Min Medicin 2019 #6

Page 60

Flera riskfaktorer för återkomst av cellförändringar identifierade Kvinnor har ökad risk för att höggradiga cellförändringar i livmoderhalsen kommer tillbaka efter operation om det funnits cellförändringar i operationsmarginalen, särskilt om högriskHPV (humant papillomvirus) kunnat påvisas i uppföljningsprovet. Det visar en ny långtidsstudie från Karolinska Institutet som publicerats i American Journal of Obstetrics and Gynecology. Forskarna fann också att flera andra sjukdomar kan vara oberoende riskfaktorer för återkomst av cellförändringar.

– Våra fynd antyder att riskbedömningen av patienter efter behandling av cellförändringar skulle kunna förbätt­ ras om man tog hänsyn till de här olika faktorerna, säger Sonia Andersson, överläkare och professor vid institutio­ nen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska Institutet och studiens sisteförfattare. Målet vid kirurgisk behandling av höggradiga cellför­ ändringar är att få med en marginal av frisk vävnad runt den förändrade vävnaden som opereras bort. I studien ville forskarna undersöka hur långtidsrisken för återkomst av cellförändringar påverkas av förekomsten av cellförändring­ ar i operationsmarginalen, den så kallade resektionsranden. 60

#6 2019

I studien ville forskarna undersöka hur långtidsrisken för åter­komst av cellförändringar påverkas av förekomsten av cellförändringar i operationsmarginalen, den så kallade resektionsranden. Foto: Canstock, arkiv

16 års uppföljning

Nästan 1000 kvinnor som behandlats vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm under åren 2000-2007 följdes upp med hjälp av data från det Nationella Kvalitets­registret för Cervixcancerprevention. Under upp­ följningstiden på upp till 16 år diagnostiserades 12 procent


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.