Min Medicin 2022 #2

Page 28

Vaccinmotståndets historia och nutid - del 3 Vaccin har funnits sedan 1796 då det uppfanns av en skotsk läkare vid namn Edward Jenner. Doktor Jenners vaccin skyddade mot smittkoppor. I takt med att nya vaccin utvecklats och fler och fler vaccin introducerats i olika vaccinationsprogram, har också motståndet växt. Genom historien så har det tyvärr förekommit vaccinationsmisslyckanden där fr.a. barn blivit sjuka och i vissa fall även dött av vaccin. Detta har haft en stor påverkan på synen på vaccin och individers vilja att vaccinera sig men dessa tragiska händelser har också resulterat i att vaccin blivit mycket säkrare. Här ges en översikt av några sådana historiska händelser och dessas betydelse för debatten.

Det är ingen nyhet att det ofta är personer med lägre utbildning eller som saknar utbildning helt, som utgör de flesta vaccinmotståndarna. De har kanske inte kunskapen och de verktyg som krävs för att ta in de fakta som stödjer vaccin. Det är då enkelt att bli skeptisk mot vaccin om man inte förstår vad det skall kunna hjälpa mot eller hur det fungerar. När vaccin först kom var det många som inte kunde läsa eller skriva och information delades därför muntligt mellan många människor. Tyvärr försvårades spridningen av information på grund av detta. Bristen 28

#3 2022

på skriftlig information och bristen i förmåga att läsa hindrade även många från att få svar på sina frågor. Om det finns för lite tillgänglig information om något ämne kanske människor inte vet vad sprutan de ska ta ska hjälpa mot och då är det inte konstigt att personer inte vill vaccinera sig. Eftersom vaccinationskampanjerna har varit så framgångsrika är det numera få som vet vad farliga barnsjukdomarna såsom mässling och difteri kan leda till. En del tycker att dessa sjukdomar är ofarliga eftersom nästan inga drabbas längre och av de som faktiskt blir smittade och insjuknar är det få som dör. Även många läkare har svårt att diagnostisera sjukdomar som mässling och röda hund eftersom de aldrig sett dessa förut hos någon patient. Det kan därför bli svårt för läkare att informera föräldrar om allvaret av sjukdomarna ifråga.5, 11, 20, 22 Vissa föräldrar har även uttryckt att vaccin inte är nödvändigt i västvärlden eller i länder med högt välstånd. Detta då vår goda hygien vanligtvis hindrar smittan av sjukdomar. I viss mån har de rätt, många sjukdomar sprids inte i ett välorganiserat land med bra infrastruktur och sjukvård. Även om många sjukdomar undviks betyder inte det att en risk ej finns för smitta eller utbrott. Det är därför viktigt att så många som möjligt vaccinerar sina barn, även i länder där det knappt förekommer någon smitta av vissa sjukdomar.5, 11


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.