Medicinsk Access 2022 #2

Page 42

Immunsystemet, som till 70-80 procent finns i tarmen, är beroende av sammansättningen av tarmfloran. Tarmfloran kommunicerar via immunsystemets cytokiner med kroppens övriga immunceller. Dessa finns bland annat i tarmväggen och i hjärnans lymfatiska vävnad vid blodhjärnbarriären. Foto: Canstock, arkiv. 42

#2 2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.