Menhouse No. 19

Page 1

ex p e r i e n c e s

CENA 100 KČ CENA 100 KČE DI TO R I A L

The crucial thing is not to stop. Not to stop anywhere, not to stop at work and sports. The crucial thing is to set new goals and carry out new visions no matter how crazy and non realistic they may seem to be. The crucial thing is to learn to ignore the weaker ones who try to put you off your dreams. I have always stuck to the SMART motto, i.e. the goal has to be „Specifically“ „Measurable“ „Ambitious“ „Realistic“ „Target“ that can be fulfilled till a certain deadline. Then the risk is minimum. The milestone was to publish Menhouse bilingually. We would like to address expats and tourists who so far could have only gone through our magazine at hotels, restaurants and bars. And we did it… This is a premier special issue in two languages. I have just recalled a sign on a cemetery gate ‘Here lie the best ideas…‘ Do not let your dreams go, make them come true! Yours, David
Široká 20 | Praha 1 | www.lbm.cz


MEN´S STORE


- Text: Nikola Aichingerová - Foto: Libor Sváček, archív mcumedia.cz -

KU LT U R N Í P ŘÍ RUČ K A Charakterizujete se jako orchestrofil, teatrofil, výstavofil či spíše módofil? Nebo rovnou všechno najednou? Ať už jste jakýkoliv, máme pro vás pestrou paletu událostí, které obohatí pražskou kulturní scénu tento podzim a zimu.

6 #MENHOUSE

P

okud patříte do první skupiny, tedy mezi takzvané orchestrofily čili jste milovníkem vážné hudby, elegantních večerních rób, obložených chlebíčků o přestávce a prostorů, jako je Rudolfinum, Obecní dům nebo Žofín, máme pro vás dobrou zprávu. Praha je od podzimu vážnou hudbou doslova nabitá, každý večer se ze zaplněných koncertních síní vyvalí davy příjemně unavených milovníků. Zkrátka, v této oblasti Praha dohání to, co zameškala během léta. Od června do října má totiž většina symfonických orchestrů přestávku.


A C U LT U R AL GUIDE Would you describe yourself as someone very fond of orchestras, theatre, art exhibitions or fashion? Regardless of whichever takes your personal fancy, we have a large palette of events that will enrich the Prague cultural scene in the upcoming autumn and winter.

I

f you are a lover of classical music, orchestras, smart evening dress, sandwiches during the interval and the mesmerising interns of Žofín, Rudolfinum or the Municipal House, we have got great news for you.

Prague is buzzing with classical music in autumn – crowds of pleasantly tired music lovers leave the concert halls every day in the evening. The city has got a lot to catch upon – the majority of symphonic orchestras have summer breaks from June till October.

MENHOUSE.EU 7


Opomenout rozhodně nesmíte koncert, který se koná v neděli 19. listopadu v Rudolfinu. Celým večerem vás provede a učaruje harfa interpretky Jany Bouškové. Její struny rozezní takoví velikáni jako Antonín Dvořák či Josef Suk. Vystoupení bude zakončeno naším národním pokladem – Smetanovou symfonickou básní Má Vlast. Jste milovníkem populární hudby? Nechceme, abyste se cítili ošizeni. Těchto koncertů se v Praze koná obrovské množství a my si netroufáme definovat, který je nejlepší, záleží na vkusu každého. Za zmínku rozhodně stojí vystoupení Hurts, britského synthpopového dua, které se koná 17. listopadu ve Foru Karlín, nebo koncert Marilyna Mansona, „amerického pána temnot“, kterého můžete potkat o dva dny později. Nezapomeňte také dorazit 3. prosince na Scorpions, známou německou hardrockovou skupinu, a na Depeche Mode, kteří se po beznadějně vyprodaném květnovém koncertu vrací poslední lednový den zpět do Prahy. Pravého teatrofila jistě chytne za srdce představení ruského baletního souboru Royal Moscow Ballet Labutí jezero. Zajít na něj můžete 6. prosince do Kongresového centra v Praze, a naladit se tak na tu pravou pohodovou vánoční atmosféru. Tento soubor patří mezi nejprestižnější v Rusku, které je považováno za kolébku baletního umění. Celý soubor sídlí v Moskvě a mezi jeho členy patří jen ti nejpečlivěji vybraní tanečníci z celé země. Soubor sklízí úspěchy na všech kontinentech a právem náleží mezi nejvytíženější na světě. Do České republiky přijede Royal Moscow Ballet z velkého turné po Spojených státech amerických. Jiný pohled na Irák přináší výstava PŘED OČIMA: Příběhy Iráku. Útržky z této válkou zpustošené země do Centra současného umění DOX v pražských Holešovicích přenesly snímky tamních mladých dokumentárních fotografů. Na stěnách galerie se před vámi rozprostírají všední i nevšední situace z vnitrozemí a všude jsou zřetelné důsledky vleklého válečného konfliktu. Z českých umělců doporučujeme uznávaného Krištofa Kinteru. Jeho rozsáhlý projekt Nervous Trees, který zachycuje posledních pět let jeho tvůrčí práce, si vybrala Galerie Rudolfinum jakožto 100. výstavu od svého založení. Pokud chcete poznat, jak vypadá současné české umění, neváhejte a za nervózně se pohybujícími objekty dorazte. Czech Design Week Festival, kouzelné zaklínadlo každého módofila a milovníka designu, zazáří už v listopadu! Czech Design Week Festival se chce vymezit proti stávajícím přehlídkám formou i obsahem. Nepůjde tedy o přehlídku, které by dominovalo luxusní zboží či naopak amatérský přístup. Naopak důraz bude kladen na tradiční český design a jeho prezentaci formou nejen výstavy, ale také přednášek a diskuzních fór přímo s návrháři, řemeslníky, výrobci, designéry a zástupci vysokých škol. Na rozdíl od stávajících akcí na scéně bude Czech Design Week Festival propojovat českou scénu s mezinárodní. Jedním z cílů bude ukázat, že design není jen drahé zboží do bytu, ale že za ním stojí lidé se zajímavými nápady a příběhy.

8 #MENHOUSE

You shouldn’t miss out on the concert taking place at Rudolfinum on November 19th. The instrumentalist Jana Boušková and her harp will guide you throughout the whole evening and will leave you enchanted. Her strings will be chimed by great musical composers Dvořák or Suk. The performance majestically ends with our national treasure – Smetana’s symphonic poem Má vlast. Are you passionate about pop music? Concerts of that style are countless in Prague, and I won’t dare to say which one is the best. Definitely worth mentioning is the concert of Hurts, a British synth-pop duo, which takes place in Forum Karlín on November 17th, or Marilyn Manson, the “American Lord of Darkness” performing two days later at Tipsport Aréna. Don’t forget to note the concert of the Scorpions, a famous German hardrock band, on December 3rd or Depeche Mode, who are coming back on the last day of January after their completely sold-out performance back in May. A true theatrophile will adore the performance of Swan Lake by the Royal Moscow Ballet. You can see it at the Prague Congress Centre on December 6th. The ballet group is one of the most prestigious in Russia, which is considered to be the home of the art of ballet. The group resides in Moscow and is made up of carefully chosen dancers from all around the country. It is internationally successful, and is one of the most coveted dance groups in the world. The Royal Moscow Ballet will be coming to Czechia after a big tour in the USA. A different angle on Iraq comes with the exhibition called OVER MY EYES: Stories of Iraq. The snaps made by local documentary photographers of a young generation brought the fragments from this war-ravaged country to the Centre for Contemporary Art DOX in Prague quarter Holešovice. On the walls of the gallery you can see the everyday and unusual situations from the inland and also ubiquitous consequences of the ongoing war conflict. Of Czech artists, we recommend the renowned Krištof Kintera. His extensive Nervous Trees project, which captures the last five years of his creative work, was chosen by the Rudolfinum Gallery as the 100th exhibition since its foundation. If you want to know what contemporary Czech art looks like, do not hesitate and approach the nervously moving objects. The Czech Design Week Festival, taking place in November, is something that no fashionphile could ever miss. It wants to go against existing shows both in form and content: this is not going to be a fashion show dominated by luxury goods or amateur approaches. Emphasis will be put on traditional Czech design and its presentation in the form not only as an exhibition, but also through lectures and discussion forums with designers, craftsmen, manufacturers and representatives of universities. Unlike the already existing events, Czech Design Week Festival will link to the international scene. One of the goals will be to show that design is not just an expensive item for the apartment, but there are people with interesting ideas and stories behind it.


R O B E R T D E N I R O a n d B E N J A M I N M I L L E P I E D , N Y, 7 p m PRAHA 1, Pařížská 18, Tel. 224 210 083 PRAHA 1, U Prašné brány 3, Tel. 224 810 018

D I S C O V E R T H E C O N V E R S AT I O N AT Z E G N A . C O M # Z E G N A C O N V E R S AT I O N S


OP O MÍ J E N Ý RA F FAE L Podzim a zima. Dlouhé večery a sychravé počasí se nenesou jen ve znamení teplé deky se skleničkou vína doma. Přímo vybízejí k obohacování ducha, k návratu k renesančnímu pojetí života. Renesanci téměř jistě pro mnohé z nás představuje život a dílo Leonarda a Michelangela. Často zapomínáme na třetího velikána této doby Raffaela.

R

affael Santi byl skutečným renesančním umělcem, psal sonety, kreslil, maloval, věnoval se architektuře. Byl géniem své doby. Na rozdíl od introvertního Michelangela byl velmi společenský a snadno navazoval kontakty. Na rozdíl od Leonarda přidává svatým na kráse a líbeznosti. Raffael - tak stejný jako ostatní velcí umělci a zároveň tak jedinečný.

Hlavním rysem Raffaelova díla je pečlivost a důraz na detail, na kterých postavil vlastní školu. Konečnému dílu předcházelo množství kreseb, které se obrazu či fresce čím dál víc podobaly. Působil v Urbanu, Perugii, Florencii a Římě. Florencie se může chlubit tím, že v ní v letech 1504 až 1508 působili tři nejproslulejší renesanční umělci: Leonardo, Michelangelo a Raffael. Pod Leonardovým vlivem Raffael doplňoval obrazy tradiční Madony s Ježíškem o malého Jana Křtitele. Raffael tvořil v papežském paláci hned vedle Michelangela. Papež Julius II. pozval v roce 1508 Raffaela do Říma. Julius II. si přál navázat na antickou tradici Říma a vybudovat z něj kromě mocenského města také centrum uměleckého dění. Raffael se stal papežovým oblíbencem a již v pouhých 25 letech dostal objednávku na fresky v papežském paláci. Právě v tomto období měl Raffael tolik zakázek od papeže a mecenášů, že sám práci nestíhal. Po vzoru jiných malířů si otevřel dílnu, která proslula již zmiňovaným důrazem na detail. Do dnešní doby specializovaní historici posuzují, která část díla byla tvořena rukou samotného Raffaela a kterou namalovali jeho žáci. Nový papež Lev X. si geniálního mladíka také oblíbil a jmenoval ho stavitelem baziliky Svatého Petra. Jelikož Raffael neměl mnoho zkušeností s architekturou, papež mu ustanovil dva rádce. Možná právě proto se nedochoval žádný plán baziliky s Raffaelovým autografem. Raffael byl rovněž jmenován konzervátorem římských starožitností. Raffael zemřel v pouhých 37 letech. Za svá díla pobíral vysoké honoráře a na tu dobu po sobě zanechal velké jmění, které sám ještě před smrtí rozdělil.

- Text: PePa -

10 #MENHOUSE

130 Raffaelových kreseb a 17 maleb z jeho raného období v Umbrii přes díla z Florencie až po vrcholná díla z Říma jsou momentálně k vidění na unikátní výstavě ve vídeňské Albertině od 29. 9. 2017 do 7. 1. 2018. Máme možnost spatřit část Raffaelova díla, které jinak lze rozdělit do několika hlavních oblastí: Madony, portréty a autoportréty, oltářní obrazy, nástěnné obrazy, předlohy ke grafice a gobelínům a již zmiňované architektonické návrhy. Výstavu, kterou věhlasná Albertina připravila ve spolupráci s oxfordským Ashmolean Museum, tvoří detailní kresby a předlohy k jeho obrazům, obrazy Madon, kterým se věnoval po celou dobu své tvorby a kterých líbezné tváře jsou jeho typickým rukopisem, dále pak portréty včetně jeho autoportrétu. Právě jeho autoportréty ukazují plachého, zdrženlivého a nenápadného umělce, tedy přesný opak toho, jak se Raffael jevil svým současníkům.


FITS BETTER WITH COMPULSIVE SHOPPING

Pařížská 28, Praha 1 OC Chodov Praha | www.lbm.cz


N EG L EC T E D RA F FAE L Autumn and winter. Long nights and drizzling weather call for a warm blanket and glass of wine. They call for spirituality and Renaissance understanding of life. Many of us imagine Leonardo and Michelangelo when speaking about Renaissance. Many of us often forget the third genius of the time Raphael.

R

aphael was an authentic Renaissance artist. He wrote sonnets, he drew, painted and took interest in architecture. He was a real man of genius. Unlike introvert Michelangelo he was very sociable and easily made friends. Unlike Leonardo he painted saints in a way that they were nicer and more charming. Raphael was the same as the other great artists of the time but he also was so different. Raphael’s works were extremely precise and detailed. He established his own school based on details. Before he finished the piece of art he did several drawings that were more and more similar to the painting. He lived and worked in Urbino, Perugia, Florence and Rome. Florence is proud that from 1504 to 1508 three greatest Renaissance artists, Leonardo, Michelangelo and Raphael lived and worked there. Raphael got inspired by Leonardo and painted little John the Baptist in paintings of Madonna and Jesus. Raphael worked in the Pope’s palace and another genius Michelangelo worked the next door. In 1508 the Pope Julius II invited Raphael to Rome. Julius II wished to revive the antical tradition of Rome and make it the centre of arts. Raphael became very popular with the Pope and already at the age of 25 he was asked to paint frescos at the Pope’s palace. At that time Raphael was so wanted by the Pope and patrons that he could not manage all the work. Like other painters he established his own school that was famous for its focus on details. Until nowadays specialised historians try to find out which parts of his works were made by Raphael and which parts were made by his students. The new Pope Leo X also got to like this young genius and appointed him the main architect of the Saint Peter’s Basilica. Since Raphael had hardly any experience with architecture the Pope also appointed his two councilors. That is probably why there is no layout of the basilica with Raphael’s autograph. Raphael was also appointed the master conservator of Roman antiques. Raphael died when he was just 37. He was well paid for his work and he left a big fortune when he died. He managed to divide it just before his death. 130 Raphael’s drawings and 17 paintings from his early period in Umbria through his works made in Florence to his masterpieces made in Rome is presented at a unique exhibition in Albertina Hall in Vienna from Sept 29 2017 to Jan 1 2018. You can see the following main areas of Raphael’s work: Madonnas, portraits and self-portraits, altar pictures, frescos, graphic drafts through tapestries to the above mentioned architectonic layouts. Albertina has prepared the exhibition in cooperation with the Oxford Ashmolean Museum. The main focus is on lovable faces so typical for him as well as portraits and self-portraits. His self-portraits depict a shy and reserved artist which is just the opposite of how Raphael’s contemporaries perceived him.


U OBECNÍHO DOMU 2, PRAHA 1

TEL +420 222 002 350

STUARTWEITZMAN.COM


Š 2017 Levi Strauss & Co.


C E L E B R AT I N G

50 YEARS OF THE ORIGINAL

DENIM JACKET L E V I ’S ® T Y P E I I I T R U C K E R

G E T Y O U R S AT L E V I .C O M


C HA PA D LA V L I VU S velkou pravděpodobností jste je zaregistrovali. Posílají nám úsměvy z billboardů skrze svůj, ať už přírodní, či počítačem nebo dentistou upravený, bělostný chrup. Z televizní obrazovky se nás snaží přesvědčit, proč by právě toto auto mělo parkovat i v té naší garáži. Herci, zpěváci, moderátoři, sportovci či v poslední době s velkou četností youtubeři – vliv brand ambasadorů je zkrátka veliký. A firmy si to moc dobře uvědomují… - Text: Veronika Hozmanová -

C E LEBRITY B R ANDING You may have noticed them. You can see their bright smiles on billboards. On TV they try to persuade you to park the same car as they have in your garage. They are singers, actors, TV hosts, sportsmen and recently also youtubers. Brand ambassadors‘ impact is enormous. And companies do understand that.

16 #MENHOUSEC

elebrity branding, neboli spojení značky se známou osobností či influencerem, není mezi marketingovými koncepty žádnou novinkou. Tento revoluční nástroj do podnikání přinesl Angličan Charles Frederick Worth, když se svůj pařížský módní dům rozhodl propagovat prostřednictvím vlivné persony královského dvora. Viditelný potenciál převedl do praxe s princeznou Pauline von Metternich, která byla shodou okolností v blízkém vztahu se samotnou císařovnou Eugenií. Jedná se o metodu, která je ve svém základu vlastně jednoduchá, ale zároveň velmi efektivní. Využívá odvěké lidské vlastnosti nechat se inspirovat a napodobovat ty, ke kterým vzhlížíme. Sází na obdiv k oblíbeným celebritám, čteným bloggerkám, sledovaným youtuberům či neporazitelným atletům. Ve hře je prostá rovnice – čím je vyšší počet fanoušků nebo sledovatelů na sociálních sítích, tím roste i dosah propagovaného produktu či nabízené služby k potenciálním zákazníkům. Jednu z reklamně nejúspěšnějších osobností ze světa sportu představuje bezesporu Tiger Woods. Ten by svou golfovou hůl mohl ze dne na den klidně pověsit na hřebík, a přesto by vyžil do konce života na soukromém ostrově z honorářů, které mu proudí na účet za podporu značek – své jméno propůjčil například značkám Nike nebo Rolex a za pouhý rok si byl díky této „činnosti“ schopen vydělat něco kolem sta milionů dolarů. Tiger Woods však není zdaleka jediným sportovcem, se kterým chtějí společnosti své produkty spojovat. Například tenistka Serena Williams na jaře odehrála zápas v modelu hodinek Audemars Piguet, jejichž je patronkou. Malý velký fotbalista Lionel Messi zvládá kouzla nejen na hřišti, ale i v televizi, kdy v jedné reklamě zviditelnil chipsy Lay’s i nápoj Pepsi. To je panečku multitasking! Oblíbenou propagační figurou je i česká hokejová ikona Jaromír Jágr, jehož portfolio je v této branži vskutku bohaté – od žvýkaček, jež v téměř dvacet let starém spotu označuje za symbol Ameriky, přes kampaň pro Huawei, kde „zaostřuje na úspěch“, až po „poskytnutí“ své tváře Klenotům Aurum. V českých ambasadorských vodách je však jakýmsi „instruktorem“ správné reprezentace značky moderátor Leoš Mareš, jemuž by se rovněž dalo přezdívat „instagramový byznysový král“. K tomu není zapotřebí nijak velké úsilí – stačí publikovat snímek či video s daným výrobkem či z určitého místa. V podstatě nic neobvyklého, v hotelovém resortu nebo za volantem luxusního vozidla se fotí a následně pořízený příspěvek na svůj profil vyvěšuje kdekdo, rozdíl však tkví v tom, že běžný uživatel za fotografii nebude odměněn částkou v řádech desítek tisíc korun jako právě Mareš se svými 433 tisíci instagramovými sledovateli. (Nejen) toto číslo ho vystřelilo na vrchní pozici žebříčku nejznámějších českých influencerů. Zastupovat společnost ovšem neznamená jen „Řekněte sýr!“ a pění pochvalných ód. Aby spolupráce mezi značkou a jejím ambasadorem fungovala a měla kýžený efekt, je třeba, aby byli ve vzájemném souladu. A právě takovou souhru představuje například Nespresso s americkým hercem a aktivistou Georgem Clooneym, jenž dobrou pověst a neodolatelnou „vůni“ značky šíří již jedenáctým rokem. „George je pro nás výjimečným partnerem, který dokonale zosobňuje šarm a eleganci Nespressa,“ ozývá se z vedení zákaznické péče. U smyslného pohledu zpoza šálku kávy to však v případě zmíněného idolu žen nekončí. S Nespressem totiž sdílí společné závazky vůči životnímu prostředí a trvalé udržitelnosti, které realizují například obnovou kávových farem v Jižním Súdánu. 18 #MENHOUSE

C

elebrity branding, i.e. brands related to a famous person or influencer, is nothing new to marketing. This revolutionary idea was introduced by Englishman Frederick Worth when he decided to promote his fashion store in Paris through a popular royal family member. He linked his store to Princess Pauline von Metternich who was a good friend of Empress Eugenia.

It is a method that is actually simple and efficient. It utilizes the eternal human feature to be inspired by and copy those whom we admire. It is the admiration of popular celebrities, frequent bloggers and youtubers or top athletes that matters. The more fans or followers on social networks, the larger the focus of the promoted product or service. Undoubtedly Tiger Woods is one of the most influential marketing players in sports. He could immediately stop playing golf and live on his private island just from the income his name generates. For example he has been promoting Nike and Rolex. Just for one year of this collaboration he has earned about 100 million US dollars. He is not the only sportsman whose name is attractive. In spring Serena Williams, a famous tennis player, played a match wearing an Audemars Piguet watch since she is their ambassador. Lionel Messi, a great football player, plays magic both on the grass and on TV where in one commercial he promotes Lay’s chips and Pepsi. That is multitasking. Jaromír Jágr, popular Czech hockey icon, is a favorite brand ambassador. His brand portfolio ranges from chewing gum, when 20 years ago he declared chewing gum an American symbol, through Huawei products, when he focused on success, to being a brand ambassador of Aurum jewellery. Leoš Mareš has become a Czech Instagram business king who could lecture on the most effective brand presentation. It does not require great effort. Posting a picture or video with a product or from a certain place is enough. Actually it is nothing special. Whoever can take a picture at a summer resort or in a luxury car and posts it. The only difference is that a common user will not get dozens of thousands of crowns. Whereas Mareš gets it thanks to his 433 k followers. This figure (but not only that) puts him among the best Czech influencers. When you promote a company or brand a “cheese“ smile does not make do. It is a must to be in a synergy. Nespresso is a good example. Its good name and irresistible “flavor“ has been promoted by George Clooney, an American actor and activist, for already 11 years. The customer service management claims that “George is a unique partner for us. He perfectly presents the charm and elegance of Nespresso.“ Clooney, an idol for many women, goes beyond the commercial. He and Nespresso share commitments to the environment and sustainable development, for example when restoring coffee farms in South Sudan.
GROUP

www.tlgroupcz.com


D OKO N A L Á T EC H N O LO G I E AMBILIGHT

Nový OLED od Philips TV (55POS9002/12) disponuje jedinečnou technologií Ambilight, která díky speciálnímu podsvícení ze tří stran obrazovky dokáže překročit její hranice a doslova přenést atmosféru na obrazovce do celé místnosti.

www.philips.cz


The new OLED from Philips TV (55POS9002/12) with a unique Ambilight technology makes your screen much wider – and your viewing experience more immersive – by emitting an extra wide glow from two-sides of your TV screen onto the surrounding wall.

U NI Q U E A MB I L I GH T TEC H N OLOGY


trip

RI G A

- Text: David Radil - Foto: Marian Chytka a redakce Menhouse -TENTOKRÁT JSME S MONSTEREM NAVŠTÍVILI SERIÁL RALLYCROSSU A VYBRALI SI ZASTÁVKU V LOTYŠSKU. ALONGSIDE MONSTER WE WENT TO SEE THE RACE IN LATVIA. 26 #MENHOUSE


DOST BYLO JIHU, A TAK JSME SE VYDALI NA SEVER K BALTU PODÍVAT SE, JAK VYPADÁ RIGA PO ROZPADU SOVĚTSKÉHO SVAZU. WE HAD HAD ENOUGH OF THE SOUTH SO WE HEADED TO THE BALTIC REGION. WE WANTED TO SEE THE POST-SOVIET RIGA.

MENHOUSE.EU 27


KROMĚ VÝZNAMNÉ OBCHODNÍ KŘIŽOVATKY JE LOTYŠSKO BOHATÉ NA HISTORII. ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ JE ZDE VELMI VYSOKÁ. ARCHITEKTUROU A STYLEM MĚSTO HODNĚ PŘIPOMÍNÁ BERLÍN, A TO JE COOL! LATVIA IS AN IMPORTANT BUSINESS CENTER. BESIDES THAT IT HAS A RICH HISTORY. THE LIFE STANDARD IS RATHER HIGH. ITS ARCHITECTURE REMINDS OF BERLIN. AND THAT IS COOL!

28 #MENHOUSE


RIGA JE PULZUJÍCÍ A DYNAMICKÉ MĚSTO S MNOHA STYLOVÝMI OBCHŮDKY A RESTAURACEMI. NOČNÍ ŽIVOT SKÝTÁ NEPŘEBERNÉ MNOŽSTVÍ ZÁBAVY OD HUDEBNÍCH KLUBŮ AŽ PO BARY. HOLKY Z RIGY JSOU VELMI ATRAKTIVNÍ A NA ROZDÍL OD MÍSTNÍCH BOYS MAJÍ VKUS A SEX-APPEAL, TAKŽE I CESTA ZA KRÁSOU ŽEN SE VÁM VYPLATÍ. RIGA IS A PULSING AND DYNAMIC CITY WITH MANY STYLISH SHOPS AND RESTAURANTS. ITS RICH NIGHT LIFE LURES TO MANY INTERESTING PLACES FROM MUSIC CLUBS TO BARS. GIRLS FROM RIGA ARE VERY ATTRACTIVE. UNLIKE THE LOCAL BOYS THEY ARE CHIC AND SEXY. THEIR BEAUTY IS WORTH THE TRIP.

MENHOUSE.EU 29


KAŽDOPÁDNĚ MY JSME TADY JAKO PARTNEŘI MONSTERU A JDEME SI UŽÍVAT DALŠÍ ZÁVOD SÉRIE RALLYCROSSU. ANYWAYS, WE CAME HERE AS A MONSTER PARTNER, THEREFORE WE CAN ENJOY ANOTHER RALLYCROSS RACE.

30 #MENHOUSE


JAK F1 ZTRÁCÍ NA ATRAKTIVITĚ A JE ČÍM DÁL VÍCE STERILNÍ, TAK RALLYCROSS JE PRO DIVÁKY VELMI ZÁBAVNÝ A OD ZAČÁTKU DO KONCE KONTAKTNÍ A NAPUMPOVANÝ ADRENALINEM. THE LESS ATTRACTIVE AND MORE STERILE F1 HAS BECOME, THE FUNNIER THE RALLYCROSS IS. IT IS ENTERTAINING AND FULL OF ADRENALINE FROM THE BEGINNING TO THE END.


KOMBINOVANÁ DRÁHA ZE ŠOTOLINY A ASFALTU JE TECHNICKY VELMI NÁROČNÁ. JEZDCI RALLY JSOU BORCI A NEBOJÍ SE TOHO. THE MIX OF GRAVEL AND ASPHALT IS A VERY DEMANDING SURFACE FROM THE TECHNICAL POINT OF VIEW. RALLY DRIVERS ARE COOL BLOKES AND THEY ARE NOT AFRAID OF IT.


STRATEGICKÉ NAČASOVÁNÍ PROJETÍ JOKER LAP, COŽ JE POVINNÁ ZMĚNA DRÁHY NA JEDNO KOLO, VĚTŠINOU ROZHODUJE TĚSNÉ SOUBOJE. IT IS IMPORTANT TO PLAN STRATEGY FOR THE SO CALLED JOKER LAP, WHICH IS AN OBLIGATORY CHANGE OF THE ROUTE TO ONE LAP. IN MOST CASES VERY TIGHT RESULTS DECIDE WHO WINS.

MENHOUSE.EU 33


34 #MENHOUSE


PUBLIKUM SKVĚLE DOTVÁŘÍ ATMOSFÉRU JAK PŘI KVALIFIKACI, TAK V OSTRÉM ZÁVODĚ. VŠUDE VONÍ BENZIN A POBÍHAJÍ MONSTER GIRLS, TAKŽE SE NENUDÍTE ANI SEKUNDU... RIGU ROZHODNĚ NA EUROVÍKEND DOPORUČUJEME, A NEMUSÍ SE TAM ZROVNA KONAT ŽÁDNÁ VELKÁ UDÁLOST. THE GREAT AUDIENCE MAKES A GOOD ATMOSPHERE NOT ONLY DURING THE QUALIFICATION BUT ALSO DURING THE WHOLE RACE. YOU CAN SMELL PETROL EVERYWHERE. YOU CAN SEE MONSTER GIRLS AROUND. SO YOU ARE NOT BORED AT ANY MOMENT. WE DEFINITELY RECOMMEND RIGA AS A EURO WEEKEND DESTINATION. AND IT DOESN’T EVEN HAVE TO BE FOR ANY SPECIAL EVENT TAKING PLACE THERE.LET S AIRBALTIC TRVÁ VRTULÁKEM 2 HODINY, TAKŽE JSTE TAM DŘÍV NEŽ AUTEM Z PRAHY V ZATÁČCE NA VÍDEŇ (V BRNĚ). FLIGHT BY AIRBALTIC TAKES JUST 2 HOURS SO YOU ARE IN RIGA EARLIER THAN YOU CAN BE FROM PRAGUE TO BRNO BY CAR.

MENHOUSE.EU 37


PRO ŽI VOT NAD VRCHOLKY STROM Ů Při vytváření kolekce pro podzim a zimu 2017 se švédská společnost Fjällräven ponořila hluboko do svého nitra a vrátila se tam, kde to všechno začalo – do hor. Samotné slovo „Bergtagen“ je starý, téměř zapomenutý švédský výraz, který vyjadřuje způsob, jak vás mohou hory změnit. Nahoře, nad hranicí lesa, se totiž dějí věci mezi nebem a zemí a spojení s přírodou, které tam jednou navážete, už nikdy nemůžete přerušit. Systém vrstvení Bergtagen určený pro vysokohorské túry vzniknul ve spolupráci s elitním týmem odborníků, jehož součástí je například první švédský vysokohorský průvodce Stefan Palm, který byl do projektu zapojen od úplného začátku. Společnost Fjällräven rovněž zahájila dlouhodobé strategické partnerství s Asociací švédských horských průvodců (Svenska Bergsguideorganisationen), jejichž horští průvodci budou vybavení Bergtagen testovat přímo v terénu.


F O R A L IF E A BOV E T HE T R E E LINE

For Fall/Winter 2017 Fjällräven has delved deep into its core and gone back to where it all started: the mountains. The very word ‘Bergtagen’ comes from a long-lost Swedish saying. It refers to how the mountains can change you. Something spiritual happens up there, above the tree line. It’s a connection with nature that once made can never be broken. Bergtagen has been created in collaboration with an elite test team, including Sweden’s first mountain guide Stefan Palm. Fjällräven has also started a long-term strategic partnership with The Swedish Mountain Guide Association (Svenska Bergsguideorganisationen/SBO). Fjällräven will support the education of new SBO mountain guides and will provide them with Bergtagen clothing to use and test in real-life mountain situations.

www.fjallraven-shop.cz
NA V Í K E N D D O MĚS TA Léto je se svými slunnými dny a cestami za teplem obvykle vítanou spásou po nestálém a uspěchaném jaru. Zato podzim se zimou přichází v poklidu jako nedělní ráno a lákají nás na brunch a procházky městem. A kde jinde pořídíme lépe nežli v pestrých evropských městech odlišných svým podnebím i kulturou. - Text: Klára Djemel -

W E E KEND I N T HE CITY After an unstable and hasty spring, summer is welcomed due to its sunny days and travels to exotic countries. On the other hand, autumn with winter come peacefully like a Sunday morning asking us for brunch and strolls in the city… in various colourful European cities with diverse atmosphere and culture.

42 #MENHOUSE


MENHOUSE.EU 43


T

akzvané eurovíkendy jsou stále oblíbenějším způsobem cestování. Jejich délka je obvykle tři až čtyři dny, tudíž jsou organizačně nenáročné a není třeba je plánovat příliš dopředu. Během pár dní lze navštívit hlavní památky, poznat místní kuchyni i okusit noční život. Jako možné destinace by se určitě nabízely Paříž, Řím nebo Berlín, ale ty už se pomalu stávají okoukaným mainstreamem. A tak mnohdy atraktivnější mohou být méně známé evropské metropole, kterým se zástupy turistů alespoň zčásti vyhýbají.

Severní vítr není tak krutý

Skandinávie byla dlouho jako turistický cíl opomíjena, ale čím dál více cestovatelů přichází na chuť tamním jehličnatým lesům, mohutným horám i křišťálovým jezerům. Nelze však také zapomenout na některá města, která možná nepatří mezi ty největší a životem pulzující metropole, ale zato oplývají specifickým kouzlem, které ve zbytku Evropy nenajdeme. Jedním z těchto magických skandinávských městeček je bezesporu Bergen. Druhé největší město Norska sice obývá necelých tři sta tisíc obyvatel, ale zaslouženě si získává pozornost mnohých turistů. Tamní architektura v sobě snoubí klasické severské pastelové sruby s nejmodernějšími domy ze skla a betonu. Centrum je protkáno úzkými uličkami a jednotlivé části města jsou překlenuty tzv. almennings, což v překladu znamená „otevřené místo pro všechny“. Jedná se o typ náměstí, který někdy připomíná spíše širokou ulici a je takovým centrem dění v části města. Žádná čtvrť tak není ochuzena o svůj prostor k realizaci. Při návštěvě Bergenu ovšem nelze vynechat ani dechberoucí přírodu, která toto přímořské městečko obklopuje a vyláká na výlet i zaryté milovníky měst. Pokud se přesuneme trochu na východ, určitě bychom neměli přehlédnout jedno z nejkrásnějších pobaltských měst, kterým je Riga. Severské podnebí se v Rize kříží s východní kulturou a vytváří tak jedinečnou metropoli, která je právoplatně hlavním městem Lotyšska. Nálepka UNESCO už napovídá něco o jedinečnosti zdejší architektury. Nejvýrazněji se zde podepsala gotika a secese. Ta se mimo jiné zasloužila o proslavení Rigy, která je někdy přezdívaná „hlavní město secesní Evropy“ a v níž sídlí i významné muzeum tohoto uměleckého směru. Riga však dohání jiné evropské metropole i množstvím barů, bister, řemeslných pivovarů nebo rozlehlých trhů. Nejrůznější podniky i umělecká centra tak zajišťují tomuto městu plnohodnotný společenský život, který sem k životu láká mnoho mladých lidí.

44 #MENHOUSE

T

he so called ‘Euro Weekends‘ are an increasingly popular way of travelling. They usually last for three to four days. Therefore it is not difficult to organise them or necessary to plan them a long time before. Within a couple of days you can do the sightseeing, taste the local cuisine and enjoy the night life. Certainly you can go to Paris, Rome or Berlin. However those cities have already become well known mainstream destinations. And thus the European cities that are overlooked by masses of tourists are the most attractive ones.

Gone with the North Wind

Scandinavian countries have not been the cup of tea of many… however more and more travellers have become enchanted by the coniferous forests, amazing mountains and crystal water lakes. You must not forget some Scandinavian cities that embrace vivid city life and have particular charms that you cannot find elsewhere in Europe. Undoubtedly Bergen is one of the magic Scandinavian cities. The second largest Norwegian city with its population of nearly 300.000 inhabitants attracts many tourists. Its architecture reflects typical Scandinavian pastel colours as well as modern glass and concrete buildings. The city center is full of tiny isles and city districts are connected by the so-called ‘almennings‘, which means ‘open space for everybody‘, i.e. a sort of squares that look like wide alleys, living centers of the city. When visiting Bergen you must not forget to see the local breath-taking landscape that surrounds this coastal city. It is so amazing that even rigid city lovers love wandering around. When going to the east you should certainly not forget to visit one of the Baltic beauties, Riga. The northern climate overlaps with eastern culture which make Riga a unique capital. UNESCO has labelled its unique architecture. The most significant styles are Gothic and Art Nouveau. Riga was a popular Art Nouveau capital of Europe. The Art Nouveau Museum is still situated here. Riga does not lag behind other European cities with respect to numerous bars, cafés, small breweries and spacious markets. Youngsters are attracted to different entertainment spots and artistic centers which make Riga’s social life extremely vibrant.


FUNCTIONALITY IS PART OF OUR FAMILY Importér: Rösler Praha s.r.o., K Horkám 19/21, Praha 10 Prodejce: Victorinox Shop, Jungmannovo nám. 5, Praha 1 www.victorinox.cz

MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE | ESTABLISHED 1884 M


Město věčné dovolené

Cestovatelé se zalíbením v jižních zemích a tamní bujaré kultuře shledají atraktivnějším spíše druhý konec Evropy. Zapomeňme však projednou na Itálii a Španělsko a raději dejme šanci Portugalsku. Hitem posledních let se stává město Porto. Je totiž jedním z těch měst, kde najdete snad vše, na co si vzpomenete. Historické centrum na seznamu UNESCO s nejedním impozantním klášterem, okázalými paláci a malebnými náměstími ukojí potřebu typického turisty. Dominanty města potom tvoří mosty klenoucí se přes hluboké údolí řeky Douro, nehledě na to, že některé z nich vedou k vinicím, kde v četných sklípcích ochutnáte ta nejlepší portská vína. A za teplých dnů po návštěvě památek či sklípků můžete relaxovat na místních plážích. Porto samozřejmě nezahálí ani po večerech a nabízí nesčetné možnosti kulinářského i hudebního vyžití. Mezi speciality místní kuchyně patří Francesinha, velmi hutný sendvič s několika druhy masa, klobás i sýrů zalitý pivní tomatovou omáčkou a obvykle doprovázený nemalou porcí hranolek. Večer lze pak zakončit v jednom z hudebních klubů, které holdují místní klasice i elektru. Těmito městy to samozřejmě nekončí. Evropa přímo přetéká kulturou a nejrůznějšími uměleckými směry. V každé zemi je potom tolik originálních měst a vesnic s vlastní historií, která zformovala jejich současnou podobu. A mnohdy nás uchvátí právě ty nejvíce opomíjené země.

Never Ending Holiday City

Travellers that enjoy southern countries and their vivid culture prefer the opposite part of Europe. Let’s forget Italy and Spain and let’s give a chance to Portugal. Porto has become a top destination recently. It is one of the cities where you can find anything you like. You can admire the historic center registered by UNESCO with its many amazing monasteries, spectacular palaces and picturesque squares. The city’s dominants are bridges over the river Douro. Some of them lead to the vineyards and cellars where you can taste the best Porto wines. After having tasted the wines or after sightseeing you can enjoy the warm sunny days on local beaches. Porto is very busy day and night. Later in the day it offers numerous gourmet and musical events. The so-called Francesihna, a big sandwich with several kinds of meat, sausages and cheese topped with beer and tomato sauce and French fries is a local speciality. The night usually ends in a local club where the locals enjoy Portuguese as well as international techno music. This is just a very brief European city tour. Europe is a melting pot of culture and different art styles. Each country is full of dozens of original cities and towns with a long history that has influenced their contemporary look.

46 #MENHOUSE


D Ě L Á ME N E KOMP ROMI S N Í ROZ H O D N UTÍ , J E D N O P O D R U H É M , A B Y B Y L VÁ Š Š Á L E K K ÁV Y V Ý J I M E Č N Ý. K O N E C K O N C Ů , R O Z H O D N U T Í , K T E R Á D Ě L Á M E , N Á S U T VÁ Ř E J Í , N E MYS L Í T E ?

NESPRESSO.COM/ THECHOICESWEMAKE


NESPRESSO PŘÍBĚH ZAČÍNÁ NA NEJLEPŠÍCH „TERROIRS“ SVĚTA

Káva z celého světa Abyste si mohli vychutnat lahodný šálek kávy, vybíráme pro Vás ta nejlepší kávová zrna přímo od farmářů ze všech koutů světa. Káva je sbírána převážně ručně a při zpracování podléhá přísné kontrole a selekci. 100% čerstvá káva Kvalita kávy, kterou Vám přinášíme, je pro nás důležitá. Pro balení používáme hliníkové kapsle, které jsou funkční a respektují životní prostředí. Uchovávají aroma a chuť kávy tak, aby měl každý šálek konzistentní kvalitu. Hliníková kapsle chrání kávu před vnějšími vlivy, jako je vzduch, světlo a vlhkost, aby nic nemohlo snížit její kvalitu. Jde o obalový materiál běžně používaný v potravinářském průmyslu a je 100% recyklovatelný. I v České republice proto nabízíme možnost recyklovat použité kapsle. Díky tomu jsou kapsle Nespresso dále ekologicky zpracované. Kvalita a udržitelnost ruku v ruce Kroky, které podnikáme k ochraně životního prostředí, nám pomáhají zvyšovat kvalitu kávy. Podporujeme obnovu a oživení kávových plantáží. Spolupracujeme s více než 70 000 farmáři a usilujeme o zlepšení jejich životních podmínek. Prostřednictvím našeho programu AAA Sustainable QualityTM jsme dlouholetým partnerem Rainforest Alliance.Š 2017 Levi Strauss & Co.


C E L E B R AT I N G

50 YEARS OF THE ORIGINAL

DENIM JACKET L E V I ’S ® T Y P E I I I T R U C K E R

G E T Y O U R S AT L E V I .C O M


S N A DH L EDE M

Foto: Benedikt Renč Styling: Honza Pokorný Modelové: SuperSebi a SuperMax / Supermoda Management Make-up: Ivana Tokárska / Sensai Hair styling: Ivana Tokárska / SACHAJUAN Za zapůjčení oblečení na focení děkujeme společnosti Luxury Brand Management, www.lbm.cz. Za zapůjčení prostor na focení děkujeme společnosti PSN - projekt Vanguard Prague, www.psn.cz, www.vanguardprague.cz.


Sebi Bunda a rolák Balenciaga Kalhoty Lanvin Boty Valentino, vše The Brands Max Mikina Valentino Kabát a tenisky Lanvin Kalhoty Saint Laurent Batoh Tom Ford, vše The Brands


Max Svetr Diesel Black Gold Rolรกk Balenciaga, The Brands


Sebi Kabát Vivienne Westwood Kalhoty a boty Alexander McQueen, vše The Brands Svetr Salvatore Ferragamo
Sebi Mikina Givenchy KabĂĄt Valentino Kalhoty Lanvin, vĹĄe The Brands


Max Mikina Valentino KabĂĄt Emporio Armani, obojĂ­ The Brands


Max Kabát a košile Saint Laurent, The Brands Sebi Svetr Valentino Kabát Alexander McQueen Kalhoty Lanvin, vše The Brands


Sebi Svetr Salvatore Ferragamo Kabรกt Vivienne Westwood, The Brands


Sebi Svetr Salvatore Ferragamo Bomber Diesel Black GoldSebi Bunda Diesel Black Gold Svetr a kalhoty Lanvin, The Brands


Max Svetr Diesel Black Gold Rolák Balenciaga Špendlíky Saint Laurent, obojí The Brands Tepláky Diesel Black Gold


Max Bunda Saint Laurent, The Brands


Sebi Bunda a rolák Balenciaga Kalhoty Lanvin, vše The Brands Max Triko Balenciaga Kabát Saint Laurent Kalhoty Valentino vše The BrandsSebi Kabรกt Valentino, The Brands


Max Bomber Saint Laurent Kalhoty Valentino, obojĂ­ The Brands


Max Kabát Emporio Armani Mikina Valentino Boty Alexander McQueen, vše The Brands Tepláky Diesel Black Gold Sebi Bomber Diesel Black Gold Svetr Salvatore Ferragamo Kalhoty Salvatore Ferragamo Boty Valentino, The Brands


Sebi Svetr Diesel Black Gold Sako Saint Laurent, The Brands


Max Košile a kabát Saint Laurent, The Brands


Sebi Bunda Salvatore Ferragamo Svetr Balenciaga Kalhoty Valentino, obojĂ­ The Brands


Max Kabát a košile Saint Laurent Kalhoty Valentino Boty Balenciaga, vše The Brands Sebi Svetr Valentino Kabát a tenisky Alexander McQueen Kalhoty Lanvin, vše The Brands


Sebi Bunda a rolák Balenciaga Kalhoty Lanvin, vše The Brands Max Mikina Valentino Kabát Lanvin Batoh Tom Ford, vše The Brands


Max Bunda Valentino, The Brands Kalhoty Diesel Black Gold


Max Svetr Valentino Bunda a tenisky Saint Laurent, The Brands Kalhoty Diesel Black Gold


Sebi Mikina Givenchy KabĂĄt Valentino, obojĂ­ The BrandsSebi Bunda a rolák Balenciaga, The Brands Max Mikina Valentino Kabát Lanvin, obojí The Brands


FREE SPIRIT OF FO RMER FAC TORI ES The magic of scruffy old industrial factories. It enchanted before, it enchantes now. Whilst at the beginning of 20th century, they were plagued by the horrors of war, nowadays they have found a different purpose. Jackson Pollock, Donald Judd.. it became very popular amongst all sorts of artists to settle in old factories and illegally live and create there. The reason was simple - these spaces soaked with inspiration and free spirit were not as used as during the times before war and therefore accessible. Hundreds of square meters without heating and hot water did not exactly stand as an ideal place-to-be, so the whole new purpose was sought-after for them and it had to be re-created. The fresh point of view on housing was set. Loft. A huge undivided place without walls. Not to mention the great aesthetic value a loft can offer. The modern art and minimalism is seen the most when surrounded by much space and air. However, occupying a loft no longer represents the status of a poor artist. It transfered to the other side of social ladder. The former factory buildings now symbolize modern, elegant and luxurious style of living. It is perfect for people who want to stay close to the city center, for those who do not plan to move from the “urban space� but at the same time would not like to confine themselves to a small apartment. Until recently it had not been possible to spot a spacious loft in Prague, and certainly not a fully industrial building with a comprehensive look. But the change has come with Vanguard Prague.

82 #MENHOUSE


This project by the PSN company rises in Prague quarter Modřany. Microna, the tall building standing here since 1925 and switching its roles from an aircraft components manufacturing factory to the nest of various companies, has been transformed into a unique residential house of 14 floors and 140 lofts. The combination of height of the building and peaceful surroundings leads into a beautiful view which can be observed from individual terraces the lofts have or from two terraces situated on the roof. The industry leaders have been entrusted with the architectural and design side of the project. The appearance of the building was designed by Ing. Arch. Petr Drexler and future residents can choose amongst the apartments with interior furnished by Ivanka Kowalski, Radka Valová from studio OOOOX, Ondřej Janků, Martin Ptáčník and Shoty Tsikoliya from studio Collarch or by Rosťa Černík and Ivana Dombková from I.D.Arch. If you want to start your new life phase with a clean slate and set your own rules, the „empty“ and „raw“ option called Shell&Core is absolutely recommended. One way or another, the highest level of comfort is guaranteed. WWW.VANGUARDPRAGUE.CZ

There is a secret hidden in the basement of the building – the former antinuclear shelter! It will be turned into an area with a stunning swimming-pool, fitness center, spa or a place to party – which can also be held at one of the common terraces with an amazing view of Prague as an extra bonus. The cherry on top of the cake is that you can use a special elevator for cars which enables you to park your Ferrari almost next to your living room. It’s a dream, isn’t it? One thing is for sure. The Vanguard Prague building will become the architectural gem of our capital city and its design and level not only does not have a similarity in our country but it puts us among other world leaders.


B U D O U C N OS T, Z E KTE R É M R AZ Í Kryonika, hibernace, neuroprezervace. Hesla z futuristických sci-fi filmů nebo zaklínadla ze severské magie? Ale kdepak.


F UT U R E THAT G I VE S U S THE S H I VE R S Cryonics, hibernation, neuropreservation. If you think that these are terms from futuristic sci-fi movies or Nordic chants, you are wrong.

- Text: Petr MoudrĂ˝ -


L

idstvo od nepaměti toužilo po nesmrtelnosti. Dlouhé roky jsme spoléhali na Indiana Jonese, který si při hledání svatého grálu, zajišťujícího věčný život, pořádně máknul, ale bohužel ani to nestačilo. Začali jsme tedy přemýšlet nad jinými možnostmi. Smrt je totiž pořádně děsivá a lidé nemají děsivé věci rádi. Máme mnohem radši věci příjemné, pohodlné. Jsme si ale jistí, že do téhle kategorie spadá i věčný život? Nesmrtelnost může být totiž sama o sobě mnohem strašidelnější než celá smrt. Co ale takhle v klidu umřít a probudit se v budoucnosti? To už zní mnohem lépe! Přesně tak to vidí vyznavači tzv. kryoniky. Ti se hodlají po smrti uchýlit do speciálně upravených mrazicích prostor, kde v teplotě minus 196 stupňů počkají, až medicína pokročí natolik, aby je dokázala rozmrazit a oživit. Těch, kteří se rozhodli, že pro ně život smrtí určitě nekončí, přibývá i přesto, že zatím žádný důkaz funkčnosti této metody neexistuje. Kryonika má výborně zpracované stránky, které vás jednoduše přesvědčí, že nic lepšího než hibernace po smrti neexistuje. Nejznámější příklad hibernace zvládne velké množství zvířat v podobě zimního spánku, tak proč ne my. V případě, že bychom se naučili uvádět do dlouhého umělého spánku, přineslo by to mnoho výhod. Kromě diskutabilní možnosti nesmrtelnosti by to ulehčilo dlouhé lety do vesmíru nebo neskutečně pomohlo v lékařství. Představte si možnost, kdy tělo bojuje s nevyléčitelnou nemocí a vy máte možnost „zastavit čas“, utlumit životní funkce a nalézt v klidu kýžený lék. Kouzelné, že? Připravení těla a následné uložení do tekutého dusíku vás vyjde na 100 tisíc dolarů. Zajímavá příležitost je také tzv. neuroprezervace. Ta spočívá v uchování pouze hlavy a mozku stejným způsobem jako při hibernaci. Pokud patříte mezi fanoušky seriálu Futurama, víte moc dobře, o čem mluvím. Tento druh zmražení vychází z předpokladu, že v budoucnosti je tělo naprosto zbytečné, a vyjde vás o 20 tisíc dolarů levněji. Musíte si být ale jisti, že vám v budoucnu nebudou chybět nohy. Nevím jak vy, ale já bych si dvacet tisíc za své tělo rád připlatil. Byl bych totiž dost smutný, kdybych se musel na lidský pokrok jednou dívat pouze z nálevu ve sklenici jako ve výše zmíněném seriálu.

M

ankind has always longed for immortality. For years, we counted on Indiana Jones, whose search for the Holy Grail, promising eternal life, was a tough one, but it wasn’t enough. We began exploring other options. Death is a scary notion and people do not enjoy scary things. We enjoy pleasant, comforting things. However, can we be certain that eternal life is one of those? Immortality may prove to be far scarier than death itself. How about peacefully dying and waking up in the future? That sounds much better! This is the thought process of those who advocate cryonics. Upon death, these individuals plan to take shelter in specially adjusted freezing areas and wait in minus 196 degrees Celsius, until medicine reaches such development to be able to unfreeze and revive them. Those, who decided that death is not the end of life, are increasing in numbers, although there isn’t a single proof that this method works. The cryonics website will easily persuade you that, after you die, there is no better option than hibernation. The best known instance of hibernation is when animals sleep the winter away. So why shouldn’t we? If we learn to induce long artificial sleep, it could bring us many advantages. Besides the debatable possibility of immortality, it would make long journeys into space more bearable, or bring incredible development to medicine. Imagine a scenario, in which the human body is fighting an incurable disease, and the doctor has the opportunity to “stop time”, reduce vital functions and search for the cure. Magical, right? Preparing the body and immersing it in liquid nitrogen costs around a hundred thousand dollars. Neuropreservation is another exciting possibility. This consists in preserving only the head and the brain the same way as in hibernation. If you watch the animated TV show Futurama, you may well know what I am referring to. This type of freezing evolved from the notion that in the future, bodies will be entirely superfluous. Also, it is twenty thousand dollars cheaper than cryonics. You must, however, be convinced that you will make do without legs in the future. I don’t know about you, but I would gladly pay twenty thousand more to keep my body. I would be quite sad, if I had to observe human progress from a glass vat with my head submerged, just like in the aforementioned TV show.

86 #MENHOUSE


ZRYCHLUJE TEP již od roku 1957

a teď k němu dostaneš i voucher v ceně až 1200 eur!

Ke každému novému motocyklu Sportster® o obsahu 1200 cm³ ti dáme voucher v hodnotě 1200 Eur a ke každému novému motocyklu Sportster® o obsahu 883 cm³ pak voucher v hodnotě 883 Eur.* Je jen na tobě, jaký stroj preferuješ a co si k němu vybereš. Voucher můžeš uplatnit na jakýkoliv nákup originálních doplňků H-D® v autorizovaných dealerstvích Harley-Davidson®. Neváhej, nabídka u příležitosti šedesátého výročí řady Sportster® je limitovaná! www.harley-davidson.cz

*Platí pro modelový rok 2017.Voucher lze uplatnit do konce roku 2017. Uvedené ceny jsou včetně DPH. ©2017 H-D a dceřiné společnosti. Všechna práva vyhrazena. Harley, H-D, Harley-Davidson a logo Bar & Shield jsou obchodními známkami společnosti H-D U.S.A., LLC.


Někteří jedinci v Japonsku se rozhodli na smrt nečekat a „zmrazit“ svůj život i bez ní. Termín hikikomori označuje lidi, kteří se z různých důvodů vyhýbají lidské společnosti. Podle průzkumů japonského vládního úřadu je takových Japonců téměř milion a stále jich přibývá. Toto odloučení může trvat roky, ale ve vzácných případech také desetiletí. Hikikomori nevychází z bytu, dlouhou dobu spí a mají málo přátel či žádné. Mimoto se věnují nespolečenským aktivitám a okolní svět téměř nevnímají. Z tohoto popisu by to mohlo znít tak, že skoro každý druhý dnešní puberťák má lehký náběh na to stát se úspěšným hikikomori. Není tomu tak, tito lidé trpí často opravdu vážnými sociálními úzkostmi, a doma jsou tedy naprosto paralyzováni. Chtěli by jít ven, poznat nové přátele, zamilovat se, ale jejich psychika jim to prostě nedovolí. Spouštěčem tohoto problému můžou přitom být vcelku běžné momenty v životě: špatné známky ve škole, zlomené srdce nebo třeba strach z neuspokojení nároků ze strany rodičů. Ty jsou často v asijských zemích opravdu vysoké a slabost se tam moc neodpouští. Řekněte sami, kdo by nepropadl sociální fobii, když vás rodiče vydědí kvůli tomu, že jste inženýr, a ne doktor? Pokud pomineme hikikomori, je možnost uvést své tělo do umělého spánku skutečně pozoruhodná. Obor kryonika je sice ještě v počátcích, ale už nyní začíná být opravdu zajímavý. Zmražení lidé zatím nemají žádné vědecké ani ekonomické záruky, ale co není, může být. Lidstvo jde kupředu obrovskou rychlostí, a co není možné dnes, může být možné zítra. Vždyť ani před pěti lety bychom si nedovedli představit, že jednou bude moderní nosit oblečení po babičce. A je to tu! Buďme proto opatrní s tím, jak si budoucnost představujeme. Nikdy totiž nevíme, co může přijít. A co je příjemnějšího na tom, být připravený v mrazivém dýmu tekutého dusíku?

Some individuals in Japan have decided to outrun death and “freeze” their lives without it. The term hikkomori refers to people, who, for one reason or another, avoid any human company. According to the survey of the Japanese government, there are nearly a million of them, with many more to come. This separation from society may last years, but in some cases even decades. The hikkomori don’t leave their apartments, sleep a lot and have very few or no friends. Besides that, they prefer antisocial activities and hardly register that there is a world outside. This description almost makes one feel like nearly any teen nowadays has what it takes to become a successful hikkomori. That is, however, not the case. These people often suffer severe social anxiety and this paralysis makes it impossible for them to leave home. They would prefer to go out, meet new friend, even fall in love, but their mental state simply won’t allow it. However, this problem may be triggered by entirely ordinary issues: bad grades at school, a broken heart or perhaps the fear of not fulfilling their parents’ expectations. These tend to be very high in Asian countries and weakness is rarely forgiven. Let’s be honest: which one of us would not succumb to social phobia, if our parents disinherited us for being engineers rather than doctors? With the exception of the hikkomori phenomenon, the possibility to put one’s body to sleep artificially is a remarkable one. Cryonics may still be developing, but it already is genuinely interesting. People who choose to be frozen have no scientific or economic guarantee, but that may well happen in the future. Mankind’s progress is incredibly fast and what seems impossible today may be entirely possible tomorrow. In fact, who would have thought five years ago, that we could wear our grandparents’ clothes and look fashionable? Yet, here it is! This is why we should be careful about how we imagine the future. We never know, what may come. And what could be a more comfortable way of awaiting that future, than enveloped in the cooling smoke of liquid nitrogen?

88 #MENHOUSELe Chomat je pro náš časopis srdeční záležitostí. Značka, ve které se zrcadlí nasbírané životní zkušenosti - jak v řemeslu, tak v komunikaci se zákazníky - Prahu obohacuje již rok. Jaký byl a co nového jim přinesl? 90 #MENHOUSE


Le Chomat is a very personal, dear matter to our magazine. The brand, which reflects an outstanding experience both in craft and its communication with the customers, has been giving good sleep to its customers for a year now. How has this year been and what has it brought them so far? MENHOUSE.EU 91


M

inulý podzim se na pražském Fügnerově náměstí „usadili“ manželé Chomátovi, aby převedli svou dlouholetou vášeň a píli ve skutečnost. Vznikl zde tak jedinečný showroom s kontinentálními postelemi Le Chomat. Místo, kde berou kvalitní spánek jako jedno ze svých životních poslání a s nadšením ho naplňují a předávají dál. „Uplynulý rok byl hodně o poznávání. Místního trhu, českých zákazníků, jejich vkusu, přání a požadavků. Toho, jak si spánek jako takový vůbec představují a jak by měly jejich vytoužené postele vypadat,“ říká Eva Chomátová, polovina ze zakladatelského páru Le Chomat. Zatímco minulý rok hrála prim kolekce Classic, nyní je čas na změnu. Přidává se k ní nová kolekce Modern, jež přichází se svěží náturou. Reaguje na poptávku zákazníků, kteří preferují čistý moderní, až minimalistický styl. Celkovou nabídku postelí rozšiřuje o sedm nových základních modelů. Pokud upřednostňujete, když si vše můžete udělat a poskládat po svém, v Le Chomat vám vyjdou vstříc. Společně s klienty totiž míchají jakýsi kouzelný lektvar, do kterého sypou ingredience potřebné pro stvoření té pravé postele, která svému majiteli na konci padne jako oblek šitý na míru. „V nabídce máme široké spektrum barev, látek, materiálů a kvalitních kůží. Pokaždé tedy stvoříme tak trochu jinou postel. Každému totiž vyhovuje něco jiného. Zákazníci do postele vtisknou svoji individualitu a vlastní nápady,“ popisuje Eva Chomátová. „Přichází za námi ti, kterým se líbí odvážnější odstíny zlaté či stříbrné a volí vysloveně atypické tkaniny. Na své si ale přijdou i jedinci, kteří se přiklání spíše k dlouhodobě oblíbeným přírodním barvám,“ dodává. V Le Chomat věří, že týmová práce je základem úspěchu. Každý, od designéra, přes truhláře, až po čalouníka zanechává na konečném výsledku svůj nesmazatelný podpis. Když se spojí skupinový entusiasmus a důraz na detail, je možné docílit skutečného uměleckého díla. Pracují se širokým spektrem čalounických látek, kvalitních kůží a materiálů, které jim poskytne příroda. S alpakou nebo kašmírem, které se řadí k nejjemnějším vláknům, a zajistí tedy spánek jako na obláčku. Rámy a čela postelí jsou tvořeny z masivního vysokohorského smrkového dřeva a o regulaci vlhkosti se postará hypoalergenní koňský vlas. Perfekcionismus a prvotřídní výsledek kladou na stejnou úroveň jako maximální ohleduplnost k okolnímu světu, jež byla rodině vštěpována po generace. Proto používají materiály z obnovitelných přírodních zdrojů a svými výrobními postupy zůstávají šetrní k životnímu prostředí. Nenechte si o luxusním královském spánku jen zdát, ale skutečně ho každou noc prožívejte. S Le Chomat.

- Text: Veronika Hozmanová -

L

ast autumn, the married couple Chomátovi “settled” in Fügner Square to transform their long lasting passion and effort into reality a unique showroom with continental beds Le Chomat. A brand for which high quality sleep plays a vital role and which is eager to fulfil the customers’ wishes with zeal. „Last year has been a lot about getting to know the local market, Czech customers, their preferences, wishes and requirements. For instance, what they imagine their nights should be like and what their beds should look like,” says Eva Chomátová, one of the founders of the company. Whilst last year the Classic collection become a huge success among the customers, this year it’s time for change. A new, fresh collection called “Modern” joins the previous one as a reaction to a call from the customers for a modern, almost minimalistic style, raising the total number of basic bed models with seven new ones. If you prefer having a say in what you buy, Le Chomat is ready to meet your preferences. They collaborate with their customers to create the best combination of elements for the perfect sleep. „Our offer range includes several different options of material, colour, and high-quality leathers. Basically, we create a slightly different bed each time. Everyone has different preferences. Customers imprint their individuality and ideas into their future bed,” Chomátová explains. „Whilst some customers come to us asking for more traditional colours on their beds, others ask for bold solutions, including atypical fabrics and colours, such as gold or shades of silver,” she adds. Le Chomat believes that team work is at the base of success. Everyone, from the designer to the joiner and upholsterer, leaves its mark on the final result. By combining group enthusiasm and emphasis on detail, a true piece of art can be made. They work with a wide spectrum of upholstery fabrics, high-quality leathers and materials offered to them by Mother Nature. Bed fronts and frames are made of solid Alpine spruce wood and hypoallergenic horsehair regulates humidity. Alpaca and cashmere, some of the finest existing fibres, guarantee a cloud-like sleep. Perfectionism and first-class results is emphasised, so is the respect for natural resources, a value passed through generations. By using renewable natural materials, Le Chomat remains environment-friendly. Don’t let yourself dream of wonderful sleep – make it an every night experience. With Le Chomat.

92 #MENHOUSED Ů M, SYN A S T ROM Každý správný chlap by měl v životě zasadit strom, zplodit syna a postavit dům. Jak zplodit syna snad každý chlap ví, zasadit strom už nemůže být jednodušší záležitost za předpokladu, že vládneme rýčem, lopatou a zahradou, kde strom bude stát. A teď k tomu domu. Dříve v dobách dávno minulých před rokem 1989 platilo, že kdo mohl, uměl a měl ty správné kontakty, si svůj dům/hrad postavil sám. Často to ale bohužel i podle toho vypadalo. Architektura tragická, vnitřní uspořádání odpovídalo trendům velkých předsíní a malých kuchyní nebo obýváků. Ta doba je dnes, naštěstí, nenávratně pryč.

94 #MENHOUSE


A HOUSE, A SON AND A TREE Every true man should plant a tree, beget a son, and build a house in his lifetime. Every man knows how to beget a son, and planting a tree could not be a more simple matter, assuming that we hold rule over the spade, the shovel and the garden where the tree will stand. And now let us get to the house. In the days long past before the year 1989, whoever was able, had the required skills and had the right contacts generally built their house/castle themselves. This was unfortunate reflected in the buildings. The architecture was tragic, and the interior arrangement corresponded to the trends of large entrance halls and small kitchens or living rooms. This time is now, fortunately, gone for good. MENHOUSE.EU 95


S

tavět si dnes sám dům vlastníma rukama už je raritou. Člověk musí být buď neskutečně zapálený do stavby domu, tak trochu blázen nebo nevěřit profesionálům. Otázkou zůstává, kolik lidí si operuje koleno podle youtube návodu :-). Moudrý muž ale ví, jak danou „chlapskou povinnost“ splnit. Moderní rodinný dům si koupí. A rozhodně tímto krokem není o nic horší chlap než ten, který si dům v dobách minulých sám po víkendech postavil. Naopak, je to chlap s velkým CH, protože dokazuje, že se o svou rodinu umí postarat. Prostě ideální vzor táty pro svého syna. Jak se ale správně zorientovat v dnešní nabídce řady realitních projektů rodinných domů? Tak s tím nám dobře poradil David J. Wodinský, marketingový a obchodní ředitel českého FINEPu, kterému jsme položili pár zvídavých otázek. Co je dnes u rodinných domů trendem? Je to jednoduchá moderní architektura domu, který má přízemí pro společný život a soukromé první patro. A opět se vrací zájem klientů o městské rodinné domy s garáží, dalším parkovacím místem a obdélníkovou nebo i čtvercovou zahrádkou do 200 m2 za domem. Cítíme jednoznačný odklon od stěhování do příměstských satelitů. Proč klienti nechtějí větší zahradu u domu? Nejčastější odpovědí je, že jim zahrada do velikosti cca 200 m2 stačí. Doby, kdy se na zahradách pěstovala zelenina, rostly zde desítky ovocných stromů, jsou dnes ve městech pryč. Městský člověk chce na zahradě hlavně relaxovat. Odpočinek má spojený s grilováním, terasou s pohodlným zahradním nábytkem, s bazénem nebo vířivkou. Ale rozhodně ne se sekáním lánů trávy každý třetí den ve vegetačním období. Jaké lokality jsou dnes tzv. IN? Dnes jsou v kurzu lokality, které nabízí vysoký standard městského typu bydlení. Nejenom rodiny s dětmi dnes hledají projekty, kde jsou hřiště, parky, vodní plochy a zároveň kde jsou městské služby (obchody, kavárny). Naši klienti si stále více uvědomují hodnotu času. A důležitý je pro ně i faktor bezproblémové dopravní obslužnosti (metro, blízkost MHD). Lidé již umí ocenit to, že namísto dlouhých desítek minut strávených na cestě domů už raději budou stát bosi na zahradě svého domku s obracečkou na hamburgery v ruce. A co samotná městská lokalita, jakou ta má roli při výběru? Lokalita je pro mnohé zásadním parametrem. Představte si, že celý život nebo část života žijete v jedné části města, máte zde kamarády, školy, úřady, obchody, hospůdky a vedle v ulici žijí vaše rodiče. Logicky pak hledáte, v případě zájmu o nové bydlení, možnost se přestěhovat do nového v daném místě, které znáte, kde doposud žijete.

96 #MENHOUSE

T

oday, building your house with your own hands is a rarity. A person has to be either unbelievable enthusiastic about building a house, a bit crazy or have no trust in the professionals. The question of how many people are building houses according to instructions on YouTube remains :-). However, a wise man knows how to fulfil his „duty as a man“. He can buy a modern family home. And taking this step does definitely not make such a man any worse than the man who had built his house himself on the weekends in past times. On the contrary, this makes him a man with a capital M, because he is thus proving that he can take care of his family. He is simply an ideal paternal role model to his son. But what is the right way to orient oneself in today‘s extensive selection of real estate projects for family houses? We were given great advise with regard to this question by David J. Wodinsky, the marketing and sales director of the Czech company FINEP, whom we have asked some inquisitive questions. What is today‘s trend when it comes to family houses? It is a simple modern architectural house design which has a ground floor for shared living and a first floor that is designed for privacy. Also the interest of clients in urban family houses with a garage, an additional parking space and a rectangular or square-shaped garden up to 200 sqm behind the house is returning again. We can sense a clear departure from moving to suburban satellite towns. Why do clients not want a bigger garden with the house? The most common answer is that a garden with a size of about 200 sqm is enough for them. The times when vegetables were cultivated and dozens of fruit trees were grown in gardens are gone in the cities of today. People who live in cities want a garden mainly for relaxation. They associate relaxation with grilling, a terrace with comfortable garden furniture, and a swimming pool or whirlpool. However, they certainly do not associate it with cutting large tracts of grass every third day in the growing season. What sort of locations are so-called IN today? Today, locations that offer a high standard of urban-type housing are trending. Today, not only families with children are looking for projects where there are playgrounds, parks, and bodies of water while having municipal services (e.g. shops, cafés) at the same time. Our clients are increasingly aware of the value that time represents to them. The factor of trouble-free transport service (e.g. metro, proximity to public city transport) is important as well. People can already appreciate the possibility of standing barefoot in the garden of their house with a hamburger turner in their hand instead of spending dozens of long minutes on their way home.


And what about the urban location itself? What role does it play in choosing a place to live? The location is an essential parameter for many people. Imagine if you had lived in a certain part of the city for your whole life or for a part of your life and that you have your friends, schools, offices, shops, and pubs there and your parents live in the street right next to yours. If you were interested in new housing, you would then logically look for a new place in the location where you had been living up until then, which you already know. Is it still the case that most family houses sold are those in category 4, i.e. 5 + kk? Yes, it is. Family houses in the 4 + kk or 5 + kk category with a floor area of up to 170 to 180 sqm are sold the most. In the case of projects, you can most often choose from a range of separate family houses or from the serially-produced ones, which are currently dominating the supply on the market. For example, the size 5 + kk is ideal for the typical Czech family (i.e. a dad, a mom and two children), where each of them has their own kingdom. The parents have their bedroom, which would ideally have either an adjacent private bathroom or a large dressing room. There is a free room on the ground floor that can serve either as a home office or as a guest room. There are, of course, bathrooms and toilets on both floors and ideally a dressing room or a closet on the ground floor, which can be substituted with a „storage room“ for all items that fall within the „it can still come handy one day“ category in a less favourably case.

Stále platí, že se nejvíce prodávají rodinné domy v kategorii 4, resp. 5+kk? Ano, platí, nejvíce se na trhu prodávají rodinné domy v kategorii 4+kk nebo 5+kk o podlahové ploše do max. 170 až 180 m2. U projektů si můžete nejčastěji vybírat z nabídky samostatných rodinných domů nebo těch řadových, které teď nabídce trhu dominují. Například velikost 5+kk je ideální pro typickou českou rodinu, tedy táta, máma a dvě děti, kdy každé z nich má své království. Rodiče mají svou ložnici a k ní ideálně buď privátní koupelnu nebo velkou šatnu. A v přízemí je volný pokoj, který může sloužit buď jako pracovna nebo jako pokoj pro hosty. Samozřejmostí jsou koupelny a toalety na obou podlažích a v přízemí ideálně i šatna nebo komora, suplující v horším případě „skladiště“ pro vše typu „jednou se to bude ještě hodit“.

And what about today‘s eco-friendly trend? Does it pay off to have a passive house that is riddled with modern technology? Today, it is no problem to have air conditioning in the house. However, investing in the very expensive technologies in the case of passive houses is disadvantageous for clients. Aside from the certain amount of savings on heating, the costs of the increased initial investments and the costs of operating and maintaining the complex recycling and recovery systems must not be forgotten. And the thing that seems the most crazy to me personally is that operating a passive house with closed windows and without ventilation defeats the very purpose for which I would like to have a family house. I want to be able to walk freely to the grill in the garden through an open door in the kitchen, and in the morning, I want to wake up with the smell of blossoming trees at the open window in the bedroom.

A co dnes moderní eko trend? Vyplatí se mít pasivní dům, který je prošpikovaný moderními technologiemi? Mít klimatizaci v domě není dnes žádný problém. Ale investice do dnes velmi drahých technologií v případě pasivních domů je pro klienty nevýhodná. Stranou od určité úspory při vytápění nesmí zůstat zapomenuty náklady zvýšených počátečních investic a také náklady na provoz a údržbu složitých recyklačních a rekuperačních systémů. A co mě osobně připadá nejbláznivější je to, že provozovat správně pasivní dům se zavřenými okny, bez větrání, popírá samotný princip toho, proč já chci rodinný dům. Chci totiž svobodně procházet z kuchyně otevřenými dveřmi na zahradu ke grilu a ráno se chci probouzet s vůní kvetoucích stromů u otevřeného okna v ložnici.

MENHOUSE.EU 97


LUX US NA VAŠÍ ZA H RADĚ I V ZI M Ě

Večerní posezení v koženém křesle se sklenkou whisky v ruce můžete spojit s výhledem na zahradu a pocitem volnosti díky zastřešení od společnosti ALUKOV. Zastřešení terasy CORSO se stane oázou stylového odpočinku po práci, místem pro pánský večírek, luxusním barem pro setkání s přáteli nebo prostorem pro chvíle s rodinou. Jak proměníte terasu díky posuvnému zastřešení CORSO je jen na vás. Pod zastřešením se nemusíte bát ani kouřit doutníky nebo topit v krbu, zastřešení lze odvětrávat, anebo na chvíli otevřít odsunutím některé z částí, které jsou díky postupnému systému zamykání a kolejnicovému systému plně variabilní. Všechny produkty od ALUKOVu by se daly shrnout spojením funkční design, ale zastřešení terasy CORSO ULTIMA jde ještě dál. Nejvyšší kvalita zpracování jde ruku v ruce s moderním a architektonicky čistým provedením zastřešení CORSO ULTIMA. Liniově rovné střešní tabule jsou z polykarbonátu, bezpečnostní sklo zase vyplňuje boční části. Ty byly zbaveny sloupků pro zajištění ničím nerušeného výhledu, třeba právě na probarvené stromy podzimní zahrady. Snadnou manipulaci u posuvného zastřešení zajišťuje kolejnicový systém navržený tak, aby zastřešení odolalo i silnému větru. ALUKOV umí skloubit krásu, kvalitu a praktičnost, a proto vyhoví požadavkům i náročných zákazníků. CORSO, posuvné zastřešení, o vás řekne víc než drahá auta. Nicméně díky výrobě na míru, může být zastřešení tak velké, že byste pod ním bez problémů drahé auto zaparkovali. Stejně tak zastřešení můžete vybavit chytrými doplňky, například stínícím systémem, který zabrání jak sluníčku, tak pohledům zvenčí, moskytiérou pro možnost otevřených dveří či oken po dlouhou dobu a dalšími vylepšeními.

www.alukov.cz


LUXU RY ON YOUR G ARD EN E V E N I N THE WI NTER

Evening sitting in a leather chair with a glass of whiskey in your hand is the best with a view to the garden and a feel of freedom. Thanks to the ALUKOV patio enclosure you can have it. CORSO patio enclosure will give you an oasis of stylish rest after work, a place for a man party, a luxurious bar for meeting your friends, or a space for family moments. How will you make up your terrace is up to you. Under the roof, you do not have to be afraid of smoking cigars or light a fireplace, the roof can be vented or easily opened for a moment by pushing off some of the parts that are fully variable thanks to the progressive locking system and the rail system. All ALUKOV products could be summarized as functional design, but CORSO ULTIMA patio enclosure goes even further. The highest quality of processing goes hand in hand with the modern and architecturally pure CORSO ULTIMA patio enclosure. The linear flat roof panels are made of polycarbonate, and the side parts are made of safety glass. Most of the side columns were taken away to ensure unobstructed views, perhaps on the coloured trees of the autumn garden. Easy manipulation with a sliding roof is provided by a rail system designed to withstand the wind. ALUKOV can combine beauty, quality and practicality to meet the needs of demanding customers. CORSO, the sliding patio enclosure, tells more about you than expensive cars. However, thanks to tailored production, the roofing can be so large that you can park the expensive car under it. Likewise, you can equip the roofing with smart accessories, such as a shading system that prevents both sunshine and view from outside, the mosquito net for open doors and windows for a long time and other features.


FALL IN LOVE WITH YOUR KITCHEN

Autumn is coming and colder weather makes us want to spend magical warm moments at home with family and friends. How can we enjoy these moments by blending the feeling of freedom and freshness from the last days of summer?

Cook freely…

… no restrictions, no rules, no worries – just cook… Cook with induction. You can use the entire induction hob as one big cooking area. It doesn’t matter where you put the pots and pans – it automatically detects the pan and heats exactly where needed. No more restrictions and barriers. With the exclusive Gaggenau CX 480 induction hob, you can enjoy the same high quality, unique design and latest technology that professional chef do, intuitively and creatively cooking dishes of various sizes and shapes.

Enjoy fresher air

In the kitchen you appreciate fresh air most when you are cooking fried and aromatic food, so a high performance ventilation hood is important. Gaggenau offers two attractive new hoods this year – both with maximum functionality and modern design featuring a glass plate in either sloping or vertical position. The hoods remove virtually all odors from the room using three adjustable modes. In addition to extraordinary performance and unique design you will be pleasantly surprised by the sophisticated noise reduction technology. Filters capable of capturing all strong smells and steam generated by cooking.

Get positive energy from every moment

Beautiful moments with family and friends are more enjoyable with coffee. ”Coffee is an integral part of our culinary culture, be it a functional morning wake up or an after dinner ceremony, we all have our own, specific coffees for different moods, times of the day or occasions. Our commitment to personalisation and providing professional results in the private setting has now been fully realized by our latest range of fully automatic espresso machine“ says Stanislav Brázda, Sales and Marketing Manager of the Gaggenau brand for CR and SK. With our fully automatic Gaggenau coffee makers you can prepare espresso at home as perfectly as professional baristas do. The design of the built-in 400 and 200 series coffee machines with water and waste connections integrate with the clean lines of modern kitchens. Impeccable design is paired with perfect functionality and ease of use. The coffee makers allow you to set up to eight personal settings - depending on the desired coffee, temperature, coffee to milk ratio and beverage size. Innovative technologies ensure maximum coffee enjoyment and maximum ease of use. Not only is the coffee preparation automated, but also the after-use maintenance, including rinsing, descaling, steam cleaning and emptying is done for you.


ZAMILUJTE SE DO SVÉ KUCHYNĚ S přicházejícím podzimem si v nevlídném počasí rádi dopřáváme příjemné chvíle v teple domova ve společnosti přátel či rodiny. Jak si tyto chvíle co nejlépe užít a navodit atmosféru svobody a svěžesti končícího léta?

Vařte svobodně…

… vařte bez omezení, bez pravidel, bez starostí. Vařte pomocí indukce. Celou plochu indukční varné desky můžete použít jako jednu velkou varnou zónu. Je úplně jedno, kam hrnec či pánev postavíte, sama automaticky rozpozná umístěné nádobí a vyhřívá přesně tam, kde je potřeba. Už žádné omezení a mantinely. S exkluzivní indukční varnou deskou Gaggenau CX 480 se můžete naplno pustit do intuitivní a kreativní přípravy domácích pokrmů s nádobím různých rozměrů i tvarů. Užijte si tu nejvyšší kvalitu, jedinečný design a špičkové technologie jako v profesionálních kuchyních.

Užívejte si čerstvého vzduchu

Čistý vzduch v kuchyni oceníte především při přípravě smažených a aromatických jídel, proto je její nezbytnou součástí kvalitní odsavač par. Značka Gaggenau letos představila hned dvě atraktivní novinky nástěnné digestoře s perfektní funkčností a dokonalým moderním designem se skleněnou deskou v šikmé či svislé poloze. Úctyhodně odstraní veškeré pachy z místnosti za pomoci tří nastavitelných režimů. Kromě mimořádného výkonu a dokonalého designu příjemně překvapí také sofistikovaná technologie redukce hluku a filtry schopné zachytit veškeré pachy a páru vznikající při vaření.

Čerpejte energii z každého okamžiku

Krásné chvíle s rodinou a přáteli ještě více zpříjemní lahodná a povzbuzující káva. „Káva je nedílnou součástí naší kulinářské kultury, ať už se jedná o ranní probuzení nebo večerní relax. Všichni máme vlastní oblíbené kávové nápoje. S našimi kávovary potěšíte sebe i návštěvu dokonalým šálkem jako z kavárny,“ říká Stanislav Brázda, obchodní a marketingový manažer značky Gaggenau pro ČR a SK. S plně automatickými kávovary Gaggenau si můžete i doma připravit dokonalé espresso jako od profesionálního baristy. Vestavné kávovary řady 400 a 200 s přípojkou na vodu i odpad korespondují svým vzhledem s čistými liniemi moderních kuchyní. Dokonalý design doplňují perfektní funkčnost a snadné používání. Kávovary umožňují nastavit až osm osobních režimů – podle intenzity kávy, teploty, poměru kávy a mléka či velikosti nápoje. Inovativní technologie zajišťují maximální požitek z kávy a nejvyšší možný komfort. Automatizovaná je nejen příprava kávy, ale i následná údržba spotřebiče, která zahrnuje oplachování, odvápňování, čištění za pomoci páry či vyprazdňování.


YO U NG RO MANTICS

Foto: Kateřina Bell Oblečení a boty Footshop www.footshop.cz


Ëš NALEZNETE NA WWW.GANT-TIME.CZ SEZNAM PRODEJCU


S N E A K E R S AS AN I NVESTMEN T. F O OT SHOP KNOWS WHI CH ON ES A R E T H E MOST LU XURI OUS O NES !

In the time when street brands rule the fashion weeks and almost every celebrity has own cooperation, sneakers are one of the new luxury items. Therefore, we asked the most innovative online store in our region Footshop to select a few pairs you should definitely know more about! Footshop is the only store in Czech and Slovak Republic where you can shop high fashion collections and brands such as Y-3, the brand of Japanese designer Yohji Yamamoto and the German giant adidas, or the collaboration with the designer star Raf Simons and the almost legendary Yeezy, which generate a big sensation every time they drop a new colorway. Â Enjoy our selection of the most luxurious sneakers in Central Europe or pick your own pair at www.footshop.com


ADIDAS X RAF SIMONS NEW RUNNER

Y-3 KOZOKO LOW

ADIDAS RAF SIMONS STAN SMITH

10 190 Kč

18 390 Kč

7 490 Kč

FILLING PIECES MID ALTITUDE HEEL CAP TECH

ADIDAS EQT X MASTERMIND JPN SUPPORT ULTRA

Y-3 NOCI LOW

7 090 Kč

5 290 Kč

9 190 KČ

WWW.FOOTSHOP.CZ / WWW.FOOTSHOP.COM


Tady je Švejkovo Slavný herec a jeden z nejlepších komediantů, které jsme kdy měli, jednou řekl: „Česko je nejkrásnější zemí na světě. Jen je škoda, že zde žijí Češi.“ Vlasta Burian tím chtěl vystihnout svéráz české povahy. Nikoliv přímo pejorativně, ale spíše s nadsázkou a určitým sarkasmem, který je právě pro nás tak hrozivě typický. - Text: Jaroslav Denemark -

A Country Full of Švejks A famous actor and one of our best comedians once said: “Bohemia is the most beautiful country in the world. Such a shame that the Czechs live there.” This was Vlasta Burian’s way of expressing the peculiarities of the Czech character. Not in a negative way, but rather with humor and sarcasm, so frighteningly typical of our kind.

114 #MENHOUSE


MENHOUSE.EU 115


Č

eši jsou národ zlatých ručiček, hospodských politologů, věčně nespokojených mudrlantů, po pivu toužících bručounů, kteří svojí houževnatostí překvapili nejednoho panovníka, nebo dokonce protektora. Ne nadarmo o nás Reinhard Heydrich prohlásil: „Češi, to jsou smějící se bestie. Ty ohneš, ale nezlomíš. Budeš jim stát na krku, budou se smát, sundáš nohu – seknou tě.“ Čechy ohneš, ale nezlomíš. Pro národ, který byl tolikrát sražen k zemi a vždycky se postavil zpět na nohy, je to velmi příznačné. Jeden den stojíte na barikádě a bráníte vlast proti nájezdu nacistů, a druhý den sedíte v hospodě a lamentujete nad tím, že soused má lepší brambory, a přitom stejnou odrůdu. Zajímavý je pohled cizinců na český národ. V jejich očích jsme – jak jinak – především pivaři. Vždyť také máme největší světovou spotřebu piva na osobu ročně. Jeden Čech za rok vypije 143 litrů piva! A českému pivu se v zahraničí daří skvěle. Krom toho si ale o nás cizinci též myslí, že jsme velmi bezpečná země, dokonce 10. nejbezpečnější na světě, a i přesto vám Čech řekne něco jiného. Máme totiž v krvi si vždycky něco najít, abstraktní či virtuální hrozbu, která číhá za každým rohem, ale nikdo se s ní ještě nesetkal. Jednoduše něco, co u toho piva můžeme řešit. Za komunistů to byli imperialisti, po revoluci to byli zase komunisti, potom prasečí chřipka, kulhavka, slintavka, ptačí chřipka a nakonec jsou to imigranti. Vždycky si najdeme něco, na co si můžeme postěžovat a co nám znepříjemňuje život, prostě to v nás je. Ale na všechno máme řešení. Není Čecha, který by si nedokázal poradit ani s tím nejzapeklitějším problémem… A většinou mu k tomu stačí pouze kousek lepicí pásky, tři hřebíky a plechovka od piva. A navíc se u toho my Češi dokážeme náramně pobavit. Dle průzkumů máme humorem nejblíže k Britům. Především z toho důvodu, že je velice suchý a jeho černý svéráz je ne každému po chuti. Český humor snadno urazí a jeho valná část je zaměřena na politickou satiru, která si nebere servítky. Ale my už jsme prostě takoví.

T

he Czech nation is one of golden hands, tavern political scientists, perpetually dissatisfied know-it-alls, and beer-thirsty grouches, whose tenacity has surprised many rulers, or even protectors. It is no coincidence that Reinhard Heydrich once remarked: “Czechs are laughing beasts. You can bend them, but never break them. You will step on their neck, they will keep laughing. Once you take your foot off, they will cut you.” Bent, but never broken. This is quite characteristic of a nation that has been knocked down so many times, yet always got back up on its feet. One day you are on the barricade, guarding your homeland against the Nazis, the next you are sitting comfortably in the pub, grumbling that your neighbor has better crop of potatoes although you both planted the same variety. Even the foreigners’ view of the Czech nation is interesting. To them, we are, of course, beer-lovers. After all, we have the world’s highest yearly beer consumption per capita. An average Czech drinks 143 liters of beer per year! Czech beer is also hugely successful abroad. Other than that, foreigners also think of our country as a very safe one, the 10th safest in the world at that. Yet, a Czech would tell you a different story. It is in our blood to always find an obstacle, an abstract or virtual threat, lurking around every corner, although no one has seen any proof so far. Simply an issue to discuss over beers. During the communist rule we used to discuss imperialists, after the Velvet Revolution, we discussed communists, then the swine flu, foot and mouth disease, bird flu and now, immigrants. There is always that one thing to complain about, that one thing that makes our lives less comfortable. It is how we are. On the other hand, we are natural problem-solvers. We know how to deal with the trickiest difficulties … sometimes all we need is a piece of tape, three nails and a beer can. And, in the midst of it all, we also know how to laugh things off. According to surveys, our humor is similar to the British humor. Probable cause? It is very dry and dark, features that are not to everyone’s liking. The Czech humor insults easily and a lot of it is very political and satirical and takes no prisoners. It perfectly expresses our nature.

116 #MENHOUSE


SKRYTÁ VÝJIMEČNOST

Fernet Stock dodnes připravujeme podle tradiční receptury z roku 1927. Ze čtrnácti pečlivě vybraných bylin z celého světa a po měsících usilovné péče a zrání v sudech je přesně takový, jak ho máte rádi. www.pijsrozumem.cz, www.fernetstock.cz


The Czechs are not only handy funnymen who like to drink beer after work and debate politics. We also suffer from the syndrome of the “Little Czech Man” – this expression comprises several characteristics, none of which are very virtuous: a certain slyness, or even wickedness, inability to objectively judge oneself, which is the probable cause of our hypocrisy; a tendency to judge too quickly, an inclination towards prejudice. In 1999, the then-president Václav Havel had this to say on the matter: “Many of us seem to give more way to our own latent racism, or pretend not to see it in others. Many of us seem to forget that the measure of democracy is how we treat the minority. Instead, we are yet again ready to support the rights of the majority, an idea proven so infamous by history.” The fact that these words seem to hold even 20 years after they had been spoken is simply astonishing. The reason for this is the consistency of our nation’s character and how it manifests. Češi ale nejsou jen vtipnými šikuly, kteří zajdou po práci na pivo a debatují nad politikou. Do určité míry je charakterizuje i jakési „čecháčkovství“, což je výraz představující hned několik charakteristických znaků, jež se nenacházejí na žebříčku ctností příliš vysoko. Jde především o vyčuranost, tedy spíše podlost, neschopnost střízlivého úsudku o sobě samém a z toho pramenící pokrytectví, inklinace k přehnaným okamžitým závěrům a náchylnost k předsudkům. Už v roce 1999 řekl na toto konto tehdejší prezident Václav Havel toto: „Mnozí z nás jako by dávali stále viditelněji průchod vlastnímu latentnímu rasismu či předstírali, že ho nevidí u jiných. Mnozí jako by zapomínali, že měřítkem kvality demokracie je poměr k menšině, a začali znovu věřit v historicky tak neblaze proslulou ideu práv většiny.“ Je až překvapivé, jak jsou tato slova platná stále víc, a to i bezmála 20 let po jejich vynesení. Je to právě konzistentností tohoto charakterového projevu našeho národa. Proto bychom se nad sebou měli častěji zamýšlet. Národní hrdost je skvělá věc, upevňuje kořeny a dodává státu na sebevědomí, ale s ničím se to nesmí přehánět a je právě na nás, českém národu, abychom si ty mantinely dokázali ohlídat a snažit se budovat příznivější pověst ve světě. Protože národ s krásnými ženami, zlatýma ručičkama, bezkonkurenčním pivem a skvělým humorem zní lépe než nacionální xenofobové lízající paty Vladimiru Putinovi.

118 #MENHOUSE

That is why we should give ourselves a little more thought. National pride is a wonderful thing. It strengthens our roots and improves our state’s self-confidence. However, everything should be done in moderation. It is up to us, the Czech nation, to see where our limits lay and try to create a more positive reputation in the world. A nation of beautiful women, golden hands, unparalleled beer and incredible humor makes a better impression than that of xenophobes kissing Vladimir Putin’s feet.LY ŽA ŘSK Á P E RL A

ARC 1 950 Kousek od nejvyšší hory Evropy, ve francouzském národním parku Vanoise se nachází jedno z nejluxusnějších lyžařských středisek v Alpách. Arc 1950 je nově vybudovaná vesnice, jež je součástí obřího areálu Paradiski, který se délkou sjezdovek řadí na druhé místo ve světovém žebříčku.

- Text: Petr Lukeš - Foto: Andy Parant -


A S KI I NG G E M

A RC 1950 Close to the highest peak of Europe, in the French national park Vanoise, one of the most luxurious ski centres can be found. Arc 1950 is a newly-built village, which is part of the enormous Paradiski centre.


425

kilometrů sjezdovek všech obtížností, 132 lanovek, nejvyšší bod 3250 metrů nad mořem. To vše je zárukou toho, že si svoji týdenní dovolenou můžete naplánovat tak, že žádnou sjezdovku nepojedete dvakrát. Síť hotelů a apartmánů byla dostavěna v roce 2012 kanadskou firmou Intrawest. Při výstavbě bylo dbáno na dodržení tradičního vzhledu alpských chat, použit je hlavně opracovaný kámen a spousta dřeva. Na ulicích nenajdete jediné auto, ta mají do areálu vjezd zakázaný, parkování je přesunuto do podzemních garáží nebo na venkovní parkovací plochy. Každá budova je navržena tak, aby hosté mohli přímo u hotelu „nacvaknout“ lyže a vydat se rovnou na sjezdovku. Výlohy více než čtyřiceti obchodů a barů jsou velice decentní, dá se zde pořídit vše od lyžařského vybavení přes módní doplňky po speciality místních zemědělců a samozřejmě i víno a šampaňské ze všech koutů Francie. To vše tvoří kouzelnou atmosféru naprosto odlišnou od klasických lyžařských center v okolí, která byla zakládána během šedých sedmdesátých let minulého století. Při zařizování interiérů se však žádné meze nekladly. Každý ze sedmi set apartmánů si drží standard pěti hvězd, balkony a terasy nabízí skvostný výhled na Mont Blanc. Součástí areálu je také obří wellness centrum Deep Nature SPA o rozloze 1000 m², ideální místo k odpočinku po dni stráveném na svahu. Samozřejmostí je několik bazénů, včetně venkovních vyhřívaných, sauny, jacuzzi, dále jsou k dispozici vodní jeskyně, různé druhy masáží a relaxační místnosti. Pokud by vás přešla chuť a vidina celodenního lyžování by se vám zrovna nepozdávala, Arc 1950 nabízí širokou paletu dalších zážitků. Pořádá se zde například nejvýše položená módní přehlídka v Evropě, před Vánoci se tu koná filmový festival a milovníky umění určitě potěší ledové sochy, vytvářené přímo v centru. Pro ty nejmenší je připraven odlišný program na každý den, stačí dítě ráno odevzdat a večer vyzvednout. Postará se vám o ně kvalifikovaný personál. Čeká je třeba laserový biatlon, sáňkování, stavění sněhuláků nebo opékání marshmallounů (ani na špekáčky nezapomínají). Na druhou stranu, když vás klasická lyžovačka omrzí a budete chtít zkusit něco extrémnějšího, tak vás ve středisku mohou zaškolit v takzvaném speedridingu, kombinujícím freeride lyžování a paragliding. Milovníci freeridu se mohou nechat přepravit helikoptérou až na vrchol blízkých italských pohoří (heliskiing je ve Francii zakázán). Helikoptéru lze také využít pro vyhlídkový let nad údolím. Nebo si třeba můžete vyzkoušet jízdu s psím spřežením. Možností, jak zde strávit volný čas, je zkrátka nespočet. Nalijme si čistého vína. Arc 1950 patří k tomu nejlepšímu, co mohou francouzské Alpy nabídnout.

www.betatour.cz

425

km of slopes of all different difficulties, 132 ski lifts and the highest peak at 3250 metres. Ranked number two in the world for slope length. You can plan your vacation in such a way, that you won’t have to ski on the same slope twice. The entire complex of hotels and apartments was finished in 2012 by the Canadian company Intrawest. During its construction, emphasis was put on the traditional outlook of the Alpine houses, mainly using stone and wood. You won’t see any cars on the streets since cars are banned from the complex; parking is moved into the underground or outdoor parking lots. Every building was designed so that guests can put on their skis and go directly to the closest slope. More than forty shops and bars offer a wide range of products and services, from ski equipment, fashion gadgets, specialties form local farmers to champagnes and wines from all around France. All this creates a magical atmosphere, completely different and hardly comparable to the usual centres around, which were founded during last century’s grey seventies. There were no limits when creating the interiors. Each of the 700 apartments retains the five star standard, the balconies and terraces offer a spectacular view on Mont Blanc. A gigantic wellness centre, Deep Nature SPA, with an area of 1000m2, is also part of the resort, which offers a great opportunity to relax after a day of skiing. The SPA includes indoor pools and heated outdoor pools; a jacuzzi, water caves, and the opportunity to enjoy massages and relax rooms. In case skiing all day long is not to your taste, Arc 1950 offers a wide range of alternative experiences. Art lovers will certainly be pleased at the sight of ice statues made in front of their eyes in the village centre; a film festival is held in the village every year before Christmas; the highest-altitude fashion show takes place in there. There are many activities, changing every day, for our youngest guests – parents are given the opportunity to drop off their kids in the morning and collect them in the evening. Specialised staff will take care of them during ventures such as laser biathlon, sledging, snowman making and marshmallow baking (sausages are also offered). On the other hand, if normal skiing becomes too much of a “routine” for you and you would like to try something more extreme, centre staff can school you in so-called speedriding, which combines freeride skiing with paragliding. Freeride lovers can be transported by helicopter to the peaks of the nearby Italian mountains (heliskiing is not allowed in France). Helicopters can be also used in order to experience magnificent aerial views over the valley. Alternatively, you may try dog sledding. To sum it up, possibilities of entertainment are endless in Arc 1950. Let’s be honest: Arc 1950 belongs to the best that the French Alps can offer you.

122 #MENHOUSE


WINTER SOTTOZERO 3 VRCHOLNÉ ZIMNÍ PNEUMATIKY

Majitelé vysokovýkonných automobilů si chtějí užívat stovek koní po celý rok. A k tomu je potřeba výkonné obutí, zvládající značné podélné i příčné zrychlení. Jak například Pirelli Sottozero 3, nová generace pláště, platícího za etalon v dané oblasti. Nabídka plášťů Winter Sottozero stále roste směrem nahoru a kopíruje trend zrychlující inflace výkonů dnešních špičkových aut. Zachovává však bohatou nabídku i pro středně velké modely s normálními motory. Ta startuje na spotřební velikosti 205/65 R 16 (Mazda 6) a končí na extrémním rozměru 355/25 R 21 (zadní kola Lamborghini Aventador S). Zahrnuje více než 100 rozměrů, přičemž nejžádanější z nich jsou nabízeny ve více rychlostních a zátěžových kategoriích. Vybrané rozměry lze alternativně volit i s technologiemi Seal Inside, Run Flat či PNCS. Ty zabraňují úniku vzduchu po menším proražení běhounu v případě, že cizí předmět zůstane na místě (Sealiniside), umožňují dojet sníženou rychlostí i na prázdné pneumatice (Runflat) či aktivně omezují hluk s pomocí porézní polyuretanové vložky (PNCS). Celkový počet nabízených provedení dosahuje závrat-

ných 123. To ostatně není žádná náhoda, Pirelli dlouhodobě nabízí nejvíce značených typů pneumatik pro silniční použití, jen za rok 2016 přibylo více než 800 nových. Plášť Winter Sottozero 3 byl vyvinut v úzké spolupráci s výrobci špičkových automobilů, například Lamborghini, Maserati a Mercedes-Benz, kteří jej také zařadili do nabídky originálního příslušenství. Vývoj pochopitelně směřoval k co nejsportovnějšímu projevu, avšak díky inovativním technologiím se podařilo dosáhnout mimořádně vyváženého chování i při každodenním používání. Dvojitý šípový dezén s 3D lamelami a bloky zajišťuje optimální záběr na zasněžené vozovce bez výrazného zhoršení, když silnice oschne. Optimalizovaný tvar drážek se zaobleným profilem zlepšil přilnavost, návrat ke dvěma výrazným, symetrickým podélným drážkám zase zlepšil odvod vody a omezil riziko akvaplaninku. To zlepšilo výkony na proměnlivých povrchách. Nově vyvinutá směs speciálních polymerů zlepšuje mechanické, tepelné a dynamické vlastnosti. Zvýšená hustota lamel zase prospěla tuhosti, aniž by utrpěl komfort. Ten je rovněž znamenitý, ať už se jedná o potlačování hluku či nežádoucích svislých pohybů karoserie.

www.cz.pirelli.com


N E T RA D I Č N Í I N V E ST I C E Pokud trávíte nějaký čas před televizí, nevyhnutelně dojdete do bodu, kdy zjistíte, že máte nedostatek peněz. Pokud jich máte opravdu málo, nastal nejvyšší čas na půjčku, ideálně ihned po telefonu bez jakéhokoli ručení, a tedy s příjemně obrovskou úrokovou sazbou. To nám ale nevadí, kdybychom náhodou nedokázali splácet včas, společnost nám jistě ráda vyhoví anebo si prostě vezmeme další mikropůjčku. Tu novou televizi jsme prostě potřebovali, nedá se tedy nic dělat. - Text: Petr Moudrý -

U N U S UA L INVESTMENTS If you spend some time watching TV you surely come to the conclusion that you are short of money. If you really do not have enough money then it is high time you took a loan. If you are lucky you can borrow money over the phone without any guarantee, which means the interest rate is pretty high. If you are not able to repay on time, you can get another small loan. You cannot do it differently. You badly needed the new TV.

124 #MENHOUSE


MENHOUSE.EU 125


V

druhém případě, kdy máme peněz dost a pouze jich chceme mít více, začíná být situace složitější. Musíme si totiž rozmyslet, jakým způsobem chceme své těžce vydělané peníze zhodnotit, a to bohužel na rozdíl od půjček za pár minut nezvládneme.

Nenarazit na investiční nabídky všech možných druhů je dnes téměř nemožné. V televizi se banky denně přou o to, která vám nabídne o setinu lepší úrokovou sazbu na spořicím účtu. Na každém rohu na vás čeká 15letý finanční poradce, který vám milerád řekne, že jediná správná možnost tkví v investičním pojištění. Chcete snad taky ve stáří jezdit v bavoráku jako důchodci v Německu, ne? Dobrá volba mohou být akcie a dluhopisy, ale s těmi dnes už také nikoho moc neohromíte. Vy chcete být přece styloví a pokrokoví, jinak byste těžko četli tento časopis. A právě pro vás je určena kategorie netradiční investice. Co se ale pod tímto pojmem doopravdy skrývá? Pro někoho konzervativnějšího to mohou být komodity – zlato, ropa… Fakticky se ale jedná o velmi zajímavé možnosti k investování. Stačí k tomu jediné: Mít zájem, ve kterém se skutečně vyznáte. A je jedno, jestli jste komiksový nadšenec, nebo milovník umění. Pojďme se podívat, do čeho všeho se dá investovat.

Kryptoměny

Kryptoměny nejsou zdaleka jen platidlo pro hipster nadšence, kterým už klasické peníze přijdou moc konvenční. Jedná se o formu digitální měny, která je vytvořena a držena čistě elektronicky. Tato měna není nikým ovládaná ani není tištěná jako koruny či eura. Je vytvářena jak jednotlivci, tak zejména v poslední době i společnostmi. Jejím nejznámějším zástupcem je bitcoin, jehož produkování by se dalo zjednodušeně přirovnat k jakémukoliv procesu v počítači, tedy k matematickým výpočtům. Bitcoinová síť si žije v podstatě vlastním životem, je ovládána pouze jakousi pomyslnou „neviditelnou rukou trhu“, neovládá ji žádná instituce. To může být pro širokou skupinu lidí velmi důležité, protože jejich peníze nejsou ovládány nikým jiným než jimi samými. V dnešní ekonomicky nestálé době, kdy ceny akcií i zlata často klesají, je investice do kryptoměn velmi zajímavá. Cena bitcoinu vzrostla za poslední rok více než osmkrát a nevypadá to, že by se tento vývoj měl v dohledné době měnit. Jeden bitcoin má dnes hodnotu kolem 4 tisíc dolarů, a jejich držení může být proto velmi lukrativní záležitostí. Proč cena bitcoinů roste? Díky své anonymní povaze mají bitcoiny široké spektrum využití. Chcete si koupit pistoli, ale nemáte chuť ztrácet čas s pořizováním zbrojního průkazu? Není problém si v internetovém podsvětí zvaném Dark web pomocí bitcoinů pohodlně jednu koupit. To samé platí, pokud sháníte drogy, ale černochům na Václaváku z nepochopitelných důvodů nevěříte. Mnohem zajímavější využití ale bitcoiny nalézají v byznysovém prostředí. Kvůli jejich anonymitě není šance na zjištění, kdo vám investici v podobě bitcoinů poslal. Díky tomu vás nemusí trápit ekonomické sankce v jakékoli zemi nebo třeba limity ve výšce investic, jako tomu je třeba v Číně. To je hlavní důvod, proč mají kryptoměny obrovský potenciál a proč je pravděpodobné, že jejich hodnota dále poroste.

Víno

V případě, že jste alkoholik, Moravák nebo prostě jenom rád popíjíte, je toto investiční příležitost právě pro vás. Je známé, že cena vína roste společně s časem, ale není to zdaleka tak jednoduché. Pro správné investování je potřeba se ve vínech opravdu vyznat. Bohužel nestačí zajít do Alberta, koupit karton vín v akci, hodit je do sklepa a těšit se na budoucí miliony. Česká vína obecně nejsou vhodná pro dlouhodobou archivaci, je proto potřeba rozhlédnout se jinde. Doporučuje se vybrat si jednu vinařskou oblast a na tu se zaměřit. Nejlepší investice je do vína z oblasti Bordeaux, kde se roční výnos v průměru pohybuje mezi pěti a sedmi procenty. Cena vín se odvíjí zejména od počtu lahví na trhu a od jeho kvality. A jeho kvalitu poznáte jak jinak než ochutnáváním. To dělá tento druh investic velmi příjemným a oblíbeným. Velcí investoři často víno nakupují ještě v sudech před lahvováním. Poté ho odeberou v lahvích, uloží do sklepů a nechají několik let vyzrát. Na trh se tak dostane až za několik let v momentě, kdy je připraveno k pití.

Umění

Vždy jste nadšeně navštěvovali galerie, prohlíželi si umělecká díla a snili o tom, že budete mít jednou něco podobného doma? Pokud umění opravdu milujete a rozumíte mu, není důvod, proč do něj neinvestovat. Podobně jako u vín se jedná o investici spíše z lásky k danému oboru než o vidinu rychlého zbohatnutí. Obecně platí, že při nákupu uměleckého díla by měl člověk počítat se zhodnocením až za dlouhou dobu. U spekulací na pár let je totiž výrazné riziko, že prodejní cena bude o dost nižší, než si člověk původně představoval – pokud se vůbec prodej podaří. To, do jakého druhu umění budete investovat, je jen a jen na vás. V dnešní době se za umění považuje opravdu hodně věcí a není výjimkou, že se sběratelé často poohlížejí i po věcech, jaké by vás opravdu nenapadly. Ve sbírkách se proto vedle Picassa, Rembrandta nebo Warhola často objevují i kousky, které vznikly nelegálně v ulicích. Street art se stává jako moderní forma umění oblíbený a jeho cena stoupá. Díla kombinující graffiti se šablonovou technikou britského street artisty Banksyho se těší velké popularitě a jejich cena stoupá k milionovým částkám. Není problém proto celou stěnu rozebrat, vydražit v aukci a složit u někoho doma. Jeho dílo si za téměř jeden milion liber koupili dokonce i umělečtí nadšenci Brad Pitt a Angelina Jolie. To jen dokazuje, že vývoj umění je opravdu nevyzpytatelný a o to víc zajímavý. Možností pro investice je samozřejmě mnohem více. Co třeba komiksové figurky? Ty se povětšinou vydávají v limitovaném počtu, což z nich dělá zajímavou možnost pro ukládání finančních prostředků. A řekněte sami, co je víc než moci říct: „Zbohatl jsem na komiksových figurkách…“

126 #MENHOUSEWine

O

n the other hand when you have enough money and just want to get more the situation is more complex. You have to think how to invest your money. Unlike getting a loan this consumes much more time.

You come across different investment bids all the time on TV spots. Banks argue who can offer better interest rates for your savings. Every now and then you are approached by a teenage financial consultant who tells you that the only way is to get investment insurance. Don‘t you want to drive a BMW when you retire? This is common in Germany so why not you. You can also invest in bonds or stocks. However this will impress a few. You want to be in (that is why you read this magazine). Therefore you need a special kind of investment. What does unusual investment mean? For a conservative person it is commodities such as gold, oil etc. Actually this is an interesting way to invest your money. You need just one thing. You need a hobby that you understand. Let’s have a look at where you can invest.

Cryptocurrencies

Cryptocurrencies are not only designated for hipster fans who consider money to be too conventional. They are digital currencies that are made and kept in electronic form. These currencies are not controlled by anybody. They are not printed like crowns or Euros. They are made by both individuals and companies. The most popular one is Bitcoin whose production reminds us of any process on a computer. It is like a mathematical formula. The Bitcoin network has its own life. It is controlled just by an „invisible market hand“. No institution can control it. This might be significant for many people because they usually control their own money. Nowadays when the economy is unstable and prices of stocks and gold often drop, investing in cryptocurrencies is very attractive. Within the last year the Bitcoin value grew 8 times and this does not seem to be changing. One Bitcoin costs around 4,000 USD and therefore it can pay back if you have Bitcoins. Why is their price growing? Due to their anonymous nature Bitcoins can be used in various ways. Do you want to buy a gun but you do not have a license? No problem. On the Dark web, the internet black market, you can buy one for Bitcoins. The same goes if you want to get drugs but do not trust black drug dealers on Wenceslas Square. Bitcoins are frequently used for doing business. They are anonymous so there is no possibility to find out who has invested through Bitcoins. Therefore you do not have to worry about economic sanctions in any country around the world. Nor do you have to worry about the investment limits in countries such as China. That is the main reason why cryptocurrencies have a great potential and why their value is certain to rise.

If you are an alcoholic, from Moravia or if you just like drinking wine occassionally this is an opportunity for an investment. We all know that the value of wine is increasing as time passes. However it is not as simple as that. To make a good investment means that you have to know about wines. Unfortunately it is not enough to go to the supermarket, buy a box of wine, put it into the cellar and wait till its value reaches millions. In general Czech wines cannot be stored for a long time, therefore you have to search elsewhere. Specialists recommend that you go to one vineyard and focus on it. The best way is to invest in wines from Bordeaux, where the annual revenues amount to an average of 5 to 7%. The wine price depends on the quality and the number of bottles on the market. You can check the quality when tasting the wine. That makes this kind of investment very pleasant and popular. Big investors often buy the wine in barrels before it‘s bottled. Then they take it in bottles, put it in wine cellars and let it ripen for a couple of years. The wine goes to the market at the moment it is ready for drinking.

Arts

Have you always loved visiting galleries, looking at pieces of art and dreamt of having something like that at home? If you really love art and understand it there is no reason why not to invest in it. Just like the wine these kind of investments are related to your passion more than to getting rich quickly. In general when you buy a piece of art its value increases after a long time. In the case that one speculates and buys something as a short term investment there is a risk that the price will be much lower that one expects. If after all one manages to sell it. It is completely your own choice to decide which kind of art you want to invest in. Nowadays many a thing is considered to be a masterpiece. Quite often art collectors look for things that you would never imagine to be art. People often collect Picasso, Rembrandt or Warhol alongside things that were illegally made in the streets. Street art has become a modern popular art whose value is increasing. Graffiti combined with stencil technique by street artist Banksy is increasingly popular and the prices amount to dozens of millions pounds. Often the wall with his art is taken apart, sold at an auction and then put together again at the buyer’s residence. Even Brad Pitt and Angelina Jolie, great art fans, bought his work for nearly one million pounds. That is a fact about art. It is an unpredictable and surprising area. Certainly there are plenty of other areas to invest in. What about comics figures? They are usually made in limited series, which makes them an interesting investment opportunity. Is it not great to say “I made a fortune on comics figures“?


Bydlení v centru. Spojení radosti a komfortu.

KORU Vinohradská

Living in the city center. Enjoyment and comfort united. 800 200 666

Projekt KORU Vinohradská s sebou přináší všechny výhody bydlení na pomezí centra Prahy. Sedmipatrový dům s klidným vnitroblokem a zelení za okny, který nabídne téměř 60 nízkoenergetických bytů. Stvořeno pro komfort bez kompromisů. Project KORU Vinohradská has all the advantages of living on the outskirts of Prague. Seven storey building with peaceful courtyard and greenery nearby, will offer almost 60 energy efficient apartments. Created for comfort without compromise.


PRŮVODCE SVĚTEM ANGOSTURY Trinidad a Tobago. Karibský ráj charakteristický svou smyslnou hudbou, tancem, karnevalem a temperamentními obyvateli. S jedním z nich jsme se vydali objevovat trinidadský poklad... Kořeněný bitter a rum Angostura!


THE GUIDE TO ANGOSTURA WORLD Trinidad and Tobago. The Caribbean paradise which is typical for its sensual music, dance style, carnival and lively people. With one of them we got the chance to explore Trinidadian treasure... the spicy bitter and rum Angostura!


„Lidi si nepamatuji podle jména, ale podle toho, co pijí,“ řekl mi na uvítanou a logicky následovala otázka, na jaký drink mám dnes večer náladu. Daniyel Jones, oceňovaný barman a úspěšný podnikatel z Trinidadu a Tobago, který již čtvrtým rokem působí jako brand ambassador značky rumů a bitterů House of Angostura, kterou přivezl v říjnu prezentovat i do Prahy. „Záleží mi na tom, aby se ti, co za mnou přijdou, cítili dobře. Chci vidět úsměv na jejich tváři už od prvního momentu, kdy ochutnají nápoj, který jsem pro ně přichystal,“ líčí Daniyel. Tvář plná radosti je dle jeho slov vůbec tou nejdůležitější ozdobou celého koktejlu.

„I don’t remember people by their names, but by what they drink,“ was the first thing he said to me and it naturally led to the question „What kind of drink you are in a mood for tonight?“ Daniyel Jones, the award-winning bartender and successful entrepreneur from Trinidad and Tobago, who has been representing Angostura, the brand of rums and bitters, for the last four years and brought it to Prague as well this October. „I care about how people who approach me feel. I want to make them smile from the first sip,“ Daniyel narrates. According to his words, the face full of joy is the most important garnish of the cocktail.

Za barem příjemně naladěného AnonymouS Shrink’s Office, kde jsme se setkali, připravuje speciální Menhouse drink a vypráví o historii značky House of Angostura. Dnes je Angostura národním bohatstvím Trinidadu a Tobago a značně přispívá k rozvoji tamější ekonomiky. Vše ale začalo kolem roku 1820 ve Venezuele, jak nás ochotně zasvěcuje Daniyel: „Německý doktor Johann Siegert se společně se svou rodinou odebral do venezuelského města Angostura, kde poznával domorodce a jejich kulturu, ale hlavně hledal lék na zažívací problémy, které sužovaly vojáky místní armády. Po pár letech průzkumů a kombinování všemožných tropických bylin se dočkal úspěchu.“ V dnešní době toto město znáte spíše pod názvem Ciudad Bolívar a pár kapek Angostury neslouží jako medicína, nýbrž jako dochucovadlo oblíbených koktejlů, například Manhattanu, Pink Ginu nebo Old Fashioned. Co se ale během těch téměř dvou století nezměnilo, je recept, podle kterého se Angostura připravuje. Je i nadále bezlepková a neobsahuje ani sodík. „Již od počátku tento recept ovšem zůstává přísně střeženým tajemstvím. Ani já k němu nemám přístup. Nyní je jen pět vyvolených, kteří ten klíč znají. Dokonce existuje secret room, kde se uchovávají suché ingredience dovážené z různých koutů světa, ze kterých se Angostura tvoří. Dokonce i naše vláda je v tom zainteresovaná,“ směje se.

He is preparing Menhouse Drink, the cocktail designed specially for our magazine, behind the bar of cosy AnonymouS Shrink’s Office, the place we met, as he tells us about the history of House of Angostura. Angostura is currently the national wealth of Trinidad and Tobago and greatly contributes to the local economy. But it all began around 1820 in Venezuela, as Daniyel initiates us: „German doctor Johann Siegert took his family and moved to Venezuelan town of Angostura, where he got to know the natives and their culture, but mainly he sought a cure for digestive problems that plagued soldiers of the local army. After a couple of years of research and combining all kinds of tropical herbs, he had found the right one.“ Nowadays you recognize the city rather by the name Ciudad Bolívar and a few dashes of Angostura does not serve as medicine anymore but we pour them into favorite cocktails such as Manhattan, Old Fashioned or Pink Gin. The thing that has not been changed during those past two centuries is the recipe Angostura is made of. It continues to be gluten-free and does not contain sodium. „From the beginning this recipe has been top secret. Even I don’t have access to it. There are five chosen people who know the key and believe me or not, there exists the „secret room“ where all the dry ingredients for Angostura imported from all over the world are held. Our government is also involved in this,“ he laughs.

Stejně jako můžete v Trinidadu narazit na lidi různých kultur a náboženských vyznání, tak i portfolio Angostury nabízí širokou škálu nápojů, z nichž každý má svou jedinečnou povahu. Jedna z Daniyelových nejoblíbenějších kombinací je Angostura 1919, patřící mezi hojně oceňované rumy, a kokosová voda. „To si pak představuju, jak tančím na pláži v Trinidadu v doprovodu rytmů našeho hudebního stylu soca a slunečních paprsků. Nebo jak si užívám trinidadský karneval. Víte, zásadní rozdíl mezi karnevalem v Riu a Trinidadu je takový, že v Riu sledujete účinkující tančit sambu, kdežto v Trinidadu se stanete součástí večírku a vlníte se s nimi,“ zasní se. Místo ve vašem sběratelském hledáčku by jistě měla zaujmout i Angostura Legacy jakožto nejdražší rum na světě (25 000 dolarů), který je směsicí sedmi nejvzácnějších rumů značky. Ale pospěšte si, celosvětově bylo vyrobeno pouze dvacet kusů. Vaše gusto potěší i likér Amaro di Angostura, který byl v New Orleansu oceněn titulem Nejlepší nový produkt. „Můj národ považuje Angosturu za známku dokonalosti, které je dokonce u nás věnováno i muzeum. I proto jsem velmi hrdý, že kouzlo a odkaz značky mohu šířit po celém světě,“ dodává Daniyel Jones a podává mi sklenici výtečného Menhouse drinku, vytvořeného jen pro nás.

In Trinidad you can run into people of various cultures and religious beliefs and Angostura is no different with its diversity. Its portfolio offers the wide range of drinks and every single one of them has genuine identity. Amongst Daniyel’s most favorite combinations is Angostura 1919, one of the highly awarded rums, and coconut water. „I imagine myself dancing on the beach back home, together with the sun, the rhytms of our music style soco and this cocktail in my hand. Or at our carnival. You know, the main difference between carnival in Trinidad and the one in Rio, is that in Brazil you watch dancers samba and in Trinidad you join the party and dance with them,“ he dreams. Another rum which should take part in your collection is without no doubt Angostura Legacy as the world’s most expensive one (25 000 dollars). It is the blend of the seven most rare rums of the brand. But hurry up, only twenty bottles have been produced. Your gusto will also be pleased by liqueur Amaro di Angostura which was awarded as „The Best New Product“ in New Orleans. „My nation considers Angostura as mark of perfection which has also its own museum. And that is one of the reasons why I’m very proud of the fact that I can spread the spirit and legacy of the brand across the world,“ Daniyel added and handed me a glass of delicious Menhouse Drink.

- Text: Veronika Hozmanová - Foto: ULTRA PREMIUM BRANDS 132 #MENHOUSE


ME NH OUSE D R IN K Ingredients: 60 ml AngosturaÂŽ 1919 Rum 20 ml Dry Curacao 1 barspoon simple syrup 2 dashes AngosturaÂŽ Aromatic Bitters 1 dash Angostura Orange Bitters Glassware: Old Fashioned Method: Stirred over ice. Strain over large ice cubes into old fashioned glass Garnish: Orange peel & rum brandied cherry (soak cherries in mix of ginger, cinnamon, clove and Rum for 14 days)


HUNGRY? HAVE A SEAT AND LET US BRING YOU THE BEST BURGER YOU WILL EVER HAVE

www.iltoro.czWE ARE ALL ABOUT TH E LOV E OF S TEA KS


www.steakhousemontana.com Montana is an American-style steakhouse serving up the finest Black Angus beef. Aged in house for a minimum of 30 days, our Angus label means a juicy and mouth watering piece of steak every time.

Hold on, we aren’t just about steaks. We also serve up killer ribs and pastas. Come join us at the bar to enjoy our refreshing twists on some classic old school cocktails. Make it a stellar night out with friends, family or colleagues.

Tyršovo nábrežie 1, Košice 040 01, Slovensko • manager@steakhousemontana.com • +421/55/795 11 21, Fax: +421/55/795 11 92


BARON HILDPRANDT PŘEDSTAVUJE NOVÝ UNIKÁTNÍ DESIGN LAHVE Zámecká palírna Blatná dává již přes 125 let Čechům ochutnávat to nejlepší z�jejich vlastní domoviny. Ovocné destiláty značky Baron Hildprandt jsou známé svou výjimečnou chutí a poctivou ruční rodinnou výrobou. Nyní si Barona můžete vychutnat ve zbrusu novém prémiovém balení.

Z

měna ikonického vzhledu lahví vystihuje unikátnost výrobků a zároveň pečlivou řemeslnost, se kterou jsou pálenky v� palírně Blatná vyráběny. Nová podoba je výsledkem dlouhé práce odborníků z�týmu Barona, v�čele s�mistrem destilatérem palírny Blatná panem Václavem Šitnerem. Bílá a černá lahev rozlišuje ovocné speciality dle způsobu jejich výrobní metody a jednotlivé ovocné příchutě mají i barevně odlišené etikety v�nové podobě poštovní známky. Vzhled výrobků osvěžuje i nová podoba loga a� erb rodu Hildprandtů vyražený přímo na lahvi, doplněný rodinným mottem Per angusta ad augusta – Přes překážky ke slávě, odrážející nelehký osud celého rodu. Nového kabátu v�podobě matné černé lahve se dočká Baronova trojka – ovocné speciality Barona Hildprandta ze zralých hrušek, malin a švestek s obsahem alkoholu�40 %.

Jedná se o blendované destiláty inspirované původní recepturou rodu Hildprandtů, které jsou vyrobeny macerací prvotřídního sušeného ovoce z�jižních Čech. Ovoce se po� maceraci nakládá do 62% ovocného destilátu, čímž se získá výrazný a voňavý extrakt. Baron následně vzniká kombinací extraktu, 1�rok stařeného destilátu a vody z� vlastních studní. Výsledný blend se dostařuje po dobu 2–3 měsíců v sudech z�českého dubu. V� prémiové matné lahvi bílé barvy se nově prezentují ovocné pálenky Baron Hildprandt 4× destilovaná Slivovice, Višňovice a� Hruškovice. Jedná se o prvotřídní pálenky, k� jejichž výrobě je vybíráno jen to nejlepší ovoce kvůli� dosažení výjimečné a vyvážené chuti. Díky unikátní čtyřnásobné destilaci vzniká jemný a velmi čistý destilát s� obsahem alkoholu 42,5 %, který zraje 1 rok ve smaltovaných tancích pro zachování pravé ovocné chuti. Výsledkem je Baron s� jemným charakterem, který je pro svou čistou ovocnou chuť lehce pitelný i pro ženy.

„HLEDALI HLEDALI JSME NOVÉ POJETÍ MODERNIZACE BARONA HILDPRANDTA, ČESKÉ ZNAČKY S BOHATOU HISTORIÍ. CHTĚLI JSME DESIGN LAHVE PŘIBLÍŽIT SVĚTOVÉ ÚROVNI, PROTOŽE SI MYSLÍME, ŽE�SI�TO BARON JEDNOZNAČNĚ ZASLOUŽÍ.“ PETR VOPÁLENSKÝ, BRAND AMBASSADOR SPOLEČNOSTI PREMIER WINES & SPIRITS. Barona Hildprandta 0,7 l ze zralých hrušek, malin či švestek zakoupíte za 599 Kč, Barona Hildprandta 0,7 l Slivovici, Višňovici a Hruškovici zakoupíte za 529 Kč na www.1er.cz nebo v síti prodejen Makro, vybraných spolupracujících velkoobchodech a e-shopech v�rámci České republiky.


Ovocné destiláty Barona Hildprandta jsou vyráběny dle původní tajné receptury v palírně v Blatné z nejkvalitnějšího ovoce z jižních Čech pod dohledem mistra destilatéra Václava Šitnera. DISTR IBUTOR V ČR

W W W. 1 E R . C Z


KAVÁ RE N S K Á RO LE Kavárna. Málokteré slovo dokáže vzbudit takové emoce, aniž by si o to prvoplánově říkalo či bylo k nějaké zlobě vytvořeno. Nevinné místo, kde se schází lidé. S lidmi. - Text: Veronika Hozmanová -

T H E CA F É S TAR S … A Café. A few words give rise to so many emotions. It was not created to annoy but in fact it is an innocent place where people meet…other people.

140 #MENHOUSE


MENHOUSE.EU 141


P

ít kávu. Čaj. Číst knihu. Noviny. Časopis. Možná právě ty, čtenáři, právě teď usrkáváš ze svého espressa v jedné z pražských kaváren a tvé oči putují po řádcích tohoto článku. Co nám ale kromě těchto základních, byť pro životy mnohých nepostradatelných, aktivit a prožitků kavárny přináší? Proč jsou pro kulturu a atmosféru města tolik podstatné?

Každému před očima blikne trochu jiná představa, když zaslechne slovo kavárna. Někdo zahlédne studovnu či pracovnu plnou zodpovědných jedinců nervózně či odhodlaně usrkávajících z jejich šálků. Jiný ji vidí jako podnik, kde absolvuje úspěšnou obchodní schůzku či první rande. Jak je ale možné, že pro někoho kavárny ztělesňují prostor, kde se „schází intelektuální póvl“ a marní čas? Či je dokonce má potřebu ničit? Stejně jako nyní někteří političtí představitelé toto slovo vnímají jako vulgarismus a heslo „Povaleči z kaváren, do polí a továren!“ by nejraději vyvěšovali na dveře každé z nich, ani před pěti staletími na nich nenechali nit suchou. Imámy, duchovní vůdce islámu, přítomnost lidí v kavárnách natolik znepokojovala, že se rozhodli je muslimům na dlouhých dvanáct let znepřístupnit. Hrozby, jež setkávání v nich mělo přinášet, spočívaly v tom, že příchozí nadměrně konzumovali kofein, a především měli možnost se nahlas vyjadřovat k politickým či společenským událostem a problémům. Netrvalo však dlouho a pár let po zrušení zákazu byly otevřeny první kavárny v syrském Damašku či egyptské Káhiře. Evropská kavárenská scéna položila svůj pomyslný základní kámen v italských Benátkách v polovině 17. století a následně vznikaly další například v Oxfordu nebo v Paříži. I v Londýně pochopili jejich potenciál a během pár let se zde začaly rojit jako houby po dešti, aby jich kolem roku 1675 v britské metropoli stálo přes tři tisíce. Taktéž se staly místem pro politické debaty a shromažďování, kde bylo učiněno nejedno důležité rozhodnutí. Jedna z prvních evropských kaváren, Queen’s Lane Coffee House v Oxfordu, stojí dodnes. Jsou také jakýmsi hudebním či literárním útočištěm pro mnoho uměleckých jedinců. Kupříkladu Allen Ginsberg či Jack Kerouac, američtí představitelé beat generation, spisovatelé, básníci a „zpráskané duše“, se scházeli v kavárnách San Francisca, aby pozorovatelům prezentovali své zoufalé myšlenky o zkaženosti a marnivosti světa. V současnosti se v Praze každý rok v říjnu koná festival Kavárny naživo, jehož organizátoři se snaží prostřednictvím autorských čtení, zajímavých přednášek, divadelních her či muzikantských vystoupení přinést do kaváren více kultury a povznést je na vyšší společenskou úroveň. Kromě české metropole se událost koná i v Jihlavě, Ostravě, či dokonce v německých Drážďanech. Kavárny jsou místem, kam přichází lidé z odlišných koutů města, různých věkových kategorií, sociálních sfér a s rozličnou povahou a náturou. Když se tyto kontrasty snoubí dohromady, může vzniknout mnoho zajímavých spoluprací a progresivních nápadů.

142 #MENHOUSE

D

rinking coffee, drinking tea, reading a book, reading a paper or reading a magazine. While reading this you may just be sipping your espresso in one of Prague’s cafés. What else does the café offer besides numerous activities and experiences that are so important for our lives? Why is the café so important for the flavour of the city?

Everybody has a slightly different idea when speaking about the café. Some imagine a study or room full of responsible people who are quietly sipping their coffee. Others imagine a cafe where they have had a successful meeting or a romantic first date. But why do some others see the café as a place where “low class intellectuals“ meet and waste time? Why do they want to destroy them? Some politicians as well as these people perceive the café as an insult. They would love to label all the cafés with a sign „Café idlers go back to the fields and factories!“. Imams, spiritual Islamic leaders, were so annoyed by people in cafés that they prohibited them for 12 years. The threat to the Muslims was that visitors not only consumed too much caffeine but they also had the opportunity to comment on social and political events and problems. A couple of years after the ban was withdrawn the first cafés were opened in Damascus Syria and Cairo Egypt.

The roots of European cafés go back to Venice in the mid 17th century. Subsequently new cafés were opened in Oxford and Paris. Londoners also understood the importance of cafés and within a couple of years many of them were opened there. In 1965 there were over 3,000 cafeterias in London. They also became a place where people used to meet and discuss politics, many an important decision was made there. One of the first European cafés, Queen’s Lane Coffee House, is still located in Oxford. Cafés are also a shelter for musicians and writers. For example Allen Ginsberg or Jack Keruac, American Beat generation leaders, writers, poets and “beaten souls“ used to meet in cafés of San Francisco where they presented their hopeless ideas about the corrupted and vainglorious world. At the moment in Prague there is an annual festival Kavárny naživo (Cafés Alive) whose organizers try to bring more culture to the cafés and thus to upgrade them. One can go and take part in authors readings, interesting lectures, plays or concerts. Besides Prague the event also takes place in Jihlava, Ostrava and in Dresden in Germany. Cafés are places where people meet. They come from different ends of the city, different generations and social spheres. They have their own likes and dislikes. When these contrasts meet they give birth to interesting cooperation and progressive ideas.


DISTR IBUTOR V ÄŒR

W W W. 1 E R . C Z


5 REASONS WHY TO VISIT ASIAN TEMPLE! 1. Asian Specialties

Fresh products presented by local chef in a modern and tasteful way. Every food is an unforgettable experience.

2. Stylish Interior

Exclusive and sophisticated interior clearly reflects Asia. You can find precious pieces of art that make an exceptional atmosphere.

3. Teppanyaki

Great show and entertaining food presentation no matter whether you enjoy it with your family or business partners. Special offer: every Sunday 50% off!

4. Program

Everyday you can enjoy an interesting program! Chillout sets by DJs in a lounge zone while relaxing with shisha prepared by a Shisha master according to your wish. Live saxophone or Indonesian dancers.

5. Bar

A good bar is a must for pleasant atmosphere before or after the diner. There are two bars. One is located by the entrance. It is lively and pulsing. Another one is at the back of the restaurant. You can enjoy the silence there.

144 #MENHOUSE

Certainly there are dozens of reasons why you should visit the Asian Temple. Menhouse can guarantee you will enjoy great food and have many pleasant experiences.
With the motto “Look a fox in the eyes – one look is not enough“, a brand new alcoholic beverage, BLACK FOX, comes to the market. S mottem „Podívej se lišce do očí – jeden pohled nestačí“ přichází na trh zbrusu nový alkoholický nápoj BLACK FOX. Jde o originální bylinný elixír doplněný kapkou pomeranče. Tajuplným názvem, rafinovanou chutí a ikonickou tváří lišky láká k ochutnání všechny ty, kteří se nebojí hledat, objevovat a hlavně bavit. BLACK FOX přináší novou unikátní chuť a vlastní příběh, který má pel něčeho záhadného, neobjeveného a nečekaného. Podlehnout kouzlu jeho uhrančivých zelených očí by mohli především ti, kteří už mají s ochutnáváním alkoholických nápojů svou zkušenost, ale zároveň se nebojí objevovat nové a nepoznané a vyhledávají spíše sofistikovanější zábavu, čemuž odpovídá i výběr jejich drinku, kterému by neměl vedle rafinované chuti chybět ani styl. Nejlépe chutná dobře vychlazený. Může se podávat samostatně, ale i jako součást míchaných drinků. Jedním z nich je například DARK FOX, který si snadno připravíte i doma, stačí BLACK FOX namíchat s colou a doplnit plátkem pomeranče.

An original herbal elixir enhanced with a hint of orange, the name, uperior taste and iconic face of the fox attracts all those who are not afraid to discover new, more sophisticated taste; those looking for a drink that should not be lacking in refined flavour and style. BLACK FOX brings a unique flavour and a mysterious, undiscovered and unexpected narrative that tastes best well chilled. It can be served separately or in mixed drinks, for example DARK FOX, which can easily be prepared at home by combining BLACK FOX with coke and an ice cube and adding a slice of orange.


OTÁ Z KA ŽI VOTA A U M ĚNÍ


- Text: Jaroslav Denemark -

A M AT TER OF LI F E AND A RT


P

oložili jste si někdy otázku, jak vznikají umělecké či filosofické směry? Jak se jednoduše stane, že zrovna v tuhle chvíli někdo přijde s myšlenkou nebo sebeprezentací tak přelomovou, že se liší od všech předchozích a vznikne nový směr myšlení, či projevu člověka?

Dalo by se říct, že 19. století, tedy století páry, bylo stoletím osvícenecké touhy po poznání a romantické touhy po hrdinství. Romantismus nás provází v podstatě celým 19. stoletím a zaobírá se především bojem člověka proti společnosti, bezvýchodnou láskou, neopětovanými city, hrdinstvím a revolucí proti konvencím. Daný proud vrcholí těsně před koncem 19. století a ostře vplouvá do z počátku úpadkového žánru, dekadence. Už samotné slovo DEKADENCE totiž znamená úpadek. Dekadentní myšlení vycházelo z tehdejšího romantismu, ovšem jasně se vymezovalo vůči převládajícímu racionalismu a klasicismu, které slibovaly pokrok a do určité míry novou obrodu člověka. Jenže ta nepřicházela a i přes to, že světem skutečně technický pokrok hýbal, člověk tak nějak upadal do pozadí a cítil se být ve společnosti vykořeněný a bez jistot. Dekadence proto vychází především z pocitů marnosti, nudy, nemožnosti se s čímkoliv ztotožnit. Dekadence si nepokládá otázku ,,Proč jsme tady?”, jak činí například existencialismus, dekadence na tuto otázku vlastně již rovnou reaguje svým vlastním nihilismem. Skvěle myšlenky dekadence vyjadřuje přední filosof tohoto negativistického směru - Arthur Schopenhauer, který na tvrzení racionalistů, že žijeme v nejlepším možném světě (světě pokroku), reaguje pravým opakem. Schopenhauer říká, že žijeme v tom nejhorším možném světě, protože se každému dostalo jen tolik, aby se byl schopný udržet naživu, ale nic víc. Z každé uspokojené potřeby a žádosti rázem roste další a to přináší frustraci, beznaděj. V literatuře se dekadence projevuje především potemnělostí, depresivními náladami, morbiditou, esoterismem až mystickým nádechem, díla jsou plná sexuální banality a erotična a v případě některých autorů je velmi výrazným prvkem egoismus až narcismus (Oscar Wilde). Dekadenti samotní byli nenapravitelní bohémové, holdovali alkoholu a experimentovali v oblasti sexu. Mezi jedny z nejvýraznějších představitelů směru dekadence se bezpochyby řadí Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud a Paul Verlain, prokletí básníci. Byť se Baudelaire pohyboval na hraně několika literárních směrů, je bezpochyby, že svou básní Mršina rozvířil vody světa poetismu. Paul Verlain, kníže básníků, byl francouzským úředníkem, který byl známý svým nonkonformním způsobem života. Sice měl rodinu - ženu a děti - ty ale opustil s mladým (opravdu mladičkým) milencem Arthurem Rimbaudem. Verlain byl Rimbaudem doslova posedlý a hojně se tato posedlost promítá do jeho díla. Ve své Romances sans paroles; Romance beze slov, oslavuje společné soužití a dokresluje své pocity zvukomalbou textu. Oproti tomu Rimbaudova tvorba je odrazem vlastního boje se společností a vnějším světem. Nesnáší povrchnost a zbabělost a revoltuje proti tabu tehdejší společnosti (už jen tím, že je v homosexuálním svazku se starším úředníkem, otcem a manželem v jedné osobě). Zajímavostí je, že veškeré své dílo Rimbaud napsal do 19 let svého věku (tak byl mladý!). Jednoho dne chtěl dokonce své dílo zničit, ale měl ho u sebe Verlain a celá potyčka vyústila ve výstřel Verlaina po Rimbaudovi. Tak se rozpadl jejich vztah a každý šel svou cestou.

H

ave you ever asked yourself, how artistic and philosophical movements originate? How does one person in one moment simply come up with a thought or self-presentation so groundbreaking that it differs from everything previously known and creates a new direction of thought or human expression?

The person who invents such a primary thought surely has the need to somehow determine oneself, somehow react to what takes place around them. Sometimes they may rave about how beautiful life is, how love is all around and how necessary is to fight for these values – this is how we got Romanticism. Other times, the thinker may feel the need to describe the things he sees as they truly are, yet add a little absurdity and invoke predestination – and he creates Naturalism. It is an endless process. One could say that the 19th century, the century of the steam engine, was also the century of an enlightened passion for knowledge and a romantic desire for heroism. Romanticism practically guides us through the entire 19th century and mostly deals with the conflict of man and society, hopeless love, unrequited feelings, heroism and a revolt against convention. This movement reaches its peak as the century ends and swiftly flows into a darker genre, Decadence. The word decadence itself means decay. Decadent thinking stemmed from Romanticism, however, it clearly distanced itself from the more predominant Rationalism and Classicism, which promised progress and, to a certain degree, the rebirth of humanity. This however took too long to arrive. Even though the world truly did witness progress of a different kind – technical progress - man was in the background and felt dissociated and uncertain in the world. Decadence drew from this feeling of futility, boredom and impossibility to identify oneself with anything. Decadence does not ask the question “Why are we here,” as Existentialism does. Decadence already answers this very question with its inherent nihilism. The man who perfectly expresses Decadence, this negativist movement, is Arthur Schopenhauer. He responds to Rationalists, who believe that we live in the best possible world (the world of progress), with the exact opposite. Schopenhauer claims that the world we live in is the worst possible one, since everyone is granted exactly enough to keep themselves alive and nothing more. Every need and craving that we satisfy creates another one, and this brings frustration and hopelessness. In literature, Decadence is expressed by darkness, depressive moods, morbidity, esotericism and a touch of mysticism, works of art are full of sexual and erotic banality and in case of some authors there is a strong element of egoism and narcissism (Oscar Wilde). Artists of Decadence themselves were incorrigible Bohemians who enjoyed alcohol and sexual experimentation. Some of the most famous representatives of Decadence are undoubtedly Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud and Paul Verlaine, the accursed poets. Although Baudelaire found himself within several literary movements, there is no doubt, that his composition “A Carcass” made a splash in the world of poetry. Paul Verlaine, the prince


Dalším velkým představitelem dekadence je Oscar Wilde. Bojoval proti konvencím a farizejství tehdejší společnosti. Byť vystudoval filologii na Oxfordu, měl ženu a dvě děti, byl terčem nevole tehdejší společnosti a to především pro své vědomé provokace. Otevřeně udržoval poměr se synem anglického markýze a za jeho svobodomyslnost byl dokonce poslán na dva roky do vězení za přečiny proti mravopočestnosti. Mezi jeho největší díla patří divadelní hry Jak je důležité míti Filipa, Ideální manžel a prozaická díla Obraz Doriana Graye, Zločin lorda Artura Savila a Strašidlo cantervillské. Potřeba vymezit se romantismu přinesla i jiný literární směr - realismus. Ten se tvrdě staví proti pokřivenému zachycování skutečnosti, přehnanému hrdinství a bohatýrství. REALISMUS se naopak snaží stavět na realitě a pravdivém zachycení skutečnosti. Umělci jsou „pouhými“ objektivními vypravěči již existujícího. Znakem realismu je typizace, tedy že autoři své hrdiny obdařují typickými obecnými rysy. Hrdinové jsou často normální lidé, většinou příslušníci střední vrstvy. Důležitou kategorií tohoto (nejenom) literárního žánru je naturalismus, který vyrůstá z kritického realismu.

of poets, was a French clerk, known for his nonconformist way of life. Although he had a family – a wife and children – he left with a young (very young) lover Arthur Rimbaud. Verlaine was indeed obsessed with Rimbaud and this obsession can be easily traced within his work. In his Romances sans paroles (A Romance without Words), he celebrates their relationship and compliments his emotions with onomatopoeia. On the contrary, Rimbaud`s poetry reflects his struggle against society and the outer world. Rimbaud detests superficiality and cowardice and revolts against the taboos of contemporary society (if only by being in a homosexual relationship with an older clerk, a father and a husband, all in one person). It is notable that Rimbaud had composed his entire opus by the time he was 19 (he was indeed that young!). One day he even wished to destroy his poetry, but it was in Verlaine`s possession. Their argument resulted in Verlaine shooting at Rimbaud. This ended their relationship definitely.

U nás se realismus projevil jako velice silný literární směr a jedni z největších představitelů byli členové literárních skupin Májovci, Ruchovci a Lumírovci. Jsou jimi například Jan Neruda a jeho Povídky malostranské, Jakub Arbes, který realismus přetváří ve vlastní literární žánr zvaný romaneto nebo Eliška Krásnohorská. Co se českého realistického dramatu týče, jmenujme za všechny Ladislava Stroupežnického a bratry Mrštíky.

Another great representative of the Decadent movement is Oscar Wilde. He rebelled against the convention and the hypocrisy of his society. Although he studied philology at Oxford, he had a wife and two children; he still found himself a target of resentment, mostly for his own provocative manner. He was openly in a relationship with the son of an English nobleman and his broad-mindedness even landed him in prison for two years for the crime of gross indecency. His greatest works are his plays, such as The Importance of Being Earnest, An Ideal Husband and his prose: The Picture of Dorian Gray, Lord Arthur Savile`s Crime and Other Stories, and The Canterville Ghost.

Skrz na skrz Evropou byl realismus, jakožto literární směr, velikánem. Troufám si ale tvrdit, že tři národy byly realismem postihnuty daleko olbříměji než ostatní. Rusko, Francie a Anglie. Za Anglii jsou

The urge to contradict Romanticism brought another literary movement – Realism: one that stands firmly against a distorted view of reality and exaggerated heroism. Realism strives to build on reality

MENHOUSE.EU 151


mezi představiteli taková jména jako Charles Dickens, který se především soustředil na rozdíl mezi nižší a vyšší vrstvou skrz příběhy jeho dětských hrdinů, Jane Austen, která založila literární podžánr realismu - rodinný román, jenž zachycoval běžný život rodiny ve střední vrstvě (Pýcha a předsudek) nebo Thomas Hardy. Na rozdíl od anglických autorů byli ti francouzští mnohem více suroví a drsnější. Mezi klasiky patří Gustave Flaubert (Paní Bovaryová), Honoré de Balzac (Otec Goriot), Guy de Maupassant, který se soustředil na téma padlých žen, deprese a pesimismu (Kulička). Ovšem Francouzi si řekli, že realismus sám o sobě není dostatečně přesný, že realita je ještě drsnější, než jak je popisovaná doposud, a proto se realismus vlil do jeho podžánru - NATURALISMU. Za jeho tvůrce je považován Émile Zola a většina francouzských autorů realismu se k němu dříve či později také propracovala. Naturalismus si pohrává s popisem nuzných lidských osudů v průmyslových zónách a jako hrdiny volí „nejbídnější z nuzáků“. Důležitou roli hraje i determinismus. Determinismem naturalisté rozumí jakousi přírodní předurčenost, danost osudu zapříčiněnou geny. Ať už člověk dělá cokoliv, vždy dopadne tak, jak bylo dáno. Determinace je často dána v předcích. Otec alkoholik - i ty budeš alkoholik. Skvostný naturalismus je zobrazen především v románovém cyklu Rougon-Macquart, jehož autorem je Émile Zola. Součástí tohoto cyklu jsou i knihy Zabiják a Nana. V Rusku byl realismus stěžejní pro takové autory jako Lev Nikolajevič Tolstoj, A. P. Čechov, I. S. Turgeněv nebo F. M. Dostojevskij. Dostojevského realismus se silně přelévá do filosofické formy a časté jsou delirické záchvaty jeho hrdinů (v Idiotovi tvoří valnou část knihy), v kterých se autor zamýšlí nejen nad smyslem bytí, ale i nad vírou a vlivem Boha na naše osudy. Zajímavým autorem je Maxim Gorkij a to především tím, že přišel s vlastním realismem uši-

152

#MENHOUSE

and a truthful interpretation of reality. Artists are “mere” objective narrators of what already exists. One of the signs of Realism is typification, which consists of the authors giving their protagonists typical general attributes. The protagonists are usually regular people, mostly members of the middle class. An important category of this (not only) literary genre is Naturalism, which stems from Critical Realism. In our country, Realism proved to be a very strong literary movement and some of the greatest authors were members of the May School and the Ruchovci and Lumírovci groups. One of them was Jan Neruda, who wrote the Malá Strana stories, Jakub Arbes, who used Realism to create a unique literary genre called the Romanetto, or Eliška Krásnohorská. As examples of Czech Realist drama, we should name Ladislav Stroupežnický and the Mrštík brothers. All over Europe, Realism as a literary movement was a dominant one. I dare however say that three nations were influenced by Realism much more strongly than others: Russia, France and England. England’s famous representatives are Charles Dickens, who mainly focused on the difference between higher and lower classes through the eyes of his child protagonists, Jane Austen, who established a literary subgenre of Realism – a family novel, capturing everyday lives of middle-class families (Pride and Prejudice), or Thomas Hardy. The difference between English and French authors was that the latter were much rawer and harsher. Some of the classics are Gustave Flaubert (Madame Bovary), Honoré de Balzac (Le Pére Goriot), Guy de Maupassant who wrote about fallen women, depression and pessimism (Boule de Suif). However, the French were of the opinion that Realism was not accurate enough to depict the brutal Reality,


Drive in luxury style Lamborghini - Ferrari - Porsche - Maserati - Bentley - Rolls-Royce - Aston Martin - BMW Audi - Mercedes Benz - Chevrolet - Ford - Land Rover www.profirentcars.cz


tým na míru ruskému podnebí - socialistickým realismem. Tento žánr byl později ústředním a šablonovým uměleckým směrem prosazovaným Komunistickou stranou Sovětského svazu a následně i v jiných socialistických zemích. Projevuje se popisem socialistického ducha, má budovatelský nádech. Vzývá hrdiny komunismu, kteří dokážou pracovat tvrdě a s větším nasazením než ostatní. Hrdinové často stojí před dilematem, kudy se vydat, ale vždy končí na té správné cestě cestě komunismu. Z pohledu uměleckého se především u pozdějších autorů jedná o brakovou literaturu. Tak jako se realismus a dekadence svým způsobem vymezují proti romantismu, některé literární žánry na něj přímo navazují. Takovým příkladem je i SYMBOLISMUS. Symbolismus se snaží, oproti realismu nebo naturalismu, zobrazit skutečnost nebo věci, které nelze jednoznačně popsat nebo zobrazit, jako jsou pocity, nálady, myšlenky. Symbolismus proniká do morku kostí reality a uchopuje neuchopitelné - samou podstatu. K tomu všemu pomáhá určitý „symbol“, který má pomoci se zprostředkováním toho nepopsatelného. Je to náznak, ochutnávka. Symbolismus má rád smyšleno, tedy báje, pohádky a mýty. Velice časté je použití metafory, jinotaje. Symbolismus byl úrodnou půdou pro poezii. Básníci využívali možnost obrazotvornosti, libozvučnosti. U nás se symbolismu skvěle dařilo a to především díky literárnímu časopisu Moderní revue, který se snažil prosazovat nové literární směry a odmítal ty zajeté. Pravdou ale je, že se často básníkům stávalo to, že upřednostňovali samu libozvučnost verše před smyslem. Mezi nejvýznamnější české básníky - symbolisty patří bezesporu Antonín Sova a Otokar Březina. Po konci první světové války přichází myšlenkový a literární proud, který vychází z nevědomosti člověka a nesmyslnosti existence, vědomí nevyhnutelné smrti. Existencialisté tvrdili, že jedinou jistotou tohoto světa je smrt a jedině ve smrti je člověk svobodný. EXISTENCIALISMUS se nejvíce rozšířil ve 40. letech a po druhé světové válce. Dělil se na dva základní směry, teistický a ateistický. Teistický vidí určité východisko ve víře, ale tu pojímá svým vlastním způsobem. Za otce takového existencialismu (a vlastně existencialismu jako takového) je označován dánský filosof Søren Kierkegaard, i když žil skoro o sto let před vrcholem existencialismu. Další „vlaštovkou“ tohoto směru byl Franz Kafka, který se ve svém díle silně zabýval smyslem bytí, opovržením jedince, zatracením a osudem. Ať už je to Popis jednoho zápasu nebo Proměna, či Zámek. Nejsilnějšími představiteli prózy existencialismu jsou dozajisté Albert Camus a Jean-Paul Sartre, který se proslavil i na poli filozofickém. Mezi přední dílo Alberta Camuse patří Cizinec, ve kterém autor brilantně rozpracovává nesmyslnost lidského života a neochotu společnosti přijímat člověka takového, jaký je. Osvobození hledá ve smrti. Nesmíme ale zapomenout na existenciální drama, tedy tvorbu divadelní, neboli ABSURDNÍ DRAMA. Zde bych jen okrajem uvedl otce absurdního dramatu Eugéna Ionesca a jeho hru Plešatá zpěvačka, který vytyčil charakteristický nádech absurdního dramatu - neschopnost se dorozumět, nesmyslnou skutečnost všedního světa, odstranění souvislého děje, prázdné fráze a tragikomedie. Mezi další před-

so they took to a subgenre – Naturalism, established by Émile Zola. Most French Realist authors sooner or later worked their way to Naturalism. The genre is founded on descriptions of sad human fates in industrial areas and its protagonists are “the most miserable of the poor”. Determinism also plays an important role. By determinism, the Naturalists expressed a kind of a biological predestination, a fate written in one’s genes. Whatever the person does to avoid their destiny, they always succumb to it. Is your father an alcoholic? You will be one as well. An impeccable example of Naturalism can be found in the novel cycle Les Rougon-Macquart by Émile Zola, which includes novels such as Nana or L’Assommoir. In Russia, Realism was crucial for authors such as Leo Tolstoy, A. P. Chekhov, I. S. Turgenev or F. M. Dostoyevsky. Dostoyevsky’s realism is infused with philosophy and his protagonists are prone to delirious paroxysms (they take up a great portion of his novel The Idiot), in which the author ponders on the purpose of existence, faith and the power of God over our fates. Maxim Gorky is another interesting author, who tailored his brand of realism to the Russian climate – the so-called Social Realism. This genre later became the predominant blueprint for the artistic course set by the Communist Party of the Soviet Union and other socialist countries. It describes the spirit of the builders of Socialism. It calls to the heroes of Communism, who know how to work harder and more vigorously than others. These protagonists are often placed in front of a dilemma, yet they always find themselves on the right track – one of Communism. From an artistic point of view, some of the latter authors produced what is now considered pulp fiction. Just as Realism and Decadence oppose Romanticism, some literary genres are its continuation. One of them is Symbolism. Symbolism, unlike Realism or Naturalism, attempts to depict facts or things that are diffcult to describe unambiguously, such as feelings, moods, thoughts. Symbolism enters the bone marrow of reality and grasps the ungraspable – the essence itself. The key to this is a certain “symbol” used to mediate the indescribable. It is a hint, a taste. Symbolism revels in the imagined: fables, fairy tales, myths. It often relies on a metaphor and allegory. Symbolism proved to be quite fruitful for poetry. Poets would make use of its potential for fantasy and onomatopoeia. In our country, Symbolism was particularly successful thanks to the literary magazine Modern Revue, which attempted to present new literary courses and shun the staler ones. The truth was that sometimes, poets would prefer onomatopoeia in a verse to it making any sense. Some of the most famous Czech Symbolist poets were undoubtedly Antonin Sova and Otokar Březina. When World War I ended, a new movement of literature and thought emerged out of the ignorance of man, the futility of his existence and the awareness of impending death. The Existentialists argued, that the only certainty in this world is death and that only in death man does find the true liberation. Existentialism was most prominent in the 1940s and after World War II. There are two schools of thought: theistic and atheistic Existentialism. Theistic Existentialism sees a partial solution in faith, but defines it in its own way. The founding father of such Existentialism (in fact, of Existentialism as such), is Danish philosopher Søren Kierke-


Rozumíme mužům Luxusní řada HA výplní A KosMetiky pro muže

www.neauvia.pl @neauviastyle


stavitele patří dnes již legendární Samuel Beckett a jeho divadelní hra Čekání na Godota. Nesmíme opomenout i naše představitele existencialismu a absurdního dramatu, ať už je to Jan Kameníček, Pavel Kohout nebo Václav Havel. Především Havel byl velmi vlivným dramatikem na poli absurdního dramatu a jeho hry se hrají dodnes i ve světě, ať už je to Zahradní slavnost, Odcházení nebo Audience. Havel se soustředil právě na neschopnost dorozumění a na význam slov, které tvoří prázdné fráze. Faktem je, že každý umělecký směr má svoji pravdu a východisko a jejich pluralita nás vybízí k tomu, abychom si mezi nimi vybrali. Nemusí to být jeden, ani dva, můžou to být všechny. Některé umělecké směry ale přímo předpovídají, jakým způsobem se může realita uchýlit. V podstatě máme dva možné způsoby - buď to dopadne dobře, nebo to dopadne špatně. Směr, který popisuje idylickou až neuvěřitelně dobře fungující společnost, je utopie. Opakem je dystopie nebo také antiutopie. Tento literární žánr se plně rozvinul až někdy v druhé polovině 20. století, tedy po 2. světové válce. Ovšem je nutno zmínit i předešlé autory, jako je Karel Čapek s díly jako R.U.R. nebo Válka s mloky, či Aldous Huxley s Brave New World. DYSTOPIE je tedy žánr, který se zabývá společností, která se vydala na takříkajíc „špatnou cestu“. Dystopisté vybírají ze společnosti ty nejvíce negativní charakteristiky, sebedestruktivní nálady a přetvářejí je v (ne)možnou realitu. Při svém popisu často zabíhají ad absurdum. Ne nadarmo se autoři skrz svá díla uchylují k jakýmsi apelům společnosti směřovaným vůči totalitním režimům. Například 1984 George Orwella nebo Pán much laureáta Nobelovy ceny Williama Goldinga. Nedá se ale říct, že by antiutopie byla nějakým pouze módním výstřelkem. Antiutopické romány jsou psány i teď a svými častými sci-fi prvky jsou atraktivní i pro mladší generaci, pro příklad můžeme zmínit Hunger Games Suzanne Collins nebo Divergence autorky Veronicy Roth.

gaard, although he lived almost a hundred years before the climax of the movement. Another inspiration for the Existentialists was Franz Kafka, whose works dealt with the purpose of being, the disdainful individual, damnation and fate, as in Description of a Struggle, The Metamorphosis or The Castle. The most prominent writers of Existentialist prose are certainly Albert Camus and Jean-Paul Sartre, who were also famous philosophers. Albert Camus’s L’Étranger brilliantly elaborates on the pointlessness of human life and the reluctance of the society to accept an individual for what he is. Liberation is found in death. What also should not be forgotten is drama influenced by Existentialism, known as the Theatre of the Absurd. One name which cannot be omitted is Eugen Ionesco and his play The Bald Soprano, which staked out the characteristics of the absurdist drama – the inability of people to truly communicate, the nonsensical reality of the commonplace, a lack of linear storytelling, empty phrases and tragicomedy. Another author is the legendary Samuel Beckett and his theatre play Waiting for Godot. I must also mention the Czech representatives of Existentialism and the Theatre of the Absurd, be it Jan Kameníček, Pavel Kohout or Václav Havel. Especially Havel was a very influential absurdist playwright and his work is still popular worldwide. To name a few plays: The Garden Party, Leaving or Audience. Havel mainly focused on the inability to communicate and the meaning of words of which empty phrases are comprised. The fact is that every artistic movement has its own truth and its own outcome. The vast plurality urges us to pick among them. However, it does not have to be one or two, we can choose all. Some artistic movements, however, directly anticipate how reality may work out. Broadly speaking, there are two possible ways – either a happy ending or a tragedy. The course which describes an idyllic and almost unbelievably well-functioning society is Utopia. The opposite is Dystopia or Anti-Utopia. This literary genre fully developed by the second half of the 20th century, i.e. after World War II. It is however necessary to mention some of its forerunners, such as Karel Čapek with his novels R.U.R. and War with the Newts, or Aldous Huxley and his Brave New World. Dystopia is a genre which deals with a society that has “gone off the rails”. Dystopian authors pick the most negative characteristics and self-destructive tendencies in their societies and transform them into an (im)possible reality, sometimes to an absurd degree. It is no coincidence that these authors use their opus to alert the society to totalitarian regimes, like George Orwell’s 1984 or Nobel Laureate William Golding’s Lord of the Flies. One cannot however say that Dystopia is eccentric. Writers still produce Anti-Utopian novels, and, more often than ever, use sci-fi elements, which make this literature attractive to the younger reader. Some examples are Hunger Games by Suzanne Collins or Divergence by Veronica Roth.

156 #MENHOUSE


Brush your TEETH WHITE – and toughen up your ORAL HEALTH.

www.curaprox.cz


Cielo shop men | U Prašné brány 3 | www.cielo.cz


MADE TO MEASURE Služba „Made to Measure“ umožňuje mužům, kteří se nespokojí s nabídkou běžné konfekce, přenést jejich osobitý styl do jedinečného modelu, neopakovatelného originálu. V našem butiku CIELO máme s touto službou zkušenost přes 20 let. Samozřejmostí u nás není jen velký výběr materiálů, podšívek, knoflíků, ale také možnost zvolit si úroveň zpracování. Chtěli byste oblek nebo sako half canvas, full canvas nebo snad hand made in Italy? Všechny tyto varianty jsou u nás možné. Naším cílem je, aby první kousek, který si u nás na zakázku necháte ušít, byl lepší než kousky, které máte doma, a každý další, který Vám zhotovíme, byl lepší než ten předešlý.

TAM, KDE JINÍ KONČÍ, MY ZAČÍNÁME. Oslovili jsme Vás? Tak nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@cielo.cz nebo na telefonním čísle 602 356 856. Těšíme se na Vás!

Cielo shop men | U Prašné brány 3 | www.cielo.czB EOVI SI ON EC L I P S E PR E S S PAU S E A N D P L AY € 9.777

BANG & OLUFSEN, JÁCHYMOVA 4, PRAHA 1, WWW.BEOSTORE.CZ


B EOPL AY E 8 P R EMI UM, TRU LY WIR ELESS I N - E A R EA R P H O NES W I T H O U TSTAND I N G SO UND € 299


BANG & OLUFSEN, JÁCHYMOVA 4, PRAHA 1, WWW.BEOSTORE.CZ


BANG & OLUFSEN, JÁCHYMOVA 4, PRAHA 1, WWW.BEOSTORE.CZ


B EOSOU N D S H A P E LOV E S O U N D. E N J OY S IL E N C E . from € 4.000

#BangOlufsen #LikeNoOneElse #BeoSoundShape


COLOMBIA AGUADAS Příběh kávy Příběh směsi Colombia Aguadas je o umění a lásce farmářů ke kávě a jejich řemeslu. Během běžného ochutnávání kávy v regionu Aguadas jeden z Nespresso odborníků narazil na odrůdu s neskutečným a naprosto nečekaným chuťovým profilem. Aby zjistil, jak káva získala toto nezvyklé aroma, začali naši agronomové spolupracovat s družstvem farmářů, se kterými se snažili odhalit, jaké specifické kroky farmáři dělají. Odpovědí byla delší doba fermentace díky chladným nocím, které jsou typické pro hory v tomto regionu, 100% sušení kávy na slunci a velmi přísné ruční třídění zrn. Abychom mohli našim zákazníkům nabídnout směs Colombia Aguadas, museli jsme tento proces zpracování přesně zopakovat. Chuťový profil: lehce pražené espresso s výraznou sladkostí připomínající sušená jablka a červené plody. Servírování: Espresso (40 ml). Nejlépe si jej vychutnáte černé, kdy nejvíce vynikne specifický chuťový profil, ale můžete jej připravit také jako Latte Macchiato. Mléko se skvěle propojí s espressem a promění jej v elegantní, sametově krémový nápoj se sladkými karamelovými a ovocnými tóny.

ETHIOPIA YIRGACHEFFE Příběh kávy Yirgacheffe byla již dříve oblast velmi ceněná pro svou kávu s delikátním aroma bergamotu, citrusů a jasmínového květu. Nicméně po změnách v systému prodeje, kdy se začala prodávat zrna smíchaná od různých pěstitelů, se začalo její aroma zhoršovat a bylo čím dál těžší na něj narazit. Nespresso experti nechtěli nabízet kávu, která by postrádala svou tradiční kvalitu, proto začali přebírat takřka zrnko po zrnku, aby opět našli ty správné aromatické tóny. Cílem bylo nabídnout a přivést zpět tu kávu, která v sobě bude odrážet tu pravou chuť, vůni a sílu Yirgacheffe. Tu, která si ve světě kávy dokázala během let vydobýt nespornou reputaci. Chuťový profil: lehce pražená sametová textura s aroma bílých květů, které je zdrsněné dotekem aromatického pomerančového květu a ořechů. Servírování: Espresso (40 ml). Nejlépe si jej vychutnáte černé, kdy nejvíce vynikne specifický chuťový profil, ale můžete jej připravit také jako Latte Macchiato. S mlékem se z kávy překvapivě uvolní ještě více aroma a květinové tóny začnou připomínat fialkové bonbony. Mléko zároveň vyzdvihne sladkost a sušenkové aroma této kávy.


BA S T ION P RAG UE RE S TAURAN T The original nature of the surroundings, with their fascinating and unique view of the outline opposite of Vyšehrad, the Petřín tower and dozens of historic buildings, churches and other monuments, all these offer our guests a gastronomic experience which is somewhat different from a visit to a typical restaurant. Your tastes are taken care of by our team of top-class chefs, who compile a seasonal menu of Czech and international dishes, amazing salads, home-made pastas and, not least, a daily selection of fresh fish. In our wine list you will find a wide selection of over a hundred kinds of wine and champagne drawn from prestigious vineyards both at home and abroad. At our bar we offer a broad range of select toprange alcoholic beverages such as rums, whiskies and cognacs as well as fruit liqueurs and other spirits. A team of trained staff, including a professional sommelier and barman, are here to guarantee your satisfaction. The BASTION PRAGUE RESTAURANT is intended to provide the most exceptional of gastronomic experiences, to captivate you not only with its outstanding view of Prague but also with its own pleasant atmosphere. The historic bastion (a projection in a fortification) from which the restaurant is named, was built as part of the construction of the historic southern part of Prague Nové Město undertaken by Charles IV in 1348. The BASTION PRAGUE RESTAURANT is also the ideal place for corporate entertaining, with facilities for presentations, press conferences, business meetings and dinner events. The gardens (3000 sq.m.) can also be used for weddings, buffet meals, fashion shows and other social events.

www.bastion-prague.cz
BUSI NESS ZAČÍNÁ OD PODLAHY

Podlaha. Taková skoro obyčejná část stavby, po které se chodí, je na ní nábytek, stroje nebo třeba vystavená auta v autosalonu. V hotelech nebo v bankách na ní často bývá žlutá cedulka „Pozor nebezpečí - Kluzká podlaha“. Mnohdy si člověk ani neuvědomí, že podlahy jsou velmi důležitým prvkem každé stavby a požadavky na podlahy bývají občas velmi náročné, mnohdy protichůdné. Autosalon. Luxusní automobily, podlaha musí být jako z partesu, aby vystavená auta vynikala. A hned vedle je autoservis, nezbytná součást. Každé auto musí někdy do servisu. Podlaha zde nesmí klouzat, nesmí jí vadit oleje, maziva, prostě dílenský provoz. A přesto by měla být pořád tak nějak hezká, dobře a snadno udržovatelná, bezpečná. A majitel chce, aby ho také reprezentovala. Luxusní butik. Vše je více než hezké, chic, dle posledních módních trendů. Vystavené modely, vše v harmonii. Proč ne také podlaha? Barvy spolu nemusejí být ve válce, mohou vytvořit moderní design dle přání zákazníka. A když se za rok bude měnit trend, tak se podlaha prostě a jednoduše opatří novou vrchní dekorativní vrstvou, která bude přesně sexy podle toho, jak velí módní styly. Mnohdy nebývá druhá šance udělat na zákazníka excelentní první dojem. Fabrika. Továrna. Nebývá až tak luxusní na pohled, protože v ní pracují stroje, montují se přístroje. Nebo se vyrábějí třeba potraviny. Každý chce perfektní steaky. A jejich cesta začíná také tam, kde jsou podlahy, které vydrží celý postup od bourání krávy přes porcování, filetování, zachlazení, vyzrání až po finální zabalení T- bone steaku, který pak chef master kuchař v restauraci s hvězdičkami či bez připraví medium či rare a servíruje. Podlaha. Je i neobyčejnou částí stavby. Podlaha má svoji duši. A funkční eleganci. A umí být hezká. Podívejte se na naše podlahy. Na podlahy, po kterých je radost chodit a dělat byznys.


BUSINESS STARTS F RO M THE F LOOR UP

Floors. Ordinary, unassuming. They’re for walking on, holding up furniture, supporting machinery, or maybe displaying cars in a showroom. Hotel and bank floors often have a yellow sign saying “Caution – Slippery Floor.” We often underestimate how important floors really are for every building, sometimes with quite complex – even contradictory – requirements. A showroom for luxury cars. The floor must be spotless so the cars can take center stage. Right next door is the repair shop, for those inevitable check-ups and oil changes. In here the floor should be anti-slip, resistant to oils and lubricants, everything a serious workshop needs. And yet it should still be easy on the eyes, low-maintenance, and safe. And the owner wants it to make a good impression on customers, too. A high-end boutique. Elegant, chic, and featuring the latest trends in fashion. Stylish and design-conscious from wall to wall. So why should the floor be any different? The colors don’t have to clash. Coordinate the floor with the rest of the interior. Then when they redo the interiors next year, the floor will get a new finish to keep up with the latest trends. You don’t often get a second chance to make a great first impression on a customer, after all. A factory. Nothing fancy to look at, because it’s filled with machinery and tools. Maybe it’s a food processing plant. People want their steaks to be perfect. And those steaks start out in a place where the floors can withstand the whole process: butchering, dressing, filleting, chilling, maturing, and packaging the T-bone steak that the chef at a restaurant (with stars, or without) will cook and serve to the customer. Floors have character. Functional elegance. They can do their job and look good doing it. Floors. Unassuming, but hardly ordinary.

w ww. re m m e r s .c z


M Á M E DŮVĚRU KLIEN TŮ ČPP je čtvrtou největší neživotní pojišťovnou a na českém trhu patří dlouhodobě k lídrům v oblasti autopojištění. Minulý měsíc překonala hranici 1,2 milionu pojištěných vozidel v povinném ručení. Konkurence je přitom v oboru obrovská. Jak se udržet na špici a mezi pojišťovacími ústavy patřit k tuzemské elitě, o tom jsme si povídali s Ing. Františkem Vlnařem, členem představenstva odpovědným za obchod. Svůj úspěch jste postavili na autech. Jak se změnila situace za těch více než 20 let působení ČPP na trhu? Kdybych měl srovnat situaci tenkrát a dnes, tak je především diametrálně odlišná. Nebylo vůbec snadné prosadit se na trhu, na který v devadesátých letech vstoupila zahraniční konkurence. Velký zlom nastal až s demonopolizací povinného ručení v roce 2000. Do té doby jsme byli v podstatě neznámou pojišťovnou. Dnes je ČPP stabilní a silná instituce, třetí největší hráč v povinném ručení na trhu. A na pojišťovacím trhu pokrýváme plné spektrum produktů nejen neživotního, ale i životního pojištění. Jak se vám daří překonávat konkurenci? Řekl bych, že se nám to daří velmi dobře. Pojišťovna má důvěru klientů, úspěch v autech nám pomohl prosadit se také v ostatních segmentech. Už dávno nejsme jen tou pojišťovnou pro auta, ale máme velké portfolio podnikatelských pojištění a získáváme čím dál větší podíl na trhu i v majetkovém pojištění občanů a v pojištění životním. Klientům garantujeme kvalitní služby a perfektní servis od sjednání smlouvy až po rychlou likvidaci pojistné události. V loňském roce jsme předepsali pojistné v objemu přes 8 miliard korun a stali se nejrychleji rostoucí pojišťovnou z první desítky. Na co všechno by se lidé měli dívat, když si vybírají pojišťovnu pro povinné ručení? Určitě nesoudit jen podle ceny, ale zohlednit také řadu dalších věcí. Především rozsah asistenčních služeb, výši sjednaných pojistných limitů a servis a nabídku benefitů. Naše bezplatné limity asistenčních služeb patří k nejvyšším na trhu a ČPP je poskytuje nejen při nehodě, ale i v případě poruchy vozidla. Je třeba si uvědomit, že nejčastějším důvodem, proč lidé volají asistenční službu, je z 80 procent právě porucha vozidla, nikoliv nehoda. Trendem posledních let je zájem motoristů připojišťovat si další rizika, které nejsou základní součástí povinného ručení. O jaká pojistná rizika mají řidiči největší zájem? Podle interních statistik evidujeme největší zájem o připojištění skel, které má přibližně čtvrtina našich klientů. Velký zájem je i o rozšířené asistenční služby, se kterými získají řidiči vyšší bezplatné limity, a ocení je tak zejména při cestách do zahraničí. A na třetím místě je pojištění přírodních rizik – pro krytí při škodách z živelních událostí anebo střetu se zvířetem. Potěšilo mě, s jakým úspěchem se setkala nabídka připojištění KLIKA z naší jarní kampaně, která je takovým malým havarijním pojištěním, motoristům pokryje poměrně velkou část nákladů u drobných škod a hlavně za velmi solidní cenu. To je ale jen část z celkové nabídky připojištění, kterou mohou klienti u nás využít.

172 #MENHOUSE

Nabízíte v připojištění vozidel nějakou novinku? Rád bych upozornil na naši právě probíhající kampaň s mottem „Klídek, my vás bez auta nenecháme!“ Nastartovali jsme rok dobře, a tak po KLICE přicházíme s další novinkou začínající od písmene „K“. A v kampaňové akci nabízíme řidičům nové připojištění odcizení celého vozidla pod názvem KLÍDEK. Novinku si mohou stávající i noví klienti sjednat k povinnému ručení se základním limitem už od 300 korun pojistného ročně. Patříte ke společensky odpovědným firmám. Co zajímavého jste v poslední době podpořili? Jsem rád, že v naší společnosti máme silnou tradici firemního dobrovolnictví. Od koncernu VIG jsme již třikrát získali cenu Dobrovolník roku. Do interního programu Den sociální aktivity se po šesti letech jeho fungování zapojuje téměř polovina zaměstnanců. Odborná porota soutěže Top odpovědná firma nám nedávno také udělila stříbrný certifikát v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci. S kolegy z managementu se snažíme jít příkladem. Začátkem října jsme pomáhali v Dětském domově v Doksech. S sebou jsme dětem „přivezli“ i minikoncert skupiny Chinaski, se kterou letos spolupracujeme. Jaký je váš cíl pro blízkou budoucnost? Kam a jak by se měla ČPP rozvíjet? Na pojišťovacím trhu pokrýváme plné spektrum produktů. Důležitý je pro nás individuální přístup v poskytování servisu klientům i všem zprostředkovatelům. To říkají všichni, ale ne vždycky vidíte, že tomu tak skutečně je. Za nejdůležitější pro udržení a zvyšování konkurenceschopnosti na trhu pokládám inovaci. Kvalita, jednoduchost a produktové inovace ve spojení s rozvinutou distribuční sítí vytvářejí ty nejlepší podmínky pro další navyšování počtu klientů a růst firmy.

Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP patří mezi deset největších pojišťoven v ČR. Svým klientům poskytuje komplexní služby v oblasti životního a neživotního pojištění. S více než 1,2 milionem pojištěných vozidel je trojkou na trhu v povinném ručení a čtvrtou největší neživotní pojišťovnou. ČPP spravuje více než 1,7 mil. pojistných smluv a její služby využívá 1 milion klientů. ČPP je součástí jedné z největších evropských pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.


František Vlnař

Ing. František Vlnař vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze. Po studiích pracoval ve stavebnictví. V pojišťovnictví působí od roku 1992. V tomto roce nastoupil do České pojišťovny jako rizikový inženýr do odboru obchodu. V roce 1994 povýšil do funkce vedoucího odboru a poté ředitele odboru regionu. Od roku 1999 zastával funkci úsekového ředitele na ústředí společnosti. V roce 2007 nastoupil do České podnikatelské pojišťovny jako oblastní ředitel v Plzni. V roce 2010 povýšil na pozici vrchního ředitele na centrále v Praze. Je členem představenstva České podnikatelské pojišťovny. Mezi jeho koníčky patří sport, cestování, četba.

Ing. František Vlnař graduated from the Construction Faculty at the Czech Technical University in Prague. He worked in the construction industry after completing his studies. He has been involved in insurance since 1992. He entered the Česká pojišťovna insurance company as a risk engineer in the field of commerce in that year. In 1944, he was promoted to the head of the department and later to the regional department manager. He held the position of a section manager at the company’s head office from 1999. In 2007, he entered the Česká podnikatelská pojišťovna as an area manager in Pilsen. In 2010, he was promoted to the position of a top manager in Prague. He is a member of the Board of Directors at the Česká podnikatelská pojišťovna. His hobbies include sport, travelling and reading.


W E HAV E OUR CLI ENTS’ TRUST ČPP is the fourth largest Czech general insurance company and it has long been among leaders in car insurance in the Czech market. Last month, it exceeded 1.2 million vehicles insured with third-party insurance. Despite this, the competition in the field is enormous. We discussed how to stay at the top and amongst the insurance elite in this country with Ing. František Vlnař, a member of the Board of Directors who is responsible for commerce. You have built your success on cars. How has the situation changed during the last 20 years that ČPP has been active in the market? If I were to compare the situation now and then, they are diametrically different. It was not easy to penetrate the market, which the international competition had entered in the 1990s. The turning point came in 2000 with the removal of the monopoly for third-party insurance. We were basically an unknown insurance company until that time. Nowadays, ČPP is a stable and strong institution and the third biggest player in the market. And we cover the full range of insurance products, including general and life insurance. How have you managed to overcome the competition? I would say that we have managed to do this very well. The insurance company has the trust of its clients and our success with cars has also enabled us to get ahead in other segments. We are not merely an insurance company for cars, but we have a portfolio of business insurance and we are acquiring an increasing market share in the insurance of citizen’s property and life insurance. We guarantee our clients high quality, perfect services ranging from the negotiation of the policy through to settling a claim for an insured event. Last year, we received insurance premiums at the amount of more than 8 billion crowns and we became the fastest growing insurance company in the top ten. What should people look for when choosing an insurance company for third-party insurance? They should definitely not decide on price alone, but should also take into account a number of other aspects. Mainly the range of assistance services, the amount of the agreed insurance limit and the benefits on offer. Our free limits for assistance services are amongst the highest on the market and ČPP not only provides them during an accident, but also if your car breaks down. It is necessary to realise that 80 per cent of the calls to the assistance service are due to a breakdown rather than an accident. The trend of recent years has been the interest of motorists in insuring themselves against other risks than the basic ones covered by third-party insurance. What are the insurance risks which drivers are most interested in? According to our internal statistics, we have seen the most interest in additional windscreen insurance, which approximately one quarter of our clients have. There is significant interest in the expanded assistance service which offers drivers higher free limits which they especially appreciate when travelling abroad. And the insurance of natural risks, i.e. cover for the damages from natural disasters or a crash with an animal, is in third place. I was pleased to see the success which our KLIKA offer of additional insurance had in our spring campaign. This involves a kind of small accident insurance which covers a relatively large part of the costs in the

case of any small-scale damage at a very good price. But this is just part of the overall offer of additional insurance which our clients can make use of. Are you offering anything new in additional insurance for vehicles? I would like to draw your attention to our current campaign with the motto “Keep calm, we won’t leave you without a car!”. We started the year well and after KLIKA we have come out with a new product starting with the letter “K”. And in this campaign we offer drivers new additional insurance against the theft of the entire vehicle called KLÍDEK. Existing and new clients can now conclude this new product in addition to their third-party insurance with a basic limit from just 300 crowns per insurance year. You are a socially responsible company. What interesting things have you supported recently? I am pleased to say that we have a strong tradition of company volunteering in our company. We have received the Volunteer of the Year award three times from the VIG Concern. Almost half our employees are involved in the internal Day of Social Activity program which has been up and running for six years. The expert jury at the Top Responsible Company competition has recently awarded us a silver certificate in the category of Most Engaged Employees. My colleagues from management and I try to set an example. For example, at the start of October, we assisted at the Children’s Home in Doksy. We “brought” the children a mini-concert by the group Chinaski, whom we are cooperating with this year. What is your goal for the near future? Where and how should ČPP develop? We cover the whole spectrum of products on the insurance market. The important thing for us is an individual approach to the provision of services to our clients and to all our agents. Everybody says that, but you often see that this isn’t really the case. I consider innovation to be the most important thing for maintaining and increasing market competitiveness. Quality, simplicity and product innovation in association with a developed distribution network create the best conditions for further increases in the numbers of our clients and the growth of the company.

Česká podnikatelská pojišťovna

ČPP is one of the ten largest insurance companies in the Czech Republic. It provides its clients with comprehensive services in the areas of life and general insurance. With more than 1.2 million insured vehicles, it is number three in the market for third-party insurance and the fourth largest general insurance company. ČPP administers more than 1.7 million insurance policies and its services are used by 1 million clients. ČPP is part of one of the largest European insurance groups, the Vienna Insurance Group.JAK ŠEL FIL MOVÝ ČAS - Text: Nikola Aichingerová -

DAYS O F OUR (F IL M ) L I VES 176 #MENHOUSE


1895 P RV NÍ F I LM A P RV N Í VEŘEJN É P RO MÍ TÁN Í

TH E FI RST M OVI E AN D T HE FI RST PUBLIC SC RE E NI NG

Filmová “pohádka” se začala psát na konci devatenáctého století. Bratři Lumièrové se inspirovali prací T. Edisona (ten je považován za vynálezce motorem poháněné kamery, která mohla filmovat obraz, tzv. Kinetograph) a vytvořili si vlastní filmovou kameru a projektor, který mohl promítat film více než jednomu divákovi. Stroj byl pojmenován jako kinematograf a patentován byl v únoru 1895. Použit byl film šířky 35 mm a rychlost 16 snímků za sekundu. Po nástupu zvukového filmu na konci roku 1920 se stala standardem rychlost 24 snímků za sekundu.

The fairy tale of film began at the end of the nineteenth century. The Lumiére brothers found themselves inspired by the works of Thomas Edison (the Kinetograph, an engine-powered camera, which could film moving pictures, is considered one of his inventions) and created their own film camera and projector, which could screen movies for more than one viewer. They called the machine the Cinematograph and patented it in February 1895. They used 35 millimeter film and a frequency of 16 frames per second.

První veřejná zkouška kinematografu byla provedena 22. března 1895 v suterénu Lumièrů. Svým prvním filmem „Dělníci opouštějí továrnu“ způsobili doslova senzaci, i když film zobrazoval pouze každodenní rutinu. 28. prosince 1895 představili bratři Lumièrové první komerční představení pro veřejnost. Ve sklepních prostorách kavárny. A tak se zrodil Biograf. Představení mělo 20 minut a zahrnovalo deset krátkých dokumentárních filmů. V českých zemích se poprvé promítalo 15. července 1896 v Karlových Varech pod taktovkou Jana Kříženeckého a již na počátku srpna 1897 natočila americká společnost vůbec první film v Čechách, jenž byl pod názvem The Horitz Passion Play uveden téhož roku v Americe.

The first public try-out of the Cinematograph took place on 22nd March 1895 in the Lumiéres’ basement. Their first film “Workers Leaving the Factory” caused a sensation despite the film only showing pictures of a routine day. On 28th December 1895, the Lumiére brothers organized the first public screening in a basement of a café. This marks the birth of movie theaters. The screening was only 20 minutes long and it consisted of ten short documentaries. The first public screening in Bohemia took place on 15th July 1896 in Carlsbad. It was organized by Jan Kříženecký and already at the beginning of August 1897, an American company made its first film in the Czech part of the Austro-Hungarian Empire. The name of the movie was The Horitz Passion Play and it premiered that very year in the United States.

MENHOUSE.EU 177


PRV N Í SV Ě TOVÁ VÁLK A – H O L LYWO O D DO BÝ VÁ EV RO PU Během první světové války se téměř zastavuje evropská filmová tvorba. Filmoví výrobci jsou nuceni ukončit svou činnost a přeměňují své výrobny na kasárny nebo továrny. Například ze studií největšího evropského filmového výrobce Pathé se staly muniční továrny. Válkou zpustošené země musí šetřit a nemají co hrát, a tak sahají po americkém dovozu, který byl navíc lacinější než výroba vlastních snímků. Dá se tedy říct, že Hollywood dobyl Evropu.

G ROTE S K Y S příchodem legend, jakými byli Charlie Chaplin nebo Buster Keaton, se délka groteskních snímků natahovala, přibyl děj, doplňovaný doslova virtuózními výkony herců v propracovaných komických číslech (tzv. gagy).

2 0.

WORLD WAR I – H OLLY WOOD CON QUE RS E UROPE During World War I, almost all of European film production came to a halt. Filmmakers either had to shut down or turn their studios into factories or military quarters. The studios of the largest film production company, Pathé, became ammunition factories. Countries devastated by war did not have the budget to produce their own movies and therefore had to rely on American import. And thus Hollywood conquered the Old Continent.

SLAPSTI C K Legends such as Charlie Chaplin or Buster Keaton made the originally shorter form much longer with more action. Viewers could enjoy incredible performances in elaborate comedy numbers called gags.

M OVI E S GE T A VOI C E

F I LMY Z AČ Í N AJÍ MLUVI T Se zvukovým doprovodem se experimentovalo už od počátku kinematografie. Němý film byl vždy doprovázen hudbou, často komponovanou přímo pro daný snímek. Průkopníkem mluveného slova ve filmu se stala firma Warner Bros., která v živém zvuku viděla lacinou náhradu nákladných orchestrů. V roce 1927 měl premiéru film Jazzový zpěvák, ve kterém poprvé zazněly namluvené dialogy. Postupně začal němý film ustupovat do pozadí.

Experimenting with sound is as old as cinematography itself. Even silent movies were always accompanied by music; it was often composed for the film itself. The Warner Bros. were the pioneers of synchronized sound in movies. They saw in it a cheap alternative for the expensive orchestras. In 1927, The Jazz Singer premiered – the first film with spoken dialogue. Soon, silent movies began their retreat.


30.

50 O DS T Í NŮ BA R E V Zcela zásadním je vynález technologie barevného filmu společnosti Technicolor, která se jako první svého druhu uchytila v běžné praxi v první polovině 30. let. V počátcích však byly filmy promítány jen jako dvoubarevné. Nejprve byly tímto způsobem vyráběny kreslené trikové snímky Walta Disneye. Již v roce 1926 byl vytvořen kreslený myšák Mickey. Slávu barevnému filmu přinesl v roce 1937 až Disneyův celovečerní film Sněhurka a sedm trpaslíků. Po tomto úspěchu se začaly točit i hrané barevné filmy.

40. S O UB OJ M E Z I TE LEV I Z NÍ M I O B R A ZOV K A M I A F ILMOV Ý MI PLÁTNY Po roce 1945 sehrálo v proměně společnosti i filmového průmyslu klíčovou roli několik faktorů: návrat vojáků z války, změna životního stylu, vypuknutí studené války, vzestup společenské role mladých lidí, a z toho plynoucí nárůst mladistvé kriminality a v neposlední řadě nástup televize a s tím spojený drastický pokles návštěvnosti kin. Rozvoj televize uspíšil technologické inovace v oblasti kinematografie. Ve snaze odlišit se od malé a černobílé TV obrazovky investovala studia do nákladných technologií: širokoúhlého filmu, barevného systému Technicolor a stereo zvuku. Ve čtyřicátých letech vznikla nesmrtelná Casablanca režiséra Michaela Curtize či Wellesův Občan Kane, dle žebříčku BBC vůbec nejlepší americký film.

5 0 SH ADE S OF COLOR Another incredibly important invention was the technology of color motion picture film by the company Technicolor. It became a part of moviemaking in the 1930s, in the beginning, all films were black and white. First, the technique was used to make animated movies for Walt Disney. In 1926, the Mickey Mouse was created, but it was Disney’s animated feature film Snow White and the Seven Dwarves that made color movies a phenomenon. After its success, even non-animated motion pictures were shot in color.

TH E BATTLE BE T W E E N TH E SI LVE R SC R E E N AN D TELEVI SI ON After 1945, many factors played a role in how the society and the film industry changed: the returning soldiers, lifestyle change, the beginning of the Cold War, the rise of young people in society, increasing criminal activity among the same young people and last, but not least, the growing role of television and, hand in hand, the drastic decline in the numbers of movie theatre visitors. The success of television made many technological innovations in cinematography possible. In order to distance themselves from small black-and-white TV screens, studios invested in costly technology of widescreen film, the Technicolor system and stereo sound. 1940s gave the world the legendary Casablanca, directed by Michael Curtize, or Citizen Kane: Orson Welles’s masterpiece, which, according to BBC, is the best American movie ever made. MENHOUSE.EU 179


5 0. H O LLYWO O D Č E L Í OD LIV U DI VÁ KŮ Raná 50. léta byla svědkem nejvýraznějších technologických inovací v Hollywoodu od konce 20. let. Řada procesů přišla se změnami velikosti plátna, tvaru promítaného obrazu, dimenzí filmů a nahrávání a reprodukce zvuku.

H OLLY WOOD FACE S AUDI E N C E OUTLAW The early 1950s witnessed the biggest technological innovations in Hollywood since 1920s. many things changed just then the screen, shape of the projected movies, film dimensions and sound recording and reproduction were huge steps towards the future.

60. V HLAVNÍ RO LI A L FR E D H ITCHCO C K Paranoia studené války a strach z nukleárních experimentů vedl (mimo jiné) k vzestupu žánru sci-fi a špionážního filmu. Vznikaly vysokorozpočtové adaptace, označovány jako blockbustery, jako je například Válka světů nebo Zakázaná planeta. Špionážní film byl na vzestupu především díky velkému talentu světové kinematografie – Alfredu Hitchcockovi, který na sebe upozornil filmem Na sever severozápadní linkou. Hitchcockovy filmy silně čerpají ze strachu a fantazie a jsou známé svým typickým humorem. Často zobrazují nevinné lidi za okolností, které jsou mimo jejich kontrolu nebo chápání. Významný vliv měla také rozjíždějící se série filmů o Jamesi Bondovi.

180 #MENHOUSE

STARRI N G ALF RE D H I TC H COC K The paranoia of the Cold War and the fear of nuclear experiments caused, among other things, the boom of sci-fi and spy movies. High-budget adaptations, known as blockbusters, were produced, such as The War of the Worlds or Forbidden Planet. Films about espionage were on the rise especially thanks to one of the great talents of world cinematography – Alfred Hitchcock. Audiences took notice after North by Northwest. Hitchcock`s movies draw from fear and fantasy and also work with a specific sense of humor. They often place innocent people in situations, which are above their control or understanding. Another great influence came with James Bond movies.


70. 30.

„ČÍM V Ě T Š Í ROZP O Č E T, T Í M LE PŠ Í STNÍ M E K“ 50 O DS Í NŮ

BA R EseVobjevila nová generace hollywoodV 70. letech ských filmařů, která se jako první otevřeně hlásila k filmové historii. Tito tvůrci byli často vzdělaní ve filmové teorii, nezřídka ve svých filmech odkazovali na určité tvůrce, žánry či období. Woody Allen natáčel komedie kombinující intelektuální humor s odkazy na nejvýznamnější tvůrce filmové historie (Sergej Ejzenštejn apod.), jazzem a vážnou hudbou; Francis Ford Coppola se pouštěl do odvážných témat jako je fungování mafiánských rodin (Kmotr) nebo válka ve Vietnamu (Apocalypse Now) a spolu s Georgem Lucasem a Stevenem Spielbergem je považován za předního propagátora nového „Hollywoodu atrakcí“ – tedy spektakulárních filmů s obřími rozpočty.

80. V ZN IK KO N K U R E NC E V E F IL MOV É PRO D U KC I S příchodem videokazet a kabelových televizí v 80. letech pak nastal skutečný boom nezávislé produkce. Tento vývoj vyústil ve vznik tzv. „středně velkých studií“, která stála za takovými hity jako Pulp Fiction, Vřískot, Hříšný tanec, Zamilovaný Shakespeare nebo Četa.

TH E TH E TH E TH E

BI G G ER BUDG E T, BETTER MOVI E

The 1970s saw a new generation of Hollywood filmmakers, who were the first to openly reference the history of film. These artists were often educated in film theory and they would allude to particular authors, genres or eras in their movies. Woody Allen directed comedies which combined intellectual jokes with annotations to some of the most important filmmakers in history (Sergei Eisenstein etc.), jazz and classical music; Francis Ford Coppola tackled serious subjects such as the inner workings of mobster families (The Godfather), or the Vietnam War (Apocalypse Now) and together with George Lucas and Steven Spielberg became one of the foremost representative of a new Hollywood – one of spectacular movies with eyewatering budgets.

COMPE TI TI ON I N F I LM PRODUC TI ON With the introduction of VHS tapes and cable television in the 1980, the viewers witnessed a true boom of independent production. This development made it possible for the so-called mini-major studios to find success and produce such hits as Pulp Fiction, Scream, Dirty Dancing, Shakespeare in Love or Platoon.
Premýšľate ako oslávite príchod nového roka?

SILVESTROVSKÁ PÁRTY s polnočným privítaním nového roka v hoteli Yasmin

Pripravili sme pre Vás gurmánske bufetové stoly, o zábavu sa postará kapela spolu s DJ a nový rok spolu oslávime na terase hotela Yasmin s ohňostrojom. V prípade účasti na Silvestrovskej párty Vám garantujeme zľavu na ubytovanie v hoteli Yasmin Košice. Viac informácií a rezervácia: reservation@hotel-yasmin.sk +421 55 795 11 00

www.hotel-yasmin.sk

45 € Cena vstupenkyHA MI LTON R E P R E SENTS

44MISTROVSTVÍ SVĚTA V SHOW DANCE PRAHA 26. – 29. 9. 2018

WWW.PRAGUESHOWDANCE.COM


American Roulette Texas Hold‘em

Banco Poker

Slot Machine

OPEN NONSTOP Banco Casino Na Příkopě 27, Prague 1 info@banco-casino.cz www.banco-casino.cz

Electronic Roulettes Pontoon

Black Jack

FREE REFRESHMENT FOR PLAYERS Vegas Casino U Obecního domu 3 , Prague 1 info@vegas-casino.cz www.vegas-casino.cz


SECESE PRO 21. STOLETÍ OLYMPIC PALACE Nejen fasáda, ale i všechny společné prostory a pokoje hotelu jsou citlivě rekonstruovány tak, aby na každého hosta dýchla atmosféra počátku 20. století, kdy architektuře vévodila secese. Rekonstruovaný secesní styl se dokonale snoubí s architekturou a technologickým vybavením 21. století. Klimatizace, vysokorychlostní síť Wi-fi, vyhřívané podlahy v koupelnách, LCD televize s 60 programy a stravování formou švédského stolu jsou pouze několika z mnoha standardů dnešního hotelu Olympic Palace. Pětihvězdičkový hotel Olympic Palace je přímo napojen na zdroj léčebných minerálních vod, hosté jí tak mohou využívat jako součásti některých léčebných koupelí. Samozřejmostí je volný přístup do bazénu, vířivky, tří saun a solné jeskyně pro všechny hosty hotelu. Speciální léčebné i nejrůznější relaxační programy pro dospělé i děti a unikátní soubor služeb a produktů pro menší i větší děti dělají z hotelu Olympic Palace místo vyhlášené rodinnou atmosférou na nejvyšší úrovni.

ART NOUVEAU FOR THE 21ST CENTURY OLYMPIC PALACE HOTEL Not only the facade, but also all the communal areas and bedrooms have been sensitively refurbished to ensure that the atmosphere of the early 20th century, when Art Nouveau dominated architecture, exudes from every area. The renovated Art Nouveau style perfectly blends with the architecture and technological facilities of the 21st century. Air conditioning, high-speed Wi-Fi, under-floor heating in the bathrooms, 60-channel LCD TV and buffet-style dining are just a few of the many amenities in the present-day Olympic Palace Hotel. Five Stars Olympic Palace hotel is directly connected to the source of healing mineral water, which guests may utilize in some therapeutic baths. Of course there is free access for all guests of the luxury Spa in the Olympic Palace Hotel to the swimming pool, whirlpool, three saunas and salt cave. Special treatments as well as various relaxation programmes for adults and children, plus a unique range of products and services for children of all ages, contribute to making Olympic Palace Hotel a venue renowned for its top-class family atmosphere.

WWW.OLYMPIC-PALACE.CZ

VILLA RITTER V RODINĚ VEGGIEHOTELS Villa Ritter se stala součástí nadnárodního řetězce hotelů s nabídkou vegetariánské či veganské stravy, které sdružuje internetový portál Veggie-hotels.com. Ve Ville Ritter je navíc vitariánská výživa nedílnou součástí několika detoxikačních léčebných programů. Díky své vytříbené kuchyni se lázeňský hotel v Karlových Varech stal členem rodiny více než 500 hotelů v 60 zemích světa. Mezi těmi nejzajímavějšími hotely najdeme např. Hotel Raphaël v samotném centru Říma, kalifornský The Stanford Inn by the Sea, indický Kairali – The Ayurvedic Healing Village, ale i jeden z exotičtějších detox hotelů třeba na Bali. Vynikající alternativou vůči vzdáleným destinacím je se svými třemi bohatými detoxikačními programy právě karlovarský Vital Hotel Villa Ritter. Součástí 10denní Dettox Complete Cleanse kúry a 7denních Detox Yoga Retreat a Detox Anti Stres programů, stejně jako všech ostatních i krátkodobějších pobytů je vitariánská výživa. Její rozmanité menu zcela odpovídá hned několika kritériím, podle nichž lze na Veggie-hotels.com destinace s nabídkou především rostlinné stravy vybírat. Je vystavěné nejen na veganské kuchyni, ale také na RAW food pokrmech, a protože hotel považuje vitariánskou výživu za jednu z forem léčebné terapie, hosté si na ni mohou pochutnávat v rámci plné penze. Přírodní součástí holistického zdravotního programu ve Ville Ritter je rovněž pitný plán, který se opírá především o karlovarskou léčebnou minerální vodu.

VILLA RITTER VITAL HOTEL IN THE VEGGIEHOTELS FAMILY Villa Ritter has become part of a multinational chain of hotels offering vegetarian or vegan diets, associated with the Veggie-hotels.com internet portal. In addition, in Villa Ritter, vitarian nutrition is an integral part of several detox treatment programmes. Thanks to its refined cuisine, the spa hotel in Karlovy Vary has become a member of a family of more than 500 hotels in 60 countries around the world. The leading hotels include Hotel Raphaël in the centre of Rome, as well as one of the most exotic detox hotels in Bali. Villa Ritter Vital Hotel with three rich detoxification programmes is an excellent alternative to far-away destinations. The vitarian diet complements the 10-day Detox Complete Cleanse, 7-day Detox Yoga Retreat and Detox Anti Stress treatments, as well as all other programmes and short-term stays.

WWW.VILLARITTER.COM 194 #MENHOUSE


  

WWW.PEPELOPEZ.CZ

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1



 

CHELČICKÉHO 255

T.G. MASARYKA 859/8


NOVÉ LÁZNĚ S PUNCEM SLAVNÉ HISTORIE Mariánské Lázně lákají hosty nejen léčebnými kúrami, ale také bujarou přírodou a okrasnými parky, s kterými se tu snoubí vzletná architektura konce 19. století. Učaruje vás i pětihvězdičkový Danubius Health Spa Resort Nové Lázně, jenž vedle luxusního ubytování nabízí i maximální dostupnou ozdravnou péči v největším historicky unikátním komplexu zasvěceném lázeňské léčbě. Skutečným skvostem Nových Lázní je ale největší historicky originální komplex určený k lázeňské léčbě nazvaný Royal Spa Centrum. Díky němu se můžete i dnes nechat unášet nezapomenutelnou atmosférou Římských lázní s původními interiéry, kde se procházeli i význační panovníci své doby. V historických interiérech naleznete dva původní bazény a bazén s protiproudem, whirlpool, saunu, sanarium, parní lázeň, Kneippovu terapii, relaxační místnost k odpočinku, ale i Královskou kabinu Edwarda VII. anebo Císařskou kabinu rakouského monarchy Františka Josefa I. Habsburského.

NOVÉ LÁZNĚ IMBUED WITH THE SPIRIT OF HISTORY Mariánské Lázně attracts guests not only for curative treatments, but also for its delightful scenery and ornamental parks, combined with the noble architecture from the end of the 19th century. Also the five-star Danubius Health Spa Resort Nové Lázně will enchant you. In addition to luxury accommodation, the hotel offers top curative care in the largest, historically unique complex dedicated to spa treatment. The real gem of Nové Lázně, however, is the largest, historically original complex offering spa facilities, called the Royal Spa Centre. In this centre, you will be transported by the unforgettable atmosphere of a Roman bath with original interiors, through which distinguished rulers of former ages have strolled. You will find two original pools on the historical premises, as well as a swimming pool with flowing currents, whirlpool, sauna, sanarium, steam bath, Kneipp therapy, relaxation room for rest, but also the Royal Chamber of Edward VII and the Imperial Chamber of the Austrian monarch Franz Joseph I of the Habsburgs.

WWW.MARIENBAD.CZ

HOTEL ST. JOSEPH ROYAL REGENT – TAM, KDE LÉČIL SV. JOSEF Jeden z mála designových hotelů v centru Karlových Varů najdeme jen kousek od Sadové kolonády. Jeho hrdé jméno St. Joseph Royal Regent odkazuje na lázeňský dům pro kněze Kurhaus St. Joseph, na jehož místě stojí. Pro léčebné procedury se tu využívá zejména unikátní karlovarská minerální voda. Vedle oblíbených a vyhledávaných koupelí, které dokonale uvolňují a podporují látkovou výměnu, mohou hosté vyzkoušet také další procedury, jako jsou zábaly, různé druhy elektroterapie, rozsáhlé množství masáží, irigace dásní, sonoterapie a vedle mnoha dalších i inhalace a oxygenoterapie. Důležitým ozdravovacím prvkem, na který v rozlehlém hotelovém spa kladou rovněž důraz, je správný pohyb v podobě zdravotních cvičení. Mezi nimi vyniká rehabilitační program Therapy Master – speciální forma individuální léčebné tělesné výchovy pouze s vahou vlastního těla pod odborným vedením terapeuta. Ubytovací zázemí je v hotelu na nejvyšší úrovni. Hosté mají na výběr ze šesti kategorií pokojů. Kategorie pokojů Vista okouzlí navíc úchvatným výhledem na Karlovy Vary. Pro nejnáročnější klientelu má hotel připravena tři prestižní apartmá s terasou a nadstandardním vybavením. Rozlehlá budova hotelu v sobě skrývá rovněž vynikající restaurant Mayflower s reprezentativním salónkem Esquire Gourmet Lounge.

ST JOSEPH ROYAL REGENT HOTEL – WHERE ST JOSEPH CURED HIMSELF One of the few design hotels in the centre of Karlovy Vary is just a short walk from Park Colonnade. The proud name of St Joseph Royal Regent refers to a spa house for priests, Kurhaus St Joseph, on the site of which the hotel is situated. 
The unique local mineral springs in particular are used for curative procedures. In addition to popular and sought-after baths that provide perfect relaxation and support metabolism, guests can also enjoy other procedures, such as wet wrapping, various kinds of electrotherapy, a wide range of massages, gum irrigation, sonotherapy and, apart from many others, inhalation and oxygen therapy. 
An important healing procedure, which is also emphasised in the extensive hotel spa, is correct movement in medical exercises. Among these, the Therapy Master rehabilitation programme stands out – a special form of individual curative physical exercise using only one’s own body weight, under the guidance of a therapist. 
The hotel facilities are of the highest standard. Guests have a choice of six categories of room. The vista category offers a breath-taking view of Karlovy Vary. For the most demanding clientele, the hotel has three prestigious suites, with a terrace and superior furnishing. 
The extensive hotel premises also house the excellent Mayflower restaurant, with the spectacular Esquire Gourmet Lounge.

WWW.ROYALREGENT.CZ 196 #MENHOUSE


ČISTICÍ STROJE KÄRCHER VÁM DODÁ AUTORIZOVANÝ PRODEJCE:

Satter Clean 2000, s.r.o. Průmyslová 357 Vestec u Prahy 252 42

www.karcher-satter.cz info@satter.cz 222781750, 724041120 Prodej, servis, půjčovna.


Menhouse přeje Milanovi vše nej do roku 2018.

Milan Vopička

„Zasvětil svůj život dokonalým strojům“

W W W.ADVANTAGE-CARS .CZ


23×

V ČESKÉ REPUBLICE

23×

in the Czech republic

Luxusní zábava ve stylovém prostředí! Nejlepší bonusový program a zákaznický servis! Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost! Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

www.merkur-casino.cz www.facebook.com/MerkurCasinoCR

Luxurious entertainment in a stylish surrounding! Best bonus program and customer service!


NEJLEPŠÍ HOKEJ V PRAZE Vstupenky v prodeji na ticketportal.cz VIP vstupenky na e-mailu hospitality@hcsparta.cz GENERÁLNÍ PARTNER

#HCSPARTA

/
P E P E L O P E Z G Y M W W W . P E P E L O P E Z G Y M . C Z


ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ

WOMEN‘S AND MEN‘S CUSTOM-MADE TAILORING We are dealing with the complete realization of your personal corporate clothing, imaging and corporate styling. We make suits, costumes, shirts, blouses, dresses, sports jackets, pants, skirts and all other business and casual clothing in a customized manner. We use our own tidy, well fitting cuts. Quality and precision craftsmanship is a matter of course and a priority for us. We stitch out of the finest materials sourced from all around the world and domestically. All our garments are produced in the Czech Republic. With more than thirty years of experience in the field, you are guaranteed quality and security Our motto: By delivering our job, our work is not over!

Jiřina Tauchmanová +420 603 465 555 Praha 2, Sokolská 32 Nová Paka, Heřmanice 69 www.tauchmanova.czŠ 2017 Levi Strauss & Co.


C E L E B R AT I N G

50 YEARS OF THE ORIGINAL

DENIM JACKET L E V I ’S ® T Y P E I I I T R U C K E R

G E T Y O U R S AT L E V I .C O M


IMAGE MANAGEMENTU ČASOPISU MENHOUSE PODPORUJÍ

ČASOPIS MENHOUSE VYDÁNÍ Č. 19, V. ROČNÍK, CENA: 100 KČ VYDAVATEL NEXUS MULTIMEDIA s.r.o. Soukenická 1196⁄11, 110 00 Praha 1 IČ: 26199351, DIČ: CZ26199351 ŘEDITEL Ing. Zbyšek Serafín ŠÉFREDAKTOR David Radil david.radil@menhouse.eu +420 602 311 087 ARTDIRECTOR Honza Pokorný WEB REDAKTOR Veronika Pincová veronika.pincova@menhouse.eu REDAKCE Veronika Hozmanová, Klára Djemel, Petr Moudrý, Nikola Aichingerová, Petr Lukeš, Jaroslav Denemark, Petra Paroubková GRAFIKA ⁄ SAZBA Peter Makovický OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Renata Hájková renata.hajkova@menhouse.eu +420 602 205 822 REGISTRACE MK ČR E 21043, ISSN 1805-787X WWW.MENHOUSE.EU

FOTOGRAFIE ©Menhouse, Benedikt Renč ©iStockphoto – gorsh13, HadelProductions, kreicher, liuzishan, meshaphoto, Nikada, peshkov, visualspace, whitemay, thamerpic ©Dreamstime – Georgios Kollidas, Jekurantodistaja, Maksim Budnikov, Dimarik16, Agsandrew TITULNÍ STRANA Foto: Benedikt Renč Styling: Honza Pokorný Modelové: SuperSebi a SuperMax ⁄ Supermoda Management Make-up a Hair styling: Ivana Tokárska Oblečení: Luxury Brand Management Prostor: PSN - projekt Vanguard Prague


Mějte o sobě přehled Ať se zrovna vydáváte běhat nebo míříte do společnosti, tenhle elegantní fitness náramek vám bude dělat adekvátní společnost. Měří a ukazuje tepovou frekvenci, můžete ho vzít na plavání, a až se vrátíte domů, bude monitorovat i váš spánek.

Skvělý fitness náramek Voděodolnost 50 m Měří a ukazuje tepovou frekvenci Monitoruje spánek, elegantní design

5 990,-

Všechny dárky vyřešíte na Kup na www.alza.cz nebo volejte 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 6. 11. 2017 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.


Cvičte stylově Chcete mít své cvičení ještě více pod kontrolou? Nebo naopak potřebujete motivaci vůbec začít? Tyhle chytré hodinky umožní obojí, a ještě k tomu dobře vypadají. Díky 1,2“ displeji uvidíte vše jako na dlani, k dispozici máte i 60 programů pro cvičení, možnost jít si s hodinkami zaplavat a samozřejmostí je i měření kalorií.

Samsung Gear Sport

Stylové chytré hodinky Ideální pro sportovní aktivity Kontrola přísunu a výdaje kalorií Více než 60 režimů pro cvičení

8 999,-

Všechny dárky vyřešíte na Kup na www.alza.cz nebo volejte 225 340 111 Uvedené ceny jsou v CZK s DPH a platí od 6. 11. 2017 do odvolání nebo vyprodání interních skladových zásob. Změna ceny vyhrazena, více na www.alza.cz/reklama. Aktuální ceny najdete vždy na www.alza.cz. Dárky jsou dodávány pouze do vyčerpání zásob.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.