Min Medicin 2019 #3

Page 36

Evolutionsmedicinska perspektiv på cancer, kardiovaskulära och neurodegenerativa sjukdomar

Johan Frostegård “Ibland kan mediciner vara det bästa sättet att kompensera för diskrepansen mellan den miljö vi lever i och våra gener, som utvecklats för att 2019 fanns för länge hantera den miljö 36 #3som sedan". Foto: Canstockphoto.

DEL


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.