Page 1


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

58. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 543

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¬©Ø n¤' m  ë b è¡u¤ë ‹ ó©Ï  Ù¢Û¡…b v¢m ó©n £Ûa  4¤ì Ó ¢é¨£ÜÛa  É¡à  ¤† Ó

¥Šî©– 2 ¥Éî©à   é¨£ÜÛa  £æ¡a 6b à¢× ‰¢ëb z m ¢É à¤ í ¢é¨£ÜÛa ë > ¡é¨£ÜÛa ó Û¡a Kad semiallâhu kavlelletî tucâdiluke fî zevcihâ ve teþtekî ilallâhi vallâhu yesmeu tehâvurekumâ, innallâhe semîun basîr(basîrun).

Αλλαη, κοχασ⎬ ηακκ⎬νδα σενινλε ταρτ⎬⎭αν ϖε Αλλαη’α ⎭ικ®ψετ εδενιν (καδ⎬ν⎬ν) σ⎞ζ⎫ν⎫ ι⎭ιτμι⎭τι. ςε Αλλαη, σιζιν κονυ⎭μαλαρ⎬ν⎬ζ⎬ ι⎭ιτιρ. Μυηακκακ κι Αλλαη εν ιψι ι⎭ιτενδιρ, εν ιψι γ⎞ρενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

kad semia allâhu kavle elletî tucâdilu-ke fî zevci-hâ ve teþtekî ilâ allâhi ve allâhu yesmeu tehâvure-kumâ inne allâhe semîun basîrun

: : : : : : : : : : : : : : :

olmuþtu iþitti Allah o söz ki seninle mücâdele eden tartýþan konusunda, hakkýnda onun eþi, kocasý ve þikâyet eden Allah’a ve Allah iþitir siz ikinizin karþýlýklý konuþmasý muhakkak ki Allah en iyi iþitendir en iyi görendir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Alah muhakkak ki herkesin konuþmasýný iþitir. Kocasý konusunda þikâyette bulunan kadýnýn da sözleini iþiten Allah, en iyi iþiten ve en iyi görendir.

1

1


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 543

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ß ¤á¡è¡ö ¬b ¡ã ¤å¡ß ¤á¢Ø¤ä¡ß  æ뢊¡çb Ä¢í  åí ©ˆ £Û a ©

© ¬¨£Ûa £ ü¡a ᤠ¢è¢mb è £ß¢a æ ªó ¤ ¡a 6 ᤠ¡è¡mb è £ß¢a £ å¢ç ¡4¤ì Ô¤Ûa  å¡ß a¦Š Ø¤ä¢ß  æì¢Ûì¢Ô î Û ¤á¢è £ã¡a  ë 6 ¤á¢è ã ¤† Û ë

¥‰ì¢1 Ë ¥£ì¢1 È Û  é¨£ÜÛa  £æ¡a  ë 6 a¦‰ë¢‹  ë Ellezîne yuzâhirûne minkum min nisâihim mâ hunne ummehâtihim, in ummehâtuhum illellâî velednehum, ve innehum le yekûlûne munkeren minel kavli ve zûrâ(zûren) ve innallâhe le afuvvun gafûr(gafûrun).

⇑⎜ινιζδεν (σιζδεν) καδ⎬νλαρ⎬να σ⎬ρτ ⎜εϖιρενλερ (αρκαλαρ⎬ν⎬ δ⎞νενλερ) κι ονλαρ (ε⎭λερι) κενδιλερινιν αννελερι δεðιλδιρ. Ονλαρ⎬ν αννελερι, σαδεχε ονλαρ⎬ δοðυρανλαρδ⎬ρ. ςε μυηακκακ κι ονλαρ γερ⎜εκτεν ινκ®ρ εδιχι (⎜ιρκιν) ϖε γ⎫ναηα σοκαν (αð⎬ρ) βιρ σ⎞ζ σ⎞ψλ⎫ψορλαρ. Μυηακκακ κι Αλλαη, μυτλακα αφφεδεν ϖε μαðφιρετ εδενδιρ.

2

2


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 543

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 - ellezîne 2 - yuzâhirûne 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

min-kum min nisâi-him mâ hunne ummehâti-him in (illâ) ummehâtu-hum illâ ellâî veledne-hum ve inne-hum le yekûlûne munkeren min el kavli ve zûren ve inne allâhe le afuvvun gafûrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

o kimseler, onlar zihar yapýyorlar, boþuyorlar (sen bana anamýn sýrtý gibisin diyorlar) sizden, içinizden onlarýn kadýnlarýndan deðil onlar onlarýn anneleri olsa, ancak, sadece onlarýn anneleri ancak onlar ki onlarý doðurdu ve muhakkak ki onlar gerçekten, mutlaka ..... söylüyorlar inkâr edici, kötü, çirkin sözden ve bâtýl, asýlsýz, yalan, aðýr, günaha sokan ve muhakkak Allah gerçekten, mutlaka affeden maðfiret eden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kadýnlarýna: “Sen bana annemin arkasý gibisin.” diyerek sýrt çevirenlerin bu konuda karýlarýný anneleri gibi kabul etmeleri doðru görülmüyor. Bu söz “çirkin” ve “yalan” olarak vasýflandýrýlýyor. Allah mutlaka af ve maðfiret edendir.

3

3


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 543

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b à¡Û  æ뢅ì¢È í  £á¢q ¤á¡è¡ö¬b ¡ã ¤å¡ß  æ뢊¡çb Ä¢í  åí© ˆ £Ûa  ë

¤á¢Ø¡Û¨‡ 6 b £¬b à n í ¤æ a ¡3¤j Ó ¤å¡ß §ò j Ó ‰ ¢Ší©Š¤z n Ï aì¢Ûb Ó ¥Šî©j   æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ©é¡2  æì¢Ä Çì¢m Vellezîne yuzâhirûne min nisâihim summe yeûdûne limâ kâlû fe tahrîru rekabetin min kabli en yetemâssâ, zâlikum tûazûne bih(bihî), vallâhu bimâ ta’melûne habîr(habîrun).

Ονλαρ κι καδ⎬νλαρ⎬να σ⎬ρτ ⎜εϖιριπ, σονρα σ⎞ψλεδικλερι ⎭εψδεν γερι δ⎞νερλερ. Ο τακτιρδε τεμασ ετμεδεν ⎞νχε βιρ κ⎞λεψι αζαδ ετσιν (σερβεστ β⎬ρακσ⎬ν). ⇑⎭τε σιζε βυ ϖααζεδιλιψορ (ψαπμαν⎬ζ γερεκενλερ ⎞ð⎫τ ϖεριλιψορ). ςε Αλλαη, ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν ηαβερδαρ ολανδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

ve ellezîne yuzâhirûne min nisâi-him summe yeûdûne li-mâ kâlû fe tahrîru rekabetin min kabli en yetemâssâ zâlikum tûazûne bi-hi ve allâhu bi-mâ ta’melûne habîrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve o kimseler, onlar zihar yaparlar, boþarlar kadýnlarýndan sonra dönerler þeyden söylediler o taktirde azad etsin, serbest býraksýn köle önceden, daha önce temas etmek, temas etmesi iþte bu, iþte böyle vaazediliyor, öðüt veriliyor onunla ve Allah þeyleri yapýyorsunuz haber olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kim karýsýna zihar eder ve “Sen, bana annemin arkasý gibisin.” dedikten sonra onunla temas etmek isterse, evvelâ bir köleyi azad etmesi gerekir.

4

4


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 543

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡å¤î È¡2b n n¢ß ¡å¤í Š¤è ( ¢âb î¡– Ï ¤†¡v í ¤á Û ¤å à Ï

¤É¡À n¤ í ¤á Û ¤å à Ï 7 b £¬b à n í ¤æ a ¡3¤j Ó ¤å¡ß aì¢ä¡ß¤ªì¢n¡Û  Ù¡Û¨‡ 6 b¦äî©Ø¤¡ß  åî©£n¡ ¢âb È¤Ÿ¡b Ï 6 ¡é¨£ÜÛa ¢…뢆¢y  Ù¤Ü¡m  ë 6 ©é¡Ûì¢ ‰  ë ¡é¨£ÜÛb¡2

¥áî©Û a

¥la ˆ Ç

åí©Š¡Ïb Ø¤Ü¡Û  ë

Fe men lem yecid fe sýyâmu þehreyni mutetâbiayni min kabli en yetemâssâ, fe men lem yestetý’ fe ýt’âmu sittîne miskînâ(miskînen), zâlike li tu’minû billâhi ve resûlih(resûlihi), ve tilke hudûdullâh(hudûdullâhi), ve lil kâfirîne azâbun elîm(elîmun).

Αρτ⎬κ κιμ (αζαδ εδεχεκ κ⎞λε ϖεψα χαριψε) βυλαμαζσα, ο τακτιρδε (ε⎭λερινε) τεμασ ετμεδεν ⎞νχε ικι αψ δεϖαμλ⎬ (αρδαρδα) ορυ⎜ τυτσυν. Φακατ κιμιν (ορυχα) γ⎫χ⎫ ψετμεζσε ο ζαμαν αλτμ⎬⎭ μισκινι (⎜αλ⎬⎭μακταν αχιζ, ψα⎭λ⎬ κιμσεψι) δοψυρσυν. ⇑⎭τε βυ, Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ⎩μ®ν εττιðινιζ ι⎜ινδιρ. ςε βυ, Αλλαη’⎬ν ηυδυδυδυρ ϖε κ®φιρλερ ι⎜ιν ελ⎩μ αζαπ ϖαρδ⎬ρ. 5

5


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 543

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

-

fe men lem yecid fe sýyâmu þehreyni mutetâbiayni min kabli en yetemâssâ fe men lem yestetý’ fe it’âmu sittîne miskînen zâlike li tu’minû bi allâhi ve resûli-hi ve tilke hudûdu allâhi ve li el kâfirîne azâbun elîmun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

artýk, fakat kim bulamaz o zaman, o taktirde oruç tutsun 2 ay ardarda, devamlý öncesinden, daha önce temas etmek, temas etmesi artýk, fakat kim gücü yetmez, yapamaz o halde, o zaman doyursun altmýþ miskin, yoksul (çalýþmaktan aciz, yaþlý kimseyi) iþte bu için îmân ediyorsunuz Allah’a ve onun resûlüne ve iþte bu hudutlar, sýnýrlar Allah ve kâfirler için vardýr azap elîm, acýklý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ziharda bulunanlardan azad edecek kölesi olmayanlarýn eþleriyle temastan evvel kesintisiz 2 ay oruç tutmalarý farz kýlýnýyor. Buna gücü yetmeyenlerin 60 yoksulu doyurmasý þarttýr. Allah’ýn emri budur. Bu sýnýrlarý inkâr edenler için elîm bir azap vardýr.

6

6


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 543

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b à × aì¢n¡j¢× ¢é Ûì¢ ‰  ë  é¨£ÜÛa  æ뢣…¬b z¢í  åí© ˆ £Ûa  £æ¡a §pb í¨a ¬b ä¤Û Œ¤ã a †¤  Ó  ë ¤á¡è¡Ü¤j Ó ¤å¡ß  åí ©ˆ £Ûa  o¡j¢× 7 ¥åî©è¢ß ¥la ˆ Ç  åí©Š¡Ïb Ø¤Ü¡Û  ë 6 §pb ä¡£î 2 Ýnnellezîne yuhâddûnallâhe ve resûlehu kubitûkemâ kubitellezîne min kablihim ve kadenzelnâ âyâtin beyyinât(beyyinâtin), ve lil kâfirîne azâbun muhîn(muhînun).

Μυηακκακ κι Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε (ονλαρ⎬ν κοψδυðυ ηυδυτλαρα) μυηαλεφετ εδενλερ, ονλαρδαν ⎞νχεκιλεριν αλ⎜αλτ⎬λδ⎬ð⎬ γιβι αλ⎜αλτ⎬λδ⎬λαρ. ςε α⎜⎬κλανμ⎬⎭ ®ψετλερ (α⎜⎬κ δελιλλερ) ινδιρμι⎭τικ ϖε κ®φιρλερ ι⎜ιν αλ⎜αλτ⎬χ⎬ αζαπ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

inne ellezîne yuhâddûne allâhe ve resûle-hu kubitû kemâ kubite ellezîne min kabli-him ve kad enzelnâ âyâtin beyyinâtin ve li el kâfirîne azâbun muhînun

: : : : : : : : : : : : : : : :

muhakkak ki onlar hududu aþanlar, muhalefet edenler Allah ve onun resûlü alçaltýldý olduðu gibi alçaltýldý onlar onlardan öncekiler ve olmuþtu indirdik âyetler, deliller apaçýk, açýklanmýþ ve kâfirler için vardýr bir azap alçaltýcý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ve Allah’ýn Resûl’üne muhalefet edenler yani karþý çýkanlar bütün devirlerde alçaltýldýlar ve alçaltýlacaklardýr. Allah’ýn açýk delilleri âyetlerle bildirilmiþtir. Bunlara karþý çýkanlarý “kâfirler” olarak vasýflandýrýyor Yüce Rabbimiz.

7

7


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 543

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6aì¢Ü¡à Ç b à¡2 ¤á¢è¢÷¡£j ä¢î Ï b¦Èî©à u ¢é¨£ÜÛa ¢á¢è¢r È¤j í  â¤ì í ; ¥†î©è ( §õ¤ó ( ¡£3¢× ó¨Ü Ç ¢é¨£ÜÛa ë 6 ¢êì¢ ã  ë ¢é¨£ÜÛa ¢é¤y a Yevme yeb’asuhumullâhu cemîan fe yunebbiuhum bimâ amilû, ahsâhullâhu ve nesûh(nesûhu), vallâhu alâ kulli þey’in þehîd(þehîdun).

Ο γ⎫ν Αλλαη ηεπσινι βεασ εδεχεκ (ψενιδεν διριλτεχεκ). Σονρα ονλαρα, ψαπτ⎬κλαρ⎬ ⎭εψλερι ηαβερ ϖερεχεκ. Αλλαη, ονλαρ⎬ν υνυττυκλαρ⎬ν⎬ (τεκ τεκ) σαψδ⎬ (καψδεττι). Αλλαη, ηερ⎭εψε ⎭αηιττιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

yevme yeb’asu-hum allâhu cemîan fe yunebbiu-hum bi-mâ amilû ahsâ-hu allâhu ve nesû-hu ve allâhu alâ kulli þey’in þehîdun

: : : : : : : : : : : : : :

o gün onlarý diriltecek Allah topluca, hepsi o zaman, sonra onlara haber verecek þeyleri yaptýlar onu saydý Allah ve onu unuttu ve Allah herþeye þahittir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, resûllerine muhalefet edenlerin hepsini kýyâmet günü hayata getirecektir. Onlara hayat filmlerinde, her an kaybettikleri ve kazandýklarý dereceleri ile birlikte hayatlarý boyunca yaptýklarý ve çoðunu unuttuklarý herþeyi gösterecektir. Allah herþeye þahittir. Allah’ýn kiramen kâtibin melekleri de herkes için onlarýn hayatlarýna þahittir.

8

8


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 544

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6¡¤‰ ü¤aó¡Ï b ß  ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï b ß ¢á Ü¤È í  é¨£ÜÛa  £æ a  Š m ¤á Û  a §ò ¤à   ü  ë ¤á¢è¢È¡2a ‰  ì¢ç  £ü¡a §ò r¨Ü q ô¨ì¤v ã ¤å¡ß ¢æì¢Ø í b ß

Š r¤× a ¬ ü  ë  Ù¡Û ¨‡ ¤å¡ß ó¨ã ¤… a  ¬ü  ë ¤á¢è¢ ¡…b   ì¢ç  £ü¡a ¨

aì¢Ü¡à Ç b à¡2 ¤á¢è¢÷¡£j ä¢í  £á¢q 7 aì¢ãb × b ß  å¤í a ¤á¢è È ß  ì¢ç  £ü¡a ¥áî©Ü Ç §õ¤ó ( ¡£3¢Ø¡2  é¨ £ÜÛa  £æ¡a 6 ¡ò à¨î¡Ô¤Ûa  â¤ì í E lem tere ennallâhe ya’lemu mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardý), mâ yekûnu min necvâ selâsetin illâ huve râbiuhum ve lâ hamsetin illâ huve sâdisuhum ve lâ ednâ min zâlike ve lâ eksere illâ huve meahum eyne mâ kânû, summe yunebbiuhum bimâ amilû yevmel kýyâmeh(kýyâmeti), innallâhe bi kulli þeyin alîm(alîmun).

Αλλαη’⎬ν γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολαν ηερ⎭εψι βιλδιðινι γ⎞ρμεδιν μι? ⇐⎜ κι⎭ι αρασ⎬νδα γιζλι βιρ κονυ⎭μα ολμαζ κι, ονλαρ⎬ν δ⎞ρδ⎫νχ⎫σ⎫ Ο (Αλλαη) ολμασ⎬ν. ςε βε⎭ κι⎭ι (αρασ⎬νδα γιζλι βιρ κονυ⎭μα) ολμαζ κι, ονλαρ⎬ν αλτ⎬νχ⎬σ⎬ Ο (Αλλαη) ολμασ⎬ν. ςε βυνδαν δαηα αζ⎬ ϖεψα δαηα ⎜οðυ, νερεδε ολυρλαρσα ολσυνλαρ, μυτλακα Ο (Αλλαη), ονλαρλα βεραβερδιρ. Σονρα κ⎬ψ®μετ γ⎫ν⎫, ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ ονλαρα ηαβερ ϖερεχεκτιρ. Μυηακκακ κι Αλλαη, ηερ⎭εψι εν ιψι βιλενδιρ.

9

9


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 544

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

-

e lem tere enne allâhe ya’lemu mâ fî es semâvâti ve mâ fî el ardi mâ yekûnu min necvâ selâsetin illâ huve (mâ yekûnu ... illâ huve râbiu-hum ve lâ hamsetin illâ huve sâdisu-hum ve lâ ednâ min zâlike ve lâ eksere illâ huve mea-hum eyne mâ kânû summe yunebbiu-hum bimâ amilû yevme el kiyâmeti inne allâhe bi kulli þeyin alîmun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

görmüyor musun, görmedin mi Allah’ýn ..... olduðunu bilir þey göklerde var olan ve arzda, yerde var olan olmaz gizli bir konuþmadan (konuþmada) üç (kiþi) ondan baþkasý olmaz, mutlaka o olur ondan baþkasýnýn olmasý olamaz, mutlaka o olur) onlarýn dördüncüsü ve olmasýn, olmaz beþ (kiþi) ondan baþkasý olmaz, mutlaka o olur onlarýn altýncýsý ve olmasýn, olmaz daha az bundan ve olmasýn, olmaz daha çok ondan baþkasý olmaz, mutlaka o olur onlarla beraber nerede olursa oldular sonra onlara haber verecek þeyi yaptýlar kýyâmet günü muhakkak ki Allah herþeyi en iyi bilendir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah bütün gizli konuþmalarýn þahididir. Herkesle her an beraberdir. Ýlmiyle ve rahmetiyle herþeyi kuþattýðý cihetle bu, Allah için zor deðildir. Kýyâmet günü herkes amel defterinde, yani rakamlý kitabýnda, yani kiramen kâtibin melekleri tarafýndan çekilen hayat filminde, doðumundan ölümüne kadar yaþadýðý bütün hayatýný, her saniye kazandýðý ve kaybettiði derecelerle birlikte görecektir. Allah böylece onlara yaptýklarýný, inkâr etmeleri mümkün olmayan bir þekilde göstererek onlarý haberdar edecektir.

10

10


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 544

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

£á¢q ô¨ì¤v £äÛa ¡å Ç aì¢è¢ã  åí ©ˆ £Ûa ó Û¡a  Š m ¤á Û a ¡á¤q¡ü¤b¡2  æ¤ì u b ä n í  ë ¢é¤ä Ç aì¢è¢ã b à¡Û  æ뢅ì¢È í

Ú@¢ªë¬b u a ‡¡a  ë 9 ¡4ì¢ £ŠÛa ¡o î¡–¤È ß  ë ¡æa ë ¤†¢È¤Ûa ë ¤

æì¢Ûì¢Ô í  ë = ¢é¨£ÜÛa ¡é¡2  Ù£î¡  z¢í ¤á Û b à¡2  Ú¤ì £î y 6 ¢4ì¢Ô ã b à¡2 ¢é¨£ÜÛa b ä¢2 ¡£ˆ È¢í  ü ¤ì Û ¤á¡è¡¢1¤ã a ó¬©Ï

¢Šî©– à¤Ûa  ¤÷¡j Ï 7 b è ã¤ì Ü¤– í 7 ¢á £ä è u ¤á¢è¢j¤ y E lem tere ilellezîne nuhû anin necvâ summe yeûdûne li mâ nuhû anhu ve yetenâcevne bil ismi vel udvâni ve ma’siyetir resûl(resûli), ve izâ câûke hayyevke bimâ lem yuhayyike bihillâh(bihillâhu), ve yekûlûne fî enfusihim lev lâ yu’azzibunallâhu bimâ nekûl(nekûlu), hasbuhum cehennem(cehennemu), yaslevnehâ, fe bi’sel masîr(masîru).

Γιζλι κονυ⎭μακταν νεηψεδιλενλερι (μεν εδιλενλερι) γ⎞ρμεδιν μι? Σονρα νεηψεδιλδικλερι ⎭εψε δ⎞ν⎫ψορλαρ. Αραλαρ⎬νδα γ⎫ναη, δ⎫⎭μανλ⎬κ ϖε ρεσ⎦λε ισψαν κονυλαρ⎬νδα γιζλι γιζλι κονυ⎭υψορλαρ. ςε σανα γελδικλερι ζαμαν, Αλλαη’⎬ν σελ®μλαμαδ⎬ð⎬ βιρ ⎭εκιλδε σενι σελ®μλαδ⎬λαρ. ςε κενδι αραλαρ⎬νδα: “√ψλε ισε (ο γερ⎜εκτεν πεψγαμβερ ισε) Αλλαη, σ⎞ψλεδικλεριμιζδεν δολαψ⎬ βιζε αζαπ ετμελι δεðιλ μι?” διψορλαρ. Ονλαρα χεηεννεμ ψετερ. Ονα ψασλαναχακλαρ (ατ⎬λαχακλαρ). ⇑⎭τε ο ϖαρ⎬λαχακ ψερ νε κ⎞τ⎫. 11

11


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 544

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

-

e lem tere ilâ ellezîne nuhû an en necvâ summe yeûdûne li-mâ nuhû anhu ve yetenâcevne bi el ismi ve el udvâni ve ma’siyeti resûli ve izâ câû-ke hayyev-ke bimâ lem yuhayyi-ke bi-hi allâhu ve yekûlûne fî enfusi-him lev lâ yuazzibu-nâ allâhu bi-mâ nekûlu hasbu-hum cehennemu yaslevne-hâ fe bi’se el masîru

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

görmüyor musun, görmedin mi, bakmadýn mý onlar nehyedildiler, men edildiler, yasaklandýlar gizli gizli konuþma, gizli fýsýldaþma sonra dönüyorlar þeye nehyedildiler, yasaklandýlar ondan ve gizli gizli konuþuyorlar günah ve düþmanlýk ve isyan resûl ve sana geldiði zaman seni selâmladýlar þey ile, bir þekilde seni selâmlamadý onunla Allah ve diyorlar kendi aralarýnda þâyet, öyle ise deðil bize azap eder Allah sebebiyle, dolayý biz söylüyoruz onlara yeter cehennem ona yaslanacaklar, atýlacaklar iþte ne kötü varýlacak yer

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’i, Allah’ýn meþru kýlmadýðý zalimce bir selâmla selâmlýyorlardý: “Es selâmu aleykum” yerine, “Es sâmu aleykum: ölüm sizin üzerinize olsun” diyorlardý. Sonra da, “o gerçekten peygamber ise bu söylediklerimizden dolayý Allah, bize azap etmeli deðil mi?” diyorlardý.

12

12


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 28

ℜψετ − 9

Σαψφα − 544

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢n¤î u b ä m a ‡¡a a¬ì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í ¡æa ë ¤†¢È¤Ûa  ë ¡á¤q¡ü¤b¡2 a¤ì ub ä n m  5 Ï ¤

£Š¡ ¡j¤Ûb¡2 a¤ì ub ä m ë  ¡4ì¢ £ŠÛa ¡o î¡–¤È ß ë 

ô©ˆ¬ £Ûa  é¨£ÜÛa aì¢Ô £ma  ë 6 ô¨ì¤Ô £nÛa  ë

æ뢊 '¤z¢m ¡é¤î Û¡a Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ tenâceytum fe lâ tetenâcev bil ismi vel udvâni ve ma’siyetir resûli ve tenâcev bil birri vet takvâ, vettekûllâhellezî ileyhi tuhþerûn(tuhþerûne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (Αλλαη’α ινανανλαρ, ⎩μ®ν εδενλερ)! Αραν⎬ζδα γιζλιχε κονυ⎭τυðυνυζ ζαμαν αρτ⎬κ γ⎫ναη, δ⎫⎭μανλ⎬κ ϖε ρεσ⎦λε ισψαν κονυσυνδα γιζλι γιζλι κονυ⎭μαψ⎬ν. Βιρρ ϖε τακϖα κονυσυνδα αραν⎬ζδα μ⎫⎭αϖερε εδιν (γ⎞ρ⎫⎭⎫ν). ςε κενδισινε ηα⎭ρολυναχαð⎬ν⎬ζ (ηυζυρυνδα τοπλαναχαð⎬ν⎬ζ) Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν.

13

13


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 544

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 - yâ eyyuhâ 2 - ellezîne âmenû 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

izâ tenâceytum fe lâ tetenâcev bi el ismi ve el udvâni ve ma’siyeti er resûli ve tenâcev bi el birri ve et takvâ ve itteku allâhe ellezî ileyhi tuhþerûne

: : : : : : : : : : : : : : : : :

ey âmenû olanlar, ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dileyenler, îmân edenler aranýzda gizlice konuþtuðunuz zaman artýk, bundan böyle gizli gizli konuþmayýn günah ve düþmanlýk ve isyan resûl ve gizli konuþun, aranýzda müþavere edin, görüþün birri ve takva sahibi olma ve takva sahibi olun Allah o ki, ki o ona, kendisine, onun huzurunda haþrolunacaksýnýz, toplanacaksýnýz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyetle Allah “âmenû olanlar” ifadesiyle Allah’a inanan ama Hz. Muhammed (S.A.V)’e karþý olanlarýn, O’na isyan ve düþmanlýk etme konusunda konuþmamalarýný emrediyor. Konuþulacak hususlar birr ve takva olarak belirleniyor. Bu, Kur’ân’ýn 7 safha, 4 teslime kadar uzanan bir konular dizisinin baþlangýcýna iþarettir.

14

14


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 544

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åí ©ˆ £Ûa  æ¢Œ¤z î¡Û ¡æb À¤î, £'Ûa  å¡ß ô¨ì¤v £äÛa b à £ã¡a 6¡é¨£ÜÛa ¡æ¤‡¡b¡2  £ü¡a b¦÷¤î ( ¤á¡ç¡£‰¬b š¡2  ¤î Û  ë aì¢ä ß¨a

æì¢ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ¡3 £× ì n î¤Ü Ï ¡é¨£ÜÛa ó Ü Ç  ë Ýnnemen necvâ mineþ þeytâni li yahzunellezîne âmenû ve leyse bi dârrihim þey’en illâ bi iznillâh, ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).

Μυηακκακ κι νεχϖα (γιζλι φ⎬σ⎬λδα⎭μα) ⎭εψτανδανδ⎬ρ, ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ (⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερι) μαηζυν ετμεκ ι⎜ινδιρ. ςε Αλλαη’⎬ν ιζνι ολμαδ⎬κ⎜α ονλαρα βιρ δαρλ⎬κ (σ⎬κ⎬ντ⎬) ϖερεχεκ δεðιλδιρ. √ψλεψσε μ⎫’μινλερ Αλλαη’α τεϖεκκ⎫λ ετσινλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

innemâ en necvâ min eþ þeytâni li yahzune ellezîne âmenû ve leyse bi dârri-him þey’en illâ bi izni allâhi ve alâ allâhi fe li yetevekkeli el mu’minûne

: : : : : : : : : : : : : :

fakat, ama, oysa, muhakkak ki gizli gizli konuþma, gizli fýsýldaþma þeytandan mahzun etmek, üzmek için onlar ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dilediler ve deðil onlara bir darlýk (sýkýntý) veren bir þey olmadan, olmadýkça Allah’in izni ile ve Allah’a öyleyse tevekkül etsinler mü’minler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burada, bir evvelki âyette “ÂMENÛ” olarak yer alan, Allah’a inanan ama Allah’a ulaþmayý dilemediði halde, inancý sebebiyle ÂMENÛ olanlarla; Allah’a ulaþmayý dileyerek gerçek anlamda âmenû olanlarýn farklýlýðý kesinleþiyor. Âmenû olanlardan birinci grup Allah’a inanýyorlar ama onlar Allah’ýn Peygamberi’ne düþman olan cehennemliklerdir. Ýkinci grup âmenû olanlar Allah’a inanan, Allah’a ulaþmayý dileyen ve Peygamberleri’ne tam bir îmânla inananlardýr. Onlarýn, Allah’ýn Resûl’üne Allah’ýn izni olmadýkça, hiçbir þekilde zarar veremeyecekleri açýklanýyor.

15

15


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 544

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢z £ 1 m ¤á¢Ø Û  3î©Ó a ‡¡a a¬ì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í ©

7 ¤á¢Ø Û ¢é¨£ÜÛa ¡| ¤1 í aì¢z ¤Ïb Ï ¡¡Ûb v à¤Ûa ó¡Ï

åí ©ˆ £Ûa ¢é¨£ÜÛa ¡É Ï¤Š í a뢌¢'¤ãb Ï a뢌¢'¤ãa  3î©Ó a ‡¡a  ë  á¤Ü¡È¤Ûa aì¢m@ë¢a  åí ©ˆ £Ûa ë = ¤á¢Ø¤ä¡ß aì¢ä ß¨a ¥Šî©j   æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¢é¨£ÜÛa  ë 6§pb u ‰ … Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ kîle lekum tefessehû fil mecâlisi fefsehû yefsehýllâhu lekum, ve izâ kîlenþuzû fenþuzû yerfeýllâhullezîne âmenû minkum vellezîne ûtûl ýlme derecât(derecâtin), vallâhu bimâ ta’melûne habîr(habîrun).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ! Μεχλισλερδε σιζε: “(Οτυρμακ ι⎜ιν) ψερ α⎜⎬ν!” δενιλδιðι ζαμαν, ο τακτιρδε ψερ α⎜⎬ν. Αλλαη δα σιζε ψερ α⎜αρ (γενι⎭λικ ϖεριρ). ςε: “Καλκ⎬ν !” δενιλδιðι ζαμαν ηεμεν καλκ⎬ν! Αλλαη, σιζδεν ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ν ϖε ιλιμ ϖεριλμι⎭ ολανλαρ⎬ν δερεχελερινι ψ⎫κσελτιρ. ςε Αλλαη, ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν ηαβερδαρδ⎬ρ.

16

16


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 544

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû izâ kîle lekum tefessehû fî el mecâlisi fe ifsehû yefsehi allâhu lekum ve izâ kîle ensuzû fe ensuzû yerfei allahu ellezîne âmenû minkum ve ellezîne ûtû el ilme derecâtin ve allâhu bimâ ta’melûne habîrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey âmenû olanlar, ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dileyenler denildiði zaman size yer açýn meclislerde o taktirde yer açýn yer açar, geniþlik verir Allah size, sizin için ve denildiði zaman kalkýp kenara çekilin, kalkýn o zaman, hemen kalkýp kenara çekilin, kalkýn yükseltir Allah âmenû olanlar sizden ve verilenler ilim dereceler ve Allah þeyi yapýyorsunuz haberdar olandýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyetle, baþlangýçta meclisteki bütün inananlara “âmenû olanlar” diyor, Yüce Rabbimiz. Ama Allah “Sizden, âmenû olanlarýn derecelerini yükseltir.” sözüyle meclistekilerin arasýnda bulunan Allah’a ulaþmayý dileyen gerçek mü’minleri kastediyor. Allah, âmenû olanlardan Allah’a ulaþmayý dileyenlerin derecelerini ve tabiiyetlerini gerçekleþtiren ve ilim öðrenerek ruhlarýný Allah’a ulaþtýranlarýn derecelerini yükselteceðini açýklýyor. Ruhu 1. kata ulaþanlara 1’e 100 derece, 2. kata ulaþanlara 200, 3, 4, 5, 6, 7. katlara çýkacaklara 700 derece veriyor ve onlarýn dereceleri yükseltiliyor.

17

17


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢á¢n¤î ub ã a ‡¡a a¬ì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í ¤á¢Øí¨ì¤v ã ¤ô † í  å¤î 2 aì¢ß ¡£† Ô Ï  4ì¢ £ŠÛa ¤æ¡b Ï 6 ¢Š è¤Ÿ a  ë ¤á¢Ø Û ¥Š¤î   Ù¡Û¨‡ 6 ¦ò Ó  † • ¥áî©y ‰ ¥‰ì¢1 Ë  é¨£ÜÛa  £æ¡b Ï a뢆¡v m ¤á Û Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ nâceytumur resûle fe kaddimû beyne yedey necvâkum sadakah(sadakaten), zâlike hayrun lekum ve ather(atheru), fe in lem tecidû fe innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ)! Ρεσ⎦λ’ε γιζλι βιρ ⎭εψ σ⎞ψλεδιðινιζ ζαμαν γιζλι κονυ⎭μαν⎬ζδαν (γ⎞ρ⎫⎭μενιζδεν) ⎞νχε σαδακα τακδιμ εδινιζ (ϖερινιζ). Βυ, σιζιν ι⎜ιν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬δ⎬ρ ϖε δαηα τεμιζδιρ. Φακατ (βιρ σαδακα) βυλαμαζσαν⎬ζ, ο τακτιρδε μυηακκακ κι Αλλαη, Γαφ⎦ρ’δυρ, Ραη⎩μ’διρ.

18

18


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû izâ nâceytum(u) er resûle fe kaddimû beyne yedey necvâ-kum sadakaten zâlike hayrun lekum ve atheru fe in lem tecidû fe inne allâhe gafûrun rahîmun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey âmenû olanlar, ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dileyenler olduðu zaman gizlice söylediniz, konuþtunuz resûl o zaman takdim ediniz, veriniz (elleri arasýnda) önünde, öncesinde, önce gizli konuþmanýz, gizli görüþmeniz sadaka iþte bu daha hayýrlý size, sizin için ve daha temiz, en temiz fakat, eðer, þâyet, ise bulamadýnýz o taktirde muhakkak ki Allah gafûrdur, çok baðýþlayandýr rahîmdir, Rahîm esmasýnýn sahibidir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Muhammed (S.A.V)’e gizli bir þey söyleneceði zaman, bu konuþmadan önce bir sadaka verilmesi emrolunuyor. Fakirlerin ihtiyacýna tahsis edilecek bu paranýn verilmesi, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in zamanýný daha dengeli bir þeklide kullanabilmesini saðlamak ve paranýn fakirlere verilmesi ile konuþana hayýr kazandýrmak hedef alýnmýþ olmalýdýr.

19

19


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Øí¨ì¤v ã ¤ô † í  å¤î 2 aì¢ß ¡£† Ô¢m ¤æ a ¤á¢n¤Ô 1¤( a  õ ¢é¨£ÜÛa  lb m  ë aì¢Ü È¤1 m ¤á Û ¤‡¡b Ï 6 §pb Ó  † •  ñì¨× £ŒÛa aì¢m¨a  ë  ñì¨Ü £–Ûa aì¢àî©Ó b Ï ¤á¢Ø¤î Ü Ç ¢é¨£ÜÛa ë 6 ¢é Ûì¢ ‰  ë  é¨£ÜÛa aì¢Èî©Ÿ a  ë ;  æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¥Šî©j  E eþfaktum en tukaddimû beyne yedey necvâkum sadakât(sadakâtin), fe iz lem tef’alû ve tâbellâhu aleykum fe ekîmus salâte ve âtuz zekâte ve etîûllâhe ve resûleh(resûlehu), vallâhu habîrun bimâ ta’melûn(ta’melûne).

Γιζλι γ⎞ρ⎫⎭μενιζδεν ⎞νχε σαδακα ϖερμεκτεν κορκτυνυζ μυ? √ψλεψσε ψαπαμαδ⎬ð⎬ν⎬ζ ζαμαν Αλλαη σιζιν τ⎞ϖβενιζι καβυλ εττι. Ο τακτιρδε ναμαζ⎬ ικαμε εδιν, ζεκ®τ⎬ ϖεριν, Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ιταατ εδιν. ςε Αλλαη ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν ηαβερδαρδ⎬ρ. 20

20


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-

e eþfaktum en tukaddimû beyne yedey necvâ-kum sadakâtin fe iz lem tef’alû ve tâbe allâhu aleykum fe ekîmû es salâte ve âtû ez zekâte etîû allâhe ve resûle-hu ve allâhu habîrun bimâ ta’melûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

mi çekindiniz, korktunuz takdim etmek, vermek (elleri arasýnda) önünde, öncesinde, önce gizli konuþmanýz, gizli görüþmeniz sadaka o zaman, o taktirde, öyleyse yapmadýðýnýz zaman, yapamadýðýnýz zaman ve tövbelerinizi kabul etti Allah sizin o zaman, o taktirde, öyleyse ikame edin, yerine getirin, devam edin namaz ve verin zekât itaat edin Allah’a ve onun resûlüne ve Allah haberdardýr, haberdar olandýr þeylerden yapýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Sadaka vermek size zor mu geldi ki veremediniz? Sonra da tövbe ettiniz ve Allah tövbenizi kabul etti.” buyruluyor. Namazýn kýlýnmasý ve zekâtýn verilmesi emrolunuyor. Allah’a ve Resûl’üne itaat kesin bir emir olarak yer alýyor. Allah heryerde, her zaman, herþeyden haberdardýr. Çünkü ilmiyle ve rahmetiyle herþeyi kaplamýþtýr.

21

21


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢é¨£ÜÛa k¡š Ë b¦ß¤ì Ó a¤ì £Û ì m  åí ©ˆ £Ûa ó Û¡a  Š m ¤á Û  a = ¤á¢è¤ä¡ß  ü  ë ¤á¢Ø¤ä¡ß ¤á¢ç b ß 6 ¤á¡è¤î Ü Ç

æì¢à Ü¤È í ¤á¢ç  ë ¡l¡ˆ Ø¤Ûa ó Ü Ç  æì¢1¡Ü¤z í  ë E lem tere ilellezîne tevellev kavmen gadýballâhu aleyhim, mâ hum minkum ve lâ minhum ve yahlifûne alel kezibi ve hum ya’lemûn(ya’lemûne).

Αλλαη’⎬ν κενδιλερινε ⎞φκελενδιðι (γαδαπλανδ⎬ð⎬) καϖμε (ψαηυδιλερε) δ⎞νενλερι (ονλαρ⎬ δοστ εδινεν μ⎫ναφ⎬κλαρ⎬) γ⎞ρμεδιν μι? Ονλαρ σιζδεν δεðιλδιρ ϖε ονλαρδαν δα (ψαηυδιλερδεν δε) δεðιλδιρ. Βιλερεκ ψαλαν ψερε ψεμιν εδερλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

e lem tere ilâ ellezîne tevellev kavmen gadibe allâhu aleyhim mâ hum min-kum ve lâ min-hum ve yahlifûne alâ el kezibi ve hum ya’lemûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

mi görmedin, bakmadýn onlarý, onlara döndüler (dost edindiler) kavm gazaplandý, öfkelendi Allah onlara deðil onlar sizden ve deðil onlardan ve yemin ediyorlar üzerine yalan ve onlar biliyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Münafýklar yahudilerle iþbirliði yapmýþlardýr. Münafýklar bu noktada iki taraftan da deðillerdir. Allah’a karþý, bilerek yalan yere yeminler etmek suretiyle savaþ veriyorlar.

22

22


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢è £ã¡a 6 a¦†í©† ( b¦2a ˆ Ç ¤á¢è Û ¢é¨£ÜÛa  £† Ç a  æì¢Ü à¤È í aì¢ãb × b ß  õ¬b  Eaddallâhu lehum azâben þedîdâ(þedîden), innehum sâe mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

Αλλαη, ονλαρα (μ⎫ναφ⎬κλαρα) ⎭ιδδετλι αζαπ ηαζ⎬ρλαδ⎬. Μυηακκακ κι ονλαρ⎬ν ψαπμ⎬⎭ ολδυκλαρ⎬ ⎭εψ (⎜οκ) κ⎞τ⎫.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

eadde allâhu lehum azâben þedîden inne-hum sâe mâ kânû ya’melûne

: : : : : : : : :

hazýrladý Allah onlara, onlar için þiddetli azap muhakkak onlar kötü oldu, kötü yaptý þey oldular yapýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah münafýklara þiddetli azap hazýrlamýþtýr. Yaptýklarý þey Allah’tan yana olarak Allah’ýn ordusuna katýlmak yerine, Allah’ýn karþýsýnda olmak.

23

23


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å Ç a뢣† – Ï ¦ò £ä¢u ¤á¢è ãb à¤í a a¬ë¢ˆ ‚ £m¡a ¥åî©è¢ß ¥la ˆ Ç ¤á¢è Ü Ï ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  Ýttehazû eymânehum cunneten fe saddû an sebîlillâhi fe lehum azâbun muhîn(muhînun).

Ψεμινλερινι σιπερ εδινδιλερ. Β⎞ψλεχε (ινσανλαρ⎬) Αλλαη’⎬ν ψολυνδαν μεν εττιλερ. Αρτ⎬κ ονλαρ ι⎜ιν αλ⎜αλτ⎬χ⎬ (ρ⎫σϖα εδιχι) αζαπ ϖαρδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ittehazû eymâne-hum cunneten fe saddû an sebîli allâhi fe lehum azâbun muhînun

: : : : : : : : :

edindiler kendi yeminlerini siper olarak, siper artýk, sonra, böylece men ettiler Allah’ýn yolundan artýk, sonra, böylece onlar için vardýr alçaltýcý, rüsva edici azap

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in huzurunda yalancý þahitlerle yalan söylemediklerine dair yemin edenlerin, baþkalarýný Allah’ýn yolundan men ettikleri ve azaba duçar olacaklarýndan bahsediliyor.

24

24


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 b¦÷¤î ( ¡é¨£ÜÛa  å¡ß ¤á¢ç¢… ü¤ë a ¬ ü  ë ¤á¢è¢Ûa ì¤ß a ¤á¢è¤ä Ç  ó¡ä¤Ì¢m ¤å Û

æë ¢†¡Ûb  b èî©Ï ¤á¢ç 7 ¡‰b £äÛa ¢lb z¤• a  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a Len tugniye anhum emvâluhum ve lâ evlâduhum minallâhi þey’â(þey’en), ulâike ashâbun nâr(nâri), hum fîhâ hâlidûn(hâlidûne).

Ονλαρ⎬ν μαλλαρ⎬ ϖε εϖλ®τλαρ⎬, Αλλαη’ταν βιρ ⎭εψε (αζαβα) καρ⎭⎬ ονλαρα ασλα φαψδα ϖερμεζ. ⇑⎭τε ονλαρ, ατε⎭ εηλιδιρ, οραδα εβεδιψεν καλαχακ ολανλαρδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

len tugniye an hum emvâlu-hum ve lâ evlâdu-hum min allâhi þey’en ulâike ashâbu en nâr hum fî-hâ hâlidûne

: : : : : : : : : : : :

asla fayda vermez onlara onlarýn mallarý ve olmaz, deðil onlarýn çocuklarý Allah’tan bir þey iþte onlar ateþ halký, ateþ ehli onlar onun içinde, orada devamlý, ebediyyen kalacak olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yalan söyleyenler ve onlarýn þahitlerinin mallarý ve evlâtlarýnýn Allah’ýn azabýndan onlarý kurtaramayacaðý ve ebediyyen orada kalacaklarý açýklanýyor.

25

25


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢é Û  æì¢1¡Ü¤z î Ï b¦Èî©à u ¢é¨£ÜÛa ¢á¢è¢r È¤j í  â¤ì í ¤á¢è £ã a  æì¢j ¤z í  ë ¤á¢Ø Û  æì¢1¡Ü¤z í b à ×  æì¢2¡‡b Ø¤Ûa ¢á¢ç ¤á¢è £ã¡a ¬ ü a 6 §õ¤ó ( ó¨Ü Ç Yevme yeb’asuhumullâhu cemîan fe yahlifûne lehu kemâ yahlifûne lekum ve yahsebûne ennehum alâ þey’in, e lâ inne hum humul kâzibûn(kâzibûne).

Ο γ⎫ν Αλλαη ηεπσινι βεασ εδεχεκ (ψενιδεν διριλτεχεκ). Ο ζαμαν σιζε ψεμιν εττικλερι γιβι Ο’να δα ψεμιν εδεχεκλερ. ςε κενδιλερινιν βιρ ⎭εψ ⎫ζερινδε ολδυκλαρ⎬ν⎬ σαν⎬ρλαρ. Γερ⎜εκτεν ονλαρ ψαλανχ⎬ δεðιλ μι? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

yevme yeb’asu-hum(u) allâhu cemîan fe yahlifûne lehu kemâ yahlifûne lekum ve yahsebûne enne-hum alâ þey’in e lâ inne-hum hum(u) el kâzibûne

: : : : : : : : : : : : : : : : :

gün onlarý diriltecek Allah onlarýn hepsi o zaman yemin ederler, edecekler ona gibi yemin ederler, edecekler size ve hesap ederler, zannederler kendilerinin ..... olduðunu bir þey üzerinde deðil(ler) mi muhakkak onlar onlar yalan söyleyenler, yalancýlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü yalan söyleyenler de onlarýn yalancý þahitleri de beas edilecekler ve Allah’a da yemin edecekler. Bu yalancýlar kendilerini bir ilim üzere zanneden zavallý cehennem yolcularýdýr.

26

26


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢èî,¨¤ã b Ï ¢æb À¤î, £'Ûa ¢á¡è¤î Ü Ç  ‡ ì¤z n¤¡a 6 ¡æb À¤î, £'Ûa ¢l¤Œ¡y  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a 6 ¡é¨£ÜÛa  Š¤×¡‡

æ뢊¡b ‚¤Ûa ¢á¢ç ¡æb À¤î, £'Ûa  l¤Œ¡y  £æ¡a ¬ ü  a Ýstahveze aleyhimuþ þeytânu fe ensâhum zikrallâh(zikrallâhi), ulâike hizbuþ þeytân(þeytâni), e lâ inne hizbeþ þeytâni humul hâsirûn(hâsirûne).

⇒εψταν ονλαρ⎬ κυ⎭αττ⎬. Β⎞ψλεχε Αλλαη’⎬ν ζικρινι ονλαρα υνυττυρδυ. ⇑⎭τε ονλαρ, ⎭εψταν⎬ν ταραφταρλαρ⎬δ⎬ρ. ⇒εψταν⎬ν ταραφταρλαρ⎬, γερ⎜εκτεν η⎫σρανδα ολανλαρ ονλαρ δεðιλ μι? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

istahveze aleyhim(u) eþ þeytânu fe ensâ-hum zikre allâhi ulâike hizbu eþ þeytâni e lâ inne hizbe eþ þeytâni hum(u) el hâsirûne

: : : : : : : : : : : : : : :

istilâ etti, kuþattý onlarýn üzerini, onlarý þeytan o zaman, böylece unutturmuþtur onlara Allah’ýn zikrini iþte onlar hizip, grup, fýrka, taraftar þeytan deðil mi muhakkak, gerçekten hizip, grup, fýrka, taraftar þeytan onlar hüsrana uðrayanlar, hüsranda olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a karþý yalan söylemeye kýyâmet günü bile cesaret edebilen bu insanlarý þeytanýn, þeytanca kuþattýðý ve onlara, Allah’ý zikretmeyi unutturduðu gibi, öðrettiði zulmanî ilimlerle kendisine baðladýðý kesinlik kazanýyor. Onlar hüsranda olanlardýr ve þeytanýn taraftarlarýdýr.

27

27


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬¢é Ûì¢ ‰  ë  é¨£ÜÛa  æ뢣…¬b z¢í  åí© ˆ £Ûa  £æ¡a  åî©£Û ‡ ü¤a ó¡Ï  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a Ýnnellezîne yuhâddûnallâhe ve resûlehû ulâike fîl ezellîn(ezellîne).

Μυηακκακ κι Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε καρ⎭⎬ ηαδδι α⎭ανλαρ, ι⎭τε ονλαρ ζιλλετ ι⎜ινδεδιρλερ.

1 2 3 4 5 6 7

-

inne ellezîne yuhâddûne allâhe ve resûle-hû ulâike fî el ezellîne

: : : : : : :

muhakkak onlar haddi aþarlar Allah ve onun resûlü iþte onlar içinde zillet

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ve O’nun Resûl’üne karþý haddi aþanlarýn zillet içinde olduklarý kesindir. Gidecekleri yer ebediyyen kalmak üzere cehennemdir.

28

28


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 545

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ó©Ü¢¢‰ ë ¯b ã a  £å j¡Ü¤Ë ü  ¢é¨£ÜÛa  k n ×

¥Œí©Œ Ç ¥£ô¡ì Ó  é¨£ÜÛa  £æ¡a Keteballâhu le aglibenne ene ve rusulî, innellâhe kaviyyun azîz(azîzun).

Αλλαη: “Βεν ϖε ελ⎜ιλεριμ μυτλακα γ®λιπ γελεχεκ.” διψε ψαζδ⎬. Μυηακκακ κι Αλλαη, Καϖ⎩’διρ (κυϖϖετλιδιρ), Αζ⎩ζ’διρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ketebe allâhu le aglibenne ene ve rusulî inne allâhe kaviyyun azîzun

: : : : : : : : : :

yazdý Allah mutlaka ben gâlip geleceðim ben ve resûllerim muhakkak Allah kuvvetli, kudretli, güçlü azîz, üstün

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah yazýyor ki: “Ben ve Resûllerim mutlaka gâlip gelecektir.” Allah’a karþý kim gâlip gelebilir ki? Resûller ise Allah’ýn Resûlleri olduklarý cihetle, Allah mutlak olarak onlarýn gâlip gelmesini saðlar.

29

29


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 546

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡Š¡¨ü¤a ¡â¤ì î¤Ûa ë ¡é¨£ÜÛb¡2  æì¢ä¡ß¤ªì¢í b¦ß¤ì Ó ¢†¡v m  ü

¤ì Û  ë ¢é Ûì¢ ‰  ë  é¨£ÜÛa  £…¬b y ¤å ß  æ뢣…¬a ì¢í ¤á¢è ãa ì¤¡a ¤ë a ¤á¢ç  õ¬b ä¤2 a ¤ë a ¤á¢ç  õ¬b 2¨a a¬ì¢ãb × ó©Ï  k n ×  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a 6 ¤á¢è m Šî,©' Ç ¤ë a 6 ¢é¤ä¡ß §뢊¡2 ¤á¢ç  † £í a  ë  æb àí©ü¤a ¢á¡è¡2ì¢Ü¢Ó

¤å¡ß ô©Š¤v m §pb £ä u ¤á¢è¢Ü¡ ¤†¢í  ë ¢é¨£ÜÛa  ó¡™ ‰ 6 b èî©Ï  åí ©†¡Ûb  ¢‰b è¤ã ü¤a b è¡n¤z m 6 ¡é¨£ÜÛa ¢l¤Œ¡y  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a 6 ¢é¤ä Ç a좙 ‰  ë ¤á¢è¤ä Ç

æì¢z¡Ü¤1¢à¤Ûa ¢á¢ç ¡é¨£ÜÛa  l¤Œ¡y  £æ¡a  ¬ü  a

30

30


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 546

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Lâ tecidu kavmen yu’minûne billâhi vel yevmil âhýri yuvâddûne men hâddallâhe ve resûlehu ve lev kânû âbâehum ev ebnâehum ev ihvânehum ev aþîretehum, ulâike ketebe fî kulûbihimul îmâne ve eyyedehum bi rûhin minhu, ve yudhýluhum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ, radýyallâhu anhum ve radû anhu, ulâike hýzbullâh(hýzbullâhi), e lâ inne hýzballâhi humul muflihûn(muflihûne).

Αλλαη’α ϖε ®ηιρετ γ⎫ν⎫νε (⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψα) ⎩μ®ν εδεν βιρ καϖμι, Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε καρ⎭⎬ γελενλερε μυηαββετ δυψαρ βυλαμαζσ⎬ν. ςε ονλαρ⎬ν βαβαλαρ⎬, οðυλλαρ⎬, καρδε⎭λερι ϖεψα κενδι α⎭ιρετλερι ολσα βιλε. ⇑⎭τε ονλαρ κι, (Αλλαη) ονλαρ⎬ν καλπλερινιν ι⎜ινε ⎩μ®ν⎬ ψαζδ⎬. ςε ονλαρ⎬, κενδινδεν βιρ ρυη ιλε δεστεκλεδι (οραδα εðιτιλμι⎭ ολαν, δεϖριν ιμαμ⎬ν⎬ν ρυηυ ονλαρ⎬ν βα⎭λαρ⎬ν⎬ν ⎫ζερινε ψερλε⎭ιρ). ςε ονλαρ⎬, αλτ⎬νδαν νεηιρλερ ακαν χεννετλερε δαηιλ εδεχεκ. Ονλαρ οραδα εβεδιψψεν καλαχακ ολανλαρδ⎬ρ. Αλλαη, ονλαρδαν ραζ⎬ ολδυ. ςε ονλαρ δα Ο’νδαν (Αλλαη’ταν) ραζ⎬ ολδυλαρ. ⇑⎭τε ονλαρ Αλλαη’⎬ν ταραφταρλαρ⎬δ⎬ρ. Γερ⎜εκτεν Αλλαη’⎬ν ταραφταρλαρ⎬, ονλαρ, φελ®ηα ερενλερ δεðιλ μι? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

31

-

lâ tecidu kavmen yu’minûne bi allâhi ve el yevmi el âhiri yuvâddûne men hâdde allâhe ve resûle-hu

: : : : : : : : : :

bulamazsýn kavmi îmân ederler Allah’a ve ahiret gününe (ölmeden evvel Allah’a ulaþmaya) muhabbet duyar, dostluk kurar kimse haddi aþtý, karþý geldi Allah ve onun resûlü

31


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 546

(58) Mucâdele Suresi ¡ò Û …b v¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

-

ve lev kânû âbâe-hum ev ebnâe-hum ev ihvâne-hum ev aþîrete-hum ulâike ketebe fî kulûbi-him(u) el îmâne ve eyyede-hum bi rûhin min-hu ve yudhilu-hum cennâtin tecrî min tahti-hâ el enhâru hâlidîne fî-hâ radiye allâhu an-hum ve radû an-hu ulâike hizbu allâhi e lâ inne hizbe allâhi hum(u) el muflihûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve olsa, bile oldular onlarýn babalarý veya onlarýn oðullarý veya onlarýn kardeþleri veya onlarýn aþiretten iþte onlar yazdý onlarýn kalplerinin içine îmân ve onlarý destekledi ruh ile ondan, kendinden ve dahil eder, dahil edecek cennetler akar onun altýndan nehirler kalacak olanlar orada razý oldu Allah onlardan ve razý oldular ondan iþte onlar Allah’ýn taraftarlarý deðil mi muhakkak, gerçekten Allah’ýn taraftarlarý onlar felâha erenler, kurtuluþa erenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sahâbenin kalplerine îmân yazýldýðý ve Devrin Ýmamý’nýn Ruhu’nun onlarýn baþlarýnýn üzerine yerleþtiði, cennete girecekleri, Allah’ýn rýzasýný kazandýklarý ve Allah taraftarlarý olduklarý açýklanýyor.

32

32


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

59. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 546

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ß  ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï b ß ¡é¨£Ü¡Û  | £j 

¢áî©Ø z¤Ûa ¢Œí©Œ È¤Ûa  ì¢ç  ë 7 ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardý), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολανλαρ Αλλαη’⎬ τεσπιη εττι (ϖε ετμεκτε). ςε Ο Αζ⎩ζ’διρ, Ηακ⎩μ’διρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

sebbeha li allâhi mâ fî es semâvâti ve mâ fî el ardi ve huve el azîzu el hakîmu

: : : : : : : : :

tespih etti Allah’ý ne varsa, var olan þey(ler), olanlar semalarda, göklerde vardýr ve ne varsa, var olan þey(ler), olanlar arz, yeryüzü, yer ve o azîz, üstün hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yerde ve gökte olan herþey her zerresiyle Allah’ý tespih etmektedir. Herþey elektron ve karþýt elektronlardan oluþur. Her ikisi de kesintisiz bir þeklide dönerler ve her dönüþlerinde Allah adýný kendi dillerinde tespih ederler.

33

33


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 546

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡lb n¡Ø¤Ûa ¡3¤ç a ¤å¡ß a뢊 1 ×  åí© ˆ £Ûa  x Š¤ a ô ¬©ˆ £Ûa  ì¢ç aì¢u¢Š¤‚ í ¤æ a ¤á¢n¤ä ä Ã b ß 6¡Š¤' z¤Ûa ¡4 £ë ü¡ ¤á¡ç¡‰b í¡… ¤å¡ß ¡é¨£ÜÛa  å¡ß ¤á¢è¢ã좖¢y ¤á¢è¢n È¡ãb ß ¤á¢è £ã a a¬ì¢£ä Ã  ë

Ò ˆ Ó  ë aì¢j¡ n¤z í ¤á Û ¢s¤î y ¤å¡ß¢é¨£ÜÛa ¢á¢èî¨m b Ï ¤á¡èí ©†¤í b¡2 ¤á¢è mì¢î¢2  æì¢2¡Š¤‚¢í  k¤Ç¢£ŠÛa ¢á¡è¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï ¡‰b –¤2 ü¤a ó¡Û¯ë¢a ¬b í a뢊¡j n¤Çb Ï å   î©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ô¡†¤í a  ë Huvellezî ahrecellezîne keferû min ehlil kitâbi min diyârihim li evvelil haþr(haþri), mâ zanentum en yahrucû ve zannû ennehum mâniatuhum husûnuhum minallâhi fe etâhumullâhu min haysu lem yahtesibû ve kazefe fî kulûbihimur ru’be yuhribûne buyûtehum bi eydîhim ve eydîl mu’minîne fa’tebirû yâ ulil ebsâr(ebsâri).

Κιταπ εηλινδεν ινκ®ρ εδενλερι ιλκ δεφα σ⎫ργ⎫ν ι⎜ιν διψαρλαρ⎬νδαν ⎜⎬καραν Ο’δυρ. Σιζ, ονλαρ⎬ν (διψαρλαρ⎬νδαν) ⎜⎬καχαð⎬ν⎬ ζαννετμεδινιζ. ςε ονλαρ δα, καλελερινιν Αλλαη’ταν (γελεχεκ βιρ ⎭εψε) μανι ολαχαð⎬ν⎬ σανδ⎬λαρ. Οψσα Αλλαη, ονλαρα ηεσαπ ετμεδικλερι βιρ ταραφταν γελδι ϖε ονλαρ⎬ν καλπλερινε κορκυ ϖερδι. Εϖλερινι κενδι ελλεριψλε ϖε μ⎫’μινλεριν ελλεριψλε ηαραπ εδιψορλαρ(δ⎬). Εψ βασιρετ σαηιπλερι αρτ⎬κ ιβρετ αλ⎬ν! 34

34


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 546

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

-

huve ellezî ahrece ellezîne keferû min ehli el kitâbi min diyâri-him li evveli el haþri mâ zanentum en yahrucû ve zannû enne-hum mâniatu-hum husûnu-hum min allâhi fe etâ-hum(u) allâhu min haysu lem yahtesibû ve kazefe fî kulûbi-him(u) er ru’be yuhribûne buyûte-hum bi eydî-him ve eydî el mû’minîne fe i’tebirû yâ ulî el ebsâri

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

o çýkaran inkâr edenler kitap ehlinden diyarlarýndan, yurtlarýndan için evvel, ilk, ilk defa toplama, sürgün etme siz zannetmediniz onlarýn çýkmalarý ve zannettiler, sandýlar onlarýn ..… olduðu onlarýn manisi, engeli, koruyucusu onlarýn kaleleri Allah’tan artýk, sonra, böylece, oysa onlara geldi Allah yerden hesaba katmadýlar ve attý, verdi kalplerinin içine, kalplerine korku tahrip ediyorlar onlarýn evleri, kendi evleri kendi elleri ile ve eller mü’minler artýk, sonra, böylece, oysa ibret alýn, ders alýn ey basiret sahipleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, Medine’de Resûlullah (S.A.V) ile, yahudi kavmi Nadiroðullarý’nýn aralarýnda yaptýðý "taraf tutmama" anlaþmasýný, yahudi kavminin (Uhud Savaþý’nda, müslümanlarýn baþarýsýzlýðýndan dolayý) bozmasý ile ilgili olup, çok saðlam kalelerde oturmalarýna raðmen, Allah’ýn, onlarýn kalplerine korku vererek, “yurtlarýný terkettirmekle” onlarý cezalandýrdýðýný anlatmakta. Resûlullah (S.A.V), onlarý kuþatýnca, sulh istemelerine karþý, ancak “hepsinin toplanarak ve üç ailenin, sadece bir deve yükü kadar eþya alarak, Medine þehrini terketmeleri (sürgüne gitmeleri)” þartý ile onlara mühlet vererek kuþatmayý kaldýrdý.

35

35


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 546

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢è 2  £ˆ È Û  õ ¬5 v¤Ûa ¢á¡è¤î Ü Ç ¢é¨£ÜÛa  k n × ¤æ a ¬ ü ¤ì Û  ë ¡‰b £äÛa ¢la ˆ Ç ¡ñ Š¡¨ü¤a ó¡Ï ¤á¢è Û  ë 6 b î¤ã ¢£†Ûa ó¡Ï Ve lev lâ en keteballâhu aleyhimul celâe le azzebehum fîd dunyâ, ve lehum fîl âhýreti azâbun nâr(nâri).

ςε εðερ Αλλαη, ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε (τοπλυχα) σ⎫ργ⎫ν ψαζμαμ⎬⎭ ολσαψδ⎬, ονλαρα μυτλακα δ⎫νψαδα αζαπ εδερδι. ςε ονλαρ ι⎜ιν αηιρεττε δε ατε⎭ιν αζαβ⎬ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

ve lev lâ en ketebe allâhu aleyhim(u) el celâe le azzebe-hum fî ed dunyâ ve lehum fî el âhireti azâbu en nâri

: : : : : : : : : : : :

ve eðer olmasaydý yazmasý Allah onlarýn üzerine sürgün elbette, mutlaka onlarý azaplandýrýrdý, azap ederdi dünyada ve onlara, onlar için vardýr ahirette ateþin azabý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sürgün de bir cezalandýrmadýr. Allah onlara baþka bir ceza da verebilirdi. Onlarýn ahiretteki yeri ise cehennemdir.

36

36


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 547

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å ß  ë 7 ¢é Ûì¢ ‰  ë  é¨£ÜÛa a좣Ӭb ( ¤á¢è £ã b¡2  Ù¡Û¨‡ ¡lb Ô¡È¤Ûa ¢†í ©† (  é¨£ÜÛa  £æ¡b Ï  é¨£ÜÛa £Ö ¡ ¬b '¢í Zâlike bi ennehum þâkkûllâhe ve resûlehu, ve men yuþâkkýllâhe fe innallâhe þedîdul ikâb(ikâbi).

⇑⎭τε βυ, ονλαρ⎬ν Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε μυηαλεφετ ετμελερι σεβεβιψλεδιρ. ςε κιμ Αλλαη’α μυηαλεφετ εδερσε ο τακτιρδε μυηακκακ κι Αλλαη ικαβ⎬ (χεζασ⎬) ⎭ιδδετλι ολανδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

zâlike bi enne-hum sâkkû allâhe ve resûle-hu ve men yuþâkki allâhe fe inne allâhe þedîdu el ikâbi

: : : : : : : : : : : :

iþte bu onlarýn ..... olmasý sebebiyle ayrýlýk çýkardýlar, muhalefet ettiler Allah ve onun resûlüne ve kim muhalefet ederse, ayrýlýk çýkarýrsa o zaman, o taktirde muhakkak ki Allah þiddetli azap

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, Medine’de yurtlarýndan sürgün edilen yahudi kavmi Nadiroðullarý hakkýndadýr. Yahudiler, hayatlarýndaki bu ilk sürgünle, Þam, Eriha, Ezria, Hayber ve Hýyle taraflarýna daðýldýlar. Daha sonra, tarin boyunca birçok yerlerde sürgüne uðradýlar.

37

37


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 547

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¬¨Ü Ç ¦ò à¡ö¬b Ó b çì¢à¢n¤× Š m ¤ë a §ò äî©Û ¤å¡ß ¤á¢n¤È À Ó b ß

åî©Ô¡b 1¤Ûa  ô¡Œ¤‚¢î¡Û  ë ¡é¨£ÜÛa ¡æ¤‡¡b¡j Ï b è¡Û좕¢a Mâ kata’tum min lînetin ev terektumûhâ kâimeten alâ usûlihâ fe bi iznillâhi ve li yuhziyel fâsikîn(fâsikîne).

Ηυρμα αðα⎜λαρ⎬νδαν κεστικλερινιζ ϖεψα κ⎞κλερι ⎫ζερινδε καιμ κ⎬λαρακ (δικιλι ολαρακ) β⎬ρακτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ δα ανχακ Αλλαη’⎬ν ιζνιψλεδιρ ϖε βυ, φασ⎬κλαρ⎬ν περι⎭αν ολμαλαρ⎬ ι⎜ινδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

mâ kata’tum min lînetin ev terektumû-hâ kâimeten alâ usûli-hâ fe bi izni allâhi ve li yuhziye el fâsikîne

: : : : : : : : : : : :

þey siz kestiniz (iyi cins) hurma aðacýndan veya ondan terkettiðiniz, býraktýðýnýz kaim kýlarak, dikili olarak onu kökü üzerinde artýk, böylece, ancak Allah’ýn izni ile ve için periþan edilmeleri, periþan olmalarý fasýklar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyet, Hz. Muhammed (S.A.V), muhasara sýrasýnda kâfirlere ait hurma aðaçlarýnýn kesilmesini, yakýlmasýný emrettiði zaman, bunu þaþkýnlýkla karþýlayarak, kesime karþý çýkanlar için inzal olmuþtur. Oysa Allah, onlarýn çok sevdikleri hurmalýklarýn kesilmesi ile periþan olmalarýný istemiþti. Ayrýca o devirde hurma, onlarýn beslenme kaynaðý olduðu için, bulamamalarý halinde açlýktan periþan olmalarý da söz konusu idi. Yaþadýklarý kaleler muhasara edilince, böylece dýþarýdan yardým alma ümitleri de kalmamýþtý.

38

38


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 547

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬b à Ï ᤠ¢è¤ä¡ß ©é¡Ûì¢ ‰ ó¨Ü Ç ¢é¨£ÜÛa  õ¬b Ï a ¬b ß  ë   ¡‰  ü  ë §3¤î  ¤å¡ß ¡é¤î Ü Ç ¤á¢n¤1 u¤ë a §lb× ¤ ß  óܨ Ç  ¢é Ü¢¢‰ ¢Á¡£Ü ¢í  é¨£ÜÛa  £å¡Ø¨Û  ë å ¥Ší ©† Ó §õ¤ó (

¡£3¢× ó¨Ü Ç ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ¢õ¬b ' í

Ve mâ efâallâhu alâ resûlihî minhum fe mâ evceftum aleyhi min haylin ve lâ rikâbin ve lâkinnallâhe yusallitu rusulehu alâ men yeþâu, vallâhu alâ kulli þey’in kadîr(kadîrun).

ςε ονλαρδαν (ονλαρ⎬ν μαλλαρ⎬νδαν), Αλλαη’⎬ν Ρεσ⎦λ’⎫νε φεψ ολαρακ ϖερδιðι ⎭εψ (σαϖα⎭σ⎬ζ ελδε εδιλεν γανιμετ) ι⎜ιν, ο ζαμαν, ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε ατ ϖε δεϖε κο⎭τυρμαδ⎬ν⎬ζ (σαϖα⎭μαδ⎬ν⎬ζ). ςε λ®κιν Αλλαη, ρεσ⎦λλερινι διλεδικλερινε μυσαλλατ εδερ. ςε Αλλαη, ηερ⎭εψε κααδιρδιρ.

39

39


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 547

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

ve mâ efâe allâhu alâ resûli-hî min-hum fe mâ evceftum aleyhi min haylin ve lâ rikâbin ve lâkinne allâhe yusallitu rusule-hu alâ men yeþâu ve allâhu alâ kulli þey’in kadîrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve þey fey verdi, savaþsýz elde edilen ganimetten verdi Allah üzerine, ...e onun resûlü onlardan o zaman sürmediniz, koþturmadýnýz onun üzerine atlardan ve deðil, olmadý binek olarak kullanýlan develer ve lâkin, fakat Allah musallat eder onun resûlleri, kendi resûlleri üzerine kimse(ler) diler ve Allah üzerine her þey kaadir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Savaþsýz elde edilen “fey” için, savaþ yapýlmadan, yani atlar ve develerle hücum edilmeden bu sonuca ulaþýldýðý anlatýlýyor. Allah’ýn, Resûlleri’ni dilediklerine musallat ettiði anlatýlýyor.

40

40


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 547

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡é¨£Ü¡Ü Ï ô¨Š¢Ô¤Ûa ¡3¤ç a ¤å¡ß ©é¡Ûì¢ ‰ ó¨Ü Ç ¢é¨£ÜÛa  õ¬b Ï a ¬b ß ¡åî©×b  à¤Ûa  ë ó¨ßb n î¤Ûa  ë ó¨2¤Š¢Ô¤Ûa ô¡ˆ¡Û  ë ¡4ì¢ £ŠÜ¡Û  ë ¡õ¬b î¡ä¤Ë ü¤a  å¤î 2 ¦ò Û뢅  æì¢Ø í  ü ¤ó × = ¡3î©j £Ûa ¡å¤2a  ë

¤á¢Øî¨è ã b ß  ë ¢ê뢈¢‚ Ï ¢4ì¢ £ŠÛa ¢á¢Øî¨m¨a ¬b ß  ë 6 ¤á¢Ø¤ä¡ß <¡lb Ô¡È¤Ûa ¢†í ©† (  é¨£ÜÛa  £æ¡a 6  é¨£ÜÛa aì¢Ô £ma  ë 7aì¢è n¤ãb Ï ¢é¤ä Ç Mâ efâallâhu alâ resûlihî min ehlil kurâ fe lillâhi ve lir resûli ve lizîl kurbâ vel yetâmâ vel mesâkîni vebnis sebîli key lâ yekûne dûleten beynel agniyâi minkum, ve mâ âtâkumur resûlu fe huzûhu ve mâ nehâkum anhu fentehû, vettekûllâh(vettekûllâhe), innallâhe þedîdul ikâb(ikâbi).

Αλλαη’⎬ν ο ⎭εηιρ ηαλκ⎬ν⎬ν (μαλ⎬νδαν), ρεσ⎦λ⎫νε φεψ ολαρακ ϖερδιðι ⎭εψ (σαϖα⎭σ⎬ζ ελδε εδιλεν γανιμετ)αρτ⎬κ Αλλαη’⎬ν, πεψγαμβερινιν, ονα ψακ⎬νλ⎬ð⎬ ολανλαρ⎬ν, ψετιμλεριν ϖε ψοκ− συλλαρ⎬ν ϖε ψολχυλαρ⎬νδ⎬ρ. (Βυ) ι⎜ινιζδεν ζενγιν ολανλαρ⎬ν αρασ⎬νδα ελδεν ελε δολα⎭αν βιρ μαλ (σερϖετ) ολμαμασ⎬ ι⎜ινδιρ. ςε ρεσ⎦λ, σιζε νε ϖερδιψσε ο ζαμαν ονυ αλ⎬ν. ςε ο, σιζι νεδεν νεηψεττι ισε, ο τακτιρδε ονδαν ϖαζγε⎜ιν. Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν. Μυηακκακ κι Αλλαη, ικαβ⎬ (αζαβ⎬) ⎭ιδδετλι ολανδ⎬ρ. 41

41


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 547

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

-

mâ efâe allâhu alâ resûli-hî min ehli el kurâ fe li allâhi ve li er resûli ve li zî el kurbâ ve el yetâmâ ve el mesâkîni ve ibni es sebîli key lâ yekûne dûleten beyne el agniyâi min-kum ve mâ âtâ-kum(u) er resûlu fe huzû-hu ve mâ nehâ-kum an-hu fe intehû ve ittekû allâhe inne allâhe þedîdu el ikâbi

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

þey fey verdi, savaþsýz elde edilen ganimetten verdi Allah’ýn resûlüne ehlinden, halkýndan belde, þehir artýk, o zaman, o taktirde Allah için, Allah’ýn ve resûl için, resûlün ve için sahip olanlar yakýnlýðý olanlar, akrabalar ve yetimler ve miskinler ve yolcular olmamasý için elden ele dolaþan mal, servet arasýnda zenginler sizden ve þey size verdi resûl artýk, o zaman, o taktirde onu alýn ve þey sizi nehyetti ondan artýk, o zaman, o taktirde vazgeçin ve takva sahibi olun Allah’a karþý muhakkak Allah þiddetli azap, ceza

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah fethedilen þehir halkýndan alýnan “fey”in Allah’ýn Peygamberinin, O’na yakýnlýðý olanlarýn, yetimlerin, yolcularýn ve fakirlerin olduðunu açýklýyor. Zenginlere verilmemesi gerekiyor. Resûlün verdiðini almak, nehyettiði þeyi ise yapmamak ve Allah’a karþý takva sahibi olmak emrolunuyor.

42

42


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 547

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ë ¤á¡ç¡‰b í¡… ¤å¡ß aì¢u¡Š¤¢a  åí ©ˆ £Ûa  åí©Š¡ub è¢à¤Ûa ¡õ¬a Š Ô¢1¤Ü¡Û b¦ãa ì¤™¡‰  ë ¡é¨£ÜÛa  å¡ß ¦5¤š Ï  æì¢Ì n¤j í ¤á¡è¡Ûa ì¤ß a 7  æì¢Ó¡…b £–Ûa ¢á¢ç  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a 6 ¢é Ûì¢ ‰  ë  é¨£ÜÛa  æ뢊¢–¤ä í  ë Lil fukarâil muhâcirînellezîne uhricû min diyârihim ve emvâlihim yebtegûne fadlen minallâhi ve rýdvânen ve yansurûnallâhe ve resûlehu, ulâike humus sâdikûn(sâdikûne).

(Φεψ), ηιχρετ εδεν φακιρλερ ι⎜ινδιρ κι ονλαρ, ψυρτλαρ⎬νδαν ⎜⎬καρ⎬λδ⎬λαρ ϖε μαλλαρ⎬νδαν υζακλα⎭τ⎬ρ⎬λδ⎬λαρ. Ονλαρ, Αλλαη’ταν φαζλ ϖε ρ⎬ζα αραρλαρ. ςε Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ψαρδ⎬μ εδερλερ. ⇑⎭τε ονλαρ, ονλαρ σαδ⎬κλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

li el fukarâi el muhâcirîne ellezîne uhricû min diyâri-him ve emvâli-him yebtegûne fadlen min allâhi ve ridvânen ve yansurûne allâhe ve resûle-hu ulâike hum(u) es sâdikûne

: : : : : : : : : : : : : : : :

için fakirler hicret edenler onlar çýkarýldý yurtlarýndan ve mallarýndan talep ederler, ararlar, isterler fazl, hayýr, lütuf Allah’tan ve rýza, gönül hoþluðu ve yardým ederler Allah ve onun resûlü iþte onlar onlar sadýk olanlar, sadýklar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fey, yani savaþsýz alýnan para, hicret edenlerden fakirlere verilecektir ki onlar yurtlarýndan ve mallarýndan mahrum oldular. Onlar Allah’ýn fazlýný ve rýzasýný dilerler ve Allah’a ve Resûl’üne yardým ederler ki onlar sadýklardýr, buyruluyor.

43

43


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 547

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æ좣j¡z¢í ¤á¡è¡Ü¤j Ó ¤å¡ß  æb àí©ü¤a  ë  ‰a £†Ûa a¢ªë £ì j m  åí ©ˆ £Ûa ë ¤á¡ç¡‰ë ¢†¢• ó©Ï  æë ¢†¡v í  ü  ë ¤á¡è¤î Û¡a  Š ub ç ¤å ß  ë ¤á¡è¡¢1¤ã a ó¬¨Ü Ç  æ뢊¡q¤ªì¢í  ë aì¢m@ë¢a ¬b £à¡ß ¦ò ub y  Öì¢í ¤å ß  ë 6 ¥ò • b –  ¤á¡è¡2  æb × ¤ì Û 7  æì¢z¡Ü¤1¢à¤Ûa ¢á¢ç  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢b Ï ©é¡¤1 ã  £|¢( Vellezîne tebevveûd dâre vel îmâne min kablihim yuhýbbûne men hâcere ileyhim ve lâ yecidûne fî sudûrihim hâceten mimmâ ûtûve yu’sirûne alâ enfusihim ve lev kâne bihim hasâsah(hasâsatun), ve men yûka þuhha nefsihî fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).

ςε ονλαρδαν ⎞νχε (Μεδινε’ψι) ψυρτ εδινμι⎭ ολυπ, καλπλερινδε ⎩μ®ν ψερλε⎭μι⎭ ολανλαρ, κενδιλερινε ηιχρετ εδεν κιμσελερι σεϖερλερ. ςε ονλαρα ϖεριλενλερδεν (δαð⎬τ⎬λαν γανιμετλερδεν) δολαψ⎬, κενδιλερι ονλαρα μυητα⎜ ολσα βιλε, γ⎞ν⎫λλερινδε βιρ ηαχετ (καψγ⎬, ηασετ) βυλυνμαζ. ςε ονλαρ⎬ κενδι νεφσλερινε τερχιη εδερλερ (⎫στ⎫ν τυταρλαρ). ςε κιμ νεφσινι χιμριλικτεν κορυρσα, ο τακτιρδε, ι⎭τε ονλαρ, ονλαρ φελ®ηα (κυρτυλυ⎭α) ερενλερδιρ. 44

44


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 547

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

-

ve ellezîne tebevveû ed dâre ve el îmâne min kabli-him yuhibbûne men hâcere ileyhim ve lâ yecidûne fî sudûri-him hâceten mimmâ (min mâ) ûtû ve yu’sirûne alâ enfusi-him ve lev kâne bi-him hasâsatun ve men yûka þuhha nefsi-hî fe ulâike hum(u) el muflihûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve onlar konakladýlar, mesken edindiler yurt ve îmân onlardan önce severler kimse(ler) hicret edenler onlara, kendilerine ve bulunmaz sadýrlarýnda, göðüslerinde hacet, ihtiyaç, raðbet þeyden verildiler ve tercih ederler, üstün tutarlar üzerine, ...e kendi nefsleri, kendileri ve olsa bile onlara ihtiyacý olma, muhtaç olma ve kim korunuyor cimrilik afeti onun nefsi, kendi nefsi o taktirde iþte onlar onlar felâha erenler, kurtuluþa erenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Medine’de yerleþenlerden âmenû olanlar kalplerinde îmân yerleþmiþ olanlardýr. Hicret edenleri sever ve onlara verilen ganimetler sebebiyle bir kaygý duymazlar. Kim nefsini cimrilikten korursa onlar felâha erenlerdir. Þeklinde bir ifade ile ensar’ýn Allah yolundaki fedakârlýklarý anlatýlýyor.

45

45


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢Ûì¢Ô í ¤á¡ç ¡†¤È 2 ¤å¡ß @¢ªë¬b u  åí© ˆ £Ûa  ë b ãì¢Ô j   åí ©ˆ £Ûa b ä¡ãa ì¤¡ü¡  ë b ä Û¤Š¡1¤Ëa b ä £2 ‰

¦£5¡Ë b ä¡2ì¢Ü¢Ó ó©Ï ¤3 È¤v m  ü  ë ¡æb àí©ü¤b¡2 ; ¥áî©y ‰ ¥Ò@¢ªë ‰  Ù £ã¡a ¬b ä £2 ‰ aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ü¡Û Vellezîne câû min ba’dihim yekûlûne rabbenagfir lenâ ve li ihvâninellezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’al fî kulûbinâ gýllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfun rahîm(rahîmun).

ςε ονλαρδαν σονρα γελενλερ: “Ραββιμιζ βιζι ϖε βιζδεν ⎞νχε ⎩μ®ν ιλε γε⎜μι⎭ (γ⎞⎜ ετμι⎭) ολαν καρδε⎭λεριμιζι μαðφιρετ ετ. ςε καλπλεριμιζδε ®μεν⎦ ολανλαρα καρ⎭⎬ κιν β⎬ρακμα. Ραββιμιζ μυηακκακ κι Σεν Ραυφ’συν, Ραη⎩μ’σιν.” δερλερ.

46

46


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

ve ellezîne câû min ba’di-him yekûlûne rabbe-nâ igfir lenâ ve li ihvâni-nâ ellezîne sebekû-nâ bi el îmâni ve lâ tec’al fî kulûbi-nâ gýllen li ellezîne âmenû rabbe-nâ inne- ke raûfun rahîmun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve onlar geldiler onlardan sonra derler Rabbimiz maðfiret et bizi ve kardeþlerimizi onlar bizi geçtiler, bizden önce geçtiler îmân ile ve kýlma, yapma kalplerimizde kin olanlara Allah’a ulaþmayý dileyenler Rabbimiz muhakkak ki sen rauf, þefkatli olan Rahîm esmasý ile tecelli eden, rahmet nuru gönderen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a îmân ederek Mekke’den Medine’ye ikinci göçü gerçekleþtirenler, kendilerinden evvel îmânla göç eden grup için onlara maðfiret edilmesini diliyorlar. Kalplerinde onlara karþý kin býrakýlmamasýný talep ediyorlar. Allah’ýn “çok þefkatli (Rauf) ve çok esirgeyen (Rahîm), rahmet nuru gönderen, Rahîm esmasý ile tecelli eden” bir hüviyete sahip olduðunu söylüyorlar.

47

47


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢Ûì¢Ô í aì¢Ô Ïb ã  åí ©ˆ £Ûa ó Û¡a  Š m ¤á Û  a ¡lb n¡Ø¤Ûa ¡3¤ç a ¤å¡ß a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ûa ¢á¡è¡ãa ì¤¡ü¡

¢Éî©À¢ã ü  ë ¤á¢Ø È ß  £å u¢Š¤‚ ä Û ¤á¢n¤u¡Š¤¢a ¤å¡÷ Û 6 ¤á¢Ø £ã Š¢–¤ä ä Û ¤á¢n¤Ü¡mì¢Ó ¤æ¡a  ë = a¦† 2 a a¦† y a ¤á¢Øî©Ï

æì¢2¡‡b Ø Û ¤á¢è £ã¡a ¢† è¤' í ¢é¨£ÜÛa  ë E lem tere ilellezîne nâfekû yekûlûne li ihvânihimullezîne keferû min ehlil kitâbi le in uhrictum le nahrucenne meakum ve lâ nutîu fîkum ehaden ebeden ve in kûtiltum le nensurennekum, vallâhu yeþhedu innehum le kâzibûn(kâzibûne).

Νιφακ ⎜⎬καρανλαρ⎬ (μ⎫ναφ⎬κλ⎬κ ψαπανλαρ⎬) γ⎞ρμ⎫ψορ μυσυν? Κιταπ εηλινδεν, ινκ®ρ εδεν καρδε⎭λερινε: “Εðερ σιζ γερ⎜εκτεν (ψυρδυνυζδαν) ⎜⎬καρ⎬λ⎬ρσαν⎬ζ, βιζ δε μυτλακα σιζινλε βεραβερ ⎜⎬καρ⎬ζ. Σιζιν αραν⎬ζδακι, σιζε καρ⎭⎬ ολαν βιρ κιμσεψε ηι⎜βιρ ζαμαν ιταατ ετμεψιζ. ςε εðερ σιζινλε σαϖα⎭⎬ρλαρσα, μυτλακα σιζε ψαρδ⎬μ εδεριζ.” δερλερ. ςε Αλλαη, ονλαρ⎬ν γερ⎜εκτεν ψαλανχ⎬ ολδυκλαρ⎬να ⎭αηαδετ εδερ.

48

48


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

e lem tere ilâ ellezîne nâfekû yekûlûne li ihvâni-him(u) ellezîne keferû min ehli el kitâbi le in uhrictum le nahrucenne mea-kum ve lâ nutîu fî-kum ehaden ebeden ve in kûtiltum le nensure-enne-kum ve allâhu yeþhedu inne-hum le kâzibûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

(görmüyor musun) görmedin mi (bakmadýn mý) onlar münafýklýk ettiler, nifak çýkardýlar derler kardeþleri için, kardeþlerine onlar inkâr ettiler ehlinden kitap eðer gerçekten olursa siz çýkarýldýnýz mutlaka biz çýkarýz sizinle beraber ve itaat etmeyiz sizin içinizde, sizin aranýzda bir kiþi, bir kimse ebediyyen, hiçbir zaman ve eðer sizinle savaþýrlarsa elbette, gerçekten, mutlaka mutlaka biz size yardým ederiz ve Allah þahadet eder, þahitlik eder muhakkak ki onlar, gerçekten onlar gerçekten, elbette yalancýlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nadiroðullarý’yla gizli haberleþen münafýklardan bahsediliyor. Onlar söz veriyor fakat sözlerini yerine getirmiyorlar. Hem münafýklardan hem de yahudilerden bahsediliyor.

49

49


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å¡÷ Û ë 7 ¤á¢è È ß  æì¢u¢Š¤‚ í  ü aì¢u¡Š¤¢a ¤å¡÷ Û ¤á¢ç뢊 – ã ¤å¡÷ Û ë 7 ¤á¢è ã뢊¢–¤ä í  ü aì¢Ü¡mì¢Ó  æ뢊 –¤ä¢í  ü  £á¢q ®  ‰b 2¤… ü¤a  £å¢£Û ì¢î Û Le in uhricû lâ yahrucûne meahum ve le in kûtýlû lâ yansurûnehum, ve le in nasarûhum le yuvellunnel edbâr(edbâre), summe lâ yunsarûn(yunsarûne).

Εðερ γερ⎜εκτεν (ψυρτλαρ⎬νδαν) ⎜⎬καρ⎬λσαλαρ, ονλαρλα βεραβερ ⎜⎬κμαζλαρ. ςε εðερ γερ⎜εκτεν σαϖα⎭σαλαρ, ονλαρα ψαρδ⎬μ ετμεζλερ. ςε γερ⎜εκτεν ονλαρα ψαρδ⎬μ ετσελερ βιλε, μυτλακα αρκαλαρ⎬ν⎬ δ⎞νερλερ (σαϖα⎭ταν κα⎜αρλαρ). Σονρα ονλαρ ψαρδ⎬μ ολυνμαζλαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

le in uhricû lâ yahrucûne mea-hum ve le in kûtýlû lâ yansurûne-hum ve le in nasarû-hum le yuvellu-enne el edbâre summe lâ yunsarûne

: : : : : : : : : : : :

eðer gerçekten olursa çýkarýldýlar çýkmazlar onlarla beraber ve eðer gerçekten savaþsalar onlara yardým etmezler ve eðer gerçekten olursa, olsa bile onlara yardým ettiler mutlaka dönerler (savaþtan dönüp kaçarlar) arkalarý sonra onlar yardým olunmazlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yahudiler yurtlarýndan çýkarýlýrsa münafýklarýn çýkmayacaðý, savaþta da münafýklarýn yardým etmeyeceði, þâyet yardým ederlerse savaþtan kaçacaklarýna iþaret ediliyor. Allah’ýn onlara yardým etmeyeceði kesinleþiyor.

50

50


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡é¨£ÜÛa å¡ß ¤á¡ç¡‰ë¢†¢• ó©Ï ¦ò j¤ç ‰ ¢£† ( a ¤á¢n¤ã ü 

æì¢è Ô¤1 í  ü ¥â¤ì Ó ¤á¢è £ã b¡2  Ù¡Û¨‡ Le entum eþeddu rehbeten fî sudûrihim minallâh(minallâhi), zâlike bi ennehum kavmun lâ yefkahûn(yefkahûne).

Σιζ, γερ⎜εκτεν, ονλαρ⎬ν ψ⎫ρεκλερινδε κορκυ βακ⎬μ⎬νδαν δαηα ⎭ιδδετλισινιζ (Αλλαη’ταν ⎜οκ, σιζδεν κορκυψορλαρ). Βυ, ονλαρ⎬ν (Αλλαη’⎬ν αζαμετινι, κυδρετινι) φ⎬κ⎬η εδεμεψεν βιρ καϖιμ ολμαλαρ⎬ σεβεβιψλεδιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

le entum eþeddu rehbeten fî sudûri-him min allâhi zâlike bi enne-hum kavmun lâ yefkahûne

: : : : : : : : : :

elbette, gerçekten siz daha þiddetli korku bakýmýndan onlarýn göðüslerinde, yüreklerinde Allah’tan iþte bu onlarýn ….. olmalarý sebebiyle kavim fýkýh edemiyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yahudiler ve onlarla iþbirliði eden münafýklar sahâbeden Allah’tan korktuklarýndan daha fazla korkuyorlar.

51

51


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ô¦Š¢Ó ó©Ï £ü¡a b¦Èî©à u ¤á¢Ø ãì¢Ü¡mb Ô¢í  ü

¤á¢è¢¤b 2 6 §‰¢†¢u

¡õ¬a ‰ ë ¤å¡ß ¤ë a §ò ä £– z¢ß

¤á¢è¢2ì¢Ü¢Ó ë b¦Èî©à u ¤á¢è¢j ¤z m 6 ¥†í©† ( ¤á¢è ä¤î 2 7  æì¢Ü¡Ô¤È í  ü ¥â¤ì Ó ¤á¢è £ã b¡2  Ù¡Û¨‡ 6 ó¨£n ( Lâ yukâtilûnekum cemîan illâ fî kuren muhassanetin ev min verâi cudur(cudurin), be’suhum beynehum þedîd(þedîdun), tahsebuhum cemîan ve kulûbuhum þettâ, zâlike bi ennehum kavmun lâ ya’kýlûn(ya’kýlûne).

Ονλαρ, κορυνμυ⎭ ⎭εηιρ ι⎜ινδε ϖεψα δυϖαρλαρ αρκασ⎬νδα (συρλαρ ι⎜ινδε) ολμαδ⎬κ⎜α, σιζινλε τοπλυ ολαρακ σαϖα⎭αμαζλαρ. Ονλαρ⎬ν κενδι αραλαρ⎬νδακι ⎜αρπ⎬⎭μαλαρ⎬ ⎭ιδδετλιδιρ. Σεν ονλαρ⎬ τοπλυ σαν⎬ρσ⎬ν, (οψσα) ονλαρ⎬ν καλπλερι δαð⎬ν⎬κτ⎬ρ. Βυ, ονλαρ⎬ν ακ⎬λ ετμεζ βιρ καϖιμ ολμαλαρ⎬ σεβεβιψλεδιρ.

52

52


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

lâ yukâtilûne-kum cemîan illâ fî kuren muhassanetin ev min verâi cudurin be’su-hum beyne-hum þedîdun tahsebu-hum cemîan ve kulûbu-hum þettâ zâlike bi enne-hum kavmun lâ ya’kýlûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

sizinle savaþamazlar toplu halde, toplu olarak ancak, den baþka, olmadýkça beldelerde, þehirlerde saðlamlaþtýrýlmýþ, muhafaza altýna alýnmýþ, korunmuþ veya arkasýndan duvarlar onlarýn çarpýþmalarý kendi aralarýnda þiddetli sen onlarý sanýrsýn, zannedersin toplu halde ve onlarýn kalpleri parçalanmýþ, daðýnýk iþte bu onlarýn ….. olmalarý sebebiyle kavim akýl etmezler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yahudiler ve münafýklarýn kendileri kaleler içinde veya iyice korunmuþ þehirlerde deðillerse toplu savaþa girmeyecekleri anlaþýlýyor. Akletmeyen bir kavim olduklarý için savaþtan kaçýnýyorlar.

53

53


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢Óa ‡ b¦jí©Š Ó ¤á¡è¡Ü¤j Ó ¤å¡ß  åí ©ˆ £Ûa ¡3 r à × 7 ¥áî©Û a ¥la ˆ Ç ¤á¢è Û  ë 7 ¤á¡ç¡Š¤ß a  4b 2 ë Kemeselillezîne min kablihim karîben zâkû vebâle emrihim, ve lehum azâbun elîm(elîmun).

(Ονλαρ⎬ν δυρυμυ) κενδιλερινδεν ψακ⎬ν ζαμαν ⎞νχε, ψαπτ⎬κλαρ⎬ ι⎭λεριν σονυχυνυ τατμ⎬⎭ ολανλαρ⎬ν δυρυμυ γιβιδιρ. ςε ονλαρ ι⎜ιν αχ⎬ βιρ αζαπ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

ke meseli ellezîne min kabli-him karîben zâkû vebâle emri-him ve lehum azâbun elîmun

: : : : : : : : : : : :

gibi durumu, hal onlar onlardan önce yakýn tattýlar vebal, günah, aðýr sonuç onlarýn iþleri ve onlar için vardýr azap elîm, acýklý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yaptýklarý yanlýþ iþlerin daha önce sonucunu tatmýþ olanlarla ayný durumda olanlarýn acý bir azaba duçar olacaðý açýklanýyor.

54

54


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 548

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Š 1 × b £à Ü Ï 7 ¤Š¢1¤×a ¡æb ¤ã¡ 5¤Û¡  4b Ó ¤‡¡a ¡æb À¤î £'Ûa ¡3 r à ×  åî©à Ûb È¤Ûa  £l ‰  é¨£ÜÛa ¢Òb  a 󬩣ã¡a  Ù¤ä¡ß ¥õô¬©Š 2 ó©£ã¡a  4b Ó Ke meseliþ þeytâni iz kâle lil insânikfur, fe lemmâ kefere kâle innî berîun minke innî ehâfullâhe rabbel âlemîn(âlemîne).

(Μ⎫ναφ⎬κλαρ⎬ν σιζε ϖααδλερι), ⎭εψταν⎬ν (ϖααδλερινιν) δυρυμυ γιβιδιρ. ⇑νσανα, “⇑νκ®ρ ετ (κ®φιρ ολ).” δεμι⎭τι. Φακατ, ινκ®ρ εττιðι ζαμαν: “Μυηακκακ κι βεν σενδεν υζαð⎬μ, ελβεττε βεν, ®λεμλεριν Ραββι Αλλαη’ταν κορκαρ⎬μ.” δεδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

ke meseli eþ þeytâni iz kâle li el insâni ukfur fe lemmâ kefere kâle in-nî berîun min-ke in-nî ehâfu allâhe rabbe el âlemîne

: : : : : : : : : : : : : : : : :

gibi durum, hal þeytan o zaman dedi insana inkâr et fakat olduðu zaman inkâr etti dedi muhakkak ki ben uzaðým senden muhakkak ki ben, elbette ben Allah’tan korkarým Rab âlemlerin

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Þeytan, insana Allah’ý inkâr etmesini söyledikten sonra, inkâr edince, “Âlemlerin Rabbi olan Allah’tan ben muhakkak ki korkarým.” diyor. Gayesi Allah’ýn insaný cezalandýrmasý.

55

55


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 549

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡‰b £äÛa ó¡Ï b  à¢è £ã a ¬b à¢è n j¡Ó bÇ  æb Ø Ï ;  åî©à¡Ûb £ÄÛa a¢ªë¬¨Œ u  Ù¡Û¨‡  ë 6 b èî©Ï ¡å¤í  †¡Ûb  Fe kâne âkýbetehumâ ennehumâ fîn nâri hâlideyni fîhâ, ve zâlike cezâûz zâlimîn(zâlimîne).

Β⎞ψλεχε ικισινιν (μ⎫ναφ⎬κλαρ⎬ν ϖε ⎭εψταν⎬ν) ακ⎬βετι, οραδα, ατε⎭ιν ι⎜ινδε εβεδιψψεν καλμακ ολδυ. ςε ι⎭τε βυ, ζαλιμλεριν χεζασ⎬δ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

fe kâne âkibete-humâ enne-humâ fî en nâri hâlideyni fî-hâ ve zâlike cezâû ez zâlimîne

: : : : : : : : :

böylece oldu onlarýn akýbetleri onlarýn ikisinin olduðu, olmasý ateþin içinde (ikisi) devamlý kalacak olanlar orada, içinde ve iþte bu ceza zalimler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Þeytanýn da kandýrarak isyana sürüklediði insanlarýn da sonucu ebediyyen cehennemde kalmalarý olacaktýr.

56

56


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 549

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤Š¢Ä¤ä n¤Û  ë  é¨£ÜÛa aì¢Ô £ma aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í 6  é¨£ÜÛa aì¢Ô £ma  ë 7 §† Ì¡Û ¤o ß  £† Ó b ß ¥¤1 ã

æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¥Šî©j   é¨£ÜÛa  £æ¡a Yâ eyyuhellezîne âmenûttekûllâhe veltenzur nefsun mâ kaddemet li gad(gadin), vettekûllâh(vettekûllâhe), innellâhe habîrun bi mâ ta’melûn(ta’melûne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ), Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν! ςε ηερ νεφσ, ψαρ⎬ν ι⎜ιν νε τακδιμ εττιðινε βακσ⎬ν! ςε Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν. Μυηακκακ κι Αλλαη, ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν ηαβερδαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû ittekû allâhe ve li tenzur nefsun mâ kaddemet li gadin ve ittekû allâhe inne allâhe habîrun bi mâ ta’melûne

: : : : : : : : : : : : : : : : :

ey onlar Allah’a ulaþmayý dileyenler takva sahibi olun Allah ve baksýn, görsün nefs, kiþi, kimse þey takdim etti yarýn için ve takva sahibi olun Allah muhakkak ki Allah haberdar olan þey(ler) yapýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a karþý takva sahibi olmak emrolunuyor. Âmenû olanlara hitap ediliyor. Âmenû olan kiþinin Allah’a ulaþmayý dilemiþ ve birinci takvanýn sahibi olmuþ olduðu anlaþýlýyor. Âmenû olan ve Allah’a ulaþmayý dileyen bu kiþilere mürþide tabiiyet ve ruhu Allah’a ulaþtýrmak, yani ikinci ve üçüncü takva emrolunuyor.

57

57


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 549

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢èî,¨¤ã b Ï  é¨£ÜÛa aì¢ ã  åí© ˆ £Ûb × aì¢ãì¢Ø m  ü  ë  æì¢Ô¡b 1¤Ûa ¢á¢ç  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a 6 ¤á¢è ¢1¤ã a Ve lâ tekûnû kellezîne nesûllâhe fe ensâhum enfusehum, ulâike humul fâsikûn(fâsikûne).

Αλλαη’⎬ υνυταν κιμσελερ γιβι ολμαψ⎬ν! Β⎞ψλεχε (Αλλαη δα) ονλαρα, κενδι νεφσλερινι υνυττυρδυ. ⇑⎭τε ονλαρ, ονλαρ φασ⎬κ ολανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve lâ tekûnû ke ellezîne nesû allâhe fe ensâ-hum enfuse-hum ulâike hum(u) el fâsikûne

: : : : : : : : : :

ve olmayýn o kimseler gibi, onlar gibi unuttular Allah böylece onlara unutturdu onlarýn nefslerini, kendi nefslerini, kendilerini iþte onlar onlar fasýklar, fasýk olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ý unutan kimseler gibi olmayýn ifadesi bir önceki âyetteki takva sahiplerine hidayete erme emri verildiðini kesinleþtiriyor. Takva sahibi olmayanlar ise Allah’a ulaþmayý dilemeyen nefslerini kurtarmayý unutan fasýklardýr.

58

58


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 549

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡ò £ä v¤Ûa l ¢ b z¤• a  ë ¡‰b £äÛa ¢lb z¤• a ô¬©ì n¤ í  ü

æ뢌¡ö¬b 1¤Ûa ¢á¢ç ¡ò £ä v¤Ûa ¢lb z¤• a Lâ yestevî ashâbun nâri ve ashâbul cenneh(cenneti), ashâbul cenneti humul fâizûn(fâizûne).

Ατε⎭ εηλι ιλε χεννετ εηλι βιρ (ε⎭ιτ) δεðιλδιρ. Χεννετ εηλι; ονλαρ, κυρτυλυ⎭α ερενλερδιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

lâ yestevî ashâbu en nâri ve ashâbu el cenneti ashâbu el cenneti hum(u) el fâizûne

: : : : : : : : :

müsavi olmaz, bir olmaz, eþit olmaz halk ateþ ve halk cennet halk cennet onlar kurtuluþa erenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ateþ ehli ile cennet ehli eþit deðildir. Cennet ehli evvelki 2 âyetteki hüviyetleriyle Allah’a ulaþmayý dileyen ve mürþidine tâbî olan ve de ruhunu Allah’a ulaþtýran; böylece 3. kat cennete ehil olanlardýr.

59

59


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 549

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§3 j u ó¨Ü Ç  æ¨a¤Š¢Ô¤Ûa a ˆ¨ç b ä¤Û Œ¤ã a ¤ì Û 6 ¡é¨£ÜÛa ¡ò î,¤'  ¤å¡ß b¦Ç£†¡  – n¢ß b¦È¡(b  ¢é n¤í a Š Û ¡b £äÜ¡Û

b è¢2¡Š¤š ã ¢4b r¤ß ü¤a  Ù¤Ü¡m  ë

æ뢊 £Ø 1 n í

¤á¢è £Ü È Û

Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâþian mutesaddian min haþyetillâh(haþyetillâhi), ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn(yetefekkerûne).

Εðερ Βιζ, βυ Κυρ’®ν’⎬, δαðα ινδιρσεψδικ, Ο’νυ μυτλακα, Αλλαη’⎬ν κορκυσυνδαν ηυ⎭⎦ ιλε βοψνυνυ β⎫κμ⎫⎭, παρ⎜α παρ⎜α ολμυ⎭ γ⎞ρ⎫ρδ⎫ν.ςε ινσανλαρ ι⎜ιν βυ μισαλλερι ϖεριψορυζ. Υμυλυρ κι β⎞ψλεχε ονλαρ τεφεκκ⎫ρ εδερλερ.

60

60


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 549

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 - lev

:

eðer

2 - enzelnâ

:

biz indirdik

3 - hâzâ

:

bu

4 - el kur’âne

:

Kur’ân

5 - alâ

:

üzerine, ...e

6 - cebelin

:

dað

7 - le raeyte-hu

:

mutlaka onu gördün

8 - hâþian

:

huþû ile boynunu bükmüþ olarak

9 - mutesaddian

:

parçalanmýþ, parça parça olmuþ

10 - min haþyeti allâhi

:

Allah’ýn korkusundan

11 - ve tilke

:

ve bu

12 - el emsâlu

:

misaller, örnekler

13 - nadribu-hâ

:

onu vurguluyoruz, örnek veriyoruz

:

bir þeyi örnek vermek)

14 - li en nâsi

:

insanlar için, insanlara

15 - lealle-hum

:

umulur ki onlar

16 - yetefekkerûne

:

tefekkür ederler, düþünürler

(darbu mesel

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah: “Kur’ân’ý daða indirseydik, daðý Allah’a huþû duymasý sebebiyle, boynunu bükmüþ ve parça parça olmuþ görürdün.” buyuruyor.

61

61


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 549

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡k¤î ̤Ûa ¢á¡Ûb Ç 7  ì¢ç  £ü¡a  é¨Û¡a ¬ ü ô©ˆ £Ûa ¢é¨£ÜÛa  ì¢ç

¢áî©y £ŠÛa ¢å¨à¤y £ŠÛa  ì¢ç 7 ¡ñ …b è £'Ûa  ë Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veþ þehâdeh(þehâdeti), huver rahmânur rahîm(rahîmu).

Ο Αλλαη κι, Ο’νδαν βα⎭κα ⇑λ®η ψοκτυρ. Γαψβ⎬ (γ⎞ρ⎫νμεψενι) ϖε γ⎞ρ⎫νενι δε Ο βιλιρ. Ο Ραημ®ν’δ⎬ρ, Ραη⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

huve allâhu ellezî lâ ilâhe illâ huve âlimu el gaybi ve eþ þehâdeti huve er rahmânu er rahîmu

: : : : : : : : : : :

O Allah ki yoktur ilâh den baþka o bilen gayb, görünmeyen ve müþahede edilen, görünen o rahmân, rahmân olan rahîm olan, rahmet nuru gönderen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah Tek Ýlâh’týr, O’ndan baþka Ýlâh yoktur. Gaybý da þahit olunanlarý da bilir. Rahmân ve Rahîm esmalarýnýn sahibidir.

62

62


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 549

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢Ù¡Ü à¤Û a 7  ì¢ç  £ü¡a  é¨Û¡a ¬ ü ô©ˆ £Ûa ¢é¨£ÜÛa  ì¢ç ¢‰b £j v¤Ûa ¢Œí©Œ È¤Ûa å¢ ¡à¤î è¢à¤Ûa ¢å¡ß¤ªì¢à¤Ûa ¢â 5 £Ûa ¢뢣†¢Ô¤Ûa  æì¢×¡Š¤'¢í b £à Ç ¡é¨£ÜÛa  æb z¤j¢ 6 ¢Š¡£j Ø n¢à¤Ûa Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mû’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir(mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuþrikûn(yuþrikûne).

Ο Αλλαη κι, Ο’νδαν βα⎭κα ⇑λ®η ψοκτυρ, Μελικ’τιρ (η⎫κ⎫μρανδ⎬ρ), Κυδδ⎫σ’τ⎫ρ (μυκαδδεσ− τιρ), Σελ®μ’δ⎬ρ (σελ®μετε ερδιρενδιρ), Μ⎫’μινδιρ (εμνιψετ ϖερενδιρ), Μ⎫ηεψμιν’διρ (κορυψυπ γ⎞ζετενδιρ), Αζ⎩ζδιρ (ψ⎫χεδιρ), Χαββαρ’δ⎬ρ (χεβρεδενδιρ), Μ⎫τεκεββιρ’διρ (πεκ β⎫ψ⎫κ ολανδ⎬ρ). Αλλαη ⎭ιρκ κο⎭υλαν ⎭εψλερδεν μ⎫νεζζεητιρ (υζακτ⎬ρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

huve allâhu ellezî lâ ilâhe illâ huve el meliku el kuddûsu es selâmu el mû’minu el muheyminu el azîzu el cebbâru el mutekebbiru subhâne allâhi ammâ (an-mâ) yuþrikûne

: : : : : : : : : : : : : : : :

O Allah ki yoktur ilâh den baþka o hükümran olan mukaddes olan selâmete erdiren mü’min, emin olunan, emniyet veren, îmân edilen koruyup gözeten azîz olan, yüce olan cebreden, zorla yaptýran pek büyük olan Allah Sübhan’dýr, noksan sýfatlardan münezzehtir (uzaktýr) þeylerden þirk koþuyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah 99 esmasýndan Melik, Kuddüs, Selâm Mü’min, Müheymin, Azîz, Cabbar, Mütekebbir esmalarýný bu âyette zikrederek þirk koþulan þeylerden münezzeh olduðunu ifade ediyor.

63

63


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 549

(59) Haþr Suresi ¡Š¤' z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6ó¨ä¤¢z¤Ûa ¢õ¬b à¤ ü¤a ¢é Û ¢‰¡£ì –¢à¤Ûa ¢ªô¡‰b j¤Ûa ¢Õ¡Ûb ‚¤Ûa ¢é¨£ÜÛa  ì¢ç 7 ¡¤‰ ü¤a  ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï b  ß ¢é Û ¢|¡£j ¢í

¢áî©Ø z¤Ûa ¢Œí©Œ È¤Ûa  ì¢ç  ë Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard(ardý), ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

Ο Αλλαη κι, Ψαραταν’δ⎬ρ, Β®ρι ( ψοκκεν ϖαρ εδεν.)’διρ Μυσαϖϖιρ’διρ (⎭εκιλ ϖερενδιρ), γ⎫ζελ ισιμλερ Ο’νυνδυρ. Γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολανλαρ Ο’νυ τεσπιη εδερ. ςε Ο, Αζ⎩ζ’διρ (ψ⎫χεδιρ), Ηακ⎩μ’διρ (η⎫κ⎫μ ϖε ηικμετ σαηιβιδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

huve allâhu el hâliku el bâriû el musavviru lehu el esmâu el husnâ yusebbihu lehu mâ fî es semâvâti ve el ardý ve huve el azîzu el hakîmu

: : : : : : : : : : : : : :

O Allah ki yaratan yokken var eden tasvir eden, þekil ve suret veren onun, onu güzel isimler tespih ederler onun, onu þey(ler) semalarda, göklerde var olan, bulunan ve arz, yeryüzü, yer ve o azîz olan, yüce olan hakîm olan, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Hâlik (yaratan), Musavvir (tasvir eden, þekillendiren) olduðu ifade edildikten sonra her zerrenin Allah’ý tespih ettiði ve Azîz ve Hakîm olduðu ifade ediliyor.

64

64


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 60. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 550

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢× £ë¢† Ç  ë ô©£ë¢† Ç a뢈¡‚ £n m  ü aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í b à¡2 a뢊 1 × ¤† Ó  ë ¡ñ £… ì à¤Ûb¡2 ¤á¡è¤î Û¡a  æì¢Ô¤Ü¢m  õ¬b î¡Û¤ë a

¤á¢×b £í¡a  ë  4ì¢ £ŠÛa  æì¢u¡Š¤‚¢í 7 ¡£Õ z¤Ûa  å¡ß ¤á¢× õ¬b u a¦…b è¡u ¤á¢n¤u Š  ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a 6 ¤á¢Ø£2¡  ‰ ¡é¨£ÜÛb¡2 aì¢ä¡ß¤ªì¢m ¤æ a

¤á¡è¤î Û¡a  æ뢣Š¡¢m ó©mb ™¤Š ß  õ¬b Ì¡n¤2a  ë ó©Üî©j  ó©Ï 6 ¤á¢n¤ä Ü¤Ç a ¬b ß  ë ¤á¢n¤î 1¤ a ¬b à¡2 ¢á Ü¤Ç a b¯ ã a  ë > ¡ñ £… ì à¤Ûb¡2 ¡3î©j £Ûa  õ¬a ì   £3 ™ ¤† Ô Ï ¤á¢Ø¤ä¡ß ¢é¤Ü È¤1 í ¤å ß  ë Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tettehýzû aduvvî ve aduvvekum evliyâe tulkûne ileyhim bil meveddeti ve kad keferû bi mâ câekum minel hakk(hakký), yuhricûner resûle ve iyyâkum en tû’minû billâhi rabbikum, in kuntum harectum cihâden fî sebîlî vebtigâe mardâtîtusirrûne ileyhim bil meveddeti ve ene a’lemu bi mâ ahfeytum ve mâ a’lentum, ve men yef’alhu minkum fe kad dalle sevâes sebîl(sebîli).

65

65


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 550

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ)! Βενιμ ϖε σιζιν δ⎫⎭μανλαρ⎬ν⎬ζ⎬ δοστλαρ εδινμεψιν! ςε ονλαρ, Ηακκ’ταν σιζε γελενι ινκ®ρ ετμι⎭ ολδυκλαρ⎬ ηαλδε ονλαρα μυηαββετ βεσλιψορσυνυζ (δοστλυκ ιλκα εδιψορσυνυζ). Ραββινιζ ολαν Αλλαη’α ινανμαν⎬ζδαν δολαψ⎬ ρεσ⎦λ⎫ ϖε σιζι, ψυρδυνυζδαν ⎜⎬καρ⎬ψορλαρ. ⇒®ψετ σιζ, Βενιμ ψολυμδα, Βενιμ ρ⎬ζαμ⎬ αραμακ ι⎜ιν χιηαδα ⎜⎬κτ⎬ ισενιζ (βυνα ραðμεν νι⎜ιν) ονλαρα σεϖγι γ⎞στεριπ σ⎬ρ ϖεριψορσυνυζ. ςε Βεν, σιζιν γιζλεδιðινιζι δε α⎜⎬κλαδ⎬ð⎬ν⎬ζ⎬ δα βιλιριμ. ςε σιζδεν κιμ, ονυ (βυνυ) ψαπαρσα, ο τακτιρδε δοðρυ ψολδαν σαπμ⎬⎭ ολυρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû lâ tettehizû aduvvî ve aduvve-kum evliyâe tulkûne

: : : : : : :

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

ileyhim bi el meveddeti ve kad keferû bi mâ câe-kum min el hakký yuhricûne er resûle ve iyyâ-kum en tû’minû bi allâhi rabbi-kum in kuntum harectum cihâden

: : : : : : : : : : : : : : :

66

ey âmenû olanlar, ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dileyenler yapmayýn, edinmeyin düþmanlarým ve sizin düþmanlarýnýz velîler, dostlar ilka ediyorsunuz (dostluk ilka ediyorsunuz, muhabbet besliyorsunuz) onlara muhabbet ile, sevgi ile ve olmuþtu inkâr ettiler size gelen þeyi Hakk’tan çýkarýyorlar resûl ve sizi inanmanýz Allah’a Rabbiniz eðer siz iseniz siz çýktýnýz cihad

66


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 550

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

-

fî sebîlî ve ibtigâe mardâtî tusirrûne ileyhim bi el meveddeti ve ene a’lemu bi mâ ahfeytum ve mâ a’lentum ve men yef’al-hu min-kum fe kad dalle sevâe es sebîli

: : : : : : : : : : : : : : : :

benim yolumda ve aradý, arzu eti, istedi benim razý olmam, benim rýzam sýr veriyorsunuz onlara muhabbet ile, sevgi ile ve ben bilirim gizlediðiniz þeyleri ve (aleni olan) açýða vurduðunuz þeyler ve kim onu yapar sizden o taktirde sapmýþ olur yolun seviyesi, yolun ortasý, doðru yol

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Resûlullah (S.A.V), Medine’de, Mekke’nin fethi için hazýrlýk yaparken, Hâtib b. Ebî Beltea Mekke’li müþriklere bunu haber vermek için bir mektup yazarak, Mekke’ye giden bir kadýnla mektubu gönderdi, tedbir almalarýný istedi. Durum Resûlullah’a vahy ile bildirilince, üç kiþiyi (Ali, Zübeyr ve Mikdat’ý), o kadýndan mektubu alýp ona getirmeleri için görevlendirdi. Kadýn ilk önce inkâr etti ise de sonra mektubu teslim etti. Resûlullah, Hâtib b. Ebî Beltea’ya “ Bu nedir?” diye sordu. Hz. Ömer hemen onun boynunu vurmak istedi. Resûlullah, onun Bedr Savaþý’na katýlanlardan olduðunu söyledi. Allah, bu âyet ile “Benim ve sizin düþmanlarýnýzý dostlar edinmeyin!“ diyerek bu þahsa ve onun gibi düþünenlere ihtarda bulunmuþtur. Hâtib b. Ebî Beltea ise “bunu, kâfir olduðundan veya dîninden döndüðü için yapmadýðýný, Mekke’de bulunan akrabalarýnýn korunmasý için” yaptýðýný söylemiþtir. Ve Allah, âyete “ Ey âmenû olanlar!” diye baþlayarak onlarýn îmânlarýna da böylece iþaret etmiþ oluyor. Allah bu âyette “benim rýzamý aramak için sefere çýktý iseniz nedne onlara sýr veriyorsunuz diye soruyor. Benim ve sizin düþmanlarýnýzý dost edinmeyin. Onlar ki sizleri Allah’a inandýðýnýz için yurtlarýndan çýkarýyorlar. Bunlarý yapanlar doðru yoldan sapmýþ olur.” buyuruyor.

67

67


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 550

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¦õ¬a †¤Ç a ¤á¢Ø Û aì¢ãì¢Ø í ¤á¢×ì¢1 Ô¤r í ¤æ¡a ¤á¢è n ä¡¤Û a  ë ¤á¢è í ¡†¤í a ¤á¢Ø¤î Û¡a a¬ì¢À¢¤j í  ë 6  æ뢊¢1¤Ø m ¤ì Û a뢣… ë  ë ¡õ¬ì¢£Ûb¡2 Ýn yeskafûkum yekûnû lekum a’dâen ve yebsutû ileykum eydiyehum ve elsinetehum bis sûi ve veddû lev tekfurûn(tekfurûne).

⇒®ψετ σιζι ψακαλασαλαρ, ονλαρ σιζε δ⎫⎭μαν ολυρλαρ. ςε ελλερινι ϖε διλλερινι σιζε κ⎞τ⎫λ⎫κ ιλε υζατ⎬ρλαρ. ςε σιζιν ι⎜ιν: “Κε⎭κε ινκ®ρ ετσενιζ.” διψε τεμεννι εττιλερ (ιστεδιλερ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

in yeskafû-kum yekûnû lekum a’dâen ve yebsutû ileykum eydiye-hum ve elsinete-hum bi es sûi ve veddû lev tekfurûne

: : : : : : : : : : : :

eðer, þâyet, olsa sizi yakalarlar, ele geçirirler olurlar sizin için, size düþman ve uzatýrlar size onlarýn elleri, elleri ve onlarýn dilleri, dilleri kötülük ile ve temenni ettiler, istediler keþke inkâr etseniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýslâm’ýn düþmanlarýnýn, ellerini ve dillerini Ýslâm için kötü istikamette kullandýklarý ve Allah’ý inkâr etmelerini temenni ettikleri açýklanýyor.

68

68


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 28

ℜψετ − 3

Σαψφα − 550

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

8 ¤á¢×¢… ü¤ë a ¬ ü  ë ¤á¢Ø¢ßb y¤‰ a ¤á¢Ø È 1¤ä m ¤å Û

¢é¨£ÜÛa ë 6 ¤á¢Ø ä¤î 2 ¢3¡–¤1 í 8 ¡ò à¨î¡Ô¤Ûa  â¤ì í ¥Šî©– 2

æì¢Ü à¤È m

b à¡2

Len tenfeakum erhâmukum ve lâ evlâdukum yevmel kýyâmeh(kýyâmeti), yafsýlu beynekum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr(basîrun).

Κ⎬ψ®μετ γ⎫ν⎫ ακραβαλαρ⎬ν⎬ζ ϖε εϖλ®τλαρ⎬ν⎬ζ, ασλα σιζε φαψδα σαðλαμαζ. (Ονλαρλα) σιζιν αραν⎬ζ⎬ αψ⎬ραχακτ⎬ρ. ςε Αλλαη, ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ⎬ εν ιψι γ⎞ρενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

len tenfea-kum erhâmu-kum ve lâ evlâdu-kum yevme el kýyâmeti yafsilu beyne-kum ve allâhu bi mâ ta’melûne basîrun

: : : : : : : : : : :

size fayda saðlamaz sizin akrabalarýnýz ve deðil, olmaz sizin evlâtlarýnýz kýyâmet günü ayýracak sizin aranýzý ve Allah þeyi yapýyorsunuz en iyi görendir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü herkes sadece kendi yaptýklarýndan sorumlu olacaktýr. Akrabalarýn veya evlâtlarýn bir faydasý olmayacaktýr. Herkes 2 hayat filmini de seyredecek ve kendisine hiçbir haksýzlýk yapýlmadýðýndan emin olacaktýr.

69

69


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 550

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¢é È ß  åí ©ˆ £Ûa ë  áî©ç¨Š¤2¡a ó¬©Ï ¥ò ä  y ¥ñ ì¤¢a ¤á¢Ø Û ¤o ãb × ¤† Ó

¤å¡ß æ뢆¢j¤È m b £à¡ß  ë ¤á¢Ø¤ä¡ß a¢ª¯ë¬¨õ Š¢2 b £ã¡a ¤á¡è¡ß¤ì Ô¡Û aì¢Ûb Ó ¤‡¡a ¢ñ ëa † È¤Ûa ¢á¢Ø ä¤î 2  ë b ä ä¤î 2 a † 2  ë ¤á¢Ø¡2 b ã¤Š 1 × 9 ¡é¨£ÜÛa ¡æ뢅  áî©ç¨Š¤2¡a  4¤ì Ó  £ü¡a ¬¢ê †¤y ë ¡é¨£ÜÛb¡2 aì¢ä¡ß¤ªì¢m ó¨£n y a¦† 2 a ¢õ¬b š¤Ì j¤Ûa ë 6 §õ¤ó ( ¤å¡ß ¡é¨£ÜÛa  å¡ß  Ù Û ¢Ù¡Ü¤ß a ¬b ß  ë  Ù Û  £æ Š¡1¤Ì n¤ ü  ¡éî©2 ü¡

¢Šî©– à¤Ûa  Ù¤î Û¡a  ë b ä¤j ã a  Ù¤î Û¡a  ë b ä¤Ü £× ì m  Ù¤î Ü Ç b ä £2 ‰ Kad kânet lekum usvetun hasenetun fî ibrâhîme vellezîne meahu, iz kâlû li kavmihim innâ bureâu minkum ve mimmâ ta’budûne min dûnillâhi kefernâ bikum ve bedâ beynenâ ve beynekumul adâvetu vel bagdâu ebeden hattâ tu’minû billâhi vahdehû illâ kavle ibrâhîme li ebîhi le estagfirenne leke ve mâ emliku leke minallâhi min þey’in, rabbenâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr(masîru).

Ηζ. ⇑βρ®η⎩μ ϖε ονυνλα βεραβερ ολανλαρ σιζιν ι⎜ιν γ⎫ζελ βιρ ⎞ρνεκ ολμυ⎭τυρ. Ονλαρ καϖιμ− λερινε ⎭⎞ψλε δεμι⎭λερδι: “Μυηακκακ κι βιζ, σιζδεν ϖε σιζιν Αλλαη’ταν βα⎭κα ταπτ⎬ð⎬ν⎬ζ ⎭εψλερδεν υζαð⎬ζ, σιζι ινκ®ρ εδιψορυζ. ςε σιζ, Αλλαη’⎬ν τεκ ολυ⎭υνα ιναν⎬νχαψα καδαρ, σιζινλε βιζιμ αραμ⎬ζδα εβεδιψψεν δ⎫⎭μανλ⎬κ ϖε ⎞φκε βα⎭λαδ⎬.” Ηζ. ⇑βρ®η⎩μ’ιν βαβασ⎬να: “Σενιν ι⎜ιν μυτλακα ιστιðφαρ εδεχεðιμ (μαðφιρετ διλεψεχεðιμ). (Ανχακ) Αλλαη’ταν σανα γελεχεκ βιρ ⎭εψι ⎞νλεμεψε μαλικ δεðιλιμ σ⎞ζ⎫ (δεμεσι) ηαρι⎜. Ραββιμιζ βιζ Σανα τεϖεκκ⎫λ εττικ. ςε σανα ψ⎞νελδικ. ςε μασ⎩ρ (ϖαρ⎬⎭, δ⎞ν⎫⎭, υλα⎭μα) Σανα’δ⎬ρ.” 70

70


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 550

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

-

kad kânet lekum usvetun hasenetun fî ibrâhîme ve ellezîne mea-hu iz kâlû li kavmi-him innâ bureâu min-kum ve mimmâ(min-mâ) ta’budûne min dûni allâhi kefernâ bi-kum ve bedâ beyne-nâ ve beyne-kum el adâvetu ve el bagdâu ebeden hattâ tu’minû bi allâhi vahde-hû illâ kavle ibrâhîme li ebî-hi le estagfirenne leke ve mâ emliku leke min allâhi min þey’in rabbe-nâ aleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileyke el masîru

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

olmuþtu idi, oldu size, sizin için örnek güzel Ýbrâhîm’de vardýr ve onlar onunla beraber olmuþtu dediler kendi kavimlerine muhakkak ki biz uzak sizden ve o þeyden siz tapýyorsunuz Allah’tan baþka biz sizi inkâr ediyoruz sizi ve baþladý bizim aramýzda ve sizin aranýzda düþmanlýk ve buðz, öfke ebediyyen oluncaya kadar siz îmân edersiniz, inanýrsýnýz Allah’a onun tek oluþu hariç söz (söylenen bir söz, bir þey söyleme, bir þey deme) Ýbrâhîm onun babasýna, kendi babasýna, babasýna mutlaka istiðfar edeceðim, maðfiret dileyeceðim sana, senin için ve ben malik deðilim, benim gücüm yetmez sana Allah’tan bir þeyden Rabbimiz sana biz tevekkül ettik ve sana yöneldik ve varýþ, dönüþ, ulaþma sanadýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýbrâhîm ve onunla birlikte olanlar güzel bir örnektir. Demiþlerdi ki: “Muhakkak ki biz hem sizden hem de sizlerin putlarýnýzdan uzaðýz, söylediklerinizi inkâr ediyoruz. Allah’ýn tekliðini kabul edeceðiniz güne kadar aramýzda düþmanlýk olacaktýr. Sadecce Hz. Ýbrâhîm’in babasý hariç. Îmân edenler Allah’a Yarabbi biz, Sana tevekkül ettik, yani Seni vekil tayin ettik ve Sana ulaþmayý (ruhumuzu ulaþtýrmayý) diledik. Ve masir (dönüþ, ulaþma) Sanadýr.

71

71


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 550

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ü¡Û ¦ò ä¤n¡Ï b ä¤Ü È¤v m  ü b ä £2 ‰

Ù £ã¡a 7 b ä £2 ‰ b ä Û ¤Š¡1¤Ëa  ë ¢áî©Ø z¤Ûa ¢Œí©Œ È¤Ûa  o¤ã a Rabbenâ lâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû vagfir lenâ rabbenâ, inneke entel azîzul hakîm(hakîmu).

Ραββιμιζ, βιζι κ®φιρλερε φιτνε κ⎬λμα! ςε βιζι μαðφιρετ ετ Ραββιμιζ. Μυηακκακ κι Σεν, Σεν Αζ⎩ζ’σιν, Ηακ⎩μ’σιν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

rabbe-nâ lâ tec’al-nâ fitneten li ellezîne keferû ve igfir lenâ rabbe-nâ inne-ke ente el azîzu el hakîmu

: : : : : : : : : : : :

Rabbimiz bizi kýlma, bizi yapma fitne, fitne konusu onlara inkâr ettiler ve maðfiret et bizim için Rabbimiz muhakkak sen sen azîz, üstün hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Bizleri kâfirlere fitne kýlma, günahlarýmýzý sevaba çevir, sen muhakkak ki Azîz ve Hakîm’sin.” diyerek Allah’a dua ediyorlar.

72

72


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 551

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å à¡Û ¥ò ä  y ¥ñ ì¤¢a ¤á¡èî©Ï ¤á¢Ø Û  æb × ¤† Ô Û 6  Š¡¨ü¤a  â¤ì î¤Ûa  ë  é¨£ÜÛa aì¢u¤Š í  æb ×

騣ÜÛa

£æ¡b Ï  £4 ì n í

; ¢†î©à z¤Ûa

¢£ó¡ä ̤Ûa

¤å ß  ë  ì¢ç

Lekad kâne lekum fîhim usvetun hasenetun li men kâne yercûllâhe vel yevmel âhir(âhire), ve men yetevelle fe innellâhe huvel ganiyyul hamîd(hamîdu).

Ανδολσυν κι, σιζιν ι⎜ιν ονλαρδα Αλλαη’⎬ (Αλλαη’⎬ν Ζατ’⎬να υλα⎭μαψ⎬) ϖε αηιρετ γ⎫ν⎫ν⎫ διλεμι⎭ ολαν κιμσελερε γ⎫ζελ ⎞ρνεκ ϖαρδ⎬ρ. ςε κιμ δ⎞νερσε, ο τακτιρδε μυηακκακ κι Αλλαη, Ο, Γαν⎩’διρ, Ηαμ⎩δ’διρ (ηαμδεδιλενδιρ). 1 2 3 4

73

-

lekad kâne lekum fî-him

: : : :

andolsun idi, oldu sizin için onlarda vardýr

73


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 551

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

usvetun hasenetun li men kâne yercû allâhe ve el yevme el âhire ve men yetevelle fe inne allâhe huve el ganiyyu el hamîdu

: : : : : : : : : : : : : :

örnek güzel için, ...e kim, kimse idi, oldu Allah’a ulaþmayý diler ve ahiret günü ve kim ise yüz çevirir, döner artýk, o taktirde muhakkak ki Allah o gani, zengin, hiçbir þeye ihtiyacý olmayan hamdedilen, övülmeye lâyýk olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ý dilemek, Allah’ýn Zat’ýna hayatta iken ulaþmayý, yani ruhunu Allah’a ulaþtýrmayý dilemektir. Ahiret günü sonraki gün demektir. Allah’a ulaþmayý dileyen kiþi için ahiret günü Allah’ýn Zat’ýna ulaþtýðý gündür. 89/FECR-27: Yâ eyyetuhen nefsul mutmainneh(mutmainnetu). Ey mutmain olan nefs! 89/FECR-28: Ýrciî ilâ rabbiki râdýyeten mardýyyeh(mardýyyeten). Allah’tan razý ol ve Allah’ýn rýzasýný kazan. (Ey ruh!) Allah’a (Rabbine) geri dönerek ulaþ. 89/FECR-29: Fedhulî fî ibâdî. (Ey fizik vücut!) O zaman, (nefsini tezkiye ettiðin ve ruhunu Allah’a ulaþtýrdýðýn zaman), (Bana kul olursun) kullarýmýn arasýna gir. 89/FECR-30: Vedhulî cennetî. Ve cennetime gir. Ýrciî ilâ Rabbike: Rabbine rücu et, geri dön, yani geri dönerek hayatta iken ruhunu Allah’a ulaþtýr, demektir. Allah bu âyetlerde önce nefse sonra ruha, sonra da fizik vücuda emretmektedir. Bu emir eðer, Allah’a kiþinin hayatta iken ruhunu ulaþtýrmasý olmasaydý, o zaman Allah intihar etmeyi emretmiþ olacaktý. Ýntihar eden kiþinin gideceði yerin cehennem olduðu kesindir. Allah hiç kimseye intihar edip cehenneme girmesini emretmez.

74

74


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 551

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åí ©ˆ £Ûa  å¤î 2  ë ¤á¢Ø ä¤î 2  3 È¤v í ¤æ a ¢é¨£ÜÛa ó  Ç ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ¦ñ £… ì ß ¤á¢è¤ä¡ß ¤á¢n¤í  …b Ç ¥áî©y ‰ ¥‰ì¢1 Ë ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ¥Ší ©† Ó Asâllâhu en yec’ale beynekum ve beynellezîne âdeytum minhum meveddeh(meveddeten), vallâhu kadîr(kadîrun), vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

Αλλαη’⎬ν σιζινλε ϖε ονλαρδαν δ⎫⎭μαν ολδυðυνυζ κιμσελερ αρασ⎬νδα δοστλυκ ψαρατμασ⎬ υμυλυρ. ςε Αλλαη, Κααδιρ’διρ (ηερ⎭εψε γ⎫χ⎫ ψετενδιρ). ςε Αλλαη Γαφ⎦ρ’δυρ (μαðφιρετ εδενδιρ), Ραη⎩μ’διρ (Ραη⎩μ εσμασ⎬ ιλε τεχελλι εδενδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

asâ allâhu en yec’ale beyne-kum ve beyne ellezîne âdeytum min-hum meveddeten ve allâhu kadîrun ve allâhu gafûrun rahîmun

: : : : : : : : : : : :

umulur ki Allah kýlmasý, yapmasý sizin aranýzda ve arasýnda sizin düþman olduðunuz kimseler onlardan muhabbet, sevgi, dostluk ve Allah kaadir, herþeye gücü yeten ve Allah maðfiret eden rahîm olan, rahmet nuru gönderen Rahîm esmasý ile tecelli edendir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn dostluk oluþturmasý mümkündür. Düþmanlar ile de dilerse bunu yapabilir. Allah herþeye Kaadir’dir, Gafûr’dur, Rahîm’dir.

75

75


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 551

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡åí ©£†Ûa ó¡Ï ¤á¢×ì¢Ü¡mb Ô¢í ᤠ Û  åí ©ˆ £Ûa ¡å Ç ¢é¨£ÜÛa ¢á¢Øî¨è¤ä í  ü

¤á¢ç뢣Š j m ¤æ a ¤á¢×¡‰b í¡… ¤å¡ß ¤á¢×ì¢u¡Š¤‚¢í ¤á Û  ë  åî©À¡¤Ô¢à¤Ûa ¢£k¡z¢í  é¨£ÜÛa  £æ¡a 6 ¤á¡è¤î Û¡aa¬ì¢À¡¤Ô¢m  ë Lâ yenhâkumullâhu anillezîne lem yukâtilûkum fîd dîni ve lem yuhricûkum min diyârikum en teberrûhum ve tuksitû ileyhim, innellâhe yuhýbbul muksitîn(muksitîne).

Αλλαη, δ⎩ν κονυσυνδα σιζινλε σαϖα⎭μαμ⎬⎭ ϖε σιζι ψυρδυνυζδαν ⎜⎬καρμαμ⎬⎭ ολαν κιμσελερε ιψιλικ ετμενιζδεν ϖε ονλαρα αδαλετλε δαϖρανμαν⎬ζδαν σιζι νεηψετμεζ (ψασακλαμαζ). Μυηακκακ κι Αλλαη, αδαλετλι ολανλαρ⎬ (αδαλετλε δαϖρανανλαρ⎬) σεϖερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

lâ yenhâ-kum(u) allâhu an ellezîne lem yukâtilû-kum fî ed dîni ve lem yuhricû-kum min diyâri-kum en teberrû-hum ve tuksitû ileyhim inne allâhe yuhibbu el muksitîne

: : : : : : : : : : : : : :

sizi nehyetmez, yasaklamaz Allah o kimselerden, onlardan sizinle savaþmadýlar dînde, dîn hakkýnda ve sizi çýkarmadýlar diyarlarýnýzdan, yurtlarýnýzdan onlara iyilik yapmanýz ve adaletli davranmanýz onlara muhakkak Allah sever adaletli olanlar, adaletle davrananlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah düþman olmayanlara iyilik edilmesini yasaklamýyor, teþvik ediyor ve sahâbeyi adaleti saðlamakla vazifeli kýlýyor.

76

76


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 551

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡åí £©†Ûa ó¡Ï ¤á¢×ì¢Ü mb Ó  åí ©ˆ £Ûa ¡å Ç ¢é¨£ÜÛa ¢á¢Øî¨è¤ä í b à £ã¡a

¤á¢Ø¡ua Š¤¡a ó¬¨Ü Ç a뢊 çb Ã  ë ¤á¢×¡‰b í¡… ¤å¡ß ¤á¢×ì¢u Š¤ a  ë  æì¢à¡Ûb £ÄÛa ¢á¢ç  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢b Ï ¤á¢è £Û ì n í ¤å ß  ë 7 ¤á¢ç¤ì £Û ì m ¤æ a Ýnnemâ yenhâkumullâhu anillezîne kâtelûkum fîd dîni ve ahrecûkum min diyârikum ve zâherû alâ ýhrâcikum en tevellevhum, ve men yetevellehum fe ulâike humuz zâlimûn(zâlimûne).

Φακατ Αλλαη, δ⎩ν ηυσυσυνδα σιζινλε σαϖα⎭μ⎬⎭ ϖε σιζι ψυρδυνυζδαν ⎜⎬καρμ⎬⎭ ολαν ϖε σιζιν ⎜⎬καρ⎬λμαν⎬ζα αρκα ⎜⎬κμ⎬⎭ (ψαρδ⎬μ ετμι⎭) ολαν κιμσελερε δ⎞νμενιζδεν (ονλαρλα δοστλυκ κυρμαν⎬ζδαν) σιζι νεηψεδερ (ψασακλαρ). ςε κιμ ονλαρα δ⎞νερσε, ο τακτιρδε ι⎭τε ονλαρ, ονλαρ ζαλιμλερδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

innemâ yenhâkum(u) allâhu ani ellezîne kâtelû-kum fî ed dîni ve ahrecû-kum min diyâri-kum ve zâherû alâ ihrâci-kum en tevellev-hum ve men yetevelle-hum fe ulâike hum(u) ez zâlimûne

: : : : : : : : : : : : : : : :

fakat Allah sizi nehyeder, size yasaklar onlardan, o kimselerden sizinle savaþan dîn hakkýnda ve sizi çýkardýlar sizin yurdunuzdan ve arka çýktýlar, yardým ettiler sizin çýkarýlmanýza onlara dönmeniz, dost olmanýz ve kim onlara dönerse, severse, dost edinirse o taktirde iþte onlar onlar zalimler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, dîn konusunda sahâbe ile savaþanlarla ve sahâbeyi yurtlarýndan çýkaranlara yardýmcý olanlarla dostluk kurulmasýný yasaklýyor. Onlara dönenlerin zalimler olduðunu ifade ediyor.

77

77


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 551

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§pa Š¡ub è¢ß ¢pb ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ¢á¢× õ¬b u a ‡¡a a¬ì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í

¤æ¡b Ï 7  £å¡è¡ãb àí©b¡2 ᢠ Ü¤Ç a ¢é¨£ÜÛ a 6  £å¢çì¢ä¡z n¤ßb Ï  £å¢ç  ü 6¡‰b £1¢Ø¤Ûa ó Û¡a  £å¢çì¢È¡u¤Š m  5 Ï §pb ä¡ß¤ªì¢ß  £å¢çì¢à¢n¤à¡Ü Ç  ü  ë 6aì¢Ô 1¤ã a ¬b ß ¤á¢çì¢m¨a  ë  £å¢è Û  æ좣ܡz í ¤á¢ç  ü  ë ¤á¢è Û ¥£3¡y 6  £å¢ç ‰ì¢u¢a  £å¢çì¢à¢n¤î m¨a ¬a ‡¡a  £å¢çì¢z¡Ø¤ä m ¤æ a ¤á¢Ø¤î Ü Ç  b ä¢u

¤á¢n¤Ô 1¤ã a ¬b ß aì¢Ü ÷¤a ë ¡Š¡Ïa ì Ø¤Ûa ¡á –¡È¡2 aì¢Ø¡¤à¢m  ü  ë 6 ¡é¨£ÜÛa ¢á¤Ø¢y ¤á¢Ø¡Û¨‡ 6 aì¢Ô 1¤ã a ¬b ß aì¢Ü ÷¤ î¤Û ë

¥áî©Ø y ¥áî©Ü Ç ¢é¨£ÜÛa ë 6 ¤á¢Ø ä¤î 2 ¢á¢Ø¤z í Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ câekumul mu’minâtu muhâcirâtin femtehýnûhunn(femtehýnûhunne), allâhu a’lemu bi îmânihinn(îmânihinne), fe in alimtimûhunne mu’minâtin fe lâ terciûhunne ilel kuffâr(kuffâri), lâ hunne hýllun lehum ve lâ hum yahýllûne lehunne ve âtûhum mâenfekû, ve lâ cunâha aleykum en tenkýhûhunne izâ âteytumûhunne ucûrehunn(ucûrehunne), ve lâ tumsikû bi isamil kevâfiri ves’elû mâ enfaktum vel yes’elû mâ enfekû, zâlikum hukmullâh(hukmullâhi), yahkumu beynekum, vallâhu alîmun hakîm(hakîmun). 78

78


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 551

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ! Ηιχρετ ετμι⎭ ολαν μ⎫’μιν καδ⎬νλαρ σιζε γελδικλερι ζαμαν ονλαρ⎬ ιμτιηαν εδιν (ηιχρετ σεβεπλερινι σορυν). Αλλαη, ονλαρ⎬ν ⎩μ®ν⎬ν⎬ ⎜οκ ιψι βιλιψορ. Αρτ⎬κ ονλαρ⎬ν μ⎫’μιν ηαν⎬μλαρ ολδυðυνυ βιλιρσενιζ (μ⎫’μιν ολδυκλαρ⎬νδαν εμιν ολυρσαν⎬ζ), βυνδαν σονρα ονλαρ⎬ κ®φιρλερε γερι δ⎞νδ⎫ρμεψινιζ. Ονλαρ (μ⎫’μιν ηαν⎬μλαρ), διðερλερινε (κ®φιρ ερκεκλερε) ηελ®λ δεðιλδιρ. Διðερλερι δε (κ®φιρ ερκεκλερ δε), ονλαρ ι⎜ιν (μ⎫’μιν ηαν⎬μλαρ ι⎜ιν) ηελ®λ δεðιλδιρ. Ονλαρα (κ®φιρ ερκεκλερε), ινφ®κ ετμι⎭ ολδυκλαρ⎬ ⎭εψι (μ⎫’μιν ολαρακ σιζε γελεν καδ⎬νλαρα δαηα ⎞νχε ϖερμι⎭ ολδυκλαρ⎬ μεηιρλερινι) γερι ϖεριν. ςε κενδιλερινε μεηιρλερινι ϖερδιðινιζ τακτιρδε ονλαρα νικ®η ψαπμαν⎬ζδα σιζιν ⎫ζερινιζε βιρ γ⎫ναη ψοκτυρ. ςε κ®φιρ καδ⎬νλαρ⎬ νικ®η ιλε τυτμαψ⎬ν. ςε σιζ νε ινφ®κ εττιψσενιζ (μεηιρ ολαρακ νε ϖερδιψσενιζ) γερι ιστεψινιζ. ςε ονλαρ δα ινφ®κ εττικλερινι ιστεσινλερ. ⇑⎭τε βυ Αλλαη’⎬ν η⎫κμ⎫δ⎫ρ. Αραν⎬ζδα η⎫κ⎫μ ϖερμεκτεδιρ. ςε Αλλαη, Αλ⎩μ’διρ (εν ιψι βιλενδιρ), Η®κιμ’διρ (η⎫κ⎫μ σαηιβιδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

79

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû izâ câe-kum(u) el mu’minâtu muhâcirâtin fe imtehinû hunne allâhu a’lemu bi îmânihinne fe in alimtim(û) hunne mu’minâtin fe lâ terciû hunne ilâ el kuffâri

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey îmân eden, Allah’a ulaþmayý dileyen kimseler o zaman, olunca size geldi mü’min kadýnlar göç eden kadýnlar o zaman imtihan edin onlar (kadýnlar) Allah çok iyi bilir onlarýn (kadýnlarýn) îmânlarýný o zaman, artýk, bundan sonra eðer bilirseniz onlar (kadýnlar) mü’min kadýnlar o zaman, artýk, bundan sonra geri döndürmeyiniz onlar (kadýnlar) kâfirlere (kâfir erkeklere)

79


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 551

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

-

lâ hunne hillun lehum ve lâ hum yahillûne lehunne ve âtû-hum mâ enfekû ve lâ cunâha aleykum en tenkihû hunne izâ âteytumûhunne ucûrehunne ve lâ tumsikû bi isami el kevâfiri ve is’elû mâ enfaktum ve li yes’elû mâ enfekû zâlikum hukmu allâhi yahkumu beyne-kum ve allâhu alîmun hakîmun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

deðildir onlar (kadýnlar) helâl onlar (erkekler), onlara (erkeklere) ve deðildir onlar (erkekler) helâl onlar (kadýnlar), onlara (kadýnlara) ve onlara verin þey infâk ettiler, verdiler ve yoktur günah sizin üzerinize onlarý (kadýnlarý) nikâhlamanýz olduðu zaman, olduðu taktirde onlara (kadýnlara) verdiniz onlarýn ücretlerini, mehirlerini ve tutmayýn nikâh akdi ile kâfirler (kâfir kadýnlar) ve isteyin þeyler, neyi, ne infâk ettiniz, verdiniz ve istesinler þeyler, neyi, ne infâk ettiler, verdiler iþte bu Allah’ýn hükmü Allah hükmeder sizin aranýzda ve Allah en iyi bilen hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah Mekke’den Medine’ye hicret etmiþ mü’min kadýnlar hakkýndaki hükümleri açýklýyor. Bu konuda nasýl hareket edilmesi gerektiði, nelerin günah olduðu, nelerin olmadýðý açýklanýyor.

80

80


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 551

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢n¤j Ób È Ï ¡‰b £1¢Ø¤Ûa ó Û¡a ¤á¢Ø¡ua ë¤‹ a ¤å¡ß ¥õ¤ó ( ¤á¢Ø mb Ï ¤æ¡a  ë 6 aì¢Ô 1¤ã a ¬b ß  3¤r¡ß ¤á¢è¢ua ë¤‹ a ¤o j ç ‡  åí ©ˆ £Ûa aì¢m¨b Ï

æì¢ä¡ß¤ªì¢ß ©é¡2 ¤á¢n¤ã a ô¬©ˆ £Ûa  é¨£ÜÛa aì¢Ô £ma  ë Ve in fâtekum þey’un min ezvâcikum ilel kuffâri fe âkabtum fe âtûllezîne zehebet ezvâcuhum misle mâ enfekû, vettekûllâhellezî entum bihî mu’minûn(mû’minûne).

ςε εðερ σιζιν ζεϖχελερινιζδεν δολαψ⎬ βιρ ⎭εψ (μεηιρ) σιζιν ελινιζδεν ⎜⎬κ⎬π κ®φιρλερε γε⎜τιψσε (κ®φιρλερ, σιζδεν κενδιλερινε γελεν καδ⎬νλαρ⎬ν μεηιρλερινι, β⎬ρακτ⎬κλαρ⎬ ε⎭λερινε γερι ⎞δεμεζλερσε), σονρα δα (κ®φιρλερδεν σιζε γελιπ ⎩μ®ν εδεν καδ⎬νλαρ⎬ν β⎬ρακτ⎬κλαρ⎬ ε⎭λερινε μεηιρλερινι γερι) ⎞δεμε σ⎬ρασ⎬ σιζε γελινχε ο ζαμαν ε⎭λερι (κ®φιρ ερκεκλερε) γιτμι⎭ ολανλαρα, ινφ®κ εττικλερι καδαρ (μεηρι), σιζ (ελινιζε γε⎜εν γανιμεττεν) ϖεριν ϖε σιζ, κενδισινε ⎩μ®ν ετμι⎭ ολδυðυνυζ Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18

-

ve in fâte-kum þey’un min ezvâci-kum ilâ el kuffâri fe âkabtum fe âtû ellezîne zehebet ezvâcu-hum misle mâ enfekû ve ittekû allâhe ellezî entum bi-hî mu’minûne

: : : : : : : : : : : : : : : : :

ve þâyet, eðer elinizden çýkýp giderse bir þey zevcelerinizden, zevcelerinizden dolayý, eþlerinizden dolayý kâfirlere o zaman, sonra sýra size geldi o zaman, sonra verin giden kimselere, gidenlere onlarýn eþleri, eþleri misli kadar þey verdiler ve Allah’a karþý takva sahibi olun ki o siz ona, kendisine îmân edenlersiniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Savaþ sonrasýnda kimin elinden bir þey, eþlerinden dolayý kâfirlere geçerse ne yapýlacaðý ifade buyruluyor.

81

81


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 552

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤æ a ó¬¨Ü Ç  Ù ä¤È¡íb j¢í ¢pb ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa  Ú õ¬b u a ‡¡a ¢£ó¡j £äÛa b è¢£í a ¬b í  ü  ë  åî©ã¤Œ í  ü  ë  å¤Ó¡Š¤ í  ü  ë b¦÷¤î ( ¡é¨£ÜÛb¡2  å¤×¡Š¤'¢í  ü  £å¡èí ©†¤í a  å¤î 2 ¢é äí©Š n¤1 í §æb n¤è¢j¡2  åî©m¤b í  ü  ë  £å¢ç … ü¤ë a  å¤Ü¢n¤Ô í  £å¢è¤È¡íb j Ï §Ò뢊¤È ß ó©Ï  Ù äî©–¤È í  ü  ë  £å¡è¡Ü¢u¤‰ a  ë ¥áî©y ‰ ¥‰ì¢1 Ë  é¨£ÜÛa  £æ¡a 6  é¨£ÜÛa  £å¢è Û ¤Š¡1¤Ì n¤a  ë Yâ eyyuhen nebiyyu izâ câekel mu'minâtu yubâyý'neke alâ en lâ yuþrikne billâhi þey'en ve lâ yesrýkne ve lâ yeznîne ve lâ yaktulne evlâdehunne ve lâ ye'tîne bi buhtânin yefterînehu beyne eydîhinne ve erculihinne ve lâ ya'sîneke fî ma'rûfin fe bâyý'hunne vestagfir lehunnallâh(lehunnallâhe), innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

Εψ νεβ⎩ (πεψγαμβερ)! Μ⎫’μιν καδ⎬νλαρ; Αλλαη’α ηι⎜βιρ ⎭εψι ορτακ κο⎭μαμακ, η⎬ρσ⎬ζλ⎬κ ψαπμαμακ, ζιναδα βυλυνμαμακ, εϖλ®τλαρ⎬ν⎬ ⎞λδ⎫ρμεμεκ, ελλερι ϖε αψακλαρ⎬ αρασ⎬νδα βιρ ιφτιρα υψδυρμαμακ, μαρυφ βιρ ι⎭ κονυσυνδα σανα ασι ολμαμακ ⎫ζερε, σανα τ®β⎩ ολμακ ι⎜ιν γελδικλερι ζαμαν, αρτ⎬κ ονλαρ⎬ν βιατλερινι καβυλ ετ ϖε ονλαρ ι⎜ιν Αλλαη’ταν μαðφιρετ διλε. Μυηακκακ κι Αλλαη, Γαφ⎦ρ’δυρ (μαðφιρετ εδενδιρ, γ⎫ναηλαρ⎬ σεϖαβα ⎜εϖιρενδιρ) Ραη⎩μ’διρ (Ραη⎩μ εσμασ⎬ ιλε τεχελλι εδενδιρ). 1 2 3 4

82

-

yâ eyyuhâ en nebiyyu izâ câe-ke el mu’minâtu

: : : :

ey peygamber size geldiði zaman mü’min kadýnlar

82


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 552

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

yubâyý’ne-ke alâ en lâ yuþrikne bi allâhi þey’en ve lâ yesrýkne ve lâ yeznîne ve lâ yaktulne evlâdehunne ve lâ ye’tîne bi buhtânin yefterîne-hu beyne eydîhinne ve erculihinne ve lâ ya’sîne-ke fî ma’rûfin fe bâyý’hunne ve istagfir lehunne allâhe inne allâhe gafûrun rahîmun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

sana biat ederler üzerine, ...e (kadýnlarýn) ortak koþmamasý Allah’a bir þey ve (kadýnlarýn) hýrsýzlýk yapmamasý ve (kadýnlarýn) zinada bulunmamasý ve (kadýnlarý) öldürmemesi (kadýnlarýn) evlâtlarý, çocuklarý ve (kadýnlarýn) getirmemesi, yapmamasý bühtan ile, çirkin bir yalanla onu uydurur, iftira eder arasýnda (kadýnlarýn) elleri ve (kadýnlarýn) ayaklarý ve (kadýnlar) sana asi olmasýnlar maruf bir iþ konusunda o zaman, artýk onlarla biatleþ, (kadýnlarýn) biatlerini kabul et ve maðfiret dile onlar (kadýnlar) için Allah muhakkak ki Allah gafûr olan, maðfiret eden (günahlarý sevaba çeviren) rahîm olan, Rahîm esmasý ile tecelli eden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mü’min kadýnlar biat etmeye geldikleri zaman hangi þartlarda biatlerinin kabul edileceði açýklanýyor. Burada geçen “Allah’a hiçbir þeyi ortak koþmamak” gizli þirki, yani Allah’a ruhunu ulaþtýrmayý dilemeyen kiþinin durumunu anlatmaktadýr. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. Hýrsýzlýk, zina, evlât öldürme ve diðer konular da âyette yer almýþtýr.

83

83


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 552

(60) Mumtehine Suresi ¡ò ä¡z n¤à¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b¦ß¤ì Ó a¤ì £Û ì n m  ü aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í ¡ñ Š¡¨ü¤a  å¡ß aì¢¡÷ í ¤† Ó ¤á¡è¤î Ü Ç ¢é¨£ÜÛa  k¡š Ë ¡‰ì¢j¢Ô¤Ûa ¡lb z¤• a ¤å¡ß ¢‰b £1¢Ø¤Ûa  ¡÷ í b à × Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tetevellev kavmen gadýballâhu aleyhim kad yeisû minel âhireti kemâ yeisel kuffâru min ashâbil kubûr(kubûri).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ)! Αλλαη’⎬ν κενδιλερινε γαδαπλανδ⎬ð⎬ (ραημετινδεν τερκεττιðι) βιρ καϖμε δ⎞νμεψιν (δοστλυκ κυρμαψ⎬ν)! Κ®φιρλεριν, καβιρδεκιλερδεν ⎫μιτλερινι κεσμι⎭ ολδυðυ (τεκραρ διριλτιλεχεðινε ινανμαδ⎬ð⎬) γιβι, ονλαρ δα αηιρεττεν ⎫μιτλερινι κεσμι⎭λερδιρ (αηιρετ ηαψατ⎬να ινανμαζλαρ). 1 - yâ eyyuhâ 2 - ellezîne âmenû 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

lâ tetevellev kavmen gadýbe allâhu aleyhim kad yeisû min el âhireti kemâ yeise el kuffâru min ashâbi el kubûri

: : : : : : : : : : : : : :

ey îmân edenler, âmenû olanlar, ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dileyenler dönmeyin kavim gadaplandý Allah onlara olmuþtu ümidi kestiler ahiretten gibi ümidi kesti kâfirler kabir halkýndan, kabirdekilerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dileyenlere, Allah’ýn gadabýna uðramýþ bir kavme dönmeyin, emri veriliyor. Kâfirler gibi onlar da yeniden dirilmekten ümitlerini kesmiþlerdir, buyruluyor.

84

84


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡£Ñ£– Ûa ¢ñ ‰ì¢ 61. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 552

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ß  ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï b ß ¡é¨£Ü¡Û  | £j 

¢áî©Ø z¤Ûa ¢Œí©Œ È¤Ûa  ì¢ç  ë 7 ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï Sebbeha lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardý) ve huvel âzîzul hakîm(hakîmu).

Γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολανλαρ Αλλαη’⎬ τεσπιη εττι (ϖε ετμεκτε). ςε Ο, Αζ⎩ζ’διρ, Ηακ⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

sebbeha li allâhi mâ fî es semâvâti ve mâ fî el ardý ve huve el azîzu el hakîmu

: : : : : : : : :

tespih etti Allah’ý þey, ne varsa, var olanlar semalarda, göklerde ve þey, ne varsa, var olanlar arzda, yeryüzünde, yerde ve o azîz hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ buyuruyor ki: “Yerlerde ve göklerde olanlar her an Allah’ý tespih etmektedir.” Bütün elektronlar da karþýt elektronlar da en küçük parçalar olarak Allah’ýn Ýsmi’ni kendi lisanlarýnda tekrar etmekte yani Allah’ý tespih etmektedirler. 17/ÝSRA-44: Tusebbihu lehus semâvâtus seb’u vel ardu ve men fîhinn(fîhinne), ve in min þey’in illâ yusebbihu bi hamdihî ve lâkin lâ tefkahûne tesbîhahum, innehu kâne halîmen gafûrâ(gafûren). 7 kat gökler ve yeryüzü ve onlarda bulunanlar, O’nu (Allah’ý) tespih ederler. O’nu hamd ile tespih etmeyen bir þey yoktur. Ve fakat onlarýn tespihlerini siz fýkýh edemezsiniz (anlayamazsýnýz, idrak edemezsiniz). Muhakkak ki O; Hakîm’dir, Gafûr’dur (maðfiret edendir).

85

85


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 28

ℜψετ − 2

Σαψφα − 552

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢Ûì¢Ô m  á¡Û aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í  æì¢Ü È¤1 m  ü b ß Yâ eyyuhellezîne âmenû lime tekûlûne mâ lâ tef’alûn(tef’alûne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ! Ψαπμαψαχαð⎬ν⎬ζ ⎭εψι νι⎜ιν σ⎞ψλ⎫ψορσυνυζ?

1 - yâ eyyuhâ 2 - ellezîne âmenû

: :

3 - lime 4 - tekûlûne 5 - mâ lâ tef’alûne

: : :

ey âmenû olanlar (ölmeden önce ruhunu Allah’a ulaþtýrmayý dileyenler) niçin siz söylüyorsunuz yapmayacaðýnýz, yapamayacaðýnýz þey

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bazý müslümanlar: “Allah’ýn en sevdiði þeyi bilsek, mallarýmýz, canlarýmýz ile yapardýk.” dedikleri halde savaþ üzerlerine farz kýlýnýnca, hoþlarýna gitmemiþti. Yapmayacaklarý bir þeye söz vermiþlerdi.

86

86


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 552

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢Ûì¢Ô m ¤æ a ¡é¨£ÜÛa  †¤ä¡Ç b¦n¤Ô ß  Š¢j ×

æì¢Ü È¤1 m  ü b ß Kebure makten indallâhi en tekûlû mâ lâ tef’alûn(tef’alûne).

Ψαπμαψαχαð⎬ν⎬ζ βιρ ⎭εψι σ⎞ψλεμενιζ Αλλαη’⎬ν κατ⎬νδα, β⎫ψ⎫κ συ⎜ ολδυ.

1 2 3 4 5 6

,

-

kebure makten inde allâhi en tekûlû mâ lâ tef’alûne

: : : : : :

büyük oldu büyük suç, kýzdýrýcý husus Allah’ýn indinde, katýnda söylemeniz þey yapmýyorsunuz, yapmazsýnýz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah için herþeyi yaparýz” diyenler, cihad farz olunca, cihad etmek istememiþler, böylece Allah’ýn indinde büyük suç iþlemiþlerdi.

87

87


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 552

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

©é¡Üî©j  ó©Ï  æì¢Ü¡mb Ô¢í  åí ©ˆ £Ûa ¢£k¡z¢í  é¨£ÜÛa  £æ¡a

¥˜ì¢•¤Š ß ¥æb î¤ä¢2 ¤á¢è £ã b × b¦£1 • Ýnnallâhe yuhýbbullezîne yukâtilûne fî sebîlihî saffen keennehum bunyânun mersûs(mersûsun).

Μυηακκακ κι Αλλαη, κενδι ψολυνδα σαφ βαðλαψαρακ σαϖα⎭ανλαρ⎬ σεϖερ. Ονλαρ σανκι βιρβιρινε βιρλε⎭τιριλερεκ κυϖϖετλενδιριλμι⎭ βιναλαρ γιβιδιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

inne allâhe yuhibbu ellezîne yukâtilûne fî sebîli-hî saffen keenne-hum bunyânun mersûsun

: : : : : : : : : :

muhakkak Allah sever onlar savaþýrlar onun yolunda, kendi yolunda saflar halinde, saf baðlayarak onlar sanki ….. gibi binalar birleþtirilmiþ, birleþtirilerek kuvvetlendirilmiþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Saf baðlayarak kenetlenmiþ binalar gibi Allah’ýn düþmanlarýyla çarpýþanlar Allah’ýn en çok sevdikleridir.

88

88


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 552

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó©ä ã뢇¤ªì¢m  á¡Û ¡â¤ì Ó b í ©é¡ß¤ì Ô¡Û ó¨ì¢ß  4b Ó ¤‡¡a  ë 6 ¤á¢Ø¤î Û¡a ¡é¨£ÜÛa ¢4ì¢ ‰ ó©£ã a  æì¢à Ü¤È m ¤† Ó  ë

¢é¨£ÜÛa ë 6 ¤á¢è 2ì¢Ü¢Ó ¢é¨£ÜÛa  Îa ‹ a a¬ì¢Ëa ‹ b £à Ü Ï  åî©Ô¡b 1¤Ûa  â¤ì Ô¤Ûa ô¡†¤è í  ü Ve iz kâle mûsâ li kavmihî yâ kavmi lime tu’zûnenî ve kad ta’lemûne ennî resûlullâhi ileykum, fe lemmâ zâgû ezâgallâhu kulûbehum, vallâhu lâ yehdîl kavmel fâsikîn(fâsikîne).

ςε Ηζ. Μυσα, καϖμινε ⎭⎞ψλε δεμι⎭τι: “Εψ καϖμιμ! Μυηακκακ κι βεν, σιζιν ι⎜ιν Αλλαη’⎬ν Ρεσ⎦λ’⎫ψ⎫μ, (β⎞ψλε) ολδυðυμυ βιλδιðινιζ ηαλδε νι⎜ιν βανα εζιψετ εδιψορσυνυζ?” Αρτ⎬κ ονλαρ (Ηακκ’ταν) δ⎞ν⎫νχε, Αλλαη δα ονλαρ⎬ν καλπλερινι δ⎞νδ⎫ρδ⎫. Αλλαη φ®σ⎬κλαρ καϖμινι ηιδαψετε ερδιρμεζ.

89

89


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 552

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

-

ve iz kâle mûsâ li kavmi-hî yâ kavmi lime tu’zûne-nî ve kad ta’lemûne en-nî resûlu allâhi ileykum fe lemmâ zâgû ezâga allâhu kulûbe-hum ve allâhu lâ yehdî el kavme el fâsikîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve olmuþtu dedi Musa kavmine ey kavmim niçin siz bana eziyet ediyorsunuz ve olmuþtu biliyorsunuz muhakkak ki ben Allah’ýn Resûl’ü size, sizin için artýk olunca döndüler döndürdü, çevirdi Allah onlarýn kalpleri ve Allah hidayete erdirmez kavim fasýklar, fýska düþenler, Allah yolundan sapanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Musa Allah’ýn Nebî-Resûlü idi. Allah tarafýndan vazifeli olarak kendi kavmine gönderilmiþti. Bunu hepsi biliyorlardý. Buna raðmen O’na eziyet ediyorlardý. Onlar Hakk’tan dönünce, Allah onlarýn kalplerini döndürdü, hepsi fasýklar oldular. Fasýklarý ise Allah asla hidayete erdirmez.

90

90


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

3î©ö¬a Š¤¡a ó¬©ä 2 b í  á í¤Š ß ¢å¤2a ó î©Ç  4b Ó ¤‡¡a  ë  å¤î 2 b à¡Û b¦Ó ¡£† –¢ß ¤á¢Ø¤î Û¡a ¡é¨£ÜÛa ¢4ì¢ ‰ ó©£ã¡a ¤å¡ß ó©m¤b í §4ì¢ Š¡2 a¦Š¡£' j¢ß  ë ¡òí¨‰¤ì £nÛa  å¡ß  £ô † í ¤á¢ç  õ¬b u b £à Ü Ï 6 ¢† à¤y a ¬¢é¢à¤a ô¡†¤È 2 ¥åî©j¢ß ¥Š¤z¡ a ˆ¨ç aì¢Ûb Ó ¡pb ä¡£î j¤Ûb¡2 Ve iz kâle îsebnu meryeme yâ benî isrâîle innî resûlullâhi ileykum musaddikan li mâ beyne yedeyye minet tevrâti ve mubeþþiran bi resûlin ye’tî min ba’dîsmuhû ahmed(ahmedu), fe lemmâ câehum bil beyyinâti kâlû hâzâ sihrun mubîn(mubînun).

ςε Μερψεμοðλυ ⇑σα (Α.Σ) ⎭⎞ψλε δεμι⎭τι: “Εψ ⇑σραιλοðυλλαρ⎬! Μυηακκακ κι βεν, ελιμδεκι Τεϖρατ’τα ολαν ηερ⎭εψι τασδικ εδεν ϖε βενδεν σονρα γελεχεκ, ισμι Αημεδ ολαν Ρεσ⎦λ ιλε μ⎫ϕδελεψεν, σιζε (γ⎞νδεριλμι⎭) Αλλαη’⎬ν Ρεσ⎦λ’⎫ψ⎫μ.” Φακατ ονλαρα βεψψινελερ (μυχιζελερ, δελιλλερ) γετιρδιðι ζαμαν ονλαρ: “Βυ απα⎜⎬κ σιηιρδιρ.” δεδιλερ.

91

91


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

ve iz kâle îsâ ibnu meryeme yâ benî isrâîle in-nî resûlu allâhi ileykum musaddikan li mâ beyne yedeyye min et tevrâti ve mubeþþiran bi resûlin ye’tî min ba’dî ismu-hû ahmedu fe lemmâ câe-hum bi el beyyinâti kâlû hâzâ sihrun mubînun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve olmuþtu dedi Meryemoðlu Ýsa ey Ýsrailoðullarý muhakkak ki ben Allah’ýn Resûl’ü size, sizin için tasdik eden þeyi ellerim arasýnda, elimde olan, elimdeki Tevrat’tan, Tevrat’ta olan ve …. ile müjdeleyen resûl gelecek benden sonra onun ismi Ahmed fakat olduðu zaman onlara getirdi beyyineler, deliller, mucizeler, ispat vasýtalarý dediler bu bir sihirdir apaçýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Ýsa, kavmine: “Tevrat’ý tasdik eden ve kendisinden sonra gelecek ve ismi Ahmed (Muhammed) olan bir Resûl’ü müjdeleyen bir Resûl olduðunu” söylemesine ve onlara mucizeler ve deliller göstermesine raðmen mucizelerin sihir olduðunu iddia ettiler.

92

92


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¬¨Ç¤†¢í ì¢ç  ë  l¡ˆ Ø¤Ûa ¡é¨£ÜÛa ó Ü Ç ô¨Š n¤Ïa ¡å £à¡ß ¢á Ü¤Ã a ¤å ß  ë

åî©à¡Ûb £ÄÛa  â¤ì Ô¤Ûa ô¡†¤è í  ü ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ¡â 5¤¡ü¤a ó Û¡a Ve men azlemu mimmenifterâ alâllâhil kezibe ve huve yud’â ilel islâm(islâmi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).

⇑σλ®μ’α (τεσλιμε) δαϖετ ολυνυρκεν, Αλλαη’α καρ⎭⎬ ψαλαν υψδυραν κιμσεδεν δαηα ζαλιμ κιμ ϖαρδ⎬ρ? ςε Αλλαη, ζαλιμλερ καϖμινι ηιδαψετε ερδιρμεζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve men azlemu mimmen (min men) ifterâ alâ allâhi el kezibe ve huve yud’â ilâ el islâmi ve allâhu lâ yehdî el kavme ez zâlimîne

: : : : : : : : : : : : :

ve kim daha zalim kiþiden, kimseden uydurdu Allah’a karþý yalan ve o davet edilir Ýslâm’a, teslime ve Allah hidayete erdirmez kavim zalimler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýslâm’a davet, teslime davettir. Yani sýrasýyla ruhu, vechi (fizik vücudu), nefsi ve iradeyi Allah’a teslime davettir. Bu davet her kademede mutluluk ve huzurun artýþýný ifade eder. En büyük mutluluk iradenin tesliminden sonra yaþanýr. Bütün teslimler tamamlanmýþ, nefsin bütün afetleri yok olmuþ, nefs ayrýca 19 mertebe müzeyyen olmuþtur. Kiþiye yerlerin ve göklerin melekûtu tamamen gösterilmiþ ve iradenin tesliminde kiþi Allah’ýn vechini de görmüþtür. Yani rüyetullah olmuþtur. Bu nokta, mutluluklarýn tamamlandýðý noktadýr. “Allah’a ulaþmayý dile ki Allah, seni Kendisine ulaþtýrsýn”, diye tebligat yapýlan kiþi Allah’a ulaþmayý dilemezse, mutluluðun bütün kapýlarýný kapattýðý için kendisine zulmetmiþtir. Allah, Kendisine ulaþmayý dilemeyen, bu sebeple zalim olan kiþinin ruhunu kendisine ulaþtýrmaz, yani hidayete erdirmez.

93

93


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

á¡è¡çaìÏb¡2 ¡é£ÜÛa ‰ìã a@ªì¡1Àî¡Û æë †í©Ší

æ뢊¡Ïb Ø¤Ûa  ê¡Š × ¤ì Û  ë ©ê¡‰ì¢ã ¢£á¡n¢ß ¢é¨£ÜÛa ë Yurîdûne li yutfiû nûrallâhi bi efvâhihim vallâhu mutimmu nûrihî ve lev kerihel kâfirûn(kâfirûne).

Ονλαρ, αð⎬ζλαρ⎬ ιλε Αλλαη’⎬ν νυρυνυ σ⎞νδ⎫ρμεψι ιστιψορλαρ.ςε Αλλαη, κ®φιρλερ κεριη γ⎞ρσελερ βιλε νυρυνυ ταμαμλαψαχακ ολανδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

yurîdûne li yutfiû nûra allâhi bi efvâhi-him ve allâhu mutimmu nûri- hî ve lev kerihe el kâfirûne

: : : : : : : : : : :

istiyorlar, isterler söndürmeyi Allah’ýn nuru ile onlarýn aðýzlarý, aðýzlarý ve Allah tamamlayan, tamamlayacak olan onun nuru, nurunu ve bile, olsa bile kerih gördü, hoþlanmadý kâfirler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Kur’âný’ndaki “Ýrcýî ilâ rabbiki” (Rabbine rücu et, geri dön, geri dönerek ruhunu Allah’a ulaþtýr) emrine riayet etmeyenler Allah’ýn nurunu söndürmek isteyenlerdir. Onlar: “Ruh vücuttan ayrýlýrsa insan ölür, çünkü insana hayat veren ruhtur” diyenlerdir. Oysaki Allah, “yaratan da hayat veren de öldüren de Allah’týr.” buyuruyor.

94

94


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

ô¨†¢è¤Ûb¡2 ¢é Ûì¢ ‰  3 ¤‰ a ô¬©ˆ £Ûa  ì¢ç ¡åí©£†Ûa ó Ü Ç ¢ê Š¡è¤Ä¢î¡Û ¡£Õ z¤Ûa ¡åí©…  ë ;  æì¢×¡Š¤'¢à¤Ûa  ê¡Š × ¤ì Û  ë ©é¡£Ü¢× Huvellezî ersele resûlehu bil hudâ ve dînil hakký li yuzhirehu aled dîni kullihî ve lev kerihel muþrikûn(muþrikûne).

Ρεσ⎦λ’⎫ν⎫ ηιδαψετ ιλε ϖε (εσασλαρ⎬ υνυτυλμυ⎭ ολαν) δ⎩νλεριν ηεπσινιν ⎫ζερινε, ιζηαρ ετμεκ (α⎜⎬κλαψ⎬π δοðρυσυνυ ισπατ ετμεκ) ι⎜ιν, Ηακκ δ⎩ν (Αλλαη’⎬ν εζελ⎩ ϖε εβεδ⎩ ολαν δ⎩νι) ιλε γ⎞νδερεν Ο’δυρ. ςε μ⎫⎭ρικλερ, κεριη γ⎞ρσελερ βιλε. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

95

-

huve ellezî ersele resûle-hu bi el hudâ ve dîni el hakký li yuzhire-hu ala ed dîni kulli-hî ve lev kerihe el muþrikûne

: : : : : : : : : :

o ..… dýr gönderdi onun resûlü, resûlü hidayet ile ve Hakk’ýn dîni, ezelî ve ebedî olan Allah’ýn dîni onu zahir (güçlü, kuvvetli ve üstün) kýlmak için dînlerin hepsinin üzerine ve bile, olsa bile kerih gördü, hoþlanmadý müþrikler, þirk koþanlar, ortak koþanlar

95


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mevcut olan dînlerin mensuplarýna, Hz. Ýbrâhîm’in hanif dîninin, hidayete erdiren hak dîn olduðunu, kâinatýn tek dîni olduðunu, 7 safha, 4 teslimden ibaret olduðunu, ezelî ve ebedî olduðunu (Rum-30), bütün mukaddes kitaplarda (Tevrat’ta, Ýncil’de ve Kur’ân-ý Kerim’de) 7 safha 4 teslimin farz kýlýndýðýný ve Hz. Musa ve O’na tâbî olanlarýn, Hz. Ýsa ve O’na tâbî olanlarýn, Hz. Muhammed (S.A.V) ve O’na tâbî olanlarýn 7 safha ve 4 teslimi yaþadýklarýnýn yer aldýðýný ve hepsinin þeriatlerinin tek bir þeriat olduðunu (Þura-13) anlatacak ve 3 kitaptaki âyetlerle ispat edecek olan bir Resûl’ün geleceðini ve dînlerarasý diyaloðu kuracaðýný ve Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için þirkte kalanlarýn (Rum-31) O’nun söylediklerini kerih göreceklerini bu âyet açýk ve net bir þekilde ifade etmektedir. 30/RUM-30: Fe ekim vecheke lid dîni hanîfâ(hanîfen), fýtratallâhilletî fataran nâse aleyhâ, lâ tebdîle li halkýllâh(halkýllâhi), zâliked dînul kayyimu ve lâkinne ekseren nâsi lâ ya’lemûn(ya’lemûne). Hanif olarak kendini dîn için ikame et, Allah’ýn hanif fýtratýyla ki; Allah, insanlarý hanif fýtratýyla yaratmýþtýr. Allah’ýn yaratmasýnda deðiþme olmaz. Kayyim olan (kaim olacak, ezelden ebede kadar yaþayacak) dîn budur. Fakat insanlarýn çoðu bilmez. 42/ÞURA-13: Þerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muþrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeþâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu). Dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiðimiz (farz kýldýðýmýz) þeyi (þeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fýrkalara ayrýlmayýn.” diye Hz. Ýbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. Ýsa’ya vasiyet ettiðimiz þeyi sana da vahyederek, size de þeriat kýldýk. Senin onlarý, kendisine çaðýrdýðýn þey (Allah’a ulaþmayý dileme) müþriklere zor geldi. Allah, dilediðini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaþtýrýr). 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn.

96

96


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¨Ü Ç ¤á¢Ø¢£Û¢… a ¤3 ç aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í §áî©Û a §la ˆ Ç ¤å¡ß ¤á¢Øî©v¤ä¢m §ñ ‰b v¡m Yâ eyyuhellezîne âmenû hel edullukum alâ ticâretin tuncîkum min azâbin elîm(elîmin).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ! Σιζι ελ⎩μ αζαπταν κυρταραχακ βιρ τιχαρετ ι⎜ιν, σιζε ψολ γ⎞στερεψιμ μι?

1 2 3 4 5 6 7

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû hel edullu-kum alâ ticâretin tuncî-kum min azâbin elîmin

: : : : : : :

ey âmenû olanlar, Allah’a inananlar size delil (rehber) olayým mý, size yol göstereyim mi ticarete (ticaret için) sizi kurtaracak azaptan elîm, acý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Allah’a inanan ama henüz Allah’a ulaþmayý dilemeyenlere hitap ediyor. “Onlarý elîm azaptan kurtaracak bir ticaret için yol göstereyim mi?” diye soruyor.

97

97


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ó©Ï  æ뢆¡çb v¢m  ë ©é¡Ûì¢ ‰  ë ¡é¨£ÜÛb¡2  æì¢ä¡ß¤ªì¢m =  æì¢à Ü¤È m ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a ¤á¢Ø Û ¥Š¤î  ¤á¢Ø¡Û¨‡ 6 ¤á¢Ø¡¢1¤ã a  ë ¤á¢Ø¡Ûa ì¤ß b¡2 Tu’minûne billâhi ve resûlihî ve tucâhidûne fî sebîlillâhi bi emvâlikum ve enfusikum, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ⎩μ®ν εδερσινιζ ϖε Αλλαη’⎬ν ψολυνδα χανλαρ⎬ν⎬ζλα ϖε μαλλαρ⎬ν⎬ζλα χιηαδ εδερσινιζ, ι⎭τε βυ, σιζιν ι⎜ιν ηαψ⎬ρδ⎬ρ. Κε⎭κε βιλσενιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

tu’minûne bi allâhi ve resûli-hî ve tucâhidûne fî sebîli allâhi bi emvâli-kum ve enfusi-kum zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûne

: : : : : : : : : : : : : :

îmân edin Allah’a ve onun resûlü ve cihad edersiniz Allah’ýn yolunda ile sizin mallarýnýz ve nefsleriniz, canlarýnýz iþte bu hayýr, hayýrlý, daha hayýrlý sizin için eðer, keþke siz oldunuz biliyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah yolunda mallarýyla ve canlarýyla cihad etme emri veriliyor. Bir anlamý maddî cihad, yani Allah’ýn düþmanlarý ile harp etmektir. Ama bir evvelki âyette azaptan kurtaracak olan cihattan bahsediliyor. Bir insanýn azaptan yani cehennemden kurtulabilmesi, Allah’a mülâki olmayý, yani Allah’a ruhunu hayatta iken ulaþtýrmayý, dilemesi ile mümkündür. Bu dilek kiþiyi mutlaka resûle tâbî olmaya ve mutlak itaate götürür. Canla cihad insanýn nefsine karþý cihattýr ve düþmanlarla fizik vücudun savaþýdýr. Her ikisi de cihattýr ve canla cihattýr.

98

98


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

§pb £ä u ¤á¢Ø¤Ü¡¤†¢í  ë ¤á¢Ø 2ì¢ã¢‡ ¤á¢Ø Û ¤Š¡1¤Ì í

å¡×b  ß  ë ¢‰b è¤ã ü¤a b è¡n¤z m ¤å¡ß ô©Š¤v m = ¢áî©Ä È¤Ûa ¢‹¤ì 1¤Ûa  Ù¡Û¨‡ 6 §æ¤† Ç ¡pb £ä u ó©Ï ¦ò j¡£î Ÿ Yagfir lekum zunûbekum ve yudhýlkum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru ve mesâkine tayyibeten fî cennâti adn(adnin), zâlikel fevzul azîm(azîmu).

Σιζιν γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ζ⎬ μαðφιρετ εδερ. ςε σιζι αλτ⎬νδαν νεηιρλερ ακαν χεννετλερε κοψαρ. ςε σιζι αδν χεννετλερινδε γ⎫ζελ μεσκενλερε ψερλε⎭τιριρ. ⇑⎭τε βυ φεϖζ⎫λ αζ⎩μδιρ (β⎫ψ⎫κ κυρτυλυ⎭τυρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

yagfir lekum zunûbe-kum ve yudhýl-kum cennâtin tecrî min tahti-hâ el enhâru ve mesâkine tayyibeten fî cennâti adnin zâlike el fevzu el azîmu

: : : : : : : : : : : : : :

maðfiret eder sizin için, sizi sizin günahlarýnýzý ve dahil eder, koyar cennetler akar onun altýndan nehirler ve meskenler, konutlar hoþ, temiz, güzel adn cennetlerinde iþte bu fevz, kurtuluþtur büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Canla düþmanlara karþý yapýlan savaþ þehid olmayý saðlarsa kiþinin gideceði yer ADN cennetleridir. Diðer taraftan kiþinin nefsiyle yapacaðý cihadýn sonunda kiþi daimî zikirden sonra, salâh makamýna, ulaþtýðý zaman ADN cennetlerine kabul edilir. Fevzül azîm, ecrul azîm, hazzül azîm, fadlül azîm sahiplerinin hepsi ADN cennetlerine gireceklerdir.

99

99


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

¥|¤n Ï  ë ¡é¨£ÜÛa  å¡ß ¥Š¤– ã 6 b è ã좣j¡z¢m ô¨Š¤¢a  ë  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ¡Š¡£' 2  ë 6 ¥kí©Š Ó Ve uhrâ tuhýbbûnehâ, nasrun minallâhi ve fethun karîb(karîbun), ve beþþiril mû’minîn(mû’minîne).

ςε σεϖεχεðινιζ βα⎭κα βιρ ⎭εψ, Αλλαη’ταν ψαρδ⎬μ ϖε ψακ⎬ν βιρ φετιη. ςε μ⎫’μινλερι μ⎫ϕδελε.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve uhrâ tuhýbbûne-hâ nasrun min allâhi ve fethun karîbun ve beþþiri el mû’minîne

: : : : : : : :

ve diðer, baþka onu seversiniz yardým Allah’tan ve fetih yakýn ve müjdele mü’minler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah mü’minleri yakýn bir fetihle müjdeliyor. Allah’ýn yardýmýnýn da fethin de sevilecek þeyler olduðu açýklanmýþ Mü’minlerin müjdelenmesi emrolunuyor.

100

100


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢

4b Ó b à × ¡é¨£ÜÛa  ‰b –¤ã a a¬ì¢ãì¢× aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í 6¡é¨£ÜÛa ó Û¡a ô¬©‰b –¤ã a ¤å ß  å©£í¡‰a ì z¤Ü¡Û  á í¤Š ß ¢å¤2a ó î©Ç

¥ò 1¡ö¬b Ÿ ¤o ä ß¨b Ï ¡é¨£ÜÛa ¢‰b –¤ã a ¢å¤z ã  æì¢£í¡‰a ì z¤Ûa  4b Ó  åí ©ˆ £Ûa b ã ¤† £í b Ï 7 ¥ò 1¡ö¬b Ÿ ¤p Š 1 ×  ë  3î©ö¬a Š¤¡a ó¬©ä 2 ¤å¡ß  åí©Š¡çb Ã aì¢z j¤• b Ï ¤á¡ç¡£ë¢† Ç ó¨Ü Ç aì¢ä ß¨a Yâ eyyuhellezîne âmenû kûnû ensârallâhi kemâ kâle îsebnu meryeme lil havâriyyîne men ensârî ilâllâh(ilâllâhi), kâlel havâriyyûne nahnu ensârullâhi fe âmenet tâifetun min benî isrâîle ve keferet tâifeh(tâifetun), fe eyyednellezîne âmenû alâ aduvvihim fe asbehû zâhirîn(zâhirîne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ! Αλλαη’⎬ν ψαρδ⎬μχ⎬λαρ⎬ ολυν! Μερψεμοðλυ ⇑σα(Α.Σ)’⎬ν ηαϖαριλερε: “Κιμ Αλλαη’α (υλα⎭μακ ι⎜ιν) βενιμ ψαρδ⎬μχ⎬λαρ⎬μ ολυρ?” δεδιðι ζαμαν, ηαϖαριλεριν: “Βιζ Αλλαη’⎬ν ψαρδ⎬μχ⎬λαρ⎬ψ⎬ζ.” δεδιðι γιβι. Βυνυν ⎫ζερινε ⇑σραιλοðυλλαρ⎬’νδαν βιρ γρυπ ⎩μ®ν εττι, βιρ γρυπ ινκ®ρ εττι. Ο ζαμαν ⎩μ®ν εδενλερι δ⎫⎭μανλαρ⎬να καρ⎭⎬ δεστεκλεδικ. Β⎞ψλεχε ονλαρ ⎫στ⎫ν γελδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8

101

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû kûnû ensâra allâhi kemâ kâle îsâ ibnu meryeme li el havâriyyîne

: : : : : : : :

ey âmenû olanlar, Allah’a ulaþmayý dileyenler olunuz Allah’ýn yardýmcýlarý gibi dedi Meryemoðlu Ýsa havarilere

101


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 553

(61) Saf Suresi ¡£Ñ £–Ûa ¢ñ ‰ì¢ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-

men ensârî ilâ allâhi kâle el havâriyyûne nahnu ensâru allâhi fe âmenet tâifetun min benî isrâîle ve keferet tâifetun fe eyyednâ ellezîne âmenû alâ aduvvi-him fe asbehû zâhirîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

kim benim yardýmcýlarým Allah’a dedi havariler biz Allah’ýn yardýmcýlarý böylece, o zaman, bunun üzerine îmân etti bir grup Ýsrailoðullarý’ndan ve inkâr etti bir grup böylece, o zaman, bunun üzerine destekledik âmenû olanlar, Allah’a ulaþmayý dileyenler karþý onlarýn düþmanlarý böylece, o zaman, bunun üzerine oldular gâlip gelenler, üstün olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Havariyyun” kelimesi, “halis” anlamýna gelen “haver” kelimesinin çoðuludur. Hz. Ýsa’yý tasdik eden ilk 12 kiþiye verilen bir isimdir. Bu 12 kiþinin isimleri þöyledir: Batrus (Þem’uni Safa) Andiryas (Batrus’un kardeþi) Yuhanna Filip Yakupi Ekber Bar Timli Tuma Meta Siymen (Buda Þem’un) Tadyus Yakubi Asgar Yahuda (Buda) Hz. Ýsa, bu havarileri çeþitli þehirlere göndermiþ, Tevhid dînini yaymaya onlarý memur etmiþti. Rivayete göre, bunlardan Yahuda veya Buda Þem’un, sonradan yahudilerden rüþvet alarak, Hz. Ýsa’yý onlara teslim etmek istemiþti.

102

102


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 62. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ß  ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï b ß ¡é¨£Ü¡Û ¢|£j¡  ¢í ¡áî©Ø z¤Ûa ¡Œí©Œ È¤Ûa ¡뢣†¢Ô¤Ûa ¡Ù¡Ü à¤Ûa ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardýl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi).

Γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολανλαρ Αλλαη’⎬ τεσπιη εδερ κι (Ο) Μ®λικ’τιρ (μ⎫λκ⎫ν σαηιβιδιρ), Κυδδ⎫σ’τ⎫ρ (μυκαδδεστιρ), Αζ⎩ζ’διρ (⎫στ⎫νδ⎫ρ), Ηακ⎩μ’διρ (η⎫κ⎫μ ϖε ηικμετ σαηιβιδιρ).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

yusebbihu li allâhi mâ fî es semâvâti ve mâ fî el ardý el meliki el kuddûsi el azîzi el hakîmi

: : : : : : : : : :

tespih eder, ediyor Allah için, Allah’ý þey, ne varsa, olanlar göklerde ve þey, ne varsa, olanlar yeryüzünde malik, mülkün sahibi, söz sahibi bütün noksan sýfatlardan uzak, münezzeh, mukaddes azîz, üstün hakîmdir, hüküm ve hikmet sahibidir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Mülkün sahibidir, mukaddestir, azîzdir, hüküm ve hikmet sahibidir.

103

103


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¡è¤î Ü Ç aì¢Ü¤n í ¤á¢è¤ä¡ß ¦üì¢ ‰  å©£î¡£ß¢ü¤a ó¡Ï  s È 2 ô©ˆ £Ûa  ì¢ç >  ò à¤Ø¡z¤Ûa  ë  lb n¡Ø¤Ûa ¢á¢è¢à¡£Ü È¢í  ë ¤á¡èî©£× Œ¢í  ë ©é¡mb í¨a = §åî©j¢ß §4 5 ™ ó©1 Û ¢3¤j Ó ¤å¡ß aì¢ãb × ¤æ¡a  ë Huvellezî bease fîl ummiyyîne resûlen minhum yetlû aleyhim âyâtihî ve yuzekkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmeh(hikmete), ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubîn(mubînin).

⇐μμ⎩λερ αρασ⎬νδα, κενδιλερινδεν βιρ ρεσ⎦λ βεασ εδεν (γ⎞ρεϖλενδιρεν) Ο’δυρ. Ονλαρα, Ο’νυν (Αλλαη’⎬ν) ®ψετλερινι οκυρ, ονλαρ⎬ τεζκιψε εδερ (νεφσλερινι τεμιζλερ), ονλαρα Κιταβ⎬ (Κυρ’®ν−⎬ Κεριμ’ι) ϖε ηικμετι ⎞ðρετιρ. ςε δαηα ⎞νχε (ρεσ⎦λε τ®β⎩ ολμαδαν εϖϖελ) ελβεττε ονλαρ σαδεχε α⎜⎬κ βιρ δαλ®λετ ι⎜ινδε ιδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

huve ellezî bease fî el ummiyyîne resûlen min-hum yetlû aleyhim âyâti-hî ve yuzekkî-him ve yuallimu-hum(u) el kitâbe ve el hikmete ve in kânû min kablu le fî dalâlin mubînin

: : : : : : : : : : : : : : : : :

o ki beas etti, hayata getirdi, görevlendirdi ümmîlerin, okuma yazma bilmeyenlerin arasýnda resûl onlardan, kendilerinden tilâvet eder, okuyup açýklar onlara onun âyetleri ve onlarý tezkiye eder, nefslerini tezkiye eder, temizler ve onlara öðretir kitap ve hikmet ve eðer onlar ..... iseler, sadece ..... idiler önceden, daha önce elbette, gerçekten dalâlet içinde açýk, apaçýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ümmîler arasýndan bir resûl beas eden Allah’týr. Resûl onlara Allah’ýn âyetlerini okur, öðretir, nefslerini tezkiye eder yani kalplerindeki afetlerin yarýya inmesini saðlar, Kur’ân’ýn lâfzýný ve hikmeti öðretir. Yani onlarý daimî zikrin sahibi kýlar. Bu resûlden evvel onlarýn hepsi dalâletteydi. Bu âyette Allah kavim resûlü sýfatýyla 4 görevden bahsediyor. Kavim resûlleri için bu 4 görev vardýr. 5. görev hikmetin ötesi devrin imamlarý ve peygamberler tarafýndan öðretilebilir.

104

104


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¤á¡è¡2 aì¢Ô z¤Ü í b £à Û ¤á¢è¤ä¡ß  åí©Š ¨a  ë

¢áî©Ø z¤Ûa ¢Œí©Œ È¤Ûa  ì¢ç  ë Ve âharîne minhum lemmâ yelhakû bihim, ve huvel azîzul hakîm(hakîmu).

ςε ηεν⎫ζ κενδιλερινε ιληακ ολμαμ⎬⎭ (κατ⎬λμαμ⎬⎭) ολαν, ονλαρδαν σονρακιλερε δε... ςε Ο, Αζ⎩ζ’διρ (⎫στ⎫νδ⎫ρ), Ηακ⎩μ’διρ (η⎫κ⎫μ ϖε ηικμετ σαηιβιδιρ).

1 2 3 4 5 6 7

-

ve âharîne min-hum lem mâ yelhakû bi-him ve huve el azîzu el hakîmu

: : : : : : :

ve sonrakiler onlardan henüz ilhak olmadýlar, dahil olmadýlar, katýlmadýlar onlara ve o azîz, üstün, güçlü hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Resûller bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarýnda görevli kýlýnýrlar. Kýyâmete kadar gelecekte yaþayacak bütün kavimlere mutlaka ardarda resûller gönderilecektir. Allah Azîz’dir yani üstündür, Hakîm’dir yani hem hüküm hem de hikmet sahibidir.

105

105


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢é¨£ÜÛa ë 6 ¢õ¬b ' í ¤å ß ¡éî©m¤ªì¢í ¡é¨£ÜÛa ¢3¤š Ï  Ù¡Û¨‡ ¡áî©Ä È¤Ûa ¡3¤š 1¤Ûa 뢇 Zâlike fadlullâhi yu’tîhi men yeþâu, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).

⇑⎭τε βυ Αλλαη’⎬ν φαζλ⎬δ⎬ρ. Ονυ διλεδιðι κι⎭ιψε ϖεριρ. ςε Αλλαη, β⎫ψ⎫κ φαζλ σαηιβιδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

zâlike fadlu allâhi yu’tî-hi men yeþâu ve allâhu zû el fadli el azîmi

: : : : : : : : : :

iþte bu fazl, lütuf, kerem, fazl nuru Allah onu verir kiþi, kimse diler ve Allah sahip fazl, lütuf, kerem, fazl nuru büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn verdiði nübüvvet, risalet ve velâyet Allah’ýn fazýllarýdýr. Daha nebîler ve resûller doðmadan evvel, onlara nübüvvet ve risalet verilir.

106

106


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á Û  £á¢q  òí¨‰¤ì £nÛa aì¢Ü¡£à¢y  åí ©ˆ £Ûa ¢3 r ß 6 a¦‰b 1¤ a ¢3¡à¤z í ¡‰b à¡z¤Ûa ¡3 r à × b çì¢Ü¡à¤z í aì¢2  £ˆ ×  åí ©ˆ £Ûa ¡â¤ì Ô¤Ûa ¢3 r ß  ¤÷¡2

¢é¨£ÜÛa ë 6 ¡é¨£ÜÛa ¡pb í¨b¡2  åî©à¡Ûb £ÄÛa  â¤ì Ô¤Ûa ô¡†¤è í  ü Meselullezîne hummilût tevrâte summe lem yahmilûhâ ke meselil hýmâri yahmilu esfârâ(esfâran), bi’se meselul kavmillezîne kezzebû bi âyâtillâh(âyâtillâhi), vallâhu lâ yehdîl kavmez zâlimîn(zâlimîne).

Κενδιλερινε Τεϖρατ ψ⎫κλενιπ δε (Τεϖρατ’⎬ν φαρζλαρ⎬ οκυνυπ δα), σονρα Ο’νυ τα⎭⎬μαψανλαρ⎬ν (ονυνλα αμελ ετμεψενλεριν) ηαλι, χιλτλερλε κιταπ τα⎭⎬ψαν μερκεβιν ηαλι γιβιδιρ. Αλλαη’⎬ν ®ψετλερινι ψαλανλαψαν καϖμιν δυρυμυ νε κ⎞τ⎫. ςε Αλλαη, ζαλιμλερ καϖμινι ηιδαψετε ερδιρμεζ.

107

107


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

meselu ellezîne hummilû et tevrâte summe lem yahmilû-hâ ke meseli el himâri yahmilu esfâran bi’se meselu el kavmi ellezîne kezzebû bi âyâti allâhi ve allâhu lâ yehdî el kavme ez zâlimîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

mesele, örnek, durum, hal o kimseler, onlar yüklendi (yüklenildi) Tevrat sonra onu yüklenmez, onu taþýmaz gibi mesele, örnek, durum, hal merkep taþýr ciltlerle kitap ne kötü mesele, örnek, durum, hal kavim onlar yalanladýlar Allah’ýn âyetlerini ve Allah hidayete erdirmez kavmi zalimler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kendilerine Tevrat indirilenlerden oradaki emir ve nehiylere riayet etmeyenleri Allah, ciltlerle kitap taþýyan merkeplere benzetmiþtir. Bunlarýn durumu kötüdür. Çünkü Allah, zalimleri hidayete erdirmez. Zalimler, Allah’a ruhlarýný ulaþtýrmayý dilemeyenlerdir.

108

108


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢n¤à Ç ‹ ¤æ¡a a¬ë¢…b ç  åí© ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í ¤3¢Ó ¡b £äÛa ¡æ뢅 ¤å¡ß ¡é¨£Ü¡Û ¢õ¬b î¡Û¤ë a ¤á¢Ø £ã a

åî©Ó¡…b • ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a  p¤ì à¤Ûa a¢ì £ä à n Ï Kul yâ eyyuhellezîne hâdû in zeamtum ennekum evliyâu lillâhi min dûnin nâsi fe temennevûl mevte in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

Δε κι: “Εψ ψαηυδιλερ! Εðερ σιζ, ινσανλαρδαν αψρ⎬ ολαρακ, (ψαλν⎬ζ) κενδινιζιν Αλλαη’⎬ν δοστυ ολδυðυνυζυ ζαννεττιψσενιζ, ⎭®ψετ σιζ δοðρυ σ⎞ψλεψεν κιμσελερ ισενιζ, ⎞λ⎫μ⎫ τεμεννι εδιν.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

kul yâ eyyuhâ ellezîne hâdû in zeamtum enne-kum evliyâu li allâhi min dûni en nâsi fe temennevû el mevte in kuntum sâdikîne

: : : : : : : : : : : : : : : :

de, söyle ey yahudi olanlar, yahudiler eðer, þâyet siz zannettiniz sizin olduðunuzu evliyalar, dostlar Allah’ýn baþka, ayrý olarak insanlar öyleyse, o halde temenni edin ölüm eðer, þâyet siz iseniz sadýklar, doðru söyleyen kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm De ki: “Ey yahudiler! Eðer siz yalnýz kendinizi Allah’ýn dostu zannediyorsanýz, diðerleri Allah’ýn dostu deðilse ve siz doðru söyleyenlerseniz ölümü temenni edin. Allah’tan sizi öldürmesini isteyin.”

109

109


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¤á¡èí ©†¤í a ¤o ß  £† Ó b à¡2 a¦† 2 a ¢¬é ã¤ì £ä à n í  ü  ë

åî©à¡Ûb £ÄÛb¡2

¥áî©Ü Ç

¢é¨£ÜÛa ë

Ve lâ yetemennevnehû ebeden bi mâ kaddemet eydîhim, vallâhu alîmun biz zâlimîn(zâlimîne).

ςε εβεδιψψεν ονυ (⎞λ⎫μ⎫) τεμεννι εδεμεζλερ, ελλεριψλε τακδιμ εττικλερι (ψαπτ⎬κλαρ⎬) ⎭εψλερ σεβεβιψλε. ςε Αλλαη, ζαλιμλερι εν ιψι βιλενδιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve lâ yetemennevne-hû ebeden bi mâ kaddemet eydî-him ve allâhu alîmun bi ez zâlimîne

: : : : : : : :

ve onu temenni edemezler ebediyyen, hiçbir zaman dolayýsýyla, sebebiyle takdim ettiler onlarýn elleri ve Allah en iyi bilen zalimleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar yani yahudiler ebediyyen ölümü temenni edemezler, çünkü elleriyle çok günahlar iþlemiþlerdir. Onlar zalimdirler ve Allah zalimleri en iyi bilendir.

110

110


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢é £ã¡b Ï ¢é¤ä¡ß  æ뢣Š¡1 m ô©ˆ £Ûa  p¤ì à¤Ûa  £æ¡a ¤3¢Ó ¡k¤î Ì¤Ûa ¡á¡Ûb Ç ó¨Û¡a  æ뢣… Š¢m  £á¢q á¢Øî©Ó 5¢ß b à¡2 ¤á¢Ø¢÷¡£j ä¢î Ï ¡ñ …b è £'Ûa ë ;  æì¢Ü à¤È m ¤á¢n¤ä¢× Kul innel mevtellezî tefirrûne minhu fe innehu mulâkîkum summe tureddûne ilâ âlimil gaybi veþ þehâdeti fe yunebbiukum bi mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

Δε κι: “Μυηακκακ κι ο σιζιν κενδισινδεν κα⎜τ⎬ð⎬ν⎬ζ ⎞λ⎫μ, ι⎭τε ο μυτλακα, σιζε μ⎫λ®κι ολαχακ (σιζ ⎞λ⎫μλε καρ⎭⎬λα⎭αχακσ⎬ν⎬ζ). Σονρα γ⎞ρ⎫νμεψενι ϖε γ⎞ρ⎫νενι βιλεν (Αλλαη’α) δ⎞νδ⎫ρ⎫λεχεκσινιζ. Ο ζαμαν (Αλλαη), ψαπμ⎬⎭ ολδυκλαρ⎬ν⎬ζ⎬ σιζε ηαβερ ϖερεχεκ.”

111

111


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 554

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

kul inne el mevte ellezî tefirrûne min-hu fe inne-hu mulâkî-kum summe tureddûne ilâ âlimi el gaybi ve eþ þehâdeti fe yunebbiu-kum bi mâ kuntum ta’melûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : :

de, söyle muhakkak ölüm o ki, ki o siz kaçýyorsunuz ondan o zaman, iþte o muhakkak ki o, o mutlaka sizinle mülâki olacak olan (siz karþýlaþacaksýnýz) sonra döndürüleceksiniz en iyi bilene gayb, görünmeyen ve müþahede edilebilen, görülen o zaman, iþte o size haber verecek þeyi siz oldunuz yapýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Habibim de ki: “Kendisinden kaçtýðýnýz ölüm, size mutlaka ulaþacak ve sizi öldürecek. Sonra görünenleri de görünmeyenleri de bilen Allah’a ruhunuz geri dönerek ulaþacak. O zaman Allah yaptýkarýnýzý size haber verecek.”

112

112


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 555

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å¡ß ¡ñì¨Ü £–Ü¡Û  ô¡…ì¢ã a ‡¡a a¬ì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í 6  É¤î j¤Ûa a뢉 ‡  ë ¡é¨£ÜÛa ¡Š¤×¡‡ ó¨Û¡a a¤ì È¤b Ï ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¡â¤ì í

æì¢à Ü¤È m ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a ¤á¢Ø Û ¥Š¤î  ¤á¢Ø¡Û¨‡ Yâ eyyuhellezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes'av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey'a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûn(ta'lemûne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ)! Χυμα γ⎫ν⎫ ναμαζα νιδα ολυνδυðυ ζαμαν (⎜αðρ⎬λδ⎬ð⎬ν⎬ζ ζαμαν) ηεμεν Αλλαη’⎬ν ζικρινε κο⎭υν ϖε αλ⎬⎭ϖερι⎭ι β⎬ρακ⎬ν. ⇑⎭τε βυ σιζιν ι⎜ιν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬δ⎬ρ, κε⎭κε βιλσενιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû izâ nûdiye li es salâti min yevmi el cumuati fes'av (fe is'av) ilâ zikri allâhi ve zerû el bey'a zâlikum hayrun lekum in kuntum ta'lemûne

: : : : : : : : : : : : : : : :

ey âmenû olanlar, Allah'a ulaþmayý dileyenler, îmân edenler nida edildiði zaman, seslenildiði, çaðrýldýðý zaman namaza, namaz için (günlerden) ….. günü cuma o zaman, hemen koþun Allah'ý zikretmeye, Allah'ýn zikrine ve býrakýn alýþveriþ iþte bu daha hayýrlý sizin için eðer, keþke siz oldunuz biliyorsunuz, bilirsiniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Kendisine ulaþmayý dileyerek âmenû olanlarý ikaz ediyor. Cuma namazýnýn ezaný okunduðu zaman alýþveriþi býrakýn ve hemen Allah’ýn zikrine yani cuma namazýný kýlmaya koþun. Alýþveriþ yapmayýn, alýþveriþin sizi namazdan alýkoymasýna meydan vermeyin. Bu sizin için daha hayýrlýdýr. Size daha çok derecat kazandýrýr. Keþke bilmiþ olsaydýnýz.

113

113


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 555

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢Ì n¤2a  ë ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï a뢊¡' n¤ãb Ï ¢ñì¨Ü £–Ûa ¡o î¡š¢Ó a ‡¡b Ï

æì¢z¡Ü¤1¢m ¤á¢Ø £Ü È Û a¦Šî©r ×  é¨£ÜÛa a뢊¢×¤‡a  ë ¡é¨£ÜÛa ¡3¤š Ï ¤å¡ß Fe izâ kudiyetis salâtu fenteþirû fîl ardý vebtegû min fadlillâhi vezkurûllâhe kesîran leallekum tuflihûn(tuflihûne).

Αρτ⎬κ ναμαζ⎬ καζα εττιðινιζ (κ⎬λ⎬π βιτιρδιðινιζ) ζαμαν ψερψ⎫ζ⎫νε ψαψ⎬λ⎬ν ϖε Αλλαη’⎬ν φαζλ⎬νδαν ιστεψιν ϖε Αλλαη’⎬ ⎜οκ ζικρεδιν. Υμυλυρ κι β⎞ψλεχε σιζ φελ®ηα (κυρτυλυ⎭α) ερερσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

fe izâ kudiyeti es salâtu fe inteþirû fî el ardý ve ibtegû min fadli allâhi ve uzkurû allâhe kesîran lealle-kum tuflihûne

: : : : : : : : : : : :

artýk olduðu zaman kada edildi, kaza edildi, yerine getirdi, bitirdi namaz o zaman daðýlýn yeryüzünde ve arayýn, isteyin Allah'ýn fazlýndan ve zikredin Allah çok umulur ki böylece siz felâha, kurtuluþa erersiniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Namaz bitince yeryüzüne yayýlan ve Allah’ýn fazlýndan size bereket vermesini isteyin. Allah’ý çok zikredin. Umulur ki böylece felâha erersiniz.” buyruluyor. Allah’ý zikrederek nefs tezkiye olur. Yani %51 nurla dolar. Bu noktada kiþi Allah’ý günde 2-3 saat zikretmektedir. Ruh, Allah’ýn Zat’ýna ulaþmýþ ve fenâfillah olmuþtur. Yani ruh Allah’ýn Zat’ýnda yok olmuþtur. Allah’ý çok zikredenler bu zikirlerinde 18 saati geçebilirlerse fizik vücutlarýný da Allah’a teslim ederler. bu nokta daha üst seviyede bir kurtuluþtur, felâhtýr.

114

114


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 555

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

a¬ì¢£š 1¤ãa? a¦ì¤è Û ¤ë a ¦ñ ‰b v¡m a¤ë a ‰ a ‡¡a  ë ¡é¨£ÜÛa  †¤ä¡Ç b ß ¤3¢Ó 6 b¦à¡ö¬b Ó  Úì¢× Š m  ë b è¤î Û¡a 6 ¡ñ ‰b v¡£nÛa  å¡ß  ë ¡ì¤è £ÜÛa  å¡ß ¥Š¤î 

åî©Ó¡‹a £ŠÛa ¢Š¤î  ¢é¨£ÜÛa  ë Ve izâ raev ticâreten ev lehveninfaddû ileyhâ ve terekûke kâimâ(kâimen), kul mâ indallâhi hayrun minel lehvi ve minet ticâreh(ticâreti), vallâhu hayrur râzýkîn(râzýkîne).

ςε τιχαρετ ϖεψα εðλενχεψι γ⎞ρ⎫νχε ονα ψ⎞νελιπ δαð⎬λδ⎬λαρ ϖε σενι αψακτα β⎬ρακ⎬π γιττιλερ. Δε κι: “Αλλαη’⎬ν κατ⎬νδα ολαν ⎭εψλερ, εðλενχε ϖε τιχαρεττεν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬δ⎬ρ ϖε Αλλαη, ρ⎬ζ⎬κ ϖερενλεριν εν ηαψ⎬ρλ⎬σ⎬δ⎬ρ.”

115

115


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 555

(62) Cuma Suresi ¡ò È¢à¢v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 - ve izâ

:

ve olduðu zaman

2 - raev

:

gördüler

3 - ticâreten

:

bir ticaret

4 - ev

:

veya

5 - lehven

:

eðlence

6 - infaddû

:

daðýldýlar, daðýlýp gittiler

7 - ileyhâ

:

ona

8 - ve terekû-ke

:

ve seni terkettiler, býraktýlar

9 - kâimen

:

ayakta

10 - kul

:

de, söyle

11 - mâ

:

þey

12 - inde allâhi

:

Allah'ýn indinde, katýnda

13 - hayrun

:

daha hayýrlý, en hayýrlý

14 - min el lehvi

:

eðlenceden

15 - ve min et ticâreti

:

ve ticaretten

16 - ve allâhu

:

ve Allah

17 - hayru

:

daha hayýrlý, en hayýrlý

18 - er râzýkîne

:

rýzýk verenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Etrafýndakiler Peygamber Efendimiz (S.A.V)’i býrakýp ticarete ve eðlenceye dalýp gidiyorlardý. Oysaki Allah’ýn katýnda olanlar eðlenceden ve ticaretten daha hayýrlýdýr. Allah’ýn emirlerinden sadece Allah’ý ulaþmayý dilemek, kiþiyi dalâletten, hüsrandan, cehennemden, þirkten, küfürden, fýsktan, amellerinin boþa gitmesinden kurtarýr.

116

116


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 63. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 28

ℜψετ − 1

Σαψφα − 555

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

< ¡é¨£ÜÛa ¢4ì¢ Š Û  Ù £ã¡a ¢† è¤' ã aì¢Ûb Ó  æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa  Ú õ¬b u a ‡¡a

¢† è¤' í ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ¢é¢Ûì¢ Š Û  Ù £ã¡a ¢á Ü¤È í ¢é¨£ÜÛa  ë 7  æì¢2¡‡b Ø Û  åî©Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa  £æ¡a Ýzâ câekel munâfikûne kâlû neþhedu inneke le resûlullâh(resûlullâhi), vallâhu ya’lemu inneke le resûluhu, vallâhu yeþhedu innel munâfikîne le kâzibûn(kâzibûne).

Μ⎫ναφ⎬κλαρ σανα γελδικλερι ζαμαν: “Βιζ ⎭αηαδετ εδεριζ, μυηακκακ κι σεν γερ⎜εκτεν Αλλαη’⎬ν Ρεσ⎦λ’⎫σ⎫ν.” δεδιλερ. ςε Αλλαη, μυηακκακ κι σενιν, γερ⎜εκτεν Κενδισινιν Ρεσ⎦λ’⎫ ολδυðυνυ βιλιψορ.ςε Αλλαη ⎭αηαδετ εδερ κι, μ⎫ναφ⎬κλαρ γερ⎜εκτεν ψαλανχ⎬δ⎬ρλαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

izâ câe-ke el munâfikûne kâlû neþhedu inne-ke le resûlu allâhi ve allâhu ya’lemu inne-ke le resûlu-hu ve allâhu yeþhedu inne el munâfikîne le kâzibûne

: : : : : : : : : : : : : : : :

olduðu zaman sana geldi münafýklar, nifak çýkaranlar dediler biz þahadet ederiz muhakkak ki sen elbette Allah’ýn elçisi, resûlü ve Allah bilir muhakkak ki sen elbette onun elçisi, kendisinin resûlü ve Allah þahitlik eder muhakkak münafýklar, nifak çýkaranlar yalan söyleyenler, yalancýlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Münafýklar sana geldikleri zaman: “Sen gerçekten Allah’ýn Resûl’üsün biz buna þahitlik ederiz.” diyorlar. Allah, Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in Allah’ýn Resûlü olduðunu biliyor ve þahadet ediyor ki münafýklar muhakkak surette yalancýdýrlar.

117

117


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 555

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡é¨£ÜÛa ¡3î©j  ¤å Ç aë ¢£† – Ï ¦ò £ä¢u ¤á¢è ãb à¤í a a¬ë ¢ˆ ‚ £m¡a

æì¢Ü à¤È í aì¢ãb × b ß  õ¬b  ¤á¢è £ã¡a Ýttehazû eymânehum cunneten fe saddû an sebîlillâh(sebîlillâhi), innehum sâe mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).

Ψεμινλερινι κενδιλερινε σιπερ εττιλερ, β⎞ψλεχε Αλλαη’⎬ν ψολυνδαν σαπτ⎬λαρ (ϖε σαπτ⎬ρδ⎬λαρ). Μυηακκακ κι ονλαρ⎬ν ψαπμ⎬⎭ ολδυκλαρ⎬ κ⎞τ⎫ βιρ ⎭εψ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ittehazû eymâne-hum cunneten fe saddû an sebîli allâhi inne-hum sâe mâ kânû ya’melûne

: : : : : : : : : :

edindiler kendi yeminleri kalkan, siper böylece saptýlar Allah’ýn yolundan muhakkak ki onlar kötü þey idiler, oldular yapýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Münafýklar yenilerini kendilerine siper yaptýlar. Ama kötülüklerine devam ettikleri için Allah’ýn yolundan saptýlar. Baþkalarýnýn da sapmasýna sebep olduklarý için yapmýþ olduklarý kötü birþeydir.

118

118


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 555

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

É¡j¢À Ï a뢊 1 ×  £á¢q aì¢ä ß¨a ¤á¢è £ã b¡2  Ù¡Û¨‡  æì¢è Ô¤1 í  ü ¤á¢è Ï ¤á¡è¡2ì¢Ü¢Ó ó¨Ü Ç Zâlike bi ennehum âmenû summe keferû fe tubia alâ kulûbihim fe hum lâ yefkahûn(yefkahûne).

Βυ, ονλαρ⎬ν (⎞νχε) ®μεν⎦ ολμαλαρ⎬ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψερεκ ηιδαψετε ερμελερι ϖε ρυηλαρ⎬ν⎬ Αλλαη’α υλα⎭τ⎬ρδ⎬κταν) σονρα κ⎫φρε δ⎫⎭μελερι σεβεβιψλεδιρ. Βυ σεβεπλε ονλαρ⎬ν καλπλερινιν ⎫ζερι ταβεδιλδι (μ⎫η⎫ρλενδι). Αρτ⎬κ ονλαρ φ⎬κ⎬η εδεμεζλερ (ιδρακ εδεμεζλερ).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

119

-

zâlike bi enne-hum âmenû summe keferû fe tubia alâ kulûbi-him fe hum lâ yefkahûne

: : : : : : : : : : :

iþte bu onlarýn ….. olmalarý sebebiyle âmenû olmalarý, îmân etmeleri sonra küfre düþtüler (düþmeleri) bu sebeple tabedildi, mühürlendi üzeri onlarýn kalpleri artýk onlar fýkýh edemezler, idrak edemezler

119


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 555

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Münafýklarýn önce Allah’a ulaþmayý diledikleri, sonra ruhlarýný Allah’a ulaþtýrdýklarý, sonra fýska düþtükleri, sonra yeniden hidayete erdikleri, sonra da ikinci defa fýska düþtükleri ve bu sebeple kalplerinin bir daha açýlmamak üzere mühürlendiði açýklanýyor. Kur’ân hükümleri, kalbin tabedilmesinin (bir daha açýlmamak üzere mühürlenmesinin) ancak iki defa hidayete erdikten sonra iki defa fýska düþmekle mümkün olduðunu açýklýyor. 3/AL-Ý ÝMRAN-86: Keyfe yehdillâhu kavmen keferû ba’de îmânihim ve þehidû enner resûle hakkun ve câehumul beyyinât(beyyinâtu) vallâhu lâ yehdil kavmez zâlimîn(zâlimîne). Kendilerine beyyineler (açýklayýcý belgeler) geldikten ve hiç þüphesiz Resûl’ün hak olduðuna þahadet getirmelerinden ve îmânlarýndan sonra kâfir olan (fasýk olan) kavmi, Allah nasýl (yeniden) hidayete erdirir? Allah, zalimler kavmini hidayete erdirmez. 3/AL-Ý ÝMRAN-90: Ýnnellezîne keferû ba’de îmânihim summezdâdû kufran len tukbele tevbetuhum, ve ulâike humud dâllûn(dâllûne). O kimseler ki; îmân ettikten sonra kâfir oldular ve sonra da küfürlerini artýrdýlar. Hiç þüphesiz onlarýn (üçüncü defa fýska düþmelerinden sonra) tövbeleri kabul edilmeyecektir. Ýþte onlar, dalâlette olanlardýr. 4/NÝSA-137: Ýnnellezîne âmenû, summe keferû, summe âmenû, summe keferû, summezdâdû kufran lem yekunillâhu li yagfire lehum ve lâ li yehdiyehum sebîlâ(sebîlen). Þüphesiz o kimseler ki; îmân ettikten sonra küfre düþtüler sonra yine îmân ettiler sonra yine küfre düþtüler. Daha sonra da küfürlerini artýrdýlar. Allah, onlara maðrifet etmez ve onlarý, Allah’a ulaþtýran yola (Sýratý Mustakîm’e) hidayet etmez (ulaþtýrmaz). 16/NAHL-106: Men kefere billâhi min ba’di îmânihî illâ men ukrihe ve kalbuhu mutmainnun bil îmâni ve lâkin men þereha bil kufri sadran fe aleyhim gadabun minallâh(minallâhi), ve lehum azâbun azîm(azîmun). Kalbi îmânla mutmain olmuþ olduðu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim îmânýndan (hidayete erdikten) sonra Allah’ý inkâr ederse ve kim küfre göðüs açarsa (irþad makamýndan þüphe edip fýska düþerse, kiþinin küfrü talebi sebebiyle, Allahû Tealâ, onun göðsünü küfre açar, þerheder), artýk Allah’tan bir gazap onlarýn üzerinedir ve onlar için azîm azap vardýr.

120

120


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 555

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤æ¡a ë 6 ¤á¢è¢ßb ¤u  a  Ù¢j¡v¤È¢m ¤á¢è n¤í a ‰ a ‡¡a  ë ¥k¢'¢ ¤á¢è £ã b × 6 ¤á¡è¡Û¤ì Ô¡Û

¤É à¤ m

aì¢Ûì¢Ô í

§ò z¤î •  £3¢×  æì¢j ¤z í 6 ¥ñ † £ä ¢ß 6 ¤á¢ç¤‰ ˆ¤yb Ï ¢£ë¢† È¤Ûa ¢á¢ç

6 ¤á¡è¤î Ü Ç

æì¢Ø Ï¤ªì¢í ó¨£ã a 9 ¢é¨£ÜÛa ¢á¢è Ü mb Ó Ve izâ raeytehum tu’cibuke ecsâmuhum, ve in yekûlû tesma’ li kavlihim, keennehum huþubun musennedeh(musennedetun), yahsebûne kulle sayhatin aleyhim, humul aduvvu fahzerhum, kâtelehumullâhu ennâ yû’fekûn(yû’fekûne).

Ονλαρ⎬ γ⎞ρδ⎫ð⎫ν ζαμαν ονλαρ⎬ν χεσαμετι (γ⎞ρ⎫ν⎫⎭λερι) σενι ηαψραν β⎬ρακ⎬ρ. ςε εðερ κονυ⎭υρλαρσα, ονλαρ⎬ν σ⎞ζλερινι δινλερσιν, ονλαρ σανκι δυϖαρα δαψαλ⎬ κ⎫τ⎫κλερ γιβιδιρλερ. Ηερ σαψηαψ⎬ (γ⎫ρ⎫λτ⎫ψ⎫) κενδι ⎫ζερλερινε (αλεψηλερινε) σαν⎬ρλαρ. Ονλαρ δ⎫⎭μανδ⎬ρλαρ. Αρτ⎬κ ονλαρδαν ηαζερ ετ (σακ⎬ν), Αλλαη ονλαρ⎬ ηελ®κ ετσιν (καηρετσιν), νασ⎬λ δα δ⎞νδ⎫ρ⎫λ⎫ψορλαρ.

121

121


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 555

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

-

ve izâ raeyte-hum tu’cibu-ke ecsâmu-hum ve in yekûlû tesma’ li kavli-him keenne-hum huþubun musennedetun yahsebûne kulle sayhatin aleyhim hum(u) el aduvvu fe ahzer-hum kâtele-hum(u) allâhu ennâ yû’fekûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve o zaman onlarý gördün seni hayran býrakýr, senin hoþuna gider, beðenirsin onlarýn cisimleri, bedenleri, vücut yapýlarý ve eðer, ise söylerler, konuþurlar dinlersin onlarýn sözlerini sanki onlar gibi kütükler bir tarafa dayalý, yaslanmýþ zannederler her zaman, her seferinde sayha, yüksek ses, gürültü onlara, üzerlerine, aleyhlerine onlar düþman artýk onlardan sakýnýn onlarý öldürsün, helâk etsin, kahretsin Allah nasýl çevriliyorlar, döndürülüyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’e þöyle söylüyor Allah: “Ýri yarý vücutlarý sebebiyle onlarý beðenirsin, konuþurlarsa dinlersin. Oysaki onlar duvara dayalý kütükler gibi hiçbir iþe yaramayanlardýr ve düþmandýrlar. Onlardan kaçýn, geri dur. Allah onlarý kahretsin diye dua et.”

122

122


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 556

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø Û ¤Š¡1¤Ì n¤ í a¤ì Ûb È m ¤á¢è Û  3î©Ó a ‡¡a  ë ¤á¢è n¤í a ‰  ë ¤á¢è @¢ªë¢‰ a¤ë £ì Û ¡é¨£ÜÛa ¢4ì¢ ‰  æ뢊¡j¤Ø n¤¢ß ¤á¢ç  ë  æ뢣†¢– í Ve izâ kîle lehum teâlev yestagfir lekum resûlullâhi levvev ruûsehum ve raeytehum yasuddûne ve hum mustekbirûn(mustekbirûne).

ςε ονλαρα (μ⎫ναφ⎬κλαρα): “Γελινιζ, Αλλαη’⎬ν Ρεσ⎦λ’⎫ σιζιν ι⎜ιν μαðφιρετ διλεσιν.” δενιλδιðι ζαμαν, βα⎭λαρ⎬ν⎬ αλαψ εδερεκ ικι ψανα σαλλαδ⎬λαρ. ςε σεν ονλαρ⎬ν ψ⎫ζ ⎜εϖιρδικλερινι (αψρ⎬λδ⎬κλαρ⎬ν⎬) γ⎞ρδ⎫ν. ςε ονλαρ κιβιρλενεν κιμσελερδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve izâ kîle lehum teâlev yestagfir lekum resûlu allâhi levvev ruûse-hum ve raeyte-hum yasuddûne ve hum mustekbirûne

: : : : : : : : : : : : :

ve olduðu zaman denildi onlara geliniz maðfiret dilesin sizin için Allah’ýn resûlü alay ederek iki yana salladýlar onlarýn baþlarý, baþlarýný ve sen onlarý gördün vazgeçiyorlar, yüz çeviriyorlar, kaçýnýyorlar ve onlar kibirlenenler, büyüklük taslayanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Münafýklara: “Allah’ýn Resûl’ü sizin için maðfiret dilesin ki Allah size maðfiret etsin.” denilince alay ettiler ve yüz çevirerek ayrýldýlar. Onlarýn kibirli kiþiler olduðu belirtiliyor.

123

123


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 556

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á Û ¤â a ¤á¢è Û  p¤Š 1¤Ì n¤ a ¤á¡è¤î Ü Ç ¥õ¬a ì  6 ¤á¢è Û ¢é¨£ÜÛa  Š¡1¤Ì í ¤å Û 6 ¤á¢è Û ¤Š¡1¤Ì n¤ m

åî©Ô¡b 1¤Ûa  â¤ì Ô¤Ûa ô¡†¤è í  ü  é¨£ÜÛa  £æ¡a Sevâun aleyhim estagferte lehum em lem testagfir lehum, len yagfirallâhu lehum, innallâhe lâ yehdîl kavmel fâsikîn(fâsikîne).

Ονλαρ (μ⎫ναφ⎬κλαρ) ι⎜ιν μαðφιρετ διλεσεν δε διλεμεσεν δε βιρδιρ. Αλλαη ονλαρα ασλα μαðφιρετ ετμεζ. Μυηακκακ κι Αλλαη φασ⎬κλαρ καϖμινι ηιδαψετε ερδιρμεζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

sevâun aleyhim estagferte lehum em lem testagfir lehum len yagfire allâhu lehum inne allâhe lâ yehdî el kavme el fâsikîne

: : : : : : : : : : : : : :

musavi, bir, eþit, ayný onlara, onlar için sen maðfiret diledin onlar için veya (olsa da olmasa da) sen dilemedin onlar için asla olmaz Allah maðfiret eder, baðýþlar onlara, onlarý muhakkak ki Allah hidayete erdirmez kavim fasýklar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah: “Münafýklar için maðfiret dilesen de dilemesen de birdir. Allah artýk onlara asla maðfiret etmez ve fasýklar topluluðunu hidayete erdirmez.” buyuruyor.

124

124


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 556

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡é¨£ÜÛa ¡4ì¢ ‰  †¤ä¡Ç ¤å ß ó¨Ü Ç aì¢Ô¡1¤ä¢m  ü  æì¢Ûì¢Ô í  åí ©ˆ £Ûa ¢á¢ç ¡¤‰ ü¤a  ë ¡pa ì¨à £Ûa ¢å¡ö¬a Œ  ¡é¨£Ü¡Û  ë 6 a좣š 1¤ä í ó¨£n y

æì¢è Ô¤1 í  ü  åî©Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa  £å¡Ø¨Û  ë Humullezîne yekûlûne lâ tunfikû alâ men inde resûlillâhi hattâ yenfaddû, ve lillâhi hazâinus semâvâti vel ardý ve lâkinnel munâfikîne lâ yefkahûn(yefkahûne).

Ονλαρ (μ⎫ναφ⎬κλαρ): “ Ρεσ⎦λυλλαη’⎬ν ψαν⎬νδα βυλυνανλαρα ινφ®κ ετμεψιν (βιρ ⎭εψ ϖερμεψιν) κι ονλαρ δαð⎬λ⎬π γιτσινλερ.” διψενλερδιρ. ςε σεμαλαρ⎬ν ϖε αρζ⎬ν (γ⎞κλεριν ϖε ψεριν) ηαζινελερι Αλλαη’⎬νδ⎬ρ. ςε λ®κιν μ⎫ναφ⎬κλαρ φ⎬κ⎬η (ιδρακ) εδεμεζλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

hum(u) ellezîne yekûlûne lâ tunfikû alâ men inde resûli allâhi hattâ yenfaddû ve li allâhi hazâinu es semâvâti ve el ardi ve lâkinne el munâfikîne lâ yefkahûne

: : : : : : : : : : : : : : :

onlar ki derler infâk etmeyin, vermeyin kimselere yanýnda Allah’ýn resûlü oluncaya kadar, ki olsun daðýlýp gitsinler ve Allah’ýndýr hazineler semalar, gökler ve arz, yeryüzü, yer ve lâkin, fakat, ancak münafýklar fýkýh edemezler, idrak edemezler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Münafýklar, sahâbeye: “Allah’ýn Resûl’üne para vermeyin ki olar daðýlýp gitsinler.” diyorlar. Allah: “Göklerin ve yerin hazineleri Allah’ýndýr.” buyuruyor. Ve münafýklarýn fýkýh edemedikleri açýklanýyor. Allah, Resûl’üne bütün þartlarda mutlaka yardým eder.

125

125


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 556

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢£Œ Ç ü¤a  £å u¡Š¤‚¢î Û ¡ò äí ©† à¤Ûa ó Û¡a ¬b ä¤È u ‰ ¤å¡÷ Û  æì¢Ûì¢Ô í  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ü¡Û  ë ©é¡Ûì¢ Š¡Û  ë ¢ñ £Œ¡È¤Ûa ¡é¨£Ü¡Û  ë 6  £4 ‡ ü¤a b è¤ä¡ß ;  æì¢à Ü¤È í  ü  åî©Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa  £å¡Ø¨Û  ë Yekûlûne le in reca’nâ ilel medîneti le yuhricennel eazzu minhel ezell(ezelle), ve lillâhil izzetu ve li resûlihî ve lil mu’minîne ve lâkinnel munâfikîne lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

“Εðερ βιζ ⎭εηρε δ⎞νερσεκ, μυτλακα δαηα αζ⎩ζ (γ⎫⎜λ⎫) ολαν, δαηα ζελιλ (γ⎫⎜σ⎫ζ, ζαψ⎬φ) ολαν⎬, οραδαν (⎭εηιρδεν) ⎜⎬καρ⎬ρ.” διψορλαρ. ⇑ζζετ Αλλαη’⎬ν ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫ν⎫ν ϖε μ⎫’μινλερινδιρ. ςε λ®κιν μ⎫ναφ⎬κλαρ βιλμιψορλαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

yekûlûne le in reca’nâ ilâ el medîneti le yuhricenne el eazzu min-hâ el ezelle ve li allâhi el izzetu ve li resûli-hî ve li el mu’minîne ve lâkinne el munâfikîne lâ ya’lemûne

: : : : : : : : : : : : : : : :

derler mutlaka, elbette eðer biz dönersek medineye, þehre mutlaka, elbette mutlaka çýkarýr daha azîz, daha güçlü olan ondan, oradan daha zelil, daha güçsüz olan ve Allah’ýn izzet, güç ve onun resûlünün ve mü’minlerin ve lâkin, ancak münafýklar, nifak çýkaranlar bilmiyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Münafýklar Peygamber Efendimiz (S.A.V)’den ayrýlýp giderlerse, O’nun ordusunun güçsüz kalacaðýný ve þehirden dýþarý atýlacaklarýný söylüyorlar. Ama Allah, kuvvetin Allah’ýn ve Resûl’ünün ve mü’minlerin olduðunu söylüyor.

126

126


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 556

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø¢Ûa ì¤ß a ¤á¢Ø¡è¤Ü¢m  ü aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í ¤3 È¤1 í ¤å ß  ë 7 ¡é¨£ÜÛa ¡Š¤×¡‡ ¤å Ç ¤á¢×¢… ü¤ë a ¬ ü  ë  æ뢊¡b ‚¤Ûa ¢á¢ç  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢b Ï  Ù¡Û¨‡ Yâ eyyuhellezîne âmenû lâ tulhikum emvâlukum ve lâ evlâdukum an zikrillâh(zikrillâhi), ve men yef’al zâlike fe ulâike humul hâsirûn(hâsirûne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ)! Μαλλαρ⎬ν⎬ζ ϖε εϖλ®τλαρ⎬ν⎬ζ σιζι Αλλαη’⎬ν ζικρινδεν αλ⎬κοψμασ⎬ν. ςε κιμ βυνυ ψαπαρσα, ο τακτιρδε ι⎭τε ονλαρ, ονλαρ η⎫σρανδα ολανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû lâ tulhi-kum emvâlu-kum ve lâ evlâdu-kum an zikri allâhi ve men yef’al zâlike fe ulâike hum(u) el hâsirûne

: : : : : : : : : : : : :

ey onlar, olanlar âmenû olanlar, Allah’a ulaþmayý dileyenler sizi oyalamasýn, alýkoymasýn sizin mallarýnýz ve sizin evlâtlarýnýz Allah’ý zikretmekten ve kim ise yapar bu o zaman, o taktirde iþte onlar hüsranda olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âyet zikrin ne kadar önemli olduðunu söylüyor. Mallar ve evlâtlar zikirden sizleri alýkoymasýn, buyruluyor. Zikir nefs tezkiyesine ve tasfiyesine sebebiyet vereceði için, tezkiyede yarý yarýya mutluluk tasfiyede %100 mutluluk elde edilir. Allah bütün insanlarý, Allah’ýn daimî zikri farz kýlmasý sebebiyle %100 mutluluða davet etmektedir. Daimî zikir nefsin kalbindeki mutsuzluðun sebebi olan afetleri, %100 yok edeceði ve yerlerine %98 fazl ve %2 rahmet nurlarýný getireceði için, mutluluðu, %100 yaþamayý mümkün kýlan tek ibadettir.

127

127


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 556

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¡m¤b í ¤æ a ¡3¤j Ó ¤å¡ß ¤á¢×b ä¤Ó ‹ ‰ b £à¡ß aì¢Ô¡1¤ã a  ë

¬ ü ¤ì Û ¡£l ‰  4ì¢Ô î Ï ¢p¤ì à¤Ûa ¢á¢× † y a  Ö £† £• b Ï = §kí©Š Ó §3 u a ó¬¨Û¡a ó¬©ä m¤Š £ a  åî©z¡Ûb £–Ûa  å¡ß ¤å¢× a  ë Ve enfikû mimmâ rezaknâkum min kabli en ye’tiye ehadekumul mevtu fe yekûle rabbi lev lâ ahhartenî ilâ ecelin karîbin fe assaddeka ve ekun mines sâlihîn(sâlihîne).

ςε σιζδεν βιρισινε ⎞λ⎫μ γελμεσινδεν, ο ζαμαν: “Ραββιμ κε⎭κε βενι ψακ⎬ν βιρ ζαμανα καδαρ ερτελεσεν δε β⎞ψλεχε βεν σαδακα ϖερσεμ ϖε σαλιηλερδεν ολσαμ, ολμαζ μ⎬?” δεμεσινδεν ⎞νχε, σιζι ρ⎬ζ⎬κλανδ⎬ρδ⎬ð⎬μ⎬ζ ⎭εψλερδεν ινφ®κ εδιν.

128

128


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 556

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

-

ve enfikû mimmâ (min-mâ) rezaknâ-kum min kabli en ye’tiye ehade-kum(u) el mevtu fe yekûle rabbi lev lâ ahharte-nî ilâ ecelin karîbin fe assaddeka ve ekun min es sâlihîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve infâk edin þeylerden sizi rýzýklandýrdýk önceden, önce gelmesi sizden birisi ölüm o zaman söyler, der Rabbim eðer, keþke ..... olsa olmaz mý beni tehir ettin, erteledin belirli bir süreye, bir zamana kadar yakýn böylece sadaka veririm ve ben olurum salihlerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ölüm, geldiði zaman insanlar Rab’lerini ve cehenneme gireceklerini gördükleri zaman: “Rabbim benim ölümümü geciktirsen de ben sadaka versem ve salihlerden olsam, yani daimî zikre ulaþarak ADN cennetlerine gitsem olmaz mý?” derler. Ölüm gelmeden önce fizik vücutlarýnýz zikirle Allah’ýn katýndan gelen ve bu sebeple rýzýk olan rahmet, fazl ve salâvât nurlarýyla nefsinizi infâk eder, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini gerçekleþtirir.

129

129


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 556

(63) Munafikun Suresi æì¢Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 b è¢Ü u a  õ¬b u a ‡¡a b¦¤1 ã ¢é¨£ÜÛa  Š¡£ ªì¢í ¤å Û  ë

æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¥Šî©j  ¢é¨£ÜÛa  ë Ve len yuahhýrallâhu nefsen izâ câe eceluhâ, vallâhu habîrun bi mâ ta’melûn(ta’melûne).

ςε Αλλαη, ηι⎜βιρ νεφσι (ηι⎜βιρ κιμσεψι) εχελι γελδιðι ζαμαν ασλα τεηιρ ετμεζ (ερτελεμεζ). ςε Αλλαη, σιζιν ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν ηαβερδαρ ολανδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve len yuahhira allâhu nefsen izâ câe ecelu-hâ ve allâhu habîrun bi mâ ta’melûne

: : : : : : : : :

ve asla olmaz Allah ertelemez nefs, kimse geldiði zaman onun eceli ve Allah haberdar olan þeyi, þeyleri yapýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Eceli gelen, vadesi dolan kiþiyi tehir etmez. Allah herkesin yaptýklarýndan haberdardýr.

130

130


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

64. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

7 ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï b ß  ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï b ß ¡é¨£Ü¡Û ¢|¡£j ¢í

¥Ší ©† Ó §õ¤ó ( ¡£3¢× ó¨Ü Ç  ì¢ç  ë 9 ¢†¤à z¤Ûa ¢é Û  ë ¢Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢é Û Yusebbihu lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardý), lehul mulku ve lehul hamdu ve huve alâ kulli þey’in kadîr(kadîrun).

Γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολαν ηερ⎭εψ Αλλαη’⎬ τεσπιη εδερ. Μ⎫λκ, Ο’νυνδυρ ϖε ηαμδ Ο’ναδ⎬ρ. ςε Ο, ηερ⎭εψε Κααδιρ’διρ (γ⎫χ⎫ ψετενδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

yusebbihu li allâhi mâ fî es semâvâti ve mâ fî el ardý lehu el mulku ve lehu el hamdu ve huve alâ kulli þey'in kadîrun

: : : : : : : : : : : : :

tespih eder Allah'ý þeyler semalarda, göklerde ve þeyler arzda, yeryüzünde, yerde onun, ona mülk, sahiplik, idare ve onun, ona hamd, sena, övgü ve o herþeye kaadir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yerde ve göklerde olan her zerre (her elektron ve karþýt elektron) devamlý olarak dönmektedir. Allah’ýn katýndan devamlý, ardarda inen nötrinolar elektronlara ulaþýp onlarýn kesintisiz olarak dönmesini saðlamaktadýr. Bu dönüþte her zerre Allah’ýn ismini tekrar eder.

131

131


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø¤ä¡ß ë ¥Š¡Ïb × ¤á¢Ø¤ä¡à Ï ¤á¢Ø Ô Ü  ô©ˆ £Ûa  ì¢ç ¥Šî©– 2  æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ¥å¡ß¤ªì¢ß Huvellezî halakakum fe minkum kâfirun ve minkum mu’min(mu’minun), vallâhu bimâ ta’melûne basîr(basîrun).

Σιζι ψαραταν Ο’δυρ. Βυνα ραðμεν σιζιν βιρ κ⎬σμ⎬ν⎬ζ κ®φιρ ϖε βιρ κ⎬σμ⎬ν⎬ζ μ⎫’μιν. ςε Αλλαη ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ⎬ εν ιψι γ⎞ρενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

huve ellezî halaka-kum fe min-kum kâfirun ve min-kum mu'minun ve allâhu bimâ ta'melûne basîrun

: : : : : : : : : : :

o ki, odur sizi yarattý oysa, halbuki, buna raðmen sizden bir kýsmýnýz kâfirdir ve sizden (sizin) bir kýsmýnýz mü'min ve Allah þeyleri yapýyorsunuz en iyi gören

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar Allah’a inanmýyorlarsa kâfirdirler. Ýnananlar Allah’a ulaþmayý dilemezlerse gidecekleri yer cehennemdir ve Allah onlarýn da kâfir olduklarýný ifade ediyor. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. 34/SEBE-20: Ve lekad saddaka aleyhim iblîsu zannehu fettebeûhu illâ ferîkan minel mûminîn(mûminîne). Ve andolsun ki iblis, onlar üzerindeki zannýný (hedefini) yerine getirdi. Böylece mü’minleri oluþturan bir fýrka (Allah’a ulaþmayý dileyenler) hariç, hepsi ona (þeytana) tâbî oldular.

132

132


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¡£Õ z¤Ûb¡2  ¤‰ ü¤a  ë ¡pa ì¨à £Ûa  Õ Ü  7 ¤á¢× ‰ ì¢•  å ¤y b Ï ¤á¢× ‰ £ì •  ë

¢Šî©– à¤Ûa ¡é¤î Û¡a  ë Halakas semâvâti vel arda bil hakký ve savverekum fe ahsene suverekum ve ileyhil masîr(masîru).

Γ⎞κλερι ϖε ψερι ηακ ιλε ψαραττ⎬. ςε σιζε συρετ (⎭εκιλ) ϖερδι. Σονρα σιζιν συρετλερινιζι αησεν ψαπτ⎬. ςε ϖαρ⎬⎭ (υλα⎭μα) Ο’ναδ⎬ρ. (Υλα⎭⎬λαχακ μακαμ Ο’δυρ, Ο’νυν Ζατ’⎬δ⎬ρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

halaka es semâvâti ve el arda bi el hakký ve savvere-kum fe ahsene suvere-kum ve ileyhi el masîru

: : : : : : : : : :

yarattý semalar, gökler ve arz, yeryüzü, yer hak ile ve size suret, þekil verdi sonra ahsen, en güzel sizin suretiniz, þekliniz ve ona varýþ, ulaþma

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah gökleri ve yeri hak ile yaratmýþtýr. Ýnsanlara, insan þeklini uygun görmüþ ve öyle yaratmýþtýr. Sonra ona ruhundan üfleyerek insaný ahsen kýlmýþtýr. Ýnsan Allah’ýn ruhu ile teçhiz edildiði için ahsendir. Allah’ýn ruhu ölümden evvel veya sonra ama mutlaka Allah’a ulaþacak, O’na varacaktýr.

133

133


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

æ뢣Š¡¢m b ß ¢á Ü¤È í  ë ¡¤‰ ü¤a  ë ¡pa ì¨à £Ûa ó¡Ï b ß ¢á Ü¤È í ¡‰ë¢†¢£–Ûa ¡pa ˆ¡2 ¥áî©Ü Ç ¢é¨£ÜÛ a ë 6  æì¢ä¡Ü¤È¢m b ß  ë Ya’lemu mâ fîs semâvâti vel ardý ve ya’lemu mâ tusirrûne ve mâ tu’linûn(tu’linûne), vallâhu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

Γ⎞κλερδε ϖε ψερδε ολανλαρ⎬ βιλιρ. ςε γιζλεδικλερινιζι, α⎜⎬κλαδ⎬κλαρ⎬ν⎬ζ⎬ βιλιρ. ςε Αλλαη, σαδ⎬ρλαρδα (γ⎞ν⎫λλερδε) ολαν⎬ εν ιψι βιλενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ya'lemu mâ fî es semâvâti ve el ardý ve ya'lemu mâ tusirrûne ve mâ tu'linûne ve allâhu alîmun bi zâti es sudûri

: : : : : : : : : : : : :

bilir þey, þeyler semalarda, göklerde ve arz, yeryüzü, yer ve bilir þey, þeyler gizliyorsunuz ve þey, þeyler (aleni olarak) açýklýyorsunuz ve Allah en iyi bilen sahip olan, ...de olan sadýrlar, sineler, gönüller

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah göklerde olanlarý, yerlerde olanlarý, insanlarýn gizlediklerini, açýkladýklarýný ve insanlarýn gönüllerinde olanlarý bilir. Ýlmiyle ve rahmetiyle herþeyi kaplamýþtýr. 4/NÝSA-126: Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardý) ve kânellâhu bi kulli þey’in muhîtâ(muhîtan). Ve göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah’ýndýr. Ve Allah, (ilmiyle ve rahmetiyle) herþeyi kuþatandýr.

134

134


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

9 ¢3¤j Ó ¤å¡ß a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ûa a¢ªì j ã ¤á¢Ø¡m¤b í ¤á Û  a

¥áî©Û a ¥la ˆ Ç ¤á¢è Û  ë ¤á¡ç¡Š¤ß a  4b 2 ë aì¢Óa ˆ Ï E lem ye’tikum nebeûllezîne keferû min kablu. Fe zâkû vebâle emrihim ve lehum azâbun elîm(elîmun).

Δαηα ⎞νχε ινκ®ρ εδενλεριν ηαβερι σιζε γελμεδι μι? Ο ζαμαν ονλαρ, ι⎭λερινιν ϖεβαλινι ταττ⎬λαρ. ςε ονλαρ ι⎜ιν ελ⎩μ αζαπ ϖαρδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

e lem ye'ti-kum nebeû ellezîne keferû min kablu fe zâkû vebâle emri-him ve lehum azâbun elîmun

: : : : : : : : : : : :

mi size gelmedi haber o kimseler, onlar inkâr ettiler önceden, daha önce o zaman tattýlar vebal, kötü netice onlarýn iþleri, iþleri ve onlar için vardýr azap elîm, acý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnkâr eden kavimler (Ad kavmi, Semud kavmi...) Allah tarafýndan yok edildiler ve yaptýklarýnýn vebalini tattýlar. Ayrýca cehennemde de elîm ve sonsuz azaba duçar olacaklardýr.

135

135


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¡pb ä¡£î j¤Ûb¡2 ¤á¢è¢Ü¢¢‰ ¤á¡èî©m¤b m ¤o ãb × ¢é £ã b¡2  Ù¡Û¨‡ a¤ì £Û ì m  ë a뢊 1 Ø Ï 9 b ä ã뢆¤è í ¥Š ' 2 a a¬ì¢Ûb Ô Ï

¥†î©à y ¥£ó¡ä Ë ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ¢é¨£ÜÛa ó ä¤Ì n¤a  ë Zâlike bi ennehu kânet te’tîhim rusuluhum bil beyyinâti fe kâlû e beþerun yehdûnenâ fe keferû ve tevellev vestagnâllâh(vestagnâllâhu), vallâhu ganiyyun hamîd(hamîdun).

⇑⎭τε βυ, ονλαρα ρεσ⎦λλερι βεψψινελερ (α⎜⎬κ δελιλλερ) γετιρδιðι ζαμαν: “Βιρ βε⎭ερ μι βιζι ηιδαψετε ερδιρεχεκ?” δεμελερι σεβεβιψλεδιρ. Β⎞ψλεχε ινκ®ρ εττιλερ ϖε ψ⎫ζ ⎜εϖιρδιλερ. ςε Αλλαη, μ⎫σταðνι ολδυðυνυ (κενδισινιν ηι⎜βιρ ⎭εψε ϖε δε ονλαρ⎬ν ⎩μ®νλαρ⎬να δα ιητιψαχ⎬ ολμαδ⎬ð⎬ν⎬) γ⎞στερδι. ςε Αλλαη Γανι’διρ, Ηαμ⎩δ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

zâlike bi enne-hu kânet te'tî-him rusulu-hum bi el beyyinâti fe kâlû e beþerun yehdûne-nâ fe keferû ve tevellev vestagnâ allâhu ve allâhu ganiyyun hamîdun

: : : : : : : : : : : : : : : : :

iþte bu sebebiyle onlarýn ..... olmalarý oldu onlara getirdi onlarýn resûlleri açýk delilleri o zaman dediler bir beþer mi bizi hidayete erdirecek böylece inkâr ettiler ve yüz çevirdiler ve müstaðni olduðunu gösterdi Allah ve Allah ganidir, zengindir, hiçbir þeye ihtiyacý yoktur kendisine çok hamdedilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnkâr edenlerin, resûlleri kendilerine beyyinelerle gelmesine raðmen, bir insanýn kendilerini hidayete erdiremeyeceðini söylemeleri sebebiyle yüz çevirdikleri ifade buyrulur. Allah müstaðnidir, yani hiçbir þeye ihtiyacý yoktur, yani Allah ganidir. Ve Allah, Kendisine hamdedilen yani hamiddir.

136

136


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¤3¢Ó 6 aì¢r Ȥj¢í ¤å Û ¤æ a a¬ë¢Š 1 ×  åí ©ˆ £Ûa  á Ç ‹ b à¡2  £æ¯¢ªì £j ä¢n Û  £á¢q  £å¢r È¤j¢n Û ó©£2 ‰  ë ó¨Ü 2

¥Šî,© í ¡é¨£ÜÛa ó Ü Ç  Ù¡Û¨‡  ë 6 ¤á¢n¤Ü¡à Ç Zeamellezîne keferû en len yub’asû, kul belâ ve rabbî le tub’asunne summe le tunebbeunne bimâ amiltum, ve zâlike alâllâhi yesîr(yesîrun).

⇑νκ®ρ εδενλερ, ασλα βεασ εδιλμεψεχεκλερι (τεκραρ διριλτιλμεψεχεκλερι) ζανν⎬νδα βυλυνδυλαρ. Δε κι: “Ηαψ⎬ρ, Ραββιμε ανδολσυν! Ελβεττε βεασ εδιλεχεκσινιζ. Σονρα ψαπτ⎬ð⎬ν⎬ζ αμελλερινιζ μυτλακα σιζε ηαβερ ϖεριλεχεκ.” ςε βυ, Αλλαη ι⎜ιν κολαψδ⎬ρ.

137

137


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8

-

zeame ellezîne keferû en len yub'asû kul belâ

: : : : : : : :

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

ve rabbî le tub'asunne summe le tunebbeunne bimâ amiltum ve zâlike alâ allâhi yesîrun

: : : : : : : : : : : :

zanda bulundular o kimseler, onlar inkâr ettiler olmak (mastar eki) asla diriltilecekler de hayýr (olumsuz ifadeye, olumlu karþýlýk verilirken “evet” anlamýnda kullanýlýr) andolsun (yemin anlamýnda) ve Rabbim elbette, mutlaka diriltileceksiniz sonra elbette, mutlaka mutlaka size haber verilecek þeyler siz yaptýnýz ve iþte bu, bu Allah'a kolay

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnkâr edenler kýyâmet günü zaman geriye döndüðünde dirilmeyeceklerini zannediyorlar. Oysaki onlar mutlaka beas edilecekler ve onlara 2 ayrý 3 boyutlu hayat filmleri gösterilerek hayat boyunca bütün yaptýklarý; her saniye görünen derecelerle, yaptýklarý ceza ve mükâfatlarla kendilerine gösterilecektir.

138

138


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

ô¬©ˆ £Ûa ¡‰ì¢£äÛa  ë ©é¡Ûì¢ ‰  ë ¡é¨£ÜÛb¡2 aì¢ä¡ß¨b Ï

¥Šî©j   æì¢Ü à¤È m b à¡2 ¢é¨£ÜÛa  ë 6 b ä¤Û Œ¤ã a Fe âminû billâhi ve resûlihî ven nûrillezî enzelnâ, vallâhu bimâ ta’melûne habîr(habîrun).

Αρτ⎬κ Αλλαη’α, Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ϖε ινδιρδιðιμιζ Νυρ’α ⎩μ®ν εδιν. ςε Αλλαη, ψαπτ⎬κλαρ⎬ν⎬ζδαν ηαβερδαρ ολανδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

fe âminû bi allâhi ve resûli-hî ve en nûri ellezî enzelnâ ve allâhu bimâ ta'melûne habîrun

: : : : : : : : : :

artýk îmân edin Allah'a ve onun resûlüne ve nur ki biz indirdik ve Allah þeyler yapýyorsunuz haberdar olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah: “Allah’a, Allah’ýn Resûl’üne ve Allah’ýn Nuru olan Kur’ân’a îmân edin.” buyuruyor. Allah herkesin yaptýklarýndan haberdardýr, çünkü ilmi ve rahmetiyle herkesi kaplamýþtýr.

139

139


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡å¢2b Ì £nÛa ¢â¤ì í  Ù¡Û¨‡ ¡É¤à v¤Ûa ¡â¤ì î¡Û ¤á¢Ø¢È à¤v í  â¤ì í b¦z¡Ûb • ¤3 à¤È í  ë ¡é¨£ÜÛb¡2 ¤å¡ß¤ªì¢í ¤å ß  ë §pb £ä u ¢é¤Ü¡¤†¢í  ë ©é¡mb ÷¡£î  ¢é¤ä Ç ¤Š¡£1 Ø¢í

åí ©†¡Ûb  ¢‰b è¤ã ü¤a b è¡n¤z m ¤å¡ß ô©Š¤v m ¢áî©Ä È¤Ûa ¢‹¤ì 1¤Ûa  Ù¡Û¨‡ 6 a¦† 2 a ¬b èî©Ï Yevme yecmeukum li yevmil cem’i zâlike yevmut tegâbun(tegâbuni), ve men yu’min billâhi ve ya’mel sâlihan yukeffir anhu seyyiâtihî ve yudhýlhu cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu).

Σιζι τοπλανμα γ⎫ν⎫ ι⎜ιν βιραραψα τοπλαψαχαð⎬ γ⎫ν, ι⎭τε ο, αλδανμα γ⎫ν⎫δ⎫ρ. ςε κιμ Αλλαη’α ⎩μ®ν εδερ ϖε σαλιη αμελ (νεφσ τεζκιψεσι) ψαπαρσα, ονυν σεψψιατινι (γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬) ⎞ρτερ. ςε οραδα εβεδιψψεν καλμακ ⎫ζερε, αλτ⎬νδαν νεηιρλερ ακαν χεννετλερε κοψαρ. ⇑⎭τε βυ φεϖζ⎫λ αζ⎩μδιρ (β⎫ψ⎫κ κυρτυλυ⎭τυρ).

140

140


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 557

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7

-

yevme yecmeu-kum li yevmi el cem'i zâlike yevmu et tegâbuni

: : : : : : :

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

ve men yu'min bi allâhi ve ya'mel sâlihan yukeffir an-hu seyyiâti-hî ve yudhil-hu cennâtin tecrî min tahti-hâ el enhâru hâlidîne fî-hâ ebeden zâlike el fevzu el azîmu

: : : : : : : : : : : : : : : : : :

gün sizi toplayacak gün için toplanma iþte bu (o) gün aldanma, karþýlýklý aldanýþ ve aldatma, dünyada aldananlarýn ortaya çýkmasý ve kim îmân eder Allah'a ve salih amel iþler, nefs tezkiyesi yapar örter ondan onun günahlarý ve onu dahil eder, sokar, koyar cennetler akar onun altýndan nehirler devamlý kalacak olanlar orada ebedî, ebediyyen iþte bu fevz, kurtuluþ büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah kýyâmet günü istisnasýz bütün insanlarý Mahþer Meydaný’nda toplayacaktýr. Bugün aldanma günüdür. Ölümden sonra kýyâmet günü dirilen herkes Mahþer Meydaný’ndan sonra ÝNDÝ ÝLÂHÝ’ye ulaþacak ve orada hayat filmlerini 3 boyutlu olarak, hem düþündüklerini ve tasarladýklarýný, hem de yaptýklarý fiilleri 2 ayrý film olarak ve her an kaybettikleri ve kazandýklarý dereceler ile birlikte göreceklerdir. O zaman TEGABÜN’ün ne olduðunu idrak edeceklerdir. Ýnsanlarý ve Allah’ý aldattýklarýný zannedenler, o gün her açýdan aslýnda kendilerini aldattýklarýný ve gidecekleri yerin cehennem olduðunu acý acý görecekler ve idrak edeceklerdir. Ýþte o gün, bütün cehenneme gidecekler için gerçek anlamda bir aldanma günü olacaktýr.

141

141


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 558

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a ¬b ä¡mb í¨b¡2 aì¢2  £ˆ ×  ë a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ûa ë ; ¢Šî©– à¤Ûa  ¤÷¡2  ë 6 b èî©Ï  åí ©†¡Ûb  ¡‰b £äÛa ¢lb z¤• a Vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbun nari hâlidîne fîhâ, ve bi’sel masîr(masîru).

ℜψετλεριμιζι ινκ®ρ εδενλερ ϖε ψαλανλαψανλαρ, ι⎭τε ονλαρ, ατε⎭ εηλιδιρλερ, οραδα (χεηεννεμδε) εβεδιψψεν καλαχακ ολανλαρδ⎬ρ. ςε (ο) νε κ⎞τ⎫ ϖαρ⎬⎭ ψερι (υλα⎭⎬λαχακ ψερ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve ellezîne keferû ve kezzebû bi âyâti-nâ ulâike ashâbu en nâri hâlidîne fî-hâ ve bi’se el masîru

: : : : : : : : : :

ve onlar inkâr ettiler ve yalanladýlar âyetlerimizi iþte onlar ateþ halký, ateþ ehli ebediyyen kalacak olanlar orada, onun içinde ve (ne) kötü varýþ yeri, ulaþýlacak yer, ulaþýlan yer

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tegabün günü Allah’ýn âyetlerini inkâr eden ve yalanlayanlar cehenneme ebediyyen kalmak üzere ulaþtýrýlacaklardýr. Ne kötü bir varýþ yeri...

142

142


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 558

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¤å ß  ë 6 ¡é¨£ÜÛa ¡æ¤‡¡b¡2  £ü¡a §ò jî©–¢ß ¤å¡ß  lb • a ¬b ß ¥áî©Ü Ç §õ¤ó ( ¡£3¢Ø¡2 ¢é¨£ÜÛa  ë 6 ¢é j¤Ü Ó ¡†¤è í ¡é¨£ÜÛb¡2 ¤å¡ß¤ªì¢í Mâ asâbe min musîbetin illâ bi iznillâh(iznillâhi), ve men yu’min billâhi yehdi kalbehu, vallâhu bi kulli þey’in alîm(alîmun).

Αλλαη’⎬ν ιζνι ολμαδ⎬κ⎜α βιρ μυσ⎩βετ ισαβετ ετμεζ. ςε κιμ Αλλαη’α ⎩μ®ν εδερσε (®μεν⎦ ολυρσα), (Αλλαη) ονυν καλβινε υλα⎭⎬ρ. ςε Αλλαη, ηερ⎭εψι εν ιψι βιλενδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

mâ asâbe min musîbetin illâ bi izni allâhi ve men yû’min bi allâhi yehdi kalbe-hu ve allâhu bi þey’in kulli alîmun

: : : : : : : : : : : : :

isabet etmez bir musîbet den baþka, olmaksýzýn, olmadýkça Allah’ýn izni ve kim îmân eder Allah’a hidayet eder, ulaþýr onun kalbi ve Allah þeyi her, hepsi en iyi bilen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn izni (müsaadesi) olmadýkça kimseye bir musîbet isabet etmez. Allah her yýl birkaç defa insanlarý musîbetlerle imtihan eder. Allah, bu musîbetlere uðradýktan sonra, “Biz muhakkak ki Allah içiniz ve mutlaka O’na (Allah’a) ruhumuzu hayatta iken ulaþtýracaðýz.” diyenlerin üzerine Rab’lerinden rahmet ve salâvât gönderileceðini Bakara Suresinin 156. ve 157. âyetlerinde ifade etmektedir. Kim ruhunu hayatta iken Allah’a ulaþtýrmayý dileyerek âmenû olursa Allah onun kalbine ulaþýr. Ayrýca Allah, herþeyi en iyi bilendir. 2/BAKARA-156: Ellezîne izâ esâbethum musîbetun, kâlû innâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn(râciûne). Onlar ki; kendilerine bir musîbet isabet ettiði zaman: “Biz muhakkak ki Allah içiniz (O’na ulaþmak ve teslim olmak için yaratýldýk) ve muhakkak O’na döneceðiz (ulaþacaðýz).” dediler. 2/BAKARA-157: Ulâike aleyhim salâvâtun min rabbihim ve rahmetun ve ulâike humul muhtedûn(muhtedûne). Onlar (dünya hayatýnda Allah’a mutlaka döneceklerinden emin olanlar var ya), Rab’lerinden salâvât ve rahmet onlarýn üzerinedir. Ýþte onlar, hidayette olanlardýr.

143

143


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 558

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢n¤î £Û ì m ¤æ¡b Ï 7  4ì¢ £ŠÛa aì¢Èî©Ÿ a  ë  é¨£ÜÛa aì¢Èî©Ÿ a  ë ¢åî©j¢à¤Ûa ¢Î 5 j¤Û b ä¡Ûì¢ ‰ ó¨Ü Ç b à £ã¡b Ï Ve etî’ullâhe ve etî’ur resûl, fe in tevelleytum fe innemâ alâ resûlinel belâgul mubîn(mubînu).

ςε Αλλαη’α ιταατ εδιν. ςε Ρεσ⎦λ’ε ιταατ εδιν. Εðερ η®λ® ψ⎫ζ ⎜εϖιριρσενιζ, βυνδαν σονρα, ρεσ⎦λ⎫μ⎫ζ⎫ν ⎫ζερινδε ολαν (σορυμλυλυλυκ) σαδεχε απα⎜⎬κ τεβλιðδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ve etîû allâhe ve etîû er resûle fe in tevelleytum fe innemâ alâ resûli-nâ el belâgu el mubînu

: : : : : : : : : : :

ve itaat edin Allah ve itaat edin resûl eðer hâlâ siz yüz çevirdiniz artýk, bundan sonra sadece resûlümüzün üzerinde olan (sorumluluk) teblið, açýklama apaçýk, açýkça

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a itaat ve resûle, tâbî olmak suretiyle itaat Allah’ýn temel emridir. Allah’a itaat etmeyenler Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerdir. Dileyenler mutlaka resûle ihsanla tâbî olanlardýr. Resûl’e düþen “hacet namazýný kýlarak bizi Allah’tan sorun, bundan sonra bize tâbî olun” diye Allah’ýn emrini teblið etmektir. Allah’a ulaþmayý dilemeyenler cehennemden kurtulamazlar. 10/YUNUS-7: Ýnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme’ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne). Muhakkak ki onlar, Bize ulaþmayý (hayatta iken ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmayý) dilemezler. Dünya hayatýndan razý olmuþlardýr ve onunla doyuma ulaþmýþlardýr ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardýr. 10/YUNUS-8: Ulâike me’vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne). Ýþte onlarýn kazandýklarý (dereceler) gereðince varacaklarý yer ateþtir (cehennemdir).

144

144


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 558

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

æì¢ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ¡3 £× ì n î¤Ü Ï ¡é¨£ÜÛa ó Ü Ç  ë 6  ì¢ç  £ü¡a  é¨Û¡a  ¬ü ¢é¨£ÜÛ a Allâhu lâ ilâhe illâ hû(huve), ve alâllâhi felyetevekkelil mu’minûn(mu’minûne).

Αλλαη, Ο’νδαν βα⎭κα ⇑λ®η ψοκτυρ. ςε μ⎫’μινλερ αρτ⎬κ Αλλαη’α τεϖεκκ⎫λ ετσινλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

allâhu lâ ilâhe illâ huve ve alâ allâhi fe li yetevekkel(i) el mu’minûne

: : : : : : : :

Allah ilâh yoktur sadece, den baþka o ve Allah’a öyleyse, artýk tevekkül etsinler mü’minler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’tan baþka Ýlâh yoktur. Allah’a yani O, tek Ýlâh’a ulaþmayý dilemek, ruhunu hayatta iken Allah’a ulaþtýrmak için Allah’ý vekil kýlmaktýr. Çünkü Allah’a ulaþmayý dileyenleri, sadece onlarý Allah, Kendisine ulaþtýrýr. 13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).” 42/ÞURA-13: Þerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muþrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeþâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu). Dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiðimiz (farz kýldýðýmýz) þeyi (þeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fýrkalara ayrýlmayýn.” diye Hz. Ýbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. Ýsa’ya vasiyet ettiðimiz þeyi sana da vahyederek, size de þeriat kýldýk. Senin onlarý, kendisine çaðýrdýðýn þey (Allah’a ulaþmayý dileme) müþriklere zor geldi. Allah, dilediðini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaþtýrýr).

145

145


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 558

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢×¡… ü¤ë a  ë ¤á¢Ø¡ua ë¤‹ a ¤å¡ß  £æ¡a a¬ì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í aì¢z 1¤– m  ë aì¢1¤È m ¤æ¡a  ë 7 ¤á¢ç뢉 ˆ¤yb Ï ¤á¢Ø Û a¦£ë¢† Ç

¥áî©y ‰ ¥‰ì¢1 Ë  é¨£ÜÛa  £æ¡b Ï a뢊¡1¤Ì m  ë Yâ eyyuhellezîne âmenû inne min ezvâcikum ve evlâdikum aduvven lekum fahzerûhum, ve in ta’fû ve tasfehû ve tagfirû fe innallâhe gafûrun rahîm(rahîmun).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ)! Μυηακκακ κι, σιζιν ζεϖχελερινιζδεν ϖε εϖλ®τλαρ⎬ν⎬ζδαν σιζε δ⎫⎭μαν ολανλαρ ϖαρδ⎬ρ. Αρτ⎬κ ονλαρδαν σακ⎬ν⎬ν. ςε εðερ ονλαρ⎬ αφφεδερ, κυσυρλαρ⎬να βακμαζσαν⎬ζ ϖε βαð⎬⎭λαρσαν⎬ζ, ο τακτιρδε μυηακκακ κι Αλλαη Γαφ⎦ρ’δυρ, Ραη⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû inne min ezvâci-kum ve evlâdi-kum aduvven lekum fe ahzerû-hum ve in ta’fû ve tasfehû ve tagfirû fe inne allâhe gafûrun rahîmun

: : : : : : : : : : : : : : : :

ey o kimseler, onlar, olanlar îmân edenler, âmenû olanlar, Allah’a ulaþmayý dileyenler muhakkak ki sizin eþlerinizden ve sizin evlâtlarýnýz, çocuklarýnýz düþman sizin için artýk onlardan sakýnýn ve eðer affederseniz ve hoþgörürseniz, kusurlarýna bakmazsanýz ve baðýþlamak o taktirde muhakkak ki Allah gafûr, baðýþlayan, maðfiret eden Rahîm esmasý ile tecelli eden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kim Allah’a ulaþmayý dilemiþse Allah bu âyette onlardan “âmenû olanlar” olarak bahsediyor. Eþlerinden ve evlâtlarýndan, âmenû olanlara düþman olanlardan sakýnýlmasýnýn, onlarýn affedilmesinin ve kusurlarýna bakýlmamasýnýn uygun olacaðý ve Allah’ýn Gafûr ve Rahîm olduðu açýklanýyor.

146

146


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 558

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

6 ¥ò ä¤n¡Ï ¤á¢×¢… ü¤ë a  ë ¤á¢Ø¢Ûa ì¤ß a ¬b à £ã¡a

¥áî©Ä Ç ¥Š¤u a ¢¬ê †¤ä¡Ç ¢é¨£ÜÛa  ë Ýnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitneh(fitnetun), vallâhu indehû ecrun azîm(azîmun).

Οψσα σιζιν μαλλαρ⎬ν⎬ζ ϖε εϖλ®τλαρ⎬ν⎬ζ φιτνεδιρ (ιμτιηανδ⎬ρ). ςε Αλλαη κι, εχρ⎫ν αζ⎩μ (εν β⎫ψ⎫κ μ⎫κ®φατ) Ο’νυν ινδινδεδιρ (κατ⎬νδαδ⎬ρ).

1 2 3 4 5 6 7 8

-

innemâ emvalu-kum ve evlâdu-kum fitnetun ve allâhu inde-hu ecrun azîmun

: : : : : : : :

ancak, fakat, oysa sizin mallarýnýz ve sizin evlâtlarýnýz, çocuklarýnýz fitne, imtihan, deneme ve Allah onun yanýnda, katýnda ecir, karþýlýk büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sizin mallarýnýz ve çocuklarýnýz hepiniz için mükâfat deðil, sadece bir imtihandýr. Onlar dünya hayatýnýn sadece süsüdür. Ama en büyük mükâfat (ecrün azîm) Allah’ýn katýndadýr (Ýndi Ýlâhi’dedir). Çünkü ecrün azîme ulaþanlar, ruhlarýný, vechlerini, nefslerini ve iradelerini Allah’a teslim edip Allah’ýn emri ile “irþada memur ve mezun kýlýnan” lardýr. Allah’tan bu emri kalp kulaðý ile duyabilenler, onlar ecrün azîmin, fevzül azîmin, hazzul azîmin ve fadlul azîmin sahipleridir.

147

147


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 558

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

a¦Š¤î aì¢Ô¡1¤ã a  ë aì¢Èî©Ÿ a  ë aì¢È à¤a  ë ¤á¢n¤È À n¤a b ß  é¨£ÜÛa aì¢Ô £mb Ï

æì¢z¡Ü¤1¢à¤Ûa ¢á¢ç  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢b Ï ©é¡¤1 ã  £|¢(  Öì¢í ¤å ß  ë 6 ¤á¢Ø¡¢1¤ã ü¡ Fettekullâhe mesteta’tum vesmeû ve etîû ve enfikû hayran li enfusikum, ve men yûka þuhha nefsihî fe ulâike humul muflihûn(muflihûne).

Αρτ⎬κ Αλλαη’α καρ⎭⎬ γ⎫χ⎫ν⎫ζ⎫ν ψεττιðι καδαρ (εν ⎫στ σεϖιψεδε) τακϖα σαηιβι ολυν. Δινλεψιν ϖε ιταατ εδιν! ςε κενδινιζ ι⎜ιν ηαψ⎬ρ ολαρακ ινφ®κ εδιν (ϖεριν). ςε κιμ νεφσινιν χιμρι− λιðινδεν κενδινι κορυρσα (σακ⎬νδ⎬ρ⎬ρσα) ο τακτιρδε ι⎭τε ονλαρ, ονλαρ φελ®ηα ερενλερδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

fe ittekû allâhe mâ isteta’tum ve ismeû ve etîû ve enfikû hayran li enfusi-kum ve men yûka þuhha nefsi-hî fe ulâike hum(u) el muflihûne

: : : : : : : : : : : : : : :

artýk takva sahibi olun Allah’a þey, ne, kadar sizin gücünüz yetti, yapabildiniz ve dinleyin ve itaat edin ve infâk edin, verin hayýr olarak nefsiniz için, kendiniz için ve kim korursa, sakýndýrýrsa nefsinin cimriliði o taktirde iþte onlar onlar felâha erenlerdir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, en üst seviyede takvaya, yani bihakkýn takvaya, yani irþad makamýna tayin edilme, irþada memur ve mezun kýlýnma takvasýna ulaþmamýzý farz kýlýyor. Resûlü dinlemeyi ve emirlerine itaat etmeyi farz kýlýyor. Ýnfâk ederek hayýr kazanmamýz emrolunuyor. Nefsinin cimriliðinden kim sakýnýrsa onlarýn felâha ereceði ifade buyruluyor.

148

148


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 558

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¢é¤1¡Çb š¢í b¦ä  y b¦™¤Š Ó  é¨£ÜÛa a좙¡Š¤Ô¢m ¤æ¡a = ¥áî©Ü y ¥‰ì¢Ø ( ¢é¨£ÜÛa ë 6 ¤á¢Ø Û ¤Š¡1¤Ì í  ë ¤á¢Ø Û Ýn tukridûllâhe kardan hasenen yudâýfhu lekum ve yagfir lekum, vallâhu þekûrun halîm(halîmun).

Εðερ Αλλαη’α γ⎫ζελ βιρ βορ⎜ ϖεριρσενιζ ονυ σιζε κατ κατ αρτ⎬ραρακ ⎞δερ ϖε σιζι μαðφιρετ εδερ. ςε Αλλαη, ⇒εκυρ’δυρ (⎭⎫κρεδιλενδιρ, ⎭⎫κρ⎫ν καρ⎭⎬λ⎬ð⎬ν⎬ ϖερενδιρ), Ηαλ⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

in tukridû allâhe kardan hasenen yudâif-hu lekum ve yagfir lekum ve allâhu þekûrun halîmun

: : : : : : : : : : : :

eðer kredi verirsiniz, borç verirsiniz Allah borç güzel onu kat kat artýrarak öder sizi, size ve maðfiret eder sizi, size ve Allah þekurdur, þükredilen, þükrün karþýlýðýný veren halîm, yumuþak ve yavaþ davranan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýhtiyaç sahiplerine, karþýlýksýz verilen her borç geri alýnmayacak bir hediyedir. Bu, Allah’a verilen bir borç, karþýlýðýný Allah’ýn ödeyeceði bir borçtur.

149

149


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 558

(64) Tegabun Suresi ¡å¢2b Ì £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¢áî©Ø z¤Ûa ¢Œí©Œ È¤Ûa ¡ñ …b è £'Ûa ë ¡k¤î Ì¤Ûa ¢á¡Ûb Ç Âlimul gaybi veþ þehâdetil azîzul hakîm(hakîmun).

Γαψβ⎬ (γ⎞ρ⎫νμεψενι) ϖε ⎭αηαδετ εδιλενι (γ⎞ρ⎫λενι) βιλενδιρ. Αζ⎩ζ’διρ, Ηακ⎩μ’διρ.

1 2 3 4 5

-

âlimu el gaybi ve eþ þehâdeti el azîzu el hakîmu

: : : : :

bilen gayb, bilinmeyen, görünmeyen ve müþahede edilen, görünen azîz (üstün ve güçlü) hakîm (hüküm ve hikmet sahibi)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah gayb âleminin de zahiri âlemin de zulmanî âlemin de emr âleminin de bütün sýrlarýný bilir. Bir âleme göre zahir, diðer âlemlere göre gaybdýr. Herhangibir evin odalarýndan herbiri bütün âlemleri içerir. Ama o âlemlerde yaþayanlar zahirî âlemde yaþayanlarýn görebildiði, dokunabildiði o odayý ve içindeki eþyayý ve insanlarý göremezler, eþyalara dokunamazlar. Þahadet edilen, müþahede edilen yani görünen demektir. Þahit kelimesi de ayný köktendir. Gören demektir.

150

150


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢ 65. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

£å¡è¡m £†¡È¡Û  £å¢çì¢Ô¡£Ü À Ï õ  ¬b ¡£äÛa ¢á¢n¤Ô £Ü Ÿ a ‡¡a ¢£ó¡j £äÛa b è¢£í a ¬b í  £å¢çì¢u¡Š¤‚¢m  ü 7 ¤á¢Ø £2 ‰  é¨£ÜÛa aì¢Ô £ma ë 7  ñ £†¡È¤Ûa a좖¤y a  ë    ë  £å¡è¡mì¢î¢2 ¤å¡ß §ò '¡yb 1¡2  åî©m¤b í ¤æ a ¬ £ü¡a  å¤u¢Š¤‚ í ü  £† È n í ¤å ß  ë 6 ¡é¨£ÜÛa ¢…뢆¢y  Ù¤Ü¡m  ë 6 §ò ä¡£î j¢ß ô©‰¤† m  ü 6 ¢é ¤1 ã  á Ü Ã ¤† Ô Ï ¡é¨£ÜÛa  …뢆¢y a¦Š¤ß a  Ù¡Û¨‡  †¤È 2 ¢t¡†¤z¢í  é¨£ÜÛa  £3 È Û Yâ eyyuhen nebiyyu izâ tallaktumun nisâe fe tallikûhunneli iddetihinne ve ahsûl iddeh(iddete), vettekûllâhe rabbekum, lâ tuhricûhunne min buyûtihinne ve lâ yahrucne illâ en ye’tîne bi fâhiþetin mubeyyineh(mubeyyinetin), ve tilke hudûdullâh(hudûdullâhi), ve men yeteadde hudûdallâhi fe kad zaleme nefseh(nefsehu), lâ tedrî le allallâhe yuhdýsu ba’de zâlike emrâ(emren).

Εψ νεβ⎩! Καδ⎬νλαρ⎬ βο⎭αδ⎬ð⎬ν⎬ζ ζαμαν ο τακτιρδε ονλαρ⎬ν ιδδετλερινι σαψαρακ ιδδετλερινδε βο⎭αψ⎬ν. ςε Ραββινιζ Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυν. Ονλαρ⎬ εϖλερινδεν σιζ ⎜⎬καρτμαψ⎬ν. Σιζε α⎜⎬κ⎜α βιρ φαηι⎭ελικλε γελμεδικ⎜ε ονλαρ δα (εϖλερινδεν) ⎜⎬κμασ⎬νλαρ. ςε βυνλαρ Αλλαη’⎬ν ηυδυτλαρ⎬δ⎬ρ (σ⎬ν⎬ρλαρ⎬δ⎬ρ). ςε κιμ Αλλαη’⎬ν ηυδυτλαρ⎬ν⎬ α⎭αρσα ο τακτιρδε, κενδι νεφσινε ζυλμετμι⎭ ολυρ. Βιλεμεζσιν βελκι Αλλαη βυνδαν σονρα βιρ ι⎭ (ψενι βιρ δυρυμ) ηυσυλε γετιριρ (βα⎭κα βιρ καπ⎬ α⎜αρ). 151

151


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

-

yâ eyyuhâ en nebiyyu izâ tallaktum(u) en nisâe fe tallikû-hunne li iddeti-hinne ve ahsû el iddete ve ittekû allâhe rabbe-kum lâ tuhricû-hunne min buyûti-hinne ve lâ yahrucne illâ en ye’tîne bi fâhiþetin mubeyyinetin ve tilke hudûdu allâhi ve men yeteadde hudûde allâhi fe kad zaleme nefse-hu lâ tedrî lealle allâhe yuhdýsu ba’de zâlike emren

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey nebî boþadýðýnýz zaman kadýnlar o taktirde onlarý (kadýnlarý) boþayýn için, içinde, de kadýnlarýn üç adet (hayz hali) dönemi ve sayýn muayyen miktar, belirli sayý, müddet (günlerin sayýsý) ve takva sahibi olun Allah sizin Rabbiniz onlarý (kadýnlarý) çýkarmayýn evlerinden ve çýkmasýnlar ancak, den baþka, olmadýkça gelmeleri fahiþelik ile, kötülük ile, hayasýzlýk ile açýk, açýkça ve bu hudut, sýnýr Allah ve kim aþar hudut, sýnýr Allah o taktirde olmuþtu, olmuþ olur zulmetti kendi nefsine bilmezsin, bilemezsin umulur ki, belki, böylece Allah ihdas eder, husule getirir, meydana getirir bundan sonra emir, iþ, durum

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah kadýnlarý boþamak konusundaki fýkýh kaidelerini ve sýnýrlarýný açýklýyor.

152

152


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

§Ò뢊¤È à¡2  £å¢çì¢Ø¡¤ß b Ï  £å¢è Ü u a  å¤Ì Ü 2 a ‡¡b Ï

¤ô ë ‡ a뢆¡è¤( a  ë §Ò뢊¤È à¡2  £å¢çì¢Ó¡‰b Ï ¤ë a ¤á¢Ø¡Û¨‡ 6 ¡é¨£Ü¡Û  ñ …b è £'Ûa aì¢àî©Ó a  ë ¤á¢Ø¤ä¡ß §4¤† Ç 6 ¡Š¡¨ü¤a ¡â¤ì î¤Ûa ë ¡é¨£ÜÛb¡2 ¢å¡ß¤ªì¢í  æb × ¤å ß ©é¡2 ¢Å Çì¢í = b¦u Š¤‚ ß ¢é Û ¤3 È¤v í  é¨£ÜÛa ¡Õ £n í ¤å ß  ë Fe izâ belagne ecelehunne fe emsikûhunne bi ma’rûfin ev fârikûhunne bi ma’rûfin ve eþhidû zevey adlin minkum ve ekîmûþ þehâdete lillâh(lillâhi), zâlikum yûazu bihî men kâne yu’minu billâhi vel yevmil âhir(âhiri), ve men yettekýllâhe yec’al lehu mahrecâ(mahrecen).

Β⎞ψλεχε ονλαρ⎬ν (βο⎭αδ⎬ð⎬ν⎬ζ ηαν⎬μλαρ⎬ν⎬ζ⎬ν), βεκλεμε σ⎫ρελερι ταμαμλανδ⎬ð⎬ (ιδδετλερι σονα ερδιðι) ζαμαν αρτ⎬κ ονλαρ⎬, μαρυφλα (⎞ρφε υψγυν ολαρακ γ⎫ζελλικλε ϖε ιψιλικλε) τυτυν (βαρ⎬νδ⎬ρ⎬ν) ϖεψα μαρυφλα ονλαρδαν αψρ⎬λ⎬ν (ονλαρ⎬ ιψιλικλε σερβεστ β⎬ρακ⎬ν). ςε σιζδεν αδαλετ σαηιβι ικι κι⎭ι ⎭αηιτλικ ετσιν (⎭αηιτ ολσυν). ⇒αηιτλιðι Αλλαη ι⎜ιν ψαπ⎬ν. Αλλαη’α ϖε αηιρ γ⎫νε (Αλλαη’α υλα⎭μα γ⎫ν⎫νε) ιναναν κιμσεψε ι⎭τε βυνυνλα ϖααζεδιλιρ (β⎞ψλε ψαπμασ⎬ ιστενιρ). ςε κιμ Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυρσα, (Αλλαη) ονα βιρ ⎜⎬κ⎬⎭ ψερι νασιπ κ⎬λαρ.

153

153


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-

fe izâ belagne ecele-hunne fe emsikû-hunne bi ma’rûfin ev fârikû-hunne bi ma’rûfin ve eþhidû zevey adlin min-kum ve ekîmû eþ þehâdete li allâhi zâlikum yûazu bi-hî men kâne yu’minu billâhi ve el yevmi el âhiri ve men yetteký allâhe yec’al lehu mahrecen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

böylece, artýk ..… olduðu zaman eriþti onlarýn belirli süresi bundan sonra onlarý tutun örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle veya onlardan ayrýlýn örfe uygun olarak güzellikle ve iyilikle ve þahit olsun sahip adalet sizden ve yerine getirin þahitlik Allah için iþte bu vaazolunur onunla kimse(ler) oldu îmân eder Allah’a ve ahir güne, sonraki güne ve kim takva sahibi olur Allah kýlar, yapar ona çýkýþ yeri, yükselme yeri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Boþanma konusundaki fýkhî hükümler boþanmada adalet sahibi 2 þahidin gerekli olduðunu belirtiyor. Allah’a ulaþmayý dileyerek Allah’a karþý takva sahibi olanlara, Allah bir çýkýþ yeri nasip kýlar. Kiþi Allah’a ulaþmayý dilerse Allah onu mutlaka mürþidine ulaþtýrýr ve ona tâbî olunca ruhu vücudundan ayrýlarak Allah’a doðru yola çýkar. Burada çýkýþ ruhun vücuttan ayrýlýþýdýr. Çýkýþ yeri Mürþidin Dergâhý’dýr.

154

154


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¤å ß  ë 6 ¢k¡ n¤z í  ü ¢s¤î y ¤å¡ß ¢é¤Ó¢‹¤Š í  ë  é¨£ÜÛa  £æ¡a 6 ¢é¢j¤ y  ì¢è Ï ¡é¨£ÜÛa ó Ü Ç ¤3 £× ì n í ¢é¨£ÜÛa  3 È u ¤† Ó 6 ©ê¡Š¤ß a ¢Í¡Ûb 2 a¦‰¤† Ó

§õ¤ó (

¡£3¢Ø¡Û

Ve yerzukhu min haysu lâ yahtesib(yahtesibu), ve men yetevekkel alâllâhi fe huve hasbuhu, innallâhe bâligu emrihî, kad cealallâhu li kulli þey’in kadrâ(kadren).

ςε ηεσαπ ετμεδιðι (ακλ⎬να γελμεψεν) βιρ ψερδεν ονυ ρ⎬ζ⎬κλανδ⎬ρ⎬ρ. Κιμ Αλλαη’α τεϖεκκ⎫λ εδερσε, αρτ⎬κ ονα Ο (Αλλαη) κ®φιδιρ. Μυηακκακ κι Αλλαη, εμρινι (ι⎭ινι) ψερινε γετιρενδιρ. Αλλαη ηερ⎭εψ ι⎜ιν βιρ καδερ ταψιν ετμι⎭τιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

155

-

ve yerzuk-hu min haysu lâ yahtesibu ve men yetevekkel alâ allâhi fe huve hasbu-hu inne

: : : : : : : : :

ve onu rýzýklandýrýr yerden hesaba katmadý ve kim tevekkül eder Allah’a o zaman o ona yeter, kâfidir muhakkak

155


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

-

allâhe bâligu emri-hî kad ceale allâhu li kulli þey’in kadren

: : : : : : : : : :

Allah gerçekleþtirir kendi emrini olmuþtur kýldý, yaptý Allah için her þey kader, ölçü, miktar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah bir evvelki âyetteki ruhun vücuttan ayrýlmasýndan sonra, o kiþiyi mürþidine ulaþtýrarak tâbî olmasýný saðlar. Tâbiiyet sýrasýnda ruh vücuttan ayrýlarak Allah’a doðru yola çýkar. Yani Devrin Ýmamý’nýn Dergâhý’na ulaþýr. Kiþi zikir yaptýkça Allah’ýn katýndan gelen rahmet, fazl ve salâvât isimli nurlar nefsin kalbine ulaþýr ve kalbi doldurmaya baþlar. Bu, Allah’ýn ruhu Kendisine ulaþtýrmak üzere nefsi nurlarla rýzýklandýrmasýdýr. Bunun için Allah’a tevekkül etmek, yani Allah’a ulaþmayý dileyerek Allah’ý kendisine vekil kýlmak gerekir. Allah, kim Kendisine ulaþmayý dilerse onu Kendisine mutlaka ulaþtýracaðýný garanti ediyor. 42/ÞURA-13: Þerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muþrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeþâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu). Dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiðimiz (farz kýldýðýmýz) þeyi (þeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fýrkalara ayrýlmayýn.” diye Hz. Ýbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. Ýsa’ya vasiyet ettiðimiz þeyi sana da vahyederek, size de þeriat kýldýk. Senin onlarý, kendisine çaðýrdýðýn þey (Allah’a ulaþmayý dileme) müþriklere zor geldi. Allah, dilediðini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaþtýrýr). 13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).”

156

156


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø¡ö¬b ¡ã ¤å¡ß ¡ œî©z à¤Ûa  å¡ß  å¤¡÷ í ©ªó¬¨£Ûa ë ©ªó¬¨£Ûa ë = §Š¢è¤( a ¢ò r¨Ü q  £å¢è¢m £†¡È Ï ¤á¢n¤j m¤‰a ¡æ¡a

£å¢è¢Ü u a ¡4b à¤y ü¤a ¢p ü¯ë¢a ë 6  å¤š¡z í ¤á Û  é¨£ÜÛa ¡Õ £n í ¤å ß  ë 6  £å¢è Ü¤à y  å¤È š í ¤æ a a¦Š¤¢í ©ê¡Š¤ß a ¤å¡ß ¢é Û ¤3 È¤v í Vellâî yeisne minel mahîdý min nisâikum inirtebtum fe iddetuhunne selâsetu eþhurin vellâî lem yahýdn(yahýdne), ve ulâtul ahmâli eceluhunne en yada’ne hamlehunn(hamlehunne), ve men yettekýllâhe yec’al lehu min emrihî yusrâ(yusren).

ςε εðερ ηαψζδαν (αδεττεν) κεσιλμι⎭ ολαν καδ⎬νλαρ⎬ν⎬ζδαν ⎭⎫πηε εδερσενιζ ο τακτιρδε ονλαρ⎬ν ιδδετι (μ⎫δδετι) 3 αψδ⎬ρ ϖε ηεν⎫ζ ηαψζ (αδετ) ολμαμ⎬⎭ καδ⎬νλαρ⎬ν δα (ιδδετι 3 αψ). Ψ⎫κλ⎫ ολαν (ηαμιλε) καδ⎬νλαρ⎬ν μ⎫δδετλερι ισε ψ⎫κλερινι β⎬ρακ⎬νχαψα (δοðυμ ψαπανα) καδαρδ⎬ρ. ςε κιμ Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυρσα, (Αλλαη), ι⎭ινδε ονα κολαψλ⎬κ σαðλαρ. 157

157


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-

ve ellâî yeisne min el mahîdý min nisâi-kum in irtebtum fe iddetu-hunne selâsetu eþhurin ve ellâî lem yahýdne ve ulâtu el ahmâli ecelu-hunne en yada’ne hamle-hunne ve men yetteký allâhe yec’al lehu min emri-hî yusren

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve onlar (o kadýnlar) kesilir hayzdan, adetten kadýnlarýnýzdan eðer þüphe ettiniz o zaman, o taktirde onlarýn iddetleri, müddetleri üç aylar ve olanlar hayýz görmeyen ve onlar (kadýnlar) yüklü olanlar, hamile olanlar onlarýn süreleri, müddetleri býrakmak, doðurmak onlarýn (kadýnlarýn) yükleri ve kim takva sahibi olur Allah’tan kýlar, yapar, saðlar onun için, ona onun iþinden, onun iþinde kolaylýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kadýnlarýn adet görmeyenlerinin bekleme süresi 3 aydýr. Hamile olanlarýn ise doðumla sona erer. Allah takva sahibi olanlara kolaylýk saðlar. Allah Kendisine ulaþmayý dileyerek takva sahibi olanlarý kendisine ulaþtýrýr. 13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).”

158

158


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

騣ÜÛa ¡Õ £n í ¤å ß  ë 6 ¤á¢Ø¤î Û¡a ¬¢é Û Œ¤ã a ¡é¨£ÜÛa ¢Š¤ß a  Ù¡Û¨‡ a¦Š¤u a ¬¢é Û ¤á¡Ä¤È¢í  ë ©é¡mb ÷¡£î  ¢é¤ä Ç ¤Š¡£1 Ø¢í Zâlike emrullâhi enzelehû ileykum, ve men yettekýllâhe yukeffir anhu seyyiâtihî ve yu’zým lehû ecrâ(ecren).

⇑⎭τε βυ, Αλλαη’⎬ν σιζε ινδιρδιðι εμριδιρ. ςε κιμ Αλλαη’α καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολυρσα, ονυν γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ ⎞ρτερ. ςε ονυν εχρινι αζαμ⎩ αρτ⎬ρ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

zâlike emru allâhi enzele-hû ileykum ve men yetteký allâhe yukeffir an-hu seyyiâti-hî ve yu’zým lehû ecren

: : : : : : : : : : : : : :

iþte bu emir Allah onu indirdi size ve kim takva sahibi olur Allah örter ondan onun günahlarý ve büyütür, azamî yapar, artýrýr onun ecir, mükâfat

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah bir evvelki âyette (Talak Suresi-4. âyet) bahsettiði “kim takva sahibi olursa Allah ona iþinde kolaylýk saðlar” ifadesinin bir emir olduðunu ifade ediyor. Yani Allah herkesin mutlaka takva sahibi olmasýný emrediyor. Takva sahibi olmak ise ilk etapta kiþiyi gizli þirkten ve cehennemden kurtaracak olan ilk takva ile mümkündür.

159

159


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 559

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. Allah’a ulaþmayý dileyip takva sahibi olmak ilk takvadýr. Çünkü dilemeyenler gizli þirktedirler ve gidecekleri yer cehennemdir. Dileyenlerin ise Allah günahlarýný örtüyor. 8/ENFAL-29: Yâ eyyuhellezîne âmenû in tettekullâhe yec’al lekum furkânen ve yukeffir ankum seyyiâtikum ve yagfir lekum, vallâhu zul fadlil azîm(azîmi). Ey âmenû olanlar, Allah’a karþý takva sahibi olursanýz sizi furkan (hak ve bâtýlý ayýrma özelliði) sahibi kýlar! Ve sizden (sizin) günahlarýnýzý örter ve size maðfiret eder (günahlarýnýzý sevaba çevirir). Ve Allah, büyük fazl sahibidir. Ve ecrini âzâmi artýrýyor: Günahlarýný mürþidine ulaþýp tâbî olduðu zaman sevaba çeviriyor. 25/FURKAN-70: Ýllâ men tâbe ve âmene ve amile amelen sâlihan fe ulâike yubeddilullâhu seyyiâtihim hasenât(hasenâtin), ve kânallâhu gafûren rahîmâ(rahîmen). Ancak kim (mürþidi önünde) tövbe eder (böylece kalbine îmân yazýlýp, îmâný artan) mü’min olur ve salih amel (nefs tezkiyesi) yaparsa, o taktirde iþte onlarýn, Allah seyyiatlerini (günahlarýný) hasenata (sevaba) çevirir. Ve Allah, Gafur’dur (günahlarý sevaba çevirendir), Rahîm’dir (rahmet gönderendir). Allah’a doðru ruhun yaptýðý seyri sülûk isimli 7 katlýk yolculukta 1 derece kazanca karþýlýk 100 dereceden 700 dereceye kadar artan azami ecir veriyor. 2/BAKARA-261: Meselullezîne yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâhi ke meseli habbetin enbetet seb’a senâbile fî kulli sunbuletin mietu habbeh(habbetin), vallâhu yudâifu li men yeþâu, vallâhu vâsiun alîm(alîmun). Mallarýný Allah yolunda harcayanlarýn durumu, her sünbülünde (baþaðýnda) yüz adet tane (tohum) olmak üzere, yedi sünbül (baþak) veren bir tek tohumun durumu gibidir. Allah, dilediði kimse için (onun rýzkýný) kat kat artýrýp verir. Ve Allah Vâsi’dir, Alîm’dir.

160

160


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢×¡†¤u¢ë ¤å¡ß ¤á¢n¤ä Ø  ¢s¤î y ¤å¡ß  £å¢çì¢ä¡Ø¤ a ¤æ¡a  ë 6  £å¡è¤î Ü Ç aì¢Ô¡£î š¢n¡Û

£å¢ç뢣‰¬b š¢m  ü  ë

ó¨£n y  £å¡è¤î Ü Ç aì¢Ô¡1¤ã b Ï §3¤à y ¡p ü¯ë¢a  £å¢×

£å¢çì¢m¨b Ï ¤á¢Ø Û  å¤È ™¤‰ a ¤æ¡b Ï 7  £å¢è Ü¤à y  å¤È š í 7 §Ò뢊¤È à¡2 ¤á¢Ø ä¤î 2 a뢊¡à m¤a  ë 7  £å¢ç ‰ì¢u¢a 6 ô¨Š¤¢a ¬¢é Û ¢É¡™¤Š¢n  Ï ¤á¢m¤Š b È m ¤æ¡a  ë Eskinûhunne min haysu sekentum min vucdikum ve lâ tudârrûhunne li tudayyikû aleyhinn(aleyhinne), ve in kunne ulâti hamlin fe enfikû aleyhinne hattâ yada’ne hamlehunn(hamlehunne), fe in erda’ne lekum fe âtûhunne ucûrehunn(ucûrehunne), ve’temirû beynekum bi ma’rûf(ma’rûfin), ve in teâsertum fe seturdýu lehû uhrâ.

Σιζιν ικ®μετ εττιðινιζ ψεριν βιρ κ⎬σμ⎬νδα, γ⎫χ⎫ν⎫ζ ψεττιðι καδαρ ονλαρ⎬ οτυρτυν. ςε ονλαρ⎬ σ⎬κ⎬ντ⎬ψα δ⎫⎭⎫ρμεκ ι⎜ιν, ονλαρα ζαραρ ϖερμεψιν ϖε εðερ ονλαρ ψ⎫κλ⎫ (ηαμιλε) ισελερ, ο τακτιρδε ψ⎫κλερινι β⎬ρακ⎬νχαψα (δοðυμ ολυνχαψα) καδαρ ονλαρα ινφ®κ εδιν (ναφακαλαρ⎬ν⎬ ϖεριν). ςε εðερ, βυνδαν σονρα σιζιν ι⎜ιν εμζιριρλερσε, ο ζαμαν ονλαρ⎬ν ⎫χρετλερινι ϖεριν. ςε μαρυφ ιλε αραν⎬ζδα γ⎞ρ⎫⎭⎫ν. ςε εðερ βιρ γ⎫⎜λ⎫ð⎫ν⎫ζ ολυρσα (ζορλαν⎬ρσαν⎬ζ), ο τακτιρδε ονυ, βιρ βα⎭κασ⎬να εμζιρτεχεκσινιζ. 161

161


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

-

eskinû- hunne min haysu sekentum min vucdi-kum ve lâ tudârrû-hunne li tudayyikû aleyhinne ve in kunne ulâti hamlin fe enfikû aleyhinne hattâ yada’ne hamle- hunne fe in erda’ne lekum fe âtû-hunne ucûre-hunne ve i’temirû beyne-kum bi ma’rûfin ve in teâsertum fe se-turdýu lehu uhrâ

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

onlarý (kadýnlarý) iskân edin, oturtun yerden siz iskân oldunuz, siz ikâmet ettiniz, mesken edindiniz gücünüzün yettiðinden (yettiði kadar) ve onlara zarar vermeyin sýkýntýya düþürmek için onlara, onlarý ve eðer onlar (kadýnlar) oldu iþte onlar, onlar yüklü, hamile o taktirde, o zaman infâk edin, nafaka verin onlara oluncaya kadar koyar, býrakýr, doðurur yükleri, bebekleri bundan sonra eðer emzirirlerse sizin için o taktirde, o zaman onlara verin onlarýn ücretleri ve görüþün kendi aranýzda marufla, güzellikle, örf ve adete uygun olarak eðer bir güçlüðünüz olursa, zorlanýrsanýz o taktirde, o zaman emzirteceksin(iz) onu bir diðeri, bir baþkasý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Boþanan kadýnlarýn darlýk ve sýkýntýya sokulmamasý, onlara nafakalarýnýn verilmesi, çocuðun emzirilmesi halinde emzirme bedeli ödenmesi, bu konudaki görüþmelerin marufla yani incitmeksizin yapýlmasý emrolunuyor.

162

162


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

¡é¤î Ü Ç  ‰¡†¢Ó ¤å ß  ë 6 ©é¡n È  ¤å¡ß §ò È  뢇 ¤Õ¡1¤ä¢î¡Û 6 ¢é¨£ÜÛa ¢éî¨m¨a ¬b £à¡ß ¤Õ¡1¤ä¢î¤Ü Ï ¢é¢Ó¤‹¡‰ 6 b èî¨m¨a ¬b ß  £ü¡a b¦¤1 ã ¢é¨£ÜÛa ¢Ñ¡£Ü Ø¢í  ü ; a¦Š¤¢í § Š¤¢Ç  †¤È 2 ¢é¨£ÜÛa ¢3 È¤v î,  Li yunfik zû seatin min seatihi ve men kudire aleyhi rýzkuhu felyunfik mimmâ âtâhullâh(âtâhullâhu), lâ yukellifullâhu nefsen illâ mâ âtâhâ, se yec’alullâhu ba’de usrin yusrâ(yusren).

Γενι⎭ ιμκ®ν σαηιβι ολαν, γενι⎭ ιμκ®νλαρ⎬νδαν ινφ®κ ετσιν (ναφακα ϖερσιν). ςε κιμ, ⎫ζερινδεκι ρ⎬ζκ⎬ αζ ισε ο τακτιρδε Αλλαη’⎬ν ονα ϖερδιðινδεν ινφ®κ ετσιν. Αλλαη κιμσεψι, ονα ϖερδιðινδεν φαζλασ⎬ ιλε μ⎫κελλεφ (σορυμλυ) τυτμαζ. Αλλαη ζορλυκταν σονρα κολαψλ⎬κ ϖερεχεκτιρ. 163

163


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

-

li yunfik zû seatin min seati-hi ve men kudire aleyhi rýzku-hu fe li yunfik mimmâ (min-mâ) âtâ-hu allâhu lâ yukellifu allâhu nefsen illâ mâ âtâ-hâ se yec’alu allâhu ba’de usrin yusren

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

yapsýn (fiilden önce olursa 3. þahsa emir) infâk etsin sahip geniþlik, bolluk, geniþ imkânlar geniþ imkânlarýndan ve kim ölçülü taktir edildi, az verildi ona onun rýzký artýk, o taktirde infâk etsin þeyden ona verdi Allah mükellef tutmaz, sorumlu tutmaz Allah nefs, kimse den baþka (den fazlasý) þey ona verdi kýlacak, verecek Allah sonra zorluk, güçlük kolaylýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nafakanýn, verecek olanýn mal varlýðýna ve imkânlarýna paralel bir ölçüde ödenmesi gerektiði ifade buyruluyor. Allah’ýn kimseyi verdiðinden fazlasýný vermekle mükellef kýlmadýðý ve zorluktan sonra kolaylýk olduðu açýklanýyor.

164

164


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 28

ℜψετ − 8

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

b è¡£2 ‰ ¡Š¤ß a ¤å Ç ¤o n Ç §ò í¤Š Ó ¤å¡ß ¤å¡£í b ×  ë a¦†í©† ( b¦2b ¡y b çb ä¤j b z Ï ©é¡Ü¢¢‰  ë a¦Š¤Ø¢ã

b¦2a ˆ Ç

b çb ä¤2  £ˆ Ç  ë

Ve keeyyin min karyetin atet an emri rabbihâ ve rusulihî fe hâsebnâhâ hisâben þedîden ve azzebnâhâ azâben nukrâ(nukren).

ςε νιχε ⎫λκελερ Ραβ’λερινιν ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λλερι’νιν εμρινε ιταατ ετμεδιλερ (ηαδδι α⎭τ⎬λαρ). Βυ σεβεπλε, ονλαρ⎬ ⎭ιδδετλι βιρ ηεσαβα ⎜εκτικ. ςε ονλαρ⎬ ⎜οκ κορκυν⎜ αζαπλα αζαπλανδ⎬ρδ⎬κ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve keeyyin min karyetin atet an emri rabbi-hâ ve rusuli-hî fe hâsebnâ-hâ hisâben þedîden ve azzebnâ-hâ

11 - azâben 12 - nukren

: : : : : : : : : : : :

ve nice, kaç tane ülkelerden, ülkeler, beldeler emre itaatten çýkma, itaat etmedi emrinden Rab’leri ve onun resûlleri bu sebeple onlarý hesaba çektik hesap þiddetli, çetin ve ona azap ettik, onu (beldeyi, beldede olanlarý) azaplandýrdýk azap dehþetli, çok korkunç

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn ve O’nun Resûlleri’nin emrine itaat etmeyenleri Allah’ýn hesaba çektiði ve dehþetli, müthiþ bir azapla azaplandýrdýðý ifade buyruluyor.

165

165


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

æb ×  ë b ç¡Š¤ß a  4b 2 ë ¤o Óa ˆ Ï a¦Š¤¢ b ç¡Š¤ß a ¢ò j¡Ób Ç Fe zâkat vebâle emrihâ ve kâne âkýbetu emrihâ husrâ(husran).

Β⎞ψλεχε (ο ⎫λκε ηαλκλαρ⎬) ι⎭λερινιν ϖεβαλινι ταττ⎬. ςε ονλαρ⎬ν ι⎭λερινιν σονυ η⎫σραν ολδυ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

fe zâkat vebâle emri-hâ ve kâne âkýbetu emri-hâ husren

: : : : : : : :

artýk, böylece tattý vebal, kötü netice, aðýr ceza onun iþi, iþi ve oldu akýbet, son onun iþi, iþi hüsran

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bir evvelki 8. âyette bahsolunan ülke halklarýnýn yaptýklarýnýn vebalini, cezasýný, kötü neticelerini tattýklarý ve sonucun onlar için hüsran olduðu açýklanýyor.

166

166


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

騣ÜÛa aì¢Ô £mb Ï a¦†í©† ( b¦2a ˆ Ç ¤á¢è Û ¢é¨£ÜÛa  £† Ç a ¤† Ó 8 aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Û a 8 ¡lb j¤Û ü¤a ó¡Û¯ë¢a ¬b í = a¦Š¤×¡‡

¤á¢Ø¤î Û¡a ¢é¨£ÜÛa  4 Œ¤ã a

Eaddallâhu lehum azâben þedîden fettekûllâhe yâ ulîl elbâb(elbâbi), ellezîne âmenû kad enzelallâhu ileykum zikren.

Αλλαη ονλαρ ι⎜ιν ⎜οκ ⎭ιδδετλι αζαπ ηαζ⎬ρλαδ⎬. Εψ ®μεν⎦ ολαν υλ⎦λ’ελβαβ! √ψλεψσε Αλλαη’α καρ⎭⎬ (δαηα ⎫στ τακϖα ιλε) τακϖα σαηιβι ολυν. Αλλαη σιζε Ζικρι (Κυρ’®ν’⎬) ινδιρμι⎭τιρ.

1 2 3 4

167

-

eadde allâhu lehum azâben

: : : :

hazýrladý Allah onlara, onlar için azap

167


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

þedîden fe ittekû allâhe yâ ulî el elbâbi ellezîne âmenû kad enzele allâhu ileykum zikren

: : : : : : : : : : : :

þiddetli öyleyse, artýk takva sahibi olun Allah ey sýrlarýn sahipleri o kimseler, onlar âmenû olanlar, ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dileyenler olmuþtu, olmuþtur indirdi Allah size zikir, Kurân-ý Kerim

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a karþý çýkan kavimlerin cehennemde þiddetli bir azaba duçar olacaklarý kesinleþiyor. Bu âyet ulûl’elbab seviyesinde âmenû olan yani daimî zikre ulaþan kiþilere hitap ediyor. Onlar zemin kat ve 7 kat yerleri ve 7 kat cehennemi görenlerdir. 1- Daimî zikre ulaþmýþlar 2- Nefslerinde hiç afet kalmamýþ 3- Kalp gözleri açýlmýþ 4- Kalp kulaklarý açýlmýþ 5- Ehli tezekkür olmuþlar (Allah ile her an konuþur) 6- Ehli hayýr olmuþlar (daimî zikir sebebiyle her an derecat kazanan, yani her an hayýr kazananlar olmuþlar) 7- Ehli hüküm ve ehli hikmet olmuþlar. Bundan sonraki takva olan, ihlâs takvasýyla takva sahibi olmalarý emrolunuyor. Ýhlâs makamýnda bu kiþiler 7 kat gökleri de göreceklerdir. Bu âyet ihlâs takvasý âyetidir.

168

168


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

åí ©ˆ £Ûa  x¡Š¤‚¢î¡Û §pb ä¡£î j¢ß ¡é¨£ÜÛa ¡pb í¨a ¤á¢Ø¤î Ü Ç aì¢Ü¤n í ¦üì¢ ‰ 6¡‰ì¢£äÛa ó Û¡a ¡pb à¢Ü¢£ÄÛa  å¡ß ¡pb z¡Ûb £–Û aì¢Ü¡à Ç  ë aì¢ä ß¨a §pb £ä u ¢é¤Ü¡¤†¢í b¦z¡Ûb • ¤3 à¤È í  ë ¡é¨£ÜÛb¡2 ¤å¡ß¤ªì¢í ¤å ß  ë

¬b èî©Ï å  í ©†¡Ûb  ‰¢ b è¤ã ü¤a b è¡n¤z m ¤å¡ß ô©Š¤v m bÓ¦ ¤‹¡‰ ¢é Û ¢é£Ü¨ Ûa  å ¤y a ¤† Ó 6a†¦  2 a Resûlen yetlû aleykum âyâtillâhi mubeyyinâtin li yuhricellezîne âmenû ve amilûs sâlihâti minez zulumâti ilen nûr(nûri), ve men yu’min billâhi ve ya’mel sâlihan yudhýlhu cennâtin tecrî min tahtihel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), kad ahsenallâhu lehu rýzkâ(rýzkan).

Ρεσ⎦λ, ®μεν⎦ ολανλαρ⎬ (⎞λμεδεν ⎞νχε Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερι) ϖε αμιλ⎫σσαλιηατ (σαλιη αμελ, ψανι νεφσ τεζκιψεσι) ψαπανλαρ⎬, καρανλ⎬κλαρδαν νυρα ⎜⎬καρμακ ι⎜ιν σιζε Αλλαη’⎬ν ®ψετλερινι α⎜⎬κλαψαρακ οκυρ. ςε κιμ, Αλλαη’α ⎩μ®ν εδερσε ϖε σαλιη (νεφσι ⎬σλ®η εδεν) αμελ ι⎭λερσε ονυ, ι⎜ινδε εβεδιψψεν καλμακ ⎫ζερε, αλτ⎬νδαν ⎬ρμακλαρ ακαν χεννετλερε δαηιλ εδερ (κοψαρ). Αλλαη(‘⎬ν Ζατ’⎬) Ο’νυν (Ρεσ⎦λ) ι⎜ιν εν γ⎫ζελ ρ⎬ζ⎬κ ολμυ⎭τυρ. 169

169


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-

resûlen yetlû aleykum âyâti allâhi mubeyyinâtin li yuhrice ellezîne âmenû ve amilû es sâlihâti min ez zulumâti ilâ en nûri ve men yu’min bi allâhi ve ya’mel sâlihan yudhil-hu cennâtin tecrî min tahti-hâ el enhâru hâlidîne fî-hâ ebeden kad ahsene allâhu lehu rýzkan

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

resûl okur, okuyor size Allah’ýn âyetleri açýklayarak çýkarmasý için o kimseleri, onlar âmenû oldular (ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dilediler) ve salih ameller (nefsi ýslâh edici ameller) yaptýlar karanlýklardan nura ve kim îmân eder Allah’a ve amel eder, yapar, iþler salih onu dahil eder, koyar cennetler akmak onun altýndan nehirler kalacak olanlar orada ebedî en güzeli olmuþtur Allah onun için rýzýk olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu âyetteki Resûl, Devrin Ýmamý olan Hz. Muhammed (S.A.V)’dir. Sahâbeyi hidayete erdirmek (4 teslimi de gerçekleþtirmek) için Allah’ýn âyetlerini açýklar. Emirlerine uyup tâbî olanlar için hidayet ve cennetlere ulaþmak muhakkaktýr. Ve Allah’ýn Zat’ý O’nun için AHSEN RIZIK olmuþtur. Yunus bu konuyu: “Bana bende demen, bende deðilem, bir Ben vardýr bende benden içeri.” þeklinde ifade etmektedir.

170

170


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

§pa ì¨à   É¤j   Õ Ü  ô©ˆ £Ûa ¢é¨£ÜÛ a

¢Š¤ß ü¤a ¢4 £Œ ä n í

6 £å¢è Ü¤r¡ß

¡¤‰ ü¤a  å¡ß  ë

£3 ¡ ¢× ó¨Ü Ç é  ¨£ÜÛa £ æ a a¬ì¢à Ü¤È n¡Û £ å¢è ä¤î 2

Âb y a ¤† Ó  é¨£ÜÛa  £æ a  ë = ¥Ší ©† Ó §õ¤ó ( b¦à¤Ü¡Ç

§õ¤ó (

¡£3¢Ø¡2

Allâhullezî halaka seb’a semâvâtin ve minel ardý mislehunn(mislehunne), yetenezzelul emru beynehunne li ta’lemû ennallâhe alâ kulli þey’in kadîrun ve ennallâhe kad ehâta bi kulli þey’in ilmâ(ilmen).

Ο Αλλαη κι, ψεδι κατ γ⎞κλερι ϖε ψερδεν δε ονλαρ⎬ν μισλι καδαρ⎬ν⎬ (ψεδι κατ ψερλερι) ψαραττ⎬. Αλλαη’⎬ν ηερ⎭εψε κααδιρ ολδυðυνυ ϖε Αλλαη’⎬ν, ηερ⎭εψι ιλμεν (ιλμι ιλε) ιηατα ετμι⎭ ολδυðυνυ (κυ⎭αττ⎬ð⎬ν⎬) βιλμενιζ ι⎜ιν, εμιρ, ονλαρ⎬ν αρασ⎬νδα (γ⎞κλερ ϖε ψερλερ αρασ⎬νδα) δεϖαμλ⎬ ινερ.

171

171


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 560

(65) Talâk Suresi ¡Ö 5 £ÀÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

-

allâhu ellezî halaka seb’a semâvâtin ve min el ardý misle-hunne yetenezzelu el emru beyne-hunne li ta’lemû enne allâhe alâ kulli þey’in kadîrun ve enne allâhe kad ehâta bi kulli þey’in ilmen

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

Allah o ki yarattý yedi semalar, gökler, gök katlarý ve arzdan, yerden onlarýn misli kadar durmadan iner emir, iþ onlarýn arasýnda sizin bilmeniz için olduðu Allah herþeye kaadir olan, gücü yeten ve olduðu Allah olmuþtu ihata eti, kuþattý herþeyi ilim olarak, ilim ile

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah yerleri de gökleri de 7 kat olarak yaratmýþtýr. Allah herþeye kaadirdir. Allah herþeyi ilmen ihata etmiþtir, kuþatmýþtýr. Emir 7 kat göklerle, 7 kat yerler arasýnda kesintisiz olarak iner. Ýnenler nötrinolardýr ve devamlý dönerek elektronlara ulaþýrlar. Ve karþýt nötrinolar da karþýt elektronlara ulaþýrlar ve onlarýn kesintisiz olarak dönüþünü saðlarlar. 16/NAHL-48: E ve lem yerev ilâ mâ halakallâhu min þey’in yetefeyyeu zilâluhu anil yemîni veþ þemâili succeden lillâhi ve hum dâhýrûn(dâhýrûne). Onlar, Allah’ýn yarattýðý herþeyi (elektronlarý) görmediler mi? Onun gölgeleri (karþýt elektronlarý), tâbî olarak (elektronlara), saðdan (sað spinli) ve soldan (sol spinli), Allah’a secde ederek dönerler.

172

172


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

66. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

ó©Ì n¤j m 7  Ù Û ¢é¨£ÜÛa  £3 y a ¬b ß ¢â¡£Š z¢m  á¡Û ¢£ó¡j £äÛa b è¢£í a ¬b í

¥áî©y ‰ ¥‰ì¢1 Ë ¢é¨£ÜÛa  ë 6  Ù¡ua ë¤‹ a  pb ™¤Š ß Yâ eyyuhen nebiyyu lime tuharrimu mâ ehallallâhu leke, tebtegî merdâte ezvâcik(ezvâcike), vallâhu gafûrun rahîm(rahîmun).

Εψ νεβ⎩! Ζεϖχελερινιν ρ⎬ζασ⎬ν⎬ αραψαρακ, Αλλαη’⎬ν σανα ηελ®λ κ⎬λδ⎬ð⎬ ⎭εψι, σεν νι⎜ιν κενδινε ηαραμ εδιψορσυν? ςε Αλλαη, Γαφ⎦ρ’δυρ, Ραη⎩μ’διρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

yâ eyyuhâ en nebiyyu lime tuharrimu mâ ehalle allâhu leke tebtegî merdâte ezvâci-ke ve allâhu gafûrun rahîmun

: : : : : : : : : : : : : :

ey nebî neden, niçin haram kýlýyorsun þeyi helâl kýldý Allah senin için, sana isteyerek, arayarak hoþnutluk, rýza senin eþlerin ve Allah gafûrdur rahîmdir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ, Hz. Muhammed (S.A.V)’e, “Ey Peygamber!” diyor, “Neden zevcelerinin rýzasýný arýyorsun? Allah’ýn sana helâl kýldýðý þeyi böyle yaparak neden kendine haram ediyorsun?” Allah Gafûr’dur, yani günahlarý sevaba çevirerek maðfiret edendir. Ve Allah Rahîm’dir. Kalbe rahmet nuru ulaþtýrmak suretiyle, Rahîm esmasýyla tecelli edendir ve merhametin en üst boyutunun sahibidir.

173

173


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

7 ¤á¢Ø¡ãb à¤í a  ò £Ü¡z m ¤á¢Ø Û ¢é¨£ÜÛa   Š Ï ¤† Ó

¢áî©Ø z¤Ûa ¢áî©Ü È¤Ûa  ì¢ç  ë 7 ¤á¢Øî¨Û¤ì ß ¢é¨£ÜÛa ë Kad faradallâhu lekum tehillete eymânikum, vallâhu mevlâkum, ve huvel alîmul hakîm(hakîmu).

Αλλαη, (γερεκσιζ) ψεμινλερινιζι (κεφαρετλε) ⎜⎞ζμενιζι σιζε φαρζ (με⎭ρυ) κ⎬λμ⎬⎭τ⎬ρ. ςε Αλλαη, σιζιν δοστυνυζδυρ ϖε Ο, Αλ⎩μ’διρ (εν ιψι βιλενδιρ), Ηακ⎩μ’διρ (η⎫κ⎫μ ϖε ηικμετ σαηιβιδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

kad farada allâhu lekum tehillete eymâni-kum ve allâhu mevlâ-kum ve huve el alîmu el hakîmu

: : : : : : : : : :

farz kýlmýþtýr Allah sizin için, size çözülmesi yeminleriniz ve Allah sizin mevlânýz, dostunuz ve o en iyi bilen hakîm, hüküm ve hikmet sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yeminini yerine getiremeyen kiþinin, kefaretini ödemek suretiyle, sorumluluðunun ve günahýnýn yok olmasýný Allah mümkün kýlmýþtýr. Allah sizlerin dostudur. Alîm’dir, yani en iyi bilendir. Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

174

174


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

©é¡ua 뤋 a ¡œ¤È 2 ó¨Û¡a ¢£ó¡j £äÛa  £Š  a ¤‡¡a  ë

¢é¨£ÜÛa ¢ê Š è¤Ã a  ë ©é¡2 ¤p b £j ã b £à Ü Ï 7 b¦rí ©† y 7 §œ¤È 2 ¤å Ç   Š¤Ç a  ë ¢é š¤È 2  Ò £Š Ç ¡é¤î Ü Ç 6 a ˆ¨ç  Ú b j¤ã a ¤å ß ¤o Ûb Ó ©é¡2 b ç b £j ã b £à Ü Ï

¢Šî©j ‚¤Ûa ¢áî©Ü È¤Ûa  ó¡ã b £j ã  4b Ó Ve iz eserren nebiyyu ilâ ba’dý ezvâcihî hadîsâ(hadîsen), fe lemmâ nebbeet bihî ve azherehullâhu aleyhi arrefe ba’dahu ve a’rada an ba’d(ba’dýn), fe lemmâ nebbeehâ bihî kâlet men enbeeke hâzâ, kâle nebbeeniyel alîmul habîr(habîru).

Νεβ⎩, βαζ⎬ ζεϖχελερινε σ⎬ρ ολαν βιρ σ⎞ζ⎫ γιζλιχε σ⎞ψλεμι⎭τι. Φακατ ονυ (ο σ⎬ρρ⎬) βα⎭κασ⎬να ηαβερ ϖερινχε Αλλαη, ονα (δυρυμυ) ιζηαρ εττι (πεψγαμβερινε βιλδιρδι). (Νεβ⎩ δε) βαζ⎬σ⎬ν⎬ α⎜⎬κλαδ⎬ ϖε βαζ⎬σ⎬ν⎬ (βιλδιρμεκτεν) ϖαζγε⎜τι. Ονα (ζεϖχεσινε), ονυ (βυνυ βιλδιðινι) ηαβερ ϖερδιðι ζαμαν: (Ζεϖχεσι) “Βυνυ σανα κιμ ηαβερ ϖερδι?” δεδι. (Νεβ⎩): “Βανα Αλ⎩μ (εν ιψι βιλεν) ϖε Ηαβ⎩ρ (ηερ⎭εψδεν ηαβερδαρ) ολαν βιλδιρδι.” δεδι. 175

175


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

-

ve iz eserre en nebiyyu ilâ ba’dý ezvâci-hî hadîsen fe lemmâ nebbeet bi-hî ve azhere-hu allâhu aleyhi arrefe ba’da-hu ve a’rada an ba’din fe lemmâ nebbee-hâ bi-hî kâlet men enbee-ke hâzâ kâle nebbeeniye (nebbee-nî) el alîmu el habîru

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ve olmuþtu sýr verdi, gizlice söyledi peygamber bazýsýna onun zevceleri, eþleri söz olunca haber verdi onu ve onu zahir kýldý, izhar etti, bildirdi Allah ona tanýttý, bildirdi, anlattý onun bir kýsmý, bazýsý ve yüz çevirdi, vazgeçti bazýsýndan olunca, olduðu zaman onu haber verdi onu dedi kim sana haber verdi bu, bunu dedi bana haber verdi en iyi bilen habîr olan, herþeyden haberdar olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V), hanýmlarýndan (zevcelerinden) bazýlarýna bir sýrrý gizlice söylemiþti. Fakat hanýmý sýrrý baþkalarýna söyleyince, Allah sýrrýn baþkalarýna açýklandýðýný Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’e haber verdi. Nebî de bazýsýný açýkladý bazýsýný açýklamaktan vazgeçti. Sýrrý söyleyene, sýrrýn o hanýmý tarafýndan baþkalarýna açýklandýðýný söyleyince, eþi O’na: “Bunu sana kim haber verdi?” diye sordu. “Bana Alîm ve Habîr olan bildirdi (yani Allah bildirdi).” dedi.

176

176


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

7 b à¢Ø¢2ì¢Ü¢Ó ¤o Ì • ¤† Ô Ï ¡é¨£ÜÛa ó Û¡a ¬b 2ì¢n m ¤æ¡a

¢éî¨Û¤ì ß  ì¢ç  é¨£ÜÛa  £æ¡b Ï ¡é¤î Ü Ç a Š çb Ä m ¤æ¡a  ë 7  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa ¢|¡Ûb •  ë ¢3í©Š¤j¡u  ë

¥Šî©è à  Ù¡Û¨‡  †¤È 2 ¢ò Ø¡÷¬¨Ü à¤Ûa  ë Ýn tetûbâ ilâllâhi fe kad sagat kulûbukumâ, ve in tezâherâ aleyhi fe innallâhe huve mevlâhu ve cibrîlu ve sâlihul mu’minîn(mû’minîne), vel melâiketu ba’de zâlike zahîr(zahîrun).

Σιζ ικινιζ δε Αλλαη’α τ⎞ϖβε ετσενιζ (κι, μυτλακα ετμελισινιζ). ∩⎫νκ⎫ ικινιζιν δε καλβι καψμ⎬⎭τ⎬. ςε εðερ Ο’να (Ηζ. Πεψγαμβερ (Σ.Α.ς)’ε) καρ⎭⎬ ψαρδ⎬μλα⎭⎬ρσαν⎬ζ ο τακτιρδε μυηακκακ κι Αλλαη, Ο, Ο’νυν (Πεψγαμβερ (Σ.Α.ς)’ιν) Μεϖλ®σ⎬’δ⎬ρ, Χιβριλ (Α.Σ) ϖε μ⎫’μινλεριν σαλιη ολανλαρ⎬ ϖε βυνλαρδαν βα⎭κα μελεκλερ δε Ο’να ζαηιρδιρλερ (ψαρδ⎬μχ⎬δ⎬ρλαρ). 177

177


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

in tetûbâ ilâ allâhi fe kad sagat kulûbu-kumâ ve in tezâherâ aleyhi fe inne allâhe huve mevlâ-hu ve cibrîlu ve sâlihu el mu’minîne ve el melâiketu ba’de zâlike zahîrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

eðer, ise, keþke olsa siz ikiniz tövbe etseniz (ki, mutlaka etmelisiniz) Allah’a çünkü olmuþtu meyletti, kaydý ikinizin kalpleri ve eðer yardýmlaþýrsanýz ona (karþý) o zaman, o taktirde muhakkak Allah o onun mevlâsý ve Cibril ve salih olanlar mü’minler ve melekler bundan sonra yardýmcý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kalpleri kayan iki hanýmýnýn evvelâ Allah’a tövbe etmesi emrolunuyor. Ayrýca O’na karþý yardýmlaþýrlarsa, karþýlarýnda Allah’ý, Cebrail (A.S)’ý, mü’minlerin salih olanlarýný ve melekleri bulacaklarý açýklanýyor.

178

178


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

b¦ua 뤋 a ¬¢é Û ¡†¤j¢í ¤æ a  £å¢Ø Ô £Ü Ÿ ¤æ¡a ¬¢é¢£2 ‰ ó¨ Ç §pb n¡ãb Ó §pb ä¡ß¤ªì¢ß §pb à¡Ü¤¢ß  £å¢Ø¤ä¡ß a¦Š¤î  §pb z¡ö¬b  §pa †¡2b Ç §pb j¡ö¬b m a¦‰b Ø¤2 a  ë §pb j¡£î q Asâ rabbuhû in tallakakunne en yubdilehû ezvâcen hayren minkunne muslimâtin mu’minâtin kânitâtin tâibâtin âbidâtin sâihâtin seyyibâtin ve ebkârâ(ebkâren).

Εðερ (ο) σιζι βο⎭αρσα, ονυν Ραββινιν, ονυν ι⎜ιν σιζιν ψερινιζε, σιζδεν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬ ολαν μ⎫σλ⎫μαν (Αλλαη’α τεσλιμ ολμυ⎭) καδ⎬νλαρ, μ⎫’μιν καδ⎬νλαρ, κανιτιν ολαν καδ⎬νλαρ, τ⎞ϖβε εδεν καδ⎬νλαρ, κυλ ολαν καδ⎬νλαρ, ορυ⎜ τυταν καδ⎬νλαρ δυλ ϖε βακιρε ολαν καδ⎬νλαρδαν ζεϖχελερ (ε⎭λερ) ιλε δεðι⎭τιρμεσι υμυλυρ. 179

179


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

asâ rabbu-hu in tallaka-kunne en yubdile-hû ezvâcen hayren min-kunne muslimâtin mu’minâtin kânitâtin

: : : : : : : : : : :

12 13 14 15 16

-

tâibâtin âbidâtin sâihâtin seyyibâtin ve ebkâren

: : : : :

belki, umulur onun Rabbi eðer sizi boþadý ona (onun için ….. yerine) deðiþtirmesi zevceler, eþler daha hayýrlý sizden müslüman (Allah’a teslim olmuþ) kadýnlar mü’min (îmân etmiþ) kadýnlar kanitin olan kadýnlar (Allah’ýn huzurunda saygý ile duranlar) tövbe eden kadýnlar abid (Allah’a kul olmuþ) olan kadýnlar oruç tutan, Allah yolunda hicret eden kadýnlar dul kadýnlar ve bekâr, bakire kadýnlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kalpleri kayan bu iki hanýmý boþamasý halinde, Allah, onlarýn yerine onlardan; daha hayýrlý, daha müslüman, daha mü’min olan, tövbe eden, kul olan oruç tutan, dul veya bakire kadýnlardan yeni zevceler getirerek onlarla deðiþtirmesi umulur, buyruluyor.

180

180


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 28

ℜψετ − 6

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø ¢1¤ã a a¬ì¢Ó aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í ¢ñ ‰b v¡z¤Ûa  ë ¢b £äÛa b ç¢…ì¢Ó ë

a¦‰b ã ¤á¢Øî©Ü¤ç a  ë

騣ÜÛa  æ좖¤È í  ü ¥…a †¡( ¥Æ 5¡Ë ¥ò Ø¡÷¬¨Ü ß  æ뢊 ß¤ªì¢í

b ß  æì¢Ü È¤1 í

b è¤î Ü Ç

ë ¤á¢ç Š ß a ¬b ß

Yâ eyyuhellezîne âmenû kû enfusekum ve ehlîkum nâren vakûduhen nâsu vel hicâretu aleyhâ melâiketun gýlâzun þidâdun lâ ya’sûnallâhe mâ emerehum ve yef’alûne mâ yu’merûn(yû’merûne).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ)! Ψακ⎬τ⎬ ινσανλαρ ϖε τα⎭λαρ ολαν ατε⎭τεν κενδινιζι ϖε αιλενιζι κορυψυν. Ονυν ⎫ζερινδε ⎜οκ γ⎫⎜λ⎫ ϖε ⎜οκ σερτ (αχ⎬μασ⎬ζ) μελεκλερ ϖαρδ⎬ρ. Αλλαη’⎬ν ονλαρα εμρεττιðι ⎭εψδε, Αλλαη’α ασι ολμαζλαρ ϖε εμρολυνδυκλαρ⎬ ⎭εψι ψαπαρλαρ.

181

181


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû kû enfuse-kum ve ehlî-kum nâren vakûdu-hâ en nâsu ve el hicâretu aleyhâ melâiketun gýlâzun þidâdun lâ ya’sûne allâhe mâ emere-hum ve yef’alûne mâ yu’merûne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey o kimseler, onlar îmân ettiler, âmenû oldular, Allah’a ulaþmayý dilediler koruyun kendinizi, nefslerinizi ve yakýnlarýnýzý ateþten ve onun yakýtý insanlar ve taþlar onun üzerindeki melekler sert davrananlar, haþin olanlar þiddetli, çok güçlü ve çok sert, acýmasýz Allah’a asi olmazlar, isyan etmezler þey onlara emretti ve yaparlar þey emrolundular

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Âmenû olanlara kendilerini ve ailelerini ateþten korumalarý emrolunuyor. Bu hedefe ulaþmak için Allah’a inananlarýn mutlaka Allah’a ulaþmayý dilemeleri gerekir. 10/YUNUS-7: Ýnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme’ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne). Muhakkak ki onlar, Bize ulaþmayý (hayatta iken ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmayý) dilemezler. Dünya hayatýndan razý olmuþlardýr ve onunla doyuma ulaþmýþlardýr ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardýr. 10/YUNUS-8: Ulâike me’vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne). Ýþte onlarýn kazandýklarý (dereceler) gereðince varacaklarý yer ateþtir (cehennemdir). Cehennemde çok güçlü, çok sert (acýmasýz) melekler olduðu, Allah’ýn kendilerine emrettiði her konuda Allah’a isyan etmeyecekleri ve Allah’ýn emrettiði þeyi yerine getirecekleri ifade buyruluyor.

182

182


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 561

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

6 â¤ì î¤Ûa a뢉 ¡ˆ n¤È m  ü a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í ;  æì¢Ü à¤È m ¤á¢n¤ä¢× b ß  æ¤ë Œ¤v¢m b à £ã¡a Yâ eyyuhellezîne keferû lâ ta’tezirûl yevm(yevme), innemâ tuczevne mâ kuntum ta’melûn(ta’melûne).

Εψ ινκ®ρ εδενλερ! Ο γ⎫ν ⎞ζ⎫ρ βεψαν ετμεψιν. Σιζ σαδεχε, ψαπμ⎬⎭ ολδυðυνυζ ⎭εψλεριν καρ⎭⎬λ⎬ð⎬ ολαρακ χεζαλανδ⎬ρ⎬λαχακσ⎬ν⎬ζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

yâ eyyuhâ ellezîne keferû lâ ta’tezirû el yevme innemâ tuczevne mâ kuntum ta’melûne

: : : : : : : : :

ey inkâr edenler özür beyan etmeyin o gün sadece, yalnýz cezalandýrýlýrsýnýz, cezalandýrýlacaksýnýz þeyler siz oldunuz siz yapýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü inkâr edenlerin özür beyan etmemesi, iþlemiþ olduklarý þeylerin karþýlýðý kadar cezalandýrýlacaklarý açýklanýyor. Kiramen kâtibin melekleri her olayý derecelendirerek kaydediyor. Kazandýklarý derecelerle, kaybettikleri dereceler arasýndaki negatif fark ne kadar ise o ölçüde cezalandýrýlacaklarý açýklanýyor.

183

183


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 562

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

6 b¦y좖 ã ¦ò 2¤ì m ¡é¨£ÜÛa ó Û¡a a¬ì¢2ì¢m aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa b è¢£í a ¬b í

¤á¢Ø Ü¡¤†¢í  ë ¤á¢Ø¡mb ÷¡£î  ¤á¢Ø¤ä Ç  Š¡£1 Ø¢í ¤æ a ¤á¢Ø¢£2 ‰ ó¨ Ç  â¤ì í = ¢‰b è¤ã ü¤a b è¡n¤z m ¤å¡ß ô©Š¤v m §pb £ä u ¤á¢ç¢‰ì¢ã 7 ¢é È ß aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ûa  ë  £ó¡j £äÛa ¢é¨£ÜÛa ô¡Œ¤‚¢í  ü ¤á¡à¤m a ¬b ä £2 ‰  æì¢Ûì¢Ô í ¤á¡è¡ãb à¤í b¡2  ë ¤á¡èí ©†¤í a  å¤î 2 ó¨È¤ í ¥Ší ©† Ó §õ¤ó ( ¡£3¢× ó¨Ü Ç  Ù £ã¡a 7 b ä Û ¤Š¡1¤Ëa  ë b ã ‰ì¢ã b ä Û Yâ eyyuhellezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhâ(nasûhan), asâ rabbukum en yukeffire ankum seyyiâtikum ve yudhýlekum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru yevme lâ yuhzîllâhun nebiyye vellezîne âmenû meahu, nûruhum yes'â beyne eydîhim ve bi eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vagfirlenâ, inneke alâ kulli þey'in kadîr(kadîrun).

Εψ ®μεν⎦ ολανλαρ (Αλλαη’α υλα⎭μαψ⎬ διλεψενλερ) Αλλαη’α Νασυη τ⎞ϖβεσι ιλε τ⎞ϖβε εδιν! Υμυλυρ κι Ραββινιζ σιζιν γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ζ⎬ ⎞ρτερ ϖε σιζι αλτ⎬νδαν νεηιρλερ ακαν χεννετλερε κοψαρ. Ο γ⎫ν Αλλαη, νεβ⎩λερι ϖε ονυνλα βεραβερ ολανλαρ⎬ ρεζιλ ετμεζ. Ονλαρ⎬ν νυρλαρ⎬, ⎞νλερινδε ϖε σαðλαρ⎬νδα κο⎭αρ. “Ραββιμιζ, βιζιμ νυρυμυζυ ταμαμλα ϖε βιζε μαðφιρετ ετ (γ⎫ναηλαρ⎬μ⎬ζ⎬ σεϖαβα ⎜εϖιρ), μυηακκακ κι Σεν, ηερ⎭εψε κααδιρσιν.” δερλερ. 184

184


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 562

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

-

yâ eyyuhâ ellezîne âmenû tûbû ilâ allâhi tevbeten nasûhan asâ rabbu-kum en yukeffire an-kum seyyiâti-kum ve yudhile-kum cennâtin tecrî min tahti-hâ el enhâru yevme lâ yuhzî allâhu nebiyye ve ellezîne âmenû mea-hu nûru-hum yes’â beyne eydî-him ve bi eymâni-him yekûlûne rabbe-nâ etmim lenâ nûre-nâ ve igfir-lenâ inne-ke alâ kulli þey’in kadîrun

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

ey âmenû olanlar tövbe edin Allah’a nasuh tövbesi olur ki, umulur Rabbiniz örtmesi (mastar) sizden kötülükleriniz, günahlarýnýz ve sizi dahil eder, koyar cennetler akar onun altýndan nehirler o gün rüsva ve rezil etmez Allah peygamber ve âmenû olanlar onunla beraber onlarýn nurlarý koþar onlarýn elleri arasýnda, önlerinde ve onlarýn saðlarýnda derler Rabbimiz tamamla bize nurumuz ve bizi maðfiret et (günahlarýmýzý sevaba çevir) muhakkak ki sen herþeye kaadir, gücü yeten

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nasuh tövbesi vazgeçilmesi, bozulmasý (neshedilmesi) mümkün olmayan tövbedir. Böyle bir tövbe ile Allah’a tövbe edin ki, Allah bu sebeple, sizin günahlarýnýzý örtsün ve cennetine girmenizi saðlasýn. Kýyâmet günü Allah, nebîleri (peygamberleri) ve onunla beraber olanlarý rezil etmez. Onlarýn nurlarý önlerinde ve saðlarýnda parýldar. “Rabbimiz bize salâh nurunu da vererek, nurumuzu tamamla ve bize maðfiret et, yani günahlarýmýzý sevaba çevir. Muhakkak ki sen herþeye kaadirsin.” derler.

185

185


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 562

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

¤Å¢Ü¤Ëa ë  åî©Ô¡Ïb ä¢à¤Ûa ë  ‰b £1¢Ø¤Ûa ¡†¡çb u ¢£ó¡j £äÛa b è¢£í a ¬b í ¢Šî©– à¤Ûa  ¤÷¡2  ë 6 ¢á £ä è u ¤á¢èí¨ë¤b ß  ë 6 ¤á¡è¤î Ü Ç Yâ eyyuhen nebiyyu câhidil kuffâre vel munâfikîne vagluz aleyhim, ve me’vâhum cehennem(cehennemu), ve bi’sel masîr(masîru).

Εψ νεβ⎩! Κ®φιρλερλε ϖε μ⎫ναφ⎬κλαρλα χιηαδ ετ. ςε ονλαρα γαλιζ (σερτ) δαϖραν. Ονλαρ⎬ν μεϖασ⎬ (βαρ⎬ναχαð⎬ ψερ) χεηεννεμδιρ. ςε νε κ⎞τ⎫ ϖαρ⎬⎭ ψερι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

yâ eyyuhâ en nebiyyu câhid(i) el kuffâre ve el munâfikîne ve igluz aleyhim ve me’vâ-hum cehennemu ve bi’se el masîru

: : : : : : : : : : :

ey nebî cihad et, savaþ kâfirler ve münafýklar ve galiz ol, sert davran onlara ve onlarýn barýnacaðý yer, sýðýnacaðý yer cehennem ve ne kötü varýþ yeri, ulaþýlacak yer

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kâfirlerle ve münafýklarla cihad etmek Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e emrolunuyor. Onlarýn savaþtan vazgeçmesi için sert davranmasý vurgulanarak, onlarýn gidecekleri yerin çok kötü bir varýþ yeri olan cehennem olduðu açýklanýyor.

186

186


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 562

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

p a Š¤ßa a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ü¡Û ¦5 r ß ¢é¨£ÜÛa  l Š ™  o¤z m b n ãb × 6 §Âì¢Û  p a Š¤ßa  ë §ì¢ã b n ãb ‚ Ï ¡å¤î z¡Ûb • b ã ¡…b j¡Ç ¤å¡ß ¡å¤í  †¤j Ç b¦÷¤î ( ¡é¨£ÜÛa  å¡ß b à¢è¤ä Ç b î¡ä¤Ì¢í ¤á Ü Ï b à¢ç

åî©Ü¡a £†Ûa  É ß  ‰b £äÛa  5¢¤…a  3î©Ó  ë Daraballâhu meselen lillezîne keferûmreete nûhýn vemreete lût(lûtin), kânetâ tahte abdeyni min ibâdinâ sâlihayni fe hânetâ humâ fe lem yugnîyâ anhumâ minallâhi þey’en ve kîledhulen nâre mead dâhýlîn(dâhýlîne).

Αλλαη, κ®φιρλερε, Ηζ. Νυη’υν ϖε Ηζ. Λυτ’υν ηαν⎬μ⎬ν⎬ ⎞ρνεκ ϖερδι. ⇑κισι δε, σαλιη κυλλαρ⎬μ⎬ζδαν ικι κυλυμυζυν (νικ®η⎬) αλτ⎬νδαψδ⎬. Φακατ ικισι δε ιηανετ εττι. Βυ ψ⎫ζδεν ικισινε δε, Αλλαη’ταν βιρ ⎭εψε (αζαβα) καρ⎭⎬, ονλαρδαν (ε⎭λερινδεν) βιρ φαψδα ολμαδ⎬ (ονλαρ⎬ κυρταραμαδ⎬λαρ). ςε ονλαρα: “⇑κινιζ δε ατε⎭ε γιρενλερλε βεραβερ (ατε⎭ε) γιριν.” δενιλδι. 187

187


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øÉé¼@»A øÁônø@I { ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 562

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

1 - darabe (darabe meselen) 2 - allâhu 3 - meselen 4 - li ellezîne keferû 5 - imreete nûhin 6 - ve imreete lûtin 7 - kânetâ 8 - tahte 9 - abdeyni 10 - min ibâdi-nâ 11 - sâlihayni 12 - fe 13 - hânetâ humâ 14 - fe lem yugnîyâ 15 - an-humâ 16 - min allâhi 17 - þey’en 18 - ve kîle 19 - edhulâ 20 - en nâre 21 - mea 22 - ed dâhilîne

: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

vurdu, vurguladý (misal getirmek, örnek vermek) Allah misal, örnek inkâr edenlere, kâfirlere Nuh’un hanýmý ve Lut’un hanýmý ikisi idi altýnda iki kul kullarýmýzdan iki salih kul böyleyken, fakat ikisi hainlik etti, ihanet etti bu yüzden ikisine bir fayda (yarar) olmadý onlardan (ikisinden) Allah’tan bir þey ve denildi ikiniz girin ateþ beraber dahil olanlar, girenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh ve Hz. Lut’un hanýmlarý onlara ihanet ettiler. Onlarýn eþlerinin cehennemden kurtulmasý konusundaki talepleri hanýmlarýný cehennemden kurtaramadý. Ve onlara “cehenneme girin” denildiði ifade ediliyor. Yani Allah, zamaný sýfýrlayan sonsuz hýzý sebebiyle kýyâmet koptuktan sonraki zaman parçasýndan sesleniyor.

188

188


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 562

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

p a Š¤ßa aì¢ä ß¨a  åí ©ˆ £Ü¡Û ¦5 r ß ¢é¨£ÜÛa  l Š ™  ë  Ú †¤ä¡Ç ó©Û ¡å ¤2a ¡£l ‰ ¤o Ûb Ó ¤‡¡a <  æ¤ì Ç¤Š¡Ï  æ¤ì Ç¤Š¡Ï ¤å¡ß ó©ä¡£v ã  ë ¡ò £ä v¤Ûa

ó¡Ï b ¦n¤î 2

= åî©à¡Ûb £ÄÛa ¡â¤ì Ô¤Ûa  å¡ß ó©ä¡£v ã  ë ©é¡Ü à Ç  ë

Ve daraballâhu meselen lillezîne âmenûmreete fir’avn(fir’avne), iz kâlet rabbibni lî indeke beyten fîl cenneti ve neccinî min fir’avne ve amelihî ve neccinî minel kavmiz zâlimîn(zâlimîne).

ςε Αλλαη ®μεν⎦ ολανλαρα φιραϖυνυν ε⎭ινι ⎞ρνεκ ϖερδι: “Ραββιμ Σενιν κατ⎬νδα χεννεττε βενιμ ι⎜ιν βιρ εϖ ιν⎭α ετ ϖε βενι φιραϖυνδαν ϖε ονυν ψαπτ⎬κλαρ⎬νδαν κυρταρ. ςε ζαλιμλερ καϖμινδεν βενι κυρταρ.” δεμι⎭τι.

189

189


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 562

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5

-

ve darabe (darabe meselen) allâhu meselen li ellezîne âmenû

: : : : :

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

-

emreete fir’avne iz kâlet rabbi ibni lî inde-ke beyten fî el cenneti ve necci-nî min fir’avne ve ameli-hî ve necci-nî min el kavmi ez zâlimîne

: : : : : : : : : : : : : : :

ve vurdu, vurguladý (misal getirmek, örnek vermek) Allah misal, örnek âmenû olanlara, ölmeden önce Allah’a ulaþmayý dileyenlere hanýmý firavun demiþti Rabbim bina et, inþa et bana, benim için senin yanýnda, senin katýnda bir ev cennette ve beni kurtar firavundan ve onun yaptýklarý ve beni kurtar kavminden zalimler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýki peygamberin eþlerinin ihanetine karþýlýk, azýlý bir kâfir olan firavunun mü’min hanýmý îmân edenlere örnek olarak veriliyor. Bu haným diyor ki: “Rabbim bana Kendi katýnda, cennette bir ev yap. Beni hem firavundan hem de o zalimler kavminden kurtar.”

190

190


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 562

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

b è u¤Š Ï ¤o ä –¤y a ¬ó©n £Ûa  æ¨Š¤à¡Ç  o ä¤2a  á í¤Š ß  ë ¡pb à¡Ü Ø¡2 ¤o Ó  £† •  ë b ä¡y뢉 ¤å¡ß ¡éî©Ï b  ä¤‚ 1 ä Ï

åî©n¡ãb Ô¤Ûa  å¡ß ¤o ãb ×  ë ©é¡j¢n¢×  ë b è¡£2 ‰

Ve meryemebnete imrânelletî ahsanet fercehâ fe nefahnâ fîhi min rûhýnâ ve saddakat bi kelimâti rabbihâ ve kutubihî ve kânet minel kânitîn(kânitîne).

⇑μραν’⎬ν κ⎬ζ⎬ Μερψεμ κι ονυν ιφφετι αησενδι. Βυ σεβεπλε ονυν ι⎜ινε ρυηυμυζδαν ⎫φλεδικ. ςε ο, Ραββινιν κελιμελερινι ϖε κιταπλαρ⎬ν⎬ τασδικ εττι. ςε ο, κανιτιν ολανλαρδαν ολδυ.

191

191


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øÉé¼@»A øÁônø@I { ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 28

Σαψφα − 562

(66) Tahrim Suresi ¡áí©Š¤z £nÛa ¢ñ ‰ì¢

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

ve meryem(e) ibnete imrâne elletî ahsanet ferce-hâ fe nefahnâ fî-hi min rûhi-nâ ve saddakat bi kelimâti rabbi-hâ ve kutubi-hi ve kânet min el kânitîne

: : : : : : : : : : : : : : : :

Meryem kýzý imran ki o ahsen, en güzel idi onun iffeti bu yüzden, bu sebeple biz üfledik onun içine ruhumuzdan ve tasdik etti sözlerini Rabbinin ve onun kitaplarýný ve idi, oldu kanitin olanlardan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah Hz. Meryem’i de iffet konusunda örnek veriyor. Allah “onun içine ruhumuzdan üfledik” buyuruyor. Böylece Allah’ýn Ruhu ile Hz. Ýsa dünyaya geldi. Hz. Ýsa Rabbinin kitaplarýný ve söylediklerini tasdik etti. Doðar doðmaz konuþmaya baþladý. O kanitinlerden idi. Geceler boyunca Allah ile birlikte olan daimî zikrin sahiplerinden idi. 19/MERYEM-17: Fettehazet min dûnihim hicâben fe erselnâ ileyhâ rûhanâ fe temessele lehâ beþeren seviyyâ(seviyyen). Sonra da onlardan (ayýran) bir perde çekti. O zaman ona Ruhumuz’u (Ruh’ûl Kudüs) gönderdik. Ona normal bir beþer suretinde (hüviyetinde) temessül etti (göründü). 19/MERYEM-21: Kâle kezâlik(kezâliki), kâle rabbuki huve aleyye heyyin(heyyinun), ve li nec’alehû âyeten lin nâsi ve rahmeten minnâ, ve kâne emren makdýyyâ(makdýyyen). (Ruh’ûl Kudûs): “Ýþte böyle” dedi. Senin Rabbin: “O, Bana kolaydýr ve onu, insanlara bir âyet (mucize) ve Bizden bir rahmet kýlacaðýz.” buyurdu. Ve emir kaza edilmiþtir (yerine getirilmiþtir).

192

192


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

67. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 1

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¨Ü Ç  ì¢ç  ë 9 ¢Ù¤Ü¢à¤Ûa ¡ê¡† î¡2 ô©ˆ £Ûa  Ú ‰b j m = ¥Ší©† Ó §õ¤ó ( ¡£3¢× Tebârekellezî bi yedihil mulku ve huve alâ kulli þey’in kadîr(kadîrun).

Μ⎫λκ ελινδε (κυδρετινδε) ολαν Ο (Αλλαη) Μ⎫βαρεκ’τιρ. ςε Ο, ηερ⎭εψε κααδιρδιρ.

1 2 3 4 5 6 7

-

tebâreke ellezî bi yedi-hi el mulku ve huve alâ kulli þey’in kadîrun

: : : : : : :

mübarek, çok yüce, mukaddes, bereket ve hayýr sahibi o ki, o onun elinde, kudretinde mülk, idare ve o herþeye kaadir, gücü yeten

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yerlerin ve göklerin mülkü Allah’ýn kudret elindedir ve Allah herþeye kaadirdir. Yerleri ve gökleri yaratan ve onlarý yok edecek olan Allah’týr.

193

193


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢× ì¢Ü¤j î¡Û  ñì¨î z¤Ûa  ë  p¤ì à¤Ûa  Õ Ü  ô©ˆ £Û a = ¢‰ì¢1 Ì¤Ûa ¢Œí©Œ È¤Ûa  ì¢ç  ë 6 ¦5 à Ç ¢å ¤y a ¤á¢Ø¢£í a Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ(amelen), ve huvel azîzul gafûru.

“Σιζιν ηανγινιζιν εν γ⎫ζελ αμελι ψαπαχαð⎬ν⎬” ιμτιηαν ετμεκ ι⎜ιν ⎞λ⎫μ⎫ ϖε ηαψατ⎬ ψαραταν Ο’δυρ. ςε Ο, Αζιζ’διρ, Γαφ⎦ρ’δυρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ellezî halaka el mevte ve el hayâte li yebluve-kum eyyu-kum ahsenu amelen ve huve el azîzu el gafûru

: : : : : : : : : : :

o ki, o yarattý ölüm ve hayat sizi imtihan etmek için sizin hanginiz, hanginiz daha güzel, en güzel amel ve o azîz gafûr, maðfiret eden, günahlarý sevaba çeviren

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hayat bir imtihanlar dizisidir. Allah için yaþamak, baþkalarý için yaþamanýn diðer adýdýr. Kim kendisini, zamanýný ve herþeyini baþkalarýnýn mutluluðuna adarsa, o Allah için yaþayan kiþidir. En güzel amel, hayatta iken gerçekleþebilir. Allah bunun için hayatý ve ölümü yaratmýþtýr.

194

194


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡å¨à¤y £ŠÛa ¡Õ¤Ü  ó©Ï ô¨Š m b ß 6b¦Ób j¡Ÿ §pa ì¨à   É¤j   Õ Ü  ô©ˆ £Û a §‰ì¢À¢Ï ¤å¡ß ô¨Š m ¤3 ç =  Š – j¤Ûa ¡É¡u¤‰b Ï 6 §p¢ëb 1 m ¤å¡ß Ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkâ(tibâkan), mâ terâ fî halkýr rahmâni min tefâvut(tefâvutin), ferciýl basara hel terâ min futûr(futûrin).

Γ⎞κλερι ψεδι ταβακα (7 κατ) ολαρακ ψαραταν Ο’δυρ. Ραημ®ν’⎬ν ψαρατμασ⎬νδα βιρ υψυμ− συζλυκ γ⎞ρεμεζσιν. Ηαψδι βακ⎬⎭⎬ν⎬ ⎜εϖιρ (τεκραρ βακ), βιρ ψαρ⎬κ (⎜ατλακ) γ⎞ρ⎫ψορ μυσυν? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

ellezî halaka seb’a semâvâtin tibâkan mâ terâ fî halký er rahmâni min tefâvutin fe irciý el basara hel terâ min futûrin

: : : : : : : : : : : : : : : :

o ki, o yarattý yedi semalar, gök katlarý tabakalar halinde, kat kat göremezsin içinde, de yaratýþ, yaratma rahmân bir uyumsuzluk, düzensizlik öyleyse, haydi çevir, döndür bakýþ var mý, mi görüyorsun bir yarýk, bir çatlak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah gökleri 7 kat olarak yaratmýþtýr. Bu 7 kat, zamanýmýz âlimlerince tespit edilmiþtir. Allah’ýn yarattýðý herþey tam bir uyum içindedir. Hiç kimse göklerde bir yarýk, bir çatlak göremez. 7 kat gökler aþaðýda gösterilmiþtir. 1- Troposfer 2- Stratosfer 3- Ozonosfer 4- Mezosfer 5- Termosfer 6- Ýyonosfer 7- Ekzosfer

195

195


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤k¡Ü Ô¤ä í

¡å¤î m £Š ×  Š – j¤Ûa ¡É¡u¤‰a  £á¢q

¥Šî,© y  ì¢ç  ë b¦÷,¡b  ¢Š – j¤Ûa  Ù¤î Û¡a Summerciýl basara kerreteyni yenkalib ileykel basaru hâsien ve huve hasîr(hasîrun).

Σονρα ικι δεφα δαηα βακ⎬⎭⎬ν⎬ ⎜εϖιρ (βακ). Βακ⎬⎭⎬ν αχιζ ϖε ψοργυν ολαρακ σανα (γερι) δ⎞νερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

summe irciý el basara kerreteyni yenkalib ileyke el basaru hâsien ve huve hasîrun

: : : : : : : : : :

sonra çevir, döndür bakýþ iki kere, iki defa, defalarca döner sana bakýþ þaþkýn, hayretle, aciz olarak ve o yorgun, bitkin olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bir defa baktýktan sonra iki defa daha baksa bile hiç kimse göklerde bir yarýk, bir çatlak bulamaz. Bakýþlarý aciz ve yorgun olarak geri döner.

196

196


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b çb ä¤Ü È u  ë  |î©2b – à¡2 b î¤ã ¢£†Ûa  õ¬b à £Ûa b £ä £í ‹ ¤† Ô Û  ë ¡Šî©È £Ûa  la ˆ Ç ¤á¢è Û b ã¤† n¤Ç a  ë ¡åî©Ÿb î, £'Ü¡Û b¦ßì¢u¢‰ Ve lekad zeyyennes semâed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâhâ rucûmen liþ þeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbes saîr(saîri).

ςε ανδολσυν κι δ⎫νψαν⎬ν σεμασ⎬ν⎬ κανδιλλερλε σ⎫σλεδικ. ςε ονλαρ⎬, ⎭εψτανλαρ ι⎜ιν (ατ⎬λαχακ) τα⎭λαρ κ⎬λδ⎬κ. ςε ονλαρ ι⎜ιν αλεϖλι ατε⎭ιν αζαβ⎬ν⎬ ηαζ⎬ρλαδ⎬κ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve lekad zeyyennâ es semâe ed dunyâ bi mesâbîha ve cealnâ-hâ rucûmen li eþ þeyâtîni ve a’tednâ lehum azâbe es saîri

: : : : : : : : : : : : :

ve andolsun süsledik sema, gökyüzü dünya lâmbalarla, kandillerle ve biz onu kýldýk taþlar için þeytanlar ve biz hazýrladýk onlar için azap alevli ateþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah diyor ki: Dünyanýn göklerini kandillerle süsledik. Bunlar yýldýzlardýr. Ayrýca birçok defa yýldýzlarýn kaydýðýný sonra yok olduðunu görürsünüz. Haddi aþan cinlerin ve þeytanlarýn gökyüzünde yükselmelerini Allah onlarý takip eden ve yakalayan, þihab adý verilen bir ateþle, yani bir enerji ile yok ederek önlemektedir.

197

197


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢la ˆ Ç ¤á¡è¡£2 Š¡2 a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ü¡Û  ë ¢Šî©– à¤Ûa  ¤÷¡2  ë 6  á £ä è u Ve lillezîne keferû bi rabbihim azâbu cehennem(cehenneme), ve bi’sel masîr(masîru).

ςε Ραβ’λερινι ινκ®ρ εδενλερ ι⎜ιν χεηεννεμ αζαβ⎬ ϖαρδ⎬ρ. ςε (ο), νε κ⎞τ⎫ ϖαρ⎬⎭ ψερι!

1 2 3 4 5 6 7

-

ve li ellezîne keferû bi rabbi-him azâbu cehenneme ve bi’se el masîru

: : : : : : :

ve onlar için inkâr ettiler onlarýn Rab’leri, kendi Rab’leri azap cehennem ve ne kötü ulaþýlan makam, ulaþýlan yer, varýþ yeri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ý inkâr edenlerin cehennemde azaba duçar olacaklarý ve cehennemin kötü bir varýþ yeri olduðu açýklanýyor.

198

198


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b è Û aì¢È¡à  b èî©Ï aì¢Ô¤Û¢a ¬a ‡¡a = ¢‰ì¢1 m  ó¡ç  ë b¦Ôî©è ( Ýzâ ulkû fîhâ semiû lehâ þehîkan ve hiye tefûr(tefûru).

Οραψα (χεηεννεμε) ατ⎬λδ⎬κλαρ⎬ ζαμαν ονυν καψναψαν κορκυν⎜ σεσινι (γ⎫ρλεμεσινι) ι⎭ιττιλερ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

izâ ulkû fî-hâ semiû lehâ þehîkan ve hiye tefûru

: : : : : : : :

olduðu zaman atýldýlar onun içine iþittiler onun uðultusu, gürlemesi ve o kaynayan, kaynar halde

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehenneme atýlanlar, cehennemin o müthiþ gürlemesini iþitiyorlar.

199

199


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b èî©Ï  ó¡Ô¤Û¢a ¬b à £Ü¢× 6 ¡Å¤î Ì¤Ûa  å¡ß ¢Œ £î à m ¢…b Ø m

¥Ší ©ˆ ã ¤á¢Ø¡m¤b í ¤á Û  a ¬b è¢n ã Œ  ¤á¢è Û b  ¥x¤ì Ï Tekâdu temeyyezu minel gayz(gayzý), kullemâ ulkýye fîhâ fevcun seelehum hazenetuhâ e lem ye’tikum nezîr(nezîrun).

(Χεηεννεμ) νερεδε ισε ⎞φκεσινδεν ⎜ατλαψαχακ γιβι ολυρ. Οραψα ηερβιρ γρυπ ατ⎬λ⎬⎭⎬νδα ονυν (χεηεννεμιν) βεκ⎜ιλερι ονλαρα: “Σιζε νεζιρ (υψαρ⎬χ⎬) γελμεδι μι?” διψε σορδυ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

tekâdu temeyyezu min el gayzi kullemâ ulkiye fî-hâ fevcun seele-hum hazenetu-hâ e lem ye’ti-kum nezîrun

: : : : : : : : : : : :

az kalsýn, neredeyse çatlayacak, parçalanacak öfkeden her defasýnda atýlýr onun içine, oraya bölük, grup onlara sordu onun bekçileri mi size gelmedi nezir, uyarýcý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennem öfkelidir ve neredeyse öfkeden çatlayacak gibidir. Her cehenneme atýlan gruba cehennem bekçileri “Size nezir (uyarýcý) gelmedi mi?” diye sorarlar.

200

200


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ß b ä¤Ü¢Ó  ë b ä¤2  £ˆ Ø Ï ¥Ší ©ˆ ã b ã  õ¬b u ¤† Ó ó¨Ü 2 aì¢Ûb Ó §Šî©j × §4 5 ™ ó©Ï  £ü¡a ¤á¢n¤ã a ¤æ¡a 7 §õ¤ó ( ¤å¡ß ¢é¨£ÜÛa  4 £Œ ã Kâlû belâ kad câenâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzelallâhu min þey’(þey’in), in entum illâ fî dalâlin kebîr(kebîrin).

Ονλαρ (χεηεννεμε ατ⎬λανλαρ) δεδιλερ κι: “Εϖετ, βιζε νεζιρ γελμι⎭τι. Φακατ βιζ, ονυ ψαλανλαδ⎬κ ϖε Αλλαη ηι⎜βιρ ⎭εψ ινδιρμεμι⎭τιρ, σιζ ανχακ β⎫ψ⎫κ βιρ δαλ®λετ ι⎜ινδεσινιζ, δεδικ.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

kâlû belâ kad câe-nâ nezîrun fe kezzebnâ ve kulnâ mâ nezzele allâhu min þey’in in (...illâ) entum (in) ...illâ fî dalâlin kebîrin

: : : : : : : : : : : : : : : :

dediler bilâkis, evet olmuþtu bize geldi bir nezir, uyarýcý fakat biz yalanladýk ve biz dedik indirmedi Allah bir þey ancak siz ancak içinde dalâlet büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennemin dýþ kapýsý kaldýrýlarak ve burunlarý yere sürtülerek cehennemin avlusuna girenlerin hepsi kendilerine NEZÝR geldiðini, onu yalanladýklarýný, Ona, “Allah hiçbirþey (kitap) indirmemiþtir ve siz büyük bir dalâlet içindesiniz” dediklerini itiraf ediyorlar.

201

201


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ß ¢3¡Ô¤È ã ¤ë a ¢É à¤ ã b £ä¢× ¤ì Û aì¢Û bÓ  ë ¡Šî©È £Ûa ¡lb z¤• a ó¬©Ï b £ä¢× Ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kýlu mâ kunnâ fî ashâbis saîr(saîri).

ςε: “Εðερ βιζ ι⎭ιτμι⎭ ϖεψα ακ⎬λ ετμι⎭ ολσαψδ⎬κ, αλεϖλι ατε⎭ ηαλκ⎬ αρασ⎬νδα ολμαζδ⎬κ.” δεδιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve kâlû lev kunnâ nesmeu ev na’kýlu mâ kunnâ fî ashâbi es saîri

: : : : : : : : : :

ve dediler þâyet, eðer biz olduk iþitiriz veya akýl ederiz biz olmazdýk içinde halký, ehli alevli ateþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nezirin uyarýsýna, onu yalanlayarak ve nezirin dalâlette olduðunu söyleyerek karþý çýkanlar nezirin söylediklerini iþitmiþ ve mânâsýný anlamýþ yani idrak etmiþ olsalardý, Allah’a ulaþmayý dileyip cennete gireceklerden olacaklardý.

202

202


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b¦Ô¤z¢ Ï 7 ¤á¡è¡j¤ã  ˆ¡2 aì¢Ï Š n¤Çb Ï ¡Šî©È £Ûa ¡lb z¤• ü¡ Fa’terefû bi zenbihim, fe suhkan li ashâbis saîr(saîri).

Β⎞ψλεχε γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ ιτιραφ εττιλερ. Αρτ⎬κ ατε⎭ εηλι (Αλλαη’⎬ν ραημετινδεν) υζακ ολσυν.

1 2 3 4 5 6

-

fe i’terefû bi zenbi-him fe suhkan li ashâbi es saîri

: : : : : :

itiraf ettiler kendi günahlarýný o zaman, artýk uzaklaþsýn, uzak olsun halkýna, ehline alevli ateþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dilemeyerek, Allah’ýn nezirine “büyük bir dalâlettesin” diyerek, “Allah hiçbir kitap indirmemiþtir” diyerek neziri yalanyarak ateþ ehli olanlar günahlarýný itiraf edecekler. Onlar, Allah’ýn rahmetine Allah’a ulaþmayý dilemedikleri için eremeyenlerdir.

203

203


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 563

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢è Û ¡k¤î Ì¤Ûb¡2 ¤á¢è £2 ‰  æ¤ì '¤‚ í  åí ©ˆ £Ûa  £æ¡a ¥Šî©j × ¥Š¤u a  ë ¥ñ Š¡1¤Ì ß Ýnnellezîne yahþevne rabbehum bil gaybi lehum magfiretun ve ecrun kebîr(kebîrun).

Μυηακκακ κι ονλαρ, γαψβδα Ραβ’λερινε ηυ⎭⎦ δυψαρλαρ. Ονλαρ ι⎜ιν μαðφιρετ ϖε β⎫ψ⎫κ εχιρ ϖαρδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

inne ellezîne yahþevne rabbe-hum bi el gaybi lehum magfiretun ve ecrun kebîrun

: : : : : : : :

muhakkak ki onlar huþû duyarlar Rab’lerine gaybda onlar için, onlara vardýr maðfiret, günahlarýn sevaba çevrilmesi, baðýþlanma ve ecir, mükâfat büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ý görmedikleri için Kur’ân tabiriyle gaybda Rab’lerine huþû duyanlara maðfiret vardýr. Çünkü maðfiret, Allah’ýn gösterdiði mürþide tâbî olduklarý zaman günahlarýn sevaba çevrilmesidir.

204

204


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢é £ã¡a 6 ©é¡2 a뢊 è¤ua ¡ë a á¢Ø Û¤ì Ó a뢣Š¡ a  ë ¡‰ë¢†¢£–Ûa ¡pa ˆ¡2 ¥áî©Ü Ç Ve esirrû kavlekum evicherû bihî, innehu alîmun bi zâtis sudûr(sudûri).

ςε σ⎞ζ⎫ν⎫ζ⎫ γιζλεψιν ϖεψα ονυ α⎜⎬κλαψ⎬ν. Μυηακκακ κι Ο (Αλλαη), γ⎞ν⎫λλερδε ολαν⎬ εν ιψι βιλενδιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve esirrû kavle-kum ev icherû bi-hî inne-hu alîmun bi zâti es sudûri

: : : : : : : : :

ve gizleyin sözünüz veya açýklayýn, cehri olarak söyleyin onu muhakkak ki o en iyi bilen sahip, de olan sadýrlar, sineler, göðüsler, gönüller

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlar sözlerini gizleseler de açýklasalar da Allah gönüllerde olaný muhakkak ki en iyi bilendir.

205

205


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 Õ Ü  ¤å ß ¢á Ü¤È í  ü  a ; ¢Šî©j ‚¤Ûa ¢Ñî©À £ÜÛa  ì¢ç  ë E lâ ya’lemu men halaka, ve huvel latîful habîr(habîru).

Ψαραταν (ψαραττ⎬ð⎬ν⎬) βιλμεζ μι? ςε Ο, Λ®τιφ’τιρ, Ηαβ⎩ρ’διρ (ηαβερδαρ ολανδ⎬ρ).

1 2 3 4 5

-

e lâ ya’lemu men halaka ve huve el latîfu el habîru

: : : : :

bilmez mi yaratan kimse ve o lâtif habîrdir, haberdar olandýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yaratan, yarattýðýný elbette en iyi bilendir. Allah lâtiftir, herþeyden haberdar olandýr.

206

206


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢'¤ßb Ï ¦üì¢Û ‡  ¤‰ ü¤a ¢á¢Ø Û  3 È u ô©ˆ £Ûa  ì¢ç

¢‰ì¢'¢£äÛa ¡é¤î Û¡a  ë 6 ©é¡Ó¤‹¡‰ ¤å¡ß aì¢Ü¢×  ë b è¡j¡×b ä ß ó©Ï Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femþû fî menâkibihâ ve kulû min rýzkýhî ve ileyhin nuþûr(nuþûru).

Αρζ⎬ σιζε ζελιλ κ⎬λαν (βοψυν εðδιρεν) Ο’δυρ. Αρτ⎬κ ονυν ομυζλαρ⎬νδα (⎫ζερινδε, δαðλαρδα, οϖαλαρδα) δ⎞ν⎫π δολα⎭⎬ν ϖε ονυν ρ⎬ζκ⎬νδαν ψεψιν. ςε νε⎭ιρ (ψενιδεν ϖαρ ολυπ ηυζυρυνδα τοπλανμα) Ο’ναδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

huve ellezî ceale lekum el arda zelûlen femþû fî menâkibi- hâ ve kulû min rizký-hî ve ileyhi en nuþûru

: : : : : : : : : : :

ki o …dýr kýldý sizin için arz, yeryüzü zelil, boynu eðik, emre amade artýk yürüyün onun omuzlarýnda, üzerinde (daðlarda, kýyýlarda) ve yeyin onun rýzkýndan ve ona neþir, öldükten sonra tekrar dirilip ayaða kalkma, yeniden var olup huzurunda toplanma

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Arzý insanlarýn emrine amade kýlan Allah’týr. Dünyanýn omuzlarýnda (yüksek daðlarýnda) yürüyün, dolaþýn ve onun rýzkýndan yeyin. Sonunda, ölümden sonra Allah’ýn huzurunda toplanmak üzere mutlaka kýyâmet günü insanlar birlikte olacaklardýr.

207

207


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Ñ¡¤‚ í ¤æ a ¡õ¬b à £Ûa ó¡Ï ¤å ß ¤á¢n¤ä¡ß a  õ = ¢‰ì¢à m  ó¡ç a ‡¡b Ï  ¤‰ ü¤a ¢á¢Ø¡2 E emintum men fîs semâi en yahsife bikumul arda fe izâ hiye temûr(temûru).

Γ⎞κψ⎫ζ⎫νδε κι Κι⎭ινιν (Αλλαη’⎬ν), ο (ψερ) σαλλανδ⎬ð⎬ ζαμαν σιζι, ψερε γε⎜ιρμεσινδεν (γε⎜ιρμεψεχεðινδεν) εμιν μι ολδυνυζ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

e emintum men fî es semâi en yahsife bikum(u) el arda fe izâ hiye temûru

: : : : : : : : :

emin mi oldunuz kim, kimse, kiþi semada, gökyüzünde (yere) geçirmek sizi arz, yeryüzü, yer o zaman olunca o sarsýlýr, sallanýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Kendisini “Gökyüzündeki Kiþi” olarak isimlendirmiþ bu âyette. “Evvel ki nesilleri nasýl yok etti ise sizleri de yere geçiremez mi? Bundan nasýl emin olabilirsiniz ki?” diye soruluyor.

208

208


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø¤î Ü Ç  3¡¤Š¢í ¤æ a ¡õ¬b à £Ûa ó¡Ï ¤å ß ¤á¢n¤ä¡ß a ¤â a ¡Ší ©ˆ ã  Ñ¤î ×  æì¢à Ü¤È n  Ï 6 b¦j¡•b y Em emintum men fîs semâi en yursile aleykum hâsýbâ(hâsýban), fe seta’lemûne keyfe nezîri.

ςεψα γ⎞κψ⎫ζ⎫νδε ολαν Κι⎭ινιν (Αλλαη’⎬ν) σιζιν ⎫ζερινιζε (τα⎭ ψαðδ⎬ραν) φ⎬ρτ⎬να γ⎞νδερμεσινδεν (γ⎞νδερμεψεχεðινδεν) εμιν μι ολδυνυζ? Ο τακτιρδε υψαρ⎬μ νασ⎬λμ⎬⎭ ψακ⎬νδα ⎞ðρενεχεκσινιζ (βιλεχεκσινιζ).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

em emintum men fî es semâi en yursile aleykum hâsýban fe se-ta’lemûne keyfe nezîri

: : : : : : : : : : :

yoksa siz emin mi oldunuz kimse semada, gökyüzünde göndermek sizin üzerinize (taþ yaðdýran) fýrtýna, kasýrga o zaman yakýnda öðreneceksiniz, bileceksiniz nasýl benim uyarým, uyarmam

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Allah’ýn gökte olmasý ve sonsuz kudreti sebebiyle insanlarýn üzerine taþ yaðdýrmayacaðýndan nasýl emin olabilirsiniz ki? Uyarým nasýlmýþ yakýnda idrak edeceksiniz.” buyruluyor.

209

209


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¡è¡Ü¤j Ó ¤å¡ß  åí ©ˆ £Ûa  l £ˆ × ¤† Ô Û  ë ¡Šî©Ø ã  æb ×  Ñ¤î Ø Ï Ve lekad kezzebellezîne min kablihim fe keyfe kâne nekîri.

ςε ανδολσυν κι, ονλαρδαν ⎞νχεκιλερ δε ψαλανλαδ⎬λαρ. Ο ζαμαν αζαβ⎬μ νασ⎬λ ολδυ?

1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve lekad kezzebe ellezîne min kabli-him fe keyfe kâne nekîri

: : : : : : : :

ve andolsun yalanladý onlar, olanlar onlardan öncekiler o zaman nasýl oldu, idi azabým

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlardan, yani evvelki 2 âyetteki nesillerden evvelkilerin de Allah’ý yalanladýklarý ve onlara azap edildiði açýklanýyor.

210

210


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 多¡j¤Ô í  ë §pb £Ï¬b • ¤á¢è Ó¤ì Ï ¡Š¤î £ÀÛa ó Û¡a a¤ë Š í ¤á Û  ë  a

¥Šî©– 2 §õ¤ó ( ¡£3¢Ø¡2 ¢é £ã¡a 6 ¢å¨à¤y £ŠÛa  £ü¡a  £å¢è¢Ø¡¤à¢í b ß E ve lem yerev ilet tayri fevkahum sâffâtin ve yakbýdn(yakbýdne), mâ yumsikuhunne iller rahmân(rahmânu), innehu bi kulli þey’in basîr(basîrun).

Ονλαρ, ⎫στλερινδε σ⎬ρα σ⎬ρα σ⎫ζ⎫λερεκ κανατ ⎜⎬ρπαν κυ⎭λαρ⎬ γ⎞ρμ⎫ψορλαρ μ⎬? Ονλαρ⎬ Ραημ®ν’δαν βα⎭κασ⎬ τυτμυψορ. Μυηακκακ κι Ο, ηερ⎭εψι εν ιψι γ⎞ρενδιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

e ve lem yerev ilâ et tayri fevka-hum sâffâtin ve yakbýdne mâ yumsiku-hunne illâ er rahmânu inne-hu bi kulli þey’in basîrun

: : : : : : : : : :

ve görmüyorlar mý (...a bakmýyorlar mý) kuþlar onlarýn üstünde sýra sýra süzülenler ve açýp kapayan, kanat çýrpan onlarý (havada) tutmaz (düþmekten alýkoymaz) Rahmân’dan baþkasý muhakkak ki o herþeyi en iyi gören

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnanmayanlar göklerde süzülen ve gruplar halinde uçan kuþlarý Allah’ýn gökyüzünde uçurduðunu görmüyorlar mý? Allah herþeyi en iyi görendir, buyruluyor.

211

211


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢×¢Š¢–¤ä í ¤á¢Ø Û ¥†¤ä¢u  ì¢ç ô©ˆ £Ûa a ˆ¨ç ¤å £ß a  æ뢊¡Ïb Ø¤Ûa ¡æ¡a 6 ¡å ¨à¤y £ŠÛa ¡æ뢅 ¤å¡ß 7 §‰ë¢Š¢Ë ó©Ï  £ü¡a Em men hâzellezî huve cundun lekum yansurukum min dûnir rahmân(rahmâni), inil kâfirûne illâ fî gurûr(gurûrin).

ςεψα Ραημ®ν’δαν βα⎭κα σιζε ψαρδ⎬μ εδεχεκ ολαν βυ ασκερλερ κιμδιρ? Κ®φιρλερ σαδεχε γυρυρ (αλδανμα) ι⎜ινδελερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

em men hâzâ ellezî huve cundun lekum yansuru-kum min dûni er rahmâni in ...(illâ) el kâfirûne (in)... illâ fî gurûrin

: : : : : : : : : : : : : :

yoksa, yahut, veya kim, kimler bu ki o o ordu, askerler size size yardým edecek Rahmân’dan baþka sadece kâfirler sadece içinde gurur

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’tan baþka size kim yardým edebilir ki? Bu askerler mi? Kâfirler aldanmaktadýrlar.

212

212


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Ù ¤ß a ¤æ¡a ¤á¢Ø¢Ó¢‹¤Š í ô©ˆ £Ûa a ˆ¨ç ¤å £ß a §‰ì¢1¢ã  ë §£ì¢n¢Ç ó©Ï a좣v Û ¤3 2 7 ¢é Ó¤‹¡‰ Em men hâzellezî yerzukukum in emseke rýzkahu, bel leccû fî utuvvin ve nufûr(nufûrin).

Ψα δα, εðερ (Αλλαη), ονυν ρ⎬ζκ⎬ν⎬ τυταρσα (κεσερσε), σιζι ρ⎬ζ⎬κλανδ⎬ραχακ ολαν βυ κι⎭ιλερ κιμλερδιρ? Ηαψ⎬ρ, ονλαρ ηαδδι α⎭μαδα ϖε (ηακταν) υζακ ολμακτα ⎬σραρλα δεϖαμ εττιλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

em men hâzâ ellezî yerzuku-kum in emseke rizka-hu bel leccû fî utuvvin ve nufûrin

: : : : : : : : : : : :

yoksa, veya, ya da kiþi, kimse, kim(ler) o rýzkýnýzý eðer tuttu, vermedi onun rýzký, rýzkýný bilâkis, hayýr (evet) ýsrarla devam ettiler içinde taþkýnlýk, haddi aþma ve uzak durma, nefret

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Eðer Allah size rýzýk vermezse kim sizi rýzýklandýrabilir ki? Onlar haddi aþan ve Allah’tan nefret etmekte devam edenlerdir.” buyruluyor.

213

213


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ô¬¨†¤ç a ¬©é¡è¤u ë ó¨Ü Ç b¦£j¡Ø¢ß ó©'¤à í ¤å à Ï  a §áî©Ô n¤¢ß §Âa Š¡• ó¨Ü Ç b¦£í¡ì  ó©'¤à í ¤å £ß a E fe men yemþî mukibben alâ vechihî ehdâ Em men yemþî seviyyen alâ sýrâtýn mustekîm(mustekîmin).

√ψλεψσε ψ⎫ζ⎫στ⎫ σ⎫ρ⎫νερεκ ψ⎫ρ⎫ψεν κιμσε μι δαηα ⎜οκ ηιδαψετε ερμι⎭τιρ, ψοκσα Σ⎬ρατ⎬ Μυστακ⎩μ ⎫ζερινδε δ⎫ζγ⎫ν (διμδικ, σεϖιψελι) ψ⎫ρ⎫ψεν μι? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

e fe men yemþî mukibben alâ vechi-hî ehdâ em men yemþî seviyyen alâ sýrâtýn mustekîmin

: : : : : : : : : : : : :

mi öyleyse kimse yürür tökezleyen, sürünen üzerinde yüzü üzerinde, yüzüstü daha çok hidayete eren yoksa kim yürür düzgün (dimdik, seviyeli) üzerinde Sýratý Mustakîm, Allah’a ulaþtýran yol

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah hidayete erenlerin sürünerek yürüyenler mi, yoksa Sýratý Mustakîm üzerinden Allah’a ulaþmak ümidiyle Allah’a doðru ruhlarýný yola çýkaranlar mý hidayete erer diye soruyor.

214

214


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ɤࠣÛa ¢á¢Ø Û  3 È u  ë ¤á¢× b '¤ã a ô¬©ˆ £Ûa  ì¢ç ¤3¢Ó  æ뢊¢Ø¤' m b ß ¦5î©Ü Ó 6  ñ †,¡÷¤Ï ü¤a  ë  ‰b –¤2 ü¤a ë Kul huvellezî enþeekum ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(ef’idete), kalîlen mâ teþkurûn(teþkurûne).

Δε κι: “Σιζι ιν⎭α εδεν (ψοκταν ψαρατ⎬π ϖαρ εδεν) ϖε σιζε ι⎭ιτμε, γ⎞ρμε ϖε ιδρακ ετμε ηασσαλαρ⎬ν⎬ ϖερεν Ο’δυρ. Νε καδαρ αζ ⎭⎫κρεδιψορσυνυζ?” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

kul huve ellezî ensee-kum ve ceale lekum(u) es sem’a ve el ebsâre ve el ef’idete kalîlen mâ teþkurûne

: : : : : : : : : : :

de o ki sizi inþa etti, yoktan yarattý ve kýldý, yaptý, verdi sizin için, size iþitme hassasý ve görme hassasý ve fuad hassasý, idrak etme hassasý, gönül az ne (kadar) þükrediyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm O, Allah ki sizi yaratan, þekillendiren iþitme, görme, idrak etme hassalarý verendir. Bunlara karþýlýk Allah’a ne kadar az þükrediyorsunuz, buyruluyor.

215

215


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡¤‰ ü¤a ó¡Ï ¤á¢× a ‰ ‡ ô©ˆ £Ûa  ì¢ç ¤3¢Ó

æ뢊 '¤z¢m ¡é¤î Û¡a  ë Kul huvellezî zereekum fîl ardý ve ileyhi tuhþerûn(tuhþerûne).

Δε κι: “Σιζι ψερψ⎫ζ⎫νδε ⎜οðαλτ⎬π ψαψαν Ο’δυρ. ςε Ο’να ηα⎭ρολυναχακσ⎬ν⎬ζ (ηυζυρυνδα τοπλαναχακσ⎬ν⎬ζ).”

1 2 3 4 5 6

-

kul huve ellezî zeree-kum fî el ardý ve ileyhi tuhþerûne

: : : : : :

de o ki sizi çoðaltýp yaydý arzda, yeryüzünde ve ona haþrolunacaksýnýz, huzurunda toplanacaksýnýz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanlarý yaratan ve yeryüzünde çoðaltan ve her tarafa yayan O, Allah’týr. Ruhumuz mutlaka Allah’a ulaþacaktýr. Ruh Allah’a ya ölümle ulaþýr ya da Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlayan ve mürþide tâbiiyetle vücuttan ayrýlarak Sýratý Mustakîm’e ulaþan ruhun, hayatta iken Allah’a bu yol üzerinden vasýl olmasý ile gerçekleþir.

216

216


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢†¤Ç ì¤Ûa a ˆ¨ç ó¨n ß  æì¢Ûì¢Ô í  ë  åî©Ó¡…b • ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a Ve yekûlûne metâ hâzel va’du in kuntum sâdikîn(sâdikîne).

ςε: “Εðερ σιζ, (σ⎞ζ⎫ν⎫ζδε) σαδ⎬κσαν⎬ζ βυ (αζαπ) ϖααδινιζ νε ζαμαν?” δερλερ.

1 2 3 4 5 6

-

ve yekûlûne metâ hâzâ el va’du in kuntum sâdikîne

: : : : : :

derler ki ne zaman bu vaadetmek, söz vermek idiniz sadýklardan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn vaadi haktýr. Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin cehenneme gireceði ve azaba duçar olacaðý kesindir. Bu azap kýyâmetten sonradýr. Ýnanmayanlar “hadi öyleyse bize gösterin bakalým bu azabý” derler.

217

217


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 564

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬b à £ã¡a  ë : ¡é¨£ÜÛa †  ¤ä¡Ç ¢á¤Ü¡È¤Ûa b à £ã¡a ¤3¢Ó ¥ î©jߢ Š¥ í ©ˆ ã b¯ ã a å Kul innemel ilmu indallâhi ve innemâ ene nezîrun mubîn(mubînun).

Δε κι: “Βυ ιλιμ ανχακ Αλλαη’⎬ν ινδινδεδιρ. ςε βεν σαδεχε (Αλλαη’⎬ν αζαβ⎬ν⎬) α⎜⎬κ⎜α βιλδιρεν βιρ νεζιριμ (υψαρ⎬χ⎬ψ⎬μ).”

1 2 3 4 5 6 7 8

-

kul innemâ el ilmu inde allâhi ve innemâ ene nezîrun mubînun

: : : : : : : :

de ancak, sadece ilim, bilgi Allah’ýn indinde, yanýnda ve ancak, sadece ben uyarýcý apaçýk, açýklayan, açýkça bildiren

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Hz. Muhammed (S.A.V)’e de ki diyor: “Bu ilim sadece Allah’ýn indindedir. Yani sizlerin ne zaman cehenneme atýlacaðýnýzý Allah bilir. Ben sadece bu azabý size bildirmekle vazifeli bir uyarýcýyým.”

218

218


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ûa ¢êì¢u¢ë ¤o ÷ ¦ò 1¤Û¢‹ ¢ê¤ë a ‰ b £à Ü Ï

æì¢Ç £† m ©é¡2 ¤á¢n¤ä¢× ô©ˆ £Ûa a ˆ¨ç  3î©Ó  ë Fe lemmâ reevhu zulfeten sîet vucûhullezîne keferû ve kîle hâzellezî kuntum bihî teddeûn(teddeûne).

Φακατ ονυ (αζαβ⎬), ψακ⎬ν ολαρακ γ⎞ρδ⎫κλερι ζαμαν ινκ®ρ εδενλεριν ψ⎫ζλερι καραρδ⎬. ςε ονλαρα: “Βυ σιζιν κενδισινι δαϖετ εττιðινιζ (νε ζαμαν διψε σορδυðυνυζ) αζαπτ⎬ρ” δενιλδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

fe lemmâ reev-hu zulfeten sîet vucûhu ellezîne keferû ve kîle hâzâ ellezî kuntum bi-hî teddeûne

: : : : : : : : : : : : : :

fakat olduðu zaman onu gördüler yakýn olarak karardý vechler, yüzler onlar, olanlar inkâr ettiler ve denildi bu o ki siz oldunuz onu, kendisini davet ettiðiniz, acele istediðiniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü cehennemde azabý gördükleri zaman inkâr edenlerin yüzleri korkuyla kararacak. Ve onlara: “Ne zaman diye sorduðunuz azap, iþte bu azaptýr.” denilecek.

219

219


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= b ä à¡y ‰ ¤ë a  ó¡È ß ¤å ß  ë ¢é¨£ÜÛa  ó¡ä Ø Ü¤ç a ¤æ¡a ¤á¢n¤í a ‰  a ¤3¢Ó §áî©Û a §la ˆ Ç ¤å¡ß  åí©Š¡Ïb Ø¤Ûa ¢Šî©v¢í ¤å à Ï Kul e reeytum in ehlekeniyallâhu ve men maiye ev rahimenâ fe men yucîrul kâfirîne min azâbin elîm(elîmin).

Δε κι: “Γ⎞ρδ⎫ν⎫ζ μ⎫, ⎭®ψετ Αλλαη βενι ϖε βενιμλε βεραβερ ολανλαρ⎬ ηελ®κ ετσε ϖεψα βιζε ραημετ ετσε, βυνδαν σονρα κ®φιρλερι ελ⎩μ αζαπταν κιμ κυρταρ⎬ρ?” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

kul e reeytum in ehleke-niye allâhu ve men maiye ev rahime-nâ fe men yucîru el kâfirîne min azâbin elîmin

: : : : : : : : : : : : : : : :

de mi siz gördünüz eðer, ise, olsa beni helâk etse Allah ve kimse benimle beraber veya bize rahmet etse o zaman, bundan sonra kim kurtarýr kâfirler azaptan elîm, acý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Habibim de ki: “Söyleyin bana bakalým, Allah, beni ve benimle olanlarý helâk ettiði taktirde kâfirleri cehennemden kim kurtaracak? Eðer Allah bize rahmet etse, yani cennetine kabul buyursa bizimle beraber olanlar sizler iseniz sizler de cennette olmayacak mýsýnýz?”

220

220


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 b ä¤Ü £× ì m ¡é¤î Ü Ç  ë ©é¡2 b £ä ß¨a ¢å¨à¤y £ŠÛa  ì¢ç ¤3¢Ó §åî©j¢ß §4 5 ™ ó©Ï  ì¢ç ¤å ß  æì¢à Ü¤È n  Ï Kul huver rahmânu âmennâ bihî ve aleyhi tevekkelnâ, fe seta’lemûne men huve fî dalâlin mubîn(mubînin).

Δε κι: “Ο, Ραημ®ν’δ⎬ρ, Ο’να ⎩μ®ν εττικ (®μεν⎦ ολδυκ) ϖε Ο’να τεϖεκκ⎫λ εττικ.” Αρτ⎬κ α⎜⎬κ⎜α δαλ®λεττε ολαν κιμδιρ, ψακ⎬νδα βιλεχεκσινιζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

kul huve er rahmânu âmennâ bi-hî ve aleyhi tevekkelnâ fe se-ta’lemûne men huve fî dalâlin mubînin

: : : : : : : : : : : : : :

de o rahmân olan biz îmân ettik ona ve ona biz tevekkül ettik o zaman, artýk yakýnda bileceksiniz kim o içinde, de dalâlet, sapýklýk açýk, açýkça, apaçýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm De ki: “Allah Rahmân’dýr. Biz âmenû olduk, yani Allah’a ulaþmayý diledik ve Allah’a tevekkül ettik. Yani, Allah’ýn ruhumuzu Kendisine ulaþtýracaðýndan emin olduk.” Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin dalâlette kaldýðýný yakýnda bileceksiniz. 13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).”

221

221


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(67) Mulk Suresi ¡Ù¤Ü¢à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

a¦‰¤ì Ë ¤á¢×¢ª¯ë¬b ß  | j¤• a ¤æ¡a ¤á¢n¤í a ‰  a ¤3¢Ó §åî©È ß §õ¬b à¡2 ¤á¢Øî©m¤b í ¤å à Ï Kul e reeytum in asbaha mâukum gavren fe men ye’tîkum bi mâin maîn(maînin).

Δε κι: “Γ⎞ρδ⎫ν⎫ζ μ⎫ ⎭®ψετ σιζιν συψυνυζ ψεριν αλτ⎬να γε⎜σε, ο ζαμαν σιζε ακαρσυψυ κιμ γετιριρ?” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

kul e reeytum in asbaha mâu-kum gavren fe men ye’tî-kum bi mâin maînin

: : : : : : : : : : : :

de mi siz gördünüz eðer, þâyet, olsa oldu sizin suyunuz yerin altýna geçme o zaman kim size getirir suyu akan, akarsu

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah buyuruyor: “Habibim de ki: Gördünüz mü? Þâyet sizin suyunuz yer altýna geçse, o taktirde akarsu kaynaðýný kim bulur da suyu size ulaþtýrýr?”

222

222


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 68. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æ뢊¢À¤ í b ß  ë ¡á Ü Ô¤Ûa ë ¬æ Nûn vel kalemi ve mâ yesturûn(yesturûne).

Ν⎦ν. Καλεμε ϖε σατ⎬ρ σατ⎬ρ ψαζδ⎬κλαρ⎬να ανδολσυν! 1 2 3 4 5

-

nûn ve el kalemi ve mâ yesturûne

: : : : :

mukattaa harflerindendir, ilâhi þifredir andolsun (yemin anlamýnda “ve”) ve kaleme ve þeye, þeylere satýr satýr yazýyorlar, satýrlar halinde yazýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kaleme ve o kalemin satýr satýr yazdýðý yazýlara andolsun buyruluyor. Kalem Allah’ýn kalemidir ve Allah’ýn kelâmýný yazar. Bu kalem 7. gök katýnýn 2. alemi olan Ümmül Kitap’taki bütün kitaplarý yazan Allah’ýn kalemidir.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

7 §æì¢ä¤v à¡2  Ù£2¡  ‰ ¡ò à¤È¡ä¡2  o¤ã a ¬b ß Mâ ente bi ni’meti rabbike bi mecnûn(mecnûnin).

Ραββινιν νι’μετι ιλε, σεν μεχνυν δεðιλσιν. 1 2 3 4 5

-

mâ ente bi ni’meti rabbi-ke bi mecnûnin

: : : : :

deðil sen ni’meti ile, ni’meti sayesinde senin Rabbin, Rabbinin mecnun

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Efendimiz (S.A.V)’in deli olmadýðý, Allah’ýn ni’metine mazhar olduðu ifade buyruluyor.

223

223


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 §æì¢ä¤à ß  Š¤î Ë a¦Š¤u ü 

Ù Û  £æ¡a  ë

Ve inne leke le ecren gayre memnûn(memnûnin).

ςε μυηακκακ κι σενιν ι⎜ιν, ελβεττε κεσιντισι ολμαψαν μ⎫κ®φατ ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6

-

ve inne leke le ecren gayre memnûnin

: : : : : :

ve muhakkak ki senin, senin için mutlaka, elbette ecir, mükâfat olmayan, kesilen, devam etmeyen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz daimî zikri aþmýþ ve Küllî Ýrade tarafýndan iradesi teslim alýnarak tespihe ulaþtýrýlmýþtýr. Zikir kiþiye derecat kazandýran, yani ecir kazandýran bir ibadettir.

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

§áî©Ä Ç §Õ¢Ü¢ ó¨Ü È Û  Ù £ã¡a  ë Ve inneke le alâ hulukýn azîm(azîmin).

ςε μυηακκακ κι σεν, μυτλακα ⎜οκ β⎫ψ⎫κ βιρ αηλ®κ ⎫ζερεσιν. 1 2 3 4 5

-

ve inne-ke le alâ hulukýn azîmin

: : : : :

ve muhakkak ki sen gerçekten, elbette, mutlaka üzerinde yaratýlýþ (ahlâk) azîm, çok büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Hz. Muhammed (S.A.V)’i çok üst seviye bir ahlâk ile yaratmýþtýr.

224

224


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æ뢊¡–¤j¢í  ë ¢Š¡–¤j¢n  Ï Fe setubsýru ve yubsýrûn(yubsýrûne).

Αρτ⎬κ ψακ⎬νδα σεν γ⎞ρεχεκσιν ϖε ονλαρ δα γ⎞ρεχεκλερ. 1 - fe 2 - se- tubsýru 3 - ve yubsýrûne

: : :

o zaman, artýk göreceksin ve onlar görecekler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yakýnda sen de onlar da göreceksiniz.

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

¢æì¢n¤1 à¤Ûa ¢á¢Ø¡£í b¡2 Bi eyyikumul meftûn(meftûnu).

Σιζιν ηανγινιζ μεφτυν (⎭α⎭κ⎬ν)? 1 - bi eyyikum(u) 2 - el meftûnu

: :

sizin hanginiz meftun, fitneye uðramýþ, þaþkýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hanginizin fitneye tutulduðunu ve þaþkýn bir hale düþtüðünü göreceksiniz.

225

225


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

: ©é¡Üî©j  ¤å Ç  £3 ™ ¤å à¡2 ¢á Ü¤Ç a  ì¢ç  Ù £2 ‰  £æ¡a

åí ©† n¤è¢à¤Ûb¡2 ¢á Ü¤Ç a  ì¢ç  ë Ýnne rabbeke huve a’lemu bi men dalle an sebîlihî ve huve a’lemu bil muhtedîn(muhtedîne).

Μυηακκακ κι σενιν Ραββιν, Ο, κιμ κενδι ψολυνδαν σαπτ⎬ ⎜οκ ιψι βιλιρ ϖε Ο ηιδαψετε ερμι⎭ ολανλαρ⎬ δα ⎜οκ ιψι βιλιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

inne rabbe-ke huve a’lemu bi men dalle an sebîli-hî ve huve a’lemu bi el muhtedîne

: : : : : : : : : :

muhakkak ki senin Rabbin o çok iyi bilir kim, kimi, kimin dalâlette, saptý onun yolundan, kendi yolundan ve o çok iyi bilir hidayete erenleri (ermiþ olanlarý)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Muhakkak ki senin Rabbin olan Allah, ki O, Allah’a ulaþmayý dilemeyen ve bu sebeple Allah’ýn hidayete erdirecek olan Sýratý Mustakîmi’ne ulaþamayanlarý, bu sebeple dalâlette kalanlarý ve hidayete erenleri çok iyi bilir.

226

226


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åî©2 ¡£ˆ Ø¢à¤Ûa ¡É¡À¢m  5 Ï Fe lâ tutýýl mukezzibîn(mukezzibîne).

√ψλεψσε ψαλανλαψανλαρα ιταατ ετμε. 1 - fe 2 - lâ tutýý 3 - el mukezzibîne

: : :

artýk, öyleyse itaat etme yalanlacýlar, tekzip edenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah: “Öyleyse Allah’ýn söylediklerini yalanlayanlara itaat etme!” buyuruyor.

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

æì¢ä¡ç ¤†¢î Ï ¢å¡ç ¤†¢m

¤ì Û a뢣… ë

Veddû lev tudhinu fe yudhinûn(yudhinûne).

Ονλαρ σενιν μ⎫σαμαηα γ⎞στερμενι τεμεννι εττιλερ (ιστεδιλερ), ο ζαμαν ονλαρ δα μ⎫σαμαηα γ⎞στερεχεκλερδι. 1 2 3 4

-

veddû lev tudhinu fe yudhinûne

: : : :

temenni ettiler (istediler) eðer sen musamaha gösterirsen o zaman onlar müsamaha gösterecekler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Rivayete göre, müþriklerin Hz. Muhammed (S.A.V)’e, “Sen bizim ilâhlarýmýza ibadet edersen, biz de senin ilâhýna ibadet ederiz.” demeleri üzerine bu âyet inzal olmuþtur.

227

227


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= §åî©è ß §Ò £5 y  £3¢× ¤É¡À¢m  ü  ë Ve lâ tutý’ kulle hallâfin mehîn(mehînin).

Λ⎫ζυμσυζ ψερε ⎜οκ ψεμιν εδενλεριν ηι⎜βιρινε ιταατ ετμε. 1 2 3 4

-

ve lâ tutý’ kulle hallâfin mehînin

: : : :

ve itaat etme her, hepsi (hiçbiri) çok yemin edenler bayaðý, basit, lüzumsuz, adi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah buyuruyor ki: “Lüzumsuz yere yemin üstüne yemin eden bu adi adamlarýn hiçbirine itaat etme.”

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

= §áî©à ä¡2 §õ¬b £' ß §‹b £à ç Hemmâzin meþþâin bi nemîm(nemîmin).

Δεϖαμλ⎬ κυσυρ αραψανλαρα, λ®φ τα⎭⎬ψανλαρα (ιταατ ετμε). 1 - hemmâzin 2 - meþþâin 3 - bi nemîmin

: : :

çok ayýplayan, çok çekiþtiren, devamlý kusur arayan dedikodu yapan, gammazlýk kastiyle lâf taþýyan (arada götürülüp getirilen) söz, lâf

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Devamlý kusur arayarak insanlarý gammazlayanlara ve laf taþýyarak insanlarýn arasýný açanlara da (itaat etme) buyruluyor.

228

228


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= §áî©q a §† n¤È¢ß ¡Š¤î ‚¤Ü¡Û §Êb £ä ß Mennâýn lil hayri mu’tedin esîm(esîmin).

Ηαψρ⎬ δεϖαμλ⎬ ενγελλεψενλερε, ηαδδι τεχαϖ⎫ζ εδεν γ⎫ναηκ®ρλαρα (ιταατ ετμε). 1 2 3 4

-

mennâýn li el hayri mu’tedin esîmin

: : : :

devamlý men eden hayrý haddi tecavüz eden günahkâr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Devamlý olarak hayra mani olanlara, haddi aþan günahkârlara da itaat edilmemesi gerektiði vurgulanýyor.

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

= §áî©ã ‹  Ù¡Û¨‡  †¤È 2 §£3¢n¢Ç Utullin ba’de zâlike zenîm(zenîmin).

Κ⎞τ⎫λ⎫κ ψαπαν ζορβαλαρα, βυνδαν βα⎭κα ηαραμ ψιψεν γ⎫ναηκ®ρλαρα (ιταατ ετμε)! 1 - utullin 2 - ba’de zâlike 3 - zenîmin

: : :

zorba, kabadayý, kötülük yapan bundan sonra (bundan baþka) soysuz, faiz yiyen, günahkâr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Baþkalarýna zarar veren kabadayýlara, zorbalara, bunun ötesinde haram ve faiz yiyen günahkârlara itaat etme.

229

229


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 åî©ä 2  ë §4b ß a ‡  æb × ¤æ a En kâne zâ mâlin ve benîn(benîne).

Μαλλαρα ϖε οðυλλαρα σαηιπ ολμαλαρ⎬ (σεβεβιψλε ονλαρα ιταατ ετμε)! 1 2 3 4

-

en kâne zâ mâlin ve benîne

: : : :

olmasý sahip olma mal, mallar ve oðullar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mallar ve oðullara sahip olsalar da faiz yiyen, zorba, günahkârlara itaat etmek yasaklanýyor.

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 565

åî©Û £ë ü¤a ¢Šî©Ÿb  a  4b Ó b ä¢mb í¨a ¡é¤î Ü Ç ó¨Ü¤n¢m a ‡¡a Ýzâ tutlâ aleyhi âyâtunâ kâle esâtîrul evvelîn(evvelîne).

Ονα ®ψετλεριμιζ οκυνδυðυ ζαμαν: “(Βυνλαρ) εϖϖελκιλεριν μασαλλαρ⎬.” δεδι. 1 2 3 4 5 6 7

-

izâ tutlâ aleyhi âyâtu-nâ kâle esâtîru el evvelîne

: : : : : : :

olduðu zaman okundu ona bizim âyetlerimiz dedi (satýrlar) masallar evvelkiler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Kur’âný’ndaki âyetler okunduðu zaman “bunlar evvelkilerin masallarýdýr” diyen birisi var.

230

230


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡â좟¤Š¢‚¤Ûa ó Ü Ç

¢é¢à¡ ä 

Senesimuhu alel hurtûm(hurtûmi).

Βιζ ψακ⎬νδα ονυν βυρνυ ⎫ζερινε δαμγα βασαχαð⎬ζ.

1 - se-nesimu-hu

:

2 - alâ el hurtûmi

:

ona yakýnda damga basacaðýz (yakýnda onu damgalayacaðýz) hortumu, burnu üzerine

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’daki âyetlere evvelkilerin masallarý diyenin burnuna damga vurulacaðý ifade buyruluyor.

231

231


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¡ò £ä v¤Ûa  lb z¤• a ¬b ã¤ì Ü 2 b à × ¤á¢çb ã¤ì Ü 2 b £ã¡a =  åî©z¡j¤–¢ß

b è £ä¢ß¡Š¤– î Û aì¢à ¤Ó a ¤‡¡a

Ýnnâ belevnâhum kemâ belevnâ ashâbel cenneh(cenneti), iz aksemû le yasrimunnehâ musbihîn(musbihîne).

Μυηακκακ κι Βιζ ονλαρ⎬ βελ®ψα υðραττ⎬κ. Βοσταν μαησυλ⎫ν⎫ μυτλακα σαβαη ερκενδεν (φακιρλερε γ⎞στερμεδεν) δεϖ⎭ιρμεκ ι⎜ιν ψεμινλε⎭εν βοσταν σαηιπλερινι βελ®ψα υðραττ⎬ð⎬μ⎬ζ γιβι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

innâ belevnâ-hum kemâ belevnâ ashâbe el cenneti iz aksemû le yasrimu-enne-hâ musbihîne

: : : : : : : : : : :

muhakkak ki biz onlarý belâya uðrattýk gibi belâya uðrattýk sahipler bahçe, bostan olduðu zaman, olmuþtu kasem ettiler, yeminleþtiler mutlaka onu mutlaka devþirecekler, mahsulü toplayacaklar sabah vakti, sabah erken

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Burnuna damga vurulacak kiþi, Allah’ýn bahçe sahiplerine verdiði belâ gibi bir belâya uðrayacaktýr. Fakirlere pay vermemek, ikram etmemek için bahçeyi sabah kimseye sezdirmeden devþireceklerine and içmiþlerdi.

232

232


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢ä¤r n¤ í  ü  ë Ve lâ yestesnûn(yestesnûne).

ςε βιρ ιστισνα ψαπμ⎬ψορλαρ. 1 - ve 2 - lâ yestesnûne

: :

ve istisna yapmýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hiç kimseye en ufak bir pay vermemeye kararlý idi, bahçe sahibinin mirasýný býraktýðý oðullarý.

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

æì¢à¡ö¬b ã ¤á¢ç  ë  Ù¡£2 ‰ ¤å¡ß ¥Ñ¡ö¬b Ÿ b è¤î Ü Ç  Òb À Ï Fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbike ve hum nâimûn(nâimûne).

Φακατ ονλαρ υψυψορκεν, Ραββιν ταραφ⎬νδαν γ⎞νδεριλεν βιρ αφετ ονυν (βοσταν μαησυλλερινιν) ⎫ζερινδε δολα⎭τ⎬. 1 2 3 4 5 6

-

fe tâfe aleyhâ tâifun min rabbi-ke ve hum nâimûne

: : : : : :

fakat dolaþtý onun üzerinde tayfun, kasýrga, afet Rabbinizden, Rabbiniz tarafýndan ve onlar uyuyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mirasçýlar uykuda iken Allah bahçeye öyle bir afet gönderdi ki bu afet bostan mahsullerinin üzerinde dolaþarak onlarý yerle bir etti.

233

233


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡áí©Š £–Ûb ×

¤o z j¤• b Ï

Fe asbahat kes sarîm(sarîmi).

Β⎞ψλεχε (μαησυλ) σιμσιψαη ολδυ (βαη⎜ε καρα τοπρακ γιβι ολδυ).

1 2 3 4

-

fe asbahat ke es sarîmi

: : : :

böylece oldu gibi simsiyah, kara toprak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bir rivayete göre, Yemen diyarýnda, Sana þehrine yakýn bir bostan vardý. Bostanýn sahibi salih bir zattý. Her yýl hasat zamaný, fakirleri çaðýrýr bol bol verir, ikram ederdi. Baba ölünce oðullarý, “malýmýz azdýr, fakirlere verirsek biz ihtiyaç içinde kalýrýz.” dediler. Kimse gelmeden sabah erkenden mahsulü toplamaya karar verip yemin ettiler. Bunun üzerine Allah da, onlarýn mahsulünü helâk etti. Bahçe kara toprak gibi simsiyah kesildi. Orada ki mahsulü Allah yok etmiþti.

234

234


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= åî©z¡j¤–¢ß a¤ë …b ä n Ï Fe tenâdev musbihîn(musbihîne).

Νιηαψετ σαβαη ολυνχα βιρβιρλερινε σεσλενδιλερ. 1 - fe 2 - tenâdev 3 - musbihîne

: : :

sonra, nihayet birbirlerine nida ettiler, seslendiler sabah olunca

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Mirasa konan gençler sabah birbirlerine seslendiler.

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

åî©ß¡‰b • ¤á¢n¤ä¢× ¤æ¡a ¤á¢Ø¡q¤Š y ó¨Ü Ç a뢆¤Ëa ¡æ a Enýgdû alâ harsikum in kuntum sârýmîn(sârýmîne).

Εðερ δεϖ⎭ιρεχεκσενιζ ταρλαν⎬ζα σαβαη ερκεν γιδιν! 1 2 3 4 5 6

-

en ýgdû alâ harsi-kum in kuntum sârýmîne

: : : : : :

erkenden gitmek, gitmek üzere, …e tarlanýz eðer siz iseniz devþiriciler, devþirecek olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dediler ki: “Tarlayý devþireceksek erkenden gidip bütün mahsulü toplayýp saklayalým.”

235

235


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 23

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢n Ïb ‚ n í ¤á¢ç  ë aì¢Ô Ü À¤ãb Ï Fentalekû ve hum yetehâfetûn(yetehâfetûne).

Βυνδαν σονρα αραλαρ⎬νδα γιζλιχε κονυ⎭αρακ (εϖδεν) αψρ⎬λδ⎬λαρ.

1 2 3 4 5

-

fe intalekû ve hum yetehâfetûne

: : : : :

bundan sonra ayrýldýlar ve onlar gizli gizli konuþuyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Aralarýnda baþkalarýna duyurmadan gizlice konuþarak evden tarlaya doðru ayrýldýlar ve tarlaya doðru yola çýktýlar.

236

236


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

â¤ì î¤Ûa b è £ä Ü¢¤† í  ü ¤æ a ¥åî©Ø¤¡ß ¤á¢Ø¤î Ü Ç En lâ yedhulennehel yevme aleykum miskîn(miskînun).

Σακ⎬ν βυγ⎫ν οραψα (βοστανα) σιζιν ψαν⎬ν⎬ζα βιρ ψοκσυλ γιρμεσιν. 1 2 3 4 5

-

en lâ yedhule-enne-hâ el yevme aleykum miskînun

: : : : :

olmak sakýn oraya girmesin bugün size, sizin yanýnýza miskin, yoksul, fakir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Sakýn bugün bostana hiçbir yoksul girmesin de, ona mahsulümüzden vermek zorunda kalmayalým.” dediler.

237

237


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åí©‰¡…b Ó §…¤Š y ó¨Ü Ç a¤ë  † Ë  ë Ve gadev alâ hardin kâdirîn(kâdirîne).

ςε (ψοκσυλλαρ⎬) μεν ετμεψε γ⎫⎜λερι ψετεχεκ (διψε) σαβαη ερκενδεν γιττιλερ.

1 2 3 4 5

-

ve gadev alâ hardin kâdirîne

: : : : :

ve sabah erkenden gittiler üzere men etmek, mahrum etmek kasti kaadir olanlar, gücü yetenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yoksullarý engellemeye, onlara mahsul vermemeye güçleri yetecek zannýyla sabah erkenden bostana gittiler.

238

238


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æ좣۬b £š Û b £ã¡a a¬ì¢Ûb Ó b ç¤ë a ‰ b £à Ü Ï Fe lemmâ reevhâ kâlû innâ led dâllûn(dâllûne).

Φακατ ονυ (βοσταν⎬ν ηαλινι) γ⎞ρ⎫νχε: “Μυηακκακ κι βιζ γερ⎜εκτεν δαλ®λεττε ολαν κιμσελεριζ.” δεδιλερ. 1 2 3 4 5 6

-

fe lemmâ reev-hâ kâlû innâ le ed dâllûne

: : : : : :

fakat olduðu zaman onu gördüler dediler muhakkak biz gerçekten dalâlette olan kimseler, sapýklar, doðru yolu kaybedenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn bostaný ne hale getirdiðini görünce muhakkak ki biz dalâlette olanlarýz, dediler. Allah’ýn bu cezayý onlara dalâlette olduklarý için fakirlere mahsul vermek istememeleri sebebiyle verdiðini anladýlar.

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

æì¢ß뢊¤z ß ¢å¤z ã ¤3 2 Bel nahnu mahrûmûn(mahrûmûne).

Ηαψ⎬ρ, βιζ μαηρυμ ολαν κιμσελεριζ. 1 - bel 2 - nahnu 3 - mahrûmûne

: : :

bilâkis, aksine, hayýr biz mahrum olan kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dediler ki: “Allah bizi bostandaki bütün mahsulden mahrum etti. Çünkü biz fakirlere pay vermek istemedik.”

239

239


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø Û ¤3¢Ó a ¤á Û  a ¤á¢è¢À ¤ë a  4b Ó  æì¢z¡£j ¢m ü  ¤ì Û Kâle evsatuhum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûn(tusebbihûne).

Ονλαρ⎬ν εν μακυλ δ⎫⎭⎫νενι: “Βεν, σιζε Εðερ (Αλλαη∋⎬) τεσπιη ετμιψορσαν⎬ζ ολμαζ (τεσπιη ετμενιζ γερεκιρ) δεμεδιμ μι?” δεδι.

1 2 3 4 5 6

-

kâle evsatu-hum e lem ekul lekum lev lâ tusebbihûne

: : : : : :

dedi onlarýn en makul düþüneni (aklý baþýnda olaný) ben demedim mi size eðer, olsa, keþke olsaydý tespih etmiyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlarýn en aklý baþýnda olaný: “Ben size Allah’ý tespih etmezsek Allah bize çok mahsul vermez demedim mi?” dedi. Allah’ý tespih etmek, ruhun vechin, nefsin ve iradenin Allah’a tesliminden sonra, daimî zikir artýk küllî irade tarafýndan yapýlacaðý için zikrin tespihe dönüþmesi demektir.

240

240


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b £ã¡a ¬b ä¡£2 ‰  æb z¤j¢ aì¢Ûb Ó

åî©à¡Ûb Ã b £ä¢× Kâlû subhâne rabbinâ innâ kunnâ zâlimîn(zâlimîne).

“Βιζιμ Ραββιμιζ Σ⎫βηαν’δ⎬ρ (ψ⎫χεδιρ, ηερ⎭εψδεν μ⎫νεζζεητιρ). Μυηακκακ κι βιζ ζαλιμ κιμσελερ ολδυκ.” δεδιλερ.

1 2 3 4 5 6

-

kâlû subhâne rabbi-nâ in-nâ kun-nâ zâlimîne

: : : : : :

dediler sübhan, yüce, mutlak kaadir, herþeyden münezzeh Rabbimiz muhakkak ki biz biz olduk zalimler, zalim kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bizim Rabbimiz Sübhan’dýr. Yani yücedir, kaadiri mutlaktýr, dediler. Zalimler olduklarýný kabul ettiler.

241

241


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¨Ü Ç ¤á¢è¢š¤È 2  3 j¤Ó b Ï

æì¢ß ë 5 n í §œ¤È 2 Fe akbele ba'duhum alâ ba'dýn yetelâvemûn(yetelâvemûne).

Βυνυν ⎫ζερινε βιρβιρλερινε, κ⎬ναψαρακ καρ⎭⎬λ⎬κ ϖερδιλερ.

1 - fe

:

bunun üzerine

2 - akbele

:

birbirlerine mukabele ettiler, karþýlýk verdiler

3 - ba'du-hum

:

onlarýn bazýsý

4 - alâ ba'dýn

:

bazýsýna, diðerlerine

5 - (ba'du-hum alâ ba'din)

:

birbirlerine

6 - yetelâvemûne

:

karþýlýklý levmediyorlar, kýnýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sonra hepsi birbirini kýnamaya ve aralarýnda tartýþmaya baþladýlar.

242

242


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b £ã¡a ¬b ä Ü¤í ë b í aì¢Ûb Ó

åî©Ëb Ÿ b £ä¢× Kâlû yâ veylenâ innâ kunnâ tâgîn(tâgîne).

Ψαζ⎬κλαρ ολσυν βιζε, μυηακκακ κι βιζ ηαδδι α⎭αν κιμσελερ ολδυκ.

1 2 3 4 5

-

kâlû yâ veyle-nâ in-nâ kun-nâ tâgîne

: : : : :

dediler yazýklar olsun bize muhakkak ki biz biz olduk haddi aþan kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hepsi: “Bize yazýklar olsun, muhakkak ki biz azgýn, haddi aþan, Allah’a itaat etmeyen kiþilermiþiz.” dediler.

243

243


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬b è¤ä¡ß a¦Š¤î  b ä Û ¡†¤j¢í ¤æ a ¬b ä¢£2 ‰ ó¨ Ç  æì¢j¡Ëa ‰ b ä¡£2 ‰ ó¨Û¡a ¬b £ã¡a Asâ rabbunâ en yubdilenâ hayren minhâ innâ ilâ rabbinâ râgýbûn(râgýbûne).

Ραββιμιζιν βιζε, ονυν ψερινε, ονδαν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬σ⎬ν⎬ βεδελ ολαρακ ϖερμεσι υμυλυρ. Μυηακκακ κι βιζ, Ραββιμιζε ραðβετ εδεν κιμσελεριζ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

asâ rabbu-nâ en yubdile-nâ hayren min-hâ innâ ilâ rabbi-nâ râgýbûne

: : : : : : : :

umulur Rabbimiz bize onun yerine bedel olarak vermesi daha hayýrlý ondan muhakkak ki biz Rabbimize raðbet eden kimseleriz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar Rab’lerine ulaþmayý diledikten sonra, ruhlarýný, vechlerini Allah’a teslim edeceklerdir. Daimî zikre ulaþtýktan sonra nefslerini Allah’a teslim edecekler, iradelerini de Allah’a teslim ettikten sonra, kiþisel iradenin deðil, küllî iradenin “Allah” kelimesini kesintisiz olarak tekrar ettirmesi zikrin tespihe dönüþmesini saðlayacaktýr. Ýþte Allah’a raðbet edilmesi bu tespih ile mümkündür.

244

244


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 33

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡ñ Š¡¨ü¤a ¢la ˆ È Û  ë 6 ¢la ˆ È¤Ûa  Ù¡Û¨ˆ × ;  æì¢à Ü¤È í aì¢ãb × ¤ì Û < ¢Š j¤× a Kezâlikel azâb(azâbu), ve le azâbul âhýreti ekber(ekberu), lev kânû ya'lemûn(ya'lemûne).

Αζαπ ι⎭τε β⎞ψλεδιρ ϖε αηιρετ αζαβ⎬ ελβεττε δαηα β⎫ψ⎫κτ⎫ρ. Κε⎭κε βιλσελερδι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

kezâlike el azâbu ve le azâbu el âhýreti ekberu lev kânû ya'lemûne

: : : : : : : : :

iþte böyle azap ve elbette azap ahiret daha büyük þâyet, ise, keþke oldular, idiler biliyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah dünyadaki ile ahiretteki azabý mukayese ediyor ve ahiret azabýnýn çok þiddetli olduðunu ifade ediyor.

245

245


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡áî©È £äÛa ¡pb £ä u ¤á¡è¡£2 ‰  †¤ä¡Ç  åî©Ô £n¢à¤Ü¡Û  £æ¡a Ýnne lil muttekîne inde rabbihim cennâtin naîm(naîmi).

Μυηακκακ κι τακϖα σαηιπλερι ι⎜ιν, Ραβ’λερινιν ψαν⎬νδα Να⎩μ χεννετλερι ϖαρδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6

-

inne li el muttekîne inde rabbi-him cennâti en naîmi

: : : : : :

muhakkak muttakiler için vardýr yanýnda onlarýn Rab’leri cennetler naîm

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Takva sahipleri için ni’metlerle dolu cennetler yani Naîm cennetleri vardýr. Bu cennetler Rab’lerinin yanýndadýr.

246

246


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 åî©ß¡Š¤v¢à¤Ûb ×  åî©à¡Ü¤¢à¤Ûa ¢3 È¤v ä Ï  a E fe nec'alul muslimîne kel mucrimîn(mucrimîne).

⇑⎭τε β⎞ψλε, μ⎫σλ⎫μανλαρ⎬ (τεσλιμ ολανλαρ⎬), μ⎫χριμλερ (συ⎜λυλαρ) γιβι κ⎬λαρ μ⎬ψ⎬ζ (βιρ τυταρ μ⎬ψ⎬ζ)? 1 2 3 4 5 6

-

e fe nec'alu el muslimîne ke el mucrimîne

: : : : : :

mi artýk, öyleyse, iþte böyle biz kýlarýz, yaparýz müslümanlar, teslim olanlar gibi mücrimler, günahkâr olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Müslümanlar Allah’a teslim olanlardýr. Allah’a ulaþmayý dilediði andan itibaren kiþi birinci kat cennetin sahibi olan bir müslümandýr. Dilemeyen müþrikler müslüman statüsü içinde mütalaa edilmiyor. Çünkü onlar takva sahibi deðillerdir, þirktedirler, gidecekleri yer cehennemdir ve Allah’ýn âyetlerinden gâfildirler. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. 30/RUM-32: Minellezîne ferrakû dînehum ve kânû þiyeâ(þiyean), kullu hýzbin bimâ ledeyhim ferihûn(ferihûne). (O müþriklerden olmayýn ki) onlar, dînlerinde fýrkalara ayrýldýlar ve grup grup oldular. Bütün gruplar, kendilerinde olanla ferahlanýrlar. 10/YUNUS-7: Ýnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne). Muhakkak ki onlar, Bize ulaþmayý (hayatta iken ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmayý) dilemezler. Dünya hayatýndan razý olmuþlardýr ve onunla doyuma ulaþmýþlardýr ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardýr. 10/YUNUS-8: Ulâike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne). Ýþte onlarýn kazandýklarý (dereceler) gereðince varacaklarý yer ateþtir (cehennemdir).

247

247


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 æì¢à¢Ø¤z m  Ñ¤î × ® ¤á¢Ø Û

b ß

Mâ lekum, keyfe tahkumûn(tahkumûne).

Σιζε νε ολυψορ? Νασ⎬λ η⎫κ⎫μ ϖεριψορσυνυζ?

1 - mâ

:

ne

2 - lekum

:

size

3 - keyfe

:

nasýl

4 - tahkumûne

:

hüküm veriyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ müþriklere “Size ne oluyor, nasýl hüküm veriyorsunuz?” diye soruyor. Ýnsanlara Allah’ýn Tevrat’ta, Ýncil’de ve Kur’ân-ý Kerim’de açýkladýðý ve farz kýldýðý 7 safha, 4 teslim Hz. Musa, Hz. Ýsa ve Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz zamanýnda yaþanmýþtýr.

248

248


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢¢‰¤† m ¡éî©Ï ¥lb n¡× ¤á¢Ø Û ¤â a Em lekum kitâbun fîhi tedrusûn(tedrusûne).

Ψοκσα σιζιν βιρ κιταβ⎬ν⎬ζ ϖαρ δα ονδαν δερσ μι οκυψορσυνυζ?

1 2 3 4 5

-

em lekum kitâbun fî-hi tedrusûne

: : : : :

yoksa sizin var kitap onda, onun içinde ders okuyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Müþriklere, “Tevrat’ýn ve Ýncil’in dýþýnda ayrý bir kitaba tâbî olarak mý Kur’ân hükümlerine ters düþüyorlar?” diye Allah soruyor. Tevrat ve Ýncil olsaydý, bu 2 kitapta da 7 safha ve 4 teslim yer aldýðý için, ayrý bir ders okumalarý mümkün olmayacaktý.

249

249


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 æ뢊 £î ‚ m b à Û ¡éî©Ï ¤á¢Ø Û  £æ¡a Ýnne lekum fîhi le mâ tehayyerûn(tehayyerûne).

Γερ⎜εκτεν ονυν ι⎜ινδε (ο κιταπτα) “βεðενιπ σε⎜τιðινιζ ⎭εψλερ μυτλακα σιζινδιρ” (μι ψαζ⎬λ⎬)?

1 2 3 4 5 6

-

inne lekum fî-hi le mâ tehayyerûne

: : : : : :

muhakkak, gerçekten sizin için, sizin onda, onun içinde elbette, mutlaka þey, þeyler siz tahayyer ediyorsunuz, beðenip seçiyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Müþrikler müslümanlara: “Eðer öldükten sonra dirilmek varsa, bize bu dünyada verildiði gibi, orada da, size verilenden daha çoðu bize verilir.” demiþlerdi.

250

250


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¨Û¡a ¥ò Ì¡Ûb 2 b ä¤î Ü Ç ¥æb à¤í a ¤á¢Ø Û ¤â a 7  æì¢à¢Ø¤z m b à Û ¤á¢Ø Û  £æ¡a = ¡ò à¨î¡Ô¤Ûa ¡â¤ì í Em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmil kýyâmeti inne lekum lemâ tahkumûn(tahkumûne).

Ψοκσα σιζιν ι⎜ιν κ⎬ψ®μετε καδαρ σ⎫ρεχεκ ολαν, ⎫ζεριμιζδε ψεμινλερ μι ϖαρ; “Νε η⎫κ⎫μ ϖεριρσενιζ ο μυτλακα σιζινδιρ (διψε).” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

em lekum eymânun aleynâ bâligatun ilâ yevmi el kýyâmeti inne lekum le mâ tahkumûne

: : : : : : : : : : :

yoksa sizin için, sizin yeminler üzerimizde eriþir, sürer kýyâmet gününe kadar muhakkak sizin için, sizin mutlaka þey, ne siz hüküm veriyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Müþriklere hitap ediliyor, üzerimizde kýyâmete kadar sürüp gidecek yeminler mi var ki, hangi hükme varýrsanýz o mutlaka sizin olacak diye.

251

251


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

8 ¥áî©Ç ‹

Ù¡Û¨ˆ¡2

¤á¢è¢£í a

¤á¢è¤Ü 

Sel hum eyyuhum bi zâlike zeîm(zeîmun).

Ονλαρα σορ: “Ονλαρ⎬ν ηανγισι βυνυν σαϖυνυχυσυδυρ?”

1 - sel

:

sor

2 - hum

:

onlara

3 - eyyu-hum

:

onlarýn hangisi

4 - bi zâlike

:

bunu

5 - zeîmun

:

garanti verir, savunur, savunucusudur

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Bu fikri savunanlar hangileridir? Müþriklere sor!” emri geliyor.

252

252


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¡è¡ö¬b × Š¢'¡2 aì¢m¤b î¤Ü Ï 8 ¢õ¬b × Š¢( ¤á¢è Û ¤â a  åî©Ó¡…b • aì¢ãb × ¤æ¡a Em lehum þurekâu, felye'tû bi þurekâihim in kânû sâdikîn(sâdikîne).

Ψοκσα ονλαρ⎬ν ορτακλαρ⎬ μ⎬ ϖαρ? √ψλεψσε ορτακλαρ⎬ν⎬ γετιρσινλερ, εðερ δοðρυ σ⎞ψλεψεν κιμσε ισελερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

em lehum þurekâu fe el ye'tû bi þurekâi-him in kânû sâdikîne

: : : : : : : : :

yoksa, veya onlarýn var ortaklar þu halde, öyleyse getirsinler onlarýn ortaklarý, ortaklarýný eðer, ise oldular, idiler sadýklar, doðru sözlü kimseler, doðru söyleyenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Müþriklerin ortaklarý mý var yoksa? Doðru söylüyorlarsa ortaklarýný getirsinler. Müþriklere baþaramayacaklarý bir imtihan oluyor.

253

253


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 566

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æ¤ì Ç ¤†¢í  ë §Öb  ¤å Ç ¢Ñ '¤Ø¢í  â¤ì í =  æì¢Èî©À n¤ í

5 Ï

¡…ì¢v¢£Ûa ó Û¡a

Yevme yukþefu an sâkýn ve yud'avne iles sucûdi fe lâ yestetîûn(yestetîûne).

Γερ⎜εκλεριν α⎜⎬ðα ⎜⎬κτ⎬ð⎬ γ⎫ν, σεχδε ετμεψε δαϖετ ολυνυρλαρ. Φακατ (σεχδε ετμεψε) γ⎫⎜λερι ψετμεζ.

1 2 3 4 5 6 7

-

yevme yukþefu an sâkýn ve yud'avne ilâ es sucûdi fe lâ yestetîûne

: : : : : : :

gün açýlýr, açýða çýkar (sýrlar) giderilir perde, sýrlar, gerçekler ve davet edilirler secde etmeye artýk, fakat muktedir olamazlar, güçleri yetmez

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Müþrikler paçalar sývanacaðý gün secdeye davet edilirler ama buna güçleri yetmez.

254

254


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢ãb × ¤† Ó  ë 6 ¥ò £Û¡‡ ¤á¢è¢Ô ç¤Š m ¤á¢ç¢‰b –¤2 a ¦ò È¡(b 

æì¢à¡Ûb  ¤á¢ç  ë ¡…ì¢v¢£Ûa ó Û¡a  æ¤ì Ç ¤†¢í Hâþiaten ebsâruhum terhekuhum zilleh(zilletun), ve kad kânû yud'avne iles sucûdi ve hum sâlimûn(sâlimûne).

Γ⎞ζλερι κορκυδαν ⎫ρπερμι⎭ ηαλδε, ονλαρ⎬ βιρ ζιλλετ καπλαρ. Ονλαρ, σαλιμκεν (σαðλ⎬κλ⎬ ϖε σελ®μεττε ικεν) σεχδε ετμεψε δαϖετ ολυνμυ⎭λαρδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

hâþiaten ebsâru-hum terheku-hum zilletun ve kad kânû yud'avne ilâ es sucûdi ve hum sâlimûne

: : : : : : : : : :

korkudan ürpermiþ halde onlarýn bakýþlarý, gözleri onlarý kaplar, bürür zillet ve olmuþtu oldular, idiler davet edilirler secdelere, secde etmeye ve onlar salim, saðlam, selâmette

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmette cehenneme girecekleri bir zillet kaplayacaðý kesinleþiyor. Halbuki dünya hayatýnda onlar secdeye davet edilmiþler ama secde etmemiþlerdir.

255

255


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡sí ©† z¤Ûa a ˆ¨è¡2 ¢l£ˆ¡  Ø¢í ¤å ß  ë ó©ã¤‰ ˆ Ï =  æì¢à Ü¤È í  ü ¢s¤î y ¤å¡ß

¤á¢è¢u¡‰ ¤† n¤ ä 

Fe zernî ve men yukezzibu bi hâzel hadîs(hadîsi), senestedricuhum min haysu lâ ya'lemûn(ya'lemûne).

Αρτ⎬κ βυ σ⎞ζ⎫ ψαλανλαψαν κι⎭ιλερι Βανα β⎬ρακ. Ψακ⎬νδα ονλαρ⎬ βιλμεδικλερι βιρ ψερδεν τεδριχεν (ψαϖα⎭ ψαϖα⎭ αζαβα) ψακλα⎭τ⎬ραχαð⎬ζ.

1 2 3 4 5 6 7

-

fe zer-nî ve men yukezzibu bi hâzâ el hadîsi se-nestedricu-hum

8 - min haysu 9 - lâ ya'lemûne

: : : : : : : : :

o zaman, artýk bana býrak, ilgilenme ve kimse yalanlýyor bunu söz tedricen (derece derece), yavaþ yavaþ (azaba) yaklaþtýracaðýz yerden bilmiyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn evvelki âyette söylediklerini yalanlayanlarý, sen Bana býrak diyor, Yüce Rabbimiz. Onlarý, Allah’ýn yakýnda bilmedikleri bir þekilde yavaþ yavaþ azaba yaklaþtýracaðý açýklanýyor.

256

256


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¥åî©n ß ô©†¤î ×  £æ¡a 6 ¤á¢è Û ó©Ü¤ß¢a  ë Ve umlî lehum, inne keydî metîn(metînun).

ςε Βεν, ονλαρα μ⎫ηλετ ϖεριψορυμ. Μυηακκακ κι Βενιμ τυζαð⎬μ ⎜οκ κυϖϖετλιδιρ. 1 2 3 4 5

-

ve umlî lehum inne keydî metînun

: : : : :

ve ben mühlet, süre, zaman veriyorum onlara muhakkak ki benim tuzaðým metin, saðlam, çok kuvvetli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yüce Allah: “Ben onlara mühlet veriyorum. Muhakkak ki benim tuzaðým saðlam ve kuvvetli bir tuzaktýr.” buyuruyor.

ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

7 æì¢Ü Ô¤r¢ß §â Š¤Ì ß ¤å¡ß ¤á¢è Ï a¦Š¤u a ¤á¢è¢Ü ÷¤ m ¤â a Em tes'eluhum ecren fe hum min magremin muskalûn(muskalûne).

Ψοκσα ονλαρδαν ⎫χρετ μι ιστιψορσυν? Β⎞ψλεχε ονλαρ αð⎬ρ βιρ βορ⎜ αλτ⎬νδαλαρ μ⎬? 1 2 3 4 5 6 7

-

em tes'elu-hum ecren fe hum min magremin muskalûne

: : : : : : :

veya, yoksa mý sen onlardan istiyorsun bir ücret o zaman onlar maddî bir borçtan sakil, aðýr olan bir yükü ödemekle mükellef olanlar, borç altýnda olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlardan ücret istedin de bu sebeple onlara aðýr bir borç mu yüklemiþ oldun? diye Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’e hitap ediliyor.

257

257


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 47

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢j¢n¤Ø í ¤á¢è Ï ¢k¤î Ì¤Ûa ¢á¢ç  †¤ä¡Ç ¤â a Em inde humul gaybu fe hum yektubûn(yektubûne).

ςεψα γαψβ (βιλινμεψεν ®λεμλερ) ονλαρ⎬ν ψαν⎬νδα δα, αρτ⎬κ ονλαρ μ⎬ ψαζ⎬ψορλαρ. 1 2 3 4 5 6 7

-

em inde hum(u) el gaybu fe hum yektubûne

: : : : : : :

veya, yoksa mý yanýnda onlar gayb artýk onlar yazýyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Gayb fizik vücut tarafýndan görülemeyen, iþitilemeyen ve hissedilemeyen herþeyin, Kur’ân’daki adýdýr. Gayb görünen ve bilinen zahirî âlemin (1) ötesindeki nefslerin yaþadýðý berzah âlemi (2), ruhlarýn yaþadýðý emr âlemi (3), cinlerin yaþadýðý gayb âlemi (4), cinlerin nefslerinin yaþadýðý karþýt gayb âlemi (5), zülmanî âlem olan ve 7 kat cehennemleri kapsayan siccîn (6), Rabbanî âlem olan 7 kat cennetleri kapsayan illiyyin (7), 7 ayrý âlemin varlýðýný ispat etmektedir. Zahirî âlem hariç, geri kalan 6 âlemin hepsi, gaybýn bir parçasýdýr.

258

258


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

< ¡pì¢z¤Ûa ¡k¡yb – × ¤å¢Ø m  ü  ë  Ù£2¡  ‰ ¡á¤Ø¢z¡Û ¤Š¡j¤•b Ï 6 ¥âì¢Ä¤Ø ß  ì¢ç  ë ô¨…b ã ¤‡¡a Fasbir li hukmi rabbike ve lâ tekun ke sâhýbil hût(hûti), iz nâdâ ve huve mekzûm(mekzûmun).

Αρτ⎬κ Ραββινιν η⎫κμ⎫νε σαβρετ. ςε βαλ⎬κ σαηιβι (Ψυνυσ Α.Σ) γιβι ολμα. Ο ⎜οκ η⎫ζ⎫νλ⎫, γαμλ⎬ ολαρακ (Ραββινε) νιδα ετμι⎭τι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

fe isbir li hukmi rabbi-ke ve lâ tekun ke sâhýbi el hûti iz nâdâ ve huve mekzûmun

: : : : : : : : : : : :

artýk sabret için, ...e hüküm, hükmü senin Rabbin, Rabbinin ve sen olma gibi sahibi balýk o zaman nida etti, çaðýrdý ve o öfkeli olan, çok gamlý, çok hüzünlü olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm 1- “Ve huve” diye baþlayan son cümlecikler, çoðunlukla “hal cümleciði” olduðu için, bilhassa “ve” kelimesi kullanýlmayýp “olarak” þeklinde, kendinden önceki fiilin vuku bulduðu zamanki hali yazýlarak ifade ediliyor. 2- Yunus (A.S)’ýn balýðýn karnýnda yaptýðý duasý: “Lâ ilâhe illâ ente subhaneke innî kuntu minez zâlimîn.”

259

259


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ˆ¡j¢ä Û ©é¡£2 ‰ ¤å¡ß ¥ò à¤È¡ã ¢é × ‰a † m ¤æ a ¬ ü ¤ì Û ¥âì¢ß¤ ˆ ß

ì¢ç  ë

¡õ¬a Š È¤Ûb¡2

Lev lâ en tedârekehu ni'metun min rabbihî le nubize bil arâi ve huve mezmûm(mezmûmun).

Εðερ ονυν Ραββινδεν κενδισινε βιρ νι’μετ ψετι⎭μεσε ιδι, μυτλακα ο ζεμμολυνμυ⎭ (κ⎬νανμ⎬⎭) ολαρακ βο⎭ αραζιψε ατ⎬λμ⎬⎭ ολαχακτ⎬.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

lev lâ en tedâreke-hu ni'metun min rabbi-hî le nubize bi el arâi ve huve mezmûmun

: : : : : : : :

eðer olmasaydý ona eriþmesi, yetiþmesi ni’met onun Rabbinden mutlaka atýlýr çýplak, bitki yetiþmemiþ olan boþ araziye ve o zemmedilmiþ olan, kýnanmýþ olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Peygamber Yunus (A.S)‘ýn gemiden atlamasý ile Yunus balýðýnýn onu yutmasý gerçekleþiyor ve Allah onun hayatýný kurtarýp, bir Peygamber (Nebî) olarak sað salim karaya çýkarýyor.

260

260


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 50

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åî©z¡Ûb £–Ûa  å¡ß ¢é Ü È v Ï ¢é¢£2 ‰ ¢éî¨j n¤ub Ï Fectebâhu rabbuhu fe cealehu mines sâlihîn(sâlihîne).

Φακατ ονυν Ραββι, κενδισινι σε⎜τι β⎞ψλεχε ονυ σαλιηλερδεν κ⎬λδ⎬. 1 2 3 4 5 6

-

fe ectebâ-hu rabbu-hu fe ceale-hu min es sâlihîne

: : : : : :

böylece, artýk onu seçti onun Rabbi böylece, artýk onu kýldý salihlerden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Yunus Peygamber’i seçti ve oun salihlerden yani en üst makam olan salâh makamýna ulaþmýþlardan kýldý. Bütün peygamberler salâh makamýnýn en yüksek mertebesine ulaþmýþlardýr. Salâh makamý þu kademeleri ihtiva eder: 1- Kiþinin günahlarýnýn örtülmesi 66/TAHRÝM-8: Yâ eyyuhellezîne âmenû tûbû ilâllâhi tevbeten nasûhâ(nasûhan), asâ rabbukum en yukeffire ankum seyyiâtikum ve yudhilekum cennâtin tecrî min tahtihel enhâru, yevme lâ yuhzîllâhun nebiyye vellezîne âmenû meah(meahu), nûruhum yes’â beyne eydîhim ve bi eymânihim yekûlûne rabbenâ etmim lenâ nûrenâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli þey'in kadîr(kadîrun). Ey âmenû olanlar! Allah’a nasuh tövbesiyle tövbe edin ki; Allah, sizin günahlarýnýzý örtsün ve sizi, altýndan nehirler akan cennetlere koysun. O gün Allah, nebîleri ve onlarla birlikte âmenû olanlarý utandýrmayacaktýr. (O gün) onlar, nurlarý önlerinde ve saðlarýnda olarak yürürler ve (nasuh tövbesini yaptýklarý gün): “Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizlere maðfiret et (günahlarýmýzý sevaba çevir), muhakkak ki; Sen, herþeye kaadirsin.” derler. 2- Baþýnýn üzerine salâh nuru verilmesi (Tahrim-8) 3- Günahlarýnýn sevaba çevrilmesi (Tahrim-8) 4- Ýradesinin Allah tarafýndan teslim alýnmasý ve Küllî Ýrade’nin zikrini tespih haline getirmesi 3/AL-Ý ÝMRAN-102: Yâ eyyuhellezîne âmenûttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn(muslimûne). Ey îmân edenler! Hakkýyla takva sahibi olanlar (nasýl bir takvanýn sahibi ise ayný onlar) gibi, Allah’a karþý takva sahibi olun ve (ölmeden önce) Allah’a teslim olun.

261

261


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 50

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

5- Ýrþada memur ve mezun kýlýnarak ÝRÞAD MAKAMINA tayin edilmesi 9/TEVBE-100: Ves sâbikûnel evvelûne minel muhâcirîne vel ensâri vellezînettebeûhum bi ýhsânin radýyallâhu anhum ve radû anhu ve eadde lehum cennâtin tecrî tahtehel enhâru hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden), zâlikel fevzul azîm(azîmu). O sabikûn-el evvelîn (evvelki hayýrlarda yarýþanlardan ulûl’elbab, ihlâs ve salâh makamlarýný, en üst üç makamý iþgal edenler): onlarýn bir kýsmý muhacirînden (Mekke’den Medine’ye göç edenlerden) bir kýsmý ensardan (Medine’deki yardýmcýlardan) ve bir kýsmý da onlara (ensar ve muhacirîne) ihsanla tâbî olanlardandý. (Sahâbe irþad makamýna sahip olduklarý için onlara tâbî olundu). Allah, onlardan razý ve onlar da O’ndan (Allah’tan) razýdýr. Onlara Allah, altlarýndan ýrmaklar akan cennetler hazýrladý ve orada ebediyyen kalacaklardýr. Ýþte bu, en büyük (azîm) mükâfattýr. 6- Hakk’ýn katýnda Hakk’a þahit olanlar (devrin imamýnýn 2 baþ veziri ile 7 veziri) 57/HADÝD-19: Vellezîne âmenû billâhi ve rusulihî ulâike humus sýddîkûne veþ þuhedâu inde rabbihim, lehum ecruhum ve nûruhum, vellezîne keferû ve kezzebû bi âyâtinâ ulâike ashâbul cahîm(cahîmi). Onlar ki; Allah’a ve resûlüne, îmân sahibidirler. Ýþte onlar sýddîklerdir ve þahitlerdir Rab’lerinin indinde. Onlarýn ecirleri ve nurlarý vardýr. Kim de kâfir ise ve âyetlerimizi tekzip etti ise onlar cehennem ashabýdýrlar. 7- 1. Kavim resûlleri 16/NAHL-36: Ve le kad beasnâ fî kulli ummetin resûlen eni’budûllâhe vectenibût tâgût(tâgûte), fe minhum men hedallâhu ve minhum men hakkat aleyhid dalâleh(dalâletu), fe sîrû fîl ardý fanzurû keyfe kâne âkýbetul mukezzibîn(mukezzibîne). Ve andolsun ki Biz, bütün ümmetlerin (milletlerin, kavimlerin) içinde resûl beas ettik (hayata getirdik, vazifeli kýldýk). (Allah’a ulaþmayý dileyerek) Allah’a kul olsunlar ve taguttan (insan ve cin þeytanlardan) içtinap etsinler (sakýnýp kurtulsunlar) diye. Onlardan bir kýsmýný, (Resûlün daveti üzerine Allah’a ulaþmayý dileyenleri) Allah hidayete erdirdi ve bir kýsmýnýn (dilemeyenlerin) üzerine dalâlet hak oldu. Artýk yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanlarýn akýbetinin, nasýl olduðuna bakýn (görün). 2. Devrin imamlýðýna vekâlet eden velî resûller 32/SECDE-24: Ve cealnâ minhum eimmeten yehdûne bi emrinâ lemmâ saberû ve kânû bi âyâtinâ yûkýnûn(yûkýnûne). Ve onlardan, emrimizle hidayete erdiren imamlar kýldýk ve sabýr sahibi olduklarý ve âyetlerimize (Hakk’ul yakîn seviyesinde) yakîn hasýl etmiþ olduklarý için. 3. Asil olarak devrin imamlarý olan nebî resûller, yani peygamber resûller 21/ENBÝYA-73: Ve cealnâhum eimmeten yehdûne bi emrinâ ve evhaynâ ileyhim fi’lel hayrâti ve ikâmes salâti ve îtâez zekâh(zekâti), ve kânû lenâ âbidîn(âbidîne). Ve onlarý, emrimizle hidayete erdiren (ölmeden önce ruhlarý Allah’a ulaþtýran) imamlar kýldýk. Ve onlara, hayýrlar iþlemeyi, namaz kýlmayý ve zekât vermeyi vahyettik. Ve onlar, Bize kul oldular.

262

262


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¡ç¡‰b –¤2 b¡2  Ù ãì¢Ô¡Û¤Œ¢î Û a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ûa ¢…b Ø í ¤æ¡a  ë < ¥æì¢ä¤v à Û ¢é £ã¡a  æì¢Ûì¢Ô í  ë  Š¤×£ˆ¡ Ûa aì¢È¡à  b £à Û Ve in yekâdullezîne keferû le yuzlikûneke bi ebsârihim lemmâ semiûz zikre ve yekûlûne innehu le mecnûn(mecnûnun).

ςε ινκ®ρ εδενλερ, ζικρι (Κυρ’®ν’⎬) ι⎭ιττικλερι ζαμαν γερ⎜εκτεν σενι νερεδεψσε γ⎞ζλερι ιλε δεϖιριρλερ. ςε “Μυηακκακ κι ο γερ⎜εκτεν μεχνυνδυρ (δελιδιρ).” δερλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

ve in yekâdu ellezîne keferû le yuzlikûne-ke bi ebsâri-him lemmâ semiû ez zikre ve yekûlûne inne-hu le mecnûnun

: : : : : : : : : : : : : :

ve neredeyse, az kalsýn olur onlar, olanlar inkâr ettiler gerçekten seni kaydýracaklar, devirecekler ile onlarýn bakýþlarý, gözleri olduðu zaman duydular zikir, Kur'ân ve diyorlar muhakkak ki o gerçekten mecnun, deli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’ýn bir adý da Zikir’dir. Kur’ân’ýn okunduðunu duyan müþrikler buna çok öfkeleniyorlar ve Hz. Muhammed (S.A.V) için, “O, gerçekten bir delidir (mecnundur).” diyorlardý.

263

263


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 52

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(68) Kalem Suresi ¡á Ü Ô¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åî©à Ûb È¤Ü¡Û ¥Š¤×¡‡  £ü¡a  ì¢ç b ß  ë Ve mâ huve illâ zikrun lil âlemîn(âlemîne).

ςε Ο (Κυρ’®ν), ®λεμλερε ζικιρδεν (⎞ð⎫ττεν) βα⎭κα βιρ ⎭εψ δεðιλδιρ.

1 2 3 4 5 6

-

ve mâ huve illâ zikrun li el âlemîne

: : : : : :

ve deðildir o den baþka bir zikir, öðüt için âlemler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Kur’ân’ýn bütün âlemler için bir zikir olduðunu ifade buyuruyor. Kur’ân bir öðüttür, Allah Ýsm-i Þerifi’ni zikreden, anan, hatýrlatan bir zikirdir. Ýnsanlar için uyulmasý gerekli bütün emirleri, kaideleri, ihtarlarý ihtiva eder. Allah kâinata Kur’ân’la hükmeder. Tevrat’ta da Ýncil’de de mevcut olan 7 safha ve 4 teslim Kur’ân’la tescil edilmiþtir. Allah: “Biz bu Kur’ân’a herþeyi koyduk, hiçbir þeyi eksik býrakmadýk.” buyuruyor.

264

264


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡ò £Ó¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 69. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¢ò £Ó¬b z¤Û a El hâkkatu.

Ηακικατ (ϖυκυ βυλμασ⎬ γερ⎜εκ ολαν). 1 - el hâkkatu

:

hakikat, gerçek, gerçekleþecek olan, vuku bulmasý gerçek olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hakikat kelimesi kullanýlýyor. Sadece bir kelime. Vuku bulmasý gerçek olan, gerçekten oluþacak bir olaydan bahsolunuyor.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

7 ¢ò £Ó¬b z¤Ûa b ß Mel hâkkah(hâkkatu).

Ηακικατ (γερ⎜εκ) ολαν (ϖυκυ βυλαχαð⎬ μυτλακ ολαν) νεδιρ? 1 - mâ 2 - el hâkkatu

: :

nedir hakikat (gerçek) olan (vuku bulacaðý mutlak olan)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Vuku bulacaðý, yani gerçekleþeceði muhakkak olan olay nedir?

265

265


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¢ò £Ó¬b z¤Ûa b ß  Ùí¨‰¤… a ¬b ß  ë Ve mâ edrâke mel hâkkah(hâkkatu).

ςε ηακικατ ολαν⎬ν (ϖυκυ βυλαχακ ολαν⎬ν) νε ολδυðυνυ σανα βιλδιρεν νεδιρ? 1 2 3 4

-

ve mâ edrâke mâ el hâkkatu

: : : :

ve nedir sana bildiren nedir hakikat, gerçek, vuku bulacak olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve gerçekleþecek, yani vuku bulacak olaný sana bildiren nedir? Kur’ân-ý Kerim inzal edildikten sonra vuku bulacak bir hakikatten bahsedildiði cihetle, bu hakikat kýyâmetin kopmasý olacaktýr.

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

¡ò Ç¡‰b Ô¤Ûb¡2 ¥…b Ç  ë ¢…ì¢à q ¤o 2  £ˆ × Kezzebet semûdu ve âdun bil kâriah(kâriati).

Καρια’ψ⎬ (κορκυν⎜ ολαψ⎬) Σεμυδ ϖε Αδ (καϖμι) ψαλανλαδ⎬λαρ. 1 2 3 4

-

kezzebet semûdu ve âdun bi el kâriati

: : : :

inkâr etti, yalanladý Semud ve Ad (kavmi) Karia'yý (korkunç olayý)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Semud Kavmi de Ad kavmi de baþlarýna gelecek büyük felâket kendilerine bildirildiði halde onun vuku bulmayaaðýna inanýyorlardý. Bu sebeple onu yalanladýlar.

266

266


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢Ø¡Ü¤ç¢b Ï ¢…ì¢à q b £ß b Ï ¡ò î¡Ëb £ÀÛb¡2 Fe emmâ semûdu fe uhlikû bit tâgýyeh(tâgýyeti).

Φακατ βυ σεβεπλε Σεμυδ (καϖμι) αζγ⎬ν (⎜οκ ⎭ιδδετλι) βιρ αζαπλα ηελ®κ εδιλδι.

1 2 3 4 5

-

fe emmâ semûdu fe uhlikû bi et tâgiyeti

: : : : :

fakat Semud bu sebeple helâk edildi çok þiddetli ve kuvvetli, azgýn bir azapla

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yalanlamalarý ve helak edilmeyi zaten haketmeleri sebebiyle azgýn bir azapla, korkunç bir acýyý yaþayarak helâk edildiler.

267

267


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§|í©Š¡2 aì¢Ø¡Ü¤ç¢b Ï ¥…b Ç b £ß a  ë = §ò î¡mb Ç §Š •¤Š • Ve emmâ âdun fe uhlikû bi rîhýn sarsarin âtiyeh(âtîyetin).

ςε αμμα, Αδ (καϖμι) ισε (ο δα) βυ σεβεπλε ⎭ιδδετλι δονδυρυχυ, αζγ⎬ν εσεν βιρ φ⎬ρτ⎬να ιλε ηελ®κ εδιλδι. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve emmâ âdun fe uhlikû bi rîhin sarsarin âtîyetin

: : : : : : :

ve amma, ise Ad (kavmi) bu sebeple helâk edildi rüzgâr ile kasýp kavuran çok gürültülü dondurucu rüzgâr son derece þiddetli, azgýn esen fýrtýna

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ama Ad kavmi de böyle bir cezalandýrmayý yalanladýklarý için, yani ayný sebeple, dondurucu, azgýn ve çok þiddetli esen bir fýrtýna ile helâk edildi.

268

268


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 567

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b¦ßì¢¢y = §âb £í a  ò î¡ãb à q  ë §4b î Û  É¤j  ¤á¡è¤î Ü Ç b ç Š £‚  7 §ò í¡ëb  §3¤‚ ã ¢‹b v¤Ç a ¤á¢è £ã b × =ó¨Ç¤Š • b èî©Ï  â¤ì Ô¤Ûa ô Š n Ï Sahharahâ aleyhim seb'a leyâlin ve semâniyete eyyâmin husûmen fe terel kavme fîhâ sar'â ke ennehum a'câzu nahlin hâviyeh(hâviyetin).

(Αλλαη), ονυ (φ⎬ρτ⎬ναψ⎬) αρδαρδα, 7 γεχε 8 γ⎫ν ονλαρ⎬ν ⎫ζερινε μυσαλλατ εττι. Βυνδαν σονρα ο καϖμι οραδα ι⎜ι βο⎭ ηυρμα αðαχ⎬ κ⎫τ⎫κλερι γιβι ψερλερε σεριλμι⎭ γ⎞ρ⎫ρσ⎫ν. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

-

sahhara-hâ aleyhim seb'a leyâlin ve semâniyete eyyâmin husûmen fe terâ el kavme fî-hâ sar'â ke enne-hum a'câzu nahlin hâviyetin

: : : : : : : : : : : : : : : : :

onu emre amade kýldý, onu musallat etti onlarýn üzerine yedi geceler ve sekiz günler peþpeþe, ara vermeden, ardarda o zaman, bundan sonra görürsün kavmi orada yere serilmiþ gibi, sanki onlarýn olduðunu kütük hurma aðaçlarý boþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ad kavmi bu fýrtýnaya 7 gece 8 gün maruz kaldýlar. Fýrtýna sona erince Ad kavmindeki herkes, içi boþalmýþ kuruyarak yere düþmüþ hurmu kütükleri gibi cansýz yerlere serilmiþ bir hale düþtüler.

269

269


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 8

Σαψφα − 567

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§ò î¡Ób 2 ¤å¡ß ¤á¢è Û ô¨Š m ¤3 è Ï Fe hel terâ lehum min bâkýyeh(bâkýyetin).

Αρτ⎬κ ονλαρα αιτ βιρ βακιψε (γεριψε καλαν βιρ ⎭εψ) ϖαρ μ⎬, γ⎞ρ⎫ψορ μυσυν?

1 2 3 4 5

-

fe hel terâ lehum min bâkiyetin

: : : : :

o halde, artýk mý, var mý görürsün, görüyor musun onlarýn, onlara ait bakiye, geride kalan þey

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Artýk onlardan artakalan hiçbir þeyin mevcut olmadýðý, herþeyin yok edildiði ifade buyruluyor. Olsaydý mutlaka bir þeyler görülecekti.

270

270


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 9

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢é ܤj Ó ¤å ß  ë ¢æ¤ì Ç¤Š¡Ï  õ¬b u  ë 7 ¡ò ÷¡Ÿb ‚¤Ûb¡2 ¢pb Ø¡1 m¤ªì¢à¤Ûa  ë Ve câe fir'avnu ve men kablehu vel mu'tefikâtu bil hâtýeh(hâtýeti).

ςε φιραϖυν ϖε ονδαν ⎞νχεκιλερ ϖε ⎭εηιρλερι αλτ ⎫στ ολαν κιμσελερ ο β⎫ψ⎫κ ηατα ιλε γελδιλερ (κ⎬ψ®μετι, ηεσαπ ϖερμεψι, χεζα γ⎞ρμεψι ινκ®ρ ετμι⎭λερδι).

1 2 3 4 5

-

ve câe fir'avnu ve men kable-hu ve el mu'tefikâtu bi el hâtieti

: : : : :

ve geldi firavun ve ondan önceki kimseler ve beldeleri alt üst edilen kimseler büyük hatalar, kötü fiiller, günahlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Firavun ve ondan öncekiler ve beldeleri yerlebir edilmiþ bütün þehirlerin halklarý da ayný hatayý iþlediler. Ýþledikleri suç: Kýyâmet gününü, hayat filmlerini, kabettikleri dereceler mutlaka fazla olacaðý için cehenneme gideceklerini ve ebediyyen orada kalacaklarýný inkâr etmiþ olmalarý idi.

271

271


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢ç ˆ  b Ï ¤á¡è¡£2 ‰  4ì¢ ‰ a¤ì – È Ï ¦ò î¡2a ‰ ¦ñ ˆ¤ a Fe asav resûle rabbihim fe ehazehum ahzeten râbiyeh(râbiyeten).

Β⎞ψλεχε, Ραβ’λερινιν Ρεσ⎦λ’⎫νε ισψαν εττιλερ. Βυνυν ⎫ζερινε ονλαρ⎬ ⎭ιδδετλι βιρ ψακαλαμαψλα ψακαλαδ⎬.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

fe asav resûle rabbi -him fe ehaze-hum ahzeten râbiyeten

: : : : : : : :

böylece isyan ettiler resûl, elçi onlarýn Rabbi bunun üzerine onlarý yakaladý alýþ, yakalayýþ, yakalama çok þiddetli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn kendilerini kurtarmak için tayin ettiði Resûl’e isyan ettikleri için Allah onlarý þiddetli bir cezalandýrma ile yakaladý.

272

272


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡ò í¡‰b v¤Ûa ó¡Ï ¤á¢×b ä¤Ü à y ¢õ¬b à¤Ûa b Ì Ÿ b £à Û b £ã¡a Ýnnâ lemmâ tagal mâu hamelnâkum fîl câriyeti.

Μυηακκακ κι (τυφανδα) συ τα⎭τ⎬ð⎬ ζαμαν σιζι (ακ⎬π γιδεν) γεμιδε Βιζ τα⎭⎬δ⎬κ.

1 2 3 4 5 6 7

-

innâ lemmâ taga el mâu hamelnâ-kum fî el câriyeti

: : : : : : :

muhakkak ki biz olduðu zaman taþtý su sizi taþýdýk içinde akýp giden, gemi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah Nuh Tufaný’ndan bahsederek, muhakkak ki su taþarak heryeri kapladýðý zaman sizlerin atalarýnýzý biz taþýdýk buyuruyor.

273

273


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬b è î¡È m ë ¦ñ Š¡×¤ˆ m ¤á¢Ø Û b è Ü È¤v ä¡Û ¥ò î¡Ça ë ¥æ¢‡¢a Li nec'alehâ lekum tezkireten ve teýyehâ uzunun vâýyeh(vâýyetun).

Ονυ σιζιν ι⎜ιν βιρ ιβρετ κ⎬λαλ⎬μ ϖε ι⎭ιτεν κυλακλαρ ονυ βελλεσιν διψε.

1 2 3 4 5 6

-

li nec'ale-hâ lekum tezkireten ve teiye-hâ uzunun vâiyetun

: : : : : :

onu kýlalým diye sizin için ibret ve onu bellesin kulaklar belleyen, iþiten

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh’un Gemisi’nin ve milletinin gemiye binenler hariç, yok edilmesi bir ibrettir. Kim bunu iþitirse hafýzasýnda mutlaka yer edecektir. Allah’ýn hedefi de budur.

274

274


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¥ñ †¡ya ë ¥ò ‚¤1 ã ¡‰ì¢£–Ûa ó¡Ï  ƒ¡1¢ã a ‡¡b Ï Fe izâ nufiha fîs sûri nefhatun vâhýdetun.

Αρτ⎬κ Συρ’α τεκ βιρ ⎫φλεψι⎭λε ⎫φλενδιðι ζαμαν.

1 2 3 4 5 6

-

fe izâ nufiha fî es sûri nefhatun vâhidetun

: : : : : :

artýk üflendiði zaman içine sur, Ýsrafil (A.S)'ýn borusu üfleyiþ bir, tek

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü Ýsrafil (A.S) sur’a ilk üflemeyi yapacaktýr ve kýyâmet günü olan herkes, evvelkiler gibi ölecektir. Bu âyet sadece bu ilk üfleyiþten bahsediyor.

275

275


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢4b j¡v¤Ûa ë ¢¤‰ ü¤a ¡o Ü¡à¢y  ë ¦ñ †¡ya ë ¦ò £× … b n £×¢† Ï Ve humiletil ardu vel cibâlu fe dukketâ dekketen vâhýdeh(vâhýdeten).

ςε ψερψ⎫ζ⎫ (αρζ) ϖε δαðλαρ ψερλερινδεν καλδ⎬ρ⎬λ⎬π τεκ βιρ ⎜αρπ⎬⎭λα παρ⎜αλανδ⎬ð⎬ ζαμαν.

1 2 3 4 5 6 7

-

ve humilet(i) el ardu ve el cibâlu fe dukketâ dekketen vâhideten

: : : : : : :

ve taþýndý, kaldýrýldý arz, yeryüzü ve daðlar böylece, o zaman, olduðu zaman parçalandý çarpýþ bir, tek

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sur’a ilk üfürülüþünde zaman duracaktýr. Çünkü bu noktada zamaný oluþturan kâinatýn büyümesini saðlayan kinetik enerji sona erecek, kâinat hýzý sebebiyle biraz daha büyüyecek, sonra büyüme duracak ve yerçekimi dolayýsýyla büyük kütleler küçükleri kendilerine çekeceklerdir. Bu âyet, Dünya’nýn Güneþ’e çarpacaðý aný iþaret ediyor.

276

276


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¢ò È¡Óa ì¤Ûa ¡o È Ó ë §ˆ¡÷ ß¤ì î Ï Fe yevme izin vakaatil vâkýatu.

⇑⎭τε ιζιν γ⎫ν⎫, ο ϖακ⎬α (β⎫ψ⎫κ ολαψ) ϖυκυ βυλμυ⎭τυρ. 1 2 3 4

-

fe yevme izin vakaati el vâkiatu

: : : :

iþte o gün vuku bulur vakýa, büyük olay, kýyâmet

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýzin günü kýyâmet günüdür ve bütün gezegenlerin merkezdeki Güneþ veya benzeri merkezî çekime sahip büyük gezegenlere çarpmasý büyük olay olarak nitelendiriliyor.

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 29

= ¥ò î¡ça ë §ˆ¡÷ ß¤ì í

Σαψφα − 568

ó¡è Ï

¢õ¬b à £Ûa ¡o £Ô '¤ãa ë

Ven þakkatis semâu fe hiye yevme izin vâhiyetun.

ςε σεμα ψαρ⎬λμ⎬⎭τ⎬ρ. Αρτ⎬κ ο, ιζιν γ⎫ν⎫ ζααφα υðραμ⎬⎭τ⎬ρ (δενγεσι βοζυλμυ⎭τυρ). 1 2 3 4 5 6

-

ve inþakkati es semâu fe hiye yevme izin vâhiyetun

: : : : : :

ve yarýldý sema, gökyüzü, gök artýk o izin gün zaafa uðramýþtýr (dengesi bozulmuþtur)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Göklerdeki bütün gezegenler birbirinden ayrýlmakta iken, kinetik enerjinin biterek gezegenlerin herbirinin merkezdeki büyük yýldýzlara çarpmasý göklerin yarýlmasý olarak nitelendiriliyor.

277

277


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

*¤Š Ç ¢3¡à¤z í  ë 6 b è¡ö¬b u¤‰ a ó¬¨Ü Ç ¢Ù Ü à¤Ûa ë 6 ¥ò î¡ãb à q §ˆ¡÷ ß¤ì í ¤á¢è Ó¤ì Ï  Ù¡£2 ‰ Vel meleku alâ ercâihâ, ve yahmilu arþe rabbike fevkahum yevme izin semâniyeh(semâniyetun).

ςε ο μελεκ, ονυν (γ⎞ð⎫ν) ⎜εϖρεσι ⎫ζερινδεδιρ. ςε ιζιν γ⎫ν⎫ Ραββινιν αρ⎭⎬ν⎬ ⎫στλερινδε τα⎭⎬ψανλαρ⎬ν σαψ⎬σ⎬ σεκιζδιρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve el meleku alâ ercâi-hâ ve yahmilu arþe rabbi-ke fevka-hum yevme izin semâniyetun

: : : : : : : : :

ve o melek üzerinde, de onun kenarlarý, etrafý, çevresi, yanlarý ve taþýr arþ senin Rabbin, Rabbinin onlarýn üstünde, üstlerinde izin günü sekiz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve Sur’a üfüren Ýsrafil (A.S) orada göðün çevresi üzerindedir. Allah’ýn arþý, arþý tutan melekler tarafýndan boþlukta tutulmaktadýr.

278

278


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¨1¤‚ m  ü   æ좙 Š¤È¢m §ˆ¡÷ ß¤ì í

¥ò î¡Ïb  ¤á¢Ø¤ä¡ß Yevme izin tu'radûne lâ tahfâ minkum hâfiyeh(hâfiyetun).

⇑ζιν γ⎫ν⎫ (Ραββινιζε) αρζ ολυναχακσ⎬ν⎬ζ. Σιζδεν (σιζε αιτ ηι⎜βιρ ⎭εψ) σ⎬ρ ολαρακ γιζλι καλμαζ.

1 2 3 4 5

-

yevme izin tu'radûne lâ tahfâ min-kum hâfiyetun

: : : : :

izin günü arz olunacaksýnýz gizli kalmaz sizden gizli, sessiz, sýr olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Herkes kýyâmet günü hem fiillerinin hem düþündüklerinin hayat filmini 3 boyutlu olarak görecektir. Bir ömür boyu bir kameraman, bir de þahit kiramen kâtibin meleði 3 boyutlu olarak ve her saniye kaybettiðiniz veya kazandýðýnýz dereceleri göstererek fiillerinizin filmini çekmektedir. Bir kameraman ve bir de saik hayatýnýz boyunca her saniye düþüncelerinizin 3 boyutlu olarak filmini çekmektedir. Kýyâmet günü kaybedilen dereceler fazla gelirse cehenneme, kazanýlan dereceler fazla gelirse cennete girmek ve ebediyyen orada kalmak söz konusu olacaktýr. Görülüyor ki yaptýðýnýz hiçbir þey sýr olarak kalmayacaktýr.

279

279


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢4ì¢Ô î Ï ©é¡äî©à î¡2 ¢é 2b n¡×  ó¡m@ë¢a ¤å ß b £ß b Ï 7 ¤é î¡2b n¡×

a¢ª@ë Š¤Óa

¢â¢ª¯ë¬b ç

Fe emmâ men ûtiye kitâbehu bi yemînihî fe yekûlu hâumukreû kitâbiyeh.

Ο ζαμαν κιταβ⎬ (ηαψατ φιλμι) σαð⎬νδαν ϖεριλεν κιμσε ισε ο ζαμαν: “Αλ⎬ν⎬ζ Κιταβ⎬μ⎬ οκυψυν.” δερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

fe emmâ men ûtiye kitâbe-hu bi yemîni-hî fe yekûlu hâum(u) ikreû kitâbiyeh

: : : : : : : : : :

fakat, ise, o zaman kiþi, kimse verilir onun kitabý, amel defteri, hayat filmi onun saðýndan o zaman der, söyler haydi alýnýz okuyun kitabým, amel defterim, hayat filmim

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hayat filmi saðýndan verilen kiþinin, kazandýðý dereceler kaybettiði derecelerden fazladýr. Gideceði yer ise ebediyyen kalmak üzere cennettir. O mutlu, huzurlu olarak hayat filmini teslim eder.

280

280


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¤é î¡2b ¡y §Ö 5¢ß ó©£ã a ¢o¤ä ä Ã ó©£ã¡a Ýnnî zanentu ennî mulâkýn hýsâbiyeh.

Μυηακκακ κι βεν, ηεσαβ⎬μα μ⎫λ®κι ολαχαð⎬μ⎬ (ηεσαβ⎬μλα καρ⎭⎬λα⎭αχαð⎬μ⎬) βιλιψορδυμ. 1 2 3 4 5

-

innî zanentu ennî mulâkin hisâbiyeh

: : : : :

muhakkak ki ben zannettim, inandýðým için biliyordum ben ..... olduðumu mülâki olunacak hesabým

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kitabý sað tarafýndan verilen kiþi, hayat filminde kazandýðý derecelerin kaybettiði derecelerden fazla çýkacaðýný tahmin ettiðini ifade ediyor.

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

= §ò î¡™a ‰ §ò 'î©Ç ó©Ï  ì¢è Ï Fe huve fî îþetin râdýyetin.

⇑⎭τε ο ραζ⎬ ολδυðυ βιρ ψα⎭αψ⎬⎭ ι⎜ινδεδιρ. 1 2 3 4 5

-

fe huve fî îþetin râdiyetin

: : : : :

artýk, iþte o içinde yaþayýþ, yaþayýþ tarzý razý olarak, razý olduðu

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu kiþi cennetteki hayattan razýdýr.

281

281


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= §ò î¡Ûb Ç §ò £ä u ó©Ï Fî cennetin âliyetin.

Ονλαρ ψ⎫κσεκ βιρ χεννεττεδιρλερ. 1 - fî cennetin 2 - âliyetin

: :

cennette yüksek, yüce

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar yüksek bir cennette mutlu bir hayat süreceklerdir.

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

¥ò î¡ãa … b è¢Ïì¢À¢Ó Kutûfuhâ dâniyeh(dâniyetun).

Ονυν ολγυνλα⎭μ⎬⎭ μεψϖελερι ψακ⎬νλα⎭μ⎬⎭ (α⎭αð⎬ σαρκμ⎬⎭) δυρυμδαδ⎬ρ. 1 - kutûfu-hâ 2 - dâniyetun

: :

onun olgunlaþmýþ meyveleri aþaðý sarkmýþ, yakýnlaþmýþ durumda

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennetteki meyveler dallarýndan sarkarak oradakilerin hemen ulaþacaðý kadar yakýnlaþmýþ durumdadýr.

282

282


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢n¤1 ܤ a ¬b à¡2 b¦÷¬î©ä ç aì¢2 Š¤(a  ë aì¢Ü¢× ¡ò î¡Ûb ‚¤Ûa ¡âb £í ü¤a ó¡Ï Kulû veþrebû henîen bimâ esleftum fîl eyyâmil hâliyeh(hâliyeti).

Γε⎜μι⎭ γ⎫νλερδε ψαπμ⎬⎭ ολδυðυνυζ ⎭εψλερ σεβεβιψλε (μ⎫κ®φατ ολαρακ) αφιψετλε ψεψιν ϖε ι⎜ιν!

1 2 3 4 5 6 7

-

kulû ve iþrebû henîen bimâ esleftum fî el eyyâmi el hâliyeti

: : : : : : :

yeyin ve için afiyetle þeyle, þeyler sebebiyle geçmiþte yaptýnýz günlerde geçmiþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Geçmiþ günlerde yaptýðýnýz güzel, hayýrlý davranýþlar sebebiyle afiyetle yeyin için.

283

283


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢4ì¢Ô î Ï ©é¡Ûb à¡'¡2 ¢é 2b n¡×  ó¡m@ë¢a ¤å ß b £ß a  ë 7 ¤é î¡2b n¡×  p@ë¢a ¤á Û ó©ä n¤î Û b í Ve emmâ men ûtiye kitâbehu bi þimâlihî fe yekûlu yâ leytenî lem ûte kitâbiyeh.

ςε κιταβ⎬(ηαψατ φιλμι) σολυνδαν ϖεριλεν κιμσε ισε ο ζαμαν: “Κε⎭κε βανα κιταβ⎬μ ϖεριλμεσεψδι.” δερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ve emmâ men ûtiye kitâbe-hu bi þimâli-hî fe yekûlu yâ leyte-nî lem ûte kitâbi-yeh

: : : : : : : : : :

ve, ama, ise kiþi, kimse verilir onun kitabý, amel defteri, hayat filmi onun solundan artýk, o zaman der, söyler bana yazýklar olsun, keþke bana verilmez kitabým, amel defterim, hayat filmim

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hayat filmi (rakamlý kitabý) solundan verlien ise, kitabýn soldan verildiðini, yani cehenneme gireceðini öðrendiði için “keþke bu kitap bana verilmeseydi” diye hayýflanýyor.

284

284


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¤é î¡2b ¡y b ß ¡‰¤… a ¤á Û  ë Ve lem edri mâ hýsâbiyeh.

ςε ηεσαβ⎬μ⎬ν νε ολδυðυνυ βιλμεσεψδιμ. 1 - ve lem edri 2 - mâ 3 - hisâbiyeh

: : :

ve bilmeseydim ne hesabým

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kitap yani rakamlý hayat filmi bana verilmeseydi ben kaybettiðim derecelerin kazandýklarýmdan fazla olduðunu ve gideceðim yerin cehennem olduðunu bilmeyecektim.

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

7 ò î¡™b Ô¤Ûa ¡o ãb × b è n¤î Û b í Yâ leytehâ kânetil kâdiyeh(kâdiyete).

Κε⎭κε ο (⎞λ⎫νχε ηαψατ⎬μ) βιτμι⎭ ολσαψδ⎬. 1 - yâ leyte-hâ 2 - kâneti 3 - el kâdiyete

: : :

keþke o olsa oldu, idi olacak olan, o olay

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehenneme girecek kiþi keþke hayatým, öldüðüm zaman bitseydi ve böylece cehenneme atýlmasaydým, diyecektir.

285

285


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ¤é î¡Ûb ß ó©£ä Ç ó¨ä¤Ë a b¬  ß Mâ agnâ annî mâliyeh.

Μαλ⎬μ βανα βιρ φαψδα ϖερμεδι. 1 - mâ agnâ 2 - annî 3 - mâli-yeh

: : :

fayda vermedi benden, bana benim malým

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dünyadaki mallarý cehennemliklerin iþine yaramaz.

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

7 ¤é î¡ãb À¤Ü¢ ó©£ä Ç

Ù Ü ç

Heleke annî sultâniyeh.

Βενιμ σαλτανατ⎬μ (μαλ γ⎫χ⎫μ) ηελ®κ ολδυ. 1 - heleke 2 - an-nî 3 - sultâni-yeh

: : :

helâk oldu benden hakimiyetim, benim saltanatým (mal gücüm)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Dünyadaki serveti dünyada geçerli olan adam, kýyâmet günü servetinin helâk olduðunu, yani ona cehennemde hiçbir faydasý olmadýðýný idrak ediyor.

286

286


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¢êì¢£Ü¢Ì Ï ¢ê뢈¢ Huzûhu fe gullûhu.

Ονυ τυτυν, σονρα δα ονυ βαðλαψ⎬ν (κελεπ⎜ελεψιν)! 1 - huzû-hu 2 - fe 3 - gullû-hu

: : :

onu tutun artýk, sonra onu baðlayýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennemde tutup, baðlýyorlar.

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

= êì£Ü• áî©zvÛa £áq Summel cahîme sallûhu.

Σονρα ονυ αλεϖλι ατε⎭ε (χεηεννεμε) ατ⎬ν! 1 - summe 2 - el cahîme 3 - sallû-hu

: : :

sonra alevli ateþ (cehennem) onu (ateþe) yaslayýn, atýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kelepçelenen kiþiyi, cehennemin alevli ateþli kesimine atmalarý emrolunuyor.

287

287


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢È¤j  b è¢Ç¤‰ ‡ §ò Ü¡¤Ü¡ ó©Ï  £á¢q 6 ¢êì¢Ø¢Ü¤b Ï

b¦Ça ‰¡‡

Summe fî silsiletin zer'uhâ seb'ûne zirâan feslukûhu.

Σονρα υζυνλυðυ ψετμι⎭ αρ⎭⎬ν (ζιρα) ολαν βιρ ζινχιρ ι⎜ινδε ⎞ψλεχε ονυ (χεηεννεμε) σεϖκεδιν.

1 2 3 4 5 6

-

summe fî silsiletin zer'u-hâ seb'ûne zirâan fe uslukû-hu

: : : : : :

sonra zincir içinde onun uzunluðu 70 arþýn öylece onu sevkedin

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sonra cehennemlik kiþinin, yetmiþ arþýn uzunluðu olan, bir zincirle baðlanarak cehennemin cezalandýrma kesimine gönderilmesi emrolunuyor.

288

288


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 33

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡áî©Ä ȤÛa ¡é¨£ÜÛb¡2 ¢å¡ß¤ªì¢í  ü  æb × ¢é £ã¡a Ýnnehu kâne lâ yu'minu billâhil azîmi.

Μυηακκακ κι ο, Αζ⎩μ ολαν Αλλαη’α ινανμ⎬ψορδυ (⎩μ®ν ετμιψορδυ).

1 2 3 4 5

-

inne-hu kâne lâ yu'minu bi allâhi el azîmi

: : : : :

muhakkak ki o oldu, idi inanmýyor, îmân etmiyor Allah'a azîz olan, büyük, yüce

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu kiþi Allah’a îmân etmeyen bir kâfirdi.

289

289


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 568

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡åî©Ø¤¡à¤Ûa ¡âb È Ÿ ó¨Ü Ç ¢£œ¢z í  ü  ë Ve lâ yahuddu alâ taâmil miskîn(miskîni).

ςε ψοκσυλλαρα ψεμεκ ϖερμεψε τε⎭ϖικ ετμιψορδυ.

1 - ve lâ yahuddu

:

ve teþvik etmez, etmiyordu

2 - alâ taâmi

:

yedirme, yemek verme, doyurma

3 - el miskîni

:

yoksullar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehenneme giren bu kiþi dünya hayatýnda yoksullara yemek vermediði gibi, onlara yemek verilmesini de teþvik etmezdi.

290

290


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¥áî©à y b ä¢è¨ç  â¤ì î¤Ûa ¢é Û  ¤î Ü Ï Fe leyse lehul yevme hâhunâ hamîmun.

Αρτ⎬κ ο γ⎫ν, ονυν βυραδα ψακ⎬ν βιρ δοστυ ψοκτυρ. 1 2 3 4 5 6

-

fe leyse lehu el yevme hâhunâ hamîmun

: : : : : :

o zaman, artýk deðildir, yoktur onun için, ona, onun o gün burada samimi, yakýn dost

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennemde olan kiþinin hamim dostu, yani samimi, yakýn dostu olmaz.

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

= §åî©Ü¤¡Ë ¤å¡ß £ü¡a ¥âb È Ÿ  ü  ë Ve lâ taâmun illâ min gýslînin.

ςε κανλ⎬ ιρινδεν βα⎭κα βιρ ψεμεκ ψοκτυρ. 1 2 3 4

-

ve lâ taâmun illâ min gýslînin

: : : :

ve yoktur yiyecek yemek den baþka kanlý irin

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennemde kanlý irinden baþka yemek bulunmaz.

291

291


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 37

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

; æ@¢ªì¡Ÿb ‚¤Ûa  £ü¡a ¢¬é¢Ü¢×¤b í  ü Lâ ye’kuluhû illel hâtiûn(hâtiûne).

Ονυ γ⎫ναηκ®ρλαρδαν βα⎭κασ⎬ ψεμεζ. 1 - lâ ye’kulu-hu 2 - illâ 3 - el hâtiûne

: : :

onu yemez den baþka büyük hata iþleyenler, kasten günaha girenler, inkâr edenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kanlý irini cehennemde büyük hata iþleyenlerden baþkasý yemez.

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

= æ뢊¡–¤j¢m b à¡2 ¢á¡¤Ó¢a  5 Ï Fe lâ uksýmu bimâ tubsýrûne.

Αρτ⎬κ ηαψ⎬ρ, γ⎞ρδ⎫ð⎫ν⎫ζ ⎭εψλερε ψεμιν εδεριμ. 1 2 3 4

-

fe lâ uksimu bimâ tubsirûne

: : : :

hayýr yemin ederim þeylere gördüðünüz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, Kur’ân konusunda gözle görünen þeylere yemin ediyor.

292

292


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æ늡–jm ü bß ë Ve mâ lâ tubsýrûn(tubsýrûne).

ςε γ⎞ρμεδιðινιζ ⎭εψλερε δε (ψεμιν εδεριμ). 1 - ve mâ 2 - lâ tubsirûne

: :

ve þeylere görmediðiniz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Göremediðimiz þeyler, bizimkinden baþka âlemler ve oralarda yaþayanlardýr. Cinler, melekler, gayb âlemi, emr âlemi, zülmanî alem, cennetler, cehennemler þu anda biz insanlar için baþgözümüzle görülemeyen þeylerden bir kýsmýdýr.

ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

7 §áí©Š × §4ì¢ ‰ ¢4¤ì Ô Û ¢é £ã¡a Ýnnehu le kavlu resûlin kerîm(kerîmin).

Μυηακκακ κι ο, γερ⎜εκτεν Κεριμ Ρεσ⎦λ’⎫ν σ⎞ζ⎫δ⎫ρ. 1 2 3 4 5

-

inne-hu le kavlu resûlin kerîmin

: : : : :

muhakkak ki o elbette, gerçekten söz resûl, elçi kerim, þerefli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’ý okuyan, hem de kalbinde yazýlý olan Kur’ân’ý okuyan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V) için Allah bu âyette “Nebî” kelimesini deðil, elçi anlamýna gelen “Resûl” kelimesini kullanýyor.

293

293


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 §Š¡Çb ( ¡4¤ì Ô¡2  ì¢ç b ß  ë =  æì¢ä¡ß¤ªì¢m b ß ¦5î©Ü Ó Ve mâ huve bi kavli þâir(þâirin), kalîlen mâ tu’minûne.

Ο βιρ ⎭αιριν σ⎞ζ⎫ δεðιλδιρ. Νε καδαρ αζ ⎩μ®ν εδιψορσυνυζ? 1 2 3 4 5 6 7

-

ve mâ huve bi kavli þâirin kalîlen mâ tu’minûne

: : : : : : :

ve deðildir o sözü þair az ne inanýyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân’ý bir þairin sözü gibi deðerlendirenler olmuþtur. Onlara bir cevap olmak üzere bu âyet indirilmiþtir.

294

294


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 æ뢊 £× ˆ m b ß ¦5î©Ü Ó 6 §å¡çb × ¡4¤ì Ô¡2  ü ë Ve lâ bi kavli kâhin(kâhinin), kalîlen mâ tezekkerûn(tezekkerûne).

ςε βιρ κ®ηινιν δε σ⎞ζ⎫ δεðιλδιρ. Νε καδαρ αζ τεζεκκ⎫ρ εδιψορσυνυζ. 1 2 3 4 5 6

-

ve lâ bi kavli kâhinin kalîlen mâ tezekkerûne

: : : : : :

ve deðildir sözü kâhin az ne tezekkür ediyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân þeytanla iliþki kurarak, zülmanî bilgiler edinen bir kâhinin de sözü deðildir, buyruluyor.

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

åî©à Ûb È¤Ûa ¡£l ‰ ¤å¡ß ¥3í©Œ¤ä m Tenzîlun min rabbil âlemîn(âlemîne).

ℜλεμλεριν Ραββι ταραφ⎬νδαν ινδιριλμι⎭τιρ. 1 - tenzîlun 2 - min rabbi 3 - el âlemîne

: : :

indirilmedir, indirilmiþtir Rabbinden, Rabbi tarafýndan âlemlerin

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân-ý Kerim âlemlerin Rabbi olan Allah tarafýndan indirilmiþtir.

295

295


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡3í©ëb Ó ü¤a  œ¤È 2 b ä¤î Ü Ç  4 £ì Ô m ¤ì Û  ë Ve lev tekavvele aleynâ ba’dal ekâvîli.

ςε εðερ, βαζ⎬ σ⎞ζλερι Βιζε καρ⎭⎬ υψδυρμυ⎭ ολσαψδ⎬.

1 2 3 4 5

-

ve lev tekavvele aleynâ ba’da el ekâvîli

: : : : :

ve olsaydý uydurdu bize karþý bazý uydurulmuþ sözler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Eðer O”, demekle Allah Hz. Muhammed (S.A.V)’i kastetmektedir. “Bazý sözleri Allah’a karþý uydurmuþ olsaydý...” ifadesiyle cümle yarým kalmakta ve bir sonraki âyette devam etmektedir. Allah’ýn tasarrufunda olan Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V)’in kendiliðinden birþey söylemesi mümkün deðildir. Allah: “O kendiliðinden konuþmaz, Biz ne söyletirsek sadece onu söyler.” buyuruyor. 53/NECM-3: Ve mâ yentýku anil hevâ. O, hevasýndan (nefsinden, kendi iradesinden) konuþmaz. 53/NECM-4: Ýn huve illâ vahyun yûhâ. (O’nun söyledikleri), sadece vahyolunan vahiydir.

296

296


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 45

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡åî©à î¤Ûb¡2 ¢é¤ä¡ß b ã ¤ˆ  ü  Le ehaznâ minhu bil yemîn(yemîni).

Ελβεττε ονυ σαð⎬νδαν τυτυπ αλ⎬ρδ⎬κ (ψακαλαρδ⎬κ).

1 - le ehaznâ 2 - min-hu 3 - bi el yemîni

: : :

elbette biz tutar alýrdýk ondan saðý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, eðer Peygamber Efendimiz (S.A.V) kendiliðinden Allah’a karþý sözler uydurmuþ olsaydý onu sað tarafýndan yakalayacaðýný ifade buyuruyor.

297

297


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 46

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

9 åî©m ì¤Ûa ¢é¤ä¡ß b ä¤È À Ô Û  £á¢q Summe le kata’nâ minhul vetîn(vetîne).

Σονρα μυτλακα ονυν χαν δαμαρ⎬ν⎬ κεσερδικ. 1 2 3 4

-

summe le kata’nâ minhu el vetîne

: : : :

sonra mutlaka keserdik ondan can damarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sonra onun can damarýný mutlaka keserdik. Buradaki can damarý insanýn þahdamarý deðildir. Allah’ýn insana hayat veren, insanla Allah arasýndaki, biz insanlarýn idrak edemeyecekleri bir baðlantýyý ifade eder.

ℜψετ − 47

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

åí©Œ¡ub y ¢é¤ä Ç §† y a ¤å¡ß ¤á¢Ø¤ä¡ß b à Ï Fe mâ minkum min ehadin anhu hâcizîn(hâcizîne).

Αψρ⎬χα σιζδεν ηι⎜βιρινιζ ονδαν μεν εδιχι ολαμαζ (βυνα μανι ολαμαζ). 1 2 3 4 5 6

-

fe mâ minkum min ehadin an-hu hâcizîne

: : : : : :

o zaman, artýk, ayrýca olmaz sizden biriniz ondan engel olanlar, engelleyiciler, men ediciler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn oluþturacaðý herhangibir kararý, sadece O’nun bir yaratýðý olan biz insanlardan hiç kimse engeleyemez.

298

298


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 48

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åî©Ô £n¢à¤Ü¡Û

¥ñ Š¡×¤ˆ n Û

¢é £ã¡a ë

Ve innehu le tezkiretun lil muttekîn(muttekîne).

ςε μυηακκακ κι Ο (Κυρ’®ν), γερ⎜εκτεν μυττακιλερ (τακϖα σαηιπλερι) ι⎜ιν βιρ ⎞ð⎫ττ⎫ρ.

1 - ve inne-hu 2 - le tezkiretun 3 - li el muttekîne

: : :

ve muhakkak ki o gerçekten öðüttür muttakiler için, takva sahipleri için

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân takva sahipleri için bir öðüttür. Herþey Allah’a ruhunu ulaþtýrmayý dileyerek takva sahibi olmakla baþlar. Allah’a ulaþmayý dilemeyen takva sahibi olamaz. Ayrýca þirkten ve cehennemden kurtulamaz. Öðüt, Allah’a ulaþmayý dileyerek takva sahibi olanlarýn, 7. takvaya kadar ulaþmalarýný temin edecek manevî tekâmül için gereklidir. Ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah’a teslimi bu tekâmül için þarttýr.

299

299


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 49

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åî©2 ¡£ˆ Ø¢ß ¤á¢Ø¤ä¡ß  £æ a ¢á Ü¤È ä Û b £ã¡a  ë Ve innâ le na’lemu enne minkum mukezzibîn(mukezzibîne).

ςε μυηακκακ κι Βιζ, σιζδεν (ι⎜ινιζδε) τεκζιπ εδενλερ ολδυðυνυ (ψαλανλαψανλαρ⎬) ελβεττε βιλιψορυζ.

1 - ve innâ

:

ve muhakkak ki biz

2 - le na’lemu

:

elbette biliyoruz

3 - enne

:

olduðunu

4 - min-kum

:

sizden

5 - mukezzibîne

:

yalanlayanlar, inanmayanlar, inkâr edenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah muhakkak ki inananlarý da itaat edenleri de en iyi bilir.

300

300


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 50

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åí©Š¡Ïb Ø¤Ûa ó Ü Ç

¥ñ Š¤ z Û ¢é £ã¡a  ë

Ve innehu le hasretun alel kâfirîn(kâfirîne).

ςε μυηακκακ κι Ο (Κυρ’®ν) κ®φιρλερε ελβεττε ηασρεττιρ.

1 2 3 4

-

ve inne-hu le hasretun alâ el kâfirîne

: : : :

ve muhakkak ki o elbette hasrettir …e inkâr edenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hiç þüphesiz Allah’a ulaþmayý dilememek kâfirler için, elbette büyük bir hasrettir. Ruhumuz Allah’ýn ruhudur. Ruh Allah’a hasrettir. Kâfirler de ruhlarýný hiçbir zaman Allah’a ulaþtýrmayý dilemeyecekleri için bir ömür boyu ruhlarý Allah’a hasret kalacaktýr. Kur’ân bu hakikatleri ihtiva ettiði için bu hasreti ihtiva etmektedir. 32/SECDE-9: Summe sevvâhu ve nefeha fîhi min rûhihî ve ceale lekumus sem’a vel ebsâre vel ef’ideh(efidete), kalîlen mâ teþkurûn(teþkurûne). Sonra (Allah), onu dizayn etti ve onun içine (vechin, fizik vücudun içine) ruhundan üfürdü ve onu (onun nefsinin kalbine) sem’î (kalbin iþitme hassasý), basar (kalbin görme hassasý) ve fuad (kalbin idrak etme hassasý) hassalarýna (sahip) kýldý. Ne kadar az þükrediyorsunuz.

301

301


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡åî©Ô î¤Ûa ¢£Õ z Û ¢é £ã¡a  ë Ve innehu le hakkul yakîn(yakîni).

ςε μυηακκακ κι Ο (Κυρ’®ν), γερ⎜εκτεν Ηακκ’υλ ψακ⎩ν’διρ (κεσιν ολαρακ Ηακκ’⎬ βιλμεκτιρ). 1 - ve inne-hu 2 - le 3 - hakk’u el yakîni

: : :

ve muhakkak ki o elbette, gerçekten Hakk’ul yakîn, kesin olarak Hakk’ý bilmektir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kur’ân 3 yakîni de ihtiva eder. 28 basamaklýk dizaynda yakînler 3. basamakta, yani Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlar. 1. basamak: Olaylarý yaþarýz ve deðerlendiririz. Baþkalarýnýn dalâlette kalmasýna sebep olanlar seçilmez ve 1. basamakta kalýrlar. Bunlarýn oraný %10’dan daha azdýr. 2. basamak: Baþkalarýnýn hidayetine mani olmayanlar Allah tarafýndan seçilir ve 2. basamaða ulaþýrlar. Bunlarýn oraný %90’dan fazladýr. 3. basamak: Seçilenler arasýndan Allah’a ulaþmayý dileyenler 3. basamaða geçerler ve yakînlerden ilki olan Ýlm’el yakîn burada baþlar. 4. basamak: Bu basamakta Allah kiþiye Rahmân esmasýyla tecelli eder. Ýlm’el yakîn 5. basamak: Bu basamakta furkanlar baþlar. Allah, gözden hicab-ý mesture ve gýþavet adlý perdeleleri kaldýrýr. Ýlm’el yakîn 6. basamak: Bu basamakta Allah, kulaklardan vakra ve iþitme hassasý üzerinden mühürü kaldýrýr. Ýlm’el yakîn 7. basamak: Bu basamakta Allah kalpten ekinneti alýr ve yine kalpte bulunan, kalbin idrakine mani olan mühür kaldýrýr. Ýdraki saðlamak üzere ihbat koyar. Ýlm’el yakîn 8. basamak: Allah kiþinin kalbine ulaþýr. Ýlm’el yakîn

302

302


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 51

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

9. basamak: Allah kiþinin kalbini Allaha çevirir. Ýlm’el yakîn 10. basamak: Allah kiþinin göðsünü yarar, teslime açar (göðsünden kalbine yol açar). Ýlm’el yakîn 11. basamak: Kiþi zikir yapýnca Allah’ýn katýndan gelen nurlardan (rahmet ve fazl nurlarýndan) rahmet nuru, Allah’ýn, göðsünden kalbine açtýðý bu yol sayesinde kiþinin kalbine sýzmaya baþlar. Ýlm’el yakîn 12. basamak: Yaptýðý zikirle kiþinin nefsinin kalbinde %2 rahmet nuru ve huþû oluþur. Ýlm’el yakîn 13. basamak: Huþû sahibi olan kiþi hacet namazý kýlar ve mürþidini Allah’tan sorar. Ýlm’el yakîn 14. basamak: Kiþi, Allah’ýn kendisine gösterdiði mürþide ihsanla tâbiiyetini gerçekleþtirir. Ýlm’el yakîn 15. basamak: Nefs tezkiyesinin birinci kademesidir (Nefs-i Emmare). Ýlm’el yakîn 16. basamak: Nefs tezkiyesinin ikinci kademesidir (Nefs-i Levvame). Ýlm’el yakîn 17. basamak: Nefs tezkiyesinin üçüncü kademesidir (Nefs-i Mülhime). Ýlm’el yakîn 18. basamak: Nefs tezkiyesinin dördüncü kademesidir (Nefs-i Mutmainne). Ýlm’el yakîn 19. basamak: Nefs tezkiyesinin beþinci kademesidir (Nefs-i Radiye). Ýlm’el yakîn 20. basamak: Nefs tezkiyesinin altýncý kademesidir (Nefs-i Mardiyye). Ýlm’el yakîn 21. basamak: Nefs tezkiyesinin yedinci kademesidir (Nefs-i Tezkiye). Ruh Allah’a ulaþýr (1. teslim). Ýlm’el yakîn 22. basamak: Ruh Allah’ta fani olur (fenâfillah makamý). Ýlm’el yakîn 23. basamak: Beka makamý. Allah da bu basamakta kiþiye dost olur. Ýlm’el yakîn 24. basamak: Zühd makamý. Kiþi günün yarýdan fazlasýný Allah’ýn zikriyle geçirmektedir. Ýlm’el yakîn 25. basamak: Muhsinler makamý. Kiþi fizik vücut teslimini yerine getirmiþtir (2. teslim). Ýlm’el yakîn 26. basamak: Bu basamakta daimî zikre ulaþýlýr ve kalp gözü ve kalp kulaðý açýlýr. Ýlm’el yakînden Ayn’el yakîne geçilir. Nefs teslimi gerçekleþtirilir (3. teslim). Ayn’el yakîn bu basamakta baþlar. 27. basamak: Muhlisler makamý (irþad olma makamý). Ayn’el yakîn 28. basamak: 1. kademe: Günahlarýn örtülmesi. Ayn’el yakîn 2. kademe: Salâh nurunun verilmesi. Ayn’el yakîn 3. kademe: Günahlarýn sevaba çevrilmesi. Ayn’el yakîn 4. kademe: Ýradenin Allah’a teslim edilmesi (4. ve son teslim). Ayn’el yakîn 5. kademe: 4. kademede irade teslimini gerçekleþtiren kiþiyi Allah irþada memur ve mezun kýlar ve kiþi 5. kademededir. Bu noktada kiþi Allah’ýn Zat’ýný da görür. Son sýr olan Allah’ýn Zat’ýný görmüþ ve Hakk’a yakîn olmuþtur. Hakk’ul yakîn sahibi olmuþtur. 6. kademe: Kavim resûlleri. Her kavim içinde, her devirde görevli resûller vardýr. Hakk’ul yakîn 7. kademe: Devrin imamlarý. Her devirde huzur namazýnýn imamý olan bir resûl vardýr. Peygamberlerin yaþadýðý devirlerde nebî resûller, peygamberlerin hayatta olmadýðý devirlerde velî resûller bu imamlýk görevini yerine getirirler. Hakk’ul yakîn

303

303


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 52

Σαψφα − 569

(69) Hakka Suresi ¡ò£Ó ¬b z¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡áî©Ä ȤÛa  Ù£2¡  ‰ ¡á¤b¡2 ¤|£j¡   Ï Fe sebbih bismi rabbikel azîm(azîmi).

Ο ηαλδε Ραββινι “Αζ⎩μ” ⇑σμι’ψλε τεσπιη ετ.

1 2 3 4 5

-

fe sebbih bi ismi rabbi-ke el azîmi

: : : : :

o zaman, o halde, artýk tespih et ismi ile Rabbini azîm, büyük, yüce

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah El Azîm Ýsmi’nin Sahibi’dir. Ýnsanlarýn azîm yani azametli, büyük olarak deðerlendiriebilecekleri neler varsa onlarýn hepsini yaratan Allah’týr. Ortalama bir hesapla 200 milyar galaksinin herbirinde 200 milyar yýldýz olduðu kabul ediliyor astronomi uzmanlarýnca. Bunlarý ve herþeyi yaratan Allah’týr. Kaldý ki bu yýldýzlar sadece fizik vücudumuzun âlemi olan zahirî âleme aittir. Gayb âlemini de emr âlemini de 2 berzah âlemini de (cinlerin ve insanlarýn), zülmanî âlemi de yaratan Allah’týr. Bu sebeple AZÎM’dir.

304

304


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢ 70. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= §É¡Óa ë §la ˆ È¡2 ¥3¡öb   4 b  Seele sâilun bi azâbin vâkýýn.

Ταλεπ σαηιβι βιρισι, ϖυκυ βυλαχακ ϖακαψ⎬ (αζαβ⎬) ιστεδι. 1 2 3 4

-

seele sâilun bi azâbin vâkýýn

: : : :

sordu, istedi soran, isteyen, talep eden, talep sahibi azabý vuku bulacak vaka (azap)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kâfirlerden nasýl olsa mümkün olmayacaðýný düþünerek, hadi madem ki cehenneme atacakmýþ, beni de atsýn da bu azabýn nasýl vuku bulacaðýný görelim bakalým, diyerek azabýn gerçekleþmesini istemiþ.

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

= ¥É¡Ïa … ¢é Û  ¤î Û  åí©Š¡Ïb Ø¤Ü¡Û Lil kâfirîne leyse lehu dâfiun.

Κ®φιρλερ ι⎜ιν, ονυ γερι ⎜εϖιρεχεκ κιμσε ψοκτυρ. 1 2 3 4

-

li el kâfirîne leyse lehu dâfiun

: : : :

kâfirler için yoktur onu def edecek kimse, bertaraf edecek, geri çevirecek

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kâfirler için Allah’ýn vücuda getireceði bu azabý geri çevirmek mümkün deðildir.

305

305


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 3

Σαψφα − 569

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 ¡x¡‰b È à¤Ûa ô¡‡ ¡é¨£ÜÛa  å¡ß Minallâhi zîl meâric(meârici).

(Ο αζαπ), μεαριχ (ψ⎫κσεκλικλεριν, ψ⎫κσεκ δερεχελεριν) σαηιβι Αλλαη ταραφ⎬νδανδ⎬ρ.

1 - min allâhi 2 - zî 3 - el meârici

: : :

Allah'tan, Allah tarafýndan sahibi yüksek makamlar, yüce mertebeler, yüksek dereceler gök katlarýnýn yüksekliklerinin sahibi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu azap mearic sahibi, yani yüksekliklerin ve yüksek dereceleri ehillerine daðýtacak olan Allah tarafýndandýr.

306

306


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

§â¤ì í ó©Ï ¡é¤î Û¡a ¢뢣ŠÛa ë ¢ò Ø¡÷¬¨Ü à¤Ûa ¢x¢Š¤È m 7 §ò ä   Ñ¤Û a  åî,©¤à  ¢ê¢‰a †¤Ô¡ß  æb × Ta'rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâruhu hamsîne elfe seneh(senetin).

Μελεκλερ ϖε Ρυη, Ο’να, σ⎫ρεσι ελλι βιν ψ⎬λ ολαν βιρ γ⎫νδε ψ⎫κσελιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

ta'rucu el melâiketu ve er rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdâru-hu hamsîne elfe senetin

: : : : : : : : : :

uruc eder, yükselir melekler ve ruh ona günde, gün içinde oldu onun miktarý, süresi elli (50) bin (1000) sene

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Melekler ve ruhlar Allah’a bu dünyadaki zamana göre süresi elli bin yýl olan bir günde ulaþýrlar. Görülüyor ki bu dünyadaki zaman ile Allah’ýn katýndaki zaman birbirinden çok farklýdýr. Allah zamaný sýfýrlayabilen sonsuz hýzýn sahibi olduðu için zamandan münezzehtir. Sýfýr zaman aralýðýnda heryerde bulunabildiði için mekândan da münezzehtir. Allah’a göre kýyâmet kopmuþ, cehenneme ve cennete insanlar ve cinler girmiþler ve onlarýn rakamlý kitaplarý (hayat filmleri) illiyyine ve siccîne yerleþtirilmiþtir. 83/MUTAFFÝFÝN-7: Kellâ inne kitâbel fuccâri le fî siccîn(siccînin). Hayýr, muhakkak ki füccarýn (þeytanýn füccuruna tâbî olan Allah’a ulaþmayý dilemeyenlerin) kitaplarý (hayat filmleri) siccîndedir (zemin kattan 7 kat aþaðýda olan zülmanî kader hücrelerindedir). 83/MUTAFFÝFÝN-18: Kellâ inne kitâbel ebrâri lefî illiyyîn(illiyyîne). Dikkat edin, muhakkak ki ebrar’ýn (hidayetlere erenlerin), kitaplarý illiyyindedir. (Göðün 7. katýndaki Kader Hücreleri’ndedir).

307

307


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¦5î©à u a¦Š¤j • ¤Š¡j¤•b Ï Fasbir sabren cemîlâ(cemîlen).

Αρτ⎬κ γ⎫ζελ βιρ σαβ⎬ρλα σαβρετ. 1 - fe asbir 2 - sabren 3 - cemîlen

: : :

artýk sabret bir sabýrla güzel

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Muhammed (S.A.V)’e Allah sabretmesini ve güzel bir sabýrla sabretmesini söylüyor.

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

= a¦†î©È 2 ¢é ã¤ë Š í ¤á¢è £ã¡a Ýnnehum yerevnehu baîden.

Μυηακκακ κι ονλαρ, ονυ (κ®φιρλερ ι⎜ιν ϖυκυ βυλαχακ αζαβ⎬), υζακ (βιρ ιητιμαλ) ολαρακ γ⎞ρ⎫ψορλαρ. 1 - inne-hum 2 - yerevne-hu 3 - baîden

: : :

muhakkak ki onlar onu görüyorlar uzak olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’a ulaþmayý dilemeyenler kýyâmet gününü ve cehennem azabýný uzak ve vuku bulmasý mümkün olmayan bir þey olarak görüyorlar.

308

308


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 b¦jí©Š Ó

¢éí¨Š ã  ë

Ve nerâhu karîbâ(karîben).

ςε Βιζ, ονυ ψακ⎬ν ολαρακ γ⎞ρ⎫ψορυζ. 1 - ve nerâ-hu 2 - karîben

: :

ve biz onu görüyoruz yakýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah buyuruyor ki: “Biz onu yakýn olarak görüyoruz.” Allah’a göre zaman o kadar farklý ki Allah kýyâmet gününü yakýn olarak görüyor. Kur’ân-ý Kerim indirildiði devrede, Allah bugün dahi, yani 1400 yýl sonra dahi henüz vücut bulmamýþ olaylarý hep geçmiþ zaman olarak kullanýyor. Zamaný sýfýrlayabilen sonsuz hýzý sebebiyle Allah, Kendisine göre çoktan kopmuþ olan kýyâmeti ve cehennemliklerin cehennem azabýný yakýn olarak gördüðünü söylüyor.

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

= ¡3¤è¢à¤Ûb × ¢õ¬b à £Ûa ¢æì¢Ø m  â¤ì í Yevme tekûnus semâu kel muhli.

Ο γ⎫ν (αζαπ γ⎫ν⎫) γ⎞κψ⎫ζ⎫, εριμι⎭ μαδεν γιβι ολαχακ. 1 2 3 4 5

-

yevme tekûnu es semâu ke el muhli

: : : : :

o gün olacak sema, gökyüzü gibi erimiþ maden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah kýyâmet gününde gökyüzünün erimiþ maden gibi olacaðýný ifade ediyor.

309

309


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡å¤è¡È¤Ûb ×

¢4b j¡v¤Ûa

¢æì¢Ø m  ë

Ve tekûnul cibâlu kel ýhn(ýhni).

ςε δαðλαρ (ατ⎬λμ⎬⎭) ρενγ®ρενκ ψ⎫ν παρ⎜αλαρ⎬ γιβι ολαχακ. 1 2 3 4

-

ve tekûnu el cibâlu ke el ýhni

: : : :

ve olacak daðlar gibi renkli yün parçalarý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Daðlar Ay’ýn Dünya’ya çarpmasýnda ve Dünya’nýn Güneþ’e çarpmasýnda paramparça olacaktýr.

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 569

7 bàî©ày áî©ày 3÷í ü ë Ve lâ yes'elu hamîmun hamîmâ(hamîmen).

ςε (ο γ⎫ν) ηι⎜βιρ δοστ, βα⎭κα βιρ δοστυ σορμαζ. 1 - ve lâ yes'elu 2 - hamîmun 3 - hamîmen

: : :

ve sormaz yakýn, þefkatli dost yakýn, þefkatli dostu

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kýyâmet günü hiçbir dost bir yakýn dostu sormak imkânýný bulamadan ölmüþ olacak. Çünkü önce Ay Dünya’ya çarpacak ve Dünya Ay’la birlikte Güneþ’e çarpacak.

310

310


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ô©† n¤1 í ¤ì Û ¢â¡Š¤v¢à¤Ûa ¢£… ì í 6 ¤á¢è ã뢊 £– j¢í = ¡éî©ä j¡2

§ˆ¡÷¡ß¤ì í ¡la ˆ Ç ¤å¡ß

Yubassarûnehum, yeveddul mucrimu lev yeftedî min azâbi yevmi izin bi benîhi.

Ονλαρ βιρβιρλερινε γ⎞στεριλιρλερ, γ⎫ναηκ®ρ ολαν ιζιν γ⎫ν⎫, αζαπταν κυρτυλμακ ι⎜ιν, οðυλλαρ⎬ν⎬ φιδψε ολαρακ ϖερεβιλμεψι τεμεννι εδερ. 1 2 3 4 5 6 7 8

-

yubassarûne-hum yeveddu el mucrimu lev yeftedî min azâbi yevmi izin bi benî-hi

: : : : : : : :

birbirlerine gösterilirler temenni eder, olmasýný ister günahkâr keþke, olsa, olabilse fidye olarak verir azaptan izin günü oðullarýný

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Azaptan kurtulmak isteyen kiþi en çok sevdiði oðullarýný bile fidye olarak vererek cehennemden kurtulmak isteyecektir.

311

311


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡éî© a  ë ©é¡n j¡yb •  ë Ve sâhýbetihî ve ahîh(ahîhi).

ςε ε⎭ινι ϖε καρδε⎭ινι. 1 - ve sâhýbeti-hî 2 - ve ahî-hi

: :

ve eþi ve kardeþi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm

Fidye olarak verebileceklerine eþi ve kardeþi de ilâve ediliyor.

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

= ¡éí©ì¤÷¢m ó©n £Ûa ¡é¡n Üî©– Ï  ë Ve fasîletihilletî tu'vîhi.

ςε κενδισινι βαρ⎬νδ⎬ραν α⎭ιρετινι. 1 - ve fasîleti-hi 2 - elletî 3 - tu'vî-hi

: : :

ve aþiretini ki o kendisini barýndýrýr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kendisini kurtarmak için, aþiretinin hepsini fidye olarak verebilecek özellikte insanlardan bahsolunuyor.

312

312


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¡éî©v¤ä¢í £á¢q = b¦Èî©à u ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï ¤å ß  ë Ve men fîl ardý cemîan summe yuncîhi.

ςε ψερψ⎫ζ⎫νδε κιμ ϖαρσα ηεπσινι (ϖερσιν δε) σονρα κενδισινι κυρταρσ⎬ν. 1 2 3 4 5

-

ve men fî el ardý cemîan summe yuncî-hi

: : : : :

ve kim yeryüzünde var tümünü, hepsini sonra kendisini kurtarsýn

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Böyle insanlar kendilerini cehennemden kurtarabilmek için, dünyada yaþayan bütün insanlarý fidye olarak verebilecek özelliktedir.

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

= ó¨Ä Û b è £ã¡a 6  £5 × Kellâ, innehâ lezâ.

Ηαψ⎬ρ, ασλα! Μυηακκακ κι ο (κυρτυλμακ ιστεδιðι) αλεϖ αλεϖ ψαναν ατε⎭τιρ. 1 - kellâ 2 - inne-hâ 3 - lezâ

: : :

hayýr asla muhakkak ki o alev alev yanan ateþ (cehennem)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennem, alev alev yanan bir ateþ olduðu için oradan kurtulmasý mümkün deðildir.

313

313


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 ô¨ì £'Ü¡Û

¦ò Ça £Œ ã

Nezzâaten liþ þevâ.

(Ο ατε⎭), βα⎭ δερισινι ψακ⎬π καϖυρυχυδυρ. 1 - nezzâaten 2 - li eþ þevâ

: :

soyup atan, yakýp kavuran baþýn derisini

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennem ateþinde bütün baþ derileri yanar, kavrulur.

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

= ó¨£Û ì m  ë  Š 2¤… a ¤å ß aì¢Ç ¤† m Ted'û men edbera ve tevellâ.

Κιμ αρκασ⎬ν⎬ δ⎞νερ ϖε (⎩μ®νδαν) ψ⎫ζ ⎜εϖιριρσε ονυ ⎜αð⎬ρ⎬ρ. 1 - ted'û 2 - men edbera 3 - ve tevellâ

: : :

çaðýrýr arkasýný dönen kimse ve yüz çeviren

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennem Allah’a arkasýný döneni, sýrt çevireni çaðýrýr.

314

314


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ó¨Ç¤ë b Ï  É à u  ë Ve cemea fe ev'â.

ςε (μαλ, σερϖετ) τοπλαψ⎬π, σονρα δα ονυ βιρικτιρενι. 1 - ve cemea 2 - fe 3 - ev'â

: : :

ve topladý böylece, sonra yýðdý, biriktirdi

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cehennem, mal ve servet toplayýp biriktireni çaðýrýr.

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

= b¦Çì¢Ü ç  Õ¡Ü¢  æb ¤ã¡ü¤a  £æ¡a Ýnnel insâne hulika helûan.

Μυηακκακ κι ινσαν, σαβ⎬ρσ⎬ζ ϖε ταμαηκ®ρ ολαρακ ψαρατ⎬λδ⎬. 1 2 3 4

-

inne el insâne hulika helûan

: : : :

muhakkak insan yaratýldý hýrslý, sabýrsýz ve tamahkâr

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsanýn sabýrsýz, hýrslý ve tamahkâr yaratýldýðý açýklanýyor.

315

315


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 20

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= b¦Ç뢌 u ¢£Š £'Ûa ¢é £ ß a ‡¡a Ýzâ messehuþ þerru cezûan.

Κενδισινε βιρ ⎭ερρ δοκυνυνχα φερψατ εδιχιδιρ. 1 - izâ messe-hu 2 - eþ þerru 3 - cezûan

: : :

ona dokunduðu zaman þerr, kötülük feryat edici

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsan bir þerr dokununca feryat eder.

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 21

Σαψφα − 570

= b¦Çì¢ä ß ¢Š¤î ‚¤Ûa ¢é £ ß a ‡¡a  ë Ve izâ messehul hayru menûan.

ςε κενδισινε βιρ ηαψ⎬ρ δοκυνδυðυ ζαμαν χιμριλικ εδενδιρ. 1 - ve izâ messe-hu 2 - el hayru 3 - menûan

: : :

ve ona dokunduðu zaman bir hayýr hayýrdan men eden, cimrilik eden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnsan kendisine bir hayýr dokunduðu zaman cimrilik eder.

316

316


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= åܖàÛa £ü¡a Ýllel musallîne.

Ναμαζ κ⎬λανλαρ ηαρι⎜. 1 - illâ 2 - el musallîne

: :

ancak, hariç namaz kýlanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Önceki âyetlerde serdedilen bütün negatif açýlardan berî olan insanlar Allah’a ulaþmayý dileyerek namazlarýný huzurla, mutlulukla kýlanlardýr.

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

: æì¢à¡öa … ¤á¡è¡m 5 • ó¨Ü Ç ¤á¢ç  åí ©ˆ £Û a Ellezîne hum alâ salâtihim dâimûn(dâimûne).

Ονλαρ ναμαζλαρ⎬να δεϖαμ εδενλερδιρ. 1 2 3 4

-

ellezîne hum alâ salâti-him dâimûne

: : : :

onlar olanlardýr ...a onlarýn namazlarý, namazlarý devam edenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar namazlarýna sürekli devam ederek onlarý zamanýnda kýlanlardýr.

317

317


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= ¥âì¢Ü¤È ß ¥£Õ y ¤á¡è¡Ûa ì¤ß a ó¬©Ï  åí ©ˆ £Ûa ë Vellezîne fî emvâlihim hakkun ma'lûmun.

ςε ονλαρ, μαλλαρ⎬νδα βελιρλι βιρ ηακ βυλυνανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

ve ellezîne fî emvâli-him hakkun ma'lûmun

: : : : :

ve onlar içinde, de onlarýn mallarý, mallarý hak, pay bilinen, belirli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlarýn mallarýnda zekât ve birr olarak fakirlere ait bir hak vardýr. Mutlaka zekâtlarýný ve birrlerini verirler.

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

: ¡â뢊¤z à¤Ûa ë ¡3¡ö¬b £Ü¡Û Lis sâili vel mahrûm(mahrûmi).

⇑στεψενλερ ϖε μαηρυμ ολανλαρ ι⎜ιν. 1 - li 2 - es sâili 3 - ve el mahrûmi

: : :

için isteyenler ve mahrum olanlar için

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýhtiyaç duyup isteyenler ve ihtiyaç duymalarýna raðmen mahrum olduklarý þeyleri istemeyenler için onlarýn mallarýnda bir hak vardýr. Onlara mutlaka bu haklarýný verirler.

318

318


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

: ¡åí ©£†Ûa ¡â¤ì î¡2  æì¢Ó ¡£† –¢í  åí ©ˆ £Ûa  ë Vellezîne yusaddikûne bi yevmid dîn(dîni).

ςε ονλαρ κι διν γ⎫ν⎫ν⎫ τασδικ εδερλερ. 1 2 3 4

-

ve ellezîne yusaddikûne bi yevmi ed dîni

: : : :

ve onlar tasdik ederler …i dîn günü

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar dîn gününü, yani kýyâmet gününü tasdik edenlerdir.

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

7 æì¢Ô¡1¤'¢ß ¤á¡è¡£2 ‰ ¡la ˆ Ç ¤å¡ß ¤á¢ç  åí ©ˆ £Ûa  ë Vellezîne hum min azâbi rabbihim muþfikûn(muþfikûne).

ςε ονλαρ, Ραβ’λερινιν αζαβ⎬νδαν κορκανλαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5

-

ve ellezîne hum min azâbi rabbi-him muþfikûne

: : : : :

ve onlar, olanlar onlar azaptan Rab'leri çekinenler, korkanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, bu surenin 22. âyetinden itibaren cennetliklerden bahsetmektedir. Bu âyettekiler Rab’lerinin azabýndan korkanlar olarak vasýflandýrýlmýþlardýr.

319

319


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

7 §æì¢ß¤b ß ¢Š¤î Ë ¤á¡è¡£2 ‰  la ˆ Ç  £æ¡a Ýnne azâbe rabbihim gayru me'mûn(me'mûnin).

Μυηακκακ κι ονλαρ⎬ν Ραββινιν αζαβ⎬, γαψρι μεμυνδυρ (ονδαν εμιν ολυναμαζ).

1 2 3 4 5

-

inne azâbe rabbi-him gayru me'mûnin

: : : : :

muhakkak ki azap Rab'leri hariç, olunmaz emin olunan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlarýn Rab’lerinin azabýndan emin olunamaz. Çünkü Allah bu âyetlerde (22-28. âyetler) Allah’a ulaþmayý dilemekten bahsedilmemiþtir. Yukarýdaki vasýflarýn sahibi olanlar hayatta iken ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmayý dilememiþlerse cennete giremezler. 10/YUNUS-7: Ýnnellezîne lâ yercûne likâenâ ve radû bil hayâtid dunyâ vatme'ennû bihâ vellezîne hum an âyâtinâ gâfilûn(gâfilûne). Muhakkak ki onlar, Bize ulaþmayý (hayatta iken ruhlarýný Allah’a ulaþtýrmayý) dilemezler. Dünya hayatýndan razý olmuþlardýr ve onunla doyuma ulaþmýþlardýr ve onlar âyetlerimizden gâfil olanlardýr. 10/YUNUS-8: Ulâike me'vâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn(yeksibûne). Ýþte onlarýn kazandýklarý (dereceler) gereðince varacaklarý yer ateþtir (cehennemdir).

320

320


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 29

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

= æì¢Ä¡Ïb y

¤á¡è¡u뢊¢1¡Û

¤á¢ç åí ©ˆ £Ûa ë

Vellezîne hum li furûcihim hâfizûne.

ςε ονλαρ, ⎬ρζλαρ⎬ν⎬ μυηαφαζα εδενλερδιρ.

1 - ve ellezîne

:

ve onlar, olanlar

2 - hum

:

onlar

3 - li furûci-him

:

ferclerini, ýrzlarýný

4 - hâfizûne

:

koruyanlar, muhafaza edenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm 22. âyetten itibaren özellikleri bildirilenler ýrzlarýný koruyanlar olarak bir baþka cepheden ele alýnýyor.

321

321


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 30

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤o Ø Ü ß b ß ¤ë a ¤á¡è¡ua ë¤‹ a ó¬¨Ü Ç  £ü¡a 7  åî©ßì¢Ü ß ¢Š¤î Ë ¤ á¢è £ã¡b Ï ¤á¢è¢ãb à¤í a Ýllâ alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe innehum gayru melûmîn(melûmîne).

Ζεϖχελερινε ϖε ελλερινιν αρασ⎬νδα σαηιπ ολδυκλαρ⎬να (χαριψελερινε καρ⎭⎬ δυρυμλαρ⎬) ηαρι⎜. ∩⎫νκ⎫, μυηακκακ κι ονλαρ κ⎬νανμ⎬⎭ δεðιλδιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

illâ alâ ezvâci-him ev mâ meleket eymânu-hum fe inne-hum gayru melûmîne

: : : : : : : : : :

hariç …a onlarýn zevceleri, hanýmlarý veya sahip olduklarý onlarýn elleri böylece, çünkü muhakkak ki onlar deðil kýnananlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Zevcelerine ve cariyelerine karþý evli olan erkeklerin durumlarý hariç, çünkü onlarýn eþleri ve cariyeleri Kur’ân’a uygun bir formdadýr.

322

322


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 31

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Ù¡÷¨Û¯ë¢b Ï  Ù¡Û¨‡

õa ‰ ë ó¨Ì n¤2a ¡å à Ï

7 æ뢅b È¤Ûa

¢á¢ç

Fe menibtegâ verâe zâlike fe ulâike humul âdûn(âdûne).

Αρτ⎬κ κιμ βυνυν αρκασ⎬ν⎬ αραρσα (φαζλασ⎬ν⎬ ιστερσε) ο τακτιρδε ι⎭τε ονλαρ, ονλαρ ηαδδι α⎭μ⎬⎭ ολανλαρδ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

fe men ibtegâ verâe zâlike fe ulâike hum(u) el âdûne

: : : : : : : :

böylece, artýk kimse, kim talep etti, aradý, istedi arkasý iþte bu, bu artýk, o taktirde iþte onlar onlar haddi aþmýþ olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Artýk kim bu eþlerin ve cariyelerin dýþýnda, daha fazlasýný isterse onlar haddi aþanlardýr, buyruluyor.

323

323


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 32

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

: æì¢Ça ‰ ¤á¡ç ¡†¤è Ç  ë ¤á¡è¡mb ãb ß ü¡

¤á¢ç åí ©ˆ £Ûa ë

Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn(râûne).

ςε ονλαρ εμανετλερινε ϖε αηδλερινε ριαψετ εδενλερδιρ.

1 2 3 4 5 6

-

ve ellezîne hum li emânâti-him ve ahdi-him râûne

: : : : : :

ve onlar onlar için, ...e emanetleri ve ahdleri riayet edenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cennete gireceklerin, emanetlerine ve ahdlerine riayet edenler olduðu açýklanýyor. Emaneti sahibine iade edenler ve ahd verdikleri zaman ahdlerini mutlaka yerine getirenlerden bahsolunuyor. Ruh bir emanettir. Bu emaneti, sahibi olan Allah’a ulaþtýrmayý dileyenler cennetliktir. Fizik vücudumuzu Allah’a teslim etmek ahdimizdir. Ahdini yerine getiren kiþi 4. kat cennete ehil olur.

324

324


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 33

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

: æì¢à¡ö¬b Ó ¤á¡è¡ma …b è '¡2 ¤á¢ç  åí ©ˆ £Ûa ë Vellezîne hum bi þehâdâtihim kâimûn(kâimûne).

ςε ονλαρ, ⎭αηιτλικλερινδε καιμ ολανλαρδ⎬ρ (⎭αηιτλιðε δεϖαμ εδενλερ).

1 2 3 4 5

-

ve ellezîne hum bi þehâdâti-him kâimûne

: : : : :

ve onlar, olanlar onlar …e onlarýn þahitlikleri kaim olanlar, ikame edenler, devam edenler, þahitliðe her zaman hazýr ve dürüst olanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Þahitliklerinde kaim olanlar, iradelerini de Allah’a teslim ederek Allah’ýn katýnda Allah’a þahit olanlardýr. 2/BAKARA-140: Em tekûlûne inne ibrâhîme ve ismâîle ve ishâka ve ya’kûbe vel esbâta kânû hûden ev nasârâ kul e entum a’lemu emillâh(emillâhu), ve men azlemu mimmen keteme þehâdeten indehu minallâh(minallâhi), ve mâllâhu bi gâfilin ammâ ta’melûn(ta’melûne). Yoksa siz: “Muhakkak ki; Ýbrâhîm, Ýsmail, Ýshak, Yakup ve torunlarý yahudi veya hristiyan idiler mi?” diyorsunuz. De ki: “Sizler mi daha iyi biliyorsunuz, yoksa Allah mý?” Allah’tan (verilen) Allah’ýn katýndaki þahitliði gizleyen kimseden daha zalim olan kimdir? Allah, yaptýklarýnýzdan gâfil deðildir. 50/KAF-37: Ýnne fî zâlike le zikrâ li men kâne lehu kalbun ev elkâs sem’a ve huve þehîd(þehîdun). Muhakkak ki; bunda, kalplerine (kalp kulaklarýna) ilka (ilham) edilenler ve (kalp gözleri ile) Allah’a þahit olan (görenler) için bir ibret vardýr.

325

325


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 34

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 æì¢Ä¡Ïb z¢í ¤á¡è¡m  5 • ó¨Ü Ç ¤á¢ç  åí ©ˆ £Ûa ë Vellezîne hum alâ salâtihim yuhâfizûn(yuhâfizûne).

ςε ονλαρ, ναμαζλαρ⎬ν⎬ μυηαφαζα εδενλερδιρ (δεϖαμλ⎬ κ⎬λανλαρδ⎬ρ).

1 2 3 4 5

-

ve ellezîne hum alâ salâti-him yuhâfizûne

: : : : :

ve onlar, olanlar onlar …e onlarýn namazlarý muhafaza ederler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar namazlarýný muhafaza eden, bütün namazlarý zamanýnda kýlanlardýr. Onlar sünnetleri de farzlarý da kýlanlardýr. Onlar 5 vakit namazýn dýþýnda, kuþluk sünneti ve teheccüd sünneti de kýlanlardýr. Namazlarýn muhafaza edilmesi Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz zamanýndaki farz ve sünnetleri kýlmakla mümkündür. Onlar 5 vakit deðil kuþluk sünneti ve teheccüd sünneti le birlikte 7 vakit namaz kýlanlardýr. Sünnet-i seniyyeye International Mihr Foundation (Vakfý)’un bütün mensuplarý aynen riayet ederek 7 vakit namaz kýlarlar.

326

326


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 35

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

; 6 æì¢ß Š¤Ø¢ß §pb £ä u ó©Ï  Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a Ulâike fî cennâtin mukremûn(mukremûne).

⇑⎭τε ονλαρ, χεννετλερδε ικραμ ολυναν κιμσελερδιρ. 1 2 3 4

-

ulâike fî cennâtin mukremûne

: : : :

iþte onlar içinde, de cennetler ikram olunan kimseler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm 22. âyetten bu âyete kadar devam eden süreç içerisinde vasýflarý belirtilenlerin girecekleri yerin cennet olduðu kesinleþiyor.

ℜψετ − 36

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

= åî©È¡À¤è¢ß  Ù Ü j¡Ó a뢊 1 ×  åí ©ˆ £Ûa ¡4b à Ï Fe mâlillezîne keferû kýbeleke muhtýîne.

⇑νκ®ρ εδενλερ, ⎭ιμδι νι⎜ιν σενιν ταραφ⎬να δοðρυ η⎬ζλα κο⎭αρ ολδυλαρ. 1 2 3 4 5 6

-

fe mâli ellezîne keferû kýbele-ke muhtiîne

: : : : : :

artýk, öyleyse, þimdi ne oluyor, niçin onlar inkâr ettiler senin tarafýna koþanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ýnkâr edenlerin Hz. Muhammed (S.A.V)’e doðru hýzla koþar gibi yaklaþmalarýndan bahsediliyor.

327

327


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 37

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

åí©Œ¡Ç ¡4b à¡£'Ûa ¡å Ç  ë = ¡åî©à î¤Ûa ¡å Ç Anil yemîni ve aniþ þimâli ýzîne.

Σαðδαν ϖε σολδαν δαð⎬ν⎬κ γρυπλαρ ηαλινδε. 1 - an(i) el yemîni 2 - ve an(i) eþ þimâli 3 - ýzîne

: : :

sað yandan ve sol yandan daðýnýk topluluklar, bölükler, gruplar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Saðdan soldan daðýnýk gruplar halinde Hz. Peygamber (S.A.V) Efendimiz’e doðru yaklaþanlardan bahsolunuyor.

ℜψετ − 38

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

= §áî©È ã  ò £ä u  3 ¤†¢í ¤æ a ¤á¢è¤ä¡ß §ªô¡Š¤ßa ¢£3¢× ¢É à¤À í  a E yatmeu kullumriin minhum en yudhale cennete naîmin.

Ονλαρδαν ηεπσι Να⎩μ χεννετινε σοκυλαχαð⎬ν⎬ μ⎬ υμυψορ? 1 2 3 4 5 6 7

-

e yatmeu kullu imriin min-hum en yudhale cennete naîmin

: : : : : : :

mi umuyor, ümit ediyor herbir þahýs, herkes, hepsi onlardan dahil edileceðini, sokulacaðýný cennet naîm, ni’metlerle donatýlmýþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Ona koþuyorlar diye hepsi Naîm cennetlerine sokulacaklarýný mý ümit ediyorlar.” buyruluyor.

328

328


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 39

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 570

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æì¢à Ü¤È í b £à¡ß ¤á¢çb ä¤Ô Ü  b £ã¡a 6  £5 × Kellâ, innâ halaknâhum mimmâ ya'lemûn(ya'lemûne).

Ηαψ⎬ρ, ασλα μυηακκακ κι Βιζ, ονλαρ⎬ βιλδικλερι ⎭εψδεν ψαραττ⎬κ.

1 2 3 4 5

-

kellâ innâ halaknâ-hum mimmâ (min mâ) ya'lemûne

: : : : :

hayýr asla muhakkak ki biz onlarý yarattýk þeyden biliyorlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm “Hayýr, asla onlar cennete giremezler. Biz, onlarý bildikleri þeyden, topraktan yarattýk.” buyruluyor.

329

329


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 40

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡l¡‰b Ì à¤Ûa  ë ¡Ö¡‰b ' à¤Ûa ¡£l Š¡2 ¢á¡¤Ó¢a  ¬5 Ï =  æ뢉 ¡…b Ô Û b £ã¡a Fe lâ uksimu bi rabbil meþâriký vel megâribi innâ le kâdirûne.

Αρτ⎬κ ηαψ⎬ρ (⎞ψλε δεðιλ). Δοðυλαρ⎬ν ϖε βατ⎬λαρ⎬ν Ραββινε ψεμιν εδεριμ. Μυηακκακ κι Βιζ, ελβεττε κααδιριζ (⎞ψλε κι).

1 2 3 4 5 6 7

-

fe lâ uksimu bi rabbi el meþâriký ve el megâribi innâ le kâdirûne

: : : : : : :

artýk hayýr (öyle deðil) yemin ederim Rabbine þark, doðu(lar) ve garb, batý(lar) muhakkak ki biz elbette güç yetiren, kaadir olan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah 2 doðunun da 2 batýnýn da sahibidir ve Rabbidir, Tanrýsýdýr. Ayrýca Allah herþeye kaadirdir. Cinler âleminin doðusu, yani gayb âleminin doðusu ile insanlar aleminin yani zahirî âlemin doðusu ayrý ayrý doðulardýr. Batýlarý da ayrý ayrý batýlardýr. 55/RAHMAN-17: Rabbul meþrikayni ve rabbul magribeyn(magribeyni). O, iki doðunun da Rabbidir, iki batýnýn da Rabbidir.

330

330


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 41

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ß  ë = ¤á¢è¤ä¡ß a¦Š¤î   4¡£† j¢ã ¤æ a ó¬¨Ü Ç

åî©Óì¢j¤ à¡2

¢å¤z ã

Alâ en nubeddile hayren minhum ve mâ nahnu bi mesbûkîn(mesbûkîne).

Ονλαρδαν δαηα ηαψ⎬ρλ⎬σ⎬ ιλε δεðι⎭τιρμεψε (ονλαρ⎬ν ψερινε γετιρμεψε)! ςε Βιζ, ⎞ν⎫νε γε⎜ιλεβιλεχεκ (ενγελλενεβιλεχεκ) δεðιλιζ.

1 2 3 4 5 6

-

alâ en nubeddile hayren min-hum ve mâ nahnu bi mesbûkîne

: : : : : :

…e biz tebdil etmeye, deðiþtirmeye daha hayýrlýsý onlardan ve biz deðiliz önüne geçilenler, engellenenler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah: “Onlarýn yerine daha hayýrlýlarýný getirmeye kaadiriz. Bizi kimse yapacaklarýnýzdan engelleyemez.” buyuruyor.

331

331


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 42

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢Ó 5¢í ó¨£n y aì¢j È¤Ü í  ë a좙좂 í ¤á¢ç¤‰  ˆ Ï =  æë ¢† Çì¢í ô©ˆ £Ûa ¢á¢è ß¤ì í Fe zerhum yehûdû ve yel'abû hattâ yulâkû yevmehumullezî yûadûne.

Αρτ⎬κ ονλαρ⎬ τερκετ, ϖααδολυνδυκλαρ⎬ γ⎫νε καϖυ⎭υνχαψα καδαρ δαλσ⎬νλαρ ϖε οψνασ⎬νλαρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

fe zer-hum yehûdû ve yel'abû hattâ yulâkû yevme hum(u) ellezî yûadûne

: : : : : : : : :

artýk onlarý terket dalsýnlar, oyalansýnlar ve oynasýnlar, eðlensinler oluncaya kadar karþýlaþýrlar, mülâki olurlar, kavuþurlar gün onlar ki o vaadolundular

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Vaadilen azap günü gelene kadar onlarý terket. O güne kavuþuncaya kadar oynasýnlar, eðlensinler.

332

332


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 43

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b¦Ça Š¡ ¡ta †¤u ü¤a  å¡ß  æì¢u¢Š¤‚ í  â¤ì í =  æ좚¡Ïì¢í §k¢–¢ã ó¨Û¡a ¤á¢è £ã b × Yevme yahrucûne minel ecdâsi sirâan ke ennehum ilâ nusubin yûfîdûne.

Καβιρλερινδεν σ⎫ρατλε ⎜⎬καχακλαρ⎬ γ⎫ν σανκι ονλαρ, βιρ ηεδεφε κο⎭υψορ γιβιδιρ.

1 2 3 4 5 6 7

-

yevme yahrucûne min el ecdâsi sirâan ke enne-hum ilâ nusubin yûfîdûne

: : : : : : :

gün çýkacaklar kabirlerinden süratle, hýzlý sanki onlar ….. gibi dikili taþ, hedef koþanlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kabirlerinden süratle çýkacaklarý kýyâmet gününde onlar bir hedefe koþuyormuþ gibi olacaklardýr.

333

333


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 44

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(70) Mearic Suresi ¡x¡‰b È à¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Ù¡Û¨‡ 6 ¥ò £Û¡‡ ¤á¢è¢Ô ç¤Š m ¤á¢ç¢‰b –¤2 a ¦ò È¡(b   æë ¢† Çì¢í aì¢ãb × ô©ˆ £Ûa ¢â¤ì î¤Ûa Hâþiaten ebsâruhum terhekuhum zilleh(zilletun), zâlikel yevmullezî kânû yûadûn(yûadûne).

Ονλαρ⎬ν βακ⎬⎭λαρ⎬ κορκυλυ βιρ ηαλδεδιρ ονλαρ⎬ βιρ ζιλλετ καπλαρ. ⇑⎭τε βυ, ονλαρ⎬ν ϖααδολυνδυκλαρ⎬ γ⎫νδ⎫ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

hâþiaten ebsâru-hum terheku-hum zilletun zâlike el yevmu ellezî kânû yûadûne

: : : : : : : : :

korkulu bir halde onlarýn bakýþlarý onlarý kaplar zillet, alçaklýk iþte bu gün ki o oldular vaadolundular

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Onlar korku ile bakarlar ve zillet onlarý kaplamýþtýr. Ýþte bu kýyâmet günü, onlarýn vaadedildikleri gündür.

334

334


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

§ì¢ã ¢ñ ‰ì¢ 71. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

¤‰ ¡ˆ¤ã a ¤æ a ¬©é¡ß¤ì Ó ó¨Û¡a b¦yì¢ã b ä¤Ü ¤‰ a ¬b £ã¡a ¥áî©Û a ¥la ˆ Ç ¤á¢è î¡m¤b í ¤æ a ¡3¤j Ó ¤å¡ß  Ù ß¤ì Ó Ýnnâ erselnâ nûhan ilâ kavmihî en enzir kavmeke min kabli en ye’tiyehum azâbun elîm(elîmun).

Μυηακκακ κι Βιζ Ηζ. Νυη’υ, κενδι καϖμινε: “Καϖμινι ονλαρα, ελ⎩μ αζαπ γελμεδεν ⎞νχε υψαρ” διψε (ρεσ⎦λ ολαρακ) γ⎞νδερδικ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

innâ erselnâ nûhan ilâ kavmi-hî en enzir kavme-ke min kabli en ye’tiye-hum azâbun elîmun

: : : : : : : : : :

muhakkak ki biz biz gönderdik Nuh kendi kavmine uyarmasý senin kavmin, kavmini önceden, önce onlara gelmesi azap elîm, acý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ Hz. Nuh’u kendi kavmine gönderiyor. Kavmi azmýþ durumda. Mutlaka üzerlerine azap gelecek. Bu sebeple kavmini uyarmasý için. Hz. Nuh Nebî’dir, yani Peygamber’dir. Ama burada kendi kavmine gönderildiði için Kavminin Resûlü sýfatýyla gönderiliyor.

335

335


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

= ¥åî©j¢ß ¥Ší©ˆ ã ¤á¢Ø Û ó©£ã¡a ¡â¤ì Ó b í  4b Ó Kâle yâ kavmi innî lekum nezîrun mubîn(mubînun).

(Ηζ. Νυη καϖμινε) ⎭⎞ψλε δεδι: “Εψ καϖμιμ! Μυηακκακ κι βεν, σιζιν ι⎜ιν απα⎜⎬κ βιρ νεζιριμ (υψαρ⎬χ⎬ψ⎬μ), (⎞ψλε κι).”

1 2 3 4 5 6 7

-

kâle yâ kavmi in-nî lekum nezîrun mubînun

: : : : : : :

dedi ey kavmim muhakkak ki ben sizin için nezir, uyarýcý apaçýk, açýklayan, açýkça

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh kavmine, “Ben muhakkak ki sizin için (size gönderilmiþ) apaçýk bir uyarýcýyým (nezirim).” diyor.

336

336


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

= ¡æì¢Èî©Ÿ a  ë ¢êì¢Ô £ma  ë  é¨£ÜÛa a뢆¢j¤Ça ¡æ a Eni’budûllâhe vettekûhu ve etîûni.

Αλλαη’α κυλ ολμαν⎬ζ, Ο’να καρ⎭⎬ τακϖα σαηιβι ολμαν⎬ζ ι⎜ιν. ςε βανα ιταατ εδιν (τ®β⎩ ολυν). 1 2 3 4

-

en i’budû allâhe ve ittekû-hu ve etîû-ni

: : : :

kul olmanýz Allah’a ve ona karþý takva sahibi olun ve bana itaat edin

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh’un kavmine söyledikleri “Allah’a kul olun ve Allah’a karþý takva sahibi olun ve bana itaat edin.” Allah’a kulluk edin deniyor. Allah’a kulluk etmek Ýslâm’ýn 5 þartýný yaþamaktýr. Ama bunlarý gerçekleþtirmekle insan cehennemden kurtulamaz. Ýslâm’ýn 6. þartý olan zikir de bir farz olarak bunlarýn arasýndadýr. Zikir de yapýlsa kiþi sadece Allah’a kulluk eder, yani ibadet eder ama kul olamaz ve cehennemden kurtulamaz. Allah’a kulluk etmek ibadetlerle gerçekleþir. Ama kul olmak Allah’a ulaþmayý dilemekle baþlar ve kiþiyi takva sahibi kýlar ve mutlaka cennete ulaþtýrýr. 30/RUM-31: Munîbîne ileyhi vettekûhu ve ekîmûs salâte ve lâ tekûnû minel muþrikîn(muþrikîne). O’na (Allah’a) yönelin (Allah’a ulaþmayý dileyin) ve takva sahibi olun. Ve namazý ikame edin (namaz kýlýn). Ve (böylece) müþriklerden olmayýn. Bütün peygamberlerin “bana itaat edin” emri, o peygambere tâbî olma emridir. Tâbiiyet ise itaatin farz olmasýný ifade eder. Sahâbe þeytana kul iken Allah’a kul olmuþ ve cennet müjdesini almýþlardýr. 39/ZUMER-17: Vellezînectenebût tâgûte en ya’budûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumul buþrâ, fe beþþir ýbâd(ýbâdi). Onlar ki; taguta (insan ve cin þeytanlara) kul olmaktan içtinap ettiler (kaçýndýlar, kendilerini kurtardýlar). Çünkü Allah’a yöneldiler (Allah’a ulaþmayý dilediler). Onlara müjdeler vardýr. Öyleyse kullarýmý müjdele!

337

337


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

ó¬¨Û¡a ¤á¢×¤Š¡£ ªì¢í  ë ¤á¢Ø¡2ì¢ã ¢‡ ¤å¡ß ¤á¢Ø Û ¤Š¡1¤Ì í

õ¬b u a ‡¡a ¡é¨£ÜÛa  3 u a  £æ¡a 6 ó¦£à ¢ß §3 u a  æì¢à Ü¤È m ¤á¢n¤ä¢× ¤ì Û < ¢Š £ ªì¢í

ü

Yagfir lekum min zunûbikum ve yûahhýrkum ilâ ecelin musemmâ(musemmen), inne ecelallâhi izâ câe lâ yûahharu, lev kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

(Αλλαη δα) σιζιν γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ζ⎬ μαðφιρετ ετσιν (γ⎫ναηλαρ⎬ν⎬ζ⎬ σεϖαβα ⎜εϖιρσιν) ϖε σιζι βελιρλενμι⎭ βιρ ζαμανα καδαρ τεηιρ ετσιν (⎞μ⎫ρ ϖερσιν)! Μυηακκακ κι Αλλαη’⎬ν εχελι (ονυν βελιρλεδιðι αν) γελινχε τεηιρ εδιλμεζ. Κε⎭κε σιζ βιλμι⎭ ολσαψδ⎬ν⎬ζ.

1 2 3 4 5 6

338

-

yagfir lekum min zunûbi-kum ve yûahhir-kum ilâ ecelin musemmen

: : : : : :

maðfiret etsin, günahlarýnýzý sevaba çevirsin sizin için, sizin günahlarýnýzdan, günahlarýnýzý ve sizi tehir etsin (ömür versin) bir ecele kadar, bir zamana kadar muayyen, belirli

338


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

inne ecele allâhi izâ câe lâ yûahharu lev kuntum ta’lemûne

: : : : : : : : :

muhakkak ki ecel, belirlenen an Allah olduðu zaman geldi tehir edilmez, ertelenmez, uzatýlmaz þâyet, eðer, keþke ..... olsa siz oldunuz siz biliyorsunuz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu surenin 2. âyetinde geçen, apaçýk bir uyarýcý olmak vasfý nebîlere ve nebî olmayan devrin imamý hüviyetindeki resûllere tâbî olunduðu zaman, Allah tâbî olanlarýn günahlarýný sevaba çevirir, yani onlara maðfiret eder ve Allah o kiþiye bir ömür biçer, ölümü tehir eder. Allah’ýn tehir ederek tayin ve tespit ettiði an gelince kiþi ölür. Tâbiiyetten sonra 7-8 aylýk bir ömrü varsa o kiþinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaþtýrýr. 42/ÞURA-13: Þerea lekum mined dîni mâ vassâ bihî nûhan vellezî evhaynâ ileyke ve mâ vassaynâ bihî ibrâhîme ve mûsâ ve îsâ, en ekîmûd dîne ve lâ teteferrekû fîh(fîhi), kebure alel muþrikîne mâ ted’ûhum ileyh(ileyhi), allâhu yectebî ileyhi men yeþâu ve yehdî ileyhi men yunîb(yunîbu). Dînde, onunla Hz. Nuh’a vasiyet ettiðimiz (farz kýldýðýmýz) þeyi (þeriati); “Dîni ikame edin (ayakta, hayatta tutun) ve onda (dînde) fýrkalara ayrýlmayýn.” diye Hz. Ýbrâhîm’e, Hz. Musa’ya ve Hz. Ýsa’ya vasiyet ettiðimiz þeyi sana da vahyederek, size de þeriat kýldýk. Senin onlarý, kendisine çaðýrdýðýn þey (Allah’a ulaþmayý dileme) müþriklere zor geldi. Allah, dilediðini Kendisine seçer ve O’na yöneleni, Kendisine hidayet eder (ruhunu hayatta iken Kendisine ulaþtýrýr). 13/RAD-27: Ve yekûlullezîne keferû lev lâ unzile aleyhi âyetun min rabbih(rabbihi), kul innallâhe yudillu men yeþâu ve yehdî ileyhi men enâb(enâbe). Ve kâfirler: “Ona, Rabbinden bir âyet (mucize) indirilse olmaz mý?” derler. De ki: “Muhakkak ki Allah, dilediði kimseyi dalâlette býrakýr ve O’na yönelen kimseyi Kendine ulaþtýrýr (hidayete erdirir).”

339

339


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

a¦‰b è ã  ë ¦5¤î Û ó©ß¤ì Ó ¢p¤ì Ç … ó©£ã¡a ¡£l ‰  4b Ó Kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehârâ(nehâran).

(Ηζ. Νυη, Ραββινε) ⇒⎞ψλε δεδι: “Ραββιμ, Μυηακκακ κι βεν καϖμιμι γεχε ϖε γ⎫νδ⎫ζ (ρυηλαρ⎬ν⎬ Σανα υλα⎭τ⎬ρμαψ⎬ διλεμεψε) δαϖετ εττιμ.”

1 2 3 4 5 6 7

-

kâle rabbi innî deavtu kavmî leylen ve nehâran

: : : : : : :

dedi Rabbim muhakkak ki ben davet ettim benim kavmim gece ve gündüz

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh Rabbi olan Allah’a: “Ben muhakkak ki kavmimi gece ve gündüz ruhlarýný Sana ulaþtýrmayý dilemeye ve diledikten sonra bana tâbî olmaya davet ettim.” diyor. Yani peygamberliðinin ona yüklediði en önemli görevi, yani insanlarý cehennemden kurtaracak olan olmazsa olmaz þartý ve ikinci kat cennete ulaþmanýn olmazsa olmaz þartý olan tâbiiyete teblið etmiþ olduðunu söylüyor.

340

340


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 6

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

a¦‰a Š¡Ï  £ü¡a ó ¬ ¡ö¬b Ç¢… ¤á¢ç¤…¡Œ í ¤á Ü Ï Fe lem yezidhum duâî illâ firârâ(firâran).

Φακατ βενιμ δαϖετιμ, (βενδεν) κα⎜⎬⎭λαρ⎬νδαν (υζακλα⎭μαλαρ⎬νδαν) βα⎭κα βιρ ⎭εψι αρττ⎬ρμαδ⎬.

1 2 3 4 5

-

fe lem yezid-hum duâî illâ firâran

: : : : :

fakat onlara arttýrmadý davetim den baþka firar, kaçýþ, uzaklaþma

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Fakat Allah’a ulaþmayý dilemeye ve tÂbiiyete davet sadece Hz. Nuh’tan kaçanlarýn sayýsýný artýrmýþtýr.

341

341


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

¤á¡è¡ãa ‡¨a ó¬©Ï ¤á¢è È¡2b • a a¬ì¢Ü È u ¤á¢è Û  Š¡1¤Ì n¡Û ¤á¢è¢m¤ì Ç … b à £Ü¢× ó©£ã¡a  ë 7a¦‰b j¤Ø¡n¤a a뢊 j¤Ø n¤a ë a뢣Š • a  ë ¤á¢è 2b î¡qa¤ì '¤Ì n¤a ë Ve innî kullemâ deavtuhum li tagfire lehum cealû esâbiahum fî âzânihim vestagþev siyâbehum ve esarrû vestekberûstikbârâ(vestekberûstikbâran).

ςε μυηακκακ κι βενιμ ονλαρ⎬, Σενιν μαðφιρετ ετμεν ι⎜ιν ηερ δαϖετ εδι⎭ιμδε, (δυψμαμακ ι⎜ιν) παρμακλαρ⎬ν⎬ κυλακλαρ⎬να τ⎬καδ⎬λαρ ϖε (γ⎞ρμεμεκ ι⎜ιν) ελβισελερινε β⎫ρ⎫νδ⎫λερ ϖε (βυ δαϖραν⎬⎭λαρ⎬νδα) ⎬σραρ εττιλερ ϖε κιβιρλενερεκ β⎫ψ⎫κλ⎫κ τασλαδ⎬λαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

ve innî kullemâ deavtu-hum li tagfire lehum cealû esâbia-hum fî âzâni-him ve istagþev siyâbe-hum ve esarrû ve istekberû istikbâran

: : : : : : : : : : : : : : :

ve muhakkak ki ben her seferinde onlarý davet ettim için senin maðfiret etmen, baðýþlaman onlarý kýldýlar, yaptýlar (týkadýlar) parmaklarýný içinde kulaklarý ve gýþAvet (perdeleme) yaptýlar, büründüler kendi elbiseleri ve Israr ettiler ve büyüklük tasladýlar kibirlenerek

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Davet, Allah’a ulaþmayý dileyerek cehennemden kurtulmak ve birinci kat cennete ulaþmaya ve bir peygamber olan Hz. Nuh’a tâbî olarak ikinci kat cennete ulaþmaya davettir. Tâbî olmak maðfirete yani günahlarýn sevaba çevrilmesine davettir. Hz. Nuh’un, Allah’ýn maðfiretine her davet ediþinde parmaklarýný kulaklarýna týkamýþlar ve Hz. Nuh’un yüzlerini göremeyeceði tarzda elbiselerine büründüler ve böyle yaparak direnmekte israr ettiler ve tekebbür ettiler ve büyüklük tasladýlar.

342

342


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

= a¦‰b è¡u ¤á¢è¢m¤ì Ç … ó©£ã¡a  £á¢q

Summe innî deavtuhum cihâran.

Σονρα μυηακκακ κι βεν ονλαρ⎬, χεηρεν (α⎜⎬κ⎜α) δαϖετ εττιμ.

1 2 3 4

-

summe innî deavtu-hum cihâran

: : : :

sonra muhakkak ki ben onlarý davet ettim cehren, açýkça

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sonra Hz. Nuh, kavmini açýkça, cehri olarak da Allah’a ulaþmayý dilemeye ve tâbî olmaya davet ettiðini beyan ediyor.

343

343


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

¤á¢è Û ¢o¤ä Ü¤Ç a ¬ó©£ã¡a  £á¢q = a¦‰a Š¤¡a ¤á¢è Û ¢p¤‰ Š¤ a  ë Summe innî a’lentu lehum ve esrertu lehum isrâran.

Δαηα σονρα δα μυηακκακ κι βεν ονλαρα αλενι ολαρακ ιλ®ν εττιμ, ϖε ονλαρα σ⎬ρ ολαρακ (τεκ τεκ ⎜αð⎬ραρακ) γιζλι γιζλι δε βιλδιρδιμ. 1 2 3 4 5 6 7

-

summe innî a’lentu lehum ve esrertu lehum isrâran

: : : : : : :

sonra muhakkak ki ben aleni olarak, açýkça ilân ettim onlara ve gizledim, sýr olarak bildirdim onlara gizli olarak, gizli gizli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hem herkesin içinde hepsine birden açýk açýk, hem de insanlarýn herbirine, baþkalarý görmeksizin gizli olarak, Hz. Nuh, Allah’a ulaþmayý dilemeyi ve kendisine tâbî olmalarý gerektiðini bildirdiðini Allah’a ulaþtýrýyor.

344

344


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 571

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø £2 ‰ a뢊¡1¤Ì n¤a ¢o¤Ü¢Ô Ï = a¦‰b £1 Ë  æb × ¢é £ã¡a Fe kultustagfýrû rabbekum innehu kâne gaffâran.

(Νυη Α.Σ) ϖε δεδιμ κι: “Αρτ⎬κ Ραββινιζδεν μαðφιρετ διλεδιðινιζι σ⎞ψλεψιν, μυηακκακ κι Ο, Γαφφαρ’δ⎬ρ (μαðφιρετ εδενδιρ).”

1 2 3 4 5 6 7

-

fe kultu istagfirû rabbe-kum inne-hu kâne gaffâran

: : : : : : :

artýk dedim maðfiret dileyin sizin Rabbiniz muhakkak ki O oldu, idi, ...dýr gaffar, maðfiret eden

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Tâbî olun ve Allah’tan maðfiret dilediðinizi Allah’a bildirin ki Allah size maðfiret etsin, yani günahlarýnýzý sevaba çevirsin.

345

345


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

= a¦‰a ‰ ¤†¡ß ¤á¢Ø¤î Ü Ç  õ¬b à £Ûa ¡3¡¤Š¢í Yursilis semâe aleykum midrâran.

⇐ζερινιζε βολ ψαðμυρλυ ολαρακ σεμαψ⎬ γ⎞νδερσιν.

1 2 3 4

-

yursil es semâe aleykum midrâran

: : : :

göndersin sema, gökyüzü, gök size, üzerinize bol bol yaðmur, bol yaðmurlu olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh’a tâbî olarak Rabbinizden maðfiret dileyin ki Allah üzerinize bol yaðmurlu olan semayý göndersin þeklinde bir ifade kullanýlmýþ. Tâbiiyet mutlaka günahlarýn sevaba çevrilmesini yani maðfireti saðlar. Dünyamýz ve içinde bulunduðu Güneþ Sistemimiz ve baþka Güneþ Sistemleri yýlda 500 milyon km hýzla kendi yollarýnda hareket halindedirler. Ayrýca kâinat, gezegenlerin birbirinden ayrýlmasý sebebiyle insan vücudu þeklindeki yapýsýný hiç bozmadan büyümeye devam etmektedir.

346

346


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

¤3 Ȥv í  ë  åî©ä 2  ë §4a ì¤ß b¡2 ¤á¢×¤…¡†¤à¢í  ë 6 a¦‰b è¤ã a ¤á¢Ø Û ¤3 È¤v í  ë §pb £ä u ¤á¢Ø Û Ve yumdidkum bi emvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum enhârâ(enhâran).

ςε σιζε μαλ ϖε ερκεκ ⎜οχυκλαρ (ϖερερεκ) ψαρδ⎬μ ετσιν. ςε σιζιν ι⎜ιν χεννετλερ (ϖεριμλι βαη⎜ελερ) ψαπσ⎬ν ϖε σιζιν ι⎜ιν νεηιρλερ ακ⎬τσ⎬ν.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve yumdid-kum bi emvâlin ve benîne ve yec’al lekum cennâtin ve yec’al lekum enhâran

: : : : : : : : :

ve size imdat etsin, size yardým etsin mallarla oðullar, erkek çocuklar ve kýlsýn, yapsýn size, sizin için bahçeler, verimli bahçeler ve kýlsýn, yapsýn size, sizin için nehirler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nuh (A.S) diyor ki: “Allah sizlere bol yaðmur göndermekten baþka, sizlere mal versin, erkek çocuklar versin, sizin için verimli bahçeler oluþtursun ve nehirler akýtsýn.”

347

347


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

7 a¦‰b Ó ë ¡é¨£Ü¡Û  æì¢u¤Š m  ü ¤á¢Ø Û b ß Mâ lekum lâ tercûne lillâhi vakârâ(vakâran).

(Νυη (Α.Σ) καϖμινε ⎭⎞ψλε δεδι): “Σιζ νι⎜ιν Αλλαη’ταν βιρ ϖακαρ (αζαμετ, ιζζετ ϖε κυδρετ) υμμυψορσυνυζ? 1 2 3 4

-

mâ lekum lâ tercûne li allâhi vakâran

: : : :

siz niçin, size ne oluyor ummuyorsunuz Allah için (Allah’a ait, Allah’tan) vakar, azamet, izzet ve kudret

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nuh (A.S) kavmine: “Sizin niçin Allah’tan size verilecek olan ni’metleri ve vakarla yaþayacaðýnýz bir hayat istemiyorsunuz?” diye soruyor.

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

a¦‰a 줟 a ¤á¢Ø Ô Ü  ¤† Ó  ë Ve kad halakakum etvârâ(etvâran).

ςε Ο, σιζι ηαλδεν ηαλε (⎜ε⎭ιτλι ηαλλερδεν) γε⎜ιρερεκ ψαρατμ⎬⎭τ⎬ρ. 1 - ve kad 2 - halaka-kum 3 - etvâran

: : :

ve olmuþtu sizi yarattý tavýrlar, haller, halden hale geçiþler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nuh (A.S) kavmine diyor ki: “O, Allah sizi halden hale geçirerek yaratmýþtýr.” Anne karnýnda çocuðun oluþmasý bu hallerin birer birer gerçekleþmesi ile mümkündür.

348

348


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

ɤj  ¢é¨£ÜÛa  Õ Ü   Ñ¤î × a¤ë Š m ¤á Û  a = b¦Ób j¡Ÿ §pa ì¨à  E lem terav keyfe halakallâhu seb’a semâvâtin týbâkan.

Γ⎞ρμ⎫ψορ μυσυνυζ, Αλλαη ψεδι κατ σεμαψ⎬ (ψεδι γ⎞κ κατ⎬ν⎬) νασ⎬λ ψαραττ⎬? 1 2 3 4 5 6 7

-

e lem terav keyfe halaka allâhu seb’a semâvâtin týbâkan

: : : : : : :

görmüyor musunuz nasýl yarattý Allah yedi semalar, gök katlarý tabakalar, katlar

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh kavmine: “Görmüyor musunuz Allah 7 kat semayý nasýl yarattý?” diyor. Gerçekten yapýlan ilmî incelemeler ve araþtýrmalar dünyanýn etrafýndaki göklerin 7 kattan oluþtuðunu ispat etmiþtir. Bu katlarýn isimleri: 1- Troposfer 2- Stratosfer 3- Ozonosfer 4- Mezosfer 5- Termosfer 6- Ýyonosfer 7- Ekzosfer

349

349


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

a¦‰ì¢ã £å¡èî©Ï  Š à Ô¤Ûa  3 È u  ë b¦ua Š¡  ¤à £'Ûa  3 È u  ë Ve cealel kamera fîhinne nûran ve cealeþ þemse sirâcâ(sirâcen).

ςε Αψ’⎬, ονλαρ⎬ν αρασ⎬νδα (σεμαλαρδα) βιρ νυρ κ⎬λδ⎬ ϖε Γ⎫νε⎭’ι δε βιρ σιραχ (⎜⎬ραð) κ⎬λδ⎬. 1 2 3 4 5 6 7

-

ve ceale el kamera fî-hinne nûran ve ceale eþ þemse sirâcen

: : : : : : :

ve kýldý kamer, ay onlarýn içinde, arasýnda bir nur ve kýldý güneþ kandil, çýrað

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah Ay’ý yýldýzlar ve 7 kat gökler arasýnda bir nur kýldý. Güneþi ise ýþýk saçan bir kandil kýldý.

350

350


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 17

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

= b¦mb j ã ¡¤‰ ü¤a  å¡ß ¤á¢Ø n j¤ã a ¢é¨£ÜÛa  ë Vallâhu enbetekum minel ardý nebâten.

ςε Αλλαη, σιζι ψερδεν (τοπρακταν) βιρ νεβατ (γιβι) ψετι⎭τιρδι (ψαραττ⎬). 1 2 3 4

-

ve allâhu enbete-kum min el ardý nebâten

: : : :

ve Allah yetiþtirdi, yarattý yerden, topraktan nebat, bitki

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve Allah sizleri yerden biten bir nebat gibi yarattý ve yetiþtirdi. Bitkiler de insanlar da doðarlar, büyürler, geliþirler ve sonunda ölürler.

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

b¦ua Š¤¡a ¤á¢Ø¢u¡Š¤‚¢í  ë b èî©Ï ¤á¢×¢†î©È¢í  £á¢q Summe yuîdukum fîhâ ve yuhricukum ihrâcâ(ihrâcen).

Σονρα σιζι οραψα (τοπραðα) δ⎞νδ⎫ρεχεκ ϖε βιρ ⎜⎬καρ⎬⎭λα σιζι (οραδαν) ⎜⎬καραχακ. 1 2 3 4 5

-

summe yuîdu-kum fî-hâ ve yuhricu-kum ihrâcen

: : : : :

sonra sizi iade edecek, döndürecek ona, oraya ve sizi çýkaracak bir çýkarýþ

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ölümden sonra Allah herkesi topraða geri döndürecek, yani mezara koyacaktýr. Kýyâmet günü zaman, her devirdeki insanlarýn hayatta olduðu günlere geri döndükçe onlar canlanarak topraktan çýkacaklardýr.

351

351


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

= b¦Ÿb ¡2  ¤‰ ü¤a ¢á¢Ø Û  3 È u ¢é¨£ÜÛa ë Vallâhu ceale lekumul arda bisâtan.

ςε Αλλαη, αρζ⎬ σιζιν ι⎜ιν γενι⎭ βιρ μεκ®ν κ⎬λδ⎬. 1 2 3 4 5

-

ve allâhu ceale lekum(u) el arda bisâtan

: : : : :

ve Allah kýldý sizin için arz, yeryüzü, yer yaygý, döþek, geniþ (mekân)

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah Dünya adý verilen bu gezegeni bütün insanlarýn içinde yaþayabileceði geniþ bir mekân kýlmýþtýr.

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

; b¦ub v¡Ï ¦5¢j¢ b è¤ä¡ß aì¢Ø¢Ü¤ n¡Û Li teslukû minhâ subulen ficâcâ(ficâcen).

Σιζιν ψολχυλυκ ετμενιζ ι⎜ιν, ονδαν γενι⎭ ψολλαρ ψαπτ⎬. 1 2 3 4 5

-

li teslukû min-hâ subulen ficâcen

: : : : :

için sizin sülûk etmeniz, yolculuk etmeniz ondan sebîller, yollar geniþ yol

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah, insanlarýn arzda yolculuk yapabilmeleri için geniþ yollar yapmýþtýr.

352

352


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

aì¢È j £ma  ë ó©ã¤ì – Ç ¤á¢è £ã¡a ¡£l ‰ ¥ì¢ã  4b Ó 7 a¦‰b    £ü¡a ¢¬ê¢† Û ë  ë ¢é¢Ûb ß ¢ê¤…¡Œ í ¤á Û ¤å ß Kâle nûhun rabbi innehum asavnî vettebeû men lem yezidhu mâluhu ve veleduhû illâ hasârâ(hasâren).

(Νυη Α.Σ) “Ραββιμ, μυηακκακ κι ονλαρ βανα ασι ολδυλαρ (ισψαν εττιλερ). ςε μαλ⎬ ϖε εϖλ®δ⎬ κενδισινε η⎫σρανδαν βα⎭κα βιρ ⎭εψι αρττ⎬ρμαψαν κιμσελερε τ®β⎩ ολδυλαρ.” δεδι.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

kâle nûhun rabbi inne-hum asav-nî ve ittebeû men lem yezid-hu mâlu-hu ve veledu-hû illâ hasâren

: : : : : : : : : : : :

dedi Nuh Rabbim muhakkak ki onlar bana asi oldular (isyan ettiler) ve tâbî oldular kimse, kimseler ona arttýrmaz onun malý, malý ve onun çocuklarý, çocuklarý den baþka hasar, zarar, hüsran

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nuh (A.S) halkýn kendisine asi olduklarýný, mallarý ve çocuklarý sebebiyle hüsranlarý sadece artan kiþilere tâbî olduklarýný yani cehennemlik olarak kaldýklarýný ve onlarý cehennemden kurtaramadýðýný ifade ediyor.

353

353


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

Χ⎫ζ − 29

ℜψετ − 22

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

7 a¦‰b £j¢×

a¦Š¤Ø ß

a뢊 Ø ß

ë

Ve mekerû mekran kubbârâ(kubbâran).

ςε β⎫ψ⎫κ ηιλελερ κυρδυλαρ.

1 - ve mekerû 2 - mekren 3 - kubbâran

: : :

ve hileler kurdular hile(ler) büyük

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Nuh’a karþý oradaki ahali hileli tuzaklar kurmuþlar, büyük tuzaklar.

354

354


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

ü  ë a¦£… ë  £æ¢‰  ˆ m  ü  ë ¤á¢Ø n è¡Û¨a  £æ¢‰  ˆ m  ü aì¢Ûb Ó  ë 7 a¦Š¤ ã  ë  Öì¢È í  ë  tì¢Ì í  ü  ë = b¦Ça ì¢ Ve kâlû lâ tezerunne âlihetekum ve lâ tezerunne vedden ve lâ suvâan ve lâ yagûse ve yaûka ve nesrâ(nesran).

ςε (βιρβιρλερινε) ⎭⎞ψλε δεδιλερ: “Σακ⎬ν κενδι ιλ®ηλαρ⎬ν⎬ζ⎬ (πυτλαρ⎬ν⎬ζ⎬) β⎬ρακμαψ⎬ν. ςε ςεδδ’ι, Συϖ®α’ψ⎬, Ψαγ⎦σ’υ ϖε Ψα⎦κα’ψ⎬ ϖε Νεσρα’ψι σακ⎬ν τερκετμεψιν.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ve kâlû lâ tezerunne(tezeru-enne) âlihete-kum ve lâ tezerunne(tezeru-enne) vedden ve lâ suvâan ve lâ yagûse ve yaûka ve nesran

: : : : : : : : : : :

ve dediler sakýn býrakmayýn, terketmeyin sizin ilâhlarýnýz ve sakýn býrakmayýn, terketmeyin Vedd ve deðil Suvâa ve deðil Yagûs ve Yaûka ve Nesra

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh’un kavmi birbirine diyorlar ki: “Bugüne kadar taptýðýnýz putlarýnýzý sakýn terketmeyin. Ve Vedd’i, Suvâa’yý, Yagûs’u, Yaûka’yý ve Nesra’yý sakýn býrakmayýn, onlara tapmaktan vazgeçmeyin.”

355

355


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

ü  ë 7 a¦Šî©r × a좣ܠ™ a ¤† Ó  ë ¦ü 5 ™  £ü¡a  åî©à¡Ûb £ÄÛa ¡…¡Œ m Ve kad edallû kesîrâ(kesîran), ve lâ tezidiz zâlimîne illâ dalâlâ(dalâlen).

ςε (β⎞ψλεχε) πεκ⎜οðυνυ δαλ®λεττε β⎬ρακμ⎬⎭ ολδυλαρ. ςε (Νυη Α.Σ): “Ζαλιμλεριν, δαλ®λεττεν βα⎭κα βιρ ⎭εψινι αρττ⎬ρμα (ζαλιμλεριν, σαπ⎬κλ⎬κλαρ⎬ν⎬ αρττ⎬ρ).”

1 2 3 4 5 6 7

-

ve kad edallû kesîran ve lâ tezidi ez zâlimîne illâ dalâlen

: : : : : : :

ve olmuþtu dalâlette býraktýlar çoðu ve artýrma zalimler den baþka dalâlet, sapma, sapýklýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve dalâlette olan ileri gelenler, diðerlerini de dalâlette býrakmýþlar. Nuh (A.S)’ýn talebi þöyle: “Yarabbi zalimlerin dalâletten baþka bir þeyini arttýrma.”

356

356


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

¤á Ü Ï a¦‰b ã aì¢Ü¡¤…¢b Ï aì¢Ó¡Š¤Ë¢a ¤á¡è¡mb ÷À  b £à¡ß a¦‰b –¤ã a ¡é¨£ÜÛa ¡æ뢅 ¤å¡ß

¤á¢è Û aë ¢†¡v í

Mimmâ hatîâtihim ugrikû fe udhýlû nâran fe lem yecidû lehum min dûnillâhi ensârâ(ensâran).

Ονλαρ ηαταλαρ⎬νδαν (β⎫ψ⎫κ γ⎫ναηλαρ⎬νδαν) δολαψ⎬ βοðυλδυλαρ. Σονρα ατε⎭ε σοκυλδυλαρ. Αρτ⎬κ κενδιλερι ι⎜ιν, Αλλαη’ταν βα⎭κα βιρ ψαρδ⎬μχ⎬ βυλαμαδ⎬λαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

mimmâ (min-mâ) hatîâti-him ugrikû fe udhýlû nâran fe lem yecidû lehum min dûni allâhi ensâran

: : : : : : : : : : :

þeyden onlarýn hatalarý, kendi hatalarý, büyük günahlarýndan boðuldular artýk, sonra dahil edildiler, sokuldular ateþ artýk bulamazlar onlar için, kendileri için Allah’tan baþka yardýmcý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah onlarýn hatalarýndan, yani Hz. Nuh’a yaptýklarý zulüm sebebiyle boðulduklarýný söylüyor. Sonra ateþe yani cehenneme atýldýklarýný söylüyor. Geçmiþ zaman kullanýyor. Yani Allah’a göre kýyâmet kopmuþ ve Nuh kavmi kýyâmetten sonra cehenneme atýlmýþ. Allah’tan yardým istemiþler ve Allah’tan baþka yardýmcý bulamamýþlar.

357

357


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

¡¤‰ ü¤a ó Ü Ç ¤‰ ˆ m  ü ¡£l ‰ ¥ì¢ã  4b Ó  ë a¦‰b £í …  åí©Š¡Ïb Ø¤Ûa  å¡ß Ve kâle nûhun rabbi lâ tezer alel ardý minel kâfirîne deyyârâ(deyyâran).

ςε Ηζ. Νυη: “Ραββιμ, ψερψ⎫ζ⎫νδε κ®φιρλερδεν δολα⎭αν βιρ κιμσε β⎬ρακμα.” δεδι.

1 2 3 4 5 6 7

-

ve kâle nûhun rabbi lâ tezer alâ el ardý min el kâfirîne deyyâran

: : : : : : :

ve dedi Nuh Rabbim býrakma arzda, yeryüzünde kâfirlerden dolaþan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Halký Hz. Nuh’u öylesine rahatsýz etmiþler ki, sonunda Hz. Nuh Allah’a: “Rabbim yeryüzünde kâfirlerden hiç kimseyi sað býrakma.” diye duada bulunuyor.

358

358


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

ü  ë  Ú …b j¡Ç a좣ܡš¢í ¤á¢ç¤‰ ˆ m ¤æ¡a  Ù £ã¡a a¦‰b £1 × a¦Š¡ub Ï  £ü¡a a¬ë ¢†¡Ü í Ýnneke in tezerhum yudýllû ýbâdeke ve lâ yelidû illâ fâciren keffârâ(keffâran).

Μυηακκακ κι εðερ Σεν, ονλαρ⎬ (ψερψ⎫ζ⎫νδε) β⎬ρακ⎬ρσαν, Σενιν κυλλαρ⎬ν⎬ δαλ®λετε δ⎫⎭⎫ρ⎫ρλερ ϖε φαχιρ κ®φιρδεν βα⎭κα (εϖλ®τ) δοðυρμαζλαρ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

inne-ke in tezer-hum yudýllû ýbâde-ke ve lâ yelidû illâ fâciren keffâran

: : : : : : : :

muhakkak ki sen eðer onlarý býrakýrsan dalâlete düþürürler senin kullarýn ve doðurmazlar den baþka facir, ahlâksýz kâfir

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh, Allah’a: “Eðer sað kalýrlarsa Allah’ýn kullarýný yani Allah’a ulaþmayý dileyenleri, dalâlete düþecekleri gibi, doðurduklarý çocuklar da sadece facir ve kâfir çocuklar olarak doðarlar.” diyor.

359

359


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 572

(71) Nuh Suresi §ì¢ã ¢ñ ‰ì¢

ë b¦ä¡ß¤ªì¢ß  ó¡n¤î 2  3  … ¤å à¡Û  ë  £ô †¡Ûa ì¡Û  ë ó©Û¤Š¡1¤Ë ¡£l ‰ a¦‰b j m  £ü¡a  åî©à¡Ûb £ÄÛa ¡…¡Œ m  ü  ë 6¡pb ä¡ß¤ªì¢à¤Ûa  ë  åî©ä¡ß¤ªì¢à¤Ü¡Û Rabbigfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beytiye mu’minen ve lil mu’minîne vel mu’minât(mu’minâti), ve lâ tezidiz zâlimîne illâ tebârâ(tebâran).

Ραββιμ, βενι, αννεμι, βαβαμ⎬ ϖε εϖιμε μ⎫’μιν ολαρακ γιρενλερι ϖε μ⎫’μιν καδ⎬νλαρ⎬ ϖε μ⎫’μιν ερκεκλερι μαðφιρετ ετ. Ζαλιμλερε ηελ®κ⎬νδαν βα⎭κα βιρ ⎭εψι αρττ⎬ρμα. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

-

rabbi igfirlî ve li vâlideyye ve li men dehale beyti-ye mu’minen ve li el mu’minîne ve el mu’minâti ve lâ tezidi ez zâlimîne illâ tebâran

: : : : : : : : : : : : : : :

Rabbim beni maðfiret et ve annemi, babamý ve …i kimse girdi benim evim mü’min olarak ve …i mü’min erkekler ve mü’min kadýnlar ve artýrma zalimler den baþka helâk olmak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Nuh, Allah’a þöyle dua ediyor: “Ama Allah’a ulaþmayý dileyerek, sonra da bana tâbî olarak önce mü’min, sonra da îmâný artan mü’min olarak evime girenlerin ve mü’min kadýnlarýn ve erkeklerin günahlarýný sevaba çevirerek onlara maðfiret et, bana, anneme, babama da maðfiret eyle.” diye Hz. Nuh, Allah’a dua ediyor.

360

360


øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yúj»A øÉé}¼@»A øÁônø@I {

¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

72. SURE


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 1

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

å¡ß ¥Š 1 ã  É à n¤a ¢é £ã a  £ó Û¡a  ó¡y@ë¢a ¤3¢Ó = b¦j v Ç b¦ã¨a¤Š¢Ó b ä¤È¡à  b £ã¡a a¬ì¢Ûb Ô Ï ¡£å¡v¤Ûa Kul ûhýye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ(aceben).

Δε κι: “Χινλερδεν βιρ τοπλυλυðυν, (Κυρ’®ν) δινλεδιðι, σονρα: “Βιζ γερ⎜εκτεν ηαρικα γ⎫ζελ βιρ Κυρ’®ν ι⎭ιττικ” δεδικλερι βανα ϖαηψεδιλδι.” 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

kul ûhiye ileyye enne-hu istemea neferun min el cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen aceben

: : : : : : : : : : : :

de vahyedildi bana onun olduðu kulak verdi, dinledi bir grup, bir topluluk cinlerden sonra dediler muhakkak ki biz, gerçekten biz biz iþittik Kur’ân harika güzel

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz’e Allah vahyediyor ki cinlerden bir topluluk Kur’ân’ý dinlemiþ ve sonra “Biz muhakkak ki harika, güzel bir Kur’ân iþittik.” demiþler.

361

361


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 2

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å Û  ë 6 ©é¡2 b £ä ß¨b Ï ¡†¤(¢£ŠÛa ó Û¡a ô¬©†¤è í = a¦† y a b¬  ä¡£2 Š¡2  Ú¡Š¤'¢ã Yehdî iler ruþdi fe âmennâ bihî, ve len nuþrike bi rabbinâ ehadâ(ehaden).

“Ο (Κυρ’®ν) ιρ⎭αδα υλα⎭τ⎬ρ⎬ρ, αρτ⎬κ βιζ, Ο’να ⎩μ®ν εττικ ϖε αρτ⎬κ κιμσεψι Ραββιμιζε ασλα ορτακ κο⎭μαψ⎬ζ.

1 2 3 4 5 6 7

-

yehdî ilâ er ruþdi fe âmennâ bi-hî ve len nuþrike bi rabbi-nâ ehaden

: : : : : : :

ulaþtýrýr irþada artýk biz îmân ettik ona ve asla ortak koþmayýz Rabbimize birisi, bir kimse

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinlerin söyledikleri devam ediyor. Diyorlar ki: “O Kur’ân ki irþada ulaþtýrýr, artýk biz ona îmân ettik ve artýk kimseyi Rabbimize asla ortak koþmayýz.”

362

362


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 3

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

ˆ ‚ £ma b ß b ä¡£2 ‰ ¢£† u ó¨Ûb È m ¢é £ã a  ë = a¦† Û ë  ü  ë ¦ò j¡yb • Ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mettehaze sâhýbeten ve lâ veledâ(veleden).

ςε βιζιμ Ραββιμιζιν ⎭αν⎬ ⎜οκ ψ⎫χεδιρ. Ονυν, βιρ σαηιβε (ε⎭) ϖε οðυλ εδινμεδιðινε (⎩μ®ν εττικ).

1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve enne-hu teâlâ ceddu rabbi-nâ mâ ittehaze sâhibeten ve lâ veleden

: : : : : : : :

ve onun ….. olduðu çok yüce þaný, azameti Rabbimiz edinmedi bir sahibe, eþ ve deðil, olmaz, olmadý veled, oðul

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler Kur’ân’dan iþittiklerini söylemeye devam ediyor: “Ve bizim Rabbimizin þaný çok yücedir. O bir sahibe (haným eþ) edinmedi ve O’nun oðlu olmadý.”

363

363


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 4

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

b ä¢èî©1  ¢4ì¢Ô í  æb × ¢é £ã a  ë = b¦À À ( ¡é¨£ÜÛa ó Ü Ç Ve ennehu kâne yekûlu sefîhunâ alallâhi þetatâ(þetatan).

ςε ο βιζιμ σεφιη (αημακ) ολαν⎬μ⎬ζ⎬ν (ιβλισιν), Αλλαη’α καρ⎭⎬ ασ⎬λσ⎬ζ (σα⎜μασαπαν ⎭εψλερ) σ⎞ψλεμι⎭ ολδυðυνα (ιναν⎬ψορυζ).

1 2 3 4 5 6

-

ve enne-hu kâne yekûlu sefîhu-nâ alâ allâhi þetatan

: : : : : :

ve onun ..… olduðu oldu söylüyor bizim sefih, ahmak olanýmýz Allah’a karþý asýlsýz, saçmasapan þeyler

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler konuþmaya devam ediyor: “Ve bizim sefih olanýmýz (iblis) Allah’a karþý asýlsýz (saçmasapan) þeyler söylemiþ.”

364

364


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 5

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢¤ã¡ü¤a 4ì¢Ô m ¤å Û ¤æ a ¬b £ä ä Ã b £ã a  ë = b¦2 ¡ˆ × ¡é¨£ÜÛa ó Ü Ç ¢£å¡v¤Ûa  ë Ve ennâ zanennâ en len tekûlel insu vel cinnu alallâhi kezibâ(keziben).

ςε γερ⎜εκτεν βιζ, ινσανλαρ⎬ν ϖε χινλεριν Αλλαη’α καρ⎭⎬ ασλα ψαλαν σ⎞ψλεμεδιðινι ζαννεττικ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve ennâ zanennâ en len tekûle el insu ve el cinnu alâ allâhi keziben

: : : : : : : :

ve gerçekten biz zannettik asla olmaz söyler insanlar ve cinler Allah’a karþý yalan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler konuþmaya devam ediyor: “Ve muhakkak ki biz insanlarýn ve cinlerin Allah’a karþý asla yalan söylemeyeceklerini zannettik.”

365

365


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 6

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

æë ¢‡ì¢È í ¡¤ã¡ü¤a  å¡ß ¥4b u¡‰  æb × ¢é £ã a  ë = b¦Ô ç ‰ ¤á¢ç뢅a Œ Ï

¡£å¡v¤Ûa å¡ß §4b u¡Š¡2

Ve ennehu kâne ricâlun minel insi yeûzûne bi ricâlin minel cinni fe zâdûhum rehekâ(rehekan).

ςε ινσανλαρδαν βαζ⎬ αδαμλαρ, χινλερδεν βαζ⎬ αδαμλαρα σ⎬ð⎬ν⎬ψορλαρδ⎬. Β⎞ψλεχε ονλαρ⎬ν (χινλεριν) αζγ⎬νλ⎬κλαρ⎬ν⎬ αρττ⎬ρδ⎬λαρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve enne-hu kâne ricâlun min el insi yeûzûne bi ricâlin min el cinni fe zâdû-hum rehekan

: : : : : : : : :

ve onun ….. olduðu oluyordu, oluyordu adamlar insanlardan sýðýnýyorlar adamlara cinlerden böylece onlarýn artýrdýlar azgýnlýk

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler konuþmaya devam ediyor: “Ve insanlardan bazý adamlar cinlerden bazý adamlara sýðýnýyorlardý. Bu sebeple cinlerin azgýnlýklarýný arttýrdýlar.”

366

366


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 7

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å Û ¤æ a ¤á¢n¤ä ä Ã b à × a좣ä Ã ¤á¢è £ã a  ë = a¦† y a ¢é¨£ÜÛa  s È¤j í Ve ennehum zannû kemâ zanentum en len yeb’asallâhu ehadâ(ehaden).

ςε ονλαρ δα, σιζιν ζαννεττιðινιζ γιβι Αλλαη’⎬ν ηι⎜ κιμσεψι ψενιδεν διριλτμεψεχεðινι ζαννεττιλερ.

1 2 3 4 5 6 7

-

ve enne-hum zannû kemâ zanentum en len yeb’ase allâhu ehaden

: : : : : : :

ve onlar ..... olduðunu zannettiler gibi siz zannettiniz asla, kesinlikle beas etmez, yeniden diriltmez Allah birisi, bir kimse

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler konuþmalarýna devam ediyor: “Ve onlar da (cinler de) sizin (insanlarýn) zannettiðiniz gibi Allah’ýn hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceðini sandýlar.”

367

367


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 8

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤o ÷¡Ü¢ß b çb ã ¤† u ì Ï

õ¬b à £Ûa b ä¤ à Û b £ã a  ë

= b¦j¢è¢( ë a¦†í ©† ( b¦ Š y Ve ennâ le mesnes semâe fe vecednâhâ muliet haresen þedîden ve þuhubâ(þuhuben).

ςε γερ⎜εκτεν βιζ σεμαψα, ελβεττε δοκυνδυκ. Ο ζαμαν ονυ ⎜οκ γ⎫⎜λ⎫ βεκ⎜ιλερ ϖε ⎭ιηαπλαρλα (ψακ⎬χ⎬ ⎬⎭⎬νλαρλα) δολδυρυλμυ⎭ βυλδυκ. 1 - ve ennâ 2 - le 3 - mesnâ 4 5 6 7 8 9 10

-

es semâe fe vecednâ-hâ muliet haresen þedîden ve þuhuben

: : : : : : : : : :

ve gerçekten biz elbette dokunduk (kulak hýrsýzlýðý yapmak için) temasa geçtik yokladýk, yükseldik sema, gökyüzü o zaman onu bulduk doldurulmuþ koruyucular, bekçiler þiddetli, kuvvetli, çok güçlü ve þihaplar, yakýcý ýþýnlar, kayan yýldýzlar, ateþ þuleleri

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler konuþmalarýna devam ediyor: “Ve gerçekten biz semaya elbette dokunduk (kulak hýrsýzlýðý yapmak üzere dokunduk). O zaman semayý çok güçlü bekçiler ve yakarak yok eden ýþýnlarla (þihaplarla) doldurulmuþ bulduk.”

368

368


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 9

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å à Ï 6 ¡É¤à £Ü¡Û  †¡Çb Ô ß b è¤ä¡ß ¢†¢È¤Ô ã b £ä¢× b £ã a  ë = a¦† • ‰ b¦2b è¡( ¢é Û ¤†¡v í  æ¨ü¤a ¡É¡à n¤ í Ve ennâ kunnâ nak’udu minhâ mekâýde lis sem’i, fe men yestemiýl’âne yecid lehu þihâben rasadâ(rasaden).

ςε γερ⎜εκτεν βιζ, (μελεκλεριν σ⎞ζλερινι) δινλεμεκ ι⎜ιν οραδα οτυρμα ψερλερινε οτυρυρδυκ. Φακατ ⎭ιμδι, κιμ δινλεμεκ ιστερσε, ονυ γ⎞ζλεψεν (ιζλεψεν) βιρ ⎭ιηαπ (ατε⎭ ⎭υλεσι) βυλυρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

ve ennâ kun-nâ nak’udu min-hâ mekâýde li es sem’i fe men yestemiý elâne yecid lehu þihâben rasaden

: : : : : : : : : : : : : :

ve gerçekten biz biz olduk biz otururuz ondan, orada oturma yerleri için dinlemek fakat kim dinlemek ister þimdi bulur onu bir þihap, ateþ þulesi gözleyen, izleyen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler konuþmaya devam ediyorlar: “Ve gerçekten biz (melekleri) dinlemek için oradaki oturma yerlerinde eskiden otururduk. Ama þimdi kim dinlemek isterse onu kovalayan bir þihap (yakýcý ateþ) tarafýndan takip edilir.”

369

369


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 10

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å à¡2  †í©‰¢a ¥£Š ( a ô¬©‰¤† ã  ü b £ã a  ë = a¦† ( ‰ ¤á¢è¢£2 ‰ ¤á¡è¡2  …a ‰ a ¤â a ¡¤‰ ü¤aó¡Ï Ve ennâ lâ nedrî e þerrun urîde bi men fîl ardý em erâde bi him rabbuhum raþedâ(raþeden).

ςε γερ⎜εκτεν βιζ βιλμιψορυζ. Ψερψ⎫ζ⎫νδε ολαν κιμσελερε βιρ ⎭ερρ μι μυραδ εδιλδι, ψοκσα Ραβ’λερι ονλαρ⎬ν ιρ⎭αδ ολμαλαρ⎬ν⎬ μ⎬ διλεδι?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

ve ennâ lâ nedrî e þerrun urîde bi men fî el ardý em erâde bi him rabbu-hum raþeden

: : : : : : : : : : :

ve gerçekten biz bilmiyoruz bir þerr mi murad edildi, istendi kimselere yeryüzünde yoksa mý diledi onlar için (onlarýn) Rab’leri irþad olma

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler Allah’ýn Peygamber Efendimiz (S.A.V)’e vahyettiði konuþmalarýna devam ediyorlar: “Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Acaba Allah yeryüzündeki insanlara bir þerr mi murad etti, yoksa Rab’leri onlarýn irþad olmalarýný mý diledi?”

370

370


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 11

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

6 Ù¡Û¨‡  æ뢅 b £ä¡ß  ë  æì¢z¡Ûb £–Ûa b £ä¡ß b £ã a  ë

Õ¡ö¬a Š Ÿ b £ä¢×

= a¦… †¡Ó

Ve ennâ minnes sâlihûne ve minnâ dûne zâlik(zâlike), kunnâ tarâika kýdedâ(kýdeden).

ςε γερ⎜εκτεν βιζ, βιρ κ⎬σμ⎬μ⎬ζ σαλιηλεριζ ϖε βιζδεν βιρ κ⎬σμ⎬μ⎬ζ βυνυν δ⎬⎭⎬νδα. Βιζ αψρ⎬ αψρ⎬ ψολλαρδα (ολαν τοπλυλυκλαρ) ολδυκ.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve ennâ min-nâ es sâlihûne ve min-nâ dûne zâlike kun-nâ tarâika kýdeden

: : : : : : : :

ve gerçekten biz bizden (bir kýsmýmýz) salihlerden ve bizden (bir kýsmýmýz) bunun dýþýnda biz olduk tarîkler, yollar çeþitli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler devam ediyor: “Gerçekten bizim bir kýsmýmýz salihlerdir bir kýsmýmýz ise bunun dýþýndadýr. Biz Allah’a ve þeytana kul eden ayrý yollarýn yolcularý olduk.”

371

371


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 12

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

騣ÜÛa  Œ¡v¤È¢ã ¤å Û ¤æ a ¬b £ä ä Ã b £ã a  ë = b¦2 Š ç ¢ê Œ¡v¤È¢ã ¤å Û  ë ¡¤‰ ü¤a ó¡Ï Ve ennâ zanennâ en len nu’cizallâhe fîl ardý ve len nu’cizehu herabâ(heraben).

ςε γερ⎜εκτεν βιζ ψερψ⎫ζ⎫νδε Αλλαη’⎬ ασλα αχιζ β⎬ρακαμαψαχαð⎬μ⎬ζ⎬ ανλαδ⎬κ ϖε (Ο’νδαν) κα⎜αρακ δα Ο’νυ ασλα αχιζ β⎬ρακαμαψ⎬ζ.

1 2 3 4 5 6 7

-

ve ennâ zanennâ en len nu’cize allâhe fî el ardi ve len nu’cize-hu heraben

: : : : : : :

ve gerçekten biz anladýk asla aciz býrakamayacaðýmýzý Allah yeryüzünde ve asla onu aciz býrakamayýz kaçarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler konuþmalarýna devam ediyor: “Ve gerçekten biz yeryüzünde Allah’ý asla aciz býrakamayacaðýmýzý anladýk. Ayrýca O’ndan kaçsak da O’nu asla aciz býrakamayacaðýmýzý da anladýk.”

372

372


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 13

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 573

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å à Ï 6 ©é¡2 b  £ä ß¨a ô¬¨†¢è¤Ûa b ä¤È¡à  b £à Û b £ã a  ë = b¦Ô ç ‰  ü  ë b¦¤‚ 2 ¢Òb ‚ í  5 Ï

©é¡£2 Š¡2 ¤å¡ß¤ªì¢í

Ve ennâ lemmâ semi’nel hudâ âmennâ bihî, fe men yu’min bi rabbihî fe lâ yehâfu bahsen ve lâ rehekâ(rehekan).

ςε γερ⎜εκτεν βιζ ηιδαψετι ι⎭ιττιðιμιζ ζαμαν ονα ⎩μ®ν εττικ. Αρτ⎬κ κιμ Ραββινε ⎩μ®ν εδερσε, βυνδαν σονρα ηακκ⎬ν⎬ν ϖεριλμεμεσινδεν ϖε ζυλμε υðραψαχαð⎬νδαν κορκμαζ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

-

ve ennâ lemmâ semi’nâ el hudâ âmennâ bi-hî fe men yu’min bi rabbi-hî fe lâ yehâfu bahsen ve lâ rehekan

: : : : : : : : : : : : :

ve gerçekten biz olduðu zaman iþittik hidayet biz îmân ettik ona artýk kim iman ederse Rabbine bundan sonra korkmaz hakkýnýn verilmemesi, eksiltilmesi ve yoktur, olmaz zilletin sarmasý, zulme uðramasý

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Cinler devam ediyor: “Ve gerçekten biz hidayeti iþittik ve O’na (Allah’a) îmân ettik. Artýk kim Rabbine îmân ederse, haksýzlýða ve zulme uðrayacaðýndan korkmaz.”

373

373


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 14

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

å à Ï 6  æì¢À¡b Ô¤Ûa b £ä¡ß  ë  æì¢à¡Ü¤¢à¤Ûa b £ä¡ß b £ã a  ë a¦† ( ‰ a¤ë £Š z m

Ù¡÷¬¨Û¯ë¢b Ï

á Ü¤ a

Ve ennâ minnel muslimûne ve minnel kâsitûn(kâsitûne), fe men esleme fe ulâike teharrev raþedâ(raþeden).

ςε γερ⎜εκτεν βιζδεν, (Αλλαη’α) τεσλιμ ολανλαρ δα ϖαρ ϖε βιζδεν κασιτυν (καλπλερι κασιψετ βαðλαμ⎬⎭) ολανλαρ δα ϖαρ. Αρτ⎬κ κιμ (Αλλαη’α) τεσλιμ ολμυ⎭σα (ρυηυνυ τεσλιμ ετμι⎭σε) ι⎭τε ονλαρ, ιρ⎭αδ ολμαψ⎬ (νεφσιν ϖε ιραδενιν τεσλιμινι) αραψανλαρδ⎬ρ (διλεψενλερδιρ). 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

-

ve ennâ min-nâ el muslimûne ve min-nâ el kâsitûne fe men esleme fe ulâike teharrev raþeden

: : : : : : : : : : : :

ve gerçekten biz bizden (bir kýsmýmýz) Allah'a teslim olanlar ve bizden (bir kýsmýmýz) kasitun olanlar, kalpleri kasiyet baðlamýþ olanlar artýk, bundan sonra kim teslim oldu artýk, bundan sonra iþte onlar ararlar irþad olma

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kim Allah’a ruhunu teslim etmiþse, o kiþi fizik vücudunu (vechini), nefsini de iradesini de Allah’a teslim etmeyi diler. Mürþid olmak son kademedir. Ve mutlaka iradenin teslimini gerektirir.

374

374


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 15

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢ãb Ø Ï  æì¢gÀ¡b Ô¤Ûa b £ß a  ë = b¦j À y  á £ä è v¡Û Ve emmel kâsitûne fe kânû li cehenneme hatabâ(hataben).

ςε λ®κιν, κασιτυν ολανλαρ (καλπλερι ζικιρσιζλικτεν κασιψετ βαðλαψανλαρ), ι⎭τε ονλαρ χεηεννεμε οδυν ολδυλαρ.

1 2 3 4 5 6

-

ve emmâ el kâsitûne fe kânû li cehenneme hataben

: : : : : :

ve lâkin kasitun olanlar, kalpleri zikirsizlikten kasiyet baðlayanlar böylece, artýk, iþte oldular cehenneme odun

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Kasitun olanlar kalpleri zikir yapmadýklarý için, kasiyet baðlayanlardýr, kararanlardýr. Onlar ise cehenneme odun olanlardýr.

375

375


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 16

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¡ò Ôí©Š £ÀÛa ó Ü Ç aì¢ßb Ô n¤a ¡ì Û ¤æ a  ë

¦õ¬b ß

= b¦Ó † Ë

¤á¢çb ä¤î Ô¤ ü 

Ve en levistekâmû alet tarîkati le eskaynâhum mâen gadekâ(gadekan).

ςε εðερ ονλαρ, ταρικατ ⎫ζερε ολαρακ (Αλλαη’α) ψ⎞νελσελερδι, ονλαρ⎬ μυτλακα βολ συ (ραημετ) ιλε συλαρδ⎬κ (βολ βολ ραημετ υλα⎭τ⎬ρ⎬ρδ⎬κ) κι.

1 2 3 4 5 6 7

-

ve en lev istekâmû alâ et tarîkati le eskaynâ-hum mâen gadekan

: : : : : : :

ve eðer olsalardý istikamet üzere oldular, belli bir yöneldiler tarikata (Allah'a götüren) yola elbette, mutlaka onlarý suladýk mai, su, rahmet bol bol

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sadece Allah’a ulaþmayý dileyenler Allah’ýn göstereceði mürþidlerine ulaþýr ve tâbî olurlar. Bu tâbiiyet ruhun vücuttan ayrýlmasýný ve devrin imamýnýn ana dergâhýna ulaþmasýný saðlar. Allah’a ulaþmayý dilemeyenler hangi mürþide tâbî olurlarsa olsunlar, ruhlarý vücutlarýndan ayrýlmaz ve tarikat üzerinde, yani Allah’a ulaþtýracak yollar üzerinde olamazlar. Her dergahtan devrin imamýnýn dergâhýna, yani Allah’a ulaþtýracak dergâha mutlaka yol vardýr. Ana dergâha ulaþanlar artýk Sýratý Mustakîm üzerinde olanlardýr. Onlar zikir yaptýklarý zaman Allah’tan rahmet, fazl ve salâvât nurlarý kalplerine ulaþýr.

376

376


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 17

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

©é¡£2 ‰ ¡Š¤×¡‡ ¤å Ç ¤¡Š¤È¢í ¤å ß  ë 7 ¡éî©Ï ¤á¢è ä¡n¤1 ä¡Û = a¦† È • b¦2a ˆ Ç ¢é¤Ø¢Ü¤ í Li neftinehum fîhi, ve men yu'rýd an zikri rabbihî yeslukhu azâben saadâ(saaden).

Ονλαρ⎬ βυ κονυδα ιμτιηαν εδελιμ διψε. ςε κιμ Ραββινιν ζικρινδεν ψ⎫ζ ⎜εϖιριρσε ονυ ⎜οκ ⎭ιδδετλι αζαβα υðρατ⎬ρ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-

li neftine-hum fî-hi ve men yu'rid an zikri rabbi-hî yesluk-hu azâben saaden

: : : : : : : : : :

için, diye onlarý deneriz, imtihan ederiz bu konuda ve kim yüz çevirmek zikirden Rabbi onu sevkeder, uðratýr azap çok þiddetli, meþakkatli

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Rahmet, fazl ve salâvât nurlarý Allah’ýn katýndan, sadece Allah’a ulaþmayý dileyen ve mürþidlerine tâbî olanlara ve sadece zikir yaptýklarý zaman gelir. Kim Allah’ýn yoluna girdikten ve ruhu Allah’a ulaþtýktan sonra Allah’ý zikretmekten yüz çevirirse Allah onu azaba uðratýr.

377

377


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 18

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

aì¢Ç¤† m

5 Ï ¡é¨£Ü¡Û = a¦† y a

†¡ub  à¤Ûa  £æ a  ë ¡é¨£ÜÛa

É ß

Ve ennel mesâcide lillâhi fe lâ ted'û meallâhi ehadâ(ehaden).

ςε μυηακκακ κι μεσχιδλερ, Αλλαη ι⎜ινδιρ. Αρτ⎬κ Αλλαη ιλε βεραβερ βα⎭κα βιρινε δυα ετμεψιν.

1 2 3 4 5 6 7 8

-

ve enne el mesâcide li allâhi fe lâ ted'û mea allâhi ehaden

: : : : : : : :

ve muhakkak ki mescidler Allah'a aittir, Allah içindir öyleyse, artýk dua etmeyin beraber Allah birisi, bir kimse

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Sadece Allah’tan istenir. Mescidler Allah’a ibadet etmek için yapýlmýþtýr. Allah ile beraber baþka birine dua etmeyin.

378

378


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 19

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

a뢅b × ¢êì¢Ç¤† í ¡é¨£ÜÛa ¢†¤j Ç ; 6 a¦† j¡Û

¡é¤î Ü Ç

âb Ó

b £à Û ¢é £ã a  ë

æì¢ãì¢Ø í

Ve ennehu lemmâ kâme abdullâhi yed'ûhu kâdû yekûnûne aleyhi libedâ(libeden).

ςε μυηακκακ κι Ο, Αλλαη’⎬ν Κυλυ (Ηζ. Μυηαμμεδ Σ.Α.ς) Ο’να (Αλλαη’α) δυα ετμεψε (Κυρ’®ν οκυμαψα) καλκτ⎬ð⎬ ζαμαν, (Ο’νυν ετραφ⎬νδα) νερεδεψσε ⎫στ⎫στε βιρικιπ τοπλαν⎬ψορλαρδ⎬.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

ve enne-hu lemmâ kâme abdu allâhi yed'û-hu kâdû yekûnûne aleyhi libeden

: : : : : : : : :

ve muhakkak ki o olduðu zaman kalktý Allah'ýn kulu ona, dua eder neredeyse olurlar, oluyorlar onun çevresinde aþýrý kalabalýk, yoðun bir þekilde, üstüste birikip toplanma

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Ve muhakkak ki Hz. Muhammed (S.A.V) Efendimiz Allah’a dua etmek üzere kalktýðý zaman müþrikler O’nun etrafýnda rahatsýz edici bir tarzda toplanýyorlardý.

379

379


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 20

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¬ ü  ë ó©£2 ‰ aì¢Ç¤… a ¬b à £ã¡a ¤3¢Ó a†¦  y a ©¬é¡2 ¢Ú¡Š¤(¢a Kul innemâ ed'û rabbî ve lâ uþriku bihî ehadâ(ehaden).

Δε κι: “Βεν σαδεχε Ραββιμε δυα εδεριμ ϖε ηι⎜ κιμσεψι Ο’να ορτακ ετμεμ.”

1 2 3 4 5 6 7

-

kul innemâ ed'û rabbî ve lâ uþriku bi-hî ehaden

: : : : : : :

de ki yalnýzca, sadece dua ederim Rabbim ve ortak etmem ona birisi, bir kimse

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ onlara dedi ki: “Ben muhakkak ki sadece Rabbime dua ederim, sadece Allah’a ibadet ederim ve hiç kimseyi O’na ortak etmem.”

380

380


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 21

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤á¢Ø Û ¢Ù¡Ü¤ß a ¬ ü ó©£ã¡a ¤3¢Ó a¦† ( ‰  ü  ë a¦£Š ™ Kul innî lâ emliku lekum darren ve lâ raþedâ(raþeden).

Δε κι: “Μυηακκακ κι βεν, σιζε βιρ ζαραρ ϖερμε ϖε σιζι ιρ⎭αδ ετμε γ⎫χ⎫νε μαλικ (σαηιπ) δεðιλιμ.” 1 2 3 4 5 6 7

-

kul in-nî lâ emliku lekum darren ve lâ raþeden

: : : : : : :

de muhakkak ki ben ben malik (sahip) deðilim size zarar verme ve deðil irþad olma, irþad etme

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm De ki: “Muhakkak ki ben bir peygamber sýfatýyla tek baþýma, Allah’ýn yardýmý olmaksýzýn, size bir zarar verme veya sizi irþad etme gücüne sahip deðilim. Sizleri ancak Allah’ýn emri ve yardýmý ile irþad edebilirim.”

381

381


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 22

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¥† y a ¡é¨£ÜÛa  å¡ß ó©ã Šî©v¢í = a¦† z n¤Ü¢ß

¤å Û ó©£ã¡a ¤3¢Ó

©é¡ã뢅 ¤å¡ß †¡u a ¤å Û  ë

Kul innî len yucîrenî minallâhi ehadun ve len ecide min dûnihî multehadâ(multehaden).

Δε κι: “Μυηακκακ βενι, ηι⎜ κιμσε Αλλαη’ταν βιρ ⎭εψε καρ⎭⎬ ασλα κορυψαμαζ. ςε βεν ασλα Ο’νδαν (Αλλαη’ταν) βα⎭κα σ⎬ð⎬ναχακ ψερ βυλαμαμ.”

1 2 3 4 5 6 7 8

-

kul in-nî len yucîre-nî min allâhi ehadun ve len ecide min dûni-hî multehaden

: : : : : : : :

de muhakkak ki ben beni asla korumaz Allah’tan birisi, bir kimse ve ben asla bulamam ondan baþka sýðýnacak yer

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah buyuruyor: “De ki: Muhakkak ki hiç kimse Allah’tan gelecek hiçbir þeyden, korumak gücünün ve imkânýnýn sahibi olmadýðý için beni asla koruyamaz. Ve ben asla Allah’tan baþka sýðýnak bulamam.”

382

382


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 23

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

騣ÜÛa ¡—¤È í ¤å ß  ë 6©é¡m üb ¡‰  ë ¡é¨£ÜÛa  å¡ß b¦Ë 5 2  £ü¡a 6 a¦† 2 a b¬  èî©Ï  åí© †¡Ûb   á £ä è u  ‰b ã ¢é Û  £æ¡b Ï ¢é Ûì¢ ‰  ë Ýllâ belâgan minallâhi ve risâlâtihi, ve men ya'sýllâhe ve resûlehu fe inne lehu nâre cehenneme hâlidîne fîhâ ebedâ(ebeden).

(Βυ) σαδεχε Αλλαη’ταν ολαν⎬ τεβλιð ϖε Ο’νυν ρισαλετιδιρ. ςε κιμ Αλλαη’α ϖε Ο’νυν Ρεσ⎦λ’⎫νε ασι ολυρσα, βυνδαν σονρα μυηακκακ κι ονυν ι⎜ιν, ι⎜ινδε εβεδιψψεν καλαχαð⎬ χεηεννεμ ατε⎭ι ϖαρδ⎬ρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

-

illâ belâgan min allâhi ve risâlâti-hî ve men ya'si allâhe ve resûle-hu fe inne lehu nâre cehenneme hâlidîne fî-hâ ebeden

: : : : : : : : : : : : : : : :

sadece, ancak teblið Allah’tan ve onun risaleti ve kim karþý gelir, isyan eder Allah ve onun resûlü artýk, bundan sonra muhakkak ki onun için vardýr ateþ cehennem kalacak olanlar orada, içinde ebediyyen

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Benim yaptýðým þey sadece Allah’tan bana vahyedileni teblið etmek ve O’nun bana verdiði Risaletimi yani Allah’ýn Resûlü olduðumu teblið etmektir. Kim Allah’a ve O’nun Resûl’üne asi olursa bundan sonra muhakkak ki onun için hazýrlanmýþ olan ebediyyen kalacaðý cehennem ateþi vardýr.

383

383


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 24

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤å ß  æì¢à Ü¤È î,  Ï  æë¢ † Çì¢í b ß a¤ë a ‰ a ‡¡a ¬ó¨£n y a¦… † Ç ¢£3 Ó a  ë a¦Š¡•b ã ¢Ñ È¤™ a Hattâ izâ raev mâ yûadûne fe seya'lemûne men ad'afu nâsýran ve ekallu adedâ(adeden).

Νιηαψετ ϖααδολυνδυκλαρ⎬ ⎭εψι γ⎞ρδ⎫κλερι ζαμαν, αρτ⎬κ κιμιν ψαρδ⎬μχ⎬σ⎬ δαηα ζαψ⎬φ ϖε σαψ⎬ βακ⎬μ⎬νδαν δαηα αζ, ψακ⎬νδα βιλεχεκλερ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

hattâ izâ raev mâ yûadûne fe se-ya'lemûne men ad'afu nâsiran ve ekallu adeden

: : : : : : : : : : :

sonunda, nihayet gördükleri zaman þey vaadolunduklarý artýk yakýnda bilecekler kim, kimin daha zayýf yardýmcý olarak, yardýmcýsý olarak ve daha az adet olarak, sayý bakýmýndan

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allahû Tealâ buyuruyor: “Onlar nihayet vaadolunduklarý cehennemi görecekler. O zaman kimin yardýmcýsý daha zayýfmýþ ve kimin etrafýndakiler sayýca daha azmýþ bilecekler.”

384

384


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 25

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¤â a  æ뢆 Çì¢m b ß ¥kí©Š Ó  a ô¬©‰¤… a ¤æ¡a ¤3¢Ó a¦† ß a

¬ó©£2 ‰

¢é Û

¢3 Ȥv í

Kul in edrî e karîbun mâ tûadûne em yec'alu lehu rabbî emedâ(emedan).

Δε κι: “Εðερ βιλσεψδιμ (σιζε βιλδιριρδιμ) ϖααδολυνδυðυνυζ ⎭εψ ψακ⎬ν μ⎬, ψοκσα Ραββιμ ονα υζυν βιρ μ⎫δδετ μι ϖεριρ?”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

kul in edrî e karîbun mâ tûadûne em yec'alu lehu rabbî emedan

: : : : : : : : : : :

de eðer bana bildirildi, ben biliyorum yakýn mý þey vaadolunduðunuz yoksa mý kýlar, yapar ona Rabbim uzatýlmýþ bir süre, uzun bir müddet

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Yüce Rabbimiz buyuruyor: “De ki: Eðer vaadolunduðunuz þeyin yakýnda mý yoksa uzakta mý gerçekleþeceðini bilseydim size bildirirdim. Ama bilmiyorum.”

385

385


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 26

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢Š¡è¤Ä¢í

5 Ï ¡k¤î Ì¤Ûa ¢á¡Ûb Ç

¬©é¡j¤î Ë ó¨Ü Ç

= a¦† y a

Âlimul gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybihî ehaden.

Ο (Αλλαη), γαψβ⎬ βιλενδιρ. Φακατ Ο, γαψβ⎬ν⎬ ηι⎜ κιμσεψε ζαηιρ ετμεζ (βιλδιρμεζ).

1 2 3 4 5 6

-

âlimu el gaybi fe lâ yuzhiru alâ gaybi-hî ehaden

: : : : : :

âlim, bilen gayb, gizli olan, görünmeyen artýk, bu sebeple zahir etmez, bildirmez gaybýný birisi, bir kimse

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah gaybý bilendir. Fakat O, zamaný sýfýrlayan sonsuz hýzý sebebiyle, bizlere göre gelecekte yaþanacak herþeyi bilir. Ayrýca bütün âlemleri yaratan Allah olduðu için, her âlem diðer âlemlere göre gayb olduðu, yani bilinmediði halde Allah’a göre gayb deðildir. Allah gaybý kimseye bildirmez. Ama dilediðine gösterir.

386

386


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 27

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

¢Ù¢Ü¤ í ¢é £ã¡b Ï §4ì¢ ‰ ¤å¡ß 󨚠m¤‰a ¡å ß  £ü¡a = a¦† • ‰

©é¡1¤Ü  ¤å¡ß  ë ¡é¤í  † í ¡å¤î 2 ¤å¡ß

Ýllâ menirtedâ min resûlin fe innehu yesluku min beyni yedeyhi ve min halfihî rasadan.

Ρεσ⎦λλερδεν ραζ⎬ ολδυκλαρ⎬ (τασαρρυφ ρ⎬ζασ⎬να υλα⎭μ⎬⎭ ολανλαρ⎬) ηαρι⎜! Ο τακτιρδε, μυκακκακ κι Ο (Αλλαη), ονλαρ⎬ν ⎞ν⎫νδεν ϖε αρκασ⎬νδαν γ⎞ζετενλερ σεϖκεδερ κι. 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

illâ men irtedâ min resûlin fe inne-hu yesluku min beyni yedey-hi ve min halfi-hî rasadan

: : : : : : : : :

ancak, hariç rýzaya ulaþan kimse resûllerden o taktirde muhakkak ki o sevkeder onlarýn elleri arasýnda, önünden ve onun arkasýndan gözleyen, gözeten

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Allah’ýn Tasarruf Rýzasý’na ulaþmýþ olan Devrin Ýmamlarý hariç, Allah gaybý kimseye bildirmez. Tasarruf Rýzasý’na ulaþmýþ olan Devrin Ýmamlarýnýn üzerlerinde, önlerinden arkalarýna kadar uzanan, çok sayýda koruyucu melek gönderir ki...

387

387


} øÁÎ@Yìj»A øÅ}Àô@Yj»A ú øɼ@é »A øÁônø@I {

ℜψετ − 28

Χ⎫ζ − 29

Σαψφα − 574

(72) Cin Suresi ¡£å¡v¤Ûa ¢ñ ‰ì¢

Âb y a  ë ¤á¡è¡£2 ‰ ¡p üb ¡‰ aì¢Ì Ü¤2 a ¤† Ó ¤æ a  á Ü¤È î¡Û a¦…  † Ç §õ¤ó (  £3¢× ó¨–¤y a  ë ¤á¡è¤í  † Û b à¡2 Li ya'leme en kad eblegû risâlâti rabbihim ve ahâta bimâ ledeyhim ve ahsâ kulle þey'in adedâ(adeden).

Ραβ’λερινιν ρισαλετλερινιν τεβλιð εδιλμι⎭ ολδυðυνυ βιλσινλερ διψε. ςε (Αλλαη) ονλαρ⎬ν ψανλαρ⎬νδα ολανλαρ⎬ (ιλμι ιλε) ιηατα ετμι⎭τιρ (κυ⎭ατμ⎬⎭τ⎬ρ). ςε ηερ⎭εψιν αδεδινι σαψ⎬π τεσπιτ ετμι⎭τιρ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

-

li ya'leme en kad eblegû risâlâti rabbi-him ve ahâta bimâ ledey-him ve ahsâ kulle þey'in adeden

: : : : : : : : : : :

bilsin teblið edilmiþ oldu risaleler Rab'lerinin ve ihata etti, kuþattý þeyleri, olanlarý onlarýn nezdinde, yanýnda ve saydý, sayýp tespit etti her þey adet, sayý olarak

AÇIKLAMA________________________________________________________________________ Bismillâhirrahmânirrahîm Bu melekler devrin imamlarýnýn yaptýðý herþeyi görürler ve þahit olurlar ki devrin imamý olan resûl risaletini, yani Allah’ýn kendisini resûl tayin ettiðini ve devrin imamlýðýna vekâleten tayin ettiðini herkese defaatle açýklamaktadýr. Huzur namazýnýn son asaleten Ýmamý Hz. Muhammed (S.A.V)’dir. Ondan sonraki bütün devirlerde 14 asýrdýr huzur namazýnýn bütün imamlarý bu görevi vekâleten yürütmektedirler. Huzur namazýnýn imamýnýn mutlaka bu dünyada hayatta olmasý ve mutlaka Allah tarafýndan seçilmiþ olmasý þarttýr.

388

388

18. Cilt (M-H-Mu-S-C-Mun-T-Ta-Tah-Mul-K-H-Mea-Cin)  

øÁÎ { @Yìj»A øÅ}Àô@Y új»A øÉ } é ¼@»A øÁônø@I ¡ ò Û …b v¢ à ¤ Û a ¢ ñ ‰ì¢ 

18. Cilt (M-H-Mu-S-C-Mun-T-Ta-Tah-Mul-K-H-Mea-Cin)  

øÁÎ { @Yìj»A øÅ}Àô@Y új»A øÉ } é ¼@»A øÁônø@I ¡ ò Û …b v¢ à ¤ Û a ¢ ñ ‰ì¢ 

Advertisement