Page 1

Kardiologia

Spis treści

Oznaczenia i skróty������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� XIX 1 Embriologia, anatomia i fizjologia układu krążenia��������������������������������������������������������������������������������1 1.1. Embriologia i anatomia  Adam Koleśnik, Bogdan Ciszek, Ryszard Aleksandrowicz, Annalisa Angelini�����������������������������������������������������1 1.1.1. Rozwój serca�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1 1.1.2. Topografia serca i worka osierdziowego�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������5 1.1.3. Osierdzie – anatomia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 1.1.4. Budowa serca�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������8 1.1.5. Układ przewodzący i unerwienie serca������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15 1.1.6. Naczynia serca��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 1.1.6.1. Tętnice wieńcowe���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������16 1.1.6.2. Żyły serca i naczynia chłonne��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 17 1.2. Fizjologia  Andrzej Beręsewicz, Urszula Mackiewicz, Michał Mączewski��������������������������������������������������������������������������������������������18 1.2.1. Fizjologia układu naczyniowego�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������18 1.2.2. Fizjologia serca�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25 2 Badania diagnostyczne����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������45 2.1. Badanie podmiotowe  Wojciech Szczeklik, Barbara Dąbrowska���������������������������������������������������������������������������������������������������45 2.1.1. Zakres zbierania wywiadów w chorobach układu krążenia�������������������������������������������������������������������������������������45 2.1.2. Główne objawy kliniczne chorób serca�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 2.1.2.1. Ból w klatce piersiowej������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 2.1.2.1.1. Ból dławicowy����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46 2.1.2.1.2. Ból zawałowy�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������47 2.1.2.1.3. Ból w ostrym zapaleniu osierdzia������������������������������������������������������������������������������������������������47 2.1.2.1.4. Ból w rozwarstwieniu aorty��������������������������������������������������������������������������������������������������������47 2.1.2.1.5. Ból w zatorowości płucnej����������������������������������������������������������������������������������������������������������47 2.1.2.2. Duszność����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������48 2.1.2.3. Sinica���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49 2.1.2.4. Obrzęki�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49 2.1.3. Inne objawy ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51 2.1.3.1. Upośledzona tolerancja wysiłku����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51 2.1.3.2. Omdlenia��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51 2.1.3.3. Kołatanie serca�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������52 2.1.3.4. Kaszel���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53 2.1.3.5. Krwioplucie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������53 2.2. Badanie przedmiotowe  Barbara Dąbrowska, Wojciech Szczeklik������������������������������������������������������������������������������������������������53 XI


Spis treści 2.2.1. Ocena stanu ogólnego i wybrane elementy badania szczegółowego struktur nienależących do układu krążenia������� 53 2.2.2. Badanie przedmiotowe okolicy przedsercowej��������������������������������������������������������������������������������������������������������57 2.2.2.1. Ocena tętnień okolicy przedsercowej���������������������������������������������������������������������������������������������������������57 2.2.2.1.1. Uderzenie koniuszkowe��������������������������������������������������������������������������������������������������������������58 2.2.2.1.2. Tętnienie lewej komory ponad uderzeniem koniuszkowym���������������������������������������������������������60 2.2.2.1.3. Tętnienie prawej komory������������������������������������������������������������������������������������������������������������60 2.2.2.1.4. Tętnienie w dołku sercowym������������������������������������������������������������������������������������������������������60 2.2.2.1.5. Tętnienie prawego przedsionka��������������������������������������������������������������������������������������������������61 2.2.2.1.6. Tętnienie aorty wstępującej i pnia płucnego�������������������������������������������������������������������������������61 2.2.2.2. Opukiwanie serca���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������61 2.2.2.3. Osłuchiwanie serca������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 2.2.2.3.1. Technika osłuchiwania����������������������������������������������������������������������������������������������������������������62 2.2.2.3.2. I i II ton serca������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63 2.2.2.3.3. Dodatkowe tony serca����������������������������������������������������������������������������������������������������������������65 2.2.2.3.4. Szmery����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68 2.2.2.3.5. Próby czynnościowe stosowane podczas osłuchiwania serca�����������������������������������������������������79 2.2.2.4. Badanie tętnic��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79 2.2.2.4.1. Technika badania tętnic��������������������������������������������������������������������������������������������������������������79 2.2.2.4.2. Ocena częstotliwości i miarowości tętna�������������������������������������������������������������������������������������80 2.2.2.4.3. Formy tętna tętniczego���������������������������������������������������������������������������������������������������������������82 2.2.2.4.4. Badanie tętnic jednoimiennych���������������������������������������������������������������������������������������������������85 2.2.2.4.5. Osłuchiwanie tętnic��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������85 2.2.2.4.6. Technika pomiaru ciśnienia tętniczego����������������������������������������������������������������������������������������86 2.2.2.5. Badanie żył������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86 2.2.2.5.1. Ocena stanu anatomicznego żył�������������������������������������������������������������������������������������������������86 2.2.2.5.2. Tętno żylne���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86 2.3. Badania laboratoryjne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88 2.3.1. Cholesterol  Bogdan Solnica���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88 2.3.2. Triglicerydy  Bogdan Solnica���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89 2.3.3. Troponiny sercowe  Bogdan Solnica���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89 2.3.4. CK‑MBmass  Bogdan Solnica����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������91 2.3.5. Mioglobina  Bogdan Solnica���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������91 2.3.6. Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji  Bogdan Solnica, Anetta Undas��������������������������������������������������������������92 2.3.7. Czas protrombinowy  Bogdan Solnica, Anetta Undas�����������������������������������������������������������������������������������������������������93 2.3.8. Fibrynogen  Bogdan Solnica, Anetta Undas��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������94 2.3.9. Oporność na aktywowane białko C  Bogdan Solnica, Anetta Undas�������������������������������������������������������������������������������94 2.3.10. Białko C i białko S  Bogdan Solnica, Anetta Undas��������������������������������������������������������������������������������������������������������95 2.3.11. Płytki krwi  Bogdan Solnica, Anetta Undas�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������95 2.3.12. Dimer D  Bogdan Solnica, Anetta Undas�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96 2.3.13. Peptydy natriuretyczne  Bogdan Solnica�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������96 2.3.14. Białko C‑reaktywne  Bogdan Solnica, Anetta Undas������������������������������������������������������������������������������������������������������97 2.3.15. Homocysteina  Bogdan Solnica, Anetta Undas��������������������������������������������������������������������������������������������������������������99 2.3.16. Nowe potencjalne markery ryzyka sercowo‑naczyniowego  Bogdan Solnica, Anetta Undas�����������������������������������������99 2.3.17. Gazometria krwi  Miłosz Jankowski������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 102 2.4. Badania obrazowe����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������104 2.4.1. Radiogramy przeglądowe klatki piersiowej  Jerzy Walecki, Michał Zawadzki, Janina M. Michalak��������������������������������������104 2.4.2. Angiografia����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 110 2.4.2.1. Angiografia wieńcowa  Adam Witkowski, Jarosław D. Kasprzak������������������������������������������������������������������������� 110 2.4.2.2. Angiografia tętnic i żył obwodowych  Jerzy Walecki, Michał Zawadzki ������������������������������������������������������������ 116 XII


Kardiologia 2.4.2.2.1. Konwencjonalna i cyfrowa angiografia rentgenowska�������������������������������������������������������������� 116 2.4.2.2.2. Wenografia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 121 2.4.2.2.3. Angiografia tomografii komputerowej�������������������������������������������������������������������������������������� 122 2.4.2.2.4. Angiografia rezonansu magnetycznego������������������������������������������������������������������������������������ 127 2.4.3. Tomografia komputerowa serca  Jerzy Walecki, Maciej Sosnowski, Michał Zawadzki��������������������������������������������������������� 130 2.4.4. Rezonans magnetyczny serca  Jerzy Walecki, Michał Zawadzki, Janina M. Michalak����������������������������������������������������������� 142 2.4.5. Scyntygrafia serca  Magdalena Kostkiewicz, Jarosław D. Kasprzak������������������������������������������������������������������������������������ 152 2.4.6. Echokardiografia  Łukasz Chrzanowski, Andrzej Gackowski, Piotr Podolec, Jarosław D. Kasprzak����������������������������������������������� 156 2.4.6.1. Echokardiografia przezprzełykowa�����������������������������������������������������������������������������������������������������������180 2.4.6.2. Echokardiografia obciążeniowa����������������������������������������������������������������������������������������������������������������183 2.4.6.3. Echokardiografia wewnątrzsercowa���������������������������������������������������������������������������������������������������������184 2.4.7. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa i inwazyjne badania czynnościowe tętnic wieńcowych  Andrzej Ochała, Jarosław D. Kasprzak��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 185 2.4.7.1. Ultrasonografia wewnątrznaczyniowa����������������������������������������������������������������������������������������������������� 185 2.4.7.2. Inwazyjne badania czynnościowe przepływu wieńcowego����������������������������������������������������������������������188 2.4.8. Ultrasonografia naczyń obwodowych  Marzena Frołow, Marek Krzanowski�������������������������������������������������������������������190 2.4.8.1. Ultrasonografia tętnic obwodowych��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 191 2.4.8.1.1. Ultrasonografia tętnic szyjnych������������������������������������������������������������������������������������������������� 191 2.4.8.1.2. Ultrasonografia tętnic kręgowych i tętnicy podstawnej������������������������������������������������������������ 192 2.4.8.1.3. Ultrasonografia aorty brzusznej i tętnic biodrowych�����������������������������������������������������������������194 2.4.8.1.4. Ultrasonografia pnia trzewnego i tętnic krezkowych�����������������������������������������������������������������194 2.4.8.1.5. Ultrasonografia tętnic nerkowych���������������������������������������������������������������������������������������������194 2.4.8.1.6. Ultrasonografia tętnic kończyn dolnych i górnych��������������������������������������������������������������������� 195 2.4.8.2. Ultrasonografia żył obwodowych�������������������������������������������������������������������������������������������������������������196 2.4.9. Badania obrazowe naczyń chłonnych  Andrzej Szuba�����������������������������������������������������������������������������������������������198 2.4.9.1. Limfoscyntygrafia�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������198 2.4.9.2. Tomografia komputerowa������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������199 2.4.9.3. Rezonans magnetyczny����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������199 2.5. Elektrokardiografia  Andrzej Dąbrowski������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 2.5.1. Elektrokardiogram standardowy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������200 2.5.2. Elektrokardiograficzna próba wysiłkowa��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 216 2.5.3. Elektrokardiogram rejestrowany metodą Holtera��������������������������������������������������������������������������������������������������221 2.5.4. Elektrokardiogram uśredniony������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������224 2.5.5. Mikrowoltowa naprzemienność załamków T���������������������������������������������������������������������������������������������������������225 2.6. Badanie elektrofizjologiczne serca  Andrzej Stanke, Piotr Kułakowski��������������������������������������������������������������������������������������226 2.6.1. Inwazyjne badanie elektrofizjologiczne�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������227 2.6.2. Stymulacja przezprzełykowa przedsionka�������������������������������������������������������������������������������������������������������������230 2.7. Pomiar ciśnienia tętniczego  Andrzej Januszewicz, Marek Kabat, Aleksander Prejbisz��������������������������������������������������������������������231 2.7.1. Kliniczny pomiar ciśnienia tętniczego��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������232 2.7.2. Automatyczne monitorowanie ciśnienia tętniczego�����������������������������������������������������������������������������������������������233 2.7.3. Samodzielne pomiary ciśnienia tętniczego������������������������������������������������������������������������������������������������������������236 2.7.4. Inwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego������������������������������������������������������������������������������������������������������������������236 2.8. Cewnikowanie serca  Adam Witkowski, Jarosław D. Kasprzak���������������������������������������������������������������������������������������������������237 2.9. Nieinwazyjne badania hemodynamiczne naczyń obwodowych  Marzena Frołow, Marek Krzanowski��������������������������������������243 2.9.1. Ocena krążenia tętniczego kończyn����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������243 2.9.1.1. Wskaźnik kostkowo‑ramienny������������������������������������������������������������������������������������������������������������������243 2.9.1.2. Pomiary segmentarnych ciśnień skurczowych������������������������������������������������������������������������������������������244 2.9.1.3. Pletyzmografia segmentarna��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������244 XIII


Spis treści 2.9.1.4. Badanie przepływu ślepym doplerem�������������������������������������������������������������������������������������������������������244 2.9.1.5. Badania czynnościowe z wykorzystaniem bieżni ruchomej�����������������������������������������������������������������������245 2.9.2. Ocena krążenia żylnego����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������245 2.9.2.1. Próby flebologiczne����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������245 2.9.2.2. Badanie doplerem fali ciągłej�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������246 2.9.2.3. Ciśnienie marszowe���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 247 2.9.2.4. Fotopletyzmografia i reografia refleksu świetlnego���������������������������������������������������������������������������������� 247 2.9.2.5. Pletyzmografia pneumatyczna�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������248 2.10. Badania regulacji wegetatywnej układu krążenia����������������������������������������������������������������������������������������������������������249 2.10.1. Masaż zatoki szyjnej  Piotr Kułakowski������������������������������������������������������������������������������������������������������������������249 2.10.2. Test pochyleniowy  Piotr Kułakowski���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������249 2.10.3. Próba pionizacyjna  Piotr Kułakowski�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 251 2.10.4. Badanie odruchu z baroreceptorów tętniczych  Grzegorz Raczak�������������������������������������������������������������������������� 251 2.11. Biopsja endomiokardialna  Ewa Walczak��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������252 2.12. Badanie płynu osierdziowego  Witold Tomkowski, Paweł Kuca���������������������������������������������������������������������������������������������257 2.13. Badania mikrokrążenia  Paweł Maga�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������257 2.13.1. Kapilaroskopia���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������257 2.13.2. Wideokapilaroskopia�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������258 2.13.3. Pomiar przepływu kapilarnego metodą doplera laserowego�����������������������������������������������������������������������������258 2.13.4. Termografia�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������259 2.13.5. Przezskórny pomiar prężności tlenu�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������259 2.14. Ocena tolerancji wysiłku fizycznego������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������259 2.14.1. Próby ergometryczne  Jerzy Rybicki, Piotr Dylewicz��������������������������������������������������������������������������������������������������259 2.14.2. Test 6‑minutowego marszu  Piotr Boros, Ewa Deskur‑Śmielecka, Piotr Dylewicz��������������������������������������������������������������268 2.15. Pulsoksymetria  Miłosz Jankowski�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������269 3 Genetyka chorób układu krążenia 

Marek Sanak��������������������������������������������������������������������������������������������273

4 Epidemiologia chorób układu krążenia 

Jerzy Bellwon, Andrzej Rynkiewicz�������������������������������������������������������283

5 Ocena ryzyka sercowo‑naczyniowego i strategia zapobiegania chorobom układu krążenia  Grzegorz Opolski, Renata Główczyńska, Tomasz Zdrojewski����������������������������������������������������������������������������������������289 5.1. Czynniki ryzyka sercowo‑naczyniowego�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������289 5.2. Skale oceny ryzyka sercowo‑naczyniowego��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������289 5.3. Strategie zapobiegania chorobom układu sercowo‑naczyniowego���������������������������������������������������������������������������������293 5.4. Stan prewencji chorób układu sercowo‑naczyniowego w Polsce i Europie����������������������������������������������������������������������296 6 Zasady zdrowego żywienia w zapobieganiu chorobom układu krążenia  Wiktor B. Szostak, Magdalena Białkowska����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������299 7 Dyslipidemie�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������307 7.1. Metabolizm lipidów  Aldona Dembińska‑Kieć, Beata Kieć‑Wilk�������������������������������������������������������������������������������������������������307 7.2. Klasyfikacja dyslipidemii  Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz‑Latoszek����������������������������������������������������������������������������������� 311 7.3. Hipercholesterolemia  Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz‑Latoszek���������������������������������������������������������������������������������������� 311 7.4. Dyslipidemia aterogenna  Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz‑Latoszek���������������������������������������������������������������������������������� 314 7.5. Zespół chylomikronemii  Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz‑Latoszek������������������������������������������������������������������������������������ 316 7.6. Zespół metaboliczny  Maciej T. Małecki, Magdalena Szopa������������������������������������������������������������������������������������������������������ 317 XIV


Kardiologia 8 Miażdżyca 

Anetta Undas, Andrzej Szczeklik���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 321

9 Choroba niedokrwienna serca�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������329 9.1. Klasyfikacja  Andrzej Budaj������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������329 9.2. Etiologia i patogeneza  Anetta Undas��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������330 9.2.1. Dławica piersiowa stabilna�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������330 9.2.2. Ostre zespoły wieńcowe���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������332 9.3. Stabilne zespoły wieńcowe���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������341 9.3.1. Dławica piersiowa stabilna  Tomasz Pasierski�����������������������������������������������������������������������������������������������������������341 9.3.2. Sercowy zespół X  Henryk Wysocki��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 351 9.3.3. Dławica związana z mostkami mięśniowymi nad tętnicami wieńcowymi  Tomasz Pasierski�������������������������������������352 9.4. Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia odcinka ST  Andrzej Budaj, Bronisław Bednarz������������������������������������������������������������353 9.4.1. Dławica odmienna (Prinzmetala)  Tomasz Pasierski���������������������������������������������������������������������������������������������������363 9.5. Zawał serca z uniesieniem odcinka ST  Andrzej Budaj, Bronisław Bednarz�������������������������������������������������������������������������������364 9.5.1. Organizacja leczenia zawału serca z uniesieniem odcinka ST  Paweł Buszman���������������������������������������������������������382 9.6. Metody leczenia inwazyjnego�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������384 9.6.1. Przezskórne interwencje wieńcowe  Lech Poloński, Mariusz Gąsior������������������������������������������������������������������������������384 9.6.2. Pomostowanie aortalno‑wieńcowe  Andrzej Bochenek, Łukasz J. Krzych������������������������������������������������������������������������390 9.7. Rehabilitacja  Piotr Dylewicz, Izabela Przywarska, Sławomira Borowicz‑Bieńkowska��������������������������������������������������������������������������394 9.7.1. Rehabilitacja chorych po ostrym zespole wieńcowym�������������������������������������������������������������������������������������������394 9.7.2. Rehabilitacja chorych na stabilną dławicę piersiową���������������������������������������������������������������������������������������������397 9.7.3. Rehabilitacja chorych po planowej przezskórnej interwencji wieńcowej���������������������������������������������������������������397 9.7.4. Rehabilitacja chorych po chirurgicznym leczeniu choroby niedokrwiennej serca���������������������������������������������������397 9.7.5. Wyniki rehabilitacji chorych na chorobę niedokrwienną serca������������������������������������������������������������������������������398 10 Zaburzenia rytmu serca i przewodzenia  Maria Trusz‑Gluza, Anna Maria Wnuk‑Wojnar, Artur Filipecki, Krystian Wita�������� 401 10.1. Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������401 10.1.1. Dodatkowe pobudzenia nadkomorowe����������������������������������������������������������������������������������������������������������������401 10.1.2. Częstoskurcze nadkomorowe�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������403 10.1.3. Częstoskurcz nawrotny w węźle przedsionkowo‑komorowym�����������������������������������������������������������������������������409 10.1.4. Zespoły preekscytacji������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 413 10.1.5. Częstoskurcz przedsionkowy�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 419 10.1.6. Tachyarytmie zatokowe���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������422 10.1.7. Migotanie przedsionków�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������423 10.1.8. Trzepotanie przedsionków�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������436 10.2. Komorowe zaburzenia rytmu serca���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������439 10.2.1. Informacje ogólne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������439 10.2.2. Komorowe zaburzenia rytmu po zawale serca�����������������������������������������������������������������������������������������������������443 10.2.3. Komorowe zaburzenia rytmu u chorych z kardiomiopatią������������������������������������������������������������������������������������446 10.2.4. Wrodzony zespół długiego QT�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������447 10.2.4.1. Zespół Andersen i Tawila�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������449 10.2.5. Wrodzony zespół krótkiego QT���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 451 10.2.6. Zespół Brugadów�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������452 10.2.7. Wielokształtny częstoskurcz komorowy zależny od katecholamin������������������������������������������������������������������������454 10.2.8. Wstrząśnienie serca���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������455 10.2.9. Idiopatyczne migotanie komór�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������455 10.2.10. Idiopatyczne częstoskurcze komorowe���������������������������������������������������������������������������������������������������������������456 10.3. Zaburzenia automatyzmu i przewodzenia�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������458 XV


Spis treści 10.3.1. Dysfunkcja węzła zatokowego�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������458 10.3.2. Bloki przedsionkowo‑komorowe��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������461 10.3.3. Bloki śródkomorowe��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������465 10.4. Nagła śmierć sercowa�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������466 10.5. Inwazyjne metody leczenia zaburzeń rytmu serca���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 470 10.5.1. Ablacja przezskórna��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 470 10.5.2. Metody chirurgiczne��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������472 10.6. Metody elektroterapii�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������473 10.6.1. Kardiowersja i defibrylacja serca�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������473 10.6.2. Elektrostymulacja serca���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������473 10.6.3. Wszczepialny kardiowerter‑defibrylator���������������������������������������������������������������������������������������������������������������477 11 Wady serca���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������483 11.1. Zwężenie zastawki aortalnej  Marek Konka, Piotr Hoffman����������������������������������������������������������������������������������������������������483 11.2. Niedomykalność zastawki aortalnej  Piotr Szymański, Piotr Hoffman��������������������������������������������������������������������������������������490 11.3. Zwężenie zastawki mitralnej  Marek Konka, Piotr Hoffman����������������������������������������������������������������������������������������������������496 11.4. Niedomykalność zastawki mitralnej  Piotr Szymański, Piotr Hoffman��������������������������������������������������������������������������������������502 11.5. Zespół wypadania płatka zastawki mitralnej  Zbigniew Gąsior, Piotr Pysz, Katarzyna Mizia‑Stec��������������������������������������������������509 11.6. Wady zastawki trójdzielnej  Marek Konka, Piotr Hoffman������������������������������������������������������������������������������������������������������ 513 11.6.1. Zwężenie zastawki trójdzielnej���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 513 11.6.2. Niedomykalność zastawki trójdzielnej����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 514 11.7. Wady złożone����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 517 11.7.1. Złożona wada aortalna  Marek Konka, Piotr Szymański����������������������������������������������������������������������������������������������� 517 11.7.2. Złożona wada mitralna  Piotr Szymański, Piotr Hoffman����������������������������������������������������������������������������������������������� 518 11.7.3. Wady wielozastawkowe  Marek Konka, Piotr Szymański��������������������������������������������������������������������������������������������� 519 11.8. Wrodzone wady serca u dorosłych  Piotr Hoffman, Grażyna Brzezińska‑Rajszys�������������������������������������������������������������������������520 11.8.1. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 521 11.8.2. Drożny otwór owalny�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������525 11.8.3. Ubytek przegrody międzykomorowej�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������526 11.8.4. Przetrwały przewód tętniczy��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������528 11.8.5. Tetralogia Fallota�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������531 11.8.6. Zespół Eisenmengera�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������533 11.8.7. Zwężenie drogi odpływu prawej komory�������������������������������������������������������������������������������������������������������������535 11.8.8. Zwężenie drogi odpływu lewej komory���������������������������������������������������������������������������������������������������������������537 11.8.9. Koarktacja aorty��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������538 11.8.10. Wady zastawek przedsionkowo‑komorowych����������������������������������������������������������������������������������������������������540 11.8.10.1. Anomalia Ebsteina������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������541 11.8.11. Serce trójprzedsionkowe������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������543 11.8.12. Wrodzone skorygowane przełożenie pni tętniczych�������������������������������������������������������������������������������������������543 11.8.13. Chorzy po operacyjnym leczeniu wrodzonej wady serca������������������������������������������������������������������������������������544 11.8.13.1. Chorzy po korekcji całkowitej tetralogii Fallota�����������������������������������������������������������������������������������544 11.8.13.2. Chorzy po korekcji przełożenia pni tętniczych�������������������������������������������������������������������������������������545 11.8.13.3. Chorzy po operacji Fontana����������������������������������������������������������������������������������������������������������������546 11.9. Wrodzone wady serca u dzieci  Jacek Moll, Marek Kopala����������������������������������������������������������������������������������������������������547 11.9.1. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej������������������������������������������������������������������������������������������������������������548 11.9.2. Ubytek przegrody międzykomorowej�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������549 11.9.3. Ubytek przegrody przedsionkowo‑komorowej�����������������������������������������������������������������������������������������������������550 11.9.4. Dwuodpływowa prawa komora���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������552 XVI


Kardiologia 11.9.5. Zespół Fallota������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������553 11.9.6. Wspólny pień tętniczy������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������554 11.9.7. Atrezja zastawki tętnicy płucnej bez ubytku w przegrodzie międzykomorowej����������������������������������������������������555 11.9.8. Całkowity nieprawidłowy spływ żył płucnych������������������������������������������������������������������������������������������������������557 11.9.9. Przełożenie pni tętniczych������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������559 11.9.10. Zespół Blanda, White‘a i Garlanda���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������561 11.9.11. Zespół niedorozwoju lewego serca��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������562 11.9.12. Pierścienie naczyniowe��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������564 11.9.12.1. Podwójny łuk aorty����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������564 11.9.12.2. Prawy łuk aorty z pozaprzełykowym przebiegiem lewej tętnicy podobojczykowej�����������������������������565 11.9.12.3. Lewy łuk aorty z pozaprzełykowym przebiegiem prawej tętnicy podobojczykowej����������������������������565 11.9.12.4. Płucna pętla naczyniowa��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������565 11.9.12.5. Pierścienie naczyniowe towarzyszące innym wadom serca����������������������������������������������������������������566 11.9.13. Zwężenie drogi odpływu lewej komory��������������������������������������������������������������������������������������������������������������566 11.9.13.1. Podzastawkowe zwężenie drogi odpływu lewej komory��������������������������������������������������������������������566 11.9.13.2. Zastawkowe zwężenie drogi odpływu lewej komory��������������������������������������������������������������������������566 11.9.13.3. Nadzastawkowe zwężenie drogi odpływu lewej komory��������������������������������������������������������������������567 11.9.14. Przerwanie łuku aorty����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������567 11.9.15. Koarktacja aorty������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������569 11.9.16. Przetrwały przewód tętniczy������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������570 11.9.17. Czynnościowo pojedyncza komora��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������570 11.10. Inwazyjne metody leczenia wad serca u dorosłych��������������������������������������������������������������������������������������������������������573 11.10.1. Metody chirurgiczne  Jerzy Sadowski, Karol Wierzbicki, Janusz Konstanty‑Kalandyk, Bogusław Kapelak����������������������������������573 11.10.1.1. Leczenie wad zastawki aortalnej�������������������������������������������������������������������������������������������������������573 11.10.1.2. Leczenie wad zastawki mitralnej�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 576 11.10.1.3. Leczenie wad zastawki trójdzielnej����������������������������������������������������������������������������������������������������580 11.10.1.4. Protezy zastawek�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������580 11.10.1.5. Monitorowanie chorego po operacyjnym leczeniu wady zastawkowej serca�������������������������������������582 11.10.2. Metody przezskórne�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������583 11.10.2.1. Przezskórna walwuloplastyka płucna  Marcin Demkow, Witold Rużyłło�����������������������������������������������������583 11.10.2.2. Przeznaczyniowe zamykanie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu wtórnego  Marcin Demkow, Witold Rużyłło�����������������������������������������������������������������������������������������������584 11.10.2.3. Przeznaczyniowe zamykanie drożnego otworu owalnego  Marcin Demkow, Witold Rużyłło����������������������587 11.10.2.4. Przeznaczyniowe zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego  Marcin Demkow, Witold Rużyłło�����������589 11.10.2.5. Nieoperacyjne zamykanie pozawałowych ubytków międzykomorowych  Marcin Demkow, Witold Rużyłło������591 11.10.2.6. Przezcewnikowe wszczepianie zastawek serca  Marcin Demkow, Witold Rużyłło���������������������������������������592 11.10.2.6.1. Nieoperacyjne wszczepienie zastawki pnia płucnego�����������������������������������������������������592 11.10.2.6.2. Przezcewnikowe wszczepienie zastawki aortalnej����������������������������������������������������������593 11.10.2.7. Przezskórna walwuloplastyka balonowa zastawki mitralnej (przezskórna komisurotomia mitralna)  Witold Rużyłło, Zbigniew Chmielak���������������������������������������������������������������������������������������������595 11.11. Rehabilitacja  Piotr Dylewicz, Sławomira Borowicz‑Bieńkowska���������������������������������������������������������������������������������������������������598 12 Choroby wsierdzia�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������601 12.1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia  Janina Stępińska����������������������������������������������������������������������������������������������������������������601 12.2. Gorączka reumatyczna  Anetta Undas������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 615 13 Zapalenie mięśnia sercowego 

Zofia T. Bilińska�������������������������������������������������������������������������������������������������� 619

XVII


Spis treści 14 Kardiomiopatie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������625 14.1. Klasyfikacja  Zofia T. Bilińska����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������625 14.2. Kardiomiopatia rozstrzeniowa  Jan Wodniecki�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������627 14.3. Kardiomiopatia przerostowa  Stefania Lidia Chojnowska�������������������������������������������������������������������������������������������������������628 14.4. Kardiomiopatia restrykcyjna  Jan Wodniecki����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������635 14.5. Arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa  Elżbieta Katarzyna Włodarska���������������������������������������������������������������������636 14.6. Kardiomiopatie o znanej przyczynie  Zofia T. Bilińska���������������������������������������������������������������������������������������������������������648 14.6.1.Kardiomiopatia tachyarytmiczna��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������648 14.6.2. Kardiomiopatia połogowa�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������648 14.6.3. Kardiomiopatia alkoholowa���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������649 14.6.4. Choroba endomiokardialna����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������650 14.6.5. Kardiomiopatia skrobiawicza�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������650 14.6.6. Kardiomiopatia w przebiegu choroby Gauchera��������������������������������������������������������������������������������������������������� 651 14.6.7. Kardiomiopatia w przebiegu hemochromatozy���������������������������������������������������������������������������������������������������� 651 14.6.8. Kardiomiopatia w przebiegu choroby Fabry’ego��������������������������������������������������������������������������������������������������652 14.6.9. Kardiomiopatia w przebiegu glikogenoz��������������������������������������������������������������������������������������������������������������652 14.6.10. Kardiomiopatie w przebiegu chorób nerwowo‑mięśniowych�����������������������������������������������������������������������������652 14.6.11. Kardiomiopatia w przebiegu sarkoidozy������������������������������������������������������������������������������������������������������������653 14.6.12. Kardiomiopatie w przebiegu chorób tkanki łącznej, chorób układu wewnątrzwydzielniczego i niedoborów żywieniowych������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������653 14.6.13. Kardiomiopatia w przebiegu AIDS����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������654 14.6.14. Inne swoiste przyczyny kardiomiopatii���������������������������������������������������������������������������������������������������������������654 14.6.15. Kardiomiopatia wywołana stresem (kardiomiopatia takotsubo)�������������������������������������������������������������������������654 14.6.16. Niescalony mięsień lewej komory����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������654 14.6.17. Kardiomiopatia polekowa����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������656 15 Choroby osierdzia  Witold Tomkowski, Paweł Kuca������������������������������������������������������������������������������������������������������657 15.1. Zapalenie osierdzia���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������657 15.2. Tamponada serca������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������664 15.3. Zaciskające zapalenie osierdzia���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������665 15.3.1. Wysiękowo‑zaciskające zapalenie osierdzia���������������������������������������������������������������������������������������������������������668 15.4. Chylopericardium������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������668 15.5. Torbiele osierdzia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������669 15.6. Wady wrodzone osierdzia�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������669 16 Nowotwory serca 

Piotr Pruszczyk, Grzegorz Styczyński�������������������������������������������������������������������������������������������������671

Indeks����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������677

Poza autorami rozdziałów zdjęcia udostępnili: prof. dr hab. n. biol. Elżbieta Czarnowska (ryc. 14.5‑10), prof. dr hab. Anna Fidziańska‑Dolot (ryc. 2.11‑8, ryc. 2.11‑10, ryc. 2.11‑11, ryc. 2.11‑12), dr med. Mariusz Furmanek (ryc. 2.4‑79), dr med. Lidia Greszata (ryc. 12.1‑4), dr med. K. Gruszczyńska (ryc. 2.4‑70, ryc. 2.4‑72), dr med. Marek Konka (ryc. 11.10‑19, ryc. 11.10‑20, ryc. 11.10‑21, ryc. 11.10‑22, ryc. 11.10‑25, ryc. 14.5‑4, ryc. 14.5‑6), lek. Piotr Kukla (ryc. 14.6-1, ryc. 14.6-2), dr med. Beata Kuśmierczyk‑Droszcz (ryc. 14.3‑1, ryc. 14.3‑2, ryc. 14.3‑3^DVD, ryc. 14.3‑4, ryc. 14.3‑5^DVD, ryc. 14.3‑6, ryc. 14.3‑7^DVD, ryc. 14.3‑8), dr med. Jolanta Miśko (ryc. 14.5‑7), Cezary Niszczota (ryc. 1.1‑2, ryc. 1.1‑5), prof. dr hab. med. Witold Rużyłło (ryc. 14.5‑8), dr med. Andrzej Stanke (ryc. 10.1‑1, ryc. 10.1‑4, ryc. 10.1‑9, ryc. 10.1‑13, ryc. 10.1‑16, ryc. 10.1‑21, ryc. 10.1‑32, ryc. 10.2‑1, ryc. 10.2‑2, ryc. 10.2‑15, ryc. 10.2‑6, ryc. 10.2‑10, ryc. 10.2‑14, ryc. 10.3‑1, ryc. 10.3‑3, ryc. 10.3‑4, ryc. 10.3‑6, ryc. 10.6‑3), dr med. Patrycjusz Stokłosa (ryc. 12.1‑3, ryc. 12.1‑5, ryc. 12.1‑6, ryc. 12.1‑7), dr med. Łukasz Szumowski (ryc. 14.5‑9), prof. dr hab. med. Bogdan Woźniewicz (ryc. 14.5‑1, ryc.14.5‑2)

XVIII


Kardiologia

Spis treści

Oznaczenia i skróty������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� XIX 17 Niewydolność serca���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������697 17.1. Przewlekła niewydolność serca 

Ewa A. Jankowska, Jolanta Petruk‑Kowalczyk, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski��������������������������697

17.1.1. Przewlekła niewydolność serca z zachowaną czynnością skurczową lewej komory (rozkurczowa niewydolność serca) Andrzej Surdacki, Jacek S. Dubiel��������������������������������������������������������������������������������������������������714 17.2. Ostra niewydolność serca 

Robert Zymliński, Paweł Siwołowski, Jan Biegus, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski�������������������������������723

17.3. M echaniczne wspomaganie czynności serca 

Jerzy Sadowski, Karol Wierzbicki, Piotr Przybyłowski, Irena Milaniak��������������������������738

17.3.1. K ontrapulsacja wewnątrzaortalna�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������738 17.3.2. Urządzenia wspomagające czynność komór��������������������������������������������������������������������������������������������������������739 17.3.3. S ztuczne serce�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������740 17.4. Leczenie operacyjne przewlekłej niewydolności serca 

Jerzy Sadowski, Karol Wierzbicki, Piotr Przybyłowski, Irena Milaniak�����������

741

17.4.1. Przeszczepianie serca������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 741 17.4.2. Inne metody�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 743 17.5. Terapia komórkowa 

Wojciech Wojakowski, Michał Tendera����������������������������������������������������������������������������������������������������� 745

17.6. R ehabilitacja ruchowa chorych z niewydolnością serca 

Ewa A. Jankowska, Waldemar Banasiak, Piotr Ponikowski�����������������������750

17.6.1. Rehabilitacja chorych z przeszczepionym sercem..................................................................................................753 18 Nadciśnienie tętnicze������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������757 18.1. K lasyfikacja 

Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz�������������������������������������������������������������������������������������������������������������757

18.2. Nadciśnienie tętnicze pierwotne 

Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz�����������������������������������������������������������������������������758

18.3. N adciśnienie tętnicze wtórne����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 774 18.3.1. N adciśnienie naczyniowonerkowe 

Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz���������������������������������������������������������������� 774

18.3.2. N adciśnienie tętnicze w chorobach nerek 

Andrzej Więcek, Jerzy Chudek�������������������������������������������������������������������784

18.3.3. Hiperaldosteronizm pierwotny (zespół Conna) 

Jadwiga Słowińska-Srzednicka�����������������������������������������������������������787

18.3.3.1. W pływ hiperaldosteronizmu na układ sercowo-naczyniowy  18.3.4. Zespół Cushinga 

Andrzej Januszewicz, Aleksander Prejbisz�����������790

Anna A. Kasperlik-Załuska��������������������������������������������������������������������������������������������������������������791

18.3.5. Guz chromochłonny 

Włodzimierz Januszewicz, Andrzej Januszewicz������������������������������������������������������������������������������793

18.3.5.1. W pływ guza chromochłonnego na układ sercowo-naczyniowy�������������������������������������������������������������802 18.4. Rehabilitacja w nadciśnieniu tętniczym  19 Nadciśnienie płucne 

Anna Jegier��������������������������������������������������������������������������������������������������������803

Adam Torbicki, Marcin Kurzyna��������������������������������������������������������������������������������������������������807

19.1. Przeszczepianie płuc w leczeniu pierwotnego nadciśnienia płucnego  Jacek Wojarski, Sławomir Żegleń, Ewa Kucewicz, Marian Zembala ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 818 IX


Spis treści 20 Choroby aorty i tętnic obwodowych����������������������������������������������������������������������������������������������������������821 20.1. C horoby aorty  Wojciech Bodzoń, Leszek Masłowski����������������������������������������������������������������������������������������������������������������821 20.1.1. Tętniak aorty��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������821 20.1.1.1. Tętniak aorty piersiowej�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������822 20.1.1.2. Tętniak aorty brzusznej��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������824 20.1.2. Rozwarstwienie aorty�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������828 20.2. Choroba Takayasu  Marzena Frołow, Leszek Masłowski����������������������������������������������������������������������������������������������������������832 20.3. O lbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic  Marzena Frołow, Leszek Masłowski���������������������������������������������������������������������������834 20.4. Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń  Marzena Frołow, Leszek Masłowski�����������������������������������������������������������������������836 20.5. C horoby dużych tętnic kończyn dolnych�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������839 20.5.1. Przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych  Marzena Frołow, Leszek Masłowski���������������������������������������������������������839 20.5.2. Ostre niedokrwienie kończyn dolnych  Wojciech Bodzoń, Leszek Masłowski����������������������������������������������������������������847 20.6. Zwężenie tętnic szyjnych  Wojciech Bodzoń, Leszek Masłowski����������������������������������������������������������������������������������������������� 851 20.7. Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej  Marzena Frołow, Rafał Niżankowski����������������������������������������������������������������854 20.8. C horoby tętnic trzewnych  Wojciech Bodzoń����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������856 20.8.1. Ostre niedokrwienie jelit�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������856 20.8.2. Przewlekłe niedokrwienie jelit.............................................................................................................................857 20.9. N aczyniowe zespoły uciskowe  Marzena Frołow, Leszek Masłowski����������������������������������������������������������������������������������������858 20.9.1. Zespół górnego otworu klatki piersiowej�������������������������������������������������������������������������������������������������������������858 20.9.2. Zespół usidlenia tętnicy podkolanowej���������������������������������������������������������������������������������������������������������������860 20.9.3. Zespół ucisku lewej żyły nerkowej przez aortę i tętnicę krezkową górną�������������������������������������������������������������862 20.10. R ehabilitacja w miażdżycy tętnic kończyn dolnych  Piotr Mika����������������������������������������������������������������������������������������862 21 Choroby żył obwodowych  Marzena Frołow, Leszek Masłowski��������������������������������������������������������������������������������865 21.1. Z akrzepowe zapalenie żył powierzchownych������������������������������������������������������������������������������������������������������������������865 21.2. Przewlekła niewydolność żylna��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������867 22 Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa���������������������������������������������������������������������������������������������������������873 22.1. Stany nadkrzepliwości  Anetta Undas, Krystyna Zawilska��������������������������������������������������������������������������������������������������������873 22.2. Zakrzepica żył głębokich  Rafał Niżankowski����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������877 22.3. Z atorowość płucna  Piotr Pruszczyk, Adam Torbicki���������������������������������������������������������������������������������������������������������������886 22.4. Profilaktyka pierwotna żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej  Krystyna Zawilska, Rafał Niżankowski�������������������������������������897 23 Choroby mikrokrążenia  Marzena Frołow, Leszek Masłowski��������������������������������������������������������������������������������������903 23.1. Objaw Raynauda������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������903 23.2. Siność siatkowata����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������906 23.3. A krocyjanoza�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������907 23.4. Bolesny rumień kończyn������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������907 24 Wady rozwojowe naczyń krwionośnych  Marzena Frołow, Leszek Masłowski����������������������������������������������������909 24.1. Zespół Marfana��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������909 24.2. Zespół Ehlersa i Danlosa (typ IV)������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 911 24.3. Wrodzone malformacje naczyniowe������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 912 24.3.1. Wrodzone malformacje tętniczo-żylne���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 912 24.4. Zespół Klippela i Trénaunaya������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 913 24.5. Naczyniaki��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 914 X


Kardiologia 25 Choroby naczyń chłonnych  Andrzej Szuba��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 917 25.1. Podstawy fizjologii układu chłonnego���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 917 25.2. Zapalenie naczyń chłonnych������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 917 25.3. O brzęk limfatyczny��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 918 26 Zmiany w układzie krążenia w chorobach gruczołów wydzielania wewnętrznego�������������925 26.1. Zaburzenia czynności tarczycy  Barbara Jarząb, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska����������������������������������������������������������������������������925 26.1.1. Nadczynność tarczycy������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������925 26.1.1.1. Nadczynność tarczycy u chorych leczonych amiodaronem��������������������������������������������������������������������� 931 26.1.2. Niedoczynność tarczycy��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������932 26.2. Nadczynność przytarczyc  Franciszek Kokot, Edward Franek���������������������������������������������������������������������������������������������������935 26.2.1. Pierwotna nadczynność przytarczyc��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������935 26.2.2. Wtórna nadczynność przytarczyc������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������937 26.3. Rakowiak  Barbara Jarząb, Ewa Płaczkiewicz-Jankowska������������������������������������������������������������������������������������������������������������938 26.4. Akromegalia  Wojciech Zgliczyński��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������941 27 Zmiany w układzie krążenia w cukrzycy����������������������������������������������������������������������������������������������������947 27.1. K lasyfikacja zaburzeń gospodarki węglowodanowej  Jacek Sieradzki��������������������������������������������������������������������������������947 27.2. Epidemiologia cukrzycy i jej związek z epidemiologią chorób serca  Przemysław Witek�����������������������������������������������������949 27.3. Patogeneza zmian w układzie krążenia w cukrzycy  Elżbieta Kozek�����������������������������������������������������������������������������������952 27.4. Zasady diagnostyki i terapii zaburzeń gospodarki węglowodanowej u osób z chorobami serca  Jacek Sieradzki���������������956 27.5. Szczególne cechy kliniczne i odrębności leczenia chorób serca u chorych na cukrzycę  Michał Tendera, Ewa Gaszewska-Żurek����958 27.5.1. Choroba niedokrwienna serca ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������958 27.5.2. Niewydolność serca �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������964 28 Zmiany w układzie krążenia w chorobach nerek 

Jacek Imiela, Krzysztof J. Filipiak, Franciszek Majstrak�������������967

29 Zmiany w układzie krążenia w chorobach reumatycznych��������������������������������������������������������������973 29.1. U kładowe zapalenia naczyń  Andrzej Szczeklik, Jacek Musiał�������������������������������������������������������������������������������������������������973 29.1.1. Ziarniniakowatość Wegenera�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������973 29.1.2. Mikroskopowe zapalenie naczyń������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 974 29.1.3. Zespół Churga i Strauss���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������975 29.1.4. Guzkowe zapalenie tętnic������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 976 29.1.5. Choroba Kawasakiego����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 976 29.2. Zespół antyfosfolipidowy  Jacek Musiał, Irena Zimmermann-Górska�����������������������������������������������������������������������������������������977 29.3. Inne choroby reumatyczne  Irena Zimmermann-Górska��������������������������������������������������������������������������������������������������������978 29.3.1. U ogólnione choroby tkanki łącznej����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������978 29.3.2. Spondyloartropatie���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������981 29.3.3. D na moczanowa�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������981 29.3.4. Wpływ leków stosowanych w reumatologii na układ krążenia���������������������������������������������������������������������������982 30 Zmiany w układzie krążenia w zespole obturacyjnego bezdechu sennego 

Robert Pływaczewski���983

31 Układ krążenia w chorobach nowotworowych  Elżbieta Senkus‑Konefka, Maria Dudziak, Jacek Jassem���������������989 31.1. Zmiany w układzie krążenia związane z chorobą nowotworową������������������������������������������������������������������������������������989 31.2. Sercowo‑naczyniowe konsekwencje leczenia przeciwnowotworowego�������������������������������������������������������������������������993 31.2.1. Wpływ leków przeciwnowotworowych na układ krążenia����������������������������������������������������������������������������������993 XI


Spis treści 31.2.1.1. Leki cytotoksyczne���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������993 31.2.1.2. Leki stosowane w terapii celowanej i biologicznej���������������������������������������������������������������������������������998 31.2.1.3. Leki o działaniu hormonalnym���������������������������������������������������������������������������������������������������������������999 31.2.1.4. Inne leki stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych��������������������������������������������������������������������1000 31.2.2. Typy uszkodzenia układu krążenia przez leki przeciwnowotworowe�����������������������������������������������������������������1000 31.2.3. Wpływ radioterapii na układ krążenia���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1001 31.2.3.1. Popromienne uszkodzenie serca����������������������������������������������������������������������������������������������������������1001 31.2.3.2. Uszkodzenia popromienne innych elementów układu krążenia�����������������������������������������������������������1002 31.2.3.3. Radioterapia u chorych z wszczepionym rozrusznikiem serca��������������������������������������������������������������1003 32 Choroby układu krążenia u kobiet�������������������������������������������������������������������������������������������������������������1005 32.1. Układ krążenia u kobiet w okresie ciąży i porodu���������������������������������������������������������������������������������������������������������1005 32.1.1. Fizjologia i diagnostyka układu krążenia u kobiet w ciąży  Zdzisława Kornacewicz-Jach, Andrzej Wojtarowicz����������������1005 32.1.2. Choroby układu krążenia w okresie ciąży i porodu  Zdzisława Kornacewicz-Jach������������������������������������������������������1008 32.1.2.1. Nadciśnienie tętnicze���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1008 32.1.2.2. Kardiomiopatia połogowa�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1009 32.1.2.3. Nabyte zastawkowe wady serca��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1010 32.1.2.4. Wrodzone wady serca������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1011 32.1.2.5. Zespół Marfana����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1013 32.1.2.6. Zawał serca u kobiety w ciąży������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1013 32.1.2.7. Zaburzenia rytmu serca����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1015 32.1.2.8. Stan przedrzucawkowy  Zdzisława Kornacewicz-Jach, Zbigniew Celewicz�������������������������������������������������������� 1016 32.2. Menopauza i hormonalna terapia zastępcza  Jadwiga Kłoś�������������������������������������������������������������������������������������������� 1019 32.2.1. Zmiany w układzie krążenia w okresie około- i pomenopauzalnym������������������������������������������������������������������� 1019 32.2.2. Hormonalna terapia zastępcza – aspekty kardiologiczne���������������������������������������������������������������������������������� 1020 32.2.2.1. Selektywne modulatory receptora estrogenowego����������������������������������������������������������������������������� 1023 33 Omdlenia  Piotr Kułakowski����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1025 33.1. O mdlenia odruchowe��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1027 33.2. Z espół zatoki szyjnej���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1028 33.3. O mdlenie sytuacyjne���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1029 33.4. H ipotensja ortostatyczna��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1029 33.5. Omdlenia kardiogenne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1029 33.6. O mdlenia związane z chorobami naczyń mózgowych�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1031 34 Nagłe zatrzymanie krążenia  35 Urazy serca 

Miłosz Jankowski������������������������������������������������������������������������������������������������� 1033

Andrzej Bochenek, Łukasz J. Krzych��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1043

36 Opieka paliatywna w kardiologii  Jacek Łuczak, Izabela Katyńska, Aleksandra Kotlińska-Lemieszek, Maciej Sopata��������� 1047 36.1. Z agadnienia ogólne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1047 36.2. Leczenie objawowe�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1048 37 Konsultacje kardiologiczne przed operacjami pozasercowymi  Witold Pikto-Pietkiewicz, Tomasz Pasierski, Andrzej Kübler������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1053 37.1. O cena ryzyka okołooperacyjnego��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1053 37.2. Okołooperacyjne leczenie farmakologiczne i monitorowanie���������������������������������������������������������������������������������������� 1057 XII


Kardiologia 37.3. Okołooperacyjny zawał serca���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1058 37.4. Inne stany zwiększonego ryzyka okołooperacyjnego���������������������������������������������������������������������������������������������������1058 37.4.1. Przewlekła niewydolność serca�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1058 37.4.2. Nadciśnienie tętnicze���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1059 37.4.3. Zwężenie zastawki aortalnej����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1059 38 Rehabilitacja kardiologiczna������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1061 38.1. Program rehabilitacji kardiologicznej  Piotr Dylewicz, Janusz Bromboszcz, Zbigniew Eysymontt�������������������������������������������������� 1061 38.2. Obciążanie wysiłkiem fizycznym osób z chorobami układu krążenia  Janusz Bromboszcz, Anna Jegier, Piotr Dylewicz, Małgorzata Wilk����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1069 38.2.1. Ćwiczenia fizyczne stosowane w okresie rehabilitacji na oddziale szpitalnym���������������������������������������������������1069 38.2.2. Trening fizyczny w rehabilitacji kardiologicznej������������������������������������������������������������������������������������������������� 1071 38.2.3. Zalecenia dotyczące samodzielnej aktywności fizycznej������������������������������������������������������������������������������������ 1077 38.3. W ybrane problemy w rehabilitacji kardiologicznej������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1079 38.3.1. R ehabilitacja osób w podeszłym wieku  Ewa Deskur-Śmielecka, Piotr Dylewicz����������������������������������������������������������� 1079 38.3.2. Rehabilitacja po leczeniu kardiochirurgicznym  Sławomira Borowicz-Bieńkowska, Piotr Dylewicz���������������������������������� 1081 38.3.3. O bciążanie wysiłkiem fizycznym osób z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia  Ewa Straburzyńska-Migaj��������1082 38.3.3.1. Ć wiczenia fizyczne u chorych niezabezpieczonych kardiowerterem‑defibrylatorem (ICD) lub stymulatorem serca�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1082 38.3.3.2. Ćwiczenia fizyczne u chorych z wszczepionym ICD...............................................................................1083 38.3.3.3. Ć wiczenia fizyczne u chorych z wszczepionym stymulatorem serca�����������������������������������������������������1085 38.3.4. W skazania i ograniczenia stosowania zabiegów fizykoterapii u osób z chorobami układu krążenia  Jolanta Kujawa, Anna Jegier��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1085 38.3.4.1. L eczenie ciepłem i zimnem������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1086 38.3.4.2. Ś wiatłolecznictwo�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1087 38.3.4.3. E lektroterapia�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1088 38.3.4.4. Magnetoterapia i magnetostymulacja�������������������������������������������������������������������������������������������������1089 38.3.4.5. Ultradźwięki����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1089 38.3.4.6. M asaż leczniczy����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1089 39 Zagadnienia psychologiczne w kardiologii  Jan Tylka����������������������������������������������������������������������������� 1093 39.1. C zynniki psychiczne w etiologii, terapii i rehabilitacji choroby niedokrwiennej serca��������������������������������������������������� 1093 39.1.1. Specyfika osobowości i zachowania a choroba�������������������������������������������������������������������������������������������������� 1093 39.1.2. Emocje a choroba niedokrwienna serca������������������������������������������������������������������������������������������������������������1094 39.2. Stres a choroby układu krążenia�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1094 39.3. P roblemy psychiczne jako reakcja na chorobę��������������������������������������������������������������������������������������������������������������1095 39.4. Cele rehabilitacji psychicznej i sposoby ich realizacji����������������������������������������������������������������������������������������������������1095 39.5. J akość życia w chorobach układu krążenia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1097 40 Uprawianie sportu���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1099 40.1. Układ krążenia a wysiłek fizyczny  Anna Jegier���������������������������������������������������������������������������������������������������������������1099 40.1.1. Fizjologia wysiłku fizycznego�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1099 40.1.2. Wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia w zdrowiu���������������������������������������������������������������������������������� 1102 40.1.2.1. Wysiłek jednorazowy��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1102 40.1.2.2. Adaptacja układu krążenia do powtarzanego wysiłku������������������������������������������������������������������������ 1102 40.1.2.3. Kardio- i wazoprotekcyjny wpływ systematycznego wysiłku fizycznego��������������������������������������������� 1104 40.1.3. Aktywność ruchowa jako element prewencji pierwotnej chorób układu krążenia��������������������������������������������� 1105 XIII


Spis treści 40.1.4. Wpływ wysiłku fizycznego na układ krążenia u osób z chorobami tego układu������������������������������������������������ 1106 40.1.5. Aktywność ruchowa w prewencji wtórnej chorób układu krążenia������������������������������������������������������������������� 1108 40.1.6. Wpływ leków i używek na reakcje układu krążenia podczas wysiłku fizycznego����������������������������������������������� 1108 40.1.7. Bezpieczeństwo treningu fizycznego podejmowanego w ramach prewencji chorób układu krążenia���������������� 1109 40.2. Serce sportowca  Wojciech Braksator, Artur Mamcarz������������������������������������������������������������������������������������������������������������1110 40.3. Zasady orzekania w kardiologii sportowej  Artur Mamcarz, Wojciech Braksator, Hubert Krysztofiak��������������������������������������������1117 40.3.1. Standardy orzecznicze����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1117 41 Leki kardiologiczne�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1121 41.1. Leki blokujące receptory adrenergiczne  Paweł Petkow-Dimitrow��������������������������������������������������������������������������������������� 1121 41.1.1. α-blokery����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1121 41.1.2. β-blokery����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1122 41.2. Blokery kanału wapniowego  Paweł Petkow-Dimitrow������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1124 41.3. Leki antyarytmiczne klasy I  Maria Trusz-Gluza����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1125 41.3.1. Leki antyarytmiczne klasy Ia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1126 41.3.1.1. Chinidyna.............................................................................................................................................. 1126 41.3.1.2. Prokainamid......................................................................................................................................... 1127 41.3.1.3. D izopiramid.......................................................................................................................................... 1128 41.3.2. Leki antyarytmiczne klasy Ib����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1128 41.3.2.1. Lidokaina.............................................................................................................................................. 1128 41.3.2.2. Meksyletyna........................................................................................................................................ 1129 41.3.3. Leki antyarytmiczne klasy Ic������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1129 41.3.3.1. Propafenon........................................................................................................................................... 1129 41.3.3.2. Flekainid.............................................................................................................................................. 1130 41.4. Leki antyarytmiczne klasy III  Maria Trusz-Gluza��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1130 41.4.1. Amiodaron�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1130 41.4.2. Sotalol��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1132 41.4.3. Bretylium���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1133 41.4.4. Ibutylid������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1133 41.4.5. Dofetylid............................................................................................................................................................ 1133 41.4.6. Dronedaron........................................................................................................................................................ 1134 41.4.7. A zymilid............................................................................................................................................................. 1134 41.5. Leki działające inotropowo dodatnio  Paweł Petkow-Dimitrow������������������������������������������������������������������������������������������ 1134 41.5.1. Noradrenalina i adrenalina�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1134 41.5.2. Dopamina��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1135 41.5.3. Dobutamina������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1135 41.5.4. Glikozydy naparstnicy  Jacek S. Dubiel, Andrzej Surdacki, Paweł Petkow-Dimitrow����������������������������������������������������������� 1136 41.5.5. Inhibitory fosfodiesterazy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1137 41.6. Leki hamujące układ renina–angiotensyna–aldosteron  Paweł Petkow-Dimitrow, Jacek Dubiel, Andrzej Surdacki ���������������������� 1138 41.6.1. Inhibitory konwertazy angiotensyny������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1138 41.6.2. Blokery receptora angiotensynowego��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1140 41.6.3. Blokery receptora aldosteronowego������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1141 41.6.4. Inhibitory reniny (aliskiren)................................................................................................................................. 1141 41.7. Leki przeciwnadciśnieniowe działające ośrodkowo  Paweł Petkow-Dimitrow��������������������������������������������������������������������� 1141 41.7.1. K lonidyna����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1141 41.7.2. Metylodopa������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1142 41.7.3. Moksonidyna i rylmenidyna������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1142 41.7.4. Rezerpina���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1143 XIV


Kardiologia 41.8. Leki rozszerzające naczynia  Paweł Petkow-Dimitrow�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1143 41.8.1. A zotany������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1143 41.8.2. Molsydomina���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1144 41.8.3. Nitroprusydek sodu������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1144 41.8.4. Dihydralazyna��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1144 41.8.5. Blokery receptora endotelinowego�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1145 41.8.6. Inhibitory fosfodiesterazy typu 5����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1145 41.8.7. Nesirytyd����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1146 41.9. Prostanoidy  Jacek Jawień����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1146 41.9.1. Alprostadyl�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1146 41.9.2. Epoprostenol����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1147 41.9.3. Iloprost ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1147 41.9.4. Inhibitory syntazy i receptora TXA2.................................................................................................................... 1148 41.10. Leki przeciwkrzepliwe  Anetta Undas, Krzysztof J. Filipiak���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1148 41.10.1. Heparyny��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1148 41.10.2. Inhibitory czynnika Xa������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1152 41.10.3. Bezpośrednie inhibitory trombiny�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1153 41.10.4. Antagoniści witaminy K����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1154 41.11. Leki przeciwpłytkowe  Anetta Undas, Krzysztof J. Filipiak���������������������������������������������������������������������������������������������������� 1159 41.11.1. Kwas acetylosalicylowy������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1159 41.11.2. Pochodne tienopirydyny���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1161 41.11.3. Antagoniści receptora glikoproteinowego (GP) IIb/IIIa������������������������������������������������������������������������������������� 1164 41.11.4. Inne leki przeciwpłytkowe................................................................................................................................ 1165 41.12. Leki fibrynolityczne  Anetta Undas, Krzysztof J. Filipiak�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1166 41.13. Leki hipolipemizujące  Barbara Cybulska, Longina Kłosiewicz‑Latoszek������������������������������������������������������������������������������������ 1167 41.13.1. Statyny������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1167 41.13.2. Ezetymib���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1168 41.13.3. Ż ywice jonowymienne������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1169 41.13.4. Fibraty������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1169 41.13.5. Kwas nikotynowy�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1170 41.14. Leki moczopędne  Robert Drabczyk�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1171 41.14.1. Diuretyki pętlowe�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1171 41.14.1.1. Furosemid............................................................................................................................................ 1171 41.14.1.2. Torasemid........................................................................................................................................... 1172 41.14.2. Diuretyki tiazydowe i tiazydopodobne������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1172 41.14.2.1. Hydrochlorotiazyd............................................................................................................................... 1172 41.14.2.2. Chlortalidon........................................................................................................................................ 1173 41.14.2.3. Indapamid.......................................................................................................................................... 1173 41.14.3. Diuretyki oszczędzające potas��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1174 41.14.3.1. Spironolakton.......................................................................................................................................1174 41.14.3.2. Eplerenon........................................................................................................................................... 1175 41.14.3.3. Amiloryd............................................................................................................................................. 1176 41.15. Inne leki  Paweł Petkow-Dimitrow������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1176 41.15.1. Atropina����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1176 41.15.2. Iwabradyna����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1177 41.15.3. Midodryna������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1178 41.15.4. Pentoksyfilina�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1178 41.15.5. Siarczan magnezu�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1179 41.15.6. Trimetazydyna������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1179 XV


Spis treści 42 Zasady racjonalnej oceny i interpretacji doniesień naukowych ................................................... 1181 42.1. Wprowadzenie  Piotr Gajewski, Roman Jaeschke...................................................................................................................... 1181 42.2. Pytania kliniczne  Jan Brożek, Piotr Gajewski, Wiktoria Leśniak, Roman Jaeschke, Jacek Mrukowicz, Małgorzata Bała................................ 1182 42.2.1. Formułowanie pytania klinicznego..................................................................................................................... 1182 42.2.2. Składowe pytania klinicznego............................................................................................................................ 1182 42.2.2.1. Pacjenci (populacja).............................................................................................................................. 1182 42.2.2.2. Interwencja.......................................................................................................................................... 1183 42.2.2.2.1. Precyzja opisu interwencji (ocenianej i kontrolnej).......................................................... 1183 42.2.2.2.2. Dobór interwencji w grupie kontrolnej........................................................................... 1183 42.2.2.2.3. Efekt grupowy leków...................................................................................................... 1183 42.2.2.3. Punkty końcowe................................................................................................................................ 1184 42.2.2.3.1. Obiektywne i subiektywne punkty końcowe.................................................................. 1184 42.2.2.3.2. Klinicznie istotne i zastępcze punkty końcowe............................................................... 1184 42.2.2.3.3. Złożone punkty końcowe................................................................................................ 1185 42.2.2.3.4. Jakość życia związana ze zdrowiem................................................................................ 1185 42.2.2.3.5. Koszty opieki zdrowotnej............................................................................................... 1186 42.3. Ocena informacji o metodzie leczniczej, rokowaniu lub szkodliwości  Wiktoria Leśniak, Jan Brożek, Roman Jaeschke, Piotr Gajewski, Małgorzata Bała, Jacek Mrukowicz.......................................................................................................................... 1186 42.3.1. Rodzaje i metodyka badań klinicznych............................................................................................................... 1187 42.3.1.1. Badania eksperymentalne..................................................................................................................... 1187 42.3.1.1.1. Ocena wiarygodności badania z randomizacją................................................................. 1187 42.3.1.2. Badania obserwacyjne......................................................................................................................... 1190 42.3.1.2.1. Ocena wiarygodności analitycznych badań obserwacyjnych........................................... 1191 42.3.2. Miary efektu...................................................................................................................................................... 1191 42.3.2.1. Rodzaje zmiennych............................................................................................................................. 1191 42.3.2.2. Pojęcia............................................................................................................................................... 1192 42.3.3. Interpretacja wyników ..................................................................................................................................... 1193 42.3.3.1. Istotność statystyczna i kliniczna oraz precyzja oszacowania efektu................................................... 1193 42.3.3.2. Analiza w podgrupach....................................................................................................................... 1193 42.3.3.3. Możliwości wykorzystania wyników badania klinicznego w opiece nad konkretnym pacjentem........ 1195 42.4. Ocena informacji o metodzie diagnostycznej  Jan Brożek, Roman Jaeschke, Wiktoria Leśniak, Piotr Gajewski, Jacek Mrukowicz, Małgorzata Bała............................................................................................................................................. 1195 42.4.1. Proces diagnostyczny......................................................................................................................................... 1195 42.4.2. Ocena przydatności testu.................................................................................................................................. 1196 42.4.2.1. Ocena wiarygodności informacji na temat testu................................................................................. 1196 42.4.2.2. Parametry określające trafność testu.................................................................................................. 1197 42.4.2.3. Którym parametrem trafności diagnostycznej testu należy się kierować............................................ 1198 42.4.3. Kliniczne wykorzystanie znajomości charakterystyki testu diagnostycznego...................................................... 1198 42.5. Przegląd systematyczny i metaanaliza  Wiktoria Leśniak, Małgorzata Bała, Jacek Mrukowicz, Jan Brożek, Roman Jaeschke, Piotr Gajewski................................................................................................................................................. 1198 42.5.1. Definicje............................................................................................................................................................. 1198 42.5.2. Kryteria wiarygodności...................................................................................................................................... 1199 42.5.3. Metaanaliza....................................................................................................................................................... 1199 42.5.4. Zastosowanie wyników..................................................................................................................................... 1200 42.6. Wytyczne praktyki klinicznej  Roman Jaeschke, Piotr Gajewski, Jan Brożek, Jacek Mrukowicz, Małgorzata Bała, Wiktoria Leśniak.............1200 42.6.1. Etapy tworzenia wytycznych.............................................................................................................................. 1201 42.6.2. Ocena jakości wytycznych.................................................................................................................................. 1202 42.6.3. Problemy w korzystaniu z wytycznych............................................................................................................... 1202 42.6.4. Wdrażanie wytycznych do praktyki.................................................................................................................... 1203 XVI


Kardiologia 42.7. Źródła wiarygodnych odpowiedzi na pytania kliniczne  Małgorzata Bała, Jan Brożek, Roman Jaeschke, Piotr Gajewski, Wiktoria Leśniak, Jacek Mrukowicz.......................................................................................................................... 1203 43 Orzecznictwo lekarskie w kardiologii 

Anna Wilmowska-Pietruszyńska, Dorota Powała���������������������������������������� 1205

44 Wybrane badania kliniczne  Małgorzata Bała, Wiktoria Leśniak, Roman Jaeschke, Piotr Gajewski ������������������������������������ 1211 44.1. Wprowadzenie������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1211 44.1.1. Słownik pojęć używanych w opisie badań klinicznych��������������������������������������������������������������������������������������� 1211 44.1.2. Spis skrótów stosowanych w rozdziale�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1213 44.2. Opracowania badań..................................................................................................................................................... 1214 „A do Z” faza Z.............................................................................................................................................................. 1214 ADVANCE...................................................................................................................................................................... 1215 AFFIRM.......................................................................................................................................................................... 1217 ALLHAT.......................................................................................................................................................................... 1218 ALLHAT‑LLT.................................................................................................................................................................... 1219 ANBP2........................................................................................................................................................................... 1220 APAF.............................................................................................................................................................................. 1221 ASCOT‑BPLA.................................................................................................................................................................. 1222 ASCOT‑LLA..................................................................................................................................................................... 1223 BAFTA............................................................................................................................................................................ 1225 BEAUTIFUL..................................................................................................................................................................... 1226 BPLTTC........................................................................................................................................................................... 1227 CACAF........................................................................................................................................................................... 1228 CARDS........................................................................................................................................................................... 1229 CARE‑HF........................................................................................................................................................................ 1230 CAST.............................................................................................................................................................................. 1231 CHARM.......................................................................................................................................................................... 1232 CLARITY‑TIMI 28............................................................................................................................................................ 1235 COPERNICUS.................................................................................................................................................................. 1236 COURAGE...................................................................................................................................................................... 1237 CREDO .......................................................................................................................................................................... 1238 CURE............................................................................................................................................................................. 1239 DEFINITE........................................................................................................................................................................ 1241 EMIAT............................................................................................................................................................................ 1242 EUROPA......................................................................................................................................................................... 1243 ExTRACT‑TIMI 25........................................................................................................................................................... 1244 FIELD............................................................................................................................................................................. 1245 HERS.............................................................................................................................................................................. 1246 HERS II........................................................................................................................................................................... 1247 HOPE............................................................................................................................................................................. 1248 HORIZONS‑AMI.............................................................................................................................................................. 1249 HOT CAFE Polish Study.................................................................................................................................................. 1250 HPS................................................................................................................................................................................ 1251 HYVET........................................................................................................................................................................... 1253 I‑PRESERVE.................................................................................................................................................................... 1254 ICTUS............................................................................................................................................................................. 1255 INVEST........................................................................................................................................................................... 1256 OASIS‑5......................................................................................................................................................................... 1257 XVII


Spis treści OASIS‑6......................................................................................................................................................................... 1258 OAT................................................................................................................................................................................ 1259 ONTARGET..................................................................................................................................................................... 1260 PEACE............................................................................................................................................................................ 1262 POISE............................................................................................................................................................................. 1263 PROVE IT‑TIMI 22........................................................................................................................................................... 1264 RACE............................................................................................................................................................................. 1266 SENIORS........................................................................................................................................................................ 1267 SOLVD............................................................................................................................................................................ 1268 X‑SOLVD........................................................................................................................................................................ 1269 TACTICS‑TIMI 18............................................................................................................................................................ 1270 TNT................................................................................................................................................................................ 1272 TRANSCEND.................................................................................................................................................................. 1273 WHI............................................................................................................................................................................... 1274 Aktualizacja.................................................................................................................................................................... 1275 12.1. Infekcyjne zapalenie wsierdzia  Janina Stępińska............................................................................................................. 1275 Indeks�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1291

Poza autorami rozdziałów zdjęcia udostępnili: Mariusz Jakubowski (ryc. 17.3-4), prof. dr hab. med. Jerzy Szaflik (ryc. 18.2-1)

XVIII

Podręcznik "Kardiologia"  

Podręcznik "kardiologia" - spis treści

Podręcznik "Kardiologia"  

Podręcznik "kardiologia" - spis treści