Medicinsk Access 2022 Tema hjärta-kärl

Page 6

6

Sambandet mellan typ 2-diabetes och ateroskleros – bättre behandling måste sättas in tidigt HJÄRTA-KÄRL 2022


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.