Medicinsk Access 2021 #6

Page 28

”Peripartumkardiomyopati drabbar yngre kvinnor och tycks innebära stora påfrestningar både fysiskt och psykiskt. Ovetskapen gällande långtidseffekter och konsekvenser för den hälsorelaterade livskvaliteten i kombination med vikten av tidig behandling och rådgivning gällande kommande graviditeter gör det extra viktigt att kvinnor med peripartumkardiomyopati inte går odiagnostiserade” Foto: Canstock, arkiv.

Peripartumkardiomyopati – hjärtsvikt i samband med graviditet Peripartumkardiomyopati drabbar kvinnor i slutet på graviditeten eller första tiden efter förlossningen. Sjukdomen ger upphov till hjärtsvikt och förloppet kan variera från snabb återhämtning till behov av transplantation och död. Med rätt behandling överlever dock de flesta och många återfår normal hjärtfunktion. Tyvärr missas ofta diagnosen initialt och flera studier talar för att sjukdomen har stor påverkan på livskvaliteten även på längre sikt. 28

#6 2021

Peripartumkardiomyopati är en ovanlig diagnos i västvärlden men förekomsten skiljer sig mycket mellan länder, allt från ungefär 1 på 100 födslar i Nigeria till 1 på 10 000 födslar i Danmark, och samma trend ses för överlevnaden. Vad denna skillnad beror på vet man inte säkert men mycket tyder på en kombination av diagnostik, genetik och livsstilsfaktorer. Handläggningen av peripartumkardiomyopati syftar till att behandla hjärtsvikten och förutom sedvanlig hjärtsviktsbehandling har tillägg av bromokriptin visat