Page 1

PÄRIMINE TESTAMENT

&

Keegi ei lahku siit ilmast nii, et temast midagi maha ei jää. Alles jäävat vara, õiguseid ja kohustusi nimetatakse pärandiks. Pärida on võimalik seaduse, testamendi või pärimislepingu järgi ning oluline on teada, et pärimise käigus ei saa endale meelepärast vara pärida ja ebameeldivaid kohustusi pärimata jätta.


Seadusjärgne pärimine Kui lahkunu pole teinud testamenti ega pärimislepingut, on pärijateks sugulased: • • •

esimeses järjekorras lapsed, lapselapsed teises järjekorras vanemad, õed, vennad kolmandas järjekorras vanavanemad, onud, tädid.

Kui pärandaja oli abielus, pärib abikaasa kõrvuti sugulastega. Esimeses järjekorras pärib abikaasa võrdselt lastega, kuid mitte vähem kui ¼ pärandist. Teises järjekorras pärib abikaasa ½ pärandist ning kolmandas järjekorras ei jää abikaasa kõrvale teisi pärijaid ehk abikaasa pärib kogu pärandi. Kui pärandajal ei olnud abikaasat ega sugulasi või kui kõik pärijad on pärandist loobunud, pärib kohalik omavalitsus.

Testament Testament tuleks teha juhul, kui soovitakse pärijate ringi määrata teisiti, kui see oleks seadusjärgse pärimise korral, ning ka siis, kui lähedasi sugulasi ei ole. Pärija määramine tähendab, et testamendis nimetatakse, kellele läheb üle testamendi tegija kogu vara. Kui pärandaja soovib jätta kellelegi konkreetse asja, näiteks korteri, nimetatakse seda korraldust annaku määramiseks. See tähendab, et pärimise korral läheb kogu pärandaja vara üle algselt küll pärijatele, kuid neil on kohustus korter eraldi lepinguga annakusaajale üle anda. Testamenti võib igal ajal muuta ja testamendi tegemine ei võta ära õigust oma vara eluajal müüa või muul viisil käsutada. Pärijad pärivad ainult selle vara, mis testamendi tegijale surma hetkel kuulub.

Pärandi vastuvõtmine ja loobumine Pärandaja surma korral läheb pärand pärijatele üle, ilma et nad selleks midagi tegema peaksid. Pärijatel on õigus soovi korral pärandist loobuda kolme kuu jooksul pärast pärandaja surmast ja oma pärimisõigusest teadasaamist. Pärast pärandi vastuvõtmist ei saa pärandist loobuda ja pärast loobumist ei saa pärandit vastu võtta. Pärandist loobumiseks tuleb pöörduda notari poole.


Pärimismenetlus Pärijate väljaselgitamiseks tuleb algatada notari juures pärimismenetlus. Selleks võib esitada avalduse pärija, pärandaja võlausaldaja, annakusaaja või muu pärandvara suhtes õigusi omav isik. Kui pärijad on selgunud, tõestab notar pärimistunnistuse ja pärandvaraga saab hakata toiminguid tegema.

Pärandi jagamine Kui pärandi on vastu võtnud mitu pärijat, kuulub kogu pärandvara nende ühisomandisse. Pärijad võivad pärandvara jagada. Pärandi hulka kuuluvate kinnisasjade, hooneühistu liikmesuse ja osaühingu osa jagamiseks tuleb sõlmida notariaalselt tõestatud leping.

Pärimisregister Pärimisregistrisse kantakse andmed nii testamendi kui pärimismenetluse kohta. Notariaalne testament kantakse pärimisregistrisse, kuid selle olemasolu jääb inimese surmani teiste silmade eest nähtamatuks. Pärast pärandaja surma on võimalik pärimisregistrist vaadata testamendi olemasolu ning pärimismenetluse seisu. Pärimisregistrisse saab ID-kaardiga sisse logida aadressil www.eesti.ee.

Kulud Testamendi koostamine maksab notari juures ligikaudu 40 eurot. Vajadusel saab kutsuda notari ka koju või haiglasse. Pärimismenetluse läbiviimisel on notaritasu avalduse tõestamise eest ligikaudu 77 eurot ja pärimistunnistuse tõestamise eest ligikaudu 123 eurot. Olenevalt asjaoludest võivad lisanduda kulud, näiteks pärandi inventuuri läbiviimise korral. Pärandvara jagamise ja pärandvara ühisuse osa võõrandamise tasu sõltub pärandvara väärtusest. Näiteks 50 000 eurot väärt oleva kinnistu puhul on notaritasu 201 eurot. Pärandvara jagamise tulemusel omandi üleandmise eest võib kaasneda ka riigilõiv.


Tehingu tegemisega seotud küsimuste korral ja täiendava teabe saamiseks soovitame pöörduda notari poole. Notarite kontaktandmed leiate Notarite Koja kodulehelt www.notar.ee/kontaktid.

PÄRIMINE JA TESTAMENT  

NOTAR