Medicinsk Access 2019 #8/9

Page 14

Foto: Canstock, arkivbild.

Precisionsmedicin Nya möjligheter att ställa diagnos och få rätt behandling Precisionsmedicin innebär diagnostik och behandling som anpassas till den enskilda individen. Sverige har påbörjat en omfattande omställning av sjukvården för att introducera precisionsmedicin. Detta skapar också helt nya möjligheter till forskning och innovation. Det krävs nu en långsiktig nationell satsning för att säkra jämlik tillgång över landet av precisionsmedicin. Vad är precisionsmedicin?

Precisionsmedicin gör sitt intåg i sjukvården världen över och omfattar diagnostik och behandling som möjliggör 14

#8/9 2019

vård anpassad efter patientens individuella förutsättningar. Detta har blivit möjligt tack vare stora framsteg i medicinsk kunskap kopplad med en teknikutveckling av storskaliga och kostnadseffektiva teknologier. Något förenklat kan man säga att utvecklingen av precisionsmedicin gör det möjligt att skräddarsy en patients vård för att kunna ge mer riktade behandlingar (figur 1). På så sätt kan man förbättra vården, undvika onödiga, ineffektiva eller skadliga behandlingar samt på sikt minska sjukvårdskostnaderna. Precisionsmedicin, baserat på genetiska test, görs redan idag i sjukvården i Sverige. Vid sällsynta ärftliga sjukdomar gör vi breda genanalyser för att hitta vilken


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.