Medicinsk Access 2019 #4/5

Page 20

Insomni är ett samlingsbegrepp för sömnsvårigheter och omfattar svårigheter att somna, svårigheter att sova tillräckligt länge och generella problem med sömnkvaliteten trots att det finns förutsättningar för god sömn. Insomni förekommer ofta hos vuxna, framför allt hos kvinnor, och är vanligare ju äldre man blir. Foto: Canstock, arkiv.

20

#4/5 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.