__MAIN_TEXT__

Page 60

Närmare analys av denna utvärdering görs inte i rapporten som även ignorerar senare rapporter som stärker beläggen för cancer­ risker av exponering för radiofrekventa fält.18-21 Noteras bör att IARC-klassificeringen av RF-EMF inte enbart gäller för mobiltelefo­ ner utan gäller för alla typer av strålning inom radiofrekvensområdet, inkluderande basstationsantenner, radio/TV-master, radar, Wi-Fi, smart meters, etc. Foto: Canstock / italianestro.

Nya rön ger ytterligare belägg för ökad cancerrisk av radiofrekvent strålning Folkhälsomyndigheten drar i sin Miljöhälsorapport 2017 felaktigt slutsatsen att det inte finns några cancerrisker av exponering för radiofrekventa elektromagnetiska fält från t.ex. mobiler. Artikelförfattarna misstolkar publicerade resultat och utesluter studier som visar på risker. I motsats till rapporten finns klar evidens om ökad risk för gliom och acusticus neurinom varför denna typ av exponering nu bör klassas som cancerframkallande för människa. 60

#8/9 2018

Folkhälsomyndighetens Miljöhälsorapport

Folkhälsomyndigheten har i samarbete med Karolinska Institutet gett ut Miljöhälsorapport 2017.1 När det gäller hälsorisker av radiofrekventa fält anges i sammanfattningen (sid 14): ”Det finns dock inget vetenskapligt stöd för att exponering för radiofrekventa fält under aktuella referensvärden medför hälsorisker.” Slutsatsen är felaktig och upprepas i stycket om radiofrekventa fält (kapitel 10; sid 203-207). Denna del av

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2018 #8/9  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2018 #8/9  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement