Page 14

Hur skall patienten lättast bedöma sin kardiovaskulära risk? I Sverige (och även i många andra europeiska länder) har läkarkåren länge använt risk­ algoritmen SCORE (ofta kallad HEART­SCORE). Olika versioner för låg- och högriskländer utarbetades ursprungligen med bas i 12 europeiska kohorter och över 7000 kardiovaskulära dödsfall.1 Även nationella versioner, bl.a. för Sverige, utarbetades. Den tar hänsyn till kön, ålder, blodtryck och totalkolesterol och gäller för åldersgruppen 40 – 65 år (se figur 1). Den skall endast användas för personer som inte har diabetes eller haft manifest kardiovaskulär sjukdom – för dessa finns specifika rekommendationer utarbetade. 14

HJÄRTA-KÄRL 2019

Hur bör då denna algoritm användas i patientmötet? Socialstyrelsen menar att över 5 % risk bör läkemedelsbehandling mot förhöjt blodtryck och kolesterol övervägas. Men hur mycket minskar risken egentligen med t.ex. statinbehandling. Vanligtvis anges i placebokontrollerade statinstudier den relativa riskreduktionen. Vad är det? Om vi ser på en 65-årig man, icke-rökare med blodtryck 140 och total kolesterol 7, så ser vi att om hans kolesterol sänks till 4 mmol/L med oförändrat blodtryck sänks risken för död inom 10 år från 5 till 3 procentenheter. Detta är en relativ riskreduktion av 40 procent (100*(5-3)/5). Detta låter ju strålande, och missförstås ofta som att risken är 40 procent i stället för 100 procent. Om man istället betraktar risktabellen på omvänt sätt, och för in siffror för hur stor chansen är att få SLIPPA dö

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access Tema hjärta-kärl  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access Tema hjärta-kärl  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement