Medicinsk Access 2019 #8/9

Page 32

Alzheimer’s kostar mer för samhället än cancer och hjärtkärlsjukdom tillsammans, eftersom sjukdomen är handikappande och slutar med avsaknad av autonomi. Vid 90 års ålder kommer 50 procent av oss att vara dementa. Foto: Canstock, arkiv.

Ett nytt åtgärdsprogram för Alzheimer’s sjukdom Alzheimer’s sjukdom är den vanligaste formen av demens. Den fortsätter att öka i det västerländska samhället såsom de andra kroniska välfärdssjukdomarna. Man räknar med att det finns 35 miljoner människor i världen med Alzheimer’s och att det år 2050 kommer att finnas 50 miljoner. Alzheimer’s kostar mer för samhället än cancer och hjärtkärlsjukdom tillsammans, eftersom sjukdomen är handikappande och slutar med avsaknad av autonomi. Vid 90 års ålder kommer 50 procent av oss att vara dementa. Skrämmande siffror, då vi blir allt äldre. Till dags datum finns det inte någon bot mot sjukdomen. Den fortsätter att utvecklas i sitt naturalförlopp, trots insatt medicinering. Sedan årtionden har man inriktat sig på att bromsa sjukdomen.

Ett par kännetecken är avlagringar av amyloid och grenliknande avlagringar av proteinet tau. Bromsmedicinerna har inriktat sig på att ta bort amyloida plack, men behandlingen har varken botat eller bromsat sjukdomen. Forsk32

#8/9 2019

ningen inriktar sig mer och mer på proteinet tau. Man vill hitta en medicin, som bromsar och botar sjukdomen. Amerikanska forskare har kunnat visa att amyloid är kroppens inflammatoriska svar på olika agens som sätter igång kroppens immunförsvar.1,2,3 Amyloidbildningen är kroppens sätt att försvara vävnaden mot icke önskvärda inkräktare, som alla ökar inflammationsgraden. Tar man bort amyloiden mister kroppen en del av sitt skydd mot inflammation, den medfödda och ospecifika delen av immunsystemet. Den molekylärbiologiska bakgrunden kan förklaras av följande metabola process: Förstadiet till amyloid är Amyloid Precursor Protein (APP), en s k beroende faktor. Om APP förenar sig med netrin-14 och andra tillväxtfaktorer exempelvis östrogen, testosteron, progesteron och thyroideahormoner, DHA och D-vitamin så bildas alphaamyloid, som blir sAPP-alpha3 och CTF-alpha. Detta leder fram till en anti-Alzheimer metabol väg. Om APP däremot genom brist på tillväxtfaktorer och energi samt hög närvaro av toxiner inte har tillräckligt med netrin-1 tillgängligt, bildas beta-amyloid, som åter bildar betaamyloid samt beta-A, J- casp och C31. Dessa fyra produkter leder till den metabola Alzheimer­


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.