ..... siniz fakirler ve eðer siz yüz çevirirsiniz, dönersiniz deðiþtirir bir kavim sizden baþka sonra olmazlar sizin gibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Allah yolunda infâk etmeye davet ederse, bir kýsmý kendi nefsi için cimrilik yapar. Allah zengindir, ganidir, insanlar fakirdir. Çünkü Allah herþeyin, kâinatýn sahibidir. Eðer insanlar haktan dönerse onlarý yok edebilir ve baþka bir kavim gelir. Allah sonra getirdiði kavmin öncekiler gibi cimri olmayacaklarýný ifade ediyor.

46

46


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

48. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b¦äî©j¢ß b¦z¤n Ï  Ù Û b ä¤z n Ï b  £ã¡a Ýnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ(mubînen).

Μυηακκακ κι Βιζ, σανα απα⎜⎬κ βιρ φετιη ϖερδικ.

1 - innâ

:

muhakkak

2 - fetahnâ

:

biz fetih açtýk, fetih verdik

3 - leke

:

sana, senin için

4 - fethan

:

fetih

5 - mubînen

:

apaçýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in 7 gök katýný fethetmesini nasip kýlmýþtýr. 7. gök katýnýn 7 Âlemini de fethetmiþ. Allah’ýn huzuruna yükselip, emirleri alýp miracý tamamlamak üzere dünyamýza geri dönmüþtür. Hz. Ýdris ve Hz. Ýsa da oraya yükselebilmiþler ama geri dönmelerine müsaade edilmemiþtir.

47

47


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

£á¡n¢í  ë  Š £ b m b ß  ë  Ù¡j¤ã ‡ ¤å¡ß  â  £† Ô m b ß ¢é¨£ÜÛa  Ù Û  Š¡1¤Ì î¡Û b¦àî©Ô n¤¢ß b¦Ÿa Š¡•  Ù í¡ †¤è í  ë  Ù¤î Ü Ç ¢é n à¤È¡ã Li yagfire lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sýrâtan mustekîmâ(mustekîmen).

Αλλαη, σενιν γε⎜μι⎭ ϖε γελεχεκ γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ μαðφιρετ ετσιν ϖε σανα νι’μετινι ταμαμλασ⎬ν ϖε σενι Σ⎬ρατ⎬ Μυστακ⎩μ’ε υλα⎭τ⎬ρσ⎬ν διψε. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

li yagfire leke allâhu mâ tekaddeme min zenbi-ke ve mâ teahhare ve yutimme ni'mete-hu aleyke ve yehdiye-ke sirâtan mustekîmen

: : : : : : : : : : : : : : : : :

maðfiret etsin diye senin, sana Allah þey takdim ettin, yaptýn (geçmiþte olan) den senin günahýn ve þey tehir ettin, yapacaðýn (gelecekte olacak olan) ve tamamlasýn onun ni’meti, ni’meti sana ve seni hidayete erdirsin, hidayet etsin, ulaþtýrsýn Sýratý Mustakîm, Allah'a götüren yol

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah O’nun bütün günahlarýna maðfiret etmiþ ve ni’metini tamamlamýþ ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i Sýratý Mustakîm’e ulaþtýrmýþtýr.

48

48


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

a¦Œí©Œ Ç a¦Š¤– ã ¢é¨£ÜÛa  Ú Š¢–¤ä í  ë Ve yansurekallâhu nasran azîzâ(azîzen).

ςε Αλλαη, σανα αζ⎩ζ βιρ ζαφερλε ψαρδ⎬μ ετσιν.

1 2 3 4 5

-

ve yansure-ke allâhu nasran azîzen

: : : : :

ve sana yardým etsin Allah yardým, zafer azîz, þerefli, güçlü

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Mekke’yi fethettirmesi azîz bir zaferi ifade ediyor.

49

49


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

a¬ë¢…a …¤Œ î¡Û  åî©ä¡ß¤ ªì¢à¤Ûa ¡lì¢Ü¢Ó ó©Ï  ò äî©Ø  £Ûa  4 Œ¤ã a ô¬©ˆ £Ûa  ì¢ç ¡pa ì¨à £Ûa ¢…ì¢ä¢u ¡é¨£Ü¡Û  ë6 ¤á¡è¡ãb àí©a  É ß b¦ãb àí©a b¦àî©Ø y b¦àî©Ü Ç ¢é¨ £ÜÛa  æb ×  ë 6¡¤‰ üa ë Huvellezî enzeles sekînete fî kulûbil mu’minîne li yezdâdû îmânen mea îmânihim, ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardý), ve kânallâhu alîmen hakîmâ(hakîmen).

Μ⎫’μινλεριν καλπλερινε, ⎩μ®νλαρ⎬ν⎬ ⎩μ®ν ιλε αρτ⎬ρσ⎬νλαρ διψε σεκ⎩νετι ινδιρεν, Ο’δυρ. Γ⎞κλεριν ϖε ψεριν ορδυλαρ⎬ Αλλαη’⎬νδ⎬ρ. ςε Αλλαη; Αλ⎩μ’διρ, Ηακ⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

huve ellezî enzele sekînete fî kulûbi el mu'minîne li yezdâdû îmânen mea îmâni-him ve li allâhi cunûdu semâvâti ve el ardý ve kâne allâhu ve kânallâhu alîmen hakîmen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

o ki indirdi sekînet, güven, sakinlik, huzur içine, ... e kalpler mü’minler artýrsýnlar diye îmân beraber, ile, yanýnda onlarýn îmânlarý ve Allah için, Allah'a ait, Allah'ýn ordular semalar, gökler ve arz, yer ve oldu …dýr Allah ve Allah oldu …dýr alîm, en iyi bilen hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sekînet Allah’tan gelen öyle bir nurdur ki ulaþtýðý kiþi üzerinde uyuklama hali oluþturur. Allah yolunda olanlarýn güçlükle karþýlaþtýðý her noktada Allah sekînet nurunu indirir.

50

50


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å¡ß ô©Š¤v m §pb £ä u ¡pb ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ë  åî©ä¡ß¤ ªì¢à¤Ûa  3¡¤†¢î¡Û ¤á¢è¤ä Ç  Š¡£1 Ø¢í  ë b èî©Ï  åí ©†¡Ûb  ¢‰b è¤ã ü¤a b è¡n¤z m b¦àî©Ä Ç a¦‹¤ì Ï ¡é¨ £ÜÛa  †¤ä¡Ç  Ù¡Û¨‡  æb ×  ë 6 ¤á¡è¡mb ÷¡£î  Li yudhilel mu’minîne vel mu’minâti cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffire anhum seyyiâtihim, ve kâne zâlike indallâhi fevzen azîmâ(azîmen).

Μ⎫’μιν καδ⎬ν ϖε ερκεκλερι οραδα εβεδ⎩ καλμακ ⎫ζερε αλτ⎬νδαν νεηιρλερ ακαν χεννετλερε κοψσυν ϖε ονλαρ⎬ν γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ ⎞ρτσ⎫ν διψε. ⇑⎭τε βυ, Αλλαη’⎬ν ινδινδε φεϖζ⎫λ αζ⎩μδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

li yudhile mu'minîne ve mu'minâti cennâtin tecrî min tahti-hâ el enhâru hâlidîne fîhâ ve yukeffire an-hum seyyiâti-him ve kâne zâlike inde allâhi fevzen azîmen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

dahil etsin, koysun diye mü’min erkekler ve mü’min kadýnlar cennetler akan onun altýndan nehirler devamlý, ebedî kalanlar orada ve örter onlardan onlarýn günahlarý ve oldu …dýr iþte bu Allah'ýn indinde, katýnda fevz en büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fevzül azîm seviyesindeki cennet ADN cennetidir. Bu mü’min erkekler ve kadýnlar ruhlarýný, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim edenlerdir. Onlarýn günahlarý ikinci defa salâh makamýnda örtülmüþtür.

51

51


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡pb Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ë  åî©Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa  l¡£ˆ È¢í  ë  åã¬b £ÄÛa ¡pb ×¡Š¤'¢à¤Ûa  ë  åî©×¡Š¤'¢à¤Ûa  ë 7¡õ¤ì £Ûa ¢ñ Š¡ö¬a … ¤á¡è¤î Ü Ç 6¡õ¤ì  £Ûa  £å Ã ¡é¨£ÜÛb¡2  £† Ç a  ë ¤á¢è ä È Û  ë ¤á¡è¤î Ü Ç ¢é¨ £ÜÛa  k¡š Ë  ë a¦Šî©– ß ¤p õ¬b   ë 6  á  £ä è u ¤á¢è Û Ve yuazzibel munâfikîne vel munâfikâti vel muþrikîne vel muþrikâtiz zânnîne billâhi zannes sev’i aleyhim dâiretus sev’i, ve gadiballâhu aleyhim ve leanehum ve eadde lehum cehennem(cehenneme), ve sâet masîrâ(masîren).

ςε μ⎫ναφ⎬κ ερκεκ ϖε καδ⎬νλαρα, μ⎫⎭ρικ ερκεκ ϖε καδ⎬νλαρα αζαπ ετσιν. Ονλαρ κι, Αλλαη’α κ⎞τ⎫ ζαν ιλε ζανδα βυλυνδυλαρ. Κ⎞τ⎫ (ζανλαρ⎬) ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε δ⎞νσ⎫ν. ςε Αλλαη ονλαρα γαζαπλανδ⎬ ϖε ονλαρ⎬ λ®νετλεδι. ςε ονλαρ ι⎜ιν χεηεννεμι ηαζ⎬ρλαδ⎬, νε κ⎞τ⎫ ϖαρ⎬⎭ ψερι.

52

52


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-

ve yuazzibe el munâfikîne el munâfikâti ve el muþrikîne ve el muþrikâti ez zânnîne bi allâhi zanne es sev'i aleyhim dâiretu es sev'i ve gadiba allâhu aleyhim ve leane-hum ve eadde lehum cehenneme ve sâet masîren

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve azaplandýrsýn münafýk erkekler münafýk kadýnlar ve müþrik erkekler ve müþrik kadýnlar zanda bulunanlar Allah'a kötü zan onlara hezimet, dönüþ kötü ve gadaplandý, öfkelendi Allah onlara ve onlarý lânetledi ve onlara, onlar için hazýrladý cehennem ve kötü varýþ yeri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Münafýk erkek ve kadýnlar sahâbenin arasýndaki sahâbe gibi görünen ama aslýnda savaþlara iþtirak etmek istemeyen ve Allah’a ruhunu hayatta iken ulaþtýrmak istemeyenlerdir. Açýk þirktekiler putlara tapanlardýr. Gizli þirktekiler Allah’a ruhlarýný hayatta iken ulaþtýrmayý dilemeyenlerdir. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. Münafýklar da müþrikler de Allah’a kötü zanda bulunmuþlar. Allah’ýn onlara gazaplanmasýna ve onlarý lânetlemesine sebep olmuþlardýr. Kötü varýþ yeri olan cehennem onlar içindir.

53

53


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6¡¤‰ üa ë ¡ pa ì¨à  £Ûa ¢…ì¢ä¢u ¡é¨£Ü¡Û  ë b¦àî©Ø y a¦Œí©Œ Ç ¢é¨ £ÜÛa  æb ×  ë Ve lillâhi cunûdus semâvâti vel ard(ardý), ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).

ςε γ⎞κλεριν ϖε ψεριν ορδυλαρ⎬ Αλλαη’⎬νδ⎬ρ. ςε Αλλαη; Αζ⎩ζ’διρ, Ηακ⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ve li allâhi cunûdu es semâvâti ve el ardý ve kâne allâhu azîzen hakîmen

: : : : : : : : : : :

ve Allah'a ait, Allah'ýn ordular semalar, gökler ve arz, yer ve oldu …dýr Allah azîz, þerefli, güçlü hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Göklerin ordularý meleklerden ve þehitlerden oluþur. Allah 5 bin kanatlý melekle Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’i ve sahâbeyi müþriklere gâlip kýldý. Bu âyette yerlerin ordularý hakkýnda sahâbenin dýþýnda bir açýklama yok.

54

54


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

a¦†¡çb (  Úb ä¤Ü ¤‰ a ¬b  £ã¡a a¦Ší©ˆ ã  ë a¦Š¡£' j¢ß  ë Ýnnâ erselnâke þâhiden ve mubeþþiren ve nezîrâ(nezîren).

Μυηακκακ κι Βιζ, σενι ⎭αηιτ, μ⎫ϕδελεψεν ϖε υψαρ⎬χ⎬ ολαρακ γ⎞νδερδικ. 1 2 3 4 5 6 7

-

innâ erselnâ-ke þâhiden ve mubeþþiren ve nezîren

: : : : : : :

muhakkak ki biz seni gönderdik þahit olarak ve müjdeleyici olarak, müjdeleyen ve uyarýcý olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, bütün Nebî Resûller gibi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in de, Allah’ýn Zat’ýna ve gök katlarýnýn hepsine þahit olduðunu ifade buyurmaktadýr. Kýyâmette ise bütün þahitlere þahadet edecektir. Ayný zamanda Allah’a ulaþmayý dileyen herkesi cennetle müjdeleyen ve dilemeyenleri uyarandýr. Gönderilme sebebi de müjdelemek ve uyarmaktýr. 4/NÝSA-41: Fe keyfe izâ ci’nâ min kulli ummetin bi þehîdin ve ci’nâ bike alâ hâulâi þehîdâ(þehîden). Her ümmetten bir þahit (resûlleri) ve seni de onlarýn üzerine þahit getirdiðimiz zaman nasýl olacak.

55

55


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 512

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢ê뢉¡£Œ È¢m  ë ©é¡Ûì¢ ‰  ë ¡é¨ £ÜÛb¡2 aì¢ä¡ß¤ªì¢n¡Û ¦5î©• a  ë ¦ñ Š¤Ø¢2 ¢êì¢z¡£j ¢m  ë 6 ¢ê뢊¡£Ó ì¢m  ë Li tu’minû billâhi ve resûlihî ve tuazzirûhu ve tuvakkýrûh(tuvakkýrûhu), ve tusebbihûhu bukreten ve asîlâ(asîlen).

Αλλαη ϖε Ο’νυν ρεσ⎦λ⎫νε ⎩μ®ν εδιν, Ο’νυ σαψγ⎬ψλα ψ⎫χελτιν ϖε σαβαη ακ⎭αμ Ο’νυ τεσπιη εδιν διψε. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

li tû'minû bi allâhi ve resûli-hi ve tuazzirû-hu ve tuvakkýrû-hu ve tusebbihû-hu bukreten ve asîlen

: : : : : : : : : : : : : :

için, diye îmân edin Allah'a ve onun resûlü ve ona hürmet edin ve ona tazim edin, onu saygýyla yüceltin ve onu tespih edin sabah ve akþam

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ve Allah’ýn Resûlüne îmân etsinler. Allah’ý saygýyla yüceltsinler ve sabah akþam Allah’ý tespih etsinler diye insanlarý uyarmasý için Allah, Hz. Muhammed (S.A.V) Peygamber Efendimiz’i bir Þahit, bir Müjdeci, bir Uyarýcý olarak göndermiþtir.

56

56


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 513

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 騣ÜÛa  æì¢È¡íb j¢í b à  £ã¡a  Ù ãì¢È¡íb j¢í  åí© ˆ  £Ûa  £æ¡a b à £ã¡b Ï  s Ø ã ¤å à Ï 7 ¤á¡èí ©†¤í a  Ö¤ì Ï ¡é¨ £ÜÛa ¢† í  † çb Ç b à¡2 ó¨Ï¤ë a ¤å ß  ë 7©é¡¤1 ã ó¨Ü Ç ¢s¢Ø¤ä í ;b¦àî©Ä Ç a¦Š¤u a ¡éî©m¤ ªì¢î,  Ï  é¨£ÜÛa ¢é¤î Ü Ç Ýnnellezîne yubâyiûneke innemâ yubâyiûnallâh(yubâyiûnallâhe), yedullâhi fevka eydîhim, fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsih(nefsihî), ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu’tîhi ecren azîmâ(azîmen).

Μυηακκακ κι ονλαρ, σανα τ®β⎩ ολδυκλαρ⎬ ζαμαν Αλλαη’α τ®β⎩ ολυρλαρ. Ονλαρ⎬ν ελλερινιν ⎫ζερινδε (Αλλαη σενιν β⎫τ⎫ν ϖ⎫χυδυνδα τεχελλι εττιðι ι⎜ιν ελλερινδε δε τεχελλι ετμι⎭ ολδυðυνδαν) Αλλαη’⎬ν ελι ϖαρδ⎬ρ. Βυνδαν σονρα κιμ (αηδινι) βοζαρσα ο τακτιρδε, σαδεχε κενδι νεφσι αλεψηινε βοζαρ (Αλλαη’α ϖερδιðι ψεμινλερι, αηδλερι ψερινε γετιρμεδιðι ι⎜ιν δερεχεσινι νακ⎬σα δ⎫⎭⎫ρ⎫ρ). ςε κιμ δε Αλλαη’α ολαν αηδλερινε ϖεφα εδερσε (ψεμινινι, μισακινι ϖε αηδινι ψερινε γετιριρσε), ο ζαμαν ονα εν β⎫ψ⎫κ μ⎫κ®φατ (εχιρ) ϖεριλεχεκτιρ (χεννετ σααδετινε ϖε δ⎫νψα σααδετινε ερδιριλεχεκτιρ).

57

57


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 513

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-

ellezîne yubâyiûne-ke innemâ yubâyiûne allâhe yedu allâhi fevka eydî-him fe men nekese fe innemâ yenkusu alâ nefsi-hî ve men evfâ bi mâ âhede aleyhullâhe fe se yu'tî-hi ecren azîmen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

onlar sana biat ederler, tâbî olurlar sadece, oysa, olunca Allah'a biat ederler, tâbî olurlar Allah'ýn eli üzerinde onlarýn elleri bundan sonra kim bozdu artýk sadece, oysa, olunca bozar üzerine, ... e kendi nefsi ve kim vefa etti þeylere ahd etti Allah'a o taktirde, o zaman ona verilecek ecir, ücret, mükâfat en büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah: “Onlarýn elleri üzerinde Allah’ýn eli vardýr.” demekle Hz. Muhammed (S.A.V)’e tecelli ettiðini beyan etmektedir. O’nun elini öpen bütün sahâbe O’nun bütün vücuduna tecelli etmekte olan Allah’ýn, öpülen ele tecelli eden kesimini öpmüþlerdir. “Kim Allah’a olan ahdini, misakini veya yeminini bozarsa onun aleyhinedir. Kim de Allah’a verdiði ahdine vefa ederse ona en büyük ecir verilecektir.” buyruluyor. Kim ruhunu, vechini, nefsini ve iradesini Allah’a teslim ederse ona en büyük (azîm) ecir verilir.

58

58


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 513

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡la Š¤Ç ü¤a  å¡ß  æì¢1  £Ü ‚¢à¤Ûa  Ù Û ¢4ì¢Ô î,  b7 ä Û ¤Š¡1¤Ì n¤b Ï b ãì¢Ü¤ç a ë b ä¢Ûa ì¤ß a ¬b ä¤n Ü Ì ( ¤á¡è¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï  ¤î Û b ß ¤á¡è¡n ä¡¤Û b¡2  æì¢Ûì¢Ô í b¦÷¤î ( ¡é¨£ÜÛa  å¡ß ¤á¢Ø Û ¢Ù¡Ü¤à í ¤å à Ï ¤3¢Ó 6 b¦È¤1 ã ¤á¢Ø¡2  …a ‰ a ¤ë a a¦ £Š ™ ¤á¢Ø¡2  …a ‰ a ¤æ¡a a¦Šî©j   æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¢é¨ £ÜÛa  æb × ¤3 2 Se yekûlu lekel muhallefûne minel a’râbi þegaletnâ emvâlunâ ve ehlûnâ festagfir lenâ, yekûlûne bi elsinetihim mâ leyse fî kulûbihim, kul fe men yemliku lekum minallâhi þey’en in erâde bikum darren ev erâde bikum nef’â(nef’en), bel kânallâhu bi mâ ta’melûne habîrâ(habîren).

Αραπλαρδαν μυηαλλεφυνλαρ (γεριδε καλανλαρ), σανα: “Μαλλαρ⎬μ⎬ζ ϖε αιλελεριμιζ βιζι με⎭γυλ εττι. Αρτ⎬κ βιζιμ ι⎜ιν μαðφιρετ διλε.” διψεχεκλερ. Ονλαρ, καλπλερινδε ολμαψαν⎬ διλλερι ιλε σ⎞ψλ⎫ψορλαρ. Δε κι: “Εðερ Αλλαη, σιζε βιρ ζαραρ ϖεψα φαψδα διλερσε, βυ τακτιρδε σιζιν ι⎜ιν Αλλαη’ταν (γελεν) βιρ ⎭εψε κιμ μανι ολαβιλιρ (φαψδα ϖεψα ζαραρ⎬ ⎞νλεψεβιλιρ)? Ηαψ⎬ρ (⎞ψλε δεðιλ), Αλλαη ψαπτ⎬ð⎬ν⎬ζ ⎭εψλερδεν ηαβερδαρδ⎬ρ.

59

59


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 513

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

-

se yekûlule-ke muhallefûne min el a'râbi þegalet-nâ emvâlu-nâ ve ehlû-nâ fe istagfir lenâ yekûlûne bi elsineti-him mâ leyse fî kulûbi-him kul fe men yemliku lekum min allâhi þey'en in erâde bi-kum darren ev erâde bi-kum nef'en bel kâne allâhu bimâ ta'melûne habîren

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

sana diyecekler arkada kalmýþ olanlar, geride kalmýþ olanlar bedevilerden, göçebe yaþayan Araplar’dan bizi meþgul etti bizim mallarýmýz ve ehlimiz, ailelerimiz artýk bizim için istiðfar et, maðfiret dile söylüyorlar dilleriyle þey deðil, olmayan içinde, de onlarýn kalpleri de, söyle o zaman, o taktirde kim sahip olur, güce malik olur (mani olur, önler) sizin için, size Allah'tan bir þey eðer irade etti, diledi size bir darlýk, zarar veya irade etti, diledi size bir menfaat, yarar hayýr, bilâkis (öyle deðil) oldu, idi, ...dir Allah þeyler amel ediyorsunuz, yapýyorsunuz haberdar (haberi olma)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Savaþa iþtirak etmeyenler Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e kalplerinde olmayan þeyi söylüyorlar. Allah sizin için zarar dilerse de fayda dilerse de buna kimse engel olamaz. Allah herþeyi bilir. Bu âyet insanlarýn kalplerinde olmayan bir talebin her zaman dilleriyle söylenebileceðini ifade ediyor.

60

60


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 513

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ë ¢4ì¢ £ŠÛa  k¡Ü Ô¤ä í ¤å Û ¤æ a ¤á¢n¤ä ä Ã ¤3 2 ¤á¢Ø¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï  Ù¡Û¨‡  å¡£í¢‹ ë a¦† 2 a ¤á¡èî©Ü¤ç a ó ¬¨Û¡a a¦‰ì¢2 b¦ß¤ì Ó ¤á¢n¤ä¢× ë 7¡õ¤ì  £Ûa  £å Ã ¤á¢n¤ä ä Ã ë Bel zanentum en len yenkaliber resûlu vel mû’minûne ilâ ehlîhim ebeden ve zuyyine zâlike fî kulûbikum ve zanentum zannes sev’i ve kuntum kavmen bûrâ(bûren).

Ηαψ⎬ρ, σιζ ρεσ⎦λ ϖε μ⎫’μινλεριν, αιλελερινε εβεδιψεν ασλα δ⎞νμεψεχεκλερινι ζαννεττινιζ. ςε βυ (ζαν), καλπλερινιζδε σ⎫σλενδι. Κ⎞τ⎫ βιρ ζανλα, ζανδα βυλυνδυνυζ. ςε σιζ ηελ®κα μ⎫σταηακ βιρ καϖιμ ολδυνυζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

bel zanen-tum en len yenkalibe er resûlu ve el mû'minûne ilâ ehlî-him ebeden ve zuyyine zâlike fî kulûbi-kum ve zanen-tum zanne es sevi ve kuntum kavmen bûren

: : : : : : : : : : : : : : : :

hayýr, bilâkis, aksine siz zannettiniz asla dönmeyecekler resûl ve mü'minler ehillerine, ailelerine ebediyen ve süslü, güzel, çekici kýlýndý iþte bu, bu içinde, de sizin kalpleriniz ve siz zannettiniz kötü bir zanla ve siz oldunuz bir kavim helâk olucu

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yüce Rabbimiz Allah, geride kalanlarýn, savaþa katýlanlarýn asla geri dönmeyeceklerini zannettiklerine dikkati çekiyor. Bu kötü bir zandýr. Hem savaþa iþtirak etmedikleri için, hem de kötü zan sahibi olduklarý için helâk edilmeyi hakedenler olmuþlar.

61

61


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 513

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬b £ã¡b Ï ©é¡Ûì¢ ‰  ë ¡é ¨£ÜÛb¡2 ¤å¡ß¤ªì¢í ¤á Û ¤å ß ë a¦Šî©È   åí©Š¡Ïb Ø¤Ü¡Û b ã¤† n¤Ç a Ve men lem yû’min billâhi ve resûlihî fe innâ a’tednâ lil kâfirîne saîrâ(saîren).

ςε κιμ Αλλαη ϖε Ο’νυν ρεσ⎦λ⎫νε ⎩μ®ν ετμεζσε ι⎭τε ο ζαμαν μυηακκακ κι Βιζ, κ®φιρλερ ι⎜ιν αλεϖλι ατε⎭ (χεηεννεμι) ηαζ⎬ρλαδ⎬κ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve men lem yû'min billâhi ve resûli-hî fe innâ a'ted-nâ li el kâfirîne saîren

: : : : : : : : :

ve kim îmân etmez Allah'a ve onun resûlü o zaman muhakkak ki biz hazýrladýk kâfirler, inkârcýlar için sair, alevli ateþ, cehennem

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ve resûlüne îmân etmeyenler kâfirlerdir. Cehennem onlar için hazýrlanmýþtýr.

62

62


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 513

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢õ¬b ' í ¤å à¡Û ¢Š¡1¤Ì í 6¡¤‰ ü¤a ë ¡pa ì¨à  £Ûa ¢Ù¤Ü¢ß ¡é¨£Ü¡Û ë b¦àî©y ‰ a¦‰ì¢1 Ë ¢é¨ £ÜÛa  æb ×  ë 6 ¢õ¬b ' í ¤å ß ¢l¡£ˆ È¢í  ë Ve lillâhi mulkus semâvâti vel ard(ardý), yagfiru li men yeþâu ve yuazzibu men yeþâu, ve kânallahu gafûren rahîmâ(rahîmen).

ςε γ⎞κλεριν ϖε ψεριν μ⎫λκ⎫ Αλλαη’⎬νδ⎬ρ. Διλεδιðινι μαðφιρετ εδερ ϖε διλεδιðινε αζαπ εδερ. ςε Αλλαη; Γαφυρ’δυρ, Ραη⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

ve lillâhi mulku es semâvâti ve el ardý yagfiru li men yeþâu ve yuazzibu men yeþâu ve kâne allahu gafûren rahîmen

: : : : : : : : : : : : : :

ve Allah'ýndýr mülk, mülkiyet, idare semalar, gökler ve arz, yer maðfiret eder kimseyi diler ve azap eder kimse diler ve oldu, idi, ...dýr Allah gafur, baðýþlayan, Rahîm esmasý ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Göklerin de yerin de mülkü Allah’ýndýr. Hem yaratan olarak hem de yarattýklarýnýn sahibi olarak. Kiþilerin hakettikleri ne ise insanlara ona göre maðfiret veye azap eder. Allah Gafur’dur, yani maðfiret eden, günahlarý sevaba çevirendir. Rahîm’dir merhamet edendir ve Rahîm esmasýyla tecelli ederek kiþinin nefsinin kalbine rahmet, fazl ve salâvât nurlarýný gönderendir.

63

63


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 513

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ç뢈¢¤b n¡Û  á¡ãb Ì ß ó¨Û¡a ¤á¢n¤Ô Ü À¤ãa a ‡¡a  æì¢1  £Ü ‚¢à¤Ûa ¢4ì¢Ô î,  ¤å Û ¤3¢Ó 6¡é¨£ÜÛa  â 5 × aì¢Û¡£† j¢í ¤æ a  æë¢†í©Š¢í 7 ¤á¢Ø¤È¡j  £n ã b ã뢉 ‡ ¤3 2  æì¢Ûì¢Ô î,  Ï 7 ¢3¤j Ó ¤å¡ß ¢é¨ £ÜÛa  4b Ó ¤á¢Ø¡Û¨ˆ × b ãì¢È¡j  £n m ¦5î©Ü Ó  £ü¡a  æì¢è Ô¤1 í ü aì¢ãb × ¤3 2 6 b ä ã뢆¢¤z m Se yekûlul muhallefûne izentalaktum ilâ megânime li te’huzûhâ zerûnâ nettebi’kum, yurîdûne en yubeddilû kelâmallâh(kelâmallâhi), kul len tettebiûnâ kezâlikum kâlallâhu min kabl(kablu), fe se yekûlûne bel tahsudûnenâ, bel kânû lâ yefkahûne illâ kalîlâ(kalîlen).

(Σαϖα⎭ταν) γερι καλανλαρ, γανιμετλεριν (βυλυνδυðυ ψερε) ονλαρ⎬ αλμακ ι⎜ιν γιττιðινιζ ζαμαν: “Βιζι β⎬ρακ⎬ν (βιζε ιζιν ϖεριν), σιζε τ®β⎩ ολαλ⎬μ.” διψεχεκλερ. (Ονλαρ) Αλλαη’⎬ν κελ®μ⎬ν⎬ δεðι⎭τιρμεκ ιστιψορλαρ. (Ονλαρα) δε κι: “Σιζ ασλα βιζε τ®β⎩ ολαμαζσ⎬ν⎬ζ. Αλλαη⎦ Τεαλ® δαηα ⎞νχε β⎞ψλε βυψυρδυ.” Ο ζαμαν (ονλαρ δα): “Ηαψ⎬ρ, σιζ βιζε ηασετ εδιψορσυνυζ (βιζι κ⎬σκαν⎬ψορσυνυζ).” διψεχεκλερ. Ηαψ⎬ρ, ονλαρ πεκ αζ⎬ ηαρι⎜, φ⎬κ⎬η (ιδρακ) εδεμιψορλαρ (ανλαψαμ⎬ψορλαρ).

64

64


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 513

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-

se-yekûlu muhallefûne izâ intalaktum ilâ megânime li te'huzû-hâ zerû-nâ nettebi' kum yurîdûne en yubeddilû kelâma allâhi kul len tettebiû-nâ kezâlikum kâle allâhu min kablu fe se yekûlûne bel tahsudûne-nâ bel kânû lâ yefkahûne illâ kalîlen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

diyecekler arkada kalmýþ olanlar (savaþa katýlmayanlar) olduðu zaman siz ayrýldýnýz, gittiniz ganimetlere onu almak için bizi býrakýn (bize izin verin) size tâbî olalým, arkanýzdan gelelim istiyorlar deðiþtirmek Allah'ýn kelâmý de asla bize tâbî olamazsýnýz (bizimle gelemezsiniz) iþte böyle, böyle dedi Allah önceden, daha önce o zaman diyecekler hayýr bize haset ediyorsunuz, bizi kýskanýyorsunuz hayýr oldular, idiler, ...dir fýkýh edemiyorlar, idrak edemiyorlar, anlayamýyorlar hariç, den baþka az, pek az

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ganimetlerin daðýtýlmasý gerçekleþeceði zaman geride kalanlar “size tâbî olalým” diyecekler. Onlara: “Allah buyurdu ki siz, bize tâbî olamazsýnýz.” de. Onlar diyecekler ki: “Siz bize haset ediyorsunuz.” Hayýr onlar küçük bir kýsmý hariç, fýkýh edemiyorlar. Allah’ýn ne söylediðini idrak edemiyorlar. Eðer idrak etmiþ olsalardý savaþa iþtirak etmiþ ve ganimetlerden pay almaya hak kazanmýþ olacaklardý.

65

65


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æ¤ì Ç¤†¢n  ¡la Š¤Ç ü¤a  å¡ß  åî©1  £Ü ‚¢à¤Ü¡Û ¤3¢Ó ¤á¢è ãì¢Ü¡mb Ô¢m §†í© † ( §¤b 2 ó©Û¯ë¢a §â¤ì Ó ó¨Û¡a ¢é¨£ÜÛa ¢á¢Ø¡m¤ªì¢í aì¢Èî©À¢m ¤æ¡b Ï 7  æì¢à¡Ü¤¢í ¤ë a ¤á¢n¤î £Û ì m b à × a¤ì  £Û ì n m ¤æ¡a ë 7b ¦ä  y a¦Š¤u a b¦àî©Û a b¦2a ˆ Ç ¤á¢Ø¤2¡£ˆ È¢í ¢3 ¤j Ó ¤å¡ß Kul lil muhallefîne minel a’râbi setud’avne ilâ kavmin ulî be’sin þedîdin tukâtilûnehum ev yuslimûn(yuslimûne), fe in tutîû yû’tikumullâhu ecren hasenâ(hasenen), ve in tetevellev kemâ tevelleytum min kablu yuazzibkum azâben elîmâ(elîmen).

Βεδεϖ⎩ Αραπλαρ’δαν (σαϖα⎭ταν) γεριδε καλανλαρα δε κι: “⇒ιδδετλι (κυϖϖετλι) ⎜αρπ⎬⎭αν βιρ καϖιμε καρ⎭⎬ (σαϖα⎭μαψα) ⎜αðρ⎬λαχακσ⎬ν⎬ζ. Ψα ονλαρ⎬ ⎞λδ⎫ρ⎫ρσ⎫ν⎫ζ ψα δα ονλαρ τεσλιμ ολυρλαρ. Βυνδαν σονρα εðερ (Αλλαη’α) ιταατ εδερσενιζ, Αλλαη σιζε αησεν εχιρ ϖεριρ. ςε εðερ δαηα ⎞νχε δ⎞νδ⎫ð⎫ν⎫ζ γιβι δ⎞νερσενιζ, σιζε ελ⎩μ βιρ αζαπλα αζαπ εδερ.”

66

66


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

kul li muhallefîne min el a’râbi se-tud’avne ilâ kavmin ulî be’sin þedîdin tukâtilûne-hum ev yuslimûne fe in tutîû yû’ti-kum allâhu ecren hasenen ve in tetevellev kemâ tevelley-tum min kablu yuazzib-kum azâben elîmen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

de …e arkada kalmýþ olanlar (savaþa gitmeyenler) den Araplar, Bedevîler (Bedevî Araplar) davet edileceksiniz, çaðrýlacaksýnýz ... e (karþý) bir kavim güç kuvvet sahibi, kuvvetli çarpýþan çok þiddetli, çok kuvvetli onlarla savaþýrsýnýz, onlarý öldürürsünüz ya da, veya teslim olurlar, müslüman olurlar artýk, bundan sonra eðer itaat edersiniz size verir Allah ecir güzel ve eðer dönersiniz, yüz çevirirsiniz gibi yüz çevirdiniz önceden, daha önce sizi azaplandýrýr, azap eder azap elîm, acý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Geride kalanlara: “Þiddetle savaþan bir kavme karþý savaþmaya çaðrýlacaksýnýz. Ya öldürülür ya da teslim olurlar. Bundan sonra itaat ederseniz, Allah size ahsen olan en güzel ecir verir. Eðer baþtan döndüðünüz gibi yeniden dönerseniz size elîm bir azapla azap eder.” de, buyuruyor Allahû Tealâ.

67

67


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡x Š¤Ç ü¤a ó Ü Ç  ü ë ¥x Š y ó¨à¤Ç ü¤a ó Ü Ç  ¤î Û ¤å ß  ë 6 ¥x Š y ¡œí©Š à¤Ûa ó Ü Ç  ü  ë ¥x Š y §pb £ä u ¢é¤Ü¡¤†¢í ¢é Ûì¢ ‰  ë  é¨ £ÜÛa ¡É¡À¢í ¤å ß  ë 7 ¢‰b è¤ã ü¤a b è¡n¤z m ¤å¡ß ô©Š¤v m ;b¦àî©Û a b¦2a ˆ Ç ¢é¤2 ¡£ˆ È¢í   £4 ì n í Leyse alel a’mâ haracun ve lâ alel a’reci haracun ve lâ alel marîdý harac(haracun), ve men yutýýllahe ve resûlehu yudhýlhu cennâtin tecrî min tahtihel enhâr(enhâru), ve men yetevelle yuazzibhu azâben elîmâ(elîmen).

ℜμ®λαρα, τοπαλλαρα ϖε ηασταλαρα βιρ γ⎫⎜λ⎫κ (ϖεβαλ) ψοκτυρ. Κιμ Αλλαη’α ϖε Ο’νυν ρεσ⎦λ⎫νε ιταατ εδερσε, αλτ⎬νδαν νεηιρλερ ακαν χεννετλερε κοψαρ. ςε κιμ (ψ⎫ζ ⎜εϖιριρ) δ⎞νερσε ονα ελ⎩μ αζαπλα αζαπ εδερ.

1 2 3 4 5

68

-

leyse alâ el a’mâ haracun velâ

: : : : :

deðil ... e, üzerine âmâ, kör güçlük, zorluk, vebal yoktur

68


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-

alâ el a’reci haracun ve lâ alâ el marîdý haracun habîren ve men yutýa allâhe ve resûle-hu yudhil-hu cennâtin tecrî min tahti-hâ enhâru ve men yetevelle yuazzib-hu azâben elîmen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

üzerlerine aksak, topal güçlük, zorluk, vebal ve yoktur ... e, üzerine hasta güçlük, zorluk, vebal haberdar (haberi olma) ve kim itaat eder Allah ve onun resûlü onu dahil eder, koyar cennetler akar dan onun altý nehirler ve kim yüz çevirir, döner onu azaplandýrýr, ona azap eder azap elîm, acý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Savaþa iþtirakte körlere, topallara ve hastalara bir vebal yoktur. Onlar savaþa iþtirak etmeyebilirler. Ama kim Allah’a ve O’nun Resûlüne itaat eder de savaþa katýlýrsa onlarý altýndan nehirler akan cennetlere koyarak mükâfatlandýrýr.

69

69


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Ù ãì¢È¡íb j¢í ¤‡¡a  åî©ä¡ß¤ ªì¢à¤Ûa ¡å Ç ¢é¨ £ÜÛa  ó¡™ ‰ ¤† Ô Û  ò äî©Ø £Ûa  4 Œ¤ã b Ï ¤á¡è¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï b ß  á¡Ü È Ï ¡ñ Š v  £'Ûa  o¤z m = b¦jí©Š Ó b¦z¤n Ï ¤á¢è 2b q a  ë ¤á¡è¤î Ü Ç Lekad radiyallâhu anil mu’minîne iz yubâyiûneke tahteþ þecereti fe alime mâ fî kulûbihim fe enzeles sekînete aleyhim ve esâbehum fethan karîbâ(karîben).

Ανδολσυν κι, ο αðαχ⎬ν αλτ⎬νδα σανα τ®β⎩ ολδυκλαρ⎬ ζαμαν Αλλαη, μ⎫’μινλερδεν ραζ⎬ ολδυ. ςε ονλαρ⎬ν καλπλερινδε ολαν⎬ βιλιψορδυ. Β⎞ψλεχε ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε σεκ⎩νετ ινδιρδι. ςε ονλαρα ψακ⎬ν βιρ φετιη νασιπ εττι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

lekad radiye allâhu an el mû’minîne iz yubâyiûne-ke tahte eþ þecereti fe alime mâ fî kulûbi-him fe enzele es sekînete aleyhim ve esâbe-hum fethan karîben

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

andolsun Allah razý oldu mü’minlerden olduðu zaman sana biat ederler, tâbî olurlar altýnda aðaç o zaman, böylece, oysa, ve de bildi (biliyordu) þeyi içinde, de onlarýn kalpleri böylece, bunun üzerine indirdi sekînet, güven duygusu, huzur onlarýn üzerine ve onlara isabet ettirdi, verdi, nasip etti fetih, zafer yakýn, yakýn olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah “Rýdvan” biatýndan bahsediyor. Çünkü Allah o biattaki mü’minlerden razý olduðunu söylüyor. Allah’ýn rýzasý “Rýdvan”dýr. Kalplerindeki Allah ve Resûl sevgisini bilen Allah, onlarýn üzerine sekînet adý verilen nurlarý indirerek onlarý huzurlu kýldý. Ve onlara yakýn bir fetih (Hayber’in Fethi) nasip kýldý.

70

70


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 b è ã뢈¢¤b í ¦ñ Šî©r ×  á¡ãb Ì ß  ë b¦àî©Ø y a¦Œí©Œ Ç ¢é¨ £ÜÛa  æb ×  ë Ve megânime kesîreten ye’huzûnehâ, ve kânallâhu azîzen hakîmâ(hakîmen).

ςε πεκ⎜οκ δα γανιμετ ϖαρδ⎬ρ. Ονλαρ⎬ αλ⎬ρλαρ. ςε Αλλαη; Αζ⎩ζ’διρ, Ηακ⎩μ’διρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve megânime kesîreten ye’huzûne-hâ ve kâne allâhu azîzen hakîmen

: : : : : : : : :

ve ganimetler çok, pekçok onu alýrlar ve oldu, …dýr Allah azîz, üstün hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hayber Kalesi’nin fethinde pekçok ganimet elde edilmiþtir. Allah o ganimetin sahâbe tarafýndan alýnacaðýný ifade ediyor. Allah Azîz’dir, Üstündür, Hakîmdir; Hikmet ve Hüküm Sahibi’dir.

71

71


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b è ã뢈¢¤b m ¦ñ Šî©r ×  á¡ãb Ì ß ¢é¨ £ÜÛa ¢á¢× † Ç ë ¡b £äÛa  ô¡†¤í a   £Ñ ×  ë ©ê¡ˆ¨ç ¤á¢Ø Û  3 £v È Ï  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ü¡Û ¦ò í¨a  æì¢Ø n¡Û  ë 7 ¤á¢Ø¤ä Ç =b¦àî©Ô n¤¢ß b¦Ÿa Š¡• ¤á¢Ø í ¡†¤è í  ë Vaadekumullâhu megânime kesîreten te’huzûnehâ fe accele lekum hâzihî ve keffe eydiyen nâsi ankum, ve li tekûne âyeten lil mu’minîne ve yehdiyekum sýrâtan mustekîmâ(mustekîmen).

Αλλαη σιζε, αλαχαð⎬ν⎬ζ πεκ⎜οκ γανιμετ ϖααδεττι. Β⎞ψλεχε βυ (κονυδα) σιζιν ι⎜ιν αχελε εττι. ςε ινσανλαρ⎬ν ελλερινι σιζδεν ⎜εκτι. ςε μ⎫’μινλερε ®ψετ ολσυν ϖε σιζι Σ⎬ρατ⎬ Μυστακ⎩μ’ε υλα⎭τ⎬ρσ⎬ν διψε.

72

72


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

vaade-kum allâhu megânime kesîreten te’huzûne-hâ fe accele lekum hâzihî ve keffe eydiye en nâsi an-kum ve li tekûne âyeten li el mu’minîne ve yehdiye-kum sýrâtan mustekîmen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Allah vaadetti ganimetler çok, pekçok onu alýrsýnýz, alacaksýnýz böylece acele etti sizin için bu ve çekti eller insanlar sizden ve için, diye olur âyet, delil için, … e mü’minler ve sizi hidayet eder, ulaþtýrýr Sýratý Müstakîm (Allah’a ulaþtýran yol)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, vaadettiði ganimeti savaþlardan sonra sözünü yerine getirerek daðýtýyor. Allah’ýn yardýmý ve ni’metleri ardarda geliyor. Bir süre Allah, düþmanlarýn saldýrýsýný önlüyor, yani onlarýn ellerini müslümanlardan çekiyor. Muradý mü’minlere onlarý mutlu edecek ibretler olsun diye ve tâbî olanlarý Sýratý Mustakîm’e ulaþtýrsýn diye.

73

73


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢é¨£ÜÛa Âb y a ¤† Ó b è¤î Ü Ç a뢉¡†¤Ô m ¤á Û ô¨Š¤¢a  ë a¦Ší©† Ó §õ¤ó ( ¡£3¢×ó¨Ü Ç ¢é¨ £ÜÛa  æb ×  ë 6 b è¡2 Ve uhrâ lem takdirû aleyhâ kad ehâtallâhu bihâ, ve kânallâhu alâ kulli þey’in kadîrâ(kadîren).

ςε ηεν⎫ζ υλα⎭αμαδ⎬ð⎬ν⎬ζ, Αλλαη’⎬ν κυ⎭ατμ⎬⎭ ολδυðυ διðερ (γανιμετλερ) ϖαρ. ςε Αλλαη, ηερ⎭εψε κααδιρδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

ve uhrâ lem takdirû aleyhâ kad ehâta allâhu bi-hâ ve kâne allâhu alâ kulli þey’in kadîren

: : : : : : : : : : : : : :

ve diðeri, bundan baþka takdir etmediniz, henüz ulaþmadýnýz ona oldu, olmuþtur Allah ihata etti, kuþattý onu ve oldu, ...dýr Allah ... e her þey kaadir olan, gücü yeten

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, baþkalarýnýn almasýna kuþatarak müsaade etmediði ganimetleri, Ýslâm askerleri için muhafaza ediyor. Allah herþeye kaadirdir.

74

74


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

‰b 2¤… ü¤a a¢ì  £Û ì Û a뢊 1 ×  åí©ˆ  £Ûa ¢á¢Ø Ü mb Ó ¤ì Û ë a¦Šî©– ã  ü  ë b¦ £î¡ Û ë  æ뢆¡v í  ü   £á¢q Ve lev kâtelekumullezîne keferû le vellevûl edbâre summe lâ yecidûne velîyyen ve lâ nasîrâ(nasîren).

ςε εðερ κ®φιρλερ σιζινλε σαϖα⎭σαψδ⎬λαρ, μυτλακα αρκαλαρ⎬ν⎬ δ⎞νερλερδι (κα⎜αρλαρδ⎬). Σονρα βιρ δοστ ϖε βιρ ψαρδ⎬μχ⎬ δα βυλαμαζλαρδ⎬. 1 2 3 4

-

5 6 7 8 9 10 11

-

ve lev kâtele-kum ellezîne keferû (ellezîne keferû) le vellev edbâre summe lâ yecidûne velîyyen ve lâ nasîren

: : : : : : : : : : : :

ve eðer sizinle savaþsaydýlar onlar inkâr ettiler (inkâr edenler, kâfirler) mutlaka dönerler arka, geri sonra bulamazlar bir velî ve olmaz yardýmcý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kâfirler savaþsaydýlar Allah’ýn Ýslâm’a yardýmý sebebiyle kaçmak mecburiyetinde kalacaklardý. Hiçbir kabileden yardým almalarý da mümkün olmayacaktý.

75

75


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 514

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¢3¤j Ó ¤å¡ß ¤o Ü  ¤† Ó ó©n  £Ûa ¡é¨£ÜÛa  ò £ä¢ ¦5í©†¤j m ¡é¨£ÜÛa ¡ò £ä¢¡Û  †¡v m ¤å Û  ë Sunnetellâhilletî kad halet min kabl(kablu), ve len tecide li sunnetillâhi tebdîlâ(tebdîlen).

Δαηα ⎞νχεδεν βερι δεϖαμ εδεν, Αλλαη’⎬ν σ⎫ννετι βυδυρ. ςε Αλλαη’⎬ν σ⎫ννετινδε βιρ δεðι⎭ικλικ βυλαμαζσ⎬ν.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

sunnete allâhi elletî kad halet min kablu ve len tecide li sunneti allâhi tebdîlen

: : : : : : : : : : :

sünnet Allah ki o olmuþtu gelip geçti (geçmiþten beri devam eden) daha önceden, daha önce ve asla bulamazsýn için Allah’ýn sünneti deðiþtirme, deðiþiklik

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn öteden beri devam eden sünneti budur ve bu sünnette deðiþiklik olmaz.

76

76


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 515

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø í¡ †¤í a ë ¤á¢Ø¤ä Ç ¤á¢è í ¡†¤í a   £Ñ × ô©ˆ £Ûa  ì¢ç  ë ¤á¢× Š 1¤Ã a ¤æ a ¡†¤È 2 ¤å¡ß  ò  £Ø ß ¡å¤À j¡2 ¤á¢è¤ä Ç a¦Šî©– 2  æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¢é¨ £ÜÛa  æb ×  ë 6 ¤á¡è¤î Ü Ç Ve huvellezî keffe eydiyehum ankum ve eydiyekum anhum bi batni mekkete min ba’di en azferekum aleyhim ve kânallâhu bi mâ ta’melûne basîrâ(basîran).

ςε σιζι, Μεκκε’νιν ορτασ⎬νδα ονλαρα καρ⎭⎬ μυζαφφερ κ⎬λδ⎬κταν σονρα, ονλαρ⎬ν ελλερινι σιζδεν ϖε σιζιν ελλερινιζι ονλαρδαν ⎜εκεν Ο’δυρ. ςε Αλλαη, ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ⎬ γ⎞ρενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

ve huvellezî keffe eydiye-hum an-kum ve eydiye-kum an-hum bi-batni mekkete min ba’di en azfere-kum aleyhim ve kâne allâhu bimâ ta’melûne basîren

: : : : : : : : : : : : : : : :

ve o ki, ve o ...dýr çekti onlarýn elleri sizden ve sizin elleriniz onlardan batýnda, ortasýnda Mekke sonradan, sonra sizi muzaffer kýlmasý onlarýn üzerine, onlara karþý ve oldu, ...dýr Allah þeyleri yapýyorsunuz (en iyi, çok iyi) gören

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Halid bin Velid evvelce düþman saflarýndaydý. Fakat müslümanlarýn uyanýk ve tetikte olmalarý sebebiyle hiçbir saldýrýda bulunamadan geri döndü. Ýslâm da onunla savaþmadý. Allah herkesin yaptýðýný görür.

77

77


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 515

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡âa Š z¤Ûa ¡†¡v¤ à¤Ûa ¡å Ç ¤á¢×ë¢ £† • ë a뢊 1 ×  åí ©ˆ  £Ûa ¢á¢ç ¥4b u¡‰  ü ¤ì Û  ë 6 ¢é  £Ü¡z ß  Í¢Ü¤j í ¤æ a b¦Ïì¢Ø¤È ß  ô¤† è¤Ûa ë ¤æ a ¤á¢çì¢à Ü¤È m ¤á Û ¥pb ä¡ß¤ ªì¢ß ¥õ¬b ¡ã ë  æì¢ä¡ß¤ ªì¢ß 7§á¤Ü¡Ç ¡Š¤î Ì¡2 ¥ñ  £Š È ß ¤á¢è¤ä¡ß ¤á¢Ø jî©–¢n Ï ¤á¢ç@¢ ªì À m 7 ¢õ¬b ' í ¤å ß ©é¡n à¤y ‰ ó©Ï ¢é¨ £ÜÛa  3¡¤†¢î¡Û a뢊 1 ×  åí© ˆ  £Ûa b ä¤2 £ˆ È Û aì¢Ü £í Œ m ¤ì Û b¦àî©Û a b¦2a ˆ Ç ¤á¢è¤ä¡ß Humullezîne keferû ve saddûkum anil mescidil harâmi vel hedye ma’kûfen en yebluga mahýllehu, ve lev lâ ricâlun mu’minûne ve nisâun mû’minâtun lem ta’lemûhum en tetaûhum fe tusîbekum minhum maarratun bi gayri ilm(ilmin), li yudhýlallâhu fî rahmetihî men yeþâu, lev tezeyyelû le azzebnellezîne keferû minhum azâben elîmâ(elîmen).

78

78


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 515

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Ονλαρ κι κ®φιρδιρλερ. ςε σιζι Μεσχιδ−ι Ηαραμ’δαν ϖε βεκλετιλεν κυρβανλαρ⎬ (κεσιμ) μαηαλλινε υλα⎭μακταν μεν εττιλερ. Εðερ κενδιλερινι ηεν⎫ζ ταν⎬μαδ⎬ð⎬ν⎬ζ (βιλμεδεν) ηελ®κ εδεχεðινιζ μ⎫’μιν ερκεκλερ ϖε μ⎫’μιν καδ⎬νλαρ βυλυνμασαψδ⎬, βυ ψ⎫ζδεν βιλμεκσιζιν (ηαβερινιζ ολμαδαν), ονλαρδαν σιζε βιρ σ⎬κ⎬ντ⎬ ισαβετ εδεχεκ ολμασαψδ⎬ (Αλλαη, σαϖα⎭μαν⎬ζα μ⎫σααδε εδερδι). (Αλλαη’⎬ν σαϖα⎭α μ⎫σααδε ετμεμεσι), Αλλαη’⎬ν διλεδιðινι ραημετινε δαηιλ ετμεσι ι⎜ινδιρ. Εðερ (μ⎫’μινλερ) αψρ⎬λμ⎬⎭ ολσαλαρδ⎬, ονλαρδαν κ®φιρ ολανλαρ⎬ μυτλακα ελ⎩μ αζαπλα αζαπλανδ⎬ρ⎬ρδ⎬κ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

79

-

hum ellezîne keferû ve saddû-kum anil mescidil harâmi ve el hedye ma’kûfen en yebluga mahýlle-hu ve lev lâ ricâlun mu’minûne ve nisâun mû’minâtun lem ta’lemû-hum en tetaû-hum fe tusîbe-kum min-hum maarratun bi gayri ilmin li

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

onlar o kimseler inkâr ettiler ve sizi men ettiler, mani oldular Mescid-i Haram’dan ve kurbanlýk hayvanlar bekletilen ulaþmak onun mahalli (kesim yeri) ve eðer olmasa (bulunmasa) erkekler mü’min ve kadýnlar mü’min onlarý henüz bilmiyorsunuz onlarý helâk etmeniz o zaman, bu sebeple, bu yüzden size isabet eder onlardan muarrat, meþakkat, sýkýntý olmaksýzýn, olmadan ilim, bilgi için, diye

79


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 515

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-

yudhýle allâhu fî rahmeti-hî men yeþâu lev tezeyyelû le azzebnâ ellezîne keferû (ellezîne keferû) 33 - min-hum 34 - azâben 35 - elîmen

: : : : : : : : : : : : :

Allah dahil eder rahmetinin içine, rahmetine kimse diledi eðer birbirinden ayrýldýlar mutlaka azaplandýrdýk o kimseler, onlar inkâr ettiler (kâfir olanlar, kâfirler) onlardan azap elîm, acý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, bu âyetle, Peygamber Efendimiz (S.A.V) ve ashabýnýn Mekke’nin fethi için gittikleri halde, Kâbe’ye girmeden ve de savaþmadan, anlaþma (Hudeybiye Anlaþmasý’ný) yaparak geri dönmelerinin, savaþmalarýna

müsaade

etmemesinin

sebebinin,

Mekke’de

bulunan

mü’minleri

bilmeden

öldürmelerinden dolayý “onlara bir sýkýntý, musîbet isabet etmemesi ve de böylece onlarý rahmetine dahil etmesi için” olduðunu bildiriyor. Ve bu sure, Hudeybiye Seferi’nden döndükten sonra inmiþtir. Resûlullah, daha önce Mekke’ye girdiklerini rüyasýnda görmüþ ve ashabýna anlatmýþtý. Ve Mekke’ye girmeleri kâfirler tarafýndan engellenince Resûlullah Kâbe’ye girdiklerini rüyada görmesine raðmen, Kâbe’ye girememeleri sahâbenin bir kýsmýnýn tereddütüne sebep olmuþtur. Peygamber Efendimiz (S.A.V) daha sonra gerçekleþecek olan Mekke’nin Fethi’ni rüyasýnda görmüþ ama zaman vermemiþti. Daha sonra rüyasýndaki gibi Mekke fethedilmiþtir.

80

80


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 515

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ò £î¡à z¤Ûa ¢á¡è¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï a뢊 1 ×  åí©ˆ  £Ûa  3 È u ¤‡¡a ¢é n äî©Ø  ¢é¨£ÜÛa  4 Œ¤ã b Ï ¡ò  £î¡Ü¡çb v¤Ûa  ò £î¡à y ¤á¢è ß Œ¤Û a  ë  åî©ä¡ß¤ ªì¢à¤Ûa ó Ü Ç ë ©é¡Ûì¢ ‰ ó¨Ü Ç 6 b è Ü¤ç a ë b è¡2   £Õ y a a¬ì¢ãb × ë ô¨ì¤Ô  £nÛa  ò à¡Ü × ; b¦àî©Ü Ç §õ¤ó ( ¡£3¢Ø¡2 ¢é¨£ÜÛa  æb × ë Ýz cealellezîne keferû fî kulûbihimul hamiyyete hamiyyetel câhiliyyeti fe enzelallâhu sekînetehu alâ resûlihî ve alel mû’minîne ve elzemehum kelimetet takvâ ve kânû e hakka bihâ ve ehlehâ ve kânallâhu bi kulli þey’in alîmâ(alîmen).

Κ®φιρλερ ηαμιψετι, χαηιλιψε ταασσυβυνυ καλπλερινε ψερλε⎭τιρινχε, Αλλαη δα Ρεσ⎦λ⎫ν⎫ν ϖε μ⎫’μινλεριν ⎫ζερινε σεκ⎩νετινι ινδιρδι. ςε τακϖα σ⎞ζ⎫ ονλαρα ελζεμ ολδυ (ηακεττιλερ). ςε ονυ (τακϖα σαηιβι ολμαψ⎬), εν ⎜οκ ονλαρ ηακεττιλερ. ςε ονα εηιλ (λ®ψ⎬κ) ολδυλαρ. ςε Αλλαη, ηερ⎭εψι εν ιψι βιλενδιρ.

81

81


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 515

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 - iz 2 - ceale (ceale fî) 3 - ellezîne 4 - keferû 5 - fî kulûbi-him 6 - el hamiyyete 7 - hamiyyete el câhiliyyeti 8 - fe enzele 9 - allâhu 10 - sekînete-hu 11 - alâ 12 - resûli-hî 13 - ve alâ 14 - mû’minîne 15 - ve elzeme-hum 16 - kelimete 17 - takvâ 18 - ve kânû 19 - ehakka 20 - bi-hâ 21 - ve ehle-hâ 22 - ve kâne 23 - allâhu 24 - bi kulli þey’in 25 - alîmen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

olunca kýldý, yaptý (yerleþtirdi) o kimseler, onlar inkâr ettiler (kâfir oldular) onlarýn kalplerinde, kalplerinin içinde gayret, ihtimam, himaye, muhafaza etme duygusu cahillik duygusu, cahiliyet taassubu böylece indirdi Allah sekînetini, huzur ve güvenini üzerine onun resûlü, kendi resûlü ve üzerine mü’minler ve onlara elzem oldu kelime, söz takva ve oldular daha çok hak sahibi ona ve ona ehil, lâyýk ve oldu Allah herþeyi en iyi bilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kâfirler cahiliye taasubunu kalplerine yerleþtirince Allah mü’minlerin üzerine sekînetini indirmiþtir. O zaman takva sözü onlara elzem oldu. Resûlullah’ýn Mekke’nin Fethi konusundaki zamaný açýklamadýðýný, fethin daha sonra oluþacaðýný bildirmesi üzerine takvayý en çok hakedenler oldular. Ve gerçek anlaþýlýnca takvaya ehil oldular. Allah herþeyi en iyi bilendir.

82

82


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 515

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¡£Õ z¤Ûb¡2 b í¤õ¢ £ŠÛa ¢é Ûì¢ ‰ ¢é¨ £ÜÛa  Ö † • ¤† Ô Û ¢é¨£ÜÛa  õ¬b ( ¤æ¡a  âa Š z¤Ûa  †¡v¤ à¤Ûa   £å¢Ü¢¤† n Û =  åí©Š¡£– Ô¢ß ë ¤á¢Ø ¢ ª@뢉  åî©Ô¡£Ü z¢ß =  åî©ä¡ß¨a  3 È v Ï aì¢à Ü¤È m ¤á Û b ß  á¡Ü È Ï 6  æì¢Ïb ‚ m  ü b¦jí©Š Ó b¦z¤n Ï  Ù¡Û¨‡ ¡æ 뢅 ¤å¡ß Lekad sadakallâhu resûlehur ru’yâ bil hakk(hakký), le tedhulunnel mescidel harâme inþâallâhu âminîne muhallikîne ruûsekum ve mukassýrîne lâ tehâfûn(tehâfûne), fe alime mâ lem ta’lemû fe ceale min dûni zâlike fethan karîbâ(karîben).

Ανδολσυν κι, Αλλαη Ρεσ⎦λ⎫’ν⎫ν, ρ⎫ψα(σ⎬ν⎬ν), ηακ ολδυðυνυ τασδικ εττι. ςε Αλλαη διλερσε, σιζ μυτλακα Μεσχιδ−ι Ηαραμ’α εμιν ολαρακ, βα⎭λαρ⎬ν⎬ζ τ⎬ρα⎭ εδιλμι⎭ ϖε (σα⎜λαρ⎬ν⎬ζ) κ⎬σαλτ⎬λμ⎬⎭ ολαρακ, κορκυσυζχα γιρεχεκσινιζ. Φακατ Αλλαη, σιζιν βιλμεδιðινιζ ⎭εψλερι βιλδιðι ι⎜ιν, βυνδαν βα⎭κα (δαηα ⎞νχε)(σιζε) ψακ⎬ν βιρ φετιη νασιπ εττι.

83

83


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 515

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

lekad sadaka allâhu resûle-hu er ru’yâ bi el hakký le tedhulunne mescide el harâme in þâe allâhu âminîne muhallikîne ruûse-kum ve mukassirîne lâ tehâfûne fe alime mâ lem ta’lemû fe ceale min dûni zâlike fethan karîben

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

andolsun ki Allah doðruladý onun resûlü rüya hak ile, hak olduðunu siz mutlaka gireceksiniz Mescid-i Haram (Kâbe) eðer Allah dilerse emin olarak týraþ edilmiþ olarak baþlarýnýz ve (saçlarýnýz) kýsaltmýþ olarak korkmadan, korkusuzca böylece, fakat bildi þey siz bilmiyorsunuz, sizin bilmediðiniz böylece, bu sebeple, bunun için kýldý, yaptý bundan baþka fetih yakýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yüce Rabbimiz burada Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’in rüyasýnýn hak olduðunu tasdik ediyor. Sadece fethin zamaný gelmemiþ henüz. Fetihten sonra siz mutlaka saçlarýnýz kýsaltýlmýþ olarak, Mescid-i Haram’a korkusuzca gireceksiniz. Fakat Allah sizin bilmediðiniz þeyleri bilir. Bu sebeple size yakýn bir fetih nasip etti. Bu fetih, Hayber’in Fethi’dir.

84

84


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 515

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡£Õ z¤Ûa ¡åí©… ë ô¨†¢è¤Ûb¡2 ¢é Ûì¢ ‰  3 ¤‰ a ô¬©ˆ  £Ûa  ì¢ç 6 a¦†î©è ( ¡é¨ £ÜÛb¡2 ó¨1 ×  ë 6©é¡£Ü¢× ¡åí ©£†Ûa ó Ü Ç ¢ê Š¡è¤Ä¢î¡Û Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakký li yuzhirehu aled dîni kullih(kullihî), ve kefâ billâhi þehîdâ(þehîden).

Ο δυρ κι, Ρεσ⎦λ⎫’ν⎫ ηιδαψετλε ϖε ηακ δ⎩ν ιλε β⎫τ⎫ν δ⎩νλερε ιζηαρ ετμεσι (α⎜⎬κλαμασ⎬) ι⎜ιν γ⎞νδερδι ϖε ⎭αηιτ ολαρακ Αλλαη ψετερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

huve ellezî ersele resûle-hu bi hudâ ve dîni el hakký li yuzhire-hu alâ dîni kulli-hî ve kefâ billâhi þehîden

: : : : : : : : : : : : :

o ki, o ...dýr gönderdi onun resûlü hidayet ile ve hak dîn için onu zahir kýlmak, izhar etmek üstüne, ...e dîn onun hepsi, bütün ve yeter, kâfi Allah þahit olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah Resûlü’nü hak dîn ile, bu kâinatýn tek dînini bütün dînlerin mensuplarýna açýklasýn diye gönderir. Aslýnda DÎNLER yoktur. Sadece Allah’a teslim olma dîni olan Hz. Ýbrâhîm’in HANÝF DÎNÝ vardýr. O dîn Allah’a ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi teslim dînidir.

85

85


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 516

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡‰b £1¢Ø¤Ûaó Ü Ç ¢õ¬a  £†¡( a ¬¢é È ß  åí©ˆ  £Ûa ë 6¡é¨£ÜÛa ¢4ì¢ ‰ ¥†  £à z¢ß ¡é¨£ÜÛa  å¡ß ¦5¤š Ï  æì¢Ì n¤j í a¦†  £v¢ b¦È £×¢‰ ¤á¢èí¨Š m ¤á¢è ä¤î 2 ¢õ¬b à y¢‰  Ù¡Û¨‡ 6¡…ì¢v¢£Ûa ¡Š q a ¤å¡ß ¤á¡è¡çì¢u¢ë ó©Ï ¤á¢çb àî,© b¦ãa ì¤™¡‰  ë §Ê¤‰ Œ × ´® ¡3î©v¤ã¡ü¤a ó¡Ï ¤á¢è¢Ü r ß  ë 8¡òí¨‰¤ì  £nÛa ó¡Ï ¤á¢è¢Ü r ß ó¨Ü Ç ô¨ì n¤b Ï  Å Ü¤Ì n¤b Ï ¢ê ‰ ‹¨b Ï ¢é ÷¤À (  x Š¤ a 6  ‰b £1¢Ø¤Ûa ¢á¡è¡2  Åî©Ì î¡Û  Êa  £‰¢£ŒÛa ¢k¡v¤È¢í ©é¡Óì¢ ¡pb z¡Ûb £–Ûa aì¢Ü¡à Ç  ë aì¢ä ß¨a  åí©ˆ  £Ûa ¢é¨£ÜÛa  † Ç ë b¦àî©Ä Ç a¦Š¤u a  ë ¦ñ  Š¡1¤Ì ß ¤á¢è¤ä¡ß Muhammedun resûlullâh(resûlullâhi), vellezîne meahû eþiddâu alel kuffâri ruhamâu beynehum terâhum rukkean succeden yebtegûne fadlen minallâhi ve rýdvânen sîmâhum fî vucûhihim min eseris sucûd(sucûdi), zâlike meseluhum fît tevrât(tevrâti), ve meseluhum fîl incîl(incîli), ke zer’in ahrece þat’ehu fe âzerehu festagleza festevâ alâ sûkýhî yu’cibuz zurrâa, li yagîza bihimul kuffâr(kuffâra), vaadallâhullezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minhum magfireten ve ecren azîmâ(azîmen).

86

86


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 516

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Αλλαη’⎬ν Ρεσ⎦λ⎫ Ηζ. Μυηαμμεδ (Σ.Α.ς) ϖε ονυνλα βεραβερ ολανλαρ, κ®φιρλερε καρ⎭⎬ ⎜οκ ⎭ιδδετλι, κενδι αραλαρ⎬νδα ⎜οκ μερηαμετλιδιρλερ. Ονλαρ⎬ ρ⎫κ⎦ εδερκεν, σεχδε εδερκεν ϖε Αλλαη’δαν φαζλ ϖε ρ⎬ζα ιστερκεν γ⎞ρ⎫ρσ⎫ν. Ονλαρ⎬ν αλ®μετλερι ψ⎫ζλερινδεκι σεχδε ιζλεριδιρ. ⇑⎭τε βυνλαρ, ονλαρ⎬ν Τεϖρατ’τακι ϖε ⇑νχιλ’δεκι ϖασ⎬φλαρ⎬δ⎬ρ. Φιλιζινι ⎜⎬καραν σονρα ονυ κυϖϖετλενδιρεν, β⎞ψλεχε καλ⎬νλα⎭αν, σονυνδα γ⎞ϖδεσι ⎫ζερινδε ψ⎫κσελεν, ⎜ιφτ⎜ιλεριν ηο⎭υ− να γιδεν εκιν γιβιδιρ. Ονλαρλα κ®φιρλερι ⎞φκελενδιρμεκ ι⎜ινδιρ. ςε Αλλαη, ονλαρδαν ®μεν⎦ ολανλαρα (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερε) ϖε σαλιη αμελ (νεφσ τεζκιψεσι) ψαπανλαρα, μαðφιρετ ϖε β⎫ψ⎫κ εχιρ ϖααδεττι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

87

-

muhammedun resûlu allâhi ve ellezîne mea-hu eþiddâu alâ kuffâri ruhamâu beyne-hum terâ-hum rukkean succeden yebtegûne fadlen min allâhi ve rýdvânen sîmâ-hum fî vucûhi-him min eseru sucûdi zâlike meselu-hum fî et tevrâti

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Hz. Muhammed (S.A.V) Allah’ýn resûlü ve onlar, olanlar onunla beraber daha þiddetli, çok þiddetli …a kâfirler, inkârcýlar çok merhametli kendi aralarýnda onlarý görürsün rükû halinde, rükû ederlerken secde halinde, secde ederlerken isterler fazýl den Allah ve rýza onlarýn niþaneleri, alâmetleri onlarýn yüzlerinde (yüzlerinde var olan, yüzlerindeki) den eserler, izler secdeler bu, iþte bu onlarýn örneði, durumu, özelliði Tevrat’ta

87


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 516

(48) Fetih Suresi ¡|¤n 1¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

-

ve meselu-hum fi el incîli ke zer’in ahrece þat'e-hu fe âzere-hu fe istagleza fe istevâ alâ sûký-hî yu'cibu ez zurrâa li yagîza bi him el kuffâr(kuffâra) vaada allâhu ellezîne âmenû ve amilû es sâlihâti min-hum magfireten ve ecren azîmen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve onlarýn örneði, durumu, özelliði Ýncil’de gibi ekin çýkardý onun filizi, filizini sonra, böylece onu kuvvetlendirdi sonra, böylece galiz hale getirdi, kalýnlaþtýrdý sonra, böylece sevva oldu, yöneldi, doðruldu, yükseldi üzerinde kendi gövdesi hoþuna gider ekinciler, çiftçiler öfkelendirmek için onunla kâfirler Allah vaadetti onlar âmenû oldular, Allah’a ulaþmayý dilediler ve salih amel (nefs tezkiye edici amel) iþlediler onlardan maðfiret ve bir ecir büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Resûlü Hz. Muhammed (S.A.V) ve sahâbesinin birçok açýdan vasýflarý verilmiþ. Kâfirlere karþý þiddetli, kendi aralarýnda merhametli, rükûda ve secdede, Allah’tan fazl ve rýza isteyen, alýnlarýnda secde izi olan, Tevrat’ta ve Ýncil’de vasýflarý verilen, filizini çýkaran, gövdesi kalýnlaþan, çiftçilerin hoþuna giden ekin gibi olan sahâbeden bahsediliyor. Allah, sahâbeden âmenû olanlara ve nefsi ýslâh eden ameller olan nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapanlara maðfiret ve büyük ecir (ecren azîm) vaadetmiþtir.

88

88


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

49. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 516

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡é¨£ÜÛa ¡ô † í  å¤î 2 aì¢ß¡£† Ô¢m  ü aì¢ä ß¨a   åí© ˆ  £Ûa b è¢£í a ¬b í ¥áî©Ü Ç ¥Éî©à   é¨ £ÜÛa  £æ¡a 6  é¨£ÜÛa aì¢Ô £ma ë ©é¡Ûì¢ ‰  ë Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve resûlihî vettekûllâh(vettekûllâhe), innallâhe semîun alîm(alîmun).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ), Αλλαη’⎬ν ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫ν⎫ν ⎞ν⎫νε γε⎜μεψιν. ςε Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν. Μυηακκακ κι Αλλαη Εν ⇑ψι ⇑⎭ιτεν, Εν ⇑ψι Βιλεν’διρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyi allâhi ve resûli-hî ve ittekû allâhe inne allâhe semîun alîmun

: : : : : : : : : : :

ey onlar, olanlar âmenû oldular, Allah’a ulaþmayý dilediler takdim etmeyin, öne geçmeyin, ileri gitmeyin elleri arasý, önü Allah ve onun resûlü ve Allah’a karþý takva sahibi olun muhakkak ki Allah en iyi iþiten en iyi bilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn ve Resûlü’nün önüne geçmemek Allah’a ve Resûlü’ne teslim olmayý içerir. Bu da Allah’a karþý takva sahibi olmak demektir. Allah’a ulaþmayý dilemek ilk takvayý, iradeyi teslim etmek ise en üst takvayý ihtiva eder. Allah, En Ýyi Ýþiten ve En Ýyi Bilen’dir.

89

89


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 516

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Ö¤ì Ï ¤á¢Ø ma ì¤• a a¬ì¢È Ï¤Š m  ü aì¢ä ß¨a   åí ©ˆ  £Ûa b è¢£í a ¬b í ¤á¢Ø¡š¤È 2 ¡Š¤è v × ¡4¤ì Ô¤Ûb¡2 ¢é Û a뢊 è¤v m  ü ë ¡£ó¡j  £äÛa ¡p¤ì •  æ뢊¢È¤' m  ü ¤á¢n¤ã a  ë ¤á¢Ø¢Ûb à¤Ç a  Á j¤z m ¤æ a §œ¤È j¡Û Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ terfeû asvâtekum fevka savtin nebiyyi ve lâ techerû lehu bil kavli ke cehri ba’dýkum li ba’dýn en tahbeta a’mâlukum ve entum lâ teþ’urûn(teþ’urûne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ), σεσλερινιζι Πεψγαμβερ’ιν Σεσι’νδεν φαζλα ψ⎫κσελτμεψιν! ςε Ο’να σ⎞ζ⎫, βιρβιρινιζε βαð⎬ρδ⎬ð⎬ν⎬ζ γιβι βαð⎬ραρακ σ⎞ψλεμεψιν. Σιζ φαρκ⎬νδα ολμαδαν αμελλερινιζ ηεβα ολυρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû lâ terfeû asvâte-kum fevka savti en nebiyyi ve lâ techerû lehu bi el kavli ke cehri ba’di-kum li ba’din en tahbeta a’mâlu-kum ve entum lâ teþ’urûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey onlar, olanlar âmenû oldular, Allah’a ulaþmayý dilediler yükseltmeyin sesleriniz üzerine ses peygamber ve cehren, baðýrarak söylemeyin ona sözü gibi cehren, baðýrarak birbirinize heba olmasý, boþa gitmesi amellleriniz ve siz þuurunda olmazsýnýz, farkýna varmazsýnýz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dileyenlerin adab’a riayeti emrolunuyor. Peygamber’in sesinden daha yüksek sesle ve baðýrarak O’nunla konuþulmamasý emrolunuyor. Cezasý ise amellerin heba olmasý.

90

90


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 516

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡é¨£ÜÛa ¡4ì¢ ‰  †¤ä¡Ç ¤á¢è ma ì¤• a  æì¢ £š¢Ì í  åí ©ˆ £Ûa  £æ¡a 6ô¨ì¤Ô £nÜ¡Û ¤á¢è 2ì¢Ü¢Ó ¢é¨ £ÜÛa  å z n¤ßa  åí ©ˆ  £Ûa  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a ¥áî©Ä Ç ¥Š¤u a ë ¥ñ Š¡1¤Ì ß ¤á¢è Û Ýnnellezîne yaguddûne asvâtehum inde resûlillâhi ulâikellezînemtehanallâhu kulûbehum lit takvâ, lehum magfiretun ve ecrun azîm(azîmun).

Αλλαη’⎬ν Ρεσ⎦λ’⎫ν⎫ν ψαν⎬νδα σεσλερινι αλ⎜αλτανλαρ, ι⎭τε ονλαρ Αλλαη’⎬ν τακϖα ι⎜ιν καλπλερινι ιμτιηαν εττιðι κιμσελερδιρ. Ονλαρ ι⎜ιν μαðφιρετ ϖε β⎫ψ⎫κ εχιρ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

inne ellezîne yaguddûne asvâte-hum inde resûli allâhi ulâike ellezîne imtehane allâhu kulûbe-hum li et takvâ le-hum magfiretun ve ecrun azîmun

: : : : : : : : : : : : : : : :

muhakkak onlar, o kimseler kýsarlar, alçaltýrlar seslerini yanýnda Allah’ýn Resûlü iþte onlar onlar, o kimseler imtihan etti Allah onlarýn kalpleri takva için onlar için maðfiret ve ecir, mükâfat büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Resûlü ile alçak sesle konuþanlar takva ile kalplerini Allah’ýn imtihan ettiði ve bu imtihaný kazanan kiþilerdir ki, onlarýn günahlarý sevaba çevrilir ve büyük ecir kazanýrlar.

91

91


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 516

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¡õ¬a ‰ ë ¤å¡ß  Ù ã뢅b ä¢í  åí© ˆ  £Ûa  £æ¡a  æì¢Ü¡Ô¤È í  ü ¤á¢ç¢Š r¤× a Ýnnellezîne yunâdûneke min verâil hucurâti ekseruhum lâ ya’kýlûn(ya’kýlûne).

Μυηακκακ κι σανα οδαλαρ⎬ν δ⎬⎭⎬νδαν σεσλενενλεριν ⎜οðυ ακ⎬λ ετμεζλερ.

1 2 3 4 5 6 7

-

inne ellezîne yunâdûne-ke min verâi el hucurâti ekseru-hum lâ ya’kýlûne

: : : : : : :

muhakkak onlar, o kimseler, olanlar sana seslenirler arkasýndan odalar onlarýn çoðu akýl etmiyorlar, akýl etmezler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Odalarýn dýþýndan Resûlullah’a yüksek sesle baðýranlarýn çoðu akýl edemeyenlerdir. Allah sahâbeye bu âyetle de adâb-ý muaþeret dersi veriyor.

92

92


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¡è¤î Û¡a  x¢Š¤‚ m ó¨£n y a뢊 j • ¤á¢è £ã   a ¤ì Û  ë ¥áî©y ‰ ¥‰ì¢1 Ë ¢é ¨£ÜÛa ë 6 ¤á¢è Û a¦Š¤î   æb Ø Û Ve lev ennehum saberû hattâ tahruce ileyhim le kâne hayran lehum, vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

ςε εðερ ονλαρ, σεν ονλαρ⎬ν ψαν⎬να ⎜⎬κ⎬νχαψα καδαρ σαβρετσελερδι, μυτλακα ονλαρ ι⎜ιν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬ ολυρδυ. ςε Αλλαη Γαφυρ’δυρ, Ραη⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ve lev enne-hum saberû hattâ tahruce ileyhim le kâne hayran lehum ve allâhu gafûrun rahîmun

: : : : : : : : : : :

ve eðer, ise, olsa onlarýn olmasý sabrettiler sen çýkýncaya kadar onlara, onlarýn yanýna mutlaka olurdu daha hayýrlý onlar için ve Allah maðfiret eden Rahîm olan, Rahîm esmasý ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dýþarýdan baðýranlar Hz. Muhammed (S.A.V) yanlarýna ininceye kadar sabretselerdi o zaman derecat kaybetmezlerdi. Bu sonuç derecat kaybedilmediði için ve eðer kaybedilseydi þerr olacaðý için daha hayýrlý sonuç olarak açýklanýyor. Allah hem Maðfiret Eden’dir hem de Rahmet Nuru Gönderen ve Merhamet Eden’dir.

93

93


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¥Õ¡b Ï ¤á¢× õ¬b u ¤æ¡a a¬ì¢ä ß¨a  åí ©ˆ  £Ûa b è¢£í a ¬b í §ò Ûb è v¡2 b¦ß¤ì Ó aì¢jî©–¢m ¤æ a a¬ì¢ä  £î j n Ï §ªb j ä¡2  åî©ß¡…b ã ¤á¢n¤Ü È Ï b ß ó¨Ü Ç aì¢z¡j¤–¢n Ï Yâ eyyuhellezîne âmenû in câekum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tusîbû kavmen bi cehâletin fe tusbihû alâ mâ fealtum nâdimîn(nâdimîne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ! Εðερ βιρ φασ⎬κ σιζε βιρ ηαβερ γετιριρσε, ο ζαμαν αρα⎭τ⎬ρ⎬ν. Ψοκσα χαηιλλικλε βιρ καϖμε κ⎞τ⎫λ⎫κ εδερσινιζ δε σονρα ψαπτ⎬ð⎬ν⎬ζ ⎭εψε πι⎭μαν ολυρσυνυζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû in câe-kum fâsikun bi nebein fe tebeyyenû en tusîbû kavmen bi cehâletin fe tusbihû alâ mâ fealtum nâdimîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey onlar, olanlar âmenû oldular, Allah’a ulaþmayý dilediler eðer size geldi bir fasýk bir haber ile o zaman beyan edin, araþtýrýn bir musîbet isabet ettirmeniz, kötülük yapmanýz bir kavim cehaletle, cahillikle, bilmeyerek o zaman, o taktirde, sonra da olursunuz ... a þey yaptýnýz piþman olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bir fasýðýn ÂMENÛ olanlara (Allah’a ulaþmayý dileyenlere) bir haber getirmesi halinde onu araþtýrmak, doðrusunu öðrenmek ve doðruya göre hareket ederek cahillikle kötülük etmekten piþmanlýða düþmemek emrolunuyor.

94

94


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§Šî©r × ó©Ï ¤á¢Ø¢Èî©À¢í ¤ì Û 6¡é ¨£ÜÛa  4ì¢ ‰ ¤á¢Øî©Ï  £æ a a¬ì¢à Ü¤Ça ë  æb àí©ü¤a ¢á¢Ø¤î Û¡a  k  £j y  é¨£ÜÛa  £å¡Ø¨Û  ë ¤á¢£n¡ä È Û ¡Š¤ß ü¤a  å¡ß  Š¤1¢Ø¤Ûa ¢á¢Ø¤î Û¡a  ê  £Š ×  ë ¤á¢Ø¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï ¢é ä  £í ‹  ë =  æ뢆¡(a £ŠÛa ¢á¢ç  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a 6  æb î¤ –¡È¤Ûa ë  Öì¢¢1¤Ûa ë Va’lemû enne fîkum resûlallâh(resûlallâhi), lev yutîukum fî kesîrin minel emri le anittum ve lâkinnallâhe habbebe ileykumul îmâne ve zeyyenehu fî kulûbikum ve kerrehe ileykumul kufre vel fusûka vel isyân(isyâne), ulâike humur râþidûn(râþidûne).

ςε αραν⎬ζδα Αλλαη’⎬ν ρεσυλ⎫ ολδυðυνυ βιλινιζ. Εðερ ι⎭λεριν ⎜οðυνδα σιζε ιταατ ετσεψδι μυτλακα σ⎬κ⎬ντ⎬ψα δ⎫⎭ερδινιζ. Φακατ Αλλαη, σιζε ⎩μ®ν⎬ σεϖδιρδι ϖε ονυ καλπλερινιζδε μ⎫ζεψψεν κ⎬λδ⎬. Κ⎫φρ⎫, φ⎬σκ⎬ ϖε ισψαν⎬ σιζε κεριη γ⎞στερδι. ⇑⎭τε ονλαρ, ονλαρ ιρ⎭αδ ολανλαρδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7

95

-

va’lemû enne fî-kum resûlu allâhi lev yutîu-kum fî kesîrin

: : : : : : :

ve bilin olduðunu sizin içinizde Allah’ýn Resûlü eðer, þâyet, ise, olsa size tâbî olur, uyar, itaat eder çoðunda

95


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

min el emri le anittum ve lâkinne allâhe habbebe ileykum el îmâne ve zeyyene-hu fî kulûbi-kum ve kerrehe ileykum el kufre ve el fusûka ve el isyâne ulâike hum er râþidûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

iþlerden mutlaka siz sýkýntýya düþerdiniz ve lâkin, fakat Allah sevdirdi size îmân ve onu müzeyyen kýldý, süsledi kalplerinizde ve kerih, çirkin gösterdi size küfrü ve fýsk ve isyan iþte onlar onlar irþad olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah’ýn Resûlü aranýzdadýr ve o eðer Allah’a deðil de size itaat etseydi mutlaka sýkýntýya düþerdiniz.” buyruluyor. Ama Allah sahâbeye îmâný sevdirmiþ ve îmânla kalplerini müzeyyen kýlmýþtýr. Hepsi Allah’a ulaþmayý dilediði için küfürden, fýsktan ve isyandan kurtulmuþlardýr. Ýþte onlar irþad olanlardýr. Ýrþad olma noktasý muhlis olma noktasýdýr. Bütün sahâbenin muhlis olduklarý da kesindir. 2/BAKARA-139: Kul e tuhâccûnenâ fîllâhi ve huve rabbunâ ve rabbukum, ve lenâ â’mâlunâ ve lekum a’mâlukum ve nahnu lehu muhlisûn(muhlisûne). De ki: “Allah hakkýnda bizimle mücâdele mi ediyorsunuz? O, bizim de Rabbimizdir sizin de Rabbinizdir. Bizim amellerimiz bize, sizin amelleriniz de size aittir. Ve biz, onun için ihlâs sahibi (muhlis) (kul)larýz.”

96

96


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¦ò à¤È¡ã  ë ¡é¨£ÜÛa  å¡ß ¦5¤š Ï ¥áî©Ø y ¥áî©Ü Ç ¢é £Ü¨ Ûa ë Fadlen minallâhi ve ni’meh(ni’meten), vallâhu alîmun hakîm(hakîmun).

(Βυ) Αλλαη’ταν βιρ φαζλ ϖε νι’μεττιρ. ςε Αλλαη Αλιμ’διρ, Ηακιμ’διρ.

1 - fadlen

:

fazl

2 - min allâhi

:

Allah’tan

3 - ve ni’meten

:

ve bir ni’met

4 - ve allâhu

:

ve Allah

5 - alîmun

:

en iyi bilen

6 - hakîmun

:

hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sahâbenin muhlisler olarak irþad olmasý Allah’tan bir fazldýr ve ni’mettir. Bütün sahâbenin Nasuh Tövbesi’ni gerçekleþtirdiklerini ifade eder. Allah’ýn fazl ve ni’meti olmasaydý bu seviyeye ulaþmalarý elbette mümkün olamazdý.

97

97


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢Ü n n¤Óa  åî©ä¡ß¤ ªì¢à¤Ûa  å¡ß ¡æb n 1¡ö¬b Ÿ ¤æ¡a  ë b à¢èí¨ †¤y¡a ¤o Ì 2 ¤æ¡b Ï 7b à¢è ä¤î 2 aì¢z¡Ü¤• b Ï ó¨£n y ó©Ì¤j m ó©n  £Ûa aì¢Ü¡mb Ô Ï ô¨Š¤¢ü¤a ó Ü Ç ¤p õ¬b Ï ¤æ¡b Ï 7¡é ¨£ÜÛa ¡Š¤ß a ó¬¨Û¡a  õó¬©1 m 6aì¢À¡¤Ó a  ë ¡4¤† È¤Ûb¡2 b à¢è ä¤î  2 aì¢z¡Ü¤• b Ï  åî©À¡¤Ô¢à¤Ûa ¢£k¡z¢í  é¨£ÜÛa  £æ¡a Ve in tâifetâni minel mu’minînektetelû fe aslihû beyne humâ, fe in begat ihdâhumâ alel uhrâ fe kâtilûlletî tebgî hattâ tefîe ilâ emrillâh(emrillâhi), fe in fâet fe aslihû beyne humâ bil adli ve aksitû, innallâhe yuhýbbul muksitîn(muksitîne).

ςε εðερ μ⎫’μινλερδεν ικι γρυπ σαϖα⎭⎬ρλαρσα, ο ζαμαν ικισινιν αρασ⎬ν⎬ δ⎫ζελτιν. Φακατ, εðερ ικισινδεν βιρι διðερινε σαλδ⎬ρ⎬ρσα ο τακτιρδε σαλδ⎬ραν γρυπλα Αλλαη’⎬ν εμρινε δ⎞ν⎫νχεψε καδαρ σαϖα⎭⎬ν. Βυνδαν σονρα εðερ δ⎞νερσε, β⎞ψλεχε ικισινιν αρασ⎬ν⎬ αδαλετλε δ⎫ζελτιν, (ονλαρα) αδιλ δαϖραν⎬ν (διðερινε ζυλμετμεψιν). Μυηακκακ κι Αλλαη αδαλετλε δαϖρανανλαρ⎬ σεϖερ. 98

98


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

ve in tâifetâni min el mu’minîn iktetelû fe aslihû beyne-humâ fe in begat ihdâ-humâ alâ el uhrâ fe kâtilû elletî tebgî hattâ tefîe ilâ emri allâhi fe in fâet fe aslihû beyne-humâ bi el adli ve aksitû inne allâhe yuhibbu el muksitîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve eðer iki topluluk mü’minlerden savaþtýlar fakat, o zaman, o taktirde ýslâh edin onlarýn aralarýný, o ikisinin arasýný fakat, o zaman, o taktirde eðer zulmetti, tecavüzde bulundu ikisinden biri diðerine fakat, o zaman, o taktirde savaþýn ki o zulmeder oluncaya kadar döner Allah’ýn emrine bundan sonra, böylece eðer dönerse bundan sonra, böylece ýslâh edin, düzeltin onlarýn aralarýný, o ikisinin arasýný adaletle ve adaletli olun muhakkak ki Allah sever adil olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah mü’min kavimlerin aralarýnda savaþmasýna müsaade etmiyor, barýþtýrýlmalarýný emrediyor. Fakat bir taraf saldýrýrsa, saldýranlarla savaþmak farz kýlýnýyor. Saldýran taraf vazgeçerse aralarýný adaletle bulun. Allah adaletle davrananlarý sever.

99

99


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

å¤î 2 aì¢z¡Ü¤• b Ï ¥ñ ì¤¡a  æì¢ä¡ß¤ ªì¢à¤Ûa b à £ã¡a ;  æì¢à y¤Š¢m ¤á¢Ø  £Ü È Û  é£Ü¨ Ûa aì¢Ô £ma ë ¤á¢Ø¤í ì  a Ýnnemel mu’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehaveykum vettekûllâhe leallekum turhamûn(turhamûne).

Μ⎫’μινλερ ανχακ καρδε⎭τιρ. √ψλεψσε καρδε⎭λερινιζιν αρασ⎬ν⎬ δ⎫ζελτιν. ςε Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν. Υμυλυρ κι β⎞ψλεχε σιζ ραημετ ολυνυρσυνυζ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

innemâ el mû’minûne ihvetun fe aslihû beyne ehavey-kum ve ittekû allâhe lealle-kum turhamûne

: : : : : : : : : :

sadece, ancak, oysa mü’minler kardeþtirler öyleyse ýslâh edin arasý kardeþleriniz ve Allah’tan sakýnýn, Allah’a karþý takva sahibi olun umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mü’minler kardeþtir. Kardeþlerinizin birbiriyle savaþmasýna müsaade etmeyin, onlarýn arasýný düzeltin. Allah’a ulaþmayý dileyerek ve böylece Ýslâm’ýn 7 safhasýný yaþayarak Allah’a karþý takva sahibi olun. Böylece mutlaka zikir artýþýyla bu kademeleri aþacaðýnýz için, Allah’ýn fazlýný ve rahmetini artan boyutlarda alacaðýnýz için rahmet olunursunuz.

100

100


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§â¤ì Ó ¤å¡ß ¥â¤ì Ó ¤Š ‚¤ í  ü aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ  £Ûa b è¢£í a ¬b í §õ¬b ¡ã ¤å¡ß ¥õ¬b ¡ã  ü  ë ¤á¢è¤ä¡ß a¦Š¤î  aì¢ãì¢Ø í ¤æ a ó ¬¨ Ç  ü ë ¤á¢Ø ¢1¤ã a a묢Œ¡à¤Ü m  ü ë7  £å¢è¤ä¡ß a¦Š¤î   £å¢Ø í ¤æ a ó¬¨ Ç 7¡æb àí©ü¤a  †¤È 2 ¢Öì¢¢1¤Ûa ¢á¤¡ü¤a  ¤÷¡ 2 6¡lb Ô¤Û ü¤b¡2 a뢌 2b ä m  æì¢à¡Ûb £ÄÛa ¢á¢ç  Ù¡÷ ¬¨Û¯ë¢b Ï ¤k¢n í ¤á Û ¤å ß  ë Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ yeshar kavmun min kavmin asâ en yekûnû hayren minhum ve lâ nisâun min nisâin asâ en yekunne hayren minhunn(minhunne), ve lâ telmizû enfusekum ve lâ tenâbezû bil elkâb(elkâbi), bi’sel ismul fusûku ba’del îmân(îmâni), ve men lem yetub fe ulâike humuz zâlimûn(zâlimûne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ! Βιρ καϖιμ, (βα⎭κα) βιρ καϖιμλε αλαψ ετμεσιν. Βελκι ονλαρ (αλαψ εδιλενλερ) διðερλερινδεν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬δ⎬ρ. ςε καδ⎬νλαρ δα διðερ καδ⎬νλαρλα (αλαψ ετμεσιν), βελκι κενδιλερινδεν (διðερλερι) δαηα ηαψ⎬ρλ⎬δ⎬ρλαρ. ςε βιρβιρινιζι αψ⎬πλαμαψ⎬ν. Κ⎞τ⎫ λ®καπλαρλα ⎜αð⎬ρμαψ⎬ν. ∈μ®νδαν σονρα φασ⎬κ ισιμλερ νε κ⎞τ⎫. ςε κιμ τ⎞ϖβε ετμεζσε, ι⎭τε ο ζαμαν ονλαρ ζαλιμδιρλερ.

101

101


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 517

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû lâ yeshar kavmun min kavmin asâ en yekûnû hayren min-hum ve lâ nisâun min nisâin asâ en yekunne hayren min-hunne ve lâ telmizû enfuse-kum ve lâ tenâbezû bi el elkâbi bi’se el ismu el fusûku ba’de el îmâni ve men lem yetub fe ulâike hum(u) ez zâlimûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey onlar, olanlar âmenû oldular, Allah’a ulaþmayý dilediler alay etmesin bir kavmin bir kavim umulur ki, belki olurlar daha hayýrlý onlardan ve kadýnlar ..... olmasýn, yapmasýn kadýnlar belki, umulur ki olurlar daha hayýrlý onlardan ve ayýplamayýn nefsleriniz, birbiriniz ve çaðýrmayýn ile lâkaplar, takma isimler ne kötü isim fasýk sonra îmân ve kim tövbe etmez iþte onlar onlar zalimler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Kavimler baþka kavimlerle alay etmesin. Belki onlar Allah’ýn indinde daha hayýrlýdýr. Kadýnlar da diðerleriyle alay etmesinler.” buyruluyor. Îmândan sonra fasýk isimleri kullanmayýn. Allah’a ulaþmayý dileyin ve tövbe edin, bunlarý gerçekleþtirmeyenler nefslerine zulmettikleri cihetle zalimlerdir.

102

102


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

a¦Šî©r × aì¢j¡ä n¤ua aì¢ä ß¨a  åí© ˆ  £Ûa b è¢£í a ¬b í  ü  ë ¥á¤q¡a ¡£å  £ÄÛa  œ¤È 2   £æ¡a 7 ¡£å £ÄÛa  å¡ß 6b¦š¤È 2 ¤á¢Ø¢š¤È 2 ¤k n¤Ì í  ü  ë aì¢  £ v m ¡éî© a  á¤z Û  3¢×¤b í ¤æ a ¤á¢×¢† y a ¢ £k¡z¢í a 6  é £ÜÛa aì¢Ô £ma ë 6 ¢êì¢à¢n¤ç¡Š Ø Ï b¦n¤î ß ¥áî©y ‰ ¥la  £ì m  é¨£ÜÛa  £æ¡a Yâ eyyyuhellezîne âmenûctenibû kesîren minez zann(zanni), inne ba’daz zanni ismun, ve lâ tecessesû ve lâ yagteb ba’dukum ba’dâ(ba’dan), e yuhýbbu ehadukum en ye’kule lâhme ehîhi meyten fe kerihtumûh(kerihtumûhu), vettekûllâh(vettekûllâhe), innallâhe tevvâbun rahîm(rahîmun).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ! Ζανδαν ⎜οκ σακ⎬ν⎬ν. Μυηακκακ κι βαζ⎬ ζανλαρ γ⎫ναητ⎬ρ. ςε τεχεσσ⎫σ ετμεψιν (μερακ εδιπ ινσανλαρ⎬ν ηαταλαρ⎬ν⎬ αρα⎭τ⎬ρμαψ⎬ν). Σιζιν βιρ κ⎬σμ⎬ν⎬ζ διðερλερινιν δεδικοδυσυνυ ψαπμασ⎬ν. Ηι⎜ σιζδεν βιρινιζ ⎞λμ⎫⎭ καρδε⎭ινιν ετινι ψεμεκτεν ηο⎭λαν⎬ρ μ⎬? Ελβεττε ονδαν τικσινιρσινιζ. ςε Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυνυζ. Μυηακκακ κι Αλλαη τ⎞ϖβελερι καβυλ εδεν ϖε ραη⎩μ ολανδ⎬ρ.

103

103


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

yâ eyyyuhâ ellezîne âmenû ectenibû kesîren min ez zann(zanni) inne ba’de ez zanni ismun ve lâ tecessesû

: : : : : : : : : : :

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-

ve lâ yagteb ba’du-kum ba’dâ(ba’den) e yuhibbu ehadu-kum en ye’kule lâhme ehî-hi meyten fe kerihtumû-hu ve ittekû allâhe inne allâhe tevvâbun rahîmun

: : : : : : : : : : : : : : :

ey onlar, olanlar âmenû oldular, Allah’a ulaþmayý dilediler çekinin, sakýnýn çok zandan muhakkak bazýsý, bir kýsmý zan günah ve tecessüs etmeyin (birbirinizin gizli yönlerini, hatalarýný araþtýrmayýn), merak etmeyin ve gýybetini yapmasýn (arkasýndan çekiþtirmesin) sizin bir kýsmýnýz bir kýsmý sever misiniz sizden biri (bir þey)’i yemek et kardeþi ölü, ölmüþ halde iþte böyle, elbette onu kerih gördünüz, tiksindiniz, ondan hoþlanmadýnýz ve Allah’tan sakýnýn, Allah’a karþý takva sahibi olun muhakkak ki Allah tövbeleri kabul eden Rahîm olan, Rahîm esmasý ile tecelli eden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Zan’dan çok sakýnýn ve bu günahý iþlemeyin, zan günahtýr. Ýnsanlarýn yaptýklarýný merak etmeyin. Dedikodu yapmayýn. Dedikodu yapmak ölmüþ bir kardeþinizin etini yemek gibidir. Elbette tiksinirsiniz, yemezsiniz. Allah’a ulaþmayý dileyin ki Allah’a karþý takva sahibi olasýnýz.” buyruluyor. Allah’a ulaþmayý dilemedikçe hiç kimse takva sahibi olamaz. Hata iþleyen mutlaka tövbe etmelidir. Allah tövbeleri kabul eder ve merhamet eder ve Rahîm esmasýyla tecelli eder.

104

104


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§Š × ‡ ¤å¡ß ¤á¢×b ä¤Ô Ü  b  £ã¡a ¢b £äÛa b è¢£í a ¬b í  3¡ö¬b j Ó  ë b¦2ì¢È¢( ¤á¢×b ä¤Ü È u  ë ó¨r¤ã¢a  ë ¡é¨£ÜÛa  †¤ä¡Ç ¤á¢Ø ß Š¤× a   £æ¡a 6aì¢Ï ‰b È n¡Û ¥Šî©j  ¥áî©Ü Ç  é¨ £ÜÛa  £æ¡a 6 ¤á¢Øî¨Ô¤m a Yâ eyyuhen nâsu innâ halaknâkum min zekerin ve unsâ ve cealnâkum þuûben ve kabâile li teârefû, inne ekremekum indallâhi etkâkum, innallâhe alîmun habîr(habîrun).

Εψ ινσανλαρ! Μυηακκακ κι Βιζ, σιζι βιρ ερκεκ ϖε βιρ καδ⎬νδαν ψαραττ⎬κ. ςε σιζι μιλλετλερ ϖε καβιλελερ κ⎬λδ⎬κ κι βιρβιρινιζι (σοψυνυζυ, βαβαλαρ⎬ν⎬ζ⎬) ταν⎬ψασ⎬ν⎬ζ. Μυηακκακ κι Αλλαη’⎬ν ινδινδε εν ⎜οκ κεριμ ολαν⎬ν⎬ζ (ικραμ ολυναν⎬ν⎬ζ, εν ⎭ερεφλι ολαν⎬ν⎬ζ), (⎬ρκ ψα δα σοψ ολαρακ δεðιλ), εν ⎜οκ τακϖα σαηιβι ολαν⎬ν⎬ζδ⎬ρ. Μυηακκακ κι Αλλαη, εν ιψι βιλεν ϖε ηαβερδαρ ολανδ⎬ρ.

105

105


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 - yâ eyyuhâ

:

ey

2 - en nâsu

:

insanlar

3 - innâ

:

muhakkak ki biz

4 - halaknâ-kum

:

yarattýk sizi

5 - min zekerin

:

bir erkek

6 - ve unsâ

:

ve kadýn

7 - ve cealnâ-kum

:

ve sizi kýldýk, yaptýk

8 - þuûben

:

þube, neseb, ayný soya mensup topluluk

9 - ve kabâile

:

ve kabileler

10 - li teârefû

:

tanýþmanýz için, birbirinizi tanýmanýz için

11 - inne

:

muhakkak ki

12 - ekreme-kum

:

sizin en çok kerim olanýnýz

13 - inde allâhi

:

Allah indinde, katýnda

14 - etkâ-kum

:

en çok takva sahibi olanýnýz

15 - inne allâhe

:

muhakkak ki Allah

16 - alîmun

:

en iyi bilen

17 - habîrun

:

haberdar olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar Âdem (A.S) ve Hz. Havva’dan yaratýlmýþ, milletler, kabileler sonradan ortaya çýkmýþtýr. Allah’ýn katýnda en çok ikram edilen þerefli olanlar takva sahibi olan, yani Allah’a ulaþmayý dileyerek 7 safha 4 teslimi sýrasýyla yaþayanlardýr. Allah herþeyi bilir ve herþeyden haberdardýr. Kiþi 7 safha ve 4 teslimin, Allah’a ulaþmayý dilemiþse, hangi safhasýnda olursa olsun mutlaka cennete girer.

106

106


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å¡Ø¨Û ë aì¢ä¡ß¤ ªì¢m ¤á Û ¤3¢Ó 6b  £ä ß¨a ¢la Š¤Ç ü¤a ¡o Ûb Ó ¢æb àí©ü¤a ¡3¢¤† í b  £à Û  ë b ä¤à Ü¤ a a¬ì¢Ûì¢Ó ¢é Ûì¢ ‰  ë  é¨ £ÜÛa aì¢Èî©À¢m ¤æ¡a  ë ¤á¢Ø¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï 6b¦÷¤î ( ¤á¢Ø¡Ûb à¤Ç a ¤å¡ß ¤ á¢Ø¤n¡Ü í  ü ¥áî©y ‰ ¥‰ì¢1 Ë  é¨ £ÜÛa  £æ¡a Kâletil a’râbu âmennâ, kul lem tû’minû ve lâkin kûlû eslemnâ ve lemmâ yedhulil îmânu fî kulûbikum, ve in tutîûllâhe ve resûlehu lâ yelitkum min a’mâlikum þey’â(þey’en), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

Αραπλαρ: “Βιζ ®μεν⎦ ολδυκ.” δεδιλερ. (Ονλαρα) δε κι: “Σιζ ®μεν⎦ ολμαδ⎬ν⎬ζ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεμεδινιζ). Φακατ “τεσλιμ ολδυκ.” δεψιν. Καλπλερινιζε (ι⎜ινε) ⎩μ®ν γιρμεδι. ςε εðερ Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ⎫’νε ιταατ εδερσενιζ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλερσενιζ) αμελλερινιζδεν βιρ ⎭εψ εκσιλτμεζ.” Μυηακκακ κι Αλλαη Γαφυρ’δυρ, Ραη⎩μ’διρ.

107

107


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

kâlet(i) el a’râbu amennâ kul lem tû’minû ve lâkin kûlû eslem-nâ ve lemmâ yedhuli el îmânu fî kulûbi-kum ve in tutîû allâhe ve resûle-hu lâ yelit-kum min a’mâli-kum þey’en inne allâhe gafûrun rahîmun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

dedi(ler) Bedevî Araplar biz îmân ettik, âmenû olduk de, söyle âmenû olmadýnýz, Allah’a ulaþmayý dilemediniz ve lâkin, ama, fakat deyin, söyleyin Ýslâm olduk, teslim olduk ve henüz dahil olmadý, girmedi îmân kalplerinize ve eðer Allah’a itaat edersiniz ve onun resûlü size (sizden) eksiltmez sizin amellerinizden bir þey muhakkak ki Allah maðfiret edendir Rahîm olan, Rahîm esmasý ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, öldürülme ve esir edilme korkusu ile Medine’ye gelip savaþmadan teslim olan Bedevî Araplar’ý ikaz için indirilmiþtir. Gelenler teslim oldular. Onun için “teslim olduk” deyin. Ama “Allah’a teslim deðil, bize teslim olduk.” deyin mânâsý çýkýyor. Onlar Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için ve tâbî olmadýklarý için kalplerine îmân yazýlmasý mümkün deðildir. Ama Allah’a ulaþmayý dileyip tâbî olduklarý taktirde günahlarý sevaba çevrilecekti. Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için amelleri boþa gidecek, derecelerinde büyük eksilme olacaktýr.

108

108


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

£á¢q ©é¡Ûì¢ ‰  ë ¡é¨ £ÜÛb¡2 aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ  £Ûa  æì¢ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa b à £ã¡a ¤á¡è¡¢1¤ã a  ë ¤á¡è¡Ûa ì¤ß b¡2 a뢆 çb u  ë aì¢2b m¤Š í ¤á Û  æì¢Ó¡…b £–Ûa ¢á¢ç  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a 6¡é¨ £ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï Ýnnemel mu’minûnellezîne âmenû billâhi ve resûlihî summe lem yertâbû ve câhedû bi emvâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh(sebîlillâhi), ulâike humus sâdikûn(sâdikûne).

Μ⎫’μινλερ ανχακ ονλαρδ⎬ρ κι, Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ⎫’νε ⎩μ®ν εττιλερ. Σονρα δα ⎭⎫πηεψε δ⎫⎭μεδιλερ. ςε μαλλαρ⎬ ϖε χανλαρ⎬ ιλε Αλλαη ψολυνδα χιηαδ εδενλερ, ι⎭τε ονλαρ, ονλαρ σαδ⎬κλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

innemâ el mu’minûne ellezîne âmenû bi allâhi ve resûli-hî summe lem yertâbû ve câhedû bi emvâli-him ve enfusi-him fî sebîli allâhi ulâike hum es sâdikûne

: : : : : : : : : : : : : : :

fakat, ancak, sadece mü’minler onlar, olanlar âmenû oldular, inandýlar Allah’a ve onun resûlü sonra þüphe etmediler ve cihad edenler mallarýyla ve canlarý, nefsleri Allah’ýn yolunda iþte onlar onlar sadýk olanlar, sadýklar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mü’minler Allah’a ve Resûlü’ne îmân edenler ve sonra þüpheye düþmeyip mallarý ve canlarý ile Allah yolunda cihat edenlerdir. Bütün sahâbe öyle idi. Onlar sadýklar idiler.

109

109


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢á Ü¤È í ¢é¨£ÜÛa ë ¤á¢Ø¡äí ©†¡2  é¨ £ÜÛa  æì¢à¡£Ü È¢m  a ¤3¢Ó 6¡¤‰ ü¤a ó¡Ï b ß  ë ¡pa ì¨à  £Ûa ó¡Ï b ß ¥áî©Ü Ç §õ¤ó ( ¡£3¢Ø¡2 ¢é¨ £ÜÛa  ë Kul e tuallimûnallâhe bi dînikum vallâhu ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardý), vallâhu bi kulli þey’in alîm(alîmun).

Δε κι: “Δ⎩νινιζι Αλλαη’α μ⎬ ⎞ðρετιψορσυνυζ? ςε Αλλαη γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολαν⎬ βιλιρ. ςε Αλλαη ηερ⎭εψι εν ιψι βιλενδιρ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

kul e tuallimûne allâhe bi dîni-kum ve allâhu ya’lemu mâ fî es semâvâti ve mâ fî el ardý ve allâhu bi kulli þey’in alîmun

: : : : : : : : : :

de Allah’a mý öðretiyorsunuz dîninizi ve Allah en iyi bilir göklerdeki þeyleri, göklerde olanlarý ve yerlerdeki þeyleri, yerlerde olanlarý ve Allah herþeyi en iyi bilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Dîninizi Allah’a mý öðretiyorsunuz?” ifadesi, Bedevîler’in Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e Ýslâm’a mugayir þeyler söyleyip kabul ettirmeye çalýþtýklarýný ifade ediyor. Allah herþeyi bilir.

110

110


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 17

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

£ó Ü Ç a좣ä¢à m  ü ¤3¢Ó 6aì¢à Ü¤ a ¤æ a  Ù¤î Ü Ç  æì¢ £ä¢à í ¤á¢Øí¨† ç ¤æ a ¤á¢Ø¤î Ü Ç ¢ £å¢à í ¢é¨£ÜÛa ¡3 2 7 ¤á¢Ø ß 5¤¡a  åî©Ó¡…b • ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a ¡æb àí©5¤¡Û Yemunnûne aleyke en eslemû kul lâ temunnû aleyye islâmekum, belillâhu yemunnu aleykum en hedâkum lil îmâni in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

Τεσλιμ ολμαλαρ⎬ ιλε σενι μιννεττε β⎬ρακμακ ιστιψορλαρ. Δε κι: “Σιζιν ⇑σλ®μιψετινιζλε βενι μιννετ αλτ⎬νδα β⎬ρακμαψ⎬ν.” Ηαψ⎬ρ, βιλ®κισ, σιζι ⎩μ®να υλα⎭τ⎬ραρακ, Αλλαη σιζι μιννετταρ κ⎬λαρ, εðερ σιζ σαδ⎬κλαρσαν⎬ζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

yemunnûne aleyke en eslemû kul lâ temunnû aleyye islâme-kum beli allâhu yemunnu aleykum en hedâ-kum li el îmâni in kun-tum sâdikîne

: : : : : : : : : : : : : :

minnet ediyorlar, baþa kakýyorlar sana Ýslâm’a girmeyi de, söyle minnet (konusu) etmeyin bana, beni müslümanlýðýnýzý, Ýslâmlýðýnýzý, teslim olmanýzý hayýr, aksine Allah minnet ettirir (siz Allah’a minnettar olun) size sizi hidayete erdirmesi, ulaþtýrmasý îmâna eðer siz iseniz sadýk olanlar, sadýklar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sizin Ýslâm’ý kabul etmeniz sebebiyle benim sizlere karþý minnettar olmamý istiyorsunuz. Oysaki âmenû olursanýz, yani Allah’a ulaþmayý dilerseniz, yaþayacaðýnýz güzellikler sebebiyle minnettar olmasý gereken sizlersiniz.

111

111


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 518

(49) Hucurat Suresi ¡pa Š¢v¢z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6¡¤‰ ü¤a ë ¡pa ì¨à  £Ûa  k¤î Ë ¢á Ü¤È í  é¨ £ÜÛa  £æ¡a  æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¥Šî©– 2 é¨ £ÜÛa ë Ýnnallâhe ya’lemu gaybes semâvâti vel ard(ardý), vallâhu basîrun bimâ ta’melûn(ta’melûne).

Μυηακκακ κι Αλλαη γ⎞κλεριν ϖε ψεριν γαψβ⎬ν⎬ βιλιρ. ςε Αλλαη ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ⎬ γ⎞ρενδιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

inne allâhe ya’lemu gaybe es semâvâti ve al ardý ve allâhu basîrun bi mâ ta’melûne

: : : : : : : : :

muhakkak ki Allah bilendir gaybýný göklerin ve yerin ve Allah görendir þeyleri yaptýðýnýz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Muhakkak ki Allah yerlerde ve göklerde de gaybý bütünüyle bilendir. Yerleri de gökleri de yaratandýr. Yerlerin de göklerin de hakimidir. Hepiniz ne yaparsanýz yapýn hepsini görür.

112

112


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¬Ö ¢ñ ‰ì¢ 50. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¡7†î©v à¤Ûa ¡æ¨a¤Š¢Ô¤Ûa ë ® ¬Ö Kâf vel kur’ânil mecîd(mecîdi).

Καφ, Μεχ⎩δ (⇒ερεφλι) Κυρ’®ν’α ανδολσυν. 1 2 3 4

-

kâf ve el kur’ân el mecîdi

: : : :

Kaf, mukattaa harfi (þifre özelliði olan harf) andolsun Kur’ân þerefli, üstün

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kaf mukattaa harfidir. Mecîd olan, Þerefli ve Üstün olan Kur’ân üzerine yemin edilmektedir.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

¤á¢è¤ä¡ß ¥‰¡ˆ¤ä¢ß ¤á¢ç õ¬b u ¤æ a a¬ì¢j¡v Ç ¤3 2 ¥kî©v Ç ¥õ¤ó ( a ˆ¨ç  æ뢊¡Ïb Ø¤Ûa  4b Ô Ï Bel acibû en câehum munzirun minhum fe kâlel kâfirûne hâzâ þey’un acîbun.

Ηαψ⎬ρ, κενδιλερινδεν βιρ νεζιριν ονλαρα γελμεσινε ⎭α⎭⎬ρδ⎬λαρ. Βυνυν ⎫ζερινε κ®φιρλερ: “Βυ ⎭α⎭⎬λαχακ βιρ ⎭εψ” δεδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

bel acibû en câe-hum munzirun min-hum fe kâle el kâfirûne hâzâ þey’un acîbun

: : : : : : : : : : :

hayýr þaþýrdýlar onlara gelmesi bir uyarýcý onlardan, kendilerinden bunun üzerine dedi kâfirler bu bir þey acayip, þaþýlacak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kendilerine ancak meleklerden bir nezir gelebileceðini zanneden kâfirler, insan olan ve onlardan birisi olan nezirin tayin edilmesine þaþýrdýlar.

113

113


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¥†î©È 2 ¥É¤u ‰  Ù¡Û¨‡ b 7¦2a Š¢m b £ä¢×  ë b ä¤n¡ß a ‡¡a  õ E izâ mitnâ ve kunnâ turâbâ(turâben), zâlike rec’un baîdun.

“Βιζ ⎞λδ⎫ð⎫μ⎫ζ ϖε τοπρακ ολδυðυμυζ ζαμαν μ⎬ (ψενιδεν διριλτιλεχεðιζ)?” ⇑⎭τε βυ, υζακ (γερ⎜εκλε⎭μεσι μ⎫μκ⎫ν ολμαψαν) βιρ δ⎞ν⎫⎭τ⎫ρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

e izâ mitnâ ve kunnâ turâben zâlike rec’un baîdun

: : : : : : :

olduðu zaman mý biz öldük ve biz olduk toprak iþte bu dönüþ uzak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet gününde zamanýn duracaðýný ve geriye doðru akmaya baþlayacaðýný bilmeyen insanlar yeniden dirilmeye inanmýyorlar.

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

¥Åî©1 y ¥lb n¡× b ã †¤ä¡Ç  ë7 ¤á¢è¤ä¡ß ¢¤‰ ü¤a ¢—¢Ô¤ä m b ß b ä¤à¡Ü Ç ¤† Ó Kad alimnâ mâ tenkusul ardu minhum, ve indenâ kitâbun hafîzun.

Αρζ⎬ν (τοπραð⎬ν) ονλαρδαν νελερι εκσιλτεχεðινι Βιζ βιλιψορδυκ. ςε κατ⎬μ⎬ζδα (ιλλιψψινε ϖε σιχχιψνε ψερλε⎭τιριλεν β⎫τ⎫ν ζαμανλαρδακι β⎫τ⎫ν ολαψλαρ⎬) μυηαφαζα εδεν βιρ κιταπ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

kad alimnâ mâ tenkusu el ardu min-hum ve inde-nâ kitâbun hafîzun

: : : : : : : :

olmuþtu biz bildik ne eksilttiðini (cesetleri çürütüp eksilttiðini) arz, yer onlardan ve katýmýzda kitap (vardýr) muhafaza eden, saklayýp koruyan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah herþeyi bilir. Allah’ýn katýndaki birinci kitap Ümmül Kitap’týr. Bütün resûllere indirilen kitaplarý ihtiva eder. Ezelden ebede kadar vücut bulacak herþeyi, her insan için illiyyindeki ve siccîndeki kader hücrelerinde ezelde Allah muhafaza altýna almýþtýr. Cehenneme gideceklerin kader hücreleri SÝCCÎN’de, cennete gideceklerin kader hücreleri ÝLLÝYYÝN’dedir.

114

114


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¤á¢ç õ¬b u b £à Û ¡£Õ z¤Ûb¡2 aì¢2  £ˆ × ¤3 2 §wí©Š ß §Š¤ß a ó¬©Ï ¤á¢è Ï Bel kezzebû bil hakký lemmâ câehum fe hum fî emrin merîcin.

Ηαψ⎬ρ (⎞ψλε δεðιλ), ονλαρ κενδιλερινε ηακ γελινχε ονυ ψαλανλαδ⎬λαρ. Βυ δυρυμδα ονλαρ καρ⎬⎭⎬κ βιρ εμρ (προβλεμ) ι⎜ινδελερ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

bel kezzebû bi el hakký lemmâ câe-hum fe hum fî emrin merîcin

: : : : : : : : :

hayýr, aksine yalanladýlar hak ile, hakký olduðu zaman, olunca onlara geldi, kendilerine geldi bu durumda onlar iþ içinde karýþýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar hak gelince onu yalanlamýþlar. Zannettikleri ile gerçek arasýndaki farklýlýk onlarý þaþýrtmýþ.

115

115


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

Ѥî × ¤á¢è Ó¤ì Ï ¡õ¬b à  £Ûaó Û¡a a¬ë¢Š¢Ä¤ä í ¤á Ü Ï  a §x뢊¢Ï ¤å¡ß b è Û b ß  ë b çb £ä £í ‹  ë b çb ä¤î ä 2 E fe lem yanzurû iles semâi fevkahum keyfe beneynâhâ ve zeyyennâhâ ve mâ lehâ min furûcin.

√ψλεψσε ⎫ζερλερινδεκι σεμαψ⎬ νασ⎬λ βινα εττιðιμιζε ϖε ονυ νασ⎬λ σ⎫σλεδιðιμιζε βακμ⎬ψορλαρ μ⎬? ςε ονυν ηι⎜βιρ ⎜ατλαð⎬ ψοκτυρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

e fe lem yanzurû ilâ es semâi fevka-hum keyfe beneynâ-hâ ve zeyyennâ-hâ ve mâ lehâ min furûcin

: : : : : : : : : :

mý öyleyse bakmýyorlar semaya, göðe onlarýn üzerlerinde nasýl onu bina ettik ve onu süsledik ve onun yoktur bir çatlak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn gökleri bina etmesi, yýldýzlar, evren, 100 milyar galaksinin herbirinde 100 milyar yýldýzýn varlýðý, insanlarýn kolay kolay akýllarýna sýðdýrabilecekleri þeyler deðildir.

116

116


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

ó¡a ë ‰ b èî©Ï b ä¤î Ô¤Û a  ë b çb ã¤… † ß  ¤‰ ü¤a ë =§wî©è 2 §x¤ë ‹ ¡£3¢× ¤å¡ß b èî©Ï b ä¤n j¤ã a  ë Vel arda medednâhâ ve elkaynâ fîhâ revâsiye ve enbetnâ fîhâ min kulli zevcin behîcin.

ςε αρζ, ονυ δ⎞⎭εδικ, ψαψδ⎬κ ϖε οραψα σαðλαμ δαðλαρ αττ⎬κ (ψερλε⎭τιρδικ). ςε οραδα ηερ ⎜ε⎭ιτ βιτκιδεν γ⎫ζελ ⎜ιφτλερ ψετι⎭τιρδικ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve el arda medednâ-hâ ve elkaynâ fî-hâ revâsiye ve enbetnâ fî-hâ min kulli zevcin behîcin

: : : : : : : : : :

ve arz, ve yer onu döþeyip yaydýk ve attýk, býraktýk onda, orada daðlar ve bitirdik, yetiþtirdik onda, orada (oraya) hepsinden çift güzel, parlak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, dünyada insanlarýn yaþayacaðý oksijeni saðlayacak bitkileri, nasýl yetiþtirdiðini, dünyanýn dengesini kuracak daðlarý nasýl yarattýðýný ve yerli yerine yerleþtirdiðini açýklýyor.

117

117


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

§kî©ä¢ß §†¤j Ç ¡£3¢Ø¡Û ô¨Š¤×¡‡  ë ¦ñ Š¡–¤j m Tebsýraten ve zikrâ li kulli abdin munîbin.

Μ⎫νιβ ολαν (Αλλαη’α ψ⎞νελεν, Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψεν) β⎫τ⎫ν κυλλαρ⎬να βασιρετ ολσυν (ονλαρ⎬ν καλπ γ⎞ζλερι α⎜⎬λσ⎬ν) ϖε (⎜οκ) ζικρετσινλερ (δαιμ⎩ ζικρε υλα⎭σ⎬νλαρ) διψε. 1 2 3 4

-

tebsýraten ve zikrâ li kulli abdin munîbin

: : : :

basiret, hikmetle bakan kalp gözü ve zikir bütün kullar için Allah’a dönmüþ olan, Allah’a yönelen, Allah’a ulaþmayý dileyen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Basiret kalp gözünün açýlmasýdýr. Daimî zikrin sahiplerine Allah’ýn mutlaka saðladýðý bir ni’mettir. Kim yolunda sebat eder daimî zikre ulaþýrsa bu sonuç mutlaka Allah tarafýndan gerçekleþtirilir.

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

b ä¤n j¤ã b Ï b¦× ‰b j¢ß ¦õ¬b ß ¡õ¬b à  £Ûa  å¡ß b ä¤Û £Œ ã  ë =¡†î©– z¤Ûa  £k y  ë §pb £ä u ©é¡2 Ve nezzelnâ mines semâi mâen mubâreken fe enbetnâ bihî cennâtin ve habbel hasîdi.

ςε γ⎞κτεν μ⎫βαρεκ (βερεκετλι) συ (ψαðμυρ) ινδιρδικ. Β⎞ψλεχε ονυνλα βαη⎜ελερ ϖε ηασατ εδιλεν ηυβυβατ ψετι⎭τιρδικ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve nezzelnâ min es semâi mâen mubâreken fe enbetnâ bi-hî cennâtin ve habbe el hasîdi

: : : : : : : : :

ve biz indirdik semadan, gökten su mübarek, bereketli böylece bitirdik, yetiþtirdik onunla bahçeler ve tane, hububat hasat edilen, biçilen nebat

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gökten indirilen yaðmur, bahçelerin ve tarlalarýn bereketini saðlýyor. Meyveler ve hububat bu yaðmurla bereketleniyor.

118

118


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

= ¥†î©š 㠥ɤܠŸ b è Û §pb Ô¡b 2  3¤‚ £ä  Ûa  ë Ven nahle bâsikâtin lehâ tal’un nadîdun.

ςε ⎫στ ⎫στε κ⎫μελενμι⎭ τομυρχυκλαρ⎬ ολαν υζυν ηυρμα αðα⎜λαρ⎬ (ψετι⎭τιρδικ). 1 2 3 4 5

-

ve en nahle bâsikâtin lehâ tal’un nadîdun

: : : : :

ve hurma aðaçlarý yüksek, uzun onun (var) tomurcuk üst üste yýðýlmýþ, dizilmiþ, kümelenmiþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tomurcuklarý üst üste kümelenmiþ uzun, yüksek hurma aðaçlarý da yetiþtirdiðini ifade ediyor Yüce Rabbimiz.

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

¢x뢊¢‚¤Ûa Ù¡Û¨ˆ × 6b¦n¤î ß ¦ñ †¤Ü 2 ©é¡2 b ä¤î î¤y a  ë =¡…b j¡È¤Ü¡Û b¦Ó¤‹¡‰ Rýzkan lil ibâdi ve ahyeynâ bihî beldeten meytâ(meyten), kezâlikel hurûcu.

Κυλλαρ ι⎜ιν ρ⎬ζ⎬κ ολσυν διψε. ςε ονυνλα ⎞λ⎫ βελδεψε ηαψατ ϖερδικ. (√λ⎫μδεν σονρα τοπρακταν) ∩⎬κ⎬⎭ (διριλι⎭), ι⎭τε βυνυν γιβιδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

rýzkan li el ibâdi ve ahyeynâ bi-hî beldeten meyten kezâlike el hurûcu

: : : : : : : :

bir rýzýk olmak üzere kullar için ve dirilttik onunla belde ölü iþte böyle, bunun gibi çýkýþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yüce Rabbimiz bir evvelki âyette yer alan hurma aðaçlarý ile ve daha evvelki âyette yer alan bahçeler ve hasat edilen hububat ile, kullarý olan biz insanlar için rýzýk verdiðini ve bu rýzýklarla ölü beldeye hayat verdiðini ifade buyuruyor.

119

119


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

= ¢…ì¢à q  ë ¡£  £ŠÛa ¢lb z¤• a ë §ì¢ã ¢â¤ì Ó ¤á¢è Ü¤j Ó ¤o 2  £ˆ × Kezzebet kablehum kavmu nûhýn ve ashâbur ressi ve semûdu.

Ονλαρδαν εϖϖελ Ηζ. Νυη’υν καϖμι, Ρεσσ’ιν ηαλκ⎬ ϖε Σεμυδ ηαλκ⎬ δα (ρεσ⎦λλερινι) ψαλανλαδ⎬. 1 2 3 4 5 6

-

kezzebet kable-hum kavmu nûhýn ve ashâbu er ressi ve semûdu

yalanladý onlardan önce Nuh’un kavmi ve halký Ress ve Semud (halký)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hangi kavme Allah Resûl veya Nebî göndermiþse bu kavimlerin hepsi Nebîlerini veya Resûllerini yalanlamýþlardýr.

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

=§Âì¢Û ¢æa ì¤¡a  ë ¢æ¤ì Ç¤Š¡Ï  ë ¥…b Ç  ë Ve âdun ve fir’avnu ve ihvânu lûtýn.

ςε Αδ (καϖμι), φιραϖυν ϖε Λυτ (Α.Σ)’⎬ν καρδε⎭λερι δε. 1 2 3 4

-

ve âdun ve fir’avnu ve ihvânu lûtýn

: : : :

ve Ad (kavmi) ve firavun ve kardeþler Lut

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ad kavmi ve firavun ve Hz. Lut (A.S)’ýn kardeþleri de resûllerini yalanlamýþlardýr. 23/MU’MÝNUN-44: Summe erselnâ rusulenâ tetrâ, kullemâ câe ummeten resûluhâ kezzebûhu fe etbâ’nâ ba’dahum ba’dan ve cealnâhum ehâdîs(ehâdîse), fe bu’den li kavmin lâ yu’minûn(yu’minûne). Sonra Biz, resûllerimizi ardarda (arasý kesilmeksizin) gönderdik. Her ümmete resûlü geldiði zaman, her defasýnda onu yalanladýlar. Biz de onlarý birbiri arkasýndan (helâk ettik). Ve onlarý efsane kýldýk. Artýk mü’min olmayan kavim (Allah’ýn rahmetinden) uzak olsun. Görüldüðü gibi istisnasýz bütün kavimler kendilerine gönderilen resûlleri yalanlamýþlardýr.

120

120


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¥£3¢× 6§É £j¢m ¢â¤ì Ó  ë ¡ò Ø¤í ü¤a ¢lb z¤• a ë ¡†î©Ç ë  £Õ z Ï  3¢¢£ŠÛa  l £ˆ × Ve ashâbul eyketi ve kavmu tubbain, kullun kezzeber rusule fe hakka vaîdi.

ςε Εψκε ηαλκ⎬ ϖε Τυββα καϖμι, ηεπσι ρεσ⎦λλερινι ψαλανλαδ⎬. Β⎞ψλεχε ϖααδιμ (χεζαμ) ηακ ολδυ (Αλλαη’⎬ν ϖααδι ψερινε γελδι).

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve ashâbu el eyketi ve kavmu tubbain kullun kezzebe er rusule fe hakka vaîdi

: : : : : : : : :

ve Eyke halký ve kavmi Tubba (kavmi) hepsi tekzip etti (yalanladý) resûller böylece hak oldu vaadim, vaadettiðim þey

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Resûllerini yalanlayan kavimlerin akýbeti, Eyke halkýnýn ve Tubba kavminin de akýbeti olmuþ.

121

121


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 519

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¤á¢ç ¤3 2 6¡4 £ë ü¤a ¡Õ¤Ü ‚¤Ûb¡2 b äî©î È Ï  a ;§†í©† u §Õ¤Ü  ¤å¡ß §¤j Û ó©Ï E fe ayînâ bil halkýl evvel(evveli), bel hum fî lebsin min halkýn cedîd(cedîdin).

Ψοκσα Βιζ, ιλκ ψαρατ⎬⎭τα αχιζ μιψδικ? Ηαψ⎬ρ (⎞ψλε δεðιλ), ονλαρ (⎞λ⎫μδεν σονρα) ψενιδεν ψαρατ⎬λ⎬⎭ταν ⎭⎫πηε ι⎜ινδελερ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

e fe ayînâ bi el halký el evveli bel hum fî lebsin min halkýn cedîdin

: : : : : : : : : :

mý öyleyse, o halde, yoksa biz aciz olduk yaratýlýþta ilk hayýr, öyle deðil onlar kuþku içinde yaratýlýþtan yeni

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ölümden sonraki yeniden yaratýlýþ, kýyâmet günü zamanýn durmasý ve sonra baþlangýca doðru geri gitmesi sýrasýnda, insanlarýn zaten hayatta olduklarý ölmeden evvelki günlerine zaman ulaþtýkça, onlar ikinci defa yaratýlmýþ gibi ifade ediliyorlar.

122

122


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

7 ¢é¢¤1 ã ©é¡2 ¢¡ì¤ ì¢m b ß ¢á Ü¤È ã  ë  æb ¤ã¡ü¤a b ä¤Ô Ü  ¤† Ô Û  ë ¡†í©‰ ì¤Ûa ¡3¤j y ¤å¡ß ¡é¤î Û¡a ¢l Š¤Ó a ¢å¤z ã  ë Ve lekad halaknel insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuh(nefsuhu), ve nahnu akrebu ileyhi min hablil verîdi.

ςε ανδολσυν κι ινσαν⎬ Βιζ ψαραττ⎬κ. ςε νεφσινιν ονα νε ϖεσϖεσελερ ϖερεχεðινι βιλιριζ. ςε Βιζ, ονα ⎭αηδαμαρ⎬νδαν δαηα ψακ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve lekad halaknâ el insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bi-hi nefsu-hu ve nahnu akrebu ileyhi min habli el verîdi

: : : : : : : : : : : : :

ve andolsun biz yarattýk insan ve biz biliriz ne, þey vesveseler verir ona onun nefsi ve biz daha yakýn ona damardan can damarý, þahdamarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nefs afetlerle dolu olduðu için, nefsi kullanan þeytan kiþiye devamlý vesveseler verir. Allah rahmeti ve fazlý ile herþeyi kapladýðý için bizleri de kaplamýþtýr. Bu sebeple bize þahdamarýmýzdan daha yakýndýr. Bu sebeple aklýmýzdan geçenleri de þeytanýn nefsimize ulaþtýrdýðý vesveseleri de anýnda hem iþitir hem bilir. 2/BAKARA-256: Lâ ikrâhe fîd dîni kad tebeyyener ruþdu minel gayy(gayyi), fe men yekfur bit tâgûti ve yu’min billâhi fe kadistemseke bil urvetil vuskâ, lenfisâme lehâ, vallâhu semîun alîm(alîmun). Dînde zorlama yoktur. Ýrþad yolu (hidayet yolu; Allah’a ulaþtýran yol), gayy yolundan (dalâlet yolu; þeytana, cehenneme ulaþtýran yoldan) açýkça (ayrýlýp) ortaya çýkmýþtýr. Artýk kim tagutu (þeytaný ve þeytana ulaþtýran yolu) inkâr edip de Allah’a îmân ederse (mü’min olur, Allah’a ulaþtýran yolu tercih ederse), böylece o, (Allah’tan) kopmasý mümkün olmayan urvetul vuskaya (saðlam bir kulba, mürþidin eline) tutunmuþtur. Allah Sem’î’dir, Alîm’dir.

123

123


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 17

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¡åî©à î¤Ûa ¡å Ç ¡æb î¡£Ô Ü n¢à¤Ûa ó £Ô Ü n í ¤‡¡a ¥†î©È Ó ¡4b à¡£'Ûa ¡å Ç ë Ýz yetelakkâl mutelakkîyâni anil yemîni ve aniþ þimâli kaîdun.

Ο ζαμαν, σαðδα ϖε σολδα οτυραν ικι τελ®κκι εδιχι (τεσπιτ εδιχι μελεκ), (αμελλερι) τεσπιτ εδερλερ. 1 2 3 4 5 6

-

iz yetelakkâ el mutelakkîyâni an el yemîni ve an eþ þimâli kaîdun

: : : : : :

o zaman ikisi telâkki eder, kaydeder, tespit eder iki telâkki edici, iki yazýcý, iki tespit edici saðýndan ve solundan oturan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu iki melekten biri saik (sevkeden) ve biri þahittir. Kiþinin doðuþundan itibaren hayatýnýn her saniyesi kesintisiz bir þekilde 3 boyutlu olarak filme alýnýr. Birinci film olaylarý, ikinci film düþünceleri tespit eder. Olaylarý sürücü, düþünceleri þahit 3 boyutlu olarak tespit eder. Bunlar kiramen kâtibin melekleri olan iki resûldür. 50/KAF-21: Ve câet kullu nefsin meahâ sâikun ve þehîd(þehîdun). Ve bütün nefsler, beraberinde þahit ve saik (hayat filmlerini sevkeden, filme çeken) ile geldiler. 43/ZUHRUF-80: Em yahsebûne ennâ lâ nesmeu sýrrehum ve necvâhum, belâ ve rusulunâ ledeyhim yektubûn(yektubûne). Yoksa onlarýn sýrlarýný ve fýsýltýlarýný iþitmeyeceðimizi mi zannediyorlar? Hayýr, onlarýn yanýnda resûllerimiz (elçilerimiz) (herþeyi) yazýyorlar. 50/KAF-18: Mâ yelfýzu min kavlin illâ ledeyhi rakîbun atîd(atîdun). O, söz olarak (herhangi bir þey) söylemeyiversin, mutlaka yanýnda hazýr bir gözetleyici vardýr.

124

124


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¥†î©n Ç ¥kî©Ó ‰ ¡é¤í  † Û  £ü¡a §4¤ì Ó ¤å¡ß ¢Å¡1¤Ü í b ß Mâ yelfýzu min kavlin illâ ledeyhi rakîbun atîdun.

Βιρ σ⎞ζ σ⎞ψλενμεζ κι ονυν ψαν⎬νδα ηαζ⎬ρ γ⎞ζετλεψιχιλερ (ταραφ⎬νδαν τεσπιτ εδιλμι⎭) ολμασ⎬ν. 1 2 3 4 5 6

-

mâ yelfýzu min kavlin illâ ledeyhi rakîbun atîdun

: : : : : :

söylenmez bir söz den baþka, hariç (olmaz ki, olmasýn) onun yanýnda gözetleyiciler hazýr bulunan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bir evvelki 17. âyetteki saðda ve solda oturan iki melekten bahsediliyor. Ýnsan hayatýnýn her saniyesi bu iki melek tarafýndan tespit edilir. Ýnsanlar her saniye ya deracat kazanýrlar ya kaybederler.

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

¢†î©z m ¢é¤ä¡ß  o¤ä¢× b ß  Ù¡Û¨‡ 6¡£Õ z¤Ûb¡2 ¡p¤ì à¤Ûa ¢ñ Š¤Ø  ¤p õ¬b u  ë Ve câet sekretul mevti bil hakk(hakký), zâlike mâ kunte minhu tehîdu.

ςε ⎞λ⎫μ σαρηο⎭λυðυ ηακ ιλε γελδι. ⇑⎭τε σενιν ονδαν κα⎜τ⎬ð⎬ν ⎭εψ βυδυρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve câet sekretu el mevti bi el hakký zâlike mâ kunte min-hu tehîdu

: : : : : : : :

ve geldi sarhoþluk ölüm hak ile iþte bu senin olduðun þey ondan kaçýyorsun

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün insanlar ölümden korkarlar. Oysaki ölüm korkulacak bir þey deðildir. Uykuya dalmak gibidir. Ölüm sýrasýnda acý hissedilmez. Ruh bedendeyse, fizik vücut ölünce artýk beden ruh için bir sýðýnak deðil sadece bir görüntüdür. Bedende deðilse Allah’ýn katýndan geri döner ki ölüm melekleri onu Allah’a 2. defa ulaþtýrsýnlar ve görevlerini tamamlasýnlar.

125

125


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¡†î©Ç ì¤Ûa ¢â¤ì í  Ù¡Û¨‡ 6¡‰ì¢£–Ûa ó¡Ï  ƒ¡1¢ã  ë Ve nufiha fîs sûr(sûri), zâlike yevmul vaîdi.

ςε συρ’α ⎫φλενδι. ⇑⎭τε βυ ϖα⎩δ (ικαζ) γ⎫ν⎫δ⎫ρ. 1 2 3 4 5

-

ve nufiha fî es sûri zâlike yevmu el vaîdi

: : : : :

ve üflendi sur’a iþte bu gün tehdit, ikaz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sur’a üflenmesi kýyâmetin ilk habercisidir. Vaîd þerre niyet eden kiþinin bu þerrin cezasýný belirterek ikaz edilmesidir. Kur’ân boyunca þerrler ve cezalarý belirtildiði cihetle, kýyâmet gününde bu cezalarýn baþlayacaðýna iþaret buyrulmaktadýr. Vaad hayýr için, vaîd þerr için kullanýlýr. Baþka bir deyiþle güzel þey, mükâfat vaadedilir. Fakat kötü bir son, cehennem için yapýlan ikaz vaîddir.

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

¥†î©è (  ë ¥Õ¡ö¬b  b è È ß §¤1 ã ¢£3¢× ¤p  õ¬b u  ë Ve câet kullu nefsin meahâ sâikun ve þehîdun.

ςε β⎫τ⎫ν νεφσλερ βεραβερινδε βιρ σαικ (ηαψατ φιλμινι ⎜εκεν) ϖε βιρ ⎭αηιτ ιλε γελιρ. 1 2 3 4 5

-

ve câet kullu nefsin mea-hâ sâikun ve þehîdun

: : : : :

ve geldi her nefs, bütün nefsler onunla beraber sevkeden ve þahit

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kiþi hayatý boyunca her an bu iki meleðin beraberliðinde yaþamýþtýr. Onlarý göremez. Onlar kesintisiz bir þekilde görevlerini yaparlar. Her saniye kiþinin düþündükleri filme alýnýr. Fiilleri de filme alýnýr. Bu filmler 3 boyutludur ve kýyâmet günü boþlukta oynayacak ve hem niyetleri hem de fiileri gösterecektir.

126

126


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

b ä¤1 ' Ø Ï a ˆ¨ç ¤å¡ß §ò Ü¤1 Ë ó©Ï  o¤ä¢× ¤† Ô Û ¥†í© † y  â¤ì î¤Ûa  Ú¢Š – j Ï  Ú  õ¬b À¡Ë  Ù¤ä Ç Lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keþefnâ anke gýtâeke fe besarukel yevme hadîdun.

(Αλλαη⎦ Τεαλ® βυψυρυρ): “Ανδολσυν κι σεν βυνδαν γαφλετ ι⎜ινδεψδιν. ⇑⎭τε σενδεν περδενι καλδ⎬ρδ⎬κ. Αρτ⎬κ βυγ⎫ν, σενιν γ⎞ρ⎫⎭⎫ν κεσκινδιρ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

lekad kunte fî gafletin min hâzâ fe keþef-nâ an-ke gýtâe-ke fe besaru-ke el yevme hadîdun

: : : : : : : : : : :

andolsun sen idin, oldun gaflet içinde bundan böylece, iþte kaldýrdýk (keþfini açtýk) senden senin perden artýk senin görüþün bugün keskindir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar gaflet içindedirler ama kýyâmet günü gaflet perdesi kaldýrýlacaktýr. Doðru ve yanlýþ, bütün boyutlarý ile ortaya çýkacaktýr. Kiþi keskin görüþü ile herþeyi kendisi idrak edecektir.

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

6 ¥†î©n Ç  £ô † Û b ß a ˆ¨ç ¢é¢äí©Š Ó  4b Ó  ë Ve kâle karînuhu hâzâ mâ ledeyye atîd(atîdun).

ςε ονυν ψακ⎬ν⎬νδα ολαν (μελεκ): “⇑⎭τε βυ (ηαψατ φιλμι), βενιμ ψαν⎬μδα ηαζ⎬ρ ολαν ⎭εψδιρ.” δερ. 1 2 3 4 5

-

ve kâle karînu-hu hâzâ mâ ledeyye atîdun

: : : : :

ve dedi onun yakýný, yakýnýnda olan iþte bu yanýmda olan þey hazýr olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hayat filmini çeken saik onun her zaman olduðu gibi gene yanýndadýr. Fakat kiþi görüþü (kalp gözü) açýldýðý için artýk iki meleði de görebilmektedir. 3 boyutlu hayat filmi onu çeken meleðin yanýnda hazýrdýr.

127

127


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

=§†î©ä Ç §‰b £1 ×  £3¢×  á£ä   è u ó©Ï b î¡Ô¤Û a Elkýyâ fî cehenneme kulle keffârin anîdin.

Β⎫τ⎫ν ινατ⎜⎬ κ®φιρλερι χεηεννεμε ατ⎬ν! 1 2 3 4 5

-

elkýyâ fî cehenneme kulle keffârin anîdin

: : : : :

atýn cehennemin içine, cehenneme bütün hepsini kâfirler inatçý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennemden kesit veriliyor. Cehennemin avlusunda, cennete gireceklerin cehennemi gezip oradan çýkmalarýný bekleyen inatçý kâfirler, cennete girecekler cehennemi terkettikten ve dýþ kapýdan cennete doðru yola çýktýktan sonra, cehenneme atýlýrlar.

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

=§kí©Š¢ß §† n¤È¢ß ¡Š¤î ‚¤Ü¡Û §Êb £ä ß Mennâýn lil hayri mu’tedin murîbin.

Ηαψρα μανι ολαν, ηαδδι α⎭αν, ⎭⎫πηε εδεν. 1 2 3 4

-

mennâýn li el hayri mu’tedin murîbin

: : : :

engel olan hayra hakka tecavüz eden, haddi aþan þüpheci

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hayra mani olan, hakka tecavüz eden, þüpheci kiþi söz konusu... Cehennem anlatýlýyor.

128

128


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¢êb î¡Ô¤Û b Ï  Š ¨a b¦è¨Û¡a ¡é ¨£ÜÛa  É ß  3 È u ô©ˆ  £Û a ¡†í ©† £'Ûa ¡la ˆ È¤Ûa ó¡Ï Ellezî ceale meallâhi ilâhen âhara fe elkýyâhu fîl azâbiþ þedîdi.

Ο, Αλλαη ιλε βεραβερ βα⎭κα ιλ®η εδινδι. √ψλεψσε ικινιζ ονυ ⎭ιδδετλι αζαβ⎬ν ι⎜ινε ατ⎬ν! 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ellezî ceale mea allâhi ilâhen âhara fe elkýyâ-hu fî el azâbi eþ þedîdi

: : : : : : : : :

o ki, o kýldý, yaptý Allah’la beraber ilâh baþka, diðer öyleyse onu atýn azabýn içine þiddetli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’tan baþka ilâh edinen kiþi puta tapmaktadýr. Þiddetli azapla cezalanacaktýr.

129

129


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¤å¡Ø¨Û ë ¢é¢n¤î Ì¤Ÿ a ¬b ß b ä £2 ‰ ¢é¢äí©Š Ó  4b Ó §†î©È 2 §4 5 ™ ó©Ï  æb × Kâle karînuhu rabbenâ mâ etgaytuhu ve lâkin kâne fî dalâlin baîdin.

Ονυν ψακ⎬ν⎬: “Ραββιμιζ ονυ βεν αζδ⎬ρμαδ⎬μ, φακατ ο υζακ βιρ δαλ®λετ ι⎜ινδεψδι.” δερ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

kâle karînu-hu rabbe-nâ mâ etgaytu-hu ve lâkin kâne fî dalâlin baîdin

: : : : : : : :

dedi onun yakýný, yakýnýnda olan, yakýn dostu Rabbimiz onu ben azdýrmadým ve lâkin o idi, o oldu dalâlet içinde uzak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yakýný diyor ki: “Rabbimiz onu ben azdýrmadým. Fakat o uzak bir dalâlet içindeydi.”

130

130


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¡†î©Ç ì¤Ûb¡2 ¤á¢Ø¤î Û¡a ¢o¤ß £†   Ó ¤† Ó  ë  £ô † Û aì¢à¡– n¤‚ m  ü  4b Ó Kâle lâ tahtesýmû ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bil vaîdi.

(Αλλαη⎦ Τεαλ®): “Ηυζυρυμδα καϖγα ετμεψιν. Σιζε δαηα ⎞νχε ϖααδιμι (χεζαμ⎬) βιλδιρμι⎭τιμ.” δερ. 1 2 3 4 5 6

-

kâle lâ tahtesýmû ledeyye ve kad kaddemtu ileykum bi el vaîdi

: : : : : :

dedi çekiþmeyin, kavga etmeyin yanýmda ve önceden takdim etmiþtim, bildirmiþtim size vaadimi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her suçun bir cezasý vardýr. Suça göre ceza tahakkuk etmiþtir.

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

7¡†î©j È¤Ü¡Û §â £5 Ä¡2 b ¯ã a ¬b ß  ë  £ô † Û ¢4¤ì Ô¤Ûa ¢4  £† j¢í b ß Mâ yubeddelul kavlu ledeyye ve mâ ene bi zallâmin lil abîd(abîdi).

“Κατ⎬μδα σ⎞ζ δεðι⎭τιριλμεζ. ςε Βεν, κυλλαρ⎬μα ζυλμεδιχι δεðιλιμ.” 1 2 3 4 5 6

-

mâ yubeddelu el kavlu ledeyye ve mâ ene bi ez zallâmin li el abîdi

: : : : : :

deðiþtirilmez söz katýmda, yanýmda ve ben deðilim zulmedici kullarým için

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn katýnda söz deðiþtirilmez ve Allah kullarýna asla zulmetmez.

131

131


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

§†í©Œ ß å¡ß ¤3 ç ¢4ì¢Ô m  ë ¡p¤  5 n¤ßa ¡3 ç  á  £ä è v¡Û ¢4ì¢Ô ã  â¤ì í Yevme nekûlu li cehenneme helimtele’ti ve tekûlu hel min mezîdin.

Ο γ⎫ν χεηεννεμε: “Δολδυν μυ?” δεριζ. ςε ο: “Δαηα φαζλασ⎬ ϖαρ μ⎬?” δερ. 1 2 3 4 5 6 7

-

yevme nekûlu li cehenneme hel imtele’ti ve tekûlu hel min mezîdin

: : : : : : :

o gün deriz cehenneme doldun mu ve der var mý daha fazlasý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü cehennemde ebediyyen kalacak olanlar cehennemi hemen hemen doldurmuþlardýr.

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

§†î©È 2  Š¤î Ë  åî©Ô £n  ¢à¤Ü¡Û ¢ò £ä v¤Ûa ¡o 1¡Û¤‹¢a  ë Ve uzlifetil cennetu lil muttekîne gayre baîdin.

ςε χεννετ, τακϖα σαηιπλερι ι⎜ιν υζακ ολμαψαρακ ψακλα⎭τ⎬ρ⎬λδ⎬. 1 2 3 4 5

-

ve uzlifet el cennetu li el muttekîne gayre baîdin

: : : : :

ve yaklaþtýrýldý cennet takva sahipleri için olmaksýzýn, olmayarak uzak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennete sadece takva sahipleri alýnýr.

132

132


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

7§Åî©1 y §la £ë a ¡£3¢Ø¡Û  æ뢆 Çì¢m b ß a ˆ¨ç Hâzâ mâ tûadûne li kulli evvâbin hafîz(hafîzin).

⇑⎭τε σιζε ϖααδολυναν ⎭εψ βυδυρ (χεννεττιρ). Β⎫τ⎫ν εϖϖαβ (ρυηυ Αλλαη’α υλα⎭αρακ σ⎬ð⎬νμ⎬⎭) ϖε ηαφ⎩ζ ολανλαρ (⎫ζερινε δεϖριν ιμαμ⎬ν⎬ν ρυηυ υλα⎭μ⎬⎭ ολανλαρ) ι⎜ιν. 1 2 3 4 5

-

hâzâ mâ tûadûne li kulli evvâbin hafîzin

: : : : :

bu size vaadolunan þey hepsi için ruhu Allah’a ulaþarak sýðýnmýþ hafîz olanlar (üzerine devrin imamýnýn ruhu ulaþmýþ olanlar)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennet takva sahiplerine vaadolunan þeydir. Evvab, “meab’a, sýðýnaða ulaþarak sýðýnmýþ” demektir. Meab, Allah’ýn Zat’ýdýr. Mürþide tâbiiyetten sonra ruh vücuttan ayrýlarak Allah’a ulaþýr. 78/NEBE-39: Zâlikel yevmul hakk(hakku), femen þâettehaze ilâ rabbihî meâbâ(meâben). Ýþte o gün (mürþidin eli Hakk’a ulaþmak üzere öpüldüðü ve ona tâbî olunduðu gün), Hakk günüdür. Dileyen (Allah’a ulaþmayý dileyen) kiþi, kendisini Rabbine ulaþtýran (yolu, Sýratý Mustakîm’i) yol ittihaz eder (edinir). (Allah’a ulaþan kiþiye Allah), meab (sýðýnak, melce) olur. Allah’ýn Zat’ý en güzel sýðýnaktýr. 3/AL-Ý ÝMRAN-14: Zuyyine lin nâsi hubbuþ þehevâti minen nisâi vel benîne vel kanâtîril mukantarati minez zehebi vel fýddati vel haylil musevvemeti vel en’âmi vel hars(harsi), zâlike metâul hayâtid dunyâ, vallâhu indehu HUSNUL MEÂB(meâbi). Ýnsanlara, kadýnlarýn, oðullarýn, kantar kantar altýnlarýn ve gümüþlerin salma (niþaneli) atlarýn, davarlarýn ve ekinlerin sevgisi süslendi (güzel gösterildi). Bunlar, dünya hayatýnýn metaýdýr (malýdýr). Ve Allah, O’nun (Allah’ýn) katýnda Hüsnül Meab’týr (en güzel sýðýnaktýr).

133

133


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 33

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¡k¤î ̤Ûb¡2  å¨à¤y  £ŠÛa  ó¡'  ¤å ß §kî©ä¢ß §k¤Ü Ô¡2  õ¬b u ë Men haþiyer rahmâne bil gaybi ve câe bi kalbin munîbin.

Γαψβτε Ραημ®ν’α ηυ⎭⎦ δυψανλαρ ϖε μ⎫νιβ (Αλλαη’α ψ⎞νελμι⎭) βιρ καλπλε (Αλλαη’⎬ν ηυζυρυνα) γελενλερ (ι⎜ιν).

1 2 3 4 5 6 7

-

men haþiye er rahmâne bi el gaybi ve câe bi kalbin munîbin

: : : : : : :

kimse, kim, kiþi, kiþiler huþû duydu Rahmân gayb ile, gaybte ve geldi bir kalp ile Allah’a dönük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kalpler Allah’a döner, yönelir ve Allah’ý görmediði halde Allah’a karþý huþû duyanlardan bahsediliyor.

134

134


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¡…ì¢Ü¢‚¤Ûa ¢â¤ì í  Ù¡Û¨‡ 6§â 5 ¡2 b çì¢Ü¢¤…¢a Udhulûhâ bi selâm(selâmin), zâlike yevmul hulûd(hulûdi).

Οραψα σελ®μλα (σελ®μετλε) γιριν. ⇑⎭τε βυ εβεδιψψετ (σονσυζλυκ) γ⎫ν⎫δ⎫ρ. 1 2 3 4 5

-

udhulû-hâ bi selâmin zâlike yevmu el hulûdi

: : : : :

ona girin esenlik ve barýþ (selâm) ile bu gün ebedîlik

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennet hayatýnýn sonsuz olduðu bu âyette kesin olarak yer almýþtýr. Cehennem için de sonsuzluk kesindir.

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 520

¥†í©Œ ß b ä¤í  † Û  ë b èî©Ï  æ@¢ªë¬b ' í b ß ¤á¢è Û Lehum mâ yeþâûne fîhâ ve ledeynâ mezîdun.

Ονλαρ ι⎜ιν οραδα διλεδικλερι ηερ⎭εψ ϖαρδ⎬ρ. ςε κατ⎬μ⎬ζδα δαηα φαζλασ⎬ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

lehum mâ yeþâûne fî-hâ ve ledeynâ mezîdun

: : : : :

onlarýn, onlar için (vardýr) diledikleri þey orada ve katýmýzda daha fazlasý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennette insanlarýn diledikleri herþey vardýr. Ama Allah’ýn katýnda daha fazlasýnýn mevcut olduðuna iþaret buyruluyor.

135

135


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¤á¢è¤ä¡ß ¢£† ( a ¤á¢ç §æ¤Š Ó ¤å¡ß ¤á¢è Ü¤j Ó b ä¤Ø Ü¤ç a ¤á ×  ë §—î©z ß ¤å¡ß ¤3 ç 6¡… 5¡j¤Ûa ó¡Ï aì¢j  £Ô ä Ï b¦'¤À 2 Ve kem ehleknâ kablehum min karnin hum eþeddu minhum batþen fe nakkabû fîl bilâd(bilâdi), hel min mahîsin.

ςε ονλαρδαν ⎞νχε, ψακ⎬π ψ⎬κμακ ϖε ⎭ιδδετ βακ⎬μ⎬νδαν, ονλαρδαν δαηα κυϖϖετλι νιχε νεσιλλερι ηελ®κ εττικ. Οψσακι βελδελερδε (ηελ®κ ολμακταν κυρτυλμακ ι⎜ιν) γεζιπ δολα⎭τ⎬λαρ, ψερ αρα⎭τ⎬ρδ⎬λαρ. Κα⎜⎬π κυρτυλαχακ βιρ ψερ ϖαρ μ⎬ κι? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve kem ehlek-nâ kable-hum min karnin hum eþeddu min-hum batþen fe nakkabû fî el bilâdi hel min mahîsin

: : : : : : : : : : : : :

ve kaç tane, nice biz helâk ettik bunlardan önce (nice) nesiller onlar daha kuvvetli onlardan, kendilerinden yakalamak, yakýp yýkmak halbuki, oysaki yer araþtýrdýlar, yer aradýlar beldelerde, þehirlerde (var) mý kaçacak, kurtulacak bir yer

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlardan önce nice nesiller Allah tarafýndan yok edilmiþ. Hiçbiri akýbetlerinden kaçamamýþ.

136

136


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¥k¤Ü Ó ¢é Û  æb × ¤å à¡Û ô¨Š¤×¡ˆ Û  Ù¡Û¨‡ ó©Ï £æ   ¡a ¥†î©è (  ì¢ç  ë  É¤à  £Ûa ó Ô¤Û a ¤ë a Ýnne fî zâlike le zikrâ li men kâne lehu kalbun ev elkâs sem’a ve huve þehîdun.

Μυηακκακ κι βυνδα καλπλερι ολαν ϖε ιλκα εδιλενλερι ι⎭ιτεβιλεν ϖε (καλπ γ⎞ζλερι ιλε Αλλαη’α) ⎭αηιτ ολαν κι⎭ιλερ ι⎜ιν μυτλακα ιβρετ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

inne fî zâlike le zikrâ li men kâne lehu kalbun ev elkâ elkâ es sem’a ve huve þehîdun

: : : : : : : : : : : : :

muhakkak bunda vardýr mutlaka, elbette hatýrlatma, öðüt, ibret kimse için oldu, idi onun, onun vardýr kalp veya, ya da ilka etti, attý kulak verdi, dinledi, iþitti ve o þahit olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a þahit olanlardan bahsediliyor.

137

137


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

b à¢è ä¤î 2 b ß  ë  ¤‰ ü¤a ë ¡pa ì¨à  £Ûa b ä¤Ô Ü  ¤† Ô Û  ë §lì¢Ì¢Û ¤å¡ß b ä  £ ß b ß  ë >§âb £í a ¡ò £n¡ ó©Ï Ve lekad halaknes semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ fî sitteti eyyâmin ve mâ messenâ min lugûb(lugûbin).

ςε ανδολσυν κι γ⎞κλερι ϖε ψερι ϖε ικισινιν αρασ⎬νδακιλερι αλτ⎬ γ⎫νδε ψαραττ⎬κ. ςε βιζε (ηι⎜)βιρ ψοργυνλυκ δοκυνμαδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ve lekad halaknâ es semâvâti ve el arda ve mâ beyne-humâ fî sitteti eyyâmin ve mâ messe-nâ min lugûbin

: : : : : : : : : : :

ve andolsun biz yarattýk gökler ve yeri ve þeyler ikisi arasýnda içinde, de altý günler ve bize dokunmadý bir yorgunluk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gökler, yer ve ikisinin arasýndakiler Allah’a göre 6 günde yaratýlmýþtýr. Allah’ýn katýndaki 1 gün bu dünyada en az 1000 yýla eþittir.

138

138


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

Ù¡£2 ‰ ¡†¤à z¡2 ¤|¡£j   ë  æì¢Ûì¢Ô í b ß ó¨Ü Ç ¤Š¡j¤•b Ï 7¡l뢊¢Ì¤Ûa  3¤j Ó  ë ¡¤à  £'Ûa ¡Êì¢Ü¢Ÿ  3¤j Ó Fasbir alâ mâ yekûlûne ve sebbih bi hamdi rabbike kable tulûýþ þemsi ve kablel gurûb(gurûbi).

√ψλεψσε (αρτ⎬κ) ονλαρ⎬ν σ⎞ψλεδικλερι ⎭εψλερε σαβρετ. ςε Ραββινι, γ⎫νε⎭ιν δοðυ⎭υνδαν ϖε βατ⎬⎭⎬νδαν εϖϖελ ηαμδ ιλε τεσβιη ετ (ζικρετ).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

fasbir (fe ýsbir) alâ mâ yekûlûne ve sebbih bi hamdi rabbi-ke kable tulûý eþ þemsi ve kable el gurûbi

: : : : : : : : : : :

artýk, öyleyse sabret ... e söyledikleri þey(ler), söylediklerine ve tesbih et hamd ile Rabbini önce tulu etme, (güneþin) doðuþu güneþ ve önce gurub, (güneþin) batýþý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Güneþin doðuþundan ve batýþýndan önce Allah’ý hamd ile tesbih etmek emrolunuyor.

139

139


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¡…ì¢v¢£Ûa ‰b 2¤… a  ë ¢é¤z¡£j  Ï ¡3¤î  £Ûa  å¡ß  ë Ve minel leyli fe sebbihhu ve edbâres sucûdi.

ςε αρτ⎬κ γεχενιν βιρ κ⎬σμ⎬νδα ϖε σεχδελεριν αρκασ⎬νδαν Ο’νυ τεσβιη ετ. 1 2 3 4

-

ve min el leyli fe sebbih-hu ve edbâre es sucûdi

: : : :

ve geceden bir kýsým, gecenin bir bölümü artýk onu tesbih et ve arkasýndan secdeler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gecenin bir kýsmýnda ve namazlardaki ve namaz dýþýndaki Allah’a bütün secdelerde Allah’ý tesbih etmek emrolunuyor.

ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

=§kí©Š Ó §æb Ø ß ¤å¡ß ¡…b ä¢à¤Ûa ¡…b ä¢í  â¤ì í ¤É¡à n¤a ë Vestemi’ yevme yunâdil munâdi min mekânin karîb(karîbin).

ςε μ⎫ναδινιν ψακ⎬ν βιρ ψερδεν σεσλενδιðι γ⎫ν ονα κυλακ ϖερ. 1 2 3 4 5 6

-

vestemi’ (ve istemi’) yevme yunâdi el munâdi min mekânin karîbin

: : : : : :

ve kulak ver gün nida etti, seslendi münadi, seslenen, çaðýran bir yerden yakýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Münadinin çaðrýsý oluþtuðu gün ona kulak ver.” buyruluyor. Kýyâmet günü bu çaðrý oluþacaktýr.

140

140


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

6 ¡£Õ z¤Ûb¡2  ò z¤î  £–Ûa  æì¢È à¤ í  â¤ì í ¡x뢊¢‚¤Ûa ¢â¤ì í  Ù¡Û¨‡ Yevme yesmeûnes sayhate bil hakk(hakký), zâlike yevmul hurûci.

Ο γ⎫ν ηακ ολαν σαψηαψ⎬ ι⎭ιτιρλερ. ⇑⎭τε βυ (⎞λ⎫μδεν σονρα τοπρακταν) ⎜⎬κ⎬⎭ γ⎫ν⎫δ⎫ρ.

1 2 3 4 5 6

-

yevme yesmeûne es sayhate bi el hakký zâlike yevm el hurûci

: : : : : :

gün iþitirler sayha, büyük ses dalgasý, çýðlýk hak olan iþte bu çýkýþ günü

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu sayha iþitildiði zaman kabirlerden çýkýþ baþlayacaktýr. Çünkü zaman durmuþ ve geriye dönmüþtür.

141

141


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

= ¢Šî©– à¤Ûa b ä¤î Û¡a  ë ¢oî©à¢ã  ë ©ï¤z¢ã ¢å¤z ã b  £ã¡a Ýnnâ nahnu nuhyî ve numîtu ve ileynel masîru.

Μυηακκακ κι Βιζ, Βιζ διριλτιριζ ϖε Βιζ ⎞λδ⎫ρ⎫ρ⎫ζ. ςε δ⎞ν⎫⎭ Βιζεδιρ.

1 2 3 4 5 6

-

innâ nahnu nuhyî ve numîtu ve ileynâ el masîru

: : : : : :

muhakkak ki biz biz diriltiriz, hayat veririz ve öldürürüz ve bize dönüþ, ulaþma, ulaþýlan makam

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Kýyâmet günü ölüleri dirilteceði için ve tekrar öldürüp tekrar dirilteceði için dirilten de öldüren de Biziz.” buyuruyor, Yüce Rabbimiz. Ve hepimizin ruhu mutlaka Allah’a geri döneceði için “Dönüþ Bizedir” buyruluyor.

142

142


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

6b¦Ça Š¡ ¤á¢è¤ä Ç ¢¤‰ ü¤a ¢Õ  £Ô ' m  â¤ì í ¥Šî,© í b ä¤î Ü Ç ¥Š¤' y  Ù¡Û¨‡ Yevme teþakkakul ardu anhum sirââ(sirâan), zâlike haþrun aleynâ yesîrun.

Ο γ⎫ν αρζ (τοπρακ) ψαρ⎬λ⎬π ονλαρδαν η⎬ζλα αψρ⎬λ⎬ρ (ονλαρ τοπρακταν ⎜⎬καρακ ψ⎫κσελιρλερ). ⇑⎭τε βυ ηα⎭ρ (τοπρακταν ⎜⎬καραρακ ινσανλαρ⎬ Μαη⎭ερ Μεψδαν⎬’νδα τοπλαμακ), Βιζιμ ι⎜ιν κολαψδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

yevme teþakkaku el ardu an-hum sirâan zâlike haþrun aleynâ yesîrun

: : : : : : : : :

gün çatlayýp ayrýlýr arz, yer onlardan hýzla (süratle) ayrýlýr iþte bu haþýr, toplama bize kolay

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün ölüler toprak yarýldýðýnda, topraktan çýkýp hýzla yükseldikleri için arz onlardan ayrýlýyormuþ gibi görünür.

143

143


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(50) Kaf Suresi ¬Ö ¢ñ ‰ì¢

¤á¡è¤î Ü Ç  o¤ã a ¬b ß  ë  æì¢Ûì¢Ô í b à¡2 ¢á Ü¤Ç a ¢å¤z ã ¡†î©Ç ë ¢Òb ‚ í ¤å ß ¡æ¨a¤Š¢Ô¤Ûb¡2 ¤Š¡£× ˆ Ï §‰b  £j v¡2 Nahnu a’lemu bi mâ yekûlûne ve mâ ente aleyhim bi cebbârin fe zekkir bil kur’âni men yehâfu vaîdi.

Ονλαρ⎬ν νε σ⎞ψλεδικλερινι, εν ιψι Βιζ βιλιριζ. ςε σεν ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε χεββαρ (ζορλαψ⎬χ⎬) δεðιλσιν. √ψλεψσε Βενιμ ϖααδιμδεν (ϖααδεττιðιμ χεζαδαν, αζαπταν) κορκανλαρ⎬ Κυρ’®ν ιλε ικαζ ετ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

nahnu a’lemu bi mâ yekûlûne ve mâ ente aleyhim bi cebbârin fe zekkir bi el kur’âni men yehâfu vaîdi

: : : : : : : : : : :

biz en iyi bilir ne(ler) söylediklerini ve sen deðilsin onlarýn üzerinde cebbar (zorlayýcý), bir zorba öyleyse, artýk, oysa zikret, hatýrlat, uyar Kur’ân ile korkanlara vaadimden tehdidimden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlarýn söylediklerini elbette en iyi bilen Allah’týr. Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’e Allah: “Sen onlarýn üzerine bir cebbar deðilsin. Onlarý zorlaman için seni görevlendirmedik. Ama kim Allah’ýn vaadinden korkarsa onlarý Kur’ân ile uyar. Onlarý Allah’ýn emirlerine ve yasaklarýna itaat etmeleri için uyar, ikaz et.”

144

144


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

51. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

=a¦ë¤‰ ‡ ¡pb í¡‰a £ˆÛa  ë Vez zâriyâti zerven.

Σαϖυραρακ εσιπ δαð⎬ταν ρ⎫ζγ®ρλαρα ανδολσυν! 1 - ve 2 - ez zâriyâti 3 - zerven

: : :

yemin olsun, andolsun tozu dumana katan, esip savuran rüzgârlar, fýrtýna uçuran, savuran, daðýtan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah rüzgârlara, fýrtýnalara yemin ediyor.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

a=¦Š¤Ó¡ë ¡p 5¡ßb z¤Ûb Ï Fel hâmilâti výkren.

ςε δε ψ⎫κ τα⎭⎬ψανλαρα (ψαðμυρ ψ⎫κλ⎫ βυλυτλαρα). 1 - fe 2 - el hâmilâti 3 - výkren

: : :

ve de, de, sonra yüklenenler, taþýyanlar (bulutlar) aðýr yük yüklenerek

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah yaðmur taþýyan bulutlara yemin ediyor.

145

145


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 3

Σαψφα − 521

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

a=¦Š¤¢í ¡pb í¡‰b v¤Ûb Ï Fel câriyâti yusren.

Σονρα κολαψχα ακ⎬π γιδενλερε (σ⎫ζ⎫λενλερε). 1 - fe el câriyâti 2 - yusren

: :

sonra akýp gidenler kolaylýkla, kolayca

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kolayca akýp gidenlere, süzülerek akýp gidenlere yemin ediliyor.

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

a=¦Š¤ß a ¡pb à¡£ Ô¢à¤Ûb Ï Fel mukassimâti, emren.

Ηεμ δε ι⎭λερι, (γ⎞ρεϖλι μελεκλερε) τακσιμ εδενλερε (ανδολσυν κι). 1 - fe 2 - el mukassimâti 3 - emren

: : :

hem de, sonra sonra taksim edenlere iþleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýþlerin melekler arasýnda taksimi ifade buyruluyor.

146

146


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

= ¥Ö¡…b – Û  æ뢆 Çì¢m b à £ã¡a Ýnnemâ tûadûne le sâdikûn.

Μυηακκακ κι σιζε ϖααδολυναν ⎭εψλερ κεσινλικλε δοðρυδυρ. 1 2 3 4 5

-

inne mâ tûadûne le sâdikûn

: : : : :

muhakkak þey(ler) size vaadolunuyor elbette, mutlaka, kesinlikle doðrudur

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e ve etrafýndakilere Allah ne vaadetmiþse onlarýn hepsinin doðruluðu kesinleþiyor.

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 521

6 ¥É¡Óa ì Û  åí ©£†Ûa £æ   ¡a  ë Ve inned dîne le vâkýu(vâkýun).

ςε μυηακκακ κι δ⎩ν (ηεσαπ γ⎞ρμε; μ⎫κ®φατ ϖεψα χεζα) μυτλακα ϖυκυ βυλαχακτ⎬ρ (γερ⎜εκλε⎭εχεκτιρ). 1 2 3 4

-

ve inne ed dîne le vâkýun

: : : :

ve muhakkak dîn (hesap, ceza) elbette, mutlaka, kesinlikle tahakkuk edecektir, vuku bulacaktýr, gerçekleþecektir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dînin gerektirdiði, kýyâmet günü hayat filmimiz ve ondaki kazanýlan ve kaybedilen derecelere göre ya mükâfatý ya da cezayý icap ettirecektir. Kazanýlan dereceler fazlaysa mükâfat, kaybedilen dereceler fazlaysa ceza vuku bulacaktýr.

147

147


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

=¡Ù¢j¢z¤Ûa ¡pa ‡ ¡õ¬b à£   Ûa  ë Ves semâi zâtil hubuki.

ςε δαιρεσελ ψολλαρα σαηιπ ολαν σεμαψα ανδολσυν. 1 2 3 4

-

ve es semâi zâti el hubuki

: : : :

andolsun sema, gökyüzü sahip saðlam, kývrýmlý (spiralimsi), iç içe dairesel (sarmal), yörüngesel, kývrýlarak ilerleyen, yollar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Güneþ sistemleri ve herbiri kendi dönen yörüngelerinde onlara baðýmlý gezegenlerden bahsediliyor.

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

=§Ñ¡Ü n¤‚¢ß §4¤ì Ó ó©1 Û ¤á¢Ø  £ã¡a Ýnnekum le fî kavlin muhtelifin.

Μυηακκακ κι σιζ, μυτλακα ιητιλ®φλ⎬ βιρ σ⎞ζ (δ⎫⎭⎫νχε) ι⎜ινδεσινιζ. 1 2 3 4

-

inne-kum le fî kavlin muhtelifin

: : : :

muhakkak ki siz gerçekten içindesiniz söz ihtilâflý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Söyledikleriniz birbirini teyid etmiyor, aksine tekzip ediyor (yalanlýyor).

148

148


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

6 Ù¡Ï¢a ¤å ß ¢é¤ä Ç ¢Ù Ï ª¤ì¢í Yû’feku anhu men ufik(ufike).

Δ⎞νδ⎫ρ⎫λμ⎫⎭ ολαν κι⎭ι, ονδαν ⎜εϖριλιρ. 1 2 3 4

-

yû’feku an-hu men ufike

: : : :

çevrilir, döndürülür ondan kim, kimse döndürüldü

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýhtilâf içinde olan insanlar en az iki taraf oluþtururlar. Eðer anlaþma olursa taraflardan biri diðeri tarafýndan fikrinden veya inancýndan döndürülmüþ olur.

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

= æ좕a £Š ‚¤Ûa  3¡n¢Ó Kutilel harrâsûne.

Ψαλανχ⎬λαρ καηρολσυν! 1 - kutile 2 - el harrâsûne

: :

öldürülsün, ölsün, kahrolsun yalancýlar, (zan ile) yalan söyleyenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kendilerine öðretilen eksik ve yanlýþ dîni bilgilerin oluþturduðu zanlarý sebebiyle hakikat yerine zanlarýný söyleyip etrafýndaki insanlarý cehenneme mahkûm edenler kahrolsun, buyruluyor.

149

149


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢çb  §ñ Š¤à Ë ó©Ï ¤á¢ç  åí ©ˆ£Û   a Ellezîne hum fî gamretin sâhûne.

Ονλαρ κι χεηαλετ ι⎜ινδε γαφλεττε ολανλαρδ⎬ρ. 1 - ellezîne hum 2 - fî gamretin 3 - sâhûne

: : :

ki onlar cehalet içinde gaflette olanlardýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar öðrendikleri yanlýþ ve eksik ilim sebebiyle Kur’ân hakikatlerini bilmezler ve emaniyyeye tâbî olurlar. Bu emaniyye bilgileri öðrettikleri ve inandýrdýklarý insanlarla birlikte hepsi cehenneme gideceklerdir. Onlar hem cahil hem de Kur’ân hakikatlerinden gâfildirler.

Χ⎫ζ − 26

ℜψετ − 12

Σαψφα − 522

6¡åí ©£†Ûa ¢â¤ì í  æb £í a  æì¢Ü ÷¤ í Yes’elûne eyyâne yevmud dîn(dîni).

“Δ⎩ν γ⎫ν⎫ (ηεσαπ γ⎫ν⎫) νε ζαμαν?” διψε σοραρλαρ. 1 - yes’elûne 2 - eyyâne 3 - yevmu ed dîni

: : :

sorarlar ne zaman dîn günü, hesap ve ceza günü

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Dîn günü, yani kýyâmet günü ne zaman?” diye sorarlar. Kýyâmete ve yeniden dirilmeye inanmazlar. Hayat filmlerini görmedikçe kiramen kâtibin melekleri tarafýndan hayatlarýnýn her saniyesindeki bütün kazandýklarý ve kaybettikleri derecelere de bu kadar saðlam bir görüntü ile derecat iliþkisine de inanmazlar. Nereden bilsinler iki meleðin bir ömür boyu bütün yaþantýlarýný tespit ettiklerini...

150

150


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

æì¢ä n¤1¢í ¡‰b £äÛa ó Ü Ç ¤á¢ç  â¤ì í Yevme hum alen nâri yuftenûne.

Ο γ⎫ν ονλαρ, ατε⎭ε ατ⎬λαρακ (φιτνελερινιν καρ⎭⎬λ⎬ð⎬ ολαρακ), αζαβα μαρυζ β⎬ρακ⎬λ⎬ρλαρ. 1 2 3 4

-

yevme hum alâ en nâri yuftenûne

: : : :

gün onlar ateþ üstünde fitnelenirler, fitnelerinin karþýlýðý olarak, azaba maruz býrakýlýrlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü onlarýn gidecekleri yer ebediyen kalmak ve ateþe atýlarak azap çekmek üzere cehennemdir.

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

æì¢Ü¡v¤È n¤ m ©é¡2 ¤á¢n¤ä¢× ô©ˆ £Û  a a ˆ¨ç = ¤ªá¢Ø n ä¤n¡Ï aì¢Ó뢇 Zûkû fitnetekum hâzellezî kuntum bihî testa’cilûn(testa’cilûne).

Φιτνενιζι (ψαλανλαδ⎬ð⎬ν⎬ζ⎬) ταδ⎬ν! Βυ, σιζιν αχελε ιστεμι⎭ ολδυðυνυζ ⎭εψδιρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

zûkû fitnete-kum hâzâ ellezî kuntum bi-hi testa’cilûne

: : : : : : :

tadýn fitnenizi bu o, öyle ki o siz oldunuz onu acele istiyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yalanladýðýnýz ve baþka insanlarý da yalanlarýnýza inandýrarak fitneye düþürdüðünüz ve onlarýn da cehenneme girmesine sebep olduðunuz için bu fitnenizin cezasýný tadýn. Zaten siz onu acele istiyordunuz.

151

151


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

åî©Ô £n¢à¤Ûa  £æ¡a = §æì¢î¢Ç  ë §pb £ä u ó©Ï Ýnnel muttekîne fî cennâtin ve uyûnin.

Μυηακκακ κι τακϖα σαηιπλερι χεννετλερδε ϖε π⎬ναρλαρδαδ⎬ρ.

1 - inne

:

muhakkak

2 - el muttekîne

:

müttekiler, takva sahipleri

3 - fî cennâtin

:

cennetlerde

4 - ve uyûnin

:

ve pýnarlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Takva sahiplerinin gidecekleri yerin cennet olduðu kesinlik kazanýyor.

152

152


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

aì¢ãb × ¤á¢è  £ã¡a 6 ¤á¢è¢£2 ‰ ¤á¢èî¨m¨a ¬b ß  åí ©ˆ¡¨a 6  åî©ä¡¤z¢ß  Ù¡Û¨‡  3¤j Ó Âhizîne mâ âtâhum rabbuhum, innehum kânû kable zâlike muhsinîn(muhsinîne).

Ραβ’λερινιν ονλαρα ϖερδιðι ⎭εψι αλανλαρ, μυηακκακ κι ονλαρ, βυνδαν ⎞νχε μυησιν ολανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

âhizîne mâ âtâ-hum rabbu-hum inne-hum kânû kable zâlike muhsinîne

: : : : : : : :

alanlar onlara verdiði þeyi Rab’lerinin muhakkak ki onlar onlar idi, oldular önce bu muhsinler, fizik vücut teslimini yapanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Muhsinler ruhlarýndan sonra fizik vücutlarýný da Allah’a teslim edenlerdir. Ruhlarýný Allah’a teslim ettikten sonra fizik vücutlarýný teslim edebilmeleri için Allah onlarýn dik yokuþu çýkabilmelerine yardým ediyor. Zikirlerini 2-3 saatten 18-20 saate çýkarmalarýný Allah’ýn yardýmý saðlýyor. Bu âyet daha sonraki kolaylýðý yani o kiþinin muhsin olduktan sonra Allah’tan aldýðý yardýmla kolayca daimî zikre ulaþarak ulûl’elbab olmasýný anlatýyor. Kiþiye Allah’ýn verdiði þey, dik yokuþ olan fizik vücudun tesliminden sonra kolayca daimî zikre ulaþtýrýlmasýdýr.

153

153


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

¡3¤î £Ûa  å¡ß ¦5î©Ü Ó aì¢ãb ×  æì¢È v¤è í b ß Kânû kalîlen minel leyli mâ yehceûn(yehceûne).

Ονλαρ γεχεδεν υψυδυκλαρ⎬ ⎭εψ (ζαμαν παρ⎜ασ⎬) ⎜οκ αζ ολανλαρδ⎬.

1 2 3 4 5

-

kânû kalîlen min el leyli mâ yehceûne

: : : : :

onlar idi, oldular az, pek az geceden (gecenin bir kýsým) þey uyurlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fizik vücutlarýný Allah’a teslimden sonra sahâbenin en çok 4 saat zikirsiz zamanlarý kalýyor. Onun da çoðunu teheccüd namazýna hasrettiklerinden sahâbenin uyumak için pek az zamaný kalýyordu.

154

154


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

æ뢊¡1¤Ì n¤ í ¤á¢ç ¡‰b z¤ ü¤ b¡2  ë Ve bil eshârihum yestaðfirûne.

ςε ονλαρ, σεηερ ϖακιτλερινδε μαðφιρετ διλερλερ. 1 - ve bi el eshâri-hum 2 - yestaðfirûne

: :

ve onlarýn seher vakitleri (seher vakitlerinde) istiðfar ederler, maðfiret dilerler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Seher vakti gecenin gündüze dönüþmeden evvelki son zaman parçasýdýr. Seher vakitlerinde sahâbe Allah’a tövbe ve istiðfar ederlerdi. Günahlarýnýn affýný (tövbe) ve sevaba çevrilmesini dilerlerdi (maðfiret). Peygamber Efendimiz de onlara maðfiret için Allah’tan talepte bulunurdu. 4/NÝSA-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi), ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfere lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen). Biz, resûlleri ancak Allah’ýn izniyle, kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar, nefslerine zulmettikleri zaman eðer sana gelselerdi ve Allah’tan maðfiret dileselerdi, Resûl de onlar için maðfiret dileseydi; Allah’ý tövbeleri (her iki tarafýn maðfiretini, tövbesini) kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardý.

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

¡â뢊¤z à¤Ûa ë ¡3¡ö¬b £Ü¡Û ¥£Õ y ¤á¡è¡Ûa ì¤ß a ó¬©Ï  ë Ve fî emvâlihim hakkun lis sâili vel mahrûmi.

ςε ονλαρ⎬ν μαλλαρ⎬νδα ιστεψενλεριν ϖε μαηρυμ ολανλαρ⎬ν (ιστεψεμεψενλεριν) ηακκ⎬ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4

-

ve fî emvâli-him hakkun li es sâili ve el mahrûmi

: : : :

ve onlarýn mallarýnda vardýr hak isteyen için, isteyenlerin ve mahrum olan, yoksul olan (iffetinden isteyemeyen)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýhtiyaç sahipleri isterler. Fizik vücut teslimi yapanlar isteyenlere verdikten sonra, þiddetle ihtiyacý olmasýna raðmen iffeti sebebiyle isteyemeyenlere de verirlerdi.

155

155


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

= åî©ä¡Óì¢à¤Ü¡Û ¥pb í¨a ¡¤‰ ü¤ a ó¡Ï  ë Ve fîl ardý âyâtun lil mûkýnîne.

ςε ψακ⎩ν ηασ⎬λ εδενλερ ι⎜ιν ψερψ⎫ζ⎫νδε (Αλλαη’⎬ν) ®ψετλερι ϖαρδ⎬ρ. 1 - ve fî el ardý 2 - âyâtun 3 - li el mûkýnîne

: : :

ve arzda, yeryüzünde âyetler vardýr yakîn hasýl edenler için

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar Allah’ýn âyetlerine yakîn hasýl etmiþ olanlardýr. Çünkü Allah onlar için buyuruyor ki: “Bunlarý ancak ulûl’elbab tezekkür edebilir.” 3/AL-Ý ÝMRAN-7: Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteþâbihât(muteþâbihâtun), fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teþâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te’vîlih(te’vîlihi), ve mâ ya’lemu te’vîlehû illâllâh(illâllâhu), ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî, kullun min indi rabbinâ, ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi). O (Allah) ki; Kitab’ý, sana O indirdi. O’ndan bir kýsmý muhkem (mânâsý açýk, yorum götürmez, þüphe kabul etmez) âyetlerdir ki; bunlar, (Levhi Mahfuz’daki) ümmülkitapta (yer alan açýk ve kesin âyetler)dir. Diðerleri ise müteþabih (mânâsý kapalý, açýklama isteyen) âyetlerdir. Kalplerinde eðrilik (ve döneklik) bulunanlar, fitne çýkarmak ve (kendi yararýna uygun) tevîlde (yorumda) bulunmak istedikleri için o (Kitab’)ýn müteþabih olan kýsmýna uyarlar. Halbuki onlarýn tevîlini, kimse bilmez ancak Allah bilir. Ýlimde derinleþmiþ olan rasihun (rüsuh sahipleri) ise derler ki: “O’na îmân ettik, hepsi de Rabbimiz katýndan (indirilme)dir.” Bunu kimse tezekkür edemez ancak ulûl’elbab tezekkür edebilir. 21/ENBÝYA-7: Ve mâ erselnâ kableke illâ ricâlen nûhî ileyhim fes’elû ehlez zikri in kuntum lâ ta’lemûn(ta’lemûne). Ve senden önce, vahyettiðimiz rical (erkekler)den baþkasýný göndermedik. Eðer bilmiyorsanýz, zikir ehline (daimî zikrin sahiplerine) sorun.

156

156


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

æ뢊¡–¤j¢m 5 Ï  a 6 ¤á¢Ø¡¢1¤ã a ó¬©Ï  ë Ve fî enfusikum, e fe lâ tubsirûn(tubsirûne).

ςε κενδι νεφσλερινιζδε δε (®ψετλερ) ϖαρδ⎬ρ. Η®λ® γ⎞ρμ⎫ψορ μυσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

ve fî enfusi-kum e fe lâ tubsirûne

: : : : :

ve içinde, de kendi nefsleriniz, kendiniz mý öyleyse, hatta, hâlâ görmüyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nefsin afetlerinin yerini fazýllar almaya baþladýkça bunlar nefsinizin kalbindeki âyetleri oluþtururlar. Ruhunuz fizik vücudunuzdan ayrýlmadan evvel onun kalbindeki %100 nur insan için âyetlerdir. Ruhunuz Allah’a doðru yola çýktýktan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesi boyunca nefsinizin kalbini artarak iþgal eden fazýllar da Allah’ýn nefslerinizdeki âyetleridir.

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

æë ¢† Çì¢m b ß  ë ¤á¢Ø¢Ó¤‹¡‰ ¡õ¬b à£   Ûa ó¡Ï  ë Ve fîs semâi rýzkukum ve mâ tûadûn(tûadûne).

ςε σεμαδα σιζιν ρ⎬ζκ⎬ν⎬ζ ϖε ϖααδολυνδυðυνυζ ⎭εψλερ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4

-

ve fî es semâi rýzku-kum ve mâ tûadûne

: : : :

ve semada, gökyüzünde vardýr sizin rýzkýnýz ve sizin vaadolunduðunuz þeyler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn semada diyerek iþaret buyurduðu 7. gök katýnda, yani Allah’ýn katýnda sizler için bekleyen rýzýklar vardýr. Bunlar birinci âlemde altýgen kader hücrelerinde herbiri ayrý ayrý günleri ihtiva eden sizlerin geçmiþten geleceðe uzanan hayatýnýzda yaþayacaðýnýz olaylarý ve rýzýklarýnýzý ihtiva eder.

157

157


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

¥£Õ z Û ¢é £ã¡a ¡¤‰ ü¤ a  ë ¡õ¬b à  £Ûa ¡£l ‰  ì Ï ;  æì¢Ô¡À¤ä m á¢Ø  £ã a ¬b ß  3¤r¡ß Fe ve rabbis semâi vel ardý innehu le hakkun misle mâ ennekum tentýkûn(tentýkûne).

⇑⎭τε Ραββε, σεμαψα ϖε ψερε ανδολσυν κι ⎭⎫πηεσιζ Ο, μυτλακα σιζλεριν κονυ⎭τυðυνυζ ⎭εψλερ καδαρ ηακτ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

fe ve rabbi es semâi ve el ardý inne-hu le hakkun misle mâ enne-kum tentýkûne

: : : : : : : : : : :

iþte Rabbe andolsun sema, gök ve yere andolsun muhakkak ki o elbette, gerçekten, kesinlikle haktýr, gerçektir misâl, örnek, gibi þey(ler) sizin olduðunuz siz konuþuyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah bir evvelki 22. âyette: “Semada rýzkýnýz ve sizlere vaadolunan þeyler vardýr.” buyurmuþtu. Ýþte o vaadolunan þeyler sizler için gerçektir. Yani gerçekte var olan þeyler size vaadedilmiþtir, buyruluyor.

158

158


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

<  åî©ß Š¤Ø¢à¤Ûa  áî©ç¨Š¤2¡a ¡Ñ¤î ™ ¢sí ©† y  Ùî¨m a ¤3 ç Hel etâke hadîsu dayfi ibrâhîmel mukremîn(mukremîne).

Ηζ. ⇑βρ®η⎩μ’ιν ικραμ εδιλεν μισαφιρλερινιν ηαβερι σανα γελδι μι? 1 2 3 4 5 6

-

hel etâ-ke hadîsu dayfi ibrâhîme el mukremîne

: : : : : :

mi, var mý sana geldi haber misafirler Ýbrâhîm ikram edilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýbrâhîm’in melekler olan misafirlerinden bahsediliyor.

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

4b Ó 6b¦ß 5  aì¢Ûb Ô Ï ¡é¤î Ü Ç aì¢Ü  … ¤‡¡a  æ뢊 Ø¤ä¢ß ¥â¤ì Ó 7 ¥â 5  Ýz dehalû aleyhi fe kâlû selâmâ(selâmen), kâle selâm(selâmun), kavmun munkerûn(munkerûne).

Ονυν ψαν⎬να γελδικλερι ζαμαν: “Σελ®μ”δεδιλερ. (Ηζ. ⇑βρ®η⎩μ δε): “Σελ®μ ψαβανχ⎬ καϖιμ.” δεδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

iz dehalû aleyhi fe kâlû selâmen kâle selâmun kavmun munkerûne

: : : : : : : : :

girdikleri zaman ona, onun yanýna o zaman, olunca dediler selâm, selâm olsun dedi selâm, selâm olsun kavim, topluluk yabancýlar (tanýnmasý inkâr olunanlar, tanýnmayanlar)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Melekler Hz. Ýbrâhîm’in yanýna gelip selâm veriyorlar. Hz. Ýbrâhîm de onlara: “Selâm yabancý kavim.” diye cevap veriyor.

159

159


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

=§åî©à  §3¤v¡È¡2  õ¬b v Ï ©é¡Ü¤ç a ó ¬¨Û¡a  Îa Š Ï Fe râga ilâ ehlihî fe câe bi iclin semînin.

Βυνυν ⎫ζερινε (Ηζ. ⇑βρ®η⎩μ) γιζλιχε αιλεσινιν ψαν⎬να γιδιπ ηεμεν σεμιζ βιρ βυζαð⎬ γετιρδι. 1 2 3 4 5 6 7

-

fe râga ilâ ehli-hî fe câe bi iclin semînin

: : : : : : :

sonra, bunun üzerine, hemen gizlice gidip geldi ailesine, ailesinin yanýna sonra, bunun üzerine, hemen getirdi buzaðý semiz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýbrâhîm gizlice ailesinin yanýna gidip hemen oradan semiz bir buzaðý ile geri döndü.

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

9 æì¢Ü¢×¤b m  ü  a  4b Ó ¤á¡è¤î Û¡a ¬¢é 2 £Š Ô Ï Fe karrebehû ileyhim kâle e lâ te’kulûn(te’kulûne).

Β⎞ψλεχε ονυ (ψεμεðι) ονλαρα ψακλα⎭τ⎬ρδ⎬ (ικραμ εττι): “Ψεμεζ μισινιζ?” δεδι. 1 2 3 4 5 6

-

fe karrebe-hû ileyhim kâle e lâ te’kulûne

: : : : : :

böylece onu yaklaþtýrdý onlara dedi mý yemiyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýbrâhîm misafirlerine yemeði ikram edip: “Hadi buyrun yoksa yemeyecek misiniz?” dedi.

160

160


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

6 ¤Ñ ‚ m  ü aì¢Ûb Ó 6 ¦ò 1î© ¤á¢è¤ä¡ß   u¤ë b Ï §áî©Ü Ç §â 5¢Ì¡2 ¢ê뢊  £' 2  ë Fe evcese minhum hîfeh(hîfeten), kâlû lâ tehaf, ve beþþerûhu bi gulâmin alîm(alîmin).

Φακατ ονλαρδαν κορκτυðυνυ ηισσεττι. “Κορκμα!” δεδιλερ. ςε ονυ, αλ⎩μ βιρ ερκεκ ⎜οχυκλα μ⎫ϕδελεδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

fe evcese min-hum hîfeten kâlû lâ tehaf ve beþþerû-hu bi gulâmin alîmin

: : : : : : : : :

fakat hissetti onlardan korku dediler korkma ve onu müjdelediler erkek çocuk ile alîm, bilgi sahibi, bilgin

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlardan korktuðunu hissetti. Melekler “korkma” diyerek, ilim sahibi olacak bir erkek çocukla müjdelediler.

161

161


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

¤o £Ø – Ï §ñ £Š • ó©Ï ¢é¢m a Š¤ßa ¡o Ü j¤Ó b Ï ¥áî©Ô Ç ¥‹ì¢v Ç ¤o Ûb Ó  ë b è è¤u  ë Fe akbeletimreetuhu fî sarretin fe sakket vechehâ ve kâlet acûzun akîmun.

Βυνυν ⎫ζερινε ηαν⎬μ⎬ (βυ ηαβερι) ⎜⎬ðλ⎬κ αταρακ καρ⎭⎬λαδ⎬. ςε ψ⎫ζ⎫νε ϖυραρακ: “Βεν κ⎬σ⎬ρ, ιητιψαρ βιρ καδ⎬ν⎬μ” δεδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

fe akbelet imreetu-hu fî sarretin fe sakket veche-hâ ve kâlet acûzun akîmun

: : : : : : : : : :

böylece, bunun üzerine karþýladý onun hanýmý çýðlýk atarak ve de vurarak yüzüne ve dedi ihtiyar kadýn kýsýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve Hz. Ýbrâhîm’in karýsý bir çýðlýk atarak ve yüzüne vurarak dedi ki: “Ben ihtiyar ve kýsýr bir kadýným.”

162

162


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 26

Σαψφα − 522

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

¢é £ã¡a 6¡Ù¢£2 ‰  4b Ó =¡Ù¡Û¨ˆ × aì¢Ûb Ó ¢áî©Ü È¤Ûa ¢áî©Ø z¤Ûa  ì¢ç Kâlû kezâliki kâle rabbuk(rabbuki), innehu huvel hakîmul alîmu.

“Σενιν Ραββινιν βυψυρδυðυ ⎭εψ ι⎭τε βυδυρ.” δεδιλερ. Μυηακκακ κι Ο, Ηακ⎩μ’διρ (η⎫κ⎫μ ϖε ηικμετ σαηιβιδιρ), Αλ⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

kâlû kezâliki kâle rabbu-ki inne-hu huve el hakîmu el alîmu

: : : : : : : :

dediler iþte böyle, iþte budur dedi senin Rabbin muhakkak ki o o hakîmdir, hüküm ve hikmet sahibidir alîmdir, en iyi bilendir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Senin Rabbin olan Allah’ýn emri budur. Muhakkak ki o hakîmdir (hüküm sahibidir ve hikmet sahibidir) ve de alîmdir (herþeyi bilir).

163

163


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

æì¢Ü ¤Š¢à¤Ûa b è ¢£í a ¤á¢Ø¢j¤À  b à Ï  4b Ó Kâle fe mâ hatbukum eyyuhel murselûn(murselûne).

(Ηζ. ⇑βρ®η⎩μ): “√ψλεψσε εψ ελ⎜ιλερ! Σ⎞ψλεμεκ ιστεδιðινιζ ⎭εψ νεδιρ?” δεδι. 1 2 3 4 5 6

-

kâle fe mâ hatbu-kum eyyuhâ el murselûne

: : : : : :

dedi o halde, öyleyse nedir sizin hitabýnýz, söylemek istediðiniz ey resûller (elçiler)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýbrâhîm: “Madem ki sizi Allah gönderdi, öyleyse söyleyin bakalým ey elçiler ne söyleyeceksiniz.” dedi.

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

= åî©ß¡Š¤v¢ß §â¤ì Ó ó¨Û¡a ¬b ä¤Ü¡¤‰¢a ¬b  £ã¡a a¬ì¢Ûb Ó Kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mucrimîne.

Δεδιλερ κι: “Μυηακκακ κι βιζ, μ⎫χριμ βιρ καϖμε γ⎞νδεριλδικ.” 1 2 3 4 5

-

kâlû innâ ursilnâ ilâ kavmin mucrimîne

: : : : :

dediler muhakkak ki biz gönderildik bir kavme mücrim, suçlular, günahkârlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Melek resûller dediler ki: “Biz senin mücrim (suçlu, günahkâr) olan kavmine gönderildik.”

164

164


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 33

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

=§åî©Ÿ ¤å¡ß ¦ñ ‰b v¡y ¤á¡è¤î Ü Ç  3¡¤Š¢ä¡Û Li nursile aleyhim hýcâreten min tînin.

Ονλαρ⎬ν ⎫ζερλερινε βαλ⎜⎬κταν τα⎭λαρ ψολλαμακ ι⎜ιν. 1 2 3 4

-

li nursile aleyhim hýcâreten min tînin

: : : :

yollamamýz (atmamýz), yaðdýrmamýz için onlarýn üzerlerine taþlar balçýktan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm

Melekler: “Onlarýn üzerlerine balçýktan taþlar yaðdýrmak için buraya geldik.” dediler.

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 34

Σαψφα − 523

åî©Ï¡Š¤¢à¤Ü¡Û  Ù¡£2 ‰  †¤ä¡Ç ¦ò ß  £ì ¢ß Musevvemeten inde rabbike lil musrifîn(musrifîne).

Ονλαρ Ραββινιν κατ⎬νδα ηαδδι α⎭ανλαρ ι⎜ιν ι⎭αρετλενμι⎭ ολαν (τα⎭λαρδ⎬ρ). 1 2 3 4

-

musevvemeten inde rabbi-ke li el musrifîne

: : : :

iþaretlenmiþ, damgalanmýþ olan yanýnda, katýnda Rabbin müsrifler için, haddi aþanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Taþlarýn herbirinin kime isabet edeceði önceden tespit edilmiþ ve bütün taþlarýn güdümlü mermi gibi kimi vuracaðý þaþmaz bir þekilde tespit edilmiþ. Allah’ýn taþlarýnýn ulaþacaklarý insanlarýn herbirinin bütün özellikleri önceden bilinerek, herbir taþ ayrý bir kiþiye hedefleniyor. Herbir taþ, yüzlerce kiþiden sadece programlandýðý kiþiyi öldürmek üzere dizayn edilmiþ. Ýlâhi bir dizayn...

165

165


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 35

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

7 åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa  å¡ß b èî©Ï  æb × ¤å ß b ä¤u Š¤ b Ï Fe ahrecnâ men kâne fîhâ minel mû’minîn(mû’minîne).

Σονρα οραδα μ⎫’μινλερδεν κιμ ϖαρσα ⎜⎬καρδ⎬κ. 1 2 3 4 5

-

fe ahrecnâ men kâne fî-hâ min el mû’minîne

: : : : :

o zaman, sonra çýkardýk kim varsa orada mü’minlerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mü’minlerden kim varsa öldürülenlerin arasýndan çýkarýlmýþ.

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

7 åî©à¡Ü¤¢à¤Ûa  å¡ß §o¤î 2  Š¤î Ë b èî©Ï b ã ¤† u ë b à Ï Fe mâ vecednâ fîhâ gayre beytin minel muslimîn(muslimîne).

Φακατ οραδα, βιρ εϖδεν βα⎭κασ⎬νδα, μ⎫σλ⎫μανλαρδαν (βιρ κιμσε) βυλαμαδ⎬κ. 1 2 3 4 5

-

fe mâ vecednâ fî-hâ gayre beytin min el muslimîne

: : : : :

böylece, fakat biz bulamadýk orada bir evden baþka müslümanlardan, müslüman olanlardan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm O þehirde sadece bir tek evde Allah’a teslim olanlar bulunduðu ifade ediliyor. Þehir bir ev hariç, tamamen Hz. Ýbrâhîm’e karþý çýkanlardan oluþuyor.

166

166


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

6 áî©Û  ü¤a  la ˆ È¤Ûa  æì¢Ïb ‚ í  åí ©ˆ £Ü¡Û ¦ò í¨a ¬b èî©Ï b ä¤×  Š m  ë Ve tereknâ fîhâ âyeten lillezîne yahâfûnel azâbel elîm(elîme).

ςε οραδα ελ⎩μ αζαπταν κορκανλαρ ι⎜ιν δελιλ β⎬ρακτ⎬κ. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve tereknâ fî-hâ âyeten li ellezîne yahâfûne el azâbe el elîme

: : : : : : :

ve biz býraktýk orada âyet, delil o kimselere onlara korkarlar azap elîm, acý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm O þehirde elîm azaptan korkanlarýn ibret almalarý için Allah tarafýndan deliller býrakýlmýþ.

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

§åî©j¢ß §æb À¤Ü¢¡2  æ¤ì Ç¤Š¡Ï ó¨Û¡a ¢êb ä¤Ü ¤‰ a ¤‡¡a ó ¬¨ì¢ß ó©Ï  ë Ve fî mûsâ iz erselnâhu ilâ fir’avne bi sultânin mubînin.

ςε Ηζ. Μυσα’δα (δα δελιλλερ ϖαρδ⎬ρ). Ονυ φιραϖυνα απα⎜⎬κ βιρ συλτανλα (μυχιζε ιλε) γ⎞νδερμι⎭τικ. 1 2 3 4 5

-

ve fî mûsâ iz erselnâ-hu ilâ fir’avne bi sultânin mubînin

: : : : :

ve Musa’da onu göndermiþtik firavuna bir sultanla, güçle, mucize ile, delille açýk, apaçýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Musa elindeki asa ile apaçýk bir mucize gerçekleþtirmiþti. Bu olay hatýrlatýlýyor.

167

167


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

¥æì¢ä¤v ß ¤ë a ¥Š¡yb   4b Ó  ë ©é¡ä¤× ¢Š¡2 ó¨£Û  ì n Ï Fe tevellâ bi ruknihî ve kâle sâhýrun ev mecnûnun.

Φακατ ο, ετραφ⎬νδακιλερλε ψ⎫ζ ⎜εϖιρδι ϖε “ο βιρ σιηιρβαζ ϖεψα δελιδιρ” δεδι. 1 2 3 4 5 6 7

-

fe tevellâ bi rukni-hî ve kâle sâhýrun ev mecnûnun

: : : : : : :

fakat yüz çevirdi etrafýndakilerle ve dedi sihir yapan, sihirbaz, büyücü veya, ya da mecnun, deli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fakat firavun etrafýndakilerle birlikte yüz çevirdi. Ve Hz. Musa için: “Ya bir sihirbazdýr ya da delidir.” dedi.

ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

6 ¥áî©Ü¢ß ì¢ç  ë ¡£á î¤Ûa ó¡Ï ¤á¢çb ã ¤ˆ j ä Ï ¢ê …ì¢ä¢u  ë ¢êb ã ¤ˆ  b Ï Fe ehaznâhu ve cunûdehu fe nebeznâhum fîl yemmi ve huve mulîm(mulîmun).

Σονυνδα ονυ ϖε ορδυλαρ⎬ν⎬ ψακαλαδ⎬κ ϖε β⎞ψλεχε ονλαρ⎬ κ⎬νανμ⎬⎭ ολαρακ δενιζε αττ⎬κ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

fe ehaznâ-hu ve cunûde-hu fe nebeznâ-hum fî el yemmi ve huve mulîmun

: : : : : : : :

böylece, bunun üzerine, sonunda biz onu yakaladýk ve onun ordularý böylece, bunun üzerine, sonunda onlarý attýk denize, denizin içine ve o kýnanmýþ olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýzýldeniz’in yarýlmasý, Hz. Musa ve onunla beraber olanlar karþýya geçtikten sonra denizin tekrar birleþmesi ve firavun ve ordusunun tamamen sularda boðulmasý anlatýlýyor.

168

168


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

7 áî©Ô È¤Ûa  |í©£ŠÛa ¢á¡è¤î Ü Ç b ä¤Ü ¤‰ a ¤‡¡a §…b Ç ó©Ï  ë Ve fî âdin iz erselnâ aleyhimur rîhal akîm(akîme).

ςε Αδ (καϖμινδε) δε (ιβρετλερ, δελιλλερ ϖαρδ⎬ρ). Ονλαρα, ψοκ εδιχι βιρ ρ⎫ζγ®ρ γ⎞νδερμι⎭τικ. 1 2 3 4 5

-

ve fî âdin iz erselnâ aleyhi er rîha el akîme

: : : : :

ve Ad kavminde göndermiþtik onlarýn üzerlerine rüzgâr yok eden, akamete uðratan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ad kavmine de Allah onlarý tamamen yok eden bir rüzgâr (fýrtýna) göndermiþti.

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

6¡áî©ß £ŠÛb × ¢é¤n Ü È u £ü   ¡a ¡é¤î Ü Ç ¤o m a §õ¤ó ( ¤å¡ß ¢‰  ˆ m b ß Mâ tezeru min þey’in etet aleyhi illâ cealethu ker remîm(remîmi).

(Ο ρ⎫ζγ®ρ), ⎫ζερινδεν γε⎜τιðι (ηι⎜)βιρ ⎭εψι β⎬ρακμαψαρακ, μυτλακα κ⎫λ γιβι τοζ ηαλινε γετιρδι. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

mâ tezeru min þey’in etet aleyhi illâ cealet-hu ke er remîmi

: : : : : : : :

býrakmýyor bir þey geldi onun üzerine den baþka, ancak, mutlaka onu kýldý, yaptý gibi çürümüþ, ufalanmýþ, kül gibi toz halinde

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Öyle bir fýrtýna ki hiçbir þeyi býrakmýyor, mutlaka toz haline getiriyordu.

169

169


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

§åî©y ó¨£n y aì¢È £n à m ¤á¢è Û  3î©Ó ¤‡¡a  …ì¢à q ó©Ï  ë Ve fî semûde iz kîle lehum temetteû hattâ hînin.

ςε Σεμυδ (καϖμινδε) δε (ιβρετλερ, δελιλλερ ϖαρδ⎬ρ). Ονλαρα: “Βιρ σ⎫ρε μεταλαν⎬ν (ψαραρλαν⎬ν).” δενιλμι⎭τι. 1 2 3 4 5

-

ve fî semûde iz kîle lehum temetteû hattâ hînîn

: : : : :

ve Semud kavminde (vardýr) denildiði zaman onlara metalanýn, yararlanýn, refah içinde yaþayýn belli bir süreye kadar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Semud kavminde de ayný þekilde ibretler vardýr. Onlara: “Belli bir süre size verdiklerimizden faydalanýn.” denilmiþti.

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

¢á¢è¤m ˆ  b Ï ¤á¡è¡£2 ‰ ¡Š¤ß a ¤å Ç a¤ì n È Ï  æ뢊¢Ä¤ä í ¤á¢ç  ë ¢ò Ô¡Çb £–Ûa Fe atev an emri rabbihim fe ehazethumus sâikatu ve hum yanzurûn(yanzurûne).

Φακατ Ραβ’λερινιν εμρινδεν ⎜⎬κτ⎬λαρ. Βυνυν ⎫ζερινε ονλαρ βακ⎬ψορλαρκεν, κενδιλερινι ψ⎬λδ⎬ρ⎬μ αλδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

fe atev an emri rabbi-him fe ehazet-hum es sâikatu ve hum yanzurûne

: : : : : : : :

fakat itaat etmediler, (emirden) çýktýlar emrinden Rab’leri böylece onlarý aldý yýldýrým ve onlar bakýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fakat Allah’ýn emrine itaat etmediler, isyan ettiler. Onlar bakýnýrken hepsini yýldýrým çarptý ve öldürdü.

170

170


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

= åí©Š¡– n¤ä¢ß aì¢ãb × b ß  ë §âb î¡Ó ¤å¡ß aì¢Çb À n¤a b à Ï Fe mestetâû min kýyâmin ve mâ kânû muntesirîne.

Ο ζαμαν αψαðα καλκμαψα μυκτεδιρ ολαμαδ⎬λαρ. ςε ονλαρ ψαρδ⎬μ εδιλενλερ ολμαδ⎬λαρ. 1 2 3 4 5

-

fe mâ istetâû min kýyâmin ve mâ kânû muntesirîne

: : : : :

artýk, o zaman güç yetiremediler, muktedir olamadýlar ayaða kalkma ve olmadýlar yardým edilenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yýldýrým çarptýktan sonra ayaða kalkacak güçleri kalmadý. Ve onlara yardýmcý olacak kimse yoktu.

ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

; åî©Ô¡b Ï b¦ß¤ì Ó aì¢ãb × ¤á¢è £ã  ¡a 6 ¢3¤j Ó ¤å¡ß §ì¢ã  â¤ì Ó  ë Ve kavme nûhýn min kabl(kablu), inne hum kânû kavmen fâsýkîn(fâsýkîne).

ςε ονδαν εϖϖελ Νυη καϖμι δε... Μυηακκακ κι ονλαρ φασ⎬κ βιρ καϖιμδι. 1 2 3 4 5 6

-

ve kavme nûhýn min kablu inne-hum kânû kavmen fâsýkîne

: : : : : :

ve Nuh kavmi bundan önce muhakkak ki onlar idi kavim fasýklar (fýsk içinde olanlar)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Semud kavminden evvel Hz. Nuh’un kavmi de Allah tarafýndan sularda boðularak öldürülmüþtü. Hz. Nuh’un kavmi fasýk bir milletti.

171

171


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 47

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

æì¢È¡ì¢à Û b £ã¡a  ë §†¤í b¡2 b çb ä¤î ä 2  õ¬b à£   Ûa  ë Ves semâe beneynâhâ bi eydin ve innâ le mûsiûn(mûsiûne).

ςε σεμα; Βιζ, ονυ β⎫ψ⎫κ βιρ κυδρετ ιλε βινα εττικ. ςε μυηακκακ κι (ονυ) γενι⎭λετιχι ολαν ελβεττε Βιζιζ. 1 2 3 4 5 6

-

ve es semâe beneynâ-hâ bi eydin ve innâ le mûsiûne

: : : : : :

ve sema, gökyüzü onu biz bina ettik bir kudretle, büyük bir kuvvetle ve muhakkak ki biz elbette geniþletici olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve gökyüzünden bahsediyor Allahû Tealâ: “Onu büyük bir kudretle bina ettik ve onu geniþleticiyiz.” buyuruyor. Kâinatýn geniþlemesi yýlda yaklaþýk 500 milyon kilometre hýzla halen devam etmektedir.

ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

æë ¢†¡çb à¤Ûa  á¤È¡ä Ï b çb ä¤( Š Ï  ¤‰ ü¤a  ë Vel arda fereþnâhâ fe ni’mel mâhidûn(mâhidûne).

ςε ψερψ⎫ζ⎫; ονυ δ⎞⎭εκ ψαπτ⎬κ. ⇑⎭τε νε γ⎫ζελ δ⎫ζενλεψιχι. 1 2 3 4

-

ve el arda fereþnâ-hâ fe ni’me el mâhidûne

: : : :

ve yeryüzü, yeri onu biz döþeyip yaydýk iþte ne güzel döþeyen, düzenleyen, düzenleyici.

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yeryüzünü döþek yaptýk. Ýþte onu döþek yapan Allah ne güzel bir döþeyicidir.

172

172


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

æ뢊 £× ˆ m ¤á¢Ø £Ü È Û ¡å¤î u¤ë ‹ b ä¤Ô Ü  §õ¤ó ( ¡£3¢× ¤å¡ß  ë Ve min kulli þey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne).

ςε Βιζ, ηερ⎭εψδεν (ζ⎬δδ⎬ψλα καιμ κ⎬λαρακ) ⎜ιφτ ψαραττ⎬κ. Υμυλυρ κι β⎞ψλεχε σιζ τεζεκκ⎫ρ εδερσινιζ. 1 2 3 4 5 6

-

ve min kulli þey’in halaknâ zevceynî lealle-kum tezekkerûne

: : : : : :

ve herþeyden biz yarattýk ikili, çift umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz, öðüt alýr düþünürsünüz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah herþeyi zýddý ile kaim kýlarak çift yarattýðýný beyan ediyor. Bunu insanlarýn tezekkür edebilmesi, düþünüp mukayese ederek ve sonuçlarý deðerlendirerek gerçeklere ulaþabilmeleri için yaptýðýný söylüyor, Yüce Rabbimiz.

ℜψετ − 50

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

7 ¥åî©j¢ß ¥Ší ©ˆ ã ¢é¤ä¡ß ¤á¢Ø  Û ó©£ã¡a 6¡é£Ü¨ Ûa ó Û¡a a¬ë £Š¢ ¡1 Ï Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun).

√ψλεψσε Αλλαη’α φιραρ εδιν (κα⎜⎬ν ϖε σ⎬ð⎬ν⎬ν). Μυηακκακ κι βεν, σιζιν ι⎜ιν Ο’νδαν (Αλλαη ταραφ⎬νδαν γ⎞νδεριλμι⎭) απα⎜⎬κ βιρ νεζιριμ. 1 2 3 4 5 6 7

-

fe firrû ilâ allâhi innî lekum min-hu nezîrun mubînun

: : : : : : :

öyleyse kaç, sýðýn Allah’a muhakkak ki ben sizin için ondan, onun tarafýndan nezir, uyarýcý açýk, apaçýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Öyleyse Allah’a kaç, Allah’a sýðýn.” Yani “Allah’a ruhunu hayatta iken ulaþtýr.” buyruluyor. Allah’a insan ruhunun hayatta iken ulaþtýrýlmasý açýk bir þekilde emrolunuyor. Peygamber Efendimiz (S.A.V) apaçýk bir uyarýcý olarak insanlarý uyarýyor.

173

173


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 523

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

6 Š ¨a b¦è¨Û¡a ¡é £Ü¨ Ûa  É ß aì¢Ü È¤v m  ü  ë ¥åî©j¢ß ¥Ší ©ˆ ã ¢é¤ä¡ß ¤á¢Ø Û ó©£ã¡a Ve lâ tec’alû meallâhi ilâhen âhar(âhara), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun).

ςε Αλλαη ιλε βεραβερ βα⎭κα ιλ®ηλαρ κ⎬λμαψ⎬ν. Μυηακκακ κι βεν, σιζιν ι⎜ιν Ο’νδαν (Αλλαη ταραφ⎬νδαν γ⎞νδεριλμι⎭) απα⎜⎬κ βιρ νεζιριμ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve lâ tec’alû mea allâhi ilâhen âhara innî lekum min-hu nezîrun mubînun

: : : : : : : : :

ve kýlmayýn Allah’la beraber bir ilâh baþka muhakkak ki ben sizin için ondan, onun tarafýndan nezir, uyarýcý açýkça, apaçýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tek bir Ýlâh vardýr. O, Allah’týr ve herkes hayatta iken ruhunu Allah’a ulaþtýrmakla emrolunmuþtur. 51/ZARÝYAT-50: Fe firrû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun). Öyleyse Allah’a kaç (Allah’a ulaþ, Allah’a sýðýn). Muhakkak ki ben, sizin için (ondan), apaçýk bir uyarýcýyým. Allah’ýn emrini teblið eden Peygamber Efendimiz (S.A.V) ise Allah tarafýndan gönderilmiþ apaçýk bir Nezir (Uyarýcý) olarak uyarýyor.

174

174


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 52

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

¤å¡ß ¤á¡è¡Ü¤j Ó ¤å¡ß  åí ©ˆ£Û  a ó m a ¬b ß  Ù ¡Û¨ˆ × ¥æì¢ä¤v ß ¤ë a ¥Š¡yb  aì¢Ûb Ó £ü   ¡a §4ì¢ ‰ Kezâlike mâ etellezîne min kablihim min resûlin illâ kâlû sâhýrun ev mecnûn(mecnûnun).

⇑⎭τε β⎞ψλε, ονλαρδαν ⎞νχεκιλερ δε (κενδιλερινε) γελεν ρεσ⎦λε “σιηιρβαζδ⎬ρ” ϖεψα “μεχνυνδυρ”δαν βα⎭κα βιρ ⎭εψ δεμεδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

kezâlike mâ etâ ellezîne min kabli-him min resûlin illâ kâlû sâhýrun ev mecnûnun

: : : : : : : : : :

iþte bunun gibi, iþte böyle þey, ne, kim onlara (kendilerine) ne geldi onlardan önce (resûllerden) bir resûl den baþka, hariç dediler sihir yapan, sihirbaz, büyücü veya mecnun, deli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu kavimlerden önceki diðer kavimler de kendilerine gelen resûle: “Sihirbazdýr veya mecnundur, yani delidir.” demiþler. Her zaman böyle olmuþ.

175

175


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 53

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

æì¢Ëb Ÿ ¥â¤ì Ó ¤á¢ç ¤3 2 7©é¡2 a¤ì •a ì m  a E tevâsav bih(bihî), bel hum kavmun tâgûn(tâgûne).

Ονυ (ρεσ⎦λε “σιηιρβαζ” ϖεψα “μεχνυν” δεμεψι, σονρακιλερε) ϖασιψετ μι εττιλερ? Ηαψ⎬ρ, ονλαρ αζγ⎬ν βιρ καϖιμδιρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

e tevâsav bi-hi bel hum kavmun tâgûne

: : : : : : :

mý vasiyet, tavsiye ettiler onunla, onu hayýr, bilâkis onlar kavim, topluluk, toplum azgýn, taþkýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Resûle: “Sihirbaz veya mecnun (deli)” demeyi vasiyet mi etti o toplumlar? Hayýr, onlar azgýn bir toplulukturlar.

ℜψετ − 54

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

9§âì¢Ü à¡2  o¤ã a ¬b à Ï ¤á¢è¤ä Ç  £4 ì n Ï Fe tevelle anhum fe mâ ente bi melûm(melûmin).

Ο ηαλδε ονλαρδαν ψ⎫ζ ⎜εϖιρ, αρτ⎬κ σεν κ⎬ναναχακ δεðιλσιν. 1 2 3 4 5

-

fe tevelle anhum fe mâ ente bi melûmin

: : : : :

öyleyse yüz çevir onlardan artýk deðil sen kýnanacak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “O halde onlardan yüz çevir. Yüz çevirmeyi Allah’ýn emriyle yaptýðýn için kýnanacak deðilsin.” buyruluyor.

176

176


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 55

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ¢É 1¤ä m ô¨Š¤×¡ £ˆÛa  £æ¡b Ï ¤Š¡£×  ‡  ë Ve zekkir fe innez zikrâ tenfeul mû'minîn(mû'minîne).

ςε ⎞ð⎫τ ϖεριπ ηατ⎬ρλατ. Μυηακκακ κι τεζεκκ⎫ρ μ⎫’μινλερε φαψδα ϖεριρ. 1 2 3 4 5

-

ve zekkir fe inne ez zikrâ tenfe el mû'minîne

: : : : :

ve sen öðüt verip hatýrlat böylece muhakkak ki öðütle hatýrlatma fayda verir mü’minlere

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sen öðüt ver. Muhakkak ki tezekkür mü’minlere fayda verir.

ℜψετ − 56

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

¡æë ¢†¢j¤È î¡Û  £ü¡a  ¤ã ¡ü¤a ë  £å¡v¤Ûa ¢o¤Ô Ü  b ß  ë Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûn(ya'budûni).

ςε Βεν, ινσανλαρ⎬ ϖε χινλερι Βανα κυλ ολσυνλαρ διψε ψαραττ⎬μ. 1 2 3 4 5

-

ve mâ halaktu el cinne ve el inse illâ li ya'budû-ni

: : : : :

ve ben yaratmadým cinler ve insanlar den baþka bana kul olmalarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah: “Ýnsanlarý ve cinleri Allah’a kul olsunlar diye yarattým.” buyuruyor. Kul olmak “abd” kelimesiyle, ibadet etmek “abid” kelimesiyle ifade edilir. Zumer-17’de Allah, sahâbenin þeytana kul olmaktan kurtulup Allah’a kul olduðunu ifade ediyor. Sahâbe böylece bu âyetteki emri yerine getirmiþtir. 39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buþrâ, fe beþþir ýbâd(ýbâdi). Onlar ki; taguta (insan ve cin þeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçýndýlar, kendilerini kurtardýlar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaþmayý dilediler). Onlara müjdeler vardýr. Öyleyse kullarýmý müjdele!

177

177


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 57

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

¡æì¢à¡È¤À¢í ¤æ a ¢†í©‰¢a ¬b ß  ë §Ö¤‹¡‰ ¤å¡ß ¤á¢è¤ä¡ß ¢†í©‰¢a ¬b ß Mâ urîdu minhum min rýzkýn ve mâ urîdu en yut'imûni.

Ονλαρδαν (ηι⎜)βιρ ρ⎬ζ⎬κ ιστεμιψορυμ ϖε βενι δοψυρμαλαρ⎬ν⎬ δα ιστεμιψορυμ. 1 2 3 4 5

-

mâ urîdu min-hum min rýzkýn ve mâ urîdu en yut'imû-ni

: : : : :

ben istemiyorum onlardan bir rýzýk ve ben istemiyorum beni doyurup

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Ben onlardan ne rýzýk ve ne de beni doyurmalarýný istiyorum.” buyruluyor.

ℜψετ − 58

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

¢åî©n à¤Ûa ¡ñ £ì¢Ô¤Ûa 뢇 ¢Öa £‹ £ŠÛa  ì¢ç  é¨£ÜÛa  £æ¡a Ýnnallâhe huver rezzâku zul kuvvetil metîn(metînu).

Μυηακκακ κι Αλλαη, Ο, ρ⎬ζ⎬κ ϖερενδιρ, γ⎫⎜, κυϖϖετ σαηιβιδιρ. 1 2 3 4 5

-

inne allâhe huve er rezzâku zu el kuvveti el metînu

: : : : :

muhakkak ki Allah o rýzýk veren kuvvet sahibi metin, saðlam, güçlü

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah muhakkak ki rýzký isteyen deðil, verendir. Gücün, kuvvetin yegâne sahibi de Allah’týr.

178

178


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 59

Σαψφα − 524

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

¡l ì¢ã ‡  3¤r¡ß b¦2ì¢ã  ‡ aì¢à Ü Ã  åí ©ˆ£Ü  ¡Û  £æ¡b Ï ¡æì¢Ü¡v¤È n¤ í  5 Ï ¤á¡è¡2b z¤• a Fe inne lillezîne zalemû zenûben misle zenûbi ashâbihim fe lâ yesta'cilûni.

⇑⎭τε μυηακκακ κι ζυλμεδενλεριν (αζαπταν) νασιβι, αρκαδα⎭λαρ⎬ν⎬ν νασιβι (αζαβ⎬) γιβιδιρ. Αρτ⎬κ Βενδεν (αζαβ⎬) αχελε ιστεμεσινλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

fe inne li ellezîne zalemû zenûben misle zenûbi ashâbi-him fe lâ yesta'cilû-ni

: : : : : : : : :

iþte, artýk gerçekten o kimseler için zulmettiler günah, azap, nasip misli, benzer, gibi günah, azap, nasip onlarýn arkadaþlarý iþte, artýk benden acele istemesinler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Zulmedenlerin azaptan nasibi arkadaþlarýnýn nasibi gibidir. Azabý acele istemesinler. Eskiden nasýl zulmedenler günah kazandýlarsa þimdikiler de günah kazanýyor. Bunun þimdiki azabý, vicdan azabýdýr. Kýyâmetteki azabý ise cehennemdir.

179

179


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 60

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(51) Zariyat Suresi ¡pb í¡‰a £ˆÛa ¢ñ ‰ì¢

¤å¡ß a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ü¡Û ¥3¤í ì Ï  æë ¢† Çì¢í ô©ˆ£Û  a ¢á¡è¡ß¤ì í Fe veylun lillezîne keferû min yevmihimullezî yûadûn(yûadûne).

Βυ δυρυμδα ϖααδολυνδυκλαρ⎬ (κ⎬ψ®μετ) γ⎫ν⎫ σεβεβιψλε ινκ®ρ εδενλεριν ϖαψ ηαλινε. 1 2 3 4 5 6 7

-

fe veylun li ellezîne keferû min yevmi-him ellezî yûadûne

: : : : : : :

artýk, bu durumda yazýklar olsun, vay haline o kimselere, onlara kâfir oldular, inkâr ettiler o (azap) günlerinden dolayý onlara, kendilerine vaadedilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Kýyâmet gününü ve kýyâmetten sonraki cehennem azabýný inkâr edenlerin vay haline.” buyruluyor.

180

180


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢ 52. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

=¡‰ì¢£ÀÛa ë Vet tûri.

Τυρ Δαð⎬’να ψεμιν ολσυν. 1 - ve 2 - et tûri

: :

andolsun, yemin olsun Tur

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tur Daðý, Hz. Musa’nýn Allahû Tealâ ile görüþtüðü yer. Allahû Tealâ Tur Daðý üzerine yemin ediyor.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

=§‰ì¢À¤ ß §lb n¡×  ë Ve kitâbin mestûrin.

Σατ⎬ρ σατ⎬ρ ψαζ⎬λμ⎬⎭ κιταβα ανδολσυν. 1 - ve kitâbin 2 - mestûrin

: :

kitaba andolsun satýr satýr yazýlmýþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Satýr satýr yazýlmýþ kitaptan bahsediliyor. Tevrat, Ýncil, Kur’ân-ý Kerim hepsi satýr satýr yazdýrýlmýþtýr. Ama ümmülkitap bütün kitaplarý ihtiva eder.

181

181


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

=§‰ì¢'¤ä ß §£Ö ‰ ó©Ï Fî rakkýn menþûrin.

(Κι ο κιταβ⎬ν) ι⎜ινδε ψαζ⎬λαρ σαψφαλαρδα ψαψ⎬λμ⎬⎭τ⎬ρ. 1 - fî 2 - rakkýn 3 - menþûrin

: : :

içinde, de üzerine yazý yazýlan þey, ince deri, sayfa yayýlmýþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kitap ve sayfalarý ve sayfalardaki yazýlar... Ümmülkitap anlatýlýyor.

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

=¡‰ì¢à¤È à¤Ûa ¡o¤î j¤Ûa ë Vel beytil ma’mûri.

Βεψτ−ι Μαμυρ’α (Μαμυρ Εϖ’ε) ανδολσυν. 1 - ve 2 - el beyti 3 - el ma’mûri

: : :

andolsun ev imar edilmiþ, mamur

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Beyt-i Mamur, meleklerin tavaf ettiði 3. gök katýnda bulunan iki katlý mukaddes evdir. Hergün 70 000 melek orada namaz kýlar. Yeryüzündeki karþýlýðý Beytullah’týr (Mekke’deki Kâbe’dir). Ýrade tesliminden sonra bu iki katlý Beyt-i Mamur bir kýsým ermiþlere gösterilir. Üst katý namaz sýrasýnda tamamen dolan, alt katta biraz boþ yer kalan köþk benzeri bir evdir. 3. kat ve sonrasýna ulaþan herkesin ruhu orada namaz kýlan saflarda yer alýr. Oraya kadar çýkabilenler orada beklerler. Diðerleri daha üst katlara çýkarlar. Dönüþlerinde orada kalanlar da diðerleriyle birlikte Ana Dergâh’a (Devrin Ýmamý’nýn Dergâhý’na) dönerler.

182

182


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

=¡Êì¢Ï¤Š à¤Ûa ¡Ñ¤Ô £Ûa  ë Ves sakfil merfûi.

Ψ⎫κσελτιλμι⎭ ταϖανα (ψερψ⎫ζ⎫ν⎫ν ταϖαν⎬να) ανδολσυν. 1 - ve 2 - es sakfi 3 - el merfûi

: : :

andolsun tavan, yeryüzünün tavaný yükseltilmiþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Biz yýldýzlarý zemin katýn tavaný kýldýk.” buyuruyor, Yüce Rabbimiz. 37/SAFFAT-6: Ýnnâ zeyyennes semâed dunyâ bi zîynetinil kevâkib(kevâkibi). Muhakkak ki Biz; dünya semasýný, yýldýzlarý müzeyyen kýlarak (tezyin ederek) süsledik.

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

=¡‰ì¢v¤ à¤Ûa ¡Š¤z j¤Ûa  ë Vel bahril mescûri.

Δολυ δενιζε ανδολσυν. 1 - ve 2 - el bahri 3 - el mescûri

: : :

andolsun deniz dolmuþ, dolu olan, hapsedilmiþ (yayýlmasý önlenmiþ)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dünya dönmekte olduðu için normal þartlarda denizlerdeki suyun dýþa doðru akmasý gerekirken yerçekimi kuvveti sebebiyle denizlerin suyu dünyadan ayrýlýp boþalmamaktadýr. Bu sebeple Dolu Deniz’den bahsediliyor.

183

183


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

= ¥É¡Óa ì Û  Ù¡£2 ‰  la ˆ Ç  £æ¡a Ýnne azâbe rabbike le vâký’un.

Μυηακκακ κι Ραββινιν αζαβ⎬ μυτλακα ϖυκυ βυλαχακτ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

inne azâbe rabbi-ke le vâkýun

: : : : :

muhakkak ki azap senin Rabbin mutlaka, kesinlikle vuku bulacaktýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehenneme gidecek olan “Allah’a ulaþmayý dilemeyenler” orada mutlaka azabý tadacaklardýr. Allah’a ulaþmayý dilemeyenler mutlaka cehenneme gideceklerdir. 10/YUNUS-7 : Ýnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme’ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne). Muhakkak ki onlar, Bize ulaþmayý (hayatta iken ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmayý) dilemezler. Dünya hayatýndan razý olmuþlardýr ve onunla doyuma ulaþmýþlardýr ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardýr. 10/YUNUS-8 : Ulâike me’vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne). Ýþte onlarýn kazandýklarý (dereceler) gereðince varacaklarý yer ateþtir (cehennemdir).

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

=§É¡Ïa … ¤å¡ß ¢é Û b ß Mâ lehu min dâfiin.

Ονυ (αζαβ⎬) δεφεδεχεκ ψοκτυρ. 1 - mâ 2 - lehu 3 - min dâfiin

: : :

yoktur onu defedecek kimse, uzaklaþtýrýp engel olacak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Azap Allah’a ulaþmayý dilemeyen herkese gelecek ve hiç kimse bu azabý önleyemeyecektir.

184

184


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

=a¦‰¤ì ß ¢õ¬b à £Ûa ¢‰ì¢à m  â¤ì í Yevme temûrus semâu mevren.

Ο γ⎫ν γ⎞κψ⎫ζ⎫ ⎭ιδδετλε σαρσ⎬λ⎬π σαλλαν⎬ρ. 1 2 3 4

-

yevme temûru es semâu mevren

: : : :

gün sallanýr sema, gökyüzü þiddetle sarsýlarak, sarsýlýp

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü zaman durduktan sonra gravitasyon baþlayacak ve zaman geriye dönecektir. Bunun sebebi kâinatýn büyümesi durduðu için büyük kütlelerin yerçekimi sebebiyle birbirini çekmesi. Her çekme bir çarpma ile sonuçlanacaðý için gökyüzü þiddetle sarsýlacak ve sallanacaktýr.

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

6a¦Š¤î,  ¢4b j¡v¤Ûa ¢Šî,© m  ë Ve tesîrul cibâlu seyrâ(seyren).

ςε δαðλαρ σεψιρ ηαλινδε ψ⎫ρ⎫ρ (ηαρεκετ εδερ). 1 - ve tesîru 2 - el cibâlu 3 - seyren

: : :

ve yürür daðlar seyir halinde, hareket ederek

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü çarpýþmanýn þiddetinden daðlar yerlerinden kopup baþka daðlarýn üzerine düþeceklerdir.

185

185


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

= åî©2¡£ˆ Ø¢à¤Ü¡Û §ˆ¡÷ ß¤ì í ¥3¤í ì Ï Fe veylun yevme izin lil mukezzibîne.

⇑⎭τε (ο) ιζιν γ⎫ν⎫ τεκζιπ εδενλεριν (ψαλανλαψανλαρ⎬ν) ϖαψ ηαλινε. 1 2 3 4

-

fe veylun yevmeizin li el mukezzibîne

: : : :

artýk, iþte vay haline izin günü tekzip edenler, yalanlayanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýzin günü kýyâmet günüdür. Allah’ý yalanlayanlarýn, cehenneme girecekleri ve orada azap edilecekleri için durumlarý çok kötüdür.

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

< æì¢j È¤Ü í §¤ì  ó©Ï ¤á¢ç  åí ©ˆ£Û   a Ellezîne hum fî havdýn yel’abûn(yel’abûne).

Ονλαρ κι, λ⎫ζυμσυζ ⎭εψλερε δαλ⎬π οψαλανανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

ellezîne hum fî havdýn yel’abûne

: : : : :

onlar ki onlar içinde (içine dalmýþ olarak) lüzumsuz bâtýl þeyler oynuyorlar, oyalanýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dileselerdi mutlaka Allah onlarýn ruhlarýný Kendisine ulaþtýracaktý. Dilemedikleri için uðraþtýklarý þeyler onlarý hiçbir þekilde cehennemden kurtaramaz. 13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).”

186

186


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

6 ¦b£Ç  …  á £ä è u ¡‰b ã ó¨Û¡a  æ좣Ǡ†¢í  â¤ì í Yevme yude’ûne ilâ nâri cehenneme de’â(de’an).

Ο γ⎫ν χεηεννεμ ατε⎭ινε σ⎫ρ⎫κλενερεκ ατ⎬λ⎬ρλαρ. 1 2 3 4 5

-

yevme yude’ûne ilâ nâri cehenneme de’an

: : : : :

gün atýlýrlar ateþe cehennem sürüklenerek

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehenneme girenler cehennemin ateþlerini görünce kaçmak isterler ama sürüklene sürüklene ateþin içine atýlýrlar.

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 524

æì¢2¡£ˆ Ø¢m b è¡2 ¤á¢n¤ä¢× ó©n  £Ûa ¢‰b £äÛa ¡ê¡ˆ¨ç Hâzihin nârulletî kuntum bihâ tukezzibûn(tukezzibûne).

⇑⎭τε βυ τεκζιπ ετμι⎭ (ψαλανλαμ⎬⎭) ολδυðυνυζ ατε⎭τιρ. 1 2 3 4 5

-

hâzihi en nâru elletî kuntum bi-hâ tukezzibûne

: : : : :

bu o ateþ ki siz oldunuz onu tekzip ediyorsunuz, yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlarýn yalanlamýþ olduðu ateþe atýldýklarý zaman Allah’ýn sözlerini yalanlamanýn neye mal olduðunu idrak edeceklerdir.

187

187


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¤â a ¬a ˆ¨ç ¥Š¤z¡ Ï  a  æ뢊¡–¤j¢m  ü ¤á¢n¤ã a E fe sihrun hâzâ em entum lâ tubsirûn(tubsirûne).

Αχαβα βυ βιρ σιηιρ μι? Ψοκσα σιζ μι γ⎞ρμ⎫ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5 6 7

-

e fe sihrun hâzâ em entum lâ tubsirûne

: : : : : : :

mý fakat, öyleyse, yoksa sihir, büyü bu veya, yoksa, acaba siz görmüyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ateþe atýlanlar gördükleri alevlerin bir sihir olup olmadýðýný soruyorlar. Baþkalarý görmüyorlarsa kurtulacaklarýný ümit ediyorlar.

188

188


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¥õ¬a ì  7a뢊¡j¤– m  ü ¤ë a a¬ë¢Š¡j¤•b Ï b ç¤ì Ü¤•¡a  æì¢Ü à¤È m ¤á¢n¤ä¢× b ß  æ¤ë Œ¤v¢m b à  £ã¡a 6 ¤á¢Ø¤î Ü Ç Islevhâ fasbirû ev lâ tasbirû, sevâun aleykum, innemâ tuczevne mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

Ονα (ατε⎭ε) ψασλαν⎬ν. Αρτ⎬κ σαβρετσενιζ δε σαβρετμεσενιζ δε σιζιν ι⎜ιν βιρδιρ. Σαδεχε ψαπμ⎬⎭ ολδυðυνυζ ⎭εψλερλε χεζαλανδ⎬ρ⎬λ⎬ρσ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ýslevhâ fe isbirû ev lâ tasbirû sevâun aleykum innemâ tuczevne mâ kuntum ta’melûne

: : : : : : : : : : :

ona yaslanýn artýk sabredin veya sabretmeyin eþittir (birdir) size, sizin için sadece, yalnýz cezalandýrýlýrsýnýz þey(ler) siz oldunuz siz yapýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehenneme giriþ, yani cehennemin alevli ateþlerinin insanlarý yakacaðý kýsma giriþ anlatýlýyor. Herkes, sadece iþlediði suçlar seviyesinde acý duyacaðý ateþlere atýlacaktýr.

189

189


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

=§áî©È ã  ë §pb £ä u ó©Ï  åî©Ô £n¢à¤Ûa  £æ¡a Ýnnel muttekîne fî cennâtin ve naîmin.

Μυηακκακ κι τακϖα σαηιπλερι χεννετλερδε ϖε νι’μετλερ ι⎜ινδεδιρ. 1 2 3 4 5

-

inne el muttekîne fî cennâtin ve naîmin

: : : : :

muhakkak ki muttakiler, takva sahipleri içinde cennetler ve ni’metler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sadece takva sahipleri cennetlerde ve ni’metler içindedirler. Takvanýn baþladýðý nokta Allah’a ulaþmayý dilediðiniz noktadýr. Dilemeyenler þirktedir. Þirkte olanlarýn gidecekleri yer cehennemdir. Allah’a ulaþmayý dilemek kiþiyi mutlaka cehennemden ve þirkten kurtarýr. 30/RUM-31 : Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32 : Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar.

190

190


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢èî¨Ó ë  ë 7 ¤á¢è ¢£2 ‰ ¤á¢èî¨m¨a ¬b à¡2  åî©è¡×b Ï ¡áî©z v¤Ûa  la ˆ Ç ¤á¢è ¢£2 ‰ Fâkihîne bi mâ âtâhum rabbuhum, ve vekâhum rabbuhum azâbel cahîm(cahîmi).

Ραβ’λερινιν ονλαρα ϖερδιðι ⎭εψλερλε μυτλυδυρλαρ ϖε Ραβ’λερι ονλαρ⎬ αλεϖλι ατε⎭ιν (χεηεννεμιν) αζαβ⎬νδαν κορυδυ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

fâkihîne bi-mâ âtâ-hum rabbu-hum ve vekâ-hum rabbu-hum azâbe el cahîmi

: : : : : : : :

sevinçli ve mutlu olanlar þeylerle onlara verdi onlarýn Rab’leri ve onlarý korudu onlarýn Rab’leri azap alevli ateþ (cehennem)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Takva sahipleri Allah’ýn cennet ehline sunduðu þeylerle mutludurlar. Allah onlarý cennetine alacaðý cihetle, ebediyen cennette kalacaklarý için cehennem azabýndan kurtulmuþlardýr.

191

191


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢Ü à¤È m ¤á¢n¤ä¢× b à¡2 b¦÷¬î©ä ç aì¢2 Š¤(a ë aì¢Ü¢× Kulû veþrebû henîen bi mâ kuntum ta’melûne.

Ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ σεβεβιψλε αφιψετλε ψεψιν ϖε ι⎜ιν. 1 2 3 4 5 6

-

kulû ve iþrebû henîen bi-mâ kuntum ta’melûne (kuntum ta’melûne

: : : : : : :

yeyin ve için afiyetle þeylerden dolayý, sebebiyle siz oldunuz yapýyorsunuz yapmýþ olduðunuz, yaptýklarýnýz)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennetten bir kesit veriliyor: Yaptýklarý sebebiyle kazandýklarý cennete ulaþmalarý söz konusudur: 1- Allah’a ruhlarýný ulaþtýrmayý dileyenler 1. kat cennete girer (ilk takva) (Basamak-3) 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32 : Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. 2- Mürþidine tâbî olanlar 2. kat cennete girer. (2. takva) (Basamak-14) 5/MAÝDE-35: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne). Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaþmayý, teslim olmayý dileyenler)! Allah’a karþý takva sahibi olun ve O’na ulaþtýracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki; siz felâha erersiniz.

192

192


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

3- Ruhlarýný Allah’a ulaþtýranlar 3. kat cennete girer. (3. takva) 50/KAF-31: Ve uzlifetil cennetu lil muttekîne gayre baîd(baîdin). Cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaþtýrýldý. 50/KAF-32 : Hâzâ mâ tûadûne li kulli evvâbin hafîz(hafîzin). Ýþte vaadolduðunuz þey (bu cennettir). Bütün evvab (Allah’a ruhu ulaþmýþ ve sýðýnmýþ) ve hafîz (baþlarý üzerinde devrin imamýnýn ruhunu muhafýz olarak taþýyan) olanlar için. “Evvab” meab (sýðýnak) olan Allah’ýn Zat’ýna sýðýnmýþ demektir. 4- Fizik vücutlarýný Allah’a teslim edenler 4. kat cennete girer (muhsinler) (4. takva) (25. basamak). 3/AL-Ý ÝMRAN-133: Ve sâriû ilâ magfiretin min rabbikum ve cennetin arduhâs semâvâtu vel ardu, uiddet lil muttekîn(muttekîne). Rabbinizden maðfirete ve arzý (yerleri) göklerle yer kadar olan cennete koþuþun ki; (o cennet), takva sahipleri için hazýrlanmýþtýr. 3/AL-Ý ÝMRAN-134: Ellezîne yunfikûne fîs serrâi ved darrâi vel kâzýmînel gayza vel âfîne anin nâs(nâsi), vallâhu yuhibbul muhsinîn(muhsinîne). O (takva sahipleri) ki; bollukta da, darlýkta da (Allah için) infâk ederler (ihtiyaç sahiplerine verirler). Öfkelerini yutarlar ve insanlarý affederler. Allah, muhsinleri sever. 16/NAHL-128: Ýnnallâhe meallezînettekav vellezîne hum muhsinûn(muhsinûne). Muhakkak ki Allah, takva sahipleri ile beraberdir. Ve onlar, muhsinlerdir. 5/MAÝDE-93: Leyse alellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti cunâhun fîmâ taimû izâ mettekav ve âmenû ve amilûs sâlihâti summettekav ve âmenû summettekav ve ahsenû vallâhu yuhibbul muhsinîn(muhsinîne). Âmenû olanlar ve salih amel yapanlar (ýslâh edici amel, nefs tezkiyesi yapanlar) üzerine, takva (2. takva) sahibi olmadýklarý zaman yediklerinden dolayý bir günah yoktur. Âmenû olun ve amilüssalihat yapýn. Sonra da takva sahibi olun (3. takvaya ulaþýn). Âmenû olun sonra da takva sahibi olun (4. takvaya ulaþýn) ve ahsen olun. Allah, muhsinleri (ahsen olanlarý, 4. takvaya ulaþanlarý) sever. 5- Daimi zikre ulaþýp nefslerini Allah’a teslim edenler 5. kat cennete girer (5. takva) (26. basamak). 7/A'RAF-201: Ýnnellezînettekav izâ messehum tâifun mineþ þeytâni tezekkerû fe izâhum mubsýrûn(mubsýrûne). Muhakkak ki; takva sahibi kimseler þeytandan onlara gözü bürüyen bir vesvese dokunduðu zaman (Allah’ý) tezekkür ederler (Allah’la tezekkür ederler). Ýþte o zaman onlar, basar edenlerdir (kalp gözlerinin basar hassasý ile görürler: Casiye-23).

193

193


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

6- Ýrþad olup, ihlas makamýna ulaþanlar (muhlisler) 6. kat cennete girer (6. takva) (27. basamak). 2/BAKARA-179: Ve lekum fîl kýsâsý hayâtun yâ ulîl elbâbi leallekum tettekûn(tettekûne). Ey ulûl’elbab! Kýsasta sizin için hayat vardýr. Umulur böylece ki siz, takva sahibi olursunuz. 2/BAKARA-197: El haccu eþhurun ma’lûmât(ma’lûmâtun), fe men farada fîhinnel hacca fe lâ refese ve lâ fusûka ve lâ cidâle fîl hacc(haccý), ve mâ tef’alû min hayrýn ya’lemhullâh(ya’lemhullâhu), ve tezevvedû fe inne hayraz zâdit takvâ, vettekûni yâ ulîl elbâb(elbâbi). Hac, bilinen aylardýr. Ýþte kim onlarda (o aylarda), (ihrama girerek) haccý (kendine) farz edinirse artýk hacta kadýna yaklaþmak (ve benzeri davranýþlar), fasýklýk (günaha sapmak), cedelleþmek (sürtüþmek, kavga etmek) yoktur. Siz hayýrdan ne yaparsanýz Allah onu bilir. (Salih amellerle) (kendinize) azýk hazýrlayýn. Fakat azýðýn en hayýrlýsý, muhakkak ki takva sahibi olmaktýr. Ve ey ulûl’elbab! Bana karþý takva sahibi olun. 5/MAÝDE-100: Kul lâ yestevîl habîsu vet tayyibu ve lev a’cebeke kesretul habîs(habîsi), fettekullâhe yâ ulîl elbâbi leallekum tuflihûn(tuflihûne). De ki: “Habîsin çokluðu (haram, murdar ve fesadýn, vs.) senin hoþuna gitse bile, habis ile tayyib (helâl, temiz ve güzel) bir deðildir. Ey ulûl’elbâb! Allah’a karþý takva sahibi olun. Umulur ki; siz felâha erersiniz.” 7- iradelerini de Allah’a teslim edenler 7. kat cennete gider (7. takva) (28/4. basamak). 3/AL-Ý ÝMRAN-76: Belâ men evfâ bi ahdihî vettekâ fe innallâhe yuhibbul muttekîn(muttekîne). Hayýr, (öyle deðil)! Kim (Allah ile olan) AHDini yerine getirir de takva’ya ulaþýrsa (takva sahibi olursa), muhakkak ki; Allah, takva sahiplerini sever. 3/AL-Ý ÝMRAN-102: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne). Ey îmân edenler! Hakkýyla takva sahibi olanlar (nasýl bir takvanýn sahibi ise ayný onlar) gibi, Allah’a karþý takva sahibi olun ve (ölmeden önce) Allah’a teslim olun. 6/EN'AM-153: Ve enne hâzâ sýrâtî mustekîmen fettebiûh(fettebiûhu), ve lâ tettebiûs subule fe teferreka bikum an sebîlih(sebîlihi), zâlikum vassâkum bihî leallekum tettekûn(tettekûne). Ve muhakkak ki; bu, Benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (baþka) yollara tâbî olmayýn ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayýrýr. Ýþte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Böylece siz takva sahibi olursunuz.

194

194


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 20

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

7§ò Ïì¢1¤– ß §‰¢Š¢ ó¨Ü Ç  åî©,÷¡Ø £n¢ß §åî©Ç §‰ì¢z¡2 ¤á¢çb ä¤u £ë ‹  ë Muttekiîne alâ sururin masfûfeh(masfûfetin), ve zevvecnâhum bi hûrin înin.

(Τακϖα σαηιπλερι), σ⎬ραλανμ⎬⎭ ταητλαρ ⎫ζερινδε ψασλανμ⎬⎭ ολανλαρδ⎬ρ ϖε ονλαρ⎬ γ⎫ζελ γ⎞ζλ⎫ ηυριλερ ιλε εϖλενδιρδικ. 1 2 3 4 5 6

-

muttekiîne alâ sururin masfûfetin ve zevvecnâ-hum bi hûrin înin

: : : : : :

yaslanmýþ olanlar tahtlar üzerine sýralanmýþ (özenle dizilmiþ) biz onlarý evlendirdik hurilerle güzel gözlü

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennette de evlilikler ve sonsuz bir mutluluk söz konusudur.

195

195


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

§æb àí ©b¡2 ¤á¢è¢n £í¡£‰¢‡ ¤á¢è¤n È j  £ma ë aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa ë ¤å¡ß ¤á¢çb ä¤n Û a ¬b ß  ë ¤á¢è n £í¡£‰¢‡ ¤á¡è¡2 b ä¤Ô z¤Û a § õô¡Š¤ßa ¢£3¢× 6§õ¤ó ( ¤å¡ß ¤á¡è¡Ü à Ç ¥åî©ç ‰  k  × b à¡2 Vellezîne âmenû vettebeathum zurriyyetuhum bi îmânin elhaknâ bihim zurriyyetehum ve mâ eletnâhum min amelihim min þey’in, kullumriin bi mâ kesebe rehînun.

ςε (ηαψατταψκεν, ⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψιπ) ®μεν⎦ ολαν, ζ⎫ρριψετλερι δε κενδιλερινε ⎩μ®ν ιλε τ®β⎩ ολανλαρ⎬ν ζ⎫ρριψετλερινι δε κενδιλερινε ιληακ εττικ (ψανλαρ⎬να καττ⎬κ). ςε ονλαρ⎬ν αμελλερινδεν βιρ ⎭εψ εκσιλτμεδικ. Ηερκεσ καζανδ⎬ð⎬ (δερεχελερ) ιλε ρεηινδιρ (ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ν καρ⎭⎬λ⎬ð⎬ ολαν ψερδεδιρ).

196

196


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

1 - ve ellezîne 2 - âmenû 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve ittebeat-hum zurriyyetu-hum bi îmânin elhaknâ bi-him zurriyyete-hum ve mâ eletnâ-hum min ameli-him min þey’in kulli imriin (kulli imriin 14 - bi-mâ 15 - kesebe 16 - rehînun

: : : : : : : : : : : : : : : : :

ve onlar, o kimseler âmenû olanlar (hayattayken, ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dileyenler) ve onlara tâbî oldular onlarýn zürriyetleri, nesilleri, soylarý îmân ile ilhak ettik, dahil ettik, kattýk onlara, kendilerine onlarýn zürriyetleri, nesilleri, soylarý ve onlardan eksiltmedik onlarýn amellerinden bir þey her, hepsi kiþi, insan herkes) ile, sebebiyle, karþýlýk olarak kazandý rehine

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm 1- “Allah’a ulaþmayý dileyerek âmenû olanlara, 2- Onlara tâbî olarak âmenû olan onlarýn zürriyetlerini de kattýk, 3- Ve amellerinden bir þey eksiltmedik.” Eðer Allah’a ulaþmayý dilemeselerdi amelleri eksilecekti ve boþa gidecekti. 18/KEHF-103 : Kul hel nunebbiukum bil ahserîne a’mâlâ(a’mâlen). De ki: “Ameller açýsýndan en çok hüsrana uðrayanlarý size haber vereyim mi?” 18/KEHF-104 : Ellezîne dalle sa’yuhum fîl hayâtid dunyâ ve hum yahsebûne ennehum yuhsinûne sun’â(sun’an). Onlar, dünya hayatýnda amelleri (çalýþmalarý) sapmýþ (kaybettikleri dereceler, kazandýklarý derecelerden daha fazla) olanlardýr. Ve onlar, güzel ameller iþlediklerini zannediyorlar. 18/KEHF-105 : Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kýyameti veznâ(veznen). Ýþte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayý (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaþmasýný) inkâr ettiler. Böylece onlarýn amelleri heba oldu (boþa gitti). Artýk onlar için kýyâmet günü mizan tutmayýz.

197

197


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 22

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

æì¢è n¤' í b £à¡ß §á¤z Û  ë §ò è¡×b 1¡2 ¤á¢çb ã¤…  †¤ß a  ë Ve emdednâhum bi fâkihetin ve lahmin mimmâ yeþtehûn(yeþtehûne).

ςε ονλαρα αρζυ εττικλερι μεψϖε ϖε ετλερδεν ϖερδικ. 1 2 3 4 5

-

ve emdednâ-hum bi fâkihetin ve lahmin mim-mâ yeþtehûne

: : : : :

ve onlara imdat ettik, uzattýk, sunduk, verdik meyveler ile ve et þeylerden iþtah duyuyorlar, arzu ediyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennettekilerin arzu ettikleri herþey bol bol veriliyor.

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

¥áî©q¤b m  ü  ë b èî©Ï ¥ì¤Ì Û  ü b¦¤b × b èî©Ï  æì¢Ç ‹b ä n í Yetenâzeûne fîhâ ke’sen lâ lagvun fîhâ ve lâ te’sîmun.

Οραδα καδεη καλδ⎬ρ⎬ρλαρ, οραδα (ι⎜τικλερι ⎭αραπ ιλε) νε βο⎭ σ⎞ζ σ⎞ψλερλερ νε δε γ⎫ναηα γιρερλερ. 1 2 3 4 5 6 7

-

yetenâzeûne fî-hâ ke’sen lâ lagvun fî-hâ ve lâ te’sîmun

: : : : : : :

karþýlýklý alýp verirler, (kadeh) kaldýrýrlar orada kadeh boþ söz yoktur orada ve yoktur günaha girme

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennette de kadeh kaldýrma, içki içme var, fakat sarhoþ olmak, boþ söz söylemek yoktur.

198

198


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¥æì¢ä¤Ø ß ¥ªì¯¢Û¤ªì¢Û ¤á¢è £ã b × ¤á¢è Û ¥æb à¤Ü¡Ë ¤á¡è¤î Ü Ç ¢Òì¢À í  ë Ve yetûfu aleyhim gýlmânun lehum ke ennehum lû’luun meknûnun.

ςε κενδιλερι ι⎜ιν ηιζμετ εδεν (γεν⎜ δελικανλ⎬λαρ), ονλαρ⎬ν ετραφλαρ⎬νδα δολα⎭⎬ρλαρ. Ονλαρ σανκι σεδεφινδε σακλανμ⎬⎭ ινχι γιβιδιρλερ. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve yetûfu aleyhim gýlmânun lehum ke enne-hum lû’luun meknûnun

: : : : : : :

ve tavaf ederler, dönüp dolaþýrlar, hizmet ederler onlarýn etrafýnda, onlara gýlmanlar (genç delikanlýlar) onlara ait, kendilerine ait sanki onlar inciler sedefinde saklý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlara cennette sadece huriler deðil, gýlmanlar da hizmet eder.

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

æì¢Û  õ¬b  n í §œ¤È 2 ó¨Ü Ç ¤á¢è¢š¤È 2  3 j¤Ó a  ë Ve akbele ba’duhum alâ ba’dýn yetesâelûn(yetesâelûne).

ςε καρ⎭⎬λ⎬κλ⎬ βιρβιρλερινε σοραρλαρ. 1 - ve akbele 2 - ba’du-hum alâ ba’dýn 3 - yetesâelûne

: : :

ve karþýlýklý birbirlerine sorarlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Karþýlýklý birbirleriyle konuþup, sual sorarlar ve cevap verirler, sohbet ederler.

199

199


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

åî©Ô¡1¤'¢ß b ä¡Ü¤ç a ó¬©Ï ¢3¤j Ó b £ä¢× b £ã¡a a¬ì¢Ûb Ó Kâlû innâ kunnâ kablu fî ehlinâ muþfikîn(muþfikîne).

“Γερ⎜εκτεν βιζ δαηα ⎞νχε αιλεμιζλε βεραβερκεν κορκυψορδυκ.” δεδιλερ. 1 2 3 4 5 6

-

kâlû innâ kunnâ kablu fî ehli-nâ muþfikîne

: : : : : :

dediler muhakkak ki biz, gerçekten biz biz olduk önce ailemiz içinde, ailemizle beraberken korkanlar, endiþe edenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Biz bu cennete gelmeden önce dünyada yaþýyorken, ailemizle birlikteyken korkanlar ve endiþe edenlerdik.” dediler.

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

¡âì¢à £Ûa  la ˆ Ç b äî¨Ó ë  ë b ä¤î Ü Ç ¢é¨£ÜÛa  £å à Ï Fe mennallâhu aleynâ ve vekânâ azâbes semûm(semûmi).

⇒ιμδι Αλλαη βιζι νι’μετλενδιρδι ϖε βιζι (χεηεννεμιν) καϖυρυχυ ατε⎭ινιν αζαβ⎬νδαν κορυδυ. 1 2 3 4 5 6

-

fe menne allâhu aleynâ ve vekâ-nâ azâbe es semûmi

: : : : : :

þimdi, oysa, lütufta bulundu Allah bize ve bizi korudu azap hücrelere iþleyen kavurucu ateþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Þimdi cennetteyiz. Allah bizi bu cennete ulaþtýrarak ni’metlendirdi. Bizi cehennem ateþinin kavurucu azabýndan korudu (dediler).

200

200


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

; ¢áî©y£Š Ûa ¢£Š j¤Ûa  ì¢ç ¢é £ã  ¡a 6 ¢êì¢Ç¤† ã ¢3¤j Ó ¤å¡ß b £ä¢× b £ã¡a Ýnnâ kunnâ min kablu ned’ûh(ned’ûhu), innehu huvel berrur rahîm(rahîmu).

Μυηακκακ κι βιζ δαηα ⎞νχεδεν Ο’να (Αλλαη’α) δυα εδιψορδυκ. Μυηακκακ κι Ο, Βερρ’διρ (⎜οκ χ⎞μερτ, ⎜οκ λ⎫τυφκ®ρδ⎬ρ), Ραη⎩μ’διρ (Ραη⎩μ εσμασ⎬ ιλε τεχελλι εδενδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8

-

innâ kunnâ min kablu ned’û-hu inne-hu huve el berru er rahîmu

: : : : : : : :

muhakkak ki biz olduk önceden ona dua ediyoruz muhakkak ki o o Berr olandýr, Berr’dir, çok cömert, çok lütufkârdýr Rahîm Olan’dýr, Rahîm’dir, Rahîm esmasý ile tecelli edendir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Muhakkak ki biz O’na dua ediyorduk ve O muhakkak ki Berr’dir (çok cömert ve lütufkâr) ve Rahîm’dir.” dediler.

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

6§æì¢ä¤v ß  ü  ë §å¡çb Ø¡2  Ù¡ £2 ‰ ¡o à¤È¡ä¡2  o¤ã a ¬b à Ï ¤Š¡ £× ˆ Ï Fe zekkir fe mâ ente bi ni’meti rabbike bi kâhinin ve lâ mecnûn(mecnûnin).

Ο ηαλδε ζικρετ (⎞ð⎫τ ϖερ), ⎜⎫νκ⎫ σεν Ραββινιν νι’μετι σαψεσινδε νε κ®ηινσιν νε δε μεχνυνσυν. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

fe zekkir fe mâ ente bi ni’meti rabbi-ke bi kâhinin ve lâ mecnûnin

: : : : : : : :

o zaman, o halde zikret, öðüt ver, hatýrlat çünkü sen deðilsin ni’metiyle, ni’meti sayesinde senin Rabbin kâhin ve mecnun deðil

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün peygamberlere ve velî resûllere ya kâhin (þeytandan ilm-i nücum öðrenen) ya da mecnun (deli) denmiþtir. Allahû Tealâ Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e: “Sen ne kâhinsin ne de mecnunsun.” diyor.

201

201


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¡æì¢ä à¤Ûa  k¤í ‰ ©é¡2 ¢—  £2 Š n ã ¥Š¡Çb (  æì¢Ûì¢Ô í ¤â a Em yekûlûne þâirun neterabbesu bihî reybel menûni.

Ψοκσα: “Ο βιρ ⎭αιρδιρ, ζαμαν⎬ν μυσ⎩βετινιν ονα ανσ⎬ζ⎬ν γελμεσινι γ⎞ζλ⎫ψορυζ.” μυ διψορλαρ? 1 2 3 4 5 6 7

-

em yekûlûne þâirun neterabbesu bi-hi reybe el menûni (reybe el menûni

: : : : : : : :

yoksa, veya ... mý onlar diyorlar bir þairdir gözlüyoruz, bekliyoruz ona þüphe, belirsizlik, ansýzýn olabilecek olan zaman zamanýn musîbetinin ansýzýn gelmesi)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz için “O’na ansýzýn bir musîbet gelmesini gözlüyoruz.” mu diyorlar.

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 525

6 åî©–¡£2 Š n¢à¤Ûa  å¡ß ¤á¢Ø È ß ó©£ã¡b Ï a좖 £2 Š m ¤3¢Ó Kul terabbesû fe innî meakum minel muterabbisîn(muterabbisîne).

“Γ⎞ζλεψιν, βεν δε σιζινλε βεραβερ γ⎞ζλεψενλερδενιμ.” δε. 1 2 3 4 5 6

-

kul terabbesû fe innî mea-kum min el muterabbisîne

: : : : : :

de gözleyin, bekleyin ayný zamanda, hem de muhakkak ki ben sizinle beraber gözetleyenlerden, bekleyenlerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’e Yüce Allah buyuruyor ki: “Onlara de ki: “Gözleyin bakalým, ben de sizinle beraber gözleyenlerdenim.”

202

202


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

7 æì¢Ëb Ÿ ¥â¤ì Ó ¤á¢ç ¤â a ¬a ˆ¨è¡2 ¤á¢è¢ß 5¤y a ¤á¢ç¢Š¢ß¤b m ¤â a Em te’muruhum ahlâmuhum bi hâzâ em hum kavmun tâgûn(tâgûne).

Ψοκσα ονλαρ⎬ν ακ⎬λλαρ⎬ βυνυ μυ εμρεδιψορ? ςεψα ονλαρ αζγ⎬ν βιρ καϖιμ μι? 1 2 3 4 5 6 7 8

-

em te’muru-hum ahlâmu-hum bi hâzâ em hum kavmun tâgûne

: : : : : : : :

veya, yoksa onlara emrediyor, kendilerine emrediyor onlarýn akýllarý bunu veya, yoksa onlar kavim azgýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Yoksa akýllarý onlara bunu mu emrediyor? Onlar azgýn bir kavim mi yoksa?” Allah, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e böyle söylüyor.

ℜψετ − 33

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

7 æì¢ä¡ß¤ªì¢í  ü ¤3 2 7 ¢é Û £ì Ô m  æì¢Ûì¢Ô í ¤â a Em yekûlûne tekavveleh(tekavvelehu), bel lâ yû’minûn(yû’minûne).

Ψαηυτ: “Ονυ κενδισι υψδυρυπ σ⎞ψλεδι.” μι διψορλαρ? Ηαψ⎬ρ ονλαρ ⎩μ®ν ετμεζλερ. 1 2 3 4 5

-

em yekûlûne tekavvele-hu bel lâ yû’minûne

: : : : :

veya, yoksa, yahut diyorlar onu kendisi uydurup söyledi hayýr onlar îmân etmiyorlar, etmezler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ buyuruyor ki: “Yoksa onlar þöyle mi diyorlar? Söylediklerini kendisi uydurup söyledi.” Hayýr onlar îmân etmezler.

203

203


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

6 åî©Ó¡…b • aì¢ãb × ¤æ¡a ¬©é¡Ü¤r¡ß §sí ©† z¡2 aì¢m¤b î¤Ü Ï Felye’tû bi hadîsin mislihî in kânû sâdikîn(sâdikîne).

√ψλεψσε Ο’νυν γιβι βιρ σ⎞ζ (Κυρ’®ν ®ψετι) γετιρσινλερ εðερ (σ⎞ζλερινδε) σαδ⎬κσαλαρ. 1 2 3 4 5 6

-

fe li ye’tû bi hadîsin misli-hi in kânû sâdikîne

: : : : : :

öyleyse getirsinler bir söz onun gibi, benzeri eðer onlar ... oldu iseler sadýklar, sözlerinde sadýk olanlar, doðru söyleyenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Öyleyse Kur’ân âyeti gibi bir söz getirsinler.” buyuruyor Allahû Tealâ. Ve ilâve ediyor: “Eðer sözlerine sadýksalar.”

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

6 æì¢Ô¡Ûb ‚¤Ûa ¢á¢ç ¤â a §õ¤ó ( ¡Š¤î Ë ¤å¡ß aì¢Ô¡Ü¢ ¤â a Em hulikû min gayri þey’in em humul hâlikûn(hâlikûne).

Ψοκσα ονλαρ βιρ ⎭εψ (βιρ ψαραταν) ολμακσ⎬ζ⎬ν μ⎬ ψαρατ⎬λδ⎬λαρ? ςεψα ψαρατ⎬χ⎬λαρ ονλαρ μ⎬? 1 2 3 4 5 6

-

em hulikû min gayri þey’in em hum(u) el hâlikûne

: : : : : :

veya, yoksa ... mý yaratýldýlar bir þey olmaksýzýn veya, yoksa, ... mý onlar yaratýcý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yaratan sadece Allah’týr. Allah’tan baþka yaratan olmamýþtýr. Allah 6 günde 6 âlem, yani bütün âlemleri yaratmýþtýr.

204

204


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 36

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

6 æì¢ä¡Óì¢í  ü ¤3 2 7  ¤‰ ü¤a  ë ¡pa ì¨à £Ûa aì¢Ô Ü  ¤â a Em halakûs semâvâti vel ard(arda), bel lâ yûkýnûn(yûkýnûne).

Ψοκσα γ⎞κλερι ϖε αρζ⎬ ονλαρ μ⎬ ψαραττ⎬? Ηαψ⎬ρ, ονλαρ Αλλαη’α ψακ⎩ν ηασ⎬λ εδεμεζλερ. 1 2 3 4 5 6

-

em halakû es semâvâti ve el arda bel lâ yûkýnûne

: : : : : :

veya, yoksa ... mý onlar yarattýlar semalar, gökler ve arz, yeryüzü, yer hayýr (Allah’a) yakîn hasýl edemezler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gökleri ve yeri yaratan Allah’týr. Ýnanmayanlar Allah’a ve O’nun yaratýcý hüviyetine yakîn hasýl edemeyenlerdir.

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

6 æ뢊¡À¤î –¢à¤Ûa ¢á¢ç ¤â a  Ù¡ £2 ‰ ¢å¡ö¬a Œ  ¤á¢ç  †¤ä¡Ç ¤â a Em indehum hazâinu rabbike em humul musaytýrûn(musaytýrûne).

Ψοκσα Ραββινιν ηαζινελερι ονλαρ⎬ν ψαν⎬νδα μ⎬? ςεψα (ο ηαζινελεριν) σαηιπλερι ονλαρ μ⎬? 1 2 3 4 5 6 7

-

em inde-hum hazâinu rabbi-ke em hum(u) el musaytýrûne

: : : : : : :

veya, yoksa ... mý onlarýn yanýnda hazineler senin Rabbin veya, yoksa ... mý onlar hakim olanlar, sahip olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn hazineleri onlarýn yanýnda deðildir. Hazinelerin sahipleri de onlar deðildir, herþeyin yegâne sahibi Allah’týr.

205

205


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¡p¤b î¤Ü Ï 7¡éî©Ï  æì¢È¡à n¤ í ¥á  £Ü¢ ¤á¢è Û ¤â a 6§åî©j¢ß §æb À¤Ü¢¡2 ¤á¢è¢È¡à n¤¢ß Em lehum sullemun yestemiûne fîh(fîhî), felye’ti mustemiuhum bi sultânin mubîn(mubînin).

Ψοκσα ονλαρ⎬ν οραδα (κονυ⎭υλανλαρ⎬) δινλεψεχεκλερι μερδιϖενλερι μι ϖαρ? √ψλεψσε ονλαρ⎬ δινλεψενλερ α⎜⎬κ δελιλ γετιρσινλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

em lehum sullemun yestemiûne fî-hi fe li ye’ti … bi mustemiu-hum bi sultânin mubînin

: : : : : : : : : :

veya, yoksa … mý onlarýn var merdiven dinliyorlar orada öyleyse getirsin onlarý dinleyenler güç, delil açýk, apaçýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn indinde ne konuþulduðunu ancak Allah ve O’nunla birlikte olanlar bilir, baþka kimse bilmez.

206

206


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

6 æì¢ä j¤Ûa ¢á¢Ø Û  ë ¢pb ä j¤Ûa ¢é Û ¤â a Em lehul benâtu ve lekumul benûn(benûne).

Ψοκσα κ⎬ζλαρ Ο’νυν ϖε οðλανλαρ σιζιν μι? 1 2 3 4 5

-

em lehu el benâtu ve lekum el benûne

: : : : :

veya, yoksa ... mý onun kýzlar ve sizin erkek çocuklar, oðlanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn insanmýþ gibi doðurduðunu ve kýz çocuk doðurduðunu iddia ettikleri için Allah böyle bir ifade kullanýyor. 37/SAFFAT-152: Veledallâhu ve innehum le kâzibûn(kâzibûne). "Allah doðurdu." Muhakkak ki onlar, kesinlikle yalan söyleyenlerdir.

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 40

Σαψφα − 526

6 æì¢Ü Ô¤r¢ß §â Š¤Ì ß ¤å¡ß ¤á¢è Ï a¦Š¤u a ¤á¢è¢Ü ÷¤ m ¤â a Em tes’eluhum ecren fe hum min magremin muskalûn(muskalûne).

Ψοκσα σεν ονλαρδαν βιρ ⎫χρετ μι ιστιψορσυν? Βυ ψ⎫ζδεν ονλαρ αð⎬ρ βιρ βορ⎜ αλτ⎬νδαλαρ μ⎬? 1 2 3 4 5 6 7

-

em tes’elu-hum ecren fe hum min magremin muskalûne

: : : : : : :

veya, yoksa ... mý onlardan istiyorsun ücret böylece, bu sebeple, bu yüzden onlar borçtan aðýr yük altýnda olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V) kimseden ücret istememiþtir. Kimse de onun kendisi için ücret istemesi sebebiyle borç altýna girmemiþtir.

207

207


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¢k¤î ̤Ûa ¢á¢ç  †¤ä¡Ç ¤â a 6  æì¢j¢n¤Ø í ¤á¢è Ï Em indehumul gaybu fe hum yektubûn(yektubûne).

Ψαηυτ γαψβ ονλαρ⎬ν ψαν⎬νδα δα ονλαρ μ⎬ ψαζ⎬ψορλαρ? 1 2 3 4 5 6

-

em indehum(u) el gaybu fe hum yektubûne

: : : : : :

veya, yoksa, yahut ... mý onlarýn yanýnda gayb böylece, ve de onlar yazýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gaybý Allah’tan baþka kimse bilemez. Allah dilerse kullarýndan seçtiklerine gaybý bildirir. Onlar tasarruf rýzasýna ulaþmýþ olan devrin imamlarýdýr. 72/CÝN-26: Âlimul gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybihî ehadâ(ehaden). Gaybý bilen Allah, gaybý kimseye açýklamaz. 72/CÝN-27: Ýllâ menirtedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadâ(rasaden). Ancak resûllerden rýzaya (Tasarruf rýzasý) ulaþanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki O (Allah), onlarýn önünden ve ardýndan muhafýz gönderir.

208

208


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

6 æë ¢†î©Ø à¤Ûa ¢á¢ç a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ûb Ï 6a¦†¤î ×  æë ¢†í©Š¢í ¤â a Em yurîdûne keydâ(keyden), fellezîne keferû humul mekîdûn(mekîdûne).

Ψοκσα βιρ τυζακ μ⎬ κυρμακ ιστιψορλαρ? Λ®κιν τυζαðα δ⎫⎭εχεκ ολανλαρ ο κ®φιρλερδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

em yurîdûne keyden fe ellezîne keferû hum(u) el mekîdûne

: : : : : : : :

veya, yoksa, yahut istiyorlar hile, tuzak kurmak fakat, lâkin o kimseler, onlar, olanlar inkâr edenler onlar tuzaða düþenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar ne zaman Allah’a veya O’nun resûllerine tuzak kurdularsa, Allah kurduklarý tuzakla onlarý tuzaða düþürmüþtür. 44/DUHAN-10: Fertekib yevme te’tîs semâu bi duhânin mubîn(mubînin). Artýk göðün, apaçýk duman (fitne) getireceði günü gözle. 44/DUHAN-11: Yagþân nâs(nâse), hâzâ azâbun elîm(elîmun). (O fitne ki) insanlarý (insanlarýn büyük kýsmýný) sarmýþtýr. Ýþte bu, elîm bir azaptýr. 44/DUHAN-12: Rabbenekþif annel azâbe innâ mû’minûn(mû’minûne). Rabbimiz, azabý bizden kaldýr. Muhakkak ki biz, mü’minleriz. 44/DUHAN-13: Ennâ lehumuz zikrâ ve kad câehum resûlun mubîn(mubînun). Onlara (herþeyi) açýklayan bir resûl gelmiþti. (Buna raðmen resûlün söylediklerinden) ibret almadýlar. 44/DUHAN-14: Summe tevellev anhu ve kâlû muallemun mecnûn(mecnûnun). Ve (O’NA) (þeytan tarafýndan vahyedilerek) “öðretilmiþ” ve “deli” dediler ve sonra O’NDAN yüz çevirdiler. Onlara apaçýk bir Resûl gelmesine raðmen, O’ndan ibret almadýlar. Þeytandan vahiy aldýðý, deli olduðu ifade edilerek halký inandýrdýlar. Ve halk Resûl’den yüz çevirdi. Böylece bizim, Allah’ýn Resûlü olduðumuz, onlarýn tuzaðý ile kesinleþti.

209

209


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

æì¢×¡Š¤'¢í b £à Ç ¡é¨£ÜÛa  æb z¤j¢ 6¡é¨£ÜÛa ¢Š¤î Ë ¥é¨Û¡a ¤á¢è Û ¤â a Em lehum ilâhun gayrullâh(gayrullâhi), subhânallâhi ammâ yuþrikûn(yuþrikûne).

Ψοκσα ονλαρ⎬ν Αλλαη’ταν βα⎭κα ιλ®ηλαρ⎬ μ⎬ ϖαρ? Αλλαη, ονλαρ⎬ν ⎭ιρκ κο⎭τυκλαρ⎬ ⎭εψλερδεν μ⎫νεζζεητιρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

em lehum ilâhun gayru allâhi subhâne allâhi ammâ (an mâ) yuþrikûne

: : : : : : :

veya, yoksa, yahut onlarýn var ilâh Allah’tan baþka Allah Sübhan’dýr, münezzehtir þeyden, þeylerden þirk koþuyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’tan baþka Ýlâh edinenler Allah’a þirk koþanlardýr. Gidecekleri yer cehennemdir.

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

b¦À¡Ób  ¡õ¬b à £Ûa  å¡ß b¦1¤¡× a¤ë Š í ¤æ¡a  ë ¥âì¢×¤Š ß ¥lb z  aì¢Ûì¢Ô í Ve in yerev kisfen mines semâi sâkýtan yekûlû sehâbun merkûm(merkûmun).

ςε εðερ γ⎞κτεν βιρ παρ⎜α δ⎫⎭τ⎫ð⎫ν⎫ γ⎞ρσελερ: “⇐στ ⎫στε ψ⎬ð⎬λμ⎬⎭ βυλυτλαρδ⎬ρ.” δερλερ. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve in yerev kisfen min es semâi sâkýtan yekûlû sehâbun merkûmun

: : : : : : :

ve eðer görseler bir parça gökten düþen derler bulut, bulutlar üst üste yýðýlmýþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ve Resûlü’ne inanmayanlarýn herþeye bir kulp takmasý ifade buyruluyor.

210

210


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢Ô È¤–¢í ¡éî©Ï ô©ˆ  £Ûa ¢á¢è ß¤ì í aì¢Ó  5¢í ó¨£n y ¤á¢ç¤‰  ˆ Ï Fe zerhum hattâ yulâkû yevmehumullezî fîhî yus’akûne.

Αρτ⎬κ ονλαρ⎬, ηελ®κ ολαχακλαρ⎬ γ⎫νλερινε καϖυ⎭υνχαψα καδαρ τερκετ. 1 2 3 4 5 6 7

-

fe zer-hum hattâ yulâkû yevme-hum ellezî fî-hi yus’akûne

: : : : : : :

öyleyse, artýk onlarý býrak, terket kavuþuncaya kadar onlarýn günü o kimseler ki onda þiddetli ses ile helâk olacaklar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Resûlün karþýsýnda olanlar Allah tarafýndan helâk edilirler. Allah onlara azap eder.

ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

6 æ뢊 –¤ä¢í ¤á¢ç  ü  ë b¦÷¤î ( ¤á¢ç ¢†¤î × ¤á¢è¤ä Ç ó©ä¤Ì¢í  ü  â¤ì í Yevme lâ yugnî anhum keyduhum þey’en ve lâ hum yunsarûn(yunsarûne).

Ο γ⎫ν ονλαρα, τυζακλαρ⎬ ηερηανγιβιρ ⎭εψλε φαψδα ϖερμεζ. ςε ονλαρ ψαρδ⎬μ ολυνμαζλαρ. 1 2 3 4 5 6

-

yevme lâ yugnî an hum keydu-hum þey’en ve lâ hum yunsarûne

: : : : : :

o gün fayda vermez onlara, kendilerine onlarýn hileli, tuzaklarý bir þeyle ve onlar yardým olunmazlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Baþka insanlara haksýz olarak tuzak kuranlar için Allah’ýn da onlara tuzak kurmasý söz konusu olur, bu sebeple tuzaklarý onlara fayda saðlamaz.

211

211


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 47

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

Ù¡Û¨‡  æ뢅 b¦2a ˆ Ç aì¢à Ü Ã  åí© ˆ £Ü¡Û  £æ¡a  ë  æì¢à Ü¤È í  ü ¤á¢ç Š r¤×  a  £å¡Ø¨Û  ë Ve inne lillezîne zalemû azâben dûne zâlike ve lâkinne ekserehum lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

ςε μυηακκακ κι ζυλμεδενλερ ι⎜ιν, βυνδαν βα⎭κα βιρ αζαπ δαηα ϖαρδ⎬ρ ϖε λ®κιν ονλαρ⎬ν ⎜οðυ βιλμεζλερ. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve inne li ellezîne zalemû azâben dûne zâlike ve lâkinne eksere-hum lâ ya’lemûne

: : : : : : :

ve muhakkak zalimlere, zulmedenlere azap bundan baþka vardýr ve lâkin, ancak onlarýn çoðu bilmiyorlar, bilmezler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Zalim olanlar için 2 azap vardýr. Her zulümlerin arkasýndan Allah onlara azap verir ve ruhlarý nefslerine huzursuzluk verir ki bu da baþka bir azap hüviyetindedir.

212

212


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

b ä¡ä¢î¤Ç b¡2  Ù £ã¡b Ï  Ù¡£2 ‰ ¡á¤Ø¢z¡Û ¤Š¡j¤•a ë = ¢âì¢Ô m  åî©y  Ù¡ £2 ‰ ¡†¤à z¡2 ¤|¡ £j   ë Vasbir li hukmi rabbike fe inneke bi a’yuninâ, ve sebbih bi hamdi rabbike hîne tekûmu.

ςε Ραββινιν η⎫κμ⎫νε σαβρετ. ∩⎫νκ⎫ μυηακκακ κι σεν γ⎞ζ⎫μ⎫ζ⎫ν ⎞ν⎫νδεσιν. ςε καλκτ⎬ð⎬ν ζαμαν Ραββινι ηαμδ ιλε τεσβιη ετ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

vasbir li hukmi rabbi-ke li hukmi rabbi-ke fe inne-ke bi a’yuni-nâ ve sebbih bi hamdi rabbi-ke hîne tekûmu

: : : : : : : : : : : :

ve sabret hükme senin Rabbin Rabbinin hükmüne böylece, oysa, çünkü muhakkak ki senden gözümüzün önünde ve tesbih et hamd ile senin Rabbin, Rabbin olduðu zaman, esnasýnda namaza duruþunda

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn hükmüne sabretmek Allah’ýn emridir. Elbette Allah’ýn Nebîsi her zaman Allah’ýn gözlerinin önündedir. Namazý her ikame ediþinde Rabbini hamd ile tesbih etmesi emrediliyor.

213

213


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 526

(52) Tur Suresi ¡‰ì¢£ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¡âì¢v£ä¢ Ûa ‰b 2¤…¡a  ë ¢é¤z¡£j  Ï ¡3¤î £Ûa  å¡ß

ë

Ve minel leyli fe sebbihhu ve idbâren nucûmi.

ςε γεχενιν βιρ κ⎬σμ⎬νδα αρτ⎬κ Ο’νυ (Αλλαη’⎬) τεσβιη ετ ϖε ψ⎬λδ⎬ζλαρ⎬ν βατ⎬⎭⎬νδα δα.

1 2 3 4

-

ve min el leyli fe sebbih-hu ve idbâre en nucûmi

: : : :

ve gecenin bir bölümünde artýk onu tesbih et ve batýþ yýldýzlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gecenin bir kýsmýnda ve yýldýzlarýn batýþýnda da Allah’ý tesbih etmesi emrediliyor.

214

214


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

53. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ô¨ì ç a ‡¡a ¡á¤v  £äÛa  ë Ven necmi izâ hevâ.

Καψβολδυðυ ζαμαν ψ⎬λδ⎬ζα ανδολσυν. 1 - ve en necmi 2 - izâ 3 - hevâ

: : :

yýldýza andolsun olduðu zaman düþtü, kaydý, kayboldu

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yýldýzlarda birgün yok olurlar, yani kaybolurlar. Ömrünü dolduran yýldýz yok olmaya mahkûmdur.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

7ô¨ì Ë b ß  ë ¤á¢Ø¢j¡yb •  £3 ™ b ß Mâ dalle sâhýbukum ve mâ gavâ.

Σαηιβινιζ δαλ®λετε δ⎫⎭μεδι ϖε αζμαδ⎬. 1 - mâ dalle 2 - sâhib-kum 3 - ve mâ gavâ

: : :

sapmadý sizin arkadaþýnýz ve azmadý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) sahibimizdir. Sahâbenin de sahibiydi. Onun dalâlete düþmediði ve azmadýðý açýklanýyor.

215

215


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 3

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

6ô¨ì è¤Ûa ¡å Ç ¢Õ¡À¤ä í b ß  ë Ve mâ yentýku anil hevâ.

ςε Ο, ηεϖασ⎬νδαν (κενδιλιðινδεν) κονυ⎭μαζ. 1 - ve mâ yentiku 2 - an(i) el hevâ

: :

ve konuþmaz hevadan, heves ile, kendiliðinden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz bir Peygamber’di ve kendi iradesiyle konuþmazdý. O’nu Allah konuþtururdu. Yani Allah’ýn tasarrufu altýndaydý.

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 27

=ó¨yì¢í

Σαψφα − 527

¥ó¤y ë

£ ü¡a  ì¢ç

¤æ¡a

Ýn huve illâ vahyun yûhâ.

(Ο’νυν σ⎞ψλεδικλερι), σαδεχε ονα ϖαηψολυναν ϖαηιψδιρ. 1 2 3 4 5

-

in ..... (illâ) huve (in) ..... illâ vahyun yûhâ

: : : : :

ancak, sadece o ancak, sadece vahiy vahyolunan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm O sadece Allah’ýn vahyettiðini söyleyebileceði için bütün söyledikleri Allah’ýn, O’na söylettikleridir.

216

216


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ô¨ì¢Ô¤Ûa ¢†í© † ( ¢é à£Ü   Ç Allemehu þedîdul kuvâ.

Ονα ⎜οκ ⎭ιδδετλι ϖε κυδρετλι ολαν (Χεβραιλ Α.Σ) ⎞ðρεττι. 1 - alleme-hu 2 - þedîdu 3 - el kuvâ

: : :

ona öðretti þiddetli, çok kuvvetli, üstün güç sahibi kudretli, kuvvetli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’e herþeyi 4 büyük melekten biri olan Cebrail (A.S) öðretmiþtir. Diðer 3 melek; Mikail (A.S), Azrail (A.S) ve Ýsrafil (A.S)’dýr.

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

=ô¨ì n¤b Ï 6§ñ£Š  ¡ß 뢇 Zû mirreh(mirretin), festevâ.

Ο (Χεβραιλ Α.Σ), κυϖϖετ ϖε αζαμετ σαηιβιδιρ. √ψλεχε ιστιϖα εττι (ψ⎞νελδι). 1 2 3 4

-

zû mirretin fe istevâ

: : : :

sahip kuvvetli, azamet sahibi öylece istiva etti (yöneldi, kapladý, göründü, doðruldu)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cebrail (A.S) kuvvetin ve azametin sahibidir. Sonra istiva etti, yöneldi. Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’e yaklaþtý.

217

217


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

6ó¨Ü¤Ç ü¤a ¡Õ¢Ï¢ü¤b¡2  ì¢ç  ë Ve huve bil ufukil a'lâ.

ςε ο, υφκυν εν ψ⎫κσεκ ψερινδε (γ⎞ζ⎫κτ⎫). 1 - ve huve 2 - bi el ufuki 3 - el a'lâ

: : :

ve o bir ufukta en yüksek

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cebrail (A.S) ufkun en yüksek yerinde göründü. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) onu kalp gözüyle gördü.

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

=ó£Û¨ † n Ï b ã …  £á¢q Summe denâ fe tedellâ.

Σονρα ψακλα⎭τ⎬ ϖε β⎞ψλεχε ινδι. 1 2 3 4

-

summe denâ fe tedellâ

: : : :

sonra yaklaþtý ardýndan sarktý, indi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cebrail (A.S) yaklaþtý ve aþaðý sarktý ve indi.

218

218


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

7ó¨ã¤… a ¤ë a ¡å¤î, ¤ì Ó  lb Ó  æb Ø Ï Fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ.

Β⎞ψλεχε ικι ψαψ μεσαφεσι καδαρ (ηαττα) δαηα ψακ⎬ν ολδυ. 1 2 3 4 5

-

fe kâne kâbe kavseyni ev ednâ

: : : : :

böylece oldu uzaklýk, mesafe iki yay (bir yaydaki kabza ile uç arasý) veya, yahut, hatta daha yakýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cebrail (A.S) Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) iki yay kadar, yani 2 metreden daha yakýn olacak kadar yaklaþtý.

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

6ó¨y¤ë a ¬b ß ©ê¡†¤j Ç ó¨Û¡a ó ¬¨y¤ë b Ï Fe evhâ ilâ abdihî mâ evhâ.

Β⎞ψλεχε Ο’νυν κυλυνα ϖαηψεδεχεðι ⎭εψι ϖαηψεττι. 1 2 3 4

-

fe evhâ ilâ abdi-hî mâ evhâ

: : : :

böylece vahyetti onun kuluna þey vahyetti

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Kulu olan Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e Cebrail (A.S) vahyedeceði þeyleri vahyetti.

219

219


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

ô¨a ‰ b ß ¢…a¨ªì¢1¤Ûa  l ˆ × b ß Mâ kezebel fuâdu mâ reâ.

Καλβινδεκι φυαδ (γ⎞ν⎫λ γ⎞ζ⎫ γ⎞ρμεσι), γ⎞ρδ⎫ð⎫ (ρυηυν γ⎞ζλερινιν γ⎞ρδ⎫ð⎫) ⎭εψι τεκζιπ ετμεδι. 1 - mâ kezebe 2 - el fuâdu 3 - mâ reâ

: : :

tekzip etmedi, yalanlamadý, reddetmedi fuad hassasý (kalbindeki idrak hasasý) gördüðü þey

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) ruhunun baþ gözleriyle Cebrail (A.S)’ý gördü. Daha evvel O’nu gönül gözüyle görmüþtü. Ýki görüntü birbirinin ayný idi.

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

ô¨Š í b ß ó¨Ü Ç ¢é ã뢉b à¢n Ï  a E fe tumârûnehu alâ mâ yerâ.

Ψοκσα σιζ, ονυνλα γ⎞ρδ⎫ð⎫ ⎭εψ ηακκ⎬νδα μ⎬ ταρτ⎬⎭⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

e fe tumârûne -hu alâ mâ yerâ

: : : : :

mi hâlâ, öyle, yoksa onunla tartýþýyorsunuz üzerinde, hakkýnda gördüðü þey

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Baþ gözlerinden baþka görme aracý yoktur. Sen de ancak bizim gördüðümüz þeyleri görebilirsin diye O’nunla tartýþýyorlardý.

220

220


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ô¨Š¤¢a ¦ò Û¤Œ ã ¢ê¨a ‰ ¤† Ô Û  ë Ve lekad reâhu nezleten uhrâ.

ςε ανδολσυν κι ονυ βα⎭κα βιρ ινι⎭ινδε δε γ⎞ρδ⎫.

1 2 3 4

-

ve lekad reâ-hu nezleten uhrâ

: : : :

ve andolsun onu gördü iniþ diðer

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve andolsun ki diye Allah sözü kesinleþtiriyor. Bu Allah’ýn andýdýr, yeminidir. Baþka bir iniþinde de Peygamber Efendimiz (S.A.V) O’nu görmüþtü. Hira Daðý’ndaki Nur Maðarasý’nda Cebrail (A.S) orada O’na sarýlmýþtý da Allah’ýn cereyaný Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’e geçmiþ, ikisi birden defalarca þiddetle sarsýlmýþlardý. Bu sarsýlmaya “CEZBE” adý verilir. Hamdolsunki pekçok kardeþimiz “CEZBE” sahibidir. Ama bu âyetteki baþka bir iniþtir, Nur Maðarasý’ndaki iniþ deðildir.

221

221


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

ó¨è n¤ä¢à¤Ûa ¡ñ ‰ ¤†¡  †¤ä¡Ç Ýnde sidretil muntehâ.

Σιδρετ⎫λ Μ⎫ντεηα∋ν⎬ν ψαν⎬νδα. 1 - inde 2 - sidreti el muntehâ

: :

yanýnda Sidretül Münteha

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm 7. gök katý: 1- Kader Hücreleri 2- Ümmül Kitap 3- Kudret Denizi 4- Makam-ý Mahmud 5- Divan-ý Salihîn 6- Zikir Hücreleri 7- Ýndi Ýlâhi olmak üzere 7 âlemden oluþur. Ýndi Ýlâhi’ye çýkýþ, Zikir Hücreleri’ne yakýn olan Sidretül Münteha (Son Noktadaki Aðaç)’tan yukarý doðru yükselmekle gerçekleþir. Sidretül Münteha (Son Noktadaki Aðaç) varlýklar âleminin en üst noktasýdýr. Oradan dikey bir yolculukla ruh Allah’a ulaþýr ve Allah’ýn Zat’ýnda yok olur. Bu olaya “fenâfillah” denilir. Fenâ: Fani olmak, yok olmak Fî: Ýçinde Allah: Allah Allah’ýn Zat’ýnda, içinde yok olmak söz konusudur. Allah’a ulaþmayý dileyen herkese bu imkân verilir. Allah’a ulaþmayý dilemiþse o kiþinin ruhu Allah tarafýndan Kendisine ulaþtýrýlýr.

222

222


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 15

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

6ô¨ë¤b à¤Ûa ¢ò£ä   u b ç  †¤ä¡Ç Ýndehâ cennetul me'vâ.

Ο’νυν (Σιδρετ⎫λ Μ⎫ντεηα’ν⎬ν) ψαν⎬νδα Μεϖα Χεννετι (ϖαρδ⎬ρ). 1 - inde-hâ 2 - cennetu el me'vâ

: :

onun yanýnda Cennet’ul Meva

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sidretül Münteha’nýn yanýnda Meva Cenneti vardýr. 7 gök katýnýn herbirinde ayrý bir cennet yer alýr. Cennetlerin katý 1 2 3 4 5 6 7

ℜψετ − 16

CENNETLERÝN ÝSMÝ Cennet’ul Aliyetin Cennet’ul Firdevs Cennet’ul Huld Cennet’ul Vesile Cennet’ul Naim Cennet’ul Meva Cennet’ul Adn

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

=ó¨'¤Ì í b ß  ñ ‰¤†¡ £Ûa ó '¤Ì í ¤‡¡a Ýz yagþes sidrete mâ yagþâ.

Σιδρε’ψι β⎫ρ⎫ψεν ⎭εψ β⎫ρ⎫ψορδυ. 1 2 3 4

-

iz yagþe es sidrete mâ yagþâ

: : : :

o zaman, olmuþtu örtüyor, bürüyor sidre örten þey, bürüyen þey (ama ne bürüme)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kâinatýn en üst noktasýndaki aðacý yani müntehadaki, en üst noktadaki aðacý bürüyen Cebrail (A.S) deðildi. Allah Sidretül Münteha’ya tecelli ediyordu. Bu Sidretül Münteha’yý örtmek deðildi. Ýlâhi bir tecelli olan bürümek idi.

223

223


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

ó¨Ì Ÿ b ß  ë ¢Š – j¤Ûa  Îa ‹ b ß Mâ zâgal basaru ve mâ tagâ.

Βακ⎬⎭ καψμαδ⎬ ϖε ηαδδι α⎭μαδ⎬. 1 - mâ zâga 2 - el basaru 3 - ve mâ tagâ

: : :

kaymadý bakýþ ve haddi aþmadý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in ruhunun gözleri edepte kusur etmedi, haddi aþmadý.

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

ô¨Š¤j¢Ø¤Ûa ¡é¡£2 ‰ ¡pb í¨a ¤å¡ß ô¨a ‰ ¤† Ô Û Lekad reâ min âyâti rabbihil kubrâ.

Ανδολσυν κι ο, Ραββινιν β⎫ψ⎫κ ®ψετλερινδεν (βιρ κ⎬σμ⎬ν⎬) γ⎞ρδ⎫. 1 2 3 4 5

-

lekad reâ min âyâti rabbi-hi el kubrâ

: : : : :

andolsun gördü âyetlerinden Rabbinin büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V) Allah’ýn büyük âyetlerinden olan birþeyler gördü. Allah bu âyetlerin neler olduðunu açýklamýyor.

224

224


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ô£Œ¨ ¢È¤Ûa ë  p 5¤Ûa ¢á¢n¤í a Š Ï  a E fe reeytumul lâte vel uzzâ.

Σιζ, Λ®τ ϖε Υζζα’ψ⎬ γ⎞ρδ⎫ν⎫ζ μ⎫? 1 2 3 4 5

-

e fe reeytum el lâte ve el uzzâ

: : : : :

mi oysa, halbuki gördünüz mü Lât ve Uzza

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Lât ve Uzza, putperestlerin 2 büyük putudur. “Onlarý gördünüz mü?” diye soruyor, Allahû Tealâ.

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

ô¨Š¤¢ü¤a ò r¡Ûb £rÛa  ñì¨ä ß  ë Ve menâtes sâlisetel uhrâ.

ςε διðερινι, ⎫⎜⎫νχ⎫σ⎫ Μενατ’⎬ (γ⎞ρδ⎫ν⎫ζ μ⎫?) 1 - ve menâte 2 - es sâlisete 3 - el uhrâ

: : :

ve Menat üçüncü diðer

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Menat ise putperestlerin üçüncü büyük putudur. Bu putlar þeytanýn büyüsüyle büyülüdür.

225

225


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

ó¨r¤ã¢ü¤a ¢é Û  ë ¢Š ×  £ˆÛa ¢á¢Ø Û  a E lekumuz zekeru ve lehul unsâ.

Ερκεκ (⎜οχυκλαρ) σιζιν ϖε κ⎬ζ (⎜οχυκλαρ) Ο’νυν μυ? 1 2 3 4

-

e lekum ez zekeru ve lehu el unsâ

: : : :

sizin mi erkek ve onun diþi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Putperestler: “Allah kýz çocuklarý tercih eder.” diyorlar. Erkek çocuklarýn ise kendilerine kaldýðýný söylüyorlar.

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

ô¨Œî©™ ¥ò à¤¡Ó a¦‡¡a  Ù¤Ü¡m Tilke izen kýsmetun dîzâ.

Εðερ β⎞ψλε ισε βυ, ινσαφσ⎬ζ (ηακσ⎬ζ) βιρ τακσιμδιρ. 1 2 3 4

-

tilke izen kismetun dîzâ

: : : :

bu o taktirde, eðer öyleyse bir paylaþma insafsýzca (haksýzca)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Böyle olsaydý bu taksimin insafsýz ve haksýz bir paylaþma olacaðý ifade buyruluyor.

226

226


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

¬b ß ¤á¢×¢ª¯ë¬b 2¨a  ë ¤á¢n¤ã a ¬b çì¢à¢n¤î  £à  ¥õ¬b à¤ a¬  £ü¡a  ó¡ç ¤æ¡a b ß  ë  £å£Ä   Ûa £ü   ¡a  æì¢È¡j£n   í ¤æ¡a 6§æb À¤Ü¢ ¤å¡ß b è¡2 ¢é ¨£ÜÛa  4 Œ¤ã a 6ô¨†¢è¤Ûa ¢á¡è¡£2 ‰ ¤å¡ß ¤á¢ç  õ¬b u ¤† Ô Û  ë 7 ¢¢1¤ã ü¤a ô ì¤è m Ýn hiye illâ esmâun semmeytumûhâ entum ve âbâukum mâ enzelallâhu bihâ min sultân(sultânin), in yettebiûne illez zanne ve mâ tehvel enfus(enfusu), ve lekad câehum min rabbihimul hudâ.

Ονλαρ (βυ ισιμλερ) ανχακ σιζιν ϖε βαβαλαρ⎬ν⎬ζ⎬ν ονλαρ⎬ ισιμλενδιρδιðινιζ ισιμλερδιρ. Αλλαη ονλαρα ηι⎜βιρ συλταν (δελιλ ινδιρμεδι). Ονλαρ σαδεχε ζαννα ϖε νεφσλερινιν αρζυλαδ⎬ð⎬ ⎭εψλερε τ®βι ολυψορλαρ. ςε ανδολσυν κι, ονλαρα Ραβ∋λερινδεν ηιδαψετ γελδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

in ..... (illâ) hiye (in) ..... illâ esmâun semmeytumû-hâ entum ve âbâu-kum mâ enzele allâhu bi-hâ min sultânin in ..... (illâ) yettebiûne in ..... (illâ) zanne ve mâ tehve el enfusu ve lekad câe-hum min rabbi-him el hudâ

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

sadece, ancak o sadece, ancak isimler onu siz isimlendirdiniz siz ve sizin babalarýnýz, atalarýnýz indirmedi Allah ona sultan, bir delil sadece, ancak tâbî oluyorlar sadece, ancak zan ve hevalarýnýn arzu ettiði þey nefsler ve andolsun onlara geldi Rab’lerinden hidayet

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Putlara verilen isimler putperestlerin atalarýnýn verdiði isimlerdir. Allah onlara hiçbir delil indirmemiþtir. Âyetin sonu onlara Rab’lerinden hidayet geldiðini ifade ediyor.

227

227


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

9ó¨£ä à m b ß ¡æb ¤ã ¡¤5¡Û ¤â a Em lil insâni mâ temennâ.

Ψοκσα ινσαν ι⎜ιν σαδεχε τεμεννι εττιðι (ιστεδιðι) ⎭εψ μι ϖαρ? 1 2 3 4

-

em li el insâni mâ temennâ

: : : :

veya, yoksa mý insan için þey dilekte bulundu

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsana Allah’ýn sadece onlarýn nefslerinin arzu ettiði þeylerin verilmesi gerektiðine mi inanýyor bu insanlar? Oysaki seçim Allah’a aittir. Kul dilek mevkiindedir. Lâyýk olmadýðý henüz liyakat kespedemediði þeyleri de Allah’tan isteyebilir. Ama Allah kullarýna hep hakettiklerini verir.

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

;ó¨Û@ë¢ü¤a ë ¢ñ Š¡¨ü¤a ¡é ¨£Ü¡Ü Ï Fe lillâhil âhiretu vel ûlâ.

Φακατ εϖϖελ δε αηιρ δε Αλλαη’⎬νδ⎬ρ (δ⎫νψα δα αηιρετ δε Αλλαη’⎬νδ⎬ρ). 1 2 3 4

-

fe li allâhi el âhiretu ve el ûlâ

: : : :

öyleyse, fakat, oysa Allah'ýndýr son ve ilk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Evvelki hayat dünya hayatý da sonraki hayat ahiret (cennet veya cehennem) hayatý da sadece Allah’ýn uygun gördüðü hudutlar içinde devam edebilir.

228

228


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

ó©ä¤Ì¢m ü ¡pa ì¨à  £Ûa ó¡Ï §Ù Ü ß ¤å¡ß ¤á ×  ë ¤æ a ¡†¤È 2 ¤å¡ß  £ü¡a b¦÷¤î ( ¤á¢è¢n Çb 1 ( 󨙤Š í  ë ¢õ¬b ' í ¤å à¡Û ¢é ¨£ÜÛa  æ ‡¤b í Ve kem min melekin fîs semâvâti lâ tugnî þefâatuhum þey'en illâ min ba'di en ye'zenallâhu li men yeþâu ve yerdâ.

ςε γ⎞κλερδε νιχε μελεκλερ ϖαρδ⎬ρ κι ονλαρ⎬ν ⎭εφαατλερι (ηι⎜)βιρ ⎭εψλε (ηι⎜βιρ ⎭εκιλδε) φαψδα ϖερμεζ. Αλλαη’⎬ν διλεδιðι ϖε ραζ⎬ ολδυðυ (τασαρρυφ ρ⎬ζασ⎬να σαηιπ) κιμσεψε (δεϖριν ιμαμ⎬να) ιζιν ϖερμεσινδεν σονρασ⎬ ηαρι⎜.

1 2 3 4 5 6 7

229

-

ve kem min melekin fî es semâvâti lâ tugnî þefâatu-hum þey'en illâ

: : : : : : :

ve nice melekler semalarda, göklerde gani olmaz, fayda vermez onlarýn þefaatleri bir þey ancak, baþka, hariç

229


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 527

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

8 9 10 11 12 13

-

min ba'di en ye'zene allâhu li men yeþâu ve yerdâ

: : : : : :

den sonra izin vermesi Allah bir kimse için diler ve razý olur

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ Nisa-64’te þefaati açýk bir þekilde belirtiyor. Þefaat bu dünyada ve sadece Devrin Ýmamý’nýn Allah’tan talebiyle gerçekleþebilir. Sahâbenin talebi üzerine Allah onlarýn günahlarýný affedeceðini, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in talebi üzerine bir defa daha affedeceðini ifade buyuruyor. Bu durumda günahlarýn affý deðil sevaba çevrilmesi gerçekleþiyor. Ýþte bu þefaattir. 4/NÝSA-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi), ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfere lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen). Biz, resûlleri ancak Allah’ýn izniyle, kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar, nefslerine zulmettikleri zaman eðer sana gelselerdi ve Allah’tan maðfiret dileselerdi, Resûl de onlar için maðfiret dileseydi; Allah’ý tövbeleri (her iki tarafýn maðfiretini, tövbesini) kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardý. Enfal-29’da da Allah’ýn günahlarý affedeceðini ve tâbiiyetten sonra sevaba çevireceði açýklanýyor. 8/ENFAL-29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi). Ey âmenû olanlar, Allah’a karþý takva sahibi olursanýz sizi furkan (hak ve bâtýlý ayýrma özelliði) sahibi kýlar! Ve sizden (sizin) günahlarýnýzý örter ve size maðfiret eder (günahlarýnýzý sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir.

230

230


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

¡ñ Š¡¨ü¤ b¡2  æì¢ä¡ß ¤ªì¢í  ü  åí©ˆ£Û  a £æ   ¡a ó¨r¤ã¢ü¤ a  ò î¡à¤ m  ò Ø¡÷¬¨Ü à¤Ûa  æ좣à ¢î Û Ýnnellezîne lâ yu’minûne bil âhireti le yusemmûnel melâikete tesmiyetel unsâ.

Μυηακκακ κι αηιρετε (Αλλαη’α ρυηυνυ υλα⎭τ⎬ρμαψα ϖε κ⎬ψ®μετ γ⎫ν⎫νε) ινανμαψανλαρ, μελεκλερι μυτλακα δι⎭ι ισιμλερλε ισιμλενδιριψορλαρ.

1 - inne

:

muhakkak ki (gerçek þu ki)

2 - ellezîne

:

o kimseler

3 - lâ yu’minûne

:

îmân etmeyenler

4 - bi el âhireti

:

ahirete

5 - le yusemmûne

:

isimlendiriyorlar

6 - el melâikete

:

melekleri

7 - tesmiyete

:

isimlerle

8 - el unsâ

:

diþi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ahirete inanmayanlar insan ruhunun hayatta iken Allah’a ulaþtýrýlmasýna ve farz olduðuna inanmayanlardýr. Kýyâmete, cennet ve cehenneme inanmayanlar da ahirete inanmayanlardýr.

231

231


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ô¨‰ì¢£'Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 £å £ÄÛa  £ü¡a  æì¢È¡j £n í ¤æ¡a 6§á¤Ü¡Ç ¤å¡ß ©é¡2 ¤á¢è Û b ß  ë 7 b¦÷¤î ( ¡£Õ z¤Ûa  å¡ß ó©ä¤Ì¢í  ü  £å £ÄÛa  £æ¡a  ë Ve mâ lehum bihî min ilm(ilmin), in yettebiûne illez zann(zanne), ve innez zanne lâ yugnî minel hakký þey’â(þey’en).

ςε ονλαρ⎬ν (μελεκλερ κονυσυνδα) βιρ ιλμι ψοκτυρ. Ονλαρ σαδεχε ζαννα τ®β⎩ ολυρλαρ. ςε μυηακκακ κι ζαν, Ηακ’ταν ψανα ηι⎜βιρ ⎭εψε φαψδα σαðλαμαζ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

ve mâ lehum bihî min ilmin in yettebiûne ille ez zanne ve inne ez zanne lâ yugnî minel hakki þey’en

: : : : : : : : : : : :

ve yoktur onlarýn bununla ilgili bilgileri uymaktadýrlar (tâbî olmaktadýrlar) yalnýzca zanna ve muhakkak ki zan yarar saðlamaz Hakk’tan yana hiçbir þey

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar Allah’ýn ilmi konusunda ve özellikle melekler konusunda kesin bir bilgiye sahip deðildirler. Sadece zannederler. Zan ise Hakk’ýn ilmine kimseyi ulaþtýramaz.

232

232


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

¤á Û  ë b ã¡Š¤×¡‡ ¤å Ç ó¨£Û ì m ¤å ß ¤å Ç ¤¡Š¤Ç b Ï 6 b î¤ã ¢£†Ûa  ñì¨î z¤Ûa £ü   ¡a ¤…¡Š¢í Fe a’rýd an men tevellâ an zikrinâ ve lem yurid illel hayâted dunyâ.

Αρτ⎬κ ζικριμιζδεν δ⎞νεν ϖε δ⎫νψα ηαψατ⎬νδαν βα⎭κα βιρ ⎭εψ ιστεμεψενλερδεν ψ⎫ζ ⎜εϖιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

fe a’rid an men tevellâ an zikrinâ ve lem yurid ille el hayâte ed dunyâ

: : : : : : : : :

böylece yüz çevir kimseden yüz çeviren zikrimizden ve istemeyen baþkasýný hayatýndan dünya

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah zikri hem Allah’ýn Ýsmi’nin tekrarý olarak hem de Allah’ý hatýrlamak olarak deðerlendirilir. Allah’ýn Zikri’nden yüz çevirenlerden uzak durmasý emrediliyor.

233

233


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

Ù £2 ‰  £æ¡a 6¡á¤Ü¡È¤Ûa  å¡ß ¤á¢è¢Ì Ü¤j ß  Ù¡Û¨‡  ì¢ç  ë ©é¡Üî©j  ¤å Ç  £3 ™ ¤å à¡2 ¢á Ü¤Ç a  ì¢ç ô¨† n¤ça ¡å à¡2 ¢á Ü¤Ç a Zâlike mebleguhum minel ilm(ilmi), inne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bi menihtedâ.

Ονλαρ⎬ν ιλιμδεν υλα⎭αβιλδικλερι (σαδεχε) βυδυρ. Μυηακκακ κι σενιν Ραββιν κι Ο, κιμιν Κενδι ψολυνδαν σαπτ⎬ð⎬ν⎬ εν ιψι βιλιρ ϖε Ο, κιμιν ηιδαψετε ερδιðινι εν ιψι βιλιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

zâlike mebleguhum min el ilmi inne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bi men ihtedâ

: : : : : : : : : : : : : :

odur onlarýn eriþebildikleri ilimden muhakkak ki senin Rabbin o bilir kimseyi sapan (dalâlette kalan) yolundan ve o bilir kimseyi de hidayete eren

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah ile manevî bir iliþki içinde olmayan ve zanlarýna tâbî olanlarýn ilimde son sýnýrlarý onlarýn tâbî olduklarý zanlarýdýr.

234

234


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=¡¤‰ ü¤a ó¡Ï b ß  ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï b ß ¡é¨£Ü¡Û  ë aì¢Ü¡à Ç b à¡2 a@¢ªë¬b  a  åí ©ˆ £Ûa  ô¡Œ¤v î¡Û 7ó¨ä¤¢z¤Û b¡2 aì¢ä ¤y a  åí©ˆ £Ûa  ô¡Œ¤v í  ë Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardý li yecziyellezîne esâû bimâ amilû ve yeczîyellezîne ahsenû bil husnâ.

ςε γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολαν ⎭εψλερ Αλλαη ι⎜ινδιρ. Κ⎞τ⎫λ⎫κ ψαπανλαρ⎬, ψαπτ⎬κλαρ⎬ σεβεβιψλε χεζαλανδ⎬ρσ⎬ν ϖε αησεν δαϖρανανλαρ⎬, δαηα γ⎫ζελι ιλε μ⎫κ®φατλανδ⎬ρσ⎬ν διψε. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fî el ardý li yecziye ellezîne esâû bimâ amilû ve yeczîye ellezîne ahsenû bi el husnâ

: : : : : : : : : : : : :

ve Allah içindir þeyler göklerde ve þeyler yerde cezalandýrsýn diye o kimseler kötülükte bulunan yaptýklarýndan dolayý ve mükâfatlandýrsýn o kimseler güzel davranýþta bulunan en güzeliyle

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn cezalandýrmasý bu dünyada da, cehennemde de gerçekleþir. Mükâfatlandýrmasý ise bu dünyada ve cennette gerçekleþir. Her yaptýðýmýz baþkalarýna zarar veren yanlýþ davranýþlardan sonra Allah bize sýkýntý verir, ruh da nefsimize huzursuzluk... Allah’ýn emirlerini yerine getirmemizin arkasýndan duyduðumuz mutluluk Allah tarafýndan bize yaþatýlýr. Ruhumuz da nefsimize huzur verir.

235

235


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

6 á à¨£ÜÛa £ü¡a  )¡ya ì 1¤Ûa ë ¡á¤q¡ü¤a  Š¡ö¬b j ×  æì¢j¡ä n¤v í  åí©ˆ  £Û a ¤á¢×  b '¤ã a ¤‡¡a ¤á¢Ø¡2 ¢á Ü¤Ç a  ì¢ç 6¡ñ Š¡1¤Ì à¤Ûa ¢É¡a ë  Ù  £2 ‰  £æ¡a 7 ¤á¢Ø¡mb è £ß¢a ¡æì¢À¢2 ó©Ï ¥ò £ä¡u a ¤á¢n¤ã a ¤‡¡a  ë ¡¤‰ ü¤a  å¡ß ;ó¨Ô £ma ¡å à¡2 ¢á Ü¤Ç a  ì¢ç 6 ¤á¢Ø ¢1¤ã a a¬ì¢£×  Œ¢m  5 Ï Ellezîne yectenibûne kebâirel ismi vel fevâhýþe illellemem(lememe), inne rabbeke vâsiul magfireh(magfireti), huve a’lemu bikum iz enþeekum minel ardý ve iz entum e cinnetun fî butûni ummehâtikum, fe lâ tuzekkû enfusekum, huve a’lemu bi menittekâ.

Ονλαρ κι, κ⎫⎜⎫κ γ⎫ναηλαρ ηαρι⎜, β⎫ψ⎫κ γ⎫ναηλαρδαν ϖε φυηυ⎭ταν ι⎜τιναπ εδερλερ (σακ⎬ν⎬ρλαρ). Μυηακκακ κι Ραββιν, μαðφιρετι γενι⎭ ολανδ⎬ρ. Ο, σιζι δαηα ιψι βιλενδιρ. Ο, σιζι τοπρακταν ψαρατμ⎬⎭τ⎬. ςε σιζ, αννελερινιζιν καρν⎬νδα χενιν ιδινιζ. √ψλεψσε νεφσλερινιζι τεμιζε ⎜⎬καρμαψ⎬ν (νεφσλερινιζι τεζκιψε εττιðινιζι ιδδια ετμεψιν). Ο (Αλλαη), κιμιν τακϖα σαηιβι ολδυðυνυ δαηα ιψι βιλενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

236

-

ellezîne yectenibûne kebair el ismi ve el fevâhiþe illa el lememe inne rabbeke vâsiu

: : : : : : : : : : :

o kimseler ki kaçýnýrlar büyük günah ve çok çirkin yüz kýzartýcý olanýndan dýþýnda, hariç küçük günahlar muhakkak ki senin Rabbin geniþ olandýr

236


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

magfireti huve a’lemu bikum iz enþeekum min el ardi ve iz entum ecinnetun fî butûni ummehâtikum fe lâ tuzekkû enfusekum huve a’lemu bi men ittekâ

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

maðfireti o daha iyi bilendir sizi (inþa ettiði) yarattýðý zaman topraktan ve o zaman siz bir cenin karýnlarýnda annelerinizin öyleyse temize çýkartmayýn nefslerinizi o iyi bilendir kimseyi takva sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn dostlarý büyük günahlardan sakýnanlardýr. Günahlarýn karþýlýðý sadece affedilmeleri deðildir. Kim Allah’a ulaþmayý diledikten sonra Allah’ýn gösterdiði mürþide ulaþýr ve tâbî olursa onun günahlarý sevaba çevrilir. Ýþte bu âyette geçen maðfiret, günahlarýn sevaba çevrilmesidir. 4/NÝSA-64: Ve mâ erselnâ min resûlin illâ li yutâa bi iznillâh(iznillâhi), ve lev ennehum iz zalemû enfusehum câûke festagferûllâhe vestagfere lehumur resûlu le vecedûllâhe tevvâben rahîmâ(rahîmen). Biz, resûlleri ancak Allah’ýn izniyle, kendilerine itaat edilsin diye göndeririz. Onlar, nefslerine zulmettikleri zaman eðer sana gelselerdi ve Allah’tan maðfiret dileselerdi, Resûl de onlar için maðfiret dileseydi; Allah’ý tövbeleri (her iki tarafýn maðfiretini, tövbesini) kabul eden ve rahmet gönderici olarak bulurlardý. 8/ENFAL-29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi). Ey âmenû olanlar, Allah’a karþý takva sahibi olursanýz sizi furkan (hak ve bâtýlý ayýrma özelliði) sahibi kýlar! Ve sizden (sizin) günahlarýnýzý örter ve size maðfiret eder (günahlarýnýzý sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir. “Nefsinize tâbî olup günahlar iþledikten sonra kendinizi temize çýkarmayýn.” buyruluyor. Ancak takva sahiplerinin günahlarý (Allah’a ulaþmayý diledikleri zaman ilk takvaya ulaþmýþlardýr) örtülür.

237

237


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 33

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ó£Û¨ ì m ô©ˆ£Û  a  o¤í a Š Ï  a E fe re’eytellezî tevellâ.

(Αλλαη’ταν) ψ⎫ζ ⎜εϖιρενι γ⎞ρδ⎫ν μ⎫? 1 - efere 2 - eytellezî 3 - tevellâ

: : :

gördün mü kimseyi yüz çeviren

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dileyip ruhunu Allah’a ulaþtýrdýktan sonra kim yoldan çýkarsa iþte onlar, Allah’ýn mükâfatlarýna kavuþtuktan sonra bunlarý kaybederler. Bu mükâfatlar 3. kat cennet ve dünya saadetinin yarýsýdýr.

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

ô¨†¤× a  ë ¦5î©Ü Ó ó¨À¤Ç a  ë Ve a’tâ kalîlen ve ekdâ.

ςε ο, πεκ αζ ϖερδι, καλαν⎬ν⎬ κεστι (ϖαζγε⎜τι ϖερμεδι). 1 - ve a’tâ 2 - kalîlen 3 - ve ekdâ

: : :

ve verdi azýcýk ve çoðunu elinde tutarak kýstý, cimrilik etti

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Borcuna sadýk olmayan kiþi alacaklýya borcunu vermiyor.

238

238


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

ô¨Š í  ì¢è Ï ¡k¤î Ì¤Ûa ¢á¤Ü¡Ç ¢ê †¤ä¡Ç  a E indehu ilmul gaybi fe huve yerâ.

Γαψβ⎬ν ιλμι ονυν ψαν⎬νδα μ⎬? Β⎞ψλεχε ο μυ γ⎞ρ⎫ψορ? 1 2 3 4 5 6

-

e’indehu ilmu el gaybi fe huve yerâ

: : : : : :

onun yanýnda ilmi gaybýn böylece o mu görüyor

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gaybe ait olan ilmi Allah’tan baþka kimse bilmez. Allah sadece Resûlleri’nden Devrin Ýmamý olan kiþiye dilerse gaybý bildirir. 72/CÝN-26: Âlimul gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybihî ehadâ(ehaden). Gaybý bilen Allah, gaybý kimseye açýklamaz. 72/CÝN-27: Ýllâ menirtedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadâ(rasaden). Ancak resûllerden rýzaya (tasarruf rýzasý) ulaþanlar müstesna. Öyleyse muhakkak ki O (Allah), onlarýn önünden ve ardýndan muhafýz gönderir.

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

=ó¨ì¢ß ¡Ñ¢z¢• ó©Ï b à¡2 ¤b  £j ä¢í ¤á Û ¤â a Em lem yunebbe’ bimâ fî suhufi mûsâ.

Ψοκσα Ηζ. Μυσα’ν⎬ν σαψφαλαρ⎬νδα ολαν ⎭εψλερδεν ονα ηαβερ ϖεριλμεδι μι ? 1 2 3 4 5

-

em lem yunebbe bimâ fî suhufi mûsâ

: : : : :

yoksa kendisine haber verilmedi mi olan þey sayfalarýnda Musa’nýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yoksa o kiþiye Hz. Musa’nýn sayfalarýnda yazýlý olan þeyler haber verilmedi mi?

239

239


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

ó¨£Ï ë ô©ˆ£Û  a  áî©ç¨Š¤2¡a  ë Ve ibrâhîmellezî veffâ.

ςε Ηζ. ⇑βρ®η⎩μ κι ο ϖεφα εττι (Αλλαη’⎬ν εμιρλερινι ιφα εττι). 1 - ve ibrâhîme 2 - ellezî veffâ

: :

ve Ýbrâhîm’in ahdini yerine getiren

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve Hz. Ýbrâhîm Allah’ýn ahdine vefa etti. Öyle bir vefa ki Allah’ýn emri üzerine oðlu Ýsmail’i Allah için kurban etme konusunda Allah’a verdiði sözü yerine getirdi. Ama býçak Hz. Ýsmail’i kesmedi.

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

=ô¨Š¤¢a ‰¤‹¡ë ¥ñ ‰¡‹a ë ¢‰¡Œ m £ ü a Ellâ teziru vâziretun vizre uhrâ.

Γερ⎜εκτεν (ηι⎜)βιρ γ⎫ναηκ®ρ, βιρ βα⎭κασ⎬ν⎬ν ψ⎫κ⎫ν⎫ (γ⎫ναη⎬ν⎬) ψ⎫κλενμεζ. 1 2 3 4 5

-

ellâ lâ teziru vâziretun vizre uhrâ

: : : : :

doðrusu yüklenmez hiçbir günahkâr günah yükünü baþkasýnýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Herkes sadece kendi fiilleri sebebiyle derecat kaybeder. Baþkasýna kötülük eden, onun Allah’a ulaþmayý dilemesine mani olan kiþi hem o kiþiye zulmetmiþtir hem de bu zulmü sebebiyle derecat kaybettiði için kendi nefsine zulmetmiþtir. Ama zulmetti diye derecat kaybeden kiþinin günahlarýndan bir kýsmýný yüklenmez. Ýster kendi dileðiyle, ister baþka birinin kýþkýrtmasý ile oluþsun derecat kaybeden kiþinin günahlarýndan bir kýsmý azaltýlarak kýþkýrtan kiþiye verilmez. Kýþkýrtan kiþinin de kýþkýrtýlanýn da hesabý sadece Allah iledir.

240

240


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ó¨È  b ß  £ü¡a ¡æb ¤ã¡ 5¤Û¡  ¤î Û ¤æ a  ë Ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ.

ςε ινσαν ι⎜ιν, ⎜αλ⎬⎭μασ⎬νδαν βα⎭κα βιρ ⎭εψ ψοκτυρ. 1 2 3 4 5

-

ve en leyse lil insâni illâ mâ seâ

: : : : :

ve þüphesiz deðildir, yoktur insan için baþka çalýþmasýndan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsan hangi konuda ne yaparsa o kadar derecat kazanýr veya kaybeder. Ýster maddî çalýþma olsun, ister manevî çalýþma olsun çalýþan mükâfatýný derecat olarak ve mutluluk olarak mutlaka alýr. Zikir de bir çalýþmadýr. Bu âyete göre zikir mi yoksa çalýþma mý büyüktür diye düþünenlere zikir çalýþmalarýn en üstünüdür, zira en çok derecat kazandýran odur. Neden? Daimî zikir farz olduðu için. Zikir, fizik vücut ekmek parasý için çalýþýrken de yapýlabilir ve yapýlmalýdýr.

ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

:ô¨Š¢í Ò¤ì  ¢é î¤È  £æ    a  ë Ve enne sa’yehu sevfe yurâ.

ςε ονυν ψαπτ⎬ð⎬ ⎜αλ⎬⎭μα (αμελ), ψακ⎬νδα γ⎞ρ⎫λεχεκτιρ. 1 2 3 4

-

ve enne sa’yehu sevfe yurâ

: : : :

ve muhakkak ki onun emeði yakýnda görülecektir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hem çalýþan hem çalýþýrken de zikir yapmaya devam eden kiþi 1 taþla 2 kuþ vurmuþ olur. Bu amel, en hayýrlý ameldir.

241

241


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ó¨Ï¤ë ü¤ a  õ¬a Œ v¤Ûa ¢éí¨Œ¤v¢í  £á¢q Summe yuczâhul cezâel evfâ.

Σονρα ονυν καρ⎭⎬λ⎬ð⎬ εκσικσιζ ολαρακ ⎞δενεχεκτιρ. 1 2 3 4

-

summe yuczâhu el cezâe el evfâ

: : : :

sonra ona karþýlýk ödenecektir ceza (karþýlýk) tam tamýna, eksiksiz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Herkesin amelinin karþýlýðý amel defterinde yani rakamlý hayat filminde mizana tam uygun olarak %100 eksiksiz olarak ödenecekir. Hem de fiilin iþlendiði an ödenecektir.

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

=ó¨è n¤ä¢à¤Ûa  Ù¡£2 ‰ ó¨Û¡a  £æ a  ë Ve enne ilâ rabbikel muntehâ.

ςε μ⎫ντεηα (σονυνδα δ⎞ν⎫⎭), μυτλακα Ραββινεδιρ. 1 - ve enne 2 - ilâ rabbike 3 - el muntehâ

: : :

ve muhakkak Rabbinedir dönüþ (son varýþ)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün ruhlar insan öldüðü zaman Azrail (A.S) tarafýndan Allah’a ulaþtýrýlýr. Eðer kiþi ölmeden evvel ruhunu Allah’a ulaþtýrmýþsa ölüm gerçekleþince Allah’tan tekrar vücuda geri döndürülür ve ölüm melekleri onu Allah’a tekrar ulaþtýrýrlar. 2/BAKARA-45: Vesteînû bis sabri ves salât(sâlâti), ve innehâ le kebîretun illâ alel hâþiîn(hâþiîne). (Allah’tan) sabýrla ve namazla istiane (yardým) isteyin. Ve muhakkak ki o (hacet namazý ile Allah’a ulaþtýracak mürþidini sormak), huþû sahibi olanlardan baþkasýna elbette aðýr gelir. 2/BAKARA-46: Ellezîne yezunnûne ennehum mulâkû rabbihim ve ennehum ileyhi râciûn(râciûne). O (huþû sahipleri) ki; onlar, Rab’lerine (dünya hayatýnda) muhakkak mülâki olacaklarýna ve (sonunda ölümle) O’na döneceklerine yakîn derecesinde inanýrlar.

242

242


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ó¨Ø¤2 a  ë  Ù z¤™ a  ì¢ç ¢é  £ã a  ë Ve ennehu huve adhake ve ebkâ.

ςε μυηακκακ κι, γ⎫λδ⎫ρεν ϖε αðλαταν Ο’δυρ. 1 2 3 4

-

ve ennehu huve adhake ve ebkâ

: : : :

ve muhakkak ki odur güldüren ve aðlatan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah dilerse kiþinin liyakat seviyesine göre onu güldürür veya aðlatýr.

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 528

= b î¤y a  ë  pb ß a  ì¢ç ¢é  £ã a  ë Ve ennehu huve emâte ve ahyâ.

ςε μυηακκακ κι, ⎞λδ⎫ρεν ϖε διριλτεν Ο’δυρ. 1 2 3 4

-

ve ennehu huve emâte ve ahyâ

: : : :

ve muhakkak ki odur öldüren ve dirilten

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Öldüren de Allah’týr, kýyâmet günü dirilten de Allah’týr. Zamaný yaratan da, geçmiþten geleceðe yönelten de, kýyâmet günü gelecekten geçmiþe yönelten de Allah’týr.

243

243


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(53) Necm Suresi ô¨‰ì¢£'Ûa ¢ñ ‰ì¢

=ó¨r¤ã¢ü¤a ë  Š × £ˆÛa ¡å¤î u¤ë £ŒÛa  Õ Ü  ¢é £ã a ë Ve ennehu halakaz zevceyniz zekere vel unsâ.

ςε μυηακκακ κι Ο, ερκεκ ϖε δι⎭ι ⎜ιφτλερ ψαραττ⎬. 1 2 3 4 5

-

ve enne-hu halaka ez zevceyni ez zekere ve el unsâ

: : : : :

ve muhakkak ki o yarattý çift erkek ve diþi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah nesillerin devam etmesi için, birbirine ihtiyaçlý olarak, canlý herþeyi erkek ve diþi hüviyette yarattý.

ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

:ó¨ä¤à¢m a ‡¡a §ò 1¤À¢ã ¤å¡ß Min nutfetin izâ tumnâ.

Μενι ακ⎬τ⎬λδ⎬ð⎬ ζαμαν, βιρ νυτφεδεν (βιρ δαμλαδαν). 1 - min nutfetin 2 - izâ 3 - tumnâ

: : :

bir damla sudan o zaman meni döküldüðü

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Meni döl yataðýna akýtýldýðý zaman doðum için ilk adým atýlmýþtýr. Yaklaþýk 1 milyon sperm yumurtaya ulaþýp aþýlayabilmek için amansýz bir yarýþa girerler. Hedefe ulaþabilmek için yapýlan bu yarýþta çoðunlukla hepsi yolda ölürler. Yumurtayý dölleme olayý nadiren bir sperm, bazen birden çok sperm tarafýndan gerçekleþtirilebilir.

244

244


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 47

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ô¨Š¤¢ü¤a ñ b¤' £äÛa ¡é¤î Ü Ç  £æ a  ë Ve enne aleyhin neþ’etel uhrâ.

ςε μυηακκακ κι, βυνδαν σονρακι νε⎭’ετ (ικινχι διριλμε) Ο’να αιττιρ. 1 2 3 4

-

ve enne aleyhi en neþ’ete el uhrâ

: : : :

ve muhakkak ona ait, onun üzerinde neþ’et, çýkýþ, yeniden yaratýlýþ baþka, diðer, sonraki

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü yaþamakta olanlarýn dýþýndaki herkes, geçmiþ zaman parçalarýnda ölmüþlerdir. Kýyâmet günü hayatta olanlar ise SUR’a Ýsrafil (A.S)’ýn birinci defa üfürmesiyle ölürler. Sonra zaman geriye dönerken bütün zamanlarda hayatta olanlar dirilirler. Bu ikinci dirilme, ikinci neþettir.

ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

=ó¨ä¤Ó a  ë ó¨ä¤Ë a  ì¢ç ¢é £ã a  ë Ve ennehu huve agnâ ve aknâ.

ςε μυηακκακ κι Ο, ζενγιν εδεν ϖε ϖαρλ⎬κλ⎬ κ⎬λαν Ο’δυρ. 1 2 3 4

-

ve enne-hu huve agnâ ve aknâ

: : : :

ve muhakkak ki o o zengin eden ve varlýklý kýlan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Muhakkak ki O, Allah dilerse kiþiyi gani, yani zengin kýlar ve varlýklý (aknâ) kýlar.

245

245


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ô¨Š¤È£¡'Ûa ¢£l ‰  ì¢ç ¢é £ã a  ë Ve ennehu huve rabbuþ þý’râ.

ςε μυηακκακ κι ⇒ιρα’ν⎬ν (⇒ιρα Ψ⎬λδ⎬ζ⎬’ν⎬ν) Ραββι Ο’δυρ. 1 2 3 4

-

ve enne-hu huve rabbu eþ þi’râ

: : : :

ve muhakkak ki o o Rabbi Þira (Yýldýzý)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve muhakkak ki Allah Þira Yýldýzý’nýn da bütün yýldýzlarýn da Rabbidir.

ℜψετ − 50

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

=ó¨Û@ë¢ü¤a? a¦…b Ç  Ù Ü¤ç a ¢¬é £ã a ë Ve ennehû ehleke âdenil ûlâ.

ςε μυηακκακ κι, εϖϖελκι ℜδ (ηαλκ⎬ν⎬) ηελ®κ εττι. 1 2 3 4

-

ve enne-hu ehleke âden(i) el ûlâ

: : : :

ve muhakkak ki o helâk etti Âd (halký) ilk, evvel, önce

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Evvelki Âd halkýný Allah’ýn helâk ettiði ifade buyruluyor. Allah’a inanmayan azgýn kavimlerin cezalandýrýldýklarýný görüyoruz.

246

246


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ó¨Ô¤2 a ¬b à Ï a …¯ì¢à q  ë Ve semûde fe mâ ebkâ

ςε Σεμυδ’υ (δα ηελ®κ εττι). Β⎞ψλεχε (ονλαρ⎬) β®κι κ⎬λμαδ⎬ (γεριψε κιμσεψι β⎬ρακμαδ⎬). 1 - ve semûde 2 - fe 3 - mâ ebkâ

: : :

ve Semud böylece bâki kýlmadý, geriye kimseyi býrakmadý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Semud kavmini de Allah öyle bir þekilde helâk ediyor ki geriye hiçbir canlý insan kalmýyor. Kökleri, nesilleri koruyor.

ℜψετ − 52

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

6óÌŸa ë áÜÃa áç aìãb× áè£ã¡a 6 3jÓ å¡ß §ìã âìÓ ë Ve kavme nûhýn min kabl(kablu), innehum kânû hum azleme ve atgâ.

ςε δαηα ⎞νχε δε Νυη (Α.Σ)’⎬ν καϖμινι (ηελ®κ εττι). Μυηακκακ κι ονλαρ δαηα ζαλιμ ϖε δαηα αζγ⎬νδ⎬λαρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve kavme nûhin min kablu inne-hum kânû hum azleme ve atgâ

: : : : : : :

ve Nuh’un kavmi önceden, daha önce muhakkak ki onlar idiler, oldular onlar daha zalim ve daha azgýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ad ve Semud kavimlerinden önce Nuh (A.S)’ýn kavmi helâk ediliyor. O kavimlerden daha zalim ve azgýn olan Nuh kavminin tamamý boðularak ölmüþtür.

247

247


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 53

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

=ô¨ì¤ç a  ò Ø¡1 m¤ªì¢à¤Ûa  ë Vel mu’tefikete ehvâ.

ςε αλτ ⎫στ εδιλεν βελδεψι, (Χεβραιλ (Α.Σ) γ⎞ðε καλδ⎬ρ⎬π) ψεριν διβινε γε⎜ιρδι. 1 - ve el mu’tefikete 2 - ehvâ

: :

ve altý üstüne getirilen, altüst edilen belde düþürdü, yerin dibine geçirdi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Alt üst edilen belde Lut kavminin þehirleridir. Cebrail (A.S), beldeyi (onlarýn bütün kasabalarýný) yerden göðe kaldýrýp (altýný üstüne) çevirip, yeryüzüne atmýþtýr.

ℜψετ − 54

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

7ó¨£' Ëb ß b èî,¨£' Ì Ï Fe gaþþâhâ mâ gaþþâ.

Αρτ⎬κ ονυ (ο καϖμι) καπλαψαν (αζαπ) καπλαδ⎬ αμα νε καπλαμα! 1 2 3 4

-

fe gaþþâ-hâ mâ gaþþâ

: : : :

böylece, artýk ona sardý, kapladý þeyi sardý, kapladý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Böylece Lut kavminin bütün halkýný azap kaplamýþ. Ama ne kaplama. Lut kavminin azabý çok büyük olmuþ. Baþka hiçbir þehir göðe çýkarýlýp, yerin dibine geçirilmemiþtir.

248

248


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 55

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

ô¨‰b à n m  Ù¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbike tetemârâ.

Ο ηαλδε Ραββινιν ηανγι νι’μετλερινδεν ⎭⎫πηε εδιψορσυν? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-ke tetemârâ

: : : : :

öyleyse hangi ni’metler senin Rabbin þüphe ediyorsun

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Birçok kavme verilen cezalar ve onlarýn tamamen yok edilmesi konusu iþlendikten sonra: “O halde Rabbinin hangi ni’metlerinden þüphe ediyorsun?” buyruluyor.

ℜψετ − 56

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

ó¨Ûë@¢ü¤a ¡‰¢ˆ¢£äÛa å¡ß ¥Ší ©ˆ ã a ˆ¨ç Hâzâ nezîrun minen nuzuril ûlâ.

Βυ νεζιρ, εϖϖελκι νεζιρλερδεν βιρ νεζιρδιρ. 1 2 3 4

-

hâzâ nezîrun min en nuzuri el ûlâ

: : : :

bu bir nezir nezirlerden önceki

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V)’den, kendisinden evvel gelen bütün peygamberlerin de aslýnda ayný zamanda bir uyarýcý olduðu, nezir olduðu ifade buyrularak, bir nezir olarak bahsediliyor.

249

249


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 57

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

7 ¢ò Ï¡‹¨ü¤a ¡o Ï¡‹ a Ezifetil âzifeh(âzifetu).

Ψακλα⎭αν, ψακλα⎭τ⎬. 1 - ezifet(i) 2 - el âzifetu

: :

yaklaþtý yaklaþan, yaklaþmakta olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmetin yaklaþmakta olduðundan bahsediliyor.

ℜψετ − 58

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

¥ò 1¡(b × ¡é¨£ÜÛa ¡æ뢅 ¤å¡ß b è Û  ¤î Û Leyse lehâ min dûnillâhi kâþifeh(kâþifetun).

Ονυ, Αλλαη’ταν βα⎭κα κε⎭φεδεχεκ ψοκτυρ. 1 2 3 4

-

leyse lehâ min dûni allâhi kâþifetun

: : : :

yoktur onun, onu Allah’tan baþka kâþif, keþfeden, açan, açacak olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmetin kopmasý Allah tarafýndan gerçekleþtirilecektir. Onu gerçekleþtirecek olan da geciktirmek isterse, geciktirecek olan da, öne almak isterse öne alacak olan da sadece Allah’týr. Zamanýný O bilir.

250

250


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 59

Σαψφα − 529

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢j v¤È m ¡sí©† z¤Ûa a ˆ¨ç ¤å¡à Ï  a E fe min hâzel hadîsi ta’cebûn(ta’cebûne).

Ψοκσα βυ σ⎞ζ σιζε αχαψιπ μι γελδι? 1 2 3 4

-

e fe min hâzâ el hadîsi ta’cebûne

: : : :

mi yoksa bu sözden size acayip geldi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Yoksa onu Allah’tan baþka keþfedecek yoktur.” sözü size acayip mi geldi?

ℜψετ − 60

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

= æì¢Ø¤j m  ü  ë  æì¢Ø z¤š m  ë Ve tedhakûne ve lâ tebkûn(tebkûne).

ςε σιζ γ⎫λ⎫ψορσυνυζ ϖε αðλαμ⎬ψορσυνυζ. 1 - ve tedhakûne 2 - ve lâ tebkûne

: :

ve siz gülüyorsunuz ve siz aðlamýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve siz gülüyorsunuz. Gideceðiniz yerin cehennem olmasýna raðmen gülüyorsunuz. Oysaki sonsuz ve kesintisiz olarak cehennem azabýný yaþayacaksýnýz. Bu durumda aðlamanýz lâzýmken aðlamýyorsunuz, aksine gülüyorsunuz.

251

251


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 61

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(53) Necm Suresi ¡á¤v £äÛa ¢ñ ‰ì¢

Secde âyeti

æ뢆¡ßb  ¤á¢n¤ã a  ë Ve entum sâmidûn(sâmidûne).

ςε σιζ, γαφλετλε εðλενχεψε δαλανλαρσ⎬ν⎬ζ. 1 - ve entum 2 - sâmidûne

: :

ve siz gafletle eðlenceye dalanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sizler, cehennem azabýný yaþayacak olanlar, bundan gâfil olarak oyun ve eðlenceye dalanlarsýnýz, bu sebeple Allah’ýn emirlerine farkýna bile varmadan karþý çýkýyorsunuz.

ℜψετ − 62

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

a뢆¢j¤Ça ë ¡é¨£Ü¡Û a뢆¢v¤b Ï Fescudû lillâhi va’budû.

Αρτ⎬κ Αλλαη’α σεχδε εδιν ϖε (Ο’να) κυλ ολυν! 1 2 3 4

-

fe uscudû li allâhi ve u’budû

: : : :

artýk secde edin Allah için, Allah’a ve kul olun

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Öyleyse, artýk Allah’a secde edin ve Allah’a kul olun, sadece Allah’a kul olun.” buyruluyor. Allah’a ulaþmayý dilemeyen herkes tagutun yani insan ve cin þeytanlarýn kuludur. Sadece Allah’a ulaþmayý dileyenler Allah’ýn kulu olabilir. 39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buþrâ, fe beþþir ýbâd(ýbâdi). Onlar ki; taguta (insan ve cin þeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçýndýlar, kendilerini kurtardýlar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaþmayý dilediler). Onlara müjdeler vardýr. Öyleyse kullarýmý müjdele!

252

252


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

54. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢Š à Ô¤Ûa  £Õ '¤ãa ë ¢ò Çb £Ûa ¡o 2 Š n¤Ó¡a Ýkterebetis sâatu venþakkal kamer(kameru).

Σαατ ψακλα⎭τ⎬ ϖε καμερ (Αψ) ψαρ⎬λδ⎬. 1 2 3 4

-

ikterebeti es sâatu ve inþakka el kameru

: : : :

yakýnlaþtý saat (kýyâmet vakti) ve yarýldý ay

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âyet kýyâmetin yaklaþtýðýný ve Ay’ýn yarýldýðýný ifade ediyor. Hz. Muhammed (S.A.V) Ay’ýn yarýlmasýný talep ediyor. Allah uygun görüyor ve Ay ikiye ayrýlýyor. Ama: “Ay’ý iki parçaya ayýrabilirsen sana tâbî olacaðýz.” diye söz verenler tâbî olmuyorlar.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

¥£Š¡à n¤¢ß ¥Š¤z¡ aì¢Ûì¢Ô í  ë a좙¡Š¤È¢í ¦ò í¨a a¤ë Š í ¤æ¡a  ë Ve in yerev âyeten yu’ridû ve yekûlû sihrun mustemirr(mustemirrun).

ςε ονλαρ, βιρ μυχιζε γ⎞ρσελερ, ψ⎫ζ ⎜εϖιριρλερ. ςε βυ “σ⎫ρεκλι βιρ σιηιρδιρ” δερλερ 1 2 3 4 5 6

-

ve in yerev âyeten yu’ridû ve yekûlû sihrun mustemirrun

: : : : : :

ve eðer görseler bir âyet, bir mucize yüz çevirirler ve derler sihir, büyü sürekli, devamlý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tâbî olacaklarýna dair söz vermelerine raðmen tâbî olmayanlar, mucizeyi görseler bile: “Bu bir büyüdür, sihirbazlýktýr.” derler.

253

253


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¥£Š¡Ô n¤¢ß §Š¤ß a ¢£3¢×  ë ¤á¢ç  õ¬a ì¤ç a a¬ì¢È j £ma ë aì¢2  £ˆ ×  ë Ve kezzebû vettebeû ehvâehum ve kullu emrin mustekýrr(mustekýrrun).

ςε ψαλανλαδ⎬λαρ ϖε δε κενδι ηεϖαλαρ⎬να τ®β⎩ ολδυλαρ. ςε β⎫τ⎫ν ι⎭λερ καραρλα⎭τ⎬ρ⎬λμ⎬⎭τ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

ve kezzebû ve ittebeû ehvâe-hum ve kullu emrin mustekýrrun

: : : : :

ve yalanladýlar ve tâbî oldular kendi nefslerine (hevalarýna) ve bütün iþler kararlaþtýrýlmýþ, belirlenmiþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mucizeleri görmelerine raðmen yalanlayanlarýn, kendi hevalarýna, yani nefslerindeki taleplere tâbî olduklarý ifade buyruluyor. Allah, zaman içerisinde vücut bulacak herþeyi, zamaný sýfýrlayan sonsuz hýza sahip olmasý sebebiyle önceden bildiði için, Allah’ýn indinde gelecekte vücut bulacak herþey belirlenmiþtir. Daha kýyâmet kopmadan, cennete gireceklerin rakamlý kitaplarý (hayat filmleri) illiyyine, cehenneme gideceklerin ise siccîne ezelde yerleþtirilmesi bunu ispat etmektedir. 83/MUTAFFÝFÝN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin). Hayýr, muhakkak ki füccarýn (þeytanýn füccuruna tâbî olan Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin) kitaplarý (hayat filmleri) siccîndedir (zemin kattan 7 kat aþaðýda olan zülmanî kader hücrelerindedir). 83/MUTAFFÝFÝN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne). Dikkat edin, muhakkak ki ebrar’ýn (hidayetlere erenlerin), kitaplarý illiyyindedir. (Göðün 7. katýndaki Kader Hücreleri’ndedir).

254

254


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¥Š u …¤Œ¢ß ¡éî©Ï b ß ¡õ¬b j¤ã ü¤a  å¡ß ¤á¢ç  õ¬b u ¤† Ô Û  ë Ve lekad câehum minel enbâi mâ fîhi muzdecer(muzdecerun).

ςε ανδολσυν κι ονλαρα, ι⎜ινδε χαψδ⎬ρ⎬χ⎬ ⎭εψλερ βυλυναν ηαβερλερδεν γελδι. 1 2 3 4 5 6

-

ve lekad câe-hum min el enbâi mâ fî-hi muzdecerun

: : : : : :

ve andolsun onlara geldi haberlerden þeyler onda caydýrýcý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Ve yemin olsun ki onlara haberler geldi.” buyruluyor. Bu haberler insanlarý yapacaklarý yanlýþlardan caydýrýcý hüviyette idi.

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

= ¢‰¢ˆ¢£äÛa ¡å¤Ì¢m b à Ï ¥ò Ì¡Ûb 2 ¥ò à¤Ø¡y Hikmetun bâligatun fe mâ tugnin nuzur(nuzuru).

(Βυ ηαβερλερ), σον δερεχε βαλιð (α⎜⎬κ) ηικμετλερδιρ. Βυνα ραðμεν υψαρ⎬λαρ⎬ν βιρ φαψδασ⎬ ολμαδ⎬. 1 2 3 4

-

hikmetun bâligatun fe mâ tugni en nuzuru

: : : :

bir hikmettir olgunlaþmýþ bir yarar saðlamadý uyarmalar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bir evvelki âyette Allah’ýn gönderdiði haberlerin buluða ermiþ yani üst seviyede olgunlaþmýþ hikmetler olduðu ama inzar etmelerin, uyarmalarýn faydasý olmadýðý ifade buyruluyor. Allah herkesin cennetlere gitmesini saðlayacak bütün imkânlarý verir ama insanlarýn çoðu Allah’ýn bütün uyarýlarýna raðmen cehenneme gideceklerdir.

255

255


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 529

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡Êa £†Ûa ¢Ê¤† í  â¤ì í < ¤á¢è¤ä Ç  £4 ì n Ï =§Š¢Ø¢ã §õ¤ó ( ó¨Û¡a Fe tevelle anhum, yevme yed’ud dâi ilâ þey’in nukur(nukurin).

Αρτ⎬κ ονλαρδαν ψ⎫ζ ⎜εϖιρ, ο γ⎫ν δαϖετ⎜ι, (ονλαρ⎬) κορκυν⎜ δεη⎭ετλι βιρ ⎭εψε ⎜αð⎬ραχακ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

fe tevelle an-hum yevme yed’u ed dâi ilâ þey’in nukurin

: : : : : : : :

o zaman, artýk yüz çevir onlardan o gün çaðýracak çaðýrýcý, davetçi bir þeye korkunç dehþetli, çok korkunç

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Ay’ýn yarýlmasýna raðmen verdikleri sözü tutmayan ve tâbî olmayan insanlardan yüz çevir emrini veriyor. Kýyâmet günü yapýlacak çaðrýnýn bütün insanlara yapacaðý tesir, zamanýn geriye dönmesi sebebiyle mezarlarýndan çýkmalarý olacaktýr.

256

256


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡ta †¤u ü¤a  å¡ß  æì¢u¢Š¤‚ í ᤠ¢ç¢‰b –¤2 a b¦È £'¢ = ¥Š¡' n¤ä¢ß ¥…a Š u ᤠ¢è £ã b × Huþþean ebsâruhum yahrucûne minel ecdâsi keennehum cerâdun munteþir(munteþirun).

Καβιρλερδεν, γ⎞ζλερι δεη⎭ετε δ⎫⎭μ⎫⎭ ολαρακ ⎜⎬καρλαρ. Σανκι ονλαρ, ετραφα ψαψ⎬λαν ⎜εκιργελερ γιβιδιρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

huþþean ebsâru-hum yahrucûne min el ecdâsi keenne-hum cerâdun munteþirun

: : : : : : :

korkarak, dehþete düþerek onlarýn gözleri çýkarlar kabirlerinden sanki onlar gibi çekirgeler daðýlan, etrafa yayýlan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü, zaman geriye dönüp geçmiþte yaþamýþ olan insanlarýn hayatta olduklarý günlere ulaþtýðýnda, dirilenler kabirlerinden gözleri dehþetten büyümüþ olarak çekirge sürüleri gibi etrafa yayýlýrlar.

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

¥Š¡ Ç ¥â¤ì í a ˆ¨ç  æ뢊¡Ïb Ø¤Ûa ¢4ì¢Ô í 6¡Êa £†Ûa ó Û¡a  åî©È¡À¤è¢ß Muhtýîne iled dâi, yekûlul kâfirûne hâzâ yevmun asir(asirun).

Δαϖετ⎜ιψε δοðρυ κο⎭αν κ®φιρλερ: “Βυ, ⎜οκ ζορ βιρ γ⎫ν.” διψεχεκλερ. 1 2 3 4 5 6 7

-

muhtiîne ilâ ed dâi yekûlu el kâfirûne hâzâ yevmun asirun

: : : : : : :

hýzlý yürüyen, koþan davetçiye doðru derler kâfirler bu bir gün çok zor

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Davetçiye doðru koþarlarken kâfirler: “Bu, çok zor bir gün, zorluklarla karþýlaþacaðýmýz bir gün.” diyecekler.

257

257


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ã  †¤j Ç aì¢2 £ˆ Ø Ï §ì¢ã ¢â¤ì Ó ¤á¢è Ü¤j Ó ¤o 2 £ˆ ×

Š¡u¢…¤‹a ë ¥æì¢ä¤v ß aì¢Ûb Ó  ë Kezzebet kablehum kavmu nûhýn fe kezzebu abdenâ ve kâlû mecnûnun vezducir(vezducire).

Ονλαρδαν ⎞νχε Νυη’υν καϖμι δε ψαλανλαδ⎬. Β⎞ψλεχε κυλυμυζυ (Ηζ. Νυη’υ) ψαλανλαδ⎬λαρ. “Ο, μεχνυνδυρ.” δεδιλερ. ςε χεφα εδιλερεκ (τεβλιðδεν) μεν εδιλδι.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

kezzebet kable-hum kavmu nûhýn fe kezzebu abde-nâ ve kâlû mecnûnun ve uzducire

: : : : : : : : :

yalanladý onlardan önce Nuh'un kavmi böylece yalanladýlar kulumuz ve dediler delidir ve cefa edilerek men edildi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh’un kavminin de yalanladýðý ve O’na deli dedikleri ve O’nu tebliðden engelledikleri günlerden bahsediliyor.

258

258


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤Š¡– n¤ãb Ï ¥lì¢Ü¤Ì ß ó©£ã a ¬¢é £2 ‰ b Ç † Ï Fe deâ rabbehû ennî maglûbun fentasýr.

Σονυνδα, Ραββινε δυα εττι: “Μυηακκακ κι βεν μαðλυπ ολαν⎬μ. √ψλεψσε ιντικαμ αλ.” 1 2 3 4 5 6

-

fe deâ rabbe-hû ennî maglûbun fe intasir

: : : : : :

sonunda dua etti Rabbine muhakkak ben maðlup olaným öyleyse intikam al

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh, kendisinin büyük çoðunluk tarafýndan maðlup edildiðini söyleyerek onlardan intikam almasýný Allah’tan diliyor.

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

9§Š¡à è¤ä¢ß §õ¬b à¡2 ¡õ¬b à £Ûa  la ì¤2 a ¬b ä¤z n 1 Ï Fe fetahnâ ebvâbes semâi bi mâin munhemir(munhemirin).

Βυνυν ⎫ζερινε, σεμαν⎬ν καπ⎬λαρ⎬ν⎬ γ⎫ρ⎫λ γ⎫ρ⎫λ ακαν συψα α⎜τ⎬κ. 1 2 3 4 5 6

-

fe fetahnâ ebvâbe es semâi bi mâin munhemirin

: : : : : :

böylece, bunun üzerine biz açtýk kapýlar sema, gökyüzü suya gürül gürül akan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Göklerin kapýlarý gürül gürül akan sulara açýlýyor ve yeryüzünü sular kaplýyor.

259

259


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ‰¡†¢Ó ¤† Ó §Š¤ß a ó¬¨Ü Ç ¢õ¬b à¤Ûa ó Ô n¤Ûb Ï b¦ãì¢î¢Ç  ¤‰ ü¤a b ã¤Š £v Ï  ë Ve feccernel arda uyûnen feltekal mâu alâ emrin kad kudir(kudire).

ςε ψερψ⎫ζ⎫ν⎫, π⎬ναρλαρ ηαλινδε φ⎬⎭κ⎬ρττ⎬κ. Β⎞ψλεχε συλαρ, τακδιρ εδιλμι⎭ ολαν εμιρ ⎫ζερινε βιρλε⎭τι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve feccernâ el arda uyûnen fe ilteka el mâu alâ emrin kad kudire

: : : : : : : : :

ve fýþkýrttýk yeryüzü pýnarlar halinde böylece biraraya geldi, birleþti su emir üzerine oldu kaderi tayin edilmiþ, takdir edilmiþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah yeryüzünü pýnarlar halinde fýþkýrtýyor ve bütün dünyanýn üzerindeki sular birleþiyor. Yani bütün dünyayý sular kaplýyor, daðlar dahi sularýn altýnda kalýyor.

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

=§Š¢¢… ë §a ì¤Û a ¡pa ‡ ó¨Ü Ç ¢êb ä¤Ü à y  ë Ve hamelnâhu alâ zâti elvâhýn ve dusur(dusurin).

ςε ονυ, περ⎜ινλενμι⎭ λεϖηαλαρδαν ολυ⎭αν (γεμι) ⎫ζερινδε τα⎭⎬δ⎬κ. 1 - ve hamelnâ-hu 2 - alâ 3 - zâti elvâhýn ve dusurin

: : :

ve onu taþýdýk üzerinde perçinlenmiþ levhalardan oluþan (gemi)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh’u taþýyan geminin perçinlenmiþ levhalardan oluþtuðu ifade buyruluyor. Levhalarýn bütün tefsirlerde tahta olduðu ifade ediliyor. Tahta çivilenir. Ama sadece sactan yapýlan gemiler perçinlerle tutturulur. Allah burada perçin tabirini kullanarak saclardan yani demir levhalardan yapýlan bir gemiden bahsediyor.

260

260


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Š¡1¢×  æb × ¤å à¡Û ¦õ¬a Œ u 7b ä¡ä¢î¤Ç b¡2 ô©Š¤v m Tecrî bi a’yuninâ, cezâen li men kâne kufir(kufire).

(Γεμι) γ⎞ζλεριμιζιν ⎞ν⎫νδε ψ⎫ζερεκ ακ⎬π γιδιψορδυ, ινκ®ρ εδιλμι⎭ ολανα (Ηζ. Νυη’α) βιρ μ⎫κ®φατ ολαρακ. 1 2 3 4 5 6

-

tecrî bi a'yuni-nâ cezâen li men kâne kufire

: : : : : :

akýp gitmekteydi gözlerimiz önünde karþýlýk olarak, mükâfat olarak o kimse oldu, idi inkâr edildi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gemi bir yelkenli gemi deðildir. Çünkü Allah “tennur kaynadýðý zaman” ifadesini Mu’minin Suresi 27. ve Hud Suresi 40. âyetinde bu gemi için kullanmýþtýr. 23/MU’MÝNUN-27: Fe evhaynâ ileyhi enýsnaýl fulke bi a’yuninâ ve vahyinâ fe izâ câe emrunâ ve fâret tennûru fesluk fîhâ min kullin zevceynisneyni ve ehleke illâ men sebeka aleyhil kavlu minhum, ve lâ tuhâtýbnî fîllezîne zalemû, innehum mugrakûn(mugrakûne). Böylece ona, gözümüzün önünde (Bizim denetimimizde) ve vahyimizle bir gemi yapmasýný vahyettik. Böylece emrimiz geldiði ve tennur kaynadýðý zaman hemen ona (gemiye) her çiftten ikiþer tane ve ehlini bindir. Onlardan, haklarýnda bir söz (hüküm) geçenler hariç. Ve zulmedenler hakkýnda Bana hitap etme (onlar için bir þey, bir af isteme). Muhakkak ki onlar, boðulacak olanlardýr (boðulmalarýna daha önce hükmedilmiþ olanlardýr). 11/HUD-40: Hattâ izâ câe emrunâ ve fâret tennûru kulnâhmil fîhâ min kullin zevceynisneyni ve ehleke illâ men sebeka aleyhil kavlu ve men âmen(âmene), ve mâ âmene meahû illâ kalîl(kalîlun). Ve emrimiz gelince, tennur kaynadý. “O zaman herþeyden, iki unsurdan oluþan (bir diþi ve bir erkek) bir çifti ve haklarýnda söz geçmiþ olanlar (boðulacaklarýn sözü: âyet-37) hariç, aileni ve âmenû olanlarý onun içine yükle.” dedik. Az kiþiden baþkasý, onunla beraber âmenû olmadý.

261

261


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§Š¡× £†¢ß ¤å¡ß ¤3 è Ï ¦ò í¨a ¬b çb ä¤× Š m ¤† Ô Û  ë Ve lekad tereknâhâ âyeten fe hel min muddekir(muddekirin).

ςε ανδολσυν κι Βιζ, ονυ (ο γεμιψι) βιρ ®ψετ (ιβρετ) ολαρακ β⎬ρακτ⎬κ. Βυνα ραðμεν τεζεκκ⎫ρ εδεν (ιβρετ αλαν) ϖαρ μ⎬? 1 2 3 4 5

-

ve lekad tereknâ-hâ âyeten fe hel min muddekirin

: : : : :

ve andolsun onu býraktýk âyet, ibret böylece, buna raðmen tezekkür eden (ibret alan) var mý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nuh’un Gemisi bütün dünyayý dolaþabilecek evsafta bir gemidir. Bir nükleer gemidir. Bu sebeple bütün dünyaya ibret olan bir gemidir. Bütün hayvanlardan birer çiftin bir gemiye sýðabilmesi mümkün olmuþtur. Bu da ayrý bir ibret dersidir.

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

¡‰¢ˆ¢ã ë ó©2a ˆ Ç  æb ×  Ñ¤î Ø Ï Fe keyfe kâne azâbî ve nuzuri.

√ψλεψσε ινζαρ⎬μ (υψαρ⎬λαρ⎬μ) ϖε αζαβ⎬μ νασ⎬λ ολδυ? 1 2 3 4 5

-

fe keyfe kâne azâbî ve nuzuri

: : : : :

iþte nasýl oldu azabým ve benim uyarýlarým

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah inzar etmekten yani uyarmaktan bahsediyor. Çünkü uyarýlmakla uslanmayan bütün bir milletin suda boðulmasý, uyarýnýn sonucunun ne kadar dehþet verici olduðunu ifade ediyor.

262

262


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡Š¤×¡£ˆÜ¡Û æ¨a¤Š¢Ô¤Ûa b ã¤Š £ í ¤† Ô Û  ë §Š¡× £†¢ß ¤å¡ß ¤3 è Ï Ve lekad yessernel kur’âne lîz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

ςε ανδολσυν κι Βιζ, Κυρ’®ν’⎬, ζικιρ ι⎜ιν κολαψλα⎭τ⎬ρδ⎬κ. Βυνα ραðμεν τεζεκκ⎫ρ εδεν (ιβρετ αλαν) ϖαρ μ⎬? 1 2 3 4 5 6

-

ve lekad yessernâ el kur'âne lî ez zikri fe hel min muddekirin

: : : : : :

ve andolsun kolaylaþtýrdýk Kur'ân'ý zikir için fakat, buna raðmen tezekkür eden (ibret alan) var mý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’ýn zikredilmesi, O’nun âyetlerinin Kur’ân konularýnýn anlatýlmasýnda kullanýlmasý ile mümkündür. Zikredilip âyetlerin anlatýlmasýnda 30 yýl aþýlarak BÜYÜK TEBLÝÐ’in ancak GÝRÝÞ devresi tamamlanmýþtýr. Þimdi GELÝÞME devresi yaþanýyor. Yakýn bir gelecekte ZÝKÝR’den ibret alýndýðý günlere ulaþýlacaktýr. Ýbret alýnmanýn baþladýðý, zikrullahýn 16 Þubat 2007 Cuma Günü’nde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan övülerek, Ýstanbul’da cemaatin, camilerde zikir yapmaya davet edilmesinden anlaþýlmaktadýr.

263

263


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡‰¢ˆ¢ã ë ó©2a ˆ Ç  æb ×  Ñ¤î Ø Ï ¥…b Ç ¤o 2 £ˆ × Kezzebet âdun fe keyfe kâne azâbî ve nuzuri.

Αδ (καϖμι) δε ψαλανλαδ⎬. √ψλεψσε ινζαρ⎬μ (υψαρ⎬λαρ⎬μ) ϖε αζαβ⎬μ νασ⎬λ ολδυ? 1 2 3 4 5 6 7

-

kezzebet âdun fe keyfe kâne azâbî ve nuzuri

: : : : : : :

yalanladý Ad kavmi öyleyse nasýl oldu benim azabým ve benim uyarýlarým

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ad Kavmi’nin de yalanlamasý ve sonuçta cezalandýrýlmasý, Allah’ýn uyarýlara uymayanlara azap etmesini ifade ediyor. Bu, açýk bir uyarýdýr ve azaptýr.

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

= §£Š¡à n¤¢ß §¤z ã ¡â¤ì í ó©Ï a¦Š •¤Š • b¦zí©‰ ¤á¡è¤î Ü Ç b ä¤Ü ¤‰ a ¬b £ã¡a Ýnnâ erselnâ aleyhim rîhan sarsaran fî yevmi nahsin mustemirr(mustemirrin).

Μυηακκακ κι Βιζ, ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε υðυρσυζλυðυ (φελ®κετλερι), γ⎫ν βοψυ δεϖαμ εδεν σαρσαραν ρ⎫ζγ®ρ⎬ (⎜οκ ⎭ιδδετλι, υðυλτυλυ ϖε ⎜οκ σοðυκ βιρ κασ⎬ργα) γ⎞νδερδικ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

innâ erselnâ aleyhim rîhan sarsaren fî yevmi nahsin mustemirrin

: : : : : : : : :

muhakkak ki biz indirdik onlarýn üzerlerine rüzgâr (kasýrga) kulaklarýný patlatan içinde gün uðursuz, felâketlerle dolu devam eden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Sarsaran Fýrtýnasý ile Ad Kavmi’ne onlarý tamamen yok eden korkunç bir ceza vermiþtir.

264

264


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§Š¡È Ô¤ä¢ß §3¤‚ ã ¢‹b v¤Ç a ¤á¢è £ã b × =  b £äÛa ¢Ê¡Œ¤ä m Tenziun nâse keennehum a’câzu nahlin munkair(munkairin).

(√ψλε βιρ ρ⎫ζγ®ρ κι) ινσανλαρ⎬, σανκι κ⎞κ⎫νδεν κοπαρ⎬λμ⎬⎭ ηυρμα κ⎫τ⎫κλερι γιβι (ηαϖαψα φ⎬ρλατ⎬π) αταρ. 1 2 3 4 5 6

-

tenziu en nâse keenne-hum a'câzu nahlin munkairin

: : : : : :

çekip alýr, söküp atar, havaya fýrlatýp atar insanlar sanki onlar gibi artýklar, arta kalanlar, geriye kalanlar (kütükler) hurma aðaçlarý kökünden sökülmüþ olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Öyle bir kasýrga ki insanlarý soðuktan dondurduðu gibi, onlarýn ayaklarýný yerden kesip havalara uçuruyor, sonra yere vuruyordu. Fýrtýnalarda hurma kütüklerinin havalara savrulup yere vurulmasý gibi...

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

¡‰¢ˆ¢ã ë ó©2a ˆ Ç  æb ×  Ñ¤î Ø Ï Fe keyfe kâne azâbî ve nuzuri.

√ψλεψσε ινζαρ⎬μ (υψαρ⎬λαρ⎬μ) ϖε αζαβ⎬μ νασ⎬λ ολδυ? 1 2 3 4

-

fe keyfe kâne azâbî ve nuzuri

: : : :

öyleyse nasýl oldu benim azabým ve inzarým, uyarýlarým

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Uyarýlarým ve bunlara uyulmadýðý için, mahvettiðim insanlara bakýn ve ibret alýn mânâsý yer alýyor.

265

265


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡Š¤×£ˆ¡ Ü¡Û æ¨a¤Š¢Ô¤Ûa b ã¤Š £ í ¤† Ô Û  ë ;§Š¡× £†¢ß ¤å¡ß ¤3 è Ï Ve lekad yessernel kur’âne lîz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

ςε ανδολσυν κι Βιζ, Κυρ’®ν’⎬, ζικιρ ι⎜ιν κολαψλα⎭τ⎬ρδ⎬κ. Βυνα ραðμεν τεζεκκ⎫ρ εδεν (ιβρετ αλαν) ϖαρ μ⎬? 1 2 3 4 5 6

-

ve lekad yessernâ el kur'âne lî ez zikri fe hel min muddekirin

: : : : : :

ve andolsun biz kolaylaþtýrdýk Kur'ân zikir için fakat, buna raðmen tezekkür eden (ibret alan) var mý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’an’ý Kerim’in zikredilmesi önce tilâvet açýsýndan deðer taþýr. Ayrýca zikir özellikle Kur’ân’daki Allah kelimesinin kullanýlmasý yoluyla o kiþinin kalbine Allah katýndan rahmet, fazl ve salâvât nurlarýnýn ulaþmasýný ve o kiþinin nefsini afetlerden temizlemesini saðlar. Bu tatbikatýn da adý ZÝKÝR’dir. Allah’ý zikretmektir. Ve Kur’ân’daki en büyük ibadet ZÝKRULLAH’týr (Allah’ýn ismini ardarda tekrar etmektir). 29/ANKEBUT-45: Utlu mâ ûhýye ileyke minel kitâbi ve ekýmýs salât(salâte), innes salâte tenhâ anil fahþâi vel munker(munkeri), ve le zikrullâhi ekber(ekberu), vallâhu ya’lemu mâ tasneûn(tasneûne). Kitaptan sana vahyedilen þeyi oku ve salatý ikâme et (namazý kýl). Muhakkak ki salat (namaz), fuhuþtan ve münkerden nehyeder (men eder). Ve Allah’ý zikretmek mutlaka en büyüktür. Ve Allah, yaptýðýnýz þeyleri bilir.

266

266


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡‰¢ˆ¢£äÛb¡2 ¢…ì¢à q ¤o 2 £ˆ × Kezzebet semûdu bin nuzur(nuzuri).

Σεμυδ (καϖμι) δε υψαρ⎬λαρ⎬ ψαλανλαδ⎬.

1 - kezzebet

:

yalanladý

2 - semûdu

:

Semud (kavmi)

3 - bi en nuzuri

:

uyarýlarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Semud Kavmi de Resûl’e tâbî olmayý tekzip etti, yani yalanladý. Yalanlanan Allah’ýn tâbiiyet konusundaki uyarýlarýdýr.

267

267


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¬¢é¢È¡j £n ã a¦†¡ya ë b £ä¡ß a¦Š ' 2  a a¬ì¢Ûb Ô Ï §Š¢È¢  ë §4 5 ™ ó©1 Û a¦‡¡a ¬b £ã¡a Fe kâlû e beþeren minnâ vâhiden nettebiuhû innâ izen le fî dalâlin ve suur(suurin).

Ο ζαμαν ⎭⎞ψλε δεδιλερ: “Βιζδεν βιρι ολαν βιρ βε⎭ερε μι? Βιζ, ονα μ⎬ τ®β⎩ ολαχαð⎬ζ? Ο τακτιρδε μυηακκακ κι βιζ, γερ⎜εκτεν δαλ®λετ ϖε ⎜⎬λγ⎬νλ⎬κ ι⎜ινδε ολυρυζ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

fe kâlû e beþeren min-nâ vâhiden nettebiu-hû in-nâ izen le fî dalâlin ve suurin

: : : : : : : : : :

böylece, o zaman dediler bir beþere mi bizden birisi ona tâbî olacaðýz muhakkak ki biz öyleyse, o taktirde gerçekten dalâlet içinde ve çýlgýnlýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Semud Kavmi’ne göre gökten melekler inecek ve onlara tâbî olunacaktýr. Kendileri gibi olan bir insana (beþere) tâbî olmak çýlgýnlýktýr ve “biz tâbî olduðumuz taktirde dalâlette oluruz.” Sanki hidayette imiþler de Resûl’e tâbî olurlarsa dalâlete düþeceklermiþ.

268

268


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤3 2 b ä¡ä¤î 2 ¤å¡ß ¡é¤î Ü Ç ¢Š¤×¡£ˆÛa  ó¡Ô¤Û¢a  õ ¥Š¡( a ¥la £ˆ ×  ì¢ç E ulkýyez zikru aleyhi min beyninâ bel huve kezzâbun eþir(eþirun).

Ζικιρ, αραμ⎬ζδαν ονα μ⎬ ιλκα εδιλδι (υλα⎭τ⎬ρ⎬λδ⎬)? Ηαψ⎬ρ, ο, ηαδδινι α⎭αν βιρ ψαλανχ⎬δ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

e ulkiye ez zikru aleyhi min beyni-nâ bel huve kezzâbun eþirun

: : : : : : : : :

mi ilka edildi, ulaþtýrýldý zikir ona aramýzdan, içimizden hayýr o çok yalan söyleyen, yalancý kibirli, haddini aþan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Zikirden murat Salih Peygamber’e indirilen kitaptýr. Semud kavmi diyor ki: “Allah’ýn indirdiði kitap aramýzda bu kadar zengin, hatýrý sayýlýr insan varken ona mý ilka edilecek? O, haddini aþan bir yalancýdýr.”

269

269


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢Š¡( ü¤a ¢la £ˆ Ø¤Ûa ¡å ß a¦† Ë  æì¢à Ü¤È î  Se ya’lemûne gaden menil kezzâbul eþir(eþiru).

Ηαδδινι α⎭αν ψαλανχ⎬ κιμδιρ, ψαρ⎬ν βιλεχεκλερ. 1 2 3 4 5

-

se ya'lemûne gaden men(i) el kezzâbu el eþiru

: : : : :

yakýnda bilecekler, öðrenecekler yarýn kim çok yalan söyleyen, yalancý kibirli, haddini aþan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Yakýnda haddini aþan ve yalan söyleyenin kim olduðunu hepsi bilecektir.” buyruluyor.

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 530

9 ¤Š¡j À¤•a ë ¤á¢è¤j¡Ô m¤‰b Ï ¤á¢è Û ¦ò ä¤n¡Ï ¡ò Ób £äÛa aì¢Ü¡¤Š¢ß b £ã¡a Ýnnâ mursilûn nâkati fitneten lehum fertekýbhum vestabir.

Μυηακκακ κι, ονλαρα φιτνε (ιμτιηαν) ολσυν διψε ο δι⎭ι δεϖεψι γ⎞νδερεν Βιζιζ. Αρτ⎬κ ονλαρ⎬ γ⎞ζλε (ακ⎬βετλερινι βεκλε) ϖε σαβρετ. 1 2 3 4 5 6 7

-

innâ mursilû en nâkati fitneten lehum fe irtekib-hum vestabir

: : : : : : :

muhakkak ki biz gönderen diþi deve fitne (imtihan) olarak (olsun diye) onlar için, onlara artýk onlarý gözle, bekle ve sabret

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Salih (A.S)’dan kavmi, mucize olarak, kayadan diþi bir deve çýkarmasýný istedi. Allahû Tealâ da, onlarý imtihan etmek için, beldenin suyunu bir gün deve için bir gün halk için olmak üzere sýrayla kullanmalarý þartý ile kabul etti. Ýþte bu deveden bahsediliyor. Allahû Tealâ Hz. Salih’e bu deveyi göndererek onlarý imtihan etti.

270

270


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¤á¢è ä¤î 2 ¥ò à¤¡Ó  õ¬b à¤Ûa  £æ a ¤á¢è¤÷¡£j ã  ë

¥Š š n¤z¢ß §l¤Š¡( ¢£3¢× Ve nebbi’ hum ennel mâe kýsmetun beynehum, kullu þirbin muhtedar(muhtedarun).

(Βελδεδεκι) συψυν, (δεϖε ιλε) ονλαρ αρασ⎬νδα τακσιμ εδιλδιðινι (ν⎞βετλε⎭ε ι⎜ιλεχεðινι) ονλαρα ηαβερ ϖερ. ⇑⎜εχεκ ολανλαρ⎬ν ηεπσι, σ⎬ρασ⎬ γελινχε ηαζ⎬ρ ολυρ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve nebbi’ hum enne el mâe kýsmetun beyne-hum kullu þirbin muhtedarun

: : : : : : : :

ve onlara haber ver olduðunu su pay edilmiþ, taksim edilmiþ onlarýn arasýnda hepsi içecek olan hazýr bulunan, hazýr olan, sýrasý gelen hazýr olur

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Hz. Salih’e: “Suyun halk ile deve arasýnda paylaþýldýðýný onlara haber ver.” buyuruyor. “Ýçecek olanlar sýralarý geldikçe hazýr bulunsun.” diye emrolunuyor.

271

271


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Š Ô È Ï ó¨Ÿb È n Ï ¤á¢è j¡yb • a¤ë …b ä Ï Fe nâdev sâhýbehum fe teâtâ fe akar(akare).

Βιρ σ⎫ρε σονρα αρκαδα⎭λαρ⎬ν⎬ ⎜αð⎬ρδ⎬λαρ (δεϖεψι ⎞λδ⎫ρμεσινι ιστεδιλερ). Βυνυν ⎫ζερινε ο, ιλερι ατ⎬λδ⎬ σονρα δα (ονυ) κεστι. 1 2 3 4 5

-

fe nâdev sâhibe-hum fe teâtâ fe akare

: : : : :

bir süre sonra çaðýrdýlar arkadaþlarýný bunun üzerine o ileri atýldý sonra da (onu) kesti.

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar, deveyi öldürebilecek kiþiyi çaðýrdýlar ve o kiþi, devenin üzerine atýlýp bir bacaðýný kesti.

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

¡‰¢ˆ¢ã ë ó©2a ˆ Ç  æb ×  Ñ¤î Ø Ï Fe keyfe kâne azâbî ve nuzuri.

√ψλεψσε ινζαρ⎬μ (υψαρ⎬λαρ⎬μ) ϖε αζαβ⎬μ νασ⎬λ ολδυ? 1 2 3 4

-

fe keyfe kâne azâbî ve nuzuri

: : : :

o zaman nasýlmýþ benim azabým ve inzarým, uyarmam

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn uyarmasý ve özellikle azabýnýn nasýl olacaðý bir sonraki âyette anlatýlýyor.

272

272


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¦ñ †¡ya ë ¦ò z¤î • ¤á¡è¤î Ü Ç b ä¤Ü ¤‰ a ¬b £ã¡a ¡Š¡Ä n¤z¢à¤Ûa ¡áî,©' è × aì¢ãb Ø Ï Ýnnâ erselnâ aleyhim sayhaten vâhýdeten fe kânû ke heþîmil muhtezir(muhteziri).

Μυηακκακ κι Βιζ, ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε τεκ βιρ σαψηα (κορκυν⎜ σεσ δαλγασ⎬) γ⎞νδερδικ. Β⎞ψλεχε ονλαρ, υφαλανμ⎬⎭ κυρυ οτ γιβι ολδυλαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

in-nâ erselnâ aleyhim sayhaten vâhideten fe kânû ke heþîmi el muhteziri

: : : : : : : : :

muhakkak ki biz biz gönderdik onlarýn üzerine sayha, korkunç ses dalgasý bir, tek böylece onlar oldular kuru ot gibi döküntü halinde, ufalanmýþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Semud kavminin üzerine gönderilen bir tek ses dalgasý, yani bir tek sayha onlarýn ufalanmýþ kuru ot kýrýntýlarý haline gelmesine sebep oluyor.

273

273


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§Š¡× £†¢ß ¤å¡ß ¤3 è Ï ¡Š¤×¡£ˆÜ¡Û  æ¨a¤Š¢Ô¤Ûa b ã¤Š £ í ¤† Ô Û  ë Ve lekad yessernel kur’âne liz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

ςε ανδολσυν κι Βιζ, Κυρ’αν’⎬ ζικιρ ι⎜ιν κολαψλα⎭τ⎬ρδ⎬κ. Βυνα ραðμεν τεζεκκ⎫ρ εδεν (ιβρετ αλαν) ϖαρ μ⎬? 1 2 3 4 5 6

-

ve lekad yessernâ el kur’âne li ez zikri fe hel min muddekirin

: : : : : :

ve andolsun biz kolaylaþtýrdýk Kur’ân’ý zikir için var mý tezekkür eden, ibret alan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’ý tezekkür etmek, O’nun derin mânâsýna girebilmekle gerçekleþebilir. Buna ulaþabilenler Allah’la tezekkür edebilen ulûl’elbabtýr. 3/AL-Ý ÝMRAN-7: Huvellezî enzele aleykel kitâbe minhu âyâtun muhkemâtun hunne ummul kitâbi ve uharu muteþâbihât(muteþâbihâtun), fe emmellezîne fî kulûbihim zeygun fe yettebiûne mâ teþâbehe minhubtigâel fitneti vebtigâe te’vîlih(te’vîlihi), ve mâ ya’lemu te’vîlehû illâllâh(illâllâhu), ver râsihûne fîl ilmi yekûlûne âmennâ bihî, kullun min indi rabbinâ, ve mâ yezzekkeru illâ ulûl elbâb(elbâbi). O (Allah) ki; Kitab’ý, sana O indirdi. O’ndan bir kýsmý muhkem (mânâsý açýk, yorum götürmez, þüphe kabul etmez) âyetlerdir ki; bunlar, (Levhi Mahfuz’daki) ümmülkitapta (yer alan açýk ve kesin âyetler)dir. Diðerleri ise müteþabih (mânâsý kapalý, açýklama isteyen) âyetlerdir. Kalplerinde eðrilik (ve döneklik) bulunanlar, fitne çýkarmak ve (kendi yararýna uygun) tevîlde (yorumda) bulunmak istedikleri için o (Kitab’)ýn müteþabih olan kýsmýna uyarlar. Halbuki onlarýn tevîlini, kimse bilmez ancak Allah bilir. Ýlimde derinleþmiþ olan rasihun (rüsuh sahipleri) ise derler ki: “O’na îmân ettik, hepsi de Rabbimiz katýndan (indirilme)dir.” Bunu kimse tezekkür edemez ancak ulûl’elbab tezekkür edebilir.

274

274


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 33

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡‰¢ˆ¢£äÛb¡2 §Âì¢Û ¢â¤ì Ó ¤o 2 £ˆ × Kezzebet kavmu lûtýn bin nuzur(nuzuri).

Λυτ (Α.Σ)’⎬ν καϖμι δε υψαρ⎬λαρ⎬ ψαλανλαδ⎬. 1 2 3 4

-

kezzebet kavmu lûtin bi en nuzuri

: : : :

yalanladý kavim Lut uyarýlarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Lut (A.S)’ýn kavmi de uyarýldý ve uyarýlarý yalanladýlar.

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

=§Š z ¡2 ¤á¢çb ä¤î £v ã 6§Âì¢Û  4¨a ¬ £ü¡a b¦j¡•b y ¤á¡è¤î Ü Ç b ä¤Ü ¤‰ a ¬b £ã¡a Ýnnâ erselnâ aleyhim hâsiben illâ âle lût(lûtýn), necceynâhum bi sehar(seharin).

Μυηακκακ κι Βιζ, ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε ηελ®κ εδιχι βιρ κασ⎬ργα γ⎞νδερδικ. Σεηερ ϖακτινδε Λυτ (Α.Σ)’⎬ν αιλεσι ηαρι⎜, ονλαρ⎬ κυρταρδ⎬κ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

innâ erselnâ aleyhim hâsiben illâ âle lûtin necceynâ-hum bi seharin

: : : : : : : : :

muhakkak ki biz biz gönderdik onlarýn üzerine helâk edici kasýrga hariç ailesi Lut ve onlarý kurtardýk seher vakti

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Helâk edici bir kasýrga ile Hz. Lut’un kavmi de yok edilmiþtir. Geriye kalanlar Lut ailesinin fertleri olmuþtur.

275

275


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Š Ø ( ¤å ß ô©Œ¤v ã  Ù¡Û¨ˆ × 6b ã¡†¤ä¡Ç ¤å¡ß ¦ò à¤È¡ã Ni’meten min indinâ, kezâlike neczî men þeker(þekere).

Κατ⎬μ⎬ζδαν βιρ νι’μετ ολαρακ, ⎭⎫κρεδεν κιμσεψι ι⎭τε Βιζ, β⎞ψλε μ⎫κ®φατλανδ⎬ρ⎬ρ⎬ζ. 1 2 3 4 5

-

ni’meten min indi-nâ kezâlike neczî men þekere

: : : : :

bir ni’met olarak katýmýzdan iþte böyle cezalandýrýrýz, mükâfatlandýrýrýz þükreden kimseyi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Lut ailesi olarak hepsi Allah’a teslim olan, Allah’a bu sebeple þükredenlerdi ve Allah þükredenleri mükâfatlandýrýr.

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

¡‰¢ˆ¢£äÛb¡2 a¤ë ‰b à n Ï b ä n '¤À 2 ¤á¢ç ‰ ˆ¤ã a ¤† Ô Û  ë Ve lekad enzerehum batþetenâ fe temârev bin nuzur(nuzuri).

ςε ανδολσυν κι ( Λυτ Α.Σ), ονλαρ⎬ “⎭ιδδετλι αζαβ⎬μ⎬ζλα ψακαλαμαμ⎬ζ” κονυσυνδα υψαρδ⎬. Φακατ ονλαρ, βυ υψαρ⎬λαρδαν ⎭⎫πηε εττιλερ. 1 2 3 4 5 6

-

ve lekad enzere-hum batþete-nâ fe temârev bi en nuzuri

: : : : : :

ve andolsun onlarý uyardý þiddetli azabýmýz ile yakalamamýz fakat þüphe ettiler, inkâr ettiler uyarýlarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Lut kavmini Allah’ýn þiddetli bir azapla onlarý yok edeceðini söyleyerek uyarmasýna raðmen onlar inanmadýlar ve þüphe ettiler.

276

276


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬b ä¤ à À Ï é© ¡1¤î ™ ¤å Ç ¢ê뢅 ëa ‰ ¤† Ô Û  ë ¡‰ˆ¢ ã¢ ë  ó©2a ˆ Ç aì¢Ó뢈 Ï ¤á¢è ä¢î¤Ç a Ve lekad râvedûhu an dayfihî fe tamesnâ a’yunehum fe zûkû azâbî ve nuzuri.

ςε ανδολσυν κι κ⎞τ⎫ αμελλερι ι⎜ιν ονδαν μισαφιρλερινι ⎬σραρλα ιστεδιλερ. Βυνυν ⎫ζερινε ονλαρ⎬ν γ⎞ζλερινι σιλιπ ψοκ εττικ. √ψλεψσε ινζαρ⎬μ⎬ (υψαρ⎬λαρ⎬μ⎬) ϖε αζαβ⎬μ⎬ ταδ⎬ν! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve lekad râvedû-hu an dayfi-hî fe tamesnâ a’yune-hum fe zûkû azâbî ve nuzuri

: : : : : : : : : :

ve andolsun göz koydular, kötü amelleri için ýsrarla istediler onun misafirleri böylece silip yok ettik onlarýn gözleri bunun üzerine tadýn azabýmý ve inzarýmý, uyarýlarýmý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinsel sapýk olan kavim Hz. Lut’un misafirlerini ýsrarla istediler. Allah onlarýn gözlerini yok ederek onlarý cezalandýrdý. Bu bir sonuç deðil, uyarýydý. Sonuç ise kavmin, helâk eden bir fýrtýna ile yok edilmesidir.

277

277


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¥£Š¡Ô n¤¢ß ¥la ˆ Ç ¦ñ Š¤Ø¢2 ¤á¢è z £j • ¤† Ô Û  ë Ve lekad sabbehahum bukreten azâbun mustekýrr(mustekýrrun).

ςε ανδολσυν κι ονλαρ⎬, σαβαηλεψιν δαιμ⎩ βιρ αζαπ ψακαλαδ⎬. 1 2 3 4 5

-

ve lekad sabbeha-hum bukreten azâbun mustekýrrun

: : : : :

ve andolsun onlara bir sabah vakti ..… oldu erkenden bir azap istikrarlý, devamlý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlarý sabah vakti daimî bir azap yakaladý ve bu devamlý azabýn sonunda hepsi öldüler.

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

¡‰¢ˆ¢ã ë ó©2a ˆ Ç aì¢Ó뢈 Ï Fe zûkû azâbî ve nuzuri.

√ψλεψσε ινζαρ⎬μ⎬ (υψαρ⎬λαρ⎬μ⎬) ϖε αζαβ⎬μ⎬ ταδ⎬ν! 1 2 3 4

-

fe zûkû azâbî ve nuzuri

: : : :

þimdi tadýn azabýmý ve uyarmamý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Öyleyse uyarýlarýmý ve azabýmý tadýn!” buyuruyor, Yüce Rabbimiz.

278

278


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

;§Š¡× £†¢ß ¤å¡ß ¤3 è Ï ¡Š¤×¡£ˆÜ¡Û  æ¨a¤Š¢Ô¤Ûa b ã¤Š £ í ¤† Ô Û  ë Ve lekad yessernel kur’âne liz zikri fe hel min muddekir(muddekirin).

ςε ανδολσυν κι Βιζ, Κυρ’®ν’⎬ ζικιρ ι⎜ιν κολαψλα⎭τ⎬ρδ⎬κ. Βυνα ραðμεν τεζεκκ⎫ρ εδεν (ιβρετ αλαν) ϖαρ μ⎬? 1 2 3 4 5 6 7

-

ve lekad ye es sernâ el kur’âne li ez zikri fe hel min muddekirin

: : : : : : :

ve andolsun biz kolaylaþtýrdýk Kur’ân zikir için buna raðmen var mý tezekkür eden, ibret alan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’ýn, zikir için, Kur’ân’ý tezekkür için, O’nun derûnî mânâsýna nüfuz edilebilmesi için kolaylaþtýrýldýðý ifade buyruluyor.

ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

7 ¢‰¢ˆ¢£äÛa æ¤ì Ç¤Š¡Ï  4¨a  õ¬b u ¤† Ô Û  ë Ve lekad câe âle fir’avnen nuzur(nuzuru).

ςε ανδολσυν κι φιραϖυν αιλεσινε δε υψαρ⎬λαρ γελδι. 1 2 3 4 5

-

ve lekad câe âle fir’avne en nuzuru

: : : : :

ve andolsun geldi ailesi firavun uyarýlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Firavun ailesinin de uyarýldýðý Kur’ân’da birçok âyette anlatýlýyor.

279

279


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢çb ã ¤ˆ  b Ï b è¡£Ü¢× b ä¡mb í¨b¡2 aì¢2 £ˆ × §‰¡ † n¤Ô¢ß §Œí©Œ Ç  ˆ¤ a Kezzebû bi âyâtinâ kullihâ fe ehaznâhum ahze azîzin muktedir(muktedirin).

ℜψετλεριμιζιν ηεπσινι ψαλανλαδ⎬λαρ. Βυ σεβεπλε ονλαρ⎬ ⎫στ⎫ν κυδρετ σαηιβινιν ψακαλαψ⎬⎭⎬ ιλε ψακαλαψ⎬π αλδ⎬κ (ηελ®κ εττικ).

1 2 3 4 5 6 7 8

-

kezzebû bi âyâti-nâ kulli-hâ fe ehaznâ-hum ahze azîzin muktedirin

: : : : : : : :

yalanladýlar âyetlerimizi hepsini böylece, bu sebeple onlarý aldýk, yakaladýk yakalayýþýyla üstün ve güçlü kudret sahibi olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm ... Ve firavun ailesi, bütün âyetleri yalanladýklarý cihetle üstün olan ve güçlü olan ve kudretin en üst seviyede sahibi olan Allah’ýn yakalamasý ile yok edilmiþlerdir.

280

280


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø¡÷¬¨Û¯ë¢a ¤å¡ß ¥Š¤î  ¤á¢×¢‰b £1¢×  a 7¡Š¢2¢£ŒÛa ó¡Ï ¥ñ õ¬a Š 2 ¤á¢Ø Û ¤â a E kuffârukum hayrun min ulâikum em lekum berâetun fîz zubur(zuburi).

(Εψ Μεκκελιλερ!) Σιζιν κ®φιρλερινιζ, ονλαρδαν (ψαλανλαψαν καϖιμλερδεν) δαηα μ⎬ ηαψ⎬ρλ⎬ ψοκσα σιζιν ι⎜ιν σεμαϖ⎩ κιταπλαρδα βεραατ μ⎬ ϖαρ? 1 2 3 4 5 6 7

-

e kuffâru-kum hayrun min ulâikum em lekum berâetun fî ez zuburi

: : : : : : :

sizin kâfirleriniz daha mý hayýrlý onlardan veya, yoksa sizin için bir beraat mý var semavî kitaplarda

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hitap Mekke halkýnadýr. Allah’a ruhunu hayatta iken ulaþtýrmayý dilemeyen herkes kâfir olduðu için ve onlarýn içinde hristiyan ve yahudilerden pek azý Allah’a ulaþmayý dilediði için “sizin kâfirleriniz” ifadesi kullanýlmýþtýr. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. 34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mûminîn(mûminîne). Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannýný (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü'minleri oluþturan bir fýrka (Allah'a ulaþmayý dileyenler) hariç, hepsi ona (þeytana) tâbî oldular.

281

281


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¥Š¡– n¤ä¢ß ¥Éî©à u ¢å¤z ã  æì¢Ûì¢Ô í ¤â a Em yekûlûne nahnu cemîun muntesir(muntesirun).

Ψοκσα: “Βιζ ηεπιμιζ ψαρδ⎬μλα⎭αν (ψενιλμεψεν) βιρ τοπλυμυζ.” μυ διψορλαρ? 1 2 3 4 5

-

em yekûlûne nahnu cemîun muntesirun

: : : : :

yoksa ... mý diyorlar biz birlik, topluluk, toplum yardýmlaþan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yoksa aralarýnda yardýmlaþarak sizleri yenebilecek hüviyette olduklarýný mý söylemek istiyorlar? Böyle bir iddialarý mý var?

ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

Š¢2¢£†Ûa  æ좣۠ì¢í  ë ¢É¤à v¤Ûa ¢â Œ¤è¢î  Se yuhzemul cem’u ve yuvellûned dubur(dubura).

Ψακ⎬νδα ηεπσι ηεζιμετε υðρατ⎬λαχακ ϖε αρκαλαρ⎬να δ⎞νεχεκλερ (κα⎜αχακλαρ). 1 2 3 4

-

se yuhzemu el cem’u ve yuvellûne ed dubura

: : : :

hezimete uðratýlacak hepsi ve dönecekler, kaçacaklar arkalarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, geleceði dizayn eden ve zamaný sýfýrlayan sonsuz hýzý sebebiyle, gelecekteki bütün olacaklarý önceden bilen hüviyeti sebebiyle, yakýn bir gelecekte Mekke halkýnýn hezimete uðratýlacaðýný kesin olarak biliyor ve bu sonucu önceden açýklýyor. Kur’ân geçmiþ ve gelecek bütün zamanlarý ihtiva eder.

282

282


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

áç †¡Çìß òÇb£Ûa ¡32

¢£Š ß a  ë ó¨ç ¤… a ¢ò Çb £Ûa  ë Belis sâatu mev’ýduhum ves sâatu edhâ ve emerr(emerru).

Ηαψ⎬ρ, ονλαρα ϖααδεδιλεν (αζαπ), ο σααττιρ (κ⎬ψ®μετ ϖακτιδιρ). ςε ο σαατ, δαηα κορκυν⎜ ϖε δαηα δεη⎭ετλιδιρ.

1 2 3 4 5 6

-

bel es sâatu mev’ýdu-hum ve es sâatu edhâ ve emerru

: : : : : :

hayýr o saat onlara vaadedilen ve o saat daha korkunç ve daha dehþetlidir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mekkeliler’in hezimetinden daha korkunç ve dehþetli olan ise kýyâmettir.

283

283


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 47

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

<§Š¢È¢ ë §4 5 ™ ó©Ï  åî©ß¡Š¤v¢à¤Ûa  £æ¡a Ýnnel mucrimîne fî dalâlin ve suur(suurin).

Μυηακκακ κι μ⎫χριμλερ (συ⎜λυλαρ), δαλ®λετ ϖε ⎜⎬λγ⎬νλ⎬κ ι⎜ινδεδιρ. 1 2 3 4

-

inne el mucrimîne fî dalâlin ve suurin

: : : :

muhakkak ki suçlular, günahkârlar dalâlet içinde ve çýlgýnlýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün suçlular muhakkak ki dalâlet ve çýlgýnlýk içindedirler. Neden dalâlettedirler? Bütün suçlular Kur’ân hükümlerini çiðnedikleri için suçludurlar. Herþeyden önce Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için dalâlettedirler. 13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).” Ayný zamanda Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için kâfirdirler. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. 34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mûminîn(mûminîne). Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannýný (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü'minleri oluþturan bir fýrka (Allah'a ulaþmayý dileyenler) hariç, hepsi ona (þeytana) tâbî oldular. Takva sahibi deðildirler. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn.

284

284


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 47

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ Þirktedirler. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. Hidayette deðildirler ve hüsrandadýrlar. 10/YUNUS-45: Ve yevme yahþuruhum keen lem yelbesû illâ sâaten minen nehâri yete ârefûne beynehum, kad hasirellezîne kezzebû bi likâillâhi ve mâ kânû muhtedîn(muhtedîne). Ve o gün (Allahû Tealâ), gündüzden bir saatten baþka kalmamýþlar (bir saat kalmýþlar) gibi onlarý toplayacak (haþredecek). Birbirlerini tanýyacaklar (aralarýnda tanýþacaklar). Allah’a mülâki olmayý (Allah’a ölmeden önce ulaþmayý) yalanlayanlar, hüsrana düþtüler (nefslerini hüsrana düþürdüler). Ve hidayete eren kimse(ler) olmadýlar (ruhlarýný ölmeden evvel Allah’a ulaþtýramadýlar). Amelleri boþa gider. 39/ZUMER-65: Ve lekad ûhýye ileyke ve ilellezîne min kablik(kablike), le in eþrekte le yahbetanne ameluke ve le tekûnenne minel hâsirîn(hâsirîne). Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere: “Gerçekten eðer sen þirk koþarsan (Allah’a ulaþmayý dilemezsen), amellerin mutlaka heba olur. Ve mutlaka hüsrana düþenlerden olursun.” diye vahyolundu. 18/KEHF-105: Ulâikellezîne keferû bi âyâti rabbihim ve likâihî fe habitat a’mâluhum fe lâ nukîmu lehum yevmel kýyameti veznâ(veznen). Ýþte onlar, Rab’lerinin âyetlerini ve O’na mülâki olmayý (ölmeden evvel ruhun Allah’a ulaþmasýný) inkâr ettiler. Böylece onlarýn amelleri heba oldu (boþa gitti). Artýk onlar için kýyâmet günü mizan tutmayýz. Þeytanýn kuludurlar. 39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buþrâ, fe beþþir ýbâd(ýbâdi). Onlar ki; taguta (insan ve cin þeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçýndýlar, kendilerini kurtardýlar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaþmayý dilediler). Onlara müjdeler vardýr. Öyleyse kullarýmý müjdele! Þeytanýn dostudurlar. 2/BAKARA-257: Allâhu velîyyullezîne âmenû, yuhricuhum minez zulumâti ilen nûr(nûri), vellezîne keferû evliyâuhumut tâgûtu yuhricûnehum minen nûri ilâz zulumât(zulumâti), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne). Allah, âmenû olanlarýn (Allah’a ulaþmayý dileyenlerin) dostudur, onlarý (onlarýn nefslerinin kalplerini) zulmetten nura çýkarýr. Ve kâfirlerin dostlarý taguttur (onlar, þeytaný dost edinirler, þeytan kimseye dost olmaz), onlarý (onlarýn nefslerinin kalplerini) nurdan zulmete çýkarýrlar. Ýþte onlar, ateþ ehlidir. Onlar, orada ebedî kalacak olanlardýr.

285

285


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¤á¡è¡çì¢u¢ë ó¨Ü Ç ¡‰b £äÛa ó¡Ï  æì¢j z¤¢í  â¤ì í

Š Ô   £ ß aì¢Ó뢇 Yevme yushabûne fîn nâri alâ vucûhihim, zûkû messe sekar(sekare).

Ο γ⎫ν ψ⎫ζ ⎫στ⎫ (σ⎫ρ⎫νερεκ) ατε⎭ε σ⎫ρ⎫κλενιρλερ. “Σεκαρ⎬ν (αλεϖλι ατε⎭ιν) δοκυνυ⎭υνυ ταδ⎬ν!” (δενιρ). 1 2 3 4 5 6 7

-

yevme yushabûne fî en nâri alâ vucûhi-him zûkû messe sekare

: : : : : : :

o gün sürüklenirler ateþin içine, ateþe yüz üstü (sürünerek) tadýn dokunusunu sekar, alevli ateþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehenneme gidip orada ebediyyen kalacak olan herkes, cehennemin kapýlarý, burnu yere sürtecek kadar kaldýrýlarak burun üstü sürünerek cehenneme girerler ve onlara “alevli ateþin nasýl yaktýðýný tadýn” denir. Cennete girecekler ise önce uçarak cehenneme girer, her tarafý uçarak dolaþýr ve Allah’a sonsuz þükürler ederek ve gene uçarak cennete ulaþýrlar.

286

286


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 531

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§‰ † Ô¡2 ¢êb ä¤Ô Ü  §õ¤ó (  £3¢× b £ã¡a Ýnnâ kulle þey’in halaknâhu bi kader(kaderin).

Μυηακκακ κι Βιζ, ηερ⎭εψι, βιρ καδερλε (τακδιρ εδιλμι⎭ ολαρακ) ψαραττ⎬κ.

1 2 3 4

-

innâ kulle þey’in halaknâ-hu bi kaderin

: : : :

muhakkak ki biz herþeyi onu yarattýk bir kader ile, takdir edilmiþ olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, zamaný sýfýrlayan sonsuz hýzý sebebiyle zamandan münezzehtir. Yani bize göre olaylar vücut bulmadan evvel o olaylarýn ne zaman ve nasýl oluþacaðýný bilir. Bunu kesin olarak bildiði için ebrarýn (cennetliklerin) kader hücrelerini illiyyine, füccarýn (cehennemliklerin) kader hücrelerini siccîne yerleþtirmiþtir. 83/MUTAFFÝFÝN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin). Hayýr, muhakkak ki füccarýn (þeytanýn füccuruna tâbî olan Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin) kitaplarý (hayat filmleri) siccîndedir (zemin kattan 7 kat aþaðýda olan zülmanî kader hücrelerindedir). 83/MUTAFFÝFÝN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne). Dikkat edin, muhakkak ki ebrar’ýn (hidayetlere erenlerin), kitaplarý illiyyindedir. (Göðün 7. katýndaki Kader Hücreleri’ndedir). Herþeyin ne zaman ve nasýl vücuda geleceðini ve olaylarýn hepsini önceden bilerek tayin etmiþ olur. Böylece herþey O’nun tayin edeceði süre içerisinde mutlaka vücuda gelir. Bu, Allah’ýn takdir ettiði kaderdir.

287

287


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 50

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡Š – j¤Ûb¡2 §|¤à Ü × ¥ñ †¡ya ë  £ü¡a ¬b ã¢Š¤ß a ¬b ß  ë Ve mâ emrunâ illâ vâhýdetun ke lemhýn bil basar(basari).

ςε Βιζιμ Εμριμιζ, τεκ βιρ εμιρδεν βα⎭κα βιρ ⎭εψ δεðιλδιρ, γ⎞ζ⎫ν βιρ ανλ⎬κ βακ⎬⎭⎬ γιβιδιρ 1 2 3 4 5

-

ve mâ emru-nâ illâ vâhidetun ke lemhin bi el basari

: : : : :

ve bizim emrimiz ..... deðildir den baþka tek, bir tek bir anlýk gibi göz ile bakýþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn “Ol” emri tek bir emirdir. Herþey o emir gereðince vücut bulur, oluþur.

ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

§Š¡× £†¢ß ¤å¡ß ¤3 è Ï ¤á¢Ø Çb î,¤( a ¬b ä¤Ø Ü¤ç a ¤† Ô Û  ë Ve lekad ehleknâ eþyâakum fe hel min muddekir(muddekirin).

ςε ανδολσυν κι, σιζιν γιβι ολανλαρ⎬ ηελ®κ ετικ. Βυνα ραðμεν τεζεκκ⎫ρ εδεν (ιβρετ αλαν) ϖαρ μ⎬? 1 - ve lekad 2 - ehleknâ 3 - eþyâa-kum

: : :

4 - fe 5 - hel 6 - min muddekirin

: : :

ve andolsun helâk ettik sizin denginiz olanlar, sizin gibi düþünenler, sizin gibi davrananlar, sizin gibi olanlar buna raðmen var mý tezekkür eden, ibret alan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ: “Ve andolsun Biz, sizin gibi olanlarý helâk ettik, mahvettik, yok ettik.” buyuruyor. Ama bu yok etmelere ve her türlü cezalar verilmesine raðmen ibret alanlarýn sayýsýnýn yok denecek kadar az olduðunu ifade buyuruyor.

288

288


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 52

Σαψφα − 532

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡Š¢2¢£ŒÛa ó¡Ï ¢êì¢Ü È Ï §õ¤ó ( ¢£3¢×  ë Ve kullu þey'in fealûhu fîz zubur(zuburi).

ςε ονλαρ⎬ν ψαπτ⎬κλαρ⎬ ηερ⎭εψ (σεμαϖ⎩) κιταπλαρδα ϖαρδ⎬ρ. 1 - ve kullu þey'in 2 - fealû-hu 3 - fî ez zuburi

: : :

ve herþey yaptýklarý (semavî) kitaplarda

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn indirdiði Tevrat’ta da, Ýncil’de de, Kur’ân’da da, bu kitaplardan evvel Allah’ýn diðer peygamberlere indirdiði bütün semavî kitaplarda da, evvelki devirlerde yaþamýþ insanlarýn baþlarýna gelenler yer almýþtýr.

ℜψετ − 53

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

¥Š À n¤¢ß §Šî©j ×  ë §Šî©Ì • ¢£3¢×  ë Ve kullu sagîrin ve kebîrin mustetar(mustetarun).

ςε κ⎫⎜⎫κ β⎫ψ⎫κ ηερ⎭εψ ψαζ⎬λμ⎬⎭τ⎬ρ. 1 2 3 4

-

ve kullu sagîrin ve kebîrin mustetarun

: : : :

ve herþey küçük ve büyük satýrlar halinde, yazýlý halde

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm O kitaplarda herþey yazýlmýþtýr. Önemli olsun veya olmasýn herþey semavî kitaplarda yazýlmýþ.

289

289


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 54

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(54) Kamer Suresi ¡Š à Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

=§Š è ã  ë §pb £ä u ó©Ï  åî©Ô £n¢à¤Ûa  £æ¡a Ýnnel muttekîne fî cennâtin ve neher(neherin).

Μυηακκακ κι τακϖα σαηιπλερι χεννετλερδε ϖε νεηιρ κεναρλαρ⎬νδαδ⎬ρ. 1 2 3 4

-

inne el muttekîne fî cennâtin ve neherin

: : : :

muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve nehirdedirler (çevresinde)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Takva sahiplerinin cennetlerdeki nehirlerin kenarlarýnda dinleneceklerini ve sonsuza kadar mutlu bir hayat süreceklerini açýklýyor, Yüce Rabbimiz.

ℜψετ − 55

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

§‰¡† n¤Ô¢ß §Ùî©Ü ß  †¤ä¡Ç §Ö¤†¡• ¡† È¤Ô ß ó©Ï Fî mak'adi sýdkýn inde melîkin muktedir(muktedirin).

Κυδρετ Σαηιβι Μελικ’ιν Ηυζυρυ’νδα, σαδ⎬κλαρ μακαμ⎬νδαδ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

fî mak'adi sýdkýn inde melîkin muktedirin

: : : : :

makamýnda sýddýklar, sadýklar yanýnda, katýnda melik, padiþah, malik olan muktedir, kudret sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sadýklar, sýddîkler, þehitler, salâh nurunun sahipleri olan salihler, Devrin Ýmamlarý olan Nebîler ve Resûller ve bütün Resûller Allah’ýn huzurunda sonsuza kadar sürecek hayatlarýný yaþayacaklardýr.

290

290


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

55. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¢å¨à¤y £ŠÛ a Er rahmânu.

(Ο) Ραημαν’δ⎬ρ. 1 - er rahmânu

:

Rahman; Allahû Teâlâ’nýn isimlerindendir, O’nun kudretini, sevgisini, bütün yarattýklarýna karþý merhametli, lütuf ve ihsan sahibi olmasý gibi sýfatlarýný ifade eder. Tüm yarattýklarýna “Rahman” sýfatý ile tecelli eder.

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Rahman esmasý bütün yarattýklarý üzerine tecelli eder. Ýnsanýn manevî tekâmülünde ise baþlangýç noktasýnda kiþinin kalbinde ilk yerleþen %2 nur Rahman esmasýnýn tecellisidir. Ondan sonra nefsin kalbine yerleþecek olan %98 nur Rahîm esmasýnýn tecellisi ile oluþur.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

6 æ¨a¤Š¢Ô¤Ûa  á £Ü Ç Allemel kur’ân(kur’âne).

Κυρ’®ν’⎬, Ο ⎞ðρεττι. 1 - alleme 2 - el kur’âne

: :

öðretti Kur’ân

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Okuma yazmasý olmayan, yani ümmî olan Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’in kalbine Kur’ân’ý indirip öðreten Allah’týr.

291

291


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æb ¤ã¡ü¤a  Õ Ü  Halakal insâne.

⇑νσαν⎬, Ο ψαραττ⎬. 1 - halaka 2 - el insâne

: :

yarattý insan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýlk insan olan Âdem (A.S)’ý Allah yaratmýþtýr.

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

æb î j¤Ûa ¢é à £Ü Ç Allemehul beyân(beyâne).

Ονα, βεψαν⎬ (ιδρακ εδιπ ιφαδε ετμεψι ϖε α⎜⎬κλαμαψ⎬) Ο ⎞ðρεττι. 1 - alleme-hu 2 - el beyâne

: :

ona öðretti beyan etme, açýklama, ifade edebilme

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’ý Peygamber (S.A.V) Efendimiz’in kalbine indiren ve yerleþtiren Allah, öðrendiði Kur’ân âyetlerinin detaylarýný ve nasýl ifade edileceðini de öðretti.

292

292


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

: §æb j¤¢z¡2 ¢Š à Ô¤Ûa ë ¢¤à £'Û a Eþ þemsu vel kameru bi husbân(husbânin).

Γ⎫νε⎭ ϖε Αψ (ψαρατ⎬λ⎬⎭λαρ⎬ ϖε ψ⎞ρ⎫νγελερινδεκι ηαρεκετλερι), (αστροφιζικ) ηεσαπλαρλαδ⎬ρ (ηασσασ δενγελερλε διζαψν εδιλμι⎭τιρ). 1 2 3 4

-

eþ þemsu ve el kameru bi husbânin

: : : :

güneþ ve kamer, ay ile hesaplar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Güneþ’in etrafýndaki bütün gezegenlerin herbiri ayrý bir yörüngede dönmektedir. Herbirinin büyüklüðüne ve kendi dönüþ hýzýna göre farklý bir yörüngede dönmesi gerektiði için ilâhî hesaplarla her uydunun ayrý bir yörüngede dönmesi saðlanmýþtýr.

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

¡æa †¢v¤ í ¢Š v £'Ûa ë ¢á¤v £äÛa ë Ven necmu veþ þeceru yescudân(yescudâni).

Ψ⎬λδ⎬ζλαρ ϖε αðα⎜λαρ, ικισι δε (Αλλαη’α) σεχδε εδερλερ. 1 - ve en necmu 2 - ve eþ þeceru 3 - yescudâni

: : :

ve yýldýz(lar) ve aðaç (lar) ikisi secde eder

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yýldýzlarýn hepsi ayrý gruplar halinde boþlukta yýlda 500 milyon km. hýzla hareket halindedirler. Çok büyük bir hareket olan bu dönüþü yýldýz gruplarýnýn herbiri kendi feleklerinde yani yörüngelerinde gerçekleþtirirler. Bu, yýldýzlarýn secdesidir. Aðaçlarýn gölgesi Güneþ’e göre önce batýdan doðuya, öðleden sonra doðudan batýya doðru büyür. Bu da aðaçlarýn secdesidir.

293

293


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æa Œî©à¤Ûa  É ™ ë  ë b è È Ï ‰  õ¬b à £Ûa ë Ves semâe refeahâ ve vadaal mîzân(mîzâne).

ςε σεμα; ονυ ψ⎫κσελττι (αστροφιζικ κυραλλαρα γ⎞ρε β⎫ψ⎫κ πατλαμα τεορισι γερεðινχε ι⎜τεν δ⎬⎭α βιρ γενι⎭λεμε ϖε ψ⎫κσελμε ολαψ⎬ν⎬ γερ⎜εκλε⎭τιρδι) ϖε μιζαν⎬ (⎞λ⎜⎫ψ⎫, αð⎬ρλ⎬ð⎬ ϖε ⎜εκιμ κυϖϖετλερινιν δενγεσινι) ϖαζεττι. 1 2 3 4

-

ve es semâe refea-hâ ve vadaa el mîzâne

: : : :

ve sema, gökyüzü onu yükseltti koydu, ortaya koydu, vazetti, dizayn etti mizan, ölçü

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Büyük patlama gereðince herþey bir tek noktadan ayrýlarak her istikamette yayýlmakta, yani kâinat geniþlemekte. Bir insan vücudu hüviyeti hiç bozulmadan kâinat büyümektedir. Büyüme göklerin de yükselmesini ifade etmektedir.

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

¡æa Œî©à¤Ûa ó¡Ï a¤ì Ì¤À m  £ü a Ellâ tatgav fîl mîzân(imîzâni).

Μιζανδα (⎞λ⎜μεδε) ηαδδι α⎭μαψ⎬ν⎬ζ (ηακσ⎬ζλ⎬κ ψαπμαψ⎬ν⎬ζ). 1 2 3 4

-

ellâ tatgav fî el mîzâni

: : : :

yapmayýn haddi aþmayýnýz içinde, konusunda, da mizan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mizan, ölçmenin dengesini ifade eder. Bu denge alým satýmda ve her olayda adaleti saðlamalýdýr. Allah bu sebeple “mizanda haddi aþmayýnýz.” buyuruyor.

294

294


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

æa Œî©à¤Ûa a뢊¡¤‚¢m  ü  ë ¡Á¤¡Ô¤Ûb¡2  æ¤‹ ì¤Ûa aì¢àî©Ó a  ë Ve ekîmûl vezne bil kýstý ve lâ tuhsýrûl mîzân(mîzâne).

ςε ϖεζνι (ταρτμαψ⎬), αδαλετλε ψαπ⎬ν ϖε μιζαν⎬ εκσιλτμεψιν (⎞λ⎜μεδε εκσικλικ ψαπμαψ⎬ν). 1 2 3 4 5 6

-

ve ekîmû el vezne bi el kýstý ve lâ tuhsirû el mîzâne

: : : : : :

ve tutup doðrultun tartý ile adalet ve eksiltmeyin mizan, ölçme

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tartý adaletle gerçekleþtirilmelidir. Bütün olaylarda hiç kimsenin hakký yenmemelidir.

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

= ¡âb ã  5¡Û b è È ™ ë  ¤‰ ü¤a ë Vel arda vadaahâ lil enâm(enâmi).

ςε αρζ; ονυ, ηαψϖανλαρ (ϖε β⎫τ⎫ν χανλ⎬λαρ) ι⎜ιν ϖαζεττι (ϕεολοϕικ ολαψλαρλα, ⎫ζερινδε χανλ⎬λαρ⎬ν ψα⎭αψαβιλεχεðι ⎭εκιλδε διζαψν εττι). 1 - ve el arda 2 - vadaa-hâ 3 - li el enâmi

: : :

ve arz, yer koydu, ortaya koydu, vazetti, dizayn etti hayvanlar için

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yeryüzü hayvanlarýn, insanlarýn ve bütün canlýlarýn yaþamasýný mümkün kýlacak þekilde dizayn ediliyor.

295

295


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡âb à¤× ü¤a ¢pa ‡ ¢3¤‚ £äÛa ë : ¥ò è¡×b Ï b èî©Ï Fîhâ fâkihetun ven nahlu zâtul ekmâm(ekmâmi).

Οραδα μεψϖελερ ϖε τομυρχυκλυ ηυρμα αðα⎜λαρ⎬ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

fî-hâ fâkihetun ve en nahlu zâtu el ekmâmi

: : : : :

orada vardýr meyveler ve hurma (aðaçlarý) sahip tomurcuk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yeryüzünde çeþitli meyveler ve tomurcuklarý açan hurma aðaçlarý yaratýlmýþtýr.

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

7 ¢æb z¤í £ŠÛa  ë ¡Ñ¤– È¤Ûa 뢇 ¢£k z¤Ûa ë Vel habbu zul asfi ver reyhân(reyhânu).

Ψαπρακλ⎬ τανελερ ϖε γ⎫ζελ κοκυλυ βιτκιλερ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4

-

ve el habbu zû el asfi ve er reyhânu

: : : :

ve taneler sahip yaprak ve güzel kokulu bitkiler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yapraklý bitkilerin taneleri ve güzel kokulu bitkiler Allah’ýn ni’metleri olarak açýklanýyor.

296

296


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ?

1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

297

297


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡‰b £‚ 1¤Ûb × §4b –¤Ü • ¤å¡ß  æb ¤ã¡ü¤a  Õ Ü  Halakal insâne min salsâlin kel fahhâri.

(Αλλαη) ινσαν⎬, φαηηαρ γιβι σεσ ϖερεν σαλσαλινδεν ψαραττ⎬.

1 2 3 4 5 6

-

halaka el insâne min salsâlin ke el fahhâri

: : : : : :

yarattý insan den inorganik halden, organik hale dönüþmüþ nemli toprak gibi nemli topraktan yapýlýp, piþirilen (ýsýtýlarak kurutulan) ve çýn çýn ses veren testi benzeri kap

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, insaný, fahhar (nemli topraktan yapýlýp, piþirilen ve ýsýtýlarak kurutulan ve çýn çýn ses veren testi benzeri kap) gibi ses veren salsalinden (insan bedeninin oluþmasý için gerekli olan DNA moleküllerinin yapý taþý olan, organik karbon, organik azot ve organik fosforun oluþumunu saðlayan “inorganik halden, organik hale dönüþmüþ nemli toprak” tan ) yaratmýþtýr. Ýnsanýn “yapý taþý” olan DNA molekülünün yapýsýnda su molekülü yoktur. Fakat yapýsýndaki oksijen ve özel hidrojen atomu için, su (nem) gereklidir. Ayrýca organik atomlardan moleküllerin meydana gelmesi ve birleþerek, türe özel dengeli DNA’yý oluþturmalarý için ýsýya (özel biyofizik þartlara) ihtiyaç vardýr. Fahharýn yapýlmasýndaki özel þartlar gibi.

298

298


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

7§‰b ã ¤å¡ß §x¡‰b ß ¤å¡ß  £æ¬b v¤Ûa  Õ Ü   ë Ve halakal cânne min mâricin min nâr(nârin).

ςε χινλερι, μαρι⎜ ατε⎭τεν (παρλακ, δυμαν⎬ ολμαψαν αλεϖδεν, ενερϕιδεν) ψαραττ⎬. 1 2 3 4

-

ve halaka el cânne min mâricin min nârin

: : : :

ve yarattý cinler parlak, dumaný olmayan alevden ateþten

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsan topraktan, cinler enerjiden yaratýlmýþlardýr. Ýblis de bir cindi.

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 532

¡æb 2£ˆ¡  Ø¢m b à¢Ø£¡2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

299

299


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

7¡å¤î 2¡Š¤Ì à¤Ûa ¢£l ‰  ë ¡å¤î Ó¡Š¤' à¤Ûa ¢£l ‰ Rabbul meþrikayni ve rabbul magribeyn(magribeyni).

Ο, ικι δοðυνυν ϖε ικι βατ⎬ν⎬ν (ινσανλαρα γ⎞ρε δοðυ ϖε βατ⎬ν⎬ν ϖε δε χινλερε γ⎞ρε δοðυ ϖε βατ⎬ν⎬ν) Ραββιδιρ.

1 2 3 4

-

rabbu el meþrikayni ve rabbu el magribeyni

: : : :

Rabbi iki doðu ve Rabbi iki batý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler bizim zahirî âlemimize baksaydýlar bize göre doðunun kendilerine göre batý olduðunu göreceklerdi. Bizler de cinlerin gayb âlemine bakabilseydik onlara göre doðunun bize göre batý olduðunu görecektik. Þeffaf bir dünya haritasýnýn bir tarafýnda biz olsaydýk diðer tarafýnda da cinler olsaydý. Bize göre de haritanýn sað tarafý doðudur. Onlara göre de haritanýn sað tarafý doðudur. Ama onlarýn sað taraflarý yani doðu, bize göre sol taraftýr, yani batýdýr.

300

300


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu, bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

=¡æb î¡Ô n¤Ü í ¡å¤í Š¤z j¤Ûa  x Š ß Merecel bahreyni yeltekýyân(yeltekýyâni).

⇑κι δενιζι βιρβιρι ιλε καρ⎭⎬λα⎭αχακ (βιρβιρινε καϖυ⎭αχακ) ⎭εκιλδε ακ⎬ττ⎬. 1 - merece 2 - el bahreyni 3 - yeltekýyâni

: : :

akýttý iki deniz ikisi karþýlaþacak, birbirine kavuþacak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nun birleþtiði yerde iki denizin tuzluluk derecesi birbirinden çok farklýdýr. Allah iki denizin birleþtiði yerin özelliðini anlatýyor.

301

301


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

7¡æb î¡Ì¤j í  ü ¥„ ‹¤Š 2 b à¢è ä¤î 2 Beynehumâ berzahun lâ yebgýyân(yebgýyâni).

⇑κισι αρασ⎬νδα βερζαη (ενγελ) ϖαρδ⎬ρ, ικισι βιρβιρινιν σ⎬ν⎬ρ⎬ν⎬ γε⎜εμεζ (βιρβιρινιν ⎞ζελλιðινι, δ⎫ζενινι βοζαμαζ). 1 - beyne-humâ 2 - berzehun 3 - lâ yebgiyâni

: : :

ikisi arasýnda vardýr berzah, engel ikisi birbirlerinin sýnýrýný geçemez

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fransýz Kaptan Kusto Atlas Okyanusu ile Akdeniz’in birleþtiði yerde özel denizaltýsý ile bir inceleme yaptý. Ýki denizin arasýnda bir duvar varmýþ gibi Atlas Okyanusu’nun suyu ile Akdeniz’in sularýnýn birbirine asla karýþmadýðýný tespit etti. Ve bunu ispat etti. Allah’ýn bu âyeti 20. asrýn sonlarýnda ispat edildi.

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu, bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

302

302


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¢æb u¤Š à¤Ûa ë ¢ª¯ì¢Û¤ªì¢£ÜÛa b à¢è¤ä¡ß ¢x¢Š¤‚ í Yahrucu min humel lu’luu vel mercân(mercânu).

⇑κισινδεν δε ινχι ϖε μερχαν ⎜⎬καρ. 1 2 3 4

-

yahrucu min-humâ el lu’luu ve el mercânu

: : : :

çýkar ikisinden inci ve mercan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Akdeniz’den de Atlas Okyanusu’ndan da hem inci hem de mercan elde edildiði açýklanýyor.

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

303

303


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢p¨b '¤ä¢à¤Ûa ¡‰a ì v¤Ûa ¢é Û  ë 7¡â 5¤Ç ü¤b × ¡Š¤z j¤Ûa ó¡Ï Ve lehul cevâril munþeâtu fîl bahri kel alâm(a’lâmi).

Δενιζδε ακ⎬π γιδεν, δαðλαρ γιβι (ψ⎫κσεκ) ιν⎭α εδιλμι⎭ β⎫ψ⎫κ γεμιλερ Ο’νυνδυρ.

1 2 3 4 5

-

ve lehu el cevâri el munþeâtu fî el bahri ke el a’lâmi

: : : : :

ve onundur, ona aittir akýp giden gemiler (yüksek) inþa edilmiþ, büyük denizde koca daðlar gibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar büyük gemiler yaparlar, transatlantik adý verilen okyanuslarý aþan gemiler. Ama açýk denizlerde koca daðlar gibi inþa edilmiþ gemiler de batabilir. Bu,Allah’ýn gemiler hakkýndaki kader tayinidir. Titanik Transatlantiði batmýþtýr. Gemilerin kaderini Allah tayin ettiði için gemiler Allah’ýndýr.

304

304


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Arapça’da, Türkçe’de olmayan, isim veya fiillerde kullanýlan ikili ifade þekli var. Bu âyette bu konu ile ilgili örnek var. Þöyle ki: Ýsimlerde “-mâ” eki kullanýlýr: ..... -ke : sen, senin, sana ..... -kum : siz, sizin, size ..... -kumâ : siz ikiniz, siz ikinizin, siz ikinize Fiillerde ise “-âni” ..... tukezzibe ..... tukezzibûne ..... tukezzibâni

(-hu : o, ...) (-hum : onlar, ...) (-humâ : o ikisi, ...)

eki kullanýlýr: : sen yalanlýyorsun : siz yalanlýyorsunuz : siz ikiniz yalanlýyorsunuz

Ey insan ve cin topluluðu, bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

305

305


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

7§æb Ï b è¤î Ü Ç ¤å ß ¢£3¢× Kullu men aleyhâ fân(fânin).

Β⎫τ⎫ν κι⎭ιλερ (ινσανλαρ ϖε χινλερ) φανιδιρ (ψοκ ολυχυδυρ). 1 - kullu men

:

2 - aleyhâ fânin

:

bütün kiþiler, bütün bilinçli varlýklar, bütün insanlar ve bütün cinler, herkes fanilik üzeredir, yok olucudur

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar ve cinler fanidir, ölümlüdür. Ýnsanlar da cinler de doðarlar, yaþarlar ve ölürler.

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

7¡âa Š¤×¡ü¤a ë ¡4 5 v¤Ûa 뢇  Ù¡£2 ‰ ¢é¤u ë ó¨Ô¤j í  ë Ve yebkâ vechu rabbike zûl celâli vel ikrâm(ikrâmi).

ςε χελ®λ ϖε ικραμ σαηιβι Ραββινιν ςεχηι (Ζατ⎬) β®κι καλαχακτ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6

-

ve yebkâ vechu rabbi-ke zû el celâli ve el ikrâmi

: : : : : :

ve bâki kalacaktýr, bâkidir vech, zatý senin Rabbin sahip celâl ve ikram

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah hem celâl hem de ikram sahibidir. Celâl açýsýndan Allah suçluya dünya üzerinde sýkýntý çektirerek ceza verendir. Suçludan murat sadece suç iþleyen deðil, Allah’ýn emir ve yasaklarýna uymayan herkestir. Allah, emirlerine itaat ederek Allah’a ulaþmayý dileyen herkesin mutlu ve huzurlu bir hayat geçirmesini saðlar. Ýþte Allah’ýn en büyük ikramý insanlarýn ruhlarýný, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim etmelerini saðlayarak onlarý mutlu kýlmalarýdýr.

306

306


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

7§æ¤b ( ó©Ï  ì¢ç §â¤ì í  £3¢× 6¡¤‰ ü¤a ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï ¤å ß ¢é¢Ü ÷¤ í Yes’eluhu men fîs semâvâti vel ard(ardý), kulle yevmin huve fî þe’n(þe’nin).

Γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολανλαρ, Ο’νδαν ιστερλερ (διλερλερ). Ο ηεργ⎫ν (ηερ αν) βιρ ⎭ε’ν (αψρ⎬ βιρ τεχελλι, ψενι βιρ ολυ⎭) ⎫ζερινδεδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

yes’elu-hu men fî es semâvâti ve el ardý kulle yevmin huve fî þe’nin

: : : : : : : :

ondan ister kimseler semalarda, göklerde ve arz, yeryüzü, yer her gün o bir þe’n, ayrý bir tecelli, yeni bir oluþ üzerindedir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, yahudilerin “Allah cumartesi günü hiçbir þeye hüküm vermez.” demeleri üzerine inmiþtir. Allah zamaný sýfýrlayabilen sonsuz hýzýn sahibidir. Bu sebeple her an her yerdedir. Bu sebeple gelecekte olacak herþeyi bilir.

307

307


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ?

1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

308

308


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

7¡æ 5 Ô £rÛa b è¢£í a ¤á¢Ø Û ¢Î¢Š¤1 ä  Se nefrugu lekum eyyuhes sekalân(sekalâni).

Εψ αð⎬ρλ⎬κ σαηιβι ολανλαρ (κενδι ®λεμλερινδε φιζικ αð⎬ρλ⎬ð⎬ ϖε βιλιν⎜λι ϖαρλ⎬κλαρ ολμαλαρ⎬ σεβεβιψλε, αð⎬ρ σορυμλυλυðυ ολαν ινσανλαρ ϖε χινλερ)! Ψακ⎬νδα σιζινλε ιλγιλενεχεðιζ (μαη⎭ερδε ηεσαβ⎬ν⎬ζ⎬ γ⎞ρεχεðιζ). 1 2 3 4

-

se nefrugu lekum eyyuhâ es sekalâni

: : : :

yakýnda ilgileneceðiz siz, sizin için, sizinle ey aðýrlýk sahibi olan iki toplum: kendi âlemlerinde fizik aðýrlýðý ve bilinçli varlýklar olmalarý sebebiyle, aðýr sorumluluðu olan insanlar ve cinler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Birinci grup insanlarý oluþturuyor. Ýkinci grup cinleri oluþturuyor. Üzerlerine Allah maddî ve manevî görevler yüklediði için 2 aðýrlýk olarak nitelendirilmiþ. Mahþerde hesap görüleceði de açýklanmýþ.

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

309

309


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 33

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

a뢈¢1¤ä m ¤æ a ¤á¢n¤È À n¤a ¡æ¡a ¡¤ã¡ü¤a ë ¡£å¡v¤Ûa  Š '¤È ß b í 6a뢈¢1¤ãb Ï ¡¤‰ ü¤a ë ¡pa ì¨à £Ûa ¡‰b À¤Ó a ¤å¡ß 7§æb À¤Ü¢¡2  £ü¡a  æ뢈¢1¤ä m  ü Yâ ma’þerel cinni vel insi inisteta’tum en tenfuzû min aktâris semâvâti vel ardý fenfuz(fenfuzû), lâ tenfuzûne illâ bi sultân(sultânin).

Εψ ινσαν ϖε χιν τοπλυλυðυ! Σεμαλαρ⎬ν ϖε αρζ⎬ν κυτυρλαρ⎬νδαν (⎜απλαρ⎬νδαν) ν⎫φυζ ετμεψε (⎜⎬κ⎬π γιτμεψε) εðερ γ⎫χ⎫ν⎫ζ ψετιψορσα, ηαψδι ν⎫φυζ εδιν (γε⎜ιπ, ⎜⎬κ⎬ν)! Βιρ συλταν (βιρ γ⎫⎜) ολμακσ⎬ζ⎬ν ν⎫φυζ εδεμεζσινιζ (γε⎜ιπ ⎜⎬καμαζσ⎬ν⎬ζ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

yâ ma’þere el cinni ve el insi in isteta’tum en tenfuzû min aktâri es semâvâti ve el ardý fe unfuzû lâ tenfuzûne illâ bi sultânin

: : : : : : : : : : : : :

ey topluluk cin ve insan eðer gücünüz yetiyorsa nüfuz etmek, nüfuz ederek geçmek, çýkmak çapýndan, çaplarýndan semalar, gökler ve arz, yeryüzü, yer o halde, haydi nüfuz edemezsiniz, geçip çýkamazsýnýz ancak, olmaksýzýn bir sultan, bir güç

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsan ruhlarý göklerin çapýný aþýp, 7 kat gökleri geçerek Allah’ýn Zat’ýna seyri sülûk adlý yolculukla ulaþabilir. Bu, göklerin çapýný aþmaktýr. Bir taraflarýnda Devrin Ýmamý, diðer taraflarýnda Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) olmak üzere 7. gök katýnýn 7 âlemini de geçebilirler. Ama cinler böyle bir seyri sülûk yapamazlar. Gök katlarýnda yükselemeyen cinler dünyamýzýn atmosferinde yükselebilirlerse bu da onlardan tâbî olanlar için geçerlidir. Burada insan topluluðunun semalarý, cin topluluðunun ise arzýn kuturlarýný aþmalarýndan bahsediliyor.

310

310


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

311

311


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

7¡æa Š¡– n¤ä m  5 Ï ¥b z¢ã  ë §‰b ã ¤å¡ß ¥Æa ì¢( b à¢Ø¤î Ü Ç ¢3 ¤Š¢í Yurselu aleykumâ þuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesýrân(tentesýrâni).

Σιζιν ⎫ζερινιζε, ατε⎭τεν βιρ αλεϖ ϖε δυμαν γ⎞νδεριλιρ. Ο ζαμαν ψαρδ⎬μλα⎭αμαζσ⎬ν⎬ζ (κυρτυλαμαζσ⎬ν⎬ζ). 1 2 3 4 5 6 7

-

yurselu aleykumâ þuvâzun min nârin ve nuhâsun fe lâ tentesirâni

: : : : : : :

gönderilir siz ikinizin (iki toplumun) üzerine alev ateþten ve duman o zaman ikiniz (iki toplum) yardýmlaþamazsýnýz (kurtulamazsýnýz)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sayýn Rahmetli Nur Bâki, bu âyetle ilgili yorumunda: “Manyetik dev bir enerjinin infilâký ile oluþan; nükleer enerjinin ilk alevini “Þuvazun min nâr”, nükleer patlamanýn radyasyonunu da “nuhas” olrak tarif etmiþ. Ýkisini “müthiþ bir enerji alevi ve görünmez zehirli duman” olarak ifade etmiþtir. Hem cinleri hem de insanlarý kaplayacak olan bu ateþten, bir alev ve dumaný iki âlemde birden tesirli olan bir cezalandýrmadýr.

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

312

312


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

7¡æb 磆¡ Ûb × ¦ñ …¤‰ ë ¤o ãb Ø Ï ¢õ¬b à £Ûa ¡o £Ô '¤ãa a ‡¡b Ï Fe izen þakkatis semâu fe kânet verdeten ked dihân(ked dihâni).

Γ⎞κψ⎫ζ⎫ ψαρ⎬λ⎬νχα, ι⎭τε ο ζαμαν, εριμι⎭ ψαð (ρενγι) γιβι κ⎬ρμ⎬ζ⎬ βιρ γ⎫λ ηαλινε γελμι⎭τιρ. 1 2 3 4 5 6

-

fe izâ inþakkati es semâu fe kânet verdeten ke ed dihâni

: : : : : :

olunca yarýldý sema, gökyüzü iþte o zaman ..... oldu kýrmýzý gül erimiþ yað gibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü gökyüzü yarýlacaktýr ve kýrmýzý bir güle benzeyecektir.

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

313

313


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y£Š Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¥£æ¬b u  ü  ë ¥¤ã¡a ¬©é¡j¤ã ‡ ¤å Ç ¢3 ÷¤¢í  ü §ˆ¡÷ ß¤ì î Ï Fe yevme izin lâ yus’elu an zenbihî insun ve lâ cânn(cânnun).

Αρτ⎬κ ιζιν γ⎫ν⎫ ινσανλαρ ϖε χινλερ, γ⎫ναηλαρ⎬νδαν σορυλμαζ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

fe yevme izin lâ yus’elu an zenbi-hî insun ve lâ cânnun

: : : : : : : :

artýk gün izin sorulmaz günahýndan insanlar ve olmaz cinler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmetin koptuðu gün insanlar günahlarý itibariyle hesaba çekilmezler. Hesaba çekilmek, yani günahlarýndan sorulmak, zaman baþa geri döndükten ve insanlar Mahþer Meydaný’ndan Ýndi Ýlâhi’ye ulaþtýktan sonra mizanlarýnýn baþýnda gerçekleþir.

ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 533

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

314

314


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

7 ¡âa †¤Ó ü¤a ë ó©•a ì £äÛb¡2 ¢ˆ ¤ªì¢î Ï ¤á¢èî¨àî,©¡2  æì¢ß¡Š¤v¢à¤Ûa ¢Ò Š¤È¢í Yu'reful mucrýmûne bisîmâhum fe yu'hazu bin nevâsî vel akdâm(akdâmi).

Μ⎫χριμλερ (συ⎜λυλαρ) σιμαλαρ⎬νδαν ταν⎬ν⎬ρ. Β⎞ψλεχε ονλαρ αλ⎬νλαρ⎬νδαν ϖε αψακλαρ⎬νδαν ψακαλαν⎬ρλαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

yu'refu el mucrimûne bi-sîmâ-hum fe yu'hazu bi en nevâsî ve el akdâmi

: : : : : : : :

tanýnýr mücrimler, suçlular simalarýndan böylece yakalanýr ile alýnlar ve ayaklar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mücrimler yani suçlular simalarýndan tanýnýr. Ve kaçmalarýna mani olmak üzere ayaklarý hareketsiz hale getirilir.

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

315

315


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

< æìß¡ŠvàÛa bè¡2 l¡£ˆØí ó©n£Ûa á£äèu ©ê¡ˆç Hâzihî cehennemulletî yukezzibu bi hel mucrimûn(mucrimûne).

⇑⎭τε βυ, μ⎫χριμλεριν ψαλανλαδ⎬ð⎬ χεηεννεμ. 1 2 3 4 5 6

-

hâzihî cehennemu elletî yukezzibu bi-hâ el mucrimûne

: : : : : :

bu cehennem ki o yalanlandý, yalanladý onu kendisini mücrimler, suçlular, günahkârlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennem ki mücrimlerin onu hayatta iken yalanladýðý yerdir.

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7§æ¨a §áî©à y  å¤î 2  ë b è ä¤î 2 æì¢Ïì¢À í Yetûfûne beynehâ ve beyne hamîmin ân(in).

Ονυνλα (χεηεννεμλε) κ⎬ζγ⎬ν καψναρ συ αρασ⎬νδα δ⎞ν⎫π δολα⎭⎬ρλαρ. 1 2 3 4 5

-

yetûfûne beyne-hâ ve beyne hamîmin ânin

: : : : :

onlar dönüp dolaþýrlar onun arasýnda, kendisiyle ve arasýnda kaynar su çok sýcak, kýzgýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mücrimler cehennemin, sýrayla yakýtý insanlar olan ateþlerle, çok fazla ýsý ile çok sýcak hale getirilmiþ kaynar su arasýnda korkunç bir ýzdýrap yaþarlar.

316

316


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

;¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7¡æb n £ä u ©é¡£2 ‰  âb Ô ß  Òb  ¤å à¡Û  ë Ve li men hâfe makâme rabbihî cennetân(cennetâni).

Ραββινιν μακαμ⎬νδαν κορκαν κιμσελερ ι⎜ιν ικι χεννετ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

ve li men hâfe makâme rabbi-hî cennetâni

: : : : :

ve kimse için vardýr korktu makam Rabbinin iki cennet

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Rabbinin makamýndan korkan kimseler için iki cennet vardýr.” ifadesi cinler ve insanlar ayrý ayrý cennetlerde olacaklardýr. 7 seviyede 7+7=14 cennet vardýr. Ýnsanlar topraktan, cinler enerjiden yaratýldýklarý için cennetler de cehennemler de insan ve cinlerin yapýlarýna göre dizayn edilmiþlerdir.

317

317


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 47

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

=¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7§æb ä¤Ï a ¬b ma ë  ‡ Zevâtâ efnân(efnânin).

⇑κισι δε φενλερε (βιλιμσελ ϖε σανατσαλ γ⎫ζελλικλερε, ⎜ε⎭ιτλι αðα⎜λαρα) σαηιπτιρ. 1 - zevâtâ 2 - efnânin

: :

ikisi sahiptir fenler, çeþitli bilimsel (sanatsal) güzellikler, çeþitli aðaçlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her iki cennetin de en ince bilimsel detaylara ve güzelliklere sahip olduðu anlatýlýyor. Çeþitli aðaçlar da güzelliklerin bir parçasý.

318

318


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 50

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7¡æb í¡Š¤v m ¡æb ä¤î Ç b à¡èî©Ï Fî himâ aynâni tecriyân(tecriyâni).

⇑κισινδε δε ακαν ικι π⎬ναρ ϖαρδ⎬ρ. 1 - fî himâ 2 - aynâni 3 - tecriyâni

: : :

ikisinde vardýr iki pýnar ikisi akar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her iki cennette de akan iki pýnar mevcuttur.

319

319


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 52

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7¡æb u¤ë ‹ §ò è¡×b Ï ¡£3¢× ¤å¡ß b à¡èî©Ï Fî himâ min kulli fâkihetin zevcân(zevcâni).

⇑κισινδε δε (ικι χεννεττε δε) β⎫τ⎫ν μεψϖελερδεν ικι ⎜ιφτ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

fî himâ min kulli fâkihetin zevcâni

: : : : :

ikisinde vardýr den bütün, hepsi, her meyve iki çift

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýki cennetin herbirinde bütün meyvelerden iki çiftin mevcut olduðu ifade buyruluyor. O cennetlerde bütün meyvelerden 4 çeþit yani 2 çift olduðu anlatýlýyor.

320

320


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 53

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ?

1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

321

321


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 54

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

6§Ö Š¤j n¤¡a ¤å¡ß b è¢ä¡ö¬b À 2 §*¢Š¢Ï ó¨Ü Ç  åî©,÷¡Ø £n¢ß 7§æa … ¡å¤î n £ä v¤Ûa b ä u  ë Muttekiîne alâ furuþin betâinuhâ min istebrak(istebrakin), ve cenel cenneteyni dân(dânin).

Ασταρλαρ⎬ καλ⎬ν ιπεκ ατλασ ολαν δ⎞⎭εκλερ ⎫ζερινε ψασλανμ⎬⎭λαρδ⎬ρ. ςε ικι χεννετιν δε δεϖ⎭ιριλεν μεψϖελερι (χεννετ εηλινε) ψακ⎬νδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

muttekiîne alâ furusin betâinu-hâ min istebrakin ve cene el cenneteyni dânin

: : : : : : : :

yaþlanýrlar üzerinde yataklar, döþekler onun iç kýsýmlarý, astarlarý atlas ipekten ve aðaçlardan devþirilen meyveler iki cennet yakýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kalýn ipek atlastan astarlarý olan döþeklerde atlas yastýklara yaslanan cennet ehline meyveler hemen uzanýp ulaþabilecekleri kadar yakýndýr.

322

322


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 55

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ?

1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

323

323


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 56

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

£å¢è¤r¡à¤À í ¤á Û =¡Ò¤Š £ÀÛa ¢pa Š¡•b Ó  £å¡èî©Ï = ¥£æ¬b u  ü  ë á¢è Ü¤j Ó ¥¤ã¡a Fî hinne kâsýrâtut tarfi lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun).

Ονλαρδα (ικι χεννεττε δε) βακ⎬⎭λαρ⎬ν⎬ (ψαλν⎬ζ ε⎭λερινε) ηασρετεν ε⎭λερ ϖαρδ⎬ρ. Κενδιλερινε ονλαρδαν ⎞νχε ινσαν ϖε χιν δοκυνμαμ⎬⎭τ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

fî hinne kâsirâtu et tarfi lem yatmis-hunne insun kable-hum ve lâ cânnun

: : : : : : : :

orada bakýþlarýný yalnýz eþlerine hasreten bakýþlar onlara, kendilerine temas etmemiþtir, dokunmamýþtýr insan(lar) onlardan önce ve olmaz cinler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her iki cennette de sadece eþlerine bakan kadýnlardan bahsediliyor. O hanýmlara daha önce ne bir insanýn ne de bir cinin dokunmuþ olmasý mümkün deðildir.

324

324


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 57

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

7¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 58

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7 ¢æb u¤Š à¤Ûa ë ¢pì¢Ób î¤Ûa  £å¢è £ã b × Keenne hunnel yâkûtu vel mercân(mercânu).

Ονλαρ σανκι ψακυτ ϖε μερχαν γιβιδιρ. 1 2 3 4

-

keenne hunne el yâkûtu ve el mercânu

: : : :

gibi onlar yakut ve mercan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yakut gibi veya mercan gibi kýymetli mücevherlere benzetiliyor cennetteki erkeklerin eþleri.

325

325


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 59

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

0 halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 60

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7 ¢æb ¤y¡ü¤a  £ü¡a ¡æb ¤y¡ü¤a ¢õ¬a Œ u ¤3 ç Hel cezâul ihsâni illel ihsân(ihsânu).

⇑ησαν⎬ν, ιησανδαν βα⎭κα μ⎫κ®φατ⎬ ϖαρ μ⎬ κι (ολαβιλιρ μι)? 1 2 3 4 5

-

hel cezâu el ihsâni illâ el ihsânu

: : : : :

mi, var mý karþýlýk, mükâfat ihsan den baþkasý ihsan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah baþkalarýna verilen yani infâk edilen herþeyin ihsan hüviyetinde olduðunu, her davranýþ derecat kaybýna veya kazancýna sebebiyet vereceði cihetle, kiþinin diðer insanlarý infâk etmesi halinde Allah’tan ihsan alacaðý, yani büyük dereceler kazanacaðý açýklýða kavuþturulmuþtur.

326

326


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 61

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 62

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7¡æb n £ä u b à¡è¡ã뢅 ¤å¡ß  ë Ve min dûnihimâ cennetân(cennetâni).

ςε ικισινδεν βα⎭κα ικι χεννετ δαηα ϖαρδ⎬ρ. 1 - ve min dûni-himâ 2 - cennetâni

: :

ve bu ikisinden baþka var iki cennet

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve bu ikisinden baþka iki cennet daha vardýr.

327

327


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 63

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

=¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 64

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7¡æb n £ß¬b ç¤†¢ß Mudhâmmetân(mudhâmmetâni).

⇑κισι δε (ικι χεννετ δε) ψεμψε⎭ιλδιρ. 1 - mudhâmmetâni

:

ikisi de yemyeþil

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her iki cennetin de yemyeþil olduðu açýklanmaktadýr.

328

328


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 65

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

7¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikisinin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

ℜψετ − 66

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

7¡æb n b £š ã ¡æb ä¤î Ç b à¡èî©Ï Fî himâ aynâni naddâhatân(naddâhatâni).

⇑κισινδε δε (ικι χεννεττε δε) δεϖαμλ⎬ φ⎬⎭κ⎬ρ⎬π γ⎫ρ⎫λ γ⎫ρ⎫λ ακαν ικι π⎬ναρ ϖαρδ⎬ρ. 1 - fî-himâ 2 - aynâni 3 - naddâhatân

: : :

ikisinde var iki pýnar devamlý fýþkýrýp gürül gürül akan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýkisinde de, yani her iki cennette de devamlý fýþkýrarak gürül gürül akan 2 pýnar vardýr.

329

329


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 67

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 534

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

7¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bieyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ?

1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

330

330


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 68

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

7 ¥æb £ß¢‰  ë ¥3¤‚ ã  ë ¥ò è¡×b Ï b à¡èî©Ï Fî himâ fâkihetun ve nahlun ve rummân(rummânun).

⇑κισινδε δε (ικι χεννεττε δε) μεψϖελερ, ηυρμαλαρ ϖε ναρλαρ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4

-

fî himâ fâkihetun ve nahlun ve rummânun

: : : :

ikisinde vardýr meyveler ve hurma(lar) ve nar(lar)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýki cennette de meyvelerin, hurmalarýn ve narlarýn varlýðý anlatýlmaktadýr.

ℜψετ − 69

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

331

331


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 70

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

7 ¥æb ¡y ¥pa Š¤î   £å¡èî©Ï Fî hinne hayrâtun hisân(hisânun).

Ονλαρδα (χεννετλερδε), ηαψ⎬ρλ⎬ γ⎫ζελ καδ⎬νλαρ ϖαρδ⎬ρ. 1 - fî hinne 2 - hayrâtun 3 - hisânun

: : :

onlarda vardýr hayýrlý olanlar, þükür ve hamde vesile olanlar güzel olanlar, güzeller, güzel kadýnlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Her iki cennette de hayýrlý olan, hamde ve þükre vesile olan güzel kadýnlarýn mevcut olduðunu anlýyoruz.

ℜψετ − 71

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

332

332


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 72

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

7¡âb î¡‚¤Ûa ó¡Ï ¥pa ‰ì¢–¤Ô ß ¥‰ì¢y Hûrun maksûrâtun fîl hiyâm(hiyâmi).

Οταðλαρδα (⎞ζελ ⎜αδ⎬ρλαρδα) ηυριλερ ϖαρδ⎬ρ. 1 - hûrun 2 - maksûrâtun

: :

3 - fî 4 - el hiyâmi

: :

huriler korunmuþ, himaye edilen, belli bir yerde ikâmet eden, dýþarýda dolaþmayan içinde, de otaðlar, özel çadýrlar, özel mekânlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Otaðlarýn, yani büyük ve süslenmiþ çadýrlarýn içinde ikamet eden, dýþarýda dolaþmayan huriler yani güzel kadýnlardan bahsediliyor.

ℜψετ − 73

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

333

333


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 74

Σαψφα − 535

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

7 ¥£æ¬b u  ü  ë ¤á¢è Ü¤j Ó ¥¤ã¡a  £å¢è¤r¡à¤À í ¤á Û Lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânn(cânnun).

Ονλαρα, κενδιλερινδεν ⎞νχε ινσανλαρ δοκυνμαμ⎬⎭τ⎬ρ ϖε χινλερ δε (δοκυνμαμ⎬⎭τ⎬ρ). 1 2 3 4 5

-

lem yatmishunne insun kablehum ve lâ cânnun

: : : : :

ne onlara temas etmemiþtir, dokunmamýþtýr insan(lar) onlardan önce ve ne de cinler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ne insan ne de cinlerden hiç kimse bu hurilere dokunmamýþtýr.

ℜψετ − 75

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metleri ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

334

334


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 76

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

7§æb ¡y £§ô¡Š Ô¤j Ç  ë §Š¤š¢ §Ò Š¤Ï ‰ ó¨Ü Ç  åî,©÷¡Ø £n¢ß Muttekiîne alâ refrefin hudrin ve abkariyyin hisân(hisânin).

Ονλαρ (χεννετλικλερ), ψ⎫κσεκ ψε⎭ιλ ρεφρεφλερ (ψαστ⎬κλαρ) ϖε ηαρικυλ®δε γ⎫ζελ ι⎭λεμελι δ⎞⎭εκλερ ⎫ζερινε ψασλανανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6

-

muttekiîne alâ refrefin hudrin ve abkariyyin hisânin

: : : : : :

yaslananlar, kurulanlar üzerine yastýklar veya yüksek yataklar yeþil, koyu yeþil ve harikulâde güzel iþlemeli döþekler güzel olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennettekilerin koyu yeþil renkteki yüksek yastýklara ve harikulâde bir þekilde iþlenmiþ güzel döþekler üzerine uzanacaðý, yaslanacaðý anlatýlmaktadýr.

ℜψετ − 77

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

¡æb 2¡£ˆ Ø¢m b à¢Ø¡£2 ‰ ¡õ¬ ü¨a ¡£ô b¡j Ï Fe bi eyyi âlâi rabbikumâ tukezzibân(tukezzibâni).

Ο ηαλδε σιζ (ινσαν ϖε χιν τοπλυμυ), Ραββινιζιν ηανγι νι’μετλερινι ψαλανλ⎬ψορσυνυζ? 1 2 3 4 5

-

fe bi eyyi âlâi rabbi-kumâ tukezzibâni

: : : : :

o halde hangi ni’metler ikinizin Rabbi ikiniz yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ey insan ve cin topluluðu! Bu durumda sizler Allah’ýn hangi ni’metlerini yalanlayabilirsiniz ki?

335

335


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 78

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(55) Rahman Suresi ¡å¨à¤y £ŠÛa ¢ñ ‰ì¢

¡âa Š¤×¡ü¤a ë ¡4 5 v¤Ûa ô¡‡  Ù£2¡  ‰ ¢á¤a  Ú ‰b j m Tebârekesmu rabbike zîl celâli vel ikrâm(ikrâmi).

Χελ®λ ϖε ⇑κραμ Σαηιβι Ραββινιν ⇑σμι Μ⎫βαρεκ’τιρ (∩οκ Ψ⎫χε’διρ).

1 2 3 4 5 6

-

tebâreke ismu rabbi- ke zî el celâli ve el ikrami

: : : : : :

çok yüce, mübarek isim, ad senin Rabbin sahip celâl ve ikram

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah ki O, Celâl ve Ýkram Sahibi’dir. Rabbimiz Allah’ýn Ýsmi Mübarek’tir elbette.

336

336


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

56. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¢ò È¡Óa ì¤Ûa ¡o È Ó ë a ‡¡a Ýzâ vakaatil vâkýah(vâkýatu).

Ο ϖακ⎬α (μ⎫τηι⎭ ολαψ) ϖυκυ βυλδυðυ ζαμαν. 1 - izâ 2 - vakaati 3 - el vâkiatu

: : :

o zaman, olduðu zaman vuku buldu, oldu, gerçekleþti o vakýa, o olay, o müthiþ olay

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmetin kopacaðý günden bahsolunuyor.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

< ¥ò 2¡‡b × b è¡n È¤Ó ì¡Û  ¤î Û Leyse li vak’atihâ kâzibeh(kâzibetun).

Ονυν ϖυκυ βυλμασ⎬ν⎬ ψαλανλαψαν (κιμσε) ψοκτυρ. 1 - leyse 2 - li vak’ati-hâ 3 - kâzibetun

: : :

deðil, yok onun vuku bulmasýný, gerçekleþmesini yalanlayan kimse

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet mutlaka kopacaktýr. Allah’ýn bir noktayý patlatarak sonsuz kâinatý yaratmasýnýn sonu bu sonsuz kâinatýn patlatýlan noktaya geri dönmesidir. Ýþte bu kýyâmettir.

337

337


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¥ò È¡Ïa ‰ ¥ò š¡Ïb  Hâfidatun râfiah(râfiatun).

Ο αλ⎜αλτ⎬χ⎬δ⎬ρ, ψ⎫κσελτιχιδιρ. 1 - hâfîdatun 2 - râfi’atun

: :

alçaltan, alçaltýcý yükselten, yükseltici

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah kiþiyi, o kiþinin sahip olduðu vasýflara göre alçaltýr veya yükseltir. Kiþinin daha üst makamlara geçmesi yükseltmedir. Fenâ, beka, zühd makamlarý sýrasýyla yükselmeyi ifade eder. Bir kiþinin, ruhunu Allah’a ulaþtýrdýktan sonra yoldan çýkmasý vuslattan sonra, yani ruhun hidayetinden sonra, dalâlete düþmesidir. Kiþiler davranýþlarýyla sonuçlarý hakederler, Allah ise onlarý ait olduklarý seviyelere indirir.

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

= b¦£u ‰ ¢¤‰ ü¤a ¡o £u¢‰ a ‡¡a Ýzâ ruccetil ardu reccâ(reccen).

Ο ζαμαν αρζ (ψερψ⎫ζ⎫) ⎭ιδδετλι βιρ σαρσ⎬ντ⎬ψλα σαρσ⎬λμ⎬⎭τ⎬ρ. 1 2 3 4

-

izâ ruccet(i) el ardu reccen

: : : :

o zaman, olduðu zaman sarsýldý arz, yeryüzü, yer þiddetle sarsýlarak (zelzeleden farklý olarak) tekrarlanarak devam eden darbeler ile sarsýlarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü dünya þiddetli bir sarsýntý ile sarsýlacaktýr.

338

338


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= b¦£ 2 ¢4b j¡v¤Ûa ¡o £¢2  ë Ve bussetil cibâlu bessâ(bessen).

ςε δαðλαρ υφαλαναρακ παρ⎜αλανμ⎬⎭τ⎬ρ. 1 - ve busset(i)

:

2 - el cibâlu 3 - bessen

: :

ve ufalandý, daðýtýldý, parçalandý (daðlarýn gravitasyon baðlarý koparýldý) daðlar ufalanarak, parçalanarak, toz haline gelerek

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Daðlar ufalanmýþ ve toz zerreleri haline gelmeden önceki son noktaya ulaþmýþtýr.

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 6

Σαψφα − 535

= b¦£r j¤ä¢ß ¦õ¬b j ç ¤o ãb Ø Ï Fe kânet hebâen munbessâ(munbessen).

Β⎞ψλεχε δαð⎬λ⎬π τοζ ζερρεχικλερι ηαλινε γελμι⎭τιρ. 1 2 3 4

-

fe kânet hebâen munbessen

: : : :

böylece oldu toz toprak, zerreler halinde ufalandý, toz haline gelmiþ, daðýlmýþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sonra da bu toz parçacýklarý tamamen ufalanarak toz zerrecikleri haline gelmiþtir.

339

339


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 7

Σαψφα − 535

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¦ò r¨Ü q b¦ua ë¤‹ a ¤á¢n¤ä¢×  ë Ve kuntum ezvâcen selâseh(selâseten).

ςε (ο ζαμαν) σιζ ⎫⎜ σ⎬ν⎬φα αψρ⎬λμ⎬⎭ ολυρσυνυζ. 1 - ve kuntum 2 - ezvâcen 3 - selâseten

: : :

ve sizler oldunuz (olmuþ olacaksýnýz) gruplar, sýnýflar üç

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve kýyâmet günü insanlar 3 sýnýfa ayrýlmýþ olacaklardýr.

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

6¡ò ä à¤î à¤Ûa ¢lb z¤• a ¬b ß ¡ò ä à¤î à¤Ûa ¢lb z¤• b Ï Fe ashâbul meymeneti mâ ashâbul meymeneh(meymeneti).

⇑⎭τε ασηαβυλ μεψμενε [μεψμενε σαηιπλερι, αμελ δεφτερι (ηαψατ φιλμλερι) σαð⎬νδαν ϖεριλεν χεννετλικλερ] (αμα) νε ασηαβυλ μεψμενε! 1 2 3 4 5 6

-

fe ashâbu el meymeneti mâ ashâbu el meymeneti

: : : : : :

iþte ashab, sahip olanlar meymene, hayýrlý, uðurlu ne ashab, sahip olanlar meymene, hayýrlý, uðurlu

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü amel defterleri saðdan verilenler kazandýklarý dereceler kaybettikleri derecelerden fazla olanlar, yani cennete kavuþacak olanlardýr. Ömrümüz boyunca kiramen kâtibin melekleri hayatýmýzý 3 boyutlu olan ve boþlukta oynayan bir hüviyette filme alýrlar. Bu filmin her saniyesinde ya derecat kazanýr ya da kaybederiz.

340

340


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬b ß ¡ò à ÷¤' à¤Ûa l ¢ b z¤• a  ë ¤ à  Û¤ a l ¢ b z¤• a 6¡òà  ÷  ' Ve ashâbul meþ’emeti mâ ashâbul meþ’emeh(meþ’emeti).

ςε ασηαβυλ με⎭’εμε [με⎭’εμε σαηιπλερι, αμελ δεφτερι (ηαψατ φιλμλερι) σολυνδαν ϖεριλεν χεηεννεμλικλερ], (αμα) νε ασηαβυλ με⎭’εμε!

1 2 3 4 5 6

-

ve ashâbu el meþ’emeti mâ ashâbu el meþ’emeti

: : : : : :

ve ashab, sahip olanlar meþ’emet, hayýrsýz, uðursuz ne ashab, sahip olanlar meþ’emet, hayýrsýz, uðursuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabul meþ’eme cehenneme girecek ve orada ebediyen kalacak olanlardýr. Onlarýn hayat filmi sollarýndan verilir.

341

341


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 10

Σαψφα − 535

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢Ô¡2b £Ûa  æì¢Ô¡2b £Ûa  ë Ves sâbikûnes sâbikûn(sâbikûne).

ςε σαβικυνλαρ (ηαψ⎬ρλαρδα ψαρ⎬⎭⎬π ιλερι γε⎜ενλερ), σαβικυνλαρ.

1 - ve es sâbikûne 2 - es sâbikûne

: :

ve sabikunlar (hayýrlarda yarýþýp ileri geçenler) sabikunlar (hayýrlarda yarýþýp ileri geçenler)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sabikunlar hayýrlarda yarýþýp daimî zikre ulaþan ulûl’elbab, ihlâs ve salâh makamlarýnýn sahipleridir. Sabikun, Allah ile her an konuþabilen ehli tezekkürdürler. Onlar hüküm, hikmet ve hayýr sahipleridir. Ruhlarýný, vechlerini ve nefslerini Allah’a teslim edenler ulûl’elbab makamýný iþgal edenlerdir. Ulûl’elbabýn cenneti meva cennetidir. Ulûl’elbaba 7 kat yerler ve zemin kat gösterilir. 32/SECDE-19: Emmellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti fe lehum cennâtul me’vâ nuzulen bi mâ kânû ya’melûn(ya’melûne). Fakat âmenû olanlar (Allah’a ulaþmayý dilemiþ olanlar) ve salih amel (nefs tezkiyesi) yapanlar, iþte onlar için yapmýþ olduklarýndan dolayý ikram olarak meva cennetleri vardýr.

342

342


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 æì¢2 £Š Ô¢à¤Ûa  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a Ulâikel mukarrebûn(mukarrebûne).

⇑⎭τε ονλαρ (σαβικυνλαρ). Μυκαρριπ (Αλλαη’α ψακλα⎭τ⎬ρ⎬λμ⎬⎭) ολανλαρδ⎬ρ.

1 - ulâike 2 - el mukarrebûne

: :

iþte onlar mukarrip olanlar, Allah katýnda yüksek dereceye nail olmuþ, Allah’a yaklaþtýrýlmýþ kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sabikunlar Allah’a yaklaþtýrýlmýþ olanlardýr. Bunlara mukarrebun (mukarrebler, yakýnlaþtýrýlmýþ olanlar) denir. Mukarrebundan murad muhlislerdir. Allah’a karîb (yakýn) olmalarýnýn sebebi Tövbe-i Nasuh’la tövbe etmiþ ve daha üst ve son makam olan salâh makamýna geçmeye hak kazanmýþ olmalarýdýr. Gidecekleri cennet naim cennetleridir. 37/SAFFAT-40: Ýllâ ibâdallâhil muhlesîn(muhlesîne). Allah’ýn muhlis (halis) kullarý hariç. 37/SAFFAT-41: Ulâike lehum rizkun ma’lûm(ma’lûmun). Ýþte onlar; onlar için malûm (bilinen) bir rýzýk vardýr. 37/SAFFAT-42: Fevâkih(fevâkihu), ve hum mukremûn(mukremûne). Ve meyveler, onlar ikram olunanlardýr. 37/SAFFAT-43: Fî cennâtin naîm(naîmi). Naîm cennetlerinde.

343

343


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡áî©È £äÛa ¡pb £ä u ó©Ï Fî cennâtin naîm(naîmi).

(Ονλαρ), ναιμ χεννετλερινδεδιρλερ. 1 - fî 2 - cennâti 3 - en naîmi

: : :

içinde cennetler ni’metler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Naim cennetlerinin sahipleri ihlâs makamýnýn sahipleri olan muhlislerdir. Bir evvelki âyette gerekli ispat âyetleri yer almýþtýr.

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

= åî©Û £ë ü¤a  å¡ß ¥ò £Ü¢q Sulletun minel evvelîn(evvelîne).

(Ονλαρ), εϖϖελκιλερδεν βιρ ⎫μμεττιρ. 1 - sulletun 2 - min el evvelîne

: :

ümmet, cemaat, topluluk evvelkilerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar, yani mukarrebun olanlarýn ve ayný zamanda sabikun olanlarýn çoðu evvelkilerden bir ümmettir. Burada Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in sahâbesi kastediliyor.

344

344


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 åí©Š¡¨ü¤a  å¡ß ¥3î©Ü Ó  ë Ve kalîlun minel âhirîn(âhirîne).

ςε (ονλαρ⎬ν) βιραζ⎬ σονρακιλερδενδιρ. 1 - ve kalîlun 2 - min el âhirîne

: :

ve birazý sonrakilerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyette söz konusu olan azýnlýk Mehdi (A.S)’ýn devrinde sabikun ve mukarrebun olabilenlerdir.

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

=§ò ã좙¤ì ß §‰¢Š¢ ó¨Ü Ç Alâ sururin mevdûneh(mevdûnetin).

Αλτ⎬ν ιλε ⎞ρ⎫λμ⎫⎭, μ⎫χεϖηερλερλε (ινχι ϖε ψακυτλα)σ⎫σλενμι⎭ ταητλαρ ⎫ζερινδε. 1 - alâ 2 - sururin 3 - mevdûnetin

: : :

üzerinde serirler, tahtlar altýnla örülmüþ (dokunmuþ ve mücevherlerle (inci ve yakutla) süslenmiþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Altýn kullanýlarak dokunmuþ, mücevherlerle süslenmiþ tahtlar üzerinde cennetlikler.

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 535

åî©Ü¡2b Ô n¢ß b è¤î Ü Ç  åî,©÷¡Ø £n¢ß Muttekiîne aleyhâ mutekâbilîn(mutekâbilîne).

Ονλαρ⎬ν ⎫ζερινδε καρ⎭⎬λ⎬κλ⎬ ολαρακ ψασλανανλαρ ονλαρδ⎬ρ (μυκαρρεβυν ολανλαρδ⎬ρ). 1 - muttekiîne 2 - aleyhâ 3 - mutekâbilîne

: : :

yaslanmýþ olanlar, kurulanlar onun üzerine karþýlýklý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tahtlarýn üzerine yaslananlar mukarrebin olanlardýr.

345

345


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æ뢆 £Ü ‚¢ß ¥æa †¤Û¡ë ¤á¡è¤î Ü Ç ¢Òì¢À í Yetûfu aleyhim vildânun muhalledûne.

Ονλαρ⎬ν ετραφ⎬νδα ηαλιδυν ολαν (⎞λ⎫μσ⎫ζ) γεν⎜λερ δολα⎭⎬ρ. 1 2 3 4

-

yetûfu aleyhim vildânun muhalledûne

: : : :

tavaf eder, döner, dolaþýr onlarý, etrafýný genç çocuklar, gençler halidin olanlar, ölümsüz olanlar, devamlý kýlýnanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mukarreb olanlarýn etraflarýnda ebediyyen yaþayacak olan gençler dolaþýp hizmet ederler.

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

=§åî©È ß ¤å¡ß §¤b ×  ë  Õí©‰b 2 a  ë §la ì¤× b¡2 Bi ekvâbin ve ebârîka ve ke’sin min maîn(maînin).

Ακαν π⎬ναρλαρδαν δολδυρυλμυ⎭ κ®σελερ, ιβρικλερ ϖε βιλλυρ καδεηλερ ιλε. 1 2 3 4

-

bi ekvâbin ve ebâriyka ve ke’sin min maînin

: : : :

billur kadehlerle ve ibrikler ve doldurulmuþ kâseler, akan pýnarlardan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Pýnarlardan doldurulmuþ kâseler, ibrikler ve billur kadehlerle ölümsüz gençler hizmet ediyorlar.

346

346


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 19

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢Ï¡Œ¤ä¢í  ü  ë b è¤ä Ç  æì¢Ç £† –¢í  ü Lâ yusaddeûne anhâ ve lâ yunzifûn(yunzifûne).

Ονδαν (ο ⎭αραπταν) βα⎭λαρ⎬ αðρ⎬μαζ ϖε σαρηο⎭ ολμαζλαρ. 1 - lâ yusaddeûne 2 - an-hâ 3 - ve lâ yunzifûne

: : :

baþlarý aðrýmaz ondan ve sarhoþ olmazlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu içkilerden içenlerin baþlarý aðrýmaz ve sarhoþ olmazlar.

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 20

Σαψφα − 536

= æ뢊 £î ‚ n í b £à¡ß §ò è¡×b Ï  ë Ve fâkihetin mimmâ yetehayyerûne.

ςε αρζυ εττικλερι μεψϖελερδεν. 1 - ve fâkihetin 2 - mimmâ (min mâ) 3 - yetehayyerûne

: : :

ve meyveler þeyden arzu ederler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve arzu ettikleri meyveler neyse o meyvelerden sunulur cennettekilere.

347

347


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 æì¢è n¤' í b £à¡ß §Š¤î Ÿ ¡á¤z Û  ë Ve lahmi tayrin mimmâ yeþtehûn(yeþtehûne).

ςε χανλαρ⎬ν⎬ν ⎜εκτιðι κυ⎭ ετλερινδεν (συνυλυρ). 1 2 3 4

-

ve lahmi tayrin mimmâ (min mâ) yeþtehûne

: : : :

ve eti kuþ þeyden iþtah duyarlar, canlarý çeker

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve onlara (cennettekilere) hangi kuþ etini canlarý çekerse o kuþ etinden sunulur.

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

= ¥åî©Ç ¥‰ì¢y ë Ve hûrun înun.

ςε ηαρικα γ⎫ζελ γ⎞ζλ⎫ ηυριλερ (ϖαρδ⎬ρ). 1 - ve 2 - hûrun 3 - înun

: : :

ve huriler harika güzel gözler, ahu gözler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve harikulâde güzel gözlü huriler de hizmet etmektedir.

348

348


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7¡æì¢ä¤Ø à¤Ûa ¡ªì¯¢Û¤ªì¢£ÜÛa ¡4b r¤ß b × Ke emsâlil lu’luil meknûn(meknûni).

Σανκι σακλανμ⎬⎭ ινχι τανεσι γιβι. 1 - ke emsâli 2 - el lu’lui 3 - el meknûni

: : :

sanki gibi inci saklý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hurilerin gözleri saklanmýþ inci gibi güzeldir.

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

æì¢Ü à¤È í aì¢ãb × b à¡2 ¦õ¬a Œ u Cezâen bimâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

Ψαπμ⎬⎭ ολδυκλαρ⎬ν⎬ν μ⎫κ®φατ⎬ ολαρακ. 1 2 3 4

-

cezâen bi-mâ kânû ya’melûne

: : : :

karþýlýðý olarak, mükâfatý olarak sebebiyle oldular yapýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mukarrebinin amelleri sebebiyle kazandýklarý derecelerin mükâfatý olarak naim cennetlerinde bu ikramlar gerçekleþtirilir.

349

349


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= b¦àî©q¤b m  ü  ë a¦ì¤Ì Û b èî©Ï  æì¢È à¤ í  ü Lâ yesmeûne fîhâ lagven ve lâ te’sîmen.

Οραδα βο⎭ βιρ σ⎞ζ ι⎭ιτμεζλερ ϖε γ⎫ναηα γιρμεζλερ. 1 2 3 4

-

lâ yesmeûne fî-hâ lagven ve lâ te’sîmen

: : : :

iþitmezler orada boþ söz ve günaha girmek olmaz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennette hiç kimse boþ sözler söylemez günaha girecek yanlýþ davranýþlarda da bulunmaz.

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

b¦ß 5  b¦ß 5  ¦5î©Ó £ ü¡a Ýllâ kîlen selâmen selâmâ(selâmen).

Σαδεχε σελ®μ, σελ®μ σ⎞ζ⎫ σ⎞ψλενιρ. 1 2 3 4

-

illâ kîlen selâmen selâmen

: : : :

sadece denir, söylenir selâm selâm

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennettekiler birbirlerine “selâm” derler. Yani selâm söyleyenlerin karþýlarýndaki kiþilerde bu selâma mukabele ederek “selâm” derler.

350

350


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6¡åî©à î¤Ûa ¢lb z¤• a ¬b ß ¡åî©à î¤Ûa ¢lb z¤• a  ë Ve ashâbul yemîni mâ ashâbul yemîn(yemîni).

Ασηαβυλ ψεμιν [ψεμιν σαηιπλερι, αμελ δεφτερλερι (ηαψατ φιλμλερι) σαð⎬νδαν ϖεριλενλερ], (αμα) νε ασηαβυλ ψεμιν! 1 - ve ashâbu el yemîni 2 - mâ 3 - ashâbu el yemîni

: : :

ve yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler ne yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabul yemin’e gelince, onlar yemin sahipleridir. Ayrýca ashabul yemin kelimesi, saðcý yani amel defteri sað tarafýndan verilen anlamýna da gelir. Cennete gideceklerin hepsi bu vasfýn sahibidir. Ruhunun Allah’a verdiði yemini yerine getirmek için Allah’a ulaþmayý dileyenlerin hepsi ashabul yemindir.

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

=§…좚¤‚ ß §‰¤†¡ ó©Ï Fî sidrin mahdûdin.

(Ασηαβυλ ψεμιν), δικενσιζ σεδιρ αðα⎜λαρ⎬ αρασ⎬νδα. 1 - fî 2 - sidrin 3 - mahdûdin

: : :

içinde, arasýnda sedir aðaçlarý dikenleri alýnmýþ, dikensiz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabul yeminin cennetlerinde dikensiz sedir aðaçlarý vardýr. Onlar, o aðaçlarýn arasýnda yaþarlar.

351

351


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

=§…좚¤ä ß §|¤Ü Ÿ  ë Ve talhýn mendûdin.

ςε μεψϖελερι κατ κατ διζιλι μυζ αðα⎜λαρ⎬ (αρασ⎬νδα). 1 - ve talhýn 2 - mendûdin

: :

ve muz aðaçlarý meyveleri kat kat dizili

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve meyveleri kat kat dizili muz aðaçlarý arasýnda mutludurlar.

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

=§…뢆¤à ß §£3¡Ã  ë Ve zýllin memdûdin.

ςε υζαψαν γ⎞λγελερ (ι⎜ινδε). 1 - ve zýllin 2 - memdûdin

: :

ve gölge, gölgeli yer, gölgeler uzamýþ, uzun uzun, uzayan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlarý sýcaktan koruyan oturduklarý yeri kaplayan, uzayan gölgeliklerde otururlar.

352

352


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

=§lì¢Ø¤ ß §õ¬b ß  ë Ve mâin meskûbin.

ςε ⎜αðλαψαν συλαρ (αρασ⎬νδα). 1 - ve mâin 2 - meskûbin

: :

ve sular çaðlayan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlarýn bulunduklarý cennetlerde çaðlayan sularýn çevresindedirler.

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

=§ñ Šî©r × §ò è¡×b Ï  ë Ve fâkihetin kesîretin.

ςε πεκ⎜οκ μεψϖελερ (αρασ⎬νδα). 1 - ve fâkihetin 2 - kesîretin

: :

ve meyve(ler) çok, birçok, pekçok

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve pekçok meyvelerden de faydalanýrlar.

353

353


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 33

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

=§ò Çì¢ä¤à ß  ü  ë §ò Çì¢À¤Ô ß  ü Lâ maktûatin ve lâ memnûatin.

Εκσιλμεψεν ϖε ψασακλανμαψαν. 1 - lâ maktûatin 2 - ve lâ memnûatin

: :

kesilmeyen, eksilmeyen ve memnu olmayan, yasaklanmayan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabul meymene (yemin sahipleri, kitaplarý saðlarýndan verilen cennetlikler) eksilmeyen, hiç bitmeyen ve yasaklanmayan meyveler arasýndadýrlar.

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

6§ò Çì¢Ï¤Š ß §*¢Š¢Ï  ë Ve furuþin merfûah(merfûatin).

ςε ψ⎫κσετιλμι⎭ δ⎞⎭εκλερδεδιρλερ (ταητλαρδαδ⎬ρλαρ). 1 - ve furuþin 2 - merfûatin

: :

ve döþekler yükseltilmiþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yükseltilmiþ, yüksek yerlerde kurulmuþ döþeklerde, sedirlerde otururlar.

354

354


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¦õ¬b '¤ã¡a  £å¢ç b ã¤b '¤ã a ¬b £ã¡a Ýnnâ enþe’nâ hunne inþâen.

Μυηακκακ κι Βιζ, ονλαρ⎬ ψενι βιρ ιν⎭α (ψαρατ⎬λ⎬⎭) ιλε ιν⎭α εττικ (ψαραττ⎬κ). 1 - innâ 2 - enþe’nâ hunne 3 - inþâen

: : :

muhakkak ki biz biz onlarý inþa ettik, yarattýk yeni bir inþa (yaratýlýþ) ile

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yemin sahiplerini yeni bir inþa ile inþa ettik ifadesi ile Allah þunu anlatýyor. Kýyâmet günündeki fizik vücutlarýn ilk ölümlerinden sonra diriltilip, ikinci defa ölmelerinden sonra, ikinci defa yeni bir enerji beden olarak diriltilmeleri ifade buyruluyor. Cennet veya cehennem hayatýný sonsuza kadar yaþayacak hüviyette Allah yeniden cesetleri inþa ediyor.

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

= a¦‰b ؤ2 a  £å¢ç b ä¤Ü È v Ï Fe cealnâ hunne ebkâren.

Β⎞ψλεχε Βιζ, ονλαρ⎬ βακιρελερ κ⎬λδ⎬κ. 1 2 3 4

-

fe cealnâ hunne ebkâren

: : : :

böylece biz kýldýk onlar bakireler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bütün fizik bedenleri yepyeni bir þekilde sonsuz bir hayatý yaþamak üzere inþa ettiði zaman hanýmlarý bakireler olarak yaratýyor.

355

355


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= b¦2a Š¤m a b¦2¢Š¢Ç Uruben etrâben.

Ε⎭λερινε δ⎫⎭κ⎫ν, αψν⎬ ψα⎭τα ολαρακ. 1 - uruben 2 - etrâben

: :

eþlerine düþkün, asýk ayný yaþta, yaþýt

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu bakireler eþleri olan cennetlik erkeklere düþkün hanýmlar hüviyetinde, eþleriyle ayný yaþta yeniden yaratýlýyor.

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

; 6 ¡åî©à î¤Ûa ¡lb z¤• ü¡ Li ashâbil yemîn(yemîni).

Ασηαβυλ ψεμιν [ψεμιν σαηιπλερι, αμελ δεφτερλερι (ηαψατ φιλμλερι) ⎞ν⎫νδεν ϖε σαð⎬νδαν ϖεριλενλερ] ι⎜ιν. 1 - li 2 - ashâbi el yemîni

: :

için yemin sahipleri, yeminlerini yerine getirenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah bütün bunlarý ashabul yemin için vücuda getiriyor.

356

356


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= åî©Û £ë ü¤a  å¡ß ¥ò £Ü¢q Sulletun minel evvelîne.

(Ονλαρ) εϖϖελκιλερδεν βιρ ⎫μμεττιρ. 1 - sulletun 2 - min el evvelîne

: :

cemaat, ümmet evvelkilerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennetliklerin bir kýsmý evvelkilerden, geçmiþte yaþamýþ olanlardandýr.

ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

6 åí©Š¡¨ü¤a  å¡ß ¥ò £Ü¢q  ë Ve sulletun minel âhýrîn(âhýrîne).

ςε δε σονρακιλερδεν βιρ ⎫μμεττιρ. 1 - ve sulletun 2 - min el âhirîne

: :

ve cemaat, ümmet sonrakilerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlarýn bir kýsmý sonrakilerdendir.

357

357


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 41

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6¡4b à¡£'Ûa ¢lb z¤• a ¬b ß =¡4b à¡£'Ûa ¢lb z¤• a  ë Ve ashâbuþ þimâli mâ ashâbuþ þimâl(þimâli).

ςε ασηαβυ⎭ ⎭ιμαλ [⎭εαμετ (κ⎞τ⎫λ⎫κ ), με⎭’εμε σαηιπλερι, αμελ δεφτερι (ηαψατ φιλμλερι) σολ− λαρ⎬νδαν ϖεριλενλερ, χεηεννεμλικλερ], (αμα) νε ασηαβυ⎭ ⎭ιμαλ! 1 - ve ashâbu eþ þimâli

:

2 - mâ 3 - ashâbu eþ þimâli

: :

ve þeamet (kötülük), meþ’eme sahipleri, amel defteri (hayat filmleri) sollarýndan verilenler ne þeamet (kötülük), meþ’eme sahipleri, amel defteri (hayat filmleri) sollarýndan verilenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabul þimal, hayat filmleri kýyâmet günü sollarýndan verilenlerdir. onlarýn kaybettikleri derecekler kazandýklarý derecelerden fazladýr. Kýyâmet günü gidecekleri yer ebediyyen kalmak üzere cehennemdir.

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

=§áî©à y  ë §âì¢à  ó©Ï Fî semûmin ve hamîmin.

(Ασηαβυ⎭ ⎭ιμαλ), σεμυμ (ιλικλερε ι⎭λεψεν βιρ σ⎬χακλ⎬κ) ϖε ηαμιμ (καψναρ συ) ι⎜ινδεδιρ. 1 - fî 2 - semûmin 3 - ve hamîmin

: : :

içinde kavurucu, deriden nüfuz edip, iliklere iþleyen bir sýcaklýk ve kaynar su

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabý meþeme iliklere iþleyen bir sýcaklýk ve kaynar sular içerisinde kavrulacaklardýr.

358

358


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

=§âì¢à¤z í ¤å¡ß §£3¡Ã  ë Ve zýllin min yahmûmin.

ςε καρα δυμανδαν βιρ γ⎞λγε κι. 1 - ve zýllin 2 - min yahmûmin

: :

ve gölge, gölgeli yer, gölgeler kara dumandan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabý meþeme kapkara dumanlardan oluþan bir havayý teneffüs ederler.

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

§áí©Š ×  ü  ë §…¡‰b 2  ü Lâ bâridin ve lâ kerîm(kerîmin).

Νε σερινλετιχιδιρ νε δε ραηατλατ⎬χ⎬δ⎬ρ. 1 - lâ bâridin 2 - ve lâ kerîmin

: :

serinletici deðil ve rahatlatýcý deðil

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabý meþeme serinleme veya ferahlýk getirmeyen kapkara dumanlar içindedirler.

359

359


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 åî©Ï Š¤n¢ß  Ù¡Û¨‡  3¤j Ó aì¢ãb × ¤á¢è £ã¡a Ýnnehum kânû kable zâlike mutrefîn(mutrefîne).

Μυηακκακ κι ονλαρ, δαηα ⎞νχε μυτραφι ιδιλερ (ϖαρλ⎬κ ι⎜ινδε ζεϖκλερινε δαλμ⎬⎭λαρδ⎬). 1 2 3 4

-

inne-hum kânû kable zâlike mutrefîne

: : : :

muhakkak ki onlar oldular bundan önce, daha önce mutrafý olanlar, varlýk içinde zevklerine dalmýþ olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Varlýk içinde dünya zevklerine dalan ve Allah’ý unutanlardan mutrafiler olarak bahsediliyor.

ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

7¡áî©Ä ȤÛa ¡s¤ä¡z¤Ûa ó Ü Ç  æ뢣Š¡–¢í aì¢ãb ×  ë Ve kânû yusýrrûne alel hýnsil azîm.

ςε ονλαρ, β⎫ψ⎫κ γ⎫ναητα ⎬σραρ εδιψορλαρδ⎬. 1 2 3 4

-

ve kânû yusirrûne alâ el hýnsi

5 - el azîm

: : : : :

ve oldular ýsrar ediyorlar üzerinde, de günah, yeminden dönme, sözünden dönme (inkâr etme, þirk) büyük, en büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabý meþemenin büyük günahlarý ýsrarla iþledikleri beyan edilmektedir.

360

360


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 47

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b¦2a Š¢m b £ä¢×  ë b ä¤n¡ß a ˆ¡ö  a  æì¢Ûì¢Ô í aì¢ãb ×  ë =  æì¢qì¢È¤j à Û b £ã¡a  õ b¦ßb Ä¡Ç  ë Ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve kunnâ turâben ve ýzâmen e innâ le meb’ûsûne.

ςε ⎭⎞ψλε διψορλαρδ⎬: “Βιζ ⎞λδ⎫ð⎫μ⎫ζ, τοπρακ ϖε κεμικ ολδυðυμυζ ζαμαν μ⎬? Βιζ γερ⎜εκτεν, μυτλακα βεασ μ⎬ εδιλεχεðιζ (ψενιδεν μι διριλτιλεχεðιζ)?”

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve kânû yekûlûne e izâ mitnâ ve kun-nâ turâben ve izâmen e innâ le meb’ûsûne

: : : : : : : : :

ve oldular diyorlar, söylüyorlar olduðu zaman mý biz öldük ve biz olduk toprak ve kemik gerçekten biz mi mutlaka diriltilmiþ olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennemlik olan ashabý þimal ölümden sonra kýyâmet günü yeniden diriltilmeyi inkâr ediyorlardý.

361

361


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢Û £ë ü¤a b ã¢ª¯ë¬b 2¨a  ë  a E ve âbâunel evvelûn(evvelûne).

ςε εϖϖελκι (βιζδεν ⎞νχε ⎞λεν) βαβαλαρ⎬μ⎬ζ (αταλαρ⎬μ⎬ζ) δα μ⎬? 1 - e ve âbâu-nâ 2 - el evvelûne

: :

ve babalarýmýz, atalarýmýz da mý evvelkiler, bizden önce ölenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Atalarýnýn da diriltileceðine hiç ihtimal vermiyorlar ve inkâr ediyorlardý.

ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

= åí©Š¡¨ü¤a  ë  åî©Û £ë ü¤a  £æ¡a ¤3¢Ó Kul innel evvelîne vel âhirîne.

Δε κι: “Μυηακκακ κι εϖϖελκιλερ ϖε σονρακιλερ δε (διριλτιλεχεκ).” 1 2 3 4

-

kul inne el evvelîne ve el âhirîne

: : : :

de muhakkak evvelkiler ve sonrakiler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e Allah, ölümden sonra kýyâmet günü diriltileceklerine inanmayanlara evvelkilerin de sonrakilerin de diriltileceðini söylemesi emrolunuyor.

362

362


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 50

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 536

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡pb Ôî©ß ó¨Û¡a  æì¢Çì¢à¤v à Û §âì¢Ü¤È ß §â¤ì í Le mecmûûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûm(ma’lûmin).

Μαλ⎦μ (βιλινεν) γ⎫ν⎫ν, βελιρλενμι⎭ βιρ ϖακτινδε μυτλακα τοπλαν⎬λμ⎬⎭ ολαχακλαρδ⎬ρ.

1 2 3 4 5

-

le mecmûûne ilâ mîkâti yevmin ma’lûmin

: : : : :

mutlaka toplanýlmýþ olanlar, biraraya getirilmiþ olanlar belirlenmiþ bir vakite gün bilinen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet gününe, Allah tarafýndan “bilinen gün” diyor Yüce Rabbimiz. O günün bir noktasýnda, yani sur’a ikinci üfürülüþünde, kýyâmet günü ölenlerden baþlayarak, zamanýn geri dönmesi boyunca herkesin yeniden hayata getirileceði anlatýlýyor.

363

363


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢2¡£ˆ Ø¢à¤Ûa  æ좣۬b £šÛa b è¢£í a ¤á¢Ø £ã¡a  £á¢q Summe innekum eyyuhed dâllûne mukezzibûne.

Σονρα σιζ, εψ γερ⎜εκτεν δαλ®λεττε ολαν ψαλανλαψ⎬χ⎬λαρ! 1 2 3 4 5

-

summe inne-kum eyyuhâ ed dâllûne mukezzibûne

: : : : :

sonra muhakkak ki siz ey dalâlette olanlar yalanlayanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Kur’ân’da söylediklerini yalanlayanlardan bahsediliyor.

ℜψετ − 52

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

= §âì¢£Ó ‹ ¤å¡ß §Š v ( ¤å¡ß  æì¢Ü¡×¨ü  Le âkilûne min þecerin min zakkûmin.

Σιζ μυτλακα ζακκυμ αðαχ⎬νδαν ψιψεχεκ ολανλαρσ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4

-

le âkilûne min þecerin min zakkûmin

: : : :

muhakkak ki yiyecek olanlar aðaçtan zakkumdan olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yalanlayanlarýn yiyecekleri gýdalar zakkum aðacýndan elde edilecek ve zehir gibi acý olacaktýr.

364

364


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 53

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 æì¢À¢j¤Ûa b è¤ä¡ß  æ@¢ªì¡Ûb à Ï Fe mâliûne minhel butûn(butûne).

Β⎞ψλεχε καρ⎬νλαρ⎬ν⎬ ονυνλα δολδυραχακ ολανλαρσ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4

-

fe mâliûne min-ha el butûne

: : : :

o zaman, böylece dolduracak olanlar ondan, onunla karýnlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabý meþemenin karýnlarý zakkum aðacýnýn korkunç meyveleri ile dolacaktýr.

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 54

Σαψφα − 537

7 ¡áî©à z¤Ûa  å¡ß ¡é¤î Ü Ç  æì¢2¡‰b ' Ï Fe þâribûne aleyhi minel hamîm(hamîmi).

Σονρα δα ονυν ⎫ζερινε ηαμιμδεν (καψναρ συδαν) ι⎜εχεκ ολανλαρσ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4

-

fe þâribûne aleyhi min el hamîmi

: : : :

sonra içecek olanlar onun üzerine kaynar sudan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Zakkum yedikten sonra susayýnca, ashabý meþeme kaynar su içmek zorundadýr.

365

365


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 55

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡áî©è¤Ûa l¤Š¢(  æì¢2¡‰b ' Ï Fe þâribûne þurbel hîm(hîmi).

√ψλε κι ι⎜τικ⎜ε συσαψαν ηαστα δεϖελεριν ι⎜ι⎭ι γιβι ι⎜εχεκ ολανλαρσ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4

-

fe þâribûne þurbe el hîmi

: : : :

hatta, öyle ki içeceksiniz develerin içiþi gibi üzerine binilmeyen hasta deve

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hastalanan develer nasýl su içtikçe daha çok susarsa ashabý meþeme de cehennemde onlar gibi olacaklar.

ℜψετ − 56

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

6 ¡åí©£†Ûa â¤ì í ¤á¢è¢Û¢Œ¢ã a ˆ¨ç Hâzâ nuzuluhum yevmed dîn(dîni).

(⇑⎭τε) βυ, ονλαρ⎬ν δ⎩ν γ⎫ν⎫νδεκι ζιψαφετλεριδιρ. 1 2 3 4

-

hâzâ nuzulu-hum yevme ed dîni

: : : :

bu onlarýn ziyafeti, aðýrlanmasý gün dîn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlara, yani ashabý meþemeye verilen ziyafet, onlarýn midelerini ve baðýrsaklarýný mahveden yiyeceklerden oluþur.

366

366


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 57

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

; æì¢Ó¡£† –¢m  ü¤ ì Ü Ï ¤á¢×b ä¤Ô Ü  ¢å¤z ã Nahnu halaknâkum fe lev lâ tusaddikûn(tusaddikûne).

Σιζι Βιζ, Βιζ ψαραττ⎬κ. Η®λ® τασδικ ετμιψορσαν⎬ζ. 1 2 3 4 5

-

nahnu halaknâ-kum fe lev lâ tusaddikûne

: : : : :

biz sizleri yarattýk o zaman, öyleyse, hâlâ eðer, þâyet, olsa, ise tasdik etmiyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Sizleri biz yarattýk neden hâlâ söylediklerimizi tasdik etmiyorsunuz?” diye soruyor, Yüce Rabbimiz.

ℜψετ − 58

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

6 æì¢ä¤à¢m b ß ¤á¢n¤í a Š Ï  a E fe reeytum mâ tumnûn(tumnûne).

√ψλεψσε ακ⎬ττ⎬ð⎬ν⎬ζ μενι νεδιρ, γ⎞ρδ⎫ν⎫ζ μ⎫ (νε ολδυðυνυ ιδρακ εττινιζ μι)? 1 2 3 4 5

-

e fe reeytum mâ tumnûne

: : : : :

mi öyleyse, o halde siz gördünüz ne, nedir (mahiyeti, özelliði nedir ), nasýldýr meni akýtýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Meninin taþadýðý DNA’larýn, genetik þifrelerin, yeni bir canlýnýn yani anne karnýnda bebeðin oluþabilmesi için gerekli olan geliþim programýnýn, o meni damlacýðýnda gizli olduðunu biliyor musunuz, idrak ediyor musunuz?” diye soruyor, Allahû Tealâ.

367

367


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 59

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤â a ¬¢é ãì¢Ô¢Ü¤‚ m ¤á¢n¤ã a  õ

æì¢Ô¡Ûb ‚¤Ûa ¢å¤z ã E entum tahlukûnehû em nahnul hâlikûn(hâlikûne).

Ονυ σιζ μι ψαρατ⎬ψορσυνυζ ψοκσα ψαραταν Βιζ μιψιζ?

1 2 3 4 5 6

-

e entum tahlukûne-hû em nahnu el hâlikûne

: : : : : :

mi sizler onu siz yaratýyorsunuz yoksa, veya biz yaratan, yaratýcý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bebekleri babanýn menisindeki spermlerle anne karnýnda halkeden onun bir insan olmasýný saðlayan Allah’týr. Allah yegâne Yaratýcý’dýr.

368

368


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 60

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

p¤ì à¤Ûa ¢á¢Ø ä¤î 2 b ã¤‰ £† Ó ¢å¤z ã =  åî©Óì¢j¤ à¡2 ¢å¤z ã b ß  ë Nahnu kaddernâ beynekumul mevte ve mâ nahnu bi mesbûkîne.

Σιζιν αραν⎬ζδα ⎞λ⎫μ⎫ Βιζ, Βιζ τακδιρ εττικ. ςε Βιζ, ⎞ν⎫νε γε⎜ιλμι⎭ (ϖεψα γε⎜ιλεβιλεχεκ) ολαν δεðιλιζ (βυ τακδιριμιζι κιμσε βοζαμαζ).

1 2 3 4 5 6 7 8

-

nahnu kaddernâ beyne-kum el mevte ve mâ nahnu bi mesbûkîne

: : : : : : : :

biz takdir ettik, bir kader tayin ettik sizin aranýzda ölüm ve deðil, olmaz biz önüne geçilmiþ olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah zamaný sýfýrlayabilen sonsuz hýzýn sahibidir. Bu sebeple biz mahlûklara göre gelecek zaman Allah’a göre geçmiþ zamandýr. Gelecekte vuku bulacak herþeyi baþlangýçta bildiði için herþeyi takdir etmiþtir.

369

369


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 61

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø ÷¡'¤ä¢ã  ë ¤á¢Ø Ûb r¤ß a  4¡£† j¢ã ¤æ a ó¬¨Ü Ç

æì¢à Ü¤È m  ü b ß ó©Ï Alâ en nubeddile emsâlekum ve nunþiekum fî mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).

Σιζιν (δ⎫νψα ηαψατ⎬νδακι) εμσαλλερινιζι (βεδενλερινιζι), (⎞λ⎫μλε) δεðι⎭τιρμεμιζ ϖε (αηιρετ ®λεμι ι⎜ιν) σιζι, βιλμεδιðινιζ βιρ ⎭εκιλδε (ψενιδεν) ψαρατμαμ⎬ζδα (Βιζι γε⎜εχεκ ψοκτυρ). 1 2 3 4 5 6

-

alâ en nubeddile emsâle-kum ve nunþie-kum fî mâ lâ ta’lemûne

: : : : : :

deðiþtirmemiz sizin emsalleriniz, suretleriniz ve sizi yaratmamýz, inþa etmemiz içinde, de þey bilmiyorsunuz, bilmediðiniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmetten evvel yaþayan herkesin hayatý tamamlanýr ve insanlar ölür. Kýyâmet günü yaþamakta olanlar da sur’a 1. üfürüldüðü zaman ölürler. Bu birinci ölümdür. Zaman geriye doðru giderken herkes yeniden dirilir. Bu, ölüm anýndaki görüntüde bir diriliþtir. Sur’a ikinci üfürülüþte herkes ölür. Üçüncü üfürülüþte herkes cennet veya cehennemi yaþayacaklarý enerji bedenlerle tekrar inþa edilir. Emsallerin deðiþtirilmesi fizik bedenlerin enerji beden þekline dönüþtürülmesidir. Görünüþ aynýdýr ama fizik beden enerji beden þekline dönüþtüðü için emsal deðiþtirilmiþtir.

370

370


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 62

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¨Û@ë¢ü¤a ñ b¤' £äÛa ¢á¢n¤à¡Ü Ç ¤† Ô Û  ë

æ뢊 £× ˆ m  ü ¤ì Ü Ï Ve lekad alimtumun neþ’etel ûlâ fe lev lâ tezekkerûn(tezekkerûne).

ςε ανδολσυν κι ιλκ νε⎭’ετι (ψαρατ⎬λ⎬⎭⎬) βιλδινιζ, η®λ® τεφεκκ⎫ρ ετμιψορσαν⎬ζ.

1 2 3 4 5 6 7

-

ve lekad alimtum(u) en neþ’ete el ûlâ fe lev lâ tezekkerûne

: : : : : : :

ve andolsun bildiniz yaratýlýþ ilk o zaman, hâlâ, öyleyse eðer, þâyet, olsa, ise tezekkür etmiyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýlk inþa edilen Âdem (A.S)’dýr. Salsalinden inþa edilmiþtir. Ýkinci inþa, herkes için enerji bedenlere dönüþtürülerek gerçekleþtirilecektir. Sonsuza kadar yaþayabilmek ancak bu standartta mümkündür.

371

371


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 63

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 æì¢q¢Š¤z m b ß ¤á¢n¤í a Š Ï  a E fe reeytum mâ tahrusûn(tahrusûne).

√ψλεψσε, εκτιðινιζ εκιν νεδιρ (ονυ) γ⎞ρδ⎫ν⎫ζ μ⎫? (Ηερ βιτκινιν τοηυμυνδαν κενδι τ⎫ρ⎫νε ηασ ψενι βιρ βιτκινιν ψετι⎭μεσι ι⎜ιν γερεκλι ολαν ⎭ιφρελεριν ϖε γελι⎭ιμ προγραμ⎬ν⎬ν, εκτιðινιζ τοηυμ ι⎜ινδε σακλ⎬ ολδυðυνυ βιλιψορ μυσυνυζ, ιδρακ εδιψορ μυσυνυζ?)

1 2 3 4 5

-

e fe reeytum mâ tahrusûne

: : : : :

mi o halde, öyleyse siz gördünüz ne, nedir (mahiyeti, özelliði nedir), nasýldýr ekin ekiyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tohum hücresinin, geliþim programýnýn baþlamasý, topraktan nükloidleri yapmaya baþlamasýna baðlýdýr. Topraktaki azotu (inorganik azotu), büyük moleküller (organik hale dönüþtürerek amino asitler) haline getirmesi , genetik þifrelerinin DNA helezonlarýnýn, yeni imal edilen amino asitleri kendine baðlamasý ile oluþur. Çok büyük bir lâboratuvar olan karaciðerimiz bile, böyle bir özelliðe sahip deðildir.

372

372


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 64

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢Ç¡‰a £ŒÛa ¢å¤z ã ¤â a ¬¢é ãì¢Ç ‰¤Œ m ¤á¢n¤ã a  õ E entum tezreûnehû em nahnuz zâriûn(zâriûne).

Ονυ σιζ μι ψετι⎭τιριψορσυνυζ ψοκσα ονυ ψετι⎭τιρεν Βιζ μιψιζ? 1 2 3 4 5

-

e entum tezreûne-hû em nahnu ez zâriûne

: : : : :

siz misiniz onu yetiþtiriyorsunuz, bitiriyorsunuz yoksa biz ziraati yapan, yetiþtiren, bitiren

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Elbette ekini de tohumunu da vareden Allah’týr. Ýnsanlar sadece bitkinin tohumunu topraða gömerler. Topraða ekilen tohumun orada çatlamasý, açýlmasý, kök salmasý ve kendi türüne has bir yapýyý oluþturmasý tamamen Allah’a aittir.

ℜψετ − 65

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

æì¢è £Ø 1 m ¤á¢n¤Ü Ä Ï b¦ßb À¢y ¢êb ä¤Ü È v Û ¢õ¬b ' ã ¤ì Û Lev neþâu le cealnâhu hutâmen fe zaltum tefekkehûn(tefekkehûne).

Εðερ Βιζ διλεσεψδικ, ελβεττε ονυ κυρυ οτ κ⎬λαρδ⎬κ (ψαπαρδ⎬κ). Ο ζαμαν σιζ ⎭α⎭⎬ρ⎬π καλ⎬ρδ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4 5 6

-

lev neþâu le cealnâ-hu hutâmen fe zaltum tefekkehûne

: : : : : :

þâyet, eðer biz dileriz elbette, mutlaka onu kýldýk, yaptýk ot kýrýntýsý, kuru ot o zaman siz faydalanamazdýnýz, þaþýrýp kalýrdýnýz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah dileseydi tohumu bir ot kýrýntýsý haline getirebilirdi. Tohum o zaman geliþip kendi türündeki bitkiyi oluþturamazdý. Ýnsanlar o zaman çok þaþýrýr ve mahsul alamadýklarý için çok üzülürlerdi.

373

373


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 66

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢ß Š¤Ì¢à Û b £ã¡a Ýnnâ le mugremûne.

Γερ⎜εκτεν βιζ ζιψανα υðραψανλαρ⎬ζ. 1 - innâ 2 - le 3 - mugremûne

: : :

muhakkak ki biz gerçekten, elbette ziyana uðrayanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tohum almak için para harcayan, hem tarlayý sürmek için hem de tohumu ekmek için günlerce emek veren çiftçiler sonunda mahsul alamayýnca ziyana uðradýklarýný söyleyeceklerdi.

ℜψετ − 67

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

æì¢ß뢊¤z ß ¢å¤z ã ¤3 2 Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne).

Ηαψ⎬ρ, βιζ μαησυλδεν (⎫ρ⎫νδεν) μαηρυμ β⎬ρακ⎬λανλαρ⎬ζ (δερδινιζ). 1 - bel 2 - nahnu 3 - mahrûmûne

: : :

hayýr biz mahrum býrakýlanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Çiftçiler: “Hayýr biz muhsulden mahrum býrakýlanlarýz, Allah bize bu yýl mahsul vermeyerek bizi bu yýlki yiyeceðimizden ve gelirimizden mahrum býraktý.” diyeceklerdi.

374

374


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 68

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 æì¢2 Š¤' m ô©ˆ £Ûa  õ¬b à¤Ûa ¢á¢n¤í a Š Ï  a E fe reeytumul mâ ellezî teþrebûn(teþrebûne).

Αψρ⎬χα σιζ, ο ι⎜ιψορ ολδυðυνυζ συψυ γ⎞ρδ⎫ν⎫ζ μ⎫? 1 2 3 4 5 6

-

e fe reeytum(u) el mâe ellezî teþrebûne

: : : : : :

mi o halde, bundan baþka, ayrýca siz gördünüz su o ki siz içiyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Siz her zaman susadýkça su içiyorsunuz ya iþte o içiyor olduðunuz suyu görüyor musunuz? O suyun size nasýl ulaþtýðýný ve nasýl oluþtuðunu biliyor musunuz?

ℜψετ − 69

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

æì¢Û¡Œ¤ä¢à¤Ûa ¢å¤z ã ¤â a ¡æ¤Œ¢à¤Ûa  å¡ß ¢êì¢à¢n¤Û Œ¤ã a ¤á¢n¤ã a  õ E entum enzeltumûhu minel muzni em nahnul munzilûn(munzilûne).

Ονυ (συψυ) βυλυτλαρδαν σιζ μι ινδιρδινιζ, ψοκσα ινδιρεν Βιζ μιψιζ? 1 2 3 4 5 6

-

e entum enzeltumû-hu min el muzni em nahnu el munzilûne

: : : : : :

siz mi onu siz indirdiniz bulutlardan yoksa biz indirenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Söyleyin bakalým, o içtiðiniz suyu bulutlardan siz mi indiriyorsunuz, yoksa biz mi indiriyoruz?” buyuruyor, Allahû Tealâ.

375

375


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 70

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b¦ub u¢a ¢êb ä¤Ü È u ¢õ¬b ' ã ¤ì Û

æ뢊¢Ø¤' m  ü ¤ì Ü Ï Lev neþâu cealnâhu ucâcen fe levlâ teþkurûn(teþkurûne).

Εðερ διλεσεψδικ ονυ αχ⎬ κ⎬λαρδ⎬κ (ψαπαρδ⎬κ), ⎞ψλε ισε (νι⎜ιν) η®λ® ⎭⎫κρετμιψορσυνυζ?

1 2 3 4 5 6 7

-

lev neþâu cealnâ-hu ucâcen fe lev lâ teþkurûne

: : : : : : :

eðer, ise, olsa biz dileriz onu kýldýk, yaptýk acý o halde, hâlâ eðer, þâyet, olsa, ise þükretmiyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yaðmur suyunun Ph derecesi, insan vücudu (özellikle mide) için ideal olan Ph’týr. Allah’ýn insanoðluna hayat vermesi, akýl vermesi, onu hidayete erdirmesi ve en büyük mutluluklara ulaþtýrmasý O’na sonsuz hamd ve þükretmemizi icap ettirmez mi? Öyleyse neden þükretmediðimizin hesabýný sormak. Ýþte Allah’ýn sesleniþi, bu hakkýn gerçek ve tek sahibinin sesleniþidir.

376

376


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 71

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 æ뢉ì¢m ó©n £Ûa  ‰b £äÛa ¢á¢n¤í a Š Ï  a E fe reeytumun nârelletî tûrûn(tûrûne).

Αψρ⎬χα ο ψακτ⎬ð⎬ν⎬ζ ατε⎭ι γ⎞ρδ⎫ν⎫ζ μ⎫? 1 2 3 4 5 6

-

e fe reeytum(u) en nâre elletî tûrûne

: : : : : :

mi o halde, bundan baþka, ayrýca siz gördünüz ateþ o ki, ki o ateþ yakýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yaktýðýmýz ateþin ne olduðunu, nasýl oluþtuðunu ve ateþin oluþmasý için kullanýlacak olan malzemenin suali var bu âyette.

ℜψετ − 72

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

æ@¢ªì¡'¤ä¢à¤Ûa ¢å¤z ã ¤â a ¬b è m Š v ( ¤á¢m¤b '¤ã a ¤á¢n¤ã a  õ E entum enþe’tum þeceretehâ em nahnul munþiûn(munþiûne).

Ονυν αðαχ⎬ν⎬ σιζ μι ιν⎭α εττινιζ ψοκσα ιν⎭α εδεν (ηαλκεδεν) Βιζ μιψιζ? 1 2 3 4 5 6

-

e entum enþe’tum þecerete-hâ em nahnu el munþiûne

: : : : : :

siz mi yarattýnýz onun aðacýný yoksa biz inþa eden, yaratan, halkeden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ateþi vücuda getiren aðacý yaratan Allahû Tealâ: “Onu yaratan siz misiniz yoksa Biz miyiz?” diye soruyor.

377

377


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 73

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 åí©ì¤Ô¢à¤Ü¡Û b¦Çb n ß  ë ¦ñ Š¡×¤ˆ m b çb ä¤Ü È u ¢å¤z ã Nahnu cealnâhâ tezkireten ve metâan lil mukvîn(mukvîne).

Βιζ, ονυ (ατε⎭ι) βιρ ιβρετ ϖε ⎜⎞λ ψολχυλαρ⎬ (σαηραδα κονακλαψανλαρ) ι⎜ιν βιρ μετα (⎬σ⎬ ϖε ⎬⎭⎬κ καψναð⎬) κ⎬λδ⎬κ.

1 2 3 4 5

-

nahnu cealnâ-hâ tezkireten ve metâan li el mukvîne

: : : : :

biz onu kýldýk vaaz, nasihat, ibret ve bir meta, faydalanma, yararlanma çöl yolcularý (sahrada konaklayanlar)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar ve hayvanlar nefes alýrken havadaki oksijeni ciðerlerine doldurur ve nefes verirken karbondioksiti artýk madde olarak havaya býrakýrlar. Bitkiler ise yaþamak için bu karbondioksiti kullanarak yeþil yapraklarý ile klorofil özümlenmesi yaparlar. Köklerinden su alýrlar ve güneþ ýþýklarýný da reaktör olarak kullanarak karbonhidrat oluþtururlar. Karbonhidratlar bitkilerin besinleridir. Açýða çýkan oksijen ise insan ve hayvanlarýn yaþamasý için olmazsa olmaz bir ihtiyaçtýr. Yani insan ve hayvanlar ihtiyaçlarý olan oksijeni havadan alýrlar ki bu bitkilerin artýk maddesidir. Bitkiler de yaþamak için karbonhidratlara muhtaçtýr bunu oluþturabilmek için karbondiokside ihtiyaçlarý vardýr. Karbondioksit ise insan ve hayvanlarýn artýk maddesidir. Yani bitkiler, insan ve hayvanlara, insan ve hayvanlar ise bitkilere muhtaçtýr.

378

378


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 74

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

; ¡áî©Ä ȤÛa  Ù£2¡  ‰ ¡á¤b¡2 ¤|¡£j  Ï Fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).

Αρτ⎬κ Ραββινι “Αζ⎩μ” ⇑σμι ιλε τεσβιη ετ. 1 2 3 4

-

fe sebbih bi ismi rabbi-ke el azîmi

: : : :

o zaman tesbih et ismi ile Rabbini azîm, büyük olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, Hakka-52 âyeti ile aynýdýr. Tefsirlerin çoðunda “Artýk Yüce Rabbini ismi ile tesbih et.” þeklinde yazýlmýþ olmasýna raðmen “Azîm ismi ile tesbih et” ifadesi doðrudur. Þöyle ki: “Azîm” kelimesi, “Rabb” kelimesine ait olsaydý, “Azîm” kelimesinin son harfinin sesi nin “u” (azîmu) olmasý gerekirdi (cümlenin öznesine ait olsaydý). Halbuki “Azîm” kelimesinin son harfinin sesi, “i” (azîmi) þeklinde olup, “bismi” (....ismi ile...), “isim” kelimesine aittir. Ýkinci olarak: “Yüce Rabbim” ifadesinde, “yüce” kelimesi, “Rabb” kelimesinin sýfatý oluyor. Sýfat tamlamasýnda, Arapça’da iki kelimenin de “el”takýsýný almasý veya “el” takýsýnýn ikisinde de olmamasý lâzým. Oysa burada sadece “azîm” kelimesinin baþýnda “el” takýsý var. Öyleyse “azîm” kelimesi “Rabb” kelimesine ait deðil, “isim” kelimesine ait. Sayýn Ayýntabî Mehmed Efendi’ye ait olup, Sn. Süleyman Fahir’in günümüz diline çevirisi olan not da, bunu teyid etmekte. 1- (87/A’lâ-1) âyeti nazil olunca, Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Bu âyeti, namazda, secdede okuyunuz.” buyurmuþtur (Bu sure Vakýa Suresinden daha önce inzal olmuþtur. Ýnzal sýra no’su: 8) (Subhane Rabbiyel A’lâ) 2- (56/Vakýa-74) Bu ayet nazil olunca da (Ýnzal sýra no’su: 46), Peygamber Efendimiz (S.A.V), “Bu ayeti, namazda, rukûda okuyunuz” buyurmuþtur. (Subhane Rabbiyel Azîm) 3- Bu surelerden önce “Allah’ým, Senin için rükû yaptým” ve “Allah’ým, Senin için secde yaptým” deniliyormuþ. 4- 69/Hakka Suresinin inzal sýra no’su: 78

379

379


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 75

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡âì¢v¢£äÛa ¡É¡Óa ì à¡2 ¢á¡¤Ó¢a ¬ 5 Ï Fe lâ uksimu bi mevâkýýn nucûmi.

Αρτ⎬κ ηαψ⎬ρ! Ψ⎬λδ⎬ζλαρ⎬ν μεϖκιλερινε ψεμιν εδεριμ. 1 2 3 4

-

fe lâ uksimu bi mevâkýý en nucûmi

: : : :

artýk hayýr yemin ederim mevkileri, yeri yýldýzlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Astrofizik âlimleri tarafýndan, bugün bu yýldýz mevkileri “black holes, kara delikler” olarak ifade ediliyor ki bu yýldýz mevkilerinde çok þiddetli, muazzam bir manyetik anafor bulunduðu uzay gözlemleri ile bilinmektedir. Yýldýzlarýn mevkileri: Madde, enerji, mekân ve zaman boyutlarý ve sýrlarý açýsýndan çok büyük bir özellik arz etmektedirler.

ℜψετ − 76

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 537

= ¥áî©Ä Ç  æì¢à Ü¤È m ¤ì Û ¥á  Ô Û ¢é £ã¡a  ë Ve innehu le kasemun lev ta’lemûne azîmun.

ςε μυηακκακ κι ο, γερ⎜εκτεν ⎜οκ β⎫ψ⎫κ βιρ ψεμινδιρ, κε⎭κε βιλσενιζ. 1 2 3 4 5

-

ve inne-hu le kasemun lev ta’lemûne azîmun

: : : : :

ve muhakkak ki o mutlaka, gerçekten yemin keþke bilseniz büyük, en büyük, çok büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, kara delikler konusundaki yemininin kesinlikle çok büyük bir yemin olduðunu belirtiyor.

380

380


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 77

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¥áí©Š × ¥æ¨a¤Š¢Ô Û ¢é £ã¡a Ýnnehu le kur’ânun kerîmun.

Μυηακκακ κι Ο, γερ⎜εκτεν Κεριμ ολαν Κυρ’®ν’δ⎬ρ (Κυρ’®ν−⎬ Κεριμ’διρ). 1 2 3 4

-

inne-hu le kur’ânun kerîmun kerim

: : : :

muhakkak ki o gerçekten Kur’ân-ý Kerim’dir yüce, þerefli, çok deðerli, ikram eden, cömert olan, feyz veren

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm O, Kerim’dir. Çünkü O: Âlemlerin Rabbi Allah’ý anlatýr. Kalpleri zulmetten nura çýkarýr. Dalâletten kurtarýp, hidayete erdirir. Allah’ýn ilimlerini safha safha açarak sunar. Nefsleri arýndýrma yollarýný anlatýr, dünya ve ahiret mutluluðu saðlar. Allah’ýn güzelliklerini, ni’metlerini anlatýr. Allah’ýn resûllerini, peygamberlerini anlatýr. Peygamberlerin Sonuncusu olan Hz. Muhammed (S.A.V)’ý tanýtýr ve sevdirir. Yaþarken, ruhumuzun Allah’a ulaþtýrýlmasýný anlatýr. Allah’a yönlendirilmiþ olan yolu (Sýratý Mustakim’i) anlatýr. Allah’a kul olmayý, O’nun dostu olmayý ve mukarrebin olmayý öðretir. Ölü kalpleri diriltir. Daha sayamayacaðýmýz birçok güzellikleri cömertçe sunduðu için O, gerçekten “KERÝM” dir.

381

381


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 78

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= §æì¢ä¤Ø ß §lb n¡× ó©Ï Fî kitâbin meknûnin.

Μαηφυζ (κορυνμυ⎭) ολαν βιρ Κιταπ’ταδ⎬ρ (Λεϖηι Μαηφυζ’δαδ⎬ρ). 1 - fî 2 - kitâbin 3 - meknûnin

: : :

içinde kitap gizlenen, korunan, muhafaza edilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm 7. gök katýnýn ikinci âlemi Ümmül Kitap’týr (Ana Kitap ve Kitaplar’ýn Anasý). 10 katlý bir apartman büyüklüðünde olan Ümmül Kitap bütün peygamberlere indirilmiþ Mukaddes Þeriat Kitaplarý’ný ve peygamber olmayan bazý resûllere indirdiði þeriat ihtiva etmeyen kitaplarý kapsar. Son sayfasý açýk durumdadýr. Bu sayfa bugün hayatta olan, Peygamber Olmayan Resûlü’ne indirdiði kitabýn son sayfasýdýr. O kitabýn, evvelki kitaplara nasýl eklendiðini de Resûlü’ne apaçýk göstermiþtir.

ℜψετ − 79

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

6 æ뢊 £è À¢à¤Ûa  £ü¡a ¬¢é¢£ à í  ü Lâ yemessuhû illel mutahharûn(mutahharûne).

Ο’να, ταηιρ ολανλαρδαν (μαδδ⎩ ϖε μανεϖ⎩ αρ⎬νανλαρδαν) βα⎭κασ⎬ δοκυναμαζ. 1 - lâ yemessu-hû 2 - illâ 3 - el mutahharûn

: : :

ona dokunmaz, dokunamaz den baþka, ancak, dýþýnda tahir olanlar, arýnmýþ olanlar, maddî (fizik vucudu abdestli olanlar ) ve manevî (þirk, þüphe, inkâr düþüncelerinden) temizlenmiþ olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân-ý Kerim’e tahir olanlardan, yani namaz abdesti almýþ olanlardan baþkasý dokunamaz. Boy abdesti almayý gerektiren hallerde gusül abdesti almayanlar da dokunamaz.

382

382


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 80

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åî©à Ûb È¤Ûa ¡£l ‰ ¤å¡ß ¥3í©Œ¤ä m Tenzîlun min rabbil âlemîn(âlemîne).

ℜλεμλεριν Ραββι ταραφ⎬νδαν (κ⎬σ⎬μ κ⎬σ⎬μ, ®ψετ ®ψετ) ινδιριλμι⎭τιρ. 1 - tenzîlun 2 - min rabbi 3 - el âlemîne

: : :

inzal edilme, kýsým kýsým indirme Rabb tarafýndan alemler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân, âyet âyet Âlemlerin Rabbi olan Allah tarafýndan Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) Peygamber Efendimiz’e indirilmiþtir.

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 81

Σαψφα − 538

= æì¢ä¡ç¤†¢ß ¤á¢n¤ã a ¡sí©† z¤Ûa a ˆ¨è¡j Ï  a E fe bi hâzel hadîsi entum mudhinûne.

Ψοκσα σιζ, βυ σ⎞ζε ινανμαψαν, ⎭⎫πηε εδεν κιμσελερ μισινιζ? 1 2 3 4 5

-

e fe bi hâzâ el hadîsi entum mudhinûne

: : : : :

mi o zaman, yoksa bu sözü siz þüphe edenler, inanmayanlar, inanmayan kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu söze inanmayan þüphe edenler olabilir diye Allah bu âyeti inzal etmiþtir. Böyle olanlar kýyâmet günü diriltildikleri zaman þüphelerinin onlarý nasýl cehenneme sürüklediklerini görecekler ama iþ iþten geçmiþ olacaktýr.

383

383


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 82

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢2¡£ˆ Ø¢m ¤á¢Ø £ã a ¤á¢Ø Ó¤‹¡‰  æì¢Ü È¤v m  ë Ve tec’alûne rýzkakum ennekum tukezzibûn(tukezzibûne).

ςε σιζ, ψαλανλαμ⎬⎭ ολμαν⎬ζ⎬ κενδινιζε ρ⎬ζ⎬κ εδινιψορσυνυζ. (Κυρ’®ν’δακι σ⎞ζλεριν ℜλεμλεριν Ραββι ταραφ⎬νδαν ινδιριλδιðινδεν ⎭⎫πηε εττιðινιζ ι⎜ιν ρ⎬ζκ⎬ν⎬ζ, νασιβινιζ σαδεχε ψαλανλαμακ ολυψορ.) 1 2 3 4 5

-

ve tec’alûne rizka-kum enne-kum tukezzibûne

: : : : :

ve siz kýlýyorsunuz, yapýyorsunuz, ediniyorsunuz sizin rýzkýnýz sizin ..... olmasý yalanlýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’ý Allah’ýn indirdiðinden þüphe eden insanlarýn rýzýklarý yalanlamak ve bu sebeple kaybettikleri dereceler oluyor.

ℜψετ − 83

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

= âì¢Ô¤Ü¢z¤Ûa ¡o Ì Ü 2 a ‡¡a ¬ ü ¤ì Ü Ï Fe lev lâ izâ belagatil hulkûme.

Ο ηαλδε χαν βοðαζα γελμι⎭ ολσα δεðιλ μι κι (σιζ ⎞ψλεχε). 1 2 3 4 5 6

-

fe lev lâ izâ belagati el hulkûme

: : : : : :

artýk, fakat, o halde olsa, eðer, þâyet olmaz, deðil o zaman ulaþtý, (can) geldi boðaz, gýrtlak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Can boðaza geldiði zaman ne yapabilirki insanlar? Allah’ýn emaneti olan Allah’ýn Ruhu’nun geriye, sahibi olan Allah’a iade ve teslimi söz konusudur. Teslim mutlaka gerçekleþecektir.

384

384


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 84

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æ뢊¢Ä¤ä m §ˆ¡÷ äî©y ¤á¢n¤ã a  ë Ve entum hîne izin tenzurûne.

ςε σιζ, ο ανδα (ονα ⎞ψλεχε, βιρ ψαρδ⎬μ ψαπαμαψαρακ σαδεχε) βακαρσ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4

-

ve entum hîne izin tenzurûne

: : : :

ve siz o zaman, o anda bakarsýnýz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ölüm anýnda insanlar hiçbir þey yapamazlar. Sadece bakakalýrlar.

ℜψετ − 85

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

æ늡–¤jm ü ¤å¡ØÛ ë ¤áؤä¡ß ¡é¤îÛ¡a lŠ¤Óa å¤zã ë Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lâkin lâ tubsýrûn(tubsýrûne).

ςε Βιζ, ονα σιζδεν δαηα ψακ⎬ν⎬ζ φακατ σιζ γ⎞ρμεζσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve nahnu akrebu ileyhi min-kum ve lâkin lâ tubsirûne

: : : : : : :

ve biz daha yakýn ona sizden fakat, ama, lâkin siz görmezsiniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, bizlere emanet olarak verdiði, Kendisine ait olan ama bizim vücudumuzu henüz terketmekte olan ruhumuza bizden daha yakýn olduðunu söylüyor. Ýnsanlar ruhlarýný normal standartlarda göremezler.

385

385


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 86

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= åî©äí©† ß  Š¤î Ë ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a ¬ ü¤ì Ü Ï Fe lev lâ in kuntum gayre medînîne.

√ψλεψσε εðερ σιζ (αμελλερινιζιν καρ⎭⎬λ⎬ð⎬νδα) χεζα γ⎞ρεχεκ κιμσελερ δεðιλ ισενιζ.

1 2 3 4 5 6

-

fe lev lâ in kuntum gayre medînîne

: : : : : :

öyleyse, haydi deðil ise eðer siz olduðunuz deðil ceza (amellerinin karþýlýðýný) gören kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kimin kazandýðý dereceler kaybettiði dereceleri aþarsa o kiþi cehenneme deðil cennete girecektir. Yani ceza görmeyecek olan biridir.

386

386


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 87

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åî©Ó¡…b • ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a ¬b è ãì¢È¡u¤Š m Terciûnehâ in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

Εðερ σιζ σαδ⎬κλαρσαν⎬ζ, ονυ γερι ⎜εϖιριρσινιζ. 1 2 3 4

-

terciûne-hâ in kuntum sâdikîne

: : : :

onu çevirirsiniz, döndürürsünüz eðer siz oldunuz sadýklar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Eðer sadýklarsanýz onu geri çevirin bakalým, ölümü önleyin bakalým tarzýnda bir ifade kullanýlmýþ. Sadýklardan olmak salâh makamýnýn üstün kademelerinden olan sýdk makamýnýn sahibi olmaktýr. Hz. Ebubekir sadýklardandý. Hem her zaman doðruyu söylediði için, hem Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e en sadýk kiþi olduðu için, hem de en çok sadaka veren olduðu için.

ℜψετ − 88

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

= åî©2 £Š Ô¢à¤Ûa  å¡ß  æb × ¤æ¡a ¬b £ß b Ï Fe emmâ in kâne minel mukarrebîne.

Φακατ ο εðερ μυκαρρεβιν ολανλαρδαν (Αλλαη’α ψακ⎬ν ολανλαρδαν) ισε. 1 - fe emmâ 2 - in kâne 3 - min el mukarrebîne

: : :

fakat, amma, lâkin eðer oldu ise mukarrebin olanlardan, yakýn kýlýnanlardan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fakat ölüm halindeki kiþi Allah’a mukarreb olanlardan ise Allah ona mutlaka mükâfatýný verecektir.

387

387


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 89

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§áî©È ã ¢o £ä u  ë ¥æb z¤í ‰  ë ¥¤ë Š Ï Fe revhun ve reyhânun ve cennetu naîm(naîmin).

Ο τακτιρδε, φεραηλ⎬κ, ηυζυρ, γ⎫ζελ κοκυλυ βιτκιλερ ϖε ναιμ χεννετι ϖαρδ⎬ρ.

1 2 3 4

-

fe revhun ve reyhânun ve cennetu naîmin

: : : :

o zaman, o taktirde rahat, ferah, sevinç rýzýk ve güzel kokulu bitkiler ve naim cenneti

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Naim cennetleri muhlisler için hazýrlanmýþtýr. 37/SAFFAT-40: Ýllâ ibâdallâhil muhlesîn(muhlesîne). Allah’ýn muhlis (halis) kullarý hariç. 37/SAFFAT-41: Ulâike lehum rizkun ma’lûm(ma’lûmun). Ýþte onlar; onlar için malûm (bilinen) bir rýzýk vardýr. 37/SAFFAT-42: Fevâkih(fevâkihu), ve hum mukremûn(mukremûne). Ve meyveler, onlar ikram olunanlardýr. 37/SAFFAT-43: Fî cennâtin naîm(naîmi). Naîm cennetlerinde.

388

388


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 90

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡åî©à î¤Ûa ¡lb z¤• a ¤å¡ß  æb × ¤æ¡a ¬b £ß a  ë Ve emmâ in kâne min ashâbil yemîni.

Φακατ ψεμιν σαηιπλερινδεν (ασηαβ⎬ ψεμινδεν ψανι ηαψατ φιλμλερι σαð⎬νδαν ϖεριλενλερδεν) ισε. 1 2 3 4

-

ve emmâ in kâne min ashâbi el yemîni

: : : :

ve amma, fakat eðer oldu ise yemin sahiplerinden, yeminlerini yerine getirenlerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabý yemin hayat filmleri saðlarýndan verilenlerdir. Gidecekleri yer cennettir.

ℜψετ − 91

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

¡åî©à î¤Ûa ¡lb z¤• a ¤å¡ß  Ù Û ¥â 5  Ï Fe selâmun leke min ashâbil yemîn(yemîne).

Ο ζαμαν ασηαβ⎬ ψεμινδεν (ηαψατ φιλμλερι σαð⎬νδαν ϖεριλενλερδεν) “σανα σελ®μ ολσυν” (δενιρ). 1 2 3 4

-

fe selâmun leke min ashâbi el yemîne

: : : :

o zaman selâm sana yemin sahiplerinden, yeminlerini yerine getirenlerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ashabý yeminden olanlara ashabý yeminden selâm edilir.

389

389


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 92

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= åî©£Û¬b £šÛa  åî©2¡£ˆ Ø¢à¤Ûa  å¡ß  æb × ¤æ¡a ¬b £ß a  ë Ve emmâ in kâne minel mukezzibîned dâllîne.

ςε φακατ δαλ®λεττε ολαν ϖε ψαλανλαψανλαρδαν ισε. 1 2 3 4

-

ve emmâ in kâne min el mukezzibîne ed dâllîne

: : : :

amma, fakat eðer oldu ise yalanlayanlardan dalâlettte kalanlar, dalâlette olanlar, sapýklar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dilemeyen herkes dalâlettedir, yalanlamak ise dalâleti çok daha aðýr ve derin bir dalâlet haline getiriyor.

ℜψετ − 93

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

= §áî©à y ¤å¡ß ¥4¢Œ¢ä Ï Fe nuzulun min hamîmin.

Ο τακτιρδε καψναρ συδαν βιρ ζιψαφετ ϖαρδ⎬ρ. 1 - fe 2 - nuzulun 3 - min hamîmin

: : :

artýk, o zaman, o taktirde ziyafet kaynar sudan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Derin dalâlette olanlara cehennemde kaynar sudan bir ziyafet verilir.

390

390


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 94

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§áî©z u ¢ò î¡Ü¤– m  ë Ve tasliyetu cahîm(cahîmin).

ςε αλεϖλι ατε⎭ε ατ⎬λμα ϖαρδ⎬ρ. 1 - ve tasliyetu 2 - cahîmin

: :

ve yaslama, atýlma alevli ateþ, cehennem

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve cehennemin alevli, kýzgýn ateþine atýlmak derin dalâlette olanlarýn cezasýdýr.

Χ⎫ζ − 27

ℜψετ − 95

Σαψφα − 538

7 ¡åî©Ô î¤Ûa ¢£Õ y  ì¢è Û a ˆ¨ç  £æ¡a Ýnne hâzâ le huve hakkul yakîn(yakîni).

Μυηακκακ κι βυ (ανλατ⎬λανλαρ), ελβεττε ο (ϖεριλεν ηαβερλερ), Ηακκ’υλ ψακ⎩ν’διρ (ψακ⎩ν ολαν ηακτ⎬ρ, κεσιν ολαρακ γερ⎜εκτιρ). 1 2 3 4

-

inne hâzâ le huve hakku el yakîni

: : : :

muhakkak ki bu gerçekten o, elbette o Hakk’ul yakîn’dir (yakîn olan haktýr, kesin olarak gerçektir)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Önceki âyetlerde, anlatýlanlarýn hepsinin Hakk’ul yakîn seviyesinde kesinleþmiþ gerçekler olduðu ifade ediliyor.

391

391


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 96

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(56) Vakýa Suresi ¡ò È¡Óa ì¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡áî©Ä ȤÛa  Ù£2¡  ‰ ¡á¤b¡2 ¤|¡£j  Ï Fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).

Αρτ⎬κ Ραββινι “Αζ⎩μ” ⇑σμι ιλε τεσβιη ετ. 1 2 3 4

-

fe sebbih bi ismi rabbike el azîmi

: : : :

o zaman, artýk, öyleyse ismini Rabbinin büyük, azîm olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, Hakka-52 âyeti ile aynýdýr. Tefsirlerin çoðunda “Artýk Yüce Rabbini ismi ile tesbih et.” þeklinde yazýlmýþ olmasýna raðmen “Azîm ismi ile tesbih et” ifadesi doðrudur. Þöyle ki: “Azîm” kelimesi, “Rabb” kelimesine ait olsaydý, “Azîm” kelimesinin son harfinin sesi nin “u” (azîmu) olmasý gerekirdi (cümlenin öznesine ait olsaydý). Halbuki “Azîm” kelimesinin son harfinin sesi, “i” (azîmi) þeklinde olup, “bismi” (....ismi ile...), “isim” kelimesine aittir. Ýkinci olarak: “Yüce Rabbim” ifadesinde, “yüce” kelimesi, “Rabb” kelimesinin sýfatý oluyor. Sýfat tamlamasýnda, Arapça’da iki kelimenin de “el”takýsýný almasý veya “el” takýsýnýn ikisinde de olmamasý lâzým. Oysa burada sadece “azîm” kelimesinin baþýnda “el” takýsý var. Öyleyse “azîm” kelimesi “Rabb” kelimesine ait deðil, “isim” kelimesine ait. Sayýn Ayýntabî Mehmed Efendi’ye ait olup, Sn. Süleyman Fahir’in günümüz diline çevirisi olan not da, bunu teyid etmekte. 1- (87/A’lâ-1) âyeti nazil olunca, Peygamber Efendimiz (S.A.V): “Bu âyeti, namazda, secdede okuyunuz.” buyurmuþtur (Bu sure Vakýa Suresinden daha önce inzal olmuþtur. Ýnzal sýra no’su: 8) (Subhane Rabbiyel A’lâ) 2- (56/Vakýa-74) Bu ayet nazil olunca da (Ýnzal sýra no’su: 46), Peygamber Efendimiz (S.A.V), “Bu ayeti, namazda, rukûda okuyunuz” buyurmuþtur. (Subhane Rabbiyel Azîm) 3- Bu surelerden önce “Allah’ým, Senin için rükû yaptým” ve “Allah’ým, Senin için secde yaptým” deniliyormuþ. 4- 69/Hakka Suresinin inzal sýra no’su: 78

392

392


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

57. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¡¤‰ üa  ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï b ß ¡é¨£Ü¡Û  | £j 

¢áî©Ø z¤Ûa ¢Œí©Œ È¤Ûa  ì¢ç  ë Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti vel ard(ardý), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Σεμαλαρδα ϖε αρζδακι ηερ⎭εψ Αλλαη’⎬ τεσβιη εττι (ϖε ετμεκτεδιρ). ςε Ο, Αζ⎩ζ’διρ, Ηακ⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

sebbeha li allâhi mâ fî es semâvâti ve el ardý ve huve el azîzu el hakîmu

: : : : : : : : :

tesbih etti Allah’ý þey semalarda, göklerde ve arz, yer ve o azîz, üstün ve güçlü hakîm olan, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Göklerdeki ve yerdeki herþey her an Allah’ý tesbih etmektedir. Herþeyin en küçük parçasý olan elektronlara kesintisiz bir þekilde, ardarda gelen notrinolar dönüþ enerjilerini elektrona aktarýp ekletronlarý hiç kesinti olmaksýzýn döndürmekte ve elektronlar her dönüþlerinde kendi lisanlarý ile Allah’ý her an zikretmektedirler. 17/ÝSRA-44: Tusebbihu lehus semâvâtus seb’u vel ardu ve men fîhinn(fîhinne), ve in min þey’in illâ yusebbihu bi hamdihî ve lâkin lâ tefkahûne tesbîhahum, innehu kâne halîmen gafûrâ(gafûren). 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, O’nu (Allah’ý) tesbih ederler. O’nu hamd ile tesbih etmeyen bir þey yoktur. Ve fakat onlarýn tesbihlerini siz fýkýh edemezsiniz (anlayamazsýnýz, idrak edemezsiniz). Muhakkak ki O; Hakîm’dir, Gafûr’dur (maðfiret edendir).

393

393


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

©ï¤z¢í 7 ¡¤‰ ü¤a ë ¡pa ì¨à £Ûa ¢Ù¤Ü¢ß ¢é Û

¥Ší©† Ó §õ¤ó ( ¡£3¢× ó¨Ü Ç  ì¢ç  ë 7 ¢oî©à¢í  ë Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardý), yuhyî ve yumît(yumîtu) ve huve alâ kulli þey’in kadîr(kadîrun).

Σεμαλαρ⎬ν ϖε αρζ⎬ν (ψερψ⎫ζ⎫ν⎫ν) μ⎫λκ⎫ Ο’νυνδυρ. Ηαψατα γετιριρ ϖε ⎞λδ⎫ρ⎫ρ. ςε Ο, ηερ⎭εψε κααδιρδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

lehu mulku es semâvâti ve el ardý yuhyî ve yumîtu ve huve alâ kulli þey’in kadîrun

: : : : : : : : : : : : :

onun mülk semalar, gökler arz, yeryüzü, yer hayat verir, diriltir ve öldürür ve o ... e her þey kaadir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah herþeyi yaratýr, canlýlarý hayata getirir ve öldürür, nesillerin devamýný saðlar ve dilerse bir beldedeki hayatý tamamen yok eder.

394

394


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 538

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¢å¡Ÿb j¤Ûa ë ¢Š¡çb £ÄÛa ë ¢Š¡¨ü¤a ë ¢4 £ë ü¤a  ì¢ç

¥áî©Ü Ç §õ¤ó ( ¡£3¢Ø¡2  ì¢ç  ë Huvel evvelu vel âhiru vez zâhiru vel bâtýn(bâtýnu), ve huve bi kulli þey’in alîm(alîmun).

Ο, εϖϖελδιρ (ιλκτιρ) ϖε αηιρδιρ (σονδυρ), ζαηιρδιρ (αλ®μετλερι τ⎫μ ϖαρλ⎬κλαρδα γ⎞ρ⎫νενδιρ) ϖε β®τ⎬νδ⎬ρ (γιζλι ολανδ⎬ρ). ςε Ο, ηερ⎭εψι εν ιψι βιλενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

huve el evvelu ve el âhiru ve ez zâhiru ve el bâtinu ve huve bi kulli þey’in alîmun

: : : : : : : : :

o evvel, ilk, tüm varlýklardan önce var olan ve ahir, son, tüm varlýklardan sonra bâki olan ve zahir, varlýðý alâmetleri tüm varlýklarda görünen ve bâtýn, görülemeyen, gizli olan ve o herþeyi en iyi bilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah hep vardý, mevcut olmadýðý bir zaman parçasý olamaz. Hep var olacaktýr. Kâinatý yaratmadan evvel de vardý. Kýyâmette kâinat, baþlangýçtaki tek noktaya geri döndükten yani yok olduktan sonra da Allah varolmakta devam edecektir.

395

395


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§âb£ía ¡ò£n¡ó©Ï ‰üaë ¡paìà£Ûa ÕÜ ô©ˆ£Ûa ìç ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï ¢w¡Ü í b ß ᢠ Ü¤È í 6 ¡*¤Š È¤Ûa ó Ü Ç ô¨ì n¤a  £á¢q b ß  ë ¡õ¬b à £Ûa  å¡ß ¢4¡Œ¤ä í b ß  ë b è¤ä¡ß ¢x¢Š¤‚ í b ß  ë 6 ¤á¢n¤ä¢× b ß  å¤í a ¤á¢Ø È ß  ì¢ç  ë 6 b èî©Ï ¢x¢Š¤È í

¥Šî©– 2  æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¢é¨£ÜÛa ë Huvellezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alel arþ(arþý), ya’lemu mâ yelicu fîl ardý ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mines semâi ve mâ ya’rucu fîhâ ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bimâ ta’melûne basîr(basîrun).

Γ⎞κλερι ϖε ψερι 6 γ⎫νδε ψαραταν Ο’δυρ. Σονρα αρ⎭⎬ν ⎫ζερινε ιστιϖα εττι. Αρζα γιρενι ϖε ονδαν ⎜⎬καν⎬ ϖε σεμαδαν ινενι ϖε οραδα υρυ⎜ εδενι (ψ⎫κσελενι) βιλιρ. ςε σιζ νερεδε ισενιζ Ο, σιζινλε βεραβερδιρ. ςε Αλλαη, σιζιν ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ⎬ εν ιψι γ⎞ρενδιρ.

396

396


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-

huve ellezî halaka es semâvâti ve el arda fî sitteti eyyâmin summe estevâ alâ el arþý ya’lemu mâ yelicu fî el ardý ve mâ yahrucu min-hâ ve mâ yenzilu min es semâi ve mâ ya’rucu fî-hâ ve huve mea-kum eyne mâ kuntum ve allahu bimâ ta’melûne basîrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

o ki, ki o yarattý semalar, gökler ve arz, yeryüzü, yer de, da altý günler sonra istiva etti üzerine arþ bilir þey girer yerin içine ve þey çýkar ondan ve þey iner semadan, gökten ve þey uruc eder, yükselir orada, onun içine ve o sizinle beraber nerede siz oldunuz ve Allah þeyleri yapýyorsunuz en iyi gören

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, herþeyi ilmiyle ve rahmetiyle kaplamýþtýr. Bu sebeple bizleri de kapladýðý için biz nerede isek O da oradadýr. Ruhlarýn 7 gök katýný aþmasýný da elbette görür ve bilir.

397

397


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡¤‰ ü¤a ë ¡pa ì¨à £Ûa ¢Ù¤Ü¢ß ¢é Û

¢‰ì¢ß¢ü¤a ¢É u¤Š¢m ¡é¨£ÜÛa ó Û¡a  ë Lehu mulkus semâvâti vel ard(ardý), ve ilallahi turceul umûr(umûru).

Γ⎞κλεριν ϖε ψεριν μ⎫λκ⎫ Ο’νυνδυρ. (Β⎫τ⎫ν) ι⎭λερ Αλλαη’α δ⎞νδ⎫ρ⎫λ⎫ρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

lehu mulku es semâvâti ve el ardý ve ilâ allahi turceu el umûru

: : : : : : :

onundur mülk semalar, gökler ve arz, yeryüzü, yer ve Allah’a döndürülür emirler, iþler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mülkün sahibi, mülkü yaratan Allah’týr. Gökleri de yerleri de yaratan Allah olduðu cihetle elbette göklerin de arzýn da sahibidir. Bütün insanlarýn yaþantýsý kiramen kâtibin melekleri tarafýndan holograma 3 boyutlu olarak alýnmaktadýr. Kýyâmet günü herkes kendi hayatýný orada, Allah’ýn katýnda yani Ýndi Ýlâhi’de görecektir. Bütün iþler Allah’a dönmüþtür.

398

398


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

‰b è £äÛa ¢w¡Ûì¢í  ë ¡‰b è £äÛa ó¡Ï  3¤î £Ûa ¢w¡Ûì¢í ¡‰ë¢†¢£–Ûa ¡pa ˆ¡2 ¥áî©Ü Ç  ì¢ç  ë 6 ¡3¤î £Ûa ó¡Ï Yûlicul leyle fîn nehâri ve yûlicun nehâre fîl leyl(leyli) ve huve alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Γεχεψι, γ⎫νδ⎫ζ⎫ν ι⎜ινε σοκαρ. ςε γ⎫νδ⎫ζ⎫, γεχενιν ι⎜ινε σοκαρ. ςε Ο, σινελερδε ολαν⎬ (σ⎬ρλαρ⎬, νιψετλερι, δ⎫⎭⎫νχελερι) εν ιψι βιλενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

yûlicu el leyle fî en nehâri ve yûlicu en nehâre fî el leyl ve huve alîmun bi zâti es sudûri

: : : : : : : : : :

girdirir, sokar gece gündüzün içine ve girdirir, sokar gündüz gecenin içine ve o en iyi bilen sahip olduðu, ... de olan göðüsler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gece bir anda oluþmaz, ortalýk yavaþ yavaþ aydýnlýktan karanlýða dönüþür. Bu, gecenin gündüzün içine girerek onu yavaþ yavaþ geceye tamamen döndürmesiyle son bulacaktýr. Gecelerin gündüze dönüþmesi de böyledir. Allah insanlarýn kalbindeki bütün sýrlarý bilir. Ayný anda herkesin kalbindeki taleplerden ve düþüncelerden haberdardýr.

399

399


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åî©1 Ü¤‚ n¤¢ß ¤á¢Ø Ü È u b £à¡ß aì¢Ô¡1¤ã a  ë ©é¡Ûì¢ ‰  ë ¡é¨£ÜÛb¡2 aì¢ä¡ß¨a ¥Šî©j × ¥Š¤u a ¤á¢è Û aì¢Ô 1¤ã a  ë ¤á¢Ø¤ä¡ß aì¢ä ß¨a  åí©ˆ £Ûb Ï 6 ¡éî©Ï Âminû billâhi ve resûlihi ve enfikû mimmâ cealekum mustahlefîne fîhi, fellezîne âmenû minkum ve enfekû lehum ecrun kebîr(kebîrun).

Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ⎩μ®ν εδιν. ςε σιζι ϖεκιλ κ⎬λδ⎬ð⎬ ⎭εψλερδεν ινφ®κ εδιν. Β⎞ψλεχε σιζδεν ®μεν⎦ ολυπ ινφ®κ εδενλερ ι⎜ιν β⎫ψ⎫κ εχιρ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

âminû bi allâhi ve resûli-hi ve enfikû mim-mâ (min-mâ) ceale-kum mustahlefîne fî-hi fe ellezîne âmenû min-kum ve enfekû lehum ecrun kebîrun

: : : : : : : : : : : : : : : :

îmân edin Allah’a ve onun resûlüne ve infâk edin o þeyden sizi kýldý halefler, vekil kýlýnanlar onda, onun hakkýnda, o konuda artýk, böylece onlar îmân ettiler, Allah’a ulaþmayý dilediler sizden ve infâk ettiler onlar için vardýr ecir, mükâfat büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah’a ve O’nun Resûl’üne îmân edin.” buyrulmaktadýr. Allah’ýn verdiklerinden ihtiyaç sahiplerine infâk etmek diðer taraftan da fizik vücudun zikir yaparak Allah’ýn katýndan gelen rahmet, fazl ve salâvât nurlarýyla nefsi infâk etmesi sonunda kiþi daimî zikre ulaþýp muhlis olursa ecrun kebirin sahibi olur.

400

400


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢ä¡ß¤ªì¢n¡Û ¤á¢×ì¢Ç¤† í ¢4ì¢ £ŠÛa ë 7 ¡é¨£ÜÛb¡2  æì¢ä¡ß¤ªì¢m  ü ¤á¢Ø Û b ß  ë

åî©ä¡ß¤ªì¢ß ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a ¤á¢Ø Ób rî©ß  ˆ  a ¤† Ó  ë ¤á¢Ø¡£2 Š¡2 Ve mâ lekum lâ tu’minûne billâh(billâhi), ver resûlu yed’ûkum li tu’minû bi rabbikum ve kad ehaze mîsâkakum in kuntum mu’minîn(mu’minîne).

ςε σιζε νε ολυψορ κι Αλλαη’α ινανμ⎬ψορσυνυζ. ςε ρεσ⎦λ σιζι Ραββινιζε ⎩μ®ν ετμενιζ ι⎜ιν ⎜αð⎬ρ⎬ψορ. Εðερ σιζ ινανανλαρσαν⎬ζ Αλλαη, σιζιν (δαηα ⎞νχε Ραββινιζι τασδικ ετμι⎭ ολδυðυνυζ) μισακινιζι αλμ⎬⎭τ⎬. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve mâ lekum lâ tu’minûne bi allâhi ve er resûlu yed’û-kum li tu’minû bi rabbi-kum ve kad ehaze mîsâka-kum in kuntum mu’minîne

: : : : : : : : : : : : :

ve size ne (oluyor) îmân etmiyorsunuz Allah’a ve resûle sizi davet ediyor, çaðýrýyor îmân etmeniz için Rabbinize ve olmuþtu aldý sizin misakiniz eðer siz oldunuz mü’minler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ezelde “elestü bi rabbikum” günü Allah ruhumuzdan (misak), vechimizden (ahd), nefsimizden (yemin), irademizden (misak) almýþtý. Ýrademizin misaki önce ruhumuzun, vechimizin ve nefsimizin teslimini gerektirdiði için bütün teslimleri ihtiva etmektedir, kapsamaktadýr. 5/MAÝDE-7: Vezkurû ni’metellâhi aleykum ve mîsâkahullezî vâsekakum bihî iz kultum semi’nâ ve ata’nâ vettekûllâh(vettekûllâhe) innallâhe alîmun bizâtis sudûr(sudûri). Allah’ýn, sizin üzerinizdeki ni’metini ve “iþittik ve itaat ettik” dediðiniz zaman, onunla sizi baðladýðý misakinizi hatýrlayýn. Allah’a karþý takva sahibi olun. Çünkü; O, göðüslerde (sinelerde) olaný bilir. 13/RAD-20: Ellezîne yûfûne bi ahdillâhi ve lâ yenkudûnel misâk(misâka). Onlar, Allah’ýn ahdini ifa ederler (ruhlarýný, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim ederler). Ve misaklerini (diðer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah’a teslim edeceklerine dair misaklerini) bozmazlar.

401

401


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø u¡Š¤‚¢î¡Û §pb ä¡£î 2 §pb í¨a ¬©ê¡†¤j Ç ó¨Ü Ç ¢4¡£Œ ä¢í ô©ˆ £Ûa  ì¢ç ¥áî©y ‰ ¥Ò@¢ªë Š Û ¤á¢Ø¡2  é¨£ÜÛa  £æ¡a  ë 6 ¡‰ì¢£äÛa ó Û¡a ¡pb à¢Ü¢£ÄÛa  å¡ß Huvellezî yunezzilu alâ abdihî âyâtin beyyinâtin li yuhricekum minez zulumâti ilen nûr(nûri), ve innallâhe bikum le raûfun rahîm(rahîmun).

Σιζι καρανλ⎬κλαρδαν νυρα ⎜⎬καρμακ ι⎜ιν κυλυνα α⎜⎬κ ®ψετλερ ινδιρεν Ο’δυρ. ςε μυηακκακ κι Αλλαη, σιζιν ι⎜ιν ελβεττε Ραυφ’τυρ, Ραη⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

huve ellezî yunezzilu alâ abdi-hî âyâtin beyyinâtin li yuhrice-kum min ez zulumâti ilâ en nûri ve inne allahe bi-kum le ra’ûfun rahîmun

: : : : : : : : : : : : : : : :

o ki, ki o indirir üzerine onun kulu âyetler beyyineler, apaçýk beyan edici olan için sizi çýkarýr zulmetten, karanlýklardan nura ve muhakkak Allah size mutlaka, elbette þefkatli olan merhametli, rahîm olan, Rahîm esmasý ile tecelli eden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sahâbenin ve bütün âlemlerin karanlýklardan nura çýkmasý için Allah Hz. Muhammed (S.A.V)’e âyetlerle Kur’ân’ý indirmiþtir. Allah bu âyetlerle herkesin dünya ve cennet saadetine ulaþmasýný murad etmektedir.

402

402


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡é¨£Ü¡Û ë ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï aì¢Ô¡1¤ä¢m  £ü a ¤á¢Ø Û b ß  ë

¤å ß ¤á¢Ø¤ä¡ß ô©ì n¤ í  ü 6¡¤‰ ü¤a ë ¡pa ì¨à £Ûa ¢ta Šî©ß ¦ò u ‰ … ¢á Ä¤Ç a  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a 6  3 mb Ó  ë ¡|¤n 1¤Ûa ¡3¤j Ó ¤å¡ß  Õ 1¤ã a

¦£5¢× ë 6aì¢Ü mb Ó  ë ¢†¤È 2 ¤å¡ß aì¢Ô 1¤ã a  åí©ˆ £Ûa  å¡ß ; ¥Šî©j   æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¢é¨£ÜÛa ë 6ó¨ä¤¢z¤Ûa¢é¨£ÜÛa  † Ç ë Ve mâ lekum ellâ tunfikû fî sebîlillâhi ve lillâhi mîrâsus semâvâti vel ard(ardý), lâ yestevî minkum men enfeka min kablil fethý ve kâtele, ulâike a’zamu dereceten minellezîne enfekû min ba’du ve kâtelû ve kullen vaadallahul husnâ, vallahu bimâ ta’melûne habîr(habîrun).

ςε σιζε νε ολυψορ κι Αλλαη’⎬ν ψολυνδα ινφ®κ ετμιψορσυνυζ? Γ⎞κλεριν ϖε ψεριν μιρασ⎬ Αλλαη’⎬νδ⎬ρ. ⇑⎜ινιζδεν, φετιητεν ⎞νχε ινφ®κ εδεν ϖε σαϖα⎭ανλαρ, ι⎭τε ονλαρ, δαηα σονρα (φετιητεν σονρα) ινφ®κ εδεν ϖε σαϖα⎭ανλαρλα βιρ δεðιλδιρ, ονλαρδαν δαηα ψ⎫κσεκ (αζαμ⎩) δερεχε σαηιβιδιρλερ. ςε Αλλαη, ηεπσινε η⎫σνα’ψ⎬ ϖααδεττι. ςε Αλλαη, ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν εν ιψι ηαβερδαρ ολανδ⎬ρ.

403

403


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

ve mâ lekum ellâ tunfikû fî sebîli allâhi ve li allâhi mîrâsu es semâvâti ve el ardý lâ yestevî min-kum men enfeka min kabli el fethi ve kâtele ulâike a’zamu dereceten min ellezîne enfekû min ba’du ve kâtelû ve kullen vaade allahu el husnâ ve allahu bi-mâ ta’melûne habîrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve ne (oluyor) infâk etmiyorsunuz Allah’ýn yolunda ve Allah’ýndýr miras semalar, gökler ve arz, yer müsavi olmaz, bir olmaz sizden kim infâk etti önceden, önce fetih ve savaþtý iþte onlar en büyük derece vardýr o kimselerden, onlardan infâk ettiler sonradan, sonra ve savaþtýlar ve hepsi vaadetti Allah en güzel güzellikler, Allah’ýn Zat’ý ve cennetler ve Allah þeyleri yapýyorsunuz haberdar olandýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fetihten evvel savaþan ve infâk edenler, fetihten sonra savaþan ve infâk edenlerden daha yüksek derecelere sahiptir. Allah’ýn vaadi ise en güzel olan hüsnadýr. Allah’ýn yolunda infâk, fizik vücudun zikirle nefsin kalbine rahmet, fazl ve salâvât nurlarýný ulaþtýrarak nefsi tezkiye ve tasfiye etmektir.

404

404


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 539

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b¦ä  y b¦™¤Š Ó  é¨£ÜÛa ¢¡Š¤Ô¢í ô©ˆ £Ûa a ‡ ¤å ß 7 ¥áí©Š × ¥Š¤u a ¬¢é Û  ë ¢é Û ¢é 1¡Çb š¢î Ï Men zellezî yukridullahe kardan hasenen Fe yudâýfehu lehu ve lehû ecrun kerîm(kerîmun).

Κιμ κι Αλλαη’α (Αλλαη ι⎜ιν) γ⎫ζελ βιρ βορ⎜ ϖεριρ, ο τακτιρδε ο (βορ⎜), ονα κατ κατ ⎞δενιρ. ςε ονυν ι⎜ιν κεριμ εχιρ ϖαρδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

men zâ ellezî yukridu allahe kardan hasenen fe yudâife-hu lehu ve lehû ecrun kerîmun

: : : : : : : : :

kim sahiptir, kim yapar Allah’a borç verir kredi, borç güzel o taktirde, o kat kat ödenir ona ve onun için vardýr ecir, mükâfat kerim, cömertçe ikram, bol bol

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a verilen borç zikirdir. Karþýlýðý, ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah’a teslimidir. Kerim ecir daimî zikre ulaþýp ulûl’elbab olduktan sonra, ihlâs makamýný tamamlayarak Tövbe-i Nasuh ile tövbe edenlere verilen mükâfatlarýn adýdýr.

405

405


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡pb ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa  ë  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ô Š m  â¤ì í

¤á¡è¡ãb à¤í b¡2  ë ¤á¡èí©†¤í a  å¤î 2 á¢ç¢‰ì¢ã ó¨È¤ í ¤å¡ß ô©Š¤v m ¥pb £ä u  â¤ì î¤Ûa ¢á¢Øí¨Š¤'¢2  Ù¡Û¨‡ 6 b èî©Ï  åí©†¡Ûb  ¢‰b è¤ã ü¤a b è¡n¤z m 7 ¢áî©Ä È¤Ûa ¢‹¤ì 1¤Ûa  ì¢ç Yevme terel mu’minîne vel mu’minâti yes’â nûruhum beyne eydîhim ve bi eymânihim buþrâkumul yevme cennâtun tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ, zâlike huvel fevzul azîm(azîmu).

Ο γ⎫ν, μ⎫’μιν ερκεκλερι ϖε μ⎫’μιν καδ⎬νλαρ⎬, νυρλαρ⎬ ⎞νλερινδε ϖε σαðλαρ⎬νδα κο⎭αρκεν γ⎞ρ⎫ρσ⎫ν. Βυγ⎫ν σιζιν μ⎫ϕδενιζ, οραδα εβεδιψψεν καλαχαð⎬ν⎬ζ, αλτ⎬νδαν νεηιρλερ ακαν χεννετλερδιρ. ⇑⎭τε ο, φεϖζ⎫λ αζ⎩μδιρ (εν β⎫ψ⎫κ κυρτυλυ⎭τυρ).

406

406


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8

-

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-

yevme terâ el mu’minîne ve el mu’minâti yes’â nûru-hum beyne eydî-him beyne eydî-him ve bi eymâni-him buþrâ-kum el yevme cennâtun tecrî min tahti-hâ el enhâru hâlidîne fî-hâ zâlike huve fevzu el azîmu

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

o gün görürsün mü’min erkekler ve mü’min kadýnlar koþar onlarýn nurlarý arasýnda onlarýn elleri önlerinde ve ile onlarýn saðlarý sizin müjdeniz o gün cennetler akar onun altýndan nehirler ebediyyen kalacak olanlar içinde, orada iþte bu o kurtuluþ en büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Buradaki mü’min kadýnlar ve erkekler, nurlarý önlerinde ve saðlarýnda olan, henüz salâh nurunu almamýþ olan, ama salâh makamýna ulaþmýþ olan, günahlarý örtülen ve sevaba çevrilen, yani salâh makamýnýn ikinci kademesinde olanlardýr. Gidecekleri yer ADN cennetlerinin ikinci kesimidir.

407

407


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åí©ˆ £Ü¡Û ¢pb Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa  ë  æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢4ì¢Ô í  â¤ì í ¤á¢×¡‰ì¢ã ¤å¡ß ¤¡j n¤Ô ã b ã뢊¢Ä¤ãa aì¢ä ß¨a 6 a¦‰ì¢ã aì¢¡à n¤Ûb Ï ¤á¢× õ¬a ‰ ë aì¢È¡u¤‰a  3î©Ó

¢é¢ä¡Ÿb 2 6 ¥lb 2 ¢é Û §‰ì¢¡2 ¤á¢è ä¤î 2  l¡Š¢š Ï 6 ¢la ˆ È¤Ûa ¡é¡Ü j¡Ó ¤å¡ß ¢ê¢Š¡çb Ã  ë ¢ò à¤y £ŠÛa ¡éî©Ï Yevme yekûlul munâfikûne vel munâfikâtu lillezîne amenûnzurûnâ naktebis min nûrikum, kîlerciû verâekum feltemisû nûrâ(nûren), fe duribe beynehum bi sûrin lehu bâb(bâbun), bâtýnuhu fîhir rahmetu ve zâhiruhu min kýbelihil azâb(azâbu).

Μ⎫ναφ⎬κ ερκεκλεριν ϖε μ⎫ναφ⎬κ καδ⎬νλαρ⎬ν, ®μεν⎦ ολανλαρα: “Βιζι βεκλεψιν, σιζιν νυρυνυζδαν βιρ παρ⎜α αλαλ⎬μ” διψεχεðι γ⎫ν, ονλαρα: “Ηαψδι αρκαν⎬ζα δ⎞ν⎫ν ϖε νυρ αραψ⎬ν.” δενιρ. Αρτ⎬κ ονλαρ⎬ν αρασ⎬να, καπ⎬σ⎬ ολαν βιρ δυϖαρ ⎜εκιλμι⎭τιρ. Ονυν ι⎜ κ⎬σμ⎬νδα, οραδα ραημετ ϖε ονυν δ⎬⎭ ταραφ⎬νδα, ονδαν (δυϖαρδαν) ⎞νχε αζαπ ϖαρδ⎬ρ.

408

408


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

-

yevme yekûlu el munâfikûne ve el munâfikâtu li ellezîne amenû unzurû-nâ naktebis min nûri-kum kîle erci’û verâe-kum fe iltemisû nûren fe duribe beyne-hum bi sûrin lehu bâbun bâtinu-hu fî-hi er rahmetu ve zâhiru-hu min kýbeli-hi el azâbu

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

gün derler münafýk erkekler ve münafýk kadýnlar o kimselere, onlara îmân ettiler, amenû oldular, Allah’a ulaþmayý dilediler bizi bekleyin bir parça alalým sizin nurunuzdan denir, söylenir dönün arkanýza artýk, haydi arayýn nur artýk, böylece vurdu, yaptý onlarýn aralarýna sur, duvar onun vardýr kapý onun içinde, iç kýsmýnda orada vardýr rahmet ve onun dýþýnda, dýþ kýsmýnda ondan önce azap

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehenneme girenler cennete gireceklerin nurlarýndan bir parça almaya çalýþýrlar ama bu mümkün deðildir. Onlarýn tarafýnda azap yani cehennem, nurlularýn tarafýnda rahmet ve mutluluk vardýr.

409

409


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢n¤ä n Ï á¢Ø £ä¡Ø¨Û  ë ó¨Ü 2 aì¢Ûb Ó 6 ¤á¢Ø È ß ¤å¢Ø ã ¤á Û  a ¤á¢è ã뢅b ä¢í ó¨£n y ¢£ó¡ãb ß ü¤a ¢á¢Ø¤m £Š Ë  ë ¤á¢n¤j m¤‰a  ë ¤á¢n¤– £2 Š m  ë ¤á¢Ø ¢1¤ã a

¢‰ë¢Š ̤Ûa ¡é¨£ÜÛb¡2 ¤á¢× £Š Ë  ë ¡é¨£ÜÛa ¢Š¤ß a  õ¬b u Yunâdûnehum e lem nekun meakum, kâlû belâ ve lâkinnekum fetentum enfusekum ve terebbastum vertebtum ve garretkumul emâniyyu hattâ câe emrullahi ve garrekum billâhil garûr(garûru).

Ονλαρα σεσλενιρλερ: “Βιζ, σιζινλε βεραβερ ολμαδ⎬κ μ⎬?” (Ονλαρ): “Εϖετ, φακατ σιζ κενδινιζι φιτνεψε δ⎫⎭⎫ρδ⎫ν⎫ζ, βεκλεδινιζ ϖε ⎭⎫πηε εττινιζ. Αλλαη’⎬ν εμρι (⎞λ⎫μ εμρι) γελινχεψε καδαρ εμανιψψε σιζι αλδαττ⎬. ςε γαρυρ (αλδατανλαρ, ⎭εψταν ϖε αϖανελερι), σιζι Αλλαη ιλε (Αλλαη “Γαφυρ’δυρ, Ραη⎩μ’διρ σιζι αφφεδερ” διψερεκ) αλδαττ⎬.” δεδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

yunâdûne-hum e lem nekun mea-kum kâlû belâ ve lâkinne-kum fetentum enfuse-kum ve terebbastum ve irtebtum ve garret-kum(u) el emâniyyu hattâ câe emru allahi ve garre-kum bi allâhi el garûr

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

onlara seslenilir (onlara seslenirler) mi biz olmadýk sizinle beraber dediler evet ve ancak, fakat siz fitneye düþürdünüz kendiniz ve durup beklediniz ve þüphe ettiniz ve sizi aldattý emaniyye, gerçek olmayan, bâtýl þeyler hatta, oluncaya kadar geldi Allah’ýn emri ve sizi aldattý Allah’a karþý aldatanlar, aldatýcýlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Toplumun cehenneme girecek kýsmý: “Biz de sizlerle birlikteydik.” derler. Kurtulanlar: “Siz fitneye düþtünüz, beklediniz. Allah’tan ve Ýslâm’dan kuþku duydunuz. Ve aldatanlara (þeytan ve avanesine) aldandýnýz.” dediler.

410

410


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åí ©ˆ £Ûa  å¡ß  ü  ë ¥ò í¤†¡Ï ¤á¢Ø¤ä¡ß ¢ˆ ¤ªì¢í  ü  â¤ì î¤Ûb Ï ¢Šî©– à¤Ûa  ¤÷¡2  ë ¤á¢Øî¨Û¤ì ß  ó¡ç 6 ¢‰b £äÛa ¢á¢Øí¨ë¤b ß 6 a뢊 1 × Fel yevme lâ yu’hazu minkum fîdyetun ve lâ minellezîne keferû, me’vâkumun nâr(nâru) hiye mevlâkum ve bi’sel masîr(masîru).

Αρτ⎬κ ο γ⎫ν, σιζδεν βιρ φιδψε (βεδελ) αλ⎬νμαζ (καβυλ εδιλμεζ) ϖε κ®φιρλερδεν δε. Σιζιν μεϖαν⎬ζ (σ⎬ð⎬ναð⎬ν⎬ζ) ατε⎭τιρ, σιζιν μεϖλ®ν⎬ζ (δοστυνυζ) οδυρ. ςε νε κ⎞τ⎫ ϖαρ⎬⎭ ψερι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

fe el yevme lâ yu’hazu min-kum fidyetun ve lâ min ellezîne keferû me’vâ-kum(u) en nâru hiye mevlâ-kum ve bi’se el masîru

: : : : : : : : : : : : : :

artýk o gün alýnmaz sizden bir fidye, bedel, ödeme ve olmaz o kimselerden, onlardan inkâr ettiler sizin barýnaðýnýz, sýðýnacak yeriniz ateþ o sizin velîniz, dostunuz ve ne kötü dönüþ yeri, ulaþýlacak yer

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm O gün cehenneme gideceklerden bir fidye kabul edilmez. Onlarýn sýðýnaðý ateþtir. Ateþ onlarýn dostlarý olur. Korkunç azaplarý yaþayacaklardýr.

411

411


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢è¢2ì¢Ü¢Ó É '¤‚ m ¤æ a a¬ì¢ä ß¨a  åí© ˆ £Ü¡Û ¡æ¤b í ¤á Û  a  ü  ë = ¡£Õ z¤Ûa  å¡ß  4 Œ ã b ß  ë ¡é¨£ÜÛa ¡Š¤×¡ˆ¡Û ¢3¤j Ó ¤å¡ß  lb n¡Ø¤Ûa aì¢m@ë¢a  åí ©ˆ £Ûb × aì¢ãì¢Ø í ¤á¢è¢2ì¢Ü¢Ó ¤o  Ô Ï ¢† ß ü¤a ¢á¡è¤î Ü Ç  4b À Ï  æì¢Ô¡b Ï ¤á¢è¤ä¡ß ¥Šî©r ×  ë E lem ye’ni lillezîne âmenû en tahþea kulûbuhum li zikrillâhi ve mâ nezele minel hakký ve lâ yekûnû kellezîne ûtûl kitâbe min kablu fe tâle aleyhimul emedu fe kaset kulûbuhum, ve kesîrun minhum fâsikûn(fâsikûne).

Αλλαη’⎬ν ζικρι ιλε ϖε Ηακκ’ταν ινεν ⎭εψλε (Αλλαη’⎬ν νυρλαρ⎬ ιλε), ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ν (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλεριν) καλπλερινιν ηυ⎭⎦ δυψμα ζαμαν⎬ γελμεδι μι? Κενδιλερινε δαηα ⎞νχε κιταπ ϖεριλιπ δε β⎞ψλεχε ⎫ζερινδεν υζυν ζαμαν γε⎜ινχε, αρτ⎬κ (ζικρι υνυττυκλαρ⎬ ι⎜ιν) καλπλερι κατ⎬λα⎭αν κιμσελερ γιβι ολμασ⎬νλαρ. Ονλαρδαν ⎜οðυ φασ⎬κλαρδ⎬ρ.

412

412


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

e lem ye’ni li ellezîne âmenû en tahþea kulûbu-hum li zikri allâhi ve mâ nezele min el hakki ve lâ yekûnû ke ellezîne ûtû el kitâbe min kablu fe tâle aleyhim el emedu fe kaset kulûbu-hum ve kesîrun min-hum fâsikûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

gelmedi mi o kimseler için, onlar için îmân ettiler, âmenû oldular huþûya ulaþmak, huþû duymak onlarýn kalpleri Allah’ýn zikri için ve þey indirdi Hakk’tan ve olmayýn onlar gibi verildi kitap daha önceden, daha önce artýk, böylece geçti onlarýn üzerinde uzun zaman artýk, böylece katýlaþtý onlarýn kalpleri ve çok onlardan fasýklar, fýska düþenler, hidayete erdikten sonra tekrar dalâlete düþenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn zikri kalplere rahmet, fazl ve salâvât nurlarýný ulaþtýrýr. Bu nurlar kalpte HUÞÛ oluþturur. Zikir yapýlmazsa kalpler katýlaþýr. Onlarýn çoðu fasýktýrlar.

413

413


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 b è¡m¤ì ß  †¤È 2  ¤‰ ü¤a ¡ï¤z¢í  é¨£ÜÛa  £æ a a¬ì¢à Ü¤Ç¡a

æì¢Ü¡Ô¤È m ¤á¢Ø £Ü È Û ¡pb í¨ü¤a ¢á¢Ø Û b £ä £î 2 ¤† Ó Ý’lemû ennallahe yuhyil arda ba’de mevtihâ, kad beyyennâ lekumul âyâti leallekum ta’kýlûn(ta’kýlûne).

Αλλαη’⎬ν, αρζ⎬, ⎞λ⎫μ⎫νδεν σονρα ονα ηαψατ ϖερερεκ διριλττιðινι βιλιν. (Β⎞ψλεχε) ®ψετλερι σιζε α⎜⎬κλαμ⎬⎭ ολδυκ. Υμυλυρ κι β⎞ψλεχε σιζ ακ⎬λ εδερσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

i’lemû enne allahe yuhyi el arda ba’de mevti-hâ kad beyyennâ lekum el âyâti lealle-kum ta’kýlûne

: : : : : : : : : : : : :

bilin olduðunu Allah hayat verir, diriltir arz, yeryüzü, yer sonra onun ölümü olmuþtu biz açýkladýk size, sizin için âyetler umulur ki böylece siz akýl edersiniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah her kýþ ölen arzý, ölümünden sonra her baharda yeniden diriltir. Âyetler insanlar akýl etsin diye açýklanýr. Akýl edilsin diye âyetleri Allah açýklýyor.

414

414


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 540

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

騣ÜÛa a좙 Š¤Ó a  ë ¡pb Ó¡£† £–¢à¤Ûa ë  åî©Ó¡£† £–¢à¤Ûa  £æ¡a ¥áí©Š × ¥Š¤u a ¤á¢è Û  ë ¤á¢è Û Ñ ¢  Çb š¢í b¦ä  y b¦™¤Š Ó Ýnnel mussaddikîne vel mussaddikâti ve akradullahe kardan hasenen yudâafu lehum ve lehum ecrun kerîm(kerîmun).

Μυηακκακ κι, σαδακα ϖερεν ερκεκλερ ϖε σαδακα ϖερεν καδ⎬νλαρ ϖε Αλλαη’α (Αλλαη ι⎜ιν) γ⎫ζελ βορ⎜ ϖερενλερ (σαδακαλαρ ϖε βορ⎜λαρ) ονλαρα κατ κατ ⎞δενιρ. ςε ονλαρ ι⎜ιν κεριμ εχιρ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

inne el mussaddikîne ve el mussaddikâti ve akradû allahe kardan hasenen yudâafu lehum ve lehum ecrun kerîmun

: : : : : : : : : : : :

muhakkak sadaka veren erkekler sadaka veren kadýnlar ve kredi verdiler, borç verdiler Allah’a kredi, borç güzel kat kat ödenir onlara ve onlar için vardýr ecir, mükâfat kerim, cömertçe, bol bol ikram

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sadaka vermek ve borç vermek varlýklýlara Allah’ýn emridir. Kim Allah rýzasý için sadaka veya borç verirse onlara karþýlýðý mutlaka ödenir. Hem de kat kat artýrýlarak... Ýþte Allah’ýn kat kat geri ödemesi kerim ecir’dir.

415

415


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 541

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a ¬©é¡Ü¢¢‰  ë ¡é¨£ÜÛb¡2 aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa ë 6 ¤á¡è¡£2 ‰  †¤ä¡Ç ¢õ¬a † è¢£'Ûa ë >  æì¢Ôí©£†¡£–Ûa ¢á¢ç a뢊 1 ×  åí©ˆ £Ûa ë 6 ¤á¢ç¢‰ì¢ã  ë ¤á¢ç¢Š¤u a ¤á¢è Û

Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a ¬b ä¡mb í¨b¡2 aì¢2 £ˆ ×  ë ; ¡áî©z v¤Ûa ¢lb z¤• a Vellezîne âmenû billâhi ve rusulihî ulâike humus sýddîkûne veþ þuhedâu inde rabbihim, lehum ecruhum ve nûruhum, vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbul cahîm(cahîmi).

ςε, Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ινανανλαρ, ι⎭τε ονλαρ, ονλαρ σ⎬δδ⎬κλαρδ⎬ρ ϖε ⎭εηιτλερδιρ. Ραβ’λερινιν ψαν⎬νδα ονλαρ⎬ν εχιρλερι ϖε νυρλαρ⎬ ϖαρδ⎬ρ. ςε ινκ®ρ εδενλερ ϖε ®ψετλεριμιζι ψαλανλαψανλαρ ι⎭τε ονλαρ χαη⎩μ (αλεϖλι ατε⎭) ηαλκ⎬δ⎬ρ.

416

416


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 541

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

ve ellezîne âmenû bi allâhi ve rusuli-hî ulâike hum es sýddîkûne ve eþ þuhedâu inde rabbi-him lehum ecru-hum ve nûru-hum ve ellezîne keferû ve kezzebû bi âyâti-nâ ulâike ashâbu el cahîmi

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve o kimseler, onlar îmân ettiler (Allah’a ulaþmayý dilediler) Allah’a ve onun resûlüne iþte onlar onlar sýddîk olanlar ve þehit olanlar, þehitler, þahitler yanýnda, katýnda onlarýn Rab’leri onlarýn vardýr onlarýn ecirleri ve onlarýn nurlarý ve o kimseler, onlar kâfir oldular, inkâr ettiler ve yalanladýlar âyetlerimizi iþte onlar halk alevli ateþ, cehennem

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ve O’nun Resûl’üne inananlar sýddîkler ve þehitlerdir. Allah’a inanmak ve ulaþmayý dilemek kiþiyi derecat kazanmaya, ruhu, vechi, nefsi ve iradeyi Allah’a teslime götürür. Onlarýn kazandýklarý dereceler 700 kata kadar artýrýlýr. Bu onlarýn ecirleridir. Salâha ulaþtýklarý zaman baþlarýnýn üzerinde salâh nuru oluþur.

417

417


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 541

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¥ò äí©‹  ë ¥ì¤è Û  ë ¥k¡È Û b î¤ã¢£†Ûa ¢ñì¨î z¤Ûa b à £ã a a¬ì¢à Ü¤Ç¡a 6 ¡… ü¤ë ü¤a  ë ¡4a ì¤ß ü¤a ó¡Ï ¥Š¢qb Ø m  ë ¤á¢Ø ä¤î 2 ¥Š¢b 1 m  ë

¢wî©è í  £á¢q ¢é¢mb j ã  ‰b £1¢Ø¤Ûa  k v¤Ç a §s¤î Ë ¡3 r à × ¡ñ Š¡¨ü¤a ó¡Ï  ë 6 b¦ßb À¢y ¢æì¢Ø í  £á¢q a¦£Š 1¤–¢ß ¢éí¨Š n Ï 6 ¥æa ì¤™¡‰  ë ¡é¨£ÜÛa  å¡ß ¥ñ Š¡1¤Ì ß  ë = ¥†í©† ( ¥la ˆ Ç ¡‰ë¢Š¢Ì¤Ûa ¢Êb n ß  £ü¡a ¬b î¤ã¢£†Ûa ¢ñì¨î z¤Ûa b ß  ë Ý’lemû ennemal hayâtud dunyâ leibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beynekum ve tekâsurun fîl emvâli vel evlâd(evlâdi), ke meseli gaysin a’cebel kuffâre nebâtuhu summe yehîcu fe terâhu musfarran summe yekûnu hutâmâ(hutâmen), ve fîl âhýreti azâbun þedîdun ve magfiretun minallâhi ve rýdvân(rýdvânun), ve mal hayâtud dunya illâ metâul gurûr(gurûri).

Δ⎫νψα ηαψατ⎬ν⎬ν οψυν, εðλενχε ϖε βιρ σ⎫σ ολδυðυν βιλιν, αραν⎬ζδα βιρ ⎞ϖ⎫νμε ϖε μαλ ϖε εϖλ®τ ⎜οκλυðυδυρ. (Δ⎫νψα ηαψατ⎬), ψαðμυρυν βιτιρδιðι, εκινχινιν ηο⎭υνα γιδεν εκιν γιβιδιρ. Βιρ σ⎫ρε σονρα κυρυρ, β⎞ψλεχε ονυ σαραρμ⎬⎭ γ⎞ρ⎫ρσ⎫ν. Σονρα δα ο ⎜⎞π ολυρ. Αηιρεττε ⎭ιδδετλι αζαπ, Αλλαη’ταν μαðφιρετ ϖε Αλλαη’⎬ν ρ⎬ζασ⎬ ϖαρδ⎬ρ. ςε δ⎫νψα ηαψατ⎬ αλδατ⎬χ⎬ μεταδαν βα⎭κα βιρ ⎭εψ δεðιλδιρ. 418

418


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 541

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

-

i’lemû ennemâ el hayâtu ed dunyâ leibun ve lehvun ve zînetun ve tefâhurun beyne-kum ve tekâsurun fî el emvâli ve el evlâdi ke meseli gaysin a’cebe el kuffâre nebâtu-hu summe yehîcu fe terâ-hu musfarren summe yekûnu hutâmen ve fî el âhireti azâbun þedîdun ve magfiretun min allâhi ve ridvânun ve mâ el hayâtu ed dunya illâ metâu el gurûri

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

biliniz sadece hayat dünya oyun ve oyalanma, eðlence ve süs, ziynet ve karþýlýklý övünme sizin aranýzda ve çokluk malda, mal konusunda ve evlât, çocuklar gibi onlarýn misali, durumu yaðmur hoþuna gitti (tohumu toprakla) örtenler, çiftçiler, ekinciler onun bitkisi, ekini sonra kurur, solar o zaman onu görür sararmýþ sonra olur çer çöp, kýrpýntý ve ahirette azap þiddetli ve maðfiret, baðýþlanma, günahlarýn sevaba çevrilmesi Allah’tan ve rýza, razý olma, hoþnutluk ve deðil hayatý dünya den baþka, ancak, dýþýnda meta, dünyalýk, geçici menfaatler aldanma

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dünya hayatý bir oyun, bir eðlence ve övünülecek þeylere sahip olmak yarýþýdýr. Bir bitkiye benzer ki sonunda kurur ve çöp olur. Ahirette Allah’a ulaþmayý dileyenler için cennet, maðfiret ve Allah’ýn rýzasý, dilemeyenler için cehennemde azap vardýr.

419

419


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 541

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§ò £ä u  ë ¤á¢Ø¡£2 ‰ ¤å¡ß §ñ Š¡1¤Ì ß ó¨Û¡a a¬ì¢Ô¡2b 

¤p £†¡Ç¢a = ¡¤‰ ü¤a ë ¡õ¬b à £Ûa ¡¤Š È × b è¢™¤Š Ç  Ù¡Û¨‡ 6 ©é¡Ü¢¢‰  ë ¡é¨£ÜÛb¡2 aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ü¡Û 6 ¢õ¬b ' í ¤å ß ¡éî©m¤ªì¢í ¡é¨£ÜÛa ¢3¤š Ï ¡áî©Ä È¤Ûa ¡3¤š 1¤Ûa 뢇 ¢é¨£ÜÛa ë Sâbikû ilâ maðfiretin min rabbikum ve cennetin arduhâ ke ardýs semâi vel ardý uiddet lillezîne âmenû billâhi ve rusulih(rusulihî), zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeþâu, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).

Ραββινιζδεν μαðφιρετε ϖε γενι⎭λιðι, ψερψ⎫ζ⎫ ϖε γ⎞κψ⎫ζ⎫ν⎫ν γενι⎭λιðι καδαρ ολαν, Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ινανανλαρ ι⎜ιν ηαζ⎬ρλανμ⎬⎭ ολαν χεννετε (καϖυ⎭μακ ι⎜ιν) ψαρ⎬⎭⎬ν. ⇑⎭τε βυ, Αλλαη’⎬ν φαζλ⎬δ⎬ρ. Ονυ διλεδιðινε ϖεριρ. ςε Αλλαη, β⎫ψ⎫κ φαζλ σαηιβιδιρ.

420

420


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 541

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-

sâbikû ilâ magfiretin min rabbi-kum ve cennetin ardu-hâ ke ardi es semâi ve el ardý uiddet li ellezîne âmenû bi allâhi ve rusuli-hi zâlike fadlu allahi yu’tî-hi men yeþâu ve allâhu zû el fadli el azîmi

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

yarýþýn, koþun baðýþlanmaya, maðfirete Rabbinizden ve cennet onun geniþliði gibi, kadar geniþliði sema, gökyüzü ve arz, yer, yeryüzü hazýrlandý onlar için âmenû oldu, îmân etti Allah’a ve onun resûlü iþte bu fazlý Allah onu verir kimse ister, diler ve Allah sahip fazl büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dileyerek Allah’ýn birinci kat cennetine, Allah’ýn maðfiretine, yani mürþidinize tâbî olduðunuz zaman günahlarýnýzý sevaba çevireceði için ikinci kat cennete kavuþmak için yarýþýn. Cennet Allah’a ve O’nun Resûl’üne inananlar için hazýrlanmýþtýr ve geniþliði yeryüzünün ve gökyüzünün geniþliði kadardýr.

421

421


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 541

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

£ü¡a ¤á¢Ø¡¢1¤ã a ó¬©Ï  ü  ë ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï §ò jî©–¢ß ¤å¡ß  lb • a ¬b ß 7 ¥Šî,© í ¡é¨£ÜÛa ó Ü Ç  Ù¡Û¨‡  £æ¡a 6b ç a Š¤j ã ¤æ a ¡3¤j Ó ¤å¡ß §lb n¡×ó©Ï Mâ esâbe min musîbetin fîl ardý ve lâ fî enfusikum illâ fî kitâbin min kabli en nebreehâ, inne zâlike alâllâhi yesîr(yesîrun).

Ψερψ⎫ζ⎫νδε ϖε κενδι νεφσλερινιζδε, σιζλερε ισαβετ εδεν βιρ μυσ⎩βετ ψοκτυρ κι, ονυ ψαρατμαμ⎬ζδαν ⎞νχε κιταπτα ψαζ⎬λμαμ⎬⎭ ολσυν. Μυηακκακ κι βυ, Αλλαη’α κολαψδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

mâ esâbe min musîbetin fî el ardý ve lâ fî enfusi-kum illâ (lâ ..... illâ) fî kitâbin min kabli en nebree-hâ inne zâlike alâ allâhi yesîrun

: : : : : : : : : : : : : : :

yoktur isabet etti (musîbetlerden bir) musîbet yeryüzünde ve yoktur sizin nefslerinizde, kendinizde den baþka, ancak (olmamýþ olsun) kitapta önceden, önce onu yaratmamýz muhakkak ki iþte bu Allah’a kolaydýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah zamaný sýfýrlayabilen sonsuz hýzýn sahibidir. Bu sebeple geçmiþ ve gelecek biz mahlûklara ait bir zaman ölçüsüdür. Allah’a göre herþey olup bitmiþ, kýyâmet kopmuþ, kimin cennete, kimin cehenneme gideceði kesinleþmiþtir. Çünkü Allah, cehenneme gideceklerin hayat filmlerini siccîne cennete girecelerin hayat filmlerini illiyyine yerleþtirdiðini söylüyor. 83/MUTAFFÝFÝN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin). Hayýr, muhakkak ki füccarýn (þeytanýn füccuruna tâbî olan Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin) kitaplarý (hayat filmleri) siccîndedir (zemin kattan 7 kat aþaðýda olan zülmanî Kader Hücreleri’ndedir). 83/MUTAFFÝFÝN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne). Dikkat edin, muhakkak ki ebrar’ýn (hidayetlere erenlerin), kitaplarý illiyyindedir. (Göðün 7. katýndaki Kader Hücreleri’ndedir).

422

422


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 541

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬b à¡2 aì¢y Š¤1 m  ü ë  ¤á¢Ø mb Ï b ß ó¨Ü Ç a¤ì ¤b m  5¤î Ø¡Û ¢  Ï §4b n¤‚¢ß £3  ¢× ¢£k¡z¢í  ü ¢é¨£ÜÛa ë 6 ¤á¢Øî¨m¨a = §‰ì‚ Li key lâ te’sev alâ mâ fâtekum ve lâ tefrehû bimâ âtâkum, vallâhu lâ yuhýbbu kulle muhtâlin fahûrin.

Σιζιν ελινιζδεν ⎜⎬καν ⎭εψε ⎫ζ⎫λμεμενιζ ϖε σιζε ϖεριλεν ⎭εψλε σεϖινμεμενιζ (⎞ϖ⎫νμεμενιζ) ι⎜ινδιρ. ςε Αλλαη, β⎞β⎫ρλενεν ϖε ⎜οκ ⎞ϖ⎫νενλεριν ηι⎜βιρινι σεϖμεζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

li key lâ te’sev alâ mâ fâte- kum ve lâ tefrehû bi-mâ âtâ-kum ve allahu lâ yuhýbbu kulle muhtâlin fahûrin

: : : : : : : : : : : : :

olmasýn diye, olmamasý için üzülmeniz üzerine þey sizin elinizden çýktý ve ferahlamayýn, sevinmeyin, þýmarmayýn þey ile, sebebiyle size verdi ve Allah sevmez hepsini, hiçbirini kendini beðenen, böbürlenen, kendini çok metheden, çok övünen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah bizlere ne verdiyse onunla sevinmemiz için verir ve birþeyler kaybedersek ona üzülmememizi ister. Övünenleri Allah sevmez.

423

423


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 541

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡3¤‚¢j¤Ûb¡2  b £äÛa  æ뢊¢ß¤b í  ë  æì¢Ü ‚¤j í  åí© ˆ £Û a

¢†î©à z¤Ûa ¢£ó¡ä Ì¤Ûa  ì¢ç  é¨£ÜÛa  £æ¡b Ï  £4 ì n í ¤å ß  ë Ellezîne yebhalûne ve ye’murûnen nâse bil buhl(buhli), ve men yetevelle fe innallâhe huvel ganiyyul hamîd(hamîdu).

Ονλαρ κι χιμριλικ εδερλερ ϖε ινσανλαρα δα χιμριλιðι εμρεδερλερ. ςε κιμ δ⎞νερσε, ο τακτιρδε μυηακκακ κι Αλλαη, Ο, Γαν⎩’διρ (ζενγινδιρ), Ηαμιδ’διρ (ηαμδεδιλενδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ellezîne yebhalûne ve ye’murûne en nâse bi el buhli ve men yetevelle fe inne allahe huve el ganiyyu el hamîdu

: : : : : : : : : : : : :

onlar cimrilik ederler ve emrederler insanlar cimriliði, cimrilik etmeyi ve kim dönerse, yüz çevirirse artýk, bundan sonra, o taktirde muhakkak ki Allah o gani olan, zengin olan, hiçbir þeye muhtaç olmayan hamdedilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlarýn bir kýsmý cimrilik ederler ve baþkalarýna da cimriliði emrederler. Ama kim cimrilikten vazgeçerse, parasýný fakirlere vermeye baþlarsa o zaman Allah’ýn ona kat kat fazlasýný verdiðini görecektir.

424

424


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 542

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ä¤Û Œ¤ã a  ë ¡pb ä¡£î j¤Ûb¡2 b ä Ü¢¢‰ b ä¤Ü ¤‰ a ¤† Ô Û

¢b £äÛa  âì¢Ô î¡Û  æa Œî©à¤Ûa  ë  lb n¡Ø¤Ûa ¢á¢è È ß ¥†í ©† ( ¥¤b 2 ¡éî©Ï  †í© † z¤Ûa b ä¤Û Œ¤ã a  ë 7 ¡Á¤¡Ô¤Ûb¡2 ¢ê¢Š¢–¤ä í ¤å ß ¢é¨£ÜÛa  á Ü¤È î¡Û  ë ¡b £äÜ¡Û ¢É¡Ï b ä ß  ë ; ¥Œí©Œ Ç ¥£ô¡ì Ó  é¨£ÜÛa  £æ¡a 6 ¡k¤î Ì¤Ûb¡2 ¢é Ü¢¢‰  ë Lekad erselnâ rusulenâ bil beyyinâti ve enzelnâ meahumul kitâbe vel mîzâne li yekûmen nâsu bil kýst(kýsti), ve enzelnel hadîde fîhi be’sun þedîdun ve menâfiu lin nâsi ve li ya’lemallahu men yansuruhu ve rusulehu bil gayb(gaybi), innallahe kaviyyun azîz(azîzun).

Ανδολσυν κι ρεσ⎦λλεριμιζι βεψψινελερλε (α⎜⎬κ δελιλλερλε, ισπατ ϖασ⎬ταλαρ⎬ ιλε) γ⎞νδερδικ. ςε ονλαρ ιλε βεραβερ κιταβ⎬ ϖε μιζαν⎬ ινδιρδικ κι ινσανλαρ αρασ⎬νδα αδαλετλε η⎫κμετσινλερ διψε. ςε ι⎜ινδε κυϖϖετλι σερτλικ βυλυναν δεμιρι ινδιρδικ. ςε ονδα ινσανλαρ ι⎜ιν πεκ⎜οκ μεν− φαατλερ (φαψδαλαρ) ϖαρδ⎬ρ. ςε (βυ), γαψβδα (γ⎞ρμεδεν) κενδισινε ϖε ρεσ⎦λλερινε ψαρδ⎬μ εδεχεκ ολαν κιμσελερι, Αλλαη’⎬ν βιλμεσι (βελλι ετμεσι) ι⎜ινδιρ. Μυηακκακ κι Αλλαη, Καϖ⎩’διρ (γ⎫⎜λ⎫δ⎫ρ, κυϖϖετλιδιρ), Αζ⎩ζ’διρ.

425

425


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 542

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-

lekad erselnâ rusule-nâ bi el beyyinâti ve enzelnâ mea--hum el kitâbe ve el mîzâne li yekûme en nâsu bi el kýsti ve enzelnâ el hadîde fî-hi be’sun þedîdun ve menâfiu li en nâsi ve li ya’leme allahu men yansuru-hu ve rusule-hu bi el gaybi inne allahe kavîyyun azizun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

andolsun biz gönderdik resûllerimiz beyyineler ile, deliller ile, ispat vasýtalarý ile ve indirdik onlarla beraber kitap ve mizan ikâme etsinler, yerine getirsinler insanlar adalet ile ve indirdik demir onda, onun içinde sertlik kuvvetli ve pekçok menfaatler, faydalar insanlar için ve bilsin, belirtsin, belli etsin Allah kim, kimse(ler) ona (kendisine) yardým edecek ve onun resûlleri, resûlleri gaybda, görmeden muhakkak Allah kavî, kuvvetli azîz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, resûllerini kuvvetli ispat vasýtalarý ile yani beyyinelerle gönderir. Bu resûllerin nebî resûller olduðu anlaþýlýyor, çünkü onlara kitap (þeriat kitabý) ve mizan indirildiði açýklanýyor. Ve demir’in insanlarýn hizmetine sunulduðu anlatýlýyor. Allah, Kendisine ve resûllerine yardým edecek kimseleri bilir ve ortaya koyar.

426

426


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 542

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó©Ï b ä¤Ü È u  ë  áî©ç¨Š¤2¡a  ë b¦yì¢ã b ä¤Ü ¤‰ a ¤† Ô Û  ë 7 §† n¤è¢ß ¤á¢è¤ä¡à Ï  lb n¡Ø¤Ûa ë  ñ £ì¢j¢£äÛa b à¡è¡n £í¡£‰¢‡

æì¢Ô¡b Ï ¤á¢è¤ä¡ß ¥Šî©r ×  ë Ve lekad erselnâ nûhan ve ibrâhîme ve cealnâ fî zurriyyetihimen nubuvvete vel kitâbe fe minhum muhted(muhtedin), ve kesîrun minhum fâsikûn(fâsikûne).

ςε ανδολσυν κι Ηζ. Νυη’υ ϖε Ηζ. ⇑βρ®η⎩μ’ι γ⎞νδερδικ. ςε ονλαρ⎬ν ζ⎫ρριψετλερινδεν νεβ⎩λερ κ⎬λδ⎬κ. ςε κιταπ (ϖερδικ). Β⎞ψλεχε ονλαρδαν βιρ κ⎬σμ⎬ ηιδαψετε ερενλερδιρ ϖε ονλαρ⎬ν ⎜οðυ φασ⎬κλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

ve lekad erselnâ nûhan ve ibrâhîme ve cealnâ fî zurriyyeti-himâ men en nubuvvete ve el kitâbe fe min-hum muhtedin ve kesîrun min-hum fâsikûne

: : : : : : : : : : : : : : : :

ve andolsun biz gönderdik Hz. Nûh ve Ýbrâhîm biz onu kýldýk de, içinde o ikisinin (onlarýn) zürriyetleri kim, kimse peygamberlik ve kitap artýk, böylece ondan hidayete erenler ve çoðu onlardan fasýklar, fasýk olanlar, fasýk kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh ve Hz. Ýbrâhîm Nebîler’dir. Onlarýn zürriyetlerinden [Hz. Ýsmail ve Hz. Ýshak’tan Hz. Musa ve Peygember Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)] Nebîler kýldýk.” buyruluyor. Bu soydan bir kýsmýnýn hidayete erdiði ama çoðunun fasýk olduðu anlatýlýyor.

427

427


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 542

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

á í¤Š ß ¡å¤2a ó î©È¡2 b ä¤î £1 Ó  ë b ä¡Ü¢¢Š¡2 ¤á¡ç¡‰b q¨a ó¬¨Ü Ç b ä¤î £1 Ó  £á¢q ¢êì¢È j £ma  åí© ˆ £Ûa ¡lì¢Ü¢Ó ó©Ï b ä¤Ü È u  ë  3î©v¤ã¡ü¤a ¢êb ä¤î m¨a  ë b çb ä¤j n × b ß b çì¢Ç  † n¤2a? ¦ò £î¡ãb j¤ç ‰  ë 6 ¦ò à¤y ‰  ë ¦ò Ï¤a ‰

£Õ y b ç¤ì Ç ‰ b à Ï ¡é¨£ÜÛa ¡æa ì¤™¡‰  õ¬b Ì¡n¤2a  £ü¡a ¤á¡è¤î Ü Ç 7 ¤á¢ç Š¤u a ¤á¢è¤ä¡ß aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b ä¤î m¨b Ï 7 b è¡n í b Ç¡‰ ©

æì¢Ô¡b Ï ¤á¢è¤ä¡ß ¥Šî©r ×  ë Summe kaffeynâ alâ âsârihim bi rusulinâ ve kaffeynâ bi îsebni meryeme ve âteynâhul incîle ve cealnâ fî kulûbillezînettebeûhu re’feten ve rahmeh(rahmeten), ve rahbâniyyetenibtedeûhâ mâ ketebnâhâ aleyhim illebtigâe rýdvanillâhi fe mâ raavhâ hakka riayetihâ, fe âteynellezîne âmenû minhum ecrehum, ve kesîrun minhum fâsikûn(fâsikûne).

Σονρα ονλαρ⎬ν ιζλερι ⎫ζερινε ρεσ⎦λλεριμιζι αρδαρδα γ⎞νδερδικ. ςε Μερψεμοðλυ ⇑σα (Α.Σ)’⎬ γ⎞νδερδικ ϖε ονα ⇑νχιλ’ι ϖερδικ. ςε ονα τ®β⎩ ολανλαρ⎬ν καλπλερινδε ρεφετ (⎭εφκατ) ϖε ραημετ κ⎬λδ⎬κ. ςε ονλαρ, ονα ρυηβανλ⎬κ ιηδασ εττιλερ. Βιζ, Αλλαη’⎬ν ρ⎬ζασ⎬ν⎬ ιβτιγα ετμεκτεν βα⎭κασ⎬ν⎬ ονλαρα φαρζ κ⎬λμαδ⎬κ. Οψσα ονα ηακκ⎬ψλα ριαψετ ετμεδιλερ. Β⎞ψλεχε ονλαρδαν, ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ν εχιρλερινι ϖερδικ ϖε ονλαρδαν ⎜οðυ φασ⎬κλαρδ⎬. 428

428


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 542

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

-

summe kaffeynâ alâ âsâri-him bi rusuli-nâ ve kaffeynâ bi îsebni meryeme ve âteynâ-hu el incîle ve cealnâ fî kulûbi ellezîne ittebeû-hu re’feten ve rahmeten ve rahbânîyyeten ibtedeû-hâ mâ ketebnâ-hâ aleyhim illâ ibtigâe rýdvane allâhi fe mâ raav-hâ hakka riayeti-hâ fe âteynâ ellezîne âmenû min-hum ecre-hum ve kesîrun min-hum fâsikûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

sonra ardarda gönderdik onlarýn izleri üzerine resûllerimizi ve ardarda gönderdik Meryemoðlu Ýsa ve ona verdik Ýncil ve biz onu kýldýk kalplerde onlar ona tâbî oldular refet, þefkat ve rahmet ve ruhbanlýk onu ihdas ettiler onu yazmadýk, farz kýlmadýk onlara, onlarýn üzerine ancak, den baþka talep etmek, aramak rýza Allah’ýn artýk, böylece, oysa ona riayet etmediler hak, gerçek, doðru riayet artýk, böylece, oysa verdik onlar âmenû oldular (yaþarken Allah’a ulaþmayý dilediler) onlardan onlarýn ecirleri, mükâfatlarý ve çoðu onlardan fasýklar, fasýk olanlar, fasýk kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sonra resûllerin ardarda gönderildiði ifade ediliyor. Hz. Ýsa’ya Ýncil veriliyor. Tâbî olanlarýn kalplerinde refet ve rahmet oluþturuluyor. Onlara, Allah’ýn emirlerine uymalarý ve rýzasýný ibtiga etmeleri farz kýlýnmýþ, onlar uymamýþlardýr.

429

429


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 542

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

©é¡Ûì¢ Š¡2 aì¢ä¡ß¨a  ë  é¨£ÜÛa aì¢Ô £ma aì¢ä ß¨a  åí© ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í a¦‰ì¢ã ¤á¢Ø Û ¤3 È¤v í  ë ©é¡n à¤y ‰ ¤å¡ß ¡å¤î Ü¤1¡× ¤á¢Ø¡m¤ªì¢í = ¥áî©y ‰ ¥‰ì¢1 Ë ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ¤á¢Ø Û ¤Š¡1¤Ì í  ë ©é¡2  æì¢'¤à m Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullahe ve âminû bi resûlihi yu’tikum kifleyni min rahmetihi ve yec’al lekum nûren temþûne bihi ve yagfir lekum, vallahu gafûrun rahîm(rahîmun).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ), Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν. ςε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ⎩μ®ν εδιν κι, σιζε ραημετινδεν ικι κατ ϖερσιν. ςε σιζιν ι⎜ιν, ονυνλα βεραβερ ψ⎫ρ⎫ψεχεðινιζ νυρ κ⎬λσ⎬ν (ϖερσιν). ςε σιζι μαðφιρετ ετσιν (γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ζ⎬ σεϖαβα ⎜εϖιρσιν). ςε Αλλαη, Γαφ⎦ρ’δυρ, Ραη⎩μ’διρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

430

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû itteku allâhe ve âminû bi resûli-hi yu’ti-kum kifleyni min rahmeti-hi ve yec’al lekum nûren temþûne

: : : : : : : : : : : :

ey âmenû olanlar Allah’a karþý takva sahibi olun ve îmân edin onun resûlüne size versin iki kat onun rahmetinden ve kýlsýn, versin sizin için nur yürürsünüz

430


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 542

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

13 14 15 16 17 18

-

bi-hi ve yagfir lekum ve allahu gafûrun rahîmun

: : : : : :

onu, ona ve maðfiret etsin sizin için Allah gafûrdur rahîmdir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dilemek 1. takvanýn sahibi olmaktýr. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. Resûlüne tâbî olmak 2. takvanýn sahibi olmaktýr. 5/MAÝDE-35: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe vebtegû ileyhil vesîlete ve câhidû fî sebîlihi leallekum tuflihûn(tuflihûne). Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaþmayý, teslim olmayý dileyenler)! Allah’a karþý takva sahibi olun ve O’na ulaþtýracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki; siz felâha erersiniz. Tâbiiyetle birlikte zikir yapýlýnca rahmetle, fazl ve rahmetle salâvât olmak üzere 2 kat rahmet alýnýr. Devrin imamýnýn ruhu kiþinin baþýnýn üzerine gelir ki, o bir nurdur. Tâbiiyetle günahlar sevaba çevrilir bu da maðfirettir. 40/MU’MÝN-15: Refîud derecâti zul arþ(arþi), yulkýr rûha min emrihî alâ men yeþâu min ýbâdihî li yunzire yevmet telâk(telâký). Dereceleri yükselten ve arþýn sahibi olan Allah, kullarýndan (Kendisine ulaþtýrmayý) dilediði kiþinin (Allah’a ulaþmayý dilediði için Allah’ýn da Kendisine ulaþtýrmayý dilediði kiþinin) üzerine (baþýnýn üzerine) Allah’a ulaþma gününün geldiðini (o kiþinin ruhuna) ihtar etmek için, emrinden (Allah’ýn emrini teblið edecek) bir ruh (devrin imamýnýn ruhunu) ulaþtýrýr. 25/FURKAN-70: Ýllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûren rahîmâ(rahîmen). Ancak kim (mürþidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazýlýp, îmâný artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde iþte onlarýn, Allah seyyiatlerini (günahlarýný) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahlarý sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet gönderendir).

431

431


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 27

Σαψφα − 542

(57) Hadid Suresi ¡†í©† z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§õ¤ó ( ó¨Ü Ç  æ뢉¡†¤Ô í  £ü a ¡lb n¡Ø¤Ûa ¢3¤ç a  á Ü¤È í  £5 ÷¡Û ¡éî©m¤ªì¢í ¡é¨£ÜÛa ¡† î¡2  3¤š 1¤Ûa  £æ a  ë ¡é¨£ÜÛa ¡3¤š Ï ¤å¡ß ¡áî©Ä È¤Ûa ¡3¤š 1¤Ûa 뢇 ¢é¨£ÜÛa ë 6 ¢õ¬b ' í ¤å ß Li ellâ ya’leme ehlul kitâbi ellâ yakdirûne alâ þey’in min fadlillâhi ve ennel fadle bi yedillâhi yu’tîhi men yeþâu, vallahu zul fadlil azîm(azîmi).

Κιταπ εηλινιν (φασ⎬κ ολμαλαρ⎬), Αλλαη’⎬ν φαζλ⎬νδαν ηι⎜βιρ ⎭εψε γ⎫⎜ ψετιρεμεψεχεκλερινι ϖε φαζλ⎬ν, Αλλαη’⎬ν ελινδε (κυδρετινδε) ολδυðυνυ ϖε ονυ διλεδιðινε ϖερεχεðινι βιλμεδικλερι ι⎜ινδιρ. ςε Αλλαη, β⎫ψ⎫κ φαζλ σαηιβιδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

li ellâ ya’leme ehlu el kitâbi ellâ yakdirûne alâ þey’in min fadli allâhi ve enne el fadle bi yedi allâhi yu’tî-hi men yeþâu ve allahu zû el fadli el azîmi

: : : : : : : : : : : : : :

bilmedikleri için kitap ehli güç yetiremezler bir þeye Allah’ýn fazlýndan ve olduðunu fazl Allah’ýn elinde onu verir dilediði kimseye, dilediðine ve Allah sahip fazl büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kitap ehli Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için Allah’ýn rahmeti ve fazlýna kavuþmalarý mümkün deðildir. Allah, büyük fazl (fadlul azîm) sahibidir.

432

432

17. Cilt (M-F-H-K-Z-T-N-Ka-R-V-Ha)  

øÁÎ { @Yìj»A øÅ}Àô@Y új»A øÉ } é ¼@»A øÁônø@I § † £ à z¢ ß ¢ ñ ‰ì¢  Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ý inkâr edenlerin ve insanlarý Allah’ýn...