E Paper 01st December – 07th December 2021

Page 1

Vol. No. 205 Wednesday, 01 December-07th December 2021 Price $ 1.00

Editor : Pardeep Bains

www.nripost.com

Tel. +1 (905) 452-4548

Í≈«’√Â≈È∆ Ó≈‚Ò Á≈ ◊πÁπ¡≈≈ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï ”⁄ Èø◊∂ «√ ÎØ‡Ø Ù±‡

Ì≈Â∆ √ø√Á «Úº⁄ «ÏºÒ Í≈√ ‘؉ Ó◊Ø∫ Ì≈ √’≈ ÚºÒØ∫ Í≈«’√Â≈È «ÚÁ∂Ù E √≈Òª ”⁄ F Òº÷ ÂØ∫ ÚºË Ì≈Â∆¡ª È∂ ¡≈͉∆ È≈◊«’Â≈ ¤º‚∆ «ÁºÒ∆ Á∂ ÓØ«⁄¡ª ”Â∂ «’√≈Ȫ Á∂ «⁄‘∂ «÷Û∂ «ÚÌ≈◊ Á≈ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆ ÂÒÏ ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- √ø √ Á Á∂ √Á π º Â «¬‹Ò≈√ Á∂ Í«‘Ò∂ «ÁÈ ¡º ‹ ÷∂  ∆ ’≈˘È Ú≈Í√∆ «Ïº Ò B@BA Í≈√ ‘Ø ‰ Á≈ ÍÂ≈ Òº ◊ Á∂ ‘∆ «Áº Ò ∆ Á∆¡ª ‘º Á ª ”Â∂ CFH «ÁȪ ÂØ ∫ ÓØ  ⁄∂ Ò≈¬∆ ÏÀ · ∂ ‘˜≈ª «’√≈Ȫ Á∂ «⁄‘∂ «÷Û ◊¬∂ ¢ «¬È∑ ª ÓØ  «⁄¡ª Á∂ «’√≈Ȫ È∂ «’√≈È ¡ø Á Ø Ò È Ò¬∆ ¡«‘Ó ÍÛ≈¡ ’≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ «‡’∆ Ï≈‚ Â∂ ◊≈˜∆Íπ  Á∂ ÓØ  «⁄¡ª «Úº ⁄ Ùπ  ± ¡ ≈Â∆ Áœ  ÂØ ∫ Â≈ÒÓ∂ Ò ’Ú≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ ¡π ‰ ≈ «√ø ÿ È∂ «’‘≈ «’ √’≈ ˘ «’√≈Ȫ Á∆ ÏÏ≈Á∆ Ú≈Ò∂ «Âø È Ø ∫ ÷∂  ∆ ’≈˘È Ú≈Í√ ÒÀ ‰ ∂ ͬ∂ ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ÓØ Á ∆ √’≈ È∂ ÒØ ’ Âø  ∆ Ú≈«¬Âª Á≈ º ‹ ’∂ ÿ≈‰ ’∆Â≈ ‘À ¢ «‡’∆ Ï≈‚ ”Â∂ «’√≈Ȫ È∂ ¡º ‹ Á∂ «ÁÈ ˘ «¬«Â‘≈√’ ’≈ «Áø « Á¡ª «’‘≈ «’ √≈Ò Ì «’√≈Ȫ È∂ Ï‘π  Óπ Ù ’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ÓØ  ⁄∂ ◊º ‚ ∆ º ÷ ∂ ¢ «‡’∆ Ï≈‚ ”Â∂ «’√≈Ȫ È∂ ¡≈͉∆¡ª Ô± È ∆¡Èª Á∂ fiø « ‚¡ª È≈Ò Úº ‚ ≈ Ó≈⁄ Ú∆ √‡∂ ‹ Úº Ò ’º « „¡≈¢ «’√≈È ¡≈◊± ¡Ó‹∆ «√ø ÿ √‘Ø Â ≈ È∂ «’‘≈ «’ ’∂ ∫ Á √’≈ Á≈ ‘ø ’ ≈ ‡π º ‡ «◊¡≈ ‘À ¢ ◊≈˜∆Íπ  ÓØ  ⁄∂ Á∂ Ïπ Ò ≈∂ ‹◊Â≈ «√ø ÿ Ï≈‹Ú≈ È∂ «’‘≈ «’ «¬√ «¬«Â‘≈√’ «‹º  È∂ √≈Ï ’∆Â≈ «’ √Ï, √ø Â Ø ÷ È≈Ò Úº ‚ ∆¡ª ‹ø ◊ ª «‹º  ∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ «√ø ÿ ± ÓØ  ⁄∂ ÂØ ∫ Èœ ‹ Ú≈È «’√≈È ‘Í≈Ò «√ø ÿ ¡œ Ò ÷ È∂ «’‘≈ «’ «’√≈È ¬∂ ’ ∂ È∂ «¬‘ ¡«‘Ó ÍÛ≈¡ «Ò¡ªÁ≈ Â∂ Ì≈Â∆ ÒØ ’ Âø   ”⁄ ¡ø Á Ø Ò È Á∆ «‹º  Á∂ ’¬∆ Ó≈«¬È∂ ’º „ ∂ ‹≈‰◊∂ ¢

Íø‹≈Ï Á∂ √øÿÙ∆ ¡÷≈«Û¡ª «Úº⁄ ÷πÙ∆ Á≈ Ó≈‘œÒ ⁄ø‚∆◊Û∑- Íø‹≈Ï Á∂ √øÿÙ∆ ¡÷≈«Û¡ª √Ó∂ «Íø‚ª, Ù«‘ª ¡Â∂ ¤Ø‡∂ ’√«Ï¡ª «Úº⁄ ¡º‹ √ø√Á ÚºÒØ∫ «ÂøÈ ÷∂Â∆ ’≈˘È Ú≈Í√ ’È √ÏøË∆ «ÏºÒ Í≈√ ‘؉ Ó◊Ø∫ «’√≈Ȫ √Ó∂ √±Ï∂ Á∂ √Ó±‘ Ú◊ª Á∂ ÒØ’ª È∂ «‹ºÂ Á∂ ‹ÙÈ ÓÈ≈¬∂¢ Íø‹≈Ï «Úº⁄ CB «’√≈È ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂· Ì≈‹Í≈ È≈Ò √ÏøË È∂Â≈Úª Á∂ ÿª ¡º◊∂, ‡œÒ ÍÒ≈«˜¡ª, ¡øÏ≈È∆ Â∂ ¡‚≈È∆ Á∂ ’≈ØÏ≈∆ «‡’≈«‰¡ª, ∂ÒÚ∂ √‡∂ÙȪ Á∂ Í≈’ª, «Èº‹∆ ÷∂Â Á∂ ÊÓÒ ÍÒª‡ ¡Â∂ ÓØ◊≈ Á∂ √≈¬∆ÒØ Á∂ Ï≈‘ √Ú≈ √œ ÂØ∫ ÚºË Ê≈Úª ”Â∂ ‹≈∆ Ë«È¡ª Áœ≈È ÏπÒ≈«¡ª È∂ «’√≈È∆ √øÿÙ Áœ≈È ¡≈¬∂ ¿πÂ≈¡-⁄Û∑≈¡ ”Â∂ ⁄⁄≈ ’«Á¡ª √ø√Á ÚºÒØ∫ «ÏºÒ Í≈√ ’È ˘ ÒØ’ «‹ºÂ ’≈ «ÁºÂ≈¢ ÏπÒ≈«¡ª È∂ «ÂøÈØ∫ ÷∂Â∆ ’≈˘È ºÁ ’È Á≈ ÓÂ≈ ÒØ’ √Ì≈ «Úº⁄Ø∫ Ú∆ Í≈√ ’Ú≈¿π‰ ˘ ‹Ê∂ÏøÁ ÒØ’ Â≈’ Á∆ «‹ºÂ Á∆ ¡◊Ò∆ ’Û∆ Áº«√¡≈¢

Ì≈ √’≈ Á≈ π÷ ‘Ø«¬¡≈ ÈÓ, ¡ÀÓ¡À√Í∆ ”Â∂ ◊ºÒÏ≈ Ҭ∆ «Â¡≈ √øÔπ’ «’√≈È ÓØ⁄∂ Á∂ E ¡≈◊±¡ª Á∂ Ȫ Óø◊∂ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ’∂ ∫ Á Úº Ò Ø ∫ «Âø È ÷∂  ∆ ’≈˘Èª ˘ Ú≈Í√ ÒÀ ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ú∆ «’√≈È √ø ÿ Ù ”Â∂ ¡Û∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ‘π ‰ ÓØ Á ∆ √’≈ ¡À Ó ¡À √ Í∆ ”Â∂ ÈÓ ÍÀ ◊¬∆ ‘À ¢ ’∂ ∫ Á √’≈ È∂ Î√Òª Á∂ ÿº ‡ Ø ÿº ‡ √ÓÊÈ Óπ º Ò ”Â∂ ◊º Ò Ï≈ ’È Ò¬∆ √ø Ô π ’ Â «’√≈È ÓØ  ⁄∂ Á∂ Íø ‹ ¡≈◊± ¡ ª (√ÓÏø Ë Â ÷Ïª √¯≈ Èø . H ”Â∂ ) Á∂ Ȫ Óø ◊ ∂ ‘È¢

«ÚÚ≈Á ÂØ∫ Ï≈¡Á Í≈«’√Â≈È∆ Ó≈‚Ò È∂ Óø◊∆ Óπ¡≈¯∆ ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ. ¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)Í≈«’√Â≈È∆ Ó≈‚Ò È∂ ’Â≈Íπ Á∂ ◊πÁπ¡≈≈ ÁÏ≈ √≈«‘Ï ’øÍÒÀ’√ ”⁄ Èø◊∂ «√ Î؇ØÙ±‡ È≈Ò «ÚÚ≈Á ¤∂Û «ÁºÂ≈ ‘À, «‹√ È≈Ò «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ ·∂√ Í‘πø⁄∆ ‘À¢ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ Ì≈ √’≈ È∂ Í≈«’√Â≈È «ÚÁ∂Ù «ÚÌ≈◊ Á∂ ÈÚƒ «ÁºÒ∆ √«Ê √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆ ˘ ÂÒÏ ’∆Â≈ ‘À Â∂ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ √Óπº⁄∆ «√º÷ ’œÓ Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ÂØ∫ Ú∆ ‹≈‰± ’Ú≈«¬¡≈ ‘À¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª Ó≈‚Ò √œÒ∂‘≈ È∂ Î؇ءª ˘ «‚Ò∆‡ ’ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ¡≈͉∂ «¬ø√‡≈◊Ã≈Ó Í∂‹ ”Â∂ Óπ¡≈Î∆ Óø◊∆ √∆¢ √ØÓÚ≈ ˘ ’ºÍÛ∂ Á∂ Ïê‚ È∂ ¡≈͉∂ «¬ø√‡≈◊Ã≈Ó Í∂‹ ”Â∂ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï «Ú÷∂ «÷º⁄∆¡ª √œÒ∂‘≈ Á∆¡ª Â√Ú∆ª ÍØ√‡ ’∆Â∆¡ª¢ Ó≈‚Ò È∂ Ï≈¡Á «Úº⁄ Óπ¡≈¯∆ Óø◊«Á¡ª «’‘≈ «’ ¿π‘ ’Â≈Íπ √≈«‘Ï «√¯ «¬«Â‘≈√ Â∂ «√º÷ ËÓ Ï≈∂ ‹≈‰È ◊¬∆ √∆ Â∂ «’√∂ Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ √º‡ Ó≈È≈ ¿π√ Á≈ ¿πÁ∂Ù È‘ƒ √∆¢ ‹∂ «’√∂ Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ √º‡ Úº‹∆ ‘À ¿π√ ÂØ∫ «ÈÓÂ≈ È≈Ò Óπ¡≈¯∆ Óø◊Á∆ ‘ª¢

‘¯Â∂ ¡øÁ Á±‹∆ Ú≈ √Ú∆‚È Á∆ Í«‘Ò∆ Ó«‘Ò≈ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ ω∆ ¡À∫‚√È ’ØÍÈ‘À◊È (‚ÀÈÓ≈’) (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- √Ú∆‚È ”⁄ Í«‘Ò∆ Ó«‘Ò≈ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ ⁄π‰∂ ‹≈‰ ÂØ∫ ’πfi ÿø«‡¡ª Ï≈¡Á ‘∆ √ø√Á ”⁄ Ï‹‡ ÍÃ√Â≈Ú ºÁ ‘؉ ”Â∂ ÓÀ◊‚≈Ò∂È≈ ¡À∫‚√È ÚºÒØ∫ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ¡≈͉∂ ¡‘πÁ∂ ÂØ∫ ¡√Â∆Î≈ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ «Ú⁄≈Ò∂ «¬º’ Ú≈ «Î ¿π√ ˘ √’≈ Á≈ Óπ÷∆ ⁄π‰ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ √ØÙÒ ‚ÀÓØ’À‡ Í≈‡∆ Á∆ ¡≈◊± ¡À∫‚√È È∂ ‘¯Â∂ ¡øÁ «¬º’ Ú≈ «Î ÍÃË≈È ÓøÂ∆ Á≈ ¡‘πÁ≈ ‘≈√Ò ’ «Ò¡≈ ‘À¢ ‘≈Òª«’ ¿π‘ «¬º’ Í≈‡∆ Á∆ ÿº‡ «◊‰Â∆ Ú≈Ò∆ √’≈ ω≈¬∂◊∆¢ ÓøÂ∆ Óø‚Ò Á∂ È≈Úª Á≈ ¡ÀÒ≈È ÌÒ’∂ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ ÏπºËÚ≈ ˘ √Ú∆‚È Á∆ Í«‘Ò∆ Ó«‘Ò≈ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ ⁄π‰∆ ◊¬∆ ¡À∫‚√È «¬√ ¡‘πÁ∂ ”Â∂ «√¯ G ÿø‡∂ ‘∆ «‘ √’∆ Â∂ ¿π√ Á∆ √«‘ÔØ◊∆ Í≈‡∆ «Á ◊∆Ș È∂ √’≈ ÂØ∫ √ÓÊÈ Ú≈Í√ ÒÀ «Ò¡≈ √∆¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «Í¤Ò∂ E √≈Òª «Úº ⁄ F Òº ÷ ÂØ ∫ Úº Ë Ì≈Â∆ È≈◊«’ª È∂ ¡≈͉∆ È≈◊«’Â≈ ¤º ‚ «Áº  ∆ ‘À ¢ Ì≈ √’≈ Á∂ ’∂ ∫ Á∆ ◊à « ‘ ≈‹ Óø  ∆ «È«Â¡≈Èø Á ≈¬∂ È∂ ÒØ ’ √Ì≈ ”⁄ «Ò÷Â∆ ‹Ú≈Ï «Úº ⁄ «’‘≈ «’ «ÚÁ∂ Ù Óø  ≈Ò∂ ’Ø Ò ‹≈‰’≈∆ ¡Èπ √ ≈ A,CC,HC,GAH Ì≈Â∆ È≈◊«’ Á± ‹ ∂ Á∂ Ù ª «Úº ⁄ «‘ ‘∂ ‘È¢ √≈Ò B@AG «Úº ⁄ A,CC,@DI, B@AH «Úº ⁄ A,CD,EFA, B@AI «Úº ⁄ A,DD,@A, B@B@ «Úº ⁄ HE,BDH ¡Â∂ C@ √Âø Ï  B@BA º ’ A,AA,BHG Ì≈Â∆ È≈◊«’ª È∂ ¡≈͉∆ È≈◊«’Â≈ ¤º ‚ ∆¢

‹À’ ‚Ø√∆ Á≈ ¡√Â∆¯≈, ‘π‰ Í≈◊ ‚Ï«Ò¿±¡Àº⁄˙ Á∆ ¡◊Ú≈Ò ‘؉◊∂ ‡«Úº‡ Á∂ ÈÚ∂∫ √∆¬∆˙ «⁄Â≈ÚÈ∆; “˙Ó≈¬∆¥œÈ” «È¿±Ô≈’ (¡ÀºÈ.¡≈. ¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)Ó≈¬∆’Ø ÏÒœ « ◊ø ◊ ’ø Í È∆ ‡«Úº ‡  Á∂ ’≈‹’≈∆ ¡«Ë’≈∆ (√∆¬∆˙) ‹À’ ‚Ø√∆ È∂ √≈«¡ª ˘ ‘À≈È ’«Á¡ª √Ø Ó Ú≈ ˘ ¡≈͉∂ ¡‘πÁ∂ ÂØ∫ ¡√Â∆¯≈ Á∂ «Áº  ≈¢ ¿π È ∑ ª Á∆ ʪ ‘π ‰ Ì≈Â∆ Ó± Ò Á∂ Í≈◊ ¡◊Ú≈Ò ÒÀ ‰ ◊∂ , ‹Ø ¡≈¬∆¡≈¬∆‡∆ Ïø Ï ∂ ÂØ ∫ ◊à À ‹ ± ¬ ∂ ‡ ‘È¢ ¿π ‘ «¬√ √Ó∂ ∫ ’ø Í È∆ «Úº ⁄ ⁄∆¯ ‡À ’ ÈØ Ò œ ‹ ∆ ¡Î√ (√∆‡∆˙) Ú‹Ø ∫ Â≈«¬È≈ √∆¢ ‚Ø  √∆ È∂ ¡≈͉∂ ¡√Â∆¯≈ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ‡«Úº ‡  ‘À ∫ ‚Ò ”Â∂ √ªfi∆ ’«Á¡ª «Ò«÷¡≈, ““ÓÀ ∫ ‡«Úº ‡  ˘ ¤º ‚ ‰ Á≈ ¯À √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À «’™«’ Ó∂  ≈ Óø È ‰≈ ‘À «’ ’ø Í È∆ ¡≈͉∂ ÓØ „ ∆¡ª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «’√∂ ‘Ø  ˘ Ú∆ «¬‘ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ Á∂ ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘À ¢

‡«Úº ‡  Á∂ √∆¬∆˙ Ú‹Ø ∫ Ó∂  ≈

Í≈◊ ”Â∂ ͱ  ≈ ÌØ √ ≈ ‘À ¢ «Í¤Ò∂ Á√ √≈Òª «Úº ⁄ ¿π √ Á≈ ’ø Ó ’≈«¬¡≈-ÍÒ‡ Ú≈Ò≈ «‘≈ ‘À ¢ ÓÀ ∫ ¿π √ Á∂ ‘π È , Ò◊È ¡Â∂ √Ó͉ Ì≈ÚÈ≈ Á≈ Ï‘π «˜¡≈Á≈ ’≈«¬Ò ‘ª¢ ‘π ‰ ¿π √ Á≈ ¡◊Ú≈¬∆ ’È Á≈ √Óª ‘À ¢ ”” ¿π Ë , Í≈◊ ¡◊Ú≈Ò È∂ Ú∆ ¡≈͉∂ ‡«Úº ‡  ‘À ∫ ‚Ò Â∂ «¬√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ «Áø « Á¡ª «Ò«÷¡≈, ““‹À ’ ¡Â∂ √≈‚∆ ͱ  ∆ ‡∆Ó Á≈ «ÁÒ ÂØ ∫ «‰∆ ‘ª ¡Â∂ Ì«Úº ÷ Ò¬∆ Ï‘π  ¿π  Ù≈‘ ‘À ¢ ””

Ï‘π ‘∆ ÷ÂÈ≈’

‹È∂ Ú ≈ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «ÚÙÚ «√‘ √ø◊·È (‚Ï«Ò¿± ¡ À º ⁄ ˙) È∂ ⁄∂  ≈ÚÈ∆ «ÁºÂ∆ ‘À «’ Â≈˜≈ √ϱª Óπ  ≈Ï’ ’Ø È ≈Ú≈«¬√ Á≈ ÈÚª ± Í “˙Ó≈¬∆¥œ È ” ÂØ ∫ Áπ È ∆¡≈ ˘ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ÷Â≈ ‘À ¢ ¿π √ È∂ «’‘≈ «’ Í«ÚÂÈÙ∆Ò Ú≈«¬√ ‘≈Ò ◊ø Ì ∆ ω≈ √’Á≈ ‘À ¢ √ø Ô π ’ Â ≈Ù‡ Á∆ «√‘ ¬∂‹ø√∆ Áπ¡≈≈ «¬√ Óπ Ò ª’‰ «Úº ⁄ ÓÀ ∫ Ï ≈‹ª ˘ ‹≈∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ Â’È∆’∆ ÓÀ Ó Ø  ø ‚ Ó «ÚÙÚ «√‘ √ø ◊ ·È Á∆ √Ì ÂØ ∫ Әϱ  Â∂ √ÍÙ‡ «⁄Â≈ÚÈ∆ ‘À ¢ (√ÓÏø Ë Â ÷Ïª √¯≈ Èø . 4 ”Â∂ )


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

Ô±’∂ Íπ«Ò√ Á∆ ∂‚ ”⁄ ‘ج∂ Úº‚∂ ÷πÒ≈√∂

«¬’ ¡Ò◊ “«√º÷ ≈Ù‡” ω≈¿π‰ ”⁄ ‹πº«‡¡≈ ÷≈«Ò√Â≈È ¶‚È (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)÷≈«Ò√Â≈È «√º÷√ Î≈ ‹√«‡√ (¡À √ ¡À Î ‹∂ ) Ú◊∂ Î˜∆ “À Î À ∫ ‚Ó” Á≈ √‘≈≈ ÒÀ ’∂ «¬’ Úº ÷ ∆ «√º ÷ ’œ Ó Ï‰≈¿π ‰ ≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À Â∂ ¡≈͉∂ - ¡≈Í ˘ «¬’ Úº ÷ ∆ ʪ ”Â∂ º ÷ ‰≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬‘ ◊º Ò ÏÂ≈ÈÚ∆ Íπ « Ò√ Á∂ ¤≈Í∂ Áœ  ≈È √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Íπ « Ò√ Úº Ò Ø ∫ Áº « √¡≈ «◊¡≈ «’ Úº ÷ ∆ «√º ÷ ’œ Ó Á∆ ¡≈Ú≈˜ Ïπ¶Á ’È Ú≈Ò∂ ÷≈«Ò√Â≈È∆¡ª Á∂ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó «Ú⁄ Ï‘π  ÿº ‡ ÒØ ’ ª È∂ ÙÓ± Ò ∆¡Â ’∆Â∆ √∆¢ Ô± ’ ∂ «Ú⁄ Ì≈Â∆ Ì≈¬∆⁄≈∂ , ÷≈√ Âœ  ”Â∂ ¶‚È √«Ê «√º ÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ ÂØ ∫ ’π fi ÌØ √ ∂ Ó ø Á «¬ÈÍπ ‡ √ Á∂ ¡Èπ √ ≈ Ô± ’ ∂ ÓÀ ‡ Ø Í Ø Ò ∆‡È Íπ « Ò√ È∂ AE ÈÚø Ï  ˘ CEF Ï≈Ê Ø ‚ √«Ê √Á≈ √π Í √‡Ø  Á∆ Í«‘Ò∆ Óø « ˜Ò ”Â∂ √«Ê «√º ÷ √ Î≈ ‹√«‡√ (¡À √ ¡À Î ‹∂ ) , ‘≈¿± ∫ √ÒØ (Ô± ’ ∂ ) Á∂ ÁÎÂ ”Â∂ ¤≈Í≈ Ó≈«¡≈¢ ‚∂ Ò ∆«√º ÷ Á∆ «ÍØ  ‡ «Ú⁄ «¬‘ ÷π Ò ≈√≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ Íπ « Ò√ È∂ ¡À √ ¡À Î ‹∂ Áπ ¡ ≈≈ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ “À Î À ∫ ‚Ó” È≈Ò √Ïø Ë Â √≈∂ «¬ÒÀ ’ ‡Ã ≈ «È’ ¿π Í ’‰ Â∂ Á√Â≈Ú∂ ˜ Ú∆ ˜Ï ’ Ò¬∂ ‘È¢ «ÍØ  ‡ «Ú⁄ “À Î À ∫ ‚Ó” «¬’ Ó˜≈’ √≈Ï ‘Ø « ¬¡≈ «‹√ «Ú⁄ Ï‘π  ÿº ‡ ÒØ ’ Ù≈ÓÒ ‘Ø ¬ ∂ ,

«¬‘ «’¡≈√ Ò◊≈¬∂ ‹≈ ‘∂ √È «’ ¡À √ ¡À Î ‹∂ ÓÀ ∫ Ï Î˜∆ ͤ≈‰ ͺ   ω≈¿π ‰ Ò¬∆ Úº ÷ Úº ÷ «¬ÒÀ ’ ‡Ã ≈ «È’ ¿π Í ’‰ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’ ‘∂ √È¢ È≈Ò ‘∆ “À Î À ∫ ‚Ó” Áœ  ≈È ÚØ ‡ ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË≈¿π ‰ Ò¬∆ Î˜∆ ÚØ ‡ ª È≈Ò √Ïø Ë Â Á√Â≈Ú∂ ˜ Ú∆ Íà ≈ Í ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ Íπ « Ò√ ˘ ¿π √ Á∂ Á¯Â «Ú⁄ ¡À √ ¡À Î ‹∂ Á∂ Èπ Ó ≈«¬ø « Á¡ª Úº Ò Ø ∫ ’∆Â∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª È≈Í≈’ ◊Â∆«ÚË∆¡ª Á∆ √± ⁄ È≈ «ÓÒ∆ √∆¢

“≈«¬ÙπÓ≈∆”: ÷≈«Ò√Â≈È∆¡ª Á≈ «¬’ ⁄؉ڪ √Ó±‘ Ú؇ Í≈¿π‰ ¡≈«¬¡≈ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ Íπ « Ò√ È∂ Í≈«’√Â≈È È≈Ò √Ïø Ë º ÷ ‰ Ú≈Ò∂ «¬’ «Ú¡’Â∆ ˘ Ú∆ «‘≈√ «Ú⁄ «Ò¡≈ ‘À ¢ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ¡À √ ¡À Î ‹∂ Úº Ò Ø ∫ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ ’Ú≈¬∂ “≈«¬Ùπ Ó ≈∆” ˘ ÏÂ≈È∆¡≈ «Ú⁄ «‘ø Á ∂ H Òº ÷ ÂØ ∫ Úº Ë «√º ÷ ÍÃ Ú ≈√∆ «√º ÷ ª È∂ ͱ  ∆ Â∑ ª º Á ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ‚∂ Ò ∆«√º ÷ Á∆ «ÍØ  ‡ ¡Èπ √ ≈ ÷≈«Ò√Â≈È∆¡ª Á≈ «√Î «¬’ ⁄Ø ‰ Úª √Ó± ‘ √∆ ‹Ø ÚØ ‡ Í≈¿π ‰ ¡≈«¬¡≈ √∆ Â∂ ’π fi «Èͺ ÷ «Ú¡’Â∆ √È, «‹È∑ ª Á≈ ’Ø ¬ ∆ ÷≈√ fiπ ’ ≈¡ È‘ƒ √∆, «‹È∑ ª ˘ «’√∂ È≈ «’√∂ Ï‘≈È∂ ÍØ « Òø ◊ √‡∂ ٠Ȫ ”Â∂ «Ò‹≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆¢ Ì≈ «Ú⁄ ÷∂  ∆Ï≈Û∆ ’≈˘Èª ’≈È «¬’º · ∂ ‘Ø ¬ ∂ «√º ÷ Ú∆ «¬’ Úº ‚ ∆ ◊º Ò √∆, «‹√ «Ú⁄ ¡À √ ¡À Î ‹∂ Á∂ ÓÀ ∫ Ïª È∂ «√º ÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∂ Ï‘π  √≈∂ ÓÀ ∫ Ïª ˘ ÚØ ‡ Í≈¿π ‰ Ò¬∆ fi± · ∂ Â∆’∂ È≈Ò ÓÈ≈ «Ò¡≈ «’™«’ «¬√ Á≈ «’√≈È∆ Óπ º Á ∂ “Â∂ «√º Ë ≈ ¡√ √∆¢

⁄∆È Á∆ ËÓ’∆ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ¡Ó∆’∆ √ø√Á ÓÀ∫Ïª È∂ Â≈«¬Ú≈È∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ È≈Ò ’∆Â∆ ÓπÒ≈’≈Â

Â≈¬∆Í∂ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Íø ‹ ¡Ó∆’∆ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ïª È∂ Â≈¬∆Ú≈È Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ √≈¬∆ «¬ø ◊ Ú∂ È È≈Ò Ùπ º ’ Ú≈ √Ú∂  ∂ Óπ Ò ≈’≈ ’∆Â∆¢ ¡⁄≈È’ ’∆Â∆ ◊¬∆ «¬‘ Óπ Ò ≈’≈ ⁄∆È Á∆ ËÓ’∆ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Â≈«¬Ú≈È ˘ ¡Ó∆’≈ Á∂ Óπ ’ ø Ó Ò √ÓÊÈ Á≈ «¬’ ‘Ø  √ϱ  ‘À ¢ ¡Ó∆’∆ Íà  ∆«ÈË∆ √Ì≈ È≈Ò √º  ≈ Â∂ «ÚØ Ë ∆ Í≈‡∆¡ª Á∂ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ïª Á≈ «¬’ √Ó± ‘ Â≈«¬Ú≈È Íπ º ‹ ≈ Â∂ √≈¬∆ √Ó∂  ’¬∆ √∆È∆¡ È∂  ≈Úª È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ Á≈ ¯À √ Ò≈ ’∆Â≈¢ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ Â≈«¬Ú≈È √«Ê «¬’ ¡Ó∆’∆ √ø √ Ê≈ È∂ «Áº  ∆ ‘À «‹√ ˘ Á±  ÿ Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª Á∂ È∂  ≈Úª Á∆ Óπ Ò ≈’≈ Á∂ √Ïø Ë ”⁄ ‘Ø  ’Ø ¬ ∆ ‹≈‰’≈∆ È‘ƒ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ¡Ó∆’∆ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ïª Á≈ «¬‘ Áœ  ≈ ¡«‹‘∂ √Ó∂ ∫ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ‹ÁØ ∫ Á‘≈«’¡ª Á∆ ÂÈ≈ÂÈ∆ ¡≈͉∂ «√÷ ”Â∂ ‘À ¢ AIDI Á∂ «◊∑ Ôπ º Ë ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÂØ ∫ Úº ÷ ‘Ø ¬ ∂ ÁØ Ú ª Á∂ Ù ª «Ú⁄≈Ò∂ ‘Ó∂ Ù ≈ ÂØ ∫ ‰≈¡ «‘≈ ‘À Í ⁄∆È ‘π ‰ Ú∆ ¿π √ ˘ ¡≈͉≈ ¡«Èº ÷ ÛÚª ¡ø ◊ Óø È Á≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’∆ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï ¡À Ò ∆√≈ √‡Ø « ’È (‚∆ «Ó⁄) È∂ ‡Ú∆‡ ’ ’∂ «’‘≈ «’ √≈‚∂ Áœ  ∂ Á∆ ıÏ ‹ÁØ ∫ ‹ÈÂ’ ‘Ø ◊¬∆, ¿π Á Ø ∫ √≈‚∂ Á¯Â ”⁄ ⁄∆È∆ Á±  ÿ ÂØ ∫ «¬’ ËÓ’∆ Ú≈Ò≈ ͺ   ¡≈«¬¡≈¢ ¿π √ ”⁄ «’‘≈ «◊¡≈ √∆ «’ ¡Ó∆’∆ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï «¬√ Áœ  ∂ ÂØ ∫ Ú≈Í√ ⁄Ò∂ ‹≈‰¢ ¡Ó∆’∆ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ïª Á∂ «¬√ Èπ Ó ≈«¬ø Á ◊∆ Ú¯Á ”⁄ Ó≈’ ‡’≈ÈØ (‚∆-’À « ÒÎ), ’≈«ÒÈ ¡≈Ò∂ ‚ (‚∆-‡À ’ √≈√), √≈≈ ‹À ’ Ï√ (‚∆-’À « ÒÎ) Â∂ ÈÀ È √∆ Ó∂ √ (¡≈-¡À º √ √∆) Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È¢√ø √ Á ÓÀ ∫ Ï ‡’≈ÈØ È∂ «’‘≈ «’ ¡√ƒ «¬√ Áœ  ∂ ”Â∂ ¡≈͉∂ Ì≈¬∆Ú≈Òª ˘ «¬‘ Ô≈Á «ÁÚ≈¿π ‰ ¡≈¬∂ ‘È «’ √≈‚≈ «ÙÂ≈ ¡‡π º ‡ ‘À ¢ ¡√ƒ Ú⁄ÈϺ Ë ‘ª Â∂ «‘øÁ-ÍÃ٪ ÷∂Â ˘ ¡≈˜≈Á Â∂ √πº«÷¡Â º÷‰ Á∆¡ª ¡≈͉∆¡ª «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆¡ª ˘ Ï≈÷± Ï ∆ √ÓfiÁ∂ ‘ª¢ ¡Ó∆’∆ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ïª Á≈ √Ú≈◊ ’È Ú≈Ò∂ √≈¬∆ È∂ «’‘≈ «’ Â≈«¬Ú≈È ¡Ó∆’≈ È≈Ò ¡≈͉≈ √«‘ÔØ ◊ ‹≈∆ º ÷ ∂ ◊ ≈¢ Èπ Ó ≈«¬ø Á ◊∆ Ú¯Á È∂ Â≈«¬Ú≈È Á∂ ≈Ù‡∆ √π  º « ÷¡≈ ‹ÈÒ √’º   «Ú«Òø ◊ ‡È ’± Â∂ «ÚÁ∂ Ù Óø  ∆ ‹Ø √ Î Ú± È≈Ò Ú∆ Óπ Ò ≈’≈ ’∆Â∆¢

√≈¿±Á∆ ¡Ï È∂ Ì≈Â, Í≈«’√Â≈È √Ó∂ F Á∂Ùª ÂØ∫ Ô≈Â≈ Í≈ÏøÁ∆ ‘‡≈«¬¡≈, Ô≈Â∆¡ª ˘ «ÓÒ∂◊∆ «√ºË∆ ¡À∫‡∆ «√ø◊≈Íπ ÚÒØ∫ Áº. ¡Î∆’≈ Á∂ G Á∂Ùª Á∆ Ô≈Â≈ ’È Ú≈«Ò¡ª ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆ Ò◊≈¿π‰ Á≈ ¯À√Ò≈

‹∂ Á ≈‘ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- √≈¿± Á ∆ ¡Ï È∂ Ì≈ Â∂ Í≈«’√Â≈È √Ó∂  F Á∂ Ù ª ÂØ ∫ Ô≈Â≈ Í≈Ïø Á ∆ ‘‡≈¿π ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ ͱ  ≈ ‡∆’≈’È ’Ú≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ «¬È∑ ª Á∂ Ù ª Á∂ È≈◊«’ª ˘ «¬’ Á√ø Ï  ÂØ ∫ √≈¿± Á ∆ ¡Ï ”⁄ «√º Ë ∆ ¡À ∫ ‡∆ «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ √≈¿± Á ∆ ¡Ï È∂ ’Ø  Ø È ≈ Ó‘≈Ó≈∆ Á∆ Ø ’ Ê≈Ó Ò¬∆ «¬‘ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¬∆ √∆¢ ¡Ï «È¿± ˜ Óπ  ≈Ï’, ÈÚ∂ ∫ «ÁÙ≈-«ÈÁ∂ Ù ª «‘ ͱ  ≈ ‡∆’≈’È ’Ú≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ÍÚ≈√∆¡ª ˘ √≈¿± Á ∆ ¡Ï ”⁄ «√º Ë ∆ ¡À ∫ ‡∆ Á∆ «¬‹≈˜Â ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ¡«‹‘∂ ÒØ ’ ª ˘ ¡À ∫ ‡∆ ÂØ ∫ Í«‘Òª «’√∂ Â∆√∂ Á∂ Ù ”⁄ AD «ÁÈ ’π ¡ ≈ø ‡ ≈¬∆È ”⁄ «‘‰ Á∆ ÒØ Û È‘ƒ ÍÚ∂ ◊ ∆¢ √≈¿± Á ∆ ¡Ï Á∂ «◊∑ Óø  ≈Ò∂ Óπ  ≈Ï’ A Á√ø Ï  ÂØ ∫ «¬‘ «ÁÙ≈-«ÈÁ∂ Ù Ò≈◊± ‘Ø ‹≈‰◊∂ ¢ «¬È∑ ª Á∂ Ù ª ÂØ ∫ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ÒØ ’ ª ˘ ‡∆’≈’È Á∂ Ï≈Ú‹± Á E «ÁÈ Â’ ’π ¡ ≈ø ‡ ≈¬∆È ”⁄ «‘‰≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢ Ï∆Â∂ ÎÚ∆ Ó‘∆È∂ ”⁄ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø ‰ ”Â∂ √≈¿± Á ∆ ¡Ï È∂ «√º Ë ∆ ¡À ∫ ‡∆ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ ◊¬∆¢ Ô≈Â≈ Í≈Ïø Á ∆ Ú≈Ò∂ Á∂ Ù ª ”⁄ «ÒÏÈ≈È, Ô± ¬ ∂ ¬ ∆, «Ó√, Âπ  ’∆, ¡Ó∆’≈, ÏÂ≈È∆¡≈, ‹ÓÈ∆, Îª√, «¬‡Ò∆, ¡≈«¬ÒÀ ∫ ‚, Íπ  Â◊≈Ò, √«Ú‡˜ÒÀ ∫ ‚, √Ú∆‚È, Ïà ≈ ˜∆Ò, ¡‹È‡∆È≈, Í≈«’√Â≈È, Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈, Ì≈Â, «¬ø ‚ Ø È ∂ Ù ∆¡≈ Â∂ ‹≈Í≈È ˘ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆¢

www.nripost.com

«¬‘ Ú∆ ÷≈√

«√ø ◊ ≈Íπ  - «√ø ◊ ≈Íπ  È∂ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ Á∂ G Á∂ Ù ª Á∆ Ô≈Â≈ ’È Ú≈Ò∂ Ô≈Â∆¡ª Á∂ Á∂ Ù ”⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ‰ ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¿π ‰ Á≈ ¯À √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À , ‹Á«’ Ô±  Í∆¡È Ô± È ∆¡È Ú∆ «¬√ ”Â∂ «Ú⁄≈ ’ «‘≈ ‘À ¢ «√ø ◊ ≈Íπ  Á∂ «√‘ Óø  ≈Ò∂ È∂ «’‘≈ «’ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ”⁄ ’Ø « Ú‚-AI Á≈ ÈÚª ± Í √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬‘ ’ÁÓ ⁄π º « ’¡≈ «◊¡≈ ‘À , «‹√ Á∂ «˜¡≈Á≈ ÿ≈Â’ ¡Â∂ ¤±  ’≈∆ ‘Ø ‰ Á∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ ‘À ¢ «√ø ◊ ≈Íπ  ÚÒØ ∫ ÙÈ∆Ú≈ ˘ √Ê≈È’ √Ó∂ ∫ ¡Èπ √ ≈ ≈ AA:EI Ú‹∂ ÂØ ∫ √≈∂ ÒØ ’ ‹Ø «Í¤Ò∂ AD «ÁȪ Á∂ ¡ø Á  ÏØ Â √Ú≈È≈, «¬√Ú≈«ÂÈ∆, Ò∂ √ Ø Ê Ø , ÓØ ˜ ø Ï ∆’, È≈Ó∆Ï∆¡≈, Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ¡Â∂ «˜ø Ï ≈ÏÚ∂ Á∆ Ô≈Â≈ ’ ⁄π º ’ ∂ ‘È, ˘ «√ø ◊ ≈Íπ  ”⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ‰ ‹ª ¶ÿ‰ Á∆ «¬‹≈˜Â È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «√ø ◊ ≈Íπ  Á∂ È≈◊«’ª ¡Â∂ √Ê≈¬∆ «ÈÚ≈√∆¡ª ˘ Á∂ Ù Í‰ ”Â∂ A@ «ÁȪ Ò¬∆ «ÈË≈ ’∂ ∫ Á ”⁄ «¬’ªÂÚ≈√ «‘‰≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢

«¬ø◊«ÒÙ ⁄ÀÈÒ «Ú⁄ ÍÚ≈√∆¡ª Á∆ «’ÙÂ∆ ‚πºÏ∆; CA Ӝª ÍÀ « √ (¡À º È . ¡≈. ¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «¬ø ◊ «ÒÙ ⁄À È Ò Í≈ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «’ÙÂ∆ ‚π º Ï ‰ ’≈È ÏÂ≈È∆¡≈ ‹≈ ‘∂ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ CA ÍÚ≈√∆¡ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆¢ Îª√ Á∂ ◊à « ‘ Óø  ∆ È∂ «¬√ ˘ ÍÚ≈√∆¡ª Á∂ ıÂÈ≈’ ÍÚ≈√ È≈Ò ‹π Û ∆ ‘π ‰ Âº ’ Á∆ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ Âà ≈ √Á∆ Áº « √¡≈ ‘À ¢ ◊ë‘ ÓøÂ∆ ◊À≈Ò‚ Á≈ÓÀ«ÈÈ È∂ «’‘≈ «’ ¡Èπ Ó ≈È ‘À «’ «’ÙÂ∆ ”Â∂ CD ÒØ ’ √Ú≈ √È¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ¡«Ë’≈∆¡ª ˘ Ïπ º Ë Ú≈ ˘ CA Ò≈Ùª «ÓÒ∆¡ª «‹È∑ ª «Úº ⁄ Íø ‹ Ó«‘Ò≈Úª ¡Â∂ «¬’ ÒÛ’∆ Ù≈ÓÒ ‘À ‹Á«’ ÁØ ‹«‰¡ª ˘ Ï⁄≈¡ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬’ «Ú¡’Â∆ ¡‹∂ Ú∆ Ò≈ÍÂ≈ ‘À ¢ Ô≈Â∆ «’√ Á∂ Ù ÂØ ∫ ‘È, «¬√ Á≈ ¡‹∂ ÍÂ≈ È‘ƒ Òº ◊ √«’¡≈ ‘À ¢ ÿ‡È≈ «Ú⁄ «‹¿± ∫ Á∂ Ï⁄‰ Ú≈Ò∂ ÒØ ’ ª Á∆ Ì≈Ò Ò¬∆ Îª√-ÏÂ≈È∆¡≈ Á∆

√ªfi∆ Óπ « ‘ø Ó Á∂  ≈ º ’ ‹≈∆ ‘∆¢ Á≈ÓÀ « ÈÈ È∂ Îª√ Á∂ Ïø Á ◊≈‘ Ù«‘ ’À « Ò√ «Ú⁄ ͺ  ’≈ª ˘ «’‘≈ «’ ‘≈Á√∂ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ¬ ∆ «’ÙÂ∆ È≈Ò √Ïø Ë Â ‘Ø ‰ Á∂ Ùº ’ «Ú⁄ ⁄≈ Ùº ’ ∆ Â√’ª ˘ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Ï≈¡Á «Ú⁄ ÁØ Ùº ’ ∆¡ª ˘ ¡Á≈Ò ”⁄ Í∂ Ù ’∆Â≈ «◊¡≈¢

«’ÙÂ∆ ‚πºÏ‰ √ÏøË∆ ÷Ï È≈Ò ÏÂ≈È∆¡≈ Â∂ Îª√ «Ú⁄≈Ò∂ ‰≈¡ Ú«Ë¡≈ ¶‚È- «’ÙÂ∆ ‚π º Ï ‰ ’≈È CA ÒØ ’ ª Á∆ Óœ  ‘Ø ‰ √Ïø Ë ∆ «¬’ ¡ø ◊ ∂ ˜ ∆ ⁄À È Ò ”Â∂ ⁄º Ò ∆ ıÏ È∂ ÏÒÁ∆ «Ú⁄ Â∂ Ò Í≈ ’∂ ÏÂ≈È∆¡≈ Â∂ Îª√ «Ú⁄≈Ò∂ ‰≈¡ ÚË≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ «¬√ ÿ‡È≈ È≈Ò «¬’ Ú≈ Óπ Û ÂØ ∫ «¬‘ Óπ º Á ≈ Ìı «◊¡≈ ‘À «’ Áπ È ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ Ì∆Û Ú≈Ò∂ «¬√ ‹Ò Ó≈◊ ˘ ¤Ø ‡ ∆¡ª «’ÙÂ∆¡ª ≈‘ƒ Í≈ ’È ÂØ ∫ ÍÚ≈√∆¡ª ˘ «’Ú∂ ∫ Ø « ’¡≈ ‹≈Ú∂ ¢ ÏÂ≈È∆¡≈ Á∂ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ ÏØ « √ ‹œ ‘ È√È ¡Â∂ Îª√ Á∂ ≈Ù‡ÍÂ∆ «¬ÓÀ È π ¡ Ò ÓÀ ’ œ ∫ Úº Ò Ø ∫ ÓÈπ º ÷ ∆ Â√’ª ˘ ¡«‹‘≈ ’È ÂØ ∫ Ø ’ ‰ Á≈ ‘º ¬ ∆¡≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹± Á ÁØ ‘ ª Á∂ Ù ª Á∂ «√¡≈√ÂÁ≈È ‡∆Ú∆ ⁄À È Òª ”Â∂ «¬’-Á± ‹ ∂ «ıÒ≈¯ ÁØ Ù ÓÛ ‘∂ ‘È¢ ÏÂ≈ÈÚ∆ Íπ Ò ∆√ ¡Â∂ √‘º Á ∆ ¡«Ë’≈∆¡ª Úº Ò Ø ∫ Í≈‰∆¡ª Á∂ È≈Ò √ªfi∆ ÍÀ ‡ Ø « Òø ◊ ’È Á∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ Í∂ Ù ’Ù ˘ º Á ’∆Â∂ ‹≈‰ Ò¬∆ ÏÂ≈È∆¡≈ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Îª√ Á∆ ¡≈ÒØ ⁄ È≈ ’∆Â∆¢ ¿π º Ë , Îª√ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÏÂ≈È∆¡≈ «¬√ √ø ’ ‡ ˘ ‘Ø  ÏÛ∑ ≈ Ú≈ Á∂ «‘≈ ‘À «’™«’ ‹∂ ’  ÍÚ≈√∆ «¬‘ ‹Ò Ó≈◊ ¶ÿ‰ «Ú⁄ √¯Ò ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È Âª ¿π È ∑ ª Ò¬∆ Á∂ Ù «Ú⁄ «‘‰≈ ¡≈√≈È ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ¿π º Ë , ÓÀ ’ œ ∫ «¬‘ Ó≈ÓÒ≈ Ô±  Í∆ Ô± È ∆¡È Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª ’Ø Ò ¿π · ≈¿π ‰ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢

⁄∆È ”⁄ «Ú¡≈‘ «‹√‡Ã∂ÙÈ AG √≈Òª Á∂ √Ì ÂØ∫ ‘∂·Ò∂ ͺË ”Â∂

Ì≈ «Úº⁄ √≈∆¡ª ’œÓªÂ∆ ¿π‚≈‰ª AE Á√øÏ ÂØ∫ ÓπÛ Ùπ±

ÒØ’ª Á∆ «Ú¡≈‘ ”⁄ ’ØÈ≈ Ó‘≈Ó≈∆ ’≈È «ÁÒ⁄√Í∆ È≈ ‘؉ «Í¤Ò∂ √≈Ò BC Ó≈⁄ ’≈È ¡≈Ï≈Á∆ √ø’‡

Ï∆«‹ø ◊ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ⁄∆È ”⁄ Ï‘π  ÿº ‡ ÒØ ’ «Ú¡≈‘ ’Ú≈ ‘∂ ‘È¢ «¬√ ’≈È ‹ÈÓ Á ”⁄ Ò◊≈Â≈ «◊≈Ú‡ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ ‘∆ ‘À ¢ Áπ È ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ¡≈Ï≈Á∆ Ú≈Ò∂ Óπ Ò ’ ”⁄ ¡≈Ï≈Á∆ √ø ’ ‡ ÷Û∑ ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ⁄∆È ”⁄ «Ú¡≈‘ «‹√‡Ã ∂ Ù È Á∆ «◊‰Â∆ Ò◊≈Â≈ √º  √≈Òª ÂØ ∫ «‚º ◊ ‘∆ ‘À ¢ «¬√ √≈Ò «Í¤Ò∂ √≈Ò AG √≈Òª Á∂ √Ì ÂØ ∫ ‘∂ · Ò∂ ͺ Ë  ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆ ‘À ¢ ‘≈Ò∆¡≈ ‹≈∆ ⁄≈¬∆È≈ √‡À « ‡√‡∆’Ò ¬∆¡Ïπ º ’ B@BA Á∂ ¡ø ’ «Û¡ª ”⁄ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ∆ ‘À ¢ ⁄∆È Á∂ È≈◊«’ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ Óø  ≈Ò∂ Óπ  ≈Ï’, ⁄∆È ”⁄ B@BA Á∆ Í«‘Ò∆¡ª «Âø È «ÂÓ≈‘∆¡ª ”⁄ ’π º Ò EH.G Òº ÷ ‹Ø « Û¡ª È∂ «Ú¡≈‘ ’∆Â≈, «‹‘Û≈ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ «¬√∂ √Ó∂ ∫ ”⁄ ÊØ Û ∑ ≈ ÿº ‡ ‘À ¢ ⁄∆È Á∆ √’≈∆ ¡ıÏ≈ ⁄≈¬∆È≈ ‚∂ Ò ∆ È∂ «’‘≈ «’ ¿π Ó ∆Á Íà ◊ ‡≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘À «’ B@BA ”⁄ ⁄∆È ”⁄ «Ú¡≈‘ «‹√‡Ã ∂ Ù È Á∆ «◊‰Â∆ ”⁄ «◊≈Ú‡ ‹≈∆ ‘∂ ◊ ∆¢

⁄≈¬∆È≈ √‡À«‡√‡∆’Ò ¬∆¡Ïπ º ’ B@BA Á∂ ¡ø ’ «Û¡ª ÂØ ∫ ÍÂ≈ Òº ◊ ≈ ‘À «’ «¬‘ «‚º ◊ Á∆ ‹ÈÓ Á ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘À ¢ ⁄∆È ”⁄ «Í¤Ò∂ √≈Ò ‹ÈÓ Á @.HEB ¯∆√Á∆ √∆, «‹‘Û∆ AIGH ÂØ ∫ Ï≈¡Á Í«‘Ò∆ Ú≈∆ «¬’ ¯∆√Á∆ ÂØ ∫ «‚º ◊ ◊¬∆ ‘À ¢ ⁄∆È Á∆ √’≈ Ú∆ «¬√ √ø ’ ‡ ÂØ ∫ Í∂ Ù ≈È ‘À ¢ «‹Ú∂ ∫ -«‹Ú∂ ∫ ¡≈Ï≈Á∆ √ø ’ ‡ ‚± ø ÿ ≈ ‘π ø Á ≈ «◊¡≈, ⁄∆È È∂ B@AF ”⁄ √≈∂ ‹Ø « Û¡ª ˘ ÁØ Ïº ⁄ ∂ ÍÀ Á ≈ ’È Á∆ «¬‹≈˜Â «Áº  ∆ ◊¬∆¢ ⁄∆È È∂ Á‘≈«’¡ª Íπ  ≈‰∆ ÚÈ ⁄≈¬∆Ò‚ Í≈«Ò√∆ ˘ ıÂÓ ’ «Áº  ≈ Â∂ «¬√ √≈Ò «Âø È Ïº « ⁄¡ª ˘ ÍÀ Á ≈ ’È Á∆ ÓȘ±  ∆ ¿π Á Ø ∫ «Áº  ∆ ◊¬∆, ‹ÁØ ∫ ÈÚƒ ÓÁÓÙπ Ó ≈∆ ˘ ‹≈∆ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ «¬√ ÓÁÓÙπ Ó ≈∆ ‚≈‡≈ ÂØ ∫ ÍÂ≈ Òº ◊ ≈ «’ ⁄∆È Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ √Ì ÂØ ∫ ‘œ Ò ∆ ÎÂ≈ È≈Ò Úº Ë ’∂ A.DAB ¡Ï ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ «’ ¡◊Ò∂ √≈Ò Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ÂØ ∫ «¬√ «Ú⁄ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò «◊≈Ú‡ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢

ÂØ∫ ÏøÁ √È ¿π‚≈‰ª; AD Á∂Ùª «Ú⁄ ‘∂◊∆ Ø’ ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ.¡≈. ¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ ں Ò Ø ∫ ’Ø È ≈ Ó‘≈Ó≈∆ ’≈È Ïø Á √≈∆¡ª ’œÓªÂ∆ ‘Ú≈¬∆ ¿π ‚ ≈‰ª AE Á√ø Ï  ÂØ ∫ Óπ Û Ùπ  ± ’∆Â∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ ’∂ ∫ Á∆ ‘Ú≈Ï≈˜∆ Óø  ≈Ò∂ È∂ Áº « √¡≈ «’ «¬‘ ‘Ú≈¬∆ ¿π ‚ ≈‰ª «Í¤Ò∂ √≈Ò BC Ó≈⁄ ÂØ ∫ Ïø Á ’ «Áº  ∆¡ª ◊¬∆¡ª √È¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª BH Á∂ Ù ª È≈Ò ¬∂ ¡  ÏÏÒ «ÈÔÓª «‘ «ÚÙ∂ Ù ¿π ‚ ≈‰ª ÌÈ ˘ ÓȘ±  ∆ «Áº  ∆ ◊¬∆ √∆¢ ‘≈Òª«’ AD Á∂ Ù ª Á«Ó¡≈È «¬‘ ¿π ‚ ≈‰ª Ùπ  ± È‘ƒ ‘Ø ‰ ◊∆¡ª¢ «¬È∑ ª «Ú⁄ ÏÂ≈È∆¡≈, Îª√, ‹ÓÈ∆, È∆ÁÒÀ ∫ ‚, «ÎÈÒÀ ∫ ‚, Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈, Ï≈˜∆Ò, ⁄∆È, Ó≈∆ÙÙ, «√ø ◊ ≈Íπ  , Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù , ÏØ Â √Ú≈È≈, «˜ø Ó Ï≈Ï∂ Â∂ «È¿± ˜ ÒÀ ∫ ‚ Ù≈ÓÒ √È Í ÏÏÒ «ÈÔÓª «‘ «¬È∑ ª Á∂ Ù ª «Ú⁄ «ÚÙ∂ Ù ¿π ‚ ≈‰ª ˘ ‹≈‰ Á∆ «¬‹≈˜Â ‘À ¢

Ô±’∂ Á∆ «ÍØ‡ ”⁄ ÷πÒ≈√≈, Î˜∆ ¡’≈¿±∫‡ ω≈ ’∂ ’∆Â∆ ◊¬∆ «√º÷ª ˘ ÏÁÈ≈Ó ’È Á∆ ’Ø«ÙÙ ¶‚È (¡ÀºÈ.¡≈. ¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «√º ÷ ‘Ø ‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’È Ú≈Ò∂ ¡Â∂ Îπ º ‡ Í≈¿± «Ú⁄≈Ë≈≈ ˘ ¿π  Ù≈«‘ ’È Ú≈Ò∂ ÒØ ’ ª Á∂ Î˜∆ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍÃ Ø Î ≈¬∆Òª Á∂ «¬º ’ ÈÀ º ‡ Ú’ Á≈ ÍÁ≈Î≈Ù ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «¬’ «ÍØ  ‡ «Ú⁄ H@ Î˜∆ ÷≈«Â¡ª Á∂ ÍÁ≈Î≈Ù ‘Ø ‰ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À , «‹È∑ ª ˘ ‘π ‰ Óπ ¡ º Â Ò ’ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À «’™«’ ¿π ‘ Î˜∆ √È¢ «¬√ Óπ « ‘ø Ó È∂ “«‘ø Á ± ≈Ù‡Ú≈Á” ¡Â∂ “Ì≈Â∆ √’≈-√Ó«Ê «Ú⁄≈Ë≈≈” ˘ ¿π  Ù≈«‘ ’È Ò¬∆ ‡«Úº ‡ , Î∂ √ Ïπ º ’ ¡Â∂ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆¢ «ÍØ  ‡ Á∂ Ò∂ ÷ ’ ÏÀ ∫ ‹≈«ÓÈ √«‡Ã ’ Á∂ ¡Èπ √ ≈, ÈÀ ‡ Ú’ Á≈ ¿π Á ∂ Ù ““«√º ÷ ¡≈˜≈Á∆, ÓÈπ º ÷ ∆ ¡«Ë’≈ª ¡Â∂ ’Áª-’∆Óª È≈Ò √Ïø Ë Â Ó‘º  Úͱ  È Óπ º « Á¡ª ”Â∂ Ë≈È≈Úª ˘ ÏÁÒ‰≈”” Íà  ∆ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ «¬√ ÈÀ º ‡ Ú’ Á∂ Ì≈ √’≈ È≈Ò √Ïø Ë ‘Ø ‰ Á≈ ’Ø ¬ ∆ √ϱ  ȑƒ «Ó«Ò¡≈ ‘À ¢ ÈÀ ‡ Ú’ È∂ “’·Íπ  Ò∆” ÷≈«Â¡ª Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆, ‹Ø «’ Î˜∆ √È ¡Â∂ ¡√Ò ÒØ ’ ª Áπ ¡ ≈≈ ÚÂ∂ ◊¬∂ √È¢ Î˜∆ ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò ”⁄ «√º ÷ ª Á∂ Ȫ ÚÂ∂ ◊¬∂ ¡Â∂ “¡√Ò∆ «√º ÷ ” ‘Ø ‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ¿π ‘ Ȫ È∂ Íà ⁄ ≈ ’È Ò¬∆ #∆¡Ò«√º ÷ ¡Â∂ ÏÁÈ≈Ó ’È Ò¬∆ #Î∂ ’ «√º ÷ Ú◊∂ ‘À Ù ‡À ◊ Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆¢ «¬‘ «ÍØ  ‡ ◊À  -Ò≈Ì’≈∆ √ø √ Ê≈ √À ∫ ‡ Î≈ «¬ÈÎÓ∂ Ù È À ˜ ∆ÒÀ ∫ √ (√∆¡≈¬∆¡≈) È∂ «Â¡≈ ’∆Â∆ ‘À ¢ «¬‘ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ «’ ÈÀ º ‡ Ú’ ”Â∂ ’¬∆ ÷≈«Â¡ª È∂ Úº ÷ -Úº ÷ ÍÒ∂ ‡ Î≈Óª ”Â∂ «¬º ’ Ø Î˜∆ ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆¢ «¬‘Ȫ ÷≈«Â¡ª Á∂ È≈Ó, ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò ÎØ ‡ Ø ¡ ª ¡Â∂ ’Ú ÎØ ‡ Ø ¡ ª «¬º ’ Ø «‹‘∆¡ª √È ¡Â∂ «¬‘Ȫ ÂØ ∫ «¬’ Â∑ ª Á∆¡ª ‘∆ ÍØ √ ‡ª Íà ’ ≈«Ù ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª √È¢

ÓÙ‘± ‘√Â∆¡ª Á∆¡ª ⁄Ø∆ ’∆Â∆¡ª Â√Ú∆ª Ú«Â¡≈ ◊¬∆¡ª ÍÃØÎ≈¬∆Ò Â√Ú∆ª «Ú⁄ «ÍØ‡ «Ú⁄ ⁄∂  ≈ÚÈ∆ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À «’ «¬√ ◊Â∆«ÚË∆ È≈Ò «√º ÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Ú⁄ ¬∂’Â≈ ˘ ÿ‡≈¿π‰, Ì≈ Á∂ Úº÷-Úº÷ Ë≈«Ó’ Ì≈¬∆⁄≈«¡ª Á«Ó¡≈È «ÚÙÚ≈√ ˘ ’Ó˜Ø  ’È ¡Â∂ Ì≈ ¡Â∂ «ÚÁ∂ Ù ª «Ú⁄ √º « Ì¡≈⁄≈’ ‰≈¡ ÍÀ Á ≈ ‘Ø ‰ Á≈ ıÂ≈ ‘À , ‹Ø ¡ø  «Ú⁄ Ì≈ Á∆ √«ÊÂ≈ ˘ ’Ó˜Ø  ’ √’Á≈ ‘À ¢ «ÍØ  ‡ «Ú⁄ ÷≈«Â¡ª Á∂ Ï≈«¬˙ «Ú⁄ #∆¡Ò«√º ÷ ¡Â∂ #Íà ≈ ¿π ‚ «¬ø ‚ ∆¡È ‘Ø ‰ Á≈ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ÓÙ‘±  ‘√Â∆¡ª Á∂ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÷≈«Â¡ª ÂØ ∫ ⁄Ø  ∆ ’∆Â∆¡ª Â√Ú∆ª ˘ ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò Â√Ú∆ª «Ú⁄ Ú«Â¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬‘ √≈∂ ÷≈Â∂ ’¬∆ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍÒ∂ ‡ Î≈Óª ”Â∂ «¬º ’ Ø √Óº ◊ ∆ ÍØ√‡ ’ ‘∂ √È¢ √∆¡≈¬∆¡≈ Á∂ √«‘-√ø√Ê≈Í’ ¡Â∂ ’≈‹’≈∆ «ÈÁ∂Ù’, ¡À ‚ Ó ‡ÒÀ ∫ ‚ È∂ «’‘≈ «’ «ÍØ  ‡ ““Ì≈ «Ú⁄ ÿº ‡ «◊‰Â∆¡ª «Úπ º Ë √± ⁄ È≈ Ôπ º Ë Á∂ √ø ’ ∂  ª Ï≈∂ √ͺ Ù ‡ Âœ  ”Â∂ Á√≈™Á∆ ‘À ¢ ”” Ï‘π  √≈∂ ¡’≈¿± ∫ ‡ Ì≈ √’≈, ı≈√ Âœ  ”Â∂ Ì≈Â∆ º « ÷¡≈ ÎØ  √ Á∆ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ √ÓÊ’ √Óº ◊ ∆ ÍØ √ ‡ ’Á∂ ‘È, ¡Â∂ ¿π ‘ ∆ √ÍÀ Ó ‘À Ù ‡À ◊ ÚÂÁ∂ ‘È, «‹Ú∂ ∫ «’ ““#∆¡Ò«√÷√¡◊À ∫ √‡÷≈«Ò√Â≈È””¢ «ÍØ  ‡ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ““‹≈¡Ò∆ ÷≈Â∂ ¡≈‡Ø Ó ∂ Ù È Á∂ √ø ’ ∂  ȑƒ «Á÷≈™Á∂ , √◊Ø ∫ ÓÈπ º ÷ Áπ ¡ ≈≈ ω≈¬∂ Òº ◊ Á∂ ‘È¢ ‹≈¡Ò∆ ÷≈«Â¡ª Áπ ¡ ≈≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‡Ú∆‡ª ˘ ¡’√ ÍÃ Ó ≈«‰Â ÷≈«Â¡ª Áπ ¡ ≈≈ Í√ø Á ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ‹ª ¿π ‘ Ȫ Á≈ ‹Ú≈Ï «Áº  ≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ””

’∆ ’«‘‰≈ ‘À «Ïë‡Ù «√º÷ √ø√Á ÓÀ∫Ïª ÂÈÓÈ‹∆ «√øÿ „∂√∆ ¡Â∂ ÍÃ∆ «◊ºÒ Á≈ ‘π ‰ Óπ ¡ º Â Ò ’∆Â∂ ◊¬∂ ‡«Úº ‡  ¡’≈™‡ Áπ ¡ ≈≈ «¬º ’ ‡Ú∆‡ B «Ïà « ‡Ù «√º ÷ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ïª ÂÈÓÈ‹∆ «√ø ÿ „∂ √ ∆ ¡Â∂ Íà ∆  «◊º Ò Á∆ Â√Ú∆ «Á÷≈ «‘≈ ‘À , «‹√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À , ““«Í¡≈∂ ÷≈«Ò√Â≈È∆˙, ⁄ø ◊ ≈ ‘Ø « ¬¡≈ «’ ¡≈ı’≈ Âπ ‘ ≈˘ Ô± ’ ∂ ¡Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ «Ú⁄ ¡≈͉≈ √‘∆ ÷≈«Ò√Â≈È «ÓÒ «◊¡≈¢”” «¬√ ‡Ú∆‡ ˘ AF,@@@ ÂØ ∫ Úº Ë Ò≈¬∆’ «ÓÒ∂ ‘È ¡Â∂ B,@@@ ÂØ ∫ Úº Ë ∆‡Ú∆‡ Ú∆ ’∆Â≈ ‹≈ ⁄π º ’ ≈ ‘À ¢ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï «◊º Ò È∂ «’‘≈, ““Ó∂  ∂ Ï≈∂ √ªfi∆ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ◊Ò ‹≈‰’≈∆ ˘ ⁄π ‰ œ  ∆ Á∂ ‰ Ò¬∆ ÓÀ ˘ «¬º ’ ¿π º ⁄ √ø ÿ Ù Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈ ‘À , ¡Â∂ «¬√ È∂ Ó∂  ∆ Ó≈È«√’ «√‘ ”Â∂ ÍÃ Ì ≈Ú Í≈«¬¡≈ ‘À , ““«◊º Ò È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «ÍØ  ‡ «¬√ ◊º Ò Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’Á∆ ‘À «’ ¡√ƒ «Í¤Ò∂ ’π fi √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ «√º ÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Ú⁄ ’∆ ¡Èπ Ì Ú ’∆Â≈ ‘À «’ «√º ÷ ’œ Ó ˘ ÏÁÈ≈Ó ’È Ò¬∆ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ «¬º ’ Â≈ÒÓ∂ Ò Óπ « ‘ø Ó ⁄Ò≈¬∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ”” √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï „∂ √ ∆ È∂ ÈÀ ‡ Ú’ ˘ ““‡± - ± Í ∆˜-¬∂ - ‡Ú∆‡ ‡«Úº ‡  ‡Ã Ø Ò ÎÀ ’ ‡∆ «¬È ˙Ú‚à ≈ ¬∆Ú”” Áº « √¡≈ ¡Â∂ «ÍØ  ‡ ˘ ““«¬º ’ Ù≈ÈÁ≈ ¡À ’ √ÍØ ˜ ”” Ú‹Ø ∫ Íà ٠ø √ ≈ ’∆Â∆¢

«√º÷ ÎÀ‚∂ÙÈ (Ô±.’∂.) Á∂ ÍÃË≈È Á≈ Á≈¡Ú≈ «√º ÷ ÎÀ ‚ ∂ Ù È (Ô± . ’∂ . ) Á∂ ÍÃ Ë ≈È Ì≈¬∆ ¡Ó∆’ «√ø ÿ È∂ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ «’ ““√≈‚∂ «Ú⁄≈ «Ú⁄ «‹√ ÈÀ º ‡ Ú’ Á≈ ÍÁ≈Î≈Ù ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À , ¿π È ∑ ª Á∂ ’π È À ’ ÙÈ «√º Ë ∂ ‹ª ¡«√º Ë ∂ Âœ  ”Â∂ Ì≈ √’≈ È≈Ò ‹π Û ∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ¡Ó∆’∆ Íà ٠≈√È, Ô± . ’∂ . Á∆ √’≈, ’À È ∂ ‚ ∆¡È ¡Ê≈‡∆¡ª ¡Â∂ ‘Ø  ª ˘ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’ ™fi ’≈Ú≈¬∆ ’È¢ «√º ÷ Íà À √ ¡À √ Ø √ ∆¬∂ Ù È Á∂ ‹√Ú∆ «√ø ÿ È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «¬º ’ Ï‘π  ‘∆ √Ú≈◊ÂÔØ ◊ √Ø Â ‘À «‹√ Á≈ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ √≈Òª «Ú⁄ Áπ È ∆¡≈ Ì Á∂ «√º ÷ ª Áπ ¡ ≈≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢


Vol. No. 205

Wednesday, 01 December-07th December 2021

Price $ 1.00

Editor : Pardeep Bains www.nripost.com

’ÀÈ∂‚≈ Íπº«‹¡≈ ’Ø«Ú‚-AI Á≈ ÈÚª Ú∂∆¡À∫‡ “ ˙ Ó ≈ ¬ ∆ ¥ œ È ” , E Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ ‘ج∆ ÍπÙ‡∆ ‡Ø  ª‡Ø (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- √Ø Ó Ú≈ ˘ ’À È ∂ ‚ ≈ È∂ ’Ø«Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ “˙Ó≈¬∆¥œ È ” Á∂ C ‘Ø  Ó≈ÓÒ∂ Á‹ ’∆Â∂ ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ «ÚÁ∂ Ù ª ÂØ ∫ ÍÂ∂ √À ∫ ’Û∂ ÒØ ’ ª ˘ Ú∆ √’≈ ‘≈¬∆ «√’ Óø È ’∂ ⁄º Ò ‘∆ ‘À Â∂ «¬È∑ ª √≈«¡ª ˘ ‡À √ ‡ ’Ú≈¿π ‰ Ò¬∆ ¡≈«÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ √Ø Ó Ú≈ ˘ «’¿± « Ï’ ÚºÒØ∫ ¡≈͉∂ Í«‘Ò∂ “˙Ó≈¬∆¥œ È ” ’∂ √ Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ Â∂ ˙‡Ú≈ ÍÏ«Ò’ ‘À Ò Ê È∂ Ù≈Ó Âº ’ B ‘Ø  Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆¢ Ú∆’À ∫ ‚ ¿π º  ∂ ˙‡Ú≈ «Úº ⁄ «ÓÒ∂ «¬√ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ Í«‘Ò∂ ÁØ Ó≈Ó«Ò¡ª È≈ÒØ ∫ «¬‘ Úº ÷ ∂ √È¢ ˙‡Ú≈ Á∂ ÓÀ ‚ ∆’Ò ¡≈Î∆√ ¡≈Î ‘À Ò Ê ‚≈∑ Ú∂  ≈ ¡À « ⁄˜ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ˙‡Ú≈ Á∂ «¬‘ ⁄≈∂ Ó≈ÓÒ∂ «¬º ’ Á± ‹ ∂ ÂØ ∫ Úº ÷ ∂ ‘È¢ «¬‘ ⁄≈∂ ÒØ ’ ¡≈¬∆√Ø Ò ∂ ‡ ’ ‘∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ ˙‡Ú≈ «Úº ⁄ ‘Ø  √ø Ì ≈Ú∆ Ó≈Ó«Ò¡ª Ï≈∂ ¿π È ∑ ª ˘ ¡‹∂ ’Ø ¬ ∆ ‹≈‰’≈∆ È‘ƒ ‘À ¢ ‘À « ÓÒ‡È «Úº ⁄ Ú∆ B Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ˙ȇ≈∆˙ Á∂ ¿π º ÿ ∂ ‚≈’‡ Úº Ò Ø ∫ «¬√ Â∑ ª Á∂ ‘Ø  Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ Á∆ ⁄∂  ≈ÚÈ∆ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ÍÃ Ø « Úø √ Úº Ò Ø ∫ ’Ø « Ú‚-AI Á∆ ϱ √ ‡ ‚Ø ˜ Á∂ ‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº ⁄ Ú∆ Â∂ ˜ ∆ «Ò¡ªÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ‚≈∑ Ó±  È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ÚÀ ’ √∆È∂ Ù È ‘∆ «¬√ Ú≈«¬√ ÂØ ∫ Ï⁄‰ Á∆ √º Ì ÂØ ∫ ¡«‘Ó ’π ø ‹ ∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «¬‘ Ú∆ ¡≈«÷¡≈ «’ Íà « Úø √ Ó’ Â∂ Î≈¬∆˜ ¡À ∫ ‡∆ Ú≈«¬Ò «Íº Ò ˜ Ï≈∂ Ú∆ ÎÀ ‚ Ò √’≈ È≈Ò ◊º Ò ’ ‘∆ ‘À ¢

“˙Ó≈¬∆¥œÈ”

’ÀÈ∂‚≈ ÂØ∫ ‘ª◊ ’ª◊ ◊¬∂ «Ú¡’Â∆ «Úº⁄ Í≈«¬¡≈ «◊¡≈ “˙Ó≈¬∆¥œÈ” Ú≈«¬√ ‡Ø  ª‡Ø - FB √≈Ò≈ «¬º ’ «Ú¡’Â∆, «‹‘Û≈ ͱ  ∆ Â∑ ª ÚÀ ’ √∆È∂ « ‡‚ √∆, ’À È ∂ ‚ ≈ ÂØ ∫ ‘ª◊ ’ª◊ «◊¡≈, ¿π √ Á∂ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂ ∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ “˙Ó≈¬∆¥œ È ” È≈Ò ◊à √  ‘Ø ‰ Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ Á≈ ÷π Ò ≈√≈ ‘ª◊ ’ª◊ Á∂ «‚Í≈‡ÓÀ ∫ ‡ ¡≈Î ‘À Ò Ê Á∂ √À ∫ ‡ Îœ  ‘À Ò Ê ÍÃ Ø ‡ À ’ ÙÈ Úº Ò Ø ∫ ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ¡‹∂ º ’ «¬‘ √ÍÙ‡ È‘ƒ ‘Ø √«’¡≈ ‘À «’ «¬‘ ‡À Ú Ò ’À È ∂ ‚ ∆¡È √∆ ‹ª È‘ƒ¢ Í ¿π ‘ A@ ÈÚø Ï  ˘ ¬∂ ¡  ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ ÎÒ≈¬∆‡ ¬∂ √ ∆@@G ≈‘ƒ ÚÀ È ’± Ú  ÂØ ∫ ‘ª◊ ’ª◊ Í‘π ø « ⁄¡≈ Â∂ AG ÈÚø Ï  ˘ ¿π √ «Úº ⁄ Òº ¤ ‰ Ș ¡≈¿π ‰ Òº ◊ ∂ ¢ ‘ª◊ ’ª◊ Á∂ «√‘ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Í«‘Òª «¬‘ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ «Ú¡’Â∆ ˘ Ú≈«¬√ «¬º ’ ‘Ø  ‡À Ú Ò ÂØ ∫ ‘Ø « ¬¡≈ √∆ «‹‘Û≈ √≈¿± Ê ¡Î∆’≈ ÂØ ∫ ¿π º Ê ∂ ¡≈«¬¡≈ √∆ Â∂ ∆◊Ò ¬∂ ¡ ÍØ  ‡ ‘Ø ‡ Ò «Úº ⁄ ¿π √ ∂ Óø « ‹Ò ¿π º  ∂ ‘∆ «‘ «‘≈ √∆¢ «¬√ √Ó∂ ∫ ÁØ Ú ª «Ú¡’Â∆¡ª ˘ ’π ¡ ≈ȇ∆È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ‘ª◊ ’ª◊ Á∂ «√‘ ¡«Ë’≈∆¡ª ¡Èπ √ ≈ Á± ‹ ≈ ‡À Ú Ò CF √≈Ò≈ «Ú¡’Â∆ ‘À «‹‘Û≈ AA ÈÚø Ï  ˘ Í‘π ø « ⁄¡≈¢ ÁØ Ú ª «Ú¡’Â∆¡ª ˘ Î≈¬∆˜-Ï≈«¬˙¡À È ‡À ’ ÚÀ ’ √∆È Á∆¡ª B-B ‚Ø ˜ ª Òº ◊ ∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª ‘È¢

‡∆’≈’È È≈ ’≈¿π‰ Ú≈Ò∂ È‘ƒ ’ √’‰◊∂ ˜‘≈‹ ¡Â∂ ∂Ò Á≈ √Î ˙‡≈Ú≈- AB √≈Ò ÂØ ∫ ¿π º Í  ¿π Ó  Á∂ ¿π È ∑ ª ÒØ ’ ª ˘ ‘Ú≈¬∆ ‹‘≈˜ ‹ª ∂ Ò ◊º ‚ ∆ «Úº ⁄ È‘ƒ ⁄Û∑ È «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ «‹È∑ ª Á≈ ͱ  ≈ ‡∆’≈’‰ È‘ƒ ‘Ø « ¬¡≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ‘π ‰ ’Ø « Ú‚-AI Á≈ ÈÀ ◊ ∂ « ‡Ú ‡À √ ‡ Ú∆ Ï‘π  ∂ ÒØ ’ ª Á∆ ÓÁÁ È‘ƒ ’ √’∂ ◊ ≈¢

«¬‘ Í≈«Ò√∆ C@ ¡’± Ï  ÂØ ∫ ÍÃ Ì ≈Ú∆ ‘Ø ‰ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ Í «‹È∑ ª ‡À Ú Ò˜ Á≈ ‡∆’≈’‰ È‘ƒ ‘Ø « ¬¡≈ ¿π È ∑ ª Ò¬∆ ÎÀ ‚ Ò √’≈ È∂ ÊØ Û ∑ ∂ √Ó∂ ∫ Á∆ Óπ ‘ Ò «Áº  ∆ ‘À Â∂ ¿π ‘ ¡≈͉∂ ‡«º Í ÂØ ∫ GB ÿø ‡ ∂ Í«‘Òª ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÈÀ ◊ ∂ « ‡Ú Óœ Ò ∆«’¿± Ò  ‡À √ ‡ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‹‘≈˜ ⁄Û∑ √’Á∂ ‘È ‹ª ∂ Ò ◊º ‚ ∆ Á≈ √Î ’ √’Á∂ ‘È¢ «¬‘ ÈÚª «ÈÔÓ ’ÀÈ∂‚≈ ÚºÒØ∫ ’Ø«Ú‚-AI Á∂ “˙Ó≈¬∆¥œ È ”Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÈÚ∂ ∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬º ’ Ú≈∆ «Î √‘º Á ª Ïø Á ’È Â∂ Ì≈∆ √’∆«Èø ◊ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ Á≈ ‚ ÍÀ Á ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ÚÒ‚ ‘À Ò Ê ¡≈◊∂ È ≈¬∆˜∂ Ù È ¡Èπ √ ≈ “˙Ó≈¬∆¥œ È ” ÂØ ∫ «√’ Ï‘π  «‹¡≈Á≈ ‘À Í ¡‹∂ Ú∆ «¬√ Ï≈∂ ÍÏ«Ò’ ‘À Ò Ê ¡«Ë’≈∆ Â∂ «Ú«◊¡≈È∆ Ï‘π  ≈ ’π º fi È‘ƒ ‹≈‰Á∂ ¢

Tel. +1 (905) 452-4548

“√’≈ÏØ √ÏÚ∂¡” «ÚÙ≈Ò ‹ÓÈ √πø◊-ÏØ«ø◊ ÓÙ∆È Ò¬∆ ‹ÒÁ «Ò¡ªÁ∆ ‹≈Ú∂◊∆ ’ÀÈ∂‚≈ ˙∫‡≈∆˙ (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «¬º ’ «ÚÙ≈Ò ‹ÓÈ √πø◊-ÏØ«ø◊ ÓÙ∆È √’≈ÏØ √ÏÚ∂ ¡ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ «Ò¡ªÁ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «‹Ú∂ ∫ ¡√ƒ Ó‘ªÓ≈∆ «Ú⁄Ø ∫ Ï≈‘ «È’Ò ‘∂ ‘ª, ÓÀ ‡ Ã Ø « Òø ’ √ ¿π √ ≈∆ ’ «‘≈ ‘À ¡Â∂ Óπ Û -¿π √ ≈∆ ’ «‘≈ ‘À , ‡ª«‹º ‡ ÈÀ º ‡ Ú’ «‹‘Û≈ ¡≈͉∂ ’√‡Ó˜ ˘ Í«‘Ò «Áø Á ≈ ‘À ¢ ˙∫‡≈∆˙ Á∆ ‡ª«‹º ‡ ¬∂ ‹ ø √ ∆, ÈÚ∂ ∫ ’√‡Ó ‡Ã À Ú Ò ÍÀ ‡ È ¡Í‰≈ ’∂ Â∂ Âπ ‘ ≈˘ ‘Ø  ÒØ Û ƒÁ∆¡ª √«Ú√˜ Íà Á ≈È ’È Á∂ È≈Ò-È≈Ò, ÈÚ∂ ∫ √ÏÚ∂ ¡ , Ò≈¬∆‡ ∂ Ò ‡ª«‹º ‡ (¡À º Ò ¡≈‡∆) ¿π √ ≈ ’∂ ¡Â∂ Óœ ‹ ± Á ≈ √«Ú√˜ «Ú⁄ Ú≈Ë≈ ’’∂ , ‡ª«‹º ‡ ˘ ⁄π ‰ È≈ ‘Ø  ¡≈√≈È Ï‰≈ ‘∆ ‘À ¢ ÓÀ ‡ Ã Ø « Òø ’ √, ˙ȇ≈∆˙ Á∆ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ «’‘≈ «’ ’≈◊Ø ‹‘≈˜ ‹ø Ï Ø «Ú˜È ˘ ˙ȇ≈∆˙ fi∆Ò “Â∂ ˙Ù≈Ú≈ Á∆ Ïø Á ◊≈‘ “Â∂ Í‘π ø ⁄ ‰ Ò¬∆ ÁØ ‘¯Â∂ Òº ◊ ‰◊∂ «‹º Ê ∂ «¬√ Á≈ Ó≈Ò ¿π  ≈«¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ ¡Â∂ ÓÀ ’ ’Ø Ú È Ø ‚ ¡Â∂ Ù∂ Í ≈‚ ¡À Ú ∂ « È¿± ¬∆√‡ «Ú÷∂

√‡∂ « ‹ø ◊ ◊≈¿± ∫ ‚ “Â∂ «Ò‹≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈, «‹º Ê ∂ «¬√ ˘ «Â¡≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ’∆Ï B,@@@ ‡È ÓÙ∆È∆ ‹Ø «’ ’À È ∂ ‚ ∆ √‡∂ Ù È Á∂ Áº ÷ ‰ Úº Ò ÷π Á ≈¬∆ ’∂ ◊ ∆, ˘ «ÈÚ≈√∆¡ª Áπ ¡ ≈≈ √π fi ≈¬∂ ◊¬∂ B@@ È≈Úª ⁄Ø ∫ ¡◊Ò∂ √≈Ò «¬º ’ È≈Ó «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ˙Ê∂ ‘∆ BI ÈÚø Ï  º ’ , ÓÀ ‡ Ã Ø « Òø ’ √ È∂ «’‘≈, «ÈÚ≈√∆ «¬√ Á∂ È≈Ó’È Ú≈Ò∂ Íø È ∂ “Â∂ ¡À ∫ ‡∆¡ª Á∆ «¬º ’ ¤Ø ‡ ∆ √± ⁄ ∆ “Â∂ ÚØ ‡ ’ √’Á∂ ‘È, ‹ÁØ ∫ ÓÙ∆È ¡◊Ò∂ √≈Ò √≈¬∆‡ “Â∂ Í‘π ø ⁄ Á∆ ‘À ª ‹∂  ± Á∆ ÿØ Ù ‰≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢

AC √≈Òª «Úº⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈∆ ◊À√ Á∆¡ª ’∆Óª AA √À∫‡ ÍÃÂ∆ Ò∆‡ ÿº‡∆¡ª ˙∫‡≈∆˙ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂ ∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ˙Ó≈¬∆¥œ È Á∂ Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á AC √≈Òª «Úº ⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈∆ ¡À È ∆ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ◊À √ Á∆¡ª ’∆Óª ¡⁄≈È’ ‘∂ · ª «‚º ◊ ∆¡ª ‘È¢ ◊À √ Íø Í ˜ ¿π º  ∂ ◊À √ Á∆¡ª ’∆Óª AA √À ∫ ‡ Íà  ∆ Ò∆‡ ÿº ‡ ◊¬∆¡ª¢ ’À È ∂ ‚ ∆¡È˜ Îœ  ¡ÎØ  ‚∂ Ï Ò ¡À È ‹∆ Á∂ Íà À ˜ ∆‚À ∫ ‡ ‚À È ÓÀ ’ ‡∆◊ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ’œ Ó ∆ ͺ Ë  ¿π º  ∂ ◊À √ Á∆¡ª ’∆Óª A.CB Íà  ∆ Ò∆‡ ÿ‡‰◊∆¡ª Í ‘ÎÂ∂ Á∂ Óº Ë «Úº ⁄ «¬È∑ ª Á∂ «¬º ’ Ú≈∆ Óπ Û Úˉ Á∆ √ø Ì ≈ÚÈ≈ ‘À ¢ ◊ÒØ Ï Ò Íº Ë  ¿π º  ∂ ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á∆¡ª ’∆Óª ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂ ∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ’≈È Ùπ º ’ Ú≈ ˘ «‚º ◊ ∆¡ª¢ «¬√ ÈÚ∂ ∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ≈‘ƒ ‡À Ú Ò ’È Ú≈Ò∂ «ÚÁ∂ Ù ∆ È≈◊«’ª Á∆ ¡À ∫ ‡∆ ¿π º  ∂ ÏÀ È Ò≈¿π ‰ Á∆ Óø ◊ Ú∆ ¿π º · ‘∆ ‘À ¢ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ ‹ÈÚ∆ Ú≈Ò∂ ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á≈ ’ª‡À ’ ‡ AC.A Î∆ √Á∆ ‘∂ · ª «‚º ◊ «◊¡≈ ‹ª «¬‘ ¡≈«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ «¬√ «Úº ⁄ A@.BD ¡Ó∆’∆ ‚≈Ò Á∆ ’Ó∆ ¡≈¬∆ Â∂ «¬√ √Ó∂ ∫ «¬‘ FH.AE ¡Ó∆’∆ ‚≈Ò Íà  ∆ ÏÀ  Ò ‘À ¢ ‹ÁØ ∫ «¬‘ ’Ó∆ ¡≈¬∆ ª ¿π √ √Ó∂ ∫ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ ÊÀ ∫ ’√«◊«Úø ◊ Á∆ ¤π º ‡ ∆ ‘Ø ‰ ’≈È ¡Ó∆’≈ Á∆ √‡≈’ Ó≈«’‡ Ïø Á √∆¢ ÓÀ ’ ‡∆◊ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬√ Ò¬∆ ¡≈͉∆¡ª

«‹È√∆ ‘ÓÒ∂ Â∂ ÙØÙ‰ Á≈ «Ù’≈ √ºÌȪ ÂØ∫ √Ó∆ Âœ ¿πºÂ∂ ’ÀÈ∂‚≈ «Ú⁄ ’Ø«Ú‚-AI Óπ¡≈Î∆ Óø◊∂◊∆ ’ÀÈ∂‚∆¡È √’≈ ¡Â∂ «ÓÒ‡∆ ¡≈◊±¡ª +1,656 ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂

‡Ø  ª‡Ø (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)’À È ∂ ‚ ∆¡È √’≈, «ÓÒ‡∆ ¡≈◊± ¡ ª È≈Ò Ò ’∂ ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ «‹È√∆ ‘ÓÒ∂ Â∂ «‹È√∆ ÙØ Ù ‰ Á≈ «Ù’≈ √º Ì Èª ÂØ ∫ √Ó∆ Âœ  ¿π º  ∂ Óπ ¡ ≈Î∆ Óø ◊ ∂ ◊ ∆¢ º « ÷¡≈ Óø  ∆ ¡È∆Â≈ ¡≈Èø Á , «‚͇∆ º « ÷¡≈ Óø  ∆ ‹Ø ‚ ∆ Ê≈Ó√ Â∂ «‚ÎÀ ∫ √ √‡≈Î Á∂ ⁄∆Î ‹ÈÒ Ú∂ È ¡≈«¬ È∂ ‹≈∆ ’∆Â∂ «¬º ’ √ªfi∂ «Ï¡≈È «Úº ⁄ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬‘ Óπ ¡ ≈Î∆ Ú⁄± ¡ Ò∆ Âœ  ¿π º  ∂ AC Á√ø Ï  Áπ Í «‘∂ A Ú‹∂ Óø ◊ ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬√ √ªfi∂ «Ï¡≈È «Úº ⁄ ¡≈«÷¡≈ «◊¡≈ «’ «‹È∑ ª ˘ Èπ ’ √≈È Í‘π ø « ⁄¡≈ ‘À ¿π È ∑ ª È≈Ò

«٫¡ª ˘ √π Ë ≈È Ò¬∆ ¡√ƒ ¡Â∆ «Úº ⁄ «‹È√∆ ‘Ó«Ò¡ª Â∂ «‹È√∆ ÙØ Ù ‰, «‹√ «Úº ⁄ Âø ◊ Í∂ Ù ≈È ’∆Â≈ ‹≈‰≈ Â∂ ͺ ÷ Í≈ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈, Á≈ «Ù’≈ «‚ÎÀ ∫ √ ‡∆Ó Á∂ Óœ ‹ ± Á ≈ Â∂ √≈Ï’≈ ÓÀ ∫ Ïª ’Ø Ò Ø ∫ ‹ÈÂ’ Óπ ¡ ≈Î∆ Óø ◊ ª◊∂ ¢ «¬È∑ ª ¡«Ë’≈∆¡ª Â∂ ¡≈◊± ¡ ª È∂ ¡º ◊ ∂ ¡≈«÷¡≈ «’ √≈‚∆ ¡≈◊∂ È ≈¬∆˜∂ Ù È «Úº ⁄ «‹È√∆ ‘ÓÒ∂ , «‹È√∆ ÙØ Ù ‰, «Òø ◊ Á∂ ¡Ë≈ ¿π º  ∂ «’√∂ Ú∆ Â∑ ª Á∂ ͺ ÷ Í≈ Ҭ∆ ’Ø ¬ ∆ ʪ È‘ƒ¢ Í ¡√ƒ «¬‘ Ú∆ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ «’Â∂ È≈ «’Â∂ √≈ÊØ ∫ ’Ø ¬ ∆ Ìπ º Ò ‘Ø ¬ ∆ ‘À «‹√ ’≈È √≈‚∂ ÒØ ’ ª ˘ Èπ ’ √≈È Í‘π ø « ⁄¡≈ ‘À ¢

¡À’«‡Ú Ó≈ÓÒ∂ 2 6 ,0 6 8 ’Ø«Ú‚-AI ’∞Ò ’∂√ 1,791,798 √∆«Ô√/«’‡z ∆’Ò 480 ÓΩÂ≈∫ 29,680 ·∆’ ‘ج∂

1,736,050

Úº‚∆¡ª ‡À’È∆’Ò ’øÍÈ∆¡ª ¿πºÂ∂ «‚‹∆‡Ò √«Ú√ ‡À’√ Ò≈◊± ’È Á≈ «Ú⁄≈ ’ ‘∆ «ÒÏÒ √’≈ ˙∫‡≈∆˙ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «ÒÏÒ √’≈ Úº ‚ ∆¡ª ‡À ’ È∆’Ò ’ø Í È∆¡ª ¿π º  ∂ «‚‹∆‡Ò √«Ú√ ‡À ’ √ Ò≈◊± ’È Á≈ «Ú⁄≈ ’ ‘∆ ‘À ¢ «¬‘ √º Ì ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ‘Ϋ¡ª «Úº ⁄ ‘∆ «Ò¡ªÁ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «Úº  Óø  ∆ «¥√‡∆¡≈ Î∆ÒÀ ∫ ‚ Á∂ Â˜Ó≈È È∂ «¬√ ◊º Ò Á∆ Íπ Ù ‡∆ ’∆Â∆ «’ √’≈ È∂ «¬√ «Ïº Ò Á∂ ÷Û∂ ˘ ¡ø « ÂÓ ¤Ø ‘ ª Á∂ ‰ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬º ’ √’≈∆ √±   È∂ Áº « √¡≈ «’ «¬√ «Ïº Ò Á≈ ÷Û≈ ‹ª «¬√ Ï≈∂ √Ò≈‘ ÓÙÚ≈ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ⁄π º « ’¡≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ ¡◊Ò≈ ’ÁÓ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Â∂ «¬‘ «¬√ √≈Ò Á∂ ¡ø  º ’ ¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Ï∆Â∂ B@BA Á∂ Ï‹‡ «Úº ⁄ ’∆Â∂ ◊¬∂ Ú≈¡Á∂ Óπ  ≈Ï’ «ÒÏÒª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ ‡À ’ √ ¡◊Ò∂ E √≈Òª «Úº ⁄ C.D «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò «Ò¡≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬‘ ‡À ’ √ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ¡≈Í∂ ‡ ’È Ú≈Ò∆¡ª Úº ‚ ∆¡ª ’ø Í È∆¡ª, √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó˜, «‹Ú∂ ∫ «’ ¡À Ó ∂ ˜ œ È , ◊± ◊ Ò Â∂ Î∂ √ Ïπ º ’ Á∂ È≈Ò È≈Ò ¿± Ï  Â∂ ¬∂ ¡ Ï∆¡À È Ï∆ ¿π º  ∂ Ò≈¬∂ ‹≈‰◊∂ Â∂ ¡≈ÈÒ≈¬∆È «¬Ù«Â‘≈ª ÂØ ∫ «¬È∑ ª ˘ ¡≈ÓÁÈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ Í ¡’± Ï  «Úº ⁄ Á ¡≈◊∂ È ≈¬∆˜∂ Ù È Îœ  «¬’Èœ « Ó’ ’Ø - ¡≈Í∂ Ù È ¡À ∫ ‚ «‚ÚÀ Ò ÍÓÀ ∫ ‡ AE Î∆ √Á∆ ◊ÒØ Ï Ò «ÓÈ∆ÓÓ ’≈ÍØ  ∂ ‡ ‡À ’ √ ∂ ‡ Ú≈Ò∆ ‚∆Ò ¿π º  ∂ √«‘Ó ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ «‹√ «‘ ں ‚ ∆¡ª Â∂ Úº ‚ ≈ Óπ È ≈Î≈ ’Ó≈¿π ‰ Ú≈Ò∆¡ª ◊ÒØ Ï Ò ’ø Í È∆¡ª ˘ ¿π È ∑ ª Á∂ Ù ª

˘ ’π º fi ‡À ’ √ ¡Á≈ ’È∂ ÍÀ ‰ ◊∂ «‹È∑ ª Á∂ Ù ª «Úº ⁄ «¬‘ ’ø Í È∆¡ª ¡≈Í∂ ‡ ’Á∆¡ª ‘È¢ «¬‘ Ú∆ ¡≈«÷¡≈ «◊¡≈ «’ Ì≈Ú∂ ∫ «¬‘ ’ø Í È∆¡ª √Ïø Ë Â Á∂ Ù ª «Úº ⁄ Óœ ‹ ± Á ‘Ø ‰ ‹≈ È≈ ‘Ø ‰ «¬È∑ ª ˘ «¬‘ ‡À ’ √ Á∂ ‰ ∂ ‘∆ ÍÀ ‰ ◊∂ ¢ «¬√ √Ófiœ  ∂ «‘ Á∂ Ù B √≈Òª Ò¬∆ Ô± È ∆Ò∂ ‡ Ò ‡À ’ √ È≈ Ò≈¿π ‰ ¿π º  ∂ √«‘Ó ‘Ø ¬ ∂ ¢ ’À È ∂ ‚ ≈ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¿π ‘ ¡≈͉≈ ‡À ’ √ Óπ Ò ÂÚ∆ ’ Á∂ Ú ∂ ◊ ≈ Â∂ «¬‘ ‡À ’ √ ¿π √ √±   «Úº ⁄ ‘∆ Ò≈◊± ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ‹∂ ˙¬∆√∆‚∆ B@BD º ’ Ò≈◊± È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ‘≈Òª«’ «¬‘ ‡À ’ √ B@BD º ’ ¡Á≈ È‘ƒ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Í B@BB «Úº ⁄ ͱ  ÏÍÃ Ì ≈Ú∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬√ È≈Ò Úº ‚ ∆¡ª ‡À ’ È∆’Ò ’ø Í È∆¡ª Á≈ ‡À ’ √ «Ïº Ò «¬º ’ «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò ÂØ ∫ Ú∆ Úº Ë ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢

È’Ò∆ ¡œÈÒ≈¬∆È ÍÃØÎ≈¬∆Òª Á∆ ÚÂØ∫ ’ Ϻ«⁄¡ª ˘ ´Ì≈¿π‰ Ò¬∆ ‡Øª‡Ø Ú≈√∆ “Â∂ A@@ ÂØ∫ ÚºË ¡Í≈˪ Á≈ ÁØÙ ‡Ø  ª‡Ø (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ‡Ø  ª‡Ø Á∂ «¬º ’ «Ú¡’Â∆ ˘ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ “Â∂ È’Ò∆ ¡œ È Ò≈¬∆È ÍÃ Ø Î ≈¬∆Òª Á∆ ÚÂØ ∫ ’’∂ Ϻ « ⁄¡ª ˘ ’«Ê œ  “Â∂ ´Ì≈¿π ‰ Ò¬∆ A@@ ÂØ ∫ Úº Ë ÁØ Ù ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢ ‹Ø √ Í≈˙ÒØ ’≈˙‡È (CE), “Â∂ Ï≈Ò ÍØ  ÈØ ◊ à ≈ Î∆ º ÷ ‰ ¡Â∂ ω≈¿π ‰ √Ó∂  ’π º Ò ACH ¡Í≈˪ Á≈ ÁØ Ù Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬º ’ «È¿± ˜ ∆Ò∆˜ «Úº ⁄ , Íπ « Ò√ È∂ «’‘≈ «’ ’≈˙‡È “Â∂ ÁØ Ù ‘À «’ ¿π √ È∂ Ϻ « ⁄¡ª ˘ «‹È√∆ ÙØ Ù ‰ ’È Ú≈Ò∆¡ª ÎØ ‡ Ø ¡ ª ¡Â∂ Ú∆‚∆˙ Ì∂ ‹ ‰ Ò¬∆ ÓÈ≈¿π ‰ Ò¬∆ ‹≈¡Ò∆ ÍÃ Ø Î ≈¬∆Òª Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆¢ «¬‘ «◊à ΠÂ≈∆ BG ¡’± Ï  ˘ Ò≈À ∫ √ ¡À Ú ∂ « È¿± ¬∆√‡ ¡Â∂ «Ó‚ÒÀ ∫ ‚ ¡À Ú ∂ « È¿± È∂ Û ∂ √⁄ Ú≈ø ‡ Á∂ Ò≈◊± ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ Íπ « Ò√ ˘ «⁄ø  ≈ ‘À «’ ‘Ø  Ú∆ Í∆Û ‘Ø √’Á∂ ‘È ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‹ª⁄ ‹≈∆ ‘À ¢ ‹ª⁄’Â≈ «’√∂ Ú∆ ‹≈‰’≈∆ Á∂ ‰ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ ˘ DAF-H@H-HE@@ “Â∂ √ø Í ’ ’È Ò¬∆ ’«‘ ‘∂ ‘È ‹ª DAF-BBB‡∆¡≈¬∆Í∆¡À º √ (HDGG) “Â∂ ¡«◊¡≈ œ  “Â∂ ¥≈¬∆Ó √‡œ Í ˜ È≈Ò √ø Í ’ ’È Ò¬∆ ’«‘ ‘∂ ‘È¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

www.nripost.com

“˙Ó∆¥≈È” Ú≈«¬√

‘π‰ ÷ÂÈ≈’ “˙Ó∆¥≈È”, ‚ÏÒÔ±¡Àº⁄˙ È∂ Í≈«¬¡≈ “Ú∂∆¡À∫‡ ¡≈¯ ’ø√È” Á∆ ÙÃ∂‰∆ ”⁄ √ø¥ÓÂ

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È . ¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)Áº÷‰∆ ¡¯∆’≈ ÿº‡ ÂØ∫ ÿº‡ «√‘ √ø ◊ ·È «ÚÙÚ ÏØÂ√Ú≈È≈ (‚ÏÒÔ±¡Àº⁄˙) È∂ ‘≈ø◊ ’≈ø◊ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ”⁄ Í≈¬∂ Ô± ’∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ ’ØØÈ≈ Ï∂Ò«‹ÔÓ Ú≈«¬√ Á∂ ÈÚ∂ ∫ ± Í «¬˜≈¬∆Ò “˙Ó∆¥≈È” ˘ ÒÀ ’∂ ÷Â∂ ‚ÀÈÓ≈’ Á∆ ÿø ‡ ∆ Ú‹≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ «¬‘ Ú≈«¬√ Ï‘π  È∆ÁÒÀ∫‚ 13 Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÎÀ Ò «‘≈ ‘À Â∂ ‚À Ò ‡≈ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ÂØ ∫ Ú∆ «˜¡≈Á≈ ÷ÂÈ≈’ ‘À ¢ «¬√ ◊º Ò Á≈ ¡ø Á ≈˜≈ «¬√ ◊º Ò ÂØ ∫ Ò≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ «ÚÙÚ «√‘ √ø ◊ ·È È∂ «¬√ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ˘ “ÚÀ  ∆¡À ∫ ‡ ¡≈¯ ’ø √ È” Á∆ Ùà ∂ ‰ ∆ «Ú⁄ º « ÷¡≈ ‘À ¢ “˙Ó∆¥≈È” Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ ÷Â∂ ˘ Á∂ ÷ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ’¬∆ Á∂ Ù ª È∂ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ÂØ ∫ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Ô≈Â∆¡ª ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ ‘À ¢ «⁄ø  ≈ Á≈ ± Í ’∆ ‘À ? «¬√ Á≈ ’∆ ¡Ê ‘À ? «’√ ¡≈Ë≈ ”Â∂ «¬’ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ˘ «⁄ø  ≈ Á∂ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∆ Ùà ∂ ‰ ∆ «Ú⁄ º « ÷¡≈ «◊¡≈ ‘À ? «⁄ø  ≈ Á≈ ± Í «’ø È ≈ ÷ÂÈ≈’ ‘À ? «ÚÙÚ «√‘ √ø ◊ ·È Áπ ¡ ≈≈ ‘π ‰ Â’ «’ø È ∂ ± Í ª ˘ «⁄ø  ≈ Â∂ «ÁÒ⁄√Í∆ Ú‹Ø ∫ ÿØ « Ù ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ?

Á∂Ù

«⁄øÂ≈ Á∂ ±Í Á∆ ÙÃ∂‰∆ «Ú⁄ ÷ÂÈ≈’ Ú≈«¬√ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á∂ ÎÀ Ò ‰ Á∂ Áœ  ≈È «ÚÙÚ «√‘ √ø ◊ ·È È∂ ‘π ‰ Â’ E ÷ÂÈ≈’ ± Í ª ˘ “«⁄ø  ≈ Á∂ ± Í ” Á∆ Ùà ∂ ‰ ∆ «Ú⁄ º « ÷¡≈ ‘À ¢ Á¡√Ò «⁄ø  ≈ Á∂ ± Í ¿π ‘ ± Í ‘È, ‹Ø Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÎÀ Ò Á∂ ‘È¢ ◊ø Ì ∆ Òº ¤ ‰ «Á÷≈™Á≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª ”Â∂ ÚÀ ’ √∆È Á≈ ÍÃ Ì ≈Ú «Èͺ ÷ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ‹ª ‡∆’∂ Á≈ ÍÃ Ì ≈Ú ÿº ‡ ‹ªÁ≈ ‘À ¢

¡Ò¯≈ Ú∂∆¡À∫‡ ’Ø ØÈ ≈ Ú≈«¬√ Á∂ «¬√ Ú∂ ∆¡À∫ ‡ Á≈ ÍÃÌ≈Ú ÏÂ≈È∆¡≈ «Ú⁄ √∆¢ √Âø Ï  B@B@ «Ú⁄ «¬√ Ú≈«¬√ È∂ «Ïà ‡ ∂ È «Ú⁄ Ï‘π  ÂÏ≈‘∆ Ó⁄≈¬∆ √∆¢ «¬√ ’≈È ‘˜≈ª ‹≈Ȫ ⁄Ò∆¡ª ◊¬∆¡ª¢ «¬√ Ú≈«¬√ ˘ ÎÀ Ò ‰ ÂØ ∫ Ø ’ ‰ Ò¬∆ Á∂ Ù «Ú⁄ √ı Â≈Ò≈Ïø Á ∆ Ò≈◊± ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢

ÈÚø Ï  B@B@ «Ú⁄ Ïà ≈ ˜∆Ò Â∂ «¬√ Á∂ ¡≈√Í≈√ Á∂ ÷∂   «¬√ Ú≈«¬√ Á∆ ÒÍ∂ ‡ «Ú⁄ √È¢ «¬√ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ È∂ Òº ÷ ª ÒØ ’ ª ˘ ÎÛ «Ò¡≈¢ Ïà ≈ ˜∆Ò ¿π È ∑ ª Á∂ Ù ª «Ú⁄ Ù≈ÓÒ √∆ «‹º Ê ∂ ’Ø  Ø È ≈ Á≈ √Ì ÂØ ∫ Úº Ë ÍÃ Ì ≈Ú √∆¢

Ï∆‡≈ Ú∂∆¡À∫‡

¡’± Ï , B@B@ «Ú⁄ «¬‘ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Ì≈ «Ú⁄ ÂÏ≈‘∆ Á∂ ± Í «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈ √∆¢ Á∂ Ù «Ú⁄ Òº ÷ ª ÒØ ’ «¬√ Ú≈«¬√ Á∆ ÒÍ∂ ‡ «Ú⁄ ¡≈ ◊¬∂ ‘È¢ Òº ÷ ª ÒØ ’ ’≈Ò Á∆¡ª ◊Òª «Ú⁄ Ò∆È ‘Ø ◊¬∂ ¢ «¬√ ’≈È Á∂ Ù ’¬∆ Ó‘∆«È¡ª Â’ √ı Í≈Ïø Á ∆¡ª Á∂ ÿ∂  ∂ «Ú⁄ «‘≈¢

Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ «Úº ⁄ Ï∆‡≈ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ È∂ ÷ÂÈ≈’ ± Í ÒÀ «Ò¡≈ ‘À ¢ Ó¬∆, B@B@ «Úº ⁄ , «¬√ Ú≈«¬√ È∂ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ ¡Â∂ «¬√Á∂ ¡≈√Í≈√ Á∂ Á∂ Ù ª «Úº ⁄ Ì≈∆ ÂÏ≈‘∆ Ó⁄≈¬∆¢

«⁄øÂ≈ Á≈ ±Í «’øÈ≈ ‘À ÷ÂÈ≈’ Ú≈«¬√ Á∆ Ò≈◊ Á∆ ◊Â∆ Â∂ ıÂ∂ ˘ B «‘º « √¡ª «Ú⁄ Úø « ‚¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «ÁÒ⁄√Í∆ Á≈ ± Í ¡Â∂ «⁄ø  ≈ Á≈ «¬’ ‘Ø  ± Í ¢ «⁄ø  ≈ Á≈ ± Í «Ú¡≈‹ Á∂ ± Í È≈ÒØ ∫ ÚË∂  ∂ ¤±  ’≈∆ Â∂ ÷ÂÈ≈’ ‘À ¢ È≈Ò ‘∆ «⁄ø  ≈ Á∆ √ÎÒÂ≈ Á≈ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ’∂ √ ª ˘ Â∂ ˜ ’ √’Á≈ ‘À Â∂ ÚÀ ’ √∆È Á∆ ÍÃ Ì ≈ÚÙ∆ÒÂ≈ ˘ ÿ‡≈ √’Á≈ ‘À ¢ ‘π ‰ Â’ «ÚÙÚ «√‘ √ø ◊ ·È È∂ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á∂ D ± Í ª “¡Ò¯≈, Ï∆‡≈, ◊≈Ó≈ Â∂ ‚À Ò ‡≈” ˘ «⁄ø  ≈ Á∂ ± Í ª Á∆ Ùà ∂ ‰ ∆ «Ú⁄ º « ÷¡≈ ‘À ¢ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ «¬È∑ ª ⁄≈ ± Í ª È∂ Úº ÷ -Úº ÷ Á∂ Ù ª «Ú⁄ ÂÏ≈‘∆ Ó⁄≈¬∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ Ì≈ «Ú⁄ Ú∆ ’Ø  Ø È ≈ Á∆ Á± ‹ ∆ Ò«‘ ‚À Ò ‡≈ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ’≈È ‘∆ ¡≈¬∆ √∆¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬‡≈, «¬˙‡≈, ’≈Í≈, ‹∂ ‡ ≈, ¬∂ Í ∆√∆ÒØ ∫ Â∂ ·∂  ≈ ˘ «Ú¡≈‹ Á∆ Ùà ∂ ‰ ∆ «Ú⁄ º « ÷¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ «¬È∑ ª Ú∂  ∆¡À ∫ ‡√ Á≈ ÍÃ Ì ≈Ú ÿº ‡ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬È∑ ª ˘ «¬√ √± ⁄ ∆ ÂØ ∫ ‘‡≈ «Áº  ≈ «◊¡≈ √∆¢

Æ

◊≈Ó≈ ±Í

«⁄øÂ≈ ÙÃ∂‰∆ Á≈ ±Í ’∆ ‘À?

«‹Ú∂ ∫ ‘∆ ± Í ÎÀ Ò Á≈ ‘À «ÚÙÚ «√‘ √ø ◊ ·È «¬√ Á∆ È∂ « Û˙∫ «È◊≈È∆ ’Á≈ ‘À ¢ Ú≈«¬√ª ˘ «ÁÒ⁄√Í∆ Á∂ ± Í ª Ú‹Ø ∫ Ùà ∂ ‰ ∆Ϻ Ë ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬√ Ú≈«¬√ ”Â∂ ‚± ø ÿ ≈¬∆ È≈Ò ÷Ø ‹ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ‹∂ ’  ¡«Ë¡À È «Ú⁄ «¬‘ Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÎÀ Ò «‘≈ ‘À Ô≈È∆ «¬‘ «˜¡≈Á≈ ¤±  Ú≈Ò≈ ‘À ª «¬√ ˘ «⁄ø  ≈ Á∂ ± Í Á∆ Ùà ∂ ‰ ∆ ”⁄ º « ÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢

Æ Ú∂∆¡À∫‡ Á∆ ÙÃ∂‰∆ Úº÷-Úº÷ Ó≈ÍÁø‚ª Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ «ÈË≈ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «¬‘Ȫ ’≈’ª ˘ «Ú¡≈‹ Á∂ ± Í Ú‹Ø ∫ Ùà ∂ ‰ ∆Ϻ Ë ’È Ò¬∆ «Ë¡≈È «Úº ⁄ º « ÷¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ «‘ ’∆ Ú≈«¬√ Á∂ Ó± Ò „ª⁄∂ «Ú⁄ ’Ø ¬ ∆ ‹À È ∂ « ‡’ ÏÁÒ≈¡ ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ «¬‘ «¬√ ± Í «Úº ⁄ ‹≈«‰¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À «’ «¬√Á≈ √ø ⁄ ≈ ÚËÁ≈ ‘À «ÏÓ≈∆ Á≈ ͺ Ë  ÚËÁ≈ ‘À , «¬√ ”Â∂ ‡∆’∂ Á≈ ÍÃ Ì ≈Ú ÿº ‡ ‹ªÁ≈ ‘À ¢

Æ «ÚÙÚ «√‘ √ø ◊ ·È √Ó∂ ∫ -√Ó∂ ∫ ”Â∂ «¬√ Á∆ √Ó∆«÷¡≈ ’Á≈ ‘À ¢ √ø √ Ê≈ «ÁÒ⁄√Í∆ ¡Â∂ «⁄ø  ≈ Á∆¡ª Ùà ∂ ‰ ∆¡ª Á∂ ¡Èπ √ ≈ ± Í ª ˘ ‹Ø Û Á∆ Â∂ ÿ‡≈™Á∆ «‘ø Á ∆ ‘À ¢ «’√∂ ± Í Á∆ Ùà ∂ ‰ ∆ ˘ ÏÁÒ‰ ÂØ ∫ Í«‘Òª Â’È∆’∆ √Ò≈‘’≈ √Ó± ‘ «¬√Á≈ «Ú√«Âà  «ÚÙÒ∂ Ù ‰ ’Á≈ ‘À ¢ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∆ Ùà ∂ ‰ ∆ ÏÁÒ‰ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ◊π º Í Á∆¡ª «√¯≈Ùª ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘∆ «Ò¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢

‚ÀÒ‡≈ Ú∂∆¡À∫‡

˙Ó∆¥≈È Ú∂∆¡À∫‡ «¬‘ Ú≈«¬√ ÈÚøÏ B@BA «Ú⁄ √π÷∆¡ª «Ú⁄ ‘À¢ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ Ï‘π  √≈∂ Á∂ Ù «¬√ ± Í ÂØ ∫ ’Ó˜Ø  ‘È¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ «ÚÙÚ «√‘ √ø ◊ ·È È∂ «¬√ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ˘ ÒÀ ’∂ ¡Ò‡ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬‘ ‘π ‰ Â’ Á≈ √Ì ÂØ ∫ ÷ÂÈ≈’ ± Í ‘À ¢ Ì≈ È∂ Ú∆ «¬√ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ”Â∂ ¡≈͉∆ «⁄ø  ≈ ˜≈‘ ’∆Â∆ ‘À ¢

«ÏÇ∂È È∂ F ¡Î∆’∆ Á∂Ùª ˘ Í≈ÏøÁ∆ÙπÁ≈ √±⁄∆ «Ú⁄ º«÷¡≈ «ÏÇ∂È È∂ F ¡Î∆’∆ Á∂Ùª (Áº÷‰∆ ¡Î∆’≈, È≈Ó∆Ï∆¡≈, «˜øÏ≈ÏÚ∂ ¡Â∂ ÏØÂ√Ú≈È≈, Ò∂√ØÊØ ¡Â∂ ¡À√Ú≈Â∆È∆) ˘ ¡≈͉∆ Ô≈Â≈ Í≈ÏøÁ∆ √±⁄∆ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ’∆Â≈¢ «¬È∑ª Á∂Ùª Á∆¡ª ¿π‚≈‰ª ˘ ¡√Ê≈¬∆ Âœ ”Â∂ Óπ¡ºÂÒ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ «¬È∑ª Á∂Ùª ÂØ∫ «ÏÇ∂È ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ Ô≈Â∆¡ª ˘ √’≈ Áπ¡≈≈ ¡«Ë’≈ ‘Ø‡Ò «Ú⁄ A@ «ÁȪ Ò¬∆ ¡Òº◊-ÊÒº◊ «‘‰≈ ÍÚ∂◊≈¢

‘π‰ Â’ «¬‘ Á∂Ù Ò◊≈ ⁄πº’∂ ‘È ¿π‚≈‰ª ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆ Áº ÷ ‰∆ ¡¯∆’∆ Á∂ Ù ª Ò¬∆ ¿π ‚ ≈‰ª ” Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ú≈Ò∂ Á∂ Ù ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚËÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ Ô±  Í∆ √ø ÿ Á∂ ÓÀ ∫ Ï Á∂ Ù , Ô± È ≈¬∆«‡‚ Â∂ Í≈«’√Â≈È √º  ¡¯∆’∆ Á∂ Ù ª Á∂ √¯ Ò¬∆ Í≈Ïø Ë ∆ Ò◊≈¿π ‰ Ò¬∆¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈, √≈¿± Á ∆ ¡Ï, Ïà ≈ ‹∆Ò, ’À È ∂ ‚ ≈, ¬∆≈È, Í≈«’√Â≈È Ê≈¬∆ÒÀ ∫ ‚, Ùà ∆ ¶’≈, Ïø ◊ Ò≈ Â∂ ¡Ó∆’≈ È∂ ’¬∆ Á∂ Ù ª È∂ Ú∆ Ô≈Â≈ ” Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ Ïà ≈ ˜∆Ò È∂ Áº ÷ ‰∆ ¡¯∆’∆ Á∂ Ù ª ÂØ ∫ Òº ◊ ‰ Ú≈Ò∆ ¡≈͉∆ √∆Ó≈ ˘ Ú∆ √∆Ò ’È Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ Á∂ «√‘ Óø  ∆ È∂ ÂÓ≈Ó Á∂ Ù ª Á∆ ÂÎ ÂØ ∫ ¿π · ≈¬∂ ◊¬∂ «¬√ ’ÁÓ ˘ ¡Èπ « ⁄ ‘À Â∂ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ ¡‹∂ Íπ Ù ‡∆ È‘ƒ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À «’ ÈÚª Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Óœ ‹ ± Á ≈ ÚÀ ’ √∆È Á∂ Èπ ’ √≈Ȫ ˘ Ï∂ ¡ √ ’ √’Á≈ ‘À Â∂ ‘Ø  √ø ¥ Ó’ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‚ÏÒÔ± ¡ À ⁄ ˙ È∂ Ú∆ √≈∂ ≈Ù‡ª Á∆ √∂ Ë Ï≈˜∆ «Ú⁄ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ Í≈Ïø Á ∆ È‘ƒ ¿π · ≈¿π ‰ ∆ ‘À ¢

È≈¬∆‹∆∆¡≈ Á≈ ‡«ºÍ ’ ÍÂ∂ ˙‡Ú≈ Á∂ B «Ú¡’Â∆ Ú∂∆¡À∫‡ ˙Ó∆¥œÈ Í≈˜∆«‡Ú

’ØØÈ≈ Á∂ ÈÚ∂∫ Ú∂∆¡À∫‡ È≈Ò Á«‘Ù ”⁄ ÁπÈ∆¡≈ ‘∂ ◊ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á∂ ÈÚ∂ ∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ˙Ó∆¥Ø È ˘ ÒÀ ’∂ Áπ È ∆¡≈ Ì ”⁄ Á«‘Ù ÎÀ Ò ◊¬∆ ‘À ¢ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ ‘π ‰ Â’ Á∂ √Ì ÂØ ∫ ıÂÈ≈’ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Áº √ ∂ ‹≈ ‘∂ ˙Ó∆¥Ø È ˘ Ø ’ ‰ Ò¬∆ √◊Ó∆ ÚË ◊¬∆ ‘À ¢ ÂÓ≈Ó Á∂ Ù ª Úº Ò Ø ∫ ¿π Í ≈¡ ’∆Â∂ ‹≈‰ Òº ◊ ∂ ‘È¢ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’∆ Á∂ Ù ª Ò¬∆ ¿π ‚ ≈‰ª ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Á∂ Ù ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚËÁ∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’, ‘≈Ò∂ «¬√ Á∆ Íπ Ù ‡∆ È‘ƒ ‘Ø ¬ ∆ ‘À «’ ÈÚª Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Óœ ‹ ± Á ≈ ÚÀ ’ √∆È Á∂ ¡√ ˘ Ï∂ ¡ √ ’ √’Á≈ ‘À ¢ Ô±  Í∆ √ø ÿ Á∂ ÓÀ ∫ Ï Á∂ Ù ª È≈Ò «Ïà ‡ ∂ È È∂ G ¡Î∆’∆ Á∂ Ù ª Ò¬∆ ¿π ‚ ≈‰ª ”Â∂ «¬’ «ÁÈ Í«‘Òª ‘∆ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈ «Áº  ∆ √∆¢ ‘π ‰ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈, Ïà ≈ ˜∆Ò, ’À È ∂ ‚ ≈, ¬∆≈È, ‹≈Í≈È, Ê≈¬∆ÒÀ ∫ ‚ Â∂ ¡Ó∆’≈ √Ó∂  ’¬∆ ‘Ø  Á∂ Ù Ú∆ «¬√ «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ ‘≈Òª«’, «ÚÙÚ «√‘ √ø◊·È (‚ÏÒÔ±¡Àº⁄˙) È∂ √≈∂ ≈Ù‡ª ÂØ∫ ‹ÒÁÏ≈˜∆ ”⁄ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ Í≈Ïø Á ∆¡ª Ú≈Ò∂ ’ÁÓ È≈ ⁄π º ’ ‰ Á∆ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ ‘À , Í ¿π √ Á≈ ’Ø ¬ ∆ ¡√ Ș È‘ƒ ¡≈ «‘≈ ‘À ¢ ¡Î∆’≈ Ó‘≈Á∆Í ÂØ ∫ Ï≈‘ ˙Ó∆¥Ø È ˘ ÎÀ Ò ‰ ÂØ ∫ Ø ’ ‰ Ò¬∆ ÂÓ≈Ó ¿π Í ≈¡ ’∆Â∂ ‹≈ ‘∂ ‘È Í «‹‘Û∂ √ϱ  «ÓÒ ‘∂ ‘È, ¿π È ∑ ª ÂØ ∫ Òº ◊ «‘≈ ‘À «’ «¬‘ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Í«‘Òª ‘∆ ’¬∆ Á∂ Ù ª «Ú⁄ ÎÀ Ò ⁄π º ’ ≈ ‘À ¢ ÏÀ Ò ‹∆¡Ó, ‘ª◊’ª◊ ¡Â∂ «¬˜≈¬∆Ò ”⁄ «¬√ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ Íπ Ù ‡∆ ‘Ø ⁄π º ’ ∆ ‘À ¢ ‹ÓÈ∆ ”⁄ Ú∆ «¬’ Ùº ’ ∆ Í≈¬∂ ‹≈‰ Á∆ ıÏ ‘À ¢

“Ï∂‘ºÁ Ó≈± ˙Ó∆¥ØÈ Ú∂∆¡À∫‡” ¶‚È- √ø Ì ≈«Ú ± Í È≈Ò Ï∂ ‘ º Á Ó≈± Áº √ ∂ ‹≈ ‘∂ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á∂ ˙Ó∆¥Ø È Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ’¬∆ ‘Ø  Á∂ Ù ª «Ú⁄ Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ √Ì ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ È∆ÁÒÀ ∫ ‚ «Ú⁄ ˙Ó∆¥Ø È Á∂ AC Ó≈Ó«Ò¡ª Á∆ Íπ Ù ‡∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‹ÓÈ∆, «¬‡Ò∆, ÏÀ Ò ‹∆¡Ó, «¬˜≈¬∆Ò, ‘ª◊’ª◊ «Ú⁄ Ú∆ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ «¬√ ÈÚ∂ ∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ ˙Ó∆¥Ø È «Ú⁄ ‚À Ò ‡≈ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Áπ º ◊ ‰∆ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò «Ó¿± ‡ ∂ Ù È ‘Ø ‘∆ ‘À ¢

ÚÀ’√∆È Á∂ “˙Ó∆’ØÈ” ”Â∂ ¡√Á≈ ‘؉ Ï≈∂ ÍÂ≈ ’È ”⁄ Òº◊∂◊≈ √Óª ¶‚È (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Áº÷‰∆ ¡¯∆’≈ Á∂ «Ú«◊¡≈È∆¡ª È∂ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ ’ØÈ≈Ú≈«¬√ Á∂ «¬’ ÈÚ∂∫ √±Í Á∆ ÙÈ≈ı ’∆Â∆ ‘À «‹√ ˘ ¿π‘ ÓπÒ’ Á∂ «¬’ Úº‚∂ √±Ï∂ ”⁄ ’Ø«Ú‚ Á∂ ’∂√ Úˉ Á≈ ’≈È Áº√ ‘∂ ‘È¢ ‘≈Ò∂ «¬‘ √ͺه È‘ƒ ‘À «’ «¬‘ ÈÚª “Ú∂ƒ¡À∫‡” √Ì ÂØ∫ Í«‘Òª «’ºÊ∂ ÍÀÁ≈ ‘Ø«¬¡≈, Í Áº÷‰∆ ¡¯∆’≈ È∂ «¬√ Ï≈∂ ‚Ï«Ò¿±¡À⁄˙ ˘ ‹≈‰± ’Ú≈ «ÁºÂ≈ ‘À¢ ‘π‰ «¬‘ ’¬∆ ÓπÒ’ª «Ú⁄ Í‘πø⁄ ‘∂ Ô≈Â∆¡ª «Ú⁄ Á∂«÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ «¬‘ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈, «¬˜≈«¬Ò∆ Â∂ È∆ÁÒÀ∫‚˜ «Ú⁄ Ú∆ «Ó«Ò¡≈ ‘À¢ «ÚÙÚ «√‘ √ø◊·È ÓπÂ≈Ï’ ‘ØȪ √±Íª Á∂ Óπ’≈ÏÒ∂ ÒØ’ª Á∂ «¬√ ÈÚ∂∫ √±Í Á∆ ÒÍ∂‡ ”⁄ ¡≈¿π‰ Á∆ √øÌ≈ÚÈ≈ ÚºË ‘À¢ «¬√ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ «‹È∑ª ÒØ’ª ˘ Í«‘Òª ’ØÈ≈ ‘Ø ⁄πº’≈ ‘À Â∂ ¿π‘ ·∆’ Ú∆ ‘Ø ⁄πº’∂ ‘È, ¿π‘ Ú∆ «¬√ Á∆ ÒÍ∂‡ «Ú⁄ ¡≈ √’Á∂ ‘È¢ «¬√ “Ú∂∆¡À∫‡” Á∆¡ª C@ “«Ó¿±‡∂ÙȘ” ‘È Â∂ «¬‘ ¡≈√≈È∆ È≈Ò ÒØ’ª «Ú⁄ ÎÀÒ √’Á≈ ‘À¢ «¬‘ √±Í ‹ÀÈ∂«‡’ ͺË ¿πÂ∂ Í«‘Òª «ÓÒ∂ √±Íª “Ï∆‡≈” Â∂ “‚ÀÒ‡≈” È≈ÒØ∫ Úº÷≈ ‘À¢ Í «¬‘ ‘≈Ò∂ ÍÂ≈ È‘ƒ ‘À «’ «¬√ Á≈ ‹ÀÈ∂«‡’ Âœ ”Â∂ Úº÷ ‘؉≈ ’∆ «¬√ ˘ «˜¡≈Á≈ ÎÀÒ‰ ÔØ◊ ‹ª ıÂÈ≈’ ω≈™Á≈ ‘À¢ ÚÀ’√∆È «¬√ ”Â∂ ¡√Á≈ ‘À ‹ª È‘ƒ, «¬‘ ÍÂ≈ ’È Ò¬∆ ‘≈Ò∂ ’πfi √Óª ‘Ø Òº◊∂◊≈¢ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ «‹Ú∂∫-«‹Ú∂∫ ’ØÈ≈Ú≈«¬√ ÎÀÒÁ≈ ‘À, «¬√ Á≈ ±Í ÏÁÒÁ≈ ‹ªÁ≈ ‘À Â∂ ÈÚ∂∫ √±Í √≈‘Ó‰∂ ¡≈™Á∂ ‘È¢

‡Ø  ª‡Ø (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- È≈¬∆‹∆∆¡≈ Á≈ ‡«º Í ’’∂ ÍÂ∂ ˙‡Ú≈ Á∂ B «Ú¡’Â∆ «Íº ¤ ∂ «‹‘∂ «ÓÒ∂ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂ ∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ ˙Ó≈¬∆¥œ È È≈Ò Í≈˜∆«‡Ú Í≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ «¬√ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ √º Ì ÂØ ∫ Í«‘Ò∂ Ó≈ÓÒ∂ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ «Úº ⁄ Í≈¬∂ ◊¬∂ ¢ ˙ȇ≈∆˙ Á∆ «√‘ Óø  ∆ «¥√‡∆È ¡À Ò ∆¡‡ Â∂ ⁄∆Î ÓÀ ‚ ∆’Ò ¡≈Î∆√ ¡≈Î ‘À Ò Ê ‚≈. ’∆È Ó±  È∂ «¬º ’ √ªfi∂ «Ï¡≈È «Úº ⁄ ¡≈«÷¡≈ «’ ÁØ Ú ª Ó∆˜ª ˘ ¡≈¬∆√Ø Ò ∂ Ù È «Úº ⁄ º « ÷¡≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ ˙‡Ú≈ ÍÏ«Ò’ ‘À Ò Ê Úº Ò Ø ∫ «¬È∑ ª ÁØ Ú ª Á∂ √ø Í ’ «Úº ⁄ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ‘Ø  Ȫ ÒØ ’ ª È≈Ò √ø Í ’ ’È Á∆ ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «¬√ ÈÚ∂ ∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ’À È ∂ ‚ ≈ √Ó∂  ’¬∆ Á∂ Ù ª È∂ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’∆ Óπ Ò ’ª Ò¬∆ ‡À Ú Ò √Ïø Ë ∆ Í≈Ïø Á ∆¡ª Ò≈ «Áº  ∆¡ª √È¢ Í ’À È ∂ ‚ ≈ Á∂ ‡À Ú Ò ÏÀ È «Úº ⁄ È≈¬∆‹∆∆¡≈ Ù≈ÓÒ È‘ƒ √∆¢ÎÀ ‚ Ò «√‘ Óø  ∆ ‹∆È-ÔÚ∂ √ ‚’Ò√ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬È∑ ª B Ó≈Ó«Ò¡ª Á∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬‘ «√º Ë ‘π ø Á ≈ ‘À «’ √≈‚≈ Ó≈È∆‡«ø ◊ «√√‡Ó ’ø Ó ’ «‘≈ ‘À ¢

Íß‹≈Ï

¡À‚ÚØ’∂‡ ‘«‹øÁ «√øÿ Ë≈Ó∆ ω∂ ÙÃØÓ‰∆ ◊πÁπ¡≈≈ ÍÃÏøË’ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÈÚ∂∫ ÍÃË≈È

’‰’ Á∆ «Ï‹≈¬∆ Ó◊Ø∫ «’√≈È∆ ËÈ∂-ÍÃÁÙÈ ÓπÛ Ì÷∂, ںˉ Ò«◊¡≈ «¬’º·

Ë≈Ó∆ ˘ ABB Â∂ «ÚØË∆ «Ë Á∂ Ó≈√‡ «Óº·± «√øÿ ˘ ͬ∆¡ª AI Ú؇ª, B ºÁ ¡À‚ÚØ’∂‡ ‘«‹øÁ «√øÿ Ë≈Ó∆, ÍÃË≈È ÿ±‹∆ «√øÿ «Ú’, √∆È∆¡ Ó∆ ÍÃË≈È ’ÈÀÒ «√øÿ Íø‹ØÒ∆, ‹ÈÒ √’ºÂ «ÍÃ. √π«øÁ «√øÿ, ‹±È∆¡ Ó∆ ÍÃË≈È ¡ø « Óà  √ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ¡À ‚ ÚØ ’ ∂ ‡ ‘«‹ø Á  «√ø ÿ Ë≈Ó∆ ÙÃ Ø Ó ‰∆ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ ÍÃ Ï ø Ë ’ ’Ó∂ ‡ ∆ Á∂ ÈÚ∂ ∫ ÍÃ Ë ≈È Ï‰∂ ¢ √≈«‘Ï √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï ‹∆ Á∆ ‘˜±  ∆ «Ú⁄ ¡Á≈√ ’’∂ «¬‘ ⁄Ø ‰ Ùπ  ± ’∆Â∆¢ «‹√ «Ú⁄ ÙÃØÓ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ ÚºÒØ∫ ‘«‹ø Á  «√ø ÿ Ë≈Ó∆ Â∂ «ÚØ Ë ∆ «Ë Úº Ò Ø ∫ Ó≈√‡ «Óº · ± «√ø ÿ Á≈ È≈Ó Í∂ Ù ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ÚØ ‡ ª ≈‘ƒ ⁄Ø ‰ Íà « ’«¡≈ ˘ Óπ ’ ø Ó Ò ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ‘«‹ø Á  «√ø ÿ Ë≈Ó∆ ˘ ABB Â∂ «ÚØ Ë ∆ «Ë Á∂ Ó≈√‡ «Óº · ± «√ø ÿ ˘ AI ÚØ ‡ ª ͬ∆¡ª¢ ’π º Ò ADB «Ú⁄Ø ∫ «¬’ ÚØ ‡ º Á ‘Ø ¬ ∆¢«¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ √∆È∆¡ Ó∆ ÍÃ Ë ≈È, ‹± È ∆¡ Ó∆ ÍÃ Ë ≈È, ‹ÈÒ √’º   ¡Â∂ ¡ø « Âà ◊ ’Ó∂ ‡ ∆ Á∂ ÓÀ Ï ª Á∆ ⁄Ø ‰ Ú∆ ‹ÈÒ «¬‹Ò≈√ «Ú⁄ ÍÃ Ë ≈È Á∆

⁄؉ ÂØ∫ Ï≈¡Á Óπ’øÓÒ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ «¬’º  ≈Â≈ «Ú⁄ √º ⁄ ÷ø ‚ √à ∆ ‘«Óø Á  √≈«‘Ï Á∂ Óπ º ÷ ◊à ø Ê ∆ «√ø ÿ √≈«‘Ï «◊¡≈È∆ ‹◊Â≈ «√ø ÿ , √à ∆ ¡’≈Ò Âı √≈«‘Ï Á∂ ‹Ê∂ Á ≈ «√ø ÿ √≈«‘Ï «◊¡≈È∆ ‘Íà ∆  «√ø ÿ , Âı √à ∆ ’∂ √ ◊Û∑ √≈«‘Ï Á∂ ‹Ê∂ Á ≈ «√ø ÿ √≈«‘Ï «◊¡≈È∆ ÿÏ∆ «√ø ÿ , Âı √à ∆ ‘«Óø Á  ‹∆ ͇È≈ √≈«‘Ï Á∂ ‹Ê∂ Á ≈ «√ø ÿ √≈«‘Ï «◊¡≈È∆ ‰‹∆ «√ø ÿ ◊œ ‘ , Ï∆Ï∆ ‹◊∆ ’œ  , ÍÃ Ø . «’Í≈Ò «√ø ÿ Ï‚± ø ◊ , √ø  ÏÒÏ∆ «√ø ÿ ÿπ ø ‰ √, Ì≈¬∆ ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ Òœ ø ◊ Ø Ú ≈Ò ¡≈«Á ÓÀ ∫ Ï Ù≈ÓÒ √È¢ ÙÃ Ø Ó ‰∆ ’Ó∂ ‡ ∆ Á∂ ’π º Ò ÓÀ ∫ Ï AG@ ÚØ ‡ ª ≈‘ƒ ⁄π ‰ ∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Íø Á ª ÓÀ ∫ Ï È≈Ó˜Á ‘π ø Á ∂ ‘È¢ √º ⁄ ÷ø ‚ √à ∆ ‘«Óø Á  √≈«‘Ï Á∂ Óπ º ÷ ◊à ø Ê ∆ Â∂ Íø ‹ ª Âıª Á∂ ‹Ê∂ Á ≈ Ù≈ÓÒ ‘È¢ BC ÓÀ ∫ Ï ¡’≈Ò ⁄Ò≈‰≈ ’ ⁄π º ’ ∂ ‘È ¡Â∂ ÁØ ÓÀ ∫ Ïª È∂ ¡≈͉≈ ¡√Â∆Î≈ Á∂ «ÁºÂ≈ ‘À¢ ’πÒ AF@ ÓÀ∫Ïª «Ú⁄Ø∫ADB È∂ ⁄Ø ‰ «Ú⁄ Ì≈◊ «Ò¡≈¢

⁄ø‚∆◊Û∑ (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Íø‹≈Ï Ì «Úº⁄ CB «’√≈È «Ëª Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ «Úº⁄ √À∫’Û∂ Ê≈Úª ”Â∂ ⁄ºÒ ‘∂ «’√≈È Ë«È¡ª ”⁄ ¡œª Á∆ «◊‰Â∆ ÌÚ∂∫ ±Í «Ú⁄ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¿π‰ Òº◊∆ ‘À¢ ’‰’ Á∆ «Ï‹≈¬∆ Óπº’‰ Ó◊Ø∫ «¬È∑ª ÍÃÁÙȪ «Úº⁄ «¬’º· Ú∆ Úˉ Òº◊∂ ‘È¢ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ È«øÁ ÓØÁ∆ ÚºÒØ∫ ÷∂Â∆ ’≈˘Èª Á∆ Ú≈Í√∆ ¡Â∂ ’Àϫȇ ÚºÒØ∫ ÷∂Â∆ ’≈˘È ºÁ ’∆Â∂ ‹≈‰ ˘ ÍÃÚ≈È◊∆ «ÁºÂ∂ ‹≈‰ Ó◊Ø ∫ Íø ‹ ≈Ï Á∂ «’√≈È Íà Á ÙȪ «Úº ⁄ ¿πÂÙ≈‘ ’≈¯∆ Ú«Ë¡≈ ‘À¢ √À∫’Û∂ Ê≈Úª ”Â∂ Ë«È¡ª «Úº⁄ «’√≈È ¡≈◊±¡ª È∂ ¡≈ÍØ-¡≈͉∂ √øÏØËÈ «Úº⁄ ’∂∫Á √’≈ ˘ «’‘≈ «’ ¿π‘ «’√≈Ȫ Á∂ Ï’≈«¬¡≈ Ó√«Ò¡ª Á∂ ‘ºÒ Ï≈∂ Ú∆ ¯œ∆ ¡ÀÒ≈È ’∂¢ «’Â∆ «’√≈È Ô±È∆¡È Á∂ √∆È∆¡ ¡≈◊± «‹øÁ «√øÿ Á∆Í «√øÿ Ú≈Ò≈ È∂ «’‘≈ «’ «Íø‚ª «Úº⁄Ø∫ ÒØ’ ‘π‰ ÓπÛ Íø‹≈Ï «Ú⁄Ò∂

Ë«È¡ª «Úº⁄ ‹∂± ¡øÁ≈˜ È≈Ò Íπº‹‰ Òº◊∂ ‘È¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ √øÔπ’ «’√≈È ÓØ⁄∂ È∂ ‡À’‡ Ó≈⁄ ª ÓπÒÂÚ∆ ’ «ÁºÂ≈ ‘À Í ÷∂Â∆ ’≈˘Èª ˘ ºÁ ’È Á∆ ͱÈ Íë’«¡≈ Óπ’øÓÒ ‘؉ Ó◊Ø∫ ‘∆ ¡◊Ò≈ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ ‹≈‰≈ ‘À¢ Ì≈Â∆ «’√≈È Ô±È∆¡È (¿π◊≈‘ª) Á∂ ‹ÈÒ √’ºÂ √π÷Á∂Ú «√øÿ ’Ø’∆ ’Òª È∂ Áº«√¡≈ «’ √ø√≈ ÚÍ≈ √ø√Ê≈ Á∆ ‹È∂Ú≈ «Úº⁄ C@ ÈÚøÏ ˘ ‘؉ Ú≈Ò∆ Ó∆«‡ø◊ Á∂ ÓπÒÂÚ∆ ‘؉ ’’∂ ¿π√ Á∂ ÍπÂÒ∂ α’‰ Á≈ ÍÃØ◊≈Ó Ú∆ ÓπÛ «ÓÂ∆ ÂÀ¡ ‘؉ º’ ÓπÒÂÚ∆ ’ «ÁºÂ≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ Íø‹≈Ï «Ú⁄Ò∂ ÍÃÁÙȪ «Úº⁄ ‹ØÙ ÚË «◊¡≈ ‘À¢ ‹≈‰’≈∆ ¡Èπ√≈ Íø‹≈Ï Á∂ ‡œÒ ÍÒ≈«˜¡ª ”Â∂ Ú∆ ÍÃÁÙÈ ‹≈∆ ‘È¢ Ù≈Ó „ÒÁ∂ ‘∆ Íø‹≈Ï Á∂ Ù«‘ª «Úº⁄ Ú∆ ÒØ’ «’√≈È∆ fiø‚∂ ÒÀ ’∂ ÍÃÁÙÈ ‹≈∆ º÷ ‘∂ ‘È¢

Íø‹≈Ï Á∆¡ª √≈∆¡ª √∆‡ª ”Â∂ ⁄؉ ÒÛª◊∂: ⁄Û±È∆ ÿÈœ  - √ø Ô π ’ Â «’√≈È ÓØ  ⁄∂ Á∂ ¡≈◊± ¡Â∂ Ì≈Â∆ «’√≈È Ô± È ∆¡È (⁄Û± È ∆) Á∂ ÍÃ Ë ≈È ◊π  È≈Ó «√ø ÿ ⁄Û± È ∆ È∂ ¡≈͉∂ ‹º Á ∆ «Íø ‚ ÓÁªÍπ  «Úº ⁄ «Íø ‚ Á∆ Èœ ‹ Ú≈È √Ì≈ Úº Ò Ø ∫ «’√≈È ¡ø Á Ø Ò È Á∆ Ú∑ ∂ ◊ ø „ Óœ ’ ∂ ’Ú≈¬∂ ◊¬∂ ’∆ÂÈ ÁÏ≈ «Úº ⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ‰ Óœ ’ ∂ «’‘≈ «’ ’∂ ∫ Á √’≈ Úº Ò Ø ∫ ’≈ÍØ  ∂ ‡ ͺ ÷ ∆ «Âø È ÷∂  ∆ «Ïº Ò √ø √ Á «Úº ⁄ Í≈√ ’È √Ó∂ ∫ ’ª◊√ √Ó∂  ‘Ø  Ȫ «ÚØ Ë ∆ «Ëª Úº Ò Ø ∫ «¬È∑ ª Á≈ «ÚØ Ë È≈ ’∆Â∂ ‹≈‰ ’≈È ‘∆

«¬‘ «Ïº Ò ’≈˘È ω∂ ¢ «¬√ Ò¬∆ «¬È∑ ª ’≈˘Èª Á∂ ω≈¬∂ ‹≈‰ «Úº ⁄ «ÚØ Ë ∆ «Ëª Á≈ Ú∆ ˙È≈ ‘∆ ÔØ ◊ Á≈È ‘À ¢ ⁄Û± È ∆ È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ ¿π È ∑ ª Úº Ò Ø ∫ Íø ‹ ≈Ï Á∆¡ª ¡◊Ò∆¡ª «ÚË≈È √Ì≈ ⁄Ø ‰ ª Ò¬∆ “«ÓÙÈ Íø ‹ ≈Ï B@BB” «Úº « „¡≈ «◊¡≈ ‘À Â∂ ¿π È ∑ ª Úº Ò Ø ∫ ÈÚƒ «√¡≈√∆ Í≈‡∆ ω≈ ’∂ √≈∂ AAG ‘Ò«’¡ª «Úº ⁄ «¬‘ ⁄Ø ‰ ª ÒÛ∆¡ª ‹≈‰◊∆¡ª¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ «’√∂ Ú∆ Ú≈«¬Â∆ Í≈‡∆ È≈Ò √ªfi È‘ƒ º ÷ ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢

‘π‰ ͱø‹∆ÍÂ∆¡ª Á∂ Ï≈¬∆’≈‡ Á≈ √Óª ¡≈«¬¡≈: ≈‹∂Ú≈Ò ´«Ë¡≈‰≈- √±Ï∂ Á∆¡ª Úº÷-Úº÷ ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª È∂ ´«Ë¡≈‰≈ Á∂ «◊ºÒ Ø‚ √«Ê Á≈‰≈ Óø‚∆ «Úº⁄ “’≈ÍØ∂‡ Ì‹≈˙, Á∂Ù Ï⁄≈˙, Íø‹≈Ï Ï⁄≈˙” Ó‘≈ÀÒ∆ ’∆Â∆¢ ÀÒ∆ «Úº⁄ Úº÷-Úº÷ ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª Á∂ ÈπÓ≈«¬ø«Á¡ª È∂ ÙÓ±Ò∆¡Â ’ ’∂ ’∂∫Á Á∆¡ª ÒØ’ Ó≈± È∆Â∆¡ª Á∆ «È÷∂Ë∆ ’∆Â∆¢ ‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈«Ï’ «¬√ Ó‘≈ÀÒ∆ «Úº⁄ CG ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª ˘ «ÓÒ≈ «’ ω∂ “Íø‹≈Ï Ï⁄≈˙ √øÔπ’ ÓØ⁄≈” Á∂ ’≈’πÈ ‘≈˜ √È¢ ¡≈◊±¡ª È∂ «’‘≈ «’ «’√≈È-Ó˜Á± Á∂ √ªfi∂ √øÿÙ √Á’≈ ‘∆ ’∂∫Á ˘ ÷∂Â∆ ’≈˘È ºÁ ’È Ò¬∆ Ӌϱ ‘؉≈ «Í¡≈ ‘À¢ «’√≈È ¡≈◊± ÏÒÏ∆ «√øÿ ≈‹∂Ú≈Ò È∂ «’‘≈ «’ ‹ÁØ∫ ÂØ∫ È«øÁ ÓØÁ∆ Á∂Ù Á≈ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ Ï«‰¡≈ ‘À, ¿πÁØ∫ ÂØ∫ Á∂Ù «Úº⁄ ͱø‹∆Ú≈Á Ì≈± ‘Ø «◊¡≈¢ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ ÓØÁ∆ √≈≈ Á∂٠ͱø‹∆ÍÂ∆¡ª ˘ Á∂‰≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘È¢ «¬√ ’ ’∂ ¡øÁØÒÈ Á∆ «‹ºÂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ‘π‰ «Íø‚-«Íø‚, Ù«‘-Ù«‘ ÿª «Úº⁄, Áπ’≈Ȫ ”Â∂, ÎÀ’‡∆¡ª «Úº⁄ ͱø‹∆ÍÂ∆¡ª Á∂ Ï≈¬∆’≈‡ Á∆ Óπ«‘øÓ Ùπ± ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ª «’ ͱø‹∆ÍÂ∆¡ª ˘ Ú∆ ÍÂ≈ Òº◊∂ «’ ¿πÈ∑ª Á≈ Í∂⁄≈ «’ºÊ∂ «Í¡≈ ‘À¢ ≈‹∂Ú≈Ò È∂ «’‘≈ «’ «¬‘ «ÓºÊ ω ◊¬∆ √∆ «’ «‹ºÊ∂ ÓØÁ∆ ‘À ¿πºÊ∂ √Ì ’πfi √øÌÚ ‘À Í «’√≈Ȫ-Ó˜Á±ª Á≈ ¬∂’≈ ÓØÁ∆ ˘ ‘≈¿π‰ «Úº⁄ √¯Ò ‘Ø«¬¡≈ ‘À¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ «¬√ ÀÒ∆ «Úº⁄ √≈∂ ‹≈◊±’ «ÁÓ≈◊ ÏÀ·∂ ‘È, «¬√ Ò¬∆ Ó«‘ø◊≈¬∆, ◊∆Ï∆ ¡Â∂ Ï∂π˜◊≈∆ Á± ’È Ò¬∆ «√√‡Ó ˘ ÏÁÒ‰ Á∆ ÒØÛ ‘À¢ «¬√ Óœ’∂ ¿πÈ∑ª «’√≈È-Ó˜Á± √øÿÙ Á∆ «‹ºÂ Ò¬∆ √≈∆¡ª ‘Ó≈«¬Â∆ ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª ˘ ÚË≈¬∆ «ÁºÂ∆¢ Ó‘≈ÀÒ∆ ˘ Ïø Ï≈Û, Óø◊ ≈Ó Í≈√Ò≈, ◊πÓ∆ «√øÿ Ï÷ÂÍπ, «’È‹∆ «√øÿ √∂÷Ø∫, «ÈÓÒ Ë≈Ò∆Ú≈Ò, ’πÒÚø «√øÿ √ø˱, Ì◊Úø «√øÿ √Ó≈˙∫ Â∂ ◊πÈ≈Ó «√øÿ ÏœÒÁ ’Òª √‰∂ ‘Ø ¡≈◊±¡ª È∂ √øÏØËÈ ’∆Â≈¢ ÏπÒ≈«¡ª È∂ «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ ˜Ø «ÁºÂ≈ «’ ÎØ’∂ Ú≈¡«Á¡ª Á∂ ¡≈√∂ √ºÂ≈ ÍÃ≈ÍÂ∆ ’È Ú≈«Ò¡ª ÂØ∫ ÒØ’ ÌÒ≈¬∆ Á∆ ¡≈√ È‘ƒ ’∆Â∆ ‹≈ √’Á∆¢ ÿº‡ «◊‰Â∆ ÒØ’ª ˘ «ÈÙ≈È≈ ω≈ «’ Ó˘Ú≈Á∆ √Ø⁄ ˘ «Î ÂØ∫ ¿πÌ≈È Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À¢ ¿πÈ∑ª È∂ √±Ï∂ Á∆ ’ª◊√ ”Â∂ Ú∆ «ÈÙ≈È≈ √∂Ë«Á¡ª «’‘≈ «’ ÒØ’ª ˘ Â∑ª-Â∑ª Á∂ Ò≈Ò⁄ Á∂ ’∂ ’ª◊√ ÁπÏ≈≈ √ºÂ≈ ‘«Ê¡≈¿π‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ ‘∆ ‘À¢ Ó‘≈ÀÒ∆ «Úº⁄ √È¡Â∆ ’≈«Ó¡ª, ÷∂ ӘÁ±ª, Ï∂π˜◊≈ª Â∂ √’∆Ó Ú’ª Á∂ √øÿÙª Á∆ ‘Ó≈«¬Â Á∂ ÓÂ∂ Ú∆ Í≈√ ’∆Â∂ ◊¬∂¢ «¬√ Óœ’∂ Ï∆¡Àº√¡ÀºÎ ˘ ÚºË ¡«Ë’≈ Á∂‰ Ú≈Ò≈ È؇∆«Î’∂ÙÈ ºÁ ’È Á∆ Ú∆ Óø◊ ¿πº·∆¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

www.nripost.com

Íß‹≈Ï

⁄ø È ∆ Á≈ «ÚØ Ë ’ ‘∂ Ï∂  π ˜ ◊≈ ¡«Ë¡≈Í’ª ˘ Óπº÷ ÓøÂ∆ Á∆ «‘≈«¬Ù Á≈ «ÿ≈˙ ’È ‹ªÁ∂ Íπ Ò ∆√ È∂ ˱ « ‘¡≈, ’¬∆¡ª Á∆¡ª ͺ ◊ ª Òº Ê ∆¡ª ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ¡≈◊±¡ª ˘ «‘≈√ ”⁄ «Ò¡≈

Ó«‘Ò ’Òª (¡À º È . ¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «¬Ê∂ Í‘π ø ⁄ ∂ Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ⁄È‹∆ «√ø ÿ ⁄ø È ∆ Á≈ ‡À º ‡ Í≈√ Ï∂  π ˜ ◊≈ Ï∆¡À º ‚ ¡«Ë¡≈Í’ª Úº Ò Ø ∫ ˜Ø  Á≈ «ÚØ Ë ’∆Â≈ «◊¡≈¢ π ˜ ◊≈ Á∆ Óø ◊ Ò¬∆ «¬’º  

‘Ø ¬ ∂ Ï∂  π ˜ ◊≈ ¡«Ë¡≈Í’ª È∂ π ˜ ◊≈ Á∆ Óø ◊ ’∆Â∆¢ «¬√ Áœ≈È √≈Á∂ ’ºÍ«Û¡ª «Úº⁄ ÍπÒ∆√ ÓπÒ≈˜Óª È∂ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª Á∆ ÷≈√∆ «÷º ⁄ ˱ ‘ ’∆Â∆ Â∂ «¬√ Áœ  ≈È Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª Á∆ ͺ ◊ ª Ò«‘ ◊¬∆¡ª¢ ‘≈Ò∂

«¬‘ ÍÂ≈ È‘ƒ Òº«◊¡≈ «’ ÍπÒ∆√ «¬È∑ª ÍÃÁÙÈ’≈∆¡ª ˘ «’Ë ÒÀ ’∂ ◊¬∆ ‘À¢ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª ˘ Ó∆‚∆¡≈ È≈Ò ◊º Ò Ú∆ È≈ ’È «Áº  ∆ Â∂ Íπ Ò ∆√ ¿π È ∑ ª Á∂ Ó± ø ‘ Ïø Á ’ «Áº  ∂ ¢

Ï∂π˜◊≈ ¡«Ë¡≈Í’ ÍÀ‡ØÒ Á∆ ÏØÂÒ È≈Ò Íø ‹ ≈Ï ”⁄ √’≈ Ï‰È ”Â∂ √≈∂ ’º ⁄ ∂ ¡ÀºÓ¡ÀºÒ¬∂ ‘Ø√‡Ò È∂Û∂ ÓØÏ≈¬∆Ò ‡≈Ú ”Â∂ ⁄«Û∑¡≈ ¡«Ë¡≈Í’ Â∂ ÓπÒ≈˜Ó ͺ’∂ ’ª◊∂: ’∂‹∆Ú≈Ò ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ - «¬ÊØ ∫ Á∂ √À ’ ‡ D «Úº ⁄ ¡À º Ó ¡À º Ò ¬∂ ‘Ø √ ‡Ò Ï∂  π ˜ ◊≈ ¡À Ò ∆ÓÀ ∫ ‡∆ ‡∆⁄ ÓØ Ï ≈¬∆Ò ÎØ È ‡≈Ú ¿π º  ∂ ⁄Û∑ «◊¡≈¢ Íø‹≈Ï Á≈ ¡«Ë¡≈Í’ ¡≈͉∂ È≈Ò ÍÀ ‡ Ø Ò Á∆ ÏØ Â Ò ÒÀ ’∂ «◊¡≈ ‘À ¢ Íπ Ò ∆√ ¡Â∂ Î≈«¬ ‡À ∫ ‚ Óœ ’ ∂ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ◊¬∂ ‘È¢ Íπ Ò ∆√ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Áº « √¡≈ «’ Íà Á ÙÈ’≈∆ ¡«Ë¡≈Í’ ÂÛ’∂ D Ú‹∂ Á∂ ’∆Ï ‡≈Ú ”Â∂ ⁄Û∑ «◊¡≈¢ Î≈«¬ «Ïà ◊ ∂ ‚ Á∂ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ ¿π √ ˘ ‘∂ · ª ¡≈¿π ‰ Ò¬∆ ÓÈ≈¿π ‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆ Í ¿π √ È∂ ’Ø ¬ ∆ «Ë¡≈È È‘ƒ «Áº  ≈¢

Óπ ‘ ≈Ò∆- ¡≈Ó ¡≈ÁÓ∆ Í≈‡∆ (¡≈Í) Á∂ √π Í ∆ÓØ ¡Â∂ «Áº Ò ∆ Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ¡«Úø Á ’∂ ‹ ∆Ú≈Ò È∂ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À «’ Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ “¡≈Í” Á∆ √’≈ Ï‰È ”Â∂ √≈∂ ’º ⁄ ∂ ¡«Ë¡≈Í’ª ¡Â∂ Óπ Ò ≈˜Óª ˘ Í«‘Ò Á∂ ¡Ë≈ ”Â∂ ͺ ’ ∂ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ¿π ‘ «¬º Ê ∂ «√º « ÷¡≈ ÌÚÈ Á∂ Ï≈‘ ÒÛ∆Ú≈ ËÈ∂ ”Â∂ ÏÀ · ∂ ’º ⁄ ∂ ¡«Ë¡≈Í’ª Á≈ Áπ º ÷ Û≈ √π ‰ È Í‘π ø ⁄ ∂ √∆¢ ËÈ∂ ÂØ ∫ Ú≈Í√ ‹ªÁ∂ √Ó∂ ∫ √Â∂ «Úº ⁄ ’∂ ‹ ∆Ú≈Ò È∂ Íø ‹ ≈Ï √’± Ò «√º « ÷¡≈ ÏØ  ‚ Á∂ ‚∂ Ò ∆Ú∂ ‹ ’Ó⁄≈∆ ¡Â∂ Ù‘∆Á Ó∂ ‹  ‘«Óø Á Í≈Ò «√ø ÿ √’≈∆ ’≈Ò‹ Î∂ ˜ -F Á∂ ◊À √ ‡ ÎÀ ’ Ò‡∆ √‘≈«¬’ ÍÃ Ø Î À √  ¡À √ Ø √ ∆¬∂ Ù È Á∂ Èπ Ó ≈«¬ø « Á¡ª Á≈ Áπ ÷ Û≈ Ú∆ √π « ‰¡≈ ¡Â∂ «¬È√≈¯ Á≈ ÌØ √ ≈ «Áº  ≈¢ ¡«Úø Á ’∂ ‹ ∆Ú≈Ò ¡Â∂ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï Ì◊Úø  Ó≈È È∂ «’‘≈ «’ Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ √’≈ Ȫ Á∆ ’Ø ¬ ∆ ⁄∆˜ È‘ƒ ‘À ¢ ⁄Ø ‰ ª È∂ Û ∂ ¡≈¿π ‰ ’≈È Óπ º ÷ Óø  ∆ ¡À Ò ≈È ”Â∂ ¡À Ò ≈È ’∆ ‹≈ ‘∂ ‘È ‹ÁØ ∫ «’ ˜Ó∆È∆ ‘’∆’ ’π º fi ‘Ø  ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «Áº Ò ∆ «Úº ⁄ Ó˜Á±  Ú∆ Íà  ∆ Ó‘∆È≈ AE ‘˜≈ ’Ó≈ ÒÀ ∫ Á≈ ‘À Í ‘À  ≈È∆ Á∆ ◊º Ò ‘À «’ Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ ¡«Ë¡≈Í’ª ˘ Ó«‘˜ F ‘˜≈ «È◊± ‰ ∆¡ª ÂÈı≈‘ª «Áº  ∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘È¢

‡À∫’∆ ”Â∂ ⁄Û∑È Â∂ √Ó≈◊Óª ”⁄ ÷ÒÒ Í≈¿π‰ Ú≈«Ò¡ª ”Â∂ Á‹ ‘؉◊∂ ’∂√: ⁄øÈ∆ ‡º Ò ∂ Ú ≈Ò(ÏÈ≈Ò≈)- Íø ‹ ≈Ï Á∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ ⁄È‹∆ «√ø ÿ ⁄ø È ∆ È∂ ‹ÁØ ∫ Ó«‘Ò ’Òª ¡È≈‹ Óø ‚ ∆ «Ú⁄ ¡≈͉≈ Ì≈Ù‰ Ùπ  ± ’∆Â≈ «Â™ ‘∆ Ï∂  π ˜ ◊≈ª Úº Ò Ø ∫ ⁄È‹∆ ⁄ø È ∆ «ıÒ≈¯ È≈¡∂ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ¢ Íπ Ò ∆√ Úº Ò Ø ∫ Ì≈Ú∂ ∫ È≈¡∂ Ò◊≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª ˘ Óœ ’ ∂ ”Â∂ ’≈ϱ ’ «Ò¡≈ «◊¡≈ Í ⁄ø È ∆ È∂ Óø ⁄ ÂØ ∫ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «’ ‹Ø ‡À ∫ ’∆ ”Â∂ ⁄Û∑ ’∂ Íà Á ÙÈ ’Á∂ ‘È ‹ª ⁄º Ò √Ó≈◊Ó «Úº ⁄ ÷ÒÒ Í≈™Á∂ ‘È ¿π È ∑ ª «ıÒ≈¯ ‘π ‰ ’∂ √ Á‹ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢

¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Íà Á ÙÈ’≈∆ ‹ª ª ¿π È ∑ ª È≈Ò ¡≈ ’∂ ◊º Ò ’È ‹ª «Î ¡«‹‘∂ Íà Á ÙȪ ÂØ ∫ Ï≈˜ ¡≈¿π ‰ ¢ ¿π È ∑ ª È∂ Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª ˘ Óø ⁄ ÂØ ∫ «⁄Â≈ÚÈ∆ «Áø « Á¡ª «’‘≈, “Ì≈Ú∂ ∫ Í«‘Òª Ú≈Ò≈ Óπ º ÷ Óø  ∆ √π º Â ≈ È‘ƒ ¿π º · Á≈ √∆ Â∂ ÓÀ ∫ ‘π ‰ √œ ∫ ’∂ È‘ƒ Ú∂ « ÷¡≈, ‹ÁØ ∫ Ó˜∆ Ó∂  ∂ ÁÏ≈ ¡≈˙ Â∂ ¡≈͉∂ Ó√Ò∂ ‘º Ò ’Ú≈˙¢” Óπ º ÷ Óø  ∆ ⁄È‹∆ ⁄ø È ∆ È∂ «’‘≈ «’ ‹∂ A@ ‘˜≈ Á∂ «¬’º · ”⁄Ø ∫ A@ Ïø Á ∂ ¡≈ ’∂ Íà Á ÙÈ ’Á∂ ‘È Âª ¿π È ∑ ª «ıÒ≈¯ ‘π ‰ Í⁄∂ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢

ÂÀÙ ”⁄ ¡≈¬∂ øË≈Ú≈;·∂’≈ ’≈«Ó¡ª Á∆ Óπ¡ºÂÒ∆ Á∂ “‘π’Ó” √à ∆ Óπ ’ Â√ √≈«‘Ï (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «¬º Ê ∂ √ªfi≈ ·∂ ’ ≈ Óπ Ò ≈˜Ó ‹Ê∂ Ï ø Á ∆ Á∂ ¡≈◊± ¿π Í Óπ º ÷ Óø  ∆ √π ÷ «‹ø Á  «√ø ÿ ø Ë ≈Ú≈ Á≈ «‚͇∆ ’«ÓÙÈ Á¯Â «Úº ⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Í«‘Òª «ÿ≈˙ ’È «Úº ⁄ √¯Ò ‘∂ ¢

¡≈◊± ¡ ª È∂ ‹ÁØ ∫ ø Ë ≈Ú≈ ˘ ¡≈͉∆¡ª Óø ◊ ª √Ïø Ë ∆ √π ¡ ≈Ò ’∆Â≈ ª ÂÀ Ù «Úº ⁄ ¡≈¬∂ ¿π Í Óπ º ÷ Óø  ∆ È∂ Óπ ˜ ≈‘≈’≈∆ ¡≈◊± ˘ «’‘≈ “‹≈‘ ’ Ò≈, ‹Ø ’È≈¢” «Î ¿π È ∑ ª «‚͇∆ ’«ÓÙÈ ˘ √ø Ï Ø « Ë ‘π ø « Á¡ª «’‘≈, “‚∆√∆ √≈«‘Ï «¬Ë ¡≈˙... «‹‘Û≈ Ïø Á ≈ «ÏȪ «‚¿± ‡ ∆ ”Â∂ . .. ’Ø ¿π È ∑ ª ˘ √√ÍÀ ∫ ‚¢” «¬‘ ’«‘ ’∂ √π ÷ «‹ø Á  «√ø ÿ ø Ë ≈Ú≈ Â∂ ‡ª√ÍØ  ‡ Óø  ∆ ¡Ó«ø Á  «√ø ÿ ≈‹≈ Ú«Ûø ◊ ¿π Ê Ø ∫ ⁄Ò∂ ◊¬∂ Í ·∂ ’ ≈ ¡≈Ë≈«Â

√πÓ∂Ë √À‰∆ È≈Ò Ó∂∂ √ÏøË √≈Ï ’ Á∂Ú∂ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ ÓÀ∫ ≈‹È∆Â∆ ¤º‚ Á∂Úª◊≈: «√ºË±

≈‹ ‘˜≈ª √∆È∆¡ Ó∆ ÍÃË≈È ÁØ¡≈Ï≈ ˜ØÈ-B ¡Â∂ ÈÚ≈Ï ¡≈˜± Ó∆ ÍÃË≈È ‘Ò’≈ ‹¶Ë √À∫‡Ò Ï‰∂ ‹¶Ë (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÍÃ Ë ≈È √π ÷ Ï∆ «√ø ÿ Ï≈ÁÒ Â∂ «Ï’Ó «√ø ÿ Ó‹∆·∆¡≈ Á∂ «ÁÙ≈ «ÈÁ∂ Ù ª ¡Èπ √ ≈ Â∂ Íø ‹ ≈Ï ¡À º √ ˙¡≈¬∆ Á∂ √Í√ Ì∆Ó ÚÛÀ ⁄ , Íø ‹ ≈Ï ¡À º √ ˙¡≈¬∆ Á∂ ÍÃ Ë ≈È œ « ÏÈ Ï≈Û È≈Ò √Ò≈‘ ÓÙÚ∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡À º √ ˙¡≈¬∆ ÁØ ¡ ≈Ï≈ ˜Ø È Á∂ ÍÃ Ë ≈È √Ø ˘ ÏÀ È ªÍ±  ∆¡≈ È∂ ‘Ò’≈ ‹¶Ë √À ∫ ‡Ò ÂØ ∫ ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Â∂ Ï√Í≈ Á∂ ¿π Ó ∆ÁÚ≈ ⁄ø Á È ◊∂ Ú ≈Ò, ◊π  ‹∆ «√ø ÿ Ò≈‚∆, Ïπ º Ë ± ÒØ ‘ ≈≈, ≈‹≈ ÏØ ‹ Ø Ú ≈Ò Á∆ Óœ ‹ ± Á ◊∆ «Ú⁄ ≈‹ ‘˜≈ª ˘ √∆È∆¡ Ó∆ ÍÃ Ë ≈È ÁØ ¡ ≈Ï≈ ˜Ø È -B, ÈÚ≈Ï ¡≈˜± ˘ Ó∆ ÍÃ Ë ≈È ‘Ò’≈ ‹¶Ë √À ∫ ‡Ò Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈¢

¡ø«ÓÃÂ√ (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Íø‹≈Ï ÍÃÁ∂Ù ’ª◊√ ’Ó∂‡∆ Á∂ ÍÃË≈È ÈÚ‹Ø «√øÿ «√ºË± È∂ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÍÃË≈È √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ ”Â∂ «Âº÷≈ «ÈÙ≈È≈ √≈«Ë¡≈¢ ¿πÈ∑ª √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ ˘ «’‘≈ «’ ¿π‘ ◊ºÒ È≈ ’È, √ϱ ÒÀ ’∂ ¡≈¿π‰¢ «√ºË± È∂ √ͺه ’∆Â≈ «’ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ ’∆ ’ ‘∂ ‘È, ‹∂’ ¿π‘ √ϱ Í∂Ù ’ Á∂‰◊∂ ª ÓÀ∫ «√¡≈√ ¤º‚ Á∂Úª◊≈¢ «˜’ÔØ◊ ‘À «’ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ È∂ Ùπº’Ú≈ ˘ ‘∆ ÈÚ‹Ø «√øÿ «√ºË± ”Â∂ ÁØÙ Ò≈¬∂ √È¢ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ¿πÈ∑ª È∂ ¡’≈Ò∆¡ª ˘ ’Ò∆È «⁄º‡ Á∂‰ Ú≈Ò∂ Íπ«Ò√ ¡Î√ª È≈Ò ÓπÒ≈’≈ ’∆Â∆ ¡Â∂ Ó∆«‡ø◊ ’∆Â∆¢ ‘π‰ √π÷Ï∆ ¿π√ ˘ ¡Â∂ «Ï’Ó Ó‹∆·∆¡≈ ˘ Î√≈¿π‰ Ò¬∆ ÁÏ≈¡ Í≈ «‘≈ ‘À¢ «√ºË± È∂ ¡≈͉∂ ‹Ú≈Ï «Úº⁄ «’‘≈ «’ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ «√¯ ◊ºÒª ’ ‘∂ ‘È¢ ‹∂’ ¿π‘ √≈Ï’≈ ‚∆‹∆Í∆ √πÓ∂Ë √À‰∆ ‹ª ¡≈͉∂ ⁄‘∂Â∂ ¡≈¬∆‹∆ ˘ Ú∆ «ÓÒ∂ ‘È Âª ¡’≈Ò∆ ÁÒ ˘ √ϱ Í∂Ù ’È∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È¢ ‹∂’ «¬‘ √º⁄ «È’«Ò¡≈ ª ¿π‘ ≈‹È∆Â∆ ¤º‚ Á∂‰◊∂¢ «√ºË± ÓπÂ≈Ï’ ‘π‰ ¡’≈Ò∆¡ª ˘ ¬∆‚∆ ÂØ∫ ‚ Òº◊Á≈ ‘À Â∂ ¿π‘ «√ºË± Á≈ Ȫ ÒÀ ‘∂ ‘È¢ «√ºË± È∂ «’‘≈ «’ ‘π‰ ¬∆.‚∆. È∂ Î≈√‡-Ú∂¡ ”Â∂ ¤≈Í∂Ó≈∆ ’∆Â∆ ‘À¢ «‹√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡’≈Ò∆ ÁÒ «Ú⁄ Ì≈‹Û ÍÀ ◊¬∆ ‘À¢ √π÷Ï∆ Ï≈ÁÒ ¡Â∂ Î≈√‡Ú∂¡ Á∆ Ùπ± ÂØ∫ ‘∆ «ÓÒ∆Ìπ◊ ‘∆ ‘À¢ Î≈√‡ Ú∂¡ Á∂ Ȫ ”Â∂ √’≈∆ ÍÀ√≈ ÷≈Ë≈ «◊¡≈ Í ‘π‰ √Óª ÏÁÒ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ F@-D@ Á≈ «‘√≈Ï ‘π‰ √øÌÚ È‘ƒ ‘ØÚ∂◊≈¢ «√ºË± È∂ ÁØÙ Ò≈«¬¡≈ «’ ¡’≈Ò∆ ÁÒ È∂ «√Î ÒØ’ª ˘ ´º«‡¡≈ ‘À¢ ÒØ’ª ˘ ‚≈ ËÓ’≈ ’∂ Ϻ√ª ¡≈͉∂ È≈Ó ’Ú≈ Ò¬∆¡ª, ‹≈«¬Á≈Áª ”Â∂ ’Ϙ∂ ’∆Â∂ ◊¬∂¢ AC-AC ˘ ÌπºÒ ’∂ ¡’≈Ò∆ ÁÒ È∂ ‘Ó∂Ù≈ Ó∂≈-Ó∂≈ ’∆Â≈¢ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ ¿πÈ∑ª Á∆ Í≈‡∆ «√Î AC «‘ ◊¬∆¢

‘«Ê¡≈ª ¡Â∂ ‘À∫‚ ◊È∂‚ √Ó∂ «◊ïÂ≈ ‰‹∆ «√øÿ ˘ ¡Á≈Ò «Ú⁄ ’∆Â≈ Í∂Ù ¡ø « Óà  √ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Í·≈È’Ø ‡ ¡≈Ó∆ ’À ∫ Í ”Â∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘ÓÒ∂ ÂØ ∫ F@ ÿø ‡ ∂ Ï≈¡Á √‡∂ ‡ √ÍÀ Ù Ò ¡≈Íà ∂ Ù È √À º Ò (¡À √ ¡À √ ˙√∆) ÚÒØ ∫ ¡ø « Óà  √ ”⁄Ø ∫ ‘«Ê¡≈ª ¡Â∂ ‘À ∫ ‚ ◊È∂ ‚ √Ó∂  «◊à ¯ Â≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‰‹∆ «√ø ÿ ˘ ¡ø « Óà  √ Á∆ ¡Á≈Ò «Ú⁄ Í∂ Ù ’∆Â≈ «◊¡≈¢ ¡Á≈Ò ÚÒØ ∫ ‰‹∆ «√ø ÿ Á≈ «Óª‚ ÁØ «ÁȪ Ò¬∆ ÚË≈ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Óœ ’ ∂ ÷± Î ∆¡≈ ¬∂ ‹ ø √ ∆¡ª È∂ Áº « √¡≈ «’ Íø ‹ ≈Ï «Ú⁄ B@ Á∂ ’∆Ï Ïø Ï Óœ ‹ ± Á ‘È¢ ‰‹∆ «√ø ÿ È∂ √‡∂ ‡ √ÍÀ Ù Ò ˙Í∂ Ù È √À º Ò √≈‘Ó‰∂ ’¬∆ ¡«‘Ó ÷π Ò ≈√∂ ’∆Â∂ ¢ ¿π √ È∂ Áº « √¡≈ «’ ‘À ∫ ‚ ◊Ã È ∂ ‚ ⁄π º ’ ‰ Á∂ ¡≈‚ ¿π √ ˘ «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚ ÂØ ∫ ¡≈¬∂ √È Í «¬‘ ‘À ∫ ‚ ◊Ã È ∂ ‚ «’º Ê ∂ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’È∂ √È, «¬√ Ï≈∂ ¿π √ ˘ ¡‹∂ ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ıÏ È‘ƒ «Áº  ∆ ◊¬∆ √∆¢ ¿π √ È∂ Áº « √¡≈ «’ ¿π ‘ ª ‘À ∫ ‚ ◊Ã È ∂ ‚ ⁄π º ’ ’∂ «√Î ¡≈͉∂ «Íø ‚ «Ò‹≈ «‘≈ √∆, «¬‘Ȫ ˘ «’º Ê ∂ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’È≈ ‘À , «¬√ Ï≈∂ ¿π √ ˘ ¡‹∂ ’Ø ¬ ∆ ‹≈‰’≈∆ È‘ƒ «Áº  ∆ ◊¬∆ √∆¢ √‡∂ ‡ √ÍÀ Ù Ò √À º Ò ˙Íà ∂ Ù È ÚÒØ ∫ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ◊ø Ì ∆Â≈ È≈Ò ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¡Â∂ ‰‹∆ «√ø ÿ ˘ «ÚÁ∂ Ù ª ÂØ ∫ ¡≈¬∂ ÎØ È ª Á∆ «’≈«‚ø ◊ Ú∆ ÷ø ◊ ≈Ò∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ‰‹∆ «√ø ÿ Á∆ Í∂ Ù ∆ Óœ ’ ∂ Ì≈∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ «È‘ø ◊ «√ø ÿ Ú∆ Óœ ‹ ± Á √È¢ Áº √ Á¬∆¬∂ «’ √‡∂ ‡ √ÍÀ Ù Ò ¡≈Íà ∂ Ù È √À º Ò ÚÒØ ∫ BD ÈÚø Ï  ˘ ‰‹∆ «√ø ÿ ˘ ¡ø « Óà  √-ÂÈÂ≈È Ø ‚ ÂØ ∫ «◊à ¯ Â≈ ’∆Â≈ √∆¢ Áº « √¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ‰‹∆ «√ø ÿ Ú∆ ¿π √ ◊π º Í Á≈ «‘º √ ≈

√∆, «‹√ È∂ AE ‹ÈÚ∆, B@B@ ˘ ‘«Óø Á  √≈«‘Ï ¡ø « Óà  √ ˘ ‹ªÁ∆ «Ú≈√Â∆ √Û’ ”Â∂ ÒØ ’ È≈⁄ª √Ïø Ë ∆ √Ê≈«Í Ïπ º Â ª Á∆ Ìø È ÂØ Û ’∆Â∆ √∆¢ Íπ « Ò√ Úº Ò Ø ∫ ‰‹∆ «√ø ÿ ˘ Ïπ º Â ª Á∆ Ìø È ÂØ Û Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «◊à ΠÂ≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ ¡Â∂ ¿π ‘ «¬√ √Ó∂ ∫ ˜Ó≈È ”Â∂ ‘À ¢

⁄ø ‚ ∆◊Û∑ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ ÍÃ Ë ≈È ¡Â∂ √≈Ï’≈ ¿π Í Óπ º ÷ Óø  ∆ √π ÷ Ï∆ «√ø ÿ Ï≈ÁÒ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂ · Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ «Úº ⁄ ¡’≈Ò∆ Ú’ª È∂ ⁄ø ‚ ∆◊Û∑ ”⁄ ¡À º Ó ¡À º Ò ¬∂ ‘Ø √ ‡Ò «Úº ⁄ «¬’º · ∂ ‘Ø ’∂ Óπ º ÷ Óø  ∆ Á∆ «‘≈«¬Ù Úº Ò Ø √ Ó≈⁄ ’∆Â≈, «‹È∑ ª ˘ Íπ Ò ∆√ È∂ ≈‘ «Úº ⁄ ‘∆ ÏÀ  ∆’∂ ‚ Ò◊≈ ’∂ Ø ’ Â∂ «‘≈√ «Úº ⁄ ÒÀ «Ò¡≈¢ «¬√ Óœ ’ ∂ Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ Íø ‹ ≈Ï √’≈ ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∂ √∆È∆¡ ¡≈◊± «Ï’Ó «√ø ÿ Ó‹∆«·¡≈ «ıÒ≈¯ fi± · ∂ ’∂ √ Á‹ ’È Á∆ √≈«˜Ù º ⁄ ‘∆ ‘À , «‹√ ˘ ’Á∂ Ú∆ ÏÁ≈Ù ȑƒ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Íø ‹ ≈Ï ’ª◊√ Á∂ ÍÃ Ë ≈È ÈÚ‹Ø Â «√ø ÿ «√º Ë ± ’Ø Ò ’Ø ¬ ∆ ¡«Ë’≈ È‘ƒ ‘À «’ ¿π ‘ «’√∂ «ıÒ≈¯ ’∂ √ Á‹ ’È ’Ø ¬ ∆ ¡≈Á∂ Ù Á∂ ‰ ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‚∆‹∆Í∆ ¡Â∂ ¬∂ ‹ ∆ «ÈÔπ ’ Â ’È √Ó∂ ∫ Ú≈-Ú≈ Á÷Ò Á∂ ‘∂ ‘È¢ Ï≈ÁÒ È∂ «’‘≈ «’ ’ª◊√ Í≈‡∆ È∂ Ï∂ ¡ ÁÏ∆ ¡Â∂ È«Ù¡ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ √’≈ ω≈¬∆ √∆ Í Íœ ‰ ∂ Íø ‹ √≈Òª «Úº ⁄ ’π fi È‘ƒ ’ √’∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ’ª◊√ È∂ Í«‘Òª Ú∆ ¡’≈Ò∆ ¡≈◊± ¡ ª «ıÒ≈¯ Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ «Úº ⁄ fi± · ∂ ’∂ √ Á‹ ’∆Â∂ ‘È¢ Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ ¡’≈Ò∆ ÁÒ Á∆

√’≈ Ïȉ ”Â∂ √≈∂ ’∂ √ ª Á∆ «Èͺ ÷ ‹ª⁄ ’Ú≈¬∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆, «‹√ È≈Ò ’ª◊√ √’≈ Á∆ ˺ ’ ∂ Ù ≈‘∆ ˘ ‹º ◊ ‹≈«‘ ’∆Â≈ ‹≈ √’∂ ¢

Í≈«’ È≈Ò ÚÍ≈ Á∂Ù Á∆ √πº«÷¡≈ È≈Ò ‹π«Û¡≈ Ó√Ò≈: √ØÓÈ≈Ê √ø√Á ”⁄ Í≈«’ È≈Ò ÁπÚºÒ∂ ÚÍ≈ Á≈ ÓπºÁ≈ ⁄πº’ª◊≈: ¡œ‹Ò≈

¡ø«ÓÃÂ√ (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)’∂∫Á∆ ≈‹ ÓøÂ∆ √ØÓÈ≈Ê È∂ Í≈«’√Â≈È È≈Ò ‘πøÁ≈ ÁπÚºÒ≈ ÚÍ≈ Ùπ± ’È Á∆ √øÌ≈ÚÈ≈ Ï≈∂ È≈ ͺ÷∆ ‘πø◊≈≈ Ì«¡≈ ‘À¢ ¿π‘ «¬ºÊ∂ √È¡Â’≈ª, ÚÍ≈∆¡ª Â∂ ’≈ØÏ≈∆¡ª È≈Ò Ó∆«‡ø◊ ’È ¡≈¬∂ √È¢ √ØÓÈ≈Ê È∂ ¡≈«÷¡≈ «’ «¬‘ Á∂Ù Á∆ √πº«÷¡≈ È≈Ò ‹π«Û¡≈ Ó≈ÓÒ≈ ‘À ¡Â∂ ’∂∫Á √’≈ Á∂Ù Á∆ √πº«÷¡≈ Á∂ ÓºÁ∂Ș ‘∆ Í≈«’√Â≈È È≈Ò ÚÍ≈ Ùπ± ’È Ï≈∂ ’ج∆ ¯À√Ò≈ ’∂◊∆¢ ¿πÈ∑ª «’‘≈ «’ ’∂∫Á ÚºÒØ∫ Í≈«’√Â≈È È≈Ò ÁπÚºÒ≈ ÚÍ≈ ÓπÛ Ùπ± ’È Ï≈∂ √‘∆ √Ó∂∫ ”Â∂ ‘∆ ¯À√Ò≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂◊≈¢

Óπ ˜ ≈‘≈’≈∆¡ª È∂ Íà Á ÙÈ ‹≈∆ º ÷ «Á¡ª ’ª◊√ √’≈ «ıÒ≈¯ È≈¡∂ Ï ≈˜∆ ’∆Â∆¢ ¡≈◊± ¡ ª È∂ Áº « √¡≈ «’ ¿π ‘ ’¬∆ Á‘≈«’¡ª ÂØ ∫ ·∂ ’ ∂ ”Â∂ ’ø Ó ’ ‘∂ ‘È Â∂ Óœ ‹ ± Á ≈ √’≈ È∂ ¡≈͉∂ ⁄Ø ‰ ÓÈØ  Ê Íº   «Úº ⁄ Ú≈¡Á≈ ’∆Â≈ √∆ «’ ·∂ ’ ≈ Óπ Ò ≈˜Óª ˘ ͺ ’ ≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬√ Ò¬∆ ‘π ‰ ¿π ‘ √’≈ Á∂ ‘ Óø  ∆ ˘ «¬‘ √π ¡ ≈Ò ’ ‘∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ¿π Í Óπ º ÷ Óø  ∆ Á≈ ÚÂ∆≈ Ï‘π  ¡Û∆¡Ò √∆,

¡ø « Óà  √/¡‡≈∆- Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ «ıÒ≈¯ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï ◊π  ‹∆ «√ø ÿ ¡œ ‹ Ò≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂ · ¡‡≈∆ √‘º Á ÂØ ∫ ‹º « Ò∑ ¡ ªÚ≈Ò≈ Ï≈ˆ º ’ «¬º ’ √≈¬∆’Ò ÀÒ∆ ’º „ ∆ ◊¬∆¢ ¡œ‹Ò≈ È∂ «’‘≈ «’ √≈¬∆’Ò ÀÒ∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ «ıÒ≈¯ √øÿÙ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ «’ ’∂ ∫ Á Á∂ Ó≈Û∂ ÍÃ Ï ø Ë ª ¡Â∂ ◊∆Ï «ÚØ Ë ∆ È∆Â∆¡ª ’≈È «ÁÈØ - «ÁÈ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ ÚË ‘∆ ‘À , «‹√ È≈Ò ¡≈Ó ÒØ ’ ª Á∆ ‹∂ Ï ”Â∂ ¡≈«Ê’ ÏØ fi ÚË «‘≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ √ø √ Á Á∂ √Á π º Â «¬‹Ò≈√ Áœ  ≈È ¿π ‘ ¡‡≈∆ Ú≈‘◊≈ √‘º Á ≈‘ƒ ◊π ¡ ª„∆ Á∂ Ù ª È≈Ò Áπ Ú º Ò ≈ ÚÍ≈ Ùπ  ± ’È Á≈ Óπ º Á ≈ ⁄π º ’ ‰◊∂ Â∂ √’≈ Úº Ò Ø ∫ Í≈«’√Â≈È ÂØ ∫ Á≈ÓÁ ’∆Â∆¡ª Ú√ª ”Â∂ ÚË≈¬∂ ◊¬∂ ‡À ’ √ Á∆ Á ˘ ÿ‡≈¿π ‰ Á≈ Óπ º Á ≈ Â‹∆‘∆ Âœ  ”Â∂ ¿π · ≈¿π ‰ ◊∂ ¢

«‹√ Á≈ ‹Ê∂ Ï ø Á ∆ Úº Ò Ø ∫ Â’Û≈ «ÚØ Ë ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬√ Áœ  ≈È ¡ª◊‰Ú≈Û∆ Ú’ª, «√‘ «ÚÌ≈◊ Á∂ ’≈«Ó¡ª, Ó«È√‡∆¡Ò √‡≈Î ¡À √ Ø √ ∆¬∂ Ù È È∂ Ú∆ ¡≈͉∆¡ª Óø ◊ ª Á∂ ‘º ’ ”⁄ È≈¡∂ Ï ≈˜∆ ’∆Â∆ Í Íà ٠≈√È È∂ ¿π È ∑ ª ˘ ◊º Ò Ï≈ Á≈ ÌØ √ ≈ Á∂ ’∂ «¬º ’ Ú≈∆ Ó≈ÓÒ≈ ·ø „ ≈ ’È Á∆ ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

ÒÛ’∆ Á∆ ÒØÛ

24/5'7'', Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Lubana boy. Own Business. Indian background Kapurthala, Punjab. Looking for 21 to 25 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Lubana Girl in Canada/India. Interested Families contact on : 14169070988. ______________________(NMB413196253)

30/5‘7",Unmarried Canadian PR holder good looking Bachelors Hotel management Sikh Khatri Boy. Working as a Truck Driver. Indian background from Amritsar(Punjab). Looking for 25 to 30 years old Unmarried Sikh Khatri Any visa status Girl from Canada. Caste no Bar. Interested Families Contact on : 4169076163. ______________________(NMB413198777)

29/6ft., Unmarried good looking Hindu Kayastha boy in Novi, Michigan on Work permit. Masters in Mechanical Engineering. Working as Engineer (Project). Looking for 23 to 30 years old Unmarried Hindu, Sikh, Jain girl from US, Canada on Any visa. Interested Families contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413200030)

24/6'1",Unmarried good looking Canadian Work Permit holder Sikh Punjabi Jatt (Gursikh) Boy. Diploma in Hotel Management, Working as a Truck Driver. Indian background Kapurthala (Punjab). Looking for 20 to 24 yrs old Sikh/Gursikh/Punjabi Jatt/ Unmarried Amritdhari any visa status Girl in Canada. Interested Families Contact on : 4169076163. ______________________(NMB413199688)

Suitable Punjabi clean shaven never Married match from Canada/USA for Scheduled Caste (Ad-Dharmi) Well qualified June-1985 Born, 5'2" Punjabi Canadian PR holder Slim Body never Married Fair colour Girl. Girl is Currently staying in Toronto. Brother is Canadian Citizen and Married & have Own House in Milton. Parents Settled in New Delhi, India . Contact with Biodata & Photo via e-mail : bachan1954@gmail.com or Whatsapp no. +91-99589 99677 ______________________

24/6'1'', Divorcee good looking Jatt Sikh Boy on Work permit in Canada. Diploma in Hotel Management. Working as Transportation profession. Indian background is from Tarantaran. Looking for 21 to 25yrs old Unmarried/Divorcee beautiful Jatt Sikh Girl. Girl should be Citizen, Permanent Resident. Interested families contact on: +1(416) 90 70944. ______________________(NMB413188909) 25/5'8", Unmarried good looking Hindu Patel Leva Boy in Edmonton, Canada on Work permit. Working as Supervisor. Looking for 20 to 26 years old Unmarried Hindu Patel Leva Girl from Canada on Citizenship or PR basis. Interested Families contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413193237)

50 /6'1", Divorcee US citizen good looking Hindu Brahmin Masters Boy. Indian background from Pune, Bombay. Looking for 38 to 44 years old Girl of any Marital or Any Visa status Hindu/ Sikh Girl from Canada,India or United States. Interested Famlies Contact on: 416907-6830. ______________________(NMB413175200)

31/5'6", Unamrried good looking jatt Sikhi Boy. Bachelors in Multimedia. Working as Marketing Professional. Indian background from Amritsar, Punjab. Looking for 27 to 32 yrs old Unmarried Jatt Sikh Preffering Citizen/Permanent Resident Girl from Canada/USA. Caste no bar. Interested Families contact on 416-907-8385. ______________________(NMB413197017) 29/5'9", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Jatt Boy. Working as CPA. Indian background Hoshairpur, Punjab. Looking 25 to 29 yrs old Unmarried Citizen, PR Sikh Jatt Girl from Canada. Interested contact on : 416-9070988. ______________________(NMB413135609) 26/6ft., Unmarried good looking Sikh Jatt Boy in India (Gurdaspur, Punjab). Working as a Farmer. Looking 23 to 29 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413198098)

28/5'10", Unmarried good looking born Sikh Ramgarhia Boy in Canada. Own Business of Real Estate and Car Dealership. Indian background Hoshiarpur, Punjab. Looking 22 to 25 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Girl from Canada. Interested contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413198489) 32/5'11", Unmarried good looking Canadian Citizen Sikh Tonk Kshatriya boy. Working as Real Estate professional. Indian background Malerkotla, Punjab. Looking 26 to 32 years old Unmarried Citizen, PR, Work Permit Sikh girl from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on :416-907-0988. ______________________(NMB413181242)

28/5‘11", Unmarried good looking Diploma Electoric Engineering Jatt Sikh Boy on Work permit in Canada. Working as Dispatcher. Looking for 24 to 28 years old Unmarried Sikh Punjabi Citizen and PR Girl from Canada. Interested Families Contact on : 289 401 1792. ______________________(NMB413198649)

34/ 5'7'', good looking Canadian citizen Unmarried Sikh Khatri Boy in Canada. Pakistan background from Rawalpindi. Working as Engineer. Looking 28 to 34 years old Unmarried, Citizen, Hindu,Sikh girl from Canada Interested contact on 416 907 0897. ______________________(NMB413198895)

26/5'9" Unamrried good looking Jatt Sikh Boy. Done Bachelors in Btech. Working as Law Enforcement. Indian background from Chandigarh. Looking for 22 to 25 years old Unmarried, Gursikh, Punjabi Jatt, Amritdhari Girl from Canada. Preffering Citizen, Permanent Resident, Student Visa or Work Permit Resident. Interested Families contact on: 416-907-8385. _______________________(NMB413186451

30/5'8'', Unmarried Canadian Born Citizen Good looking Jatt Sikh Boy. High school pass. Transportation Professional. Indian background Vill : Ucha Pind, Distt : Phagwara, Punjab. Looking for 24 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Jatt Sikh Girl from canada. Interested contact on : (416) 907-6163. ______________________(NMB413199165)

21/5'7'', Unmarried Canadian Sikh Jatt Boy on Temporary Visa. High school +2. Forklift Driver in Warehouse. Indian background is Faridkot, Punjab. Looking for 19 to 23 years old Unmarried Citizen, PR or Work permit holder jatt sikh Girl from canada. Interested Families contact on : (416) 907-6163. ______________________(NMB413169710)

26/6'1'', Unmarried Work permit holder Canadian good looking jatt sikh Boy. Diploma in Computer Engg. Transpotation professional. Indian background - Vill : Bhandal Bet, Distt : Kapurthala, Punjab. Looking for 23 to 27 years old Unmarried Citizen, PR or Work permit holder jatt sikh Girl from canada. Interested Families contact on : (416) 907-6163. ______________________(NMB413198787)

26/5'8'', Unmarried Canadian good looking Tonk Kshatriya sikh Boy. Work permit holder. B.com. Private job in Trucking company. Indian background from Patiala, Punjab. Looking for 18 to 26 years old Unmarried Citizen, PR, work permit or student visa holders Tonk Kshatriya sikh girl from canada. Interested Families contact on : (416) 907-6163. _______________________(NMB41396288)

38/5'11", Divorcee good looking Sikh Rajput boy in Canada on work Permit. Working as Professional Chef. Indian background Rajpura, Punjab. Looking 32 to 38 years old Unmarried Citizen, PR, Work Permit Sikh girl from Canada. Caste no bar. Contact on :416-907-0988. ______________________(NMB413176307)

27/5'10",Unmarried Canadian Green card holder good looking Sikh Jatt Boy. Bachelor of Commerce. Indian background Amritsar, Punjab. Looking for 22 to 25 years old Unmarried. Citizen,Permanent Resident Punjabi Jatt, Lubana, Saini Girl from Canada. Interested Families contact on : 14169070988. ______________________(NMB413199157)

28/6'1'', good looking Unmarried Gursikh boy in Canada on Work Permit. Indian background from Jalandhar. Looking for 23 to 29 years old Unmarried, Citizen, Permanent Resident, Work Permit holder Sikh girl from Canada or United States. Caste no bar. Interested Families contact on: 416 907 0897. ______________________(NMB413154432)

37/5'8'', good looking Divorcee Sikh Saini born Citizen boy in United States. Indian background from Phgwara. Working as Business Analyst. Looking for 29 to 36 years old any Marital status Sikh girl from United States. Caste no bar. Interested Families contact on: 416 907 0897. ______________________(NMB413123548)

33/ 5'11", unmarried Jatt Sikh boy. Bachelors in Business Analyst. Work permit in Eveland United State. Looking for 25 to 32 yrs old unmarried PR, Citizen, Work Permit Beautiful Girl from Jatt Sikh family from all over USA. Interested families contact on: 289-401-1794. _______________________(NMB413111512)

30/5‘10", Unmarried PR holder good looking Jatt Sikh Boy in USA. B.Sc IT. Own Business. Indian background from Mohali (Punjab). Looking for 25 to 30 years old Unmarried Sikh Punjabi Jatt Any visa status Girl from Canada. Interested Families Contact on : 289 401 1792. ______________________(NMB413198490)

29/6ft., Divorcee Canadian PR holder good looking Bachelors Sikh Punjabi jatt Boy. Indian background from Amritsar (Punjab). Looking for 24 to 29 years old Any Marital & Visa status Sikh Punjabi jatt Girl from Canada. Interested Families Contact on : 4169076163. ______________________(NMB413187302)

32/5‘11",Unmarried Green card holder good looking Masters M.Com Sikh Punjabi jatt Boy in USA . Own Business. Indian background from Mumbai. Looking for 27 to 31 years old Unmarried Sikh Punjabi jatt Any visa status Girl from Canada/USA. Caste no Bar. Interested Families Contact on : 4169076163. ______________________(NMB413198626)

30/5'11", Unmarried work permit in Canada , good looking Sikh Jatt Boy. Diploma in Computer Application & Internet. Indian background Rajasthan. Looking 26 to 29 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh jatt Girl from India and Canada. Interested Families contact on : 14169070988. ______________________(NMB413134891)

31/5'7", Unmarried Canadian Green card holder good looking Hindu Brahmin Boy.B.com. Indian background Banur, Punjab. Looking 24 to 28 yrs old Unmarried Student/Temporary Visa, Work Permit holder Hindu Aggarwal /Arora/ Brahmin/Khatri Girl from Canada. Interested Families contact on : 14169070988. ______________________(NMB413186086)

33/5'11", Unmarried good looking Sikh Saini boy in canada on work permit. Working as Truck Driver. Indian background Nawa Shehar, Punjab. Looking 28 to 33 years old Unmarried Sikh, Hindu girl from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413176307) 26/5'11", Unmarried Canadian PR holder good looking Sikh Jatt . Own Business. Indian background Taran-Tarn, Punjab. Looking 23 to 28 years old Unmarried Sikh girl from Canada. Caste no bar. Contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413200773)

26/5'9", Unmarried good looking Jatt Sikh Boy from US on Work Permit. Working as a Transportation Professional. Looking for 21 to 27 years old Unmarried girl belonging to Hindu, Sikh religion on Citizenship, PR basis from US. Contact on : (416) 907-3229. ______________________(NMB413194993)

34/5'9" Unamrried good looking Sikh Rajput Boy. Done Working as a Uber Driver. Indian Background from Patiala Punjab. Looking for 26 to 33 years old,Looking For Unmarried, Hindu,Sikh girl from Canada, India. Interested Families contact on 416-907-5964. ______________________(NMB41349422)

27/5'10'', Unmarried Indian Citizenship holder good looking Jatt Sikh boy, Working as a Production professional Looking for 22 to 30 years old Unmarried, Citizen, Permanent Resident, Jatt Sikh girl from Canada. Interested families cotact on (416) 907 0944. ______________________(NMB413190396)

31/6'2'', Unmarried, Permanent Resident good looking Jatt Sikh Boy in Canada, Masters of Pharmacy, Working as a safety scientist. Background is from Sangrur. Looking for 26 to 30 years old Citizen, Permanent Resident, Work Permit Jatt Sikh girl from Canada Interested families may contact: 4169070944. ______________________(NMB413166855)

32/5'8'', Unmarried, Canadian Citizen, Bachelors in CPA good looking Khatri Hindu boy. Working as Accountant. Looking for 26 to 30 years old Unmarried, Citizen, Permanent Resident, Work Permit holder Hindu/Sikh girl from Canada. Caste no bar. Interested contact: (416) 907 0944. ______________________(NMB413188679)

31/5'6'', Unmarried Canadian Citizen Bachelors in Police Foundations good looking Sikh Lubana boy. Working as Customer Support Professional. Looking for 25 to 30 years old Unmarried, Citizen, Permanent Resident, Student/Temporary Visa, Work Permit holder Sikh Lubana girl from Canada. Caste no bar. Contact on 4169070944. ______________________(NMB41380767)

32/5'10'', Unmarried Work permit holder good looking Jat Hindu boy in Canada. Diploma in Hotel Management. Working in Warehouse. Looking for 25 to 32 years old Unmarried Divorcee Citizen, Permanent Resident Hindu/Sikh Jat, Rajput Girl from Canada. Caste no bar. Interested families contact: 4169070944. ______________________(NMB413107387)

36/5'10'', Unmarried Work permit holder in United States, Bachelorsin chemistry, good looking Sikh Saini boy. Working in Trucking professional. Looking for 32 to 36 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident, Student Visa holder Sikh Saini girl from United States. Caste no bar. Interested families contact : (416) 907 0944. ______________________(NMB413192237)

36/6ft., Unmarried Indian Citizen Jatt Sikh boy. Bachelors of Law. Working as Lawyer. Looking for 28 to 36 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh girl from Canada/United States. Interested families contact: (416) 907 0944. ______________________(NMB413193210)

33/5'7'', Separated Canadian PR Arora Sikh boy. Master of Business Administration. Working as Senior Business Consultant for Major US bank. Looking for 26 to 31 yrs old Unmarried, Separated, Divorcee Citizen, PR, Student/ Temporary Visa or Work Permit holder Hindu /Sikh Arora, Khatri girl from Canada/US. Interested families contact : (416) 907 0944. ______________________(NMB41346165)

37/5'10" good looking Jatt Sikh boy on Work permit in Canada. Indian background is from Nawashahar, Punjab. Looking for 32 to 37 yrs old Unmarried/Divorcee Jatt Sikh girl having Citizenship or PR of Canada. Interested families contact : (416) 907 0944. ______________________(MB413153585)

25/6ft., good looking Divorcee Jatt sikh boy on Work Permit in Canada. India background is from khanna, Punjab. Working as Truck Driver. Looking 22 to 27 yrs old Unmarried Citizen or PRJatt Sikh girl from Canada or US. Interested Families contact : 416 9070897. ______________________(NMB413189439)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 31/5'7'', good looking Divorcee Sikh Lubana boy. Permanent Resident in Canada. Indian background from Dsuya, Punjab. Working as Truck Driver. Looking 24 to 30 yrs old Unmarried, any visa status Sikh girl from Canada. Caste no bar. Interested Families contact : 416 907 0897. ______________________(NMB413193231)

36/5'11'', good looking Divorcee Hindu Khatri boy Permanent Resident of Canada. Indian background from Delhi. Working as Business Analyst. Looking 29 to 35 yrs old any Marital Status Citizen, Permanent Resident, Work Permit holder Hindu/Sikh Girl from Canada. Caste no bar. Interested Families contact : 416 907 0897. ______________________(NMB413192907)

25/5'11'', good looking Sikh Jatt boy in Canada. Having Work Permit. Working as Truck Driver. Looking for 20 to 26 years old unmarried Citizen, PR Sikh Jatt girl from Canada. Interested Families contact on (416) 907 0988. ______________________(NMB413186189)

34/5'7", DIV.good looking Graduate Muslim Sunni Boy in Saudi Arabia. Merechant Naval Officer. Indian background is Tamil. Looking for 28 to 34 years old Unmarried/DIV. Citizen/PR Muslim Sunni Girl from Canada/USA. Interested Families contact : (204) 480-0404. ______________________(NMB413172491)

25/5'8", Unmarried good looking Bcahelors Jatt Sikh Boy from Canada on Work permit. Working as Transporation Professional. Looking for 20 to 26 years old Unmarried Jatt Sikh Girl from Canada on Any Visa. Interested Families contact on : (416)907-3229. ___________________(NMB413102680) 28/5'10", Unmarried India good looking Jatt Sikh Boy in India, Punjab, Ludhiana. Looking 24 to 32 years old Unmarried. Citizen, PR. Sikh Jatt Girl from Canada or US. Interested Families contact on 289-401-1794. ______________________(NMB413164366)

28/6'1'', Unmarried Canadian PR holder Ramgharia Sikh boy. Transportation Professional. Indian background form Phaghwara, Punjab. Looking for Unmarried Sikh Ramgharia or Jatt girl on any visa from Canada. Interested families contact : (416) 907 0944. ______________________(NMB413195010)

39/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh jatt boy. Bachelors in BSC Nursing . Working as a Nurse. Background from Mauritius. Looking 31 to 37 years old Hindu Beautiful Girl of any Marital status on any visa/Tempraory Visa from Canada. Interested contact : 289-593-0728. ______________________(NMB413174859)

29/5'8", Unmarried Canadian Work Permit holder good looking Bachelors Jatt Sikh Boy. Transport Professional. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 23 to 30 years old Unmarried Citizen, PR holder Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact : 7787233400. ______________________(NMB413170119)

28/5'9", Unmarried US Citizen good looking Diploma Jatt Sikh Boy. Transport Professional. Indian background Gurdaspur, Punjab. Looking 22 to 28 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt Girl from US. Interested Families contact on : 3175238223. ______________________(NMB413194109)

33/6'1", Divorcee Canadian Citizen, good looking Masters Jatt Sikh Boy. Private Job. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 27 to 31 yrs old Unmarried Citizen, Permanent Resident status Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact : 7783201670. ______________________(NMB41317953)

24/5'9", Unmarried US work permit holder good looking Undergraduate Bramhmin Hindu Boy. Transport Professional. Indian background Karnal, Haryana. Looking 27 to 28 years old Unmarried Citizen, PR holder Bramhmin Hindu Girl from US. Interested Families contact : 5105652592. ______________________(NMB413173826)

31/5'10", Unmarried good looking LEVA PATEL BOY on student visa in Canada. Indian background AHEMDABAD, INDIA. Looking 25 to 31 years old Unmarried CITIZEN/PR PATEL Girl from CANADA/USA. Interested Families contact : (204) 480-0404. ______________________(NMB413129246) 33/5'11", Unmarried Sikh Jatt well setlled boy on Schengen visa in Europe. Running his own 4-5 business. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 28 to 33 yrs old unmarried citizen, PR holder Sikh jatt Girl in Canada/United states. Interested families contact : +1(416) 907 5948. ______________________(NMB413189594)

30/5'6", Unmarried good looking Sikh Ramgharia Bachelors Boy in Chandigarh, India. Looking for 24 to 29 years old Unmarried Citizen, PRSikh Girl from Canada or US. Interested Contact : 416-907-6830. ____________________(NMB413104914)

39/6ft., Unmarried Canadian PR holder good looking Sikh Tonk Boy. Working in Private sector. Indian background from Faridkot, Punjab. Looking for Any Canadian visa holder 30 to 37 yrs old Unmarried Sikh Girl. Interested Famlies Contact: 416-907-6830. ______________________(NMB413167580)

33/5'11", Unmarried Canadian citizen, good looking Bachelors Sikh Boy. Bachelors in Business. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking 26 to 32 years old Unmarried Citizen, PR holder Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on :6475457224. ______________________(NMB413190511)

33/5'9", Unmarried Canadian PR holder, good looking High School Sikh Boy. Transportation Professional. Indian background Daffar, Hoshiarpur. Looking 26 to 32 years old Unmarried Sikh Jatt Girl on any visa from Canada. Interested contact on : 5149696925. ______________________(NMB413184460)

31/5'9", Unmarried Canadian PR holder, good looking Bachelors Sikh Boy. Civil Engineer. Background Tanzania, East Africa. Looking 25 to 30 years old , Sikh Jatt Girl on any visa from Canada. Interested contact : 2366222023. ______________________(NMB413178498)

50/5'9", Divorcee US work permit holder good looking Hindu Jat Boy. Bachelors in BA. Indian background Haryana . Looking 42 to 52 yrs old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen Sikh/Hindu Girl from US. Interested Families contact : 14169070988 . ______________________(NMB413196128)

42/5'8", Separated UK citizen, good looking Sikh Saini Boy. India background Nawasher, Punjab. Looking 32 to 37 years old boy of any Marital status and Caste from Canada, United Kingdom, Poland, Russia, Ukraine. Interested Families contact on : 14169070988. ______________________(NMB413195186) 39/5'3", Unmarried US citizen good looking Sikh Ramgharia Boy. Working in private sector. Indian background Phagwara, Punjab. Looking 32 to 34 years old Unmarried Citizen or PR holder Sikh Jatt Ramgharia Girl from Canada or United States. Interested Families contact on : 14169070988. ______________________(NMB41392432) 32/5'11", Unmarried handsome US Citizen Jatt Sikh boy. Running Own Business. Looking for 27 to 31 years old Unmarried, Citizen/PR holder Sikh Jatt girl from USA. Interested Families contact on : 289-593-0740. ______________________(NMB413194771)

40/5'7", Unmarried handsome Work Permit holder Sikh Ravidasia boy from Canada. Working in Private sector. Looking for 34 to 39 years old Unmarried, Divorcee Citizen/PR Sikh Ravidasia Girl from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0740. ______________________(NMB41374645) 22/5'8", Unmarried good looking Sikh Amritdhari Boy on Work permit in canada. Working as General Helper. Indian background from Kurkshater Haryana. Looking 21 to 24 years old Unmarried Citizen, PR holder Sikh Girl from Canada. Interested Famlies Contact on 416-907-6830. ______________________(NMB413149483)

62/5'9", Separated good looking canadian citizen Sikh Jatt Gentelman. Looking for 50 to 60 years old citizen/PR holder Hindu/Sikh Girl of any marital status from Canada. Interested Families contact on: 416-907-6830. ______________________(NMB413186865)

30/6'2", Goood looking Canadian PR holder Jatt Sikh boy. Working as Marketing & Sales Specialist. Indian background is Faridkot, Punjab. Looking for 27 to 30 yrs old unmarried Citizen/ PR holder Jatt sikh girl from Canada. Interested families contact : 416 907 0944. ______________________(NMB413183733)

32/6ft., Unmarried US Green card holder good looking Sikh Punjabi Jatt Boy. Working in private sector. Indian background is Tarn taran (Punjab). Looking 27 to 32 years old Unmarried Sikh Jatt Girl on any visa from United States. Interested Families contact on : 416 907 0988. ______________________(NMB413194061)

26/5'5", Unmarried Canada work permit holder good looking Sikh Jatt Boy. Diploma in Office Administration. Indian background Moga (Punjab). Looking 23 to 26 years old Unmarried Permanent Resident Sikh Punjabi Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 14169070988. ______________________(NMB413181544) 32/5'1", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Tonk Kshatriya boy. Working as Real Estate Professional. Indian background Malerkotla, Punjab. Looking for 26 to 31 years old Unmarried any Visa status Sikh Girl from Canada. Interested Families contact : 416-907-0988. ______________________(NMB413181242)

27 /5'9", Unmarried good looking Canadian PR holder Sikh Kmaboj Boy. Working as Transportation Professional. Indian background from Firozpur, Punjab. Looking 18 to 28 years old Unmarried Sikh Girl on any visa from Canada or US. Intrested Contact on : 416-907-6830. ______________________(NMB413125471) 20/5'9", Unmarried handsome Sikh Lubana boy on work permit in USA. Working as Cashier . Looking for 18 to 24 years old Unmarried citizen/PR holder Sikh Lubana girl from USA. Interested Families contact on : 289-593-0740. ______________________(NMB413196977)

29/5'11", Unmarried canadian PR holder good looking Jatt Sikh Boy. Running own business. Indian background Moga, Punjab. Looking 24 to 29 years old Jatt sikh any Marital status Girl from Canada. Interested Families contact on : +1416-907-3897. ________________________(NMB413153374) 32/5‘10", Unmarried Canada, Citizen good looking Punjabi Jatt Boy. Cosco Worker. Background from India, punjab, Ludhiana. Looking for 29 to 33 years old Unmarried, Religion; Hindu& Sikh any caste Girl from Canada Family preferring at Citizen, PR and Work Permit residence status. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413182516)

20/5'11", Good looking Unmarried Jatt Sikh Boy in Canada, on Temporary Visa. Working in a Private sector. India background from Moga, Looking 18 to 22 years old Unmarried, Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh Girl from Canada. Interested Families contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413179499) 28/5‘7", Unmarried Canadian PR good looking Jatt Sikh Bachelors in B.tech (CSE). Working as a Manager. Indian background from Mohali (Punjab). Looking for 23 to 27 years old Unmarried Permanent Resident, Temporary Visa, Citizen Work Permit holder Sikh Girl from Canada. Caste : Caste no bar. Interested Families Contact on : 289 401 1792. ______________________(NMB413188734) 29/5‘11", Unmarried Canadian PR good looking Jatt Sikh high School pass Boy. Working Private Job. Indian background from Jalandhar (Punjab). Looking for 23 to 28 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident,Temporary Visa, Work Permit holder Sikh Punjabi Jatt Girl from Canada. Interested Families Contact on : 289 401 1792. ______________________NMB413153476)

40/5'6", Unmarried, Canadian Citizen holder Good looking Doctor Hindu Kayastha Boy. Family Medicine Specialist India background New delhi. Looking 30 to 40 years old Unmarried, Citizen, Hindu Girl from Canada. Caste no bar. Interested contact on 4169076163. Families ______________________(NMB413187180)

26/5’10”, Unmarried Good looking Jatt sikh Boy in USA on Work permit holder. Working as a Truck Driver. Indian background Gurdaspur (Punjab). Looking for 21 to 26 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Punjabi Jatt Girl from USA. Interested Families contact on 2894011793. ______________________(NMB413186603) 39/6’2”, Widow/Widower Good looking Jatt Sikh Boy in Canada on Work permit. working in Private Sector. Indian background Lundhiana (Punjab). Looking for 31 to 38 years old Unmarried, Widow/Widower,Separated, Divorcee, Citizen, P R Sikh Punjabi Jatt Girl from Canada. , Caste no bar. Interested Families contact on 2894011793. ______________________(NMB413186603)

32/5'9'', Unmarried good looking Hindu Brahmin Boy Masters (Masters of Science I.T.)Working as a Software Consultant, from India Chhattisgarh Looking for 25 to 32 years old Unmarried, Any visa status Hindu or Brahmin Girl in Canada, India & USA. Caste no bar. Interested families contact : 416-907-4067. ______________________(NMB413169674)

28/5'10'', Unmarried indian citizen good looking High school pass Sikh Jatt farmer Boy. Background Alawalpur. Looking 22 to 30 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413187044)

23/5'7'', Unmarried Canadian Student Visa holder good looking Diploma holder Sikh Jatt Student Boy. Doing Job in wear house. Indian background Karnal. Looking 22 to 25 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413184272) 35/5'9'', Divorcee indian Citizen good looking High school pass Sikh Jatt Boy. Finance Professional. Indian background moga. Looking for 33 to 36 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PRSikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413184515)

28/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking Masters Sikh jatt Technician Boy. Indian background Moga. Looking for 24 to 28 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident, Work permit or Student visa holder Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413164340) 25/5'10'', Unmarried Indian Citizen good looking Sikh Jatt Manager Boy. India background Orisa. Looking for 21 to 27 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413186258)

25/5'8'', Divorcee Canadian Work Permit visa holder good looking Diploma holder Technician Sikh Ramgharia Boy. Indian background is Ferozepur, Talwandi (Pb.). Looking for 20 to 28 yrs old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR, Work permit holder Sikh Girl from Canada. Contact on : 2044800404. ______________________(NMB413166023)

25/5' 9'', Unmarried Indian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Boy . Private Job. Indian background Ludhiana. Looking 22 to 28 years old Unmarried Citizen, Permanent resident, Work permit holder Sikh jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413164903)

23/5'7'', Unmarried Canadian Temporary Visa holder good looking Bachelors Sikh Ravidasia. boy. Private Job. Indian background Ludhiana ( Sanewal ). Looking 21 to 25 years old Unmarried, divorcee Citizen, Permanent Resident Sikh or Hindu Girl from Canada. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413127939)

32/5'9'', Unmarried Canadian Permanent Resident holder good looking High school pass Sikh Jatt Boy. Private Job. Indian background Amritsar, kalas. Looking 27 to 34 years old Unmarried Citizen, PR, Student Visa or Work Permit status Sikh Jatt Girl from Canada. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413179948)

29/5'10'', Unmarried Canadian Work permit holder good looking Diploma pass Sikh Jatt Farmer Boy. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 24 to 33 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Sikh Jatt Girl from Canada or India. Contact on : 289 401 1792. ______________________(NMB413174599) 29/5'10", Unmarried, India Citizen holder Good looking Sikh Kamboj Boy. Own business. India background Nawanshahr. Looking 24 to 29 years old Unmarried, Citizen, Sikh, Kamboj Girl from India. Caste no bar. Contact on :(416)-907-4611. ______________________(NMB413188355)

27/5'8", Unmarried, Us Work permit holder Good looking Sikh Lubana Boy. Computer Professional India background Gurdaspur. Looking 23 to 27 years old Unmarried, Citizen/PR, Sikh Lubana Girl from US. Interested Families contact on :(416)-907-4611. ______________________(NMB413184778) 41/5'7", Unmarried, Candian Citizen Good looking Sikh Rajput Boy. Private job India background Jalandhar. Looking 34 to 42 years old Unmarried, ,Citizen,PR,H1,Work permit Sikh, Hindu Rajput Girl from Canada, India or USA. , Caste no bar. Interested Families contact on (416)-907-4611. ______________________(NMB413187313)

30/6ft., Unmarried, US Student visa Holder Good looking Muslim Shia Boy. Technician. India background Mumbai. Looking 25 to 30 years old Unmarried, ,Citizen, PR, no Religion, Caste no bar Girl from Canada or Us. Interested Families contact on :4169076163. ______________________(NMB413189374) 36/5'9", good looking Divorcee Saini Sikh Boy in Canada on Citizenship. India background from Hoshiarpur. Working as a Technician. Looking 28 to 37 years old any Marital Status Citizen,PR, Hindu/Sikh Girl from Canada or US. Interested Families contact on 416 907 0897. ______________________(NMB41387050)

44/5'7", good looking Divorcee Hindu Brahmin Boy in Canada on Temporary Visa. India background from Bathinda. Private Job. Looking 36 to 45 years old any Marital Status Citizen, Permanent Resident, Work Permit holder Hindu, Sikh Girl from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 416 907 0897. ______________________(NMB413188267)

26/5'11", Unmarried good looking Graduate Hindu Khatri PR Boy in Canada. Self-employed Person. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking 22 to 26 years old Unmarried girl from Canada, Preferring any visa and from HIndu or Sikh Religion and caste no bar. Interested Families contact on : (416)-907-4611. ______________________(NMB413120057) 23/5'11", Unmarried good looking Hindu Goldsmith Boy in India,Punjab, Phagwara.Having is own business Looking for 18 to 25 years old Unmarried Sikh, Hindu Caste no bar Citizen ,PR Girl from US. Intrested Contact on : 416-907-4611. ______________________(NMB413182736)

28/5'8" unmarried good looking Canadian born Jatt sikh Boy . Having own Hotel and conveinent store. Indian background is from Fatehabad. Looking 23 to 27 unmarried good looking girl from sikh family Caste no bar at Any Visa. Intersted families contact 416-907-5948. ______________________(NMB413187014)

54/5'10", DIV. USA Citizen good looking MD Sikh Khatri Boy. Physician. Indian background Amritser (Pb). Looking 42 to 50 yrs old Unmarried/DIV. ANY VISA Girl from USA/Canada. Interested Families contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413186881)

31/5'11", Unmarried Canadian citizen good looking Sikh Ramdaisa Boy. Jail Officer. Indian background Ludhiana. Pind ghumaan , punjab .Looking 26 to 34 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Girl from Canada. Caste no bar.Interested Families contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413132629)

30/6'0", Unmarried good looking Boy on Work Permit in Singapore. Private job. Indian background Moga Dist, mehna , PUNJAB. Looking 25 to 31 years old Unmarried Citizen/PR/work permit Visa status Sikh Jatt Girl from Canada. Interested 204480-0404. Families contact on : ______________________(NMB413178756)

31/5'6", Divorcee good looking gujarati Boy in USA on Temporary Visa. Private job. Indian background Anand, Gujrat . Looking 26 to 32 years old Unmarried Citizen/PR Hindu Caste no Bar Girl from USA. Contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413187047)

37/5'7", Canadian Born Unmarried good looking Hindu Lohana Gentleman. Working as Investment Professional. Looking for 25 TO 39 years old Unmarried lady belonging to Any Religion Girl on any visa from Canada,Switzerland, Spain, France, United Kingdom,Italy, New Zealand, United States. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413177993)

32/5'9", Divorcee good looking Sikh Jatt Boy USA Citizen. Having own Transportaion Company. Indian background Jalandhar,Punjab. Looking 27 to 32 years old any visa status Unmarried, Divorcee or widow Sikh Jatt girl from USA and Canada. Interested contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413183993)

38/5'11", Unmarried good looking Canadian Citizen Sikh Jatt Boy. Having his own well settled trucking business. He have his own 5 trucks and Renovation and construction business also. Looking for Unmarried Citizen PR Girl from 28 to 35 from sikh Jatt family from All over Canada. Family is well settled here and Indian background is from Jalandhar. Intrested Families Contact at 416-907-4611. ______________________(NMB41351287)

28/6'2'', Unmarried Sikh Jatt Boy in India punjab (Ludhiana). Having own business. Looking 22 to 30 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt girl from Canada . Interested Families contact on : 416-907-6163. ______________________(NMB41344803)

31/6'1'', Unmarried good looking Hindu Aggrwal Canadian Citizen Graduated Boy. Working as dispatcher. Indian background from Ludhiana , Punjab. Looking for 25 to 30 years old Unmarried Hindu, or Jain caste no bar Girl at any Visa from Canada. Intrested Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413187171)

36/6'2", Unmarried Canadian PR holder good looking Sikh, Kamboj Boy. Working as Commercial Driver. Background From India, punjab, Moga. Looking for 29 to 35 yrs old Unmarried, Sikh & Hindu, any caste Girl from Canada, at any visa. Interested Families Contact on :12895930731. ______________________(NMB413143909)

34/5‘10", Unmarried good looking Sikh, Ravidasia Boy on Work Permit in Canada. Jod in Private Sector. background From India, punjab, Jalandhar. Looking for 29 to 35 yrs old Unmarried, Sikh & Hindu, any caste Girl on any visa from Canada. Interested Families on :12895930731. Contact ______________________(NMB413134758) 41/5'8", UNMARRIED CANADIAN CITIZEN good looking Boy from Hindu Lohana Caste. Own business. Indian background MUMBAI . Looking 32 to 39 years old Unmarried any visa status Girl from Hindu religion and caste no bar from Canada. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413186447) 33/6'2'', Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Ahluwalia Boy. Electrician . Indian background Ludhaina, Amritsar ,Punjab . Looking 30 to 35 years old Unmarried, Divorcee Sikh/Hindu Beautiful Girl from Canada at any Visa Status. Interested Families contact on : 289-593-0728. ______________________(NMB41315859)

42/5'7", Divorcee USA PR good looking Hindu Khatri Gentelman. Private Job. Looking for 35 to 40 yrs old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Hindu, Sikh Girl on Citizenship, Permanent Residence from USA. Interested Families contact on 4 1 6 9 0 7 3 2 2 9 . ______________________(NMB413185297)

26/5'11", Unmarried good looking Sikh Jatt Boy in Canada on PR. Working as Transportation Professional. Looking for 23 to 26 years old Unmarried beautiful Jatt Sikh girl from Canada, US on AnyVisa. Contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413199171)

32/5'6", Divorcee good looking Sikh Jatt Boy in US on Work Permit. Working as Cashier. Looking for 26 to 33 years old beautiful Jatt Sikh Girl of any Marital status from US on Citizenship or PR basis. Interested contact on: (416)907-3229. ______________________(NMB413201069)

26/5'9", Unmarried good looking Jatt Sikh High School Pass Farmar Boy in Hoshairpur, Punjab (India). Looking for 20 to 27 years old Unmarried, Divorcee Citizen or PR Sikh Girl from Canada. Interested Families Contect on: 416-907-6830. ______________________(NMB413201076)

33/6'11", Unmarried good looking Sikh Jatt Boy in US on Work Permit (Soon to get Green Card). Working as Transportation Professional. Looking for 26 to 30 years old Unmarried beautiful Jatt Sikh Girl from US, Canada or India. Interested Families contact on: (416) 907-3229. ______________________(NMB413134296)

29/5'10'', Unmarried good looking jatt Sikh Boy on Temporary Visa in Canada/India. Indian background from Fathehgarh Sahib (Punjab). Looking for 22 to 28 years old Unmarried Citizen or Permanent Resident Sikh Girl. Caste no bar. Interested Families contact on: 416 907 0897. ______________________(NMB41395729)

25/5'10", Unmarried Canadia PR holder good looking Sikh Jatt Boy. Engineer (Mechanical) . Looking for 23 to 26 yrs old Unmarried on Citizen, PR or Work Permit holder Sikh Girl from Canada. Interested Famlies Contect on: 416-907-6830. ______________________(NMB413197757)

34/5'7", Divorcee good looking GRADUATE MUSLIM SUNNI Boy in Saudi Arabia. MERCHANT NAVAL OFFICER. Indian background HYDERABAD. Looking 28 to 34 yrs old CITIZEN/ PR MUSLIM SUNNI Girl of any Marital status from CANADA/USA. Interested contact on: (204) 480-0404. ______________________(NMB413172491) 32/5'11'', Good looking Jatt Sikh Boy in Canada on Work permit. Working as Transportational Professional. Looking for 30 to 36 years old unmarried Citizen or PR Girl from Canada. Interested Families contact on: 4169070944. ______________________(NMB413202532)

36/6'1'', Good looking Hindu Brahmin Boy in India. BA Honors. Working as Accountant. Looking 30 to 38 years old Unmarried/Divorcee Citizen or Permanent Resident Girl from Canada. Interested Families Contact on: 4169070944. ______________________(NMB41364527)

26/5'9'', Good looking Goldsmith Sikh Canadian born Boy. Bcom. Working as Finance Professional. Looking 22 to 27 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit holder Gold Smith Girl from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on: 4169070944. ______________________(NMB413199197)

33/5'8'', Unmarried Canadian born good looking Jatt Sikh Boy. Bachelors in Business Administration. Working as Business Analyst. Looking 25 to 30 years old Unmarried Jatt Sikh Girl on any visa from Canada or USA. Caste no Bar. Interested Families contact on: 4169070944. ______________________(NMB413104575)

25/6ft., good looking Jatt Sikh Boy in Canada on Work permit. Working as Transportational Professional. Looking 19 to 25 yrs old unmarried Citizen/ Permanent Resident Girl from Canada. Interested Families contact on: 4169070944. ______________________(NMB413202532)

31/5'10'', good looking Hindu Brahmin Boy on Work Permit in Canada. MBA in Finance. Working as a Banker. Looking 26 to 31 years old Unmarried Hindu Brahmin girl from Canada. Interested Families contact on: 4169070944. ______________________(NMB413201560)

24/5'5'', Good looking Kamboj Sikh Boy in Canada on Work permit. Working as Transportation Professional. Looking 22 to 24 years old unmarried Citizen, Permanent Resident girl from Canada or USA. Interested Families contact on: 4169070944. ___________________(NMB413200750)

36/5'10", nmarried US Citizen good looking jatt Sikh Boy. Masters. Running Own Well Established Business in United States. Looking for 27 to 33 years old Girl of any Marital Status from US on Any Visa.Contact on: +1(416) 907-0897. ______________________(NMB413136336)

40/5'9'', divorcee good looking Sikh Arora Gentleman in India, Punjab, Ludhiana. Working as a Finance Professional. Looking 34 to 39 years old girl from Sikh family and preferring Citizen, PR from Australia,Canada,United States . Interested Families contact on :289 569 0830. ______________________(NMB413178530)

26/5'8", Unmarried good looking Hindu Aggarwal Boy on Work Permit in Canada. Working as Field Technician. Background From India, Punjab, Bathinda. Looking for 22 to 27 years old Unmarried, Sikh, Hindu & any caste Girl from Canada, Family preferring at any residence status. Intrested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413163816)

34/5'8", Good looking USA Citizen Unmarried Hindu Arora boy. Own Business. India background from Nakoder. Looking 26 to 31 years old Unmarried, any visa status Hindu caste no bar Girl from US. Contact on : 416 907 0897. ______________________(NMB413187912) 36/5'8", Good looking Canadian PR Unmarried Sikh Nai Boy. Own Business. India background from Bhatinda. Looking 28 to 37 years old Unmarried, Citizen, Permanent Resident ,Work Permit Sikh caste no bar Girl from Canada or United State. Contact on 416 907 0897. ______________________(NMB413171724)

# 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416-619-0032


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021 ÒÛ’∂ Á∆ ÒØÛ

29/5'4'' Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Kshatriya Girl . Girl has done Bachelors in B.tech. Software Developer . Background From Delhi, India. Looking for 29 to 35 years old Unmarried Citizen, PR Religion can be any caste no bar Boy from Canada. Interested Families Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413180572)

32/5ft., Divorcee Canadian Citizen beautiful Graduate Muslim Syed Shia Girl. Working on post of Manager. Looking for 30 to 36 years old Unmarried, Widow\Widower, Divorcee, Separated Boy belonging to Muslim Religion Shia or Sunni Caste on Citizenship, Permanent Residence from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413185015)

30/5'3'' Unmarried Canadian Citizen Born good looking Sikh Arora Girl. Web Designer Indian background Chandigarh, Punjab. Looking 30 to 35 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0728. ______________________(NMB413179263)

42/5'3", Canadian Born Unmarried beautiful Bachelors Sikh Jatt Girl. Working as Government Employee in ICBC. Looking for 39 TO 44 years old Unmarried, Divorcee belonging to Any Religion Boy on Citizenship from BC, Canada. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413169940)

30/5'2", Unmarried beautiful Sikh Jatt Girl from India Punjab, Firozpur. Looking for 28 TO 35 years old Unmarried, Divorcee Sikh Jatt gentelman on Citizenship, Permanent Residence from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413187016)

26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh, Jatt Girl in India, punjab, Ludhiana. Looking for 25 to 30 years old Unmarried. Religion; Sikh Jatt Citizen, PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413187304)

25/5'8", Unmarried Canadian Citizen good looking USA born Girl from Hindu Brahmin Telugu Family. Business Analyst. Indian background Hyderabad. Looking 25 to 29 years old Unmarried Citizen/PR Boy from Canada/USA and from Hindu Brahmin or Kapu family. Interested Families contact on : 2044800404. ______________________(NMB413185680)

32/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Hindu Jain Girl. Software Consultant. India background from Mumbai. Looking 32 to 35 years old Unmarried, Citizen, PR, Work Permit Hindu, Jain Boy from United States. Interested Families contact on 416 907 0897. ______________________(NMB413187174)

44/5'3", Unmarried beautiful Bachelors Gujarati Hindu Patel Girl on Citizenship basis in Canada. Looking for 42 to 50 years old Unmarried Hindu Caste no bar Boy on Citizenship, PR, Work Permit holder from Canada, US. Contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413166138)

30/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Punjabi Jatt Girl in United States. Looking for 30 to 32 years old Unmarried Sikh Jatt Punjabi PR holder Boy from United States/ NewYork. Interested Families Contact on : 1289593073. ______________________(NMB413188270)

32/5'3", Unmarried Canadian PR holder beautiful Bachelors Hindu Mauritious Born Girl done bachelors . Working as IT Officer at Scotia Bank. Looking for 32 to 36 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from Canada. Contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413186257)

31/5’2", Unmarried beautiful Sikh Rajput Girl in Canada on Work permit. Indian background Meerut, UP. Looking for 30 to 36 years old unmarried Hindu & Sikh Boy from Canada or Us on any Visa. Contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413174135)

38/5ft., Unmarried US Citizen beautiful Bachelors Sikh Ramgarhia Girl. Working as Programmed Co-ordinator in Senior Nutrition Services US. Looking 37 to 40 years old Unmarried Hindu, Sikh Citizenship/PR Boy from Northern California, US. Interested Families contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413146913)

35/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Bachelors Punjabi Jatt Girl. Working as Executive. Looking for 32 to 40 years old Unmarried Punjabi Jatt Boy on Citizenship, PR, Work Permit basis from Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413113053)

47/5'5", Unmarried US Born Masters Hindu Jain Lady. Working as Dietician in Hospital. Looking for 45 to 50 years old Unmarried, Divorcee Hindu, Jain, Bengali, Marathi, Gujarati, South Indian Gentleman on Citizenship, PR basis from US, Canada. Interested contact on : (416)907-3229. ______________________(NMB413156327)

32/5'4", Unmarried Beautiful Hindu, Prajapati girl in India, punjab, Adampur. Teacher. Looking for 31 to 35 yrs old Unmarried Citizen/ PR Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413186836)

36/5’4" Unmarried USA Citizen good looking Sikh Punjabi Jatt Masters holders Girl. Manager. Background is from Jalandhar, Punjab. Looking 35 to 40 years old Unmarried any visa status, Sikh Punjabi Jatt boy. Interested contact 416-907-4611. ______________________(NMB41324139)

28/5'4", Unmarried, Canada Work permit holder good looking Masters Sikh Ramgharia Girl. Manager. Indian background Jalandhar . Looking 28 to 32 years old Unmarried, Citizen, PR, Work permit, Sikh, Punjabi Jatt , Ramgharia Boy from Canada. Interested contact on :2895930730. ______________________(NMB413175073)

39/5'5", Unmarried, Canadian Citizen holder good looking Bachelors Hindu Khatri Girl. Lawyer. Indian background New Delhi . Looking 39 to 44 years old Unmarried, Citizen, PR, ,Sikh, Hindu, , Caste No bar Boy from Canada. Interested Families contact on :2895930730. ______________________(NMB413183768)

34/5'4" Divorcee good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl . Registered nurse . Indian background is from Hoshiarpur. Looking 32 to 38 unmarried, divorcee Good Looking Hindu Brahmin, Khatri boy Having citizenship, Green card of USA. Intrested Famileis Contact on: 289-293-0731. ______________________(NMB41320908)

29/5'5", Unmarried Canadian Born beautiful Bachelors Sikh-Jatt Girl. Working as Nurse. Looking for 29 to 36 years old Unmarried Sikh Jatt Boy on Citizenship, Permanent Resident from Canada, United States. Interested Families contact on : 416 907 6830. ______________________(NMB413181787) 29/5‘3' Unmarried Canadian PR good looking Sikh Jatt girl has done Diploma in Business management. Doing a private Job in Rodger Company . Background From Karnal, Haryana, India. Looking for 28 to 32 years old Unmarried Citizen, PR, Work Permit Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Contact on : 647-907-6163. ______________________(NMB413159122) 33/5'7", Unmarried Canadian Citizen beautiful Masters Sikh-Jatt Girl. Government Job in Civil Engineering. Looking for 33 to 37 years old Unmarried Sikh- Jatt Boy on Citizenship/PR basis from Canada. Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413171738)

28/5'5'', Canadian work permit holder, Unmarried, Good looking Telugu Vamsha raj Girl done masters in Cloud Computing. Software engineer . Seeking for 26 to 32 years old girl . Religion must be Hindu, Caste No bar. Canada and United States will be preferred. Alliance must be well educated , Qualified and good enough. Only Citizen, Permanent residency and work permit will be preferred. Interested Families contact on : 416 907 5405. __________________________(NMB413174436)

34/5'6", Unmarried beautiful Bachelors Hindu Punjabi Girl from New Delhi (NCR/NCT),India. Working in an Event Company. Looking for 30 to 36 years old Unmarried Hindu Punjabi, Caste No Bar Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families contact on : 416 907 3229. __________________________(NMB413185765)

36/5'4"Unmarried,US Citizen holder good looking Masters Sikh Jatt Girl. Private Job. India background Jalandhar. Looking 35 to 40 years old Unmarried, Citizen, PR, Student visa, work permit, Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 416-907-4611. ______________________(NMB41324139) 25/5'5", Unmarried good looking Canadian born citizen Girl. Doing Residency from USA. Indian background Ludhiana, Punjab. Looking 24 to 29 years old Unmarried Citizen born Sikh Jatt boy from Canada, US, UK and Australia. Interested Families contact on : 416-907-0988. ______________________(NMB413171468) 26/5'3", Unmarried Canadian PR holder Beautiful Sikh Jatt Girl. Receptionist. Indian background Moga (Punjab). Looking for 27 to 29 years old Unmarried Sikh Jatt , Citizen/ PR Boy from Canada. Interested Families Contact on : 12895930731. ______________________(NMB413185774)

33/5'9", Divorcee beautiful Sikh Jatt Girl on Temporary Visa in United States. Have done Diploma in Hotel Management. Working as Hotel & Restaurant Professional. Looking for 33 to 40 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Sikh Jatt or Caste no bar Boy on Citizenship, PR from US. Interested Families contact on : 416 907 3229. ______________________(NMB413179422) 38/5'1", Unmarried Canadian Citizen Beautiful Hindu, Saraswat Brahmins Girl. Working as Carehead professional. Indian background Delhi. Looking 34 to 40 yrs old Unmarried Hindu Saraswat Brahmins Citizen, PR Boy from Canada. Interested Contact on : 12895930731. ______________________(NMB1006421)

26/5’3”,Unmarried Good looking Sikh Arora Assistant Manager Girl on Work Permit in Canada. Diploma in International Business Management. Indian background Ludhiana (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried citizen/PR Sikh Arora Boy from Canada. Interested contact on: (416)-907-4611. ______________________(NMB413134923)

28/5'4" Unmarried good looking USA Citizen Hindu brahmin Girl. Serving as a manager . Indian background is from Una, Himachal Pradesh. looking 29 to 32 unmarried good looking Hindu Brahmin Boy having citizenship, Green card of USA. Interested families contact on 416 907 5948. ______________________(NMB413186377) 26/5'4", Unmarried Beautiful Sikh Jatt Girl on Work Permit in Canada. Supervisor. Indian background Punjab, Amritsar. Looking for 26 to 29 years old Unmarried Sikh, Jatt Citizen or PR Boy from Canada. Interested Families Contact on 12895930731. ______________________(NMB413184997) 20/5'4", Unmarried, Canada Citizen holder Good looking Bachelor Muslim Sunni Girl. Student. Pakistan background Lahore. Looking 21 to 27 years old Unmarried, Citizen, PR, Muslim, Sunni boy from Canada USA. Interested Families contact on :4169075964. ______________________(NMB413185551)

27/5’7", Unmarried Sikh Jatt beautiful USA Citizen Girl. Doctor. Indian background is from Jalandhar, Punjab. Looking for 27 to 32 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413181493)

33/5'11", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Girl have donbe masters in Digital Media. Working as a Professor. Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 37 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413178469)

33/5'3", Unmarried Canadian Citizen good looking Jatt Sikh Master MA in Political Science Girl. Own Business. Indian background is Hoshiarpur (Punjab). Looking 33 to 35 years old Unmarried. Citizen, PR. Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 905-891-9946. ______________________(NMB413180062)

40/5'7" Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

42 /5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Masters CPA Sikh Jatt Girl. Accountant. Indian background from Jagraon (Punjab). Looking 40 to 47 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413178459)

31/5'4" Unmarried Canadian Citizen Doctorate Sikh Jatt Girl. Working as Doctor. Indian background Ludhiana. Looking 36 to 36 years old unmarried Citizen,PR Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413176651) 26/5'4", Unmarried Canadian work Permit holder Doctorate Sikh Mazhbi Girl. Working as Manager. Indian background is Kapurthala (Punjab). Looking 26 to 30 years old unmarried Citizen, PR Qualified Sikh, Hindu any Caste Boy from Canada. Interested contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413129229)

35/5'7", Unmarried Canadian PR holder Sikh Ramgharia Girl. Well educated MCA. Indian background is Ludhiana (Punjab). Looking 35 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Punjabi Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413163957)

26/5'2", Unmarried Sikh Jatt Girl. Masters in MCA. Living in india's Punjab (Gurdaspur). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Sikh jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1794. ______________________(NMB413160301)

40/5'7", Unmarried USA Citizen Masters Sikh Jatt Girl. Working as Social Worker. Indian background Ludhiana. Looking 40 to 44 years old Unmarried, Divorcee citizen, PR Sikh Jatt Boy from USA. Interested Families contact on : 647 477 8071. ______________________(NMB413179623)

24/5'8", Unmarried good looking Graduate Sikh Jatt (Amritdhari) Girl on Work permit in Canada. Working in Private sector. Indian background is Faridkot (Punjab). Looking 24 to 26 yrs old unmarried, Citizen, PR Sikh Amritdhari Boy from Canada or US. Contact on 2895690830. ______________________(NMB413182307) 30/5'7", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Doing Job in Private Sector. Looking 30 to 34 years old Unmarried, Separated, Divorcee Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB41398450)

31/5'10", Divorcee Canadian Citizen good looking Bachelors Sikh Jatt Girl. Sales Professional. Looking 34 to 40 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen or PR Hindu/Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB4137053) 23/5'7", Unmarried good looking Masters Hindu Khatri Girl in India, Punjab, Jalandhar. Has done MBA. Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen, PR Hindu, Sikh Boy from Canada, Ontario. Caste no bar. Contact on 289-401-1794. ______________________(NMB413181871)

28 /5'3" , Unmarried good looking Sikh Saini Doctorate in United States. Working as Researcher. Indian ackground from Ropar, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried on Citizen, PR or Work Permit holder Sikh Punjabi JattmSaini Boy from Canada/US. Interested Famlies Contact : (416)-907-6830. ______________________(NMB413195416) 28/5'1", USA J1 Visa holder good looking GIRL. Fellow Physician. Indian background Bangalore Karnatka . Looking 28 to 35 yrs old Unmarried DOC/Physician boy on Any VISA from CANADA. Contact on : (204) 480-0404. ______________________(NMB413189094)

30/5'3", Unmarried good looking Jatt Sikh Girl in India, Punjab, Amritsar. Study in B.Ed. in G.N.D.U university Amritsar. Looking for 30 to 35 yrs old Unmarried Sikh Jatt Citizen , PR Boy from Canada, US. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413181668) 25/5'3" Unmarried good looking Bachelors Sikh Mazhbi-Majabi Girl on Temporary Visa in Canada. Working in a Private Sector. Looking 25 to 31 years old. Unmarried Citizen, PRSikh Mazhbi-Majabi Boy from Canada, United States. Contact on 416 907 5405. ______________________(NMB413109030)

29/5'5", Unmarried Canadian PR holder good looking (Masters) Computer Science Jatt Sikh Girl. IT/Telecom Professional. Indian background Sangrur, Punjab. Looking 29 to 34 yrs old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada, USor India. Contact on : 416 907 5405. ______________________(NMB413184481) 29/5'1", Unmarried good looking Masters Sikh Arora Girl in India, Punjab, Dasuya. Doctor. Looking 29 to 32 years old Unmarried. Citizen, PR Sikh, Hindu boy from Canada Or US. Cast no bar. Interested Families contact on : 289-401-1794. ______________________(NMB413153668)

31/5'1", Good looking Canadian PR holder Divorcee Jatt Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background from TaranTaran. Looking 26 to 35 years old Unmarried, Divorcee, Any visa status Jatt sikh Boy from Canada. Interested contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413182044)

29/5'2", Good looking USA Citizen Unmarried Jatt Sikh Girl. Surgeon. Indian background from Jalandhar (Punjab). Looking 28 to 35 years old Unmarried, Citizen Jatt Sikh Boy from US. Interested Contact on 647 722 4766. ______________________(NMB413181490)

32/5'6", Unmarried Good looking Canadian born Jatt Sikh Girl. Serving as Finance Advisor in Scotia Bank. Looking 32 to 37 yrs old unmarried good looking Canadian Born or Raised Jatt Sikh Boy in GTA. Interested contact on 289 593 0731. ______________________(NMB41312113)

31/5'7", Unmarried Canadian PR Holder good looking Hindu Brahmin Girl. Nurse. Indian background is from Punjab. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit holder Hindu Brahmin Boy from Canada. Interested contact on : 204 480 0404. ______________________(NMB413182595)

www.nripost.com

¡ÀÈ.¡≈.¡≈¬∆ ÓÀ‡∆ÓØÈ∆¡Ò 36/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking, Ramgharia Girl has done Bachelors. Serving as a Library Supervisor. indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 36 to 42 years old Citizen or PR Sikh Ramgharia Boy from Canada. Contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB41338434)

32/5'5'', Divorcee good looking, Canadian Citizen Hindu Khatri Hindu Girl. Done Masters. Serving as a director. Indian background is Jalandhar (Punjab). Looking 32 to 38 years old Citizen or PRHindu/Sikh Boy from Canada. Caste can be any but first preference Khatri Hindu, Punjabi Jatt, Khatri. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413182891)

32/5'4'', Unmarried good looking, Hindu Arora Girl in India Punjab , Jalandhar. Done Phd. Teacher. Looking 31 to 35 years old Citizen, PRHindu Arora or Khatri Boy from Canada, US. Interested contact on : 289 593 0732. ______________________(NMB413143274) 29/5’4”,Unmarried Canadian PR holder Good looking Hindu Brahmin Girl has done B.tech /Database Development. IT/Telecom Professional. Indian background is Amritsar (Punjab). Looking for 29 to 32 years old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011793. ______________________(NMB413156119)

27/5'1", Unmarried Canadian citizen good looking Jatt Sikh Graduated Girl. Working as a Self-employed Person. Indian background Jalandhar(Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-593-0740. ______________________(NMB413171180)

32/5’7", Unmarried Sikh jatt Beautiful USA born Girl. Dermatologist.Indian background is from Nawanshahr, Punjab. Looking for 30 to 38 years old Citizen or PR holder Unmarried Well educated boy from Sikh family in USA and Canada. Interested Families contact on 164 7478 3324. ______________________(NMB413179234)

26/5'5", Good looking Unmarried Sikh Saini Girl in India, Hoshiarpur, Punjab. Working as Medical Professional. Looking 26 to 31 years old Unmarried Citizen, PR Sikh By from Canada. Caste no bar. interested Families contact on: 647-722-4766. ______________________(NMB413179337) 30/5'8'', Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. She is Lawyer . Indian background from Punjab (India). Looking for 30 to 33 years old Unmarried Canadian Citizen Hindu Brahmin Boy. Intrested Families contact on : 289-593-0730. ______________________(NMB41392291) 27/5ft., unmarried good Looking Jatt Sikh Girl in Jalandhar, Punjab. Looking 27 to 31 yrs old unmarried Good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR, Work permit in Canada . Interested families contact on 289-401-1442. ______________________(NMB413179313)

27/5'6", Unmarried good looking USA Citizen Jatt Sikh Girl. Serving as Health care professional. Indian background is from Ludhiana. Looking 27 to 30 yrs old Unmarried good looking Jatt Sikh Boy having Citizenship, PR in USA. Interested families contact on 289-593-0731. ______________________(NMB413179418)

32/5'3", Divorcee good looking Graduated Citizen Sikh Jatt Girl in USA. Doctor. Indian background is from Jalandhar,Punjab. Looking 31 to 35 years old Unmarried, Divorcee Citizen, PR or Work permit holder Sikh Jatt Boy from United States. Interested Families on (416) 907-0637. contact ______________________(NMB413179005)

32/5'7" Unmarried USA Citizen good looking Jatt Sikh Girl. Working as MD Doctor. Indian background from Nawanshah, Punjab. Looking for 31 to 38 years old, Unmarried Sikh Boy from USA or Canada. Caste no bar. Preferring Citizen, PR & Well educated only. Interested Families contact on 416-619-0252. ______________________(NMB413179234)

25/5'5", Unmarried Canadian Citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Doctor. Looking 25 to 29 yrs old Unmarried Citizen/PR Hindu Boy from Canada. Interested Families contact on: 647 722 7230. _______________________(NMB413136245)

26/5'2", Unmarried Canadian citizen good looking Hindu Brahmin Girl. Bachelors in IT Management. Working as IT/Telecom Professional (Government). Indian background Jalandhar (Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen Brahmin, khatri Hindu Boy from Canada. Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413166134) 28/5'1", Unmarried good looking USA born Hindu Brahmin Girl. Indian background is from Nathewal. Serving as Health Care professional. Looking 28 to 32 unmarried good looking USA citizen, Green Card holder Hindu Brahmin boy. Interested contact on 289 593 0731. _______________________(NMB413178311)

28/5'2", Unmarried good looking Girl in United States on H1B Visa holder. Done Masters in Data Science & Serving as Data Scientist. Indian background Visakhapatnam. Looking 28 to 32 years old Unmarried Hindu Boy from USA. Only Preference will be given to Citizen, PR or Work Permit holder only. Caste no bar. Interested Families contact on : 289 593 0732. _______________________(NMB413177614)

31/5’2”, Divorcee Canadian PR holder Good looking Tonk Kshatriya Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background Punjab (Moga). Looking for 31 to 35 yrs old any Marital Status Citizen, PR, Work permit holder Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on: 2894011442. _______________________(NMB413178457)

30/5'1", Unmarried good looking Masters B.Com & MBA Sikh Ramgharia Girl in India from Chandigarh. Working as a Manager. Looking 29 to 34 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Jatt or Ramgharia Boy from Canada or India. Intrested Families Contact on 6477224766 _______________________(NMB413178462)

28/5'3', Sikh Tonk Kshatriya Unmarried Good looking BCA Girl from Sangrur, Punjab, India. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Tonk Kshatriya Boy from Canada. Interested Families contact on 4168406239. _______________________(NMB413178118)

30/5'5", Unmarried good looking Sikh Jatt PR Girl in Canada. Working as a Nurse. Indian background from Faridkot, Punjab. Looking 27 to 33 years old Unmarried any Visa status Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289 401 1793. _______________________(NMB413176042)

23/5'4", Unmarried good looking Pursuing Masters in Biotechnology Muslim Sunni Citizen Born Girl in USA. Background is from Karachi ( Pakistan ). Looking 23 to 27 years old Unmarried Citizen Muslim Sunni Boy from USA. Interested contact on : 204 480 0404. _______________________(NMB413164232) 29 /5'4'', Unmarried good looking USA Citizen Sikh Saini Bachelors Girl.Working as Medical Professional. Indianbackground is from Hoshiarpur, Punjab. Looking 28 to 32 years old Unmarried Citizen, Permanent Work Permit holder Boy from USA in Sikh Religion and preferring Jatt or Saini. Interested contact on 2044800404. _______________________(NMB413101168)

38/5'3", unmarried good looking Canadian born Sikh Khatri girl. serving as a lawyer. Background is from Gujranwala. Looking 37 to 42 years old unmarried good looking Canadian born or raised Sikh boy from canada.Contact on: 416 740 9718. _______________________(NMB413177802)

30/5’3", Unmarried Sikh Prajapati beautiful Citizen girl in Canada. Teacher. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking for 30 to 33 years old unmarried Citizen or PR holder Boy in Sikh families and caste no bar. Interested Families contact on 12897524951. _______________________(NMB413177869)

28/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Khatri Girl. Teacher. Looking 27 to 33 years old Unmarried Citizen Sikh Jatt or Khatri Boy from Canada only. Interested Contact on : 416-840-6239. _______________________(NMB413135735)

39/5’3'', Divorcee good looking Hindu Kshatriya Girl, Double master in Finance & Accounting, on work permit in United state. Indian background from Delhi. Looking for 39 to 45 years old unmarried Boy , Citizen, Permanent Resident from Canada and USA. Religion Sikh or Hindu. Caste no bar. Intrested Contact on 416-830-6113. _______________________(NMB413177756)

33/5'3'', Canadian PR good looking Divorcee Jatt, Sikh girl Working as Truck Driver. India background is from Faridkot. Looking 31 to 36 years old any Marital Status, Citizen, PR Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011442. _______________________(NMB413178053)

42/5'4", Unmarried good looking Canadian born Sikh Ramgharia Lady. Indian background is from Ludhiana, Punjab. Serving as an Electrician. Looking 42 to 50 Unmarried, Widow/Widower, Divorcee good looking Hindu or Sikh Boy having Citizenship in Canada. Intrested Contact on 416-740-9718. _______________________(NMB413175131)

37/5' 4'', USA Green Card holder, Divorcee , Good looking Telugu Balija Naidu Girl. Bachelor in Computer Science. Working as Software test engineer. Seeking for 35 to 43 years old Hindu Boy Australia, Canada, United Kingdom, India, New Zealand. United States will be preferred. Family must Well Educated. Only Citizen, PR & Work permit will be preferred. Caste no bar. Contact on : 416 840 6239. ________________________(NMB41317688) 25/5'4", Unmarried USA Citizen good looking Hindu Girl. Done MBBS & Pursuing MD. Doctor. Looking 25 to 28 yrs old Unmarried Citizen Hindu Boy from US. Intrested Families Contact on: 647 722 7230. _______________________(NMB413173767)

23/5’2", Unmarried Hindu Khatri beautiful Girl in India Ludhiana, Punjab. Pursuing Msc chemistry. Looking 23 to 26 yrs old unmarried Citizen or PR Hindu/Sikh Boy on any visa. Intrested Families Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413176658)

36/5’5”, Unmarried Good looking Bachelors B.Tech (CSE) Hindu Aggarwal Girl in USA on Temporary Visa. Working as IT/Telecom Professional. Indian background Chandigarh. Looking 36 to 40 yrs old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from USA or Canada. Caste no bar .Interested contact on 2894011793. _______________________(NMB413177320)

34/5'4'', unmarried good looking Masters Sikh Saini PR Girl in Canada. Done M Pharmacy. Indian background from Nawanshehar, Punjab. Working in Private Sector. Looking for 33 to 38 years old Unmarried Citizen, Parmanent Resident R or Work permit holder Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Intrested families Contact on : 6477225430. _______________________(NMB413166865)

36/5'6", Unmarried good looking Canadian born Citizen Lawyer Sikh Ramgharia Girl. Working in private sector. Indian background from Ludhiana, Punjab. Looking 34 to 40 years old Unmarried Citizen/Resident Sikh boy from Canada. Caste no bar. Interested Families contact on : 416-840-6239. _______________________(NMB41312251) 31/5ft., Unmarried Good Looking USA Raised Post graduate Jatt Sikh girl. Serving as a Nurse. Indian background from Patiala. Looking 31 to 38 unmarried good Looking well educated Sikh Boy on any visa in USA. Intrested Families Contact on 416 740 9718. _______________________(NMB413177295)

25/5'6", Unmarried Canadian Citizen good looking Bachelors (BBA- Wilfred Laurier) Hindu Brahmin Girl. Working as a financial advisor in Bank. Indian background Delhi. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen boy from Religion Hindu and Caste Brahmin in Canada. Intrested Families may be Contact on : 905-891-9946. _______________________(NMB413177171)

27/5'5'', Unmarried good looking Sikh Jatt Girl. Masters in IT. On work permit in Sydney. Indian background from Chandigarh. Looking for 27 to 31 years old unmarried Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh boy from Australia. Intrested Families Contact : 647-722-6520. _______________________(NMB413171783)

30/5'4", Unmarried good looking Masters MBA Jatt Sikh Work Permit Girl in Canada. Working as Cashier in Private Sector. Indian background Amritsar. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen,PR, Student Visa, Work Permit holder Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on : 289 401 1792. _______________________(NMB413172023)

25/5'5", Unmarried good looking Sikh Jatt Girl. Faridkot, Punjab. Done Masters. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada/USA. Contact on : 289 401 1442. ________________________(NMB413175526) 27/5'2", Unmarried good looking Hindu Rajput Girl. Makhu, Punjab. Done Masters. Working in Banking Sector. Looking 27 to 30 years old Unmarried Citizen, PR, Hindu or Sikh Boy from Canada/USA. Intrested families Contact on : 289 401 1442. _______________________(NMB413176156)

26/5'5'', Unmarried Graduate beautiful Hindu Brahmin Girl on Work permit in Canada. Indian background Punjab Kapurthala . Working in Private sector. Looking 25 to 30 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Hindu Brahmin boy from Canada. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413165716) 27/5'5'', Unmarried good looking Masters, Hindu Scheduled Caste, Work Permit holder Girl in CANADA. Working as a Manager. Indian background is from Gurdaspur , Punjab. Looking for 27 to 31 years old Unmarried Citizen, PR or Work Permit Hindu Scheduled Caste Boy from Canada. Interested Families contact on : 289-401-1794. _______________________(NMB413170658)

40/5'5'', Divorcee Canadian Citizen Diploma in Pharmacy Lady. Working as a Cashier in store Indian background from Jagraon, Punjab. Looking 38 to 42 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR, Work permit, Student visa holder Hindu/Sikh, Khatri/ Arora/Goldsmith Boy from Canada. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413171118) 32/5'6'', Good looking Sikh Jatt Girl. Bachelor of Dental Surgery. Working as Assistant Quality Manager in Hospital of Delhi. Seeking for 31 to 35 yrs old Sikh Jatt Boy. Australia, Canada, United Kingdom, India, New Zealand, United States will be preferred and any Visa. Family must be Well educated. Interested contact on : 416 840 6239. _______________________(NMB413153323) 28/5'6'', Unmarried good looking Bachelors girl on Work permit in USA. Working in Architecture company. Indian background Amritsar, Punjab. Looking for 28 to 31 years old Unmarried, Citizen, PR, Hindu boy from USA. Caste no bar. Interested Families contact on : 6477225430. _______________________(NMB413175710)

23/4'11'',Unmarried USA Citizen beautiful Amritdhari Girl. Bachelor's of Arts in Political Science. Working as Legal Assistant in paralegal. Indian background Patiala (Punjab). Looking 24 to 29 years old Unmarried, Citizen, PR, Sikh Jatt, Amritdhari Boy from Canada or USA. Interested contact on : 6477225430. _______________________(NMB413163272)

26 /5'3" Unmarried Canadian Citizen good looking Masters Hindu Brahmin Girl. working as a Human Resources Professional. Indian background is from Andhra Pradesh . Looking 25 to 31 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Families Contact on 6477225430. _______________________(NMB413175181)

35/5'4'', Unmarried good looking Hindu Ezhava Girl, Doctorate, MD in Homeopathy. Living in Kerala (INDIA). Working as Assistance professor. Looking for 35 to 39 years old unmarried Boy in India. Religion Hindu and Caste Ezhava. Interested contact on 416 840 6113. _______________________(NMB413174533)

32/5'4", Divorcee Diploma holder good looking Jatt Sikh girl in India From Dasuya Punjab. Working in a private sector. Looking 32 to 38 years old Unmarried ,Divorcee, Citizen, Permanent Resident, Sikh Jatt boy from Canada, US. Interested contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413169303)

29/5'3", Unmarried good looking Sikh Jatt Girl , PHD in Zoology, Working as a professor in Pvt. College. Living in Ludhiana, Punjab (India). Looking 29 to 33 years old Unmarried PR/Citizen Sikh JattBoy from Canada/USA/ India. Interested contact on 905 891 9945. _______________________(NMB413148706)

31/5'3" Unmarried good looking Sikh Jatt Girl living in Ludhiana, Punjab. Completed Masters in M.sc IT, Working as a teacher. Looking for 31 to 35 years old Unmarried PR/Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested contact on: 2894011793. _______________________(NMB413152703)

31/5''3" Unmarried good looking Sikh Jatt Girl living in Jalandhar, Punjab. Completed +2. Looking for 31 to 37 years old Unmarried PR/citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Families Contact on 2894011793. _______________________(NMB413175379)

39/5'3" Divorcee with 2 children Sikh Jatt Girl in Fatehabad, Haryana. Completed High school. Working in Agriculture department. Looking for 39 to 45 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee PR/ Citizen Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on 2894011793. _______________________(NMB413174370)

29/5'3", Unmarried Canadian PR holder good looking Masters, Hindu Khatri Beautiful Girl. Working as a Sales professional. Indian background is from Delhi, India. Looking 30 to 35 yrs old Unmarried Citizen or PR Hindu/Sikh boy from Canada. Interested Contact on : 2894011794. _______________________(NMB413175375) 29/5'5", Unmarried Canadian PR holder good looking Bachelors, Sikh Ravidasia Beautiful Girl. Working as Nurse. Indian background is from Ludhiana Punjab. Looking for 29 to 32 years old Unmarried Citizen or Permanent Resident Sikh Ravidasia Boy from USA/ Canada. Interested contact on : 9058919946. ________________________(NMB41317552)

27/5'7", Unmarried good looking Masters, Sikh Jatt Work permit holder Beautiful Girl in Canada. Working as a Nany. Indian background is from Shri GangaNager. Looking for 27 to 33 years old Unmarried Citizen or PR Sikh Jatt Boy from Canada. Intrested Contact on : 2894011794. _______________________(NMB413147519)

51/5'3'', Canadian Citizen, good looking Hindu, Brahmin Girl. Done bachelors in Psychology. Working as an Associate. Seeking for 52 to 66 years old man Religion and Caste no bar. Australia, Canada, United Kingdom, New Zealand and United States will be preferred. Citizen or P R will be preferred. Interested Families contact on : 416 840 6239. _______________________(NMB413158816)

24/5’5”,Unmarried Good looking Sikh Ghumar Girl in India she is Bachelors, Bathinda (Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen, PR, Sikh Ghumar Boy from Canada or United States. Caste no bar. Interested Families contact on 2894011793. _______________________(NMB413147018)

35/5'7", Unmarried United States Citizen good looking Bachelors Sikh Kamboj Girl. Working as Manager. Looking 34 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Kamboj , Saini or Jatt Boy from US. Interested Families contact on : 289 401 1793. _______________________(NMB413174347)

33/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Ramgharia Girl. MBA. Working in a Bank. Indian background Delhi. Looking 33 to 38 years old Unmarried Citizen, PR , Work Permit holder Sikh Boy from Canada and Caste no bar. Interested Families contact on : 289 401 1442. _______________________(NMB413174646)

23/5'4", Unmarried USA Citizen good looking Bachelors Sikh Labana Girl. Accountant in India Jalandhar Punjab. Looking 23 to 28 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Labana Boy from United States. Interested Families contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413172605)

35/5'4", good looking born Canadian Citizen Hindu Brahmin Girl . Working in Medical Professional. Indian background is from Jalandhar, Punjab. Looking 33 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy in Canada. Caste no bar. Contact on 204 480 0404. _______________________(NMB413150610)

37/5'2", Canadian Citizen Separated Bachelors good looking Jatt Sikh Girl. Working in Private sector. Indian background Nawanshahr, Punjab. Looking 35 to 42 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee any type of Visa holder Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413172655) 28/5'4", Unmarried good looking Canadian Work permit holder Sikh Ramgharia Girl. Serving as Process Assistant in Amazon. Background is from Jalandhar. Looking 28 to 32 Unmarried good looking Jatt Sikh Ramgharia Boy on any visa in Canada. Interested contact on 416 740 9718. _______________________(NMB413175073)

29/5'1", Unmarried MD Canadian Citizen good looking Hindu Khatri Girl. Working as a Doctor. Background from Ludhiana, Punjab. Looking 29 to 35 years old Unmarried, Canadian Citizen Hindu or Sikh Boy. Caste no bar. Interested Families contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413163148)

35/5'4", Unmarried good looking Sikh Ramgharia girl living in Batala, Punjab, Completed masters in M.sc, working as a Teacher in Private school. Looking 35 to 41 years old Unmarried PR, citizen, Sikh Ramgharia boy from Canada Interested Families contact on 289 401 1793. _______________________(NMB413172068)

24/5'7", Unmarried Canadian Citizen holder good looking Complete Bachelors Degree Sikh Jatt Girl. Teacher. Indian background Barnala, Punjab. Looking 24 to 28 years old Unmarried Citizen, PR, Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 289 401 1442. _______________________(NMB413107070)

33/5'4", Unmarried good looking Sikh Jatt Girl USA Citizen. Working As A General Surgeon . Indian Background is from Hoshiarpur Punjab. Looking 28 to 33 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Jatt Sikh Boy from US/ Canada. Interestedcontact on : 289 401 1792. ________________________(NMB41320934) 33/5'3", Unmarried USA Citizen good looking Sikh Jatt Girl. Working As A MD/MS . Indian Resident Ludhiana Punjab. Looking 32 to 38 years old Unmarried Citizen,Permanent Resident Jatt Sikh Boy from United States or Canada Interested Families contact on : 289 401 1792. ________________________(NMB41313683)

44/5'3", Divorcee good looking Masters Hindu Aggarwal girl citizen in United States. In India From Maharashtra. working in Private sector. Looking 42 to 50 years old Unmarried, Widow/ Widower, Separated, Divorcee Citizen, PR, Work Permit from Hindu Sikh boy from Canada, US or UK. Caste no bar. Interested Families contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413171100) 34/5’6”,Unmarried Good looking Jatt Sikh Graduated girl in India, Mohali. Looking 35 to 38 years old Unmarried Citizen , PR, Jatt Sikh Boy from Canada or United States . Interested Families contact on 2894011793. _______________________(NMB413174679)

24/5’5”,Unmarried Good looking Sikh Ghumar Girl in India she is Bachelors, Bathinda (Punjab). Looking 26 to 30 years old Unmarried Citizen, PR, Sikh Ghumar Boy from Canada or US. Caste no bar. Interested contact on 2894011793. _______________________(NMB413147018)

35/5'7", Unmarried United States Citizen good looking Bachelors Sikh Kamboj Girl. Working as Manager. Looking 34 to 38 years old Unmarried Citizen, PR, Sikh Kamboj , Saini or Jatt Boy from US. Interested Families contact on : 289 401 1793. _______________________(NMB413174347)

33/5'4", Unmarried Canadian Citizen good looking Sikh Ramgharia Girl. MBA. Working in a Bank. Indian background Delhi. Looking 33 to 38 years old Unmarried Citizen, PR , Work Permit holder Sikh Boy from Canada. Caste no bar. Intrested Families Contact on : 289 401 1442. _______________________(NMB413174646)

23/5'4", Unmarried USA Citizen good looking Bachelors Sikh Labana Girl. Accountant in India Jalandhar Punjab. Looking 23 to 28 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Labana Boy from US. Interested contact on 289 401 1792. _______________________(NMB413172605)

31/5'2", Unmarried USA Work Permit good looking Hindu Prajapati Girl. Telecom Professional. Indian background Hariyana. Looking for 29 to 35 years old Unmarried Citizen, Permanent Resident Sikh Hindu Boy from USA. Interested contact on: 416-907-6830. ______________________(NMB41398560)

34/5'4", Divorcee Canadian Citizen good looking Sikh Ramgharia Girl. Done Associates Degree. ESTHATIC. Looking for 33 to 37 years old Unmarried, Widow/Widower, Separated, Divorcee Citizen/Permanent Resident Sikh Boy from Canada,. Interested Famlies Contect on: 416-907-6830. ____________________(NMB413198097)

33/5'5",Unmarried beautiful Hindu Dhiman Brahmin Girl from Chandigarh. Working as Customer Support Professional with Amazon. Looking for 32 to 38 years old Unmarried good looking Boy belonging to Dhiman Brahmin, Caste no bar from US, Canada on Citizenship, PR, H1B basis. Interested contact on: (416)907-3229. ____________________(NMB413201519)

31/5'2", Canadian born Unmarried good looking Sikh Saini Girl. Bachelors in Psychology. Working as Psychologist. Looking 30 to 36 years old Unmarried on Citizen Sikh Boy from Canada. Interested Famlies Contect on: 416-907-6830. ____________________(NMB413131851)

30 /5'4" Unmarried good looking Sikh Rajput Bachelors Student Visa Girl in Canada. Looking 29 to 35 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Sikh Boy from Canada. Intrusted Famlies Contect on: 416-907-6830. ____________________(NMB413202517)

30/5’4”, Unmarried USA Born Citizen Good looking Jatt Sikh Girl. Masters in Political Science. Working in private sector. Indian background Fatehgarh Sahib (Punjab). Looking for 30 to 34 years old Unmarried Citizen/Permanent Resident Sikh Punjabi Jatt Boy from USA. Interested Families contact on: 2894011793. _____________(NMB413188270)

27/5'6", Unmarried good looking Sikh Ramgharia Masters, Born Citizen Girl in canada. Government Employee. Indian background from Delhi. Looking for 27 to 31 years old Unmarried on Citizen, Permanent Resident Hindu/Sikh Boy from Canada. Intrested Famlies Contect on : 416-907-6830. ____________________(NMB413198228)

28/5'2", Unmarried beautiful Sikh Jatt Girl in Canada on Workpermit. Phd in Engineering & Working as Data Scientist. Looking for 27 to 31 years old Unmarried Sikh Jatt Boy from Canada on Citizenship, PR basis. Interested Families contact on : (416)907-3229. ____________________(NMB413172916)

25/5'5",Unmarried, good looking Sikh Arora Girl on Work permit in Canada. Masters in MBA. Indian background is Faridkot, Punjab. Looking for 25 to 29 years old Unmarried Citizen or Permanent Resident, Aggarwal/Bania/ Arora/Khatri Hindu Boy from Canada. Interested contact on : 14169070988. ____________________(NMB413197614)

31/5'6", Unmarried good looking Born Citizen Girl in Canada. Working as Accountant. Indian background is Hoshiarpur, Punjab. Looking for 30 to 35 years old Unmarried Citizen, PR Sikh Jatt Boy from Canada. Interested Families contact on : 416-907-0988. ____________________(NMB413162051)

28/5'3", Unmarried Canadian Green card holder good looking Sikh Prajapati Girl. Early Childhood Educator. Indian background Nabha, Punjab. Looking for 28 to 32 years old Unmarried Citizen/PR Sikh Ghumar/Prajapati Boy from Canada. Interested contact on : 14169070988. ____________________(NMB413198485)

41/5'4", Widower beautiful Bachelors Sikh Jatt Lady in California, US on Citizenship. Working as General Helper. Looking for 41 to 45 years old Unmarried Gentelman belonging to any caste of Sikh religion from Canada on Citizenship, PR basis. Interested Families contact on: (416)907-3229. ____________________(NMB413200243) 35/5'4",Canadian Citizen Divorcee good looking Bachelors B.ed Hindu Khatri Girl. Working as Teacher. Indian background from Delhi. Looking for 35 to 39 years old Unmarried/Widow/ Widower/ Divorcee Hindu or Sikh Citizen,PRBoy from Caste no bar. Interested Families Contact on : 4169076163. ____________________(NMB413192917)

28/5'5", Unmarried US Green card holder good looking Sikh Jatt Girl. Working as Pharmacist. Indian background Jalandhar, Punjab. Looking 27 to 31 yrs old Unmarried Sikh Jatt boy from US. Interested Families contact on : 416-907-0988. ____________________(NMB413154284)

35/5'4", good looking born Canadian Citizen Hindu Brahmin Girl . Working in Medical Professional. Indian background is from Jalandhar, Punjab. Looking 33 to 38 years old Unmarried Citizen, PR Hindu Boy in Canada. Caste no bar. Contact on 204 480 0404. _______________________(NMB413150610)

# 2355, Derry Road, East Mississauga, Ontario Contact Us : 416-619-0032

Advice to readers

United NRI Post and people associated with it or not responsible for any claims of its advertisers and do not endorse products/services advertised in it. please consult your lawyar before buying through the advertisements published in United NRI Post. We sell space in the paper and claims are those of the advertisers.

- Manager


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

www.nripost.com

Ì≈Â

«’√≈È∆ ¡øÁØÒÈ Á∆ Ú∑∂◊ø„ ”Â∂ «ÁºÒ∆ Á∆¡ª √‘ºÁª ”Â∂ ¿πÓ«Û¡≈ «’√≈Ȫ Á≈ ‘Û∑ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «Áº Ò ∆ Á∆¡ª √‘º Á ª ”Â∂ ‚‡∂ «’√≈Ȫ Á∂ ¡ø Á Ø Ò È ˘ BF ÈÚø Ï  ˘ A √≈Ò Í±  ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ «’√≈È∆ ¡ø Á Ø Ò È ˘ √≈Ò Í±  ≈ ‘Ø ‰ ”Â∂ «Áº Ò ∆ Á∆¡ª √‘º Á ª ”Â∂ Úº ÷ -Úº ÷ Ê≈Úª ÂØ ∫ Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ «’√≈È «Áº Ò ∆ ËÈ∂ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ∂ ¢ ÷∂  ∆Ï≈Û∆ ’≈˘Èª Á∂ «ÚØ Ë Á≈ «¬º ’ √≈Ò Í±  ≈ ‘Ø ‰ ”Â∂ ◊≈˜∆Íπ  , «√ø ÿ ± ¡Â∂ «‡º ’ ∆ √‘º Á ª ”Â∂ «’√≈È Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ «Úº ⁄ «¬’º · ∂ ‘Ø ¬ ∂ ¢ ‘«¡≈‰≈ Á∂ Ï‘≈Áπ  ◊Û∑ ”⁄ «’√≈Ȫ È∂ «Âø È ÷∂  ∆ ’≈˘Èª Á∂ «ÚØ Ë Á∆ Í«‘Ò∆ Ú∑ ∂ ◊ ø „ ”Â∂ “«’√≈È Ó‘≈Íø ⁄ ≈«¬Â” Á≈ ¡≈ÔØ ‹ È ’∆Â≈¢ «¬√ Óœ ’ ∂ «’√≈È ¡≈◊± ≈’∂ Ù «‡’À  È∂ «’‘≈ «’ √’≈ ◊º Ò Ï≈ Ҭ∆ «Â¡≈ È‘ƒ ‘À ¡Â∂ √’≈ È≈Ò ◊º Ò Ï≈ ’∆Â∂ «ÏȪ ¡ø Á Ø Ò È ÷ÂÓ ’È Á∆ ’Ø ¬ ∆ ÔØ ‹ È≈ È‘ƒ ‘À ¢ «’√≈È ¡ø Á Ø Ò È Á∂ «¬º ’ √≈Ò Í±  ∂ ‘Ø ‰ “Â∂ «’√≈È ¡≈◊± ≈’∂Ù «‡’À È∂ «’‘≈,““¡‹∂ ª ¡øÁØÒÈ ⁄º Ò «‘≈ ‘À ¢ ‹∂ ’  ’∂ ∫ Á √’≈ ◊º Ò Ï≈ ’∂ ◊ ∆ ª ‘Ø  ‘º Ò Òº « Ì¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈, ¿π ‘ «ÏÒ’π Ò Ú∆ ◊º Ò È‘ƒ ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ¢ «ÏȪ ◊º Ò ÂØ ∫ ‘º Ò «’Ú∂ ∫ Òº « Ì¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ? ”” ≈’∂ Ù «‡’À  È∂ «’‘≈ «’ ‹ÁØ ∫ º ’ ¡À Ó ¡À √ Í∆ Á∆ ◊≈ø ‡ ∆ Ú≈Ò≈ ’≈˘È È‘ƒ ¡≈™Á≈, ¿π Á Ø ∫ º ’ ¡ø Á Ø Ò È “⁄ Ó≈∂ ◊¬∂ «’√≈Ȫ Á∂ Í«Ú≈ª ˘ Óπ ¡ ≈Ú˜≈ È‘ƒ «ÓÒÁ≈¢ ÓÈ Ú≈Ò∂ GE@ «’√≈Ȫ Á∆ «‹ø Ó ∂ Ú ≈∆, ¡À Ó .¡À √ .Í∆ “Â∂ ◊≈ø ‡ ∆ ’≈˘È, ¡‹À ‡À ‰ ∆ Â∂ «’√≈Ȫ “Â∂ ’∂ √ , √’≈ «¬È∑ ª ⁄≈ √Ú≈Òª Á∂ ‹Ú≈Ï Á∂ Ú ∂ ¢ √≈‚∆ Óø ◊ ‘À «’ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ √ÓÊÈ Óπ º Ò “Â∂ ◊≈ø ‡ ∆ ’≈˘È ω≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ¢ ’∆ Âπ √ ƒ ‹≈‰Á∂ ‘Ø «’ «Áº Ò ∆ Íπ « Ò√ È∂ ÏÀ  ∆’∂ ‚ «’™ Ò◊≈¬∂ ‘È? ¡√ƒ ’º „ ª◊∂ ‡À ’ ‡ À Ò ∆, «¬º Ê Ø ∫ C@ ‡À ’ ‡ ‹≈‰◊∂ ¢ Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ ’¬∆ Ê≈Úª ”Â∂ ¡ø Á Ø Ò È Áœ  ≈È Ó≈∂ ◊¬∂ «’√≈Ȫ Ò¬∆ Ù˪‹Ò∆ √Ì≈Úª Ú∆ ’∆Â∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È¢ Áº √ Á¬∆¬∂ «’ «’√≈È ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ √ÓÊÈ Óπ º Ò ˘ ’≈˘È ω≈¿π ‰ Á∆ Óø ◊ “Â∂ ¡Û∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Íà Á ± Ù ‰ ÎÀ Ò ≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ «’√≈Ȫ «ıÒ≈¯ ’≈Ú≈¬∆ È≈ ’È Á∆ Ú∆ Óø ◊ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «’√≈Ȫ Á∂ «¬’º · ˘ Á∂ ÷ «Á¡ª «Áº Ò ∆ Íπ « Ò√ È∂ √π  º « ÷¡≈ Á∂ Íπ ÷ Â≈ ÍÃ Ï ø Ë ’È Á≈ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‘À ¢

≈’∂Ù «‡’À È∂ ’∂∫Á √’≈ ˘ «ÁºÂ≈ ¡Ò‡∆Ó∂‡Ó, ‘π‰ Ï≈‚ ÷≈Ò∆ ’È Ò¬∆ º÷∆ ÈÚƒ ÙÂ

«ÁºÒ∆ ”⁄ È‘ƒ Í‘πø⁄ √’‰◊∂ «’√≈È, ˜± ͬ∆ ª ÏøÁ ’∆Â∂ ‹≈ √’Á∂ ‘È ÓÀ‡Ø √‡∂ÙÈ

«ÁºÒ∆-¡ÀºÈ√∆¡≈ √‘ºÁ ”Â∂ ⁄ºÒ ‘∂ ËÈ∂ ˘ ÷ÂÓ ’È ÂØ∫ «¬È’≈

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- È«ø Á  ÓØ Á ∆ √’≈ Úº Ò Ø ∫ «Âø È Ø ∫ ’∂ ∫ Á∆ ÷∂  ∆ ’≈˘Èª ˘ º Á ’È Á∂ ¡À Ò ≈È Á∂ Ï≈Ú‹± Á √ø Ô π ’ Â «’√≈È ÓØ  ⁄≈ «Áº Ò ∆-¡À º È √∆¡≈ √‘º Á ”Â∂ ⁄º Ò «‘≈ ËÈ≈ Íà Á ÙÈ ıÂÓ ’È Ò¬∆ «Â¡≈ È‘ƒ ‘À ¢ Íà ≈ Í ‹≈‰’≈∆ ¡Èπ √ ≈ «¬√ Á∂ ¿π Ò ‡, Ùπ º ’ Ú≈ ÂØ ∫ , «Áº Ò ∆ ¡À º È √∆¡≈ Á∆¡ª √≈∆¡ª D √‘º Á ª («√ø ÿ ± , «‡º ’ ∆, Ù≈‘‹‘ªÍπ  Â∂ ◊≈˜∆Íπ  ) ”Â∂ «’√≈È Íà Á ÙÈ’≈∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ Áπ º ◊ ‰∆ ‘Ø ’∂ «Âø È ◊π ‰ ≈ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ Áœ  ≈È «’√≈Ȫ Á∂ Óπ Û «Áº Ò ∆ ‹≈‰ Á∆ ËÓ’∆ Á∂ Óº Á ∂ È ˜ «Áº Ò ∆ Íπ « Ò√ ͱ  ∆ Â∑ ª ⁄œ ’ √ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‹∂ ’  ÒØ Û Í¬∆ ª «Áº Ò ∆ ÓÀ ‡ Ø Á∂ ’π fi √‡∂ ٠Ȫ ˘ Ïø Á ’È Ò¬∆ Ú∆ «’‘≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ‹≈‰’≈∆ ¡Èπ √ ≈ √≈∆¡ª √‘º Á ª ”Â∂ √ı ÏÀ  ∆’∂ ‚ Ò◊≈ ’∂ ⁄œ ’ √∆ ÚË≈ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ È≈Ò ‘∆ ͱ  ∆ «Áº Ò ∆ Íπ « Ò√ √Û’ª ”Â∂ ‘À ¢ «’√∂ Ú∆ ‘≈Ò «Ú⁄ «’√≈Ȫ ˘ «Áº Ò ∆ «Ú⁄ È≈ ÚÛÈ Á∆ ‘Á≈«¬Â ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ √≈∂ Ê≈«‰¡ª Á∂ Ï‘π  ∂ Íπ « Ò√ Óπ Ò ≈˜Ó √‘º Á ª Â∂ ‘Ø  Ê≈Úª ”Â∂ Â≈«¬È≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È¢ «Áº Ò ∆ Íπ « Ò√ ‘À º ‚ ’π ¡ ≈‡ Á∂ √≈∂ ¿π º ⁄ ¡«Ë’≈∆ Ú∆ ¡≈͉∂ - ¡≈͉∂ ÷∂  ª «Ú⁄ ◊Ù ’ ‘∂ ‘È¢ «Áº Ò ∆ ˘ Íπ « Ò√ ¤≈¿π ‰ ∆ «Ú⁄ ÂÏÁ∆Ò ’ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ‘˜≈ª ÍÀ  ≈ «ÓÒ‡∆ ˘ Ú∆ Â≈«¬È≈ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Íπ « Ò√ ’«ÓÙÈ ≈‹∂ Ù ¡√Ê≈È≈ ¡«Ë’≈∆¡ª ÂØ ∫ ÍÒ-ÍÒ ‹≈‰’≈∆ ÒÀ ‘∂ ‘È¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆/◊≈˜∆¡≈Ï≈Á (¡À º È .¡≈. ¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «Áº Ò ∆-¿π º   Íà Á ∂ Ù Á∂ ◊≈˜∆Íπ  Ï≈‚ (Ô± . Í∆. ◊∂ ‡ ) ”Â∂ «’√≈Ȫ Á∂ Ø √ Íà Á ÙÈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’ ‘∂ Ì≈Â∆ «’√≈È Ô± È ∆¡È Á∂ ≈Ù‡∆ Ïπ Ò ≈∂ ≈’∂ Ù «‡’À  È∂ ‘π ‰ «Áº Ò ∆ √‘º Á ÷≈Ò∆ ’È Ò¬∆ ÈÚƒ Ù º ÷ ∆ ‘À ¢ «¬√ Ù ˘ ÒÀ ’∂ ≈’∂ Ù «‡’À  È∂ «¬Ù≈«¡ª-«¬Ù≈«¡ª ”⁄ ’∂ ∫ Á √’≈ ˘ ÈÚª ¡Ò‡∆Ó∂ ‡ Ó «Áº  ≈ ‘À ¢ Ï∆’∂ Ô ± ¡≈◊± ≈’∂ Ù «‡’À  È∂ √ͺ Ù ‡ ÙÏÁª «Ú⁄ «’‘≈ ‘À «’ ‹∂ ’  ¡◊Ò∂ √≈Ò BF ‹ÈÚ∆ Â’ «’√≈Ȫ Á∆¡ª Ï≈’∆ √≈∆¡ª F Óø ◊ ª Óø È Ò¬∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È Âª ¿π ‘ «Áº Ò ∆-¡À È √∆¡≈ Á∆¡ª ⁄≈ √‘º Á ª («√ø ÿ ± , Ù≈‘‹‘ªÍπ  , «‡º ’ ∆ ¡Â∂ ◊≈˜∆Íπ  ) ¤º ‚ Á∂ ‰ ◊∂ ¢ ◊≈˜∆¡≈Ï≈Á Á∂ √Á «Íø ‚ ”⁄ ͺ  ’≈ª È≈Ò ◊º Ò Ï≈ ’«Á¡ª Ï∆’∂ Ô ± ¡≈◊± ≈’∂ Ù «‡’À  È∂ «’‘≈ «’ ‹∂ ’  ’∂ ∫ Á √’≈ È∂ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ª ¿π ‘ Íà √ Â≈Ú «Ò¡≈ √’Á∂ ‘È Í Î√Òª Á≈ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ √ÓÊÈ Óπ º Ò ¡Â∂ G@@ «’√≈Ȫ Á∆ Óœ  Ú∆ √≈‚≈ Óπ º Á ≈ ‘À ¢ √’≈ ˘ Ú∆ «¬√ Ï≈∂ ◊º Ò ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ ‹∂ ’  √’≈ BF ‹ÈÚ∆ ÂØ ∫ Í«‘Òª √«‘Ó ‘π ø Á ∆ ‘À ª ¡√ƒ ⁄Ò∂ ‹≈Úª◊∂ ¢ ⁄Ø ‰ ˜≈ÏÂ≈ Òº ◊ ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ⁄Ø ‰ ª Ï≈∂ Áº √ ª◊∂ ¢

È«ø Á  ÓØ Á ∆ √’≈ Úº Ò Ø ∫ «Âø È Ø ∫ ’∂ ∫ Á∆ ÷∂  ∆ ’≈˘Èª ˘ º Á ’È Á∂ ¡À Ò ≈È Á∂ Ï≈Ú‹± Á Ì≈Â∆ «’√≈È Ô± È ∆¡È Á∂ Ïπ Ò ≈∂ ≈’∂ Ù «‡’À  ¡Â∂ √ø Ô π ’ Â «’√≈È ÓØ  ⁄≈ È∂ «Áº Ò ∆-¡À º È √∆¡≈ √‘º Á ”Â∂ ⁄º Ò ‘∂ ËÈ∂ ˘ ıÂÓ ’È ÂØ ∫ «¬È’≈ ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ ≈’∂ Ù «‡’À  Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¡À Ó ¡À √ Í∆ ¡Â∂ C ’≈˘Èª ”Â∂ ’∂ ∫ Á √’≈ È≈Ò Úº ÷ ∆ ◊º Ò Ï≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬’ ’Ó∂ ‡ ∆ ω≈¬∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆, ‹Ø √≈∂ Óπ º « Á¡ª ”Â∂ ÎÀ √ Ò∂ ÒÀ ∫ Á∆ ‘∂ ◊ ∆ ª ‹Ø «’√≈Ȫ ˘ ¡ø Á Ø Ò È È≈ ’È≈ ÍÚ∂ ¢ ≈’∂ Ù «‡’À  È∂ «’‘≈ «’ ¿π È ∑ ª È∂ ÁØ «Ïº Ò Ú≈Í√ ÒÀ Ò¬∂ ¡Â∂ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ √ÓÊÈ Óπ º Ò ”Â∂ ’≈˘È È‘ƒ «Ò¡ªÁ≈¢ √≈‚≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‹Ø Ú∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À , ¿π ‘ ·∆’ ‘À ¡Â∂ √’≈ ˘ ¡◊Ò∆ ◊º Ò Ï≈ Ҭ∆ ≈‘ ÷Ø Ò ∑ ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ √ø √ Á √À Ù È ”⁄ ’≈˘È Ú≈Í√∆ ‘Ø ‰ Â’ ¡ø Á Ø Ò È ‹≈∆ º ÷ ‰ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ ≈’∂ Ù «‡’À  Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √≈‚≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ’¬∆ Óπ º Á ∂ ‘È¢ √’≈ ˘ «¬√ Ï≈∂ ◊º Ò ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ ¡À Ó ¡À √ Í∆ «¬’ Úº ‚ ≈ Óπ º Á ≈ ‘À ¢ ¿π ‘ √’≈ ˘ ÿº ‡ Ì≈¡ ”Â∂ Î√Ò Ú∂ ⁄ Á∂ ‘È ¡Â∂ «¬‘ √’≈ Á∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ ‘À ¢ Í∆¡À Ó ÓØ Á ∆ È∂ «Âø È ’≈˘È Ú≈Í√ Ò¬∂ ‘È, «¬√ Ò¬∆ Ëø È Ú≈Á¢

«’√≈È ‹Ê∂ÏøÁ∆¡ª Á∆¡ª F ¡«‘Ó Óø◊ª ““ ““ ““ ““ ““ ““

’∂ ∫ Á √’≈ Á∂ Èπ Ó ≈«¬ø « Á¡ª ˘ «’√≈È ‹Ê∂ Ï ø Á ∆¡ª (√ø Ô π ’ Â «’√≈È ÓØ  ⁄≈) È≈Ò ◊º Ò ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ ’∂ ∫ Á √’≈ ˘ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ √ÓÊÈ Óπ º Ò ”Â∂ ’≈˘È ω≈¿π ‰ Ò¬∆ √«‘Ó ‘Ø ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ˜≈ª Íà Á ÙÈ’≈∆ «’√≈Ȫ ¡Â∂ ¿π È ∑ ª Á∂ ¡≈◊± ¡ ª ”Â∂ Á‹ ’∂ √ Ú≈Í√ Ò¬∂ ‹≈‰¢ Òº ÷ ∆Íπ  ÷∆∆ ’ª‚ Í∆Ûª ˘ «¬È√≈¯ ¡Â∂ ÁØ Ù ∆¡ª ˘ √˜≈Úª «ÓÒ‰∆¡ª ⁄≈‘∆Á∆¡ª ‘È¢ «Ï‹Ò∆ «Ïº Ò Á≈ Óπ º Á ≈¢ ‘Ú≈ Íà Á ± Ù ‰ Á≈ Óπ º Á ≈, ‹Ø «’√≈Ȫ Úº Ò Ø ∫ Í≈Ò∆ √≈ÛÈ È≈Ò √Ïø Ë Â ‘À ¢

«ÂøÈ ÷∂Â∆ ’≈˘Èª ˘ ºÁ ’È Ú≈Ò∂ «ÏºÒ ˘ ’Àϫȇ Á∆ ÓȘ±∆ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ’∂ ∫ Á∆ ÓøÂ∆ Óø‚Ò ÚºÒØ∫ «ÂøÈ ÷∂  ∆ ’≈˘Èª ˘ º Á ’È Ú≈Ò∂ «Ïº Ò ˘ ’À Ï «È‡ Á∆ ÓȘ±  ∆ «ÓÒ ◊¬∆ ‘À ¢ √±Âª ÓπÂ≈Ï’ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ È∂ Ï∆Â∂ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ ◊π  Íπ  Ï Óœ ’ ∂ «¬È∑ ª ’≈˘Èª ˘ Ú≈Í√ ÒÀ ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ √∆¢ ‘π ‰ ’À Ï «È‡ Á∆ ÓØ ‘  ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬‘ «Ïº Ò √ø √ Á Á∂ √Á π º Â √À Ù È ”⁄ Í∂ Ù ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ÒØ ’ √Ì≈ √’º  ∂  Á∂ Ïπ Ò ∂ « ‡È Óπ  ≈Ï’ √À Ù È Áœ  ≈È «Âø È ÷∂  ∆ ’≈˘Èª ˘ º Á ’È È≈Ò √Ïø « Ë «Ïº Ò Í∂ Ù ’∆Â∂ ‹≈‰ Ò¬∆ √± ⁄ ∆Ϻ Ë ‘À ¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ «¬È∑ ª

÷∂  ∆ ’≈˘Èª ˘ º Á ’È Á∆ Óø ◊ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «Í¤Ò∂ √≈Ò ÈÚøÏ ÂØ∫ «’√≈È «ÁºÒ∆ Á∆¡ª √‘º Á ª ”Â∂ Íà Á ÙÈ ’ ‘∂ ‘È¢ «’√≈Ȫ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ √ø √ Á Úº Ò Ø ∫ ÷∂  ∆ ’≈˘È º Á ’∆Â∂ ‹≈‰ º ’ ¿π ‘ ËÈ∂ Ú≈Ò∆¡ª Ê≈Úª ”Â∂ ÏÀ·∂ «‘‰◊∂ ¢ √± ⁄ È≈ Â∂ Íà √ ≈È Óø  ∆ ¡Èπ  ≈◊ ·≈’π  È∂ Áº « √¡≈ «’ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ È«ø Á  ÓØ Á ∆ Úº Ò Ø ∫ «Âø È ’∂ ∫ Á∆ ÷∂  ∆ ’≈˘Èª ˘ º Á ’È ’È Á∂ ’π º fi «ÁȪ Ï≈¡Á Î≈Ó Ò≈¡˜ ∆Í∆Ò «Ïº Ò B@BA ˘ ÓȘ±  ∆ «Áº  ∆ ◊¬∆¢

Ì≈ √’≈ Á∆ Áº÷‰∆ ¡Î∆’∆ ÚÀ∆¡À∫‡ ”Â∂ «Âº÷∆ Ș, Íø‹≈Ï Â∂ ’∂Ò ¡Ó∆, «Ï‘≈, fi≈÷ø‚ Â∂ ¿πºÂ ÍÃÁ∂Ù «ÚÁ∂Ù∆ Ô≈Â∆¡ª ”Â∂ ÚË≈«¬¡≈ Í≈ÏøÁ∆¡ª Á≈ Á≈«¬≈ √Ì ÂØ∫ ˆ∆Ï √±«Ï¡ª ”⁄ Ù≈ÓÒ: È∆Â∆ ¡≈ÔØ◊ ’ØØÈ≈ «¬ÈÎÀ’ÙÈ Á∂ ÈÚ∂∫ Ó≈ÓÒ∂ ÓπÛ A@ ‘˜≈ ÂØ∫ Í≈, DHH ÒØ’ª Á∆ ◊¬∆ ‹≈È

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ «Ú⁄ Í≈¬∂ ◊¬∂ ’Ø  Ø È ≈ Á∂ ÈÚ∂ ∫ ÚÀ  ∆¡À ∫ ‡ ˘ ÒÀ ’∂ Áπ È ∆¡≈ Á∂ √≈∂ Á∂ Ù ª È∂ √≈ÚË≈È∆ Ú‰∆ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆ ‘À ¢ Ì≈ √’≈ È∂ Ú∆ «¬√ ÚÀ  ∆¡À ∫ ‡ ˘ ÒÀ ’∂ √± « Ï¡ª ˘ ı≈√ ⁄œ ’ √∆ Ú‰ Á∂ «ÈÁ∂ Ù «Áº  ∂ ‘È¢ Ì≈Â∆ √≈√-’ØÚ-B ‹∆ÈØ « Ó’√ ’ø √ Ø  ‡∆¡Ó Ï∆.A.A.A.EBI Ȫ Á∂ ’Ø « Ú‚AI Á∂ ÈÚ∂ ∫ ÚÀ  ∆¡À ∫ ‡ ”Â∂ Ï≈∆’∆ È≈Ò È˜ º ÷ «‘≈ ‘À ¢ ≈‘ Á∆ ◊º Ò «¬‘ ‘À «’ «¬√ ÚÀ  ∆¡À ∫ ‡ Á≈ Á∂ Ù «Ú⁄ ¡‹∂ Â’ ÍÂ≈ È‘ƒ

Òº « ◊¡≈ ‘À ¢ ¿π º Ê ∂ Ó≈«‘ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ÈÚª ÚÀ  ∆¡À ∫ ‡ «˜¡≈Á≈ ÷ÂÈ≈’ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ «Ú⁄ √≈∂ ÒØ ’ ª Á≈ ‡∆’≈’È √Ì ÂØ ∫ Ó‘º  Úͱ  È Ó√Ò≈ ‘À ¢ «¬√ Á«Ó¡≈È ’∂ ∫ Á∆ «√‘ Â∂ Í«Ú≈ ’«Ò¡≈‰ Óø  ≈Ò∂ ¿π È ∑ ª Á∂ Ù ª Á∆ √± ⁄ ∆ «Ú⁄ ‘ª◊’ª◊ Â∂ «¬‹≈¬∆Ò ˘ Ú∆ ‹Ø Û «Áº  ≈ ‘À «‹ÊØ ∫ Ô≈Â∆¡ª ˘ Ì≈ ¡≈¿π ‰ ”Â∂ ’Ø « Ú‚ ‹ª⁄ √Ó∂  Ú≈˱ ⁄œ ’ √∆ «ÈÔÓª Á≈ Í≈Ò‰ ’È≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ‘π ‰ «¬È∑ ª Á∂ Ù ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË ’∂ AB ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢

’∂∫Á √’≈ ⁄œ’√, √±«Ï¡ª ˘ «ÁºÂ∂ «¬‘ «ÈÁ∂Ù ’∂ ∫ Á √’≈ È∂ √≈∂ √± « Ï¡ª ˘ «’‘≈ ‘À «’ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈, ‘ª◊’ª◊ Â∂ ÏØ Â √Ú≈È≈ ÂØ ∫ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ √≈∂ ’œ Ó ªÂ∆ Ô≈Â∆¡ª Á∆ √ı √¥∆«Èø ◊ Â∂ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ¢ ’∂ ∫ Á∆ «√‘ √’º   ≈‹∂ ٠̱ Ù È È∂ √≈∂ √± « Ï¡ª ˘ «Ò÷∂ ͺ   «Ú⁄ «’‘≈ ‘À «’ «¬ÈÎÀ ’ «‡‚ Í≈¬∂ ‹≈‰ Ú≈Ò∂ Ô≈Â∆¡ª Á∂ ÈÓ± È ∂ ˘ Âπ  ø  √ø Ï ø Ë Â ‹∆ÈØ Ó «√’Ú∂ ∫ «√ø ◊ ÍÃ Ô Ø ◊ Ù≈Ò≈ ˘ Ì∂ ‹ ∂ ‹≈‰∂ ⁄≈‘∆Á∂ ‘È¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ : ’Ø  Ø È ≈ «¬ÈÎÀ ’ ÙÈ Á∂ ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ Óπ Û A@ ‘˜≈ ˘ Í≈ ’ ◊¬∂ ‘È¢ «Í¤Ò∂ «Âø È -⁄≈ «ÁȪ ÂØ ∫ «¬ÈÎÀ ’ ÙÈ Á∂ ÈÚ∂ ∫ Ó≈ÓÒ∂ A@ ‘˜≈ ÂØ ∫ ÿº ‡ «ÓÒ ‘∂ √È¢ √◊Ó Ó≈Ó«Ò¡ª «Ú⁄ Ú∆ Ó≈Ó±Ò∆ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¡Â∂ ÚÂÓ≈È «Ú⁄ √◊Ó Ó≈ÓÒ∂ Úº Ë ’∂ A.A@ Òº ÷ ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ‘Ø ◊¬∂ ‘È «‹‘Û∂ ’π Ò Ó≈Ó«Ò¡ª Á≈ @.CB ¯∆√Á∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ ’∂  Ò ˘ ¤º ‚ ’∂ ͱ  ∂ Á∂ Ù «Ú⁄ ‘≈Ò≈ ’ø ‡ Ø Ò «Ú⁄ ‘È¢ ’∂ ∫ Á∆ «√‘ Óø  ≈Ò∂ Úº Ò Ø ∫ ¡Í‚∂ ‡ ’∆Â∂ ◊¬∂ ¡ø ’ «Û¡ª Óπ  ≈Ï’ «Í¤Ò∂ BD ÿø ‡ ∂ «Ú⁄ Á∂ Ù «Ú⁄ DHH ÒØ ’ ª Á∆ ‹≈È Ú∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬È∑ ª «Ú⁄Ø ∫ «¬’º Ò ∂ ’∂  Ò ÂØ ∫ CHD Óœ  ª ‘È¢ ’∂  Ò «Ú⁄ Í«‘Òª ‘Ø ¬ ∆¡ª Óœ  ª ˘ ÈÚ∂ ∫ ¡ø ’ «Û¡ª È≈Ò ‹Ø Û ’∂ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À , «¬√ Ò¬∆ ¡ø ’ Û∂ ÚË∂ ‘Ø ¬ ∂ Ș ¡≈ ‘∂ ‘È, ÚÀ √ ∂ Ø ˜ ≈È≈ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∆¡ª Óœ  ª Á∆ «◊‰Â∆ ¿π Ê ∂ Ú∆ ÿº ‡ ‘∆ ‘À ¢

Á∂Ù «Ú⁄ ‘π‰ Â’ AB@.HI ’ØÛ Ò≈¬∂ ◊¬∂ ‡∆’∂ ’Ø « ÚÈ ÍØ  ‡Ò Á∂ ¡ø ’ «Û¡ª Óπ  ≈Ï’ Á∂ Ù «Ú⁄ ’Ø  Ø È ≈ Ø ’ ± ÚÀ ’ √∆È Á∆¡ª ‘π ‰ Â’ AB@.HI ’Ø Û ‚ؘ Ò≈¬∆¡ª ‹≈ ⁄π º ’ ∆¡ª ‘È¢ ‘π ‰ Â’ GG.HI ’Ø Û ÒØ ’ ª ˘ Í«‘Ò∆ ‚Ø ˜ «Áº  ∆ ‹≈ ⁄π º ’ ∆ ‘À «‹È∑ ª «Ú⁄Ø ∫ DB.I@ ’Ø Û ÒØ ’ ª ˘ Á± ‹ ∆ ‚Ø ˜ Ú∆ «Áº  ∆ ‹≈ ⁄π º ’ ∆ ‘À Ô≈È∆ ¿π È ∑ ª Á≈ ͱ  È ‡∆’≈’È ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- È∆Â∆ ¡≈ÔØ ◊ È∂ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ ˆ∆Ï √± ⁄ ’ ¡ø ’ (¡À º Ó Í∆¡≈¬∆) «ÍØ  ‡ «Ú⁄ «’‘≈ ‘À «’ «Ï‘≈, fi≈÷ø ‚ Â∂ ¿π º   Íà Á ∂ Ù Á∂ Ù Á∂ √Ì ÂØ ∫ ˆ∆Ï √± « Ï¡ª «Ú⁄ Ù≈ÓÒ ‘È¢ √± ⁄ ’ ¡ø ’ Óπ  ≈Ï’, «Ï‘≈ Á∆ EA.IA ¯∆√Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ ˆ∆Ï ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á fi≈÷ø ‚ Á≈ Èø Ï  ‘À ¢ ¿π Ê Ø ∫ Á∆ DB.AF ¯∆√Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ ˆ∆Ï ∂ ÷ ≈ ÂØ ∫ ‘∂ · ª ‹∆ÚÈ ÏÂ∆ ’Á∆ ‘À ¢ ¿π º   Íà Á ∂ Ù Â∆‹∂ Èø Ï  ”Â∂ ‘À , «‹º Ê Ø ∫ Á∂ CG.GI ¯∆√Á∆ ÒØ ’ ˆ∆Ï ‘È¢ Óº Ë Íà Á ∂ Ù «Ú⁄ CF.FE ¯∆√Á∆ ¡Â∂ Ó∂ ÿ ≈«Ò¡≈ «Ú⁄ CB.FG ¯∆√Á∆ ÒØ ’ ˆ∆Ï ‘È¢ Á∂ Ù Á∂ «‹È∑ ª √± « Ï¡ª «Ú⁄ √Ì ÂØ ∫ ÿº ‡ ˆ∆Ï∆ ‘À , ¿π È ∑ ª «Ú⁄ ’∂  Ò (@.GA ¯∆√Á∆) «√÷ ”Â∂ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ◊Ø ¡ ≈ (C.GF ¯∆√Á∆), «√º ’ Ó (C.HB ¯∆√Á∆), Â≈«ÓÒÈ≈‚± (D.HI ¯∆√Á∆) ¡Â∂ Íø ‹ ≈Ï (E.EI ¯∆√Á∆) Á≈ √Ê≈È ‘À ¢ ’∂ ∫ Á Ù≈«√ Íà Á ∂ Ù ª «Ú⁄ Á≈Á≈ Â∂ È◊ ‘Ú∂ Ò ∆ «Ú⁄ √Ì ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ˆ∆Ï∆ ‘À ¢ ¿π Ê ∂ BG.CF ¯∆√Á∆ ÒØ ’ ˆ∆Ï ‘È¢ ‹ø Ó ± - ’ÙÓ∆ ¡Â∂ Òº Á ≈÷ «Ú⁄ AB.EH ¯∆√Á∆ ¡Â∂ «Áº Ò ∆ «Ú⁄ D.GI ¯∆√Á∆ ÒØ ’ ˆ∆Ï ‘È¢ «Ï‘≈ «Ú⁄ ’π Í Ø Ù ‰ Á∂ «Ù’≈ ÒØ ’ ª Á∆ «◊‰Â∆ Ú∆ √Ì ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á fi≈÷ø ‚ , Óº Ë Íà Á ∂ Ù ¿π º   Íà Á ∂ Ù ¡Â∂ ¤º  ∆√◊Û∑ Á≈ Èø Ï  ‘À ¢

Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ ”⁄ ’ª◊√ ˘ Úº‚≈ fi‡’≈; AH ”⁄Ø∫ AB «ÚË≈«¬’ ‡∆¡ÀºÓ√∆ ”⁄ Ò∂ «ÙÒœ ∫ ◊ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)¤Ó∆ Ïø◊≈Ò Á∆ Óπº÷ ÓøÂ∆ ÓÓÂ≈ ÏÀÈ‹∆ Á∆ Í≈‡∆ «ÂÃ‰Ó±Ò ’ª◊√ (‡∆.¡ÀºÓ.√∆.) È∂ Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ «Úº⁄ ’ª◊√ ˘ Úº‚≈ fi‡’≈ «ÁºÂ≈ ‘À¢ √±Âª ÓπÂ≈Ï’, √≈Ï’≈ Óπº÷ ÓøÂ∆ Óπ’πÒ √ø ◊ Ó≈ √Ó∂  ’ª◊√ Á∂ AB «ÚË≈«¬’ ‡∆¡ÀºÓ√∆ «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ ≈‹ «Úº⁄ ’ª◊√ Á∂ AH «ÚË≈«¬’ √È¢ ‘π‰ Ó∂ÿ≈«Ò¡≈ «Úº⁄ Óπº÷ «ÚØË∆ ÁÒ ‡∆¡ÀºÓ√∆ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆¢ Á¡√Ò, ÁØ «Â‘≈¬∆ ÂØ∫ «˜¡≈Á≈ «ÚË≈«¬’ ͺ÷ ÏÁÒÁ∂ ‘È Âª «¬È∑ª ”Â∂ ÁÒ ÏÁÒ Á≈ ’≈˘È Ò≈◊± È‘ƒ ‘πøÁ≈ ‘À¢ Ò◊≈Â≈ Á±‹≈ «ÁÈ ‘À ‹ÁØ∫ ‡∆.¡ÀºÓ.√∆. È∂ ’ª◊√ ˘ fi‡’≈ «ÁºÂ≈ ‘À¢ Óø◊ÒÚ≈ ˘ ’ª◊√ È∂Â≈ ’∆Â∆ ¡≈˜≈Á, ‘«¡≈‰≈ ’ª◊√ Á∂ ͱÚ ÍÃË≈È

¡ÙØ’ ÂøÚ ‡∆.¡ÀºÓ.√∆. «Úº⁄ Ù≈ÓÒ ‘Ø ◊¬∂ √È¢ ÓÓÂ≈ ÏÀÈ‹∆ È∂ √ø’∂ «ÁºÂ≈ «’ ¿π‘ ¡≈͉∆ Í≈‡∆ «ÂÃ‰Ó±Ò ’ª◊√ Á∂ «Ú√Ê≈ ÍÃØ◊≈Ó ˘ ‹≈∆ º÷‰◊∆¢ ÓÓÂ≈ ÏÀÈ‹∆ È∂ «’‘≈ «’ ¿πÈ∑ª Á∆ «¬√ Áœ∂ ”Â∂ ’ª◊√ ÍÃË≈È √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ ˘ «ÓÒ‰ Á∆ ’ج∆ ÔØ‹È≈ È‘ƒ ‘À¢ «ÁºÒ∆ ¡≈¿π‰ ”Â∂ ÓÓÂ≈ ÏÀÈ‹∆ √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ È≈Ò ÓπÒ≈’≈ ’Á∆ ‘∆ ‘À¢ ’ª◊√ ÍÃË≈È È≈Ò ÓπÒ≈’≈ Ï≈∂ Íπº¤∂ ‹≈‰ ”Â∂ ÓÓÂ≈ ÏÀÈ‹∆ È∂ «’‘≈, ““«¬√ Ú≈ ÓÀ∫ ÓπÒ≈’≈ Ҭ∆ «√Î ÍÃË≈È ÓøÂ∆ Á≈ √Óª Óø«◊¡≈ √∆¢ √≈∂ È∂Â≈ Íø‹≈Ï Á∆¡ª ⁄؉ «Úº⁄ πºfi∂ ‘È¢ ’øÓ Í«‘Òª ‘À...‘ Ú≈ √≈˘ √ØÈ∆¡≈ ◊ªË∆ È≈Ò «’™ «ÓÒ‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À? «¬‘ √ø«ÚË≈È’ ±Í È≈Ò Ò≈˜Ó∆ È‘ƒ ‘À?””

¿±ËÓÍπ ¡À’√ÍÃÀ√ Á∂ B ‚º«Ï¡ª ˘ ¡º◊ Òº◊∆ ‹≈È∆ Èπ’√≈È ÂØ∫ Ï⁄≈¡; ‚ºÏ∂ Úº÷ ’ ’∂ ∂Ò ◊º‚∆ ◊Ú≈Ò∆¡ Ú≈È≈ ’∆Â∆ Ìπ Í ≈Ò (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Óº Ë Íà Á ∂ Ù Á∂ ÓØ  ∂ È ≈ Â∂ ËØ Ò Íπ  «Ú⁄≈Ò∂ ‘∂  ÓÍπ  √‡∂ Ù È ”Â∂ BF ÈÚø Ï  ˘ ¿± Ë ÓÍπ  ¡À ’ √Íà À √ Á∂ B ‚º « Ï¡ª ˘ ¡º ◊ Òº ◊ ◊¬∆¢ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ∆ ‘À «’ «¬√ «Ú⁄Ò∂ «˜¡≈Á≈Â Ô≈Â∆ ÚÀ Ù ÈØ Á∂ Ú ∆ Á∂ ÁÙÈ ’ ’∂ Ú≈Í√ Í ‘∂ √È¢ ¡º ◊ ∂ Ò ◊º ‚ ∆ Á∂ ’Ø ⁄ ¬∂ - A Â∂ ¬∂ - B «Ú⁄ Òº ◊ ∆ «‹√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ô≈Â∆¡ª È∂ ‚º « Ï¡ª «Ú⁄Ø ∫ ¤≈Òª Ó≈ ’∂ ‹≈È Ï⁄≈¬∆¢ «¬√ Áœ  ≈È ’¬∆ Ô≈Â∆¡ª Á∂ ‘Ò’∆¡ª √º ‡ ª Ú∆ Òº ◊ ∆¡ª Í «’√∂ ‹≈È∆ Èπ ’ √≈È Á∆ √± ⁄ È≈ È‘ƒ ‘À ¢ ¡º ◊ È≈Ò B ‚º Ï ∂ √Û ◊¬∂ Â∂ ∂ Ò Ú∂ È∂ «¬È∑ ª ‚º « Ï¡ª ˘ Úº ÷ ’ ’∂ ∂ Ò ◊º ‚ ∆ ◊Ú≈Ò∆¡ Ú≈È≈ ’ «Áº  ∆ ‘À ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

¡Ó∆’≈ ”⁄ √’±Ò ÷πºÒ∑Á∂ ‘∆ ’ØØÈ≈ Ï∂’≈ϱ, G «ÁȪ «Úº⁄ A.DA Òº÷ Ϻ⁄∂ √ø’«Ó Ú≈«Ùø ◊ ‡È (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ’Ø  Ø È ≈ Ó‘≈Ó≈∆ ÂØ ∫ Ïπ  ∆ Â∑ ª ÍÃ Ì ≈«Ú ¡Ó∆’≈ ”⁄ ‘π ‰ «¬‘ Ú≈«¬√ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò Ïº « ⁄¡ª ˘ ¡≈͉≈ «Ù’≈ ω≈ «‘≈ ‘À ¢ Ú≈«¬√ Á≈ «¬‘ ± Í Áπ È ∆¡≈ Ò¬∆ ıÂ∂ Á∆ ÿø ‡ ∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À ¢ ¡ÓÀ  ∆’È ¡’À ‚ Ó∆ ¡≈Î Í∆‚∆¡≈«‡Ã ’ √ (¡≈Í) Á∆ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ «Í¤Ò∂ ‘ÎÂ∂ AA ÂØ ∫ AH ÈÚø Ï  Á«Ó¡≈È A,DA,I@E Ϻ « ⁄¡ª Á∂ √ø ’ «Ó ‘Ø ‰ Á∆ Íπ Ù ‡∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ «Í¤Ò∂ B ‘Ϋ¡ª Á∂ Óπ ’ ≈ÏÒ∂ Ϻ « ⁄¡ª ”⁄ «¬ÈÎÀ ’ ÙÈ Á∆ ÎÂ≈ ”⁄ CB Î∆√Á∆ Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ¡ø ’ Û∂ Áº √ Á∂ ‘È «’ ¡Ó∆’≈ «Úº ⁄ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ Í≈¬∂ ◊¬∂ √ø ’ Ó‰ Á∂ «¬º ’ «Â‘≈¬∆ ’∂ √ Ϻ « ⁄¡ª È≈Ò √Ïø Ë Â ‘È¢ Ϻ ⁄ ∂ ¡Ó∆’≈ Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ Á≈ BB Î∆√Á∆ ωÁ∂ ‘È¢ ’∆Ï C Î∆√Á∆ ÂØ ∫ Ú∆ ÿº ‡ Ϻ ⁄ ∂ «¬√ Ó‘≈Ó≈∆ Á∆ ÒÍ∂ ‡ ”⁄ ¡≈ ⁄π º ’ ∂ ‘È, «¬√ «‘√≈Ï È≈Ò FH Òº ÷ ÂØ ∫ Úº Ë Ïº ⁄ ∂ √ø ’ Ó‰ ÂØ ∫ ÍÃ Ì ≈«Ú ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢«¬’ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ «¬ÈÎÀ ’ ÙÈ ’≈È Ïº « ⁄¡ª Á∆ Óœ  Á Ï‘π  ÿº ‡ ‘À ¢ ¡Ó∆’≈ Á∂ F ≈‹ª «Úº ⁄ ’Ø  Ø È ≈ È≈Ò «¬º ’ Ú∆ Ϻ ⁄ ∂ Á∆ Óœ  ȑƒ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ Ϻ « ⁄¡ª «Úº ⁄ Ò≈◊ Á∂ ¡≈Ó Òº ¤ ‰ Á∂ ÷ ∂ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ‘Ò’≈ «‹‘≈ «ÏÓ≈ ‘Ø ‰ ≈¢ «¬‘ «¬√ Ò¬∆ ‘À «’™«’ Ϻ « ⁄¡ª ˘ √Ó∂ ∫ -√Ó∂ ∫ ”Â∂ «¬ÈΨ¡À ∫ ˜≈, ÓÀ « ÈÈ‹≈¬∆«‡√, «⁄’ÈÍœ ’ √ ¡Â∂ ‘À Í ∂ ‡ ≈¬∆‡√ Á∂ ‡∆’∂ Ò◊≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È, «‹√ È≈Ò ¿π È ∑ ª Á∆ Íà  ∆Ø Ë ’ Ù’Â∆ Әϱ  ‘π ø Á ∆ ‘À ¢

Â≈«ÒÏ≈È Á≈ ÈÚª ÎπÓ≈È

‡∆Ú∆ ⁄ÀÈÒ Ó«‘Ò≈ ¡Á≈’≈ª Á∂ ÙØ¡ ÏøÁ ’, ¡À∫’ª Ò¬∆ «‘‹≈Ï ’∆Â≈ Ò≈˜Ó∆ ’È

’≈Ïπ Ò (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ¡¯ˆ≈«È√Â≈È ”Â∂ ’Ϙ≈ ’ ⁄π º ’ ∂ Â≈«ÒÏ≈È È∂ «¬’ ÈÚª ¯Ó≈È ‹≈∆ ’Á∂ ‘Ø ¬ ∂ ¡œ  ª ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ ÚË≈ «ÁÂ∆ ‘À¢ Â≈«ÒÏ≈È È∂ ¡À  Ú≈ ˘ “Ë≈Ó’ «ÁÙ≈ «ÈÁ∂ Ù ” ‹≈∆ ’∆Â∂ ‘È¢ «‹√ «Ú⁄ Á∂ Ù Á∂ ‡À Ò ∆«Ú‹È ⁄À È Òª ˘ ¿π È ∑ ª ‡∆Ú∆ √∆∆¡Òª ˘ Ïø Á ’È Ò¬∆ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À , «‹È∑ ª «Ú⁄ Ó«‘Ò≈ ¡Á≈’≈≈ ’ø Ó ’Á∆¡ª ‘È¢ Â≈«ÒÏ≈È Á∂ ÈÀ « Â’Â≈ ¡Â∂ Áπ  «Ú‘≈ Á∂ ı≈ÂÓ∂ Á∂ Óø  ≈Ò∂ È∂ ¡¯ˆ≈È Ó∆‚∆¡≈ ˘ ¡«‹‘≈ Í«‘Ò≈ ¡≈Á∂ Ù ‹≈∆ ’∆Â≈ ‘À ¢

«¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ Â≈«ÒÏ≈È È∂ ‡ÀÒ∆«Ú‹È ”Â∂ Ó«‘Ò≈ ͺ  ’≈ª ˘ «’‘≈ ‘À «’ ¿π ‘ «È¿± ˜ «ÍØ  ‡ª Í∂ Ù ’Á∂ √Ó∂ ∫ «‘‹≈Ï ˜±  Í«‘ȉ¢ Óø  ≈Ò∂ È∂ ⁄À È Òª ˘ «’‘≈ ‘À «’ ¿π ‘ ¡«‹‘∆¡ª «¯ÒÓª ‹ª ÍÃ Ø ◊ ≈Óª ˘ Íà √ ≈« È≈ ’È ‹Ø ÍÀ ◊ ø Ï  Óπ ‘ ø Ó Á ‹ª ‘Ø  Ó‘≈È ‘√Â∆¡ª Ï≈∂ ’π º fi Ú∆ «Á÷≈™Á∂ ‘È (¡Î◊≈È Ó∆‚∆¡≈ Ò¬∆ Â≈«ÒÏ≈È «ÈÔÓ)¢ «¬√ È∂ ¿π È ∑ ª «¯ÒÓª ‹ª ÍÃ Ø ◊ ≈Óª ”Â∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¿π ‰ Á∆ Óø ◊ ’∆Â∆ ‘À ‹Ø «¬√Ò≈«Ó’ ¡Â∂ ¡¯ˆ≈È ’Áª-’∆Óª Á∂ «Úπ Ë ‘È¢

www.nripost.com

’ÀÈ∂‚≈-¡Ó∆’≈-‘Ø

Áº÷‰∆ ¡Î∆’≈ «Úº⁄ ’ØÈ≈ Á≈ ÈÚª ±Í «Ó«Ò¡≈

¡≈√‡∂Ò∆¡≈ È∂ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∂ Á≈÷Ò∂ ÂØ∫ Í≈ÏøÁ∆ ‘‡≈¬∆, √Ê≈È’ «¬’ªÂÚ≈√ Ùª ˘ ͱ≈ ’È≈ Ò≈˜Ó∆ ͱ∆ Â∑ª ‡∆’≈’È Ú≈Ò∂ ÔØ◊ Ú∆˜≈ Ë≈’ª ˘ «ÓÒ∂◊∆ ¡˜∆ Á∂‰ ÂØ∫ ¤Ø‡

‹Ø ‘ ≈È√Ï◊- Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ «Ú⁄ ’Ø È ≈ Á≈ ÈÚª ± Í √≈‘Ó‰∂ ¡≈«¬¡≈ ‘À ¢ «¬ÊØ ∫ Á∂ «Ú«◊¡≈È∆¡ª È∂ Ó∆‚∆¡≈ ˘ Áº « √¡≈ «’ «¬‘ ± Í ’≈Î∆ ÷ÂÈ≈’ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «¬√ ± Í ˘ Ï∆.A.A.EBI Ȫ «Áº  ≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ Á∂ Ù «Ú⁄ ’Ø È ≈ Á∂ ÚËÁ∂ Ó∆˜ª Á≈ ’≈È «¬‘ ± Í ‘∆ ‘À ¢ Á± ‹ ∂ Í≈√∂ «ÚÙÚ «√‘ √ø √ Ê≈ È∂ ’Ø È ≈Ú≈«¬√ Á∂ ÈÚ∂ ∫ ± Í Á≈ ‹≈«¬˜≈ ÒÀ ‰ Ò¬∆ Ó∆«‡ø ◊ ’∆Â∆¢

Ì≈ Á∂ «√‘ ÓøÂ≈Ò∂ È∂ ≈‹ª ˘ ’∆Â≈ ⁄œ’√ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ì≈ Á∂ «√‘ Óø  ≈Ò∂ È∂ ≈‹ª ˘ ⁄œ ’ √ ’∆Â≈ ‘À «’ Á√ø Ï  «Ú⁄ ’œ Ó ªÂ∆ Í≈Ïø Á ∆¡ª ‘‡‰ ’≈È «ÚÁ∂ Ù ª ÂØ ∫ Ô≈Â∆ ¡≈¿π ‰ ◊∂ «‹È∑ ª Á∆ ’Ø È ≈ «ÈÔÓª ¡Èπ √ ≈ √÷ √’∆«Èø ◊ ‘Ø ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª √± « Ï¡ª ˘ ⁄œ ’ √ ’«Á¡ª «’‘≈ «’ ’Ø È ≈ Á∆ ‹ª⁄ ÚË≈¬∆ ‹≈Ú∂ Â∂ ’Ø È ≈ √≈ÚË≈È∆¡ª Á≈ Í≈Ò‰ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ¢

«Ïà √ ÏÈ/ÓÀ Ò ÏÈ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ È∂ ͱ  ∆ Â∑ ª ‡∆’≈’È Ú≈Ò∂ ÔØ ◊ Ú∆˜≈Ë≈’ª ˘ Í«‘Ò∆ Á√ø Ï  ÂØ ∫ Ô≈Â≈ ¤Ø ‡ Ò¬∆ ¡˜∆ «Áº  ∂ «ÏȪ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ ¡≈¿π ‰ Á∆ ÷π º Ò ∑ Á∂ «Áº  ∆ ‘À ¢ √’≈ Á≈ «¬‘ ’ÁÓ √À Ò ≈È∆¡ª, ÏÀ ’ ÍÀ ’ ª, ‘π È Óø Á ÍÚ≈√∆¡ª ¡Â∂ ¡ø  ≈Ù‡∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Ò¬∆ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ «Ú⁄ ‘π ‰ ◊Ó∆¡ª Á∆ π º Â ”⁄ ¿π ‚ ≈‰ Á∂ ÁÚ≈˜∂ ÷Ø Ò ∑ ∂ ◊ ≈¢ Í «Ú˜‡ Ú∆«˜¡ª Ò¬∆ «ÎÒ‘≈Ò Í≈Ïø Á ∆¡ª ‹≈∆ «‘‰◊∆¡ª¢

«ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ ÓπÂ≈Ï’ «Ú«Á¡≈Ê∆ «‹√ Ú∆ √± Ï ∂ ”⁄ ¡≈¿π ‰ ◊∂ ¿π Ê Ø ∫ Á∆¡ª √Ê≈È’ «¬’ªÂÚ≈√ Ùª ˘ ͱ  ≈ ’È≈ Ò≈˜Ó∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «Í¤Ò∂ ’∆Ï BA Ó‘∆È∂ ÂØ ∫ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ È∂ ¡≈͉∆¡ª √‘º Á ª ’œ Ó ªÂ∆ ¡≈˜∆ Ú∆«˜¡ª Ò¬∆ Ïø Á ’∆Â∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª ‘È ¡Â∂ «¬º Ê Ø ∫ Á∂ «Ú«Á¡’ ¡Á≈«¡ª ”⁄ Á≈÷Ò≈ ÒÀ ⁄π º ’ ∂ Í≈«Û∑ ¡ ª ˘ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ¡≈͉∆ ÍÛ∑ ≈ ¬∆ ’È∆ ÍÀ ‘∆ ‘À «¬√ Á∂ Ï≈Ú‹± Á ’≈Ò‹ ¡≈«Á Î∆√ª Ú√± Ò ‘∂ √È ¡º ‹ Á≈ «¬‘ ¡À Ò ≈È ¿π È ∑ ª «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Ò¬∆ Ú∆ Úº ‚ ∆ ≈‘ ‘À ‹Ø Í≈Ïø Á ∆¡ª ÂØ ∫ Í«‘Òª ¡≈͉∂ ÿª ˘ ◊¬∂ √È Í ¶Ó∂ √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ Ú≈«Í√ È‘ƒ √∆ ¡≈ √’∂ ¢ «¬È∑ ª Í≈Ïø Á ∆¡ª È≈Ò Óπ Ò ’ ”⁄ ’≈«Ó¡ª Á∆ Úº ‚ ∆ «’º Ò Â Ú∆ ÍÀ Á ≈ ‘Ø ◊¬∆ √∆ «‹√ ’≈È ÚÍ≈’ ¡Á≈∂ √’≈ ˘ √‘º Á ÷Ø Ò ∑ ‰ Ò¬∆ ◊π ‘ ≈ Ò◊≈ ‘∂ √È¢ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ √’œ ‡ Óœ  ∆√È È∂ ¡≈͉∂ ¡À Ò ≈È ”⁄ ‘Ø  «’‘≈ «’ ‹Í≈È∆ ¡Â∂ ’Ø « ¡≈¬∆ È≈◊«’ «‹È∑ ª ˘ ‚ÏÒ ‚Ø ˜ Òº ◊ ∆ ‘À , ¿π ‘ Ú∆ «¬√∂ Â∆’∂ «ÏȪ ’π ¡ ≈ø ‡ ∆È Á∂ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ Á≈ Áœ  ≈ ’ √’Á∂ ‘È¢ «¬È∑ ª BH ÔØ ◊ Ú∆˜≈Ë≈’ª Á∆ ͱ  ∆ √± ⁄ ∆ “‘Ø Ó ¡Î∂ ¡ ˜” Á∆ ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ ”Â∂ ¿π Í Òº Ï Ë ‘À ¢

¡Ó∆’∆ Ï∂Û∂ Á∂ Â≈«¬Ú≈È ÷∂Â √Ú∆‚È Á∆ Í«‘Ò∆ Ó«‘Ò≈ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ ωÁ∂-ωÁ∂ «‘ ”⁄Ø∫ ◊π˜È ”Â∂ ⁄∆È ˘ «¬Â≈˜ ◊¬∆ ¡À∫‚√È; «ÈÔπ’Â∆ ÂØ∫ ’πºfi ÿø‡∂ Ï≈¡Á ¡√Â∆¯≈ «ÁºÂ≈

Í∂ ¬ ∆«⁄ø ◊ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ⁄∆È È∂ ¡Ó∆’≈ Á∂ ‹ø ◊ ∆ Ï∂ Û ∂ Á∂ Â≈«¬Ú≈È Á∂ Í≈‰∆¡ª «Ú⁄Ø ∫ ¶ÿ‰ ¿π  ∂ «¬Â≈˜ ‹Â≈«¬¡≈ ‘À ¢ ⁄∆È È∂ «¬√ ˘ ÷∂   «Ú⁄ √«ÊÂ≈ Ò¬∆ ıÂ≈ ’≈ «Áº  ≈ ‘À Â∂ «’‘≈ ‘À «’ ¡«‹‘≈ ‹≈‰Ïπ º fi ’∂ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’∆ ‹Ò √À È ≈ È∂ «¬’ «Ï¡≈È «Ú⁄ «’‘≈ «’ «Ó˜≈¬∆Òª ÂÏ≈‘ ’È Á∆ √Óº Ê ≈ º ÷ Á∂ “Ô± ¡ À º √ ¡À º √ «ÓÒ∆¡√” È∂ Â≈«¬Ú≈È Á∂ √Óπ ø Á ∆ ÷∂   «Ú⁄ π ‡ ∆È ◊∂ Û ≈ Ó≈«¡≈ ‘À , «¬‘ ¿π º Ê Ø ∫ Ï√ ◊π ˜ «¡≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ «¬‘ √Ì ’œ Ó ªÂ∆ ’≈˘Èª Óπ  ≈Ï’ ‘∆ ‘À ¢ ¡Ó∆’≈ È∂ «’‘≈ «’ ‹‘≈˜ Á≈ ¿π º Ê Ø ∫ ¶ÿ‰≈ ¡≈˜≈Á Â∂ ÷π º Ò ∑ ∂ «‘ø Á -Íà ٠ªÂ ÷∂   Íà  ∆ ¿π È ∑ ª Á∆ Ú⁄ÈϺ Ë Â≈ ˘ Á√≈™Á≈ ‘À ¢ √º  Ú∂ ∫ Ï∂ Û ∂ Á∆ ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ ¿π  ∂ ÍØ √ ‡ «Ï¡≈È «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À «’ “«‹º Ê ∂ Ú∆ ’œ Ó ªÂ∆ ’≈˘È «¬‹≈˜Â «Áø Á ≈ ‘À , ¡Ó∆’≈ ¿π º Ê Ø ∫ ◊π ˜ Á≈ Â∂ ¿π º ‚ Á≈ ‘À ¢ ” ⁄∆È Á∂ «ÚÁ∂ Ù Óø  ≈Ò∂ Á∂ Ïπ Ò ≈∂ fi≈˙ «Ò«‹¡≈È È∂ «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ Á∂ ‹ø ◊ ∆ Ï∂ Û ∂ “«¬√ ÷∂   «Ú⁄ ¡≈Ú≈‹≈¬∆ Á∆ ¡≈˜≈Á∆ Á∂ Ȫ ¿π  ∂ Â≈’ Á≈ Íà ◊ ‡≈Ú≈ ’ ‘∂ ‘È Â∂ Óπ Ù ’Ò ÍÀ Á ≈ ’ ‘∂ ‘È¢” fi≈˙ È∂ Ó∆‚∆¡≈ ˘ «’‘≈ «’ «¬‘ ¡≈˜≈Á ¡≈Ú≈‹≈¬∆ Íà  ∆ Ú⁄ÈϺ Ë Â≈ È‘ƒ ÏÒ«’ ÷∂  ∆ ÙªÂ∆-√«ÊÂ≈ ˘ ‹≈‰Ïπ º fi ’∂ «Ú◊≈ÛÈ Á≈ ÔÂÈ ‘À ¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ ¡Ó∆’∆ ‹Ò √À È ≈ Á∂ ‹‘≈˜ Â≈«¬Ú≈È È∂ « Û˙∫ ¡≈Ó ‘∆ ◊π ˜ Á∂ ‘È ‹Ø «’ ’œ Ó ªÂ∆ Í≈‰∆¡ª «Ú⁄ ‘À ¢

’ØÍÈ‘∂◊È (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- √Ú∆‚È Á∆ ÍÃË≈È ÓøÂ∆ ⁄π‰∂ ‹≈‰ Á∂ ’πfi ÿø«‡¡ª Ï≈¡Á ‘∆ √ø√Á “⁄ Ï‹‡ ÍÃ√Â≈Ú «‚º◊‰ “Â∂ Ó∂◊‚≈Ò∂È≈ ¡À∫‚√È È∂ ÏπºËÚ≈ ˘ ¡‘πÁ∂ ÂØ∫ ¡√Â∆¯≈ Á∂ «ÁºÂ≈¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √«‘ÔØ◊∆ ÁÒ ◊Ã∆È√ È∂ √’≈ ÂØ∫ √ÓÊÈ Ú≈Í√ ÒÀ «Ò¡≈¢ ¡À∫‚√È È∂ ͺÂ’≈ª ˘ «’‘≈ «’ Ó∂∂ Ò¬∆ «¬‘ √ÈÓ≈È Á≈ √Ú≈Ò ‘À Í ÓÀ∫ ¡«‹‘∆ √’≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ È‘ƒ ’È≈ ⁄≈‘πøÁ∆ «‹√ Á∆ ‹≈«¬˜Â≈ “Â∂ √Ú≈Ò ÷Û∑≈ ’∆Â≈ ‹≈ √’∂¢ ¡À∫‚√È È∂ √ø√Á Á∂ √Í∆’ ¡À∫‚Ã∆¡√ ÈØÒ∂È ˘ «’‘≈ «’ ¿π‘ ‘π‰ Ú∆ “√ØÙÒ ‚ÀÓØ¥∂«‡’“ Á∆ «¬’ Í≈‡∆ Á∆ √’≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ’È Á∆ «¬¤πº’ ‘À¢ ¿πÈ∑ª È∂ «’‘≈ «’ ‹∂’ «¬’ Í≈‡∆ √’≈ ÂØ∫ √ÓÊÈ Ú≈Í√ ÒÀ∫Á∆ ‘À ª ◊·‹ØÛ Á∆ √’≈ ˘ ¡√Â∆¯≈ Á∂ Á∂‰≈ ⁄≈‘∆Á≈¢ √Ú∆‚È Á∆¡ª CDI √∆‡ª Ú≈Ò∆ √ø√Á Á∂ √Í∆’ ¡À∫‚Ã∆¡√ ÈØÒ∂È È∂ «’‘≈ «’ ¿πÈ∑ª ˘ ¡À∫‚√È Á≈ ¡√Â∆¯≈ «ÓÒ «◊¡≈ ‘À ¡Â∂ ¿π‘ √«ÊÂ∆ “Â∂ ⁄⁄≈ Ò¬∆ Í≈‡∆ Á∂ È∂Â≈Úª È≈Ò ◊ºÒ ’È◊∂¢

«ÁºÒ∆ «ÚË≈È √Ì≈ ’Ó∂‡∆ È∂ ¡Á≈’≈≈ ’ø◊È≈ ‰œÂ ˘ ’∆Â≈ ÂÒÏ ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)«ÁºÒ∆ «ÚË≈È √Ì≈ Á∆ ÙªÂ∆ ¡Â∂ √ÁÌ≈ÚÈ≈ ’Ó∂‡∆ È∂ ¡«ÌÈ∂Â∆ ’ø◊È≈ ‰œÂ ˘ «Î’± ¡Â∂ ȯ ÎÀÒ≈¿π‰ Á∂ ÁØÙª «‘ F Á√øÏ ˘ ’Ó∂‡∆ √≈‘Ó‰∂ Í∂Ù ‘؉ Ò¬∆ √øÓÈ ‹≈∆ ’∆Â≈ ‘À¢ «ÁºÒ∆ Á∂ «ÚË≈«¬’ ≈ÿÚ ⁄º„≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ ÙªÂ∆ Â∂ √ÁÌ≈ÚÈ≈ ’Ó∂‡∆ È∂ ’ø◊È≈ ‰œÂ ˘ Í∂Ù ‘؉ Ò¬∆ ÏπÒ≈«¬¡≈ ‘À, ª ‹Ø Óœ‹±Á≈ ÓπºÁ∂ “Â∂ ÚË∂∂ «Ú¡≈Í’ ¡Â∂ «Ï‘Â „ø◊ È≈Ò ⁄⁄≈ ’∆Â∆ ‹≈ √’∂¢ ¡Á≈’≈≈ ˘ F Á√øÏ ˘ ÁπÍ«‘ AB Ú‹∂ Í∂Ù ‘؉ Ò¬∆ √øÓÈ ‹≈∆ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À¢«ÁºÒ∆ «ÚË≈È √Ì≈ Á∆ ÙªÂ∆

¡Â∂ √ÁÌ≈ÚÈ≈ ’Ó∂‡∆ ˘ ¡«ÌÈ∂Â∆ ’ø◊È≈ Áπ¡≈≈ ¿π√Á∂ ¡«Ë’≈ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ¡’≈¿± ∫ ‡, ’ø ◊ È≈ ‰œÂ “Â∂ ’«Ê œ “Â∂ ¡ÍÓ≈È‹È’ ÍØ√‡ Á∂ √ÏøË «Úº⁄ ’¬∆ «Ù’≈«¬Âª ÍÃ≈Í ‘ج∆¡ª ‘È¢ «Ù’≈«¬Â’Â≈Úª ÓπÂ≈Ï’ ’ø ◊ È≈ ‰œ  Á∂ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ¡’≈¿±∫‡ Á∆ Í‘πø⁄ Ï‘π «˜¡≈Á≈ ‘À¢ ¿π√ ˘ ÁπÈ∆¡≈ Ì Á∂ Ò◊Ì◊ H «ÓÒ∆¡È ÒØ’ Î≈ÒØ ’Á∂ ‘È¢ ’ø◊È≈ È∂ ’«Ê œ “Â∂ ¡≈͉∆ ÍØ√‡ È≈Ò «√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∆¡ª Ë≈«Ó’ Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ ·∂√ Í‘πø⁄≈¬∆ ‘À «‹√ È≈Ò √Ó≈‹ Á∆ ÙªÂ∆ ¡Â∂ √ÁÌ≈ÚÈ≈ ˘ Èπ’√≈È Í‘πø⁄ √’Á≈ ‘À¢

¡¯◊≈«È√Â≈È Á∂ ◊πÁπ¡≈≈ √≈«‘Ï Ì≈ ”Â∂ «ÚÙ∂Ù ¡À’‡ «‘ Í≈ÏøÁ∆ Ò≈¿π‰ Ï≈∂ ¡Ó∆’≈ Á≈ π÷ ¡‹∂ √≈¯ È‘ƒ Ú≈«Ùø ◊ ‡È (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ± √ ¿π  ∂ “√∆¬∂ ¬ ∂ ‡ ∆¡À º √ ¬∂ ” «‘ Í≈Ïø Á ∆ È≈ Ò≈¬∆ ‹≈Ú∂¢ «¬‘ ’≈˘È ÂØ ∫ «Ó˜≈¬∆Òª ı∆Á‰ ”Â∂ ”⁄ Úº‚≈ ÏøÏ ËÓ≈’≈, ÎÀÒ∆ Á«‘Ù ¡Ó∆’∆ ’ª◊√ È∂ Ì≈ ˘ √ø Ì ≈Ú∆ Í≈Ïø Á ∆ ÂØ ∫ ’≈Ïπ Ò (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ¡Î◊≈«È√Â≈È “⁄ ◊πÁπ¡≈≈ ’Â∂ ÍÚ≈È ’ØÒ «¬’ ⁄œ’ Á∂ «Ú⁄ «Ì¡≈È’ Ïø Ï ËÓ≈’≈ ‘Ø ‰ Á∆ ıÏ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∆ ‘À ¢ ËÓ≈’∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡Î◊≈«È√Â≈È «Úº ⁄ Óœ ‹ ± Á «‘ø Á ± Â∂ «√º ÷ ª «Úº ⁄ Á«‘Ù Ú≈Ò≈ Ó≈‘œ Ò Ï«‰¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ Ïø Ï ËÓ≈’≈ «¬ø È ≈ «Ì¡≈È’ √∆ «’ «¬√ Á∂ È≈Ò ◊π  Áπ ¡ ≈∂ Á∂ Ù∆Ù∂ º ’ ‡π º ‡ ◊¬∂ ¢ ¿π Ê ∂ ’≈¯∆ ÒØ ’ ª Á∂ ˜÷Ó∆ ‘Ø ‰ Á∆ ıÏ Ú∆ «ÓÒ∆ ‘À ¢ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ √≈«‘Ï «Ú⁄ Á«‘Ù Á≈ Ó≈‘œ Ò Ï«‰¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ◊π  Áπ ¡ ≈∂ Á∂ ÁÚ≈˜∂ Ïø Á ’ «Áº  ∂ ◊¬∂ ‘È¢ «’√∂ ˘ Ú∆ ¡ø Á  È‘ƒ ¡≈¿π ‰ «Áº  ≈ ‹≈ «‘≈¢ «¬√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ ÓÈ«‹ø Á  «√ø ÿ «√√≈ Úº Ò Ø ∫ ‡Ú∆‡ ’’∂ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ’≈Ïπ Ò Á∆ √ø ◊  ں Ò Ø ∫ «¬√ Ï≈∂ ¿π È ∑ ª ˘ Áº « √¡≈ «◊¡≈¢

‘≈Òª«’ ¿π Ê ∂ Óœ ‹ ± Á «‘ø Á ± Â∂ «√º ÷ «ÎÒ‘≈Ò √π  º « ÷¡Â ‘È Í ‘≈Ò≈ ϑπ  ‘∆ ‚ Ú≈Ò∂ ω∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ Ï∂ Ù º ’ ¿π Ê ∂ ’≈Î∆ Èπ ’ √≈È ‘Ø « ¬¡≈ ‘À Í ÿº ‡ «◊‰Â∆ «‘ø Á ± Â∂ «√º ÷ ÒØ ’ «ÏÒ’π Ò ·∆’-·≈’ ‘È¢

ÓπøϬ∆ BF/AA ‘ÓÒ∂ : ÓÈ∆Ù «ÂÚ≈Û∆ Á≈ ÓÈÓØ‘È «√øÿ Á∆ √’≈ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ. ¡≈. ¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈):’ª◊√ √ø√Á ÓÀ∫Ï ÓÈ∆Ù «ÂÚ≈Û∆ Á∆ «¬’ «’Â≈Ï ’≈Î∆ ⁄⁄≈ «Ú⁄ ‘À¢ ÓÈ∆Ù «ÂÚ≈Û∆ È∂ ¡Í‰∆ «’Â≈Ï ”A@ ÎÒÀ Ù Íπ ¡ ≈«¬ø ‡ , B@ ¬∆¡√- ÈÀ Ù ÈÒ √«’˙«‡∆ «√⁄± ¬ ∂ Ù È Á∂ ‡ «¬ø Ó ÍÀ ’ ‡ «¬ø ‚ ∆¡≈” «Ú⁄ ‚≈. ÓÈÓØ ‘ È «√ø ÿ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ Ú≈Ò∆ Ô± Í ∆¬∂ √’≈ ”Â∂ √Ú≈Ò ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ ÓÈ∆Ù «ÂÚ≈Û∆ È∂ Óπ ø Ï ¬∆ «Ú⁄ ‘Ø ¬ ∂ BF/AA ‘ÓÒ∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Í≈«’√Â≈È «÷Ò≈¯ «’√∂ Â∑ ª Á∆ ’≈Ú≈¬∆ È≈ ’È ˘ ’Ó˜Ø  ∆ Áº « √¡≈ ‘À ¢ ÓÈ∆Ù «ÂÚ≈Û∆ È∂ «’Â≈Ï «Ú⁄ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ Óπ ø Ï ¬∆ ‘ÓÒ∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÂÂ’≈Ò∆ √’≈ ˘ Í≈«’√Â≈È «÷Ò≈¯ √ı ’≈Ú≈¬∆ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆¢ «¬‘ ¡«‹‘≈ √Óª √∆, ‹ÁØ ∫ ’≈Ú≈¬∆ «ÏÒ’π Ò ˜±  ∆ √∆¢ ÓÈ∆Ù «ÂÚ≈Û∆ È∂ «Ò«÷¡≈ ‘À «’ «¬’ Á∂ Ù (Í≈«’√Â≈È) «ÈÁØ Ù ÒØ ’ ª Á≈ ’ÂÒ∂ ¡ ≈Ó ’Á≈ ‘À ¡Â∂ ¿π √ ˘ «¬√ Á≈ ’Ø ¬ ∆ ͤÂ≈Ú≈ È‘ƒ ‘π ø Á ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡√ƒ √ø ‹ Ó

º « ÷¡≈ ª «¬‘ Â≈’ ȑƒ ÏÒ«’ ’Ó˜Ø  ∆ Á∆ «ÈÙ≈È∆ ‘À ¢ ÓÈ∆Ù «ÂÚ≈Û∆ È∂ BF/AA ‘ÓÒ∂ Á∆ Âπ Ò È≈ ¡Ó∆’∆ I/AA ‘ÓÒ∂ È≈Ò ’∆Â∆ ‘À ¢ ¿π ‘ Ȫ «’‘≈ «’ Ì≈ ˘ Ú∆ ¡Ó∆’≈ Á∆ Â∑ ª ‹Ú≈Ï∆ ’≈Ú≈¬∆ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆¢ ¿π ‘ Ȫ «¬‘ Ú∆ «Ò«÷¡≈ «’ «¬’ √Óª ¡≈™Á≈ ‘À ‹ÁØ ∫ ’≈Ú≈¬∆ ÙÏÁª È≈ÒØ ∫ «˜¡≈Á≈ ÏØ Ò Á∆ ‘À , BF/AA ¿π ‘ √Óª √∆, ‹ÁØ ∫ ’≈Ú≈¬∆ ‘Ø ‰ ∆ ⁄≈‘∆Á∆ √∆¢«’Â≈Ï ”Â∂ «ÚÚ≈Á ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ì≈‹Í≈ È∂ ’ª◊√ ˘ √Ú≈Ò ’∆Â∂ ‘È¢ Ì≈‹Í≈ Ïπ Ò ≈∂ ◊œ  Ú Ì≈‡∆¡≈ È∂ ÂÂ’≈Ò∆ Ô± Í ∆¬∂ √’≈ Á∆ È∆¡Â ˘ ÷≈Ï Áº « √¡≈ ‘À ¢ ¿π ‘ Ȫ «’‘≈ «’ ¿π √ √Ó∂ ∫ Á∂ ¬∂ ¡ ⁄∆Î Ó≈ÙÒ È∂ «’‘≈ √∆ «’ √≈‚∆ ¬∂ ¡ ÎØ  √ ‹Ú≈Ï Á∂ ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ √∆ Í ’≈Ú≈¬∆ Á∆ ÓȘ±  ∆ È‘ƒ «Áº  ∆ ◊¬∆¢ «¬√ Á∂ Ò¬∆ ’ª◊√ ˘ ‹Ú≈Ï Á∂ ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢

¤Ø ‡ Á∂ ‰ Ï≈∂ ¡Ó∆’≈ È∂ ¡‹∂ ’Ø ¬ ∆ ¯À √ Ò≈ È‘ƒ «Ò¡≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ Ì≈ È∂ ¡À º √ -D@@ «Ó˜≈¬∆Òª Á≈ ± √ È≈Ò √œ Á ≈ ’∆Â≈ √∆¢ «¬√ ’≈È ¡Ó∆’≈, Ì≈ ”Â∂ «¬’ «ÚÙ∂ Ù ¡À ’ ‡ «‘ Í≈Ïø Á ∆ Ò≈ √’Á≈ ‘À ¢ Ï≈«¬‚È Íà ٠≈√È È∂ «’‘≈ ‘À «’ «¬√ ’≈˘È «Ú⁄ ¡«‹‘∆ ’Ø ¬ ∆ Óº Á È‘ƒ ‘À «‹√ «‘ «’√∂ Óπ Ò ’ «ÚÙ∂ Ù ˘ ¤Ø ‡ «Áº  ∆ ‹≈ √’∂ ¢ Ì≈ ˘ «¬È∑ ª «Ó˜≈¬∆Òª Á∆ √ÍÒ≈¬∆ «ÓÒ‰∆ Ùπ  ± ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ ⁄Ø ‡ ∆ Á∂ «ÍÏ«Ò’È Â∂ ‚À Ó Ø ¥ À « ‡’ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï Óø ◊ ’ ‘∂ ‘È «’ «¬√ ı∆Á Ò¬∆ Ì≈Â

«È¿±˜∆ÒÀ∫‚ Á∆ “‘≈¬∆ «√’ √±⁄∆” ⁄Ø∫ Ì≈ Ï≈‘, Íø‹≈Ï Á∂ ͺ’∂ Ú√È∆’ª ˘ «Ó«Ò¡≈ √πº÷ Á≈ √≈‘ ¡≈’ÒÀ ∫ ‚ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ È∂ Ì≈ÂÍ≈«’√Â≈È √Ó∂ E Á∂Ùª ˘ ’Ø«Ú‚AI Ú≈Ò∆ “‘≈¬∆ «’√ √±⁄∆” ⁄Ø∫ Ï≈‘ ’º„ «ÁºÂ≈ ‘À¢ «‹√ È≈Ò Íø‹≈Ï ÂØ∫ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ Á∂ ͺ’∂ Ú√È∆’ª ˘ √π÷ Á≈ √≈‘ ¡≈ «◊¡≈ ‘À¢ ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ ÂØ∫ Ì≈ ÂØ∫ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò∂ ¡«‹‘∂ ÒØ’ª Ú≈√Â∂ ÁπϬ∆ ‹ª «’√∂ ‘Ø Â∆‹∂ Á∂Ù ”⁄ AD «ÁÈ ◊π˜≈ ’∂ ¡≈¿π‰ Á∆ ˜±∆ Ù Á≈ fiø‹‡ Óπº’ ‹≈Ú∂◊≈¢ «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ √’≈ ÚºÒØ∫ ’∆Â∂ ◊¬∂ ¡ÀÒ≈È ¡Èπ√≈ Á∂Ù Á∂ Ï≈‚ ˘ ÍÛ∑≈¡Ú≈ ÷Ø«Ò∑¡≈ ‹≈Ú∂◊≈, «‹√ Ú≈√Â∂ ¿π‘∆ ÒØ’ ÔØ◊ ‘؉◊∂, «‹È∑ª È∂ ÚÀ’√∆È Á∂ B-B ‡∆’∂ ÒÚ≈¬∂ ‘؉◊∂¢ «‹√ Á∂ «‘ ͺ’∂ Ú√È∆’ª ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ ÔØ◊ Ú∆˜∂ Ú≈Ò∂ ÒØ’ª ˘ ÷πºÒ∑ «ÓÒ∂◊∆¢ Í«‘Ò∂ ÍÛ≈¡ ”⁄ ¡◊Ò∂ √≈Ò AF ‹ÈÚ∆ ÂØ ∫ ¡≈√‡∂Ò∆¡≈ ÂØ∫ ¡≈¿π‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ AD «ÁÈ Á∆ ¡À Ó ¡≈¬∆«’¿± (ÓÀÈ∂‹‚ ¡≈¬∆√ØÒ∂ÙÈ ¡Â∂ ’πÚœȇ∆È) ”⁄ È‘ƒ «‘‰≈ ÍÚ∂◊≈ √◊Ø∫ ¿π‘ ¡≈͉∂ ÿ ”⁄ ‘∆ √ºÂ «ÁÈ «¬’ªÂÚ≈√ ’º‡ √’‰◊∂¢

«¬√∂ Â∑ ª Á± ‹ ∂ ÍÛ∑ ≈ ¡ ”⁄ AF ¯Ú∆ ÂØ ∫ ¡≈√‡∂ Ò ∆¡≈ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ‘Ø Á∂Ùª (‘≈¬∆ «√’ Ú≈Ò∂ Á∂Ùª ˘ ¤º‚ ’∂) ÂØ∫ Ú∆ ¡≈¿π‰ Ú≈«Ò¡ª ˘ Ú∆ ¡ÀÓ¡≈¬∆«’¿± Á∆ ÒØÛ È‘ƒ ‘∂◊∆¢ ¡«‹‘≈ ‘؉ È≈Ò Íø‹≈Ï ”⁄ Î√∂ ÏÀ·∂ ¡«‹‘∂ ‡À∫Í∂∆ Ú∆˜∂ Ú≈«Ò¡ª ˘ Ú∆ ¡≈√ Á∆ «’È «Á√ ͬ∆ ‘À, ‹Ø «Í¤Ò∂ √≈Ò Ó≈⁄ ÂØ∫ Í«‘Òª «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ ÂØ∫ Íø‹≈Ï ¡≈͉∂ Í«Ú≈ª ˘ «ÓÒ‰ ◊¬∂ √È Í «Íº¤Ø∫ Ï≈‚ ÏøÁ ‘Ø ‹≈‰ ’’∂ Íœ‰∂ ÁØ √≈Ò ÂØ∫ Î√∂ ÏÀ·∂ ‘È¢ ‘≈Òª«’ ’¬∆ ’ØÒ ¡‹∂ Ú∆ Ú∆˜∂ Á∆ «Ó¡≈Á ͬ∆ ‘À Í ’¬∆¡ª Á∂ Ú∆˜∂ Á∆ «Ó¡≈Á Òœ’‚≈¿±È Áœ≈È Íπº◊ ◊¬∆ √∆¢Â∆‹∂ ÍÛ∑≈¡ ”⁄ C@ ¡ÍÃÀÒ ÂØ∫ ÁπÈ∆¡≈ Á∂ «’√∂ Ú∆ Á∂Ù ⁄Ø∫ «¬ø‡ÈÀÙÈÒ «Ú˜‡ ¡≈ √’‰◊∂¢ ‘≈Òª«’ ’Ø « Ú‚-AI «√Íœ ∫ √ Ó«È√‡ ’«√ «‘Í’È‹ È∂ √ͺه ’∆Â≈ ‘À «’ «ÂøÈ ÍÛ≈¡ ”⁄ ÷πºÒ∑‰ Ú≈Ò∂ «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ Á∂ ’œÓªÂ∆ Ï≈‚ Á∂ «ÈÔÓ ’Ø«Ú‚-AI Á∂ Ùπ± ‘؉ ÂØ∫ Í«‘Òª Ú≈Ò∂ «ÈÔÓª Ú◊∂ È‘ƒ «‘‰◊∂, Ì≈Ú √ı «‘‰◊∂¢

B@AG «Ú⁄ Í≈√ ’∆Â≈ √∆¢ «¬√ «‘ ¡Ó∆’≈, ± √ È≈Ò º « ÷¡≈ ¡Â∂ ıπ ¯ ∆¡≈ ÷∂   «Ú⁄ ÒÀ ‰ Á∂ ‰ ’È Ú≈Ò∂ Óπ Ò ’ ¿π  ∂ Í≈Ïø Á ∆ Ò≈ √’Á≈ ‘À ¢ «ÚÁ∂ Ù «ÚÌ≈◊ Á∂ Ïπ Ò ≈∂ ÈÀ º ‚ Íà ≈ ¬∆√ È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ Ì≈ È≈Ò “¡≈͉∂ ‰È∆Â’ «٫¡ª” Á∆ ’Á ’Á∂ ‘È Í ’≈˘È «Ú⁄ ¡«‹‘≈ ’π fi È‘ƒ ‘À «‹√ «‘ ¤Ø ‡ «Áº  ∆ ‹≈ √’∂ ¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈ «’ ¡Ó∆’≈ «Ú¡≈Í’ Âœ  ¿π  ∂ «¬‘∆ ’«‘ √’Á≈ ‘À «’ √≈‚∂ √≈∂ √≈Ê∆¡ª ˘ ± √ È≈Ò ¡«‹‘∂ ÒÀ ‰ -Á∂ ‰ ÂØ ∫ ◊π  ∂ ˜ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢

¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. «È¿±˜ ÏÃ∆Î

¶‚È «Úº⁄ «√º÷ ÒÛ’∂ Á∆ ‘º«Â¡≈ ¶‚È (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ͺ ¤ Ó∆ ¶‚È «Ú⁄ AF √≈Ò≈ «Ïà « ‡Ù «√º ÷ ÒÛ’∂ Á∆ ¤π  ≈ Ó≈ ’∂ ‘º « ¡≈ ’ «Áº  ∆ ◊¬∆¢ √’≈‡ÒÀ ∫ ‚ Ô≈‚ È∂ Ó≈ÓÒ∂ Á∆ ‹ª⁄ Ùπ  ± ’ «Áº  ∆ ‘À ¢ «Óà  ’ Á∆ ͤ≈‰ ¡ÙÓ∆ «√ø ÿ Ú‹Ø ∫ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ÓÀ ‡ Ø Í Ø Ò ∆‡È Íπ Ò ∆√ È∂ «’‘≈ «’ ¿π È ∑ ª ˘ √≈¿± Ê ≈Ò «Ú⁄ ⁄≈’± Ó≈È Á∆¡ª ÷Ïª «ÓÒ∆¡ª¢ ‹Á Íπ Ò ∆√ ¿π Ê ∂ Íπ º ‹ ∆ ª Èœ ‹ Ú≈È Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ ¡ÙÓ∆ Á∂ ÁØ √ ª È∂ Áº « √¡≈ «’ ´‡∂ « ¡ª È∂ ¡ÙÓ∆ Á∂ ÚË∆¡≈ Ïª‚ Á≈ ÏÀ ◊ ÷Ø ‘ ‰ Ò¬∆ ¤π  ∂ Ó≈∂ ‹Á«’ «¬‘ ÏÀ ◊ ¡√Ò∆ È‘ƒ √∆¢

√ØÓ≈Ò∆¡≈: √’±Ò Á∂ Ï≈‘ ËÓ≈’∂ ”⁄ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª √‰∂ H ‘Ò≈’ ÓØ ◊ ≈«ÁÙ± (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)√Ø Ó ≈Ò∆¡≈ Á∆ ≈‹Ë≈È∆ ÓØ ◊ ≈«ÁÙ± «Ú⁄ ¡º ‹ «¬’ √’± Ò Á∂ Ï≈‘ Úº ‚ ≈ ËÓ≈’≈ ‘Ø « ¬¡≈, «‹√ «Ú⁄ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª √‰∂ ÿº ‡ Ø - ÿº ‡ ¡º · «Ú¡’Â∆¡ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆¢ ËÓ≈’∂ Á∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ ’º ‡ ÛÍø Ê ∆ ‹Ê∂ Ï ø Á ∆ ¡Ò-ÙÏ≈Ï È∂ Ò¬∆ ‘À ¢ ¡Ò’≈«¬Á≈ È≈Ò √Ïø Ë Â ¡Ò-ÙÏ≈Ï Á≈ √Ø Ó ≈Ò∆¡≈ Á∂ «Á‘≈Â∆ «¬Ò≈’∂ Á∂ Úº ‚ ∂ «‘º √ ∂ ”Â∂ ’Ϙ≈ ‘À ¢ ËÓ≈’∂ ’≈È √’± Ò Á≈ «¬’ «‘º √ ≈ „«‘ «◊¡≈¢

Îª√ «Úº⁄ «’ÙÂ∆ ‚πºÏ‰ ’≈È BG Ӝª ÍÀ « √ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «¬ÊØ ∫ ÏÂ≈È∆¡≈ ‹≈ ‘∆ «’ÙÂ∆ ‚π º Ï ◊¬∆ «‹√ ’≈È BG ÒØ ’ ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆¢ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ Îª√ Á∆ Íπ Ò ∆√ È∂ «Áº  ∆ ‘À ¢ ‹≈‰’≈∆ ¡Èπ √ ≈ «¬‘ ‘≈Á√≈ «¬ø ◊ «ÒÙ ⁄À È Ò ˘ Í≈ ’Á∂ √Ó∂ ∫ Ú≈Í«¡≈¢ ÓÈ Ú≈«Ò¡ª «Ú⁄ «˜¡≈Á≈Â ÍÚ≈√∆ √È¢ «¬‘ ‘≈Á√≈ ’À«Ò√ Á∆ ¿πÂ∆ ÏøÁ◊≈‘ ’ØÒ Ú≈Í«¡≈¢ Îª√∆√∆ ¡«Ë’≈∆¡ª ¡Èπ √ ≈ «¬√ √≈Ò Á∂ Ùπ  ± «Ú⁄ CA,E@@ ÒØ ’ ª È∂ «¬ø ◊ «ÒÙ ⁄À È Ò ≈‘ƒ È≈‹≈«¬˜ Â∆’∂ È≈Ò ÏÂ≈È∆¡≈ ‹≈‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆ √∆¢

√±‚≈È Á∂ DF «Íø‚ª «Úº⁄ ¡º◊ È≈Ò DC Ӝª Á≈Îπ  - «¬ÊØ ∫ Á∂ ͺ ¤ Ó∆ Á≈Îπ  ≈‹ Á∂ DF «Íø ‚ ª «Ú⁄ ¡º ◊ Ò≈ ’∂ ´º ‡ ’∆Â∆ ◊¬∆ «‹√ «Ú⁄ DC ‹«‰¡ª Á∆ Óœ  ‘Ø ◊¬∆¢ «¬Ê∂ ‘Ø  ÒØ ’ ª Á∂ ‹ıÓ∆ ‘Ø ‰ Á∆ √± ⁄ È≈ Ú∆ «ÓÒ∆ ‘À ¢

Ò≈‘œ ÁπÈ∆¡≈ Á≈ √Ì ÂØ∫ ÍÃÁ±«Ù ٫‘, «ÁºÒ∆ Á≈ ÈøÏ Á±‹≈ Ò≈‘œ (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)Í≈«’√Â≈È Á∆ √«Ì¡≈⁄≈’ ≈‹Ë≈È∆ Ò≈‘œ  Á∂ ¿π  ∂ Ëπ ø Á Á∂ √ø ÿ ‰∂ Ϻ Á Ò ¤≈ ◊¬∂ ‘È Â∂ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡º ‹ «¬‘ Áπ È ∆¡≈ Á≈ √Ì ÂØ ∫ Íà Á ± « Ù ٫‘ ω «◊¡≈¢ √«Úº √ ‘Ú≈ ◊π ‰ Úº  ≈ «È◊≈È ’ø Í È∆ “¡≈¬∆«’¿± ¬ ∂ ¡ ” È∂ «’‘≈ «’ Ò≈‘œ  Íà Á ± « Ù ٫‘ª Á∆ ¿π √ Á∆ √± ⁄ ∆ «Ú⁄ √Ì ÂØ ∫ ¿π º Í  ‘À Â∂ ¡Ó∆’∆ ÍÀ Ó ≈È∂ Óπ  ≈Ï’ Ò≈‘œ  Á≈ ‘Ú≈ ◊π ‰ Úº  ≈ «¬ø ‚ À ’ √ (¬∂ « ’¿± ¡ ≈¬∆) B@C «‘≈ ‹Á«’ «Áº Ò ∆ Á± ‹ ∂ Èø Ï  ¿π  ∂ ‘À ¢ ¿π º Ê ∂ Á≈ ¬∂ « ’¿± ¡ ≈¬∆ AHC Á‹ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ’ø Í È∆ ¡Èπ √ ≈ „≈’≈ (Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù ) AFI ¬∂ « ’¿± ¡ ≈¬∆ È≈Ò Â∆‹∂ Èø Ï  ¿π  ∂ ‘À Â∂ ’Ø Ò ’≈Â≈ AFH È≈Ò √± ⁄ ∆ «Ú⁄ ⁄œ Ê ∂ Èø Ï  ¿π  ∂ ‘À ¢ «¬’ «ÁÈ Í«‘Òª Ò≈‘œ  Â∆‹∂ Èø Ï  ¿π  ∂ √∆¢ Ò≈‘œ  ˘ ’Á∂ Ï≈ˆª Á≈ Ù«‘ «’‘≈ ‹ªÁ≈ √∆ Â∂ AFÚƒ ÂØ ∫ AIÚƒ √Á∆ Áœ  ≈È Óπ ˆ Ò ’≈Ò Áœ  ≈È «¬º Ê ∂ Úº ‚ ∆ «◊‰Â∆ «Ú⁄ Ï≈ˆ √È¢

ÍÀ◊≈√√ Ó≈ÓÒ≈: «¬˜≈«¬Ò FE Á∂Ùª ˘ √≈¬∆Ï ‡À’È≈ÒØ‹∆ È‘ƒ Ú∂⁄∂◊≈ ÔØØÙÒÓ (¡ÀºÈ.¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)ÍÀ ◊ ≈√√ ‹≈√± √ ∆ Ó≈ÓÒ∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬˜≈«¬Ò È∂ ÎÀ √ Ò≈ ’∆Â≈ ‘À «’ ¿π ‘ ‘π ‰ FE Á∂ Ù ª ˘ √≈¬∆Ï ‡À ’ È≈ÒØ ‹ ∆ È‘ƒ Ú∂ ⁄ ∂ ◊ ≈¢ «¬√ ‹≈√± √ ∆ Ó≈ÓÒ∂ ’≈È «¬˜≈«¬Ò Á∆ ’œ Ó ªÂ∆ ͺ Ë  ”Â∂ ÏÁÈ≈Ó∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ ‡≈¬∆Ó˜ ¡≈Î «¬˜≈«¬Ò Á∆ «ÍØ  ‡ ¡Èπ √ ≈ «¬√ √± ⁄ ∆ «Ú⁄ √ø Ô π ’ Â ¡Ï ¡Ó∆≈ Â∂ ÓØ  º ’ Ø Ù≈ÓÒ ‘È Í «¬√ √± ⁄ ∆ «Ú⁄ Ì≈ ˘ Ù≈ÓÒ È‘ƒ ’∆Â≈ «◊¡≈¢

Ô±¬∂¬∆ Á∂ «¬ø√ÍÀ’‡ ‹ÈÒ ¡Ò-¬∆√∆ ω∂ «¬ø‡ÍØÒ Á∂ Óπ÷∆, ⁄∆È Á∂ Ò≈ÍÂ≈ ÍÃË≈È Ó∂∫◊ ‘Ø∫◊Ú∂¬∆ Á∆ Ò¬∆ ‹◊∑≈ «¬√ªÏπ Ò (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)«ÚÙÚ Íπ « Ò√ ¬∂ ‹ ø √ ∆ «¬ø ‡ ÍØ Ò Á∂ ⁄π ‰ ∂ ‘Ø ¬ ∂ «¬ø√ÍÀ’‡ ‹ÈÒ ¡«‘ÓÁ È≈√∂ ¡Ò¬∆√∆ ˘ Ú∆Ú≈ ˘ Óπ ÷ ∆ ⁄π « ‰¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Ô± ¬ ∂ ¬ ∆ Á∂ «¬√ ¡¯√ ”Â∂ Áº ÷ ‰Íø Ê ∆ √ø ◊ ·Èª Úº Ò Ø ∫ ’¬∆ ÁØ Ù Ò◊≈¬∂ ‹≈‰ Á∂ Ï≈Ú‹±Á «¬‘ ¯À√Ò≈ «Ò¡≈ «◊¡≈¢ ‹ÈÒ È≈√∂  ”Â∂ ’À Á ∆¡ª ˘ Â√∆‘∂ Á∂ ‰ Á≈ ÁØ Ù ‘À ¢ Ó∂ ‹  ‹ÈÒ ¡«‘ÓÁ È≈√∂  ¡Ò-¬∆√∆ Ô± ¬ ∂ ¬ ∆ Á∂ ◊ë‘ ÓøÂ≈Ò∂ Á∂ «¬ø √ ÍÀ ’ ‡ ‹ÈÒ ‘È¢ ¿π È ∑ ª Á∆ ⁄Ø ‰ ⁄≈ √≈Ò Á∂ «¬’ ’≈‹’≈Ò Ò¬∆ ‘Ø ¬ ∆ √∆¢ Í ÓÈπ º ÷ ∆ ¡«Ë’≈ √ø ◊ ·Èª È∂ ¿π È ∑ ª ”Â∂ ÁØ Ù Ò≈«¬¡≈ √∆ «’ ¿π È ∑ ª È∂ Ô± ¬ ∂ ¬ ∆ ”⁄ ’À Á ∆¡ª ˘ √∆’ Â∂ Ó≈È«√’ Â√∆‘∂ «Áº  ∂ √È¢ È≈Ò ‘∆ ¿π È ∑ ª ”Â∂ «ÙÚ ÒÀ ‰ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ú∆ ’¬∆ ‘Ø  ¡Í≈˪ Á∂ ÁØ Ù Òº ◊ ∂ ‘È¢ «¬ø ‡ ÍØ Ò Á∂ Óπ ÷ ∆ Á∆ ⁄Ø ‰ «Í¤Ò∂ ’π fi √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ Ò‡’Á∆ ¡≈ ‘∆ √∆

«’™«’ «¬√ ¡Á≈∂ Á∂ ⁄∆È∆ Óπ ÷ ∆ Ó∂ ∫ ◊ ‘Ø ∫ ◊Ú¬∆ ¡≈͉∂ ⁄≈ √≈Ò Á∂ ’≈‹’≈Ò Á«Ó¡≈È ¡⁄≈È’ √≈Ò B@AH ”⁄ ⁄∆È Á∂ Áœ∂ Áœ≈È Ò≈ÍÂ≈ ‘Ø ◊¬∂ ¢ ‘π ‰ ÍÂ≈ Òº ◊ ≈ ‘À «’ ⁄∆È √’≈ È∂ ¿π È ∑ ª ˘ Ïø Á ∆ ω≈ «Ò¡≈ ‘À Â∂ «¬√ Ò¬∆ ‘π ‰ «¬√ ¡‘π Á ∂ ˘ ı≈Ò∆ È‘ƒ º « ÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª ”Â∂ Ú∆ «ÙÚ ÒÀ ‰ Â∂ ‘Ø  «’√Ó Á∂ ¡Í≈˪ Á∂ ÁØ Ù Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ ‘È¢ ¡Ò ¬∆√∆ «ıÒ≈¯ Íø ‹ Á∂ Ù ª ÂØ ∫ ¡Í≈«Ë’ Ó≈ÓÒ∂ Á‹ ‘È «‹√ ”⁄ Îª√ Â∂ Âπ  ’∆ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È¢ Îª√ ”⁄ «¬ø ‡ ÍØ Ò Á≈ ‘À º ‚ ’π ¡ ≈‡ ‘À Â∂ Âπ  ’∆ ”⁄ ⁄Ø ‰ ‘Ø ‘∆ ‘À ¢ «¬√ ’œ Ó ªÂ∆ ¬∂ ‹ ø √ ∆ È∂ «¬‘ Ú∆ Áº « √¡≈ «’ √ø √ Ê≈ Á∂ ¿π Í Óπ ÷ ∆ ¡‘π Á ∂ Ò¬∆ Ïà ≈ ˜∆Ò Á∂ Ú≈Ò‚∂ √ ∆ ¿±  ‹≈ ˘ ¡Ó∆’≈ Ò¬∆ ⁄π « ‰¡≈ «◊¡≈¢ ‹Á«’ ¡¯∆’≈ Á∂ ¿π Í Óπ ÷ ∆ Ò¬∆ È≈¬∆‹∆∆¡≈ Á∂ ◊Ï≈ Ï≈Ï≈ ¿π Ó  Á∆ ⁄Ø ‰ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

www.nripost.com

ÚÍ≈

’≈ØÏ≈ª ¡Â∂ ’≈«Ó¡ª Ò¬∆ Ó‘ªÓ≈∆ «Ï‡’π¡≈«¬È, ¬∆‡∆¡Àº⁄ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¬∆‹∆¡ÀºÒ‚∆ ”⁄ Ú∆ Úº‚∆ «◊≈Ú‡ √‘≈«¬Â≈ Ú≈Ò≈ «ÏºÒ Í∂Ù ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ˙∫‡≈∆˙ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «ÒÏÒ √’≈ Úº Ò Ø ∫ ÈÚª ÍÀ È ‚À « Ó’ ¬∂ ‚ «Ïº Ò Í∂ Ù ’∆Â≈ «◊¡≈, ‹Ø «’ ’≈Ø Ï ≈ª Â∂ Ú’˜ Ò¬∆ B@BB Á∆ Ï√ø  º ’ ÊØ Û ∑ ∆ «Úº  ∆ √‘≈«¬Â≈ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¬∂ ◊ ≈¢ ‹∂ Í≈√ ‘Ø ‹ªÁ≈ ‘À ª «Ïº Ò √∆-B «‘ ’¬∆ ÈÚ∂ ∫ ‡∆«⁄¡ª ¡≈Ë≈ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó «Ò¡ªÁ∂ ‹≈‰◊∂ , Ó‘ªÓ≈∆ Á∂ Ùπ  ± ‘Ø ‰ √Ó∂ ∫ Í∂ Ù ’∆Â∂ ◊¬∂ Í«‘Òª ÂØ ∫ ‘∆ Óœ ‹ ± Á ÏÀ È ∂ « ·√ ˘ Óπ Û «√«‹¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢«¬√ Óœ ’ ∂ «‚͇∆ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ Â∂ «Úº  Óø  ∆ «¥√‡∆¡≈ Î∆ÒÀ ∫ ‚ È∂ Áº « √¡≈ «’ ÚÀ ’ √∆È∂ Ù È Á∆ ¿π º ⁄ Á ’≈È «¬º ’ «ÓÒ∆¡È ÂØ ∫ Úº Ë Ø ˜ ◊≈ Á∂ Óœ ’ ∂ ÍÀ Á ≈ ‘Ø ¬ ∂ , Ϻ ⁄ ∂ √’± Ò ª «Úº ⁄ ÍÂ∂ , Á∂ Ù Ì «Úº ⁄ ’≈Ø Ï ≈ ‘œ Ò ∆ ‘œ Ò ∆ ∆˙ÍÈ ‘Ø ‘∂ ‘È¢ «¬È∑ ª ÈÚ∂ ∫ Â∂ √π Ë ∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘≈Ò≈ Á∂ Óº Á ∂ È ˜ ÒØ ’ ª Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ‘Ø  Ó≈ÍÁø ‚ ¡Í‰≈¬∂ ‹≈‰≈ Ï∂ ‘ º Á ˜±  ∆ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ Í«‘Òª ÂØ ∫ ‘∆ ¡À Ò ≈È∂ ◊¬∂ ‡± « ˜Ó ¡À ∫ ‚ ‘œ √ «Í‡À « Ò‡∆ «’Ú∆ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Â∂ «Ï˜È√ «’Ú∆ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Ú∂ ‹ Â∂ À ∫ ‡ √Ï«√‚∆˜ ≈‘ƒ ÓÁÁ Óπ ‘ º ¬ ∆¡≈ ’Ú≈¿π ‰ ◊∂ ¢ ‡± « ˜Ó ¡À ∫ ‚ ‘≈√«Í‡À « Ò‡∆ «’Ú∆ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ‘Ø ‡ Òª, ‡±  ¡≈Í∂ ‡ ˜, ‡À Ú Ò ¬∂ ‹ ø √ ∆˜ Â∂ À √ ‡Ø  À ∫ ‡√ ¿π º  ∂ Ò≈◊± ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Â∂ «¬√ Á≈ √Ï«√‚∆ ∂ ‡ GE Î∆ √Á∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ ‹Á«’ «Ï˜È√ «’Ú∆ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ¿π È ∑ ª «Ï˜È«√˜ ¿π º  ∂ ¡ÍÒ≈¬∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ «‹È∑ ª ˘ ’≈Î∆ «‹?¡≈Á≈ Èπ ’ √≈È √«‘‰≈ «Í¡≈ Â∂ «¬√ Á≈ √Ï«√‚∆ ∂ ‡ E@ Î∆ √Á∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ Í«‘Ò∂ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Ò¬∆ ÔØ ◊ Ï‰È Ú≈√Â∂ ’≈Ø Ï ≈ª ˘ AB Ó‘∆«È¡ª Á∆ ¡≈ÓÁÈ «Úº ⁄ D@ Î∆ √Á∆ ÿ≈‡∂ Á∂ È≈Ò È≈Ò Óœ ‹ ± Á ≈ Ó‘∆È∂ Á∆ ¡≈ÓÁÈ «Úº ⁄ ¡≈¬∆ ’Ó∆ Á√≈¿π ‰ ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ ‹Á«’ Á± ‹ ∂ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Ò¬∆ ÔØ ◊ ‘Ø ‰ Ú≈√Â∂ ’≈Ø Ï ≈ª ˘ AB Ó‘∆«È¡ª Á∆ ¡≈ÓÁÈ «Úº ⁄ E@ Î∆ √Á∆ ’Ó∆ Á∂ È≈Ò È≈Ò Óœ ‹ ± Á ≈ Ó‘∆È∂ Á∆ ¡≈ÓÁÈ «Úº ⁄ Ú∆ ¡À È ∆ ‘∆ ’Ó∆ Á√≈¿π ‰ ∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ √’≈ Úº Ò Ø ∫ Ò≈◊± Ò≈’‚≈¿± È ˜ ÂØ ∫ ÍÃ Ì ≈«Ú ’≈Ø Ï ≈ª Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ √’≈ ÒØ ’ Ò Ò≈’‚≈¿± È ÍÃ Ø ◊ ≈Ó Ú∆ Í∂ Ù ’È ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ «¬È∑ ª ’ø Í È∆¡ª ˘ Úº Ë ÂØ ∫ Úº Ë √Ï«√‚∆ ’Ó «ÓÒ∂ ◊ ∆¢

’ÀÈ∂‚≈ «√ͪ√ ÏÀÈ∂«Î‡ Á∆ ʪ ÒÚ∂◊≈ ÍÀÈ‚À«Ó’ ¬∂‚ «ÏºÒ Ú’˜ Ò¬∆ «Ïº Ò «Úº ⁄ ’À È ∂ ‚ ≈ Ú’ Ò≈’‚≈¿± È ÏÀ È ∂ « · Á‹ ‘È, ‹Ø «’ ÓÙ‘±  ’À È ∂ ‚ ≈ «√ͪ√ ÏÀ È ∂ « · Á∆ ʪ ÒÀ ‰ ◊∂ ¢ «¬‘ ¿π È ∑ ª Ò¬∆ Ú∆ ‘Ø ‰ ◊∂ «‹È∑ ª Á≈ ’ø Ó «√º Ë ∂ Âœ  ¿π º  ∂ Ó‘ªÓ≈∆ ’≈È ÍÃ Ì ≈«Ú ‘Ø « ¬¡≈¢ «¬‘ «¬ø Í Òœ « ¬ÓÀ ∫ ‡ «¬ø Ù Ø  À ∫ √ Ò¬∆ ÔØ ◊ Â∂ ¡ÔØ ◊ Ú’˜ Ò¬∆ Ú∆ ¿π Í ÒÏË ‘Ø ‰ ◊∂ , «‹Èª «⁄ ¿π ‘ ˙È∂ ¡√∂ Ò¬∆ ¬∆¡≈¬∆ ≈‘∆ ÏÀ È ∂ « · ‘≈√Ò È‘ƒ ’Á∂ ¢ «¬√ ÂØ∫ «¬Ò≈Ú≈ «ÒÏÒ˜ ’ÀÈ∂‚≈ «’Ú∆ ’∂¡«◊«Úø◊ ÏÀÈ∂«Î‡ Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ «’Ú∆ «√º ’ ÈÀ º √ ÏÀ È ∂ « · «Úº ⁄ Ú≈Ë≈ ’È Á≈ Íà √ Â≈Ú Ú∆ «Ò¡≈ ‘∂ ‘È¢ Í«‘Ò∂ ÏÀ È ∂ « ·√ DB ÂØ ∫ DD ‘Ϋ¡ª Ò¬∆ Â∂ Á± ‹ ∂ ÏÀ È ∂ « ·√ D ÂØ ∫ F ‘Ϋ¡ª Ò¬∆ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ’À È ∂ ‚ ≈ «’Ú∆ ‘≈«¬«ø ◊ ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ¿π È ∑ ª «¬ø Í Òœ « ¬˜ Ò¬∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ «‹È∑ ª ˘ ¡≈ÓÁÈ «Úº ⁄ A@ Î∆ √Á∆ ÂØ ∫ Úº Ë Á≈ Èπ ’ √≈È ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «¬√ ÏÀ È ∂ « · Ò¬∆ √Ï«√‚∆ ∂ ‡ E@ Î∆ √Á∆ º ’ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬È∑ ª √≈∂ ÍÃ Ø ◊ ≈Óª «Úº ⁄ G Ó¬∆, B@BB º ’ Ú≈Ë≈ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)«Ï‡’π¡≈«¬È, ¬∆‡∆¡Àº⁄ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¬∆‹∆¡À º Ò ‚∆ ”⁄ Ú∆ Úº ‚ ∆ «◊≈Ú‡ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ∆¢ ÷Ïª Óπ  ≈Ï’ ¬∆‹∆¡À º Ò ‚∆ B@ Î∆√Á∆ Á∆ «◊≈Ú‡ Á∂ È≈Ò CB,@@@ π Í ¬∂ ”Â∂ ’≈Ø Ï ≈ ’ «‘≈ ‘À ¢ Áº √ Á¬∆¬∂ «’ Ùπ  ± ¡ ≈ ”⁄ ¬∆‹∆¡À º Ò ‚∆ CE,@@@ π Í ¬∂ ÂØ ∫ ¿π º  ∂ ’≈Ø Ï ≈ ’ «‘≈ √∆¢ Í Ì≈ √’≈ È∂ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ”Â∂ À ◊ ± Ò ∂ ‡ ∆ ω≈¬∂ ‹≈‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬√ ”⁄ Úº ‚ ∆ «◊≈Ú‡ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ∆¢ Á¡√Ò, ’∂ ∫ Á √’≈ Úº Ò Ø ∫ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ À ◊ ± Ò ∂ ‡ ∆ «Ïº Ò «Ò¡≈¬∂ ‹≈‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¥Í‡Ø Ï≈˜≈ ”⁄ Úº ‚ ∆ «◊≈Ú‡ Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆¢ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ ‘Ø  «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ Á∆¡ª ’∆Óª ‘∂ · ª ¡≈ ◊¬∆¡ª ‘È¢ Áº √ Á¬∆¬∂ «’ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ «Úº  Ó≈Ó«Ò¡ª ”Â∂ √ø √ Á Á∆ √Ê≈¬∆ ’Ó∂ ‡ ∆ Á∂ ÍÃ Ë ≈È ¡Â∂ Ì≈‹Í≈ √ø √ Á ÓÀ ∫ Ï ‹Ôø  «√È∑ ≈ È∂ «¥Í‡Ø ¡À ’ √⁄∂ ∫ ‹ª, ÏÒ≈’⁄∂ È ¡Â∂ «¥Í‡Ø ¡À √ ∂ ‡ ’œ ∫ √Ò (Ï∆¬∂ √ ∆√∆) Á∂ Íà  ∆«ÈË∆¡ª ¡Â∂ ‘Ø  ÒØ ’ ª È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ ’∆Â∆ √∆ ¡Â∂ «¬√ ÈÂ∆‹∂ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ∂ «’ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ˘ Í≈Ïø Á ∆Ùπ Á ≈ È‘ƒ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ √◊Ø ∫ «¬√ Á≈ «ÈÓÔÓ ’∆Â≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈¢ Ì≈Â∆ «˜Ú ÏÀ ∫ ’ È∂ Ú≈-Ú≈ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ «Úπ º Ë √ı «Ú⁄≈ ˜≈‘ ’∆Â∂ ‘È¢ Ì≈Â∆ «‹Ú ÏÀ ∫ ’ (¡≈Ï∆¡≈¬∆) Á∂ ◊ÚÈ Ù’Â∆’ªÂ Á≈√ È∂ Ú∆ «¬√ Ó‘∆È∂ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ”⁄ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ˘ «¬‹≈˜Â «Áº  ∂ ‹≈‰ «Úπ º Ë √ı «Ú⁄≈ ˜≈‘ ’∆Â∂ √È ¡Â∂ «’‘≈ √∆ «’ «¬‘ «’√∂ «Úº  ∆ Íà ‰ ≈Ò∆ Ò¬∆ ◊ø Ì ∆ ıÂ≈ ‘À ¢

«¥Í‡Ø’ø√∆ «Úº⁄ «ÈÚ∂Ù ’È Ú≈Ò∂ Ì≈Â∆ «ÈÚ∂Ù’ ≈ÂØ-≈ ’ø◊≈Ò ÈÚƒ «Áº Ò ∆- «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ «Úº ⁄ «ÈÚ∂ Ù ’È Ú≈Ò∂ «ÈÚ∂ Ù ’ ≈ÂØ - ≈ ’ø ◊ ≈Ò ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ Ì≈ «Úº ⁄ «¥Í‡Ø ÚÍ≈ Á≈ √ø ⁄ ≈ÒÈ ’È Ú≈Ò∂ Ú˜∆¡À ’ √ ”Â∂ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È Á∆ ’∆Ó BC Î∆√Á∆ º ’ «‚º ◊ ◊¬∆ ‘À ¡Â∂ ‘Ø  «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆¡ª «Úº ⁄ Ú∆ CE Î∆√Á∆ º ’ Á∆ «◊≈Ú‡ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ ‘∆ ‘À ¢ Á¡√Ò, BI ÈÚøÏ ˘ √ø√Á Á∂ √Á π º Â √À Ù È «Úº ⁄ ’∂ ∫ Á √’≈ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ˘ «ÈÔÓ ’È Ò¬∆ «¬º ’ ’≈˘È «Ò¡≈¿π ‰ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ Óø « È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ «¬‘ ’≈˘È «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ”Â∂ ’¬∆ Í≈Ïø Á ∆¡ª Ò◊≈ √’Á≈ ‘À ¢ √ø √ Á Á∂ √Á π º Â √À Ù È ”⁄ √’≈ Úº Ò Ø ∫ «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ È≈Ò √Ïø Ë Â «Ïº Ò Í∂ Ù ’È Á∆ ıÏ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¥Í‡Ø ’ ø √ ∆ ”⁄ Úº ÷ -Úº ÷ Â∆«’¡ª È≈Ò Ì≈∆ «◊≈Ú‡ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ ‘∆ ‘À ¢ «Ï‡’π ¡ ≈«¬È DF Òº ÷ π Í ¬∂ ÂØ ∫ ÿ‡ ’∂ CC Òº ÷ π Í ¬∂ «‘ «◊¡≈ √∆ ¡Â∂ ‘π ‰ CE .E Òº ÷ π Í ¬∂ Á≈ ’≈Ø Ï ≈ ’ «‘≈ ‘À ¢

¡Ó∆’≈ È∂ AB ⁄∆È∆ ’øÍÈ∆¡ª √Ó∂ BG √≈Ï’≈ «¬ø‡ÈÀÙÈÒ √‡±‚À∫‡√ Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ’ÀÈ∂‚≈ √’≈ ÚÒØ∫ ÈÚƒ Í≈«Ò√∆ Á≈ ¡ÀÒ≈È «ÚÁ∂Ù∆ ’øÍÈ∆¡ª ’∆Â∆¡ª ÏÒÀ’ «Ò√‡ ÿ‡‰◊∆¡ª ’ÀÈ∂‚≈ Á∆¡ª Ú≈«Ùø ◊ ‡È (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)¡Ó∆’≈ È∂ √π  º « ÷¡≈ «⁄ø  ≈Úª ˘ ÒÀ ’∂ BG «ÚÁ∂ Ù ∆ ’ø Í È∆¡ª ˘ ’≈Ò∆ √± ⁄ ∆ ”⁄ Í≈ «Áº  ≈¢ «‹È∑ ª ’øÍÈ∆¡ª ”Â∂ Í≈ÏøÁ∆ Ò◊≈¬∆ ◊¬∆ ‘À , ¿π È ∑ ª ”⁄ AB ⁄∆È∆ ’ø Í È∆¡ª Ú∆ ‘È¢ «ÓÒ∆ ‹≈‰’≈∆ Óπ  ≈Ï’ ¡Ó∆’≈ È∂ BG ’ø Í È∆¡ª ˘ ’≈Ò∆ √± ⁄ ∆ ”⁄ Í≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª ”⁄ ⁄∆È∆ ’ø Í È∆¡ª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Í≈«’√Â≈È, ± √ , ‹≈Í≈È

Â∂ «√ø ◊ ≈Íπ  Á∆¡ª ’ø Í È∆¡ª Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È¢ ¡Ó∆’≈ È∂ «¬√ ’ÁÓ «Íº ¤ ∂ ≈Ù‡∆ √π  º « ÷¡≈ «⁄øÂ≈Úª Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’∆ Ú‰‹ Óø  ∆ «◊È≈ ¡À º Ó À Ó Ø ∫ ‚Ø È∂ «’‘≈ «’ «ÚÙÚ ÚÍ≈ ≈Ù‡∆ √πº«÷¡≈ Á∂ Ó≈Ó«Ò¡ª ”⁄ ˜Ø«ıÓ ¿π·≈¿π‰ Ò¬∆ È‘ƒ ÏÒ«’ ÙªÂ∆, ıπ Ù ‘≈Ò∆ Â∂ ⁄ø ◊ ∆ ÂÈı≈‘ Ú≈Ò∆¡ª Èœ ’ ∆¡ª Á∆ ‘Ó≈«¬Â Ò¬∆ ‘À ¢

Í≈«’√Â≈È Á∂ ÍÓ≈‰± «Ó˜≈¬∆Ò ÍÃØ◊≈Ó ˘ Ú∆ fi‡’≈ «¬√ ’ÁÓ È≈Ò ¡Ó∆’∆ Â’È∆’ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Í≈«’√Â≈È Á∂ ¡√π  º « ÷¡Â ÍÓ≈‰± ‹ª «Ó˜≈¬∆Ò ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ”Â∂ Ø ’ Òº ◊ ∂ ◊ ∆¢ ⁄∆È∆ ¯œ ‹ Á∂ ¡≈Ëπ « È’∆’È ”⁄ ÓÁÁ ’È Ú≈Ò∆¡ª ’ø Í È∆¡ª ”Â∂ Ú∆ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¬∆ ◊¬∆ ‘À ¢

˙∫‡≈∆˙ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- «¬ø ‡ ÈÀ Ù ÈÒ √‡± ‚ À ∫ ‡√ Úº Ò Ø ∫ ’À È ∂ ‚ ≈ Á∆ Âº ’ ∆ «Úº ⁄ ’≈Î∆ ÔØ ◊ Á≈È Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ √≈‚∂ ¡Ê⁄≈∂ «Úº ⁄ ’œ Ó ªÂ∆ √‡±‚À∫‡√ ÚºÒØ∫ √≈Ò≈È≈ BA «ÏÒ∆¡È ‚ ≈ Ò  Á ≈ ÔØ◊Á≈È Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À  ∂ √≈‚∆ ’«Ó¿± « ȇ∆˜ Á∆ ÓÁÁ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’ Ó‘ªÓ≈∆ È∂ ’œ Ó ªÂ∆ √‡± ‚ À ∫ ‡√ Ò¬∆ Úº‚∆¡ª ⁄π‰œÂ∆¡ª Í∂Ù ’∆Â∆¡ª ‘È¢ ÷≈√Âœ  ¿π º  ∂ ÍØ √ ‡ ◊à À ‹ ± ¬ ∂ Ù È Ú’ Í«Ó‡ (Í∆‹∆‚Ï«Ò¿± Í ∆) ‘Ø Ò ‚˜ Ò¬∆ «¬‘ ⁄π ‰ œ  ∆¡ª ’≈Î∆ «‹¡≈Á≈ ‘È¢ Ó‘ªÓ≈∆ ’≈È Í¬∂ «Úÿ‰ ’’∂ Â∂ ¡√«ÊÂ≈ ’≈È ¿π È ∑ ª ˘ ÍÓ≈ÈÀ ∫ ‡ À ˜ ∆‚À ∫ √ Ò¬∆ ¡ÍÒ≈¬∆ ’È Ú≈√Â∂ «‹‘Û≈ ‹Ï≈ ⁄≈‘∆Á≈ √∆ ¿π ‘ È‘ƒ ‘≈√Ò ‘Ø √«’¡≈¢ «¬√ ⁄π‰œÂ∆¡ª Ì∂ √Ó∂∫ «Úº⁄ ’œÓªÂ∆

«Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Á∆ ÓÁÁ Ò¬∆ ’À È ∂ ‚ ≈ √’≈ ”⁄ «¬Ó∆◊à ∂ Ù È Óø  ∆ ¬∆ ¡À Ò ÓÀ ∫ ‚∆«√ÈØ , Úº Ò Ø ∫ ÈÚƒ Í≈«Ò√∆ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬Ó∆◊à ∂ Ù È Óø  ∆ È∂ «’‘≈ «’ √≈Ï’≈ «¬ø ‡ ÈÀ Ù ÈÒ «Ú«Á¡≈Ê∆, «‹È∑ ª ’Ø Ò Í∆‹∆‚Ï«Ò¿± Í ∆ √∆, ‘π ‰ ˙ÍÈ Ú’ Í«Ó‡ Ò¬∆ ¡ÍÒ≈¬∆ ’ √’‰◊∂ ¢ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ «‘ ‘∂ «ÚÁ∂ Ù ∆ È≈◊«’ª, «‹È∑ ª Á≈ Í∆‹∆ ‚Ï«Ò¿±Í∆ Ó‘ªÓ≈∆ ’≈È ¡À ’ √Í≈«¬ ‘Ø ⁄π º « ’¡≈ ‘À ‹ª ‘Ø ‰ ‹≈ «‘≈ ‘À , ’Ø Ò ‘π ‰ ˙ÍÈ Ú’ Í«Ó‡ Ò¬∆ ¡ÍÒ≈¬∆ ’È Á≈ √π È «‘≈ Óœ ’ ≈ ‘À ¢ «¬‘ AH Ó‘∆«È¡ª Ò¬∆ ÚÀ « Ò‚ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Â∂ «¬√ È≈Ò √≈Ï’≈ «¬ø ‡ ÈÀ Ù ÈÒ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ «‘‰ Á∆ «¬‹≈˜Â «ÓÒ ‹≈Ú∂ ◊ ∆, ¿π ‘ «¬ø Í Òœ « ¬ÓÀ ∫ ‡ ‘≈√Ò ’ √’‰◊∂ Â∂ «¬√ Á∂ Ù «Úº ⁄ ¡≈͉≈ Ì«Úº ÷ ω≈ √’‰◊∂ ¢

≈÷Úª ‰È∆Â’ Â∂Ò Ìø‚≈ ⁄Ø∫ E@ Òº÷ ÏÀÒ ’º⁄≈ Â∂Ò ÚÂ∂◊≈ Ì≈ ¡Ó∆’≈ Ú∆ ¡≈͉∂ ‰È∆Â’ Ìø‚≈ ”⁄Ø∫ Íø‹ ’ØÛ ÏÀÒ Â∂Ò ’∂◊≈ ‹≈∆

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á∆¡ª ’∆Óª ”⁄ ’Ó∆ «Ò¡≈¿π ‰ Ò¬∆ ¡Ó∆’≈, ‹Í≈È Â∂ ‘Ø  Úº ‚ ∂ ¡Ê⁄≈«¡ª Ó◊Ø ∫ ¡≈͉∂ ‰È∆Â’ Â∂ Ò Ìø ‚ ≈ ”⁄Ø ∫ E@ Òº ÷ ÏÀ  Ò ’º ⁄ ≈ Â∂ Ò ’º „ ‰ Á∆ ÔØ ‹ È≈ ω≈ «‘≈ ‘À ¢ «¬‘ Í«‘Ò∆ Ú≈ ‘À ‹ÁØ ∫ Ì≈ ͱ  Ï∆ Â∂ ͺ ¤ Ó∆ º ‡ ª ”Â∂ ¡≈͉∂ «Âø È ˜Ó∆ÈÁØ ˜ «‡’≈«‰¡ª ”⁄ Ìø ‚ ≈ ’∆Â∂ E.CC «ÓÒ∆¡È ‡È ‹ª ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á≈ «‘º √ ≈ ’º „ ∂ ◊ ≈¢ √’≈ Á∂ «¬º ’ √∆È∆¡ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áº « √¡≈ «’ Â’∆ÏÈ Íø ‹ Òº ÷ ÏÀ  Ò Â∂ Ò ’º « „¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ Â∂ «¬‘ Íà « ’«¡≈ ¡◊Ò∂ ‘¯Â∂ Á√ «ÁÈ ¡ø Á  Ùπ  ± ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ ¿π È ∑ ª Áº « √¡≈ «’ Ì≈ Á∂ ‰È∆Â’ Ìø ‚ ≈ ”⁄Ø ∫ ’º « „¡≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ ’º ⁄ ≈ Â∂ Ò Óø ◊ Òœ  «Î≈¬∆È∆ Â∂ ÍÀ ‡ Ø ’ À Ó ∆’Ò˜ «Ò«Ó‡‚ (¡À º Ó ¡≈Í∆¡À º Ò ) ¡Â∂ «‘ø Á π √ Â≈È ÍÀ ‡ Ø Ò ∆¡Ó ’≈ÍØ  ∂ Ù È «Ò«Ó‡‚ (¡À º ⁄ Í∆√∆¡À º Ò ) ˘ Ú∂ « ⁄¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬‘ ÁØ Ú ∂ ∫ «¬’≈¬∆¡ª Í≈¬∆ÍÒ≈¬∆È ≈‘ƒ «¬È∑ ª ‰È∆Â’ Â∂ Ò Ìø ‚ ≈ª È≈Ò ‹π Û ∆¡ª ‘Ø ¬ ∆¡ª ‘È¢ ¿π È ∑ ª «’‘≈, “¡√ƒ ÒØ Û ÍÀ ‰ ”Â∂ ¡≈͉∂ ≈÷Ú∂ ∫ Ìø ‚ ≈ ”⁄Ø ∫ ‘Ø  Â∂ Ò Ú∆ ’º „ √’Á∂ ‘ª¢ «¬√ Á≈ √Ó∆ ¡À Ò ≈È ‹ÒÁ∆ ‘∆ ’ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢” ¡Ó∆’≈ È∂ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ Ì≈Â, ⁄∆È Â∂ ‹Í≈È √Ó∂  Áπ È ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ∂ Â∂ Ò ¿π  Í≈Á’ Óπ Ò ’ª ˘ ¡Í∆Ò ’∆Â∆ √∆ «’ ¿π ‘ ¡≈ÒÓ∆ ͺ Ë  ”Â∂ Â∂ Ò ’∆Óª ÿ‡≈¿π ‰ ”⁄ √«‘ÔØ ◊ Á∂ ‰ Ò¬∆ ¡≈͉∂ Â∂ Ò Ìø ‚ ≈ª ”⁄Ø ∫ Â∂ Ò ’º „ ‰ ”Â∂ «Ú⁄≈ ’È¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ÍÀ ‡ Ø Ò ∆¡Ó Á≈ÓÁ’≈ Óπ Ò ’ª Á∆ √ø √ Ê≈ (˙Í∂ ’ ) Á∂ ÓÀ ∫ Ïª Â∂ «¬√ Á∂ Ì≈¬∆Ú≈Òª È∂ Â∂ Ò ¿π  Í≈ÁÈ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÚË≈¿π ‰ Á∆¡ª ¡˜∆¡ª ˘ È≈ÓȘ±  ’ «Áº  ≈ √∆ «‹√ Ó◊Ø ∫ ‘Ø  Â∂ Ò ¿π  Í≈Á’ Óπ Ò ’ª ˘ ¡≈͉∂ ≈÷Ú∂ ∫ Â∂ Ò Ìø ‚ ≈ Ú‰ Á≈ ¯À √ Ò≈ ÒÀ ‰ ≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢ Ì≈ «’™«’ «¬º ’ Úº ‚ ≈ Â∂ Ò ÷ÍÂ’≈ Óπ Ò ’ ‘À «¬√ Ò¬∆ √≈¿± Á ∆ ¡Ï Úº Ò Ø ∫ ¡≈͉∆ Á≈ÓÁ ÿ‡≈¿π ‰ Á≈ «¬√ ”Â∂ Úº ‚ ≈ ¡√ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ ÍÀ ‡ Ø Ò ∆¡Ó Óø  ∆ ‘Á∆Í «√ø ÿ Íπ  ∆ È∂ Ï∆Â∂ ‘¯Â∂ Áπ Ï ¬∆ ”⁄ «’‘≈ √∆ «’ Â∂ Ò ’∆Óª Úˉ Á≈ ¡√ ¡≈ÒÓ∆ ¡≈«Ê’Â≈ Á∂ Óπ Û ÍÀ  ª «√ ‘Ø ‰ ”Â∂ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «¬º ’ ¡«Ë’≈∆ È∂ «’‘≈ «’ Á± ‹ ∂ Óπ Ò ’ª È≈Ò Â≈ÒÓ∂ Ò Ï‰≈ ’∂ ‰È∆Â’ Ìø ‚ ≈ ”⁄Ø ∫ Â∂ Ò ’º „ ‰ Á≈ ’ø Ó Ùπ  ± ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ «¬√ Á≈ √Óª ¡Ó∆’≈ Úº Ò Ø ∫ «¬√ √Ïø Ë ∆ √Ó∆ ¡À Ò ≈È ’∆Â∂ ‹≈‰ ”Â∂ «ÈÌ ’∂ ◊ ≈¢ Ì≈ Áπ È ∆¡≈ Á≈ Â∆‹≈ √Ì ÂØ ∫ Úº ‚ ≈ Â∂ Ò Á≈ ÷ÍÂ’≈ Â∂ Á≈ÓÁ’≈ Óπ Ò ’ ‘À ¡Â∂ ’œ Ó ªÂ∆ Óø ‚ ∆ ”⁄ ÚËÁ∆¡ª Â∂ Ò Á∆¡ª ’∆Óª ÂØ ∫ «¬‘ ’¬∆ Ú≈ ÍÃ Ì ≈«Ú ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «¬√ √Ïø Ë ∆ ⁄∆È Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿π ‘ ’º ⁄ ≈ Â∂ Ò ’º „ ‰ Ò¬∆ ’ø Ó ’ «‘≈ ‘À ‹Á«’ ‹Í≈È È∂ Ú∆ ‘ª-ͺ ÷ ∆ ‘π ø ◊ ≈≈ Ì«¡≈ ‘À ¢ «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ Ì≈ È∂ ¡≈͉∂ ͺ ¤ Ó∆ Â∂ ͱ  Ï∆ ÁØ Ú ª º ‡ ª ”Â∂ ‰È∆Â’ Â∂ Ò Ìø ‚ ≈ ω≈¬∂ ‘Ø ¬ ∂ ‘È¢ ¡ªË≈ Íà Á ∂ Ù Á∂ «ÚÙ≈÷≈͇ÈÓ Â∂ ’È≈‡’ Á∂ Óø ◊ ¨± Â∂ ÍÁπ  ”⁄ «¬‘ ˜Ó∆ÈÁØ ˜ Â∂ Ò Ìø ‚ ≈ ‘È¢ «¬È∑ ª Á∆ √ªfi∆ Ìø ‚ ≈È √Óº Ê ≈ ’∆Ï C.H ’Ø Û ÏÀ  Ò Á∆ ‘À ¢

Ú≈«Ùø ◊ ‡È- ¡Ó∆’∆ √’≈ È∂ ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á∆¡ª ’∆Óª ˘ ‘∂ · ª «Ò¡≈¿π ‰ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ‰È∆Â’ Â∂ Ò Ìø ‚ ≈ ÂØ ∫ Íø ‹ ’Ø Û ÏÀ  Ò Â∂ Ò ‹≈∆ ’È Á≈ ‘π ’ Ó «Áº  ≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’≈ ‘Ø  Ȫ Óπ Ò ’ª Á∂ È≈Ò Â≈ÒÓ∂ Ò ’ ’∂ ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á∆¡ª ’∆Óª ˘ ʺ Ò ∂ «Ò¡≈¿π ‰ Á≈ ÔÂÈ ’ «‘≈ ‘À ¢ “¡ÓÀ  ∆’È ¡≈‡Ø Ó Ø Ï ≈¬∆Ò ¡À √ Ø √ ∆¬∂ Ù È” È∂ «’‘≈ «’ ¡Ó∆’∆ √’≈ Á∂ «¬√ ’ÁÓ Á≈ Ó’√Á ◊À √ Â∂ ÍÀ ‡ Ø Ò Á∆ ’∆Ó ÿ‡≈¿π ‰ ≈ ‘À ¢ «¬√ √Ó∂ ∫ «¬√ Á∆ ’∆Ó C.D@ ‚≈Ò Íà  ∆ ◊À Ò È ‘À ‹Ø √≈Ò Í«‘Òª Á∆ Âπ Ò È≈ «Ú⁄ Áπ º ◊ ‰∆ ‘À ¢ ¡Ó∆’≈ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ Ì≈Â, ‹Í≈È, ’Ø  ∆¡≈ Â∂ ÏÂ≈È∆¡≈ È∂ Ú∆ ¡≈͉∂ ‰È∆Â’ Ìø ‚ ≈ ÂØ ∫ ’º ⁄ ≈ Â∂ Ò ‹≈∆ ’È Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ ¡Ó∆’∆ ¿±  ‹≈ «ÚÌ≈◊ ‰È∆Â’ Ìø ‚ ≈ ÂØ ∫ Â∂ Ò ÁØ Â∆«’¡ª È≈Ò ¿π Í Òº Ï Ë ’≈¬∂ ◊ ≈¢ ’∆Ï C.B ’Ø Û ÏÀ  Ò ¡◊Ò∂ ’π fi Ó‘∆«È¡ª Áœ  ≈È ‹≈∆ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ ‹Ø ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ √≈Òª «Ú⁄ Ìø ‚ ≈ «Ú⁄ Ú≈Í√ ¡≈¬∂ ◊ ≈¢ ¿π º Ê ∂ A.H ’Ø Û ÏÀ  Ò Â∂ Ò Á∆ «Ú’∆ Í«‘Òª √ø √ Á Úº Ò Ø ∫ «ÓÒ∆ ÓȘ±  ∆ Óπ  ≈Ï’ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ √≈Ò AIGC Á∂ ¿±  ‹≈ √ø ’ ‡ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘ø ◊ ≈Ó∆ Óø  ڪ Ò¬∆ ‰È∆Â’ ÍÀ ‡ Ø Ò ∆¡Ó Ìø ‚ ≈ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆¢

⁄∆È Á≈ π÷ √ÍÙ‡ È≈ ‘؉ ’≈È ’º⁄∂ Â∂Ò Á∆¡ª ’∆Óª Úˉ∆¡ª ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈. ¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ¡Ó∆’∆ ≈Ù‡ÍÂ∆ ‹Ø « ¬ Ï≈«¬‚È ÚºÒØ∫ Ì≈Â, ⁄∆È ¡Â∂ ‹≈Í≈È √Ó∂  ‘Ø  Á∂ Ù ª È≈Ò «ÓÒ ’∂ ¡Ó∆’∆ ‰È∆Â’ Ìø ‚ ≈ª ÂØ ∫ Â∂ Ò ¤º ‚ ‰ Á∂ ¡À Ò ≈È ÂØ ∫ Âπ  ø  Ï≈¡Á ’œ Ó ªÂ∆ ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ ¡≈¬∆ «◊≈Ú‡ ÊØ Û ∑ «⁄∆ √≈Ï ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ‘Ø  Á∂ Ù ª ˘ ‹ÁØ ∫ ÍÂ≈ Òº ◊ ≈ «’ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ ”Â∂ ⁄∆È Á≈ π ı √ÍÙ‡ È‘ƒ ‘À Â∂ ‹≈Í≈È, Ô± ’ ∂ ¡Â∂ Áº ÷ ‰∆ ’Ø  ∆¡≈ ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ Â∂ Ò ¤º « ‚¡≈ È‘ƒ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ «‹√ ’≈È ’º ⁄ ∂ Â∂ Ò Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ Â∂ ˜ ∆ ¡≈¿π ‰ ∆ Ùπ  ± ‘Ø ◊¬∆¢

‚ÀÓØ◊ÃÀ«Î’ ⁄π‰œÂ∆¡ª √’≈ Úº Ò Ø ∫ «¬‘ ’ÁÓ ’œ Ó ªÂ∆ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ˘ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ ÍÓ≈ÈÀ ∫ ‡Ò∆ √À ‡ Ò ‘Ø ‰ Ú≈√Â∂ ‘º Ò ≈Ù∂  ∆ Á∂ ‰ Ò¬∆ ⁄π º « ’¡≈ «◊¡≈ ‘À ª «’ ¿π ‘ Ø ˜ ◊≈ Á∂ Óœ ’ ∂ ÍÀ Á ≈ ’È «Úº ⁄ ÓÁÁ ’ √’‰ Â∂ Ò∂ Ï  Á∆ ÿ≈‡ ˘ ͱ  ≈ ’ √’‰ Â∂ √≈‚∂ ’≈Ø Ï ≈ ⁄Ó’ √’‰¢ ¿π È ∑ ª ¡≈«÷¡≈ «’ «¬È∑ ª «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ’Ø Ò Ø ˜ ◊≈ Ò¬∆ ‘π È  Ú∆ ‘À Â∂ Ì≈Ù≈ Á≈ ◊π  Ú∆ ‘À , «¬√ Á∂ È≈Ò ¿π È ∑ ª ’Ø Ò ’À È ∂ ‚ ∆¡È «√º « ÷¡≈ Â∂ ’ø Ó Á≈ ‹Ï≈ Ú∆ ‘À , «¬√ Ò¬∆ ¿π ‘ ͱ  ∆ Â∑ ª ÍÓ≈ÈÀ ∫ ‡ À ˜ ∆‚À ∫ ‡ √‡∂ ‡ √ Ò¬∆ ¡ÍÒ≈¬∆ ’È Á∂ ’≈ÏÒ ‘È¢ √≈Ò B@AI «Úº ⁄ ’∆Ï EH,@@@ ◊à À ‹ ± ¬ ∂ ‡ √ ÂØ ∫ Ú∆ Úº Ë È∂ ÍÓ≈ÈÀ ∫ ‡Ò∆ «¬Ó∆◊à ∂ ‡ ’È Ò¬∆ √ÎÒÂ≈ͱ  Ï’ ¡ÍÒ≈¬∆ ’∆Â≈ √∆ Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ «Úº ⁄ «‘‰ Á∂ ¿π È ∑ ª Á∂ ÎÀ √ Ò∂ È≈Ò √≈‚∆¡ª ‚À Ó Ø ◊ à À « Î’ ⁄π ‰ œ  ∆¡ª Ú∆ ÿ‡‰◊∆¡ª¢

Ì≈ ”⁄ ‡Ó≈‡ Á∂ √À∫’Û∂ È∂ ¡‚≈È∆ È∂ ¡øÏ≈È∆ ˘ ’∆Â∆¡ª ¡≈Ó ÒØ’ª Á∆¡ª ‹∂Ϫ «Í¤≈«Û¡≈, ω∂ ¬∂Ù∆¡≈ Á∂ ÷≈Ò∆ Í ÚÍ≈∆¡ª Á∆ Á∆Ú≈Ò∆ √Ì ÂØ∫ ¡Ó∆ ¡ÏÍÂ∆

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Á≈ ¡√ Á∂ Ù Ì «Úº ⁄ ‘ Ú◊ ¡Â∂ ‘ ⁄∆˜ ”Â∂ ‘Ø «‘≈ ‘À ¢ ‘π ‰ √Ϙ∆¡ª Ú∆ «¬√ Á∂ ÍÃ Ì ≈Ú ‘∂ · Âπ Ò ‘∆¡ª ‘È¢ Á∂ Ù Á∂ ’¬∆ «‘º « √¡ª «Úº ⁄ √Á∆¡ª Áœ  ≈È B@ π Í ¬∂ «ÓÒ‰ Ú≈Ò≈ ‡Ó≈‡ Á∂ Ù Á∂ ’¬∆ «‘º « √¡ª «Úº ⁄ A@@ π Í ¬∂ ÂØ ∫ Í≈ Íπ º ‹ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á≈ ’≈È ¡ªË≈ Íà Á ∂ Ù ¡Â∂ ’È≈‡’ «Úº ⁄ ¡≈¬∂ ‘Û∑ ª ’≈È ÷≈Ï ‘Ø ¬ ∆ Î√Ò ˘ Ú∆ Óø « È¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À , «‹√ ’≈È ÿº ‡ ÍÀ Á ≈Ú≈ ¡Â∂ Úº Ë Ò≈◊ È≈Ò ÚË ‡ª√ÍØ  ‡ Á∆¡ª ’∆Óª ’≈È ‡Ó≈‡ ¡º ÷ ª «Ú÷≈ «‘≈ ‘À ¢ √Ϙ∆¡ª Á∂ Úº ‚ ∂ ÊØ ’ «Ú’∂  ≈Úª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ «¬‘ √Ì ÍÀ ‡ Ø Ò -‚∆˜Ò Á∆¡ª ’∆Óª «Úº ⁄ Ú≈Ë∂ Á≈ ¡√ ‘À , «‹√ ’≈È ‘∆ Ó«‘ø ◊ ≈¬∆ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÚË ‘∆ ‘À ¡Â∂ √Ϙ∆¡ª ¡≈Ó ÒØ ’ ª Á∆ Í‘π ø ⁄ ÂØ ∫ Ï≈‘ ‘Ø ‘∆¡ª ‘È¢ Íø ‹ ≈Ï «Úº ⁄ «¬√ √Ó∂ ∫ ‡Ó≈‡ Á∆ ’∆Ó F@ π Í ¬∂ ÂØ ∫ A@@ π Í ¬∂ Á∂ «Ú⁄’≈ ⁄º Ò ‘∆ ‘À , «Í¡≈‹ E@ π Í ¬∂ Á∂ È∂ Û ∂ , ◊Ø Ì ∆ F@ π Í ¬∂ Á∂ È∂ Û ∂ , ¡Á’ A@@ π Í ¬∂ Á∆ ’∆Ó È≈Ò ⁄º Ò ‘∆¡ª ‘È¢ «¬√∂ Â∑ ª ‘Ø  √Ϙ∆¡ª Ú∆ ‘∂ · ª È‘ƒ ¡≈¬∆¡ª ‘È¢ ‹∂ ’  ◊º Ò ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ Á∂ Ù Á∆ ≈‹Ë≈È∆ «Áº Ò ∆ Á∆ ª «¬Ê∂ ‡Ó≈‡ G@ ÂØ ∫ A@@ π Í ¬∂ Á∂ «Ú⁄’≈ ⁄º Ò «‘≈ ‘À ¢ «¬√∂ Â∑ ª Ïø ◊ Òœ  «Úº ⁄ «Í¡≈‹ Á∆ ’∆Ó F@ π Í ¬∂ «’º Ò Ø , ‹Á«’ ‡Ó≈‡ A@@ π Í ¬∂ ÂØ ∫ Úº Ë «Ú’ «‘≈ ‘À ¢ Óπ ø Ï ¬∆ ”⁄ «Í¡≈˜ F@ π Í ¬∂ «’º Ò Ø ‘À ª ‡Ó≈‡ H@ π Í ¬∂ Íà  ∆ «’º Ò Ø Ì≈¡ ”Â∂ Ú∂ « ⁄¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ¿π Ë , ⁄∂ È ¬∆ «Úº ⁄ ‡Ó≈‡ √Ì ÂØ ∫ Ó«‘ø ◊ ≈ AF@ π Í ¬∂ Íà  ∆ «’º Ò Ø ”Â∂ Íπ º ‹ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬Ê∂ √Ϙ∆ Óø ‚ ∆ «Úº ⁄ «Í¤Ò∂ AE «ÁȪ Áœ  ≈È √Ì ÂØ ∫ ÿº ‡ ‡Ó≈‡ Á∆ ¡≈ÓÁ ‘Ø ¬ ∆ ‘À ¢ ‹Á«’ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ÓØ Ï ≈¬∆Ò ◊≈√∆ ¡À Í √ ”Â∂ ‡Ó≈‡ Á∆ ’∆Ó AB@ π Í ¬∂ º ’ Ú∂ ÷ ∆ ‹≈ √’Á∆ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)¡‚≈È∆ √Ó± ‘ Á∂ Ù∂ ¡ ª ”⁄ Â∂ ˜ ∆ ¡Â∂ «Ò≈«¬ø √ «¬ø ‚ √‡Ã ∆ ˜ Á∂ Ù∂ ¡ ª ”⁄ «◊≈Ú‡ ’≈È ¡‚≈È∆ √Ó± ‘ Á∂ ⁄∂ ¡ ÓÀ È ◊œ Â Ó ¡‚≈È∆ ¬∂ Ù ∆¡≈ Á∂ √Ì ÂØ ∫ ¡Ó∆ «Ú¡’Â∆ ‘Ø ◊¬∂ ‘È¢ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ  ‡ Óπ  ≈Ï’ Ù∂ ¡  Ï≈˜≈ ”⁄ ¡‚≈È∆ √Ó± ‘ Á∂ √‡≈’√ ”⁄ Ù≈ÈÁ≈ Â∂ ˜ ∆ ¡Â∂ «Ò≈«¬ø √ «¬ø ‚ √‡Ã ∆ ˜ Á∂ Ù∂ ¡  ”⁄ «◊≈Ú‡ ’≈È ◊œ Â Ó ¡‚≈È∆ ˘ «¬‘ Ò≈Ì «Ó«Ò¡≈¢ Á¡√Ò √¿± Á ∆ ¡≈Ó’Ø È≈Ò ‚∆Ò ‡π º ‡ ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ò◊≈Â≈ Â∆‹∂ «ÁÈ «Ò≈«¬ø √ Á∂ Ù∂ ¡  ”⁄ «◊≈Ú‡ Á∂ ÷ ∆ ◊¬∆¢ «Ò≈«¬ø √ «¬ø ‚ √‡Ã ∆ ˜ Á≈ Ù∂ ¡  A.DD Î∆√Á∆ Á∆ «◊≈Ú‡ È≈Ò B,CEA.D@ π Í ¬∂ ”Â∂ Ïø Á ‘Ø « ¬¡≈¢ ¡‚≈È∆ √Ó± ‘ Á∂ «Ò√«‡‚ ’ø Í È∆¡ª Á∂ Ù∂ ¡ ª ”⁄ Ù≈ÈÁ≈ ¿π ¤ ≈Ò Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈¢ ¡‚≈È∆ ÍØ  ‡√ D.FC Î∆√Á∆ Á∆ ÏÛ∑  È≈Ò GFC π Í ¬∂ , ¡‚≈È∆ «¬ø ‡ Íà ≈ ¬∆‹∂ ˜ B.@H Î∆√Á∆ Á∂ ¿π ¤ ≈Ò È≈Ò A,GDB.I@, ¿π º Ê ∂ ‘∆ ¡‚≈È∆ ‡Ã ª √«ÓÙÈ @.CF Î∆√Á∆ Á∆ ÏÛ∑  È≈Ò AIDH ”Â∂ Ïø Á ‘Ø « ¬¡≈¢ Áº √ Á¬∆¬∂ «’ Ù∂ ¡  Ï≈˜≈ ”⁄ ¡‚≈È∆ √Ó± ‘ Á∆¡ª ’π º Ò F ’ø Í È∆¡ª «Ò√«‡‚ ‘È, «‹√ ”⁄ «¬È∑ ª C ’ø Í È∆¡ª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡‚≈È∆ ◊à ∆ È, ¡‚≈È∆ Í≈Ú ¡Â∂ ¡‚≈È∆ ‡Ø ‡ Ò ◊À √ Ù≈ÓÒ ‘À ¢ «Í¤Ò∂ «¬’ √≈Ò ”⁄ ◊œ Â Ó ¡‚≈È∆ Á∆ ‹≈«¬Á≈Á ”⁄ EE «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À , ¿π º Ê ∂ ‘∆ Óπ ’ ∂ Ù ¡ø Ï ≈È∆ Á∆ ‹≈«¬Á≈Á ”⁄ «√Î AD.C «ÏÒ∆¡È ‚≈Ò Á≈ Ú≈Ë≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢

ϨÓÏ◊ Á∆ «ÍØ‡ ÓπÂ≈Ï’ ¡‚≈È∆ ¡‹∂ Ú∆ «Íº¤∂ Áº √ Á¬∆¬∂ «’ ’¬∆ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ  ‡ª «Úº ⁄ ÷Ïª ¡≈¬∆¡ª √∆ «’ ◊œ Â Ó ¡‚≈È∆ È∂ Óπ ’ ∂ Ù ¡ø Ï ≈È∆ ˘ «Íº ¤ ∂ ¤º ‚ «Áº  ≈ ‘À Í ϨÓÏ◊ Á∆ «ÍØ  ‡ ÂØ ∫ √≈¯ ‘À «’ ◊œ Â Ó ¡‚≈È∆ ¡‹∂ Ú∆ «Íº ¤ ∂ ‘À ¢ ϨÓÏ◊ Ø ˜ ≈È≈ ¡≈Ë≈ ”Â∂ √± ⁄ ’ª’ Íà ’ ≈«Ù ’Á≈ ‘À ¡Â∂ «¬√ Á∆¡ª «ÍØ  ‡ª ˘ ÍÃ Ó ≈«‰’ Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

Ì≈Â-«È¿±˜∆ÒÀ∫‚ Á«Ó¡≈È ÷∂«‚¡≈ «◊¡≈ ’≈ÈÍπ ‡À√‡ ‚≈¡ ’≈ÈÍπ  (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ Â∂ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á«Ó¡≈È ’≈ÈÍπ  «Ú⁄ Í«‘Ò∂ ‡À √ ‡ ÓÀ ⁄ Á∂ EÚ∂ ∫ «ÁÈ ÓÀ ⁄ ‚≈¡ ‘Ø «◊¡≈¢ Ì≈ È∂ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ ˘ «‹º  Ҭ∆ BHD Áœ Û ª Á≈ ‡∆⁄≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ «¬’ Ú∂ Ò ∂ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á∆¡ª I «Ú’‡ª «‚º ◊ ◊¬∆¡ª √È Í «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á∂ «⁄È Â∂ ͇∂ Ò È∂ ¡≈÷∆ «Ú’‡ «‚º ◊ ‰ È‘ƒ «Áº  ∆¢ Ì≈ Â∂ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á«Ó¡≈È B ‡À √ ‡ ÓÀ ⁄ ª Á∆ √∆∆˜ Á≈ Á≈ Í«‘Ò≈ ÓÀ ⁄ ‚≈¡ ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ ÓÀ ⁄ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ”⁄ Ì≈ È∂ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ Í≈∆ Á∂ Áœ  ≈È A@ «Ú’‡ª Á∂ Èπ ’ √≈È ”Â∂ CDE Áœ Û ª ω≈¬∆¡ª¢ «‹√ Á∂ ‹Ú≈Ï ”⁄ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á∆ ‡∆Ó ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ Í≈∆ ”⁄ BIF Áœ Û ª ”Â∂ «√Ó‡ ◊¬∆¢ «¬√ Â∑ ª Ì≈ ’Ø Ò DI Áœ Û ª Á∆ ÏÛ∑  ¡≈ ◊¬∆¢ ÏÛ∑  È≈Ò Á± ‹ ∆ Í≈∆ ÷∂ ‚ ‰ ¡≈¬∆ Ì≈Â∆ ‡∆Ó È∂ G «Ú’‡ª Á∂ Èπ ’ √≈È ”Â∂ BCD Áœ Û ª ”Â∂ Í≈∆ ¡À Ò ≈È∆ Â∂ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ ˘ «‹º  Ҭ∆ BHD Áœ Û ª Á≈ ‡∆⁄≈ «Áº  ≈¢ ‡∆⁄∂ Á≈ «Íº ¤ ≈ ’È ¡≈¬∆ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á∆ ‡∆Ó I «Ú’‡ª Á∂ Èπ ’ √≈È ”Â∂ AFE Áœ Û ª ‘∆ ω≈ √’∆ «‹√ ’≈È ÓÀ ⁄ ‚≈¡ ‘Ø «◊¡≈¢ ÓÀ ⁄ Á∂ EÚ∂ ∫ Â∂ ¡≈ı∆ «ÁÈ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á∆ Á± ‹ ∆ «Ú’‡ «ÚÒ∆¡Ó √Ø Ó ∂  «ÚÒ∂ Á∂ Âœ  ”Â∂ «‚º ◊ ∆¢ √Ø Ó ∂  «ÚÒ∂ CF Áœ Û ª Á∂ «Èº ‹ ∆ √’Ø  ”Â∂ ¿π Ó ∂ Ù Á∆ ◊∂ ∫ Á ”Â∂ Ùπ º Ì ÓÈ «◊º Ò Á≈ «Ù’≈ ω∂ ¢ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ Á∆ Â∆‹∆ «Ú’‡ ‡≈Ó Ò≈ÊÓ Á∂ Âœ  ”Â∂ «‚º ◊ ∆¢ ‡≈Ó Ò≈ÊÓ EB Áœ Û ª Á∂ «Èº ‹ ∆ √’Ø  ”Â∂ ¡Ù«ÚÈ Á∆ ◊∂ ∫ Á ”Â∂ ¡À Ò Ï∆‚ÏÒÔ± ¡≈¿± ‡ ‘Ø ¬ ∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ≈√ ‡∂ Ò  Ú∆ ’Ø ¬ ∆ ’Ó≈Ò È≈ ’ √’∂ Â∂ B Áœ Û ª Á∂ «Èº ‹ ∆ √’Ø  ”Â∂ «Úø Á  ‹‚∂ ‹ ≈ ÚÒØ ∫ ¡À º Ò Ï∆‚ÏÒÔ± ¡≈¿± ‡ ‘Ø ’∂ ÍÚ∂ Ò ∆¡È Í ◊¬∂ ¢ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ ˘ EÚª fi‡’≈ ¿π Á Ø ∫ Òº ◊ ≈ ‹ÁØ ∫ ‘À È ∆ «È’Ø Ò √ A Áœ Û Á∂ «Èº ‹ ∆ √’Ø  ”Â∂ ¡’Ù ͇∂ Ò ÚÒØ ∫ ¡À º Ò Ï∆‚ÏÒÔ± ¡≈¿± ‡

WWW.NRIPOST.COM

÷∂‚ª

‹±È∆¡ ‘≈’∆ «ÚÙÚ ’ºÍ Á∂ “’Ø ‹ª ÓØ” Á∂ ÓÀ⁄ «Ú⁄ Ì≈ È∂ ’ÀÈ∂‚≈ ˘ AC-A È≈Ò ‘≈«¬¡≈ Ìπ Ï È∂ Ù Ú (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Í«‘Ò∂ ÓÀ ⁄ «Ú⁄ «ÓÒ∆ ‘≈ ÂØ ∫ ¿π º Ì Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «Í¤Ò∂ ⁄À ∫ Í∆¡È Ì≈ È∂ ‹± È ∆¡ ‘≈’∆ «ÚÙÚ ’º Í Á∂ “’Ø ‹ª ÓØ ” Á∂ ÓÀ ⁄ «Ú⁄ ’À È ∂ ‚ ≈ ˘ AC-A È≈Ò ‘≈ «Áº  ≈¢ Ì≈ ˘ Í«‘Ò∂ «ÁÈ Îª√ È∂ E-D È≈Ò Ó≈ «Áº  ∆ √∆¢ Ò◊≈Â≈ Á± ‹ ∂ «ÁÈ ÷∂ ‚ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ Ì≈Â∆ ‡∆Ó È∂ ¡º ‹ Ùπ  ± ÂØ ∫ ‘∆ ‘ÓÒ≈Ú π ı ¡Í‰≈¬∆ º « ÷¡≈ ¡Â∂ ’À È ∂ ‚ ≈ ˘ ÓÀ ⁄ «Ú⁄ Ú≈Í√∆ Á≈ ’Ø ¬ ∆ Óœ ’ ≈ È‘ƒ «Áº  ≈¢ ÁÙ’ª ÂØ ∫ «ÏÈ≈ ’«Òø ◊ ≈ √‡∂ ‚ ∆¡Ó ”Â∂ ÷∂ ‚ ∂ ◊¬∂ ÓÀ ⁄ «Ú⁄ Ì≈ Ҭ∆ ¿π Í ’ÍÂ≈È √ø ‹ À È∂ «¬’ Ú≈ «Î ‘À « ‡Ã ’ (AGÚª, CBÚª, EIÚª «Óø ‡ ) Ò◊≈¬∆¢ ¿π √ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ ¡≈¬∆‹∆ «√ø ÿ ‘π ø Á Ò È∂ Ú∆ «Âø È ◊Ø Ò (D@Úª, E@Úª, EAÚª «Óø ‡ ) ’∆Â∂ ¢ ¿π º Â Ó «√ø ÿ (FÚª Â∂ GÚª «Óø ‡ ) ¡Â∂ Ù≈Á≈Èø Á «ÂÚ≈Û∆ (CEÚª Â∂ ECÚª «Óø ‡ ) È∂ B-B ◊Ø Ò ’∆Â∂ ‹Á«’ ’ÍÂ≈È «ÚÚ∂ ’ √≈◊ Íà √ ≈Á È∂ HÚ∂ ∫ , Ó«Èø Á  «√ø ÿ È∂ BGÚ∂ ∫ , ¡«ÌÙ∂ ’ Ò≈’Û≈ È∂ EEÚ∂ ∫ «Óø ‡ «Ú⁄ ◊Ø Ò ’∆Â∂ ¢ ’À È ∂ ‚ ≈ Ò¬∆ «¬’Ó≈Â ◊Ø Ò C@Ú∂ ∫ «Óø ‡ «Ú⁄ ‡≈«‚Î «¥√‡Ø Î  È∂ ÍÀ È Ò‡∆ ’≈È ”Â∂ ’∆Â≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ‘Ø  ÓÀ ⁄ ª «Ú⁄ ¡‹È‡∆È≈ È∂ «Ó√ ˘ AD-@ È≈Ò, ÈÀ Á ˜ÒÀ ∫ ‚ È∂ ’Ø  ∆¡≈ ˘ AB-E È≈Ò, √Í∂ È È∂ ¡Ó∆’≈ ˘ AG-@, Îª√ È∂ ÍØ Ò À ∫ ‚ ˘ G-A È≈Ò ‘≈«¬¡≈¢ Ì≈ ˘ ‘π ‰ Ù«È⁄Ú≈ ˘ ÍØ Ò À ∫ ‚ È≈Ò ÷∂ ‚ ‰≈ ‘À ¢

√ÍØ‡√ «È¿±˜ ‹≈ȉ Ò¬∆ ‚≈¿±ÈÒØ‚ ’Ø ¡ÀÍÒ∆’∂ÙÈ

‘Ø ¬ ∂ ¢ ’ÍÂ≈È ’∂ È «ÚÒ∆¡Ó√È Ú∆ ’π fi ı≈√ È≈ ’ √’∂ ¢ ¿π ‘ BD Áœ Û ª Á∂ «Èº ‹ ∆ √’Ø  ”Â∂ «Úø Á  ‹‚∂ ‹ ≈ ÚÒØ ∫ ¡À Ò Ï∆‚ÏÒÔ± ¡≈¿± ‡ ‘∂ ’∂ ÍÚ∂ Ò ∆¡È Í ◊¬∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‡≈Ó Ï¶‚Ò Ú∆ B Áœ Û ª È∂ «Èº ‹ ∆ √’Ø  ”Â∂ ¡Ù«ÚÈ ÚÒØ ∫ ÏØ Ò ‚ ‘Ø ’∂ ÍÚ∂ Ò ∆¡È ÚÒ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ¢

«Î ÷Â∂ ”⁄ «¥’‡, ’Ø«Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂∫ Ú∂∆¡À∫‡ ’≈È Ó«‘Ò≈ «ÚÙÚ ’ºÍ ’π¡≈Ò∆Î≈«¬ ºÁ ÁπϬ∆ (¡ÀºÈ. ¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)¡øÂ≈Ù‡∆ «¥’‡ Íà ∆ ÙÁ (¡≈¬∆√∆√∆) È∂ ¡Î∆’∆ ÷∂Â ”⁄ ’Ø«Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂∫ Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á≈ ÍÂ≈ ⁄º Ò ‰ Á∂ Ï≈¡Á ¡◊Ò∂ √≈Ò ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ Ó«‘Ò≈ ÚÈ‚∂ «ÚÙÚ ’º Í Ò¬∆ ‘≈∂ «Ú⁄ ⁄ºÒ ‘∂ ’π ¡ ≈Ò∆Î≈«¬ Ù«È⁄Ú≈ ˘ º Á ’ «Áº  ∂ «‹√Á∂ È≈Ò À∫«’ø◊ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ Í≈«’√Â≈È, ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ Â∂ Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù È∂ ’π ¡ ≈Ò∆Î≈¬∆ ’∆Â≈¢ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ «Ú⁄ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á∂ ÈÚ∂ ∫ √Ú± Í Á≈ ÍÂ≈ ⁄º Ò ‰ Á∂ Ï≈¡Á Áπ È ∆¡≈ Ì «Ú⁄ ‚ ÍÀ Á ≈ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «‹√ ’≈È ’¬∆ ¡Î∆’∆ Á∂ Ù ª Á∆ Ô≈Â≈ ”Â∂ Ø ’ Ò◊≈ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ¡≈¬∆√∆√∆ È∂ «’‘≈ «’ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ ˘ Ø ’ ‰ Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ¿π √ Á∆ «¬√ «⁄ø  ≈ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À «’ ˙Ó∆’Ø È Ú∂  ∆¡À ∫ ‡ Á∂ Úˉ Á∂ Ï≈¡Á «¬√ «Ú⁄ Ì≈◊ ÒÀ ‰ Ú≈Ò∆ ‡∆Óª Ú≈Í√ «’Ú∂ ∫ Í‰◊∆¡ª¢ «¬‘ ÎÀ √ Ò≈ I ‡∆Óª Á∂ Ùπ  ± ¡ ≈Â∆ Ò∆◊ ÍÛ≈¡ Á∂ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ Áœ≈È «Ò¡≈ «◊¡≈ ‘À «‹√Á∂ È≈Ò «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ «Ú⁄ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ «ÚÙÚ ’º Í B@BB «ÚÙÚ ’ºÍ Ò¬∆ ¡≈÷∆ C ’π ¡ ≈Ò∆Î≈«¬ È≈Ò ¡≈¬∆√∆√∆ Ó«‘Ò≈ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ Á∂ ¡◊Ò∂ ⁄º ’  Ò¬∆ B Ú≈˱ ‡∆Óª Á≈ ÎÀ √ Ò≈ ‘π ø Á ≈¢ ¡≈¬∆√∆√∆ ¡Èπ √ ≈, ’π ¡ ≈Ò∆Î≈«¬ ”Â∂ ÎÀ √ Ò≈ ‘π ‰ ‡∆Ó À ∫ «’ø ◊ Á∂ ¡≈Ë≈ ”Â∂ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈ «‹Ú∂ ∫ «’ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ ÷∂ ‚ ‰ Á∆¡ª Ùª «Ú⁄ «˜’ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À «¬√Ò¬∆ Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù , Í≈«’√Â≈È Â∂ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ ‘π ‰ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ «Ú⁄ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ «Ú⁄ ’π ¡ ≈Ò∆Î≈¬∆ ’È◊∆¡ª¢ Ù«È⁄Ú≈ ˘

˙Ó∆’ØÈ Ú∂∆¡À∫‡ Á∆ Ú‹∑≈ È≈Ò ÓπÙ«’Ò ”⁄ ‡∆Ó «¬ø‚∆¡≈, Áº÷‰∆ ¡Î∆’≈ Áœ∂ ”Â∂ ÍÀ √’Á≈ ‘À ¡√

C ˘ B «ÈË≈ ÓÀ ⁄ ª Á≈ ÷∂ ‚ («˜ø Ï ≈ÏÚ∂ ÏÈ≈Ó Í≈«’√Â≈È Â∂ ¡Ó∆’≈ ÏÈ≈Ó Ê≈¬∆ÒÀ ∫ ‚) Ùπ  ± ‘Ø «◊¡≈ √∆ Í «ÁÈ Á≈ Â∆‹≈ ÓÀ ⁄ ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ ¡Â∂ Ùà ∆ ¶’≈ Á∂ «Ú⁄ È‘ƒ ’≈«¬¡≈ ‹≈ √«’¡≈ «’™«’ Ùà ∆ ¶’≈¬∆ ‡∆Ó Á∂ √≈Ê∆ ’Ó⁄≈∆ Á≈ «¬’ ÓÀ ∫ Ï ’Ø « Ú‚-AI Í≈˜∂ « ‡Ú Í≈«¬¡≈ «◊¡≈¢ ¡≈¬∆√∆√∆ Á∂ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ ÍÃ Ó π º ÷ ’«√ ‡∂ ‡ Ò∂ È∂ «’‘≈ «’ ¡√ƒ Ï≈’∆ «‘ø Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ «¬√ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ ˘ º Á ’’∂ ’≈¯∆ «È≈Ù ‘ª Í «¬È∑ ∂ ÿº ‡ √Ó∂ ∫ «Ú⁄ Ò◊≈¬∂ ◊¬∂ ’¬∆ ¡Î∆’∆ Á∂ Ù ª «Ú⁄ Ô≈Â≈ Ø ’ ’≈È ◊ø Ì ∆ ‹Ø ÷ Ó √∆ «’ ‡∆Ó ¡≈͉∂ Á∂ Ù Í‰ «Ú⁄ ¡√ÓÊ ‘Ø ‰ ◊∆¡ª¢ ˙Ê∂ ‘∆ D Ó≈⁄ ÂØ ∫ C ¡Íà À Ò Â’ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ «Ú⁄ ‘؉ Ú≈Ò∂ «ÚÙÚ ’ºÍ Ò¬∆ ’π¡≈Ò∆Î≈¬∆ ’È Ú≈Ò∆ ‡∆Óª ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈, «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚, Ì≈Â, Áº ÷ ‰ ¡Î∆’≈, «È¿±˜∆ÒÀ∫‚ (Ó∂˜Ï≈È), Í≈«’√Â≈È, ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜ Â∂ Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù ‘À ¢ ¿π È ∑ ª È∂ «’‘≈ «’ ¡≈¬∆√∆√∆ Ó«‘Ò≈ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ (B@BB ÂØ ∫ ∫ B@BE º ’ ) Á∂ Â∆√∂ ⁄º ’  «Ú⁄ ‡∆Óª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË≈ ’∂ H ÂØ ∫ A@ ’ «Áº  ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È «‹√ «Ú⁄ ‡∆Óª ¡≈√‡Ã ∂ « Ò¡≈, «¬ø ◊ ÒÀ ∫ ‚, Ì≈Â, Áº ÷ ‰ ¡Î∆’≈, «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚, Í≈«’√Â≈È, ÚÀ √ ‡«¬ø ‚ ∆˜, Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù , Ùà ∆ ¶’≈ ¡Â∂ ¡≈«¬ÒÀ ∫ ‚ ‘Ø ‰ ◊∆¡ª¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ : Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ «Ú⁄ Á«‘Ù ÍÀ Á ≈ ’È Ú≈Ò∂ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÈÚ∂ ∫ ± Í ’≈È Ì≈ Á∂ ¡◊Ò∂ Ó‘∆È∂ Á∂ Áœ  ∂ ˘ ÒÀ ’∂ «⁄ø  ≈ ÍÀ Á ≈ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¡Â∂ ¡≈◊≈Ó∆ «ÁȪ «Ú⁄ «÷‚≈∆¡ª Ò¬∆ «¬’ªÂÚ≈√ Á∂ «ÈÔÓª «Ú⁄ ÏÁÒ≈¡ ‘Ø √’Á≈ ‘À ¢ Ì≈ ˘ AG Á√ø Ï  ÂØ ∫ Ùπ  ± ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ ¡≈͉∂ Ò◊Í◊ G ‘¯Â∂ Á∂ Áœ  ∂ ”⁄ C ‡À √ ‡, C ÚÈ‚∂ ¡Â∂ D ‡∆-B@ ÓÀ ⁄ ÷∂ ‚ ‰ ‘È¢ «¬‘ ÓÀ ⁄ D √Ê≈Ȫ ‹Ø ‘ ≈È√Ï◊, √À ∫ ⁄π  ∆¡È, ÍÒ ¡Â∂ ’À Í ‡≈¿± È ”⁄ ÷∂ ‚ ∂ ‹≈‰◊∂ ¢ Á∂ Ù Á∂ ¿π º  ∆ «‘º √ ∂ ”⁄ Ó≈ÓÒ∂ Úº Ë ‘∂ ‘È ¡Â∂ ‡À √ ‡ √∆∆˜ Á∂ ÿº ‡ ÂØ ∫ ÿº ‡ B √Ê≈Ȫ ‹Ø ‘ ≈È√Ï◊ ¡Â∂ «Íà ‡ Ø « ¡≈ (√À ∫ ⁄π  ∆¡È Á∂ ’∆Ï) «Ú⁄ «¬√ ÈÚ∂ ∫ ± Í Á∆ ÒÍ∂ ‡ ”⁄ ¡≈ √’Á∂ ‘È¢ Ï∆√∆√∆¡≈¬∆ Á∂ «¬’ ¿π º Â Ó ¡«Ë’≈∆ ’Ø Ò Ø ∫ ‹ÁØ ∫ «¬√ Ï≈∂ Íπ º « ¤¡≈ «◊¡≈ ª ¿π È ∑ ª È∂ «’‘≈ «’ ‹ÁØ ∫ Â’ √≈˘ «¥’‡ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ (√∆¡À º √ ¬∂ ) Úº Ò Ø ∫ ¿π º Ê ∂ Á∆ ‘≈Ò Á≈ ÍÂ≈ È‘ƒ ⁄º Ò ‹ªÁ≈ ÂÁ Â’ ¡√ƒ ¡≈͉∂ ¡◊Ò∂ ’ÁÓ Á∂ Ï≈∂ «Ú⁄ È‘ƒ Áº √ √’Á∂ ¢ ÚÂÓ≈È ÍÃ Ø ◊ ≈Ó ¡Èπ √ ≈ Ì≈Â∆ ‡∆Ó ˘ Óπ ø Ï ¬∆ «Ú⁄ «È¿± ˜ ∆ÒÀ ∫ ‚ «÷Ò≈Î √∆∆˜ ıÂÓ

ÍπÂ◊≈Ò Á∂ Îπ‡Ï≈Ò ’ÒºÏ «Úº⁄ “˙Ó∆’ØÈ” Á∂ AC Ó≈ÓÒ∂ ¡≈¬∂ «Ò√ÏÈ- Íπ  Â◊≈Ò Á∂ «¬º ’ Í∂ Ù ∂ Ú  Îπ ‡ Ï≈Ò ’Òº Ï «Úº ⁄ ’Ø È ≈ Ú≈«¬√ Á∂ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÎÀ Ò ‰ Ú≈Ò∆ ÈÚƒ «’√Ó “˙Ó∆’Ø È ” Á∂ AC Ó≈Ó«Ò¡ª Á≈ ÍÂ≈ ⁄º « Ò¡≈ ‘À ¢ Á∂ Ù Á∂ «√‘ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆¢ “«’≈‚Ø ‹≈‹ ÈÀ Ù ÈÒ ‘À Ò Ê «¬ø √ ‡∆«⁄¿± ‡ ” È∂ Áº « √¡≈ «’ «Ò√ÏÈ √«Ê “ÏÀ Ò ∂ È À ∫ √ ¡À º √ ¬∂ ‚ ∆ √œ ’  ’Òº Ï ” Á∂ ÓÀ ∫ Ïª Á∆ ‹ª⁄ «Úº ⁄ Í≈˜∂ « ‡Ú ¡≈¿π ‰ Ú≈«Ò¡ª «Úº ⁄ «¬º ’ «Ú¡’Â∆ È∂ ‘≈Ò ‘∆ «Úº ⁄ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ Á∆ Ô≈Â≈ ’∆Â∆ √∆¢ √ø √ Ê≈ È∂ «’‘≈ «’ ’Ø « Ú‚-AI Á∂ ÁØ Ú ∂ ∫ ‡∆’∂ ÒÀ ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ú∆ «‹‘Û∂ ÒØ ’ Í≈˜∂ « ‡Ú ¡≈¿π ‰ Ú≈«Ò¡ª Á∂ √ø Í ’ «Úº ⁄ ‘∂ ‘È, ¿π È ∑ ª ˘ ‘ ‘≈Ò «Úº ⁄ ıπ Á ˘ «¬’ªÂÚ≈√ ’ ÒÀ ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢

Î∆Î≈ Íπ√’≈ Ò¬∆ ÓÀ√∆, ØÈ≈Ò‚Ø Â∂ √Ò≈‘ √Ó∂ AA «÷‚≈∆ È≈Ó˜Á

«‹¿± « ÷ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ÍÀ « √ √∂ ∫ ‡ ‹Ó∂ È (Í∆¡À º √ ‹∆) Á∂ Î≈Ú‚ «Ò˙È ÓÀ √ ∆, Ó≈È⁄À √ ‡ Ô± È ≈¬∆‡‚ Á∂ «¥√«‡¡≈ÈØ Ø È ≈Ò‚Ø Â∂ «ÒÚͱ Ò Á∂ Óπ ‘ ø Ó Á √Ò≈‘ √Ó∂  AA «÷‚≈∆¡ª ˘ Î∆Î≈ Á∂ √ÏØ Â Ó Íπ  Ù «÷‚≈∆ Íπ  √’≈ Ò¬∆ È≈Ó˜Á ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Îπ º ‡ Ï≈Ò Á∆ «ÚÙÚ √ø √ Ê≈ È∂ «¬√ Á∆ ‹≈‰’≈∆ «Áº  ∆¢ ‹∂  ± ¡ ª Á≈ ¡À Ò ≈È AG ‹ÈÚ∆ ˘ ’∆Â≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ È≈Ó˜Á «÷‚≈∆¡ª ”⁄ «¬È∑ ª «Âø È «÷‚≈∆¡ª ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «Í¤Ò∂ √≈Ò Á∂ ‹∂  ± Ï≈«¬È «Ó¿± « È÷ Á∂ ≈Ï‡ Ò∂ Ú ≈ÈÁØ Ú √’∆, Ó≈È⁄À √ ‡ «√‡∆ Á∂

‘Ø ‰ Á∂ Ï≈¡Á H ‹ª I Á√ø Ï  ˘ Ú≈È≈ ‘Ø ‰ ≈ ‘À ¢ Ï∆√∆√∆¡≈¬∆ Ì≈Ú∂ ∫ ÚÂÓ≈È «Ú⁄ Áœ  ∂ ˘ ÒÀ ’∂ ’π fi È‘ƒ ’«‘‰≈ ⁄≈‘π ø Á ≈, Í ¡◊Ò∂ ’π º fi «ÁȪ ”⁄ ¿π ‘ √∆¡À º √ ¬∂ ÚÒØ ∫ ÈÚ∂ ∫ Íà ’ ≈ Ï∆.A.A.EBI Á∂ Ï≈∂ ”⁄ ◊º Ò ’ √’Á≈ ‘À , «‹È∑ ∂ ͱ  ∆ Áπ È ∆¡≈ ˘ ⁄∂  ø È ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ Ï∆√∆√∆¡≈¬∆ ¡«Ë’≈∆ È∂ √ø ’ ∂  «Áº  ∂ «’ ÌÒ∂ ‘∆ «÷‚≈∆¡ª ˘ Óπ ø Ï ¬∆ ÂØ ∫ ‹Ø ‘ ≈È√Ï◊ ⁄≈‡‚ ‹‘≈˜ ≈‘ƒ Ì∂ « ‹¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈, Í ÏÁÒÁ∂ ‘≈Ò≈ «Ú⁄ ¿π È ∑ ª ˘ C ‹ª D «ÁÈ Á∂ √÷ «¬’ªÂÚ≈√ «Ú⁄ «‘‰≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À ¢ Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ ‘π ‰ Ì≈Â-¬∂ ‡∆Ó Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈ Á∂ Áœ  ∂ ”Â∂ ‘À ¢

’∂ « ÚÈ ‚∆ Ï± È , ⁄À Ò √∆ Á∂ ¡À È ◊Ø Ò ∂ ’ª‡∂ , ‹Ø  «◊È‘Ø , ∆¡Ò ÓÀ « ‚à ‚ Á∂ ’∆Ó Ï∂ ∫ ‹∂ Ó ≈, ÏØ  ± √ ∆¡≈ ‚Ø  ‡Óπ ø ‚ Á∂ √‡Ã ≈ ¬∆’ ¡À  «Òø ◊ ‘≈ÒÀ ∫ ‚ Â∂ Í∆¡À º √ ‹∆ Á∂ ’≈«¬Ò∆¬∂ È ¡À º Ó Ï≈Í∂ Â∂ È∂ Ó ≈ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘È¢ Ó«‘Ò≈ Íπ  √’≈ ”⁄ Ó«‘Ò≈ √π Í  Ò∆◊ Á∆¡ª «÷‚≈Ȫ Á≈ ÁÏÁÏ≈ «‘≈ Â∂ ¡≈√∂ È Ò Á∆ «Ú«Ú¡≈È∂ «Ó¬∂ ‚ ∂ Ó ≈, «√‡∆ Á∆ Òº ’ ∆ Ïà ª ‹ Â∂ ¡À Ò ∂ È Ú∑ ≈ ¬∆‡ ¡Â∂ ⁄À Ò √∆ Á∆ √À Ó ’∂  , Ó≈◊‚≈Ò∂ È ≈ ¡À « ’√È, Í∂  «ÈÒ∂ ‘≈‚ Â∂ ‹∆-√Ø - Ôπ È Á≈¡Ú∂ Á ≈ª ”⁄ Ù≈ÓÒ ‘È¢

’ØØÈ≈ Ú≈«¬√ Á∂ ÈÚ∂∫ ±Í È∂ Áº÷‰∆ ¡Î∆’≈ ”⁄ Ø’∂ ÷∂‚

’À Í ‡≈¿± È - Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’∆ ”⁄ ÈÚ∂ ∫ ’Ø  Ø È ≈ Ú≈«¬√ √Ú± Í Á≈ ÍÂ≈ Òº ◊ ‰ Á∂ ’≈È ÷∂ ‚ ª ˘ Ø ’ ‰≈ «Í¡≈, «‹√Á∂ ⁄ÒÁ∂ ‡∆Óª ˘ Ô≈Â≈ Í≈Ïø Á ∆ Òº ◊ ‰ ÂØ ∫ Í«‘Òª ¿π º Ê ∂ Ú≈È≈ ‘Ø ‰ ≈ «Í¡≈ ¡Â∂ ◊Ø Ò Î Á∂ ÈÚ∂ ∫ ‚∆Í∆ «ÚÙÚ ‡±  Á∂ Í«‘Ò∂ ¡≈ÔØ ‹ È ”Â∂ ıÂ≈ Óø ‚ ≈¿π ‰ Òº ◊ ≈¢ Ô± È ≈¬∆«‡‚ ◊Ï∆ ⁄À ∫ Í∆¡È«ÙÍ (Ô± ¡ ≈√∆) «Ú⁄ D ◊Ï∆ ‡∆Óª ÷∂ ‚ ‰ Ú≈Ò∆¡ª √∆, Í Ú∂ Ò Ù ’Òº Ï ’≈«‚Î ¡Â∂ √’≈Ò∂ ‡ È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ «¬√˘ ¤º ‚ ‰≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ √∆ «’™«’ «Ï‡Ã ∂ È Ùπ º ’ Ú≈ ÂØ ∫ Ô≈Â≈ Í≈Ïø Á ∆ Ò◊≈¿π ‰ Á∆ «Â¡≈∆ ’ «‘≈ √∆¢ ’≈«‚Î È∂ ‡«Úº ‡  ”Â∂ «’‘≈ «’ Áº ÷ ‰ ¡Î∆’≈ ”⁄ ‘≈Ò «¬ø È ∆ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÏÁÒ‰ È≈Ò ‘π ‰ ¡√ƒ ¡≈͉∂ ’Ó⁄≈∆¡ª ˘ ¤∂  ∆ ÂØ ∫ ¤∂  ∆ Ú≈Í√ «Ò¡≈¿π ‰ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘ª¢ √≈‚≈ «Ë¡≈È ¡≈͉∂ ÒØ ’ ª Á∆ √π  º « ÷¡≈ ”Â∂ ‘À ¡Â∂ ¡√ƒ Âπ ‘ ≈˘ «’√∂ Ú∆ ÿ‡È≈¥Ó √Ïø Ë ∆ ¡Í‚∂ ‡ º ÷ ª◊∂ ¢ √’≈Ò∂ ‡ È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ Ú∆ ¤∂  ∆ ÂØ ∫ ¤∂  ∆ ‹≈‰ Á∆ ’Ø « ÙÙ ’ ‘∂ ‘È¢ ¡«Ë’≈∆¡ª È∂ Ùπ º ’ Ú≈ ˘ Áº « √¡≈ «’ Ô± ¡ ≈√∆ ÷∂ ‚ ª ˘ Ïø Á ’ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈, «‹√Á∆ ÿØ Ù ‰≈ Ï≈¡Á «Ú⁄ ‘Ø ‰ Á∆ ¿π Ó ∆Á ‘À ¢ ’≈«‚Î ˘ ¡À  Ú≈ ˘ ‹Ø ‘ ≈È√Ï◊ «Ú⁄ Ò≈«¬ø √ È≈Ò ÷∂ ‚ ‰≈ √∆, ‹ÁØ ∫ «’ √’≈Ò∂ ‡ ˘ Ù«È⁄Ú≈ ˘ ‚ÏÈ «Ú⁄ Ù≈’ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ √∆¢ ◊Ø Ò Î Á∂ ‹≈ÏÏ◊ ˙ÍÈ Á≈ Í«‘Ò≈ Áœ  Ùπ º ’ Ú≈ ˘ √Ú∂  ∂ F Ú‹∂ Ùπ  ± ‘Ø « ¬¡≈¢ Á± ‹ ≈ Áœ  √Ú∂  ∂ G Ú‹∂ Ùπ  ± ‘Ø « ¬¡≈, Í ÂÁ Â’ AE «Ïà « ‡Ù ¡Â∂ ¡≈«¬«Ù ◊Ø Ò Î È≈Ó Ú≈Í√ ÒÀ ⁄π º ’ ∂ √È¢

CB Ú≈ Á∆ ⁄À∫Í∆¡È ¡Ó∆’∆ ‡∆Ó ‚∂«Ú√ ’ºÍ ‡À«È√ Î≈¬∆ÈÒ˜ ⁄Ø∫ Ï≈‘

Â∂˜ ◊∂∫ÁÏ≈˜ Ù≈ÁπÒ ·≈’πÈ∂ ¡≈͉∆ ◊ÒÎÃÀ∫‚ «ÓÂ≈Ò∆ Í≈±Ò’ È≈Ò ’∆Â∆ Óø◊‰∆ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Ì≈ ”⁄ «¬√ √Ó∂ ∫ «Ú¡≈‘ª Á≈ √∆˜È ⁄Ò «‘≈ ‘À Â∂ ‡∆Ó «¬ø ‚ ∆¡≈ Á∂ ’¬∆ «÷‚≈∆ «¬√ ”⁄ «Íº ¤ ∂ È‘ƒ ‘È¢ Í«‘Òª ≈‹√Ê≈È ≈«¬Ò˜ Á∂ ¡≈Ò≈¿± ∫ ‚ «÷‚≈∆ ≈‘π Ò Â∂ Ú Â∆¡≈ È∂ «Ú¡≈‘ ’ «Ò¡≈ ‘À ª ‘π ‰ Ì≈Â∆ ‡∆Ó Á∂ Â∂ ˜ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ Ù≈Áπ Ò ·≈’π  È∂ ¡≈͉∆ ◊ÒÎà À ∫ ‚ «ÓÂ≈Ò∆ Í≈± Ò ’ Á∂ È≈Ò Óø ◊ ‰∆ ’ Ò¬∆ ‘À ¢ √±  ª Óπ  ≈Ï’ Ù≈Áπ Ò Á∂ Óø ◊ ‰∆ √Ó≈◊Ó ˘ ’≈¯∆ «Èº ‹ ∆ º « ÷¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ √Ó≈◊Ó ”⁄ «√¯ GE ÒØ ’ ª ˘ Ïπ Ò ≈«¬¡≈ «◊¡≈ √∆ ‹Ø Í«Ú≈’ Â∂ ı≈√ ÁØ √  √È¢ «’¡≈√ «¬‘ Ò◊≈¬∂ ‹≈ ‘∂ ‘È «’ Ù≈Áπ Ò ·≈’π  B@BB Á∂ ¡≈¬∆√∆√∆‡∆-B@ Á∂ Ï≈¡Á «Ú¡≈‘ ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘È¢ Ù≈Áπ Ò ·≈’π  ‡∆-B@ «ÚÙÚ ’º Í ÷∂ ‚ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «Á÷≈¬∆ «Áº  ∂ √È Í ‡∆-B@ «ÚÙÚ ’º Í ”⁄ ¿π ‘ ’π fi ı≈√ Íà Á ÙÈ È‘ƒ ’ √’∂ √È¢ Ù≈Áπ Ò È∂ Ì≈ ÚÒØ ∫ D ‡À √ ‡, AE ÚÈ-‚∂ Â∂ BC ‡∆-B@ ÓÀ ⁄ ÷∂ ‚ ∂ ‘È «‹√ ”⁄ ¥ÓÚ≈ AD, BB Â∂ CA «Ú’‡ª ¡≈͉∂ Ȫ ’∆Â∆¡ª ‘È¢

Ú≈«Ùø◊‡È (¡ÀºÈ. ¡≈. ¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)«’≈‚ CB Ú≈ Á∆ ⁄À ∫ Í∆¡È ¡Ó∆’∆ ‡∆Ó ’Ø ¶ Ï∆¡≈ ÂØ ∫ ÙÓÈ≈’ ‘≈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‚∂ « Ú√ ’º Í ‡À«È√ Î≈¬∆ÈÒ˜ ÂØ∫ Ï≈‘ ‘Ø ◊¬∆¢ ¡Ó∆’≈ ˘ @-B È≈Ò ‘≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈ «’™«’ ∆Ò∆ ˙Í∂ Ò ’≈ Â∂ ‹À ’ √≈’ ‚ÏÒ˜ ÓÀ ⁄ ”⁄ ’Ø ¶ Ï∆¡≈ Á∂ ‹π ¡ ≈È √À Ï ∂ « √‡∆¡È ’Ï≈Ò ≈Ï‡ Î≈≈‘ ÂØ ∫ Í«‘Òª √À º ‡ ”⁄ ͺ ¤ Û‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «‡≈«¬ ‘Ø ◊¬∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª ‚À È ∆¡Ò «¬Ò≈‘∆ ◊≈Ò≈È È∂ ‹≈È «¬√È∂ √ ˘ F-C,C-F, G-F È≈Ò ‘≈ ’∂ Ï≈Ï∆ ’∆Â∆ √∆¢ Îª«√√ «‡¡≈ÎØ È∂ «È’Ø Ò √ Ó∂ ‹ ∆¡≈ ˘ D-F, F-C, G-F È≈Ò ‘≈ ’∂ ¡Ó∆’≈ ÏÛ «ÁÚ≈¬∆ √∆¢ «¬√∂ «Ú⁄ ± √ È∂ «Í¤Ò∆ ‹∂  ± √Í∂ È ˘ B-A È≈Ò ‘≈ ’∂ Ï≈‘ ’ «Áº  ≈¢ «¬√ È≈Ò ◊π º Í Á∆ Á± √ ∆ ‡∆Ó Á∂ ◊π º Í ”⁄ ÈØ Ú ≈’

‹Ø ’ Ø « Ú’ Á∆ √Ï∆¡≈ ¡◊Ò∂ Áœ  ”⁄ Í‘π ø ⁄ ◊¬∆¢ ± √ ∆ ‡À « È√ Ó‘≈√ø ÿ Á∆ ‡∆Ó Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’π ¡ ≈‡ Î≈¬∆ÈÒ ”⁄ √Ú∆‚È È≈Ò ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ ¿π Ê ∂ «¬‡Ò∆ Á∆ ‡º ’  ¥Ø ¬ ∂ Ù ∆¡≈ È≈Ò, ÏÂ≈È∆¡≈ Á∆ ‹ÓÈ∆ Â∂ √Ï∆¡≈ Á∆ ’˜≈÷√Â≈È È≈Ò ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ ‹ÓÈ∆ È∂ ¡≈√‡Ã ∆ ¡≈ ˘ B-A È≈Ò ‘≈«¬¡≈ ‹ÁØ ∫ «’ ¥Ø ¬ ∂ Ù ∆¡≈ È∂ ‘ø ◊ ∆ ˘ «¬√∂ ¡ø   È≈Ò Ó≈ «Áº  ∆¢ ’˜≈÷√Â≈È È∂ ’À È ∂ ‚ ≈ ˘ C-@ È≈Ò ‘≈«¬¡≈ ª ÏÂ≈È∆¡≈ È∂ ⁄À ’ ◊‰≈«‹¡≈ ˘ B-A È≈Ò «Ù’√ «Áº  ∆¢

ÏÀ‚«Óø‡È: «√ø˱ «¬ø‚ØÈ∂Ù∆¡≈ ˙ÍÈ ¡≈√‡Ã∂Ò∆¡≈ Á≈ √≈Ï’≈ √«ÍÈ Ù∂È Ú≈È √Û’ ‘≈Á√∂ ”⁄ ˜÷Ó∆ Á∂ √ÀÓ∆ Î≈¬∆ÈÒ «Ú⁄ ‘≈∆ Ï≈Ò∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Â∆‹≈ Á‹≈ Íà ≈ Í ÁØ Ú≈ Á∆ ˙¶«Í’ ˆÓ≈ ‹∂  ± Í∆.Ú∆. «√ø Ë ± ˘ «¬ø ‚ Ø È ∂ Ù ∆¡≈ ˙ÍÈ √π Í  A@@@ ‡±  È≈ÓÀ ∫ ‡ Á∂ √À Ó ∆ Î≈¬∆ÈÒ «Ú⁄ Áπ È ∆¡≈ Á∆ HÚ∂ ∫ Èø Ï  Á∆ «÷‚≈È √≈Ï’≈ «ÚÙÚ ⁄À ∫ Í∆¡È Ê≈¬∆ÒÀ ∫ ‚ Á∆ ∂ ⁄ ≈ÈØ ’ «¬ø  ≈ÈØ È È∂ ED «Óø ‡ «Ú⁄ AE-BA, BA-I, BA-AD È≈Ò ‘≈ «Áº  ≈¢ «¬‘ «√ø Ë ± Á∆ √À Ó ∆ Î≈¬∆ÈÒ «Ú⁄ Ò◊≈Â≈ Â∆‹∆ Ú≈ ‘≈ √∆¢ ¿π ‘ «Í¤Ò∂ ‘¯Â∂ «¬ø ‚ Ø È ∂ Ù ∆¡≈ Ó≈√‡˜ ¡Â∂ ¡’± Ï  «Ú⁄ ÎÀ ∫ ⁄ ˙ÍÈ ”⁄ √À Ó ∆ Î≈¬∆ÈÒ «Ú⁄ ‘≈È ÂØ ∫ Í«‘Òª ‡Ø ’ ∆˙ ˙¶«Í’ «Ú⁄ Ú∆ √À Ó ∆ Î≈¬∆ÈÒ ‘≈ ◊¬∆ √∆¢

’À È Ï∂  ≈ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈ Á∂ √≈Ï’≈ √«ÍÈ Ù∂ È Ú≈È ÓØ ‡ √≈¬∆’Ò ⁄Ò≈™Á∂ √Ó∂ ∫ ‘≈Á√∂ Á≈ «Ù’≈ ‘Ø ◊¬∂ ¢ ‘≈Òª«’ ¿π È ∑ ª ˘ ’Ø ¬ ∆ ◊ø Ì ∆ √º ‡ È‘ƒ Òº ◊ ∆ ‘À , «Î Ú∆ ¿π ‘ ⁄À º ’ ¡Í Ò¬∆ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ Á≈÷Ò ‘È¢ Ú≈È ¡≈͉∂ Íπ º Â  ‹À ’ √È È≈Ò ¡≈͉≈ ÓØ ‡ √≈¬∆’Ò ⁄Ò≈ ‘∂ √È, ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ «‚º ◊ ∂ ª AE Ó∆‡ ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ Á±  ∆ Â’ «ÿ√ÛÁ∂ ⁄Ò∂ ◊¬∂ ¢ ‘≈Á√∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ù∂ È Ú≈È È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ ∫ ÊØ Û ∑ ≈ ˜ıÓ∆ ‘ª Â∂ Ï‘π  Áπ ÷ ∆ ‘ª¢ Ú≈È ‘≈Á√∂ ÂØ ∫ Âπ  ø  Ï≈¡Á ‘√ÍÂ≈Ò È‘ƒ ◊¬∂ Í Ï≈¡Á ”⁄ ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ √œ ∫ ’∂ ¿π º · ∂ ª ¿π È ∑ ª ˘ ’¬∆

Ê≈Úª ”Â∂ ÁÁ Ó«‘√± √ ‘Ø « ¬¡≈¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π È ∑ ª È∂ ‘√ÍÂ≈Ò ”⁄ Á≈÷Ò ‘Ø ’∂ ⁄À º ’ ¡Í ’Ú≈«¬¡≈¢

EB √≈Ò≈ ◊∂ ∫ ÁÏ≈˜ Ù∂ È Ú≈È «¬√ ‚ ÂØ ∫ ‘√ÍÂ≈Ò ◊¬∂ «’ Ù≈«¬Á ¿π È ∑ ª Á≈ ÍÀ  ‡π º ‡ «◊¡≈ ‘À ‹ª ¿π È ∑ ª Á∂ ⁄± Ò ∑ ∂ ”⁄ √º ‡ Òº ◊ ∆ ‘À ¢ «¬√ ‘≈Á√∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈¬∆ √«ÍÈ ¡‹∂ Ú∆ ¡≈◊≈Ó∆ ¬∂ Ù ∂ ˜ √∆∆˜ Ò¬∆ Íà √ ≈‰ ’º Ú ª ˘ «ÈÌ≈¿π ‰ Á∆ ¿π Ó ∆Á ’Á∂ ‘È, ‹Ø H Á√ø Ï  ÂØ ∫ ◊≈Ï≈ «Ú⁄ Ùπ  ± ‘Ø ‘∆ ‘À ¢ ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈¬∆ Ó∆‚∆¡≈ ”⁄ ¡≈¬∆ ıÏ ¡Èπ √ ≈ Ú≈È ÓÀ Ò ÏØ  È «Ú⁄ ¡≈͉∂ Íπ º Â  ‹À ’ √È È≈Ò ¡≈͉∂ C@@ «’ÒØ Ì≈∂ ÓØ ‡ √≈¬∆’Ò Á∆ √Ú≈∆ ’ ‘∂ √È Â∂ «¬√∂ √Ó∂ ∫ ÓØ ‡ √≈¬∆’Ò «Î√Ò «◊¡≈ Â∂ ¿π ‘ ‘≈Á√≈◊à √  ‘Ø ◊¬∂ ¢


˙Ó Âz∂Ô≈Ï’Ó Ô‹≈ Ó∑∂,

◊∞± «√÷∞ «√÷∞ ◊∞± ‘À ¬∂’Ø ◊∞ ¿∞ÍÁ∂√∞ ⁄Ò≈¬∂® ≈Ó È≈Ó ÓßÂ∞ «‘ÁÀ Á∂ÚÀ È≈È’ «ÓÒ‰∞ √∞Ì≈¬∂®

√∞ÿ‰«ÁÓ Í∞Ù‡∆ ÚËÈÓ... ¿∞Ú≈ ∞’«ÚÓ ÏßËÈ≈ «Óz± ÓØ’Ù∂¡≈∫ Ó≈«ÓzÂ≈∫Ó...

MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

www.nripost.com

ÓÈπº÷Â≈ Ò¬∆ ⁄≈ȉ-ÓπÈ≈≈ √Ã∆ ◊π± ◊ÃøÊ √≈«‘Ï

√ ± ‹ ◊«Ã ‘‰

ÙÈ∆ Óº«√¡ ≈ ˘ Ò º◊ « ‘À √≈Ò Á≈ ¡≈ ÷ ∆ √± ‹ ◊둉 D Á√øÏ B@BA, Ù«È⁄Ú≈ ˘ √Ú∂∂ A@:EI ”Â∂ Ùπ± ‘ØÚ∂◊≈ Â∂ ÁπÍ«‘ A:@C ”Â∂ ¡≈͉∂ «√÷ ”Â∂ Í‘πø⁄∂◊≈; ÁπÍ«‘ C:@G Ú‹∂ ËÂ∆ ◊둉 Á∂ Í¤≈Ú∂∫ ÂØ ‘Ø ‹≈Ú∂◊∆ Óπ’ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √±  ‹ ◊à « ‘‰ ˘ ‹Ø « ÂÙ Ù≈√Â ”⁄ «¬’ Ó‘º  Úͱ  È ÷◊Ø Ò ∆ ÿ‡È≈ Óø « È¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ √±  ‹ ◊à « ‘‰ Ú∂ Ò ∂ √±  ‹ Í∆Û ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È «‹√ ’≈È √±  ‹ Á∆ Ùπ º Ì Â≈ ”⁄ ’Ó∆ ¡≈ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ‹Ø « ÂÙ Ù≈√Â ”⁄ √±  ‹ ˘ ◊à « ‘¡ª ˘ ≈‹≈ Óø « È¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ √±  ‹ Á≈ √ø Ï ø Ë ¡≈ÂÓ≈, «ÍÂ≈ Â∂ ¿π º ⁄ ¡‘π Á ∂ È≈Ò Ú∆ ‘À ¢ AI ÈÚø Ï  ˘ ⁄ø Á  ◊à « ‘‰ Òº ◊ ≈¢ «¬√ ÂØ ∫ AE «ÁȪ Ï≈¡Á Ô≈È∆ D Á√ø Ï  B@BA ˘ √±  ‹ ◊à « ‘‰ Òº ◊ ‰ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ «¬‘ √±  ‹ ◊à « ‘‰ √≈Ò B@BA Á≈ ¡≈÷∆ ◊à « ‘‰ ‘À ¢ Íø ⁄ ª◊ ¡Èπ √ ≈ D Á√ø Ï  B@BA, Ù«È⁄Ú≈ ˘ Ó≈◊Ù∆Ù Óº « √¡≈ Á∆ «¥ÙÈ Íº ÷ Á∆ Óº « √¡≈ Á∆ «ÂÊ∆ ˘ Òº ◊ ∂ ◊ ≈¢ «¬‘ «ÁÈ ÙÈ∆ Á∂ Ú ˘ √Ó«Í ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ Ù≈√Âª ¡Èπ √ ≈ √±  ‹ Á∂ Ú , ÙÈ∆ Á∂ Ú Á∂ «ÍÂ≈ ‘È¢ ÙÈ∆ Â∂ √±  ‹ È≈Ò ‹π Û ∆¡ª ≈Ù∆¡ª ˘ «¬√ «ÁÈ ÷≈√ √≈ÚË≈È∆ Ú‰∆ ÍÚ∂ ◊ ∆¢ «¬‘ ◊à « ‘‰ Ì≈Â∆ √Ó∂ ∫ ¡Èπ √ ≈ √Ú∂  ∂ A@:EI ”Â∂ Ùπ  ± ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Â∂ Áπ Í «‘ A:@C ”Â∂ ¡≈͉∂ «√÷ ”Â∂ Í‘π ø ⁄ ∂ ◊ ≈¢ Áπ Í «‘ C:@G Ú‹∂ ËÂ∆ ◊à « ‘‰ Á∂ Í¤≈Ú∂ ∫ ÂØ ∫ Óπ ’ Â ‘Ø ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢

«¬ºÊ∂ Ș ¡≈Ú∂◊≈ ◊둉

«¬È∑ª ◊ºÒª Á≈ º÷Ø «Ë¡≈È ◊ÌÚÂ∆ ¡œ  ª ˘ ÿ ÂØ ∫ Ï≈‘ È‘ƒ «È’Ò‰≈ ⁄≈‘∆Á≈¢ ◊à « ‘‰ Á∆ œ Ù È∆ Ϻ ⁄ ∂ Á∆ «√‘ Ҭ∆ ·∆’ È‘ƒ ‘π ø Á ∆¢ ◊à « ‘‰ Áœ  ≈È ◊ÌÚÂ∆ ¡œ  ª ˘ √± ¬ ∆ ”⁄ Ë≈◊≈ È‘ƒ Í≈¿π ‰ ≈ ⁄≈‘∆Á≈¢ ◊à « ‘‰ ÷ÂÓ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬ÙÈ≈È ’Ø ¢ ◊à « ‘‰ ˘ ÷π º Ò ∑ ∆ ¡ª ¡º ÷ ª È≈Ò È≈ Á∂ ÷ Ø ¢ «¬√ ˘ Á±  Ï∆È ‹ª ¡À È ’ª ≈‘ƒ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ◊à « ‘‰ Áœ  ≈È ÌØ ‹ È È≈ ’Ø ¢ ‹∂ ’  ’Ø ¬ ∆ «Ú’ÒÍ È‘ƒ ‘À ª Âπ Ò √∆ Á∆¡ª ͺ  ∆¡ª ˘ ÷≈‰∂ Á∂ Í’Ú≈Ȫ «Úº ⁄ º ÷ Ø ¢ ◊à « ‘‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÌØ ‹ È Â∂ ’º Í Û∂ Á≈È ’È≈ Ùπ Ì Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢

√≈Ò B@BB ”⁄ Òº◊‰◊∂ D ◊둉 √≈Ò B@BB «Úº ⁄ D ◊à « ‘‰ Òº ◊ ‰◊∂ ¢ B √±  ‹ ◊à « ‘‰ Â∂ B ⁄ø Á  ◊à « ‘‰¢ C@ ¡Íà À Ò ˘ ¡ø Ù ’ √±  ‹ ◊à « ‘‰ Â∂ AE Ó¬∆ ˘ ͱ  È ⁄ø Á  ◊à « ‘‰ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ Á± ‹ ≈ √±  ‹ ◊à « ‘‰ BE ¡’± Ï  ˘ ¡ø Ù ’ ‘∂ ◊ ≈¢ G ÈÚø Ï  ˘ ͱ  È ⁄ø Á  ◊à « ‘‰ Òº ◊ ∂ ◊ ≈¢

D Á√ø Ï , B@BA ˘ Ó≈◊≈Ù∆Ù Ó‘∆È∂ Á∆ Óº « √¡≈ Ô≈È∆ «¥ÙÈ Íº ÷ «ÂÊ∆ ˘ ¡≈÷∆ √±  ‹ ◊à « ‘‰ Áº ÷ ‰∆ ¡Î∆’≈, ¡ø ‡ ≈’«‡’≈, ¡≈√‡Ã ∂ Ò ∆¡≈, Áº ÷ ‰∆ ¡Ó∆’≈ Â∂ ¡‡Òª«‡’ Á∂ Áº ÷ ‰∆ «‘º √ ∂ Á∂ «ÈÚ≈√∆¡ª ˘ Ș ¡≈Ú∂ ◊ ≈¢ Ì≈ ”⁄ «¬√ Á≈ ¡√ «˜¡≈Á≈ È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ √±  ‹ ◊à « ‘‰ ¿π Á Ø ∫ ‘π ø Á À ‹ÁØ ∫ ⁄ø Á Ó≈ √±  ‹ Â∂ ËÂ∆ «Ú⁄’≈ ¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢

’π Á  È∂ «¬√ ËÂ∆ ˘ ¬∂ È ≈ Ó≈Ò≈Ó≈Ò ’∆Â≈ ‘À «’ ‹∂ ’≈‰∆ Úø ‚ ˘ Ø ’ ’∂ ¤«’¡≈ ‹≈Ú∂ ª «¬√ √ø √ ≈ ”⁄Ø ∫ Ìπ º ÷ , Èø ◊ Â∂ ˆ∆Ï∆ ˘ √«‘‹∂ ‘∆ Á±  ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ «Ú«◊¡≈È «Ú⁄ ‘Ø ¬ ∂ «¬È’Ò≈Ï∆ «Ú’≈√ Á∂ Ï≈Ú‹± Á ¡º ‹ Á≈ ÓÈπ º ÷ ‘¿π Ó À , ¬∆÷≈ Â∂ ‘Ú√ Á∆ ‹’Û ”⁄ ‹’«Û¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ‘À ¢ «¬√∂ ‘Ú√ Á≈ «¬‘ ÈÂ∆‹≈ ‘À «’ √ø √ ≈ «Ú⁄Ò∂ ’π Á Â∆ Ú√∆«Ò¡ª Á∆ Ï∂  «‘Ó∆ È≈Ò ÚÂØ ∫ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À , «‹√ ’’∂ «¬‘ ËÂ∆ ÂÏ≈‘∆ Úº Ò ÏÛ∆ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÚË ‘∆ ‘À ¢ «¬√ √Ó∂ ∫ √ø √ ≈ ˘ ¡«‹‘∆ √∂ Ë Á∆ ÒØ Û ‘À , «‹√ √Á’≈ √ø √ ≈ ˘ ÂÏ≈‘∆ Á∂ √Â∂ ÂØ ∫ ÓØ « Û¡≈ ‹≈ √’∂ ¢ ¡«‹‘∆ ‹∆ÚÈ ‹≈⁄ Á∆ ÒØ Û ‘À , «‹√ È≈Ò √Ó≈‹ ”⁄Ø ∫ ȯ Â∂ ¬∆÷≈ Á±  ‘Ø √’∂ ¢ ¡«‹‘∂ ÎÒ√¯∂ Á∆ ÒØ Û ‘À , «‹√ ≈‘ƒ ‘¿π Ó À Â∂ Ò≈Ò√≈ Á∆ ʪ ¡≈Í√∆ «Í¡≈, ‘ÓÁÁ∆ Â∂ «ÓÒÚÂÈ ”⁄ Ú≈Ë≈ ‘Ø Ú ∂ ¢ «¬È∑ ª √ÌȪ Á≈ ‹Ú≈Ï √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï ”⁄ ‘À , «‹√ Á∆ √ø Í ≈ÁÈ≈ ’Ø ¬ ∆ D √Á∆¡ª Í«‘Òª √à ∆ ◊π  ± ¡‹È Á∂ Ú ‹∆ È∂ ’∆Â∆ √∆¢

√Óπº⁄∆ ÒØ’≈¬∆ Ò¬∆ Ï÷Ù∆ ‹∆ÚÈ ‹≈⁄ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï ”⁄ «‹º Ê ∂ ’≈«Ú ’Ò≈ ¡≈͉∂ «√ı ¿π º  ∂ ‘À , ¿π º Ê ∂ √≈∆ ÒØ ’ ≈¬∆ Ò¬∆ ¡«‹‘∆ ‹∆ÚÈ ‹≈⁄ Á∆ Ïı«ÙÙ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À , «‹√ ˘ ¡Í‰≈¿π ‰ È≈Ò «¬√ √ø √ ≈ ”⁄Ø ∫ ȯÂ, ¿± ⁄ È∆⁄, ÒÛ≈¬∆-fi◊Û∂ Â∂ ˆ∆Ï∆ ıÂÓ ‘Ø √’Á∂ ‘È Â∂ «¬√ √ø √ ≈ ˘ √Ú◊ ± Í Íà ≈ Í ‘Ø √’Á≈ ‘À ¢ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï Á∆ ⁄È≈ Ó‘≈È ¡≈ÂÓ≈Úª È∂ ¿π Á Ø ∫ ’∆Â∆, ‹ÁØ ∫ ¿π ‘ ’≈Á È≈Ò «¬’«Ó’ ‘π ø Á ∆¡ª √È Â∂ ¿π √ ∂ Á∂ ¡≈Á∂ Ù ª ˘ ¿π È ∑ ª È∂ Ó≈ÈÚÂ≈ Â∆’ Í‘π ø ⁄ ≈«¬¡≈¢

‹≈Â-Í≈ Á∂ «ÚÂ’∂ Á≈ ÷ø‚È «¬È∑ª ≈Ù∆¡ª ˘ Ú‰∆ ÍÚ∂◊∆ √≈ÚË≈È∆ «√øÿ ≈Ù∆ÎÒ √±  ‹ ◊à « ‘‰ Áœ  ≈È «√ø ÿ ≈Ù∆ Ú≈«Ò¡ª ˘ «√‘ Á≈ «Ë¡≈È º ÷ ‰≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢ √±  ‹ Á∂ Ú «√ø ÿ ≈Ù∆ Á∂ √Ú≈Ó∆ ‘È¢ Ú≈‘È ¡≈«Á Á∆ ÚÂØ ∫ ”⁄ √≈ÚË≈È∆ Ú‰∆ ÍÚ∂ ◊ ∆¢ Ï≈‰∆ ”Â∂ √ø ‹ Ó º « ÷˙¢ «¬√ È≈Ò Ï‰∂ ω≈¬∂ ’ø Ó «Ú◊Û Ú∆ √’Á∂ ‘È¢

Ó’ ≈Ù∆ÎÒ Ó’ ≈Ù∆ Á∂ √Ú≈Ó∆ ÙÈ∆ Á∂ Ú ‘È¢ Óœ ‹ ± Á ≈ √Ó∂ ∫ ÙÈ∆ Á∂ Ú Âπ ‘ ≈‚∆ ‘∆ ≈Ù∆ ”⁄ «Ï≈‹Ó≈È ‘È¢ ÙÈ∆ Á∆ √≈Û∑ √ Â∆ Ú∆ Âπ ‘ ≈‚∆ ≈Ù∆ ”Â∂ ⁄º Ò ‘∆ ‘À ¢ «¬√ «ÁÈ ËÈ, «√‘ Â∂ «Ú¡≈‘π  ≈ ‹∆ÚÈ ˘ ÒÀ ’∂ ◊ø Ì ∆ ‘Ø ¢ ‰≈¡ Â∂ «ÚÚ≈Á Á∆ √«ÊÂ∆ È≈ ω∂ ¢

’πøÌ ≈Ù∆ÎÒ ÙÈ∆ Á∂ Ú ’π ø Ì ≈Ù∆ Á∂ Ú∆ √Ú≈Ó∆ ‘È¢ ’π ø Ì ≈Ù∆ ”Â∂ ÙÈ∆ Á∆ √≈Û∑ √ Â∆ ⁄º Ò ‘∆ ‘À ¢ ’π ø Ì ≈Ù∆ Ú≈«Ò¡ª ˘ «√‘ Á≈ «Ë¡≈È º ÷ ‰≈ ÍÚ∂ ◊ ≈¢ Áπ Ù Ó‰ √◊Ó «‘‰◊∂ ¢ ¡≈ÍÓ∆¡ª ÔØ ‹ È≈Úª ˘ ÒÀ ’∂ ⁄œ ’ √ ‘Ø ¢ ’˜ Á∂ ‰ Â∂ ÒÀ ‰ Á∆ √«ÊÂ∆ ÂØ ∫ Ï⁄Ø ¢

¿π‘ ◊ºÒª «‹È∑ª Á≈ Âπ‘≈˘ √±‹ ◊둉 Áœ≈È ’È≈ ⁄≈‘∆ÁÀ Í≈Ò‰ ÈÀ Ù ÈÒ ¬∂ ¡ Ø È œ « ‡’√ ¡À ∫ ‚ √Í∂ √ ¡À ‚ «Ó«È√‡Ã ∂ Ù È (È≈√≈) ¡Èπ √ ≈ ÒØ ’ ª ˘ √≈ÚË≈È «‘‰≈ ⁄≈‘∆ÁÀ Â∂ ¡≈͉∆¡ª ¡º ÷ ª Á∆ √π  º « ÷¡≈ Ò¬∆ ”¡À ’ «ÒÍ√ ◊Ò≈√” Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ÒØ ’ ª ˘ √Ò≈‘ «Áº  ∆ ‹ªÁ∆ ‘À «’ ¿π ‘ «√º Ë ∂ √±  ‹ Úº Ò È≈ Á∂ ÷ ‰¢ÒØ ’ ª ˘ ⁄≈‘∆ÁÀ «’ ¿π ‘ ÿ Á∂ ω∂ «ÎÒ‡ ‹ª Ú≈«¬Â∆ Ëπ º Í Ú≈Ò∂ ⁄ÙÓ∂ Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò È≈ ’È, È‘ƒ Â≈ø ¿π È ∑ ª Á∆¡ª ¡º ÷ ª ÷≈Ï ‘Ø √’Á∆¡ª ‘È¢ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ ¡≈͉∂ ’À Ó «¡ª È≈Ò ”«ø ◊ ¡≈Î Î≈«¬” ˘ ’À Á ’È Á∂ ¿π  √π ’ ‘Ø Âª ¡«‹‘≈ È≈ ’Ø ¢ «¬‘ Èπ ’ √≈ÈÁ≈«¬’ ‘Ø √’Á≈ ‘À ¢ «ÈË≈ ⁄ÓÙ∂ Ú≈Ò∂ ÒØ ’ «¬√ ÿ‡È≈ ˘ Á∂ ÷ ‰ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ⁄ÓÙ∂ Á∂ ¿π º Í  ¡≈͉≈ ◊à « ‘‰ ⁄ÙÓ≈ Í«‘‰ √’Á∂ ‘È¢ «‹‘Û∂ Ϻ ⁄ ∂ ◊à « ‘‰ Á∂ ÷ ‰≈ ⁄≈‘π ø Á ∂ ‘È, ¿π ‘ Ó≈Â≈-«ÍÂ≈ Á∆ Á∂ ÷ -∂ ÷ ”⁄ ¡«‹‘≈ ’ √’Á∂ ‘È¢ÒØ ’ ª ˘ √Ò≈‘ «Áº  ∆ ‹ªÁ∆ ‘À «’ ¿π ‘ ‘À º ‚ Ò≈¬∆‡ ‹◊≈ ’∂ Ú≈‘È ⁄Ò≈¿π ‰ Â∂ ¯Â≈ ˘ ’≈ϱ ”⁄ º ÷ ‰¢ ÒØ ’ ª ˘ ‘Ø  Ú≈‘Ȫ ÂØ ∫ ⁄ø ◊ ∆ Á±  ∆ ω≈¬∆ º ÷ ‰ Á∆ Ú∆ √Ò≈‘ «Áº  ∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢

«‚√’Ò∂ Ó : «¬√ Ò∂ ÷ «Ú⁄ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‹≈‰’≈∆/√Óº ◊ ∆/◊‰È Á∆ ÍÃ Ó ≈«‰’Â≈ ‹ª ÌØ √ ∂ Ô Ø ◊ Â≈ Á∆ ◊≈ø ‡ ∆ È‘ƒ ‘À ¢ √± ⁄ È≈ Á∂ Úº ÷ -Úº ÷ Ó≈«Ë¡Óª/‹Ø  Ù∆¡ª/Íø ⁄ ª◊/ÍÃ Ú ⁄Ȫ/Ë≈«Ó’ Ó≈ÈÂ≈Úª/ËÓ ◊à ø Ê ª ÂØ ∫ «¬’º   ’ ’∂ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ Âπ ‘ ≈‚∂ Â’ Í‘π ø ⁄ ≈¬∆ ◊¬∆ ‘À ¢ √≈‚≈ ¿π Á ∂ Ù «√¯ √± ⁄ È≈ Í‘π ø ⁄ ≈¿π ‰ ≈ ‘À , Í≈·’ ‹ª ÚÂØ ∫ ’≈ «¬√ ˘ «√¯ √± ⁄ È≈ √Ófi‰¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬√ Á∆ «’√∂ Ú∆ Â∑ ª Á∆ ÚÂØ ∫ Á∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ ıπ Á Í≈·’ Á∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢

√à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï «’√∂ «¬’ «Î’∂ , Ó˜∑ Ï ‹ª Íà ª  Ҭ∆ È‘ƒ ‘È¢ «¬√ Á≈ √ø Á ∂ ٠ª √≈∆ ÒØ ’ ≈¬∆ Ò¬∆ ‘À ¢ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï «Ú⁄ ¿± ⁄ -È∆⁄ Â∂ ‹≈Â-Í≈ Á∂ Ì∂ Á -Ì≈Ú ˘ «Ó‡≈ ’∂ √≈∂ Ú◊ª Á∂ Ì◊ª Â∂ √ø  ª Á∆ Ï≈‰∆ Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ‹∂ «¬√ «Ú⁄ Ì◊ ‹À Á∂ Ú ‹∆ Ïà ≈ ‘Ó‰ Á∆ Ï≈‰∆ ‘À ª Ù± Á  √Ófi∂ ‹ªÁ∂ Ì◊ «ÚÁ≈√ ‹∆ Á∆ Ï≈‰∆ Ú∆ «¬√∂ «Ú⁄ ¡ø « ’ ‘À ¢ ‹ÁØ ∫ ’Ø ¬ ∆ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï ¡º ◊ ∂ √∆√ fiπ ’ ≈™Á≈ ‘À ª ¿π ‘ ‹≈Â-Í≈ Â∂ ¿± ⁄ -È∆⁄ ˘ Ìπ º Ò √≈∆ Ó≈ÈÚÂ≈ ¡º ◊ ∂ √∆√ fiπ ’ ≈™Á≈ ‘À ¢ «¬√ «Ú⁄ «’√∂ √Ê≈È ‹ª Íà ª  ˘ Ú∆ «ÚÙ∂ Ù Â≈ È‘ƒ «Áº  ∆ ◊¬∆ √◊Ø ∫ √Óπ º ⁄ ∂ Á∂ Ù Á∆ Íà  ∆«ÈËÂ≈ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ «Ú⁄ Ó‘≈≈Ù‡ Á∂ √ø  È≈ÓÁ∂ Ú ‹∆ Á∆ Ï≈‰∆ Ú∆ ‘À Â∂ Á∂ Ù Á∂ Á± ‹ ∂ Í≈√∂ Ïø ◊ ≈Ò Á∂ Ì◊ ‹À Á∂ Ú ‹∆ Á∆ ⁄È≈ Ú∆ Ù≈«ÓÒ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢

√ªfi∆Ú≈ÒÂ≈ Á≈ √øÁ∂Ù √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï Á∆ Ï≈‰∆ «’√∂ «¬’ √Ó∂ ∫ ⁄∆ ◊¬∆ ⁄È≈ È‘ƒ ‘À √◊Ø ∫ ’≈Ò Á∆¡ª ‘º Á ª Ïø È ∑ ∂ ‡º Í ABÚƒ ÂØ ∫ ÒÀ ’∂ AGÚƒ √Á∆ «Ú⁄’≈ ‘Ø ¬ ∂ ◊π  ± ¡ ª, √ø  ª Â∂ Ì◊ª Á∆ Ï≈‰∆ «¬√ «Ú⁄ Á‹ ‘À ¢ «¬ø fi «¬‘ √Á∆Ú∆ Â∂ ‹π ◊ Ø ‹π ◊ ¡‡º Ò Ï‰ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ◊π  ± ¡‹È Á∂ Ú ‹∆ È∂ ‘«Óø Á  √≈«‘Ï Á∂ ⁄≈∂ Í≈√∂ ÁÚ≈˜∂ º ÷ ’∂ «¬√ ˘ √≈∆ ÒØ ’ ≈¬∆ Á≈ Ë≈«Ó’ ¡√Ê≈È Ï‰≈«¬¡≈ √∆¢ «¬√∂ Â∑ ª ¿π È ∑ ª È∂ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï Á∆ √ø Í ≈ÁÈ≈ ’Á∂ √Ó∂ ∫ ’∂ Ú Ò «√º ÷ ◊π  ± ¡ ª Á∆ Ï≈‰∆ ‘∆ Á‹ È‘ƒ ’∆Â∆ √◊Ø ∫ «¬√ «Ú⁄ ¤∂ ◊π  ± ¡ ª, AE Ì◊ª, ⁄≈ ◊π  «√º ÷ ª Â∂ AA ̺ ‡ ª Á∆ Ï≈‰∆ Á‹

’ ’∂ «¬√ ˘ √Óπ º ⁄ ∆ Ó≈ÈÚÂ≈ Á≈ ◊à ø Ê Ï‰≈«¬¡≈¢ «¬√ «Ú⁄ ’Ø ¬ ∆ Ë≈«Ó’ ’Ó ’ª‚ È‘ƒ Áº √ ∂ ◊¬∂ √◊Ø ∫ «¬È∑ ª «Ú÷≈Ú∂ Á∂ Ïø Ë Èª ÂØ ∫ Óπ ’ Â ‘Ø ’∂ √º ⁄ ≈ Â∂ √π º ⁄ ≈ ‹∆ÚÈ «‹¿π ‰ Á∆ Íà ∂  È≈ «Áº  ∆ ◊¬∆ ‘À ¢ «’√∂ Ë≈«Ó’ ‘º Á ª Ïø È ∑ ∂ ‹ª ‘π ∆ª ÂØ ∫ ¿π º Í  ¿π º · ’∂ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï √Óπ º ⁄ ∆ Ó≈ÈÚÂ≈ Á∂ ’«Ò¡≈‰ Ï≈∂ Áº √ Á∂ ‘È¢ «¬√ ”⁄ √Ϻ  Á∂ ÌÒ∂ Â∂ ⁄Û∑ Á ∆ ’Ò≈ Á≈ √ø Á ∂ Ù ‘À ¢ «¬√ ÂØ ∫ √ªfi∆Ú≈ÒÂ≈, ¡≈Í√∆ Íà ∂ Ó , √Ó≈«‹’ Ï≈Ï∆, √π º ⁄ ∆ «’Â, √º ⁄ Â∂ ÙªÂ∆ Á≈ ¿π Í Á∂ Ù Íà ≈ Í ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ÓÈ ˘ «‹º  ‰, ’≈Ó, ¥Ø Ë , ÒØ Ì , ÓØ ‘ Â∂ ‘ø ’ ≈ ¿π º  ∂ ’≈ϱ Í≈¿π ‰ Á∆ «ÚË∆ Ú∆ «¬√ «Ú⁄ Áº √ ∆ ◊¬∆ ‘À ¢

Í«‘Ò∆ Ú≈ ÙÏÁ ˘ Ê≈«Í¡≈ ◊π± √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï Á≈ Í«‘Ò≈ Íà ’ ≈Ù ¡º ‹ ÂØ ∫ ’Ø ¬ ∆ ⁄≈ √Á∆¡ª Í«‘Òª √à ∆ ◊π  ± ¡‹È Á∂ Ú ‹∆ È∂ √à ∆ ‘«Óø Á  √≈«‘Ï «Ú÷∂ ’∆Â≈ √∆ Â∂ Ï≈Ï≈ Ϻ π „ ≈ ‹∆ ˘ «¬√ Á∂ Í«‘Ò∂ ◊à ø Ê ∆ Ê≈«Í¡≈ √∆¢ «¬√ Ó‘≈È ◊à ø Ê Á∆ √ø Í ≈ÁÈ≈ «Ú⁄ ’Ø ¬ ∆ «Âø È √≈Ò Á≈ √Óª Òº « ◊¡≈¢ √≈∆ Ï≈‰∆ ˘ ≈◊ª ¡Èπ √ ≈ «ÚÙ∂ Ù «ÈÔÓª ¡≈Ë≈« √ø ’ «Ò ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ¡≈«Á ◊à ø Ê √≈«‘Ï ˘ ≈Ó√ ÂØ ∫ È◊ ’∆ÂÈ Á∂ ± Í ”⁄ √à ∆ ‘«Óø Á  √≈«‘Ï «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈¢ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï ‹∆ Á≈ Í«‘Ò≈ Íà ’ ≈Ù Í«‘Ò∆ √Âø Ï  AF@D ”⁄ ‘Ø « ¬¡≈¢ Á√Ó∂ Ù «ÍÂ≈ √à ∆ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ È∂ ◊π  ± ’∆ ’≈Ù∆ ÁÓÁÓ≈ √≈«‘Ï (ÂÒÚø ‚ ∆ √≈ÏØ ) «Ú÷∂ ¡≈«Á ◊à ø Ê Á∆ Óπ Û ’∂ Ì≈¬∆ ÓÈ∆ «√ø ÿ ÂØ ∫ «Ò÷Ú≈¬∆ ’Ú≈¬∆¢ ¡≈Í È∂ Èœ Ú ∂ ∫ ◊π  ± Â∂ ◊ Ï‘≈Á ‹∆ Á∆ Ï≈‰∆ ˘ «¬√ «Ú⁄ Á‹ ’ ’∂ √ø Í ±  ÈÂ≈ ÏıÙ∆¢ ¡≈Í ‹∆ È∂ ‹Ø  ∆ ‹Ø  √Ó≈¿π ‰ √Ó∂ ∫ ȪÁ∂ Û (‘˜±  √≈«‘Ï) «Ú÷∂ G ¡’± Ï  AG@H ˘ ¡≈«Á ◊à ø Ê ¡º ◊ ∂ Óº Ê ≈ ‡∂ ’ «¬È∑ ª ˘ ◊π  ◊º Á ∆ ¿π º  ∂ «Ï≈‹Ó≈È ’ «Áº  ≈¢ «¬ø fi √ø √ ≈ Á∂ «¬«Â‘≈√ «Ú⁄ Í«‘Ò∆ Ú≈ ÙÏÁ ˘ ◊π  ± Ê≈«Í¡≈ «◊¡≈¢ ÙÏÁ ‹Ø ’º Ò ∑ Ú∆ √º ⁄ √∆, ¡º ‹ Ú∆ √º ⁄ ‘À Â∂ ‘Ó∂ Ù ≈ √º ⁄ ‘∂ ◊ ≈¢ «¬ø fi √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï ‹∆ Á∂ ‹π ◊ Ø - ‹π ◊ ¡‡º Ò ◊π  ± ± Í Ï‰ ‹≈‰ È≈Ò √à ∆ ◊π  ± È≈È’ Á∂ Ú ‹∆ Úº Ò Ø ∫ ¡≈ø « Ì¡≈ ’≈‹ BCI √≈Òª Á∆ ÿ≈Ò‰≈ «Íº ¤ Ø ∫ Á√Úƒ ‹Ø  √à ∆ ◊π  ± ◊Ø « Ïø Á «√ø ÿ ‹∆ È∂ √ø Í ±  È ’∆Â≈¢

Á± ‘πøÁ∆ ‘À ÓÈ Á∆ ÓÀÒ √à ∆ ◊π  ± ◊à ø Ê √≈«‘Ï ”⁄ Ëπ  ’∆ Ï≈‰∆ ADC@ ¡ø ◊ ª ¿π º  ∂ ¡ø « ’ ’∆Â∆ ◊¬∆ ‘À ¢ ’π º Ò Ï≈‰∆ EHGB ÙÏÁ, √ÒØ ’ , Ú≈ª Â∂ Í¿π Û ∆¡ª Á∂ ± Í «Ú⁄ ‘À ¢ √≈∆ Ï≈‰∆ √ø ◊ ∆ÂÓ¬∆ ‘À , «‹√ Á≈ ◊≈«¬È CA ≈◊ª Â∂ CA ‘∆ «ÓÙ ≈◊ª ”⁄ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ „π º ’ Ú∂ ∫ √Ó∂ ∫ «ÈË≈ ’∆Â∂ ≈◊ ”⁄ Ï≈‰∆ Á≈ ◊≈«¬È ¡«‹‘≈ ‹≈Á± «Ï÷∂  Á≈ ‘À «’ ¡«◊¡≈ÈÂ≈ Á∂ ‘È∂  ∂ Á∆ ÓÈ ¿π º  ∂ ͬ∆ ÓÀ Ò ¡≈͉∂ ¡≈Í ‘∆ Á±  ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ‘∂ ’ ÙÏÁ Á∂ ¡≈ø Ì ”⁄ ⁄∂  ≈ Á≈ Ȫ Â∂ ≈◊ ¡ø « ’ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ ◊π  Ï≈‰∆ ¡ø « Óà  ± Í ‘À ¢ «‹‘Û≈ ‹∆Ú «¬√ ¡ø « Óà  ˘ Í∆ ÒÀ ∫ Á≈ ‘À , ¿π √ Á∂ ÓÈ Á∆ ÓÀ Ò Á±  ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À , ÓÈπ º ÷ ˘ ¡≈͉∂ ¡≈Í Á∆ √Ø fi ∆ ‘Ø ‹ªÁ∆ ‘À , √º ⁄ ¿π √ Á∂ ͺ Ò ∂ ÍÀ ∫ Á≈ ‘À ¢ Ï≈‰∆ ˘ ¡≈͉∂ ÓÈ Â∂ ÂÈ «Ú⁄ Ú√≈ ’∂ ‹∆ÚÈ ˘ ¿π √ ∂ Á∂ ¡≈Á∂ Ù ¡Èπ √ ≈ „≈Ò‰≈ ‘∆ √º ⁄ ∆ ÙË≈ ‘À ¢ ‹ÁØ ∫ ÓÈ Â∂ ÂÈ Ï≈‰∆ È≈Ò «¬’«Ó’ ‘Ø ‹≈‰, ¿π Á Ø ∫ ‘∆ º Ï ∆ «‘Óª Á∂ Áπ ¡ ≈ ÷π º Ò ∑ Á ∂ ‘È¢ ‘ Í≈√∂ º Ï Á≈ ‘∆ ± Í È˜ ¡≈™Á≈ ‘À ¢ «Î ’Ø ¬ ∆ Ú∆ ÚÀ  ∆ ‹ª Ï∂ ˆ ≈È≈ Ș È‘ƒ ¡≈™Á≈¢ ¡≈˙ Ï≈‰∆ ˘ ÓÈ ”⁄ Ú√≈¬∆¬∂ , «◊¡≈È Á≈ Á∆Í ‹◊≈¬∆¬∂ Â∂ ¡≈͉∆ ‹∆ÚÈ Ô≈Â≈ ˘ √ÎÒ Ï‰≈¬∆¬∂ ¢

Á±«‹¡ª Á∆ «Ó‘ÈÂ- √∆ ”Â∂ Óœ‹±Á «ÂÒ ÷ØÒ∑Á∂ ‘È ÍÃØÎÀÙÈÒ Ò≈¬∆Î È≈Ò ‹πÛ∂ ≈˜, ‹≈‰Ø «¬È∑ª Á∂ ‘º√ ‘ºÊ ”Â∂ «ÂÒ ¡º÷ª ”Â∂ «ÂÒ Ú≈«Ò¡ª Á∆ ÓπÙº’ Á≈ √ÈÓ≈È ’Ø ‡∆⁄≈ «‘øÁ≈ ‘À «ÈË≈ ÔØ◊ ◊π± √Ú≈Ó∆ √º « ¡≈Èø Á √√ÚÂ∆ Óπ ø ◊ ∂  √«Ê ¡≈͉∂ ÔØ ◊ ≈ ¡≈ÙÓ «Ú⁄ ‡«‘Ò ‘∂ √È¢ ¿π º Ê ∂ «‘ ’∂ ÔØ ◊ ≈ «√º ÷ ‰ Á∂ Ó’√Á È≈Ò «¬’ «ÁÈ «¬’ ıπ Ù ‘≈Ò «’√≈È ¡≈ÙÓ «Ú⁄ ¡≈«¬¡≈¢ Í«‘Ò∂ «ÁÈ ‘∆ Ù≈Ó ˘ ¿π √ Á∆ Ì∂ ‡ √Ú≈Ó∆ ‹∆ È≈Ò ‘Ø ◊¬∆¢ ¿π È ∑ ª È∂ ¿π √ Á≈ ‘≈Ò-⁄≈Ò Íπ º « ¤¡≈ ª «’√≈È È∂ «÷fi«Á¡ª Áº « √¡≈, ““√Ú≈Ó∆ ‹∆, Âπ ‘ ≈‚∂ ¡≈ÙÓ «Ú⁄ ÌØ ‹ È Ú‹Ø ∫ ÓÀ ˘ ‹Ø Ø ‡ ∆¡ª «ÓÒ∆¡ª √È, ¿π ‘ ·ø „ ∆¡ª, √ı ¡Â∂ ’º ⁄ ∆¡ª-«Íº Ò ∆¡ª √È¢” «’√≈È Á∆ «¬√ ◊º Ò ”Â∂ √Ú≈Ó∆ ‹∆ Óπ √ ’≈¬∂ Â∂ Íπ º « ¤¡≈ «’ Âπ ‘ ≈˘ Ú∂ Ò ∂ «√ ÌØ ‹ È «ÓÒ «◊¡≈ √∆? «’√≈È È∂ ‘ª «Ú⁄ «√ «‘Ò≈ «Áº  ≈¢ √Ú≈Ó∆ ‹∆ ÏØ Ò ∂ , “«¬º Ê ∂ ÒØ ’ «ÓÒ-‹π Ò ’∂ ÌØ ‹ È Ï‰≈™Á∂ ‘È, ¿π ‘ ÷≈‰≈ ω≈¿π ‰ ”⁄ Óπ ‘ ≈ ȑƒ º ÷ Á∂ ¢ ’º Ò ∑ ÂØ ∫ Ø ‡ ∆¡ª ω≈¿π ‰ Á∆ «˜ø Ó ∂ Ú ≈∆ Âπ ‘ ≈˘ √œ ∫ Í «Áº  ∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬ø È ≈ √π ‰ «Á¡ª ‘∆ «’√≈È Í∂ Ù ≈È ‘Ø «◊¡≈¢ ¿π √ È∂ «’‘≈ «’ Ø ‡ ∆¡ª Í’≈¿π ‰ ≈ Ó∂  ≈ ’ø Ó È‘ƒ ‘À ¢ √Ú≈Ó∆ ‹∆ È∂ ‹Ú≈Ï «Áº  ≈, “«¬º Ê ∂ √Ì ÒØ ’ √Ì ’ø Ó ’Á∂ ‘È¢” Á± ‹ ∂ «ÁÈ ¿π √ ıπ Ù ‘≈Ò «’√≈È È∂ √º ⁄ Óπ º ⁄ Ø ‡ ∆¡ª ⁄ø ◊ ∆

Â∑ª Í’≈¬∆¡ª¢ √≈«¡ª È∂ ÙÒ≈ÿ≈ ’«Á¡ª ÈÓÓπÒ≈«¬Ó ؇∆¡ª ÷≈Ë∆¡ª¢ Á± ‹ ∂ «ÁÈ ¿π √ È∂ ÊØ Û ∑ ∆ ¡ª Ï∂ ‚ Ø Ò Ø ‡ ∆¡ª ω≈¬∆¡ª¢ ¡◊Ò∂ «ÁȪ Áœ≈È Âª ¿π‘ Ú∆ ’º ⁄ ∆¡ª-«Íº Ò ∆¡ª ¡Â∂ √ı Ø ‡ ∆¡ª ω≈¿π ‰ Òº ◊ ≈¢ «¬’ «ÁÈ Ø ‡ ∆¡ª ω≈¿π ‰ Ò¬∆ ¿π ‘ √Ø ¬ ∆ «Ú⁄ ’≈¯∆ Á∂  ∆ È≈Ò Íπ º ‹ ≈¢ «¬‘ ◊º Ò √Ú≈Ó∆ ‹∆ Â’ Íπ º ‹ ∆ ª ¿π È ∑ ª È∂ ¿π √ ÂØ ∫ ÌØ ‹ È «Ú⁄ Á∂  ∆ ‘Ø ‰ Á∆ Ú‹∑ ≈ ‹≈‰È∆ ⁄≈‘∆¢ «’√≈È È∂ «’‘≈ «’ ÓÀ ∫ «Èº  Ø ‡ ∆¡ª ʺ Í «Á¡ª ¡º ’ «◊¡≈ ‘ª, «¬√ Ò¬∆ Á∂  ∆ È≈Ò Íπ º ‹ ≈¢ √Ú≈Ó∆ ‹∆ È∂ «’√≈È Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‘≈˜ ÒØ ’ ª ˘ √ø Ï Ø Ë È ’«Á¡ª «’‘≈, “‹∂ √≈‚≈ ‡∆⁄≈ ÍÓ ÔØ ◊ ˘ Íà ≈ Í ’È≈ ‘À ª √≈˘ Ø ˜ Ó∑ ≈ Á∆¡ª ¤Ø ‡ ∆¡ªÓØ ‡ ∆¡ª ◊º Ò ª ”Â∂ Ú∆ «Ë¡≈È Á∂ ‰ ≈ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢ «‹√ ’ø Ó Á∆ ¡√ƒ «Èø Á ≈ ’ ‘∂ ‘ª, ¿π √ ’ø Ó ˘ ıπ Á ’ ’∂ Á∂ ÷ ∆¬∂ ª ‘∆ ¡√ƒ Á± « ‹¡ª Á∆ «Ó‘ÈÂÓπ Ù º ’  Á≈ √ÈÓ≈È ’È≈ «√º ÷ √’ª◊∂ ¢ √≈˘ Ó«‘˜ ¡≈͉∂ ’º Ú ˘ «ÈÌ≈¿π ‰ ≈ ‘∆ È‘ƒ √◊Ø ∫ Ò◊≈Â≈Â≈ ˘ Ú∆ ’≈«¬Ó º ÷ ‰≈ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ‘ «Ú¡’Â∆ ˘ ¡≈͉∂ Ì«Úº ÷ Ï≈∂ ‹≈‰È Ò¬∆ ¿π  √’Â≈ «‘ø Á ∆ ‘À ¢ ÷≈√’ «Ú¡’Â∆ ¡≈͉∂ ÚÍ≈, Èœ ’ ∆ Â∂ Í«Ú≈ √Ïø Ë ∆ «⁄ø  ≈Úª Ï≈∂ «˜¡≈Á≈ ‹≈‰È≈ ⁄≈‘π ø Á ≈ ‘À , Í Âπ ‘ ≈˘ ‹≈‰ ’∂ ‘À  ≈È∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ «’ √≈‚∂ √∆ Á∂ ¡Òº ◊ -¡Òº ◊ «‘º « √¡ª ”Â∂ Óœ ‹ ± Á «ÂÒ Ú∆ √≈‚∂ ’≈‹ ÷∂   Â∂ ÍÃ Ø Î À Ù ÈÒ Ò≈¬∆Î ˘ ÒÀ ’∂ ¡«‘Ó √ø ’ ∂  «Áø Á ∂ ‘È Â∂ «¬È∑ ª «ÂÒª ˜∆¬∂ ¡√ƒ ‹≈‰ √’Á∂ ‘ª «’ √≈‚∆ ÍÃ Ø Î À Ù ÈÒ Ò≈¬∆Î «’Ú∂ ∫ Á∆ «‘‰ Ú≈Ò∆ ‘À , ¡√ƒ «’√ Î∆Ò‚ ”⁄ √¯Ò ‘Ø Ú ª◊∂ Â∂ «’‘Û∂ ¡«Ûº « ’¡ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ ÍÀ √’Á≈ ‘À ?

ÏπºÒ∑ ”Â∂ «ÂÒ ‘ØÚ∂ ª «ÓÒÁ∆ ‘À ‹ÒÁ Âº’∆ ’π Û ∆¡ª Á∂ Ïπ º Ò ∑ ª ”Â∂ ‹∂ ’  «ÂÒ ‘π ø Á ≈ ‘À ª ¿π √ È≈Ò Ï∂ Ù ’ ‘∆ ¿π È ∑ ª Á∆ ı± Ï √±  Â∆ ÚË ‹ªÁ∆ ‘À Í Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ «¬‘ «ÂÒ ı± Ï √±  Â∆ ÚË≈¿π ‰ Á∂ È≈Ò ‘∆ «¬‘ Ú∆ √ø ’ ∂  «Áø Á ≈ ‘À «’ Âπ ‘ ≈‚∆ ÍÃ Ø Î À Ù ÈÒ Ò≈¬∆Î ”⁄ «’Ú∂ ∫ Á∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ «‹È∑ ª Á∂ ‘∂ · Ò∂ Ïπ º Ò ∑ ”Â∂ «ÂÒ ‘π ø Á ≈ ‘À ¡«‹‘∂ ÒØ ’ ’ø Ó Á∂ ÷∂   ”⁄ ’≈Î∆ Âº ’ ’Á∂ ‘È¢ ¿π º Ê ∂ ‘∆ Ïπ º Ò ª Á∂ ¿π º Í  «ÂÒ ‘Ø ‰ Ú≈Ò∂ ÒØ ’ ª Á∆ ’«Ó¿± È ∆’∂ Ù È √«’º Ò ⁄ø ◊ ∆ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ ÒØ ’ ‹∂ ’  Èœ ’ ∆Í∂ Ù ≈ ‘Ø ‰ ª ¡«Ë’≈∆ ‘Ó∂ Ù ≈ ıπ Ù «‘ø Á ∂ ‘È¢

Ⱥ’ ”Â∂ «ÂÒ Ú≈Ò∂ ‘πøÁ∂ ‘È ⁄ø◊∂ ’≈ØÏ≈∆ «‹È∑ ª ÒØ ’ ª Á∆ Ⱥ ’ ”Â∂ «ÂÒ ‹∂ ’  «’√∂ ‘π ø Á ≈ ‘À , ¿π ‘ ÒØ ’ «Ú¡’Â∆ Á∆ √º ‹ ∆ ⁄ø ◊ ∂ ’≈Ø Ï ≈∆ ¡º ÷ Á∆¡ª ÍÒ’ª ”Â∂ «ÂÒ ‘À ª ¿π ‘ Ï‘π  ‘π ø Á ∂ ‘È¢ Ⱥ ’ Á∂ ÷º Ï ∂ Í≈√∂ «ÂÒ ‘∆ Ïπ º Ë ∆Ó≈È ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ Èœ ’ ∆ ‹ª ÚÍ≈ ”⁄ ‘Ø ‰ Á≈ ÓÂÒÏ ‘À «’ ¿π √ «Ú¡’Â∆ «ÁÒ Á∆ ‹◊∑ ≈ ˘ «¬’º · ∂ ’¬∆ «ÁÓ≈ˆ ÂØ ∫ ’ø Ó ÒÀ ∫ Á∂ ’ø Ó ’È∂ ¡≈™Á∂ ‘È¢ ¡«‹‘∂ ‹≈Â’ ‘È¢ ¡«‹‘∂ ¡≈͉∂ ’ø Ó Á≈ ‡∆⁄≈ ‹≈Â’ Ï‘π  ⁄ø ◊ ∂ ‘Ó∂ Ù ≈ «ÈË≈ ’≈Ø Ï ≈∆ ‘π ø Á ∂ ’Á∂ ‘È¢ ‹≈Â’ ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ Èœ ’ ∆Í∂ Ù ≈ ‘À ª «¬Ò≈Ú≈ Â’È∆’ ’«·È «Ó‘È Á∂ È≈Ò √ø Ï ø Ë Â ’ø Ó È≈Ò-È≈Ò √Ó≈‡ ”⁄ Ú∆ Ó≈«‘ ‘π ø Á ∂ Ú’ Ú∆ ’È ”⁄ ‘È¢ «Íº ¤ ∂ È‘ƒ «‘ø Á ≈¢

«’√∂ ÚÍ≈∆ Á∂ Ïπ º Ë ÍÏ ”Â∂ «ÂÒ √ø ’ ∂  «Áø Á ≈ ‘À «’ ’øÓ Áœ≈È ’πfi ¡Ùπ º Ì ‘Ø √’Á≈ ‘À Â∂ «¬‘∆ «ÂÒ «’√∂ Èœ ’ ∆Í∂ Ù ≈ Á∂ Ïπ º Ë Íπ  Ï ”Â∂ ‘π ø Á ≈ ‘À Â∂ ¿π√ ˘ ËÈ, ¡À Ù Ú«¡≈ Â∂ ÚÀ Ì È Á∆ Íà ≈ ÍÂ∆ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ √±  ‹ ÍÏ ”Â∂ «ÂÒ ‹ª ¡È≈«Ó’≈ ™◊Ò ”Â∂ ‘π ø Á ≈ ‘À ª «¬‘ «ÂÒ Èœ ’ ∆Í∂ Ù ≈ ‹≈Â’ª Ò¬∆ ¡Ùπ º Ì ‘π ø Á ≈ ‘À ¢

ÓºÊ∂ ”Â∂ «ÂÒ Ú≈Ò∂ ωÁ∂ ‘È ¡≈ÁÙ «‹È∑ ª ‹≈Â’ª Á∂ Óº Ê ∂ ”Â∂ «ÂÒ ‘π ø Á ≈ ‘À , ¿πÈ∑ª Á∆ ÍÃØÎÀÙÈÒ Ò≈¬∆Î ”⁄ «’√Ó ‘Ó∂ Ù ≈ √≈Ê «Áø Á ∆ ‘À ¢ Óº Ê ∂ Á∂ √º ‹ ∂ Í≈√∂ «ÂÒ Áº √ Á≈ ‘À «’ ‹≈Â’ ¡≈͉∂ ’ø Ó ”⁄ ͱ  ∆ Â∑ ª È≈Ò ‘π È Óø Á ‘À Â∂ ¡≈͉∂ ’ø Ó Á≈ ¿π √ ˘ ÿπ Ó ø ‚ È‘ƒ ‘À ¢ Ú«’ø ◊ Î∆Ò‚ ”⁄ ÒØ ’ ¿π È ∑ ª ˘ ¡≈͉≈ ¡≈ÁÙ Ú∆ Óø È Á∂ ‘È¢ Óº Ê ∂ Á∂ «Ú⁄’≈ ‹∂ ’  «ÂÒ ‘À ª «¬‘ Ï‘π  ‘∆ Ùπ º Ì ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª ˘ ’ø Ó Áœ  ≈È ’Á∆ Ú∆ ËÈ Á∆ ÿ≈‡ È‘ƒ ‘π ø Á ∆¢


÷ÏÁ≈! «‹ºÊ∂ º’ ’Ø«ÙÙ ‘ØÚ∂ ÌπºÒ ’∂ Ú∆ WhatsApp ”⁄ ‹ÒÁ ¡≈¿π‰ Ú≈Ò≈ ‘À ’Ó≈Ò Á≈ Î∆⁄, È≈ Áº√Ø ÓØÏ≈¬∆Ò ”Â∂ ¡≈ÈÒ≈¬∆È ÒØ’∂ÙÈ ÏÁÒ ‹≈Ú∂◊≈ Ú≈«¬√ ÓÀ√∂‹ Ì∂‹‰ Á≈ ¡øÁ≈˜ MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √Ó≈‡Ø Î È, ‡À Ï Ò∂ ‡ ‹ª ÒÀ Í ‡≈Í ‘Ø Ú ∂ , ¡º ‹ ’º Ò ∑ ¡«‹‘∆¡ª ’¬∆ ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ª ‘È «‹º Ê ∂ ‹≈‰ ”Â∂ ¡≈È√’∆È Í≈Í-¡º Í ¡≈™Á≈ ‘À ¢ «¬√ «Úº ⁄ Âπ ‘ ≈‚∆ ÒØ ’ ∂ Ù È Á∆ ‹≈‰’≈∆ Óø ◊ ∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈‚∂ ’Ø Ò ÓÈ∑ ≈ ’È Á≈ «Ú’ÒÍ ‘À ª Âπ ‘ ≈˘ ’¬∆ Ú≈ «¬‘ ÓÈ≈‘∆ ’È∆ ͬ∂ ◊ ∆ Í ‹∂ ’  Âπ √ ƒ ¿π ‘ Í∂ ˜ Ïø Á ’ «Áº  ≈ Â∂ Áπ Ï ≈≈ ¿π √ Í∂ ˜ ”Â∂ ’«Òº ’ ’∆Â≈ ª ¿π ‘ «Î Âπ ‘ ≈‚∆ ÒØ ’ ∂ Ù È Á∆ ‹≈‰’≈∆ Óø ◊ ∂ ◊ ≈¢ ˜≈«‘ ‘À «’ «¬‘ ’ø Ó «’√∂ ˘ Ú∆ Í√ø Á È‘ƒ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈ Í ı≈√’ ıÏª Ú≈Ò∆ ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ Ò¬∆ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ Ï‘π  ¡«‘Ó ‘À ¢ ’¬∆ ¡«‹‘∆¡ª ÚÀ Ï √≈¬∆‡ª ”Â∂ «¬‘ ¡≈Ó ◊º Ò ‘À ¢ ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ ¡«‹‘≈ «¬√ Ò¬∆ ’Á∆ ‘À ª «’ Âπ ‘ ≈‚∂ ÂØ ∫ ¿π ‘ ‹≈‰’≈∆ ÒÀ ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π ‘ «¬Ò≈’∂ È≈Ò ‹π Û ∂ «¬Ù«Â‘≈ «Ú÷≈ √’∂ ¢ Âπ ‘ ≈‚∆ ´’∂ Ù È Ï≈∂ ÍÂ≈ Ò≈ ’∂ ¿π ‘ Âπ ‘ ≈‚∂ Ï≈∂ Ï‘π  ’π fi ‹≈‰ √’Á∂ ‘È¢ ‘Ø √’Á≈ ‘À «’ Âπ √ ƒ «‹√ «¬Ò≈’∂ «Úº ⁄ ‘Ø , ¿π ‘ ¿π √ È≈Ò ‹π Û ∆¡ª ıÏª «Ú÷≈¿π ‰ ¢ ‹Ø Á∂ Ù Á∂ Úº ÷ -Úº ÷ Ù«‘ª «Úº ⁄ Ô≈Â≈ ’Á∂ ‘È, ¡«‹‘∂ Ô≈Â∆¡ª Ï≈∂ ‹≈‰È ÂØ ∫ ¿π È ∑ ª ˘ ÷Ïª Ì∂ ‹ ‰ «Úº ⁄ √œ ÷ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «¬√ Â∑ ª ‘∆ ÒØ ’ ∂ Ù È ‡À ’ ’È Ú≈Ò∂ √≈·Ú∂ ¡  Á∆ ÓÁÁ È≈Ò ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ Âπ √ ƒ «‹º Ê ∂ Ú∆ ‘Ø , ¿π √ Á∂ ȘÁ∆’ º ’ , ¡≈͉∆ ÒØ ’ ∂ Ù È Á≈ ÍÂ≈ Ò≈ √’Á∆ ‘À ¢ «¬‘ Â’È∆’ ’π fi √≈Òª ÂØ ∫ Ï≈˜≈ «Úº ⁄ ‘À ¢ ’¬∆ ÚÀ º Ï √≈¬∆‡ª «¬√ Á∆ ÷π º Ò ∑ ’∂ ÚÂØ ∫ ’ ‘∆¡ª ‘È¢ Í«‘Òª ÚÀ Ï √≈¬∆‡ ˘ «’√∂ Á∂ «¬ø‡ÈÀº‡ ’ÈÀ’ÙÈ Á∂ ¡≈¬∆.Í∆. ¡‚À√ ÂØ∫ ´’∂ÙÈ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ «ÓÒ ‹ªÁ∆ √∆ Í ‘π ‰ ’¬∆ ÒØ ’ √Ó≈‡ÎØ È ‹ª ‡À Ï Ò∂ ‡ ”Â∂ «¬ø ‡ È∂ ‡ Á∆ ÚÂØ ∫ ’Á∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ ‹∂ ’  ¿π È ∑ ª Ï≈∂ √‡∆’ ‹≈‰’≈∆ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆ ª «Ú«◊¡≈ÍÈ ¿π √ Óπ  ≈Ï’ ‘∆ «Ú÷≈«¬¡≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ Ó≈«‘ª Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ‘π ‰ «’√∂ Á∂ ÒØ ’ ∂ Ù È ˘ A@@ Ó∆‡ ÂØ ∫ Ú∆ ÿº ‡ Á±  ∆ º ’ Áº « √¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ¿π Ï , ˙Ò≈ «‹‘∆ √«Ú√ ÚÀ Ï √≈¬∆‡ Âπ ‘ ≈‚∂ Ï≈∂ ‹≈‰’≈∆ ‘Ø ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‘∆ ’Ø ¬ ∆ √«Ú√ Á∆ ÚÂØ ∫ ’È «Áø Á ∂ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ Âπ ‘ ≈˘ Í«‘Òª ÒØ ’ ∂ Ù È

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)«¬ø √ ‡À ∫ ‡ ÓÀ √ ∂ « ‹ø ◊ ¡À Í WhatsApp ¡≈͉∂ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó ”⁄ ÈÚª Ï‡È ‹Ø Û È Á∆ «Â¡≈∆ ’ «‘≈ ‘À ¢ «¬√ Ï‡È ≈‘ƒ Ô± ˜ ˜ Ú≈«¬√ ÓÀ √ ∂ ‹ Á∆ ÍÒ∂ Ï À ’ √Í∆‚ ˘ ÏÁÒ √’‰◊∂ ¢ ’ø Í È∆ Á≈ Óø È ‰≈ ‘À «’ «¬√ ¯∆⁄ Á∂ ¡≈¿π ‰ È≈Ò ¡≈‚∆˙ ÓÀ √ ∂ ‹ Ì∂ ‹ ‰ Á≈ ¡ø Á ≈˜ ÏÁÒ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢ ÚÀ º Ï Ï∆‡≈ «¬ÈÎØ Á∆ «¬º ’ «ÍØ  ‡ Á∂ ¡Èπ √ ≈, ‹ÁØ ∫ Ú∆ ¡√ƒ «’√∂ ˘ Ú≈«¬√ ÈØ ‡ Ì∂ ‹ Á∂ ‘ª, ¡√ƒ ¿π √ Á∆ ÍÒ∂ Ï À ’ √Í∆‚ ˘ È‘ƒ ÏÁÒ √’Á∂ ‘ª Í ‹ÒÁ∆ ‘∆ ÍÒ∂ ‡ Î≈Ó ”Â∂ «¬’ ÈÚª Ï‡È Ù≈ÓÒ ‘Ø ‰ ‹≈ «‘≈ ‘À , ‹Ø ÍÒ∂ Ï À ’ √Í∆‚ ˘ ÏÁÒ‰ Á∂ ÔØ◊ ‘ØÚ∂◊≈¢ «¬‘ Î∆⁄ iOS WhatsApp Ï∆‡≈ Ú˜È ”Â∂ Á∂ « ÷¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «ÎÒ‘≈Ò «¬√ Î∆⁄ Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ¿π Ó ∆Á ‘À «’ «¬‘ Î∆⁄ ‹ÒÁ ‘∆ √≈∂ Ô± ˜ √ Ò¬∆ Ø Ò ¡≈¿± ‡ ’ «Áº  ≈ ‹≈Ú∂ ◊ ≈¢

’¬∆ ‘Ø ¡ÀÍ√”Â∂ ⁄ºÒ «‘À ’øÓ

Á∆ ‹≈‰’≈∆ Ù∂ ¡  ’È Á∆ «¬‹≈˜Â Á∂ ‰ ∆ ͬ∂ ◊ ∆¢ ’¬∆ ¬∆’≈Ó√ ÚÀ Ï √≈¬∆‡,‡∆.Ú∆. ‹ª ¡÷Ï≈ª Á∂ ÚÀ Ï √≈¬∆‡ Á∆ «¬˜≈‹Â Óø ◊ ’∂ «’√∂ Á∆ ÒØ ’ ∂ Ù È Ï≈∂ ‹≈‰È Á∆ ’Ø « ÙÙ ’Á∂ ‘È¢ «‹º Ê ∂ º ’ ’Ø « ÙÙ ‘Ø Ú ∂ ª ¡«‹‘∆ ‹≈‰’≈∆ È≈ «Á˙¢

Î∂’ Î∂√Ïπº’ ¡≈¬∆‚∆ ˘ ͤ≈ȉ Á∂ ¡≈√≈È Â∆’∂ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Î∂ √ Ïπ º ’ ÁØ √ ª È≈Ò ‹π Û È Á≈ ⁄ø ◊ ≈ Ó≈«Ë¡Ó ‘À ¢ ¡º ‹ ‘ ’Ø ¬ ∆ «¬√ Á≈ «¬√Â∂ Ó ≈Ò ’ «‘≈ ‘À Í √Ì ˘ ’π fi √≈ÚË≈È∆¡ª Ú‰ Á∆ ˜±   ‘À È‘ƒ ª «’√∂ Óπ √ ∆Ï «Úº ⁄ Ú∆ Î√ √’Á∂ ‘Ø ¢ ’¬∆ Ú≈ Î∂ ’ ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò ÒÛ’∆¡ª ˘ «Í¡≈ Á∂ ‹≈Ò «Úº⁄ Î√≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª ˘ ÏÒÀ ’ Ó∂ Ò ’∆Â≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª ‘∆ È‘ƒ Óπ ø « ‚¡ª ˘ Ú∆ È’Ò∆ ¡≈¬∆.‚∆. È≈Ò ÏÒÀ ’ Ó∂ Ò ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ «’√∂ ÈÚƒ ÎÀ ∫ ‚ «’ÚÀ √ ‡ ˘ √Ú∆’≈ ’È ÂØ ∫ Í«‘Òª ‘Ó∂ Ù ≈ ’π fi ⁄∆˜ª Á≈ «Ë¡≈È º ÷ Ø ¢ ÈÚƒ ÎÀ ∫ ‚ «’ÚÀ √ ‡ Á∆ ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò «Úº ⁄ «’ø È ∂ ¯Ø ‡ Ø ‘À , ¿π ‘ ⁄À º ’ ’È È≈ Ìπ º Ò Ø ¢ ‹∂ ’  ¡’≈¿± ∫ ‡ «Úº ⁄ «√¯ «¬º ’ ‘∆ Â√Ú∆ ‘À ª «¬‘ √≈¯ ‘À «’ ¡’≈¿± ∫ ‡ Î∂ ’ ‘À ¢ ¯Ø ‡ Ø Á∂ «¬Ò≈Ú≈ Î∂ √ Ïπ º ’ √‡∂ ‡ √, ÍØ √ ‡ Â∂ ’ÓÀ ∫ ‡√ ˘ Ú∆ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª «Û’Ø ¢ ‹∂ ’  ’¬∆ «ÁȪ ÂØ ∫ ’Ø ¬ ∆ ¡Í‚∂ ‡ È‘ƒ ‘À ª «¬‘ √ÓfiØ ’∆ «¬‘ ¡’≈¿± ∫ ‡ Î∂ ’ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈‚≈ ÎÀ ∫ ‚ «’ÚÀ √ ‡ Ì∂ ‹ ‰ Ú≈Ò≈ Ùı√ ¡‰«◊‰Â ÒØ ’ ª ˘ ¡≈͉∆ «Ò√‡ «Úº ⁄ ‹π Û «‘≈ ‘À ª Ù≈«¬Á «¬‘ ¡’≈¿± ∫ ‡ ¯˜∆ ‘À ¢ Âπ √ ƒ ¿π √ Ùı√ Á∆ ÎÀ ∫ ‚ «Ò√‡ ˘ Ú∆ Á∂ ÷ Ø ¢ ‹∂ ’  ¿π ‘ «Ú¡’Â∆

WWW.NRI POST.COM

√≈«¬ß√ ¡À∫‚ ‡À’ÈØÒ∆˜∆

Á∂ ÎÀ ∫ ‚ «Ò√‡ «Úº ⁄ ¡ÍØ « ‹‡ √À ’ √ Á∂ ÒØ ’ Ï‘π  «˜¡≈Á≈ ‘À ª «¬‘ ◊º Ò Á∆ «˜¡≈Á≈ √ø Ì ≈ÚÈ≈ «‘ø Á ∆ ‘À «’ «¬‘ ¯˜∆ ¡’≈¿± ∫ ‡ ‘À ¢ ÎÀ ∫ ‚ «Ò√‡ Á∂ «¬Ò≈Ú≈ Âπ √ ƒ ¿π √ «Ú¡’Â∆ Á∂ Ï≈∂ √À ’ ÙÈ (About) ˘ Ú∆ «Ë¡≈È È≈Ò Á∂ ÷ Ø ¢ «¬√ √À ’ ÙÈ «Úº ⁄ ‹∂ ’  √’± Ò , ’≈Ò‹ ’ø Ó Á∆ ‹◊∑ ≈ , «‘‰ Á≈ √Ê≈È Ï≈∂ «Úº ⁄ ’Ø ¬ ∆ ‹≈‰’≈∆ È‘ƒ «Áº  ∆ ◊¬∆ ª «¬√ ◊º Ò ˘ ÂÀ ¡ √ÓfiØ «’ «¬‘ ¡’≈¿± ∫ ‡ Âπ ‘ ≈˘ Î√≈¿π ‰ Ò¬∆ ω≈«¬¡≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Âπ √ ƒ ÎÀ ∫ ‚ «’ÚÀ √ ‡ Ì∂ ‹ ‰ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ ‹ÈÓ «ÓÂ∆ ˘ «Ë¡≈È È≈Ò Á∂ ÷ Ø ¢ ‹∂ ’  ‹ÈÓ «ÓÂ∆ A ‹ÈÚ∆ ‹ª CA Á√ø Ï  ‘À ª Ù≈«¬Á ¡’≈¿± ∫ ‡ ¯˜∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À ¢ ÒÛ’∆¡ª Á∂ ¯˜∆ ¡’≈¿± ∫ ‡ «Úº ⁄ ¿π È ∑ ª Á≈ Èø Ï  «Áº  ≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ¡≈Ó Âœ  ”Â∂ ÒÛ’∆¡ª ’Á∂ Ú∆ ¡≈͉≈ Èø Ï  «¬√ Â∑ ª È‘ƒ Í≈™Á∆¡ª¢ ÈÚƒ ÎÀ ∫ ‚ «’ÚÀ √ ‡ Ì∂ ‹ ‰ Ú≈Ò∂ «Ú¡’Â∆ Á∆ «√À ∫ ‡ Ú≈Ò ÍØ √ ‡ ˘ «Ë¡≈È È≈Ò Á∂ ÷ Ø ¢ ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈˘ Ùº ’ ‘Ø «◊¡≈ ‘À «’ ¡’≈¿± ∫ ‡ Î∂ ’ ‘À ª Âπ √ ƒ ◊± ◊ Ò «Úº ⁄ ¿π √ Á∆ ¯Ø ‡ Ø √⁄ ’ √’Á∂ ‘Ø ¢ ’¬∆ Ú≈ Î∂ ’ ¯Ø ‡ Ø ◊± ◊ Ò ÂØ ∫ Ò¬∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ Ù≈«¬Á Âπ ‘ ≈˘ «‹√ Á∆ ¯Ø ‡ Ø Î∂ √ Ïπ º ’ ¿π º  ∂ Í≈¬∆ ◊¬∆ ‘À , ¿π √ Ï≈∂ ÍÂ≈ Òº ◊ ‹≈Ú∂ ¢

ÍÒ∂ Ï À ’ Ï‡È ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ WhatsApp MacOS Â∂ «Úø ‚ Ø ˜ Ô± ˜ ˜ Ò¬∆ ’¬∆ ¡À Í √ ”Â∂ ’ø Ó ’ «‘≈ ‘À ¢ ˘«¬È∑ ª ¡À Í √ ˘ ÈÚ∂ ∫ √≈Ò Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ «Ú⁄ Òª⁄ ’∆Â≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ «¬‘ ‹≈‰’≈∆ Italian blogger Aggieornamenti Lumia Á∂ ÏÒ≈◊ ÂØ ∫ «ÓÒ∆ ‘À ¢

WhatsApp Á≈ «Ú¿± Úø√ Î∆⁄

Áº √ ‰ÔØ ◊ ‘À «’ WhatsApp È∂ «¬√ √≈Ò ¡◊√ «Ú⁄ ¡≈͉∂ Ô± ˜ ˜ Ò¬∆ ı≈√ Î∆⁄ Í∂ Ù ’∆Â≈ √∆ «‹√ Á≈ Ȫ «Ú¿± Úø √ √∆¢ «¬√ Î∆⁄ Á∂ ¡À ’ ‡∆Ú∂ ‡ ‘Ø ‰ ”Â∂, Ì∂‹∆¡ª ◊¬∆¡ª Î؇ءª ¡Â∂ Ú∆‚∆˙˜ Á∂ ÷ ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡≈͉∂ ¡≈Í «Ó‡≈ «Áº  ∆¡ª ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ Ô± ˜ √ ˘ ÎØ ‡ Ø ¡Â∂ Ú∆‚∆˙ «‚Ò∆‡ ’È Á∆ ˜±   ȑƒ ‘À ¢ Í «¬‘ Î∆⁄ Ô± ˜ √ ˘ √’∆ÈÙ≈‡ ÒÀ ‰ ÂØ ∫ È‘ƒ Ø ’ Á≈¢

‘∂‡ √Í∆⁄ Â∂ ̺Á∂ ÓÀ√∂‹ ’È Ú≈Ò∂ ‘Ø ‹≈‰ √≈ÚË≈È

ÈÚƒ «Áº Ò ∆- whatsapp È∂ ¡À ∫ ‚à ≈ «¬‚ Ô± ˜ √ Ò¬∆ ÁØ √π  º « ÷¡≈ Î∆⁄√ ˘ Ø Ò ¡≈¿± ‡ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª «Úº ⁄ Ø ∫ «¬’ "WhatsApp ÓÀ √ ∂ ‹ ÒÀ Ú Ò «ÍØ  «‡ø ◊ Î∆⁄" ‘À ¢ «√º Ë ∂ ÙÏÁª ”⁄ ’‘∆¬∂ ª «¬‘ Î∆⁄ Whatsapp ”Â∂ ¡ÙÒ∆Ò ÓÀ √ ∂ ‹ Ì∂ ‹ ‰ Ú≈«Ò¡ª ”Â∂ Ò◊≈Ó Ò◊≈¿π ‰ Ò¬∆ «Ò¡ªÁ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ Á¡√Ò ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ Whatsapp ”Â∂ ÈÎ Ì∂ Ì≈Ù‰ Â∂ Áø ◊ ≈’≈∆ √ø Á ∂ Ù ª Á∆ «◊‰Â∆ ÚË ‘∆ ‘À ¢ È≈Ò ‘∆ ¡«‹‘≈ ’È Ú≈Ò∂ ÒØ ’ √’≈ Â∂ Whatsapp Á∆ Í‘π ø ⁄ ÂØ ∫ Á±  ‘È¢Ì≈ √’≈ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ WhatsApp ”Â∂ Áø ◊ ∂ ÌÛ’≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Â∂ ¡ÙÒ∆Ò √ø Á ∂ Ù Ì∂ ‹ ‰ Ú≈Ò∂ ¿π Í ÌØ ◊ Â≈Úª Á∆ ͤ≈‰ ’È Ò¬∆ ÁÏ≈¡ ω≈ ‘∆ ‘À Í WhatsApp Áø ◊ ∂ ÌÛ’≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ Â∂ ¡À ∫ ‚-‡± - ¡À ∫ ‚ ¬∂ È «¥ÍÙÈ Á≈ ‘Ú≈Ò≈ «Áø Á ∂ ‘Ø ¬ ∂ ¡ÙÒ∆Ò √ø Á ∂ Ù Ì∂ ‹ ‰ Ú≈«Ò¡ª Á∂ Ȫ Á≈ ÷π Ò ≈√≈ È‘ƒ ’Á≈ ‘À Í WhatsApp Á∂ ÈÚ∂ ∫ Î∆⁄ Á∂ ¡≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡«‹‘∂ ÒØ ’ ª Á∆ ͤ≈‰ ¡≈√≈È ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ WhatsApp ˘ Ú∆ ÈÚ∂ ∫ ¡≈¬∆‡∆ ¡À ’ ‡ «‘ ¡«‹‘∂ ÒØ ’ ª «÷Ò≈Î ’≈Ú≈¬∆ ’È Ò¬∆ Әϱ  ‘Ø ‰ ≈ ÍÀ «‘≈ ‘À ¢

ÈÚƒ «ÚÙ∂ÙÂ≈ «’Ú∂∫ ’øÓ ’∂◊∆

Whatsapp Á∂ ÈÚ∂ ∫ ÓÀ √ ∂ ‹ ÒÀ Ú Ò «ÍØ  «‡ø ◊ Î∆⁄ Á∆ Ùπ  ± ¡ ≈ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ‹∂ ’  ’Ø ¬ ∆ Ô± ˜  Âπ ‘ ≈˘ ¡ÙÒ∆Ò ‹ª ◊ø Á ∂ ÓÀ √ ∂ ‹ Ì∂ ‹ Á≈ ‘À ª Âπ √ ƒ ¡«‹‘∂ √ø Á ∂ Ù ª Á∆ «ÍØ  ‡ ’È Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¿π È ∑ ª ˘ ÏÒ≈’ ’È Á∆ ¡≈ÍÙÈ Ú∆ Íà ≈ Í ’ √’Ø ◊ ∂ ¢ «¬√ Á∂ Ò¬∆ Âπ √ ƒ ÓÀ √ ∂ ‹ ˘ ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ Â’ ÁÏ≈ ’∂ «ÍØ  ‡ Â∂ ÏÒ≈’ ’ √’Á∂ ‘Ø ¢

WhatsApp ÷≈Â≈ ‘Ó∂Ù≈ Ò¬∆ ÏøÁ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈

‹∂ ’  BE ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ Ô± ˜ √ È∂ Whatsapp ÓÀ √ ∂ ‹ ”Â∂ «ÍØ  ‡ ’∆Â∆ ‘À ª Whatsapp ¡«‹‘∂ ¡’≈¿± ∫ ‡ ˘ ÏÀ È ’ √’Á≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ¡«‹‘∂ ÒØ ’ ª Á∆ «ÍØ  ‡ Ú∆ √’≈ È≈Ò √ªfi∆ ’∆Â∆ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ ÈÚ∂ ∫ ¡≈¬∆‡∆ ¡À ’ ‡ Á∂ «‘ √≈∂ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍÒ∂ ‡ Î≈Óª ˘ Íà ≈ Í ‘Ø ¬ ∆¡ª «Ù’≈«¬Âª Á∆ «◊‰Â∆ Â∂ ¿π È ∑ ª Á∂ «÷Ò≈Î ’∆Â∆ ◊¬∆ ’≈Ú≈¬∆ ”Â∂ √’≈ È≈Ò Ó‘∆È≈Ú≈ «ÍØ  ‡ª √ªfi∆¡ª ’È∆¡ª ˜±  ∆ ‘È¢ «¬√ Ò¬∆ ‹∂ ’  Âπ √ ƒ «’√∂ ˘ «¬’ √Ó± ‘ ‹ª «Èº ‹ ∆ ¡ÙÒ∆Ò WhatsApp √ø Á ∂ Ù Ì∂ ‹ Á∂ ‘Ø Âª √≈ÚË≈È ‘Ø , È‘ƒ ª Âπ √ ƒ ¡≈ ‹≈˙◊∂ ¢

Ó«√‚∆˜-Ï∂ ∫ ‹ Í≈ÚÎπ º Ò ‘À ⁄ ÏÀ ’ ¬∂¡ÀºÓ‹∆¬∂ DE ¡Àº√ DÓÀ«‡’ ÍÒº√ Òª⁄

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- Ó«√‚∆˜-Ï∂ ∫ ‹ È∂ Ì≈ ”⁄ B.@ «Ò‡ D-«√¶‚ «¬ø ‹ ‰ È≈Ò ‘π ‰ Â’ Á∆ √Ì ÂØ ∫ Í≈ÚÎπ º Ò ‘À ⁄ ÏÀ ’ ¬∂ . ¡À º Ó . ‹∆ ¬∂ DE ¡À º √ DÓÀ « ‡’ ÍÒº √ ˘ Òª⁄ ’ «Áº  ≈ ‘À ¢ Ó«√‚∆˜ Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ «¬‘ ‘À ⁄ ÏÀ ’ ’≈ Ì≈ Á∆ √Ì ÂØ ∫ Â∂ ˜ ‘À ⁄ ÏÀ ’ ‘Ø Ú ∂ ◊ ∆¢ Âπ ‘ ≈˘ F Íπ ¡ ≈«¬ø ‡ √ ”⁄ Áº √ Á∂ ‘ª «¬√ ‘À ⁄ ÏÀ ’ Á∆¡ª ÷≈√ ◊º Ò ª: ÈÚƒ Ó«√‚∆˜-¬∂ . ¡À º Ó . ‹∆. ¬∂ DE ¡À º √ DÓÀ « ‡’ ÍÒº √ ”⁄ ÍÀ È ≈Ó∂ « ’≈È≈ «◊Ã Ò , ÓÒ‡∆-Ï∆Ó ¡À º Ò . ¬∆. ‚∆., ⁄œ Û ∂ Îø ‡ «Úø ◊ ˜, ÎÒ∂ ¡ ‚ Ú∑ ∆ Ò ¡≈⁄ ¡Â∂ ¬∂ . ¡À º Ó . ‹∆. ¡Ò≈¬∂ Ú∑ ∆ Ò˜ «Áº  ∂ ◊¬∂ ‘È¢ «¬√ Á≈ Îø ‡ Ï∂ ‘ º Á ¡◊à À « Ú ‘À ¡Â∂ «¬‘ √ÍØ  ‡∆ Î∆Ò ’Ú≈™Á≈ ‘À ¢ «¬√ Á∆ ∆¡ ÍÃ Ø Î ≈¬∆Ò Ú∆ ÁÓÁ≈ ‘À ¢

«¬ø‡∆∆¡ «¬ø‹‰ ÈÚƒ Ó«√‚∆˜ Ï∂ ∫ ‹ ”⁄ B.@ «Ò‡ Á≈ «¬È-Ò≈¬∆È D-«√¶‚ ÍÀ ‡ Ø Ò «¬ø ‹ ‰ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ‹Ø DBA ¡À º ⁄ . Í∆. Á∆ Í≈Ú ¡Â∂ E@@ ¡À º È . ¡À º Ó . Á≈ ‡≈’ ‹È∂ ‡ ’Á≈ ‘À ¢ «¬√ ”⁄ Âπ ‘ ≈˘ H√Í∆‚ ‚∆. √∆. ‡∆. ◊∆¡Ï≈’√ Ú∆ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ «¬ø ‹ ‰ ”⁄ ÷≈√ ◊º Ò «¬‘ ‘À «’ «¬√ ˘ ÚÈ ÓÀ È -ÚÈ «¬ø ‹ ≈‰ «ÎÒ≈√Î∆ Á∂ «‘ ¡√À ∫ ÏÒ ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ ÷≈√ Î∆⁄˜ Á∆ ◊º Ò ’∆¬∂ ª «¬‘ ’≈ «√Î C.I √«’ø ‡ ”⁄ ‘∆ @-A@@ «’ÒØ Ó ∆‡/ÿø ‡ ∂ Á∆ ÎÂ≈ ÎÛ √’Á∆ ‘À ¢

÷≈√ Î∆⁄˜ «¬ø ‡ ∆∆¡ Á∆ ◊º Ò ’∆¬∂ ª ¬∂ . ¡À º Ó . ‹∆. √ÍØ  ‡∆ √∆‡√ «Áº  ∆¡ª ◊¬∆¡ª ‘È¢ «¬√ ÂØ ∫ «¬Ò≈Ú≈ «¬√ ”⁄ A@.BE «¬ø ⁄ Á≈ «‚√ÍÒ∂ ¡ ‚≈¬∆Ú «‚√ÍÒ∂ ¡ «Áº  ≈ «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á≈ «¬ø Î Ø ‡ ∂ ∫ ÓÀ ∫ ‡ «√√‡Ó Ú∆ A@.BE «¬ø ⁄ Á≈ ‘∆ ‘À ¢ Âπ ‘ ≈˘ «¬√ ”⁄ ‘À º ‚ -¡Í «‚√ÍÒ∂ ¡ Ú∆ «ÓÒ∂ ◊ ≈¢ «¬√ ”⁄ Ò◊≈«¬¡≈ «◊¡≈ EI@Ú≈‡ AB-√Í∆’ ÏÓ∂ √ ‡ √≈¿± ∫ ‚ «√√‡Ó ’Ó≈Ò Á≈ ‘À ¢

’∆Ó ¡Â∂ ≈¬∆ÚÒ˜ ’ø Í È∆ È∂ «¬√ ÈÚƒ Ó«√‚∆˜-¬∂ . ¡À º Ó . ‹∆. ¬∂ DE ¡À º √ DÓÀ « ‡’ ÍÒº √ Á∆ ’∆Ó GI.E@ Òº ÷ π Í ¬∂ º ÷ ∆ ‘À ¢ «¬√ √À ◊ ÓÀ ∫ ‡ ”⁄ «ÎÒ‘≈Ò «’√∂ Ú∆ ’≈ ˘ «¬√ Á∂ ≈¬∆ÚÒ Á∂ ± Í ”⁄ È‘ƒ Á∂ « ÷¡≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢

«¬√ ’≈ ”⁄ F ‚à ≈ ¬∆«Úø ◊ ÓØ ‚ ˜-√«ÒÍ∆, ’ÓÎ‡, √ÍØ  ‡, √ÍØ  ‡ ÍÒº √ , «¬ø ‚ ∆«Ú˜π ¡ Ò ¡À ∫ ‚ ∂ √ «Áº  ∂ ◊¬∂ ‘È¢ ’√‡Ó˜ Á∆ √π  º « ÷¡≈ ˘ «Ë¡≈È ”⁄ º ÷ Á∂ ‘Ø ¬ ∂ «¬√ ”⁄ ÏÒ≈«¬ø ‚ -√Íœ ‡ ¡«√√‡, Ò∂ È ’∆Í ¡«√√‡, ÓÒ‡∆ÍÒ ¬∂ ¡ ÏÀ ◊ ˜ ¡Â∂ Í≈«’ø ◊ ¡«√√‡ Ú∆ «Áº  ∂ ◊¬∂ ‘È¢

‚≈¬∆Ú Á≈ ˜Ï≈ √≈˘ «¬√ ◊º ‚ ∆ ˘ ⁄Ò≈¿π ‰ Á≈ Óœ ’ ≈ Óº Ë Íà Á ∂ Ù ”⁄ ω∂ ȇÀ ’ √ (ÈÀ Ù ÈÒ ¡≈‡Ø Ó Ø « ‡Ú ‡À √ ‡ ‡À ’ ) ”Â∂ «Ó«Ò¡≈¢ «‹Ú∂ ∫ «’ Ó«√‚∆˜ Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ «¬‘ √º ⁄ ”⁄ ’Ó≈Ò Á∆ ‘À ⁄ ÏÀ ’ ‘À ¢ «¬ø È ∆ ’Ó≈Ò Á∆ «’ «¬√ ‘À ⁄ ÏÀ ’ ˘ ¡√ƒ ‡Ã À ’ ”Â∂ BH@ «’ÒØ Ó ∆‡/ÿø ‡ ≈ Á∆ ÎÂ≈ È≈Ò ⁄Ò≈«¬¡≈¢ ‡Ã À ’ ”Â∂ ª «¬√ Á∆ Íà Π≈ÓÀ ∫ √ Ï‘π  Ù≈ÈÁ≈ ‘∆, ‘π ‰ Ø ‚ ”Â∂ «¬‘ «’Ú∂ ∫ Íà Π≈Ó ’∂ ◊ ∆, «¬√ Ï≈∂ ¡√ƒ ¿π Á Ø ∫ Áº √ √’ª◊∂ ‹ÁØ ∫ ¡√ƒ «¬√ ˘ √Û’ ”Â∂ ⁄Ò≈Úª◊∂ ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

www.nripost.com

ÓÈØß‹È

ÓÀ∫ ¡≈«Ó ÷≈È È≈Ò ’øÓ ÓÀ˘ ‘≈Ò∂ ‘πÈ «Ú÷≈¿π‰ Á≈ Óœ’≈ ’È≈ ⁄≈‘πøÁ∆ ‘ª: √ÈÓ √¬∆Á È‘ƒ «Ó«Ò¡≈: «Á«Ú¡≈ ÷Ø√Ò≈ Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)¡Á≈’≈≈-«¯ÒÓ√≈˜ «Á«Ú¡≈ ÷Ø √ Ò≈ ’π Ó ≈ Á≈ Óø È ‰≈ ‘À «’ ¿π ‘ ⁄È≈ÂÓ’ Âœ  ”Â∂ ¡ÔØ ◊ Ó«‘√± √ ’Á∆ ‘À «’™«’ ¿π √ È∂ ’Ò≈’≈ Ú‹Ø ∫ ÍÁ∂ ”Â∂ ‘≈Ò∂ ¡≈͉∆ ’Ò≈ «Á÷≈¿π ‰ ∆ ‘À ¢ √≈Ò B@@D «Úº ⁄ «Á«Ú¡≈ Á∆ Í«‘Ò∆ «¯ÒÓ “¡Ï Âπ Ó ‘≈∂ ‘Ú≈Ò∂ ÚÂÈ √≈Ê∆˙” ¡≈¬∆ √∆¢ ¡Á≈’≈≈ Á≈ ’«‘‰≈ ‘À , ““Ï‘π - ’Ò≈’≈ª Ú≈Ò∆ ¿π ’  «¯ÒÓ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π √ È∂ ’Ø ¬ ∆ «¯ÒÓ È‘ƒ ω≈¬∆ ¡Â∂ ¿π √ ÂØ ∫ Á‘≈’∂ Ï≈¡Á «ÈÁ∂ Ù ’ Ú‹Ø ∫ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ «¯ÒÓ “Ô≈∆¡ª” ω≈¬∆¢”” ¿π Í ø  ¿π √ È∂ «¯ÒÓ “√ÈÓ ∂ ” Á≈ «ÈÁ∂ Ù È ’∆Â≈, «‹√ «Úº ⁄ Íπ Ò «’ √Ó≈‡ ¡Â∂ Ô≈Ó∆ ◊œ Â Ó È∂ ¡«‘Ó Ì± « Ó’≈ «ÈÌ≈¬∆ √∆¢ ¡≈«÷ ‘π‰ «Á«Ú¡≈ «¯ÒÓ “√«Â¡≈Ó∂ Ú ‹ÔÂ∂ B ” «Úº ⁄ ¡Á≈’≈≈ Ú‹Ø ∫ ÍÁ∂ ”Â∂ ¡≈¿π ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ‘À ¢ «Á«Ú¡≈ È∂ ¡≈«÷¡≈, ““«¯ÒÓ “√ÈÓ ∂ ” ÂØ ∫ Ï≈¡Á ÓÀ ∫ ÍÁ∂ ”Â∂ ¡≈¿π ‰ Á≈ Óœ ’ ≈ Á∂ ÷ ‘∆ √∆ Í «¬‘ Ó∂  ∂ Ò¬∆ √œ ÷ ≈ È‘ƒ √∆¢ ÓÀ ∫ ’Ø « ÙÙ ’∆Â∆ Í ’π fi È‘ƒ Ï«‰¡≈¢ Ó∂  ∂ ’Ø Ò «˜¡≈Á≈Â ¡œ  ª ”Â∂ ’∂ ∫ Á« «¯ÒÓª ¡≈¬∆¡ª «‹È∑ ª ˘ ÓÀ ∫ ¡≈͉∆ ’∆¡ ”⁄ ¡À È ∆ ‹ÒÁ∆ ’È≈ È‘ƒ ⁄≈‘π ø Á ∆ √∆ «’™«’ ÓÀ ˘ ’Á∂ ÷π Á ˘ ¡Á≈’≈≈ Ú‹Ø ∫ √≈Ï ’È Á≈ Óœ ’ ≈ È‘ƒ «Ó«Ò¡≈¢ ÓÀ ∫ √ÓfiÁ∆ ‘ª «’ ÓÀ ˘ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª «¬’ Ïª‚ Á∆ ÒØ Û ‘À ¢ ÒØ ’ ÌÒ≈ ÓÀ ˘ «√È∂ Ó ≈ ”⁄ «’™ Á∂ ÷ ‰ ¡≈¿π ‰ «¬√ Ò¬∆ ÓÀ ˘ √Ì ÂØ ∫ Í«‘Òª ÷π Á ˘ ¡Á≈’≈≈ Ú‹Ø ∫ √≈Ï ’È Á∆ ÒØ Û ‘À ¢

Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- ‡À Ò ∆«Ú˜È ÙØ ¡ “«˜ø Á ◊∆ ◊π Ò ˜≈ ‘À ” È≈Ò «ÚÙÚ ”⁄ ¡≈͉∆ ͤ≈‰ ω≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ Í≈«’√Â≈È∆ ¡Á≈’≈≈ √ÈÓ √¬∆Á Á≈ ’«‘‰≈ ‘À «’ ¿π ‘ Ì≈Â∆ «ÎÒÓª «Úº ⁄ ’ø Ó ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ∆ ‘À ¢ ¿π √ È∂ «’‘≈ «’ ¿π ‘ Ïœ Ò ∆Úπ º ‚ √‡≈ ¡≈«Ó ÷≈È È≈Ò ’ø Ó ’È≈ ⁄≈‘π ø Á ∆ ‘À ¢ ¡≈͉∂ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ ÙØ ¡ “’≈«ÂÒ ‘√∆ÈØ ∫ ’∂ È≈Ó” Á∆ Íà À º √ ’≈ÈÎø √ Áœ  ≈È ¡Á≈’≈≈ È∂ «’‘≈, ““ÓÀ ∫ Ì≈Â∆ «ÎÒÓª «Úº ⁄ ’ø Ó ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘ª, Í ‡À Ò ∆«Ú˜È «Úº ⁄ È‘ƒ¢ ÓÀ ∫ √‘º Á Á∂ «¬√ Í≈√∂ ‡À Ò ∆«Ú˜È ˘ Â‹∆‘ «Áø Á ∆ ‘ª¢ ÓÀ ∫ ’¬∆ Â∑ ª Á∆¡ª «ÎÒÓª ω≈¿π ‰ ∆¡ª ‘È, Í Ùπ  ± ¡ ≈ «Úº ⁄ ¡≈«Ó ÷≈È ¿π ‘ ¡Á≈’≈ ‘À «‹√ È≈Ò ÓÀ ∫ ’ø Ó ’È≈ Í√ø Á ’ª◊∆¢”” Ì≈ «Úº ⁄ ˙‡∆‡∆ ”Â∂ Í≈«’√Â≈È∆ √Óº ◊ ∆ Á∆ Íà « √º Ë ∆ Ï≈∂ ◊º Ò Ï≈ ’«Á¡ª √ÈÓ √¬∆Á È∂ «’‘≈, ““¡√ƒ ‹≈‰Á∂ ‘ª «’ Ì≈ «’√ Â∑ ª Á≈ ‘À , ¡√ƒ ¿π È ∑ ª Á∆¡ª «ÎÒÓª Á∂ ÷ ∆¡ª ‘È¢ Í ¿π ‘ È‘ƒ ‹≈‰Á∂ «’ ¡√ƒ «’√ Â∑ ª Á∂ «Á÷Á∂ ‘ª Â∂ √≈‚≈ «‘‰-√«‘‰ «’‘Ø «‹‘≈ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ «¬‘ ‡∆Ú∆ ÙØ ¡ ¿π È ∑ ª Ò¬∆ ÈÚ∂ ∫ ıπ Ò ≈√∂ ’∂ ◊ ≈¢ ¡√ƒ «¬’Ø «‹‘∂ «Á÷Á∂ ‘ª Â∂ √≈‚≈ ÷≈‰-Í∆‰ Ú∆ «¬º ’ Ø «‹‘≈ ‘À ¢ ¡√ƒ «Ú‘≈«’ Âœ  ”Â∂ ÌÀ ‰ -Ì≈ ‘ª¢”” «˜’ÔØ ◊ ‘À «’ ¡Á≈’≈≈ √ÈÓ √¬∆Á Á≈ ÙØ ¡ “’≈«ÂÒ ‘√∆ÈØ ∫ ’∂ È≈Ó” Ó∆˘ ◊œ Û Úº Ò Ø ∫ «ÈÁ∂ « Ù ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À , ‹Ø «’ A@ Á√ø Ï  ˘ ˜∆E ”Â∂ «Ò∆˜ ‘Ø Ú ∂ ◊ ≈¢

«√º÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ «÷Ò≈¯ “¡ÍÓ≈È‹È’” «‡ºÍ‰∆ Ò¬∆ ¡Á≈’≈≈ ’ø◊È≈ Ȝ ”Â∂ BIE¬∂ «‘ ’∂√ Á‹

Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)-Ï≈Ò∆Úπ º ‚ ¡Á≈’≈≈ ’ø ◊ È≈ Èœ  «÷Ò≈Î √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ÍØ √ ‡ «Úº ⁄ ’«Ê œ  ”Â∂ «√º ÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ «÷Ò≈Î ¡ÍÓ≈È‹È’ Ì≈Ù≈ Á∆ ÚÂØ ∫ ’È Á∂ ÁØ Ù «Úº ⁄ Íπ « Ò√ È∂ Óø ◊ ÒÚ≈ ˘ ¡À Î ¡≈¬∆¡≈ Á‹ ’∆Â∆ ‘À ¢ «Áº Ò ∆ «√º ÷ ◊π  Áπ ¡ ≈≈ ÍÃ Ï ø Ë ’ ’Ó∂ ‡ ∆ (‚∆¡À º √ ‹∆¡À º Ó √∆) Úº Ò Ø ∫ ¡«ÌÈ∂  ≈ «ıÒ≈¯ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’È ÂØ ∫ «¬º ’ «ÁÈ Ï≈¡Á ¿π Í È◊∆ ÷≈ Íπ Ò ∆√ √‡∂ Ù È «Úº ⁄ ¡À Î ¡≈¬∆¡≈ Á‹ ’∆Â∆ ◊¬∆ √∆¢ ¡«Ë’≈∆ È∂ Áº « √¡≈ «’ Èœ  (CD) ”Â∂ Ì≈Â∆ Áø ‚ ≈ÚÒ∆ (¡≈¬∆Í∆√∆) Á∆ Ë≈≈ BIE¬∂ (‹≈‰Ïπ º fi ’∂ ¡Â∂ «’√∂ Ú∆ Ú◊ Á∆¡ª Ë≈«Ó’ Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ ¿π √ Á∂ ËÓ ‹ª Ë≈«Ó’ «ÚÙÚ≈√ª Á≈ ¡ÍÓ≈È ’È Á∂ «¬≈Á∂ È≈Ò ÌÛ’≈¿π ‰ Á∂ «¬≈Á∂ È≈Ò) Á∂ «‘ Ó≈ÓÒ≈ Á‹ ’∆Â≈ «◊¡≈ √∆ ¡Â∂ ¡º ◊ ∂ Á∆ ‹ª⁄ ’∆Â∆ ‹≈ ‘∆ ‘À ¢ ¡«Ë’≈∆ Á∂ ¡Èπ√≈, Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ «Ù’≈«¬Â’Â≈ ¡Ó‹∆ «√ø ÿ √ø Ë ± ‘À , «¬º ’ Óπ ø Ï ¬∆ ¡Ë≈ ’≈Ø Ï ≈∆, ‹Ø √Ø Ó Ú≈ ˘ «Ù’≈«¬Â √œ ∫ ͉ Ú≈Ò∂ ‚∆¡À º √ ‹∆¡À º Ó √∆ Á∂ ÚÎÁ Á≈ «‘º √ ≈ √∆¢ «¬º ’ «Ï¡≈È «Úº ⁄ , √ø Ë ± È∂ ¡Á≈’≈≈ ”Â∂ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ”Â∂ «¬º ’ ÍØ √ ‡ «Úº ⁄ ¡≈͉∂ Ì≈¬∆⁄≈∂ «ÚπºË ¡ÍÓ≈È‹È’ «‡º Í ‰∆¡ª ’È Á≈ ÁØ Ù Ò◊≈«¬¡≈¢ «Ù’≈«¬Â Á‹ ’Ú≈¿π ‰ ÂØ ∫ Ï≈¡Á, ÙÃ Ø Ó ‰∆ ¡’≈Ò∆ ÁÒ (¡’≈Ò∆ ÁÒ) Á∂ ¡≈◊± ÓÈ«‹ø Á  «√ø ÿ «√√≈ Á∆ ¡◊Ú≈¬∆ ‘∂ · ‚∆¡À º √ ‹∆¡À º Ó √∆ Á∂

ÍÂ∆ ÂØ∫ Úº÷ ‘؉ Á∆¡ª ÷Ïª Áœ≈È «Íáø’≈ ⁄ØÍÛ≈ È∂ Ù∂¡ ’∆Â≈ Í«‘Ò≈ ÍØ√‡ Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Ï≈Ò∆Úπ º ‚ Á∆ ”Á∂ √ ∆ ◊Ò” ’‘∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ ¡Á≈’≈≈ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ «¬√ √Ó∂ ∫ ’≈Î∆ ⁄⁄≈ ”⁄ ¢ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ È∂ Ï∆Â∂ «ÁÈ ¡≈͉∂ Ȫ ÂØ ∫ ÍÂ∆ «È’ ‹Ø È √ Á≈ √È∂ Ó ‘‡≈ «Áº  ≈ ‘À ¢ ¿π Á Ø ∫ ÂØ ∫ ‘∆ ÁØ Ú ª Á∂ Úº ÷ ‘Ø ‰ Á∆¡ª ¡‡’Òª Ò◊≈¬∆¡ª ‹≈ ‘∆¡ª ‘È¢ «¬È∑ ª ¡ÎÚ≈‘ª Á∂ «Ú⁄’≈ ‘π ‰ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ È∂ ¡≈͉∆ Í«‘Ò∆ ÍØ √ ‡ Ù∂ ¡  ’∆Â∆ ‘À ¢ «Íà ¡ ø ’ ≈ È∂ ¡≈͉∆ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ Á≈ Í«‘Ò≈ ´º ’ Ù∂ ¡  ’∆Â≈ ‘À , «‹√ ˘ ’≈Î∆ Í√ø Á ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ’≈Î∆ ¡À ’ «‡Ú «‘ø Á ∆ ‘À ¢ Ï∆Â∂ «Áȃ ¿π È ∑ ª È∂ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ Í«‘Ò∆ ÍØ √ ‡ Í≈¬∆ ‘À ¢ «Íà ¡ ø ’ ≈ È∂ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ¡≈͉∆ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ ¡Â∂ √Ì ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ¿π ‚ ∆’∆ ‹≈‰ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ ”«Á ÓÀ « ‡Ã ’ √ «√À ’ ÙÈ” Á≈ Í«‘Ò≈ ÍØ √ ‡ √ªfi≈ ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬√ ÍØ √ ‡ ”⁄ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ Á∆ Í«‘Ò∆ ´º ’ Ú∆ Ș ¡≈ ‘∆ ‘À ¢ «‹√ ˘ ’≈Î∆ Í√ø Á Ú∆ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ È∂ «¬‘ ÍØ √ ‡ ¡≈͉∂ ¡«Ë’≈ «¬ø √ ‡≈◊à ≈ Ó ¡’≈¿± ∫ ‡ ≈‘ƒ Ù∂ ¡  ’∆Â≈ ‘À ¢ «¬√ ÍØ √ ‡ ”⁄ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ Á≈ ´º ’ Ú∆ ’≈Î∆ Úº ÷ ≈ Ș ¡≈ «‘≈ ‘À ¢ «‹√ ˘ ’≈Î∆ Í√ø Á Ú∆ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ÁÙ’ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ Á∆ «¬√ «ÎÒÓ Á≈ Ï∂ √ Ï∆ È≈Ò «¬ø  ˜≈ ’ ‘∂ ‘È¢ «ÎÒÓ «Ú⁄ «Íà ¡ ø ’ ≈ ¡ø  ≈Ù‡∆ «√Â≈∂ ’∆ȱ ∆Ú˜, ’À  ∆-¡≈È Óœ √ , ‹≈‚≈ «Íø ’ ∂ ‡ √«ÓÊ Á∂ È≈Ò È˜ ¡≈Ú∂ ◊ ∆¢ «¬‘ «ÎÒÓ Á≈ «¬‘ ⁄œ Ê ≈ ÍØ √ ‡ ‘À , «¬√ ÂØ ∫ Í«‘Òª Ù∂ ¡  ’∆Â∂ ◊¬∂ ÍØ √ ‡ª ”⁄ «Íà ¡ ø ’ ≈ Ș È‘ƒ ¡≈¬∆ √∆¢ «‹√ ’≈È ¿π √ Á∂ √Ø « ¡ª «Ú⁄ ’π fi ¿π Á ≈√∆ Ú∆ √∆¢ «¬√ ÈÚ∂ ∫ ÍØ √ ‡ ”⁄ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ Á≈ «’Á≈ ’≈Î∆ ÍÃ Ì ≈ÚÙ≈Ò∆ Ș ¡≈ «‘≈ ‘À ¢ Áº √ Á∂ ¬ ∆¬∂ «’ «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ È∂ «Í¤Ò∂ «Áȃ ¡≈͉∂ È≈Ó Á∂ ¡º ◊ ∂ ÂØ ∫ ¡≈͉∂ ÍÂ∆ Á≈ √È∂ Ó ”‹Ø È √” ‘‡≈ «Áº  ≈ √∆¢ ¿π Á Ø ∫ ÂØ ∫ «¬‘ ¡Á≈’≈≈ ’≈Î∆ ⁄⁄≈ ”⁄ ‘Ø ◊¬∆ √∆¢ «‹√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «Íà ¡ ø ’ ≈ ⁄Ø Í Û≈ Á∆ Óª Ó˱ ⁄Ø Í Û≈ È∂ «¬È∑ ª ¡ÎÚ≈‘ª ”Â∂ Ò◊≈Ó Ò◊≈¿π ‰ Ò¬∆ «Ï¡≈È ‹≈∆ ’∆Â≈ ‘À ¢ ¿π È ∑ ª È∂ Áº « √¡≈ «’ «Íà ¡ ø ’ ≈ Á∂ ¡«‹‘≈ ’È «Íº ¤ ∂ ’Ø ¬ ∆ ’≈È È‘ƒ ‘À , ¿π È ∑ ª È∂ «√¯ ÚÀ √ ∂ ‘∆ È≈Ó ‘‡≈ «Áº  ≈ ‘À , «Íà ¡ ø ’ ≈ ¡Â∂ «È’ «Ú⁄’≈ √Ì ’π fi ·∆’ ‘À ¢

Ú¯Á È∂ Ó‘≈≈Ù‡ Á∂ ◊à « ‘ Óø  ∆ «ÁÒ∆Í Ú≈Ò√∂ Í≈«‡Ò ¡Â∂ Óπ ø Ï ¬∆ Íπ « Ò√ Á∂ ¿π º ⁄ ¡«Ë’≈∆¡ª È≈Ò Óπ Ò ≈’≈ ’∆Â∆ ¡Â∂ ’≈Ú≈¬∆ Á∆ Óø ◊ ’∆Â∆¢ Èœ  Á∂ «÷Ò≈Î «Ù’≈«¬Â «Úº ⁄ , ‚∆¡À √ ‹∆¡À Ó √∆ È∂ «˜’ ’∆Â≈ ‘À «’ Èœ  È∂ ‹≈‰Ïπ º fi ’∂ ¡Â∂ ‹≈‰Ïπ º fi ’∂ «’√≈Ȫ Á∂ «ÚØ Ë («’√≈È ÓØ  ⁄∂ ) ˘ ”÷≈«Ò√Â≈È∆” ¡ø Á Ø Ò È Ú‹Ø ∫ Á√≈«¬¡≈ √∆ ¡Â∂ «√º ÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ ˘ ”÷≈«Ò√Â≈È∆ ¡º  Ú≈Á∆” Ú‹Ø ∫ Ú∆ Á√≈«¬¡≈ √∆¢ ¿π √ È∂ AIHD Á∂ «√º ÷ «ÚØ Ë ∆ Áø « ◊¡ª ¡Â∂ ÂÂ’≈Ò∆ ÍÃ Ë ≈È Óø  ∆ «¬ø Á ≈ ◊ªË∆ Á≈ Ú∆ ‘Ú≈Ò≈ «Áº  ≈¢«Ù’≈«¬Â Á∂ ¡Èπ √ ≈, ¡«ÌÈ∂  ≈ È∂ ÍØ √ ‡ «Úº ⁄ «√º ÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ «Úπ º Ë Ï‘π  ‘∆ ¡ÍÓ≈È‹È’ ¡Â∂ ¡ÍÓ≈È‹È’ Ì≈Ù≈ Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆ ‘À ¢ «¬√ «Ú⁄ «’‘≈ «◊¡≈ ‘À , ””¿π √ Á∆ ÂÎØ ∫ «¬‘ ’≈Ú≈¬∆ Ï‘π  ‘∆ «ÿÈ≈¿π ‰ ∆, «È≈Á∆ ¡Â∂ ¡ÍÓ≈È‹È’ ‘À , «‹√ È∂ Áπ È ∆¡≈ Ì «Ú⁄ Úº √ Á∂ «√º ÷ Ì≈¬∆⁄≈∂ Á∆¡ª Ì≈ÚÈ≈Úª ˘ ·∂ √ Í‘π ø ⁄ ≈¬∆ ‘À ¢ ””«¬√ Óœ ’ ∂ ‚∆¡À º √ ‹∆¡À º Ó √∆ Á∂ Èπ Ó ≈«¬ø Á ∂ ‹√Ï∆ «√ø ÿ Ë≈Ó, Óπ ø Ï ¬∆ ◊π  Áπ ¡ ≈«¡ª Á∆ √π Í ∆Ó ’œ ∫ √Ò Á∂ ÍÃ Ë ≈È ‹√Í≈Ò «√º Ë ± , ◊π  ‹Ø  ’œ  ¡Â∂ ¡Ó‹∆ «√ø ÿ ¡À º Î ¡≈¬∆¡≈ Á‹ ’Ú≈¿π ‰ Ò¬∆ ÷≈ Ê≈‰∂ «Úº ⁄ ‘≈˜ √È¢

¡√ƒ «¬’Ø «‹‘∂ «Á÷Á∂ ‘ª Â∂ √≈‚≈ ÷≈‰-Í∆‰ Ú∆ «¬º ’ Ø «‹‘≈ ‘À ¢ ¡√ƒ «Ú‘≈«’ Âœ  ”Â∂ ÌÀ ‰ Ì≈ ‘ª¢””

““ÓÀ ∫ Ì≈Â∆ «ÎÒÓª «Úº ⁄ ’ø Ó ’È Ò¬∆ «Â¡≈ ‘ª, Í ‡À Ò ∆«Ú˜È «Úº ⁄ È‘ƒ¢ ÓÀ ∫ √‘º Á Á∂ «¬√ Í≈√∂ ‡À Ò ∆«Ú˜È ˘ Â‹∆‘ «Áø Á ∆ ‘ª¢ ÓÀ ∫ ’¬∆ Â∑ ª Á∆¡ª «ÎÒÓª ω≈¿π ‰ ∆¡ª ‘È, Í Ùπ  ± ¡ ≈ «Úº ⁄ ¡≈«Ó ÷≈È ¿π ‘ ¡Á≈’≈ ‘À «‹√ È≈Ò ÓÀ ∫ ’ø Ó ’È≈ Í√ø Á ’ª◊∆¢””

√ÈÓ √¬∆Á «¬º ’ Í≈«’√Â≈È∆ ◊≈«¬’≈, ¡Á≈’≈≈ ¡Â∂ Ó≈‚Ò ‘À Í ¿π √ Á∆ ÚË∂  ∂ ͤ≈‰ ¡Á≈’≈∆ ’≈È ‘À ¢ √ÈÓ È∂ ¡≈͉≈ ’À  ∆¡ Ó«‘∆È ‹º Ï  Á∂ Á≈Ó È≈Ò Ùπ  ± ’∆Â≈ √∆¢ √ÈÓ ˘ «˜ø Á ◊∆ ◊π Ò ˜≈ ‘À ¡Â∂ Ùº ’ √Ê≈«Í ¡Á≈’≈≈Úª Á∆ √± ⁄ ∆ «Úº ⁄ Í≈ «Áº  ≈¢ B@AC «Úº ⁄ «¬º ’ ‡∆Ú∆ ‚≈Ó∂ «ÁÒ Ó∂  ≈ ËÛ’È Â∂  ∆ ’≈È ¿π √ ˘ ÏÀ √ ‡ √ÍØ  «‡ø ◊ ¡Á≈’≈≈ Á≈ «÷Â≈Ï «Ó«Ò¡≈¢

¡≈∆¡È ÷≈È Á∂ ‚º◊ ’∂√ ”⁄ ÏøÏ∂ ‘ج∆ ’Ø‡ Á∂ ¯À√Ò∂ ÂØ∫ Ï≈¡Á ¡ÀºÈ√∆Ï∆ ”Â∂ ÌÛ’∂ ≈Ó ◊ØÍ≈Ò ÚÓ≈ «’‘≈- ‹∂ Ù≈‘π÷ ÷≈È Á∂ Ï∂‡∂ ˘ Î√≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ª ¡≈Ó ÒØ’ª Á∆ «˜øÁ◊∆ Á≈ ª «Î ºÏ ‘∆ º÷ª Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Ï≈Ò∆Úπ º ‚ Á∂ «Áº ◊ ‹ ¡Á≈’≈ Ù≈‘π ÷ ÷≈È Á∂ Ï∂ ‡ ∂ ¡≈∆¡È ÷≈È ˘ «Í¤Ò∂ «Áȃ ’≈Î∆ Óπ Ù «’Òª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈ √∆¢ ¿π √ Á≈ Ȫ ‚º ◊ ˜ Ó≈ÓÒ∂ ”⁄ ¡≈«¬¡≈ √∆, «‹√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡≈∆¡È ÷≈È ˘ ¡À º È √∆Ï∆ (È≈’Ø « ‡’√ ’ø ‡ Ø Ò «Ï¿±  Ø ) È∂ «◊à ΠÂ≈ ’∆Â≈ √∆¢ «¬ø È ≈ ‘∆ È‘ƒ ¿π È ∑ ª ˘ ’∆Ï BE «ÁÈ ‹∂ Ò ∑ ”⁄ «‘‰≈ «Í¡≈¢ «¬√ Áœ  ≈È ¡À º È √∆Ï∆ Á∆ ’≈Ú≈¬∆ ”Â∂ √Ú≈Ò ⁄π º ’ ∂ ‘È¢ ‘π ‰ «¬√ Ó≈ÓÒ∂ «Ú⁄ «¬’ ÈÚª ÓØ Û ¿π Á Ø ∫ Á∂ ÷ ‰ ˘ «Ó«Ò¡≈ ‹ÁØ ∫ ‘≈Ò ‘∆ «Ú⁄ Ïø Ï ∂ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ È∂ ’± ˜ ‚º ◊ ˜ Í≈‡∆ ’∂ √ «Ú⁄ ¡≈∆¡È ÷≈È Â∂ B ‘Ø  Óπ Ò ˜Óª ˘ ˜Ó≈È Á∂ ‰ Á≈ «Ú√Ê≈ ÎÀ √ Ò≈ ÙÈ∆Ú≈ ˘ ‹ÈÂ’ ’∆Â≈¢ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ È∂ ¡≈͉∂ ÎÀ √ Ò∂ «Úº ⁄ «’‘≈ «’ ‚º ◊ ˜ Í≈‡∆ Á∂ √Ïø Ë «Ú⁄ ¡≈∆¡È ÷≈È Â∂ B ‘Ø  Óπ Ò ˜Óª «ıÒ≈¯ √≈«˜Ù ⁄‰ Á≈ ’Ø ¬ ∆ Óπ º „ Ò≈ √ϱ  ȑƒ ‘À ¢ Ïø Ï ∂ ‘≈¬∆ ’Ø  ‡ Á∂ «¬√ ÎÀ √ Ò∂ ÂØ ∫ Ï≈¡Á Á∂ Ù Á∆¡ª ’¬∆ Úº ‚ ∆¡ª ‘√Â∆¡ª È∂ ¡À º È √∆Ï∆ ¡Â∂ √’≈ «ıÒ≈¯ «Ï¡≈ÈÏ≈˜∆ ’∆Â∆¢«¬È∑ ª ”⁄ Ï≈Ò∆Úπ º ‚ Á∂ ÓÙ‘±  «ÈÓ≈Â≈-«ÈÁ∂ Ù ’ ≈Ó ◊Ø Í ≈Ò ÚÓ≈ Á≈ Ȫ Ú∆ Ù≈ÓÒ ‘À ¢ ¿π √ È∂ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ≈‘ƒ ¡À º È √∆Ï∆ ”Â∂ ◊π º √ ≈ ’º « „¡≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ≈Ó ◊Ø Í ≈Ò ÚÓ≈ È∂ «’‘≈ ‘À «’ ‹∂ Ù≈‘π ÷ ÷≈È Á∂ Ï∂ ‡ ∂ ˘ Î√≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ª ¡≈Ó ÒØ ’ ª Á∆ «˜ø Á ◊∆ Á≈ ª «Î º Ï ‘∆ º ÷ ª ‘À ¢ «Áº ◊ ‹ «ÈÁ∂ Ù ’ È∂ ¡≈͉∂ ¡«Ë’≈ ‡«Úº ‡  ¡’≈¿± ∫ ‡ ”Â∂ «¬‘ ◊º Ò ’‘∆ ‘À ¢

Â∆‹∂ «Ú¡≈‘ Á∆ «Â¡≈∆ ”⁄ ‘È ¡≈«Ó ÷≈È! Óπ ø Ï ¬∆ (¡À º È .¡≈.¡≈¬∆. Ó∆«‚¡≈)- Ï≈Ò∆Úπ º ‚ Â∂ ‡∆Ú∆ «¬ø ‚ √‡∆ «Ú⁄ «¬È∑ ƒ «Áȃ «Ú¡≈‘ª Á∆ Ò«‘ ‘À ¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ≈‹ ’π Ó ≈ ≈˙-ÍÂ≈Ò∂ ÷ ≈ Â∂ ¡Èπ Ù ’≈ ø ‹ È¡≈«Á«Â¡≈ √∆Ò Á∂ «Ú¡≈‘ Á∆¡ª Ú∆ ⁄⁄≈Úª ‘È¢ «¬√ È≈Ò ‘∆ ÷Ïª Óπ  ≈Ï’ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∂ √Ó∂ ∫ ”⁄ ’À ‡ ∆È≈ ’À Î -«Úº ’ ∆ ’œ Ù Ò Á≈ «Ú¡≈‘ Ú∆ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ∂ ◊ ≈, «‹√ Á≈ Íà ٠ø √ ’ Ï∂ √ Ï∆ È≈Ò «¬ø  ˜≈ ’ ‘∂ ‘È¢ «¬√ Áœ  ≈È «¬’ ÷Ï È∂ √Ì ˘ ‘À  ≈È ’ «Áº  ≈ «’ ¡≈«Ó ÷≈È Â∆‹∆ Ú≈ «Ú¡≈‘ ’È Á≈ ÓÈ Ï‰≈ ‘∂ ‘È¢ ‘≈Ò ‘∆ ”⁄ ¡≈«Ó ÷≈È È∂ ¡≈͉∆ ÍÂÈ∆ «’È ≈˙ ÂØ ∫ Úº ÷ ‘Ø ‰ Á≈ ¡À Ò ≈È ’∆Â≈ ‘À ¢ ¿π √ Áœ  ≈È

ÁØ ‘ ª È∂ «Ï¡≈È ‹≈∆ ’ ’∂ «’‘≈ √∆ «’ ‘π ‰ ¡√ƒ ÁØ Ú ∂ ∫ ÍÂ∆ÍÂÈ∆ È‘ƒ ‘ª, √◊Ø ∫ √«‘-Ó≈Í∂ Â∂ «¬’-Á± ‹ ∂ Á∂ Í«Ú≈ Ú‹Ø ∫ ‘ª◊∂ «Î ¡≈«Ó Á∂ Á± ‹ ∂ ÂÒ≈’ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¿π È ∑ ª Á∆ √«‘-¡Á≈’≈≈ (’Ø - √‡≈) Î≈«ÂÓ≈ √È≈ Ù∂ ÷ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ‡Ã À ∫ ‚ ’È Òº ◊ ∆¢ ÒØ ’ ª È∂ ¡≈«Ó-«’È Á∂ Úº ÷ ‘Ø ‰ Ò¬∆ Î≈«ÂÓ≈ ˘ «˜ø Ó ∂ Ú ≈ ·«‘≈«¬¡≈ √∆¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ‘π ‰ √Ø Ù Ò Ó∆‚∆¡≈ ”Â∂ ¡«‹‘∆ ⁄⁄≈ Â∂ ˜ ‘Ø ◊¬∆ ‘À «’ ¡≈«Ó ÷≈È ‹ÒÁ∆ ‘∆ Â∆‹≈ «Ú¡≈‘ ’È Á∆ ÔØ ‹ È≈ ω≈ ‘∂ ‘È¢ ‘≈Òª«’ ¡√ƒ «¬√ ÷Ï Á∆ Íπ Ù ‡∆ È‘ƒ ’Á∂ , Í «¬‘ «√Î «¬ø ‡ ÈÀ ‡ ¡Â∂ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ  ‡ª ”Â∂ ◊± ø ‹ «‘≈ ‘À «’ ¡Á≈’≈ ‹ÒÁ∆ ‘∆ Â∆‹∆ Ú≈ «Ú¡≈‘ Á∂ Ïø Ë È «Úº ⁄ Ϻ fi Á∂ Ș ¡≈¿π ‰ ◊∂ ¢ Ó∆‚∆¡≈ «ÍØ  ‡ª ”⁄ Á≈¡Ú≈ ’∆Â≈ ‹≈ «‘≈ ‘À «’ ¡≈«Ó ÷≈È ¡≈͉∆ ¡≈¿π ‰ Ú≈Ò∆ «ÎÒÓ ”Ò≈Ò «√ø ÿ ⁄º „ ≈” Á∆ «Ò∆˜ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «Ú¡≈‘ Á≈ ¡À Ò ≈È ’È◊∂ ¢


MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

ÏÃÀ√‡ ’À∫√ ‹≈◊±’Â≈ «ÁÚ√

CE-E@ √≈Ò Á∆¡ª ¡œª ”⁄ ÏÃÀ√‡ ’À ∫ √ Á≈ ÷Â≈ √Ì ÂØ ∫ «˜¡≈Á≈ ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)Ïà À √ ‡ ¡œ   Á∂ √∆ Á≈ √Ì ÂØ ∫ Ó‘º  Úͱ  È ¡ø ◊ ‘À ¢ «¬‘ «‘º √ ≈ ¡œ  ª ˘ ÷± Ï √±   ω≈¿π ‰ Á∂ È≈Ò-È≈Ò ‘Ø  ’ø Ó ª ”⁄ Ú∆ ÓÁÁ ’Á≈ ‘À ¢ Ïà À √ ‡ Ϻ ⁄ ∂ Á∂ ‹ÈÓ Á≈ «¬º ’ Ó‘º  Úͱ  È «‘º √ ≈ ‘È¢ Óª «¬√ ≈‘ƒ ÈÚ‹ø Ó ∂ Ϻ ⁄ ∂ Á≈ Í∂ ‡ ÌÁ∆ ‘À ¢ ¡«‹‘∂ ”⁄ ¡œ  ª Ò¬∆ ¡≈͉∂ «¬√ «‘º √ ∂ Á≈ «Ë¡≈È º ÷ ‰≈ Ï∂ ‘ º Á ˜±  ∆ ‘À ¢ ‘≈Òª«’, ¡º ‹ ’º Ò ∑ ¡œ  ª ”⁄ Ïà À √ ‡ ’À ∫ √ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ ’≈¯∆ Úº Ë ‘∂ ‘È¢ CE ÂØ ∫ E@ √≈Ò Á∆ ¿π Ó  Á∆¡ª ¡œ  ª ”⁄ Ïà À √ ‡ ’À ∫ √ Á∂ «˜¡≈Á≈Â Ó≈ÓÒ∂ √≈‘Ó‰∂ ¡≈¬∂ ‘È¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ Á∂ «Íº ¤ ∂ ’∆ ’≈È ‘À ¢ «ÍØ  ‡ª Á∂ ¡Èπ √ ≈, «¬√ √Ó∂ ∫ Ïà À √ ‡ ’À ∫ √ Ï≈∂ Ï‘π  ÿº ‡ ‹≈◊± ’ Â≈ ‘À ¢ ¡œ  ª «¬√ Ï≈∂ ◊º Ò ’È Â∂ Áº √ ‰ ÂØ ∫ «fi‹’Á∆¡ª ‘È¢ «¬√ ’Ó∆ ’≈È ‘ B@ «Úº ⁄ Ø ∫ «¬º ’ ¡œ   Ïà À √ ‡ ’À ∫ √ Á≈ «Ù’≈ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «¬√ «ÚÙ∂ Ï≈∂ ‹≈◊± ’ Â≈ Á∆ ÿ≈‡ Â∂ ’¬∆ Â∑ ª Á∆¡ª ◊Ò Ë≈È≈Úª ’≈È Ïà À √ ‡ ’À ∫ √ Á∂ ’∂ √ ª Á∆ «◊‰Â∆ Â∂ ˜ ∆ È≈Ò ÚË ‘∆ ‘À ¢ Ï‘π  √≈∂ ÒØ ’ Ïà À √ ‡ ’À ∫ √ Á∂ Ùπ  ± ¡ ≈Â∆ «¬Ò≈‹ Â∂ «¬√Á∂ ¡ø Â Ó ÍÛ≈Úª ”⁄ «¬√ Á∂ «¬Ò≈‹ Á∂ Â∆«’¡ª Ï≈∂ È‘ƒ ‹≈‰Á∂ Í«Ú≈’ «¬«Â‘≈√, ¶Ï∂ √Ó∂ ∫ Â’ ¡ø  ‹≈ ¡À √ ‡Ã Ø ‹ À º È Á∂ √ø Í ’ ”⁄ ‘È¢ «‘‰≈, √Ó∂ ∫ ÂØ ∫ Í«‘Òª Í∆∆¡‚√ ¡≈¿π ‰ ≈, ◊Ì«ÈØ Ë ’ ◊Ø Ò ∆¡ª Á≈ √∂ Ú È ‘≈Ò Á∂ √≈Òª ”⁄ Ú≈«¬√ Á∂ Íà ’ Ø Í Â∂ Ó‘≈Ó≈∆ ’È≈, ‘≈ÓØ È «ÍÒ∂ √ ÓÀ ∫ ‡ ÊÀ  ∂ Í ∆, Ù≈Ï Á≈ √∂ Ú È, ÓØ ‡ ≈Í≈, ÿº ‡ √Ó∂ ∫ Ò¬∆ Úˉ ’≈È ÒØ ’ ª ”⁄ ‘√ÍÂ≈Ò ‹≈‰ «Ú⁄ «fi‹’ Ïà À √ ‡ ’À ∫ √ ¡Â∂ √∆’ ◊Â∆«ÚË∆¡ª Á∆ ÿ≈‡¢ ÚË ◊¬∆ ‘À ¢ «¬√ ’≈È Ï‘π  √≈∂ ÒØ ’ ‘√ÍÂ≈Ò ‹≈‰ ÂØ ∫ ’ø È ∆ ’Â≈™Á∂ ‘È ¡Â∂ «ÈÔÓ ‹ª⁄ ”⁄ Á∂  ∆ ’Á∂ ‘È¢ «¬√ ’≈È ’¬∆ ¡œ  ª «¬√ Ïà À √ ‡ ”⁄ ◊ø „ ‹ª Óº √ ∂ , ͱ  ∆ Ïà À √ ‡ ‹ª «’√∂ «‘º √ ∂ ”⁄ √Ø « ˜Ù ‘Ø ‰ ≈, Ïà À √ ‡ Á∆ ÿ≈Â’ «ÏÓ≈∆ Á∂ Ùπ  ± ¡ ≈Â∆ Òº ¤ ‰ª ˘ Ș¡ø Á ≈˜ ⁄ÓÛ∆ ”⁄ ¡⁄≈È’ Í«ÚÂÈ ¡≈¿π ‰ ≈, «Èº Í Ò ”⁄ ÏÁÒ≈¡, ÂÒ ÍÁ≈Ê ’ «Áø Á ∆¡ª ‘È¢ Ïà À √ ‡ ’À ∫ √ Á∂ Ó≈ÓÒ∂ Úˉ «È’Ò‰≈, ÁÁ ‘Ø ‰ ≈ ¡Â∂ ¡ø ‚ ¡≈Ó˜ ”⁄ ◊ø „ ¢ Á≈ «¬‘ Úº ‚ ≈ ’≈È ‘À ¢

ÏÃÀ√‡ ’À∫√ Á∂ ’≈È

ÏÃÀ√‡ ’À∫√ Á∂ Òº¤‰

͜٫‡’ ºª È≈Ò Ìͱ ÌØ‹È «‹È√∆ «√‘ ˘ √πË≈È «Úº⁄ √‘≈«¬’

«˜ø’ È≈Ò Ìͱ ⁄∆˜ª Á≈ √∂ÚÈ «˜ø ’ ’ø Í ≈¿± ∫ ‚ Ϻ Ò ‚ Á∂ ÍÃ Ú ≈‘ ˘ ÚË≈™Á≈ ‘À , ‹Ø ÷± È Á∂ ÎÒØ ˘ √‘≈«¬Â≈ Á∂ √’Á≈ ‘À ¢ «˜ø ’ Íπ  Ùª Á∆ Íà ‹ ÈÈ ÔØ◊Â≈ «Úº⁄ ÷≈√ ±Í È≈Ò Ó‘º  Úͱ  È ‘Ø √’Á≈ ‘À , «’™«’ «¬‘ ‡À √ ‡Ø √ ‡∆Ø È Á∂ ͺ Ë ª ˘ «ÈÔÓ ’È «Úº ⁄ √‘≈«¬Â≈ ’ √’Á≈ ‘À ¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ¡º ‹ ¡√ƒ Âπ ‘ ≈˘ Ú∂ √ ‰ ¡Â∂ ¡≈¨ È≈Ò Ï‰È Ú≈Ò∆ «¬’ ı≈√ À « √Í∆ Áº √ ‰ ‹≈ ‘∂ ‘ª¢ Âπ √ ƒ ¡’√ ¡≈¨ ÏØ ∫ ‚≈ Á≈ √Ú≈Á ÒÀ ‰ Ò¬∆ ‘Ø ‡ Ò «Ú⁄ ‹ªÁ∂ ‘Ø Ú Ø ◊ ∂ Í «¬√ À « √Í∆ Á∆ ÓÁÁ È≈Ò Âπ √ ƒ ÿ «Ú⁄ ‘∆ ¡≈¨ ÏØ ∫ ‚≈ «Â¡≈ ’ √’Á∂ ‘Ø ¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ ˘ ω≈¿π ‰ Á∆ «ÚË∆:

ω≈¿∞‰ Ò¬∆ √Óµ◊∆ Ú∂ √ ‰- B@@ ◊à ≈ Ó, ¡‹Ú≈«¬‰- A ⁄º Ó ⁄, ‘ÒÁ∆- ¡º Ë ≈ ⁄º Ó ⁄, Ò≈Ò «Ó⁄ Í≈¿± ‚ - A ⁄º Ó ⁄, √π ¡ ≈Á ¡Èπ √ ≈ ÈÓ’, ÒØ Û ¡Èπ√≈ Í≈‰∆, Â∂Ò- D@ «Ó.Ò∆., ‹∆≈- A ⁄ºÓ⁄, «Í¡≈˜- H@ ◊à ≈ Ó, ¡Á’¡º Ë ≈ ⁄º Ó ⁄, Ò√‰- ¡º Ë ≈ ⁄º Ó ⁄, ‘∆ «Ó⁄- ¡º Ë ≈ ⁄º Ó ⁄, ‘ÒÁ∆¡º Ë ≈ ⁄º Ó ⁄, Ò≈Ò «Ó⁄- ¡º Ë ≈ ⁄º Ó ⁄, ◊Ó Ó√≈Ò≈- ¡º Ë ≈ ⁄º Ó ⁄, ‹∆≈ Í≈¿± ‚ - A ⁄º Ó ⁄, ËÈ∆¡≈ Í≈¿± ‚  - A ⁄º Ó ⁄, ¡≈¨- B@@ ◊à ≈ Ó ¡Â∂ ’√±  ∆ Ó∂ Ê ∆- A ⁄º Ó ⁄¢

Ó∆‡ «Úº⁄ ÷≈√ ¡Ó∆ÈØ ¡À«√‚ Ó∆‡, ‹ª ‘Ø  ÷≈‰∂ «‹È∑ ª «Úº ⁄ ÷≈√ ¡Ó∆ÈØ ¡À « √‚ ‘π ø Á ∂ ‘È, Âπ ‘ ≈‚∆ √À ’ √ Ò≈¬∆Î ˘ «Ï‘Â ω≈¿π ‰ «Úº ⁄ √‘≈«¬Â≈ ’ √’Á∂ ‘È¢ «⁄’È ¡Â∂ ÍØ  ’ √Ó∂  , Ï‘π  √≈∂ ‘≈¬∆-ÍÃ Ø ‡ ∆È ÌØ ‹ È ”⁄ ¡«‹‘∂ «ÓÙ‰ ‘π ø Á ∂ ‘È ‹Ø ÷± È Á∂ ÍÃ Ú ≈‘ ˘ «Ï‘Â ω≈¿π ‰ «Úº ⁄ √‘≈«¬Â≈ ’Á∂ ‘È, «‹Ú∂ ∫ «’ ’≈È∆‡≈¬∆È ¡Â∂ «˜ø ’ ¢

Óπº·∆ Ì ȇ√ ¡Â∂ Ï∆‹ ÷≈˙ ’À ∫ ‚∆ Á∆ Ï‹≈¬∂ , √ÈÀ « ’ø ◊ Ò¬∆ Óπ º · ∆ Ì ȇ√ ¡Â∂ Ï∆‹ ÷≈˙¢ ’≈‹± ¡Â∂ ÏÁ≈Ó «˜ø ’ È≈Ò Ìͱ  ‘π ø Á ∂ ‘È, ‹Á«’ «√‘ÂÓø Á √ÈÀ ’ √ ”⁄ ÷± È Á∂ ÍÃ Ú ≈‘ ˘ Íà ≈ Í ’È Ò¬∆ ¡À Ò -¡≈‹∆È≈¬∆È ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ¡≈͉∆ √ÈÀ « ’ø ◊ ‚≈¬∆‡ ”⁄ ¡÷Ø ‡ , ’º Á ± Á∂ Ï∆‹, √±  ‹Óπ ÷ ∆ Á∂ Ï∆‹, Ó± ø ◊ ÎÒ∆ ˘ Ù≈ÓÒ ’Ø ¢

√∂Ï ’Ú∂√∂«‡È ’øÍ≈¿±∫‚ È≈Ò Ìͱ √∂ Ï ’Ú∂  √∂ « ‡È ’ø Í ≈¿± ∫ ‚ È≈Ò Ìͱ È≈Ó’ ‘πøÁ∂ ‘È¢ «¬‘ ¡À∫‡∆˙’√∆‚À∫‡, «¬’ «’√Ó Á≈ ÎÒÀ Ú ÈØ « ¬‚, Ï‘π  √≈∂ «√‘ Ò≈Ì Íà Á ≈È ’ √’Á≈ ‘À ¢ «¬‘ √’± Ò ∂ Ù È ˘ ÚË≈™Á≈ ‘À , ÍÃ Ø √ ‡∂ ‡ ≈¬∆‡√ Á∂ Òº ¤ ‰ª ˘ ÓÀ È ∂ ‹ ’È ”⁄ ÓÁÁ◊≈ Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ Ø ˜ ≈È≈ √∂ Ï Á≈ √∂ Ú È Âπ ‘ ≈‚∆ √À ’ √π ¡ Ò «√‘ ˘ Ú∆ ‘π Ò ≈≈ Á∂ √’Á≈ ‘À ¢

’ø‚ØÓ Ï∂Ùº’ Î≈«¬Á∂ÓøÁ, Í «˜¡≈Á≈ ÚÂØ∫ «√‘ Ҭ∆ Èπ’√≈ÈÁ∂‘! ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ.¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ’ø ‚ Ø Ó ÏÊ ’ø ‡ Ø Ò Ò¬∆ Ú«Â¡≈ ‹≈‰ Ú≈Ò≈ √Ì ÂØ ∫ Íà « √º Ë Â∆’≈ ‘À ¢ «¬‘ √√Â≈ ¡Â∂ Ú‰ «Ú⁄ ¡≈√≈È ‘À , «‹√ È≈Ò Âπ ‘ ≈˘ ’¬∆ Â∑ ª Á∆¡ª ¡À º √ ‡∆¡≈¬∆˜ ¡Â∂ ¡‰⁄≈‘∂ ◊Ì ¡Ú√Ê≈ ÂØ ∫ Ï⁄≈«¬¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À ¢ ’ø ‚ Ø Ó Ï∂ Ù º ’ Âπ ‘ ≈‚∂ Ò¬∆ Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘À Í «¬√ Á∆ «˜¡≈Á≈ ÚÂØ ∫ ’È≈ Âπ ‘ ≈‚∆ «√‘ Ҭ∆ Èπ ’ √≈ÈÁ∂ ‘ Ú∆ ‘Ø √’Á≈ ‘À ¢ ¡≈˙ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ Á∂ ‘ª ’ø ‚ Ø Ó Á∂ ’π fi Ó≈Û∂ ÍÃ Ì ≈Úª Ï≈∂ ¢

◊Ì ¡Ú√Ê≈ Á≈ ÷Â≈ ’ø ‚ Ø Ó Á∆ √‘∆ ÚÂØ ∫ IH% √π  º « ÷¡≈ Íà Á ≈È ’Á∆ ‘À Í ◊Ò ÚÂØ ∫ A@@ «Úº ⁄ Ø ∫ AE ¡œ  ª Ò¬∆ ◊Ì ¡Ú√Ê≈ ˘ ÷Â∂ «Úº ⁄ Í≈™Á∆ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ «¬√ Á∆ √‘∆ ÚÂØ ∫ ’È≈ Ï‘π  ˜±  ∆ ‘À ¢ «Ó¡≈Á Íπ º ◊ ⁄π º ’ ∂ ’ø ‚ Ø Ó Á∆ ÚÂØ ∫ Ìπ º Ò ’∂ Ú∆ È≈ ’Ø ¢

√≈Ê∆ Á∆ «√‘ Ҭ∆ ÷Â≈

ÒÀ‡∂’√ ¡ÀÒ‹∆

¡Ó∆’≈ Á∂ B ‚≈’‡ª Á≈ Á≈¡Ú≈ ‘À «’ ’ø ‚ Ø Ó ¡œ  ª ˘ ’À ∫ √ ‘Ø ‰ Á≈ ıÂ≈ Ú∆ ω≈™Á∂ ‘È¢ ¿π È ∑ ª Óπ  ≈Ï’ ’ø ‚ Ø Ó ”Â∂ Í≈¿± ‚  ¡Â∂ ´Ï∆’À ∫ ‡ Á∆ ÚÂØ ∫ ’∆Â∆ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ ’¬∆ ¡«Ë¡À È ª Á∂ ¡Èπ √ ≈ Í≈¿± ‚  ¡ø ‚ ’Ø Ù Á∂ ’À ∫ √ Á≈ ÷Â≈ ‘À ¡Â∂ ÎÀ Ò Ø Í ∆¡È «‡¿± Ï ª ”Â∂ Î≈¬∆ÏØ « √√ ¡œ  ª ˘ Ϫfi ω≈ √’Á≈ ‘À ¢

’ø ‚ Ø Ó ÍÂÒ∂ ÒÀ ‡ ∂ ’ √ (ÏÛ), Íœ Ò ∆Ô±  ∆Ê∂ È ‹ª ÍØ Ò ∆√Ø Í Ã ∆ È Á∂ ω∂ ‘π ø Á ∂ ‘È, ‹Ø «’ ◊Ì ¡Ú√Ê≈ ÂØ ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ Ùπ ’ ≈‰± ¡ ª ˘ Ø ’ ‰ Ò¬∆ «Â¡≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ‘È Í «’√∂ ˘ Ú∆ ÒÀ ‡ ∂ ’ √ ÂØ ∫ ¡À Ò ‹∆ ‘Ø √’Á∆ ‘À ¢ «¬‘ ¡À Ò ‹∆ Ú≈Ò∆¡ª Íà  ∆«¥¡≈Úª Á≈ ’≈È Ï‰ √’Á≈ ‘À «‹Ú∂ ∫ «’ ˺ Î Û, ¤Í≈’∆ ¡Â∂ Ú◊Á≈ Ⱥ ’ ¢ ◊ø Ì ∆ Ó≈Ó«Ò¡ª «Úº ⁄ , «¬‘ √≈‘ È≈Ò∆¡ª ˘ √ø ’ π « ⁄ ’ √’Á≈ ‘À ¡Â∂ ÏÒº ‚ Íà À Ù  ˘ ÿ‡≈ √’Á≈ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈˘ ‹ª Âπ ‘ ≈‚∂ √≈Ê∆ ˘ ÒÀ ‡ ∂ ’ √ ÂØ ∫ ¡À Ò ‹∆ ‘À , ª Âπ ‘ ≈˘ Íœ Ò ∆Ô±  ∆Ê∂ È ‹ª Ò∂ Ó √«’È ’ø ‚ Ø Ó Á∆ ÚÂØ ∫ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈˘ ‹ª Âπ ‘ ≈‚∂ √≈Ê∆ ˘ ÒÀ ‡ ∂ ’ √ ÂØ ∫ ¡À Ò ‹∆ ‘À ª Âπ ‘ ≈˘ Íœ Ò ∆Ô±  ∆Ê∂ È ‹ª Ò∂ Ó √«’È ’ø ‚ Ø Ó Á∆ ÚÂØ ∫ ’È∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ¢ «¬‘ ÁØ Ú ∂ ∫ ’ø ‚ Ø Ó ÒÀ ‡ ∂ ’ √ Ú≈Ò∂ ’ø ‚ Ø Ó È≈ÒØ ∫ ÊØ Û ∂ Ó«‘ø ◊ ∂ ‘È¢

«¬‘Ȫ ◊ºÒª ˘ Ô≈Á º÷Ø

«‹È√∆ Âœ ”Â∂ √ø⁄≈« «ÏÓ≈∆¡ª Á≈ ÷Â≈ Ï∂ Ù º ’ , ’ø ‚ Ø Ó ¡À º ⁄ ¡≈¬∆Ú∆ ¡Â∂ ‘Ø  «ÏÓ≈∆¡ª «‹Ú∂ ∫ «’ ’ÒÀ Ó ∆‚∆¡≈ ¡Â∂ ¡À ⁄ Í∆Ú∆ Á∂ ‹Ø ÷ Ó ˘ ÿ‡≈™Á∂ ‘È, Í «¬‘ ’¬∆ «‹È√∆ Âœ  ”Â∂ √ø ⁄ ≈« «ÏÓ≈∆¡ª Á∂ ‹Ø ÷ Ó ˘ Ú∆ ÚË≈™Á≈ ‘À ¢ ’ø ‚ Ø Ó Ï≈‘∆ ⁄ÓÛ∆ Á∆ º « ÷¡≈ È‘ƒ ’Á∂ , «‹√ È≈Ò ÷π ‹ Ò∆ ¡Â∂ Ò≈◊ ‘Ø √’Á∆ ‘À ¢ Á ¡Ó∆’È √Ø Ù Ò ‘À Ò Ê ¡À √ Ø √ ∆¬∂ Ù È Á∂ ¡Èπ √ ≈, ’ø ‚ Ø Ó ‹‰È ‘Í∆˜ Á∂ ‹Ø ÷ Ó ˘ ÿ‡≈ √’Á∂ ‘È Í ⁄ÓÛ∆ Á∂ ‘ «‘º √ ∂ Á∆ º « ÷¡≈ È‘ƒ ’ √’Á∂ , «‹√ È≈Ò «‹È√∆ Âœ  ”Â∂ √ø ⁄ ≈« «ÏÓ≈∆¡ª Á≈ ıÂ≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢

‘ «’√∂ ˘ ’ø ‚ Ø Ó Á∂ Ó≈Û∂ ÍÃ Ì ≈Ú È‘ƒ ‘π ø Á ∂ ¢ Ï‘π  ÿº ‡ ¡«‹‘∂ Ó≈ÓÒ∂ Á∂ ÷ ‰ ˘ «ÓÒ∂ ‘È, «‹È∑ ª ”⁄ ’ø ‚ Ø Ó Á∆ ÚÂØ ∫ ’≈È ÒØ ’ ª ˘ Í∂ Ù ≈È∆¡ª Á≈ √≈‘Ó‰≈ ’È≈ «Í¡≈ ‘Ø Ú ∂ ¢ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ , ¿π ‘ ◊Ì «ÈØ Ë ’ Á∂ ‘Ø  Â∆«’¡ª Á∆ ⁄Ø ‰ ’ √’Á∂ ‘È «‹Ú∂∫ «’ Óœ«÷’ ‹ÈÓ «ÈÔøÂ‰ Ú≈Ò∆¡ª ◊ØÒ∆¡ª, «¬ø ‡ ≈Ô± ‡ ≈¬∆È Ôø   (¡≈¬∆Ô± ‚ ∆), ‹ª ‚≈«¬¡≈Îà ≈ Ó¢ ◊Ì ¡Ú√Ê≈ ¡Â∂ «‹È√∆ Âœ  ”Â∂ √ø ⁄ ≈« Ò≈◊ª (¡À º √ ‡∆¡≈¬∆˜) ˘ Ø ’ ‰ Ò¬∆ ’ø ‚ Ø Ó Á∆ ÚÂØ ∫ √Ì ÂØ ∫ √π  º « ÷¡Â Â∆’≈ ‘À ¢ «¬√ Ò¬∆ ‹∂ ’  ‘π ‰ Âº ’ Âπ ‘ ≈˘ ’ø ‚ Ø Ó Á∆ Ú‹∑ ≈ È≈Ò «’√∂ √Óº « √¡≈ Á≈ √≈‘Ó‰≈ È‘ƒ ’È≈ «Í¡≈ ‘À ª «¬√ Á∆ ÚÂØ ∫ Ïø Á È≈ ’Ø ¡Â∂ «¬√ Á∆ √‘∆ ÚÂØ ∫ ’È≈ «√º ÷ Ø ¢

(Disclaimer: Ò∂ ÷ «Úº ⁄ Áº √ ∆ ◊¬∆ √Ò≈‘ ¡Â∂ √π fi ≈¡ «√Î ¡≈Ó ‹≈‰’≈∆ Á∂ ¿π Á ∂ Ù Ò¬∆ ‘È ¡Â∂ «¬‘Ȫ ˘ Í∂ Ù ∂ Ú  ‚≈’‡∆ √Ò≈‘ Ú‹Ø ∫ È‘ƒ «Ò¡≈ ‹≈‰≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À ¢ ‹∂ ’  Âπ ‘ ≈‚∂ ’Ø ¬ ∆ √Ú≈Ò ‹ª «⁄ø  ≈Úª ‘È Âª ‘Ó∂ Ù ≈ ¡≈͉∂ ‚≈’‡ È≈Ò √Ò≈‘ ’Ø ¢

◊πÛ Á∆ ⁄≈‘ ¡ÀÈ‹∆ ϱ√‡ ÂØ∫ ÿº‡ È‘ƒ Ú∂√‰ ¡Â∂ ¡≈¨ È≈Ò Ï‰È Ú≈Ò∆ ÷≈√ À«√Í∆ Aloo Bonda

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- «¬‘ ’Ø ¬ ∆ ‘À  ≈È∆ Á∆ ◊º Ò È‘ƒ ‘À «’ ‹Ø ÌØ ‹ È Âπ √ ƒ ÷≈ ‘∂ ‘Ø ¿π ‘ Âπ ‘ ≈‚∆ √À ’ √ «˜ø Á ◊∆ ˘ ÚË≈¿π ‰ ”⁄ ̱ « Ó’≈ «ÈÌ≈™Á∂ ‘È¢ Íœ Ù «‡’ ÷π  ≈’ Âπ ‘ ≈‚∆ √À ’ √ Ò≈¬∆Î ˘ ’¬∆ Â∆«’¡ª È≈Ò Ò≈Ì Í‘π ø ⁄ ≈ √’Á∆ ‘À , «‹Ú∂ ∫ «’ «‹È√∆ «¬º ¤ ≈ ˘ ÚË≈¿π ‰ ≈, ÷± È Á∂ Ú‘≈¡ ¡Â∂ «ÁÒ Á∆ «√‘ «Úº ⁄ √π Ë ≈ ’È≈, Âπ ‘ ≈‚∆ Â≈’ ˘ √π Ë ≈È≈ ¡≈«Á¢ ¡√ƒ ’π fi ÌØ ‹ È Áº √ ‘∂ ‘ª ‹Ø Íœ Ù «‡’ º  ª È≈Ò Ìͱ  ‘È ¡Â∂ Âπ ‘ ≈‚∆ «‹È√∆ «√‘ ˘ √π Ë ≈È «Úº ⁄ √‘≈«¬Â≈ ’ √’Á∂ ‘È¢

WWW.NRIPOST.COM

«√‘ ¡Â∂ √∞ßÁÂ≈

ω≈¿∞‰ Á∆ «ÚË∆ «¬’ ’‡Ø  ≈ Ò˙, «¬√ «Ú⁄ Ú∂ √ ‰, ¡‹Ú≈«¬‰, ‘ÒÁ∆ ¡Â∂ Ò≈Ò «Ó⁄ Í≈¿± ‚  Í≈˙¢ ‘π ‰ «¬√ «Ú⁄ Í≈‰∆ Í≈˙ ¡Â∂ «¬√ Á≈ √ø ÿ ‰≈ ÿØ Ò Ï‰≈˙¢ ‘π ‰ «¬’ ’Û≈‘∆ Ò˙ ¡Â∂ «¬√ ”⁄ Â∂ Ò Í≈˙¢ «Í¡≈˜ Í≈˙ ¡Â∂ «¬√ ˘ √π È «‘∆ ̱  ≈ ‘Ø ‰ º ’ Í’≈˙¢¡Á’, Ò√‰, ‘∆ «Ó⁄ Í≈˙ ¡Â∂ √≈∆ √Óº ◊ ∆ ˘ «‘Ò≈˙¢ ‘ÒÁ∆, Ò≈Ò «Ó⁄ Í≈¿± ‚ , ◊Ó Ó√≈Ò≈, ‹∆≈ Í≈¿± ‚  ¡Â∂ ËÈ∆¡≈ Í≈¿± ‚  Í≈˙¢ ‘π ‰ «¬‘Ȫ ⁄∆˜ª ˘ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª «ÓÒ≈˙ Â∂ «¬√ «Ú⁄ Í≈‰∆ Í≈˙¢ Ó√≈Ò∂ «Ú⁄Ø ∫ Â∂ Ò ¤º ‚ ‰ ”Â∂ ¿π Ï ≈Ò∂ ‘Ø ¬ ∂ ¡≈¨ Í≈˙ ¡Â∂ «¬√ ˘ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª «ÓÒ≈˙¢ ‘π ‰ Ó√≈Ò∂ ¿π º  ∂ ’√±  ∆ Ó∂ Ê ∆ «¤Û’Ø ¢ ‘π ‰ «ÓÙ‰ ˘ «¬’ ’‡Ø  ∂ «Ú⁄ Í≈˙ ¡Â∂ «¬√ ˘ ·ø ‚ ≈ ‘Ø ‰ «Á˙¢ «¬√ Ó√≈Ò∂ Á∆¡ª ◊Ø Ò ∆¡ª ω≈˙¢ «¬‘Ȫ ◊Ø Ò ∆¡ª ˘ Í«‘Òª «Â¡≈ ’∆Â∂ ◊¬∂ ÿØ Ò «Ú⁄ Í≈˙¢ «¬’ ÍÀ È Ò˙ ¡Â∂ «¬√ ”⁄ Â∂ Ò Í≈˙¢ Â∂ Ò ◊Ó ‘Ø ‰ Ó◊Ø ∫ «¬‘Ȫ ◊Ø Ò ∆¡ª ˘ ÂÒ Ò˙¢ ¡≈¨ ÏØ ∫ ‚≈ ˘ √π È «‘∆ ̱  ∂ ‘Ø ‰ º ’ Î≈¬∆ ’Ø ¢ ¡≈◊± ÏØ ∫ ‚≈ ω ’∂ «Â¡≈ ‘À ¢ ‘∆ ⁄‡È∆ Â∂ ⁄≈‘ È≈Ò «¬√ Á≈ ¡≈Èø Á Ò˙¢

ÈÚƒ «Áº Ò ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- √Á∆¡ª «Úº ⁄ , Ï‘π  √≈∂ ÒØ ’ «ÁÈ «Úº ⁄ ’¬∆ Ú≈ ⁄≈‘ ̓Á∂ ‘È¢ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ , ‹∂ Âπ √ ƒ √Á∆¡ª «Úº ⁄ ◊π Û Á∆ ⁄≈‘ ̓Á∂ ‘Ø , ª «¬‘ «¬º ’ ¡À È ‹∆ ϱ √ ‡ ÂØ ∫ ÿº ‡ È‘ƒ ‘À ¢ ÷ø ‚ È≈ÒØ ∫ ◊π Û «˜¡≈Á≈ Î≈«¬Á∂ Ó ø Á ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ ◊π Û Âπ ‘ ≈‚∂ Ì≈ ˘ ’ø ‡ Ø Ò ’È «Úº ⁄ Ú∆ ÓÁÁ ’Á≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆ ’¬∆ «ÏÓ≈∆¡ª Ú∆ «¬√ È≈Ò ·∆’ ‘Ø ‹ªÁ∆¡ª ‘È¢ ’∆ Âπ √ ƒ ‹≈‰Á∂ ‘Ø «’ ◊π Û Á∆ ⁄≈‘ Í∆‰ È≈Ò «¬«Ó¿± « ȇ∆ Ú∆ ÚËÁ∆ ‘À ¢ ¡«‹‘∆ √«ÊÂ∆ «Úº ⁄ , «¬º Ê ∂ ¡√ƒ Âπ ‘ ≈˘ Áº √ ª◊∂ «’ ◊π Û Á∆ ⁄≈‘ «’Ú∂ ∫ ω≈¬∆¬∂ ¢

◊πÛ Á∆ ⁄≈‘ Ò¬∆ √Óº◊∆

C ⁄º Ó ⁄ ◊π Û Í∆«√¡≈ ‘Ø « ¬¡≈, B ⁄º Ó ⁄ ⁄≈‘ ͺ  ∆, D ¤Ø ‡ ∆ «¬Ò≈«¬⁄∆ Í∆√∆ ‘Ø ¬ ∆, A ⁄º Ó ⁄ √œ ∫ Î Í∆√∆ ‘Ø ¬ ∆, B ’º Í Áπ º Ë , A ’º Í Í≈‰∆, ⁄º Ó ⁄ ’≈Ò∆ «Ó⁄ Í≈¿± ‚  ¡Â∂ ¡Á’¢

◊πÛ Á∆ ⁄≈‘ ω≈¿π‰ Á≈ Â∆’≈ «¬º ’ ÍÀ È «Úº ⁄ «¬º ’ ’º Í Í≈‰∆ ◊Ó ’Ø ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á «¬Ò≈«¬⁄∆, √œ ∫ Î, ’≈Ò∆ «Ó⁄ Í≈¿± ‚ , Í∆«√¡≈ ‘Ø « ¬¡≈ ¡Á’ ¡Â∂ ⁄≈‘ ͺ  ∆ Í≈ ’∂ ¿π Ï ≈Ò Ò˙¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á, ‹ÁØ ∫ ⁄≈‘ ¿π Ï Ò‰ Òº ◊ ∂ ª «¬√ «Úº ⁄ Áπ º Ë Í≈˙ ¡Â∂ «¬º ’ ‘Ø  ¿π Ï ≈Ò≈ ÁÚØ ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á, ⁄≈‘ Á∂ ’º Í «Úº ⁄ ◊π Û Í≈˙ ¡Â∂ «¬√ «Úº ⁄ ω∆ ‘Ø ¬ ∆ ⁄≈‘ ˘ Íπ ‰ ÒÚØ ¢ «¬√ ˘ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª «ÓÒ≈˙¢ ª ‹Ø ◊π Û ⁄≈‘ «Úº ⁄ ⁄ø ◊ ∆ Â∑ ª ÿπ Ò ‹≈Ú∂ ¢ «¬√ Â∑ ª Âπ ‘ ≈‚∆ ◊π Û Á∆ ⁄≈‘ «Â¡≈ ‘À ¢

◊πÛ Á∂ √∂ÚÈ È≈Ò Í∂‡ Á∆ ⁄Ï∆ ÿº‡ ‘ØÚ∂◊∆ «‹‘Û∂ ÒØ ’ ◊π Û ÷≈‰≈ «˜¡≈Á≈ Í√ø Á È‘ƒ ’Á∂ ¢ ¿π È ∑ ª Ò¬∆ «¬√ Á∆ ⁄≈‘ «’√∂ ÚÁ≈È ÂØ ∫ ÿº ‡ È‘ƒ ‘À ¢ «¬√ ’≈È, ‹∂ ¿π ‘ √Á∆¡ª «Úº ⁄ ÷ø ‚ ÿº ‡ ÷ªÁ∂ ‘È, ª ¿π ‘ «√‘ÂÓø Á Ú∆ ‘Ø ‰ ◊∂ ¢ ¡Â∂ Í∂ ‡ Á∆ ÎÀ ‡ Ú∆ ÿº ‡ ‹≈Ú∂ ◊ ∆¢

Ó≈¬∆◊Ã∂È ÂØ∫ ≈‘ Óø « È¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À «’ ‹∂ ’  Ó≈¬∆◊à ∂ È ‹ª «√ÁÁ ‘À ª ◊ª Á∂ Áπ º Ë «Úº ⁄ ◊π Û Á∆ ⁄≈‘ Í∆‰ È≈Ò «¬√ «Úº ⁄ ¡≈≈Ó «ÓÒÁ≈ ‘À ¢

ÏÒº‚ ÍÃÀÙ ˘ ’ø‡ØÒ ’È Âπ‘≈‚∂ √∆ ˘ ÍÃ؇∆È Â∂ ͜٫‡’ Ò¬∆ ¡Í‰≈¿π «¬‘ Èπ√÷∂ ºª Á∆ ͱÂ∆ ’∂◊≈ ”Ò√œÛ≈” ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡À º È .¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)- ÏÒº‚ ÍÃÀÙ ÿº‡ ‘ØÚ∂ ‹ª Úº Ë , «¬‘ ÁØ Ú ∂ ∫ ‘≈Òª «Úº⁄ ıÂÈ≈’ ‘Ø √’Á≈ ‘À¢ √∆ «Úº⁄ ÷±È Á∂ Áœ∂ Á∆ ◊Â∆ ˘ ”ÏÒº‚ ÍÃÀÙ” ¡≈÷Á∂ ‘È¢ ’Á∆-’Á∆ ÷±È Á∆ ◊Â∆ ÚºË ‹ªÁ∆ ‘À ¡Â∂ ÿº‡ ‹ªÁ∆ ‘À, «‹√ ˘ ”‘≈¬∆ Ï∆.Í∆.” ‹ª ”ÒØ¡ Ï∆.Í∆” ¡≈÷Á∂ ‘È¢ ¡º‹ ¡√ƒ Âπ‘≈˘ «¬È∑ª Á∂ ¿πÍ⁄≈ Ï≈∂ Áº√ª◊∂¢ ÒØ¡ (ÿº‡) Ï∆.Í∆. ‘ØÚ∂ ª ÈÓ’ ÒÀ‰ Á∆ √Ò≈‘ «ÁºÂ∆ ‹ªÁ∆ ‘À, ÈÓ’ ”⁄ √Ø«‚¡Ó ‘πøÁ≈ ‘À, «‹‘Û≈ «’ ÏÒº‚ ÍÃÀÙ ˘ ÚË≈™Á≈ ‘À¢ ÿº‡ ÏÒº‚ ÍÃÀÙ ”⁄ «¬º’ ◊Ò≈√ Í≈‰∆ ”⁄ «¬º’ ⁄Ó⁄ ÈÓ’ «ÓÒ≈ ’∂ Í∆‰ È≈Ò ¯≈«¬Á≈ ‘πøÁ≈ ‘À¢ ”ÒØ¡” Ï∆.Í∆ «Úº⁄ ’œÎ∆ Ï‘π ‘∆ ¯≈«¬Á∂ÓøÁ ‘πøÁ∆ ‘À¢ ؘ √Ú∂∂ «¬º’ ’ºÍ ’œÎ∆ Í∆‰∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À¢ ؘ ≈ ˘ A@-AE √œ◊∆ «Ì˙∫ «Á˙ ¡Â∂ √Ú∂∂ ÷≈Ò∆ Í∂‡ «¬√ Á≈ √∂ÚÈ ’Ø¢ «‹√ ”⁄ √œ◊∆ «Ì◊œ¬∂ √È, ¿π√ Á∂ Í≈‰∆ Á≈ √∂ÚÈ ’È≈ Ú∆ ¯≈«¬Á∂ÓøÁ ‘πøÁ≈ ‘À¢ ؘ≈È≈ √Ú∂∂ C-D ÂπÒ√∆ Á∂ ͺÂ∂ ÷≈‰ È≈Ò Ú∆ «¬√ ˘ ’ø‡ØÒ ”⁄ º«÷¡≈ ‹≈ √’Á≈ ‘À¢ ÒÀÓÈ ‹±√ («Èøϱ Í≈‰∆) «Úº⁄ ‘Ò’≈ «‹‘≈ ÈÓ’ ¡Â∂ ÷ø‚ Í≈ ’∂ Í∆‰ È≈Ò ’≈Î∆ ¯≈«¬Á≈ ‘πøÁ≈ ‘À¢ «¬√ È≈Ò √∆ ˘ Â≈’ ª «ÓÒÁ∆ ‘∆ ‘À È≈Ò ‘∆ Ò∆Ú Ú∆ √‘∆ ’ø Ó ’Á≈ ‘À ¢ Áπ º Ë «Úº ⁄ ‘ÒÁ∆, «ÙÒ≈‹∆ ¡Â∂ «Ú¡⁄ÓÈÍÃ≈Ù «ÓÒ≈ ’∂ ÷≈‰ È≈Ò ÏÒº‚ ÍÃÀÙ ’ø‡ØÒ «Úº⁄ «‘øÁ≈ ‘À¢ ؘ≈È≈ ÷≈Ò∆ Í∂‡ Òœ’∆ Á≈ ‹±√ Í∆˙, ÏÒº‚ ÍÃÀÙ ’ø‡ØÒ ”⁄ ‘∂◊≈¢ «¬√ Á≈ √Ú≈Á ÚË≈¿π‰ Ò¬∆ Âπ√ƒ «Èøϱ ¡Â∂ ÍπÁ∆È∂ Á≈ √∂ÚÈ ’ √’Á∂ ‘Ø¢

ÈÚƒ «ÁºÒ∆ (¡ÀºÈ.¡≈ ¡≈¬∆ Ó∆«‚¡≈)¡º‹ Á∂ Ôπº◊ «Úº⁄ ‘ ’ج∆ ¡≈͉∂ √∆ ˘ «√‘ÂÓøÁ Â∂ Әϱ º÷‰≈ ⁄≈‘πøÁ≈ ‘À¢ «¬√ Ò¬∆ ¿π‘ «‹øÓ «Úº⁄ «ÁÈ ≈ Í√∆È≈ Ú‘≈™Á∂ ‘È¢ ‘≈Òª«’, «¬º’ √π⁄º‹≈ √∆ ÍÃ≈Í ’È Ò¬∆, ÒØ’ «‹øÓ «Úº⁄ ’¬∆ ÿø‡∂ «Ó‘È ’Á∂ ‘È Â∂ «¬√ Ò¬∆ ¿πÈ∑ª ˘ Ï‘π «˜¡≈Á≈ ¿±‹≈ Á∆ ÒØÛ ‘πøÁ∆ ‘À¢ «‹Ú∂∫«’ ¡√ƒ √≈∂ ‹≈‰Á∂ ‘ª, √≈‚∂ √∆ ˘ ¿±‹≈ ÍØÙ’ ºª ÂØ∫ «ÓÒÁ∆ ‘À¢ «¬√ Ò¬∆ Ï≈˜≈ «Úº⁄ Ï‘π √≈∂ ¿πÂÍ≈Á ¿πÍÒÏË ‘È¢ «¬‘ √≈∂ Ï≈˜≈ ¿πÂÍ≈Á Á≈¡Ú≈ ’Á∂ ‘È «’ «¬È∑ª Á≈ √∂ÚÈ ’È È≈Ò, Âπ‘≈‚∂ √∆ ˘ ÍÃ؇∆È Â∂ ͜٫‡’ ºª Á∆ ͱÂ∆ ‘ØÚ∂◊∆ Í «¬‘ Ï‘π ÿº‡ Ú≈ÍÁ≈ ‘À, È≈ «’ ÒØ’ «√Î «¬È∑ª ¿πÂÍ≈Áª Á∆ ÚÂØ∫ ’’∂ Ó؇∂ ‘Ø ‹ªÁ∂ ‘È¢ «¬√∂ Ò¬∆ ¡º‹ ¡√ƒ Âπ‘≈˘ «¬º’ ¡«‹‘∂ ÎÒ Á∂ Ï≈∂ «Úº⁄ Áº√‰ ‹≈ ‘∂ ‘ª, «‹√ Á≈ √∂ÚÈ ’È È≈Ò Âπ‘≈‚≈ √∆ ’πfi Ó‘∆«È¡ª «Úº⁄ Ï‘π Әϱ ‘Ø ‹≈Ú∂◊≈¢ «¬‘ ÎÒ Âπ‘≈˘ Ó∆‡ Â∂ Óº¤∆ È≈ÒØ∫ «˜¡≈Á≈ Â≈’ «ÁøÁ≈ ‘À¢ ¡≈˙ ‹≈‰Á∂ ‘ª «¬√ ÎÒ Á∂ Ï≈∂ «Úº⁄, «‹√ Á∂ «¬√Â∂Ó≈Ò È≈Ò Âπ‘≈‚≈ √∆ Ï‘π Ӌϱ ‘؉ ‹≈ «‘≈ ‘À¢ «‹√ ÎÒ Á∆ ¡√ƒ ◊ºÒ ’ ‘∂ ‘ª ¿π√ Á≈ È≈Ó Ò√ØÛ≈ ‘À¢ «¬‘ ÎÒ «‹¡≈Á≈Â Íø‹≈Ï «Úº⁄ Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ «¬√ ÎÒ Á∆ «ÚÙ∂ÙÂ≈ «¬‘ ‘À «’ «¬‘ Âπ‘≈˘ A «’ÒØ Ó∆‡ Á∆ Â≈’ «ÁøÁ≈ ‘À¢ «¬º’ «’ÒØ Ó∆‡ Á∂ Ï≈Ï Â≈’ ÍÃ≈Í ’È Ò¬∆, Âπ‘≈˘ Ò√œÛ≈ Á∂ E ÎÒ ÷≈‰∂ ÍÀ‰◊∂¢ «¬√ ˘ ÷≈‰ È≈Ò, Âπ√ƒ A «’ÒØ

Ó∆‡ ÷≈‰ Á∂ Ï≈Ï ¿±‹≈ «ÓÒÁ∆ ‘À¢ ‹∂’ Âπ√ƒ ؘ≈È≈ «¬√ ÎÒ Á∆ ÚÂØ∫ ’Á∂ ‘Ø Âª Âπ‘≈‚≈ √∆ ’Á∂ Ú∆ ’Ó˜Ø È‘ƒ ‘ØÚ∂◊≈¢ «¬‘ ÎÒ ‘º‚∆¡ª È≈Ò ‹πÛ∆¡ª «ÏÓ≈∆¡ª ˘ Á± ’Á≈ ‘À Â∂ Âπ‘≈‚∂ √∆ ˘ Әϱ ω≈™Á≈ ‘À¢ «¬√ ÎÒ «Úº⁄ ’ÀÒÙ∆¡Ó Â∂ Î≈√ÎØ√ Ìͱ Ó≈Â≈ «Úº⁄ Í≈¬∂ ‹ªÁ∂ ‘È, ‹Ø √∆ Ò¬∆ Ï‘π  ӑº  Úͱ  È ‘π ø Á ∂ ‘È¢ «¬√ Á≈ √∂ Ú È «ÁÓ≈◊ ˘ Â∂˜ ’Á≈ ‘À Â∂ Ô≈ÁÁ≈Ù Á∆ Ù’Â∆ ˘ ÚË≈™Á≈ ‘À¢ Ò≈√ØÛ≈ «Úº⁄ ¡≈«¬È Ìͱ Ó≈Â≈ «Úº⁄ Í≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À¢ ‹Ø Âπ‘≈‚∂ √∆ Á∂ ÷±È «Úº⁄ ¡≈«¬È Á∆ ’Ó∆ ˘ ͱ≈ ’Á≈ ‘À¢ «¬√ ÎÒ Á∂ √∂ÚÈ Á∂ «¬º’ È‘ƒ ÏÒ«’ Ï‘π √≈∂ Ò≈Ì ‘È¢ «¬√ Ò¬∆, ‹∂ Âπ√ƒ Ú∆ «¬º’ ¡≈’Ù’ Â∂ Әϱ √∆ ÍÃ≈Í ’È≈ ⁄≈‘πøÁ∂ ‘Ø, ª ¡≈͉∂ ÌØ‹È «Úº⁄ Ò√ØÛ≈ Á∂ ÎÒ ˘ Ù≈ÓÒ ’Ø Â∂ «¬º’ ⁄ø◊≈ √∆ ÍÃ≈Í ’Ø¢ «¬√ Ò¬∆ ‹Ø ÒØ’ Ù≈’≈‘≈∆ ‘È ¿πÈ∑ª Ò¬∆ «¬√ Á∆ ÚÂØ∫ ’È≈ Ï‘π ӑºÂÚͱÈ ‘À¢ «¬√ Á∂ È≈Ò ‘∆, Ó≈√≈‘≈∆ ÒØ’ª ˘ Ú∆ Ó≈√ ÷≈‰ È≈ÒØ∫ Ò√œÛ≈ Á∂ ÎÒ Á≈ √∂ÚÈ ’È≈ ⁄≈‘∆Á≈ ‘À «’™«’ «¬‘ Ó∆‡ È≈ÒØ∫ ÊØÛ∑≈ √√Â≈ ‘ØÚ∂◊≈¢


«fiÒ-«ÓÒ Â≈∂

MISSISSAUGA • Wednesday • 01.12.2021

WWW.NRI POST.COM

“ÏÒÀ’-‘À«‚‚ «¬«Ï√” «¬º ’ «Óº   Á≈ ÓØ ‘ Á± ‹ ∂ «Óº   Á∆ ÏÏ≈Á∆ Á≈ ’≈È È≈ ω∂ Ϻ « ⁄˙! «⁄º ‡ ≈ Ïπ ˜ ≈ «¬º ’ √Ê≈È’ ÍÚ≈√∆ Íø¤∆ ‘À¢ «¬√ ˘ ¡ø ◊ ∂ ˜ ∆ «Úº ⁄ ÏÒÀ ’ ‘À « ‚‚ «¬«Ï√ (Black Headed Ibis) ¡Â∂ «‘ø Á ∆ «Úº ⁄ √¯À Á Ïπ ˜ ≈ ’«‘øÁ∂ ‘È¢ «¬‘ ¶Ï∆¡ª Òº  ª Ú≈Ò≈ ‹Ò Íø ¤ ∆¡ª Á∂ Í«Ú≈ Á≈ Íø ¤ ∆ ‘À ¢ «¬‘ Íà ‹ ≈Â∆ Ì≈Â∆ ¿πÍ Ó‘ªÁ∆Í ¡Â∂ Áº ÷ ‰-ͱ  Ï∆ ¬∂ Ù ∆¡≈ «Úº ⁄ ¿π º  ∆ Ì≈Â, Ïø ◊ Ò≈Á∂ Ù , È∂ Í ≈Ò ¡Â∂ √à ∆ ¶’≈ ÂØ ∫ ‹≈Í≈È Âº ’ «ÓÒÁ∆ ‘À ¢ «¬‘ Íø ¤ ∆ Í≈‰∆ Á∂ ‘Ø Úº‚∂ Íø ¤ ∆¡ª Á∂ È≈Ò ¤ø Ì ª, fi∆Òª, ‹ø ◊ Òª, ÿ≈‘ Á∂ ÓÀ Á ≈Ȫ, ÷∂  ª, ÁÒÁÒ∆ Â≈˜∂ Í≈‰∆ Á∂ ’«Ï¡ª, Á«¡≈Úª Á∂ ’ø«„¡ª ¡≈«Á ’ØÒ «ÓÒÁ≈ ‘À ¢ «¬√ Á∆¡ª Òº  ª ¶Ï∆¡ª ‘π ø Á ∆¡ª ‘È¢ «¬√ Á∆ ⁄π ø fi Â∂ Òº  ª Á≈ ø ◊ Ú∆ ◊± Û ∑ ≈ ’≈Ò≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ Á∆ ⁄π ø fi «Íº ¤ ∂ ÂØ ∫ ÓØ ‡ ∆, ⁄œ Û ∆ ¡Â∂ ¡º ◊ ∂ ÂØ ∫ ‘∂ · ª ˘ Óπ Û ∆ ‘Ø ¬ ∆ ‘π ø Á ∆ ‘À ¢ «¬√ Á∆ ¶Ï≈¬∆ FE-GF √À ∫ ‡∆Ó∆‡ ¡Â∂ Ì≈ AA@@-AD@@ ◊à ≈ Ó ‘π ø Á ≈ ‘À ¢ «¬√ Á∂ È Â∂ Ó≈Á≈ Ú∂ ÷ ‰ ˘ «¬º ’ Ø «‹‘∂ Òº ◊ Á∂ ‘È¢ «¬‘ Íø ¤ ∆ ÷≈‰ Ú∂ Ò ∂ ¡≈͉∆ ⁄π ø fi ˘ ÷Ø Ò ∑ ’∂ Í≈‰∆ «Úº ⁄ «√ ˘ ‚π Ï Ø ’∂ √º ‹ ∂ ÷º Ï ∂ Â∂ ˜ -Â∂ ˜ Âπ  Á∂ ‘È¢ «¬‘ √Â∂ «Úº ⁄ «ÓÒ‰ Ú≈Ò∂ ’∆Û∂ - Ó’œ Û ∂ , ‚º ‚ ± - Óº ¤ ∆¡ª, ◊ø ‚ ◊ø ‚ Ø ¬ ∂ ¡Â∂ ¤Ø ‡ ∂ √º Í √ÍØ Ò ∆¬∂ ¡≈«Á √Ì ÷≈ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ‹∂ ’  «’√∂ Ú∂ Ò ∂ ’Ø ¬ ∆ ⁄∆˜ ÷≈‰ ˘ È‘ƒ «ÓÒÁ∆ ª œ ‰ ∆ ’∆Â∂ ‹ª Â≈˜∂ Ú≈‘∂ ÷∂  ª «Úº ⁄ Ø ∫ ÈÁ∆Ȫ, ‹Û∆¡ª ϱ ‡ ∆¡ª Â∂ ÿ≈‘-α √ Á∂ Ï∆‹ Ú∆ ÷≈ ‹ªÁ∂ ‘È¢

«¬√ Á≈ ¡≈Ò∑ ‰ ≈ ‡≈‘‰∆¡ª ¡Â∂ «¤‡∆¡ª Á≈ «¬º ’ ÊÛ∑ ≈ «‹‘≈ ‘π ø Á ≈ ‘À ‹Ø ÿ≈‘, Ë≈◊∂ , ÍÒ≈√«‡’ Á∂ «Ò¯≈Î∂ ¡≈«Á È≈Ò «’º ’ ’ª Á∂ ¿π º Í  ω≈«¬¡≈ ‹ªÁ≈ ‘À ¢ «¬È∑ ª «Úº ⁄ Ó≈Á≈ ÁØ ÂØ ∫ «Âø È ¡ª‚∂ «Áø Á ∆ ‘À ¢ ¡ª«‚¡ª «Úº⁄Ø∫ ⁄±⁄∂ BC ÂØ∫ BE «ÁȪ Ï≈¡Á «È’ÒÁ∂ ‘È¢ È Â∂ Ó≈Á≈ ⁄± « ⁄¡ª ˘ ¡≈͉∆ ¿π ◊ Òº ¤ ‰ ¡≈͉∆ ⁄π ø fi ¿π È ∑ ª Á∆ ⁄π ø fi «Úº ⁄ Í≈ ’∂ ÷Ú≈™Á∂ ‘È¢ Ϻ ⁄ ∂ D@ «ÁȪ Ï≈¡Á ¿π ‚ ≈∆ Ó≈ ‹ªÁ∂ ‘È¢«¬√ Íà ‹ ≈Â∆ ˘ Ì≈Â∆ ‹ø ◊ Ò∆ ‹∆Ú √π  º « ÷¡≈ ¡À ’ ‡, AIGB Á∂ Ù«‚¿± Ò IV «Úº ⁄ Ùà ∂ ‰ ∆Ϻ Ë ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À , ‹ÁØ ∫ «’ «Í¤Ò∂ ’π fi Á‘≈«’¡ª (Ï‚ Ò≈¬∆Î «¬ø ‡ ÈÀ Ù ÈÒ B@AB) ÂØ ∫ ÿ‡Á∆ ¡≈Ï≈Á∆ Á∆ √«ÊÂ∆ ’≈È ¡≈¬∆.Ô± . √∆.¡À º È . Úº Ò Ø ∫ «¬√ ˘ “÷Â∂ Á∂ È∂ Û ∂ ” Ú‹Ø ∫ Ùà ∂ ‰ ∆Ϻ Ë ’∆Â≈ «◊¡≈ ‘À ¢

Ϻ«⁄˙! «¬º’ ’ª √∆ «‹√ Á≈ ¡≈Ò∑‰≈ ⁄±‘∂ Á∆ ÷πº‚ Á∂ È∂Û∂ √∆¢ ⁄±‘∂ ¡Â∂ ’ª Á∆ Íπ≈‰∆ ÁπÙÓ‰∆ Á∂ Ï≈Ú‹±Á ’ª, ⁄±‘∂ È≈Ò ÁØ√Â∆ ’È Á≈ ÏÛ≈ ⁄≈‘Ú≈È √∆¢ «¬√ Á≈ ’≈È «¬‘ √∆ «’ ¿π√ È∂ ⁄±‘∂ Á∂ ÁØ√ª Á∂ Ó≈ÓÒ∂ «Úº⁄ ¿π√ Á∂ «Â¡≈◊ ˘ Á∂«÷¡≈ √∆¢«¬º’ «ÁÈ ’ª ¿π√ Á∆ ÷πº‚ ’ØÒ «◊¡≈ ¡Â∂ ¿π√ È∂ ⁄±‘∂ ˘ ¡≈Ú≈˜ Ó≈∆¢ ⁄±‘∂ È∂ ¡≈͉∆ ÷πº‚ Á∂ ¡øÁØ∫ ‘∆ ’ª ˘ Íπº«¤¡≈, ““ÂÀ˘ Ó∂∂ È≈Ò ’ج∆ ’øÓ ‘À?”” ’ª È∂ ¿π√ ˘ «’‘≈, ““¡√ƒ ÁØÚ∂∫ ◊π¡ª„∆ ‘ª ¡Â∂ «¬º’-Á±‹∂ Ò¬∆ ⁄ø◊∂ «ÓºÂ «√ºË ‘Ø √’Á∂ ‘ª¢”” «¬‘ √π‰ ’∂ ⁄±‘∂ È∂ «’‘≈ «’ ÁØ ‹«‰¡ª «Úº⁄ «ÓºÂÂ≈ Á∆ Í«‘Ò∆ Ù «¬‘ ‘À «’ «¬º’ «ÓºÂ Á≈ ÓØ‘ Á±‹∂ «ÓºÂ Á∆ ÏÏ≈Á∆ Á≈ ’≈È È≈ ω∂¢ ’ª È∂ «’‘≈, ““‘ª, ÓÀ∫ «¬‘ ‹≈‰Á≈ ‘ª «’ ’ª, ⁄±‘∂ Á≈ ÁπÙÓ‰ ‘πøÁ≈ ‘À, Í Â∂∂ È≈Ò «ÓºÂÂ≈ ÂØ∫ ÓÀ∫ √øÂπÙ‡∆ Ó«‘√±√ ’Á≈ ‘ª¢ «¬√ Ò¬∆ ÂÀ˘ Ú⁄È «ÁøÁ≈ ‘ª «’ ÓÀ∫ ’Á∂ Ú∆ Â∂≈ «Ù’≈ È‘ƒ ’ª◊≈¢”” ÁØÚª È∂ «¬√ «ÚÙ∂ √ÏøË∆ Ï‘π √≈∆¡ª ◊ºÒª ’∆Â∆¡ª ¡Â∂ ¡ø ⁄±‘∂ ˘ ’ª Á∆ ◊ºÒ Á≈ «ÚÙÚ≈√ ‘Ø «◊¡≈¢ ⁄±‘≈ ¡≈͉∆ ÷πº‚ «Úº⁄Ø∫ Ï≈‘ ¡≈«¬¡≈ ¡Â∂ ÁØÚ∂∫ ‹‰∂ «ÓºÂ ω ◊¬∂¢ √Óª ¶ÿÁ≈ «◊¡≈¢ «¬º’ «ÁÈ ’ª È∂ ⁄±‘∂ ˘ «’‘≈, ““¡≈ͪ «¬ºÊ∂ ÙªÂ∆ È≈Ò «˜øÁ◊∆ ÏÂ∆ ȑƒ ’ √’Á∂¢ «¬√ Á≈ ’≈È «¬‘ ‘À «’ «¬ºÊØ∫ «˜¡≈Á≈Â «Ù’≈∆ ¶ÿÁ∂ ‘È¢ «¬√ ÂØ∫ Í«‘Òª ÓÀ∫ «¬º’ (‘∂-Ì∂ ÷∂Â) «Úº⁄ «¬º’ fiÈ∂ È∂Û∂ ¡≈͉∂ «¬º’ ‘Ø ÁØ√ ’º¤± ’ØÒ «‘øÁ≈ √∆¢ ¿π‘ ʪ Ï‘π ‘∆ ٪ ¡Â∂ ⁄ø◊∆ ‘À¢ ¿π√ ʪ ”Â∂ √ÌȪ Ò¬∆ ÌØ‹È Óœ‹±Á ‘À¢ ‹∂ ±ø ≈˜∆ ‘À∫ ª ¡≈ͪ ÁØÚ∂∫ ¿πºÊ∂ ⁄ÒÁ∂ ‘ª¢ ÓÀ˘ «¬√ ◊ºÒ Á≈ ÌØ√≈ ‘À «’ ¿πºÊ∂ √≈‚∂ «ÁÈ ⁄ø◊∂ ¶ÿ‰◊∂¢⁄±‘∂ È∂ ’ª Á∆ ‹Ú∆˜ ’Ï±Ò ’ Ò¬∆ ¢ «¬√ ÂØ∫ Ï≈¡Á ’ª È∂ ⁄±‘∂ ˘ «¬º’ ‚ØÒ∆ «Úº⁄ º÷ ’∂ ¿π√ ˘ ¡≈͉∆ ⁄πøfi È≈Ò Î«Û¡≈ ¡Â∂ ¿π√ fiÈ∂ ÚºÒ ¿π‚≈È Ì∆ «‹ºÊ∂ ’º¤± «‘øÁ≈ √∆¢ ’ª ˘ Á∂÷ ’∂ ’º¤± Ï‘π ıπÙ ‘Ø«¬¡≈¢ ’ª È∂ ⁄±‘∂ È≈Ò ¡≈͉∆ «ÓºÂÂ≈ ¡Â∂ ⁄±‘∂ Á∂ «Â¡≈◊ Á∆¡ª ’πfi ◊ºÒª ’º¤± ˘ Áº√∆¡ª¢ ’º¤± ÏÛ≈ ‘∆ ¡ÈπÌÚ∆ √∆¢ ¿π√ È∂ ⁄±‘∂ Á∂ «Â¡≈◊ Á∆¡ª ◊ºÒª √π‰ ’∂ ¿π√ Á∆ ÍÃÙø√≈ ’∆Â∆¢ ¿π‘ √≈∂ Á∂ Â’ ÁØ√Â∆ Ì∂ Ú≈Â≈ÚÈ «Úº⁄ ◊ºÒª ’Á∂ ‘∂¢ «¬√ «Ú⁄≈Ò∂ ¿πÈ∑ª È∂ Á± ÂØ∫ «¬º’ Ï≈ª«√øŸ∂ ˘ ¡≈™«Á¡ª Á∂«÷¡≈¢ «¬™ ‹≈ÍÁ≈ √∆ «’ ’ج∆ «Ù’≈∆ ¿π√ Á≈ «Íº¤≈ ’ «‘≈ ‘À¢ «¬‘ √Ì Á∂÷ ’∂ ¿π‘ «ÂøÈØ∫ Ï⁄‰ Ò¬∆ ̺‹∂, Í ‹ÁØ∫ Ï≈ª«√øŸ≈

¿πÈ∑ª ’ØÒ Í‘πø«⁄¡≈ ª ¿π√ È∂ ÊØÛ∑≈ «‹‘≈ Í≈‰∆ Í∆Â≈ ¡Â∂ ÙªÂ∆ È≈Ò ¿πÈ∑ª Á∂ È∂Û∂ ÷Û «◊¡≈¢ ‘π‰ ¿π‘ «¬√ ◊ºÒ ÂØ∫ √øÂπÙ‡ ‘Ø ◊¬∂ «’ ’ج∆ Ú∆ «Ù’≈∆ ¿π√ Á≈ «Íº¤≈ È‘ƒ ’ «‘≈ ‘À¢ ’º¤± È∂ Ï≈ª«√øŸ∂ ÂØ∫ Íπº«¤¡≈, ““±ø «’ºÊØ∫ ¡≈ «‘≈ ‘À∫? ±ø «¬øÈ≈ «¯’ÓøÁ «’™ ‘À∫?”” Ï≈ª«√øŸ∂ È∂ «’‘≈, ““ÓÀ∫ ’ØÒ Á∆ «¬º’ ⁄≈◊≈‘ «Úº⁄ «‘øÁ≈ ‘ª¢ ¡º‹ ÓÀ∫ ⁄≈◊≈‘ ’ØÒ «¬º’ ’≈Ò∆ ⁄∆˜ Á∂÷∆¢ «¬‘ √Ø⁄Á∂ ‘ج∂ «’ Ù≈«¬Á ¿π‘ ÁπÙÓ‰ ‘À ÓÀ∫ ̺‹ ÷Û∑≈ ‘Ø«¬¡≈¢ ̺‹Á≈-̺‹Á≈ ‘π‰ ÓÀ∫ «¬ºÊ∂ Í‘πø«⁄¡≈ ‘ª¢”” ’º¤± È∂ Ï≈ª«√øŸ∂ ˘ «’‘≈, ““±ø ¡«‹‘≈ ‹≈ÈÚ ‘À∫ «‹√ ÂØ∫ «’√∂ ˘ ’ج∆ Èπ’√≈È È‘ƒ ‘À¢ ¡√ƒ «ÂøÈ ◊±Û∑∂ «ÓºÂ ‘ª ‹Ø «¬’º·∂ «¬ºÊ∂ «‘øÁ∂ ‘ª¢ ‹∂ ±ø ⁄≈‘∂∫ ª ⁄œÊ∂ «ÓºÂ Á∂ ±Í «Úº⁄ √≈‚∂ È≈Ò «¬ºÊ∂ «‘ √’Á≈ ‘À∫¢”” Ï≈ª«√øŸ∂ È∂ ¿πÈ∑ª Á∆ ◊ºÒ ÓøÈ Ò¬∆ ¡Â∂ ¿πÈ∑ª È≈Ò «ÓÒ ’∂ «‘‰ Òº◊≈¢ ⁄≈∂ «ÓºÂ ‘ ؘ Úº÷Ø-Úº÷ «Ú«Ù¡ª ”Â∂ ◊ºÒª ’Á∂ ¡Â∂ ıπÙ∆ Ìͱ ‹∆ÚÈ ÏÂ∆ ’ ‘∂ √È¢ «¬º’ «ÁÈ Á∆ ◊ºÒ ‘À «’ «ÓÊ∆ ‘ج∆ ʪ ”Â∂ ’ª, ’º¤± ¡Â∂ ⁄±‘≈ «ÂøÈØ∫ Í‘πø⁄∂, Í Ï≈ª«√øŸ≈ ¿πºÊ∂ È≈ Íπº«‹¡≈¢ «¬√ ”Â∂ ¿π‘ ÏÛ∂ «¯’ÓøÁ ‘ج∂¢ ’º¤± ¡Â∂ ⁄±‘∂ È∂ ’ª ˘ «’‘≈ «’ ¿π‘ ¿πº‚Á≈ ‘Ø«¬¡≈ Á∂÷∂ «’ Ï≈ª«√øŸ∂ Á≈ ’πfi ¡Â≈-ÍÂ≈ ‘À ‹ª È‘ƒ¢ ’ª ’πfi Á∂ ¿πº‚Á≈ «‘≈¢ ‹ÁØ∫ ¿π‘ Ú≈Í√ ¡≈«¬¡≈ ª ¿π√ È∂ Áº«√¡≈ «’ Ï≈ª«√øŸ≈ «¬º’ «Ù’≈∆ Á∂ ‹≈Ò «Úº⁄ Î√ «◊¡≈ ‘À¢ ’º¤± È∂ ⁄±‘∂ ˘ «’‘≈, ““«¬‘ √Óª «Â¡≈◊ ¡Â∂ ÏÒ∆Á≈È Á≈ ‘À¢ ¤∂Â∆ È≈Ò ⁄ºÒØ Âª «’ Ï≈ª«√øŸ∂ ˘ Óπ’Â∆ «ÁÚ≈¬∆ ‹≈ √’∂¢”” ¿πºÊ∂ Í‘πø⁄ ’∂ ⁄±‘∂ È∂ ‹≈Ò ˘ ’º«‡¡≈ ¡Â∂ Ï≈ª«√øŸ≈ ‹≈Ò «Úº⁄Ø∫ «È’Ò ’∂

̺«‹¡≈¢ «¬√∂ Áœ≈È ’º¤± Ú∆ ¿πºÊ∂ Íπº‹≈¢ Ï≈ª«√øŸ∂ È∂ ’º¤± ˘ «’‘≈, ““¡À «Í¡≈∂ «ÓºÂ! ⁄ºÒ «¬ºÊØ∫ ̺‹ ⁄ºÒ∆¬∂¢ ‹Á ±ø Â∂˜ Âπ È‘ƒ √’Á≈ ª ±ø «¬ºÊ∂ «’™ ¡≈«¬¡≈?”” «¬√ ”Â∂ ’º¤± È∂ ‹Ú≈Ï «ÁºÂ≈, ““ÓÀ∫ ÁØ√Â∆ «ÈÌ≈¿π‰≈ ⁄≈‘πøÁ≈ √∆ ª «’ ıÂ∂ Á∂ √Ó∂∫ Âπ‘≈‚∂ È≈Ò ‘ª¢”” Ï≈’∆ «ÂøÈØ∫ ÁØ√ª È∂ ¿π√ ˘ «’‘≈ «’ «‹øÈ∆ ‹ÒÁ∆ ‘Ø √’∂ ¿π‘ «¬ºÊØ∫ ̺‹ ‹≈Ú∂¢ «¬øÈ≈ ’«‘ ’∂ ¿π‘ «ÂøÈ∂ Ú∆ ¿πºÊØ∫ ̺‹ ͬ∂¢ ’πfi √Ó∂∫ Ï≈¡Á «Ù’≈∆ ¿π√ ʪ Íπº«‹¡≈ ª ¿π‘ √Ófi «◊¡≈ «’ Ï≈ª«√øŸ≈ ‹≈Ò «Úº⁄Ø∫ «È’Ò ’∂ ̺‹ ⁄πº’≈ ‘À¢ «Ù’≈∆ È∂ ⁄‘πø Í≈√∂ Ș ÿπÓ≈¬∆, Í ¿π√ ˘ «’Â∂ ’πfi Ú∆ «Á÷≈¬∆ È≈ «ÁºÂ≈¢ ¿π‘ «¬√ ◊ºÒ ”Â∂ ‘À≈È √∆ «’ Ï≈ª«√øŸ≈ ‹≈Ò ’º‡ ’∂ «’Ú∂∫ «È’Ò «◊¡≈¢ «¬’ÁÓ «Ù’≈∆ Á∆ Ș ’º¤± ”Â∂ ͬ∆¢ ¿π√ È∂ ıπÁ ˘ «’‘≈ «’ ‘≈Òª«’ ’º¤± Á≈ ’ج∆ Ó‘ºÂÚ È‘ƒ ‘À, Í È≈ ‘؉ È≈ÒØ∫ ’πfi ‘؉≈ ª «Ï‘Â ‘À¢«Ù’≈∆ È∂ ’º¤± ˘ ÎÛ ’∂ ¡≈ÍÒ∂ fiØÒ∂ «Úº⁄ Í≈«¬¡≈ ¡Â∂ fiØÒ∂ Á≈ Ó±ø‘ ’º√ ’∂ ÏøÈ∑ «ÁºÂ≈¢ fiØÒ∂ ˘ ÓØ„∂ ”Â∂ √πº«‡¡≈ ¡Â∂ ‘œÒ∆-‘œÒ∆ ¡º◊∂ Úˉ Òº◊≈¢ ‹Á ’ª, ⁄±‘≈ ¡Â∂ Ï≈ª«√ø◊≈ «ÂøÈ∂ «¬º’Á±‹∂ ˘ «ÓÒ∂ ª ¿πÈ∑ª È∂ ’º¤± ˘ Һ̉≈ Ùπ± ’ «ÁºÂ≈¢ ’≈¯∆ Ì≈Ò‰ ÂØ∫ Ï≈¡Á Ú∆ ¿πÈ∑ª ˘ ’º¤± Á≈ ’ج∆ Ê‘π-ÍÂ≈ È‘ƒ Òº◊≈¢ ¿π‘ √Ófi ◊¬∂ «’ «Ù’≈∆ ’º¤± ˘ ÒÀ «◊¡≈ ‘À¢ «¬√ ◊ºÒ È≈Ò Ï≈ª«√øŸ≈ ÏÛ≈ «¯’ÓøÁ ‘Ø«¬¡≈¢ ¿π√ È∂ «’‘≈, ““ˆÒÂ∆ Ó∂∆ √∆¢ Ó∂∂ ‘∆ ’≈È ’º¤± «Ù’≈∆ Á∂ Íø‹∂ «Úº⁄ Î√ «◊¡≈ ¡Â∂ ÓÀ∫ ’πfi ’ Ú∆ È‘ƒ √’Á≈¢”” ’ª È∂ «’‘≈, ““¡√ƒ «’™ ’ج∆ ’øÓ È‘ƒ ’ √’Á∂? ‹Á «’√∂ ◊πº‡ Á∂ ÓÀ∫Ï √ø◊«·Â ‘؉ ¡Â∂ «¬º’-

«’Â≈Ϫ «◊¡≈È Á≈ Ìø‚≈ ‘∆ È‘ƒ, ‹∆ÚÈ ˘ √‘∆ √∂Ë Á∂‰ Ú≈Ò∆¡ª Ó≈◊ ÁÙ’ Ϻ « ⁄˙! «’Â≈Ϫ «◊¡≈È Á≈ Ìø ‚ ≈ ‘∆ È‘ƒ ‘π ø Á ∆¡ª √◊Ø ∫ ‹∆ÚÈ ˘ √‘∆ √∂ Ë Á∂ ‰ Ú≈Ò∆¡ª Ó≈◊ ÁÙ’ Ú∆ ‘π ø Á ∆¡ª ‘È¢ Áπ È ∆¡≈ Á∆ Ù≈«¬Á ‘∆ ’Ø ¬ ∆ ¡«‹‘∆ √Óº « √¡≈ ‘Ø Ú ∂ , «‹√ Á≈ ‘º Ò «’Â≈Ϫ «Úº ⁄ Ø ∫ È≈ Òº Ì ∂ ¢ ‹Ø ÒØ ’ «’Â≈Ϫ ÍÛ∑ Á ∂ Â∂ «Ú⁄≈Á∂ ‘È, ¿π ‘ ‘Ó∂ Ù ≈ ÓÈπ º ÷ ∆ Ì≈Úª Â∂ √ø Ú ∂ Á È≈Úª È≈Ò Ì∂ «‘ø Á ∂ ‘È¢ «’Â≈Ϫ È≈Ò «Í¡≈ ’È Ú≈Ò∂ «˜ø Á ◊∆ Â∂ ÓÈπ º ÷ Â≈ È≈Ò Ú∆ «Í¡≈ ’È≈ «√º ÷ ‹ªÁ∂ ‘È¢ ¡º ‹ Á≈ ‘À Ϻ ⁄ ≈ ¡Â∂ Èœ ‹ Ú≈È «’Â≈Ï Á≈ ¡Ê Í≈·Íπ √ Â’ ‘∆ √ÓfiÁ≈ ‘À¢ √’±Òª’≈Ò‹ª ”⁄ Ò≈«¬Ïà ∂  ∆¡ª ˜± ‘È Í ¿π È ∑ ª ”⁄ ‹≈‰ Ò¬∆

«Ú«Á¡≈Ê∆¡ª ’Ø Ò √Óª È‘ƒ ‘À ¢ ’Ò≈√ ”⁄ «Ú«Ù¡ª Á∂ Í∆∆¡‚ ˜±  ‘π ø Á ∂ ‘È Í Ò≈«¬Ïà ∂  ∆ Á≈ Í∆∆¡‚ √Óª-√≈È∆ ”⁄Ø ∫ ÒØ Í ‘π ø Á ≈ ‹≈ «‘≈ ‘À ¢ ¡«Ë¡≈Í’ Ú∆ Ϻ « ⁄¡ª ˘ «’Â≈Ϫ ‹ª √≈«‘ ÍÛ∑ È √Ïø Ë ∆ ‹≈‰’≈∆ È‘ƒ «Áø Á ∂ ¢ «¬‘∆ ’≈È ‘À «’ «¬ø ‡ ÈÀ º ‡ Á∂ «¬√ Ôπ º ◊ ”⁄ ¡√ƒ «’Â≈Ϫ Ìπ º Ò ◊¬∂ ‘ª¢ «¬√ √ø ⁄ ≈ ¥ªÂ∆ Á∂ Ôπ º ◊ ”⁄ ÍÛ∑ È Á≈ ÓÂÒÏ «√¯ «¬ø ‡ ÈÀ º ‡ ‘∆ «‘ «◊¡≈ ‘À ¢ «Ú«Á¡≈Ê∆ Â∂ Èœ ‹ Ú≈È ⁄œ Ú ∆ ÿø ‡ ∂ ‘º Ê ”⁄ ÓØ Ï ≈¬∆Ò ÎÛ ’∂ ⁄À ‡ ’Á∂ «ÓÒ ‹≈‰◊∂ ¢ ¿π ‘ «’Â≈Ϫ ÂØ ∫ Í‘∂ ˜ ’È Òº ◊ ∂ ‘È Í ÓØ Ï ≈¬∆Ò ˘ ⁄≈‹ ’È≈ «ÏÒ’π Ò Ú∆ È‘ƒ Ìπ º Ò Á∂ ¢ ¿π È ∑ ª ˘ ÿ ‹ª Ï≈‘ Áº √ ‰ Ú≈Ò≈ ’Ø ¬ ∆ È‘ƒ ‘À «’ «’Â≈Ϫ Á∆ Ú∆ ¡≈͉∆ Áπ È ∆¡≈ ‘À ¢ ‡∆Ú∆ Á∂ ÍÃ Ø ◊ ≈Óª Ï≈∂ ª Ò◊Í◊ √≈∂ Èœ ‹ Ú≈È Â∂ «Ú«Á¡≈Ê∆ ‹≈‰Á∂ ‘È Í ¿π È ∑ ª ˘ «’Â≈Ϫ Á∆ Ó‘≈ÈÂ≈ Ï≈∂ ’Ø ¬ ∆ ‹≈‰’≈∆ È‘ƒ ‘À ¢

¡º‹ «¬ø‡ÈÀº‡ Ϻ«⁄¡ª ”Â∂ ‘≈Ú∆ √Óª ‘Ó∂ Ù ≈ «¬º ’ Ø «‹‘≈ È‘ƒ «‘ø Á ≈¢ «’Â≈Ϫ ’º Ò ∑ Á∆ ◊º Ò ‘Ø ◊¬∆¡ª ‘È¢ ¡º ‹

«¬ø ‡ ÈÀ º ‡ Ϻ « ⁄¡ª ”Â∂ ‘≈Ú∆ ‘À ¢ ¡º ‹ Á≈ Èœ ‹ Ú≈È «’√∂ Íπ  ≈‰∂ Â∂ È≈Ó∆ Ò∂ ÷ ’ ˘ È‘ƒ ‹≈‰Á≈¢ «¬√ Á≈ «¬º ’ Ø «¬’ ’≈È √≈‚∆ «√º « ÷¡≈ Íà ‰ ≈Ò∆ ‘À ¢ «Ú«Á¡≈Ê∆¡ª Ò¬∆ Í≈·-Íπ √ Â’ª ‹ª ’Ø « ⁄ø ◊ Á∆¡ª «’Â≈Ϫ ‘∆ √Ì ’π fi ‘È¢ «’Â≈Ϫ ‘π ‰ «√¯ Ò≈«¬Ïà ∂  ∆¡ª Á∆ ÙØ Ì ≈ ÚË≈ ‘∆¡ª ‘È¢ «⁄øÂ≈ Á∆

◊º Ò «¬‘ ‘À «’ «’Ú∂ ∫ «’Â≈Ϫ Ò≈«¬Ïà ∂  ∆ ”⁄Ø ∫ Ï≈‘ «È’Ò‰ Â∂ Èœ ‹ Ú≈È Í∆Û∑ ∆ Á≈ «¬È∑ ª Íà  ∆ Ò◊≈¡ Â∂ π fi ≈È ÚË∂ , «¬‘Ø «Ú⁄≈ ’È Ú≈Ò∆ ◊º Ò ‘À ¢ ‹∂ √º ⁄ ∆ ÁØ √ Â∆ ⁄≈‘∆Á∆ ‘À ª «’Â≈Ϫ ˘ ÁØ √  ω≈˙ «’™«’ «’Â≈Ϫ ’Á∂ Áˆ≈ È‘ƒ ’Á∆¡ª Â∂ È≈ ‘∆ fi± · Á∂ ≈‘ ”Â∂ ⁄º Ò Á∆¡ª ‘È¢ ¡¯√Ø √ Á∆ ◊º Ò «¬‘ ‘À «’ «¬ø ‡ ÈÀ º ‡ Á∂ Ôπ º ◊ ”⁄ ÓÈπ º ÷ «’Â≈Ϫ ÂØ ∫ Ï‘π  Á±  ‘Ø «◊¡≈ ‘À ¢ «¬√∂ ◊º Ò ”Â∂ ⁄≈ȉ Í≈™«Á¡ª ÓÈπ º ÷ Á∂ «ÁÒ ¡ø Á  «’Â≈Ϫ Íà  ∆ ¡Ò÷ ‹◊≈¿π ‰ Á∆ ÒØ Û ‘À «’ «’Â≈Ϫ «˜ø Á ◊∆ ˘ √‘∆ «ÁÙ≈ Á∂ ‰ ”⁄ ¡«‘Ó Ø Ò ¡Á≈ ’Á∆¡ª ‘È Â∂ ‘Ó∂ Ù ≈ √≈‚∂ È≈Ò √º ⁄ ∂ ÁØ √  ڪ◊ «‘ø Á ∆¡ª ‘È¢ «√¯ Ù «¬‘Ø ‘À «’ √≈‚∂ ¡ø Á  ÍÛ∑ È Â∂ «√º ÷ ‰ Á≈ ‹˜Ï≈ ‘Ø Ú ∂ ¢

«’Â≈Ϫ ⁄ø◊∂ ÁØ√ Ú◊∆¡ª, ÚË≈™Á∆¡ª √≈‚≈ ÓÈØÏÒ «’Â≈Ϫ ⁄ø ◊ ∂ ÁØ √  Ú◊∆¡ª ‘π ø Á ∆¡ª

‘È, ‹Ø ‘Ó∂ Ù ≈ √≈‚∂ ÓÈØ Ï Ò ˘ ÚË≈¬∆ º ÷ Á∆¡ª ‘È¢ ¡º ‹ Áπ È ∆¡≈ Ì ”⁄ √≈˘ ‹∆ÚÈ Á∂ ‘ Í«‘¨ È≈Ò √Ïø Ë Â «’Â≈Ï «ÓÒ ‹ªÁ∆ ‘À ¢ «’Â≈Ϫ «‹º Ê ∂ √≈‚∂ «◊¡≈È ”⁄ Ú≈Ë≈ ’Á∆¡ª ‘È, ¿π º Ê ∂ ‘∆ √≈‚∆ Ïœ « Ë’Â≈ Á≈ Ú∆ «Ú’≈√ ’Á∆¡ª ‘È¢ «’Â≈Ϫ √≈˘ ÓÈØ  ø ‹ È Á∂ È≈Ò-È≈Ò ¡≈«Ӓ ÙªÂ∆ Â∂ ÓÈ Á∆ √«ÊÂ≈ Ú∆ Íà Á ≈È ’Á∆¡ª ‘È¢ «‹√ «Ú¡’Â∆ Á≈ ÓÈ ‚≈Úª‚Ø Ò «‘ø Á ≈ ‘À , ¿π ‘ ’Á∂ ‹∆ÚÈ ”⁄ Âº ’ ∆ È‘ƒ ’ √’Á≈¢ «¬√ Ò¬∆ «‹Ú∂ ∫ -«‹Ú∂ ∫ ¡√ƒ ⁄ø ◊ ∆¡ª Â∂ ÍÃ∂È≈ Ìͱ  «’Â≈Ϫ ÍÛ∑ Á ∂ ‘ª, ª ‘œ Ò ∆-‘œ Ò ∆ ÓÈ Á∆ ¡‚Ø Ò Íà « ÚÂ∆ ˘ ‘≈«√Ò ’ ÒÀ ∫ Á∂ ‘ª¢

«’Â≈Ϫ Á≈ ¡ÈÓØÒ ÂØ‘¯≈ ’Á≈ ‘À ÍÛ∑È Ò¬∆ ÍÃ∂« «’Â≈Ϫ È≈Ò ‹π Û ∂ «‘‰ È≈Ò «¬È√≈È ”⁄ Ó≈ÈÚ∆ ’Áª-’∆Óª Â∂ √ø Ú ∂ Á È≈Úª ’Á∂ È‘ƒ ÓÁ∆¡ª¢ ÏÛ∂ Áπ º ÷ Á∆ ◊º Ò ‘À «’ «¬ø ‡ ÈÀ º ‡ Â∂ ÓØ Ï ≈¬∆Òª Á∂ ¡‹Ø ’ ∂ Áœ  ”⁄ Íπ √ Â’ Íà ∂ Ó ∆¡ª Á∆ «◊‰Â∆ Ï‘π  ÊØ Û ∑ ∆ «‘ ◊¬∆ ‘À ¢ «’Â≈Ϫ «√¯ √’±Òª-’≈Ò‹ª Á∂ «√Ò∂ Ï √ª Â’ √∆Ó «‘ ◊¬∆¡ª ‘È¢ Úº‚∆¡ª-Úº‚∆¡ª Ò≈«¬ÏÃ∂∆¡ª ”⁄ ¡ÒÓ≈∆¡ª Á∆ Ù≈È Ï‰ ’∂ «‘ ◊¬∆¡ª «’Â≈Ϫ Í≈·’ª Á∆ ¿π ‚ ∆’ ’Á∆¡ª «‘ø Á ∆¡ª ‘È¢ ‘π ‰ «’Â≈Ϫ ÂØ ‘ ¯∂ Ú‹Ø ∫ Á∂ ‰ Á∆ Ú≈«¬Â Ú∆ ıÂÓ «‹‘∆ ‘Ø ◊¬∆ ‘À ¢ Ϻ « ⁄¡ª ˘ Ó≈Í∂ Ó«‘ø ◊ ∂ - Ó«‘ø ◊ ∂ ÓØ Ï ≈¬∆Ò Âª ÒÀ «Áø Á ∂ È∂ Í Ù≈«¬Á ’Ø ¬ ∆ «ÚÒ∂ ‘∆ Ó≈Í∂ ‘È, ‹Ø ¡≈͉∂ Ϻ « ⁄¡ª ˘ «’Â≈Ϫ Á≈ ¡ÈÓØ Ò ÂØ ‘ ¯≈ «Áø Á ∂ ‘∆ È‘ƒ √◊Ø ∫ ÍÛ∑ È Ò¬∆ Íà ∂ «  Ú∆ ’Á∂ ‘È¢

Fill the Colours & Paste in your Drawing Book

S p o t t h e 5 D i ff e r e n c e s

Á±‹∂ Ò¬∆ «Â¡≈◊ ’È ˘ «Â¡≈ ‘؉ ª ¿π‘ ‘∂ ’ ’ø Ó ’È Á∆ Â≈’ º ÷ Á∂ ‘È¢ «¬√ √Óº«√¡≈ Á≈ ‘ºÒ Ú∆ √≈‚∂ ‘∆ ‘ºÊ «Úº⁄ ‘À¢”” Ï≈ª«√øŸ∂ È∂ Íπº«¤¡≈ «’ ’∆ ’∆Â≈ ‹≈¬∂? ’ª È∂ «’‘≈, ““«Ë¡≈È È≈Ò √π‰Ø! Ó∂∂ ’ØÒ «¬º’ ÔØ‹È≈ ‘À «‹√ ˘ √≈˘ √≈«¡ª ˘ ·∆’ „ø◊ È≈Ò Í±∆ ’È≈ ‘ØÚ∂◊≈¢”” ’ª È∂ Ï≈ª«√øŸ∂ ˘ «’‘≈, ““±ø «Ù’≈∆ Á∂ ≈‘ «Úº⁄ ¶Ó≈ ÍÀ ‹≈Úƒ¢ ÓÀ∫ Â∂∂ ”Â∂ ‘ÓÒ≈ ’ª◊≈ ¡Â∂ «¬‘ «Á÷≈¿π‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’ª◊≈ «’ «‹Ú∂∫ ÓÀ∫ Â∂∆¡ª ¡º÷ª Ìøȉ∆¡ª ⁄≈‘πøÁ≈ ‘ª¢ «Ù’≈∆ √≈˘ ˜± Á∂÷∂◊≈¢ ±ø ¡≈͉∆ ʪ ÂØ∫ ¿πº· ’∂ ‘œÒ∆-‘œÒ∆ Âπ ͬ∆∫¢ «Ù’≈∆ «¬‘ √Ófi∂◊≈ «’ ±ø Â∂˜ È‘ƒ ̺‹ √’Á≈¢ «¬√ Ò¬∆ ¿π‘ ÂÀ˘ ÎÛÈ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’∂◊≈¢ ‹ÁØ∫ «Ù’≈∆ Â∂∂ Â∆’ Í‘πø⁄∂ ª ±ø Â∂˜∆ È≈Ò Ìº‹ ͬ∆∫¢ ¡«‹‘∂ «Úº⁄ «Ù’≈∆ ÂÀ˘ ÎÛÈ Ò¬∆ ¡≈͉∂ ÊÀÒ∂ ˘ ËÂ∆ ”Â∂ √πº‡ ’∂ Â∂˜∆ È≈Ò Â∂≈ «Íº¤≈ ’∂◊≈¢ «¬√∂ Áœ≈È ⁄±‘≈ «Ù’≈∆ Á∂ ÊÀÒ∂ «Úº⁄ ÓØÿ≈ ’ Á∂Ú∂◊≈ ª «’ ’º¤± ¿π√ ”⁄Ø∫ Ï≈‘ ¡≈ ‹≈Ú∂ ¢ «¬√ ÂØ ∫ Ï≈¡Á ¡√ƒ √≈∂ ̺ ‹ ‹≈Úª◊∂¢””√≈«¡ª È∂ ’ª Á∆ «¬√ ÔØ‹È≈ Á≈ √ÓÊÈ ’∆Â≈¢ Ï≈ª«√øŸ≈ «Ù’≈∆ Á∂ ≈‘ «Úº⁄ ¶Ó≈ ÍÀ «◊¡≈ Â∂ ’ª È∂ ¿π√ ”Â∂ ‘ÓÒ∂ Á≈ È≈‡’ ’∆Â≈¢ ¡«‹‘∂ «Úº⁄ Ï≈≈«√øŸ≈ ¡≈͉∆ ʪ ÂØ∫ ¿πº«·¡≈ ¡Â∂ ¶Ÿ Ó≈Á≈ ‘Ø«¬¡≈ ̺‹‰ Á∆ ’Ø«ÙÙ ’È Òº◊≈¢ «Ù’≈∆ È∂ ¿π√ ˘ ÎÛÈ Ò¬∆ ¿π√ Á≈ «Íº¤≈ ’∆Â≈¢ ‹Á «Ù’≈∆ Ï≈ª«√øŸ∂ ’ØÒ Íπº«‹¡≈ ª ¿π‘ Â∂˜∆ È≈Ò Ìº‹‰ Òº◊≈¢ «Ù’≈∆ È∂ ¡≈͉≈ ÊÀÒ≈ ËÂ∆ ”Â∂ √πº«‡¡≈ ¡Â∂ Â∂˜∆ È≈Ò Ï≈ª«√øŸ∂ ÚºÒ ‘Ø Âπ«¡≈¢ «¬√ Áœ≈È ⁄±‘∂ È∂ «Ù’≈∆ Á≈ fiØÒ≈ ’πÂ «ÁºÂ≈ ¡Â∂ ’º¤± ¿π√ «Úº⁄Ø∫ Ï≈‘ ¡≈ «◊¡≈¢ ’ª ¿πº‚Á≈ ‘Ø«¬¡≈ √≈«¡ª ”Â∂ Ș º÷ «‘≈ √∆¢ ‹Á ¿π√ È∂ Á∂«÷¡≈ «’ ⁄±‘∂ È∂ ¡≈͉≈ ’øÓ ⁄ø◊∂ „ø◊ È≈Ò ’∆Â≈ ‘À ¡Â∂ ¿π‘ ÁØÚ∂∫ ¤πÍ ◊¬∂ ª Ï≈ª«√øŸ∂ ˘ «’‘≈ «’ ¿π‘ Â∂˜∆ È≈Ò Ìº‹∂¢ ‘π‰ «Ù’≈∆ Ï≈≈«√øŸ∂ ˘ ÎÛÈ ÂØ∫ «È≈Ù ‘Ø ⁄πº’≈ √∆¢ ¿π‘ ¡≈͉∂ ÊÀÒ∂ ˘ ⁄πº’‰ Ò¬∆ Óπ«Û¡≈¢ ¿π√ È∂ ÏÛ∆ ‘À≈È∆ È≈Ò Á∂«÷¡≈ «’ ÊÀÒ∂ «Úº⁄ ÓØÿ≈ ‘Ø «◊¡≈ ¡Â∂ ¿π√ «Úº⁄Ø∫ ’º¤± «È’Ò ⁄πº’≈ ‘À¢ «¬√ È≈Ò ¿π√ ˘ ÏÛ∆ ÈÓØÙ∆ ‘ج∆¢¿π√ È∂ ¡≈͉≈ ÊÀÒ≈ ⁄πº«’¡≈ ¡Â∂ Ù«‘ ÚºÒ Í «◊¡≈¢ ⁄±‘≈, ’ª, ’º¤± ¡Â∂ Ï≈ª«√øŸ≈ √≈Òª Â’ È≈Ò-È≈Ò «‘øÁ∂ ‘∂ ¡Â∂ ’¬∆ Ú≈ ¿πÈ∑ª È∂ «¬º’-Á±‹∂ ˘ Óπ’Â∆ «ÁÚ≈¬∆¢


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.