Menhouse No. 22

Page 1

CENA 200 KČ / PRICE 8 €


#MENHOUSEE EDITORIAL

Všechno už tu bylo. To nevadí!

Everything has already been done. But that‘s OK.

Je to takové oblíbené klišé, které říká, že vše už bylo, vše podstatné se událo. Vše už bylo v knihách napsáno, na divadle zahráno a ve filmech převyprávěno. Že těžko dnes přijít s něčím novým, původním, něčím, co by třeba položilo dosud nepoloženou otázku, anebo naopak našlo odpověď na otázku dosud nezodpovězenou. Třeba v umění je tohle velké téma a některé citlivé umělecké duše z toho mají těžké spaní – nemožnost říct cokoli původního, když toho chci zároveň tolik sdělit, to jsou vážně muka. Někdo to řeší tak, že přestane tvořit vůbec, jiný se pustí do spalujících experimentálních konceptů, kterými chce vyjádřit nesnesitelnou tíhu onoho „vše už bylo beztak řečeno“. Moderní umění je plné velikánských gest a snah o to, nikoli převyprávět staré, ale říci něco zcela nového. Ne vždycky to funguje, ale je zajímavé to sledovat. Co se nás v redakci týče, ne že bychom tu nebyli dostatečně citliví, ale fakt, že vše už bylo někdy někde řečeno, nás netrápí. Nebo ještě lépe – vůbec nám to nevadí a strašně rádi se v tom kulturním dědictví přehrabujeme – hlavně žádný sentiment. Vždyť kolo už také podruhé nelze vynalézt, ale to neznamená, že nelze vynalézt něco nového – třeba s více koly. Kdyby třeba vynálezci a vědci trpěli stejnou melancholií jako umělci, dávno bychom přestali vynalézat a objevovat, protože třeba co se matematiky týče, od antického Řecka už těžko na něco zásadně nového přijdeme. Myslíme, že mnohem zajímavější než proti kletbě nemožnosti říci cokoli nového je se s tím smířit, a naopak se nechat minulostí inspirovat. Když se podíváte na posledních sto let jako na přehlídku různých svébytných a svérázných subkultur (s jejich pravidly, s jejich módou, filmy, hudbou nebo i žargonem), máte před sebou nejen fascinující kulturní historii, ale také živoucí důkaz toho, že i když se opakuje zdánlivě pořád to samé, je to pokaždé zábavně jiné. Jak se různé módní motivy lehce variují, jak dostávají v rámci každé subkultury pokaždé trochu jiný kontext. Často zcela opačný. Říká se, že každou subkulturu, i tu sebevíce originální a vyhrocenou, dříve nebo později semele střední proud. Dobrým příkladem jsou pankáči, jejichž oblékání ještě dvě generace zpět budilo hrůzu, aby punkovou estetiku později přejali top módní návrháři, a dnes jsou kožené bundy a potrhané kalhoty běžnou výbavou běžného šatníku. Dá se na to pohlížet jako na malou tragédii punku, ale dá se na to nahlížet také s humorem a nadhledem jako na zábavnou ironii dějin. Jedni pankáči odešli, přijdou jiní. Připravili jsme tohle číslo nejen jako velkou poctu dědictví kulturních trendů posledních sta let, ale také jako poctu kreativitě, se kterou se jednotlivé kultury navzájem vykrádají, inspirují a posouvají dál. Sice se zdá, že vše podstatné už bylo řečeno, ale to neznamená, že se jedno a to samé vzrušení a kreativní vzepětí nedá prožívat znovu a znovu, pokaždé v trochu jiném kontextu.

There is a popular cliché that says everything has been done, everything important has already been achieved. Everything has already been written in the books, played in the theater and retold in films. It is hard to come up with something new, original, something that might pose a question that has not yet been asked, or that is an answer to a question that has been unanswered. This is a big topic in art, and some sensitive artistic souls lose sleep over it - the inability to say anything original when I want to say so much. It is a source of anguish. Some solve it by ceasing to create at all, others by embarking on the experimental concepts by which they want to express the unbearable weight of “it has already been said“. Modern art is full of great gestures and endeavors, not to retell the old, but to say something completely new. It doesn‘t always work, but it‘s interesting to watch. As far as the staff here are concerned, he fact that everything has ever been said does not bother us (not that we aren’t sensitive souls). More than that we don’t mind at all and we are very happy to rummage through cultural heritage - mainly without sentiment. After all, the wheel cannot be invented for the second time, but that does not mean that something new cannot be invented - for example with more wheels. If inventors and scientists suffered from the same melancholy as artists, we would have long since stopped inventing and discovering, because, for example, in mathematics, we aren’t going to learn anything fundamentally new from ancient Greece. We think that much more interesting than cursing the impossibility of saying anything new is to accept it and let the past inspire you. If you look at the last hundred years as a showcase of various peculiar subcultures - with their rules, fashion, movies, music or even jargon - you have not only a fascinating cultural history, but also living proof that even if it is repeating seemingly the same thing, it‘s always entertainingly different. As different fashion motifs vary slightly, they always get a different context within each subculture. Often quite the opposite. It is said that every subculture, even the most original and intense, will sooner or later fall into the main stream. A good example of this are punks, whose clothing only two generations terrified the public, was later on adopted by top fashion designers. Today leather jackets and torn pants are found in the wardrobes many people. It can be seen as a small punk tragedy, but it can also be seen with humor and insight as a fun irony of history. Some punks have gone, others will come. We have prepared this issue not only as a great tribute to the heritage of the cultural trends of the last hundred years, but also as a tribute to the creativity with which individual cultures rob, inspire and move each other. Although it seems that everything essential have already been said, this does not mean that the same excitement and creative rebellion cannot be experienced again and again, each time in a different context.

Jan Štěpánek

#MENHOUSE


Nespresso Boutiques: Praha: Pařížská 10, Praha 1; OC Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9; OC Chodov, Roztylská 2321/19, Praha 4; OC Nový Smíchov, Plzeňská 8, Praha 5; OC Metropole Zličín, Řevnická 1, Praha 5; OC Letňany, Veselská 663, Praha 9; Brno: náměstí Svobody 13 www.nespresso.com


#MENHOUSE


PHILIPS TV OPĚT SLAVÍ ÚSPĚCHY NA POLI DESIGNU

Prémiová kvalita a neotřelý evropský design, to jsou dvě charakteristiky, na které se můžete u televizorů značky Philips TV vždy spolehnout. Přidejte k tomu aktuální spolupráci značky s dalšími evropskými společnostmi, mezi něž patří například britský legendární výrobce audiotechniky Bowers & Wilkins nebo dánská značka designových doplňků Georg Jensen, a nepřekvapí vás, že hned dva modely – OLED +934 a OLED 854 – z řady televizorů nejvyšší kvality letos získaly prestižní ceny iF Design Award a Red Dot Design Award. Ocenění iF Design Award získal také model 9104, který je oslavou evropské řemeslné práce. Tenké tělo televizoru má rám tvořený ze tří stran z černého broušeného hliníku, spodní kovová hrana ve stříbrné barvě je vyvedena v lesku. Nový televizor bude dostupný ve druhé polovině května ve vybraných prodejnách Datart. Model 55PUS9104/12 je k dispozici za 36 999 Kč

PHILIPS TV ONCE AGAIN CELEBRATES ITS DESIGN SUCCESS Premium quality and fresh European design are two characteristics you can always rely on when it comes to Philips televisions. Add current collaborations with other European companies, such as the legendary British audio maker Bowers & Wilkins or the Danish brand of design accessories Georg Jensen, and you won't be surprised that two high–end models – OLED +934 and OLED 854 – won the prestigious iF Design Award and Red Dot Design Award this year. Additionally, 9104 model celebrating European craftsmanship also received an iF Design Award. The slimline set featuring a black brushed aluminium bezel on three sides of the set with a glossy polished metal bottom side will be available in the second half of May at selected Datart stores. The 55PUS9104/12 model is available at a cost of 36 999 CZK


ZAKÁZKOVÉ KREJČOVSTVÍ

WOMEN‘S AND MEN‘S CUSTOM-MADE TAILORING We are dealing with the complete realization of your personal corporate clothing, imaging and corporate styling. We make suits, costumes, shirts, blouses, dresses, sports jackets, pants, skirts and all other business and casual clothing in a customized manner. We use our own tidy, well fitting cuts. Quality and precision craftsmanship is a matter of course and a priority for us. We stitch out of the finest materials sourced from all around the world and domestically. All our garments are produced in the Czech Republic. With more than thirty years of experience in the field, you are guaranteed quality and security Our motto: By delivering our job, our work is not over!

Jiřina Tauchmanová +420 603 465 555 Praha 2, Sokolská 32 Nová Paka, Heřmanice 69 www.tauchmanova.cz

#MENHOUSEText: Štěpán Materna Ilustrace: Vojtěch Velický

DĚDICTVÍ

Subkultury, módy, výlučné spolky, velká kulturní vzedmutí. Nechte se inspirovat odkazem historie, která na nás dodnes mluví z filmů, knížek, hudby a nebo módy. Kulturní dědictví subkultur minulosti a jejich vliv na současnost i budoucnost.

#MENHOUSE

MENHOUSE_01/2019.indd 8

26.06.19 23:41


HERITAGE Subcultures, fashion, exclusive groups, great cultural surges. Let yourself be inpsired by a history that still speaks to us today through books, music and fashion – the cultural heritage of the past and its influence on the present and the future.GANGSTER

#alcapone #pašování #musímpít #mafie #forbiddenfruit

Představa, že co zakážete, zmizí ze světa, vzala už v historii mnohokrát za své. V moderních dějinách to nejlépe ukázal sto let starý příklad americké prohibice. Občané tehdy překvapili státní orgány urputností, se kterou jsou ochotni bojovat za své právo vymývat si mozky alkoholem. Pít se zkrátka musí a panák pašované kanadské whisky podávaný v podzemí oprýskané továrny na kraji města má svou neodolatelnou přitažlivost. A když nemůžete sehnat svůj oblíbený alkohol ve večerce přes ulici, musíte holt oslovit toho správného přítele, který má zase jiné přátele a ty už vy rozhodně nepotřebujete znát, hlavně když vám na stůl dostanou tu ďábelskou tekutinu. Po necelých čtrnácti letech prohibice bylo sice možné konstatovat snížení spotřeby alkoholu na hlavu, součet zisků a ztrát nicméně vězel hluboko v červených číslech. Protože do obchodování s tím, co je tak přitažlivé a přitom nelegální, se rádi pustí strýčkové, kterým potýkání se se zákonem není proti srsti. Systém velké poptávky po nelegálním zboží tak zplodil krále podsvětí, jakými byli Lucky Luciano v New Yorku nebo Al Capone v Chicagu. Byly to zlaté časy mafie, kdy si pistolníci z ulice mohli koupit

Naštěstí tu zůstaly nelegální drogy, takže o zábavu bude ještě nějaký čas postaráno.

pěkný oblek a půlku vstupenek na boxerský zápas, a zajistit si tak místo ve vyšší společnosti. Ne náhodou znamenal konec prohibice – mimochodem zatím jediný zrušený dodatek americké ústavy – také začátek úpadku největších mafiánských gangů. Naštěstí tu ještě zůstaly nelegální drogy, takže o zábavu bude ještě nějaký čas postaráno. The idea that if you forbid something it will simply disappear has appeared in history many times. In modern history, the one–hundred–year–old example of American Prohibition showed it best. At that time, citizens suprised the state authorities' with the stubbornness with which they are willing to fight for their right to numb their minds with alcohol. A drink of smuggled Canadian whiskey served underground in a derelict factory at the edge of town has its irresistible appeal. And if you can't get your favorite alcohol across the street, you have to reach out to the right friend who has other friends, who you definately don't need to know, especially when they get the evil liquid on the table. After less than fourteen years of prohibition, it was possible to say that per capita alcohol consumption was reduced, but the sum of profits and losses was deep in the red. Because the booze business was lucrative yet illegal, it attracted people who were happy to break the law. The system of great demand for illicit goods thus produced the kings of the underworld, such as Lucky Luciano in New York or Al Capone in Chicago. It was the golden era of the mafia, when street thugs could buy a nice suit and half of the boxing match tickets to secure a place in the higher society. It is no coincidence that the end of Prohibition – by the way, the only abolished amendment to the US Constitution – also marks the beginning of the decline of the largest Mafia gangs. Fortunately, there are still illegal drugs left, so entertainment will be taken care of for some time.

knihy books

filmy films

hudba music

Mario Puzo: Kmotr. Předloha k filmu, obojí stojí za to. Mario Puzo: The Godfather. The source material for the film. Both are great.

Kmotr z roku 1972 s Marlonem Brandem a Al Pacinem. Klasika klasik. The Godfather (1972). With Marlon Brando and Al Pacino. The most classic of classics.

Fun Lovin’ Criminals kvůli skvělé atmosféře, Fat Boy Slim – Gangster Trippin, protože tam v klipu všechno tak krásně vybuchuje. Fun Lovin’ Criminals for the great atmosphere, Fat Boy Slim – Gangster Trippin, because everything in the music video explodes.


5 důvodů

kultovní obliby Fordu T

Plechovka Líza (Tin Lizzie), Skákající Lena (Leaping Lena) nebo prostě Kraksna (Flivver). Už podle srdečných přezdívek je vidět, že první masově vyráběný automobil se Američanům dostal hluboko pod kůži. Proč vlastně?

5 reasons for the popularity of the iconic Ford T Tin Lizzie, Leaping Lena, or the Flivver — just by the heartfelt nicknames you can see how the America's first mass–produced car deeply resonated with the people. But why?

1

CENA

Ford Model T byl prvním automobilem, který byl ve velkém vyráběn pomocí pásové výrobní linky. Díky jednoduché konstrukci a ušetřeným výrobním nákladům na jeden vůz dokázal Ford stlačit cenu téměř na třetinu oproti ostatním běžným autům. Cena navíc v průběhu let klesala z 850 dolarů v roce 1909 na 440 dolarů v roce 1915. Pracovník výrobní linky si v té době mohl koupit nový vůz za čtyři měsíční platy. Co na to dnešní dělníci?

PRICE The Ford Model T was the first car to

be mass–produced using a belt production line. Due to its simple construction and cut production costs per car, Ford managed to push the price down to almost a third of the price of other cars. Over the years, the price fell — from $850 in 1909 to $440 in 1915. At that time, a production line worker could buy a brand–new car for four months salary. How many salaries would it cost today?

2

SNADNÁ ÚDRŽBA

„Postavím auto pro masy. Bude dost velké pro rodinu, ale také dost malé na to, aby s ním jeden člověk mohl jezdit a starat se o ně.„ nechal se slyšet Henry Ford. A zřejmě se mu to povedlo. Čtyři válce byly odlity do jednoho bloku a hlava válce byla odnímatelná, což umožňovalo snadný přístup a opravu. Startovalo se pomocí kliky (magneto+indukční cívka), baterie a elektrický startér přibyly až v průběhu let. Všechny

#MENHOUSE

modely byly postaveny na stejném podvozku a díky rozšířenosti auta nebyl problém sehnat náhradní díly. Asi jako když u nás všichni jezdili stodvacítkou.

EASY TO MAINTAIN „I will build a car for the great multitude. It will be large enough for the family, but small enough for the individual to run and care for,“ Henry Ford said. And so he did. Four cylinders were cast in one block and the cylinder head was removable, allowing easy access and repair. Originally started with a handle (magento + induction coil), the battery and electric starter were added over the years. All models were built on the same chassis and due to the widespread use of the car, there was no problem finding spare parts.

3

MNOŽSTVÍ

Některá auta se stanou legendami, protože jsou raritní. A jiná prostě proto, že je mělo příliš mnoho lidí, než aby je někdo z nich nezačal mít opravdu rád. Nakonec i Trabant si v tom množství majitelů našel pár nekritických obdivovatelů. V roce 1914 trvala výroba automobilu na lince Fordu 93 minut a z linky sjížděly v tříminutových intervalech. Díky této mašinérii se do roku 1927 vyrobilo přes 15 milionů vozů, což je číslo, které překonal až o 45 let později Volkswagen Beetle.

VOLUME Some cars become legends because

they are rare. Others simply because there's so many of them, that at least some people would have to really like them. Just like the Trabant, which also found super admirers from its great pool of owners. In 1914, it took 93 minutes for a Ford car to be produced on the line, and one car was produced every three minutes. More than 15 million vehicles were produced by 1927, a figure that was only bested 45 years later by the Volkswagen Beetle.

4

KULTURA

Pozici americké legendy posilovala i přítomnost v kultuře. Kromě jiného se Model T pravidelně objevoval v krátkých

filmech Laurela & Hardyho i ve filmu Walta Disneyho. Některá pojmenování Téčka zlidověla, v úvodu zmíněný výraz „flivver“ byl původně určený pro Model T, teprve časem se rozšířil na všechny „kraksny“. Ve filmu Auta z roku 2006 lze v městečku Kardanová Lhota potkat veterána Lizzie, jehož podoba s Modelem T jistě není náhodná.

CULTURE The Model T's position as an American legend was strengthened by its appearances in popular culture. Among others, the Model T regularly appeared in the films of Laurel & Hardy and Walt Dinsey film. Some terms for the Model T passed into slang. The "flavver" was originally a term for the Model T, but later it came to refer to any beaten–up car. In the movie Cars from 2006, you can find in the town of Radiator Springs the veteran Lizzie, whose similarity to a Model T surely isn't a coincidence.

5

COUVÁNÍ DO KOPCE

S kterým jiným autem to zažijete? Model T měl zadní náhon, dvě rychlosti dopředu a jednu dozadu, ovšem zpátečka byla o něco silnější, než dopředné rychlosti. Palivová nádrž byla umístěná pod předním sedadlem a palivo do motoru stékalo samospádem. Tato kombinace vedla k tomu, že do strmých kopců bylo často výhodnější couvat. I to přispělo k tomu, že se Model T dostal nejen do filmů, ale také do řady anekdot.

REVERSING UPHILL In which other car could you experience that? Model T had a rear drive, two forward gears and one rear, but the reverse was slightly stronger than forward speeds. The fuel tank was located under the front seat, and the fuel ran down to engine by gravity alone. This combination meant that it was oftem easiest to reverse up steep hills. This also contributed to the Model T making it not only into films, but also jokes.#MENHOUSE


ROCKERS

#caferacer #zavodnifichtl #bijtemods #retroklany #dyckyrokenrol #helmajeprezitek

V podniku na odpočívadle u londýnského dálničního okruhu zevlí partička nagelovaných mladíků v kožených bundách, z jukeboxu vyhrávají nejnovější rock’n’rol– lové hity. Najednou se zvednou, nasednou na motorky zaparkované venku a vyrazí na nejbližší odpočívadlo. Rychlejší vyhrává. Sledujeme komunitu Café racerů. Na sériově vyráběných motorkách, upravených podle vzoru závodních strojů, pořádají spontánní závody po silnicích. Jako všichni správní rebelové své doby milují rock’n’roll a nesnášejí konformnost. V širším měřítku jde o komunitu, pro kterou se vžil název Rockers. Když zrovna nezávodí, bitkaří se středostavovským hnutím modernistů (The Mods). Kromě kožených bund s nápisy příslušných motorkářských klubů nosí

Záliba v upravených motorkách se ukázala jako mezinárodně srozumitelná krato– chvíle, a tak můžeme obdoby Café racers najít po celém světě

levisky, jezdí bez helmy nebo s jednoduchou helmou a leteckými brýlemi, kolem krku bílý šátek. Svou vizáží ovlivnili řadu rockových kapel včetně Beatles. Záliba v upravených motorkách se ukázala jako mezinárodně srozumitelná kratochvíle, a tak můžeme obdoby Café racers najít po celém světě, například v Japonsku je to Kaminari–Zoku (něco jako Hromový klan), v Československu se pochopitelně ve své době nejednalo o nijak masivní hnutí, nicméně i dnes zde najdete retro nadšence sdružené v klubu Café racer club. In a rest stop on the London ring road, a bunch of young men with greased hair and leather jackets, listen to a jukebox blaring out the latest rock'n'roll hits. Suddenly they get up, get on there motorbikes parked outside and head for the next rest stop down the road. Fastest wins. We're watching the Café Racer community. On mass–produced motorcycles, heavily modified to racing standard, the take part in spontaneous road racing. Like all proper rebels of their time, they love rock’n’roll and hate conformity. On a wider scale, the community came to be known as Rockers. When they're not racing, they fight with the Modernist movement (The Mods). In addition to the leather jackets with the inscriptions of their respective biker clubs, they wear Levis, ride without a helmets or with a simple helmet and goggles, a white scarf around their necks. Their look is influenced a number of rock bands including the Beatles. The passion for modified motorcycles has proven to be an internationally understandable pastime, and so we can find an equivalent of Café racers around the world, such as Kaminari–Zoku in Japan (Thunder Clan) and in Czechoslovakia where the movement wasn't massive but even today you will find retro enthusiasts who are part of a Café racer club.

místo place

Ace cafe – kavárna v severozápadním Londýně, kde se rockers nejčastěji scházeli. Ace cafe – a cafe in northwestern London, where the rockers were most often to be seen

filmy films

László Benedek: Divoch (1953) László Benedek: The Wild One (1953)

hudba music

Chuck Berry – Rock’n’roll je v té době všude. Chuck Berry – At the time, rock and roll was everywhere.


Caferacer Text: David Radil

Pohodový postoj k životu, a především individualismus První kafáče se objevily v šedesátých letech v Anglii, kde si mladí chlapci koupili levnější motorku s nízkou kubaturou a tu se snažili za málo peněz upravit na vyšší výkon při dosažení co nejnižší hmotnosti. Vznikaly tak originální minimalistické stroje s duší a začala se vytvářet i nová subkultura rockers. Tento kult se vrátil na plné koule. Dnes je mnoho garáží, které se zabývají primárně přestavbou produkčních motocyklů na caferacery. Základem může být téměř jakýkoli cesťák, ale nyní jsou v kurzu převážně stroje od BMW s motorem boxer a CéBéčko od Hondy. Také Harley Davidson se stává častým základem pro custom. Klasikou zůstávají Triumphy a Nortony. Hlavní filozofie odlehčit je, zrychlit a dat jim osobitý výraz zůstává. Zásadní je být jiný než obyčejný, obvyklý a tuctový. Pojďme si tedy zrekapitulovat hlavní rysy a smysl nákupu caferaceru nebo jeho stavby. Motocykl nemusí a nedosahuje závratných rychlosti. Říká se mu z anglického slangu Ten nebo Ton, což je pomyslná hranice 100 mil za hodinu, tedy 160 kilometrů v maximu. Dříve to byl vstupní parametr pro členství v Ton Up Clubu. Jedná se tedy o motorku, na které pojedete klidným tempem, v mírně předkloněné a relativně pohodlné pozici, se převážně ve městě anebo v krátkém úseku někde do 100 km, abyste měli zážitek z jízdy, a ne nervy z provozu a vlka pod trenkama z dlouhé štreky. Převážně ale vyrazíte po práci

#MENHOUSE

www.ajsmotorcycles.co.uk

za kamarády do kavárny, kde se usadíte nad šálkem skvělé kávy a kocháte se pohledem na svou krasavici a uznale sledujete a porovnáváte s úpravami svých přátel anebo náhodně zaparkovaných kafíček ostatních odvážlivců, kteří šli také cestou personifikace před tuctovou nudnou produkcí. Je to relax a neformálnost. Samozřejmě se pořádá i spousta eventů a vyjížděk, kde máte možnost poznat nové a rozhodně zajímavé kreativce. Budují se vztahy a nová přátelství. Vznikají i obchodní příležitosti a věřte, že v téhle společnosti je spousta dobrých nápadů a odvážných projektů, které vám můžou rozšířit obzory anebo vás posunout ve vašem byznysu. Je zásadní položit si otázky: Jsem takový typ!? Chci se lišit!? Mám představu, jak by měl můj caferacer vypadat? Mám na to koule!? Tak jako oblečení i motorka o vás hodně napoví a měla by vás charakterizovat. V Česku stále lidé nechápou, že se měli vykašlat na oblečení s nápisy na prsou, ale měli by si raději najít svůj styl, který koresponduje s jejich životním stylem, prací a osobním životem. Záleží na tom, co děláte za práci, jaké máte koníčky, kde se pohybujete a s kým ve volném čase. Stejné je to, když přijdete domů, i tam by měly převládat prvky, které vás charakterizují. Měli byste být charakterističtí ve všech životních rovinách. Vše by spolu mělo hrát a být autentické.

Být individualista v dnešním konzumním světě je zásadní. Nebýt ovce, ale vlk! Mít charakter, osobnost a dostatek sebevědomí. Born to be wild! Jestli jste dočetli až sem, jste na dobré cestě přidat se k nám. Těším se, až se ve městě potkáme a dáme řeč o našich strojích a dalších plánech… Hodně štěstí při výběru. Mimochodem – sezona v ČR je vzhledem ke globálnímu oteplování od března do listopadu!

Relaxing attitude to life and above all individualism The first café racers appeared in the sixties in England, they where young boys who bought cheap low–cc motorbikes, and then tried to adjust them on the smallest budget to get a higher performance and the lowest weight. This created the original, minimalist bikes with a soul, and a new subculture of rockers began to form. This cult has returned at full strength. Today, there are many garages that deal primarily with rebuilding production motorbikes as caferacers. Almost any touring bike can form the basis, but most popular at the moment are BMWs with a boxer engine and CBs from Honda. Harley Davidsons are also a common customised bike. But Triumph and Norton remain the classics. The main philosophy of lightening the weight, speeding it up, and


giving it a distinctive personality remains. It is essential to be different from the ordinary and the usual. So let‘s run through the main features and reason for building or buying a café racer. The café racer does not have to be unusually fast. In English slang it‘s called the Ten or Ton, which indicates the 100 miles per hour barrier, about 160 kmh, at maximum. It used to be a requirement for memebership of the Ton Up Club. So it is a motorbike that you can ride at a gentle tempo, leaning slightly forward and in a relatively comfortable position. You can ride it mostly in the city or on a short stretch somewhere within 100 km, to get the riding experience without the anxiety of traffic of fear of getting saddle sore. Mostly, however, you‘ll go out after work with your friends to the café, where you‘ll sit over a cup of great coffee and enjoy the view of your beautiful machine and respectfully watch and

compare the modifications of your friends, or of randomly parked café racers belonging to other intrepid riders, who have also taken the path of modification over boring production bikes. It‘s relaxing and informal. Of course, there are also many events and rides, where you can get to know new and interesting creative people. Relationships and new friendships are built. Business opportunities arise and there are a lot of good ideas and bold projects in this group that can broaden your horizons or move you forward in your business. It is crucial to ask yourself these questions! Am I the type? Do I want to be different? Do I have an idea of what my caferacer should look like? Do I have the balls? Just like clothes, motorbikes say a lot about you and your character. In the Czech Republic, people still don‘t understand that they shouldn‘t care about dressing with logos on their breasts, but they should find their style

that corresponds to their lifestyle, work and personal life. It‘s important what you do for your job, what hobbies you have, where you go and who you spend your free time with. It‘s the same when you get home, even there, there should be elements that characterize you. You should be characteristic in all levels of life. Everything should work together and be authentic. To be an individualist in today‘s consumer world is important. Don‘t be a sheep, be a wolf! Have character, personality and enough self–confidence. Born to be wild! If you‘ve read to this point, you‘re well on your way to joining us. I look forward to seeing you in the city and talking about our machines and other plans… Good luck with your choice. BTW — the season in the Czech Republic is, due to global warming, from March to November!


#MENHOUSE


TEDDY BOYS #eduardbylfrajer #pasekistheczechteddy #zasepomada #rokenrol #teddygirlsarecute Když přišel do Anglie rock’n’roll, našel si své příznivce, kteří, stejně jako jejich američtí souputníci, vytáhli pomádu a vetřeli si ji do vlasů. V lecčem se ovšem lišili, jak už se Anglie od Ameriky lišit umí. Co se týká oblečení, bylo totiž jejich vzorem eduardovské období, tj. první desetiletí dvacátého století. Ostatně název vznikl tak, že noviny Daily Express v článku o mládeži zkrátily Edwardian boys na Teddy Boys. Nosily se dlouhé kabáty, upnuté kalhoty odhalující ponožky, brokátové vestičky, rozhalenky a spousta dalších extravagancí. Obuti byli Teddy Boys v polobotkách, často semišových a s vysokou krepovou podrážkou. Aby se chlapci necítili tak osamělí, vylouply se i Teddy Girls. Vystrojily se halenkami, těsnými, ale dlouhými sukněmi nebo vyhrnutými džínami, botami bez podpatků, slamáky a kabelkami. Není bez zajímavosti, že za český ekvivalent k Teddy Boys se považují takzvaní pásci. Tak nekonformní, jak komunista dovolil, vymezovali se vůči „normální„ společnosti a tím byli obecně podezřelí.

lidé people

Král Eduard VII. a jeho éra, která díky okázalé módě inspirovala i o padesát let později. King Edward VII. and his era, the fashions of which were still able to inspire 50 years later.

filmy films

When rock’n’roll came to England, it found supporters who, like their American counterparts, pulled out the pomade and rubbed it into their hair. However, because England isn't the US, there were some differences. In terms of clothing, they took the Edwardian period (the first decade of the twentieth century) as their model. The term was created by the Daily Express newspaper in an article about youth, shortening Edwardian boys to Teddy boys. They wore long coats, tight trousers revealing a lot of sock, brocade vests, and lots of other extravagant gear. Teddy boys' shoes were most often suede and with a high crepe sole. To make sure the boys weren't lonely, Teddy girls were appeared. Dressed in blouses, tight, long skirts or rolled up jeans, flat shoes, straw hat and handbags. It is interesting to note that the Czech equivalent of Teddy boys are considered to be the so–called "pásci". As nonconformist as the Communist allowed, they defined themselves against "normal" society and thus were generally viewed with suspicion.

Richard Brooks: Džungle před tabulí (Blackboard Jungle) Americký film z roku 1955 burcoval Teddy Boys po celé Anglii. Richard Brooks: Blackboard Jungle An American film from 1955 which provoked Teddy Boys to dance in aisles of cinemas all over the UK.

hudba music

Ken Mackintosh – The Creep (1953) populární skladba mezi Teddy Boys, shodou okolností jedna z mála, která nebyla rock’n’roll. Ken Mackintosh – The Creep (1953) A popular song among Teddy Boys and one of the few that wasn't a rock'n'roll number.


ENTER THE ADDRESS Concept store v centru Prahy, přesněji v ulici 28. října, který ve dvou patrech spojuje mezinárodní značky, lokální designéry a prodej použitého oblečení. Často je nazýván muzeem, kde si můžete něco koupit. Zákaznici k nám chodí pro inspiraci, zážitek z nakupování a vědomosti, které naši zaměstnanci ochotně předávají. Každá značka a kus oblečení mají totiž svůj příběh, který tvoří hodnotu dané věci. Ve spodním patře prodáváme mezinárodní značky, které se vyznačují vysokou kvalitou a autentickým přístupem k výrobě společně s lokálními značkami. První patro je věnováno prodeji Vintage

#MENHOUSE

Text: Enter Daniel, Foto: Tony Havlík

oblečení a konceptu kilosale, který je běžný v Amsterdamu, v Miláně, v Londýně nebo třeba v Berlíně. Pro každou vintage kategorii se snažíme najít značku, která je její alternativou, co se týče kvality a tradice. Aero Leather Clothing vyrábí autentické armádní bundy na základě jejich rozsáhlého archivu původních bund z druhé světové války. Tato značka je alternativou pro naše vintage letecké bundy. Vanson Leathers, americká značka vyrábějící nezničitelné kožené bundy na motorku, které jsou alternativou pro vintage kožené křiváky a motorkářské bundy.

Iron Heart, japonská značka, která má na svědomí jedny z nejkvalitnějších džín na světě. Jejich denimové bundy působí na první pohled spíše jako krunýře, které mají chránit tělo, nežli oblečení pro běžné nošení. Pokud však nechcete tělo poškrábané od tvrdého denimu, nabízíme autentické Levi’s 501 s velkým E vyráběné pouze do roku 1971. Náš první vintage kilosale přilákal do obchodu stovky lidí a až do pozdních hodin se před obchodem tvořily fronty. Poté nás zákazníci začali bombardovat dotazy, kdy bude další kilosale. Rozhodli jsme se proto upravit koncept obchodu na kilosale každý den.


Concept store in the centre of Prague, located in 28. října street offers two floors full of local designers, international fashion brands and vintage clothing. They call us a museum where you can buy something. Customers are coming to our store seeking for inspiration, shopping experience and knowledge. Every piece of the clothing has its own story which adds to its value. The ground floor is dedicated to international brands and local designers. The upper floor is dedicated then to vintage clothing and new concept of kilosale – buying clothing per weight which you might see in shops in Berlin, Amsterdam, Milan or London. For each vintage category we try to find a new brand which is similar to the vintage one by its quality and tradition. Aero Leather clothing for example manufactures military leather jackets based on the authentic WW2 jackets from their archive. This brand is an alternative for our vintage army leather jackets. Vanson leathers, American brand manufacturing durable motorcycle leather jackets. This brands is an alternative for our vintage motorcycle jackets. Iron Heart, Japanese brand which denim products are the highest quality in the world. Their denim jackets seems more like a body shield than a regular daily garment.

If you are not a fan of body scratches from heavy denim then we have authentic Levi's 501 jeans with big E made during 70s. Our first Vintage kilosale attracted hundreds of people. There was a long line of people in front of the store until the very late hours. Right after that people started to call us everyday asking when we plan to organize a next kilosale. Because of that we decided to change the concept of the upper floor to kilosale everyday.


VINTAGE KILOSALE PRODEJ OBLEČENÍ NA VÁHU Každý kus oblečení je opatřen barevným hard tagem a každá barva určuje jinou cenovou kategorii za kilogram. Výslednou cenu zákazník zjistí až po zvážení na váze, podobně jako s ovocem v supermarketu. Způsob prodeje je pro zákazníky zábavný a zároveň lze takto získat velmi zajímavé kousky oblečení za vynikající ceny. VINTAGE Použité oblečení, které má historickou hodnotu. Jedná se o ikonické značky nebo konkrétní modely produktu, které ve své době výrazně ovlivnily módu. Jsou příznačné pro dané období, avšak svou výjimečností přežily dobu a jsou aktuální i dnes. Mezi takové zboží patří například kožená bunda křivák značky Schott zvaná Perfecto nebo klasické denimové kalhoty značky Levi’s, model 501, ale i vojenská parka model M65 používaná během války v Koreji. PREOWNED Jedná se o zboží, které je nošené, ale ve vztahu k dnešní době ho ještě nelze považovat za vintage. Mohou to být věci z 80. a 90. let 20. století, ale i rok stará kožená bunda. Cena u takových věcí je výrazně nižší než u vintage.

#MENHOUSE


VINTAGE KILOSALE CLOTHING SOLD BY WEIGHT Vintage kilosale it means selling clothes per weight. Each piece of clothing has attached hardtag and each hardtag has different color. Each color signifies different price per kilo. Kilosale works the same way like buying fruit in supermarket, you take what you like and check the price on the scale. It is entertaining way of shopping and also gives our customers a possibility to find good pieces for amazing prices. VINTAGE Used clothing with historical value. Mostly iconic brands or certain models which affected fashion and subcultures for years. For example motorcycle leather jacket worn by Marlon Brando in The Wild One movie was model Perfecto by Schott NYC. This jacket inspired many other brands and designers and became significant garment for Rockers subculture. The same is with Levi's 501 jeans. Invented for work purposes but became the signature of youth and part of our wardrobe until now. PREOWNED Worn clothes but because of its age can't be considered as a Vintage yet. We are talking about fashion from 80s or 90s but it might be a jacket manufactured few years ago. Price of such items is lower than real vintage items.


GREASERS #pomáda #tuningvpraveku #jetorebel #rockabilly #mastnota hry games

Válka skončila, v Americe se kola ekonomiky opět roztáčejí naplno a zdálo by se, že není proti čemu protestovat. Jenže každý boom má své výherce a poražené. Za kratší konec tahali v našem případě kluci a holky (hlavně tedy kluci) z dělnických rodin, kteří neměli prostředky na to, aby se podíleli na všeobecně oblíbeném uniformním konzumu. Zato měli rádi auta a motorky. Už tehdy si tunili staré káry a vyjížděli s nimi na ilegální městské závody. Prolínání s motorkářskými a jinými gangy bylo spontánní, ale nebylo pravidlem. Samotný pojem „greasers“ představoval většinu éry spíš pohrdlivé označení, než název hnutí, na který by byli jeho účastníci hrdí. Původ slova totiž odkazuje spíše na strojní mazivo, a tedy na dělnický původ poválečných rebelů. Jak se však ke stejnému stylu oblékání začali hlásit mladíci ze zabezpečených středních vrstev, kteří tak mohli realizovat své vlastní rebelství, převážil význam slova jako pomáda. Možná skutečně používali k ulízání vlasů dražší kosmetické přípravky, zatímco první autentiční greasers se museli spokojit s vyjetým olejem. Jak se vymódit na večírek s tématem greasers? Nikoliv překvapivě budete hlavní péči muset věnovat vlasům. Přičemž na pomádě, tužidle nebo vosku netřeba šetřit. Z vlasů můžete vytvořit Folsom, Pompadour, sloní chobot nebo kachní prdelku. A nebo prostě můžete vypadat jako Elvis Presley. Dámy se nezapomenou pořádně natupírovat. Na sebe prosím levisky a křiváka, tím nic nezkazíte.

Mafia II, mezinárodní hit české herní produkce. Mafia II, a Czech produced, internationally best–selling game

#MENHOUSE

filmy films

The war is over and, in America, the economy is up. There seems to be nothing to protest. Every boom has its winners and losers. On the losing side were the boys and girls (mainly the boys) of working–class families who did not have the means to participate in the generally popular conformity of consumption. But they liked cars and motorbikes. They were tuning old cars and driving them in illegal city races. The mingling with bikers and other gangs was spontaneous, but not the rule. The very name of "greasers" was a derisive term rather than the name of a movement of which its participants could be proud. The origin of the word refers more to machine lubricant and thus to the working–class origins of these post–war rebels. However, as young middle–class men, also wanting to rebel, began to make this fashion their own, the meaning of the word changed to pomade. Maybe they actually used more expensive cosmetic products to clean their hair, while the first authentic greasers had to settle for the oil they had. How do you throw a party with a greaser theme? Unsurprisingly, you will have to take care of your hair. Don't save on the pomade, hardener or wax. You can make your hair into a folsom, a pompadour, an elephant trunk or a duck's ass. Or you can just look like Elvis Presley. The ladies should not forget to get a bouffant. Please wear Levis and a 50's bikers' jacket. You can't go far wrong with that.

Pomáda, jak jinak. Kromě toho West Side Story nebo Marlon Brando jako první greaser ve filmu Divoch. Grease, of course. Also West Side Story or Marlon Brando as the first greaser in The Wild One.

hudba music

Rock and roll a rockabilly. Elvis Presley, Buddy Holly, Wanda Jackson, Jerry Lee Lewis. V podstatě všechno, u čeho se vám kolena sama začnou hýbat od sebe k sobě a prsty luskat na druhou dobu. Rock n' roll and rockabilly. Elvis Presley, Buddy Holly, Wanda Jackson, Jerry Lee Lewis. Just about anything that makes your foot tap of it's own accord and fingers snap to the beat.HIPPIES

#summeroflove #makelovenotwar #flowerpower #míralásku #duhovýslonvkoupelně K tomu, abychom porozuměli sdělení, že slovo hippies vzniklo ze slova hipster, je třeba vědět, že hipsteři byli původně zarytí fanoušci bebopu v Americe 40. let minulého století. Počátky se přisuzují partičce kolem spisovatele Kena Keseyho, kteří si říkali Merry Pranksters, cestovali autobusem napříč Spojenými státy a cestou holdovali marihuaně, LSD a amfetaminu. Na četných zastávkách šířili evangelium těchto drog mezi ostatní Američany. Později se hlavně kolem sanfranciské univerzity zformovala scéna psychedelického rocku, což nebylo bez souvislosti s užíváním LSD. Rychle se rozšiřující komunita začala být hnutím, které naplno propuklo v rámci Summer of Love, v létě roku 1967, kdy se do San Francisca (a v San Franciscu) sjel celý svět a navzájem si dával květiny. Beatles se do toho trefili se svým

Rychle se rozšiřující komunita začala být hnutím, které naplno propuklo v rámci Summer of Love, v létě roku 1967

#MENHOUSE

albem Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, a mohli se tak stát miláčky hippies. Jakkoliv byli hippies víceméně apolitičtí, americká válka ve Vietnamu byla pro jejich pacifismus příliš silná káva. Jejich mírové protesty měly velký podíl na překlopení veřejného mínění a posléze i ukončení války. Pro módu hippies bylo mimo jiné charakteristické že stírala rozdíly mezi pohlavími. Muži i ženy nosili dlouhé vlasy. Ani muži, ani ženy nenosili podprsenky. Všichni nosili džíny do zvonu a květované vzory. Zda to bylo pro praktikování volné lásky výhoda nebo nevýhoda, není dodnes zcela jasné. To understand how the term hippies stems from the word hipster, you need to know to know that the hipsters were originally bebop fans in 1940s America. The origins are attributed to a group of writers centred around Ken Kesey who called themselves the Merry Pranksters, travelling by bus across the United States, taking marijuana, LSD and amphetamines. At numerous stops, they spread the gospel of these drugs to other Americans. Later, a psychedelic rock scene was formed around the University of San Francisco, which was unrelated to the use of LSD. The rapidly expanding community began to be a movement that fully erupted in Summer of Love, the summer of 1967, when the world came to San Francisco and gave each other flowers. The Beatles hit it with their album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club and become the darlings of the hippie movement. Although the hippies were more or less apolitical, the war in Vietnam was too much for their pacifist leanings. Their peaceful protests had a large share in overturning public opinion and eventually ending the war. Among other things, hippies were characterized by the fact that they abandoned gender boundaries. Both men and women wore long hair. Neither men nor women wore bras. They all wore jeans and flowered patterns. Whether it was an advantage or disadvantage for the practice free love is still unclear to this day.

auto car

Lennonův Rolls Royce Phantom V, Volkswagen T1 Samba – zatímco v busících jezdil každý druhý hippie, Lennonův Rolls Royce je jediný na světě a je opatrován jako legenda. Lennon's Rolls Royce Phantom V, Volkswagen T1 Samba – while most hippies rode in buses, Lennon's Rolls Royce is a one of a kind and a legend in it's own right.

kniha book

Tom Wolfe: Electric Kool–Aid Acid Test – reportážní kniha o tom, jak to všechno začalo a jakou roli v tom hrálo LSD. Tom Wolfe: Electric Kool–Aid Acid Test – a journalistic account of how it all started what role LSD played.

hudba music

Jefferson Airplane, Greateful Dead, Jimi Hendrix, Janis Joplin5 věcí,

které jste nevěděli o Woodstocku

Nemusíte asi nosit květované zvonáče a vozit se ve staré omlácené T1, abyste zaregistrovali, že festival Woodstock znamenal v roce 1969 hodně. Hvězdnou sestavou hudebníků to ovšem bylo jen z části. Souhrou okolností a náhlým vzedmutím hippie mas se na farmě Maxe Yasgura objevilo místo pár tisíc lidí téměř půl milionu fanoušků. A děly se věci.

5 Things you didn't know about Woodstock You don't have to wear flowery flares or ride in an old, beaten–up T1 to know that Woodstock was a big deal in 1969. Of course, the star musicial line–up was only part of it. Circumstances, and hippie masses, came together, resulting in almost half a million fans appeared on Max Yasgar's farm instead of the few thousand expected. And great things happened.

1

VÝDĚLEČNOST

Celý festival zaplatili čtyři mladíci, kteří se složili na 2,4 milionu dolarů. Původně měl být festival výdělečný, lístky se prodávaly v předprodeji za 6 dolarů na den, na místě za 8. S tsunami natěšených hipíků ale bylo ale jasné, že prodávat nebo kontrolovat lístky asi nikdo nezvládne. Když pak fanoušci bez lístků prorazili plot kolem areálu, nebylo už co řešit.

PROFITABILITY The whole festival was paid for

by four young men who raisied $2.4 million. Originally, the festival was meant to make a profit. Advance tickets were sold for $6 per day and $8 at the event. But with the tsunami of hippies, it became clear that selling or checking tickets was unmanageable. When ticketless fans broke down the fence, the issue became moot.

2

ČÍSLA

Woodstock je perfektní zdroj šokujících čísel. Jen namátkou. Kolona aut se táhla přes 25 kilometrů a podle svědků se jednalo o tu nejtrpělivější frontu, jakou kdy viděli. Průměrný fanoušek ušel po zaparkování auta dvacet kilometrů, aby se dostal do areálu. Na telefon se stála dvouhodinová fronta

#MENHOUSE

a jen během prvního dne se uskutečnilo okolo půl milionu dálkových hovorů. (Před loňskými Colours of Ostrava proběhla fáma, že organizátoři chtějí zakázat v areálu mobilní telefony a nainstalují jenom telefonní budky. Škoda, že k tomu nedošlo, byla by to hezká vzpomínka na Woodstock.) Přes půl tuny jídla přivezly do areálu vrtulníky. Půl milionu hamburgerů a hotdogů se snědlo první den, třicet tisíc sendvičů rozdaly řádové sestry jako pomoc v nouzi.

NUMBERS Woodstock is a great source of shocking statistics. The line of cars stretched over 25 kilometers and, according to witnesses, was the most patient traffic jam they'd ever seen. The average fan walked 20 kilometers after parking just to get into the event. There were two–hour–long queues for the phone, and half–a–million long– distance calls were made during the first day. (There was a rumor before last year's Colours of Ostrava, that the organizers wanted to ban mobile phones in the area, and install telephone booths. Too bad that didn't happen, it would be a nice reminder of Woodstock.) Over half–a–ton of food was brought to the event by helicopters. Half–a–million hamburgers and hotdogs were consumed on the first day, 30,000 sandwiches were handed out by nuns as emergency aid.

3

NAROZENÍ A ÚMRTÍ

Festival opustilo téměř tolik živých lidí, kolik přijelo. Na Woodstocku se prokazatelně narodily dvě děti, byť ani jedno narození nebylo oznámeno ve zdravotnickém stanu. Tři lidi ovšem na festivalu zemřeli – dva se předávkovali drogami a třetího ve spánku ve spacáku přejel traktor. Traktoristu mimochodem nikdy nenašli a je dost možné, že si sám ničeho divného nevšiml.

BIRTHS AND DEATHS Almost as many people left the festival alive as arrived. Two children were born at Woodstock, but not in the medical tent. But, three people died at the festival — two overdosed on drugs and one was run over by a tractor while asleep.

Incidentally, they never found the tractor driver, and it is quite possible that he never noticed anything strange.

4

MUZIKANTI, KTEŘÍ NEPŘIJELI

Pozvánku na festival dostalo mnoho kapel a muzikantů, ne všichni však měli dost fantazie na to, aby si představili, o co ve skutečnosti půjde. Kanadská zpěvačka Joni Mitchell chtěla přijet, ale manažer ji přesvědčil, že pro její kariéru bude lepší, když půjde do jakéhosi televizního pořadu, než aby hrála pro pět set lidí někde na farmě. Jak se nechala slyšet, litovala toho do konce života. Tommy James & The Shondells byli zrovna na Havaji, když jim sekretářka volala, že „někdo chce, abyste zahráli na jeho prasečí farmě někde u New


Yorku.„ Což neznělo jako něco, kvůli čemu by si časem mohli rvát vlasy. Mezi muzikanty, kteří odmítli pozvání, jsou i Led Zeppelin, The Doors, Bob Dylan, The Moody Blues, Jethro Tull a The Byrds.

MUSICIANS WHO DIDN'T COME Many bands and mu-

sicians were invited to the festival, but not all of them could imagine what it was going to be like. Canadian singer Joni Mitchell wanted to come, but her manager convinced her that it would be better for her career to appear on a televison programme rather than playing to 500 people on a farm. As she said herself, she regretted it for the rest of her life. Tommy James & The Shondells were in Hawaii at the time, when their secretary called saying that "someone wants you to play on his pig farm somewhere near New

York." Among the musicians who refused the invitation are Led Zeppelin, The Doors, Dylan, The Moody Blues, Jethro Tull and The Byrds.

5

FARMÁŘ V SÍNI SLÁVY

Farmář Max Yasgur pravděpodobně sám netušil, do čeho se pouští, když své pozemky pronajal za padesát tisíc dolarů organizátorům festivalu. V té době byl největším okresním producentem mléka v okrese, najednou se na jeho farmě obchodovalo s úplně jinými substancemi. Hippie kobylky zpustošily nejen jeho pozemky, ale i několika sousedních farmářů, kteří neváhali se o škody přihlásit. Necelé dva roky po festivalu Yasgur farmu prodal a v roce 1973 zemřel na infarkt. Časopis The Rolling

Stone mu jako jednomu z mála nemuzikantů věnoval celostránkový nekrolog.

FARMAR IN THE HALL OF FAME Farmer Max Yasgur probably had no idea what he was getting in to when he rented his land for $50,000 to the festival organizers. At that time, he was the largest district producer in the area, and completely different substances were traded on his farm. Hippie locusts ravaged not only his land, but also neighboring farms and those farmers didn't hesitate to claim damages. Less than two years after Woodstock, Yasgur sold the farm and died of a heart attack in 1973. He was one of the few non–musicians ever to get a a full–page obituary in Rolling Stone magazine.


NO SMOKING Text: Štěpán Materna

Historie zákazů kouření A history of smoking bans

1

KUŘÁCKÝ PRAVĚK První grafické znázornění

kouření tabáku bylo nalezeno na guatemalské keramice z doby mezi lety 600 a 1000 našeho letopočtu. Má se ovšem za to, že tabák jako rostlinu pěstovali původní americké kmeny už tak 6000 let př. n. l. a se začátkem našeho letopočtu už jej indiáni čile užívali k náboženským a léčebným rituálům. Z té doby se nedochoval žádný záznam o zákazu kouření, a to ani v hospodách. The first graphic representation of tobacco smoking was found on Guatemalan ceramics from the period between 600 and 1000 AD. However, the tobacco plant is expected to have been grown by American native tribes around 6000 BC and at the start of this era Indians used it for religious and healing rituals heavily. From that time, no record about a smoking ban is preserved, not even in pubs.

2

DOBA SVOBODNÁ, OBJEVITELSKÁ Kryštof

Kolumbus dostává darem tabákové listí hned roku 1492. Možná ale ještě nevěděl, co s ním, nebo mu trvalo, než se k němu dostal přes všechny ostatní dary. Prvním doloženým evropským kuřákem se totiž stal Španěl Rodrigo de Jerez, který svůj nový zvyk představil ve své rodné zemi. Doba byla otevřená všem novým špatnostem, tak se ten nevšední způsob intoxikace rychle šířil, nadšeni byli i lékaři, kteří neváhali přijít s tlustým seznamem chorob, na něž tabák zaručeně zabírá. Dýmajícím ambasadorem pro Británii se stal po svém návratu z Ameriky Francis Drake. Naučil mimo jiné kouřit spisovatele, vojáka a cestovatele Waltera Raleigha, který zvyk roku 1600 předal samotné královně Alžbětě I. Tím možná nevědomky předznamenal první pokusy regulovat kouření v Anglii. Doba svobodná, objevitelská Kryštof . Cristopher Columbus got tobacco leaves

#MENHOUSE

as a gift as early as in 1492. But he may not have known what to do with them or he may have needed some time to get to this gift because of all the other presents. The first documented European smoker is the Spaniard Rodrigo de Jerez who introduced his new habit in his homeland. The times were open to all bad things, so this unusual way of intoxication spread quickly; even physicians were thrilled, unhesitatingly bringing a long list of diseases which tobacco undoubtedly heals. Francis Drake, after coming back from Americas, became a puffing ambassador for Britain. Among others, he taught Walter Raleigh, a writer, soldier and traveller, to smoke who passed this habit to the Queen Elisabeth I herself in 1600. By this, he may unknowingly have prefigured the first attempts to control smoking in England.

3

SPOTŘEBNÍ DAŇ V ANGLII Nástupce Alžběty I., král Jakub I. Stuart, totiž Waltera neměl z různých důvodů rád. Roku 1604 sepsal ostrou kritiku tabáku, hnusilo se mu samo napodobování „hnusných barbarských zvyků bezbožných a zotročených indiánů„. Varoval prorocky před zdravotními následky nejen aktivních kuřáků, ale i těch pasivních. A také si všiml, že kouření smrdí. Výsledkem nebyl ještě zákaz kouření, ale uvalení hodně přísné spotřební daně a dovozního cla. Počátkem dvacátého století spekuloval zcela nestranný tabákový magnát Alfred Dunhill, že Jakub I. zanevřel na tabák právě kvůli řevnivosti s Walterem Raleighem. The successor to Elisabeth I, the king James I Stuart, did not like Walter for various reasons. In 1604 he wrote a harsh critique of tobacco; he found disgusting the very imitation of „ugly, barbaric habits of godless and enslaved Indians“. Like a prophet, he warned against

health–related consequences not only for active smokers, but also for passive ones. And he also noticed that smoking stinks. The result has not been a smoking ban yet, but a very strict excise tax and import customs duty imposed. In the early 19th century Alfred Dunhill, a completely impartial tobacco magnate speculated that James I had started to dislike tobacco because of his hostility to Walter Raleigh.

4

PRVNÍ KUŘÁCKÝ ZÁKAZ EVER První evropský

zákaz kouření se ovšem přičítá papeži Urbanovi VII. Ten zakázal pod hrozbou exkomunikace kouření a jakékoliv jiné užívání tabáku v církevních přístřešcích. O jeho osobních motivacích není nic známo. Není však bez zajímavosti, že historicky první zákaz kouření se stal jeho nejznámějším a pravděpodobně také jediným výrazným aktem v úřadu. Zemřel totiž na úplavici necelé dva týdny poté, co byl vybrán jako papež, ještě před kongregací. Nepřátelský postoj katolické církve vůči kouření zlomil až Benedikt VIII., který byl sám kuřákem. Nevertheless, the first European smoking ban is ascribed to the pope Urban VII. He banned smoking and any other use of tobacco in all religious places under the threat of excommunication. Nothing is known about his personal motivation. However, it is interesting to point out that the first smoking ban ever became his most famous and probably also the only significant act in the office, because he died of dysentery almost two weeks after he was selected to become the pope, still before the congregation. The negative attitude of the Catholic Church to smoking was changed only later by Benedict VIII who himself was a smoker. In England, a big aversion appeared to coffee drinking. In 1647, London women presented a petition in which they condemned a new vice, saying that coffee drinking should cause infertility.

5

KRUTÉ 17. STOLETÍ Daně a exkomunikace byly jen takovým polechtáním oproti tomu, co se v sedmnáctém století dělo v Osmanské říši. Tam se role potírače neřestí ujal sultán Murad IV. V rámci boje s dekadencí zakázal alkohol, kávu i tabák, a to pod trestem smrti. Role kontrolora i exekutora se rád ujímal osobně a požitkáře vysvobodil až jeho bratr Ibrahim I. Ten sice pro změnu trpěl jiným druhem šílenství, ale to už je jiný příběh. Ani Rusko v té době nebylo pozadu a až do nástupu Petra Velikého posílalo hříšníky na Sibiř nebo rovnou na popraviště. Ve Francii se oproti tomu kouřit mohlo, nicméně situace byla


v letech 1635–1637 podobná jako dnes s marihuanou. Kdo si chtěl koupit tabák, musel s předpisem do lékárny. Taxes and excommunication was a mere tickle when compared to what was happening in the Osman Empire in the 17th century. The role of the fighter against vices was adopted by the sultan Murad IV. As part of combatting decadence, he introduced a ban on alcohol, coffee and tobacco, under the death penalty. He personally liked to play the role of an inspector and executor and pleasure seekers were freed only later by his brother Ibrahim I who suffered another type of insanity, but this would be another story. At that time Russia was not lagging behind either and not earlier than after the accession of Peter the Great to the throne the sinners were sent to Siberia or right to the gallows. In France, on the contrary, smoking was allowed; nevertheless, the situation in 1635–1637 was similar to the marihuana situation today. Who wanted to buy tobacco had to go to a pharmacy with a prescription.

6

OBCHODNÍCI PROTI SOBĚ Ani v Americe, kde

kolonizátoři na prodeji tabáku slušně vydělávali, se kouření neobešlo bez omezení. První zákazy v Massachusetts byly spojeny se strachem z požárů. Následovaly však zajímavé předpisy – stát Connecticut přikázal v roce 1647 obyvatelům, aby kouřili jen jednou denně, a to tak, aby při tom nebyli ve společnosti dalších lidí. Filadelfie dokonce v osmdesátých letech sedmnáctého století zakázala kouření v ulicích města. Smoking was not unrestricted even in America where colonisers were making quite a lot of money from tobacco selling. The first bans in Massachusetts were connected with fears of fire. But they were followed by interesting regulations – in 1647 Connecticut ordered its inhabitants to smoke only once a day and not accompanied by other people. In the 1680s Philadelphia even banned smoking in city streets.

7

EJHLE, RAKOVINA V roce 1761 předkládá

londýnský lékař John Hill možná první klinickou studii, která upozorňuje na nežádoucí účinky tabáku. Varuje před rizikem rakoviny nosu, které představuje šňupání tabáku. O třicet let později demonstruje výsledky studie konkrétními případy. In 1761, a London physician, John Hill presented probably the very first clinical study pointing out negative impacts of


tobacco. It warned against nose cancer due to tobacco sniffing. Thirty years later, he demonstrated the study results on particular cases.

8

AMERIKA TAM A ZASE ZPĚT I ve dvacátém století

se zákazy kouření šířily americkými státy, cigarety byly nelegální hned v patnácti státech. Jedním z důvodů bylo i údajné nelegální obohacování cigaret a doutníků opiem a dalšími drogami. Stejně jako jiné prohibice, ani ta cigaretová neměla kupodivu za následek rapidní pokles kouření v USA. Výsledkem byla vlna rušení zákazů, kterou odstartoval v roce 1927 stát Kansas. Smoking bans were spreading in the USA even in the 20th century when cigarettes were illegal in no fewer than 15 states. One of the reasons for that was alleged enrichment of cigarettes and cigars with opium and other drugs. Equally as the other types of prohibition, the cigarettes prohibition did not surprisingly result in a rapid decrease in smoking in the USA. Consequently, a wave of cancelling the smoking bans followed, started in Kansas in 1927.

9

VÁLKA KOUŘENÍ SVĚDČÍ Za první světové války byly cigarety poprvé součástí vojenských přídělů. To mělo za následek masivní rozšíření kouření. Druhá válka na tom byla stejně. Hitler byl jak známo vegetarián, abstinent a nekuřák a proti kouření také aktivně vystupoval. Dílčí zákazy kouření ho ovšem dlouho nepřežily a po konci války se v zruinovaném Německu staly cigarety neoficiálním platidlem. During the World War I cigarettes were part of soldiers’ rations. As a consequence, smoking has spread massively. The situation in the World War II was same. Hitler was known to be vegetarian, teetotaller and non–smoker and active in criticising smoking. But partial smoking bans did not live longer than him and after the end of the war cigarettes became an unofficial means of payment in the ruined Germany.

10

IRSKO V ČELE Po druhé světové válce se už o zdravotní závadnosti cigaret nepochybovalo a druhá polovina dvacátého století byla dobou hledání způsobů, jak kouření omezit. Zvyšovaly se daně, přišel zákaz televizních reklam a naopak příkaz upozorňovat zákazníky, že produkt, na který děláme tu krásnou reklamu, je vlastně může celkem brzy zabít. Starý dobrý zákaz kouření přišel

#MENHOUSE

s novým stoletím a v jeho světovém čele stálo tak trochu nečekaně Irsko. To v roce 2004 jako první země na světě zakázalo kouření ve všech uzavřených veřejných prostorách včetně hospod a barů. Navzdory očekávání se gastrobyznys nezhroutil, a tak následovaly další země. Dnes je více či méně přísný zákaz kouření samozřejmostí ve většině evropských zemí, v Asii, Americe, a dokonce i v Africe – Jihoafrická republika přišla s přísným zákazem o čtyři roky dříve než Irsko, ale nechala výjimky pro oddělené prostory v restauracích. After the World War II harmful effects of smoking on health were not questioned anymore and the second half of the 20th century was the time of looking for ways to reduce smoking. Corresponding taxes were increased, TV commercials banned and, on the contrary, information ordered reminding customers that the product with such a beautiful advertisement can actually kill them soon. The old good smoking ban came again with the new

century and it was a bit surprising that it was spearheaded by Ireland. In 2004, this country, first in the world, forbid smoking in all closed public rooms including pubs and bars. Despite expectations, the gastronomical business did not collapse and, therefore, other countries followed. Now, a more or less strict smoking ban is a matter–of–course in most European countries, in Asia, America and even in Africa – the Republic of South Africa introduced a strict ban four years before Ireland did, but it allowed exceptions for separated rooms in restaurants. Podle průzkumů kouří čtvrtina českých dospělých. A řada z nich se opakovaně snaží s kouřením přestat či alespoň snížit zdravotní rizika. Opřít se nyní mohou i o nové technologie. According to surveys, one quarter of Czech adults smoke. And many of them repeatedly try to quit smoking or reduce the health risks at least. Now, they can also lean on new technologies.


NOVÁ DIMENZE UŽÍVÁNÍ TABÁKU Společnost British American Tobacco uvedla v loňském roce na český trh pod značkou glo™ revoluční výrobek s pokročilou technologií zahřívání tabáku, který zajistí tabákovou chuť, skvěle vypadá, a navíc nepáchne kouřem. Představuje pro kuřáky alternativu tradičních cigaret s potenciálně sníženým zdravotním rizikem. Jedno zařízení, jedno tlačítko a jedno nabití, které vydrží až na třicet použití. Technologie zahřívání tabáku byla navržena ve Velké Británii, kde má společnost British American Tobacco v Southamptonu i své výzkumné středisko. Do výzkumu a vývoje alternativ kouření s potenciálně sníženým rizikem firma investovala během několika posledních let přes 2,5 miliardy dolarů. Základem je zahřívání speciálně upraveného tabáku na určitou teplotu (v případě glo konkrétně na 240 stupňů Celsia, při které ještě nezačínají vznikat toxické zplodiny). Účelem je evokovat pocity a chutě, které jsou podobné jako při kouření klasických cigaret. Vzhledem tomu, že při kouření klasických cigaret je tabák spalován při teplotách okolo 600 stupňů Celsia, takže na řadu přicházejí kromě nikotinových požitků i související průvodní nepříjemné jevy – dehet, zplodiny a podobně–, je technologie zahřívání tabáku výrazně méně škodlivá, mimo jiné i proto, že je používán kvalitní tabák, „optimalizovaný„ pro tyto procesy. Jak ovšem zdůrazňuje výrobce, je samozřejmě nutné mít na paměti, že nejde o zcela neškodný výrobek, ale o produkt s výrazně sníženými riziky, která s sebou přináší kouření běžných cigaret. Ve srovnání s nimi je prokazatelně zdravější (vytváří až o 90‒95 % nižší emise škodlivých zplodin). Glo také neprodukuje žádný popel a nevydává, zejména pro nekuřáky, nepříjemný cigaretový odér. Více si můžete přečíst na www.myglo.cz.

NEW DIMENTION OF SMOKING Last year British American Tobacco launched a revolutionary product branded gloTM in the Czech market, with an advanced technology of tobacco warming which provides the tobacco taste, looks excellent and, on top of it all, does not smell of smoke. For smokers it represents an alternative of traditional cigarretes with a potentially reduced risk to health. One system, one pushbutton and one charge which lasts for up to 30 uses.

The tobacco warming technology has been developed in Great Britain, where British American Tobacco also has its research centre in Southampton. In recent years the company invested more than 2.5 billion dollars into research and development of smoking alternatives with a potentially reduced risk. The basis is to warm specially treated tobacco to a certain temperature (in case of glo it is specifically 240 degrees Celsius when toxic fumes do not start forming yet). The purpose is to evoke feelings and tastes that are similar to smoking standard cigarettes. As when smoking standard cigarettes tobacco burns at temperatures around 600 degrees Celsius, so in addition to the nicotine pleasures negative side effects occur – tar, fumes, etc... The reason why the tobacco warming technology is significantly less harmful is also the fact that the quality tobacco used is „optimised“ for these processes. However, as the producer emphasises, it is naturally necessary to keep in mind that it is not an entirely harmless product, but a product with markedly reduced risks which accompany smoking of ordinary cigarettes. In comparison with them (drobný překlep: s nimiž – s nimi) it is provably healthier (producing emissions of harmful fumes lowered by 90–95%). Moreover, glo produces neither ash, nor (especially for non–smokers) unpleasant cigarette odour. You can read more at www.myglo.cz.

NIKOTIN POD HORNÍM RTEM V některých evropských zemích je již k dispozici další nový produkt, který nabízí kuřákům a uživatelům nikotinu další uspokojivý způsob, jak konzumovat nikotin bez kouře a zápachu. Jedná se o inovativní nikotinové sáčky, které si uživatel vloží pod horní ret, a může tak pohodlně, ohleduplně a diskrétně užívat nikotin na cestách nebo v práci. Tyto sáčky neobsahují žádný tabák a jsou vyrobeny z vysoce kvalitních surovin. Kromě nikotinu obsahují vodu, eukalyptus, celulózová vlákna z borovice a aromatické látky či sladidla. Užívání těchto produktů je mnohem méně riskantní než kouření. Je všeobecně známo, že nejvíce škodlivin vzniká při procesu hoření, spalováním tabáku a následným vdechováním kouře. Tyto nikotinové sáčky však žádný tabák neobsahují a samozřejmě nehoří. Je to další cesta. Cesta vedoucí do budoucnosti bez kouře. Další inovativní produkt patřící do 21. století.

NICOTINE UNDER THE UPPER LIP In some European countries another new product is already available, offering smokers and nicotine users another satisfying way to consume nicotine without smoke and odour. It consists in innovative nicotine small bags which the users insert under their upper lip and can thus enjoy nicotine comfortably, considerately and discreetly during travelling or at work. These small bags do not contain any tobacco and made of high–quality ingredients. In addition to nicotine they contain water, eucalypt, cellulose fibres of pine trees and aromatic substances or sweeteners. Using these products is a much lower risk than smoking. It is generally known that most harmful substances are generated during burning, tobacco burning and subsequent inhaling of smoke. However, these nicotine bags do not contain any tobacco and do not burn, of course. It is another way. A way leading to a smokeless future. Another innovative product belonging to the 21st century.


Foto: David Sedlecký

#MENHOUSE


5 věcí,

které jste nevěděli o Lennonově zdi

Označuje se jako pražská Zeď nářků. Což asi trochu nadhodnocuje její duchovní rozměr. Na obyčejnou stěnu se ale do pražské historie a kultury zapojila celkem slušně.

5 things that you didn'tt know about the Lennon Wall It's referred to as the Prague's Wailing Wall, which probably overestimates its spiritual dimension. But, for a public wall it has been quite heavily involved in Prague's history and culture.

4

SOCIALISTICKÝ SVAZ MLÁDEŽE

Tak dlouho se soudruhům nedařilo každoroční setkávání narušit, až se rozhodli uspořádat ho sami. Socialistický svaz mládeže uspořádal v prosinci roku 1988 u Čertovky vzpomínkový folkový festival. Návrh na zřízení oficiální pamětní desky už ale přes ÚV neprošel. Přece jenom byl sice Lennon za světový mír, ale zase odsud posud.

1

YOUTH SOCIALIST ASSOCIATION For a long time, the comrades had failed to disrupt the annual meeting, and so they decided to organize it themselves. The Socialist Youth Association organized a memorial folk festival at Čertovka in December 1988. However, the proposal to establish an official commemorative plaque didn't pass. After all, Lennon was for world peace, but that only goes so far.

WERICH'S WALL Did you know that people originally wrote messages

5

WERICHOVA ZEĎ

Věděli jste, že původně psali lidi na stěnu vzkazy pro Jana Wericha, který bydlel nedaleko? Z tohoto pohledu se vlastně jedná o jednu z prvních facebookových zdí na světě. A z populárního herce, komika a spisovatele to dělá nic netušícího průkopníka sociálních sítí.

for Jan Werich who lived nearby? In fact, this is one of the first Facebook walls in the world. As a popular actor, comedian, and writer, he makes an unwitting pioneer of social networks.

2

LENNONŮV NÁHROBEK

Zatímco po sovětské „bratrské pomoci„ se všude po Praze, tedy i na Kampě, objevovaly protestní nápisy, v sedmdesátých letech už šlo spíše o milostné básničky. Taková jako normalizace zdi. Vše se ovšem změnilo po roce 1980, kdy zemřel John Lennon. Na zdi vznikl improvizovaný náhrobek, ke kterému chodili lidi klást květiny a psát úryvky písní Beatles a malovat duhy.

LENNON'S TOMBSTONE While protest inscriptions appeared all over

Prague, including Kampa, after the "Soviet fraternal assistance" of 1968, by the 1970s the inscriptions were more about love poetry than protest. A sort of Normalization wall. But, everything changed in 1980 when John Lennon died. An impromptu tombstone was created on the wall, and people came to lay flowers and write snippets of Beatles songs and paint rainbows.

3

LENNONISMUS

Každý rok při výročí Lennonova úmrtí se u zdi konala vzpomínková setkání. Dobovým slovníkem opilé a zfetované skupinky vysílačkami řízených samozvanců se pak toulaly městem, kde naštěstí včas dostaly obuškem od bdělých příslušníků a nestihly zkazit další pionýrskou mládež. Pro pomýlené hnutí se vžil název lennonismus, podle vzoru dalajlámismus.

LENNONISM Every year after Lennon's death, commemorative meetings took place at the wall. In the words of the time, the drunk and stoned groups wandered the city, where luckily they were beaten by watchful security forces in time and didn't manage to infect any other socialist youth. This misguided movemen has taken the name Lennonism in the vein of Dalailamism.

PŘEMALOVÁNÍ

S přemalováním na různé barvy má zeď velmi bohaté zkušenosti. A vždy se jednalo jen o restart. První velkoplošné přemalování proběhlo už v roce 1981, kdy dostala zelenou barvu. Tak trochu nezamýšlený efekt byl, že místo zamilovaných básniček a písní Beatles se na zdi začaly objevovat protirežimní nápisy. Dostala pak ještě několikrát zelený nebo šedivý kabát, ale tvořivý duch vždy zvítězil. Přemalovávání ovšem neustalo ani po revoluci. Tentokrát pod jinými záminkami. V roce 2000 ji umělecká skupina Rafani přemalovala na zeleno, aby upozornila na neutěšený politický vývoj v zemi. Téhož roku ji přetřeli sami majitelé, údajně na příkaz památkového úřadu. Zatím poslední přemalování je pět let staré. V roce 2014 dostala zeď bílý nátěr a nápis „Wall is over„. Vzbudilo to tehdy vlnu nevole a majitelé zdi, Řád maltézských rytířů, podali na neznámého pachatele žalobu. Když zjistili, že za přemalováním stojí umělecká studentská skupina a že zeď za pár dní zase obrostla barvami, žalobu stáhli.

REMOVAL The wall has a lot of experience in being repainted

in different colours. But it was always just a restart. The first large–scale repainting took place in 1981, when it was painted green. The unintended effect was that instead of love poems and Beatles songs, anti–regime inscriptions began to appear on the wall. After that the wall got several coats of green or grey paint, but the creative spirit always prevailed. But repainting didn't stop even after the revolution. This time for different reasons. In 2000, the art group Rafani redecorated it to highlight the dismal political developments in the country. The same year, the owners themselves repainted it, allegedly at the request of the monument office. In 2014, the wall was painted white and „Wall is over“ was written on it. Due to a tide of indignation, the owners of the wall, the Knights of Malta, filed a lawsuit against an unknown perpetrator. When they discovered that the artistic student group was behind the painting, and that the wall had been colored again in a few days, they withdrew the suit.


Foto: David Sedlecký

#MENHOUSE


PREPPY

#ivyleague #sprti #wasp #jsemelita #veslujitedyjsem

Mladí, nadějní, dobře zabezpečení, třeskutě inteligentní a bílí. Takoví byli v půlce minulého století studenti osmi prominentních amerických soukromých škol sdružených v původně sportovní „Břečťanové lize„ neboli Ivy League. Školy to byly výběrové, s výborným akademickým zázemím a ovšem elitářské. Studenti byli tak nechutně krásní a sebevědomí, že se pro ně jako pro subkulturu ujal název preppy. Výraz odkazující na slovo přípravka byl střídavě brán jako výsměch nebo jako prosté pojmenování charakteristických vlastností. Mezi ty patřilo kromě nosu vzhůru ještě celá řada věcí. Oblečení, mluva, vybrané sporty a koníčky… zkrátka celý životní styl, který se ovšem neomezoval jen na dobu studia na univerzitě. Jakmile se člověk jednou stal preppy, už jimi byl do konce života a jeho děti jím většinou byli už od narození. Oblečení typického preppy zahrnovalo například univerzitní sako na dva (zlaté) knoflíčky, košile s velkým límečkem, svetr a ponožky s kostkovaným vzorem nebo černobílým vzorem „psí zuby“(houndstooth), polobotky. Sporty a koníčky, kterým se preppy mohl bez uzardění věnovat, byly třeba polo, plachtění, šerm, lov, golf, tenis… každopádně bylo nutné vypadat i při sportu stále důstojně, a pokud možno čistě. Postupem času přestalo být prostředí Ivy League tolik elitářské, styl preppy však zažil svůj velký revival v 80. letech. Young, hopeful, financially secure, smart and white. These were the students of eight prominent American private schools in the mid–20th century, forming the original Ivy

League. The schools were selective, with excellent academic background but elitist. The students were so disgustingly beautiful and self–confident that they were called Preppy as a subculture. The term referring to the word prep (preparatory school) was taken as mocking or as a mere naming of the characteristics. Among them clothing, speech, certain sports and hobbies ... in short, the whole lifestyle, which, however, was not limited to university studies. Once

Oblečení, mluva, vybrané sporty a koníčky... zkrátka celý životní styl, který se ovšem neomezoval jen na dobu studia na univerzitě. you became Preppy, you remained preppy for life and most of them were from birth. The clothing of a typical Preppy included, for example, a university two–buttoned jacket, a large–collared shirt, a sweater and socks with a checkered pattern or a black–and–white houndstooth pattern and brogues. Approved sports and hobbies for a preppy included polo, sailing, fencing, hunting, golf, tennis ... but it was always necessary to look dignified and as clean as possible. Over time, the Ivy League has become less elitist, but the Preppy style experienced a great revival in the 1980s.

knihy books

Lisa Birnbach & Jonathan Roberts: The Official Preppy Handbook (1980) Lisa Birnbach & Jonathan Roberts: The Official Preppy Handbook (1980)

móda fashion

Sáčko s dvěma knoflíčky, kostkované ponožky 2 button blazer, checkered socks

lidé people

Paul Newman, John Fitzgerald Kennedy... dlouhý by byl seznam prominentních absolventů univerzit amerického severovýchodu, kteří by se mohli označit za preppy. Paul Newman, John Fidzgerald Kennedy... a list of prominent graduates from the universities of the northeast of America who could be considered preppy would be very long,


1884

Lionellu Stockovi v začátcích dělal parťáka Carlo Camis. Firmu „Distilleria a vapore Camis & Stock„ si kvůli výhodnému námořnímu spojení s tehdejším obchodním světem založili v Triestu, v největším c. a k. přístavu dvojí monarchie Rakouska–Uherska a dodnes stále významném italském dopravním uzlu. In the beginning, Lionel Stock’s business partner was Carlo Camis. For its good naval connection with commerical world, they set up their firm titled „Distilleria a vapore Camis & Stock“ in Trieste – the largest port of Austria–Hungary – which has remained a significant transport link till present time.

1920

HOŘKÉ DĚDICTVÍ Jak se Fernet Stock stal vyhledávaným pitím intelektuálů i chlapů od fochu

BITTER HERITAGE THE STORY OF STOCK The evolution of Fernet Stock – the drink popular with both intellectuals and workers

Válečné běsnění tvrdou rukou dopadlo i na líbeznou tvář severní Itálie. Rumiště a spálená zem za přecházející jižní frontou velké války nebyly v tu dobu nejvhodnějším prostředím pro podnikání. Proto Lionello Stock využil rozevřené náruče mladé, právě vzniklé, Československé republiky a přesunul svůj podnik na západ Čech do Plzně. A dobře udělal. The Great War didn’t spare northern Italy of its atrocities and had a huge impact on its pretty face. Junk–heap and burnt ground beyond the frontline didn’t create the best conditions for business back then. Hence, Lionell Stock took advantage of a warm embrace of young, just established Czechoslovakia and moved his business to Western Bohemia to Pilsen. This step later proved to be wise.

#MENHOUSE

MENHOUSE_01/2019.indd 38

26.06.19 23:42


1927

Do roku 1927 profitovala firma Stock Plzeň hlavně z výroby koňaku, brandy a dalších vinných destilátů. Výrobu hořkých bylinných likérů, tzv. fernetů přenechal na základě gentlemanské dohody Lionello Stock konkurenční firmě Fratelli Branca Distillerie. Podpásovku v podobě Cognacu Fratelli Branca ale nenechal bez odezvy. Sehnal byliny ze všech koutů světa, pečlivě je odvážil a pod střechou plzeňské likérky namíchal dosud nepoznaný likér. Fernet Stock byl na světě. Until 1927, Stock Pilsen company had profited mainly by production of cognac, brandy and other wine distillate. Based on gentlemen’s agreement, Lionello Stock left the production of bitter herbal liqueur, so–called „fernet“, to the rival firm Distillerie owned by Fratelli Branco. When Fratelli betrayed him with cognac, though, Stock’s response was a matter of time. He had collected herbs from all over the world, took care of them diligently and mixed up heretofore unknown liqueur under the roof of Pilsen factory. Fernet Stock was born.

MENHOUSE_01/2019.indd 39

1927–1939 1939–1945 1945–1948 Pro Fernet Stock nastávají zlaté časy. Bez použití vinného lihu se podařilo jeho cenu srazit na snesitelnou úroveň, takže jste nemuseli být hvězda stříbrného plátna, abyste si mohli bez výčitek vychutnat skleničku Fernetu Stock. Zároveň jeho chuť neurazila ani rozmlsané jazýčky tehdejší smetánky. Navíc byl vidět i slyšet. Ač s recepturou zcela tradiční, přístup k reklamě pěstovali ve firmě Stock už tehdy ryze moderní. Pro propagaci využívali kromě plakátů a cedulí, také rádio či spotřebitelské soutěže. Golden era for Fernet Stock had arrived. Without using wine alcohol, they managed to cut down its prize onto an accessible level. Hence, you didn’t have to be a movie star to get to enjoy the glass of Fernet Stock without having regrets. Then–high society couldn’t resist its taste, either. As a plus, it was seen and heard. Despite the traditional formula, the approach held towards advertising at Stock was genuinely modern. They were using posters and banners as well as radio and consumption contests for the sake of promotion.

Válečné časy nepřály lihovarnictví a vlastně ani ničemu jinému dobrému. Kvůli nacistické zvůli musela z likérky odejít většina neárijských zaměstnanců. Znalost tajemství receptury Fernetu Stock ale zachránila místo a možná i mnohem víc tehdej– šímu mistru destilatérovi Arnoštu Müllerovi. Ač židovského původu, zůstal vedoucím výroby až do osvobození Plzně třetí americkou armádou pod velením generála Pattona.

Válka naštěstí skončila, přesto to byla krušná doba, jak jistě víte z povídání dědečků a mladší snad ze stránek dějepisných knih. Od roku 1945 až do února 1947 chod podniku zajišťovala národní správa, pak se likérka opět dostala zpět do rukou milujícího otce zakladatele Lionella Stocka. Bohužel jen na rok. V roce 1948 studeně zafoukalo z východu, přišel Vítězný únor a plzeňská likérka byla znárodněna.

War times were not in favour of distillery, or anything good in particular. Due to Nazi despotism, the vast majority of non–Aryan employees had to leave the factory. Having known the secret formula of Fernet Stock, then master of distillery Arnošt Müller had kept its position and perhaps something even more important. Although he was of a Jewish descent, he remained the head of production until the liberation of Pilsen by third American army under General Paton’s command.

Luckilly, the war had ended. As you may know from your grandparents’ stories or textbook pages, it was cruel period of the world history. From 1945 to 1947, the company was managed by the government, then its loving founding father Lionell Stock got it back. Unfortunately, only for a year. In 1948, the cool wind blew from the East and the Czech coup, known as Victorious February, had arrived and the factory was nationalised.

26.06.19 23:42


1950

1990–1997

Kupředu levá, zpátky ni krok. Padesátá léta byla, jaká byla. Lionello Stock však nepřišel o vše. Stále vlastnil práva na užívání tradičních ochranných známek „Stock„ a „Fernet Stock„. Za jejich užití se platily poměrně tučné licenční poplatky. Pro další přežití Fernetu Stock bylo důležité, že tehdejší ředitel Josef Perka nevyměkl a dohodl se s Lionellem Stockem na bezplatném užívání značky na území Československa. Propagandistic songs were loud. Fifties had been the way they were. However, Lionell Stock didn’t lose everything. He still possesed the licence to use the traditional trademarks „Stock“ and „Fernet Stock“. In order to use them, you had to pay quite high licence fees. For further Fernet Stock’s survival it was important for then–director Josef Perka to stay tough and reach an agreement with Lionell Stock on free usage of the licence in Czechoslovakia. He succeeded.

Uspokojit olbřímí poptávku po Fernetu Stock se podařilo až po nástupu demokracie a privatizaci likérky. Konečně bylo možné vyrábět tolik Fernetu Stock, kolik si lidé žádali. Hořký bylinný likér z plzeňské likérky se stal nejoblíbenější lihovinou v české kotlině. Jasným dokladem je fakt, že mezi roky 1990 a 1997 se množství vyrobeného Fernetu zvýšilo až o pět set procent. Ovládl také televizní obrazovky. Byla to první česká lihovina, která měla svou televizní reklamu. Slogan „Výjimečně hořký, výjimečně dobrý„ od té doby znají v každé vísce.

1951–1989

Obliba Fernetu Stock stoupala ke hvězdám, stejně jako raketa majora Gagarina. Na rozdíl od něj ale ve hvězdných výšinách zůstala až do sametové revoluce. Fernet Stock se stal vyhledávaným pitím intelektuálů i chlapů od fochu. Státně plánovaná ekonomika však nechtěla uvolnit devízy na nákup potřebných bylin ze zahraničí ani finance na rozšíření výroby. Až do devadesátých let tak byl Fernet Stock podpultovým zbožím. The popularity of Fernet Stock was rising up to the stars, just as Gagarin’s rocket did. Unlike him, it stayed high up in the sky until the Velvet Revolution. Fernet Stock had become a sought–after drink by both intellectuals and labor workers. Centrally planned economy, however, didn’t want to loosen up foreign exchange for purchase of key herbs from abroad, nor provide the finance for production expansion. Up until the 1990s, the Fernet Stock thus remained a scarce commodity.

It was possible to satisfy the Fernet Stock demand only after the democracy was established and the factory privatized. Finally, they could produce as much of Fernet as people desired. The bitter herbal liqueur from Pilsen factory has become the most popular alcoholic beverage in the Czech land. Which can be easily proven by the fact that during 1990–1997, the amount of Fernet prouced had increased by 500%. It took over the television screen as well, being the first ever Czech alcohol to have had its TV commercial. Everyone simply remembers the slogan „Exceptionally bitter, exceptionally good.“

2018

Přestože Fernet Stock znal každý, ne všichni věděli, že za výjimečnou chutí stojí pečlivě vybraných čtrnáct bylin z celého světa, výroba je založena na mistrovském umu, byliny jsou ručně zpracovávány a trvá několik měsíců, než vše dozraje do originální chuti. Stejně jako značka přistupuje k procesu výroby, tedy, že při výrobě jsou brány byliny do vlastních rukou a díky unikátní receptuře je namíchán výjimečný zážitek, tak začíná podněcovat i ostatní, aby vzali svůj život do vlastních rukou, a byli tak tvůrci svého vlastního výjimečného života. Even though everyone knows Fernet Stock, not everyone is familiar with the fact that the reason it has such exceptional taste is attributed to 14 carefully chosen herbs from all around the world and to the production based on art of mastery. Herbs are treated manually and it takes several months for it to grow into the original taste. Just like the brand approaches the production process – the herbs are taken care of manually during the production and thanks to unique formula, the extraordinary experience is mixed up – they also started to encourage others to take their lives into own hands and make them exceptional.

#MENHOUSE

MENHOUSE_01/2019.indd 40

26.06.19 23:42


2019 NOVÝ SVĚT FERNETU STOCK

Tradiční bylinný likér je k dostání v nově designované lahvi s hranami, má novou etiketu a také modernější logo. Na novém vzhledu lahve Fernetu Stock se podílelo designérské studio Fiala & Šebek. Lahev je nyní o něco nižší a širší a poprvé za dobu existence tohoto nápoje dostala hrany, díky nimž vypadá moderněji a efektněji. V základně lahve v čelní i zadní části je vytlačený letopočet 1927, od kterého se historie Fernetu Stock počítá. Vzhled lahve, etiket i nového loga odkazuje na základní hodnoty Fernetu Stock – řemeslnost, poctivost a ruční zpracování. Tradiční chutě Fernet Stock Original a Fernet Stock Citrus doplní nová příchuť Fernet Stock Honey. Tři různé chutě – tři možnosti vybrat ideální dárek prémiového českého bylinného likéru pro své blízké. A pokud se nemůžete rozhodnout, který z nich bude nejlepší součástí vašich společných příběhů, máte možnost vyzkoušet jejich plnou chuť i chuť míchaných drinků na pražském Manifesto Marketu, kde společnost Stock Plzeň – Božkov prezentuje své široké portfolio ve stánku Lionello’s Cocktails. Fernet Stock se nově prezentuje i novým mottem – „Na vaše příběhy“. Fernet tak navazuje na odkaz Lionella Stocka, který vzal život do vlastních rukou a díky jeho příběhu si nyní můžeme vychutnávat tradiční Fernet Stock, který se tak stává součástí i našich příběhů.

MENHOUSE_01/2019.indd 41

NEW WORLD OF FERNET STOCK The traditional herbal liqueur is available in a new design bottle with edges, it has a new etiquette as well as more modern logo. New design of Fernet Stock bottle is work of the studio Fiala & Šebek. The bottle is now a little lower and wider and for the first time of this drink’s existence, it got edges which make it look more modern and effective. In the base of the bottle, front and back part, 1927 – the incipient year of Fernet Stock’s history – has been inscribed. Bottle’s design, etiquette and a new logo refers to the fundamental values of Fernet Stock – craftsmanship, thoroughness and manual treatment. Traditional taste of Fernet Stock Original and Fernet Stock Citrus are complemented by new flavor of Fernet Stock

Honey. Three various flavors – three options to choose an ideal gift, the premium Czech herbal liqueur, for your loved ones. And if you can’t decide which one would complete your shared stories perfectly, you have an amazing opportunity to try its full taste or mixed drinks at Manifesto Market in Prague, where Stock Pilsen – Božkov company presents its wide portfolio at the Lionello’s Cocktails stand. Fernet Stock now introduces itself by a new motto – „To your stories!“ By that, Fernet follows the legacy of Lionell Stock, who took life into his own hands and thanks to his story, we have a chance to enjoy the traditional Fernet Stock, which is part of our stories as well.

26.06.19 23:42


#MENHOUSE


MODS

#bijterockers #moralnipanika #nebatsebytkrasny #poshfirst #tancimdorana

Místo závodních motorek skútry, místo rock’n’rollu moderní jazz, místo kožených bund a džínů drahé hadříky z prvních butiků pro mladé. Mods se od dělnických rockerů odlišovali snad ve všech aspektech života. Díky cestě vydlážděné Teddy Boys bylo najednou snadné být muž a přitom se zajímat o módu. I když mods nebyli zdaleka jen mužskou záležitostí, naopak holky v jejich řadách se těšily na svou dobu neobvyklé míře pozornosti a rovnoprávnosti. Nicméně rozdíly přitahují, a tak to k sobě mods a rockery neodolatelně táhlo. A jakmile se dostali k sobě, byly z toho bitky, o nichž začali psát i sociologové. Vytasili se pro ten účel s pojmem „morální panika“, který označuje utkvělou představu, že ta druhá skupina je morálním ohrožením pro celou společnost, a je proto více než morální rozbít jim držku. Rockers tak ohrožovali společnost svojí naivitou, hrubostí, dacanstvím a nedostatkem vychování. Zatímco mods byli zženštilí středostavovští snobové, co si myslí, že sežrali všechnu moudrost. Z odstupu šedesáti let a Lamanšského průlivu se nakonec dá docela dobře porozumět oběma táborům.

hudba music

Instead of race bikes – scooters, modern jazz instead of rock'n'roll, instead of leather jackets and jeans, expensive clothes from the first boutiques aimed at the young. Mods differed from working–class rockers in all aspects of life. Thanks to the path paved by Teddy Boys, it was suddenly easy to be a man while being interested in fashion. That said, the mods were far from being an all male affair. Girls in their ranks enjoyed an unusual degree of attention and equality for their time. However, opposites attract and so the mods and rockers were inevitably drawn into drawn together. And once they got to each other, there were battles that sociologists began to write about. They came up with the term "moral panic", which denotes the obsessive notion that the other group is an existential threat to the whole of society and it is therefore moral to break their hold. Rockers threatened society with their naivety, rudeness, thugishness and lack of manners. While the mods were effeminate middle class snobs, who think they are smarter than others. From our perspective, 60 years on, both camps can be well understood.

Mles Davis, The Who – od moderního jazzu k „maximum rhytm and blues „. Mles Davis, The Who – from modern jazz to maximium rhythm and blues.

droga drug

Amfetamin – stimulant v různých podobách umožňoval rozjařeným modernistům křepčit celou noc. Amphetamine – a stimulant that comes in many forms all the modernists to debate all night


5 důvodů,

proč jsou Rolling Stones nesmrtelní

Není nesmrtelnost jako nesmrtelnost. Řada kapel je nesmrtelných, i když se už rozpadly, nebo jejich členové zemřeli. Kapela Rolling Stones je oficiálně nesmrtelná už několik desetiletí a lidi se začínají ptát, jak je to tedy s nesmrtelností jejích členů.

5 reasolns why the Rolling Stones are immortal There is no immortality like immortality. Many bands are immortal, even if they have broken up, or their members have died. The Rolling Stones have been officially immortal for decades, and people are staring to ask how it's possible.

1

ODDANOST MUZICE

Když se Mick Jagger a Keith Richards, bývalí spolužáci ze základky, potkali ve vlaku, měl Jagger v ruce vzácné desky Muddyho Waterse a Chucka Berryho. Tím udělal na spolužáka takový dojem, že se rozhodli založit kapelu. Láska k rokenrolu předcházela touze po dobývání pódií. Když je pro vás muzika drogou, zdá se, že to pomůže překonat celu řadu obtíží. I když v případě muzikantů z Rolling Stones se zdaleka nejednalo o drogu jedinou.

COMMITMENT TO MUSIC When Mick Jagger and

Keith Richards, former classmates, met on the train, Jagger had rare Muddy Waters and Chuck Berry albums in his hands. This so impressed Richards that they decided to start a band. Their love of rock and roll came before their desire to conquere the stage. When music is your drug, it seems to help overcome many difficulties. However, when it comes to the Rolling Stones it certainly wasn't the only drug.

2

DROGY

Jsou drogy důvodem k nesmrtelnosti? Tak odvážné tvrzení bychom si v žádném případě nedovolili. V kariéře Rolling Stones však hrají drogy (včetně alkoholu) takovou roli, že je nelze nezmínit. Stály za jejich průšvihy i opakovanými rozpory až rozpady. Brian Jones zemřel po sedmi letech hraní

v kapele v bazénu své vily „za ne zcela vyjasněných okolností„. Obecně se ale nepředpokládá, že mu zaskočil popcorn. Kvůli drogovým deliktům se rušila turné a drogy se bezpochyby vepsaly hluboko do vrásek čile koncertujících staříků. Musíme se tedy ptát. Když má člověk to štěstí a jako jeden z mála projde peklem drogové závislosti živ a zdráv, když přežije i smrtící dávky alkoholu, je pak už jeho tělo imunní i vůči takové banalitě, jako je stáří? A nebo teď berou v kapele něco, co my ještě neznáme?

DRUGS Are drugs the reason for their

immortality? We wouldn't make such a bold statement. But, in the Rolling Stones career, drugs (including alcohol) play such a role that they can't go umentioned. Drugs are behind their troubles and repeated arguments and splits. After seven years of

playing with the band, Brian Jones died in the pool in his villa under not entirely clear circumstances. In general, however, it is not believed that he choked on a piece of popcorn. Because of drug offenses, tours were canceled. And drugs are undoubtedly inscribed deep into the wrinkles of these spry, performing oldsters. So we have to ask. When one is so fortunate, and one of the few, as to come through the hell of drug adiction alive and well, if they even survive fatal doses of alcohol, is their body immune to such banality as old age? Or is the band now taking something that we don't know about yet?

3

VZTAHY V KAPELE Pro nesmrtelnost Rolling Stones je klíčová nesmrtelnost Keitha Richardse


a Micka Jaggera. A ovšem Charlieho Wattse, který sice naskočil „až„ rok po vzniku kapely, ale od té doby bubnuje až dodnes. Jak se vyjádřil: „Pohled na Mickův zadek je jeden z nejlepších výhledů u nás.„ A to už je slušný důvod zůstat naživu. Vztahy v kapele měly hodně daleko k dokonalosti. Hádali se, natáčeli sólová alba, přebírali si holky… ale když přišlo na nahrávání alba nebo na turné, nějak se vždycky dali dohromady. A hlavně, od roku 1974 dodnes, což je prosím pěkně celých 45 let, proběhla v kapele jedna personální změna, kdy odešel baskytarista Bill Wyman (který se mimochodem svou nesmrtelnost pokusil vyřešit ve dvaapadesáti letech sňatkem s osmnáctileteou slečnou, ale jednak to nevyšlo, a hlavně je to zase jiný příběh) a nahradil ho Darryl Jones. Mimochodem právě rytmická sekce Watts+Wyman je považována za jeden z hlavních důvodů, proč to kapele třicet let tak šlapalo.

Foto: Marcel Antonisse

BAND RELATIONS The immortality of Keith

Richards and Mick Jagger is key to the immortality of the Rolling Stones. And, of course, Charlie Watts, who joined the band a year after it's formation, but has been drumming for them ever since. As he said, the view of Mick's ass "is one of the finest views in the country." And that's a good reason to stay alive. Relationships in the band were far from perfect. They argued, recorded solo albums, stole girlfriends ... but when it came to recording an album or touring, they somehow always got it together. And most of all, since 1974, which has been 45 years, the band has undergone only one personnel change. Bassist Bill Wyman left (who, by the way, tried to solve his own immortality at the age of 52 by marrying an eighteen–year–old, but for thing it didn;t work out, but mainly that's another story) and was replaced by Darryl Jones. The Watts + Wyman rhythmic section is considered one of the main reasons why the band has been going for 30 years.

4

NO A CO?

Rolling Stones zvolili jako svůj žánr rokenrol, ve kterém zpívají o lásce, sexu, drogách nebo o všem najednou. Neřeší nějak urputně politiku, netrápí je tolik stav světa, chudoba, ekologie… vlastně se zdá, že jim je to všechno buřt. Nemusí se tak

mezi vystoupeními trápit tím, co všechno ještě potřebují změnit, a nepovede se jim to. A když je dožene depka třeba ze samoty, napíšou o tom pomalou písničku. Vypadá to, že pokud je budeme poslouchat a oni budou mít důvod pracovat, nebudou řešit, co si ještě nechat projít hlavou.

SO WHAT? The Rolling Stones have chosen rock and roll as their genre, singing about love, sex, drugs, or all of those at once. They don't pursue politics, they aren't so concerned about the state of the world, poverty, ecology ... in fact, it seems like they don't care. Even if depression catches up with them, perhaps from loneliness, they will write a slow song about it. It seems that as long as we listen to them and they have a reason to work, they won't worry about anything else.

5

ZDRAVÝ ŽIVOT Před čtyřmi lety se Stouni v jednom televizním pořadu sami vyjadřovali

k nesmrtelnosti a odpovědi možná překvapily. Keith Richards se ohradil, že nesmrtelnost zatím ještě není jeho téma, ale jinak doporučuje „čistý a zdravý život, hodně cvičení a v neděli chodit do kostela„. Ron Wood zase sdělil, že dřív, sbíral pivní podtácky a teď sbírá zapalovače. Možná vede cesta i tudy. Každopádně když měl Richards odpovědět na otázku, co by poradil sám sobě ve věku dvaceti let, řekl jen: „Připrav se na hodně rychlou jízdu.„

HEALTHY LIFE Four years ago, the Stones ap-

peared on television and spoke about their immortality, the answers were surprising. Keith Richards said that immortality is not his subject, but he recommends a clean and healthy life, a lot of exercise and going church sunday. Ron Wood said that he used to collect beet mats, now he collects lighters. Maybe this is the way to go. When Richards was asked what advice he would give himself at the age of twenty, he said, "Prepare for a fast ride."


DĚJINY HOLIČSTVÍ Text: Veronika Hozmanová

#MENHOUSE

Olejíčky, hřebeny všech velikostí, hydratační masky, vosky, břitva. I muži potřebují své salony krásy, kde můžou naplňovat své estetické ambice. Nechat zastřihnout vousy, zkrátit vlasy, vypadat světácky před důležitou schůzkou nebo večírkem. Pravidelná návštěva barber shopu je součástí životního stylu nejednoho gentlemana. Jak tomu ale bylo dřív a co mají znamenat ty červeno–bílo–modré tyče před každým z nich? JEDNO Z NEJSTARŠÍCH POVOLÁNÍ Již před šesti tisíci lety egyptští faraoni nechtěli „zarůstat fousem“, a tak je jejich otroci holili pomocí ostrých nástrojů z pazourků nebo lastur ústřic. Řekové se pak během antiky shromažďovali na trzích, aby si během zastřihávání vousů či kadeří poklábosili o politice či zafilozofovali nad smyslem bytí. Dalo by se tedy říct,

že první improvizovaná holičství tak podporovala a utvářela komunitní život. HOLIČ, ZUBAŘ A CHIRURG V JEDNÉ OSOBĚ Ve středověku si lazebníci nevystačili pouze se svými kadeřnickými schopnostmi – plnili i roli zubních lékařů a chirurgů. Měli na starosti také pouštění žilou neboli odběr určitého množství pacientovy krve, které sloužilo k prevenci nebo léčbě onemocnění. Až od poloviny 18. století byla tato dvě řemesla oddělena zákonem. Aby si to lidé nepletli a s úrazem neběželi k holiči namísto k doktorovi, zavedly se takzvané barber poles neboli holičské tyče, které můžeme u vchodu do barber shopů vídat i dnes. Proč jsou ale ozdobeny pruhy různých barev? Červená symbolizuje krev, bílá čisté obvazy


a ohledně významu modré shoda nepanuje – někdo za tím vidí americký patriotismus, jiný si to spojuje s barvou žíly. Taková tyč tak může sloužit i jako připomínka, co všechno dříve obnášelo být „holičem“. Z OTROCKÉ PRÁCE K PODNIKÁNÍ V koloniálních dobách této práci dominovali černošští muži – většinou z pozice otroků zámožných bílých obchodníků či úředníků. Pro volné černošské obyvatele zároveň představovala jednu z mála možností, jak si vydělat nějaký ten peníz. Po zrušení otroctví ve Spojených státech v roce 1865 patřilo holičství k prvním odvětvím, v rámci kterých bylo Afroameričanům povoleno podnikat. Nůžky a hřebínek tak sehrály důležitou roli v ekonomickém vývoji černošských rodin, které se potřebovaly posta-

vit na vlastní nohy, a učesaly jim cestu za lepší budoucností. VYUČENÝM HOLIČEM Předávat know–how a zkušenosti si v holičském oboru začali oficiálně v roce 1893, kdy byla v Chicagu založena první holičská škola na světě. Zasloužil se o to Američan A. B. Moler, který je zároveň autorem učebnice a bible všech holičů – Barbers’ Manual. Toho znepokojovalo, co se z holičských salonů stalo – místo, kde se setkávala spodina, muži byli vulgární a ženy se tam ani neodvážily vstoupit. Chtěl je zkrátka pozvednout na vyšší úroveň. Muži tak od té doby mohli svěřit své vousy do péče certifikovaných holičů a z Molera se právem stal jeden z duchovních otců profesionálního holičství, který po sobě zanechal bohatý odkaz

– vlastní metodiku, spoustu dalších vzdělávacích institucí a několik knih o holičství a péči o zevnějšek. FILOZOFIE LOOK–GOOD, FEEL–GOOD V posledních pár letech se móda tradičních pánských holičství opět vrací. Děkovat za to můžeme jak hipsterům, kteří na elegantně upravené vousy nedají dopustit, tak přirozené poptávce po přidané hodnotě – po něčem nadstandardním. Domácí holení s žiletkou nebo strojkem v ruce se přetransformovalo do příjemně stráveného času v barber shopu, který dnes slouží i jako pánská klubovna nebo kavárna. Konkrétně v Praze je možno vybírat z bohaté nabídky mí st, kam zavítat – například do Gentlemen Brothers či Tony Adam’s Barbershop. Tak si vyberte ten svůj a nechte se hýčkat.


SLIT TO THE HISTORY OF BARBERSHOP Oils, combs of all sizes, moisturizing masks, wax, razor. Men need own beauty salons to pursue their aesthetic ambitions, too. To have a beard–grooming or a haircut done and to look on point for an important meeting or a party. The regular visit at barbershop became a part of the lifestyle of many gentlemen. What development it had and what do those red–white–blue poles in front of them signify? ONE OF THE OLDEST CRAFTS As early as 6,000 years ago, Egyptian pharaohs didn’t want to stay hirsute, thus they demanded their slaves to shave them with crude instruments made from sharpened flint and oyster shells. Ancient Greeks then were gathering at markets to discuss politics or share their philosophical thoughts on the meaning of life while having their haircut or beard–trimming done. Hence, we can say that the first improvised barber shops boosted and helped shape community life.

#MENHOUSE

BARBER, DENTIST AND SURGEON AT ONCE In the Medieval era, to be a barber took more skills. They functioned as dentists and surgeons as well. They also performed so–called „bloodletting„ – a sampling of certain amount of patient’s blood, which was to prevent or heal the illness. Not until the half of 18th century, the bill dividing these professions was passed. To avoid people’s confusion and let them get the proper medical service when injured, the so–called barber poles were established. Makes you wonder why they have the red–blue–white colored stripes on them? Say no more. Red symbolizes the blood, white the bandages and there has not been a general consensus on what the blue is connected to – some suggest it’s related to American patriotism, others give it to a color of veins. One way or another, this pole serves as a reminder of what this profession used to be all about. FROM SLAVES TO ENTREPRENEURS In the Colonial times, working as barber was mainly a black man’s thing. Usually from the perspective of a slave of some white American trader or clerk, though. At the same time, for free blacks it was one of the few options to earn some money. After the slavery was abolished in the U.S. in 1865, the barbery had become one of the first industries where Afro–Americans were allowed to do business. Thus, the comb and scissors played a crucial role in the economic development of Afro–American families, that needed to get back on their feet. They brushed their pathway to a better future.

A BARBER WITH A CERTIFICATE Officially, they began to share their know–how and experience in the barber industry in 1893, when the world’s first barber college was founded in Chicago. The credit goes to American– national A.B.Moler, who is also the author of the textbook and all barbers' bible titled Barber’s Manual. He was concerned with the state of the salons as well – that barbershops had become the place where men show their lower instinct and women don’t even dare to enter. Since then, men’s beard could be taken care of by certified barbers and it made Moler by right the spiritual father of the professional barbery. He left a tremendous legacy – his own methodology, a couple more educational institutions and other books about barbery, beauty and self–care. LOOK–GOOD, FEEL–GOOD PHILOSOPHY In the recent years, we can see the boom and return of traditional barbershops. Send your gratitude both to the hipsters, who simply can’t get enough of their neatly–shaped beards, and the essential demand for the added value – for something above–standard. Shaving with the razor blade or the machine at home was transformed into a nice time spent at barbershop, which also serves as a club or a café. In Prague, there’s a wide range of places you can choose from – for example Gentlemen’s Brothers or Tony Adam’s Barbershop. Feel free to find yours and let them spoil you!


Art Restaurant Mánes Budova Galerie Mánes byla vybudována na místě bývalých Šítkovských mlýnů na žádost Spolku výtvarných umělců. Restaurace je vyzdobena stropními freskami Emila Filly a samotnou výstavbu podporoval finančně i prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Každou letní sezou, pro Vás také otvíráme naše úžasné terasy nad řekou Vltavou s panoramatickými výhledy, které přímo vybízí k posezení a zastavení se v rušném centru Prahy. Naše rozlehlá letní terasa překrásný výhled na okolí Masarykova nábřeží, návštěvníci z ní mohou pozorovat proudící Vltavu, novodobou architekturu Tančícího domu, dále pak Petřín, Žofín, Pražský hrad a v neposlední řadě i Národní divadlo. Terrace Grill nabízí jídla inspirovaná středomořskou kuchyní, atraktivní bar pod širým nebem s širokou nabídkou míchaných nápojů. Restaurace Mánes nabízí českou a francouzskou kuchyni prezentovanou moderním způsobem s nejvyšší kvalitou surovin. Vyzkoušejte některou naší specialitu připravovanou pod vedením šéfkuchaře Jaroslava Zahálky, člena Club des Chefs des Chefs. V našich prostorách lze uspořádat různé společenské, kulturní, soukromé či komerční akce, jako jsou gala večeře, rauty, koktejly, konference, svatby, narozeninové party apod. Moc se těšíme na Vaši návštěvu.

Building of Manes Gallery was built on the site of the former Šítkovské mills at the request of the Association of Artists. The restaurant is decorated with frescoes ceiling made by Emil Filla and the construction itself was financially supported by the president Tomas Garrigue Masaryk. Every summer season, we also open up our amazing terraces over the Vltava River with panoramic views are perfect to sit and stop in the busy city center of Prague. Our large terrace has a breathtaking view of the surroundings Masaryk waterfront, visitors can observe flowing Vltava, modern architecture Dancing House, Petrin, Žofín, Prague Castle and also the National Theatre. Terrace Grill Mánes offers cuisine inspired by Mediterranean region, an attractive open-air bar with a wide selection of beverages. Mánes Restaurant offers Czech and French cuisine presented in a modern way with the highest quality of raw materials. Try some of our specialities under the supervision of our chef Jaroslava Zahálky, a member of the Club des Chefs des Chefs. Various social, cultural, private or commercial events such as gala dinners, banquets, cocktails, conferences, weddings, birthday parties, etc. can be held in our premises. We are looking forward to your visit.

Mánes Art Reataurant, Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 730 150 772, www.manesrestaurant.cz


NÁŠ ZÁKAZNÍK, NÁŠ PÁN Žádný strach, v našem případě se nejedná jen o prázdný marketingový slogan, na který chceme nalákat zákaz– níky. U nás na vlastní kůži můžete zažít, jak to vypadá, když holič je opravdovým mistrem svého řemesla. Perfektní střih a precizní oholení umocníme profesionálním přístupem, kdy vám rádi poradíme i se střihem či úpravou vousů, které podtrhnou vaše charisma. To vše v příjemném prostředí, kde si pobyt můžete zpříjemnit širokou nabídkou alkoholických i nealkoholických nápojů, včetně prémiových značek rumů a whisky. A když už se o vás máme postarat, tak se vším všudy – když budete chtít, objednáme vám i odvoz oblíbenou službou Liftago. JE LIBO CLASSIC, NEBO PREMIUM KOSMETIKU? Protože každý má jiné požadavky na péči o svůj zevnějšek, jako jediný barbershop nabízíme výběr ze dvou kategorií kosmetiky, kterou použijeme na vaše vousy. CLASSIC KOSMETIKA Do této kategorie zařazujeme osvědčené kosmetické přípravky, jejichž kvalita mnoh– dy převyšuje kvalitu kosmetiky používané v některých jiných barbershopech. PREMIUM KOSMETIKA Jak už samotný název napovídá, jedná se o výběr z nejluxusnějších kosmetických značek z celého světa. Vybírat si můžete nejen podle potřeb vaší pokožky, ale i třeba podle vámi preferované vůně.

www.classicbarbershop.cz

#MENHOUSE


THE CUSTOMER IS ALWAYS RIGHT

No fear, in our case, it is not just an empty marketing slogan to which we want to lure our customers. You can experience personally how it looks when a barber is the true master of his craft. Perfect cut and precise shave will be enhanced by a professional approach. We will be happy to advise you with a cut or beard trim that will underline your charisma. All this in a pleasant environment where we also offer a wide range of alcoholic and non-alcoholic beverages, including premium brands of rum and whiskey. Plus if you want, we can also order a taxi for you by the Liftago service. DO YOU PREFER CLASSIC OR PREMIUM COSMETICS? Because everyone has different requirements of

care about their appearance, as the only barber shop we offer a selection of two categories of cosmetics we use on your beard. CLASSIC COSMETICS We include certified cosmetics in this category, the quality often outweighs the quality of the cosmetics used in some other barbershops. PREMIUM COSMETICS As the name itself suggests, it is a selection of the finest cosmetic brands from around the world. You can choose not only according to the needs of your skin but also according to your favorite fragrance.

www.classicbarbershop.cz


LEGENDÁRNÍ VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE Je nově kompletně zrenovován, hotel se více otevře také veřejnosti

Vienna House Diplomat Prague, konferenční hotel v pražských Dejvicích, dokončil kompletní renovaci. Jejím cílem je kromě většího pohodlí hostů a účastníků kongresů také záměr se službami více otevřít veřejnosti. Vienna House Diplomat Prague je již téměř třicet let legendární a výraznou dominantou Dejvic. Historicky byl hotel určen především pro zahraniční klientelu, byznys cestující, diplomaty či různé tuzemské a mezinárodní kongresy. Kompletní renovace reflektuje moderní přání a potřeby hostů i účastníků eventů. Nově je také cílem více zpřístupnit restaurace, bar i další prostory místní komunitě. „Vytvořili jsme moderní prostředí, kde se budou všichni cítit příjemně. Věříme, že koncept restaurací, v nichž používáme kvalitní a čerstvé suroviny, nezůstane jen hotelovým hostům, ale najde oblibu také mezi Pražany. Pro větší pohodlí místních hostů má restaurace a bar k dispozici i samostatný vchod,“ vysvětluje Marek Páleník, generální ředitel Vienna House Diplomat Prague a dodává: „Rozhodli jsme se také nabídnout širší služby, které využijí i místní. Již delší dobu ve Vienna House Diplomat Prague funguje fitness a wellness, dámské kadeřnictví či půjčovna aut, nově je k dispozici květinářství. Jako jediný hotel v Praze máme v našich prostorách barbershop pro pány nebo například fyziotera– peutické služby. Hosté využívající některou ze zmíněných služeb mají na základě účtenky parkování zdarma. Věříme, že tento krok přispěje k zatraktivnění hotelu pro veřejnost.“

#MENHOUSE


LEGENDARY VIENNA HOUSE DIPLOMAT PRAGUE Newly renovated, more open to the public

Vienna House Diplomat Prague, a conference hotel in Prague's Dejvice district, has undergone a comprehensive renovation. Apart from bringing more comfort to guests and congress participants, the hotel wants to make itself more available to the local public. Vienna House Diplomat Prague has been a legend of the Dejvice skyline for nearly 30 years. In the past, the hotel's primary clients were international guests, business travellers, diplomats and congress participants. Its renovation reflects the contemporary wishes of both guests and event–goers, but doesn't stop there: the aim of the hotel is to make restaurant, bar and other areas a place of local interest. "We have created a modern environment where everyone can feel good. We trust that the restaurant concept will delight both hotel guests and Prague's citizens. To be more convenient for the local residents, the restaurant and bar has a direct entrance," explains Marek Páleník, General Manager of Vienna House Diplomat Prague, and goes on to say: "As part of the efforts to reach out to the locals, we have also decided to expand the hotel's service range. A fitness and wellness, women's hairdresser, or car rental, which have been in the hotel for some time, is now complemented by a flower shop, a barbershop and a physiotherapist.

WHERE HISTORY MEETS TOP–CLASS DESIGN The creators behind the complete refurbishment, the Vienna–based BWM Architekten, followed up on the hotel's rich history tied to its location in the diplomatic district. They preserved the building's spirit while incorporating the latest technologies and cater to the guests' wishes. "We wanted to build on the existing quality of this solidly designed building, to draw on the diplomatic ambience and reinforce it," says Erich Bernard, architect from BWM. "To that end, we have decided to contrast black and white, gold and soft colours, such as peach, coral red and creme." The unifying element that runs through the entire hotel is a black line taken from the first Diplomat l D–shaped logo. The line is present in the rooms, carpets, and halls as well as accessories. A generous design of the hotel lobby and adjacent areas bows to the atmosphere of Vienna House Diplomat Prague while using optical divisions to offer enough privacy to everyone. The Austrian designers have opted for subdued colours in their room design. Two room versions are available: one in shades of blue, and the other slightly more relaxed, with highly muted red–orange tones. Comfortable beds, armchairs and sofas with coffee tables are naturally part of the hotel experience as well as the study corners and modern bathrooms.


MÍSTO, KDE SE HISTORIE SNOUBÍ S PRVOTŘÍDNÍM DESIGNEM Tvůrci architektonického návrhu, z rakouské kanceláře BWM, navázali na bohatou historii hotelu v diplomatické čtvrti tak, aby byl zachován duch budovy a zároveň zohledněny nejnovější technologie i design. Rekonstrukce tak splňuje nejnáročnější požadavky na pohodlí hostů. „Naším záměrem bylo navázat na původní kvalitně navrženou budovu, čerpat z jejího diplomatického charakteru a zdůraznit ho,„ vysvětluje koncept architekt Erich Bernard z BWM a dodává: „Proto jsme se rozhodli vytvořit kontrast mezi černobílým provedením, zlatou a něžnými barvami, jako je broskvová, korálově červená a krémová.„ Celým hotelem prochází jednotná černá linka, která symbolizuje původní logo Diplomatu, stylizovaného do písmene D. Je součástí designových prvků v pokojích, na kobercích, chodbách i doplňcích. Prostorný interiér lobby hotelu, restaurace a konferenční foyer zohledňuje atmosféru Vienna House Diplomat Prague. Zároveň je opticky rozdělen tak, aby zde každý našel dostatek soukromí. Rakouští designéři navrhli řešení pokojů v tlumených tónech. Byly vybrány dvě varianty, jedna je laděná do modra, druhá je s prvky teplých červeno– oranžových barev a má uvolněný styl. Samozřejmostí jsou pohodlné postele, křeslo nebo pohovka s konferenčním stolkem pro odpočinek, koutek pro práci, nová moderní koupelna a další vybavení. MODERNÍ KONFERENČNÍ PROSTORY A NOVÉ KONCEPTY RESTAURACÍ Zrenovovaných 23 konferenčních místností, z nichž největší má kapacitu až 500 osob, je nyní vybaveno prvotřídní audiovizuální technikou. Sál Praha například nabízí exkluzivní příležitost využít

#MENHOUSE

firemní prezentaci přes celou stěnu možností spojené projekce více obrazů současně. V devátém patře hotelu se nachází unikátní prostor – loft s terasou a výhledem na Pražský hrad i Petřín, který je vhodný jak na netradiční mítinky či telekonference, tak i na narozeninové party, rozlučky se svobodou či svatby. Konference se pochopitelně neobejdou bez kvalitního občerstvení v podobě jedinečných kávových přestávek dle přání klientů, například ve stylu zero waste (ekologický), brain food (podporující myšlení) a fresh & healthy (čerstvý a zdravý). V rámci renovace se nezměnil jen interiér, ale i koncept restaurací a baru. Snídaňová restaurace Loreta kombinuje klasické materiály, elegantní křivky, černé lemování s dotykem jemné růžové barvy, symbolizující barvy života, elegance i slavnostní nálady. Tato vyvážená kombinace barevného spektra má uklidňující účinek a podporuje chuť k jídlu. Další restaurace Bull & Bonito, která se nachází v přízemí, je jako stvořená pro setkávání nejen pro místní obyvatele. Dominují zde zemité barvy a zelené doplňky, jež navozují atmosféru přírody. Hosté se mohou těšit na výtečnou středomořskou kuchyni a masové speciality. Vienna House Diplomat Prague zanedlouho oslaví třicet let na tuzemském trhu. Jako vůbec první hotel ve skupině byl otevřen v roce 1990 a patřil k nejvyhlášenějším hotelům v Praze i v celé České republice. Za dobu existence hostil mnoho známých světových osobností včetně amerických politiků, prezidentů, sportovců i herců. Ve Vienna House Diplomat Prague je k dispozici 400 moderních pokojů, 23 konferenčních místností, bar a restaurace. Samozřejmostí jsou technologie – vysokorychlostní Wi–Fi zdarma, služby mobilního concierge nebo nabíječka na elektromobily.


NEW CONFERENCE FACILITIES AND RESTAURANT CONCEPT The 23 newly refurbished conference rooms (the largest one accommodates up to 500 people) are now equipped with first–rate audiovisual technology. The Praha meeting room, for example, offers the exclusive possibility of screening a presentation across the entire wall and edge blending option. The Loft on 9th floor is an unique place with views of Prague castle and Petrin hill. The venue is an excellent unorthodox choice for meetings and teleconferences as well as for birthday parties, bachelor/ ette parties and weddings. No conference can, of course, do without delicious refreshments. The hotel is ready to meet clients' modern–day wishes, such as zero waste, brain food or fresh & healthy coffee breaks. The revamp has given rise to a new concept for the hotel's restaurants and bar. Loreta, the breakfast restaurant, combines classic materials and elegant black lines with a touch of soft pink – the colour of life, elegance and festive atmosphere, which also has a calming effect and encourages the appetite. The ground floor restaurant is ideal for gatherings not only for locals. It is dominated by earthy colours and green accessories that create the atmosphere of nature. Guests can enjoy delicious Mediterranean cuisine with the best cuts of meat. Vienna House Diplomat Prague will soon celebrate 30 years on the Czech market. In 1990, it was the first hotel in the Austrian hotel group to open. It has always been amongst the best conference hotels in Prague and the Czech Republic, welcoming global celebrities including famous politicians, presidents, sports people and actors. Vienna House Diplomat Prague offers 400 modern rooms, 23 conference rooms, a bar and three restaurants. Throughout their stay, guests can enjoy a range of new technologies, such as free high–speed WiFi, mobile concierge services or a charger for electric cars.


#MENHOUSE


VILLA MEMORIES

Nenápadný hostýnský klenot mezi butikovými hotely

Uprostřed zvlněné krajiny Hostýnských vrchů se nenápadně tyčí hotel s pouhými osmi pokoji, který vloni sklidil velký úspěch na celosvětovém udílení cen Boutique Hotel Awards. Wellness & Spa Boutique Hotel Villa Memories se v listopadu v Londýně stal nejlepším rodinným butikovým hotelem v Evropě a celosvětově se ve své kategorii umístil v první čtyřce. Zařadil se tak po bok luxusních destinací na Kostarice, v Thajsku a na Bali.

Foto: Archiv a Martin Ditmar

Hostýn’s inconspicuous jewel among boutique hotels In the middle of the undulating landscape of the Hostýn Hills, lies an inconspicuous hotel with only eight rooms, which celebrated success at the Worldwide Boutique Hotel Awards in November of last year. The Wellness & Spa Boutique Hotel Villa Memories was awarded best family boutique hotel in Europe and made the top four in the Worldwide category. It joined luxury destinations in Costa Rica, Thailand and Bali.


Butikový hotel Villa Memories se pyšní prestižním oceněním, přízní hostů i zajímavým příběhem a detaily. Neméně pozoruhodná je však životní cesta majitele tohoto moravského hotelu se světovou kvalitou. Martin Ditmar má za sebou náročnou práci v korporátu, mnoho poutavých zahraničních cest včetně těch do milované jižní Afriky, ale též komplikovanou nemoc s prognózou přežití jednoho procenta. „To, že jsem zpátky, není jen tak,„ zamýšlí se. The boutique hotel Villa Memories boasts prestigious awards, the favour of its guests, and an interesting story and details. No less interesting is the life of the owner of this remarkable, world-class Moravian hotel. Martin Ditmar’s past includes demanding corporate work, many compelling foreign journeys, including those to his beloved South Africa, but also an illness with a one percent survival rate. “Coming back didn’t happen just like that,“ he said.

Náročný životní styl plný pracovních povinností a stresu si v roce 2017 vyžádal vysokou daň. Martin Ditmar v té době provozoval Villu Memories třetím rokem a kromě toho měl spoustu dalších pracovních závazků. Těžký zánět slinivky ze dne na den přeskládal priority a přeťal vytížený život. „Selhaly mi orgány, měl jsem několikrát otravu krve, měsíce jsem byl napojený na dialýzu a umělé dýchání. Dva měsíce jsem byl v kómatu. Profesor Klein, který se o mě staral ve zlínské nemocnici, musel mým rodičům sdělit, že moje šance na přežití se pohybují kolem jednoho procenta,„ rekapituluje Ditmar měsíce, kdy bojoval o život.

A challenging lifestyle full of work obligations and stress took its toll in 2017. Martin Ditmar had been running Villa Memories for three years and he had a lot of other work commitments. A severe inflammation of the pancreas forced an immediate reassessment of priorities. "My organs failed, I had blood poisoning several times. For months I was connected to dialysis and artificial respiration. I was in a coma for two months. Professor Klein, who took care of me in Zlín hospital, had to tell my parents that my chances of survival were around one percent," says Ditmar of the months when he fought for his life.

#MENHOUSE


Z tohoto náročného období mu zůstala jen část vzpomínek. Přibyly však úplně jiné, nečekané: „V kómatu jsem se dostal do tunelu, kdy jsem viděl celý svůj život, potkal jsem se se všemi, kteří v mém životě něco znamenají. Poté jsem prožíval příběhy, které byly tak reálné, že jsem později nebyl schopný identifikovat, co jsem opravdu zažil a co bylo jen kóma. V jednom z nich jsem si přesně 8. listopadu přebíral cenu, která byla pod záštitou Buckinghamského paláce. Když jsem se probudil, nutil jsem své blízké, aby zjistili, o kterou soutěž jde, aby mě omluvili. Nic nenašli. V září, o několik měsíců později, jsem ve Ville Memories slavil narozeniny se svou rodinou. A když jsme si připíjeli při západu slunce, přišel telefonát z Londýna, že jsme v soutěži Boutique Hotel Awards vyhráli kategorii Family v Evropě. Cenu jsem přebral 8. listopadu 2018 v Londýně. Během večera jsme navíc postupovali dál a v naší kategorii jsme skončili mezi čtyřmi nejlepšími hotely na světě.„

Only a few memories remain from this difficult time. Of the memories that did survive, some are wholly unexpected. “I while in a coma I found myself in a tunnel where I saw my whole life, and I met everyone who means something to me. Then I lived experiences that were so real that later I was unable to tell what had actually happened and what were coma dreams. In one of them, it was November 8th and I was receiving an award at Buckingham Palace. When I woke up, I asked my family to find out which competition it could be and excuse me from attending. Nothing was found. In September, a few months later, I celebrated my birthday at Villa Memories with my family. And just as we were toasting the sunset, a phone call came from London, telling us that we won the Family Category in Europe at the Boutique Hotel Awards. I accepted the prize on November 8th, 2018 in London. During the evening, the news got even better. We finished among the top four hotels in the world in our category.”

Více než půl roku, který strávil v nemocnici, náročná rekonvalescence, při níž se znovu učil chodit a hýbat svaly, a zážitky z kómatu, z nichž mrazí, se odrazily na dnešním životním postoji Martina Ditmara. „Změnilo mě to,„ přiznává podnikatel. Práce už v jeho životě nemá přednost před vším ostatním. Poklad ve formě Villy Memories si však hýčká dál a z kvality odmítá slevit. „Villu jsem postavil na základě svých představ a vzpomínek z cest. Je v ní kus mne samého. Tvořil jsem ji tak, abych se v ní cítil dobře a aby se tu hosté ocitli v prostředí s domácí atmosférou a pětihvězdičkovými službami,„ popisuje Ditmar svůj hotel uprostřed Hostýnských vrchů. O tom, že odvedl dobrou práci, svědčí například právě výhra v soutěži Boutique Hotel Awards, v níž Villa Memories soupeřila s více než třemi sty hotely z osmdesáti zemí světa.

Ditmar spent over half a year in the hospital, followed by a challenging convalescence, when he relearned how to walk and reuse his muscles, and his chilling experiences in the coma are reflected in his attitude toward life today. "It changed me," admits the businessman. Work no longer takes precedence over everything else in his life. However, the treasure that is Villa Memories still makes its demands and he refuses to compromise on quality. “I built the villa based on my ideas and memories from my travels. There's a piece of me in it. I made it so that I felt comfortable in it and that guests were in an environment with a homely atmosphere and five-star service," Ditmar says describing his hotel in the middle of the Hostýn highlands. The fact that he did a good job is demonstrated by the win at the Boutique Hotel Awards competition, where Villa Memories competed against more than 300 hotels in 80 countries around world.

Popularita butikových hotelů v posledních letech po celém světě roste. Hostům už nestačí mít pětihvězdičkový servis, rádi se obklopují kromě luxusu také soukromím. Před dovolenou ve velkých hotelových resortech pak dávají přednost vytváření vzpomínek. A právě to je hlavní cíl vítězné Villy Memories – splněná přání a osobité zážitky. Villa Memories je místem odpočinku, relaxace a času stráveného s těmi, které milujete. Více na www.villamemories.cz

The popularity of boutique hotels in recent years has risen worldwide. It is no longer enough for guests to have five-star service. They also want to be surrounded by luxury and privacy. Rather than holidaying in large hotel resorts, they prefer to create great memories. And that’s the main goal of Villa Memories — fulfilled wishes and distinctive experiences. Villa Memories is a place of rest, relaxation and beautiful time spent with those you love. More at www.villamemories.cz


#MENHOUSE


PUNK

#číro #punksnotdead #fucksystem #diy #neumimhratzalozimkapelu #nofuture

Pankáči nemají přímou návaznost na konkrétní subkulturu, byť mají mnoho společného s původními skinheads. Dokonce není ani jasné, ze které země se subkultura vyloupla. Názorově bývají punks spojováni s anarchismem a nihilismem, spektrum názorů v rámci subkultury je však mnohem rozmanitější. Není bez zajímavosti, že u většiny názorových proudů se vyskytuje předpona anti–. Jsou tedy punks vymezující se proti vládě, proti kolektivizaci, globalizaci, establishmentu…naopak vyznávají individuální svobodu, DIY kulturu a obecně se dá říci, že vysoko ceněná je názorová autenticita a důslednost. Co se týká módy, jejím hlavním cílem je překvapovat, v lepším případě šokovat. Najdou se tak punks, kteří mají na bundě pro tento účel nášivku

Najdou se i anti– fashion punks, kteří se v rámci autenticity soustředí na hudbu a životní styl a nápadnou módou opovrhují.

s hákovým křížem, většina jej však bude mít přeškrtnutý. Barevné a natužené vlasy jsou nejkřiklavější částí vizáže punks, patří sem ale i roztrhané oblečení pospojované spínacími špendlíky, kožené, gumové nebo PVC oblečení, těžké boty i skejtové tenisky. Najdou se i anti–fashion punks, kteří se v rámci autenticity soustředí na hudbu a životní styl a nápadnou módou opovrhují. Na rozdíl od jiných tvrdých hudebních žánrů té doby, které byly výrazně mužskou záležitostí, se ženy hnutí punks účastnily v podstatě plnohodnotně s muži. Punks are not directly linked to a particular subculture, although they have much in common with the original skinheads. It is not even clear in which country the subculture originated. In terms of opinion, punks are associated with anarchism and nihilism, but the range of opinions within the subculture is much more diverse. However, most of their positions can be described as anti–something. There are punks who are against government, against collectivization, globalization, establishment. They prefer individual freedom, DIY culture and, in general, they value authenticity and consistency. As far as fashion is concerned, its main goal is to surprise and shock. There are punks who have a swastika patch on their jacket, but most of them will be crossed out. Coloured and hardened hair is the most obvious part of punk fashion, but it also includes torn clothes connected with safety pins, leather, rubber or PVC clothes, heavy boots and skate shoes. There are also anti–fashion punks who, for authenticity, focus on music and lifestyle and despise fashionable trends. Unlike other hard music genres of the time, which were mostly masculine, punk women's participation was as committed as that of the men.

hudba music

The Damned, Sex Pistols, Ramones, Patti Smith, The Stooges

filmy films

Punk’s Not Dead, 2007 – Dokument Susan Dynner vám poví o punku možná úplně všechno. Punk’s Not Dead, 2007 – Susan Dynner's documentary will tell you everything about the punk movement.

tanec dance

Pogo a Moshing – zatímco při tanci pogo zůstává člověk víceméně na místě, u moshingu už jde o cílené vrážení do všech okolo. Pogo and Moshing – While Pogoing entails standing on the spot and jumping, moshing is deliberately crashing into all around you.


5 důkazů

o tom, jak Malcolm McLaren změnil hudbu

Malcolm McLaren byl klasická rozporuplná osobnost. Pro někoho génius, pro sebe „malíř, který používá média jako své plátno„, pro další vypočítavý praktik, plagiátor, nebo dokonce samotné ztělesnění zla. Ačkoliv měl mnoho vlastních hudebních projektů, nejvíce proslul tím, že celé generaci ukázal a prodal něco, co by je jinak asi nikdy nenapadlo řešit. Punk.

Malcolm McLaren was a classic divisive figure. To some he was a genius. He described himself as an artist who uses the media as his canvas. But to others, he was a calculating realist and a plagiarist, or even the very embodiment of evil. Although he had many of his own musical projects, he was most famous for showing and selling a whole generation something they would never have thought of themselves. Punk.

Strand, he started wearing the clothes that were sold at his boutique. He renamed the band Sex Pistols, which can be understood several ways, including as an example of great cross–marketing. The first single, Anarchy In The UK, didn't make as much of an impact as its follow–up God Save The Queen. But the genre was defined, and taken on an unstoppable momentum. McLaren never expected that the Sex Pistols would be good. But, he was absolutely certain sure they didn't have to be.

1

2

5 ways that Malcolm, Maclaren changed music

ANARCHY IN THE UK

Není bez zajímavosti, že měl Malcolm v Londýně obchod se specifickou retro módou, který se jmenoval Let It Rock. Po návratu z USA, kde poznal rodící se punkové hnutí, přejmenoval obchod lakonicky na Sex. Když se pak manažersky ujal londýnské kapely The Strand, začal je oblékat do oblečení ze svého butiku. A přejmenoval je na Sex Pistols, což lze chápat všelijak, například i jako skvělý cross–marketing. První singl Anarchy In The UK neudělal sice ještě takovou díru do světa jako následující God Save The Queen. Žánr byl ale definovaný a mašina byla neúprosně rozjetá. McLaren přitom nikdy neočekával, že budou Sex Pistols dobří. Byl si jen jistý, že dobří ani být nepotřebují. Interestingly, Malcolm McLaren's London shop catering to a specific retro fashion was originally called Let It Rock. But, after returning from the USA, where he witnessed the nascent punk movement, he renamed the shop to Sex. Then, when he became manager of the London band The

#MENHOUSE

GOD SAVE THE QUEEN

Píseň se původně měla jmenovat No Future. U příležitosti pětadvacátého výročí korunovace královny Alžběty II. jej McLaren přejmenoval na God Save The Queen. A ne, nebylo to myšleno jako upřímná gratulace k jubileu. BBC píseň ihned zakáza-

la, tak se McLaren rozhodl, že ji hoši zahrají na lodi přímo před parlamentem. Následný nájezd policejních člunů a zatčení performerů i jejich manažera zajistily pro singl dostatek publicity, aby se dostal na druhé místo britského žebříčku. Že to mohlo být místo první, nebýt zásahu „vyšších sil„, není asi příliš divoká konspirační teorie. Malcolm McLaren toho každopádně se Sex Pistols už dál moc nedotáhl, ale stačilo to. Jediné studiové album Never Mind The Bollocks, Here’s The Sex Pistols však světovou hudbou zamávalo víc než dost. Jeho vydání je běžně považováno za jeden z nejdůležitějších momentů historie populární hudby. Originally called No Future, McLaren renamed the song God Save The Queen marking the 25th anniversary of Queen Elizabeth II's coronation. And no, it wasn't meant as a sincere congratulation on reaching the jubilee. The BBC immediately banned the song. So, McLaren decided that the boys would perform it on a boat on the Thames in front of Parliament. The ensuing raid by river police and resulting arrest of both band and manager ensured enough publicity for the single to reach second place in the UK charts. It's probably not too wild a conspiracy theory that it might have hit the top spot if it hadn't been for the intervention of "higher powers". McLaren didn't go much further with Sex Pistols, but it was enough. However, the only studio album Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols, shook world music more than enough. Its release is widely considered one of the most important moments in the history of popular music.


Otevřeli jsme Výčep – novodobou českou pivnici. Dalešice na čepu, česká kuchyně s nádechem Valašska pod vedením šéfkuchaře Jirky Hrachového a jeho parťáka Vojty Nemravy. Výčep. Dva roky práce, vymýšlení, ladění konceptu, objevování staronových věcí a všech detailů. Spolupráce s předním architektem Martinem Šenbergerem a jeho týmem z Mar.S Architects. Nápad se zrodil v Nejen Bistru, když společníci NB přijali do svého týmu Jirku Hrachového, rodáka z Valašska… Jirka je geniální kuchař a lídr. Nová spolupráce s dalešickým pivovarem, kteří pět let rekonstruovali dům v Korunní ulici, tomu pomohla a Dalešice nám poskytly krásné místo pro náš nový počin. Mělo to být něco, co tady ještě není, tedy česká pivnice s valašskými kořeny. Naši kuchaři, Jirka Hrachový se svým parťákem Vojtou Nemravou, objevují staré recepty a dodávají české kuchyni nádech Valašska s moderním pojetím. Najdete u nás také naše infuzované pálenky, českou nabídku nápojů, domácí vymazlené limonády a pestrou nabídku vín.

We opened Vycep. Modern pub – Dalesice as a drafted beer, czech cuisine with a touch of Valassko under the supervision of the chef Jirka Hrachovy and his partner Vojta Nemrava. Two years of work, conceiving the concept, discovering old–fashioned things and all the details. Collaboration with leading architect Martin Senberger and his team from Mar.S Architects. The whole idea was born in Nejen Bistro when NB partners invited Jirka Hrachovy, a native of Valassko – characteristic area situated in the Moravia region. Jirka is a brilliant chef and leader. New cooperation with Dalesice brewery, who reconstructed the house in Korunni Street for 5 years, helped and Dalesice provided us with a beautiful space for our new achievement. It was supposed to be something else, something new. Czech beerhouse with Moravian roots. Our chefs, Jirka Hrachovy and his partner Vojta Nemrava, discover old recipes and deliver a touch of Valassko with a modern concept to the Czech cuisine. Whats else you can enjoy in Vycep? Infused spirits, Czech beverages and home–made lemonades.

Tak se stavte na jedno... Těšíme se na vás.

We look forward to see you.

Korunní 92, Praha – Vinohrady | tel. +420 720 120 100 | info@vycepkorunni.cz | www.vycepkorunni.cz


3

BOW WOW WOW

Po krátké a divoké jízdě se Sex Pistols změnil, McLaren zaměření svého butiku, tentokrát ho oslovila okázalá móda s pirátskou tematikou. Shodou okolností narazil (podle vlastních slov) při práci na soundtracku k pornu na specifický zvuk bicích Adama Anta. Dal se s ním dohromady, což mělo za následek rozpad kapely a vznik skupiny Bow Wow Wow. Té opatřil v prádelně čtrnáctiletou zpěvačku z Barmy a na přebalu prvního alba ji nechal pózovat nahou ve stylizovaném obrazu na téma Snídaně v trávě. Tím zajistil určitou publicitu. Pravdou ale zůstává, že stojí i za zvukem kapely, která hojně využívala zvuky world music roky před tím, než to bylo cool. After a short, wild ride with the Sex Pistols, McLaren changed the direction of his boutique, this time focusing on falmbouyant fashion with a pirate theme. Coincidentally, according to him, while working on the soundtrack to a porn film, he came accross Adam Ant's unique percission sound. He got together with him, which resulted in the breakup of the band nad the creation of of Bow Wow Wow. He procured a fourteen– year–old singer from Burma, who he found in a laundry, and for the cover of Bow Wow Wow's first album he had her pose nude in a stylized image based on the painting Breakfast in the Grass. This provided some

#MENHOUSE

publicity. But the truth is, he was also behind the band's sound, which used many aspects of world music years before it was cool.

4

HIP HOP

Jestli byl Malcolm McLaren v něčem geniální, byl to čich na trendy. Jestli v něčem geniální nebyl, byl to vlastní zpěv. Přesto se nějak přihodilo, že dospěl k vlastní produkci a kupodivu se opět jednalo o zaznamenáníhodný zářez do populární hudby. Pro změnu na zájezdu v New Yorku se setkal s hip hopem a pochopil jeho potenciál. Rád prohlašoval, že jeho hity Buffalo Gals a Double Dutch byly první komerční hip– hopové nahrávky. To sice není úplně pravda, ale nutno přiznat, že zmiňované písně měly pro rozšíření povědomí o hip hopu skutečně výrazný vliv. If Malcolm McLaren was a genius at anything it was a nose for trends. If there was something he wasn't brilliant at, it was his own singing. Despite this, he still made his own productions and, amazingly, he once again made waves in popular music. In New York he came accross hip hop and understood its potential. He liked to say that his hits Buffalo Gals and Double Dutch were the first commercial hip hop recordings. This is not entirely true. But, it must be conceded that those tracks have had a significant impact on expanding aweness of hip hop.

5

ELEKTRONIKA

Ještě jednou dokázal McLaren, že pozná, kudy půjde hlavní proud. V albu z roku 1989 Malcolm McLaren And The Bootzilla Orchestra – Waltz Darling. Začal experimentovat s elektronikou, smíchal funky, disko, orchestrální hudbu a mluvené slovo. S několika skladbami se dostal mezi deset největších hitů v evropských rádiích a remix Deep In Vogue zabodoval v USA. Devět měsíců nato ovšem vyrukovala Madonna s hitem Vogue. Jestli se inspirovala u McLarena, není jisté. Sice mu sebrala vítr z plachet, ale snad ho tím alespoň ujistila, že se mu zase jednou podařilo vyhmátnout ten správný trend.

ELECTRONICA Once again, McLaren proved he knew which way the mainstream wind would blow. In his 1989 album, Malcolm McLaren and The Bootzilla Orchestra – Waltz Darling, he began experimenting with electronica, mixing funk, disco, orchestral music and spoken word. Several of the tracks became top ten hits in Europe, and a remixed Deep In Vogue made the charts in America. Nine months later, Madonna releaseed her hit track Vogue. Whether she was inspired by McLaren isn't clear. But while she may have taken the wind out of his sails, at least he could take some comfort from knowing that, once again, he'd stuck the right chord.


Národní kavárna se těšila přízni velikánů, jakými byli např. Karel Čapek, S.K. Neumann, Jaroslav Seifert,Vladislav Vančura či Voskovec s Werichem... Svůj šálek kávy zde usrkával i Jan Masaryk.

The National Cafe enjoyed the favor of greats, such as Karel Čapek, S.K. Neumann, Jaroslav Seifert, Vladislav Vančura, and Voskovec with Werich ... Jan Masaryk sipped his cup of coffee here.

První zmínka o kavárně v tomto domě pochází z roku 1896, kdy byla v původní klasicistní stavbě z let 1843-45 zřízena kavárna Imperial.

First mention about a café in this Classicist building built between 1843-45 dates back to 1896 when Imperial Café was opened here.

Národní kavárna se zapsala do dějin jako místo vzniku Devětsilu, spolku české kulturní avantgardy, který zásadním způsobem ovlivnil kulturní a literární vývoj tehdejšího Československa. Obdobím největší slávy Národní kavárny bylo pět let mezi roky 1923 až 1928. Tehdy se zde bylo možné setkat prakticky s každým, kdo v české kultuře něco znamenal. Denně se zde u kavárenských stolků scházela celá kulturní obec, která se sem přestěhovala z kavárny Union na rohu Perštýna. Pravidelnými hosty kavárny byli bratři Čapkové, Vítězslav Nezval, František Halas, František Hrubín, S. K. Neumann, Viktor Dyk, Eduard Bass, Ferdinand Peroutka, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebel, Vladislav Vančura a mnoho dalších významných osobností, pro které představovala Národní kavárna oblíbené útočiště.

The National Café established itself in cultural history on many fronts, and served as the venue of origin of the Devetsil (nine strengths), a left-wing Czech association which dominated cultural and literary life in the pre-war Czechoslovakia. The National Café experienced its biggest fame between 1923 – 1928. Virtually anyone who was significant in Czech culture was a frequent visitor, with the entire cultural community eventually moving here from the Union Café at Perštýn. Among regular guests of the Café were the Capek brothers, Vítezslav Nezval, František Halas, František Hrubín, S. K. Neumann, Viktor Dyk, Eduard Bass, Ferdinand Peroutka, Jaroslav Seifert, Konstantin Biebel, Vladislav Vancura and many other significant personalities who found their popular refuge here.

Dnes kavárna nabízí příjemné a klidné posezení v centru Prahy a každý jistě uvítá bohatý výběr snídaní, také hlavní jídla a dezerty od naší cukrářky Kateřiny Krskové.

Today, the café offers a pleasant and quiet sitting in the center of Prague and everyone will certainly welcome a rich selection of breakfasts, as well as the main dishes and desserts from our pastry chef Kateřina Krskova.

NÁRODNÍ KAVÁRNA, Národní 11, 110 00, Praha 1, Tel.: +420 773 824 585, www.narodnikavarna.cz, Instagram: narodnikavarna, Facebook: @narodnikavarna


SKINHEADS

#oi #dlouhevlasykratkyrozum #skapunksnotdead #nejsmenazi

P

ankáči a skinheads jako velcí kámoši? Není problém. Skinheads se vyvinuli jako takové dělnické pokračování Mods. Ovlivněni jamajskými přistěhovalci holdovali zejména hudbě ska nebo reggae. Dalo by se také říct, že se skinheads vyvinuli z drsného jádra mods, které nenaskočilo na módní vlnu hippies. Raní skinheads nosili hlavy ostříhané strojkem na 2–3 milimetry, nabyly tedy úplně vyholení. Nosili kostkované košile, vojenské bundy, ale i svetry nebo kabáty. Obuti byli převážně v těžkých pracovních botách nebo jejich značkové formě Dr. Martens. Skinhead

Teprve další desetiletí znamenalo politické rozdělení do té doby apolitické subkultury, přičemž názorově se skinheads rozptýlili od krajní levice až ke krajní pravici

#MENHOUSE

holky vylepšovaly své krátké sestřihy delšími vlasy vepředu, popřípadě po celém obvodu hlavy. V sedmdesátých letech se vzedmula nová vlna skinheads, která souvisela s příchodem punkové muziky. Teprve další desetiletí znamenalo politické rozdělení do té doby apolitické subkultury, přičemž názorově se skinheads rozptýlili od krajní levice až ke krajní pravici. To s sebou neslo i určitou diskreditaci hnutí díky častějším násilným projevům. Ke konci století se hlavně ve východní Evropě přebrali formální části skinhead kultury mladí neonacisté. Autentičtí skinheads však stále fungují a i u nás je potkáte třeba na ska, a hlavně na ska–punkových koncertech.

P

unks and skinheads as best friends? Surprisingly, they were. Skinheads evolved from the working class, following the Mods. Influenced by Jamaican immigrants, they especially enjoyed ska or reggae music. Skinheads evolved from the hard core of mods that did not jump into the fashion wave of the hippies. Early skinheads wore their hair clipped to 2–3 millimetres, so they were almost completely shaved. They wore plaid shirts, military jackets, as well as sweaters or coats. Their shoes were mostly heavy work boots, the Dr. Martens brand being a favourite. Skinhead girls improved their short hair cuts with longer hair at the front or around the head. In the seventies, a new wave of skinheads, related to the advent of punk music, arose. The next decade saw a political division of this apolitical subculture and skinheads dispersed from the extreme left to the far right. This brought with it some discrediting of the movement due to more violent manifestations. At the end of the century, young neo–Nazis took over the formal skinhead culture, mainly in Eastern Europe. But the authentic skinheads are still around and you can meet them at ska and especially at ska–punk concerts.

hudba music

dopravní prostředek transport

Cockney Rejects: Oi! Oi! Oi! – Dělnický pozdrav v popěvku punkrockové kapely dal název celému hudebnímu stylu. Cockney Rejects: Oi! Oi! Oi! – This working class greeting featured in the chorus of a punk song and gave it's name to whole genre.

Vespa nebo Lambretta – vytuněné městské skútry přebrali skinheads od mods. Vespa or Lambretta – modded urban scooters where a hold over from the Mods.

Bohemians – na pravé

fotbal skinheads narazíte spolehlivě football v Česku mezi Bohemians

ultras. Bohemians – real skinheads can always be found among the hardcore fans of the football club Bohemians.#MENHOUSE


NEW ROMANTICS

#glamrock #Blitzkids #každýsprávnýmužmásvůj makeup #romo #dekadencejein

New Romantics vznikli původně v podstatě jako módní hnutí, které se inspirovalo z části romantismem začátku 19. století (ano, odtud název) a z části oblečením glam rockových muzikantů. Nicméně se jedná o jeden z příkladů, kdy móda stvořila hudební žánr, a ne naopak. Alespoň hudební novináři to tak pojali, když začali za novoromantiky označovat kapely, které to o sobě ani nevěděly. Příkladem budiž Duran Duran, Steve Strange (kapela Visage), Boy George a další. New Romantics se okázale ofrněli nad punkovou ošuntělostí a jali se dokázat, že není špatné být krásný. Nebo se o to alespoň snažit. Genderovou módní rovnost hippies posunuli ještě o kousek dál, takže kluci se oblékali a líčili spíše jako holky a naopak. Muzikant/ka Peter Robinson tak například neváhal přihlásit se ke svému dětskému vzoru Marilyn Monroe a začal vystupovat

New romantics se okázale ofrněli nad punkovou ošuntělostí a jali se dokázat, že není špatné být krásný.

pod jménem Marilyn. Novoromantik se mohl vlastně oblékat, jak chtěl, pokud to bylo dostatečně dráždivé a šokující. Určitě ale bylo vhodné ukázat inspiraci zmíněným romantickým obdobím, kabaretem 30. let, klaunem pierrotem nebo třeba pirátskými prvky. New Romantics se nakonec ukázali být takovým výstřelkem jedné generace. Během 80. let začalo hnutí upadat, a byť se v devadesátkách objevily pokusy o oživení, do těch těžkých hadrů už se pak zjevně nikomu moc nechtělo.

New romantics originated essentially as a fashion movement inspired in part by the early 19th century (yes, hence the name) and partly by glam rock musicians. However, this is one example of when fashion has created a musical genre rather than the other way around. Music journalists invented the label and started applying it to bands who had no idea they were new romantics. Examples include Duran Duran, Steve Strange (Visage Band), Boy George and others. New romantics have been ostentatiously turned their noses up at punk shabbiness and had been trying to prove that it is not bad to be beautiful. Gender fashion equality had been moved a little closer by the hippies, so the boys dressed up and looked more like girls and vice versa. For example, musician Peter Robinson did not hesitate to honour his childhood idol, Marilyn Monroe, and began performing under the name Marilyn. The neo–romantic could actually dress as he wanted, if it was sufficiently irritating and shocking. It was appropriate to show inspiration from the aforementioned romantic period, the 1930s cabaret, the Pierrot clown, or even pirate elements. New romantics eventually proved to be such a short–lived fad. During the 1980s, the movement began to decline, and although there were attempts to revive it in the nineties, they weren't successful.

hudba music

David Bowie: Ashes to ashes – singl, který urychlil vstup New Romantics do mainstreamu. David Bowie: Ashes to Ashes – the single that ushered the New Romantics into the mainstream

citát films

„Před sexem dávám přednost šálku dobrého čaje.„ (Boy George) "I would rather have a cup of tea than sex" (Boy George)

lidé people

Boy George – hudebník, DJ, módní návrhář, člen kapely Culture Club a jeden z lídrů hnutí New Romantics Boy George – musician, DJ, fashion designer, member of the band Culture Club and one of the leaders of the New Romantics movement.


5 důvodů,

proč je škoda, že jste (asi) nechodili do Blitz

Tak především, pokud byste v osmdesátých letech mohli křepčit v londýnském klubu, táhlo by vám dnes na šedesát. Je tedy otázka, jestli by to s ohledem na tu skvělou budoucnost, která nás čeká, stálo za to. Na druhou stranu, pokud vám šedesát už bylo, býval by váš hudební vkus mohl utvářet David Bowie místo Michala Davida. Což byla, ať už si o M. D. myslíte cokoliv, přece jenom trochu jiná liga.

5 reasons it´s a shame s that you didn’t go to the Blitz club in the 80s First of all, if you were hanging out in a London club in the 1980s, you would be almost sixty today. So the question is was it worth it. If you are already sixty, David Bowie would have shaped your musical taste instead of Michael David. Which, whatever you think about M.D., was a different league.

1

MOHLI JSTE BÝT PŘI TOM

Kdybyste koncem sedmdesátých let tak akorát dospívali v Londýně, dost možná by vás štrejchla punková vlna. Ale než byste dospěli natolik, abyste si byli schopni propíchnout ucho rezavým spínacím špendlíkem, zjistili byste, že je to vlastně děsný mainstream. A možná by vás i trochu začal otravovat ten nihilismus a protest proti něčemu, čemu vlastně pořádně nerozumíte. Tak byste zašli na večírek do klubu Billy’s v Soho a zjistili byste, kam se svět hýbe. A na pokračující party v klubu Blitz už byste vkročili jako páni/dámy. Označovali by vás za nové romantiky a vy byste to snášeli s hrdě zvednutou bradou.

YOU COULD HAVE BEEN THERE If you were growing up in London in the late 1970s, you might have been caught up in the punk wave. But by the time you were old enough to pierce your ear with a rusty safety pin, you would have realised that it's actually terribly mainstream. And maybe you would have started getting bored of the nihilism and protests against things you don't even properly understand. Then you go to a party at Billy’s in Soho and find out which way the world

#MENHOUSE

is going. And for the after–party at the Blitz Club, you would stride like a lord or lady, they would call you a New Romanctic, and you would wear the label with pride.

2

MOHLI JSTE NOSIT TÉMĚŘ COKOLIV

Ale pozor! Není cokoliv a cokoliv. Je určitý rozdíl, jestli si dnešní hipster vezme retro hadry po dědovi, nebo jestli je nakoupí v předraženém specializovaném sekáči (ideální stav je nakoupit v sekáči a vykládat, že je to po dědovi). I v Blitzu jste mohli mít vlastnoručně přešité šaty, ale butiky jako Kahn and Bell (Birming– ham) nebo PX (London) byly jistota. Každopádně platilo, že čím větší úlet, tím líp.

YOU COULD WEAR ALMOST ANYTHING But beware!

There is anything and there is anything. There is definitely a difference between a hipster today wearing retro clothes left to him by his grandfather and him buying them in an overpriced specialist second– hand shop (the ideal situation is to buy in a "thift" shop and claim it's from grandad). Even in Blitz you could wear home–made clothes, but boutiques like Kahn and Bell (Birminhgham) or PX (London) were a safe bet. Anyway, the more outlandish, the better.

3

MOHLI JSTE SE MALOVAT

Dnes platí přírodní zjev, jen trochu upravený u nejbližšího vyhlášeného barbera. Pokud se jako chlap chcete pořádně zmalovat, musíte si najít svoje speciální kruhy. Ostatně, s holkama je to podobné. V Blitzu bylo malování základ a androgynní zjev výhodou.

YOU COULD WEAR MAKE–UP Today, the natural look is in, only slightly modified by the closest renowned barber. If you want to wear a lot of make–up as guy you have to find your own special social group. After all, it's the same for girls. At the Blitz, make–up was fundamental and an androgynous look was an advantage.

4

POTKALI BYSTE ŘADU RODÍCÍCH SE HVĚZD

Jde jen o to, jestli je to ten typ hvězd, který vás dojímá. Za dýdžejským pultem byste viděli Rusty Egana a zatančili byste si se spoluzakladatelem klubu Stevem Strangem, ti dva pak založí kapelu Visage. Objali byste se třeba s Georgem O’Dowdem, což by vám nic neřeklo, ale časem byste mohli vyprávět, že znáte Boy George (pokud vám to ani tak nic neříká, nevěšte hlavu). Potkali byste Petera Robinsona, ze kterého se vyklube zpěvák/zpěvačka Marilyn. Každopádně byste se mohli nazývat Blitz Kids, což znamená příslušnost k elitnímu klubu více i méně úspěšných průkopníků nové britské vlny.

YOU COULD MEET A RANGE OF STARS BEING BORN It's just

a question of whether it's the kind of stars that impress you. On the DJ's podium you could see Rusty Egan and you could dance with club co–founder Steve Strange, those two went on to set up the band Visage. You could have hugged George O'Dowd (which probably doesn't mean anything to you), but later you could say that you know Boy George (and if even that doesn't mean anything to you, don't worry about it). You'd meet Peter Robinson, who would become the singer Marilyn. You could call yourself Blitz kids, which means being in an elite club of more and less successful pioneers of the new British wave.

5

MOHLI JSTE TO VŠECHNO POSLAT K ČERTU

Řada kapel označovaných novináři za New Romantics se tomu zařazení vzpíralo, například Adam Ant nebo skupina Japan. V momentě, kdy se z novoromantického hnutí stal mainstream, mohli jste i vy mávnout rukou a říct: „My byli u toho, když se to rodilo, tohle už nemáme zapotřebí.“

YOU COULD ALL SEND IT ALL TO HELL Many bands, such as Adam Ant or Japan, objected to the New Romantic label given to them by journalists. When the New Romantic movement became mainstream, you could wave it away and say, "We were there when it was born, we don't need it any more."


DISCOVER OUR STORY

OBJEVTE NÁŠ PŘÍBĚH Grand Cru – Místo s originální atmosférou v centru Prahy

Grand Cru – a place with an original atmosphere in the centre of Prague

Restaurace Grand Cru vznikla v barokním domečku s dvorem, pár kroků od Petrského náměstí. Za projektem Grand Cru Restaurant stojí společnost Premier Wines & Spirits Group, která je skrze dceřinou firmu Premier Wines & Spirits jedním z největších distributorů vína, prémiových destilátů a nealko nápojů v Česku. Díky tomu je možné si zde vybrat z 1500 druhů vín z celého světa, prémiových destilátů ze zahraniční i vlastní produkce Premier Wines & Spirits a vychutnat si je v pohodlí okouzlujícího místa ukrytého před ruchem velkoměsta.

The Grand Cru Restaurant has been created in a Baroque little house with a yard, just a few steps from the square Petrské náměstí. The company that is behind the Grand Cru Restaurant project is Premier Wines & Spirits Group, being – via its subsidiary Premier Wines & Spirits – one of the biggest distributors of wine, premium spirits and soft drinks in Czechia. Thanks to that it is possible to choose from 1,500 kinds of wine from all over the world and premium spirits from both abroad and Premier Wines & Spirits’ own production and enjoy them in the comfortable, charming place hidden from the bustle of the city.

V březnu 2019 zažila vyhlášená pražská finediningová restaurace Grand Cru velkou změnu. Nový tým, zkušení Svatopluk Hemmer a Saša Pavlovič, vystřídali šéfkuchaře Jana Punčocháře a vytvořili zbrusu nové menu. Oba nástupce spojuje vášeň pro gastronomii a zkušenosti ze zahraničí i z michelinských podniků. Díky bohatým zkušenostem získaným při spolupráci s předními šéfkuchaři nejen v Česku, ale také v zahraničí přinášejí do restaurace Grand Cru nevšední kombinace. V menu se potkává moderní česká kuchyně doplněná o mezinárodní chutě zastoupené nejen Francií nebo Itálií. Sezonně se bude obměňovat několik jídel, tak jak tomu byli hosté zvyklí dosud. Je rozhodně se na co těšit. Za ochutnání rozhodně stojí langustiny připravované s řapíkatým celerem a rajčetem, křepelka s jarní zeleninou nebo holub s quinoou a celerem, ovoněným senem, červenou cibulí a kávou. Ano, čtete dobře, ovoněné senem. Další zajímavou kombinací je také jehněčí ramínko, brzlík, špenát, paprika. Rozhodně nesmíme opomenout steak, stařený rib eye USDA Prime Black Angus. Sladkou tečkou na konec může být některý z našich domácích sorbetů, svěží kombinace kokosu, manga, banánu, mučenky nebo bílé čokolády. Krédem restaurace Grand Cru je připravovat unikátní pokrmy z čerstvých sezonních surovin, doplnit je vybranými víny a vše završit perfekt– ním servisem. Tento kulinářský přístup vyznávají i noví šéfkuchaři Grand Cru Saša Pavlovič a Svatopluk Hemmer.

In March 2019, the well–renowned Prague fine–dining Grand Cru Restaurant went through a big change. Its new team, experienced Svatopluk Hemmer and Saša Pavlovič, have replaced the chef Jan Punčochář and created a brand new menu. What both newcomers have in common is their passion for gastronomy and experience from abroad, even from Michelin–starred restaurants. Thanks to their rich experience gathered during cooperation with leading chefs not only in Czechia, but also abroad, they introduce unusual combinations in the Grand Cru Restaurant. The menu includes modern Czech cuisine supplemented by international taste represented not only by France and Italy. Several dishes will change seasonally, as the guests have been used to. This restaurant has definitely a treat in store for you. You should definitely try langoustines prepared with stalk celery and tomato, quail and spring vegetables or a pigeon and quinoa and celery, with aroma of hay, red onion and coffee. Yes, what you have read is true, with aroma of hay. Another interesting combination is lamb shoulder, neck sweetbread, spinach and pepper. And we should not leave out the beef steaks, aged rib–eye USDA (zkratka ponechána) Prime Black Angus. And something sweet to end the dinner can be one of our home–made sorbets, a fresh combination of coconut, mango, banana, granadilla or white chocolate. The credo of the Grand Cru Restaurant is to make unique dishes from fresh, seasonal ingredients, to complement them with noble wines and crown that all with a perfect service. This culinary approach is also taken by the new Grand Cru chefs Saša Pavlovič and Svatopluk Hemmer.

www.grand–cru.cz


KÁVOVÉ DĚDICTVÍ

Od afrických žvýkaček po dokonalé kapsle Text: Jan Kalous

#MENHOUSE


1

Pravlastí kávovníku je Etiopie. Africké kmeny žijící na území Etiopie využívaly plody kávovníku již od 6. století. Tehdejší baristé zrna míchali s tukem a výslednou směs žvýkali, výsledkem byl asi pořádný energetický kopanec. The cradle of the coffee tree is Ethiopia. African tribes living on its area had been using the seed of a coffee plant ever since the 6th century. Then–baristas mixed the coffee beans with fat and chewed the final blend. It must had brought a big load of energy.

2

První nápoje z kávovníků začali připravovat v 10. století v Persii. Muslimský svět si kávu zamiloval, ostatně arabský výraz pro kávu qahwat se překládá jako víno z bobulek. Nápoj představoval náhradu za prorokem Mohamedem zakázané alkoholické nápoje. I proto je káva někdy nazývána alkoholem arabského světa. In 10th century’s Persia, they began serving the first drinks from coffee tree. The Muslim world fell in love with it. After all, qahwat – Arabic word for coffee – can be translated as wine from berries. They considered this drink as a substitute for alcohol, forbidden by Prophet Muhammad. That explains why it’s frequently referred to as the alcohol of Arab world.

3

První kavárna byla otevřena v 16. století v Istanbulu a pití kávy se stalo společenskou záležitostí. V Evropě to měla káva coby muslimský nápoj těžké. Do Evropy se nápoj dostal přes benátské přístavy, ale byl zpočátku potírán a zakazován a koupit se dal jen v lékárnách. Zásadním zlomem bylo přijetí pití kávy papežem Klementem VIII. Ten 16. století svolal koncilium k posouzení kávového nápoje, po ochutnávce požehnal kávě a učinil ji křesťanským nápojem. The very first café was opened in Istanbul in 16th century. Drinking coffee has become a social activity. Europe, however, gave a coffee drink a hard time at first. It came to the continent through Venetian ports but remained prohibited in the beginning. It was accessible only via pharmacies. The milestone came when Pope Clement VIII authorised it for drinking. He convened the Council to discuss and evaluate the coffee drink. After the Pope took his first sip, he gave it his blessings and made it a Christian drink as well.

4

Na velký odpor narazilo pití kávy v Anglii. Tam v roce 1647 londýnské ženy vystoupily s peticí, v níž odsuzovaly novou neřest, pití kávy mělo působit neplodnost. Drinking coffee was met with resistance in England. In 1647, female Londoners signed and introduced the petition in which they condemned the new vice as a cause of infertility.

5

V Německu si musela káva vydobýt své místo na trhu vedle tradičního piva. A chmelový mok měl tehdy za sebou mohutnou a silnou lobby – císař Bedřich Veliký nejdříve obchodníky s kávou brutálně daňově zatížil, později dokonce vydal v roce 1777 manifest, který obchod s kávou a její konzumaci zakazoval. Brzy však nařízení stáhl, popularita kávy se šířila nezastavitelně. Johann Sebastian Bach v té době složil jako hold kávě kantátu. At German market, the coffee was contesting for its spot with a traditional drink – beer. One big and influential persona was strongly lobbying for the beverage from hops – the emperor Frederick the Great imposed a high tax on the coffee trade. In 1777, he even released a manifesto banning coffee trade and consumption. The unstoppable spread of popularity of this drink, though, later led him to cancel this regulation. Johann Sebastian Bach paid his tribute to coffee by composing a cantata according to its theme.

6

Do Ameriky se káva dostala v polovině 17. století díky anglickým, holandským a francouzským osadníkům. V roce 1773 se američtí kolonisté vzbouřili proti vysoké dani na dovoz tehdy mnohem populárnějšího čaje. Tahle revolta, známá jako Bostonské pití čaje, změnila preference a náhled Američanů a káva je v USA dodnes oblíbenější než čaj. Coffee was brought to America in the mid–17th century thanks to its English, Dutch and French settlers. In 1773, American

COFFEE HERITAGE From African chewing gum to perfect pods

S mlékem? Je to věda Protože tři čtvrtiny milovníků kávy na celém světě si svoji kávu vychutnávají s mlékem, nabízí Nespresso jako jednička na trhu s porcovanou kávou nové kávové směsi zvlášť vytvořené pro konzumaci s mlékem. Při vývoji řady BARISTA CREATIONS společnost Nespresso využila zcela nový přístup k vytváření kávových směsí a strávila šest let výzkumem toho, které kávové směsi budou skvěle doplňovat mléko v mléčných recepturách. Tým, který vyvíjí nové kávové směsi ve společnosti Nespresso, experimentoval s kávami z 18 různých míst původu po celém světě a různými technikami pražení a mletí a zdokonalil tyto směsi tak, aby si všichni zákazníci mohli připravit lahodné mléčné receptury na svých domácích kávovarech Nespresso. Jak vzniká kávová směs „Naše snaha najít dokonale vyváženou kávu s mlékem se inspirovala řemeslem profesionálních baristů a přemýšlením o tom, co naši zákazníci očekávají a proč kávu s mlékem pijí,“ uvedl Karsten Ranitzsch, Head of Coffee ve společnosti Nespresso. „Naši kávoví odborníci proto začali tím, že si udělali průzkum mezi našimi spotřebiteli – a ukázalo se, že preference a způsoby konzumace kávy s mlékem jsou velmi rozmanité. Až poté, co jsme si prošli všechny odpovědi a zjistili jejich názory, jsme mohli začít s vývojem samotných nových směsí, které jsou zvlášť určené pro přípravu s mlékem. Náš tým, ve kterém byli zastoupeni pražiči kávy, experti na senzoriku, profesionální baristé i odborníci na potravinářský výzkum, začal prozkoumávat to, jak se káva s mlékem mísí, abychom mohli nabídnout nejlepší možné směsi pro kávové receptury s mlékem.„ Během tohoto procesu bylo otestováno zhruba 20 000 káv cappuccino připravených s použitím zrnek z 18 různých míst původu a namícháno více než 120 prototypů nových směsí. Během sofistikovaného procesu zkoušení naši odborníci hledali, jaké jsou limity pražení a mletí, aby nalezli nejdůležitější atributy pro kávovou směs určenou pro pití s mlékem. Výsledkem je nová stálá řada káv Nespresso BARISTA CREATIONS, která je zvlášť navržena pro kávové receptury s mlékem.


With milk? It’s an alchemy Since three quarters of coffee lovers from all over the world like to enjoy their coffee with milk, Nespresso as a pioneer on the portioned coffee market offers new coffee mixtures tailored specifically for the consumption with milk. While developing BARISTA CREATIONS collection, the Nespresso company used a brand new technology for making the coffee mixtures and had spent six years testing which coffee blend would complement milk perfectly in its recipe. Nespresso team was carrying out experiments with coffee beans from 18 various countries from all continents and was using different roasting and milling methods to improve these blends in order for every customer to prepare delicious milk recipe at their coffeemaker at home. How the coffee blend is created „Our effort to find a perfectly balanced coffee with milk was inspired by the craft of professional baristas and by contemplating over our customers’ expectations and why they drink coffee with milk,„ Karsten Ranitzsch, Head of Coffee in Nespresso, said. „Therefore, our coffee experts started off by conducting a research amongst our consumers – their preference and ways how they consume the coffee with milk turned out to be very diverse. Only after we got through all answers and learned their opinion, we were able to start with the development of new mixtures designated specifically for preparation with milk. Our team, made up by coffee roasters, experts in sensorics, professional baristas and food researchers, began to explore how the coffee blends with milk, in order for us to offer the best mixtures of coffee formula with milk possible.“ During this process, they tested approximately 20,000 cappuccinos made by using grains from 18 various countries and over 120 prototypes of new blends was mixed up. Within the sophisticated process of testing, our experts were looking for the limits of roasting and milling to find the most important attributes for coffee blend made for drinking with milk. The result of all this is a new permanent coffee collection NespressoBARISTA CREATIONS, which is designed specifically for coffee formula with milk.

#MENHOUSE

colonists revolted against a high import tax on tea, which was drunk more back then. This rebellion, known as Boston Tea Party, changed the way Americans perceived coffee. Till today, coffee has remained more popular than tea over there.

7

Kavárny se staly synonymem center společenského života, na počátku 17. století otevřel ve francouzské metropoli italský šlechtic Procopio di Cultelli první velkoměstskou kavárnu – Procope. Kromě kávy tu nabízeli čokoládu, cukroví, likéry a zmrzlinu. Na posezení sem chodili Voltaire, Diderot, Rousseau, později pak Balzac. Café has become the center of social life. At the beginning of 17th century in French capital, Italian nobleman Procopio di Cultelli established the first big–city café – Procope. Besides coffee, the offer consisted of chocolate, biscuits, liquors and ice–cream. Big personalities including Voltaire, Diderot, Rousseau, or later Balzac, were spending a quality time there.

8

V našich krajích se káva objevila až po roce 1683, tedy po porážce Turků u Vídně. Kávu jako drahocenné zboží zprvu popíjeli jen příslušníci vznešené šlechty a bohatého měšťanstva. V apatykách byla káva považována za účinný a osvědčený lék na pestrou paletu chorob od neštovicemi počínaje a podagrou konče. In Czech land, the coffee had not been served until 1683, when the Turks were defeated in Battle of Vienna. Initially, solely the nobility and wealthy bourgeoisie were consuming it as a precious goods. In pharmacies, it was regarded as efficient and reliable cure for a wide range of diseases – from smallpox to gout.

9

Mezi první pražské kavárníky patřil jakýsi arménský Arab Georgos Hatalah il Damaški, který si nechal říkat Georgius

Deodatus de Damaški. Chodil rušnými pražskými ulicemi přepásán řemenem, na němž měl zavěšeny mosazné koflíky, a na hlavě nosil po tureckém způsobu konvici s kávou. Přitom nabízel kolemjdoucím exotický nápoj, který sladil třtinovým cukrem. Z vydělaných grošů zakoupil kavárnu nejprve u Karlova mostu a pak v domě U zlatého hada v Karlově ulici. One of the first baristas in Prague was the Armenian Arab Georgos Hatalah il Damaški, called Georgius Deodatus de Damašk. Tied over by a belt from which brass goblets were hanging, he used to stroll throughout bustling Prague streets and serve passers–by an exotic drink sweetened by a sugarcane. From what he had earned, he established a café firstly near Charles Bridge and later in House at the Golden Snake in Karlova street.

10

Ve 20. století čeká kávový a kavárenský průmysl obrovský boom. Káva se stává dostupnější a levnější – a to i díky instantní kávě, o jejíž rozšíření se zasadila především první světová válka – instantní kávu pili hojně vojáci v zákopech na všech liniích. Mnohem kvalitnější a vůči kávě a jejím vlastnostem šetrnější způsob uchovávání a přípravy kávy pak přichází s kapslemi Nespresso. Stisknutím jediného tlačítka si každý může doma nachystat dokonale připravenou, prémiovou kávu. In 20th century, the coffee industry experiences a big boom. The coffee has become more accessible and cheaper. This can be attributed to the creation of instant coffee which consumption had started during the World War II when soldiers in trenches of each battlefront were getting their energy from it. Later, much more quality and thrifty way to preserve and make a coffee comes with Nespresso capsules. By pushing one button, everyone can easily prepare a home–made, delicious premium coffee.


Káva s Michaelou Illíkovou, Coffee Ambassadorkou Nespresso Nespresso není jen značka lahodné kávy, je to zároveň synonymum pro příběh, pro nezapomenutelné okamžiky, je to vstupenka do světa lahodných kávových zážitků. Nespresso pro propojení informací o kávě a zážitků s ní využívá velmi unikátní Nespresso Experience Centrum, které se nachází naproti jejich prodejně v Pařížské ulici 11. Zde se vám během Masterclass bude věnovat Coffee Ambassadorka značky Michaela Illíková a její tým, kteří vás během večera zde stráveného provedou světem kávy od jejího pěstování až po umění správné degustace. Všechny dostupné Masterclass, které mají dle ročního období různé zaměření, je možné rezervovat přímo na webu značky. V rámci některých si kromě informací o kávě odnesete i různé tipy a triky, jak a s čím kávu kombinovat. „S kávou se dá snoubit téměř cokoli, my se pravidelně zaměřujeme na kombinace kávy s mlékem, s ušlechtilými destiláty a na některých aktivitách pracujeme i s předními degustátory, sommeliéry či šéfkuchaři, abychom ukázali i zdánlivě nemožné propojení s kávou,„ říká Michaela Illíková. Velmi často jsou tak Masterclass interaktivní a zákazníci si sami mají možnost vyzkoušet přípravu receptur za pomoci Nespresso přístrojů – kávovarů, šlehačů mléka či třeba přístroje Barista, který zvládne v parném létě vytvořit krásná krémová frappé. Třešničkou na dortu je pak velmi luxusní prostředí celého Nespresso Experience Centra včetně výhledu na Pařížskou třídu, který vybízí k nafocení skvělých vzpomínek na návštěvu s šálkem lahodné kávy v ruce.

Cup of coffee with Michaela Illíková, Nespresso Coffee Ambassador Nespresso is not only a brand of delicious coffee, it’s also synonym for a story, for unforgettable moments, it’s an entry ticket to the world of top coffee experience. And in order for all Nespresso admirers to perfectly enjoy their favourite coffee and as a plus find out something new about it, Coffee Ambassador Michaela Illíková is at your disposal at Experience Center at the address of Pařížská street no.11! Since the center was established at residential premises, a visitor may feel comfortable and relaxed, just like at home, and enjoy the unique atmosphere. The apartment is divided

into individual rooms and each of them focuses on various types of experience. Hence, while visiting, you can learn more about coffee and keep discovering its world. Training room is equipped with small and cosy armchairs, which creates a chill vibe of a boutique bar. Just like in case of B2B room, providing even more intimate feeling, there’s an oval table with comfy chairs in the middle and Nespresso boutique bar, cheering the visitors up. At the center of the main room, the degustation station is placed. It is surrounded by the exhibition documenting source plantations, coffee as an

ingredient, its cultivation, selection and treatment. The operation and schedule of the center will be under baton of Coffee Ambassador of Nespresso brand. The ambassador will mainly provide our guests with detailed and complex information from the coffee world – from its cultivation, manufactory up to possibilities how to enjoy it properly. „At the same time, we’d like to cooperate with leading sommeliers, chefs and other experts in gastronomy and share all secrets hidden in the coffee world with our customers,“ Michaela Illíková, Nespresso Coffee Ambassador, concludes.


#MENHOUSE


YUPPIES O tom, kdo první použil slovo yuppie nebo kdo má zásluhu na jeho rozšíření, se vedou trochu spory. Velmi pravděpodobně to byl jeden z novinářů, kteří měli potřebu pojmenovat nově vznikající vrstvu mladých městských profíků (young urban professionals). Nejednalo se přitom o profíky instalatéry, ale o děvčata a chlapce, pro které bylo vydělá(vá)ní peněz a jejich okázalé utrácení hlavním smyslem života. Reaganovská éra osmdesátých let přinesla boom americké ekonomiky a vydělávat nesmyslné množství peněz na finančních burzách se zdálo být nejen morální, ale i žádoucí. K vysokým výdělkům, které se kdykoli mohly proměnit ve vysoké ztráty, patřil přirozeně oblek na míru, bílá nebo modrá košile s hedvábnou kravatou, kšandy a polobotky. Ve volném čase značkové triko s límečkem, pásek z krokodýlí kůže. Důležitým statusovým symbolem byly samozřejmě nechutně drahé hodinky. Oficiálním „rokem Yuppie„ byl podle časopisu Newsweek rok 1984. S pádem burzy v roce 1987 však slovo s neutrálním nebo tajně obdivným podtextem získalo negativní nádech.

hodinky watch

Tag Heur Series 1000, zlaté Cartier Santos, Cartier Panthere – když zrovna není vidět vaše auto, musí být vidět alespoň hodinky. Tag Heur Series 1000, gold Cartier Santos, Cartier Panther – if noone can see your car at the moment, they must at least be able to see your watch.

filmy films

#čekujmůjstyl #šňup #mamonmístomámy #mamhodinkyvceneauta #prachydělajprachy

There is some controversy about who first used the word yuppie or who is credited with its expansion. Very likely it was one of the journalists who needed to name the emerging young urban professionals. They were not professional plumbers, but girls and boys, for whom money and its conspicuous spending were the main purpose of life. The Reagan era of the 1980s brought a boom in the US economy and earning a senseless amount of money on financial exchanges seemed not only moral but also desirable. Along with the high earnings (which could turn into high losses at any moment) went a tailor–made suit, a white or blue shirt, silk tie, braces and shoes. For leisure time a branded t– shirt with a collar and a crocodile skin belt. An important status symbol was, of course, a very expensive watch. The official "Yuppie Year" was, according to Newsweek, 1984. However, with the fall of the stock exchange in 1987, the word, usually spoken with a neutral or secretly admiring overtone, took on negative connotations.

Wall Street – film Olivera Stonea s Charliem Sheenem a Michaelem Douglasem vás nutí zamyslet se, jestli je chamtivost dobrá, nebo ne. Wall Street – Oliver Stone's film with Charlie Sheen and Michael Douglasem forces you to think about whether greed is good.

kniha book

The Yuppie Handbook (1984) – parodie na The Official Preppy Handbook pomohla slovu yuppie do velkého světa The Yuppie Handbook (1984) – a parody of the Preppy Handbook helped popularise the word yuppie.


CASINO PUPP

Tak stylové a luxusní, že se tu natáčela bondovka Casino Royale Lázeňské město Karlovy Vary má pro návštěvníky mnoho lákadel, kromě kolonád s léčivými prameny a známého filmového festivalu, je zde také Casino Pupp. Nepříliš známé kasíno se nachází v jednom z nejkrásnějších pětihvězdičkových hotelů v Čechách a střední Evropě, a má co nabídnout. I proto se některé scény z bondovky Casino Royale natáčely právě zde. V přípravě jsou i novinky, už brzy se tady budou odehrávat časté pokerové turnaje. Casino Pupp je jeden z nejdéle fungujících podniků v Karlových Varech a možná i v ČR. Jeho design plně koresponduje se slavným hotelem Pupp, jehož je součástí, a návštěvníka nenechává na pochybách, že se ocitl v místě s vysokým důrazem na kvalitu, luxus a spokojenost klientely. „Kasíno si jako takové zachovalo interiér romantického hotelu a nádherně se tu mísí minulost s moderností. Například originální vitríny a devítimetrové sloupy tu krásně kontrastují s nejmodernější klimatizací a nejnovějšími systémy ozvučení,„ říká manažerka Casina Pupp. Právě jedinečnost exteriérů a interiérů tohoto místa přitáhla hol-

#MENHOUSE

lywoodské hvězdy, jako jsou Daniel Craig, Judi Dench a Eva Green v čele s režisérem Martinem Campbellem, k natáčení filmu James Bond 007: Casino Royale. Jak ale prozradila manažerka kasína, ani o jiné hvězdy není nouze. „James Bond si u nás pouze zahrál ve filmu, čas na zábavu bohužel neměl. Ale herci jako Gerard Depardieu nebo Jude Law si u nás zahráli, stejně jako Leonardo DiCaprio.„ PROTŘEPAT, NEMÍCHAT O kvalitě služeb a prostředí v Casinu Pupp netřeba pochybovat, nejvíce si jej ale zatím užívá zahraniční klientela. „Většina našich klientů je z vyšších příjmových skupin, které se chtějí kvalitně a stylově bavit. Máme velký počet klientů z Německa, hlavně během víkendu nebo prázdnin. Nejméně pak, a to chceme změnit, k nám chodí česká klientela,„ říká manažerka a se smíchem dodává: „U nás se každý cítí jako James Bond.„ Kasíno jako takové je zaměřené především na živou hru. V příjemném prostředí si může návštěvník zahrát ruletu, Black Jack nebo Stud Poker, nejmodernější videoloterijní terminály taky nechybějí. Samozřejmostí je tady volba mezi českými korunami nebo eurem a kvalitní personál, mnoho limitů tady opravdu nehledejte, naprostá diskrétnost je samozřejmostí. Jak prozradila v rozhovoru manažerka kasina, brzy se zde začnou hrát časté pokerové turnaje. Více se dozvíte v navazujícím r ozhovoru.


So stylish and luxurious that the Bond movie Casino Royale was shot here The spa town of Karlovy Vary has many attractions, in addition to the healing springs and famous film festival, there is also Casino Pupp. The not very well–known casino is in one of the most beautiful 5–star–hotels in the Czech Republic and Central Europe and has a lot to offer. That was a part of the reason why some of the movies from the Bond movie Casino Royale were filmed right here.There are also innovations being prepared; big poker tournaments will soon take place here. Casino Pupp is one of the longest–operating companies in Karlovy Vary and possibly in the Czech Republic. Its design fully corresponds to the famous Pupp hotel, the part of which the casino is, and the visitor has no doubt that he is in a place with a high emphasis on quality, luxury and customer satisfaction. „As such, the casino has retained the interior of a romantic hotel and blends the past with modern features. For example, the original showcases and nine–meter–high columns contrast beautifully with state–of–the–art air conditioning and the latest sound systems,“ says the manager of Casino Pupp. It is the uniqueness of this place's exteriors and interiors that

attracted Hollywood stars like Daniel Craig, Judi Dench and Eva Green, headed by director Martin Campbell, to shoot James Bond 007: Casino Royale. But as the casino manager revealed, James Bond himself only acted here in the film role, but there are plenty of other stars. "James Bond just acted here in the movie, unfortunately he didn't have time to play. But actors like Gerard Depardieu and Jude Law have played with us just like DiCaprio.“ SHAKEN, NOT STIRRED There is no need to doubt the quality of the services and atmosphere of the Pupp Casino, however, it is still mostly used by foreign clients. „Most of our clients are from higher income groups who want to enjoy quality and style. We have many clients from Germany, especially during the weekend or holidays. The least clients, who come to us, are the Czechs, and we want to change this,“ says the manager and adds laughing: "Everyone feels like James Bond with us." The casino itself is primarily focused on live play. In a pleasant environment, visitors can play roulette, Blackjack or Stud Poker, however, the state–of–the–art video lottery terminals are not missing. Of course, there is a choice between Czech crowns or Euros and quality staff, you won't find here many limits, absolute discretion is a matter of course. As the casino manager revealed in her interview, frequent poker tournaments will soon be played here. Learn more in the follow–up interview.


Kdo je dnes typickým hostem kasína? Většina našich klientů je z vyšších příjmových skupin. Lidé, kteří se chtějí opravdu kvalitně a stylově bavit. Jsou to lidé, kteří hledají něco výjimečného, u nás to nacházejí, a proto se také vracejí. V posledních pár letech si všímáme trendu nárůstu klientely z Číny, avšak jejich návštěva je většinou turistického charakteru. Dále pak máme velký počet klientů z Německa, hlavně během víkendu nebo prázdnin. Nejméně pak, a to chceme změnit, k nám chodí česká klientela. Who is a typical casino guest today? Most of our clients are from higher income groups. People who want to have a good and stylish fun. These are looking for something extraordinary, they find it here and that's why they come back. Over the past few years, we have seen the trend of increasing clientele from China, but their visits are mostly of a tourist nature. Furthermore, we have many clients from Germany, especially during the weekend or holidays. The least clients, who come to us, are the Czechs, and we want to change this. Co vlastně návštěva kasína obnáší, jak to probíhá, co tady jde zažít? Při první návštěvě je nutností mít s sebou občanský průkaz nebo pas. Po registraci, která trvá pár minut, dostanete diskrétní ID kartu, se kterou se můžete do kasína příště dostat bez jakéhokoliv zdržování. V momentě vstupu do herního prostoru se můžete rozhodnout pro jakoukoliv hru. Buď na našich automatech, jak v eurech, tak v korunách, nebo můžete hrát živou hru. Mezi nejpopulárnější patří ruleta a Black Jack, avšak časem stoupá popularita pokeru. What does visiting a casino really mean, what is going on here? On your first visit, you need to bring your ID card or passport with you. After registering,

which takes a few minutes, you will receive a discreet ID card to get to the casino without delay. The moment you enter the game area, you can decide for any game. Either on our machines, both in euros or in crowns, or you can play live games. The most popular are Roulette and Blackjack, but the popularity of poker is increasing with time. V čem je Casino Pupp výjimečné? Krása a šarm Casina Pupp se jistě nejvíc odráží v tom, že je nedílnou součástí celého hotelu Pupp. Můžeme říct, že hotel Pupp je jednou z nejkrásnějších budov v Karlových Varech s velmi bohatou historií. Díky tomu byl vždycky důležitým pilířem pro návštěvy zajímavé klientely, jak mezinárodní, tak domácí. Kasíno si jako takové zachovalo interiér romantického hotelu, nádherně se tu mísí minulost s moderností. Například originální vitríny a devítimetrové sloupy tu krásně kontrastují s nejmodernější klimatizací a nejnovějšími systémy ozvučení. Jednoznačně můžeme říci, že naše kasíno nabízí klientům jedinečný požitek ze hry také díky stolům na živou hru a nejmodernějším automatům. Hosté si pochvalují zaměstnance ovládající cizí jazyky a také free VIP parking. U nás se každý cítí jako James Bond. (poznámka redakce, říká se smíchem) What makes Casino Pupp special? The beauty and charm of the Casino Pupp is certainly reflected in the fact that it is an integral part of the entire Pupp Hotel. We can say that Hotel Pupp is one of the most beautiful buildings in Karlovy Vary with a very rich history. As a result, it has always been an important pillar for visits of interesting clients, both international and domestic. As such, the casino has retained the interior of a romantic hotel and blends the past with modern features. For example, the original showcases and nine–meter–high columns

contrast beautifully with state–of–the–art air conditioning and the latest sound systems. We can clearly say that our casino offers clients a unique game experience also thanks to live play tables and state–of–the–art slot machines. Guests appreciate staff speaking foreign languages and free VIP parking. Everybody feels like James Bond (editor's note, she says laughing) Jaká hra je mezi návštěvníky nejoblíbenější? Nedá se vyloženě vybrat jedna hra. Každému hráči vyhovuje něco jiného a my se snažíme, aby si mohl vybrat opravdu každý návštěvník. Jak jsem již naznačila, vidíme veliký nárůst v zájmu o poker a na ten se jistě budeme v budoucnu soustředit, avšak troufnu si říct, že u nás si na své přijde každý. What game is the most popular among visitors? It is difficult to pick one game only. Each player prefers something else and we spare no effort in getting every visitor the option to make a choice. As I have already indicated, we have seen a big increase in popularity of poker and we will certainly concentrate on it in the future, but I dare to say that we have something to offer to everyone. Jaká nejvyšší výhra padla ve vašem kasínu? Je velmi těžké vybrat jednu výhru. Dynamika hry je taková, že jeden hráč je během jediné

#MENHOUSE


noci schopen několikrát začít i skončit hru, ale pokud bychom měli vyspecifikovat jednu výhru, byla by to výhra v hodnotě 100 000 eur, která se ale uskutečnila za necelou hodinu na jedné z našich rulet. Vítězem byl jeden z našich stálých klientů. Více však nebudeme zveřejňovat, jelikož diskrétnost vůči našim hostům je podnikem garantována a nepřekročitelná. What has been the highest win in your casino? It's very hard to pick one win only. The dynamics of the game is that one player is able to start and end a game several times in a single night, but if we were to specify one win, it would be a win worth 100,000 euros, and it took less than an hour on one of our roulette. The winner was one of our regular clients. However, we will not publish more, since confidentiality towards our guests is guaranteed by the company and undoubtable. Zahrál si James Bond jenom ve filmu, nebo i mimo něj? Kdo slavný ještě kasíno navštívil? James Bond si u nás pouze zahrál ve filmu, čas na zábavu bohužel neměl. Ale herci jako Gerard Depardieu nebo Jude Law si u nás zahráli stejně jako Leonardo DiCaprio. Did James Bond only play in the movie or besides as well? Which famous people have visited the casino? James Bond just acted here in the movie, unfortunately he didn't have time to play. But actors like Gerard Depardieu and Jude Law have played with us just like DiCaprio. Jaké jsou dnes nároky na krupiéra, je to zajímavá práce? Práce krupiéra byla vždycky zajímavá pro mladší lidi, ne pouze kvůli výši platu, který je tradičně větší než průměrný plat, ale také kvůli dynamičnosti. Samozřejmě, jako každá pracovní pozice i krupiér má svoje specifikace. Musí být připraven pracovat v noci, o víkendu nebo prázdninách. Měl by umět alespoň na střední úrovni ovládat cizí jazyk, protože součástí jeho práce je také komunikace s hráči. Hráč by se u nás měl cítit jako doma, avšak krupiér musí vycítit, kdy hráč nechce být vyrušován a chce si užít hru v tichosti. Jistě to není práce pro každého a své krupiéry si vybíráme velmi pečlivě. What are the demands on the croupier today, is it an interesting job? The work of a croupier has always been interesting for younger people, not just because of the salary that is traditionally higher than the average salary, but also because of the dynamism. Of course, like any job, the work of a croupier also has its specifications. The croupier must be ready to work at night, weekend or holiday. He or she should be able to master a foreign language at least at an intermediate

level, as this job also involves communication with players. The player should feel at home with us, but the croupier must feel when a player doesn't want to be distracted and wants to enjoy the game in silence. Surely it is not a job for everyone, and we choose our croupiers very carefully. Setkali jste se někdy s profesionálním hráčem podvodníkem? Ve smyslu používání zakázaných pomůcek? Kasíno, kromě hráčů bohužel přitahuje také jinou vrstvu lidí, kteří se snaží ignorovat pravidla a chtějí tak přijít k rychlým penězům. Vše pečlivě kontrolujeme na kamerách a naši krupiéři jsou trénováni být ve střehu. Pokud máme nějaké podezření, dáváme hráče na takzvaný „black list„ a je pro něj zakázán vstup do všech našich provozů. Have you ever met a professional cheater player? In terms of using prohibited aids. Unfortunately, the casino, in addition to players, also attracts another group of people who try to ignore the rules and try to make money quickly. We check everything carefully on cameras and our croupiers are trained to be alert. If we have any suspicion, we put the player on a so–called "blacklist" and such person is prohibited to enter any of our operations. Takže ani s technickými vychytávkami filmového agenta si na vás a spoluhráče nikdo nepříjde? Ne, ani s výbavičkou od bondovského provianťáka Q. (poznámka redakce, říká se smíchem) So even with technical gadgets of a film agent, no one can cheat on you or your teammates? No, not even with equipment from Bondian quartermaster Q (editor's note, she says laughing) Plánujete pořádání turnajů, v jaké hře? Jak jsem již zmínila, evidujeme nárůst hráčů pokeru. Co se týká turnajů, máme sesterské kasíno v Hotelu Hilton s názvem Atrium. Je to domov EPT, European Poker Tour, což je největší turnaj v pokeru. V obou těchto prémiových kasínech chystáme časté turnaje a těšíme se, až se tento plán uskuteční. Are you planning to organize tournaments, in which game? As I mentioned earlier, we are seeing an increase in poker players. As far as tournaments are concerned, we have an affiliated casino at the Hilton Hotel called Atrium. It's the home of the EPT, the European Poker Tour, the biggest poker tournament. We are preparing frequent tournaments at both premium casinos and we look forward to making this plan happen.


HOTEL HVĚZDA VÍTÁ LÁZEŇSKOU SEZONU 2019 VE SKVĚLÉ KONDICI Rozkvetlá příroda Sladkovského lesa i tento rok sytě probarví nádhernou architekturu Mariánských Lázní. I když si už před rokem připomněly dvě stě let od svého založení, jsou stále přitažlivé. Nemalý podíl na tom mají hotely, které dbají na komfort svých hostů. Jedním z nich je Premium hotelový komplex Health Spa Resort Hvězda **** Superior, který se může pochlubit citlivě zrekonstruovanými pokoji. Hlavní budova Hvězdy zdobí Goethovo náměstí svou nádhernou architekturou už od roku 1905. Její ideální umístění v centru Mariánských Lázní vybízí k příjemným procházkám nejen k hlavní kolonádě a zpívající fontáně, ale i za blízkými prameny a do okolní lesnaté přírody. Celý „hvězdný„ re-

The flowering natural beauty of Sladkovský Forest this year also adds colour to the magnificent architecture of Mariánské Lázně. Even though it has already been one year since the town commemorated its 200th anniversary, this spa town remains attractive. To a considerable extent, this is thanks to the hotels that take care of their guests’ comfort. One of these is the Premium hotel complex – the Health Spa Resort Hvězda **** Superior, which boasts sensitively renovated bedrooms. The main building of Hvězda has adorned Goethe Square with its stunning architecture since 1905. Its ideal location in the centre of Mariánské Lázně invites guests to enjoy pleasant walks to the main colonnade and the singing fountain, as well as to the nearby springs and surrounding woodland. The

#MENHOUSE

sort se může pochlubit až 237 pokoji kategorie Komfort, Superior, Superior Plus, Junior Suite, Suite a apartmá. Nově jsou tu však dostupné také zrekonstruované pokoje PREMIUM. Nově renovované pokoje jsou zvláště vhodné pro alergické osoby a jsou velmi komfortně vybaveny. Nechybí tele–vize, telefon, Wi–Fi internet, USB, minibar, rychlovarný set na kávu a čaj, sejf, fén, župan, froté pantofle, žehlicí set. V pokojích PREMIUM směrovaných na jih je navíc k dispozici klimatizace. Díky těmto pokojům je rozsáhlá škála kvalitního ubytování v hotelovém komplexu Health Spa Resort Hvězda **** Superior schopna uspokojit i v roce 2019 ty nejnáročnější zájemce o pobyt v Mariánských Lázních. www.marienbad.cz

entire Hvězda Resort comprises 237 rooms in the Comfort, Superior, Superior Plus categories, as well as Junior Suites and apartments. In addition, newly renovated PREMIUM rooms are also available. These are particularly suitable for allergic persons and are very comfortably equipped. There is a TV, telephone, Wifi Internet connection, USB, minibar, coffee and tea– making facilities, safe, hairdryer, bathrobe, terry slippers and ironing facilities. In addition, south–facing PREMIUM rooms contain air–conditioning. Due to these rooms, the wide range of quality accommodation in the Health Spa Resort Hvězda **** Superior hotel complex is able to satisfy even the most demanding guests who are also interested in staying in Mariánské Lázně in 2019. www.marienbad.cz


SPA HOTEL SVOBODA V NOVÉ KRÁSE V přehlídce špičkových hotelů v Mariánských Lázních má Spa Hotel Svoboda už dlouhá léta své čestné místo. Spa Hotel Svoboda byl slavnostně znovuotevřen 12. května 2019. Do klidné části Mariánských Lázní v Chopinově ulici, kde se hotel nachází, zamířili noví hosté. Oceňují nejen bohatou zeleň přilehlého lesoparku a blízkost lázeňského centra se známou kolonádou a Zpívající fontánou, ale především větší dávku pohodlí, které jim rekonstrukce hotelu nově přináší.Tříhvězdičková Svoboda je součástí lázeňského komplexu budov, k němuž náleží ještě dům Margareta a Palladio. Dohromady nabízejí přes 130 jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů kategorie Komfort a bohatou škálu lázeňské péče a wellness, jejichž možnosti od května rozšiřuje zrekonstruovaný bazén a okolní prostředí.

Součástí zrekonstruovaného lázeňského centra Palladio je vedle nového bazénu také sauna, parní lázeň a whirpool společně s relaxačními lehátky. Návštěvníci oceňují navíc další vylepšení. Vzhledem k tomu, že má hotel svůj vlastní zdroj Josefova pramene, jednoho z nejkvalitnějších pro vysokou koncentraci CO2, došlo i k rozšíření počtu minerálních kabin a nově i k úpravě pracoviště slatinných zábalů. Hotel Svoboda se opět otevírá celoročnímu provozu a obnovuje tradici vánočních a silvestrovských pobytů, a to již pro tuto sezonu 2019/2020. www.marienbad.cz

Spa Hotel Svoboda will be festively reopened on 12th May 2019. New guests will soon be back in the quiet part of Mariánské Lázně in Chopinova Street, where the hotel is located. They will appreciate the vast expanse of greenery of the adjacent forest park and the proximity of the Spa Centre with its famous colonnade and Singing Fountain, but above all the greater comfort that the newly reconstructed hotel provides them. The 3–star Svoboda is a part of the spa complex of buildings, which also includes Margareta and Palladio. Together they offer over 130 single and double rooms in the Comfort category. There is a wide range of spa and wellness treatments, which will be expanded from May, together with the reconstructed swimming pool and surrounding area.

In addition to the new swimming pool, the renovated Palladio Spa Centre features a sauna, steam bath and whirlpool, along with relaxing deckchairs. After the opening in May, visitors will appreciate another facility. Due to the fact that the hotel has its own source of Josef ’s Spring, one of the best quality springs for its high concentration of CO2, the number of mineral cabins has been increased and the workplace for peat wraps has recently been modified. Hotel Svoboda is once again open for year–round operation and is already renewing its tradition of Christmas and New Year’s Eve stays for the 2019/2020 season. www.marienbad.cz


PANINARO #srazumekáče #InterFCfans #zlatámládež #spaghettiwallstreet

Italská odpověď na yuppies se jmenuje podle sendvičů (panino). Ale abyste si v Itálii nenaběhli, název se prý konkrétně odvozuje od baru Al Panino, což někdo může vnímat jako podstatný rozdíl. Zlatá mládež v Miláně se scházela na náměstí Piazza San Babila a v okolních fastfoodech, aby probrali nejnovější akvizice na poli módních doplňků. Nejednalo se však o okázalé obleky amerických yuppies, jako spíš o značkové džíny (typicky Levi’s) a trika nebo boty Timberland. Dámské protějšky Paninaros byly takzvané sfitinzia nebo squinzia, což by se s jistou licencí dalo přeložit jako fiflena. Komerční potenciál nové milánské subkultury nemohl zůstat nepovšimnut, a tak se za masivní podpory médií a seriálů brzy rozšířil po celé zemi. V roce 1986 se

Dámské protějšky Paninaros byly tzv. sfitinzia nebo squinzia, což by se s jistou licencí dalo přeložit jako fiflena.

#MENHOUSE

například na římském náměstí Piazza di Spagna otevřel první McDonald’s a pro místní Paninaro to byl památný okamžik. Subkultura Paninaro je vnímána jako čistě módní vlna. Díky určité třídní hrdosti a elitářství získala konzervativně laděný politický nádech, což vedlo ke konfliktům s jinak vyprofilovanými skupinami. The Italian answer to the yuppies are named after a sandwich (panino). But in Italy, the name is said to be specifically derived from the Al Panino bar, which can be seen as a significant difference. The golden youth of Milan met in Piazza San Babila and nearby fast food restaurants to discuss the their latest fashion accessory acquisitions. However, these were not the spectacular suits of American yuppies, more branded jeans (typically Levi’s) and T–shirts or Timberland shoes. The women counterparts of Paninaros were so–called sphitinia or squinzia. The commercial potential of the new Milan subculture could not go unnoticed, and soon, with massive support from the media and TV, it soon spread throughout the country. For example, the first McDonald's was opened in Rome's Piazza di Spagna in 1986, and it was a memorable moment for the local Paninaro. The Paninaro subculture is seen as a purely fashion wave. With some class pride and elitism, it took on a conservative political tinge, which led to conflicts with politically opposed groups.

oblečení clothes

Péřovka Moncler Moncler brand down jacket

hudba music

Pet Shop Boys: Pani– naro – singl natočený po návštěvě Milána dostal povědomí o módním vkusu paninaros i mimo Itálii. Pet Shop Boys: Paninaro – a single recorded after a visit to Milan spread Paninaro fashions outside of Italy.

jídlo food

sendvič z fastfoodu fastfood sandwichHOTEL AXA Minulost a budoucnost v jednom. Architektonické dědictví se tu snoubí s nejnovějšími hoteliérskými trendy.

#MENHOUSE

Minulost a budoucnost v jednom. Architektonické dědictví se tu snoubí s nej– novějšími hoteliérskými trendy. Funkcionalistická budova Hotelu AXA byla projektována a postavena architektem a stavitelem Václavem Pilcem v letech 1930–32. V této polyfunkční budově, která byla koncipována především s ohledem na sportovní charakter hotelu, byly i prostory obchodní (obchodní dům Jepa), restaurační a komerční. Pokoje byly vybaveny funkčním nábytkem ve stylu tehdejší doby, to znamená převážně trubkovým nábytkem od Slezákových závodů, jednoho z největších výrobců tohoto typu nábytku v Československu třicátých let minulého století. Sportovní koncept budovy vypracovala manželka Václava Pilce, špičková sportovkyně a reprezentantka prvorepublikového Československa v plavání a skocích do vody, prof. Běla Friedländerová, která vedla sportovní a tělovýchovné kurzy,


The past and future in one. Architectural heritage combines here with the latest hotel trends. The functionalist building of AXA Hotel was designed and built by architect and developer Václav Pilc in 1930–32. In this multifunctional building, which was designed primarily with regard to the sporting nature of the hotel, there were also shopping premises (department store Jepa), restaurant and commercial space. Rooms were furnished with functional furniture in the style of that time, mainly tubular furniture from Slezák’s plants, one of the largest manufacturers of this type of furniture in the Czechoslovakia in the 1930s. The sports concept of the building was designed by spouse of Václav Pilc, the top athlete and member of the national team of the First Republic of Czechoslovakia in swimming and diving – prof. Běla Friedländerová, who was in charge of sports and physical education courses, primarily for women and girls. The building has undergone several modifications; the most essential between 1978 and 1985, when significant modifications were made to the pool – the diving platform was removed and the pool depth was reduced. In 1994, the hotel was acquired by heiresses of architect Pilc in restitution proceedings. Their objective and vision was to build on the tradition of physical and mental balance and health. Between 2012 and 2014, they decided to carry out a complete in–depth reconstruction of the hotel part of the AXA building according to the architectural design of the Akad. Ing. Rudolf Netík.

určené především ženám a dívkám. Budova prošla několika úpravami, nejzásadnější v letech 1978 až 1985, kdy probíhaly významné úpravy bazénu – byla odstraněna skokanská věž a snížena hloubka bazénu. V roce 1994 hotel získaly v restitučním řízení dědičky architekta Pilce. Jejich cílem a vizí bylo navázat na tradici, která spočívala v tělesné a duševní vyrovnanosti a zdraví. V letech 2012 až 2014 se rozhodly provést kompletní hloubkovou rekonstrukci hotelové části budovy AXA podle architektonického návrhu akad. arch. Ing. Rudolfa Netíka. Vřelý vztah architekta Netíka k funkcionalismu se totiž odráží i v mobiliáři pokojů a veřejných prostor, který je součástí nového uceleného funkcionalistického interiérového designu. Jak architekt Netík říká: „Tak, jak by to asi v současné době koncipoval sám architekt Pilc – otevřené prostory, světlo, chromový nábytek v legendárním stylu Bauhausu v čistých, elegantních liniích ve spojení s vysokou mírou funkčnosti.„ Svítidla, doplňky a kovový nábytek vycházejí z původní fotodokumentace interiéru. Poslední rekonstrukce hotelu probíhala s akcentem na požadavky dnešní doby v oblasti hotelových služeb a požadavků hostů, což je například i nezbytnost plného pokrytí signálem Wi–Fi v celém objektu. Tříhvězdičkový hotel AXA si vybírají nejen fanoušci designu a architektury, ale i turisté, kteří oceňují jeho strategickou polohu v samém srdci města, přímo v Praze 1. V budově je hotelovým hostům mimo jiné k dispozici veřejný bazén a fitness centrum, což naplňuje původní záměr majitele budovy AXA i po devadesáti letech.

The warm relationship of architect Netík to functionalism is namely reflected in the furnishings of rooms and public spaces, which is part of the new integrated functionalist interior design. As Netík says: „Just as architect Pilc would like it to be conceived today – open spaces, light chrome furniture in the legendary Bauhaus style in clean, elegant lines in connection with a high level functionality.“ Lighting fixtures, accessories and metal furniture are based on the original photographic documentation of the interior. The last reconstruction of the hotel was accentuated by today’s requirements in the area of hotel services and guests' requirements, which is, for example, the necessity of full coverage of the Wi–Fi signal throughout the building. The three–star AXA Hotel is the choice taken not only by fans of the design and architecture, but also by tourists who value its strategic location in the heart of the city, right in Prague 1. Amongst other things, the hotel has a public swimming pool and fitness centre inside the building, which is the original intention of the owner of the AXA building even after ninety years.


LE GRILL Text: Veronika Hozmanová

Až budete v příštích parných měsících hledat doslova oázu klidu a chladu v centru rušné, rozpálené Prahy, hotel The Grand Mark a jeho vyhlášená restaurace Le Grill vám poskytnou perfektní útočiště. Zastavili jsme se na slovíčko s jejím šéfkuchařem Jaromírem Hlavsou a ochutnali za vás něco z aktuálního menu. Jaké ingredience teď hrají prim? Momentálně je sezona chřestu. Další stěžejní ingredience, které jsou součástí našeho sezonného menu, jsou ředkvičky, kedlubny, pampelišky, mladý špenát nebo černý kořen. Pozorujete zvýšený zájem o gastronomii v posledních letech v souvislosti s popularitou televizních kuchařských show? Zájem lidí o kvalitní gastronomii určitě stoupá a mění se také jejich přistup k ní. Nevadí jim si připlatit za zážitek v luxusní restauraci. Upouštějí od přesvědčení, že všeho má být hlavně hodně. Zároveň začali více přemýšlet nad jídlem, které nakupují. Napomáhají tomu samozřejmě i kauzy jako nedávný problém s polským masem. Lidé přichází na to, že by měli být ostražitější a zjišťovat si původ potravin, které kupují. Několik let jste strávil prací v Anglii. Co vás vedlo k návratu do Česka? K návratu mne přesvědčila prestižní nabídka na pozici zástupce šéfkuchaře do hotelu Augustin. Velmi mě to lákalo, tak jsem se rozhodl vrátit do Prahy. Byl to velký šok? Třeba z hlediska kultury pracovního prostředí? Během devíti let v Anglii jsem okusil, jak tvrdě se tam musí pracovat – nastávala období, kdy jsme měli i osm akcí za den. Ke kuchařskému povolání tam panuje daleko větší respekt než v Česku. Možná je to i tím, že jsou trochu napřed, co se týče kuchařských show a lokálních produktů. Kuchař je tam podle mě zkrátka mnohem váženější osobnost. V rámci hotelu The Grand Mark je spousta možností, kde se usadit. Přesně tak! Hlavní dominantou hotelového komplexu je určitě restaurace Le Grill, dále je možné se usadit v zimní zahradě, kterou je příjemné navštívit obzvlášť o Vánocích, kdy je prostor svátečně nasvícen a ozdoben. Všude je pokaždé jiná atmosféra, takže zákazníka čeká vždy o trochu jiný zážitek. Také se pyšníme

#MENHOUSE

velkou zahradou s terasou, kterou otevíráme na jarní a letní měsíce. Návštěvníkům zde navíc dělají společnost živí pávi, kteří po za– hradě korzují, což je taková naše specialita a atrakce. Ve večerních hodinách je ideální zavítat do Two Steps Bar and Lounge. Jací zákazníci vás navštěvují? Mezi hlavní klientelu patří hlavně čeští zákaz– níci, dále máme hosty z Ruska, USA, Velké Británie nebo Asie. Každý host a národ má samozřejmě jiné požadavky. Týden od týdne se liší a nedá se předvídat. Kdybych měla turistům doporučit kvalitní českou kuchyni, byl by Le Grill správná volba? Určitě! Soustředíme se na moderněji pojatou českou kuchyni, což je pro naše hosty o to větší zážitek. Produkty, ovoce a zeleninu odebíráme podle sezony od místních farmářů. Naší specialitou je například přeštické prase. Nyní nás čeká degustace. Co jste si pro nás připravil? Jako předkrm budeme servírovat králičí rillettes, doplněné ředkvičkami, karame– lizovanými slunečnicovými semínky a jarní cibulkou. Jako hlavní chod jsme si pro vás vybrali prso z kukuřičného kuřete, pyré z černého kořene s karotkovou omáčkou a grilovaným salátem little gem. Sladkou tečkou na závěr pak bude čokoládový dort Grand Mark. Dobrou chuť!LE GRILL Roasting hot months are coming. Once you seek an oasis of calm and chill in the centre of hectic Prague, the Grand Mark hotel with its renowned restaurant Le Grill will provide a shelter for you. We stopped by to have a chat with its executive chef Jaromír Hlavsa and we tried something from the current menu. Which ingredients play the first fiddle this season? Currently, we have a season of asparagus. Other key ingredients on our seasonal menu are a radish, kohlrabi, dandelion, baby spinach or salsify. In the recent years, have you noticed a bigger interest in gastronomy related to the popularity of TV shows such as MasterChef? Definitely, people’s interest in gastronomy is on the rise as well as their attitude towards it. They don’t mind paying extra money for a premium experience in the luxurious restaurant. They no longer see the urge in having „a lot of food„ on the plate as well. In addition to that, they started thinking more while shopping. The media affairs such as the latest problem with Polish meat also have a great influence on this behavior. Consumers came to realize that they should pay more attention to the origin of goods they buy. You spent many years working in England. Why did you decide to come back to the Czech Republic? I got a lucrative offer to work as an Assistant of Executive Chef in Augustine hotel. It really aroused my interest, so I decided to return to Prague. Did it feel different to you? Perhaps in terms of workspace culture? During my nine years in England, I learnt how hard you have to work there – sometimes we had to serve eight events a day. On the other hand, the appreciation of this profession is higher than here. One of the reasons could be their progressive approach or numerous cooking shows. In my opinion, a chef has a way higher status in England. Within the Grand Mark complex, there is a lot of options where to enjoy your time. Indeed. Le Grill restaurant is our dominant. Then you can spend time in the winter gar-

#MENHOUSE

den, which is of a pleasant atmosphere especially in Christmas time, when it’s decorated with lights. There’s a different vibe at each venue, hence customers experience something else everytime they visit. We’re particularly proud of our big garden with terrace, which is open during Spring and Summer months. Our specialty and attraction can be seen there – peacocks keep visitors company and wander around. In evening time, Two Steps Bar and Lounge is a perfect choice. Who are your costumers? Foreign guests are complemented by a huge base of Czech customers. We are visited by Russians, Americans, Brits or guests from Asia. Naturally, each guest or nationality has specific demands. It differs week by week, you can’t really predict it. When giving a recommendation on a quality Czech cuisine to tourists, would be Le

Grill the right advice? I think so. The food we prepare is more of a modern kind, which makes their experience even more interesting. We get our products, fruits and vegetables from local farmers, depending on the season. Our specialty is the pig of Přeštice, for instance. The tasting time is here. What did you prepare for us? For starter, we serve rabbit rillettes together with radish, caramelised sunflower seeds and spring onion. As main course, there’s a cornfed chicken breast, salsify purée, carrot sauce and grilled little gem salad. Literally on top of the cake – the tasting will have a sweet finish as you´ll get our signature chocolate Grand Mark cake. Bon appetit!


Menhouse_VisitMore.pdf

1

28.05.19

12:37

Víc než průvodce

Vzykoušejte nový pohled do minulosti

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Rozšířená realita 360° historie Audioprůvodce

MENHOUSE_01/2019.indd 91

26.06.19 23:45


• ITALSKÁ RESTAURACE S KUCHYNÍ ZAMĚŘENOU NA REGION TOSKÁNSKA SE NACHÁZÍ V HOTELU NH COLLECTION PRAGUE NA VRCHOLU KOPCE MRÁZOVKA. • Z PŘILEHLÉ TERASY MŮŽETE V KLIDNÉM PROSTŘEDÍ UPROSTŘED ZELENĚ OBDIVOVAT KRÁSNÝ VÝHLED NA PRAHU. • KULINÁŘSKÝ ZÁŽITEK VÁM ZPESTŘÍ JÍZDA UNIKÁTNÍ LANOVKOU, KTEROU SE DO RESTAURACE DOSTANETE Z BUDOVY HOTELU NH PRAGUE CITY. • TĚŠIT SE MŮŽETE NA NOVÉ MENU PLNÉ TRADIČNÍCH TOSKÁNSKÝCH SPECIALIT, KTERÉ SESTAVIL ŠÉFKUCHAŘ HOTELU VE SPOLUPRÁCI S TOSKÁNSKÝM ŠÉFKUCHAŘEM GIONATOU D’ALESSIM.

• ITALIAN RESTAURANT WITH ITS CUISINE FOCUSED ON THE REGION OF TUSCANY IS LOCATED IN THE NH COLLECTION PRAGUE HOTEL ON THE TOP OF THE MRÁZOVKA HILL. • YOU CAN ADMIRE A BEAUTIFUL VIEW OF PRAGUE FROM THE ADJACENT TERRACE IN THE CALM ENVIRONMENT SURROUNDED BY GREENERY. • YOUR EXQUISITE DINING EXPERIENCE WILL BE ENRICHED WITH A RIDE BY A UNIQUE CABLE CAR BRINGING YOU TO THE RESTAURANT FROM THE NH PRAGUE CITY HOTEL BUILDING. • YOU CAN LOOK FORWARD TO A NEW MENU FULL OF TRADITIONAL TUSCAN SPECIALTIES, CREATED BY HOTEL’S EXECUTIVE CHEF IN COOPERATION WITH TUSCAN CHEF GIONATA D’ALESSI.

#MENHOUSE


www.ristoranteilgiardino.cz


RESTAURACE BASTION Jiný gastronomický zážitek Text: Jan Kalous Bastion je restaurace vyhlášená nejen kulinářským uměním týmu zdejších kuchařů, ale také skvělým interiérem a výhledem na Prahu. Vypravili jsme se na vlastní kůži přesvědčit, kolik je pravdy na tom, že tohle místo patří, co se kulinářského zážitku týče, k úplné české špičce. Ochutnáme ambiciózní šestichodové degustační menu. Začínáme tataráčkem zauzeným třešňovým kouřem. Úžasně lehký a svěží, skvěle namletý tataráček naberete na chlebový chips, zajíte remuládou z pečené papriky a ucítíte dokonalou harmonii výrazných chutí, které vám v ústech rezonují spolu se svěžím bílým vínem – ke každému chodu nám som– meliér volí víno jiné. Ochutnáme od jiskřivě pronikavých bilých vín jižní Ameriky přes hravé odrůdy moravských vinařů po hutná a výrazná vína červené francouzské produkce. Ale to nepředbíhejme, na stůl nám totiž míří druhý chod, který si také žádá skvělé víno – levandulový kozý sýr. Zbavený jakékoliv pro někoho snad nepříjemné koziny skvěle doplňuje plátek pečené hrušky, javorový sirup a ořechy. V chodu třetím, polévce, zažíváme – čistě subjektivně – jeden z úplných vrcholů celé degustace – skvěle vyladěnému krému z mladé kukuřice vévodí jako třešínka na dortu grilovaná mušle svatého Jakuba. Krém, především jeho konzistence a nevtíravě půvabná vůně, krásně doladí lehounkou a přitom tak nezaměnitelnou chuť grilované mušle a to celé pak ještě doplňují a příjemně uzemňují chipsy z červené řepy. Dostáváme se k hlavním chodům a na stůl nám míří neuvěřitelně přímočará, nekomplikovaná a přitom výrazná italská kuchyně. Domácí papardelle s mušlemi vongole a cukrovým hráškem je neuvěřitelně jednoduchá a ve svém provedení elegantní kombinace vůní a chutí, v tomto případě je to cleé ještě podtržená šalotkou a trochu bílého vína. Druhý hlavní chod je jedna chlouba Bastionu – svíčkové řezy Filetto Bastion. Plátky masa jsou proložené

#MENHOUSE

parmskou šunkou, zemité pečené grenaille na mořské soli tomu celému dodávají mile rustikální vyznění. Blížíme se do finále, křivka nadšení a očekávání stoupá – po sázce na jistotu v podobě skvělého masa přichází experiment. Na stůl nám spolu s červeným vínem míří barevná sklenička s hodně zajímavým dezertem – Popcorn shotem. Kombinace slaného karamelu, popcornového krému a medového hnízda dokonale sváže a do grandiouzního finále nasměruje mátožným odérem prodchnuté rumové hnízdo. Dokonalý závěr, který jen potvrzuje, že v Bastionu na co sáhnou, to se jim povede. Dokázat do jednoho degustačního menu dostat tolik chutí, vůní, gastronomických citací a inspirací, je mistrovský kousek.

RESTAURANT BASTION A different gastronomic experience Bastion is a restaurant famous not only for its culinary art of the local cooking team, but also for its splendid interior and view of Prague. We set out to see ourselves whether it is true that this place ranks among the Czech top as far as the culinary experience is concerned. We will try their ambitious six-course degustation menu.


www.bastion–prague.cz Horská 1751/4 Praha 2

We start with a cherry-wood-smoked steak tartar. You dip a bread chip into a delightfully light and fresh, excellently ground steak tartar and have a baked-pepper rémoulade sauce after. What you feel is a perfect harmony of distinct flavours, resonating in your mouth together with fresh white wine – the sommelier selects a different type of wine for each dish. We start tasting cheeringly sharp white wines of South America through playful varieties made by Moravian winemakers up to full-bodied and assertive red wines of French provenience. But let’s continue step by step, because now it is the second course, also requiring excellent wine, that is about to land on our table – the lavender goat cheese. Without for someone unpleasant goat aroma, the cheese greatly complements with a slice of a baked pear, maple syrup and nuts. In the third course, a

soup, we experience – purely subjectively speaking – one of the absolute highlights of the whole degustation – a deliciously refined cream made from young maize crowned with a grilled pilgrim’s scallop, like an icing on the cake. The cream, especially its consistency and mild, delicious smell, is fine-tuned with a very light, still unmistakable flavour of the grilled scallop, all supplemented with a pleasant, earthy tone of beetroot chips. We progress to the main dishes and the Italian cuisine, unbelievably straightforward, uncomplicated, yet distinctive, will be soon served up. Home-made pappardelle pasta with vongole clams and string peas is an astonishingly simple and elegantly-designed combination of flavours; in this case it is all emphasized with shallot and a drop of white wine. The second main dish is one of the Bastion’s highlights – sirloin Filetto

Bastion. The slices of the meat are interlaid with prosciutto and the earthly grenaille potatoes baked on sea salt give the whole dish a nicely rustic tone. We are getting nearer to the finale, with the curve of enthusiasm and expectations rising – after playing it safe by means of the excellent meat, an experiment arrives. Together with red wine, a colourful glass filled with a very interesting dessert – Popcorn Shot – is put before us. This combination of salty caramel, popcorn cream and honey nest merges, sending a rum nest infused with its drowsy smell into the grandioso finale. A perfect end proving that what people in Bastion touch turns into success. To manage to get so many savours, aromas, gastronomic quotes and inspirations into one degustation menu is a masterpiece.


HIPHOP

#breakdance #grafitti #dj #beatbox #rap

Hip hop charakterizuje devět prvků, z nichž čtyři až pět jsou klíčové pro pochopení žánru. Čtyři hlavní pilíře definoval DJ a muzikant z Bronxu Afrika Bambaataa a jsou to: rapování, DJing, breakdancing a grafitti. Pátým pilířem je buď znalost prostředí ulice, hiphopová móda nebo beatboxing – záleží na tom, s kým zrovna mluvíte. Hiphop se zrodil v sedmdesátých letech v Bronxu. Jako úplný počátek se berou pouliční party gangu Black Spades, odkud se nová hudba, móda, slang a další atributy šířily do celého světa. Mocnou zásluhu na šíření hip hopu měly nejdříve hudební kanály jako MTV, posléze nástup internetu a sociálních sítí. Jako se vyvinulo nepřehledné množství druhů hip hopu, vznikla i spousta módních stylů. Breakdanceři ze začátku nosili pohodlné sportovní oblečení jako boty Puma, kalhoty Adidas, triko a bundu. Pak se objevily džíny

Mocnou zásluhu na šíření hip hopu měly nejdříve hudební kanály jako MTV, posléze nástup internetu a sociálních sítí.

#MENHOUSE

odhalující lem boxerek, čehož se chytili jak výrobci džínů, tak výrobci boxerek. Pro mainstreamové rappery se statusovým symbolem stalo nošení drahých značek, čehož se spousta z nich snažila využít. Ikonickou značkou se stal Tommy Hilfiger. Jako slepí k houslím přišily k hip hopu sportovní značky jako Adidas, Reebok nebo Nike, v jejich stopách však kráčely specializované hiphopové značky Troop, Cross Colors, Mecca, Walker Wear nebo Karl Kani. Hip–hop is characterized by nine elements, four or five of which are key to understanding the genre. The four main pillars were defined by the DJ and musician from the Bronx Africa Bambaataa. They are: rapping, DJing, breakdancing and graffiti. The fifth pillar is either knowledge of the street environment, hip–hop fashion or beat–boxing – it depends on who you are talking to. Hip–hop was born in the Bronx in the 1970s. The Black Spades gang street party is often taken as the starting point for this new music, fashion, slang, and other attributes that spread throughout the world. Much credit for the spread of hip hop goes to music channels such as MTV, then by internet and social networks. A lot of hip–hop styles have been created as well. From the very beginning, break dancers wore sportswear like Puma shoes, Adidas pants, T–shirts and jackets. Then jeans revealing the top of underwear were caught on. For mainstream rappers wearing expensive brands was a symbol of status. The iconic brand was Tommy Hilfiger. Sporting brands such as Adidas, Reebok, and Nike have stuck to hip hop, but following on from them are specialized hip hop brands Troop, Cross Colors, Mecca, Walker Wear and Karl Kani.

hudba music

Sugarhill Gang: Rapper’s delight – téměř patnáctiminutová ikonická skladba, která vystřelila slova hip a hop do vesmíru. Sugarhill Gang: Rapper’s delight – the almost 15 minute long song which launched hip–hop.

filmy films

8 Mile – autorbiografický film o Eminemovi. který vám pomůže leccos kolem hip hopu pochopit. 8 Mile – Eminem's autobiographical which will help understand a lot of hip–hop's background.

lidé people

Když se Snoop Doggy Dogg objevil v televizi v ragbyovém pruhovaném triku Hilfiger, vyprodalo se druhý den z obchodů v celém New Yorku. Snoop Doggy Dogg – When he appeared on TV wearing a stripped Hilfiger rugby top, it was sold out the next day in the whole of New York.Text: Darek Šmíd

10 MOST ABSURD RAP SUPERSTARS OF THE PRESENT

10 NEJABSURDNĚJŠÍCH RAPOVÝCH SUPERSTAR SOUČASNOSTI Jsou slavní. Jsou kontroverzní. Jsou nepochopitelní. Mechanismus popularity nejvíce trendy raperů dneška dokážou docenit zřejmě až studované hlavy nadcházejících generací, neboť globální obliba hip– hoperů s minimální slovní zásobou či twerkujících raperek může být současníkovi záhadou. They’re famous. They’re controversial. They’re hard to understand. The mechanism of popularity of the trendiest rappers of the present is likely to be appreciated later by educated brains of the next generations, since the global popularity of hip–hoppers with a minimum vocabulary or twerking female rappers can be a mystery to a contemporary.

Lil Pump

Cardi B

Gucci Gang, an iconic song of this 17–year–old rapper with a tattooed neck and colourful dreadlocks, has the following chorus: „Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang„ – and 766 million views on YouTube. Lil Pump is a champion of the micro–genre „SoundCloud Rap“ the stars of which come from the internet service SoundCloud and rapping, using a vocabulary not exceeding roughly thirty words, mostly about coke, sex and dollars.

A former stripper and a later internet star from Instagram scores with her super–successful song Bodak Yellow thanks to which she made it to the very top of Billboard Hot 100 as the second rapper ever (after Lauryn Hill); another song I Like It, also on the first notch, made her the first rapper who has had more than one song no 1 in the chart. And all that in spite of the fact that Bodak Yellow is a repetitive, worn–out song about Cardi B being absolutely the best and I Like It about her having a lot of money and being „hotter than a Somali“.

Ikonický song tohoto sedmnáctiletého rapera s potetovaným krkem a barevnými dredy Gucci Gang má následující refrén: „Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang, Gucci gang„ – a 766 milionů zhlédnutí na YouTube. Lil Pump je šampionem mikrožánru SoundCloud Rap, jehož hvězdy se rekrutují z internetové služby SoundCloud a slovní zásobou nepřesahující asi třicet slov rapují ponejvíce o koksu, sexu a dolarech.

Někdejší striptérka a posléze hvězda Instagramu zabodovala superúspěšným songem Bodak Yellow, s nímž se vyšvihla na první místo žebříčku Billboard Hot 100 jako druhá raperka v historii (po Lauryn Hill); další song I Like It rovněž na prvním místě z ní udělal první raperku, která má v žebříčku více než jeden song č. 1. A přitom Bodak Yellow je repetitivní odrhovačka o tom, že Cardi B je úplně nejlepší a I Like It zase o tom, že má strašně peněz a je „žhavější než Somálec„.


6ix9ine

Jeho přezdívka se čte „six nine„, čili „šest devět„, což je číslo, které má 6ix9ine vykérované na obličeji, na břichu a pro jistotu i na kloubech rukou a mnohokrát také na pažích. V současné době raperovi s duhovými vlasy a pestrobarevnými zuby hrozí pobyt ve věznici, neboť se vyskytuje v jistém videozáznamu s děvčetem, jemuž v té době bylo třináct let; nijak to ale nebrání jeho úspěchu s klipy, jako je Fefe, u nějž takřka tři miliony lidí lajkují, jak 6ix9ine líže zmrzlinu s Nicki Minaj. His nickname reads “six nine“ and 6ix9ine has this number tattooed on his face, belly and even, to be sure, on knuckles of his hands and many times on his arms too. At present the rapper with rainbow hair and colourful teeth is in danger of going to jail, because a certain video shows him with a girl who was thirteen at that time, but this does not hinder his video clips from success. For example, Fefe was liked by almost three million people for 6ix9ine and Nicki Minaj licking ice–cream.

Iggy Azalea

Na sociální síti Reddit existuje diskusní fórum „Zadek Iggy Azaley: vše, co souvisí s Iggy a jejím zadkem„, které se věnuje jen a pouze sedacím partiím australské raperky. Hýždě šestadvacetileté dámy jsou nejen tématem spekulací o tom, kolik injekcí a implantátů stojí za jejich současným úctyhodným objemem, ale jsou už také i neskrytým ústředním bodem nového klipu Kream, v němž jimi Azalea twerkuje o sto péro. To proto, abychom se ani my radši nedostali k jejímu rapování… The queen of popular hip–hop (but who describes herself as a „king“) churns out her songs with remarkable aggressiveness and arrogance which, for some reason, attracts masses. It can be related to the fact that according to some theories Nicki Minaj has even a more monumental derriere than Iggy Azalea and displayed it on the cover of her legendary single Anaconda about a male sexual organ working only if the girl has – of course – a huge backside.

Post Malone

Post Malone sklízí rány zleva zprava – ovšem streamování jeho songů láme rekordy. Tu se o něm mluví jako o „Donaldu Trumpovi hip–hopu„ (protože věci, které by měly hypoteticky zlikvidovat jeho kariéru, jej naopak jen posílily) a také jako o chlapečkovi z bohaté famílie, která mu umetla cestičku do světel reflektorů. Jenže Post Malone, běloch s projevem na pomezí dětské říkanky, hip–hopu a folku, označovaným za lakonický, dokáže obrátit nové album v platinové za pouhé čtyři dny. Post Malone is suffering one blow after another from left and right – but the streaming of his songs is breaking records. Here he is described as „a Donald Trump of hip–hop“ (because things that were hypothetically meant to ruin his career made him contrarily stronger) and also as a little boy from a rich family that paved the way to the limelight for him. But Post Malone, a white man with a performance bordering nursery rhymes, hip–hop and folk, described as laconic, can turn his new album into platinum one in mere four days.


Nicki Minaj

Královna populárního hip–hopu (která se ale označuje za „krále„) chrlí své songy s pozoruhodnou agresivitou a arogancí, které z nějakého důvodu přitahují davy. Něco s tím může mít do činění, že Nicki Minaj má podle některých teorií ještě monumentálnější sedací partie než Iggy Azalea, a proslule je vystavila na odiv na obálce svého legendárního singlu Anaconda. Ten je o mužském pohlavním údu, který funguje jen v případě, že má dívka – pochopitelně – obrovitánský zadek.

The queen of popular hip–hop (but who describes herself as a „king“) churns out her songs with remarkable aggressiveness and arrogance which, for some reason, attracts masses. It can be related to the fact that according to some theories Nicki Minaj has even a more monumental derriere than Iggy Azalea and displayed it on the cover of her legendary single Anaconda about a male sexual organ working only if the girl has – of course – a huge backside.

Chief Keef

Když si u hitu amerického rapera Chief Keefa Love Sosa odmyslíte slova, zní takhle: „Na–na–na–na ná, ná, na–na–na–na ná ná„, pořád dokola. Je to chytlavé? Naprosto. Chce si z toho člověk po třech minutách utrhnout hlavu? Stoprocentně. Protože jinak to z mozku už nikdy nevytěsníte. Nejinak je tomu i v případě další ikonické Keefovy písně I Donʼt Like – ta zní zase celá takhle: „Pá–pá–pá pada dam pam„, tentokrát ovšem po dobu nejdelších pěti minut v životě mnoha posluchačů. If you do not take into consideration the lyrics of the American rapper Chief Keef’s hit Love Sosa, it sounds like this „Na–na– na–na naah, naah, na–na–na–na naah naah“, over and over again. Is it catchy? Absolutely. Will it bite your head off after three minutes? Dead cert. Because otherwise you’ll never get it out of your mind. The same applies to Keef’s another iconic song I Don´t Like – the whole song is something like“Paah– paah–paah pada dam pam“; but this time for a period of the longest five minutes in life of many listeners.

#MENHOUSE


Jake Paul

Jednadvacetiletý americký youtuber je bratrem o poznání slavnějšího youtubera Logana Paula (k jehož vrcholným kouskům patří video, na němž natočil oběšeného člověka a měl z toho legraci) a stejně jako on je to profesionální idiot. Jeho stěžejním kouskem je hudební klip Itʼs Everyday Bro, který se stal v počtu palců dolů třetím nejnenáviděnějším videem na YouTube. Paulův „rap„ zní jako přeříkávání náhodně vytrhaných stránek ze slabikáře a je o tom, že ten mamlas jezdí v lambu. This 21–year–old US youtuber is a brother of a much more famous youtuber Logan Paul (whose masterpieces include a video where he shows a hanged man and makes fun of it) and, just like him, is a professional idiot. His key piece is a music video clip It´s Everyday Bro that became, according to the number of thumbs down, the third most hated video on You¬Tube. Paul’s „rap“ sounds like reciting random pages from an ABC book and is about this bungler driving a Lambo.

Lil Debbie

Drobná americká raperka, modelka a módní návrhářka vypustila do světa kupříkladu taneční pecku PUSH, při jejímž poslechu si člověk připadá trochu jako ve skladu mobilních telefonů, které se porouchají všechny najednou a začnou vyzvánět tím nejotravnějším tónem, jaký si dovedete představit. Lil Debbie disponuje řezavým ječákem, evokujícím největší hity Gedžitky z Rychlé roty, a ohromující škálou prohlášení o tom, že je lepší, hezčí a bohatší než všechny ostatní „bitches„. This tiny U.S. rapper, model and fashion designer released the dancing hit PUSH, for example, to the world and this song when you are listening to it makes you think that you’re in a warehouse of mobile phones all of which break at once and start ringing in the most annoying tone you can imagine. Lil Debbie has a harsh and piercing voice, evoking the greatest hits of Gadget Hackwrench from Chip’n Dale Rescue Rangers and a shocking range of statements that she is better, more beautiful and richer that all the other „bitches“.

Lil Xan

Jeho jméno je zkráceninou antidepresiva xanax a stejné antidepresivum je také centrálním tématem hitu Betrayed, s nímž prorazil. Lil Xan byl na xanaxu dlouho závislý (stejně jako na opiátech a benzodiazepinech) a dnes se etabluje jako bojovník proti používání zmíněných antidepresiv. Lil Xan zní v sonzích, jako je Betrayed, příhodně ospale, melodie se houpe z jedné strany na druhou a celé to člověku úspěšně evokuje stavy, kdy se snaží nasadit nebo vysadit prášky, a ono to nejde. His name is an abbreviation of the antidepressant Xanax and the same antidepressant is also the central theme of the hit Betrayed which made him famous. Lil Xan was addicted to Xanax for a long time (on opiates and benzodiazepines as well) and nowadays he is established as a campaigner against use of the said antidepressants. In songs like Betrayed Lil Xan sounds aptly sleepily; the melody is swinging from one side to the other and all of that is successfully evoking the condition when one tries to start or discontinue the use of medicaments and it does not work.


#MENHOUSE


RAVERS První hudební žánr spojovaný s rave parties je acid house. Začátkem osmdesátých let jej američtí DJs přivezli spolu s několika dalšími žánry elektronické taneční hudby do Evropy, kde vše padlo na úrodnou půdu. V Británii byl líhní Manchester, kde se konaly první taneční party v klubech, prázdných skladištích nebo jako free–parties. Přes Londýn se pak móda šířila do zbytku Evropy. Pojem „rave„ se sice pro „divoké bohémské party„ užíval už v padesátých letech, pro jeho masové rozšíření však bylo spojení s elektronic– kou hudbou o třicet let později. S acid housem si však na parties dlouho nevystačili, tak nastoupila celá řada stylů a podstylů, které mezi sebou dokáže odlišit asi jen profesionální DJ, a to ještě kdoví jestli. Považte, je tu: acid, breakbeat hardcore, hardcore, happy hardcore, gabber, post–industrial, electronika, později techno, hard techno, trance, psytrance, breakbeat se všemi jeho odnožemi (hlavně drum’n’bass) a v neposlední řadě free tekno. Rave je samozřejmě spojen i se specifickou módou, která se v čase mění. Ze začátku byly charakteristické phat pants – extrémní zvonáče s výrazně barevnými motivy. Praktičnost a pohodlnost byly v té době důležité, proto další prvky zahrnovaly kombinézy, overaly a výrazné brýle. Později přišel vliv americké hihopové módy, nastoupily adidasky, výrazné neonové barvy a kontrastní vzory vynikající pod UV lampou. Následují třeba kožíšky, mimozemšťani nebo čistá černá… ale to už jsme pomalu v současnosti.

auto car

Technokára – od dodávky až po kamion, každopádně našlapané příslušným množstvím repráků. Technomobile – anything from a van to a truck,but always full of audio equipment and big speakers.

drogy drugs

#DBPC #dancebeforethepolicecome #technojevšechno #čaujaksemášněco? #dorána The first music genre associated with rave parties was acid house. In the early 1980s, American DJs brought it along with several other genres of electronic dance music to Europe, where everything fell on fertile ground. In Britain, Manchester was where the first dance parties in clubs, empty warehouses or free–parties took place. Via London, the fashion then spread to the rest of Europe. Although the term "rave" was used for a "wild bohemian party" in the 1950s, its expansion was associated with electronic music thirty years later. However, acid house was not enough for parties in the long run, so a whole range of styles and sub genres, many of which can only be distinguished by a professional DJ. Look, there's: acid, breakbeat hardcore, hardcore, happy hardcore, gabber, post–industrial, electronica, later techno, hard techno, trance, psytrance, breakbeat with all its offshoots (mainly drum'n'bass) and last but not least free tekno. Of course, Rave is also associated with a specific fashion that has changed over time. Phat pants – extreme bell bottoms with distinctly colorful motifs were characteristic of the beginning. Practicality and convenience were important at that time, so other features included overalls and bold glasses. Later came American fashion, Adidas, distinctive neon colors, and contrasting designs that glowed under UV light. This was followed by fur, aliens, or pure black… which brings us up to the present day.

MDMA, LSD, GHB, ketamin, metafetamin, kokain, marihuana… inu, není to nejkratší výčet ilegálních substatncí. MDMA, LSD, GHB, ketamin, metanphetamin, cocaine, marijuana… basically a long list of illegal substances.

hudba music

Spiral Tribe – legendární soundsystém, který stojí za festivalem Castlemorton Common. Tomuto festivalu byl „na míru“ napsán zákon zakazující open air rave partes. Spiral Tribe – a legendary soundsystem which is behind the Castlemorton Common Festival. This festival was the reason for new laws banning open air raves.


5 věcí,

které jste nevěděli o Love Parade

Stane se z jednotvárného dunění techna umění, když opustí podzemí a projde se ulicemi města? Neobvyklý sociální experiment spustili v Berlíně a výsledky vyhodnocují odborníci dodnes.

5 things that you didn't know about Love Parade Does the monotone rumble of techno become art when it leaves the underground and walks through the streets of a city? This unusual social experiment was launched in Berlin and the results are being evaluated by experts to this day.

1

KOLIK LIDÍ TANČÍ

V roce 1989 si šlo do ulic Berlína spontánně zatančit 150 technařů, aby taky trochu přišli na čerstvý vzduch. S myšlenkou přišel Matthias Roeingh, později známý spíš jako Dr. Motte, který tak zároveň oslavil své narozeniny. Jak se ukázalo, každý z účastníků našel během deseti let sto tisíc kámošů, protože v roce 1999 se akce zúčastnilo půl druhého milionu lidí. To už je, s prominutím, slušná dávka hoven pro přilehlou zeleň. Míra znečištění parku Tiergarten vedla také k problémům s dalšími ročníky. Rekord návštěvnosti nicméně padl o dalších devět let později, kdy se odhad počtu účastníků vyšplhal na 1,6 milionu.

HOW MANY PEOPLE DANCE In 1989, 150 techno fans spontaneously danced into the streets of Berlin to get some fresh air. It was the idea of Matthias Roeingh, later known as Dr. Motte, who was celebrating his birthday. As it turned out, each participant must found a 100,000 friends in the following ten years, because 1.5 million people took part in the 1999 event. That is, if you'll excuse the language, a lot of shit for the adjacent greenery. The pollution level in the Tiergarten also led to problems with following events. However, the attendance record was broken nine years later, when the number of attendees climbed to 1.6 million.

2

TECHNO JAKO POLITICKÁ AKCE

První krédo Love Parade bylo Mír, Láska, Palačinky. Později se organizátoři drželi obecnějších hodnot jako porozumění nebo

#MENHOUSE

sblížení a podařilo se jim získat status politické demonstrace. Díky tomu šly náklady na úklid po akci za městem a organizátoři měli o starost míň. Idyla ovšem trvala jen do roku 2001, kdy už město Berlín muselo ustoupit oprávněným námitkám, že spotřeba drog a škoda na veřejném majetku už je vyšší, než se u řádné politické demonstrace sluší a patří.

TECHNO AS A POLITICAL ACTION The credo of the

first Love Parade was Peace, Love, Pancakes. Later, the organizers held broader values, such as understanding and tolerance and managed to gain political demonstration status. As a result, cleaning costs after the event were covered by the city and the organizers had one thing less to worry about. However, the idyll only lasted until 2001, when the city of Berlin gave way to legitimate objections that the drug consumption and damage to public property was more than that of legitimate political demonstration.

3

ROKY VOLNA

Placení nákladů spojených s úklidem po akci stály mimo jiné za tím, že se organizátoři začali dostávat do finančních potíží. První rok bez Love Parade byl 2004, vzhledem k neshodám mezi organizátory se nekonal ani ročník následující. V roce 2006 se sponzoringu ujala posilovna McFit a díky tomu se mohl odehrát poslední berlínský ročník. Zakladatel Dr. Motte pak dal od organizace ruce pryč, protože tolik komerce už pro něj bylo příliš. Další ročníky se přesunuly do Porúří, do měst Essen, Dortmund a Duisburg.

FREE YEARS Cleaning costs, among other

things, were reasons that the organizers were getting into financial trouble. The first year without Love Parade was 2004, due to disagreements between the organizers, and there was no event the next year either. In 2006, the McFit gym sponsored the event, and so the last Berlin event could go ahead. The founder, Dr. Motte, then stepped back from the organization, because the commercialisation was too much for him.

The following years it moved to the Ruhr, to Essen, Dortmund and Duisburg.

4

LOVE PARADE VE SVĚTĚ

Berlínské know–how putovalo i mimo Německo. Větší či menší verze pouliční technoparty tak mohly proběhnout v Austrálii, Argentině, Mexiku, Americe i v řadě evropských měst. Jestli jste měli pocit, že jste Love Parade viděli i v Praze, tak to nejspíš byla Prague Pride a to je prosím pěkně trošku jiný příběh.

LOVE PARADE IN THE WORLD Berlin's know–how also spread outside Germany. Larger or smaller versions of street technoparties happened in Australia, Argentina, Mexico, America and many European cities. If you have the feeling that you saw Love Parade in Prague, then it was probably Prague Pride and that is a different story.

5

SMUTNÝ KONEC

Poslední ročník Love Parade se konal v roce 2010 v Duisburgu. Místo očekávaných 800 tisíc lidí přišlo 1,4 milionu, což by asi tolik nevadilo, kdyby jich pak pár nespadlo ze schodů. V nešťastně stísněném prostoru nastala panika, ve které na 500 lidí přišlo k úrazu a 21 zemřelo v objetí davu. Vina se přehazovala z organizátorů na policii i na radnici, na pořádání dalších ročníků předimenzovaného veselí každopádně už nikdo chuť neměl.

SAD ENDING The last Love Parade was held in Druisburg. Instead of the anticpated 800,000 people, 1.4 million came, which wouldn't matter if a couple of them didn't fall down some stairs. There was a panic in confined space. Five hunfred people were injured and 21 died in the crush. The guilt was shifted from the organizers to the police and town hall, and no one had any appetite for organizing further years of the huge event.


Meat Beer je moderní česká restaurace zaměřující se především na maso, pivo a dobré jídlo z kvalitních surovin. Naše menu je založené na čerstvých a farmářských produktech. Česká kuchyně v moderním pojetí, tedy jídla, o kterých si myslíte, že dobře znáte a, v našem kreativním podání vás na talíři mile překvapí. Naší kuchyni šéfuje Honza Lehman, jenž v minulosti působil v několika vyhlášených pražských restauracích a s každým pokrmem si umí náležitě vyhrát. Nově jsme v 1. patře otevřeli i WORK LOUNGE pro ty, kteří hledají ideální místo pro pracovní dýchánek se svým laptopem. Najdete zde vše potřebné k vaší práci – tiskárnu, vysokorychlostní internet, velkou TV s připojením dalšího zařízení, flipchart ... To vše, a ještě navíc i příjemný servis v podobně jídelního a nápojového menu.

Meat Beer is a modern Czech restaurant specializing in meat, beer and good food made with high quality raw materials. Our menu is based on fresh and farm products. We are czech cuisine in a modern concept. Food that you think you know well, but the way we serve it will surprise you. Our kitchen is headed by Honza Lehman, who previously worked in several renowned Prague restaurants and he gives the best to every meal. We also newly opened Meat Beer – WORK LOUNGE in our first floor. Perfect place for those, who is looking for the perfect place for their work with laptops. Printer, high–speed internet, large TV with possibility to connect other devices, Flipchart... And even more! You can try our great food and drink menu there, too.

Washingtonova 23, Praha 1 | +420 607 077 024 | info@meatbeer.cz | www.meatbeer.cz


V PRAZE JE TŘEBA STAVĚT S ROZUMEM Dnešní Praha prochází velkou bytovou krizí, kterou doprovází obrovský nedostatek bytů na trhu. V rámci celé České republiky máme za sebou de facto jedno celé desetiletí, ve kterém se nemovitosti zdražily skoro nejvíce v rámci Evropy. Jen Irsko je na tom od roku 2010 hůře než my, co se týče růstu cen nemovitostí. V posledních letech se velmi výrazně se prodloužila i délka příprav projektů a společně s byrokratickou zátěží protáhly výstavbu bytového domu s cca sto bytovými jednotkami na průměrných deset let. Česká republika je na samém konci žebříčků v povolování nové výstavby ve světě. Ale i přes tato vybraná a bohužel ne jediná negativa se naštěstí v Praze i mimo ni stále připravují i stějí nové rezidenční projekty. I díky této výstavbě tak u nás výrazně neroste průměrné stáří nemovitostí (například v Praze je průměrné stáří bytu přes 62 let) a zájemci o nové moderní bydlení mají stále ještě z čeho vybírat. Jak dnešní situaci na trhu vidí jeden z největších českých developerů, co a kde se bude ve městě stavět a jaké očekává změny na trhu v dalších letech nám v rozhovoru odpověděl David J. Wodinský, obchodní a marketingový ředitel českého developera FINEP.

#MENHOUSE


PRAGUE NEEDS TO BE BUILT WITH UNDERSTANDING Today, Prague is undergoing a major housing crisis, accompanied by a huge lack of flats on the market. Throughout the entire Czech Republic, we have de facto had one decade in which real estate prices have risen the most in Europe. Only Ireland has suffered more than we have since 2010 in terms of property price growth. In recent years, the length of project preparation has greatly increased and, together with the bureaucratic burden, has extended the construction of an apartment building with about 100 housing units to an average of 10 years. The Czech Republic is at the very bottom of the charts in permitting new construction in the world. But despite these selected and unfortunately not the only negatives, new residential projects are still being prepared and built in Prague and beyond. Thanks to this construction, the average age of real estate in our country is not growing significantly (e.g. the average age of an apartment in Prague is over 62 years) and those interested in new modern housing still have a lot to choose from. David J. Wodinský, Sales and Marketing Director of the Czech developer FINEP, one of the largest Czech developers, responded to the situation as he sees today's market situation; what and where he will be building in the city and what market changes he expects in the coming years.


Jak vidíte ze svéhoo pohledu developera současný rezidenční trh a s tím spojený i budoucí a co bude v dalších letech trendy u bytů či rodinných domů? Jsme optimisté a věříme, že následující roky či spíše dekáda nebudou jako ta poslední, protože během ní došlo k obrovskému propadu v počtu povolování nových bytů. Například jsme se vůbec nedostali na hranici toho, co mělo být minimem, co samotné vedení Prahy ve svých plánech na výstavbu nových bytů počítalo. Jen pro vaši informaci, mělo to být každý rok minimálně alespoň šest až sedm tisíc nových bytů. To byl plán, skutečnost byla pravidelně o nějakých 50 % ještě nižší. Logicky má dnes Praha v deficitu výstavby více než dvacet tisíc bytů, které měly být postaveny a obyvatelé Prahy v nich již měli bydlet. Ale nebydlí, protože ty byty chybějí. Proto se v horizontu několika dalších let na trhu s novými byty nic zásadního směrem ke zlepšení nabídky bytů dít nebude. A to ani v rámci cenové hladiny bytů. I proto se my samotní již zaměřujeme na řešení bydlení a jeho budoucnost v horizontu deseti až dvaceti let v rámci příprav našich rezidenčních projektů. Z dnešního pohledu a trendů po roce 2020 neočekáváme žádné zásadní změny v kategoriích nabízených bytů, pouze je předpoklad růstu podílu menších bytů u novostaveb, což platí již nyní. A na sekundárním trhu bude nadále růst podíl rekonstrukcí již stávajícího bytového fondu. Samotná Praha se bude více zahušťovat ve svých stávajících hranicích a tzv. poroste do výšky. Bude tedy kopírovat výstavbu a procesy, které se dějí i v okolních státech a velkých městech v regionu. Zahušťování tak bude trendem dalších let ve výstavbě města, protože to se nemůže donekonečna rozrůstat do okolní krajiny a zabírat zde novou půdu. Město naopak musí využívat pro výstavbu plochy uvnitř svých hranic. How do you see the current residential market and the future and what will be the trends in apartments and houses in your future? We are optimistic, and we believe that the coming years or rather a decade will not be the same as the last ones, because there has been a huge downturn in the number of new apartment permits. For example, we did not get to the limits of what should have been the minimum that Prague’s management had planned for its new flats. Just for your information, it should have been at least 6 to 7 thousand new apartments each year. That was the plan; the reality was about 50% lower. Logically, Prague today has a deficit of more than 20,000 flats to be built and the residents of Prague should already be living there but they are not because those apartments are missing. Therefore, in the next few years, there will be no major change in the housing market for new apartments. And even in the prices of apartments.

Doba, kdy jste postavili domy na kraji města bez obchodních ploch a klient to stejně koupil, je nenávratně pryč.

That is why we are already focusing on housing solutions and its future in the horizon of 10 to 20 years when preparing our residential projects. From today’s point of view and the trends after 2020, we do not expect any major changes in the categories of apartments offered, only growth in the percentage of smaller apartments in new buildings is expected, which is already the case. And on the secondary market, the proportion of the reconstruction of the existing housing stock will continue to grow. Prague itself will become denser within its existing borders and will grow in height. So it will copy the construction and processes that are happening

in our neighbouring states and big cities in the region. Concentration will be the construction trend of the coming years in the city, because it cannot endlessly extend into the surrounding landscape and take up new land here. On the contrary, the city must use the area within its boundaries to build on. A ty trendy v rezidenčním bydlení? Doba, kdy jste postavili domy na kraji města bez obchodních ploch a klient to stejně koupil, je nenávratně pryč. Dnes je z prodejních čísel a úspěšnosti rezidenčních projektů vidět naprosto jasná preference projektů, které v sobě ukrývají nejenom parky, dětská hřiště, dostatek parkovacích stání, infrastrukturu, ale především také obchodní jednotky a prostory. Klienti mají zájem o rezidenční projekty, kde jsou obchody či služby typu kavárna, vinárna, hospoda, prodejna potravin, drogerie atd. Jde jim o nabídku služeb, které využívají velmi často, případně i denně. Běžte se podívat například na Britskou čtvrť ve Stodůlkách, kde aktuálně máme v prodeji pár posledních velkých rodinných bytů v posledních patrech, nebo na Barrandov, kde také stavíme celou novou městskou čtvrť Kaskády Barrandov, jak tam prosperují obchodní jednotky a mají své stálé zákazníky. Klient chce dnes vidět budoucnost lokality. A to včetně těch parků, nových náměstí, obchodních jednotek a v neposlední řadě řeší také dopravu. Pokud klientům nabídnete lokalitu na metru nebo u tramvaje, tak máte další výrazné plus. Velmi výrazným trendem ve výstavbě v lokalitách, které to umožní, bude i opětovný návrat tzv. výstavby v bloku. Tedy výstavby bytů a domů, která je z pohledu developerů, ale i architektů a odborníků na urbanismus tím nejlepším modelem, který nikdo další ničím ještě nepřekonal. Tato forma výstavby je zde známá již od 19. století a lokality, ve kterých se tato forma zástavby v dnešní Praze vyskytuje, patří mezi ty nejdražší v Praze. Například jde o Vinohrady, Vršovice, Smíchov nebo i Podolí a Holešovice. Domy zde tvoří uliční síť, kde v parteru jsou obchodní jednotky a služby primárně určené pro místní rezidenty. A ve vnitroblocích je klid, městská zeleň, dětská hřiště nebo parková úprava. Lidem se zde prostě dobře žije a tyto městské čtvrti jsou jak dobrou adresou, tak i vyhledávanou rezidenční lokalitou. Paradoxem ale je, že dnešní legislativa a současné velmi přísné normy by tyto urbanisticky ucelené čtvrti již v tak masovém měřítku prostě nepovolily postavit. And those trends in residential housing? The days when you built houses on the outskirts of the city without


shopping areas and clients bought them anyway have gone. Today, the sales figures and the success of residential projects show a clear preference for projects that include not only parks, playgrounds, ample parking, infrastructure, but also business units and premises. Clients are interested in residential projects, where there are shops and services such as a cafe, wine bar, pub, grocery store, pharmacy, etc. They are interested in services that they use very often, or even daily. Take a look at the British Quarter in Stodůlky, where we currently have a few of the last large family apartments on the final floors or Barrandov, where we are also building the entire new district of Kaskády Barrandov, where business units are thriving and have their regular customers. The client wants to see the future of the site today. And that includes parks, new squares, business units, and last but not least, transport. If you offer clients a subway or tram location, you have another significant plus. A very significant trend in construction in localities that will enable this will be the return of the so–called block construction. This is the construction of apartments and houses, which from the perspective of developers and also architects and experts in urban planning is the best model that no one else has surpassed. This type of construction has been known here since the 19th century and the localities with this form of building in Prague are today among the most expensive e.g. Vinohrady, Vršovice, Smíchov, Podolí and Holešovice. The houses form a street network where the parterre contains business units and services primarily for local residents. The courtyards have quiet, urban greenery, playgrounds or parks. People just live well here and these neighbourhoods are both a good address and a sought–after residential location. The paradox, however, is that today’s legislation and current very strict standards would simply not allow these urban neighbourhoods to be built on such a massive scale.

The days when you built houses on the outskirts of the city without shopping areas and clients bought them anyway have gone.

Co tolik zmiňované prostory tzv. brownfieldů v širším centru města? Ano, zde je budoucnost další výstavby. Za Finepem jde jedna z prvních konverzí přeměny dříve průmyslového prostoru na prostor moderního městského bydlení na Harfě. Zde jsme v rámci dvou našich projektů vytvořili velmi příjemné městské bydlení se zelení, městským parkem nebo dětskými hřišti. Samozřejmostí jsou zde přímo v lokalitě obchodní prostory a MHD je vlastně za rohem. Nyní začínáme přetvářet další brownfield prostor v širším centru města v Holešovicích. Stojíme před výzvou jménem Rezidence Pergamenka. Jde o projekt, ve kterém se spojuje nadčasová architektura, která v tzv. blokové výstavbě zachovává původní ráz již stávající okolní zástavby. V našem novém projektu právě navazujeme na nejrozšířenější výstavbu 19. i první poloviny 20. století a dotváříme daný prostor s cílem vytvořit zde ucelenou obytnou hmotu zapadající do původní zástavby. Rezidence Pergamenka nabízí komfortní městské bydlení, jehož součástí bude například i menší útulné náměstí a volně přístupné zelené plochy ve vnitrobloku. Obrovskou výhodou oproti stávající zástavbě je však parkování pod domy. Protože parkování je, jak všichni víme, největší bolest, daň za bydlení ve vnitřní Praze. Za námi jde i rekonstrukce historické budovy prodejny Ferony, na kterou navážeme s realizací parku, jehož dominantou bude revitalizovaný ocelový skelet bývalých skladových budov. What about so–called brownfields near the city centre?

Yes, this is the future of construction. For Finep, this is one of the first conversions of a former industrial space into a modern urban living area in Harfa. Here, in our two projects, we have created very pleasant urban living with greenery, a city park or children’s playgrounds. Of course there are business premises in the area and public transport is actually around the corner. Now we are starting to transform another ‘brownfield’ space near the city centre in Holešovice. We are facing a challenge called Rezidence Pergamenka. It is a project that combines timeless architecture, which in the ‘block construction’ preserves the original character of the existing surrounding buildings. In our new project, we are building on the most varied construction of the 19 and the first half of the 20th century and completing the area with the aim of creating a comprehensive living space that fits into the original buildings. Pergamenka Residence offers comfortable urban living, which will include, for example, a smaller cosy square and free green areas in the courtyard. Moreover, parking under the houses is a great advantage over the existing development. Because parking is, as we all know, the biggest pain, the tax for living in Prague. We have also reconstructed the historic Ferona store building, which will be followed by a park, dominated by the revitalized steel frame of the former warehouse buildings. Když si představíme město, tak většinou to jsou bytové domy. Co rodinné domy, patří ty stále do moderního města 21. století? Jednoznačně ano, vždyť výstavba klasických rodinných domů má u nás dlouhou tradici a rodinné domy do velkých měst patří. V samotné Praze má dnes přes 50 % domů výšku menší než deset metrů a většina z nich je jen dvoupatrových. Řada pražských lokalit s převahou rodinných domů patří mezi top adresy a velmi často jde o místa, která jsou v širším centru města a je jedno. jde–li o Prahu 4, 5 nebo 6. Dnešnímu rezidenčnímu trhu v největším českém městě jednoznačně vládnou rodinné řadové domy v kategorii 4+kk nebo 5+kk o podlahové ploše do cca 180 m2, které jsou v blízkosti metra. Dnes již nemusíte mít rodinný dům v širším centru Prahy, naopak jsou mezi klienty poptávané ty lokality, které jsou v pěší dostupné vzdálenosti od metra. Novostaveb rodinných domů, které jsou de facto u metra, je velmi málo. Například naše velikost domu 5+kk, který prodáváme v Britské čtvrti, je ideální volbou pro typickou českou rodinou, tedy dva rodiče a dvě děti. A jedním z obrovských benefitů těchto domů je metro v dosahu pěti minut chůzí. When we imagine a city, it is mostly apartment buildings. Will there still be family homes in a modern 21st century city? Clearly yes, after all, the construction of classic family houses has a long tradition in our country and family houses belong in large cities. Today, more than 50% of the houses in Prague itself are less than 10 meters high and most of them are just two storeys. A number of Prague locations with a majority of family houses are among the top addresses and very often they are places that are near the city centre and in Prague 4, 5 or 6. Today’s residential market in the largest Czech city is clearly dominated by family terraced houses in the 4kk or 5kk category with floor space of up to 180 m2 that are close to the metro. Nowadays, you do not have to have a family house near the centre of Prague; on the contrary clients are demanding locations that are within walking distance of the metro. There are very few new houses, which are de facto near the metro. For example, our 5–bedroom house, which we are selling in the British Quarter, is the ideal choice for a typical Czech family of two parents and two children. And one of the huge benefits of these houses is the metro within 5 minutes walk.


Text: Jan Å toll Foto: David Radil

#MENHOUSE


JOSEF TROCHTA

Les a dřevo je třeba vnímat jako investici do trvale udržitelného zdroje biomasy Dnes už není výjimkou směrovat investice do oblastí orientovaných na eko a bio trh. Někdo tyto oblasti vnímá jako zpestření tradičních derivátů, někoho motivuje starost o životní prostředí, společným jmenovatelem je ale vždy zisk. Jednu z těchto příležitostí nabízí i LAND VALUE FUND, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., pro kvalifikované investory. Ve zkratce řečeno, základem tohoto byznysu je les a dřevo. O tom, jaké přináší synergické efekty, jsme hovořili se zakladatelem fondu a současně statutárním ředitelem společnosti Land Value, a.s., Ing. et Ing. Josefem Trochtou, MBA. Portfolio jeho aktivit zahrnuje zejména obchod s lesními pozemky a komplexní správu lesních majetků. Co vás vedlo k založení společnosti Land Value? Byl to přirozený proces profesního vývoje manažera, obchodníka a investora. Pochopil jsem, jak funguje konkrétní trh a co musím přinést, abych v konkurenci uspěl. Obchod nemovitostmi, v tomto případě obchod s lesními majetky, jsem propojil s jejich kvalifikovanou komplexní správou. Jak vznikl prvotní nápad, na kterém jste vybudoval společnost? Pocházím z Valašska, z rodiny staletí hospodařící na zemědělské a lesní půdě. Vždy to byl zdroj obživy, a proto také předmět ochrany. Mám na půdu pohled hospodáře, který vidí její schopnost dlouhodobě poskytovat rentu a skutečné hodnoty. To odráží název obchodní skupiny Land Value, to znamená půda a její hodnota. Takže s lesním hospodařením máte bohaté zkušenosti? Lesní hospodářství znám nejen z pohledu velkých vlastníků lesů, jako jsou stát nebo obce, ale i z pozice poskytovatele služeb malým vlastníkům či obchodníkům s nemovitostmi. Vzděláním jsem lesník, ekonom a manažer. V oblasti lesního hospodářství se profesně nepřetržitě pohybuji dnes již dvacet let. Vedle práce manažera se snažím maximalizovat svoji znaleckou činnost v terénu. Jen tak mohu zaručit maximalizaci výnosů a optimalizaci nákladů na každém čtverečním metru lesního pozemku. Z pohledu řízení byznysu považuji za klíčové strategické řízení a schopnost systematicky pracovat s informacemi. Jen tak je možné plánovat, kontrolovat a vždy znát aktuální fyzický i ekonomický stav spravovaného majetku. Opírám se o kvalitní back office, kde zaměstnávám výhradně profesionály, kteří jsou schopni ustát vysoké nároky na jejich odbornost a pracovní nasazení. To je klíčové pro zajištění kvalitní podpory mně a lidem venku. Stejné pravidlo platí pro síť externích spolupracovníků a dodavatelů. Sázíte v podnikání pouze na ustálené druhy dřevin? Baví mě zkoušet nové věci. Máme například několik hektarů zkusných ploch douglasky tisolisté a jedle obrovské. Tyto dřeviny mohou obohatit dřevinnou skladbu hospodářských lesů v České republice. Je škoda, že tyto dřeviny nemají větší podporu pro jejich hospodářské uplatnění ze strany oborné veřejnosti i vlastníků lesů. Zpestření druhové skladby českých lesů může být odpovědí na současné problémy způsobené suchem a kůrovcem.

Forest and wood should be seen as investment into permanently sustainable source of biomass Nowadays, it’s no exception to target your investment towards ecology and biology–oriented market. Some perceive this area as an enrichment to traditional derivates, some are motivated by environment concerns, but the common denominator is always a profit. One of these options is offered by LAND VALUE FUND, investment fund with variable registered capital, for qualified investors. Briefly speaking, the essence of this business is forest and wood. We talked about the synergic effects it brings with Josef Trochta, its founder and simultaneously the statutory director of Land Value company. His portfolio includes mainly business with forest lands and complex administration of forest properties. What made you set up Land Value? It was a natural process of professional development of a manager, businessman and investor. I got to understand how the specific market works and what I should deliver in order for me to succeed in a competition. I interconnected real estate business, in this case with forest properties, with its qualified complex administration. What was the initial idea you built your company on? I was born in Valašsko region into a family that has been administering agricultural and forest land for centuries. It has always been a source of livelihood, therefore the subject to protection as well. I see soil through perspective of a homesteader, who perceives its ability to provide a long–term income and the real value. That reflects the name of our company – Land Value. So it means you have a rich experience in forestry? I know forestry not only from the point of view of big forest owners, such as state or municipalities, but also from the perspective of a service provider to small business owners or realtors. I’m an educated forester, economist and manager. For over 20 years now, I’ve been professionally active in forestry. Besides the manager job, I try to maximize my expertise in action. This way only, I can ensure yield maximization and expense optimalization at every square meter of a forest land. In terms of business management, I consider a strategic management and the capability to work with the information systematically as crucial. It makes it possible to plan, supervise and always have knowledge of actual physical and economic state of the managed property. I lean on the skilful back office at which I employ the professionals exclusively – the ones who are able to handle high expectations on their expertise and workload. That is key for maintaining a quality support towards me and the people working outdoors. The same rule applies to the network of external associates and suppliers. Do you rely solely on the stable tree species in your business? I like trying new things. For example, we have several hectares of sample plots of Douglas fir and Grand fir. These species can enrich the composition of commercial forests in the Czech Republic. It’s a shame that they don’t have a bigger support of professional public and forest owners for their economic use. Variegation of Czech forests’ species composition could be the answer to


K suchu a kůrovci se určitě ještě vrátíme, dá se v lesích zaměřených na produkci najít něco nevšedního? Pohybovat se po českých lesích je často spojeno s poznáváním nedávné i vzdálenější historie. Je třeba si uvědomit, že v posledních dvou stech let se naše lesy neustále rozšiřují. Plochy kdysi využívané jako pole, pastviny, zahrady, parky či obory dnes považujeme za lesní půdu. V první polovině 19. století vzniklo v naší krajině mnoho romantických staveb, jako jsou různé hrádky, pavilony, zámečky nebo minarety. My nacházíme jejich zbytky. Mnohdy se jedná o bývalé zahrady a obory s exotickou dřevinnou skladbou. Na jiných lokalitách můžeme vidět pozůstatky megalitických staveb, zejména v oblasti okolo města Sedlec–Prčice na Příbramsku nebo u obce Kounov na Rakovnicku. Z novější historie víme například přesně, kde přešla za druhé světové války fronta. Prozradí nám to totiž detekce kovů, která je při přejímce dříví pro pilařské zpracování běžná. Když jsme u střelby, lovíte? Střílím, ale ne primárně zvěř. Střelba je pro mě relaxace. Proto chodím spíše na střelnici, nikoli do lesa. Lov zvěře chápu hlavně jako součást její správy, ne jako předmět zábavy. Co se týče zbraní, mám raději moderní zbraně pro jejich funkčnost a ergonomii. V naší zemi existuje řada zajímavých výrobců. Vraťme se zpět k byznysu. Jak vypadá majetkové portfolio, které spravujete? Jedná se o proměnlivý soubor pozemků na území celého Česka a částečně na Slovensku. Vždy nakupujeme lesní majetek za výhodnou cenu s jasnou představou, jaká bude jeho konkrétní nákladová a výnosová bilance v krátkodobém horizontu. V praxi není zdaleka každý pozemek vhodný k začlenění do portfolia. Pro zařazení do dlouhodobé držby je

the current issues caused by drought and the bark beetle. We’ll certainly get back to the drought and bark beetle. Is there anything uncanny in the production forests? To wander around Czech forests is usually connected to exploring recent or more distant history. It’s important to realize that there has been continuous expansion of our forests in the past 200 years. Nowadays, we consider areas once used as fields, grasslands, gardens or parks as forest lands. In the first half of 20th century, lots of romantic buildings, including little castles, pavilions or minarets were built. We seek their remains. It’s often the case of former gardens and preserves with an exotic species composition. At other locations, we can observe the remains of megalithic buildings, especially in the area surrounding town of Sedlec–Prčice in Příbram region or near Kounov municipality in Rakovník region. For instance, modern history tells us where precisely was the line during World War II. This is revealed to us by metal detection, which is common for taking over the wood for sawmilling processing. When we stumbled upon shooting, do you hunt? I shoot, but not animals primarily. To me, shooting is a way of relax. That’s why I prefer to visit shooting range for this cause, not the forest. I see the animal hunting as a way of its management, not as fun. Concerning guns, I prefer the modern ones for their functionality and ergonomics. We have a number of interest–worthy producers in our country. Let’s get back to business. What about the portfolio of the property under your administration? We’re talking about the fluid collection of properties all over the Czech Republic and partially in Slovakia. We always buy a forest property for a good


rozhodujícím kritériem jeho schopnost pokrýt náklady na kapitál vložený investory, náklady na správu a riziko. Z tohoto pohledu nevyhovující majetek úspěšně obchodujeme na vhodných trzích. Děláte i správu majetku klientů? Spravujeme majetky fyzickým i právnickým osobám. Pro klienty je to efektivnější řešení, než kdyby se o správu lesa pokoušeli sami bez potřebných znalostí, zkušeností a zázemí. Pro nás je vždy rozhodující zadání vlastníka, které se v rámci platné legislativy a možností konkrétního lesního majetku snažíme naplnit. Pro naši činnost není podstatné, zda se jedná o lesní majetek malý nebo velký, ucelený či roztříštěný, soukromý nebo ve veřejném vlastnictví. Proč jste založil LAND VALUE FUND, bylo to logické pokračování lesního hospodaření? V současné době je majetek fondu převážně majetkem mým a částečně majetkem klíčových spolupracovníků, kteří se na tomto podnikání významně podílejí. Téměř veškerou hodnotu jsme vygenerovali prostřednictvím tohoto byznysu. Nemovitostní držba dnes už váže značné finanční prostředky, pro další růst potřebujeme další kapitál. Proto jsme se rozhodli pro oslovení dalších investorů. Jakou výhodu představuje investice do vašeho fondu? Jednoznačně stabilní výnos, garance a osobní přístup. Například oproti investicím do dluhopisů nebo běžných akcií poskytuje fond investorovi stabilní výnos a nesrovnatelně větší bezpečnost. Naprosto zásadní výhodou je garance vkladu investora do prioritních akcií hodnotou akcií výkonnostních, tedy převážně mých. Prostřednictvím fondu financujeme výhradně společnosti a projekty, které sami řídíme. Díky tomu nad nimi máme plnou kontrolu. Nenakupujeme a neprodáváme nemovitosti z „pražské kanceláře„, provádíme vlastní kvalifikované ocenění a komplexní správu. Máme proto dokonalý přehled o stavu majetku a jeho hodnotě. Tato oblast investic je státem regulována a pod dohledem? Činnost fondu je pod drobnohledem nezávislých institucí, kdy funguje propracovaná kontrola a dohled. Pokusím se to nastínit alespoň stručně. Ke stanovení hodnoty akcií dochází na základě kvartálních výsledků hospodaření. Jednou ročně znalec oceňuje majetkové účasti, stejně tak je každoročně příslušným znalcem oceňován veškerý nemovitý majetek. Účetní výkazy jsou auditovány renomovanou auditorskou kanceláří. Fond řídí správce fondu, což je investiční společnost. O jednotlivých investicích rozhoduje investiční výbor, jehož členy mohou být i větší investoři. Kontrolní funkci dále zajišťuje ČNB a depozitářská banka. Pro koho je investice do vašeho fondu vhodná a jak se může investor zapojit? Fond je zajímavý pro investory, kteří si uvědomují bezpečnost investic do reálných hodnot. Investice do našeho fondu je určena pro ty, kteří chtějí vidět na reálné aktivum, chtějí vidět na jeho správu a chtějí znát lidi zhodnocující jejich majetek. V případě, že má investor zájem o investování,

Ing. et Ing. Josef Trochta, MBA 2018 Založil LAND VALUE FUND, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 2014 Založil společnost Land Value, a.s. 2012 Jmenován znalcem v oboru Ekonomika a v oboru Lesní hospodářství. 2010–2013 Podílel se na uvedení projektu Prodej dříví na pni s oslovením konkurence na trh. 2008 Absolvoval Nottingham Trent University, Brno International Business School, titul MBA. 2003–2009 Působil jako manažer ve společnosti CE WOOD, a.s. 2002 Absolvoval Vysoké učení technické v Brně, obor Řízení a ekonomika podniku, titul Ing. 1999–2002 Působil jako referent/analytik na Ekonomickém úseku ředitelství podniku Lesy ČR, s. p. 1999 Absolvoval Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně, Lesní inženýrství, titul Ing.

price with a clear image of how the short–term expense and yield balance would be like. In reality, by far not every property fits into our portfolio. To include it into long–term tenure, the decisive criteria is its ability to cover expenses of paid–in capital by investors, administration expenses and risk. From this point of view, we successfully trade with unsuitable property at appropriate markets. Do you specialize in client property administration as well? We manage property of private and legal persons. For clients, that represents a more efficient solution than attempting to administer it on their own – without required knowledge, experience and background. The owner’s request is always crucial to us, we try to fulfil it within the framework of valid legislation and according to respective land property's possibilities. For our business, it doesn't matter if it’s a forest land small or large, integrated or fragmented, private or of a public ownership. For what reason you established LAND VALUE FUND, was it naturally the next step following forestry? Currently, fund’s property is predominantly mine, partially in the ownership of my key associates who take a great part in this business. Almost entire value was generated via this business. As the real estate tenure binds significant financial means today, we need more capital to rise further. Therefore we have decided to address other investors. What makes the investment into your fund beneficial? Definitely a steady yield, guarantee and a personal approach. Unlike in case of common investment into bonds or shares, the fund offers the investor a higher yield and incomparably bigger security. The absolute advantage lays in the guarantee of investor’s deposit to the priority shares by the value of performance stocks, i.e. largely mine. Via the fund, we finance exclusively the companies and projects we manage ourselves. It gives us a complete control over them. We don’t purchase and sell realty from „an office in Prague“, we do our own quality valuation and a complex administration. Thus, we have a perfect knowledge of the state and value of the property. Is this investment area under state surveillance and regulation? The fund activity is under the insight of independent institutions, involving elaborate inspection and surveillance. I’ll try to give you a brief introduction into the matter. The determination of shares value is based on economy’s quarterly earnings. Once a year, the expert evaluates property participation, as well as all real estate. Financial statements are issued by renowned audit office. Fund is managed by its administrator, i.e. investment company. Investment committee, which membership can consist of bigger investors as well, decide on individual investment. The inspective function is performed by Central National Bank (ČNB) and depositary bank. Who is the investment suitable for and how can they involve? The fund may be interesting for investors who realize how safe the investment into real value is. Investment into our fund is designed for those who want to have a visible access to a real asset, its administration and to know people who monetize their property. In case the potential investor is interested, they can consult the matter with a relevant investment intermediary, approach administrator of AVANT investment company or contact us directly at www.landvalue.cz. For others, there is an investment into virtual financial „derivates of derivates“. Which yields and benefits it offers? The main priority stock provides over–standard yield of 6.00%. A yield is guaranteed even in case of fund’s bad times. In such case, the yield of priority stock would be 5.4% minimally. Risky shares are performance stocks, which we don’t offer to investors. They can generate higher yield, but come with loss risk at the same time. These performance stocks are intended for me, eventually for business partners or associates, who take active part in the


může tuto věc konzultovat s libovolným investičním zprostředkovatelem, oslovit správce fondu – AVANT investiční společnost, a.s. – nebo nás přímo kontaktovat na www.landvalue.cz. Pro ty ostatní jsou tu investice do virtuálních finančních „derivátů derivátů„. Jaké výnosy a výhody nabízí? Hlavní prioritní akcie poskytuje nadstandardní výnos 6,0 % p. a. Výnos je garantován i v případě, že by se fondu nedařilo. V takovém případě by byl výnos prioritní akcie minimálně 5,4 %. Rizikovými akciemi jsou akcie výkonnostní, které investorům nenabízíme. Mohou mít vyšší výnos, ale zároveň nesou riziko ztráty. Tyto výkonnostní akcie jsou určeny pro mě, případně pro obchodní partnery či spolupracovníky, kteří se na podnikání fyzicky podílejí a jsou připraveni nést finanční zodpovědnost za svá rozhodnutí. Výhodou našeho fondu je nulový výstupní poplatek už po třech letech a po stejné době nulové zdanění výnosů u fyzických osob. Zajímavá je také možnost měsíčního odkupu akcií investorů fondem, což zvyšuje jejich likviditu. Jsme jediný komplexně koncipovaný nemovitostní fond zaměřený na lesní majetky, ale i další nemovitosti. Vraťme se ještě k podnikání přímo s lesem. Pokud mám les a nevím si s ním rady, mohu ho prodat nebo svěřit do vaší péče? Váš les oceníme s ohledem na požadovanou výnosovost tohoto aktiva, nabídneme vám kupní cenu, případně možnost výměny za prioritní akcie fondu. Jsme tedy schopni vám kromě komplexní správy zajistit i rychlou likviditu v případě odkupu vašeho majetku. Obecně, co se týká obchodu s pozemky, zaměřujeme se na lesní majetky do padesát hektarů, kde dává legislativa větší prostor pro návratnost investic. V České republice je evidováno téměř čtyři sta tisíc vlastníků lesů, kdy u řady z nich jedinou možností, jak zpeněžit toto své aktivum, jsme my. Jaký problém představují rizika v podobě sucha nebo přemnoženého kůrovce? Jsme obchodníci, s těmito riziky kalkulujeme a maximálně je využíváme v náš prospěch. Při převisu nabídky na trhu lesních majetků nakupujeme za pro nás velmi příznivé ceny. Maximálně se budeme snažit využít všech dotačních možností v souvislosti s kůrovcovou kalamitou a následnou obnovou lesních porostů. Odumírání lesních monokultur v některých lokalitách přinese do budoucna minimálně dvě věci. Tou první bude částečná změna druhové skladby lesů ve prospěch listnatých dřevin, druhou budou změny v majetkové držbě. Obojí vnímáme jako obchodní příležitost. Je to stejné jako v zemědělství, kde je monokultura taky zdrojem problémů? Pokud porovnáme hospodaření v lesích a na zemědělské půdě, musíme konstatovat, že lesní hospodářství je přísně regulováno, ať už zákonem o lesích, či zákonem o ochraně přírody. My lesníci říkáme, že v lesích spíše zahradničíme. Naopak na zemědělské půdě dochází spíše k exploataci se zásadními negativními vlivy na erozi půdy, zamoření chemikáliemi, mikroklima či hospodaření s vodou. Myslím, že toto si veřejnost ne vždy plně uvědomuje. Co se týká sucha a kůrovcové kalamity, tyto faktory dávají ve střednědobém horizontu paradoxně předpoklad pro zvýšení různorodosti našich lesů, a to jak co se týká dřevinné skladby, tak živočišných druhů. Je totiž zřejmé, že vzroste tlak na omezování zakládání smrkových porostů, a musíme si přiznat, že část ploch prostě nebude zalesněna a zaroste pestrou směsí náletových dřevin. Lidé jsou někdy rozhořčeni, když vidí kácení lesa, to je ale mimo chráněné pralesy v pořádku? Vedle důležité například vodohospodářské či klimatické funkce lesů je třeba vnímat dřevoprodukční funkci lesů. Ta totiž umožňuje nejen schopnost jejich samofinancování, ale současně například zaručuje, že

business and are ready to bear a financial liability for their decisions. The advantage of our fund is a zero exit fee available after three years already, and zero yield taxation for personal entities after the same period. Another aspect you may find appealing is the possibility to have your shares repurchased by fund on a monthly basis, which icreases their liquidity. We are the only comprehensively conceived real estate fund focused on forest properties, but other realties as well. Let’s talk about the forest business once again. If I have a forest and it’s of no use to me, may I entrust or sell it to you? We evaluate your forest in respect to required profitability of this asset, we offer you a purchase price, eventually the exchange for fund’s priority stock. Together with a complex administration, we are able to ensure the quick liquidity in case that we repurchase your property. In general, regarding land business we focus on forest properties up to 50 hectares, in which case the legislation provides better conditions for return of investments. In the Czech Republic, almost 400,000 forest owners are registered. For many of them, the only option how to monetize their asset is us. Which issue do risky aspects such as drought or overgrown bark beetle represent? We are entrepreneurs, we calculate with these risks and turn them into our advantage maximally. In case of oversupply at the forest property market, we purchase for very good prices. We’ll try to take advantage of subsidy opportunities, relating to the bark beetle calamity and subsequent recovery of forests, as much as possible. Forest monocultures’ dying off in some locations will bring two things minimally. The first one is the partial change of species composition of forests in favour of broadleaved species, the second is a change in property tenure. Both of them signify a business opportunity to us. Is it equal to agriculture, where the monoculture is the source of trouble as well? If we compare the forest and agricultural land management, we have to state that forestry is strictly regulated, either by Act on Forests or Act on Nature Protection. We, foresters, like to say that we rather do gardening in forests. Agricultural land, on the contrary, suffers from exploitation by crucial negative aspects on soil erosion, chemical contamination, microclimate or water management. I assume that the public doesn’t fully realize it. Concerning the drought and bark beetle calamity, these factors, paradoxically, stand as an a precondition for increasment of our forests’ diversity, regarding both species composition and animal species. It’s in fact apparent that the pressure on limitation of spruce stands establishment will mount, and we should admit to ourselves that part of the plots won’t be forestated and will be overgrown by diverse mix of seedling species. Sometimes, people are outraged to see forest cutting. Which is, apart from protected virgin forests, actually acceptable, isn’t it? It’s necessary to consider, besides important water management or climatic function of forests, its wood production side, which not only enables forests to be self–financed, but simultaneously prevents them from turning into a wil-

Ing. et Ing. Josef Trochta, MBA 2018 He founded LAND VALUE FUND, investment fund with variable registered capital 2014 He established Land Value, a.s. 2012 He was recognised as an expert in the Economics and Forestry field 2010–2013 He participated in the introduction of Wood sale with addressing competition within market project 2008 He graduated from Nottingham Trent University, Brno International Business School, MBA. 2003–2009 He worked as a manager in CE WOOD company 2002 He graduated from Technical University in Brno, major: Management and Economics , Ing. 1991–2002 He worked as an officer/analyst at Economic department of Lesy ČR 1999 He graduated from the Mendel University in Brno, Forest Engineering, Ing.


se z nich nestane pro veřejnost obtížně přístupná divočina, a že budou zachovány větší pracovní příležitosti na venkově. Málokdo si totiž uvědomuje, že moderní lesní hospodářství se ve střední Evropě postupně rozvíjí přibližně již od poloviny 18. století. Je to trvale udržitelný koncept produkce biomasy. To kontrastuje především se situací například v jižní Evropě nebo Británii, kde vidíme převážně odlesněnou zdevastovanou krajinu. Investice do lesů je investice do obnovitelného zdroje biomasy, lepšího životního prostředí a příjemné krajiny pro naše děti.

derness hardly accessible to public. It’s also a way how to retain high work opportunities in the rural area. A few people actually realize that the modern forestry in Central Europe has been continuously developing since half of the 18th century. It’s a permanent sustainable concept of biomass production. Which is in contrast with the situation in southern Europe or Great Britain, for instance, where we can observe a largely devastated landscape. Investment into forests is an investment into renewable source of biomass, quality environment and a pleasant countryside for our children.

Změny v lesích, tedy hlavně na straně majitelů, znamenaly církevní restituce. Vidíte tady nějaké možnosti a příležitosti? Ze strany církví doposud evidujeme v souvislosti s vyplácenými finančními kompenzacemi spíše poptávku po lesních majetcích. Řadu obchodů jsme již uzavřeli. Předpokládáme, že časem se budou naopak více objevovat příležitosti k nákupu nebo ke správě. Ne vždy je totiž správa nejen církevních majetků zajišťována kvalifikovaně a efektivně.

Church restitutions implied changes in ownership of forests. Do you see some possibilities and opportunities here? Related to paid out financial reimbursements, we have observed rather forest property demand from church side so far. We have closed a few deals already. On the contrary, we estimate that more administration or purchase opportunities will come in time. Not in all cases the church possession administration is done in a qualified and efficient manner, as a matter of fact.

Jaký bude podle vás trend v oblasti správy lesních majetků v příštích letech? V návaznosti na poškození značné části lesů suchem a kůrovcem dojde ke snížení výnosového potenciálu řady lesních majetků. Ze strany vlastníků, zejména v segmentu velkých majetků nad padesát hektarů, lze očekávat tlak na zefektivnění správy. Budou rovněž sílit požadavky lesnického sektoru na státní rozpočet. Na významu nabudou komplexní informační systémy, které umožní vyhodnocovat dopad každého hospodářského opatření na měsíční bázi. Vše uvedené vnímáme jako obrovskou příležitost pro uplatnění našich služeb.

What trend in forest property administration can we expect in the upcoming years, in your opinion? The destruction of significant parts of forests by drought and bark beetle will lead to the decline of yield potential of a number of forest properties. From the owners’ side, particularly in the segment of large properties over 50 hectares, the pressure on administration streamline is to be anticipated. The forestry sector’s requirements on public budget will increase as well. Complex information systems, evaluating the impact of every economic measure on a monthly basis, will gain more importance. We regard everything I’ve just mentioned as a huge opportunity to apply our service.


INTERNET VĚCÍ UŽ NENÍ JEN SCI–FI Pomůže vám zabezpečit byt, chatu nebo garáž #MENHOUSE


Většina z nás zná internet věcí jen z médií, kde se skloňují takové fráze, jako chytrá města a inteligentní auta. Vše má být propojené, automaticky optimalizovat dopravní zátěž, snižovat dopady na životní prostředí… Jenže nové sítě internetu věcí jsou využitelné i v běžné domácnosti a mohou levně a jednoduše realizovat i služby, které dříve možné nebyly. • Jednoduché kvalitní zabezpečení bytu, chaty nebo garáže • Přenos poplachů na váš mobil • Výdrž baterií v detektorech až deset let • Není nutná instalace nebo připojení elektřiny • Zařízení nepotřebují SIM kartu ani Wi–Fi Prvním příkladem je požární detektor s komunikací na mobil. Standardní detektor požáru je povinnou výbavou domácnosti již od roku 2008. Novinkou je ale detektor, který vám dá zprávu na mobilní telefon. Ten standardní totiž jen spustí zabudovanou sirénu. To je vám ovšem k ničemu, když jste třeba v práci. Nový detektor od firmy REX vám dá vědět, že se doma něco děje, ať už jste kdekoli. Díky moderním technologiím není takové zařízení ani drahé. Pořizovací cena je pouze 1650 Kč včetně roční služby (každodenní kontrola funkce a upozornění na mobil v případě problému). Na stejném principu fungují i detektory, které můžete použít pro zabezpečení chaty nebo bytu, případně pro svoje bezpečí. Takových zařízení je v nabídce několik a nabídka se stále rozšiřuje. Příkladem je detektor otevření dveří. Díky němu můžete dostat zprávu, vždy když někdo

otevře dveře od bytu. Stačí jednoduše přilepit na dveře krabičku velikosti balíčku žvýkaček a je hotovo. Hodně žádané je i bezpečnostní tlačítko. To se používá například do koupelny v domácnostech starších lidí. Mnoho z nich má občas problém třeba vylézt z vany. Koupelna je nejčastějším místem úrazů a mobil si tam většina lidí nebere. Stačí opět jednoduše na zeď nalepit bezpečnostní tlačítko, po jehož stisku je poslána SMS na předvolená čísla. Je možné si tak snadno zavolat pomoc. Tlačítko je vodotěsné a baterie v něm vydrží až deset let. Dalším populárním hlásičem je detektor zaplavení. Mnohým z nás se již někdy stalo, že vytekla pračka, přetekla vana nebo praskla přívodní hadička k záchodu. Velký problém nastává v bytových domech, kde často dojde protečení vody do sousedních bytů. Pokud nezareagujete hned, škody bývají značné. Přitom stačí na podlahu v exponovaném místě položit zařízení o velikosti krabičky cigaret – detektor zaplavení s komunikací na mobil. V případě výskytu vody na podlaze opět dostanete ihned zprávu na mobil.

Společnost 1. REX SERVICES má dvacet let zkušeností v oblasti zabezpečení nemovitostí, vozidel i osob. Dnes je rovněž dodavatelem zařízení komunikujících přes sítě internetu věcí, a to po celé Evropské unii. Služby poskytuje přímo ve spolupráci s hlavními operátory sítí, kterými jsou České Radiokomunikace, T–Mobile nebo Sigfox. Přehled nabízených zařízení i služeb naleznete na www.rex.eu


THE INTERNET OF THINGS IS NO LONGER JUST SCIENCE FICTION It will help you secure an apartment, cottage or garage Most of us know the Internet of Things only from the media where phrases such as smart cities and smart cars are common. Everything will be interconnected, automatically optimizing the traffic load, reducing the environmental impact… But the new IoT networks can be used in everyday households and can also cheaply and easily implement services that were not previously possible. • Simple high–quality security of apartment, cottage or garage • Alarms directly to your mobile • Battery life in detectors for up to 10 years • No installation or power connection necessary • The devices do not need a SIM card or Wi–Fi The first example is a fire detector with communication to your mobile phone. A standard fire detector has been a compulsory household item since 2008. But a new IoT detector will give you a message on your mobile phone in case of fire. The standard one just starts the built–in siren. But this is useless when you are at work. The new REX detector lets you know that something is happening at home, wherever you are. With modern technology, such a device is not even expensive. The purchase price is only CZK 1650 including the one year of service (daily check of the function and notification to the mobile in case of a problem). The same principle works with detectors that you can use to secure a cottage or apartment, or for your safety. Broad range of devices is available and the offer is still expanding. An example is a door opening detector. Thanks to it you can get a message every time someone opens the door to the apartment. All you have to do is stick a device in size of chewing gum pack on the door and you're done. Security button is also popular. This is used, for example, in bathrooms in the homes of older people. Many of them sometimes have a problem to get out of the tub. The bathroom is the most common place of injury and most people do not take a mobile phone there. All you have to do is simply stick a security button on the wall, and then with one press, SMS to send to the preset numbers. It's that easy to call for help. The button is waterproof and the battery can last up to 10 years.

#MENHOUSE

Another popular device is the flood detector. Many of us have already had a washing machine leaked, a bathtub overflowed, or a toilet supply hose burst. A big problem arises in apartment buildings, where water can flow into neighboring apartments. If you do not react immediately, the damage is extensive. At the same time, you can simply place a cigarette–sized device on the floor in the exposed area – a flooding detector with mobile communication. If there is water on the floor, you will immediately get a message on your mobile phone.

Company 1. REX SERVICES has twenty years of experience in real estate, vehicle and people security. Today it is also a supplier of devices communicating over the Internet of Things network, all around the European Union. It provides services directly in cooperation with major network operators such as České Radiokomunikace (CRA), T–Mobile or Sigfox. An overview of the devices and services offered can be found at www.rex.eu


LipnoPort Apartments

Uprostřed přírody, na dosah jezera. Tam, kde se ticho snoubí s komfortem. To je váš nový apartmán na Lipně.

Představte si klid, který panuje na břehu lipenského jezera. Sedíte na terase moderního apartmánu, kolem jen les, před vámi vodní hladina. Je to balzám na duši.

LipnoPort

www.lipnoport.cz Apartments


Official Electrical Styling Partner of Manchester United

J Ů V T

H Ě B PŘÍ

hrdým Proud to announce ourJsme partnership withpartnerem Manchester klubu United Manchester United Naše víceand nežbeard jen holicí strojky a are zastřihovače vousů. Jsou to The products we make areprodukty more thanjsou shavers trimmers. They tools for self-expression; we wantvašeho you to make a statement. nástrojebecause pro vyjádření osobitého stylu, Whether protože chceme, abyste zazářili. you’re stepping onAť to stojíte the pitch front of more than 75,000 people at thenebo si chcete jen vyrazit nainhřišti před více než 75 tisíci diváky Theatre of Dreams or walking down the street, it’s time to tell your story, and wemy vám s tím pomůžeme. s přáteli, je na čase začít vyprávět váš vlastní příběh. A want to help you tell it. Have the confidence to make your mark. Získejte zdravé sebevědomí a dejte o sobě světu vědět. Produkty Remington zakoupíte na: Discover your perfect Remington product at: www.remington-europe.com/manutd

#MENHOUSE


Pro společné chvíle RETRO

CLASSIC BLANC

Užijte si den plný dobrého jídla, kávy a přátel. Vše za pomoci jedinečných produktů z řady Retro, které zvládnou veškerou práci za Vás.

Řadu Retro zakoupíte na:


HEAVY METAL

#smokeonthewater #háro #parohy #warpig #nekonečnékytarovésólo

V roce 1968 vznikli ve Velké Británii Led Zeppelin, Black Sabbath a Deep Purple, tři kapely, které měly tu čest definovat žánr heavy metalu. Své posluchače si našly navzdory hudebním kritikům a prošlapaly cestu celé řadě následujících podžánrů. V sedmdesátých letech zbavili Judas Priest heavy metal vlivu tradičního blues a pak už se jelo z kopce. Motörhead začlenili prvky punku, Iron Maiden a Def Leppard rozjeli celou novou vlnu. Na jedné straně přinesly osmdesátky popové pojetí metalu zvané glam metal, kdy dlouhovlasí fešáci předváděli okouzlující kytarové orgie. Na druhé straně rostla alternativa ve formě hůř stravitelných stylů jako death nebo black metal. Jak se vyvíjel metal, vyvíjela se i móda kolem

Motörhead začlenili prvky punku, Iron Maiden a Def Leppard rozjeli celou novou vlnu

#MENHOUSE

něj a některé styly měly až překvapivý vliv na mainstreamové módní trendy. V metalovém pravěku byly inspirací kožené bundy motorkářů Hells Angels, pak se přidaly kovové prvky jako pásky z patron nebo kožené prvky s hroty. Až na výjimky (zpěvák Iron Maiden Paul Di’Anno) bylo třeba mít husté dlouhé vlasy. Nejcivilnější projev příslušnosti k heavymetalovému bratrstvu jsou však džíny a černé triko s motivem oblíbené metalové kapely.

In 1968, Led Zeppellin, Balck Sabbath, and Deep Purple, three bands that had the honor of defining the heavy metal genre, were formed in the UK. They found their listeners in spite of music critics and marked a path for a number of subsequent sub–genres. In the 1970s, Judas Priest got rid of the influences of traditional blues which set the ball rolling. Motörhead incorporated elements of punk, Iron Maiden and Def Leppard set off a whole new wave. On the one hand, the 80s brought glam metal, a long–haired, handsome guitarist and long guitar solos. On the other hand, the alternative in the form of the less accessable styles such as death or black metal grew. As metal evolved, the fashion around it evolved, and some styles had a surprising impact on mainstream fashion trends. In early metal, the leather jackets of the Hells Angels bikers were the inspiration, then metal elements such as bullet cartridges or leather spike elements were added. With some exceptions (Iron Maiden singer Paul Di’Anno) it was necessary to have thick long hair. However, the most common manifestation of affiliation with the heavy metal fraternity is jeans and a black shirt with featuring a favourite metal band.

knihy books

Grow Kory: Heavy Metal – encyklopedie, která zná každý podžánr heavy metalu. Grow Kory: Heavy Metal – an encyclopedia of every heavy metal subgenre.

filmy films

Šílený Max: Zběsilá cesta – film jako jeden velký heavymetalový koncert. Mad Max: Fury Road – the film is one big heavymetal concert.

lidé people

Ozzy Osbourne – byl tak hustý, že ho vyhodili i z Black Sabbath a on se ještě zvládl vydat na sólovou dráhu a získat titul Kmotr heavy metalu. Ozzy Osbourne – he was so hardcore that he got thrown out of Black Sabbath and still managed a solo carrier and the title of Godfather of metal.5 věcí,

které jste nevěděli o metaláckých parozích

1

PAŘIL UŽ BUDDHA

Bylo by asi těžké najít takové uspořádání pěti prstů ruky, které nemá žádný význam v nějaké dávné kultuře nebo náboženství. Gesto hodně podobné parohům nazývají jogíni Apana Mudra a je to gesto dobré pro „mentální a fyzické trávení, vyloučení odpadního materiálu z těla“. V indickém klasickém tanci je to znamení pro lva. Buddhisté používají parohy jako tzv. apotropaické gesto, které je ochrání před překážkami, nemocí či negativními myšlenkami. Není proto výjimkou spatřit vyobrazení Buddhy, kterak paří na metalovém koncertě.

BUDDHA WAS A METAL HEAD It would be difficult to find an arrangement of five fingers on a hand that has no meaning in any ancient culture or religion. A gesture very similar to the horns is called Yoga of Apana Mudra, and it is a good gesture for "mental and physical digestion, eliminating waste material from the body". In Indian classical dance, it's the sign for a lion. Buddhists use the horns as an apotropaic gesture that protects them from obstacles, illnesses, or negative thoughts. That's why it's not unusual to see a buddha like person rocking out at a concert.

2 Možná znáte ten pocit. Jste na koncertě, dav šílí a vy s ním. Lidé kolem vás zvedají ruce a vy cítíte, že byste měli taky. Jenže co s prsty? V spontánnosti okamžiku není čas dlouze přemýšlet, tak možná skončíte s jednou rukou v pěsti a na druhé s nějakou náhodnou formací natažených a skrčených prstů. Ne, že by to kohokoliv kolem trápilo. Na heavymetalovém koncertě jste každopádně ušetřeni starostí a vždy ukazujete parohy, jako všichni okolo. Souznění je to krásné, ale kde se vzalo?

5 thing you didn't know about devil's horns Maybe you know the feeling. You are at a concert, the crowd is going crazy and you are with it. People around you are raising their hands and you feel you should too. But what about your fingers? In the spontaneity of the moment, there is no time to think long, so you may end up with one hand in your fist and the other with some random formation of out stretched and closed fingers. Not that it worries anyone around. In any case, at a heavy–metal concert, you are no longer worried and always show the horns like everyone else. Harmony is beautiful, but where did it come from?

ITALSKÝ PREZIDENT PŘISTIŽEN

Přímá linka k metalu vede přes Itálii. Tam se gesto používá v několika významech. Používá se jako ochrana před „zlým okem“ zvaným malocchio. Gesto má vlastní název Corna, a když se používá prsty dolů, slouží obecně jako ochrana před neštěstím. Je to takové středomořské „zaklepání na dřevo“. Legendární je v této souvislostí fotka bývalého italského prezidenta Giovanni Leoneho, který si třese rukou s pacientem nakaženým cholerou a druhou rukou nenápadně za zády odhání neštěstí Cornou.

THE ITALIAN PRESIDENT CAUGHT A direct line to metal

goes through Italy. There the gesture is used in several meanings. It is used as a protection against "the evil eye" called malocchio. The gesture is called Corna and when used with fingers down, it generally serves as a protection against disaster. It is kind of Mediterranean „knock on wood“. Legendary


Šáreck ý dv ů r z volen nej lepším rezidenčním projek tem ve st řední Ev ropě

ŠÁRECKÝ DVŮR U N I K ÁT N Í B Y D L E N Í S B A R O K N Í D U Š Í NA PRESTIŽNÍM MÍSTĚ PRAHY 6

s a r e c k y d v u r. c z


in this context is the photo of former Italian President Giovanni Leone, who shaking hands with a patient infected with cholera while his other hand unobtrusively lmakes the corna sign.

3

URÁŽKA

V řadě zemí včetně zmiňované Itálie nebo třeba i na základní škole v Česku může být paroháčské gesto chápáno jako urážka. Ve většině zemí jím opravdu můžete někoho označit za paroháče, a podle toho, jak moc agresivně na něj ukazujete nebo máváte, tak moc můžete urážku zdůraznit. Na rozdíl od metalistů je však gesto většinou prováděno hřbetem ruky k uráženému, nebo přímo namířením prsty na něj. Jak moc vážně je spolužák na české základce skutečně gestem označen za podvedeného manžela, není ještě vědecky zcela popsáno.

INSULT In a number of countries, including

Italy, or even a primary school in the Czech Republic, the cuckold gesture can be seen as an insult. In most countries, you can really mark someone as a cuckold and depending on how aggressively you are pointing or waving it, you can emphasize the insult. Unlike metalists, however, the gesture is usually done by showing the back of the hand, or by directing your fingers at at your victim. How seriously a classmate in a Czech elementary school is actually marked as a deceived husband by the gesture is not completely scientifically described.

#MENHOUSE

4

JAK SE TO TEDY DOSTALO DO HEAVYMETALU

Konečně tedy heavymetal. Zpěvák skupiny Black Sabbath Ozzy Osbourne hojně používal na koncertech gesto V jako vítězství nebo peace. Proč to dělal člověk, který byl schopen na koncertě ukousnout hlavu opravdovému netopýrovi, na to se prosím radši neptejte. Každopádně když Ozzyho z kapely vyhodili, přišel nástupce Ronnie James Dio. Aby navázal na komunikaci s publikem tam, kde jeho předchůdce skončil, chtěl také přijít s nějakým pěkným gestem. Vzpomněl si tedy na svoji italskou babičku, která používala Cornu pro odhánění všeho zlého. V propagaci gesta byl tak urputný, že je nyní všeobecně považován za člověka, který stojí za jeho přímou asociací s metalovou muzikou. Opět se nabízí otázka, proč vlastně zpěvák heavymetalové kapely odhání vše zlé. Zato je snazší pochopit, proč to dělají lidé v publiku.

HOW IT CAME TO HEAVYMETAL Finally, heavymetal.

Black Sabbath singer Ozzy Ozborne used the V gesture as victory or peace. Why a man who bit the head off a real bat at a concert did that, please don't ask. Anyway, when Ozzy was kicked out of the band, he was replaced by Ronnie James Dio. To tie in his performance with Ozzie's, he also wanted to come up with a recognisable gesture. He remembered his Italian grandmother who used Corna to drive away all evil. He was so fierce in promoting the gesture that he was now widely regarded as the man behind its direct association with metal music. Again, the question arises as to why the heavy metal band singer actually drives away the evil. It's easier to understand why people in the audience do it.

5

PAROHY V HUDBĚ PŘED BLACK SABBATH

Zpěvák okultně psychadelické kapely Covent z Chicaga používal symbol parohů na začátku i na konci každého koncertu, gesto se dokonce objevilo i na přebalu jejich alba. To se psal rok 1968. Ještě o něco dříve vznikly fotky Johna Lennona, jak ukazuje podobné gesto. Není však zcela jasné, jestli ukazuje parohy, nebo symbol, který v americké znakové řeči znamená „miluji tě“. Z toho vyplývá jednoduché poučení. Až budete chtít na metalovém koncertě zamávat parohy, dejte si pozor na palec. Ten musí překrývat prostředníček s prsteníčkem. Když necháte palec trčet ven, bude to sice gesto pěkné, ale zcela neadekvátní situaci, ve které se nacházíte.

HORNS IN MUSIC BEFORE BLACK SABBATH The lead singer of Chicago's ccult–psychedic band, Covent, used the symbol of the horns at the beginning and end of each concert, and the gesture even appeared on their album cover. That was the year 1968. From an even earlier date, there are photos of John Lennon making a similar gesture. However, it is not entirely clear whether it shows horns or a symbol that means "I love you" in American sign language. This results in a simple lesson. When you want to wave your horns at a metal concert, watch your thumb. It must overlap the middle finger with the ring finger. If you let your thumb stick out, it will be a nice gesture but completely inappropriate to the situation.


Dock House je otevřený od roku 2006 a najdete ho v pražské Michli, kousek od Business centra Brumlovka a stanic metra Budějovická a Kačerov. Kuchyni, ve které za použití speciální technologie přípravy masa na horkých kamenech chystáme báječné steaky, šéfuje Petra Sahajdáková se svým týmem. Používáme maso nejvyšší kvality a kromě hovězích steaků si můžete dopřát i steaky z telecího masa, které pocházejí z našeho farmářskeho chovu v Podhůří Jeseníků. Naší specialitou jsou zrárny masa umístěné přímo v restauraci. Maso vyvěsíme a v chlazeném prostoru staříme pod dohledem technologií a naší šéfkuchařky. Během zrání dochází ke zkřehčení masa, což posune hranice vašeho kulinářského zážitku zas o kousek dál. Dock House ale nejsou jen skvělé steaky, je to i pestrá nabídka pokrmů z amerického bistra, především šťavnaté burgery z hovězí svíčkové, marinovaná kuřecí křidýlka či grilovaná vepřová žebra. Navíc si můžete dopřát z bohaté nabídky dezertů z naší cukrárny: od čokoládového fondánu, crème brûlée, domácího mrkvového dortu, až po cheesecake. Delikátní pokrmy skvěle doplňuje široká nabídka pečlivě vybraných vín z celého světa, Dalešice na čepu nebo naše čerstvé sezonní limonády.

Dock House has been located in Prague Michle since 2006. A short walk from the Business center Brumlovka and metro stations Budějovická and Kačerov. Our chef Petra Sahajdáková and her team are in charge of the kitchen where we prepare fabulous steaks by using a special hot stone meat preparation technique. We only use the highest quality of meat. We do not only offer great beef steaks, but also exquisite veal steaks that are sources from our farm in the Jeseníky Mountains. Our specialty is the meat–stall located in the restaurant. Under the supervision of our chef, we hang and age the meat in the refrigerated area. During the aging process, the meat becomes tender which brings your culinary experience to the next level. But Dock House is not only about great steaks, we can also offer you a variety of different options of our American bistro dishes, especially juicy beef burgers, marinated chicken wings or grilled pork ribs. You can also choose from our wide selection of desserts made locally in our bakery. Chocolate fondant, créme brulée, homemade carrot cake or cheesecake. Delicate dishes are complemented by a wide selection of carefully selected wines from around the world, Dalešice beer on tap or our fresh seasonal lemonades.

Michelská 59, Praha 4 | +420 261 211 590 | info@dockhouse.cz | www.dockhouse.cz


UNDER THE SKIN FOREVER

POD KŮŽÍ NA VĚKY Tetování už dávno není jen pro kriminálníky a prostitutky, jak si myslí naše maminky a babičky. Naopak se stalo velmi módní záležitostí a exotem se pomalu stává ten, jehož tělo žádná kérka nezdobí. Je ale vlastně pravdou, že tetování patří k lidem pokleslejších mravů, nebo je to jen další z urban story? Tattoos are no longer just for criminals and prostitutes, as our mamas and grandmas think. On the contrary, they have become a very fashionable thing and someone without any tattoo decorating his or her body slowly becomes an oddball. But is it actually true that tattoos are connected with people of rather degraded morals, or is it just one of the urban stories? Text: Matěj Pazourek

#MENHOUSES těmi kriminálníky to samozřejmě tak horké nebude, zdobení těla v podobě tetování je známé už od pravěku. Zmapovat celou historii tetování by vyšlo na několikasvazkovou knihu, my vám přiblížíme stručnou historii věnující se tetování po kontinentech, z nichž jsme vynechali Afriku, kde jsou více oblíbené jiné modifikace těla. Evropa Jak jsme již zmínili v úvodu článku, tetování pravděpodobně sahá až do pravěku, nalezená mumifikovaná těla zahrnovala tetování zvířat a čar, které pravděpodobně souvisely s akupunkturou. Asi nejznámější tetovanou mumií je takzvaný Pazyrský muž, který měl podél páteře čáry tvořené mnoha malými tečkami. Zajímavé je, že až na výjimky, byla většina tetovaných mumií ženského pohlaví, je tedy velmi pravděpodobné, že nějakým způsobem souviselo tetování s mateřstvím. Nejvíce prozkoumanou mumií byla egyptská kněžka Imenet, která měla potetované i břicho, stehna či paže. Ve starověku se konečně dostáváme k těm kriminálníkům. Ve starověkém Řecku a Římě byli tetováním označováni právě zločinci a otroci. Až do roku 316 n. l. byli tetováni na čele, než Konstantin I. Veliký vydal zákon o přesunu označování z obličeje na ruce a lýtka. V Evropě pak začalo tetování postupně upadat, a to především vinou rozšiřování křesťanství, které tetování prudce odsuzovalo. Asie Historie tetování v Asii je stará více než tři tisíce let. Nejméně oblíbené bylo odjakživa v Číně, tam je dodnes tetování bráno jako stigma, kterým se označují právě zločinci. Naopak v Japonsku se těšilo velké oblibě, nejčastěji byla tetování spojována s duchovním podtextem. Ovšem jen do té doby, než přišla Jakuza, která tatuážím dodala zpátky velký nádech kriminality. Pokud se pyšníte (klidně i malou) kérkou, zapomeňte, že by vás v Japonsku v dnešní době pustili do lázní. Na Sumatře se zase lidé místo tetování značili rozpáleným želízkem do tváře, zjednodušeně by se dalo říct, že se jednalo o předchůdce dnešní skarifikace. Indové zase dodnes velmi vyznávají tetování hennou, dříve ale používali klasický způsob tetování pro stimulaci akupunkturních bodů. Zajímavé bylo také tetování u Eskymáků, kteří takto označovali dívky po první menstruaci, aby bylo patrné, že již mohou počít dítě.

#MENHOUSE

Amerika Málokdo si představí Indiána s čistou kůží, ať už pomalovanou, nebo potetovanou. Právě u indiánských kmenů mělo tetování magický význam, tetovalo se při různých rituálech, jak náboženských, tak léčebných. Mohou si připsat prvenství v barevných motivech i ve zdobení těla z estetických důvodů. Kromě přírodních motivů si tetovali i ochranářská tetování, která je měla ochránit před vlivem temných sil, případně doprovázet duchy zemřelých na druhý břeh. Velmi propracovaná tetování měli především Mayové, kteří tak vyjadřovali mimo jiné poctu svým bohům. Tetovali se muži i ženy, nejčastěji ale až po svatbě. Mayské tetování bylo velmi bolestivé, nejdříve se namaloval motiv, až potom se řezalo do kůže, do jizev se pak přidávala barva. Tetovaní Mayové byli oceňováni za svou statečnost, protože měli odvahu vypořádat se s bolestí a utrpením. Což jim ale nebylo moc platné, protože nezřídka umírali na infekce spojené právě s tetováním. Austrálie a Oceánie Právě tato oblast byla velkým průkopníkem v rozšíření tetování do celého světa, mořeplavci vracející se z cest pěli ódy na nazdobené domorodce. Například tetování v Polynésii bylo považováno za svaté řemeslo a smělo ho vykonávat jen několik málo umělců. Na ostrově Samoa se tetovací řemeslo dědilo a mohli ho vykonávat pouze kněží. Na Fidži zase věřili, že pokud zemře nepotetovaná žena, budou ji po smrti napadat duchové jiných žen, kterým bude muset sloužit na věky věků. Téměř po celém těle měly tetování domorodci z Markézských ostrovů, ženy zde měli tetování dokonce povinné, pravděpodobně ze stejných důvodů jako Fidžijky. Asi nejznámějšími pokérovanými jsou příslušníci Maorských kmenů, kteří se zaměřovali především na obličej. Tetování zde značilo příslušnost ke kmenu a rodu a také postavení v kmenové hierarchii. Muži měli v bojích budit děs, v ženách zase vášeň. Tetovací úchylka tu narostla do takových rozměrů, že na začátku 19. století začali vyměňovat uřezané potetované hlavy za zbraně, a když jim hlavy zemřelých došly, začali zdobit a zabíjet otroky.


Regarding those criminals, it is off the beam, of course; body decoration through tattooing has been known from the pre–history. To map the whole history of tattooing we would need to write a several–volume book; instead, we are going to give you a brief overview dedicated to tattooing by continents from which we will leave Africa out, as other body modifications are more popular there. Europe As we have mentioned in the introduction of the article, tattooing is likely to date back to the pre–history; the mummified bodies found had animals and lines tattooed which were probably connected with acupuncture. Perhaps the best–known tattooed mummy is the „Pazyryk man“ with lines consisting of many small dots along his spine. It is interesting that save for exceptions most tattooed mummies were females and it is, therefore, highly probable that tattoos were somehow related to motherhood. The most explored mummy was an Egyptian priestess Imenet with tattoos even on her belly, thighs and arms. In ancient times we finally come across the criminals. In ancient Greece and Rome criminals and slaves were really marked with tattoos. Until 316 AD they were tattooed on their foreheads before Constantin I, byname the Great, issued a law on moving the mark from the face to arms and calves. Later, tattooing in Europe started declining gradually, mostly due to expansion of Christianity which condemned tattooing severely. Asia The Asian history of tattooing is more than 1,000 years old. It has always been the least popular in China, where a tattoo is still now viewed as a stigma marking nobody else but criminals. On the contrary, it enjoyed a great popularity in Japan, where tattoos were most often associated with spirituality. However, only until Yakuza arrived, re–introducing the strong link between tattooing and criminality. If you boast a tat (even a tiny one), forget about being allowed to enter a spa in Japan presently. And in Sumatra, people were marked with a hot iron in their face; we can simplify and say that it was a forerunner of today’s scarification. And the Indians are still now very fond of henna tattooing, but in the past they used the standard tattooing method for stimulation of acupuncture points. The Inuits also used tattoos in an interesting way, marking thus girls after their

first menstruation to make visible the fact that they can conceive a child. America Hardly anybody imagines an Indian with a blank skin, no matter whether painted or tattooed. Indian tribes were right those who ascribed a magical meaning to tattoos at various rituals, both religious and healing. They can rank themselves first in colourful motifs as well as in body decoration for aesthetic reasons. Besides natural motifs, they also liked protective tattoos which were meant to protect them against an impact of dark forces or to accompany the spirit of the deceased to the other bank of the river. Highly elaborated tattoos were mainly done by the Mayas who were thus expressing their homage to their gods. Both men and women had tattoos, but mostly not earlier than after their wedding. The Maya’s tattooing was very painful; first they outlined the motif and only then they cut the skin and added colour to the scars. Tattooed Mayas were highly valued for their courage, because they were brave to overcome pain and suffering. But it did not help them much, as they often died of infection connected just with the tattoo. Australia and Oceania This very region was spearheading in tattoos spreading all over the world, when navigators returning from their seafaring sang their praises of the decorated natives. In Polynesia, for example, tattooing was considered a holy craft and could be performed by several artists only. The tattooing craft in the island of Samoa was inherited and only priests could pursue it. And people in Fiji believed that if a woman dies without any tattoo, after her death she will be attacked by other women’s spirits and she will have to serve them forever. Almost the whole body was tattooed in case of the natives from the Marquesas Islands and tattoos were compulsory for local women, probably for the same reasons as for Fiji women. Perhaps the most famous tattooed were members of the Maori tribes who focused primarily on the face. Their tattoos signified their tribe and family affiliation as well as their position in the tribal hierarchy. Men were supposed to horrify enemies during fights and to arouse passion in women. The tattooing deviation grew to such a proportion that in the early 19th century they started exchanging cut heads with tattoos for weapons and when they ran out of heads of the deceased, they began decorating and killing slaves.


STYLY TETOVÁNÍ V současné době si můžete vybírat z nepřeberného množství různých stylů tetování, mrkněte s námi na ty nejznámější.

TATTOOING STYLES Nowadays, you can choose from a countless variety of tattoo styles; let’s have look at the most popular ones together. tattooandy.com

@cernypetrtattoo

Traditional a Old School Tradiční styl tetování má kořeny na začátku 20. století. Charakterizují ho silnější linky, klasické barvy, a především nepropojenost jednotlivých motivů. Nejznámějšími motivy jsou určitě ženy, kotvy či vlaštovky. Traditional a Old School The roots of the traditional tattooing style are in the early 20th century. Its characteristics include rather bold lines, classical colours and above of all a lack of connectedness of individual motifs. The best–known motifs are specific women, anchors and swallows.

#MENHOUSE

juliarehme.com

@bernardo_art

Abstraktní styl Tady je jakákoliv charakteristika asi zbytečná, sem spadají všechny „čmáranice„ světa. Naplno se tak dá využít osobitého přístupu tatéra ke klientovi, každá kérka je totiž originál. Abstract style Here, any characteristics are likely needless; all the „doodles„ in the world fit in. Each tattoo artist’s uniqueapproach can be, therefore, fully used, as each tattoo is original.

New School Tento styl pochopitelně vychází z Old Schoolu, odlišují se od sebe především výraznějšími barvami, větší plochou i propojováním různých motivů v jeden obraz. Velmi často hledají inspiraci v komiksech a graffiti. Kérky jsou tak živější, i když motivy bývají dost podobné. New School This style is based, naturally, on the Old–School style. They mainly differ in bolder colours, larger space and connection of various motifs in one picture. Inspiration is often found in comic strips and graffiti. Then the tattoos are more vivid although their motifs are often similar.


Trash polka Pod tímto slovním spojením hledejte doslova umělecká díla, styl propojuje realistické obrázky s různými čárami, inkoustovými šmouhami, ilustracemi, občas v nich najdete i nějaké to slůvko. Často bývají v černo–červeném provedení. Trash polka Under this expression look for works of art, literally. This style combines realistic pictures with various lines, ink streaks and illustrations; sometimes you can find even a little word in it. They are often in black and red.

buenavistatattooclub.de

Lettering Mezi mladší generací v poslední době asi nejvíce letí tetování citátů a slov všude po těle. Vybírat můžete z nepřeberného množství fontů a stylů, jen si dejte pozor, jestli vybraný tatér tento styl opravdu ovládá, abyste nebyli nepříjemně překvapeni. Lettering Recently, tattooage of quotes and words all over the body is in among the younger generation. You can choose from an endless number of fonts and styles; just be careful – not to be taken aback later check whether the tattoo artist does master this style. buenavistatattooclub.de

immaculatetattoos.com theblackhattattoo.com

Biomechanika Velmi propracované motivy, které propojují lidské tělo se stroji. Nejeden milovník sci–fi při pohledu na povedené biomechanické tetování zaplesá! Nejčastěji je naleznete na nohou a rukou a téměř výhradně jsou v černém provedení, občas prolnuté červenou. Velký důraz je kladen také na stínování. Biomechanics Highly elaborated motifs combining a human body with machines. Many a sci– fi fan will rejoice in looking at biomechanical tattoos. Most frequently, you can see them on legs and arms and almost all of them are black, occasionally with some red entwined. A great emphasis is also put on shading.

Tribal V současné době tribaly už moc nefrčí, ale každý z nás se určitě setkal se slečnou, která má nějaký ten geometrický znak vytetovaný nad zadečkem. Typické jsou pro tento styl jednolité černé linie a tvary, absence stínování a umístění na tělo přesně tak, aby zvýraznilo svaly a linie těla. Styl vychází právě z Polynéských a Maorských tatuáží. Tribal Currently, the tribal design is not that fashionable, but everyone of us has definitely met a young lady who has this geometric symbol tattooed above her bottom. The emblematic attributes of this style are seamless black lines and shapes, a lack of shading and an exact location on the body, so that muscles and body outlines are emphasized. The style comes from Polynesian and Maori tattooing.


Realistický styl Jak už název napovídá, jedná se o co nejvěrohodnější ztvárnění reálného obrazu. Často se tento styl využívá při tetování zvířat a portrétů. Tady asi nejvíce ze všech platí, že čím větší plocha, tím lépe tetování vynikne. Realistic style As the name suggests, it is as authentic a depiction of reality as possible. This style is often used when animals and portraits are tattooed. Here, it holds true perhaps most of all of the styles that the larger the area, the better for the tattoo to shine. New Black Větší plochou nepohrdne ani styl New Black. Celočerné obrazce, mandaly a buddhistické symboly nebo různé geometrické tvary, tak by se dal tento styl stručně charakterizovat. Nezapomínejte na to, že čím více černé plochy zvolíte, tím větší bolest vás čeká. New Black A larger area is not something the New Black style would brush away either. Briefly, all–black ornaments, mandalas and symbols of Buddhism or various geometric shapes are typical of this style. Remember that the larger the black area you choose, the bigger pain you can await. Asijský styl Bojovníci, draci, gejšy, prostě všechno, co si představíte pod asijskou kulturou. Často to bývají velmi propracovaná umělecká díla přes celá záda, jež mají pro majitele velký význam. Asian Style Fighters, dragons, geishas, simply everything you can imagine under the Asian culture. They are often highly detailed works of art across the whole back, being very important for their owner.

Watercolor Moderní, ale zároveň elegantní styl tetování, který připomíná olejomalbu na plátně. Nejdůležitější na tomto stylu je jeho provedení a technická náročnost, velký důraz se tu klade na estetiku, nikoliv na motivy či symboly. Watercolor A modern, yet elegant tattooing style resembling an oil painting on canvas. The most important features of this style are its design and technical demandingness. A great emphasis is put on aesthetics, not on motifs or symbols.

tattoosboy.com

@sivak

@o_kharin

meatshoptattoo.com

theblackhattattoo.com

@nicotattoo.athens

@horikoii

meatshoptattoo.com

theclackhattattoo.com

Náboženský styl Výjevy z Bible a jiných Svatých knih i nadále nabírají na popularitě, ačkoliv pro některá náboženství je tetování nečisté, pro mnohá další je zase naopak vítanou součástí kultury. Religious style Popularity of scenes from the Bible or other Holy Books continue increasing although some religion find tattooing impure, whereas for many others it is a welcomed part of culture.


TECHNIKY TETOVÁNÍ TECHNICS OF TATTOO

Klasická metoda Nejpoužívanější metoda posledních let spočívá ve vpichování barvy pod kůži elektrickým strojkem. V současné době je na trhu nepřeberné množství klasických tetovacích strojků různých kvalit (ale ty vyrobené podomácku z walkmanů měly přece jen něco do sebe). Jedná se o nejrychlejší metodu tetování, kdy lze během chvíle vybarvit i větší barevné plochy. Kůže se naruší trochu více než například při ručním vpichování, s tím souvisí i trošku delší hojení.

Classical Method The most widely–used method of recent years consists in injecting the tattoo dye into the skin with an electric machine. The current market offers an infinite number of classic tattoo machines of different quality (but those home–made from Walkman did have their own charm). This is the fastest tattooing method, when even rather large areas can be coloured in a short while. The skin is more intervened in than at the hand–poke method and, therefore, it heals a bit longer.

Hand Poke (ruční vpichování) Na oblibě opět získává také metoda ručního vpichování, při níž tatér používá klasické jehly do tetovacích strojků, ovšem bez strojku, pouze pomocí vlastní ruky. Zjednodušeně by se dalo říct, že se jedná o metodu tečkování, kdy pomocí jednotlivých teček tvoří tatér výsledný motiv. Takový malý návrat ke kořenům.

Hand Poke The method of manual poking is becoming more popular again. The tattooists use a standard needle of the tattoo machine, but without the machine, just using their hand. We can simply say that this is a dotting method, when the tattoo artists create the final motif using individual dots. A kind of returning to the roots.

Paličková metoda Jedna z nejstarších a také nejbolestivějších metod, jejíž kořeny sahají až do již zmiňované Polynésie. Při této metodě je zapotřebí dvou lidí, jeden napíná kůži, druhý, pomocí poklepávání na delší tyč s jehlou na konci, tetuje. Velmi podobná je také Thajská metoda. Udržet stejnou hloubku vpichu dokáže jen velmi zkušený tatér.

Stick Method One of the oldest as well as the most painful methods the roots of which date back to already mentioned Polynesia. This method requires two people, when one of them stretches the skin and the other does the tattoo by tapping on a rather long stick with a needle on its tip. The Thai method is very similar. The same depth of the pokes can be maintained by a highly experienced tattooist only.

Japonská metoda Japonská technika je podobná té paličkové, ovšem používá se tady přes třicet druhů jehel a vystačíte si jen s jednou osobou, která kůži natahuje přes palec u ruky. Touto metodou se tvoří složité asijské motivy, nejčastěji plnobarevné, proto ji ovládají jen skuteční mistři řemesla.

Japanese Method The Japanese technique is similar to the stick one, but it uses more than 30 kinds of needles and can be done by one person only, stretching the skin over the thumb. This method is used for creating complicated Asian designs, most often full–colour, and therefore it is mastered by proficient experts only.

Vyšívání Ano, opravdu si tady vystačíte s jehlou a nití. Dříve oblíbená technika Eskymáků a Inuitů začíná získávat na oblibě i v Evropě, ovšem místo rybích kostí se používají jehly chirurgické. Pigment barvy se zanese pod kůži přesně tak, jako byste vyšívali krajinku, připravte se ale na větší bolest a složitější hojení.

Embroidery Yes, you will need just a needle and a thread. Formerly popular with the Inuits, this technique is becoming popular in Europe too, but it uses surgical needles instead of fish bones. The dying pigment is put into the skin exactly as if you did landscape embroidery; however, get ready for a bigger pain and more complicated healing.


VÝZNAM TETOVÁNÍ Než se stalo tetování masovou záležitostí, kdy se tetuje každý druhý bez ladu a skladu, měla i některá tetování 20. století svůj jasně daný význam. Nutno podotknout, že se jednalo především o vězeňské tetování gangsterů a odsouzených zločinců, kteří si významné motivy tetovali za „zásluhy„ v gangu. Dnes už asi z pavučiny na lokti a slzy pod okem strach mít nemusíte, přesto bychom si takovou kérku důkladně promysleli, sami zvažte, jestli se jedná o projev drsňáctví, nebo naopak určité hlouposti. Slza Asi nejrozšířenější vězeňské tetování, ovšem jeho význam se geograficky poměrně liší. Někde může znamenat dlouhý trest odnětí svobody, jinde zase smutek nad ztrátou blízké osoby nebo naopak, že nositel spáchal dokonanou vraždu, čím víc slz, tím víc vražd. A teď babo raď! Pavučina na lokti Pavučina má překvapivě velmi prozaické vysvětlení. Umístění na lokti má značit, že tetovaný seděl dlouho na jednom místě, s lokty opřenými o stůl, až na nich pavouk vytvořil pavučinu. I proto si tento motiv nechávali tetovat především vězni odsouzení na dlouhá léta. Tři tečky Velmi jednoduché tetování bývá nejčastěji umístěno kolem očí nebo na rukou, dá se vytvořit pomocí téměř čehokoliv, i proto bývá ve vězení tolik oblíbené. Jeho význam se může vykládat několika způsoby, buď jako pouhá připomínka bouřlivého stylu života, nebo naopak jako reprezentace křesťanské svaté trojice a nalezení víry. Pět teček Pět teček se od tří liší právě ve významu, který je v tomto případě naprosto jasný, jedná se o odsouzeného člověka, který si poseděl pár let v chládku. Čtyři tečky na vnější straně symbolizují zdi cely, pátá tečka uvnitř vězně. Toto tetování najdete mezi americkými i evropskými vězni, nejčastěji se nachází na ruce, mezi palcem a ukazováčkem.

#MENHOUSE

1488 Asi vás nepřekvapí, že tento symbol si nechávali tetovat ve vězení především bílí náckové. Čtrnáctka značí čtrnáct slov v (anglické) citaci nacistického vůdce Davida Laneho: „Musíme zajistit existenci našich lidí a budoucnost pro bílé děti.„ 88 je zase ustálený symbol pro nacistický pozdrav „Heil Hitler„, který využívá pořadí písmen v abecedě. Hrací karty Prvoplánová symbolika označující hazardního hráče, ať už ve vězení, nebo mimo něj. Velmi populární jsou hrací karty v ruských věznicích, kde má každá barva vlastní význam. Piky představují zloděje, kříže zločince obecně, káry jsou vyhrazeny pro práskače a informátory a srdce si zabrali romantici hledající ve vězení spřízněnou duši. Kříž na hrudi Obzvlášť v ruských věznicích je kříž vytetovaný na hrudi symbolem pro krále zlodějů. Nejvyšší hodnost, které může ruský odsouzený dosáhnout! Symbolika ruských vězeňských tetování má jedinečnou a složitou historii, každý symbol má své jasně dané místo, například zvony symbolizují svobodu, tygr na hrudi je zase připomínkou agrese vůči policii. A.C.A.B. Známý akronym, který tvrdí, že „všichni policajti jsou bastardi„ zůstává v oblibě v současné době i mimo věznice, nejčastěji mezi fanoušky fotbalových klubů, kteří tak dávají jasně najevo, že jsou schopni jít do vězení ve jménu své fanouškovské základny. Ostnatý drát V 90. letech velmi populární motiv tetování, za nímž ale stojí nehezká symbolika. Ostnatý drát si nechávali tetovat vězni odsouzení na doživotí, kteří se považovali za mučedníky podobné Ježíši Kristu, ostnatý drát zde má nést podobnost s trnovou korunou.


VÝZNAM TETOVÁNÍ Before tattooing has become a massive thing, when every other person gets tattoos pell–mell, some tattoos had a clearly defined meaning in the 20th century. It is necessary to point out that this concerned mainly prison tattooing of gangsters and convicted criminals who tattooed themselves with significant motifs as a token of „merits“ in their gang. Today you perhaps do not have to be afraid of a spider web on the elbow or a tear under the eye although we prefer to think over such an ink carefully; consider yourself whether it is a sign of rough nature or, on the contrary, certain stupidity. Tear Perhaps the most wide–spread prisoner tattoo, but its meaning quite varies geographically. Somewhere it can mean a long imprisonment, while elsewhere a sorrow over the loss of someone close or, by contrast, that the bearer committed a murder and the more tears, the more murders. And now give me your advice! Spider web on the elbow The spider web has surprisingly a very prosaic explanation. Its location on the elbow is meant to suggest the tattooed person spent a long time sitting at one place with elbows rested on the table until a spider formed a web. This is one of the reasons why this tattoo motif was used mostly by long–term prisoners. Three dots This very simple tattoo can be most frequently found near eyes or on hands, where it can be done basically with anything and that is why it is so popular in prisons. Its meaning can be interpreted in several ways, either as a mere reminder of a stormy lifestyle or, on the contrary, as a representation of the Holy Trinity and finding faith. Five dots Five dots differ from three dots right in the meaning which in this case it absolutely clear – it is a convicted person who spent several years in jail. Four outer dots symbolise prison cell walls and the fifth dot inside a prisoner. You can find this tattoo among American and European prisoners, most often located on the hand, between the thumb and index finger.

1488 You may not be surprised that mainly imprisoned white Nazis had this symbol tattooed. Four–teen means 14 words in the English quote of the Nazi leader David Lanebo, „We must provide for existence of our people and the future for white children.“ And 88 is an established symbol for the Nazi Heil Hitler greeting which uses the order of letters in the alphabet. Playing cards The first–plan symbolism marking a gambler, in a prison or elsewhere. The playing cards are highly popular in Russian prisons, where each colour has its own meaning. Spades represent thieves, clubs criminals in general, diamonds are reserved for snitches and informers and hearts are seized by romantics looking for a soulmate in the prison. Cross on the chest A cross tattooed on the chest is a symbol of the king of thieves especially in Russian prisons. The highest rank a Russian prisoner can achieve! The symbolic of Russian prison tattoos has a unique and complicated history, where each symbol has its own, clearly defined place, such as bells are symbols of freedom, while a tiger on the chest is a reminder of aggression against the police. A.C.A.B. The well–known acronym saying that „all cops are bastards“ remains currently popular even outside prisons, most frequently among football club fans that show clearly in this way that they are able to go to prison in the name of their fan base. Barbed wire In the 1990s, a highly popular motif of tattoos, but with an unattractive symbolism behind. A barbed wire as a tattoo was chosen by prisoners sentenced for life who considered themselves martyrs similar to Jesus Christ and the barbed wire should remind us of the thorny crown.


TRADICE, TO JE SPARTA

Mezi extraligovými týmy můžete hledat tradičnější sportovní značku. Neuspějete. Hokejová Sparta je v Česku kult, značka, kterou buď milujete, nebo nenávidíte. Tak či tak vás zajímá. Má za sebou bohatou, 115 let dlouhou historii, osm mistrovských titulů i přesah daleko za hranice. Není divu, že její zápasy navštěvují kromě věrných fanoušků čím dál častěji i cizinci hledající parádní sportovní zážitek. Rok 2019. Sparta hraje své domácí zápasy v nejmodernějším stánku ve střední Evropě – v pražské O2 areně. Když byl ale klub ještě v plenkách, hokejisté se museli spokojit s mnohem skromnějšími podmínkami. První tréninky probíhaly pod vedením náruživého rychlobruslaře Jaroslava Petráka třeba ve vorovém přístavišti na Smíchově! Z veřejných kluzišť pod širým nebem, zamrzlých tenisových kurtů či řeky Vltavy se až v roce 1932 přesunula Sparta na legendární zimní svatostánek na pražském ostrově Štvanice. Právě zde získala v letech 1953 a 1954 své první hokejové tituly… KLUB, KDE SE RODÍ LEGENDY „Sparta je pro mě jako obytný dům.

Kdybych měl tu možnost, tak bych se do něj přestěhoval,„ prohlásil už tehdy legendární útočník Vladimír Zábrodský, který letos oslavil již své 96. narozeniny. Už tehdy se ve skromných ochozech tísnilo na deset tisíc sparťanských fanoušků. „V té ukrutné době si lidé přišli na Štvanici ulevit od svých všedních starostí a užít si radosti,„ vzpomínal na doby pod komunistickou nadvládou někdejší vynikající bek a posléze i trenér a hokejový činovník Karel Gut. Jeden z 32 hráčů zvolených do sparťanského Klubu legend, unikátního spolku, který na české extraligové scéně nemá obdoby. Ač tituly nepřicházely, Sparta dlouhá léta budila emoce. V Praze se hrál skvělý kombinační i tvrdý hokej, Sparta pravidelně dávala sílu československé reprezentaci. Nebýt komunistického režimu, hráči jako Gut, Tikal, Havel či Kochta by jistě prorazili i v zámořské NHL. Takto mohli měřit síly se západem pouze v reprezentačním dresu.V něm udivoval svými skvělými výkony i další sparťan, brankář Jiří Holeček. Po stěhování v roce 1962 do holešovické Sportovní haly, dnešní Tipsport areny, kde má klub stále své sídlo, tu Československo právě s Holečkem v brance získalo o deset let později titul mistrů světa. HOKEJ V PRAZE VŽDY TÁHNUL Sparta držela krok s elitou, hokej v Praze lákal desetitisíce fanoušků. „Když na vás zakřičelo čtrnáct tisíc fanoušků, s řadou protihráčů to zamávalo, zastrašilo je to,„ vzpomíná Jiří Hrdina, sparťanský supertalent, který se po státním převratu a konci komunistické éry probojoval do NHL. V soutěži získal Stanleyův pohár a strávil v ní šest úspěšných sezon. „Dodnes vzpomínám, jak jsem v osmnácti přišel na zápas a viděl ty lidi na tribunách. Tři zaplněná patra sparťanských fanoušků. Usmíval jsem se blahem od ucha k uchu. Nádhera. Takový pohled dostane každého. Padne na vás euforie, pozvedne vám to náladu, namotivuje. A vy uděláte vše pro to, aby se vyhrálo,„ popisovala časy ve Spartě další někdejší ikona a reprezentant Pavel Richter. I s výše zmíněnými hráči však Sparta na titul nedosáhla. Až v roce 1990 jej dokázala vybojovat parta kolem brankáře Petra Břízy. Na přelomu milénia začaly tituly přibývat, slavilo se ještě v letech 1993, 2000, 2002, 2006 a 2007. S osmi tituly dnes patří Sparta mezi tři nejúspěšnější existující kluby v České republice. ZÁBAVA BLÍŽÍCÍ SE NHL Ani nynější Sparta nezůstává ve stínu bohaté historie. V poslední dekádě si zahrála i proti slavným New York Rangers, stále platí za jednu z nejlukrativnějších hokejových adres ve střední Evropě. Domácí zápasy hraje v moderní O2 areně, před dvěma lety

získala stříbro v domácí lize i hokejové Lize mistrů. Pyšní se opět nejvyšší návštěvností v extralize, letos přesáhla průměr devět tisíc fanoušků na zápas. I přes moderní pojetí hokejových zápasů se Sparta nevzdává vazby na tradice. Již podvanácté proběhl projekt Sparťanská krev, v němž klub vyzývá k dárcovství životodárné tekutiny. Každý rok navíc klub připravuje výroční utkání, v němž se připomíná historie klubu a hráči v něm oblékají speciální dresy. Další výjimečný trikot navlékají hokejisté při akci Sparta vzdává hold – ta proběhla letos už podesáté! Klub při této příležitosti vzdává hold policistům, hasičům, záchranářům a vojákům. Letos uctili památku 191 hrdinů, kteří při službě obětovali to nejcennější, co měli – svůj život. Jména všech nosili hráči v utkání proti Vítkovicím na svých dresech, a navíc se podařilo vybrat rekordní částku 533 288 korun (20 518 eur) na konta dobročinných nadací. Sparta není jen hokejový klub, Sparta je celospolečenský fenomén.

SPARTA: THE FACE OF TRADITION

You will probably come out empty handed when looking for a more traditional brand than Sparta in the Czech extraliga. In the Czech Republic, Sparta means a cult, a brand that you either love or hate. Either way, you care about it. Sparta’s 115 years long history is rich on success – eight championship titles and glory that reaches far abroad. It is no surprise that their matches are more and more frequently visited by foreigners who seek a quality sports experience. It is the year 2019. Sparta is playing their home matches in Prague’s O2 Arena, the most modern facility in central Europe. But this has not always been the case; in the club’s beginnings, the players had to adapt to far more modest conditions. For example, the first practices, led by the avid fast skater Jaroslav Petrák, took place in a raft wharf in Smíchov! From public ice rinks, frozen tennis courts or the Vltava river, Sparta moved to the legendary winter facility in Štvanice, where they won their first two titles in 1953 and 1954. WHERE LEGENDS ARE BORN „Sparta is like a mobile house to me. If I could, I would move in,“ said the legendary

#MENHOUSE


Even though there was a lack of championships won, Sparta still evoked emotions for years. Their hockey was combinational and tough and Sparta regularly supplied the Czechoslovak national team with players. If it was not for the communist regime, players like Gut, Tikal, Havel, or Kochta would definitely shine in the NHL as well. This way, they could only compare to the players from overseas when wearing the national jersey. The national team had a weapon in Jiří Holeček, a spartan goaltender, who was performing phenomenally. In 1962, Sparta moved to Holešovice’s Sports Arena, today’s Tipsport Arena, where the club’s headquarters are until the present day. This is where Czechoslovakia won the World Championship ten years later with Holeček guarding the net.

forward Vladimír Zábrodský back when he was playing for the club. He celebrated his 96th birthday this year. Back then, the modest facility was packed with 10 000 fans each game. „In those horrible years, people came to Štvanice to relieve themselves from their everyday worries and to enjoy themselves,“ said Karel Gut, a great defenseman and later a coach and a functionary in hockey, remembering the communist era. One of the 32 people introduced to Sparta’s Legends Club, a unique association that cannot be seen anywhere else in extraliga.

HOCKEY HAS ALWAYS ATTRACTED IN PRAGUE Sparta has always held pace with the best, hockey in Prague attracted tens of thousands of fans. „When fourteen thousand fans screamed at you, it shook many of our opponents up, it scared them,“ remembers Jiří Hrdina, Sparta’s super talent that fought his way to the NHL after the communist era was overthrown, where he spent six fruitful seasons and won the Stanley Cup. „I still remember playing a match at the age of 18 and seeing all the people up in the stands. Three full floors of Sparta’s fans. I could not stop smiling. Amazing. A view like that would get everyone. Euphoria takes over you, it motivates you. And you would do anything to win,“ said Pavel Richter, a spartan icon and a former national team member, describing the times at Sparta. But the team still could not reach a championship title, even with the players mentioned above. Until 1990, when the group around goaltender Petr Bříza, finally succeeded. More titles came around the beginning of the new millennium, Sparta

celebrated in 1993, 2000, 2006, and 2007. With 8 titles, Sparta belongs to the three most successful teams in the Czech Republic. ENTERTAINMENT NEARLY AT THE NHL’S LEVEL Today’s Sparta does not let its fruitful history overshadow itself. They played the famous New York Rangers in the last decade and it is still considered one of the most lucrative hockey brands in central Europe. Their home matches are played in the modern O2 Arena, two years ago they won silver in extraliga and in the Champions League. They take pride in the highest attendance rates in extraliga with over nine thousand fans per game. Despite today’s modern approach to hockey games, Sparta pays attention to tradition. This year was the 12th year of the project Sparťanská krev (Spartan blood), in which the club invites fans to donate the life–giving liquid. Furthermore, the club prepares an anniversary match each year, where the club’s history is remembered and the players wear special jerseys. Another occasion involving special jerseys is during Sparta vzdává hold (Sparta pays tribute), which marked its tenth anniversary this year! During this match, the club pays tribute to policemen, firemen, paramedics, and soldiers. This year they honoured 191 heroes, who sacrificed the most valuable thing they possessed – their lives. The players wore the names of all of them on their jerseys during a match against Vítkovice, and the club also managed to collect a record sum of 533 288 Kč (20 518 Euro), that was donated to charities. Sparta is not only a hockey club, it is a society–wide phenomenon.

NE JOBS Á HL E JŠÍ K NIH A O HOK E JO V É SPA R T Ě .

V PRODEJI EXKLUZIVNĚ V SÍTI KANZELSBERGER A VE FANSHOPU HC SPARTA PRAHA!


#MENHOUSE


GRUNGE

#flanelkajecool #nenimirozumětnoaco #špinavýzvuk #hrdýlůzr #stagedive

Grunge jako hudební styl vznikl v osmdesátých letech na severozápadě USA, hlavně kolem města Seattle, konkrétně hudebního labelu SubPop. Zajímavé je, že když se člověk snaží definovat styl grunge, narazí daleko častěji na termín „zvuk“ než „hudba“. Protože hudebně těží z punkrocku, heavy metalu nebo indie rocku. Čím ale tyto žánry obohacuje, je špinavý zvuk zkreslených kytar i zpěvu, umírněnějších kytarových sól a neokázalých bicích. Hudebníci a příznivci grunge se také vymezují vůči produktům babyboomu Reaganovské éry. Cítí se jako první generace, které se nepovede tak dobře, cítí se unaveni načančanými rockery, kterými je krmí rodiče. Svou syrovostí a autentickým projevem se snaží vrátit rocku jeho zapomenutou energii. Co se týká módy, hlavní je ležérnost a civilnost. Sice jsou in obnošené kostkované košile, které nosil Neil Young, k uniformě však mají daleko. Na koncertech lze potkat fanoušky v tričkách punkových nebo metalových kapel, z jejich módy se přenášejí i těžké boty Dr. Martens nebo tenisky Converse. Grunge nepřinášel moc optimismu, texty písní až na výjimky vyjadřovaly frustrace a ztracené nebo nikdy nenalezené iluze. Možná i to je jeden z důvodů, proč z původní grungeové vlny už hraje jen jediná kapela Pearl Jam, která se v průběhu let proexperimentovala k víceméně vlastnímu hudebnímu stylu.

Grunge as a musical style originating in the 1980s in the northwest of the US, mainly around Seattle, specifically the SubPop music label. Interestingly, when one tries to define a grunge style, you are more likely to encounter "sound" than "music." It includes elements of punk rock, heavy metal and indie rock, enriches these genres with the sound of distorted guitars and singing, moderate guitar solos and unpretentious drums. Grunge and it's listeners wanted to do away with the products of the Reagan era babyboomers. With it's rawness and authentic expression, grunge tries to return energy to rock music. Regarding fashion, the main thing is casualness. Although they are in old plaid shirts, as worn by Neil Young, were popular, they are far from a uniform. At concerts you can meet fans in punk or metal t–shirts, as well as heavy Dr. Martens shoes or Converse sneakers. Grunge did not bring much optimism. The lyrics, with some exceptions, expressed frustrations and lost or never found illusions. Perhaps this is one of the reasons why only one band from the original grunge wave, Pearl Jam, is still playing. They spent the last years experimenting with their own musical style.

Cítí se jako první generace, které se nepovede tak dobře, cítí se unaveni načančanými rockery, kterými je krmí rodiče

hudba music

Nirvana: Nevermind – album, které definovalo zvuk grunge pro širokou veřejnost. Nirvana: Nevermind – the album that defined the grunge sound for the public.

město town

Seattle – dříve mrtvé město, které grunge dostal na mapu hudebního showbusinessu. Seattle – a previously sleepy town that was put on the music business map by grunge.

lidé people

Kurt Cobain – chtělo by se napsat Eddie Vedder nebo Neil Young, ale přežít tu vlnu ve zdraví prostě není tak cool. Kurt Cobain – we would like to write Eddie Vedder or Neil Young, but surviving that era simply isn't as cool.


5 nesmrtelných mýtů o grunge – vyvráceno

Cesty punku jsou nevyzpytatelné. V Londýně bylo reakcí na únavu z punku hnutí New romantics s výrazným líčením i oblečením. V Seattlu si oproti tomu ponechali nihilismus, zpomalili hudbu a přestali se cestou na pódium převlékat.

5 undying myths about grunge busted The paths of punk are mysterious. In London, the New Romantics were a reaction to punk fatigue, with both make–up and clothing. In Seattle, on the other hand, they retained nihilism, slowed down the music and stopped changing on stage.

1

SLOVO GRUNGE VZNIKLO V SEATTLU

Slovo grunge (špína) bylo v souvislosti s hudbou použito už v padesátých a sedmdesátých letech minulého století na různých místech Ameriky. Je pravda, že ani v jednom případě nemělo sílu definovat celý žánr. Tak, jak se to povedlo zpěváku Mudhoney Marku Armovi, když popisoval hudbu seattleských Green River mimo jiné jako „ultra–loose GRUNGE that destroyed the morals of a generation".

THE WORD GRUNGE WAS INVENTED IN SEATTLE The word grunge has been used in music in the 1950s and 1970s in various places in America, though in neither case did it have the power to define an entire genre. However Mudhoney singer, Mark Arm, managed it, when he described the music of Seattle's Green River as "ultra–loose GRUNGE that destroyed the morals of a generation."

2

FLANELOVÉ KOŠILE JAKO UNIFORMA

Ne, že by se flanelové košile nenosily. Nepředstavujte si ale, že Eddie Vedder přišel v obleku do šatny, vytáhl ze skříňky flanelovou košili, převlékl se a šel zpívat. Hlavní účel oblékání grunge muzikantů byla autentičnost. Chtěli na pódiu hrát tak, jak chodili po ulici. Levné oblečení kupovali v charitativních obchodech, byli často lehce zanedbaní, dlouhé vlasy jim zakrývaly obličeje, protože nebylo důležité, jak vypadají, ale co sdělují. Hm… možná by se takový argument dal použít při příchodu do práce.

#MENHOUSE

FLANEL SHIRTS WERE THE UNIFORM Not that flannel

shirts are not worn. Don't imagine that Eddie Vedder came into a dressing room in his suit, pulled a flannel shirt from his locker, changed clothes, and went on to sing. The main aim of grunge clothing for the musicians was authenticity. They wanted to play on the stage as they walked down the street. They bought cheap clothes in charity shops, often looked slightly neglected, long hair covered their faces because what mattered wasn't how they looked, but what they said. Hmm ... maybe this argument could be used at work.

3

NIRVANA BYLA ZE SEATTLU

No, nebyla. Dva zakládající členové Nirvany Kurt Cobain a Krist Novoselic pocházeli z díry jménem Aberdeen ve státě Washington, Dave Grohl (bubeník, nyní lídr

Foo Fighters) je z Washingtonu DC. V momentě, kdy prorazili s albem Nevermind, žil Cobain v Olympii, kde byl levnější nájem. Než zakotvil v Seattlu, stihl se ještě na čas přestěhovat do L.A.

NIRVANA WERE FROM SEATTLE Well, they weren't. Two founding members of Nirvana Kurt Cobain and Krist Novoselic came from a dump called Aberdeen in Washington State, Dave Grohl (drummer, now Foo Fighters frontman) is from Washington DC. The moment they broke through with the Nevermind album, Cobain lived in Olympia, where rent was cheaper. Before settling in Seattle, he managed to move to L.A.

4

KDO VLASTNĚ HRÁL GRUNGE

Každý, kdo si v devadesátkách neseděl na uších, by asi dokázal vyjmenovat dvě tři grunge kapely. Jenže tak jednoduché to


není. Pojem grunge se uchytil jako značka pro tehdejší seattleskou kytarovou scénu, nikdy však nebyl moc přesně definován. Rozdíly ve zvuku a hudbě kapel, které jsou do škatulky házeny, je občas veliký. Samotný Kurt Cobain nebyl s označením úplně srozuměn, protože mu připadalo jako umělá škatulka. Ben Shepherd ze Soundgarden se nechal slyšet, že „nesnáší slovo grunge a nechce s ním být spojovaný.“ A podobně to měli i Pearl Jam a Alice in Chains, kterým stačilo, že hrají rokenrol.

WHO PLAYED GRUNGE? Anyone who wasn't deaf

in the nineties could name two or three grunge bands. But it's not that simple. The concept of grunge made itself a brand for the then Seattle guitar scene, but it was never

very precisely defined. The differences in the sound and music of the bands labelled as grunge can be significant. Kurt Cobain himself didn't like being called grunge becasue he thought of it as an artificial pigeonhole. Soundgarden's Ben Shepherd said he hated the word grunge and didn't want to be associated with it. Likewise, Pearl Jam and Alice in Chains who were happy just playing rock and roll.

5

GRUNGE BYLA ZÁLEŽITOST ZASMUŠILÝCH MUŽŮ

Jakkoliv by se to z naléhavosti jejich písní a ležérních postojů mohlo zdát, pohybovalo se kolem grunge hudby spousta zábavných týpků. Nyní chceme ale rozporovat spíš tu část o mužích. Grunge zrodil

také řadu hudebnic, z nichž nejviditelnější je vdova po Kurtu Cobainovi Courtney Love. Mezi známé ženské kapely patří třeba L7, Dickless Lunachicks, 7 Year Bitch nebo Babes in Toyland. S grunge bylo také úzce spojeno feministicko–punkové hnutí Riot Grrrl.

GRUNGE WAS AN ALL MALE AFFAIR It may seem

from the urgency of their songs and casual attitudes, there were a lot of fun guys around the grunge music. But not only guys. Grunge also gave birth to a number of musicians, the most visible of which is Kurt's widow Cobain Courtney Love. Famous female bands include L7, Dickless Lunachicks, 7 Year Bitch and Babes in Toyland. Also, the feminist– punk movement Riot Grrrl was closely linked to grunge.


JAK ŠEL ČAS A KDO DÁ VÍC Text: liborkrsek.com Peníze vládnou světem a stejně je tomu i ve formuli 1. Masivní nástup sponzorů do královny motorsportu zapříčinil nárůst nákladů a na konci šedesátých let se odporoučely z kapot monopostů tradiční národní barvy. Nahradily je barvy a loga nejprve tabákových firem, následně i všemožných výrobců, poskytovatelů služeb, ale i časopisů. Svět reklamy se vyvíjel a s ním i legislativa, a tak nejen z formulí začala mizet některá loga kvůli zákonům, jiná mizela z ekonomických důvodů, ale vždy se našla velká jména, která prázdná místa dychtivě zaplnila. Pojďme se podívat na nejzajímavější z nich. Od počátku sponzoringu v F1 to byl tabákový průmysl, který začal do formulí pumpovat peníze ve velkém. Mezi průkopníky byly Imperial Tobacco’s Gold Leaf u Lotusu, John Player’s na kapotě Maria Andrettiho a auta BRM s Marlboro bílo červenou. Vítězem této první „velké“ sezony byl Graham Hill s Lotusem. Ferrari je známé svojí spoluprací

#MENHOUSE

s Malboro, nicméně to vyhrávalo tituly už s vozy McLarenu. Za volantem seděl například rošťák James Hunt, chladný Niki Lauda nebo hvězda Ayrton Senna. Výčet všech jezdců by byl sáhodlouhý, jejich partnerství trvalo 23 let. McLaren pak přešel k West, jejich barvy se proměnily na stříbrnou a na scénu F1 vystřelily Silver Arrows. West byl hlavním sponzorem McLarenu až do zákazu reklamy na tabákové výrobky v roce 2007. Logo Marlboro Ferrari odstranilo až v roce 2011, kdy za Ferrari jezdil legendární Michael Schumacher. Zajímavostí je, že Marlboro stále vlastní reklamní plochy na vozech Ferrari a ty dál prodává. Má vlastní obchody v paddocku na velkých cenách a s Ferrari je nerozlučně spjato mimo jiné svým stomilionovým příspěvkem (v eurech samozřejmě). British American Tobacco (BAT) jako jeden z největších hráčů na poli tabákových firem nezůstal nikdy pozadu. V roce 1977 nastupuje brand


Foto: Rick Dikeman

Rothmans jako hlavní sponzor do týmu March, kde setrvá několik let. Velké věci se ale začnou dít až téměř o dvě dekády později, kdy monoposty s logem Rothmans získávají tituly s týmem Williams v roce 1996 a 1997. V 96 to byl Damon Hill, syn Grahama Hilla, který s Michaelem Schumacherem sváděl neuvěřitelné boje o titul, Jacques Villeneuvev sezoně 1997 (další syn slavného závodníka F1) se stává 4. závodníkem historie, který současně získal titul v F1 a v šampionátu CART (obdoba F1 v USA). Zařadil se po bok legend, jako jsou Mario Andretti, Emerson Fittipaldi a Nigel Mansell. Finálový závod byl opět jako v roce 1994 okořeněn zápalem Michaela Schumachera získat titul, kdy se tak snažil vyhrát tak moc, až byl diskvalifikován za vytlačování Villeneuva z trati. Velmi smutný moment si BAT zažili hned v prvním roce a v prvním závodě sezony v Brazílii na Interlagos, kdy s monopostem Williams famózní Ayrton Senna vylétl ze zatáčky, když se snažil dohnat ztrátu na Michaela Schumachera po zastávce v boxech. Zranění byla fatální a svět se rozloučil s jedním z nejlepších jezdců všech dob. Rokem 1997 končí (na několik let) ve formuli Renault jako dodavatel motorů a BAT si hledá prostor, kde by mohl pomoct, a připojuje se do kolotoče velkých cen nákupem týmu Tyrrell, který v roce 1999 přejmenovává na British American Racing (BAR). Na monopostech se objevují loga cigaret 555 a Lucky Strike. Za tým jezdí opět Jacques Villeneuve, ale velké úspěchy se nedostavují. Až s příchodem Hondy se pozice na výsledkových listinách zlepšují. Rok 2004 je pro BAR top, kdy Jenson Button okupuje několikrát stupně vítězů a BAR získává druhé místo v poháru konstruktérů. Na konci roku 2005 Honda kupuje tým BAR. Nebyly to jen tabákové firmy, které postihl zákaz reklamy. V muslimských zemích a Rusku je zakázána reklama na alkohol. Výrobci tak svoji reklamu z monopostů na určité závody musejí sundat nebo nahradit

Foto: Rick Dikeman

„nezávadným“ logem. Posledním šampiónem F1, na jehož voze bylo logo tabákové firmy (bez jakýchkoliv berliček a kličkování), je Fernando Alonso v roce 2006. Od nové sezony 2019 Philip Morris s Marlboro znovu zkouší, jak se dostat na kapoty Ferrari a neporušit tím legislativu. Teď na to jde se sloganem, který neodkazuje na žádný konkrétní produkt, ale spíš iniciativu celé firmy. V historii F1 má Ferrari za sebou už několik pokusů, jak se kreativně vypořádat se zákony (například místo loga použili čárový kód, který měl logo připomínat). Dalším obrovským sponzorem navíc s několika zářezy na pažbě v podobě vítězství jezdců, ale i poháru konstruktérů je Red Bull. Výrobce energetických nápojů vstoupil do F1 v roce 1995 a do roku 2004 podporoval švýcarský tým Sauber. Na sezonu 2005 kupují tým Jaguár od Fordu za symbolický jeden dolar, ale upisují se k podmínce investovat v příštích


třech sezonách čtyři sta milionů dolarů. Hlavním jezdcem se stává David Coulthard a na první sezonu nemají vůbec špatné výsledky. Red Bull zakládá navíc i druhý „B“ tým o rok později, který ale kupodivu vyhrává v roce 2008 italskou velkou cenu, a je tak prvním RB týmem, který Grand Prix vyhrál. Cirkus kolem F1 je tak finančně náročný, že se musí zapojit i další sponzoři, kde mezi největší patří Petronas (petrochemický průmysl, Mercedes–Benz), Vodafone (mobilní operátor, McLaren), Chandon (výrobce sektů, McLaren), Johnnie Walker (alkohol, McLaren), Benetton (módní oblečení, vlastní tým), Santander (banka, Ferrari), Total (petrochemický průmysl, RBR), Shell (petrochemický průmysl, Ferrari), Martini (alkohol, Williams), Rolex a TAG Heuer (výrobci hodinek, časomíra), ale i další výrobci automobilů (Alfa Romeo, Aston Martin, Infinity, Honda). Boom technologického průmyslu přinesl potřebu zviditelnění i firmám jako Microsoft, Dell nebo Qualcomm, které současně do formule 1 přinášejí technologie, které pomáhají k vítězství nemalou porcí. Ať se jedná o informační systémy, nebo komunikační technologie, každá vteřina se v tomto bleskově rychlém sportu počítá, a tak záleží i na věcech, které s auty nemají zdánlivě moc společného. Úplnou specialitkou jsou týmy jako Force India a Haas. Oba financované v podstatě jedním majitelem. Jak se ukazuje na obou týmech, může to být výhoda, ale i velké negativum. Force India po sezoně 2018 vyklidil pozice kvůli zvláštním okolnostem kolem působení indického podnikatele Vijaye Mallyi a společnosti Sahara India Pariwar. Oproti tomu Haas má velkou podporu v Haas Automation, výrobci obráběcích strojů a velkým sponzorem z USA. Ti se nepotýkají s finančními problémy, ale dalo by se říct, že personálními, když několik dobře rozjetých závodů zhatili mechanici nebo zbytečné chyby pilotů. V podstatě jedinou sponzorskou stopou v celé historii F1 je účast České pojišťovny v roce 2001, kdy v Prostu krátce jezdil Tomáš Enge.

#MENHOUSE

HOW THE TIME WAS PASSING AND WHO WILL GIVE MORE British American Money makes the world go round and the same is true about Formula One. Sponsors’ massive joining of this queen of the motor–racing sport caused an increase in the costs and in the late 1960s the traditional national colours said good–bye to single–seater bonnets. They were replaced first by colours and logos of tobacco companies, followed by various producers, service providers, but also magazines. The advertising world has been developing and so has been the legislation, and therefore, some logos started disappearing not only from Formulas because of the legislation and some disappeared due to economic reasons, but some big names have always been found to fill the empty space eagerly. Let’s have a look at the most interesting ones among them. Since the start of the F1 sponsoring, it was the tobacco industry that began pumping big money into Formulas. The groundbreakers included Imperial Tobacco’s Gold Leaf in case of Lotus; John Player’s on Mario Andretti’s bonnet and BRM cars with Marlboro in white and red. The winner of this first „big“ season was Graham Hill with Lotus. Ferrari is known for its cooperation with Marlboro; nevertheless, they were winning the titles with McLaren cars already, with e.g. the imp James Hunt, cool–headed Nikki Lauda or the star Ayrton Senna sitting behind the wheel. The list of all racers would be extensive, as their partnership lasted for 23 years. Then McLaren changed for West, replacing their colours with silver, and Silver


Arrows were shot to the Formula One stage. West was the main sponsor of McLaren until the ban on advertising of tobacco products in 2007. Ferrari removed Marlboro’s logo only in 2011, when legendary Michael Schumacher was racing on behalf of Ferrari. An interesting thing is that Marlboro still owns advertising space on Ferrari cars and keeps re–selling them. They have their own shops in the paddock on Grand Prix races and are inseparably connected with Ferrari via their 100–million contribution (in euros, of course), among other things. British American Tobacco (BAT), as one of the biggest players in the field of tobacco companies, has never remained behind. In 1977 the Rothmans brand comes as the main sponsor in the March team, where it stayed for several years. But great things start taking place not earlier than two decades later, when the Williams team in single seaters with the Rothmans logo won the titles in 1996 and 1997. In the former year it was Damon Hill, Graham Hill’s son who waged unbelievable battles for the title with Michael Schumacher and in the 1997 season Jacques Villeneuve (another famous F1 racer’s son) becomes the fourth racer in the history who at the same time won the title in Formula One and CART championship (F1 analogy in the USA). He has thus ranked among legends such as Marlo Andretti, Emerson Fittipaldi and Nigel Mansell. Equally as in 1994, the finale race was spiced with Michael Schumacher’s vigour to win the title, when he tried to win so hard that he was disqualified for edging Villaneuve off. A very sad moment was experienced by BAT in the very first year during the first race of the season in Interlagos in Brasil, when brilliant Ayrton Senna in his Williams single seater stormed out of a curve when trying to catch up on Michael Schumacher after a pit stop. His injuries were fatal and the world said good–by to one of the best racers of the history. In 1997 Renault discontinued delivering engines for Formulas (for several years) and BAT searched a room where they could help and joined the Grand Prix whirl by purchasing the Tyrell team, renaming it to British American Racing (BAR). Logos of 555 and Lucky Strike cigarettes appeared on single seaters. Jacques Villeneuve re–joined the racer team, but no big success occurred. Not earlier than after Honda’s entering the scoreboard positions improved. The year 2004 was top for BAR, when Jenson Button occupied the winners’ rostrum several times and BAR placed second in the Constructor Championship. At the end of 2005 Honda bought the BAR team. It was not only tobacco companies that suffered from the advertising ban. In Muslim countries and in Russia any alcohol advertisements are prohibited. Therefore, for some racing competitions the respective producers have to remove their advertisements

from single seaters or replace them with an „eligible“ logo. The last F1 champion on whose car you could see a tobacco company’s logo (without any dodges and sidesteps) was Fernando Alonso in 2006. Starting from the new season 2019, Philip Morris and Marlboro are trying to reach Ferrari bonnets and not to breach the legislation by that. Now, they are coming up with a slogan not referring to any particular product, but rather to an initiative of the whole company. In the Formula One history, Ferrari has made several attempts to cope with laws creatively (for example, instead of a logo they used a bar code to remind people of the logo). Another great sponsor, moreover notching up several victories of their racers, but also the Constructor Championship is Red Bull. This energy–drink producer joined Formula One in 1995, promoting the Swiss team of Sauber until 2004. For the 2005 season they purchased the Jaguar team from Ford for a symbolic one dollar, but they undertook to invest 400 million dollars in the following three seasons. David Coulthard became their top racer and their results for their first season were not bad at all. Moreover, Red Bull formed another, „B“ team one year later that surprisingly won the Italian Grand Prix in 2008, becoming thus the very first RB team that won Grand Prix. The bedlam connected with Formula One is so financially demanding that additional sponsors must be involved. One of the biggest is Petronas (petrochemical industry, Mercedes–Benz), Vodafone (mobile operator, McLaren), Chandon (sparkling wine producer, McLaren), Johnie Walker (alcohol, McLaren), Benetton (fashionable clothing, own team), Santander (bank, Ferrari), Total (petrochem-

ical industry, RBR), Shell (petrochemical industry, Ferrari), Martini (alcohol, Williams), Rolex and Tag Hever (watch producers, timekeeping), but also other car producers (Alfa Romeo, Aston Martin, Infinity, Honda). The boom in the technology industry has resulted in the need to become visible for companies like Microsoft, Dell and Qualcomm as well, bringing their technologies into Formula One which help its victory substantially. No matter whether they involve IT systems or communication technologies, every second matters in this high–speed sport, so important things are also those that seemingly have nothing to do with cars. The absolute speciality is teams like Force India and Haas. Both are actually financed by one owner. As it turns out in both the teams, this could be an asset, but also a big minus. After the 2018 season Force India abandoned its position due to strange circumstances around activities of Vijay Mallyae, an Indian businessman, and the company Sahara India Pariwar. Haas, on the contrary, has a great support in Haas Automation, a machine tool manufacturer and a big sponsor from the USA. They are not struggling with financial problems, but with HR problems, one can say, when several well–started races went wrong due to mechanics or unnecessary mistakes by pilots. In fact, the only sponsor trace in the entire history of Formula One is the participation of Česká pojišťovna in 2001, when Tomáš Enge raced in Prost for a short period of time.


MOTOKÁRY PRAGA Motokáry v horních Počernicích

V průmyslové zóně pražských Horních Počernic najdete Praga Arénu – největší motokárovou halu v České republice, a jednou z nejmodernějších v Evropě. Možná byste na okraji Prahy takovou stavbu nehledali, ale kvalitní značky nemusíte hledat jen na luxusních adresách. Některé se lépe vyjímají kus od městského centra. Nápad otevřít motokárovou trať si Lubomír Tenkl dovezl jako suvenýr z dovolené v Itálii před více než dvaceti lety. První tři roky provozoval jen sezonní motokárovou dráhu v blízkosti pražského koupaliště Džbán, potom se přesunul do bývalého skleníku v pražském Radotíně. Tam motokárovou halu provozoval dvanáct let. Nakonec ale zjistil, že ani tamní prostory nejsou ideální a následoval další přesun. Po dlouhém hledání objevil vhodný pozemek v Horních Počernicích a v roce 2013 tak vznikla Praga Arena, jak ji známe. Devět tisíc metrů čtverečních speciálního závodního asfaltu, z 80 % ve speciální hale, která je v provozu celý rok, Venkovní dráha se používá pouze za příznivých podmínek.

závodníkovi pomohou. Pokud nemáte vlastní helmu a závodní rukavice, není problém si je zde zapůjčit, či rovnou koupit. Praga Aréna letos dostala nejmodernější časomíru, kterou v České republice jen tak někde neuvidíte. Zdejší systém si pomocí kartičky nebo mobilní aplikace pamatuje své uživatele, kromě základních informací a výsledků zná dokonce i jejich tváře. Zajeté závodní časy rovnou sdílí na sociální sítě a vyzývá tím potenciální soupeře, kteří se tak můžou vzájemně porovnávat a závodit ve virtuálních závodech, protože v jeden okamžik ani nemusejí být na stejném místě, a přece se účastní závodu. Zdejší motokáry také hojně využívají profesionální závodníci z formulových okruhů či rallye, kteří si zde vylepšují kondici a rychlost reakce. Taková desetiminutová trvající jízda na motokáře dá totiž netrénovanému řidiči pořádně zabrat.

Velký vnitřní prostor cca 500 m2 restaurace s otevřeným grilem a kvalitní vybavením je jako stvořený pro nejrůznější firemní akce. Restaurace se dá rozdělit do čtyř sekcí, to znamená že u nás mohou probíhat čtyři akce najednou. Během roku tu uskuteční akci cca 250 firem. Třeba v období před koncem roku je nutné rezervovat termín měsíce dopředu. Celé firemní týmy tady pak závodí, a večer s moderátorem je zakončený posezením u kvalitního jídla a dobrého pití. Obliba závodění je prostě veliká a kdo by si to nechtěl vyzkoušet v těchto příjemných podmínkách?

Motokáry ale nejsou jen zábavou pro muže. „Mohou sem přijít rodiče i s dětmi, máme pro ně speciálně upravené malé motokáry, aby děti dosáhly na pedály. Rodiče přitom sami nemusejí být žádní závodníci a ani nemusejí investovat velké částky do svých ratolestí, aby nakonec zjistili, že jejich dítě by raději šlo pouštět draky. Sem můžou přijít, motokáry si vyzkoušet a pak se uvidí. Šikovné děti tu pak selektujeme a časem se klidně můžou dostat až na úroveň mistrovství republiky nebo i mistrovství světa. Otevřeli jsme i Praga akademii pro děti od sedmi do čtrnácti let. Akademií do dnešního dne prošlo cca šestset dětí a některé z nich už závodí na velkých závodech mistrovství ČR.

Závodní dráha je dlouhá zhruba 650–1000 metrů, má minimální šířku sedm metrů a je pravidelně obměňována, aby byla pro závodníky stále něčím zajímavá. Nad bezpečností závodníků bdí vždy několik mechaniků, kteří v případě problému začínajícímu

V letošním roce se Praga Aréna spojila s Autoklubem České republiky a společně vytvořily Autoklub Karting Akademy, který je podporován přímo zástupci FIA. www.pragaarena.cz

#MENHOUSE


PRAGA ARENA GO–KARTS in Horní Počernice

In the industrial park of Prague–Horní Počernice you can find Praga Arena – the largest go–kart arena in the Czech Republic and one of the most modern arenas in Europe. You may not be looking for such a building at the outskirts of Prague, but you don’t have to be searching for quality brands on upscale addresses only. Some of them stand out better a short way off the city centre. Lubomír Tenkl brought the idea to start a go–kart track as a souvenir from his Italian holiday more than twenty years ago. For the first three years, he operated only a seasonal go–kart track near the Prague outdoor swimming pool Džbán and then he moved it to a former glasshouse in Prague–Radotín. There, he was operating a go–kart hall for twelve year. Nevertheless, he has found out in the end that the rooms there are not ideal and, therefore, another moving followed. After a long search, he discovered a suitable plot of land and in 2013 Praga Arena was established as we know it now. Nine thousand square metres of a special racing asphalt ……covering 80% of the surface in the special hall operated all year round. The outdoor track is used in favourable weather conditions only. A spacious indoor restaurant of ca 500 m2, with an open grill and quality equipment is ideal for various company events. The restaurant can be partitioned

into four sections, which means that we can host four different events at once. In one year, approximately 250 companies hold their event here. For example, bookings for the time near the year end must be made months in advance. Then company teams can race here and the evening with a compere is crowned with a sit–down and quality food and good drinks. Popularity of racing is simply huge – who would not feel like trying it in this pleasant environment? The racing track is roughly 650–1,000 metres long and at least seven metres wide and is regularly modified to remain interesting for racers. Several mechanics always take care of racers’ safety and help racing beginners in case of problems. If you do not have your own helmet and racing gloves, you can borrow or directly buy them here. This year, Praga Arena got perhaps the most modern timekeeping system that you can hardly find elsewhere in the Czech Republic. Via a card or mobile app, the local system will remember its users, knowing not only the basic information and scores, but also their faces. The racing times are shared in social networks right away, challenging thus potential rivals who can compare their results and compete in virtual races, because at one moment they do not have to be in the same location and they can

still take part in the race. Local go–karts are heavily used by professional racers from Formula or rally circuits who improve their results and speed of their response. Such a 10–minute race in a go–kart is pretty demanding for an untrained driver. But karting is an entertainment not only for men. Parents can come here even with their children, because we have got special, small go–karts adapted for children to reach the pedals. Parents themselves don’t have to be racers and they even don’t have to invest big money into their offspring to find out in the end that their child would prefer to fly a kite instead. They can come here and try the go–karts and then they will see. They can come here and try the go–karts and then they will see. We select talented children and after some time they can easily get at the level of the national or even world championship. We have also opened Praga Academy for children aged from seven to four–teen years. Up to now, about 600 children went through the Academy and some of them are already taking part in big racing championships of the Czech Republic. This year, Praga Arena has partnered with Autoklub Česká republika and jointly created Autoklub Karting Academy which is supported directly by FIA members. www.pragaarena.cz


HISTORIE DRIFTINGU AÂ HISTORY OF DRIFTING Text: liborkrsek.com Foto: Monster Energy

#MENHOUSEDrift vznikl v polovině 60. let v Japonsku na ilegálních závodech zvaných touge odehrávajících se na spletitých horských silničkách. Šlo především o to, projet stanovený úsek co nejrychleji a kdy drift sloužil k blokování oponenta. Drift neboli přetáčivý smyk se používá také v různých odvětvích motorsportu například na ploché dráze, v autokrosu, nebo při rallye. Moderní drifting začal být populární jako závodní technika v závodech All Japan Touring Car Championship před třiceti lety.

Motocyklová legenda Kunimitsu Takahashi, který přešel na automobilové závody, byl především stvořitelem driftu jako řidičské techniky. Byl slavný tím, že protínal apex (místo v zatáčce, kde je auto nejblíže jejímu vnitřku) ve vysoké rychlosti, pak driftem projel zatáčku, a zachoval si tak velkou rychlost na jejím konci. Takhle získal několik mistrovských titulů a zástupy fanoušků, kteří si užívali podívanou na dýmající pneumatiky.

#MENHOUSE


Drift was established in the mid–1960s in Japan. It originated at illegal race called touge held on tortuous mountain roads.The main goal was to ride through the given stretch as fast as possible while using drift as a way how to block an opponent. Drift is used in various motorcycle sports as well – in speedway, autocross or rally. As a racing technique, modern drifting became popular thirty years ago at All Japan Touring Car Championship.

Kunimitsu Takahashi, the legend of motorcycle sport and currently the car racer, is a father of drift as a driving method. He was famous by intersecting of apex (the closest point on the inside edge) in high speed, then crossing turn through by drift, and thus keeping the high speed at its end. This way he gained many championships and fans having a blast watching fuming tires.


Takahashiho driftové techniky nejvíce zaujaly pouličního závodníka jménem Keiichi Tsuchiya. V roce 1977 několik automobilových časopisů a tuningových firem souhlasilo produkcí dnes už legendárního videa Pluspy s Keiichiho driftovacími technikami, které se stalo hitem a inspirovalo mnoho dnešních driftových závodníků. V dnešní době se jezdí dva velké šampionáty. Jeden v rodné domovině driftu Japonsku D1 Grand Prix a druhý v USA Formula D. V Evropě se jezdí Drift Masters, nicméně nejlepší jezdce najdete ale v Japonsku a USA.

GYMKHANA GRID Vedle sezonních šampionátů se po celé Zemi konají speciální akce, kde nadšenci do spálené gumy můžou potkat svoje idoly a obdivovat několika setkoňové stroje. Jedním z nich je i slavná Gymkhana Grid, kterou nezaložil nikdo jiný než matador a největší propagátor tohoto stylu ježdění Ken Block. Gymkhana má za sebou už sedm ročníků a poslední se opět konal v Johannesburgu v J. A. R. Tam jsme nemohli chybět.

#MENHOUSE


The most amazed by Takahashi’s drifting techniques was a street racer Keiichi Tsuchiya. In 1977, a number of automobile magazines and tuning firms approved of production of now–legendary short video titled Pluspy that displays Keiichi’s drifting methods. It had become an instant hit and inspiration for many current drifting racers. Nowadays, two large championships are being held. The first in a home country of the drift – Japan’s D1 Grand Prix – and the second named Formula D in the United States. There’s also Drift Masters taking place in Europe, but the best drivers may be spotted in Japan and the U.S.

GYMKHANA GRID Together with seasonal championships, special events where fans of ‘burnt rubber’ can see their idols and admire several–hundred–horsepower machines are held all over the Globe. One of them is the famous Gymkhana Grid, which was founded by the matador and the biggest promoter of this driving style – Ken Block. There has been seven of Gymkhanas already and the last one took place in Johannesburg in South Africa once again. We couldn’t have miss out on this one.


Let do Johannesburgu není úplně krátký, ale zdárně jsme ho přežili. Komplikace nastaly až při čekání na zavazadla, kdy 3/4 letadla odešlo bez nich. Na maličkostech nelpíme a přesunujeme se na hotel. Pár piv a do postele, zítra nás čekají jízdy s mistry volantu. Vedro by se dalo krájet, chladíme se Monstery a nedočkavě čekáme, až na nás dojde řada. Zážitek je to neuvěřitelný. Zapnout pásy a už se valí oblaka kouře, odstředivá síla vás chce vyhodit ze sedačky, v očích jemně štípe spálená guma, ale všichni si tu zběsilou jízdu neuvěřitelně užíváme. Den zakončujeme v místním baru a už se nemůžeme dočkat závodního dne.

Závody se jedou v podstatě tři. Auta s náhonem všech kol, s náhonem zadních kol a vložený závod Smoke’n’Style. Vyřazovací závody jedou jak po másle a chýlí se večer s finálovými jízdami. Jezdci jedou vždy dvě jízdy na zrcadlově poskládaných tratí, co nejvyšší rychlostí s bouchnutím do velkého míč, bez dotyku do ostatních překážek. Ve finále čtyřkolek se potkávají rallycrossoví bohové Johan Kristofferson s Petterem Solbergem. V obou jízdách vítězí Johan. Zadokolky suverénně vyhrává Daigo Saito, který si tak zmírňuje porážku ze Smoke’n’Style.

#MENHOUSE


The flight to Johannesburg isn’t exactly the shortest, but we made it. The first complication comes up when we find out that the three quarters of the plane won’t get their luggage. We don’t worry ourselves with such details and head straight to the hotel. Let’s have couple of beers and go to bed, tomorrow the ride with masters of a steering–wheel awaits. It’s freaking hot. We cool ourselves with Monster drinks and can’t wait to our turn to come. It’s an incredible experience. Right after we buckle up, we see the clouds of smoke while the centrifugal force wants to push us out of the seat. Burnt rubber is a little itchy to one’s eyes, but everyone is extremely enjoying the ride. We finish our day in a local bar being super excited about the race day.

Basically, there are three races. All–wheel–drive (AWD), rear–wheel–drive (RWD) and added one called Smoke’n’Style. Knockout races proceed quickly and the evening with final rides is approaching. Each driver has two rides on mirrored tracks, showing off the highest speed possible, without touching other obstacles. In final of quadricycles, rallycross' Gods Johan Kristofferson and Petter Solberg encounter. Johan gets the victory both times. RWD is dominated by Daigo Saito, which can compensate him the defeat in Smoke’n’Style.


SMOKE’N’STYLE Smoke’n’Style se jede na efekt – kdo udělá delší drift, kdo pojede víc bokem, a hlavně kdo udělá nejvíc kouře. Je to naprostý opak precizní jízdy na čas, tady jde pouze o efekt a výsledek hodnotí diváci. Tady září Ken Block se svojí 1400koňovou bestií Hoonicorn.

SMOKE’N’STYLE Smoke’n’Style is a type of race done for audience experience and effect. Who does longer drift, who rides more edgewise, but most importantly – who makes out the biggest smoke. Being complete opposite of precise ride focused on timing – it’s merely about the effect. Audience decides who wins. And in Smoke’n’Style, Ken Block with his 1400–horsepower beast Hoonicorn are the most shining stars.

DAIGO SAITO Daigo Saito je legenda driftingu nejen v Japonsku. Jako jediný na světě vyhrál oba nejvýznamnější šampionáty driftování na světě, japonskou D1 Grand Prix i americkou Formula Drift. Mimo závodění se Daigo v Tokiu zabývá i úpravami věhlasných značek pro potřeby driftování, jako jsou Corvetty nebo Ferrari.

DAIGO SAITO Daigo Saito is a legend of drifting not only in Japan. As the only one worldwide, he managed to win two of the most significant world championships in drifting – Japanese D1 Grand Prix and American Formula Drift. Aside from racing, Daito works in Tokio with renowned brands such as Corvetta or Ferrari.

#MENHOUSE


bellross.com 300m water-resistant 42mm Automatic BR 03-92 Diver Blue

DIVER 300M

TIME INSTRUMENTS FROM THE COCKPIT TO THE WRIST

Václavské náměstí 52, 110 00, Praha 1 . Tel. +420 222 210 045 . www.beny.cz . info@beny.cz


KEN BLOCK Ken, zakladatel Gymkhany, slavný rally závodník, drifter a kaskadér, dokáže nadchnout automobilové fanoušky na celém světě. Je to muž mnoha talentů – zvládá motocross, skateboarding i snowboarding, ale auta byla vždy jeho největší vášní. Block pro širokou veřejnost bude nejvíc známý díky svým bláznivým videím Gymkhana, kde předvádí kaskadérské kousky.

#MENHOUSE

KEN BLOCK Ken, the founder of Gymkhana, famous rally racer, drifter and stuntman, is able to electrify fans of automobile sport all over the world. Gifted with many talents – doing motocross, skateboarding and snowboarding – cars has always been his biggest passion. For wide public, Block is known for his crazy videos Gymkhana in which he’s showing off stunt pieces.


www.steamone.cz

NOVÁ GENERACE ŽEHLENÍ PÁROU Vždy šik a upraveně se stylovým napařovačem oděvů SteamOne SteamOne perfektně a rychle upraví jakékoliv oblečení bez žehlícího prkna Snadno a rychle, prostě hned Nezanechá na látce odlesky a prožehlené švy Dezinfikuje párou 98°C Vhodný pro všechny druhy materiálů Připraven za 1 minutu Napařovače SteamOne nabízí různé velikosti, od malých cestovních až po profesionální modely www.steamone.cz

Showroom: BLAKAR trading s.r.o., Azalková 1272, Jesenice u Prahy, tel.: +420 608 025 404, 606 377 814


#MENHOUSE


VÝSLEDKY AWD / RESULTS AWD 1 – Johan Kristoffersson (SWE) – VW Polo 2 – Petter Solberg (NOR) – VW Polo 3 – Oliver Solberg (NOR) – Citroën Xsara VÝSLEDKY RWD/ RESULTS RWD 1 – Daigo Saito (JAP) – Corvette C6 2 – Jason Webb (JAR) – Ford Mustang 3 – Luke Woodham (VB) – Nissana S14


#MENHOUSE

MENHOUSE_01/2019.indd 166

26.06.19 23:47


RETRO FUTURE BMW Foto: Jan Střílka jr.

Ve futuristické budově BMW Welt je možné spatřit všechny aktuální modely, tedy všechny bavoráky včetně motorek a dále také vozy značky MINI, Rolls–Royce Motor Cars a motorky Husqvarna Motorcycles. Návštěvníci BMW Welt mají každý den možnost zhlédnout vozy či motocykly nejen jako statické exponáty, ale také v akci. Svou mrštnost předvádí závodní speciál BMW M3 GT4, zdatní motorkáři se nebojí předvést své umění přímo v budově při sjíždění schodišť.

Inside the futuristic building BMW Welt one can see all the current models, i.e. all the BMW cars and motorcycles as well as MINI cars, Rolls–Royce Motor Cars and Husqvarna Motorcycles. Every day, BMW Welt visitors have a possibility to see the cars or the motorcycles not only as static exhibits, but also in action. The racing special BMW M3GT4 shows how nimble it is and skilful motorcyclists are not afraid of presenting their art right inside the building riding down the staircase.

Text: Matěj Pazourek

MENHOUSE_01/2019.indd 167

26.06.19 23:48


Kromě toho se můžete osobně svézt například v miniaturním vozidle Isetta z 50. let. Pokud byste rádi okusili jízdu tichým elektromobilem, můžete usednout jako spolujezdec i do nového BMW i3. Každý den si navíc na základě předchozí on–line rezervace můžete vyzkoušet řízení jakéhokoliv modelu klidně na několik hodin. BMW Museum, nejnavštěvovanější muzeum svého druhu, vás provede historií značky. Na ploše 5000 metrů čtverečních je zde představeno více než 120 nejlepších a nejatraktivnějších modelů. Díky architektonickému řešení samotné budovy muzea je expozice rozdělena do celkem sedmi tematických celků, přičemž každé téma má k dispozici samostatnou budovu. In addition to that, you can personally take a ride in the mini car Isetta from the 1950s. If you feel like trying a silent electric car, you can get in the new BMW i13 as a fellow–passenger. Moreover, everyday after an on–line advance booking, you can try driving any model for several hours. As these tours are very popular, you will need to book the tickets well in advance. The BMW Museum, the most visited museum of its kind, will guide you through the brand history. More than 120 best and most attractive models are presented here on the area of 5,000 square metres. Thanks to the architectural design of the museum building itself the exhibition is divided into a total of seven thematic units, which each topic has a reserved separate building.

#MENHOUSE


Nenechte si ujít ani možnost nahlédnout přímo do fabriky, odkud denně na silnice putuje kolem 900 nových vozů. Na jejich vzniku se zde podílí více než devět tisíc zaměstnanců z padesáti zemí světa. Prohlídka továrny vás provede všemi etapami výroby vozu. K tomu dostanete podle svého přání a zájmu informace v němčině či angličtině od místních expertů. Jelikož jsou tyto prohlídky velmi oblíbené, bude nutné, abyste si lístky zarezervovali s dostatečným předstihem. Do not miss the opportunity to have a short look inside the factory from where 900 new cars leave to the roads daily. More than nine thousand employees from fifty countries of the world take part in their creation. The factory tour will guide you through all the stages of the car manufacturing. Plus you get information, upon your wish, in German and English from local experts.


Otevřeno je každý den od pondělí do neděle od 7.30 do půlnoci a vstupné se zde neplatí, leda byste se rozhodli pro některou ze speciálních prohlídek spojených i s návštěvou muzea. It is opened every day, from Monday till Sunday, from 7.30 a.m. until midnight and the admission is free of charge unless you choose one of the special tours including a visit of the museum as well.

#MENHOUSE#MENHOUSE


Text a foto: David Radil

ADAM LACKO Mistr Evropy v Truck Racingu

The European Champion in Truck Racing

Začal s motorsportem v roce 1994, kdy se poprvé posadil do motokáry. Přes Škoda Octavia Cup se v roce 2003 poprvé dostal do závodního tahače a o dva roky později okusil i českou Buggyru. Po tříletém angažmá v silných cestovních vozech se Adam vrátil zpět k truckům a v roce 2014 stal součástí týmu Buggyra Racing. V sezoně 2015/2016 dosáhl Adam Lacko na vicemistra Evropy v závodech trucků na okruzích. V roce 2016/2017 získal tituly vicemistra Číny. Dlouholetá spolupráce vyvrcholila v roce 2017, kdy za stáj Buggyra Racing dosáhl vytouženého titulu a stal se Mistrem Evropy tahačů v závodech na okruzích.

He began with a motor sport in 1994, when he sat in a go–kart for the first time. Via Škoda Octavia Cup, he got into a racing truck first in 2003 and two years later he even tried the Czech Buggyra. After a three–year engagement with the powerful travel vehicles, Adam returned to trucks again and in 2014 he joined the Buggyra Racing team. In the 2015–2016 season, Adam succeeded to become the Vice–Champion of Europe in the truck circuit racing. In 2016 and 2017 he won the titles of the Vice–Champion of China. The long–term cooperation culminated in 2017, when he reached the long–desired title and became the European Champion under the Buggyra Racing stable.

Adame, závodil jsi téměř se vším, co má kola, proč jsi svoji vrcholnou kariéru spojil s truck racingem? V roce 2002, kdy jsem si na to sáhl poprvé, jsem skončil s dobrým umístěním. Také rozhodlo, že to je právě závodění, kontaktní a plné adrenalinu. Neskutečná atmosféra, protože návštěvnost je na úrovni královské disciplíny F1. Také partneři jsou spokojenější, že máme větší visibilitu.

Adam, you were racing in almost everything that has wheels; why have you linked the prime of your career with the truck racing? My first experience dates back to 2002 when I touched this type of races and placed well. It also decided that racing is the very right sport, contact and full of adrenalin. Unbelievable atmosphere, because the attendance is at the level of the queen discipline – F1. Our partners are also happier, because we have a greater visibility.

Jak vidíš letošní sezonu, má team Buggyra ambice dosáhnout na nejvyšší pozice? Postavili jsme nový závodní speciál, máme od něho vysoké očekávání a testy potvrzují, že to je současná špička. Také mi sedl a první měřená kola ukazují velký progres. Musíme toho jako tým maximálně využít a na konci sezony věříme v nejvyšší příčky.

What do you think about this season? Is the Buggyra’s team ambition to reach for top positions? We’ve built a new racing special and expect a lot from it. The tests have proven that it is the today’s leading edge. I also see an excellent progress in terms of the seat and the first measured rounds. As a team we must make the most of it and we believe to get to the top notches at the end of the season.

Málokdo tuší, jaké technické parametry jsou v útrobách tvého tahače. Na první pohled vypadá neohrabaně, protože váží okolo pěti tun, ale při výkonu 1200 hp a krouticím momentu 6500 dává při zrychlení v obvykle měřené a oblíbené disciplíně z 0 na 100 km/h hodnotu 3,5 s a na brzdách se vyrovná závodním cestovním vozům. Klame tělem...

Only few people know what technical parameters are hidden inside your truck. At first sight, it looks clumsy, because its weight is around 5 t, but with the power of 1,200 hp and the torque of 6,500 it makes 3.5 s at the acceleration in the usually measured and popular discipline from 0–100 km/hour and as for its brakes, it compares to travel racing cars. Appearances are deceptive…

Formule 1 ztratila svou sterilitou pozornost. Kde můžeme sledovat on–line truck racing, který je plný adrenalinu a soubojů kolo na kolo? Nejlepší pro fanoušky, kteří mají zájem sledovat celý závodní víkend on–line, je navštívit naše stránky www.buggyra.com anebo na sociálních sítích buggyra racing.

Formula 1 lost people’s attention due to its sterility. Where can we watch on–line truck racing which is full of adrenalin and fights wheel–to– wheel? The best for fans who want to watch the whole racing weekend on–line is to visit our website www.buggyra.com or find Buggyra Racing on social networks.

Jak regeneruješ a nabíráš energii mezi jednotlivými cenami? První den po závodním víkendu většinou úplně vypnu. Potřebuji masáž a relax. Následující dny už musím plnit pracovní povinnosti. Příprava na další závod, ale i vše kolem týmu a našich partnerů, bez kterých bychom nebyli tam, kde jsme.

How do you recover and recharge your batteries between the prizes? The first day after a racing weekend I usually switch off totally. I need a massage and relaxing. On the following days I already have to fulfil my occupational duties. Preparing for the next race, but also everything related to the team and our partners without whom we would be where we are now.

Kočovná sezona a spousta akcí, plnění sponzorům. Máš prostor na rodinu? Rodina je obrovskou oporou a v závodění mě podporuje. Většinu závodů jezdíme a prožíváme společně. To je pro mě velmi důležité a dává mi to pocit rodinného zázemí, a to je vždy výhoda před každým závodem, ať se jede kdekoli. Samozřejmě celý team Buggyra je jedna velká rodina.

Nomadic season and a lot of events, performance for sponsors. Have you also any time for your family? My family is the great mainstay to me and supports my racing. We go to and experience most races together. This is very important to me, it gives me a sense of my family standing by me, which is always a great advantage before the race, wherever we go. The whole Buggyra team is, of course, one big family.


Jakou máte oblíbenou destinaci pro trávení dovolené a je spíše odpočinková, nebo aktivní? Jižní Španělsko, kde je příjemné klima po celý rok, a dříve to bylo spíše o relaxu, ale vzhledem k tomu, že máme s Katkou dvě malé děti, stala se z toho vždy spíše dovolena aktivní, na plný úvazek. Máte s manželkou Katkou dvě děti. Malou Miu, té je rok, a kluka Nicolase, kterému je šest let. Začíná po tvém vzoru se závody motokár. Je to spíše tvá idea, nebo má talent a chuť závodit? Katka dala první impuls, ale teď jsem rád, že se tomu věnuje, a již jsou vidět první výsledky, které musím připsat své manželce. (smích). Do ježdění mu zatím nemluvím, vidím u ostatních tatínků, jak je to pro dítě spíše demotivující. Zatím nemají kapacitu a rozlišovací optiku na informace o ideální stopě atd. Přesto mě letos čekají dvě sezony, jedna jako pilota a druhá jako mechanika Nikiho motokáry. (smích) Manželka Katka je tvou velkou oporou, kde jste seznámili? Jsme spolu už třináct let a seznámil nás Honza Charouz. Šli jsme společně do kina a pak už jsme to zvládli sami. Na začátku to bylo spíše jednostranné, ale jsem bojovník i mimo trať… (smích) Jaký máš nesplněný cíl spojený s motorsportem? Rád bych se svezl 24 Le Mans na monopostu LMP1. Je to jeden z nejnáročnějších a nejkomplexnějších závodů. Obrovský zážitek a adrenalin. Změna podmínek z denních na noční. Klíčová strategie, spousta předjíždění, to vše mě na tom láká. Pocházíš z Moravy, nyní žiješ v Praze. Je ti blízký život velkoměsta, nebo srdce patří do rodné Čeladné? Zvykl jsem si na Prahu, bydlím tady rád, ale vždy se těším do Frenštátu. Mám tam rodinu a s tátou vedeme firmu Motor–Gear a.s., která se věnuje prodeji elektromotorů pro průmyslové stroje.

#MENHOUSE

What is your favourite holiday destination and is you holiday more relaxing, or rather active? Southern Spain, where the climate is agreeable all over the year and in the past it was rather about relaxation, but now, as me and Katka have two little children, the holiday has turned out to be rather active, a full–time job. You and Katka have two children. Little Mia, who is one year old, and Nicolas, a six–year–old boy. He has started like you did with go–kart racing. Is it more your idea, or his talent and interest in racing? Katka gave the first impulse, but now I am glad that he is doing it and the first results are already visible, which I must ascribe to my wife. (Laughter) You wife Katka is your great support – where have you met for the first time? We have been together for 13 years already and it was Honza Charouz who introduced us. We went to the cinema together and then we already managed it on our own. In the beginning it was rather one–sided, but I am a fighter outside the track too, ha–ha… What is your still unfulfilled dream related to the motor sport? I would love to be in a LMP1 single seater at 24 Le Mans. It is one of the most difficult and comprehensive races. A tremendous experience and adrenalin. A change of day to night conditions. A key strategy, a lot of overtaking, all that appeals for me. You come from Moravia and now you live in Prague. Is the city life preferred by you or does your heart belong to your native village Čeladná? I got used to Prague and I am glad to live here, but I always look forward to Frenštát. My family is there and I and my father manage a company Motor–Gear a.s. which sells electric engines for industrial machines.


Co tvá životospráva? Řešíš současný trend zdravého stravování a tréninkových plánů? Nebo jsi spíše požitkář? Požitkář, který celoživotně trpí. Přes zimu musím držet režim přísnější a v létě je to pak jak s jídlem, tak pohybem volnější. Takže to mám obráceně, než velí trend do plavek… (smích) Musím se tě samozřejmě zeptat, co máš ve své garáži a čím jezdíš? Vysněný vůz? Jsem ambasadorem BMW Cartec, mám od nich k dispozici celou modelovou řadu a naplňuje všechny mé nároky a požadavky na každodenní cesty. Vysněným vozem je Ferrari, aktuálně mě baví Tributo. Motorky tě nelákaly? Nebo tě nebaví? Mám z nich respekt a je tam vysoké riziko úrazu, což by mě vyřadilo minimálně ze sezony, a mám zodpovědnost k týmu.

What about your lifestyle? Do you care about the current trend of healthy diet and training plans? Or are you more a bon vivant? A bon vivant that suffers all his life. In winter I must observe a stricter regimen and in summer it is not that restricted in terms of food and exercising. So in my life it is contrary to what the slimming–down trend to get ready for summer prescribes. I must naturally ask you these questions: what is in your garage and what car do you drive? Your dream car? I am an ambassador of BMW Cartec and have their full model range (drobný překlep v češtině: radu – řadu) available. They meet all my demands and requirements for everyday travels. My dream car is Ferrari; right now I like Tributo. Are motorbikes attracting you? Or don’t you like them? I feel respect for them and the risk of injury is high there, which would rule me out of one season at least, and I am responsible in relation to my team.

Máš z něčeho životě strach nebo obavu? Vnímáš strach při závodech? Strach ne, ale určitě mám respekt k životu i k závodění. Pokora je zásadní.

Is there anything in your life you fear or are concerned? Do you feel any fear during the racing? NO, it is not a fear, but I definitely have a respect for life and racing. Humility is essential.

Až skončíš se závoděním, čemu se chceš kromě rodiny věnovat? Tady nemáme takové limity jako u F1, takže zatím nemusím myslet na jiné aktivity a plně se budu věnovat a koncentrovat na práci u Buggyry.

After you quit racing, what else, in addition to your family, do you want to occupy yourself with? Here we don’t have such limits as in F1, so I don’t need to think over some other activities yet and I will fully do and focus on my job with Buggyra.

Děkuji za rozhovor, přeji ti hodně úspěchů a radosti na trati i v kruhu rodinném.

Thank you for the interview. I wish you a lot of success and joy on the racing track as well as in the family circle.SIDECARCROSS

Text: Veronika Hozmanová

SPORT S BOHATOU, LEČ ŠIRŠÍMU PUBLIKU SKRYTOU HISTORIÍ Dostat ho do zorného pole co největšího množství sportovních diváků a fanoušků se teď snaží Martin Beňa, majitel české společnosti Apomulticam, která se letos stala hlavním promotérem mistrovství světa v tomto vzrušujícím motocyklovém sportu. V rozhovoru s námi sdílel, jak se mu na jeho promotérské motoristické dráze daří a o čem ten kolos kolem sidecarcrossu vlastně je. Co vás přivedlo k motorismu? V motoristickém světě se pohybuju už přes dvacet let. Nezačal jsem ale na trati, nýbrž v televizi. Hned po maturitě jsem nastoupil jako asistent produkce do České televize, kde jsme dělali pořad Svět motorů, což se dá považovat za můj první kontakt s motoristickým sportem. Z asistenta jsem se postupně vypracoval

na vedoucího produkce a v ČT jsem vydržel sedmnáct let. Působil jsem v čele produkce sportovní redakce a k motorismu jsem přilnul nejvíc. Pro někoho práce v České televizi může znít jako ta nejvyšší meta. Proč jste se rozhodl odejít? To je právě ono. V ČT se běžně „umírá“. Jinými slovy tam nastoupíte a pak i dožijete, je to bráno jako vrchol kariéry. A další postup po kariérním žebříčku v ČT mě ani nelákal – dostal bych se v podstatě k úřednické práci a to se mi nelíbilo. Navíc se blížila čtyřicítka, chtěl jsem změnu. A tak jste se dostal k sidecarcrossu? Po nevydařeném projektu – webu Český motorsport, do kterého jsme zainvestovali

hodně peněz a energie a který měl sloužit jako videotéka motoristických akcí, jsme přemýšleli, co dál. V roce 2017 jsme zjistili, že se koná závod MS v sidecarcrossu v západočeském Kramolíně. Překvapilo nás, že sportovní akce takového významu nemá v podstatě žádné mediální pokrytí a už vůbec ne promotéra. Bylo kolem toho jen pár amatérských fanouškovských stránek a podobně. Dá se tedy říct, že jsme sidecarcross našli jako neobroušený diamant, který jsme měli opracovat. Od tohoto roku jste oficiálními promotéry World Sidecarcross Championship. Jaká cesta k tomu vedla? Před dvěma lety jsme vypracovali projekt pro FIM – Mezinárodní federaci motocyklistů a po jeho odprezentování v jejich sídle v Ženevě

THE SPORT WITH A RICH, YET UNKNOWN HISTORY Martin Beňa, the owner of Apomulticam company and the official promoter of the World Sidecarcross Championship, now aims to attract new spectators and fans to discover this spectacular motorsport. In the interview, he shared how he has gotten to this point and what’s the spirit of sidecarcross all about. What brought you to the motorcycle sport? I’ve been active in the world of motorsport for over 20 years now. I haven’t started my path there on the track, but in TV, though. Right after I graduated from high school, I started working as a production assistant in the Czech Television. We were making the TV show called

World of Engines. Gradually, I switched to the position of the chief of production and stayed in the Czech TV for 17 years. I was heading the sports editorship and motorsport won my heart. Working for the Czech TV may seem as career goals to some people. Why did you decide to leave it? That’s exactly the „problem“. It‘s common that you „live out your days“ in the Czech TV. In other words, you take the job and then you work there forever. It is considered as the top of your career. Furthermore, the career ladder there wasn’t really a point of my interest. I would end up being on some white–collar position and that’s not really my thing. Plus, the age of 40 was approaching and I desired some change as well.


a šestihodinové schůzce jsme odcházeli jako držitelé exkluzivních vysílacích a marketingových práv k seriálu World Sidecarcross Championship a mohli jsme se dát do práce. Vznikl první český oficiální web a facebooková fanpage pro MS v sidecarcrossu. Zaznamenalo to velký ohlas a nástup fanoušků na sociálních sítích. S týmem jsme začali závody natáčet profesionálně, takže ty výstupy podle toho taky vypadaly, byly na úrovni. Co bylo dál? Sice jsme byli držiteli marketingových a vysílacích práv, ale naším cílem bylo stát se promotéry celého seriálu. Byl to velký boj se spoustou překážek, osobních i finančních krizí, ale nakonec se dvouletá práce a úsilí, které jsme do toho vložili, vyplatily. Po tom, co nás sportovní komise doporučila novému vedení FIMu, jsme se opět sešli v Ženevě a na konci našeho setkání přišla situace jak z amerického filmu, kdy se mě generální ředitel zeptal: „Are you ready to be a promoter?“ Spadla mi brada a odpověděl jsem jen: „Yes, sir.“ Výsledkem je desetiletý kontrakt. Ve kterých zemích se FIM World Sidecarcross Championship jede? Tento seriál se pořádá v deseti zemích. U nás, ve Španělsku, ze západní Evropy pak v Německu, Belgii, Nizozemsku, Francii a Švýcarsku. Od Česka na východ se můžete na sidecarcross jít podívat v Estonsku, Lotyšsku, a dokonce i na Ukrajině. Je to hezky rozprostřené po celém kontinentu. Kde se tomuto sportu daří momentálně nejvíc? Nejvíc výrobců sídlí v současnosti v Belgii a Nizozemsku. Zároveň v obou zemích funguje i sidecarcrossová akademie pro děti, proto tam rostou šampioni. To je věc, na kterou bychom se časem chtěli zaměřit i u nás – investovat do podobných akademií, a vychovávat tak novou generaci závodníků. V očích belgických a holandských diváků si vede sidecarcross dobře. Vedle Německa a Francie se zde v rámci sezony jede po dvou závodech. Jaké plány do budoucna se sidecarcrossem máte? Teď se soustředíme na to, abychom v tomto roce udělali polovinu seriálu živě, nabírali další a další fanoušky a pracovali se stávající komunitou. Také musíme hledat nová teritoria, budovat vztahy s pořadateli jednotlivých závodů, aby byla spokojenost na obou stranách, a připravovat si kalendář na sezonu 2020. Posádku tvoří dva členové. Jak to vypadá? A co je klíčem k tomu, aby byla úspěšná? Každá posádka má za řídítky motorky jezdce a v sidecaru pasažéra, jehož úlohou je utvářet


So you came across sidecarcross? After a failed project we put a lot of money and energy into – website Czech Motorsport – which was supposed to serve as a video database of motorsport events, we were on the crossroads on what to do next. In 2017, we discovered that the race of Sidecarcross World Championship is taking place in Kramolin, West Bohemia. We were astonished by the fact that the sporting event of such importance doesn’t have any media coverage, nor the promotion. Only a couple of amateurish fanpages were informing on the matter. Hence, it’s not far from the truth to say that we had found sidecarcross as a rough diamond waiting for us to cut it. This year, you officially became main promoters of FIM World Sidecarcross Championship. How was the path that led you to this point? Two years ago, we developed a project proposal for FIM — International Motorcycling Federation — and after we introduced them with it and had a 6–hour meeting, we were leaving as the holders of exclusive broadcasting and marketing rights for the series and we could got to work. The first official Czech website and Facebook fanpage relating to the World Sidecarcross Championship was created and it has lured a lot of new subscribers and visitors on social media, where we have seen a tremendous reach. Together with my team, we started filming the races professionally, so the results were evident – it finally got on the professional level. What followed? While we were marketing and broadcasting rights holders, our ultimate goal was to become promoters of the whole series. We struggled with obstacles, personal or financial crisis, but eventually, two–year–long efforts and hard work we put into paid off. Following the recommendation of the sports commission, we got the invitation by the new management of FIM and headed for a meeting to Geneva once again. At the end of the meeting, I felt as if I was in the American movie. The chief executive of FIM simply asked me: „Are you ready to be a promoter?„ As it came as a shock to me, I only replied: „Yes, sir.„ The result of all this is a 10–year contract with them. In which countries does the FIM World Sidecarcross Championship take place? This series is held in 10 countries. Czech Republic, Spain, then out of Western European countries it is in Germany, Belgium, the Netherlands, France and Switzerland. Eastern


balanc a zkrátka dělat všechno pro to, aby v kooperaci s řidičem byla trakce motorky co nejlepší a aby to všechno fungovalo. Tyhle tři elementy (řidič + pasažér + motorka) si musejí perfektně sednout, aby byly co nejrychlejší. I přesto, že větší kredit většinou získá řidič, pasažér se paradoxně nadře mnohem víc. Podává neuvěřitelný fyzický výkon, mnohdy jde až na dno svých sil. Člověka až překvapí, jak velkou má sidecarcross jako motoristická disciplína historii. Přesně tak. Historie výroby sidecar sahá až do nějakých 30. let minulého století. Tehdy v Rusku začala vyrábět motocykly známá společnost Ural Motorcycles. Závodit se začalo v 70. letech. Jde ryze o evropskou záležitost, na jiných kontinentech sidecarcross prakticky neexistuje. A konkrétně v Česku? Měl zde velkou fanouškovskou základnu? Obrovskou. V osmdesátých letech chodilo na závody MS v sidecarcrossu kolem dvaceti tisíc diváků. Dříve si to žilo svým vlastním životem, ale s příchodem digitální doby vše začalo fungovat jinak – co nebylo viditelné na sociálních sítích, jako kdyby přestávalo existovat. A to se stalo i se sidecarcrossem a jeho fanouškovskou základnou – tím, že nebyl vidět, lidi postupně přestal zajímat, až zbylo jen to nejtvrdší jádro opravdových srdcařů. My se teď snažíme o znovuvzkřísení popularity tohoto sportu. Čím to je, že se o něm u nás tak málo ví? Celé to selhává v propagaci – když jsme k tomu přišli, situace byla taková, že pořadatelé ve vesnici, kde se závod jel, umístili maximálně banner a tím to končilo. Musíme o tomto sportu zvýšit povědomí. Nakonec, jak můžou lidé někam chodit, když ani nevědí, že se to koná? Můžou si závodníci v sidecarcrossu vydělat velké peníze, podobně jako v jiných sportech? V případě sidecarcrossu vůbec nejde o peníze. Vzhledem k tomu, že kolem tohoto sportu prakticky nikdy nebyla žádná promotérská a marketingová činnost, neláká tolik značky, potažmo sponzory. Jedním z našich mnoha záměrů je, aby se z něj stal profesionální sport a posádky snáz sháněly finanční prostředky. V současné době v sidecarcrossu figuruje jen jedna profesionální posádka – holandsko– lotyšská dvojka Bax–Stupelis, která už má alespoň vlastní mechaniky či nově kontrakt s Monster Energy. Jinak jsou to všechno amatéři, co chodí každý den do práce a tréninku a závodění se věnují ve svém volném čase, na vlastní náklady, bez sponzorů, výdělku a profesionálního týmu za zády.


from Czechia, you can come watch sidecarcross race in Estonia, Latvia and even in Ukraine. It’s well spread out across the whole continent. Is there any „Mekka„ of this motorsport? The biggest amount of production companies seats in Belgium and the Netherlands. At the same time, there are academies for children being held – the reason why champions grow up there. That’s something we would like to establish in our country as well – to invest into training of this kind and raise a new generation of racers. As to popularity of sidecarcross, it’s high in Belgium and the Netherlands. Alongside with Germany and France, we hold two races in one season in these countries. What are your plans with sidecarcross? Currently, our focus is to broadcast live half of the series, attract more and more of new fans and to work with an existing community. At the same time, we have to seek new territories, build up the relations with organizers of individual races to achieve mutual satisfaction, and set up the timeline for the 2020 season. A crew consists of two people – a passenger and a rider. How does it work? And what makes a successful crew? Each crew has a rider behind handlebars of the motorbike and a passenger in the sidecar. Passenger’s task is to balance. In cooperation with the rider, he needs to make sure that the traction of the motorbike is the best and that everything functions as it should. These three elements (rider + passenger + motorcycle) need to match perfectly in order for them to be the fastest. Even though the driver usually gets more credit, the passenger has to work for all he is worth during the race. It may be surprising what a long history sidecarcross as a motorcycle discipline has. Indeed. The history of sidecar production dates to early 1930s when a well–known company Ural Motorcycles started its operation in Russia. People began racing during the 1970s. Sidecarcross is merely the European thing, it basically doesn’t exist in other continents. And specifically in our land? Was here a large fan base? Immense. In the 1980s, the attendance of World Championship was around 20,000. It didn’t have many rules back then, but as soon as the digital era had arrived, everything changed. What’s not on the social media, as if it ceased to exist. And that was the case of sidecarcross and its fan base – the less it was seen, the less attractive it was to people. Only the core of true admirers stayed. Now we attempt to bring a „resurrection„ of its popularity.


Opravdu? Čím se třeba živí? Například současný mistr světa Marvin Vanluchene pracuje jako skladník a jeho pasažér Geert van den Bogaart dělá osobního trenéra.Teď mají ale dobrého manažera, který jim pomohl sehnat sponzory, takže už se podařilo Marvina přesvědčit, že by bylo dobré, kdyby dělal jen na částečný úvazek. Když se konaly závody, musel si vzít dovolenou. Má světový sidecarcross nějakou významnou postavu? Žijící legenda tohoto sportu je bezpochyby Holanďan Daniël Willemsen – desetinásobný mistr světa a historicky nejúspěšnější jezdec. Je mu už přes čtyřicet, ale stále dokáže držet tempo s těmi nejmladšími. Má přezdívku „kanibal“. Zároveň působí ve světě sidecarcrossu i jako byznysmen – vlastní firmu WSP, která vyrábí podvozky. 90 % startovního pole je odebírá od něj. Co se týče českých jezdců nebo pasažérů, jsou tam nějaké výrazné osobnosti nebo talenty? Výraznou posádkou a několikanásobnými mistry ČR jsou příbramští rodáci bratři Čermákové – přezdívaní Čmeláci. V posledních letech patřili k úzké špičce, ale bohužel se jeden z nich na konci minulé sezony zranil, a proto musí tu letošní vynechat. Nejnovější přírůstek, co stojí určitě za zmínku, je Petr Kolenčík, který se svým spolujezdcem Matějem Hejhalem tvoří velice úspěšnou dvojici. Je kolem nich teď velký hype, protože je to jediný český tým, který jede MXGP. V čem je motoristický sport podle vás jiný než třeba automobilové závody? Co jsem tak vysledoval za těch dvacet let, co se v tom pohybuji, tak autaři jsou pýcha a prachy. Motorky jsou víc o vášni, srdci a komunitě. Je to životní styl. Čím byste nalákal čtenáře, který na sidecarcrossovém závodě ještě nikdy nebyl? Čeká vás naprosto spektakulární podívaná. Ta rychlost, skoky, tryskající adrenalin. Vypadá to, že konečně můžete vydechnout a užívat si vydřený úspěch. Co vás čeká teď? Krok číslo 1 bylo se k tomu dostat – stát se hlavními promotéry. To člověka na chvíli zahřeje u srdce, než se na něj nahrnou povinnosti spojené s další fází. Přišel krok číslo 2, kdy musíme ukázat, že na to opravdu máme a že jsme schopni splnit své sliby a cíle, mezi které patří hlavně to, abychom sidecarcross dostali k více lidem jako další alternativu motoristické zábavy. Je pro nás vzrušující mít možnost postavit ho na nohy.


What’s the reason behind a little knowledge of sidecarcross? It all comes down to a promotion – when we learned about sidecarcross championship, the only advertising we found was the banner placed in the village where the race was held. We need to spread a word about sidecarcross more amongst people. After all, how can they attend the event, if they have no idea it exists? Is it possible for sidecarcross racers to make a good deal of money, just like any other professional sportsmen? When it comes to sidecarcross, it’s not about the money. Given the fact that there hasn’t ever been proper marketing or promotion, it doesn’t attract many brands or sponsors. One of our aims is to transform it into a professional sport, so the crews can achieve financial means more easily. Currently, there’s only one professional sidecarcross crew – Dutch–Latvian duo Bax–Stupelis, which has at least its own mechanics and newly the contract with Monster Energy. Aside from them, they’re all amateurs who go to work every single day and devote their spare time to training and racing. At their own expense, without sponsors, profit and a professional team behind their back. Really? What do they do for a living? For instance, current world champion, Marvin Vanluchene, works as a warehouseman and his passenger, Geert van den Bogaart, is a personal coach. They have a great manager now, though. He helped them find some sponsors, so Marvin could switch to a part–time at last. He always had to ask for a leave, when the race was underway. Who can be considered as the most significant personality in world sidecarcross? Undoubtedly, the legend of this sport is a Dutch–original Daniel Willemsen – 10–time world champion and the most successful rider in history. Even though he’s over 40, he can still keep the pace with the youngest ones. His nickname is „a canibal„. In addition to that, he’s involved in sidecarcross as a businessman – he owns the WSP company, producing chassis which 90% of the European start field purchases. As to Czech riders and passengers, is there some outstanding figure or strong talent? The significant crew and multiple national champions are Čermák brothers – known as „Bumble–bees‘. In the recent years, they were keeping at the very top, but unfortunately, one of them picked an injury at the end of last season, and therefore has to miss this one. The latest novic worth mentioning is Petr Kolenčík, who makes a very successful duo

with his rider Matěj Hejhal. There’s a big hype around them now, since it’s the only Czech team attending MXGP. In your opinion, what is the difference between sidecarcross and car–racing? From what I have observed during those 20 years in motorsport, car racers chase money and pride. On the other hand, motorbikes imply passion, heart and the community. It’s a way of life. How would you sell the sidecarcross race to someone who has never attended such thing? Prepare for an utterly spectacular show. The speed, jumpings, a gushing adrenaline.. Seems like you can finally blow off some steam, relax and enjoy the success you earned. What lays ahead now? The step no. 1 was to obtain what we have now – to become promoters. It makes you feel relieved and chill for a little while, and then you get hit by all those responsibilities related to next phase. Now’s the time for the step no. 2, when we have to prove everyone we can really do this. That we can keep our promises and fulfill our goals. In particular, to introduce this sport to the largest audience possible as another alternative of motorcycle entertainment. We’re really excited to have this opportunity to put it back on its feet.


Věrné zachycení ducha a dědictví klasických amerických pracovních oděvů, to je Levi‘s Vintage Clothing. Dokonalé zpřítomění střihů, materiálů a všech možných detailů minulých dob. Zdrojem inspirace jsou naše vlastní archivy a znalosti a tvrdě pracují muži a ženy, které Levi‘s Brand představilo světu už před 140 lety. Skrze sezonní, ikonické reissues a zvláštní edice obnovujeme poklady naší historie a nabízíme nadčasové produkty náročným znalcům, kteří jsou stejně posedlí kvalitou jako my.

Faithfully capturing the spirit & heritage of American work wear, Levi’s® Vintage Clothing reproduces the fits, fabrics and details of bygone eras. Our source material is our own archive and our inspiration is the hardworking men and women that the Levi’s® Brand has equipped for the last 140 years. Through our seasonal collections, iconic reissues and special editions, we relive our treasured history and offer timeless products to discerning connoisseurs that are as obsessed with it as we are.OPEN SPACE PRAHA 1 pro vaši firemní akci a prezentaci na relax u shishi při chill out hudbě ideální pro pop up Store pro prezentaci mladých umělců na jedinečná Aperitivo setkání s přáteli kde si každou středu od 19.00 můžete přijít zahrát poker


VYKOUPÍME VAŠE HODINKY ZNAČEK ROLEX, PATEK PHILIPPE, A. LANGE & SÖHNE, IWC, BREITLING A OMEGA David – 602311087 Soukenická 11, Praha 1


ŘEDITEL Ing. Zbyšek Serafín ŠÉFREDAKTOR Jan Štěpánek honza.stepanek@menhouse.eu

GRAFIKA Nikol Klepáčková Mike Jones

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ Antonín Radil +420 604 388 143

WEB REDAKTOR Veronika Pincová

KOREKTURY Tereza Ladová Soňa Čapková

MENHOUSE LOUNGE David Radil +420 602 311 087

FOTOGRAFIE © Menhouse David Radil, Zbyšek Serafín © Dreamstime.com – Everett Collection Inc., Lio2012, Bodystock69, Janine Dawn Titulní strana ILUSTRACE: Vojtěch Velický

ČASOPIS MENHOUSE VYDÁNÍ Č. 22, VII. ROČNÍK, CENA: 200 Kč

VYDAVATEL NEXUS MULTIMEDIA s.r.o. Soukenická 1196/11, 110 00 Praha 1 IČ: 26199351, DIČ: CZ26199351 T: +420 604 250 451 M: info@menhouse.eu

REGISTRACE MK ČR E 21043, ISSN 1805–787X @menhouse_magazin @menhouse.eu
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.