Min Medicin 2019 #3

Page 8

Mikroskopbild av muskeln musculus uvulae i gomseglet hos en frisk person (A) och en person med sömnapné (B) Foto: Umeå univer­ sitet

Snarkning hindrar kroppen från att läka skador i svalget

Per Stål, docent och forskningsledare. Foto: Mattias Pet­ tersson.

Farhan Shah, forskare. Foto: Per Melander.

Personer som snarkar kraftigt får skador i svalget som kan orsaka sömnapné och svälj­ svårigheter. Det visar forskning vid Umeå universitet. Forskarna går nu vidare med att hitta behandlingar för att läka skadorna och stärka muskelfunktionen. Kroppens egen läk­ ning försvåras av de ständiga vibrationer som snarkningen medför.

– Snarkning är inte bara störande utan också en påtaglig riskfaktor för hälsan. Men vi hyser gott hopp om att skadorna ska gå att förebygga och på sikt också att reparera, säger docent Per Stål, gruppens forskningsledare vid Institutionen för integrativ medicinsk biologi vid Umeå universitet. Forskarna i Umeå har sett att snarkare har skador på nerver och muskler i övre luftvägarna. Skadorna kan ses på både strukturell och molekylär nivå. De kunde även konstatera en korrelation mellan snarkning och störd sväljningsfunktion samt med det allvarliga tillståndet obstruktiv sömnapné. Det karaktäriseras av upprepade kollapser av övre luftvägarna som leder till andningsuppehåll under sömn, något som ökar risken för bland annat hjärtkärlsjukdom Ond spiral

Umeåforskarna kunde se att personer som snarkar och utvecklat sömnapné förlorat nerver och muskelmassa i mjuka gommen. Vidare fann man att kroppen försökt

återskapa skadade muskelfibrer, men att de utvecklats på ett onormalt sätt. Ett annat intressant fynd var att en stor del av muskelfibrer i gommen saknade eller hade störd organisation av vissa strukturproteiner. Dessa proteiner har till uppgift att stabilisera muskelcellens organeller och understödjer strukturer som har att göra med energiproduktion och muskelfibrernas sammandragning. Forskarna fann även att en speciell signalsubstans som normalt förekommer i samband med läkning och återskapande av nervceller, även uttrycktes i muskelcellerna. Fyndet talar för att kroppen försöker läka de skador som har uppkommit, men att de återkommande vibrationerna från snarkningen gör att vävnaden inte kan läka ordentligt. Det blir en ond spiral där snarkningen orsakar skador och samtidigt försvårar läkning av skadorna, vilket i sin tur kan bidra till utveckling av sväljstörning och sömnapné. – Samtidigt som vi nu får en klarare bild av snarkningens effekter, ökar därmed också våra möjligheter att kunna hitta sätt att stödja kroppens läkning, säger Farhan Shah, en av gruppens forskare. Forskargruppen har nu påbörjat att experimentellt odla muskler och nervceller vid laboratoriet för muskelbiologi. Efter att de odlade cellerna utsatts för skadliga vibrationer kommer cellerna behandlas med ämnen som sedan tidigare är kända för att ha funktion i reparation och tillväxt. Förhoppningen är att det ska generera data som kan bidra till nya behandlingsstrategier vid vibrationsskador. KÄLLA: UMEÅ UNIVERSITET

Umeåforskarnas upptäckter är publicerade i de vetenskapliga tidskrifterna Chest och Respiratory Research. Vetenskaplig artikel i Chest https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0012369218309632 Vetenskaplig artikel i Respiratory Research https://respiratory-research.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12931-019-0999-9

8

#3 2019


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.