Page 10

E-hälsa vid kronisk sjukdom - mobiltelefon som stöd i blodtrycksbehandling Högt blodtryck utgör en viktig riskfaktor för hjärtinfarkt, stroke men även för en rad andra sjukdomar som exempelvis njursvikt och demens. Universiteten i Lund, Linköping och Göteborg genomför nu en randomiserad studie (PERHIT) för att utvärdera ett system för blodtryckskon­ troll som tidigare testats i mindre skala. Med hjälp av bl.a. ett webbaserat it-system som kommunicerar med den egna mobilen ska deltagarna själva kontrollera och rapportera sitt blodtryck i relation till livsstil i hemmet. Utöver patienten själv så får även läkare och sjuksköterskor återkoppling om hur blodtryck­ et ligger, men även hur patienten mår. I denna nyligen startade studie kommer 900 patienter med högt blodtryck att ingå, varav hälften i interventionsarmen. 10

#1 2019

Hypertoni utgör ett folkhälsoproblem i global måttstock där en stor andel av patienter har otillräckligt behandlat blodtryck, vilket synliggjorts i en global screening­studie.1 Detta problem har även adresserats i nya europeiska riktlinjer för behandling av arteriell hypertension som lanserades 2018 av European Society of Hypertension (ESH) och European Society of Cardiology (ESC).2 I Sverige beräknas mer än var fjärde vuxen ha högt blodtryck, enligt en SBU rapport.3 Trots att det finns effektiva läkemedel är det endast en mindre del av patienterna, kanske en tredjedel, som når sitt målvärde för blodtrycket, bl.a. kartlagt i en storsvensk primärvårdsstudie omfattande Skaraborg och Stockholm, dock med förbättring under senare år.4 Det behövs nya sätt att öka patienters förståelse för sjukdom och därmed motivera följsamhet till behandling, men även nya vägar för att öka eget engagemang rörande livsstil där ökad användning

Profile for Medicinsk access

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Medicinsk Access 2019 #1  

Tidskriften Medicinsk access vänder sig till dem som är intresserade av medicin, hälsa, förebyggande och vårdande. Tidskriften fylls med akt...

Advertisement