Min Medicin 2019 #6

Page 18

Foto: Canstock, arkiv

Alltsedan mitten av 1980-talet, då de amerikanska biokemisterna M. Brown och J. Goldstein fick Nobelpris för upptäckten av cellreceptorer for kolesterol, har det postulerats att kolesterol i blodet är orsaken till atheroskleros (eller ”åderförkalkning” som det oegentligt kallas i folkmun), och därmed till sådana komplikationer som kärlkramp och hjärtinfarkt (hjärtats kärl), stroke (”slaganfall”, hjärnans kärl) och fönstertittarsjuka (benens kärl). Fortsatt forskning har inriktats på att bekräfta denna hypotes, och lett till slutsatsen att en sänkning av blodets kolesterolhalt därför skulle förhindra dessa komplikationer. Men är detta sant?

Är kolesterol ska 18

#6 2019


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.