Medicinsk Access 2019 #8/9

Page 42

” Studier där man utvecklat AI algoritmer för magnetkamerabilder på några hundra patienter visar redan i dag på goda resultat, men den studie som startat under hösten blir större, på uppemot 1500 magnetkameraundersökningar.” Foto: Karolinska Universitetssjukhuset

AI – vägen till att hitta prostatacancer via screening

Ett unikt forskningsprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset Idag får var sjunde man diagnosen prostatacancer vilket gör den till Sveriges vanligaste cancerform. 1 av 20 män i Sverige dör av prostatacancer. Ett nationellt screeningprogram för prostatacancer, på samma sätt som för bröst- och livmoderhalscancer - skulle minska dödligheten i sjukdomen. 42

#8/9 2019

Men metoderna att hitta män som behöver behandling för prostatacancer är för osäkra, något som ett unikt forskningsprojekt på Karolinska Universitetssjukhuset vill ändra på, och där ska röntgenläkarna få hjälp av artificiell intelligens, AI. För att ställa diagnosen prostatacancer tas normalt idag cirka 12 stickprov med nål via ändtarmen. Detta har


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.