Medicinsk Access 2022 Tema hjärta-kärl

Page 39

Forskningssamarbete studerar e-cigaretters effekter på hjärta, lungor och blodkärl Forskare vid Danderyds sjukhus och Karolinska Institutet var bland de första i världen att studera riskerna med e-cigarettbruk. Efter ett anslag på 1,5 miljoner kronor från HjärtLungfonden fortsätter forskargruppen nu att undersöka hälsoeffekterna av e-cigaretter och alternativa tobaksprodukter med fokus på hjärta, lungor och blodkärl.

I samarbete med Umeå universitet, Uppsala universitet och Totalförsvarets forskningsinstitut, genomför vi nu studier över vilka effekter som e-cigaretter kan ha på hjärta, lungor och blodkärl. Forskningsanslaget från Hjärt-Lungfonden är mycket välkommet och helt avgörande för vår forskning, säger Magnus Lundbäck, kardiolog på hjärtkliniken vid Danderyds sjukhus och ansvarig för forskningen. Trots ökningen av användandet av e-cigaretter, framför allt bland unga, finns det än så länge inte mycket forskning på riskerna. Tidigare studier har visat att e-cigaretter med nikotin kan vara kopplat till en mängd hälsorisker. Det handlar bland annat om en ökad risk för hjärtinfarkt, stroke, luftvägsobstruktion, DNA-skador, försämrad cellfunktion, blodproppar, cancer och inflammation. Utöver detta hamnar många som använder e-cigaretter som rökavvänjningsmedel i ett blandbruk med både e-cigaretter och vanliga cigaretter. – Dessa produkter lanseras på bred front utan att man vet vilka konsekvenser de har för människors hälsa. E-cigaretter är inte heller reglerade enligt läkemedelslagen som andra nikotininnehållande rökavvänjningsprodukter, och därför kan marknaden expandera som den gör i Sverige och resten av världen, säger Magnus Lundbäck. Källa: Danderyds sjukhus

Magnus Lundbäck, specialistläkare och docent i kardiologi. Foto: Mikael Sjöberg.

”Trots ökningen av användandet av e-cigaretter, framför allt bland unga, finns det än så länge inte mycket forskning på riskerna. Tidigare studier har visat att e-cigaretter med nikotin kan vara kopplat till en mängd hälsorisker”. Foto: Unsplash HJÄRTA-KÄRL 2022

39


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.