Page 1

Mobiliserer en ny generasjon

venner av Israel MIFFs Israel-konferanse pü Gjøvik 2017


Innhold

3 5 6

7 9 36

Velkomsthilsen fra styreleder og daglig leder Hva MIFF er og hva MIFF ikke er Program Israel-konferansen 2017 Dagsorden for generalforsamling Forhåndspåmeldte deltakere Hovedstyrets årsrapport Lokalforeningenes årsrapporter

55 Resultatregnskap og balanse 2016 60 Revisjonsberetning 63 Detaljregnskap 2016, budsjett 2017 66 Forslag til lovendring 72 MIFFs strategiplan 74 Retningslinjer for valgkomiteen 75 Veiledn. for valg av foredragsholdere 77 Forslag til generalforsamlingen

Fra 1. mai-toget i Oslo 2017. MIFF kjemper mot en løgnindustri som blir smurt av milliarder av kroner med pengene til hele det norske folk (NRK-lisensen, skattepenger via pressestøtten, bistandsmidler til Israel-kritiske organisasjoner og fagforeningskontingenter m.m.). (Foto: Roland Baltzersen) FORSIDEN: Deltakere på MIFFs første ungdomstur til Israel sommeren 2016 på besøk i Uavhengighetshallen i Tel Aviv. (Foto: Kjetil Ravn Hansen)

Med Israel for fred www.miff.no | post@miff.no Pb 9101, 3006 Drammen Gavekonto 7877.06.54539 Org. nr. 970 550 232 facebook.com/medisraelforfred youtube.com/medisraelforfred twitter.com/miffno 2 instagram.com/medisraelforfred snapchat brukernavn: miff.no

Daglig leder/ ansv. redaktør Conrad Myrland, Drammen 41 17 67 80 | post@miff.no

Inspirator i sosiale medier Geir Knutsen, Trondheim 93 05 64 05 | geir@miff.no

Organisasjonssekretær Kjetil Ravn Hansen, Oslo 97 69 37 19 | kjetil@miff.no

Hovedstyrets leder Morten Fjell Rasmussen, Bergen 92 24 39 63 | morten@miff.no

Journalist Bjarte Bjellås, Vennesla 47 25 88 57 | bjarte@miff.no

Hovedstyrets nestleder Bengt-Ove Nordgård, Moss 95 09 22 26 | bengt@miff.no


MIFF mobiliserer Israels venner Shalom! Vi er glade for å kunne ønske deg hjertelig velkommen som deltaker på MIFFs Israelkonferanse på Quality Hotel Strand på Gjøvik! Knappe 14 måneder har gått siden MIFFs forrige Israelkonferanse, hvor vi også var vertskap for årsmøtet til European Alliance for Israel. MIFFs arbeid fortsetter å inspirere våre europeiske kollegaer. I Sverige er vår søsterorganisasjon Sverige-Israel i full gang med å kopiere mye av MIFFs arbeid. I april var Conrad Myrland i København for å fortelle om MIFFs arbeid til danske Israelorganisasjoner i Fælleskomiteen for Israel. Også i år har vi god grunn til å la lands­ møtehelgen bli en festhelg. For ellevte år på rad kan vi notere ny medlemsrekord, med en oppgang på over 5 prosent fra forrige landsmøte. Etter listevasken i januar var vi nede i 9.200 medlemmer. Fem måneder senere har vi hatt en nettovekst på over 1.400 nye medlemmer. Veksten i nettbesøk og sosiale medier er enda mer formidabel. De fem første månedene av 2017 har besøket på miff.no økt med hele 57 prosent. Siden forrige landsmøte har antallet som liker MIFFs Facebook-side økt med 19 prosent og medlemmer av MIFFs Facebook-gruppe økt med 10 prosent. Hovedstyret presenterer i år en ny strategiplan som beskriver hvordan MIFF skal nå 18.000 medlemmer innen organisasjonens 50-årsdag i 2028. Vi er på god vei, og med din og dine venners hjelp klarer vi det! Det siste året har vist oss klarere enn noen gang før at Israel har mektige motstandere i Norge. Bystyrene i Trondheim og Tromsø har vedtatt boikott av varer fra israelske

Conrad Myrland.

Morten Fjell Rasmussen.

MIFFs mål er å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk.

bosetninger. 12. mai 2017 vedtok et stort flertall på LO-kongressen å arbeide for full boikott av Israel. Støtten til ”rett til retur” var det ikke debatt om. Dermed ga kongressen som representerer over 900.000 norske arbeidstakere en enstemmig støtte til en politikk som vil gjøre at verdens eneste jødiske stat forsvinner. MIFF kommer til å fortsette kampen mot alle former for Israel-boikott med fornyet styrke. Vi arbeider mot dagen da et overveldende flertall av det norske folk forstår behovet for at Israel eksisterer som nødhavn for jøder, dagen da det er bred politisk konsensus i Norge om å bygge nære økonomiske, politiske, kulturelle og militære bånd til Israel. Vi håper denne Israel-konferansen vil inspirere deg til videre mobilisering for Israels sak i Norge! Med vennlig hilsen Morten Fjell Rasmussen, styreleder MIFF Conrad Myrland, daglig leder MIFF

3


MIFFs FORMÅL OG GRUNNLAG Gjennom saklig og allsidig informasjon om Midtøstenkonflikten, det jødiske folk og dets historie ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. 1. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Erez Israel. 2. MIFF støtter en løsning av flyktninge­ problemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens.

MIFFs nestleder Bengt-Ove Nordgård taler på MIFF Forum i Stavanger 24. september 2016. (Foto: Tor-Bjørn 4 Nordgaard)

3. MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlin­ ger mellom partene. 4. MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel. 5. MIFF er partipolitisk uavhengig.


Hva MIFF er og hva MIFF ikke er Med Israel for fred samler Israel-venner med ulikt politisk ståsted, ulik tro og livssyn. Vi har også forskjellig syn på israelsk politikk. Når det gjelder saker som er omstridt internt i det israelske samfunnet, formidler vi de store gruppenes ulike hovedsyn, uten som organisasjon å ta stilling til spørsmålene. Det er mange Israel-organisasjoner i Norge. De fleste arbeider for å spre en eller annen særskilt idé eller vinkling som medlemmene har om Israel. MIFF går en annen vei. Vi tar utgangspunkt i hva de store gruppene i det israelske folk mener. Vår oppgave er å forklare til folk som forstår norsk hvordan israelere flest tenker. MIFF skal ikke ha en egen offisiell mening om alt mulig, men i første rekke formidle israelernes syn. Vi legger særlig vekt på perspektivene til de største gruppene og saker som samler bred politisk konsensus. Vi gjengir løpende fra den interne israelske debatten, hvor det også framkommer mye og frisk kritikk av skiftende regjeringers politikk. Dersom MIFF gir et mest mulig klart bilde av hvordan israelere flest oppfatter situasjonen, har vi utført vår oppgave. Enten man er enig eller uenig i Israels politikk, tror vi de fleste vil finne det nyttig at det finnes en organisasjon som formidler denne informasjonen på norsk. MIFF ser det ikke som sin oppgave å mene noe om saker som det er uenighet om blant de store gruppene og partiene i Israel. Vi gjengir ulike syn, så får folk trekke konklusjonene selv. Som organisasjon tar vi for eksempel ikke stilling når det gjelder jødiske bosetninger på Vestbredden fordi det er sterkt omstridt i Israel. Vi konstaterer at et stort flertall av jødene i Israel er villige til å oppgi en stor del av bosetningene i

bytte for en ekte, varig fred. Problemet er at naboene ikke ser ut til å være villige til å inngå en slik fred. MIFF er ikke en kristen organisasjon. Vi er heller ikke jødisk. MIFF er en religiøst nøytral organisasjon hvor muslimer, ateister, kristne og jøder deltar på likefot, så sant de støtter vårt formål og grunnlag. Det betyr for eksempel at profetier, forkynnelse fra Bibelen om Israel eller andre teologiske emner holdes utenfor MIFF. Det betyr også at du aldri vil få høre salmesang eller bønn på våre møter. MIFF-medlemmer må velge andre fora for sitt eventuelle religiøse engasjement eller særinteresse knyttet til Israel.

Det er ikke MIFFs oppgave å spre våre egne meninger om alt mulig. Vår oppgave er å formidle til flest mulig i Norge hvordan israelere flest ser på sin situasjon.

MIFF er også en parti-politisk nøytral organisasjon, enten det gjelder Norge eller Israel. Derfor er og skal MIFF være en allianse for alle norske Israel-venner. Ingen skal misbruke MIFF til partipolitisk kamp eller som mobiliseringsverktøy i politiske saker som ligger utenfor MIFFs formål og grunnlag. Samarbeidet som er bygget opp i MIFF gjennom snart fire tiår på tvers av religiøse og partipolitiske skillelinjer er unikt. Det vil vi alltid bevare.

5


Program Israelkonferansen 2017 Fredag 09.06.2017

17:00 Ankomst/ registrering

Israel-boikott.

18:15 Kveldsmat (varmrett)

19:00 Festmiddag. Underholdning

19:00 Velkomsthilsen ved Bengt-Ove

Resolusjon 242 og Arbeid mot

ved komiker Torolf Nordbø.

Nordgård, nestleder i hovedstyret 19:05 Ambassadør Raphael Schutz:

Søndag 11.06.2017

08:30 Frokost for overnattingsgjester

Den aktuelle situasjonen

20:30: Sosialt samvær.

på hotellet

09:15 Panelsamtale med Benjamin Lørdag 10.06.2017

Pogrund og Bassem Eid.

08:00 Frokost for overnattingsgjester

10:30 Bassem Eid: Palestinernes interne

på hotellet

Conrad Myrland leder samtalen.

09:15 MIFFs generalforsamling.

12:00 Lunsjbuffet

11:30 Lunsjbuffet

13:00 Jan Benjamin Rødner: 120 års

12:15 Benjamin Pogrund: Om de falske

zionisme på 60 minutter

politikk og konflikter

apartheidanklagene mot Israel

14:15 Conrad Myrland: Hva betyr

Donald Trump for Israel?

15:00 Fritid, åpen spa-avdeling etc.

Gruppearbeid med Edvard Dæhlin,

Grete Ek og Carmen Trevisan:

Generalforsamlingens dagsorden 1. Innkalling 2. Navneopprop (se side 7) 3. Godkjennelse av sakslisten 4. Valg av møteleder 5. Valg av referent 6. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 7. Hovedstyrets og lokalforeningenes årsberetninger (se side 9-54) 8. Regnskap og revisors beretning (se side 55-62) 6

9. Avgjørelse av ansvarsfrihet for styret 10. Behandling av innkomne saker: a) Forslag til lovendringer (se side 66) 11. Fastsettelse av kontingent, bladavgift og refusjons­avgift til lokalforeninger. (se side 77) 12. Valg av a) Hovedstyre (se side 77) b) Valgkomité (se side 77) c) Revisor (se side 77)


Deltakerliste Alfabetisk oversikt over forhånds­ påmeldte deltakere, 80 personer. I tillegg kommer dagsbesøkende og etter­ anmeldte. Alf Wreij Bakken Svein Tormod Bekkhus Hallgrim Berg Bjarte Bjellås Marit Gunilla Blindheim Berit Jenny Ljung Borlaug Johs. Borlaug Else Bovim Lewi Brevik Ragnhild Brevik Daniel Bright Reidun Bugge Svein Edvard Dæhlin Bassem Eid Torbjørn Ekroll Åse Britt Engedal Olaf Engelsbråten Ragnhildur Engelsbråten Oddbjørg Flem Turid Flem Anbjørn Steinholm Frisli Nadia Fugleberg Eivind Gjelseth Ellen Marie Gundersen Kai Robert Hansen Kjetil Ravn Hansen Atle Hansen Joachim Harestad Ragnhild Haug Solveig Larsen Haugå Marta Henriksen Tyson Herberger Karl Frode Hilton Gerd Marie Hilton Per-Anders Hvesser Lotta Janson Frode Jacobsen Sigvald Jenssen Knut Willy Johnsen

Oslo Frogner Ål Vennesla Stavanger Sauda Sauda Oslo Skjeberg Kristiansand Hamar Rygge Oslo Israel Setskog Kristiansand Ottestad Ottestad Stavanger Stavanger Ørsta Oslo Rollag Bamble Hov Oslo Göteborg Randaberg Oslo Hamresanden Kristiansand Oslo Drammen Drammen Asker Sverige Nesttun Steinkjer Trondheim

Knut Kjetså Geir Knutsen Olav Vidar Landsverk Leiv Larsen Rannfrid Larsen Trude Rebecha Levare Bjørn Egil Lie Else Marie Lien Anne Helene Lieng Lila Mobech Rasmus Mozahn Rolf Myrland Anne Karin Myrland Conrad Myrland Odd Myrland Bengt-Ove Nordgård Lars Johan Nordgård Jan Nordstokkå Bjørn Norheim Aslaug Norheim Gjert Eirik Olsen Maria Oxum Benjamin Pogrund Anne Caroline Pogrund Rebekka Rødner Bente Rødner Jan Benj. Rødner Astrid Salvesen Shwartz Bjarne Schirmer Eirik Semb Geir André Skjæret Marit Svahn Ellen Thunestvedt Peder Tøsse Kristoffer Vikan Stian Wangelsten Tore Wilhelmsen Vigdis Wilhelmsen Julita Wlodarczyk Jøran Ødegaard Elisabeth Ødegaard

Auli Trondheim Stathelle Finnøy Finnøy Oslo Fredvang Løten Færvik Oslo Tromsø Sola Sola Drammen Kopervik Rygge Asker Søgne Kristiansand Kristiansand Tromsø Skien Israel Israel Oslo Oslo Oslo Farsund Drammen Oslo Tistedal Furnes Flekkefjord Innvik Steinkjer Hamar Oslo Oslo Asker Biri Biri

Kun i papirutgave

7


Det gjorde sterkt inntrykk på MIFF-ungdommene å besøke Golan-høyden. På bildet er deltaker Odin Rustad. (Foto: Kjetil Ravn Hansen)

8


Hovedstyrets årsrapport 2016-2017 1. Hovedstyret Etter generalforsamlingen i 2016 har MIFFs hovedstyre hatt følgende sammensetning: Leder: Morten Fjell Rasmussen Nestleder: Bengt-Ove Nordgård Sekretær: Gabriel Edland Styremedlemmer: Astrid Salvesen Shwartz, Jan Benjamin Rødner, Frode F. Jacobsen og Kjetil Ravn Hansen. Varamedlemmer: Kristoffer Vikan, Marit Heggen Stokke og Hanne Christine Øvrejorde. Styret har avholdt styremøter på telefon omtrent én gang i måneden. Daglig leder og andre ansatte deltar på styremøtene ved behov, uten stemmerett. 2. Medarbeidere Conrad Myrland er ansatt på fulltid som daglig leder og ansvarlig redaktør. Redaktør Tor-Bjørn Nordgaard gikk av etter eget ønske 30. september 2016. Frem til årsskiftet vikarierte Elisabet Meltvik (80%) og Joachim Harestad (20%) som journalist. Fra 1. januar 2017 er Bjarte Bjellås ansatt på fulltid som journalist.

I oktober gikk Tor-Bjørn Nordgaard fra MIFF-redaksjonen til å bli nyhetsleder i Norge IDAG. Nordgaard fortsetter med frivillig engasjement for MIFF som leder av MIFF VestTelemark. Her i en selfie med daglig leder Conrad Myrland på møtet i Seljord 22. mai.

Kjetil Ravn Hansen er ansatt på fulltid som organisasjonssekretær. Han har et særlig ansvar for MIFFs ungdomsarbeid. Geir Knutsen er ansatt på fulltid som inspirator i sosiale medier. Knutsen skriver også artikler for miff.no. Odd Myrland har vært redaktør av Midtøsten i fokus siden 1994. Fra mars 2016 har han fortsatt som redaksjons­ medarbeider. Sabine Myrland er ansatt som kontor­ medarbeider i 10 % stilling. Atle Hansen i selskapet Drage Design leies inn som designer og filmkonsulent etter årsavtale.

Bjarte Bjellås fra Vennesla ble ansatt som journalist i MIFF i januar 2017. Bjellås kommer fra jobb i Vennesla Tidende. Han har også jobbet som journalist i Fædrelandsvennen. 9


MIFFs Statistikk medlemsutvikling Medlem Familie Pensjonist Pensjonist Familie Student Student Familie Husstandsmedlem Sum medlemmer

LM13 2512 1520 1468 910 242 68

LM14 2510 1656 1477 986 226 60

6720

6915

LM15 3336 2150 1837 1238 294 74 76 9005

LM16 3491 2660 1923 1534 287 104 104 10103

LM17 3717 2630 2293 1538 242 86 127 10633

+/%-vekst %-andel 226 6,5 35,0 -30 -1,1 24,7 370 19,2 21,6 4 0,3 14,5 -45 -15,7 2,3 -18 -17,3 0,8 23 22,1 1,2 530 5,2 100,0

MIFF Avis 145 7 Tabellen viser Endringen i ulike medlemskategorier fra 2013 til 2017. MIFF Gaveab. 16 0 også fra mars SUM nettovekst betalende 6881 2016 til mai 2017, prosentvis 721 vekst og hvor stor andel medlemskategorien utgjør av den totale medlemsmassen Givere Medlemmer klassifisert 1157 -26 i 2017. som pensjonister inkluderer uføre Givere/ bokkunder 283 125 eller andre som på ulike måter er trygdet. BIDRAGSYTERE

8321

820

TOTALT

8463

792

Pensjonistandel Studentandel

35,39 3,60

Det siste året har MIFF hatt en størst prosentvis økning i Troms, Friabonnenter -3 fylket hvor vi har hatt142 minst andel av befolkningen som medlemmer. Prøveabonnenter 0 -25

Fylkesvis størst netto medlemsvekst fra mars 2016 til mai 2017.

10

Fylkesvis størst prosentvis medlemsvekst fra mars 2016 til mai 2017.

Potensielle inntekter 790 650 364 320 317 555 142 970 48 590 8 700 1 672 785 #VERDI! #VERDI! #VERDI!


MIFF leier inn Margit Liljan Apelthun til å ta ombrekking av avisen Midtøsten i fokus. Marit Myklebust pakker MIFFs gavebrev. Gabriel Edland og Harald Myklebust gjør en stor frivillig innsats ved utsendinger. 3. Økonomi Årsregnskapet for 2016 viser brutto inntekter på 7.281.114 kroner, en økning på 12 prosent fra 6.500.636 kroner i 2015. Årsresultatet ble et underskudd på 461.885 kroner. Egenkapitalen per 31.12.2016 var på 912.054 kroner. Inntektene de fire første månedene av 2017 lå omtrent på budsjett. Se ellers regnskapet, revisors beretning og hovedstyrets budsjett for 2017. 4. Medlemmer og givere Ved generalforsamlingen i 2016 hadde MIFF 10.103 medlemmer, ny rekord i organisasjonens historie. Ved generalforsamlingen i 2017 har MIFF 10.633 medlemmer, en vekst på 5,25 prosent. Se tabell på side 10. 5. Lokallag Det gode arbeidet i MIFFs lokallag fortsetter. Det siste året er det avholdt langt over hundre åpne møter og arrange­menter i MIFF-regi. Hovedstyret takker ildsjelene som fortsetter sitt trofaste arbeid år etter år. De aller fleste lokallagene viser jevn eller økende aktivitet, og noen lykkes godt med å rekruttere unge tillitsvalgte. Dette setter hovedstyret stor pris på. En håndfull lokallag sliter med å opprettholde aktivitet. Hovedstyret ønsker å støtte disse lokallagene bedre i det neste

MIFF-medlemmers prosentvise andel av befolkningen i fylkene og endring i fylkenes rangering i forhold til 2016. For første gang i historien er mer enn 1 promille av befolkningen i alle fylker medlem av MIFF.

året. 25. mai 2016 ble MIFF Hamar formelt stiftet. 1. mai 2017 ble det dannet et interimstyre for MIFF Sogn og Fjordane. Hovedstyret oppmuntrer alle lokallag til å verve medlemmer og engasjere tenåringer og unge voksne.

11


Aldersprofil medlemmer 2017 MIFF laget en aldersprofil for medlemmene med fødselsdato første gang i 2016. Gjennomsnittsalderen for nyregistrerte medlemmer har gått opp med knappe to år fra

2016 til 2017, men er fortsatt fem år under gjennomsnittet for den totale medlemsmassen. Totalt

300

250

200

150

100

50

0

MIFF har fødselsdato til ca 7834 medlemmer. Medianalder: 64 år. Gjennomsnittsalder: 61 år. (Begge ca +1 år fra 2016.) Totalt 50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Aldersfordeling på 1290 nyregistrerte medlemmer etter 16. mars 2016. Medianalder: 58 år. Gjennomsnittsalder: 56,23 år. Gjennomsnittsalder for 815 nye fra mai 2015-mars 2016 var 54,6 år. 12


Boken Hvorfor Israel? Grunnlaget for en jødisk stat i Midtøsten av Conrad Myrland og Odd Myrland ble publisert i oktober 2016. Konflikt i Trondheim I mai 2016 oppstod det en konflikt mellom MIFFs hovedstyre og flertallet av lokallagsstyret i MIFF Trondheim. Etter flere brudd på retningslinjer og pålegg fra MIFFs hovedstyre, ble det 8. juni 2016 besluttet å oppløse styret i MIFF Trondheim. Etter den tid misbrukte det oppløste styret MIFFs adresseliste til å kalle inn til et møte som MIFFs hovedstyre hadde kansellert. Dette anså hovedstyret som tyveri av MIFFs medlemsdata og et nytt alvorlig tillitsbrudd. I et ekstraordinært styremøte søndag 12. juni valgte derfor hovedstyret å ekskludere fire av styremedlemmene i MIFF Trondheim. To andre medlemmer ble

nektet å ha tillitsverv i MIFF de neste fem årene. Tre av lokalstyrets medlemmer ønsket ikke å stå i en konflikt med hovedstyret og trakk seg ut av saken. Da konflikten ble kjent førte det til mellom 50 og 100 utmeldinger fra MIFF. Noen av disse har allerede kommet tilbake. 31. august ble det avholdt et ekstraordinært årsmøte i MIFF Trondheim hvor et nytt lokalt styre ble valgt. Hovedstyret anser at konflikten er over og at MIFF er kommet styrket ut av det hele ved at vår profil er blitt mer tydelig. Hovedstyret viser ellers til flere artikler om saken på miff.no og til “Veiledning for valg av foredragsholdere i MIFF” vedtatt 12. juni 2016.

13


6. Midtøsten i fokus MIFFs medlemsavis Midtøsten i fokus er inne i sin 42. årgang. Avisen kommer ut hver partallsmåned. Avisen er en viktig kilde til god og saklig informasjon om Israel og Midtøsten for MIFFs egne medlemmer og en viktig ekstern kanal.

8. Radiokommentarer Conrad Myrland lager ukentlig 3-4 minutters aktuelle radio­kommentarer. Kommentarene er tilgjengelig på Miff.no, og sendes i flere nærradio­er. 9. Torget.miff.no Fra 2002 drev MIFF Norges største Israelrelaterte nettbutikk. Varene ble solgt av uavhengige forhandlere. På grunn av økte kostnader knyttet til betalingsordninger, regnskapsførsel og administrasjon har torget kostet mer for MIFF enn det har gitt i inntekt de siste årene. Torget lå på en gammel butikkløsning, og det var ikke regningssvarende å gjøre nye investeringer. De fleste forhandlerne på torget har sine egne nettbutikker hvor torgets kunder lett vil kunne få tak i Israel-varene også i framtiden. Behovet for et spesialisert torg med Israel-relaterte varer er mindre nå enn det det var da torget startet i 2002. Torget ble nedlagt 31. januar 2017.

7. Miff.no Conrad Myrland er redaktør for miff.no. Nettstedet hadde 757.495 besøk i 2016, en nedgang fra 895.515 besøk i 2015. De fem første månedene av 2017 var besøket 57 prosent høyere enn tilsvarende periode i 2016. Miff.no blir oppdatert daglig, som oftest flere ganger i døgnet. MIFF mottar de fleste henvendelser gjennom nettstedet, og de aller fleste nye medlemmer melder seg inn gjennom denne kanalen.

Besøksutvikling www.miff.no 300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

0

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

Det har vært en stor vekst i besøket på www.miff.no våren 2017. Blå 2014, Rød 2015, Grønn 2016, Lilla 2017.

14


For første gang i historien ble MIFF 3. mai invitert til en debatt i AUF av lokallaget i Stavanger. Etter debatten sa et AUF-medlem omtrent som så: «Da du fortalte om meningsmålingen som viste at 38 prosent i Norge mener «Israel behandler palestinerne like ille som jødene ble behandlet under andre verdenskrig» forstod jeg at det er behov for en organisasjon som MIFF i Norge, en organisasjon som bringer israelske perspektiv.» Her er Conrad Myrland sammen med noen andre AUF-medlemmer i Stavanger etter debatten. (Foto: Privat) 15


10. Sosiale medier Facebook MIFFs Facebook-side har 29.685 følgere, en økning fra 25.033 følgere i 2016. Facebooksiden blir kontinuerlig oppdatert med nyheter og kommentarer. Facebook-gruppen ”Nordmenn som støtter Israel” har et medlemstall på 9.217, en økning fra 8.364 i 2016. MIFF benytter også Facebook som en viktig markedsføringskanal. Vi kjøper inn annonser som vi kan rette mot klart avgrensede markedssegmenter. YouTube MIFF har 1.582 abonnenter på YouTubekanalen og totalt 669.880 avspillinger. YouTube beregner at MIFFs filmer har vært sett i til sammen 194 døgn det siste året. Atle Hansen filmer MIFFs nasjonale kon-

feranser og lager andre filminnslag sammen med Conrad Myrland. Totalt er 74 videoer publisert på YouTube siden forrige landsmøte. Twitter MIFFs Twitter-konto har 6.298 følgere mot 6.215 følgere i 2015. 2.769 følgere er norske, ifølge tvitre.no. Instagram MIFFs Instagram har 3.739 følgere (den store hoveddelen er “robotfølgere”), en økning fra 3.468 i 2016. Instagram blir i første rekke brukt av Conrad Myrland for oppdateringer under reiser. Snapchat MIFFs Snapchat blir bare brukt sporadisk, men Kristoffer Vikan har benyttet det med suksess under ungdomsturen til Israel og

En sjenerøs vinner

Med Israel for fred (MIFF) har i en årrekke trukket en heldig vinner blant alle medlemmer og givere som ga 700 kroner eller mer i kontingent og/ eller gave i januar og februar. Premien var et reisegavekort på 10.000 kroner fra Israel-spesialisten Plussreiser. I år var vinneren en eldre mann fra Vestfold. – Så fantastisk, jeg vinner aldri noe, men jeg er ikke i form til å benytte meg av premien, svarte han. Vinneren hadde heller ikke familie eller venner han ønsket å gi reisegavekortet til, men han ville gi premien tilbake til MIFF. I praksis betyr det at MIFF sparer 10.000 kroner i kostnader, som vi kan bruke på annet informasjonsarbeid for Israels sak i Norge. Det er det vi kaller en sjenerøs vinner!

16


Programleder Siri Kleiven Strøm i TV2 rapporterte om den store tilstrømningen av nye medlemmer til MIFF 13. mai 2017. (Skjermdump fra TV2). under andre MIFF-arrangementer. Conrad Myrland er ansvarlig for MIFFs aktivitet i sosiale medier. Geir Knutsen jobber som inspirator i MIFFs grupper og Kjetil Ravn Hansen bistår med moderering. Aleksander Rødner deltar frivillig som moderator i Facebook-gruppen.

13. Kontakt med andre Israel-organisasjoner

11. Seminaret MIFF-forum Det ble arrangert MIFF-forum i Stavanger 24.-25. september 2016. Foredragsholdere var Bengt-Ove Nordgård, Astrid Salvesen Shwartz, Richard Kemp, Conrad Myrland og Raphael Schutz.

Hjelp Jødene Hjem, representantskapet - Jan Benjamin Rødner - Gurly Gundersen

12. Israel-turer Hallgrim Berg og Mette Follestad var reiseledere på MIFFs vårtur til Israel i månedsskiftet april/mai 2017. Morten Fjell Rasmussen og Kjetil Ravn Hansen var reiseledere på MIFFs første ungdomstur til Israel i juni/juli 2016.

Felleskomiteen for Israel (FKI) - Conrad Myrland fra MIFF er styreleder Hjelp Jødene Hjem, styret - Jan Benjamin Rødner

Samfundet Sverige Israel Morten Fjell Rasmussen representerte MIFF i mai 2017 på SSIs årsmøte. I 2016 bevilget MIFF en gave på 200.000 kroner til vår svenske søsterorganisasjon, en startstøtte for at de kan kopiere MIFFs arbeid i Sverige. European Alliance for Israel Conrad Myrland er visepresident i alliansen. Han deltok på styremøte i Sveits 12. januar 2017. 17


I MIFFs satirefilm forteller den angrende kunstneren Marius von der Fehr (Conrad Myrland) at han melder seg inn i MIFF. Han vil heretter lage kunstverk om trusselen fra radikal islam, og gi halvparten av lønnen sin til å bygge tilfluktsrom for jødiske familier truet av raketter. (Foto: Atle Hansen)

Fælleskomiteen for Israel i Danmark 30. april 2017 holdt Conrad Myrland foredrag om MIFFs arbeid for ca 15-20 ulike danske Israel-organisasjoner. Venner av Israel i norsk arbeiderbevegelse Conrad Myrland hadde møte med to ledere for VINA 27. juni 2016. MIFF har også gjengitt utspill fra VINA i forbindelse med LOs boikottvedtak og FrPs omskjæringsforbud. 14. MIFFs spesialmagasin MIFFs spesialmagasin ble distribuert til 32.000 husstander i Sogn og Fjordane i februar 2017. I etterkant holdt Conrad Myrland foredrag i Førde 15. februar. Dette ble en milepæl, dagen da MIFF har hatt møter

18

og daglig leder Conrad Myrland har holdt foredrag i alle landets 19 fylker. 1. mai ble det etablert et interimstyre for en lokalforening i Sogn og Fjordane. Formålet med spesialmagasinet er ikke bare å skaffe nye medlemmer. Enda viktigere er det å spre Israels beste argumenter til det norske folk. Vi mener magasinet er et effektivt redskap i dette arbeidet. Til sammen 16 fylker har fra april 2010 mottatt magasinet. 15. Bokutgivelser I oktober 2016 utga MIFF boken Hvorfor Israel? av Odd Myrland og Conrad Myrland. Høsten 2017 planlegger MIFF utgivelse av en ny bok av Tuvia Tenenbom.


12. desember kunne MIFF avsløre at 15 av 17 luftambulansehelikoptre i Norge vil ha israelsk cockpit fra år 2018. Det blir vanskelig med redning, dessverre, for alle som boikotter Israel. Artikkelen på miff.no har siden fått mer enn 85.000 visninger.

MIFF har ca. 600 medlemmer av bok­ klubben. Gabriel Edland står for utsending av bøkene, og gjør en uvurderlig frivillig innsats. 16. Samfunnskontakt De siste årene har MIFF i stadig økende grad opplevd at vi blir lyttet til av politikere og journalister, og at sentrale elementer i vårt budskap når gjennom til brede grupper av det norske folk. Også i dette siste arbeidsåret er dette blitt tydelig. Mange opinionsledere ser MIFF som en aktør det er verd å lytte til og ta på alvor. Ikke minst har vi lykkes i å formidle ”det israelske perspektivet” på en troverdig måte. Mange ser nå til MIFF om de ønsker å vite

hva israelere tenker. Dette gjelder også våre meningsmotstandere. Her kan vi bare gjengi noen av de viktigste sakene i stikkordsform. I tillegg kommer en rekke kontaktpunkter med politikere og journalister som av ulike grunner ikke nevnes. For mer informasjon, se artiklene under de tre temasidene Med Israel for fred (MIFF), Norge og Israel og Mediedekningen på miff.no. Mediekommentarer MIFF publiserer jevnlig rapporter, kommentarer, analyser og faktasjekker på norske mediers dekning av Israel og Midtøsten. Se eksempler i faktaramme på side 34 og 35.

19


25 ungdommer fra hele landet deltok på MIFFs ungdomshelg på Gardermoen 18. og 19. februar. De israelske ungdommene Eden Eini og Aviad Hudady fra StandWithUs underviste ungdommene. Israelerne besøkte også flere av MIFFs lokallag og koste seg i et Oslo kledt i hvitt. (Foto: Kjetil Ravn Hansen)

MIFF mobiliserte mot LO 12. mai vedtok LO full boikott av Israel. Dette hadde MIFF advart mot og mobilisert mot allerede i februar. I en serie artikler og Facebook-kampanjer skapte MIFF stor oppmerksomhet om saken. På en drøy uke fikk MIFF over 900 nye medlemmer og et stort antall meldte seg ut av LO. MIFFs medlemsvekst ble sak i nyhetene på TV2. Etter MIFFs innsats mot LOs boikott økte gaveinntektene og ulike firmaer og organisasjoner viste stor velvilje til å rykke inn annonser i Midtøsten i fokus. MIFF slo tilbake mot falsk beklagelse fra Nationaltheatret I september 2016 publiserte kunstnerne Pia Maria Roll og Marius von der Fehr en falsk beklagelse som om den kom fra

20

Nationaltheatret. De beklaget at Nationaltheatret har samarbeidet med et israelsk teater og kom med en rekke demoniserende anklager mot Israel. Beklagelsen ble publisert som film på YouTube og trykket i Morgenbladet som et “kunstverk” 23. september. Nationaltheatret tok avstand fra stuntet, men lot likevel kunstnerne presentere sin film under Ibsen-festivalen. MIFF svarte med å lage vårt eget satiriske «kunstverk», en beklagelse fra kunstnerne i tekst (Morgenbladet, fredag 30. september) og film. I satiresvaret sier de angrende kunstnerne at de melder seg inn i MIFF. De vil heretter lage kunstverk om trusselen fra radikal islam, og gi halvparten av lønnen sin til å bygge tilfluktsrom for jødiske familier truet av raketter. Filmen har fått over 54.000 visninger på Facebook og 2.600 på YouTube.


Trapp opp for Israel

I juni 2017, like før Israel-konferansen på Gjøvik, lanserte MIFF den nye nettsiden miff.no/trappoppforisrael. I korte filmsekvenser forklarer ledere i MIFF hvordan du kan engasjere deg gjennom å dele MIFF med andre, delta på MIFFs møter og/eller bli giver til MIFF. Går du inn i filmene, kommer du videre til et nytt nivå med enda flere korte og lange filmsekvenser. Du får også nødvendig kontaktinformasjon og kan melde ditt ønske om engasjement. Trapp opp for Israel-konseptet er utviklet av Conrad Myrland og film/ design er ved Atle Hansen. Mette Johanne Follestad, Bengt-Ove Nordgård og Jan Benjamin Rødner deltar i filmene. Samtidig med filmopptakene i januar ble det også laget en rekke andre kortfilmer for MIFF, hvor også Abraham Moberg og Hallgrim Berg deltok.

21


Brev til utenriksministeren 2. september 2016 sendte MIFF et brev til utenriksminister Børge Brende hvor vi etterlyste at han kommer med en offentlig fordømmelse av palestinske myndigheters hatindoktrinering. 15. mai 2017 sendte MIFF et brev til utenriksminister Børge Brende hvor vi takket ham for at han tok avstand fra LOs boikottvedtak og utfordret han til å avvise palestinernes krav om «rett til retur». Nei til terrorstøtte i fotballen 21. april 2017 sendte MIFF, i samarbeid med Palestinian Media Watch, en klage

til FIFA på den palestinske fotball-lederen Jibril Rajoub. Han støtter terror og oppmuntrer til vold og fortjener rødt kort fra fotballverdenen. 28. juli 2016 sendte MIFF brev med samme tema til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité ved idrettspresident Tom Tvedt. Annonsekampanjer «Bli med oss i kampen mot Israel-hatet!» var hovedbudskapet som MIFF formidlet i en helsides annonse i Vårt Land, Dagen, Norge IDAG og Korsets seier i september 2016. Annonsen presenterte også MIFFs nye bok «Hvorfor Israel?».

Reddet MIFF Ap fra fadese? Fredag 24. mars meldte MIFF at sentralstyret i Arbeiderpartiet ga sin støtte til «handelsboikott av varer og tjenester fra de okkuperte områdene». Dette kom fram i landsmøtepapirer publisert av Ap, hvor sentralstyret ga kommentarer til forslag fra ulike deler av partiet. Noen dager etter MIFFs oppslag ble Arbeiderpartiets landsmøtepapirer korrigert. Øyvind Grøslie Wennesland, politisk rådgiver i Arbeiderpartiet, forklarer saken slik til MIFF: – Det skjedde en feil da vi skulle forberede merknadene til de innkomne forslagene før behandlingen i sentralstyret. Merknaden, slik den stod, gjenspeilet ikke sentralstyrets holdning til handelsboikott av Israel og ble derfor endret. Det har ikke vært et ønske om å endre politikk på området gjennom innstillingen til de innkomne forslagene. Derfor er merknaden endret slik at den er i tråd med partiets vedtatte politikk, skriver Grøslie Wennesland i en e-post.

22

Vi kan spørre oss selv: Ville denne “feilen” blitt oppdaget før landsmøtet dersom ikke MIFF hadde satt søkelys på saken og et stort antall Israelvenner hadde kontaktet Ap med protest? På landsmøtet endte Ap med å gå inn for merking av produkter fra bosetningene. Partiet vil at norske myndigheter fraråder økonomisk samkvem og vil arbeide internasjonalt for “omforente restriksjoner”.


Olje- og energiminister Tord Lien (FrP) brukte MIFFs Israel-konferanse i april 2016 til å kunngjøre sitt første besøk i Israel samme høst. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard)

Norges ambassadør Jon HanssenBauer (bak til høyre) viste “Norges dypeste sympati” etter terrorangrepet mot Sarona-markedet i Tel Aviv 8. juni 2016.

Lokalforeningenes inntekter gjennom Grasrotandelen til Norsk Tipping.

23


I august 2016 publiserte MIFF spesialsiden om Palestinernes løgnkart, miff.no/lognkart Siden har hittil fått over 8.000 visninger. Den er også tilrettelagt for A4-flyers til utdeling på stand.

I desember 2016 publiserte MIFF kortfilmen Israel på 1-2-3. Den har fått over 133.000 visninger på Facebook og 2.800 på YouTube. Filmen er laget av Atle Hansen og regissert av Conrad Myrland.

Andre saker Conrad Myrland skriver kommentarer ca. hver fjerde uke for avisen Dagen. MIFFs artikler lenkes til og siteres jevnlig av en rekke andre pro-israelske organisasjoner/nettsteder i inn og utland. MIFF sender Midtøsten i fokus til stor­ tingsrepresentantene, kommuniserer med politikere på Twitter og e-post og holder kontakt på flere andre måter. Gjennom FKI har vi løpende kontakt med Israels venner på Stortinget. Vi opplever stadig oftere at MIFF blir spurt om råd og innspill fra politikere som ønsker å fremme saker som er positive for Israel, internt i sine egne partier eller i andre sammenhenger. Både tillitsvalgte og medlemmer rundt om i lagene er aktive i avisenes debattspalter og i sosiale medier. Hovedstyret vil uttrykke stor takk til alle som engasjerer seg.

2016 publiserte en årsmøteuttalelse med advarsel mot MIFFs Israel-konferanse. Ikke overraskende var uttalelsen full av fake news.

Det kuriøse Blant det kuriøse må nevnes at Norges Kommunistiske Parti i Rogaland 9. april 24

17. Foredrag MIFFs ansatte og medlemmer av hovedstyret har holdt en lang rekke foredrag, både i og utenfor MIFF-sammenheng. Vi nevner også noen innslag i media. (Ikke alle styremedlemmer og ansatte har meldt inn liste over slike engasjement.) Morten Fjell Rasmussen 14. april: Deltok i paneldebatt i Studentersamfunnet i Bergen, sammen med en representant for Palestinakomiteen og Erling Rimehaug. 15. april: Møte i Utenriksdepartementet sammen med Itamar Marcus og Bengt-Ove Nordgård. 26. juni til 6. juli: Deltok som reiseleder på MIFFs ungdomstur til Israel. 8. juli: Foredrag for studenter fra NLA Høgskolen, Beit Jala.


7. mars 2017 kommenterte utenriksminister Børge Brende på Facebook-veggen til Conrad Myrlands MIFF-profil. Vi har også sett andre tegn på at Brende følger med på MIFFs oppdateringer i sosiale medier.

27. oktober: Deltok på Israel-dag på Nordhordland Kristne Grunnskole, sammen med Robin Bråthen. 9. mars 2017: Skolebesøk, Rothaugen ungdomsskole. 21. april: Paneldebatt med representant for Palestinakomiteen, Rogaland FpU.

dag, i morgen. 5. september: MIFF Stavanger: Israel i går, i dag, i morgen. 8. mai: Hjelp Jødene Hjem: 120 år zionisme på 60 minutter. 10. mai: MIFF Tromsø: Israel rett og urett, vett og uvett.

Bengt-Ove Nordgård 15. april: Møte med Utenriksdepartementet i forbindelse med overlevering av rapporten “Opplæring til hat og terror” sammen med Morten Fjell Rasmussen og Itamar Marcus. 12. mai: MIFF Asker: Hvorfor støtte Israel? 25. mai: MIFF Hamar: Hvorfor støtte Israel? 24. september: MIFF Forum, Stavanger: FNs partiskhet mot Israel 24. oktober: MIFF Østfold: FNs partiskhet mot Israel 8. november: Partiet De Kristne, Oslo: FNs partiskhet mot Israel 23. november: MIFF Bergen: FNs partiskhet 10. mars 2017: Scandic Harstad: Hvorfor? 11. mars 2017: MIFF Lofoten: Hvorfor støtte Israel + FNs partiskhet mot Israel Jan Benjamin Rødner 10. mai: MIFF Kristiansand: Israel i går, i dag, i morgen. 31. august: MIFF Trondheim: Israel i går, i

Geir Knutsen 2. mai: MIFF Stavanger: Fra FN-soldat til ansatt i MIFF 3. mai: MIFF Haugalandet 30. august: MIFF Oslo 7. november: MIFF Lister 8. november: MIFF Kristiansand 21. november: MIFF Østfold 31. mai 2017: MIFF Helgeland Odd Myrland 16. mai: FrP Risør - Israels beste argumenter 16. oktober; MIFF Grenland - Jødehatets teknikker 10. november: MIFF Molde – Israels beste argumenter 29. mai: MIFF Østfold – Jødehatets tekn. Conrad Myrland 16. august: MIFF Arendal - Hvordan 10.000 MIFF-medlemmer gjør en forskjell 18. august: Direkte Studio Visjon Norge

25


Skribenten som bare noen uker tidligere anklaget Israel-venner for hatretorikk og trusler i et leserinnlegg i Aftenposten postet dette på sin Facebook-profil 29. september 2016. Det er noen speil som selges i dag som tydeligvis gir uklare refleksjoner...

Lørdag 25. juni deltok MIFFs nestleder Bengt-Ove Nordgård i en panelsamtale på festivalen Spekter i regi av Norges KFUK-KFUM. Omkring hundre ungdommer fikk høre israelske perspektiver.

31. august: Israelkanalen Visjon Norge 12. september: MIFF Sunnhordland - Hvordan MIFF gjør en forskjell 13. september: MIFF Haugalandet - Hvordan MIFF gjør en forskjell 25. september: MIFF Forum Stavanger Hvorfor Israel? Bokpresentasjon. 4. november: Ullensaker Fremskrittsparti Det falske bildet av Israel 21. november: Shofar Mandal - Hva kan vi gjøre med det falske bildet av Israel? 7. desember: Rønningen folkehøgskole 11.-12. januar: Styremøte European Alliance for Israel i Zurich, Sveits 18.-20. januar: MIFF Studio i Oslo 15. februar: MIFF-møte i Førde - Det falske bildet av Israel 18. februar: MIFFs ungdomshelg på Gardermoen - Det falske bildet av Israel 16. mars: Undervisning Stavanger Kristne Grunnskole, Jærtun friskole, MIFF-møte på Bryne - Hva betyr Trump for Israel? 28. mars: MIFF Drammen - Trump og Israel. 30. mars: MIFF Hamar - Trump og Israel. 26. april: MIFF Vestfold - Trump og Israel. 30. april: Fælleskomiteen for Israel i Dan-

mark - Hva kan danske Israel-venner lære av MIFF? 2. mai: MIFF Kristiansand - Trump og Israel. 3. mai: Undervisning Tryggheim ungdomsskole. Debatt i AUF Stavanger. 22. mai: MIFF Vest-Telemark - Det falske bildet.

26

18. Ungdomsarbeid MIFF har fortsatt med å trappe opp arbeid spesielt rettet mot ungdom. I juni/juli 2016 arrangerte MIFF for første gang ungdomstur til Israel. Turen var meget vellykket. Morten Fjell Rasmussen og Kjetil Ravn Hansen var reiseledere. Blant deltakerne var Kristoffer Vikan som nå er leder for MIFF Nord-Trøndelag og varamedlem i hovedstyret, Stian Wangelsten som er leder av MIFF Hamar, Eirik Semb som er styremedlem i MIFF Oslo og Sigurd Mardal som er styremedlem i MIFF Sør-Trøndelag og som stiftet MIFF NTNU i fjor. Ungdommene kom tilbake til Norge med mye større kjennskap til israelsk kultur og samfunnsliv, og vil bli viktige formidlere av israelske perspektiver i Norge i årene og


tiårene som kommer. MIFF mottok sponsorgave for turen i 2016 fra Stiftelsen Morgenstjernen. Resterende kostnader ble i hovedsak dekket av deltakernes egenandel. En ny tur er planlagt i juni/juli 2017 med Kjetil Ravn Hansen og Kristoffer Vikan som reiseledere. MIFF Oslo var hovedsponsor da det ble arrangert et vellykket helgeseminar for ungdom på Gardermoen 17.-19. februar. MIFF Vestfold, Østfold og Asker ga også økonomisk støtte. 25 ungdommer fra hele landet deltok. Kjetil Ravn Hansen spilte en sentral rolle i planlegging og gjennomføring. To

israelske ungdommer fra StandWithUs holdt flere foredrag i løpet av helgen. Det gjorde også Bengt-Ove Nordgård og Conrad Myrland. MIFF fortsetter å sponse deltakelse på de nasjonale konferansene for ungdom som ønsker å engasjere seg i MIFF. 19. Generalforsamling Fjorårets generalforsamling ble avholdt under Israel-konferansen på Thon Hotel Oslofjord 15.-17. april. Olje- og energiminister Tord Lien (FrP), sveitsisk parlamentsmedlem og president for European Alliance for Israel Corina Eichenberger-

MIFF stanset Smilden Mandag 7. mars kl. 22.43 delte JanErik Smilden en lenke på Facebook til nettstedet Awdnews.com (AWD News) med overskriften: “Israels president: På tide å innrømme at Israel er et sykt samfunn, det israelske Holocaust mot palestinerne er verre enn nazistene.” “På tide for Benjamin Netanyahu å be Donald Trump bytte ut Israels president?” skrev Smilden selv som følgekommentar. MIFFs medarbeider Geir Knutsen oppdaget dette kort tid senere. MIFF avdekket neste morgen at Smilden lenket til en løgnaktig artikkel fra et fake news nettsted. MIFF tok kontakt med Dagbladet, og det gjorde også flere som leste vår artikkel. Etter tolv timer følte Smilden det var riktig å slette sin lenke, og han skrev: “Til de som leste lenka jeg delte om president Rivlin og Israel som “sjuk stat”. Jeg visste selvfølgelig at dette var en bløff, derav min kommentar om Trump som måtte ordne opp i saken. Men slikt kan man

tydeligvis ikke legge ut på FB uten at man kommer under voldsomt angrep. Saken og kommentarene er herved slettet. Men uansett hva noen måtte kritisere meg for; kall meg ikke for antisemitt og en som sprer Fake News.” På Facebook-siden til MIFF skrev Smilden: “Vær så snill å ikke del denne saken noe mer.” Ikke alle har vært så snille...

27


Mandag 7. november publiserte Israels største engelsk-språklige avis en artikkel som omhandler økt norsk-israelsk samarbeid. – Med den nåværende regjeringen forsøker vi å trappe opp handel og bilaterale forbindelser. Vi er aktive i fredsprosessen, vi jobber sammen med Israel på det, men vi prøver også å ha en mye videre horisont, sier Jon Hanssen-Bauer, Norges ambassadør i Israel, til Jerusalem Post. «Israels venner har vært sterke og vokser i antall i Norge,» skrev avisen.

Fra MIFFs Israel-konferanse i april 2016 beveget saken om PAs belønningssystem til dømte terrorister seg via NRK Søndagsrevyen til spørretimen i Stortinget. - PA er “svært tjent med å avskaffe denne ordningen for sin egen legitimitets skyld”, svarte utenriksminister Børge Brende. MIFF krever at regjeringen beveger seg fra ord til handling – den må gjøre økonomisk støtte til palestinerne betinget av reell endring.

Walther, Knesset-medlem Hilik Bar, oberst Mark Babot, daglig leder Conrad Myrland, Olga I. Deutsch fra NGO Monitor og Itamar Marcus fra Palestinian Media Watch holdt foredrag. Hilsener ved ambassadør Raphael Schutz og stortingsrepresentant Hans Olav Syversen (KrF). Hallgrim Berg underholdt under festmiddagen.

2013 levert regnskapstjenester og driftet MIFFs medlems- og giverregister.

20. Regnskapstjenester og medlemsregister Norsk Økonomiservice (NØS) har siden 28

21. Andre forhold Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Selskapet har for tiden ingen pågående forsknings- eller utviklingsaktiviteter. Årsregnskapet for 2016 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret mener arbeidsmiljøet i selskapet er tilfredsstillende. Det har ikke vært skader eller ulykker i 2016.


MIFFs politiske kommentarer

Her er eksempler på noen av de viktigste politiske kommentarene som MIFF har publisert fra april 2016: 21. april: Stortingsrepresentant slår Israel i hodet med “Gud” 9. august: UD gir millioner i forhandlingsstøtte til noen som nekter å forhandle 19. august: Ambassaden som bare viser bilder fra et annet land 23. august: Fylkesvalgt for Ap: – Når jeg ser Israel, ser jeg ondskapens sanne ansikt 23. august: Fagforbundets leder sprer usannhet 30. august: Avsløring: Norske skattekroner finansierer Israel-boikott 7. september: FN-sambandets feil og fortielser om Israel og Palestina 8. september: Farlig signal fra Arbeiderpartiet 8. september: God tur til Israel, minister! 15. september: Skremmende ord fra en folkevalgt 16. september: Forsøker å slå ned Israels sikkerhetsbarriere med bibelvers 13. oktober: De som kjemper for boikott vil ha Israel bort fra kartet og historien 19. oktober: Nordmenn strømmer til for å bo i bosetninger 28. oktober: Tiltaket som krever mot 5. november: NTNU-studenter: Dere trenger ikke følge blinde professorer som dumme sauer 6. november: NTNU-studenter oppmuntret til ulovlig handling 18. november: Trondheim gjorde ulovlig og diskriminerende vedtak om Israelboikott 23. november: I dag fikk palestinske terrorister 3 millioner kroner i belønning 24. november: Gründer for nytt parti vil boikotte Israel 1. desember: Boikottpartiene kjemper om stemmene til jødehaterne og dem som tror på løgnbildene av Israel 5. desember: Tromsø må si nei til Mads Gilberts boikottforslag 20. desember: Børge Brende må lytte til regjeringen i London 23. desember: Willochs vendetta 2017 16. januar: Prest vil ha med kollegaer på Israel-boikott 17. januar: Jødehater applauderer prestens boikottforslag 6. februar: Send din oppmuntring for å knekke boikottforslaget i Bodø 14. februar: Fordømmer Israel – hyller regimer som kostet titalls millioner av mennesker livet 22. februar: Hvorfor Kristiansand kan skrote SVs boikottforslag 22. februar: Er du klar til å melde deg ut av LO i protest? 3. mars: Hjelpeløs dømming av Fædrelandsvennen 9. mars: Snu dere rundt og snakk om likestilling! 10. mars: Hvem av dem har gitt mest bistand gjennom norske anti-israelske organisasjoner? 31. mars: «Apartheidmuren» og «rett til å vende tilbake» borte fra SVs program 5. april: Skal tostatsløsning inn eller ut i KrF-programmet?

29


MIFFs politiske kommentarer II 7. april: Fremskrittspartiets to nye setninger om Israel 18. april: Syke forslag om full Israel-boikott på LO-kongressen 19. april: Kirkelig dialogsenter åpner dørene for islamist med bånd til Hamas 21. april: SV-ledere i Mandal går seg vill i appelsiner, apartheid og menneskerettigheter 22. april: Ap sier de er utålmodige, men fremstår mest som tåpelige 24. april: Hvor stor forskjell gjør åtte år og et regjeringsskifte? 27. april: Sjefene tvang Israel-venn til å slette dette fra Facebook 1. mai: Ingen misforstår budskapet fra 1. mai-toget i Oslo 3. mai: Derfor sier vi klart og tydelig: Støre tar feil 7. mai: Sterke reaksjoner mot FrPs omskjæringsforbud 8. mai: Børge Brende lærte Israel-venner en lekse 8. mai: LO går inn for en politikk der verdens eneste jødiske stat forsvinner 9. mai: LOs fake news 11. mai: Hva LO BURDE si om Israel og «Palestina» 12. mai: – LOs vedtak er basert på nærmest totalt fravær av kunnskap og innsikt 14. mai: LOst! 14. mai: Hva vil MIFF si til forbundslederen som kjempet gjennom Israel-boikott i LO? 15. mai: Et gapende og stort hull i LOs Israel-boikott 19. mai: Sentralstyret i Miljøpartiet De Grønne avviser Israel-boikott i programmet

Organisasjonen har 6 ansatte, hvorav 5 menn og 1 kvinne. Styret består av 6 menn og 1 kvinne. Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. MIFF forurenser ikke det ytre miljø. 22. Framtid MIFF har i flere år vært inne i en svært positiv utvikling, både når det gjelder medlems­utvikling og gjennomslag for informasjonsarbeidet vårt. Også i det kommende arbeidsåret håper vi å kunne ønske nye lokallag velkommen. Fokuset bør være særlig rettet mot Finnmark, hvor vi ikke ennå har lokallag. MIFF er avhengig av å være synlig i mediebildet. Dette er vi avhengig av for å 30

nå ut til nordmenn som ikke aktivt oppsøker informasjonen vi formidler. For å kunne opprettholde den gode trenden må MIFF fortsette å ha fokus på tre områder: 1) Vi må opprettholde og intensivere arbeidet på de områdene vi har lykkes – MIFFs egne medier, foreningsvirksomheten og lobbyvirksomheten overfor media og politikere. 2) Vi må ta vare på nye medlemmer. Medlemmer som ønsker å engasjere seg for Israel må oppleve at MIFF er den naturlige arenaen for dem. Ressurs­personer må oppleve at MIFF kanaliserer ressursene deres inn i meningsfulle oppgaver. 3) MIFF må ivareta sin profil som en


Mette Johanne Follestad, leder i MIFF Asker, og Hallgrim Berg, sekretær i MIFF Hallingdal, i filmstudioet som MIFF hadde i Oslo tre dager i januar. I en av filmene fortalte de om vårturen sin til Israel. Høsten 2017 planlegges en ny MIFF-tur med Follestad og Berg som reiseledere. (Foto: Conrad Myrland)

31


Utenriksminister Børge Brende og Israels statsminister Benjamin Netanyahu undertegnet 12. januar en intensjonsavtale om samarbeid på forskning og innovasjon mellom Norge og Israel. MIFF har presset på for å få denne avtalen på plass gjennom flere år. Israels relative betydning som norsk handelspartner fortsetter å styrke seg. Norsk eksport til Israel er mer enn doblet på tre år – fra 662 millioner kroner i 2013 til 1,375 milliarder kroner i 2016. Også importen fra Israel til Norge ble rekordhøy i 2016, men bare 0,5 millioner kroner mer enn i 2015. Importen i 2016 var på 956 millioner kroner. (Foto: GPO)

32


pålitelig og grundig, ikke-religiøs og partipolitisk nøytral aktør. Vi skal på en troverdig måte presentere hvordan virkeligheten ser ut for det store sentrum i israelsk politikk. Vi skal ha et kritisk og konstruktivt blikk på hvordan Israel og konflikten presenteres i Norge.

Vi viser ellers til MIFFs strategiplan som blir lagt fram på denne Israel-konferansen. 3. juni 2017 Styreleder Morten Fjell Rasmussen

Når Norges ambassadør skal dele denne gode nyheten, tagger han MIFF på Twitter.

33


MIFFs mediekommentarer

Her er eksempler på noen av de viktigste mediekommentarene og faktasjekkene MIFF har publisert fra april 2016: 21. april: NRK har nådd et nytt lavmål 25. april: NRK satte søkelys på palestinske terrorist-lønninger 11. mai: Hva er det som gjør livet ulevelig? 12. mai: Ny fullstendig ensidig propagandafilm på NRK 12. mai: Mat for oss som kritiserer norske medier 25. mai: Gjorde Wold på sannheten 25. mai: “Ultranasjonalisten” som vil gjøre Israel mindre 6. juni: Tåkenatt i Morgenbladet 4. juli: NTBs gjentagende feil 4. juli: NTB rettet feil etter MIFFs faktasjekk 8. juli: NRK-eksperten konstruerte konspirasjonsteori 15. juli: Lars Gule hoppet over palestinsk terror 16. juli: NTB tilslører realitetene om palestinsk terror 25. juli: Klassekampen-skribent tar avstand fra knivstikking av israelske soldater 1. september: De lidende palestinere du ikke hører om 9. september: To NRK-journalister må svare 11. september: NRK fjernet løgnanklage mot Israel 3. november: Feil, på feil, på feil 15. november: Menighetsblad i Oslo trykket løgnkart om Israel 25. november: På høy tid at NRK gjengir hva Fatah faktisk sier og gjør 25. november: – Det er skummelt å snakke om på TV 26. november: – Det står helt andre ting i avisene i Norge 8. desember: – Virker som tunnelene er legitime ferdselsårer 22. desember: – Sverige har anerkjent Palestina som stat, men ikke fått palestinerne til å oppføre seg som myndige 25. desember: Bak den siste luka i julekalenderen skjulte Aftenposten et angrep mot jødenes frihetsbevegelse 26. desember: NRK avslørte bosetningenes relative størrelse 29. desember: Hva NRKs lesere aldri får vite at John Kerry sa 30. desember: Dagsavisens krigsretorikk 2017 2. januar: Stakkars Stanghelle! 4. januar: Kan professoren lese? 5. januar: Falsk nyhet på NRK 25. januar: Det tok NRK én uke å endre NTBs feil 2. februar: – Det er så umusikalsk at man bare må snu seg vekk 13. februar: Agderposten: – Dette er den arabiske delen av Jerusalem 3. mars: Hjelpeløs dømming av Fædrelandsvennen 6. mars: Se Sønn av Hamas i Søndagsrevyen 6. mars: Vi er så enig, så enig med Fredrik Græsvik!

34


MIFFs mediekommentarer II

8. mars: Dagbladets Jan-Erik Smilden delte lenke til falsk overskrift fra fake news 22. mars: At det går an. Faktisk gjør det det. 31. mars: NTB fra falske overskrifter mot sannheten 4. april: Ny NTB-sjef begynner i jobben med alternative fakta 17. april: Spørsmålet du aldri ville vente fra NRK 19. april: New York Times glemte Barghoutis terrorhistorie 2. mai: NRK og NTB forteller ikke hele historien om ny Hamas-grunnvoll 11. mai: Hamas mener NRK og NTB skriver fake news 12. mai: Hvorfor så stor frustrasjon over Israel? 18. mai: Gules ekstremisme 23. mai: NRK tar feil, «absolutt alle» tar ikke avstand fra selvmordsbomber mot sivile 24. mai: MIFF svarer Lars Gule i Aftenposten

35


MIFF Arendal Styret Einar Christensen, leder Tore Emil Løvseth, nestleder og kasserer Anne Helene Lieng, sekretær Turid Andersen, styremedlem Trond Baugen, styremedlem Inger Marie Gjeruldsen, styremedlem Randi Helgesen, styremedlem Frank Rørheim, styremedlem Brit Uhr Svenningsen, styremedlem Vi har hatt ni styremøter. Møter 19. januar: Årsmøte med tale av Tor Marius Gauslaa. 9. februar: Hans Petter Grønvold, Sannheter om Israel du aldri får høre. 8. mars: Odd Myrland, Konflikter mellom arabere i arabiske land. 12. april: Jahn Otto Johansen, Folkemord – fra den armenske tragedien, via Holocaust til Syria. 16. august: Conrad Myrland, Hvordan 10.000 MIFF-medlemmer gjør en forskjell. 6. september: Elin Elkouby, Norske reiseskildringer fra Israel 1867 – 1926. 11. oktober: Einar Christensen, Hvorfor MIFF er nødvendig. 8. november: Einar Haaland, Mediedekningen av Israel – kan noe gjøres/ hva kan gjøres? 6. desember: Jostein Skevik, Foredrag om Hanukka og de jødiske festene.

Frivillige fra MIFF Arendal på stand under Arendalsuka. (Foto: Privat) Stand Vi hadde stand under Arendalsuka 15. 20. august, dvs. i fire dager á 6 timer. Vi er godt fornøyd med innsatsen og hadde mange konstruktive og hyggelige samtaler. Her må vi særlig fremheve de mange muslimene vi snakket med, som bare i et par tilfeller uttrykte kritikk av Israel. Representasjon Einar Christensen og Frank Rørheim deltok på MIFFs landsmøte i Sandvika. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 61.710 kroner

36


MIFF Asker Styret Mette Johanne Follestad, leder

28. november: Roger Hercz, Midtøsten ved nok en korsvei: Stormaktenes kursendringer skaper kaos, men åpner for nye muligheter.

Kristen Grønfæt, kasserer Per-Anders Hvesser, styremedlem Dag Myhre, styremedlem Møter 16. mars: Carl I. Hagen, Hvorfor vi må støtte Israel - det eneste demokratiet i Midtøsten. Årsmøte. 12. mai: Bengt-Ove Nordgård, Hvorfor støtte Israel? 8. september: Olav Landsverk, Ingen grenser for propaganda? Frimerkekrigen mot Israel.

Representasjon Vi deltok på MIFFs landsmøte i Sandvika. Annet Mette Johanne Follestad var reiseleder sammen med Hallgrim Berg på turen til Israel som fant sted fra 22. april til 2. mai. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 69.883 kroner

MIFF Bergen Styret Frode F. Jacobsen, leder Morten Fjell Rasmussen, nestleder

23. november: Bengt-Ove Nordgård, FNs partiskhet overfor Israel. 15. februar: Aviad Hudady og Eden Eini fra StandWithUs i Israel. Våre historier.

Thor Mikalsen, kasserer Matilde Jensen-Brandal, styremedlem

Annet

Fredrik Korsvold, styremedlem

Morten Fjell Rasmussen har holdt foredrag ulike steder i landet. Han har også vært i paneldebatt i Studentersamfunnet i Bergen, vært reiseleder på ungdomsturen til Israel i sommer, og på skolebesøk på Nordhordland Kristne Grunnskole. Thor Mikalsen har delt ut MIFF-aviser flere steder i Hordaland. Medlemmer av MIFF Bergen har hatt innlegg i ulike aviser regionalt og nasjonalt.

Det ble avholdt tre styremøter. Møter 9. mars: Årsmøte. Astrid Salvesen Shwarz, Mine 30 år i Israel. 13. april: Mark Babot, Israels etterretning – tiltak mot terror. 7. september: Noam Bedein, Å leve som nærmeste nabo til islamistiske terrorister i Gaza – trusselen fra raketter og tunneler.

EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 42.632 kroner

37


MIFF Bodø Vi har ikke mottatt årsrapport fra Bodø. Det ble avholdt årsmøte i MIFF Bodø mandag 30. januar 2017.

MIFF Drammen Styret Karl Frode Hilton, leder Arne Gundersen, nestleder Mette Hustad, styremedlem Ina Aasen Konnerud, styremedlem Sigurd Eikås, styremedlem Maj Greta Kjæreng, varamedlem Revisor: Rudolf Gehe

Vi har hatt tre styremøter i tillegg til samtaler og utveksling av informasjon over Internett. Møter 27. januar: Torbjørn Ekroll, Historien og arbeidet til Hjelp Jødene Hjem. 24. februar: Bjarne Schirmer, Brobygging i Midtøsten. Årsmøte. 30. mars: Jan Benjamin Rødner, Israel i dag, i går og i morgen. 24. august: Hallgrim Berg, Hatet mot jødane og Israel - Kvifor? 28. september: Tor-Bjørn Nordgaard, Terrormål og drømmepartner.

Bjarne Schirmer fra MIFF Drammen på Israelkonferansen 2015. (Foto: Tor-Bjørn Nordgaard, MIFF) Representasjon Karl Frode Hilton og Sigurd Eikås var til stede på deler av MIFFs landsmøte i Sandvika. I tillegg deltok flere av våre medlemmer.

20. desember: Rolf Berntzen, Nytt fra Israel. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 20.012 kroner

38


MIFF Gjøvik markerte Krystallnatten. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

Aldri mer! (Foto: Conrad Myrland, MIFF)

MIFF Gjøvik Styret

Stand

Kai Robert Hansen, leder

10. september under «Frivillighetsdagen» i gågata i Gjøvik.

John-Erik Grane, nestleder Mary-Ann Nordve Linndalen, styremedlem Håvald Slåtten, styremedlem Jøran Ødegård, styremedlem Jostein Fikstvedt, varamedlem

Annet Vi har fått inn følgende leserinnlegg i Oppland Arbeiderblad: 11. januar: Ukorrekt om jødiske soldater. 19. januar: Intet belegg for makabre utsagn.

Styret har hatt to styremøter i tillegg til kontakt på e-post.

2. mars: Svar til Kari Elisabeth Svare. Vi dementerte usanne påstander. 6. april: Svar til Øyvind Svendsen om Israel.

Møter 9. februar: Vebjørn Selbekk, Islamismen – en trussel mot Norge. 9. mars: Årsmøte. 15. oktober: Asbjørn Nordgård, Jøde i Norge.

22. april: Israel igjen – Fakta og synspunkter. 30. desember: Ulovlige norske bosettere. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 6.887 kroner

9. november: Conrad Myrland, Krystallnatten er nær oss. Markering av Krystallnatten. Fakkeltog og foredrag. 39


MIFF Grenland Styret Arne Øystein Rambekk, leder Kai B. Isnes, kasserer Bjørg Kongsgård, sekretær Olav Landsverk, styremedlem Anders Rambekk, styremedlem Rigmor Bergerud, styremedlem Reidun Øverbø Hansen, varamedlem Mishan Karlsbøch, varamedlem

31. mars: Lynn Claire Feinberg, Min jødiske oppvekst i Norge. 28. april: Hans Fredrik Grøvan: Hvordan snu den negative holdningen til Israel og jødene? 25. august: Bjørn Godeseth, Erfaringer som elitesoldat i IDF i Israel. 29. september: Olav Vidar Landsverk, Jø­ dene i England 1070-1290: Kapitalrov og ritualmord. 27. oktober: Odd Myrland, Jødehatets tek­ nikker.

Styret har avholdt fire styremøter.

24. november: Jens Jorde, Israel – økono­ misk og teknologisk mirakel.

Møter

Representasjon

28. januar: Ole Johnny Hansen, Hvite busser - en dag i Auschwitz er mer verdt enn 1000 timer i klasserommet. Årsmøte.

Kai B. Isnes deltok på landsmøtet i Sandvika.

25. februar: Odd Myrland, Konflikter mellom arabere i arabiske land.

EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 4.135 kroner

MIFF Hallingdal Styret Jens Jorde, leiar Knut Renslemo, kasserar Hallgrim Berg, skrivar Ida Marie Holen, styremedlem

19. oktober: Jens Jorde: Israels nye venner – kva skjer i Midt-Austen? Representasjon Laget var representert med to utsendingar på MIFFs årsmøte i Sandvika.

Hanne Christine Øvrejorde, styremedlem Jostein Sandsmark, styremedlem Styret har hatt tre møte, det eine med utvida funksjon som julemiddag. Møter 9. mars: Tor-Bjørn Nordgaard: Den nye terrorbølgen i Israel – hva er bakgrunnen?

40

Annet Jens Jorde og Hallgrim Berg har halde i alt ca. 10 Israel-foredrag i lokalforeiningar rundt i landet, frå Grenland og Lister til Bodø og Lofoten, og til fjells i Skafså, VestTelemark. Hallingdølen er ei god og open lokalavis


som gir omtale av foredragsmøte både i framkant og etterkant, så framt stoffet er kort og konsist frå arrangøren si side, inkludert foto. Debattspaltene er alltid opne, og fleire medlemer i MIFF Hallingdal har vore aktive

i spaltene gjennom fleire omgangar i arbeidsåret. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 26.391 kroner

MIFF Hamar Styret Lars Stenbaek, leder

30. november: Roger Hercz, Midtøsten ved nok en korsvei: Stormaktenes kursendringer skaper kaos, men åpner for nye muligheter.

Stian Wangelsten, nestleder Tom Sigurdsen, styremedlem

Styret har hatt to møter. Møter 25. mai: Bengt-Ove Nordgård, Hvorfor støtte Israel?

Representasjon Leder Lars Stenbaek og nestleder Stian Wangelsten deltok på MIFFs ungdomstur til Israel sommeren 2016. MIFF Hamar har ikke egen beholdning. Midler har blitt tildelt fra MIFF Norge.

MIFF Haugalandet MIFF Haugalandet er ikke formelt opprettet som et lokallag. Mark Wooton, Birger Hausken og Odd Myrland organiserer møtene på vegne av MIFF Stavanger, som dekker hele Rogaland fylke. Møter

3. mai: Geir Knutsen, Fra FN-soldat i Libanon til ansatt i MIFF. 13. september: Conrad Myrland, Hvordan 10.000 MIFF-medlemmer gjør en forskjell. 8. november: Peter Beck, Den aktuelle situasjonen.

6. april: Vebjørn Selbekk, Islamismens trussel mot Norge og Israel.

MIFF Helgeland Styret

Styret har hatt tre møter.

Finn Hopaneng, leder og kasserer Jack Audun Edvardsen, nestleder

EGENKAPITAL PR. 31.12.2016

Daniel Alexander Tangstad, styremedlem

13.834 kroner 41


MIFF Kristiansand Styret Gabriel Edland, leder Livar Veggeland, nestleder Anna Kile, sekretær Ragnhild Brevik, kasserer Jan Lyder Stensrød, styremedlem Maia Inbar, styremedlem Tor Sigbjørn Utsogn, varamedlem Martha Henriksen, varamedlem Anna Kile flyttet til Bergen høsten 2016. Tor Sigbjørn ble da fast styremedlem. Styret har hatt fem styremøter. Møter 2. februar: Tor-Bjørn Nordgaard, Terrorbølgen mot Israel og drivkreftene bak. Årsmøte.

Kari Fure, redaktør i avisen Dagen, holdt foredrag om kristnes situasjon i arabiske land. (Foto: Privat)

1. mars: Reidun Bugge, Israel som turistland. 12. april: Mark Babot, Israels etterretning tiltak mot terror. 10. mai: Jan. B. Rødner, Israel i går, i dag, i morgen. Feiring av Israels nasjonaldag. 13. september: Noam Bedein, Å leve som nærmeste nabo til islamistiske terrorister i Gaza – trusselen fra raketter og tunneler. 11. oktober: Eivind Haaland, Mediedekningen av Israel – kan noe gjøres/ hva kan gjøres?

MIFF Lillehammer Det har dessverre ikke vært noen aktivitet i MIFF Lillehammer det siste året.

42

8. november: Geir Knutsen, Fra FN-soldat i Libanon til ansatt i MIFF. 6. desember: Kari Fure, Kristnes situasjon i arabiske land. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 283.078 kroner


God stemning på sommerfesten til MIFF Lister. (Foto: Privat)

MIFF Lister Styret Astrid Salvesen Shwartz, leder Ellen Thunestvedt, sekretær Oddbjørn Fåland, kasserer Gerd Strandmoen, styremedlem Hanne Høiklint, styremedlem Revisor: Odd Thunestvedt Møter 19. januar: Tor-Bjørn Nordgaard, Terrorbøl­ gen mot Israel og drivkreftene bak. 23. februar: Jan Benjamin Rødner, Boikott fremmer fred eller krig?

29. mars: Mette Johanne Follestad: Hvorfor reise til Israel? Hvorfor drive handel med Is­ rael? 12. september: Noam Bedein, Å leve som nærmeste nabo til islamistiske terrorister i Gaza - trusselen fra raketter og tunneler. 26. september: Ola E. Hals, Jødenes histo­ riske og juridiske rett til hjemlandet Israel. 7. november: Geir Knutsen, Fra FN-soldat i Libanon til ansatt i MIFF. 9. november: Roger Tronstad, Jakten etter jøder i Agder. Det sørlandske Holocaust. Markering av Krystallnatten.  

43


Representasjon Flere styremedlemmer deltok på MIFFs årsmøte i Sandvika og MIFF Forum i Stavanger. Stand 24. og 25. juni: På American Festival, Vanse. 8. og 9. juli: På Kaperdagene, Farsund. 2. og 4. september: Dyresku, Lyngdal.   Annet Bidro til at Noam Bedein kunne holde fore-

drag på Kristen Videregående Skole (KVS), Lyngdal 13. september. Arrangerte sommerfest i Spangereid. Grilling, sang og musikk, israelsk folkedans. Hallgrim Berg kåserte. Vi har skrevet leserinnlegg i lokalavisen og blitt intervjuet på lokal radio. Vi hadde også loddsalg med tur til Israel som premie. Trekningen ble foretatt 9. november (Krystallnatten). EGENKAPITAL PR. 31.12.16 16.006 kroner

MIFF Lofoten Styret Per Hansen, styreleder Kjell Uno Sandvik, nestleder Helge Willassen, sekretær Bjørn Lie, styremedlem Sonja Lie, styremedlem Valgkomité: Helge willassen og Bjørn Lie Styret har hatt 10 styremøter på Leknes det siste året. Møter 5. mars: Hallgrim Berg, 1. Islamisering av Europa og Norge – ingen veg utenom? 2. Det evige hatet mot Israel og jødane – kvifor? EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 6.004 kroner

44

Også i 2016 var Hallgrim Berg i nord og sør for å holde foredrag i MIFFs lokalforeninger. Her fra sommerfesten til MIFF Lister. (Foto: Privat)


MIFF Molde Styret

Stand

Bettina Skov, leder (til august)

10. september: Storgata i Molde under «Innflytterdagen».

Arthur Gagnat, nestleder (leder fra august) Aud Reidun Aasheim, sekretær Ole Holsbø, varamedlem (styremedlem og nestleder fra august) Jan Tor Tornes, styremedlem Jan Fjøren, styremedlem Harald Sættem, varamedlem Valgkomité: Nils Lyster, Ingrid Thorn og Kari Hals. Bettina Skov flyttet fra Molde i august.

Representasjon Bettina Skov og Arthur Gagnat deltok på MIFFs landsmøte i Sandvika. Annet MIFF Molde har fått inn fire leserinnlegg i avisen Romsdals Budstikke. Ola E. Hals har holdt foredrag om Israel og folkerett i flere av MIFFs lokalforeninger.

Styret har avholdt fem styremøter. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 Møter

38.219 kroner

16. februar: Årsmøte og foredrag ved Ola E. Hals, Jødenes rett til heimlandet Israel. 10. november: Odd Myrland, Israels beste argumenter. Markering av Krystallnatten.

MIFF Nord-Trøndelag Styret

Representasjon

Jarle Mediå, leder

Laila og Kristoffer deltok på MIFFs landsmøte i Sandvika. Jarle var til stede én dag. Kristoffer er varamedlem i MIFFs hovedstyre, og har deltatt på flere møter der. Han deltok også på MIFFs ungdomstur til Israel sommeren 2016.

Helge Tønne, kasserer Kristoffer Vikan, styremedlem Sigvald Jenssen, styremedlem (overtok som kasserer pga. Helges sykdom) Laila Bendiksen, styremedlem Oddmund Storsand, styremedlem Styret har hatt ett møte.

EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 3.573 kroner

45


Tor-Bjørn Nordgaard holdt foredrag i MIFF Oslo 25. oktober 2016. (Foto: Kjetil Ravn Hansen, MIFF)

MIFF Oslo Styret

Møter

Kjetil Ravn Hansen, leder

27. januar: Bengt-Ove Nordgård, Hvorfor støtte Israel?

Eirik Semb, nestleder Trude Rebecha Levare, kasserer Sten Edvard Dæhlin, studieleder Alf Bakken, styremedlem Sten Erik Holljen, styremedlem Ole Martin Strencbo Mathisen-Rue, varamedlem

23. februar: Leide sal på Saga kino. Viste den israelske filmen The Other Dreamers. Årsmøte. 29. mars: Jahn Otto Johansen: Folkemord – fra armenernes tragedie via Holocaust til IS. 26. april: Hans Rustad, Israel og vestlig iden­ titet.

Odin Fredrik Rustad, varamedlem

31. mai: Haci Akman: Historiske relasjoner mellom jøder og kurdere og dagens forhold mellom Kurdistan og Israel.

Styret har hatt rundt syv møter.

30. august: Geir Knutsen, Fra FN-soldat i Libanon til ansatt i MIFF. 27. september: Jens Jorde, Israels - økono­

46


misk og teknologisk mirakel. 25. oktober: Tor-Bjørn Nordgaard, Israel – drømmepartner og terrormål. 29. november: Roger Hercz, Midtøsten ved nok en korsvei: Stormaktenes kursendringer skaper kaos, men åpner for nye muligheter. 13. desember: Besøk av de jødiske veiviserne Tali og Yuval. Representasjon De fleste styremedlemmene deltok på både MIFFs landsmøte i Sandvika og MIFF Forum i Stavanger. Nestleder Eirik Semb deltok på MIFF Norges ungdomstur til Is-

rael sommeren 2016. Lokallagsleder Kjetil Ravn Hansen er ansatt i MIFF og var reiseleder på turen til Israel. Annet Vi har fått i gang en studiegruppe i regi av styremedlem Edvard Dæhlin. Han har også skrevet leserinnlegg som har stått på trykk i Aftenposten, Vårt Land og Dagen. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 149.047 kroner

MIFF Ringerike Styret

Møter

Maria Aldersjøen, leder

18. januar: Vebjørn Selbekk, Fryktens makt. Frihet eller taushet i terrorens tid.

Arnfinn Holten, nestleder Tom Ragnar Berg, kasserer Cathe Ann S. Western, sekretær Rune Western, varamedlem Revisor: Øystein Frøyshov

Vi har hatt fire styremøter i 2016.

7. mars: Lars Akerhaug, Islamsk Stat og trusselen mot Israel. 17. oktober: Olav Vidar Landsverk, Den arabiske-israelske konflikten i skolebøkene. 24. september: Medlemstur til Holocaust senteret i Oslo. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 8.300 kroner

MIFF Stavanger Styret

Turid Flem, styremedlem

Odd Myrland, leder

Per Kristen Mørk, styremedlem

Rolf Myrland, nestleder

Rune Opstad, styremedlem

Steinar Sola, kasserer

Oddbjørg Flem, varemedlem

Marit Blindheim, sekretær

Tre styremøter er avholdt i 2016.

47


Møter

Representasjon:

1. februar: Conrad Myrland, Hvordan MIFF gir en stadig sterkere stemme for Israel. Årsmøte.

Fem personer fra styret deltok på MIFFs landsmøte i Sandvika og seks på MIFF Forum i Stavanger.

7. mars: Odd Sverre Hove, Israels rett til selvforsvar. 4. april: Tor-Bjørn Nordgaard, Terrorbølgen mot Israel - og drivkraften bak. 2. mai: Geir Knutsen, Fra FN-soldat i Libanon til ansatt i MIFF. 5. september: Jan Benjamin Rødner, Israel i går, i dag og i morgen. 7. november: Peter Beck, Den aktuelle situasjonen i Israel og landene rundt.

Annet Odd Myrland har holdt seks foredrag i byene Molde, Porsgrunn, Risør, Arendal, Harstad og Tromsø. EGENKAPITAL PR. 31.12.16: 114.492 kroner

5. desember: Kari Fure, Kristnes situasjon i arabiske land.

MIFF Sunnhordland Styret Jan Sigve Særsten, leder Torbjørn Hovland, sekretær Kari Bolette Lundal, kasserer Roy Hovland, styremedlem Helga Fadnes Jakobsen, styremedlem Møter 8. mars: Astrid Salvesen Shwartz, Mine 30 år i Israel. 12. september, Conrad Myrland, Hvordan 10.000 medlemmer gjør en forskjell. Årsmøte. Annet Møtene har vært annonsert i lokalavisen Sunnhordland.

48

Jan Sigve Særsten ønsker velkommen til møte i MIFF Sunnhordland. (Foto: Conrad Myrland, MIFF)


MIFF Sunnmøre Styret Håkon Hovda, leder Marit Heggen Stokken, sekretær Helge Peter Slinning, kasserer Malvin Nedregård, styremedlem Hans Erik Bull Enger, styremedlem Eva Kristin Frekkøy, varamedlem Eivind Veddegjerde, varamedlem Styret har hatt 6 møter. Møter 20. april: Olav Vidar Landsverk, Frimerkekrigen og araberlandenes beskrivelser av Israel.

Professor Ola Honningdal Grytten holdt foredrag 27. oktober. (Foto: NHH)

27. oktober: Ola Honningdal Grytten, Midtøstens glemte historie.

Sandvika.

Representasjon

EGENKAPITAL PR. 31.12.16

Håkon Hovda deltok på MIFFs landsmøte i

42.965 kroner

MIFF Tromsø Styret

Annet

Elin Merethe Oftedal, leder

Vi har hatt en del aktivitet på sosiale medier. Vi skrev brev til bystyret angående deres vedtak om boikott. Vi fikk ikke så mye respons, men de vet i hvert fall at vi eksisterer.

Gjert Erik Olsen, nestleder Revisor: Alfred Bratteng

Styret har hatt 3 møter EGENKAPITAL PR. 31.12.16 Møter

19.751 kroner

28. januar: Odd Myrland, Israels beste argumenter. Årsmøte.

49


MIFF Trondheim Styret (valgt 2. mars 2016, oppløst av hovedstyret 8. juni 2016) Arne Bjarte-Larsson, leder Bjørn Sæther, nestleder Gølin Kringen, sekretær Helge Hardie, kasserer Robert Johnstad, aksjonsleder

tiltak mot terror. 31. august: Jan Benjamin Rødner, Israel i går, i dag, i morgen. Ekstraordinært årsmøte. 28. september: Israels ambassadør Raphael Schutz, Den aktuelle situasjonen. 26. oktober: Ola Hals, Midtøsten, Israel og folkeretten.

Bjørn Alsberg, styremedlem Tom Morgan Aasen, styremedlem

Representasjon

Kjell Arntsen, varamedlem

Ingen fra styret som ble valgt 2. mars deltok på landsmøtet i Sandvika. Geir Knutsen deltok som ansatt i MIFF.

Lars Andresen, varamedlem Ranfrid Sæther, varamedlem Asher Serussi, varamedlem

På MIFF Forum i Stavanger deltok Knutsen, Mardal, Hardie og Johnstad.

Svein O. Hauge, varamedlem

Sigurd Mardal deltok på MIFFs ungdomstur til Israel 26. juni til 8. juli.

Styret (valgt 31. august 2016 på ekstraordinært årsmøte)

Stand

Geir Knutsen, leder Sigurd Mardal, nestleder

Åtte ganger i gågaten Nordre i Trondheim sentrum og fire ganger på NTNU Gløshaugen og Dragvoll.

Helge Hardie, kasserer Robert Johnstad, sekretær og aksjonsleder

Annet

Einar Haugen, styremedlem

Sigurd Mardal startet studentlag på NTNU i midten av april 2016.

Styret har hatt to styremøter i løpet av høsten 2016.

Se MIFFs nettside for bakgrunnen for at styret valgt 2. mars ble oppløst 8. juni.

Møter

Geir Knutsen er ansatt i MIFF og har holdt seks foredrag i byene Stavanger, Haugesund, Kristiansand, Farsund, Moss og Oslo.

20. januar: Gratis pizza for medlemmer på Peppes Pizza i Kjøpmannsgata. 2. mars: Bengt-Ove Nordgård, Hvorfor støtte Israel. Årsmøte. 14. april: Mark Babot, Israels etterretning – 50

EGENKAPITAL PR. 31.12.16 27.149 kroner


MIFF Trondheim stod flere ganger på stand på NTNU høsten 2016. Fra venstre Geir Knutsen, Bjørn Røstum, Robert Johnstad og Sigurd Mardal. (Foto: Privat)

MIFF Valdres Det har ikke vært noen aktivitet i MIFF Valdres det siste året.

MIFF Vest-Telemark Styret

Jerome Lund, styremedlem

Tor-Bjørn Nordgaard, leder

Cato Unhjem, varamedlem

Agnar Bratland, nestleder

Olav Mosdøl, varamedlem

Åsmund Stenseth, sekretær Anne Margrethe Lund, kasserer

Styret har hatt tre møter i 2016.

51


Møter

Representasjon

27. april: Tor-Bjørn Nordgaard, Terror og løgner mot Israel. Årsmøte.

Tor-Bjørn Nordgaard deltok på MIFFs landsmøte i Oslo og på MIFF Forum i Stavanger.

7. august: Israel-stevne på høyfjellet, på Skafså Fjellkyrkje og Hallbjønn Høyfjellssenter, Hallbjønnsekken. Hallgrim Berg, Inngrodde myter om Israel. Jens Jorde, Israel – et økonomisk og teknologisk mirakel. 20. oktober: Odd Myrland, Jødehatets historie i Europa.

Annet Etter Israel-stevnet fikk vi på trykk et referat i full lengde med bilder både i lokalavisene Vest-Telemark Blad og Setesdølen. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016 19.043 kroner

MIFF Vestfold Styret Solveig Rye Ghatso, leder

14. september: Noam Bedein, Å leve som nærmeste nabo til islamistiske terrorister i Gaza – trusselen fra raketter og tunneler.

Torben von Huth, nestleder og kasserer Rune Klevstad, aksjonsleder

Representasjon

Jack Olsen, teknisk ansvarlig

Solveig, Torben og Rune deltok på MIFFs landsmøte i Sandvika.

Møter 6. april: Torger Dahl. Han fortalte om organisasjonen Sar-El. Årsmøte.

EGENKAPITAL PR. 31.12.16: 98.308 kroner

MIFF Østfold Styret

Møter

Bengt-Ove Nordgård, leder

18. januar: Bengt-Ove Nordgård, Hvorfor støtte Israel?

Hans-Petter Grønvold, nestleder Reidun Bugge, kasserer og sekretær Erik Lund, styremedlem Kjell Haagensen, styremedlem Malvin Sjøli, styremedlem Revisor: Irene Annette Laursen

52

15. februar: Dan Poraz, Den aktuelle situasjonen i Israel. 14. mars: Mona Levin, Mors historie. 11. april: Mark Babot, Israels etterretning og tiltak mot terror. 23. mai: Cecilie Hellestveit, Israel og folkeretten.


Erik Lund og Hans Petter Grønvold på stand under Mosse­dagene 2016. (Foto: Privat)

5. september: Noam Bedein, Å leve med islamistisk terror fra Gaza- trusselen fra raketter og tunneler. 26. september: Tyson Herberger, Jødenes situasjon i dagens Europa. 24. oktober: Bengt-Ove Nordgård, FNs partiskhet mot Israel. 21. november: Geir Knutsen, Fra FN-soldat til ansatt i MIFF. 19. desember: Kåre Sørby, Min første tur til Israel, inntrykk og opplevelser. Hanukkamarkering/Jødisk humor ved Eva Flørsheim.

Annet: Bengt-Ove Nordgård er også nestleder i MIFF Norge. Sammen med Itamar Marcus fra Palestinian Media Watch og Morten Fjell Rasmussen deltok han på et møte 15. april i Utenriksdepartementet der rapporten Opplæring til hat og terror ble presentert og overlevert. Nordgård har også holdt foredrag på MIFF Forum i Stavanger og hos Partiet De Kristne i Oslo. Reidun Bugge representerte MIFF på Steinerskolen 7. mai. Styremedlemmene er aktive på sosiale medier. EGENKAPITAL PR. 31.12.2016

Stand

34.103 kroner

11. juni: Stand under Mossedagene i gågaten i Moss.

53


Gjør riktig valg så du ser alt fra MIFF på Facebook! 54


MIFFs resultatregnskap 2016

55


MIFFs balanse

56


MIFFs balanse

Oslo, 30.03.2017 Styret for Med Israel for fred

57


MIFFs noter til ĂĽrsregnskapet 2016

58


59


Revisjonsberetning

60


61


62


MIFFs budsjett og detaljregnskap

Kun i papirutgave

63


Kun i papirutgave

64


Kun i papirutgave

65


Forslag til lovendring Ved generalforsamlingen i 2016 ble vi ikke ferdige med ĂĽ behandle foreslĂĽtte endringer. Forslagene som gjenstĂĽr er synliggjort her, sammen med noen nye

66

endringsforslag i paragraf 2 og 4. Forslag til vedtak Generalforsamlingen godkjenner hovedstyrets forslag til lovendringer.


67


68


69


70


71


Lørdag 18. februar 2017 var MIFFs hovedstyre og ansatte samlet til strategimøte på Gardermoen. Den følgende strategiplanen ble vedtatt på

styremøtet 27. april 2017, og legges fram for MIFFs generalforsamling til orientering.

MIFFs strategiplan mot år 2028 Denne strategiplanen setter noen ord på hvor MIFF er i 2017 og hvilke veier MIFF skal gå for å nå dit vi ønsker å være ved 50års jubileet i 2028. MIFFs forrige strategiplan ble vedtatt på landsmøtet i 2000. Hovedstyret presenterer følgende forslag til ny strategiplan på landsmøtet i 2017. MIFFs formål og grunnlag Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. 1. MIFF støtter det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel. 2. MIFF støtter en løsning av flyktningproblemene som ikke innebærer en trussel mot Israels eksistens som en jødisk stat. 3. MIFF mener at konflikten mellom Israel og dets naboer bør løses ved direkte forhandlinger mellom partene. 4. MIFF tar avstand fra organisasjoner som ikke vil anerkjenne staten Israel. 5. MIFF er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. (Fra MIFFs lover.) Situasjonen i 2017 MIFF er en av de største utenrikspolitiske interessegruppene i Norge og den største ikke-religiøse, pro-israelske medlemsorganisasjonen i Europa. SWOT-analyse er et strategisk planleggingsverktøy som kan brukes for å vurdere styrker, svakheter, muligheter og trusler i en organisasjon.

72

Styrker • MIFF samler Israel-venner med ulikt politisk ståsted, ulik tro og livssyn. Vi har også forskjellig syn på israelsk politikk. Når det gjelder saker som er omstridt internt i det israelske samfunnet, formidler vi de store gruppenes ulike hovedsyn, uten som organisasjon å ta stilling til spørsmålene. • MIFFs informasjon blir formidlet av en profesjonell stab, og den blir ansett som oppdatert, saklig og etterrettelig. En stor informasjonsdatabase i form av artikler, bilder, filmer osv. er fritt tilgjengelig. •MIFF har et sterkt merkenavn, også blant meningsmotstandere. En «MIFFer» er det samme som en «Israel-venn». •MIFF blir tatt seriøst i debatten, og får stadig ordet på nye plattformer. • MIFF har aktive lokalforeninger i nesten alle fylker og arbeidet holdes oppe med stor og entusiastisk frivillig innsats. Svakheter • Gjennomsnittsalderen for medlemmer og frivillige er relativt høy. Det er en særlig utfordring å nå yngre personer gjennom de åpne møtene i lokalforeninger og nasjonalt. • Kontaktpunktene inn i partier og ungdomspartier er begrenset. • Mulighetene til audiovisuell og interaktiv presentasjon av informasjon er lite utnyttet. Trusler • Avsporing fra formål og grunnlag, tap av egenart, fraksjonering. • Politisk diskriminering, sverting, utpressing, avlytting, hacking.


• Gavesvikt, rekrutteringssvikt. • Endringer i sosiale medier som vil gjøre det mer kostbart å spre MIFFs informasjon til et stort publikum. Muligheter • Økende forståelse for Israel i befolkningen, bred enighet om kampen mot antisemittisme. • Samarbeid med pro-israelske organisasjoner internasjonalt. • Opplæring og aktivisering av medlemmer. • Skolebesøk, lobbyvirksomhet, mediekontakt • Etc. Hvor vi ønsker å være når MIFF er 50 år I 2028 skal det i Norge være betydelig større forståelse for og støtte til det jødiske folkets rett til et nasjonalt hjemland i Israel enn ti år tidligere. For å oppnå dette skal MIFF intensivere og videreutvikle vår informasjonsformidling. Vi skal sette dagsorden som nyhetsformidler og «vaktbikkje» mot demonisering, dobbelstandard og delegitimering av Israel. Film, interaktiv opplæring, ungdomsarbeid og skolebesøk vil være viktige satsningsområder, sammen med utvikling av lettere og tyngre informasjonspakker skreddersydd mot ulike målgrupper. Lokallagene skal jobbe med måter å nå et yngre publikum. MIFF skal være åpen for å ta i bruk ny teknologi og kommunikasjonsformer. Fram mot 2028 vil MIFF forvente at skiftende norske regjeringer • Avviser palestinernes krav til såkalt ”rett til å vende tilbake”. • Bevisstgjør om jødiske flyktninger og Israel som nødhavn – det har vært en befolkningsutveksling. • Støtter Israel som et nasjonalt hjemland for jøder – konflikten dreier seg om Israels eksistens.

• Fordømmer PAs indoktrinering til hat og hyllest av drap på sivile i skole og myndighetsstyrte medier. • Legger press på PA til å avvikle deres skalerte belønningssystem for dømte terrorister. • Likebehandler Israel når det gjelder overvåkning og kritikk i konflikts- og krigssituasjoner. • Viderefører og utvikler bilaterale forbindelser med Israel uavhengig av politisk uenighet. • Balanserer støtten til grupper som formidler palestineres og israeleres argumenter. • Likebehandler Israel med andre land når det gjelder våpenhandel. (Første gang presentert for regjeringen 12. februar 2014.) I 2028 skal samhandelen mellom Israel og Norge være mer enn doblet i forhold til år 2017. For å bidra til dette skal MIFF fortsette å bekjempe boikott av Israel i enhver form. I 2028 skal MIFF ha nådd minst 18.000 medlemmer. For å oppnå dette skal MIFF fortsette å gi medlemmene valuta for pengene ved at vi kjemper for vårt formål og grunnlag hver dag. Vi vil fortsette et aktivt rekrutteringsarbeid og stadig ta i bruk nye verktøy for å gjøre det enkelt og attraktivt å bli og forbli medlem. I 2028 skal MIFFs posisjon som Europas mest betydningsfulle pro-israelske organisasjon være styrket. For å oppnå dette vil MIFF fortsette arbeidet gjennom egnede samarbeidsprosjekter, vi vil søke å spre vår måte å jobbe på til nye land og utvikle samarbeidet med israelske og internasjonale organisasjoner som utfyller vårt arbeide.

73


På MIFFs generalforsamling i 2016 ble det foreslått å utarbeide retningslinjer for MIFFs valgkomité. Hovedstyret har

vedtatt følgende retningslinjer som fremlegges for generalforsamlingen til orientering.

Retningslinjer for valgkomiteen • Valgkomiteen velges for 1 år av gangen på MIFFs generalforsamling, basert på hovedstyrets forslag. Benkeforslag er mulig, men vedkommende må ha sagt seg villig og bør være til stede for å presentere seg selv. • Medlemmene i valgkomiteen skal være personer som har vist engasjement i organisasjonen og har vært medlemmer i minst 3 år. • Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 1 varamedlem. • Ingen medlemmer av valgkomiteen kan stille til valg i hovedstyret. • Valgkomiteen skal finne kandidater til MIFFs hovedstyre og oversende sitt forslag til daglig leder senest tre uker før generalforsamlingen, slik at de kan komme med i årsrapporten.

74

• Valgkomiteen skal søke å opprettholde kontinuitet i hovedstyret. Senest innen 1. april må valgkomiteen avklare hvilke medlemmer av hovedstyret som ønsker å stille som kandidat til en ny valgperiode. • Det bør søkes å oppnå geografisk spredning, spredning av kvalifikasjoner og kjønnsmessig balanse. • Kandidatene må være spurt og ha sagt seg villige til å ta valg. • Både faste medlemmer og varamedlemmer i hovedstyret skal ved mulig gjenvalg vurderes ut fra engasjement i det foregående året. • Deltakelse i lokalstyrer, på styremøter, e-postkorrespondanse og andre arbeidsoppgaver vektlegges.


Hovedstyret vedtok 12. juni 2016 følgende veiledning for valg av foredragsholdere i MIFF.

Det legges fram for generalforsamlingen til orientering.

Veiledning for valg av foredragsholdere i MIFF Med Israel for freds lokalforeninger arrangerer over hundre åpne møter i året. Foredrag er som oftest hovedelementet i disse møtene. Når lokalforeninger skal velge foredragsholdere, må MIFFs formål og grunnlag alltid være det overordnede styringsverktøyet: Gjennom saklig og allsidig informasjon om Israel, det jødiske folk og Midtøsten ønsker MIFF å skape en dypere og større sympati for Israel og det jødiske folk. Det er stemmer som kan hjelpe oss å nå dette målet vi vil ha frem som foredragsholdere. Som hjelp til lokalforeningene har MIFF utarbeidet en kontaktliste med ca. 20 tillitspersoner i MIFF, ca. 40 personer som er kjent for i hovedsak å støtte MIFFs profil og formål og ca. 30 mer uavhengige stemmer, foredragsholdere som er aktuelle og/ eller har interessant spesialkompetanse. Listen blir oppdatert og sendt ut til lokalforeninger minst én gang i året, men siste versjon kan også fås ved henvendelse til post@miff.no. På denne listen bør det i utgangspunktet være rikelig med kandidater til interessante møter i flere år. Men en slik liste vil aldri kunne bli komplett. Lokalforeningene står derfor som hovedregel fritt til å velge aktuelle foredragsholdere som ikke har kommet inn på listen.

MIFF har likevel noen prinsipielle retningslinjer for hvem man må unngå som foredragsholdere. – Israel-relaterte aktører som har sine egne organisasjoner, kanaler og/ eller plattformer som er i konflikt eller “konkurranse” med MIFFs arbeid. Hensikten er å rendyrke MIFFs profil som en partipolitisk og religiøst nøytral organisasjon. – Israel-relaterte aktører som opptrer splittende og/ eller konfronterende overfor andre Israel-venner i Norge eller større sektorer av den israelske befolkningen. Hensikten er å rendyrke MIFFs profil som en vidtfavnende organisasjon hvor alle ulike typer Israel-venner kan føle seg velkomne. – Politikere som tar til orde for boikott av Israel eller har gitt grovt urettferdig kritikk av Israel. MIFF trenger ikke gi mikrofonen til dem som allerede har mange mikrofoner. – Aktører som sprer konspirasjonsteorier eller frastøter seg viktige norske samfunnsaktører med personsjikane eller grunnløs/ overdreven kritikk. MIFF er ikke et forum for religiøs forkynnelse, generell religionskritikk eller -debatt og heller ikke generell politisk

75


debatt (innvandring, EU, økonomi, fordeling etc). MIFFs møteledere må være seg dette bevisst, og for eksempel påminne om dette under spørsmålsrunder etter foredragene. På bakgrunn av disse retningslinjene, har MIFFs hovedstyre de siste årene bedt lokalforeninger unngå å bruke foredragsholdere. At noen er erklært uegnet som foredragsholder i MIFF betyr ikke at de ikke kan være dyktige, kunnskapsrike, hyggelige mennesker som kjemper for saker som noen i MIFF finner viktig og riktig. Det betyr bare at de er uegnet som foredragsholdere i MIFF. Dersom lokalforeninger arrangerer debattmøter eller panelsamtaler hvor

76

ulike stemmer blir balansert og korrigert av hverandre, og det er tydelig hvem som snakker for MIFF (ansatte eller tillitspersoner, eller MIFF bare fungerer som ordstyrer), kan personer som ellers blir regnet for uegnet som foredragsholdere delta i panelet. Skulle det lokale styret være i tvil om en foredragsholder er egnet i MIFF, eller hvem som kan passe og ikke passe i en panelsamtale, er det bare å ta kontakt. Vi minner om at MIFFs lokalforeninger svarer overfor hovedstyret og generalforsamlingen i MIFF Norge i saker av såvel økonomisk som politisk natur (§ 9 i MIFFs lover). Det er derfor viktig at det lokale styret følger disse retningslinjene.


Forslag til generalforsamling Forslag kontingent, bladavgift og refusjonsavgift til lokalforeninger Styret foreslår å videreføre satsene som ble vedtatt i 2013. MIFF Medlem MIFF Familie MIFF Pensjonist MIFF Pensjonist Familie MIFF Student

325,440,215,290,215,-

MIFF Student Familie 290,MIFF Avis Midtøsten i fokus 295,Refusjon til lokalforeninger per betalt medlem ved tidspunkt for generalforsamling til MIFF 72,Minsterefusjon til godkjent lokalforening

6.000,-

Valgkomiteens forslag til nytt styre Valgkomiteen, bestående av Mette Johanne Follestad, Geir Knutsen og Solveig Rye Ghatso (trakk seg av personlige årsaker) foreslår følgende styresammensetning for arbeidsåret 2017-2018. Leder: Bengt-Ove Nordgård, Østfold Nestleder: Morten Fjell Rasmussen, Bergen Sekretær: Kjetil Ravn Hansen, Oslo Styremedlemmer: Jan Benjamin Rødner, Oslo Frode Jacobsen, Bergen Astrid Salvesen Shwartz, Lister Kristoffer Vikan, Nord-Trøndelag Varamedlemmer: Lewi Brevik, Østfold Lars Nordgård, Asker Hanne Christine Øvrejorde, Hallingdal

Forslag valgkomite Hovedstyret foreslår å velge Mette Johanne Follestad (MIFF Asker), Geir Knutsen (MIFF Trondheim) og Gabriel Edland (MIFF Kristiansand).

Valg for ett år, tidl. nestleder Valg for to år Valg for to år Ikke på valg (to år fra 2016) Ikke på valg (to år fra 2016) Ikke på valg (to år fra 2016) Valg for to år Valg for ett år Valg for ett år Valg for ett år

Forslag revisor Hovedstyret foreslår å velge revisjonsselskapet BDO Lillestrøm som revisor for regnskapsåret 2017.

77


B-POSTABONNEMENT

Med Israel for fred PB 9101, 3006 DRAMMEN

Midtøsten

i fokus

Nr. 3/2017 | 43. årgang | Løssalg kr 40,- | www.miff.no

Trump flytter ikke ambassaden likevel

Norge trekker støtte til senter som hyller terrorist

USAs president har bestemt seg for å ikke flytte USAs ambassade i denne omgang. Side 19

Utenriksminister Børge Brende krever tilbake pengene som er gitt til ungdomssenter oppkalt etter terrorist. Side 10

(Skjermdump fra LOs direktesending)

Fagorganiserte melder seg ut av LO og inn i MIFF i protest

Etter at LOs fiendtlighet mot Israel for alvor kom opp i dagen, har det kommet en tsunami av nye medlemmer til MIFF. Fredag 12. mai vedtok LO full boi-

kott av Israel, og en politikk som vil utslette den jødiske staten. Samme dag får MIFF 130 nye medlemmer. Utmeldingene begynner fra LO, innmeldingene

Løgnindustrien

Israel under lupen

Et korrektiv til det falske bildet av Israel

Frimerker som propaganda

kommer til MIFF. I løpet av de to påfølgende ukene fikk MIFF over 900 nye medlemmer, og passerte 10.633 medlemmer totalt. Side 2-3-4-5 og 8

Gi MIFFs bøker i gave til deg selv eller Seen venn! side 32

Olav V. Landsverk

Ben-Dror Yemini

MIFF

Etter LOs vedtak om boikott var det så mange firmaer og organisasjoner som ville annonsere i Midtøsten i fokus at vi måtte utvide sidetallet fra normale 24 til 32.


Vi ønsker DEG som grasrotgiver Gjennom Grasrotandelen kan du støtte oss hver gang du spiller hos Norsk Tipping. Hvis du tilknytter oss som din grasrotmottaker, vil vi motta inntil 5% av din spillinnsats. Du kan tilknytte deg på følgende måter: - Hos kommisjonæren - Via grasrotandelen.no - Norsk Tipping mobilspill - SMS, send Grasrotandelen <org.nr> til 2020. Flax, Extra og Belago inngår ikke i Grasrotandelen.

La fem prosent av din innsats i Norsk Tippings spill gå til MIFFs lokallag! Dersom du ikke finner et lag i ditt nærområde, velg gjerne et av lokallagene øverst på listen! De nederste lagene på listen får allerede betydelig støtte fordi de har vært med i ordningen gjennom lengre tid. Med Israel for fred, Drammen – 917468753 MIFF Grenland – 917112444 MIFF Lofoten – 916770553 Med Israel for fred, (MIFF) Stavanger – 916004397 MIFF Nord-Trøndelag – 915178596 MIFF Trondheim – 915260705 MIFF Helgeland – 915021336 MIFF Vest-Telemark – 913332970 MIFF Sunnmøre – 914184215 Med Israel for fred Lister (MIFF Lister) – 913305051 Med Israel for fred, Gjøvik – 913691245 MIFF Molde og omegn – 912903559 MIFF Tromsø – 913190041 Med Israel for fred Østfold – 998124085 MIFF Vestfold – 996972526 MIFF Oslo – 995611929 Med Israel for fred – Kristiansand – 994622145


Ta avstand fra boikott av Israel! LO, med over 900.000 medlemmer, går inn for full boikott og en politikk som vil utslette verdens eneste jødiske stat. MIFF står fremst i kampen imot boikott og er det israelske folkets forsvarsadvokat i Norge. Vårt arbeid er viktigere enn noen gang før! Bli med på laget! aRing/ SMS 452 44 598 for å bli medlem nå aSend kodeord MIFF med SMS til 2160 (du gir 200 kr i gave og blir medlem hvis du ikke er det fra før)

MIFF når ut til hundretusener gjennom sosiale medier Det er bare mulig med din gave. aBank 7877.06.54539 aVipps 39881

MIFF er en religiøst nøytral organisasjon med over 10.500 medlemmer. Bli med du også!

Fire bøker for kun kr 499,Spesialtilbud ved bestilling via SMS Send kodeord BOKPAKKE til 2160

este lle de b ael! a g e d Gir for Isr entene m u g r a

Hvorfor Israel? Hvorfor måtte det jødiske folket få sin egen stat i 1948, og hvorfor må de gjøre det som er nødvendig for å sikre sin stat i 2017? kr 298,Bestill på tlf. 45 24 45 98 eller SMS med kodeord HVORFORISRAEL til 2160

Profile for Med Israel for fred (MIFF)

MIFFs årsrapport 2017  

Papirene til MIFFs landsmøte i juni 2017.

MIFFs årsrapport 2017  

Papirene til MIFFs landsmøte i juni 2017.

Profile for miff