Medicinsk Access 2022 Tema hjärta-kärl

Page 10

Ny riktlinje ska minska ojämlikheten i hjärtvården och risken för ny hjärthändelse I dag påverkar bostadsort, utbildning och inkomst vilken vård den enskilde får efter en hjärtinfarkt. Med den nyligen framtagna riktlinjen för sekundärprevention har regionerna nu ett ansvar att följa best practice, minska den befintliga ojämlikheten och ge patienten den bästa vården både på sjukhuset och i primärvård.

I Sverige lever cirka två miljoner människor med någon form av hjärtkärlsjukdom. Kranskärlssjukdom är den vanligaste formen av hjärtkärlsjukdom och hjärtinfarkt den vanligaste akuta händelsen. 10

HJÄRTA-KÄRL 2022

Under de senaste decennierna har den akuta hjärtvården utvecklats starkt. Sekundärpreventionen efter en hjärthändelse har också blivit bättre men tyvärr inte sett samma starka utveckling. Sekundärprevention, behandling av riskfaktorer inklusive ohälsosamma levnadsvanor, är en väsentlig del av behandlingen vid kranskärlsjukdom, och syftar till att minska återinsjuknande samt att förbättra patienternas livskvalitet. Sekundärprevention

Det handlar till exempel om att sänka blodtryck och blodfetter, läkemedelsbehandling för att minska risken för


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.