Medicinsk Access 2020 #3

Page 24

Mobbning, sexuella trakasserier eller psykisk ohälsa bland barn och ungdomar existerar inte i ursprungssamhällen. All kontakt sker ansikte mot ansikte, inte via mobiltelefoner eller andra media. Här kärnfriska och lyckliga barn från ön Kuria i Kiribati, Mikronesien. Foto: Göran Burenhult 1985.

”SVENSKHETEN”

är det största hotet mot svenskarna – om varför kunskap om evolutionära perspektiv är viktig för oss

24

#3 2020

Som den extremt kulturella varelse som människan blivit, med sin unika hjärnkapacitet, tror kanske de flesta att vårt ursprung som art idag helt saknar betydelse. Ändå har vi under årmiljoner utvecklat instinkter, känslor och behov som vi inte på något sätt kan styra – bara förneka.

En rad låsningar gör situationen än mer komplicerad, inte minst ideologiska och politiska. Vissa är så känsliga att det inte ens går att öppet forska kring problemen.

Få vill tro att vår allt mera urbaniserade, västerländska livsstil på olika sätt kanske skulle kunna vara direkt skadlig för oss och våra barn. I den allmänna debatten överskuggar de tekniska landvinningarna all tillgänglig kunskap om vår biologi, våra gener och våra mentala behov.

”Varje dag du tar av dig skorna så medge att det känns skönt Det betyder att apan i dig ännu en framgång rönt”

Ta av dig skorna!

Jag vet inte hur pass insatt i evolutionära perspektiv Povel Ramel var när han skrev sin klassiska låt i mitten av 1960-talet:

Oavsett vilket är hans text en fullträff och slår rakt emot ett av våra stora problem i vårt moderna samhälle,


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.